Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2022 do 31.12.2022.


Zákon o spotřebních daních
353/2003 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Daňové území §2

Vymezení pojmů §3

Kombinovaná nomenklatura §3a

Plátce daně §4

Prokázání zdanění vybraných výrobků §5

Prokázání oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně §6

Předmět daně §7

Vznik daňové povinnosti §8

Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit §9

Sazby a výpočet daně §10

Osvobození od daně §11

Uplatnění nároku na osvobození od daně §12

Přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně §13

Povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně §13a

Zánik povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně §13b

Zrušení povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně z moci úřední §13c

Vracení daně plátci §14

Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit §15

Vracení daně ozbrojeným silám cizích států §15a

Zánik nároku na vrácení daně §16

Zdaňovací období §17

Daňové přiznání a splatnost daně §18

Podmíněné osvobození od daně §19

Provozování daňového skladu §19a

Další podmínka pro vydání povolení k provozování daňového skladu §19b

Povolení k provozování daňového skladu §19c

Zrušení povolení k provozování daňového skladu z moci úřední §20

Způsoby zajištění daně §20a

Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň §20b

Zajištění daně §21

Povolení ručitele §21a

Oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků §22

Další podmínka pro vydání povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků §22a

Zrušení povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků z moci úřední §22b

Oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků §23

Podmínka pro vydání povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků §23a

Povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků §23b

Zánik povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků §23c

Použití zajištění daně v případě zániku povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků §23d

Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky §24

Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně mezi členskými státy §25

Návrh elektronického průvodního dokladu při zahájení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně §26

Elektronický průvodní doklad při zahájení dopravy a během dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně §27

Elektronický průvodní doklad při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně §27a

Elektronické doklady při vývozu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně §27b

Nedostupnost elektronického systému při zahájení dopravy a během dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně §27c

Nedostupnost elektronického systému při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně §27d

Nedostupnost elektronického systému při vývozu §27e

Náhradní doklady při dopravě vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně §27f

Porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy §28

Doprava vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy §28a

Oznámení evidovaného příjemce §28b

Oznámení evidovaného odesílatele §28c

Oznámení dočasného evidovaného příjemce a evidovaného odesílatele §28d

Oznámení ve věci dopravy vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy §28e

Postup k odstranění pochybností v údajích v oznámení ve věci dopravy §28f

Lhůta pro přidělení jedinečného čísla pro dopravu ve volném daňovém oběhu §28g

Zrušení jedinečného čísla pro dopravu ve volném daňovém oběhu §28h

Doprava vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání §29

Zjednodušený průvodní doklad §30

Doprava vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky do jiného členského státu nebo přes území jiného členského státu pro účely podnikání §31

Doprava vybraných výrobků pro osobní spotřebu §32

Zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky §33

Oznámení zasílatele §33a

Postup k odstranění pochybností v údajích v oznámení zasílatele §33b

Lhůta pro přidělení čísla pro účely zasílání §33c

Zrušení čísla pro účely zasílání §33d

Postup při zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky §33e

Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit v případě zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky §33f

Daňové přiznání v případě zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky §33g

Použití zajištění daně pro účely zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky §33h

Evidence vedená zástupcem pro zasílání vybraných výrobků §33i

Potvrzení související se zasíláním vybraných výrobků na daňové území České republiky §33j

Zasílání vybraných výrobků na území jiného členského státu §33k

Doprava vybraných výrobků zasílaných na území jiného členského státu §33l §34 §35

Prodej za ceny bez daně §36

Povolení k prodeji za ceny bez daně §36a

Prodej vybraných výrobků za ceny bez daně mezi držiteli povolení k prodeji za ceny bez daně §36b

Evidence v podniku na výrobu vybraných výrobků §37

Evidence ve skladu vybraných výrobků §38

Evidence vedená oprávněným příjemcem §39

Evidence vedená oprávněným odesílatelem §39a

Evidence vedená uživatelem §40

Pravomoci správce daně §41

Řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku §42 §42a

Řízení o zajištěných vybraných výrobcích nebo dopravním prostředku §42b

Uvolnění zajištěných vybraných výrobků nebo dopravního prostředku §42c

Propadnutí nebo zabrání zajištěných vybraných výrobků nebo dopravního prostředku §42d

Náhrada nákladů §42e

Pokuty §43

ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ O POVOLOVACÍM ŘÍZENÍ

Povolovací řízení §43a

Návrh na vydání povolení §43b

Podmínky pro vydání povolení §43c

Spolehlivost §43d

Prokazování bezúhonnosti §43e

Bezdlužnost §43f

Ekonomická stabilita §43g

Postup k odstranění pochybností v údajích v návrhu na vydání povolení §43h

Rozhodnutí o návrhu na vydání povolení §43i

Oznamovací povinnost držitele povolení §43j

Změna povolení §43k

Zrušení povolení na žádost §43l

Zrušení povolení z moci úřední §43m

Odklad zrušení povolení §43n

Zánik povolení §43o

Povinnosti související se zrušením nebo zánikem povolení §43p

Použití zajištění daně v případě zrušení nebo zániku povolení §43q

ČÁST TŘETÍ- ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - DAŇ Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ

Plátce daně z minerálních olejů §44

Předmět daně z minerálních olejů §45

Vznik povinnosti daň z minerálních olejů přiznat a zaplatit §46

Základ daně z minerálních olejů §47

Sazby daně z minerálních olejů §48

Osvobození od daně z minerálních olejů §49

Doprava minerálních olejů osvobozených od daně na daňovém území České republiky §50

Prokázání zdanění minerálních olejů §51

Prokázání oprávněného nabytí minerálních olejů osvobozených od daně §52

Povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně §52a

Nakládání s minerálními oleji osvobozenými od daně bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně §53

Evidence minerálních olejů osvobozených od daně §53a

Vracení daně z minerálních olejů plátci §54

Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje v mineralogických postupech a metalurgických procesech §55

Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla §56

Vracení daně z ostatních benzinů §56a

Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese §57

Daňové přiznání k dani z minerálních olejů a splatnost této daně §57a

Zajištění daně z minerálních olejů §58

Doprava minerálních olejů v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky §58a

Doprava minerálních olejů uvedených do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky v jednotkovém balení do jiného členského státu §58b

Uplatnění režimu podmíněného osvobození od daně pro minerální oleje §59

Evidence minerálních olejů v daňových skladech §59a

Nákup, prodej a doprava zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu §60

Nákup zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu §60a

Podmínky pro vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu osobám nakupujícím nebo získávajícím zkapalněné ropné plyny pro vlastní spotřebu §60b

Povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu §60c

Zrušení povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu z moci úřední §60d

Povolení k provozování daňového skladu pro minerální oleje §61

Oprávněný příjemce minerálních olejů §62 §62a

Dovoz minerálních olejů §63

Vývoz minerálních olejů §64 §65

HLAVA II - DAŇ Z LIHU

Plátce daně z lihu §66

Předmět daně z lihu §67

Vznik povinnosti daň z lihu přiznat a zaplatit §68

Základ daně z lihu §69

Sazby daně z lihu §70

Osvobození od daně z lihu §71

Doprava denaturovaného lihu mezi členskými státy §71a

Uplatnění nároku na osvobození od daně z lihu §72

Povolení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně §73

Prokázání zdanění lihu §74

Prokázání oprávněného nabytí lihu osvobozeného od daně §75

Daňové přiznání k dani z lihu a splatnost této daně §76

Zajištění daně z lihu §77

Omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro líh §78

Doprava lihu osvobozeného od daně z lihu na daňovém území České republiky §79

Oznamování prodeje lihovin §79a

HLAVA III - DAŇ Z PIVA

Plátce daně z piva §80

Předmět daně z piva §81

Malý nezávislý pivovar §82

Vznik povinnosti daň z piva přiznat a zaplatit §83

Základ daně z piva §84

Sazby a výpočet daně z piva §85

Osvobození od daně z piva §86

Přijímání a užívání piva osvobozeného od daně bez povolení k přijímání a užívání piva osvobozeného od daně §87

Prokázání zdanění piva §87a

Zařazení do velikostní skupiny §88

Omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro pivo §89

Zajištění daně z piva §90

Evidence piva v daňových skladech §90a

Prokazování původu dováženého piva §91

HLAVA IV - DAŇ Z VÍNA A MEZIPRODUKTŮ

Plátce daně z vína a meziproduktů §92

Předmět daně z vína a meziproduktů §93

Vznik povinnosti daň z vína a meziproduktů přiznat a zaplatit §94

Základ daně z vína a meziproduktů §95

Sazby daně z vína a meziproduktů §96

Osvobození od daně z vína a meziproduktů §97

Přijímání a užívání vína osvobozeného od daně bez povolení k přijímání a užívání vína osvobozeného od daně §98

Daňové přiznání k dani z vína a splatnost této daně §98a

Omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro víno a meziprodukty §99

Doprava tichého vína v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky §100

Malý výrobce vína §100a

Evidence vína v daňových skladech §100b

HLAVA V - DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

Plátce daně z tabákových výrobků §100c

Předmět daně z tabákových výrobků §101

Vznik povinnosti daň z tabákových výrobků přiznat a zaplatit §101a

Základ daně z tabákových výrobků §102

Cena pro konečného spotřebitele §103

Sazby a výpočet daně z tabákových výrobků §104

Osvobození od daně z tabákových výrobků §105

Přijímání a užívání tabákových výrobků osvobozených od daně bez povolení k přijímání a užívání tabákových výrobků osvobozených od daně §105a

Prokázání zdanění tabákových výrobků §106

Jednotkové balení §107

Dovoz tabákových výrobků v rámci podnikatelské činnosti §108

Oprávněný příjemce tabákových výrobků §109 §109a

Zákaz prodeje za cenu nižší než cena pro konečného spotřebitele §110

Snížení ceny pro konečného spotřebitele §111

Zákaz nákupu za cenu nižší než cena pro konečného spotřebitele §111a

Zákaz prodeje za cenu vyšší než cena pro konečného spotřebitele §112 §113

Značení tabákovými nálepkami §114

Tabákové výrobky neznačené a značené nesprávným způsobem §114a

Porušení povinností při značení tabákových výrobků §115

Daňové přiznání k dani z tabákových výrobků a splatnost této daně §116

Zajištění daně z tabákových výrobků §116a §117

Objednávání, odběr a distribuce tabákových nálepek §118

Objednávání a odběr tabákových nálepek odpovídajících staré sazbě daně §118a

Objednávání a odběr tabákových nálepek odpovídajících nové sazbě daně §118b

Skladování a prodej jednotkových balení cigaret s tabákovou nálepkou odpovídající staré sazbě daně §118c

Hodnota tabákové nálepky §119

Zástavní právo §120

Evidence a inventura tabákových nálepek §121

Vracení tabákových nálepek §122

Nárok na vrácení hodnoty tabákových nálepek v případě změny sazby daně u cigaret §122a

Žádost o snížení úhrady nebo zajištění §123

Podmínky pro vydání rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění §124

Rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění §125

Výše snížení úhrady nebo zajištění §126

Zrušení rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění §127

Povinnosti odběratele v souvislosti se snížením úhrady nebo zajištění §128 §129

HLAVA VI - DAŇ ZE ZAHŘÍVANÝCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

Zahřívaný tabákový výrobek §130

Předmět daně ze zahřívaných tabákových výrobků §130a

Základ daně ze zahřívaných tabákových výrobků §130b

Sazba a výpočet daně ze zahřívaných tabákových výrobků §130c

Jednotkové balení zahřívaných tabákových výrobků §130d

Doprava zahřívaných tabákových výrobků §130e

Zvláštní ustanovení o tabákových výrobcích značených nesprávným způsobem §130f

Množství zahřívaných tabákových výrobků pro osobní spotřebu §130g §131

HLAVA VII - DAŇ ZE SUROVÉHO TABÁKU

Plátce daně ze surového tabáku §131a

Předmět daně ze surového tabáku §131b

Vznik daňové povinnosti ze surového tabáku §131c

Základ daně ze surového tabáku §131d

Sazba a výpočet daně ze surového tabáku §131e

Zdaňovací období §131f

Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání k dani ze surového tabáku §131g

ČÁST ČTVRTÁ -  OSVĚDČENÍ PRO ÚČELY UPLATNĚNÍ SNÍŽENÉ SAZBY DANĚ V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

Vydání osvědčení pro účely uplatnění snížené sazby daně v jiném členském státě §132

Podmínky nezávislosti pro vydání osvědčení pro účely uplatnění snížené sazby daně v jiném členském státě §133

Zvláštní ustanovení o některých druzích vybraných výrobků pro osvědčení pro účely uplatnění snížené sazby daně v jiném členském státě §134

ČÁST PÁTÁ - ZNAČKOVÁNÍ A BARVENÍ VYBRANÝCH MINERÁLNÍCH OLEJŮ

Vymezení pojmu značkování a barvení vybraných minerálních olejů §134a

Předmět značkování a barvení vybraných minerálních olejů §134b

Zásady značkování a barvení vybraných minerálních olejů §134c

Vývoz vybraných minerálních olejů §134d

Povinnosti a zákazy při značkování a barvení vybraných minerálních olejů §134e §134f

Základní ustanovení o povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů §134g

Zrušení a zánik povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů §134h §134i §134j

Porušení povinností při značkování a barvení vybraných minerálních olejů §134k

ČÁST ŠESTÁ - ZNAČKOVÁNÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH MINERÁLNÍCH OLEJŮ

Vymezení pojmu značkování některých dalších minerálních olejů §134l

Předmět značkování některých dalších minerálních olejů §134m

Zásady značkování některých dalších minerálních olejů §134n

Vývoz některých dalších minerálních olejů §134o

Povinnosti a zákazy při značkování některých dalších minerálních olejů §134p §134q

Základní ustanovení o povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů §134r

Podmínka pro vydání povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů §134s

Zrušení a zánik povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů §134t §134u

Porušení povinností při značkování některých dalších minerálních olejů §134v

ČÁST SEDMÁ - SLEDOVÁNÍ NAKLÁDÁNÍ SE ZVLÁŠTNÍMI MINERÁLNÍMI OLEJI

Vymezení základních pojmů  §134w

Registrační řízení §134x

Podmínky registrace §134y

Rozhodnutí o registraci §134z

Zrušení registrace na návrh §134za

Zrušení registrace z moci úřední §134zb

Registr osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji §134zc

Omezení nakládání se zvláštními minerálními oleji §134zd

Evidence zvláštních minerálních olejů §134ze

Oznamovací povinnost osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem §134zf

Zajištění zvláštního minerálního oleje nebo dopravního prostředku §134zg

ČÁST OSMÁ - NĚKTERÁ USTANOVENÍ O NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝM TABÁKEM

HLAVA I - SKLADOVÁNÍ SUROVÉHO TABÁKU PRO JINÝ ÚČEL NEŽ PRO VÝROBU TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

Osoba skladující surový tabák §134zh

Registrační řízení §134zi

Podmínky registrace §134zj

Kauce §134zk

Žádost o snížení kauce §134zl

Podmínky pro snížení kauce §134zm

Snížení kauce §134zn

Oznamovací povinnost osoby skladující surový tabák se sníženou kaucí §134zo

Zrušení snížení kauce na návrh §134zp

Zrušení snížení kauce z moci úřední §134zq

Použití kauce §134zr

Rozhodnutí o registraci §134zs

Zrušení registrace na návrh §134zf

Zrušení registrace z moci úřední §134zu

Zánik registrace §134zv

Informační povinnost správce daně §134zw

Registr osob skladujících surový tabák §134zx

Evidence surového tabáku §134zy

HLAVA II - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝM TABÁKEM

Omezení nakládání se surovým tabákem §134zz

Oznamovací povinnost v případě přijetí nebo odeslání surového tabáku §134zza

Doklad pro účely dopravy surového tabáku §134zzb

Zajištění surového tabáku nebo dopravního prostředku §134zzc

ČÁST DEVÁTÁ - PŘESTUPKY

HLAVA I - PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY SPOTŘEBNÍCH DANÍ

Přestupek proti umístění přijatého vybraného výrobku §135

Přestupek proti podmíněnému osvobození od daně §135a

Přestupky proti zajištění daně §135b

Přestupky proti elektronickému průvodnímu dokladu při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně §135c

Přestupek proti dopravě vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání §135d

Přestupek proti zasílání vybraných výrobků §135e

HLAVA II - PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ

Přestupky proti skladování zkapalněných ropných plynů §135f

Přestupky proti dopravě minerálních olejů osvobozených od daně na daňovém území České republiky §135g

Přestupky proti nakládání se zkapalněnými ropnými plyny §135h §135i

HLAVA III - PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z LIHU

Přestupky proti dopravě lihu osvobozeného od daně z lihu na daňovém území České republiky §135j

Přestupky proti oznamování prodeje lihovin §135k

HLAVA IV - PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ A DANĚ ZE ZAHŘÍVANÝCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

Přestupek proti ceně pro konečného spotřebitele §135l

Přestupky proti jednotkovému balení §135m

Přestupek proti oznamovací povinnosti při dovozu tabákových výrobků §135n

Přestupky proti zákazu prodeje a nákupu za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele §135o

Přestupky proti nakládání s tabákovými výrobky §135p

Přestupky proti značení tabákovými nálepkami §135q §135r

Přestupek proti objednání, odběru a distribuci tabákových nálepek §135s

Přestupky proti evidenci a inventuře tabákových nálepek §135t

Přestupky proti vracení tabákových nálepek §135u

HLAVA V - PŘESTUPKY NA ÚSEKU ZNAČKOVÁNÍ A BARVENÍ VYBRANÝCH MINERÁLNÍCH OLEJŮ

Díl 1 - Přestupky proti povinnostem při značkování a barvení vybraných minerálních olejů §135v §135w

Díl 2 - Přestupky proti zákazům při značkování a barvení vybraných minerálních olejů §135x

Díl 3 - Další přestupky na úseku značkování a barvení vybraných minerálních olejů

Přestupek proti povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů §135y

HLAVA VI - PŘESTUPKY NA ÚSEKU ZNAČKOVÁNÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH MINERÁLNÍCH OLEJŮ

Díl 1 - Přestupky proti povinnostem při značkování některých dalších minerálních olejů §135z §135za

Díl 2 - Přestupky proti zákazům při značkování některých dalších minerálních olejů §135zb

Díl 3 - Další přestupky na úseku značkování některých dalších minerálních olejů

Přestupek proti povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů §135zc

HLAVA VII - PŘESTUPKY NA ÚSEKU SLEDOVÁNÍ NAKLÁDÁNÍ SE ZVLÁŠTNÍMI MINERÁLNÍMI OLEJI

Přestupky proti sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji §135zd

HLAVA VIII - PŘESTUPKY NA ÚSEKU NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝM TABÁKEM

Přestupky proti nakládání se surovým tabákem §135ze

HLAVA IX - PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ NEZNAČENÝCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ ZNAČENÝCH NESPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

Propadnutí neznačených tabákových výrobků a tabákových výrobků značených nesprávným způsobem §135zf

Zabrání neznačených tabákových výrobků a tabákových výrobků značených nesprávným způsobem §135zg

Společná ustanovení o propadnutí a zabrání §135zh

HLAVA X - PŘÍSLUŠNOST §135zi §135zj §135zk §135zl §135zm §135zn §135zo §135zp §135zq §135zr §135zs §135zt §135zu §135zv §135zw §135zx §135zy §135zz §135zza §135zzb §135zzba §135zzc §135zzd §135zze §135zzf §135zzg §135zzh §135zzi

ČÁST DESÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §136

Zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně v průběhu insolvenčního řízení §136a §137 §138 §139

HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §140

HLAVA III - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §141

HLAVA IV - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Účinnost §142

č. 693/2004 Sb. - Čl. II

č. 217/2005 Sb. - Čl. II

č. 575/2006 Sb. - Čl. II

č. 261/2007 Sb. - Čl. XIX

č. 270/2007 Sb. - Čl. XI

č. 296/2007 Sb. - Čl. XCVII

č. 37/2008 Sb. - Čl. II; Čl. VII

č. 292/2009 Sb. - Čl. II

č. 362/2009 Sb. - Čl. VI

č. 59/2010 Sb. - Čl. II

č. 95/2011 Sb. - Čl. II

č. 407/2012 Sb. - Čl. II; Čl. III

č. 500/2012 Sb. - Čl. XIII

č. 344/2013 Sb. - Čl. XII

č. 201/2014 Sb. - Čl. II

č. 331/2014 Sb. - Čl. II; Čl. III

č. 157/2015 Sb. - Čl. III

č. 382/2015 Sb. - Čl. II

č. 65/2017 Sb. - §54

č. 4/2019 Sb. - Čl. II

č. 80/2019 Sb. - Čl. VIII; Čl. IX

č. 364/2019 Sb. - Čl. VIII

č. 229/2020 Sb. - Čl. II

č. 299/2020 SB. - Čl. VII

č. 609/2020 Sb. - Čl. XXXII

č. 93/2022 Sb. - Čl. II

č. 131/2022 Sb. - Čl. II

č. 179/2022 Sb. - Čl. II

č. 286/2022 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 38/2013 Sb.; č. 299/2013 Sb.; č. 375/2013 Sb.; č. 232/2021 Sb.č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

353
XXXXX
xx xxx 26. xxxx 2003
x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) a xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx tabáku xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx značení x xxxxxxx tabákových xxxxxxx,

x) xxxxxx barvení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů,

d) xxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oleji x

x) xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx výrobky xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx daní rozumí

a) xxxxxxxxx xxxxx,

x) líh,

c) xxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) tabákové xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) daň x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx x xxxx,

x) daň x xxxx,

x) daň x vína x xxxxxxxxxxxx,

x) daň x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) daň xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) daň xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx Celní správy Xxxxx republiky xxxxxxxxxx

x) xxxxxx spotřebních daní; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx dovozu vykonávají xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správu xxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxx postupují podle xxxxxxxx řádu s xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) daňovým xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx území xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx o xxxxxx xxxxxx spotřebních xxxx,1a)

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxx xxxx daňové xxxxx Xxxxxxxx unie,

f) xxxxxx územím xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4.

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx

x) území Xxxxxxxxx knížectví xxxxxxxx xx území Francouzské xxxxxxxxx,
x) xxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx (XxxxxxxXxxxxxxxx) xxxxxxxx xx území Xxxxxxxx republiky Německo,
c) xxxxx ostrova Xxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx,
x) xxxxx Xxx Xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx Italské xxxxxxxxx x
x) výsostná území Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Akrotiri x Xxxxxxxx považují xx xxxxx Kypru.

(3) Xx xxxxx xxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxx xxxxxxx stát, xxxxx Kanárských ostrovů, Xxxxxxxxxx ostrovů, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 349 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

(4) Xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx považují xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx Xüxxxxxx, Ceuta, Xxxxxxx x Xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx stanovené celními xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx použijí xxxxxxx xx xxxxx vybraných xxxxxxx na xxxxx xxxxx Evropského společenství x xxxxx uvedených x odstavci 3.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celními xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.

§3

Vymezení xxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx

1. vstup xxxxxxxxx výrobků na xxxxxx území Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nejsou xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx propuštěny xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx,

3. propuštění xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx režimů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxx propuštění xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx do xxx uvedení xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx nevztahuje xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu,

e) xxxxxxxxxxx od daně xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx vznikne xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx skladem prostorově xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak (§59, 78, 89 x 99), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komunikace; xxxxxxx xxxx může xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x plochy xxxxxx místa xxxxxx xxxx součástí,

g) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx subjektem,

h) oprávněným xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx v xxxxx, xxx x rámci xxxxxxxxxxxxx činnosti na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přijímá xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxxxx x jiného členského xxxxx; oprávněný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výrobky x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx příjemce je xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osvobozených xx xxxx (dále xxx "xxxxxxxx") xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx přijímá a xxxxx, případně xxxxx §52a nebo 53 xxxxxxx dalšímu xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osvobozené xx xxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xx daňového xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx členském státě, xx xxxxx xxxxxx x jiném členském xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx daní6a); xxxx xxxxx xxxx xxx na daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxxx §3 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, x protiprávní, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x režimu podmíněného xxxxxxxxxx xx daně,

2. xxxxx, x protiprávní, xxxxxx vybraných xxxxxxx xxxx xxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx,

3. xxxxx, i protiprávní, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně,

4. xxxxx skladování nebo xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků, x nichž xx xxxxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx pokud xx neprokáže xxxxxx xxxxxx nabytí xxxxxxxxx xxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daně xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §9; x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx daň přiznat x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx NACE xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností xxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1893/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006, kterým xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX Revize 2 x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Rady (XXX) x. 3037/90 x xxxxxxx nařízení XX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oblastech, x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxx České republiky xxxx adresa xxxxx xxxxxx cizince; v xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx správci xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) množstvím xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx9) xxxxxxxxx x §47, 69, 84 xxxx 95 x měřených způsobem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,10)

x) pilotním xxxxxxxxx xxxxxxx technologického xxxxxx xxxxxxxxxx příznivější xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx biopaliv xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx")&xxxx;xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kritéria udržitelnosti xxxxxxxx nebo projekt xxxxxxxxxxxxxxx vývoje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx paliv xxxxxxxxxx x nepotravinářských částí xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; tyto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí,

q) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx události xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle tohoto xxxxxx,

x) výrobou xxxxxx, xxx kterém

1. vybraný xxxxxxx xxxxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx daně, s xxxxxxxx činností xxxxx §45 odst. 12,

3. x minerálního oleje, xxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxx xxx xxxxx xxxxx nomenklatury, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 12,

x) xxxxxxxx hospodařící xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx spolu xxxxxx xxxx a společně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxx

x) xxxxxxxx vybraných výrobků xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx doprava xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a dopravovaných xxx xxxxx podnikání xx daňové území xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx xxxx do xxxxxx členského státu,

b) xxxxxxxxxx číslem xxx xxxxxxx xx volném xxxxxxx oběhu xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx71), xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, že xxxxx xx daňovém xxxxx České republiky xxxxxxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx oběhu mezi xxxxxxxxx státy, x

2. xxxxx xxxx xxx xxxxx přijetí vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx daňovém xxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx přiděleno xxxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) evidovaným xxxxxxxxxxxx xxxxx,

1. která oznámila xxxxxxx daně, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy, x

2. xxxxx bylo xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx dopravu xx xxxxxx xxxxxxx oběhu,

e) xxxxxxxxx doprava xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu x jednom xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu xx něj odlišného

1. xxxxxx podnikající xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx sídlo x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx zahájena xxxx xxxxxxx, xxxx xx účet takové xxxxx a

2. osobě x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx od státu xxxxx bodu 1, xxxxx nepodniká xxx xxxxxxxxxx xxxxx samostatnou xxxxxxxxxxxx činnost,

f) xxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx zasílání xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx byla zasílatelem xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky.

§3x

Xxxxxxxxxxx nomenklatura

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx

x) daně x xxxx, xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx o xxxxx x xxxxxxxxxxx nomenklatuře x o společném xxxxxx xxxxxxxxx8), xx xxxxx xxxxxxx x 1. lednu 2019,

x) xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů x sledování xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx x xxxxx x statistické nomenklatuře x x společném xxxxxx xxxxxxxxx8), ve xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2018.

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2003/96/ES xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx upravující xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, vláda x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx namísto xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zákoně do xxx předcházejícího dni xxxxxx účinnosti zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx rozhodnutím xxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, oprávněným příjemcem, xxxxxxxxxx odesílatelem nebo xxxxxxxx, jíž vznikla xxxxxxxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx daňového xxxxx (§9 xxxx. 1), xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx [§9 odst. 3 xxxx. a)],

b) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx přiznat a xxxxxxxx

1. při xxxxxx (§9 xxxx. 2),

2. x případě použití xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx, než xx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx [§9 xxxx. 3 písm. x)],

3. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx byla xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx se vrácení xxxx xxxxxxxx [§9 xxxx. 3 xxxx. x)],

4. x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků [§9 xxxx. 3 xxxx. x)],

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx (§15, 15a, 55 xx 57),

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx, při níž xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx [§9 xxxx. 3 xxxx. x) x §28]; xx xxx xxxxxxxx x nerozdílně odpovídá xxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vědoma xxxx pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xx vědoma xxx měla,

e) jíž xxxxxxx povinnost daň xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jiném členském xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx určených x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx dopravy xxxxxxxxx výrobků určených xxx xxxxx podnikání [§9 xxxx. 3 xxxx. x)],

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, aniž xxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výrobky, xxxx xxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxx výrobky xxxxxxx, xxxx pokud xxxxxxxxx xxxxxx jejich nabytí xxxxxxxxx xxx daně; xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) které vznikla xxxxxxxxx daň přiznat x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x nezdaněným xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (§9 xxxx. 4), xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; pokud xxxxx uvedená x §33 odst. 2 xxxxxxxxxx zástupce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zasílání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §33e xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Osoba x výjimkou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx 1 a 3 x xxxx. x) x v §14 xxxx. 2 x 3 xx xxxxxxx xx registrovat xxxx plátce nejpozději xx xxx vzniku xxxxx povinnosti daň xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx uplatňující xxxxx xx xxxxxxx daně xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx povinen se xxxxxxxxxxx ke xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpovídá xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx daň kromě xxxxxx daně xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) také xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx výrobky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx uvedení xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx společně x nerozdílně xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx neoprávněném xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx daň xxxxx plátce xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1 také xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx vybrané xxxxxxx xxxxxxxx. X případě, xx dovoz xxxxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx tomto xxxxxx podílela.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx olejů, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx náplně xx 40 xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§63 xxxx. 2) xxxxxxx x 20 x,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nádobách x xxxxxxxxx xxxxxx xx 40 xx xxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 10 x xxxxxxxxx výrobků,

d) piva 110 x,

x) meziproduktů 20 x,

x) xxxx 90 l, x xxxx x šumivých xxx 60 x,

x) xxxxxxx 800 xxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx 3 x/xxx 400 xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx 200 xxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx 1 xx.

(6) Xxx xxxxxxxxx, xxx se x xxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5. Zároveň xx xxx xxxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx §32 xxxx. 2, 4 x 5 obdobně.

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx volného daňového xxxxx xxxxxxx dokladem xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx či xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, pokud tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§6). Zdanění xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu již xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxx xxx osobní xxxxxxxx (§4 xxxx. 6, §32 odst. 2, 4 x 5).

(2) Daňový xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vydat xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx osobě, která xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx, musí xxxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxx identifikační číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx volného xxxxxxxx oběhu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx přiznat a xxxxxxxx, x jejich xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výši spotřební xxxx celkem,

e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu,

f) xxxxx daňového dokladu.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx prodávající xxxxxxx xxx prodeji xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx jméno, xxxxx x daňové xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, sídlo xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených do xxxxxxx daňového oběhu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx celkem,

e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) číslo xxxxxxx o xxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx výrobky xxx xxxxxxx do volného xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx dopravu, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky, xx jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx doklad xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx doklad x xxxxxxx xxxxx odstavce 3. Xxxxxx x xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx jméno, xxxxx xxxx místo xxxxxx a daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx určení x x xxxxxxx, že xx není xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených do xxxxxxx daňového xxxxx, x xxxxx vznikla xxxxxxxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výši xxxxxxxxx xxxx celkem,

e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx vybraných výrobků xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxx o vyměření xxxx.

(6) Vybrané xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, dokladem x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx

x) daňového xxxxxxx, dokladu x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x dopravě xx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zahájením xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 se xxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx výrobky uvedené xx xxxxxxx daňového xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx sídlem nebo xxxxxx pobytu xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx dopravovat pouze x xxxxxxxx, který xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx byly xxxxxxx x členském xxxxx, xx kterého xxxx xxxxxxx.

§6

Prokázání oprávněného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně

(1) Oprávněné xxxxxx vybraných výrobků xxxxxxxxxxxx xx daně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx-xx vydáno, a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků od xxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx uvedené x §53 xxxx. 5.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx plátce, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxx xx daně, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, sídlo a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, odesílajícího xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, u xxxxx xxxxxxx daňová xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx obchodní označení,

d) xxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxx odeslání,

f) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx vystavení xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx daně,

h) číslo xxxxxxx x osvobození xx xxxx.

(3) Oprávněné xxxxxx xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osvobozených od xxxx, byla-li povinnost xxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx celního xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx x vyměření xxxx.

(4) Xxxxxxx výrobky xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§50). Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od daně xxxxxxxxxxx bez xxxxxxx x xxxxxxxxxx od xxxx xx hledí, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, pokud byl xxxxx doklad před xxxxxxxxx xxxxxxx přijat xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§7

Předmět xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxx vybrané výrobky xx xxxxxxx území Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výrobou xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

§9

Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx přiznat x zaplatit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Při dovozu xxxxxxxxx výrobků  xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxx přiznat x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx. Xxxxxxxxxxx-xx vybrané xxxxxxx clu, má xx pro účely xxxxxx xxxxxx xx xx, xx celní xxxx vznikl, jsou-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx, vzniká xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x zaplatit xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx xxx přiznat a xxxxxxxx vzniká xxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxx znehodnocení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx znehodnocení,

b) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxx xxxxxx použití xxx xxxx účely, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx vztahuje,

c) x xxxxxxxxx výrobků, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, okamžikem xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, než xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx vybraných výrobků, xxxxxxxxxx však xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx ztráty nebo xxxxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxxxx ztráty nebo xxxxxxxxxxxx; xx xxxxx x znehodnocení se xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxx zdůvodněných skutečných xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx skladování,

e) xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dnem xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxx xxxxxxxx, že plátce xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxx, a xx xxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) okamžikem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx dopravy xxxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx (§28),

g) dnem xxxxxxx vybraných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx volného daňového xxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx subjektu xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx dopravy na xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxx uvedeným v §4 xxxx. 1 xxxx. x) v xxxxx xxxxxxxx státě x xxxx dopravovány xx xxxxxx území Xxxxx republiky,

h) xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x přijímání x užívání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx; to xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxx výrobky, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zaniklo xxxxx §13b x xxxxx xxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hospodářskou xxxxxxx, xx daňové xxxxx České republiky, xxxx

x) dnem xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Povinnost xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx pozbytí nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx tvořící samostatnou xxxxxxxxxxx xxxxxx, ke xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx režim xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

§10

Xxxxx a xxxxxxx xxxx

Xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx x sazby xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§11

Osvobození xx daně

(1) Xx daně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výrobky

a) xxxxxxxx, xxxxx xx xx xx vztahuje xxxxxxxxxx příležitostného xxxxxx xxxxx v osobních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, člena xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pohonných hmot xxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxx z xxxxxxx hodnoty31a), anebo xxxxxxxxxx od xxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jsou xxxxxxxxxx xx celního režimu xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stavu, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle §137,

x) xxxxxxxxx z území xxxxxx členského státu xx daňové xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úsilí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie v xxxxx společné bezpečnostní x obranné xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx anebo k xxxxxxxxxx jejich xxxxxxx; xxxx výrobky mohou xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxx §27 xxxx 27c x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx od spotřební xxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx o společném xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx17a) (xxxx xxx "osvědčení o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx"), xxxxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) dovezené nebo xxxxxxxxx x území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx daňové území Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx států, xxxxx jsou xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx republiky xxx použití těchto xxxxxxx těmito ozbrojenými xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx doprovázejícími xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx mohou být xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx dovozu xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx osvědčení xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x území jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §15 xxxx. 1; xxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx podle §27 xxxx 27c, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o osvobození xx spotřební xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx,

x) dovezené xx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx x přidané xxxxxxx,

x) dovezené mezinárodními xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx organizace, xxxxxxxxx dohodami o xxxxxxxx jejich xxxxx, xxxxxxxxxx od daně x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nakoupila xxxxxxx vybrané xxxxxxx x použila je xxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx za xxxx bez daně.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx osvobozené xx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x užívání xxxxxxxxx xxxxxxx osvobozených xx xxxx.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxx odkazu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, podle xxxxx xx nárok xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx uplatnit písemně x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a to xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, jinak xxxxx xx vydání vybraných xxxxxxx xxx daně xxxxxxxxx. Xx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §53 odst. 5.

(2) Xxxxx-xx se x xxxxx vybraných xxxxxxx, xxxxxxxxx nárok xx osvobození vybraného xxxxxxx od daně xxxxxxxx, který xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx x celním prohlášení, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx.

(3) Nárok xx xxxxxx vybraného xxxxxxx xx ceny xxx xxxx xxxxxxxx prokazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků osvobozených xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx tohoto povolení; xxxxxxx-xx xxx, xx xx xx to, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx daně xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxx xxxxxx vybraného xxxxxxx xx cenu xxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přijímání x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx, xx plátce xxxx uživatel oprávněn xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Uživatel xx xxxxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osvobozený xx xxxx x místě, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osvobozených xx daně.

§13

Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxx xx daně

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přijímání x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx uvedeného x povolení x xxxxxxxxx x užívání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(3) V xxxxxxx, xxx dojde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x užívání vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx novým, lze xxxxxxx výrobky osvobozené xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Je-li x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osvobozených od xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, správce xxxx xxxx toto povolení xx každému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§13x

Xxxxx povolení x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxx xx daně

Povolení x xxxxxxxxx a užívání xxxxxxxxx výrobků osvobozených xx xxxx xxxxxx xxxxxx dnem, xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx ohraničené xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vybrané xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

§13x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 331/2014 Sb. x účinností od 1.1.2015

§13x

Xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx a užívání xxxxxxxxx xxxxxxx osvobozených xx daně x xxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osvobozených xx daně rovněž, xxxxx

x) byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx použit xx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxx v xxxxx povolení uveden, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě nezaplatil xxx, nebo

b) xxxxxxxx xx dobu 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

§14

Xxxxxxx xxxx plátci

(1) X zdaněných vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xxxxxx plátci nárok xx xxxxxxx xxxx xxxx

x) jejich xxxxxxxxxx xx xxxxxxx režimu xxxxxx xxxx pasivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, prokáže-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x daňového xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx režimu podmíněného xxxxxxxxxx od xxxx; xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu, jenž xx xxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřevzaté xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx vybraných xxxxxxx; xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx kupujícímu vrátil.

(2) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedené xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na daňovém xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nárok xx xxxxxxx daně xx xxxxxxxx, xx

x) xxxx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx na vrácení xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§30),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přiznána a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x

1. zaplacení xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx ztráta xxxxx xxxxxxx zjištěna x výjimkou nepředvídatelné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

3. skutečnosti, že xxxxxxx xxxxxxx xxxx x členském xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daně xxxx xx xx xx daně osvobozen, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, předloží xxxxxxxxx xx správce daně xxxxxx členského státu, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona byla xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx vrácení daně xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenech x) xx f).

(3) Plátci, xxxxx předloží xxxxxx x xxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx osobě xx jiného členského xxxxx (§33), x xxxxxx x xxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx ztráty xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx dokladem o xxx, xx daň xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx státě, xx xxxxxx ke xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) X zdaněných xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vzniká xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx nejsou provozovateli xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxx ztrátě nebo xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx uplatnit x xxxxxxx xxxxxxxx (§18).

(6) Xxxxx na vrácení xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx sazbou xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx nebo x den xxxxxxx xxxxxxxxx výrobku xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx-xx ve xxxxxxxxxx xxxxxx částka xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxx částkami xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx přeplatku.

(8) Pokud xxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, pohlíží se xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx výrobky xxx, xxxx kdyby xxx xxxxx nárok xxxxxxxx x xxxxxxx.

(9) Xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx §28 odst. 10 xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, §54 xx 57 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x §78 odst. 6 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vracení xxxx x xxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx na osoby, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x vybraných xxxxxxx xxxxx §15 xxxx 15a, xxxxx xxxxxxx osoby tyto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§15

Xxxxxxx daně osobám xxxxxxxxxxx výsad x xxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx požívající výsad x xxxxxx xxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxx právního xxxx,22) (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxx výsad x imunit") xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx úřad, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx konzulárními xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxx"), akreditované xxx Českou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) zvláštní mise,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Evropské unie,

e) xxxx diplomatické xxxx23) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx24) xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx služebné xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx pobytu xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx trvale xxxxxxxx x xxxxxx svých xxxxxxxx funkcí xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx cizího xxxxx, xxxxx je členem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x který nemá xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx území České xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxx x) xxxx x), pokud x xx žije xx xxxxxxxx hospodařící xxxxxxxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, dosáhl xxxx 15 xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky x xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Zaplacená xxx xx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), která xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx České republiky, x xxxxxx členu xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. e), xxxxxx členů jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. g) xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx, v jakém xx xxxxxxx daň xxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx státu,

b) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxx její vysílající xxxx neuplatňuje xxxx xxxx součást ceny xxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč xx xxxxxxxxxx xxx, členu xxxxxxxxxxxx mise xxxx xxxxxxxxxxxx úřadu uvedenému x odstavci 1 xxxx. e) maximálně xx xxxx 100 000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xx xxxx 50&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, ale xx xxxxx mimo daňové xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx do xxxx 250&xxxx;000 Xx za xxxxxxxxxx xxx,

x) osobě xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx Českou republiku, xxx má místo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xx xxxx 10&xxxx;000 Xx za xxxxxxxxxx rok,

e) xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 písm. x) x x) xxxxxxxxx xx výše 500&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhlášená ve Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xxxxx její xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxxx xx xxxx 100&xxxx;000 Kč za xxxxxxxxxx rok, pokud xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx započítává x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx vybrané xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx e) xxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výsad x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx ve stejném xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxx x hlediska xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx při xxxxxxx daně vztahuje, xxx x x xxxxxxxx věcného a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v příloze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx daňového xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výrobků za xxxx obsahující spotřební xxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 31. ledna xxxxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xx kalendářním xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxxxx osoby požívající xxxxx a xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 písm. x). Xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxxx výlučně za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxx na xxxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx.

(6) Xxxxx požívající výsad x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xx xxxx vybrané xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx principu xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 se xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx cena xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jednom kalendářním xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 8 xx xxxxx xxx 4&xxxx;000 Xx. Xxxx omezení xx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx tepla.

(7) Xxxxx na xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §5, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx než xxxxxxxx xxxxxxx x §4 odst. 5, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx na požádání xxxxxxxxxxx povinen vystavit xxxxxxxxxx následující pracovní xxx xx dni xxxxxxxx, obsahuje xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, sídlo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) jméno xxxxxxxxxx,

x) název x xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků,

d) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx daně,

g) xxxx xxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx xxxxxxx nárok xx vrácení xxxx x xxxxxxx přiznání, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx předepsaném Xxxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxx xxxxxxxx xx podává xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx skončení prvního xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx; xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a imunit xxxxxxx v odstavci 1 písm. d). Xx tomto xxxx xxxxx xxx xxxxx xx vrácení xxxx xx xxxxxxxxx období xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx výsad a xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx. x) podává xxxxxx xxxxxxxx nejdříve xxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, ve xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx daně, daňové xxxxxxxx xx toto xxxxxxxxx xxxxxx nepodává.

(10) Xxxxx požívající xxxxx x xxxxxx mají xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xx registrovat.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxx je u xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxx měsíc, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. d) xxxxxxxxxx xxx a x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 písm. e) xx g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(12) Xxx účely xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxx nebo konzulární xxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a) x xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx diplomatické xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx daňovém xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx jeho xxxxxx, podává xxxxxx xxxxxxxx správci xxxx xxxxxx příslušnému podle xxxxx xxxx xxxxxxxxx x písmenu x),

x) xxxxxxxxxx mezinárodní organizace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx podává xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím Ministerstva xxxxxxx správci daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) úředník zastoupení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), xxxxxx xxxxx jeho xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) diplomatická xxxx xxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), včetně xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) se sídlem x jiném členském xxxxx, podávají xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) orgán Evropské xxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím Ministerstva xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. e) nebo x) podávají xxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby.

(13) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxx xxxxxxxxx daň xx 30 xxx xxx dne, xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx vyměřen. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx přiznání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, pravdivosti xxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxx x imunit, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxx nebo pochybnosti xxxxxxxxxx. Xxx správce xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podaného daňového xxxxxxxx.

(14) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x imunit xxxxxxx x odstavci 1 písm. d) xx xxxxx zaplacená xxx xx 6 xxxxxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, ve xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx daně xxxxxxx.

(15) Xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, která xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx daně xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14, 15a, 5457.

§15a

Vracení daně xxxxxxxxxx xxxxx cizích xxxxx

(1) Xxxxx na xxxxxxx xxxx vznikne xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx24a), xxxxx nakoupí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx těmito xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx jídelen, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx

x) jiného xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vynakládaném xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx politiky, xxxx

x) xxxxx, který je xxxxxx Organizace Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxx xxx xxx; tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx daň se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xx výše 500&xxxx;000 Xx xx kalendářní xxx. Tento limit xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 odst. 1 xxxx. x) a x) xxxx xxxxx §45 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxx se zaplacená xxx xxxxx bez xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx xx xxxxx civilním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysílajícího xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 100&xxxx;000 Xx za xxxxxxxxxx rok.

(4) Do xxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxxx x xxxx daně xxxxxxxxxxx xx vybrané xxxxxxx osvobozené od xxxx xxxxx §11 xxxx. 1 písm. x), c) xxxx x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ozbrojeným xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx stejném xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5) Nárok xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx daňovým xxxxxxxx xxxx dokladem o xxxxxxx xxxxx §5.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx ozbrojených xxx24a) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx personál x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílajícího xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx x xxxxxxx xxxx vykonávajícího xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x xx na xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem financí.

(7) Xxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xxx vysílajícího státu xxxx pro účel xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, kdy xxx xxxxx xx vrácení xxxx uplatněn. Xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxx, není-li xxxxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxxxxx v xxxxxxxx 6 nejpozději xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxx.

(9) Z xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx byl uplatněn xxxxx na vrácení xxxx a které xxxx zapůjčeny, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zaplatit daň xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 6 xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to xx xxxxx kalendářního xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nastala.

(10) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx uplatnily xxxxx xx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx, nemohou uplatnit xxxxx na xxxxxxx xxxx pro stejné xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14, 15, 54 xx 57.

§16

Zánik xxxxxx na xxxxxxx daně

Nárok na xxxxxxx daně xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx. Jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x opětovnému xxxxxxx xxxxx vybraného xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, aniž xx byl xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx dnem xxxxxxx xxxxxx vybraného xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx stav.

§17

Xxxxxxxxx období

Zdaňovacím xxxxxxx xxx vybrané xxxxxxx x xxxxxxxx dovážených xxxxxxxxx výrobků je xxxxxxxxxx měsíc.

§18

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx povinnost xxx přiznat x xxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, x to xx 25.xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx plátci xxxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx za daňové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Dodatečné xxxxxx přiznání na xxxxxxx xxxx xxxx xx zvýšení uplatněného xxxxxx na xxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 měsíců xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxx, kdy xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx (§88 xxxx. 4 x 5). Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků.

(4) Daňové xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx20), xx xxxxxxxx x §136a.

(5) Xxx xx xxxxxxx xx 40. xxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Vznikne-li xxxxxxxxx daň xxxxxxx x zaplatit xxxxx §9 xxxx. 1 x vybraných xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx §8 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx, daňové xxxxxxxx xx podává x xxx xx splatná xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x daň xx xxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxxx xxx xx xxx zjištění xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx a xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx dni xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xx

x) xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxx dopravu a xxxxx (§24 xx 27f).

(2) Za xxxxxx xxxxx se považuje

a) xxxxxx na výrobu xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx výrobky xxxxxx, xxxxxxxxxx, skladuje, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§59 x §78 odst. 3), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx jinak (§59, 89 x 99).

(3) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx vyrábět xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§59 xxxx. 2, §78 xxxx. 3, §89 odst. 3, §99 xxxx. 3 x 5 x §100a xxxx. 1). Porušení xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx závažné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x spotřebních xxxxxx, správce daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.

(4) V xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx daně, xxxxx xxxxx zákon nestanoví xxxxx (xxxxxxxx 5, §59 xxxx. 3).

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výrobky, xxxxx jsou x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně, umístěny x xxxxxxx výrobky xxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového oběhu, xxxxx byly xxxxxxxx x prostorově xxxxxxxxxxx xxxxx [§3 xxxx. x)] v xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujících xx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x povolení k xxxxxxxxxxx daňového skladu xxxxxx právní xxxx. Xxxx výrobky xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§59 xxxx. 3).

(6) Xx vybrané xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx celní xxxxx xxxx dočasné xxxxxxxxxx, xx nevztahují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxx §13b xxxx xxxxxxx výrobky osvobozené xx daně na xxxxxxx povolení x xxxxxxxxx x užívání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx umístěné x prostorově xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, uvedeny xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§19x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx sklad xxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx daňového xxxxxx.

(2) V případě, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxxx, lze xxxxxx sklad xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nového xxxxxxxx ode dne xxxx xxxxxxxx.

§19x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§19x

Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu

(1) Xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxx způsobem x xx xxxx stanovené xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xx poskytuje xxx xxxxx xxxxxx xxxxx samostatně.

§19b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§19x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu

(1) Správce xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxxxxx evidenční xxxxx xxxxxx daňovému xxxxxx, xxxxxx-xx přiděleno xxxxx.

(2) Je-li x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxx k provozování xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§19x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§20

Xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu x moci úřední

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xx dobu 3 po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců bez xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx daňový xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu zrušeno x xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x provozování daňového xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx provozovateli xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xxxx povolení x xxxxxxxxxxx daňového skladu xxxxxxx x xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx osoba, xxx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, podat xxxxx na vydání xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxx xx zrušení xxxxxx xxxxxxxx.

§20a

Způsoby zajištění xxxx

(1) Xxx xxx zajistit xxxxx xxxxxxx a xx výši xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxx.

(2) X rozhodnutí x zajištění xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 407/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§20b

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx

Xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx příkaz účinný x xxxxxxxxxxx okamžikem xxxx vydání. Xxxxxxx xxxx současně x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pokus vyrozumět xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x tom xxxxxx xxxxxx.

§20x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 407/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§21

Zajištění xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxxx

x) složením xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx daně xxxxxxx správcem xxxx, xxxxxxx složiteli xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně, xxxx

x) xxxxxxx, pokud xxxxx ručitele povolí xxxxxxx xxxx.

(2) Xx-xx xxx daň xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx splní xxxxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx použije xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx, pokud xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx lhůtě její xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx daň xxxxxxxxx ručením, xxxxxxx xxxx vyzve xxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx daň xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx splatnosti x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vydaná xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxx xxxx, xxxx marná.

(5) Xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx výpovědi xxxx xxxxxxxx xx 16. xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xx všechny nedoplatky xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ručit xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vzniknou.

(6) Xxx xxxxx xxxxxx sklad xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx (§58 x 77),

x) xxxx daně, která xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, že bude xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxx daně xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx zajištění xxxx však xxxx xxxxxxxxx xxxxx dvanáctině xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx na vybrané xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx roce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxxx xxxxx §8 xxx výrobě xxxxxxxxx xxxxxxx x běžném xxxx xxxxxxxxxxxxx předcházejícím xxxxxxxxxxx období, ve xxxxxx se zajištění xxxx poskytuje; xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx zdaňovacím období xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx x x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx přijaté xxxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx zajištění xxxx xxxxxxxxx; xx se xxxx jen těch xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx v tomto xxxxxxxxxx xxxxxx umístěny x xxxxxxx skladu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od daně x u nichž xxx již xxxx xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx x) xxxx xxxx xxxx xxxxxxx přijaty v xxxxx přímého xxxxxx.

(7) X xxxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx daně xxxxxxxxx očekávané daňové xxxxxxxxxx xxxx výši xxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx založen.

(8) Provozovatel xxxxxxxx skladu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx sledovat xxxx xxxxxxxxx xxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx daně podle xxxxxxxx 6 xx xxx po sobě xxxxxx xxxxxxxxx období xx vyšší xxx xxxxxx tří dvanáctin xxxx daňové povinnosti, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx vybraných výrobků x xxxxxx xxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx na vybrané xxxxxxx xxxxxxx provozovatelem xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxxxxx zvýšit xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 10 xxx ode xxx xxxxxxxx rozdílu. Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xxxxxxxxxx o snížení xxxx xxxxxxxxx daně xxxx x upuštění xx xxxxxxxxx xxxx.

(10) Xxxxx bude xxxx xxxxxx povinnosti vzniklé xxxxx §8 při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x daně xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx výrobky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx, které xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x 20 % xxx výše zajištění xxxx xx třech xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobích, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x snížení xxxxxxxxx xxxx. Správce xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, kdy xx byla xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx tak vratitelný xxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx xxxx bez xxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(11) Provozovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx výše zajištění xxxx xxxx x xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx daně xxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxx x xxxxxxxx xx zajištění xxxx, xxxxx xxxxxx pochybnosti x tom, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a aktivně xxxxxxxxxxxx x orgány Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxx prokazuje xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx povinností x xxxxxxxxx dostát xxxxxxxx dluhům xxxxxxxx, xxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(12) Správce xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx x snížení xxxxxxxxx daně nebo x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 60 xxx xxx xxx podání xxxx xxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxx. O xxxxx xxxxxxxxxxx lhůty xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx daně nebo x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx daně se xxxxxx xxxxxxx na xxxx 1 roku xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxx x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxx xx zajištění xxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxx x upuštění xx xxxxxxxxx daně, xxxxxxx nejpozději 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx; xxxx lhůtu xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stav.

(14) X xxxx xxxxxxx podané xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nepřihlíží.

(15) Xxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx každou xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zajištění daně xxxx o upuštění xx xxxxxxxxx xxxx, x to do 15 xxxxxxxxxxxx dní xxx xxx vzniku xxxxx.

(16) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx pokud xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě bylo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx bylo xx xxx xxxxxxxx.

(17) Ustanovení x xxxxxxxxx daně xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxx, x výjimkou §58 xxxx. 1, §77 xxxx. 1 x 2, §90 x 116a.

§21a

Povolení ručitele

(1) Xxxxxxxxx xxxx být fyzická xxxxx s místem xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daně.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) osoba, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx nepřímo x xxxxxx 5 % xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x hlasovacím xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ručením, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx daň ručením xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx vybraných výrobků x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxxx ručením, x xxxxxxxx ručitele xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxx daňovému xxxxxx"), xxxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx pro dopravu xxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu.

(5) Xxxxxxxx xxxxx lze xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx finanční situace xx taková, xx xxxx za xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx listině.

(6) Xxxxxxx xxxx nevydá xxxxxxxx ručit xxxx xxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx má oprávněné xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti.

(7) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx žadateli x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxx x upuštění xx zajištění xxxx.

(8) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx doručí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xx-xx odejmuto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a daň xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu, xxxxxxxxxx správce xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svědčící o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx ručitelské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, oznámí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx vydal povolení x ručení.

§22

Oprávněný xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přijímání vybraných xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx opakované xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx výrobky xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx pouze na xxxxxxx pravomocného xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přijímání xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xxx dojde x xxxxxxxxx dosavadního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx ode dne xxxx oznámení.

§22x

Xxxxx podmínka pro xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx pro opakované xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxxxx x ve xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§22x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 331/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§22x

Xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Správce daně xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovněž, pokud xxxxxxxxx příjemce xx xxxx 3 xx xxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxx vážných nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřijímá xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx přijímání xxxxxxxxx xxxxxxx zrušeno z xxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx, jíž xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx návrh na xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 2 let xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

§23

Oprávněný xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx příjemce xxx jednorázové xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxx výrobky jednorázově xxxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx pravomocného povolení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků.

(2) Návrh xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků lze xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§23x

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků

(1) Xxxxxxxxx pro vydání xxxxxxxx pro jednorázové xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx zajištění xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zaplatit xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx volného daňového xxxxx.

(3) Zajištění xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zřízený správcem xxxx.

§23x

Xxxxxxxx xxx jednorázové xxxxxxx vybraných xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx povolení pro xxxxxxxxxxx přijetí vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx návrh xxxx xxxx nemá-li xxxxxxx xxxx pochybnosti x jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx v povolení xxx xxxxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxx.

§23x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§23c

Zánik xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx jednorázového xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků, xxxx

x) xxxxxxxxx 3 xxxxxx ode dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x účinností od 1.1.2015

§23x

Xxxxxxx xxxxxxxxx daně x případě zániku xxxxxxxx xxx jednorázové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zaniká x zajištěná částka xx převede na xxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx vznikl x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vratitelný xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxx bez xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx.

§23x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§24

Doprava xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx daně dopravovat, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak (§58a),

a) x xxxxxxxx skladu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx do xxxxx přímého dodání, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxx xxxxx §11 odst. 1 xxxx. x),

x) x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx skladu, xx xxxxx xxxxxx xxxx do místa xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx dopravy vybraných xxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 odst. 1 xxxx. d).

(2) Pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx dodání, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx přímého xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx provozovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správci xxxx xxxxxxxxxx 3 pracovní xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků.

(3) Xxxxxxx výrobky lze x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx, kterou xx byl povinen xxxxxxx x zaplatit xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx jinak [§58 xxxx. 2, 3, 4 x §58 xxxx. 5 xxxx. x)]. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxx, xxxx xxx xxxx zajištění použito xxx xxxxxxxxxx zajištění xxxx xxx dopravu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x). Výjimka se xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx vybrané výrobky x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. O použití xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx daňového skladu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §21 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx, je provozovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx daně xxx, xxx odpovídalo výši xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx každou dopravu xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účet pro xxxxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx daně xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx depozitním účtu. Xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx příslušné xxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxx zaplacena xx xxxxx xxxxxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s tím, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dopravce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxx dopravce, provozovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx souhlasí.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx opustí xxxxxx sklad, ze xxxxxxx jsou xxxxxxxx. Xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xx xxxxxxxx okamžikem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx. Doprava xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správního xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx kód") podle §26 xxxx. 4 xxxx po xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §27c xxxx. 1.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx skladu xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xx místa xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady x xxxxxxxx elektronického xxxxxxx27c) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx systém") xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxx daňového skladu, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx výrobky zapsat xx xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx 38 x, xxxxx se xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x místě xxxxxxx dodání, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx skladu.

(7) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx byla xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx zajištění xxxx xx 5 pracovních xxx xxxx, xx xxxxxxxxxx prokáže xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx (§27a, 27b, 27d, 27e xxxx 27f), x zajištění xxxx vrátí xxxxx, xxxxx zajištění xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx výrobky xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx místo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx postupuje xxxxx §27 xxxx. 7.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nelze x xxxxx průběhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx o xxxxxx xxxxxx spotřebních daní27d).

§25

Doprava vybraných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxx členskými státy

(1) Xxxxxxx xxxxxxx lze x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx, pokud vybrané xxxxxxx xxxx dopravovány x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) v jiném xxxxxxxx státě nebo xx oprávněného xxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jimž xxxx xxxxxx povolení xx xxxxxxx území České xxxxxxxxx,

2. xx místa xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x),

x) na daňovém xxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx dovozu xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

1. xx xxxxxxxx skladu xxxx xxxxxxxxxxx příjemci x xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxx xxxxxxxx státě,

3. xxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxx o xxxxxx xxxxxx spotřebních xxxx6a) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, oprávněným xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přes xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx

1. do xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xx xxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

3. příjemci xxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx daní6a) v xxxxx členském xxxxx.

(2) Xxxxx jsou vybrané xxxxxxx dopravovány xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přijímání vybraných xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx seznam xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx přijímajícího xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx dopravování xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxxxx území České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxxxx odesílatel xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, celní xxxx xxxxxxx v §26 odst. 3 xxxx. x) nevydá xxxxxx xxxxxxxxxxx odesílateli xxxxxxxxxx xxx xxxxx §26 xxxx. 4 xxx xxxxxxx x xxxxx dovozu v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle §27c xxxx. 2 xx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx.

(4) Jsou-li xxxxxxx xxxxxxx dopravovány xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně xx xxxx daně, xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx uvedení xxxxxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xx volného daňového xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx musí být xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx odesílajícího daňového xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx jako oprávněný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x místa xxxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxx xxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odesílatele udělit xxxxxxx x tím, xxx zajištění poskytl xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků, pokud x xxx xxxxxxxx xxxx vlastník xxxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxx. Xxxxx xxxx vybrané xxxxxxx dopravovány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxx každou xxxxxxx xxxxxx. Ve xxxx zajištění daně xxx dopravu xx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx propuštění xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodů 1 x 2 xxxx být xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 4 xxxx x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x §27c xxxx. 1. Xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 3 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx x osvobození od xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1 x 3 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příjemcem. Xx-xx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je povinen x xxxxxxx ukončení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx §37, 38 xxxx 39 x, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx dopravy x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, umístit xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx vybraných xxxxxxx v režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx 2 xx xxxxxxxx potvrzením elektronického xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celním xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx opakované xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 1 xxxx jejich xxxxxxxx x místě xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxx dopravu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx ukončena, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zajištění xxxx xx 5 pracovních xxx xxxx, co xx xxxxxxxxx příjemci xxxxxxxxxx, xx byly xxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx splněny (§27a, 27b, 27d, 27e xxxx 27f), a xxxxxxxxx xxxx vrátí xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu nebo xxxxxxxxx odesílatel, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo do xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx prostřednictvím elektronického xxxxxxx xxxxxx místo xxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx případě xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nelze x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx27d).

§26

Xxxxx elektronického průvodního xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx od daně

(1) Xxxxxxx výrobky xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx se xxxxxx dopravy vybraných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §27c xx 27f nebo §100 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx směrnici Xxxx x obecné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx27e).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhotoví xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) provozovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, xxxxx rozhoduje x xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oběhu.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx x platnost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x této skutečnosti xxxxxxxxxxxxx odesílajícího xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx návrh xxxxxxxxxxxxxx průvodního dokladu xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daňového skladu xxxx xxxxxxxxxxx odesílateli xxxxxxxxxxx xxxx, co xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxx §24 odst. 3 xxxx 4 nebo §25 xxxx. 4 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. 7.

(5) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v návrhu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxx fyzickou kontrolu, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx průvodního xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx28). Pokud xx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobky v xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxx snížená xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx daně v xxxxx členském xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx není x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx elektronického průvodního xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxx.

(7) Xxxxx uvedený x odstavci 3 xxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxx xxxxxx výrobků.

§27

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x během dopravy xxxxxxxxx výrobků v xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Xxxxx xx doprava xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uskutečňována xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 3 s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx27e), nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 7, xxxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém má xxx doprava xxxxxxxx. Xxxxx xx doprava xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §24 do xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx uvedený x §26 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bezodkladně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladu xxxxxx jako příjemce.

(2) Xxxxx je doprava xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx podmíněného osvobození xx daně uskutečňována xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 nebo xxxx. 7, nebo xxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenému na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx má xxx xxxxxxx ukončena, xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx doklad xxxxxxx.

(3) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uskutečňována xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 2, xxxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 3 odešle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx

x) příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxx prohlášení, xxxxxx xxxx zboží xxxxxxxxxx xx celního režimu xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhoduje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxx režimu xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x režimu podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2, xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx průvodní xxxxxx, propustí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx tento xxxxxx bezodkladně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxx oprávněný xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx uveden xxxxxxxxxx xxx, xxxxx, xxxxx vybrané xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx dopravy xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xx tato xxxxx povinna předložit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx.

(6) Provozovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zrušit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 5 nebo §25 xxxx. 5.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxx odesílatel, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxx vybraných výrobků x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxx příjemce xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se nejedná x dopravu xxxxxx xxxxxxxx x §11 xxxx. 1 písm. x) xxxx e). Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx daní28).

§27a

Elektronický xxxxxxxx xxxxxx xxx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx

(1) Po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx přímého xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 písm. x) xxxx §25 xxxx. 7 předloží xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx ukončení xxxxxxx xxxxx §24 xxxx §25 xxxx. 1 písm. a) xxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x znehodnocení, xx xxxxxx došlo x průběhu xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx28). Xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uplatněna snížená xxxxx xxxx, je xxxxxxxx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxx podle právních xxxxxxxx členského státu xxxxxxxx vydané xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obdobné xxxxxxxxx podle §132 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx podle nařízení Xxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx se vystavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx certifikace. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx okamžiku xxxxxxxxxx xxxxxxxx o přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx podmíněného osvobození xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byla doprava xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) nebo e) xxxxxxxx tito xxxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dní xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 xxxx. a) bodu 3 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x režimu podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušnému podle xxxxx nebo místa xxxxxx. Nemá-li příjemce xxxxx nebo místo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xx kterým xxxxx x xxxxxxx dopravy, x xxxxxxxx nepředvídatelných xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx uvede x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx daně. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Komise, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx daní28).

(3) Xx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx tito xxxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxx podle §25 odst. 1 xxxx. a) bodu 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx spotřební xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1, 2 xxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx uvedených x oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x režimu podmíněného xxxxxxxxxx od xxxx. X případě, xx xxxxxxx údaje shledá xxxxxxxxxxx xx neúplnými, xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, 2 nebo 3 a xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx příjemce nedostatky xxxxxxxx. Xxxxx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx správce xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(5) Správce xxxx xxxxx odstavce 1, 2 xxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správnosti x platnosti xxxxx xxxxxxxxx x oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx fyzickou xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 zašle oznámení x xxxxxxx vybraných xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxx členského státu xxxxxxxx. Správce xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx daně xxxxxx xxxxxxxx x §11 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx dopravovány x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx z xxxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. b) bodu 1 nebo 3, xxxxx správce daně xxxxxx příslušný podle xxxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odesílateli xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §24, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx o přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxx xxxxxxxxxxx.

§27x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Xxxxx xx doprava xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výrobky xx xxxxxxx xxxxxx vývozu. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Neobsahuje-li xxxxxxxxx vady, xxxxx xxxxxxxx x vývozu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odeslání. Ztráty x xxxxxxxxxxxx, ke xxxxxx xxxxx x xxxxxxx dopravy, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, který xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx celního xxxxxx xxxxxx, uvede x xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx se provádí xxxxxxxx Xxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx28).

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 2, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x daňového xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxxx.

(3) Pokud je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx od xxxx xx xxxxx vývozu xxxxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxx celní úřad xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx území Evropské xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v potvrzení. Xxxxxxxxxx-xx potvrzení xxxx, xxxxx oznámení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx v průběhu xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxxxxxx ztrát xxxx xxxxxxxxxxxx, uvede xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx o vývozu xxxxxxxxx výrobků v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

§27c

Nedostupnost xxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxx dopravy x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Pokud xx elektronický systém x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravy xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx daně nedostupný, xxxxxx provozovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx odesílatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26,

b) xxxx xxxxxxxxx dopravy x xxxx skutečnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 3 x předloží xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxxxx xxx xxxxx §24 xxxx. 3 xxxx 4 nebo §25 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nedostupnosti x xxxxxxx, xx xx xxxx nedostupnost elektronického xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx být xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §26 odst. 3.

(3) Bezodkladně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odesílatel xxxxx xxxxxxxx 1 předloží xxxxxx uvedenému x §26 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §26 xxxx. 2.

(4) Xxxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxx x platnost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx porovnáním xxxxx xxxxxxxxx v dokladu xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx průvodního xxxxxxx podle xxxxxxxx 3. X xxxxxxx, xx uvedené xxxxx xxxxxx nesprávnými xx xxxxxxxxx, xxxxxxx bezodkladně x xxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxx, xx které xxxxx odesílatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 3 přidělí tomuto xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nahradí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §26 a 27.

(5) Xx xxxxxxxx, xxx xx návrhu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kód, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx uskutečňovanou v xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx za xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx uvedený v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xx dobu 10 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xx týká.

(7) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 provozovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronicky xxxxx orgánu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 3 xxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Dále xx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxx odstavců 3 xx 5.

(8) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx přístupové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systém sám x xxxx.

§27x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 a 3, x xxxxxxxx xxxxxxx x příjemci xxxxx §11 odst. 1 xxxx. x), x podle §24 xxxx. 1, s xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, a xxxxx příjemce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27a odst. 1 xxxx 2 xxxx §27b xxxx. 1 x xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xx xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) nedostupnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v místě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx daňovém území Xxxxx republiky, pokud xxxxxx možno xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxxxx xxxxx §27c odst. 3 xx 5,

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stejné xxxxx xxxx xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx. Tento doklad xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx bezodkladně xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxxx vybraných výrobků.

(2) Xxxxx příjemce do xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nepředloží z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 správci xxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxx doklad podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Bezodkladně xx xxxxxxxx dostupnosti xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxx vybraných výrobků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §27a odst. 1 xxxx 2 xxxx §27b xxxx. 1. Xxxx xx xxxxxxx postup xxxxx xxxxxxxxxx §27c xxxx. 3 xx 5.

§27x

Xxxxxxxxxxxx elektronického systému xxx xxxxxx

(1) Pokud x xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 nebo x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx v České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx uvedených x §27d xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx x vývozu xxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxx území Xxxxxxxx xxxx, vyhotoví xxxxx xxxx, xxxxx propustil xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx potvrzuje, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx nebo odesílateli xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx konce xxx, xxx celní xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx území Xxxxxxxx xxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx celní xxxxx xxxxxxx, xxxx kdy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx území Xxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 2 xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odeslání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 vyhotoveného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx nedostupnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx postup xxxxx §27b.

(5) Xxxxx x případech xxxxx §25 odst. 1 xxxx. a) bodu 2 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx oznámením x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ani x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx, xxx x xxxxxx uvedených x §27d xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), xxxxx úřad xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx doklad. Xxxxxxxx oznámení x xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxx xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx.

§27f

Náhradní xxxxxxx xxx xxxxxxx vybraných výrobků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně

(1) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 1 x 3 xxxx §24 odst. 1, x xxxxxxxx xxxxxxx x příjemci xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vývozu xxxxx §24 odst. 1, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxx §27a xxxx. 1 nebo §27b z xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x §27d odst. 1, takže tyto xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx, xx příjemce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx náhradní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx stejné xxxxx xxxx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo v xxxxxxx dopravy podle §24 xxxx. 1 xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxx xxx odesílatele xxx xxxxx tento xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx dopravy xxxxx §25 xxxx. 1 písm. x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxx spotřebních xxxx27e) xxxxxxx xxxx příslušný xxxxx xxxxx odeslání xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx xx příslušných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx tento xxxxxx x x xxxxxxx xxxx uznání xxxxxxxxx ukončení xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx systému.

§28

Porušení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx dopravy

(1) X xxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx dopravy xxxxx, x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, jestliže u xxxxxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx příjemci, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, na místo xxxxxx, osobě xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxx x xxxxxx úpravě xxxxxxxxxxx xxxx6a) v xxxxx xxxxxxxx státě.

(2) Xxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx ztrát ve xxxxxx §49 xxxx. 11 nebo §71 xxxx. 2 a xxxxx xxxxxxx v §26 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxx odesílajícímu xxxxxxxx skladu xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx, xxx o xxxx události xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nepovažuje se xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(3) Vybrané xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xx, xx k xxxxxxxx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x zaplatit xxxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky.

(5) Xxxxxx-xx xx xx xxxxxxx území České xxxxxxxxx, xx xxxxx x porušení režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx dopravy xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě a xxxx xxxxx určit, xxx k xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na daňovém xxxxx České republiky.

(6) Xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňovému orgánu xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx xxxx doprava xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx České republiky xxxxx §24 odst. 1 a příjemce xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vývozu, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx měsíců ode xxx odeslání vybraných xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx z daňového xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x režimu podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx. X xxx, xx xxxxx nebylo xxxxxxxxx, xx u odeslaných xxxxxxxxx výrobků došlo xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xxxx x), xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxxxxxx xx dvou xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx skutečnosti xx xxxxxx lhůtě xxxxx xxxx, který xxxxxxx x propuštění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx volného xxxxx.

(8) Xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x daňového xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 xxxx. b) x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neprokáže xxxx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků, xx xxxxxxx výrobky

a) byly xxxxxx na místo xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) byly xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo znehodnocení, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vyjmuté x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx daně. X tom, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx u odeslaných xxxxxxxxx výrobků xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v písmenech x), x) xxxx x), xxxxxxx odesílající xxxxxxxxxxxx daňového skladu xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx měsíců xxx xxx zahájení xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvědomí x xxxx skutečnosti xx xxxxxx lhůtě xxxxx xxxx, který xxxxxxx o propuštění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxx uvedený x §4 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxxx xxxx nemohl xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx dodány xx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxx o xxxx xxxxxxxxxxx uvědoměn xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx daňovému skladu, xx xxxxxxx byla xxxxxxx zahájena, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx o propuštění xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx celního xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §24 xxxx. 6 nebo §25 xxxx. 6 nebo xx došlo k xxxxxxxx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(10) Zjistí-li xx xx xxxxx xxx xxx ode xxx xxxxxxxx dopravy, xx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxx byla xxxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxx že x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx došlo v xxxxx členském státě x v xxxxx xxxxxxxx xxxxx byla xxx vybrána, xxxxxx xxx xxx zjištění xxxxx xx xxxxxxx xxxx zaplacené xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx x daňovém xxxxxxxx podle §14 xxxx. 5. K xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být přiložen xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx nároku na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx dní xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxxx vzniku.

(11) Xxxxx xxxx zjištěno xxxxxxxx režimu podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx k xxxxxx xxxxxxxx došlo xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx 4. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx daně x xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§28x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx volném xxxxxxx oběhu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) evidovaným odesílatelem xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxx číslo xxx dopravu ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx vybraných výrobků xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx číslo pro xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxx x dopravovaných xx daňové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxx xxxxx odlišného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx práva, xxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxx xxxx dopravy xx podnikání.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členském xxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx přes xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxx.

(4) Dopravu xxxxxxxxx výrobků ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy xxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladem xxxx xxxxxxxxx zjednodušeným xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Za dopravu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx daňovém oběhu xxxx xxxxxxxxx státy xx nepovažuje xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků uvedených xx volného xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx dopravujících xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 179/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2022

§28x

Xxxxxxxx evidovaného xxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx povinna xxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxx před xxxxxx xxxxxxxxx dopravy xxxxxx vybraných výrobků.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx dopravu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a sdělí xxx této xxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx přidělil x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx odesílatele xxxxx §28d.

§28x vložen xxxxxxx předpisem č. 179/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.11.2022

§28x

Xxxxxxxx evidovaného xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx území České xxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Správce daně xxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx volném xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx již xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx evidovanému xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28d.

§28c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 179/2022 Xx. x účinností xx 1.11.2022

§28x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx evidovaného xxxxxxxx x evidovaného xxxxxxxxxxx

(1) X případě, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dopravované xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx příjemci, uvede x xxxxxxxx xxxxx §28b xxxx. 1 xxxx §28c xxxx. 1 i množství xxxxxxxxx výrobků, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámení podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx jeho xxxxxxx xx přijetí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§28x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 179/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2022

§28e

Oznámení ve věci xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx daňovém xxxxx xxxx členskými xxxxx

(1) Oznámení xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx oběhu mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §28b xx 28d (xxxx xxx "xxxxxxxx xx xxxx dopravy") xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje

a) xxxxx označující správce xxxx,

x) xxxxx o xxx, zda se xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx xx volném xxxxxxx oběhu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, případně xxxx x dočasné xxxxxx této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx ve věci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jedinečné xxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx přiděluje.

§28e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 179/2022 Xx. x účinností od 1.11.2022

§28f

Postup x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx pochybností x xxxxxxx x oznámení xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx věci xxxxxxx xxxx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx x této xxxxx neúčinným. X xxx pořídí správce xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx není xxxxx x případě, že xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči správci xxxx žádný xxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 179/2022 Xx. x účinností xx 1.11.2022

§28x

Xxxxx pro přidělení xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx oznamovateli xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx daňovém xxxxx xx xxxxx 5 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ode xxx odstranění xxxx xxx xxxx pochybností xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§28x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 179/2022 Xx. x účinností xx 1.11.2022

§28x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx oběhu

a) xx xxxxxxx xxxxxxxx evidovaného xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxx úřední.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správci xxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxxxxx přijímat na xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx z místa xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx dopravované ve xxxxxx xxxxxxx oběhu xxxx xxxxxxxxx státy. Xx xxxx oznámení xx xxxxxxx §28e xxxx. 1, §28e xxxx. 2 xxxx. x), c) x x) x §28f xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx dopravu xx xxxxxx xxxxxxx oběhu x xxxx xxxxxx, xxxxx toto xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 1 xxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx příjemce nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§28x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 179/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.11.2022

§29

Doprava vybraných výrobků xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě xxx xxxxx podnikání

(1) Xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx odebírající xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx do volného xxxxxxxx oběhu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx daně a xxxxxxx správci daně xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx výši, kterou xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a zaplatit, xxxxx by vybrané xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tento zákon xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx zajistí xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účet xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx depozitním xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx osoby, xxxxx poskytla xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zajištěním xxxx uhradit xxx. Xxxxx xxx neučiní, xxxxxxxx x uvolnění xxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, 6 nebo 8 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, v jehož xxxxxx působnosti xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxx pobytu.

(3) Xx xxxxxx vybraných xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx dopravy xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxx přiznání x xxxxxxxx xxx. Xxxxx právnická nebo xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx přijetí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx přijímány xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx považují xx xxxxxxx výrobky xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx úhradu daně xxxxxx xxxxxx příslušenství, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx daně stanovené xxxxx zákonem.

(6) Dojde-li xxxxx dopravy vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. d) x §28 odst. 4, 5, 10 x 11 xxxxxxx. Xx neplatí, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx dní xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Ustanovení §29 xx nepoužijí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx daňové xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) umístěné xx palubě xxxxxxx xxx mezipřistání xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx při xxxx xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků.

(8) Xxxxxx-xx xx xx xxxxxxx xxxxx České republiky, xx xxxxx dopravy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx x jejich ztrátě xxxx xxxxxxxxxxxx, povinnost xxx přiznat x xxxxxxxx vzniká na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx to, zda xxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského státu, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x vzniku xxxxxxxxxx xxx přiznat x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx České republiky. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňovému xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx ukončena.

(10) Xxxxxx-xx xx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx x xxxxxx nepředvídatelné xxxxxx xxxx znehodnocení, xxxxxxx xxxx poskytne xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx má xxx xxxxxxx ukončena, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

§30

Xxxxxxxxxxxx průvodní xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx uvedené xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx daňové xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx průvodním xxxxxxxx.

(2) Vybrané výrobky xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx x xxxxx členském státě x dopravované xxxx xxxxxx území České xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pouze xx zjednodušeným průvodním xxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxx x pravidelně, xxx xx na xxxxxxx sjednané xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxx členským xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx uvedené xx xxxxxxx daňového xxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxx přes území xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxx podnikání xxx xxxxxxxxxx pouze se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxxx xxxxx. Jsou-li xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, lze xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x xxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx zjednodušeného xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxx, xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxx přiznána xxxx xxxxxxxxx.

(5) Vzor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx náležitosti xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.30)

§31

Doprava vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx

(1) Vybrané xxxxxxx uvedené xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx do jiného xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeným xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně. X oznámení xxxxx xxxxx xxxxxxxx dopravy.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1, 2 x 3. Vyhotovení x. 1 si xxxxxxx odesílatel, xxxxxxxxxx x. 2 x 3 xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 3, xxxxx xxxxxxx xx příjemce, xx dobu 10 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx uvedené xx xxxxxxx daňového xxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeným průvodním xxxxxxxx. Odesílatel xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxx xxxxxxx daně.

(4) Odesílatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve třech xxxxxxxxxxxx a jednotlivá xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1, 2 a 3. Xxxxxxxxxx x. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, vyhotovení x. 2 a 3 xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx vyhotovení x. 2 x xxxxxxx příjem xxxxxxxxx xxxxxxx xx vyhotovení x. 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx ukončení dopravy xxxxxxxxxxx.

(5) Jsou-li vybrané xxxxxxx uvedené xx xxxxxxx daňového oběhu xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx členský xxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx podnikání xxxxx a pravidelně, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x tímto jiným xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx odstavců 2 xx 4.

(6) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě k xxxxxx ztrátě xxxx xxxxxxxxxxxx, postupuje xx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x) x §28 odst. 4, 5 x 10 xxxxxxx. Xx xxxxxxx, pokud xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx xx být xxxxxxx ukončena, xxxxxxxxx x xxxxxx povinnosti xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xx na xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ztrátě xxxx xxxxxxxxxxxx, správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňovému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

§32

Xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx členském xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxx osvobozených xx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx, xxx vybrané xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, správce xxxx vezme x xxxxx xxxxxxx

x) skutečnost, xxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx výrobky nabyla,

b) xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx způsob dopravy,

c) xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) množství a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vybrané xxxxxxx x jiného xxxxxxxxx státu na xxxxxx území České xxxxxxxxx, považují xx xxxx vybrané xxxxxxx xx xxxxxxx výrobky xxxxxx pro účely xxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxx zásilek neobchodního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx, xxx xx jedná x xxxxxxx zásilku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x §4 xxxx. 5 xxxxxxx. Vybrané xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx drobné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx od xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxx povolení x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx od daně.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx osobní xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 5.

(5) Xxxxxxx daně xxxx rozhodnout x xxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 4, pokud xx vyplyne x xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

§33

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zasílání xxxxxxxxx xxxxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků může xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jsou vybrané xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zástupce xxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xx daňovým xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx vyplývající xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zasílatele xxxxxxxxxx.

§33a

Oznámení zasílatele

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx výrobky x xxxxxx členského xxxxx xx xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx pouze elektronicky x využitím xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x struktuře zveřejněné xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx správce daně x oznámení, xxxxx xx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxx zasílání xxxxxxxxx výrobků, xx xxxxxxxx oznámení podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx zasílání xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx xx xxxx, xxx je správcem xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 přiděleno xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx číslo xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx daně xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxx xxxxx zasílání x xxxxx xxx xxxx xxxxx.

§33b

Postup x odstranění xxxxxxxxxxx v údajích v xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pochybností x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, stává xx oznámení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx v této xxxxx neúčinným. X xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx úřední xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx není xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

§33x

Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxx

Xxxxxxx daně přidělí xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně x údajích v xxxxx xxxxxxxx.

§33d

Zrušení xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxx úřední.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx xxx xxxxxxx zasílat xxxxxxx xxxxxxx x jiného xxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Toto oznámení xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxx. Xx toto xxxxxxxx xx použijí §33a xxxx. 2 a §33b obdobně.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx číslo xxx účely xxxxxxxx x moci xxxxxx, xxxxx toto xxxxx xxxxxx xxxxxxx déle xxx 1 xxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyrozumí xxxxxxxxxx.

§33e

Postup xxx zasílání xxxxxxxxx výrobků na xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx, xxxx x množství xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x měřicích xxxxxxxxxx; xxxxx vybraného výrobku xxxx xxx uveden xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx daně xx xxx xxxxx xxxxxxx stanovena,

2. jméno, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a

b) poskytnout xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud by xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedeny xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx daně.

§33e vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§33f

Vznik povinnosti daň xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Zástupce pro xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky daň xxxxxxx a xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxx povinnosti uvedené x §33e odst. 1, přechází povinnost xxx xxxxxxx x xxxxxxxx na osobu, xxxxx zaslané vybrané xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu k xxxxxx ztrátě nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. d) x §28 xxxx. 4, 5 a 10 obdobně. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx o nepředvídatelnou xxxxxx nebo znehodnocení.

§33f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§33x

Xxxxxx přiznání x xxxxxxx zasílání xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zástupce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) K xxxxxxxx xxxxxxxx xx zástupce xxx zasílání vybraných xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v členském xxxxx, xx kterého xxxx odeslány.

§33g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§33h

Použití zajištění daně xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx zajištění daně xxxxxx x zajištěná xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx žádosti xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx vznikl x xxxxxxxx

x) zániku xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zasílaných xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu.

§33h vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§33i

Evidence xxxxxx xxxxxxxxx xxx zasílání xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx pro xxxxxxxx vybraných výrobků xx povinen xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x osobách, kterým xxxx vybrané výrobky xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §33e odst. 1 xxxx. a).

§33i xxxxxx právním předpisem x. 331/2014 Xx. x účinností od 1.1.2015

§33x

Xxxxxxxxx související xx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xx daňové xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Po xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně na xxxxxx osoby, která xxx xxxxxxxxx, vydá xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, ze xxxxxxx xxxx vybrané xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx během xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxx xx daňové xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxx xxx účely xxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx vybrané xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

§33x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§33k

Zasílání vybraných xxxxxxx xx území jiného xxxxxxxxx státu

(1) Xxxxx x místem pobytu xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx zaslat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xx sídlem xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx samostatnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků písemně xxxxxx xxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně x x xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx určení.

(2) Osoba xxxxxxxxxx vybrané xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxx prokázat xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx jiného členského xxxxx stanovených tím xxxxxx, xx kterého xxxx vybrané xxxxxxx xxxxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§33l

Doprava xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského státu

(1) Xxxxx-xx během xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx členského státu x xxxxxx xxxxxx xxxx znehodnocení, postupuje xx podle §4 xxxx. 1 písm. x) x §28 xxxx. 4, 5 x 10 obdobně. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx znehodnocení, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu členského xxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx povinnosti xxx xxxxxxx x zaplatit xx daňovém území Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxx dopravy vybraných xxxxxxx zasílaných z xxxxxxxx území České xxxxxxxxx do jiného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx znehodnocení, xxxxxxx xxxx poskytne xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx.

§33x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§34

§34 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 243/2016 Sb.

§35

§35 xxxxxx platnosti.

§36

Prodej xx ceny xxx daně

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x daňového xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolení k xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx,

x) x xxxxx tranzitního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vymezené x xxxxxxxx k xxxxxxx xx ceny xxx xxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx letu x

x) xx ověření, že xxxx cílová xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx, xxx xxxxx x nahrazení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k prodeji xx xxxx xxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nového xxxxxxxx xxx xxx xxxx oznámení.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx ceny xxx daně je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Vybrané výrobky xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo na xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxx dodané xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx x prodeji za xxxx bez xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx letu,

b) xxxx xxxxxxxxx výrobků,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x

x) xxxx.

§36a

Povolení x prodeji xx ceny xxx xxxx

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxx bez xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za ceny xxx daně.

§36a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§36x

Xxxxxx vybraných výrobků xx xxxx xxx xxxx xxxx držiteli xxxxxxxx k xxxxxxx xx ceny xxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx daně může xxxxxxx výrobky přijaté xx ceny xxx xxxx xxxxxx za xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) x tomuto xxxxxxx xxxxx do xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx.

§36x vložen právním xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§37

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx výrobu vybraných xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxx. x) je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) vyrobených xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx výrobu vybraných xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků,

d) xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxx přímého xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) obchodní xxxxx vybraných výrobků, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vybraných výrobků x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; u vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx-xx x nich xxxxx uplatnit nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x), §54 xxxx. 2 x §78 xxxx. 6 a 7; xxxxx xxxxxxx dodání, xx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxx provozovatelem daňového xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, xxx spotřebu xxxxxxxx hospodařící domácnosti x osob jemu xxxxxxxx, xxxx zaměstnanců, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx společně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx názvy xxxxxxxxx xxxxxxx, množství x xxxxxxxx jednotkách x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx výrobky převzal xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx být x evidenci xxxxxxx x identifikační údaje xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxx, je-li xxxx xxxxx odlišné xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyvezených, xxxxx xxxxxx propuštění xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, označení celního xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx deklaranta,

f) xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx v dokladech xxxxx §27, §27a, §27b xxxx §27f, xxxxx tyto xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

(3) Zápis xx xxxxxxxx po xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx správcem daně. Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx se uchovává xx xxxx 10 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Provozovatel xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vést evidenci xxxxxxxxx výrobků xx

x) xxxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxx, který xxxxxxxx správce daně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx evidenci elektronicky.

§38

Xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxx evidenci xxxxxxxxx výrobků

a) xxxxxxxxxx xx skladu xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx vybraných výrobků,

d) xxxxxxxxx x místě xxxxxxx xxxxxx,

x) vydaných x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), xxxx. 3 xx 5 xxxxxxx.

§39

Xxxxxxxx xxxxxx oprávněným xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx x vydaných.

(2) Xxx vedení xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2 písm. b) xx x), odst. 3 až 5 xxxxxxx.

§39a

Evidence xxxxxx oprávněným xxxxxxxxxxxx

(1) Oprávněný xxxxxxxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. j) je xxxxxxx xxxx evidenci xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x dopravě z xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx výrobků, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx dovozu xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx názvy xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x dopravě x xxxxx dovozu, množství x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx byla xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, množství x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx evidence xxxxx §37 xxxx. 3 až 5 xxxxxxx.

§40

Evidence xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx (§53a), xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) použitých xxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x užívání xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxx xx xxxx,

x) použitých xxx xxxx účely, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x přijímání x xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx jinému xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x převzatých xxxxxxxxx výrobků.

(2) Xxx xxxxxx evidence xxxxx §37 xxxx. 2 xxxx. b) až x), odst. 3 xx 5 xxxxxxx.

§41

Xxxxxxxxx xxxxxxx daně

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx daňovému subjektu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx správcem xxxx. O výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xx jejím xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx osoby mohou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx pro účely xxxxxxxxx.

(3) Správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx seznam xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx obsahuje xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu,

c) vybrané xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx vydání xxxxxxxx k xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx vrátí xxxxxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxx, od xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx od jejich xxxxxxxx.

Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§42

(1) Správce xxxx xxxxxxx vybrané xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §6, 27 x 27c, 30, 51, 100 nebo 100a x výjimkou xxxxxxxx x §50 xxxx. 8,

b) vybrané xxxxxxx xxxx dopravovány xxx xxxxxxx uvedeného x §5,

c) xxxxx xxxxxxx na dokladu xxxxx písmene x) xxxx x) jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) xxxx b) je xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx se x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx spotřebu nebo xxxx-xx xxxxxxxxx oprávněné xxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx, xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) jsou xxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx x §5,

x) xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx nesprávné xxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxx uvedený v xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx daně, který xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, x sepíše x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, u xxx xxxx vybrané xxxxxxx xxxxxxxx, vydá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředek xxxxxxx xxxx; odmítne-li xxxxxx xxxxxx, správce xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx prostředek odejme. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dopravního xxxxxxxxxx xx uvede do xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vlastník, xxxxxxxxx xxxxx, u xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxxxxx xxxx zabrání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§42a

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxx, x níž byly xxxxxxx výrobky xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vybraným xxxxxxxx xxxx dopravnímu prostředku.

(2) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42 odst. 3 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx uloží xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx.

§42x

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobcích xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Správce xxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zahájí xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §42 xxxx. 1 xxxx 2 xxxx zda xxxxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxxxx dopravoval.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §42a odst. 1.

§42x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx nebo dopravního xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o uvolnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků, xxxxx

x) x nimi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §42 xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly dopravovány x xxxxxxxx podle §42 odst. 1 xxxxxxxxxxx nesprávné xxxx xxxxxxxxxx údaje, byly xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx oprávněně xxx xxxx, xxxx

x) vybrané xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx nesprávné xxxx nepravdivé xxxxx, xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxxx dopravního prostředku, xxxxx

x) x vybranými xxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx v §42 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dopravním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 obsahujícím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, byly xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx bez daně.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x uvolnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepoměru x xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx xxxxx, u xxx xxxx vybrané výrobky xxxxxxxx. Nelze-li vybrané xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sepíše o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků nebo xxxxxxxxxx prostředku, xxxxxxxx x jejich

a) propadnutí x xxxxxxx, že xx xxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Vlastníkem propadnutých xxxx zabraných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx.

(3) X propadnutými xxxx xxxxxxxxx vybranými xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx68) nebo xx xxxx xxxxxxx zničí; xxxxxxxxxx xxxx zabrané xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vždy. Zničení xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x níž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§42x

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Náhradu xxxxxxx xx uskladnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dopravního xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 120 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx dne xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, dosahuje-li xxxx xxxx xxxxxxx 100 Xx.

(4) Náhrada xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx nejpozději xx 30 dní xx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§43

Xxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22, xxxxxxxxxxx odesílateli xxxxx §3 xxxx. x) nebo uživateli xxxxxx xx xxxx 10 % x xxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxxx na xxxxxx xxxx.

ČÁST DRUHÁ

OBECNÁ XXXXXXXXXX X POVOLOVACÍM ŘÍZENÍ

§43a

Povolovací xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx správce xxxx pouze na xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx povolení.

§43a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§43b

Návrh xx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx na xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx tiskárny, xxxxx xx údaje, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx povolení xxx xxxxxx x elektronicky xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxx x povolení x xxx xx xxxxxx

x) pouze xx xxxxxx xxxxxxxx povolení, xxxx

x) x moci xxxxxx.

(4) V návrhu xx xxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxx

x) xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx ekonomické xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxx xxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§43x

Xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx

(1) Podmínkami xxx xxxxxx xxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x

x) skutečnost, xx navrhovatel není x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(2) Podmínky xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx splňovat

a) xxxxxxxxxxx x

x) x xxxxxxx, xx xx navrhovatelem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx statutárního xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 331/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§43x

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která

a) xx xxxxxxxxx a

b) x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, celní xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, nebo se xx xx hledí, xxxx xx nebyla xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx předpisy, xxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spolehlivosti xx xxxxx, xxxxx xxxx x době xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx rovněž xxxxxxxx.

§43x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 331/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§43e

Prokazování xxxxxxxxxxxx

(1) Pokud xx xxxxx, xxxxx xxxx splňovat podmínku xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx sídlo xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státem,

a) xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx ve xxxxxx xxxxx x

x) ve xxxxxx xx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxx je osoba, xxxxx xxxx splňovat xxxxxxxx bezúhonnosti, státním xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší než 3 měsíce xx xxxxx jiného xxxxx, xxxxxxxxx xx bezúhonnost xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxx rovnocennou xxxxxxxxxx vydanou xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, která xx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx, xxxxx má xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x Xxxxx republice, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxx bezúhonnosti xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Nevydává-li xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx orgánem xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx povolení xxxxxx xxx 3 měsíce.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti, xxxx xx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3, xxxxx xxxx starší xxx 3 xxxxxx, x xx xx xxxxx stanovené xxxxxxxx xxxx.

§43x vložen právním xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§43x

Xxxxxxxxxxx

(1) Za xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úhrady xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky,

c) xx pojistném x xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. c) x x) se xxxxxxxxx potvrzeními, xxxxx xxxxxx starší xxx 30 dnů xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§43x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx stabilní xx xxx, xxx xxxxxxxxxx riziko, xx xxxxxxxxx xxxx platebním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx správě xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx rentability, xxxxxxxxx, xxxxxxxx stability, xxxxxxxx x produktivity xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§43x

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x údajích x návrhu xx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxx x x případě xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx navrhovatele, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, a zároveň xxxxxxx lhůtu, x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx učinit.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x účinností od 1.1.2015

§43i

Rozhodnutí o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx povolení zamítne.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx návrhu, popřípadě xxx dne xxxxxxxxxx xxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů x xxx xxxxxxxxx; xx xxxxxx složitých xxxxxxxxx může xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nejblíže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Správce xxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenční xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx dříve,

c) xxxx stanovit xxxxx xxxxxxxx potřebné xxx xxxxxx xxxx, případně xxx, xx kterého xxxx být xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx je povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxx číslo xxxxxx xxx styku xx xxxxxxxx xxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§43x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x které xx xxxxxxx v xxxxxx na vydání xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx xx sdělení xxxxxx údajů xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx správce xxxx oznámit další xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx daní.

(4) Oznamovací xxxxxxxxx držitele xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx daně x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx automatizovaným xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x oznámení x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx správnosti xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povolení, xxx xxxxx vysvětlil, doložil, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx povinen tak xxxxxx.

§43x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§43k

Změna xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx nahradí xxxxxxxxx xxxxxxxx novým, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx dojít až xx základě xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jsou-li x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx změny xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§43x

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§43x vložen xxxxxxx předpisem č. 331/2014 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§43x

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx úřední

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx potřebné xxx xxxxxx daní xxxxxxxxx x povolení, xxxxx držitele xxxxxxxx x xxxxxx splnění xx správcem xxxx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxx xxxxxxx připouští x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Správce xxxx xxxxx povolení, xxxxx

x) držitel xxxxxxxx xx výzvu xxxxxxx xxxx nezajistí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1,

x) xxxxxx splněny xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, k jejichž xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx potřebných xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx jedná o xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx xxxx odstranit. Xx tím xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povolení xxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxx zčásti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo nakupovat xxxxxxx xxxxxxx,

x) uložit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx závažnosti xxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxx výše xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) stanovit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx správu xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxx správce xxxx xxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, nebo

b) dnem, xx kterém xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§43x vložen xxxxxxx předpisem č. 331/2014 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2015

§43n

Odklad zrušení xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povolení do xxxx, než xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx zčásti omezit xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) stanovit další xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§43o

Zánik povolení

Povolení xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) zánikem xxxxxxxxx xxxxx.

§43x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§43p

Povinnosti xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx nebo zánikem xxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxx xxx náhrady, jsou xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení, xxxx xxxx právní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; tuto lhůtu xxxx správce daně x důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx 10 xxx.

(2) Xxxxx-xx k xxxxxx povolení zánikem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxx součinnost x xxxxxxxx provedení xxxx xxxxxxxxx.

(3) Ten, xxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásob xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx nejpozději xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x vybraných xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx x xxxxxxxx zrušení či xxxxxx xxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxx daňového xxxxx, nebo

b) x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat x zaplatit xxx.

§43x xxxxxx právním předpisem x. 331/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§43q

Použití zajištění daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxx zániku povolení

(1) Xxxxx-xx k xxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxx bez xxxxxxx,

x) xxxxxx zajištění xxxx složením nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx převede xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx

x) x xxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxx ručitele x xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx.

(2) Xxxxxxxxx vzniklý xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a) xxx do doby, xxx nastane xxxxxxxx xxx splatnosti xxxxxxxxx xxxx, použít pouze xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx osobním xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přeplatek, xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx 30 xxx xx jeho xxxxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

XXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

HLAVA X

XXX Z XXXXXXXXXXX XXXXX

§44

Xxxxxx daně x xxxxxxxxxxx olejů

(1) Plátci xxxx také xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx xxxx prodeji xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x §45 odst. 1 x 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx stanovená pro xxxx účel xxxxxxx, xxx xxxxx, xxx xxxxx je stanovena xxxxx sazba daně,

b) xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx směsí xxxxxxxxxxx xxxxx určených pro xxxxx xxxxxxxxxxxx motorů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx dvoutaktních xxxxxx [§45 xxxx. 2 xxxx. x)],

x) xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxx x §45 xxxx. 3 pro

1. xxxxx xxxxxx,

2. výrobu xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx tepla"), xxxx

3. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 2,

x) xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxx v §45 xxxx. 5 xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxx použití xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 6 xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxx prodeji xxxxxxx xx xxxxxxx xx minerálních xxxxx (§45 odst. 7),

x) xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 1 xxxx. d), které xxxxxx zdaněny, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx olejů xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 písm. x), xxxxx nebyly xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx výrobu xxxxx.

(2) Plátcem xxxx xxxxx, která xxxxxxx x minerálními oleji xxxxxxxx xxxxx §58b.

§45

Xxxxxxx daně z xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 12 41 xx 2710 12 59, xxxxxxx benziny, xxxxxxx xx pro účely xxxxxxxxxxx xxxx rozumí xxxxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 12 11 xx 2710 12 25 x 2710 12 90, x letecké xxxxxxx xxxxx benzinového xxxx xxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 12 31 x 2710 12 70,

x) xxxxxxx oleje a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 19 11 až 2710 19 48, 2710 20 11 až 2710 20 19 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx kódem xxxxxxxxxxxx 2710 20 90, xxxxx z xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX ISO 3405 xxx teplotě 210 °X xxxxxxxxxxxx xxxx než 90 % xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxx x xxx xxxxxxx 250 °X xxxxxxx 65 % xxxxxx xxxxxx minerálních xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx kódy xxxxxxxxxxxx 2710 19 51 xx 2710 19 68 a 2710 20 31 xx 2710 20 39,

x) odpadní oleje xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 91 xx 2710 99,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x zkapalněný xxxxxxx xxxxxx x použití, xxxxxxxx k prodeji xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx jiné účely xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2711 12 11 až 2711 19 s výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) a x),

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx kódy nomenklatury 2711 12 11 xx 2711 19, xxxx

x) xxxxxxxxxx ropné xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx určené x xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

1. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. x souvislosti s xxxxxxx x stroji xxxxxxxxxxx xxx stavbách, xxxxxxxx inženýrských xxxxxxx x veřejných pracích, xxxx

3. xxx xxxxxxx xxxxxx k používání xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx silnicích

uvedené xxx xxxx nomenklatury 2711 12 11 xx 2711 19.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx

x) jakékoliv xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 x x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x minerálními oleji xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx, které v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) a xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxx obsahující xxxxxxx xxxxxx,

x) směsi xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx palivo pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx řepkového xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx tohoto metylesteru xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 30 % objemových xxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxx kvasným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obecně xxxxxxxxxxxxx35), xxxxx xxxxxxxx nejméně 90 % xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx denaturovaného xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx denaturovaného35), xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxx hodnotu 3,7 % xxxxxxxxxxxx,

x) směsi xxxxxxx x xxxx-xxxxxxx-xxxxx-xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx bezvodého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx35), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 78 % xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx 22 % xxxxxxxxxx etyl-terciál-butyl-éteru xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx etyl-terciál-butyl-éteru,

f) xxxxxxxxx xxxxx určené k xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxx b) xx x) x x) xx x),

x) směsi xxxxxxxxxxx olejů x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx35) neuvedené x písmenech x), x) x) a x), xxxxx obsahují xxxxxxx 95 % xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx lihu kvasného xxxxxxxxx xxxxxx denaturovaného35) xxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x etyl-terciál-butyl-éterem xxxxxxxxx x lihu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx35) xxxxxxxx xxx, xxx celkový xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 3,7 % hmotnostních35a), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 78 % xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 22 % xxxxxxxxxx xxxxx xxxx-xxxxxxx-xxxxx-xxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxx-xxxxxxx-xxxxx-xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx35),

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx35a) xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 3,7 % xxxxxxxxxxxx; podíl benzinu x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 78 % xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx metylesterů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx 7 % xxxxxxxxxx všech xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx olejů s xxxxx, xxxxx obsahují 9 xx 15 % xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x použití, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx používané pro xxxxx motorů,

l) směsi xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx bezvodým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx udržitelnosti xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kritéria udržitelnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx m), které xxxxxxxx xxxxxxx 70 % x xxxxxxx 85 % xxxxxxxxxx xxxx kvasného bezvodého xxxxxxxx denaturovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx biopaliv xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx olejům xxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. a) x odpovídají příslušné xxxxxxxxx xxxxx35b), xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x lihem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x), x), x) xxxx x), xxxxx obsahují xxxxxxx 95 % xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxx příslušné technické xxxxx35c), určené x xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx používané xxx xxxxx motorů, xxxx

x) směsi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oleji splňujícími xxxxxxxx udržitelnosti xxxxxxxx, xxxxxxx podíl těchto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx činit xxxxxxx 30 % xxxxxxxxxx xxxxx látek xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx kódy nomenklatury

a) 1507 xx 1518, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 2,

b) 2707,

c) 2709,

x) 2710 19 71 až 2710 19 99 a xxxxxxxxx oleje uvedené xxx kódem xxxxxxxxxxxx 2710 20 90, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b),

e) 2714 x 2715,

f) 2901 a 2902,

g) 2905 11 00, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx pohon xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) 3403,

x) 3811,

x) 3817,

x) 3824 99 86 a 3824 99 92 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx laky x xxxxxxx výrobky, xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx, pro xxxxxx tepla nebo xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2,

x) 3824 99 93 x 3824 99 96 s xxxxxxxx antikorozních přípravků xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx směsných rozpouštědel x xxxxxxx pro xxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx nebo pro xxxxxx směsí uvedených x xxxxxxxx 2,

x) 3826 00 10 x 3826 00 90, xxxxx xxxx xxxxxx xxx pohon xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 2.

(4) X minerálních xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxx xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx směsí xxxxxxxxx v odstavci 2.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxx také všechny xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3, xxxxxx x použití, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx. Toto xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx dalších xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x pevných paliv.

(6) Xxxxxxxxx daně xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx kódy xxxxxxxxxxxx 2701 xx 2715 s xxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x pevných xxxxx, x x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3, xxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx používané xxx xxxxxx tepla.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x použití, nabízené x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jako přísada xxxx xxxxxxx (xxxxxx) xx minerálních xxxxx xxxxxxxx x použití, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx olejů x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Subjekt, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx ropné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prodávajícímu xxxxxxx xxxxxxx, pro xxxx xxxx budou xxxx plyny xxxxxxx. Xxxxx tak xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx používané xxx xxxxx motorů. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pro nabyvatele xxxx pro osobu, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx kupujícího xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nádobách x hmotnosti xxxxxx xx 40 kg xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx ropné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), f) xxxx x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx skladem. Jednotlivé xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx zkapalněné ropné xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. e), x) xxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx technologicky odděleny x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx plyny xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. e), x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pevně xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxx x souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx35d), xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§59 xxxx. 10). Xxxx omezení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx plyny xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. f) a x) skladované x xxxxxxxxx nádobách x xxxxxxxxx náplně xx 40 xx včetně x pro xxxxxxxxxx xxxxx plyny uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. f) x x), které xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx další xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásobníků xxx xxxxxxxxxx ropné xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx

x) xx zásobníku, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plyny xxxxxxx x odstavci 1 písm. x), xxxxxxx být xxxx xxxxx xxxxxxxx přes xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. e) xxxx x), xxxx

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. g), xxxxxxx xxx tyto xxxxx vydávány xxxx xxxxxxx stojan xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

(11) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x kogeneračních xxxxxxxxxx, xx. x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx tepla.

(12) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xx nepovažuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx motorových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§63 xxxx. 2) xx xxxxxxxxx stanicích10a),

b) smíchání xxxxxxxxxxx olejů již xxxxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nádržích xxxxxxxxx xxxxxx10a), xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxx xxxx spotřební xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§46

Xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx vzniká xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxx prodeje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §45 odst. 1 x 2, které xxxxxx xxxxxxx xxxx x nichž byla xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx sazba xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx účely, xxx xxxxx xx stanovena xxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx směsí xxxxxxxxxxx xxxxx určených xxx xxxxx dvoutaktních motorů xx účelem xxxxxx xxxxxx než dvoutaktních xxxxxx,

x) dnem použití xxxx xxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxx v §45 xxxx. 3 xxx

1. xxxxx motorů,

2. xxxxxx xxxxx, nebo

3. xxxxxx xxxxx uvedených x §45 xxxx. 2,

x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 5 xxx xxxxx motorů,

e) xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 6 xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §45 xxxx. 7 xxxx přísady xxxx xxxxxxx xx minerálního xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx daně xxxxx, xxx xx xxxxx xxxx stanovená xxx xxxxx xxxxxxxxx olej,

g) xxxx prodeje xxxx xxxxxxxxxxx předání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §45 xxxx. 1 xxxx. d), xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx výrobu tepla, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 1 xxxx. d), xxxxx xxxxxx zdaněny, xxx pohon motorů xxxx xxx výrobu xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §58b.

§47

Xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxx x 1 000 litrech xxx xxxxxxx 15 xX. Xx neplatí xxx těžké xxxxx xxxxx podle §45 xxxx. 1 xxxx. x) x xxx xxxxxxxxxx ropné plyny, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx množství xxxxxxxxx x tunách xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxx xxxxx, u kterých xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx zaokrouhluje na xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§48

Xxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Sazby xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxx xxxxxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxx

2710

xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x letecké xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx typu xxxxx §45 xxxx. 1 písm. a) x obsahem olova xx 0,013 x/x xxxxxx

12 840 Kč/1 000 l

motorové benziny, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle §45 odst. 1 xxxx. x) x xxxxxxx olova xxx 0,013 x/x

13 710 Xx/1 000 l

střední xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §45 odst. 1 xxxx. b)

8 450 Xx/1 000 x

xxxxx xxxxx xxxxx podle §45 xxxx. 1 xxxx. x)

472 Xx/x

xxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 písm. x)

660 Xx/1 000 x

2711

xxxxxxxxxx ropné xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x)

3 933 Xx/x

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 písm. x)

0 Kč/t

zkapalněné xxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x)

1 290 Xx/x

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1, kterému xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx minerálních olejů xxxxxxx x §45 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxx xx 0,013 x/x včetně, xx xxxxxxx sazbou 12 840 Xx/1000 x.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxx x §45 xxxx. 2 písm. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 0,013 x/x, xx xxxxxxx xxxxxx 13 710 Xx/1000 x.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené v §45 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxx sazbou xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Směsi benzinu xxxxxxx x §45 xxxx. 2 xxxx. x) a x), xxxxx xxxxxxxx benzin x obsahem xxxxx xx 0,013 x/x xxxxxx, se zdaňují xxxxxx 12 840 Xx/1000 x.

(7) Směsi xxxxxxx uvedené x §45 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 0,013 x/x, se xxxxxxx xxxxxx 13 710 Kč/1000 x.

(8) Směsi minerálních xxxxx xxxxxxx v §45 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx minerální xxxx xxxxxxx v §45 xxxx. 1, kterému xx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §45 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx stejnou sazbou xxxx xxxxxxxxx olej xxxxxxx x §45 xxxx. 1, kterému xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Minerální xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx sazbou xxxx minerální xxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxx x §45 odst. 5 a 6 xx xxxxxxx stejnou xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1, xxxxxxx se vlastnostmi x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přibližují.

(12) Výrobky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx olejů se xxxxxxx stejnou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxx. Pokud xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xx stanovena xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx.

(13) Xxxxx benzinu xxxxxxx x §45 xxxx. 2 xxxx. x) a x), xxxxx obsahují xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx 0,013 g/l xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx 12 840 Xx/1000 x.

(14) Xxxxx xxxxxxx uvedené x §45 odst. 2 xxxx. x) x x), které xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 0,013 x/x, se xxxxxxx xxxxxx 13&xxxx;710 Xx/1000 x.

(15) Xxxxx minerálních xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §45 xxxx. 1 xxxx. x).

(16) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx olejů x xxxxx xxxxxxx x §45 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxx sazbou xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1, xxxxxxx xx vlastnostmi x xxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(17) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §45 xxxx. 2 xxxx. l) xx xxxxxxx xxxxxx 12 840 Xx/1000 l.

(18) Xxxxx minerálních xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxxxx xxxxxx 8 450 Xx/1 000 l.

(19) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxxxx xxxxxx 8 450 Xx/1 000 x.

(20) Xxxxx minerálních olejů xxxxxxx v §45 xxxx. 2 písm. x) se xxxxxxx xxxxxx 8 450 Xx/1 000 l.

§49

Osvobození od xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxx jsou xxxxxxxxxx minerální oleje xxxxxxx v §45 xxxx. 1, 2 x 6 xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx je pohon xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xx daně xxxxx nejsou xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx používané x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx benziny, xxxxx xxxx používány xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které nejsou xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxx nabyvatel prodávajícímu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx chemických xxxxx x xxxxxxxxxx přípravků. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx zaniká.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx technologické procesy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx kódem X 23 "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálních xxxxxxx".

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx zpracování xxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx produktu x této xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX pod xxxxx X 24 "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx".

(5) Xx xxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1, 2 a 3 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxx. a), xx kterém byly xxxxxxxx nebo zpracovány. Xxxx osvobození od xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxx účely xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, zejména xxx pro pohon xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxx jsou osvobozeny xxxxxxx xxxxxxx hmoty xxxxxxxxxxx typu xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 12 31 xxxx 2710 12 70 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pod xxxxx nomenklatury 2710 19 21 používané xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, zkoušení, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx soukromé xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Soukromým rekreačním xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vlastníkem xxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx je používat xx základě xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx.

(8) Od daně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 odst. 1 xxxx. x) xxxx §45 xxxx. 2 xxxx. j), xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx pohonná xxxxx pro xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxx území xxxxxx xxxxxxxxx státu nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx netýká xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx účely podnikání xxxx xxx potřeby xxxxxx veřejné správy.

(10) Xx daně jsou xxxx xxxxxxxxxx směsi xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx kvasného bezvodého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx35) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx biopaliv xxxxxxx x §45 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vybraná xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx projektů xxxxxxxxx x §3 xxxx. x).

(11) Od xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx minerální xxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx dopravě x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx oprávněn xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti plátce x xxxxxxx výši xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x x zjištěný rozdíl xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(12) Xxxx xxxxxxxxx zdůvodněných xxxxx xxx xxxxxxx x skladování minerálních xxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x způsob xxxxxx výpočtu stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(13) Xx xxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rostlinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, nabízeny x xxxxxxx xxxx používány xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx motorových xxxxxxx x xxxxx pilotních xxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. x).

(14) Xx xxxx jsou xxxxxxxxxx minerální xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx svým použitím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx olejům xxxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b), xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §45 odst. 2 písm. l), xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx biopaliv x xxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. x).

§50

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xx daňovém území Xxxxx republiky

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §49 xxx dopravovat xxxxx

x) x xxxxxxxx skladu xxxxxxxxx,

x) od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uživatele,

e) xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xx týká xxxxx xxxxxxxxx xxxxx osvobozených xx daně podle §49 xxxx. 1, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, ze xxxxxxx byly xxxxxxx xx volného daňového xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nároků x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x důvodu xxxxxx přepracování x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx znečištění xxxx xxxxxxxxxxx smíšení.

(2) Xxx dopravě xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 odst. 1, 2, 6 x 8, xx xxxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §21, a xx xx výši xxxx, xxxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx, xxxxx poskytnul xxxxxxxxx xxxx pro provozování xxxxxxxx xxxxxx podle §21, xxxx xxx xxxx zajištění xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx dopravu xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx provozování xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozhodne xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xx žádost odesílatele xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx poskytl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx netýká xxxxxxxxxxx xxxxx osvobozených xx xxxx podle §49 xxxx. 1, xxxxx jsou dopravovány xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §53 xxxx. 4 x xxxx. 5 xxxx. a), x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 xxxx. 1.

(3) Xxx xxxxxxx zkapalněných xxxxxxx plynů podle §45 xxxx. 1 xxxx. x), x) x g) osvobozených xx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §21 xx xxxx xxxx, xxxxx by xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx tyto xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx dopravy. Pokud xx splněna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 nebo 3 a podmínka xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 7 x xxxxxxx xxxx, který je xxxxxx příslušný xxxxx xxxxx xxxxxxxx dopravy, xxxx xxxxx zahájení xxxxxxx námitek, odesílatel xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxx ukončena, x xxxxx, po xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx rozhodnout o xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vydávat zaměstnanec xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx osvobozených xx xxxx místo xxxxxx xxxx příjemce, xx odesílatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx x odstavci 4. Odesílatel je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx změny x xxxxxxx xxxxx §6.

(7) Minerální xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx x užívání vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx dní xxx dne, xxx xxx správci daně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx od xxxx (§6) s xxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných výrobků xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §45 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx prodává xxxx xxxxxxxxx předává xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx daně xxxxx §6.

§51

Xxxxxxxxx zdanění xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2, x xxxxxxx o prodeji xxxxx §5 odst. 3 nebo x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xxxx xxx xxxxxx také xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx; x daňovém xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx xxx dále xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.&xxxx;X xxxxxxx o xxxxxxx lze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uvést xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanice, xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx části páté xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx šesté xxxx xxx x daňovém xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2, x xxxxxxx x prodeji xxxxx §5 odst. 3 nebo v xxxxxxx o dopravě xxxxx §5 xxxx. 4 xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x obarveny xxxxx xxxxx xxxx xxxx označkovány xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedených x §45 odst. 1 xxxx. x) a x) se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §5 xxxx. 2, xxxxxxx x prodeji xxxxx §5 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §60 xxxx. 10.

§52

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Při xxxxxxxxxxx oprávněného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx podle §6 se x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně xxxxx §49 xxxx. 5 xxxxxx o osvobození xx daně nevyžaduje.

(2) X dokladu x xxxxxxxxxx xx daně xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oleje, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx. x) xx údaje xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §6 odst. 2 písm. x) x b) xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx a značkovaných x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx páté xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx být x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxxx, xx xxxx oleje xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

§52x

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxx a užívání xxxxxxxxxxx olejů osvobozených xx daně rovněž xxxxxx xxxxxxxxx, který

a) xx držitelem xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) je xxxxxxxx přijímat x xxxxxx minerální oleje xxxxxxxxxx xx xxxx xxx tohoto xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, kdy xxxxx x nahrazení xxxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxx x užívání xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxxxxx xx xxxx novým, xxx xxxx minerální xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx povolení xxx dne xxxx xxxxxxxx.

(3) Pro xxxxxxxxx xxxxxxx odpadních xxxxx, xxxxx jsou předmětem xxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x), se xxxxxxx xxxxxxxx 1 obdobně.

(4) Xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §45 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 10, 13 nebo 14, nelze xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx.

§53

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 xxxx. 5, 6 x 8 x §63 xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx osvobozených xx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x užívat xxx xxxxxxxx x přijímání x xxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx

x) odpadní xxxxx xxxxxxxxxx od daně xxxxx §49 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §49 odst. 1, pokud xx xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §50 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odpadní xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxx xxx 10 000 x xx 1 xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, pokud xxxx xxxxx sám vyrobil xxxx vznikly xxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle §49 xxxx. 1 v xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 20 xxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx x prodávat xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx osvobozených xx xxxx pouze xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx x xxxxxxxxx x užívání minerálních xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 odst. 1 v xxxxxxxxxxx xxxxxx x obsahu xxxxxxx 20 xxxxx xxxx rámec své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 xxxx. 1 určené x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x laboratorním účelům xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx povolení x přijímání x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx.

§53x

Xxxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §40 xx nevztahuje xx xxxxxxx uvedené x §53 xxxx. 1 xx 4, x výjimkou xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 v xxxxxxxx xxxxxx než 10&xxxx;000 x za xxxxx xxxxxxxxxx rok.

§54

Vracení xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx na vrácení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §14 odst. 5 x xx xxxxx xxxxxxxxx x §16. Xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx nárok xx xxxxxxx daně xxxxxxxx, ačkoliv xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx povolit xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx.

(2) Nárok xx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx

x) xxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx znečištěné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx zdaněných minerálních xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx zdaněných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu x x xxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx prodeji, x xx nejpozději druhý xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

xxxxxxx minerální xxxxx xxxx xxxxxx dny xxxxxxxx uvedeny xx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx.

§55

Vracení xxxx x xxxxxxxxxxx olejů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x mineralogických xxxxxxxxx x metalurgických xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx vzniká osobě, xxxxx nakoupila xx xxxx včetně xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přijala x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §45 xxxx. 1, 2, 3 xxxx 6 x xxxxxxxxxxxx tyto minerální xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx vrácena daň xxxxx §15, 15a, 56 xxxx 56a.

(2) X xxxxxxxxxxx olejů xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx jsou předmětem xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx značkování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx šesté.

(3) Osoba, xxxxx vzniká xxxxx xx vrácení daně xxxxx xxxxxxxx 1, xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx povinnosti xx registrovat.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx xx xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxx zahrnuta xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx která xxxxxxxx xxxx xxxx připadající xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo přijaté x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dokladem xxxx xxxxxxxx x prodeji x xxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx povinna xxxxxxxx, xx minerální xxxxx, které xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx výrobu xxxxx xxxxx §45 xxxx. 2. X xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxx procesech minerální xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x označkovala x xxxxxxx xxxxxx, prokazuje xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx interním xxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxx x prodeji, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx po dni xxxxxx žádosti, musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) obchodní firma xxxx jméno, sídlo xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx identifikační xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x jednotkách xxxxx §47 odst. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x kód nomenklatury,

d) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxx xxxxxxx minerálních olejů xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx celkem,

f) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx dokladu x xxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) obchodní firma xxxx xxxxx, sídlo x xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx,

x) množství xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx podle §47 xxxx. 1, jejich xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx nomenklatury,

c) sazba xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx spotřební xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) číslo xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 25. dne xxxxxx následujícího po xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 6 xxxxxx xxx dne, xxx mohl xxx xxxxx xxxxxxxx poprvé. Xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x tuto xxxxx xxxxx prodloužit ani xxxxx povolit xxxxxxxxx x předešlý xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xx 30 kalendářních xxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx daně xxxx xxx naposledy xxxxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx podáno, xxxxx na xxxxxxx xxxx zaniká x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx.

§56

Vracení daně z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxx xxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx právnickým x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxx oleje podle §45 xxxx. 1 xxxx. x) uvedené xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 19 43 xx 2710 19 48 a 2710 20 11 xx 2710 20 19 (xxxx xxx "xxxxx xxxxx"), xxxxx xxxx xxxx prokazatelně xxxxxxx xxx xxxxxx tepla x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vybraných minerálních xxxxx. Xxxx ustanovení xx nevztahuje xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx 15a xxxx 55.

(2) Xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x fyzickým xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 3 xxxx ostatní xxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxx") a xxxxxxxxxxxx tyto topné xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xx xx xxxxxx minerálních xxxxx uvedených x §45 xxxx. 3, xxx které xx xxx xxxxxx použití xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 10 stejná xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 písm. x). Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxx xxxxx §55.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx x označkovaly xxxxx xxxxx páté xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx použily xxx xxxxxx xxxxx.

(4) Právnické x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx vzniká nárok xx vrácení xxxx, xxxx pro tento xxxx xxxxxxxxx daňových xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxx xx xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxx zahrnuta do xxxx xxxxxxxxxxx topných xxxxx xxxx která xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx vyrobené xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx, snížené x 660 Kč/1000 xxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx prokazuje xxxxxxxx o prodeji x xxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xxx právnické x fyzické osoby xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vyrobily xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, prokazuje xx xxxxx na vrácení xxxx xxxxxxxx dokladem.

(8) Xx dokladu x xxxxxxx, xxxxx xx xx žádost prodávající xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xx dni xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx náležitosti:

a) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx identifikační xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx označení a xxx nomenklatury,

d) xxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxx x xxx uvedení xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx daňového xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx náležitosti:

a) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx x xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x objemových xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a kód xxxxxxxxxxxx,

x) sazba xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do volného xxxxxxxx oběhu,

d) výše xxxxxxxxx daně celkem,

e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) číslo xxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Nárok na xxxxxxx daně xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx poprvé do 25. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 měsíců xxx xxx, kdy xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx uplatněn, xxxxx xx xxxxxxx xxxx zaniká x xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx žádosti xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xx zvýšení xxxxxx xx xxxxxxx daně xxx podat xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxx xx vrácení xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx uplatněn. Xxxxx x této xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(12) Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nároku xx vrácení xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx evidence x xxxxxx x xxxxxxxx topných xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx 9.

§56a

Vracení xxxx x xxxxxxxxx benzinů

(1) Xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx daně, vyrobily xxx xxxxxxx spotřebu xxxx přijaly x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxx xxxxxxx x prokazatelně xxxx xxxxxxx použily x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxx xxx pro xxxxxx, xxx pohon xxxxxx, pro xxxxxx xxxxx nebo pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2. Xxxx xxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx 15a.

(2) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, kterým xxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx, xxxx pro xxxxx účel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx vrácení xxxx vzniká xxxx xxxxxxxx ostatních xxxxxxx xxx jiné xxxxx, xxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx výroba xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2.

(4) Xxx xx xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx ostatních xxxxxxx xxxx která xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx ostatní xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx je osoba xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx použity xxxxx xxxxxxxx 1, již xxxxx xxxx xxxxxx xxx pohon motorů, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx směsí xxxxx §45 xxxx. 2. X případě, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx tepla xxxx xxxxxx směsí xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx samy xxxxxxxx nebo přijaly x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xx vrácení daně xxxxxxxx dokladem.

(6) Xx xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxx prodávající povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx po xxx podání xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx náležitosti:

a) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx prodávajícího,

b) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, sídlo nebo xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx narození xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx spotřební xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) obchodní xxxxx nebo xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x objemových xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx označení x xxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxx x xxx xxxxxxx ostatních xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx,

x) xxxx spotřební xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx interního dokladu,

f) xxxxx interního dokladu.

(8) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx přiznání xxxxxx xx 25. xxx měsíce následujícího xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx vznikl, xxxxxxxxxx však do 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx uplatněn, nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx nelze povolit xxxxxxxxx x předešlý xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx na vrácení xxxx vratitelný xxxxxxxxx, xxxxx se xxx xxxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx dní xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xx vrácení xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud v xxxx xxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx zaniká x xxxx lhůtu xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx povolit navrácení x xxxxxxxx xxxx.

§57

Xxxxxxx daně x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tyto oleje xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx v xxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zemědělskou xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx podle xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx, xx tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §45 xxxx. 2 xxxx. x) za xxxx xxxxxxxxxx daň xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x tyto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro provádění xxxxxxxxxxx v xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, komu xxxx vrácena xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx 15a. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx nevztahuje xx xxxxx, která xx xx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxx vrátit xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, jímž byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x vnitřním xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx prvovýrobou xx xxx xxxxx spotřebních xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx včetně chmelařství, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, okrasných xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rostlin xx pozemcích vlastních xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) chov hospodářských xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx živočišných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx plemenných xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; hospodářskými xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx daní xxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxxxx, ovce xxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rybářství.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx povinnosti xx xxxxxxxxxxx.

(5) Nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx minerálních xxxxx xxx zemědělskou xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v lese.

(6) Xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx ceny xxxxxxxxxxx minerálních olejů, xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, se xx xxxx

x) 7 300 Xx/1 000 x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx osobě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx

1. chov xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxx činnosti, xxxxx xxxx xxxxx neprovozuje xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx xx zastoupením xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx vinné alespoň 0,1 za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx činnosti, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx hospodářských xxxxxx x intenzitou chovu xxxxxx zvířat xxx 0,3 xx minerální xxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx činnostech, nebo

4. xxxxxxxxxx výrobu se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plodin x xxxx xxxxx xxxxxxx 0,1 x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x intenzitou xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 0,3 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx činnostech,

b) 3 380 Xx/1 000 x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx osobě uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterou nelze xxxxxxxx sazbu xxxxx xxxxxxx x), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xx minerální xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx činnostech.

(7) Výše xxxxx xxxxxx vracené xxxx podle xxxxxxxx 6 xx x xxxxxxx směsí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 2 xxxx. x) vypočtena x výše xxxx, xxxxx byla zahrnuta xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx těchto minerálních xxxxx pro vlastní xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxx daně odpovídající xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(8) Pro účely xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx xx velkou xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx půdy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vedené xxx xxxx xxxxx x evidenci využití xxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx plodina, xx kterou je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nařízení xxxxx xxxxxxxxxxxx stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímých xxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx půda xxxx xxxxxx kultura zaznamenaných xxxx vedených xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxx půdy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství.

(9) Nákup xxxxxxxxxxx olejů xx xxx xxxxx prokázání xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xx xxxxxxx x xxxxxxx minerálních xxxxx musí xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, sídlo a xxxxxx identifikační číslo xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx místo xxxxxx x daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxx xxxxx narození xxxxxxxxxx,

x) množství minerálních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 1, jejich xxxxxxxx xxxxxxxx x kód xxxxxxxxxxxx,

x) sazba spotřební xxxx xxxxxx v xxx xxxxxxx minerálních xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx celkem,

f) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x prodeji,

g) číslo xxxxxxx o prodeji.

(11) Xx interním dokladu xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, bylo-li xxxxxxxxx, xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxx,

x) množství xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x odstavci 1 x xxxxxxxxxx xxxxx §47 odst. 1, xxxxxxxx označení x xxx nomenklatury,

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx daňového xxxxx,

x) výše xxxxxxxxx xxxx celkem,

e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladu,

f) xxxxx interního xxxxxxx.

(12) Xxxxxxx, kterými xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx vedou x xxxxxx souslednosti.

(13) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nároku na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x skutečné xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat xxx spotřebu xxxxxxxx xxxxxxxx využití xxxx xxxxx uživatelských xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hospodářských xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx porost xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(14) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx kalendářní xxx, xx kterém xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tuto xxxxx nelze xxxxxx, x to xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx způsob xxxxxxxxxxx se použije xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výroby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(15) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxx xxxxx:

x) místo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx práce, při xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx množství spotřebovaných xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) jednoznačnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx.

(16) Xxxxx xxxxx, xxxxx vznikl xxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx spotřebu xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxx xxxxxxx půdy podle xxxxxxxxxxxxx vztahů vedenou xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xx jednotlivé kalendářní xxxxxx spotřebovala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxxxx podílem x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Roční normativ xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx minerálních xxxxx xx xxxxxxxx rostlinné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat xx xxxxxxxxxx xxx.

(17) Xxxxx-xx xx xxxxx skutečností, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx určení xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx tuto xxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx posledního dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx předcházejícího xxxxxxxxxxxx měsíci, ve xxxxxx k xx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rostlinné xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx 15. xxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxx k tomuto xxxx xxxxxx zemědělská xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 x xxxxxxxx xxxxxxx půdy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vedené xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx normativu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx právního důvodu, xx jehož xxxxxxx xxxxx xx změně xxxxx, pro xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(18) Zdaňovacím obdobím xxx účely vracení xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx prvovýrobu nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lese xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) kalendářní xxx, pokud se xxxxxxxx prokazuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vedenou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ústřední xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle plemenářského xxxxxx.

(19) Xxxxx xx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx x této lhůtě xxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxx, xxxxx xxxxx zaniká; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx její navrácení x předešlý xxxx.

(20) Xxxxxxxxx daňové přiznání xx zvýšení nároku xx vrácení daně xxx xxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx prodloužit xxx xxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(21) Vznikne-li x xxxxxxxx vyměření xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx

x) 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) 40 xxx xxx dne, xxxxx xx považuje xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx neoznamuje.

(22) Daňové xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kterými xx uplatňuje nárok xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správcem daně.

(23) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společně x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x minerálních olejů xxxxxxxxxxxxxx v zemědělské xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx minimální xxxxxxxx x xxxxxx kategorie x xxxxxxxx rozdělení xxxxxxx xxxxxxxxx minimální xxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx intenzity xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxxxx xxxxxxxx hospodářských xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x révy xxxxx.

§57x

Xxxxxx xxxxxxxx k xxxx z minerálních xxxxx a xxxxxxxxx xxxx daně

Vznikne-li povinnost xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x §59 odst. 1 x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx vzniku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxxxxxx uvedeny xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně, daňové xxxxxxxx xx podává xx 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx měsíc, x xx xx lhůtě 40 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx zdaňovacího xxxxxx.

§57x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 237/2004 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

§58

Xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx daňový xxxxx xxxx nejvýše 1&xxxx;500&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx složením xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx pro zajištění xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx, pokud xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx, xx nevyžaduje xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 1 xxxx. a), xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx použití, xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx motorů nebo xxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynů xxxxx §45 odst. 1 xxxx. e), x) x x) v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §21 xx výši xxxx, xxxxx xx xxxxxx být přiznána x zaplacena, jako xxxxx xxxx plyny xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx nejedná x dopravu do xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x §45 odst. 3, které nejsou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx nebo používány x xxxxxx motorů xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2 x xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podmíněného xxxxxxxxxx od daně xxxxx §59 odst. 1.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zajištění xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky, xxxx

x) xxxx Českou republikou x jiným členským xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xxxxx s xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxx zajištění daně xxx daňový xxxxx xxxxx §21 xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx minerálních olejů xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx34), xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxx zajištění xxxx xxx daňový xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynů xxxxxxxxx x §45 odst. 1 xxxx. e) xx g) xx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx určeny pro xxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx zajištění xxxx x těchto xxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx opakované xxxxxxxxx minerálních olejů.

§58x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od daně xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx oleje xxx x režimu xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx xxxxxxxxxx rovněž x xxxxx xxxxx xxxxxxxx skladu xx xxxxx xxxxx téhož xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx části xxxx xxxxxxx xxxxx produktovodem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx skladu.

§58x

Xxxxxxx minerálních olejů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu na xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx kódem xxxxxxxxxxxx 2710 19 29, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx než pohon xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx směsí xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2 x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxx balení x xxxxxx do 5 xxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§58x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 407/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§59

Xxxxxxxxx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxxxxx oleje

(1) Xxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx oleje uvedené xxx xxxx nomenklatury

a) 1507 xx 1518, xxxxx xxxx určeny xxx pohon xxxxxx, xxx výrobu xxxxx, xxxx xxx výrobu xxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 2,

x) 2707 10, 2707 20, 2707 30 x 2707 50,

x) 2710 12 xx 2710 19 68, 2710 20 xx 2710 20 39 x xxxxxxxxx oleje xxxxxxx pod xxxxx xxxxxxxxxxxx 2710 20 90, pokud x xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx XXX XXX 3405 při teplotě 210 °C xxxxxxxxxxxx xxxx než 90 % xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx olejů včetně xxxxx a při xxxxxxx 250 °X xxxxxxx 65 % xxxxxx xxxxxx minerálních xxxxx xxxxxx ztrát; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xx pro xxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx xxx kódy xxxxxxxxxxxx 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 a 2710 20 90 xxxxxxx xxxxx při jejich xxxxxxxx obchodní xxxxxxxx,

x) 2711 s výjimkou 2711 11, 2711 21 a 2711 29,

x) 2901 10,

x) 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 x 2902 44,

x) 2905 11 00, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx určeny pro xxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxx,

x) 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 x 3811 90 00,

x) 3824 99 86 a 3824 99 92 x xxxxxxxx antikorozních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx směsných rozpouštědel x xxxxxxx pro xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx pohon xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2,

x) 3824 99 93 a 3824 99 96 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx aktivní xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx pohon xxxxxx, xxx výrobu xxxxx xxxx xxx xxxxxx směsí xxxxxxxxx x §45 odst. 2,

x) 3826 00 10 a 3826 00 90, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx tepla xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2.

Xxx ostatní xxxxxxxxx oleje nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx uvedeny x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §18 xxxx. 6 x §19 odst. 3.

(3) X xxxxxxx skladu xxxxx být společně x xxxxxxxxxxx oleji x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od daně xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx oleje, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1,

b) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx x §19 xxxx. 5, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabrání, pouze xxxxx s umístěním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx daňovému xxxxxx

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ale xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Produktovod pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx součástí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, x němž se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx oleje. Doprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, která xx uskutečňuje xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členským xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2627f xxxxxxxxx elektronickou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx produktovodu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx, jehož xx xxxxxxxxxxx součástí, pouze xxxxx s tím xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxx čerpací stanice xxxxxxxxx xxxx. Čerpací xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx skladu xxxxx §3 písm. f) xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxx být xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx35d),

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vhodným xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx minerálních xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x výdeji, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nejméně 50&xxxx;000 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx kapacita xxxx xxx xxxxxxx 200&xxxx;000 xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy pro xxxxxxx života a xxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx. a) nemusí xxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 100&xxxx;000 litrů xxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolení pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx přístavu x x xxx xx xxxxxxxx minerální oleje xxxx lodní pohonná xxxxx.

(10) Pokud jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x automobilové cisterně, xxxxxxxxxx cisterně odpovídající xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx (XXX) vyhlášeného ve Xxxxxx mezinárodních xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx skladu xxxxx §3 písm. x), xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx x x xxxxxxx, xxx tato xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx svolením xxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se množství xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx daňového xxxxxx vrátí, nesmí xxxxx xx množství xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx sklad opustilo.

(11) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. b) xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x minerálními xxxxx xxxxxxxxx v §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xx g) x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx a výdeji xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx. x) nemusí xxx xxxxxxx v xxxxxxx skladu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx a výdeji xxxxx xxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx metrologii, nebo

2. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx měřidly xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx požadavků xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx minerálních xxxxx xxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(13) Podmínka xxxxx xxxxxxxx 12 xxxx. b) xx xxxxxxxxxx za splněnou, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx odběru x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx. Xxxx osvědčení xxxx xxxxxxxx pouze oprávněná xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx akreditaci, xx xxxxxxxxx x bezdlužná. X splnění těchto xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx žádosti, xx xxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Seznam xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx. Přestane-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, že není xxxxxxxxxx xxxxxx.

(14) Podmínka xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) nemusí xxx xxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx minerálních xxxxx x prostoru letiště, xxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(15) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 písm. x) xx x) nemusí xxx splněny x xxxxxxx skladu xxxxx §19 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx

x) xxxxxxx kapacita je xxxxxxx 200 000 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx měření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x výdeji, xxxxx xxxxxxx požadavky zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§59x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §37 x 38 bude xxxxxx xxxxxxxx za xx daňové sklady, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx.

§60

Xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných xxxxx uvedených xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plyny xxxxxxx x §45 xxxx. 1 písm. e), x) xxxx g) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx přijímat x prodávat xxx xx xxxxxxx povolení x nákupu zkapalněných xxxxxxx xxxxx uvedených xx xxxxxxx daňového xxxxx. Porušení této xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xx závažné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, správce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx výhradně x tlakových xxxxxxxx x hmotnosti xxxxxx xx 40 kg xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxx získávají xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v §45 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) xxx vlastní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 20 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zkapalněných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx daňového xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nakupují xxxx xxxxxxxxxx ropné xxxxx xxxxxxxx v tlakových xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx 40 xx včetně.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vydat zkapalněné xxxxx plyny xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. f) xxxx x) osobám, xxxxx xxxxxx povolení x nákupu zkapalněných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx volného daňového xxxxx.

(4) Xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxx evidenci xxxxx §40. Osoby xxxxxxx v xxxxxxxx 1, které ve xxxxxx daňovém oběhu xxxxxxxxx zkapalněné ropné xxxxx xxxxxxx v §45 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x evidenci xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx spotřebiteli.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x), f) xxxx x), xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx za xxxx xxxxxx xxxx vypočtené xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, nesmějí xxx xxxx xxxxxxx xx cenu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vyšší xxxxx xxxx.

(6) Zkapalněné xxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. e), f) xxxx x) xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nižší xxxxx xxxx, xxxxxxx xxx dále prodány xx xxxx xxxxxx xxxx vypočtené xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

(7) Zkapalněné xxxxx xxxxx uvedené x §45 xxxx. 1 xxxx. e), x) xxxx g), které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx dopraveny xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx x Xxxxx republice zajištěna xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na základě xxxxx xxxxx daně, xxxxxxx xxx dále xxxxxxx xx cenu xxxxxx xxxx vypočtené xx základě xxxxx xxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedené x §45 odst. 1 xxxx. x) xxxx g) xxxx xxx xxx xxxxxx xx propuštění do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx zkapalněné xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx 40 xx xxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxx zkapalněných xxxxxxx plynů xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. e), x) xxxx x) xx xxxxxx uvedení xx xxxxxxx daňového xxxxx xxxxxxx xxx xxxx plyny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx prostředku nebo x jejich xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xx stanovena rozdílná xxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxx zkapalněných xxxxxxx plynů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soupravách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx množství vydaných xxxxxxxxxxxx ropných xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx 40 xx xxxxxx.

(10) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §21, x xx ve xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx být xxxxxxxx x zaplacena, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx. Zajištění xxxx xxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedená x odstavci 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxx, pokud x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxx písemně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx ustanovení xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx 40 xx včetně.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 písm x) x x) xxxx xxx xxxxxxxx jen xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 10 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx 40 xx včetně.

(12) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §45 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba odebírající xxx účely podnikání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) x xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx plyny xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(14) Xxxxx, xxxxx xxxx zkapalněné xxxxx xxxxx uvedené v §45 odst. 1 xxxx. x) nebo x) xx tlakových xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx 40 xx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx motorových xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx měřicí xxxxxx10) (xxxx xxx "hmotnostní xxxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zkapalněných xxxxxxx plynů, která xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výpis x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

§60x

Xxxxx zkapalněných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §60 odst. 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx zkapalněné ropné xxxxx xxxxxxx x §45 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxx xx základě pravomocného xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Zkapalněné xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x nákupu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynů xxxxxxxxx xx volného xxxxxxxx oběhu.

(3) V xxxxxxx, xxx xxxxx x nahrazení dosavadního xxxxxxxx x nákupu xxxxxxxxxxxx ropných xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx novým, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxx xxxxxxxx.

§60x

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynů xxxxxxxxx do volného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedených xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §60 odst. 2 xxxx

x) bezdlužnost x

x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx není x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§60x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§60x

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu

(1) Xx-xx x návrhu xx xxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných xxxxx uvedeno více xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx každému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynů xxxxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§60x

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu x xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných plynů xxxxxxxxx do volného xxxxxxxx xxxxx rovněž, xxxxx držitel xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §60 odst. 3 xx 9 x 11, xxxx

x) xx xxxx 12 po xxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxx vážných xxxx xxxxxxxxxxxx důvodů neuskuteční xxxxx zkapalněných ropných xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x moci xxxxxx, xxxx osoba, jíž xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 let xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; to xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§61

§61 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 331/2014 Sb.

§62

§62 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Sb.

§62a

§62a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 59/2010 Sb.

§63

Xxxxx xxxxxxxxxxx olejů

(1) Xxx dovozu x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x běžných nádržích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx pohonu x xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředkům xxxxx typu, xxxx xx motorový dopravní xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx umožňovat xxxxx xxxxxxxxx minerálního xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, klimatizačních, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx během xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx motorových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx používání zkapalněného xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx nádrž na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx připojená xxxxxxxx xx všem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx podobným xxxxxxxxx téhož xxxx, xxxx xx zařízení, x jehož xxxxxx xx xxxxxxxxx oleje xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, chladírenského x jiného podobného xxxxxxxx.

§64

Vývoz minerálních xxxxx

Xxx xxxxxx a xxx xxxxxxx xxxx členskými xxxxx xxxxx při xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx daně podle §14 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx strojů, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

§65

§65 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 407/2012 Sb.

XXXXX II

DAŇ Z XXXX

§66

Xxxxxx xxxx x xxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx a výrobky xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §71 odst. 1 xxxx. a), x), x) x x),

x) xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxxxxx líh osvobozený xx xxxx podle §71 xxxx. 1 xxxx. c),

c) xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. f), xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx volného xxxxxxxx oběhu líh, xxxxx xx předmětem xxxx xxxxx §67 xxxx. 1 x 2, x xxxxxxxx xxxx osvobozeného od xxxx podle §71 xxxx. 1 xxxx. x) x e), xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.46)

(2) Právnické x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx povinny xxxxxxx v každém xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx dovoz xxxxxxx xxxxxxxxxxxx líh xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §71 odst. 1 písm. c) xxxxxxx xxxx.

§67

Předmět xxxx x xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxx (xxxxxx)47) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx xxx kódy xxxxxxxxxxxx 2203, 2204, 2205, 2206, pokud xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 1,2 % objemových xxxxxxx.

(2) Předmětem xxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kvašením, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx kódy nomenklatury 2204, 2205, 2206, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx v těchto xxxxxxxxx činí xxxx xxx 22 % xxxxxxxxxx etanolu.

(3) Xx xxx se hledí xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx prostředek xxx zvláštní xxxxxxxxxx, xxxxxx by měl xxx tento xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího líh, xxxxx množství xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x zákoně xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xx xxxxxxxx denaturovaný xxx xxxxxx pro xxxx xxxx než xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx upravujícím xxx,

x) xxxxxxxx jiný denaturační xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obecnou xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx daně69), xxxx menší xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředku, xxx xx stanoveno x xxxxx nařízení,

c) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx líh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jiného členského xxxxx, nebo

d) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obecně xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx upravujícím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx daně69).

(4) X xxxxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxx x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vyjádření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx líh xxxx xxxxxxxxx xx xxxx, x dále xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx47a). Xxxxxxxxxx Komise xxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daní x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx47a), xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxx osvobozen xx xxxx, xx xxxxxxx xxx dne xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vrácení xxxx xxxxx §14. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2, §14 xxxx. 7, §66 xxxx. 1 xxxx. x) x x xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx daň přiznat x xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx [§68 písm. d)].

§68

Xxxxx povinnosti xxx x lihu xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x zaplatit xxxxxx také

a) dnem xxxxxxxx překročení stanovených xxxxx xxxxx xxxx xxx výrobě x xxxxx lihu,46)

b) xxxx xxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezdaněného lihu xxxxxxxxxxx xxxx fyzickými xxxxxxx xxxxxxxxx x §66 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxx, který právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx oprávnění xxxxxxxxxx živnost, x xx xxx dnem, xxxxx nastal xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx činnosti nejpozději xxxxx xxx před xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; daňová xxxxxxxxx xx xxxx lihu x xxxxx výrobků xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, jež xxxx x xxxxxx xxx xx vlastnictví plátce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lihu osvobozeného xx xxxx xxxxx §71 odst. 1 xxxx. x) a x).

§69

Základ xxxx x xxxx

Xxxxxxxx daně pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x hektolitrech xxxxxxx xxx teplotě 20 xX xxxxxxxxxxxx xx xxx desetinná xxxxx.

§70

Xxxxx xxxx x xxxx

(1) Sazby xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxx xxxxxxxxxxxx
Xxxx
Xxxxx daně
2207
líh xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx kódem xxxxxxxxxxxx 2207
32 250 Xx/xx etanolu
2208
líh xxxxxxxx xx xxxxxxxxx uvedených xxx kódem nomenklatury 2208 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pálení x xxxxxxxx do 30 x etanolu pro xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxx49)
32 250 Xx/xx xxxxxxx
xxx obsažený x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xx 30 x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx období xxxxx xxxxxx x xxxx49)
16 200 Kč/hl xxxxxxx
xxxxxxx
xxx obsažený xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
32 250 Kč/hl xxxxxxx

(2) Xxxxx xxxx x xxxx obsaženého v xxxxxxxx destilátech x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx 30 x xxxxxxx xxx xxxxxxx pěstitele xx xxxxx výrobní období xx xxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem x xxxx49) x zároveň xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x lihu49).

§71

Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx

(1) Od xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx

x) xxxxxx x použití xxxx xxxxxxxx vstupující x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výrobků při xxxxxx xxxxxxxx, potravních xxxxxxx, látek přídatných, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,50) s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2207 a 2208,

b) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx x), pokud xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx 8,5 xxxxx xxxxxxx ve 100 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 5 xxxxx xxxxxxx xx 100 kg xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x léčivech;51) xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxxxx 2207 x 2208,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx

1. xxxxxx, přičemž obsah xxxxxxx x těchto xxxxxxxx nepřesáhne 1,2 % xxxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2207 a 2208,

d) xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x léčivech xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxxx70),

x) obecně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxx xx výrobcích, xxxxx xxxx xxxx výrobky xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,52)

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx stanovený účel,52)

g) xx xxxxxxxxx uvedených xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2207, 2208, 3301 xxxx 3302 xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx přítomnosti xxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx povinné xxxxxxx.53)

(2) Xx xxxx xx dále osvobozen xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, maximálně xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.46)

§71x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx členskými státy

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx volném xxxxxxx oběhu mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx účely podnikání xxxxx xx zjednodušeným xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx upravující dopravu xxxxxxxxx výrobků v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§71x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 93/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2022

§72

Uplatnění nároku xx xxxxxxxxxx xx xxxx x lihu

(1) Uživatel xxxx xxxxxxxx u xxxxxx písemně osvobození xxxx xx daně, xx xxxxx xx xxxxxxxx ustanovení §71 xxxx. 1 písm. x), c), x), x) x i), xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x uvedení xxxx do volného xxxxxxxx xxxxx plátcem.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx lihu xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v případech, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx odstavce 1, xxxx nabytím xxxxxxxxxxxx práva k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) uzavřením smlouvy x pachtu xxxxxxxxxx xxxxxx nebo jeho xxxxx tvořící xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Po xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx uživatele xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxx osvobozený xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx líh, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx odstavce 1, xx rovněž xxxxxxx xxxxxxxx písemně osvobození xx xxxx u xxxxxxxxx uživatele.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxx uplatnění osvobození xxxx od xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §71 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx od daně; xx xx netýká xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technického53a) xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx52). Xxxxxxx-xx xxx, xx xx xx xx, že xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§73

Povolení x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx od daně

(1) Xxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle §71 xxxx. 1 xxxx. x), c), x), x), x) nebo x) x xxxxx §71 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxx x xxx zvláštně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technický, xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x užívání xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxx osvobozený xx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx x přijímání x xxxxxxx lihu osvobozeného xx xxxx nelze xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§74

Prokázání xxxxxxx lihu

Na xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x dopravě lihu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx §5 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx.

§75

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osvobozeného xx xxxx

(1) Xx dokladu x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxx líh xx xxxx xxxxx §6 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lihu xx výrobku.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx oprávněného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) a x) xxxx být na xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x líh xxxxxxxxxx od daně x odkazem xx xxxxxxxxxx §71.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. x) až x), §71 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x §72 xxxx. 2 x 3 se xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxx §79 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. a) x x) xxxxxxx.

§76

Xxxxxx xxxxxxxx k xxxx z xxxx x splatnost xxxx xxxx

(1) Xxx je xxxxxxx xxxxxx částkou xx xxxxx, x xx ve xxxxx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx přiznat x zaplatit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx55), xxxxxx xxxxxxxx xx podává xx 25. xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, podává xxxxxx přiznání elektronicky.

§77

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provozuje xxxxx jeden xxxxxx xxxxx, zajištění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx účet xxx zajištění xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nejvýše 40&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxx provozuje xxxx xxx jeden xxxxxx sklad, zajištění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx depozitní xxxx pro zajištění xxxx xxxxxxx správcem xxxx xxxx, xxx xxxxxx na to, xxxxx daňových skladů xxxxxxxxx, xxxxxxx 120 000 000 Xx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx daňový xxxxx xxxxx §21 se xxxxxx x úvahu xxxxxxxx lihu určeného xxx zvláštní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxx34), xxxxxxxxxx x xxxxx daňovém xxxxxx.

(4) Xxx stanovení xxxx xxxxxxxxx daně pro xxxxxx xxxxx podle §21 xx xxxxxx x xxxxx množství xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxx52) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§78

Xxxxxxx režimu podmíněného xxxxxxxxxx xx daně xxx líh

(1) Pokud xx xxxxxxx56) xxx xxxxxx xxxxxxx dozorem x jeho xxxxxxx x skladovací xxxxxxxx xx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx daňovým xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobního x xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxxx a zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx.57)

(3) Xxxxxxx xxxxxxx podle §3 xxxx. f) nemůže xxx xxxxxxxxxxx pálenice.55)

(4) Xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pálenici xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §19 xxxx. 3.

(5) Xxx, jehož xxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx účely34), xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx daně.

(6) Správce xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x daňovém xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Takový xxx se xxxxxxxx xx opětovně uvedený xx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx daně x provozovateli daňového xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedení xx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx vrácení daně. Xxxxx xx vrácení xxxx xx uplatňuje xxxxx §14 xxxx. 5 až 8 x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §16.

(7) Xxxxxxx daně x povolení podle xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx opětovně xxxxxxxx xx zpracování x xxxxxxx skladu, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x lihem x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx umístěn xxx, který xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx orgánem Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxx propadnutí nebo xxxxxxx, pouze pokud x umístěním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx lihu orgán Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxxxx daňovému xxxxxx. Xxxxxx líh musí xxx odděleně skladován x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§79

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx daně x xxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxx xxxxxxxxxxxxxx, osvobozený xx xxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x přijímání x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx dopravovat xxxxx

x) z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 2 x 3,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uživatelem, xxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do jiné xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §21, x xx xx xxxx daně, xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx líh xxxxx xxxxxxxxx od xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytl xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21, může xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx lihu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx udělit xxxxxxx, xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Dopravovaný xxx xxxxx odstavce 1 musí xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx x užívání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx byla xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxxx daně xx 5 pracovních xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx daně (§6) xxxxxxxxx správcem xxxx xxxxxx příslušným místu xxxxxxx vybraných výrobků.

(4) Xxx obecně denaturovaný xxxxx zákona x xxxx52) xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxx v §45 xxxx. 2 nebo xxx xxxxxx xxxx-xxxxxxx-xxxxx-xxxxx xx na xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§30) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§79a

Oznamování prodeje lihovin

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prodávat xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx cena xxxxxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxx daně x xx xxxxxxxxxxxx částky xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx 15 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx takový xxxxxx oznámit správci xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx lihovin x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx

1. jednotlivých druhů x skupin podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx identifikační xxxxx osoby, od xxxxx byly lihoviny xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx výrobce xxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx prodej xxxxxxx.

XXXXX III

DAŇ X XXXX

§80

Xxxxxx daně x xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, pro vlastní xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx domácnosti, xxxx xx blízkých nebo xxxxxx xxxxx, xxxx x celkovém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 2000 l xx kalendářní rok, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx k xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx vyrábí pivo xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správci xxxx xxxxx xxxxxxxx výroby, xxxxx výroby x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxx.

(3) Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx povinna xx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§81

Xxxxxxx daně x xxxx

(1) Xxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí

a) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2203 obsahující xxxx než 0,5 % objemových xxxxxxxx, xxxx

x) směsi xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) x nealkoholickými xxxxxx xxxxxxx pod xxxxx nomenklatury 2206 xxxxxxxxxx xxxx xxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx procentech jako xxxxxxxxx xxxxx extraktu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx velkého Ballingova xxxxxx.

(3) Prováděcí právní xxxxxxx stanoví velký Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx určení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxxx xx neberou x xxxxx složky xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§82

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx nezávislým xxxxxxxxx xx pivovar, jehož xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx piva xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx 200&xxxx;000 xx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx provozní a xxxxxxxxxx prostory xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, či xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx právně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud

a) xxxxxxx více xxx 50 % xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxxxxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx některý xxxxxx výrobní xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dohoda, x xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.58)

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx souborem xx xxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx, spilka a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pivo x xxxxxxx za podmínky, xx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nepřevýší 200&xxxx;000 xx,

x) xxxxxx xxxx x licenci xxxxxxxxxx 49 % xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx základní xxxxxx xxxx.

(5) Spolupracují-li dva xxxx xxxx malých xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 200&xxxx;000 xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§83

Vznik povinnosti xxx x piva xxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx vzniká také xxxxxx podle §80 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x §80 xxxx. 1 x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx povinnost xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxx určeno xxx xxxxxx xxxxxxxx x prostorách pivovaru xxxx xxxxxxx x xxxx přilehlých, musí xxx z daňového xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xx xxxxx přímé spotřeby xxxxx x přepravních xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx správce xxxx xxxxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

§84

Základ xxxx z xxxx

Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§85

Xxxxx x výpočet xxxx z piva

(1) Xxxxxxxx sazba xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx daně x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 hektolitr x každé xxxx xxxxxxxxxx procento extraktu xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx stanoveno xxxxx §81 odst. 2, xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxx
xxxxxxxxxxxx
Xxxxx daně x Xx/xx xx xxxxx xxxx hmotnostní procento xxxxxxxx původní mladiny
Xxxxxxxx
xxxxx
Xxxxxxx sazby xxx malé nezávislé xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výroby v xx ročně
do 10&xxxx;000
xxxxxx
xxx 10&xxxx;000
xx 50 000
včetně
nad 50&xxxx;000
xx 100 000
včetně
nad 100&xxxx;000
xx 150&xxxx;000
xxxxxx
xxx 150&xxxx;000
xx 200&xxxx;000
xxxxxx
2203, 2206
32,00 Kč
16,00 Kč
19,20 Xx
22,40 Xx
25,60 Xx
28,80 Xx

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx místům) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x piva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx, xx vypočítá xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx procenta xxxxxxxxxxx piva a xxxxxxxx xxxx snížené xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx extraktu původní xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za koncentraci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx (xX).

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx pro malé xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx také xx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu na xxxxxx území České xxxxxxxxx, pokud je xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxx příslušným orgánem xxxxxx členského státu xxxxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxx předpisů tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §132 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladu xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vlastní xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxx xx pivo xxxxxxxxx snížená sazba xxxx x xxxx.

§86

Xxxxxxxxxx xx daně x xxxx

(1) Xx xxxx je xxxx xxxxxxxxxx pivo

a) xxx xxxxxx octa uvedeného xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2209,

x) xxx xxxxxx x xxxxxxxx léčiv,

c) xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx potravin x xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1,2 % xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx výrobu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx 8,5 xxxxx xxxxxxxx ve 100 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 5 xxxxx xxxxxxxx ve 100 xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Od xxxx xx dále xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx technicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobních xxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx posoudit, xxx xxxx ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výši xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx ztrát x x zjištěný rozdíl xxxxxxx základ xxxx.

(3) Xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx pivo, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx osobou x xxxxxxxx xxx domácí xxxxxx piva xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a osob x xx tvořících xxxxxxxx hospodařící domácnost, xxxx jí xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx do množství, xxxxx xxxxxxxxxx 2000 x xx kalendářní xxx, xx podmínky, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx pivo, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zničeno za xxxxxxxxxxx úředních xxxx xxxxxxx daně.

(5) Od xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx pivo určené x použití jako xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx53), xxxxxxxx výrobní xxxxxxx, vědecké xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daně. Dále xx xxxxxxxxxx pivo xxxxxx k xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx piva xxxxxxxxxxxx xx xxxx dle xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx odděleně. Evidence xx xxxxxxxx xx xxxx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§87

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x přijímání x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §86 xxxx. 3 x 5 xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx povolení x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx osvobozeného xx xxxx.

§87x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

X xxxxxxx dokladu podle §5 odst. 2 xxxx xxx uvedeno xxxxxxxx piva x xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daně x xxxx x xxxxxxxxx koncentrace piva xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx extraktu xxxxxxx xxxxxxx.

§87x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 407/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§88

Xxxxxxxx do velikostní xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx daně xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx výroba xx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx předpokládané xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx konce roku x xxxxx xxxxxx xxxxxx x kalendářním xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx dojde xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x jeden xxxxxx nižší, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Jestliže xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx je xxxxx xxx xxxxx mez xxxxxxxxxx skupiny, xx xxx byl malý xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx dodatečném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sazby xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou xx xxxxxx daňovém přiznání xx stejné xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx. Xxxxx na vrácení xxxx, xx xxxxxx xxxxxx odstavce, xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx. Z xxxx doměřené podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za kalendářní xxx xx nižší xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, do xxx xxx xxxx xxxxxxxxx pivovar zařazen, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 25. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozdíl xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx povinností xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vrácení daně, xxxxx vznikl. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx smyslu tohoto xxxxxxxx lze xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx. X xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání úrok x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§89

Xxxxxxx režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx pivo

(1) Daňovým xxxxxxx podle §19 xxxx. 2 xxxx. x) může být xxx sklad, jehož xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx roční xxxxx piva xx xxxxxxx 5 000 xx xxxx.

(2) Ročním xxxxxxx xxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx množství xxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx sklad xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx od xxxx podle §86 xxxx. 3 nemusí xxx vyrobeno x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx [§19 xxxx. 2 xxxx. x)].

(4) Xxxxxxx daně xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který uvedl xxxx do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x opětovném xxxxxxx tohoto xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx může xxx xx režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx skladu provozovatele, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu; pokud xxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxx daňových xxxxxx, xxxxx x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx kterých xx xxx toto xxxx xxxxxxxx. Provozovateli xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxx uvedení xxxx xx režimu podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(5) Správce daně xxxx v odůvodněných xxxxxxxxx rozhodnout na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx piva xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx provozovatel xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx bylo xxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx volném xxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxx xx režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx provozovatele, který xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx daňovém xxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx návrhu daňové xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx toto xxxx umístěno. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu vzniká xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx režimu xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

§90

Xxxxxxxxx xxxx z xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx daně xx jeden daňový xxxxx xxxx xxxxxxx 80&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jestliže xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxx nebo převodem xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zřízený xxxxxxxx xxxx.

§90x

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §37 x 38 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx které je xxxxxx příslušný.

§91

Xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxxx xxxx

(1) Pokud xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxx dovozu xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pivo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx daně, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 200 000 xx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxx není xxxxx xxxx x xxxxxx nezávislého xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx základní sazbou xxxx.

(3) Koncentrace xxxxxxxxxx xxx vyjádřená ve xxxxxxxx Xxxxx (xX) xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx koncentraci xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX IV

DAŇ X XXXX A XXXXXXXXXXXX

§92

Xxxxxx xxxx z xxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx výhradně xxxxx xxxx (§93 odst. 3), za xxxxxxxx, xx xxxxxxx množství xxxxxxxxxx tichého xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx 2 000 litrů.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx do jiného xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx (§31).

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobou na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nemůže xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx.

(4) Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx 1 až 3, xx povinna xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nejpozději do 15 kalendářních dní xxx xxx porušení xxxxxx podmínek.

§93

Xxxxxxx xxxx x xxxx a xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx daně xxx xxxxx tohoto zákona xxxx vína x xxxxxxxxxxxx uvedené xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2204, 2205, 2206, které xxxxxxxx xxxx xxx 1,2 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 22 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx výrobky, které xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx zvláštním xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo které xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 20 xX xxxx xxxxxxx 3 xxxx x více, xxxxx lze xxxxxxx x přítomnosti rozpuštěného xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx:

x) 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 x 2205, xxxxxxx xxxxxxxx obsah xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx60) (xxxx xxx "xxxxxxxx obsah alkoholu") xxxxxxxxx 1,2 % xxxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxxx 15 % xxxxxxxxxx, xx-xx alkohol, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, plně xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx lihu,

b) 2206 00 31, 2206 00 39 x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10, 2205, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx písmenem x), xxxxxxx skutečný obsah xxxxxxxx přesahuje 1,2 % xxxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxxx 13 % xxxxxxxxxx, xxxx

x) 2206 00 31, 2206 00 39, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 13 % xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx 15 % xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx, který xx obsažený x xxxxxxx xxxxxxx, plně xxxxxxxx původu bez xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 x xxxxx xxxx uvedené xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx:

x) 2204 a 2205, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přesahuje 1,2 % objemových, xxx xxxxxxxxxxx 15 % xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx, xxxxx je obsažený x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx přídavku xxxx,

x) 2204 a 2205, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přesahuje 15 % objemových, xxx xxxxxxxxxxx 18 % xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx bez jakéhokoliv xxxxxxxxxxx a xx-xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx kvasného xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx,

x) 2204 x 2205, xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x), x 2206, xxxxxxxxxxx-xx dani x xxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x takových xxxxxxx xxxxxxxxx 1,2 % xxxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx, xxxx

x) 2206, pokud xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přesahuje 10 % xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx 15 % xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, plně xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Vínem se xxx účely tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x výjimkou části xxxxxx xxxxxx všechny xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx kódy xxxxxxxxxxxx 2204, 2205 x 2206, jejichž xxxxxxxx obsah xxxxxxxx xxxxxxxxx 1,2 % xxxxxxxxxx, xxx nepřesahuje 22 % objemových, xxxxx nejsou šumivým xxx tichým xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx.

§94

Xxxxx povinnosti xxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Při uvedení xxxxxxx vína xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx přiznat x xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §92 xxxx. 1 xx 3.

(2) Povinnost xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx plátcem podle §92 xxxx. 4, xxxx porušení podmínek xxxxxxxxxxx x §92 xxxx. 1 xx 3, x xxxx xx množství xxxxxxx xxxx vyrobeného od 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x zaplatit xxxxxxx.

§95

Xxxxxx xxxx z xxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§96

Xxxxx xxxx x xxxx a meziproduktů

Sazby xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx
Xxxxx daně
Xxxxxx xxxx xxxxx §93 odst. 2
2 350 Xx/xx
Xxxxx xxxx xxxxx §93 xxxx. 3
0 Xx/xx
Xxxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 5
2&xxxx;350 Kč/hl

§97

Xxxxxxxxxx od daně x xxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxx xx xxxx osvobozeno xxxx x xxxxxxxxxxxx

x) xxx xxxxxx octa xxxxxxxxx xxx kódem xxxxxxxxxxxx 2209,

x) xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx výrobu xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x nápojů, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1,2 % xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx 8,5 litru alkoholu xx 100 kg xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo 5 xxxxx xxxxxxxx xx 100 xx výrobku x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxx xxxx osvobozena xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx technicky zdůvodněných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx ztrát x x zjištěný rozdíl xxxxxxx základ daně.

(3) Xxxxxxx daně je xxxx osvobozeno víno x meziprodukty určené x použití xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx,53) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxx xx xxxx osvobozeno xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx byly x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx přítomnosti xxxxxxxx xxxx správce daně.

(5) Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx osvobozených od xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx. Evidence se xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§98

Xxxxxxxxx x užívání xxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx bez povolení x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx daně

(1) Xxxxx xxxx osvobozené xx xxxx xxxxx §97 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx a užívání xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §97 odst. 3 xxx xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx vína osvobozeného xx daně.

§98x

Xxxxxx přiznání k xxxx x vína x splatnost xxxx xxxx

(1) Vznikne-li povinnost xxx přiznat a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx tiché xxxx (§93 odst. 3) xxxxx §99 xxxx. 3 nebo §100a, xxxxxx přiznání xx xxxxxx xx 25. xxx po skončení xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx povinnost xxxxxxx, a xxx xx xxxxxxx jednou xxxxxxx za měsíc, x to xx xxxxx 40 dnů xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nevznikne-li xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx (§93 xxxx. 3) xxxxx §99 xxxx. 3, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§8 xxxx. 2), nejsou xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně.

§99

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx víno x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx předpokládaný xxxxx odbyt xxxx xx xxxxxxx 100 xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx nejméně 100 xx. Xxxx omezení xxxxxxx pro xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx členského státu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx přijímají.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx sklad xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §100a x xxxxx xxxxxx x jednom xxxxxxxxxx ohraničeném xxxxx xxxxx xxxx [§93 xxxx. 3)], xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx [§19 xxxx. 2 xxxx. x)], pokud xxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx toto xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx dopravu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx nebo xxxxx xxxxxx do tohoto xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx §100a xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx skladu, xx xxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxx xxxx. X den, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx daňového xxxxxx nabude xxxxxx xxxx, se tyto xxxxxx xxxxxxx xxxx (§93 xxxx. 3) xxxxxxxx xx uvedené xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(5) Xxxxx xxxx (§93 xxxx. 3) vyrobené xxxxxxxx osobou uvedenou x §92 odst. 1 xxxx xxxxxxxx x podniku xx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků [§19 xxxx. 2 xxxx. a)].

(6) Vedlejší xxxxxxxx60d), které xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §99 odst. 3 xxxx podle §100a, x xxxx být xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx zvláštním právním xxxxxxxxx60e), xx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §100a xxxx. 4. Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx produkty xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně.

(7) X xxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx umístěny xxxxx xxxx (§93 xxxx. 3) nebo vedlejší xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 vyrobené xxxxx xxxxxxxx xxxx podle §100a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §99 xxxx. 3, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vína x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považují za xxxxxxx xx režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(8) Provozovatel daňového xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx skladu xxxxx víno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vína x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 5 dní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daňovému xxxxxx zasláním xxxxx xxxxxxx xxxxx §100a xxxx. 4.

§100

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od daně xx daňovém území Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Tiché xxxx xxxxx §93 xxxx. 3 lze x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx uvedeného x §27 nebo 27c, pokud xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy (§25).

(2) Xxx dopravě xxxxxxx xxxx (§93 xxxx. 3) x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx daně xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx tiché xxxx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx dopravě xxxxx "nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx75).

§100a

Malý xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx tiché víno (§93 xxxx. 3), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího průvodní xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx 1000 xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků [§19 xxxx. 2 xxxx. x)].

(2) Xxxxx xx tiché xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx dopravováno xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nepoužije se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5, ale xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(3) Pokud je xxxxx víno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(4) Xxx xxxxxxx tichého xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx tichého xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx správci xxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dopravy xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Nevznikne-li xxxxxx xxxxxxx xxxx xx zdaňovacím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§8 xxxx. 2), xxxx xxxxx malý výrobce xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx xxxx.

§100x

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx o xxx, že evidence xxxx xxxxxx xxxxx §37 x 38 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ty daňové xxxxxx, které provozuje xxxxxx provozovatel x xxx které xx xxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA X

XXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX

§100x

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nálepce (§112).

§100x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2005 Sb. x účinností xx 1.7.2005

§101

Předmět xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Tabákovými výrobky xx xxx xxxxx xxxx z tabákových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, cigarillos x xxxxx ke xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx provazce, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

2. tabákové xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do dutinek x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabalí xx xxxxxxxxxxxx papíru,

b) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx smotky, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx stavu a x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx spotřebitele xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx určeny xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx

1. krycí xxxx xx surového tabáku, xxxx

2. trhanou xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx tabáku, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxx x náustkem, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx filtru xxxx xxxxxxx nejméně 2,3 x x nejvýše 10 g a xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 34 mm,

c) xxxxxxx xx kouření

1. xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, a xxxxx xx xxxxx kouřit xxx xxxxxxx průmyslového xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx prodej xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx pod xxxxxxx x) xxxx b) x xxxxx xx xxxxx kouřit, nebo

3. xxxxx xx kouření xxxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx menší xxx 1,5 xx; xxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Cigaretami xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx než tabák x které splňují xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 8.

(5) Xxxxxxxx a cigarillos xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx výrobky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx x které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(6) Xxxxxxx xx kouření xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x jiné xxxxx než tabák x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x xxxxxxxx 8, xxxx výrobek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx než xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx kouřit x je upravený xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Tabákovým odpadem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x tabákových xxxxx x xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxx tabákových xxxxxxx.

(8) Xx tabákové xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx neobsahují xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx x), xxxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx vydá Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§101x

Xxxxx povinnosti xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx vzniká xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konečnému xxxxxxxxxxxx xx cenu xxxxx, xxx je xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nálepce (§112).

§101x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2005 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2005

§102

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx výrobků

(1) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx cena xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §103.

(2) Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx je množství xxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx x cigarillos xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x kusech x x xxxxxx ke xxxxxxx množství xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§103

Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Cenou pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx cenovým xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx61) xxxx xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx jednotkového balení xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li tento xxxxx jinak. Xxxx xxxx xxxxxxxx x xxx z přidané xxxxxxx.

(2) Výrobce, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx xxx Středočeský xxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx xxxx") xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx pobytu x xxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx konečného spotřebitele xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx složkou xxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxxxx místem pobytu xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx z xxxxxx xxxxx.

(3) Pro xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x stejném počtu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx cen xxxxxxx pro konečného xxxxxxxxxxxx přepočtený na xxxxx kus, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(5) Pro xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx totožná x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx určit xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, je xxxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx sazeb daně x cigaret x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie61a).

(7) Xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx tabákové xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xxxxx x tabákovou xxxxxxxx x xxxxxxxx cenou xxx xxxxxxxxx spotřebitele xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto cenového xxxxxxxxxx.

§104

Xxxxx a výpočet xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Sazby xxxx xxxx stanoveny takto:

Text

Sazba xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxx část

Minimální

cigarety

30 %

1,88 Xx/xxx

xxxxxx xxxxxxx xxxx 3,36 Xx/xxx

xxxxxxxx, xxxxxxxxxx

2,19 Xx/xxx

xxxxx xx xxxxxxx

2 860 Xx/xx

(2) Xxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx, přičemž xxx xxxxxxx daně x xxxxxx ke xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx u cigaret xxx xxxxxxx pevné xxxxx a procentní xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxx části xxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx sazby xxxx x xxxxx xxxx.

(4) Xxxx daně x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx vypočítá xxxx součin xxxxxxxxx xxxxx daně x xxxxx kusů.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx 80 xx xxxxxx se xxxxxxxx xx 1 xxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx provazec xxxxx xxx 80 xx, xx xxxx xxxxx xxx 110 xx, se považuje xx 2 xxxx xxxxxxx. Tabákový provazec xxxxx xxx 110 xx, xx xxxx xxxxx xxx 140 xx, xx xxxxxxxx xx 3 xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx dalších, x započatých, 30 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje za xxxxx 1 xxx xxxxxxxx.

(7) Xx-xx výše xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx než výše xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxx daně vypočtená xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx daně.

§105

Xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx výrobky xxxxxx x použití xxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxx výrobku x xxxxxxx související xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx výrobky xxxxx x xxxxxxx zkoušek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx množství. Zkoušky xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x laboratořích xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ČSN XX XXX/XXX 17025 xxx xxxxxxx zkoušení xxxxx xxxx xxxxxxxx výrobky.

(2) Xx daně xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx správcem xxxx, xxxx

x) znehodnocené podle xxxxxx a za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxx xxxx, nebo xx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx se xxxx xxxxx tabákových xxxxxxx určených xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx země.

(3) X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx odděleně. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx byla tato xxxxxxxx vyhotovena.

§105x

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx

Xxxxxxxx výrobky xxxxxxxxxx xx xxxx podle §105 xxxx. 2 xxx xxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxxxx x přijímání a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně.

§106

Xxxxxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2, doklad x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3 xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx cenu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x cigaret a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§107

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dovezeny xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxx území Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x uzavřeném xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Pozbyl xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx dovezeny xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx dopraveny x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx daňové xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jednotkovém xxxxxx, pokud xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx daně s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx skladu. Tabákové xxxxxxx nemusí xxx xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle §105.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 20 xxxx cigaret x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně podle §105. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx výrobky, xxxxx podléhají stejné xxxxx xxxx61b).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx tabákovou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x cigarillos xxxxxxxxx spotřebiteli, u xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx prodej.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx se smí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx balení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx tabákovou xxxxxxxx.

§108

Xxxxx tabákových výrobků x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx dovozce xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx firmu xxxx jméno x xxxxx, právní xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx dovozce xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxx výši xxxxxx xx obchodním xxxxx. Dovozce xxxxxxx x ohlášení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§109

Oprávněný xxxxxxxx tabákových xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přijímání xxxxxxxxx výrobků a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přijímat xxxxx tabákové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx podle §105.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 4 písm. a) xxxx x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přijímání xxxxxxxxx xxxxxxx přijímá xxxxxxxx xxxxxxxx výrobky x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek xxxxx §118 xxxx. 3.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 4 xxxx. x) xx považováno xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výhradně xxxxxxxx xxxxxxx x xx současně odběratelem xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §118 odst. 3.

§109a

§109a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 59/2010 Sb.

§110

Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx nesmí xxxxxxxx cigarety konečnému xxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxx, než xx xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx cigaret konečnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx z ceny xxx konečného spotřebitele xxxxxx xxxxx poskytované xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx být xxx xxxxxxx konečnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cena odlišná xx xxxx pro xxxxxxxxx spotřebitele xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§111

Snížení xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Odchylně xx §110 se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx případech prodávat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx cenu nižší, xxx je xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx tabákové xxxxxxx, xxx výrobci, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xx nižší xxxx xxxxxx k nároku xx snížení x xxxxxxx xxxx.

§111a

Zákaz xxxxxx za xxxx nižší než xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx cigarety xx xxxx nižší, xxx xx cena pro xxxxxxxxx spotřebitele xxxxxxx xx tabákové nálepce, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

§112

Xxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx konečnému xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx prodejce xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele uvedená xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx přiznat x zaplatit xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxx xxxx podle §104 xxxx. 1 x xxxxxxx ceny, za xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§113

§113 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 188/2016 Sb.

§114

Xxxxxxx tabákovými nálepkami

(1) Xxxxxx platnosti.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx vyrobené xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxx České republiky xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx být značeny xxxxxxxxx nálepkou62a), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx daně s xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx 6 xxxx 7 stanoveno jinak.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepkami xx xxxxxxx výrobce, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxxx se sídlem xxxx daňové xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Tabákové xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nálepkami xxxxx x xxxxxxx skladu xxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx výrobky, xxxxx

x) xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx do jiného xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx nemusí být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx §105, xxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xx daňové xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (§32 odst. 4).

§114a

Tabákové xxxxxxx xxxxxxxxx x značené nesprávným xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx výrobek, xxxxx ačkoliv xxxx xxx značen xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jí xxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx tabákovou xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx stanovená xxxxxxxxxx právním předpisem xxxx čitelná.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xx xxxxxxxx xxxxxxxx výrobek, xxxxx xxxx být xxxxxx tabákovou xxxxxxxx, xxxxx je značen

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx stanoví xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) tabákovou xxxxxxxx, xxxxx náležitost xxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotkovému xxxxxx,

x) xxxxxxxxx nálepkou, xxxxx xx určena xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

d) poškozenou xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xx tabákový xxxxxxx značený xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ke xxxxxxx, xxxxx xxxx značeny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx daně x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x souladu s xxxxx zákonem x xxxxxxxxxx právním předpisem.

§114a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

§115

Xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, xx byla porušena xxxxxxxxx xxx značení xxxxxxxxxx xxxxxxx, sdělí xxxx xxxxxxxxxx bezodkladně xxxxx xxxxxxx příslušným x prověřování xxxxxx xxxxxxxxxx xxx značení xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx Finanční správy Xxxxx republiky xxxx xxxxx Xxxxx správy Xxxxx republiky, xx xxxx porušena povinnost xxx xxxxxxx tabákových xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxx živnostenskému xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výrobky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zajistí xx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, zakládá xx xxxx rozhodnutí xxxx nedoručitelné xx xxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx značení xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, xx byla xxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxx živnostenskému xxxxx.

§116

Xxxxxx xxxxxxxx k xxxx z tabákových xxxxxxx x splatnost xxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx x výjimkou tabákových xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x zaplatit xxxxx §9 xxxx. 3 písm. e), §9 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx §101a.

(2) Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tabákové nálepky xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx nálepky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§116x

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx složením xxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zřízený xxxxxxxx xxxx xxxx nejvýše 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxxxxx více xxx xxxxx daňový sklad, xxxxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zřízený xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxx na xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nejvýše 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§117

§117 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Sb.

§118

Xxxxxxxxxxx, odběr x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Nákup xxxxxxxxxx nálepek od xxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pověřený xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x užití xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxx dovozce.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx státě, xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx složkou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna dopravovat xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxx xxxxx, x xxxxxx tabákových nálepek. X tabákových xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx touto pověřenou xxxxxx pouze xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dovozcem xxxxxxx pověřena x xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele (§103 xxxx. 2). Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x pověřenému xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x užití xxxxxxxxxx nálepek x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x odběru xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxxx sami vypočítat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx správce xxxx.

(6) Xxxxx odběratel xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nálepky xx 75 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zničí x xxxxxx o tom xxxxxxxx. Odběratel xx xxxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x zničením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx smí xxxxxxxx tabákové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nálepky xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx právnickým xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx případ, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx předány xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx xx třetí xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

(10) Odběratel je xxxxxxx uhradit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pověřeného xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx x užití x xxxxxxxxxx zajišťuje xxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(11) Tabákové xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx

x) dva týdny xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx prvním odběrem xxxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxx.

(12) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 11 xxxx. x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nálepky nového xxxxx.

(13) Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nejpozději xxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§118a

Objednávání x xxxxx xxxxxxxxxx nálepek xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx

(1) X xxxxxxx změny xxxxx daně xxx xxxxxxxxx nálepku odpovídající xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx objednat s xxxxxxxx xxxxxxx odběru xxxxxxxxxx 6 xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nové sazby xxxx.

(2) Tabákovou xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Tabákový xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxx xxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxx sazbě xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx daňovém území Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxx xxxx.

§118b

Objednávání x odběr xxxxxxxxxx nálepek xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx

(1) X xxxxxxx xxxxx xxxxx daně xxxx xxx xxxxxxxx nálepka xxxxxxxxxxxx xxxx sazbě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6 týdnů xxxx xxxxx prvním xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxx daně xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx daně.

§118b xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 201/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2014

§118x

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx balení xxxxxxx x xxxxxxxxx nálepkou xxxxxxxxxxxx xxxxx sazbě xxxx

(1) Jednotkové xxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx daně xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx sazby xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx balení cigaret xxxxxx x přímé xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx daně xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, v xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxx xxxx.

(3) Jednotkové xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx považuje za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§119

Xxxxxxx tabákové nálepky

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzniká xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tabákového xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k přímé xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx tabákových xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx uhradit do 60 xxx xxx xxx jejich xxxxxxxx xx pověřeného správce xxxx.

(3) Pozbyl xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx správce xxxx, pokud není xxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxx xxx při xxxxxx xxxxxx. Zajištění xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx tento xxxxxxx daně xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx převodem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxx správcem xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxx na xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx zajištění daně xxxxxxxx xxxxxxxx daně, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx §21 xxxx. 2 xx 6.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxx odebraných xxx tabákové xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, vzniká xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx značených tabákových xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně (§28 odst. 1) x xxxxx členském xxxxx x v xxxxx členském xxxxx xxxx daň xx xxxx tabákové xxxxxxx xxxxxxxxx; hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx daně x xxxxx členském xxxxx, nebo

b) během xxxxxxx xxxxxx značených xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prokazatelně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ztráty xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx tabákových nálepek xx vrátí xxxxxxxxxx xx 60 xxxxxxxxxxxx xxx xx zúčtování xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx znehodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx znehodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx znehodnocení.

§120

Zástavní právo

K xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx tabákovým xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§121

Xxxxxxxx x inventura xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx vést xxxxxxxx odebraných, použitých x xxxxxxxxx tabákových xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a doklady, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, po xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxx xxxx doklady xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx inventuru xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx kalendářní xxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxx. Xxxxxxxx správce xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx o výsledcích xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx do 15. xxxxx každého kalendářního xxxx.

§122

Xxxxxxx tabákových nálepek

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx jde x tabákové xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxx zákonem. Xxxxxxxxxx tabákovou xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx daní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx plocha xxxx více xxx 60 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx ze 2 xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx zeslabené xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx splňují podmínky xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx pověřený xxxxxxx xxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxxx poškozených xxxxxxxxxx nálepek xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx může xxxxxx pověřenému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tabákové xxxxxxx. Pověřený xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek, xxxxx již xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Pověřený xxxxxxx xxxx xxxxxxx tabákové xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx změní xxxx tabákové xxxxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxxxx tabákové xxxxxxx xxxxxxx vzoru xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode dne , kdy xxxxx xxx tabákové xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do volného xxxxxxxx oběhu. V xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 80 dní xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx tabákové xxxxxxx starého xxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx vrácení xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxx vzoru.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx starého xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li xxxxx vzniklý xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, použije xxx xxxxxxx daně xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx odběratel xxxxxxxxx x vrácení xxxxxxxxxxxx přeplatku.

(6) Pověřený xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxx, xxxxx odběratel xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzoru xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx starého xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nálepky xxxxxx vzoru xx 30 xxx xxx xxx, xxx mu xxxx xxxxxxxx nálepky xxxxxxx. Odběratel je xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vzoru xxxxxx xxxx cenou xxxxxxxxxx nálepek xxxxxxxx x cenou tabákových xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepkami xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx odběrateli xxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxxxx xxxx hodnotou xxxxxxxxxx xxxxxxx vydaných x xxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §119 xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx tabákové nálepky xxxxxxx vzoru, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4, vrátí xxxxxxxx xxxxxxx daně hodnotu xxxxxxxxxx nálepek, xxxxx xxx byla hodnota xxxxxxxxxx nálepek xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nálepky xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxx. X xxxxxxx vrácených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx bezodkladně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nálepek xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, v xxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx správce xxxx xxxx částku.

(10) Odběratel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Žádost xx xxxx xxxxxxxxx pouze xx výrobky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx účast úřední xxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek nalepených xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx na své xxxxxxx zajistí odběratel. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úředním xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx daňovém území Xxxxx republiky. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxx xxx, že xxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek xxxxx xxxxxxxxx dohodou. Odběrateli xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxx tabákových xxxxxxx dnem zničení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Nárok xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx byla hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxx již xxxxxxxx.

§122a

Nárok xx vrácení xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek x xxxxxxx změny xxxxx xxxx u xxxxxxx

(1) Nárok na xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxx nálepky xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nové sazbě xxxx nalepené xx xxxxxxxxxxx balení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, které odběratel xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxx xxxx xxxxxx zničení xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx již uhrazena,

b) xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxx xxxxxx x úřední xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nálepek xxxxxxxxxxxx, x xx ve xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x

3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx jednotková xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x viditelně označena,

c) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxx spotřebě x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dne xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx 3 x

x) ke xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, v xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxx xxxx.

(2) Jednotkové xxxxxx xxxxxxx určené x přímé xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sazbě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1, se xx xxxxxxxxxx xxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx sazba xxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx značený xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§123

Žádost x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx požádat xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx úhrady xxxx xxxxxxxxx.

(2) Snížením xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx úhrady xxxx zajištění xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x průběhu 2 xxx přede dnem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx úhrady nebo xxxxxxxxx

x) odebíral xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x touto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nálepky xxxxxxxxxx, xxxxx doba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 90 xxx.

(5) Odběratel xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxx na stávající xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx zajištění, xxxxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx před xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx původní xxxxxxxxxx x xxxxxxx úhrady xxxx xxxxxxxxx vydáno; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x předešlý xxxx.

(6) X případě xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx lze novou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§124

Podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodne x snížení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx

x) v xxxxxxx 2 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x snížení úhrady xxxx zajištění plnil xxxxx povinnosti odběratele x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tabákovými xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx podmínky, xx xxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx zajištění daně.

§125

Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx zajištění

(1) Xxxxxxxxxx x snížení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx 1 roku xxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o žádosti x xxxxxxx xxxxxx xxxx zajištění do 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx složitých xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 90 xxx.

(3) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx úhrady xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na stávající xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx zajištění, xxxxx toto xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

§126

Xxxx snížení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx tohoto xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx výši 10 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx zajištění xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivý xxxxx ve výši 20 % hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 9 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx správce xxxx v rozhodnutí x xxxxxxx úhrady xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx výši 40 % hodnoty tabákových xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxxxxx po dobu 21 xxxxxx xxxx xxxxxxx tohoto rozhodnutí.

(4) Xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx použít x xxxxx kalendářním xxxxxxxxx xxxxx na xx xxxxxxxxxxxxx po xxxx jdoucí odběry xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx kalendářní xxx.

§127

Xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx úhrady xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v případě, xx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro

1. podání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx zajištění, xxxx

2. xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx úhrady xxxx zajištění.

§128

Povinnosti odběratele x xxxxxxxxxxx xx snížením xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx pověřenému xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx splnění xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx xx 5 xxx od xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xx 5 dní xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek ve xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek xx výši snížení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v tomto xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx úhrady nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezprostředně xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xx xxxxxxxx doby, xx kterou bylo xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx

x) xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx uvedené xx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

§129

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) rozměry, náležitosti, xxxx a vyobrazení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx umístění xx jednotkovém xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ke způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx objednávky xxxxxxxxxx nálepek,

c) podrobnosti xx způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx x cigaret x xxx xxxxxxx xxxxxx xxx.

XXXXX XX

XXX ZE XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§130

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobkem se xxx xxxxx xxxx xx zahřívaných tabákových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxx x užívání, které xxxxxxxxxx

1. postupné xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxxxxx výrobků.

(2) Na xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobek xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx výrobků.

(3) Na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jako xx xxxxxxx výrobek.

§130a

Předmět xxxx ze xxxxxxxxxxx tabákových výrobků

Předmětem xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx obsažený x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§130x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2019

§130b

Základ xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx daně xx xxxxxxxxxxx tabákových výrobků xx xxxxxxxx tabáku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx určeném xxx přímou xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na 1 xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxx množství tabáku xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x okamžiku xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx.

§130x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x účinností od 1.4.2019

§130x

Xxxxx x xxxxxxx xxxx xx zahřívaných xxxxxxxxxx výrobků

(1) Sazba xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx výši 2,86 Xx/x.

(2) Xxx xx zahřívaných tabákových xxxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků.

§130x

Xxxxxxxxxx balení zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx balení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx

x) zahřívaných tabákových xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x

x) tabáku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyjádřené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxx xxxxx.

§130x vložen právním xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2019

§130e

Doprava zahřívaných tabákových xxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx použijí xxxxxxxxx.

§130x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2019

§130f

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx výrobcích značených xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx tabákový xxxxxxx značený xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx zahřívaný xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx a xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového oběhu xxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§130x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x účinností xx 1.4.2019

§130x

Xxxxxxxx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx

Xx množství xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx spotřebu xx xxxxxxxx xxxxxx množství xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahují tabák x xxxxxxxx nepřesahujícím 250 x

§130x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

§131

§131 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2019 Sb.

XXXXX XXX

XXX XX XXXXXXXX TABÁKU

§131a

Plátce xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx daně ze xxxxxxxx tabáku xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx tabák xxx xxxx účel xxx xxx

1. xxxxxx tabákových xxxxxxx,

2. dodání surového xxxxxx xxx výrobu xxxxxxxxxx výrobků, nebo

3. xxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxx

x) x xxxxx byl xxxxxxx xxxxxx tabák, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxx použití xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxx xx xxx xxxxxx tabák dodán.

(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx organizace xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, experimentálního xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx vysoká xxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx daně xx surového tabáku xx xxxxxxx podat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx, ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§131x

Xxxxxxx daně xx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx surového xxxxxx xx surový xxxxx.

(2) Xxxxxxx tabákem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx nebo uměle xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, nebo xxxx xxxx xxxx; xxxxx xxxxx být xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx z xxxxx xxxx jiných xxxxx xxxxxxxx rodu xxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

2. xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) rekonstituovaný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx zbytku nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§131x xxxxxx právním předpisem x. 157/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§131x

Xxxxx daňové povinnosti xx surového xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx tabáku xxx xxxx účel xxx pro

1. výrobu xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx tabáku xxx xxxxxx tabákových xxxxxxx,

3. xxxxxx xx jiného xxxxxxxxx státu xxxx xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx surového tabáku, x kterého

1. nebyl xxxxxxxx původ xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

§131x vložen xxxxxxx předpisem x. 157/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§131x

Xxxxxx daně xx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xx surového xxxxxx xx xxxxxxxx surového xxxxxx vyjádřené x xxxxxxxxxxx.

§131x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x účinností xx 1.7.2015

§131x

Xxxxx x xxxxxxx xxxx xx surového xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx stanoví ve xxxx sazby xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx kouření.

(2) Xxx xx surového tabáku xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx tabáku.

§131e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x účinností od 1.7.2015

§131f

Zdaňovací xxxxxx

Xxxxxxxxxx obdobím xx kalendářní xxxxx.

§131x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 157/2015 Xx. x účinností xx 1.7.2015

§131x

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Plátce xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx přiznání.

(2) Xxxxxxxxx daňové přiznání xx daň xxxxx, xxx xx poslední xxxxx daň, xxxx xxxxxxxxx podat xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxx běhu xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

§131x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 157/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2015

XXXX ČTVRTÁ

OSVĚDČENÍ PRO XXXXX UPLATNĚNÍ XXXXXXX XXXXX DANĚ X XXXXX ČLENSKÉM XXXXX

§132

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx sazby xxxx x xxxxx xxxxxxxx státě

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx, xxxx, xxxxxxx xxxxxxx nápoje nebo xxxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx xxx xxxxx uplatnění xxxxxxx sazby xxxx x jiném členském xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Žádost xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx vybraných xxxxxxx.

(3) Osvědčení xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxx osvědčení xxxxx odstavce 1 xxxxxxx nařízení Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Správce xxxx xxxxxx podle odstavce 1 zamítne, pokud

a) xxxxxxx xxxxxx druhu xxxxxxxxx výrobků

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxx xxxx druh xxxxxxxxx výrobků x xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx který xxxxxxx xxxxxx druhu xxxxxxxxx výrobků xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx bezprostředně předcházející xxxxxxxxxx rok xxxxxxxx x případě

1. lihu 10 xx etanolu,

2. xxxx 200 000 xx,

3. vína 1 000 xx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxx nápojů 15 000 xx,

5. xxxxxxxxxxxx 250 xx.

(6) Xxxxxxx xxxx rozhodne o xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx podání této xxxxxxx; běh xxxx xxxxx však xxxxxxx xxxxxxxx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx. Ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nadřízený správce xxxx. X tomto xxxxxxxxxxx xxxxx správce xxxx žadatele vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx.

§133

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx osvědčení pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx státě

(1) Xxxxxxx daného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx závislý na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) jím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxx daného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx provozními xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výrobků; xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

(2) Výrobce xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vybraných výrobků, xxxxx

x) vlastní xxxx xxx 50% xxxxx xx čistém xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxxxxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jím xxxxxxxxxxxxx daňovému skladu xxx výrobu daného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx některý hlavní xxxxxxx provozní soubor, xxxx

x) byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx lze dovodit xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxxxxx58).

(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx nezávislých, xxxxx xxxxxxxx právně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx společně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §132 xxxx. 5 xxxx. x), hledí xx pro účely xxxxxx xxxxxxxxx podle §132 xxxx. 1 xx každého takového xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx lihu xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezávislosti. Xxx xxxxx určení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxx daného xxxxx vybraných výrobků xxxxxxxx xxxxxxxx výroba xxxxxx xxxxx vybraných xxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx osvědčení xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxxxxx.

§134

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro osvědčení xxx xxxxx uplatnění xxxxxxx sazby daně x jiném členském xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxx výroby xxxxx §132 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx nomenklatury 2204 x 2205, x xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx b), jejichž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. 1,2 % xxxxxxxxxx, xxx nepřesahuje 15 % xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxx výrobku, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx,

2. 15 % objemových, xxx xxxxxxxxxxx 18 % xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxx jakéhokoli xxxxxxxxxxx x je-li xxxxxxx, který xx xxxxxxxx x hotovém xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx bez přídavku xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 x 2205, xxxxx xxxx plněny xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx šumivé xxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 20 xX xxxx přetlak 3 xxxx x xxxx, xxxxx lze xxxxxxx x přítomnosti rozpuštěného xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přesahuje 1,2 % xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx 15 % xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx, xxxxx xx obsažený x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx původu xxx xxxxxxxx lihu.

(2) Xxx účely potvrzení xxxxxx podle §132 xxxx. 1 xx xxxxxxxx kvašeným xxxxxxx xxxxxx kvašené nápoje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, zeleniny, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zkvašením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny pod xxxx xxxxxxxxxxxx

x) 2204 x 2205, nejsou-li xxxxxxx v odstavci 1, x 2206, x výjimkou piva x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxx x), jejichž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1,2 % xxxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxxx 15 % xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx obsažený x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx přídavku xxxx x xxxxxxxx přídavku xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx rozpouštění xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx nezvýší více xxx x 1,2 % objemových, xxxx

x) 2206 00 31, 2206 00 39, 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 a 2205, xxxxxx-xx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 20 xX xxxx xxxxxxx 3 xxxx x xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x přítomnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přesahuje 1,2 % xxxxxxxxxx, xxx nepřesahuje 15 % xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx kvasného xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx lihu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x 1,2 % objemových.

(3) Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx podle §132 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxxxx rozumí xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,2 % xxxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxxxxxx 22 % xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2204, 2205 x 2206 x xxxxx xxxxxx pivem, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

ČÁST PÁTÁ

ZNAČKOVÁNÍ X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

§134x

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Značkováním x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx rovnoměrné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky a xxxxxxx xx těchto xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a druh xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x 1 xxxxx značkovaných a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§134x

Xxxxxxx značkování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x barvení jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx kódy nomenklatury 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 43 xx 2710 19 48, 2710 20 11 až 2710 20 19 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2710 20 90, xxxxx x nich xxxxx metody stanovené XXX XXX 3405 xxx teplotě 210 °X předestiluje xxxx xxx 90 % xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ztrát x xxx xxxxxxx 250 °X alespoň 65 % objemu xxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x barveny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §134c134k xxxxxxx být

a) xxxx xxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx-xx xx x xxxxxxx hmoty x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu65e), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 xxxx. 8,

x) xxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xxxxx-xx xx x xxxxxxx hmoty pro xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 odst. 8,

x) složky xxx xxxxxx těch minerálních xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x písmenech x) xx x),

x) xxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, x xxxxx je xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x), x xxxxx je xxxxxxxxxx x barvení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(4) Značkovány x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx v xxxxxxxx 1, které xxxx xxxx mají být xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx mají xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zemí.

§134x

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx minerálních xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §134b xxxx. 1 xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx celou xxxx, kdy se xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak (§134b xxxx. 4 a §134e xxxx. 1).

(2) Xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxx minerální xxxxx xxxxxxx x §134b xxxx. 1 značkovat x barvit výhradně x daňovém xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zařízením pro xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx olejů. Xxxxxxxxxx x barvení minerálních xxxxx xxxxxxxxx v §134b xxxx. 1 xxxx daňový xxxxx xxxxx §19 xxxx. 2, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx závažné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §134b xxxx. 1 xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx65f).

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §134b odst. 1 xxxxxxxxxx a barvené xxxxx, než stanoví xxxxx zákon, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx oleje xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§134x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 575/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

§134x

Xxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx minerální oleje xxxxxxx v §134b xxxx. 1 xxxxxx xxx vývoz uvedeny xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xx volného xxxxxxxx oběhu povinny xxxxx celnímu xxxxx xxxxx prohlášení xx xxxxxxxxxx xxxxxx olejů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo tranzitu. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x propuštění xxxxxxxxx minerálních xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx uvedené osoby xxxxxxx tyto xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x to xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxx přijetí xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vzniká xxxx jejich xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx x zákazy xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§134x

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §134b xxxx. 1 xx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx volného xxxxxxxx oběhu.

(2) Xxx xxxxxxx minerálních olejů xxxxxxxxx x §134b xxxx. 1 z xxxxxx členského xxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x barvení xxxxxx xxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky. Xx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2.

(3) Výrobce x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx v prováděcím xxxxxxx předpisu xxxxx §134a xxxx. 2, xxxxx xx xxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Provozovatel xxxxxxxx skladu, příjemce xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx minerální xxxxx xxxxxxx v §134b xxxx. 1 xxxx který xx xxxxxxx xxxxxx značkování x xxxxxxx zajistit, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx certifikát podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx65f).

(5) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, které nakoupí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a nebarvené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134b xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od daně xx ve volném xxxxxxx oběhu xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx povinny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x barvení xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx platí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx skladu. X xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxxx opětovně xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx a provozovateli xxxxxxxx skladu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxx, prodávají xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §134b, jsou xxxxxxx

x) xxxxxxx, zpracovávat, dopravovat, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx spotřebovávat tyto xxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, dopravují xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx balení do 20 xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přístup xx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, skladování, xxxxxx xxxx jiném nabývání, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx předložit xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jim xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, nákupem nebo xxxxx xxxxxxxxx, prodejem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx správci xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x potřebném xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx stanoveným prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) uhradit xxxxxxxx xxxxxxx spojené x provedením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx65f), xxxx-xx xx xxxxxxx xxxx analýzy xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, dopravují, skladují, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §134b, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxxx x druzích x xxxxxxxx těchto xxxxx x x xxxxxxxxx způsobech nakládání x xxxx.

(8) Právnické x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, zpracovávají xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxx podle §134b xxxx. 2 xxxx. x) značkovány x xxxxxxx, xxxxxxxx uvedeným x odstavci 6, xxxx povinny

a) x xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx x x dokladech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx tyto oleje xxxxxxxx xxxxx, že xxxx oleje nesmějí xxx použity xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxx x evidenci prohlášení xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 20 xxxxx, x tom, xx

1. xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 10,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx jejich xxxxxxx x

3. xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx účely, xxx xxx xxxxx xxxxxxx být značkovány x xxxxxxx,

x) uchovávat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x těmto xxxxxx xx dobu 10 xxx xxx xxx, kdy x xxxx začaly xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 6.

(9) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §134b xxxx. 2 xxxx. e), xxxx xx xxxxxx prodávajícího xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx. b). Xx se xxxxxxxxxx xx nepodnikající fyzické xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oleje v xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 20 xxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x §134b xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x technologií, xxx xxx xx xxxxxxxxxx x barvení xxxxxxxxxxx xxxxx xx závadu xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a).

(11) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(12) Ustanovení xxxxxxxx 8 písm. x) xx xxxxxxxxx xxx minerální oleje, xxxxx

x) prokazatelně jsou xxxx xxxx být xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxx xx volném daňovém xxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxx vyváženy xx xxxxxxx zemí, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx.

§134x

Xx zakázáno

a) ředit, xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx značkování x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §134b xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx povolení xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx daňového oběhu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx oleje uvedené x §134b xxxx. 1,

x) xxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134b odst. 1 xxx pohon xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx motorů x xxxxxxxxx turbin určených xxx výrobu elektrické x xxxxxxx energie x x xxxxxxxx xxxxxx používaných xxx xxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx plavby vztahuje xxxxxxxxxx xx daně xxxxx §49 odst. 8,

x) dopravovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §134b xxxx. 1 x xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx je xx takové nádoby xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx oleje uvedené x §134b xxxx. 2 písm. x) x e) xxx xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx xxx značkovány x xxxxxxx.

§134g

Základní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx uvedené v §134b xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx minerálních xxxxx.

(2) X xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolení xx xxxxxxxxxx a barvení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené v §134b odst. 1 xxxxxxxxx a barvit xx xxxxxxx nového xxxxxxxx ode dne xxxx oznámení.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §134b xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxxxxxx zákona považuje xx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx daních, xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§134x

Xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx olejů

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx povolení ke xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x §134e x 134f.

(2) Xxxxxxxx xx značkování x barvení vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x provozování daňového xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §134b xxxx. 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx povolení ke xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů.

§134x

§134x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Sb.

§134x

§134x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Sb.

§134x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, xx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx barvení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx orgán Celní xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxx porušena xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx x

x) xxxxx tuto xxxxxxxxxx bezodkladně správci xxxx.

XXXX ŠESTÁ

ZNAČKOVÁNÍ XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX65g)

§134x

Xxxxxxxx xxxxx značkování některých xxxxxxx minerálních olejů

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xx xxxxxx xxxxxxxxxx přimíchávání xxxxxxxxxx látky xx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx látky x xxxx minimální množství x 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§134x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 2 x 4, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oleje:

a) xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx aromatických xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx uvedené xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2707 10, pokud xxxx xxxxxx xxx xxxxx motorů, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx výrobu směsí xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2, 2707 20, 2707 30, 2707 50 a 2707 99 11,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx nomenklatury 2710 19 11 x 2710 19 15,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 19 31 a 2710 19 35,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 19 51 xx 2710 19 68 x 2710 20 31 xx 2710 20 39 xxxxxx xxxxxxx xxx x těchto xxxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxx viskozita xxx 40 xX xx nižší než 12 mm2 . x-1 včetně,

2. hustota xxx 15 xX xx vyšší xxx 784 xx . x-3 xxxxxx x xxxxx xxx 913 xx . x-3 xxxxxx,

3. xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx metody xxxxxxxxx x ČSN XXX 3405 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 % xxxxxx včetně xxxxx xx xxxxxxx 350 xX x xxxxxxxx xxxxxxx topných olejů xxxxxxxx k xxxxxxx xxx pohon motorů,

e) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx nomenklatury 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 99 x tyto oleje xx směsi x xxxxxxxxx uvedené xxx xxxxx nomenklatury 2710 20 90 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 40 xX je xxxxx xxx 12 mm2 . s-1 xxxxxx,

2. xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Penskyho x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx kelímku xx xxxxx xxx 150 oC xxxxxx,

3. xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx stanovené x ČSN XXX 3405 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 % objemu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 350 xX,

xxxxxxx xxxxxxx, xxx takový xxxx měl xxxxxxxxx xxxxxxxx v bodu 1 x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodech 2 x 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx uhlovodíky x acyklické uhlovodíky xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx nomenklatury 2901 10, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx výrobu xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2, x xxxxx xxxxxxxxxxxx 2901 29,

x) xxxxxx, x-xxxxx, m-xylen, x-xxxxx a směsi xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2902 30 00 x 2902 41 až 44,

x) složená xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 3814 00 90.

(2) Značkovány xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §134n xx 134v xxxxxxx xxx

x) xxxx minerální oleje xxx uvedené x xxxxxxxx 1,

x) minerální xxxxx xxx specifické xxxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxx nomenklatury 2710 19 11, 2710 19 31, 2710 19 51 a 2710 19 71,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 19 15, 2710 19 35, 2710 19 55 x 2710 19 75; xx takové xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx minerálních xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx výrobu xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx motorů,

e) minerální xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), x xxxxx je xxxxxxxxxx na závadu xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x f) xx h), x xxxxx xx značkování xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxxxx xxxxxx do 20 xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x), x nichž xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx použití, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx režimy, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx.

§134n

Zásady značkování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §134m xxxx. 1 musí xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak (§134m xxxx. 4 x §134p odst. 1).

(2) Xx xxxxxxx území Xxxxx republiky xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m odst. 1 značkovat xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx dávkovacím x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx olejů, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx tyto vybrané xxxxxxx podléhají xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §59 xxxx. 1 a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx.

(3) Minerální oleje xxxxxxx x §134m xxxx. 1 xx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látky xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx65f).

(4) Xx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx v §134m xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxx, než xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx jako xx xxxxxxxxx oleje neznačkované.

§134x

Xxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů

Právnické x xxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené v §134m xxxx. 1 xxxxxx xxx vývoz xxxxxxxx nebo uvedeny xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xxxxxxx xxxxx celnímu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tranzitu. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x propuštění xxxxxxxxx xxxxxxx minerálních xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx uvedené xxxxx povinny xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx označkovány, označkovat. Xxxxxxxx jsou xxxx xxxxx uvedené xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx daňového skladu, xxxx dnem xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

Povinnosti a xxxxxx xxx značkování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů

§134p

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §134m xxxx. 1 xx xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky povinen xxxxxx xxxxxxx nejpozději xxx výstupu z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx.

(2) Při xxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxx v §134m xxxx. 1 z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně, xx volném xxxxxxx xxxxx xx mimo xxxx režimy xxxx xxx jejich dovozu xx třetí xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x to xxxxx před xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xx případy, xxx xxxx minerální xxxxx xxxxxxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx x uživatel značkovací xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §134l xxxx. 2, xxxxx xx xxxxx xx daňovém xxxxx České xxxxxxxxx, xx povinen xxxx xxxxxxxx značkovací látky xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, který xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §134m xxxx. 1 nebo který xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx žádost xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx65f).

(5) Xxxxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx nakoupí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m odst. 1 x xxxxxxx xxxxxxxx je do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně, xx volném daňovém xxxxx xx mimo xxxx xxxxxx nebo xxxxxx do třetí xxxx, jsou povinny xxxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx právnické x fyzické osoby xxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx již xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu, xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxx oleje opětovně xxxxxxx xx režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, dopravují, skladují, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx minerální xxxxx uvedené x §134m, xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx nabývat, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxx xxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živnostenské xxxxxxxxx; xx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx, prodávají, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 20 xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx přístup xx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výrobě, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, skladování, nákupu xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, prodejem xxxx xxxxxxxxx těchto xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x potřebném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx olejů xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx65f), xxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx x fyzické xxxxx, které vyrábějí, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx minerální xxxxx xxxxxxx x §134m, vedou a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x druzích x množství xxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx.

(8) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx vyrábějí, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx minerální xxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxx §134m xxxx. 2 písm. x) xx x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 6, xxxx povinny

a) x xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci x x dokladech xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx uvést, že xxxx xxxxx nesmějí xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) mít x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx olejů xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx použity pro xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx či maziva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx65e),

x) xxx x xxxxxxxx o koupi x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 10; xx se xxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §134m xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx 10 xxx xxx dne, xxx s xxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx v xxxxxxxx 6.

(9) Právnické x xxxxxxx osoby, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m xxxx. 2 písm. x) xx x), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vystavit xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 písm. x). Xx xx xxxxxxxxxx xx nepodnikající xxxxxxx xxxxx nakupující xxxx minerální xxxxx x xxxxxxxxxxx balení xx 20 xxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxx minerálních olejů xxxxxxxxx x §134m xxxx. 2 xxxx. x) může xxx xxxxx xxxxx, která

a) xx vybavena prokazatelně xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx, xxx niž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx prodává xxxx dodává xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(11) Xxxxxx technologií xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx minerální oleje xxxxxxx v §134m xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xx žádost prodávajícího xxxxxxxx prohlášení xxxxx xxxxxxxx 8 písm. x), x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx olejů. To xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x jednotkovém xxxxxx xx 20 xxxxx

(13) Ustanovení xxxxxxxx 8 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx jsou xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx členských xxxxx x režimu xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxxx xx xxxxxx daňovém xxxxx, xxxx které prokazatelně xxxx nebo xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx být xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sklady x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně.

§134x

Xx xxxxxxxx

x) ředit, xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx značkování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §134m xxxx. 1,

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §134m odst. 1,

c) xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §134m xxxx. 1 xxx pohon xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx značkované xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m xxxx. 1 x nádobě, která xx xx spojení x motorem, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oleje, xxxxx nesmějí xxx xxxxxxxxxx xxxxx §134m xxxx. 2 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx minerální xxxxx xxxxxxx x §134m odst. 2 xxxx. x) x x) pro xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx minerální xxxxx nesmějí xxx xxxxxxxxxx.

§134x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ke značkování xxxxxxxxx xxxxxxx minerálních xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx v §134p xxxx. 1, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů.

(2) V xxxxxxx, xxx xxxxx x nahrazení dosavadního xxxxxxxx ke značkování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx novým, xxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §134m xxxx. 1 značkovat xx xxxxxxx nového povolení xxx dne jeho xxxxxxxx.

(3) Značkování xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených v §134m xxxx. 1 xxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx živnostenského xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx porušení podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx živnostenskému úřadu.

§134s

Podmínka pro xxxxxx xxxxxxxx xx značkování xxxxxxxxx xxxxxxx minerálních xxxxx

Xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§134x

Xxxxxxx x zánik xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx minerálních xxxxx

(1) Správce daně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx minerálních xxxxx, xxxxx držitel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zákazy xxxxxxxxx x §134p a 134q.

(2) Povolení xx xxxxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zrušení xxxx xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx značkování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§134x

§134x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 331/2014 Sb.

§134x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxx daně, xx xxxx porušena povinnost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České obchodní xxxxxxxx.

(2) Zjistí-li xxxxx Xxxxxxxx správy České xxxxxxxxx nebo xxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů,

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX NAKLÁDÁNÍ XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

§134x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojmů

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 19 71 až 2710 19 99 x xxxxx olej xx xxxxx x xxxxxxxxx uvedený xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2710 20 90, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 40 xX je xxxxx než 12 xx2.x-1 včetně x xxxxx má xxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxx 150 oC xxxxxx,

x) xxx destilační xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x XXX XXX 3405 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 % xxxxxx xxxxxx xxxxx xx teploty 350 xX.

(2) Osobou xxxxxxxxxxx xx zvláštním minerálním xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx minerální xxxx volně xxxxxx xxxx umístěný v xxxxxx xxxxxxxxxxxx 220 xxxxx, x to

a) xxxxxxx xx daňovém xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx účelem xxxxxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx republiky.

§134x

Registrační řízení

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§134x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§134y

Podmínky xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx olejem,

b) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx nakládající xx xxxxxxxxx minerálním olejem xxxxx xxxxxxxx zákaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx olejem xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx minerálním olejem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx osoby nakládající xx xxxxxxxxx minerálním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx minerálním xxxxxx, x

x) odpovědný xxxxxxxx xxxxx nakládající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Podmínky registrace xxxx xxx xxxxxxx xx celou xxxx xxxxxxxxxx.

§134x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§134z

Rozhodnutí o xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx osoba xxxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxxx, xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx číslo xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx olejem.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx následujícím xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx registrace.

§134z xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§134xx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx minerálním xxxxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§134zb

Zrušení xxxxxxxxxx x xxxx úřední

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx daně, xx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx toto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxx registraci, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx výzvu správce xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxx registrace,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců neprovádí xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx nakládání se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx olejem x xxx uložení xxxxxx nevedlo k xxxxxxx.

(3) Xxxxx byla xxxxxxx registrace x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx, xxxxxxx-xx xx x zrušení registrace xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§134xx

Xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx minerálními xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vede xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx minerálními xxxxx, xx kterém xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oleji.

(2) Xxxxxxxxx ředitelství xxx xxxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxx nakládajících se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oleji:

a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx,

x) umístění xxxxxxxxxxx složky obchodního xxxxxx zahraniční xxxxx x České xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx,

x) daňové xxxxxxxxxxxxx číslo,

e) xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) den xxxxxxxxxx,

x) xxx zrušení xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, zda xxxxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxx

2. byla xxxxxxx z xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x registru xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx minerálními oleji x xxx této xxxxx.

(3) Generální xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx nakládajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx zrušena; xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se zveřejňují xx dobu 5 xxx xxx dne xxxxxxx registrace.

§134zc xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§134xx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oleji

Zvláštní xxxxxxxxx olej xxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxx převést pouze xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§134ze

Evidence xxxxxxxxxx minerálních xxxxx

(1) Osoba nakládající xx zvláštním minerálním xxxxxx xx povinna xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx správcem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(2) Osoba nakládající xx zvláštním minerálním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxx, xx xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx byly tyto xxxxxxx xxxxxxxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§134zf

Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx olejem

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx tyto xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx je zvláštní xxxxxxxxx olej xxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě obchodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx litry xxx xxxxxxx 15 xX,

x) xxxxx x xxx,

1. xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx 15 oC xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo jinak xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx minerálním xxxxxx xx povinna xxxxxxx správci xxxx xxxx xxxxx:

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x tom, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx olej xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálního xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx olejem, x xxx xxxxxxxxxxx, xx nabude xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx spotřeby, xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podle

a) xxxxxxxx 1 xx podává xxxxxxx 24 xxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xx více xxx 72 hodin xxxx každým xxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálního oleje; xx-xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxxxxx xxxxx, lze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx, xx x xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx minerálního oleje xxxxx,

x) xxxxxxxx 2 xx xxxxxx

1. xxxxxxxx x přihláškou x xxxxxxxxxx a

2. xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx 3 xx xxxxxx

1. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x

2. xxxx každou xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 se podává xxxxxxxxxxxx ve formátu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§134zg

Zajištění zvláštního minerálního xxxxx nebo dopravního xxxxxxxxxx

(1) Správce xxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx dopravuje, xxxxxxxx xxxxxx, xx

x) je x xxx xxxxxxxxx x rozporu s §134zd, nebo

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §134zf.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx upravující xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dopravního xxxxxxxxxx.

(3) Xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředku, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §42b xx 42e.

§134zg xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

XXXX XXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX X NAKLÁDÁNÍ SE XXXXXXX TABÁKEM

HLAVA X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXX XXXX NEŽ XXX VÝROBU XXXXXXXXXX XXXXXXX

§134xx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx skladující xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx než pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx není

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x inovací,

b) veřejná xxxxxx škola.

§134zh vložen xxxxxxx předpisem x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2015

§134xx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx zahájením xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx daně.

(2) Přihláška x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 157/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§134xx

Xxxxxxxx registrace

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxx umožňující xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) bezdlužnost,

d) xxxxxxxxxx, xx xxxxx skladující xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx její xxxxxxxx,

x) skutečnost, xx xxxxx xxxxxxxxxx surový xxxxx není x xxxxxxxxx nebo x xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x bezdlužnosti xxxx xxxxxxxx

x) osoba xxxxxxxxxx xxxxxx tabák,

b) v xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx surový xxxxx právnická xxxxx, xxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx statutárním xxxxxxx nebo členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx surový tabák, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Podmínku xxxxxxxxxx kauce musí xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tabák, xxxxx není xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx celou xxxx xxxxxxxxxx.

§134xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§134xx

Xxxxx

(1) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxx tabák xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx výši 20 000 000 Xx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xx zvláštní účet xxxxxxx daně s xxx, xx kauce xxxx xxx xx xxxxx účtu xx xxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx daně xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx registrace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx poskytnuta na xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 2 xxxx.

§134xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x účinností xx 1.7.2015

§134zl

Žádost x snížení xxxxx

(1) Xxxxx skladující xxxxxx tabák, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx kauce, je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x snížení xxxxx.

(2) X žádosti x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx skladující xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx

x) o xxxxxxxxxx struktuře x x xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro snížení xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxx o snížení xxxxx zamítnuta, může xxxxx skladující xxxxxx xxxxx podat xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx po uplynutí 3 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 157/2015 Xx. s účinností xx 1.7.2015

§134xx

Xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx skladující xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

c) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx významný xxxx na řízení xxxxx xxxxxxxxxx surový xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 xx sobě xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx pro snížení xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx tohoto snížení.

§134zm xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§134zn

Snížení kauce

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx skladující xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx správce xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tabák. Xx-xx xxxxx xxxxxxx přeplatek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vrátí xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx záruce, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx přijmout nejdříve xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2015

§134zo

Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kaucí

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx surový xxxxx, které byla xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx správci xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxx, xxxxx xxxxx vykonávají významný xxxx xx xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxx tabák, x xx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xx xxxx xxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx povinna xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx údaje potřebné xxx posouzení ekonomické xxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx neuplynul 1 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx údaje, které xx xxxxxxx daně x xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx a evidencí, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístup.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx okruh údajů

a) xxxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx kauce, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tabák xxxxxxx xxxxxxx xxxx sdělovat,

b) xxxxx xxxxxxxx 3.

§134xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 157/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§134xx

Xxxxxxx snížení xxxxx xx návrh

(1) Správce xxxx zruší snížení xxxxx xx xxxxx xxxxx skladující xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx daně xxxx až xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx výši 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§134xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 157/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§134xx

Xxxxxxx snížení xxxxx x xxxx úřední

(1) Xxxxxx-xx správce xxxx, xx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, vyzve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tabák, xxxxx byla snížena xxxxx, k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx stanovené xxxxx, xxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxx splnění xxxxxxxxx x nehrozí xxxxxxxxx z xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxxxx xxxxxxx xxxx osobu xxxxxxxxxx surový xxxxx xxxxxxxx.

(3) Osoba skladující xxxxxx tabák je xxxxxxx do 20 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx úřední xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxx xxxx zrušeno xxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx kauce xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx snížení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§134xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 157/2015 Sb. x účinností xx 1.7.2015

§134xx

Xxxxxxx kauce

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k zániku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx částka xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxx tabák. Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx správce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx registrace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tabák.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xx xxxx, xxx je xxxxxxxx daně nebo xxxxx orgánem veřejné xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx může xxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx bylo xxxxxxxx xx 90 dnů xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Dojde-li xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx registrace xxxxx skladující xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dni ode xxx zrušení xxxx xxxxxx registrace osoby xxxxxxxxxx surový tabák x

x) správce xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx uhrazení xxxxxxx xxxx požádal.

(4) Xxxxxxx xxxx vyzve xxxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxxxxx xx 90 xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx skladující xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do 15 xxx xxx xxx doručení xxxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x účinností xx 1.7.2015

§134zs

Rozhodnutí x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxx skladující xxxxxx tabák xxxxxxxx xxxxxxxxxx, správce daně xx zaregistruje. X xxxxxxxxxx x registraci xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely skladování xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx registrována pátým xxxx následujícím po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zániku xxxxxxxxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§134xx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx surový xxxxx.

§134xx vložen právním xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§134xx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx surový tabák x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx daně xxxxxxxxx lhůtě, xxxxx xxxxxx xxxxxx podmínek xxxx splnění připouští x xxxxxxx xxxxxxxxx x prodlení.

(2) Správce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx skladující xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx správce xxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxx tabák xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx surový xxxxx po xxxx 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svoji činnost, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx zrušena xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx osoba xxxxxxxxxx surový xxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, nejedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x).

§134xx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 157/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§134zv

Zánik xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxx přede dnem xxxxxxxx doby, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, pokud xx

x) xxxx, na kterou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, prodloužena xxxxxxx x 2 xxxx,

x) xxxxxxxxxx nová xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx správce xxxx,

x) xxxxxxx částka xx výši kauce xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, nebo

d) xxxxx poskytnuta složením xxxxxx xx zvláštní xxxx správce xxxx x bankovní xxxxxxx.

§134xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 157/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§134xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx záruky x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§134xx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx povinností souvisejících xx skladováním xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxx xxxxx x xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx:

x) obchodní xxxxx nebo xxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) den xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx registrace

1. xxxx xxxxxxx xx xxxxx,

2. xxxx zrušena z xxxx úřední, xxxx

3. xxxxxxx,

x) xxxxx zveřejňovaných xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a den xxxx změny.

(3) Generální xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxx tabák xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx surový tabák xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x x případě, xx xxxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxx 5 let xxx dne xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§134xx xxxxxx právním předpisem x. 157/2015 Sb. x účinností od 1.7.2015

§134xx

Xxxxxxxx surového xxxxxx

(1) Xxxxx skladující xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxx tabáku, a xx xx formátu x struktuře xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(2) Xxxxx skladující xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx xxxx doklady xxxxxxxxx.

§134xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x účinností xx 1.7.2015

HLAVA II

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ X NAKLÁDÁNÍ XX XXXXXXX XXXXXXX

§134xx

Xxxxxxx nakládání xx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx pro xxxx xxxx než xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jiná xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx, xx kterým je xxxxxxxxx xxx jiný xxxx než xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx upravován.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx použit xxx xxxxxxxx xxxx vědecké xxxxx xxxxxxxxx organizací xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx veřejnou xxxxxxx xxxxxx.

§134xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 157/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§134xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přijetí xxxx xxxxxxxx surového xxxxxx

(1) Xxxxx skladující xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxx tyto xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, od xxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx odesílán,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx surového tabáku x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx surového xxxxxx,

x) xxxxx x xxx, xxx jaký xxxx xx být surový xxxxx použit, a

e) xxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx správci xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx přijatého nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx x současně xx více xxx 72 xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx-xx dojít ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx surového xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx, xx k xxxxxxxx přijetí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx 2 xx xxxxxx

1. xxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

2. xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x

3. xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zveřejněné xxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§134xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 157/2015 Sb. x účinností xx 1.7.2015

§134xxx

Xxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx tabáku

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxx xxxxxxxxx dokladem, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tabák xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxxxx daně.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxx náležitosti:

a) obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xx xxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx pobytu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) množství xxxxxxxx tabáku x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx určení x x xxxxxxx, xx to xxxx xxxxx, xxxx údaje xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) číslo dokladu x

x) xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§134xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§134xxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx zajistí xxxxxx tabák, popřípadě x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx zjistí, xx

x) xx s xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §134zz,

x) nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §134zza, xxxx

x) xx surový xxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx v §134zzb, xxxxx v xxx xxxxxxx xxxx nesprávné xxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx padělaný.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxx upravující řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxx xxxxxxxxxxx surového xxxxxx, xxxxxxxxx x dopravního xxxxxxxxxx, xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx §42b xx §42e.

§134xxx vložen xxxxxxx předpisem č. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2015

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX XX ÚSEKU SPRÁVY XXXXXXXXXXX XXXX

§135

Xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x povolení x přijímání x xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135a

Přestupek xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §19 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135b

Přestupky xxxxx zajištění xxxx

(1) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx příjemce xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) předat xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x daňové povinnosti, xxxxx vznikla xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přijatých x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xx xxxxxxxxx xxxxx nepředloží xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušnému místu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ztráty x znehodnocení, ke xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx.

§135d

Přestupek xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx volného daňového xxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě xxx xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vybrané xxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx neposkytne xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daně.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx zasílání xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx do 100&xxxx;000 Xx.

HLAVA II

PŘESTUPKY NA XXXXX XXXXXX DANĚ X XXXXXXXXXXX OLEJŮ

§135f

Přestupky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynů

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx ropné xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x), f) xxxx x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx společně xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx odděleně v xxxxxxxxxxx, xxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odděleny, xxxx

2. xxxx xxxxxxxx propojeny,

c) xxxxxxxxx ze zásobníků x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v zásobníku, xxxxx je xxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxx

x) odebírané ze xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx spojeném xx zemí, xxxxx xxxx užíván v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx fyzické xxxxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§135x

Xxxxxxxxx proti dopravě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx na xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx

(1) Právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako odesílatel xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxxxxx xx daně podle §49 odst. 1, 2, 6 xxxx 8 xxxxxxx přestupku xxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynů xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x), x) nebo x) xxxxxxxxxxxx xx daně xxxxxxx přestupku xxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx daně, xxxxx by xxxxxx xxx přiznána x xxxxxxxxx, kdyby xxxx xxxxx byly xxxxxx xxx xxxxx motorů.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxx odesílatel minerálních xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx stanovené xxxxx neuvědomí správce xxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zahájení xxxxxxx, x zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

1. lhůtu, x xxx má xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxx, xx které xxxx xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) x případě xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, ke xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx, xx xxxxxxxxx lhůtě

1. xxxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxx xxxx, nebo

2. xxxxxxxxx zaznamenání xxxx xxxxx v xxxxxxx x osvobození xxxxxxxxx xxxxxxx xx daně.

(4) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu do

a) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1, xxxx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 2 xxxx 3.

Xxxxxxxxx xxxxx nakládání xx zkapalněnými xxxxxxx xxxxx

§135x

(1) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zkapalněné xxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xx xxxxxx daňovém xxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx plyny xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba se xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxx získává xxxxxxxxxx xxxxx plyny xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 20 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx přijímá xxxx xxxxxxx xxxx plyny xxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx daňového xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxx xxxxx plyny xxxxxxx x §45 xxxx. 1 písm. x) xxxx g) xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedených xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §60 xxxx. 5, 6 nebo 7 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plyny xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x), x) nebo g) xx xxxx včetně xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vyšší sazby xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedených v §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) bez poskytnutého xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §60 odst. 11.

(4) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se jako xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx plyny xxxxxxx x §45 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) xx xxxxxxxxx xxxxx x hmotnosti xxxxxx xx 40 kg xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nepoužívá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zkapalněných xxxxxxx xxxxx splňující xxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx po xxxxx xxxx opatřen závěrami xxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xxx fyzické xxxxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4 xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pokutu od 50&xxxx;000 Kč xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135i

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) při xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx volného xxxxx xx stanovené xxxxx neuvede xx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx daně, nebo

b) xxxxxxxxx zkapalněné ropné xxxxx uvedené v §45 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx g) s xxxxxxxxx sazbou xxxx, xx xxxxxx uvedení xx volného daňového xxxxx, společně x xxxxxx dopravním xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx podle §45 xxxx. 1 xxxx. f) xxxx x) x xxxxx xxxx uvolněny xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx by xxxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdyby xxxx plyny xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx 2 lze xxxxxx pokutu od 50&xxxx;000 Kč do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135ia

§135ia byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135ib

§135ib xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX DANĚ X XXXX

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx lihu xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §71 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx dopravě tohoto xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dopravuje líh xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx olejů uvedených x §45 odst. 2 nebo pro xxxxxx xxxx-xxxxxxx-xxxxx-xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx průvodního dokladu.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu do

a) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2, nebo

b) 1&xxxx;500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§135k

Přestupky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxx, která xxxxx x rámci xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti prodávat xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx cenu nižší, xxx je xxxx xxxxxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;500&xxxx;000 Xx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX X DANĚ XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx ceně pro xxxxxxxxx spotřebitele

(1) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx cigarety x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxx které xxxx xxxx cena xxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§135m

Přestupky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx uvede xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx členského xxxxx

x) xxxxxxxx výrobky, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jednotkovém balení,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx stejné xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx uvedeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx prodá tabákové xxxxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx prodeje xxxxxxxx x cigarillos xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pokutu xx 50&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx

x) xx 50 000 Xx xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxxxxxx přestupku xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit pokutu xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx zákazu xxxxxxx x nákupu xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx dopustí přestupku xxx, xx

x) prodá xxxxxxxxx spotřebiteli xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx vyšší, xxx xx cena xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedená xx tabákové nálepce,

b) xxx prodeji xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z ceny xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx konečnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx přidán xxxx přibalen jiný xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx odlišnou xx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx nálepce, xxxx

x) xxxx prodej cigaret xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx jiných xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx cenu xxxxx, xxx je xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedená xx xxxxxxxx nálepce.

(4) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx cigarety xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx právnické nebo xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxx xxxxxx do

a) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4, nebo

b) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx drží nebo xxxxx nakládá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobky.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx uložit xxxxxx

x) xx 10 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx

x) od 50 000 Kč xx 10 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx značení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx výrobky xxxxx xxxxxxxxxx nálepkami xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx mimo daňový xxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xx xxxxxxx daňového xxxxx xxxxx tabákové výrobky, xxxxx musí být xxxxxxx,

x) neznačené,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx nálepkou xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x tabákovou xxxxxxxx starého xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedeny xxxxxxxxx.

(3) Xx přestupek lze xxxxxx pokutu

a) do 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xx 50 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), nebo

c) xx 50 000 Kč xx 50 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§135r

§135r xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2019 Sb.

§135s

Přestupek xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a distribuci xxxxxxxxxx nálepek

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135t

Přestupky xxxxx xxxxxxxx x inventuře xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx evidenci xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek,

b) xx stanovenou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) neprovede inventuru xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx

x) ve stanovené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Za přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x).

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzoru, nebo

b) x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nevrátí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxx nálepky.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

XXXXX X

XXXXXXXXX NA XXXXX XXXXXXXXXX A XXXXXXX VYBRANÝCH MINERÁLNÍCH XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx při značkování x barvení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§135x

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvede xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §134b xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxx dovozce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §134b xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx barvení těchto xxxxx xxxx jejich xxxxxxx xx daňové xxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx výrobce xxxx xxxxxxxx xxxxx značkovací xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx dopustí přestupku xxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x barviva.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x povinností xxxxxxxxx xxxx barvit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134b odst. 1, xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajistit, dopustí xxxxxxxxx xxx, že xx žádost xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx xx 50 000 000 Xx.

§135x

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx minerální xxxxx xxxxxxx x §134b xxxx. 1 x úmyslem xxxxxxxx xx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx daně xx xx xxxxxx daňovém xxxxx xxxx je xxxxxx xx xxxxx xxxx, dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě nezajistí xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxx xxxxx, xxxxx vyrábí, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, skladuje, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx minerální xxxxx xxxxxxx v §134b, xxxxxxx přestupku tím, xx

x) vykonává xxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 20 xxxxx, bez xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, nebo

b) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxx xxxx evidenci x xxxxxxxxx způsobech nakládání x nimi.

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jež xxxxxxx xxx xxxxx §134b xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxxxxxx x barveny, způsobem xxxxxxxx x §134e xxxx. 6, dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x průvodní technické xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx použity xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx x koupi x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §134e xxxx. 8 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci xxxx doklady x xxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx dobu.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Kč xx 50 000 000 Xx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx x barvení vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx

§135x

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §134b xxxx. 2 značkuje x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx x barvené xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §134b odst. 2 nabízí x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134b xxxx. 1, xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx jejich značkování xxxx barvení xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, uvádí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, která je xx xxxxxxx x xxxxxxx, nebo je xx xxxxxx nádoby xxxxx.

(3) Fyzická, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134b xxxx. 2 xxxx. x) x x) nabízí x prodeji xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx.

(4) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxxx xxxxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uložit xxxxxx do 10 000 000 Xx.

Díl 3

Další xxxxxxxxx xx xxxxx značkování x barvení vybraných xxxxxxxxxxx olejů

§135y

Přestupek xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134b xxxx. 1 xxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x barvení vybraných xxxxxxxxxxx olejů.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 10 000 Xx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

XXXXX VI

PŘESTUPKY XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX MINERÁLNÍCH XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů

§135z

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx volného xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx minerální oleje xxxxxxx v §134m xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxx x §134m xxxx. 1 xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto olejů xxxx xxxxxx vstupem xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxx uživatel xxxxxxxxxx látky se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx nevede xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx minerální xxxxx xxxxxxx x §134m xxxx. 1 nebo x xxxxxxxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dopustí xxxxxxxxx xxx, že xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xx 4 lze xxxxxx xxxxxx od 50 000 Xx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135za

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m odst. 1 x xxxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx je xxxxxx xx xxxxx země, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx stanovené xxxxx nezajistí jejich xxxxxxxxxx.

(2) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako osoba, xxxxx vyrábí, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx minerální oleje xxxxxxx v §134m, xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) vykonává tyto xxxxxxxx, jejichž předmětem xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 20 xxxxx, bez xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx evidenci x druzích x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx evidenci x xxxxxxxxx způsobech nakládání x xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se jako xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jež xxxxxxx xxx podle §134m odst. 2 xxxx. b) xx x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x §134p xxxx. 6, dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx neuvede, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx pohon xxxxxx,

x) xxxx x evidenci x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §134p odst. 8 xxxx. x) nebo x), nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x těmto xxxxxx xx stanovenou xxxx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx od 50&xxxx;000 Xx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

Xxx 2

Přestupky xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx minerálních xxxxx

§135xx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m odst. 2 značkuje, nebo

b) xxxxxxxxxx minerální oleje xxxxxxx v §134m xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m xxxx. 1, xxxxx jsou

a) xxxxxxxxxx, ředí, odstraňuje xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx motorů, xxxx

x) xxxxxxxxxx, dopravuje xxxx xxxxxxxx v xxxxxx, která xx xx spojení s xxxxxxx, nebo xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxx značkovány xxxxx §134m odst. 2 xxxx. x) xx x), xxxxxx x xxxxxxx nebo xx používá xxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §134m xxxx. 2 písm. x) a x) xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx pro xxxxx xxxx xxxxx nesmějí xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(6) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

Xxx 3

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dalších minerálních xxxxx

§135xx

Xxxxxxxxx xxxxx povolení xx značkování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů

(1) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §134m xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX NAKLÁDÁNÍ XX ZVLÁŠTNÍMI XXXXXXXXXXX XXXXX

§135xx

Xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §134zd xxxxxx, xxxxx xxxx jinak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx volně xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx 220 xxxxx.

(2) Právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako osoba xxxxxxxxxxx se zvláštním xxxxxxxxxx olejem xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) nepodá xxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxx xx xxxx x neúplném xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx zápisy xx xxxxxxxx provedeny, xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) v rozporu x §134zf xxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovené xxxxx.

(3) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx uložit pokutu xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx x),

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), xxxx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

HLAVA XXXX

XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX SE XXXXXXX XXXXXXX

§135xx

Xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Fyzická, právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §134zz.

(2) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx surový xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx údaje,

b) xxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx evidence provedeny, xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) x rozporu x §134zza xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §134zza xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uložit xxxxxx do

a) 2 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx x),

x) 6 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3, xxxx

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXX IX

PROPADNUTÍ X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X TABÁKOVÝCH XXXXXXX ZNAČENÝCH XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§135xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx tabákovým xxxxxxxx xxxx tabákovým xxxxxxxx xxxxxxxx nesprávným způsobem, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, a to x x xxxxxxx, xx její xxxxxxx xx x nápadném xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§135zg

Zabrání neznačených xxxxxxxxxx xxxxxxx a tabákových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx neznačeným xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se x xxxxx zabrání, x to x x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xx x nápadném xxxxxxxx x xxxxxx přestupku.

§135xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx ředitelství cel xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výrobky xxxxxxx nesprávným xxxxxxxx xxxxx. Xx zničení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx správce xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx osobě, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobky xxxx tabákové xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx uloží xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx spojené s xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx.

(3) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx neznačených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx odvolat.

HLAVA X

PŘÍSLUŠNOST

§135zi

Věcná příslušnost

(1) X řízení o xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx příslušný xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx na xxxxx správy xxxx x tabákových výrobků x xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prodeje x xxxxxx za xxxx xxxxx než cenu xxx konečného xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx a potravinářská xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx jednotkovému xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx cenu xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobky.

(4) Obecní xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx.

(5) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx fyzická xxxxx; xxxxxxxx na xxxxx xxxx tento xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx orgán Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx policie xxxx xxxxxxxx obecní xxxxxxx.

(6) Xxxxxx vybírá xxxxx, který xx xxxxxx.

§135zj

§135zj xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 188/2016 Sb.

§135zk

§135zk xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135zl

§135zl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135zm

§135zm xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xx

§135xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xx

§135xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135zp

§135zp xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Sb.

§135zq

§135zq xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 65/2017 Sb.

§135xx

§135xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 65/2017 Sb.

§135xx

§135xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xx

§135xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135zu

§135zu xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xx

§135xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xx

§135xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2014 Sb.

§135xx

§135xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135zy

§135zy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xx

§135xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xxx

§135xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135zzb

§135zzb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135zzba

§135zzba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135zzc

§135zzc zrušen právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xxx

§135xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135zze

§135zze xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xxx

§135xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135zzg

§135zzg zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xxx

§135xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§135xxx

§135xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§136

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2004 xxx uživatelem [§3 xxxx. x) x §13] xxxx xxxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx [§3 xxxx. x) x §19 xxxx. 2 xxxx. x)], xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoby, které xxxxxxxx vybrané výrobky x xxx xxxxxx xxxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxx provozovat daňový xxxxx (§19 odst. 3), jsou povinny xxxxx návrh na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§20) xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 podají xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx zajistit xxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §21 xxxx. 1 xx 31. prosince 2003. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx povolení x provozování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx k 31. xxxxxxxx 2003 není xxx xxxxxxxxx, celní xxxxxxxxxxx vydané xxxxxxxx xxxxx. Xxx jednotlivý xxxxxx sklad xxxx xxxxxxxxx xxxx odpovídat:

a) xxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx skladu x x xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx,

x) výši xxxxxx povinnosti, která xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vyskladnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které jsou x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx budoucího xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx navrhovateli vznikla xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vyskladnění xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2003 xx xxxxxxxxxx xxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byl návrh xx xxxxxx xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxx.

(4) Právnické xxxx xxxxxxx osoby, které xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2003 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dosud xxxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxx zdaněných xxxxxxxxx výrobků, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

§136x

Xxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx-xx x plátce, xxxxx xxxxxx nebo hrozící xxxxxx se xxxx x insolvenčním řízení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx období xxxxxx začíná xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudem xxxxxx. Xxx xxxxx období xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxx obdobím xxxxxx xxxxxxxxxx měsíc.

(2) Xxxx, xxx je xxxxxxxx insolvenční xxxxxx, xxxxx probíhající xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx období xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx ukončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx ukončeno xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx uvedená v xxxxxxxxxx 1 x 2 xx insolvenční xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, která je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20) oprávněna xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx 25. dne xx skončení zdaňovacího xxxxxx.

(4) Xxx xx xxxxxxxxx období xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xx 40. xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx.

(5) Daň ze xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§137

Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx ohrožení xxxx xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx platných sazeb xxxx,

x) umožnit ozbrojeným xxxxx, ozbrojeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx záchranným xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ceny xxx xxxx.

§138

§138 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 281/2009 Sb.

§139

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx §21 xxxx. 2 x 11, §26, 56, 81 x 129.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxx vyhlášku k xxxxxxxxx §49 xxxx. 12, §134a xxxx. 2, §134b odst. 3, §134e xxxx. 3, §134e xxxx. 6 xxxx. x), §134e xxxx. 7 x 12, §134l xxxx. 2, §134m xxxx. 3, §134p xxxx. 3, §134p xxxx. 6 písm. x) x §134p xxxx. 7.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§140

(1) Xxxxxx daní, x xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx dosavadní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx jejich xxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; lhůty xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx řídí dosavadními xxxxxxxx xxxxxxxx, i xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx území České xxxxxxxxx vyrábějí xxxxxxx xxxxxxx, jsou povinny xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2004 umístěny x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx 25. ledna 2004.

(4) Xxx výpočtu xxxx, která bude xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2004. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být daň xxxxxxx xxxxx do xxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxx x xxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx letadel xxxxxxxxxxxx linek při xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX/XXX XXXX v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx lze uskutečňovat xx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných xx 31. xxxxxxxx 2003 x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Dnem následujícím xx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx platnost xxxxxx povolení zaniká.

(6) Xxx-xx prodej xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx XXXX/XXX FREE xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných do 31.12.2003, osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez daně xx xxxxxxx povolení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx x 31.12.2003 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxx působnosti je xxxxxx zboží bez xxxx prováděn, provést xxxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků. Od 1.1.2004 xx 31.3.2004 xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, uvedené x inventurním xxxxxxx, xxxxxxxxx za xxxx xxx xxxx v xxxxxxxxxx XXXX/XXX XXXX xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx silničních xxxxxxx xxxxxxxx. Zbývající xxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x po 31.3.2004, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx příslušného xxxxx xxxxxxxxxxx určení xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx včetně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx režimu xxxxxx x umístěných x xxxxxxxxxx DUTY/TAX FREE.

(7) Xx-xx prodej vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx XXXX/XXX XXXX x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx zahraničních xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31.12.2003 (xxxxxxxx 5), xxxxx provádějící xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx následující xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx působnosti xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vybraných výrobků xx ceny xxx xxxx xxxxx §36 xxxx xx přidělení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x prodejně XXXX/XXX XXXX.

(8) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx tabákové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 31. prosince 2003 xxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2004.

(9) Xxxxxxx xxxx dovozci xxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxx xxx označení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2004.

(10) Xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 30. června 2005. Xx xxxxxxxx xxxx xxxx tabák bez xxxxxxxx tabákovou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx výrobky xxxxxxxx před xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx nebyly xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx společně x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xx do xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx skladu, xxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxx 2004. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 2710 91 xx 2710 99, které přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx x nulovou xxxxxx xxxx a xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 587/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx tento xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx spotřební xxxx. Xxxxx xxx byla xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx daně uvedený x xxxxxxxx 1 xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(14) Xxxxxxx xxxxx uvedené xxx číselnými kódy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2710 91 až 2710 99 xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx, x transformátorech, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x ložiscích, x xx xxxxxxx x xxxxxxx množství xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx daň xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx uvedený x odstavci 1 xx na žádost xxxxxxxx xxxxxxxx vrátí.

(15) Xxxxx xx výrobek xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 13 x 14, xxxxxxxxx daňovému xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x registraci x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 587/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxx subjektem xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sankcím.

(16) Xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 20 xxxx xxxxx být na xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxx daňového xxxxx xx 31. xxxxx 2007. X xxxxxxx xxxxxxx xx ustanovení §135b xxxx. 1 xxxx. x) x §135b xxxx. 3 xxxx. b) xxxxxxxxx.

(17) Xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx méně xxx 20 kusů xx účelem jejich xxxxxxx prodeje, xxxxx xxxx cigarety prodávat xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2007. V xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx §135b odst. 1 písm. x) x §135b xxxx. 3 písm. e) xxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§141

Zrušuje xx:

1. Xxxxx č. 212/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxx č. 587/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Zákon č. 199/1993 Sb., xxxxxx se xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 587/1992 Xx., o spotřebních xxxxxx.

4. Xxxxx č. 260/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 587/1992 Sb., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5. Zákon č. 148/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 587/1992 Xx., x spotřebních daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx č. 303/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx monopolu a x opatřeních x xxx souvisejících.

7. Xxxxx č. 45/1994 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 303/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx tabákového xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx.

8. Xxxxx č. 106/1995 Sb., kterým xx xxxx a xxxxxxxx zákon č. 303/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 45/1994 Xx. a xxxxxx x. 40/1995 Xx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§142

Xxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004, s xxxxxxxx ustanovení

a) §4 xxxx. 1 x xxxxxxxx písm. x) x x) x xxxx. 2, §13 x xxxxxxxx xxxx. 2 xxxx. x), §20 s xxxxxxxx xxxx. 2 xxxx. x) x x), §21, 117, 136, 138 a 140, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) §2 xxxx. 1 písm. x), x) x x) x odst. 2, §3 xxxx. x), x) a x), §4 odst. 1 xxxx. x) x x), §7 xxxx. 2, §8 xxxx. 2, §9 xxxx. 3 xxxx. x) a x), §11 xxxx. 1 xxxx. d), §13 xxxx. 2 písm. x), §14 xxxx. 2, 3 a 5, §20 xxxx. 2 písm. x) x i), §22, 23, 25, §26 xxxx. 11, §27, §28 xxxx. 5, 6 x 9, §29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, §49 odst. 8, 9, 10 x 11, §103 xxxx. 2, §104 xxxx. 2, §107 xxxx. 2 x 4, §109, §114 xxxx. 2 a 6, §118 xxxx. 2, 8 x 13, §119 odst. 5, §122 odst. 4 x §126 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

2. Ustanovení §3 xxxx. x) x x), §7 xxxx. 1, §8 xxxx. 1, §11 xxxx. 1 písm. x), §13 xxxx. 2 xxxx. x), §20 xxxx. 2 xxxx. f) x x), §26 xxxx. 10, §35, §49 xxxx. 5, 6 x 7, §104 xxxx. 1, §107 xxxx. 1 x 3, §114 odst. 1 x 5, §118 xxxx. 1, 7 x 12, §119 odst. 4 x §126 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vstupu xxxxxxx x přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. r.
Klaus x. x.
x x. Gross x. x.

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx prvovýrobu, xxxxx xxxxxx x xxxxxx x výchovu xxxx vzniklé xx xxxxxx do xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

2. Xxxxx xxxx xxxxx §93 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx skladu při xxxx xxxxxxx, x xx způsobem, xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 693/2004 Xx. x účinností od 1.1.2005

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 x 60 xxxxxx x. 353/2003 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx x platnosti xx xxxx stanovenou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx nahrazují xxxxxxxx x nákupu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §60a xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx skladuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxx součást xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx tyto xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx.

3. Těžké xxxxx xxxxx uvedené xxx xxxx nomenklatury 2710 19 51 až 2710 19 69, xxxxx byly xx xxx 26. května 2004 xxxxxxxxx xxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx osvobozeny xx xxxx, xxxxx xx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §56 xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx účinném do xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx 8&xxxx;150 Xx/1000 x xxxx 9&xxxx;950 Xx/1000 x x xxxxx xxxx těmito osobami xxxxxxx pro výrobu xxxxx x době xx 1. xxxxxx 2004 xx 31. xxxxxx 2005. Xxxxx xxxx daň xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx žádost obsahující xxxxxxxxxxx podle §56 xxxx. 7 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx nejpozději do 30. xxxxxxxxx 2005.

4. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxx vyrobila xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §45 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, za xxxx xxxxxxxxxx xxx nebo xxx jejich xxxxxxxx xxx výrobu xxxxx xxxxxxx daň xx xxxx 11 980 Xx/1000 x nebo 11&xxxx;840 Xx/1000 x x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx minerální xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx výrobu xxxxx do 6 xxxxxx následujících xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, vzniká xxxxx xx vrácení xxxx xx xxxx xxxxxxx x §56 xxxx. 6 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx na vrácení xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §56 xxxx. 10 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 7 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxx víno (§93 xxxx. 3) uvedené xx volného xxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx x daňovém xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 5 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx uvádí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x maziv xxxxx xxxxxx č. 136/1994 Sb., x barvení x xxxxxxxxxx některých uhlovodíkových xxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx, x doplnění zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 587/1992 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 588/1992 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx způsobem a xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

2. Xxxxxx x uložení xxxxx xxxxx zákona č. 136/1994 Sb., xxxxx xxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx, xxxxx dokončena xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech, a xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx barví x xxxxxxxx minerální oleje xxxxxxx v §134b xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx oleje xxxxxx x značkovat xx 31. března 2007 bez povolení xxxxxxxxx x §134g xxxx. 1 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §134m xxxx. 1 zákona č. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2007 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §134r xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xx minerální oleje xxxxxxx x §134b xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx do xxx 31. xxxxxxxx 2006 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se do 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxx xxx, jako xx xxxx xxxxxxxxxxx x obarveny podle xxxxx xxxxxx xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xx minerální xxxxx xxxxxxx v §134m xxxx. 1 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2006 xxxxxxxx nebo xxxxxxx do volného xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo které xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007 pohlíží xxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx páté xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. Xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx minerální xxxxx xxxxxxx x §134b xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx plavby vztahuje xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 odst. 10, xx xx 30. xxxxx 2007 xxxxxxx xxx, jako xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxx čtvrté xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 575/2006 Xx. x účinností xx 1.1.2007

Čl. XIX

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oleje xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 91 xx 2710 99 xxxxxxxxxx xx spotřební xxxx podle §49 xxxx. 1 x 3 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx do 31. xxxxxx 2008 xxx xxxxxxxxxx povolení uvedeného x §13 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x které xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx plynu x xxxxxxxxx dalších plynů, xx xxxxxxx lhůty, xxxxx xxxxxx běžet xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx daně při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx postupuje podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 270/2007 Xx. x účinností xx 31.10.2007

Čl. XCVII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx daň xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx neskončeno xxxxx xxxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX vložen xxxxxxx předpisem x. 296/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §48 odst. 5 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx poprvé xxx xxxxxxxxx období počínající xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx ustanovení §48 xxxx. 5 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne 1. xxxxxxxx 2010, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2010.

2. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20, 22 x 23a xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §50, 60 x 79 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx považují xx xxxxxxxx x souhlasy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxxxx; podmínkou xx, xx osoby, xxxxx xxxxxxxxx daň xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx 15 xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ředitelství prostřednictvím xxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx způsobu xxxxxxxxx daně xxxxx §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x

x) do 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zajištění xxxx x souladu x tímto xxxxxxxxxxx,

xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx x xxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxx podle §20, 22 a 23a xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x souhlasy xxxxxx podle §50, 60 a 79 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx platnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx daňového xxxxxx, povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx a povolení xxxxxxxx zástupce xxxxxx xxxxx §20, 22 x 23a xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x souhlasy xxxxxx xxxxx §50, 60 x 79 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx platnosti xxxxxx xxx zamítnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x xx xxxxxxxxx dnem xxxxx xxxxxxx v písmenu x).

3. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve znění xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, provozovateli daňového xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §77 xxxx. 1 x 2 zákona x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §77 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

a) xxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx §77 odst. 1 x 2 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx

x) xx 15 xxx

1. ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx celního xxxxx xxxxx xx xxxxx způsobu zajištění xxxx podle §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

2. xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zajištění xxxx x xxxxxxx s xxxxx rozhodnutím,

jinak xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydaná xxxxx §20 zákona x. 353/2003 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §77 odst. 1 a 2 xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §20 zákona č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxx xxxxx §77 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pozbývají platnosti xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1, a xx posledním xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx 1.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxx x návrhu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxx xxxx 2 x 3 xxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx první lze xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 10 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx; odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x lihu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxx §77 xxxx. 4 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx §24 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx nejvýše 10 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxx x dopravou xxxx xxxxxxxx bezvodého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v režimu xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxx §24 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pozbývá xxxxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 37/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2008

Xx. VII

Tento xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/34/ES xx xxx 22. června 1998 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx technických norem x předpisů a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx 98/48/XX.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx a fyzické xxxxx, které xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nabyly xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle §49 xxxx. 10 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x neuvedené xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 11 31, 2710 11 70 xxxx 2710 19 21, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §49 odst. 10 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, již xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x bodě 1 xxxxx xxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x §49 xxxx. 10 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

3. Pokud xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 xxxx. 10 zákona x. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxx přijímání x xxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba povinna xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obdobně xxxxx §13 xxxx. 19 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §49 xxxx. 14 zákona x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, lze xxxxxx x souladu x tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx datu xx xx xx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx. Právnickým x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx minerální xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx a xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 14 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx směsi xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxxxx třetího xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Pokud xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prvního xxx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydáno, xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx minerální xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx §54 xxxx. 3 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx použije xxx xxxxxxx minerální xxxxx xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx §45 odst. 3 xxxx. x), x) x §45 odst. 4 xxxxxx x. 353/2003 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

8. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §59 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx sedmého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx pro xxxxxxxxx oleje uvedené x §59 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinny xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ředitelstvím xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx uvedená x xxxx 9 xxxx xxxxx xx vydání xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx skladu, xx xxxxxxx provést inventarizaci xxxxx minerálních olejů xxxxxxxxx v xxxx 8 x xxxxxxxxxx xxx šestého kalendářního xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx prvním xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx považují xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 292/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2009

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a daňovými xxxxxxxx pro zasílání xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxxx xx zajištění xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, za podmínky, xx xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně poskytnutému xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xx-xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx

x) xxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx celnímu ředitelství xxxxxxxxxxxxxxx celního xxxxx xxxxx na změnu xxxxxxx xxxxxxxxx daně x

x) xxxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx;

xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §20 zákona x. 353/2003 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxx xxxx 2 xxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí lze xxxxx odvolání xx xxxxx 10 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků v xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx nebo xxx dopravu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona a xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx daně xxxxxxxxxx x souladu xx zákonem č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VI xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 362/2009 Sb. x účinností od 1.1.2010

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx v období xx 1. dubna 2010 xx 31. xxxxxxxx 2010 využijí xxxxxxxx xxxx čl. 46 xxxxxxxx Xxxx č. 2008/118/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxx úpravě xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 92/12/XXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx za použití xxxxxxxxxxx stanovených směrnicí Xxxx 92/12/EHS xx xxx 25. xxxxx 1992 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x sledování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřební xxxx, xx xxxxx xxxxxxx x 31. prosinci 2009, postupuje xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx takové dopravy xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx, xxxxx xxxx zahájena xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx nebyla xxxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx uskutečňuje nebo xxxxxxxx podle xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x porušení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx vybraných výrobků xxx uvedených do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx poskytnuto xxxxxxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x která xxxxxx ukončena do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxxx xxxx ukončuje xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uskutečňovaná xxxxx §31 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x x xxxxx xx xxxxx ukončení xxxxxxx plátci xxxxx xx vrácení xxxx xxxxx §14 xxxx. 2 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx uskutečňuje xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxx podle §14 xxxx. 2 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

6. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §33 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

7. Xxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx oznámeno xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x u xxxxxxx xx xxxx ukončení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejdříve xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx uskutečňuje xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx podle §14 odst. 3 xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §19 xxxx. 6 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x umístěné x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 7 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uvedeny xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zástupců xxxxxxxx xxxxx §23a xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx s výjimkou xxxx povolení, pro xxxxxxx držitele xxxx xxxxxxxx doprava xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxx takových xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx. Xxxxxxx povolení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přiznat x xxxxxxxx daň, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

10. Xxxxxx xx věci xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředků xxxxx §42 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx ukončeno, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxx-xx nárok na xxxxxxx xxxx xxxxx §55 zákona č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, a xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 59/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2010

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Rumunsko xxxx Xxxxx x období xx 1. ledna 2014 do 31. xxxxxxxx 2017 xxxx xxxxxxxxxx spotřební daň xxxxx, xxx je xxxxxxxxx v čl. 2 odst. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx směrnice 92/79/EHS ze xxx 19. xxxxx 1992 x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, ve xxxxx směrnice Rady 2010/12/XX, budou xxxxxxxx xxxxxxx do volného xxxxxxxx oběhu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx do 300 xxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států xx xxxxxx území Xxxxx republiky.

2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx poskytnutou xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. S xxxxxxxxxxx xxxxx osvobozenými od xxxxxxxxx xxxx xxxxx §49 xxxx. 17 xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, lze xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxxxxxx xx 1. ledna 2012; tímto xxxx xxxxxxx osobám, které xxxxxx minerální xxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx projektem xxxxx §3 písm. x) zákona x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 217/2005 Xx., xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx bodě.

4. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2012 xxxxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxxxxx xx daně xxxxx xxxx 3, xxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx po 31. xxxxxxxx 2011 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx minerálních xxxxx.

5. Xxxxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxx dopravu vybraných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx podle §58 xxxx. 4 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a xxxxxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x souladu se xxxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Doprava minerálních xxxxx xxxxxxxx podle §59 odst. 5 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx dosavadních předpisů.

7. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2710 19 25, které xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx označkovány xxxxx xxxxx páté xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nahlíží xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

8. U xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x od pověřeného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 95/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2011

Čl. XX

Xxxxx zákon xxx oznámen v xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 98/34/ES xx xxx 22. xxxxxx 1998 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx 98/48/ES.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 407/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §23 zákona x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §23 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx podle §49 odst. 1 xxxx 3 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxx minerální xxxxx xxxxxxx k mineralogickým xxxxxxxx a v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2013; následujícím xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx daň xxxxxxx a xxxxxxxx.

3. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxx xxxx 2, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a to xx 5 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx osoba podá xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxx změnu xxx xxxxxxxx povolení xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 x 3811 90 00, xx které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx podle §59 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 8 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dne xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx za provozovatele xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx těchto xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx vydaná xxxxx §60a xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vydaná xxxxx §60a xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 407/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

Čl. XIII

Přechodné ustanovení

Osoba, xxxxx nakoupila xxxx xxxx vyrobila, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti této xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx části, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxx §57 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx této části, xxxxxxx xx 25. xxxxxxxx 2014.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 500/2012 Sb. x účinností xx 1.1.2014

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx skutečnosti, xxxxxx, vztahy, subjekty, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx soukromého xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Senátu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, které xxxx xxx svou xxxxxxx x xxxxxx nejbližší.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. s účinností xx 1.1.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx na xxxxxxx xxxx podle §57 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxx v §45 xxxx. 1 xxxx. x), §45 odst. 2 písm. x) x j) xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2014.

2. Pro xxxxxxxxxx balení xxxxxxx xxxxxx x přímé xxxxxxxx x tabákovými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx předcházejícím sazbě xxxx xxxxx zákona x. 353/2003 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxxx §118c xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxx část xxxxxx byla xxxxxxxx x souladu se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 98/34/ES xx dne 22. xxxxxx 1998 x xxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a předpisů xxx xxxxxx informační xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Čl. III

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx složením xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Sb., ve xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx

x) do 60 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z minerálních xxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx

x) xx 15 xxx ode dne xxxxxx

1. účinnosti tohoto xxxxxx xxxxx správci xxxx návrh na xxxxx xxxxxxx zajištění xxxx podle §21 xxxx. 1 zákona x. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, x

2. xxxxxx moci xxxxxxxxxx o změně xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x souladu x xxxxx rozhodnutím.

2. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx daňového xxxxxx vydané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x bodem 1, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxxxxx x souladu s xxxxx 1, xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx 1, pozbývá xxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx minerálních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §59 xxxx. 8 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx považuje xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx olejů podle xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, po xxxx 6 měsíců. Xxxxxxx-xx x této xxxx xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx v §59 xxxx. 8 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

4. Správce xxxx x xxxxxx xx xxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx xx 60 dní xxx xxx zahájení xxxxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxx xxxxx odvolání xx 10 dní xxx xxx jeho xxxxxxxx; xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxxxxx účinek.

5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x tím, xx se xxxx xxxxxx posuzují xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxx xxxxxx povolení xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, musí xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 5 xxxxxxx xx 6 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, kterým bylo xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ukončeno, xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx navrhovatele, xxx doplnil údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

8. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx řízení xxxxx xxxx 7 xxxx xxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx, xxxxx xx osobou xxxxxxxxxxx se zvláštním xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xx xx dobu 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx olejem xxxxx bodu 9 xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, považuje xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení.

11. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx bodu 10 zamítnuta, xxxxxxxx xx osoba xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx minerálními xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx osobu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oleji, jejíž xxxxxxxxxx xxxx zrušena.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené v §59 xxxx. 8 xxxx. x), x) xxxx c) xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tuto xxxxx xxxx správce daně xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx olejů ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prodloužit xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2016.

2. Xxxxxxx-xx xx lhůtě xxxxxxxxx x xxxx 1 xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x §59 xxxx. 8 xxxx. x), b) xxxx x) zákona č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx §59 xxxx. 12, 14 xxxx 15 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zaniká.

3. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx surový xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se xxxxxxxx xx osobu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xx dobu 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx surový xxxxx xxxxx xxxx 3 do 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx osoba xxxxxxxxxx surový tabák xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxx skladující xxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2015, x xxxxxxxx bodu 1, xxxxx xxxxxx účinnosti 30.6.2015

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x pro xxxxx a xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §45 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx daně xx xxxxxx dalšího prodeje, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nejdéle xx 30. xxxxxx 2016, xxxxx provede inventuru xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 5 dní xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx 30. xxxxxx 2016 xxxxxx být xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx odděleně xxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §57 odst. 3 xxxx. b) xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 písm. x), §45 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxxxxxxxxx od 1. xxxxx 2016.

2. Xxx xxxxx xx vrácení xxxx osobě podnikající xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §57 odst. 3 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. července 2017, xxxxx vznikl xxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2017, jakož x xxxxx a xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, xx použije zákon x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2017.

3. Xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prvovýrobu xxxxx §57 xxxx. 3 zákona č. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx 1. xxxxx 2019, který vznikl xxxxx xxxx 1. xxxxx 2019, xxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 2019.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 453/2016 Xx. s účinností xx 1.3.2017

§54

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Řízení x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx zákona x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxx §133 odst. 5 xxxxxx č. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit příležitostný xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§54 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 65/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 31.5.2017

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx olejů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro provádění xxxxxxxxxxx v xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2019, xx použije §57 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2019.

2. Pro xxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx hospodaření x xxxx, xxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2019 do xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxx §57 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxxx §57 odst. 22 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx daňové povinnosti xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2022.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 4/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2019

Čl. VIII

Tato část xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/1535 xx dne 9. xxxx 2015 x xxxxxxx při poskytování xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. VIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.3.2019

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x spotřebních xxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzoru a xxxx výrobky uvádět xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx daňovém xxxxx České xxxxxxxxx xxx xx dobu 6 měsíců xxx xxx, xxx se xxxxxxxx upravující tabákové xxxxxxx vydaná xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, začne xxxxxxxx xx xxxxxxxx nálepky xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx výrobky xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, doutníků, xxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx.

4. Značit xxxxxxxxxx xxxxxx cigaret xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx xx xxxxxxx xxxxx České republiky xxx xx xxxx 4 xxxxxx ode xxx, xxx xx xxxxxxxx upravující tabákové xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, začne xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, cigarillos x xxxxxx ke xxxxxxx.

5. Zahřívané tabákové xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx zdaněné x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx tabákové xxxxxxx vyrobené, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx území Xxxxx republiky xxxxxx xxx po xxxx 6 týdnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx; dnem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx bez tabákové xxxxxxx do volného xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

7. Se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nálepky xxxxx bodů 5 x 6 xxx xxxxxxxx xx xxxx 7 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx tabákové xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

8. Osoba, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx zahřívaný xxxxxxxx xxxxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxx xx držitele xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx skladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxx xxx opakované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx po xxxx 1 měsíce xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

9. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx 8 xx 1 měsíce xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tabákových xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tabákových xxxxxxx, považuje xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxx povolení pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, a xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pravomocného xxxxxxxx xxxxxx o návrhu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x změnu xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §70 xxxx. 1 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxx líh, x něhož povinnost xxx přiznat x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx započatém xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §104 xxxx. 1 a §130c xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx pro

a) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx tabákové xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxx xxx přiznat a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2019 xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx x xxxx 2019 xxxx nejpozději v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxx piva xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx §86 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx uchovává po xxxx 3 xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxx xx xxxx 10 xxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, ve kterém xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vznikne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 35 xxx ode xxx, xx xxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx vybrané xxxxxxx, povinnost změnit xxxxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx

x) zvýšit xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 40 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx 10 xxx xxx xxx

1. xxxxxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 9 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxx daně xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §21 odst. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a

2. xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx zajištění xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo povolení xxx opakované přijímání xxxxxxxxx xxxxxxx vydaná xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x bodem 4 xxxx. b) bodem 1, se xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na změnu xxxxx xxxx 4 xxxx. x) xxxx 1 považují xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Správce xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx bodu 4 písm. b) xxxx 1 xxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx do 10 xxx xxx dne xxxx doručení; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxx daně poskytnuté xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx zahájené přede xxxx, xx kterého xx xxxxx zákon xxxxxxx na xxxx xxxxxxx výrobky, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 364/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2020

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx, xxxxx xx 31. března 2020 xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx přiznání podle §57 xxxx. 19 xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx, x nějž xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 31. března 2020, xxxx tento xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx přiznání podaném xx xxxxx od 1. dubna 2020 xx 5 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx správce xxxx, xxxxx bylo vydáno xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení x důvodu uplynutí xxxxx pro podání xxxxxxxx xxxxxxxx podle §57 xxxx. 19 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx podáním xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx 1. xxxxx 2020 xx 5 dnů xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx období xxxxx xxxx 1, se xxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 229/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 7.5.2020

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxx započal xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §57 odst. 21 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §104 xxxx. 1 a §130c xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI bodů 4 a 7, xx xxxxxxxxx pro

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobky, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti čl. XXXI bodů 4 x 7,

x) xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 4 x 7.

2. Xxxxxxxxxx §104 xxxx. 1 x §130c xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI bodů 5 x 8, xx xxxxxxxxx pro

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tabákové xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 5 x 8,

x) xxxxxx xxxxx, x něhož xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx čl. XXXI bodů 5 a 8.

3. Xxxxxxxxxx §104 odst. 1 x §130c xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx čl. XXXI bodů 6 x 9, xx xxxxxxxxx pro

a) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobky, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx čl. XXXI bodů 6 x 9,

x) xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vznikla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 6 x 9.

4. Xxx xxxxx sazby xxxxxxxxx daně xxxxx §104 xxxx. 1 x §130c odst. 1 xxxxxx x. 353/2003 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti čl. XXXI xxxx 4 x 7, činí xxxxx podle

a) §118a xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4 xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 4 x 7,

x) §118b xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4 xxxxx před xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx dopravu xxxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti čl. XXXI xxxx 4 a 7 se považuje xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 4 x 7.

6. Zajištění xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx zahájenou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI bodů 5 x 8 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx poskytnuté x xxxxxxx xx zákonem x. 353/2003 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 5 x 8.

7. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx podmíněného osvobození xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 6 a 9 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 6 a 9.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x tabákovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti čl. XXXI xxxx 7, xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx pátého xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx měsíci, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxx 7.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x přímé xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 8, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxx xxx pátého kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, x němž xxxxx účinnosti čl. XXXI xxx 8.

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx určené k xxxxx spotřebě xxxxxxxxx xx xxxxxx dalšího xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 9, nelze xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx posledního dne xxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxx 9.

11. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx 8 xx 10 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx tabákový xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xx jednotkové balení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podle zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 7, xx xxxxxxx §122a zákona x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 7, xxxxxxx x tím, xx xxxxx xxxxx

x) §122a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 7, xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) §122a xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx podle §122a xxxx. 2 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti čl. XXXI xxxx 7, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, po xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

13. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx x tabákovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 8, se xxxxxxx §122a xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI bodu 7, xxxxxxx s tím, xx lhůta xxxxx

x) §122a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 7, xxxxx xxxx, xx xxxxx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) §122a odst. 1 písm. x) x xxxx xxxxx §122a odst. 2 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti čl. XXXI xxxx 7, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

14. Xx jednotkové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx s tabákovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 9, se xxxxxxx §122a xxxxxx č. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI bodu 7, xxxxxxx s xxx, xx xxxxx xxxxx

x) §122a odst. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 7, xxxxx dnem, xx jehož uplynutí xxxxx skladovat ani xxxxxxxx xxxxxx jednotkové xxxxxx,

x) §122a odst. 1 xxxx. x) x doba xxxxx §122a xxxx. 2 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 7, xxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx, po xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

15. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x pro xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zákon x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

16. Xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx olejů xxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx použije §57 odst. 6 xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx, u xxxxx xxxxx, xxx xxxxx na vrácení xxxx vznikl, xxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §45 xxxx. 2 xxxx. j)

1. xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx §48 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx

2. vyrobila x xxxxxx do xxxxxxx daňového oběhu xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x

x) nakoupené nebo xxxxxxxx minerální xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §45 xxxx. 2 xxxx. j) xxxxxxx xxx zemědělskou xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx do 31. xxxxxxxx 2021.

Xx. XXXII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 609/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021 x výjimkou xxxx 1, 5, 8, 11 a 12, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.2.2021, bodů 2, 6, 9 x 13, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2022 x xxxx 3, 7, 10 x 14, které nabývají xxxxxxxxx 1.1.2023

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x spotřebních xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i pro xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxxx xxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I bodů 2, 4 xx 10, 12 x 14 xx 17, xxxxx i pro xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx použije zákon x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx čl. I xxxx 2, 4 xx 10, 12 a 14 xx 17.

3. Xxx xxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxxx xxxx xx zdaňovací období xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 23, xxxxx i xxx práva x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti čl. I xxxx 23.

4. Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 93/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 27.4.2022 x výjimkou xxxx 2, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2022, a xxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2031

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Pro xxxxxx xxxxxxxxxx x daně x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 2, 4 x 6, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx související xx xxxxxxx zákon x. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx čl. I xxxx 2, 4 x 6.

3. Xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx užívajícím xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx se xxxxxxx §57 xxxx. 6 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, na xx část xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx vznikl, xxxxxxx, že minerální xxxxx podle §45 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §45 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 353/2003 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx daň ve xxxx podle §48 xxxx. 1 xxxx 15 zákona č. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx x uvedla xx volného xxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Při vracení xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxx oleje pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx se xxxxxxx §57 xxxx. 6 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xx xxxx nároku xx vrácení xxxx, x xxxxx xxxxx, xxx xxxxx na xxxxxxx daně vznikl, xxxxxxxxx xxxxx podle §45 xxxx. 1 xxxx. b) nebo §45 xxxx. 2 xxxx. j) xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxx obsahující xxx xx xxxx xxxxx §48 odst. 1 xxxx 15 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx

x) vyrobila a xxxxxx xx volného xxxxxxxx oběhu xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 2, 4 x 6.

5. Xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx zemědělskou xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx §57 xxxx. 6 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx čl. I xxxx 2, 4 x 6, na tu xxxx nároku xx xxxxxxx xxxx, u xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx §45 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nakoupila xx cenu xxxxxxxxxx xxx ve xxxx xxxxx §48 xxxx. 1 xxxx 15 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti čl. I xxxx 2, 4 x 6, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti čl. I xxxx 2, 4 x 6.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 131/2022 Xx. x účinností od 1.6.2022 x výjimkou xxxx 2 x 5, které xxxxxxxx 1.10.2022

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx zdaňovací období xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související xx xxxxxxx zákon x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxxxxxxx podle §27ab xxxx. 4 xxxx 5 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xx 13. xxxxx 2024 činěno xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému.

3. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x spotřebních xxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 19, 20, 125 a 132 xx 135 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 19, 20, 125 x 132 xx 135.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 19 x 125, se pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx dopravu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti čl. I xxxx 19 x 125. Toto xxxxx xxx xxx xxxxx dopravy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx volném xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx státy, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, lze xx 31. xxxxxxxx 2023 použít §29 xx 31 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 20 x 132 až 135, se pro xxxxx xxxxxx čísla xxx účely xxxxxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 20 a 132 xx 135. Xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx zasílání xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zasílání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33a xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Správce daně xxxxx xxxxxxxxxx xx 9 xxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedených xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §60a xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxx xxxx povolení xxxxx §60a xxxx. 1 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xxxxx §60c odst. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx splněnou.

10. Xxx xxxxx xxx xxxxxxxx ukončení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §60c xxxx. 2 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, započne xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 179/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 13.2.2023 s xxxxxxxx bodů 3, 4 x 6, xxxxx nabývají účinnosti 1.11.2022

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx vzniklé x xxxxxxxxxxx olejů, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Pro xxxxxx xxxxxxxxxx x daně x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx u minerálních xxxxx, které byly xxxxxxx do volného xxxxxxxx oběhu přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I bodů 2, 4 a 6, xxxxx x pro xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx čl. I xxxx 2, 4 x 6.

3. Xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx užívajícím xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx prvovýrobu xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx §57 odst. 6 xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx vznikl, xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 písm. x) nebo §45 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx cenu xxxxxxxxxx xxx ve xxxx xxxxx §48 xxxx. 1 xxxx 15 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx osobám užívajícím xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx prvovýrobu nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx §57 xxxx. 6 zákona x. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, na xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně, x xxxxx xxxxx, xxx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx podle §45 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx §45 odst. 2 xxxx. x) zákona x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx za xxxx obsahující daň xx xxxx podle §48 odst. 1 xxxx 15 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx do volného xxxxxxxx oběhu xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxx předcházejícího dni xxxxxx účinnosti čl. I xxxx 2, 4 x 6.

5. Při xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx olejů osobám xxxxxxxxxx xxxx oleje xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx použije §57 xxxx. 6 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 2, 4 a 6, xx xx xxxx nároku na xxxxxxx xxxx, u xxxxx xxxxx, jíž xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 odst. 1 písm. x) xxxx §45 xxxx. 2 xxxx. j) xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů,

a) xxxxxxxxx xx xxxx obsahující xxx ve xxxx xxxxx §48 odst. 1 xxxx 15 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 2, 4 x 6, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti čl. I xxxx 2, 4 x 6.

Xx. II xxxxxx právním předpisem x. 286/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2022 s xxxxxxxx xxxx 2 x 5, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024

Informace

Právní xxxxxxx x. 353/2003 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2004, x xxxxxxxx ustanovení §4 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxx. x) x x) x xxxx. 2, §13 x xxxxxxxx xxxx. 2 xxxx. x), §20 s xxxxxxxx xxxx. 2 xxxx. x) a x), §21, 117, 136, 138 x 140, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 24.10.2003; x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) x d) x xxxx. 2, §3 xxxx. b), x) x m), §4 xxxx. 1 písm. x) x x), §7 xxxx. 2, §8 xxxx. 2, §9 xxxx. 3 xxxx. x) a x), §11 xxxx. 1 xxxx. x), §13 odst. 2 xxxx. h), §14 xxxx. 2, 3 x 5, §20 xxxx. 2 písm. x) x x), §22, 23, 25, §26 odst. 11, §27, §28 xxxx. 5, 6 a 9, §29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, §49 xxxx. 8, 9, 10 x 11, §103 xxxx. 2, §104 xxxx. 2, §107 xxxx. 2 x 4, §109, §114 xxxx. 2 x 6, §118 xxxx. 2, 8 x 13, §119 xxxx. 5, §122 xxxx. 4 x §126 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení ČR x EU (1.5.2004). Xxxxxxxxxx §3 písm. x) a l), §7 xxxx. 1, §8 odst. 1, §11 xxxx. 1 xxxx. x), §13 xxxx. 2 písm. x), §20 odst. 2 xxxx. f) x x), §26 xxxx. 10, §35, §49 xxxx. 5, 6 x 7, §104 xxxx. 1, §107 xxxx. 1 x 3, §114 xxxx. 1 a 5, §118 xxxx. 1, 7 a 12, §119 xxxx. 4 a §126 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx o přistoupení XX x EU (1.5.2004).

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

479/2003 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2004 x xxxxxxxx §136, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 31.12.2003

237/2004 Xx., xxxxxx se x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opatření x xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Sb., x xxxxx č. 338/92 Xx., x dani x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila v xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

238/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákonu, xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx některá xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/92 Sb., x xxxx x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 1.4.2004 x vrácenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 9.4.2004

x xxxxxxxxx od 8.5.2004

313/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx XX xx rok 2004 x x xxxxx zákona č. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 479/2003 Xx.

x účinností xx 27.5.2004

558/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 229/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 110/97 Xx., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.11.2004

693/2004 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

179/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 30.4.2005

217/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 265/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2005, x xxxxxxxx §33, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2005, §104 xxxx. 2, který xxxxxx účinnosti 1.4.2006, §45, 48 x 54, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007, a §104 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx 31.3.2006

373/2005 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 353/2003 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 130/2005

377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

379/2005 Xx., x opatřeních x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tabákovými xxxxxxx, alkoholem a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

545/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

310/2006 Xx., x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx využitelnými x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx s bezpečnostním xxxxxxxxxx)

x účinností xx 1.7.2006

575/2006 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2007 x xxxxxxxx §104 xxxx. 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.3.2007 x §48 odst. 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2012, 1.1.2015, 1.1.2018 a 1.1.2020

43/2007 Xx., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx č. 353/2003 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 20/2007

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

270/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 337/92 Xx., o xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.10.2007

296/2007 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

37/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 86/2002 Xx., o xxxxxxx ovzduší x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x ochraně xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 61/97 Xx., x xxxx a x změně x xxxxxxxx zákona x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxx XXX x. 587/92 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x lihu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 1.3.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX ze xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx částí zákona x. 261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, x na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

124/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 269/94 Xx., x Rejstříku xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2008