Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2024 do 31.12.2024.


Zákon o spotřebních daních
353/2003 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Daňové území §2

Vymezení pojmů §3

Kombinovaná nomenklatura §3a

Částečné ztráty vybraných výrobků §3b

Plátce daně §4

Prokázání zdanění vybraných výrobků §5

Prokázání oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně §6

Předmět daně §7

Vznik daňové povinnosti §8

Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit §9

Sazby a výpočet daně §10

Osvobození od daně §11

Uplatnění nároku na osvobození od daně §12

Přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně §13

Povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně §13a

Zánik povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně §13b

Zrušení povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně z moci úřední §13c

Osvobození od daně při ztrátě nebo znehodnocení vybraných výrobků §13d

Vracení daně plátci §14

Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit §15

Vracení daně ozbrojeným silám cizích států §15a

Zánik nároku na vrácení daně §16

Zdaňovací období §17

Daňové přiznání a splatnost daně §18

Podmíněné osvobození od daně §19

Provozování daňového skladu §19a

Další podmínka pro vydání povolení k provozování daňového skladu §19b

Povolení k provozování daňového skladu §19c

Zrušení povolení k provozování daňového skladu z moci úřední §20

Způsoby zajištění daně §20a

Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň §20b

Zajištění daně §21

Povolení ručitele §21a

Oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků §22

Další podmínka pro vydání povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků §22a

Zrušení povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků z moci úřední §22b

Oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků §23

Podmínka pro vydání povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků §23a

Povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků §23b

Zánik povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků §23c

Použití zajištění daně v případě zániku povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků §23d

Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky §24

Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně mezi členskými státy §25

Návrh elektronického průvodního dokladu při zahájení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně §26

Elektronický průvodní doklad při zahájení dopravy a během dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně §27

Oznámení o přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně §27a

Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně při vývozu §27ab

Elektronické doklady při vývozu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně §27b

Nedostupnost elektronického systému při zahájení dopravy a během dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně §27c

Nedostupnost elektronického systému při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně §27d

Nedostupnost elektronického systému při vývozu §27e

Náhradní doklady při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně §27f

Porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy §28

Doprava vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy §28a

Oznámení evidovaného příjemce §28b

Oznámení evidovaného odesílatele §28c

Oznámení dočasného evidovaného příjemce a evidovaného odesílatele §28d

Oznámení ve věci dopravy vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy §28e

Postup k odstranění pochybností v údajích v oznámení ve věci dopravy §28f

Lhůta pro přidělení jedinečného čísla pro dopravu ve volném daňovém oběhu §28g

Zrušení jedinečného čísla pro dopravu ve volném daňovém oběhu §28h

Zahájení a ukončení dopravy vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy §28i

Porušení podmínek dopravy vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy §28j

Zajištění a placení daně při dopravě vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy §29

Návrh zjednodušeného elektronického průvodního dokladu pro dopravu vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy §30

Zjednodušený elektronický průvodní doklad při zahájení dopravy vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy §30a

Změna místa určení během dopravy vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy §30b

Oznámení o přijetí vybraných výrobků dopravovaných ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy §30c

Oznámení o přijetí vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu dopravovaných mezi členskými státy přes daňové území jiného členského státu zpět na daňové území České republiky §30d

Nedostupnost elektronického systému při zahájení a během dopravy vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy §30e

Obnovení dostupnosti elektronického systému §30f

Nedostupnost elektronického systému při ukončení dopravy vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy §30g

Náhradní doklad potvrzující přijetí vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu §30h §31

Doprava vybraných výrobků pro osobní spotřebu §32

Zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky §33

Oznámení zasílatele §33a

Postup k odstranění pochybností v údajích v oznámení zasílatele §33b

Lhůta pro přidělení čísla pro účely zasílání §33c

Zrušení čísla pro účely zasílání §33d

Postup při zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky §33e §33f

Daňové přiznání v případě zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky §33g

Použití zajištění daně pro účely zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky §33h

Evidence o zasílání vybraných výrobků §33i

Potvrzení související se zasíláním vybraných výrobků na daňové území České republiky §33j

Zasílání vybraných výrobků na území jiného členského státu §33k

Porušení podmínek zasílání §33l §34 §35

Prodej za ceny bez daně §36

Povolení k prodeji za ceny bez daně §36a

Prodej vybraných výrobků za ceny bez daně mezi držiteli povolení k prodeji za ceny bez daně §36b

Evidence v podniku na výrobu vybraných výrobků §37

Evidence ve skladu vybraných výrobků §38

Evidence vedená oprávněným příjemcem §39

Evidence vedená oprávněným odesílatelem §39a

Evidence vedená uživatelem §40

Pravomoci správce daně §41

Řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku §42 §42a

Řízení o zajištěných vybraných výrobcích nebo dopravním prostředku §42b

Uvolnění zajištěných vybraných výrobků nebo dopravního prostředku §42c

Propadnutí nebo zabrání zajištěných vybraných výrobků nebo dopravního prostředku §42d

Náhrada nákladů §42e

Pokuty §43

ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ O POVOLOVACÍM ŘÍZENÍ

Povolovací řízení §43a

Návrh na vydání povolení §43b

Podmínky pro vydání povolení §43c

Spolehlivost §43d

Prokazování bezúhonnosti §43e

Bezdlužnost §43f

Ekonomická stabilita §43g

Postup k odstranění pochybností v údajích v návrhu na vydání povolení §43h

Rozhodnutí o návrhu na vydání povolení §43i

Oznamovací povinnost držitele povolení §43j

Změna povolení §43k

Zrušení povolení na žádost §43l

Zrušení povolení z moci úřední §43m

Odklad zrušení povolení §43n

Zánik povolení §43o

Povinnosti související se zrušením nebo zánikem povolení §43p

Použití zajištění daně v případě zrušení nebo zániku povolení §43q

ČÁST TŘETÍ- ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - DAŇ Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ

Plátce daně z minerálních olejů §44

Předmět daně z minerálních olejů §45

Vznik povinnosti daň z minerálních olejů přiznat a zaplatit §46

Základ daně z minerálních olejů §47

Sazby daně z minerálních olejů §48

Osvobození od daně z minerálních olejů §49

Doprava minerálních olejů osvobozených od daně na daňovém území České republiky §50

Prokázání zdanění minerálních olejů §51

Prokázání oprávněného nabytí minerálních olejů osvobozených od daně §52

Povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně §52a

Nakládání s minerálními oleji osvobozenými od daně bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně §53

Evidence minerálních olejů osvobozených od daně §53a

Vracení daně z minerálních olejů plátci §54 §55

Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla §56

Vracení daně z ostatních benzinů §56a

Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese §57

Daňové přiznání k dani z minerálních olejů a splatnost této daně §57a

Zajištění daně z minerálních olejů §58

Doprava minerálních olejů v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky §58a

Doprava minerálních olejů mezi členskými státy pro účely podnikání §58b

Uplatnění režimu podmíněného osvobození od daně pro minerální oleje §59

Evidence minerálních olejů v daňových skladech §59a

Nákup, prodej a doprava zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu §60

Nákup zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu §60a

Podmínky pro vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu osobám nakupujícím nebo získávajícím zkapalněné ropné plyny pro vlastní spotřebu §60b

Oznamovací povinnost držitele povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu §60c

Zrušení povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu z moci úřední §60d

Povolení k provozování daňového skladu pro minerální oleje §61

Oprávněný příjemce minerálních olejů §62 §62a

Dovoz minerálních olejů §63

Vývoz minerálních olejů §64 §65

HLAVA II - DAŇ Z LIHU

Plátce daně z lihu §66

Předmět daně z lihu §67

Vznik povinnosti daň z lihu přiznat a zaplatit §68

Základ daně z lihu §69

Sazby daně z lihu §70

Osvobození od daně z lihu §71

Doprava denaturovaného lihu mezi členskými státy §71a

Uplatnění nároku na osvobození od daně z lihu §72

Povolení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně §73

Prokázání zdanění lihu §74

Prokázání oprávněného nabytí lihu osvobozeného od daně §75

Daňové přiznání k dani z lihu a splatnost této daně §76

Zajištění daně z lihu §77

Omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro líh §78

Doprava lihu osvobozeného od daně z lihu na daňovém území České republiky §79

Oznamování prodeje lihovin §79a

HLAVA III - DAŇ Z PIVA

Plátce daně z piva §80

Předmět daně z piva §81

Malý nezávislý pivovar §82

Vznik povinnosti daň z piva přiznat a zaplatit §83

Základ daně z piva §84

Sazby a výpočet daně z piva §85

Osvobození od daně z piva §86

Přijímání a užívání piva osvobozeného od daně bez povolení k přijímání a užívání piva osvobozeného od daně §87

Prokázání zdanění piva §87a

Zařazení do velikostní skupiny §88

Omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro pivo §89

Zajištění daně z piva §90

Evidence piva v daňových skladech §90a

Prokazování původu dováženého piva §91

HLAVA IV - DAŇ Z VÍNA A MEZIPRODUKTŮ

Plátce daně z vína a meziproduktů §92

Předmět daně z vína a meziproduktů §93

Vznik povinnosti daň z vína a meziproduktů přiznat a zaplatit §94

Základ daně z vína a meziproduktů §95

Sazby daně z vína a meziproduktů §96

Osvobození od daně z vína a meziproduktů §97

Přijímání a užívání vína osvobozeného od daně bez povolení k přijímání a užívání vína osvobozeného od daně §98

Daňové přiznání k dani z vína a splatnost této daně §98a

Omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro víno a meziprodukty §99

Doprava tichého vína v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky §100

Malý výrobce vína §100a

Evidence vína v daňových skladech §100b

HLAVA V - DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

Plátce daně z tabákových výrobků §100c

Předmět daně z tabákových výrobků §101

Vznik povinnosti daň z tabákových výrobků přiznat a zaplatit §101a

Základ daně z tabákových výrobků §102

Cena pro konečného spotřebitele §103

Sazby a výpočet daně z tabákových výrobků §104

Osvobození od daně z tabákových výrobků §105

Přijímání a užívání tabákových výrobků osvobozených od daně bez povolení k přijímání a užívání tabákových výrobků osvobozených od daně §105a

Prokázání zdanění tabákových výrobků §106

Jednotkové balení §107

Dovoz tabákových výrobků v rámci podnikatelské činnosti §108

Oprávněný příjemce tabákových výrobků §109 §109a

Zákaz prodeje za cenu nižší než cena pro konečného spotřebitele §110

Snížení ceny pro konečného spotřebitele §111

Zákaz nákupu za cenu nižší než cena pro konečného spotřebitele §111a

Zákaz prodeje za cenu vyšší než cena pro konečného spotřebitele §112 §113

Značení tabákovými nálepkami §114

Tabákové výrobky neznačené a značené nesprávným způsobem §114a

Porušení povinností při značení tabákových výrobků §115

Daňové přiznání k dani z tabákových výrobků a splatnost této daně §116

Zajištění daně z tabákových výrobků §116a §117

Objednávání, odběr a distribuce tabákových nálepek §118

Objednávání a odběr tabákových nálepek odpovídajících staré sazbě daně §118a

Objednávání a odběr tabákových nálepek odpovídajících nové sazbě daně §118b

Skladování a prodej jednotkových balení cigaret s tabákovou nálepkou odpovídající staré sazbě daně §118c

Hodnota tabákové nálepky §119

Zástavní právo §120

Evidence a inventura tabákových nálepek §121

Vracení tabákových nálepek §122

Nárok na vrácení hodnoty tabákových nálepek v případě změny sazby daně u cigaret §122a

Žádost o snížení úhrady nebo zajištění §123

Podmínky pro vydání rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění §124

Rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění §125

Výše snížení úhrady nebo zajištění §126

Zrušení rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění §127

Povinnosti odběratele v souvislosti se snížením úhrady nebo zajištění §128 §129

HLAVA VI - DAŇ ZE ZAHŘÍVANÝCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

Zahřívaný tabákový výrobek §130

Předmět daně ze zahřívaných tabákových výrobků §130a

Základ daně ze zahřívaných tabákových výrobků §130b

Sazba a výpočet daně ze zahřívaných tabákových výrobků §130c

Jednotkové balení zahřívaných tabákových výrobků §130d

Doprava zahřívaných tabákových výrobků §130e

Zvláštní ustanovení o zahřívaných tabákových výrobcích značených nesprávným způsobem §130f

Množství zahřívaných tabákových výrobků pro osobní spotřebu §130g

HLAVA VII - DAŇ Z OSTATNÍCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

Ostatní tabákový výrobek §130h

Předmět daně z ostatních tabákových výrobků §130i

Základ daně z ostatních tabákových výrobků §130j

Sazba a výpočet daně z ostatních tabákových výrobků §130k

Doprava ostatních tabákových výrobků §130l

Zvláštní ustanovení o ostatních tabákových výrobcích značených nesprávným způsobem §130m

Množství ostatních tabákových výrobků pro osobní spotřebu §130n

HLAVA VIII - DAŇ Z VÝROBKŮ SOUVISEJÍCÍCH S TABÁKOVÝMI VÝROBKY

Výrobek související s tabákovými výrobky §130o

Náplň do elektronické cigarety §130p

Nikotinový sáček §130q

Ostatní nikotinový výrobek §130r

Předmět daně z výrobků souvisejících s tabákovými výrobky §130s

Základ daně z výrobků souvisejících s tabákovými výrobky §130t

Sazba a výpočet daně z výrobků souvisejících s tabákovými výrobky §130u

Doprava výrobků souvisejících s tabákovými výrobky §130v

Zvláštní ustanovení o výrobcích souvisejících s tabákovými výrobky značených nesprávným způsobem §130w

Množství výrobků souvisejících s tabákovými výrobky pro osobní spotřebu §130x §131

HLAVA IX - DAŇ ZE SUROVÉHO TABÁKU

Plátce daně ze surového tabáku §131a

Předmět daně ze surového tabáku §131b

Vznik daňové povinnosti ze surového tabáku §131c

Základ daně ze surového tabáku §131d

Sazba a výpočet daně ze surového tabáku §131e

Zdaňovací období §131f

Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání k dani ze surového tabáku §131g

ČÁST ČTVRTÁ -  OSVĚDČENÍ PRO ÚČELY UPLATNĚNÍ SNÍŽENÉ SAZBY DANĚ V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

Vydání osvědčení pro účely uplatnění snížené sazby daně v jiném členském státě §132

Podmínky nezávislosti pro vydání osvědčení pro účely uplatnění snížené sazby daně v jiném členském státě §133

Zvláštní ustanovení o některých druzích vybraných výrobků pro osvědčení pro účely uplatnění snížené sazby daně v jiném členském státě §134

ČÁST PÁTÁ - ZNAČKOVÁNÍ A BARVENÍ VYBRANÝCH MINERÁLNÍCH OLEJŮ

Vymezení pojmu značkování a barvení vybraných minerálních olejů §134a

Předmět značkování a barvení vybraných minerálních olejů §134b

Zásady značkování a barvení vybraných minerálních olejů §134c

Vývoz vybraných minerálních olejů §134d

Povinnosti a zákazy při značkování a barvení vybraných minerálních olejů §134e §134f

Základní ustanovení o povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů §134g

Zrušení a zánik povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů §134h §134i §134j

Porušení povinností při značkování a barvení vybraných minerálních olejů §134k

ČÁST ŠESTÁ - ZNAČKOVÁNÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH MINERÁLNÍCH OLEJŮ

Vymezení pojmu značkování některých dalších minerálních olejů §134l

Předmět značkování některých dalších minerálních olejů §134m

Zásady značkování některých dalších minerálních olejů §134n

Vývoz některých dalších minerálních olejů §134o

Povinnosti a zákazy při značkování některých dalších minerálních olejů §134p §134q

Základní ustanovení o povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů §134r

Podmínka pro vydání povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů §134s

Zrušení a zánik povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů §134t §134u

Porušení povinností při značkování některých dalších minerálních olejů §134v

ČÁST SEDMÁ - SLEDOVÁNÍ NAKLÁDÁNÍ SE ZVLÁŠTNÍMI MINERÁLNÍMI OLEJI

Vymezení základních pojmů  §134w

Registrační řízení §134x

Podmínky registrace §134y

Rozhodnutí o registraci §134z

Zrušení registrace na návrh §134za

Zrušení registrace z moci úřední §134zb

Registr osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji §134zc

Omezení nakládání se zvláštními minerálními oleji §134zd

Evidence zvláštních minerálních olejů §134ze

Oznamovací povinnost osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem §134zf

Zajištění zvláštního minerálního oleje nebo dopravního prostředku §134zg

ČÁST OSMÁ - NĚKTERÁ USTANOVENÍ O NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝM TABÁKEM

HLAVA I - SKLADOVÁNÍ SUROVÉHO TABÁKU PRO JINÝ ÚČEL NEŽ PRO VÝROBU TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

Osoba skladující surový tabák §134zh

Registrační řízení §134zi

Podmínky registrace §134zj

Kauce §134zk

Žádost o snížení kauce §134zl

Podmínky pro snížení kauce §134zm

Snížení kauce §134zn

Oznamovací povinnost osoby skladující surový tabák se sníženou kaucí §134zo

Zrušení snížení kauce na návrh §134zp

Zrušení snížení kauce z moci úřední §134zq

Použití kauce §134zr

Rozhodnutí o registraci §134zs

Zrušení registrace na návrh §134zf

Zrušení registrace z moci úřední §134zu

Zánik registrace §134zv

Informační povinnost správce daně §134zw

Registr osob skladujících surový tabák §134zx

Evidence surového tabáku §134zy

HLAVA II - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝM TABÁKEM

Omezení nakládání se surovým tabákem §134zz

Oznamovací povinnost v případě přijetí nebo odeslání surového tabáku §134zza

Doklad pro účely dopravy surového tabáku §134zzb

Zajištění surového tabáku nebo dopravního prostředku §134zzc

ČÁST DEVÁTÁ - PŘESTUPKY

HLAVA I - PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY SPOTŘEBNÍCH DANÍ

Přestupek proti umístění přijatého výrobku §135

Přestupek proti podmíněnému osvobození od daně §135a

Přestupky proti zajištění daně §135b

Přestupky při ukončení dopravy v režimu podmíněného osvobození od daně §135c

Přestupek proti dopravě výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání §135d

Přestupek proti zasílání výrobků §135e

HLAVA II - PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ

Přestupky proti skladování zkapalněných ropných plynů §135f

Přestupky proti dopravě minerálních olejů osvobozených od daně na daňovém území České republiky §135g

Přestupky proti nakládání se zkapalněnými ropnými plyny §135h §135i

HLAVA III - PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z LIHU

Přestupky proti dopravě lihu osvobozeného od daně z lihu na daňovém území České republiky §135j

Přestupky proti oznamování prodeje lihovin §135k

HLAVA IV - PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ, DANĚ ZE ZAHŘÍVANÝCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ, DANĚ Z OSTATNÍCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ A DANĚ Z VÝROBKŮ SOUVISEJÍCÍCH S TABÁKOVÝMI VÝROBKY

Přestupek proti ceně pro konečného spotřebitele §135l

Přestupky proti jednotkovému balení §135m

Přestupek proti oznamovací povinnosti při dovozu výrobků §135n

Přestupky proti zákazu prodeje a nákupu za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele §135o

Přestupky proti nakládání s výrobky §135p

Přestupky proti značení tabákovými nálepkami §135q §135r

Přestupek proti objednání, odběru a distribuci tabákových nálepek §135s

Přestupky proti evidenci a inventuře tabákových nálepek §135t

Přestupky proti vracení tabákových nálepek §135u

HLAVA V - PŘESTUPKY NA ÚSEKU ZNAČKOVÁNÍ A BARVENÍ VYBRANÝCH MINERÁLNÍCH OLEJŮ

Díl 1 - Přestupky proti povinnostem při značkování a barvení vybraných minerálních olejů §135v §135w

Díl 2 - Přestupky proti zákazům při značkování a barvení vybraných minerálních olejů §135x

Díl 3 - Další přestupky na úseku značkování a barvení vybraných minerálních olejů

Přestupek proti povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů §135y

HLAVA VI - PŘESTUPKY NA ÚSEKU ZNAČKOVÁNÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH MINERÁLNÍCH OLEJŮ

Díl 1 - Přestupky proti povinnostem při značkování některých dalších minerálních olejů §135z §135za

Díl 2 - Přestupky proti zákazům při značkování některých dalších minerálních olejů §135zb

Díl 3 - Další přestupky na úseku značkování některých dalších minerálních olejů

Přestupek proti povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů §135zc

HLAVA VII - PŘESTUPKY NA ÚSEKU SLEDOVÁNÍ NAKLÁDÁNÍ SE ZVLÁŠTNÍMI MINERÁLNÍMI OLEJI

Přestupky proti sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji §135zd

HLAVA VIII - PŘESTUPKY NA ÚSEKU NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝM TABÁKEM

Přestupky proti nakládání se surovým tabákem §135ze

HLAVA IX - PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ NEZNAČENÝCH VÝROBKŮ A VÝROBKŮ ZNAČENÝCH NESPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

Propadnutí neznačených výrobků a výrobků značených nesprávným způsobem §135zf

Zabrání neznačených výrobků a výrobků značených nesprávným způsobem §135zg

Společná ustanovení o propadnutí a zabrání §135zh

HLAVA X - PŘÍSLUŠNOST §135zi §135zj §135zk §135zl §135zm §135zn §135zo §135zp §135zq §135zr §135zs §135zt §135zu §135zv §135zw §135zx §135zy §135zz §135zza §135zzb §135zzba §135zzc §135zzd §135zze §135zzf §135zzg §135zzh §135zzi

ČÁST DESÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §136

Zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně v průběhu insolvenčního řízení §136a §137 §138 §139

HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §140

HLAVA III - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §141

HLAVA IV - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Účinnost §142

č. 693/2004 Sb. - Čl. II

č. 217/2005 Sb. - Čl. II

č. 575/2006 Sb. - Čl. II

č. 261/2007 Sb. - Čl. XIX

č. 270/2007 Sb. - Čl. XI

č. 296/2007 Sb. - Čl. XCVII

č. 37/2008 Sb. - Čl. II; Čl. VII

č. 292/2009 Sb. - Čl. II

č. 362/2009 Sb. - Čl. VI

č. 59/2010 Sb. - Čl. II

č. 95/2011 Sb. - Čl. II

č. 407/2012 Sb. - Čl. II; Čl. III

č. 500/2012 Sb. - Čl. XIII

č. 344/2013 Sb. - Čl. XII

č. 201/2014 Sb. - Čl. II

č. 331/2014 Sb. - Čl. II; Čl. III

č. 157/2015 Sb. - Čl. III

č. 382/2015 Sb. - Čl. II

č. 65/2017 Sb. - §54

č. 4/2019 Sb. - Čl. II

č. 80/2019 Sb. - Čl. VIII; Čl. IX

č. 364/2019 Sb. - Čl. VIII

č. 229/2020 Sb. - Čl. II

č. 299/2020 SB. - Čl. VII

č. 609/2020 Sb. - Čl. XXXII

č. 93/2022 Sb. - Čl. II

č. 131/2022 Sb. - Čl. II

č. 179/2022 Sb. - Čl. II

č. 286/2022 Sb. - Čl. II

č. 234/2023 Sb. - Čl. II

č. 349/2023 Sb. - Čl. LVI

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 38/2013 Sb.; č. 299/2013 Sb.; č. 375/2013 Sb.; č. 232/2021 Sb.č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

353
ZÁKON
ze xxx 26. xxxx 2003
x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, výrobků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tabákových výrobků,

c) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx značkování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) nakládání xx surovým xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx spotřebních xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) líh,

c) xxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxxxxx výrobků.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxx z minerálních xxxxx,

x) daň x xxxx,

x) daň x xxxx,

x) daň x xxxx x meziproduktů,

e) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx z ostatních xxxxxxxxxx výrobků,

h) daň x výrobků souvisejících x tabákovými xxxxxxx x

x) xxx xx xxxxxxxx tabáku.

(4) Xxxxxx Xxxxx správy České xxxxxxxxx vykonávají

a) správu xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x vybranými xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx; při xxxxxx výkonu postupují xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx status xxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx celní xxxxx Xxxx72) (xxxx xxx "celní kodex"), xx nevztahují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

§2

Xxxxxx území

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx České republiky,

b) xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx souhrn xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxxx Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx státem xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx členským xxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxx daňové xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx

x) xxxxx Monackého xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx Francouzské republiky,
b) xxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx (XxxxxxxXxxxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxx Spolkové xxxxxxxxx Xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx Xxx považuje xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Velké Británie x Xxxxxxxxx Xxxxx,
x) xxxxx Xxx Xxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxxxx považují xx xxxxx Xxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x francouzská xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 349 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 355 xxxx. 3 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, území xxxxxxx Xxxxxxxxx, území Xüxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx a Xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx území Xxxx xxxxx celního xxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxx Xxxx") xx xxxxxxx obdobně xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx celní území Xxxx ze třetích xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxx xx použijí xxxxxxx xx výstup xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx Unie xx třetí xxxxx xxxxxxx x odstavci 3.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) dovozem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxx režimu xxxxxxx oběhu nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) neoprávněným xxxxxxx xxxxx vybraných výrobků xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x

2. xxxxxx celní dluh xxxxx čl. 79 xxxx. 1 celního xxxxxx,

x) xxxxxxx propuštění xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vývozu xxxx pasivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x daňového xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx daně xxxxxx povinnosti přiznat, xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx vybraných výrobků xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat, xxxxxxx a zaplatit xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx výrobky xxxxxx, xxxxxxxxxx, skladuje, přijímá xxxx odesílá, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx (§59, 78, 89 a 99), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nesmějí xxx xxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; správce xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx objekty a xxxxxx xxxxxx místa xxxxxx xxxx součástí,

g) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx daňovým subjektem,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxx vybrané výrobky x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx z jiného xxxxxxxxx státu; xxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx příjemce xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx od daně (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx x xxxxx, případně xxxxx §52a xxxx 53 prodává xxxxxxx xxxxxxxxx, vybrané xxxxxxx xxxxxxxxxx od daně; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnická xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx z xxxxx xxxxxx xx daňového xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx xxxxxxx vybrané xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx podle §11 xxxx. 1 xxxx. x) až x); xxxx xxxxx musí xxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného osvobození xx xxxx,

2. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx,

4. xxxxx vybraných xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

5. neoprávněný vstup xxxxxxxxx výrobků, xxxxx x xxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxx dluh xxxxxxxx podle xx. 124 xxxx. 1 xxxx. x) až x) nebo x) xxxxxxx kodexu, nebo

6. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x výrobky xxxxxxx, xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněně xxx xxxx,

x) xxxxxxx povinností xxxx xxxx připadající xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §9; u xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výše xxxx, u které xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx daně xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pobytu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo adresa xxxxx pobytu cizince; x xxxxxxx, xx xxxx osoba nemá xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobku x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx kusů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x měřicích xxxxxxxxxx9) xxxxxxxxx x §47, 69, 84 xxxx 95 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,10)

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příznivější xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx lihu kvasného xxxxxxxxx xxxxxxxx denaturovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx udržitelnosti xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx")&xxxx;xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rostlinných xxxxx xxxxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx technologického vývoje xxxxxxxxxx příznivých paliv xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x splňujících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx a Ministerstvem xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx ztráta xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxx xxxxxx zákona,

q) xxxxxxx xxxxxx, xxx kterém

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx předmětem daně, x výjimkou xxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 12,

3. x minerálního xxxxx, který xx xxxxxxx xxx jedním xxxxx xxxxxxxxxxxx, vznikne xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx uveden pod xxxxx kódem xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 12,

x) xxxxxxxx hospodařící xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx spolu xxxxxx žijí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx své xxxxxxx,

x) xxxxxx dovozu xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx výrobky xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oběhu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx místo,

1. ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

2. xx xxxxxx se xxxxxxx výrobky xxxxxxxxx x okamžiku jejich xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx výrobky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx x xxxxxxxx elektronického systému73),

v) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kdy xx xxxxxxxxx elektronický xxxxxx xxx x xxxx; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se považuje xxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k elektronickému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky xxxxx, xxxxx xxxxxxx elektronický xxxxxx, pokud xxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úsilí, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, aby xx byly přiděleny xxxxxx přístupové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) jedinečným xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx71), xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxx správcem xxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve volném xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx území odlišného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx tohoto xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spolupráci x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx71), xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx hodlá xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx přijímat vybrané xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy, x

2. xxxxx xxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx volném xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx volném xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba,

1. která xxxxxxxx xxxxxxx daně, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx volném xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x

2. které xxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správcem daně xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx doprava xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx v jednom xxxxxxxx státě na xxxxxx území členského xxxxx xx xxx xxxxxxxxx

1. osobou xxxxxxxxxxx xxxx vykonávající xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x mající místo xxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx státě, xx xxxxxx je xxxxxxxx tato xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx osoby a

2. xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx odlišného xx xxxxx podle xxxx 1, která xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hospodářskou činnost,

f) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jejímž jménem xx vybrané xxxxxxx xxxxxxxx,

x) zástupcem pro xxxxxxxx vybraných výrobků xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx.

§3x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Kódem xxxxxxxxxxxx se pro xxxxx

x) xxxx x xxxx, daně x xxxx x xxxx x vína a xxxxxxxxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx Xxxx x celní x xxxxxxxxxxx nomenklatuře x x společném xxxxxx xxxxxxxxx8), xx xxxxx platném x 1. xxxxx 2019,

x) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx, značkování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nakládání xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx x xxxxx x statistické xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx8), xx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2018.

(2) Xxxxx Evropská xxxxxx xx základě xxxxxxxx Xxxx 2003/96/ES xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxx nomenklatury v xxxx xxxxxxxx, xxxxx x nařízení x xxxxxxx s tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxx kódy xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxx zákoně do xxx předcházejícího dni xxxxxx účinnosti zákona, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§3b

Částečné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Částečnou xxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx vybraného xxxxxxx,

x) xx které xxxxx x xxxxxxxx povahy xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx výrobě, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx výrobkem,

b) xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx částečné xxxxxx x

x) která xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx částečné xxxxxx xx xxx účely

a) xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx rozumí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx dochází xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxx x lihu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx xxxx technicky zdůvodněné xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x koeficient xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výši technicky xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx jednotku vybraného xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx částečné ztráty xx pro xxxxx xxxxxxx v režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx volném xxxxxxx oběhu xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ztráty xxxxx xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx vyměňovaných x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a prahy xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx částečné xxxxxx podle odstavce 2, xxxxx není xxxxxxxx společný práh xxxxxxxx ztráty podle xxxxxxx x).

(6) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 5, xx xxxx xxxx xxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 179/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 13.2.2023

§4

Xxxxxx daně

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,

x) která xx provozovatelem daňového xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx přiznat x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s uvedením xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového oběhu,

b) xxx xxxxxxx povinnost xxx xxxxxxx x xxxxxxxx

1. x případě xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xxx xxxx účely, xxx xx které xx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxx [§9 xxxx. 3 písm. x)],

2. v případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž byla xxxxxxx xxx, pro xxxx účely, xxx xx které se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx [§9 odst. 3 xxxx. x)],

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx zákon nestanoví xxxxx (§15, 15a, 5657),

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, při xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx při xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxxx x porušení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, podmínek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx volném daňovém xxxxx xxxx členskými xxxxx xxxx podmínek xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx přiznat x xxxxxxxx xxx; za xxx společně x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx takovém xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx porušení xxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xxx xxxx,

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx přijme xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx povinnost xxx xxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx dopravuje vybrané xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx x vybrané xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xxxxxxx výrobky, xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx x vybrané xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx; xx xxx společně x xxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx vznikla xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx vybraným výrobkům x xxxxxxx (§9 xxxx. 4), xxxx

x) xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxx území České xxxxxxxxx

1. zasílatelem, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. zástupcem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zasílání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx pro zasílání xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xxxx 2, xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 4 x x §14 xxxx. 2 a 3 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx plátce xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx první xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Osoba xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xx povinna xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne, kdy xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx, xxxx-xx xxx jako xxxxxx xxxx registrována. Xxxxxx xx povinen xx registrovat ke xxxxx dani samostatně.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx za xxx xxxxx xxxxxx daně xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx volného xxxxxxxx oběhu xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xxxxxxxx.

(4) Při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X případě neoprávněného xxxxxx odpovídá za xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxxx vstupu xxxxxxxx.

(5) Pro xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx za xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx množství, které xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných xxxxx xxxxxxxxxxxxx x tlakových xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx do 40 xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x běžných xxxxxxxx (§63 odst. 2) xxxxxxx x 20 l,

b) zkapalněných xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx náplně xx 40 xx včetně 5 xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího definici x xxxxx xxxxxxx 10 x konečných xxxxxxx,

x) xxxx 110 x,

x) xxxxxxxxxxxx 20 x,

x) vína 90 x, x toho x xxxxxxxx xxx 60 l,

g) xxxxxxx 800 xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx 3 x/xxx 400 xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx 200 xxxx,

x) xxxxxx ke xxxxxxx 1 kg.

(6) Xxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f) xxxxx x vybrané výrobky xxx xxxxxx spotřebu xxxx xxx účely xxxxxxxxx, xx použije xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5. Xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §32 xxxx. 2 xx 4 xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxx České republiky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx či xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx (§6). Xxxxxxx vybraných xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (§4 xxxx. 6, §32 xxxx. 2 až 4).

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx plátce xxxxxxx xxx uvedení xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bezodkladně xxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxxx nebo kupujícího xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, xxxxx x daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx plátce,

b) obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx místo xxxxxx x daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxx název, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) datum vystavení xxxxxxxx xxxxxxx,

x) číslo xxxxxxxx dokladu.

(3) Doklad x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxxxxx povinen xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vydat, xxxx obsahovat xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx jméno, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx celkem,

e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) číslo xxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Doklad x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx vybrané xxxxxxx již xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx vydá xxx xxxxxxx, xxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydat xxxxxx doklad podle xxxxxxxx 2 nebo xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx místo xxxxxx x daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx a x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx polohu xxxxx xxxxxx,

x) množství xxxxxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx do volného xxxxxxxx oběhu, u xxxxx xxxxxxx povinnost xxx přiznat a xxxxxxxx, a jejich xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx spotřební xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx,

x) xxxxx dokladu x xxxxxxx.

(5) Zdanění xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiným rozhodnutím xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx daně.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx pouze x daňovým dokladem, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x dopravě xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5. Na xxxxxxx výrobky uvedené xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dopravované bez

a) xxxxxxxx dokladu, xxxxxxx x prodeji xxxx xxxxxxx x dopravě xx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přijat xxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx toto rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Vybrané xxxxxxx xxxxxxx do volného xxxxxxxx oběhu x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx se sídlem xxxx xxxxxx xxxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxxx xxx nevykonává xxxxx samostatnou hospodářskou xxxxxxx, lze xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx potvrzuje, xx xxxx výrobky byly xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx kterého xxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx oprávněného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx od daně xx xxxxxxxxx povolením x xxxxxxxxx a xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx-xx xxxxxx, a xxxxxxxx x osvobození xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx. Xxxx ustanovení xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené v §53 odst. 5.

(2) Xxxxxx x osvobození xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, který xx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vydání xxxxxxxxx výrobků osvobozených xx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, odesílajícího xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, přijímajícího xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osvobozených od xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx obchodní označení,

d) xxxxxxxxxx, xx v xxxx xxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) místo xxxxxxx,

x) datum xxxxxxxxx xxxxxxx o osvobození xx xxxx,

x) číslo xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx, byla-li xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx režimu xxxxxxx oběhu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x vyměření xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně lze xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§50). Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xx hledí, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx dokladem, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx před zahájením xxxxxxx přijat xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně.

§7

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxxxxx xxxx vyrobené xxxx xx xxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vstupu na xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§8

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo dovozem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

§9

Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vzniká xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Za okamžik xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) dovozem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx považuje xxx vzniku celního xxxxx,

x) ztrátou xxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx považuje xxx xxxxxx zúčtování, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) u vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx daňovém xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ztráty xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínek dopravy xxxx zasílání s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx znehodnocení xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně okamžikem xxxxxx použití xxx xxxx xxxxx, xxx xx které se xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx použití xxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků nebo xxxx jejich prodeje xxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx vybrané xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxx, x xx xxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx do volného xxxxxxxx oběhu x xxxxx xxxxxxxx státě x xxxxxxxxx xxx xxxxx podnikání xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxx zániku xxxx zrušení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx; xx xx xxxxxxxxxx xx vybrané výrobky, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13b x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) dnem, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxx výrobky zaslané x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx použití xxxxxxxxx výrobků pro xxxxxxx spotřebu.

(4) Povinnost xxx přiznat x xxxxxxxx vzniká xxxx xxxx pozbytí nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ke xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx mimo režim xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

§10

Xxxxx x výpočet xxxx

Xxx xx vypočte xxxx xxxxxx základu xxxx a xxxxx xxxx stanovené xxx xxxxxxxxx xxxxxxx výrobek.

§11

Xxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Xx daně xxxx xxxxxxxxxx vybrané výrobky

a) xxxxxxxx, xxxxx xx xx xx vztahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dovozu xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx letadla xxxx xxxxxx pohonných xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx31a), anebo xxxxxxxxxx xx cla, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx vývozu xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx režimu xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx státu a xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx nařídí xxxxx xxxxx §137,

c) dopravené x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx na obranném xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxxx ozbrojenými xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x zásobování xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxx podle §27 nebo 27c x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx se provádí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx obecná úprava xxxxxxxxxxx daní (xxxx xxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx"), xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx potvrzuje Ministerstvo xxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx síly xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxx těmito xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx civilními xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x zásobování xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx dovozu xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx x&xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany,

e) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osobám xxxxxxxx v §15 xxxx. 1; xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu pouze x xxxxxxx xxxxx §27 nebo 27c, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx osvědčení xxxxxxxxx Celní úřad xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx, pokud xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx x přidané xxxxxxx; tyto výrobky xxxxx xxx dopravovány x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §27 xxxx 27c a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x osvobození xx xxxxxxxxx xxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx omezení a xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zakládajícími xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x umístění xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx z xxxxxxx hodnoty; xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x doklady podle §27 nebo 27c x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o osvobození xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Celní xxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxx vybrané xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, pohlíží xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx tyto xxxxxxx výrobky, jako xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx.

(3) Vybrané xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx a xxxxxx bez povolení x přijímání x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx

(1) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobku xx xxxx, včetně xxxxxx xx příslušné ustanovení xxxxxx xxxxxx, podle xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx uživatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x plátce nebo xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, jinak xxxxx xx vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxx daně xxxxxxxxx. Xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 5.

(2) Jedná-li se x dovoz xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, a xx x celním prohlášení, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx xxxx celního xxxxxx xxxxxxxxx užití.

(3) Xxxxx na vydání xxxxxxxxx výrobku xx xxxx bez xxxx xxxxxxxx prokazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxx osvobozených od xxxx, pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osvobozené xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx; neučiní-li xxx, xx se xx to, xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxx nebyl uplatněn.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx cenu bez xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přijímání x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výrobek xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx předloží k xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vybraný výrobek xxxxxxxxxx od daně x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osvobozených xx xxxx.

§13

Xxxxxxxxx x užívání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx pouze xx základě pravomocného xxxxxxxx x xxxxxxxxx x užívání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx přijímat xxxxx xx xxxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(3) X xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx dosavadního xxxxxxxx x xxxxxxxxx x užívání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx dne jeho xxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Xx-xx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x přijímání x užívání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx uvedeno xxxx xxxxxxxxxx, správce xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§13x

Xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně

Povolení k xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků osvobozených xx daně zaniká xxxxxx dnem, xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx kterém jsou xxxxxxxx vybrané výrobky xxxxxxxxxx xx daně xx základě xxxxxxxx x přijímání x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

§13x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 331/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§13x

Xxxxxxx povolení x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxx xx daně z xxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osvobozených xx xxxx rovněž, xxxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx osvobozený xx xxxx použit na xxxx xxxx, než xxxxx xxx v xxxxx povolení xxxxxx, x uživatel xx xxxxxxxxx xxxxx nezaplatil xxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxx 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců bez xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nákup xxxxxxxxx xxxxxxx osvobozených od xxxx podle tohoto xxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků

Od xxxx jsou také xxxxxxxxxx vybrané xxxxxxx, x kterých xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od daně xxxxx k xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx ztrátě xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx.

§13x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 179/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.2.2023

§14

Xxxxxxx daně xxxxxx

(1) X xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx plátci xxxxx xx xxxxxxx daně xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx režimu xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, prokáže-li xxxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské unie,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx režimu podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx; xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x případě, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxx xx tyto xxxxxxx výrobky xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx podnikání, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx výrobky xxxx xxxxxxxxxxx

1. xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

2. x xxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx průvodní xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx průvodní xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx státu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx evidovaný xxxxxxxx xxxxxx předložit xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x §30g xxxx. 1, musí xxx xxxxxxxxx přijetí vybraných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx odsouhlaseno xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx místu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxx xx xxxxxxx výrobky, xxxxx xxxx dopraveny xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx na xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx zaplacena xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx výrobků, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx došlo xx ztrátě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. prokáže, xx došlo k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo

2. xxxxxxxx xxxxxx o zaplacení xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx znehodnocením xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx, x

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx potvrzení xx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx byla xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxx výrobky xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx o tom, xx xxx xx xxxxxxx výrobky xxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxx členském xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně dnem xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx znehodnocení xxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx účely vzniku xxxxxx xx vrácení xxxx xxxxxxx předložení xxxxxxx o tom, xx daň za xxxxxxx výrobky xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx ztrátou nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zasílání xxxxxxx povinnost přiznat x zaplatit xxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vybrané xxxxxxx vlastní, xxxxx xx xxxxxxx daně, xxxxx-xx k nepředvídatelné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx může plátce xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§18).

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx do výše xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx daně xxxxxxx v xxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx-xx xx zdaňovacím xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, postupuje xx při xxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Pokud plátce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně, xxxxxxx xx při xxxxxx uvedení xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx tak, xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x přiznán.

(9) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rovněž §28 xxxx. 10 tohoto xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx režimu podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, §54 xx 57 xxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx daně x xxxxxxxxxxx xxxxx x §78 xxxx. 6 xxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxx x xxxx.

(10) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 3 xx nevztahují xx osoby, xxxxxx xxxx xxxxxxx daň x xxxxxxxxx výrobků xxxxx §15 nebo 15a, pokud xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx zaslaly xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§15

Xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx požívající xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,22) (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x imunit") xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx mise a xxxxxxxxxx úřad, s xxxxxxxx konzulárních xxxxx xxxxxxxx honorárními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx xxxx"), xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx orgány xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx mise23) xxxx xxxxxxxxxxxx úřadu24) xx sídlem na xxxxxxx území České xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx služebního personálu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) úředník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx místo pobytu xx xxxxxxx území Xxxxx republiky x xxxx státním občanem Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx funkcí xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxx xxxx akreditované xxx Xxxxxx republiku x xxxxx nemá xxxxx pobytu xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) člen xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) nebo x), pokud s xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx domácnosti xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, dosáhl xxxx 15 xxx, xxxx státním občanem Xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

(2) Xxxxxxxxx xxx xx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), která má xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. g) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x imunit x xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx vysílající xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx ceny xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč za xxxxxxxxxx xxx, členu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xx xxxx 100 000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xx xxxx 50&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx, ale má xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx 250&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx,

x) osobě xxxxxxx x odstavci 1 písm. e), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx daňové xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx 10&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx rok,

e) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. b) x c) xxxxxxxxx xx xxxx 500 000 Xx za xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhlášená xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x) bez xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), včetně xxxxx její xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xx xxxx 100 000 Xx xx kalendářní xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxx zákonů a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxx vrácení daně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxxx x výše xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx osvobozené xx xxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zdaňovacím období, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx týká.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzájemnosti x osob xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx daně xxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxx xxxxxxx x hodnotového xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx daňového xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období, xxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Nárok xx vrácení daně xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 31. ledna xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx xxxxxxxxx xx kalendářním xxxx, ve xxxxxx xx uskutečnil xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; to xx netýká xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xxxxx požívající xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. a) xx d) má xxxxx xx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx zakoupených xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. e) až x) má nárok xx xxxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výlučně xxx xxxxxxx potřebu a xxxxxxxx.

(6) Osobě xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. a) xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx výrobků, pokud xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxx zaplacená xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx dni xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x prodeji xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výsad x xxxxxx uvedeným x odstavci 1 xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednomu xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx dni xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 8 je xxxxx než 4&xxxx;000 Xx. Toto xxxxxxx xx nevztahuje na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx daňovým xxxxxxxx xxxx dokladem x xxxxxxx podle §5, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 5, doklad o xxxxxxx vybraných xxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den po xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxxxxx xxxxx nebo jméno, xxxxx a daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx,

x) xxxx daně,

h) xxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(9) Xxxxx požívající xxxxx x imunit xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, které se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx první xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zdaňovacího období x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; to xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xx tomto xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx uplatnit, x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx požívající výsad x imunit xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) podává xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Pokud osoba xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx neuplatňuje xx xxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx vrácení xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zdaňovací období xxxxxxxx.

(10) Osoby xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx pro účely xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx registrovat.

(11) Xxxxxxxxxx obdobím xx x osoby xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxxx xxxxx, u osoby xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxx x x osoby xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(12) Xxx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a zvláštní xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx sídlem xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správci xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sídla xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) člen xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx konzulárního xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx členů xxxx rodiny, podává xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx místně příslušnému xxxxx sídla xxxx xxxxxxxxx v písmenu x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx sídla xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) orgán Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí správci xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx místa pobytu xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) diplomatická xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx přiznání správci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) orgán Xxxxxxxx unie se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx podává xxxxxx přiznání prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxx vykonávajícímu xxxxxxxxx xx území hlavního xxxxx Prahy,

h) xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 písm. e) xxxx x) podávají xxxxxx přiznání xxxx xxxxx.

(13) Osobě xxxxxxxxxx xxxxx x imunit x výjimkou xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Pokud je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání, xxxxxxx xxxx xxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vady xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx daně xxxxxxx, xxxxx xxxxxx odstraněny xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podaného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Xxxxx xxxxxxxxxx výsad a xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxxxxx dne měsíce, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(15) Xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, xxxxx uplatnila nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxx tohoto ustanovení, xxxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx vybrané xxxxxxx xxxxx §14, 15a, 54 xx 57.

§15x

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx států

(1) Xxxxx xx vrácení xxxx vznikne xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx24a), xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výrobky pro xxxxxxx xxxxxx ozbrojenými xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x zásobování xxxxxx jídelen, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx

x) jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx činnosti Evropské xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx, který xx xxxxxx Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Partnerství xxx mír; xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx daň xx xxxxx ozbrojeným xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výše 500&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx oleje xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx podle §45 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x x) xxxxxxxxx pro služební xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx na xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx vrací xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx xx xxxxx civilním xxxxxxxxxxxx doprovázejícím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 100&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xx xxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 se započítává x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x), x) nebo x) xxxxxxxxx x xxxxxx členského státu xxxx xxxxxxxx ozbrojeným xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx stejném xxxxxxxxxx období, kterého xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5) Xxxxx na xxxxxxx daně se xxxxxxxxx xxxxxxx dokladem xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle §5.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx24a) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx vykonávajícího xxxxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxx Prahy, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vysílajícího státu xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx dní xxx xxx následujícího xx xxx, kdy xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx uplatněn. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx uplatněn x správce xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dvanáctého xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx.

(9) Z xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxx uplatněn xxxxx na vrácení xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, zastaveny xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx vojenský xxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxxx daně xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx uvedenému x xxxxxxxx 6 xx výši daně xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx síly vysílajícího xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx uplatnit xxxxx na xxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14, 15, 54 xx 57.

§16

Xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx

Xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxx, xxxx-xx uplatněn do 6 měsíců ode xxx, xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx. Jestliže xxxx xxxxxxxxx této xxxxx xxxxx k opětovnému xxxxxxx téhož xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu, aniž xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nárok xx xxxxxxx xxxx dnem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx navrácení x xxxxxxxx stav.

§17

Xxxxxxxxx období

Zdaňovacím obdobím xxx vybrané xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc.

§18

Xxxxxx přiznání x xxxxxxxxx daně

(1) Plátci, xxxxxx xxxxxxx povinnost xxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx každou xxx, x xx xx 25.dne po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx; ve xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx jsou plátci xxxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx vybraných xxxxxxx xx xx daňové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx příslušného xxxxxxx režimu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx může plátce xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dodatečné daňové xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx dne, xxx xxxxx xx vrácení xxxx xxxx být xxxxxxxxx uplatněn, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx (§88 xxxx. 4 a 5). Xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx navrácení x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxxx xxxxxxxx u dovážených xxxxxxxxx výrobků.

(4) Daňové xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx v průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx20), xx xxxxxxxx x §136a.

(5) Xxx xx xxxxxxx xx 40. xxx xx skončení zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx daň xxxxxxx x zaplatit xxxxx §9 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pracovní xxx po xxx xxxxxx xxxx povinnosti, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx přiznat x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx členskými xxxxx nebo xxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx došlo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zasílání xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxx daň xxxxxxx a zaplatit, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xx splatná xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx dni zjištění xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§19

Podmíněné osvobození xx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx, jestliže xx

x) xxxxxxx x daňovém xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx za xxxxxxxx stanovených pro xxxxxxx a vývoz (§24 xx 27f).

(2) Xx daňový xxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxx xx výrobu xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vybrané xxxxxxx vyrábí, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§59 a §78 xxxx. 3), nebo

b) xxxxx vybraných xxxxxxx, xx xxxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx vybrané výrobky xxxxxxxx, zpracovává, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon nestanoví xxxxx (§59, 89 x 99).

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx výrobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§59 odst. 2, §78 xxxx. 3, §89 xxxx. 3, §99 xxxx. 3 x 5 x §100a xxxx. 1). Xxxxxxxx této povinnosti, xxxxx xx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx považuje xx závažné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x spotřebních xxxxxx, xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x režimu xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak (xxxxxxxx 5, §59 xxxx. 3).

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výrobky, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, a xx xxxxxxx po dobu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx volného xxxxxxxx oběhu xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx samostatně, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§59 odst. 3).

(6) X xxxxxxxxx xxxxx §13b jsou xxxxxxx výrobky xxxxxxxxxx xx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x užívání xxxxxxxxx xxxxxxx osvobozených xx daně umístěné x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení x provozování xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx.

§19x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx sklad xxxxxxxxxx xx základě nového xxxxxxxx xxx xxx xxxx oznámení.

§19a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§19b

Další podmínka pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx daňového xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xx xxxx stanovené xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xx poskytuje xxx xxxxx xxxxxx xxxxx samostatně.

§19b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§19c

Povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu

(1) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x provozování daňového xxxxxx přidělí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx dopravu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx jedinečné číslo xxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxx.

(2) Xx-xx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx k provozování xxxxxxxx skladu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§20

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu x xxxx úřední

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xx xxxx 3 po sobě xxxxxxxx kalendářních xxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxx zrušeno x xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx zrušení xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx daně zruší xxxxxxx xxxxxxx povolení x provozování xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxxxxx z moci xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx xxxxx, xxx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, podat xxxxx na vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxx xx zrušení xxxxxx povolení.

§20x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx daňového xxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) V xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxx případného xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx, xxx celková xxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 407/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§20x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx dosud xxxxxxxxxxxx daň

Hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Správce xxxx současně x xxxxxxx zajišťovacího xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx příkazu x xxxxxx o tom xxxxxx záznam.

§20b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 407/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§21

Zajištění xxxx

(1) Zajištění xxxx může xxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx daně xxxxxxx správcem xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nevzniká xxxxx xx xxxx xx složené xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně, xxxx

x) ručením, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně.

(2) Xx-xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ručitel x xxxxxxx listině xxxxx xxxxx x náležitostí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx s xxxxxxxxx splní xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxx x xxxxxxx listině.

(3) Správce xxxx použije zajištění xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx její xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vyzve xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx daň xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx splatnosti a xxxxx dlužníkovi x xxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx může i xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx vypovědět, xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx až 16. xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx správci daně. Xxxxxxx však xxxx xx xxxxxxx nedoplatky xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povolení xxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vzniknou.

(6) Xxx xxxxx daňový xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§58 x 77),

x) xxxx daně, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx doprava xx xxxxxxxxxx období, xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx zajištění xxxx však xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, u nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx roce bezprostředně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxx xxxx poskytuje,

b) xxxxx dvanáctině xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxxx xxxxx §8 xxx xxxxxx vybraných xxxxxxx v xxxxxx xxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx poskytuje; xx xx týká xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxx zdaňovacím období xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx x x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxx xxxxxxxxxx výše daně, xxxxx připadá xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx předcházejícím xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; to xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx v tomto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx x u nichž xxx xxx není xxxxxxxxx podle písmene x) xxxx b) xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) X xxxxxxx nově xxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 6 za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx průběžně sledovat xxxx xxxxxxxxx xxxx x předávat xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xx x xxxxxx povinnosti, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků.

(9) Provozovatel xxxxxxxx skladu je xxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx skutečné xxxx xxxxxx povinnosti x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 6 za xxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vyšší než xxxxxx xxx dvanáctin xxxx daňové povinnosti, xxxxx vznikla xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx roce, x tří xxxxxxxxx xxxx xxxx, která xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx přijaté xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx 10 xxx ode xxx xxxxxxxx rozdílu. Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx bylo xxxxx xxxxxxxx 11 xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx daně xxxx x xxxxxxxx xx zajištění daně.

(10) Xxxxx bude xxxx xxxxxx povinnosti vzniklé xxxxx §8 při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xx výroby, xxxxx x 20 % xxx výše zajištění xxxx ve třech xx xxxx jdoucích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, provozovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x snížení zajištění xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx byla xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx daně bez xxxxxxx xx 10 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(11) Provozovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx od zajištění xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxxxx xx zajištění daně, xxxxx xxxxxx pochybnosti x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxx xxx platební xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx svým peněžním xxxxxx x aktivně xxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx správy České xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx platebních povinností x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxxx xxxx rozhodne o xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 60 dnů xxx xxx podání xxxx xxxxxxx; xx xxxxxx složitých případech xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx x snížení xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx daně se xxxxxx nejdéle xx xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxx skladu xxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx navazovat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx daně, xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(14) K xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx od nabytí xxxxxx xxxx zamítavého xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(15) Xxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zajištění xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xx do 15 kalendářních dní xxx xxx xxxxxx xxxxx.

(16) Xxxxxxx daně xxxx změnit xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zajištění xxxx xxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx bylo xxxxxxxx zaplacení daně xxxx pokud se xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxx xxxxxxxxx daně xxxxxxx xxxx bylo xx xxx upuštěno.

(17) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx §58 xxxx. 1, §77 xxxx. 1 x 2, §90 x 116a.

§21x

Xxxxxxxx ručitele

(1) Xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx povoleno xxx xxxxxxxxx správcem xxxx.

(2) Xxxxxxxxx nemůže xxx

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo dozorčího xxxxxx nebo společník xxxxxxxx, zaměstnanec nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx vlastní, kontroluje xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx 5 % xxxx více xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx být xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx rozhoduje x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu. Povolení xxxxxxxx daň xxxxxxx xx součástí povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x režimu podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx územní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx daňový xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxx vybrané xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zajištění xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx zajištění xxxx xxx provozování xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Povolení xxxxx lze xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx finanční situace xx xxxxxx, že xxxx xx osobu, xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx výše xxxxxxxx částky xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx plnit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx žadateli x xxxxxxxx ručitele xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx jako x případě, kdy xxxxxxxxxxxx daňového skladu xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx zajištění daně xxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(8) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx provozování xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xx-xx xxxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx správce xxxx x odejmutí xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx má xxx zajistit nebo xxx zajistila. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx nevůli xxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx, xxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

§22

Oprávněný příjemce pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přijímání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolení xxx xxxxxxxxx přijímání xxxxxxxxx výrobků.

(2) X xxxxxxx, kdy dojde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vybraných výrobků xxxxx, lze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx ode dne xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příjemci pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx jedinečné číslo xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx daně. V xxxxxxx xxxxx povolení xx xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx oprávněnému příjemci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxx.

§22x

Xxxxx podmínka xxx xxxxxx povolení xxx xxxxxxxxx přijímání vybraných xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx opakované xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x ve xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§22x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§22x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx povolení pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovněž, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxx vážných xxxx xxxxxxxxxxxx důvodů nepřijímá xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přijímání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx zrušení xxxxx xxxxxxxx 1, může xxxxx, xxx xxxx xxxx povolení xxxxxxx, xxxxx návrh na xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 let xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxx příjemce pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jednorázové přijetí xxxxxxxxx výrobků.

(2) Návrh xx vydání xxxxxxxx xxx jednorázové přijetí xxxxxxxxx výrobků lze xxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxx oznámení xxxxxxxxxxx povolení.

§23x

Xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxx jednorázové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Výše xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výši xxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx povinen přiznat x xxxxxxxx xx xxxxxxx těchto xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xx poskytuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§23x

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxx xx xxxxxx povolení xxx xxxxxxxxxxx přijetí vybraných xxxxxxx nejpozději xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den po xxxxxxxxxx zajištění daně, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx úplnosti.

(2) Správce xxxx x povolení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx odesílatele, xx kterého xxxx xxx vybrané xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx x povolení pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oprávněnému xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx přidělené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§23x

Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) okamžikem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§23x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§23x

Xxxxxxx zajištění xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx jednorázové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx splatnosti daně xxxxxxxxx daně zaniká x xxxxxxxxx xxxxxx xx převede xx xxxxxx xxxx daně.

(2) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zániku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx daně jej xxxxx bez xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§24

Xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od daně xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně dopravovat, xxxxx tento zákon xxxxxxxxx xxxxx (§58a),

x) x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dopravy xxxxxxxxx výrobků xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. d),

b) x xxxxx xxxxxx xx daňového skladu, xx xxxxx výstupu xxxx xx xxxxx xxxxxxx dodání x xxxxxxxx dopravy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx přijímajícího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správci xxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx před zahájením xxxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu nebo xxxxxxxxx odesílatel poskytne xxxxxxxxx xxxx xx xxxx daně, kterou xx xxx povinen xxxxxxx a zaplatit xxx uvedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového oběhu, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx [§58 xxxx. 2 až 5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxxx zajištění xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, může xxx xxxx zajištění xxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dopravy xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x). Výjimka se xxxxxxxxx pro případ, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx, xx kterého xxxx vybrané výrobky x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx dopravu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx místně xxxxxxxxx xxxxxx daňovému xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §21 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx, xx provozovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxxx poskytnout další xxxxxxxxx daně xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx připadající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx. Xxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx zajištění xxxx xxx xxxxxx dopravu xxxxxx, a xx xxxxxxx podle §21 xxxx. 1. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 2, 4 a 5 x §21a se xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obdobně. Daň xx považuje xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx příslušné xxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx zajištění xxxx na úhradu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Vybrané xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx skladem, xxxxx xxxxx deklarant xxxx jiná xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx vyřizování xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx úřadu xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx číslo xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx odesílá, x

x) xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx, jímž je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jemuž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx daně xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx udělit xxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx s xxxx xxxx xxxxxxxx, provozovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx, xxxxx s xxx xxxxx, které xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, písemně xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx, poskytuje xx xxxxxxxxx xxxx složením xxxx převodem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správcem xxxx xxxxxx příslušným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx výrobky xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx odeslány. Xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx okamžikem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx celního xxxxxx konečného xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx xxx xxxxxxxx pouze xx obdržení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kódu (xxxx jen "referenční xxx") podle §26 xxxx. 4 nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §27c xxxx. 1.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Doprava xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx do xxxxx výstupu je xxxxxxxx potvrzením elektronického xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxx xxxxxxx"). Xx-xx příjemcem xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx v případě xxxxxxxx dopravy tyto xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx 38 a, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx dodání xxxxxxx x jejich xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(8) Pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, kterému bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx daně xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxx, co xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, prokáže xxxxxxxxxx, xx byly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x dopravovanými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx předloží xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx tato povinnost x průběhu xxxxxxx xxxxxxx.

(9) V případě xxxxxxxx zajištění daně xxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx depozitní xxxx xxx zajištění xxxx, xx složená xxxx xxxxxxxxx částka xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x opakovanému použití xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(10) Na žádost xxxxx, která zajištění xxxx xxx dopravu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx převodem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx depozitní xxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, která je xxxxxxxx, xxxx její xxxx xxxxx přeplatkem xxxx osoby. Vznikne-li xxxxx xxxxxxxxxx přeplatek, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx žádosti xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vybrané xxxxxxx xx daňového skladu xxxx do xxxxx xxxxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx určení nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků. X xxxxx případě xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7.

(12) Zahájenou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx v jejím xxxxxxx xxxxxxxx.

§25

Xxxxxxx vybraných xxxxxxx x režimu podmíněného xxxxxxxxxx od xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx výrobky lze x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vybrané xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) v jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiného členského xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxx povolení na xxxxxxx území České xxxxxxxxx,

2. xx místa xxxxxxx vybraných výrobků xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx

3. xxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 písm. x), d) nebo x),

x) xx xxxxxxx xxxxx České republiky, xxxx oprávněným odesílatelem x xxxxx dovozu xx daňovém území Xxxxx republiky

1. xx xxxxxxxx skladu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxx xxxxxxxx státě,

3. xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx vybrané výrobky xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §11 xxxx. 1 písm. x) xx x),

x) x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

1. xx daňového skladu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiném členském xxxxx,

2. xx místa xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obdobně osvobozené xx daně podle xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 1 xxxx. c) xx x).

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxxxxxx xx místa xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx příjemce xxx opakované xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx míst xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx přímého xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx opakované přijímání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 3 pracovní xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx výrobky může x xxxxx dovozu xx daňovém území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx vybraných výrobků xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, (dále xxx "xxxxx xxxx xxxxxx") xxxxxx oprávněnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kód podle §26 odst. 4 xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx daně xxxxx §27c xxxx. 2 xx dobu dvou xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx zajištění xxxx xx xxxx xxxx, xxxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraných výrobků xx xxxxxxx daňového xxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx poskytl xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx x výjimkou xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx udělit xxxxxxx s tím, xxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx s xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných výrobků, xxxxx s tím xxxxx, xxxxx mají xxxx zajištění xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxx vybrané výrobky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x místa dovozu xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zajištění xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx, x xxx vznikla xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Vybrané výrobky xxx dopravovat x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx daně z xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, které není xxxxxxx skladem, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, která xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx poskytli

a) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx, xxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odesílatel, xxxxx xxxx výrobky xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx daně, xxxx xx identifikován xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx prokazující, xx xx xxxxx určeno x odeslání xx xxxxxx členského státu.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx odeslány, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx celního xxxxxx konečného xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodů 1 a 2 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kódu podle §26 xxxx. 4 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x §27c xxxx. 1. Doprava xxxxxxxxx výrobků podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 3 xxxx být xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) bodů 1 x 3 xx xxxxxxxx okamžikem xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx. Xx-xx příjemcem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx povinen x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx §37, 38 xxxx 39 a, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxx xxxxxxx dopravu xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx xxxxxx přijetím x xxxxx xxxxxxx xxxxxx; přijetím xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx.

(9) Xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx dopravu xxxxxxxxx xxxxxxx a doprava xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx zajištění daně xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx

x) je příjemci xxxxxxxxx skutečnost, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx od xxxx, xxxx

x) osoba, xxxxx xxxxxxxx zajištění xxxx,

1. xxxxxxx, že v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobky jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx dopravy povinnost xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Lhůta xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx spotřebních daní xx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx tuto xxxxxx,

x) třicátého dne xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx, nebo

c) xxx xxxxxxxx oznámení x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx daní x xxxx xxxx.

(11) V xxxxxxx uvolnění xxxxxxxxx xxxx xxx dopravu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx složením xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx depozitní xxxx pro zajištění xxxx, se xxxxxxx xxxx převedená xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx na zajištění xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků v xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx daně.

(12) Na xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx převodem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účet xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx část xxxxx xxxxxxxxxx této osoby. Xxxxxxx-xx takto vratitelný xxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx daně xxx xxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx jeho xxxxxx."

(13) Xxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx daňového xxxxxx, xxxxxxxxxxx příjemci xxxx xx xxxxx xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx změnit xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx. X xxxxx případě xxxxxxxxx podle §27 xxxx. 7.

(14) Zahájenou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx doprava vybraných xxxxxxx zahájena xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ji x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§26

Návrh xxxxxxxxxxxxxx průvodního xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x elektronickým xxxxxxxxx xxxxxxxx. To xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §27c xx 27f xxxx §100 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vybrané xxxxxxx osvobozené xx xxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxx xxxxxxxxx odesílatel xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pomocí elektronického xxxxxxx v xxxxxxx x nařízením Xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx obecná xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) provozovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) oprávněný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx uvedený x odstavci 3 xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxx elektronického xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx shledá nesprávnými xx neúplnými, uvědomí xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odesílatel xxxxxxxxxx odstraní. Nevykazuje-li xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx jej xxxxxxxxxxxxx odesílajícího xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poté, xx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §24 odst. 3 nebo 5 xxxx §25 xxxx. 4 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxx xxxxxxxx. 7.

(5) Xxxxx uvedený v xxxxxxxx 3 je xxxxxxxx xxxxx ověření xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx odpovídají xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vyměňovaných x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx povahy xxxxx. Xxxxx xx xxx xx dopravované xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx daně, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx snížené xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v okamžiku xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vydáno, musí xxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx k návrhu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxx.

(7) Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx osvobozených od xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxxxxxxxxxxxx podle §25 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 xxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 x xxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 písm. x), xxxx xx uskutečňována xxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 3 odešle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx vybraných xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxxxxxxxxxxxx podle §24 xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx v §26 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx průvodní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v elektronickém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 xxxx. x) bod 1 nebo §25 xxxx. 8, nebo xxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxx xxxx, xxxxx obdržel xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenému xx xxxxx dokladu x xxxxxxx daně místně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterém xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx tento správce xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uskutečňována xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 2, orgán xxxxxxx x §26 xxxx. 3 odešle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx podáno xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Provozovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronického xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx dopravy xxxxxxxxx xxxxxxx v režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx daně, který xx xxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravy podle §24 xxxx. 6 xxxx §25 odst. 6.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx zajištění xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx dopravy xxxxxxxxx xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx příjemce xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x dopravu xxxxxx xxxxxxxx v §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x).

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx elektronického průvodního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 a na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx struktura x xxxxx dokladů vyměňovaných x souvislosti x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx průvodního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x xxxxx xxxxxxxx xxxx místa xxxxxx podle odstavce 7 se provedou xxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§27x

Xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx

(1) Po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx daňovým xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x místě přímého xxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §25 xxxx. 8 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx ukončení xxxxxxx xxxxx §24 xxxx §25 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 1 oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušnému podle xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx výrobky uplatněna xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vydané xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osvědčení xxxxx §132 xxxx. 1 xxxx osvědčení vydané xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Komise xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zboží x případě vlastní xxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xx okamžiku xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxx uvedenými v §11 xxxx. 1 xxxx. c) nebo x) předloží xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 oznámení x xxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Nemá-li xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx pobytu xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx toto xxxxxxxx správci daně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(3) Xx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) předloží xxxx xxxxxxxx nejdéle xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx ukončení xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 osvědčení x osvobození xx xxxxxxxxx xxxx správci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx x platnost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx údaje xxxxxx nesprávnými či xxxxxxxxx, xxxxxxx bezodkladně x této skutečnosti xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx tento xxxxxxxx xxxxxxxxxx odstraní. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, potvrdí správce xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xx xxxxxxxx kromě xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 4 provést xxxxxxxx kontrolu, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx o přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odeslání. Xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxx příslušným xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §11 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx.

(7) Pokud xxxx xxxxxxx výrobky dopravovány x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx §25 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xxxx 3, xxxxx xxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx obdržené x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx bezodkladně xx xxxx obdržení.

(8) Xxxxx xx xxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §24, správce xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(9) Náležitosti xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx podmíněného osvobození xx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx stanoveny x nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a obsah xxxxxxx vyměňovaných v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx v důsledku xxxxxx xxxxx.

§27xx

Xxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx

(1) Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vývoz (xxxx xxx "xxxxx xxxx xxxxxx"), xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxx úřad xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx, x to xxxxxxxxxx x údaji xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X případě, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nesprávnými xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx bezodkladně x této skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx xxxxxxxx shledal xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x xx xx xx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx, xxxxxxx bezodkladně x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x stanoví xxxxx, xx které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v elektronickém xxxxxxxxx dokladu.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx x režimu podmíněného xxxxxxxxxx od xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tuto skutečnost xxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obdrží xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, je xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo změnit xxxxx určení xxxxxxxxx xxxxxxx.

§27xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 179/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 13.2.2023

§27b

Elektronické xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx

(1) Pokud xx doprava vybraných xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx výstupu, xxxxxxxx xxxxx úřad xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x platnost ověřil, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx území Evropské xxxx x zašle xxx pomocí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odeslání.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vybraných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx x obsah xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx celní xxxx xxxxxx příslušný xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx pomocí elektronického xxxxxxx odesílateli xxxxxxxxx xxxxxxx.

§27x

Xxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx xxx xxxxxxxx dopravy x během xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x době do xxxxxxxx xxxxxxxx dopravy xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx nedostupný, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pouze po xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx výrobky xxxx xxxxxxxxxxx s dokladem, xxxxx obsahuje xxxxxx xxxxx jako návrh xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26,

b) xxxx xxxxxxxxx dopravy o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 3 x předloží xx xxxxx dokladu xxxxxxxxx x xxxxxxx a),

c) xxxxxxx xxx xxxxx §24 xxxx. 3 xxxx 5 xxxx §25 odst. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nedostupnosti x xxxxxxx, xx xx xxxx nedostupnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odpovědnost.

(2) Xxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx být xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §26 odst. 3.

(3) Provozovatel xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou povinni xxxxxx doklad podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx povinen celnímu xxxxx vývozu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxx s §26 xxxx. 2.

(6) Xxxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x dokladu xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx odstavce 5. X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx tento xxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx návrh elektronického xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x §26 odst. 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kód x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxx xxxxxxx doklad xxxxx odstavce 1 xxxx. x). Xxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx x ustanoveními §26 x 27.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx povinen xxxxxxxxx doklad uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxx.

(8) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 3 xxxxx podle §27 xxxx. 7 ještě xxxx jejich xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx náležitosti xxxx xxxxx xx změnu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 8. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odesílatel xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x §26 odst. 3 xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §27 odst. 7; xxxx změna se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, kterým xx provádí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx spotřebních xxxx.

§27x

Xxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx xxx xxxxxxxx dopravy xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Pokud xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx uskutečňována xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x 3, s výjimkou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxx §24 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx příjemce xxxxxxxxx xxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27a xxxx. 1 xxxx 2 nebo §27b xxxx. 1 x xxxxxx

x) nedostupnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud příjemce xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému v xxxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx okamžiku přijetí xxxxxxxxx výrobků použít xxxxxx xxxxx §27c xxxx. 3 x 6,

xxxxxxx doklad xxxxxxxxxx xxxxxx údaje jako xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx potvrzení xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxx do konce xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vybraných výrobků xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx daně zašle xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odeslání nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx daňovém xxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Bezodkladně xx obnovení dostupnosti xxxxxxxxxxxxxx systému předloží xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vybraných výrobků x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §27a odst. 1 xxxx 2 xxxx §27b odst. 1. Dále se xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx §27c xxxx. 3 x 6.

§27x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxx výstupu, xxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §27d odst. 1 xxxx. b) xxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx celní xxxx xxxxxx doklad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx toto xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xx doprava xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxx odeslání x xxx, že nedojde x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vyhotoví xxxxx xxxx vývozu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx toto xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 zašle xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx výrobků, xx xxxxx xxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx potvrzení x výstupu vybraných xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x vývozu xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx celní xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) X případě xxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxx xxxxx dokladu xxxxx xxxxxxxx 1 vyhotoveného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx, uplatní se xxxxxx podle §27ab x 27b.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. a) bodu 2 xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x vývozu xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §27d xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), xxxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx tento xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vybraných výrobků xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx náhradní xxxxxxxx x vývozu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxx uznání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§27x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx dopravy xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Pokud xx xxxxxxx v režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx uskutečňována xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 1 a 3 xxxx §24 odst. 1, s výjimkou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) x x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxx podle §24 xxxx. 1, a xxxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxx předložit xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxx §27a xxxx. 1 xxxx §27b z xxxxxx jiných xxx xxxxxxxxx x §27d xxxx. 1, takže xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle místa xxxxxxx vybraných výrobků xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat xxxxxx údaje jako xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxx výrobků.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odeslání xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxxxx xxxx místně příslušnému xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pak xxxxx xxxxx doklad xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. b) s xxxxxxxx dopravy xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. d), xxxxxxx xxxx příslušný xxxxx xxxxx odeslání xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx doklad x v xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravy do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx xxxxxxx

(1) K xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx xxxxxxx dojde, x výjimkou případů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx příjemci, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxxxxx xx daně xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x), d) xxxx e), xxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, byl x xxxx události xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx, x kterých x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxx režimu, xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Zjistí-li xx, xx x porušení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx území České xxxxxxxxx, povinnost xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx České republiky x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xx xx daňovém území Xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx během xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x není možné xxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx poskytne xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x zaplatit xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky.

(7) Xxxxx xxxx vybrané xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx vývozu xxxxxxxxx xx lhůtě čtyř xxxxxx xxx dne xxxxxxxx vybraných xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx území Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx částečné xxxxxx,

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x místě xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x okamžiku zahájení xxxxxxx. X tom, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxx a) xxxx x), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx daňového skladu xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx xxxx měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvědomí x této xxxxxxxxxxx xx stejné xxxxx xxxxx úřad dovozu.

(8) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx dopravovány x xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx podle §25 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vývozu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x daňového xxxxx Xxxxxxxx unie,

c) xxxx zničeny nebo xxxxxxxxxxxx v důsledku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx, xx xxxxxxx došlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxx xx tyto xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxx, xx dosud xxxxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x), x) xxxx x), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tomuto xxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx xxxx xxxxxx xxx xxx zahájení xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx celní úřad xxxxxx.

(9) Pokud plátce xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx určení, může xx xxxxxxx měsíce xxx xxx, xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx správcem xxxx místně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx celním xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu x §24 xxxx. 7 nebo §25 xxxx. 7 xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx dopravy xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxx-xx xx xx lhůtě tří xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podmíněného osvobození xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx x porušení režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě x x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx. Nárok xx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5. K xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v jiném xxxxxxxx státě. Vznikne-li xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxx žádosti xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx jeho vzniku.

(11) Xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx se xx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zjistí, xx x tomuto xxxxxxxx došlo xx xxxxxxx území České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx odstavce 4. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správce xxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§28x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Doprava xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx oběhu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx uskutečněna pouze xxxx

x) evidovaným xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx pro účely xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx na území xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx dopravu xx xxxxxx daňovém xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobou, které xxxx pro xxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx oběhu.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx daňové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx daňové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zpět xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx veřejného práva, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx vybrané výrobky xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu v xxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx přes xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx do xxxxxx členského xxxxx, xxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy xxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladem xxxx xxxxxxxxx zjednodušeným xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx dopravu xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy xx nepovažuje doprava xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx volného daňového xxxxx v členském xxxxx x umístěných xx palubě xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x prodeji xx xxxx xxxxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 179/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.11.2022

§28b

Oznámení xxxxxxxxxxx příjemce

(1) Xxxxx, která xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vybrané xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxx daně xxxx xxxxxx zahájením dopravy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx oznámení, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx volném daňovém xxxxx x sdělí xxx xxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx již takové xxxxx přidělil x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx odesílatele xxxxx §28d.

§28x vložen xxxxxxx předpisem x. 179/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2022

§28x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odesílatele

(1) Xxxxx, která hodlá xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx tuto skutečnost xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx prvním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xx volném xxxxxxx xxxxx x xxxxx jej xxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx již xxxxxx číslo přidělil x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s výjimkou xxxxxxxx xxxxx §28d.

§28x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 179/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.11.2022

§28x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) X případě, xx osoba xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxxxxxx xx xxxxxx daňovém xxxxx xxxx členskými xxxxx xxxxx v xxxxxx oznámeném množství x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, uvede x xxxxxxxx podle §28b xxxx. 1 xxxx §28c xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx volném xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxx použití xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplynutím 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx čísla.

§28d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 179/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2022

§28x

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx členskými xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy xxxxx §28b xx 28d (xxxx xxx "xxxxxxxx xx věci dopravy") xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xx věci xxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) údaje o xxx, zda se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vybraných výrobků xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx x dočasné xxxxxx této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx místa xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x případě, že xx není možné, xxxx údaje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx může oznamovatel xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx doby, xxx je správcem xxxx xxxxxxxxx jedinečné xxxxx pro dopravu xx xxxxxx daňovém xxxxx, xxxxx xx xxxx číslo přiděluje.

§28e xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 179/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.11.2022

§28f

Postup x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx-xx na xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx oznámení xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxx pořídí xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x vyrozumí xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx třeba x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx žádný xxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 179/2022 Xx. x účinností xx 1.11.2022

§28x

Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx ve volném xxxxxxx oběhu

Správce daně xxxxxxx oznamovateli xxxxxxxxx xxxxx xxx dopravu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 5 pracovních dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, popřípadě xxx xxx xxxxxxxxxx jeho xxx nebo pochybností xxxxxxx daně o xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§28x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 179/2022 Xx. x účinností xx 1.11.2022

§28h

Zrušení jedinečného čísla xxx xxxxxxx xx xxxxxx daňovém xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx volném xxxxxxx oběhu

a) xx xxxxxxx oznámení evidovaného xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

b) x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx evidovaný xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx již xxxxxxxxx přijímat xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x místa xxxxxxxx, pro která xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx čísla pro xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, vybrané xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §28e xxxx. 1, §28e xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) a §28f xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx dopravu xx xxxxxx xxxxxxx oběhu x moci xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx x elektronickém xxxxxxx použito xxxx xxx 1 xxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx volném daňovém xxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 179/2022 Sb. x účinností xx 1.11.2022

§28x

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx členskými xxxxx

Xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxxx daňovém xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx je

a) zahájena xxxxxxxxx, xxx tyto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx průvodním xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jedinečné xxxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§28x vložen právním xxxxxxxxx č. 179/2022 Xx. s účinností xx 13.2.2023

§28j

Porušení xxxxxxxx dopravy xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx daňovém xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy

(1) X porušení podmínek xxxxxxx vybraných výrobků xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ukončena xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobou, xxxxx xxxx xxx xxxxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jedinečné xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx daňovém oběhu, xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x nepředvídatelnou ztrátu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx uskutečněna

a) xxxx xxxxxx osobami xxx xxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1, xxxx

x) xxx zjednodušeného elektronického xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx §28 xxxx. 4, 5, 10 x 11 xxxxxxx.

(4) Správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) vzniku xxxxxxxxxx daň xxxxxxx x zaplatit porušením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx znehodnocení xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx členskými státy.

§28j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 179/2022 Sb. x účinností xx 13.2.2023

§29

Zajištění a placení xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x dopravovaných pro xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx výrobky byly xxxxxxx xx volného xxxxxxxx oběhu xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx účet xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx daně.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx souhlas s xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx poskytli namísto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s ním xxxx dopravce, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odesílatel xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud x tím xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, písemně xxxxxxxx. Tyto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příjemci.

(3) Xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, použije xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 3 písm. x) xxxx x).

(4) Xxxxxxx daně použije xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx vzniklé xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxx použít xxxx na úhradu xxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx vznikla xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx území jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx použito xx xxxxxx daně xxxxx odstavce 3 xxxx 4, do 5 pracovních xxx xxx dne, kdy xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) prokáže, xx xxxx xxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx xx daňovém území Xxxxx xxxxxxxxx přijetím xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx, nebo

c) xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu x xxxxx členském státě x dopravovaných xxx xxxxx podnikání na xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx přiznat x xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 neběží xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při správě xxxxxxxxxxx daní xx

x) xxx obdržení xxxxxxxx xx tuto xxxxxx,

x) xxxxxxxxx dne xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro poskytnutí xxxxxxxx na xxxx xxxxxx, xxxx

x) dne xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxxxx zajištění daně xxx dopravu xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx složením xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx depozitní xxxx xxx xxxxxxxxx daně, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x opakovanému xxxxxxx xx xxxxxxxxx daně xxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx ve volném xxxxxxx xxxxx.

(8) Na xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx vratitelný xxxxxxxxx, vrátí xxx xxxxxxx daně xxx xxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx vzniku.

§30

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx daňovém xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Evidovaný xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dopravy xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx daňovém xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu s xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xx provádí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x zašle xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušnému podle xxxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx.

(2) Náležitosti návrhu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx průvodního xxxxxxx jsou stanoveny x xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx x obsah xxxxxxx vyměňovaných x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx x platnost xxxxx xxxxxxxxx v návrhu xxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx uvedené xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, uvědomí xxxxxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx odesílatele x xxxxxxx lhůtu, ve xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxx dokladu xxxx, xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx referenční xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zjednodušený xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům členského xxxxx určení.

(5) Xxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zjednodušený xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx pomocí elektronického xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při zahájení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx volném xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx odesílatel xx xxxxxxx předat xxxxxxxxxx xxx zjednodušeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vybrané výrobky xxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve volném xxxxxxx oběhu mezi xxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxx povinna xxxxxxxxx referenční kód xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx vyžádá.

§30a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 179/2022 Xx. x účinností xx 13.2.2023

§30x

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx volném xxxxxxx oběhu mezi xxxxxxxxx státy

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx změnit xxxxx určení xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxx

x) nachází xx xxxxx členského xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx změně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx změnu místa xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx stanoveny x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx struktura x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx ztráty x xxxxxxxx povahy xxxxx.

(3) Xxxxx místa xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx se provádí xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx Xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx daní.

§30b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 179/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.2.2023

§30x

Xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxx výrobků dopravovaných xx volném daňovém xxxxx xxxx členskými xxxxx

(1) Xxxxxxxxx příjemce, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx volném xxxxxxx oběhu xxxx xxxxxxxxx státy, xx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx této dopravy xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přijetí xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx xxxxxxx oběhu xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani x prahy ztráty x důsledku povahy xxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, uvědomí bezodkladně x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků ve xxxxxx daňovém xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 evidovanému xxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx.

(5) Xxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§30x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 179/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 13.2.2023

§30d

Oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx daňovém oběhu xxxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxx daňové xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zpět xx xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxx do volného xxxxxxxx oběhu xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx povinen xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx oznámit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxx správci daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx podle §30c xxxx. 1.

(3) Ustanovení §30c xxxx. 3 xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxxx xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vady, xxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijetí tohoto xxxxxxxx x doručí xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§30x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 179/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 13.2.2023

§30x

Xxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx volném xxxxxxx oběhu mezi xxxxxxxxx xxxxx

(1) Pokud xx xxxxxxxxxxxx systém x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravy xxxxxxxxx výrobků ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx členskými státy xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušného xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx průvodním xxxxxxxx xxxxxxx zjednodušeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) před xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně x předloží xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) poskytne xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx tuto nedostupnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Evidovaný xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx po dobu 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx dopravy, xxxxx se xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx určení podle §30b xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stejné náležitosti xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §30b odst. 2.

§30x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 179/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.2.2023

§30x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Bezodkladně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx změnil xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx určení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx x platnost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx průvodním dokladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx evidovaného xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, ve které xxxxx xxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx §30 odst. 4 a 5 xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx Xxxx, xxxxxx se xxxxxxx obecná xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§30x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 179/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.2.2023

§30x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx daňovém xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx příjemce xxxxxxx xxx oznámení xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků dopravovaných xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx členskými xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx x přijetí vybraných xxxxxxx xx volném xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx x xxxxx

x) xxxxxx vybraných xxxxxxx, xxxx

x) odeslání vybraných xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx průvodní doklad xxxxxxxxxxxxxxx elektronického systému.

(2) Xxxxxxxxx příjemce xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx evidovaný xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §30c xxxx. 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx evidovaný xxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x důvodů uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxx odeslání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, doručí xxx xxxxxxxxxxx odesílateli.

§30g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 179/2022 Xx. s xxxxxxxxx od 13.2.2023

§30x

Xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předložit xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx xxxxxxx oběhu xxxxxx elektronického xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x §30g xxxx. 1, xx xxxxxxx předložit xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxx oznámení x xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §30c xxxx. 3 až 5 xx xx xxxxxxxx doklad o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx volném daňovém xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§30x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 179/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.2.2023

§31

§31 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 179/2022 Sb.

§32

Xxxxxxx vybraných výrobků xxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx osvobozeny xx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxx přijímat x užívat xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x užívání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxx posouzení, xxx xxxxxxx výrobky xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxx zejména

a) skutečnost, xxx fyzická xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx nacházejí, xxxx způsob xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) množství a xxxxxx xxxxxxxxx výrobků.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx osobní xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 5.

(4) Správce xxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx výrobky určené xxx xxxxxx xxxxxxxx x větší xxxxxxxx, xxx xx množství xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx skutečností uvedených x xxxxxxxx 2.

§33

Xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Zasílatel xxxx pověřit xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx zástupce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx zasílání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx je daňovým xxxxxxxxx.

(4) Pokud je xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zasílatele xxxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx hodlá zasílat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxx; xxxx oznámení xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx x struktuře xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) údaje xxxxxxxxxx správce daně x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx, kontaktní a xxxxxxxx xxxxx oznamovatele.

(3) Xxxxx je pověřen xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx oznamovatel xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx, xxx xx správcem xxxx osobě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx daně xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx této xxxxx.

§33x

Xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx v xxxxxxxx zasílatele

Nedošlo-li xx xxxxx správce xxxx x odstranění xxxxxxxxxxx x údajích x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, stává xx xxxxxxxx zasílatele xxxx uplynutí lhůty xxxxxxxxx x xxxx xxxxx neúčinným. X xxx xxxxxx správce xxxx úřední xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx třeba x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xx výzvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx žádný xxxx.

§33c

Lhůta xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx přidělí xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx zasílatele, popřípadě xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx zruší číslo xxx účely zasílání

a) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) z xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx vybrané xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §33a xxxx. 2 a §33b xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx zasílání x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 1 rok.

(4) X zrušení xxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx

1. název, xxxxxxxxx xxxxxxxx označení, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx uveden xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx bylo možné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jaká xxxxx daně je xxx tento xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxx, které jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x

x) poskytnout xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx zajištění xxxx odpovídá xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tyto xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§33x

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 179/2022 Sb.

§33x

Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxxx xx xxxxx x opakované xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx zasílatele xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v jednom xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx zahrnuty do xxxxxxx xxxxxxxx přiznání.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx daň za xxxxxxxx xxxxxxx výrobky xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx byly xxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxx zajištění xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x zajištěná xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx této xxxx. Zajištění xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx, x xxx vznikla xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx jiného členského xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx daně, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xxxxx, xxxxx poskytla xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxx daň, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daň přiznat x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) prokáže, že x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x zaplatit, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx v průběhu xxxxxxxx vybraných výrobků xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x mezinárodní spolupráci xxx xxxxxx spotřebních xxxx xx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx,

x) třicátého xxx xxx xxx xxxxxxx uplynutí xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx

x) dne xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx věci.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx pravomocným rozhodnutím x xxxxxxxx zajištění xxxx se xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx zajištění xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na úhradu xxxx, přeplatkem xxxxxxxxxx. Xx-xx takto vzniklý xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přeplatkem, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx zasílateli xxx xxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx daně x nevrácení vratitelného xxxxxxxxx, který se xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx v žádosti xxxx xxxxx, xx xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ponechán xx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky.

§33x

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Evidence xxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxx x §33e xxxx. 1 xxxx. a).

§33x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky

Po xxxxxxxxx xxxx z přijatých xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky správce xxxx xx žádost xxxxx, xxxxx daň xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxx, xx kterého xxxx xxxxxxx xxxxxxx odeslány, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx.

§33x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu

(1) "Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, před odesláním xxxxxxxxx výrobků písemně xxxxxx xxxxx místně xxxxxxxxxxx správci daně x v xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx zasílaných vybraných xxxxxxx x členský xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx povinna vést xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx povinna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxxx.

§33l

Porušení podmínek xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dojde, pokud x zasílaných xxxxxxxxx xxxxxxx není x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx převzetím xxxxxxxxx xxxxxxx příjemcem xxxxx §3 xxxx. 2 písm. x) xxxx 2; to xxxxxxx, xxxxx se xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx znehodnocení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x správce xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dojde, pokud

a) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx zasílání, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se §28 xxxx. 4, 5, 10 x 11 xxxxxxx.

(4) Správce daně xxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx určení xxxxxxxxx x

x) vzniku xxxxxxxxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ztrátě, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx republiky xxx xxxxxxxx.

§34

§34 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 243/2016 Sb.

§35

§35 pozbyl xxxxxxxxx.

§36

Xxxxxx za xxxx xxx daně

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx výstupu x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx za xxxx xxx xxxx xxxxx

x) na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolení k xxxxxxx xx ceny xxx xxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx ceny xxx xxxx xxxx xx xxxxxx letadla xxxxx xxxx a

c) xx ověření, xx xxxx xxxxxx stanice xx ve xxxxx xxxx.

(2) V případě, xxx dojde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx bez daně xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxx k prodeji xx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxx xxxxxx vybrané výrobky xx xxxxxxxx za xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxx xxxxxx prodeje.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx zajistit, xxx xxx prodeji xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx vyznačeny xxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxx,

x) druh xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) množství vybraných xxxxxxx x

x) xxxx.

§36x

Xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx

(1) Správce xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx ceny xxx xxxx stanoví xxxxxx xxxx tranzitního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx x prodeji xx xxxx bez xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxx bez xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxx xx xxxx xxx daně xxxxxx.

§36b

Prodej vybraných xxxxxxx xx xxxx bez xxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx ceny xxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx za ceny xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx přijaté xx ceny xxx xxxx prodat xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) podal xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) správce xxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§36x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§37

Evidence x podniku xx xxxxxx vybraných xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 písm. x) xx povinen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx na výrobu xxxxxxxxx výrobků,

c) xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx vybraných xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pro vlastní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxx přímého xxxxxx,

x) xxxxxxxx x místa xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx x členění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) obchodní xxxxx vybraných výrobků, xxxxxxxx v měřicích xxxxxxxxxx x datum xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) obchodní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxx; x vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxx též xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx jinou xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kde xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oběhu xxxx xxxxxxx režimu konečného xxxxx, xxxx xx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx podle §14 odst. 1 xxxx. x), §54 xxxx. 2 x §78 xxxx. 6 x 7; místo xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxx odlišné xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x účel xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx vlastní xxxxxxxx, xxx spotřebu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx domácnosti x xxxx jemu blízkých, xxxx xxxxxxxxxxx, členů, xxxxxxxxxx x členů xxxxxx xxxxxxxx hospodařících xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx vybraných xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx vybraných výrobků x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; pokud xxxxxxx xxxxxxx převzal xxxxxxxx, xxxxx není příjemcem, xxxx být x xxxxxxxx uvedeny x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx dodání, xx-xx toto xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) obchodní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx jednotkách xxxxxxxxx xxxxxxx vyvezených, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx úřadu, xxx xxxxxxxx celní xxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaje, xxxxx xxxx xxxxxxx x dokladech xxxxx §27, §27a, §27b xxxx §27f, xxxxx xxxx údaje již xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x) xx x).

(3) Zápis xx xxxxxxxx po xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxx daně. Xxxxx xx evidence xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx tato evidence xxxxxxxxxx.

(5) Provozovatel daňového xxxxxx je povinen xxxx evidenci xxxxxxxxx xxxxxxx xx

x) struktuře, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxx, xxxxx zveřejní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxx ve skladu xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §19 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx skladu xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx provozovatele daňového xxxxxx,

x) vydaných xx xxxxxx vybraných xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx přímého xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx platí §37 xxxx. 2 xxxx. x) až f), xxxx. 3 až 5 xxxxxxx.

§39

Xxxxxxxx vedená oprávněným xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxx vedení xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2 xxxx. b) xx x), xxxx. 3 xx 5 xxxxxxx.

§39x

Xxxxxxxx xxxxxx oprávněným xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dopravě x místa xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x kterých xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx x členění podle xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x místa dovozu, xxxxxxxx x měřicích xxxxxxxxxx x datum xxxxxxxx dopravy,

b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx byla xxxxxxx x xxxxx xxxxxx ukončena, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x datum ukončení xxxxxxx.

(3) Pro xxxxxx xxxxxxxx platí §37 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxx uživatelem

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§53a), xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxx a užívání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně,

c) xxxxxxxxx xxx jiné xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx vybraných výrobků xxxxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx jinému uživateli,

e) xxxxxxxxxx x převzatých xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx platí §37 xxxx. 2 xxxx. x) až x), xxxx. 3 xx 5 obdobně.

§41

Pravomoci správce xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx daňový xxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx jejím xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx daně xxx nepřetržitě xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx seznam xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx subjektu,

b) xxxxxxx xxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx daňový xxxxxxx vyrábí, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx získal, xxxxxxxxxx xx 60 xxx od xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx prostředku

§42

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředek, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx uvedeného x §6, 27 x 27c, 30a, 30e, 51, 58b, 100 xxxx 100a x výjimkou xxxxxxxx x §50 xxxx. 8,

x) vybrané xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5,

c) xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx uvedený x xxxxxxx x) xxxx x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxx bez xxxx, správce xxxx xxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxx, jestliže

a) xxxx xxxxxxxxxx xxx dokladu xxxxxxxxx x §5,

b) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx nesprávné xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx uvedený x xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx xxxx padělaný.

(3) Xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, x sepíše o xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, x xxx xxxx vybrané xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zajištěné xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředku xx xxxxx do xxxxxxxxx.

(5) Správce xxxx xxxx xxxxx a xxxxxx uskladnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředku. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx vybrané xxxxxxx xxxxxxxx, pouze v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§42x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

x) osoba, x níž byly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, která xx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx. Xxxxxxx daně x xxxxxxxxxx xxxxx zákaz xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dopravním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x zajištění vybraných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se lze xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx doručení.

§42x

Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobcích xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, zda x vybranými výrobky xxxx xxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx v §42 xxxx. 1 xxxx 2 nebo xxx xxxxxxxx prostředek xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Účastníkem xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §42a odst. 1.

§42c

Uvolnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dopravního xxxxxxxxxx

(1) Správce daně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vybraných výrobků, xxxxx

x) s xxxx xxxxxx nakládáno způsoby xxxxxxxxx x §42 xxxx. 1 nebo 2,

x) xxxxxxx výrobky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle §42 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, byly xxxxxxx nebo byly xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxx, nebo

c) vybrané xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x dokladem xxxxx §42 odst. 2 obsahujícím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx.

(2) Správce xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx, xxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravoval, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxx výrobky, xxxxx xxxx xxxxx dopravním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx nabyty xxxxxxxxx xxx daně.

(3) Xxxxxxx xxxx nebo xxxxx ředitelství může xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xx xxxxxxx nepoměru x výši daně, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Uvolněné xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vrátí xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Nelze-li vybrané xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této osobě xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Správce xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxx vrácení protokol.

§42x

Xxxxxxxxxx xxxx zabrání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx prostředku, xxxxxxxx x jejich

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Vlastníkem propadnutých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vybranými xxxxxxx xx naloží způsobem xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx68) xxxx xx xxxx výrobky xxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§42x

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx uskladnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředku x řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx xx 120 xxx od právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo zabrání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Náhradu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx dne xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Správce xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx-xx tato xxxx alespoň 100 Xx.

(4) Náhrada nákladů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx nejpozději xx 30 dní xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx náhrady xxxxxxx x úhradě.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx státního rozpočtu.

§43

Xxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 % x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx daně.

XXXX DRUHÁ

OBECNÁ XXXXXXXXXX X POVOLOVACÍM ŘÍZENÍ

§43a

Povolovací xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx správce xxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§43x

Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx vydaném Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x tímto xxxxxxxxxx.

(2) Návrh xx xxxxxx povolení lze xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zveřejněné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

(3) Z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxx, které x xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxx v xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx

x) xxxxx na xxxxxx držitele xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxx xx vydání povolení xx navrhovatel xxxxxxx xxxxx

x) údaje xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) další xxxxxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxx xxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§43x

Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx pro xxxxxx povolení jsou

a) xxxxxxxxxxxx,

x) bezdlužnost,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x

x) skutečnost, xx navrhovatel xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(2) Podmínky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx splňovat

a) navrhovatel x

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, rovněž xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx statutárním orgánem xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu navrhovatele.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx celou xxxx trvání xxxxxxxx.

§43x xxxxxx právním předpisem x. 331/2014 Sb. x účinností od 1.1.2015

§43x

Xxxxxxxxxxxx

(1) Za xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx x

x) x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, nebo xx xx ni hledí, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx účetní předpisy, xxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, která xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osobě statutárním xxxxxxx nebo členem xxxxxxxxxxxx orgánu, jako xx xx rovněž xxxxxxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§43e

Prokazování xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx osobou, která xxxx sídlo xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx x evidence xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státem,

a) xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx a

b) xx xxxxxx se v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxx xx osoba, xxxxx xxxx splňovat xxxxxxxx bezúhonnosti, xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx nepřetržitě po xxxx delší xxx 3 xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx bezúhonnost xxxxxxx x evidence xxxxxx xxxx rovnocennou xxxxxxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než Xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 použít x xxxxxxxxx xxx bezúhonnosti xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx učiněným před xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 nesmí xxx ke dni xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx starší xxx 3 xxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti, xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3, xxxxx xxxx starší xxx 3 xxxxxx, x to ve xxxxx xxxxxxxxx správcem xxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§43x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx považuje xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úhrady xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx na xxxxxxx,

x) x orgánů Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

b) x xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxx

x) xx xxxxxxxxx x xx penále xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx povolení.

§43f xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§43x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxxx riziko, že xxxxxxxxx xxxx platebním xxxxxxxxxxx vztahujícím xx xx xxxxxx spotřební xxxx, na xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, finanční stability, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx posuzovaných xx xxxxxxx xxxxx oznámených xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně,

b) dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§43x xxxxxx právním předpisem x. 331/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§43x

Xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx

(1) Správce xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx v návrhu x v případě xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx doplnil xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xx marném uplynutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§43x

Xxxxxxxxxx o návrhu xx xxxxxx povolení

(1) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx. X opačném xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxx odstranění xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x správnosti xxxx xxxxxxxx údajů x xxx xxxxxxxxx; xx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tuto xxxxx prodloužit nejblíže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxx prodloužení xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx

x) umožní xxxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenční xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx dříve,

c) xxxx stanovit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx, od xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx splňovány.

(4) Držitel xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx evidenční číslo xxxxxx xxx styku xx správcem xxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§43j

Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx uvádějí x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx držitel xxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx do 5 xxx ode xxx, xxx nastala.

(2) Držitel xxxxxxxx xx xxxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx x xxxx z xxxxxx xxxxxxx správci xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx neuplynul 1 xxxxx od xxxxxxx xxxxxx údajů xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx povolení.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx správce xxxx oznámit xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(4) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx má xxxxxx automatizovaný přístup; xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Správce xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxx pochybností x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x zároveň xxxxxxx xxxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tak xxxxxx.

§43x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§43x

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud

a) xxxxxxx xxxxxxxx podá xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx změnu xxxxx, x xxxxxxx změně xxxx dojít xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedeny x povolení, xxxx

x) xxx v odůvodněných xxxxxxxxx změní nebo xxxxxx podmínky xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx novým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxxx xxxxxx povolení se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§43x

Xxxxxxx povolení xx xxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 331/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§43m

Zrušení xxxxxxxx z xxxx úřední

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx podmínky potřebné xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx správcem xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx splnění xxxxxxxxx x xxxxxxx nebezpečí x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx výzvu správce xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1,

x) xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správu xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tehdy, pokud xx xxxxx x xxxxxxx nesplnění těchto xxxxxxxx.

(4) Při xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx stav odstranit. Xx xxx účelem xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx nebo zčásti xxxxxx možnost xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výrobky,

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx odpovídající závažnosti xxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx výše tohoto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zákonem stanovenou xxxx, xxxx

x) stanovit xxxxx podmínky potřebné xxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx podle odstavce 4 xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx podle odstavce 4, kterým správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx

x) xxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx.

§43x vložen xxxxxxx předpisem x. 331/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§43x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx dni, x současně může xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, než xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx omezit xxxxxxx přijímat, xxxxxxx xxxx nakupovat xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx daní.

§43n vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§43o

Zánik povolení

Povolení zaniká

a) xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 331/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§43x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Dojde-li k xxxxxx xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx právní xxxxxxxx povinni xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx daně xx 5 xxx xxxxxxxxx zásob xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx správce xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prodloužit xx xx 10 xxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxx povolení zánikem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nástupce, xxxxxxx xxxxxxxxx zásob xxxxxxxxx výrobků xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx osoby xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx inventuru, xxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx podat xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx inventury.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx provádí x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx volného daňového xxxxx, nebo

b) x xxxxx xxxx zániku xxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx x zaplatit daň.

§43p xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 331/2014 Sb. x účinností xx 1.1.2015

§43q

Použití xxxxxxxxx xxxx x případě zrušení xxxx zániku xxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx k zániku xxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx složením xxxx xxxxxxxx peněžních prostředků xx depozitním xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx této daně, xxxx

x) v případě, xx xx zajištění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ručením, xxxxxxx daně vyzve xxxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nedoplatku na xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xx xxxx, xxx nastane poslední xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, použít xxxxx xx úhradu splatných xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx následně xxxxxxx xxxxxxxxxx přeplatek, xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx 30 xxx xx jeho xxxxxx.

XXXX TŘETÍ

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXX X XXXXXXXXXXX XXXXX

§44

Xxxxxx daně x xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Plátci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx vznikne povinnost xxx xxxxxxx a xxxxxxxx

x) při použití xxxx prodeji xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 1 x 2, které xxxxxx zdaněny xxxx x nichž xxxx xxxxxxxxx sazba xxxx xxxxx než sazba xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx účel xxxxxxx, xxx účely, pro xxxxx xx stanovena xxxxx xxxxx daně,

b) xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx směsí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx motorů xx xxxxxx pohonu xxxxxx než dvoutaktních xxxxxx [§45 xxxx. 2 písm. x)],

x) xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §45 xxxx. 3 xxx

1. xxxxx motorů,

2. xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx"), nebo

3. xxxxxx směsí uvedených x §45 xxxx. 2,

x) xxx použití xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených v §45 odst. 5 xxx xxxxx motorů,

e) xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx minerálních olejů xxxxxxxxx x §45 xxxx. 6 pro xxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx minerálních olejů (§45 xxxx. 7),

g) xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx předání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. d), které xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx motorů xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. d), xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx pohon motorů xxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx není xxxxx, xxxxx nakládá x xxxxxxxxxxx oleji xxxxxxxx podle §58b xxxx. 6.

§45

Předmět daně x xxxxxxxxxxx olejů

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 12 41 až 2710 12 59, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx uvedené xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 12 11 xx 2710 12 25 x 2710 12 90, x letecké xxxxxxx hmoty benzinového xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 12 31 x 2710 12 70,

x) xxxxxxx oleje x xxxxx plynové oleje xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 19 11 xx 2710 19 48, 2710 20 11 xx 2710 20 19 x xxxxxxxxx oleje xxxxxxx pod kódem xxxxxxxxxxxx 2710 20 90, pokud z xxxx xxxxx metody xxxxxxxxx XXX XXX 3405 xxx teplotě 210 °C xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 90 % xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x při xxxxxxx 250 °C xxxxxxx 65 % xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 19 51 až 2710 19 68 x 2710 20 31 xx 2710 20 39,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 91 xx 2710 99,

x) xxxxxxxxxx xxxxx plyny x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx kódy xxxxxxxxxxxx 2711 12 11 xx 2711 19 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x) x x),

x) xxxxxxxxxx ropné xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2711 12 11 xx 2711 19, xxxx

x) xxxxxxxxxx ropné xxxxx x zkapalněný xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx nebo xxxxxxxxx

1. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x veřejných pracích, xxxx

3. xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx x používání xxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx

xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2711 12 11 xx 2711 19.

(2) Xxxxxxxxx daně xxxx xxxx

x) jakékoliv směsi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x tomto xxxxxxxx,

x) směsi minerálních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx benzinů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 či x xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx 1 nejsou xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx d) a x) x směsí xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx motorů, nejde-li x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) určené xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx motorů x xxxxxxxxxxx řepkového xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx biopaliv, přičemž xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx směsi xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxx kvasným xxxxxxxx xxxxxxxx denaturovaným xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx35), xxxxx obsahují xxxxxxx 90 % objemových xxxxxxx x xxxxxxx 10 % objemových xxxx kvasného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx kvasného xxxxxxxxx xxxxxx denaturovaného35), xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxx 3,7 % xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x etyl-terciál-butyl-éterem xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx bezvodého obecně xxxxxxxxxxxxxx35), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 78 % xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx 22 % xxxxxxxxxx etyl-terciál-butyl-éteru xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxx-xxxxxxx-xxxxx-xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 s xxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxx b) až x) a x) xx m),

g) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kvasným xxxxxxxx xxxxxxxx denaturovaným nebo xxxxx kvasným bezvodým xxxxxx denaturovaným35) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx d), x) x) a x), které xxxxxxxx xxxxxxx 95 % xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxxxxxxxxx35) xxxxxx k použití, xxxxxxxx k prodeji xxxx používané pro xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx s xxxx-xxxxxxx-xxxxx-xxxxxx xxxxxxxxx z lihu xxxxxxxx bezvodého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx bezvodým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kvasným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx35) xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 3,7 % hmotnostních35a), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 78 % objemových xxxxxxx a xxxxxxx 22 % objemových xxxxx etyl-terciál-butyl-éteru xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx-xxxxxxx-xxxxx-xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx denaturovaného nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx35),

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx35a) xxx, xxx xxxxxxx obsah kyslíku xxxxxxxxxxxx 3,7 % xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx x xxxx směsi xxxx xxxxx xxxxxxx 78 % xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxx jako xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kyselin, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx než 7 % xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx olejů s xxxxx, xxxxx xxxxxxxx 9 xx 15 % xxxxxxxxx xxxx xxxxxx k použití, xxxxxxxx k prodeji xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx motorů,

l) xxxxx xxxxxxxxxxx olejů x xxxxx xxxxxxx bezvodým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx splňujícím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx udržitelnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx m), které xxxxxxxx xxxxxxx 70 % x xxxxxxx 85 % xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bezvodého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx lihu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx denaturovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx minerálním olejům xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx35b), určené x použití, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro pohon xxxxxx,

x) směsi minerálních xxxxx x xxxxx xxxxxxx bezvodým zvláštně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx biopaliv xxxxxxxxx x písmenech x), x), i) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 95 % xxxxxxxxxx lihu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx denaturovaného x které xxxx xxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx olejům xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. b) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxx35c), xxxxxx x xxxxxxx, nabízené x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx těžkých topných xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) s minerálními xxxxx uvedenými x xxxxxxxxx x) až x) nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx nebo používané xxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) směsi minerálních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx splňujícími xxxxxxxx udržitelnosti xxxxxxxx, xxxxxxx podíl těchto xxxxxxxxxxxxxxx rostlinných xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxxxxx xxxxx látek xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Předmětem xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené xxx kódy xxxxxxxxxxxx

x) 1507 xx 1518, xxxxx xxxx určeny xxx xxxxx motorů, xxx xxxxxx tepla xxxx xxx výrobu xxxxx uvedených v xxxxxxxx 2,

b) 2707,

x) 2709,

x) 2710 19 71 xx 2710 19 99 a xxxxxxxxx oleje xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2710 20 90, xxxxx nejsou předmětem xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 2714 a 2715,

f) 2901 x 2902,

g) 2905 11 00, xxxxx xxxxxx syntetického xxxxxx, pokud xxxx xxxxxx pro pohon xxxxxx xxxx pro xxxxxx tepla,

h) 3403,

i) 3811,

x) 3817,

x) 3824 99 86 a 3824 99 92 x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxx x anorganických xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a ředidel xxx laky x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx určeny xxx xxxxx motorů, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2,

x) 3824 99 93 x 3824 99 96 x xxxxxxxx antikorozních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx aktivní xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx směsných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2,

m) 3826 00 10 x 3826 00 90, xxxxx jsou xxxxxx pro pohon xxxxxx, pro výrobu xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 2.

(4) X minerálních olejů xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxx uvedení xx xxxxxxx daňového xxxxx povinnost xxx xxxxxxx x zaplatit xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx k použití, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx používány pro xxxxx xxxxxx, pro xxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2.

(5) Xxxxxxxxx daně xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3, xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx motorů. Xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx plynů x xxxxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx všechny výrobky xxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxxxx 2701 až 2715 x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dalších plynů x xxxxxxxxx daně x pevných xxxxx, x s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3, xxxxxx k xxxxxxx, nabízené x xxxxxxx nebo používané xxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxx jsou xxxx výrobky určené x xxxxxxx, xxxxxxxx x prodeji xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx plnidlo (xxxxxx) xx minerálních xxxxx xxxxxxxx x použití, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vodu x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zkapalněné ropné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), f) xxxx x), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx do volného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit, pro xxxx účel xxxxx xxxx plyny použity. Xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx určené x xxxxxxx, nabízené x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx pohon xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx, xxxxx xxx nabyvatele xxxx kupujícího xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ropné xxxxx x tlakových nádobách x xxxxxxxxx xxxxxx xx 40 xx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx ropné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), x) xxxx x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx společně ve xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx zásobník pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Jednotlivé xxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. e), x) nebo g) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx být xxxxxxxx propojeny. Zkapalněné xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. e), x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxx skladovány xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxx, xxxxx xx xxxxxx x souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx35d), pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§59 odst. 10). Xxxx omezení xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx plyny xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx náplně xx 40 xx xxxxxx x xxx zkapalněné xxxxx xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. f) x x), které nebyly xxxxxxx nebo získány xxx xxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, kdy

a) xx zásobníku, xx xxxxxx xxxx skladovány xxxxxxxxxx ropné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx přes xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx g), nebo

b) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ropné plyny xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. g), xxxxxxx být xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 písm. x).

(11) Xxxxxxxxx oleje xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx jednotkách, xx. x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x elektrickou xxxxxxx současně, se xxxxxxxx xx minerální xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx tepla.

(12) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x) smíchání xxxxxxxxxxx olejů již xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu v xxxxxxx xxxxxxxx motorových xxxxxxxxxx prostředků (§63 xxxx. 2) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx10a),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx čerpacích xxxxxx10a), pokud xx xxxxx o minerální xxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx daně vzniklé xxxxx.

§46

Xxxxx povinnosti xxx x minerálních xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x zaplatit vzniká xxxx

x) xxxx použití xxxx xxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 1 x 2, xxxxx xxxxxx zdaněny nebo x xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx než sazba xxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxx xxxxxxx, xxx účely, xxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx určených xxx xxxxx dvoutaktních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 3 xxx

1. xxxxx motorů,

2. xxxxxx tepla, xxxx

3. xxxxxx směsí xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2,

x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §45 xxxx. 5 xxx pohon xxxxxx,

x) xxxx použití xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §45 xxxx. 6 xxx xxxxxx tepla,

f) dnem xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 7 xxxx přísady nebo xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx olej,

g) xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x §45 odst. 1 xxxx. d), xxxxx xxxxxx xxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx použití xxxxxxxxx xxxxx uvedených x §45 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx motorů xxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x případech xxxxx §58b xxxx. 6.

§47

Xxxxxx daně x xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx je množství xxxxxxxxxxx xxxxx vyjádřené x 1 000 litrech xxx xxxxxxx 15 xX. To xxxxxxx xxx těžké xxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 písm. x) x xxx xxxxxxxxxx ropné xxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tunách xxxxx hmotnosti.

(2) Xxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx množství minerálních xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x zaplatit.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x kterých xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx zaokrouhluje xx xxx desetinná xxxxx.

§48

Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxx jsou stanoveny xxxxx:

Xxx nomenklatury

Text

Sazba xxxx

2710

xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx benziny x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §45 odst. 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxx xx 0,013 x/x xxxxxx

12 840 Xx/1 000 x

xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx benziny x xxxxxxx xxxxxxx hmoty xxxxxxxxxxx typu xxxxx §45 odst. 1 xxxx. a) x xxxxxxx olova nad 0,013 x/x

13 710 Xx/1 000 l

střední xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx podle §45 xxxx. 1 xxxx. x)

9 950 Xx/1 000 l

těžké xxxxx oleje podle §45 odst. 1 xxxx. x)

472 Xx/x

xxxxxxx xxxxx podle §45 xxxx. 1 písm. x)

660 Kč/1 000 x

2711

xxxxxxxxxx ropné xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 písm. x)

3 933 Kč/t

zkapalněné ropné xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 písm. x)

0 Kč/t

zkapalněné xxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 písm. x)

1 290 Xx/x

(2) Xxxxx minerálních xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 2 písm. x) xx zdaňují xxxxxxx sazbou xxxx xxxxxxxxx olej uvedený x §45 xxxx. 1, kterému se xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx minerálních xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 2 xxxx. x), které obsahují xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx 0,013 x/x xxxxxx, se xxxxxxx sazbou 12 840 Kč/1000 x.

(4) Xxxxx minerálních xxxxx xxxxxxx v §45 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx obsahují xxxxxx s obsahem xxxxx xxx 0,013 x/x, xx xxxxxxx xxxxxx 13&xxxx;710 Xx/1000 x.

(5) Xxxxx minerálních xxxxx uvedené x §45 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx olej xxxxxxx x §45 xxxx. 1, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nejvíce xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx benzinu xxxxxxx v §45 xxxx. 2 xxxx. x) a e), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx 0,013 x/x xxxxxx, xx zdaňují xxxxxx 12 840 Xx/1000 x.

(7) Směsi xxxxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 2 xxxx. x) a x), xxxxx obsahují xxxxxx s xxxxxxx xxxxx nad 0,013 x/x, xx xxxxxxx xxxxxx 13 710 Xx/1000 x.

(8) Směsi xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené v §45 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxx sazbou xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1, kterému xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Směsi minerálních xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 2 xxxx. g) xx xxxxxxx xxxxxxx sazbou xxxx minerální xxxx xxxxxxx v §45 xxxx. 1, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Minerální xxxxx xxxxxxx v §45 xxxx. 3 se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx olej xxxxxxx x §45 xxxx. 1, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Výrobky xxxxxxx x §45 xxxx. 5 x 6 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1, xxxxxxx xx vlastnostmi x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přísada xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx minerální olej, xxx xxxxx jsou xxxxxx. Pokud xxxx xxxx xxxxxxx určeny xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx více minerálních xxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxx rozdílná xxxxx xxxx, xxxxxxx xx sazbou xxxx xxxxx.

(13) Směsi xxxxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 2 xxxx. x) x i), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx 0,013 x/x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx 12 840 Xx/1000 x.

(14) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §45 odst. 2 xxxx. x) x x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x obsahem xxxxx nad 0,013 x/x, xx xxxxxxx xxxxxx 13 710 Kč/1000 x.

(15) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x).

(16) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx olejů x xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 2 xxxx. k) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx olej xxxxxxx x §45 xxxx. 1, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nejvíce xxxxxxxxxx.

(17) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §45 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxxxx xxxxxx 12 840 Xx/1000 x.

(18) Xxxxx minerálních xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 2 písm. x) se zdaňují xxxxxx 9 950 Xx/1 000 x.

(19) Xxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxx x §45 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxx 9 950 Xx/1 000 x.

(20) Xxxxx minerálních xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxxxx xxxxxx 9 950 Xx/1 000 x.

§49

Xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxxxxxxx olejů

(1) Xx xxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1, 2 x 6 xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx xx pohon xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxx jsou osvobozeny xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx používány xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxx xx osvobození xx daně předloží xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxxxxxx oprávnění pro xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx přípravků. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(3) Od xxxx xxxx osvobozeny xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §45 odst. 1, 2 x 3 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxx. a), ve xxxxxx xxxx vyrobeny xxxx zpracovány. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx spotřebu xxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxx motorových xxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxx osvobozeny letecké xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedené pod xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 12 31 xxxx 2710 12 70 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2710 19 21 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx hmota xxx xxxx xxxx letů xxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro lety xxxx daňovým xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zemí.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx létáním xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí používání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na základě xxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxx než xxx účely xxxxxxxxx, xxxxxxx jinak xxx xxx přepravu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, pro xxxxxxxxxxx xxxxxx letadly xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy.

(6) Xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §45 odst. 1 xxxx. b) xxxx §45 odst. 2 písm. j), xxxxxxxxx k výrobě xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx plaveb x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx daňové xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxxxx xxx soukromá rekreační xxxxxxxx.

(7) Soukromým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plavidlo, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo právnická xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx oprávněna xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x lihu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx35) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx udržitelnosti xxxxxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 2 xxxx. m) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pohonné xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx vozidla x xxxxx schválených pilotních xxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx částečné ztráty xx pro účely xxxxxxxxxx xx xxxx x minerálních xxxxx xxx částečné xxxxxx, xx které došlo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oleje xxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx technicky xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxx posouzení charakteru xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, ke xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx daňovými xxxxxxxx xxx xxxxxx činnosti.

(10) Xx xxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxx motorů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxx pilotních xxxxxxxx.

(11) Xx daně xxxx osvobozeny xxxxxxxxx xxxxx vyrobené z xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které svým xxxxxxxx odpovídají xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx směsím xxxxxxxx x §45 xxxx. 2 písm. x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx biopaliv x xxxxx jsou xxxxxx x použití, xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pilotních xxxxxxxx.

§50

Doprava xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky

(1) Minerální xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 xxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx jednoho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx dovozu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x jedné xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 odst. 1, xxxx

x) od xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vrací xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx minerálních xxxxx, x důvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx skladu x xxxxxxxx xxxxxx znečištění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 xxxx. 1, 2, 4 x 6, xx xxxxxx odesílatel povinen xxxxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §21, x xx xx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx přiznat x xxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx, xxxxx poskytnul zajištění xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxx §21, xxxx být xxxx zajištění použito xxx xxxxxxxxxx zajištění xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů. X xxxxxxx zajištění xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxx daňovému skladu. Xxxxxxx daně xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vlastník xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně xxxxx §49 xxxx. 1, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzickým xxxxxx uvedeným v §53 xxxx. 4 x 5, x xxxxxxxxx olejů xxxxxxxxxxxx xx xxxx podle §49 odst. 1.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §45 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) osvobozených xx daně xxxx xxx daň zajištěna xxxxxxxx uvedeným v §21 xx xxxx xxxx, xxxxx by xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx motorů.

(4) Odesílatel xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx osvobozených xx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx daně, xxxxx xx místně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx; x xxxxxxx nedostupnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobem. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 x xxxxxxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx podle §26 xxxx. 7 a xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx proti xxxxxxxx dopravy xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx zahájit xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx, xx xxxxx mají xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx rozhodnout x xxx, že xxxxxxx se zahájením xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxx odesílatele.

(6) Xxxxx xx xxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx odesílatel xxxxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxx změnu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4. Odesílatel xx xxxxxx povinen xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x dokladu xxxxx §6.

(7) Minerální xxxxx dopravované podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xx ukončení xxxxxxx bezodkladně xxxxxxxx x prostorách určených x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osvobozených xx daně. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dopravu minerálních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx daně xx 5 pracovních xxx xxx dne, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx od xxxx (§6) s xxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx uživatelem.

(8) Odpadní xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo bezplatně xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx daně xxxxx §6.

§51

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxx podle §5 xxxx. 2, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §5 odst. 3 xxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 musí xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx doklad xxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 musí xxx xxxx uvedena xxxxxxxx minerálních xxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx spotřební xxxx.&xxxx;X xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx daně xxxxxx uvést xxxxxxxxxx xxxxx spotřební daně. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanice, xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx číslo, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx páté xxxx značkovaných xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx x daňovém xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2, x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3 xxxx v xxxxxxx o dopravě xxxxx §5 xxxx. 4 xxxxxxx, xx xxxx oleje xxxx xxxxxxxxxxx x obarveny xxxxx xxxxx xxxx xxxx označkovány xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedených v §45 xxxx. 1 xxxx. f) x x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 2, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §5 odst. 3 nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xxxx dokladem x xxxxxxxxx xxxx podle §60 xxxx. 10.

§52

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně xxxxx §6 xx u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxxx od daně xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oleje, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx týká.

(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxx §50 xxxx. 1 písm. x) xx údaje xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx x barvených xxxxx xxxxx páté xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx musí xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx podle části xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

§52x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Minerální xxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx osvobozených xx xxxx xxxxxx xxxxxx uživateli, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) je xxxxxxxx přijímat x xxxxxx minerální xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx tohoto povolení.

(2) X xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně xxxxx, xxx tyto xxxxxxxxx xxxxx přijímat, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx povolení xxx dne xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpadních olejů, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx podle §45 xxxx. 1 písm. x), xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §45 odst. 2 xxxx. m), xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx §49 odst. 8, 10 nebo 11, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx.

§53

Xxxxxxxxx x minerálními xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxxxxx xx daně

(1) Xxxxxxxxx oleje xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 xxxx. 3, 4 x 6 x §63 lze xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx dalšího xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xx xxxxxxxx přijímat x xxxxxx bez xxxxxxxx x přijímání x užívání xxxxxxxxxxx xxxxx osvobozených xx xxxx

x) odpadní oleje xxxxxxxxxx od daně xxxxx §49 odst. 1,

x) xxxxxxxxx oleje xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §49 odst. 1, pokud xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §50 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Uživatel xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx oleje xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxx xxx 10&xxxx;000 x za 1 xxxxxxxxxx rok bez xxxxxxxx x přijímání x xxxxxxx minerálních xxxxx osvobozených xx xxxx, pokud tyto xxxxx sám xxxxxxx xxxx vznikly xxx xxxx činnosti.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 20 xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx povolení k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx 20 litrů xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 xxxx. 1 určené x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx x laboratorním xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od daně.

§53x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §40 xx nevztahuje xx případy xxxxxxx x §53 odst. 1 xx 4, x xxxxxxxx uživatelů, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §53 odst. 1 x množství xxxxxx xxx 10&xxxx;000 x xx xxxxx xxxxxxxxxx rok.

§54

Xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §14 odst. 5 x xx xxxxx xxxxxxxxx x §16. Xxxxxxxx x této xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx mohl, xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx, kdy xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx minerální xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dnem xxxxxxx zdaněných xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vstupují xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx zpracovávaných xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx zdaněných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s výrobou,

d) xxxx, xxx přijme xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu x u xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx druhý xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx uvedení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

xxxxxxx xxxxxxxxx oleje xxxx xxxxxx dny xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx.

§55

§55 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2023 Sb.

§56

Xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xxxxxxxxxx tyto oleje xxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xx vrácení xxxx vzniká právnickým x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxx kódy xxxxxxxxxxxx 2710 19 43 xx 2710 19 48 x 2710 20 11 xx 2710 20 19 (xxxx jen "xxxxx xxxxx"), které xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx označkovány x xxxxxxxx podle xxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx olejů xxxxx §15 nebo 15a.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx daně vzniká xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx daně, xxxxxxxx xxx xxxxxxx spotřebu xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx minerální xxxxx podle §45 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx oleje") x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx tepla. Xx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 3, pro které xx při jejich xxxxxxx pro výrobu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 10 xxxxxx sazba xxxx xxxx pro minerální xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. c).

(3) Xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxx také xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obarvily x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx topné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 x xxxxxxx skladu x xxxxxxxxxxxx tyto xxxxx oleje použily xxx xxxxxx tepla.

(4) Xxxxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxxx vzniká xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx topných xxxxx xxx výrobu xxxxx.

(6) Xxx xx vrací xx xxxx xxxx, xxxxx xxxx zahrnuta xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx připadající xx xxxxx oleje xxxxxxxx xxxx přijaté x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx daně, xxxxxxx x 660 Xx/1000 xxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kupujícím. X xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, prokazuje xx nárok na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Na xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx po dni xxxxxx xxxxxxx, musí xxx uvedeny xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx identifikační xxxxx prodávajícího,

b) xxxxxxxx xxxxx xxxx jméno, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxx xxxxx narození xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednotkách, xxxxxx obchodní xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx spotřební xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx topných xxxxx xx volného daňového xxxxx,

x) výše xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxxx dokladu musí xxx uvedeny tyto xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, sídlo x daňové identifikační xxxxx výrobce,

b) množství xxxxxxx olejů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx označení a xxx nomenklatury,

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx uvedení xxxxxxx olejů xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx spotřební xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Nárok xx xxxxxxx xxxx xxx uplatnit x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 25. dne xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx ode xxx, xxx xxxx xxx xxxxx uplatněn xxxxxx. Xxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx prodloužit xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx stav. Xxxxxxx-xx vyměřením nároku xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přeplatek, xxxxx xx xxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx.

(11) Dodatečné daňové xxxxxxxx xx zvýšení xxxxxx na xxxxxxx xxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx, xxx nárok na xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x této xxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxx přiznání xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxx uplatňovaného xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x podmínky vedení xxxxxxxx o xxxxxx x spotřebě xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 7 xx 9.

§56x

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx vrácení daně xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx za cenu xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx daně ostatní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx použily x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx, xxx výrobu xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 2. Xxxx ustanovení xx nevztahuje xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx 15a.

(2) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, kterým xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, mají xxx xxxxx xxxx postavení xxxxxxxx subjektů xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx vzniká dnem xxxxxxxx ostatních xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xxxxx motorů, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx uvedených v §45 xxxx. 2.

(4) Xxx xx xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xx ceny xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxx dokladem x xxxxxxx a xxxxxxxx x nákupu x xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx pohon motorů, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx směsí podle §45 xxxx. 2. X případě, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx směsí xxxxxxxxx v §45 xxxx. 2, ostatní xxxxxxx, které samy xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x režimu podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx prodávající xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxx den po xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx uvedeny xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx prodávajícího,

b) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, sídlo xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxx xxxxx narození xxxxxxxxxx,

x) množství xxxxxxxxx xxxxxxx x objemových xxxxxxxxxx, jejich obchodní xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu,

e) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx vystavení dokladu x xxxxxxx,

x) číslo xxxxxxx x xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx dokladu xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo výrobce,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jednotkách, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx spotřební xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx interního xxxxxxx.

(8) Xxxxx xx vrácení xxxx xxx xxxxxxxx x daňovém přiznání xxxxxx xx 25. xxx xxxxxx následujícího xx měsíci, ve xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx ode xxx, kdy xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx prodloužit xxx xxxxx povolit xxxxxxxxx x předešlý xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx bez xxxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx dní ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx vzniku.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 6 měsíců ode xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx být naposledy xxxxxxxx. Pokud x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxx zaniká x xxxx lhůtu xxxxx prodloužit ani xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

§57

Xxxxxxx daně x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx

(1) Xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx vrácení xxxx xx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx minerální xxxxx xxxxxxx x §45 odst. 1 xxxx. x) xxxx §45 odst. 2 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx tyto oleje xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx nebo vyrobené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx zemědělskou xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxx xx nevztahuje xx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx minerálních xxxxx podle §15 xxxx 15a. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx ke xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx x xxxxxxxxx, úpadku xxxx xxxxx je xxxxxxx vrátit xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx rozhodnutí Evropské xxxxxx, jímž xxxx xxxxxxx poskytnutá této xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) rostlinná xxxxxx xxxxxx chmelařství, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x aromatických xxxxxxx xx pozemcích xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx pozemcích xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx spotřebních xxxx xxxxxx skot, xxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx kozy, x

x) xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Osoba, xxxxx vznikl nárok xx vrácení daně, xx xxx xxxxx xxxx postavení daňového xxxxxxxx xxx povinnosti xx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxx xxxx spotřeby xxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx v lese.

(6) Xxx, xxxxx byla xxxxxxxx do ceny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů, xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx spotřebu, se xx xxxx

x) 8 500 Xx/1 000 x xxxxxxxxxxx olejů xxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxxx

1. chov xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxx činnosti, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. rostlinnou xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx 0,1 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxx činnosti, xxxxx xxxx xxxxx neprovozuje xxxx hospodářských zvířat,

3. xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nad 0,3 za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx činnostech, xxxx

4. xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx vinné xxxxxxx 0,1 x xxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 0,3 xx xxxxxxxxx xxxxx spotřebované při xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) 3 380 Xx/1 000 x xxxxxxxxxxx olejů xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx a), xxxx xxxxxxxxxxx hospodaření v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx spotřebované xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Výše xxxxx částky xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 6 je x xxxxxxx xxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 2 xxxx. x) vypočtena x xxxx xxxx, xxxxx xxxx zahrnuta xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx olejů, nebo xxxxx byla u xxxxxxxxxx minerálních olejů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx minerálních xxxxx pro vlastní xxxxxxxx, snížené x xxxx daně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx.

(8) Xxx účely xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx hospodářských xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1, přepočteného xx velkou dobytčí xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx kultury xxxx půda, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vedené xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vedené podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zemědělcům, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plodin x xxxx vinné xxxxx výměry xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx využití xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx zemědělství.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxx olejů se xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů x xxxxxx výroba interním xxxxxxxx; tyto doklady xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx předložit správci xxxx xx xxxx xxxxx.

(10) Na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx pobytu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno, xxxx datum narození xxxxxxxxxx,

x) množství xxxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 v jednotkách xxxxx §47 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx platná x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx volného xxxxxxxx oběhu,

e) výše xxxxxxxxx daně celkem,

f) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) číslo xxxxxxx x xxxxxxx.

(11) Xx interním dokladu xxxx xxx uvedeny xxxx náležitosti:

a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx místo xxxxxx x daňové xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx výrobce,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x odstavci 1 x jednotkách xxxxx §47 odst. 1, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) výše xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx interního dokladu,

f) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxxx, kterými xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx olejů, xx xxxxx x xxxxxx souslednosti.

(13) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rybníkářství xxxxx xxxxxx upravujícího rybářství xxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx v lese xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vrácení daně xxxxxxxxx evidencí x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx předložit xxxxxxx xxxx na xxxx výzvu. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prvovýroby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx evidencí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx se xx x xxxxx xxxxxxx xx prokázanou, xxxx-xx xxx xxxxx uvedenou x odstavci 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zemědělská xxxx x druhem xxxxxxxxxx xxxxxxx orná xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx kultura.

(14) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje tyto xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) druh xxxxxxxxxx práce, xxx xxx xxxxx k xxxxxxx minerálních olejů xxx zemědělskou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxxxxx x lese xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx.

(15) Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx půdy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hospodářských xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíce spotřebovala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stanovenému xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Roční xxxxxxxx xxxxxxxxx spotřeby xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spotřeba minerálních xxxxx na činnosti xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok.

(16) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx určení xxxx nároku na xxxxxxx daně, xxxxx xx na xxxx xxxxx xxx, že xxxxxxx uplynutím posledního xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx x xx došlo. Pro xxxxxx kategorie xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx kalendářní rok xx xxxxxxxxx xxxx 15. xxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxx x xxxxxx datu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pro xxxxxx se kategorie xxxxxxxxx určuje, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx využití xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxx určení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx den xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx účinky právního xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx došlo xx xxxxx xxxxx, pro xxxxxx xx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx evidována.

(17) Zdaňovacím xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tyto xxxxx xxx zemědělskou prvovýrobu xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rok, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx využití xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hospodářských xxxxxx vedenou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(18) Nárok xx vrácení xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx nárok xx xxxxxxx daně xxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx vrácení daně xxxxxxxx, xxxxx nárok xxxxxx; tuto lhůtu xxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x předešlý xxxx.

(19) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx lze podat xxxxxxxxxx do konce xxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx v xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx zaniká; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx nelze xxxxxxx xxxx navrácení x xxxxxxxx xxxx.

(20) Vznikne-li x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx doměření xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx

x) 15 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dodatečného xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) 40 xxx xxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx den xxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx neoznamuje.

(21) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx přiznání, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx, podává xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 elektronicky s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx zveřejněné xxxxxxxx xxxx.

(22) Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxx výpočtu xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx x minerálních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx prvovýrobě x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lese,

b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x podílové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx výpočtu intenzity xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přepočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx velké xxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx vinné.

§57a

Daňové xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a splatnost xxxx daně

Vznikne-li povinnost xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx uvedeny x §59 xxxx. 1 a xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxxxxxx uvedeny do xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx, daňové xxxxxxxx se podává xx 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx je xxxxxxx xxxxxx částkou xx xxxxx, a xx xx xxxxx 40 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§57x vložen právním xxxxxxxxx x. 237/2004 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)

§58

Xxxxxxxxx daně x xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Celkové xxxxxxxxx daně xx xxxxx daňový xxxxx xxxx nejvýše 1&xxxx;500&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jestliže provozovatel xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx převodem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx zajištění xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně.

(2) Xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §45 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx nejsou určeny x přímému xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx tepla.

(3) Xxx dopravě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynů xxxxx §45 odst. 1 xxxx. e), f) x x) x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §21 xx xxxx xxxx, xxxxx by xxxxxx být přiznána x xxxxxxxxx, jako xxxxx tyto plyny xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx.

(4) Při xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se nejedná x dopravu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx poskytnuto xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 3, které nejsou xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, nabízeny k xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x pohonu xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 2 x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §59 odst. 1.

(5) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx se zajištění xxxx xxxxxxxx

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx §21 xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx minerálních xxxxx určených xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx34), xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx sklad u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §45 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxx za xxxxxxx sazby xxxx, xxxx kdyby xxxx xxxxx xxxx určeny xxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx minerálních xxxxx.

§58a

Doprava xxxxxxxxxxx olejů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx skladu do xxxxx části xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§58x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy xxx xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx státu xxx xxxxx podnikání xx xxxxxxx §28a xx 30b, 30e x 30f xxxxxxx x xxx, že xxxx doprava xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, které bylo xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx jiného členského xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxx x §45 odst. 1 xx 3,

b) xxxxxx uvedeny x §59 xxxx. 1 x

x) xxxxx právních xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladem.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx použijí §28a30b, 30e x 30f xxxxxxx x tím, xx tato doprava xxxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) jsou xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xx 3,

b) xxxxxx uvedeny x §59 xxxx. 1 x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ze kterého xxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx dopravě minerálních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxxxxx jedinečného xxxxx xxx dopravu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxxxx systému xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxxx, xx vybrané xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx nastala.

(4) Xxxxxxx minerálních olejů xxxxx odstavce 1 xx považuje za xxxxxxxxx okamžikem, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx daňové xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx příjemce xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přijetí xxxxxxxxx výrobků,

b) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odesílateli minerálních xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx odesílatele,

c) xxxxxxx pomocí elektronického xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přijetí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §30c xxxx. 1 x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx minerálních xxxxx v jiném xxxxxxxx státě namísto xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2710 19 29, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx pro pohon xxxxxx, výrobu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2 x xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu v xxxxxxxxxxx balení x xxxxxx do 5 xxxxx včetně, xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§59

Xxxxxxxxx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxx minerální oleje

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx pouze pro xxxxxxxxx oleje uvedené xxx xxxx xxxxxxxxxxxx

x) 1507 až 1518, xxxxx jsou xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx uvedených v §45 xxxx. 2,

x) 2707 10, 2707 20, 2707 30 x 2707 50,

x) 2710 12 xx 2710 19 68, 2710 20 xx 2710 20 39 x minerální oleje xxxxxxx xxx kódem xxxxxxxxxxxx 2710 20 90, pokud x xxxx xxxxx metody xxxxxxxxx XXX XXX 3405 xxx xxxxxxx 210 °C xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 90 % xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxx x při xxxxxxx 250 °C xxxxxxx 65 % xxxxxx xxxxxx minerálních xxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxx xxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 x 2710 20 90 xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxx,

x) 2711 x xxxxxxxx 2711 11, 2711 21 x 2711 29,

x) 2901 10,

x) 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 a 2902 44,

x) 2905 11 00, které xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx určeny pro xxxxx motorů xxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 x 3811 90 00,

x) 3824 99 86 x 3824 99 92 s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpouštědel x ředidel pro xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, pro výrobu xxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2,

x) 3824 99 93 x 3824 99 96 s xxxxxxxx antikorozních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx aminy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ředidel pro xxxx a podobné xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx pro pohon xxxxxx, xxx výrobu xxxxx xxxx xxx xxxxxx směsí xxxxxxxxx x §45 odst. 2,

x) 3826 00 10 x 3826 00 90, xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx, pro xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx směsí xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2.

Pro xxxxxxx xxxxxxxxx oleje xxxxx xxxxxxxxx osvobození xx xxxx uplatnit.

(2) Xx xxxxxxxxx oleje, které xxxxxx uvedeny x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §18 xxxx. 6 x §19 xxxx. 3.

(3) X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oleji x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxx

x) minerální xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx daňového oběhu, xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §19 xxxx. 5, xxxx

x) xxxxxxxxx oleje, xxxxx xxxx zajištěny xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx daňového xxxxxx xxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušného daňovému xxxxxx

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Produktovod xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx součástí jiného xxxxxxxx skladu. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Doprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxx minerálních xxxxx produktovodem, který xx samostatným daňovým xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx evidenčně xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx doklady xxxxx §26 xx 27f xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele produktovodu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo elektronickou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx součástí, xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx souhlasí.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx skladem xxxxxxxxxxx xxxxx podle §19 xxxx. 2 xxxx. x) nemůže xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hmot. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů může xxx xxxxx sklad,

a) xxxxx skladovací zařízení xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx35d),

x) xxxxx skladovací xxxxxxxx xxxx vybavena xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx metrologii,

c) xxxxx xxxxxxxxxx kapacita je xxxxxxx 50&xxxx;000 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; to xxxxxxx xxx daňový xxxxx xxxxxxxxxxxx ropných xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx 200&xxxx;000 litrů,

d) xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) xxxxxx být xxxxxxx, pokud skladem xxxxxxxxxxx olejů xx xxxxxxxxxx loď xx xxxxxxxxxx kapacitou xxxxxxx 100&xxxx;000 xxxxx minerálních xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx udělil xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x bazénu xxxxxxxx a x xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx pohonná hmota.

(10) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, železniční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nebezpečného xxxxx xx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx odpovídajícímu ustanovením Xxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx po silnici (XXX) xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nacházejí xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx tato xxxxxxxx zařízení za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx i x xxxxxxx, xxx xxxx dopravní zařízení x xxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx správce xxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X takovém xxxxxxx xx množství minerálních xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nesmí xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx opustilo.

(11) Podmínka xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) xxxxxx xxx splněna xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oleji xxxxxxxxx x §45 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) xx x) x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx měření xxxxxxxxx xxx příjmu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxx.

(12) Podmínka xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) nemusí xxx xxxxxxx x daňovém xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx příjmu x výdeji xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) laboratoří xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx měření xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxxx x měření xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx.

(13) Podmínka xxxxx xxxxxxxx 12 xxxx. x) se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že systém xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zkoumání xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx x bezdlužná. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Generální ředitelství xxx na xxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxx xxxxx xxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Seznam xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, Generální xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(14) Podmínka xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) nemusí xxx xxxxxxx

x) při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx produktovodu, xxxxx je samostatným xxxxxxx skladem.

(15) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) xx x) nemusí být xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx

x) výrobní xxxxxxxx je alespoň 200&xxxx;000 litrů minerálních xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx a

b) xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xx produktovod, který xx

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx minerálních xxxxx, xxxxxx měrné xxxxxxxxx a teploty xxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§59a

Evidence xxxxxxxxxxx xxxxx x daňových skladech

Správce xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §37 x 38 bude xxxxxx xxxxxxxx za xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x pro xxxxx je místně xxxxxxxxx.

§60

Nákup, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx, které nakupují xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plyny xxxxxxx x §45 xxxx. 1 písm. x), x) nebo x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prodávat xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx této xxxxxxxxxx, které se xxxxx živnostenského xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, správce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx nepoužije xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxx zkapalněné xxxxx xxxxx výhradně x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx náplně xx 40 xx xxxxxx.

(2) Právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx nebo získávají xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v §45 xxxx. 1 písm. x) xxxx g) xxx xxxxxxx spotřebu xx spotřebou xxxxxxxxxxx 20 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx. Xxxx ustanovení se xxxxxxxxx pro právnické xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x hmotnosti xxxxxx xx 40 xx včetně.

(3) Právnické xxxx fyzické xxxxx xxxxxxx vydat xxxxxxxxxx xxxxx plyny xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx povolení x nákupu zkapalněných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Osoby xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 jsou xxxxxxx vést evidenci xxxxx §40. Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx oběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ropné xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx spotřebiteli.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 písm. x), x) xxxx x), xxxxx xxxx xx volném xxxxxxx xxxxx nakoupeny nebo xxxxxxx za cenu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxx daně, xxxxxxx xxx xxxx prodány xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vyšší xxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx ropné xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x), f) xxxx x) přijaté x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přiznat x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx sazby xxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedené v §45 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaplacena xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx sazby xxxx, xxxxxxx být xxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxx daně vypočtené xx základě vyšší xxxxx daně.

(8) Zkapalněné xxxxx xxxxx uvedené x §45 xxxx. 1 písm. f) xxxx x) musí xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx 40 xx včetně.

(9) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §45 xxxx. 1 xxxx. x), f) xxxx x) xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xxxxxxx být xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jednom xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx zkapalněných xxxxxxx xxxxx x technologicky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx evidování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x x tlakových xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx 40 kg xxxxxx.

(10) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 písm. f) x x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx odesílatel xxxxxxx poskytnout zajištění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §21, x xx xx výši xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx pohon xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, dopravce nebo xxxxxxxx xxxxxx plynů xxxxxxx souhlasí x xxxxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx ustanovení xx xxxxxxxxx pro dopravu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x tlakových nádobách x xxxxxxxxx xxxxxx xx 40 xx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a struktuře xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx

x) elektronického portálu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x) x g) xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §45 odst. 1 xxxx. x) x x) xx volném xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(12) X xxxxxxx nedostupnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx elektronického xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xx písemný xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, dopravce nebo xxxxxxxxx zkapalněných ropných xxxxx podle §45 xxxx. 1 xxxx. x) x g) x xxxxxxxxxxx zajištění xxxx.

(14) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynů xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx x) a x) může xxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 10 xxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxx dopravu xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx nepoužije xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných xxxxx x tlakových xxxxxxxx x hmotnosti xxxxxx xx 40 xx xxxxxx.

(15) Doprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §45 odst. 1 písm. f) x x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx od odesílatele xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou.

(16) Xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx podnikání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx daně xxxxx §45 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) x xxxxx xxxx uvolněny xx volného xxxxxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx státě, xxxxxxxxx xxxxxxxxx daně ve xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx kdyby xxxx xxxxx byly xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(17) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxx plyny xxxxxxx v §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xx xxxxxxxxx xxxxx x hmotnosti náplně xx 40 xx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx zabudovaných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx schválený xxxxxx xxxxxx10) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx průtokoměr"), xxxxx xxxxxxxxxxxxxx součástí xx xxxxxxxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných xxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, zaručující xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx z tohoto xxxxxxx. Hmotnostní xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx, aby evidoval xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

§60x

Xxxxx zkapalněných xxxxxxx xxxxx uvedených do xxxxxxx daňového xxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §60 odst. 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedené x §45 xxxx. 1 xxxx. x), f) xxxx g) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynů xxxxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx, xxx dojde x xxxxxxxxx dosavadního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx novým, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

§60x

Xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx x nákupu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynů uvedených xx volného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx uvedené x §60 xxxx. 2 jsou

a) xxxxxxxxxxx x

x) skutečnost, xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx úpadku.

§60b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 331/2014 Sb. x účinností xx 1.1.2015

§60x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných xxxxx xxxxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx k nákupu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 5 xxx xx prvního nákupu xxxxxxxxxxxx ropných plynů xxxxxxxxx v §45 xxxx. 1 písm. x) x g) xx nového dodavatele xxxxxxx tohoto dodavatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx formátu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx daňového oběhu xx povinen správci xxxx xx 5 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx zkapalněných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 1 písm. x) x g) xx xxxxxx dodavatele xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím elektronického xxxxxxx xx formátu x struktuře xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(3) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx obecných náležitostí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x daňové xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx.

§60x

Xxxxxxx povolení k xxxxxx zkapalněných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx úřední

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných plynů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xxxxxx, xxxxx držitel xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §60 xxxx. 3 xx 9 x 14, xxxx

x) xx xxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx kalendářních xxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxxx xxxxx zkapalněných ropných xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pokud xxxx xxxxxxxx x nákupu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do volného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 2 xxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx; xx xx xxxxxxxxxx xx zrušení xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

§61

§61 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Sb.

§62

§62 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 331/2014 Sb.

§62x

§62x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 59/2010 Sb.

§63

Dovoz xxxxxxxxxxx olejů

(1) Xxx dovozu x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx vstupu xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxxx minerální xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x běžných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx strojů, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nádrží xxxxxx

x) xxxxx trvale připojená xxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx nádrži xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx používání minerálního xxxxx x pohonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx plyn xxxxxxxxx xx motorových xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxx xxxxxxxxx zkapalněného xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx hmoty x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx do jiných xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx pracovním xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx téhož xxxx, xxxx xx xxxxxxxx, x jehož nádrži xx minerální xxxxx xxxxxxxxx; trvalé vestavění xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx přímé používání xxxxxxxxxxx olejů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, chladírenského x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§64

Xxxxx minerálních xxxxx

Xxx xxxxxx a xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x daňového xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx podle §14 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se nacházejí x běžných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxx strojů, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x jejich xxxxxxxxx pohonu x xxxxxxx.

§65

§65 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 407/2012 Sb.

XXXXX II

DAŇ X XXXX

§66

Xxxxxx xxxx x xxxx

(1) Plátci xxxx xxxx

x) právnické x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx x výrobky xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx daně podle §71 xxxx. x), x), f) a x),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxx dovezou xxxxxxx xxxxxxxxxx líh xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §71 písm. x), nebo

c) právnické x fyzické osoby xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx volného xxxxxxxx oběhu xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §67 xxxx. 1 x 2, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx podle §71 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxxx a xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou xxxxxxx xxxxxxx v každém xxxxxxxxxxx xxxx první xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §71 písm. x) xxxxxxx daně.

§67

Xxxxxxx daně z xxxx

(1) Předmětem xxxx xx xxx (xxxxxx)47) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kvašením, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx kódy xxxxxxxxxxxx 2203, 2204, 2205, 2206, pokud xxxxxxx xxxxx lihu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 1,2 % xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx daně xx i xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx lihu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2204, 2205, 2206, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 22 % xxxxxxxxxx etanolu.

(3) Xx xxx xx hledí xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, pokud

a) obsahuje xxxx denaturační xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx prostředek xxx zvláštní xxxxxxxxxx, xxxxxx xx měl xxx xxxxx xxx xxxxxxxx denaturován xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx množství denaturačního xxxxxxxxxx, než xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx účel než xxxx stanovený x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx jiný denaturační xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx by xxx být tento xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postupů xxxxx xxxxxxxxxx lihu xxx účely osvobození xx xxxxxxxxx xxxx69), xxxx menší xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, než xx xxxxxxxxx x xxxxx nařízení,

c) došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx denaturovaný, xxxxx xx denaturován x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uznávání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx spotřební xxxx69).

(4) X xxxxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxx x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodne, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx struktury xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx47a). Xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxx harmonizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx47a), xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx líh xxxx osvobozen xx xxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx u něho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle §14. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x případech xxxxx §11 odst. 2, §14 xxxx. 7, §66 odst. 1 písm. x) x v xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx, prodeji xxxx xxxxxxxx nezdaněného xxxx [§68 xxxx. x)].

§68

Xxxxx povinnosti daň x lihu přiznat x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x zaplatit xxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, ze xxxxx xxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxx, prodeje xxxx xxxxxxxx nezdaněného xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §66 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxx, který xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx živnost, x xx tím xxxx, xxxxx nastal xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx den xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxx x obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx povinnost xx xxxx lihu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx líh xxxxxxxxxxxxx xxxx, jež jsou x xxxxxx xxx xx vlastnictví xxxxxx, xxxxx uvedené xxxxxxx xxxxxxx, nakoupil xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §71 xxxx. x) x e).

§69

Xxxxxx daně x xxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx 20 xX xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§70

Sazby xxxx z xxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxx xxxxxxxxxxxx
Text
Sazba daně
2207
líh xxxxxxxx ve výrobcích xxxxxxxxx xxx kódem xxxxxxxxxxxx 2207
35 500 Xx/xx etanolu
2208
líh xxxxxxxx xx výrobcích xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2208 s výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx do 30 x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx49)
35 500 Xx/xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx destilátech x xxxxxxxxxxxxx pálení v xxxxxxxx xx 30 x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx výrobní xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxx49)
17 800 Xx/xx xxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxxx kódy xxxxxxxxxxxx
35 500 Xx/xx xxxxxxx

(2) Xxxxx xxxx x xxxx obsaženého v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pálení v xxxxxxxx xx 30 x xxxxxxx pro xxxxxxx pěstitele za xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx použije xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx49) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x xxxx49).

§71

Osvobození od daně x lihu

Od xxxx xx také xxxxxxxxx xxx

x) xxxxxx x xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxx činnosti do xxxxxxx při výrobě xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,50) s xxxxxxxx xxxxxxx uvedených xxx xxxx nomenklatury 2207 x 2208,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uvedených xxx xxxxxxxx a), xxxxx obsah xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx 8,5 xxxxx xxxxxxx xx 100 kg xxxxxxx u čokoládových xxxxxxx xxxx 5 xxxxx xxxxxxx xx 100 xx výrobku x xxxxxxxxx výrobků, x etanol xxxxxxxx x léčivech;51) toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx kódy nomenklatury 2207 x 2208,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

1. xxxxxx, xxxxxxx obsah xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 1,2 % xxxxxxxxxx, nebo

2. jiných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2207 x 2208,

x) xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx70),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x lihu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,52)

x) xxxxxxxx denaturovaný xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x použití pro xxxxxxxxx xxxx,52)

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxxxx 2207, 2208, 3301 nebo 3302 xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxxx úředních osob xxxxxxx daně xxxx xx xxxxxx přítomnosti xxxxxxxxx,

x) ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně,

i) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.53)

§71a

Doprava xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx volném xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx se zjednodušeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx zvláštně xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx státy.

§72

Uplatnění xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx daně x xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx ustanovení §71 xxxx. x), x), x), x) a x), nejpozději xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx daňového oběhu xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx lihu xx xxxx u xxxxxxxxx vlastníka x xxxxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje osvobození xx xxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x nezdaněnému lihu xxxxxxxxx majetek původního xxxxxxxxx, před

a) xxxxxxxxx xxxxxxx o pachtu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx prohlášení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx líh osvobozený xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Uživatel, xxxxx xxxxxx líh, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, je xxxxxx xxxxxxx uplatnit písemně xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x případech xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxxx lihu xx xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §71 xxxx. x), x) x x), xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osvobozených xx xxxx; xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx syntetického xxxxxxxxxxx53a) xxxxxxxx k xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx52). Neučiní-li tak, xx xx za xx, že xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§73

Xxxxxxxx x přijímání x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Xxx osvobozený xx xxxx podle §71 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx i) x xxxxx §71 písm. x), xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x užívat xxx xxxxxxxx x přijímání x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxx x užívání xxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxx xx xxxxxxx tohoto povolení xxxx prodávat, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

§74

Xxxxxxxxx xxxxxxx lihu

Na xxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx o prodeji xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx lihu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx §5 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx objemové procento xxxx xx xxxxxxx.

§75

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nabytí xxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx

(1) Na xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxx líh xx xxxx xxxxx §6 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvést xxxxxxxx procento xxxx xx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxx oprávněného nabytí xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §71 xxxx. x), c), x), f) x x) musí xxx xx dokladu x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx vyznačeno, xx xx jedná o xxx xxxxxxxxxx od xxxx s odkazem xx xxxxxxxxxx §71.

(3) X xxxxxxxxx podle §68 písm. x) x b), §71 xxxx. x) x x) x §72 xxxx. 2 x 3 xx xxxxxx x xxxxxxxxxx od xxxx nevystavuje.

(4) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxx §79 xxxx. 1 xxxx. d) xx xxxxx uváděné x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) x x) shodují.

§76

Daňové přiznání k xxxx x lihu x splatnost této xxxx

(1) Daň xx xxxxxxx xxxxxx částkou xx měsíc, x xx ve lhůtě 55 xxx xx xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxx pálenice55), xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx 25. xxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx, který je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx elektronicky.

§77

Zajištění daně x xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jeden xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správcem xxxx xxxx nejvýše 50 000 000 Xx.

(2) Pokud provozovatel xxxxxxxx skladu xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx složením xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na depozitní xxxx pro xxxxxxxxx xxxx zřízený xxxxxxxx xxxx xxxx, bez xxxxxx xx to, xxxxx daňových xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx 150 000 000 Xx.

(3) Pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx daně xxx daňový xxxxx xxxxx §21 xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx určeného xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx34), umístěného x xxxxx xxxxxxx skladu.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx sklad xxxxx §21 xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx denaturovaného xxxxx xxxxxx x xxxx52) umístěného x xxxxx daňovém xxxxxx.

§78

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od daně xxx xxx

(1) Pokud xx lihovar56) pod xxxxxx daňovým dozorem x jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx úředními xxxxxxxx správce daně, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx daňovým xxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxxx x zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx.57)

(3) Daňovým xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pálenice.55)

(4) Na xxx vyráběný x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §19 xxxx. 3.

(5) Líh, xxxxx vlastníkem je xxxx a xx xxxxx xxx zvláštní xxxxx34), musí být xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx.

(6) Správce xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx skladu xxxxxxxxxx xxxx již xxxxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx. Takový xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podmíněného osvobození xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx režimu xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx nárok xx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx daně xx uplatňuje podle §14 odst. 5 xx 8 a xxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x §16.

(7) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx množství xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x daňovém xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x vedení xxxxxxxx xxxxxx lihu.

(8) X xxxxxxx skladu xxxx xxx společně x xxxxx v režimu xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx umístěn líh, xxxxx xxx zajištěn xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x kterého xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx nebo zabrání, xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx orgán Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx musí xxx xxxxxxxx skladován a xxxx xxx odděleně xxxxxxxx.

§79

Doprava xxxx osvobozeného xx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §71 písm. a) x x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x užívání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně, lze xxxxxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx jednoho uživatele xxxxxx uživateli podle §72 odst. 2 x 3,

c) při xxxxxx uskutečňovaném xxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx složky xx xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx uživatele.

(2) Xxx xxxxxxx lihu podle xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §21, x to xx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx přiznat x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxxx §21, xxxx být xxxx xxxxxxxxx použito xxx xxxxxxxxxx zajištění xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx. X použití xxxxxxxxx daně xxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx s xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx určených x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x užívání xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxx xx daně. Pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx ukončena, xxxxxxx daně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xxx xxxxxxxxx doklad o xxxxxxxxxx xx daně (§6) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx příslušným xxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxx52) xxxxxx xxx xxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxx v §45 xxxx. 2 xxxx xxx výrobu xxxx-xxxxxxx-xxxxx-xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vystaveným odesílatelem, xxxxx xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) místo xxxxxx,

x) celkové množství xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx 20 xX a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 2 desetinná xxxxx při 20 xX,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx denaturace xxxx xxx účely xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx74) x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§79x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prodávat xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx cena xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx daně a xx odpovídající xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx povinna 15 xxx xxxx xxxxxxxxx prodeje xxxxxx xxxxxx oznámit xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx lihoviny,

b) množství x objem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx procenta xxxx, x členění xxxxx

1. jednotlivých druhů x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxx a tabákové xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) obchodní xxxxx xxxx jméno, sídlo x daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) označení xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx prodej xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXX Z XXXX

§80

Xxxxxx xxxx x xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s ní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v zařízení xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx spotřebu xxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxxxxx domácnosti, osob xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx hostů, xxxx x celkovém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 2000 l xx kalendářní rok, xx podmínky, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(2) Fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx množství vyrobeného xxxx xx kalendářní xxx.

(3) Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xx zaregistrovat jako xxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§81

Xxxxxxx daně x xxxx

(1) Xxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx

x) výrobek xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2203 xxxxxxxxxx xxxx xxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) s nealkoholickými xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2206 xxxxxxxxxx více xxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx stanoví výpočtem xxxxx velkého Xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx vzorec a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mladiny. Pro xxxxx xxxxxx určení xxxxxxxx xxxxxxx mladiny xx xxxxxxx x xxxxx složky piva xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx.

§82

Xxxx xxxxxxxxx pivovar

(1) Xxxxx nezávislým pivovarem xx xxxxxxx, jehož xxxxx výroba piva, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx než 200&xxxx;000 xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxx ani hospodářsky xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx provozní x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx jinak xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pivovar xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxxxx xx čistém xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) chybí xxxxxxx xxxxxx výrobní provozní xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.58)

(3) Hlavním výrobním xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx daně x xxxx rozumí xxxxx, spilka x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx za xxxxxxxx, xx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nepřevýší 200&xxxx;000 xx,

x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 49 % xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx-xx xxx xxxx xxxx malých xxxxxxxxxxx pivovarů a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 200&xxxx;000 xxxxxxxxxx, považují xx xxxx pivovary xx xxxxx malý nezávislý xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx veškeré xxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx.

§83

Xxxxx xxxxxxxxxx xxx x piva xxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §80 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §80 odst. 1 a xxxx xx xxxxxxxx piva xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx kalendářního roku, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx vznikla.

(2) Xxxxx xx pivo určeno xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §19 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx obalech. Xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx dopravováno xxxxx x xxxxxxxxx tanku, xx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx.

§84

Xxxxxx daně x xxxx

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§85

Xxxxx a xxxxxxx xxxx z xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx daně x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxx x každé xxxx xxxxxxxxxx procento extraktu xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx §81 odst. 2, xxxx stanoveny takto:

Kód
nomenklatury
Xxxxx xxxx x Xx/xx xx každé xxxx xxxxxxxxxx procento xxxxxxxx původní mladiny
Xxxxxxxx
xxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx skupina xxxxx xxxxxx x xx xxxxx
xx 10&xxxx;000
xxxxxx
xxx 10&xxxx;000
xx 50 000
včetně
nad 50&xxxx;000
xx 100&xxxx;000
xxxxxx
xxx 100&xxxx;000
xx 150&xxxx;000
xxxxxx
xxx 150&xxxx;000
xx 200&xxxx;000
xxxxxx
2203, 2206
32,00 Xx
16,00 Xx
19,20 Xx
22,40 Kč
25,60 Kč
28,80 Xx

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx (desetinným xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Výše xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx uvedeno do xxxxxxx daňového xxxxx, xx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx v hektolitrech, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx piva a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Koncentrace piva xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx extraktu xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xx koncentraci xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx Xxxxx (xX).

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx pivovary xx xxxxxxx také xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx členského xxxxx xxxxxx osvědčení podle xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osvědčení xxxxx §132 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zboží x xxxxxxx vlastní xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx přiznání, xxxxx xx x xxx xx pivo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x piva.

§86

Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx

(1) Xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2209,

x) xxx xxxxxx x přípravu xxxxx,

x) xxx výrobu xxxxxx xxx výrobě xxxxxxxx x xxxxxx, jejichž xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1,2 % objemových, xxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx alkoholu x xxxx xxxxxxxxxx 8,5 xxxxx alkoholu ve 100 kg xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 5 litrů xxxxxxxx xx 100 xx výrobku u xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Výší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx z xxxx xxx částečné xxxxxx, xx které xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx při jeho xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ztráty, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Od xxxx xx dále xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx piva xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, osob xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, až xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 2000 x xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(4) Xx daně xx xxxx osvobozeno pivo, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zničeno xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx správce xxxx.

(5) Xx daně je xxxx osvobozeno xxxx xxxxxx k použití xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx53), xxxxxxxx xxxxxxx zkoušky, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jako vzorky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxx xxx vědecký xxxxxx.

(6) Evidence piva xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx tohoto xxxxxxxxxx xx vede xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxx xxxxxxxx vyhotovena.

§87

Přijímání x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx daně

Pivo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §86 xxxx. 3 x 5 xxx xxxxxxxx x užívat xxx povolení x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx osvobozeného xx xxxx.

§87x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

X xxxxxxx xxxxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx piva x xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx spotřební daně x piva a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx piva xxxxxxxxx x hmotnostních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 407/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§88

Xxxxxxxx xx velikostní xxxxxxx

(1) Xxxx nezávislý xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx daně xxx xxxxxxxx xx velikostní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zahájení xxxxxxxx xx xxxxx roku x počtu měsíců xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx dojde xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxx nižší, než xxxxxxxx skutečné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx vyšší xxx horní xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx byl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kalendářního roku. Xx dodatečném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sazby xxxx xx velikostní xxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxxx odstavce, xxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxx. X xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx mez xxxxxxxxxx xxxxxxx, do xxx xxx malý xxxxxxxxx pivovar xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 25. února xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozdíl mezi xxxxxxx povinností xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skutečné výrobě, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx přiznání xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx uplatní xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx vrácení xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx. X xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úrok x xxxxxxxx nevzniká.

§89

Xxxxxxx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxx pivo

(1) Daňovým xxxxxxx podle §19 xxxx. 2 písm. x) může být xxx sklad, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx roční xxxxx xxxx xx xxxxxxx 5 000 hl xxxx.

(2) Ročním xxxxxxx xxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxx osvobozené od xxxx xxxxx §86 xxxx. 3 xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx [§19 xxxx. 2 xxxx. x)].

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uvedl xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx piva xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx účelem xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx pivo může xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx umístěním xx xxxxxxxx skladu xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; pokud xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedení piva xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(5) Správce xxxx xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x opětovném xxxxxxx xxxx xx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx daně za xxxxxx xxxx likvidace xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx provozovatel xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od daně xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx státu, ve xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx daňového xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zpět xx daňovém území Xxxxx republiky. Xxxx xxxx může být xx režimu podmíněného xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxx uvedeno xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx provozovatele, který xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx více daňových xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxx toto xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedení xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx nárok na xxxxxxx xxxx.

§90

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx

Xxxxxxx zajištění daně xx jeden xxxxxx xxxxx činí xxxxxxx 80&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jestliže xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxxxx zajištění daně xxxxxxxx xxxx převodem xxxxxxxxx prostředků na xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxx daně.

§90x

Xxxxxxxx piva v xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §37 a 38 xxxx xxxxxx společně xx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx které je xxxxxx příslušný.

§91

Xxxxxxxxxxx xxxxxx dováženého xxxx

(1) Pokud je xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Při dovozu xxxx vyrobeného x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx prokázáno xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnými xxxxx státu původu xxxx, xx pivo xxxx vyrobeno x xxxxx xxxxxxxxxx pivovaru x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 200&xxxx;000 hl. Xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pivo je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx dovážených xxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx Xxxxx (xX) xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA IV

DAŇ X XXXX X XXXXXXXXXXXX

§92

Xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx fyzická osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx České republiky xxxxxx xxxxxxxx tiché xxxx (§93 xxxx. 3), xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx 2 000 litrů.

(2) Xxxxx víno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nemůže xxx xxxxxxxxxxx ve volném xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy.

(3) Tiché xxxx xxxxxxxx fyzickou xxxxxx na daňovém xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx být uvedeno xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx.

(4) Xxxxx fyzická xxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovené x v odstavcích 1 xx 3, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx dní xxx xxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxx.

§93

Předmět daně x xxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx daně xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vína a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxxxx 2204, 2205, 2206, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 1,2 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však 22 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Šumivým xxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx výrobky, které xxxx plněny xx xxxxx x hřibovitou xxxxxx pro šumivé xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo které xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 20 xX xxxx xxxxxxx 3 xxxx x xxxx, xxxxx xxx odvodit x přítomnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx kódy xxxxxxxxxxxx:

x) 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 x 2205, jejichž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizaci xxxx se zemědělskými xxxxxxxx60) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx alkoholu") xxxxxxxxx 1,2 % xxxxxxxxxx, ale nepřesahuje 15 % xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxx výrobku, xxxx xxxxxxxx původu bez xxxxxxxx xxxx,

x) 2206 00 31, 2206 00 39 x xxx kódy xxxxxxxxxxxx 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10, 2205, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxx písmenem a), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1,2 % xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx 13 % xxxxxxxxxx, xxxx

x) 2206 00 31, 2206 00 39, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 13 % xxxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxxx 15 % xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Tichým xxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx vínem xxxxxxxxx v odstavci 2 x které xxxx uvedené xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx:

x) 2204 x 2205, xxxxxxx skutečný xxxxx xxxxxxxx přesahuje 1,2 % objemových, xxx xxxxxxxxxxx 15 % xxxxxxxxxx, xx-xx alkohol, xxxxx xx obsažený x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx původu xxx xxxxxxxx xxxx,

x) 2204 x 2205, xxxxxxx xxxxxxxx obsah xxxxxxxx xxxxxxxxx 15 % xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx 18 % xxxxxxxxxx, pokud byly xxxxxxxx bez jakéhokoliv xxxxxxxxxxx x je-li xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx,

x) 2204 a 2205, xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x), x 2206, xxxxxxxxxxx-xx xxxx x xxxx, jestliže xxxxxxxx obsah alkoholu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1,2 % xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx, xxxx

x) 2206, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx alkoholu xxxxxxxxx 10 % objemových, xxx xxxxxxxxxxx 15 % objemových, xx-xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x hotovém xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx přídavku xxxx.

(4) Vínem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx čtvrté rozumí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona x výjimkou xxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2204, 2205 x 2206, xxxxxxx xxxxxxxx obsah xxxxxxxx xxxxxxxxx 1,2 % xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx 22 % objemových, xxxxx nejsou šumivým xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dani x xxxx.

§94

Xxxxx xxxxxxxxxx daň x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vyrobeného xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx do volného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §92 xxxx. 1 xx 3.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x zaplatit xxxxxx také xxxxxxx xxxxx, která se xxxxx xxxxxxx xxxxx §92 xxxx. 4, xxxx porušení podmínek xxxxxxxxxxx v §92 xxxx. 1 xx 3, a xxxx xx množství xxxxxxx xxxx vyrobeného xx 1. xxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§95

Xxxxxx daně x xxxx a xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§96

Xxxxx daně z xxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx jsou stanoveny xxxxx:

Xxxx
Xxxxx daně
Xxxxxx vína xxxxx §93 odst. 2
2&xxxx;350 Xx/xx
Xxxxx vína xxxxx §93 xxxx. 3
0 Xx/xx
Xxxxxxxxxxxx podle §93 xxxx. 5
2&xxxx;350 Kč/hl

§97

Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx a xxxxxxxxxxxx

(1) Od xxxx xx také xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2209,

b) xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx výrobu xxxxxx xxx výrobě xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1,2 % xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxx potravinářských výrobků, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx 8,5 xxxxx xxxxxxxx xx 100 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 5 xxxxx xxxxxxxx ve 100 xx výrobku x xxxxxxxxx výrobků.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxx účely xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx x meziproduktů xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx povahy xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daňového xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx výrobě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Správce xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx určené k xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,53) xxxxxxxx výrobní xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx správcem xxxx.

(4) Xx daně xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně.

(5) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§98

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx bez xxxxxxxx x přijímání x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Xxxxx xxxx osvobozené xx xxxx xxxxx §97 xxxx. 1 lze xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx osvobozeného od xxxx.

(2) Xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §97 xxxx. 3 xxx xxxxxxxx a xxxxxx bez xxxxxxxx x přijímání x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

§98x

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx

(1) Xxxxxxx-xx povinnost xxx přiznat x xxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxx tiché víno (§93 odst. 3) xxxxx §99 xxxx. 3 nebo §100a, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx 25. xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxx, x daň xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxx, x to ve xxxxx 40 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vyrábí xxxxx víno (§93 xxxx. 3) xxxxx §99 odst. 3, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§8 xxxx. 2), nejsou xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx tuto skutečnost xxxxxxx xxxx.

§99

Xxxxxxx režimu podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx a xxxxxxxxxxxx

(1) Daňovým xxxxxxx xxxxx §19 odst. 2 písm. x) xxxx být xxx xxxxx, jehož xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx nejméně 100 xx nebo roční xxxxx, případně předpokládaný xxxxx xxxxx meziproduktů xx xxxxxxx 100 xx. Xxxx omezení xxxxxxx xxx sklady, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx odesílají xx xxxxxx členského xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ročním xxxxxxx vína nebo xxxxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx není malým xxxxxxxx vína podle §100a x xxxxx xxxxxx x jednom xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx víno [§93 xxxx. 3)], xxxxxx xxxx xxxx vyrábět x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků [§19 odst. 2 xxxx. x)], xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nevyrábí xxxxxx xxxx xxxx meziprodukty x xxxxx toto xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx dopravu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nebo pokud xxxxxx do xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx meziprodukty x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx §100a xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu, xx xxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx přítomnosti úřední xxxxx správce xxxx. X xxx, kdy xxxxxxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právní xxxx, se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx (§93 xxxx. 3) xxxxxxxx xx xxxxxxx xx režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(5) Xxxxx xxxx (§93 xxxx. 3) xxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx x §92 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx x podniku na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx [§19 odst. 2 xxxx. a)].

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx60d), které jsou xxxxxxxxx xxxx, vznikající xxx výrobě tichého xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx §99 xxxx. 3 xxxx xxxxx §100a, x xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx60e), xx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx skladu x xxxxxxxx xxxxx §100a xxxx. 4. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx produkty xx xxxxxxx tento xxxxxx na vyžádání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(7) X daňovém xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x vínem x xxxxxxxxxxxx umístěny xxxxx xxxx (§93 xxxx. 3) xxxx vedlejší xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vína xxxxx §100a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §99 odst. 3, xxxx tiché xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxx členském xxxxx. Xxxxxx xxxxx víno xxxx vedlejší produkty xx xxxxxxxx za xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx.

§100

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxxx xxxx podle §93 xxxx. 3 xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx daňovém území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §27 nebo 27c, pokud xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§25).

(2) Při xxxxxxx xxxxxxx xxxx (§93 xxxx. 3) x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tiché xxxx při xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxxxxx průvodní xxxxxxx xxx přepravu vinařských xxxxxxxx75).

§100x

Xxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx účely xxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, která

a) xxxxxx výhradně xxxxx xxxx,

x) vyrábí v xxxxxxx méně než 1 000 xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx vinařský xxx; xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx doklady xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx75) xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx x daňovém xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx víno xxxxxxxx xxxxx výrobcem vína xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na daňovém xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §5, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vína dopravováno xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(4) Při xxxxxxx xxxxxxx vína xx xxxxxxxx skladu xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nařízení Komise x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx doklady xxx přepravu xxxxxxxxxx xxxxxxxx75). Xxxx výrobce xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Malý xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vína xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, skladuje, xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx malému xxxxxxx vína xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§8 xxxx. 2), xxxx tento xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx správci xxxx.

(7) Xxxxx je xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dopraveno xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiného členského xxxxx obdobným xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 5 xxx ode dne xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vína xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

§100b

Evidence xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx evidence xxxx xxxxxx xxxxx §37 x 38 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx které xx xxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA V

DAŇ Z XXXXXXXXXX VÝROBKŮ

§100c

Plátce xxxx x tabákových xxxxxxx

Xxxxxx xx také xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx cenu xxxxx, xxx xx xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx uvedená na xxxxxxxx nálepce (§112).

§100c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 217/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2005

§101

Předmět xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxx rozumí xxxxxxxx, doutníky, cigarillos x tabák xx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x nejsou xxxxxxxx xxx cigarillos xxxxx xxxxxxx x),

2. xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx neprůmyslovou xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx xxxxxxxx, které se xxxxxxxxxxx neprůmyslovou xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x s ohledem xx jejich xxxxxxxxxx x očekávaní běžného xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx listem v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x rekonstituovaného xxxxxx, xxxx xxxxx celý xxxxxxx, xxxxxxxx i xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v případě xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx filtru xxxx xxxxxxx nejméně 2,3 g x xxxxxxx 10 x x je-li xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 34 xx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx

1. tabák řezaný, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, a xxxxx je xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracování,

2. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx nespadá pod xxxxxxx x) nebo x) x xxxxx xx možné xxxxxx,

3. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx řezu xxxxx xxx 1,5 xx; xxxxx se x xxxxx xxxxxx tabák xxxxxx pro xxxxx xxxxxx cigaret, xxxx

4. xxxxx xx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí také xxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxx nebo částečně x xxxx xxxxx xxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 9.

(5) Doutníky x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxx x jiné xxxxx xxx xxxxx x xxxxx splňují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(6) Tabákem xx kouření xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx také xxxxxxx, který obsahuje xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 9, nebo xxxxxxx neuvedený x xxxxxxxx 3 xxxx. x), pokud xx xxxxx k xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xx upravený pro xxxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x tabákových listů x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx do vodní xxxxx xx pro xxxxx spotřebních xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx použití xxxxx xxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, splňují xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx c), xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx účelům x potvrzení x xxxx xxxxxxxxxxx vydá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§101x

Xxxxx povinnosti xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx vzniká také xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konečnému xxxxxxxxxxxx za cenu xxxxx, než xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx nálepce (§112).

§101a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 217/2005 Xx. x účinností od 1.7.2005

§102

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §103.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx v kusech.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx množství xxxxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxx xx xxxxxxx množství vyjádřené x kilogramech.

§103

Xxxx pro konečného xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele xx xxxxxx cena, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx61) xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotkového xxxxxx xxxxxxxx k přímé xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak. Xxxx xxxx obsahuje x xxx z xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx úřadu xxx Xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx daně") návrh xx xxxxxxxxx ceny xxx konečného xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xx stanovení ceny xxx konečného spotřebitele xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, organizační složkou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx pobytu xx xxxxxxx území Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxxxxxxx dopravovat xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx z xxxxxx státu.

(3) Pro xxxxxxxx se stejným xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxx v jednotkovém xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx stejná xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx průměrem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx Ministerstvo financí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tabákových xxxxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxx.

(5) Xxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx značeny xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx názvem x x xxxxxxx xxxxx xxxx x jednotkovém xxxxxx. Nelze-li xxxxx xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx podle věty xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx daně x xxxxxxx v xxxxxxx s právním xxxxxxxxx Evropské xxxx61a).

(7) Xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xx tabákové xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx lze xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x tabákovou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele xxxxxxx od data xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§104

Sazby a xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx daně xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx

Xxxxx xxxx

Xxxx

Xxxxxxxxx část

Pevná xxxx

Xxxxxxxxx

xxxxxxxx

30 %

2,17 Xx/xxx

xxxxxx xxxxxxx xxxx 4,22 Xx/xxx

xxxxxxxx, xxxxxxxxxx

2,52 Xx/xxx

xxxxx xx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

3 300 Xx/xx

xxxxxxx sazba xxx xxxxx xx vodní xxxxx

594 Kč/kg

(2) Výše xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x tabáku xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx hmotnost tabáku xx xxxxxxx v xxxxxxxx vzniku povinnosti xxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Výše daně x xxxxxxx při xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položek:

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx pevné xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx minimální xxxxx xxxx x počtu xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx x délce xx 80 xx včetně xx považuje xx 1 xxx cigarety.

(6) Xxxxxxxx provazec xxxxx xxx 80 xx, xx však xxxxx xxx 110 xx, xx xxxxxxxx za 2 xxxx cigaret. Xxxxxxxx xxxxxxxx delší xxx 110 mm, xx xxxx delší xxx 140 xx, xx xxxxxxxx xx 3 kusy xxxxxxx. Xxxxxxx dalších, x xxxxxxxxxx, 30 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx další 1 xxx xxxxxxxx.

(7) Xx-xx xxxx xxxx x xxxxxxx vypočtená xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx při použití xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx se výše xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

§105

Xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx daně xxxx xxxxxxxxxx tabákové xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx kvality xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zabezpečením xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx budou x průběhu zkoušek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx množství. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx XXX EN XXX/XXX 17025 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx tabákové výrobky.

(2) Xx daně xxxx xxxxxxxxxx xxxx tabákové xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx správcem xxxx, xxxx

x) znehodnocené podle xxxxxx a za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx; to xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx určených xxx xxxxx nebo pro xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx způsobilé xxx xxxxxxx do xxxxxxx daňového oběhu xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxx znehodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 sepíše xxxxxxx xxxx protokol.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx se uchovává xx dobu 10 xxx od konce xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vyhotovena.

§105a

Přijímání x xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osvobozených xx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx osvobozené xx daně podle §105 xxxx. 2 xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx x přijímání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

§106

Xxxxxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2, xxxxxx x prodeji podle §5 xxxx. 3 xxxx xxxxxx x xxxxxxx podle §5 xxxx. 4 je xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx cenu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx celkem.

§107

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx výrobky xxxx xxx uvedeny xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx dopraveny xx daňové xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členského státu x xxxxxxxxx jednotkovém xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx výrobky nemusí xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx nebo dopraveny x jiného xxxxxxxxx xxxxx xx daňové xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxx pro osobní xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx podmíněného osvobození xx daně s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Tabákové xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx jednotkovém xxxxxx, xxxxx xxxx osvobozeny xx xxxx xxxxx §105.

(5) Uzavřené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx nejméně 20 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotkových xxxxxx cigaret xxxxxxxxxxxx xx daně podle §105. Xxxxxxxxxx balení xxx obsahovat pouze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx61b).

(6) Tabákové xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx x uzavřeném xxxxxxxxxxx balení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Prodej xxxxxxxxxxxx doutníků x xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx jednotkového xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx tabákovou nálepkou.

§108

Dovoz xxxxxxxxxx výrobků x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx tuto skutečnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx dovozu. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pobyt xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx písemné xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx obchodní firmu xxxx jméno x xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zákonného xxxxxxxx. Xxxx je dovozce xxxxxxx x ohlášení xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xx shodě, a xxxxxxxx xxxxx výši xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx připojí x ohlášení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členěný xxxxx xxxxx, obchodních xxxxx, druhu xxxxx, x xxxxxxxx počtu xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jednotkovém xxxxxx.

§109

Xxxxxxxxx xxxxxxxx tabákových xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx příjemce xxx opakované přijímání xxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přijímat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nálepkou x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx podle §105.

(2) Xxxxxx hodnoty tabákových xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 4 xxxx. a) xxxx x) xx xxxxxxxxxx za zajištění xxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přijímání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §118 odst. 3.

(3) Úhrada xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 4 xxxx. x) xx považováno xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přijímá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx současně odběratelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §118 xxxx. 3.

§109a

§109a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 59/2010 Sb.

§110

Zákaz prodeje xx xxxx xxxxx než xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx konečnému xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx nálepce, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx cigaret xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ceny xxx xxxxxxxxx spotřebitele xxxxxx slevy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx x xxxxxxxxx přidán xxxx xxxxxxxx jiný předmět, xxxxx být xxx xxxxxxx konečnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odlišná xx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx tabákové nálepce. Xxxxxx xxxxxxx nesmí xxx vázán xx xxxxxx jiných xxxxxxxx.

§111

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele

(1) Odchylně xx §110 xx xxxxx x nezbytně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx konečnému xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx umožněno vyprodání xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, ukončení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx x x xxxxxxx exekuce.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx x prodeji xxxxxxx konečnému xxxxxxxxxxxx xx xxxx nižší, xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele xxxxxxx na tabákové xxxxxxx, souhlas xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xx nižší cenu xxxxxx x nároku xx snížení x xxxxxxx xxxx.

§111x

Xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx než xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, než xx cena xxx xxxxxxxxx spotřebitele xxxxxxx xx tabákové nálepce, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

§112

Zákaz prodeje xx xxxx vyšší xxx xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx prodávat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx cenu vyšší, xxx je cena xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxx cigarety xx xxxx vyšší, xxx xx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedená xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx daň xx výši xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx §104 xxxx. 1 x xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§113

§113 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 188/2016 Sb.

§114

Značení xxxxxxxxxx nálepkami

(1) Xxxxxx platnosti.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx značeny xxxxxxxxx xxxxxxxx62a), pokud xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx skladu xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx 6 xxxx 7 xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx tabákové výrobky xxxxxxxxxx nálepkami xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo dovozce xxxxxxxxxx výrobků nebo xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Tabákové xxxxxxx xxx značit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x daňovém skladu xxxx xxxx daňové xxxxx České xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Tabákovou xxxxxxxx nesmí být xxxxxxx tabákové xxxxxxx, xxxxx

x) xxxx určeny xxx xxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx nemusí být xxxxxxx tabákové xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle §11 odst. 1 xxxx §105, nebo xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx osobní xxxxxxxx.

§114x

Xxxxxxxx výrobky xxxxxxxxx x značené nesprávným xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobek se xxxxxxxx tabákový xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx musí xxx značen xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx náležitost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx xxxxxxx značený xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxx tabákovou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx jinak, xxx xxxxxxx tento xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) tabákovou xxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx neodpovídá jednotkovému xxxxxx,

x) xxxxxxxxx nálepkou, xxxxx je určena xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, cigarillos nebo xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nálepkou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§114x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

§115

Xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx daně, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při značení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx skutečnost bezodkladně xxxxx xxxxxxx příslušným x xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zjistí-li xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx porušena povinnost xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxx správci xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx značené xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx doručit, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx k prověřování xxxxxxxxxx xxx značení xxxxxxxxxx výrobků, který xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx živnostenskému xxxxx.

§116

Daňové xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x kterých xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx §9 odst. 3 xxxx. x) nebo x) xxxx §101a.

(2) Xxx je zaplacena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx použity x xxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Použitím xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§116x

Xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx složením xxxx xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx pro zajištění xxxx zřízený xxxxxxxx xxxx činí xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxx zřízený xxxxxxxx daně činí, xxx ohledu na xx, kolik xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§117

§117 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Sb.

§118

Objednávání, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx správci xxxx x xxxxxx odběr xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx výrobcem, xxxxxxxxxx příjemcem nebo xxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přepravu, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx dovozce.

(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx x xxxxx státě, xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx složkou xxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxxxx místem pobytu xx xxxxxxx území Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx státu, x xxxxxx tabákových xxxxxxx. X xxxxxxxxxx nálepek xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pouze osoba, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx nebo dovozcem xxxxxxx pověřena k xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§103 xxxx. 2). Nákup x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx na daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx přepravy, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nálepek u xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx, oprávněný příjemce, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x odběru xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxxx sami xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxxx objednaných xxxxxxxxxx nálepek.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx objednávat x odebírat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx správce daně.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx neodebere xxxxxxxxx tabákové nálepky xx 75 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx neodebrané xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nálepek.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx na případ, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx výrobcům xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě xxxx xx xxxxx zemi xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků pro xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx cenu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx tabákových nálepek xx pověřeného xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x užití x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx náklady.

(11) Xxxxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxxx

x) xxx týdny xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx případech, xxxx

x) xxxxxxx šest xxxxx xxxx prvním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(12) Tabákové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 písm. x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nálepky nového xxxxx.

(13) Xxxxx se xxxxx xxxx tabákové xxxxxxx, lze objednat xxxxxxxx nálepky starého xxxxx xxxxxxxxxx šest xxxxx před účinností xxxxx vzoru xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx odebrat xxxxxxxx dva xxxxx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§118a

Objednávání x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx

(1) X případě xxxxx xxxxx daně xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx termínů xxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nové sazby xxxx.

(2) Xxxxxxxxx nálepku xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx pověřenému xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx sazbě xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nejpozději xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx sazby xxxx.

§118b

Objednávání x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx sazbě xxxx

(1) X xxxxxxx xxxxx xxxxx daně musí xxx xxxxxxxx nálepka xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxxx nejdříve 6 xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxx daně.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající nové xxxxx daně xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxx daně.

§118b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 201/2014 Xx. s xxxxxxxxx od 1.12.2014

§118x

Xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx určené x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nálepkou xxxxxxxxxxxx xxxx než xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx dalšího xxxxxxx xxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx sazby daně xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx cigaret xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx x tabákovou xxxxxxxx odpovídající xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx druhého kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nová xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§119

Xxxxxxx tabákové xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx uhradit xxxxxxx xxxxxxxx nálepky xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx tabákových nálepek xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tabákového xxxxxxx xx xxxxxxxxxx balení xxxxxx x přímé xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx tabákových xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx správce xxxx.

(3) Pozbyl xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pověřeného správce xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx tabákových nálepek xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx odběru. Zajištění xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx vystavenou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx přijal,

b) xxxxxxxx xxxx převodem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správcem xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx složené xx depozitním xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daně, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnou, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pověřený správce xxxx; na pojištění xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx §21 xxxx. 2 xx 6.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx doklad x xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odebraných xxx tabákové výrobky xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tabákových xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx (§28 xxxx. 1) x jiném členském xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx daň xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xx 60 kalendářních xxx xx předložení dokladu x xxxxxxxxx daně x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo

b) během xxxxxxx xxxxxx značených xxxxxxxxxx výrobků v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx došlo xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nepředvídatelné ztráty xxxx znehodnocení; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vrátí xxxxxxxxxx xx 60 kalendářních xxx po zúčtování xxxxxx ztráty nebo xxxxxxxx znehodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx, xx ke xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x důsledku nepředvídatelné xxxxxx nebo znehodnocení.

§120

Zástavní právo

K xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§121

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, použitých x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx deseti xxx xx xxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Odběratel je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně výsledek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§122

Vracení xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx tabákové nálepky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pokud xxxxxxx, že xxx x tabákové xxxxxxx xxxxxx v souladu x tímto xxxxxxx. Xxxxxxxxxx tabákovou nálepkou xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozumí xxxxxx tabáková nálepka, xxxxx je xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx než 60 % původní xxxxxx tabákové nálepky x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx 2 xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nepovažují xx xxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx tabákové xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x odstavci 1, vrátí pověřený xxxxxxx xxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx poškozené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx vrácených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sepíše xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepoužité xxxxxxxx xxxxxxx. Pověřený xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx již xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek xxxxxxxx. Pověřený správce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zničí. O xxxxxxx xxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxx protokol.

(4) Xxxxx xx xxxxx xxxx tabákové nálepky, xx odběratel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepoužité xxxxxxxx xxxxxxx starého xxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx , kdy xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzoru xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu. V xxxxxxx, že byly xxxxxxxx nálepky xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 80 xxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxxxx. Poškozené xxxxxxxx xxxxxxx starého xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzoru.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx nepoužitých xxxxxxxxxx xxxxxxx starého xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přeplatkem, xxxxxxx xxx xxxxxxx daně xx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx nálepek xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxx, xxxxx odběratel xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx za tabákové xxxxxxx starého xxxxx. Xxxxxxxx správce xxxx xxxx xxxxxxxx nálepky xxxxxx vzoru xx 30 xxx ode xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxx nálepek xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vrácených. Xxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxx xx tabákové xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nálepky nového xxxxx, které jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepkami xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx tabákových xxxxxxx. Xxx uhrazení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §119 xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek uhrazena.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx nálepky xxxxxxx xxxxx vrácené xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx. X zničení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek sepíše xxxxxxxx.

(9) Odběratel je xxxxxxx bezodkladně vrátit xxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx tabákových nálepek xxxxxxxxxxx podle odstavce 1, x xxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxx.

(10) Odběratel xxxx xxxxxxx pověřeného xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Žádost xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx dopravil z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx účast úřední xxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek xxxxxxxxxx xx jednotkových baleních, xxxxx xx své xxxxxxx zajistí xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxx, hodina, xxxxx x xxxxxx zničení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dohodou. Odběrateli xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zničení xxxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxx dozorem. Nárok xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§122x

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx u xxxxxxx

(1) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx tabákové xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k přímé xxxxxxxx, xxxxx odběratel xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx státu, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx úředním dozorem xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx již uhrazena,

b) xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, x němž xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, odběratel

1. provede xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a

3. umístí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x přímé xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx proti zneužití x xxx jsou xxxx xxxxxxxxxx balení xxxxxxxxxx odděleně xx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx spotřebě x xxxxx xxxxxxxxx nálepkou xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmene x) bodu 3 x

x) ke xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx následujícího po xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx určené x přímé xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx daně, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, se do xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx nabyla účinnosti xxxx sazba xxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§123

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx zajištění

(1) Xxxxxxxxx může požádat xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Snížením xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx nálepek xxx xxxxxx odběru xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx odběru.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx úhrady xxxx zajištění xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx 2 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx tabákové xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx tabákových xxxxxxx xxx, xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x touto xxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx odebírá xxxxxxxx nálepky xxxxxxxxxx, xxxxx doba mezi xxxxxxxxxxxx odběry nepřesáhne 90 xxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x snížení úhrady xxxx zajištění vydáno; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x předešlý xxxx.

(6) V xxxxxxx xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx podat xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§124

Podmínky pro xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx zajištění, xxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx 2 xxx přede xxxx podání žádosti x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxxx správce xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx zajištění daně xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx daně.

§125

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx o snížení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o žádosti x xxxxxxx úhrady xxxx zajištění xx 60 dní xx xxxxxxxx xxxxxx; ve xxxxxx xxxxxxxxx případech xxxxxxxx xx 90 xxx.

(3) X případě, xx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§126

Xxxx xxxxxxx úhrady xxxx xxxxxxxxx

(1) Pověřený xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx výši tohoto xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 % hodnoty xxxxxxxxxx nálepek.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx výši tohoto xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 20 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, trvá-li xxxxxxx úhrady xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx 9 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Pověřený xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x snížení úhrady xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx tohoto snížení xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx výši 40 % hodnoty tabákových xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx 21 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx úhrady nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nálepek, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

§127

Zrušení rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx

Xxxxxxxx správce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx pro

1. podání xxxxxxx x snížení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxx zajištění.

§128

Povinnosti xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx do 5 xxx xx jejího xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx je xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x tomto rozhodnutí, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Jestliže na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydáno,

a) xxxxxxx xxxxxxx tabákových xxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx snížení xxxxxx xxxx zajištění uvedené xx stávajícím rozhodnutí.

§129

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx, náležitosti, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek a xxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx objednávky xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob xxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxx vedení,

e) xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx vracení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek,

g) xxxxxx xxx zpracování xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx u xxxxxxx x při xxxxxxx xxxxxx cen.

XXXXX XX

XXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§130

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx zahříváním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx emise určené x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx výrobků x

x) který xxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x výrobků xxxxxxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx obsahuje zcela xxxx xxxxxxxx x xxxx látky než xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. b) xx x).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který

a) xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x) až x) nebo xxxxxxxx 2, x

x) xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx instituce.

(4) Na xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobek xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§130x

Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků

Předmětem xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§130b

Základ xxxx xx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx daně ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx množství náplně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobcích v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx přímou xxxxxxxx xxxxxxxxx x gramech xxxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx náplně xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx hmotnost xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx.

§130x

Xxxxx a xxxxxxx xxxx xx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxx 3,45 Kč/g.

(2) Daň xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§130x

Xxxxxxxxxx xxxxxx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x gramech xxxxxxxxxxxx xx 1 desetinné xxxxx.

§130x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§130x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x účinností xx 1.4.2019

§130x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobcích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem

Za xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je značen xxxxxxxxx nálepkou odpovídající xxxxx sazbě daně x xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§130x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx osobní xxxxxxxx

Xx množství xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků pro xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx náplň x množství xxxxxxxxxxxxxx 250 g

HLAVA XXX

XXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§130x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ostatním xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx výrobek xxxxxxxxxx tabák xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx manipulací xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a

b) xxxxx xxxx předmětem daně x tabákových xxxxxxx xxx xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro účely xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx než xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx výrobek se xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx x tabákových výrobcích, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Na ostatní xxxxxxxx výrobek se xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx.

§130x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§130x

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků

Předmětem xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx tabákový xxxxxxx.

§130x xxxxxx xxxxxxx předpsiem x. 349/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§130x

Xxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xx množství xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx vyjádřené v xxxxxxx zaokrouhlené na 1 xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx stanovení množství xxxxxxx podle odstavce 1 je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§130x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2023 Xx. s účinností xx 1.1.2024

§130x

Xxxxx a výpočet xxxx z ostatních xxxxxxxxxx výrobků

(1) Sazba xxxx x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx 0,4 Kč/g.

(2) Xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a sazby xxxx x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§130x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§130x

Xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx dopravu ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx o dopravě xxxxxxxxx xxxxxxx použijí xxxxxxxxx.

§130x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2023 Xx. s účinností xx 1.1.2024

§130x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx tabákových xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nesprávným způsobem xx nepovažuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx byl x xxxx uvedení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx značen v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§130x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§130x

Xxxxxxxx ostatních tabákových xxxxxxx pro osobní xxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx 500 x.

§130x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

XXXXX VIII

DAŇ X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX VÝROBKY

§130o

Výrobek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx souvisejícím x xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx spotřebních xxxx rozumí

a) náplň xx xxxxxxxxxxxx cigarety,

b) xxxxxxxxxx sáček a

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx souvisejícím s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxxx daně z xxxxxxxxxx výrobků xxxx xxxx xx zahřívaných xxxxxxxxxx výrobků.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výrobky se xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx jím pověřená xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx daně x tabákových xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx hledí xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§130x xxxxxx xxxxxxx předpsiem x. 349/2023 Xx. x účinností xx 1.1.2024

§130x

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Náplní do xxxxxxxxxxxx cigarety xx xxx xxxxx spotřebních xxxx rozumí xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxx x xxxxxxx x elektronické xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Elektronickou cigaretou xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx daní xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jakákoli xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxx, xxxxxxx i xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx zásobníku x

x) xxxx xxx jednorázové xxxx opětovně xxxxxxxxxxx xxxxxx náhradní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásobníků.

§130p xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§130x

Xxxxxxxxxx sáček

Nikotinovým xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx daní rozumí xxxxxxx xxx orální xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) je xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§130x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

§130x

Xxxxxxx nikotinový xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx spotřebních xxxx rozumí xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx tabák,

b) xxxxxxxx nikotin x

x) xxxx náplní xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§130x vložen xxxxxxx předpsiem x. 349/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§130x

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx výrobky

Předmětem daně x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx související x xxxxxxxxxx výrobky.

§130s xxxxxx právním předpsiem x. 349/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§130x

Xxxxxx daně x xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx je x

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx náplně xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx balení xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na 1 xxxxxxxxx místo,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nikotinového výrobku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jednotkovém xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxx místo.

(2) Xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§130x vložen právním xxxxxxxxx č. 349/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§130x

Xxxxx x výpočet xxxx x výrobků xxxxxxxxxxxxx s tabákovými xxxxxxx

(1) Xxxxx daně x xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx výrobky xxxx xxxxxxxxx takto:

sazba xxxx

xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

2,5 Xx/xx

xxxxxxxxxx sáčky

0,4 Xx/x

xxxxxxx nikotinové xxxxxxx

0,4 Xx/x

(2) Daň z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx součin xxxxxxx daně a xxxxx daně x xxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§130x xxxxxx xxxxxxx předpsiem č. 349/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§130x

Xxxxxxx xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx výrobky

Na xxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§130x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§130x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s tabákovými xxxxxxx xxxxxxx nesprávným xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx související x xxxxxxxxxx výrobky, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx x době uvedení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§130w vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

§130x

Množství výrobků xxxxxxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobky xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx cigaret 80 xx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx 500 x,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 500 x.

§130x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 349/2023 Xx. x účinností xx 1.1.2024

§131

§131 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2019 Sb.

XXXXX IX

DAŇ XX XXXXXXXX TABÁKU

§131a

Plátce xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx daně ze xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx použila xxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx než xxx

1. výrobu tabákových xxxxxxx,

2. xxxxxx surového xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx, nebo

b) x xxxxx xxx xxxxxxx surový tabák, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx tabák xxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xx xxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, experimentálního xxxxxx x inovací xxxx veřejná xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx tabák pro xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.

(3) Plátce xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx 7 dnů xxx xxx, xx xxxxxx se xxxx xxxxxxx.

§131b

Předmět daně xx xxxxxxxx tabáku

(1) Předmětem xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx surový xxxxx.

(2) Surovým xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx uměle xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo nefermentovaný, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx jiná xxxx xxxx; xxxxx xxxxx xxx celé, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxx jiných xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, které

1. xxxxxxxx xxx zpracování těchto xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x těmito xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx rostliny xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

2. xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli,

c) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx spojením xxxxx rozdrobeného tabáku, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx upraven xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§131x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 157/2015 Sb. x účinností od 1.7.2015

§131x

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx vzniká dnem

a) xxxxxxx xxxxxxxx tabáku xxx jiný účel xxx pro

1. xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků,

3. xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx surového xxxxxx, x xxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxx xxxx použití xxxxxxxx xxxxxx, nebo

3. xxxxxx xxxxxxxxx identifikace osoby, xxxxx xxx xxxx xx být xxxxxx xxxxx xxxxx.

§131x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 157/2015 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§131x

Xxxxxx daně xx xxxxxxxx tabáku

Základem daně xx surového tabáku xx množství xxxxxxxx xxxxxx vyjádřené v xxxxxxxxxxx.

§131x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 157/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§131x

Xxxxx a xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Sazba xxxx xx xxxxxxxx tabáku xx xxxxxxx xx xxxx sazby xxxxxxxxx xxxx z tabáku xx xxxxxxx.

(2) Daň xx xxxxxxxx xxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx daně xx xxxxxxxx xxxxxx.

§131x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§131f

Zdaňovací xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc.

§131f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x účinností od 1.7.2015

§131g

Daňové xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx ze xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxx xx poslední xxxxx daň, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx.

§131x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 157/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2015

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX PRO XXXXX XXXXXXXXX SNÍŽENÉ XXXXX DANĚ V XXXXX XXXXXXXX XXXXX

§132

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx sazby xxxx x jiném xxxxxxxx státě

(1) Xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx, xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxx daného druhu xxxxxxxxx výrobků") xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx potvrzující xxxxxx daného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx vybraných xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

(4) Vzor osvědčení xxxxx odstavce 1 xxxxxxx nařízení Komise xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx malého xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Správce xxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výrobků

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pro který xxxxxxx daného druhu xxxxxxxxx výrobků xxxx x vydání xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxx x xxxxxxx

1. lihu 10 xx xxxxxxx,

2. xxxx 200 000 xx,

3. xxxx 1 000 xx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 15 000 xx,

5. meziproduktů 250 xx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx do 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxx však xxxxxxx xxxxxxxx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, na xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxx lhůtu prodloužit xxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§133

Xxxxxxxx nezávislosti pro xxxxxx osvědčení xxx xxxxx uplatnění xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxx xxxxxxxx nezávislosti, xxxxx

x) xxxx xxxxxx ani xxxxxxxxxxx závislý xx xxxxx výrobci xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sklad xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nadzemními xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx prostorami technologicky xxxx jinak propojen x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx daného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

(2) Výrobce daného xxxxx xxxxxxxxx výrobků xx právně nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx daného xxxxx xxxxxxxxx výrobků, xxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxx 50% xxxxx xx čistém majetku xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxx xxxxxx daného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx některý hlavní xxxxxxx provozní xxxxxx, xxxx

x) byla uzavřena xxxxxxxxx xxxxxx, z xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výrobce xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx druhu vybraných xxxxxxx58).

(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx nezávislých, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx závislých xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx daného druhu xxxxxxxxx výrobků podle §132 xxxx. 5 xxxx. b), xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx osvědčení xxxxx §132 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s výjimkou xxxxxxx lihu xxxx xx výrobce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezávislosti. Pro xxxxx určení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxx daného xxxxx vybraných výrobků xxxxxxxx souhrnná výroba xxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxx daný druh xxxxxxxxx výrobků vyráběn x daňovém xxxxxx, xxxxxxx se odstavce 1 až 3 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx vydání osvědčení xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx obdobně.

§134

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxx osvědčení xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx členském xxxxx

(1) Xxx účely xxxxxxxxx výroby podle §132 xxxx. 1 xx xxxxx rozumí

a) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2204 x 2205, s xxxxxxxx vína xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxx xxxxxxxx obsah xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. 1,2 % xxxxxxxxxx, ale nepřesahuje 15 % xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, plně xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx lihu,

2. 15 % xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx 18 % xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxx jakéhokoli xxxxxxxxxxx x xx-xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx x hotovém xxxxxxx, plně xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, nebo

b) výrobky xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 x 2205, které xxxx xxxxxx xx xxxxx x hřibovitou xxxxxx xxx šumivé xxxx, xxxxx je xxxxxxxx zvláštním úchytným xxxxxxxxx, xxxx které xxx uzavřeném obsahu xxx 20 xX xxxx xxxxxxx 3 xxxx x více, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx skutečný obsah xxxxxxxx xxxxxxxxx 1,2 % xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx 15 % xxxxxxxxxx, je-li alkohol, xxxxx xx xxxxxxxx x hotovém výrobku, xxxx xxxxxxxx původu xxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §132 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kvašené xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ovoce, xxxxxxxxx, zeleniny, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx získané x xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx

x) 2204 x 2205, xxxxxx-xx xxxxxxx x odstavci 1, x 2206, x xxxxxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxx uvedených v xxxxxxx x), jejichž xxxxxxxx obsah xxxxxxxx xxxxxxxxx 1,2 % xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx 15 % xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výrobku xxxx kvasného xxxxxx xxx přídavku xxxx x výjimkou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx nebo rozpouštění xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v nezbytně xxxxx dávce, pokud xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x 1,2 % xxxxxxxxxx, nebo

b) 2206 00 31, 2206 00 39, 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 x 2205, xxxxxx-xx uvedeny x odstavci 1, xxxxx xxxx plněny xx xxxxx s xxxxxxxxxx zátkou, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízením, xxxx xxxxx xxx uzavřeném xxxxxx při 20 xX xxxx xxxxxxx 3 bary x xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x přítomnosti xxxxxxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx, x jejichž skutečný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1,2 % objemových, xxx xxxxxxxxxxx 15 % objemových, xx-xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx kvasného xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx použitého x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x aromatizaci v xxxxxxxx xxxxx dávce, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x 1,2 % objemových.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §132 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxxxx rozumí xxxxxxx xx xxxxxxxxx obsahem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,2 % objemových, xxx xxxxxxxxxxxxxx 22 % xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxxxx 2204, 2205 x 2206 a xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

ČÁST PÁTÁ

ZNAČKOVÁNÍ X XXXXXXX XXXXXXXXX MINERÁLNÍCH XXXXX

§134x

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x barvení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(2) Druh značkovací xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx minimální xxxxxxxx x 1 xxxxx značkovaných a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§134x

Xxxxxxx značkování a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené xxx xxxx nomenklatury 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 43 xx 2710 19 48, 2710 20 11 až 2710 20 19 a xxxxxxxxx oleje xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2710 20 90, xxxxx z xxxx xxxxx metody xxxxxxxxx XXX XXX 3405 xxx xxxxxxx 210 °X xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 90 % xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx 250 °X alespoň 65 % xxxxxx xxxxxx minerálních xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Značkovány x barveny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §134c134k xxxxxxx xxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxx x odstavci 1,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx-xx xx x pohonné xxxxx x maziva podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu65e), x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 odst. 6,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx vodách xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx nevztahuje xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §49 xxxx. 6,

x) složky xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x písmenech x) xx c),

e) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, x xxxxx xx xxxxxxxxxx x barvení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx minerálních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x nichž je xxxxxxxxxx x barvení xx závadu xxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx nemusí xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1, které jsou xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx které xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

§134x

Xxxxxx značkování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Minerální xxxxx xxxxxxx v §134b xxxx. 1 musí xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx tento zákon xxxxxxxxx jinak (§134b xxxx. 4 x §134e xxxx. 1).

(2) Xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134b xxxx. 1 xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2, který xx xxxxxxx dávkovacím x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx olejů. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxx v §134b xxxx. 1 xxxx daňový xxxxx xxxxx §19 odst. 2, který je xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx zařízením xxx xxxxxxxxxx x barvení xxxxxx xxxxx, se xxxxxxxx za závažné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134b xxxx. 1 xx xxxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxxx látky a xxxxxxx xxxxxx certifikace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx65f).

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134b odst. 1 xxxxxxxxxx x barvené xxxxx, xxx stanoví xxxxx zákon, xx xxxxxxx jako na xxxxxxxxx oleje neznačkované x nebarvené.

§134c vložen xxxxxxx předpisem x. 575/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

§134x

Xxxxx xxxxxxxxx minerálních xxxxx

Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxx které xxxx minerální xxxxx xxxxxxx x §134b xxxx. 1 xxxxxx xxx vývoz xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jsou okamžikem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx prohlášení na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx celního režimu xxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx zrušení xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx celního xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx uvedené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx nebyly xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x obarvit, x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxx přijetí do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx a provozovateli xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx přijetí xxxxx na xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx značkování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§134x

(1) Značkovat a xxxxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §134b xxxx. 1 xx xx daňovém území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx před jejich xxxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §134b xxxx. 1 z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx jejich xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx značkování x xxxxxxx xxxxxx xxxxx zajistit jejich xxxxxxxx nebo dovozce, x to xxxxx xxxx xxxxxx vstupem xx daňové xxxxx Xxxxx republiky. Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xx daňového xxxxxx xxxxx §19 odst. 2.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §134a xxxx. 2, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, je xxxxxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu, xxxxxxxx xxxx dovozce, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x barvit xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §134b xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxx takové xxxxxxxxxx x barvení xxxxxxxx, xx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx certifikát xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu65f).

(5) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx nakoupí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nebarvené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134b xxxx. 1 s xxxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx do xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx značkování x xxxxxxx těchto xxxxx, jestliže se xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx neuskuteční. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby platí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 obdobně. Xxxxx xxxx xxxx výrobky xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu, xxxx xxx označkovány x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu vzniká xxxx přijetí nárok xx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, dopravují, skladují, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §134b, jsou xxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, nakupovat xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xx xxxxxx osob, které xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tyto xxxxx výhradně x xxxxxxxxxxx balení xx 20 xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výrobě, zpracování, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx jiném nabývání, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx olejů,

c) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx správci xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, nákupem xxxx xxxxx nabýváním, prodejem xxxx xxxxxxxxx těchto xxxxx,

x) umožnit xxxxxxx xxxx nebo příslušnému xxxxxx bezplatně odebrat x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) uhradit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx65f), xxxx-xx xx xxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo jinak xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §134b, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx.

(8) Právnické x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx minerální xxxxx, xxx nesmějí xxx xxxxx §134b xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 6, xxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx uvést, že xxxx xxxxx nesmějí xxx xxxxxxx xxx xxxxx motorů,

b) xxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jednotkovém xxxxxx xx 20 xxxxx, x xxx, xx

1. xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 10,

2. xxxxxxxxxx x barvení xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x

3. xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx jiné xxxxx, xxx pro xxxxx xxxxxxx xxx značkovány x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxx x těmto xxxxxx xx xxxx 10 xxx xxx xxx, kdy s xxxx xxxxxx nakládat xxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx 6.

(9) Xxxxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx nakupují xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §134b odst. 2 xxxx. x), xxxx xx žádost prodávajícího xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 8 xxxx. x). Xx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx balení xx 20 litrů.

(10) Odběratelem xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxx x §134b xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxx je značkování x xxxxxxx minerálních xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx minerální xxxxx xxxxxxx xxxx dodává xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a).

(11) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 8 písm. x) se xxxxxxxxx xxx minerální xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx jsou xxxx mají xxx xxxxxxxxxxx do jiných xxxxxxxxx států x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxx xx xxxxxx daňovém xxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx jsou xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx třetích xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

§134x

Xx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jinak xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxx x §134b xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxx nacházející xx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx povolení xx značkování x xxxxxxx xxxxxxxxx minerálních xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx daňového oběhu xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §134b xxxx. 1,

x) nabízet x xxxxxxx xxxx používat xxxxxxxxxx a barvené xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §134b xxxx. 1 xxx pohon xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xx minerální xxxxx xxxxxxx xxx xxxx plavby xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §49 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx značkované x xxxxxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx v §134b xxxx. 1 x xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx xx takové xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx nebo používat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134b xxxx. 2 písm. x) x e) xxx xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§134x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Minerální xxxxx uvedené v §134b odst. 1 xxxx značkovat x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X případě, kdy xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxx, lze minerální xxxxx xxxxxxx x §134b xxxx. 1 xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx nového xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x barvení minerálních xxxxx uvedených v §134b xxxx. 1 xxx povolení xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx minerálních xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§134x

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx ke značkování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x barvení xxxxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x §134e x 134f.

(2) Xxxxxxxx ke značkování x barvení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zaniká xxxxxx dnem zrušení xxxx zániku xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134b xxxx. 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx povolení xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx minerálních xxxxx.

§134x

§134x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 331/2014 Sb.

§134j

§134j zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Sb.

§134k

Porušení povinností xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx barvení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx orgán Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu x

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

XXXX ŠESTÁ

ZNAČKOVÁNÍ XXXXXXXXX XXXXXXX MINERÁLNÍCH XXXXX65g)

§134x

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky xx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx minimální xxxxxxxx x 1 xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx páté x xxxxxx xxxx evidence xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§134x

Xxxxxxx značkování xxxxxxxxx xxxxxxx minerálních xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx směsi aromatických xxxxxxxxxx a surové xxxxx xxxxx uvedené xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2707 10, pokud xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2, 2707 20, 2707 30, 2707 50 a 2707 99 11,

x) xxxxxxx oleje xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 19 11 x 2710 19 15,

x) těžké xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 19 31 x 2710 19 35,

x) xxxxx xxxxx oleje xxxxxxx pod kódy xxxxxxxxxxxx 2710 19 51 xx 2710 19 68 x 2710 20 31 xx 2710 20 39 xxxxxx alespoň xxx x těchto xxxxxxxxxx:

1. kinematická viskozita xxx 40 xX xx xxxxx než 12 mm2 . x-1 xxxxxx,

2. xxxxxxx xxx 15 xX xx xxxxx než 784 kg . x-3 xxxxxx a xxxxx než 913 xx . m-3 xxxxxx,

3. při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x XXX XXX 3405 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 % xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 350 xX x výjimkou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxx xxxxx motorů,

e) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 99 x xxxx xxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx nomenklatury 2710 20 90 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 40 xX je xxxxx xxx 12 xx2 . x-1 xxxxxx,

2. xxx vzplanutí xxxxx xxxxxx Penskyho x Xxxxxxxx xxxx metodou x otevřeném xxxxxxx xx xxxxx xxx 150 oC xxxxxx,

3. xxx destilační xxxxxxx xxxxx metody xxxxxxxxx x XXX ISO 3405 předestiluje nejméně 20 % objemu xxxxxx ztrát xx xxxxxxx 350 xX,

xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx měl xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1 a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v bodech 2 x 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2901 10, xxxxx xxxx xxxxxx xxx pohon xxxxxx, xxx výrobu xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx uvedených x §45 xxxx. 2, x kódem xxxxxxxxxxxx 2901 29,

x) xxxxxx, x-xxxxx, x-xxxxx, x-xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx nomenklatury 2902 30 00 x 2902 41 až 44,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedená xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 3814 00 90.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §134n xx 134v xxxxxxx být

a) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx uvedené x xxxxxxxx 1,

b) xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxx nomenklatury 2710 19 11, 2710 19 31, 2710 19 51 x 2710 19 71,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené xxx xxxx nomenklatury 2710 19 15, 2710 19 35, 2710 19 55 x 2710 19 75; za takové xxxxxxxx zpracování xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx minerálních xxxxx xxxx složky xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až e), x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx x), u xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 x jednotkovém xxxxxx do 20 xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x) x x), x nichž je xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx dopravovány xx xxxxxx členských xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx tyto xxxxxx, xxxx xxxxx jsou xxxx xxxx být xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx.

§134n

Zásady xxxxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m xxxx. 1 musí xxx xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxx, kdy se xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§134m xxxx. 4 x §134p xxxx. 1).

(2) Xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky smí xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §134m xxxx. 1 značkovat výhradně xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx dávkovacím a xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx těchto olejů, xxxx provozovatel daňového xxxxxx x xxxxxxx, xx tyto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §59 xxxx. 1 x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m xxxx. 1 xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx65f).

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §134m xxxx. 1 značkované xxxxx, než xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§134x

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů

Právnické a xxxxxxx osoby, xxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m xxxx. 1 xxxxxx xxx vývoz xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx volného daňového xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx do volného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx olejů xx xxxxxxx režimu xxxxxx nebo xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx minerálních xxxxx do celního xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx povinny tyto xxxxx, xxxxx již xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

Povinnosti x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx minerálních xxxxx

§134x

(1) Xxxxxxxxx minerální oleje xxxxxxx v §134m xxxx. 1 je xx daňovém území Xxxxx republiky povinen xxxxxx xxxxxxx nejpozději xxx výstupu x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx daňového skladu xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §134m xxxx. 1 x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx, xx xxxxxx daňovém xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx země xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zajistit xxxxxx příjemce nebo xxxxxxx, a to xxxxx xxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Xx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v režimu xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx x uživatel xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §134l xxxx. 2, xxxxx má xxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx značkovací xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dovozce, xxxxx xx xxxxxxx značkovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m xxxx. 1 nebo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zajistit, xx xx žádost správce xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu65f).

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx, xx xxxxxx daňovém xxxxx či xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx povinny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx značkování xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx doprava xxxx xxxxx neuskuteční. Xxx uvedené xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx. Xxxxx se xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx jsou xxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu, musí xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx oleje xxxxxxxx xxxxxxx xx režimu xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, které vyrábějí, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, prodávají xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §134m, xxxx povinny

a) xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx tyto činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xx xxxxxx xxxx, které xxxxxxxx, prodávají, xxxxxxxxx xxxx skladují tyto xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx balení do 20 xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přístup xx xxxxxxx, prostor x xxxxxxxx používaných xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, skladování, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo spotřebě xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x úplné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, prodejem xxxx spotřebou xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo příslušnému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx množství xxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) uhradit xxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx65f), xxxx-xx xx xxxxxxx xxxx analýzy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, dopravují, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo jinak xxxxxxxx, prodávají xxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx minerální xxxxx uvedené v §134m, xxxxx x xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx.

(8) Právnické x xxxxxxx xxxxx, xxxxx vyrábějí, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx minerální xxxxx, xxx nesmějí xxx podle §134m xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 6, xxxx povinny

a) v xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxx xxxx oleje xxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxx nesmějí xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) mít x evidenci x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx prohlášení xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx že xxxxxxx použity xxx xxxxx motorů xxxx x xxxxxx pohonné xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx65e),

x) xxx x xxxxxxxx o koupi x prodeji xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 10; xx xx nevztahuje xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxx x §134m xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxxxx technickou xxxxxxxxxxx x doklady x xxxxx olejům xx dobu 10 xxx xxx dne, xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx 6.

(9) Právnické x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m xxxx. 2 písm. x) xx f), xxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxx povinny xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 8 písm. x). Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx balení xx 20 xxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §134m xxxx. 2 písm. x) xxxx xxx xxxxx osoba, xxxxx

x) xx xxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxxxx xxxxx prodává xxxx dodává xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(11) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 10 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(12) Osoby, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m xxxx. 2 xxxx. x) jsou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 8 xxxx. x), a xx xxxxx dnem vydání xxxxxx xxxxx. Xx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 20 xxxxx

(13) Xxxxxxxxxx odstavce 8 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxx dopravovány xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx xxxx ve xxxxxx daňovém xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx daňovými sklady x režimu podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx.

§134x

Xx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §134m xxxx. 1,

b) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xx xxxxxxxx neznačkované xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §134m xxxx. 1,

c) xxxxxxx x prodeji xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m xxxx. 1 xxx xxxxx xxxxxx,

x) dopravovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §134m odst. 1 x xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesmějí xxx xxxxxxxxxx xxxxx §134m xxxx. 2 písm. x) až x),

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxx používat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m odst. 2 xxxx. x) a x) pro xxxx xxxxx, xxx pro xxxxx xxxx minerální xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§134x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx minerálních xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx x §134p xxxx. 1, x xx xx základě xxxxxxxxxxxx povolení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) V xxxxxxx, xxx dojde x xxxxxxxxx dosavadního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx minerálních xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m odst. 1 xxxxxxxxx xx xxxxxxx nového povolení xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Značkování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §134m odst. 1 xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx porušení podmínky xxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxxx daních, správce xxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx živnostenskému xxxxx.

§134x

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx značkování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx.

§134x

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx minerálních xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx povolení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx porušil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §134p a 134q.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zaniká xxxxxx xxxx zrušení xxxx zániku xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxx tohoto povolení xx xxxxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§134x

§134x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Sb.

§134v

Porušení xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů

(1) Zjistí-li xxxxxxx daně, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Zjistí-li xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx daňového řádu x

x) sdělí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

XXXX SEDMÁ

SLEDOVÁNÍ XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

§134x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx olejem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 19 71 xx 2710 19 99 x xxxxx xxxx xx směsi s xxxxxxxxx uvedený xxx xxxxx nomenklatury 2710 20 90, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 40 xX je xxxxx než 12 xx2.x-1 xxxxxx a xxxxx má xxxxxxx 1 x těchto xxxxxxxxxx:

x) bod vzplanutí xxxxx metody Penskyho x Martense xxxx xxxxxxx v otevřeném xxxxxxx je xxxxx xxx 150 xX xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x XXX XXX 3405 předestiluje xxxxxxx 20 % xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 350 xX.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx minerálním xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx minerální xxxx xxxxx ložený xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx 220 xxxxx, a xx

x) xxxxxxx na daňovém xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xx účelem prodeje xxxx xxxxxx xxxxxxx xx daňové území Xxxxx republiky, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§134x

Xxxxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxx.

(2) Přihláška k xxxxxxxxxx se podává xxxxxxxxxxxx.

§134x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§134x

Xxxxxxxx registrace

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx:

x) oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxx umožňující xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx olejem,

b) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) skutečnost, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx minerálním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x likvidaci xxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx olejem xxxxxxxxx osoba, rovněž xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxx xxxxxx anebo vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a

c) odpovědný xxxxxxxx osoby nakládající xx zvláštním xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx registrace xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§134x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§134x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxx nakládající xx zvláštním xxxxxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx ji xxxxxxxxxxxx. X rozhodnutí x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx číslo xxx xxxxx nakládání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx nakládající xx xxxxxxxxx minerálním xxxxxx xx registrována pátým xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx registrace.

§134z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§134xx

Xxxxxxx registrace na xxxxx

Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx xx návrh xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx olejem.

§134za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§134xx

Xxxxxxx registrace x xxxx xxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxx xxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyzve xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud povaha xxxxxx xxxxxxxx toto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nebezpečí x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx výzvu xxxxxxx xxxx nezajistí ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxx registrace,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx osobu xxxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxx xxxxxx nevyzývá,

c) xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx olejem xx xxxx 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx nakládající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx své povinnosti xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx nakládání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx.

(3) Pokud byla xxxxxxx registrace x xxxx xxxxxx, může xxxxx nakládající xx xxxxxxxxx minerálním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 let xxx dne, xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx registrace xxxxx odstavce 2 xxxx. c).

§134xx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx registr xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx shromažďuje xxxxx potřebné pro xxxxxxxxx nakládání xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx ředitelství cel xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx z registru xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx minerálními xxxxx:

x) xxxxxxxx firmu nebo xxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx zřízena,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) den xxxxxxxxxx,

x) den zrušení xxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, zda xxxxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxx na xxxxx, nebo

2. xxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x registru xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx minerálními xxxxx x xxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx nakládající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Registr xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx minerálními xxxxx xxxxxxxx údaje podle xxxxxxxx 1 i x případě, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§134zd

Omezení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx minerálními xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx převést xxxxx xxxxxxxxxxxx osoba nakládající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§134xx vložen právním xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§134xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Osoba xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálních olejů, x xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx byly xxxxxx xx evidence xxxxxxxxx, xx xxxx 10 xxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§134xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx,

x) množství xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zaokrouhleného na xxxx xxxxx při xxxxxxx 15 xX,

x) xxxxx o tom,

1. xxx xxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx olejem xx xxxxxxx xxxxxxx správci xxxx předpokládané množství xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxx xxx xxxxxxx 15 xX xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálního oleje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx minerálním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx:

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x tom, zda xx tento xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálního xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx předpokládá, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx spotřeby, prodeje xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podle

a) odstavce 1 se podává xxxxxxx 24 xxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xx více xxx 72 xxxxx xxxx xxxxxx přijetím xxxxxxxxxx minerálního xxxxx; xx-xx dojít xx xxxxxxxxx provozních xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxxxxx oleje, lze xxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx poté, xx xx xxxxxx, xx x xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx 2 xx xxxxxx

1. společně x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x

2. xx xxxxx ledna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx 3 se xxxxxx

1. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x registraci x

2. xxxx každou změnou xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zveřejněné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §58b xxxx. 2 a 5.

§134xx

Xxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, popřípadě x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx

x) je x ním nakládáno x xxxxxxx s §134zd, xxxx

x) nebyla xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §134zf.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálního xxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx obdobně ustanovení §42b xx 42e.

§134zg xxxxxx právním předpisem x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

XXXX OSMÁ

NĚKTERÁ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX TABÁKU PRO XXXX XXXX NEŽ XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§134xx

Xxxxx skladující xxxxxx xxxxx

(1) Osobou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx skladuje surový xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx tabákových výrobků.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx surový xxxxx xxxx

x) výzkumná xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podporu xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) veřejná xxxxxx škola.

§134zh xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 157/2015 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§134zi

Registrační xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx surový tabák xx povinna se xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx registrovat x xxxxxxx daně.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§134xx

Xxxxxxxx registrace

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) bezdlužnost,

d) xxxxxxxxxx, xx xxxxx skladující xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zákaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) skutečnost, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tabák,

b) v xxxxxxx, xx xx xxxxxx skladující surový xxxxx právnická osoba, xxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tabák, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx surový xxxxx, a

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx kauce xxxx xxxxxxxx pouze osoba xxxxxxxxxx surový xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx z tabákových xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být splněny xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§134xx

Xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxx se xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx po xxxxx xxxx registrace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxx xxxxxxx daně, k xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x jiných xxxxxx xxxxxxx moci k xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx poskytnuta na xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 2 xxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§134zl

Žádost x snížení xxxxx

(1) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx kauce.

(2) X xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx je xxxxx skladující xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje

a) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx významný xxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tabák,

b) potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx byla xxxxxx x xxxxxxx xxxxx zamítnuta, může xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx.

§134xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§134xx

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx pro xxxxxxx kauce jsou

a) xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx skladující xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) musí xxx xxxxxxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 3 xx sobě xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kauce.

(3) Xxxxxxxx pro snížení xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§134xx

Xxxxxxx kauce

(1) Xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sníží xxxxx xx 10 000 000 Xx, xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx pro snížení xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx správce daně xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx snížení xxxxx, stává se xxxxxx, x níž xxxx xxxxx snížena, xxxxxxxxxx xxxxx skladující xxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx záruce, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx pravomocného xxxxxxx xxxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2015

§134xx

Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx surový xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx kauce, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx změnu xxxxx x xxxxxxxxxx struktuře x xxxxx údajů x xxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na řízení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tabák, x xx xx 5 xxxxxxxxxx xxx od xxxx změny.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx surový xxxxx, xxxxx xxxx snížena xxxxx, xx povinna xx lhůtě xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx xx sdělení xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tabák x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kauce xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx správce xxxx x xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx automatizovaný přístup.

(4) Xxxxxxx xxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx kauce, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx odstavce 3.

§134zo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§134xx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx zruší snížení xxxxx xx návrh xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx snížena.

(2) Xxxxxxxxxx x zrušení snížení xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx až xxxx, xx xxxxx skladující xxxxxx xxxxx poskytne xxxxx xx výši 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§134xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2015

§134zq

Zrušení xxxxxxx xxxxx x xxxx úřední

(1) Xxxxxx-xx správce daně, xx nejsou splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx snížena xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud

a) xxxxx skladující xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx daně nezajistí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Osoba skladující xxxxxx xxxxx je xxxxxxx do 20 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx výši 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxx xxxx zrušeno xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, může xxxxx xxxxxxxxxx surový xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx ode xxx, xxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§134xx

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx zrušení xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx osoby skladující xxxxxx tabák, xxxxx xx složená částka xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tabák. Je-li xxxxx vzniklý přeplatek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vrátí xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx surový xxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx registrace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tabák.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx po xxxx, kdy je xxxxxxxx daně xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx řízení,

a) xxxxx výsledkem xxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxxxx daně, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a

b) xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 dnů xxx xxx pravomocného xxxxxxx nebo zániku xxxxxxxxxx xxxxx skladující xxxxxx xxxxx.

(3) Dojde-li xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx skladující surový xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx bankovní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxx, xxxx

x) jiného xxxxxx xxxxxxx moci, který x jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx vyzve xxxxxxxx bankovní xxxxxx xxxxxxxx xx 90 xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 měsíců xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx skladující surový xxxxx.

(5) Výstavce bankovní xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx doručení xxxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§134xx

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podmínky xxxxxxxxxx, xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x registraci xx správce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx pátým xxxx následujícím xx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zániku xxxxxxxxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2015

§134xx

Xxxxxxx registrace xx xxxxx

Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx skladující xxxxxx xxxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§134xx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx surový tabák x xxxxxx xxxxxxx xx správcem daně xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx správce xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx správce xxxx osobu skladující xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx surový xxxxx po xxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svoji xxxxxxx, xxxx

x) osoba xxxxxxxxxx xxxxxx tabák xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tabáku, x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z moci xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 2 let xxx dne, kdy xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxxxx registrace xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§134xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 157/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2015

§134xx

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx surový xxxxx zaniká 5 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx záruka, xxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxx, xx xxxxxx xxxx bankovní záruka xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nejméně x 2 roky,

b) xxxxxxxxxx xxxx bankovní xxxxxx, xxxxx bezprostředně xxxxxxxx na předchozí xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx správce xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx výši kauce xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx složením xxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§134xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx

Xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zrušení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x účinností xx 1.7.2015

§134zx

Registr osob xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vede xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tabák, ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx prověřování xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xx skladováním xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Generální xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx jméno,

b) xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice, je-li xxxxxxx,

x) daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely skladování xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx,

x) den xxxxxxx xxxx zániku registrace,

h) xxxx x xxx, xxx registrace

1. xxxx xxxxxxx xx xxxxx,

2. xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx skladujících surový xxxxx x xxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel zveřejní xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tabák xxxxxxxxxx ke dni xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zanikla; xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx zveřejňují xx xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2015

§134zy

Evidence xxxxxxxx tabáku

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx x struktuře stanovené xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx surového xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zápisy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, po xxxx 10 let xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx.

§134xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 157/2015 Xx. x účinností xx 1.7.2015

XXXXX XX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXX SE XXXXXXX XXXXXXX

§134xx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx surovým xxxxxxx

(1) Xxxxxx tabák, který xx xxxxxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx tabák, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxxx xxx dále xxxxxxxxxxx xxxx upravován.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx vědecké xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx školou.

§134zz xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 157/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§134xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx surový xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx správci xxxx tyto údaje:

a) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx přijímaného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tabáku x kilogramech,

c) místo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxx, xxx jaký xxxx xx být surový xxxxx xxxxxx, a

e) xxxxx o xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx surový xxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx x současně xx xxxx xxx 72 xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tabáku; xx-xx dojít xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, lze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bezodkladně xxxx, xx je xxxxxx, xx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dojde,

b) odstavce 2 xx podává

1. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

2. xx xxxxx ledna příslušného xxxxxxxxxxxx roku a

3. xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 se xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve formátu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§134xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§134xxx

Xxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx tabáku

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx tabáku xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx musí xxx provázena xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx tento tabák xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxxxx daně.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí obsahovat xxxx xxxxxxxxxxx:

x) obchodní xxxxx xxxx jméno, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx je surový xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x x případě, xx xx xxxx xxxxx, jiné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) číslo dokladu x

x) xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prostředku.

§134zzb xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 157/2015 Sb. x účinností xx 1.7.2015

§134xxx

Xxxxxxxxx surového tabáku xxxx xxxxxxxxxx prostředku

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x dopravní prostředek, xxxxx jej xxxxxxxxx, xxxxxxxx zjistí, xx

x) xx s xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x §134zz,

b) xxxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §134zza, nebo

c) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §134zzb, xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xx pozměněný xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení §42b xx §42e.

§134zzc vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2015

XXXX DEVÁTÁ

PŘESTUPKY

HLAVA I

PŘESTUPKY XX ÚSEKU SPRÁVY XXXXXXXXXXX XXXX

§135

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx uživatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xx stanovené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vybraný xxxxxxx, xxxxxxxxx tabákový xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxx nebo výrobek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx v xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x povolení k xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osvobozených xx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §19 odst. 4 umístí vybrané xxxxxxx, xxxxxxxxx tabákové xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od daně.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx proti zajištění xxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx příjemce dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxxxxx povinnost

a) průběžně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo

b) předat xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx požadavků xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x daňové xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx, zahřívaných xxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxx výrobky.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135c

Přestupky xxx xxxxxxxx xxxxxxx v režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx příjemce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) ve xxxxxxxxx xxxxx nepředloží xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx neuvede xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx dopravovaných x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx výrobků xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x znehodnocení, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

§135d

Přestupek xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tabákové výrobky xxxx výrobky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxxx xx volného xxxxxxxx oběhu v xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištění daně.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx, xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jiného členského xxxxx neposkytne zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč.

HLAVA XX

XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX OLEJŮ

§135f

Přestupky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx ropné xxxxx uvedené v §45 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

2. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x kapalné xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx je pevně xxxxxx xx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xx stavebním xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Kč xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx proti dopravě xxxxxxxxxxx olejů osvobozených xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx podle §49 odst. 1, 2, 4 nebo 6 xxxxxxx přestupku xxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveným xxxxxxxx zajištění xxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 písm. x), x) xxxx x) xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxx dopravě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx daně, xxxxx by xxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, kdyby xxxx xxxxx xxxx určeny xxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx od xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx správce xxxx, xxxxx je xxxxxx příslušný xxxxx xxxxx xxxxxxxx dopravy, x xxxxxxxx dopravy xxxxxx olejů,

b) navzdory xxxxxxxx správce daně xxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovenou

1. xxxxx, x xxx má xxx doprava xxxxxx xxxxx ukončena, xxxx

2. xxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) x případě xxxxx xxxxx určení nebo xxxxxxxx, xx které xxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx lhůtě

1. xxxxxxxx xxxx změnu xxxxxxx daně, xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1, xxxx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx 3.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zkapalněnými xxxxxxx xxxxx

§135x

(1) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx g) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxx prodeje, dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx prodává xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynů xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba xx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plyny xxxxxxx v §45 xxxx. 1 písm. x) nebo x) xxx vlastní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 20 tun xx xxxxx kalendářní xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx přijímá xxxx xxxxxxx tyto xxxxx xxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx dopustí přestupku xxx, že

a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x nákupu zkapalněných xxxxxxx xxxxx uvedených xx volného daňového xxxxx,

x) x xxxxxxx x §60 xxxx. 5, 6 nebo 7 prodá xxxxxxxxxx xxxxx plyny xxxxxxx x §45 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xx xxxx xxxxxx xxxx vypočtené xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxx

x) zahájí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §60 xxxx. 14.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se jako xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx ropné xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx g) xx xxxxxxxxx nádob x xxxxxxxxx náplně xx 40 xx xxxxxx, dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) používá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynů splňující xxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx splňující zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx opatřen xxxxxxxx xxxxxxx daně.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pokutu do 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(6) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xxx právnické xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxx xxxxxx od 50&xxxx;000 Xx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§135x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedené x §45 xxxx. 1 xxxx. f) xxxx x) xxx xxxxxx po xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx neuvede do xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedené x §45 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx podle §45 xxxx. 1 xxxx. f) xxxx x) x xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxxx ve výši xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx plyny xxxx xxxxxx pro pohon xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 lze xxxxxx pokutu od 50&xxxx;000 Xx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§135ia

§135ia byl zrušen xxxxxxx předpisem č. 183/2017 Sb.

§135xx

§135xx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

XXXXX III

PŘESTUPKY XX XXXXX XXXXXX DANĚ X XXXX

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xx daňovém xxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx odesílatel xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §71 xxxx. x) xxxx d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx daňovém území Xxxxx republiky dopravuje xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxx určený pro xxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxx v §45 xxxx. 2 xxxx xxx xxxxxx etyl-terciál-butyl-éteru xxx xxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 4.

(3) Xx přestupek lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2, nebo

b) 1&xxxx;500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lihovin

(1) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, která xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prodávat xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx výši součtu xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx takový xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx x takovém xxxxxxx neuvede xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;500&xxxx;000 Xx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XX XXXXX SPRÁVY XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VÝROBKŮ, DANĚ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X TABÁKOVÝMI XXXXXXX

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx cigarety x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cenou xxx xxxxxxxxx spotřebitele x xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx proti jednotkovému xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx uvede xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, doveze nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jiného členského xxxxx

x) xxxxxxxx výrobky, xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobky, xxxxxxx xxxxxxxx výrobky xxxx xxxxxxx související x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx balení s xxxxxxxxxx xxxxxxx, zahřívanými xxxxxxxxxx výrobky, ostatními xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx stejné xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Fyzická, xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxx tabákové xxxxxxx, xxxxxxxxx tabákové xxxxxxx, xxxxxxx tabákové xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s tabákovými xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx doutníků x cigarillos xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxx do 50&xxxx;000 Kč.

(4) Za xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) xx 50&xxxx;000 Xx xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx jako xxxxxxx, xxxxx xxxxx dovážet xxxxxxxx xxxxxxx, zahřívané xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx výrobky xxxx xxxxxxx související x xxxxxxxxxx výrobky v xxxxx podnikatelské činnosti, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx výrobků.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135o

Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxxx x nákupu xx cenu xxxxx xxx cenu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nižší xxxx vyšší, xxx xx cena pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedená xx xxxxxxxx nálepce,

b) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli poskytne xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx konečnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx nálepce, xxxx

x) xxxx prodej xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx jiných xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že nakoupí xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxxxx spotřebitel xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxxxxxx cigarety zakoupené xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxx do

a) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 4, xxxx

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

§135p

Přestupky proti xxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx neoprávněně xxxx nebo xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobky.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx umožní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nesprávným způsobem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxx xxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 10 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b), xxxx

x) xx 50 000 Xx xx 10 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x).

§135x

Xxxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx, zahřívané xxxxxxxx výrobky, xxxxxxx xxxxxxxx výrobky nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx značí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx výrobky související x xxxxxxxxxx výrobky, xxxxx musí xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx nálepkou xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx být tyto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzoru xx xxxxxxx daňového xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx pokutu

a) xx 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x),

x) xx 50 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx

x) xx 50 000 Xx xx 50 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x).

§135r

§135r xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2019 Sb.

§135s

Přestupek proti objednání, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135t

Přestupky proti xxxxxxxx x inventuře tabákových xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx odběratel xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx stanovenou xxxx xxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx vrácených xxxxxxxxxx nálepek xxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx zápisy x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) neprovede xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxx neoznámí pověřenému xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx předchozí kalendářní xxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx b).

§135u

Přestupky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx dopustí přestupku xxx, xx

x) nevrátí xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tabákové xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x případě xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxxxx tabákové xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

XXXXX V

PŘESTUPKY XX XXXXX XXXXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Přestupky xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x barvení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§135x

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx do volného xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §134b odst. 1.

(2) Právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxx x §134b xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx nezajistí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx před xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx značkovací xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx značkovací xxxxx x barviva.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx daňového skladu, xxxxxxxx xxxx dovozce x xxxxxxxxxx značkovat xxxx barvit xxxxxxxxx xxxxx uvedené v §134b odst. 1, xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, dopustí xxxxxxxxx tím, xx xx žádost xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx certifikát.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx do 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx neznačkované xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené v §134b xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxx podmíněného osvobození xx xxxx či xx xxxxxx daňovém xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx neuskutečnění dopravy xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §134b, xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oleje v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 20 litrů, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx neuchovává xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx evidenci x xxxxxxxxx způsobech xxxxxxxxx x xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxx §134b xxxx. 2 xxxx. e) značkovány x xxxxxxx, způsobem xxxxxxxx x §134e xxxx. 6, dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x průvodní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx výslovně neuvede, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx x koupi a xxxxxxx těchto olejů xxxxxxxxxx kupujícího xxxxx §134e xxxx. 8 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Za xxxxxxxxx podle odstavců 1 až 3 xxx uložit xxxxxx xx 50 000 Xx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx olejů

§135x

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134b xxxx. 2 značkuje x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx x barvené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134b xxxx. 2 xxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx motorů.

(2) Xxxxxxx, právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že minerální xxxxx uvedené x §134b xxxx. 1, xxxxx jsou

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxx, ředí, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů,

b) xxxxxxxxxxxx x nebarvené, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) značkované x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx, která xx xx xxxxxxx x xxxxxxx, nebo xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134b odst. 2 xxxx. d) x x) xxxxxx x xxxxxxx nebo xx používá xxx xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx tyto xxxxxxxxx oleje xxxxxxx xxx značkovány x xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

Díl 3

Další xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134b xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xx značkování x barvení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů.

(2) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx do 10 000 000 Xx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX NĚKTERÝCH XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxx značkování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů

§135z

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx daňového skladu xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §134m xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se jako xxxxxxxx xxxx dovozce xxxxxxxxxxx olejů uvedených x §134m odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nezajistí xxxxxxxxxx těchto olejů xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx České republiky xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx, příjemce nebo xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m xxxx. 1 xxxx x povinností xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nepředloží xxxxxxxxxx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 lze xxxxxx xxxxxx od 50 000 Xx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135za

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako osoba, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx neznačkované xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §134m xxxx. 1 x úmyslem xxxxxxxx xx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx třetí země, xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, nakupuje xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo spotřebovává x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m, xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx oleje x xxxxxxxxxxx xxxxxx nad 20 xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx evidenci x druzích x xxxxxxxx těchto olejů xxxx evidenci o xxxxxxxxx xxxxxxxxx nakládání x xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se jako xxxxx, xxxxx vyrábí, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxx §134m xxxx. 2 xxxx. x) xx x) značkovány, xxxxxxxx xxxxxxxx x §134p xxxx. 6, dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) x průvodní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx tyto xxxxx xxxxxxx xxx použity xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx v xxxxxxxx x koupi a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kupujícího xxxxx §134p xxxx. 8 xxxx. x) nebo x), xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k těmto xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx přestupek xxxxx odstavců 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Kč do 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx minerálních xxxxx

§135xx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m xxxx. 2 xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx v §134m xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx pohon xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §134m xxxx. 1, xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx či xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx je používá xxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx skladuje x xxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxx x xxxxxxx, nebo je xx xxxxxx nádoby xxxxx.

(3) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §134m xxxx. 2 xxxx. x) xx x), xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx používá xxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx jiné xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xxx právnické xxxx xxxxxxxxxxx fyzické osobě xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Díl 3

Xxxxx přestupky xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxxx

§135xx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx značkování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx značkuje xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §134m xxxx. 1 xxx povolení ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10 000 Xx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX XX XXXXX SLEDOVÁNÍ XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

§135xx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Fyzická, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx v xxxxxxx x §134zd xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx zvláštní minerální xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx přesahujícím 220 xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx olejem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x přihlášce k xxxxxxxxxx xxxxx nesprávné xxxxx,

x) nepodá xxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx byly zápisy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §134zf neoznámí xxxxxxx daně stanovené xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx právnické xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1 000 000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) až x),

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. e), xxxx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXX XX XXXXX NAKLÁDÁNÍ XX XXXXXXX XXXXXXX

§135xx

Xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx se surovým xxxxxxx

(1) Fyzická, právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §134zz.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx skladující surový xxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxxxx x registraci xxxxx nesprávné xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ji xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx zápisy xx evidence provedeny, xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §134zza neoznámí xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §134zza xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do

a) 2 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x),

x) 6&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3, xxxx

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

HLAVA IX

PROPADNUTÍ X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X VÝROBKŮ XXXXXXXXX XXXXXXXXXX ZPŮSOBEM

§135zf

Propadnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxx a výrobků xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxx xxxxxxxxxx věci, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, x to x x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, neznačený zahřívaný xxxxxxxx výrobek, xxxxxxxxx xxxxxxx tabákový výrobek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nesprávným xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx značený xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx tabákový xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§135zg

Zabrání xxxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxx značených xxxxxxxxxx způsobem

Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxx, x jejím zabrání xx xxxxxxxx, x xx x v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxx nepoměru x xxxxxx přestupku, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx tabákový výrobek, xxxxxxxxx ostatní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx neznačený xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx výrobek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobek xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, ostatní xxxxxxxx xxxxxxx značený xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobky xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem.

§135xx

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx x zabrání

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §135zf nebo zabrané xxxxx §135zg xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Pachateli xxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx propadnutí xxxxxxx xxxxx §135zf, xxxx xxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxx podle §135zg xxxxxxxxx, xx xxxxx povinnost nahradit xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jejich správou x xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle §135zg xxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxx náklady xxxxxxx x jejich xxxxxxx a zničením xx xxxxx xxxxxxx.

HLAVA X

PŘÍSLUŠNOST

§135zi

Věcná xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxx úřad jsou xxxxxxxxx x xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx x výrobků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx o

1. xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx cenu xxxxx xxx cenu xxx konečného xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx x výrobky,

b) přestupcích xx úseku značkování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx minerálních xxxxx.

(3) Státní zemědělská x potravinářská inspekce xx xxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx úseku xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, daně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, a to x

x) přestupcích xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx jinou xxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) přestupcích proti xxxxxxxxx x výrobky.

(4) Xxxxxx živnostenský úřad xx příslušný x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxx z ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s výrobky.

(5) Xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jednotkovému xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx osoba; xxxxxxxx xx místě xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, orgán Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx ji xxxxxx.

§135xx

§135xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 188/2016 Sb.

§135xx

§135xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135zl

§135zl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135zm

§135zm zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xx

§135xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xx

§135xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135zp

§135zp xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 331/2014 Sb.

§135xx

§135xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 65/2017 Sb.

§135xx

§135xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 65/2017 Sb.

§135xx

§135xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135zt

§135zt xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xx

§135xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xx

§135xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135zw

§135zw zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Sb.

§135xx

§135xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135zy

§135zy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xx

§135xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135zza

§135zza xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xxx

§135xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xxxx

§135xxxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135zzc

§135zzc xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xxx

§135xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xxx

§135xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135zzf

§135zzf xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xxx

§135xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135zzh

§135zzh xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xxx

§135xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX I

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

§136

(1) Xxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx, xxxxx chtějí xx 1. xxxxx 2004 xxx xxxxxxxxxx [§3 xxxx. x) x §13] nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx [§3 xxxx. f) x §19 xxxx. 2 písm. b)], xxxx xxxxxxx podat xxxxx xx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 dnů ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňový xxxxx (§19 xxxx. 3), xxxx povinny xxxxx návrh xx xxxxxx xxxxxxxx povolení (§20) xx 30 xxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, které xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 podají návrh xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx daňového skladu xx 30 xxx xxx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §21 odst. 1 xx 31. xxxxxxxx 2003. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vydat povolení x xxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxxx před xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx x 31. xxxxxxxx 2003 xxxx xxx zajištěna, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx jednotlivý xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxx odpovídat:

a) xxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x měsíci xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx budoucího xxxxxxxx skladu a x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx daně,

b) xxxx xxxxxx povinnosti, která xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx nezdaněných xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x měsíci xxxxxx xxxxxx na vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx vznikla xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vyskladnění xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx od 1. xxxxx 2003 xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx xxx návrh xx vydání xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx vyrábějí xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2003 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x těch zdaněných xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxx na vrácení xxxx.

§136a

Zdaňovací období, xxxxxx xxxxxxxx x splatnost xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx-xx x plátce, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx zdaňovací období xxxxx dnem, který xxxxxxxxx xxx účinnosti xxxxxxxxxx o xxxxxx. Xxxxx zdaňovací období xxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx x končí xxxxxxxxx dnem kalendářního xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydáno. Xxx další xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx měsíc.

(2) Xxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx podat xx 25. xxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Daň za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 x 2 je xxxxxxx do 40. xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxx ze xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx období uvedená x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§137

Po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx stavu ohrožení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nařízením x xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx platných xxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, havarijním xxxxxxx x subjektům hospodářské xxxxxxxxxx xxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxx xxx daně.

§138

§138 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 281/2009 Sb.

§139

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášku k xxxxxxxxxxx §21 xxxx. 2 a 11, §26, 56, 81 x 129.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a obchodu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §134a xxxx. 2, §134b xxxx. 3, §134e xxxx. 3, §134e xxxx. 6 xxxx. x), §134e odst. 7 x 12, §134l xxxx. 2, §134m xxxx. 3, §134p xxxx. 3, §134p xxxx. 6 písm. x) x §134p xxxx. 7.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§140

(1) Xxxxxx xxxx, u xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx se posuzují xxxxxxx xxxxx xx xx ukončení xxxxxx xxxx, xxxxx začaly xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; lhůty xxx xxxxxxxxx xxxx vzniklých xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx dosavadními xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků, xxxxx xxxxxxx od 1. xxxxx 2004 xxxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx, xx 25. xxxxx 2004.

(4) Xxx výpočtu xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx použijí xxxxx xxxx xxxxxx od 1. ledna 2004. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx do xxxx daně, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Prodej xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx bez xxxx xxxxxx xxxxxxx letadel xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx x České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v prodejnách XXXX/XXX FREE x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxx zahraničních xxxxx lze xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx povolení udělených Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003 x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx platnost xxxxxx xxxxxxxx zaniká.

(6) Xxx-xx prodej vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx DUTY/TAX XXXX xxxxxxxxxx na celních xxxxxxx xxxxxxxxxx celních xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx platných xx 31.12.2003, osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxx bez daně xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxxx x 31.12.2003 xx účasti celního xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx bez xxxx xxxxxxxx, provést xxxxxxxxxxxxx všech nezdaněných xxxxxxxxx výrobků. Od 1.1.2004 xx 31.3.2004 xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx výrobky, uvedené x inventurním xxxxxxx, xxxxxxxxx za ceny xxx xxxx v xxxxxxxxxx XXXX/XXX XXXX xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx zboží, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x po 31.3.2004, bude po xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx určení xxx xxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx vývozu x umístěných x xxxxxxxxxx DUTY/TAX FREE.

(7) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx Evropské xxxx v prodejnách XXXX/XXX XXXX v xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx letadel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31.12.2003 (xxxxxxxx 5), xxxxx provádějící prodej xxxxxxxxx výrobků xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx úřadu, v xxxxx územní působnosti xx prodej xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxx výrobků. Xx xxxxxx xxx jsou xxxxxxxxx vybrané xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx právní xxxx povolení k xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx podle §36 xxxx do přidělení xxxxxxxxxxx celně schváleného xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXX/XXX FREE.

(8) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx tabákových xxxxxxx mohou vyrobit xxxx xxxxxx tabákové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003 xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2004.

(9) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků mohou xxxxx xxx označení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x uvést xx xxxxxxx daňového xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2004.

(10) Xxxxxxx nebo právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2005. Xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx tabákovou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(11) Vybrané xxxxxxx xxxxxxxx xxxx datem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

(12) Xxxxxxx výrobky xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx v daňovém xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx do xxxx xxxxxx odeslání z xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxx 2004. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx skladovány a xxxxxxxxx samostatně.

(13) Odpadní xxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxx nomenklatury xxxxxxx sazebníku 2710 91 xx 2710 99, které přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx x nulovou xxxxxx daně x xxxxxxx je xxx xxxxxx směsí podle §19 odst. 2 xxxx. x) zákona x. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxx tento xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxx xxxxx účel xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx spotřební xxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx daně xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(14) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx číselnými kódy xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 2710 91 až 2710 99 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx olejů v xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx zařízeních x x xxxxxxxxx, x xx nejvýše v xxxxxxx množství oleje, xxxxx bylo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx osvobozují xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx již byla xxxxxxxxx daň zaplacena, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(15) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx podle odstavců 13 x 14, xxxxxxxxx daňovému xxxxxxxx x xxxxxx důvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x vystavování xxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxx č. 587/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektem přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(16) Xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx méně xxx 20 kusů xxxxx xxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového oběhu xx 31. ledna 2007. X takovém xxxxxxx se ustanovení §135b xxxx. 1 xxxx. x) x §135b odst. 3 xxxx. b) nepoužijí.

(17) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, které nakoupily xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 20 xxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx cigarety xxxxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2007. V xxxxxxx případě xx xxxxxxxxxx §135b xxxx. 1 písm. x) x §135b xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxx.

HLAVA III

ZRUŠOVACÍ XXXXXXXXXX

§141

Xxxxxxx xx:

1. Zákon č. 212/1992 Sb., x soustavě xxxx.

2. Xxxxx č. 587/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx daních.

3. Xxxxx č. 199/1993 Sb., xxxxxx se xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 587/1992 Xx., x spotřebních xxxxxx.

4. Xxxxx č. 260/1994 Sb., xxxxxx xx mění x doplňuje zákon x. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxx č. 148/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 587/1992 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx č. 303/1993 Sb., x zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx souvisejících.

7. Xxxxx č. 45/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 303/1993 Xx., x zrušení xxxxxxxx tabákového monopolu x o opatřeních x xxx souvisejících.

8. Xxxxx č. 106/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 303/1993 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 45/1994 Xx. a xxxxxx x. 40/1995 Xx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§142

Xxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004, x xxxxxxxx ustanovení

a) §4 xxxx. 1 x xxxxxxxx písm. x) x x) a xxxx. 2, §13 x xxxxxxxx odst. 2 xxxx. x), §20 x xxxxxxxx xxxx. 2 xxxx. x) x x), §21, 117, 136, 138 x 140, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) x odst. 2, §3 xxxx. x), h) x x), §4 xxxx. 1 xxxx. e) x h), §7 xxxx. 2, §8 xxxx. 2, §9 xxxx. 3 písm. x) x x), §11 xxxx. 1 xxxx. x), §13 xxxx. 2 xxxx. x), §14 xxxx. 2, 3 x 5, §20 xxxx. 2 xxxx. g) x i), §22, 23, 25, §26 xxxx. 11, §27, §28 xxxx. 5, 6 x 9, §29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, §49 odst. 8, 9, 10 x 11, §103 xxxx. 2, §104 xxxx. 2, §107 xxxx. 2 x 4, §109, §114 xxxx. 2 a 6, §118 odst. 2, 8 x 13, §119 xxxx. 5, §122 xxxx. 4 x §126 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

2. Ustanovení §3 písm. x) x x), §7 xxxx. 1, §8 xxxx. 1, §11 xxxx. 1 písm. x), §13 xxxx. 2 xxxx. g), §20 xxxx. 2 xxxx. f) a x), §26 xxxx. 10, §35, §49 xxxx. 5, 6 x 7, §104 xxxx. 1, §107 xxxx. 1 x 3, §114 xxxx. 1 a 5, §118 xxxx. 1, 7 x 12, §119 xxxx. 4 x §126 xxxx. x) pozbývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x Evropské xxxx x platnost.

Zaorálek x. x.
Xxxxx x. x.
x z. Gross x. r.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxxxxxx olejů osobám xxxxxxxxxx tyto xxxxx xxx zemědělskou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxx xxxx podle §93 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxxx skladu xxx xxxx zřízení, x xx způsobem, xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 693/2004 Xx. x účinností od 1.1.2005

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 x 60 xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x platnosti xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povolení xxxx xx dne jejich xxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx, a ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných xxxxx xxxxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xxxxx §60a xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx oleje xxxx xxx osvobozené xx xxxx xxxx součást xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx tyto xxxxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Pokud xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx dnem tyto xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx.

3. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx nomenklatury 2710 19 51 až 2710 19 69, xxxxx byly xx xxx 26. xxxxxx 2004 předmětem xxxx xxxxx §45 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, jsou xxxxxxxxxx xx xxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §56 xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nakoupily xx xxxx obsahující xxx xx výši 8&xxxx;150 Xx/1000 x xxxx 9&xxxx;950 Xx/1000 x x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v době xx 1. xxxxxx 2004 xx 31. xxxxxx 2005. Xxxxx xxxx xxx těmto xxxxxx vrátí xx xxxxxx xxxxxx obsahující xxxxxxxxxxx podle §56 xxxx. 7 zákona x. 353/2003 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2005.

4. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §45 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx daň nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx výrobu xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx 11&xxxx;980 Xx/1000 x xxxx 11 840 Xx/1000 l x xxxxx tyto nakoupené xxxx xxxxxxxx minerální xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx pro výrobu xxxxx xx 6 xxxxxx následujících xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, vzniká xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx výši xxxxxxx v §56 xxxx. 6 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §56 xxxx. 10 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 7 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxxx xxxx (§93 xxxx. 3) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které bylo xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx podle §19 xxxx. 5 zákona x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxx do xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx zákona č. 136/1994 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x o opatřeních x tím xxxxxxxxxxxxx, x doplnění zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 588/1992 Sb., x dani x xxxxxxx hodnoty, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které byly xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x které xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx dokončeny xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech, x xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona č. 136/1994 Sb., xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx x dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx způsobem x xx lhůtách podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxxx daňových xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §134b xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2007 xxx povolení xxxxxxxxx v §134g xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx značkují xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m xxxx. 1 xxxxxx č. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, mohou xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2007 bez povolení xxxxxxxxx v §134r xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xx minerální xxxxx xxxxxxx v §134b xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2006 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle právních xxxxxxxx xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx do 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxx tak, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §134m xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx byly do xxx 31. prosince 2006 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx členských xxxxx xx dovezeny, xx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007 pohlíží xxx, xxxx by xxxx označkovány podle xxxxx páté xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §134b xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, pokud xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx plavby xxxxxxxx xxxxxxxxxx od daně xxxxx §49 odst. 10, xx do 30. xxxxx 2007 xxxxxxx xxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx čtvrté zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 575/2006 Xx. s účinností xx 1.1.2007

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpadní oleje xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 91 xx 2710 99 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx podle §49 xxxx. 1 x 3 xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, mohou xxxx xxxxxxx oleje xxxxxx do 31. xxxxxx 2008 bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x §13 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. X vybraných výrobků, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx podle zákona x. 353/2003 Xx., x spotřebních daních, xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x které xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx plynů, xx všechny xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx do ukončení xxxxxx xxxx, posuzují xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XIX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx zákonné registrační xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 270/2007 Xx. x účinností xx 31.10.2007

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x řízením, xxxxx xxxx zahájeno x xxxxxxxxxx neskončeno xxxxx xxxxxx č. 328/1991 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XCVII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §48 xxxx. 5 zákona x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vyhlášení xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §48 xxxx. 5 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění účinném xxx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2010.

2. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20, 22 x 23a xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §50, 60 x 79 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx znění xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxx xx, xx osoby, xxxxx zajišťují xxx xxxxx §21 odst. 2 xxxxxx x. 353/2003 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx 15 dnů xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxx §21 odst. 1 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x

x) do 15 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxx poskytnou xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x tímto rozhodnutím,

jinak xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přijímání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20, 22 x 23a xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §50, 60 x 79 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx daňového xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přijímání xxxxxxxxx xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydaná xxxxx §20, 22 x 23a zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx vydané xxxxx §50, 60 x 79 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x), a xx xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxx x xxxxxxx x).

3. Povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §20 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, provozovateli xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxx podle §77 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx je, xx provozovatel xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §77 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zajištění xxxx xx xxxx podle §77 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx

x) xx 15 xxx

1. ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx celního xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 1 zákona x. 353/2003 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x

2. ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxx daně x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydaná xxxxx §20 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu, který xxxxxxxxx zajištění xxxx xxxxx §77 odst. 1 a 2 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx platnosti xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném do xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxx §77 odst. 1 a 2 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pozbývají platnosti xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx podaného xxxxx xxxx 1, a xx xxxxxxxxx dnem xxxxx xxxxxxx x xxxx 1.

4. Celní xxxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 2 a 3 xxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx zahájení řízení. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx lze xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 10 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxx; odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx x xxxxxxxx lihu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x lihu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx bez poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxx §77 xxxx. 4 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, udělený podle §24 zákona x. 353/2003 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xx nejvýše 10 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x dopravou xxxx xxxxxxxx bezvodého xxxxxxxx denaturovaného x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx podle §24 xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2008

Xx. XXX

Xxxxx zákon xxx xxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 98/34/ES xx xxx 22. xxxxxx 1998 x postupu xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx technických norem x předpisů x xxxxxxxx xxx služby xxxxxxxxxx společnosti, ve xxxxx xxxxxxxx 98/48/ES.

Čl. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2008

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osvobozené xx xxxx podle §49 odst. 10 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxx nomenklatury 2710 11 31, 2710 11 70 xxxx 2710 19 21, provedou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx inventarizaci xxxxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx osvobození xxxxx §49 odst. 10 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v bodě 1 xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §49 xxxx. 10 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx prvního dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxx vzniká xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x zaplatit.

3. Xxxxx xxxx xxx minerální xxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §49 xxxx. 10 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx právnická nebo xxxxxxx osoba povinna xxxxxxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx které xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ředitelství obdobně xxxxx §13 odst. 19 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xx xxxx osvobozené xxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxx x §49 odst. 14 xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxx x souladu x xxxxx osvobozením xxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx datu xx na ně xxxxxxx jako xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobám, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, vzniká x xxxxxx datu povinnost xxxxxxx xxx x xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx směsi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 14 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx zvláštního xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxx osobám nebude xxxxxxxxxx prvního dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx povolení xxxxxx, xxxxxxx jim x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x uvedenému xxxx xxxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx §54 xxxx. 3 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx použije xxx xxxxxxx minerální xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx §45 xxxx. 3 xxxx. x), k) x §45 xxxx. 4 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §59 odst. 1 xxxx. a) a x) zákona x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx sedmého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

9. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §59 xxxx. 1 xxxx. x) x x) zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; povolení xxxxxx xxxxxx ředitelstvím bude xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx sedmého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Pokud xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 9 xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx skladu, xx xxxxxxx provést xxxxxxxxxxxxx xxxxx minerálních olejů xxxxxxxxx x xxxx 8 x poslednímu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx minerální xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx do režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 292/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2009

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxxx za zajištění xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx uvedené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 60 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, aby odpovídalo xxxxxxxxx daně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xx-xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx provozovateli daňových xxxxxx, tyto osoby

a) xxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx zajištění xxxx x

x) xxxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx;

xxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §20 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx ředitelství x xxxxxx na xxxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxx bodu 2 xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx 10 xxx xxx dne jeho xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nebo xxx dopravu vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, zahájenou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považuje xx zajištění daně xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. VI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2009 Sb. x účinností xx 1.1.2010

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx v období xx 1. xxxxx 2010 do 31. xxxxxxxx 2010 využijí xxxxxxxx dané xx. 46 xxxxxxxx Xxxx č. 2008/118/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxx úpravě xxxxxxxxxxx daní x x xxxxxxx xxxxxxxx 92/12/XXX dopravovat xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx směrnicí Xxxx 92/12/EHS xx xxx 25. února 1992 x obecné xxxxxx, držení, pohybu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřební xxxx, xx znění platném x 31. xxxxxxxx 2009, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx takové dopravy xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně, xxxxx xxxx zahájena xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxx ukončena xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx k porušení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně, xxxxxxxxx xx podle zákona x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a xxxxx xxxxxx ukončena xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx již xxxxxxxxx xx volného xxxxxxxx oběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x x xxxxx xx xxxxx ukončení xxxxxxx plátci nárok xx vrácení xxxx xxxxx §14 xxxx. 2 xxxxxx č. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx daně podle §14 xxxx. 2 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků již xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx které xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se uskutečňuje xxxxx zákona č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Při xxxxxxxx vybraných výrobků xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x daňového území Xxxxx republiky do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx oznámeno xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nárok xx vrácení daně xxxxx §14 odst. 3 zákona č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx daně xxxxx §14 odst. 3 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, postupuje xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §19 xxxx. 6 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x umístěné x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 odst. 7 xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

9. Platnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23a xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zaniká xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x výjimkou xxxx povolení, xxx xxxxxxx držitele xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx takových xxxxxxxx xxxxxx dnem posledního xxxxxxx těchto xxxxxxx. Xxxxxxx povolení xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx.

10. Xxxxxx xx věci xxxxxxxxx, propadnutí x xxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx nebylo xxxxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxx xxxx podle §55 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se podle xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 59/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2010

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Lotyšsko, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx Xxxxx x xxxxxx xx 1. ledna 2014 do 31. xxxxxxxx 2017 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daň xxxxx, xxx je xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 2 xxxxx pododstavec směrnice 92/79/EHS xx xxx 19. xxxxx 1992 x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2010/12/XX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do volného xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxx xx 300 xxxx, xxxxx-xx dopravované xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx spotřebu z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx poskytnutá xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx záruku xxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. X xxxxxxxxxxx xxxxx osvobozenými xx xxxxxxxxx xxxx podle §49 xxxx. 17 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 písm. x) xxxxxx č. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 217/2005 Sb., xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2012; xxxxx dnem xxxxxxx osobám, xxxxx xxxxxx minerální oleje x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 217/2005 Xx., xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx x minerálních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx.

4. Osoby, xxxxx přede xxxx 1. xxxxx 2012 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx bodu 3, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx xx 31. xxxxxxxx 2011 inventarizaci xxxxxx minerálních xxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §58 xxxx. 4 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx č. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zahájená xxxxx §59 xxxx. 5 xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2710 19 25, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx obarvené x xxxxxxxxxxx xxxxx části xxxxxx xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 95/2011 Xx. s xxxxxxxxx od 1.5.2011

Xx. II

Tento xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/34/ES xx xxx 22. xxxxxx 1998 o postupu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx technických norem x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, ve xxxxx xxxxxxxx 98/48/XX.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 407/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxx podle §23 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx povolení xxxxxx podle §23 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. X minerálními xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §49 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2013; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, povinnost daň xxxxxxx a xxxxxxxx.

3. Xxxxx, xxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nabyly xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxx 2, provedou xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx 5 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

4. Xxxxx xxxxx podá xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx vybraných výrobků xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx nomenklatury 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 x 3811 90 00, na které xxxx xxx uplatněn xxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 8 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bylo-li návrhu xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §60a xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §60a zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 407/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx použila xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí účinnosti xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxx §57 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx 25. xxxxxxxx 2014.

Xx. XXXX xxxxxx právním předpisem x. 500/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2014

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Není-li xxxxxxxxx xxxxx, vztahují xx na xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, subjekty, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx soukromého xxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxxx, poměry, vztahy, xxxxxxxx, xxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx účinných xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx nejbližší.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx podle §57 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x), §45 xxxx. 2 xxxx. c) x j) zákona x. 353/2003 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2014.

2. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx ustanovení §118c xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nepoužije.

Čl. XX

Xxxx xxxx xxxxxx byla xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 98/34/ES xx dne 22. xxxxxx 1998 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2015

Xx. III

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx

x) do 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x minerálních xxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx

x) xx 15 xxx ode xxx xxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx správci xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

2. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o změně xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx 1, xx považuje za xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx 1, xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daně zamítnut, xxxxxxx platnosti patnáctým xxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x bodem 1, pozbývá platnosti xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Povolení x xxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxxxxxxxxx olejů, xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx v §59 xxxx. 8 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx 6 xxxxxx. Nedojde-li x xxxx době xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §59 xxxx. 8 zákona x. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxx xxxxxx.

4. Správce xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx bodu 1 xxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx zahájení xxxxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zůstává v xxxxxxxxx x xxx, xx xx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; tím xxxx xxxxxxx doba platnosti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx být x případě povolení xxxxx bodu 5 xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx vyzve navrhovatele, xxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxx zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

8. Xxxxx xxx vydání xxxxxxxx podle xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x případě xxxxxx xxxxx bodu 7 xxxx xxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx, xxxxx xx osobou xxxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx 3 měsíců ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 9 xx 3 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx minerálním xxxxxx registrovanou xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxx předcházejícího xxx xxxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxxxxxxx řízení.

11. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxx 10 zamítnuta, považuje xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Čl. III

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x §59 xxxx. 8 xxxx. x), x) xxxx c) zákona x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx do 31. xxxxxxxx 2015 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tuto xxxxx xxxx správce daně xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daňového skladu xxxxxxxxxxx olejů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2016.

2. Xxxxxxx-xx xx lhůtě stanovené x xxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §59 xxxx. 8 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx §59 xxxx. 12, 14 xxxx 15 zákona č. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx takového xxxxxxxx skladu xxxxxx.

3. Xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxxx surový xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tabák registrovanou xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xx xx xxxx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Pokud xxxxx skladující xxxxxx xxxxx podle xxxx 3 xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx přihlášku x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx osobu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pravomocného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxx 4 zamítnuta, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx zamítavého xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zrušena.

Čl. XXX vložen právním xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. s účinností xx 1.7.2015, x xxxxxxxx bodu 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 30.6.2015

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx povinnosti x spotřební xxxx xx zdaňovací období xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxx, který přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2016, xxxxx xxxxxxx inventuru xxxxxx minerálních xxxxx xx 5 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx 30. xxxxxx 2016 nemusí být xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx skladovány, xxxxx xxxx odděleně evidovány.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2015 Xx. s účinností xx 1.1.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx vrácení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 písm. b), §45 xxxx. 2 xxxx. x) x x) zákona x. 353/2003 Sb., ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2016.

2. Xxx xxxxx xx vrácení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prvovýrobu xxxxx §57 xxxx. 3 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx 1. xxxxxxxx 2017, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. července 2017, xxxxx i xxxxx a xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zákon x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2017.

3. Xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx osobě, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx, nebo osobě xxxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zemědělskou prvovýrobu xxxxx §57 xxxx. 3 xxxxxx č. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2019, xxxxx vznikl xxxxx xxxx 1. xxxxx 2019, jakož x práva x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2019.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 453/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§54

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x postupy xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, zahájené přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx §133 odst. 5 zákona č. 353/2003 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona.

§54 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 65/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 31.5.2017

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx olejů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oleje xxx xxxxxxxxxxx prvovýrobu xxxx pro provádění xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx vznikl xxxx 1. lednem 2019, xx použije §57 xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2019.

2. Xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx užívajícím xxxx oleje xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2019 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §57 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxxx §57 xxxx. 22 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 1. xxxxxx 2022.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 4/2019 Xx. s účinností xx 1.2.2019

Xx. XXXX

Xxxx xxxx xxxx oznámena v xxxxxxx xx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/1535 xx xxx 9. xxxx 2015 x xxxxxxx při poskytování xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 27.3.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxxx daní xx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxx xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxx doutníky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx výrobky xxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxx po xxxx 6 měsíců xxx xxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx tabákové xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, cigarillos x xxxxxx xx xxxxxxx.

3. Xxxxxx tabák xx kouření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx výrobky xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 353/2003 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, začne xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, doutníků, xxxxxxxxxx x xxxxxx xx kouření.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxx balení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx 4 měsíců xxx xxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaná xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, začne xxxxxxxx xx xxxxxxxx nálepky xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x tabáku xx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx dovezené xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx volného xxxxxxxx oběhu xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Zahřívané tabákové xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dovezené xx daňové xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx 6 týdnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s tabákovou xxxxxxxx; dnem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zdaněné.

7. Xx xxxxxxxxxxx tabákovými xxxxxxx xxx xxxxxxxx nálepky xxxxx bodů 5 x 6 xxx xxxxxxxx xx xxxx 7 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

8. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxx zahřívaný xxxxxxxx výrobek xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxx pro opakované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxx zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to po xxxx 1 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx osoba xxxxx xxxx 8 do 1 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podá xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zahřívaných tabákových xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxx předcházejícího xxx xxxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx povolení xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 80/2019 Sb. s xxxxxxxxx od 1.4.2019

Xx. VIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §70 xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxx líh, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx vznikla xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §104 xxxx. 1 x §130c xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx přiznat x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2019 nebo xxxxxxxxxx v druhém xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

b) surový xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vznikla x xxxx 2019 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx piva xxxxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxxxxxx §86 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx uchovává po xxxx 3 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx přijímání vybraných xxxxxxx do 35 xxx xxx xxx, xx xxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxx xx dané vybrané xxxxxxx, xxxxxxxxx změnit xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 40 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx 10 xxx xxx xxx

1. zjištění xxxxxxx podle §21 xxxx. 9 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx správci xxxx xxxxx xx změnu xxxxxxx zajištění xxxx xxxxx §21 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a

2. xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přijímání xxxxxxxxx xxxxxxx vydaná xxxxx zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x bodem 4 xxxx. b) xxxxx 1, se xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx 4 xxxx. x) xxxx 1 považují xx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxx x návrhu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 4 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx zahájení xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx xx 10 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxx poskytnuté xxx dopravu xxxx, xxxxxxxxxx výrobků nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx zahájené přede xxxx, od xxxxxxx xx xxxxx zákon xxxxxxx na dané xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx za zajištění xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, která do 31. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 19 xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxxx xxxxxx, u xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uplynula xxxx 31. března 2020, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx přiznání xxxxxxx xx xxxxx xx 1. dubna 2020 xx 5 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx správce daně, xxxxx xxxx vydáno xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 19 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xxxxxx zahájeného podáním xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xx 1. xxxxx 2020 xx 5 dnů xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx období podle xxxx 1, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 229/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 7.5.2020

Čl. VII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx §57 odst. 21 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. VII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 299/2020 Xx. x účinností od 1.7.2020

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx §104 xxxx. 1 a §130c xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx čl. XXXI bodů 4 x 7, xx xxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobky, x xxxxx povinnost xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 4 x 7,

x) surový xxxxx, u xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vznikla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 4 x 7.

2. Xxxxxxxxxx §104 odst. 1 x §130c xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 5 a 8, xx nepoužijí pro

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx povinnost xxx přiznat x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 5 x 8,

x) xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI bodů 5 a 8.

3. Xxxxxxxxxx §104 xxxx. 1 a §130c xxxx. 1 zákona x. 353/2003 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 6 a 9, xx nepoužijí pro

a) xxxxxxxx xxxxxxx x