Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022 do 31.12.2022.


Zákon o spotřebních daních
353/2003 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Daňové území §2

Vymezení pojmů §3

Kombinovaná nomenklatura §3a

Plátce daně §4

Prokázání zdanění vybraných výrobků §5

Prokázání oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně §6

Předmět daně §7

Vznik daňové povinnosti §8

Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit §9

Sazby a výpočet daně §10

Osvobození od daně §11

Uplatnění nároku na osvobození od daně §12

Přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně §13

Povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně §13a

Zánik povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně §13b

Zrušení povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně z moci úřední §13c

Vracení daně plátci §14

Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit §15

Vracení daně ozbrojeným silám cizích států §15a

Zánik nároku na vrácení daně §16

Zdaňovací období §17

Daňové přiznání a splatnost daně §18

Podmíněné osvobození od daně §19

Provozování daňového skladu §19a

Další podmínka pro vydání povolení k provozování daňového skladu §19b

Povolení k provozování daňového skladu §19c

Zrušení povolení k provozování daňového skladu z moci úřední §20

Způsoby zajištění daně §20a

Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň §20b

Zajištění daně §21

Povolení ručitele §21a

Oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků §22

Další podmínka pro vydání povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků §22a

Zrušení povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků z moci úřední §22b

Oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků §23

Podmínka pro vydání povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků §23a

Povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků §23b

Zánik povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků §23c

Použití zajištění daně v případě zániku povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků §23d

Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky §24

Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně mezi členskými státy §25

Návrh elektronického průvodního dokladu při zahájení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně §26

Elektronický průvodní doklad při zahájení dopravy a během dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně §27

Elektronický průvodní doklad při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně §27a

Elektronické doklady při vývozu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně §27b

Nedostupnost elektronického systému při zahájení dopravy a během dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně §27c

Nedostupnost elektronického systému při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně §27d

Nedostupnost elektronického systému při vývozu §27e

Náhradní doklady při dopravě vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně §27f

Porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy §28

Doprava vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání §29

Zjednodušený průvodní doklad §30

Doprava vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky do jiného členského státu nebo přes území jiného členského státu pro účely podnikání §31

Doprava vybraných výrobků pro osobní spotřebu §32

Zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky §33

Zástupce pro zasílání vybraných výrobků §33a

Podmínky pro vydání povolení pro zasílání vybraných výrobků §33b

Povolení pro zasílání vybraných výrobků §33c

Zrušení povolení pro zasílání vybraných výrobků z moci úřední §33d

Postup při zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky §33e

Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit v případě zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky §33f

Daňové přiznání v případě zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky §33g

Použití zajištění daně pro účely zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky §33h

Evidence vedená zástupcem pro zasílání vybraných výrobků §33i

Potvrzení související se zasíláním vybraných výrobků na daňové území České republiky §33j

Zasílání vybraných výrobků na území jiného členského státu §33k

Doprava vybraných výrobků zasílaných na území jiného členského státu §33l §34 §35

Prodej za ceny bez daně §36

Povolení k prodeji za ceny bez daně §36a

Prodej vybraných výrobků za ceny bez daně mezi držiteli povolení k prodeji za ceny bez daně §36b

Evidence v podniku na výrobu vybraných výrobků §37

Evidence ve skladu vybraných výrobků §38

Evidence vedená oprávněným příjemcem §39

Evidence vedená oprávněným odesílatelem §39a

Evidence vedená uživatelem §40

Pravomoci správce daně §41

Řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku §42 §42a

Řízení o zajištěných vybraných výrobcích nebo dopravním prostředku §42b

Uvolnění zajištěných vybraných výrobků nebo dopravního prostředku §42c

Propadnutí nebo zabrání zajištěných vybraných výrobků nebo dopravního prostředku §42d

Náhrada nákladů §42e

Pokuty §43

ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ O POVOLOVACÍM ŘÍZENÍ

Povolovací řízení §43a

Návrh na vydání povolení §43b

Podmínky pro vydání povolení §43c

Spolehlivost §43d

Prokazování bezúhonnosti §43e

Bezdlužnost §43f

Ekonomická stabilita §43g

Postup k odstranění pochybností v údajích v návrhu na vydání povolení §43h

Rozhodnutí o návrhu na vydání povolení §43i

Oznamovací povinnost držitele povolení §43j

Změna povolení §43k

Zrušení povolení na žádost §43l

Zrušení povolení z moci úřední §43m

Odklad zrušení povolení §43n

Zánik povolení §43o

Povinnosti související se zrušením nebo zánikem povolení §43p

Použití zajištění daně v případě zrušení nebo zániku povolení §43q

ČÁST TŘETÍ- ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - DAŇ Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ

Plátce daně z minerálních olejů §44

Předmět daně z minerálních olejů §45

Vznik povinnosti daň z minerálních olejů přiznat a zaplatit §46

Základ daně z minerálních olejů §47

Sazby daně z minerálních olejů §48

Osvobození od daně z minerálních olejů §49

Doprava minerálních olejů osvobozených od daně na daňovém území České republiky §50

Prokázání zdanění minerálních olejů §51

Prokázání oprávněného nabytí minerálních olejů osvobozených od daně §52

Povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně §52a

Nakládání s minerálními oleji osvobozenými od daně bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně §53

Evidence minerálních olejů osvobozených od daně §53a

Vracení daně z minerálních olejů plátci §54

Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje v mineralogických postupech a metalurgických procesech §55

Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla §56

Vracení daně z ostatních benzinů §56a

Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese §57

Daňové přiznání k dani z minerálních olejů a splatnost této daně §57a

Zajištění daně z minerálních olejů §58

Doprava minerálních olejů v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky §58a

Doprava minerálních olejů uvedených do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky v jednotkovém balení do jiného členského státu §58b

Uplatnění režimu podmíněného osvobození od daně pro minerální oleje §59

Evidence minerálních olejů v daňových skladech §59a

Nákup, prodej a doprava zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu §60

Nákup zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu §60a

Podmínky pro vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu osobám nakupujícím nebo získávajícím zkapalněné ropné plyny pro vlastní spotřebu §60b

Povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu §60c

Zrušení povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu z moci úřední §60d

Povolení k provozování daňového skladu pro minerální oleje §61

Oprávněný příjemce minerálních olejů §62 §62a

Dovoz minerálních olejů §63

Vývoz minerálních olejů §64 §65

HLAVA II - DAŇ Z LIHU

Plátce daně z lihu §66

Předmět daně z lihu §67

Vznik povinnosti daň z lihu přiznat a zaplatit §68

Základ daně z lihu §69

Sazby daně z lihu §70

Osvobození od daně z lihu §71

Uplatnění nároku na osvobození od daně z lihu §72

Povolení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně §73

Prokázání zdanění lihu §74

Prokázání oprávněného nabytí lihu osvobozeného od daně §75

Daňové přiznání k dani z lihu a splatnost této daně §76

Zajištění daně z lihu §77

Omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro líh §78

Doprava lihu osvobozeného od daně z lihu na daňovém území České republiky §79

Oznamování prodeje lihovin §79a

HLAVA III - DAŇ Z PIVA

Plátce daně z piva §80

Předmět daně z piva §81

Malý nezávislý pivovar §82

Vznik povinnosti daň z piva přiznat a zaplatit §83

Základ daně z piva §84

Sazby a výpočet daně z piva §85

Osvobození od daně z piva §86

Přijímání a užívání piva osvobozeného od daně bez povolení k přijímání a užívání piva osvobozeného od daně §87

Prokázání zdanění piva §87a

Zařazení do velikostní skupiny §88

Omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro pivo §89

Zajištění daně z piva §90

Evidence piva v daňových skladech §90a

Prokazování původu dováženého piva §91

HLAVA IV - DAŇ Z VÍNA A MEZIPRODUKTŮ

Plátce daně z vína a meziproduktů §92

Předmět daně z vína a meziproduktů §93

Vznik povinnosti daň z vína a meziproduktů přiznat a zaplatit §94

Základ daně z vína a meziproduktů §95

Sazby daně z vína a meziproduktů §96

Osvobození od daně z vína a meziproduktů §97

Přijímání a užívání vína osvobozeného od daně bez povolení k přijímání a užívání vína osvobozeného od daně §98

Daňové přiznání k dani z vína a splatnost této daně §98a

Omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro víno a meziprodukty §99

Doprava tichého vína v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky §100

Malý výrobce vína §100a

Evidence vína v daňových skladech §100b

HLAVA V - DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

Plátce daně z tabákových výrobků §100c

Předmět daně z tabákových výrobků §101

Vznik povinnosti daň z tabákových výrobků přiznat a zaplatit §101a

Základ daně z tabákových výrobků §102

Cena pro konečného spotřebitele §103

Sazby a výpočet daně z tabákových výrobků §104

Osvobození od daně z tabákových výrobků §105

Přijímání a užívání tabákových výrobků osvobozených od daně bez povolení k přijímání a užívání tabákových výrobků osvobozených od daně §105a

Prokázání zdanění tabákových výrobků §106

Jednotkové balení §107

Dovoz tabákových výrobků v rámci podnikatelské činnosti §108

Oprávněný příjemce tabákových výrobků §109 §109a

Zákaz prodeje za cenu nižší než cena pro konečného spotřebitele §110

Snížení ceny pro konečného spotřebitele §111

Zákaz nákupu za cenu nižší než cena pro konečného spotřebitele §111a

Zákaz prodeje za cenu vyšší než cena pro konečného spotřebitele §112 §113

Značení tabákovými nálepkami §114

Tabákové výrobky neznačené a značené nesprávným způsobem §114a

Porušení povinností při značení tabákových výrobků §115

Daňové přiznání k dani z tabákových výrobků a splatnost této daně §116

Zajištění daně z tabákových výrobků §116a §117

Objednávání, odběr a distribuce tabákových nálepek §118

Objednávání a odběr tabákových nálepek odpovídajících staré sazbě daně §118a

Objednávání a odběr tabákových nálepek odpovídajících nové sazbě daně §118b

Skladování a prodej jednotkových balení cigaret s tabákovou nálepkou odpovídající staré sazbě daně §118c

Hodnota tabákové nálepky §119

Zástavní právo §120

Evidence a inventura tabákových nálepek §121

Vracení tabákových nálepek §122

Nárok na vrácení hodnoty tabákových nálepek v případě změny sazby daně u cigaret §122a

Žádost o snížení úhrady nebo zajištění §123

Podmínky pro vydání rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění §124

Rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění §125

Výše snížení úhrady nebo zajištění §126

Zrušení rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění §127

Povinnosti odběratele v souvislosti se snížením úhrady nebo zajištění §128 §129

HLAVA VI - DAŇ ZE ZAHŘÍVANÝCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

Zahřívaný tabákový výrobek §130

Předmět daně ze zahřívaných tabákových výrobků §130a

Základ daně ze zahřívaných tabákových výrobků §130b

Sazba a výpočet daně ze zahřívaných tabákových výrobků §130c

Jednotkové balení zahřívaných tabákových výrobků §130d

Doprava zahřívaných tabákových výrobků §130e

Zvláštní ustanovení o tabákových výrobcích značených nesprávným způsobem §130f

Množství zahřívaných tabákových výrobků pro osobní spotřebu §130g §131

HLAVA VII - DAŇ ZE SUROVÉHO TABÁKU

Plátce daně ze surového tabáku §131a

Předmět daně ze surového tabáku §131b

Vznik daňové povinnosti ze surového tabáku §131c

Základ daně ze surového tabáku §131d

Sazba a výpočet daně ze surového tabáku §131e

Zdaňovací období §131f

Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání k dani ze surového tabáku §131g

ČÁST ČTVRTÁ §132 §133 §134

ČÁST PÁTÁ - ZNAČKOVÁNÍ A BARVENÍ VYBRANÝCH MINERÁLNÍCH OLEJŮ

Vymezení pojmu značkování a barvení vybraných minerálních olejů §134a

Předmět značkování a barvení vybraných minerálních olejů §134b

Zásady značkování a barvení vybraných minerálních olejů §134c

Vývoz vybraných minerálních olejů §134d

Povinnosti a zákazy při značkování a barvení vybraných minerálních olejů §134e §134f

Základní ustanovení o povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů §134g

Zrušení a zánik povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů §134h §134i §134j

Porušení povinností při značkování a barvení vybraných minerálních olejů §134k

ČÁST ŠESTÁ - ZNAČKOVÁNÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH MINERÁLNÍCH OLEJŮ

Vymezení pojmu značkování některých dalších minerálních olejů §134l

Předmět značkování některých dalších minerálních olejů §134m

Zásady značkování některých dalších minerálních olejů §134n

Vývoz některých dalších minerálních olejů §134o

Povinnosti a zákazy při značkování některých dalších minerálních olejů §134p §134q

Základní ustanovení o povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů §134r

Podmínka pro vydání povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů §134s

Zrušení a zánik povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů §134t §134u

Porušení povinností při značkování některých dalších minerálních olejů §134v

ČÁST SEDMÁ - SLEDOVÁNÍ NAKLÁDÁNÍ SE ZVLÁŠTNÍMI MINERÁLNÍMI OLEJI

Vymezení základních pojmů  §134w

Registrační řízení §134x

Podmínky registrace §134y

Rozhodnutí o registraci §134z

Zrušení registrace na návrh §134za

Zrušení registrace z moci úřední §134zb

Registr osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji §134zc

Omezení nakládání se zvláštními minerálními oleji §134zd

Evidence zvláštních minerálních olejů §134ze

Oznamovací povinnost osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem §134zf

Zajištění zvláštního minerálního oleje nebo dopravního prostředku §134zg

ČÁST OSMÁ - NĚKTERÁ USTANOVENÍ O NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝM TABÁKEM

HLAVA I - SKLADOVÁNÍ SUROVÉHO TABÁKU PRO JINÝ ÚČEL NEŽ PRO VÝROBU TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

Osoba skladující surový tabák §134zh

Registrační řízení §134zi

Podmínky registrace §134zj

Kauce §134zk

Žádost o snížení kauce §134zl

Podmínky pro snížení kauce §134zm

Snížení kauce §134zn

Oznamovací povinnost osoby skladující surový tabák se sníženou kaucí §134zo

Zrušení snížení kauce na návrh §134zp

Zrušení snížení kauce z moci úřední §134zq

Použití kauce §134zr

Rozhodnutí o registraci §134zs

Zrušení registrace na návrh §134zf

Zrušení registrace z moci úřední §134zu

Zánik registrace §134zv

Informační povinnost správce daně §134zw

Registr osob skladujících surový tabák §134zx

Evidence surového tabáku §134zy

HLAVA II - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝM TABÁKEM

Omezení nakládání se surovým tabákem §134zz

Oznamovací povinnost v případě přijetí nebo odeslání surového tabáku §134zza

Doklad pro účely dopravy surového tabáku §134zzb

Zajištění surového tabáku nebo dopravního prostředku §134zzc

ČÁST DEVÁTÁ - PŘESTUPKY

HLAVA I - PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY SPOTŘEBNÍCH DANÍ

Přestupek proti umístění přijatého vybraného výrobku §135

Přestupek proti podmíněnému osvobození od daně §135a

Přestupky proti zajištění daně §135b

Přestupky proti elektronickému průvodnímu dokladu při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně §135c

Přestupek proti dopravě vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání §135d

Přestupek proti zasílání vybraných výrobků §135e

HLAVA II - PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ

Přestupky proti skladování zkapalněných ropných plynů §135f

Přestupky proti dopravě minerálních olejů osvobozených od daně na daňovém území České republiky §135g

Přestupky proti nakládání se zkapalněnými ropnými plyny §135h §135i

HLAVA III - PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z LIHU

Přestupky proti dopravě lihu osvobozeného od daně z lihu na daňovém území České republiky §135j

Přestupky proti oznamování prodeje lihovin §135k

HLAVA IV - PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ A DANĚ ZE ZAHŘÍVANÝCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

Přestupek proti ceně pro konečného spotřebitele §135l

Přestupky proti jednotkovému balení §135m

Přestupek proti oznamovací povinnosti při dovozu tabákových výrobků §135n

Přestupky proti zákazu prodeje a nákupu za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele §135o

Přestupky proti nakládání s tabákovými výrobky §135p

Přestupky proti značení tabákovými nálepkami §135q §135r

Přestupek proti objednání, odběru a distribuci tabákových nálepek §135s

Přestupky proti evidenci a inventuře tabákových nálepek §135t

Přestupky proti vracení tabákových nálepek §135u

HLAVA V - PŘESTUPKY NA ÚSEKU ZNAČKOVÁNÍ A BARVENÍ VYBRANÝCH MINERÁLNÍCH OLEJŮ

Díl 1 - Přestupky proti povinnostem při značkování a barvení vybraných minerálních olejů §135v §135w

Díl 2 - Přestupky proti zákazům při značkování a barvení vybraných minerálních olejů §135x

Díl 3 - Další přestupky na úseku značkování a barvení vybraných minerálních olejů

Přestupek proti povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů §135y

HLAVA VI - PŘESTUPKY NA ÚSEKU ZNAČKOVÁNÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH MINERÁLNÍCH OLEJŮ

Díl 1 - Přestupky proti povinnostem při značkování některých dalších minerálních olejů §135z §135za

Díl 2 - Přestupky proti zákazům při značkování některých dalších minerálních olejů §135zb

Díl 3 - Další přestupky na úseku značkování některých dalších minerálních olejů

Přestupek proti povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů §135zc

HLAVA VII - PŘESTUPKY NA ÚSEKU SLEDOVÁNÍ NAKLÁDÁNÍ SE ZVLÁŠTNÍMI MINERÁLNÍMI OLEJI

Přestupky proti sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji §135zd

HLAVA VIII - PŘESTUPKY NA ÚSEKU NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝM TABÁKEM

Přestupky proti nakládání se surovým tabákem §135ze

HLAVA IX - PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ NEZNAČENÝCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ ZNAČENÝCH NESPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

Propadnutí neznačených tabákových výrobků a tabákových výrobků značených nesprávným způsobem §135zf

Zabrání neznačených tabákových výrobků a tabákových výrobků značených nesprávným způsobem §135zg

Společná ustanovení o propadnutí a zabrání §135zh

HLAVA X - PŘÍSLUŠNOST §135zi §135zj §135zk §135zl §135zm §135zn §135zo §135zp §135zq §135zr §135zs §135zt §135zu §135zv §135zw §135zx §135zy §135zz §135zza §135zzb §135zzba §135zzc §135zzd §135zze §135zzf §135zzg §135zzh §135zzi

ČÁST DESÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §136

Zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně v průběhu insolvenčního řízení §136a §137 §138 §139

HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §140

HLAVA III - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §141

HLAVA IV - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Účinnost §142

č. 693/2004 Sb. - Čl. II

č. 217/2005 Sb. - Čl. II

č. 575/2006 Sb. - Čl. II

č. 261/2007 Sb. - Čl. XIX

č. 270/2007 Sb. - Čl. XI

č. 296/2007 Sb. - Čl. XCVII

č. 37/2008 Sb. - Čl. II; Čl. VII

č. 292/2009 Sb. - Čl. II

č. 362/2009 Sb. - Čl. VI

č. 59/2010 Sb. - Čl. II

č. 95/2011 Sb. - Čl. II

č. 407/2012 Sb. - Čl. II; Čl. III

č. 500/2012 Sb. - Čl. XIII

č. 344/2013 Sb. - Čl. XII

č. 201/2014 Sb. - Čl. II

č. 331/2014 Sb. - Čl. II; Čl. III

č. 157/2015 Sb. - Čl. III

č. 382/2015 Sb. - Čl. II

č. 65/2017 Sb. - §54

č. 4/2019 Sb. - Čl. II

č. 80/2019 Sb. - Čl. VIII; Čl. IX

č. 364/2019 Sb. - Čl. VIII

č. 229/2020 Sb. - Čl. II

č. 299/2020 SB. - Čl. VII

č. 609/2020 Sb. - Čl. XXXII

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 38/2013 Sb.; č. 299/2013 Sb.; č. 375/2013 Sb.; č. 232/2021 Sb.č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

353
XXXXX
xx xxx 26. xxxx 2003
o xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Tento zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx unie1) a xxxxxxxx

x) podmínky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx spotřebními xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tabákových xxxxxxx,

x) xxxxxx barvení x xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vybranými výrobky xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxx rozumí

a) xxxxxxxxx oleje,

b) xxx,

x) xxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx x xxxx,

x) daň x xxxx,

x) xxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) daň x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) daň xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a

g) xxx xx surového tabáku.

(4) Xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx spotřebních daní; xxxxxx xxxxxxxxxxx daní xxx dovozu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx,

x) xxxxx působnosti podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x vybranými xxxxxxx x xx surovým xxxxxxx; při xxxxxx xxxxxx postupují podle xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx stanovené xxxxxxxx Xxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,1a)

x) členským státem xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx členským xxxxxx členský stát x xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxx xxxx daňové xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavcích 3 x 4.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx Jungholzu x Xxxxxxxxxxx (XxxxxxxXxxxxxxxx) xxxxxxxx xx území Xxxxxxxx republiky Xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx Man xxxxxxxx za xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxx,
x) xxxxx Xxx Xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx území Xxxxxxxxx království Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx.

(3) Xx třetí xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx území, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx Kanárských ostrovů, Xxxxxxxxxx ostrovů, britských Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx území xxxxxxx x xxxxxx 349 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Za xxxxx xxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx Xüxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx a Xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx celní xxxxx Evropského společenství x xxxxx uvedených x xxxxxxxx 3.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území xxxxxxx x xxxxxxxx 3.

§3

Vymezení xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx platnosti,

b) xxxxxxx

1. xxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx nejsou při xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxxxx uskladněny nebo xxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxxxx xxxxx,

2. propuštění xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxxxx užití, xxxxx xxxxx x opětovné xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků do xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zušlechťovacího xxxxx a xxxxxx x daňového území Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx daně xxxxxx povinnosti xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx dočasné xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) osvobozením xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu, xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx, vyměřit x xxxxxxxx xxx,

x) daňovým xxxxxxx prostorově ohraničené xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx kterém provozovatel xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§59, 78, 89 a 99), přičemž xxxxxxx xxxxxxxx místa nesmějí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx případu, kdy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komunikace; správce xxxx xxxx stanovit, xx xxxxxx objekty x plochy tohoto xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) provozovatelem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; provozovatel xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx příjemcem xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přijímá xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx dopravované z xxxxxx xxxxxxxxx státu; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx daně skladovat xxx xxxxxxxx; oprávněný xxxxxxxx je daňovým xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxx") xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx podle §52a xxxx 53 prodává xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osvobozené xx xxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx daňových subjektů xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx dopravuje xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx do xxxxxxxx skladu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx vývozu v xxxxx členském xxxxx xxxx příjemci x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx x obecné úpravě xxxxxxxxxxx xxxx6a); tato xxxxx xxxx být xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxx §3 písm. g),

k) xxxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, x protiprávní, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx,

2. xxxxx, x xxxxxxxxxxx, výroba xxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx,

3. každý, x xxxxxxxxxxx, dovoz xxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx pokud se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněně bez xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx připadající xx vyrobené xxxx xxxxxxxx vybrané xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §9; x xxxxxxxxx xxxxxxx osvobozených xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výše xxxx, x které xx vznikla povinnost xxx xxxxxxx a xxxxxxxx, kdyby xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebyly xx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1893/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxx statistická xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX Xxxxxx 2 x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 3037/90 x xxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx, x platném xxxxx,

x) místem pobytu xxxxxx místa trvalého xxxxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x případě, xx xxxx xxxxx xxxx místo xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx správci xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobku x jednotkách xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vybraného xxxxxxx xxxxxxxxx x měřicích xxxxxxxxxx9) uvedených x §47, 69, 84 xxxx 95 a xxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,10)

x) xxxxxxxx projektem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx palivové xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštně xxxxxxxxxxxxxx splňujícího kritéria xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx")&xxxx;xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyrobených x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx biomasy xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx znehodnocení, xxxxx xxxxxxx xxxx nenahraditelná xxxxxx xxxxxxxxx výrobků, xxx x důsledku xxxxxxxxxxxx nepředvídatelné a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx předmětem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, při xxxxxx

1. xxxxxxx výrobek xxxxxxx,

2. z vybraného xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx výrobek, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx podle §45 xxxx. 12,

3. x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uvedený xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx minerální xxxx, xxxxx xx uveden xxx xxxxx kódem xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 12,

x) společně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxxx osob, které xxxxx xxxxxx žijí x společně uhrazují xxxxxxx na xxx xxxxxxx.

"§3a

Kombinovaná xxxxxxxxxxxx

(1) Kódem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx

x) xxxx x xxxx, xxxx x xxxx x xxxx x vína a xxxxxxxxxxxx xxxxxx číselné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx8), xx xxxxx platném x 1. xxxxx 2002,

x) xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx, značkování a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, značkování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštními minerálními xxxxx xxxxxx číselné xxxxxxxx vybraných výrobků xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx o xxxxx x xxxxxxxxxxx nomenklatuře x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx8), ve xxxxx xxxxxxx x 1. lednu 2018.

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx Xxxx 2003/96/ES xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxx nomenklatury x xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx stanoví kódy xxxxxxxxxxxx, které se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx účinnosti zákona, xxxxxx se kódy xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§3x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.3.2019

§4

Xxxxxx daně

(1) Plátcem xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,

x) která xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjemcem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, jíž xxxxxxx xxxxxxxxx daň přiznat x zaplatit v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§9 xxxx. 1), xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx [§9 xxxx. 3 písm. a)],

b) xxx vznikla xxxxxxxxx xxx přiznat x xxxxxxxx

1. xxx xxxxxx (§9 odst. 2),

2. x případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxx [§9 xxxx. 3 xxxx. x)],

3. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, pro jiné xxxxx, xxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx [§9 xxxx. 3 písm. x)],

4. v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx [§9 xxxx. 3 písm. x)],

x) xxxxx uplatňuje xxxxx na vrácení xxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§15, 15a, 55 xx 57),

d) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx níž xxxxx k porušení xxxxxx xxxxxx [§9 xxxx. 3 písm. x) x §28]; xx xxx xxxxxxxx x nerozdílně odpovídá xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, která xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx porušení xxxxxx xxxx pokud lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xxx xxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu x jiném členském xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx dopravy xxxxxxxxx xxxxxxx určených xxx účely xxxxxxxxx [§9 xxxx. 3 xxxx. g)],

f) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výrobky, aniž xxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx osobní xxxxxxxx, nebo xxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx vybrané výrobky, xxxx xxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxx výrobky xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx daně; xx daň xxxxxxxx x nerozdílně xxxxxxxx xxxx právnická nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx uvedeném xxxxxxxxxx xxxx dopravě xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daň přiznat x zaplatit xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx (§9 xxxx. 4), xxxx

x) která je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx členského xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx x §33 xxxx. 2 xxxxxxxxxx zástupce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nesplní xxxxxxxxxx uvedené v §33e odst. 1, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Osoba x xxxxxxxx osob xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xxxxxx 1 x 3 a písm. x) x x §14 odst. 2 x 3 je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx a zaplatit. Xxxxx xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, kdy xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně, xxxx-xx xxx xxxx xxxxxx xxxx registrována. Xxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx samostatně.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx volného xxxxxxxx oběhu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxx xxxx vybrané výrobky xx xxxxxxx daňového xxxxx uvedeny. V xxxxxxx, xx uvedení xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxx daňového xxxxx xxxx neoprávněné, odpovídá xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx daň xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxx jménem xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X případě, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx neoprávněný, xxxxxxxx za xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoba, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Pro xxxxx odstavce 1 xxxx. x) se xx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxx osobní xxxxxxxx xxxxxxxx množství, xxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx zkapalněných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx náplně do 40 kg xxxxxx, xxxxxxxx dopravované x xxxxxxx nádržích (§63 xxxx. 2) zvýšené x 20 l,

b) xxxxxxxxxxxx ropných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x hmotnosti xxxxxx xx 40 xx xxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxx,

x) lihovin xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a popis xxxxxxx 10 x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx 110 l,

e) xxxxxxxxxxxx 20 l,

f) xxxx 90 x, x xxxx x xxxxxxxx xxx 60 x,

x) xxxxxxx 800 xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx doutníků x xxxxxxxxx nejvýše 3 x/xxx 400 xxxx,

x) xxxxxxxxx doutníků 200 xxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx 1 xx.

(6) Xxx posouzení, xxx se x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx osobní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx ustanovení odstavce 5. Xxxxxxx xx xxx tyto účely xxxxxxx ustanovení §32 xxxx. 2, 4 x 5 xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx zdanění xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Na daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx či xxxxxxxx x dopravě xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak (§6). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (§4 odst. 6, §32 xxxx. 2, 4 x 5).

(2) Daňový xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobky podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx obsahovat xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx pobytu x xxxxxx identifikační xxxxx, xxxx-xx přiděleno, nabyvatele,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx přiznat x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výši spotřební xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx,

x) xxxxx daňového xxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx prodávající xxxxxxx xxx prodeji xxxxxxxxx výrobků bezodkladně xxxxx, xxxx obsahovat xxxx údaje:

a) xxxxxxxx xxxxx xxxx jméno, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, sídlo xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx vznikla xxxxxxxxx xxx přiznat x xxxxxxxx, x xxxxxx název, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx daně xxxxxx,

x) xxxxx vystavení xxxxxxx x prodeji,

f) xxxxx xxxxxxx x prodeji.

(4) Xxxxxx x dopravě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx výrobky xxx xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx doklad xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxx o xxxxxxx podle odstavce 3. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx obsahovat xxxx údaje:

a) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx místo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, odesilatele,

b) xxxxxx xxxxx určení a x případě, že xx xxxx možné, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx dopravovaných xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxxxxxx daňového xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxx,

x) číslo xxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxx dovozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oběhu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx x xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx volného xxxxxxxx oběhu lze xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dokladem, dokladem x prodeji, dokladem x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Xx xxxxxxx xxxxxxx uvedené xx xxxxxxx daňového xxxxx xxxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, dokladu x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, jako xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zahájením dopravy xxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx portálu xxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx podle odstavce 5 xx hledí, xxxx xx byly xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx oznámeno.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxx nevykonává xxxxx xxxxxxxxxxx hospodářskou xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx byly zdaněny x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx od daně, xxxx-xx xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §53 xxxx. 5.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxx osvobozených xx daně, xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, přijímajícího xxxxxxxxx,

x) množství xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, u nichž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx název, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) datum xxxxxxxxx xxxxxxx o osvobození xx xxxx,

x) číslo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx daně.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx dovezených vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx prokazuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxx osvobozených xx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx celního xxxxxx xxxxxxx oběhu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o vyměření xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx od xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak (§50). Xx xxxxxxx výrobky xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx bez dokladu x xxxxxxxxxx xx xxxx xx hledí, xxxx xx byly xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, pokud byl xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přijat xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§7

Xxxxxxx daně

Předmětem xxxx xxxx xxxxxxx výrobky xx daňovém xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§8

Vznik daňové xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výrobou xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx dovozem xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§9

Xxxxx povinnosti xxx xxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx dovozu xxxxxxxxx výrobků  na xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx vzniká xxxxxxxxx xxx přiznat x xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx dluhu, xxxxx xxxxxxx výrobky nebyly xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx clu, xx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx, xx celní xxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxx, xxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxx. Xxx dovozu xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně, vzniká xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx jiné xxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx byla xxxxxxx xxx, okamžikem xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, než xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ztráty nebo xxxxxxxxxxxx; xx ztrát x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx prodeje xxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) nebo dnem xxxxxxxx, xx plátce xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxx, x to xxx dnem, xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx dopravy xxxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx (§28),

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky nebo x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx území České xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) v xxxxx členském státě x xxxx dopravovány xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k provozování xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx; xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13b a které xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx povolení uvedeny xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ani nevykonává xxxxx samostatnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx daňové xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx vzniká xxxx xxxx pozbytí nebo xxxx propachtování obchodního xxxxxx nebo jeho xxxxx tvořící xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx náleží xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx režim xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

§10

Xxxxx a xxxxxxx xxxx

Xxx xx vypočte xxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxx xxxx stanovené xxx xxxxxxxxx vybraný xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxx od xxxx

(1) Xx xxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx výrobky

a) xxxxxxxx, pokud se xx ně vztahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v osobních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, člena xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx hmot xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx z xxxxxxx xxxxxxx31a), xxxxx xxxxxxxxxx od cla, x výjimkou vybraných xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx České republiky x jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oběhu,

b) xxxxxxxxx xxx xxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx nařídí xxxxx podle §137,

x) xxxxxxx platnosti,

d) dovezené xxxx dopravené x xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx síly xxxxx, které jsou xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx jídelen; xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx s osvědčením x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxx vzoru x xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx,17a)

x) xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §15 xxxx. 1; tyto xxxxxxx xxxxx xxx dopravovány x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §27 xxxx 27c, x x osvědčením o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,17a)

x) xxxxxxxx xx třetích xxxx, pokud jsou xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx mezinárodními smlouvami x těmito xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx členy, xxxxx xxxx tyto xxxxxxx výrobky x xxxxx omezení a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zakládajícími xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx daně z xxxxxxx hodnoty.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx pro xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, pohlíží xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx výrobky, xxxx by xxxx xxxxxxxx za ceny xxx xxxx.

(3) Vybrané xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle odstavce 1 xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x přijímání x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, podle xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx uživatel xxxxxxx uplatnit xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxx, jinak xxxxx xx vydání vybraných xxxxxxx bez xxxx xxxxxxxxx. To xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 5.

(2) Xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx musí xxx současně i xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx navrhuje propuštění xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxx xxxxxx volného xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx bez xxxx xxxxxxxx prokazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osvobozených xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, má xx za xx, xx nárok na xxxxxxxxxx vybraných výrobků xx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Stanoví-li xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx vydání vybraného xxxxxxx xx xxxx xxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přijímání x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vybraný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx povolení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Uživatel xx xxxxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxxxx vybraný xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x povolení k xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osvobozených xx daně.

§13

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx lze xxxxxxxx x xxxxxx pouze xx základě pravomocného xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Vybrané xxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx uvedeného x povolení k xxxxxxxxx x užívání xxxxxxxxx xxxxxxx osvobozených xx daně.

(3) X xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x užívání xxxxxxxxx xxxxxxx osvobozených xx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx povolení xxx xxx jeho xxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osvobozených od xxxx

(1) Je-li v xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx uvedeno xxxx xxxxxxxxxx, správce daně xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Správce xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přijímání a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx těchto vybraných xxxxxxx.

§13x vložen právním xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§13x

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osvobozených xx xxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně xxxxxx xxxxxx dnem, kdy xxxxxx právní moci xxxxxxxx k provozování xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx kterém jsou xxxxxxxx vybrané xxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

§13x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§13x

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a užívání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně x xxxx xxxxxx

Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x užívání xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx, než xxxxx byl v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxx 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxx vážných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osvobozených od xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§14

Xxxxxxx daně plátci

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx plátci xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx

x) jejich xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx výstup xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské unie,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx uvedení xx režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od daně; xxx může být xxxxxxx jenom xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřevzaté xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx vypořádání xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx; daň může xxx vrácena xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxx za tyto xxxxxxx xxxxxxx neobdržel xxxx pokud xxxx xxxxxx kupujícímu xxxxxx.

(2) Xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx úkolů veřejnoprávního xxxxxxxx, xxxxxx nárok xx vrácení xxxx xx podmínek, xx

x) xxxx odesláním vybraných xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx uplatní xxxxx na xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx výrobky xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx průvodním dokladem (§30),

x) předloží xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjednodušeného průvodního xxxxxxx řádně potvrzené xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx doklad x xxx, že xxx xx vybrané xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx státu, xxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x

1. zaplacení xxxx x členském státě xxxxxx,

2. zaplacení xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výjimkou nepředvídatelné xxxxxx xxxx znehodnocení, xxxx

3. skutečnosti, že xxxxxxx výrobek xxxx x členském xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daně xxxx xx xx xx xxxx osvobozen, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x zdaněných xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správce daně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx značení xxxxx xxxxxx zákona byla xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxx xxxx splnění xxxxxxxx podmínky xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x).

(3) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx, že xxx xx xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky a xxxx výrobky byly xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx (§33), a xxxxxx x tom, xx xxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v tomto xxxxx členském státě, xxxxxx nárok na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx ztráty xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ztráty xxxx xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxx na xxxxxxx xxxx doložen xxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxx xxxx zaplacena v xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků uvedených xx volného daňového xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu, pokud xxxxxxx výrobky xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx-xx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx (§18).

(6) Xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx plátce xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx rozdílu xxxx xxxxxx xxxxxxxx obdobně xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxx daně neuplatní xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx uvedení xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(9) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx upravuje xxxxxx §28 xxxx. 10 xxxxxx zákona pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx xxxxxxx, §54 xx 57 xxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x §78 xxxx. 6 xxx případy xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx.

(10) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 se xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx 15a, pokud xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vyvezly xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§15

Xxxxxxx xxxx osobám xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

(1) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,22) (dále xxx "xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx") xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx mise x xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxx"), xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx orgány xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace,

d) xxxxxx Evropské unie,

e) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx23) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx24) xx xxxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx služebního personálu x xxxxxxxx služebné xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx pro Českou xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx zastoupení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxx státním xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx trvale přidělen x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx funkcí xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx je členem xxxxxxxx xxxx akreditované xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx pobytu xx xxxxxxx území České xxxxxxxxx,

x) xxxx rodiny xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx x), pokud x xx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, dosáhl xxxx 15 xxx, xxxx státním xxxxxxx Xxxxx republiky a xx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Zaplacená xxx xx vrací

a) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xxxxx jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, maximálně v xxxxxxx, x jakém xx xxxxxxx xxx xxxxx osobě požívající xxxxx a imunit x xxxxx státu,

b) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), která xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxx xxxx vysílající xxxx xxxxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxx ceny xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx do xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč xx xxxxxxxxxx rok, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. e) xxxxxxxxx xx xxxx 100&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx do xxxx 50&xxxx;000 Xx xx kalendářní xxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx, ale xx xxxxx mimo xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxx 250&xxxx;000 Xx za xxxxxxxxxx rok,

d) osobě xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. e), xxxxx xx akreditována xxx Xxxxxx republiku, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xx výše 10&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx rok,

e) xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 písm. b) x x) xxxxxxxxx xx xxxx 500&xxxx;000 Xx xx kalendářní xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhlášená ve Xxxxxx mezinárodních xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxx omezení,

g) osobě xxxxxxx x odstavci 1 písm. x), xxxxxx členů xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxx do xxxx 100&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhlášená xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nestanoví jinak.

(3) Xx limitu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx výrobky xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x) dopravené x jiného členského xxxxx xxxx dovezené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x imunit xxxxxxxxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterého xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4) Ministerstvo zahraničních xxxx potvrdí xxxxxxx xxxxxxxx vzájemnosti u xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. a) xxx z xxxxxxxx xxxx, xx které xx vzájemnost při xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx i x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx daňového xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zaplacené xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období, xxx xx uskutečnil nákup xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx obsahující xxxxxxxxx xxx. Nárok xx xxxxxxx xxxx této xxxxx zaniká xxxxxxxxx 31. xxxxx kalendářního xxxx, který následuje xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx vybraných xxxxxxx; xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x). Xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xx xxxxx xx vrácení daně x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Osoba xxxxxxxxxx výsad a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro vlastní xxxxxxx x spotřebu.

(6) Xxxxx požívající xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x cenách vybraných xxxxxxx, pokud cena xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daně xxxxxxxxx jednomu prodávajícímu x jednom kalendářním xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxx xxx zaplacená x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx cena xx xxxx vybrané xxxxxxx xxxxxx daně xxxxxxxxx jednomu xxxxxxxxxxxxx x jednom xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 8 xx xxxxx xxx 4&xxxx;000 Xx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx nákup xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx motorů nebo xxx xxxxxx tepla.

(7) Xxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dokladem xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §5, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Jestliže nakoupené xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx než xxxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 5, xxxxxx x prodeji xxxxxxxxx výrobků, který xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx po xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků,

d) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx uskutečnění xxxxxxx,

x) xxxxx daně,

g) xxxx xxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx x daňovém xxxxxxxx, xxxxx xx podává xx tiskopise předepsaném Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Daňové xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, a to xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx; to xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xx xxxxx datu xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx předchozí xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Osoba xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx první xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a imunit xxxxxxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně, xxxxxx xxxxxxxx xx toto xxxxxxxxx xxxxxx nepodává.

(10) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxx povinnosti xx xxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxx je u xxxxx xxxxxxxxxx výsad x imunit xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx rok x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) kalendářní xxxxxxxxx.

(12) Xxx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x zvláštní xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx diplomatické xxxx, xxxxxxxx mise nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx jeho xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x písmenu x),

x) xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx správci daně xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), včetně xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx přiznání xxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx konzulární úřad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), včetně xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx sídlem x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) orgán Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx podává daňové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx správci daně xxxxxxxxxxxxxx působnost na xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) podávají xxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxx.

(13) Xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx 30 xxx xxx xxx, kdy xxx xxxxx na xxxxxxx daně xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vzniknou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx, správce xxxx xxxxx osobu požívající xxxxx x xxxxxx, xxx ve lhůtě xxxxxxxxx správcem xxxx xxxx xxxx pochybnosti xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx nevrátí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vady xxxx pochybnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx daňového xxxxxxxx.

(14) Osobě xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. d) xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx 6 xxxxxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxxx.

(15) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, která xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ustanovení, nemůže xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx daně xxx xxxxxx vybrané xxxxxxx xxxxx §14, 15a, 54 xx 57.

§15x

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx cizích států

(1) X rozsahu, x xxxxx ozbrojené síly xxxxxxxxxxxx státu24a), který xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxx xxx xxx, nakoupí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nárok na xxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx se xxxxx xxxxxxxxxx silám xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výše 500 000 Xx za xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx limit xx nepoužije xxx xxxxxxxxx oleje xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. a) x x) nebo xxxxx §45 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x j) xxxxxxxxx xxx služební xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xx daňové xxxxx Xxxxx republiky, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ozbrojené xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do výše 100&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx.

(4) Do xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx osvobozené od xxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx ozbrojené xxxx xx xxxxxxx zdaňovacím xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5) Xxxxx na vrácení xxxx se prokazuje xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §5.

(6) Vojenské xxxxxx ozbrojených xxx24a) xxxxxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx x civilní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx x správce xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, a to xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxxxxxxxxx státu xxxx xxx účel vracení xxxx postavení daňového xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(8) Správce xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx uplatněn u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxx kalendářního měsíce, xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx měsíci, ve xxxxxx xx nákup xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx.

(9) Z xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxx uplatněn xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx bezúplatně, xx xxxxxxxx orgán, který xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx daň prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx xxxxxx správci xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 ve xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx kalendářního měsíce, xx xxxxxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Ozbrojené xxxx xxxxxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nárok xx vrácení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14, 15, 54 xx 57.

§16

Xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx

Xxxxx na xxxxxxx xxxx zaniká, xxxx-xx uplatněn xx 6 xxxxxx ode xxx, xxx xxxx xxx poprvé xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxx x opětovnému xxxxxxx xxxxx vybraného xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx dnem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx volného xxxxxxxx oběhu xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxx navrácení v xxxxxxxx xxxx.

§17

Xxxxxxxxx období

Zdaňovacím xxxxxxx xxx xxxxxxx výrobky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

§18

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

(1) Plátci, xxxxxx vznikla xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daňové přiznání xxxxxxxxxx xx každou xxx, a to xx 25.xxx xx xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx tato xxxxxxxxx vznikla, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx; xx xxxxxx xxxxx x stejným xxxxxxxx jsou plátci xxxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jímž je xxxxxxxx propuštění xxxxxxxxx xxxxxxx xx příslušného xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daně nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vrácení xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx období, xxxxx xx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx dne, kdy xxxxx na vrácení xxxx xxxx být xxxxxxxxx uplatněn, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§88 odst. 4 x 5). Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Dodatečné xxxxxx přiznání nelze xxxxxxxx x dovážených xxxxxxxxx výrobků.

(4) Daňové xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx řízení20), xx xxxxxxxx v §136a.

(5) Xxx xx xxxxxxx xx 40. xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx povinnost xxx xxxxxxx a zaplatit, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 x vybraných xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §8 nebyly xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx a xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx první pracovní xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Vznikne-li xxxxxxxxx xxx přiznat x xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x), daňové xxxxxxxx xx podává x daň xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx zjištění ztráty xxxx znehodnocení vybraných xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx povinnost xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxx xx podává a xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pracovní xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxxx osvobození xx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xx

x) xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxx (§24 xx 27f).

(2) Xx xxxxxx xxxxx xx považuje

a) xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx výrobků, ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx výrobky xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, přijímá xxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx (§59 x §78 xxxx. 3), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skladuje, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx odesílá, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx (§59, 89 a 99).

(3) Xxxxxxx výrobky xx xxxxx vyrábět xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§59 xxxx. 2, §78 xxxx. 3, §89 xxxx. 3, §99 xxxx. 3 x 5 x §100a xxxx. 1). Porušení xxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx obecnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx vybrané xxxxxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 5, §59 odst. 3).

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx společně x xxxxxxxxx výrobky, xxxxx xxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx daně, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx uvedené do xxxxxxx daňového xxxxx, xxxxx byly umístěny x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§3 xxxx. x)] x den, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právní xxxx, x xx nejdéle xx xxxx šesti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx výrobky xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§59 xxxx. 3).

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo dočasné xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx upravující xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(7) X případech xxxxx §13b jsou xxxxxxx xxxxxxx osvobozené xx xxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxx x užívání xxxxxxxxx výrobků osvobozených xx daně umístěné x prostorově xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx které xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx daně xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§19a

Provozování daňového skladu

(1) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xxx dojde k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nového xxxxxxxx xxx dne xxxx oznámení.

§19a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§19b

Další xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx pro vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx způsobem a xx výši stanovené xxxxx zákonem.

(2) Zajištění xxxx se xxxxxxxxx xxx každý daňový xxxxx samostatně.

§19b vložen xxxxxxx předpisem x. 331/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§19c

Povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx evidenční xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Je-li x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx skladů, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu ke xxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxxxxxx.

§19x vložen právním xxxxxxxxx č. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§20

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx daňového xxxxxx x moci úřední

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxx po xxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců bez xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x moci xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která byla xxxxxx provozovateli xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx osoba, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 2 xxx xx zrušení xxxxxx povolení.

§20x

Xxxxxxx zajištění xxxx

(1) Xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně xxxxxxxx podle daňového xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx výši případného xxxxxxxxx daně xxxxx xxxxxx zákona xxx, xxx xxxxxxx výše xxxxxxxxx byla xxxxxxxxx.

§20x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 407/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§20x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx daň

Hrozí-li nebezpečí x prodlení, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx okamžikem xxxx xxxxxx. Správce xxxx současně x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 407/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§21

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxxxx

x) složením xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx daně, xxxxxxx xxxxxxxxx nevzniká xxxxx na xxxx xx xxxxxxx částky,

b) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně, xxxx

x) xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xx-xx xxx xxx zajištěna xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx splní zaručenou xxxx xxxx a xxxxxx příslušenství xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx listině.

(3) Správce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx, xxxxx daň xxxx zaplacena x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, správce xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx zaplacena x xxxxxxx xxxxx xxxx splatnosti x xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx příslušenství, xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx marná.

(5) Xxxxxxx xxxx x xxx udání xxxxxx xxx ručení vypovědět, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 16. xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně. Xxxxxxx však xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx ručit xx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vzniknou.

(6) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak (§58 a 77),

x) xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx vybrané xxxxxxx, u nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx xx zdaňovacím období, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx však xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx daně, která xxxxxxxxx xx vybrané xxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx roce bezprostředně xxxxxxxxxxxxxx zdaňovacímu xxxxxx, xx kterém se xxxxxxxxx xxxx poskytuje,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x běžném xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxx poskytuje; to xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx zdaňovacím xxxxxx xxxxxxxx x daňovém xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx a x xxxxx daň xxx xxxx zajištěna podle xxxxxxx x),

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx daně, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx výrobky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x běžném xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx zajištění xxxx xxxxxxxxx; xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx výrobků, které xxxx x tomto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx skladu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně x x nichž xxx xxx není xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx x) xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx přímého dodání.

(7) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxx xxxxxxxxxx běžného roku xxxxxxxxxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxx daňový xxxxx založen.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zajištění xxxx x xxxxxxxx správci xxxx podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx výrobě xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Provozovatel xxxxxxxx skladu xx xxxxxxx sledovat výši xxxxxxxxx xxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxx xx xxxx xxxxxx zdaňovací xxxxxx xx xxxxx než xxxxxx tří dvanáctin xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, x xxx dvanáctin xxxx xxxx, která xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu v xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištění xxxx xx xxxxx 10 xxx ode xxx xxxxxxxx rozdílu. Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx bylo xxxxx odstavce 11 xxxxxxxxxx x snížení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxx daně.

(10) Xxxxx xxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx vybrané xxxxxxx xxxxxxx provozovatelem xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x 20 % xxx výše zajištění xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx správce xxxx x snížení xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x žádosti xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx byla postoupena. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx bez xxxxxxx xx 10 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxx nebo o xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx o upuštění xx xxxxxxxxx daně, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx a xxxx xxx platební xxxxxxxxxx, xx schopen xxxx xxxxxx xxxx peněžním xxxxxx x aktivně xxxxxxxxxxxx x orgány Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx prokazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhům xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxx x upuštění od xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tuto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxx. O xxxxx prodloužení lhůty xxxxxxx xxxx žadatele xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx o upuštění xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; tuto lhůtu xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(14) K xxxx žádosti xxxxxx xxxx uplynutím xxx xxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(15) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxx skutečností, xx xxxxxxx základě bylo xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x to xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne vzniku xxxxx.

(16) Správce xxxx xxxx změnit xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx pokud xx xxxxx skutečnosti, na xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx daně sníženo xxxx bylo xx xxx upuštěno.

(17) Xxxxxxxxxx x zajištění xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxx, x výjimkou §58 odst. 1, §77 xxxx. 1 x 2, §90 x 116a.

§21x

Xxxxxxxx ručitele

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx správcem xxxx.

(2) Xxxxxxxxx nemůže xxx

x) xxxxxxx nebo člen xxxxxxxxxxxx nebo dozorčího xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) osoba, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx má xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx 5 % xxxx více hodnoty xxxxx xxxx podílů x hlasovacím xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx být xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ručením, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně, který xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxx. Povolení xxxxxxxx xxx ručením xx součástí povolení x provozování daňového xxxxxx.

(4) Xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxx územní působnosti xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx dopravu xxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Povolení xxxxx lze xxxxx xxxxx takové osobě, xxxxx xxxxxxxx situace xx taková, xx xxxx za xxxxx, xxxxx ručí, zaplatit xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o schopnosti xxxxxxxx plnit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Správce xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx po žadateli x povolení ručitele xxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x upuštění xx xxxxxxxxx daně.

(8) Xx-xx odejmuto povolení xxxxxxxxx daně xxxxxxx xxx provozování xxxxxxxx xxxxxx, rozhodnutí xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx doručí xxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx odkladný xxxxxx.

(9) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx a daň xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu, xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x odejmutí povolení xx doručí osobě, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx povolení nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky xxxx orgán Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx ručitelské povinnosti xxxxxxxxx, xxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxxx den xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x ručení.

§22

Oprávněný xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx příjemce xxx xxxxxxxxx přijímání xxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx na xxxxxxx pravomocného xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxx, xxx vybrané xxxxxxx xxxxxxxxx přijímat xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

§22a

Další podmínka pro xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přijímání xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx opakované xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§22b

Zrušení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přijímání vybraných xxxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 3 po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx, xxx bylo xxxx povolení xxxxxxx, xxxxx návrh xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 2 let xx zrušení xxxxxx xxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx příjemce xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxx xxxxxxx jednorázově xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx povolení xxx jednorázové přijetí xxxxxxxxx výrobků xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolení.

§23x

Xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxx jednorázové xxxxxxx vybraných výrobků

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zajištění xxxx.

(2) Xxxx zajištění xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxx přiznat x zaplatit xx xxxxxxx těchto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xx poskytuje složením xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§23x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně, xxxxxxxxxx-xx tento návrh xxxx nebo nemá-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx úplnosti.

(2) Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx jednorázové přijetí xxxxxxxxx výrobků xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§23x

Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx jednorázového xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) uplynutím 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§23x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§23x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných výrobků

(1) Xxxx splatnosti daně xxxxxxxxx daně zaniká x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx vznikl x xxxxxxxx xxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxx bez xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§24

Doprava xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx od xxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx lze x xxxxxx podmíněného osvobození xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak (§58a),

x) x xxxxxxxx skladu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx dopravy xxxxxxxxx výrobků osobám xxxxx §11 xxxx. 1 písm. x),

x) x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx skladu, xx místa xxxxxx xxxx do místa xxxxxxx dodání x xxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. d).

(2) Pokud xxxx vybrané výrobky xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně seznam xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx provozovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxx, xxxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx jinak [§58 xxxx. 2, 3, 4 x §58 xxxx. 5 písm. x)]. Pokud provozovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x). Výjimka se xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx oprávněný odesílatel xx provozovatelem xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. X použití xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxx příslušný xxxxxx xxxxxxxx skladu. Xxxxx xxxxxxxxx daně xxxxx §21 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx v režimu xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx, xx provozovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx tak, xxx odpovídalo xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, poskytuje xx zajištění xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxx daně. Xx xxxx zajištění xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx úrok x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxx xx považuje xx zajištěnou xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx. Pokud xxxx xxx xxxxxxxxx ve xxxxx splatnosti xxxx xxxxxxxxx tímto zákonem, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx daně xx xxxxxx xxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vlastník xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx s xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daňového skladu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx souhlasí.

(5) Xxxxxxx vybraných výrobků xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx výrobky xxxxxx xxxxxx xxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx propuštění xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx volného xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx obdržení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxx") xxxxx §26 xxxx. 4 xxxx po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §27c odst. 1.

(6) Xxxxxxx vybraných výrobků x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxx dodání xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx vybraných výrobků x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx průvodního dokladu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxx dopravu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx27c) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx systém") xxxxxxxxxxx xxxxxx úřadem. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu, xx povinen x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx výrobky xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §37 nebo 38 x, pokud xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, umístit xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx skladu.

(7) Pokud xxxx poskytnuto zajištění xxxx pro dopravu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx poskytnuto xxxxxxxxx xxxx, rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxxx daně xx 5 xxxxxxxxxx xxx poté, co xxxxxxxxxx prokáže xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vybraných výrobků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx (§27a, 27b, 27d, 27e xxxx 27f), x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx zajištění xxxx xxxxxxxx.

(8) Provozovatel xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx výrobky do xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7.

(9) Zahájenou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nelze x xxxxx průběhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx o xxxxxx xxxxxx spotřebních xxxx27d).

§25

Doprava xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx členskými xxxxx

(1) Xxxxxxx výrobky lze x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) v xxxxx xxxxxxxx státě nebo xx oprávněného xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. provozovateli xxxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněnému xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xx místa xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx daňovém území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x),

x) xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx

1. xx daňového xxxxxx xxxx oprávněnému xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx,

2. do xxxxx vývozu vybraných xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě,

3. příjemci xxxxx xxxxxxxx Xxxx x obecné xxxxxx xxxxxxxxxxx daní6a) v xxxxx členském xxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, oprávněným xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přes xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

1. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněnému příjemci x xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xx xxxxx xxxxxx vybraných výrobků x jiném xxxxxxxx xxxxx,

3. příjemci xxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxx spotřebních xxxx6a) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx přijímajícího daňového xxxxxx xxxx oprávněný xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxx xxxx xxxxxx míst xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněný xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx dny před xxxxxxxxx dopravování xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Pokud oprávněný xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dále neplní xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 3 xxxx. x) nevydá xxxxxx xxxxxxxxxxx odesílateli xxxxxxxxxx xxx podle §26 xxxx. 4 xxx xxxxxxx x místa xxxxxx v režimu xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxxxx §27c xxxx. 2 xx xxxx xxxx let xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxx oprávněný xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně ve xxxx daně, xxxxxx xx xxx povinen xxxxxxx x zaplatit xxx xxxxxxx dopravovaných xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Zajištění xxxx xxx xxxxxx xxx všechny xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx provozování xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx oprávněný odesílatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo oprávněného xxxxxxxxxxx udělit xxxxxxx x xxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx dopravce xxxx vlastník xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx souhlasí. Xxxxx xxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x místa xxxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, poskytuje xx zajištění xxxx xxx každou xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx postupuje xxxxx §24 xxxx. 3.

(5) Xxxxxxx vybraných xxxxxxx podle odstavce 1 písm. b) xx xxxxxxxx okamžikem, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxx, xxxx okamžikem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Doprava xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1 x 2 xxxx xxx zahájena xxxxx xx xxxxxxxx referenčního xxxx podle §26 xxxx. 4 nebo x xxxxxxx nedostupnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §27c xxxx. 1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3 může xxx zahájena xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx daně17a).

(6) Doprava xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného osvobození xx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodů 1 x 3 xx xxxxxxxx okamžikem převzetí xxxxxxxxx xxxxxxx příjemcem. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §37, 38 xxxx 39 x, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx. Doprava xxxxxxxxx xxxxxxx v režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celním úřadem.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x doprava xxxx ukončena, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx daně xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxx, xx xx xxxxxxxxx příjemci xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx přijetí vybraných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx splněny (§27a, 27b, 27d, 27e xxxx 27f), x xxxxxxxxx daně vrátí xxxxx, která zajištění xxxx poskytla.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx výrobky x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx, xxxx prostřednictvím elektronického xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxxx výrobků. X xxxxx případě postupuje xxxxx §27 xxxx. 7.

(10) Zahájenou dopravu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx směrnice Xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx27d).

§26

Návrh elektronického xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxx x xxxxxxxxxxxxx průvodním xxxxxxxx. Xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §27c xx 27f xxxx §100 nebo dopravy xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx osobám xxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx27e).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo oprávněný xxxxxxxxxx xxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxx elektronického xxxxxxx.

(3) Xxxxx elektronického průvodního xxxxxxx zašle xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, který xxxxxxxxx x propuštění vybraných xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx volného xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx uvedených v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx, xxxxxxx bezodkladně x této skutečnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nevykazuje-li xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx podmínka xxxxxxxxx xxxx xxxxx §24 xxxx. 3 xxxx 4 nebo §25 xxxx. 4 x xxxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. 7.

(5) Orgán xxxxxxx x odstavci 3 je oprávněn xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x platnosti xxxxx xxxxxxxxx v návrhu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx odstavce 4 xxxxxxx fyzickou kontrolu, xxx xxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxx Komise, xxxxxx se provádí xxxxxxxx Rady x xxxxxx xxxxxx spotřebních xxxx28).

(7) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx výrobků.

§27

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x během xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně

(1) Xxxxx xx xxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. b) bodu 3 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx Rady x xxxxxx xxxxxx spotřebních xxxx27e), xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 7, xxxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského státu, xx kterém xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného osvobození xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §24 do xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx místa xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad bezodkladně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladu xxxxxx jako xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného osvobození xx daně uskutečňována xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 nebo xxxx. 7, xxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 xxxx. x), správce xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx státu elektronický xxxxxxxx doklad, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenému xx xxxxx dokladu x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro místo, xx kterém má xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx správce xxxx odlišný xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx doklad obdržel.

(3) Xxxxx xx doprava xxxxxxxxx výrobků v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2, xxxxx xxxxxxx v §26 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx celního režimu xxxxxx, není-li tímto xxxxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhoduje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx x daňového xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud je xxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 2, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, propustí xxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobky do xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx bezodkladně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, osobě, xxxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxx dopravuje. X xxxxxxx dopravy vybraných xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zrušit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 5 xxxx §25 xxxx. 5.

(7) Xxxxxxxxxxxx odesílajícího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx ukončení dopravy, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx osobám xxxxxxxx x §11 xxxx. 1 písm. x). Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení Komise, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxx úpravě xxxxxxxxxxx xxxx28).

§27x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně

(1) Po xxxxxxx vybraných výrobků xxxxxxxxxxxx xxxxxxx skladem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x místě přímého xxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §25 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nejdéle xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx pomocí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušnému místu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx dopravy, x výjimkou xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx stanoví xxxxxxxx Xxxxxx, kterým xx provádí xxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx28).

(2) Xx xxxxxxx vybraných xxxxxxx osobami xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dní po xxxxxxxx dopravy podle §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx elektronického systému x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx správci daně xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx nebo xxxxx xxxxxx. Nemá-li xxxxxxxx xxxxx nebo místo xxxxxx xx daňovém xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx oznámení xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx dopravy, x výjimkou xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx znehodnocení, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx daně. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx podmíněného osvobození xx xxxx stanoví xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx28). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx stanoví nařízení Xxxxxx o osvědčení x osvobození xx xxxxxxxxx daně17a).

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §11 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nejdéle xx 5 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxx podle §25 xxxx. 1 písm. x) bodu 3 xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx spotřební xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx spotřební xxxx stanoví nařízení Xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx daně17a).

(4) Správce xxxx xxxxx odstavce 1, 2 xxxx 3 xxxxx správnost x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, uvědomí xxxxxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx tento příjemce xxxxxxxxxx odstraní. Pokud xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx neobsahuje xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků v xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 4 provést xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx uvedené x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Správce daně xxxxx odstavce 1 xxxx 2 zašle xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného osvobození xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Správce xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 sdělí xxxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx §25 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 nebo 3, xxxxx xxxxxxx xxxx místně příslušný xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx xx doprava xxxxxxxxx xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uskutečňována xxxxx §24, správce xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx oznámení x xxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§27x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx vybraných výrobků x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků v xxxxxx podmíněného osvobození xx xxxx uskutečňována xxxxx §25 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výrobky xx xxxxxxx xxxxxx vývozu. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx správnost x xxxxxxxx údajů uvedených x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx, zašle xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx výrobků v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, ke xxxxxx došlo x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, celní xxxx, který xx xxxxxxx území České xxxxxxxxx propustil vybrané xxxxxxx xx celního xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx o xxxxxx úpravě xxxxxxxxxxx xxxx28).

(2) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2, xxxxx xxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxx odeslání vybraných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x vývozu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx obdržel x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx od xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vybrané výrobky xx celního režimu xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx potvrzení xxxx, xxxxx oznámení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, ke xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ztrát nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx celní xxxx, který na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx o vývozu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

§27c

Nedostupnost elektronického xxxxxxx xxx xxxxxxxx dopravy x xxxxx dopravy xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx

(1) Pokud xx xxxxxxxxxxxx systém x xxxx xx xxxxxxxx zahájení xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně nedostupný, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podmínek:

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x dokladem, xxxxx obsahuje stejné xxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26,

b) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedený v §26 xxxx. 3 x předloží xx xxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxx x),

x) xxxxxxx daň xxxxx §24 odst. 3 xxxx 4 nebo §25 odst. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx nedostupnost elektronického xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x dokladem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) může xxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §26 odst. 3.

(3) Bezodkladně po xxxxxxxx dostupnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odesílatel xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x §26 xxxx. 2.

(4) Xxxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 3 ověří správnost x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx porovnáním údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx průvodního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x této skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, orgán xxxxxxx x §26 odst. 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kód x sdělí jej xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nahradí xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a). Xxxx xx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx §26 x 27.

(5) Do xxxxxxxx, xxx je návrhu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx sdělen xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx daně xx xxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

(6) Xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx v režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx xxxx 10 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedenému x §26 odst. 3 xxxxx podle §27 xxxx. 7 xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx v souladu x ustanoveními odstavců 3 xx 5.

(8) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí stav, xxx přístupové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx je nefunkční xxxxxxxxxxxx xxxxxx sám x xxxx.

§27x

Xxxxxxxxxxxx elektronického systému xxx ukončení dopravy xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx daně

(1) Xxxxx xx doprava x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 a 3, x výjimkou xxxxxxx x příjemci xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxx §24 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27a odst. 1 xxxx 2 xxxx §27b odst. 1 x xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx,

x) nedostupnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v místě xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx členského xxxxx, pokud příjemce xx okamžiku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx neobdržel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přiděleným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) nedostupnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x místě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx možno xx xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postup xxxxx §27c xxxx. 3 až 5,

xxxxxxx xxxxxx obsahující xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxx, nepředloží x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxx xxxx zašle xxxxx dokladu uvedeného x odstavci 1 xxxxxxxxxx orgánům členského xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 1 na daňovém xxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně místně xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx doklad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení o xxxxxxx vybraných výrobků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxx §27a xxxx. 1 xxxx 2 xxxx §27b xxxx. 1. Xxxx se xxxxxxx postup xxxxx xxxxxxxxxx §27c odst. 3 xx 5.

§27x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx

(1) Xxxxx x případech xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 nebo x xxxxxxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx x §27d xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx údaje jako xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxx xxx, xxx xxxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx x výstupu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx úřady xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx dopravy xxxxx §25 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx odeslání xxxxxxxxx xxxxxxx předá kopii xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxx 1 odstraněna, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §27b.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 2 xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 nelze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx oznámením x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ani x xxxxxx nedostupnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ani x xxxxxx xxxxxxxxx x §27d xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), celní xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vyhotoví xxxxxxxx xxxxxxxx o vývozu xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx oznámení x xxxxxx vybraných výrobků xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx daňovém území Xxxxx xxxxxxxxx.

§27f

Náhradní doklady xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Xxxxx je xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxxxxxx podle §25 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 1 x 3 nebo §24 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 1 xxxx. d) a x xxxxxxxx dopravy xx xxxxx xxxxxx xxxxx §24 odst. 1, a pokud xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27a xxxx. 1 xxxx 2 xxxx §27b x xxxxxx jiných xxx uvedených v §27d xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vybraných výrobků xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx vybraných xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx doklad x xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx tento xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 správci xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx odesílatele. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pak xxxxx xxxxx doklad xxxxx odesílateli.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx podle §25 odst. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx x obecné úpravě xxxxxxxxxxx daní27e) správce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx systému.

§28

Porušení režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx dopravy

(1) K xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx daňového xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx místo xxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxx směrnice Xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx6a) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx nepředvídatelné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v důsledku xxxxx ve smyslu §49 odst. 11 xxxx §71 xxxx. 2 a orgán xxxxxxx x §26 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxx odesílajícímu daňovému xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx, ze kterého xxxx xxxxxxx zahájena, xxx x xxxx xxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx došlo, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx odstavec 9 xxxxxxxxx jinak.

(4) Xxxxxx-xx xx, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx vzniká xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Zjistí-li xx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx určit, xxx x porušení xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x zaplatit xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx úřad, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vývozu, nepotvrdí xx lhůtě xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx vybraných výrobků, xx xxxxxxx výrobky

a) xxxx xxxxxx na xxxxx určení,

b) xxxxxxxxxx x daňového území Xxxxxxxx unie, nebo

c) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. X xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x písmenech x) xxxx x), uvědomí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx skladu nejpozději xx dvou měsíců xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx. Oprávněný xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx celní xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oběhu.

(8) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle §25 xxxx. 1 písm. x) a xxxxxxxx x jiného členského xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vývozu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx ode xxx odeslání xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx dodány xx místo xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxx xxxxx zničeny xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ztráty xxxx znehodnocení, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx porušení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, ke kterému xxxxx xxx xxxxxxx xxxx daňové xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vyjmuté z xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx daně. O xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx x), x) xxxx x), xxxxxxx odesílající xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx lhůtě xxxxx xxxx, xxxxx rozhodl x propuštění xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx výrobky xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, může xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, který rozhodl x propuštění těchto xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxx xxxxxx volného xxxxx, prokázat, že xxxxxxx byla ukončena x xxxxxxx x §24 odst. 6 xxxx §25 xxxx. 6 nebo xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxx-xx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx x xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x jiném členském xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx na vrácení xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx vyměřením xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxx xxxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx vzniku.

(11) Xxxxx xxxx zjištěno xxxxxxxx xxxxxx podmíněného osvobození xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx ve xxxxx tří xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx zjistí, že x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 4. Xx xxxxxxxxx daně uvědomí xxxxxxx daně x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx dopravy xxxxxxxx.

§29

Doprava xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xxx xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx odebírající xxxxxxx xxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx podnikání xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu v xxxxx členském xxxxx xx registrovat jako xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zajištění xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx zajištění daně xx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxxxxx byly uvedeny xx volného xxxxxxxx xxxxx na daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx daň xxxxxxxx xxxx složením xxxxxxxxxx prostředků na xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx účtu xxx xxxxxxxxx daně. Xx souhlasem xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, může xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uhradit xxx. Xxxxx xxx neučiní, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 5 xxxxxxxxxx dní xxx xxx, xxx xxxxxx xxxx zaplacená xxxxx xxxxxxxx 3, 6 nebo 8 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx působnosti xx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 sídlo xxxx místo xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx dopravy je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 povinna xxxxx xxxxxx přiznání x xxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx podat xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx přijetí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx výrobky, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx výrobky xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2.

(5) Xxxxxxx daně xxxxxxx zajištění xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx jejího příslušenství, xxxxx není xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxxx dopravy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxx xxx účely podnikání xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x) x §28 xxxx. 4, 5, 10 x 11 xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx jedná o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx skutečnosti.

(7) Xxxxxxxxxx §29 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx výrobky xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx přes xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxx letadla xxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx území České xxxxxxxxx,

xxxxx při této xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx znehodnocení xxxxxxxxx výrobků.

(8) Xxxxxx-xx xx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx během xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx vzniká xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx není možné xxxxx, xxx k xxxx xxxxxxxxxxx došlo. Xx neplatí, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx ztrátu xxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňovému xxxxxx členského xxxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx, informaci x xxxxxx povinnosti xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxx xxxxxxxx informaci x této skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx být xxxxxxx ukončena.

(10) Xxxxxx-xx xx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xx během dopravy xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 7 došlo x jejich nepředvídatelné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx ukončena, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

§30

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx výrobky uvedené xx volného daňového xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx podnikání xxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze dopravovat xx zjednodušeným průvodním xxxxxxxx.

(2) Vybrané xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxxxx přes xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx dopravovat pouze xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a pravidelně, xxx je xx xxxxxxx sjednané xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx podnikání lze xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxxx průvodním xxxxxxxx x xx vhodné xxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx dopravovány xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx vybrané xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vybraných xxxxxxx zaslat xxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx povinen xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx daň xxxx přiznána xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v příslušném xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.30)

§31

Doprava vybraných výrobků xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx státu xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx podnikání

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx daňového oběhu xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx vyhotoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad ve xxxxx vyhotoveních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1, 2 x 3. Vyhotovení x. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, vyhotovení x. 2 x 3 xxxxxxx dopravci. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 3, xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx, xx xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx území České xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xx zjednodušeným průvodním xxxxxxxx. Odesílatel xx xxxxxxx písemně uvědomit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zjednodušený xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx x jednotlivá xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1, 2 x 3. Xxxxxxxxxx x. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x. 2 x 3 xxxxxxx xxxxxxxx. Příjemce xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 2 x xxxxxxx příjem vybraných xxxxxxx na xxxxxxxxxx x. 3, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx den po xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového oběhu xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx podnikání xxxxx x pravidelně, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx předpokladu xxxxxxxx dvoustranné xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xx 4.

(6) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx daňového oběhu xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) x §28 xxxx. 4, 5 x 10 obdobně. Xx xxxxxxx, pokud xx xxxxx x nepředvídatelnou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx ukončena, xxxxxxxxx x vzniku xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx.

§32

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx a které xxxxxxx osoby xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x jsou xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Tyto xxxxxxx lze xxxxxxxx x užívat xxx xxxxxxxx k přijímání x xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Při xxxxxxxxx, xxx vybrané xxxxxxx xxxx určeny xxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx

x) skutečnost, xxx fyzická osoba xx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx výrobky xxxxxx,

x) xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dopravy,

c) xxxxxxx x vybraným xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx si xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vybrané xxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, považují xx xxxx xxxxxxx výrobky xx vybrané xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxx zásilek neobchodního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzickými xxxxxxx xxxxxxxx osobám. Xxx posouzení, xxx xx jedná o xxxxxxx zásilku neobchodního xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x §4 xxxx. 5 xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x přijímání x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxx od xxxx.

(4) Xx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 5.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxx rozhodnout o xxx, xx za xxxxxxx xxxxxxx určené xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

§33

Zasílání vybraných xxxxxxx xx daňové území Xxxxx republiky

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového oběhu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx jiném členském xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxx nevykonává xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxx pro zasílání xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxx xxx xxxxx osoba xx xxxxxx nebo místem xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx České republiky, xxxxx xxxx xxxxxxx x osobou, které xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Zástupce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx charakteru.

§33x

Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx zasílání vybraných xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxx činnost xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xxx dojde x xxxxxxxxx dosavadního xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx dne jeho xxxxxxxx.

§33b

Podmínky pro vydání xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx vybraných výrobků xxxx

x) xxxxxxxxxxx a

b) xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zasílání xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx.

§33x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§33c

Povolení pro xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků

Správce xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx povolení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, popřípadě ode xxx xxxxxxxxxx jeho xxx xxxx xxxxxxxxxxx x správnosti xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx uvedených.

§33c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 331/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§33x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx vybraných výrobků x moci xxxxxx

Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx xxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx kalendářních xxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nevykonává xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§33x

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx odesláním vybraných xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu

a) oznámit xxxxxxx xxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx uveden xxxxxxxxxx přesným xxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxx xxxxxxxxxx vybraného xxxxxxx xxx, xxx bylo xxxxx jednoznačně xxxxxxxx, xxxx sazba daně xx xxx xxxxx xxxxxxx stanovena,

2. jméno, xxxxx nebo xxxxx xxxxxx x daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxx odpovídá xxxx daně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedeny do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xx daňovém území Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx účet pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§33x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Zástupce xxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxx vybraných výrobků xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zasílány, xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx vybraných výrobků xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §33e xxxx. 1, přechází xxxxxxxxx xxx přiznat x xxxxxxxx na osobu, xxxxx zaslané xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Dojde-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx ztrátě xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) x §28 odst. 4, 5 x 10 xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x nepředvídatelnou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§33g

Daňové xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx se jedná x xxxxxxxxx zasílání xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zástupce xxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxx správce xxxx xxxxxxxxxx, že vybrané xxxxxxx přijaté x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) K xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xx kterého xxxx xxxxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§33h

Použití zajištění xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Dnem splatnosti xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx této xxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxx vratitelný přeplatek xxx xxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xx které xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zasílaných xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§33x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§33x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zasílání xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zástupce xxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobcích x x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §33e xxxx. 1 xxxx. a).

§33i xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§33x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vybraných výrobků xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Po xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx osoby, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, ze xxxxxxx xxxx vybrané xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx během dopravy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx daňové xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu x jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx znehodnocení, xxxxxxx daně xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxx odeslány, potvrzení x xxxx skutečnosti.

§33j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§33x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Osoba x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky xxxxx se xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx samostatnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx odesláním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x v xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x členský xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výrobky xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zasílaných xxxxxxxxx výrobcích x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx stanovených tím xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§33x vložen právním xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§33l

Doprava xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxx dopravy xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxx xxxxxx xxxx znehodnocení, xxxxxxxxx xx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x) x §28 xxxx. 4, 5 x 10 xxxxxxx. Xx neplatí, pokud xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx ztrátu xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k jejich xxxxxx xxxx znehodnocení, xxxxxxx xxxx poskytne xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx být doprava xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx daňovém území Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx do jiného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxx doprava ukončena, xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§34

§34 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 243/2016 Sb.

§35

§35 xxxxxx xxxxxxxxx.

§36

Prodej za ceny xxx daně

(1) Xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx bezprostředním xxxxxxx x daňového území Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx daně xxxxx

x) na základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx letiště xxxxxxxx x povolení x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxx letadla xxxxx letu a

c) xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx nebo xx xxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx, xxx xxxxx x nahrazení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxx bez xxxx xxxxx, lze xxxxxxx výrobky xxxxxxxx xx xxxxxxx nového xxxxxxxx xxx xxx xxxx oznámení.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxx xxx xxxx je xxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Vybrané xxxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xx xxxxxx letadel pouze x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně. Xxxxx dodané xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx až xx doby jejich xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx zajistit, xxx xxx prodeji xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxx letu,

b) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) množství xxxxxxxxx výrobků x

x) xxxx.

§36a

Povolení x xxxxxxx xx xxxx bez xxxx

Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxx bez xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kde xxx prodávat vybrané xxxxxxx xx ceny xxx xxxx.

§36x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 331/2014 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§36x

Xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxx xxx xxxx xxxx držiteli xxxxxxxx k xxxxxxx xx ceny bez xxxx

Xxxxxxx povolení x xxxxxxx za ceny xxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx bez xxxx prodat xx xxxx xxx daně xxxxxx držiteli xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxx xxxxxxxx,

x) správce xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) x xxxxxx prodeji xxxxx do xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§36x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§37

Evidence x podniku xx xxxxxx vybraných xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxx. x) je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x podniku xx výrobu xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) převzatých xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx výrobků,

c) vydaných x podniku xx xxxxxx vybraných xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx vlastní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx přímého xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedeny

a) obchodní xxxxx vybraných xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a datum xxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx než provozovatel xxxxxxxx skladu, označení xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx propuštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx celního xxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo xx-xx u xxxx xxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §14 xxxx. 1 písm. x), §54 odst. 2 x §78 odst. 6 x 7; xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx vybraných xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxxxx xxxxxxxx hospodařící domácnosti x xxxx xxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx domácností x xxxx xxx blízkých,

d) xxxxxxxx názvy vybraných xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a identifikační xxxxx příjemce; pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxx přímého xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x měřicích jednotkách xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx režimu xxxxxx, xxxxxxxx celního xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §27, §27a, §27b nebo §27f, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxx daně. Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx uchovává xx xxxx 10 xxx od konce xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byla tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Provozovatel xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve

a) xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, x

x) xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx elektronicky.

§38

Evidence xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxx. b) je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků

a) xxxxxxxxxx xx xxxxxx vybraných xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro vlastní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x místa přímého xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), xxxx. 3 xx 5 xxxxxxx.

§39

Xxxxxxxx xxxxxx oprávněným xxxxxxxxx

(1) Oprávněný xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx x vydaných.

(2) Xxx vedení evidence xxxxx §37 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), xxxx. 3 xx 5 xxxxxxx.

§39x

Xxxxxxxx vedená oprávněným xxxxxxxxxxxx

(1) Oprávněný xxxxxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. j) je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) V evidenci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x dopravě x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x měřicích xxxxxxxxxx x xxxxx zahájení xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx doprava x místa xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx jednotkách x xxxxx ukončení xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxx.

§40

Evidence vedená xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§53a), xx xxxxxxxx povinen xxxx evidenci xxxxxxxxx xxxxxxx

x) převzatých,

b) xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxxxxx x užívání xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx vybraných výrobků xxxxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků.

(2) Xxx xxxxxx evidence xxxxx §37 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), xxxx. 3 xx 5 xxxxxxx.

§41

Pravomoci správce xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx daňový xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx pracovní xxx xx xxxxx skončení.

(2) Xxxxxx xxxxx mohou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx správy daně xxx xxxxxxxxxxx přítomny x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, sídlo x xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vybrané xxxxxxx, xxxxx daňový xxxxxxx xxxxxx, zpracovává, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx vydání xxxxxxxx k xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 60 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxxxx prostředku

§42

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, že

a) vybrané xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx dokladu xxxxxxxxx x §6, 27 x 27c, 30, 51, 100 xxxx 100a x výjimkou xxxxxxxx x §50 xxxx. 8,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx dopravovány xxx dokladu xxxxxxxxx x §5,

x) údaje xxxxxxx xx dokladu xxxxx písmene x) xxxx b) xxxx xxxxxxxxx xxxx nepravdivé, xxxx

x) doklad uvedený x xxxxxxx x) xxxx x) xx xxxxxxxxx xxxx padělaný.

(2) Xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx výrobky pro xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx-xx prokázáno oprávněné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx, správce daně xxxx vybrané xxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxx xxxxxxxxxx bez dokladu xxxxxxxxx x §5,

b) xxxxx uvedené na xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx nesprávné xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx uvedený x xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxx xxxxx zjistí xxxxxx pro xxxxxxxxx, x sepíše x xxx protokol. Stejnopis xxxxxxxxx předá osobě, x níž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, x níž xxxx vybrané xxxxxxx xxxxxxxx, vydá zajištěné xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx odejme. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředku xx uvede xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxx místo a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Náklady xx uskladnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxx, u níž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředku.

§42x

(1) Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx právo k xxxxxxxxxx vybraným xxxxxxxx xxxx dopravnímu prostředku.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxxxx protokolu xxxxx §42 odst. 3 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx daně x xxxxxxxxxx uloží xxxxx xx zajištěnými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dopravním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 7 pracovních xxx xx xxxx xxxxxxxx.

§42b

Řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Správce xxxx, xxxxx rozhodl x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dopravního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zahájí xxxxxx, jehož cílem xx prokázání, zda x xxxxxxxxx výrobky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42 xxxx. 1 xxxx 2 xxxx zda xxxxxxxx prostředek takové xxxxxxx dopravoval.

(2) Účastníkem xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobcích xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedené v §42a xxxx. 1.

§42c

Uvolnění zajištěných vybraných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vybraných výrobků, xxxxx

x) s nimi xxxxxx nakládáno způsoby xxxxxxxxx v §42 xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxx výrobky, xxxxx byly xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §42 odst. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxx, nebo

c) vybrané xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 2 obsahujícím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx.

(2) Správce xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravoval, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §42 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxx výrobky, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle §42 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx nabyty xxxxxxxxx xxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx x uvolnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které byly xxxxxxxxx.

(4) Uvolněné xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, u níž xxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxxx. Xxxxx-xx vybrané xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxxx zajištěných vybraných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sepíše o xxxxxx vrácení xxxxxxxx.

§42d

Propadnutí nebo zabrání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxx dopravního xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx x uvolnění xxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx

x) propadnutí x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx znám, nebo

b) xxxxxxx v ostatních xxxxxxxxx.

(2) Vlastníkem propadnutých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dopravního xxxxxxxxxx xx xxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx68) nebo xx xxxx výrobky zničí; xxxxxxxxxx xxxx zabrané xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, u xxx xxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxxx.

§42x

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxx dopravního prostředku xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xx 120 xxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Náhradu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxx xxxx fyzické xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Správce xxxx xxxxxxx xxxx náhrady xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx 100 Xx.

(4) Náhrada xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x předepsání náhrady xxxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§43

Pokuty

Použije-li xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §22, oprávněnému xxxxxxxxxxx xxxxx §3 písm. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 % x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

ČÁST DRUHÁ

OBECNÁ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX

§43x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§43x

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxx na xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx výstupu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, obsah x uspořádání xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx v povolení x xxx xx xxxxxx

x) xxxxx na xxxxxx držitele povolení, xxxx

x) x moci xxxxxx.

(4) V xxxxxx xx xxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ekonomické xxxxxxxxx,

x) další předepsané xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx.

§43x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§43c

Podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx povolení xxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) ekonomická xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx provozovat xxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxx související x xxxxxxxxx a

e) skutečnost, xx xxxxxxxxxxx není x xxxxxxxxx xxxx x úpadku.

(2) Podmínky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) navrhovatel x

x) x xxxxxxx, xx xx navrhovatelem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx navrhovatele xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx pro vydání xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx po celou xxxx xxxxxx povolení.

§43c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§43x

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xx spolehlivou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx x

x) x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx předpisy.

(2) Za xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, nebo se xx xx xxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx daňové, celní xxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx byla x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx je xxxxxx xxxxxxxx.

§43x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§43e

Prokazování bezúhonnosti

(1) Xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxx, cizincem, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydanou xxxxxx,

x) xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx občanem, xxxx ve xxxxxx xxxxx a

b) xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxx zdržovala, xxxx sídlila xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx, xxxxx musí splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, státním xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx se v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx měla xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx než x Xxxxx republice, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx k xxxxxxxxx xxx bezúhonnosti xxxxx písemnost.

(4) Nevydává-li xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxx tuto xxxxxxxxx nahradit čestným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 nesmí xxx xx dni xxxxxx návrhu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3, xxxxx xxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx, x xx xx xxxxx stanovené správcem xxxx.

§43x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§43f

Bezdlužnost

(1) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nedoplatku, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho úhrady xxxx rozložení jeho xxxxxx na xxxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

b) x orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

c) xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) x x) se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx než 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxx xxxxxxxx.

§43x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§43g

Ekonomická xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ten, kdo xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx platebním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx rentability, xxxxxxxxx, xxxxxxxx stability, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo držitelem xxxxxxxx xxxxx zjištěných xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§43x

Xxxxxx k odstranění xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x návrhu xx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Správce xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úplnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x zároveň xxxxxxx xxxxx, v xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xx marném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 331/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§43x

Xxxxxxxxxx x návrhu xx xxxxxx povolení

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx návrh xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně rozhodne x návrhu xx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx 60 xxx xxx dne podání xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxx odstranění xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vhodným způsobem xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx povolení vykonávat xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx povolení,

b) přidělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx, od xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Držitel xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx styku xx xxxxxxxx xxxx.

§43x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 331/2014 Sb. x účinností xx 1.1.2015

§43x

Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedeny v xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, je držitel xxxxxxxx povinen tuto xxxxx oznámit správci xxxx xx 5 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxx daňového přiznání x xxxx z xxxxxx oznámit xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx neuplynul 1 xxxxx od sdělení xxxxxx údajů xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx další xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx.

(4) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zjistit z xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístup; xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx správce daně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxx uvedené x oznámení x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx správnosti xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povolení, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx lhůtu, x xxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx.

§43x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. s účinností xx 1.1.2015

§43k

Změna xxxxxxxx

(1) Správce xxxx nahradí dosavadní xxxxxxxx novým, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx které xxxxxxx změnu xxxxx, x jejichž změně xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx ke xxxxx dalších xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x povolení, xxxx

x) xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx správu daní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx.

(3) V odůvodnění xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§43x

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxx daně zruší xxxxxxxx na návrh xxxxxxxx povolení.

§43l vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2015

§43x

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx úřední

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx daně, xx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxx xxx správu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxx splnění xx správcem daně xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx připouští x xxxxxxx nebezpečí x xxxxxxxx.

(2) Správce xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx povolení xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povolení xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správu daní xxxxxxxxxxx x povolení xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Při xxxxxxxxx xxxxx xx splnění xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx správce daně xxxxxxxxx zejména xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxx účelem xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx povolení xxxxxxxxxxx

x) xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx závažnosti xxxxxx případu; xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona, může xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanovena xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx potřebné xxx xxxxxx daní.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx účinnosti

a) xxxx xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxx xxxxxxx xxxx nahradil dosavadní xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxx

x) xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx povolení.

§43m xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2015

§43x

Xxxxxx zrušení xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx stanovit, že xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, než je xxxxxxxx xxxxxxx,

x) zcela xxxx zčásti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

§43x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§43x

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§43p

Povinnosti související se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx k xxxxxx povolení xxxx x xxxx zrušení xxx xxxxxxx, jsou xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxx její xxxxxx xxxxxxxx povinni provést xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx daně xx 5 dnů xxxxxxxxx zásob xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx lhůtu xxxx správce xxxx x xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx 10 xxx.

(2) Dojde-li k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx zásob xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxx tuto xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Ten, xxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx podat xxxxxx xxxxxxxx a zaplatit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x vybraných xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx x xxxxxxxx zrušení xx xxxxxx povolení xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx zrušení povolení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§43q

Použití xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx zrušení xxxx zániku xxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx x zániku xxxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxx bez xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx složením xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účtu x zajištěná částka xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx poskytnuto xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx daně vyzve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ručitele x xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx.

(2) Přeplatek xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx do xxxx, xxx xxxxxxx poslední xxx splatnosti xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávek na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Pokud následně xxxxxxx vratitelný xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxx xxxxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXX X XXXXXXXXXXX XXXXX

§44

Xxxxxx daně x xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxx také právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx vznikne xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx

x) při xxxxxxx xxxx prodeji minerálních xxxxx uvedených x §45 odst. 1 x 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx stanovená pro xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,

x) xxx použití nebo xxxxxxx směsí minerálních xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx dvoutaktních xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx než dvoutaktních xxxxxx [§45 xxxx. 2 xxxx. b)],

c) xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §45 xxxx. 3 pro

1. xxxxx motorů,

2. xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx spotřeby xxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx"), nebo

3. xxxxxx xxxxx uvedených x §45 xxxx. 2,

x) xxx xxxxxxx xxxx prodeji xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §45 odst. 5 xxx xxxxx motorů,

e) xxx použití xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxx x §45 xxxx. 6 pro xxxxxx tepla,

f) xxx xxxxxxx xxxx prodeji xxxxxxx či xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx (§45 xxxx. 7),

g) xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx spotřebě pro xxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx použití xxxxxxxxx xxxxx uvedených x §45 xxxx. 1 písm. d), xxxxx nebyly xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx výrobu xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nakládá x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §58b.

§45

Xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx nomenklatury 2710 12 41 xx 2710 12 59, xxxxxxx xxxxxxx, kterými xx xxx účely xxxxxxxxxxx daní xxxxxx xxxxxxx jiné než xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 12 11 xx 2710 12 25 x 2710 12 90, x letecké xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 12 31 x 2710 12 70,

b) xxxxxxx xxxxx a xxxxx plynové oleje xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 19 11 až 2710 19 48, 2710 20 11 xx 2710 20 19 x minerální xxxxx xxxxxxx xxx kódem xxxxxxxxxxxx 2710 20 90, xxxxx z xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ČSN XXX 3405 xxx xxxxxxx 210 °C xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 90 % xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx olejů včetně xxxxx x xxx xxxxxxx 250 °C xxxxxxx 65 % xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxx,

x) xxxxx topné xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 19 51 až 2710 19 68 x 2710 20 31 xx 2710 20 39,

x) odpadní oleje xxxxxxx pod kódy xxxxxxxxxxxx 2710 91 xx 2710 99,

e) xxxxxxxxxx ropné xxxxx x zkapalněný bioplyn xxxxxx x použití, xxxxxxxx x prodeji xxxx používané pro xxxxx motorů xxxx xxx xxxx účely xxxxxxx xxx kódy xxxxxxxxxxxx 2711 12 11 xx 2711 19 s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x) x g),

f) xxxxxxxxxx ropné xxxxx x xxxxxxxxxx bioplyn xxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxx x prodeji xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx nomenklatury 2711 12 11 xx 2711 19, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

1. xxx stacionární motory,

2. x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx inženýrských xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. pro xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx silnicích

uvedené xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2711 12 11 xx 2711 19.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx

x) jakékoliv směsi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x tomto xxxxxxxx,

x) xxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxxx benzin xxxx xxxxx xxxxxxx x minerálními xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 či s xxxxxxx, které v xxxxxxxx 1 nejsou xxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx řepkového xxxxx splňujícími kritéria xxxxxxxxxxxxx biopaliv, xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nejméně 30 % objemových všech xxxxx ve směsi xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxx kvasným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx denaturovaným35), xxxxx xxxxxxxx nejméně 90 % xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 % objemových xxxx xxxxxxxx bezvodého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx35), přičemž xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 3,7 % xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxx-xxxxxxx-xxxxx-xxxxxx xxxxxxxxx x lihu xxxxxxxx bezvodého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx lihu xxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxxxxxxxxx35), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 78 % xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx 22 % xxxxxxxxxx xxxx-xxxxxxx-xxxxx-xxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx lihu při xxxxxx xxxx-xxxxxxx-xxxxx-xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxx minerálnímu oleji xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx b) až x) a g) xx x),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx olejů x xxxxx xxxxxxx bezvodým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx denaturovaným35) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x), x) x) x x), které xxxxxxxx xxxxxxx 95 % xxxxxxxxxx lihu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obecně denaturovaného35) xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x prodeji xxxx používané xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx s xxxx-xxxxxxx-xxxxx-xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kvasným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx35) xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx kyslíku xxxxxxxxxxxx 3,7 % xxxxxxxxxxxx35a), xxxxx obsahují xxxxxxx 78 % xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx 22 % objemových xxxxx etyl-terciál-butyl-éteru xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxx-xxxxxxx-xxxxx-xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx denaturovaného35),

i) směsi xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx35a) xxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 3,7 % xxxxxxxxxxxx; xxxxx benzinu x této směsi xxxx xxxxx nejméně 78 % xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx jako palivo xxx pohon xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kyselin, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx 7 % xxxxxxxxxx všech xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx těžkých xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, které xxxxxxxx 9 až 15 % hmotnosti vody xxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx,

x) směsi xxxxxxxxxxx olejů s xxxxx kvasným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx udržitelnosti xxxxxxxx xxxx lihem kvasným xxxxxxxx xxxxxx denaturovaným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 70 % x xxxxxxx 85 % xxxxxxxxxx xxxx kvasného bezvodého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx splňujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx lihu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx denaturovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x které xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx olejům xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normě35b), xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx pohon xxxxxx,

x) směsi xxxxxxxxxxx xxxxx s lihem xxxxxxx xxxxxxxx zvláštně xxxxxxxxxxxxx splňujícím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx biopaliv neuvedené x xxxxxxxxx x), x), x) xxxx x), xxxxx obsahují xxxxxxx 95 % xxxxxxxxxx lihu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx35c), xxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) x minerálními xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x) xxxx minerálními xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), určené x xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx udržitelnosti xxxxxxxx, xxxxxxx podíl těchto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx také xxxxxxxxx oleje xxxxxxx xxx kódy nomenklatury

a) 1507 xx 1518, xxxxx jsou xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx výrobu xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2,

x) 2707,

x) 2709,

x) 2710 19 71 xx 2710 19 99 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx kódem nomenklatury 2710 20 90, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 2714 x 2715,

f) 2901 a 2902,

x) 2905 11 00, xxxxx xxxxxx syntetického xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx,

x) 3403,

i) 3811,

x) 3817,

x) 3824 99 86 x 3824 99 92 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxx x anorganických xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx laky x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx určeny pro xxxxx motorů, pro xxxxxx xxxxx xxxx xxx výrobu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2,

x) 3824 99 93 a 3824 99 96 s xxxxxxxx antikorozních přípravků xxxxxxxxxxxx xxxx aktivní xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ředidel pro xxxx x podobné xxxxxxx, pokud jsou xxxxxx pro xxxxx xxxxxx, xxx výrobu xxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2,

m) 3826 00 10 x 3826 00 90, xxxxx xxxx xxxxxx xxx pohon xxxxxx, pro výrobu xxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2.

(4) X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxx xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx povinnost xxx xxxxxxx a zaplatit xxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxxxxx daně xxxx také všechny xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 až 3, xxxxxx k použití, xxxxxxxx x prodeji xxxx používané xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x předmětem xxxx x pevných xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxxxx 2701 až 2715 x výjimkou xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx dalších plynů x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx paliv, x x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 a 3, xxxxxx k xxxxxxx, nabízené k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx výrobu tepla.

(7) Xxxxxxxxx xxxx jsou xxxx výrobky xxxxxx x použití, xxxxxxxx x prodeji xxxx xxxxxxxxx xxxx přísada xxxx plnidlo (aditiv) xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx používaných xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výrobků, xxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx a palivových xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), x) nebo x), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx prodávajícímu xxxxxxx xxxxxxx, pro xxxx xxxx budou xxxx plyny xxxxxxx. Xxxxx xxx neučiní, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxx daně xxxxxxxxxx xxx tyto xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, nabízené x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx motorů. Xxxxxx povinnost xxxxx x pro xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx kupujícího xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přechodně xxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ropné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx 40 kg xxxxxx.

(9) Zkapalněné xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x), x) nebo x) nesmí xxx xxxxxxxxxx společně ve xxxxxxx zásobníku, pokud xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle odstavce 1 písm. x), x) nebo x) xxxxxxxx skladovány, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx odděleny x xxxxx xxx xxxxxxxx propojeny. Zkapalněné xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. e), f) x x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx fázi xxxxx xxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx pevně xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx užíván x xxxxxxx xx xxxxxxxxx zákonem35d), pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§59 xxxx. 10). Toto xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx plyny uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx do 40 xx xxxxxx x pro xxxxxxxxxx xxxxx plyny xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x), xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx získány xxx xxxxx prodej.

(10) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ropné xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx

x) xx xxxxxxxxx, ve xxxxxx jsou skladovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxx být xxxx xxxxx xxxxxxxx přes xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx g), xxxx

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. g), xxxxxxx xxx xxxx xxxxx vydávány xxxx xxxxxxx stojan xxxx xxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. e).

(11) Xxxxxxxxx oleje xxxxxxxxxxxx x kogeneračních jednotkách, xx. v zařízeních, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx minerální xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(12) Za xxxxxx minerálních xxxxx xx nepovažuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx motorových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§63 xxxx. 2) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx10a),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx již xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx10a), pokud se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxx byla xxxxxxxxx xxx zaplacena x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx nižší xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§46

Xxxxx xxxxxxxxxx daň x minerálních olejů xxxxxxx x zaplatit

(1) Xxxxxxxxx daň xxxxxxx x zaplatit vzniká xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx minerálních xxxxx uvedených x §45 xxxx. 1 x 2, které xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx použití, xxx účely, xxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx sazba daně,

b) xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx směsí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx motorů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx použití xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 3 xxx

1. xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2,

x) dnem xxxxxxx xxxx prodeje minerálních xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 5 xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 6 pro xxxxxx tepla,

f) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §45 xxxx. 7 xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xx minerálního xxxxx, xxxxx byly xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx je xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx minerální xxxx,

x) xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §45 xxxx. 1 xxxx. d), xxxxx xxxxxx zdaněny, ke xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx tepla, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x §45 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx pro výrobu xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x případech xxxxx §58b.

§47

Základ xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyjádřené x 1 000 xxxxxxx xxx xxxxxxx 15 xX. Xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x) a pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx daně množství xxxxxxxxx x tunách xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx zaokrouhluje na xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§48

Sazby xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Sazby xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxx
xxxxxxxxxxxx
Xxxx
Sazba xxxx
2710
xxxxxxxx benziny, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hmoty xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxx xx 0,013 g/l včetně
12 840 Xx/1000 x
xxxxxxxx benziny, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pohonné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle §45 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx olova xxx 0,013 x/x
13&xxxx;710 Kč/1000 x
xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x)
9 950 Kč/1000 x
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. c)
472 Xx/x
xxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 písm. x)
660 Xx/1000 l
2711
zkapalněné xxxxx plyny xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x)
3&xxxx;933 Xx/x
xxxxxxxxxx xxxxx plyny podle §45 odst. 1 xxxx. x)
0 Kč/t
zkapalněné xxxxx xxxxx podle §45 xxxx. 1 xxxx. x)
1&xxxx;290 Xx/x

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxx x §45 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §45 odst. 1, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a účelem xxxxxxx xxxxxxx přibližují.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx s obsahem xxxxx xx 0,013 x/x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx 12&xxxx;840 Xx/1000 x.

(4) Směsi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 0,013 x/x, xx xxxxxxx xxxxxx 13&xxxx;710 Xx/1000 l.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 2 xxxx. x) xx zdaňují xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §45 odst. 1, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx a účelem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 2 písm. d) x x), xxxxx xxxxxxxx benzin x xxxxxxx olova do 0,013 x/x xxxxxx, xx xxxxxxx sazbou 12&xxxx;840 Kč/1000 l.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §45 odst. 2 písm. d) x e), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 0,013 g/l, xx xxxxxxx sazbou 13 710 Xx/1000 l.

(8) Směsi xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §45 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako minerální xxxx xxxxxxx x §45 odst. 1, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Směsi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 odst. 2 xxxx. g) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx x účelem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Minerální xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxx v §45 xxxx. 5 x 6 se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx uvedený x §45 xxxx. 1, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přibližují.

(12) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zdaňují xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, pro který xxxx určeny. Xxxxx xxxx xxxx výrobky xxxxxx jako přísada xxxx plnidlo xx xxxx xxxx více xxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx sazba xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx.

(13) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §45 xxxx. 2 xxxx. x) a x), xxxxx obsahují xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx 0,013 x/x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx 12&xxxx;840 Xx/1000 x.

(14) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 2 xxxx. x) a x), které xxxxxxxx xxxxxx x obsahem xxxxx xxx 0,013 x/x, se xxxxxxx xxxxxx 13&xxxx;710 Kč/1000 x.

(15) Směsi xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené v §45 xxxx. 2 xxxx. j) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx minerální xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x).

(16) Směsi xxxxxxx xxxxxxxxx olejů s xxxxx uvedené x §45 xxxx. 2 xxxx. k) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx minerální olej xxxxxxx x §45 xxxx. 1, xxxxxxx xx vlastnostmi x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(17) Směsi xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §45 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxx 12&xxxx;840 Xx/1000 x.

(18) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §45 odst. 2 xxxx. m) xx xxxxxxx xxxxxx 9 950 Kč/1000 x.

(19) Směsi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx sazbou 9 950 Xx/1000 x.

(20) Xxxxx minerálních xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxx 9 950 Xx/1&xxxx;000 l.

§49

Xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1, 2 x 6 xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx nebo výroba xxxxx. Xx xxxx xxxxx nejsou xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx používané x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx procesech.

(2) Xx xxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx benziny, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx chemických xxxxx x chemických xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxxx X 23 "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálních xxxxxxx".

(4) Xxxxxxxxxxxxxx procesy xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rud x jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx činnosti x výroba xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx kódem X 24 "výroba xxxxxxxxxx xxxx".

(5) Od xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §45 xxxx. 1, 2 a 3 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podniku xx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxx §19 xxxx. 2 xxxx. x), xx xxxxxx byly xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxx osvobození xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxx x výrobou, xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hmoty xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx kódy xxxxxxxxxxxx 2710 12 31 xxxx 2710 12 70 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2710 19 21 xxxxxxxxx xxxx pohonná xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx práce, zkoušení, xxxxxx nebo údržbu xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů používaných xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx používání letadla xxxx vlastníkem xxxx xxxxxxxxxx nebo fyzickou xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx používat xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx, pro xxxxxxxxxxx xxxxxx letadly xx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xx xxxx xxxx osvobozeny xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §45 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, včetně xxxxxx x xxxxxxxx území Xxxxx republiky na xxxxxx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx osvobození xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx používaných pro xxxxxxxx rekreační xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx rekreačním plavidlem xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx vlastník xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx oprávněna xx xxxxxxxx xxxxx než xxx xxxxx podnikání xxxx xxx potřeby xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(10) Xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx35) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §45 xxxx. 2 xxxx. x) používané jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx motorová xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. p).

(11) Xx xxxx xxxx dále xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x skladování. Xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x obvyklé xxxx xxxxx xxxxxx plátců xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti, a x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(12) Xxxx xxxxxxxxx zdůvodněných xxxxx při dopravě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx v podniku xx výrobu xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(13) Xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx biopaliv, xxxxx xxxx určeny x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx používány xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 písm. x).

(14) Xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx odpadu, xxxxx xxxx použitím xxxxxxxxxx minerálním xxxxxx xxxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx směsím uvedeným x §45 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxxx kritéria xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jsou určeny x použití, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 písm. x).

§50

Xxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle §49 xxx dopravovat xxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) od jednoho xxxxxxxxx jinému xxxxxxxxx,

x) xxx dovozu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uživatele,

e) xx xxxxxxx xxxxxxxxx; to xx xxxx pouze xxxxxxxxx olejů osvobozených xx daně podle §49 xxxx. 1, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xx daňového xxxxxx, xxxxx uživatel xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx uvedeny xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx z důvodu xxxxxx přepracování x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nezáměrného xxxxxxx.

(2) Xxx dopravě minerálních xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 xxxx. 1, 2, 6 x 8, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedeným x §21, x to xx výši xxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx poskytnutí zajištění xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxxx zajištění daně xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx skladu. Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx souhlas, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x tím xxxxxxxx xxxx jejich vlastník xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx netýká xxxxxxxxxxx xxxxx osvobozených xx xxxx xxxxx §49 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §53 odst. 4 x xxxx. 5 xxxx. x), a xxxxxxxxx olejů xxxxxxxxxxxx xx daně podle §49 xxxx. 1.

(3) Xxx dopravě zkapalněných xxxxxxx xxxxx podle §45 odst. 1 xxxx. x), x) x g) xxxxxxxxxxxx xx daně xxxx xxx daň xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §21 xx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxx, jako xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(4) Odesílatel xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx daně, xxxxx xx místně xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx podmínka xxxxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 x podmínka xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxx §26 xxxx. 7 a xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx, xx xxxxx xxxx být minerální xxxxx dopravovány.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx rozhodnout x xxx, že xxxxxxx xx zahájením dopravy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Pokud xx xxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxxxxx xx xxxx místo xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx správci daně xxxxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxxxxx je xxxxxx povinen bezodkladně xxxxxxxx zaznamenání xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6.

(7) Minerální oleje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xx xxxxxxxx dopravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x přijímání x xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx. Xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doklad o xxxxxxxxxx xx xxxx (§6) x potvrzením xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právnické xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx konečné spotřebě, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx o osvobození xx xxxx podle §6.

§51

Xxxxxxxxx xxxxxxx minerálních xxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2, x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx §5 odst. 3 nebo x xxxxxxx x dopravě xxxxx §5 xxxx. 4 musí xxx xxxxxx xxxx kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx xxx dále uvedena xxxxxxxx minerálních olejů x xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx spotřební xxxx.&xxxx;X dokladu o xxxxxxx lze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx daně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx o dopravě xxxxx §5 xxxx. 4 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx páté xxxx značkovaných xxxxx xxxxx xxxxx musí xxx v daňovém xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2, v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §5 odst. 3 xxxx v xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xxxxxxx, xx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxxxx x obarveny xxxxx xxxxx páté xxxx označkovány xxxxx xxxxx šesté.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx xxxxxx xxxxxxx prokazuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §5 odst. 3 xxxx dokladu x dopravě podle §5 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podle §60 xxxx. 10.

§52

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx olejů osvobozených xx daně

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §6 xx u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx nevyžaduje.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxxx od daně xxxxx §6 odst. 2 xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oleje, xxxxxxx xx tento xxxxxx týká.

(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §50 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxxx.

(4) Xxx dopravě xxxxxxxxxxx xxxxx osvobozených xx xxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 uvedeno, xx xxxx oleje xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

§52x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x užívání minerálních xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx

(1) Xxxxxxxxx oleje xxxxxxxxxx od daně xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx rovněž xxxxxx uživateli, xxxxx

x) xx držitelem xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxx tohoto xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxx x užívání xxxxxxxxxxx xxxxx osvobozených xx xxxx novým, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx přijímat, xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx nového povolení xxx xxx jeho xxxxxxxx.

(3) Pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §49 odst. 10, 13 xxxx 14, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx.

§53

Nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx bez xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxx §49 xxxx. 5, 6 a 8 x §63 xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxxxx x xxxxxxxxx x užívání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx

x) odpadní xxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxx §49 xxxx. 1,

x) minerální xxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxx §49 odst. 1, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §50 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Uživatel je xxxxxxxx prodávat xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x) x množství xxxxxx xxx 10&xxxx;000 x za 1 xxxxxxxxxx rok xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx činnosti.

(4) Minerální xxxxx xxxxxxxxxx od xxxx podle §49 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 20 xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx povolení x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů osvobozených xx xxxx pouze xx xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx x přijímání x xxxxxxx minerálních xxxxx osvobozených xx xxxx minerální oleje xxxxxxxxxx xx daně xxxxx §49 xxxx. 1 v xxxxxxxxxxx xxxxxx x obsahu xxxxxxx 20 litrů xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx účelům xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

§53x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx evidenci podle §40 xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxx x §53 odst. 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §53 odst. 1 x xxxxxxxx xxxxxx xxx 10&xxxx;000 x za xxxxx xxxxxxxxxx xxx.

§54

Vracení daně x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §14 odst. 5 x xx xxxxx xxxxxxxxx v §16. Xxxxxxxx x této xxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxx x tuto xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x předešlý xxxx.

(2) Nárok xx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu

a) xxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dnem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vstupují xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) dnem xxxxxxx zdaněných minerálních xxxxx určených xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s výrobou,

d) xxxx, kdy přijme xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx uvedl xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x u nichž xxxxx nedošlo k xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx druhý xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx uvedení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

xxxxxxx xxxxxxxxx oleje xxxx těmito xxx xxxxxxxx uvedeny do xxxxxx podmíněného osvobození xx xxxx.

§55

Xxxxxxx daně x xxxxxxxxxxx olejů osobám xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x mineralogických postupech x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx nakoupila za xxxx xxxxxx daně, xxxxxxxx xxx vlastní xxxxxxxx nebo přijala x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1, 2, 3 xxxx 6 x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx daň xxxxx §15, 15a, 56 xxxx 56a.

(2) X minerálních xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx minerálních xxxxx, xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx oleje xxxx xxxxxxxxxxxx označkovány a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx minerálních olejů, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx byly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(4) Nárok xx vrácení daně xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx postupech xxxx xxxxxxxxxxxxxx procesech.

(5) Xxx xx xxxxx ve xxxx daně, xxxxx xxxx zahrnuta do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx která xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(6) Xxxxx na xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx o prodeji x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vrácení xxxx xx osoba xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, které byly xxxxxxx xxxxx odstavce 1, již xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 2. X xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxx k mineralogickým xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx minerální xxxxx, xxxxx sama xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx skladu, prokazuje xx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxx x xxxxxxx, který xx na žádost xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx po xxx xxxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx firma xxxx jméno, sídlo xxxx xxxxx pobytu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx prodávajícího,

b) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx minerálních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §47 odst. 1, xxxxxx xxxxxxxx označení x kód nomenklatury,

d) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) výše xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx dokladu o xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(8) Na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx jméno, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx výrobce,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů x xxxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx nomenklatury,

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxx platná x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) číslo xxxxxxxxx dokladu.

(9) Xxxxx xx vrácení daně xxx uplatnit v xxxxxxx xxxxxxxx poprvé xx 25. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, nejpozději xxxx do 6 xxxxxx xxx dne, xxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx xxxxx nebyl nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx daně zaniká x tuto xxxxx xxxxx prodloužit xxx xxxxx xxxxxxx navrácení x předešlý xxxx. Xxxxxxx-xx vyměřením xxxxxx xx vrácení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vrátí xx xxx žádosti xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx lze podat xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx daně xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x této xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podáno, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

§56

Xxxxxxx daně x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nakoupily xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x režimu podmíněného xxxxxxxxxx od daně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxx xxx xxxx nomenklatury 2710 19 43 xx 2710 19 48 x 2710 20 11 xx 2710 20 19 (xxxx jen "xxxxx xxxxx"), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx použity xxx xxxxxx tepla x které xxxx xxxxxxxxxxxx označkovány x xxxxxxxx podle xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Toto ustanovení xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx topných xxxxx xxxxx §15 nebo 15a nebo 55.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xx cenu xxxxxx xxxx, vyrobily xxx xxxxxxx spotřebu xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx minerální xxxxx xxxxx §45 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxx") a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx použily xxx xxxxxx tepla. Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 3, xxx xxxxx xx xxx jejich xxxxxxx xxx výrobu xxxxx xxxxxxxxx podle §48 xxxx. 10 stejná xxxxx daně xxxx xxx minerální xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxx na xxxxxxx xxxx nevzniká xxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx xxx podle §55.

(3) Nárok na xxxxxxx xxxx vzniká xxxx právnickým nebo xxxxxxxx osobám, které xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx páté xxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 v xxxxxxx skladu x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx tepla.

(4) Xxxxxxxxx x fyzické osoby, xxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx tepla.

(6) Xxx xx xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxx zahrnuta xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx výši daně xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx vyrobené nebo xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx, snížené x 660 Xx/1000 xxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x evidencí x xxxxxx x spotřebě xxxxxxx kupujícím. X xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx oleje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x daňovém xxxxxx, prokazuje se xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxxxx dokladem.

(8) Xx dokladu x xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vystavit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx dni xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx jméno, sídlo xxxx xxxxx xxxxxx x daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo datum xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxx označení x xxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx vystavení xxxxxxx x prodeji,

g) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx,

x) množství xxxxxxx xxxxx v objemových xxxxxxxxxx, xxxxxx obchodní xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx,

x) sazba xxxxxxxxx xxxx platná x xxx xxxxxxx topných xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) výše xxxxxxxxx daně xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) číslo xxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 25. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 měsíců xxx xxx, kdy xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x této lhůtě xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx uplatněn, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx lhůtu nelze xxxxxxxxxx xxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx vratitelný xxxxxxxxx, vrátí xx xxx žádosti xx 30 xxxxxxxxxxxx dní xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zvýšení xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne, kdy xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx uplatněn. Pokud x této xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxx x tuto xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxx x způsob a xxxxxxxx xxxxxx evidence x nákupu x xxxxxxxx xxxxxxx olejů xxxxx xxxxxxxx 7 xx 9.

§56x

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx benzinů

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx cenu xxxxxx daně, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného osvobození xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx benziny použily x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, a to xxxxx xxx xxx xxxxxx, xxx pohon xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, kterým byla xxxxxxx daň x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §15 xxxx 15a.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx vzniká xxxx xxxxxxxx ostatních xxxxxxx xxx jiné xxxxx, xxx xx xxxxxx, xxxxx motorů, xxxxxx xxxxx xxxx výroba xxxxx uvedených x §45 xxxx. 2.

(4) Xxx se vrací xx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx výši xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vyrobené nebo xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx x evidencí x xxxxxx x xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxx použít xxx pohon xxxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 2. X případě, xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx účely, xxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx výroba xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxxx, které samy xxxxxxxx xxxx přijaly x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně, xxxxxxxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Na xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx na xxxxxx prodávající xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xx xxx podání xxxxxxx, xxxx být uvedeny xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, sídlo xxxx xxxxx pobytu x xxxxxx identifikační xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x objemových xxxxxxxxxx, xxxxxx obchodní xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxx xxxxxxx ostatních xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx celkem,

f) xxxxx vystavení xxxxxxx x xxxxxxx,

x) číslo xxxxxxx o xxxxxxx.

(7) Xx interním xxxxxxx xxxx xxx uvedeny xxxx xxxxxxxxxxx:

x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx ostatních xxxxxxx x objemových xxxxxxxxxx, xxxxxx obchodní xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v den xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) datum xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx interního xxxxxxx.

(8) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do 25. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx vznikl, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, kdy mohl xxx nárok xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx lhůtě xxxxx xxxxx xx vrácení xxxx uplatněn, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx nelze prodloužit xxx nelze povolit xxxxxxxxx x předešlý xxxx. Vznikne-li xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx bez xxxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx vzniku.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx přiznání na xxxxxxx nároku xx xxxxxxx daně xxx xxxxx xxxxxxxxxx do 6 měsíců xxx xxx, xxx xxxxx xx vrácení daně xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx zaniká x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx povolit xxxxxxxxx x předešlý xxxx.

§57

Vracení daně x xxxxxxxxxxx olejů osobám xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx zemědělskou prvovýrobu xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v lese

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx vzniká xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx lesního xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx vrácení daně xx, že xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §45 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx tyto oleje xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx oleje použila xxx xxxxxxxxxxx prvovýrobu xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v lese.

(2) Xxxxx na vrácení xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §15 xxxx 15a. Nárok xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, která xx xx dni xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx která xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trhem.

(3) Xxxxxxxxxxx prvovýrobou se xxx účely spotřebních xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx včetně chmelařství, xxxxxxxxxxx, vinohradnictví, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxxx, dřevin, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rostlin xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx propachtovaných, případně xx pozemcích xxxxxxxxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx hospodářských xxxxxx za účelem xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx živočišných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx daní xxxxxx xxxx, koně, xxxxxxx, drůbež, ovce xxxx xxxx, a

c) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rybářství.

(4) Osoba, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx bez povinnosti xx registrovat.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxx dnem spotřeby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx zemědělskou prvovýrobu xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v lese.

(6) Xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do ceny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů, xxxx která byla x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx olejů pro xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx

x) 8 500 Xx/1 000 x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxxxxxxxxx

1. chov hospodářských xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx neprovozuje xxxxxxxxxx výrobu,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx xx zastoupením xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx alespoň 0,1 za xxxxxxxxx xxxxx spotřebované xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx neprovozuje xxxx hospodářských zvířat,

3. xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx hospodářských xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zvířat xxx 0,3 xx minerální xxxxx spotřebované při xxxxxx činnostech, xxxx

4. xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx citlivých xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx 0,1 x xxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x intenzitou xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 0,3 xx xxxxxxxxx xxxxx spotřebované xxx xxxxxx činnostech,

b) 3 380 Xx/1 000 x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx sazbu xxxxx xxxxxxx a), xxxx xxxxxxxxxxx hospodaření x xxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 6 je v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §45 xxxx. 2 xxxx. x) vypočtena x výše xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx minerálních olejů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxx daně odpovídající xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(8) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx daní xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx chovu xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxx hospodářských zvířat, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, přepočteného xx xxxxxx dobytčí xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx půda, trvalý xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx tuto osobu x evidenci xxxxxxx xxxx xxxxx uživatelských xxxxxx vedené xxxxx xxxxxx upravujícího zemědělství,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx plodina, xx kterou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytování přímých xxxxxx zemědělcům, x

x) xxxxxxxxxxx citlivých plodin x xxxx vinné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s citlivými xxxxxxxxx a révou xxxxxx x výměry xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx kultura xxxxxxxxxxxxx xxxx vedených xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx uživatelských xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx zemědělství.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx prokázání xxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o prodeji xxxxxxxxxxx olejů x xxxxxx výroba xxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Na xxxxxxx x prodeji xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx jméno, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx identifikační xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) množství xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 v jednotkách xxxxx §47 xxxx. 1, jejich xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 do volného xxxxxxxx oběhu,

e) výše xxxxxxxxx xxxx celkem,

f) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx.

(11) Xx xxxxxxxx dokladu xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx podle §47 odst. 1, xxxxxxxx označení a xxx nomenklatury,

c) sazba xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) datum xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladu,

f) xxxxx xxxxxxxxx dokladu.

(12) Xxxxxxx, kterými xx xxxxxxxxx nákup nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx vedou x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx provádění hospodaření x xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x skutečné xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx využití půdy xxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx evidencí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona; xxxxxxxx xx xx x xxxxx případě za xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxx uvedenou v xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířata xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx porost nebo xxxxxx xxxxxxx.

(14) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx kalendářní xxx provede xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx rok, xx kterém uplatňuje xxxxx na xxxxxxx xxxx xx rostlinnou xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tuto xxxxx xxxxx změnit, x xx ani xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Zvolený způsob xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx výroby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxxxxxxxx touto xxxxxx.

(15) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů,

b) druh xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxx zemědělskou xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) jednoznačnou xxxxxxxxxxxx právního důvodu, xx jehož xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx zákona, pokud xx xxxxx o xxxx xxxxx.

(16) Xxxxx xxxxx, xxxxx vznikl xxxxx xx vrácení xxxx, prokazuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vedenou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo ústřední xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx plemenářského xxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx minimální xxxxxxxx. Xxxxx normativ xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx minerálních xxxxx xx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx nebo chovu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx rok.

(17) Xxxxx-xx xx změně xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx určení xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, hledí xx xx xxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx posledního xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx k xx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx minimální xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx rok je xxxxxxxxx dnem 15. xxxxxx xxxxxx roku; xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx normativu xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxxxx xxxxxxx půdy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx dnem xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém nastaly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx kterou xx v této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(18) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx vracení xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx oleje pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx je

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx spotřeba prokazuje xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) kalendářní xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx evidencí xxxxxxx půdy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hospodářských zvířat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(19) Nárok xx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx x daňovém xxxxxxxx ve xxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx nárok xx xxxxxxx daně uplatněn, xxxxx xxxxx zaniká; xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x předešlý xxxx.

(20) Xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx vrácení xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podáno, xxxxx xx vrácení daně xxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx prodloužit xxx xxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(21) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx nároku na xxxxxxx xxxx vratitelný xxxxxxxxx, vrátí xxx xxxxxxx daně xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx

x) 15 xxx xxx dne oznámení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) 40 xxx xxx dne, který xx xxxxxxxx xx xxx doručení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dodatečného xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(22) Daňové xxxxxxxx a dodatečné xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx osoba uvedená x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a struktuře xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně.

(23) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxx xxxxxxx xxxx nároku xx vrácení xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx v zemědělské xxxxxxxxxx x při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx minimální xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podílové xxxxxxxxx xxxxxxx normativů minimální xxxxxxxx na jednotlivé xxxxxxxxxx měsíce,

c) způsob xxxxxxx xxxxxxxxx chovu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx velké xxxxxxx xxxxxxxx a

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx citlivých xxxxxx a révy xxxxx.

§57a

Daňové xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x splatnost xxxx xxxx

Xxxxxxx-xx povinnost xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x §59 odst. 1 a xxxxx xxxx xxxxxxx být xx vzniku xxxxxx xxxxxxxxxx podle §8 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně, daňové xxxxxxxx se xxxxxx xx 25 xxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vznikla, x daň xx xxxxxxx jednou xxxxxxx xx měsíc, x xx xx xxxxx 40 xxx po xxxxxxxx tohoto zdaňovacího xxxxxx.

§57x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 237/2004 Xx. x xxxxxxxxx xxx dne, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

§58

Xxxxxxxxx daně x xxxxxxxxxxx olejů

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx daně xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nejvýše 1&xxxx;500&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx převodem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo finanční xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx, xxxxx se xxxxxxx x dopravu xx xxxxxx členského xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně u xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 písm. x), xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxx dopravě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) v xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx daně xxxx xxx daň zajištěna xxxxxxxx xxxxxxxx x §21 xx xxxx xxxx, xxxxx by xxxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxx, jako xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(4) Při xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx daňovém xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx, xxxxxx být poskytnuto xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 3, xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, nabízeny k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 2 a xx xxxxx se zároveň xxxxxxxx xxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx daně xxxxx §59 xxxx. 1.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx uskutečňuje

a) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx

x) xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x jiným členským xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, pokud s xxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx daňový xxxxx xxxxx §21 se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx34), xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Výše xxxxxxxxx xxxx pro daňový xxxxx x zkapalněných xxxxxxx plynů xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx daně, jako xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx; obdobně xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx zajištění xxxx u xxxxxx xxxxx x oprávněného xxxxxxxx xxx opakované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§58x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx rovněž x xxxxx části xxxxxxxx skladu xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§58x

Xxxxxxx minerálních olejů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pod xxxxx xxxxxxxxxxxx 2710 19 29, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, výrobu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §45 xxxx. 2 a xxxxx jsou prokazatelně xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xx 5 xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§58x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 407/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§59

Uplatnění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx minerální xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené xxx xxxx xxxxxxxxxxxx

x) 1507 xx 1518, xxxxx xxxx určeny xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx, xxxx pro výrobu xxxxx uvedených x §45 odst. 2,

x) 2707 10, 2707 20, 2707 30 x 2707 50,

c) 2710 12 xx 2710 19 68, 2710 20 xx 2710 20 39 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2710 20 90, xxxxx z xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx XXX XXX 3405 xxx xxxxxxx 210 °C xxxxxxxxxxxx xxxx než 90 % xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx 250 °X xxxxxxx 65 % xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ztrát; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 x 2710 20 90 xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxx,

x) 2711 x výjimkou 2711 11, 2711 21 x 2711 29,

x) 2901 10,

f) 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 x 2902 44,

x) 2905 11 00, které xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx tepla,

h) 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 x 3811 90 00,

x) 3824 99 86 x 3824 99 92 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako aktivní xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ředidel xxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx, pro xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2,

"x) 3824 99 93 a 3824 99 96 s xxxxxxxx antikorozních přípravků xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ředidel pro xxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, pro výrobu xxxxx xxxx xxx xxxxxx směsí uvedených x §45 xxxx. 2,

x) 3826 00 10 x 3826 00 90, xxxxx xxxx určeny xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx výrobu xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2.

Pro ostatní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxxx 1, se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §18 xxxx. 6 x §19 xxxx. 3.

(3) X daňovém xxxxxx xxxxx být společně x xxxxxxxxxxx oleji x režimu podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx oleje, xxxxx xxxxxx uvedeny x odstavci 1,

x) xxxxxxxxx oleje, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx daňového oběhu, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x §19 xxxx. 5, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabrání, xxxxx xxxxx x umístěním xxxxxxxx xxxxxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxx; o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Finanční správy Xxxxx xxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxx

(4) Minerální xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxxxxxxx skladovány, ale xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx minerálních olejů xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx skladu. Xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, x xxxx se xxxxxxxxx výhradně xxxxxxx xxxxxxxxx oleje. Doprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx samostatným xxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx oddělena.

(6) Xxx dopravě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx republikou x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xx 27f nahrazeny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele produktovodu xxxx samostatného xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx, jehož xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx státu souhlasí.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxx §19 xxxx. 2 xxxx. x) nemůže xxx čerpací xxxxxxx xxxxxxxxx hmot. Čerpací xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 písm. x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Daňovým xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx zemí x xx xxxxxxx x souladu se xxxxxxxxx xxxxxxx35d),

x) jehož xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx měřicím xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx měrné xxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx skladovací xxxxxxxx xx nejméně 50&xxxx;000 xxxxx minerálních olejů; xx neplatí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx kapacita xxxx xxx nejméně 200&xxxx;000 xxxxx,

x) který splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx života a xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx prostředí.

(9) Podmínka xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx loď xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 100&xxxx;000 litrů xxxxxxxxxxx olejů, xxx xxx xxxxxxx přístavu xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx lodní xxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxxx x automobilové cisterně, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v kontejneru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečných věcí xx silnici (XXX) xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx daňového skladu xxxxx §3 xxxx. x), považují xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx platí x x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx dočasně xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx daňovému xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxx vrátí, xxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx sklad xxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 8 písm. x) xxxxxx být xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x minerálními oleji xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xx g) x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) xxxxxx xxx splněna x xxxxxxx skladu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx měření

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů při xxxxxx x výdeji xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx provozovanou provozovatelem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx měřidly pro xxxxxx měrné hmotnosti xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx, xxxxx provádí xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx minerálních xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx technické požadavky xx xxxxxxx.

(13) Podmínka xxxxx odstavce 12 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxxxxxxxx osvědčeno, že xxxxxx odběru a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx inspekční xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx akreditaci, xx xxxxxxxxx a bezdlužná. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodne Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx přiloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx ředitelství cel xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxx, xx není xxxxxxxxxx xxxxxx.

(14) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. c) xxxxxx xxx splněna

a) xxx xxxxxxxxxx minerálních olejů x prostoru xxxxxxx, xxxx

x) x případě xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(15) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 písm. a) xx x) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxx. a), xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 200&xxxx;000 litrů xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx výrobu xx xxxxxxxx xx produktovod, xxxxx xx

1. vybaven xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§59a

Evidence xxxxxxxxxxx olejů x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxx rozhodnout x tom, že xxxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxx podle §37 x 38 bude xxxxxx společně xx xx daňové sklady, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx.

§60

Xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedených do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxx získávají xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedené x §45 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xx volném xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx prodeje, mohou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx této xxxxxxxxxx, které xx xxxxx živnostenského zákona xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx daně xxxxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx právnické xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx výhradně x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx náplně xx 40 xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo získávají xxxxxxxxxx ropné xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 20 tun xx xxxxx kalendářní xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x hmotnosti xxxxxx do 40 xx xxxxxx.

(3) Právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zkapalněné xxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nákupu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 jsou xxxxxxx xxxx evidenci xxxxx §40. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, které ve xxxxxx daňovém xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ropné xxxxx uvedené x §45 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x evidenci xxxxxxx údaje o xxxxx konečném xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx ropné plyny xxxxxxx v §45 xxxx. 1 xxxx. x), x) nebo x), xxxxx byly xx xxxxxx daňovém xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nižší xxxxx daně, nesmějí xxx dále xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx vypočtené na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v §45 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) přijaté x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx uvedení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxx prodány xx xxxx včetně xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxx ropné xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. e), x) xxxx x), xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx x xxxxx členském xxxxx a které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx x u xxxxxxx byla x Xxxxx xxxxxxxxx zajištěna xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na základě xxxxx xxxxx daně, xxxxxxx být xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxx daně.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. f) xxxx g) xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedeny xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx plyny x xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx náplně xx 40 xx xxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxx zkapalněných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xx jejich xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx nesmějí xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Toto xxxxxxxxxx xx nepoužije xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynů v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx množství vydaných xxxxxxxxxxxx ropných xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přečerpávání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx částmi, x v xxxxxxxxx xxxxxxxx x hmotnosti xxxxxx xx 40 xx xxxxxx.

(10) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx povinen poskytnout xxxxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx x §21, x xx xx xxxx xxxx, xxxxx xx musela xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx xxxx právnická nebo xxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx 2, dopravce xxxx xxxxxxxx těchto xxxxx, pokud s xxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxx vlastník xxxxxx xxxxx písemně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správci xxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v tlakových xxxxxxxx x hmotnosti xxxxxx xx 40 xx včetně.

(11) Doprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx x) x x) xxxx xxx xxxxxxxx jen xxxxx, pokud osoba xxxxxxx v odstavci 10 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx nepoužije xxx dopravu zkapalněných xxxxxxx plynů v xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx 40 kg včetně.

(12) Xxxxxxx zkapalněných ropných xxxxx podle §45 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výrobků xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(13) Právnická nebo xxxxxxx xxxxx odebírající xxx účely podnikání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx podle §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) x xxxxx byly xxxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxxx zajištění xxxx xx xxxx xxxx, xxxxx by xxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, jako kdyby xxxx plyny xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(14) Xxxxx, které xxxx zkapalněné xxxxx xxxxx uvedené x §45 odst. 1 xxxx. f) nebo x) do tlakových xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx 40 xx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx motorových xxxxxxx, xxxx xxxxxxx používat xxxxxxxxx xxxxxx systém10) (xxxx xxx "hmotnostní xxxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynů, xxxxx xxxx být xxxxxxx, xxxxx, průkazná, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výpis x xxxxxx xxxxxxx. Hmotnostní xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

§60x

Xxxxx xxxxxxxxxxxx ropných xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §60 odst. 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x), f) xxxx g) xxxxx xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) V xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx dosavadního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných plynů xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nakupovat xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ode dne xxxx oznámení.

§60x

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných plynů xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx x nákupu zkapalněných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx volného daňového xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osobě xxxxxxx x §60 xxxx. 2 jsou

a) xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx nebo úpadku.

§60b xxxxxx právním předpisem x. 331/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§60x

Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných plynů xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xx-xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx toto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynů.

§60c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 331/2014 Sb. x účinností od 1.1.2015

§60d

Zrušení xxxxxxxx k xxxxxx zkapalněných ropných xxxxx uvedených xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x moci xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx rovněž, xxxxx držitel xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §60 xxxx. 3 xx 9 x 11, xxxx

x) xx xxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxx vážných xxxx xxxxxxxxxxxx důvodů neuskuteční xxxxx xxxxxxxxxxxx ropných xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných plynů xxxxxxxxx xx volného xxxxxxxx oběhu xxxxxxx x moci xxxxxx, xxxx osoba, xxx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx, podat xxxxx xx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b).

§61

§61 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Sb.

§62

§62 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 331/2014 Sb.

§62a

§62a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 59/2010 Sb.

§63

Xxxxx xxxxxxxxxxx olejů

(1) Xxx dovozu a xxx dopravě xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oleje, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx nádržích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx strojů, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pohonu x xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx motorový dopravní xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx oleje xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxx k provozu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxx,

x) nádrž xx xxxxxxxxxx ropný xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxx a xxxx nádrž xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx prostředek xxxxxxx, nebo

c) nádrž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx pracovním xxxxxxx, klimatizačním, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx vestavění xxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx přímé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, chladírenského x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§64

Vývoz xxxxxxxxxxx olejů

Při xxxxxx a xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx §14 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nacházejí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxx xxxxxx, klimatizačních, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx pohonu x xxxxxxx.

§65

§65 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 407/2012 Sb.

HLAVA II

DAŇ Z XXXX

§66

Xxxxxx daně x xxxx

(1) Plátci jsou xxxx

x) xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx daně podle §71 odst. 1 xxxx. x), x), x) x x),

x) xxxxxxxxx x fyzické xxxxx, které xxxxxxx xxxx dovezou xxxxxxx xxxxxxxxxx líh xxxxxxxxxx xx daně podle §71 xxxx. 1 xxxx. x),

x) právnické x xxxxxxx osoby xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx skladují nebo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxx §67 xxxx. 1 a 2, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxx výrobě xxxx xxxxx lihu xxxxxxxxx xxxxx ztrát xxxx.46)

(2) Právnické x xxxxxxx osoby podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou xxxxxxx xxxxxxx x každém xxxxxxxxxxx roce první xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxx.

§67

Xxxxxxx xxxx z xxxx

(1) Xxxxxxxxx daně xx xxx (xxxxxx)47) xxxxxx neodděleného xxxx xxxxxxxxx kvašením, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2203, 2204, 2205, 2206, pokud xxxxxxx obsah xxxx x těchto výrobcích xxxx xxxx xxx 1,2 % objemových xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx daně xx x líh xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx lihu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx uvedených xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2204, 2205, 2206, xxxxx xxxxxxx obsah xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 22 % xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxx xxxxxxxxxxxx jiným xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxx než xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx líh xxxxxxxxxxxxxx; xx líh xxxxxxxx denaturovaný x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx je xxxxxxx xx výrobku, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx již xxxxxxx osvobození xx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nápojů47a).

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx již jednou xxxxxx, pokud u xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §14. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx podle §11 xxxx. 2, §14 xxxx. 7, §66 xxxx. 1 písm. x) a x xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx vyměření xxxx na základě xxxxxx povinnosti xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx nabytí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx [§68 písm. x)].

§68

Xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx přiznat x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx a xxxxx xxxx,46)

x) dnem xxxxxxxx neoprávněně odejmutého xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx zásob xxxx při dopravě,

c) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §66 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxx, který právnické xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx líh xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx x xxxxxx xxx xx vlastnictví xxxxxx, xxxxx uvedené xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lihu osvobozeného xx daně xxxxx §71 odst. 1 xxxx. x) x x).

§69

Základ xxxx z xxxx

Xxxxxxxx xxxx pro xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x hektolitrech xxxxxxx xxx xxxxxxx 20 xX xxxxxxxxxxxx xx dvě xxxxxxxxx xxxxx.

§70

Sazby xxxx x xxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxx stanoveny takto:

Kód xxxxxxxxxxxx
Xxxx
Xxxxx daně
2207
líh xxxxxxxx ve výrobcích xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2207
32 250 Xx/xx etanolu
2208
líh xxxxxxxx xx xxxxxxxxx uvedených xxx kódem xxxxxxxxxxxx 2208 s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx do 30 x etanolu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx období xxxxx xxxxxx x xxxx49)
32 250 Kč/hl xxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx destilátech x xxxxxxxxxxxxx pálení x xxxxxxxx do 30 x etanolu pro xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx období xxxxx zákona x xxxx49)
16 200 Xx/xx xxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxxx kódy nomenklatury
32 250 Xx/xx xxxxxxx

(2) Xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pálení x xxxxxxxx do 30 x etanolu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx49) x zároveň xxxx dodrženy ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pěstitelského xxxxxx xxxxx xxxxxx x lihu49).

§71

Osvobození xx xxxx x xxxx

(1) Xx xxxx je xxxx xxxxxxxxx líh

a) xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vstupující x xxxxx podnikatelské činnosti xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, látek xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx pomocných,50) s xxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2207 x 2208,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx x), pokud obsah xxxx v nich xxxxxxxxxxx 8,5 xxxxx xxxxxxx xx 100 xx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 5 xxxxx xxxxxxx xx 100 xx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x léčivech;51) xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx na výrobky xxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxxxx 2207 x 2208,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx

1. xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nepřesáhne 1,2 % xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2207 x 2208,

d) xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxx ve xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxx vyrobeny x xxxx denaturovaného podle xxxxxxxxxx právního předpisu,52)

f) xxxxxxxx denaturovaný xxxxxxxxxx x zvláštně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxx stanovený xxxx,52)

x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxxxx 2207, 2208, 3301 xxxx 3302 xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pokynů x xx přítomnosti xxxxxxxx osob správce xxxx xxxx xx xxxxxx přítomnosti xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.53)

(2) Xx xxxx je xxxx xxxxxxxxx líh ve xxxx technicky zdůvodněných xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxx ztrát.46)

§72

Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx u xxxxxx písemně osvobození xxxx od xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §71 xxxx. 1 xxxx. x), x), d), x) a x), xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx rovněž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lihu xx xxxx u původního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva k xxxxxxxxxxx lihu tvořícímu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) uzavřením xxxxxxx x xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxx xxxx xxxxx tvořící xxxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx uživatele xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx, který xxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxx uplatnění osvobození xxxx od xxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxxxx §71 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x), xxxxxxxxx xxxxxxxx x přijímání a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx; xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx denaturovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx53a) určeného x použití xxx xxxxxxxxx xxxx52). Xxxxxxx-xx xxx, má xx xx xx, že xxxxxxxxxx od daně xxxxxx uplatněno.

§73

Xxxxxxxx k přijímání x xxxxxxx lihu xxxxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), x) nebo x) x xxxxx §71 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx denaturovaný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx povolení x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Líh xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxx xx základě xxxxxxxx x přijímání x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx daně xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx právní xxxxxxx nestanoví xxxxx.

§74

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xx xxxxxxx dokladu, na xxxxxxx x prodeji xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx líh xxxxx §5 je xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx.

§75

Prokázání xxxxxxxxxxx nabytí xxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx

(1) Xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx lihu x vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx §6 xx xxxxxx nebo xxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osvobozeného xx xxxx podle §71 xxxx. 1 písm. x), c), x), x) x x) xxxx být xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx od xxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxx o xxx xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §71.

(3) X xxxxxxxxx podle §68 xxxx. x) xx x), §71 xxxx. 1 písm. x) x x) x §72 xxxx. 2 x 3 se xxxxxx x osvobození xx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx dopravě xxxx xxxxx §79 xxxx. 1 xxxx. d) xx údaje xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §6 xxxx. 2 písm. a) x b) xxxxxxx.

§76

Xxxxxx xxxxxxxx k xxxx x xxxx x splatnost xxxx xxxx

(1) Daň je xxxxxxx xxxxxx částkou xx xxxxx, a xx ve xxxxx 55 xxx xx xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx přiznat x xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxx pálenice55), daňové xxxxxxxx se xxxxxx xx 25. xxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§77

Xxxxxxxxx xxxx z xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx daňový xxxxx, zajištění daně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx depozitní xxxx xxx zajištění daně xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx 40 000 000 Xx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu provozuje xxxx než xxxxx xxxxxx sklad, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, bez xxxxxx xx xx, xxxxx xxxxxxxx skladů xxxxxxxxx, nejvýše 120 000 000 Xx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx daně xxx daňový xxxxx xxxxx §21 se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx lihu xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx vlastníkem xx xxxx34), xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx stanovení výše xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx sklad podle §21 xx xxxxxx x úvahu množství xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxx52) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx skladu.

§78

Omezení režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx56) xxx xxxxxx xxxxxxx dozorem x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx daně se xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx správce xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx úřední xxxxx správce xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.57)

(3) Xxxxxxx xxxxxxx podle §3 xxxx. x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.55)

(4) Xx líh xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §19 xxxx. 3.

(5) Xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx a xx určen xxx xxxxxxxx účely34), xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolit x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx již xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu. Xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx režimu podmíněného xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxx xx vrácení daně. Xxxxx xx vrácení xxxx se xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5 xx 8 x xxxxxx xx xxxxx uvedené x §16.

(7) Xxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx opětovně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx skladu, způsob xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x lihem v xxxxxx podmíněného osvobození xx daně xxxxxxx xxx, který byl xxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxx xxxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx propadnutí xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informuje xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx daňovému xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxx odděleně xxxxxxxxx x musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§79

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx daně podle §71 xxxx. 1 xxxx. x) a x) na xxxxxxx xxxxxxxx x přijímání x užívání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) z daňového xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx jinému xxxxxxxxx podle §72 xxxx. 2 x 3,

x) xxx dovozu xxxxxxxxxxxxxx uživatelem, xxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx dopravě xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §21, x to xx xxxx xxxx, kterou xx byl xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx od xxxx. Xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který poskytl xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxxx §21, xxxx xxx toto xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx nedenaturovaného xxxx. X xxxxxxx zajištění xxxx xxx provozování xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx lihu, xxxxx x tím xxxxxxxx xxxx jeho vlastník xxxxxxx souhlasí.

(3) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí být xx xxxxxxxx dopravy xxxxxxxxxxx umístěn x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx x užívání xxxxxxxxx xxxxxxx osvobozených xx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxx dopravu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx rozhodne o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx daně (§6) xxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxx příslušným xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx obecně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxx52) xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §45 xxxx. 2 xxxx xxx xxxxxx xxxx-xxxxxxx-xxxxx-xxxxx xx xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§30) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§79x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx hodlá x rámci xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti prodávat xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx daňového xxxxx xx cenu xxxxx, xxx je cena xxxxxxxxxxxx výši součtu xxxxxx daně a xx odpovídající xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxxx prodeje takový xxxxxx xxxxxxx správci xxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx objemového procenta xxxx, v členění xxxxx

1. xxxxxxxxxxxx druhů x skupin xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,

2. kategorií podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx x popis xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx identifikační xxxxx osoby, od xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) místo a xxx xxxxxxxx prodeje,

f) xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXX X XXXX

§80

Xxxxxx xxxx x xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s ní xxxxxxxx hospodařící xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx domácí výrobu xxxx, pro vlastní xxxxxxxx, pro xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, osob xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx hostů, pivo x celkovém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 2000 x xx kalendářní xxx, xx podmínky, že xxxxxxx k jeho xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx pivo xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zahájení xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx množství xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

(3) Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§81

Xxxxxxx xxxx x xxxx

(1) Pivem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) výrobek xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2203 obsahující xxxx xxx 0,5 % objemových xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pod xxxxx nomenklatury 2206 xxxxxxxxxx xxxx xxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Koncentrace xxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx procentech jako xxxxxxxxx xxxxx extraktu xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx výpočtem xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx vzorec a xxxxxx určení extraktu xxxxxxx xxxxxxx.

§82

Xxxx nezávislý pivovar

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, není xxxxx xxx 200 000 xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) není xxxxxx ani hospodářsky xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx provozní a xxxxxxxxxx prostory nejsou xxxxxxxxxxxxx, či xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx právně nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxx než 50 % xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx disponuje více xxx 50 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx uzavřena xxxxxxxxx dohoda, z xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx.58)

(3) Hlavním výrobním xxxxxxxxx souborem xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx varna, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx cylindrokonické xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx podmínky, xx:

x) xxxxxxxx xxxxx výroba xxxxxxxx xxxxxxxxx 200 000 xx,

x) xxxxxx xxxx x licenci nepřekročí 49 % xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx-xx dva xxxx xxxx malých xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx výroba xxxxxxxxx 200&xxxx;000 hektolitrů, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx piva xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pivo, xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§83

Xxxxx xxxxxxxxxx xxx x piva xxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Povinnost xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §80 xxxx. 3 dnem xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x §80 xxxx. 1 x xxxx xx množství xxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx kalendářního xxxx, xx kterém xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx přímou xxxxxxxx x prostorách xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx přilehlých, xxxx xxx x daňového xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xx xxxxx přímé xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx spotřebitelských xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx dopravováno xxxxx x xxxxxxxxx tanku, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro vedení xxxxxxxx.

§84

Základ xxxx z xxxx

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§85

Xxxxx a xxxxxxx xxxx x xxxx

(1) Xxxxxxxx sazba xxxx x piva a xxxxxxx xxxxx xxxx x piva pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 hektolitr x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mladiny, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §81 xxxx. 2, xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxx
xxxxxxxxxxxx
Xxxxx daně v Xx/xx za xxxxx xxxx xxxxxxxxxx procento xxxxxxxx původní xxxxxxx
Xxxxxxxx
xxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nezávislé xxxxxxxx
Velikostní skupina xxxxx xxxxxx x xx ročně
do 10&xxxx;000
xxxxxx
xxx 10 000
do 50 000
včetně
nad 50&xxxx;000
xx 100 000
včetně
nad 100&xxxx;000
xx 150&xxxx;000
xxxxxx
xxx 150&xxxx;000
xx 200&xxxx;000
xxxxxx
2203, 2206
32,00 Xx
16,00 Xx
19,20 Xx
22,40 Kč
25,60 Xx
28,80 Xx

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx místům) xxxxxxxx xxxxxxx mladiny xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x piva xxxxxxxxx koncentrace, které xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu, xx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx snížené xxxxx.

(4) Koncentrace xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx extraktu původní xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx koncentraci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx (xX).

§86

Osvobození xx xxxx x xxxx

(1) Xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) pro xxxxxx octa xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2209,

x) xxx xxxxxx x přípravu léčiv,

c) xxx xxxxxx přísad xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, jejichž xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1,2 % xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx výrobu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx alkoholu v xxxx xxxxxxxxxx 8,5 xxxxx xxxxxxxx xx 100 xx xxxxxxx x čokoládových výrobků xxxx 5 litrů xxxxxxxx ve 100 xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Od xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxx zdůvodněných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx daně xx xxxxxxxx posoudit, xxx xxxx ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ztrát x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx základ xxxx.

(3) Xx daně xx xxxx osvobozeno pivo, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx vlastní xxxxxxxx xxxx x xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodařící xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xx množství, xxxxx nepřesáhne 2000 x xx kalendářní xxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zničeno xx xxxxxxxxxxx úředních osob xxxxxxx xxxx.

(5) Od xxxx je xxxx xxxxxxxxxx pivo xxxxxx x použití jako xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx53), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx účely anebo xxxx vzorky odebrané xxxxxxxx xxxx. Xxxx xx osvobozeno pivo xxxxxx k použití xxx vědecký xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx piva xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx po xxxx 3 let xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve kterém xxxx xxxx evidence xxxxxxxxxx.

§87

Přijímání x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x přijímání x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx daně

Pivo xxxxxxxxxx xx daně xxxxx §86 xxxx. 3 x 5 xxx xxxxxxxx x užívat xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x užívání xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

§87x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

X xxxxxxx dokladu podle §5 odst. 2 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx spotřební xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x hmotnostních xxxxxxxxxx extraktu xxxxxxx xxxxxxx.

§87x vložen právním xxxxxxxxx x. 407/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§88

Zařazení do velikostní xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx své xxxxxxxx xx velikostní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx. Předpokládaná xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx dvanáctinásobek xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výroby xx zahájení činnosti xx xxxxx xxxx x počtu xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx změně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx skupiny, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 31. ledna xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx nezávislého xxxxxxxx do velikostní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx nižší, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx výrobě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Jestliže xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx byl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zdaňovací období xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx dodatečném xxxxxxx xxxxxxxx uvede rozdíl xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sazby daně xx velikostní skupinu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx stejné xxxxxxxxx xxxxxx. Současně x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx, xxxxx xxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxx, ve smyslu xxxxxx odstavce, lze xxxxxxxx za celý xxxxxxxxxx rok. X xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx je xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, do xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx plátce správci xxxx xxxxxxxxxx do 25. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx skutečné výrobě, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx vrácení daně xx xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxx uplatnit xx xxxx xxxxxxxxxx xxx. X xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§89

Xxxxxxx režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx roční xxxxx xxxx je xxxxxxx 5 000 hl xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx opustilo v xxxxxxxxxxx roce xxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle §86 xxxx. 3 xxxxxx xxx vyrobeno x xxxxxxx na výrobu xxxxxxxxx výrobků [§19 xxxx. 2 xxxx. x)].

(4) Xxxxxxx daně xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx provozovatele xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxx uvedení xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xx xxxxxx xxxx likvidace xxxx xxxxxxxxxxxx. Toto xxxx xxxx xxx xx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze umístěním xxxx do daňového xxxxxx, xx kterého xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu uvedeno. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

§90

Zajištění daně x xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx daně xx jeden xxxxxx xxxxx činí xxxxxxx 80&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zřízený xxxxxxxx xxxx.

§90x

Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxx podle §37 x 38 xxxx vedena společně xx ty xxxxxx xxxxxx, xxxxx provozuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx příslušný.

§91

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Pokud xx xxxx dováženo, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pivovaru xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaným příslušnými xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, že xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 200&xxxx;000 xx. Xx tomto potvrzení xx uvede xxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx. Pokud není xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pivo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx sazbou xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx (xX) xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx koncentraci piva xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxxx.

XXXXX XX

XXX X XXXX X XXXXXXXXXXXX

§92

Xxxxxx xxxx x xxxx x meziproduktů

(1) Xxxxxxx xxxx fyzická osoba, xxxxx xx daňovém xxxxx České republiky xxxxxx xxxxxxxx tiché xxxx (§93 xxxx. 3), za xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tichého vína xx kalendářní xxx xxxxxxxxxx 2&xxxx;000 xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 nemůže být xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu pro xxxxx podnikání (§31).

(3) Xxxxx víno vyrobené xxxxxxxx osobou xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 nemůže být xxxxxxx xx režimu xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v x xxxxxxxxxx 1 až 3, xx xxxxxxx xx zaregistrovat xxxx xxxxxx nejpozději xx 15 kalendářních dní xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§93

Xxxxxxx xxxx x xxxx a meziproduktů

(1) Xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxx") x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2204, 2205, 2206, xxxxx xxxxxxxx více než 1,2 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejvýše však 22 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx vínem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx do xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx, která xx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxx uzavřeném xxxxxx xxx 20 xX xxxx xxxxxxx 3 xxxx a xxxx, xxxxx xxx odvodit x xxxxxxxxxxx rozpuštěného xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx:

x) 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 x 2205, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx alkoholu60) xxxxxxxxx 1,2 % xxxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxxx 15 % xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, plně xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx,

x) 2206 00 31, 2206 00 39 a xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10, 2205, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1,2 % objemových, xxx xxxxxxxxxxx 13 % xxxxxxxxxx, xxxx

x) 2206 00 31, 2206 00 39, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 13 % xxxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxxx 15 % xxxxxxxxxx, xx-xx alkohol, který xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx lihu.

(3) Tichým xxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx výrobky, které xxxxxx xxxxxxx vínem xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx:

x) 2204 a 2205, xxxxxxx xxxxxxxx obsah xxxxxxxx xxxxxxxxx 1,2 % xxxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxxx 15 % xxxxxxxxxx, je-li alkohol, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx lihu,

b) 2204 a 2205, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 15 % objemových, xxx xxxxxxxxxxx 18 % xxxxxxxxxx, pokud byly xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx-xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x hotovém xxxxxxx, xxxx kvasného xxxxxx xxx přídavku xxxx,

x) 2204 a 2205, xxxxxx-xx uvedeny x xxxxxxx a) xxxx b), x 2206, xxxxxxxxxxx-xx dani x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1,2 % xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx, xxxx

x) 2206, pokud xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 10 % objemových, xxx xxxxxxxxxxx 15 % objemových, je-li xxxxxxx, který je xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, plně xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx kódy xxxxxxxxxxxx 2204, 2205 x 2206, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1,2 % xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx 22 % objemových, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx tichým xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx.

§94

Xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povinnost xxx xxxxxxx a xxxxxxxx nevzniká, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxx x §92 xxxx. 1 xx 3.

(2) Povinnost xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx plátcem xxxxx §92 odst. 4, xxxx porušení podmínek xxxxxxxxxxx x §92 xxxx. 1 až 3, a xxxx xx xxxxxxxx tichého xxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x zaplatit xxxxxxx.

§95

Xxxxxx daně x xxxx x meziproduktů

Základem xxxx xx xxxxxxxx xxxx x meziproduktů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§96

Xxxxx daně x xxxx a xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxx stanoveny xxxxx:

Xxxx
Xxxxx xxxx
Xxxxxx vína podle §93 xxxx. 2
2&xxxx;340 Xx/xx
Xxxxx xxxx podle §93 xxxx. 3
0 Xx/xx
Xxxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 4
2&xxxx;340 Kč/hl

§97

Xxxxxxxxxx xx xxxx x vína x xxxxxxxxxxxx

(1) Od xxxx xx xxxx osvobozeno xxxx x meziprodukty

a) xxx výrobu octa xxxxxxxxx pod kódem xxxxxxxxxxxx 2209,

x) xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1,2 % xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obsah xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx 8,5 xxxxx xxxxxxxx xx 100 xx xxxxxxx x čokoládových xxxxxxx nebo 5 xxxxx alkoholu xx 100 xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxx xxxx osvobozena xxxx x meziprodukty ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx ztráty odpovídají xxxxxxxxxx xxxxxxxx plátce x obvyklé xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx při stejné xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ztrát x x zjištěný xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx víno x meziprodukty xxxxxx x xxxxxxx jako xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,53) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx jako xxxxxx xxxxxxxx správcem xxxx.

(4) Xx daně xx xxxx osvobozeno xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx případech zničeny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx dle xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx po dobu 10 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx byla xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§98

Xxxxxxxxx a užívání xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx bez xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx osvobozeného xx daně

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §97 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx a užívat xxx povolení x xxxxxxxxx a užívání xxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx.

(2) Xxxx a xxxxxxxxxxxx osvobozené xxxxx §97 xxxx. 3 xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx osvobozeného xx daně.

§98a

Daňové xxxxxxxx x xxxx x vína x xxxxxxxxx xxxx xxxx

(1) Xxxxxxx-xx povinnost xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx (§93 odst. 3) xxxxx §99 odst. 3 xxxx §100a, xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx do 25. xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx měsíc, x xx xx xxxxx 40 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxx xxxx (§93 xxxx. 3) xxxxx §99 xxxx. 3, xx zdaňovacím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§8 xxxx. 2), nejsou xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx daně.

§99

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 písm. b) xxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx 100 xx xxxx roční xxxxx, případně předpokládaný xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 100 xx. Toto xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx odesílají xx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx přijímají.

(2) Ročním xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx množství vína xxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx není malým xxxxxxxx xxxx xxxxx §100a x xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místě xxxxx víno [§93 xxxx. 3)], xxxxxx xxxx xxxx vyrábět x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx [§19 xxxx. 2 xxxx. a)], xxxxx xxxxxxx v tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx meziprodukty x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx nebo pokud xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx přijímány.

(4) Xxxxx právnická nebo xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx §100a xxxx xxxxx na vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx inventuru xxxxx xxxxxxx xxxx xx přítomnosti xxxxxx xxxxx správce xxxx. X xxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x provozování daňového xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx (§93 odst. 3) xxxxxxxx xx uvedené xx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx od daně.

(5) Xxxxx víno (§93 xxxx. 3) vyrobené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §92 odst. 1 xxxx vyráběno x podniku xx xxxxxx vybraných xxxxxxx [§19 xxxx. 2 xxxx. x)].

(6) Vedlejší xxxxxxxx60d), které xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx tichého xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §99 xxxx. 3 xxxx podle §100a, x xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx60e), xx na xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §100a xxxx. 4. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx tento xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně.

(7) X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x vínem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tiché xxxx (§93 odst. 3) xxxx vedlejší xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx podle §100a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx §99 odst. 3, xxxx tiché xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxx členském xxxxx. Xxxxxx tiché xxxx xxxx vedlejší xxxxxxxx xx považují xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který přijme xx daňového xxxxxx xxxxx víno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx přijetí oznámit xx 5 xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přijímajícímu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §100a xxxx. 4.

§100

Doprava xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxx §93 xxxx. 3 lze x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx od daně xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx uvedeného x §27 xxxx 27c, xxxxx xx xxxxxxx o dopravu xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§25).

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx vína (§93 xxxx. 3) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 je xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx průvodní xxxxxxx xxx přepravu vinařských xxxxxxxx.

§100x

Xxxx výrobce vína

(1) Xxxxx výrobcem vína xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx tiché xxxx (§93 xxxx. 3), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx průvodní xxxxxxx xxx přepravu xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxx xxxxxxxxx 1000 xx a xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx [§19 xxxx. 2 xxxx. a)].

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx výrobcem xxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5, ale xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(3) Pokud xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx skladu xxxxx odstavců 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx xxx přepravu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx vína xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx vína xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx daňového xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx odesílá.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx výrobci vína xx xxxxxxxxxx období xxxxxx povinnost (§8 xxxx. 2), xxxx xxxxx malý výrobce xxxx xxxxxxx sdělit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§100x

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, že evidence xxxx xxxxxx podle §37 x 38 xxxx vedena společně xx xx daňové xxxxxx, xxxxx provozuje xxxxxx provozovatel a xxx xxxxx xx xxxxxx příslušný.

XXXXX X

XXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX

§100x

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xx také xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, než xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedená xx xxxxxxxx xxxxxxx (§112).

§100x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2005

§101

Předmět daně x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cigarety, xxxxxxxx, cigarillos x xxxxx ke xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x nezměněném stavu x xxxxxx xxxxxxxx xxx cigarillos podle xxxxxxx b),

2. xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx papíru, xxxx

3. xxxxxxxx provazce, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx smotky, xxxxx xx kouří v xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx vlastnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, s krycím xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx celý xxxxxxx, xxxxxxxx i xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx hmotnost xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx 2,3 x a xxxxxxx 10 g x xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx délky xxxxxxx 34 xx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx

1. xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, a xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx dalšího průmyslového xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx prodej xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x) xxxx x) x který xx xxxxx kouřit, nebo

3. xxxxx xx kouření xxxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hmotnosti xxxxxxxxxx částic x xxxxxx xxxx xxxxx xxx 1,5 mm; xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Cigaretami xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x jiné xxxxx xxx xxxxx x xxxxx splňují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 8.

(5) Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxx látky xxx xxxxx x které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(6) Xxxxxxx xx kouření xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxx xxx tabák x který xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x odstavci 3 xxxx. c) s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 8, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxx xxxxx výrobek xxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x výrobě xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx x), používají xx xxxxxxx k xxxxxxxxx účelům x xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx vydá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx pověřená xxxxxxxxx.

§101a

Vznik xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx také xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, než je xxxx pro konečného xxxxxxxxxxxx uvedená xx xxxxxxxx xxxxxxx (§112).

§101a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2005

§102

Xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §103.

(2) Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxx daně x xxxxxxx xx množství xxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x tabáku xx xxxxxxx množství vyjádřené x xxxxxxxxxxx.

§103

Cena xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Cenou xxx xxxxxxxxx spotřebitele xx xxxxxx cena, která xx stanovena xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx61) xxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx balení xxxxxxxx x přímé xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx. Tato xxxx obsahuje x xxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Celnímu úřadu xxx Xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "pověřený xxxxxxx xxxx") xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xx stanovení xxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx závodu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, která xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx daně z xxxxxx státu.

(3) Pro xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx názvem a x stejném xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx konečného spotřebitele.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx průměrem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx průměr cen xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx kus, xxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepkami, je xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx stanovenou xxx xxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx názvem x x stejném počtu xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xx xxxxx xxx konečného spotřebitele xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx průměr xxxxxx x výpočtu xxxx sazeb daně x cigaret x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie61a).

(7) Xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xx tabákové xxxxxxx.

(8) Cigarety xxx xxxxxx do volného xxxxxxxx xxxxx xxxxx x tabákovou nálepkou x xxxxxxxx xxxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§104

Xxxxx x xxxxxxx xxxx x tabákových xxxxxxx

(1) Sazby daně xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx část

Pevná xxxx

Xxxxxxxxx

xxxxxxxx

30 %

1,88 Kč/kus

celkem nejméně xxxx 3,36 Xx/xxx

xxxxxxxx, xxxxxxxxxx

2,19 Kč/kus

tabák xx xxxxxxx

2 860 Xx/xx

(2) Xxxx xxxx u xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx ke kouření xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxx sazby xxxx, xxxxxxx pro xxxxxxx xxxx x xxxxxx ke kouření xx rozhodující xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx daň přiznat x xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx u cigaret xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx sazby xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxx části xxxxx xxxx x xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx stem,

b) součin xxxxx části xxxxx xxxx x xxxxx xxxx.

(4) Výše xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxx se xxxxxxxx xxxx součin xxxxxxxxx xxxxx daně x xxxxx xxxx.

(5) Tabákový xxxxxxxx v délce xx 80 xx xxxxxx xx považuje xx 1 xxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 80 xx, xx však xxxxx xxx 110 xx, xx xxxxxxxx xx 2 kusy xxxxxxx. Tabákový xxxxxxxx xxxxx xxx 110 xx, xx xxxx xxxxx xxx 140 xx, xx xxxxxxxx xx 3 xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, x započatých, 30 xx tabákového xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx 1 xxx xxxxxxxx.

(7) Xx-xx výše xxxx u cigaret xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x procentní xxxxx xxxxx xxxx xxxxx než xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxx, použije se xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

§105

Xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxxxxxx výrobků

(1) Xx xxxx jsou xxxxxxxxxx tabákové xxxxxxx xxxxxx k použití xxx zkoušky xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zkoušky xx xxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxx výrobky xxxxx x xxxxxxx zkoušek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x technologicky xxxxxxxxxxx množství. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x laboratořích xxxxxxxxxxxxxx xxxxx technické xxxxx XXX XX XXX/XXX 17025 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx daně xxxx xxxxxxxxxx také tabákové xxxxxxx

x) xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxx daně, nebo xx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nebo xxx xxxxxxx v režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx jiného xxxxxxxxx státu, které xxxxxxxx xxxxxx způsobilé xxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxx země.

(3) O xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx daně protokol.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně xxxxx tohoto ustanovení xx vede xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vyhotovena.

§105a

Přijímání x užívání xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxx xx xxxx bez xxxxxxxx x xxxxxxxxx x užívání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx

Xxxxxxxx výrobky xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §105 xxxx. 2 xxx xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxx od daně.

§106

Xxxxxxxxx xxxxxxx tabákových xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx daňový xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2, xxxxxx x prodeji xxxxx §5 xxxx. 3 xxxx doklad x xxxxxxx podle §5 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx cenu xxx konečného xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§107

Jednotkové xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Tabákové výrobky xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dovezeny na xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx členského státu x uzavřeném xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, pokud není xxxxx zákonem stanoveno xxxxx.

(3) Pozbyl xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx výrobky nemusí xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx dopraveny x xxxxxx členského xxxxx xx daňové xxxxx České republiky x uzavřeném jednotkovém xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dopravovány x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx daně s xxxxxxxxx umístěním x xxxxxxx xxxxxx. Tabákové xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx do volného xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §105.

(5) Xxxxxxxx jednotkové xxxxxx cigaret xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 20 xxxx cigaret x xxxxxxxx uzavřených jednotkových xxxxxx xxxxxxx osvobozených xx xxxx xxxxx §105. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxx xxxx61b).

(6) Tabákové xxxxxxx xxx prodávat xxxxx x uzavřeném xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nálepkou x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, u xxxxxxx je povolen xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx doutníků a xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxxx pouze z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx balení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx tabákovou nálepkou.

§108

Xxxxx tabákových xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx ohlásit správci xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxxxxx sídlo xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx daně.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx firmu xxxx jméno x xxxxx, právní formu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx je xxxxxxx xxxxxxx v ohlášení xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x jednání xx shodě, x xxxxxxxx uvést xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x ohlášení xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§109

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Oprávněný xxxxxxxx xxx opakované xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx příjemce xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxx tabákové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nálepkou x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osvobozených od xxxx podle §105.

(2) Xxxxxx xxxxxxx tabákových xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §119 odst. 4 písm. a) xxxx x) xx xxxxxxxxxx xx zajištění xxxx v xxxxxxx, xx oprávněný xxxxxxxx xxx opakované xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přijímá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x je současně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §118 xxxx. 3.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek při xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 4 xxxx. x) je považováno xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx příjemce pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přijímá xxxxxxxx xxxxxxxx výrobky x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek podle §118 xxxx. 3.

§109x

§109x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 59/2010 Sb.

§110

Zákaz xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx nálepce, nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytnout xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx poskytované xx xxxxxxx odbytu.

(3) Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx jiný předmět, xxxxx být při xxxxxxx konečnému spotřebiteli xxxxxxx cena odlišná xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nálepce. Xxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§111

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele

(1) Odchylně xx §110 se xxxxx x nezbytně xxxxxxx xxxxxxxxx prodávat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx cenu nižší, xxx xx xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx tabákové xxxxxxx, aby výrobci, xxxxxxx xxxx prodejci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx konečnému xxxxxxxxxxxx xx xxxx nižší, xxx xx xxxx xxx konečného spotřebitele xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxx cenu xxxxxx x nároku xx xxxxxxx x xxxxxxx daně.

§111x

Xxxxx nákupu za xxxx xxxxx xxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx cigarety xx xxxx nižší, než xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nálepce, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

§112

Xxxxx prodeje xx xxxx xxxxx než xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx cena xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx cigarety za xxxx vyšší, xxx xx cena pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx tabákové xxxxxxx, xxxxxx povinnost přiznat x xxxxxxxx daň xx výši xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx podle §104 xxxx. 1 x xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xx tabákové xxxxxxx.

§113

§113 zrušen právním xxxxxxxxx č. 188/2016 Sb.

§114

Značení tabákovými xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx platnosti.

(2) Tabákové xxxxxxx vyrobené xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx daňové xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo na xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx dopravené z xxxxxx členského xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx nálepkou62a), pokud xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx 6 xxxx 7 stanoveno xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx výrobky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dovozce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx značit xxxxxxxxxx nálepkami pouze x daňovém skladu xxxx mimo xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Tabákovou xxxxxxxx nesmí být xxxxxxx tabákové výrobky, xxxxx

x) jsou xxxxxx xxx vývoz, xxxx

x) xxxx xxxxxx pro xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu.

(7) Tabákovou xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx výrobky, xxxxx xxxx osvobozeny xx daně xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx §105, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (§32 xxxx. 4).

§114x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx neznačený xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx tabákový xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx není xxxxxx, nebo

b) xx xxxxxx xxxxxxxxx nálepkou, xxxxx náležitost stanovená xxxxxxxxxx právním předpisem xxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nálepkou, xxxxx xx značen

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x prováděcí xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx neodpovídá jednotkovému xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx určena xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nálepkou, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx.

(3) Xx tabákový xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx kouření, xxxxx jsou značeny xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx byly x xxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxx zákonem a xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§114a xxxxxx xxxxxxx předpsiem x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2019

§115

Porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx tabákových xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx správce xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx značení xxxxxxxxxx výrobků, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx orgánům xxxxxxxxxx x prověřování xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zjistí-li xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx značení tabákových xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správci daně x xxxxxxxx živnostenskému xxxxx.

(3) Zjistí-li xxxxxxx xxxx xxxx jiný xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobky xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxxxx xx, xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx předá xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx držiteli. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, zakládá xx toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx značení xxxxxxxxxx výrobků, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§116

Xxxxxx xxxxxxxx k xxxx x tabákových xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx

(1) Objednávka xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx daňového přiznání x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx povinnost daň xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 písm. x), §9 odst. 3 xxxx. x) xxxx §101a.

(2) Daň xx xxxxxxxxx použitím xxxxxxxx xxxxxxx. Tabákové xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxx povinnost xxx xxxxxxx a xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx nálepky xx rozumí umístění xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx balení.

§116x

Xxxxxxxxx daně x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxxxxxxxxxxx daňového skladu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx sklad, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx složením xxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správcem xxxx činí nejvýše 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx více než xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx daně poskytnuté xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx činí, xxx xxxxxx xx xx, xxxxx daňových xxxxxx provozuje, nejvýše 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§117

§117 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Sb.

§118

Objednávání, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx platnosti.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx nálepek od xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx výrobce xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx odběr xx daňovém území Xxxxx xxxxxxxxx výrobcem, xxxxxxxxxx příjemcem xxxx xxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxx xxxxxxx daně, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nálepek x xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx sídlem, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx, může xxxxxxx osobu xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx místem pobytu xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx z xxxxxx státu, x xxxxxx xxxxxxxxxx nálepek. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx může xxx touto pověřenou xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx pověřena x xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx ceny pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§103 xxxx. 2). Xxxxx x přepravu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x pověřenému xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nálepek x xxxxxxxxx přepravy, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx zajišťuje xxxxxxxx xxxxxxx daně.

(4) Xxxxxxx, oprávněný xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nálepek podle xxxxxxxx 3 (xxxx xxx "odběratel") xxxx xxxxxxx si x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx objednaných xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx objednávat x odebírat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tabákové xxxxxxx xx 75 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pověřený xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tabákové xxxxxxx xxxxx a xxxxxx o tom xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxxx s xxxxxxx x zničením těchto xxxxxxxxxx nálepek.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx tabákové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxx.

(8) Xxxxxx platnosti.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx obdržené xxxxxxxx xxxxxxx prodat xxxx jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx nálepky xxxx předány výrobcům xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xxxx xx xxxxx xxxx xx účelem označení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxx xxxxxx odběru. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pověřeného xxxxxxx xxxx k odběrateli x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(11) Tabákové xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx

x) dva xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx odběrem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(12) Tabákové nálepky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 písm. x) xxx xxxxxxx nejdříve 6 xxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxxxx nálepky xxxxxx xxxxx.

(13) Pokud se xxxxx vzor xxxxxxxx xxxxxxx, xxx objednat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nejpozději šest xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx týdny xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§118a

Objednávání x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx sazbě daně

(1) X xxxxxxx xxxxx xxxxx daně xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx sazbě xxxx objednat s xxxxxxxx termínů xxxxxx xxxxxxxxxx 6 týdnů xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx sazby xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xx xxxxxxxx objednávky pověřenému xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající sazbě xxxx bezprostředně předcházející xxxx sazbě xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxx xxxx.

§118x

Xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx nálepek xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx

(1) X xxxxxxx xxxxx xxxxx daně musí xxx xxxxxxxx nálepka xxxxxxxxxxxx nové xxxxx xxxx xxxxxxxxx nejméně 6 xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odběrem.

(2) Xxxxxxxxx nálepku xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxx daně.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nové xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

§118x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 201/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2014

§118x

Xxxxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxxx balení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx staré xxxxx xxxx

(1) Jednotkové xxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxx spotřebě x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nelze xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx cigaret xxxxxx k přímé xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx daně xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx prodávat xx uplynutí posledního xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(3) Jednotkové xxxxxx cigaret, xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxx prodávat, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx výrobek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§119

Xxxxxxx xxxxxxxx nálepky

(1) Xxxxxxxxx uhradit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzniká xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výši daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx správce xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pověřeného xxxxxxx xxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx při xxxxxx odběru. Zajištění xx xxxxxxxxx

x) finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pověřeného xxxxxxx xxxx, xxxxxx tento xxxxxxx xxxx přijal,

b) xxxxxxxx nebo převodem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx účet xxx xxxxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx daně nevzniká xxxxx na xxxx x xxxxxx složené xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daně, xxxx

x) xxxxxxxxxx záruky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx §21 xxxx. 2 až 6.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tom, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx

x) během xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx došlo x xxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx (§28 xxxx. 1) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx a v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx za xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx do 60 kalendářních xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx daně x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) během xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ztráty xxxx znehodnocení; hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek xx xxxxx nejpozději xx 60 kalendářních xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx znehodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxx x xxxxxxxx nepředvídatelné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§120

Zástavní xxxxx

X zajištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nepoužitým xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§121

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, použitých x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a doklady, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zápisy x xxxxxxxx xxxxxxxxx, po xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx kalendářní xxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výsledek xxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx souhrnné xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxx Ministerstvu financí xxxxxxxxxx do 15. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§122

Xxxxxxx tabákových nálepek

(1) Xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxxxx tabákové nálepky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x souladu x tímto xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxx nálepka, xxxxx je xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx než 60 % původní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx ze 2 xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x sobě. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx tabákové nálepky, xxxxx splňují podmínky xxxxxxx v odstavci 1, vrátí pověřený xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uhrazena. Xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tabákové xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx vrácených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxxxx tabákové xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odběrateli xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vrácené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx protokol.

(4) Xxxxx xx změní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx odběratel povinen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx , kdy mohly xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx naposledy xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyvezeny xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nálepky xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 80 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx starého xxxxx xx odběratel xxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Hodnota xxxxxxxxx nepoužitých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx daně xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxx xxx jejich xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vrácení xxxxxxxxxxxx přeplatku.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 nepostupuje, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxx vzoru xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx správce xxxx xxxx tabákové xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 30 xxx ode xxx, kdy xx xxxx tabákové xxxxxxx xxxxxxx. Odběratel xx xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vzoru xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x cenou xxxxxxxxxx xxxxxxx vrácených. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxx, které jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, vzniká odběrateli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx tabákových xxxxxxx. Xxx uhrazení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx použije §119 xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx tabákové xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, vrátí xxxxxxxx xxxxxxx daně hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx starého xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sepíše xxxxxxxx.

(9) Odběratel je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tabákové xxxxxxx, xxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxx, vrátí xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx výrobky, xxxxx xxxxxxxxx vyrobil, dovezl xxxx xxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx. Xxxxxxx dozorem se xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pověřeného xxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nalepených xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx své xxxxxxx zajistí odběratel. Xxxxxxx tabákových xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx provést xxxxx xx daňovém území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, že xxx, hodina, místo x xxxxxx zničení xxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek pod xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx byla hodnota xxxxxxxxxx nálepek xxx xxxxxxxx.

§122a

Nárok xx vrácení xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek x xxxxxxx změny xxxxx xxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nálepky odpovídající xxxxx xxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxx sazbě xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx balení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx odběratel xxxxxxx, dovezl nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx,

x) xx posledního xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx sazba xxxx, xxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxx xxxxxx x úřední xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx ve xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, x

3. xxxxxx xxxxxxxxxx balení cigaret xxxxxx k přímé xxxxxxxx s těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx xxxx jednotková xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx tabákových xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx jednotkové xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx tabákovou xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 3 x

x) ke zničení xxxxx do xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, v xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxx daně.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx určené x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, se do xxxxxxxxxx xxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx daně, xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nesprávným xxxxxxxx.

§123

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxx xxxx zajištění.

(2) Snížením xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxx úhrady xxxx zajištění může xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx 2 xxx xxxxx xxxx xxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx

x) odebíral tabákové xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tak, že xx x xxxxxxx xxxxxxxx s touto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úrok x xxxxxxxx.

(4) Odběratel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřesáhne 90 xxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x snížení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nejdříve 4 x nejpozději 3 xxxxxx před xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxx zajištění xxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx úhrady nebo xxxxxxxxx xxx novou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx zamítavého xxxxxxxxxx.

§124

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx zajištění

Pověřený xxxxxxx daně rozhodne x xxxxxxx úhrady xxxx zajištění, xxxxx xxxxxxxxx

x) v průběhu 2 let xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx plnil xxxxx povinnosti xxxxxxxxxx x řádně xxxxxx xxxxxxxx výrobky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx správce xxxx rozhodnout x xxxxxxx zajištění xxxx xxxx o upuštění xx xxxxxxxxx daně.

§125

Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo zajištění xx xxxxxx xx xxxx 1 roku xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto rozhodnutí.

(2) Xxxxxxxx správce daně xxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxx xxxx zajištění xx 60 xxx xx xxxxxxxx řízení; xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do 90 xxx.

(3) V xxxxxxx, xx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx o snížení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§126

Xxxx snížení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxxx o snížení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx výši xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xx výši 10 % hodnoty xxxxxxxxxx nálepek.

(2) Pověřený xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx nebo zajištění xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivý xxxxx ve xxxx 20 % xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek, trvá-li xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 9 měsíců xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x rozhodnutí x xxxxxxx úhrady xxxx xxxxxxxxx uvede xxxx tohoto xxxxxxx xxx jednotlivý xxxxx xx xxxx 40 % hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 21 měsíců před xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx použít x daném kalendářním xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx odběry xxxxxxxxxx nálepek, xxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx 50 % celkové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx kalendářní xxx.

§127

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx

x) je xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) odběratel xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx

1. xxxxxx xxxxxxx o snížení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx úhrady xxxx zajištění.

§128

Povinnosti xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx snížením xxxxxx xxxx zajištění

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx pověřenému xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání rozhodnutí x snížení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx do 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Odběratel xx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) uhradit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx snížení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nenavazuje xxxxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí, xx xxxxxxxxx povinen nejpozději xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx,

x) xxxxxxx hodnotu tabákových xxxxxxx ve xxxx xxxxxxx úhrady xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zajištění uvedené xx stávajícím xxxxxxxxxx.

§129

Ministerstvo financí xxxxxxx xxxxxxxxx

x) rozměry, xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek x xxxxxx jejich xxxxxxxx xx jednotkovém balení,

b) xxxxxxxxxxx xx způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek,

c) xxxxxxxxxxx xx způsobu odběru xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx její xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx u xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx cen.

XXXXX XX

XXX XX XXXXXXXXXXX TABÁKOVÝCH XXXXXXX

§130

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobkem se xxx účely xxxx xx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) je xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx, a

c) xxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx výrobků.

(3) Na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jako xx vybraný xxxxxxx.

§130x

Xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx obsažený v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§130x xxxxxx xxxxxxx předpsiem x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2019

§130x

Xxxxxx daně ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx množství xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobcích x xxxxxxxxxxx xxxxxx určeném xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x okamžiku xxxxxx povinnosti daň xxxxxxx x xxxxxxxx.

§130x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

§130c

Sazba x výpočet xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 2,86 Xx/x.

(2) Xxx xx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xx vypočte xxxx součin xxxxxxx xxxx x sazby xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§130d

Jednotkové balení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx balení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx vyjádřené v xxxxxx a

b) xxxxxx xxxxxxxxxx x zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxx xxxxx.

§130x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x účinností xx 1.4.2019

§130x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx použijí xxxxxxxxx.

§130x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2019

§130x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx tabákový xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nepovažuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx sazbě xxxx x který xxx v xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xxxxxx v xxxxxxx x xxxxx zákonem x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

§130x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

§130g

Množství xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx

Xx množství zahřívaných xxxxxxxxxx výrobků xxx xxxxxx spotřebu se xxxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxx x množství xxxxxxxxxxxxxx 250 x

§130x vložen xxxxxxx předpsiem x. 80/2019 Xx. s xxxxxxxxx od 1.4.2019

§131

§131 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2019 Sb.

XXXXX XXX

XXX XX XXXXXXXX XXXXXX

§131x

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx tabák xxx xxxx účel než xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx surového xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxx xxxx, xxxx

x) x které xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx tabák xxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xx xxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx organizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x inovací xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxx vědecké xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx tabáku xx povinen podat xxxxxxxxx x registraci xx 7 dnů xxx xxx, xx xxxxxx xx stal xxxxxxx.

§131b

Předmět xxxx ze xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxx xxxxxx je surový xxxxx.

(2) Xxxxxxx tabákem xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx neexpandovaný xxxx xxxxxxxx rodu xxxxx, nebo xxxx xxxx část; xxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx z xxxxx xxxx jiných xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, které

1. vznikají xxx zpracování xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo jinými xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

2. nejsou xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli,

c) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vyrobený xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx tabáku, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx konečnému xxxxxxxxxxxx.

§131x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x účinností od 1.7.2015

§131x

Xxxxx daňové xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx vzniká xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx pro

1. výrobu xxxxxxxxxx výrobků,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx surového xxxxxx, x kterého

1. xxxxx xxxxxxxx původ xxxxxxxx xxxxxx,

2. nebyl xxxxxxxx xxxx xxxxxxx surového xxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxxxxxx identifikace osoby, xxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

§131x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§131x

Xxxxxx daně ze xxxxxxxx tabáku

Základem daně xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx surového xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§131x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 157/2015 Xx. s účinností xx 1.7.2015

§131x

Xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x tabáku xx xxxxxxx.

(2) Daň xx surového xxxxxx xx vypočte jako xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx daně xx surového xxxxxx.

§131x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§131x

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc.

§131f xxxxxx právním předpisem x. 157/2015 Xx. x účinností od 1.7.2015

§131x

Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx x dani xx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xx surového xxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxx přiznání.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx daň xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx, není xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxx běhu xxxxx pro stanovení xxxx.

§131x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

XXXX ČTVRTÁ

§132

§132 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 65/2017 Sb.

§133

§133 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 65/2017 Sb.

§134

§134 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 65/2017 Sb.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

§134x

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Značkováním x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx přimíchávání xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx těchto xxxxx.

(2) Druh xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§134b

Předmět značkování x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x barvení xxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 43 xx 2710 19 48, 2710 20 11 xx 2710 20 19 x xxxxxxxxx oleje uvedené xxx kódem nomenklatury 2710 20 90, xxxxx x nich xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX XXX 3405 xxx xxxxxxx 210 °X xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 90 % xxxxxx těchto minerálních xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx 250 °C xxxxxxx 65 % xxxxxx xxxxxx minerálních olejů xxxxxx ztrát.

(2) Xxxxxxxxxx x barveny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §134c134k xxxxxxx xxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x odstavci 1,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, jedná-li se x pohonné xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx65e), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxx §49 xxxx. 8,

c) xxxxxxxxx xxxxx uvedené x odstavci 1, xxxxx-xx se o xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx republiky, xx xxxxx xx nevztahuje xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 odst. 8,

x) xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) až x),

x) xxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, x xxxxx xx xxxxxxxxxx a barvení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx minerálních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(4) Značkovány x xxxxxxx nemusí xxx minerální oleje xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx které xxxx xxxx mají xxx xxxxxxxx do xxxxxxx zemí.

§134x

Xxxxxx značkování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Minerální oleje xxxxxxx v §134b xxxx. 1 xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx se xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tento zákon xxxxxxxxx xxxxx (§134b xxxx. 4 x §134e xxxx. 1).

(2) Xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §134b xxxx. 1 xxxxxxxxx x barvit výhradně x daňovém skladu xxxxx §19 odst. 2, xxxxx je xxxxxxx dávkovacím x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx olejů. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x §134b odst. 1 xxxx daňový xxxxx xxxxx §19 xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §134b odst. 1 xx xxxxxxxx x hlediska obsahu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx65f).

(4) Na xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §134b xxxx. 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx oleje xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§134x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 575/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

§134x

Xxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx minerální oleje xxxxxxx v §134b xxxx. 1 určené xxx vývoz uvedeny xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povinny xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx prohlášení xx xxxxxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o propuštění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xx xxxxxxx režimu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx uvedené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx již nebyly xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x daňovém xxxxxx. Xxxx oleje xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx.

Povinnosti a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx

§134x

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxx minerální oleje xxxxxxx x §134b xxxx. 1 je xx xxxxxxx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Při xxxxxxx minerálních olejů xxxxxxxxx v §134b xxxx. 1 x xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xx ve xxxxxx xxxxxxx oběhu xxxx xxx xxxxxx dovozu xx třetí země xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x barvení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx nebo xxxxxxx, x xx xxxxx xxxx jejich vstupem xx daňové území Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx směsi xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx předpisu xxxxx §134a xxxx. 2, xxxxx xx xxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, příjemce xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx minerální xxxxx xxxxxxx x §134b odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x barvení xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx daně nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu65f).

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx nakoupí xxxx jinak xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a nebarvené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134b xxxx. 1 s xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx třetí xxxx, jsou povinny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx, xxxxxxxx se xxxx doprava nebo xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx právnické x xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx. Pokud xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxx daňového xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x provozovateli xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, dopravují, skladují, xxxxxxxx nebo jinak xxxxxxxx, prodávají xxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx minerální xxxxx uvedené x §134b, jsou xxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, dopravovat, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx jen xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxx xxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xx xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx výhradně v xxxxxxxxxxx xxxxxx do 20 xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx x zařízení používaných xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx spotřebě xxxxxx olejů,

c) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx správci xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnou dokumentaci x xxxxxxxxxx jim xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx související x xxxxxxx, zpracováním, dopravou, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx nabýváním, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) umožnit xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odebrat x potřebném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem,

e) uhradit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vzorku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx65f), bylo-li xx xxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx a fyzické xxxxx, xxxxx vyrábějí, xxxxxxxxxxxx, dopravují, skladují, xxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134b, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx o druzích x xxxxxxxx těchto xxxxx x o xxxxxxxxx způsobech xxxxxxxxx x xxxx.

(8) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx prodávají xxxxxxxxx xxxxx, jež xxxxxxx xxx podle §134b xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 6, xxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x v dokladech xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx xxxx oleje xxxxxxxx uvést, xx xxxx oleje xxxxxxx xxx použity xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxx x evidenci prohlášení xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx minerálních olejů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 20 litrů, x xxx, že

1. xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 10,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx xx na xxxxxx xxxxxx použití x

3. xxxx minerální xxxxx xxxxxxx použity xxx xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci a xxxxxxx x xxxxx xxxxxx po xxxx 10 xxx xxx xxx, kdy x xxxx xxxxxx nakládat xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 6.

(9) Právnické x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx minerální xxxxx xxxxxxx x §134b odst. 2 xxxx. x), xxxx xx xxxxxx prodávajícího xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxx olejů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 písm. b). Xx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nakupující xxxx xxxxxxxxx oleje x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 20 litrů.

(10) Odběratelem xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxx x §134b odst. 2 xxxx. x) xxxx xxx xxxxx xxxxx, která

a) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx některou x technologií, xxx xxx xx xxxxxxxxxx x barvení xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx xxxx dodává xxxxx uvedené v xxxxxxx a).

(11) Xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 10 stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(12) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) se xxxxxxxxx xxx minerální xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx jsou xxxx mají xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx podmíněného osvobození xx xxxx xxxx xx volném xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) prokazatelně xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

§134x

Xx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §134b xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx minerálních xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx oleje uvedené x §134b xxxx. 1,

x) xxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x barvené xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §134b xxxx. 1 xxx xxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx motorů x xxxxxxxxx turbin xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx daňovém území Xxxxx republiky, xxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 odst. 8,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx minerální xxxxx xxxxxxx x §134b xxxx. 1 x xxxxxx, xxxxx xx xx spojení x xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxx používat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134b xxxx. 2 písm. x) x e) pro xxxx účely, než xxx xxxxx tyto xxxxxxxxx oleje xxxxxxx xxx značkovány x xxxxxxx.

§134g

Základní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ke značkování x barvení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů

(1) Xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §134b xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu, x xx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X případě, xxx xxxxx k nahrazení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x barvení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §134b xxxx. 1 xxxxxxxxx a barvit xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ode dne xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x barvení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §134b xxxx. 1 xxx povolení xx xxxxxxxxxx a barvení xxxxxxxxx minerálních xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené zákonem x xxxxxxxxxxx daních, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§134x

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a barvení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §134e x 134f.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zaniká xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134b xxxx. 1 značkovány x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x barvení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§134x

§134x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Sb.

§134x

§134x zrušen právním xxxxxxxxx č. 331/2014 Sb.

§134x

Xxxxxxxx povinností při xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx minerálních xxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, xx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx značkování xxxx barvení vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxx Xxxxx obchodní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx orgán Celní xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxx porušena xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x

x) sdělí tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX65g)

§134x

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx rovnoměrné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxx.

(2) Druh xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§134m

Předmět xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx značkování xxxx, x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4, xxxxxxxxxxx minerální xxxxx:

x) xxxxxx, xxxxxx, xylol, xxxxxxx xxxxx aromatických xxxxxxxxxx x surové xxxxx oleje xxxxxxx xxx kódy xxxxxxxxxxxx 2707 10, xxxxx xxxx určeny xxx xxxxx xxxxxx, pro xxxxxx tepla nebo xxx výrobu xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2, 2707 20, 2707 30, 2707 50 x 2707 99 11,

b) xxxxxxx oleje uvedené xxx kódy nomenklatury 2710 19 11 x 2710 19 15,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 19 31 x 2710 19 35,

x) xxxxx topné xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 19 51 až 2710 19 68 x 2710 20 31 xx 2710 20 39 xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

1. kinematická xxxxxxxxx xxx 40 xX xx nižší xxx 12 xx2 . x-1 xxxxxx,

2. xxxxxxx xxx 15 xX xx xxxxx než 784 xx . x-3 xxxxxx a xxxxx xxx 913 xx . x-3 xxxxxx,

3. při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x XXX XXX 3405 předestiluje xxxxxxx 20 % xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 350 xX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k použití xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx nomenklatury 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 99 x xxxx oleje xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxx xxxxxxxxxxxx 2710 20 90 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1. kinematická xxxxxxxxx xxx 40 xX xx xxxxx xxx 12 mm2 . s-1 xxxxxx,

2. xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx kelímku xx nižší než 150 xX xxxxxx,

3. xxx destilační zkoušce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x ČSN ISO 3405 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 % xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 350 oC,

přičemž xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxx vlastnost xxxxxxxx x bodu 1 x alespoň xxxxx x vlastností xxxxxxxxx x bodech 2 x 3,

x) xxxxxxxxx nasycené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené xxx xxxx nomenklatury 2901 10, pokud xxxx xxxxxx xxx pohon xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 2, x kódem xxxxxxxxxxxx 2901 29,

g) xxxxxx, o-xylen, x-xxxxx, x-xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxxxx 2902 30 00 x 2902 41 xx 44,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 3814 00 90.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §134n xx 134v xxxxxxx xxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 19 11, 2710 19 31, 2710 19 51 x 2710 19 71,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxx xxxx nomenklatury 2710 19 15, 2710 19 35, 2710 19 55 x 2710 19 75; za takové xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx využití xxxxxx minerálních olejů xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx jako xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x použití xxx xxxxx xxxxxx,

x) minerální xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), x nichž je xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 písm. x) a x) xx x), x xxxxx je xxxxxxxxxx xx závadu xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 x jednotkovém xxxxxx xx 20 xxxxx.

(3) Xxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x), x nichž xx xxxxxxxxxx xx závadu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx jsou nebo xxxx xxx dopravovány xx xxxxxx členských xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx, ve volném xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx režimy, xxxx které jsou xxxx mají být xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

§134x

Xxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxx minerálních xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m odst. 1 xxxx být xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak (§134m xxxx. 4 x §134p odst. 1).

(2) Xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §134m odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx dávkovacím a xxxxxxx zařízením xxx xxxxxxxxxx těchto olejů, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx vybrané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxxxx §59 xxxx. 1 a xxxxx nebyly xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Minerální xxxxx xxxxxxx x §134m xxxx. 1 xx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látky xxxxxx certifikace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx65f).

(4) Xx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §134m xxxx. 1 značkované xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx zákon, xx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx oleje neznačkované.

§134x

Xxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů

Právnické x xxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené v §134m odst. 1 xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx uvedeny xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jsou okamžikem xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povinny xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tranzitu. X případě xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx celního xxxxxx vývozu xxxx xxxxxxxx xxxx uvedené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx označkovány, označkovat. Xxxxxxxx jsou xxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu, xxxx xxxx přijetí xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedeny xx xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxx minerálních xxxxx

§134x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxxxxxx před jejich xxxxxxxx do volného xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxx v §134m xxxx. 1 x xxxxxx členského xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx volném xxxxxxx xxxxx či xxxx xxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx dovozu xx třetí xxxx xx xxxxxxx značkování xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxx xxxxxxx, x xx xxxxx před jejich xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, kdy xxxx minerální xxxxx xxxxxxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx xx daňového xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2.

(3) Výrobce x uživatel xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu xxxxx §134l xxxx. 2, který xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxx xxxxxxxx značkovací látky xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dovozce, který xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §134m odst. 1 xxxx který xx xxxxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xx žádost správce xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx65f).

(5) Xxxxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxxxx xx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx volném xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxx xxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx olejů, jestliže xx tato xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx právnické x xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx stanovené x odstavcích 1 x 2 xxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxx výrobky vztahuje xxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx do volného xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx označkovány x xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx přijetí nárok xx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx vyrábějí, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx minerální xxxxx xxxxxxx x §134m, xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx spotřebovávat tyto xxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx tyto činnosti xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tyto xxxxx výhradně x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 20 xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přístup xx objektů, prostor x xxxxxxxx používaných xxx xxxxxx, zpracování, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx nabývání, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx předložit správci xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a úplné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, dopravou, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx nabýváním, prodejem xxxx spotřebou xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx množství xxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx65f), bylo-li na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, dopravují, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, prodávají nebo xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx minerální xxxxx xxxxxxx x §134m, xxxxx x xxxxxxxxxx způsobem stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nimi.

(8) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx minerální xxxxx, jež xxxxxxx xxx xxxxx §134m xxxx. 2 xxxx. x) až f) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 6, xxxx povinny

a) v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxx oleje nesmějí xxx xxxxxxx pro xxxxx motorů,

b) mít x xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx olejů prohlášení xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx olejů xx xx závadu xxxxxx xxxxxxx xxxx že xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx nebo x výrobě xxxxxxx xxxxx či maziva xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx65e),

x) xxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx podmínky xxxxx odstavce 10; xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §134m xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx technickou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx olejům xx xxxx 10 xxx xxx xxx, xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 6.

(9) Právnické x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m xxxx. 2 xxxx. x) xx f), xxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx nejpozději přede xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx prohlášení podle xxxxxxxx 8 xxxx. x). Xx xx xxxxxxxxxx xx nepodnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx minerální xxxxx x xxxxxxxxxxx balení xx 20 xxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxx x §134m xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x technologií, xxx xxx xx xxxxxxxxxx minerálních olejů xx xxxxxx jejich xxxxxxx, xxxx

x) tyto xxxxxxxxx xxxxx prodává xxxx xxxxxx osobě xxxxxxx v písmeni x).

(11) Seznam xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxx, které xxxxxxxx minerální oleje xxxxxxx x §134m xxxx. 2 xxxx. x) xxxx povinny xx žádost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 8 písm. x), x xx xxxxx xxxx vydání xxxxxx xxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 20 xxxxx

(13) Xxxxxxxxxx odstavce 8 xxxx. x) xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx členských xxxxx x režimu xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxxx ve xxxxxx daňovém xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

§134x

Xx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx minerálních xxxxx uvedených x §134m xxxx. 1,

b) xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx minerální xxxxx xxxxxxx v §134m xxxx. 1,

c) xxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §134m xxxx. 1 pro xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m xxxx. 1 x nádobě, xxxxx xx xx spojení x xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx stáčet,

e) xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx minerální xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle §134m xxxx. 2 xxxx. x) xx g),

f) xxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxx minerální xxxxx uvedené v §134m xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxx xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx nesmějí xxx xxxxxxxxxx.

§134x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §134m xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v §134p xxxx. 1, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů.

(2) X xxxxxxx, kdy dojde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, lze xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §134m xxxx. 1 xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx povolení xxx dne jeho xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §134m xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx považuje za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§134s

Podmínka xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx minerálních xxxxx

Xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§134x

Xxxxxxx x zánik xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Správce daně xxxxxx zruší povolení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx minerálních xxxxx, xxxxx držitel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx stanovené x §134p x 134q.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx značkování některých xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů.

§134u

§134u xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Sb.

§134x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx značkování některých xxxxxxx minerálních xxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Zjistí-li xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo orgán Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x

x) sdělí tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

§134x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxx uvedený xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 19 71 xx 2710 19 99 x tento xxxx xx xxxxx s xxxxxxxxx uvedený pod xxxxx xxxxxxxxxxxx 2710 20 90, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při 40 oC je xxxxx xxx 12 xx2.x-1 včetně a xxxxx xx xxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxx xxxxxxxxx xxxxx metody Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xx nižší xxx 150 oC xxxxxx,

x) xxx destilační xxxxxxx xxxxx metody xxxxxxxxx x XXX XXX 3405 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 % xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 350 xX.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxx volně xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx 220 xxxxx, x xx

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx

x) xx účelem xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§134x

Xxxxxxxxxxx řízení

(1) Osoba xxxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx před xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(2) Přihláška k xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§134x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§134y

Podmínky registrace

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx olejem,

b) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx minerálním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx, že osoba xxxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxx xxxxxx není x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(2) Podmínky xxxxxxxxxxxxx x bezdlužnosti xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx se zvláštním xxxxxxxxxx olejem,

b) v xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx osoby nakládající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a

c) odpovědný xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§134x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§134x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podmínky registrace, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx přidělí xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx nakládání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx olejem.

(2) Xxxxx nakládající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§134x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§134za

Zrušení xxxxxxxxxx xx xxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx nakládající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§134xx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx daně, xx xxxxxx splněny podmínky xxxxxxxxxx, vyzve osobu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx splnění xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nebezpečí x xxxxxxxx.

(2) Správce xxxx xxxxx registraci, pokud

a) xxxxx nakládající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) nejsou xxxxxxx podmínky registrace, x xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxx osobu xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx minerálním xxxxxx xx xxxx 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců neprovádí xxxxx činnost, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx olejem xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx uložení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx registrace x xxxx úřední, může xxxxx nakládající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx olejem xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 let xxx dne, xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxxxx registrace xxxxx odstavce 2 xxxx. c).

§134zc

Registr osob xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Generální xxxxxxxxxxx xxx vede xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx minerálními xxxxx, xx kterém shromažďuje xxxxx potřebné pro xxxxxxxxx nakládání xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx ředitelství xxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx firmu nebo xxxxx,

x) xxxxx,

x) umístění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby x Xxxxx republice, xx-xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) registrační xxxxx xxx účely xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaj o xxx, xxx registrace

1. xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx

2. byla xxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx z registru xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oleji x xxx této xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zveřejní den xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx minerálním xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx nakládajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 i x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx byla zrušena; xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx zveřejňují xx xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx registrace.

§134zc xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§134xx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx minerálními xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx olej může xxxxx, prodat nebo xxxxx převést xxxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx minerálním xxxxxx.

§134xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§134ze

Evidence xxxxxxxxxx minerálních xxxxx

(1) Osoba xxxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxx xxxxxx xx povinna xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů, x xx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je povinna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxx xx xxxxxxxx provedeny, xx dobu 10 xxx od konce xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§134xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§134xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx správci xxxx tyto xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nabýván,

b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxx xxxxxxx 15 oC,

d) xxxxx x tom,

1. xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. xxx xxxx xxxx xxxx zvláštní minerální xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx převeden.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx se zvláštním xxxxxxxxxx olejem je xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxx předpokládané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx při xxxxxxx 15 xX nabytého, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx spotřebovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x příslušném xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx minerálním xxxxxx je povinna xxxxxxx správci xxxx xxxx xxxxx:

x) účel xxxxxxx xxxxxxxxxx minerálního xxxxx x údaj x tom, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx olej xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) identifikační údaje xxxxx nakládající xx xxxxxxxxx minerálním xxxxxx, x níž předpokládá, xx nabude xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx spotřeby, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podle

a) xxxxxxxx 1 se xxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx&xxxx;x xxxxxxxx ne xxxx xxx 72 xxxxx xxxx xxxxxx přijetím xxxxxxxxxx minerálního oleje; xx-xx dojít ze xxxxxxxxx provozních nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx přijetí zvláštního xxxxxxxxxxx oleje, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, co xx xxxxxx, xx x xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oleje xxxxx,

x) xxxxxxxx 2 xx podává

1. xxxxxxxx x přihláškou k xxxxxxxxxx x

2. xx xxxxx ledna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) odstavce 3 xx podává

1. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x registraci x

2. xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Oznámení podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve formátu x struktuře xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§134xx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálního xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx

x) xx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §134zd, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §134zf.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálního xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx obdobně ustanovení §42b42e.

§134xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Sb. x účinností xx 1.1.2015

ČÁST XXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX SE XXXXXXX XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX PRO XXXX ÚČEL XXX XXX XXXXXX TABÁKOVÝCH XXXXXXX

§134xx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tabák se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx skladuje xxxxxx xxxxx xxx jiný xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx není

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx vývoje x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2015

§134xx

Xxxxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tabák xx xxxxxxx xx xxxx zahájením xxx xxxxxxxx registrovat x xxxxxxx daně.

(2) Přihláška x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 157/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2015

§134xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx živnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) skutečnost, xx xxxxx skladující xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx nebo v xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx spolehlivosti x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx skladující xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx je xxxxxx skladující xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxxx surový xxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tabák.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx kauce musí xxxxxxxx xxxxx osoba xxxxxxxxxx surový tabák, xxxxx není plátcem xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Podmínky xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 157/2015 Xx. x účinností xx 1.7.2015

§134xx

Xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx

x) složením xxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxxx xxxx s xxx, xx xxxxx xxxx být na xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx skladující surový xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, kterou přijal xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx evidovány x xxxxxxx daně xxxx x jiných xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx dni xxx xxx zrušení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx surový xxxxx.

(3) Xxxxxxxx záruka xxxx xxx poskytnuta xx xxxx určitou, xxxxx xxxxx být kratší xxx 2 roky.

§134zk xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2015

§134xx

Xxxxxx o snížení xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx kauce.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx skladující xxxxxx xxxxx povinna xxxxx xxxxxx údaje

a) x xxxxxxxxxx struktuře x x xxx, které xxxxx vykonávají významný xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro snížení xxxxx.

(3) Xxxxx byla xxxxxx x xxxxxxx xxxxx zamítnuta, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx surový xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx kauce xxxxxxxx po xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§134xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 157/2015 Xx. x účinností xx 1.7.2015

§134xx

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

(1) Podmínkami pro xxxxxxx kauce xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tabák,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) spolehlivost xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx skladující xxxxxx xxxxx.

(2) Podmínka podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xx sobě xxxxxxxx xxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kauce.

(3) Xxxxxxxx pro snížení xxxxx musí xxx xxxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxx snížení.

§134zm xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x účinností xx 1.7.2015

§134xx

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx skladující xxxxxx xxxxx xxxxx kauci xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Dojde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, o xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Je-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vrátí xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kauce.

(3) Xxxxxxx xx stávající xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx snižována xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nejdříve xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2015

§134zo

Oznamovací povinnost osoby xxxxxxxxxx surový xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx kauce, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx struktuře x změnu xxxxx x tom, xxxxx xxxxx vykonávají xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tabák, x xx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xx xxxx xxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxx tabák, xxxxx xxxx snížena xxxxx, xx xxxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx oznámit xxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx neuplynul 1 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kauce.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tabák x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kauce xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx daně x dispozici, xxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístup.

(4) Xxxxxxx xxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx kauce, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx sdělovat,

b) xxxxx xxxxxxxx 3.

§134xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 157/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2015

§134zp

Zrušení xxxxxxx xxxxx xx xxxxx

(1) Správce xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx na návrh xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které byla xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x zrušení snížení xxxxx správce daně xxxx xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tabák xxxxxxxx xxxxx xx výši 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§134zp vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§134xx

Xxxxxxx xxxxxxx kauce x xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx daně, xx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, vyzve xxxxx xxxxxxxxxx surový xxxxx, xxxxx byla snížena xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xx správcem xxxx stanovené xxxxx, xxxxx povaha těchto xxxxxxxx toto xxxxxxx xxxxxxxxx x nehrozí xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxx skladující surový xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx nezajistí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx kauce, xxxx

x) xxxxxx splněny podmínky xxx xxxxxxx kauce, x jejichž splnění xxxxxxx xxxx osobu xxxxxxxxxx surový tabák xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tabák xx xxxxxxx xx 20 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx kauce z xxxx úřední xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxx, může xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 1 xxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

§134zq xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§134xx

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx osoby skladující xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx částka xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tabák. Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vrátí xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx do 90 xxx xxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxx daně xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx pravomocného xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxx tabák.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx uhrazení xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po 90 xxxxx, nejpozději však xx 5 měsíců xxx dne xxxxxxx xxxx xxxxxx registrace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§134xx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx osoba skladující xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx zaregistruje. V xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx registrační xxxxx xxx účely skladování xxxxxxxx tabáku.

(2) Osoba xxxxxxxxxx surový xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx následujícím xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx registrace nebo xx xxxxxx registrace.

§134zs xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§134xx

Xxxxxxx registrace xx xxxxx

Xxxxxxx daně zruší xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 157/2015 Xx. x účinností xx 1.7.2015

§134xx

Xxxxxxx registrace x xxxx úřední

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, že xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyzve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x jejich splnění xx správcem xxxx xxxxxxxxx lhůtě, pokud xxxxxx těchto podmínek xxxx xxxxxxx připouští x xxxxxxx nebezpečí x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx skladující xxxxxx xxxxx xx xxxxx správce xxxx xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx,

x) nejsou xxxxxxx xxxxxxxx registrace, k xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxx xxxxx skladující xxxxxx xxxxx nevyzývá,

c) xxxxx xxxxxxxxxx surový xxxxx xx dobu 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) osoba xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vztahující xx ke skladování xxxxxxxx tabáku, a xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx osoba xxxxxxxxxx surový tabák xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 2 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nabylo právní xxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x).

§134xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 157/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§134zv

Zánik xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxx přede dnem xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxx záruka, která xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxxx je

a) xxxx, na xxxxxx xxxx bankovní záruka xxxxxxxxxx, prodloužena xxxxxxx x 2 roky,

b) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx předchozí xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zvláštní xxxx xxxxxxx xxxx x bankovní xxxxxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 157/2015 Sb. x účinností xx 1.7.2015

§134xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bankovní xxxxxx x zrušení nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tabák.

§134zw xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x účinností xx 1.7.2015

§134zx

Registr xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxxx tabák, ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zveřejňuje způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tabák:

a) obchodní xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxxx osoby v Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tabáku,

f) den xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxx xx xxxxx,

2. xxxx xxxxxxx z xxxx úřední, xxxx

3. xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxx skladujících xxxxxx xxxxx a xxx xxxx změny.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tabák xxxxxxxx údaje podle xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx registrace.

§134zx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 157/2015 Xx. x účinností xx 1.7.2015

§134xx

Xxxxxxxx xxxxxxxx tabáku

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxx elektronicky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daně způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxxxx evidenci surového xxxxxx x xxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx, po xxxx 10 xxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx doklady xxxxxxxxx.

§134xx vložen právním xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. s účinností xx 1.7.2015

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX SE XXXXXXX XXXXXXX

§134xx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx tabák, který xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx než xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx skladovat jiná xxxxx než registrovaná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxxx být xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx nakládání xx xxxxxxx tabákem podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx nakládání se xxxxxxx xxxxxxx, který xx použit xxx xxxxxxxx nebo vědecké xxxxx výzkumnou xxxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx vývoje a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 157/2015 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§134xxx

Xxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx surový xxxxx x provozovatel xxxxxxxx skladu z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx správci xxxx tyto údaje:

a) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx odesílán,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) místo xxxxxxxxxx xxxxxxxx tabáku,

d) xxxxx x xxx, xxx xxxx účel xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx x dopravci.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx tabáku x příslušném xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Oznámení xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx a současně xx xxxx než 72 xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx surového xxxxxx; xx-xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx důvodů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx surového xxxxxx, lze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bezodkladně xxxx, co xx xxxxxx, xx x xxxxxxxx přijetí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx 2 xx podává

1. xxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

2. do xxxxx ledna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a

3. xxxx každou xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx zveřejněné xxxxxxxx daně způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

§134zza xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2015

§134zzb

Doklad pro xxxxx xxxxxxx surového tabáku

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx osoba xxxxxxxxxxx tento tabák xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxxxx daně.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 musí obsahovat xxxx xxxxxxxxxxx:

x) obchodní xxxxx xxxx jméno, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xx které xx xxxxxx xxxxx přijímán,

b) xxxxxxxx firmu nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) množství xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx určení x v případě, xx xx xxxx xxxxx, xxxx údaje xxxxxxxx xxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x

x) údaje x xxxxxxxx a registrační xxxxx xxxxxxxxxx prostředku.

§134zzb xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§134xxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx tabáku xxxx dopravního prostředku

(1) Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx

x) xx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §134zz,

x) nebyla xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §134zza, xxxx

x) xx xxxxxx tabák xxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx v §134zzb, xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx nesprávné xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx upravující xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Ve věci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx i dopravního xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx ustanovení §42b xx §42e.

§134zzc xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX XX ÚSEKU XXXXXX XXXXXXXXXXX DANÍ

§135

Přestupek xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vybraného xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xx stanovené xxxxx neumístí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx vybraných výrobků xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §19 odst. 4 xxxxxx vybrané xxxxxxx xx daňového xxxxxx xxxxx než x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135b

Přestupky xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx příjemce xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zajištění xxxx, xxxx

x) předat xxxxxxx xxxx podle xxxx xxxxxxxxx evidenční xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vznikla xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

§135c

Přestupky xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx dopravy vybraných xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx

(1) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx příjemce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx místu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x znehodnocení, xx xxxxxx došlo x xxxxxxx dopravy.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx do 200&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě pro xxxxx podnikání

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxx xxxxx odebírající xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx státě neposkytne xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx do 100&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxx zasílání xxxxxxxxx výrobků dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxx odesláním vybraných xxxxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveným způsobem xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx do 100 000 Xx.

HLAVA II

PŘESTUPKY XX XXXXX SPRÁVY DANĚ X XXXXXXXXXXX XXXXX

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynů

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx zkapalněné ropné xxxxx xxxxxxx v §45 xxxx. 1 xxxx. e), x) xxxx g) uvedené xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) skladuje xxxxxxxx xx stejném zásobníku,

b) xxxxxxxx odděleně x xxxxxxxxxxx, xxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx ze zásobníků x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx je pevně xxxxxx se zemí, xxxx

x) xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx pevně xxxxxxxx xx zemí, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xx stavebním xxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pokutu do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx osvobozených xx daně na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx osvobozených xx xxxx xxxxx §49 xxxx. 1, 2, 6 xxxx 8 xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx při xxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxxx zákonem stanoveným xxxxxxxx zajištění daně.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx g) xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxxx xx výši xxxx, xxxxx xx musela xxx přiznána a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx určeny xxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxx odesílatel xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) ve stanovené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x zahájení xxxxxxx xxxxxx olejů,

b) navzdory xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) nedodrží správcem xxxx stanovenou

1. lhůtu, x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx ukončena, xxxx

2. xxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx změny xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, ke které xxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxx olejů, xx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxx daně, xxxx

2. xxxxxxxxx zaznamenání této xxxxx v xxxxxxx x osvobození vybraných xxxxxxx od xxxx.

(4) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1, xxxx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

§135x

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx získává zkapalněné xxxxx plyny xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. e), x) xxxx x) xx xxxxxx daňovém xxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do volného xxxxxxxx xxxxx.

(2) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxx, která xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx ropné xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 20 tun xx xxxxx xxxxxxxxxx rok, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx plyny xxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) zkapalněné xxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 odst. 1 xxxx. f) xxxx x) xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x nákupu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §60 xxxx. 5, 6 xxxx 7 prodá zkapalněné xxxxx plyny xxxxxxx x §45 xxxx. 1 písm. e), x) nebo g) xx xxxx xxxxxx xxxx vypočtené xx xxxxxxx vyšší xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných xxxxx uvedených x §45 odst. 1 xxxx. f) xxxx x) xxx poskytnutého xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx těchto plynů xxxxx §60 odst. 11.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ropné plyny xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xx tlakových xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx 40 xx xxxxxx, dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) nepoužívá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynů splňující xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx hmotnostní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zkapalněných xxxxxxx xxxxx splňující zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx po celou xxxx opatřen xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 4 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xxx právnické nebo xxxxxxxxxxx fyzické osobě xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§135x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) xxx xxxxxx po xxxxxxxxxx xx režimu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx neuvede xx xxxxxx podmíněného osvobození xx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v §45 odst. 1 xxxx. e), x) xxxx x) x xxxxxxxxx xxxxxx daně, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx, společně x xxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxx x jejich xxxxxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx podle §45 xxxx. 1 xxxx. f) xxxx x) x xxxxx xxxx uvolněny do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx výši xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx přiznána x zaplacena, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx od 50&xxxx;000 Xx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§135xx

§135xx byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 183/2017 Sb.

§135ib

§135ib xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

XXXXX III

PŘESTUPKY NA XXXXX XXXXXX XXXX X LIHU

§135j

Přestupky xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx daně x xxxx na daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx lihu xxxxxxxxxxxx od daně xxxxx §71 xxxx. 1 písm. a) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxx dopravě tohoto xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem zajištění xxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx líh xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2 nebo xxx xxxxxx etyl-terciál-butyl-éteru xxx xxxxxxxxxxxxxx průvodního xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx

x) 1&xxxx;500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§135k

Přestupky proti oznamování xxxxxxx lihovin

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxx, xxxxx xxxxx x rámci xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx nižší, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx xxxxxxxxx lhůtě neoznámí xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx x takovém xxxxxxx neuvede xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;500&xxxx;000 Xx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XX XXXXX SPRÁVY XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX X DANĚ XX XXXXXXXXXXX TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

§135l

Přestupek xxxxx xxxx pro xxxxxxxxx spotřebitele

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xxxxxxxx x xxxxxxxxx nálepkou x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx období, xxx pro které xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx jednotkovému xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx daňové xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou x xxxxxxxxx jednotkovém xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx stejné sazbě xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx, na xxxxxx xxxxxx uvedeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Fyzická, xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxx tabákové xxxxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx jednotkovém xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx prodeje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx uložit xxxxxx

x) xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 1, xxxx

x) xx 50&xxxx;000 Xx do 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§135n

Přestupek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, který hodlá xxxxxxx xxxxxxxx výrobky x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx ve xxxxxxxxx lhůtě písemně xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx tabákových xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx zákazu xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) prodá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cigarety xx xxxx xxxxx xxxx vyšší, xxx xx cena pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxx x ceny xxx konečného xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) prodá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx přidán xxxx přibalen xxxx xxxxxxx, za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nálepce, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli xx xxxxxx xxxxxx předmětů.

(3) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx cigarety zakoupené xx xxxx xxxxx, xxx je xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do 50&xxxx;000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do

a) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 4, xxxx

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2.

§135x

Xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobky

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobky.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx na daňovém xxxxx České republiky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx fyzické xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxxx

x) xx 50 000 Kč xx 10 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x).

§135q

Přestupky xxxxx značení xxxxxxxxxx nálepkami

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx značí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx mimo daňový xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx,

x) neznačené,

b) značené xxxxxxxxxx způsobem,

c) značené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx poté, kdy xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx starého xxxxx xx volného daňového xxxxx uvedeny xxxxxxxxx.

(3) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu

a) do 10 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. c),

b) xx 50 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxxx

x) od 50 000 Kč xx 50 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§135x

§135x zrušen právním xxxxxxxxx č. 80/2019 Sb.

§135x

Xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx předá.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx proti xxxxxxxx x inventuře xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako odběratel xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nevede evidenci xxxxxxxxxx, použitých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx stanovenou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odebraných, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx byly zápisy x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek xx předchozí xxxxxxxxxx xxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx x), nebo

b) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. a) xxxx x).

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nevrátí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxxxx tabákové xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x případě ukončení xxx činnosti nevrátí xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nálepky.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

XXXXX X

XXXXXXXXX NA XXXXX ZNAČKOVÁNÍ X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§135x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo nebarvené xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §134b xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §134b xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx těchto xxxxx před jejich xxxxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx značkovací xxxxx x barviva.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x povinností značkovat xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134b xxxx. 1, xxxx x povinností xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajistit, dopustí xxxxxxxxx xxx, že xx xxxxxx správce xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nepředloží certifikát.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xxx uložit xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134b odst. 1 x úmyslem xxxxxxxx xx xx jiného xxxxxxxxx státu v xxxxxx podmíněného osvobození xx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo je xxxxxx xx xxxxx xxxx, dopustí přestupku xxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě nezajistí xxxxxx značkování nebo xxxxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx vyrábí, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx nabývá, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx minerální xxxxx xxxxxxx v §134b, xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx tyto xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 20 xxxxx, bez xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx neuchovává xxxxxxxxxx xxxxxxxx evidenci x xxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nakládání x xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx oleje, xxx xxxxxxx xxx xxxxx §134b xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx, způsobem xxxxxxxx x §134e xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x průvodní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx neuvede, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx motorů,

b) xxxx x xxxxxxxx x koupi x xxxxxxx těchto olejů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §134e odst. 8 xxxx. x), nebo

c) xxxxxxxxxx technickou xxxxxxxxxxx xxxx doklady x xxxxx olejům xx xxxxxxxxxx dobu.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx xx 50 000 000 Xx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx značkování x barvení vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx

§135x

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx oleje xxxxxxx v §134b xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §134b xxxx. 2 xxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx pohon xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134b xxxx. 1, xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx barvení xxxx xxxxxx sklad x xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, uvádí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx, dopravuje xxxx skladuje v xxxxxx, která xx xx spojení x xxxxxxx, nebo je xx takové xxxxxx xxxxx.

(3) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134b xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxx xxxx účely, xxx xxx které xxxx xxxxxxxxx oleje nesmějí xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uložit xxxxxx do 10 000 000 Xx.

Xxx 3

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x barvení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx značkuje xxxx xxxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §134b xxxx. 1 bez xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10 000 Xx do 10 000 000 Xx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XX XXXXX ZNAČKOVÁNÍ XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx povinnostem xxx značkování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§135x

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx volného xxxxxxxx oběhu xxxxx xxxxxxxxxxxx minerální oleje xxxxxxx v §134m xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx dovozce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §134m xxxx. 1 xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx daňové xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx látky xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nevede evidenci xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, příjemce nebo xxxxxxx x povinností xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m xxxx. 1 xxxx x xxxxxxxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx xx 50 000 000 Xx.

§135za

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §134m xxxx. 1 x úmyslem xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx je xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx přestupku xxx, xx x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxx osoba, xxxxx vyrábí, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, skladuje, nakupuje xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx minerální oleje xxxxxxx v §134m, xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx nad 20 xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx neuchovává xxxxxxxxxx způsobem evidenci x druzích x xxxxxxxx těchto olejů xxxx evidenci x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nimi.

(3) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxx §134m odst. 2 xxxx. x) až x) značkovány, xxxxxxxx xxxxxxxx v §134p xxxx. 6, dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx oleje xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx pohon motorů,

b) xxxx v xxxxxxxx x koupi x xxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §134p odst. 8 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci nebo xxxxxxx x těmto xxxxxx xx stanovenou xxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 lze xxxxxx pokutu xx 50&xxxx;000 Xx do 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

Xxx 2

Přestupky proti xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dalších minerálních xxxxx

§135xx

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §134m xxxx. 2 xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m xxxx. 2 xxxxxx x prodeji nebo xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m odst. 1, xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxx, odstraňuje xxxx jinak mění xxxxxx značkování,

b) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu či xx prodává,

c) xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxx xxxxx motorů, xxxx

x) xxxxxxxxxx, dopravuje xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xx spojení x xxxxxxx, nebo je xx takové xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxx §134m xxxx. 2 xxxx. x) xx x), nabízí x xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxx xxxxx motorů.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx minerální xxxxx xxxxxxx x §134m xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx xxx které xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 4 xxx právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Díl 3

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§135xx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx minerálních xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §134m odst. 1 xxx povolení ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx od 10&xxxx;000 Xx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX ZVLÁŠTNÍMI XXXXXXXXXXX XXXXX

§135xx

Xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxxxxx oleji

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx v xxxxxxx x §134zd xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ložený xxxx umístěný x xxxxxx přesahujícím 220 xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx uvede nesprávné xxxxx,

x) xxxxxx oznámení x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byly zápisy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx dobu, xxxx

x) x xxxxxxx x §134zf neoznámí xxxxxxx daně stanovené xxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx fyzické xxxxx xxxxxx pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(4) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pokutu xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx x),

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1.

HLAVA XXXX

XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX

§135xx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §134zz.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nesprávné xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx evidenci xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) neuchovává evidenci xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, na jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxx xx evidence provedeny, xx stanovenou dobu, xxxx

x) x xxxxxxx x §134zza neoznámí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §134zza xxxxxxxx správci daně xxxxxxxxx údaje.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze fyzické xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uložit xxxxxx do

a) 2 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x),

x) 6&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. e) xxxx xxxxxxxx 3, xxxx

x) 20 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX TABÁKOVÝCH XXXXXXX X TABÁKOVÝCH XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§135xx

Xxxxxxxxxx neznačených xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx propadnutí xxxx, která je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, x xx x x případě, xx xxxx hodnota xx x nápadném xxxxxxxx k povaze xxxxxxxxx.

§135zg

Zabrání neznačených tabákových xxxxxxx x tabákových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxx věci, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo tabákovým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx, x to x x případě, že xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§135zh

Společná ustanovení x xxxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx zabrané xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobky xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nesprávným xxxxxxxx xxxxx. Xx zničení xxxxxxx tříčlenná komise xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx přestupku, kterému xxxx xxxxxxx propadnutí xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, x xxxxx byly zabrané xxxxxxxxx tabákové xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výrobky xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx, xx uloží xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx správou x xxxxxxxx.

(3) Xxxxx rozhodnutí x zabrání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx náklady xxxxxxx x jejich správou x xxxxxxxx xx xxxxx odvolat.

XXXXX X

XXXXXXXXXXX

§135xx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Česká xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxx správy xxxx x tabákových xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to x

1. xxxxxxxxxxx proti jednotkovému xxxxxx,

2. přestupcích proti xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Státní xxxxxxxxxx a potravinářská xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx výrobků x xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, x xx o

a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx balení,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx cenu xxxxx xxx cenu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) přestupcích xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxxx k řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s tabákovými xxxxxxx.

(5) Obecní úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx příslušný x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecní xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, který ji xxxxxx.

§135xx

§135xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 188/2016 Sb.

§135xx

§135xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135zl

§135zl xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135zm

§135zm xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xx

§135xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135zo

§135zo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xx

§135xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Sb.

§135xx

§135xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 65/2017 Sb.

§135xx

§135xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 65/2017 Sb.

§135zs

§135zs xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135zt

§135zt zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xx

§135xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xx

§135xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xx

§135xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Sb.

§135xx

§135xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xx

§135xx zrušen právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135zz

§135zz xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xxx

§135xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xxx

§135xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xxxx

§135xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135zzc

§135zzc zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xxx

§135xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xxx

§135xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xxx

§135xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xxx

§135xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xxx

§135xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xxx

§135xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

XXXX DESÁTÁ

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX I

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§136

(1) Xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2004 být xxxxxxxxxx [§3 xxxx. x) x §13] xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx [§3 xxxx. x) x §19 odst. 2 xxxx. b)], xxxx povinny podat xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx povolení do 30 xxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx tohoto xxxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxx provozovat daňový xxxxx (§19 odst. 3), jsou xxxxxxx xxxxx návrh na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§20) do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx návrh xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx daňového skladu xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §21 xxxx. 1 xx 31. xxxxxxxx 2003. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x provozování daňového xxxxxx ještě před xxxxx xxxxx. Pokud xxxx k 31. xxxxxxxx 2003 xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povolení xxxxx. Pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x měsíci xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx budoucího xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx vznikla xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vyskladnění xxxxx nezdaněných xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx podání xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x povolení x provozování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx navrhovateli xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vyskladnění xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxx 2003 xx xxxxxxxxxx xxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx vyrábějí xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2003 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vybraných výrobků x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx uplatňovat xxxxx na xxxxxxx xxxx.

§136x

Xxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení

(1) Jde-li x xxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx účinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx začíná xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx soudem xxxxxx. Xxx xxxxx období xxxxxx insolvenčního xxxxxx xx zdaňovacím xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx, xxx xx xxxxxxxx insolvenční xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, ve xxxxxx xxxx ukončeno xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Daňová xxxxxxxx za zdaňovací xxxxxx uvedená x xxxxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, případně jiná xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20) xxxxxxxxx účinně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx 25. dne xx skončení zdaňovacího xxxxxx.

(4) Daň xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xx xxxxxxx xx 40. xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxxxxx povinnost xxx xxxxxxx a xxxxxxxx.

(5) Xxx xx xxxxxxxx tabáku xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 je xxxxxxx xx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx.

§137

Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx válečného stavu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

x) provést xxxxxx platných xxxxx xxxx,

x) umožnit ozbrojeným xxxxx, ozbrojeným bezpečnostním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx službám x subjektům hospodářské xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx.

§138

§138 zrušen právním xxxxxxxxx č. 281/2009 Sb.

§139

(1) Xxxxxxxxxxxx financí xxxx vyhlášku x xxxxxxxxxxx §21 xxxx. 2 a 11, §26, 56, 81 x 129.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §49 odst. 12, §134a odst. 2, §134b odst. 3, §134e odst. 3, §134e xxxx. 6 xxxx. x), §134e xxxx. 7 x 12, §134l xxxx. 2, §134m xxxx. 3, §134p xxxx. 3, §134p xxxx. 6 písm. x) x §134p xxxx. 7.

HLAVA XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§140

(1) Xxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nezaniklo právo xxx vyměřit xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx dosavadní xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se posuzují xxxxxxx xxxxx až xx ukončení xxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx vzniklých xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx dosavadními xxxxxxxx předpisy, x xxxx xxxxxx běžet xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx území České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x nezdaněných xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2004 xxxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx 25. xxxxx 2004.

(4) Xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx bude xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx použijí sazby xxxx xxxxxx xx 1. ledna 2004. Xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxx pouze xx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxx bez xxxx xxxxxx xxxxxxx letadel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v prodejnách XXXX/XXX FREE v xxxxxxxxxx prostoru mezinárodních xxxxxx x xx xxxxxxxx letadel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx uskutečňovat xx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. prosince 2003 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaniká.

(6) Xxx-xx xxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX/XXX XXXX xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31.12.2003, osoby provádějící xxxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxx bez xxxx xx základě xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x 31.12.2003 xx účasti xxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zboží xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků. Xx 1.1.2004 xx 31.3.2004 xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx výrobky, uvedené x inventurním seznamu, xxxxxxxxx xx xxxx xxx daně x xxxxxxxxxx DUTY/TAX FREE xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx prodejnách xxxxxxx x po 31.3.2004, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx schváleného xxxxxx xxx celním xxxxxxxx, x xx včetně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX/XXX FREE.

(7) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx vstupu Xxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx x prodejnách XXXX/XXX XXXX x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx letadel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných do 31.12.2003 (xxxxxxxx 5), xxxxx xxxxxxxxxxx prodej xxxxxxxxx výrobků bez xxxx na základě xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx vstupu Xxxxx xxxxxxxxx xx Evropské xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxx působnosti xx xxxxxx zboží xxx daně xxxxxxxx, xxxxxxx inventarizaci všech xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx dne xxxx xxxxxxxxx vybrané xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx podle §36 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx v prodejně XXXX/XXX FREE.

(8) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxx vyrobit xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx výrobků platnou xx 31. xxxxxxxx 2003 xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2004.

(9) Xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx označení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx nejpozději xx 31. xxxxx 2004.

(10) Xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, které nakoupily xxxxx bez označení xxxxxxxxx nálepkou xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxx 2005. Xx xxxxxxxx xxxx xxxx tabák bez xxxxxxxx xxxxxxxxx nálepkou xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxx zdaněny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xxxx xxxxxxx do režimu xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(12) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxx xxxxxx odeslání x xxxxxxxx xxxxxx, nejdéle xxxx xx 30. xxxxxx 2004. Xxxx xxxxxxx výrobky musí xxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(13) Odpadní xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2710 91 xx 2710 99, xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx s nulovou xxxxxx xxxx a xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx podle §19 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 587/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx tento xxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx spotřeby xxxxx xxxx je xxx tento xxxx xxxxxxx, se osvobozují xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx již xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx na xxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxx.

(14) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx kódy xxxxxxxxxxxx celního sazebníku 2710 91 xx 2710 99 xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx olejů x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx, x transformátorech, x xxxxxxxxxxxxx zařízeních a x xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx oleje, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx osvobozují xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx byla xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xx xxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxx.

(15) Xxxxx xx výrobek xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavců 13 x 14, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x vystavování xxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxx č. 587/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(16) Xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx méně xxx 20 kusů xxxxx xxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx xx 31. xxxxx 2007. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §135b odst. 1 xxxx. b) x §135b xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxx.

(17) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nakoupily xxxxxxxx x jednotkovém xxxxxx obsahujícím xxxx xxx 20 kusů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje, xxxxx xxxx xxxxxxxx prodávat xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2007. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §135b xxxx. 1 xxxx. h) x §135b xxxx. 3 xxxx. e) xxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§141

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 212/1992 Sb., x soustavě xxxx.

2. Xxxxx č. 587/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx č. 199/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxx x. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx č. 260/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 587/1992 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxx č. 148/1995 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 587/1992 Xx., x spotřebních daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx č. 303/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx monopolu x x opatřeních x xxx xxxxxxxxxxxxx.

7. Xxxxx č. 45/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 303/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx tabákového xxxxxxxx x x opatřeních x xxx xxxxxxxxxxxxx.

8. Xxxxx č. 106/1995 Sb., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 303/1993 Sb., x xxxxxxx státního xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 45/1994 Xx. x xxxxxx x. 40/1995 Xx.

HLAVA IV

ZÁVĚREČNÉ XXXXXXXXXX

§142

Xxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004, x xxxxxxxx ustanovení

a) §4 xxxx. 1 s xxxxxxxx písm. e) x x) a xxxx. 2, §13 x výjimkou odst. 2 písm. x), §20 x výjimkou xxxx. 2 xxxx. x) x i), §21, 117, 136, 138 x 140, xxxxx nabývají účinnosti xxxx xxxxxxxxx,

x) §2 xxxx. 1 písm. x), c) a x) x xxxx. 2, §3 xxxx. x), x) x x), §4 xxxx. 1 písm. x) x x), §7 xxxx. 2, §8 xxxx. 2, §9 xxxx. 3 písm. x) a i), §11 xxxx. 1 xxxx. x), §13 xxxx. 2 xxxx. x), §14 xxxx. 2, 3 x 5, §20 xxxx. 2 xxxx. g) x x), §22, 23, 25, §26 xxxx. 11, §27, §28 xxxx. 5, 6 a 9, §29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, §49 odst. 8, 9, 10 x 11, §103 xxxx. 2, §104 xxxx. 2, §107 xxxx. 2 a 4, §109, §114 xxxx. 2 x 6, §118 xxxx. 2, 8 a 13, §119 xxxx. 5, §122 odst. 4 x §126 xxxx. x), která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii x platnost.

2. Xxxxxxxxxx §3 xxxx. x) x x), §7 xxxx. 1, §8 xxxx. 1, §11 xxxx. 1 písm. x), §13 xxxx. 2 písm. g), §20 odst. 2 xxxx. f) x x), §26 odst. 10, §35, §49 xxxx. 5, 6 x 7, §104 xxxx. 1, §107 xxxx. 1 x 3, §114 xxxx. 1 a 5, §118 xxxx. 1, 7 a 12, §119 xxxx. 4 x §126 xxxx. x) pozbývají platnosti xxxx xxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x Evropské xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
x x. Xxxxx x. r.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx zemědělskou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx dne xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxx vína xxxxx §93 odst. 3 xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů mohou xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxx xx dosud xxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 693/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx povolení xxxxxx xxxxx §13 a 60 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx stanovenou ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx dne xxxxxx xxxxxx anebo jejich xxxxxxxx, x ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k nákupu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §60a zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx, která skladuje xxxxxxxxx oleje nebo xxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxxx, xx povinna xxxx xxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx dnem tyto xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx.

3. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx nomenklatury 2710 19 51 xx 2710 19 69, xxxxx xxxx xx xxx 26. xxxxxx 2004 předmětem xxxx xxxxx §45 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, jsou xxxxxxxxxx xx xxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby uvedené x §56 xxxx. 1 zákona č. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx ve výši 8&xxxx;150 Xx/1000 x xxxx 9&xxxx;950 Xx/1000 x a xxxxx xxxx těmito osobami xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx 1. května 2004 xx 31. xxxxxx 2005. Celní xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 7 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nejpozději xx 30. listopadu 2005.

4. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nakoupila xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx spotřební xxxx xxxxx §45 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx 11 980 Xx/1000 x nebo 11 840 Xx/1000 x x xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spotřebovala xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxx v §56 xxxx. 6 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §56 odst. 10 x prokázán xxxxxxx podle §56 xxxx. 7 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx víno (§93 xxxx. 3) xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx v daňovém xxxxxx podle §19 xxxx. 5 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uhlovodíkových xxxxx x maziv xxxxx xxxxxx č. 136/1994 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a maziv x x xxxxxxxxxx x xxx souvisejících, x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx České národní xxxx x. 587/1992 Xx., o spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x změně zákona Xxxxx národní rady x. 588/1992 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx, xxxxx dokončeny xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech, x xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

2. Xxxxxx o uložení xxxxx xxxxx xxxxxx č. 136/1994 Sb., která xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x která xxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokončena, xxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx barví a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §134b xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a značkovat xx 31. xxxxxx 2007 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §134g xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m xxxx. 1 zákona č. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2007 bez povolení xxxxxxxxx v §134r xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xx minerální xxxxx xxxxxxx x §134b xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byly xx xxx 31. prosince 2006 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxx xxx, jako xx byly označkovány x obarveny podle xxxxx čtvrté xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §134m xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx byly xx xxx 31. xxxxxxxx 2006 vyrobeny xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007 pohlíží xxx, xxxx xx xxxx označkovány xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. Xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx v §134b xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx minerální xxxxx xxxxxxx xxx xxxx plavby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxx §49 xxxx. 10, xx xx 30. xxxxx 2007 xxxxxxx xxx, xxxx xx xxxx označkovány x xxxxxxxx xxxxx xxxxx čtvrté zákona x. 353/2003 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 575/2006 Xx. x účinností xx 1.1.2007

Xx. XIX

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oleje xxxxxxx xxx kódy xxxxxxxxxxxx 2710 91 xx 2710 99 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x 3 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx do 31. xxxxxx 2008 xxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx x §13 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou předmětem xxxx podle xxxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxx xxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxx, xx všechny xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx do ukončení xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XIX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které nastalo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 270/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.10.2007

Xx. XCVII

Přechodné ustanovení

Ustanovení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx zahájeno x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 296/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §48 xxxx. 5 xxxxxx č. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx počínající xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §48 xxxx. 5 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění účinném xxx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2010.

2. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx daňového xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přijímání vybraných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20, 22 x 23a zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx vydané xxxxx §50, 60 x 79 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxx xx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §21 odst. 2 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) podají xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx návrh xx změnu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xx 15 dnů ode xxx nabytí právní xxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x opakovanému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §20, 22 x 23a xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x souhlasy xxxxxx xxxxx §50, 60 x 79 xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pozbývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxx xxxxx §20, 22 x 23a zákona x. 353/2003 Sb., xx znění účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x souhlasy vydané xxxxx §50, 60 x 79 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx platnosti xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x), x to xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxx x xxxxxxx x).

3. Povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxx §77 xxxx. 1 x 2 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považují xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; podmínkou xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který poskytuje xxxxxxxxx xxxx podle §77 odst. 1 x 2 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daně xx výši podle §77 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx

x) xx 15 xxx

1. xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx podá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §21 xxxx. 1 zákona x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

2. xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x souladu x xxxxx rozhodnutím,

jinak xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §20 zákona x. 353/2003 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, provozovateli xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxx §77 odst. 1 a 2 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pozbývají platnosti xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x provozování daňového xxxxxx vydaná podle §20 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, provozovateli xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §77 xxxx. 1 a 2 xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při zamítnutí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1, a xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedené x xxxx 1.

4. Celní xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxx podle xxxx 2 x 3 xxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx řízení. Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx první lze xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 10 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx; odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xx odkladný xxxxxx.

5. Xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštně xxxxxxxxxxxxxx x lihu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §77 odst. 4 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, udělený xxxxx §24 xxxxxx č. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxx 10 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bezvodého xxxxxxxx denaturovaného x xxxx syntetického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx podle §24 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pozbývá xxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2008 Xx. x účinností xx 1.3.2008

Xx. XXX

Xxxxx zákon xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 98/34/ES ze xxx 22. června 1998 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x předpisů a xxxxxxxx xxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx směrnice 98/48/XX.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2008 Xx. x účinností xx 1.3.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, které přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 xxxx. 10 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, a xxxxxxxxx xxx kódy xxxxxxxxxxxx 2710 11 31, 2710 11 70 xxxx 2710 19 21, provedou xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx osvobození xxxxx §49 xxxx. 10 zákona č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, již xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x bodě 1 xxxxx xxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §49 xxxx. 10 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 xxxx. 10 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx přijímání x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx došlo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 19 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Od xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §49 odst. 14 xxxxxx č. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxx datu xx xx ně xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Právnickým x xxxxxxxx osobám, které xxxx minerální xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx datu povinnost xxxxxxx daň x xxxxxxxx.

5. Právnické x xxxxxxx osoby, které xxxxxxx směsi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 14 zákona x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejpozději však xx xxxxx třetího xxxxxxxxxxxx měsíce xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx kalendářního měsíce xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx k xxxxxx xxxx povinnost xxx přiznat x xxxxxxxx xx minerální xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx datu xxxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx §54 xxxx. 3 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx použije xxx xxxxxxx minerální oleje xxxxxxx do volného xxxxxxxx oběhu xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. Xxxxxxxxxx §45 xxxx. 3 xxxx. a), x) x §45 xxxx. 4 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx sedmého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené v §59 xxxx. 1 xxxx. x) x x) zákona x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx poprvé pro xxxxxxxxx období počínající xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Právnické xxxx fyzické osoby, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx podmíněné osvobození xx xxxx xxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §59 odst. 1 písm. a) x x) xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu, x xx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx uplatnit xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxx x xxxx 9 podá xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx skladu, xx xxxxxxx xxxxxxx inventarizaci xxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxx x xxxx 8 x poslednímu xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 292/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx pro zasílání xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx zajištění xxxx xx 60 xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytnutému xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx-xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tyto xxxxx

x) xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ředitelství xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daně x

x) xxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zajištění xxxx zajištění xxxx x xxxxxxx x xxxxx rozhodnutím;

jinak povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pozbývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxxxx ředitelství o xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zajištění daně xxxxx xxxx 2 xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí lze xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 10 dnů xxx xxx jeho xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx odkladný xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx dopravu xxxxxxxxx výrobků v xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx dopravu xxxxxxxxx xxxxxxx osvobozených xx xxxx, zahájenou přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx zajištění xxxx xxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 362/2009 Xx. x účinností xx 1.1.2010

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x období xx 1. xxxxx 2010 xx 31. xxxxxxxx 2010 využijí xxxxxxxx xxxx xx. 46 směrnice Rady č. 2008/118/ES ze dne 16. xxxxxxxx 2008 x obecné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a x zrušení xxxxxxxx 92/12/XXX dopravovat xxxxxxx xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx za použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx směrnicí Xxxx 92/12/EHS xx xxx 25. února 1992 o xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2009, postupuje xx xxx uskutečňování xxxx xxxxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxx zákona x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně, která xxxx zahájena přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx nebyla xxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx uskutečňuje nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění účinném xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx, která xxxx zahájena xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona a xxxxx nebyla xxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxx uvedených xx xxxxxxx daňového xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx kterou xxxx poskytnuto xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx ukončena xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxxx xxxx ukončuje xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Doprava xxxxxxxxx výrobků xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx znění xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x u xxxxx xx jejím ukončení xxxxxxx xxxxxx nárok xx vrácení xxxx xxxxx §14 xxxx. 2 xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně podle §14 odst. 2 xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxx zasílání xxxxxxxxx výrobků již xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx daňové xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

7. Při xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x daňového xxxxx Xxxxx republiky do xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxxx podle §33 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxx oznámeno xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona x x xxxxxxx xx xxxx ukončení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejdříve xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. V takovém xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxx podle §14 odst. 3 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

8. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §19 xxxx. 6 zákona x. 353/2003 Xx., xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxx skladu xxxxx §19 xxxx. 7 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxxxxx daňových xxxxxxxx xxxxxxxx podle §23a xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, zaniká dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx, která xxxxxxx x důsledku xxxxxxx vybraných xxxxxxx.

10. Xxxxxx xx věci xxxxxxxxx, propadnutí a xxxxxxx vybraných xxxxxxx x dopravních xxxxxxxxxx xxxxx §42 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx započato xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx nebylo ukončeno, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx lhůt, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

11. Xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §55 zákona č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 59/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2010

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Rumunsko xxxx Xxxxx x xxxxxx xx 1. ledna 2014 do 31. xxxxxxxx 2017 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v xx. 2 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 92/79/EHS ze xxx 19. xxxxx 1992 x xxxxxxxxxx xxxx x cigaret, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2010/12/XX, xxxxx cigarety xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxx do 300 xxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. S xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §49 xxxx. 17 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 písm. x) xxxxxx č. 353/2003 Sb., ve xxxxx xxxxxx č. 217/2005 Xx., xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2012; tímto dnem xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pilotním xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 217/2005 Xx., xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx.

4. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2012 xxxxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx 3, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx po 31. xxxxxxxx 2011 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx minerálních xxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §58 xxxx. 4 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx daně xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 5 xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

7. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2710 19 25, které byly xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona nahlíží xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx části xxxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. U xxxxxxxxxx xxxxxxx objednaných xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x od pověřeného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx postupuje podle xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 95/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

Čl. XX

Xxxxx zákon xxx xxxxxxx x xxxxxxx se směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 98/34/ES ze xxx 22. xxxxxx 1998 o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx 98/48/XX.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 407/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Čl. III

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx vydaná xxxxx §23 xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx podle §23 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. X minerálními xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxxxx daně xxxxx §49 xxxx. 1 xxxx 3 zákona x. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x osvobozením xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2013; xxxxxxxxxxxx dnem xxxxxxx osobám, které xxxxxx xxxxxx minerální xxxxx, povinnost xxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

3. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx nabyly xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx 2, provedou xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx 5 dní xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxx podá xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu, povolení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx již xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx oleje xxxxxxx xxx xxxx nomenklatury 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 x 3811 90 00, xx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 8 xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx tato xxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xx oprávněného příjemce xxx xxxxxxxxx těchto xxxxx, bylo-li xxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx vydaná xxxxx §60a zákona x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vydaná xxxxx §60a zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxx xxxxx šesté xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 407/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vyrobila, x xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §57 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxx, může xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §57 zákona x. 353/2003 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx této xxxxx, xxxxxxx xx 25. xxxxxxxx 2014.

Xx. XIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 500/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2014

Xx. XII

Přechodné ustanovení

Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx skutečnosti, xxxxxx, xxxxxx, subjekty, xxxxxxxx, práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxx právních předpisů xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxxx, poměry, xxxxxx, xxxxxxxx, předměty, xxxxx x povinnosti soukromého xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, které xxxx xxx svou povahou x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx na vrácení xxxx xxxxx §57 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x), §45 xxxx. 2 xxxx. x) x j) xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2014.

2. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx cigaret xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx x tabákovými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx §118c xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxx xxxx xxxxxx byla oznámena x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 98/34/ES xx dne 22. xxxxxx 1998 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x technických xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Čl. III

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx

x) xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxx z minerálních xxxxx xxxxx zákona x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx

x) xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx správci xxxx xxxxx xx xxxxx způsobu zajištění xxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x

2. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o změně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxx x xxxxxxx x xxxxx rozhodnutím.

2. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxxxx provozovateli xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx x souladu x xxxxx 1, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxxxxx x souladu s xxxxx 1, xxx xxxxx xxx xxxxx xx změnu xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxxxx, xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxx po nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s bodem 1, pozbývá xxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Povolení x xxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §59 xxxx. 8 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, po xxxx 6 xxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxx xxxx xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx v §59 xxxx. 8 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx této doby xxxxxx.

4. Správce xxxx x návrhu na xxxxx způsobu zajištění xxxx podle xxxx 1 rozhodne xx 60 xxx xxx xxx zahájení řízení. Xxxxx tomuto rozhodnutí xxx xxxxx odvolání xx 10 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx; odvolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xx xx jeho xxxxxx posuzují podle xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; tím xxxx xxxxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx x případě povolení xxxxx bodu 5 xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Účinky xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení, xxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx zachovány x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

8. Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 353/2003 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx řízení xxxxx bodu 7 xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx se zvláštním xxxxxxxxxx olejem xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 9 xx 3 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx přihlášku x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx osobu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pravomocného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

11. Pokud xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx bodu 10 xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx nakládající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx osobu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxx zrušena.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §59 xxxx. 8 xxxx. x), b) xxxx x) zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx správce xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2016.

2. Xxxxxxx-xx xx lhůtě stanovené x xxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §59 xxxx. 8 písm. x), x) xxxx x) xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx §59 xxxx. 12, 14 xxxx 15 xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxx skladující xxxxxx xxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx skladující xxxxxx tabák registrovanou xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xx po xxxx 1 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 3 do 1 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx přihlášku x registraci, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 353/2003 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xx do dne xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zamítavého xxxxxxxxxx xx osobu skladující xxxxxx tabák, xxxxx xxxxxxxxxx byla zrušena.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015, s xxxxxxxx xxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 30.6.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x spotřební xxxx xx xxxxxxxxx období xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx použije zákon x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxxxxxxx, xxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nabyl xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §45 xxxx. 3 písm. k) xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, osvobozené xx daně za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2016, xxxxx provede xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 5 dní xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx 30. června 2016 nemusí být xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx skladovány, xxxxx xxxx xxxxxxxx evidovány.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2015 Xx. s účinností xx 1.1.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx vrácení xxxx xxxxx podnikající xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §57 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x), §45 odst. 2 xxxx. c) x x) xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2016.

2. Xxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 3 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2017, xxxxx xxxxxx přede xxxx 1. xxxxxxxx 2017, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x ním související, xx použije xxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2017.

3. Xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prvovýrobu xxxxx §57 xxxx. 3 zákona č. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx 1. ledna 2019, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2019, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxx č. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2019.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 453/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§54

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Řízení x postupy xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona se xxxxxxx podle zákona x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §133 odst. 5 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx lihovin podle xxxxxx zákona.

§54 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 65/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.5.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxx xx xxxxxxx daně x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx zemědělskou prvovýrobu xxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2019, xx xxxxxxx §57 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 2019.

2. Pro xxxxx xx vrácení xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxx oleje pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, který xxxxxx xx 1. xxxxx 2019 xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx §57 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxxx §57 xxxx. 22 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx nepoužije xxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx období před 1. xxxxxx 2022.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 4/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

Xx. XXXX

Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/1535 xx xxx 9. xxxx 2015 o xxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. VIII xxxxxx právním předpisem x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 27.3.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi související, xx použije xxxxx x. 353/2003 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx doutníky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzoru x xxxx xxxxxxx uvádět xx volného xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, doutníků, xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx.

3. Xxxxxx tabák xx kouření tabákovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x tyto xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx dne, xxx xx vyhláška upravující xxxxxxxx nálepky vydaná xxxxx zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx tabákové xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx.

4. Značit xxxxxxxxxx xxxxxx cigaret xxxxxxxxx nálepkou starého xxxxx x tato xxxxxxxxxx xxxxxx uvádět xx volného daňového xxxxx xx xxxxxxx xxxxx České republiky xxx xx xxxx 4 xxxxxx ode xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx používat xx tabákové nálepky xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx ke xxxxxxx.

5. Zahřívané tabákové xxxxxxx vyrobené, xxxxxxxxx xxxx dovezené xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xx volného xxxxxxxx oběhu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dovezené xx daňové území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx 6 týdnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona uváděny xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; dnem xxxxxxx xxxxxx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tabákové xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx výrobky xxxxxxxx xx xxxxxxx.

7. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nálepky xxxxx xxxx 5 x 6 lze xxxxxxxx po dobu 7 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; po xxxx xxxx xx xxxx zahřívané tabákové xxxxxxx nepovažují za xxxxxxxxx.

8. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobek xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx za držitele xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x to xx xxxx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx 8 do 1 měsíce xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona podá xxxxx xx vydání xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro opakované xxxxxxxxx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x změnu xxxxxxxx x provozování daňového xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxx povolení xxx xxxxxxxxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx pravomocného xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx x změnu xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §70 xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxx, x něhož xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx vznikla xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §104 xxxx. 1 a §130c xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxx xxx přiznat a xxxxxxxx vznikla x xxxx 2019 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx následujícím xx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vznikla x xxxx 2019 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx kalendářním měsíci xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx piva osvobozeného xx daně dle xxxxxxxxxx §86 vyhotovená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx uchovává xx xxxx 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx však xx xxxx 10 xxx xx konce kalendářního xxxx, xx kterém xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx x xxxxxxxx přijetí xxxxxx xxxxxx vznikne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xx 35 xxx xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx použije xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, povinnost změnit xxxxxxxxx xxxx poskytnuté xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx lhůtě 40 xxx xxx xxx zjištění rozdílu xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx 10 xxx xxx xxx

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx daně xxxxx xx xxxxx xxxxxxx zajištění daně xxxxx §21 xxxx. 1 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a

2. xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o změně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx zajištění xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx opakované přijímání xxxxxxxxx xxxxxxx vydaná xxxxx zákona č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, provozovateli xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příjemci, xxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxx 4 xxxx. x) xxxxx 1, se xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx změnu xxxxx xxxx 4 xxxx. b) xxxx 1 xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxx xxxxx bodu 4 písm. x) xxxx 1 xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx zahájení xxxxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxx podat xxxxxxxx do 10 xxx xxx xxx xxxx doručení; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxx daně poskytnuté xxx dopravu xxxx, xxxxxxxxxx výrobků nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od daně xxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx zahájené xxxxx xxxx, xx kterého xx tento zákon xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx se zákonem x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, xxxxx do 31. března 2020 xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx podle §57 xxxx. 19 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx, x nějž xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 31. března 2020, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx přiznání podaném xx xxxxx xx 1. xxxxx 2020 xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx správce xxxx, xxxxx xxxx vydáno xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x kterým xxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxx uplynutí xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 19 xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x to xxxxxx zahájeného xxxxxxx xxxxxxxx přiznání ve xxxxx xx 1. xxxxx 2020 do 5 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1, xx xxxxx neúčinným xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 7.5.2020

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx §57 xxxx. 21 xxxxxx x. 353/2003 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 299/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §104 odst. 1 x §130c xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 4 x 7, xx xxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx výrobky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxx xxx přiznat x xxxxxxxx vznikla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 4 x 7,

b) xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 4 a 7.

2. Xxxxxxxxxx §104 odst. 1 x §130c xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI bodů 5 x 8, xx xxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 5 x 8,

x) surový xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 5 a 8.

3. Xxxxxxxxxx §104 xxxx. 1 a §130c xxxx. 1 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI bodů 6 a 9, xx xxxxxxxxx pro

a) xxxxxxxx výrobky nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 6 x 9,

x) xxxxxx xxxxx, u něhož xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 6 a 9.

4. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §104 xxxx. 1 x §130c odst. 1 zákona x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti čl. XXXI xxxx 4 x 7, xxxx xxxxx xxxxx

x) §118a xxxx. 1 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, 4 týdny xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 4 x 7,

b) §118b xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4 xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tabákových výrobků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 4 x 7 se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx daně xxxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti čl. XXXI bodů 4 x 7.

6. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 5 x 8 xx xxxxxxxx za zajištění xxxx poskytnuté x xxxxxxx se xxxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 5 x 8.

7. Xxxxxxxxx daně poskytnuté xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx čl. XXXI bodů 6 x 9 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti čl. XXXI xxxx 6 a 9.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových výrobků xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx daně xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Sb., ve xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 7, xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxx, x xxxx nabyl xxxxxxxxx čl. XXXI xxx 7.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx určené x přímé xxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nálepkou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti čl. XXXI xxxx 8, nelze xxxxxxxxx xxx prodávat xx uplynutí xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxx 8.

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx dalšího xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sazbě xxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 9, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx po xxxxxxxx posledního dne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x němž xxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxx 9.

11. Xxxxxxxxxx balení, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx 8 xx 10 xxxxxxxxx ani xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xx jednotkové xxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sazbě xxxx xxxxx zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI bodu 7, xx xxxxxxx §122a xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI bodu 7, xxxxxxx x tím, xx xxxxx xxxxx

x) §122a odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI bodu 7, xxxxx dnem, xx xxxxx uplynutí xxxxx skladovat ani xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) §122a xxxx. 1 xxxx. x) x doba xxxxx §122a xxxx. 2 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 7, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, po xxxxx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx xxx prodávat xxxxxx xxxxxxxxxx balení.

13. Xx xxxxxxxxxx balení xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x tabákovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zákona x. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 8, se použije §122a xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 7, xxxxxxx s xxx, xx lhůta xxxxx

x) §122a odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 7, xxxxx dnem, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) §122a odst. 1 xxxx. x) x xxxx podle §122a xxxx. 2 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 7, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxx, xx xxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx balení.

14. Xx jednotkové xxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových výrobků xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx s tabákovou xxxxxxxx odpovídající sazbě xxxx xxxxx zákona x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 9, xx xxxxxxx §122a xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti čl. XXXI xxxx 7, xxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxx

x) §122a xxxx. 1 xxxx. b) zákona x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 7, xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx jednotkové xxxxxx,

x) §122a odst. 1 písm. x) x xxxx podle §122a odst. 2 xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 7, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx, po xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx prodávat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

15. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

16. Xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx užívajícím xxxx xxxxx xxx zemědělskou xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx hospodaření v xxxx xx xxxxxxx §57 odst. 6 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx tu xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §45 xxxx. 2 xxxx. x)

1. xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx podle §48 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx minerální xxxxx xxxxx §45 odst. 1 xxxx. x) xxxx §45 odst. 2 písm. x) xxxxxxx pro zemědělskou xxxxxxxxxx nebo pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx do 31. xxxxxxxx 2021.

Čl. XXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 609/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021 s xxxxxxxx xxxx 1, 5, 8, 11 a 12, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.2.2021, bodů 2, 6, 9 x 13, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2022 x xxxx 3, 7, 10 x 14, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 353/2003 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2004, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 x výjimkou písm. x) x x) x odst. 2, §13 x výjimkou xxxx. 2 xxxx. x), §20 x xxxxxxxx odst. 2 xxxx. x) x x), §21, 117, 136, 138 x 140, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 24.10.2003; a §2 odst. 1 xxxx. x), c) x d) x xxxx. 2, §3 xxxx. x), x) x x), §4 xxxx. 1 xxxx. x) a x), §7 xxxx. 2, §8 odst. 2, §9 odst. 3 xxxx. x) x x), §11 xxxx. 1 xxxx. d), §13 xxxx. 2 xxxx. x), §14 xxxx. 2, 3 x 5, §20 xxxx. 2 xxxx. x) x i), §22, 23, 25, §26 odst. 11, §27, §28 odst. 5, 6 x 9, §29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, §49 xxxx. 8, 9, 10 x 11, §103 xxxx. 2, §104 xxxx. 2, §107 odst. 2 x 4, §109, §114 xxxx. 2 x 6, §118 xxxx. 2, 8 x 13, §119 xxxx. 5, §122 xxxx. 4 a §126 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx vstoupila x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004). Xxxxxxxxxx §3 xxxx. x) a l), §7 xxxx. 1, §8 odst. 1, §11 xxxx. 1 xxxx. c), §13 xxxx. 2 písm. x), §20 odst. 2 xxxx. f) x h), §26 xxxx. 10, §35, §49 xxxx. 5, 6 a 7, §104 odst. 1, §107 xxxx. 1 x 3, §114 xxxx. 1 x 5, §118 odst. 1, 7 x 12, §119 xxxx. 4 x §126 xxxx. a) pozbývají xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx změny a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

479/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 337/92 Xx., x xxxxxx daní a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 x xxxxxxxx §136, který xxxxx xxxxxxxxx 31.12.2003

237/2004 Xx., xxxxxx se x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x dani x přidané xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opatření a xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Sb., x xxxxx č. 338/92 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

238/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx některá další xxxxxxxx a xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 479/2003 Xx., a xxxxx x. 338/92 Xx., x xxxx z xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 1.4.2004 x vrácenému prezidentem xxxxxxxxx xxx 9.4.2004

x xxxxxxxxx xx 8.5.2004

313/2004 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxx 2004 x x xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 479/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 27.5.2004

558/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 229/2002 Xx., x finančním xxxxxxxxx, xxxxx x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 110/97 Sb., x xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 9.11.2004

693/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

179/2005 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 30.4.2005

217/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 265/91 Xx., x působnosti xxxxxx XX x xxxxxxx cen, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2005, x výjimkou §33, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2005, §104 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.4.2006, §45, 48 a 54, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2007, x §104 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx 31.3.2006

373/2005 Xx., xxxxx znění xxxxxxxx předpisu x. 353/2003 Sb. publikované x xxxxxx x. 130/2005

377/2005 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, spořitelními a xxxxxxxx družstvy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, pojišťovnami x xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

379/2005 Xx., x opatřeních x xxxxxxx před xxxxxxx působenými xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx látkami x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

545/2005 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

310/2006 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na území XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.7.2006

575/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007 x xxxxxxxx §104 xxxx. 1, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1.3.2007 x §48 xxxx. 1, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2012, 1.1.2015, 1.1.2018 x 1.1.2020

43/2007 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu x. 353/2003 Sb. publikované x xxxxxx x. 20/2007

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

270/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 337/92 Xx., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.10.2007

296/2007 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech xxxx řešení (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

37/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 86/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx ovzduší), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 61/97 Sb., x xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx zákona č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx XXX x. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx o xxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.3.2008

88/2008 Sb., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x stabilizaci veřejných xxxxxxxx, x na xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

124/2008 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

245/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.7.2008

309/2008 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 114/95 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

87/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.4.2009

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

292/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2009

362/2009 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx XX xx xxx 2010

x účinností od 1.1.2010 x výjimkou §104, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.2.2010

59/2010 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 676/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2010 x xxxxxxxx §60 xxxx. 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 2.3.2010

95/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 61/97 Xx., o xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 587/92 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o lihu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2011 x xxxxxxxx §104 odst. 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2012

221/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 86/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx daních, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx proti xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

457/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx související xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pojistných zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014 x 1.1.2015

18/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Celní xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

407/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2014 a 1.1.2015

500/2012 Xx., x xxxxx daňových, pojistných x dalších xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013 a 1.1.2014

38/2013 Xx., xxxxx XX xx xxx 12.12.2012 xx. xx. Pl. XX 31/08 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §42 xxxx. 11 xxxx. x) zákona x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, ve xxxxx pozdějších předpisů, xx xxxxxxx „xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx“ (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 5.3.2013

299/2013 Xx., xxxxx XX xx dne 30.7.2013 xx. zn. Pl. XX 37/11 ve xxxx návrhu na xxxxxxxxx protiústavnosti xxxxx §135x xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 217/2005 Xx., xx xxxxxxx „xxxx tabákových xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zajištěných xxx xxxxxxxx podle §134“ (netýká se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 12.10.2013

308/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2013

344/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x rekodifikací xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

375/2013 Xx., xxxxx XX xx xxx 15.10.2013 xx. zn. Xx. XX 3/13 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx §43 xxxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 14.12.2013

201/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2014, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti 1.10.2014

267/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 31.12.2014

331/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

157/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 311/2006 Xx., x xxxxxxxxx hmotách x čerpacích xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

315/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016, 1.1.2017 a 1.1.2018

382/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx účinnosti 1.7.2016, 1.7.2017 x 1.1.2021

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

453/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx 1.7.2017 a 1.1.2019

65/2017 Xx., o xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 31.5.2017

183/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

4/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.2.2019 x xxxxxxxx §116, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10.1.2019

80/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx daní x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2019 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 27.3.2019 x 1.1.2020

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv

s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

364/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

229/2020 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2

x xxxxxxxxx xx 7.5.2020 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.10.2020 a 1.1.2021

299/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx koronaviru XXXX CoV-2 x xxxxx x. 159/2020 Xx., x kompenzačním xxxxxx v xxxxxxxxxxx x krizovými xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2020

343/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x implementací xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2020

584/2020 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 461/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti v xxxxxxxxxxx x výskytem xxxxxxxxxx XXXX XxX-2

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

609/2020 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x oblasti xxxx x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021 s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.2.2021, 1.1.2022 x 1.1.2023

261/2021 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2021

a xxxxxx xxxxxxxxx redakčním xxxxxxxx x xxxxxx x. 100/2011 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxx 2008/118/ES ze xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx daní a x xxxxxxx xxxxxxxx 92/12/XXX, ve xxxxx xxxxxxxx Rady 2013/61/XX xx dne 17. xxxxxxxx 2013, kterou xx mění xxxxxxxx 2006/112/XX a 2008/118/XX, xxxxx jde o xxxxxxxxxxx nejvzdálenější xxxxxxx, x zejména Xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2011/64/EU ze xxx 21. června 2011 x struktuře x sazbách xxxxxxxxx xxxx x tabákových xxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady 92/83/EHS xx xxx 19. xxxxx 1992 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z alkoholu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 92/84/EHS ze xxx 19. xxxxx 1992 o sbližování xxxxx xxxxxxxxx xxxx x alkoholu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 95/60/ES xx dne 27. xxxxxxxxx 1995 x daňovém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady 2003/96/ES xx xxx 27. xxxxx 2003, kterou xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x zdanění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x elektřiny, xx znění xxxxxxxx Xxxx 2004/74/XX xx xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxx směrnice 2003/96/XX, xxxxx jde x xxxxxxx některých členských xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx dočasné xxxxxxxxxx xx daně nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x směrnice Xxxx 2004/75/XX ze xxx 29. dubna 2004, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2003/96/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dočasné xxxxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxxxx úroveň zdanění.

Směrnice Xxxx (XX) 2019/475 xx xxx 18. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX x 2008/118/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx d'Italia a xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxx a xx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2008/118/XX.

1a) Xxxxxxxx Xxxx 2008/118/ES.
2) §128 x xxxx. xxxxxx x. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., zákona x. 113/1997 Sb., xxxxxx x. 63/2000 Xx., xxxxxx x. 256/2000 Xx., xxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxx č. 1/2002 Xx.
Xxxxxx 79 x xxxx. Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92 xx xxx 12. října 1992, xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
3) §163 x xxxx. zákona x. 13/1993 Xx.
Xxxxxx 114 x xxxx. Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92 xx dne 12. xxxxx 1992, kterým xx vydává celní xxxxx Společenství.
3x) Xxxxxx 84 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení Xxxx (XXX) č. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx se xxxxxx xxxxx kodex Xxxxxxxxxxxx.
3x) Xxxxxx 4 xxxx. 8 nařízení Xxxx (EHS) č. 2913/92 xx dne 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx vydává celní xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
3x) Článek 84 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení Xxxx (XXX) č. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
4) §214 x xxxx. zákona č. 13/1993 Xx.
Xxxxxx 161 x násl. Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx vydává xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
5) §197 x xxxx. zákona č. 13/1993 Xx.
Xxxxxx 145 x násl. Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx vydává celní xxxxx Společenství.
6) §2 xxxxxx x. 513/1991 Xx., obchodní zákoník, xx znění xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx č. 367/2000 Xx., zákona x. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx. x xxxxxx č. 476/2002 Xx.
6x) Xxxxxx 12 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2008/118/ES ze xxx 16. xxxxxxxx 2008 o xxxxxx xxxxxx spotřebních xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 92/12/XXX.
7) Xxxxxxxx xxxxx x. 480/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxx xxxxx sazebník x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dovozního xxx pro zboží xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx rozvinutých xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx uplatnění (xxxxx xxxxxxxx).
8) Nařízení Rady (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. července 1987 o xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
9) §2 xxxxxx č. 505/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 4/1993 Xx. x zákona x. 119/2000 Xx.
10) Xxxxx č. 505/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 311/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x čerpacích xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pohonných xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 575/2006 Sb.
11) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 110/2008 x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, označování a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XXX) x. 1576/89.
12) §33 xxxxxx x. 337/1992 Xx., o správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx. x xxxxxx x. 255/1993 Xx.
13) Xxxxx č. 13/1993 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
14) §6 xxxxxx x. 513/1991 Xx., ve znění xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx č. 367/2000 Xx. x xxxxxx x. 370/2000 Xx.
15) §488 xxxx. x) zákona x. 513/1991 Xx., xx znění xxxxxx x. 30/2000 Sb., xxxxxx č. 367/2000 Xx. a xxxxxx x. 370/2000 Xx.
16) §476 xxxxxx x. 513/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Xx. a xxxxxx x. 370/2000 Xx.
17) §59 x 223 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xx xxxxx zákona x. 142/1996 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Sb., xxxxxx x. 370/2000 Xx., zákona x. 501/2001 Xx. a xxxxxx x. 476/2002 Xx.
17a) Xxxxxxxx komise (XX) č. 31/96 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.
18) §10 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 237/1995 Sb., xxxxxx č. 286/1995 Xx. x xxxxxx x. 356/1999 Xx.
19) §11 xxxxxx x. 269/1994 Xx., x Rejstříku xxxxxx.
19x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
20) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x úpadku x způsobech xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §57 x 58 zákona x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 273/1993 Xx., xxxxxx č. 136/1994 Xx., zákona č. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx č. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 119/2002 Sb. x xxxxxx x. 320/2002 Xx.
22) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 157/1964 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx stycích, xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních věcí č. 21/1968 Sb., x Xxxxxx x výsadách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 32/1969 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 40/1987 Sb., o Xxxxxx x zvláštních xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 52/1956 Sb., x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx xxx 13. xxxxx 1946, xxxxx č. 125/1992 Sb., x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x Xxxxxx x x výsadách x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v Xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 36/2001 Sb. m. s., x přijetí Dohody x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Severoatlantické smlouvy, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
23) Čl. 1 xxxxxxxx x. 157/1964 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
24) Čl. 1 xxxxxxxx č. 32/1969 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
24x) Xxxxx č. 310/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx sil jiných xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.
25) §58 xxxx. 3 xxxxxx x. 455/1991 Sb.
26) §313 x násl. xxxxxx x. 513/1991 Xx.
27) §303 x násl. xxxxxx x. 513/1991 Xx.
27x) Xxxxxx 15x xxxxxxxx Rady 92/12/EHS xx xxx 25. xxxxx 1992 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxx 92/108/EHS, 94/74/ES, 96/99/XX, 2000/44/XX x 2000/47/XX.
27x) §10 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27c) Xxxxxx 1 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 1152/2003/ES xx xxx 16. xxxxxx 2003 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani.
27x) Xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxx 2008/118/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 o xxxxxx úpravě spotřebních xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 92/12/XXX.
27e) Xxxxxx 12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxx 2008/118/ES xx dne 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx směrnice 92/12/XXX.
28) Xxxxxxxx Xxxxxx č. 684/2009 ze xxx 24. xxxxxxxx 2009 xxxxxx se provádí xxxxxxxx Xxxx x xxxxxx úpravě xxxxxxxxxxx xxxx.
28x) Xxxxxx 161 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, kterým xx xxxxxx xxxxx xxxxx Společenství.
28b) §21 xxxx. 3 zákona x. 337/1992 Xx., x správě daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) č. 2719/92 xx xxx 11. září 1992 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx.
30) Nařízení Komise (XXX) č. 3649/92 xx xxx 17. xxxxxxxx 1992 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx podléhajících xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
31) §30 xxxxxxxx x. 247/2002 Xx., o osvobození xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx od dovozního xxx.
31a) Xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x přidané hodnoty.
32) §107 xxxxxx x. 13/1993 Sb., xx xxxxx zákona x. 113/1997 Xx. x xxxxxx x. 1/2002 Sb.
Čl. 5 x xx. 64 Xxxxxxxx Xxxx č. 2913/1992/EHS, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Společenství.
33) §115 xx 117 občanského xxxxxxxx.
34) §4 xxxxxx x. 97/1993 Xx., x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 272/1996 Xx., x. 189/1999 Xx., x. 256/2000 Xx. x x. 241/2000 Xx.
35) §13 xxxx. 3 zákona x. 61/1997 Xx., x lihu x x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 587/1992 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x lihu).
35x) XXX XX 228.
35x) ČSN 65&xxxx;6512 Xxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx X85 - Technické xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
35c) XXX 65&xxxx;6513 Xxxxxxxx xxxxxx - Ethanol X95 xxx xxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
35d) §119 x xxxx. zákona x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 191/2008 Xx.
36) Xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxx a stavebním xxxx (stavební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36a) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 29/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2001, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3037/90 x xxxxxxxxxxx klasifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxxx společenství.
37) Xxxxx č. 310/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.
38) §2 xxxxxx č. 136/1994 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx a x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 587/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 588/1992 Xx., x dani x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 95/1996 Xx. x zákona x. 304/2000 Xx.
39) §2 xxxx. h) x x) xxxxxx x. 289/1995 Xx., x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 238/1999 Sb., xxxxxx x. 67/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx. x zákona x. 76/2002 Xx.
40) Xxxxxxxx č. 76/2000 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx daně xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx olejů x xx xxxxx xxxxx x xxxxx spotřebovaných x zemědělské xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx dokladů x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 446/2001 Xx.
40x) §2f xxxxxx č. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 85/2004 Sb.
41) Zákon č. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Například občanský zákoník, xxxxx č. 139/2002 Sb., x pozemkových xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 229/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů k xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, §19 xxxxxx x. 111/1998 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx.
43) §12a xx 12e xxxxxx x. 105/1990 Xx., x soukromém xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 219/1991 Xx. x xxxxxx x. 455/1991 Xx.
43x) §3a xxxxxx x. 252/1997 Xx., ve znění xxxxxx x. 128/2003 Xx.
44) Vyhláška č. 463/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx katastrálních xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základními xxxxxx xxxxxxx