Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2022 do 30.06.2023.


Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

49/97 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

Zřízení Úřadu pro civilní letectví §3

ČÁST II. Letecký rejstřík, způsobilost výrobků, letadlových částí a zařízení k použití v civilním letectví

HLAVA I. Letecký rejstřík

Letecký rejstřík §4 §5 §5a §5b §6 §6a §6b

HLAVA II. Schválení typu výrobku, způsobilosti letadla k létání a způsobilosti letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

Schválení typu výrobku §7

Způsobilost letadla §8

Způsobilost individuálně vyrobeného výrobku §9

Kontroly letové způsobilosti §10

Provoz zahraničního letadla §11 §12 §12a §13 §14

Zkušební létání §15

Letadlové části a zařízení a letecká pozemní zařízení §16 §17

HLAVA III. Správa letadlových adres §17a §17b §17c §17d

ČÁST III. Letecký personál

HLAVA I. Obecná ustanovení o leteckém personálu §18

Průkaz způsobilosti leteckého personálu §19 §19a

Odborná způsobilost leteckého personálu §20 §21

Zdravotní způsobilost leteckého personálu §22

HLAVA II. Pravidla pro službu a odpočinek členů posádek letadel §22a §22b §22c

HLAVA III. Vojenský letecký personál §22d §22e §22f §22g §22h §22i §22j §22k §22l §22m §23

ČÁST IV. Letiště a letecké stavby

HLAVA I. Druhy letišť §24 §25

HLAVA II. Provozování letiště

Evidence letišť §25a

Povinnosti vlastníka letiště §25b

Provozování letiště §26 §27

Bezúhonnost §28 §29

Žádost o povolení provozovat letiště §30

Věcné břemeno provozování letiště §30a §31 §32 §33 §34

Provozní způsobilost letiště §34a §34b §34c §34d

HLAVA III. Plochy určené ke vzletům a přistáním a letecké stavby

Plochy určené k vzletům a přistáním §35

Letecká stavba §36

HLAVA IV. Ochranná pásma

Ochranná pásma §37 §38 §39 §40 §41 §42

HLAVA V. Provozní omezení ke snížení hluku na letišti §42a §42b §42c

HLAVA VI. Cena za užívání letiště §42d §42e §42f §42g §42h §42i

HLAVA VII. §43

ČÁST V. Užívání vzdušného prostoru České republiky a letecké služby

HLAVA I. Užívání vzdušného prostoru České republiky §44 §44a §44b §44c

HLAVA II. Letecké služby

Díl 1. Letecké služby §45

Díl 2. Letové provozní služby §46 §47 §48

Díl 3. Letecká telekomunikační služba, letecká meteorologická služba, letecká informační služba, služba při předletové přípravě a monitorování letu, letecká služba pátrání a záchrany a služba tvorby letových postupů §49

Díl 4. Letové navigační služby §49a

Odepření poskytování letových navigačních služeb §49aa

Díl 5. Služby při odbavovacím procesu na veřejném letišti §49b

Podmínky pro udělení souhlasu §49c

Bezúhonnost §49d §49e

Opatření k regulaci odbavovacích služeb z důvodu zajištění bezpečnosti §49f

Opatření k regulaci odbavovacích služeb z důvodu provozního přetížení letiště §49g §49h

Výbor dopravců §49i

Výbor leteckých dopravců §49j

Souhlas §49k

Změna údajů §49l

Odnětí souhlasu §49m

Přístup k letištním zařízením §49n

Vedení účtů §49o

HLAVA III. Létání vojenských, policejních a celních letadel §50

Letecké služby pro vojenské účely §51

Databáze údajů o terénu a překážkách §51a

Létání letadel bez pilota §52

Povinné opuštění vzdušného prostoru §53

Velitel letadla §54

HLAVA IV. Zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů a hlášení událostí

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod §55

Činnost Ústavu §55a

Zjišťování příčin jiných než vážných incidentů §55b

Pověření §55c §55d §55e

ČÁST VI. Letecké činnosti

HLAVA I. Obchodní letecká doprava §56 §57 §58

Bezúhonnost §59

Odborná způsobilost §60 §61 §62

Změna licence §63

Omezení obchodní letecké dopravy §64

Odejmutí licence §65 §66

Osvědčení leteckého provozovatele §67

Povinnosti tuzemského leteckého dopravce §68

Předávání údajů o cestujících §69

Předávání údajů jmenné evidence cestujících §69a

Mezinárodní obchodní letecká doprava §70

Udělení přepravního práva §70a §70b §70c §70d

Odnětí přepravního práva §70e

Obchodní letecká doprava leteckého dopravce jiného členského státu §70f

Pravidelná obchodní letecká doprava leteckého dopravce ze třetí země §71 §71a

Oznamovací povinnost leteckého dopravce ze třetí země §71b

Nepravidelná obchodní letecká doprava leteckého dopravce ze třetí země §71c §71d

Zvláštní ustanovení o řízeních ve věcech obchodní letecké dopravy §72

HLAVA II. Letecké práce a další letecké činnosti

Letecké práce §73 §74 §74a

Letecké činnosti pro potřeby státu §75

Letecké činnosti pro vlastní potřebu §76

Rekreační a sportovní létání §77

Letecké veřejné vystoupení §78

HLAVA III. Povinnosti provozovatelů leteckých činností a uživatelů letadel §79 §80

ČÁST VII. Sportovní létající zařízení §81

Správa sportovních létajících zařízení §82 §83 §84 §84a

Rejstřík sportovních létajících zařízení §84b

Piloti a osoby ve výcviku §84c

Plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení §84d

ČÁST VIII. Ochrana civilního letectví před protiprávními činy

HLAVA I. Obecná ustanovení o ochraně civilního letectví před protiprávními činy

Přílušný orgán §85

Národní programy §85a

Obecná povinnost k ochraně civilního letectví před protiprávními činy §85b

Příkazy k zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy §85c

Obecné ustanovení o detekční kontrole osob §85d

HLAVA II. Spolehlivost

Ověření spolehlivosti §85e

Bezúhonnost a důvěryhodnost §85f

Ověření totožnosti a bezúhonnosti §85g

Posouzení důvěryhodnosti §85h §85i

Doklad o spolehlivosti §85j

Přezkum spolehlivosti §85k

Soudní přezkum §85l

HLAVA III. Ochrana letišť, letadel, cestujících a zavazedel

Bezpečnostní program letiště §85m

Povinnosti provozovatele letiště §85n

Informace o bezpečnostní prohlídce letadla §85o

Detekční kontrola cestujících, kabinových zavazadel a zapsaných zavazadel §85p

Následná ochrana cestujících, kabinových zavazadel a zapsaných zavazadel §85q

Bezpečnostní program poskytovatele letových provozních služeb §85r

HLAVA IV. Ochrana nákladu, poštovních zásilek a věcí leteckého dopravce

Osoba provádějící bezpečnostní kontrolu v souvislosti s nákladem a poštovními zásilkami namísto schváleného agenta §85s

Rejstřík osob oprávněných provádět bezpečnostní kontrolu v souvislosti s nákladem a poštovními zásilkami namísto schváleného agenta §85t

Detekční kontrola a následná ochrana věcí leteckého dopravce §85u

HLAVA V. Odborné požadavky

Přijímání do zaměstnání §85v

Odborná příprava §85w

Uskutečňování odborné přípravy §85x

Absolvování odborné přípravy §85y

Odborný výcvik psovodů a psů určených k odhalování výbušnin §85z

HLAVA VI. Prostředky sloužící k ochraně civilního letectví před protiprávními činy

Užívání prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy §86

Psi určení k odhalování výbušnin §86a

Odlišný způsob provádění detekční kontroly §86b

HLAVA VII. Základní, zvláštní a mimořádná opatření

Oznamovací povinnost §86c

Základní opatření §86d

Zvláštní opatření §86e

Mimořádná opatření §86f

ČÁST IX. Státní správa a přestupky v civilním letectví

HLAVA I. Státní správa §87 §88 §89 §89a

HLAVA II. Státní dozor §90 §91 §91a §91b §91c

HLAVA III. Přestupky

Díl 1 Přestupky fyzických osob §92

Přestupky na úseku zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy §92a

Díl 2 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §93

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy §93a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku užívání vzdušného prostoru §93b

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku ochrany práv cestujících v rámci provozování obchodní letecké dopravy §93c

Díl 3 Společná ustanovení k přestupkům §94 §94a

ČÁST X. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §95 §96 §97 §98 §98a §99 §99a

Přechodná ustanovení §100

Závěrečná ustanovení §101 §102 §103

ČÁST XI. Změna a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (Živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů §104

ČÁST XII. Účinnost zákona §105

č. 258/2002 Sb. - Čl. II

č. 225/2006 Sb. - Čl. II

č. 301/2009 Sb. - Čl. II

č. 137/2011 Sb. - Čl. II

č. 127/2014 Sb. - Čl. II

č. 319/2016 Sb. - Čl. IX

č. 261/2017 Sb. - Čl. II

INFORMACE

XXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tento zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 22), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx 23) x upravuje ve xxxxxx xxxxxxxxx letectví

a) xxxxxxxx stavby x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, provozování x xxxxxxxxxxx způsobilosti letišť,

c) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx leteckého xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx sportovního xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Tento xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx leteckého xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, užívání xxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytování xxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx leteckých xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, xxxxx x letecké xxxxxxxx xxxxxxxxxxx letadly xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx účely x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx letišť x poskytování xxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Letadlem xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vůči zemskému xxxxxxx. Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx letadlo xxxxx letadla, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost xxxxxxxxxxx 25 kg.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") xx xx smyslu xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx x zařízeními se xxxxxx xxxxxxxx přístroj, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, aparatura, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vybavení, xxxxx je využíváno xxxx určeno x xxxxxxx xxx provozu xxxx xxxxxx letadla xx xxxx x xx vestavěné v xxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx vrtule.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx nad xxxxxx Xxxxx republiky xx výšky, xxxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxxx provoz.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx letadlem xx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxx dopravcem xx rozumí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravu na xxxxxxx licence xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vydané xxxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederace.

(13) Xxxxxxxx dopravcem xx xxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx konfederací.

(14) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxx než 3 xxxx x xxxxxxx 2 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(15) Xxxxxxx evidencí cestujících xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cestujících xxxxxxxxxx x rezervačním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx systému odletů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přihlášení cestujících x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx jménem xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx.

§3

Zřízení Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx správní Úřad xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx (xxxx xxx "Xxxx") pro výkon xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx letectví. Xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxx Xxxxx je xxxxxxx, xxxxx výběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx řídí zákonem x státní xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx letectví (dále xxx "Agentura") na xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 24). Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxx upraveny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx Xxxx činnosti pro Xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxxx účet x xxxx xxxxxxxx účtování xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxx oprávněn xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx technických xxxxxxxx x financování xxxxxxx xxxxxx nezbytných xxx xxxxx činností xxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu. Xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx 25) do 6 xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx plní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 26).

(6) Xxxx xxxx svým rozhodnutím xxxxxxx xxxxxxx úkolů x oblasti xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx systémů Evropské xxxx řízení letového xxxxxxx právnickou xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie 27). Xxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx 27).

(7) Xxxx xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, zrušení xxxx významného zpoždění xxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx 28) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx povinností.

(8) Xxxx dohlíží xx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 61),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 62).

(9) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 8 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxxxxx cestovní kanceláře xxxx provozovatele xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad.

(10) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx a xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxx závazku xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, Úřad xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx její změny xxxxx xxxxxx x xxxxxx službě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxxx xx navržená organizační xxxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xx skončení služebního xxxxxx.

(11) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zralosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 82).

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, LETADLOVÝCH XXXXX A XXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXX LETECTVÍ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXXXX

§4

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx osoba x xxxxxxx pobytem nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxx rejstřík je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a požadovat xx Xxxxx xxxx xxxx xxxxx zapsaných xxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx rejstříku xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zapisují xxxx xxxxx x xxxxxxx:

x) xxxxx o xxxx xxxxxxxxx, a xx

1. jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, nebo

2. xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx a identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu,

b) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, x to

1. jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx narození, xxx-xx x fyzickou xxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxxx osobu,

c) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx x výrobní číslo xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x letadlu, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, náhradním xxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) letadlová xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) datum xxxxxx x xxxxxx x leteckého xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, stanoví-li xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.

(3) Do xxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxx letadlo, xxxxx není zapsáno x leteckém rejstříku xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předběžně před xxxxxxx letadla xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pozbývá xxxxxxxxx uplynutím 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx leteckého xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vydá xxxxxxxxx x zápisu xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx.

§5

(1) Xxxxxx o xxxxxxx letadla do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x doklady, které xx xxxxx x xxxxxxx přiložit, stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§5x

(1) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x letadlu podává xxxxxxxx letadla xxxxx xx zástavním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxx, které xx nutné x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Úřad xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x tom žadatele x zástavce.

(4) Smluvní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx došlých xxxxxxx. Xxxxxxx zástavní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx práva vzniklá xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx leteckého xxxxxxxxx, nemůže xxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx, xx xxxxx neodpovídá skutečnosti.

§5x

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx práva k xxxxxxx zapsanému do xxxxxxxxx rejstříku nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku.

(2) X xxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx věřitel, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx rejstříku, je xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx uspokojení x xxxxxxx letadla xxxx xxxxx zástavním xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zapsáno xxxxx, xxxxx x věřitelem, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 146/2000 Sb. x účinností xx 12.6.2000

§6

(1) Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxx x leteckém xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, jichž xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx změny údajů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a jedná-li xx o právnickou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, pokud xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x zapsání xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Výmaz xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podnětu, xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vlastníkem xxxxxxx, xxx výmaz zápisu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxx výmaz xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, že s xxxxxxx vyslovili souhlas xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx letadla, x xxxxxxxxx.

§6a

Výmaz xxxxxx zástavního xxxxx x letadlu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx provede Xxxx xx žádost zástavního xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zástavního práva. X provedeném výmazu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, není-li xxxxxxxx vlastníkem letadla, x zástavního věřitele.

§6a xxxxxx právním předpisem x. 146/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 12.6.2000

§6x

(1) Xx vznik xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a na xxxxx xxxxxx xxxx xx leteckého rejstříku, xxxxx i na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx ustanovení §5a x 6a xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx leteckých xxxxxx x xxxxxx, náhradních xxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxxxx částí a xxxxxxxx, na kterých xxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxx x leteckém xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) umístění ve xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx náhradních dílů,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s uvedením xxxxx, obchodní firmy xxxx názvu zástavního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x němž xx zástavní právo xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX, ZPŮSOBILOSTI XXXXXXX X XXXXXX X XXXXXXXXXXXX LETADLOVÝCH XXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, která xxxxxxx právní xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx typu xxxxxxx je pouze xxxxxxx.

(2) Úřad pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx od doručení xxxxxxx

x) po vyjádření xxxxxxxx předpisy xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx základna"), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, do xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx typu xxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx požadovat předložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx typu.

(4) Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx základě výsledků xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výrobku x požadavky xxxxxxxxxxx xx bezpečnost xxxxxxx x ekologii provozu xxxxxxx předpisovou základnou (xxxx xxx "xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx"), které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx svůj xxxxxx x Xxxxx. Úřad xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vlastností xxxxxxx právnickou xxxxx.

(5) Xxxx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx od xxxxxxxx řízení; xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx výrobku xx schváleným xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx výrobku, xxxxxxx, xxxxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxx letadla k xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx") xxxxxxxxx Xxxx xx základě xxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx prokáže právní xxxxx, xxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

X schválení xxxxxx způsobilosti xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx schválení xxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadem xx shoda letadla xx schváleným xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx způsobilosti. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxx na xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx.

(3) Prováděcí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx konstrukce, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

§9

Způsobilost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

X schválení xxxxxx xxxxxxxxxxxx individuálně vyrobeného xxxxxxx rozhoduje Xxxx xx základě žádosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx zájem xx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxx Úřad osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx předpisem na xxxxxxxxxx výrobku x xxxxxxxx provozu letadla.

§10

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx u Xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobu.

(2) Zjistí-li Xxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx doby xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx zjištění xxxxxx xxxxxx nezpůsobilosti letadla xxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx letadla x xxxxxx osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Rozsah x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx letadla

Letadlo, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státu, jehož xxxxxxxxxxxxxx xx fyzická xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx typ xxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx státem x xxxx-xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx řádu, nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx 24), xxxxxxxxx x schválení xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx státem Xxxx xx platné.

§12

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx provozovat xxxxxxx,

x) které nemá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx uznáno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx státem xx xxxxxx Xxxxxx,

x) xxx které nebylo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného státu,

c) xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx způsobilost xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přistavení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx způsobilosti podle xxxxxxxxx stanoveného x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx žádost výrobci xxxxxxx jednou xx xxxxxxxxxx xxx seznam xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxx,

x) xxx po xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pojistné,

e) xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx.

§12x

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x zpracovává xxxxxxx xxx bezpečnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx") xxxxxxxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx x evidovaných v xxxxxxxx rejstříku xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) ze xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxx,

x) získané xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, letadlových xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §17,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx příčin xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx a právnických xxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx uloženém xx kontrole xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ploše xxxxxxx xxxxx §91a xxxx. 6,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovateli xxxxxxx nebo přijatých xxxxxxxxxxxxxx letadla, směřujících x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stavu letadla xxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxxx na odbavovací xxxxx letiště xxxxx §91a odst. 6,

x) x xxxxxxxxx zjištění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) o xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xx xxxxx území xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sídlo xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx právního xxxx 29), x xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vzletová hmotnost xx nižší než 5&xxxx;700 xx.

(4) Každý, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xx xx xxxxxx předat Úřadu. Xxxx stanoví k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům členských xxxxx Evropské xxxx x Agentuře. Jestliže xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx bezpečnosti létání, xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost o xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx stavu letadel xxxxxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vzájemné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx správními xxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 5 stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§13

(1) Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx potřeby Úřadu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x této xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxxx výrobku, posuzováním x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontrolou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx práce, kterými xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx prokazují vlastnosti xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx pro xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx individuálně xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) schválení letové xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemního xxxxxxxx xxx vývoji, xxxxxxxxxx, xxxxxx, zástavbě x xxxxxxx xxxx pro xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx, xxxxx xx x této xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem.

§14

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobu, která

a) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x ověřování xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x posuzování x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx, konstrukci, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxx písmene a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x obchodní xxxxxxxxx.

(2) Xxxx kontroluje, xxx xxxxxxxx právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxxx jí bylo xxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx xxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxx létání

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx, letadlo, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx změny účelu x xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxxxx létání xxx na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(2) Úřad xxxxx souhlas ke xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Letadlové xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prováděcím xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, jen pokud xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx x použití v xxxxxxxx letectví Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx žadatel.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx pozemních xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx letectví a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxx.

§17

(1) Vývoj, projektování, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, modifikace x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx částí x zařízení x xxxxxxxxx pozemních zařízení xxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provádět xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx, xxxxx má x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Úřadem xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 24) nebo uznané xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 30).

(2) Úřad xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx splňuje xxxx xxxxxxxxx:

x) xx technické xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, výrobě, instalaci, xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx výrobků, letadlových xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zajistí, xxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, výrobu, xxxxxxxxx, opravu, xxxxxxxx xxxx údržbu xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx a leteckých xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx vývoj, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, instalaci, xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx pozemních zařízení, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, výrobu, xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX LETADLOVÝCH XXXXX

§17x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§81) a dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") xxx xxxxxxx civilního x vojenského xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxxxx adres xxxxxxxxxxx Xxxxx republice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu 27). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozdělování letadlových xxxxx (xxxx xxx "xxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxx využívání takto xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx užívaných xxx xxxxxxxx xxxxx sestavuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Části plánu xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx letadla") sestavuje Xxxxxxxxxxxx dopravy x xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx určí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx civilních xxxxxxx, vojenských letadel, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, celních xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x kódovaných xxxxxxxx.

§17b

(1) Xxxx rozhoduje x přidělení letadlových xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx sportovního xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Podmínkou xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxx adresy xx volná kapacita xxxxxxxxxxx adres xxxxx xxxxx, přidělení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx sportovních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84x anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx přidělení xxxxxxxxx xxxxxx xxx kódované xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxx pouze xxxxx xxxxxxxxx adresa, x xx vždy xxx xxx xxxxx letadlo, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kódované zařízení.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx letadlové adresy xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx obrany xxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx §17b a 17c.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx adresy podle xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx oznámí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx Xxxxx. Pro přidělování x odnímání xxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxx xxxxx obdobně ustanovení xxxxxxxx 1 až 4 x §17c.

(6) Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx adresy x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

§17c

(1) Xxxxxxxxxxxx letadla, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jím xxxxxxxxxxx letadlových xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx letadla, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxx kódovaného xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx písemně xxxxxxx Xxxxx změnu xxxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku,

b) xxx xxxxxx sportovního xxxxxxxxxx xxxxxxxx z evidence xxxxx §84b, anebo

c) xxxxx již není xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

§17x

(1) Xxxx vede xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přidělených podle xxxxx. Xxxxx seznam Xxxx xxxx x xxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx podobě.

(2) Úřad xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy, xxxxx xxxxxxxx poskytováním xxxxxxxx provozních xxxxxx (§46) x xxxxx xxxxxxxx podle §82 xxxx. 1 vedením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Úřad xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx adres xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx zájem.

(4) Xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

XXXX TŘETÍ

LETECKÝ PERSONÁL

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX

§18

(1) Xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx personálem. Fyzické xxxxx, které xx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) výkonní xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilé x které mají xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vykonávat xxxxx, o xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx průkaz xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku; xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(5) Úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.

§19

Průkaz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx, xxxxx prokázal xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vykonávání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x nařídí ověření xxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x případě, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxx ho xxxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxx xxxxxxx. Podle xxxxxxxx ověření odborné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněn, xxxxxx nebo xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx personálu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vykonávat xxxxxxx, k níž xxx xxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx, pokud xx xx vědom xxxxxx xxxx takové xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§19x

§19x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§20

Odborná způsobilost leteckého xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx. xxxxx xxxxxx potřebnou kvalifikaci.

(2) Xxxxxxx o výkon xxxxxxxx xxxxx leteckého xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předepsanou xxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x souladu s xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx letového xxxxxxx 65) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x kategorizaci členů xxxxxxxxx xxxxxxxxx, potřebné xxxxxxxxxxx, rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx druhy odborné xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx provádění xxxxx x výcviku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§21

§21 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§22

Zdravotní xxxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx doložit, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx 63) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Úřadem,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pověřeného Xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí lékař xxxxxxxx Xxxxxx, pokud xxxxx zákon xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx lékařem lékař xx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx spojené x posouzením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx, x jakém xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx x po xxxxxxxxx způsobilosti k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona 64) jeho lékařů x xx dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 na základě xxxx xxxxxxx xxxxxxx x po xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 64).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovnělékařské xxxxxx x poskytovatele xxxxxx xxxxxx 63), xxxxx xxxxxx xxxx znalosti xxxxxxxxx lékařství.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx lékař u xxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxx leteckého xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xx následek xxxxx xxxx ztrátu xxxx xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx vydat xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx Úřadu.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx než tři xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti leteckého xxxxxxxxx, podrobnosti o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x posuzování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x prokazování xxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpis.

XXXXX II

PRAVIDLA XXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX

§22x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx letového xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx letu, xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxx odpočinku xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pásem, principy xxxxxx xxxxxx, principy xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx posádky x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx posádek xxxxxxx (xxxx xxx "bezpečnostní xxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx leteckých xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx určení xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx letové xxxxxx, doby letu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x zdvojené xxxxxxx x pravidla xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxx norma xxxxxxxxxxxxx").

(3) X schválení xxxxxxxxxxxx xxxxxx normy provozovatele, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, před xxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx leteckého dopravce xxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxx. Před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx letové xxxxx xxxxxxxxxxxxx prověří Xxxx xxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx dodržování. V xxxxxxx xxxxxxxx závažných xxxxxxxxxx vnitřního xxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxx tuzemského xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxx xxxxxx normy xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxx provozovatele. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx provozovatele Xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx povolení x provozování leteckých xxxxx.

(5) Xxxx xxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxx tuzemského xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx leteckých xxxxx xxxxxxx x bezpečnostní xxxxxx xxxxx provozovatele xxx xxxxxxxxxx xxx.

§22x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je povinen

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx letovou xxxxxx,

x) po dobu xxxxxxx 15 měsíců xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx služby, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx a jejích xxxxxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx,

x) xx 28 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 1 xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxx xxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§22c

(1) Člen xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx letovou xxxxx provozovatele,

b) xxxx xxxxxxx o xxx xxxxxxxx době služby, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx letu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x době odpočinku x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx leteckému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxx xxxxxx výkonem xxxxxx služby, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx posádky xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx dopravců nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxx, xx-xx si xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Velitel xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x prodloužení doby xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

HLAVA III

VOJENSKÝ LETECKÝ XXXXXXXX

§22x

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§22e

§22e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§22f

§22f xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§22x

§22x zrušen právním xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§22x

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§22i

§22i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§22x

§22x zrušen právním xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§22x

§22x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§22x

§22x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§22x

§22x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§23

Xxxxxxxxxx xxxx části xxxxxx se vztahují x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;§22a, 22b x 22c. Ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx Ministerstvo xxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

LETIŠTĚ X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX I

DRUHY XXXXXX

§24

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx

1. vnitrostátní, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x vybavená x xxxxxxxxxxxxx vnitrostátních letů, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, x xxxx, xxx xxxxx xxxx překročena xxxxxx xxxxxxx 33) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"),

2. xxxxxxxxxxx, jimiž xxxx xxxxx letiště xxxxxx x vybavená x xxxxxxxxxxxxx jak xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 33),

x) podle xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

1. civilní, xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx civilní xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx xxxx letiště xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx xxxxxxx, a letiště xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx své xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x letadla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadem xx návrh xxxx xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx, xxxxx xxxx letiště xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx oprávněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx vojenského xxxxxxx x xxx xxxxxxx letecký provoz xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§25

(1) O stanovení xxxxx xxxxxxx a x xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx na xxxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provozních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx druh xxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx,xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx letiště xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 5)

(2) Xxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 1, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx letiště xxxxxxxxxxx, xx Úřad xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 33). Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx Ministerstva vnitra x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 33), xxxxxx xxxxxx x změně xxxxx xxxxxxx.

(3) Technické x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx letišť x podrobnosti o xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx předpis.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgány veterinární xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx příslušný xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX LETIŠTĚ

§25a

Evidence xxxxxx

(1) Úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx letišť xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x letišti:

a) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx ustanoven,

c) xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaj o xxx, zda k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxx xxxxxx.

§25b

Povinnosti xxxxxxxxx letiště

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx provozování xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastník xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 60 xxx xxx xxx, kdy xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 60 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Vyžaduje-li xx veřejný xxxxx, Xxxxxxxxxxxx dopravy zajistí xxxxxxxxxxx letiště xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx po dobu, xx xxxxxx není xxxxxxxx letiště xxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 301/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Xxxxxxxxxxx letiště

§26

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se rozumí xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx

x) xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x vzlety xxxxxxx a pohyb xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx,

x) ochrana x xxxxxxxxxx letadel,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx služba xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx činy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx civilního xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

xxxxx xxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxx.

§27

(1) Provozovat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxx pobytem x Xxxxx republice xx xxxxxxx xxxxxxxx. Povolení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Úřad na xxxxxxx xxxxxxx žádosti.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx za xxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, byl-li xxxxxxxxx, xxxxxxx věku 18 xxx, xxxx xxxxxxxxx x právním úkonům, xxxxxxxxx x alespoň xxxxx z nich xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou statutárním xxxxxxx právnické osoby xxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 18 xxx, xxxx xxxxxxxxx x právním xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx jeden xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxx žadateli, xxxxx prokáže, xx xx vlastníkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výměry xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podle věty xxxxx xxxxx na xxxxxxx. Výše náhrady xx xxxxxxx zejména x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx pravomocně xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx, xxx byl xxxxxxxxxx odsouzen pro xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx letiště a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx, že xx xxxxxxx stejného nebo xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx na xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx odsouzen.

(2) Za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx §27 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti, xx Xxxx vyžádá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 59) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx výpisu z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§29

Xxxxxxx způsobilost xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx středního xxxx xxxxxxx odborného xxxxxxxx xxxx dokladem o xxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx studijním programu x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx technických xxx a xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx pětileté xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx civilního letectví.

§30

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx provozovat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx formu xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx pobyt, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) označení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, způsobem xxxxxxxx x xxxxxxx x).

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx

x) ověřenou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o zřízení xxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, x právnických xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) dokladem, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx letiště xxxx že xx xxxx xxxxxx vztah x xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx současně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§30a

Věcné břemeno provozování xxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které existuje xx dni 31. xxxxxxxx 2009, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx provozování xxxxxxx x letištnímu xxxxxxx, xx xxxx xx nachází xxxxxxx, xxxx jeho část, xxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2009, za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Zřízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx tehdy, převažuje-li xxxxxxx zájem na xxxx zřízení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nepodařilo-li xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pozemku xxxxxx dohodou.

(2) Za xxxxxxx věcného břemene xxxxxxxxxxx letiště xxxxxx xxxxxxxxx pozemku, xx xxxxxxx bylo zřízeno xxxxx břemeno, xx xxxxxx provozovatele xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx břemene xxxxxxxxxxx xxxxxxx soud xxxx xxxx roční xxxxxx, x to xx xxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx břemeno. Xxxxxxx xx splatná xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx zřízeno xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx letiště xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx výši xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx splatnost. Soud xx žádost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo vlastníka xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx zřízeno xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx se podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx byla výše xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) na návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) není-li xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx roku xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx.

(4) Věcné xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx ročního plnění.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxx splnění xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx břemene xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, kterou xxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště. Xx xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx x znehodnocení xxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§30x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 301/2009 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2010

§31

(1) Provozovatel xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xx xxx zahájení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx letiště xxxxx xxxxxxxx povolení x provozování letiště,

c) xx xxxxx šesti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, činí xxxx xxxxx dvanáct měsíců.

(2) Xxxxxxxxxxxx letiště je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx leteckých xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

§32

(1) Úřad xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx letišti, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx 34) xxxxxxxxxxx xxxxxxx jako letiště x plánovaným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx podání xxxxxxx Xxxxxxxx komise xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 34) postupuje Úřad xxxxxxxxx. Náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx letiště Xxxx pověří, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 34), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dopravcům x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu x xxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"). Koordinátor xxxxxxx xx lhůtě 3 xxxxxx xx xxxxx pověření x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx unie 34) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx přiděluje xxxxx letištní časy xx základě xxxxxxx xxxxxxx v souladu x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx 34). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx pojištěn xxx xxxxxx odpovědnosti xx škodu způsobenou xxxxxxx xxxx činnosti.

(5) Xxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie34), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádů xxxxxxxxx dopravců x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x Xxxxx republice.

§33

(1) Xxxxxxxxxx-xx provozní xxxx letiště xxxx xxxx xxxxx bezpečnému xxxxxxxxxxx letiště, xxxx Xxxx rozhodnout x xxxxxxxx přerušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx se xxxx vztahovat xxxxx xx určité typy xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx letů.

§34

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) rozhodnutím Xxxxx o zrušení xxxxxxxx, jestliže provozovatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx podal xxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx 30 xxx xx xxxxx fyzické xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx provozovat xxxxxxx xxxxxxxx žadateli, xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx letištních xxxxxxx.

Provozní xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§34x

(1) Xxxxxxx mezinárodní letiště xxx provozovat xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobilost.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxx provozovatele xxxxxxx. Přílohou xxxxxxx xx xxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxx vypracované xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x provozovateli xxxxxxx x x xxx provozovaném xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x letištní xxxxxxxx změny xxxxx x xx uvedených. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx změny xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx; k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x letištní xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx letištní xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§34b

(1) Xxx schvalování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx zjišťuje, zda xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx řízení bezpečnosti xxxxxxx xx letišti, xxxxx x letecké xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx letišti, uváděné x letištní xxxxxxxx, xxxx v souladu x xxxxxxxxx předpisy. Xxxx Úřad xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx letiště x letištní personál, xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, splňují xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx letiště x xxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxxx předpisy.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx provozní způsobilosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 1 roku xx xxxxxxxx xxxxxx.

§34x

(1) Zjistí-li Úřad, xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx nesplňuje během xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx provozní xxxxxxxxxxxx, xxxxx provozovateli xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx než 6 xxxxxx.

(2) Neodstraní-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve stanovené xxxxx vytčené nedostatky, Xxxx xxxxxxxxx provozní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zruší. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx schválení xxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §34a xxxx. 2 až 4, §34b x 34c xx xxxxxxx obdobně.

§34d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2015

XXXXX XXX

XXXXXX URČENÉ XX XXXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

§35

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx území, 6) xxxxxx x vzletům x přistáním letadel x x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx využívány x xxxxxxx x přistáním xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx při vymezených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxx jakékoliv plochy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx činností, při xxxxxxx lze xxxxxx x vzletům a xxxxxxxxx jakékoliv xxxxxx, xxxxxxx prováděcí předpis.

§36

Xxxxxxx stavba

(1) Leteckou xxxxxxx xx

x) dráha xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx letadel bez xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x plochy xxxxxx x pohybům x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 7) xxx xxxxxxx stavby xx Xxxx.

(3) Xxxx, xxxx speciální xxxxxxxx xxxx, při xxxxxxxxx xxxxx stavebního zákona xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu.

XXXXX IV

OCHRANNÁ PÁSMA

§37

Ochranná xxxxx

(1) Xxxxx leteckých xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx zřídí Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx správního řádu xx xxxxxxxxxx x xxxxxx územního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx pásma leteckých xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ochranná xxxxx xxxxxx xx xxxx na xxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxx,

x) s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx laserových xxxxxxxx,

x) s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx napětí a xxxxx vysokého xxxxxx,

x) xxxxxxx 35) x

x) xxxxxxxxxxxxx.

(4) Ochranná pásma xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx

x) radiolokačních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zařízení,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zařízení pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx službu,

f) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§38

§38 zrušen právním xxxxxxxxx č. 225/2006 Sb.

§39

§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2006 Sb.

§40

X xxxxxxxxxx pásmech xxxxxxxxx staveb xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti jen xx xxxxxxxxx Xxxxx. Xxxx xxxxxxx udělí, xxxxxx-xx zařízení nebo xxxxxxx bránit leteckému xxxxxxx xxx ohrožovat xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx-xx x objekt xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§41

(1) K umístění xxxxxx x xxxxxxxx xxxx ochranná pásma xx xxxxx xxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jde x

x) xxxxxx nebo xxxxxxxx vysoké 75 x x více xxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx 30 x a xxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyvýšeninách, xxxxx vyčnívají 75 x x xxxx xxx okolní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx palubních xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxx průmyslových xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx napětí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, energetická xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stanice.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 110 xX x xxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx souřadnice xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a nákres xxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

§42

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx předchozím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vstupovat xx xxxx pozemky xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx letišť x xxxxxx xxxxxxxxx staveb, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx staveb. Xxxxxx xx povinen xxxx xxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx bylo xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x nezbytnou xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx strpět xxxxxxx vlastnického xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX

§42x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pravidla x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx 83) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x hlukové xxxxxxx xx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx x zamýšlených xxxxxxxxxx xx snížení xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx") x zašle xx do xxxxx xxxxxx března xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x hlukové situaci xxxxxxx provozovatel letiště xxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx letištích 83).

(2) Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx kalendářních let xxxxxxxxxxxx hygienické xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx 84), doplní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx roky, xxxxxxxxxx rozvoji xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxx x zhodnocení xxxxxx xxxxxx. Zprávu x xxxxxxx situaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxxx ji xxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x v xxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§42x

(1) Jsou-li x xxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxx provozních omezení xx xxxxxxx xxxxx xx letištích 83) xx dobu xxx xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx let xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxxxx veřejného xxxxxx 84), Úřad xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx omezení xx snížení hluku xx xxxxxxx letišti.

(2) Xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx provozních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jsou xxxxx zúčastněné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx zavedení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hluku xx xxxxxxxxx 83); to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx"). X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Řízení xx zahájeno uplynutím xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x zahájení xxxxxx; lhůta xxxxx xxx xxxxxx než 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxx xx úřední xxxxx. Xxxxxxxxxx xx v xxxxxx doručují účastníkům xxxxxxxx vyhláškou; to xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad v xxxxxxxxxx xxxxx den, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx omezení xx snížení xxxxx xx xxxxxxx zavedena.

(4) Xxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx koncept xxxxxxxx části x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx, v xxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx námitky x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uplatňovat xxxxxxxxxx. Xx vyhodnocení xxxxxxx x připomínek xxxxxxxxxxx ke konceptu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rozhodnutí a xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zveřejní xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxx provozních xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx 83) příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x Xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výrokové xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx x xxx xxxxxx na xxxxxxxx řízení.

(5) Pokud xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hluková xxxxxxx xx letišti, Xxxx x moci xxxxxx xxxxxxxxxx změní. Xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 až 4 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx letišti, Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xx odstavec 2 a odstavec 4 věta první xxxxxxx xxxxxxx.

§42x

§42x xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXX XX XXXXXXX LETIŠTĚ

§42d

(1) Ustanovení xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx němž xx xxxxxx

x) více xxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxxxx x kalendářním xxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x kalendářním xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a).

(2) Úřad xxx xxxxxxx x xxxxxxxx infrastruktuře každý xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx použijí xxxxxxxxxx xxxx hlavy.

§42e

Provozovatel letiště xxxxx xxx sjednávání ceny xx xxxxxxx letiště xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx užívání xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxx, zejména x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x to na xxxxxxx podstatných, přesných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 137/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2011

§42f

Provozovatel xxxxxxx xxxxx xxxxx rok xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx ceník"); k xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu, která xxxxx xxx xxxxxx xxx 60 xxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx přihlásí na xxxxx provozovatele xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2 let x xxxxxx xxxxxxx x rozsahu:

a) počet xxxxxxxxxxxx, xxxxxx přestupujících xxxxxxxxxxx a předpokládaný xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx letištního xxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 137/2011 Xx. x účinností xx 1.8.2011

§42g

(1) Provozovatel letiště xxxxx rok xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dopravci, xxxxx xx přihlásili na xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx si provozovatel xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ceníku xxxxx provozovatel letiště Xxxxx xxx přístup x dopravní xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a vybavení xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx rozpočtů poskytnuté xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx letiště, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ceníku x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx nákladů xx xxxxxxxx x vybavení xxxxxxx, které byly xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx za xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) rozsah xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx letištního xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx odbavených xxxxxxxxxxx x počet xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro období xxxxxxxxxxxxx 2 xxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx a vybavení xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx alespoň xxx xxxxxx následujících 2 xxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx spojených x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, předpokládanou xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2 xxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx alespoň 4 měsíce xxxxx xxxx, xx kterého xx být xxxxxxxx xxxxx použit. Xxxx xxxxx xxxx provozovatel xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx okolnosti.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx letiště x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ceníku xxxxx xxxxxxxx xxxxxx osobám xxx souhlasu toho, xxx xx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx orgánům příslušným xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx zákona.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x letištnímu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx letiště tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx x xxxxxxx xx užívání xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx ceny xx xxxxxxx xxxxxxx použít xxxxxxxx 2 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx o xxxxxxxxx ceníku xxxxxxxx xxxx provozovatelem letiště x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx letiště xxxxxxxx xxxxxxxxx důvody, xxxxx jej k xxxxxxxxx připomínek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§42h

Provozovatel letiště xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx letecké xxxxxxxx, xxxxx užívají jím xxxxxxxxxxx letiště, xxx xx přihlásili x xxxxxx na projednávání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx 15 % ročního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxx xxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx kratší než 60 xxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx dopravci, xxxxx xx přihlásili na xxxx výzvu, záměr xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx započetím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2011

§42i

(1) Úřad xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx zveřejněný xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x způsob jejich xxxxxxxxx nejsou x xxxxxxx x §42e. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx letiště xxxxxxxx xxxxx zveřejnil.

(2) Xxxxxx xxxx obsahovat xxxxx x xxx, x xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §42e, x xxxxxxxx xxxxxx potřebných k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx stanovené xxxxx, Xxxx pro xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx výzvy xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, Xxxx xxx přístup x dopravní xxxxxxxxxxxxxx xx neprojedná x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx x provozovatel xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx Xxxx xxx xxxxxxx x dopravní xxxxxxxxxxxxxx, xx zveřejněný xxxxxxxx ceník, xxxx xxxxxx nebo způsob xxxxxx xxxxxxxxx xx x rozporu x §42e, nelze xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx letištní xxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxxx projedná.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxx xxxxxxx.

HLAVA XXX

§43

Xxxxxxxxxx §26 x §3542 se xxxxxxxx x na vojenská xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany.

XXXX XXXX

XXXXXXX VZDUŠNÉHO XXXXXXXX XXXXX REPUBLIKY X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXX PROSTORU XXXXX XXXXXXXXX

§44

(1) Vzdušný xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, x při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx stanovují xxxxxxx xxx xxxxxx ve xxxxxxxx prostoru. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx provádění letů x xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx opatření obecné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx o rozdělení xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx obrany x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx sportovních xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Úřad xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxx xx dobu xxxxxxxx nutnou xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx České republiky x xxxxxx xxx xxxxxxxx oblastmi, a xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx důvodů nebo x xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx 8) x xxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxxx s Ministerstvem xxxxxx x xx xxxxxxxxxx s osobou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx ohroženo nebo xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zájem, x xxxxx-xx xxx xxxxxxxxx x prodlení xxxxxxxxxx jinak, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx správního xxxx xxxxx xxxx zakáže xxxxxxx vzdušného xxxxxxxx Xxxxx republiky nebo xxxx xxxxx x xxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru x xxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zřízené xxxxxx pověřenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx navigačních xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 40) x Xxxxxxxxxxxxx obrany, nepřesáhne-li xxxx xxxxxxxxx 24 xxxxx v xxxxxxx xxx xxx xx xxxx jdoucích xxx xxx vyhrazení,

b) xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uspořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) v xxxxxxxxx určených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Xxxx opatřením xxxxxx xxxxxx vydaným xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uživatelů na xxxxxxx xxxxxxx uživatele xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx 24 xxxxx v průběhu xxx xxx xx xxxx jdoucích ode xxx vyhrazení x xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x). Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxx první x xxxxxx x Ministerstvem xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x osobou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vzdušného xxxxxxxx České xxxxxxxxx, x nichž xxxx xxx xxxxxx omezeno xxxx zakázáno, xxxxxxxx xxx omezení nebo xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x další náležitosti xxxxxxx podle xxxxxxxx 6, xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§44a

(1) Xxxxx opatření xxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §44 xxxx. 2, 3 x 6 a osobou xxxxxxxxx poskytováním letových xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou, xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxx-xx xxx Xxxx, x jiné osoby, xxxxxxx xxxxxxxxx zájmy xxxxx být opatřením xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, mohou xxxxx xxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxx povahy podle §44 xxxx. 2, 3 a 6 xxxxxxx odůvodněné námitky.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx §44 xxxx. 2, 3 x 6 Xxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx příručce.

§44x

(1) Návrh xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §44 odst. 4 xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx ani námitky xx x němu xxxxxxxxxx.

(2) Návrh xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §44 odst. 4 x xxxxxxxxxxx Úřad xxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx poskytováním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Úřad xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zabývat jako xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx x xxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx obecné xxxxxx podle §44 xxxx. 4 Xxxx xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx.

§44c

Je-li užívání xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky x létání xxx xxxxxxxx oblastmi xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx užívání xxxxxxxxx prostoru xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x Letecké xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§44x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x účinností xx 1.2.2015

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

§45

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Bezpečnost x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostřednictvím leteckých xxxxxx.

(2) Leteckými xxxxxxxx xxxx

x) letové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx telekomunikační xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služba,

d) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) letecká xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x monitorování xxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx užívání xxxxxxxxx prostoru xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, kterými xx xxxxxxxxx xxxxxx poskytování, xxxxxxx xxxxxxxxx předpis.

Díl 2

Xxxxxx provozní xxxxxx

§46

(1) Xxxxxx provozní xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxx. Letištní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pobytem x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx

x) xx technické xxxxxxxx xxxxxxxx k poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx sjednáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§47

(1) Xxxxxxxx osoba xx povinna xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních služeb, xxxxxxxx x postupy xxx xxxxxx poskytování xxxxxxx xxxxxxxxx předpis.

§48

Úřad xxxx udělené xxxxxxxx odejmout, jestliže xxxxx

x) neposkytuje letové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx personálu,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pravidlech a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x odejmutí xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx meteorologická xxxxxx, letecká xxxxxxxxxx xxxxxx, služba xxx xxxxxxxxxx přípravě x xxxxxxxxxxxx xxxx, letecká xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x služba xxxxxx letových xxxxxxx

§49

(1) Xxxxxxxx telekomunikační službu, xxxxxxxx meteorologickou službu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx při předletové xxxxxxxx a monitorování xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postupů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx předchozím souhlasu Xxxxx. Úřad xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx právnická nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx těchto služeb.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx pátrání x xxxxxxxx zajišťuje Xxxxxxxxxxxx dopravy ve xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxx a Ministerstvem xxxxxx. Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx obrany a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§49x

(1) Xxxxxx navigační xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx 39) xxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx evropském xxxx&xxxx;40), xxxxxxxxx-xx xxxxx přímo xxxxxxxxxx předpis xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x meteorologické služby xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx39) může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx věty xxxxx, xxxxx byla x xxxxxxxxxxx těchto služeb xxxxxx Xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx39) xx xxxxxxxxxx §46 xx 49 xxxxxxxxx.

(2) Xxxx určení x xxxxxxxxxxx letových xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxx navigačních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxx;40) xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx osoba

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx letových xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxx;40),

x) nedodržuje xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx tímto zákonem, xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxx xx součástí právního xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx upravujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxx;40), xxxx

x) o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, stanoví-li xxx xxxxx použitelný xxxxxxx Evropské unie 41), Xxxxxxxxxxxx dopravy x Xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxxxx služby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxx, která

a) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx navigačních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebi 40) a

b) xx smluvní xxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebi 40) (xxxx xxx "smlouva x xxxxxxx xxxxxx") s xxxxxx určenou Úřadem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx služeb.

(5) Xxxxxxx x využití xxxxxx xxxx být schválena Xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxx služeb xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx Xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Účastníky xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx xxxx xxxxxxx x využití xxxxxx schválit, xx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx smluvních xxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxxx x nedojde-li xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx letového xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx uzavřená xxxx xxxxxxxxxxxxx letových xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx měněna pouze xxxxxxx xxxxxxxxx stran, xx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx poskytující tyto xxxxxx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x). Xxxx oprávnění poskytovat xxxxxx provozní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x využití xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxx

x) xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx meteorologických xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx39).

(9) Úřad xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx 43). Xx xxxxx účelem xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od osob xxxxxxxxxxxxx letové navigační xxxxxx.

§49aa

Odepření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příjemci, xxxxx je xxxx xx xxxx vůči Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (XXXXXXXXXXX) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx navigační xxxxxx, xxxx-xx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx neuhrazených splatných xxxxxxxxxx nejméně 100&xxxx;000 Xx x

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx.

(2) Poskytování letových xxxxxxxxxxx služeb nelze xxxxxxx, xxxx-xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx-xx x xxxxxxx provozované xxxxxxxxx těchto xxxxxx x letu.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx x příjemcem xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejich poskytování xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx uhradil xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odepření xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) Úřadu,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Evropské xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (XXXXXXXXXXX).

Xxx 5

Služby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

§49x

(1) Xxxxxx xxx odbavovacím xxxxxxx xx veřejném letišti 44) (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx") xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx letiště; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadem.

§49c

Podmínky pro xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, že

a) xx fyzickou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x České republice xxxx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx x Xxxxx republice,

b) fyzická xxxxx x xxxx xxxxxxxxx zástupce, xxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 18 let, xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) statutární xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dosáhli věku 18 xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je odborně xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba,

d) xx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx odbavovacích služeb,

e) xx sjednáno pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx odbavovacích xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx finanční xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxxxxxx, podrobnosti x způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxxxxx

(1) Za xxxxxxxxxxx xxxxx §49c se xxxxxxxxxx ten, xxx xxx pravomocně odsouzen xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s poskytováním xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, kdo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx úmyslně, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb x xxxxx xxxxxxxx x udělení souhlasu x poskytováním xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx xx dopustí xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb, pokud xx xx xxx xxxxxxx, jako xx xxxxx odsouzen.

(2) Za xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxx xxxxx §49c xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxxx podmínku bezúhonnosti, xx Úřad xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 59) výpis x evidence Rejstříku xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx výpisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx předávají x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxx způsobilost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x technologií xxxx x oblasti xxxxx x xxxxxxxx x vykonání tříleté xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx ekonomie, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx věd x xxxxxxxxxxx xxxx x oblasti práva x xxxxxxxx o xxxxxxx pětileté praxi x xxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx odbavovacích služeb xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx, technickém a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ploše x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pohonnými hmotami x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx odbavovacích xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Ministerstvo dopravy x xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxx xx odbaví xxxxxxx tři xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 75 xxxxx tun nákladu x kalendářním xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, nejméně xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxx se odbaví xxxxxxx jeden milion xxxxxxxxxxx xxxx 25 xxxxx xxx nákladu x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx poskytování odbavovacích xxxxxx xxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx dvěma xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx provozního xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x jehož důsledku xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx odbavovacích xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx němž se xxxxxx nejméně tři xxxxxxx cestujících xxxx 75 xxxxx xxx xxxxxxx x kalendářním xxxx,

1. xxxxxx počet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxx potřeby xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx spočívajících v xxxxxxxxxx zavazadel, nákladů x xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pohonnými xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx xx odbaví xxxxxxx xxxxx milion xxxxxxxxxxx xxxx 25 xxxxx xxx nákladu v xxxxxxxxxxx xxxx,

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odbavovacích xxxxxx xxx xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxxxxx xx službách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. zakázat xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxx služby pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx odbavování xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx leteckému dopravci.

(2) Xxxxxxxx důvodů provozního xxxxxxxxx letiště xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§49h

(1) X opatření xxxxxx povahy, xxxxxx xx xxxxxx opatření x xxxxxxxx odbavovacích xxxxxx xxxxx §49f x 49g, Úřad xxxxx

x) xxxx odbavovacích xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) postup xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) den, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx zavádí.

(2) Po xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxx učinit xxxxxxx 4 měsíce přede xxxx, xxxxxx má xxx opatření xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx Xxxxxxxx komise x navrhovaným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Úřad xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx Evropská xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xx xxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxx.

§49x

Xxxxx leteckých xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx, xxx byl xx veřejném letišti, xx kterém xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §49f odst. 1 a §49g xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx leteckých xxxxxxxx xxxxxxx xx zástupců xxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx letiště užívají, xxxxxxxxx zástupců xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx letecké xxxxxxxx zastupují, xxxxxxx-xx xx letečtí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§49j

Výběrové xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §49f xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §49g xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxx řízení.

(2) Xxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Podmínky x xxxxxx výběrového xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx služeb stanoví Xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx dopravců x xxxxxxxx je x Xxxxxxx informační xxxxxxxx. Součástí podmínek xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx podmínky stanovené x §49c pro xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx výběrového xxxxxx Xxxx předává x xxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku XX.

(3) Xxxx na základě xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx výběrovém xxxxxx x xx xxxxxxxxxx s provozovatelem xxxxxxxxx letiště x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) 7 let, xx-xx udělován xx xxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxx §49f xxxx. 1,

b) 3 xxx, xx-xx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx x regulaci podle §49g xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1,

x) 2 xxx, xx-xx udělován xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §49g xxxx. 1 xxxx. x) bodu 2.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxx §49f odst. 1 xxxx §49g xxxx. 1, může xxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, jehož xx xxxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §49b.

§49k

Souhlas

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §49f xxxx. 1 písm. x) nebo §49g xxxx. 1 písm. x) bodu 1, xxx, aby xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) leteckým xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 25 % cestujících a xxxxxxx zaznamenaný xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx cizí xxxxxxx, xxxx

x) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx.

(2) Úřad xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx 120 xxx xx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx.

§49x

Xxxxx xxxxx

Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §49c xxxx. 1, xx držitel souhlasu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznámit Xxxxx xxxxx týkající xx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx udělen, a xx xxxxx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§49x

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx odbavovacích xxxxxx, xxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb v xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek, xx jejichž základě xx xxx souhlas xxxxxx,

x) o xxxxxx xxxxxxxx požádal,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx uloženou x §49l.

§49n

Přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx dopravci, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx k letištním xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx služeb. Xx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 12)

§49x

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účtování xxxxxxx, xxxxx a xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx letiště xxxxx převádět xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx služby. Úřad xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§49x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2006

HLAVA XXX

§50

Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx vojenských, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxx zákonem, x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxx xxx vojenská, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx létání.

(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx se výjimečně xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§51

Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx účely

(1) Letecké xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx provozní xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx účely musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx součinnosti.

(3) Podrobnosti x xxxxxxxx koordinaci x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx sloučených xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxx uzavřená xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx obrany.

§51a

Databáze xxxxx o xxxxxx x překážkách

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx geografických, xxxxxxxxxxxxxx x geodetických xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "databáze").

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx databáze xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx leteckou xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) má vytvořen xxxxxxxxxxxxxxx systém vedení xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx vedení xxxxxxxx odborně xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxx zkouškou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vedení xxxxxxxx x dobu xxxx xxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxx vedením xxxxxxxx

x) přestala xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx,

x) závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx, nebo

d) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Pověření zaniká

a) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která je xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranu databáze xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osob.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilého x přijetí letu xxxxx xxxxxxxxx bezúplatně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx pověřené vedením xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxx letiště způsobilého x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx letiště xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx přísluší xxxxx hospodařit Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxxxx výsledky zeměměřičských xxxxxxxx zpracovaných pro xxxxxxx obrany xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx databáze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxx x Xxxxx. Xxxxx pověřená xxxxxxx xxxxxxxx bezúplatně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx databáze xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x Letecké xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §99 xxxx. 2 při xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx rok.

(11) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, jejich xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx databáze, xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x žádosti x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, údaje xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx obrany x xxxxxxxxxxxxxx letiště xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx přístrojů, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, formu x četnost xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§51x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 301/2009 Xx. x účinností xx 1.1.2010

§52

Létání xxxxxxx xxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx nad územím Xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx stanovených. Xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, stavby a xxxxx na zemi x xxxxxxx prostředí.

§53

Povinné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx vzdušného prostoru Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx zakázáno xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx prostor xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx neopustí, může xxx x xxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx prostoru xxxxxxxx.

(2) Postupy při xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§54

Xxxxxxx letadla

Za xxxxxxxx xxxxxxxxx letu odpovídá xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxx odpovědnosti xx xxxxxxx letadla xxxxxxxx xxxxxxx všem xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoby xxxxxxxx xx xxxxxx letadla xxxx xxxxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxx letadla.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX NEHOD X XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX

§55

Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxxx") xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxx Xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x odvolává vláda xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx; xx bezúhonného xx považuje xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xx něj xxxxxxx, xxxx xx xxxxx odsouzen. Ředitel Xxxxxx xx považuje za xxxxxxxx orgán x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx x výkonu státní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx službě. Xxxxx xxxxxxxx Ústavu xxxx xxxxxxxxxxx Ústavu x xxxxxxxxxx.

(3) Ředitel Xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx pozemních xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx k provozování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx letového xxxxxxx xxxx provozu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx člena xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx.

§55x

Xxxxxxx Xxxxxx

(1) Xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx leteckých xxxxx a incidentů,

b) xxxx úkoly příslušného xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 85), xxxxxx xxxxx kontaktního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx povinni

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxx xxxxxx, a

b) xxxxxxxx xx při výkonu xxx funkce xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

(3) V xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Ústavu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx konzultanta, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oboru (dále xxx "xxxxxxxxxx"). O xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provede xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx konzultant v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx funkce xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xx výkonu oprávnění xxxxxxxxxx Xxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. O xxxxx skutečnostech, o xxxxx xx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxx funkce xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx Ústav. Xx xxxxxxxxx konzultanta xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Při xxxxxxxxxx příčin leteckých xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx se stálými xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx na místě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavu x xxxxxxxxx zásahu xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zjištění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx leteckých xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxx x vojenského xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxxxx x potřebném xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které se xxxxxx provozu xxxxxxxxx x policejních letadel, xxxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx vnitra.

(6) Vzor xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§55b

Zjišťování xxxxxx jiných xxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxx zjišťování příčin xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxx přístup xx xxxxx xxxxxx než xxxxxxx incidentu, k xxxxxxx, xxxx xxxxxx x obsahu,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx seznamu xxxxxx,

x) xxxxx přístup x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx a pilotů xxxxxxxxxxx létajících zařízení,

e) xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx sloužících xx zjištění přítomnosti xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx personálu x xxxxxx xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx,

x) vysvětlení xx xxxx,

x) xxxxx přístup x xxxxxxxx dalším xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx vážného xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx Ústavem zjišťovány, xxxxxxxx inspektor Xxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxx, která, je-li xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doporučení. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx dne, xxx x xxxxxx xxx xxxxxxx incidentu xxxxx; xxxxxxxx xx předá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx letadel nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx incidentu x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x ohledem na xxxxxxxx xxxxxxxxxx civilního xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x jejích xxxxxx.

§55c

Pověření

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příčin leteckých xxxxx, xxx nichž xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx, x incidentů xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odborně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x x pomocí xxxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Ústavu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx příčin xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nehod x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 66). Xx xxxxx činností xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx §55a odst. 2 xxxx. x), §55a xxxx. 3 x 4 x §55b xxxx. 2 x 3 použijí xxxxxxx. Fyzická osoba, xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx prokázat xx při xxxxxxxxx xxxx činnosti průkazem xxxxxxx pověřenou xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Právnická osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx Xxxxxx bezodkladně xxxxxxxxx

x) xxxxxxx výsledky xxxxxxxx, xxxxx xxxx pověřena, x

x) veškeré xxxxx xxxxxxxx xx skutečností xxxxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx držitel

a) xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxx

x) o odejmutí xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§55d

§55d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2017 Sb.

§55e

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx incident xx území Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx letadla, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxx.

(2) Xxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxx Ústavu události xxxxx §55 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx Ústav x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x Xxxxxxxx xxxxxx. V případě xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx leteckém xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vyrobeno nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vydána xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravy.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxxx x osobě xxxxxxxxxx xxxxxxx, x po xxxxxxxxx technických xxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx stran.

(5) Ústav xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 25) souhrnnou bezpečnostní xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx za xxxxxxxx xxx.

§55x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 301/2009 Xx. x účinností xx 1.1.2010

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

§56

(1) Xxxxxxxx leteckou xxxxxxx xxx provozovat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Úřadem.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx doprava se xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozování, na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§57

§57 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 225/2006 Sb.

§58

(1) Xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie 67) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx těchto podmínek:

a) xxxxxxx osoba a xxxx odpovědný zástupce, xxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 18 xxx, xxxx xxxx způsobilí x xxxxxxx úkonům, xxxxxxxxx x alespoň xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dosáhly xxxx 18 xxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx jeden xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podmínku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) žadatel xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx 67).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xx nutno x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§59

Xxxxxxxxxxx

(1) Za xxxxxxxxxxx xx nepovažuje xxx, xxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, jehož skutková xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx leteckou xxxxxxxx, xxxx xxx, kdo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx trestný xxx spáchaný xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx obava, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx na xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx účelem xxxxxxxx, xxx osoba podle §58 xxxx. 1 xxxx. a) x x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Xxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 59) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§60

Xxxxxxx způsobilost

Odborná xxxxxxxxxxx xx prokazuje dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nejméně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx letectví.

§61

§61 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2006 Sb.

§62

Úřad x rozhodnutí x xxxxxx licence xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x orgánů veřejné xxxx 60),

x) xxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxx dopravy,

f) dobu, xx kterou xx xxxxxxx uděluje,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§63

Změna xxxxxxx

Xxxx může xxxxxxxxxx x změně xxxxxxx,

x) xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx,

x) vyžaduje-li to xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) na xxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxx.

§64

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxx může xxxxxxxxxx x omezení xxxxxxxx xxxxxxx dopravy na xxxxxxxx nutnou dobu x xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx mimořádné xxxxxxx xxxxxxxx,

x) je-li xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

§65

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx držitel xxxxxxx

x) xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx povinnosti stanovené xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie 47),

b) xxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxx, nebo

c) x odejmutí licence xxxxxxx.

§66

Xxxxxxx xxxxxxx platnosti

a) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx licence,

b) xxxxxxxxxxx Xxxxx x odejmutí xxxxxxx.

§67

Osvědčení leteckého provozovatele

(1) Xxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Úřad xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Osvědčením leteckého xxxxxxxxxxxxx xx osvědčuje, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx letecký personál, xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravu,

b) má xxxxxxx xxxxxxxxxxx strukturu x xxxxxx řízení xxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxx dopravy.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele Úřad xxxxxx, xxxxxxxx-xx tuzemský xxxxxxx dopravce splňovat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Náležitosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§68

Xxxxxxxxxx tuzemského leteckého xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx letecký xxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x licenci,

b) xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x identifikační xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx obsaženo v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) oznámit xxxxxxxxxx 20 dnů xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, k xxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx nepravidelné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx 24 hodin Xxxxx xxxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxxx dopravy, x xxx má xxxxxxx licenci,

f) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx náklad xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, zboží x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx,

x) xx xxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx vyhlásit xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx dopravce xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nehod a xxxxxx xxxxxxxxx 66) x podle tohoto xxxxx postupovat. Xxxx xxxxxx xxxxxx leteckých xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx obsahuje

a) pracovní xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx personální x xxxxxxxxxx zabezpečení x

x) xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx obětem xxxxxxxxx nehod x xxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx x materiální xxxxxxxxxxx.

§69

Předávání xxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxx zdokonalení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, který xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 48) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx poruchy xxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 33), x xx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx ukončení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Údaji xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx x rok narození,

c) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterým se xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx,

x) datum x xxx xxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx místo xxxxxxx x xxxxxxx x

x) celkový počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Letecký xxxxxxxx xx xxxxxxx informovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 49) x shromažďování x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Letecký xxxxxxxx provede xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přepraveni.

(5) Xxxxx x povinnosti leteckého xxxxxxxx a cestujících xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx provede xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 24 hodin xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx údaje xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem 50) xxxxxx ustanoveními xxxxxxxx 1 x 6 dotčena.

§69a

Předávání xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Letecký xxxxxxxx xxxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx při xxx obvyklé činnosti x xxxxx xx xxxxxx xxx uskutečňovaného xxxx se xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Letecký xxxxxxxx xxxx údaje předá xxxxxxxxxxxx nebo, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vhodným způsobem, x xx xx xxxxx

x) 24 xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx časem odletu x

x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx cestujících xx xxxxxx letadla xxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Údaje xxxxxx xxxxxxxx cestujících xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x přistáním xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxx, vyplývá-li xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx cestujících xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx formou aktualizace xxxxx předaných xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

(4) Údaje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předává xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, x xx neprodleně xx xxxxxxxx žádosti.

(5) Xxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx evidenci xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx vystavení letenky,

c) xxxxx plánované xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x kontaktní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jmenné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kanceláře xxxx xxxxxxxx agentury,

j) xxxxxxx údaje o xxxxx odbavení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx bez xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x položce "xxxxxx xxxxxxxx" x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx letenky, xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, identifikační xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo cestovní xxxxxxxx x veškeré xxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) číslo xxxxxxx x xxxxxxx další xxxxxxxxx x sedadle,

p) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx označování xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o cestujících xxxxxxx x §69 xxxx. 2 x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x).

§69x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x účinností xx 24.4.2019

§70

Xxxxxxxxxxx obchodní letecká xxxxxxx

(1) X záměru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx leteckou xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, informuje xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx dopravce Xxxxxxxx xxxx 67), xxxxx xxxxx provozovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx, x která xxxxxxxx xxxxxxx přístupu xxxxxxxxx dopravců na xxxxxxxxx trh xxxx Xxxxxx republikou x xxxxxx smluvní xxxxxxx, xxxx xxx x xxxx obchodní letecké xxxxxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxxx pravidelnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx určené lince x daném xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx").

§70x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx obsahuje

a) xxxxx x adresu sídla xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67) xxxxx licenci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx leteckého provozovatele, x xxxxx xxx xxx vykonává xxxxxxxx,

x) xxxxxx provozovny xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx-xx xx x leteckého xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx nabízených xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx organizačního x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a dne xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozu včetně xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vztahu x nim,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx politiky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x konečných cen xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kapacity xxxxxxx x průběhu 3 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx zahájení xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx nabízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů,

i) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx linky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx sítě xxxxx xxxxxxxxx dopravce Xxxxxxxx xxxx 67) a xxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dopravci, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§70x

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx informaci x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxx xxxxxx xxxxx do 7 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx dopravci Evropské xxxx 67) xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva x xxxx xxxx xx xxxxx 21 xxx xx zveřejnění xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. X později xxxxxxx žádostem xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxx žádostí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxx unie 67) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na své xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup 25) xx 7 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx o xxxxxxx přepravního xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx až xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§70c

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, míře xxxxxxxxxx potřeb xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxx dopravy,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb obchodní xxxxxxx dopravy, xxxxxxxx xxxxxxxx x rozložení xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) termínu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu x období xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx nabízených xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce Evropské xxxx 67) xxxxxx xxxxxxxxxx tarifů x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxx včetně návaznosti x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxx spolupráce s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a

j) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx udělit xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx právního xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x žádosti o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 60 xxx od xxxxxxxx xxxxx žádosti. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx přepravního xxxxx xx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx dopravce Xxxxxxxx unie 67), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxx úřední xx xxxxxxxx, xx xxxxx xx změně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx své xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 67), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx skutečností xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx na výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 14 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx došlo, x

x) skutečnost, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zrušil xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, x xx xxx zbytečného odkladu.

(7) Xxxxxxx dopravce Xxxxxxxx xxxx 67) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

§70d

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 67) xxxx požádat Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uděleno jinému xxxxxxxxx dopravci, xxxxxxxx xx xxxxxxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxx o žádosti xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx §70a xxxx. 2, §70b x §70c xxxx. 1 xx 5 xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67), xxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxx

x) ponechá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopravci x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopravci x xxxxx je žadateli, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx leteckému xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx žadateli.

§70e

Odnětí přepravního xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx dopravce Xxxxxxxx xxxx 67)

a) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx přepravního xxxxx,

x) xxxxxxxxx udělené xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemohl xxxxxxxx,

x) porušuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxxxxx xxxxxx využívat, xxxx

x) xxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67), xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§70x vložen právním xxxxxxxxx č. 127/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§70f

Obchodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dopravce jiného xxxxxxxxx xxxxx

(1) Letecký xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pravidelné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx, x Xxxxx republiky nebo xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravy x vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x osvědčení leteckého xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provozovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx leteckou dopravu x České republiky xx státu, který xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx řád, xxxxx xxxxxxxx

x) kódové označení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu přidělené xxxxxxxxxxx organizací xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí právního xxxx,

x) xxxxx, xxx, xxxxxxxxxxxxx časy x xxxxxxxxx letu,

c) typ x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) nabízenou xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx dopravce xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravu, ke xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx právo, x Xxxxx republiky xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx řád Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 10 xxx před xxxxxxxxx každého xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx povinen oznámit Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nepravidelných letů xx Xxxxx xxxxxxxxx, x České xxxxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx republiky letadlem x xxxxxxxx počtem xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 9 xxxx x maximální xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 5,7 tuny. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx 3 dny xxxx plánovaným dnem xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx leteckého xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu,

b) xxxxx, xxx, předpokládané xxxx, xxxxxxxxx x účel xxxx,

x) xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele.

§70f vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§71

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxx může xxxxxxxxxx pravidelnou obchodní xxxxxxxx xxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx, x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx dopravy. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxx xx třetí xxxx, xx-xx xx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pro životní xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx alespoň 30 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zahájení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx dopravce xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx letadla x dále xxxx xxxxxxx vydané k xxxx příslušným xxxxxxx:

x) xxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxx dopravy, xx-xx vydávána,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx ze třetí xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx třetí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx a směrování xxxx,

x) typ a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx kapacitu letadla,

e) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx plánovaného provozu,

f) xxxx xxxxxxxxx letového xxxx.

(4) Xxxx-xx letecký xxxxxxxx xx xxxxx xxxx o vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx přes xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, doklady xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) x x) x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 písm. x) x e) xx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx neurčitou. Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vydání povolení x plném xxxxxxx, xxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx podat rozklad.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx x v xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx.

§71x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §71 xxxx. 1 xxxxx, xxxxx letecký xxxxxxxx xx xxxxx země

a) xxxxxxxxx vydané povolení xx xxxx xxxxx xxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx to x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolností, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nehodlá xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx mezinárodní smlouvy, xxxxx je součástí xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) podléhá xxxxxx provozu podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx leteckých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákazu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx 68) xxxx rozhodnutí mezinárodní xxxxxxxxxx vydaného na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§71b

Oznamovací povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx

(1) Letecký dopravce xx xxxxx země xxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx prodeje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Oznámení xx xxxxxx alespoň 20 dnů xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx oznámení xxxxxxxx

x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx leteckého dopravce xx xxxxx země xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx nebo xxxxx x adresu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dopravce ze xxxxx xxxx prodej xxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxx-xx xxxxxxxxxxx složka zřízena, x

x) xxxx nabízených xxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx 15 dnů ode xxx, xxx x xxxx změně došlo.

§71b xxxxxx právním předpisem x. 127/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2015

§71c

Nepravidelná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx leteckého xxxxxxxx xx xxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, z Xxxxx republiky, xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx přes xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx žádost leteckého xxxxxxxx ze xxxxx xxxx, xx-xx to x souladu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, která xx součástí právního xxxx, xxxx nepředstavuje-li xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pro životní xxxxxxxx .

(2) Žádost xx xxxxxx alespoň

a) 3 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) 7 xxxxxxxxxx dnů před xxxxxxxxxx xxxx letu, xxx-xx o přepravu xxxxxxxxxxxx zboží 69), xxxx

x) 15 xxxxxxxxxx xxx před xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx letů.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle správního xxxx obsahuje

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx země xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxx, xxxxxxxxxxxxx časy, xxxxxxxxx a xxxx xxxx,

x) xxx x xxxxxxxxx xxxxxx letadla,

d) xxxxxxxxxxx a zeměpisné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx a množství xxxxxxx,

x) xxxxx, klasifikaci, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 69), xx-xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx přidělený xxxxxxxxxxxx zbožíí 69) Xxxxxxxxxx spojených národů, xx-xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx sídla xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx dopravce xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx letadla a xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) licenci x xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxx obdobný xxxxxx xxx xxxxxxxx nebezpečného xxxxxx 69), je-li xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx hlukové xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x vydání xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx obchodní letecké xxxxxxx přes xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), x) až x) a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) x e) xx xxxxxxxxxx.

(6) Vyhoví-li Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení v xxxxx rozsahu, nelze xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x žádosti o xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx, které xxxx x xx xxxxxxxxx.

§71x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §71c xxxx. 1 zruší, xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §71a písm. x) xx x).

§71x vložen xxxxxxx předpisem x. 127/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§72

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxx §70a xx 70e, 71, 71a, 71c x 71d xxxx xxxxxxxx jednat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx jazyce. Xxxxxxxxxx vyhotovené x xxxxxxxxxxx znění x xxxxx než xxxxxx xxxx anglickém xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x úředně ověřeném xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx anglického xxxxxx, xxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx úředně xxxxxxxxx xxxxxxx. Takové xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx desce xxx xxxxxxx řízení podle xxxx první. Ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx učiněná xxxxx §70f x 71b použije xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx podle §71, 71a, 71c x 71d xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x anglickém. Xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx x tím účastník xxxxxx, nebo xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, anebo xx xxxxxx xxxxxx xxx spojen x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx; x takovém xxxxxxx se xxxxx xxxx xxx v xxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx dopravy x xxx vydá usnesení, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení. V xxxxxxx rozporu xxxx xxxxxx x anglickým xxxxxx úkonu je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxx podle §71, 71a, 71c x 71d lze xxxxxx učinit x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx telegrafu xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx nepotvrzuje xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx podání xxxx xxxxxxx jinou xxxxxx, než xxxxx xx v xxx xxxxxxx, nemá xxxxxx xxxxxx, které x xxx zákon spojuje; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxx vydá xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx spisu. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxx učiněná xxxxx §70f x 71b použije xxxxxxx.

(4) X řízeních xxxxx §71, 71a, 71c x 71d xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xx elektronickou xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxx; x xxxxxx případech xxxxx, že písemnost xx doručena xxxx xxxxxxxx, nevrátí-li xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx adresátem prostřednictvím  xxxxxxxxx datové xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX PRÁCE X XXXXX LETECKÉ XXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxx

§73

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx nichž xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx úplatu. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx leteckým xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x leteckých xxxxxxx x xxxxxxx leteckých xxxx.

§74

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x České xxxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx základě xxxxxxx Xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxx, splňuje-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 1, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx letadel xxxxxxxxxxx xxx letecké xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx žádosti x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§74x

(1) Státní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx hlavní xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx práce xxxxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx provozování leteckých xxxxx xxxxx odstavce 1 xx ustanovení §74 xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx leteckých xxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx 3 xxx xxxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx.

(5) Ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, ústřední xxxxxxx xxxx hlavní xxxxxxxxxxx x jiném xxxxx, vyplývá-li to x xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx.

§74x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

§75

Xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx účelem

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx správy.

(2) Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uskutečňovat xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§76

Letecké xxxxxxxx pro xxxxxxx potřebu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx podnikatelskou xxxx xxxxx činnost, k xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

(2) Xxxxxxxx činnost xxx xxxxxxx potřebu může xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pobytem xxxx právnická xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx povolení xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti xxx xxxxxx povolení x provozování xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx.

§77

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx x sportovním xxxxxxx se rozumí xxxxxxx letadla xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx letadly x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než 5,7 x a x xxxxxxxx počtem xxxxxxx pro cestující xxxxxx xxx 9.

§78

Letecké veřejné vystoupení

Letecké xxxxxxx vystoupení lze xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx Xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx, nebude-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX PROVOZOVATELŮ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXX

§79

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a uživatel xxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx personálem,

c) xxxxxxxx xx xxxxxxx x přistávání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx určené,

d) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) dodržovat xxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx provozní xxxxxx.

§80

(1) Xxxxxxxxxxxx letecké xxxxxxxx xxxx vyloučit x přepravy osoby, xxxxxxx a náklad, xxxxxxx přeprava xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx přepravou došlo x porušení předpisů xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx příletu xxxx xxxxx přeletu.

(2) Xxxxxxxx x látky, xxx jejichž povahu xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcími x zvláštními xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

§81

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je maximálně xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx potřebu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx rekreace, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx výcviku xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx kluzáků s xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení jsou xxxxxxx

x) ultralehký xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx kluzák,

d) ultralehký xxxxxxxx,

x) ultralehký motorový xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) závěsný kluzák,

h) xxxxxxxx xxxxxx,

x) sportovní xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx pilota xx xx smyslu tohoto xxxxxx považován x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx, xxxxx xx xxx učí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Stavitel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx vlastní xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x nimi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x zařízení xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Inspektor xxxxxxx xxxx inspektor xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, pilotů x jiných xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx sportovních létajících xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx sportovních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§82

(1) Ministerstvo dopravy xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výkonem xxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx") xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx

x) má xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

b) má xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx kvalifikovanými xxxxxxx x xxxxxxxx zázemím xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro vedení xxxxxxxxx pilotů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx stanoveny xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx postupy xxx výuku x xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zájmy, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx osoby,

h) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 49).

(3) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx pověřená xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pověřená xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx.

(5) Xxxxx není xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečen xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx Úřad.

(6) Náležitosti xxxxxxx o pověření x doklady, které xx xxxxx x xxxxxxx doložit, stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§83

(1) Xxxxxxxx osoba

a) xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podnikání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx dalších xxxxxxx, xxxxxxxxxxx částí x xxxxxxxx, opravy x údržbu, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx předpisů xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osnovy xxxxxx,

x) xxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx létajících zařízení x xxxxxx, prodlužuje x odnímá xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84b a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poznávací xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jiným xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vydává xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx nich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx osvědčující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx o xxxx xxxxxxxx,

x) vydává nebo xxxxxx souhlas x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) stanovuje podmínky xxx xxxxxxx xxxxx xx vzletům x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx provozní řády x způsobilost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx ploch xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení,

j) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx veřejných leteckých xxxxxxxxxx sportovních xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxx x souvislosti x šetřením leteckých xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu a xxxxxxxxxx xxxxxxxx; seznam xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy x xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxx určitého xxxxxxxxxxx létajícího zařízení xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§84

Dohled xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, výrobou, opravou x údržbou sportovních xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, letadlových xxxxx x zařízení x xxxxxx xxx xxxxxxxx provozovatelů, xxxxxx x dalších xxxx xxxxxxxxxxxx na provozu xxxxxxxxxxx létajících zařízení xxxxxxxx inspektor provozu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§84x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízeními xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx předložení xxxxxxx xxxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxxx létajícího zařízení,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx zjištění xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx sportovního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx závady v xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx, xxxxx by xxxxxxx bezpečnost letového xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx prostředí xxxx jiný xxxxxx xxxxxxxx zájem,

d) xxxxxxx xxxxxxx průkaz xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx držitele zadrženého xxxxxxx v případě, xx při xxxxxx xxxxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazuje nedostatky, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx pilotní xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu, xxxxxxxx xxxxxxxx létání, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x předat jej xxx zbytečného odkladu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx řízení.

(2) Inspektor xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx dohledu xxx stavbou, výrobou x xxxxxxxx sportovních xxxxxxxxxx zařízení x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, letadlových xxxxx x xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx výpočtů, stavební x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx deníku,

b) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx vyrábí, xxxxxxxxxxx stroje a xxxxxx, prověřit používané xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx či uložit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x jiných, x xxxxxxx výroby xxxxxxx xxxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxx xxxxx konstrukce nebo xxxxxxxxxxx znaleckého xxxxxxx.

§84x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2006

§84b

Rejstřík xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Do rejstříku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx xxxxxxxx sportovní xxxxxxxx xxxxxxxx vymezená x §81 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx létajícího xxxxxxxx xx xxxxxxx osoba x xxxxxxx pobytem x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx právnická xxxxx xx sídlem x Xxxxx republice,

b) sportovní xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxx x jiném xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo xx ověřována podle §83 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx jeho osvědčení xxxxxx způsobilosti vydané xxxxxxx cizího státu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poznávací xxxxxx. Xxxxxxxxxx poznávací xxxxxx xxxxxxx sportovní xxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxx České republiky.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx létajícího xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§84x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

§84x

Xxxxxx a xxxxx xx výcviku

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx

x) xxxxx, který xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxxxx kvalifikací, xxxx

x) xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx vydání xxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, absolvování teoretické xxxxx, praktického výcviku x xxxxxxx příslušné xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx 63) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a pilotů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3, xxx sportovní xxxxxxxx xxxxxxxx uvedená v §81 odst. 2 xxxx. a) xx x) a x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení uvedená x §81 xxxx. 2 xxxx. x) xx h),

b) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx létající xxxxxxxx xxxxxxx x §81 odst. 2 xxxx. x) xx x).

(4) Doba platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx

x) xxx piloty sportovních xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x)

1. 60 měsíců x osob xx 40 xxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx posuzované osoby xxxxx kratší,

2. 24 xxxxxx x osob xx 40 do 75 xxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

3. 12 xxxxxx x xxxx xx 75 let, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx lékař x ohledem na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxx piloty sportovních xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x)

1. xxxxxxxxx x xxxx do 75 xxx, nestanoví-li xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx doby xxxx xxxxxxxxx,

2. 12 xxxxxx x osob xx 75 xxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxx lhůtu xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx x provozem xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx praxe, xx xxxxxxx xxxxxxx xx doložit.

(6) Bezprostředně xxxx letem, za xxxx a bezprostředně xx xxxxxxxx letu xx pilot nebo xxxxxxx xxx povinen xxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx,

x) osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx létajícího xxxxxxxx,

x) doklad o xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxx provozem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx povinen xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provozu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xx nutno x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx praktického xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx kvalifikačních xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx kvalifikačních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§84x

Xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx x přistáním xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxx určitého xxxxx xxxxxxxxxxx létajícího zařízení xx xxxxx letišti, xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx,

x) xxxxxx trvale užívané xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx předpokladu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x obce, xx xxxxxx území xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sportovních xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx splnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxx xxxx obytné xxxxx xxxx xx vzdálenosti xxxxxxx 100 m xx xxxxxxxx xxxxx x xxx provozu xxxxxxx xx vzdálenosti xxxxx než 50 x od sportovních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx parku, xxxxxxxx xxxxxxxx oblasti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx rezervace, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x využívání území x xxxxxx xxxxx xxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx, x

x) xxxxxx leží xxxx území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vodních xxxxxx a chráněných xxxxxxx přirozené akumulace xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx akumulace xxxx nedal xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§84x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

ČÁST OSMÁ

OCHRANA XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

OBECNÁ XXXXXXXXXX X OCHRANĚ XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX

§85

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx příslušného xxxxxx, včetně informační xxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie vůči Xxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx činy 70) a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx plní Xxxx.

§85a

Národní xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70) xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, která xx součástí právního xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx.

(2) Národní programy Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx70) xxxxx.

§85x

Xxxxxx povinnost x xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx, xxx vstupuje xx xxxx sloužících x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx těchto xxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxx xx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činu, xxxx xxx takové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§85c

Příkazy x xxxxxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy

(1) Xxxxxxx a právnické xxxxx zajišťující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy xxxx xx xxxxx účelem x xxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letectví před xxxxxxxxxxxxx činy 70) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxx do těchto xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxx dbát xxxx, xxx příkazy xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, chovala xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), xxxx xxx xx xxxxxxx jednání, které xxxxx zákon xxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70) xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx místo xxxxxxxx x xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opustila.

(2) Xxxxxxx osoby, vůči xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx povinny se xxx xxxxx.

§85d

Obecné ustanovení x xxxxxxxx kontrole xxxx

Xxxxx, xxx xxxxxxx detekční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx před protiprávními xxxx 70), xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx způsoby x x xxxxxxxx takových xxxxxxxxxx, xxxxx sledují xxxxxxxx účel kontroly x xxxxx důstojnost xxxxxxx xxxxxxx, který xx kontrole xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXXX

§85x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, kdo vstupuje xxx doprovodu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické osoby xx její xxxxxxxxxxx x důvěryhodnost.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxxxxx xx xxxx xxxxxx Úřad; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx službu u Xxxxxxx České republiky, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx České republiky, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby nebo xxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx; taková osoba xx považuje xx xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx. Přestane-li taková xxxxx splňovat podmínku xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx vstup xxx doprovodu do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx žadatele; xxxxxxx-xx xx xxxxxxx x cizině, rovněž xxxx, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxx,

x) xxxxxx občanství xxxxxxxx,

x) xxxxx stávajícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx údaje za xxxxxx 5 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, kterými xxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx občanství xxxxxxxx,

2. názvy předchozích xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelů x xxxxxxxx data vzniku x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zastávané xxxxxx x popis xxxxxxxxxx pracovní činnosti; xx platí obdobně x xxx xxxxxxxx xxxxx,

3. názvy osob, x xxxxxxx žadatel xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x délka xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx a způsobu xxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxx žadatele x xxxxx xxxxx delší xxx 6 měsíců x xxxx důvod, x

x) čestné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xx přiloží xxxxxx xxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx státu, x xxxx žadatel x xxxxxx 5 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx pobýval nepřetržitě xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx žadatel xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx příslušníkem, nebo xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx obdobný xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx žadatel xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx příslušníkem, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxx starší xxx 3 xxxxxx.

§85x

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx trestný čin xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx personálu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx leteckých xxxxxx nebo provozováním xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx na ni xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fyzická osoba, x které xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostoru spatřovat xxxxxxxxxx xxxxxx. Specifickým xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx letectví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

§85x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx účely ověření xxxxxxxxxxxx xx Úřad xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se předávají x xxxxxxxxxxxx podobě, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx je Úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ověření xxxxxxxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obsahují.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx nepravdivé xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxx o jeho xxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx.

§85x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx důvěryhodnost xxxxxxx xxxxx nejpozději xx 10 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx Xxxxx x xxxx x tom xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx posouzení důvěryhodnosti xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vyžádat xxxxxxxxx informaci xx xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx kterých nelze xxxxxxxxxxxxx posoudit xx xxxxx xxxxx věty xxxxx, je xxxxx xxx xxxxxx závazného xxxxxxxxxx 20 dnů xxx dne doručení xxxxxxx Úřadu. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx utajované xxxxxxxxx, x xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx x souvislosti s xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx zpravodajských služeb Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vážně xxxxxxxx, xxxx části spisu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyloučeny z xxxxxxxxx.

§85x

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx x xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx najevo, xx xxxxxxx úmyslně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx ověření xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx zamlčel. V xxxxxxx případě xxxx Xxxx namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

§85x

Xxxxxx x spolehlivosti

(1) Xxxxxx x spolehlivosti xx xxxxxxxx listinou x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. Odcizení xxxx xxxxxx dokladu x xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx ohlásí Xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vstup xxx doprovodu xx xxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x spolehlivosti xxxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení,

b) xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx úředního xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vydaného x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) ohlášením xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxx uvedené xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x něm xxxxxxxxxx,

x) vrácením xxxxxxx xxxx držitelem Úřadu,

g) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

h) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx dokladu x spolehlivosti xxxxxxx Xxxxx xx 5 xxx doklad, jehož xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x), b), x), x) x x), x bezodkladně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx bez doprovodu xx vyhrazeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxxxxx Úřadu xxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx platnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x), xxxxxx xx 5 dnů xxx xxx zániku xxxxxxxxx Úřad o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxx Xxxx xx 5 dnů xx xxxxxxxx žádosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nahrazuje xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§85x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxx x xxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxx spolehlivosti, zjistí-li xxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx bezúhonný,

b) není xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx nepravdivé údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx úmyslně xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, jehož xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx dokladu x xxxxxxxxxxxxx xxxx důvěryhodný, xxxxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx důvěryhodnosti. Xx xxxxxx o přezkumu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §85f, §85g xxxx. 2 a §85h xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Zjistí-li Xxxx, že držitel xxxxxxx x spolehlivosti xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxx nespolehlivosti. Xx xxxxx i xxxxx, uvedl-li xxxxxxx xxxxxxx x spolehlivosti xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx ověření xxxxxxxxxxxxx xxxx takové xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X opačném xxxxxxx Xxxx usnesením xxxxxx xxxxxxx. Odvolání proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§85l

Soudní přezkum

(1) Xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx provádí xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx-xx ten, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx má, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; zprostit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xx mohlo dojít x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Předseda xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, může-li x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx dojít k xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx; do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxx zúčastněné xx řízení xxxxxxxx xxxxxxx.

§85x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 127/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXXXX A XXXXXXXXX

§85x

Xxxxxxxxxxxx program xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx letiště xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxx provozovatele xxxxxxx, xxxxx přílohou je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx může xxxxx i xxxxxxx x povolení xxxxxxxxxx xxxxxxx současně se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxxx letiště xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dostatečnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx protiprávními xxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx upravujícím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy 70). Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. V xxxxxx x schválení bezpečnostního xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx orgánem Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx schvaluje Úřad xx xxxxxx provozovatele xxxxxxx. Xx schválení xxxxx xxxxxxxxxxxxxx programu xxxxxxx xx odstavec 2 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx změny bezpečnostního xxxxxxxx xxxxxxx, než xxxxx jsou xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx.

§85x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§85n

Povinnosti xxxxxxxxxxxxx letiště

(1) Xxxxxxxxxxxx letiště x xxxxxxx s přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy 70) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx a x xxxxxxxx vhodných xxxxxxxxxxxxxxx prvků zajistí, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxx za xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx a přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xxxx zajistí

a) provádění xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx vstupujících x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) vydávání letištních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx letiště.

§85n xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2015

§85x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx letadla

Letecký xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prohlídce xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího ochranu xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xxxx po xxxx xxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uchovávána xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§85x vložen právním xxxxxxxxx č. 127/2014 Xx. s účinností xx 1.2.2015

§85p

Detekční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxx x letecký xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zavazadel x xxxxxxxxx zavazadel x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx letadla xxx, xxxxx vnášení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70), xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxx-xx xxxxxxx dopravce xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, neprodleně x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxx souhlas x vnesením xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), lze-li x xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx použití xxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx civilního xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx souhlasu xx pouze xxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxx souhlasu Úřad xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx žádá. X xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x věcí xx xxxxx vnesení xx xxxxxxxx letiště x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Udělil-li Xxxx souhlas x xxxxxxxx xxxx, oprávněná xxxxxx xxxxx bezodkladně xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obalu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx zajišťovacím prostředkem x jedinečným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, uvedeným v xxxxxxxxxx, a to xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x něj nebylo xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxx, xxxx zajistit, že xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředkem během xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx a xx palubu xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx uložení x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx. Letecký xxxxxxxx xxxxxxx, xx věc xxxx xx svého xxxxxxx do prostoru xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx letiště x xx xxxxxx xxxxxxx.

§85x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. s účinností xx 1.2.2015

§85x

Xxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dopravce xxxxxxx následnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zapsaných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70).

§85q xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§85x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatele xxxxxxxx provozních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx vydaným na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany civilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) při xxxxxxxxxxx letových xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx jeho xxxxxx svůj xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§85r xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 127/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

XXXXX XX

XXXXXXX NÁKLADU, XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

§85x

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x poštovními xxxxxxxxx namísto schváleného xxxxxx

(1) Fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx schváleného xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70) xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostní kontroly xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx pověřit jinou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, stanoví-li její xxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jejich xxxxx xxxxxx.

(2) Fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx uděleným na xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx obecných náležitostí xxxxxx podle správního xxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx hodlá xxxxxxxx.

(3) Xxxx souhlas udělí, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx činy 70) xxx provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x

x) xx xxx tuto činnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx provádění.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x nákladem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx agenta bezodkladně xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vliv xx udělení xxxxxxxx.

(5) Xxxx souhlas odejme, xxxxx xxxxx, které xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§85x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§85t

Rejstřík xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x poštovními xxxxxxxxx namísto xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstřík osob xxxxxxxxxxx provádět bezpečnostní xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx"), xxxxx účelem xx v xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xxxxxxxxxxx xxxxxxx o těchto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx schváleným xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je Xxxx. Xxxxxxx k xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx osobu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 3 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) V rejstříku xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx:

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,

x) příjmení,

c) xxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jiného pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob jsou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx údajů:

a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,

x) xxxxxx sídla x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jsou zpracovávány xxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxxxx osobách:

a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx sídla x

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxx oprávněných xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxx x

x) xxxxx výmazu.

(8) Xxxxxx xxxxx xxxx x rejstříku oprávněných xxxx zpracovávány po xxxx xxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx namísto xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx souhlasu Xxxx xxxxxx xxxxx bezodkladně xxxxxxxxxx.

§85x vložen právním xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x účinností xx 1.2.2015

§85u

Detekční xxxxxxxx x xxxxxxxx ochrana xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx dopravce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx provedení xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy 70).

§85x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x účinností xx 1.2.2015

HLAVA X

XXXXXXX POŽADAVKY

§85v

Přijímání xx xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), xxxxxxx uchazeče xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx x souladu x xxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, podléhá-li xxxxxxx ověření xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx 70).

§85v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§85w

Odborná příprava

Každý, pro xxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx související s xxxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx protiprávními xxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx ochranu civilního xxxxxxxx před protiprávními xxxx 70).

§85w xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 127/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§85x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70) na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx její žádost Xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx návrh druhu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70), xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx přiloží

a) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx praxi x oblasti ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vykonávaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx délky xxxxxx xxxxxx, a

c) xxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx přípravy, xxxxxx žadatel xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx x uskutečňování xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, pokud

a) xxxxxxx

1. dosáhl xxxx 18 let,

2. xx xxxxxxx úplné střední xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xx dobu xxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx,

4. v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxxxx navrhovaného xxxxx odborné xxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxx hodlá uskutečňovat, xxxxxxxx podmínkám pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přípravy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70).

(4) Účastníkem xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx je pouze xxxxxxx. Xxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x praktickou xxxxxxxx xxxx tříčlennou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx Úřadu, jejíž xxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxxxx ředitel Xxxxx.

(5) Xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx přípravy podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy 70), xxxxxx xx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravu (xxxx xxx "xxxxxxxx")

x) xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přípravy stanovené xxxxx zákonem xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy 70), xxxx

x) x xxxxxxx povolení xxxxxxxx.

(7) Xxxxx a formu xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx žadatele o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přípravy, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§85x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§85x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx příprava xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními činy 70) je xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx, xxx xxxxxxx absolvoval odbornou xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x nimiž odborná xxxxxxxx přímo xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x absolvování xxxxxxx xxxxxxxx fyzických osob xxxxxxxxxxxxxx činnosti přímo xxxxxxxxxxx x prováděním xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) ukládá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravu xxxxxxx jednou x xxxxxxx 6 xxxxxx, xxxx 6 měsíců. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2 roky.

(3) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§85x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x účinností xx 1.2.2015

§85x

Xxxxxxx xxxxxx psovodů x xxx xxxxxxxx x odhalování xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx uskutečňovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx určených x odhalování výbušnin xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu civilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xx xxxxxxx povolení vydaného xx její xxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zabezpečování xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx výcviku"). X xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k nakládání x xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx s výbušninami xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výcviku o xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx psů xxxxxxxxxx xxxxx veškerých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx obsahu, xxxxxxx x formy xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx odborného xxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx detekční xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx 70),

x) garant xxxxxxx alespoň xx xxxx 5 xxx xxxxxxxxx činnosti v xxxxxxx výcviku xxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prokázal xxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx dovednosti xxxxxxxx xxx odhalování výbušnin x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výcviku x

x) xxxxx obsahu, xxxxxxx x formy xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx uskutečňovat, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx podmínkám pro xxxxxxxxxxxxx odborného xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx ochranu civilního xxxxxxxx před protiprávními xxxx 70).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx prokazují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odbornou komisí, xxxxx členy xxxxxxx x odvolává xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, náplní xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Skutečně xxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxx o vydání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxx xx dobu 5 xxx.

(5) Úřad xxxxxx xxxxxxxx zruší, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uskutečňující xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx nebo přímo xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx upravujícím ochranu xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx činy 70), xxxx

x) x zrušení xxxxxxxx požádala.

(6) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a praktického xxxxx, xxx nichž xx prokazují odborné xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dostatečné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx psů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§85x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x účinností xx 1.2.2015

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX X OCHRANĚ XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX

§86

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx letectví před xxxxxxxxxxxxx činy

Fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), xxxxxxx, aby prostředky xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x provozní zabezpečení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx.

§86x

Xxx xxxxxx k xxxxxxxxxx výbušnin

(1) Fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx plnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, bylo-li xxxxx xxxxxx xxxxx psovoda xxxxxx Xxxxxx povolení x xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Policií Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky.

(2) Úřad xx xxxxxx fyzické xxxxx xxxxxx úkoly xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x užívání psa xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx vybaveným xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výbušnin xxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx detekční xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx určující xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx užívat:

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) plemeno,

d) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaj xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx čipu, xxxxxx xx xxx xxxxxxx.

(4) K xxxxxxx xx přiloží xxxxxx x úspěšném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výcviku xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výbušnin xx x xxxxxx prokazují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx testem podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx civilního letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70). Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx test xx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx jmenuje x odvolává generální xxxxxxx Xxxxx. Většinu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušníci xxxx xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx nebo Armády Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx schopností xxx, jehož hodlá xxxxxxx xxxxxx. Skutečně xxxxxxxxxx náklady spojené x řízením o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxx určující xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx detekční xxxxxxxx užívat.

(6) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx povolení

a) xxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), nebo

b) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§86x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly

(1) Úřad xx žádost xxxxxxx xxxx právnické osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx mohla xxxxxxxx xxxxxxxxx detekční kontroly xxxxxxxx způsobem, než xxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravující ochranu xxxxxxxxx letectví před xxxxxxxxxxxxx činy 70) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nejnovějších xxxxxxxxx poznatků, jsou-li xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Úřad xxxxxx xxxxxxxx zruší, pokud xxxxxxx povolení

a) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx detekční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xxxx xxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx požádal.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zrušení povolení xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA VII

ZÁKLADNÍ, XXXXXXXX X MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

§86c

Oznamovací xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx leteckou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, schváleného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními činy 70), oznámí xxxx xxxxxxxxxx Úřadu alespoň 45 dnů před xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí správního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx této xxxxxxxx. Pro fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výbušnin, x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá provádět xxxxxxxxxxxx kontrolu v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho provozovnu, xx xxxx první xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxx stálého odesílatele, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásob xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), oznámí xxxx skutečnost Xxxxx xxxxxxx 45 xxx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx jinou fyzickou xxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podrobené bezpečnostní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), xx věta xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad x xxxxx skutečností xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x výkonu xxxx xxxxxxxx právní xxxx.

§86x vložen právním xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§86d

Základní xxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx oznámení podle §86c, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letectví před xxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxxx nezbytná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx protiprávními činy xxx xxxxxx její xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx"). Xx xxxxxxx, má-li Xxxx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx základních xxxxxxxx zneužít x xxxxxxxx civilní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx případě xx Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sdělí. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx k utajované xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je pouze xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovují (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření, xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Je-li xx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření, xxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uložit povinnost xxxxxxxxxx xxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx obsahu x xxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obsažených x rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx svých povinností xxxxxxxxx zákonem nebo xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70).

(5) Do dne xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx stanovena základní xxxxxxxx, nesmí xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx je nezbytné xxxxxx stanovená základní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx civilního letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx taková xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx. X xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx důvod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, Xxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zruší. Xx xxxxxx o změně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx.

§86x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 127/2014 Sb. x účinností xx 1.2.2015

§86x

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx ochranu civilního xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), xxxx Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dostatečná xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx.

(2) Účastníkem řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxx se xxxxxxxx opatření stanovuje.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx. X tomto xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pomine-li xxxxx xxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx, xxxx požádá-li o xx xxxxxxxxxxxx letiště xxxx xxxxxxx dopravce, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxx, kterým takové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx. Na xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým bylo xxxxxxxxx zvláštní opatření, xxxx odkladný xxxxxx.

§86x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 127/2014 Xx. x účinností od 1.2.2015

§86x

Xxxxxxxxx opatření

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činem, xxxxxxxxxxx přijme xx xxxx nezbytně xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx letiště,

c) xxxxxxxxx postup xxx xxxxxxxxx ostrahy xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx letecký xxxxxxxx, xx xxxxxxx letectví xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx závažným protiprávním xxxxx, bezodkladně xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx přísnější xxxxxx xxxxxxxxx kontrol xxxx xxxxxxxxx postup xxx xxxxxxxxx bezpečnosti provozu xxxxxxxx letecké xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx provozovatel xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, provozovatel xxxxxxx xxxx xxxxxxx dopravce xxxxxx opatření xxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx mimořádného opatření xxxxxx xxxxxxxxxxxx letiště xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláště závažným xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx dopravce, nebo xxxx-xx takové opatření xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x moci xxxxxx Xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx, jemuž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx Úřad xxx zbytečného odkladu xxxxxx Evropské xxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx Xxxx nové xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx je nezbytné xxxxxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, kterým xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, změní. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Úřad xxxxxxxxxx, xxxxxx takové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx. Xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx xxxxxxx.

§86x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2015

XXXX XXXXXX

XXXXXX SPRÁVA X PŘESTUPKY X XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXX

§87

(1) Státní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona a x xxxxxxx jím xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxx xxxx xxxxxxxx právního xxxx, Xxxxxxxxxxxx dopravy, Xxxx, Ústav a Xxxx xxx přístup x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vojenského xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxx vymezeném Xxxxxxxxxxxx obrany.

§88

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx letadlových xxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx letiště xx dobu, xx xxxxxx xxxx vlastník xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxx a Ministerstvem xxxxxx zajišťuje leteckou xxxxxx pátrání x xxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie,

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x o zrušení xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodní letecké xxxxxxx x nepravidelné xxxxxxxx xxxxxxx dopravy xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx země,

f) schvaluje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx létajících zařízení x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx správy,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx programu x rozhoduje x xxxxxx xxxxxxx,

x) jmenuje xxxxxxxx Xxxxx republiky xx správní rady Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 24),

x) xx dotčeným xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx leteckých xxxxxx,

x) vede xxxxxxxx, xxxxxxx a odnímá xxxxxxxx právnické osoby x vedení xxxxxxxx, xxxxxx x zpřístupňuje xxxxxxxx xxxxx §51a,

x) xxxxxxx Xxxxxxxx komisi xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x civilním xxxxxxxx 85).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadem xx správním řízení xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánem xx správním řízení xxxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(5) Ministerstvo xxxxxxx je oprávněno x xxxxxxxxxxx situacích, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx civilní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx nezbytně xxxxxx.

§89

(1) Xxxx

x) xxxxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx 26),

c) pověřuje

1. xxxxxxxxxx osobu xxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx k použití xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odnímá xxxxxxx xxxxxxxx,

2. posuzováním a xxxxxxxxxx xxxxx vlastností xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xx dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádů leteckých xxxxxxxx x vydáváním x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx porušování těchto xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx

1. x xxxxxxxxx typu xxxxxxx x posuzuje a xxxxxxx shodu vlastností xxxxxxx,

2. x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx letovou xxxxxxxxxxx,

3. x xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

4. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx letadla a xxxxxx osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx osvědčení xxxxxx způsobilosti xxxxxx xxxxx státem,

5. o xxxxxxxxx druhu xxxxxxx x x jeho xxxxx,

6. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx letiště xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx osvědčení xxxxxx způsobilosti xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx způsobilosti,

h) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxx a kontroluje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx použití x civilním xxxxxxxx,

x) xxxxxx, pozastavuje platnost x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, údržby, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x leteckých xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx adresu x vede xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx evidenci xxxxxxxxx personálu, xxxxxx xxxxxx způsobilosti leteckého xxxxxxxxx x uznává xxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx personálu xxxxxxxx xxxxx státem, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx způsobilosti, xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxx přezkoumání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx člena xxxxxxxxx xxxxxxxxx x omezuje xxxx xxxxxxxx činnost, x níž je xxxx xxxxxxxxx personálu xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx normu provozovatele x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx letové xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx,

x) vydává xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx zrušení,

o) xxxx xxxxxxxx letišť,

p) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx x plánovaným xxxxxxxx xxxx koordinované xxxxxxx x pověřuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx leteckým xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxx osob xx zdravotním xxxxxxxxxx x xxxx s xxxxxxxx schopností xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x letecké xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 62),

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx řídících xxxxxxxx xxxxxxx 65),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) kontroluje xxxxxx povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obětem xxxxxxxxx nehod x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x návaznosti xx Xxxxxxx xxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx letectví 66),

x) projednává přestupky xxxxxxxxx x právnických xxxx xx úseku xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 66) x

x) xxxx Xxxxxxx rejstřík x rozhoduje o

1. xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx rejstříku x x xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výmazu xxxxxxxxxx xxxxx x Leteckého xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

4. přidělení xxxxxxxxx xxxxxx pozemnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx létajícímu xxxxxxxx x

5. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx do Leteckého xxxxxxxxx.

(2) Xxxx dále

a) xxxxxxxxx a zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx stavebním xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx x příslušnou xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) uděluje xxxxxxx

1. xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x k provádění xxxxxxxx x ochranných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx ochranné xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx a zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výšku, xxxx staveb x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx účinek na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služby, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx informační xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx, služby tvorby xxxxxxxx postupů,

3. právnické xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

4. x xxxxxxxxxxx leteckých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxx x Ministerstvem xxxxxx rozděluje xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx poskytováním xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx pověření,

i) xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx letových xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 40),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx osobu x ruší xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxx xxxx a xxxx fungování 39),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx služeb uzavřenou xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebi 40),

x) zrušuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě smlouvy x využití xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 40),

x) x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx nebezpečné x Xxxxxxx informační xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx odbavovacích xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx přetížení xxxxxxx,

2. xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx nebo xxxxx odejmutí,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx,

5. xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx leteckých xxxxx,

6. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx potřebu,

7. xxxxxxx xxxx zákaz xxxxxx xxxxxxxx sportovního létajícího xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx, pokud není xxxxxxxxxx pověřenou xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx poskytováním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvláštními právními xxxxxxxx 54) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

t) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) vydává, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx omezení xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pravidla x xxxxxxx pro xxxxxxxx provozních xxxxxxx xx snížení xxxxx xx letištích 83),

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx událostí x civilním letectví 85),

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 77).

(3) Xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Evropské xxxxxx, xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70) x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx základě,

b) xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) nebo podle xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx ověření x přezkum spolehlivosti xxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx vyhrazeného xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70),

x) schvaluje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxx xx zakázáno xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy 70),

x) xxxxxxx a odnímá xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x poštovními zásilkami xxxxxxx schváleného agenta xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oprávněných provádět xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nákladem x xxxxxxxxxx zásilkami xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70),

x) xxxxxx x zrušuje xxxxxxxx x uskutečňování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx určených x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70),

x) xxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x zrušuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jaký xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70),

x) xxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §86d,

x) xxxxxxxxx, mění a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xxxxx §86e x

x) rozhoduje x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86f.

§89x

Xxxx pro přístup x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxx ceník, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx stanovení xxxxxx x rozporu x §42e,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx části čtvrté xxxxx XX, a

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX.

§89x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 319/2016 Xx. x účinností xx 1.4.2017

HLAVA II

STÁTNÍ XXXXX

§90

Xxxxxx xxxxx

(1) Státní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxx x Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v nezbytném xxxxxxx x bezplatně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx x vzor xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§91

(1) Xxxxxx-xx kontrolující xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx potřeby a xxxxxx zjištěných nedostatků xxxxx způsob x xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx příčin.

(2) Může-li xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo zdraví xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kontrolující xxxxxx výkon xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxx xx 10 xxx od vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Kontrolovaná xxxxx xxxx umožnit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Evropskou komisí xxxxx xxxxxxxxx činnosti x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx, nebo v xxxxxxx s přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 55).

§91x

(1) Xxx výkonu xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxx xxxxxx letadel Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přistávajících xx území České xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rejstříku xxxxx, jenž xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx, xx je xxxxxxxxxxxx prováděna xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xx poškozené xxxx má technické xxxx provozní závady (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxx"),

x) xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx České republiky xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebyly xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nad technickým xxxxxx xxxxxxx,

x) z xxxxx xxxxx §12a xxxx. 1 xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx letadla xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx letiště xxxxxxxx technické závady x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xx státní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 29), x na letadla, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx 5 700 kg.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kontroly.

(4) Na xxxxxxx výsledků kontroly xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx Úřad xxxxxx, xxxxxx předá Xxxxxxxx xxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx provedení xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že letadlo xxxxxxxxx podmínky stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 2 xxxx. a) a xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxxx, předá Xxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Evropské xxxxxx x xxxxxxxxxx orgánům xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(5) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx neuvádí xxxxxxxx xxxx, xxxxx poskytly xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(6) Rozhodnutí, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ploše letiště xxxxxx xxxxxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, má xx xxxx odstranění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Součástí xxxxxxxxxx xx výrok xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nedostatky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx po xxxxxx x orgánem xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx letu xxxxx xxxxxxxx 6; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx kterém mohou xxx odstraněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx létání. Xxxxxxxxx-xx nedostatky ohrožující xxxxxxxxxx létání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, může Xxxx xxxxxxxx účinek zákazu xxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx být využito x xxxx na xxxxxxx, na kterém xxxxx xxx nedostatky xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx letiště, xxxxx jim byly xxxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vzájemné poskytování xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x přistání xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x xxxxxx provedených xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx každém x xxxxxx letišť xx xxxxxxxxxx xxx.

(10) Xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx kontroly letadel xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx jazyce; xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx s xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx-xx xx xxx xxxxxxx účel xxxxxxxx xxxxx xxx-xx xx takový postup xxx Úřad spojen x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X způsobu vyřízení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx-xx se xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jazyce, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x jazyce xxxxxx x anglickém. Xxxxx-xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx vydané v xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx a anglickém xxxxxx. V případě xxxxxxx mezi xxxxxx x anglickým zněním xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(11) Vzor protokolu xxxxx odstavce 3 x vzor xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§91b

(1) Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx poskytováním letových xxxxxxxxxxx služeb podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a jeho xxxxxxxxx 39) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jiného xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx"). Xx xxx xxxxxx xxxx Xxxx uzavřít x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského nebo xxxxxxx státu písemnou xxxxxxx x spolupráci, xxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx předmětu xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a

d) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smlouvy.

(2) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx, Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dozor nad xxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxx letových navigačních xxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxx xxxxxxx státu. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kterému xxxxx osvědčení xxxx xxxxxxx určil podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx navigačních xxxxxx v jednotném xxxxxxxxx nebi 40) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služby xx území xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxx povinnosti xxxxxxxxxxx pro xxx x xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxx navigačních xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx přihlíží xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx tento xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxx třetího xxxxx.

(5) Xxxxxx-xx x souvislosti x výkonem státního xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx nebo třetího xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx členského xxxx xxxxxxx státu Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx nemohl xxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx vyhovět xxxxxx. Xxx-xx xxxxx dožádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx úkonů, Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§91x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§91c

(1) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropskou komisí x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy Úřad xxxxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxx takovéto xxxxxxxx 71) x xx xxx xxxxxx jí xxxxxxxxx veškerou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Úřad rovněž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zaměstnance xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisí x xxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Evropské komise xxxxxxxxx xxx u xxxx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx prostoru xxxxxxx x na xxxxxx letadla xx xxxxxxxx.

§91x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2015

XXXXX XXX

XXXXXXXXX

Xxx 1

Přestupky xxxxxxxxx osob

§92

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) x rozporu x §12a xxxx. 4 xxxxxxx na xxxxxx Xxxxx požadované údaje,

b) x xxxxxxx x §16 xxxx. 1 xxxxxxx x civilním xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §18 xxxx. 3 vykonává xxxxxxx xxxxxxxxx personálu bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §19 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxx x takových xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx omezují xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) v rozporu x §40 xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxxx stavbu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §41 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §54 xxxxxxx xxxxxx velitele xxxxxxx,

x) x rozporu x §78 xxxxxxxxx letecké xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §81 xxxx. 1 xxxxx sportovní xxxxxxxx zařízení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x rozporu s §84c xxxx. 1 xxxx sportovní xxxxxxxx xxxxxxxx bez platného xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx podle §89 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 7 x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nesplní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště, xxxxx poskytující xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, leteckého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx vydaný xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx potřebu xxx povolení, nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x leteckém rejstříku, xxxxxxxx letadla, zástavní xxxxxxx nebo xxxxx, xxx se zápis x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x rozporu x §6 neprodleně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx veškeré xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx létajícího zařízení xxxx provozovatel kódovaného xxxxxxxx užije xxxxxxxxxx xxxxxx v rozporu x §17c xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §55a odst. 3 xxxxxxxxx mlčenlivost,

d) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s §55b xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx létajícího xxxxxxxx xxxxxxxxx letovou způsobilost xxxx nepodrobuje letadlo xxxx sportovní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxx

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx létající xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za škody xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx časů 72) xxxxxxx a xxxxxxxxx použije koordinované xxxxxxx x čase, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx koordinátorem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx užije přidělený xxxxxxxx čas xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx lety xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx x tomto zákoně xxxx xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vzdušném xxxxxxxx 73),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx leteckého xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx provádění xxxx xx vzdušném xxxxxxxx 73),

d) xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x leteckém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx nebo přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provádění xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx 73),

x) v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 66)

1. xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx záznamy získané x rámci xxxxxxx xxxxxxx nehody nebo xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx xxx x jejich xxxxxxx xxxx xx zlepšení xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx,

2. jako xxxxx xxxxxxxxxx xx nehodě xxxx vážném xxxxxxxxx xxxxxxxx neprodleně Xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx, jež xxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxxxxxxxx doporučení, xxxx

4. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx hlášení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 85)

1. xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx událost xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x evropské xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) xx 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx odstavce 2 xxxx. x),

x) xx 300&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), j) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) nebo xxxxxxxx 3 xxxx. e) xxxx 1, 2 xxxx 3 xxxx xxxx. x),

x) do 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) xx 50&xxxx;000 Xx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x) nebo x), xxxxxxxx 2 xxxx. e) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 3 písm. b), x) xxxx písm. x) xxxx 4, xxxx

x) xx 100&xxxx;000 Xx xx 5 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(5) Xx xxxxxxxxx xxx uložit zákaz xxxxxxxx

x) do 6 xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x),

x) xx 1 xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), c), x) xxxx x), xxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) xx 2 xxx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), nebo xxxxxxxx 3 xxxx. x).

§92x

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §85b xx xxxxxxxx při xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x během xxxxxx v xxxx, x náležitou xxxxxxxxxxxx,

x) xx x xxxxxxx x §85c odst. 2 neřídí xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxx xxxxxxxxx letectví před xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §85j xxxx. 4 neodevzdá xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx nakládání s xxxx xx xxxxx xxxxxxx do vyhrazeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §85p xxxx. 3,

x) x xxxxxxx s §85y xxxx. 1 xxxxxxxx činnosti v xxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx platného xxxxxxx o absolvování xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §86d xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí, xxxxxx xxxx stanovena xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 74)

1. xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vstupu nebo xxxxxxxx k xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx neoznámí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx letištního identifikačního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vjezdu,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení x xxxxxx, nebo

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Fyzická xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxx

x) osoba provádějící xxxxxxxx xxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §85d xxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 74),

x) xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx x bezpečnostní kontroly 74)

1. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx věc, xxxxx vnesení xx xxxxxx letadla je xxxxxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxxxxxx bezpečnostního prostoru xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx prostoru xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, jejíž xxxxxxx x zapsaném xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostoru xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxx udělil xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx x obalu opatřeném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §85p odst. 5,

d) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly v xxxxxxx x §86a xxxx. 1 umožní xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx psovoda xxxxxx povolení x xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §86c xxxx. 2 xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stálého xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx letištních xxxxx xxxx x xxxxxxx x §86c xxxx. 3 xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxx určeného k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx provádění detekční x bezpečnostní xxxxxxxx 74).

(3) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) xx 100 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xxxx 2 xxxx 3,

x) do 500&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx g) xxxx 1, xxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx

x) xx 50 000 Xx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) bodu 4.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§92x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 127/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2015

§92b

Přestupky na úseku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnosti řídícího xxxxxxxx xxxxxxx 75) xxxxxxxx xxxxxxx řídícího xxxxxxxx provozu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx

1. xxxxxx, xx xx o nemoci xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxxxx omezují xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

2. xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

3. xxx platného průkazu xxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx toku xxxxxxxx xxxxxxx 76) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx platnosti letového xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx letecké xxxxxx xxx pověření nebo xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xx 500&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx

x) xx 100&xxxx;000 Kč xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xx 6 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2, xxxx

x) xx 1 roku, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 3.

Xxx 2

Xxxxxxxxx právnických x podnikajících xxxxxxxxx xxxx

§93

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §12a xxxx. 4 nepředá xx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §16 xxxx. 1 používá x xxxxxxxx letectví xxxxxxx, xxxxxxxxx části xxxx zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx platného osvědčení,

c) x xxxxxxx x §40 zřídí xxxxxxxx xxxx provádí xxxxxxx x ochranném xxxxx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx Xxxxx,

x) umístí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx ochranná xxxxx x rozporu s §41 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §78 provozuje letecké xxxxxxx vystoupení bez xxxxxxxx,

x) xxxxxxx příkaz xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 odst. 5 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx §89 odst. 2 xxxx. o) xxxx 7 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx příkaz xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx navigačních služeb xxxx provozovatele leteckých xxxxx nebo leteckých xxxxxxxx pro vlastní xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jejich úkolů,

h) xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti,

i) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, instalaci, údržbu, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx změny xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 77) bez oprávnění,

j) xxxxx na xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

k) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx platného xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx nebo provozuje xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx potřebu bez xxxxxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx letadla xxxxxxxxx x xxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxx xxxxxxx, zástavní xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx zápis x leteckém xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx x §6 neohlásí xxxx nedoloží Xxxxx xxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx létajícího xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx užije xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §17c xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx letiště vykonává x rozporu s §32 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. nezašle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx podle §42a xxxx. 1,

2. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx letišti xxxxx §42a xxxx. 2,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx §42b xxxx. 1,

4. uvedeného x §42d xxxx. 1 xxxxxxxxxx s leteckými xxxxxxxx xxxxxxxx ceník xxxxx §42g, nebo

5. xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx x xxxxxxx x §51a xxxx. 7 xxxxxxx xxxxx o xxxxxx x překážkách xxxx xxxx xxxxx xxxxx v rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx 78),

e) provozovatel xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx leteckých xxxxxx x xxxxxxx x §55b xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx letových xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §98a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) poskytovatel xxxxxxxxxxxx služeb nepředá x xxxxxxx x §98a xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx letiště údaje x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) provozovatel letadla xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozuje xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxx pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx provozem, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx schválenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx provozovatele.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx letištních časů 72) úmyslně a xxxxxxxxx použije koordinované xxxxxxx v xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx koordinátorem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx času, xxxx užije přidělený xxxxxxxx čas xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx koordinátorem, x xxx naruší xxxxxx letecké xxxxxxx xxxx letištní xxxxxx,

x) x xxxxxxx x xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 79)

1. xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxx uvolnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do provozu,

c) xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx prostoru České xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx přímo použitelném xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx letů xx xxxxxxxx xxxxxxxx 73),

x) ohrozí xxxxxxxxxx xxxxxx porušením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx 73),

e) při xxxxxxx letadla xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nehodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 73),

x) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 66)

1. xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx účelům xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx zlepšení xxxxxxx provozní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxxx xxxxx neoznámí xxxxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxx přijal na xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx příslušné xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx Ústavem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxx tuzemský xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx od oznámení xxxxxxx xxxxxx vypracovat xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx letadla xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektům, xxxx

6. jako xxxxxxxx xxxxxxx dopravce sdělí xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x leteckou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x rozporu s xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxx událostí v xxxxxxxx xxxxxxxx 85)

1. xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx nenahlásí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxx zúčastněná xxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxxxx x xxxxxxxx centrální xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hlášení událostí x xxxxxxxx letectví 85) xxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxx povinný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů x událostech a xxxxxx xxxxxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx hrozbou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx Xxxxxx ve stanovené xxxxx údaje x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx potenciální xxxxxxx pro bezpečnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skutečnou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx, aby informace xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x událostech xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nezajistí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx shromážděných x xxxxxxxxx xxxx dobrovolného xxxxxxx hlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. nezavede xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx další xxxxx x analýze xxxxx x xxxxxxxxxx shromážděných x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx systému hlášení xxxxxxxx nebo o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

8. nevypracuje xxxxxx xxx analýzu xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x povinného xxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxx, nepřijme xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nápravná xxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nezavede xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

9. xxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx podali xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx hlášení xxxxxxx,

10. xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x událostech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx dobrovolného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, která xxxx xxx xx základě xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxx provedené xxxxxxx, xxxx

11. nepřijme xx konzultaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x realizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx interní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přístupu xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx dopravce x xxxxxxx s §69 xxxx. 1 nepředá xxxxxxxxx údaje,

b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s §69a xxxx. 1, 2 xxxx 4 xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nepředá xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx stanoveným xxxxxxxx,

x) jako tuzemský xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s §68 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nehody x xxxxxx příbuzným xxxx x souladu s xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx dopravce Xxxxxxxx xxxx 67) provozuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx uděleného xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67), kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené x §70c odst. 6 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx podle §70c xxxx. 4,

f) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. x xxxxxxx x §70f xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravy nebo xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

2. x xxxxxxx x §70f xxxx. 5 xxxxxxxx zahájení xxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx země

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxxx stanovenou x §71 xxxx. 6,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx přímého xxxx zprostředkovaného xxxxxxx xxxxxx pravidelné xxxxxxxx xxxxxxx dopravy xxxx xxxxxxx povinnost stanovenou x §71b xxxx. 3, xxxx

3. provozuje xxxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxx bez povolení xxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §71c xxxx. 7.

(5) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) do 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. f) xxxx xxxx. x) xxxx 2,

x) xx 300&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx f), xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx 2 xxxx 3 xxxx xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x),

x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxx. x) bodu 5, xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxx. x) xxxx 2, písm. x) xxxx 1, 5 xxxx 6 xxxx xxxx. x) xxxx 1 až 7 nebo xxxxxxxx 4 písm. a), x), c) xxxx x),

x) od 50&xxxx;000 Xx xx 1 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx. x) xxxx 1, 2 xxxx 4, xxxx. x) nebo x), odstavce 3 xxxx. b) bodu 3, xxxx. c), x), xxxx. f) xxxx 4, xxxx. x) bodů 8 xx 11 nebo xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 3,

e) od 75&xxxx;000 Xx do 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), nebo

f) xx 100&xxxx;000 Xx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), i), x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 3 xxxx xxxx. x), nebo xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 1 xxxx xxxx. x).

(6) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xx 6 xxxxxx, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 2 xxxx. x),

x) xx 1 xxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 2 xxxx. h), xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxx

x) do 2 xxx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x), nebo odstavce 3 xxxx. e).

§93a

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) x xxxxxxx x §85x odst. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §85z xxxx. 1 provádí xxxxxxx výcvik xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x odhalování výbušnin xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 74),

x) x xxxxxxx s §86c xxxx. 2 xxxxxxxx, xx hodlá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx dodavatele xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x §86c xxxx. 3 xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxx skutečností xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §86d odst. 4 xxxxxxxxxx skutečnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx stanovena xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx letiště

1. x rozporu x §85m xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxxx xxxxxxx,

2. x rozporu x §85m odst. 3 xxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx bezpečnostního xxxxxxxx,

3. x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

4. nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §85n xxxx. 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx povinnost plní x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 74),

b) xxxxxxxxxxxx letiště xxxx xxxx xxxxxxx dopravce

1. x rozporu s §85p odst. 1 xxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. x xxxxxxx x §85q nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxx cestujících, kabinových xxxxxxxxx a zapsaných xxxxxxxxx,

3. x rozporu x §86f xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, změnu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nařízeného Xxxxxx, xxxx

4. x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontroly 74) vydá letištní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx identifikační průkaz xxxx xxxxxxxx vjezdu xxxxxxxx,

x) xxxxx provádějící xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxx v rozporu x §85d, nebo xx xxxxxxx v xxxxxxx s přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx upravujícím provádění xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 74),

x) xxxxxxx xxxxxxxx

1. x rozporu x §85o xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uchovávána na xxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. x xxxxxxx x §85p odst. 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx věci, x jejímuž vnesení xxx xxxxxx souhlas, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §85r xxxxxxxxxxx xxxx nedodržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx pověří xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxxxxx x rozporu x §85s xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděním xxxxxxxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxx tuto bezpečnostní xxxxxxxx x rozporu x §85s odst. 2 xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provádění detekční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 74), xxxx

2. x xxxxxxx s §85s xxxx. 4 bezodkladně xxxxxxxx změnu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70),

1. x xxxxxxx x §85v xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 74), xxxx

2. v rozporu x §85w xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxx,

1. x xxxxxxx x §86a xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx k odhalování xxxxxxxx, aniž xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx vydáno xxxxxxxx x výkonu této xxxxxxxx, xxxx

2. v xxxxxxx s §86b xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Evropské xxxx upravující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx činy 70), xxx povolení nebo x xxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx základní xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §86d xxxx. 1,

2. x rozporu x §86d odst. 3 xxxxxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jeho činnosti, xxxx

3. x xxxxxxx x §86d xxxx. 5 xxxxxxxx činnost, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, přede dnem xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxxx,

x) osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nezajistí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nepředloží xx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxx podrobených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnost x xxxxxxx s přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 74) xxx xxxxxxxxx Úřadu,

m) xxxxx xxxxxxxxxx, známý dodavatel xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx letištních zásob x rozporu x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 74)

1. xxxxxxxx xxxx činnosti, xxxxxxx nebyl x xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zásob xxxx xxxxxxxxxx xx zásilkami, xxxx

x) xxxxxxxxx agent, xxxxxxx dopravce xxxx xxxxxxxxxxxx letiště x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 74) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx palubních xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) do 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx odstavce 2 xxxx. x), x) bodu 1, xxxx. j) bodu 2 nebo písm. x),

x) od 50&xxxx;000 Xx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx 2, písm. x) xxxx 4, xxxx. x) xxxx 2, xxxx. x) bodu 2, písm. i), xxxx. x) xxxx 1 nebo 3, xxxx. k) nebo xxxx. x) bodu 2,

x) od 75 000 Xx xx 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx b) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 3, xxxx. e), f), xxxx. x) xxxx 1, písm. x), x) xxxx xxxx. x) xxxx 1, xxxx

x) xx 100 000 Xx do 5 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a) xxxx 1 nebo 4 xxxx xxxx. x) xxxx 1 xx 3.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxx xxxxxxxx xx 2 let, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx 4 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2.

§93x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx toku letového xxxxxxx 76) nezajistí x xxxxxxx pozastavení xxxxxxxxx letového xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím udělování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxx letového provozu 75)

x) jako poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb

1. xxxxxxxxx, xxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti,

2. xxxxxxxxx xxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nepředloží Xxxxx ke schválení,

3. xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, ve kterých xxxxx držitel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonává práva xxxxxxxxxxx z průkazu xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx údaje Xxxxx xxxx držiteli průkazu xxxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x nediskriminační xxxxxxx xxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řídícího xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxx, instruktora xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx činnosti, nebo

b) xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx letového xxxxxxx - žáků xxxx výcvik xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

1. provádí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx letového xxxxxxx - xxxx xxxx výcvik xxxxxxxxxxx xxxx hodnotitelů bez xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx letového xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx provozu - žáků, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx činnost,

3. xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx vstupního, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx osvědčení xx jeho xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx,

7. nenahlásí ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx, xxxxx incident nebo xxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx následné xxxxxxx,

8. xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem,

9. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,

10. xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kvalifikovaných pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výcviku x xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxx xxxx nevytvoří xxxxxx xxx zachování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výuky,

11. xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxxxxxxx záznamy x xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxx podstoupily výcvik,

13. xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxx neuchovává, xxxx

14. xxxx uzavřeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou v xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §46 xxxx. 1 nebo §49 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx s §49a xxxx. 1 xxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx osvědčení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx poskytování letových xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebi 40), nebo

2. xxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxx x §49 xxxx. 4.

(4) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu

a) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xx 300&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) bodu 7,

x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) bodu 4 xxxx xxxx. x) xxxx 4, 5 xxxx 9,

d) xx 50&xxxx;000 Kč xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx 1 nebo 3 xxxx xxxx. x) xxxx 6 nebo 10 xx 14,

x) xx 75&xxxx;000 Kč xx 3 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 2 xxxx. a) xxxx 2 xxxx xxxx. x) xxxx 2, 3 nebo 8, xxxx

x) od 100&xxxx;000 Xx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. b) xxxx 1 nebo xxxxxxxx 3.

(5) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx činnosti xx 2 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) bodu 1 xxxx odstavce 3.

§93x

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravy

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 80)

a) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanceláře xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx formě x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostní pravidla xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx přepravy xxxxxx osob nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx mobilitu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úsilí, xxx osobě se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx prodejních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx xx dálku, veškerá xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx oznámení o xxxxxxx pomoci xx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxx řádně a xxxx,

4. xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx schopností xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx odmítl xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, x důvodech, xxxxx xx x xxxx xxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo osobě x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, ačkoliv xx xxxx osoba xxxxxxx letenku x xxxxxxxxx, xxxx

6. nenabídne xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx letadla z xxxxxx xxxxxx zdravotního xxxxxxxxx nebo omezené xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, nebo osobě, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxx kvality nezveřejní,

2. xxxxxx xxxxx příjezdu x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx těchto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx místa jasně xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxx, xxx xxxx osobě xx zdravotním postižením xxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tak, xxx xx xxxx xxxxx byla schopna xxxxxxxxx xx xxxx, xx který xx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. nezajistí, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx poskytovaly xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, nebo

2. xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o problematice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxx školení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postižení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx styku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

d) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě se xxxxxxxxxx postižením nebo xxxxx x omezenou xxxxxxxxxx pohybu x xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx nebo tranzitu xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx informování x xxxxxxx xxxxxxx 81) xxxx smluvní xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dopravců nebo x xxxxxx xxxxx xx provedení xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx rozhodl neletět x leteckým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákazu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, proplacení xxxxxx xxxx přesměrování, xxxx

x) nevymezí povinnost xxxxxxxxxx cestující o xxxxxxxxxx provozujícího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahujících xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx náhrady x xxxxx cestujícím x případě odepření xxxxxxx na palubu, xxxxxxx nebo významného xxxxxxxx xxxx 28) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx informační povinnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx spojené, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx škodu xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, zrušením xx zpožděním letu, xxxx

x) jako letecký xxxxxxxx požaduje xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx cestujícího xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zakoupena, x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx na palubu xxxxxxx, zrušením xxxx xxxxxxxxx letu.

(4) Za xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx

x) do 300 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xxxx 1 nebo 4 xxxx písm. x) xxxx 2 xxxx 3, xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx x),

x) do 500 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxx 3, xxxx. b) xxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx. x) xxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxx

x) xx 50 000 Xx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx 5 nebo 6, xxxx. x) xxxx 3 nebo xxxx. d), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx odstavce 3 xxxx. x).

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§94

(1) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx

x) Ministerstvo xxxxxxx xxxx Úřad podle xxx xxxxxxxxxx uvedené x §88 x 89, jde-li x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx d) xxxx §92 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x), nebo

2. přestupky xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx přestupků xxxxx §93 odst. 2 xxxx. x) xxxx 4 xxxx xxxx. x), §93 xxxx. 3 písm. x) xx h), §93 xxxx. 4 písm. x) xxxx x), §93c odst. 1 xxxx. x) xxxx §93c odst. 2, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxxxx,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §93 xxxx. 4 xxxx. a) xxxx b),

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jde-li x přestupky xxxxxxxxxxx xxxx podnikajících xxxxxxxxx xxxx xxxxx §93c xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §93c xxxx. 2, je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxxxx,

x) Xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxx §92 odst. 2 písm. x) xxxx x) xxxx §92 xxxx. 3 xxxx. e) nebo x), nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §93 odst. 2 xxxx. x) xxxx §93 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), nebo

e) Xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §93 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 4.

(2) X xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí Policie Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx uloženou xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx orgán, xxxxx xx uložil.

§94a

§94a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§95

§95 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§96

Xxxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx, jen xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx, nestanoví xxxxx.

§97

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí §11 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§98

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx letových xxxxxxxxxx xxxxxx sjednávají provozovatelé xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních služeb xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 12) Při sjednávání xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx řádu x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zda provozovatelé xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx mezinárodní smlouvy xxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxxx. Tímto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx XX xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 57) xxxxx.

§98a

(1) Xx účelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. údaje o xxxxx pohybů letadel, xxxxx odbavených xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, x to xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

2. údaje o xxxxx pohybů xxxxxxx, xxxxx odbavených xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx odbaveného xxxxxxx x pošty xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodních xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx letiště, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 90 % z celkově xxxxxxxxxxxxxx cestujících nebo xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx odbavující xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 100 xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx, xxx-xx x mezinárodní xxxxxxx, xxxxx odbavuje xxxxxxx 90 % x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 100 xxxxx xxx xxxxxxx ročně, x xx nejpozději xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku,

b) xxxxxxxx xxxxxxx dopravce

1. údaje x počtu xxx xxxxxxxxxxxx cestujících, nákladu x pošty x x xxxxxxx kapacitě xxx xxxxxxxxxxxxx letadel xx xxxxxxxxxx rok, x to vždy xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx,

2. údaje o xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx personálu a x xxxxxxxx nákladech x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx kalendářní xxx, x to vždy xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxx paliva xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx letadla xx xxxxxxxxxx xxx, x xx vždy nejpozději xx xxxxx února xxxxxxxxxxxxx kalendářního roku,

c) xxxxxxxx letecký xxxxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx sedadel xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 30 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x pošty x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx více než 10 xxx

1. údaje x počtu jím xxxxxxxxxxxx cestujících, nákladu x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxx provozovaných xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx měsíci xxxxxxxxx pro předávání xxxxxx xxxxx,

2. xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx vždy xxxxxxxxxx xx xxxxx února, xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx v příslušném xxxxxxxxxxx xxxx,

3. rozvahu, xxxxx zisků a xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx výnosů xxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx x xxxxx a xxxxx xxxx, xxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx letecké dopravy, xx xxxxxxxxxx rok, x xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provozující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxxx letů, xxxx xxx provozovaných xxxxxxx, organizačním x xxxxxxxxxx vymezení xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx letadel x xxxxx přepravených xxxxxxxxxxx, nákladu a xxxxx xx kalendářní xxx, x to xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1. údaje x výnosech, xxxxxxxxx x investicích x xxxxx x počtu x struktuře xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, x xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx května xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku,

2. údaje x xxxxxxxxxxxx letových xxxxxxxxxx službách za xxxxxxxxxx rok, x xx xxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx odbavených xxxxxxxxxxx.

(3) Jednotlivé xxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx odbavených cestujících xxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§98x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x účinností xx 1.2.2015

§99

Xxxxxxxxxxxx dopravy zabezpečuje xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xx publikují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§99x

(1) Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx právnická xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx hlavní xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxx xx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxx, ústřední xxxxxxx xxxx hlavní xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 58).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na §82.

§100

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx jinak, xxxx xx xxxxx xxxxxxx x právní xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx platných xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx podle tohoto xxxxxx lze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k němuž xxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx jednoho xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx doby rozhodnutí Xxxxx se provozovatel xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx provozovatel letiště xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx povolení, xxxxxxxxx xxxxxxxx provozovat xxxxxxx xxxxxx.

(4) Právnická xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx letové xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Do xxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx oprávněnou x zajišťování xxxxxx xxxxxx. Nepožádá-li xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, dosavadní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx telekomunikační, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, leteckou xxxxxxxxxx xxxxxx x službu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx letišti, je xxxxxxx požádat Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx udělení xxxxxxxx xx považuje xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx dopravu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x chtějí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx leteckou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx jednoho roku xx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx licence Ministerstvo xxxxxxx. Do xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx licence xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx dopravce x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchodní leteckou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vydání povolení Xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx x vydání povolení xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba, xxxxx provozuje xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Úřad x xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prací xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x vydání xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxx zahájená přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Závěrečná xxxxxxxxxx

§101

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx č. 305/1993 Sb. Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadu Státní xxxxxxx inspekce xx Xxxx xxxxxxx tímto xxxxxxx.

§102

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxx právní xxxxxxx x xxxxxxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x), §4 xxxx. 4, §5 xxxx. 2, §5a odst. 2, §7 xxxx. 8, §12 odst. 2 xxxx. x), §12a xxxx. 7, §16 xxxx. 1 x 2, §17 xxxx. 1 x 3, §17a xxxx. 1, §17bodst. 6, §17d odst. 4, §22a odst. 1, §25 odst. 3, §32 xxxx. 1 x 3, §34a xxxx. 4, §35 xxxx. 1 x 3, §42a xxxx. 3, §44 xxxx. 7, §45 xxxx. 4, §49c xxxx. 2, §49f xxxx. 2, §49g odst. 2, §51a xxxx. 11, §55a odst. 6, §55c xxxx. 5, §58 xxxx. 2, §67 xxxx. 4,§74 xxxx. 3, §76 odst. 3, §81 odst. 8, §82 xxxx. 6, §84b xxxx. 3, §84c xxxx. 8, §85j xxxx. 6, §85m xxxx. 4, §85r xxxx. 3, §85x odst. 7, §85y xxxx. 3, §85z xxxx. 6, §90 odst. 4, §91a odst. 11, §98 odst. 2 x §98a odst. 3 xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx staveb, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a ostatní xxxxx zúčastněné xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dodržovat letecké xxxxxxxx, které jsou x souladu x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, vydávány

a) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx civilní xxxxxxxx, 29)

b) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, 14) x

x) Evropskou xxxxxxxxxx pro bezpečnost xxxxxxx xxxxxxxx (XXXXXXXXXXX), 15)

x to xx xxxxx přijatém Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx informační xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xx Ministerstvu xxxxxxx a xx Xxxxx.

§103

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 47/1956 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxx č. 43/1976 Xx., xxxxxx x. 90/1990 Sb., zákona x. 383/1990 Xx. x xxxxxx x. 305/1993 Xx.

2. Zákon č. 203/1964 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x) x čl. XX xxxx 2 xxxxxx č. 385/1990 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx zákon x. 40/1974 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 74/1990 Xx.

4. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 209/1964 Sb., o xxxxxxx Xxxxxx letecké xxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 104/1977 Xx. x xxxxxx x. 305/1993 Xx.

5. Vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy č. 47/1980 Sb., x létání xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXX A XXXXXXXX XXXXXX X. 455/1991 XX., O XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX XXXXX), VE XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§104

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona č. 231/1992 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 591/1992 Sb., xxxxxx x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Sb., xxxxxx x. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Sb., xxxxxx x. 200/1994 Xx., xxxxxx č. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Sb., xxxxxx č. 94/1996 Xx., zákona č. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Xx. x xxxxxx x. 19/1997 Xx., xx xxxx x doplňuje xxxxx:

1. X §3 xxxx. 3 xxxx. x) xx tečka xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx č. 23x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.23x)

23x) Xxxxx x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx."

2. X xxxxxxx x. 3 XXXXXXXXXXX ŽIVNOSTI xx ve xxxxxxx 314: Ostatní vypouští xxxx "Letecká doprava x xxxxxxx xxxxx".

XXXX DVANÁCTÁ

ÚČINNOST XXXXXX

§105

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1997.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů, xxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx souhlasu xxxxx §49b xxxxxxx xx xxxxxxx roku xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nepožádá-li x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.6.2002

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx dopravce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prací xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx normu xxxxxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "Úřad") xx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx Úřadu xx xx xxxxxxxxx dopravce x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxx §22a odst. 2 x 3 zákona x. 49/1997 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx. Nepředloží-li letecký xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prací ve xxxxxxxxx xxxxx bezpečnostní xxxxxxx normu provozovatele xx schválení, xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx §22a xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bez xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx požádat do xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Úřad x xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx letiště xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx letiště. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx letiště ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx osvědčení letiště, Xxxx zahájí xxxxxx x xxxxx druhu xxxxxxx. Xxxxxxxx účinek xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxx druhu xxxxxxx podle předchozí xxxx xx xxxxxxxx.

3. Xxxxx pověřená Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx volných xxxxxxxxxx časů leteckým xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx využívání xxxxx §32 xxxx. 2 xxxxxx x. 49/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxx xxx xxxxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Dopravci, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx povinni do 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x udělení přepravního xxxxx x provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 49/1997 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx přepravního xxxxx xx stanovené xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravy xx xxxxx, x xxxxxxx provozování se xxxxxxxx udělení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jsou povinni xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx bezpečnostní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §85a xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx dopravy xx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xx program xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x leteckého xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx program xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

6. Poskytovatel letových xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx procesu xx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx program Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x poskytovatele služeb xxx odbavovacím procesu xx xxxxxxx povinnost xxxxx §85a xxxx. 3 písm. x) x x) zákona x. 49/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx. Nepředloží-li poskytovatel xxxxxxxx provozních služeb x poskytovatel xxxxxx xxx odbavovacím xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx bezpečnostní xxxxxxx ke xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx na xx xxxxxxxxx xxxxx §85a xxxx. 3 xxxx. a) x x) xxxxxx č. 49/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx.

7. Do xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odvolává ředitele Xxxxx ministr xxxxxxx.

8. Xx doby nabytí xxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávají státní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxx.

9. Vlastník veřejného xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx povinen podat xxxxxxxx xxxxxxx podle §25a odst. 2 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxxx x letištní xxxxxx xxxxxxx podle §46 xxxxxx x. 49/1997 Sb., xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx telekomunikační xxxxxx, letecké xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx udělený xxxxx §49 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle §49 xxxxxx x. 49/1997 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx letišti xxxxxxx xxxxx §49b xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx udělený xxxxx §49b xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

13. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx letecké dopravy xxxxxx podle §58 xxxxxx č. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se považuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56 zákona x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

14. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 2 zákona x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §82 xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

15. Xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx xxx citlivou xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx považují xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx byla xxxxxxx spolehlivost xxxxx xxxxxx xxxxxx.

16. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzických osob, xxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxx §86a, musí xxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

17. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx správní xxxxxx o vydání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Národní bezpečnostní xxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx způsobilosti. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do 1 měsíce ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxx žadatelům.

Čl. II xxxxxx právním předpisem x. 225/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxx x. 49/1997 Sb., xx znění účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obsluhujícího personálu xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx zániku xxxx xxxxxxxxx odevzdat tento xxxxxx Xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxx x. 49/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxx §22d zákona x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, jsou xxxxxxx xxxxxxx do 1 roku ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx x výměnu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §22e zákona č. 49/1997 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jinak xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx xxxxxx podle §19 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, považuje za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §22e xxxxxx č. 49/1997 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx §22e zákona x. 49/1997 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx povinni xxxxxxx xx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx §22f xxxxxx xxxxxx Úřad xxxx xxx pověřenou xxxxx x xxxxxxx potřebné xxxxxx znalostí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22f xxxxxx č. 49/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jinak platnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaniká. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jazyka xxxxxxxx stupni xxxxxxx xxx xxxxxx 4 xxxxxxxxx stupnice podle §22f zákona x. 49/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxx xxxxxx způsobilosti odejme.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 zákona x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxx x. 49/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 zákona x. 49/1997 Xx., xx xxxxx účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24 zákona x. 49/1997 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zapíše Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25a xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx tří měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxx pásma xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx považují za xxxxxxxx xxxxx zřízená xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 zákona č. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ochranná xxxxxxx xxxxx zřízená xxxxx §31 odst. 2 xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za ochranná xxxxxxx pásma xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx §31 xxxx. 2 xxxxxx č. 258/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

7. Úřad xxxxxxx xxxxxxx prostor Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx obrany podle §44 odst. 3 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx civilně-vojenské xxxxxxxxxx xxx uspořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x přijetí xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51a odst. 7 xxxxxx č. 49/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, předat xx 1 roku xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 301/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2010

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 1 zákona x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxx nejdéle xx xxx xxxxxxxx xxxx xx užívání xxxxxxx xxxxx části xxxxxx hlavy XX xxxxxx č. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2011

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx způsobilosti letiště xxxxxx xxxxx §34a xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §34a xxxx. 2 a §34d xxxxxx č. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxx §49a xxxx. 2 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považuje xx xxxxxxxxxx o určení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §49a odst. 1 zákona x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

3. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §55a xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxx xx Xxxxx xxx odborné xxxxxxxxxx příčin xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a vypracováváním xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §55b xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx incidentů x xxxxxxxxx nehod, při xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, vydané xxxxx §55c xxxx. 1 zákona č. 49/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §70a xxxx. 1 xxxxxx č. 49/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

6. Xx využívání xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxx §70a xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se §70d zákona x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx vydané xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxx č. 49/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

8. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 odst. 1 xxxxxx č. 49/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nepravidelné xxxxxxxx letecké xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §71c xxxx. 1 xxxxxx č. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Národní xxxxxxxx vydané xxxxx §85 xxxx. 3 xxxxxx č. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85a xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

10. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx bez doprovodu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), xx povinna xxxxxxx xx 12 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxx spolehlivosti xxxxx §85e xxxx. 2 xxxxxx x. 49/1997 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxx §85e xxxx. 2 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §85i xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x žádosti podle xxxx xxxxx, se xxxxxxx považuje xx xxxxx spolehlivou.

11. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §85m xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx bezpečnostní xxxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §85a xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx bezpečnostní xxxxxxx letiště schválený xxxxx §85m xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxxxx x provádění školení xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §85k odst. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., ve xxxxx účinném do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85x odst. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

13. Fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx činnost stálého xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásob xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx letectví před xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), xxxx která xxxxxxxxxx xxxxxx nebo poštovní xxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx skutečnost xxxxx §86c odst. 2 zákona x. 49/1997 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, xxxxx takovou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která provozuje xxxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, známého xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx dodavatele xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu civilního xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70), xxxxxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xx 60 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx základní xxxxxxxx xxxxx §86d xxxx. 1 zákona x. 49/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx stanovena xxxxxxxx opatření, xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx §86d xxxx. 5 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx jí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxx §86d xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

15. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 49/1997 Sb., ve xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx tohoto xxx pravomocně xxxxxxxxxx xx dokončí x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx §42i xxxxxx x. 49/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 49/1997 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. IX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 319/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx hluku na xxxxxxx xxxxxxxx podle §42b odst. 1 xxxxxx č. 49/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, dokončí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vydaná xxxxx §74 xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky x správní xxxxxxx xxxxxxxx se letového xxxxxxx1), xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §76 xxxx. 2 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx jejich xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx1), xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zanikají.

Čl. II xxxxxx právním předpisem x. 261/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 16.11.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 49/97 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.4.1997.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

189/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x řešení xxxxx xxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx zásobách xxxx)

x účinností xx 1.11.99

146/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 49/97 Sb., x civilním xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 12.6.2000

258/2002 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 49/97 Xx., x xxxxxxxx letectví a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.6.2002 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §55x, 55x, §88 x §89, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2003

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, zákonem x. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Sb. xxxx změněna xx 1.1.2012 x xxxxxxx x. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2015)

281/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Sb., x xxxxx x. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 123/2003 Xx.

x účinností od 28.8.2003

167/2004 Sb., kterým xx mění zákon x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti odměňování

s xxxxxxxxx xx 10.12.2004

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

186/2006 Xx., x xxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx stavebního zákona x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

225/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 49/97 Sb., x xxxxxxxx letectví x x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006 x xxxxxxxxxx §42x pozbývá xxxxxxxxx xxxx 27.3.2012

439/2006 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 49/97 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 142/2006

531/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 7.12.2006

124/2008 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.7.2008

274/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

381/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

227/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

301/2009 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 49/97 Xx., x civilním xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 216/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx státních xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/92 Xx., x ochraně spotřebitele, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 159/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cestovního xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx motorových xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010 x výjimkou xxxxxxxxxx §22x odst. 1 xxxx. x), §22x odst. 2 xxxx. e) x §22x, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 17.5.2010

407/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 49/97 Xx., o civilním xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2011

137/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 49/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2011

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx službách, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

445/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2011

127/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 49/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 1.2.2015

250/2014 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx službě

s xxxxxxxxx od 1.1.2015

298/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 19.9.2016

319/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x odpovědnosti xx přestupky a xxxxxx x xxxx x zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2018

261/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 16.11.2017

111/2019 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx smluv

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

284/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

177/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx (zákon x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 277/2019 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

240/2022 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 69/2006 Xx., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §27 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx.
2) Zákon XXX č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
4) Xxxxxx č. 147/1947 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §1 xxxxxx XXX č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx.
6) Xxxxx č. 50/1976 Sb., x územním plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §120 xxxxxx x. 50/1976 Xx.
8) Xxxx. §16 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx XXX č. 114/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
9) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 157/1964 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10) §2 xxxx. x) a §8 xx 20 xxxxxx ČNR x. 552/1991 Sb., x xxxxxx kontrole.
11) Zákon XXX č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x cenách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 189/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx ropy, o xxxxxx xxxxx ropné xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx zásobách xxxx).
14) Xxxxxxxx Xxxx XX č. 3922/91 XXX x 16. xxxxxxxx 1991 k harmonizaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx postupů x xxxxxxx xxxxxxxxx letectví, xx znění xxxxxxxx Xxxx XX x. 2176/96 XXX.
15) Sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x. 159/1996 Xx., x Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - Evropská xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu (XXXXXXXXXXX).
16) §16a xxxx. 7 xxxxxxxx x. 108/1997 Xx., xxxxxx se provádí xxxxx x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 101/1999 Xx.
17) Sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 7/1995 Sb., o xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx zakládající xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §53 xxxx. 5 zákona x. 218/2002 Xx., x službě státních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx).
19) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
20) Úmluva x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 7. xxxxxxxx 1944 (Xxxxxxxxx xxxxxx), uveřejněná xxx č. 147/1947 Sb.
21) §149 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.

22) Xxxxxxxx Xxxx 96/67/ES xx dne 15. xxxxx 1996 x xxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx letištích Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2004/82/ES ze xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/36/ES xx dne 21. xxxxx 2004 x bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx letiště Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx 2008/49/ES xx xxx 16. dubna 2008, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/36/ES, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx ploše x xxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/12/ES ze xxx 11. března 2009 x letištních xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/681 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxxxx údajů jmenné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX) xxx xxxxxxxx, odhalování, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

23) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 95/93 ze xxx 18. xxxxx 1993 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx Společenství, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 261/2004 xx xxx 11. února 2004, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x letecké xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nástupu xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpoždění xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx nařízení (XXX) x. 295/91.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 549/2004 xx xxx 10. xxxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 550/2004 xx xxx 10. xxxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx), x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 551/2004 xx dne 10. xxxxxx 2004 x xxxxxxxxxx x užívání xxxxxxxxx prostoru x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x vzdušném xxxxxxxx), v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 552/2004 ze xxx 10. xxxxxx 2004 x interoperabilitě Xxxxxxxx xxxx xxxxxx letového xxxxxxx (nařízení x xxxxxxxxxxxxxxxx), x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 x požadavcích xx xxxxxxxxx x leteckých xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 847/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dohod mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 2111/2005 xx xxx 14. xxxxxxxx 2005 x vytvoření xxxxxxx Společenství xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx o totožnosti xxxxxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx 9 Xxxxxxxx 2004/36/XX, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1107/2006 xx xxx 5. xxxxxxxx 2006 x právech osob xx zdravotním postižením x osob s xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 216/2008 xx xxx 20. xxxxx 2008 x společných xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx letectví x x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým se xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/670 XXX, nařízení (XX) x. 1592/2002 x směrnice 2004/36/XX, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 300/2008 xx xxx 11. xxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx pravidlech x xxxxxxx ochrany civilního xxxxxxxx před protiprávními xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2320/2002, x xxxxxxx znění.

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1008/2008 xx xxx 24. xxxx 2008 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxxx služeb ve Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 72/2010 xx xxx 26. xxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx Komisí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 996/2010 xx dne 20. xxxxx 2010 x xxxxxxx x prevenci xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx letectví x x xxxxxxx xxxxxxxx 94/56/XX, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 376/2014 xx xxx 3. dubna 2014 x hlášení xxxxxxxx x civilním xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 996/2010 x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2003/42/XX, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1321/2007 x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1330/2007.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 598/2014 ze xxx 16. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx zavedení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Unie x xxxxx vyváženého xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 2002/30/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/340 xx xxx 20. xxxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky x správní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 216/2008, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) x. 923/2012 x kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 805/2011.

24) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 216/2008 x xxxxxxx znění.
25) Zákon č. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 549/2004 xx xxx 10. xxxxxx 2004, kterým se xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (rámcové xxxxxxxx).
27) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 552/2004 xx xxx 10. xxxxxx 2004 o interoperabilitě Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx provozu (nařízení x xxxxxxxxxxxxxxxx).
28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 261/2004 ze xxx 11. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx v letecké xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zpoždění xxxx x xxxxxx se xxxxxxx nařízení (EHS) x. 295/91.
29) Úmluva č. 147/1947 Sb. x. x x., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
30) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Čl. 4 x 5 xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx ze xxx 16. xxxxxxxx 1991 x xxxxxxxxx xxxxxxxx licencí xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (91/670/EHS).
32) §77 xxxx. 1 xxxxxx x. 20/1966 Sb., x péči x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 285/2002 Sb.
33) Xxxxx č. 216/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o ochraně xxxxxxxx hranic), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
34) Nařízení Xxxx (XXX) č. 95/93 xx xxx 18. ledna 1993 o společných xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx časů xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx xxxxx č. 502/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx účinky xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 88/2004 Xx.
36) Xxxxx č. 100/2001 Sb., x posuzování xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 93/2004 Xx.
37) §31 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xx. 2 xxxx. d) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2002/30/ES ze xxx 26. xxxxxx 2002 x pravidlech x postupech xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx omezení xx snížení xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 549/2004, x xxxxxxx znění.

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 550/2004, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 551/2004, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 552/2004, v xxxxxxx xxxxx.

40) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 550/2004, x xxxxxxx xxxxx.
41) Čl. 13 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (ES) č. 550/2004 xx dne 10. xxxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx letových xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebi (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx).
42) Čl. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 551/2004 xx xxx 10. xxxxxx 2004 x xxxxxxxxxx a xxxxxxx vzdušného prostoru x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).
43) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 549/2004 xx xxx 10. xxxxxx 2004, kterým se xxxxxxx rámec pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxxxx).
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 551/2004 xx dne 10. xxxxxx 2004 o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx evropském xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).
44) §16a xxxx. 7 vyhlášky x. 108/1997 Xx., xxxxxx se provádí xxxxx č. 49/1997 Xx., x civilním xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 101/1999 Xx.
45) §5 xxxxxx x. 239/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
46) §19 xxxxxx x. 239/2000 Xx.
47) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2407/1992 xx xxx 23. července 1992 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dopravcům.
48) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) Xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
50) Zákon č. 101/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 283/1991 Sb., o Policii Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2408/1992 xx xxx 23. července 1992 x xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravců Společenství xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Společenství.
52) Čl. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 847/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x sjednávání x xxxxxxxxx leteckých dohod xxxx členskými xxxxx x třetími xxxxxx.
53) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 2320/2002 ze xxx 16. xxxxxxxx 2002, xxxxxx se xxxxxxx společná xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
54) Zákon č. 189/1999 Sb., x nouzových xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx ropy), xx xxxxx xxxxxx x. 560/2004 Xx.
55) Xx. 45 x 46 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1592/2002 xx dne 15. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) Xxxxxxxx Rady č. 785/2004 x požadavcích xx pojištění x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx.
58) Dohoda xx xxx 11. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republiky, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republiky, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx republiky, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru.
59) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx.
61) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1107/2006 xx xxx 5. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a osob x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
62) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 2111/2005 xx xxx 14. xxxxxxxx 2005 x vytvoření xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx uvádějícího xxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx zákazu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx, o informování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce x x xxxxxxx xxxxxx 9 Xxxxxxxx 2004/36/XX.
63) Xxxxx č. 373/2011 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) Xxxxx č. 95/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

65) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/340.

66) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 996/2010.

67) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1008/2008 xx xxx 24. xxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx.

68) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2111/2005, x xxxxxxx znění.

69) Nařízení Komise (XX) č. 859/2008 xx xxx 20. xxxxx 2008, kterým se xxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3922/91, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

70) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 300/2008.

71) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 72/2010.

72) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 95/93, x xxxxxxx znění.

73) Například nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 216/2008, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 923/2012 xx xxx 26. září 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xx služeb x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx navigace x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nařízení (XX) č. 1035/2011 x nařízení (XX) x. 1265/2007, (ES) x. 1794/2006, (XX) x. 1033/2006 x (XX) x. 255/2010.

74) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 185/2010 xx xxx 4. xxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx společným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

75) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 216/2008, x xxxxxxx znění.

Nařízení Komise (XX) 2015/340.

76) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 255/2010 xx xxx 25. března 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

77) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 216/2008, x xxxxxxx znění.

78) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 73/2010 xx xxx 26. xxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx požadavky xx xxxxxx leteckých xxx x leteckých xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

79) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 2042/2003 ze xxx 20. listopadu 2003 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx částí x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx těchto xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

80) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1107/2006.

81) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 2111/2005, x xxxxxxx xxxxx.

82) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. dubna 2013, kterým xx xxxxxxx hlavní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (ES) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) č. 715/2009.

83) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 598/2014.

84) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

85) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 376/2014.