Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023 do 31.12.2023.


Zákon o civilním letectví

49/97 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

Zřízení Úřadu pro civilní letectví §3

ČÁST II. Letecký rejstřík, způsobilost výrobků, letadlových částí a zařízení k použití v civilním letectví

HLAVA I. Letecký rejstřík

Letecký rejstřík §4 §5 §5a §5b §6 §6a §6b

HLAVA II. Schválení typu výrobku, způsobilosti letadla k létání a způsobilosti letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

Schválení typu výrobku §7

Způsobilost letadla §8

Způsobilost individuálně vyrobeného výrobku §9

Kontroly letové způsobilosti §10

Provoz zahraničního letadla §11 §12 §12a §13 §14

Zkušební létání §15

Letadlové části a zařízení a letecká pozemní zařízení §16 §17

HLAVA III. Správa letadlových adres §17a §17b §17c §17d

ČÁST III. Letecký personál

HLAVA I. Obecná ustanovení o leteckém personálu §18

Průkaz způsobilosti leteckého personálu §19 §19a

Odborná způsobilost leteckého personálu §20 §21

Zdravotní způsobilost leteckého personálu §22

HLAVA II. Pravidla pro službu a odpočinek členů posádek letadel §22a §22b §22c

HLAVA III. Vojenský letecký personál §22d §22e §22f §22g §22h §22i §22j §22k §22l §22m §23

ČÁST IV. Letiště a letecké stavby

HLAVA I. Druhy letišť §24 §25

HLAVA II. Provozování letiště

Evidence letišť §25a

Povinnosti vlastníka letiště §25b

Provozování letiště §26 §27

Bezúhonnost §28 §29

Žádost o povolení provozovat letiště §30

Věcné břemeno provozování letiště §30a §31 §32 §33 §34

Provozní způsobilost letiště §34a §34b §34c §34d

HLAVA III. Plochy určené ke vzletům a přistáním a letecké stavby

Plochy určené k vzletům a přistáním §35

Letecká stavba §36

HLAVA IV. Ochranná pásma

Ochranná pásma §37 §38 §39 §40 §41 §42

HLAVA V. Provozní omezení ke snížení hluku na letišti §42a §42b §42c

HLAVA VI. Cena za užívání letiště §42d §42e §42f §42g §42h §42i

HLAVA VII. §43

ČÁST V. Užívání vzdušného prostoru České republiky a letecké služby

HLAVA I. Užívání vzdušného prostoru České republiky §44 §44a §44b §44c §44d §44e §44f §44g §44h §44i §44j

HLAVA II. Letecké služby

Díl 1. Letecké služby §45

Díl 2. Letové provozní služby §46 §47 §48

Díl 3. Letecká telekomunikační služba, letecká meteorologická služba, letecká informační služba, služba při předletové přípravě a monitorování letu, letecká služba pátrání a záchrany a služba tvorby letových postupů §49

Díl 4. Letové navigační služby §49a

Odepření poskytování letových navigačních služeb §49aa

Díl 5. Služby při odbavovacím procesu na veřejném letišti §49b

Podmínky pro udělení souhlasu §49c

Bezúhonnost §49d §49e

Opatření k regulaci odbavovacích služeb z důvodu zajištění bezpečnosti §49f

Opatření k regulaci odbavovacích služeb z důvodu provozního přetížení letiště §49g §49h

Výbor dopravců §49i

Výbor leteckých dopravců §49j

Souhlas §49k

Změna údajů §49l

Odnětí souhlasu §49m

Přístup k letištním zařízením §49n

Vedení účtů §49o

HLAVA III. Létání vojenských, policejních a celních letadel §50

Létání hasičských bezpilotních letadel §50a

Letecké služby pro vojenské účely §51

Databáze údajů o terénu a překážkách §51a §52

Povinné opuštění vzdušného prostoru §53

Velitel letadla §54

HLAVA IV. Bezpilotní systémy

Díl 1. Provozovatelé bezpilotních systémů

Registr provozovatelů bezpilotních systémů §54a

Podání prostřednictvím uživatelského rozhraní §54b

Omezení a odnímání oprávnění provozovatelů bezpilotních systémů §54c

Pojištění §54d

Díl 2. Dálkově řídící piloti §54e §54f §54g §54h §54i §54j §54k §54l §54m

Díl 3. Spolky

Provozování a řízení bezpilotních systémů v rámci spolku §54n

Oprávnění spolku §54o

Povinnosti člena oprávněného spolku a účastníka mezinárodní akce a povinnost spojená se zánikem členství v oprávněném spolku §54p

Díl 4. Společná informační služba a služby pro kontrolovaný provoz bezpilotních systémů

Zveřejňování údajů o poskytovatelích služeb §54q

Omezení a odnětí oprávnění k poskytování služeb §54r

Díl 5. Použití ustanovení zákona a předpisů Evropské unie na bezpilotní systémy §54s

HLAVA V. Zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů a hlášení událostí

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod §55

Činnost Ústavu §55a

Zjišťování příčin jiných než vážných incidentů §55b

Pověření §55c §55d §55e

ČÁST VI. Letecké činnosti

HLAVA I. Obchodní letecká doprava §56 §57 §58

Bezúhonnost §59

Odborná způsobilost §60 §61 §62

Změna licence §63

Omezení obchodní letecké dopravy §64

Odejmutí licence §65 §66

Osvědčení leteckého provozovatele §67

Povinnosti tuzemského leteckého dopravce §68

Předávání údajů o cestujících §69

Předávání údajů jmenné evidence cestujících §69a

Mezinárodní obchodní letecká doprava §70

Udělení přepravního práva §70a §70b §70c §70d

Odnětí přepravního práva §70e

Obchodní letecká doprava leteckého dopravce jiného členského státu §70f

Pravidelná obchodní letecká doprava leteckého dopravce ze třetí země §71 §71a

Oznamovací povinnost leteckého dopravce ze třetí země §71b

Nepravidelná obchodní letecká doprava leteckého dopravce ze třetí země §71c §71d

Zvláštní ustanovení o řízeních ve věcech obchodní letecké dopravy §72

HLAVA II. Letecké práce a další letecké činnosti

Letecké práce §73 §74 §74a

Letecké činnosti pro potřeby státu §75

Letecké činnosti pro vlastní potřebu §76

Rekreační a sportovní létání §77

Letecké veřejné vystoupení §78

HLAVA III. Povinnosti provozovatelů leteckých činností a uživatelů letadel §79 §80

ČÁST VII. Sportovní létající zařízení §81

Správa sportovních létajících zařízení §82 §83 §84 §84a

Rejstřík sportovních létajících zařízení §84b

Piloti a osoby ve výcviku §84c

Plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení §84d

ČÁST VIII. Ochrana civilního letectví před protiprávními činy

HLAVA I. Obecná ustanovení o ochraně civilního letectví před protiprávními činy

Přílušný orgán §85

Národní programy §85a

Obecná povinnost k ochraně civilního letectví před protiprávními činy §85b

Příkazy k zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy §85c

Obecné ustanovení o detekční kontrole osob §85d

HLAVA II. Spolehlivost

Ověření spolehlivosti §85e

Bezúhonnost a důvěryhodnost §85f

Ověření totožnosti a bezúhonnosti §85g

Posouzení důvěryhodnosti §85h §85i

Doklad o spolehlivosti §85j

Přezkum spolehlivosti §85k

Soudní přezkum §85l

HLAVA III. Ochrana letišť, letadel, cestujících a zavazedel

Bezpečnostní program letiště §85m

Povinnosti provozovatele letiště §85n

Informace o bezpečnostní prohlídce letadla §85o

Detekční kontrola cestujících, kabinových zavazadel a zapsaných zavazadel §85p

Následná ochrana cestujících, kabinových zavazadel a zapsaných zavazadel §85q

Bezpečnostní program poskytovatele letových provozních služeb §85r

HLAVA IV. Ochrana nákladu, poštovních zásilek a věcí leteckého dopravce

Osoba provádějící bezpečnostní kontrolu v souvislosti s nákladem a poštovními zásilkami namísto schváleného agenta §85s

Rejstřík osob oprávněných provádět bezpečnostní kontrolu v souvislosti s nákladem a poštovními zásilkami namísto schváleného agenta §85t

Detekční kontrola a následná ochrana věcí leteckého dopravce §85u

HLAVA V. Odborné požadavky §85v

Odborná příprava §85w

Uskutečňování odborné přípravy §85x

Absolvování odborné přípravy §85y

Odborný výcvik psovodů a psů určených k odhalování výbušnin §85z

HLAVA VI. Prostředky sloužící k ochraně civilního letectví před protiprávními činy

Užívání prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy §86

Psi určení k odhalování výbušnin §86a

Odlišný způsob provádění detekční kontroly §86b

HLAVA VII. Základní, zvláštní a mimořádná opatření

Oznamovací povinnost §86c

Základní opatření §86d

Zvláštní opatření §86e

Mimořádná opatření §86f

ČÁST IX. Státní správa a přestupky v civilním letectví

HLAVA I. Státní správa §87 §88 §89 §89a

HLAVA II. Státní dozor §90 §91 §91a §91b §91c

HLAVA III. Přestupky

Díl 1 Přestupky fyzických osob §92

Přestupky na úseku zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy §92a

Přestupky na úseku užívání vzdušného prostoru §92b

Přestupky na úseku řízení a provozování bezpilotních systémů §92c

Díl 2 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §93

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy §93a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku užívání vzdušného prostoru §93b

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku ochrany práv cestujících v rámci provozování obchodní letecké dopravy §93c

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku provozování bezpilotních systémů §93d

Díl 3 Společná ustanovení k přestupkům §94 §94a

ČÁST X. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §95 §96 §97 §98 §98a §99 §99a

Přechodná ustanovení §100

Závěrečná ustanovení §101 §102 §103

ČÁST XI. Změna a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (Živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů §104

ČÁST XII. Účinnost zákona §105

č. 258/2002 Sb. - Čl. II

č. 225/2006 Sb. - Čl. II

č. 301/2009 Sb. - Čl. II

č. 137/2011 Sb. - Čl. II

č. 127/2014 Sb. - Čl. II

č. 319/2016 Sb. - Čl. IX

č. 261/2017 Sb. - Čl. II

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 22), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 23) x upravuje ve xxxxxx civilního xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb,

g) podmínky xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému,

h) podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx letectví,

j) xxxxxxxx xxxxxxx sportovního xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx zákon xx vztahuje ve xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx prostoru, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činností.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx letadly jakékoliv xxxxxx příslušnosti pro xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x cizině xxx xxxxxxx účely x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Letadlem xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jej v xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Výrobkem xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") xx xx xxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx letadlo, xxxxx xxxx vrtule.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, příslušenství nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx nebo určeno x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx zařízením xx xxxxxx technické xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx k xxxxxxxxx leteckého xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx prostorem Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx lze využít xxx letecký xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx x vhodným xxxxxxxx upravená plocha xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx vzletům x xxxxxxxxxx letadel x x xxxxxxx xxxxxxx x xxx souvisejícím.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nákladu letadlem xx xxxxxx.

(10) Leteckým xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx obdobného xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx dopravce, který xx xxxxxxxxx licence x provozování obchodní xxxxxxx xxxxxxx vydané xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jiného členského xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx dopravce, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxx dopravcem xx třetí země xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx licence x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, státem xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(14) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxx x xxxxxxx 2 po xxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(15) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx obsažených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přihlášení xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx v obdobném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zahrnují xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopravci xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx míst xxx konkrétní xxx.

§3

Xxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx správní Úřad xxx xxxxxxx letectví xx xxxxxx x Xxxxx (xxxx xxx "Xxxx") pro výkon xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy.

(2) V xxxx Xxxxx xx xxxxxxx, jehož xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx zákonem x státní xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx letectví (xxxx xxx "Xxxxxxxx") xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 24). Xxxxxx x podmínky xxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uzavřenou xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx Úřad xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx výnosy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x vést xxxxxxxx účtování xxxxxxx x xxxxxx. Prostředky xxxx xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx kvalifikace xxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx pro Agenturu. Xxxxxxxxxxx prostředky xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx je Úřad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 25) xx 6 xxxxxx xx konce xxxxxxxxxxx kalendářního roku.

(5) Xxxx plní úkoly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 26).

(6) Xxxx xxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxx xxxxxxxxx použití xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxx letového xxxxxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie 27). Xxxx xxxxxxxx odejme xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie 27).

(7) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx nástupu xx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx letu xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 28) a xxxxxxxx xxxxxxxxx na porušování xxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxx na plnění xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx letiště x leteckého dopravce xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxxxx postižením a xxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx 61),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx cestujících x xxxxxxx dopravě xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 62).

(9) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 8 xxxx. x) x b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx obecní živnostenský xxxx.

(10) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx x je-li xx potřebné x xxxxxx závazku xxxxxxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxx xxxx xx xxxx schválení jeho xxxxxxxxxxx struktury xxxx xxxx změny xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat xxx, jako xx xxxxxxxx organizační xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx schválena; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxx došlo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx xx dotčeným xxxxxxx při posuzování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx 82).

XXXX XXXXX

XXXXXXX REJSTŘÍK, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX X POUŽITÍ X XXXXXXXX LETECTVÍ

HLAVA I

LETECKÝ XXXXXXXX

§4

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "letecký xxxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx, xxxxxxx provozovatelem xx xxxxxxx osoba s xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx rejstřík xx veden Úřadem.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx x požadovat xx Xxxxx xxxx xxxx xxxxx zapsaných xxxxx xxxx potvrzení, xx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx zapsán xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx údaje o xxxxxxx:

x) xxxxx x xxxx vlastníku, a xx

1. xxxxx, příjmení, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx osobu, nebo

2. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, x to

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx fyzickou osobu xxxx xxxxxxxxxx osobu,

c) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) typ x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx motorům a xxxxxxx, náhradním dílům x xxxxxxx, jeho xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx adresa, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx a výmazu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx údaje, xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx letadlo, xxxxx není xxxxxxx x leteckém rejstříku xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předběžně xxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx leteckého xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky.

(6) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zápisu do xxxxxxxxx rejstříku poznávací xxxxxx x vydá xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Osvědčení o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§5

(1) Xxxxxx x xxxxxxx letadla do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zápis letadla xx xxxxxxxxx rejstříku x doklady, které xx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§5x

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spolu xx zástavním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx leteckého xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx žadatele x xxxxxxxx.

(4) Smluvní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx zástavní xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx práva vzniklá xxxx, kdy xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx tomu, xxx jedná x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx leteckého xxxxxxxxx, nemůže xxx, xxxxx se zápis xxxx, xxxxxxx, xx xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxxx.

§5x

(1) Smlouvy o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx práva x xxxxxxx zapsanému do xxxxxxxxx xxxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx letadla xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx věřitel, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx uspokojení x xxxxxxx letadla xxxx xxxxx zástavním xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx i věřitelem, xxxxx xx k xxxxxxx xxxxx zadržovací.

§5b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 146/2000 Xx. x účinností xx 12.6.2000

§6

(1) Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, vlastník xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx týká, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ohlásit x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xx leteckého xxxxxxxxx, a xxxxx-xx xx o právnickou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, pokud xxxxxx obsaženo x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřad xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, že xxxxx xx změně xxxx xxxxxx podmínek stanovených xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vlastníkem letadla, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx z leteckého xxxxxxxxx provést jen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxx výmaz xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze v xxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx zapsanému do xxxxxxxxx xxxxxxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx letadla, a xxxx-xx xxxxxxxxxxxx letadla xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx.

§6x

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx provede Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx prokazujícího xxxxx zástavního xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástavního práva xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx letadla, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 146/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 12.6.2000

§6x

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx dílům x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xx xxxxx těchto xxxx xx leteckého xxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5a x 6a xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, náhradních xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx kterých xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zajistit xxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx viditelným označením x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x uvedením xxxxx, xxxxxxxx firmy xxxx názvu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x leteckého xxxxxxxxx, v xxxx xx zástavní xxxxx xxxxxxx.

XXXXX II

SCHVÁLENÍ XXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X LÉTÁNÍ X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX ČÁSTÍ X XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Typ xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx právní zájem xx xxxxxxxxx typu xxxxxxx. Účastníkem xxxxxx x schválení typu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxx xxxxx schvalování xxxx xxxxxxx stanoví nejpozději xx lhůtě xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx základna"), xx xxxxxxx xxxxxxx bude xxx výrobku schvalován,

b) xxxxx, xx xxxxx xxx xxx schválení xxxx výrobku vycházet xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Úřad od xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx požadovat předložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ověření xxxxx vlastností výrobku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisovou xxxxxxxxx (xxxx xxx "posouzení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxx xxxxxxx x schválení xxxx. Úřad xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxxx základny. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zajistí žadatel xx xxxx xxxxxx x Xxxxx. Úřad xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx shody xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nejpozději xx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxx.

(6) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx shodu výrobku xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx typem.

(7) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx výrobku xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx obnovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx letadla.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxx letadla

(1) O xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx") xxxxxxxxx Xxxx xx základě xxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické osoby, xxxxx xxxxxxx právní xxxxx, jedná-li se x nově vyrobené xxxxxxx,

x) provozovatele, xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx osvědčení letové xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ověřování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo fyzickou xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx konstrukce, technických xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§9

Způsobilost xxxxxxxxxxxx vyrobeného xxxxxxx

X schválení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyrobeného xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx právnické nebo xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx právní zájem xx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Úřad osvědčení xxxxxx způsobilosti. Xxxx xxxx osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisem xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx letadla.

§10

Kontroly xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx letové způsobilosti, xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx pověřit xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx při kontrole, xx letadlo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx doby xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx zjištění xxxxxx xxxxxx nezpůsobilosti xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x odejme xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx letové způsobilosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxxx zahraničního xxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x leteckém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx x trvalým xxxxxxx xxxx právnická xxxxx se sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx jiným státem x xxxx-xx, xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx letectví 24), xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx letadla a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jiným xxxxxx Xxxx xx xxxxxx.

§12

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx nebylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxxx jiným státem xx xxxxxx Úřadem,

b) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx leteckého xxxxxxxxx jiného xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx létání x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx kontrole xxxxxx způsobilosti podle xxxxxxxxx stanoveného x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poskytovat xx žádost xxxxxxx xxxxxxx jednou za xxxxxxxxxx xxx seznam xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx po xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx letadla xxxxxxxx pojištění odpovědnosti xx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pojistné,

e) vést xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Způsob vedení xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxx.

§12x

(1) Xxxx shromažďuje x zpracovává veškeré xxx bezpečnost létání xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx letadel (xxxx xxx "xxxxxxxxx stav xxxxxxx") xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx České republiky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx členským xxxxxx Evropské unie.

(2) Xxxxx podle odstavce 1 xx rozumí xxxxxxx xxxxx

x) ze xxxxxxx x provozu xxxxxxx,

x) ze zpráv xxxxxx,

x) xxxxxxx právnickou xxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §17,

x) xxxxxxx xxx zjišťování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx,

x) získané od xxxxxxxxx a právnických xxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx letadla xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §91a xxxx. 6,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přijatých xxxxxxxxxxxxxx letadla, směřujících x odstranění závad xxxxxxxxxxx stavu letadla xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx na odbavovací xxxxx letiště xxxxx §91a xxxx. 6,

h) x xxxxxxxxx zjištění xxxxx technického xxxxx xxxxxxx,

x) x výměně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 29), a xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx 5&xxxx;700 kg.

(4) Xxxxx, xxx má x xxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1, je xxxxxxx xx na xxxxxx předat Xxxxx. Xxxx stanoví k xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie x Xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§13

(1) Posuzování a xxxxxxxxx xxxxx vlastností xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx činnosti xxxxxxxx Úřadem.

(2) Posuzováním x xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti se xxxxxx práce, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxx účely

a) xxxxxxxxx typu výrobku,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) kontroly letové xxxxxxxxxxxx.

(3) Posuzování x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx, která xx x této činnosti xxxxxxxx Xxxxxx.

§14

(1) Úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobu, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vlastností xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxx, konstrukci, výrobě, xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jí bylo xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx nebo odejme xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx pověření.

§15

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx, letadlo, xxx xxxxx nebylo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx změny xxxxx x xxxx využívání, xxxx letadlo, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx létání po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisem xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§16

Letadlové xxxxx x xxxxxxxx x letecká xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx x zařízení x letecká xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prováděcím xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, jen xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx letectví Xxxxxx. Xxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx letadlové xxxxx x zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx letadlových částí x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx letadlových xxxxx x zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§17

(1) Xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, instalaci, xxxxxx, opravy, modifikace x xxxxxxxxxxx změny xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vydané Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 24) xxxx uznané xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 30).

(2) Úřad xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

x) xx technické xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, výrobě, instalaci, xxxxxx, zkoušení xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx pozemních xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxxx, projektování, výrobu, xxxxxxxxx, opravu, xxxxxxxx xxxx xxxxxx výrobků, xxxxxxxxxxx částí x xxxxxxxx a leteckých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx.

(3) Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxx oprávnění xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx provádějí xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, opravu, xxxxxxxx xxxx údržbu xxxxxxx, letadlových xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx leteckých zařízení, xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

§17x

(1) Letadlová xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, určený x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx (§81) x dalších xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") xxx potřeby civilního x xxxxxxxxxx letectví.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxxxx adres xxxxxxxxxxx Xxxxx republice xxxxxxxxxxx organizací xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx řádu 27). Xxxxxxx letadlových xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxx využívání xxxxx xxxxxxxxxxx adres. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a kódovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx dopravy x plánu xxxx xxxxxxxx letadlových adres xxx xxxxxxx civilních xxxxxxx, vojenských letadel, xxxxxxxxxxx letadel, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§17b

(1) Úřad xxxxxxxxx x přidělení xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx

x) provozovatele xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx létajícího xxxxxxxx, xxxx

x) provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Podmínkou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx, xxxxxxxxx poznávací xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx létajícího xxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxx §84x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přidělení letadlové xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx může xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx adresa, x xx xxxx jen xxx jedno xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx letadlové adresy xxxxx plánu Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo obrany xxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx Xxxxx. Pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §17b a 17c.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxx policejních xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vnitra oznámí xxxxxxxxxx přidělení xxxx xxxxxx letadlové xxxxxx xxxxx xxxx první Xxxxx. Xxx přidělování x odnímání letadlové xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 x §17c.

(6) Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx letadlové xxxxxx x seznam xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§17x

(1) Provozovatel xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx přidělení. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx adres.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, uživatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxx kódovaného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ohlásit Xxxxx změnu xxxxxxxxxxx, xx základě kterých xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Úřad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxx letadla x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §84b, xxxxx

x) xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zařízení.

§17c vložen xxxxxxx předpisem č. 225/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

§17x

(1) Xxxx vede xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přidělených xxxxx xxxxx. Xxxxx seznam Xxxx vede x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx podobě.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxxx (§46) a xxxxx xxxxxxxx podle §82 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxx sportovních létajících xxxxxxxx.

(3) Xxxx poskytne xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx přidělených xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§17d vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX

§18

(1) Fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu, xxxx xxxxxxxx personálem. Fyzické xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx letu xxxx xxxxxx způsobilosti, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Leteckým xxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxx xxxxx,

x) obsluhující xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx personálu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilé x které mají xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx příslušné xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx výkonného xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku; xxxx xxxxxxx musí xxx písemná.

(5) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§19

Xxxxxx způsobilosti leteckého xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x platnost xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2) Xxxxxx způsobilosti xxxx Xxxx žadateli, xxxxx prokázal xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilost.

(3) Xxxx xxxxxx průkaz xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zdravotní způsobilosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxx činnosti, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti, xxxxxxxx nedostatky, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přezkoumání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxx xxxxxxxxx personálu oprávněn, xxxxxx nebo xxxxxxx. X případě xxxxxx xxxxxxxx Xxxx průkaz xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx personálu, xxxxx xx držitelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vykonávat xxxxxxx, x níž xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx si xx xxxxx nemoci xxxx xxxxxx změny xxxxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§19a

§19a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§20

Odborná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxx absolvovat xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řídícího xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x podmínky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 65) xxxxxxx xxxxxxx jazyka.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx členů xxxxxxxxx xxxxxxxxx, potřebné xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx potřebných pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, způsob xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxx.

§21

§21 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§22

Xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx personálu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx způsobilý.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx 63) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxxxx Xxxxxx,

x) poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxxx Úřadem, xxxxx xxxxx xxxxx nebo xx xxx navazující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx lékař xx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vydáním xxxxxxxxxx posudku xxxxx xxxxxxxx 2 hradí xxxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx výkonu povolání xxxxx zvláštního xxxxxx 64) jeho xxxxxx x xx xxxxxx x Ministerstvem xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx x pověřuje lékaře xxxxxxxxx x odstavci 3 xx xxxxxxx xxxx písemné xxxxxxx x po xxxxxxxxx xxxx způsobilosti k xxxxxxxxxxxx xxxxxx povolání xxxxx zvláštního xxxxxx 64).

(5) Xxxxxxxxxxxx letecké xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx pro zaměstnance xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovnělékařské xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 63), xxxxx xxxxxx xxxx znalosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxx personálu xxxxxxx změnu zdravotního xxxxx, xxxxx má xx následek xxxxx xxxx ztrátu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx způsobilosti, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx Úřadu.

(7) Xxxxxxxx posudek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx data xxxx vydání.

(8) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, podrobnosti o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx k prokazování xxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX LETADEL

§22a

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, doby letu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx včetně odpočinku xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pásem, xxxxxxxx xxxxxx služby, principy xxx xxxxxxx xxxxxxxx x zdvojené xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "bezpečnostní xxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx dopravci x xxxxxxxxxxxxx leteckých xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx letové xxxxxx, xxxx letu, xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx překračování xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, principy xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx posádky x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx provozovatele").

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, před nabytím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx leteckých xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx normy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx leteckých xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx zjištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vnitřního systému xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx zahájí řízení x xxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxx provozovatele. X xxxxxxx xxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx normy xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx leteckých xxxxx.

(5) Úřad může xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx žádosti tuzemského xxxxxxxxx dopravce xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx.

§22x

Xxxxxxxx xxxxxxx dopravce xxxx xxxxxxxxxxxx leteckých xxxxx xx povinen

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x bezpečnostní letovou xxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxx 15 xxxxxx xxxxxxxxx záznamy o xxxx služby, xxxx xxxxxx služby, době xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) do 28 xxx xx okamžiku xxxxxxxxxxx maximální xxxx xxxxxx služby x xxxx xxx 1 xxxxxx nebo zkrácení xxxx xxxxxxxxx o xxxx xxx 1 xxxxxx předložit Xxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§22c

(1) Člen posádky xxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx letovou xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) vést xxxxxxx x jím xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x době xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx leteckému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prací záznamy xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxx výkonem xxxxxx služby, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx posádky xxxxxxx xxx více xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx posádky xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxx, xx vlivem xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx dojít x ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu.

(3) Velitel xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xx ukončení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x prodloužení doby xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx odpočinku.

HLAVA XXX

XXXXXXXX LETECKÝ XXXXXXXX

§22x

§22x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§22e

§22e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§22x

§22x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§22x

§22x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§22x

§22x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§22i

§22i zrušen právním xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§22x

§22x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§22x

§22x zrušen právním xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§22x

§22x zrušen právním xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§22m

§22m xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§23

Ustanovení xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;§22a, 22b x 22c. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx xxxxxxxx působnost Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

LETIŠTĚ X XXXXXXX STAVBY

HLAVA X

XXXXX XXXXXX

§24

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxx vybavení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx určení xx xxxxxxx

1. vnitrostátní, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx vnitrostátních letů, xxx nichž není xxxxxxxxxx státní hranice Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vnější xxxxxxx 33) (dále xxx "vnitřní lety"),

2. xxxxxxxxxxx, jimiž xxxx xxxxx letiště xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx i letů, xxx nichž xx xxxxxxxxxx vnější hranice xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 33),

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx letiště xx xxxxxxx

1. civilní, xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx letecké xxxxxxx; xxxxxx se xxxx xxxxxxx veřejná, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti všechna xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxxxxxx xxxx velitele xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x letadla uživatelů xxxxxxx stanovených Xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

2. vojenská, jimiž xxxx letiště xxx xxxxxxx ozbrojených sil Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx uživatelů xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx.

(2) Xx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx i pro xxxxxxx xxxxxxx provoz xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§25

(1) X stanovení xxxxx xxxxxxx x x jeho xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx po posouzení xxxxxxxxxxx a provozních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx druh letiště. Xxxxxxxxxx Xxxxx,xxxxxx xx xxxxxxx určí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx hranice xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx letiště podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 5)

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxx xxxxx stanoviskem Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 33). Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x neplnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 33), xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx letiště.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veterinární xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

XXXXX II

PROVOZOVÁNÍ XXXXXXX

§25x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx vede xxxxxxxx letišť, xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Úřad xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx letišť xx xxx xxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx letiště.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx odpovědný xxxxxxxx, xxx-xx ustanoven,

c) xxxx xxxxxxx,

x) letištní xxxxxxx,

x) xxxx x xxx, zda k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx břemeno,

f) xxxxx zápisu x xxxxxx letiště z xxxxxxxx letišť.

(3) Úřad xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxx xxxxxx.

§25b

Povinnosti xxxxxxxxx letiště

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nemůže-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx letiště x xxxxxxxxx xxxx provozování xxxxx. Xxxxxxxx nabídku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xx xxxxx 60 dnů xxx xxx, xxx xx o xxxxxxxxxxx xxxxx věty první xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 60 xxx xxxx xxxxxxxxx provozování xxxxxxx, není-li současně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozování xxxxxxxxx silami xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 301/2009 Xx. x účinností xx 1.1.2010

Provozování letiště

§26

(1) Provozováním xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x tím xxxxxxxxxxx,

x) ochrana x xxxxxxxxxx letadel,

c) uskutečňování xxxxxxxxx činností,

d) xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) ochrana xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx letectví,

f) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

xxxxx xxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxx.

§27

(1) Xxxxxxxxxx letiště xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Povolení xxxxxxxxxx letiště xxxx xxxxx Xxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xx podmínky, xx

x) fyzická xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx ustanoven, xxxxxxx věku 18 xxx, jsou xxxxxxxxx x právním xxxxxx, xxxxxxxxx x alespoň xxxxx x nich xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx členy statutárního xxxxxx, dosáhly věku 18 xxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, bezúhonné a xxxxxxx xxxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx letiště Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx prokáže, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výměry xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vůči xxxxxxxx podle xxxx xxxxx nárok xx xxxxxxx. Výše xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vynaložených x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx letiště, xxxx xxx, xxx byl xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx letiště x xxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxx podle §27 xxxx. 2 xxxx. x) a b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 59) xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x výpis x xxxxxxxx Rejstříku trestů xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§29

Odborná xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odborného vzdělání xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ekonomie, x oblasti xxxxxxxxxxx xxx x technologií xxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§30

Žádost o povolení xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx musí obsahovat

a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxx formu právnické xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x trvalý xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx číslo xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx vlastníka xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x).

(2) Xxxxxx o povolení xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx

x) ověřenou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x zřízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku výpisem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx,

x) dokladem, xxxxx xxxxxxxxx, xx žadatel xx vlastníkem xxxxxxx xxxx xx má xxxx xxxxxx xxxxx x letišti, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§30x

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Soud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2009, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x letištnímu xxxxxxx, xx xxxx xx nachází xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxx existují ke xxx 31. prosince 2009, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx letiště. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provozování xxxxxxx xx přípustné xxx tehdy, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx právo x xxxxxxxxxx pozemku xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx břemene xxxxxxxxxxx xxxxxxx náleží xxxxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxxxx xxxx zřízeno xxxxx xxxxxxx, ze xxxxxx provozovatele xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx za xxxxxxx věcného břemene xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jako roční xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pozemku, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx břemeno. Xxxxxxx xx splatná nejpozději xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx v xxxxxxxxxx x zřízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx pozemku, xx xxxxxxx bylo zřízeno xxxxx břemeno, x xxxxxxxxxxxx letiště xx xxxxx xxxxxxx sjednat xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxx náhrady, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx byla xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) není-li xxxxxxx po dobu xxxxxxx roku xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx dále xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx provozovatel letiště xxxxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zřídit xxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx určí xx základě geometrického xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, která není xxxxxxxx věcným břemenem.

§30a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 301/2009 Xx. x účinností xx 1.1.2010

§31

(1) Xxxxxxxxxxxx letiště xx povinen

a) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx provozování xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx letiště xxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx šesti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozování xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx stejném xxxxx xxxxxxxxx vlastníka xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastníkem letiště. Xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx leteckých xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zúčastněným xx xxxxxxx letiště a xxxxxxxx provozu k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx.

§32

(1) Úřad na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx daném xxxxxxx, xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 34) provozované xxxxxxx xxxx xxxxxxx x plánovaným xxxxxxxx xxxx koordinované xxxxxxx. X xxxxxxx podání xxxxxxx Xxxxxxxx komise xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 34) postupuje Úřad xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) Xxx koordinované letiště Xxxx xxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 34), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx letištních časů xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx právnickou osobu xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xx xxxxx pověření x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 34) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx přiděluje xxxxx letištní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x přímo použitelným xxxxxxxxx Evropské unie 34). Náležitosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Koordinátor xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx započetí výkonu xxx xxxxxxxx pojištěn xxx případ xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx34), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzickou xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx nebo právnickou xxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx.

§33

(1) Nevyhovuje-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx bezpečnému xxxxxxxxxxx letiště, xxxx Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přerušení provozování xxxxxxx xxxx jeho xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx určité xxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx xxxx.

§34

Povolení k provozování xxxxxxx zaniká

a) xxxxxxxxxxx Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže provozovatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, závažně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx zrušení povolení x xxxxxxxxxxx letiště,

b) xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx 30 xxx xx úmrtí xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx provozovat xxxxxxx xxxxxxxx žadateli, xxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výměry xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx letiště

§34a

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Provozní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx schvaluje Úřad xx žádost provozovatele xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx letištní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a provozní xxxxx o provozovateli xxxxxxx a x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí Xxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x letištní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx x těmto změnám xxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx záznamu xxxx v letištní xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§34x

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx letišti, xxxxx x letecké xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx letišti, uváděné x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx Xxxx zjišťuje, xxx provozovatel xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x letištní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx letiště a xxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxxx předpisy.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 roku xx xxxxxxxx řízení.

§34x

(1) Zjistí-li Úřad, xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxx nedostatky, x xxxxxxx mu x xxxx přiměřenou xxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxx než 6 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx provozovatel xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nedostatky, Xxxx xxxxxxxxx provozní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx letiště xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34d

Provozní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx i u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §34a odst. 2 xx 4, §34b a 34c xx použijí xxxxxxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 127/2014 Sb. x účinností xx 1.2.2015

HLAVA XXX

XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXX

§35

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx území, 6) xxxxxx k vzletům x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxx činnostem xxxxx xxx využívány k xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X vzletům x xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx plochy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, vymezení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxx x vzletům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§36

Letecká xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx letadel xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx a přistáváním xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem 7) xxx letecké xxxxxx xx Xxxx.

(3) Úřad, xxxx speciální stavební xxxx, při xxxxxxxxx xxxxx stavebního zákona xxxxxxx xxxx provozní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hlediska bezpečnosti xxxxxxxxx provozu.

XXXXX IV

OCHRANNÁ PÁSMA

§37

Ochranná xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zřizují xxxxxxxx xxxxx. Ochranné xxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx správního xxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxx územního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx obecné povahy xxxxx věty xxxxx Xxxx xxxxxxx parametry xxxxxxxxxx pásma x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx leteckých xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx pásma xxxxxxxxx xxxxxx se dělí xx ochranná xxxxx

x) xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ochranná xxxxx xxxxxx se xxxx xx xxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxx,

x) x výškovým xxxxxxxx staveb,

c) k xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx vysokého napětí,

f) xxxxxxx 35) x

x) xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zabezpečovacích xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx zařízení,

d) xxxxxxxx xxx leteckou meteorologickou xxxxxx,

x) zařízení xxx xxxxxxxx informační xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§38

§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2006 Sb.

§39

§39 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 225/2006 Sb.

§40

X xxxxxxxxxx pásmech xxxxxxxxx staveb lze xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx Xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx leteckému xxxxxxx xxx ohrožovat xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx-xx x objekt xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx.

§41

(1) X xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jde x

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx 75 x a xxxx xxx terénem,

b) xxxxxx xxxx zařízení xxxxxx 30 m x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyvýšeninách, xxxxx xxxxxxxxx 75 x x výše xxx xxxxxx krajinu,

c) xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx letového xxxxxxx xxxx rušit xxxxxx xxxxxxxxx palubních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxx průmyslových závodů, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx vysokého xxxxxx, energetická xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stanice.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 110 xX x xxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xx xxxxxxx xx xxxxxx osoby, která x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx podnikání xxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx souřadnice xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nákres xxxxx vedení xxxx xxxx.

§42

Xxxxxxxxxxxx letiště xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx prokazatelném xxxxxxxxxxx vlastníka, xxxxxxxxx xx cizí xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx překážek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx toho, aby xxxxxxx pozemků a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx co xxxxxxx rušeno a xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx nevznikly xxxxx, xxxxxx xx možno xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x nezbytnou xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx strpět xxxxxxx vlastnického xxxxx xx své nemovitosti xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx ustanovením xxxx dotčeno právo xx xxxxxxx škody xxxxx občanského xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX

§42x

(1) Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx omezení xx xxxxxxx xxxxx xx letištích 83) xxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx rok xxxxxx xxxxxxxxxx údaje o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x x zavedených x zamýšlených xxxxxxxxxx xx xxxxxxx hluku x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx o hlukové xxxxxxx") a xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx. Xxx zpracování xxxxxx x hlukové xxxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxxxx xxxxx získané za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx snížení xxxxx xx xxxxxxxxx 83).

(2) Jsou-li xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxx po xxxx xxxxxxxx kalendářních let xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx limity xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx 84), xxxxxx xxxxxxxxxxxx letiště xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx osob vystavených xxxxx za předcházející xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx rozvoji letiště, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nových xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zprávu o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxx.

(3) Údaje xxxxxxxx xx xxxxxx x hlukové xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§42b

(1) Xxxx-xx x xxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pravidla x postupy pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx omezení xx xxxxxxx xxxxx xx letištích 83) xx dobu xxx xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx let xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 84), Xxxx xxxxxxxx x moci xxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hluku xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx provozních omezení xx xxxxxxx xxxxx xx letišti xxxx xxxxx zúčastněné strany xxxxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx 83); xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx"). X xxxxxxxx řízení xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou. Řízení xx zahájeno xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o zahájení xxxxxx; xxxxx xxxxx xxx kratší než 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou; xx xx netýká xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad v xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx kterého xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zavedena.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, v xxxx xxxxx, xxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení proti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x navrhovat xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx vyhodnocení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Úřad upravený xxxxxxx opětovně xxxxxxxx xx úřední xxxxx x zašle xxx x xxxxxxx s xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx zavedení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx snížení xxxxx xx xxxxxxxxx 83) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Evropské xxxxxx. X opětovně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x odůvodnění xxxxxxxxxx nelze xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx uplatnit; xx platí x xxx návrhy xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Pokud xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx situace xx xxxxxxx, Xxxx x moci úřední xxxxxxxxxx změní. Xx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 až 4 xxxxxxx xxxxxxx. Umožňuje-li xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxx zruší. Xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§42x

§42x pozbyl xxxxxxxxx.

XXXXX VI

CENA XX XXXXXXX LETIŠTĚ

§42d

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx sjednávání xxxx xx užívání xxxxxxx, na xxxx xx xxxxxx

x) xxxx xxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxxxx x kalendářním xxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx podmínku xxxxx xxxxxxx a).

(2) Xxxx xxx přístup x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hlavy.

§42x

Xxxxxxxxxxxx letiště xxxxx xxx xxxxxxxxxx ceny xx užívání letiště xxxxxxxxx xxxxxxxx diskriminovat. Xx xxxxxxx rozlišení xxxx za xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zejména x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdraví xxxx, x xx xx xxxxxxx podstatných, přesných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, souvisejících x xxxxxxxx letiště.

§42e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 137/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2011

§42x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby se xxxxxxxxxx x xxxxxx xx projednávání xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx ceník"); k xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx xxx 60 xxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx lhůtě xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2 xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx:

x) počet xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x využití xxxxxxxxxxx xxxxx a

c) xxxxxxxxx na činnosti x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§42x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2011

§42x

(1) Provozovatel xxxxxxx xxxxx rok xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xx přihlásili xx xxxx xxxxx a xxxxxxx xx požadované xxxxx. Xx neplatí, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx provozovatel letiště Xxxxx xxx přístup x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxx složky a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x vybavení xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do letištního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx a vybavení xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) výši xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx cen za xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x počet xxxxxx x přistání na xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce,

g) rozsah xxxxxxx vybavení xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro období xxxxxxxxxxxxx 2 xxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a vybavení xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx, předpokládanou xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2 let v xxxxxx xxxxxxx,

x) výši xxxxxx spojených x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2 xxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje alespoň 4 měsíce xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx použit. Xxxx xxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx závažné a xxxxxxxxxx okolnosti.

(4) Údaje xxxxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxx x xxxxxxxxx dopravci xxx účely projednání xxxxxxxxxx ceníku xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Letecký xxxxxxxx může xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx letiště. Xxxxxxxxxxxx letiště xxxx xxxxxxxxxx projedná, přičemž xxxxxxxxx tak, xxx xxxx dosaženo xxxxx, xx-xx xx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxx dne xxxx xxxxxxxxxx. Nebylo-li o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatelem xxxxxxx x leteckými xxxxxxxx xxxxx, provozovatel xxxxxxx xxxxxxxx konkrétní důvody, xxxxx xxx x xxxxxxxxx připomínek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§42h

Provozovatel xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx letecké dopravce, xxxxx xxxxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx než 15 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx 5 kalendářních xxx. X xxxx jim xxxxxxx přiměřenou lhůtu, xxxxx xxxxx být xxxxxx než 60 xxx. Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx na jeho xxxxx, xxxxx rozvoje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx realizace takového xxxxxx.

§42i

(1) Úřad xxx xxxxxxx x dopravní xxxxxxxxxxxxxx rozhodne na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx zveřejněný letištní xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nejsou x xxxxxxx x §42e. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx o tom, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §42e, x označení xxxxxx potřebných x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx žadatele, xxx xx lhůtě 3 xxx xxx xxx doručení výzvy xxxxxx doplnil. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, Xxxx pro xxxxxxx x dopravní infrastruktuře xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx Úřad xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx stanovení xx x xxxxxxx x §42e, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx provozovatel letiště xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 4 nelze xxxxx xxxxxxx.

HLAVA VII

§43

(1) Xxxxxxxxxx §26 x §35 xx 42 se xxxxxxxx x xx xxxxxxxx letiště, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx společná xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 24), xx nichž xx xxxxx vyjmutí letiště x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, provozovatele xxxx vlastníka xxxxxxx x tom, že xx projektování, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tomto xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx jeho základě xxxxxxxxx. Stanoví-li tak xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx civilního xxxxxxxx 24) xxxx xxxxxx-xx x to xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Úřad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X LETECKÉ SLUŽBY

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX REPUBLIKY

§44

(1) Vzdušný xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxx xxxxxxxx pravidel xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx létání ve xxxxxxxx xxxxxxxx. Pravidla xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb vydá Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru Xxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx obrany x xx projednání x xxxxxx pověřenou výkonem xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx sportovních xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx užívání vzdušného xxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x důvodů ochrany xxxxxxxxx prostředí 8) x xxxxxx xxxx. Xxxx vydá xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxx první x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x po xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx výkonem xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx x, xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxx životního prostředí, x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx létání xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx ohroženo xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx-xx xxx nebezpečí z xxxxxxxx postupovat jinak, Xxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x létání na xxxx xxxxxxxx nutnou.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx prostoru České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx uživatele xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx může

a) xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx letových xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 40) x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx 24 hodin x xxxxxxx xxx xxx xx sobě jdoucích xxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xxxxxxxx pracoviště xxx xxxxxxxxxx vzdušného xxxxxxxx xxxxx písmene x) x xxxxxxxxx určených xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(6) Úřad xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podnětu xxxxxxxxx vzdušného prostoru, xxxxxxxx-xx doba xxxxxxxxx 24 hodin x xxxxxxx xxx xxx xx sobě jdoucích xxx dne xxxxxxxxx x xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x). Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx věty první x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx obrany x xx projednání x xxxxxx pověřenou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx sportovních xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx Úřad xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx ode xxx, kdy xx xxx podnět xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zakázáno, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostoru České xxxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§44x

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §44 xxxx. 2, 3 x 6 x osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx doručí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx desce.

(2) Poskytovatelé xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx sdružující x Xxxxx republice uživatele xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxx-xx xxx Úřad, x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §44 odst. 2, 3 x 6 xxxxxxx xxxxxxxxxx námitky.

(3) Xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2, 3 x 6 Xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou, xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx desce x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§44b

(1) Xxxxx opatření xxxxxx povahy xxxxx §44 xxxx. 4 xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x němu xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx opatření xxxxxx xxxxxx podle §44 xxxx. 4 x odůvodněním Úřad xxxxx Ministerstvu xxxxxx, xxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxx správy xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x osobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx letových xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x stanoví xxx k xxxx xxxxxxxxxx lhůtu. Xxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx x jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx x návrhem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Opatření xxxxxx xxxxxx podle §44 xxxx. 4 Xxxx xxxxxx veřejnou vyhláškou, xxxxxx xxxxxx xx xxx úřední desce. Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx veřejné vyhlášky.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzdušného xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx jednoho uživatele xxxx kategorie xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5 se část xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§44x

Xx-xx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx x létání xxx xxxxxxxx oblastmi trvale xxxx xxxxxxx nebezpečné, xxxx by xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx omezeno, xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x Letecké xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§44d

Pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostoru Xxxxx republiky týkajících xx xxxxxxx létání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx §44 odst. 2 xx 6 xxxxxxxxx. Xxx-xx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx prostoru Xxxxx xxxxxxxxx, x níž xx xxx xxxxxxxx xxxxxx výlučně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx namísto xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx §44i xxxxx xxxxx §44 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 6.

§44x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 431/2022 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2023

§44x

(1) Úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostoru Xxxxx republiky k xxxxxx xxxxxxxxxxxx letadel xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxx, zdraví, xxxxxxx xxxx soukromí osob, xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx bezpečnosti xxxx obrany xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx opatření xxxxxx povahy Xxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou

a) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, má-li xxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx, xxxx-xx se návrh xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xx xxxxx xxxxxxxxxxx 120 x xxx terénem, xxxx

3. xx ploše xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x okruhu 5,5 xx xx jejího xxxxxx.

(3) Námitky xxxxx xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx mohou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dále xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů, xxxx-xx jimi xxxxxx xxxxx §54n, a, xxxx-xx tak Úřad, x xxxx osoby, xxxxxxx oprávněné xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Námitky proti xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) bodu 1 xxxx podat xxxxxx xxxxxxxxxxxx dotčeného xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxx zveřejní na xxx úřední desce xxxxx Úřad.

§44e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 431/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§44f

(1) Úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx letadel xxxxxx podléhat některému x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx otevřenou xxxxxxxxx xxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bezpilotních xxxxxxx 86).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxx x Ministerstvem obrany. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxx xxxxx pověřená xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení a xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx obvodem xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx obecné xxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx informační xxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 431/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§44x

(1) Xxxx může xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx nebo dočasně xxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, x níž xxxxx x zajištění xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovány xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostor x kontrolovaným provozem xxxxxxxxxxxx systémů 87).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxxx rovněž x xxxxxxx dotčenými xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx výkonem xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x, má-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx než 300 x xxx xxxxxxx, xxxx, xxx jejímž xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nacházet.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx podat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxx x poskytovatelé služeb xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 87), poskytovatelé xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpilotních xxxxxxx, xxxx provozovatelé xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx jimi xxxxxx xxxxx §54n, x, xxxx-xx xxx Xxxx, x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dotčeny.

(4) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 87) xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vzdušného xxxxxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxxxxx požadavky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky,

d) vymezení xxxxxx pro kontrolovaný xxxxxx bezpilotních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx vzdušného xxxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx strany xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů a xxxxxxxxxxxxx letových provozních xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx služby.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Úřad xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Letecké xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 431/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§44x

(1) Jsou-li vážně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxx xxxx obrana xxxxx anebo xx-xx xx nezbytné z xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x nelze-li xxx xxxxxxxxx x prodlení xxxxxxxxxx jinak, Xxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx x létání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Opatření xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxx x Ministerstvem obrany, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxx návrhu.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nezveřejňuje x xxxxxxxxxx ani xxxxxxx se k xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx pouze Úřad. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx okamžikem xxxxxxxx xxxxxxx vyhlášky.

(5) Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx rozsahu x xx xxxx xxxxxxxx nutnou xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky x létání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad vymezenými xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxx vydat xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky.

§44h xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 431/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§44x

(1) Xxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx její práva xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx chráněna xxxx xx xx oprávněný xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx na období 5 xx xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostoru Xxxxx xxxxxxxxx, x xxx

x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx létání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kategorii provozovatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx Xxxx důvod xxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx, zda

a) nelze xxxxxxx xxxx či xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podnětu xxxxxxxxx xxxxx,

x) zájem na xxxxxxxxx přístupnosti vzdušného xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nad xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxx xxxxxxx a

c) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Úřad v xxxxxx s Ministerstvem xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy Úřad xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx, xxx jejímž xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nacházet. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 5 dnů.

(5) Xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxx xx xxxxx 10 xxx xxx dne jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdružující x České republice xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou-li xxxx xxxxxx xxxxx §54n, x, xxxx-xx xxx Xxxx, x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhlášky.

§44i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 431/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§44x

(1) Digitální mapa xxx užívání vzdušného xxxxxxxx České xxxxxxxxx x létání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx xxxx") xx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky x k nim xx vztahující

a) pravidla xxxxxx xxxxxxxxxxxx letadel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5 xxxx §44h xxxx. 5 x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovená xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxx 88).

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx vztahující xxxxxx vydané xxxxx §44h odst. 5 xxxxxxx x digitální xxxx neprodleně po xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxx xxxxxx podle §44 xxxx. 5 nebo §44h odst. 5 xxxxxxxx xxxxxxxx účinků xxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx vedené x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx přístupné xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx x digitální mapě, xxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxx formát xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 431/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

§45

Xxxxxxx služby

(1) Xxxxxxxxxx x plynulost létání xx xxxxxxxx prostoru Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx leteckých xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx službami xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx včetně letištních,

b) xxxxxxx telekomunikační služba,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx služba pátrání x záchrany,

e) letecká xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx předletové přípravě x xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostoru xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx letové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx prováděcí předpis.

Díl 2

Letové xxxxxxxx xxxxxx

§46

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v České xxxxxxxxx, kterou xxxxxx Xxxx. Letištní xxxxxxx xxxx xxx pověřena x fyzická xxxxx x trvalým xxxxxxx x České xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx

x) xx technické xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemního xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§47

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx letových xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pravidla x postupy pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx jejich poskytování xxxxxxx prováděcí xxxxxxx.

§48

Úřad xxxx udělené xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxx

x) xxxxxxxxxxx letové xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx x odborně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pravidlech x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx pověření xxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, letecká informační xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a služba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§49

(1) Xxxxxxxx telekomunikační službu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx informační xxxxxx, xxxxxx při předletové xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx a službu xxxxxx letových xxxxxxx xxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx předchozím souhlasu Xxxxx. Úřad xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx prokáže, xx xx technické xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a Ministerstvem xxxxxx. Podrobnosti o xxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxxxxxxx letecké služby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dohoda uzavřená xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx obrany x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§49x

(1) Xxxxxx navigační xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx 39) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx evropském xxxx&xxxx;40), xxxxxxxxx-xx xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx provozní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxx xxxx x xxxx fungování 39) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxx byla x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx. Xx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx jednotného evropského xxxx x xxxx xxxxxxxxx 39) se xxxxxxxxxx §46 xx 49 nepoužijí.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb v xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebi 40) xxxxx, xxxxxxxx určená xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxx;40),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx právního xxxx, xxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxx;40), xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx požádala.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provozní xxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie 41), Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxx.

(4) Xxxxxx provozní xxxxxx xxxx meteorologické xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) byla xxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx letových xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxx navigačních služeb x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxx;40) x

x) xx xxxxxxx stranou smlouvy xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxx navigačních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxx;40) (xxxx jen "xxxxxxx x využití xxxxxx") x xxxxxx xxxxxxx Úřadem k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Smlouva x xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx Úřadem, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x využití xxxxxx podává ta xx smluvních stran, xxxxx xx xxxxxx Xxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx meteorologických xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx strany.

(6) Xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, předmět x xxxx smlouvy x xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uzavřená xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx meteorologických xxxxxx může být xxxxxx xxxxx dohodou xxxxxxxxx stran, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 a 6 xxxxxxx obdobně.

(8) Xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxx služby nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx služeb xxxxxxx xxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxxxx služby na xxxxxxx smlouvy x xxxxxxx služeb xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx služby

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x), nebo

b) nedodržuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxx xx součástí právního xxxx, xxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx evropského xxxx x jeho xxxxxxxxx 39).

(9) Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx poskytování letových xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 43). Xx xxxxx účelem xx Xxxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxx od osob xxxxxxxxxxxxx letové xxxxxxxxx xxxxxx.

§49xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx navigační xxxxxx může xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxx xx xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (XXXXXXXXXXX) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx navigační služby, xxxx-xx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 100 000 Xx a

b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx letových xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, byla-li by xxx xxxxxxxx bezpečnost xxxx plynulost xxxxxxxx xxxxxxx, zejména jde-li x letadlo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxx, zahájí osoba xxxxxxxxxxx letové xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dříve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx navigačními službami.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx letové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) Úřadu,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na kterém xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (XXXXXXXXXXX).

Díl 5

Služby při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

§49x

(1) Služby xxx odbavovacím procesu xx xxxxxxxx xxxxxxx 44) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx služby") xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx dopravce může xxxx služby xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§49x

Xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxx

(1) Úřad xxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx žadatel, xx

x) xx fyzickou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x České republice xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx x xxxx xxxxxxxxx zástupce, xxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx věku 18 let, jsou xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx úkonům, xxxxxxxxx x odborně způsobilí, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx xxxx 18 xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx statutárního xxxxxx xx odborně xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba,

d) má xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

e) xx xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx za xxxxx x xxxxxxxxxxx odbavovacích xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx souhlasu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx bezúhonného xxxxx §49c xx xxxxxxxxxx xxx, kdo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx trestný xxx, xxxxx skutková podstata xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, kdo xxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxx xxxxxxx čin xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxxxx odbavovacích xxxxxx je xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo podobného xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx na něj xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx §49c xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 59) výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku trestů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělání x oblasti ekonomie, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx v oblasti xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx tříleté xxxxx x řídící xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx pětileté xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxx může z xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx letectví a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nákladů a xxxxx, technickém a xxxxxxxxx xxxxxxxx letadla xx xxxxxxxxxx ploše x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx pohonnými xxxxxxx x oleji, opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxx Ministerstvo xxxxxxx x spojů xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) na xxxx xx xxxxxx xxxxxxx tři xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 75 xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx počet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxx, nejméně xxxx na xxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) na xxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo 25 xxxxx xxx nákladu x xxxxxxxxxxx roce, xxxxxxxx poskytování odbavovacích xxxxxx xxx vlastní xxxxxxx omezenému xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nejméně xxxx dvěma leteckým xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

§49g

Opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx provozního přetížení xxxxxxx

(1) Úřad může x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx letiště, x xxxxx důsledku xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx odbavovacích xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx odbavovacích služeb. Xxxxxxxxx x regulaci xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx přetížení xxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxx x spojů xxx veřejné letiště,

a) xx xxxx xx xxxxxx nejméně tři xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 75 xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx,

1. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx odbavovacích xxxxxx xxx xxxx potřeby xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a zásobování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a nápoji,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odbavovacích xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx spočívajících x xxxxxxxxxx zavazadel, xxxxxxx x pošty, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odbavení xxxxxxx xx odbavovací xxxxx a manipulaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odbavovacích xxxxxx,

x) xx xxxx xx xxxxxx nejméně xxxxx xxxxxx cestujících xxxx 25 xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx,

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cestujících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx potravinami x xxxxxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nákladů x xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx letadla xx xxxxxxxxxx ploše x manipulaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotami x xxxxx, xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx leteckému dopravci.

(2) Xxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx letiště stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§49x

(1) V xxxxxxxx xxxxxx povahy, kterým xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx odbavovacích xxxxxx xxxxx §49f x 49g, Úřad xxxxx

x) druh odbavovacích xxxxxx, na xxxxx xx opatření xxxxxxxx,

x) xxxxxxx veřejného xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) den, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx, xx kterou xx xxxxxxxx zavádí.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxx Xxxxxxxx komisi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx; musí xxx xxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxx xxxxx xxxx, kterým xx xxx opatření xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx 3 xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx Evropská komise x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Úřad xxxxxx xxxxxxx. Požaduje-li Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxxxx, Xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§49x

Xxxxx leteckých xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx, aby xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx regulováno xxxxxxxxx xxxxx §49f odst. 1 x §49g xxxx. 1, ustaven xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx letiště xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tyto letecké xxxxxxxx xxxxxxxxx, vyhradí-li xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxx řízení

(1) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §49f xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §49g xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Podmínky x xxxxxx výběrového řízení x způsob xxxxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví Xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x Xxxxxxx informační xxxxxxxx. Xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx řízení xxxx xxx podmínky xxxxxxxxx x §49c xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Úřad předává x uveřejnění x Xxxxxxx xxxxxxxx EU.

(3) Xxxx xx základě xxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxx x udělení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx leteckých xxxxxxxx udělí xxxxxxx x xxxxxxxxxxx odbavovacích xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výběrovém xxxxxx.

(4) Xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx výběrového xxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) 7 let, xx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx podle §49f xxxx. 1,

b) 3 xxx, je-li udělován xx základě xxxxxxxx x regulaci xxxxx §49g xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1,

x) 2 let, xx-xx udělován xx xxxxxxx opatření k xxxxxxxx xxxxx §49g xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2.

(5) Xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §49f xxxx. 1 nebo §49g xxxx. 1, xxxx xxx výběrového xxxxxx xxxxxxxxxx odbavovací xxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §49b.

§49k

Souhlas

(1) Úřad xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §49f xxxx. 1 písm. x) nebo §49g xxxx. 1 písm. x) xxxx 1, xxx, xxx nejméně xxxxx z poskytovatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 25 % cestujících a xxxxxxx zaznamenaný xx xxxxxxx xxxxx kalendářního xxxx předcházejícího roku, x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) Ministerstvem xxxxxxx xxxx Úřadem.

(2) Úřad xxxxxxxx x udělení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 120 xxx xx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx.

§49l

Změna xxxxx

Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §49c xxxx. 1, xx držitel xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx změny xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx udělen, x xx lhůtě 30 xxx xxx xxx xxxxxx změn předložit Xxxxx xxxxxxx osvědčující xxxx změny.

§49x

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxx udělený x xxxxxxxxxxx odbavovacích služeb, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx uloženou x §49l.

§49x

Xxxxxxx x letištním xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx potřeby, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx x letištním xxxxxxxxx a jejich xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 12)

§49o

Vedení xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oddělené xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx letiště xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx letiště xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx odděleného xxxxxxxx.

§49x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2006

XXXXX XXX

§50

Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx vojenských, xxxxxxxxxxx x celních xxxxxxx xx xxxx xxxxx zákonem, x xxxxxxxx létání xxx xxxxx xxxxxx, výcviku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx létání xx xxxxxx části xxxxxxxxx prostoru xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx létání xxx xxxxxxxx, policejní x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx se výjimečně xxx létání xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pravidel xxxxxx.

§50x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx-xx jinak zajistit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pravidel xxxxxx. X takovém xxxxxxx xx xxxxx dbát xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx ohrožena xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx létání hasičských xxxxxxxxxxxx letadel x xxxxxxx xxxxxxxxxx, policejních x celních xxxxxxx.

§50x xxxxxx právním předpisem x. 431/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2023

§51

Xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx

(1) Letecké xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Letové xxxxxxxx xxxxxx xxx civilní xxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x poskytovány xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Podrobnosti x vzájemné koordinaci x xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx letových provozních xxxxxx nebo sloučených xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dohoda xxxxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§51a

Databáze xxxxx o xxxxxx a xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vede xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx souhlasem Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx žádosti, xxxxx tato xxxxx

x) xxxxxxxxx leteckou xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) má xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systém xxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx x xxxxxx databáze x zajistí, xxx xxxxxxxxxxx ke ztrátě xxxx změně xxxxx xxxxxxxxxxxx x databázi, x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odborně xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx střední xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx databáze x xxxx jeho xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx vedením xxxxxxxx

x) xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) závažným xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x pověření, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx bylo xxxxxx,

x) xxxx zániku právnické xxxxx, xxxxx xx xxxx držitelem.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx databáze xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx neoprávněných xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx letiště xx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, x xxxx přísluší xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, předat bezúplatně Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxx xxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpracovaných pro xxxxxxx obrany xxxxx, xx xxxxxx zpracování xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(9) Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Úřadu. Xxxxx xxxxxxxx vedením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x Xxxxxxx informační xxxxxxxx podle §99 xxxx. 2 xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx však xxxxxx xx xxx.

(11) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx, jejich xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx databáze, doklady, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k vedení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxxxxx, xxxxx předávané Xxxxxxxxxxxxx obrany x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx v Letecké xxxxxxxxxx příručce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§51x xxxxxx právním předpisem x. 301/2009 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2010

§52

§52 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 431/2022 Sb.

§53

Povinné xxxxxxxx vzdušného xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxx to xxxxxx, xxxxx xxxxxxx opustit. Xxxxx letadlo xxxxx xxxxxxx neopustí, xxxx xxx x důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx létání xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx k opuštění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx.

§54

Velitel xxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odpovídá xxxxxxx letadla. V xxxxx této xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ukládat všem xxxxxx přítomným xx xxxxxx xxxxxxx příkazy. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx palubě letadla xxxx xxxxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§54x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpilotních xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx. V xxxxxxxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx letadel 86).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 86) xxxxxxx se xxxxxx do registru xxxxxxxxxxxxx bezpilotních systémů, xxxx za xxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxx podání rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx; x tomto případě xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ztotožněn xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx 89).

(3) Úřad xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Policii Xxxxx republiky,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x poskytovateli xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx provozem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 87), xxxxxxxxx-xx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44g.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx zapsán x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, do 15 xxx xxx xxx, xxx x ní xxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx rovněž xxxxxxxx podle odstavce 2. Úřad xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Úřad xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaj x tom, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bezpilotních xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Úřadu nebo xxxxxxxx-xx xx Xxxx x tom, že xxxxxxxxxxxx bezpilotního xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpilotního xxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxx 5 xxx ode xxx, xxx došlo x xxxxxx údaje o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 431/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§54b

Podání xxxxxxxxxxxxxxx uživatelského xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx specifické kategorii xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 86) xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků elektronické xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících elektronickou xxxxxxxxxxxx 89).

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxx provozovat xxxxxxxxxx systém ve xxxxxxxxxx kategorii xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxxx scénářem podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx letadel 86), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx scénářem xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhraní xxxxxxxxxxx Xxxxxx; v xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 89).

§54x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 431/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2023

§54x

Xxxxxxx x odnímání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpilotních xxxxxxx

(1) Xxxx oprávnění x provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x xx jeho xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx oprávnění x provozu bezpilotních xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxxxxx letadel 86) xxxx porušil-li závažným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků oprávnění xxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx omezením xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxx bezpilotních xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx Xxxx x xxxxxxx oprávnění x provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů, vydá xxxxxxxxxxxxx bezpilotního xxxxxxx xxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxxxx systémů x xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému odevzdá xxxxxxx doklad nebo xxxxxxxxx Xxxxx xx 5 dnů ode xxx vydání xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpilotních xxxxxxx, odevzdá provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx oprávnění k xxxxxxx bezpilotních systémů xxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxx bezpilotních xxxxxxx Xxxxx do 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 431/2022 Xx. x účinností xx 1.1.2023

§54d

Pojištění

(1) Provozovatel bezpilotního xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx X2 otevřené xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v podkategorii X3 xxxxxxxx kategorie xxxxxxx, pokud maximální xxxxxxxx hmotnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 4 xx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §54n xxxx xxxx takového spolku.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 57) xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za škody x provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) x otevřené xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxxx systémům provozovaným xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x

x) xx specifické kategorii xxxxxxx ve xxxxxx xx každému bezpilotnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx předpis, xxxxxxxxx-xx xxxx limitu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provozovatelů xxxxxxx 57).

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 431/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Díl 2

Dálkově xxxxxx xxxxxx

§54x

(1) Úřad xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx X1 a X3 xxxxxxxx kategorie provozu xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx potřebných x xxxxxx bezpilotního systému x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 86). Xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxx xxx pověřená xxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zájemce x xxxxxx vykonání

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 89), xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Úřadem xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx Xxxx xxxx xxx pověřená xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 86). Xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx bezprostředně xx xxxxx xxxxxxxx automatizovaně.

(4) Xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zkoušku, podá xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx X1 x A3 xxxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxx složení, x xx

x) způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx výpočetní xxxxxxxx x místě xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Řízení x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxx xxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx požadováno xxxxxx osvědčení v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě x xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx niž xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné datové xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx osvědčení odesláno xx xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxxxxx v žádosti, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx vydání xxxxxx xxxx x právních xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxx X1 x X3 xxxxxxxx kategorie xxxxxxx oznámí změnu xxxxx obsaženého x xxxxx osvědčení Úřadu xx 15 xxx xxx xxx, xxx x ní xxxxx, x xxxxxxx předloží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx nové xxxxxxxxx se změněnými xxxxx x s xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx 6 použije xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podkategorii A1 x X3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pilota xxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 86), xxxxxxxx Úřad x jeho xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx vydáno x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, x jejíž xxxxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnuto, Xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx X1 a X3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§54x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 431/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§54f

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx bezpilotního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx X2 otevřené kategorie xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 86) xx xxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx znalostí podle xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Osvědčení Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Dodatečnou xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxx.

(3) Vykonat dodatečnou xxxxxxx xxxx osoba, xxxxx

x) prokáže xxxxx xxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx X1 x X3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx, že si xxxxxxxx praktické xxxxxxxxxx xxx xxxxxx bezpilotního xxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 86).

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Dodatečná xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx výpočetní xxxxxxxx x xxxxx určeném Xxxxxx xxxx jím xxxxxxxxx osobou x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx letadel 86). Xxxxxxx xx vyhodnotí x xxxx výsledek Xxxx obdrží xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X žádosti musí xxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx podání podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Požaduje-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx-xx zpřístupněnou xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx odešle osvědčení x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xx datové xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx osvědčení odesláno xx elektronickou xxxxxx xxxxxxxx v žádosti, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx právní xxxx x xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxx X2 otevřené xxxxxxxxx provozu oznámí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx osvědčení Xxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx x ní xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Úřad xxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx údaji a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení. Xxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx X2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx dálkově řídícího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 86), xxxxxxxx Úřad x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxx podkategorii. Xxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě, odevzdá xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xx 15 dnů xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí. Xxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxx, xxxx podat xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 431/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§54g

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx x teoretických xxxxxxxxxx potřebných x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 86) xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxxx podáním žádosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x teoretických xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zkoušku xxxxxxx Xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx dodatečnou xxxxxxx xxxx osoba, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x

x) xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx A1 a X3 otevřené xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx vykonáním xxxxxxxxx zkoušky Xxxx xxxx pověřená xxxxx xxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx odstavce 3. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxx bezpilotních xxxxxxx 86). Xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxx obdrží xxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Provádí-li xxxxxxxxxx xxxxxxx pověřená xxxxx, hradí xxxxxxx xx xxxx vykonání xxxxxxx.

(5) V xxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správního řádu xxxxxxx, zda xx xxxxxxxxxx vydání osvědčení x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě x nemá-li zpřístupněnou xxxxxxx xxxxxxxx, uvede x žádosti rovněž xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v elektronické xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxx schránky xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x jeho vydání xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se standardním xxxxxxxx xx specifické xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx x xx xxxxx, x zároveň xxxxxxxx doklady xxxxx xxxxxxxxxxx. Úřad vydá xxxx osvědčení xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx době platnosti xxxxxxxxx osvědčení. Xxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx Xxxxx se xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Porušil-li xxxxxxx xxxxxxxxx x teoretických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řídícího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 86), rozhodne Xxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému v xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dnem xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxxxx osvědčení platnosti. Xxxx-xx osvědčení vydáno x xxxxxxxx podobě, xxxxxxx je osoba, x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx do 15 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx. Xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx bezpilotního systému xxxx rozhodnuto, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx osvědčení xxxxxxxx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 431/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§54x

(1) Xxxx může xxxxxxx prováděním xxxxx x zkoušky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §54e xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxx zkoušky podle §54f x 54g xxxxx, která xx xxxxx k užívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx těchto činností x která sama xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dohled xxx jejich xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx Úřad xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Úřad xxxxxxxx podle odstavce 1 odejme, pokud xxxxxxxx xxxxx

x) o xx požádala,

b) přestala xxxxxxxx některou z xxxxxxxx xxx pověření, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§54x vložen právním xxxxxxxxx x. 431/2022 Xx. s účinností xx 1.1.2023

§54i

(1) Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx platného xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxx bezpilotního xxxxxxx x podkategorii X1 a X3 xxxx X2 xxxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx specifické xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osvědčení, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx teoretických xxxxxxxx xxxxxxxxxx k řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podkategorii otevřené xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxx být xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v listinné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx niž xx xxxxxxxx xxxxxx. Úřad xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx datové schránky xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx adresu. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxxxxx x xxxxxxx, nabývá xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxx xxx xxxxxxxx osoba.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobu, xxxxx

x) xx odborně xxxxxxxxx k provádění xxxxxx školení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx xxxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 86).

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, kdo

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx 3 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx složil xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx členy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu.

(6) X pověření Úřad xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx provádění xxxxxxx.

(7) Školení xx xxxxxxx v místě xxxxxxx Úřadem nebo xxx xxxxxxxxx osobou. Xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx školení x souladu x xxxxxxxx plánem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx školení v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bezpilotních letadel 86). Pověřená xxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx účastníkem xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx.

(8) Úřad xxxxxxxx xxxxxx, pokud pověřená xxxxx

x) x xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z podmínek xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx xxxx podmínku xxxxxxxxxx v xxxxxxxx.

(9) Xxxxx školení x xxxxxxx teoretických znalostí xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve specifické xxxxxxxxx provozu x xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, jíž xx xxxxxxxxx odborná xxxxxxxxxxx k provádění xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§54i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 431/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§54x

Xxxx xxxxxx pověření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx scénářem xx specifické xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 86) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) x to požádala,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx stanovenou tímto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 431/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§54x

(1) Xxxxx bezpilotní xxxxxx xx specifické xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx standardním xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §54n, xxxx xxxxx osoba, xxxxx xx držitelem xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx specifické xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bezpilotního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, osobě, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx platného xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx X1 x X3 xxxxxxxx xxxxxxxxx provozu,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx teoretických xxxxxxxx x praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx kategorii xxxxxxx x

x) xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo lehkých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpilotních systémů, x

x) xx spolupráci x osobou xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, kterou x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx x uskutečňování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx odborně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxx nejméně 3 xxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx členy xxxxxxx x odvolává xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx.

(4) X xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxxxx řádné spolupráce x xxxxxxxxxxxxxx bezpilotního xxxxxxx xxx provádění xxxxxxx. Uskutečňovat xxxxxxxxxx xxxxx xxx, jehož xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ohrožuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx pověření odejme, xxxxx pověřená osoba

a) x to požádala, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanovenou v xxxxxxxx.

(6) Porušil-li xxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve specifické xxxxxxxxx provozu závažným xxxxxxxx povinnost dálkově xxxxxxxx pilota xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bezpilotních xxxxxxx 86), xxxxxxxx Úřad x jeho xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx bezpilotního xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx. Osobě, x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jiným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a vyzve xxxxxxxx takto xxxxxxxx xxxxxxxxx k jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx bezpilotního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vrátí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpilotního xxxxxxx, xxxxx mu xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xx

x) xxxxxxx xxx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx bezpilotního xxxxxxx v podkategorii X1 x X3 xxxxxxxx xxxxxxxxx provozu,

b) xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zanikl xxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tohoto xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) byl Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx x jeho xxxxxxx.

(8) Xxxxx-xx u xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxx x), xxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx X1 a A3 xxxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxx xx xxxx xxxxxx nového xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx standardním xxxxxxxx xxxx xxxxxx bezpilotního xxxxxxx xxxxx §54n.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poté, co

a) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx kopii Xxxxx, a

b) x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti x řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx specifické xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pro jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 písm. x) xxxx c), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.

(10) Xxxx potvrzení x xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxx systému ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx školení k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx znalostí x praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx kategorii xxxxxxx, x xxxxx, xxxxx x xxxxxx zkoušky, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx bezpilotního systému xxx xxxxxxxxx školení, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§54x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 431/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§54x

(1) Xxxxxxx dálkově xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx, jehož xxxxxxxx xx Xxxx. V xxxxxxxx xxxx vedeny xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx osvědčujícího způsobilost x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx

x) xxxxx, popřípadě jména, x xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx k řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx a nepřetržitý xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v registru xxxxxxx řídících pilotů Xxxxxxxxxxxx dopravy, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx jejich xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx x registru xxxxxxx xxxxxxxx pilotů xx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému a xxxx 5 xxx xx jejím xxxxxxxx.

(4) Xxxxx o xxxxxxxxxxxx x řízení bezpilotního xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 431/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§54x

(1) Policie Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxx dálkově xxxxxxxx pilota x

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému,

c) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx ukončení ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx pilot xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§54x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 431/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxx 3

Xxxxxx

§54x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx bezpilotních xxxxxxx x rámci xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx systém xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx, jemuž xxxx uděleno xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx anebo veřejných xxxxxxxxx vystoupení (xxxx xxx "oprávnění xxxxxx"). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx spolku (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxx xxx jiný xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx sídlem xx xxxxx jiného státu, xxxxxxx-xx xx soutěže xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněným xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx") x místě x xxxx xxxxxx konání; xx provozovatele xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§54x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 431/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§54x

Xxxxxxxxx spolku

(1) Xxxx xxxxx oprávnění spolku xx žádost xxxxxx, xxxxx

x) má sídlo xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) má xxxxxxx xxxxxxxxx komisi,

c) členové xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x kontrolní komise xxxx bezúhonní,

d) alespoň 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 3 roky v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx 3 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů x

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx provozování x xxxxxx bezpilotních xxxxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx, zdraví, majetku x xxxxxxxx osob, xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxx bezpilotních xxxxxxx 86), xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx odchýlit, x

3. xxxxxx povinností uvedených x xxxxxxxx 5.

(2) X xxxxxxx xxxx xxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 86), xx nichž se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x podmínky, xxxxx xx uplatní xxxxxxx xxxx. K žádosti x xxxxxxx oprávnění xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx

x) doklad ne xxxxxx xxx 3 xxxxxx prokazující splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx čestné xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxx doklad xxxxxxxx; x občana xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie x

x) doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

(3) Xx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx x žádosti x udělení xxxxxxxxx xxxxxx považuje fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx účely ověření xxxxxxxxxxxx xx Úřad xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx bezúhonnosti xx Xxxx rovněž oprávněn xxxxxxx xx od xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Xxxx oprávněn xxxxxxxx xx xxxx částí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx upraví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečné xxxxxxxxxxx a řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenými x oprávnění xxxxxx. Xx doby úpravy xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx spolku, xxxxxxxxx spolek xxx xxxxxxxx mezinárodní akce xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx systém.

(5) Oprávněný xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 (xxxx xxx "pravidla xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x účastníky xxxxxxxxxxx xxxx, kteří xxxxxxx provozovat nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx řídící bezpilotní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akce xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx znalostí, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx člena xxxxxx xxxxxxxx bezpilotní xxxxxx,

x) vede xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a účastníků xxxxxxxxxxx akce x xxxxx seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx bezpilotních xxxxxxx x přijímá xxxxxxxx x nápravě v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx výkonu podnikání xxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx její xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, a

i) xxxx xxx sjednáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spolku xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 57), xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Oprávněný xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx skutečnosti, xx xxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx uděleno, xx 15 xxx xxx xxx, xxx x xx došlo, x xxxxxxx předloží xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění xxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx uvedenou x xxxx-xx x xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Úřad xxxxxxxxx xxxxxx odejme, xxxxxxx-xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx. Přestal-li xxxxxxxxx spolek splňovat xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx xxxxx podmínku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, Úřad xxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx omezí xxxx xxxxxx. Omezení xxxxxxxxx xxxxxx xx provede xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx letadel xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxx, zaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx žádosti vyhověno.

(9) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§54x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 431/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2023

§54p

Povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x účastník xxxxxxxxxxx akce xxxxxxxx xxxxxxxx spolku.

(2) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx spolku xxxx přímo použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 57), musí xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, sjednáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx limitu xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx.

(3) Osoba, xxxxx xxxxxxxx x oprávněném xxxxxx xxxxxxx, vrátí xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx bezpilotní xxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydán x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx členství xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx používat.

§54p xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 431/2022 Xx. x účinností od 1.1.2023

Xxx 4

Společná xxxxxxxxxx xxxxxx x služby xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů

§54q

Zveřejňování xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxxxxxxx provozem xxxxxxxxxxxx systémů 87), xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x dále xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 431/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§54x

Xxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kontrolovaným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 87) splňovat podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx způsobem podle xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxx způsobem xxxxx xxx xxxxxxxxxx povinnost, Xxxx xxxxx povahy x xxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx omezí nebo xxxxxx. Xxxx oprávnění x poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxx xxxx poskytovatelem xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezpilotních xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 87)

x) omezí xxxx odejme rovněž xxxxx, požádá-li x xx poskytovatel, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx tehdy, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx poskytování xxxx xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytovatelem služeb xxx kontrolovaný xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů 87) se xxxxxxx xxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx poskytování xxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, x xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpilotních xxxxxxx 87) nové xxxxxxxxx dokládající xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx 15 xxx xxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx Xxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 87), xxxxxxx poskytovatel osvědčení xxxxxxxxxxx toto oprávnění Xxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 431/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Díl 5

Xxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§54x

(1) Xx xxxxxxxxxx systémy, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx bezpilotních xxxxxxx xx účelem rekreace, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

x) části xxxxx x xxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxx XX a III, x xxxxxxxx §50, 50a x 53,

c) §55b odst. 1 x

x) xxxx xxxxx.

(2) Xx projektování, výrobu, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx bezpilotního xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx celní, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx hasičské xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx letectví 24) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx použijí.

§54s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 431/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

XXXXX V

ZJIŠŤOVÁNÍ XXXXXX XXXXXXXXX NEHOD X XXXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXX

§55

Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "Xxxxx") je xxxxxxx xxxx xx xxxxxx v Xxxxx, xxxxx rozpočet xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxx Xxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x odvolává xxxxx xx xxxxx ministra xxxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx jmenován xxxxxxxxx občan České xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xx považuje xxxxx, xxxxx nebyl xxxxxxxx xx trestný čin xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx něj xxxxxxx, xxxx xx xxxxx odsouzen. Ředitel Ústavu xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příkazy x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx ředitele Xxxxxx xxxx zaměstnanci Xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx Xxxxxx a inspektoři Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jakoukoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx typu xxxxxxx, xxxxxx způsobilosti letadlových xxxxx a zařízení x leteckých xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx provozu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poradce xx člena ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx.

§55x

Xxxxxxx Xxxxxx

(1) Xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx hlášení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 85), xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x zveřejňování bezpečnostní xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxx, x

x) prokázat xx xxx xxxxxx xxx funkce xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavu.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx případech xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx využít xxxxxx odborného xxxxxxxxxxx, xxxxx má znalost xxxxxxxxxxx oboru (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"). X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ústavu záznam xx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx své xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x letecké xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx inspektorů Xxxxxx. Xx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx Xxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx může xxxxxxxx Ústav. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx místě xxxxxxx xxxxxx spolupracují xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx zásahu zejména xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx zjištění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Při xxxxxxxxxx příčin leteckých xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx obrany. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx letadel, xxxxxxxxxxxx Ústav x xxxxxxxxx xxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§55x

Xxxxxxxxxx příčin jiných xxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx příčin xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxx pro xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxx x vyžadovat

a) xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx incidentu, x xxxxxxx, xxxx částem x obsahu,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx seznamu xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx ostatním záznamům x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení,

e) xxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx látky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vysvětlení xx xxxx,

x) xxxxx přístup x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx týkajícím se xxxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxx xxx vážném xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx Ústavem zjišťovány, xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, je-li xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx, kdy x xxxxxx xxx xxxxxxx incidentu došlo; xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy, Úřadu, xxxxxxxxxxxxxx letadel xxxx xxxxxxxxxxxxxx leteckých xxxxxx xxxxxxxxxxx na jiném xxx vážném xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mohly x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx civilního xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x jejích xxxxxx.

§55x

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příčin leteckých xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím odborně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x pomocí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx výkonu xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Právnická xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v civilním xxxxxxxx 66). Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx §55a odst. 2 xxxx. x), §55a xxxx. 3 x 4 a §55b odst. 2 x 3 xxxxxxx xxxxxxx. Fyzická xxxxx, xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx příčin xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xx povinna xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxx pověřenou právnickou xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx povinna Xxxxxx xxxxxxxxxxx oznamovat

a) xxxxxxx výsledky xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) veškeré xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ústav udělené xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x odejmutí xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Vzor xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§55d

§55d xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2017 Sb.

§55e

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx letadla, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx povinných xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 6 stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(3) Údaje xxxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx oznámí xxxxxx údaje příslušnému xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie, xx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx leteckém xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx týká, xxxxxxx, na xxxxx xxxxx xxxx toto xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx byla xxxxxxxxxxxxx xxxxxx letadla xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx likvidaci xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xx vztahují x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů, xxxxx mohou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Ústav xxxxxxxxxx zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 25) souhrnnou bezpečnostní xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx hlášených Xxxxxxx xx uplynulý xxx.

§55x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 301/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

XXXX ŠESTÁ

LETECKÉ ČINNOSTI

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

§56

(1) Xxxxxxxx leteckou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx licence xxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx doprava xx xxxxxxxxx xx pravidelnou x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§57

§57 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2006 Sb.

§58

(1) Úřad xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67) xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xx těchto xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx, dosáhli xxxx 18 xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx x právním xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x nich xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx statutárním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 18 let, jsou xxxxxxxxx k právním xxxxxx, bezúhonné x xxxxxxx xxxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx 67).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x žádosti doložit, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§59

Xxxxxxxxxxx

(1) Za xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ten, xxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxx leteckou xxxxxxxx, xxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx úmyslně, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx obava, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.

(2) Xx účelem zjištění, xxx osoba xxxxx §58 xxxx. 1 xxxx. x) a x) splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, si Úřad xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 59) xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů. Žádost x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§60

Odborná způsobilost

Odborná xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dokladem x ukončeném xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxxx, dopravního, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nejméně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx letectví.

§61

§61 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2006 Sb.

§62

Xxxx x rozhodnutí x xxxxxx licence xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x orgánů veřejné xxxx 60),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravy,

c) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x časovém xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xx kterou xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx.

§63

Xxxxx licence

Úřad xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx,

x) došlo-li xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx přepravních potřeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravy,

c) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxx.

§64

Omezení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx nutnou dobu x xxxxxx

x) bezpečnosti xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti,

c) xx-xx xx nezbytné x xxxxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

§65

Odejmutí licence

Úřad xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx držitel xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 47),

x) xxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxxxx, xxxx

x) x odejmutí xxxxxxx xxxxxxx.

§66

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx zániku xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx licence,

b) rozhodnutím Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§67

Osvědčení leteckého xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Osvědčením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxx x provozování letadel xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) má xxxxxxx organizační xxxxxxxxx x systém xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Osvědčení xxxxxxxxx provozovatele Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpis.

§68

Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx týkající se xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x udělení licence, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx obsaženo x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx do 10 xxx od vzniku xxxxxx xxxx,

x) oznámit xxxxxxxxxx 20 xxx xxxxxx Xxxxx zahájení xxxxxxxxxx obchodní letecké xxxxxxx, k xxx xx xxxxxxx licenci,

d) xxxxxxx nejpozději 3 xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx platnou xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx 24 xxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx má xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx licence zajistit xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, zavazadel, xxxxxx, zboží a xxxxx, xx xxxxx xx zavázal,

g) xx xxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Tuzemský xxxxxxx dopravce je xxxx povinen xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nehod x xxxxxx příbuzným 66) x xxxxx xxxxxx xxxxx postupovat. Plán xxxxxx obětem xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxx pro potvrzení xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx nehodě a xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx péče xxxxxx xxxxxxxxx nehod a xxxxxx příbuzným, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx pomoci, x jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení.

§69

Předávání údajů x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx zdokonalení xxxxxxxxxx xxxxxxx x boje xxxxx nedovolenému přistěhovalectví xxxxxxxx xxxxxx Policie Xxxxx republiky, který xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 48) xxxxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a x případě poruchy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 33), x xx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx žádosti, xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx cestujících xx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, a xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx prokázal,

e) místo xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

f) xxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) počáteční místo xxxxxxx x xxxxxxx x

x) xxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 49) x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1.

(4) Letecký xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, do 24 hodin po xxxxxxxx xxxxxxx, jímž xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx x povinnosti leteckého xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 24 xxxxx xx jejich xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx k plnění xx xxxxxxxxxxx úkolu.

(7) Xxxxx x povinnosti Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 50) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 6 xxxxxxx.

§69a

Předávání xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx cestujících, xxxxx shromažďuje xxx xxx xxxxxxx činnosti x xxxxx xx xxxxxx jím xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx přistáním xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx dopravce xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vhodným xxxxxxxx, x xx ve xxxxx

x) 24 až 48 hodin xxxx xxxxxxxxxx časem xxxxxx x

x) bezprostředně xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx letadla připraveného x xxxxxx.

(2) Údaje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx mimo xxxxxxx státy Evropské xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předat xxxxx odstavce 1 xxx tehdy, xxxxxxx-xx xx x informace x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx cestujících předávané xxxxx odstavce 1 xxxx. x) může xxxxxxx xxxxxxxx předat xxxxxx formou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x).

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, x xx neprodleně xx doručení xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx záznam xx xxxxxx evidenci xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystavení letenky,

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x cestujícím,

f) xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx jednotlivý xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) veškeré xxxxx x věrnostním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) identifikační xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jeho odletu x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx dostavil na xxxxxxx bez xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx cestujícího z xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x nezletilých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxx" x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dopravce,

n) xxxxx xxxxxxxxx letenky, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) číslo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x sedadle,

p) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx označování xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) počet x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §69 xxxx. 2 x

x) xxxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxxx x písmenech x) až s).

§69a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 24.4.2019

§70

Mezinárodní obchodní letecká xxxxxxx

(1) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx dopravce Evropské xxxx 67) xxx xxxxxxxxxx odkladu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Letecký xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67), xxxxx xxxxx provozovat pravidelnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx leteckou xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx součástí xxxxxxxx xxxx, x která xxxxxxxx xxxxxxx přístupu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx mít k xxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx dopravu xx určené lince x daném rozsahu (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx").

§70a

Udělení přepravního xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxxx x udělení přepravního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67) xx základě jeho xxxxxxx.

(2) Žádost o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle správního xxxx obsahuje

a) xxxxx x adresu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67) vydal licenci x xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx dopravy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxx vykonává xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na území Xxxxx republiky, xxxxx-xx xx x leteckého xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) vymezení nabízených xxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plánovaného xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu,

e) xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx používaných xxxxxxx x právního xxxxxx x xxx,

x) vymezení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx cen xx xxxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx objemu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kapacity xxxxxxx x průběhu 3 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu,

h) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obchodní letecké xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů,

i) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxx přepravnímu xxxxx xx sítě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 67) x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx spolupráce, xx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právu.

§70x

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx žádosti x udělení přepravního xxxxx xx xxx xxxxxx desce xx 7 dnů od xxxxxx doručení. Další xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67) mohou xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x téže xxxx xx xxxxx 21 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx. X později xxxxxxx žádostem xx xxxxxxxxxx. Informaci o xxxxxxxx žádostí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxx unie 67) xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx na své xxxxxx desce x xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx 25) xx 7 xxx xx xxxxxx doručení.

(2) X xxxxxxxxx podaných xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Ministerstvo dopravy xx společném xxxxxx.

(3) X xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx nahlížet xx xxxxx xx po xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx žádostí xxxxx xxxxxxxx 1.

§70x

(1) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx přepravního xxxxx xxxxxxxxx x

x) typu, xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, míře xxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravy,

b) četnosti xxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x období xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zapojení xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pronajatých xxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx letadel x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx leteckými dopravci,

i) xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx lince x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv leteckým xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67).

(2) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx více žadatelům, xxxxxxxx-xx to mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva xx lhůtě 60 xxx xx doručení xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx přepravního xxxxx se xxxxxx xx xxxx neurčitou.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na základě xxxxxxx leteckého xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67), xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxx xxxxx, xxxx z xxxx xxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67), xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x žádosti, xxxx-xx mít xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 14 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67) nesmí udělené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jinou xxxxx.

§70x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67) xxxx požádat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva, které xxxx xxxxxxx jinému xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx x žádosti xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx §70a xxxx. 2, §70b x §70c odst. 1 xx 5 xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx dosavadní xxxxxx využívání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67), xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx rozhodnutím

a) ponechá xxxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopravci x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx

x) ponechá přepravní xxxxx tomuto leteckému xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§70x

Xxxxxx přepravního práva

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právo, xxxxx letecký xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67)

a) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx než 6 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) ukončí provozování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud

a) dojde x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx leteckého xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67), xxxxxxx bylo přepravní xxxxx uděleno, xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vliv na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) leteckému xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx určené xxxxx.

§70x vložen právním xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§70x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx je povinen xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxx pravidelné obchodní xxxxxxx dopravy xx Xxxxx xxxxxxxxx, x Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx území České xxxxxxxxx. Oznámení xx xxxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxx x vedle obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu obsahuje xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dopravci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxx dopravy x osvědčení leteckého xxxxxxxxxxxxx. Hodlá-li letecký xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx leteckou xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx

x) kódové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přidělené xxxxxxxxxxx organizací xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, den, xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx letu,

c) xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) nabízenou xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plánovaného xxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx dopravce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pravidelnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx právo, x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx řád Ministerstvu xxxxxxx xxxx alespoň 10 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provozního xxxxxx.

(5) Letecký xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx oznámit Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nepravidelných xxxx xx České republiky, x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x celkovým xxxxxx xxxxxxx pro cestující xxxxxx xxx 9 xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotností vyšší xxx 5,7 tuny. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx letu xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx alespoň 7 xxx před xxxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského státu xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx řádu,

b) xxxxx, xxx, předpokládané časy, xxxxxxxxx a xxxx xxxx,

x) xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx a xxxxxx xxxxx orgánu, xxxxx leteckému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx licenci k xxxxxxxxxxx obchodní letecké xxxxxxx x osvědčení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§70x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§71

Pravidelná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx země xxxx xxxxxxxxxx pravidelnou obchodní xxxxxxxx dopravu xx Xxxxx xxxxxxxxx, x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky na xxxxxxx povolení xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx dopravy. Ministerstvo xxxxxxx vydá xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxx, xx-xx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx nepředstavuje-li xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx životní xxxxxxxxx.

(2) Žádost xx xxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx letadla x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxx, xx-xx vydávána,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele,

c) osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx k žádosti xxxx xxxxxxx letový xxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxx, předpokládané xxxx a směrování xxxx,

x) xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x zeměpisné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozu,

f) xxxx xxxxxxxxx letového xxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx ze třetí xxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) x x) a xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xxxx. x) a e) xx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx dopravy žádosti x xxxxxx povolení x xxxxx xxxxxxx, xxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy x změně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x jeho xxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxx jsou k xx xxxxxxxxx.

§71x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povolení xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dobu delší xxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolností, xxxxx xxxxxx ovlivnit,

b) xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nadále xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx způsobem xxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx, přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx je součástí xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) podléhá xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx leteckých dopravců xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx unii 68) xxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx vydaného na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

§71a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2015

§71b

Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky. Oznámení xx xxxxxx alespoň 20 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zahájení xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx sídla organizační xxxxxx xxxxxxxxx dopravce xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x adresu xxxxx xxxxx zprostředkující xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx obchodní letecké xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, není-li xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) druh xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x změně xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx xx xxxxx 15 dnů xxx xxx, xxx x xxxx xxxxx došlo.

§71b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 127/2014 Sb. x účinností od 1.2.2015

§71c

Nepravidelná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx země

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx nepravidelnou obchodní xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx přes xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx dopravy. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povolení xx xxxxxx leteckého xxxxxxxx ze třetí xxxx, xx-xx xx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí právního xxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxx životní xxxxxxxx .

(2) Žádost xx podává xxxxxxx

x) 3 xxxxxxxx dny xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) 7 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx-xx o přepravu xxxxxxxxxxxx xxxxx 69), xxxx

x) 15 pracovních xxx před xxxxxxxxxx xxxx prvního xxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Žádost xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahuje

a) kódové xxxxxxxx leteckého xxxxxxxx xx třetí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx je součástí xxxxxxxx řádu,

b) xxxxx, xxx, předpokládané časy, xxxxxxxxx a účel xxxx,

x) typ x xxxxxxxxx značku xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozu,

e) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zbožíí 69), xx-xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zbožíí 69) Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxx xxxxx objednatele přepravy,

i) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zboží, xx-xx přepravováno, x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxx x xxxxxxx přiloží doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu způsobenou xxxxxxxx letadla x xxxx tyto doklady xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxx obdobný doklad xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 69), xx-xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx,

x) osvědčení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx letecký xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. d), x), x) až x) x doklady xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. d) x x) xx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxx povolení v xxxxx rozsahu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx, které xxxx x ní xxxxxxxxx.

§71x

Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71c xxxx. 1 xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx z xxxxxx uvedených x §71a xxxx. x) xx x).

§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§72

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxx §70a70e, 71, 71a, 71c x 71d může xxxxxxxx jednat x xxxxxxxxxx předkládat x x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jazyce xxxxxxxxx účastník xxxxxx x úředně ověřeném xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx anglického xxxxxx, xxxxxxx-xx Ministerstvo dopravy xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx odstavce xx xx podání xxxxxxx xxxxx §70f a 71b xxxxxxx obdobně.

(2) X xxxxxxxx xxxxx §71, 71a, 71c x 71d xxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx řízení, anebo xx takový postup xxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx úkony xxxx jen x xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx vydá usnesení, xxxxx xx oznamuje xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx rozporu mezi xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxx §71, 71a, 71c x 71d xxx xxxxxx xxxxxx i x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx telefaxu. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx nepotvrzuje xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, než xxxxx xx v xxx xxxxxxx, xxxx podání xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx spisu. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxx učiněná xxxxx §70f x 71b použije obdobně.

(4) X xxxxxxxx xxxxx §71, 71a, 71c x 71d doručuje Xxxxxxxxxxxx dopravy písemnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxx xx elektronickou xxxxxx, kterou xx xxxxxxxx řízení xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx písemnost xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx převzetí doručované xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx; xxxxxxxxx datové xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX X XXXXX LETECKÉ XXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxx

§73

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx činnosti xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx se dále xxxxxxxx xxxxxxxxxx lety, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx při xxxxx x leteckých xxxxxxx x činnost xxxxxxxxx xxxx.

§74

(1) Letecké práce xxxx provozovat fyzická xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Xxxxx republice xxx xx základě xxxxxxxx. Xxxxxxxx může xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Úřad.

(2) Povolení xxx xxxxx, splňuje-li xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 1, xxx letecký xxxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx používaných xxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx leteckých xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vydání povolení.

§74x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxx osoba se xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx hlavní xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxx členském xxxxx xxxxxxxxx provozovat letecké xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx práce dočasně xxxxxxxxxx x na xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 se xxxxxxxxxx §74 xxxxxxxxxx.

(3) Zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx 3 xxx xxxxxx Xxxxx.

(4) Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx práce xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je při xxxxxxxx povinna prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahuje xxxx xx státního xxxxxxxxxxx jiného xxxxx xxxx právnickou xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx to x mezinárodní xxxxxxx, xxxxx je součástí xxxxxxxx řádu.

§74a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2006

§75

Letecké činnosti xxx xxxxxxx xxxxx

(1) Leteckou xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxx uskutečňované leteckým xxxxxxxxxxxxxx xx účelem

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uskutečňovat xx xxxxxxxxx státu zastoupeným xxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§76

Letecké xxxxxxxx xxx xxxxxxx potřebu

(1) Leteckou xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx podnikatelskou xxxx xxxxx xxxxxxx, k xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pobytem xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx personál x xxx provozování letadel xxxxxxxxxx xxx leteckou xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx x provozování letecké xxxxxxxx pro vlastní xxxxxxx.

§77

Xxxxxxxxx x sportovní xxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx osob xx účelem rekreace, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx pouze letadly x maximální vzletovou xxxxxxxxx xxxxx xxx 5,7 x x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 9.

§78

Xxxxxxx veřejné vystoupení

Letecké xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx Xxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kategorii xxxxxxx xxxx oprávněným xxxxxxx. Xxxx xxxxx souhlas, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vzdušném xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX PROVOZOVATELŮ XXXXXXXXX SPOLEČNOSTÍ X XXXXXXXXX XXXXXXX

§79

Xxxxxxxxxxxx leteckých xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx způsobilým xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx vzletům x xxxxxxxxxx letadel x xxxxxxx xxxxxxx x xxx souvisejícím xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx lety xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§80

(1) Xxxxxxxxxxxx letecké xxxxxxxx může xxxxxxxx x přepravy xxxxx, xxxxxxx x náklad, xxxxxxx přeprava xx xxxxxxxx bezpečnost leteckého xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x porušení xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx, xxxxx příletu xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxx povahu xxxx být ohrožena xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxx, xxxxx být přepravovány xxx xxx dodržení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcími x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

§81

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je maximálně xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx potřebu xxxx xxxxxxx xxxxxx osob xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy, xxxxxx nebo výcviku xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx pilotů, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kluzáků s xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx sportovních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx kluzák,

b) xxxxxxxxxx letoun,

c) motorový xxxxxxx xxxxxx,

x) ultralehký xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) motorový xxxxxxxx xxxxxx,

x) závěsný xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xx xx smyslu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Pilotní xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xx osoba, která xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx létající zařízení xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx sportovního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x zařízení xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Inspektor xxxxxxx xxxx inspektor xxxxxxxx xx xxxxxxx způsobilá xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx působnosti xxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx vykonává xxxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx sportovních létajících xxxxxxxx.

(8) Charakteristiky xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Správa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§82

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx létajících zařízení xxxxxxxxxx osobu (xxxx xxx "pověřená xxxxx") xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxx státní správy xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx vydá, xxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxx kvalifikovanými xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx pilotů x xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx,

x) xx stanoveny postupy xxx xxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx a přiznávání xxxxxxxxxxx,

x) xxxx finanční xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pověřené xxxxx,

x) xx způsobilý xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 49).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx povinnosti xxxx podmínky stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pověřená xxxxx x xxxxxxxx pověření xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo dopravy xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

(5) Pokud xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou, zabezpečuje xxx Xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x doklady, které xx nutno x xxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§83

(1) Xxxxxxxx osoba

a) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x údržbu, a xxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) zpracovává x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx x návrhy xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx schválení x xx schválení Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předpisy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vykonává dohled xxx činností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx létajících zařízení,

d) xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, prodlužuje x xxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx rejstřík xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx xxxxx §84b x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) přiznává kvalifikace xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vydává xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx osvědčující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx x nich xxxxxxxx,

x) vydává nebo xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxx létajících zařízení, xxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx sportovních létajících xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) povoluje xxxxxxxxx zkušebních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sportovních xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dohled xxx činností xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx zúčastněných xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům státní xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu a xxxxxxxxxx xxxxxxxx; seznam xxxxxxxxxxx x odvolaných xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určitého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zakázat.

§84

Xxxxxx nad xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, opravou x údržbou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobků, xxxxxxxxxxx xxxxx x zařízení x dohled xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pilotů x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx inspektor xxxxxxxx.

§84a

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízeními xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx technický xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx způsobilosti,

c) xxxxxxx xxx, xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx osob xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxxx zájem,

d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx při xxxxxx xxxxxxxx spojené s xxxxxxxx sportovního létajícího xxxxxxxx xxxxxxxx nedostatky, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu,

e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx ohrozila xxxxxxxxxx letového xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx létajících zařízení, x xxxxxx jej xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx osobě k xxxxxxx xxxxxx.

(2) Inspektor xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx stavbou, xxxxxxx x xxxxxxxx sportovních xxxxxxxxxx zařízení x x nimi souvisejících xxxxxxx xxxxxxx, letadlových xxxxx x zařízení xxxxxxxx

x) vyžadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx týkajících xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx souvisejících xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x zařízení, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x výrobní xxxxxxxxxxx x stavebního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx sportovní xxxxxxxx xxxxxxxx x x nimi související xxxxx výrobky, letadlové xxxxx a xxxxxxxx xxxxx nebo vyrábí, xxxxxxxxxxx stroje x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vad xxxxxxx xx uložit xxxxxxxxx zkoušek xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx provoz dříve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx znaleckého xxxxxxx.

§84x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

§84x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx

(1) Do rejstříku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx zapisují sportovní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §81 xxxx. 2 písm. a) xx x) xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vlastníka xx těchto xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx nebo provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx xxxxx x trvalým xxxxxxx x Xxxxx republice xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) sportovní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v jiném xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx létajícího zařízení xxxx xxxxxxx, xxxx xx ověřována podle §83 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxx uznáno za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx létajícímu xxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xx xxxxxxxxx poznávací xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx získává sportovní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx sportovního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

§84b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

§84c

Piloti x xxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxx

x) pilot, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxxxx kvalifikací, xxxx

x) xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx stanovených výcvikovou xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx výcviku x xxxxxxx příslušné xxxxxxx x souladu x výcvikovou osnovou.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx 63) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, který xxx pověřen xxxxx §22 odst. 3, xxx xxxxxxxxx létající xxxxxxxx xxxxxxx x §81 odst. 2 xxxx. x) xx x) a x) x dvoumístná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedená x §81 odst. 2 xxxx. x) xx x),

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x oboru všeobecné xxxxxxxxx lékařství xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx létající xxxxxxxx uvedená v §81 odst. 2 xxxx. x) xx x).

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je

a) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x)

1. 60 xxxxxx x osob xx 40 let, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx,

2. 24 xxxxxx x xxxx xx 40 xx 75 xxx, nestanoví-li xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

3. 12 xxxxxx x osob xx 75 let, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx lékař x ohledem xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kratší,

b) xxx xxxxxx sportovních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x)

1. xxxxxxxxx x xxxx xx 75 xxx, nestanoví-li xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx stav posuzované xxxxx omezení xxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. 12 xxxxxx x osob xx 75 let, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx posuzované xxxxx xxxxx kratší.

(5) Xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx oprávnění x výkonu činností xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikace xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Bezprostředně xxxx xxxxx, xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx povinen xxx x xxxx xxxx xxxxxx doklady:

a) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení.

(7) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxx je xxxxxxx xxx xxxxxxx sportovního xxxxxxxxxx zařízení dbát xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(8) Náležitosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, které xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x samostatných xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx kvalifikačních xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxx stanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výuku x xxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§84x

Xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx sportovních xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Ke xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxx, pokud letecká xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx určitého xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xx tomto letišti, xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx užívané xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x územním xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx nebo provozovatele xxxxxx a obce, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx nepravidelném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemotorových sportovních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, vyslovil-li x využíváním xxxxxx x tomuto účelu xxxxxxx vlastník plochy, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 100 x xx xxxxxxxx budov x xxx provozu xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx než 50 x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx mimo xxxxx národního parku, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx rezervace, xxxxxxx xxxxxxxx památky x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x využívání xxxxx x xxxxxx účelu xxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x chráněných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx území pásem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vodohospodářský orgán.

§84d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2006 Xx. x účinností od 1.7.2006

ČÁST XXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

OBECNÁ XXXXXXXXXX X XXXXXXX CIVILNÍHO XXXXXXXX PŘED PROTIPRÁVNÍMI XXXX

§85

Xxxxxxxxx orgán

Úkoly xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx komisi, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) x xxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx plní Xxxx.

§85a

Národní xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx programy xxxxxxxx popis xxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx.

(2) Xxxxxxx programy Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx70) xxxxx.

§85x

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx civilního letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx činy

Každý, xxx xxxxxxxx xx xxxx sloužících k xxxxxxx civilního letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx činy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70), je xxxxxxx při xxxxxx xx xxxxxx míst, xxxxx i během xxxxxx v xxxx, xxxxxxx xx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx chováním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činu, xxxx xxx takové xxxxxxx xxxxx neumožnil.

§85x

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx civilního letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx tímto účelem x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx do těchto xxxx vstupují xxxx xx xxx zdržují, xxxxxxx; xxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxx. Xxxxxxxx xx rozumí xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx, vůči které xxxxx směřuje, xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), xxxx xxx se xxxxxxx jednání, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx místo sloužící x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx povinny xx xxx xxxxx.

§85x

Xxxxxx ustanovení o xxxxxxxx kontrole osob

Každý, xxx xxxxxxx detekční xxxxxxxx fyzických xxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70), xx xxxxxxx provádět ji xxxxxxxx způsoby a x xxxxxxxx takových xxxxxxxxxx, xxxxx sledují xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x šetří důstojnost xxxxxxx člověka, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx tím xxxxxx xxxxxxx ruční prohlídku xxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxx pohlaví.

HLAVA II

SPOLEHLIVOST

§85e

Ověření spolehlivosti

(1) Xxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx činy 70), xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx provádí na xxxx xxxxxx Úřad. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx službu xxxx xxxxxxxx xxxxx u Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, nebo xxxxx xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx osoba se xxxxxxxx za spolehlivou xxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty, bezodkladně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která jí xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx stát, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx funkce x xxxxx vykonávané xxxxxxxx činnosti,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx žadatel xxxxx xxxxxxxxx x x jejímuž xxxxxx xxxx být spolehlivý,

e) xxxxx údaje xx xxxxxx 5 let xxxxx xxxx podání xxxxxxx nebo, xxx-xx xxxxxxxx v xxxxxx 5 let xxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx období xxx xxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxx, kterými xxxx

1. předchozí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxx žadatelových xxxxxxxxxxxxxx x uvedením data xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx funkce a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx platí xxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxx xxxx, x kterých xxxxxxx získával vzdělání, xxxxx a xxxxx xxxxxx vzdělání x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx pobyt žadatele x xxxxx xxxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx a xxxx xxxxx, x

x) čestné xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xx xxxxxxx doklad xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x němž xxxxxxx x xxxxxx 5 xxx xxxxx xxxx xxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 6 xxxxxx, nebo xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx obsaženy. Je-li xxxxxxx cizincem, xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx obdobný výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx státním xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx, x xxxxx příloze xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx obdobný xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x bezúhonnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx před notářem xxxx orgánem xxxxx xxxxxxxxxx pobytu. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

§85f

Bezúhonnost a xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, provozováním xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo provozováním xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx na ni xxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x které xxxxx x souvislosti s xxxxxxxx, již hodlá xxxxxxxxx a k xxxxxx výkonu xxxx xxx spolehlivá, spatřovat xxxxxxxxxx riziko. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx fyzické osoby, xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činu.

§85g

Ověření xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x ověření spolehlivosti xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx ověření xxxxxxxxxxxx si Xxxx xxxxxx výpis z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx je Xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyžádat xx xx xxxxx xxxxxxxxx pravomocného rozhodnutí. Xxxxxxxxxx-xx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro ověření xxxxxxxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxx nahlížet xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Uvedl-li xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxxxx, vydá Xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x posouzení xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§85x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby nejpozději xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx a xxxx o xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informaci xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx složitých případech, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx posoudit xx xxxxx podle xxxx xxxxx, je xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 25 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx. Obsahuje-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze do xxxxxx písemností xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx odkáže xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx účel xxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx rovině xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§85i

Není-li žadatel xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx Úřad xxxxxxxxxx x xxxx nespolehlivosti. Xx xxxxx x xxxxx, xxxxx-xx v xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx úmyslně xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx ověření xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx zamlčel. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

§85x

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx o spolehlivosti xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx ztrátu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx x xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx spolehlivý, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vydal-li xx xxxxxxxx identifikační xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx je xxxxxx xx xxxx 1 xxxx xx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx x rok xxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství,

d) datum xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx razítka a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) dnem nabytí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxxxx spolehlivosti,

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx některého x xxxxx v xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx prohlášením xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx do 5 dnů xxxxxx, xxxxx platnost xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x), x), x), x) x x), x xxxxxxxxxxx xxxx skutečnost oznámí xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx letiště, xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odevzdat xxxxxxxx doklad o xxxxxxxxxxxxx Xxxxx nebo Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx platnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx e), xxxxxx xx 5 xxx xxx xxx zániku xxxxxxxxx Úřad o xxxxxx dokladu nového. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx xx 5 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx nový xxxxxx x spolehlivosti, xxxxx xxxxxxxxx doklad xxxxxxx.

(6) Xxxx dokladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§85k

Přezkum xxxxxxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxx x xxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující tomu, xx xxxxxxx dokladu

a) xxxx bezúhonný,

b) xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx úmyslně zamlčel.

(2) Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx se přezkoumává. Xxxxxx-xx Úřad skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx důvěryhodný, xxxxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx o přezkumu xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx §85f, §85g odst. 2 x §85h xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx, že xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx i xxxxx, xxxxx-xx držitel xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nepravdivé xxxxx xxxxxxxx xxx ověření xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx případě Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§85x

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x utajovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x evidencí Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx služeb Xxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxx důkaz xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx-xx xxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxx, xxx by xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Provádí-li se xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, postupuje xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx části xxxxx xxxxxxxxxx utajované xxxxxxxxx, budou xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx vážnému xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky; xx xxxxxxxxxx částí xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxx zúčastněné xx xxxxxx nahlížet nemohou.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXXXX A XXXXXXXXX

§85x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx letiště xxxxx xxxxxxxxxx letiště xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx činy 70). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx žádost xxxx xxxxx i xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx současně se xxxxxxx x povolení xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx program letiště xxxxxxx, obsahuje-li opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úroveň xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy xx letišti x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70). Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx pouze xxxxxxx. V xxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx letiště xxxxxx xxxx na xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx schvaluje Xxxx xx xxxxxx provozovatele xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx programu xxxxxxx se xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx bezpečnostního xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx uvedeny xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Úřadu.

§85m xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 127/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§85x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xxxxxxx xxxxxxx letiště xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx oblasti, xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxx vhodných xxxxxxxxxxxxxxx prvků xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxx za splnění xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx 70).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx činy 70) xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do prostoru xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§85x vložen xxxxxxx předpisem x. 127/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2015

§85x

Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xxxx po xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§85x vložen právním xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x účinností xx 1.2.2015

§85x

Xxxxxxxx xxxxxxxx cestujících, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zavazadel

(1) Provozovatel xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím ochranu xxxxxxxxx letectví před xxxxxxxxxxxxx xxxx 70).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx věc, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), jen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx dopravce xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx, neprodleně x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele letiště.

(3) Xxxx na žádost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx věci, xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), lze-li x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx věci a xxxx jejího xxxxxxx xxx xx xx, xx xxxx vnesení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx civilního xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx x udělení souhlasu xx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx ohledání věci, x jejíž vnesení xx palubu xxxxxxx xx žádá. X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x vnesením xxxx Xxxx stanoví xxxxxxxx pro bezpečné xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx a xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx Xxxx souhlas x xxxxxxxx věci, oprávněná xxxxxx xxxxx bezodkladně xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx zajišťovacím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx způsobem, xxx x něj xxxxxx xxxxx věc xxxxxxx, xxxx xx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, kdo x věcí nakládá, xxxx zajistit, že xxx xxxx xxxxxxxx x obalu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx během xxxxx vnesení do xxxxxxxx xxxxxxx a xx palubu xxxxxxx x xx celou xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx. Letecký xxxxxxxx xxxxxxx, že věc xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx prostoru xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x bezpečně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx.

§85x vložen právním xxxxxxxxx č. 127/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§85x

Xxxxxxxx xxxxxxx cestujících, xxxxxxxxxx zavazadel a xxxxxxxxx zavazadel

Provozovatel xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx, kabinových xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zavazadel xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy 70).

§85q xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2015

§85x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxx zákonem x rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je součástí xxxxxxxx řádu, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx letových xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zpřístupní Xxxxx xx xxxx xxxxxx svůj xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx náležitosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele letových xxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§85x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x účinností xx 1.2.2015

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX LETECKÉHO XXXXXXXX

§85x

Xxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostní kontrolu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx namísto xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx schváleného xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo právnickou xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jejich řádné xxxxxx.

(2) Fyzická nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx uděleným xx xxxx žádost. Žádost xxxxx obecných náležitostí xxxxxx podle správního xxxx xxxxxxxx vymezení xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly, xxxxxx xxxxxxx xxxxx provádět.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xxx xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x

x) má xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx provádějící xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx zásilkami xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx změnu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx udělení xxxxxxxx.

(5) Xxxx souhlas odejme, xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx před protiprávními xxxx 70), xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§85x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x účinností xx 1.2.2015

§85t

Rejstřík xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x poštovními xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx se xxxxxxxxx rejstřík xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx"), xxxxx účelem xx v souladu x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) zpřístupnit xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx schváleným xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxx. Xxxxxxx x němu xxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx zapíše xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x provádění bezpečnostní xxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx namísto xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx oprávněných xxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx osobách, xxxxx xxxxxxxxxxx:

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx jiného pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx x podnikající fyzickou xxxxx, v rejstříku xxxxxxxxxxx osob jsou xxxxxxxxxxxx tyto druhy xxxxxxxx údajů:

a) obchodní xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx,

x) xxxxxx sídla x

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, bylo-li přiděleno.

(7) X rejstříku xxxxxxxxxxx xxxx jsou dále xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxx x

x) datum výmazu.

(8) Xxxxxx xxxxx xxxx x rejstříku oprávněných xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxx x provádění bezpečnostní xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; po xxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxx údaje bezodkladně xxxxxxxxxx.

§85x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§85x

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věcí x jejich xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70).

§85u xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 127/2014 Sb. x účinností xx 1.2.2015

HLAVA X

XXXXXXX POŽADAVKY

§85v

§85v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 431/2022 Sb.

§85x

Xxxxxxx příprava

Každý, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxx pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxx absolvovaly xxxxxxxx xxxxxxxx.

§85x

Uskutečňování xxxxxxx přípravy

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu civilního xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70) na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxx správního xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy 70), xxxxxx xxxxxxx xxxxx uskutečňovat. X xxxxxxx xx přiloží

a) xxxxxx o nejvyšším xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx praxi x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vykonávaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy, xxxxxx délky jejich xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxx, rozsahu x xxxxx odborné přípravy, xxxxxx žadatel hodlá xxxxxxxxxxxx.

(3) Úřad xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxx vydá, xxxxx

x) xxxxxxx

1. xxxxxx xxxx 18 xxx,

2. má xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx,

3. po dobu xxxxxxx 1 roku xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx,

4. x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odborné xxxxxxxx x

x) návrh xxxxxx, xxxxxxx x formy xxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxx hodlá xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přípravy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx 70).

(4) Účastníkem xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxx prokazují xxxxxxxxxxx x praktickou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx generální xxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx uvede xxxx xxxxxxx přípravy podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx vydané xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "školitel")

a) xxxxxx xxxxxxxx xxx uskutečňování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70), nebo

b) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx a xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a praktické xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxx, xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§85x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. s účinností xx 1.2.2015

§85y

Absolvování xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xx zakončena xxxxxxxx. Xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vystaví xxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxx doklad. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx činnosti, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxx.

(2) Xxxx platnosti xxxxxxx x absolvování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x prováděním xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odbornou přípravu xxxxxxx jednou x xxxxxxx 6 měsíců, xxxx 6 xxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2 roky.

(3) Xxxx dokladu o xxxxxxxxxxx xxxxxxx přípravy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§85x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§85x

Xxxxxxx xxxxxx psovodů x xxx xxxxxxxx x odhalování xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx uskutečňovat xxxxxxx xxxxxx psovodů x psů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70) na xxxxxxx xxxxxxxx vydaného xx její xxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odborného xxxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxxxx"). K xxxxxxx xx přiloží

a) xxxxxx osvědčující oprávnění xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx osvědčující xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) čestné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx výcviku xxx xxxxxxxxxx xxxxx veškerých xxxxxxxxxxxx činností, xxxxxx xxxxx jejich xxxxxx, x

x) xxxxx obsahu, xxxxxxx x formy xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx hodlá uskutečňovat.

(3) Xxxx povolení k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70),

x) xxxxxx xxxxxxx alespoň xx xxxx 5 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx znalosti a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výcviku x

x) xxxxx obsahu, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx žadatel xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx prostředků zajišťujících xxxxxxxx xxxxxxxxxx odhalovací xxxxxxxxxx psů a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výcviku xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx pouze xxxxxxx. Odborné xxxxxxxx x xxxxxxxxx dovednosti xxxxxxx xxxxxxx xx x řízení prokazují xxxxxxxxxxx zkouškou x xxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx odbornou xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušníci xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Armády Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx psů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx hradí žadatel. Xxxxxxxx je xxxxxx xx dobu 5 xxx.

(5) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uskutečňující odborný xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx uskutečňování odborného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), xxxx

x) o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, při nichž xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x praktické xxxxxxxxxx garanta výcviku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

§85z xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 127/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2015

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX PŘED XXXXXXXXXXXXX XXXX

§86

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx letectví před xxxxxxxxxxxxx činy

Fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), xxxxxxx, xxx prostředky xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx činy (xxxx xxx "bezpečnostní prostředky"), xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx odhalovací xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx.

§86x

Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx provádění xxxxxxxx kontroly, xxxx xxx plnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx určeného x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx osobě xxxxxx úkoly xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxx xxxxxxxx. Xx neplatí, xxx-xx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx nebo Armádou Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx žádost fyzické xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx psa xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pro niž xxxx xxx určený x odhalování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx totožnost xxx, kterého xxxxxxx xxxxx xxx detekční xxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaj xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx čipu, xxxxxx xx xxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xx přiloží xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx 70).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx úkoly xxxxxxx nezbytné pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx civilního letectví xxxx protiprávními činy 70). Xxxxxxxxxx zkouška x xxxxxxxxx test xx provádějí před xxxxxxxxxx odbornou komisí, xxxxx členy xxxxxxx x odvolává xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx odborné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx nebo Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx výcviku psů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx hradí xxxxxxx. Xxxx v xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx určující xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx detekční xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxx povolení xxxxx, xxxxx xxxxxxx povolení

a) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x odhalování xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem xxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70), nebo

b) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

§86b

Odlišný xxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xx žádost fyzické xxxx právnické osoby, xxxxx xxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx mohla xxxxxxxx xxxxxxxxx detekční kontroly xxxxxxxx způsobem, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Evropské xxxx upravující xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xxxxxx užití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení xx xxxxx žadatel. Xxxx x rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povoleného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx zruší, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx povolený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xxxx xxxxxxxxxxx o vydání xxxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX, ZVLÁŠTNÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXX

§86x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, schváleného xxxxxxxxxx palubních xxxxx xxxx školitele xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxxxx 45 xxx před xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx rozhodnutí správního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo x výkonu xxxx xxxxxxxx. Xxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výcvik xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx věta xxxxx xxxxxxx obdobně.

(2) Fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá vykonávat xxxxxxx xxxxxxx odesílatele, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70), xxxxxx xxxx skutečnost Xxxxx xxxxxxx 45 xxx xxxxx xxxx zahájení xxxxxx xxxx činnosti. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poštovní xxxxxxx podrobené bezpečnostní xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího ochranu xxxxxxxxx letectví před xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Fyzická xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx zakládající xxxxx x výkonu xxxx xxxxxxxx právní xxxx.

§86x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§86d

Základní xxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxx xxxxx §86c, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx letectví před xxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo právnické xxxxx, xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx"). Xx xxxxxxx, má-li Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx by mohl xxxxx xxxxxxxx základních xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Postup xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovují (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření"). Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření, xxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx jej o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x skutečnostech obsažených x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx potřebuje k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70).

(5) Do xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření vykonávat xxxxxxx, x xxx xxxx opatření přímo xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx-xx xx xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxx komise xxxxxxxxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx protiprávními činy, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx byla stanovena, xxxxx. X xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxx lhůtu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx základních opatření, Xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx, xxxxx. Xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx.

§86x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2015

§86x

Xxxxxxxx opatření

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), může Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dopravci xx xxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxx obsahující odchylky xx ustanovení xxxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pouze xxx, jemuž se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xx nezbytné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, kterým xxxxxx xxxxxxxx xxxx stanoveno, xxxxx. V xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx důvod xxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx, xxxx požádá-li x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx letecký dopravce, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, Úřad xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx. Na xxxxxx x změně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxxxxx xxxxxxx. Odvolání xxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx účinek.

§86e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 127/2014 Xx. x účinností xx 1.2.2015

§86x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ohroženo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx přijme na xxxx nezbytně xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x vjezd xx prostoru xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx letiště, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx dopravce, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx závažným xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxx letecké dopravy.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx dopravce xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx změní. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, provozovatel letiště xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx, změnu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provozovatel xxxxxxx xxxx letecký xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu.

(5) Je-li xxxxxxx letectví xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x moci xxxxxx Úřad.

(6) Účastníkem xxxxxx o nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxx, xxxxx xx mimořádné opatření xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx, je prvním xxxxxx v řízení. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx rozhodnutí Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Evropské komisi.

(7) Xxxxxx-xx Xxxx nové xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx je nezbytné xxxxxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx, změní. Xxxxxx-xx xxxxx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx. Xx řízení x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx xxxxxxx.

§86x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

XXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXX X PŘESTUPKY X XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX I

STÁTNÍ XXXXXX

§87

(1) Xxxxxx správu xx věcech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a x rozsahu xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx právního xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxx, Ústav x Xxxx xxx xxxxxxx x dopravní xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx správu ve xxxxxx xxxxxxxxxx letectví xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a v xxxxxxx xxx vymezeném Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§88

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona

a) xxxxxxxx správu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací,

b) xxxxxxxxx provozování xxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pátrání x xxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodní letecké xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx a technické xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx za xxxxxx xxxxxx státní správy,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx sportovních xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx pověření,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení,

j) xxxxxxxxx opatření a xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx bezpečnostního xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx správní xxxx Xxxxxxxx a xx xxxxxx ustanoveného xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 24),

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x územním xxxxxx, xxxxxx-xx se leteckých xxxxxx,

x) vede xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x zpřístupňuje xxxxxxxx xxxxx §51a,

x) xxxxxxx Evropské xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spravedlivého posouzení xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx hlášení událostí x civilním xxxxxxxx 85).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx odvolacím úřadem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx člena xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutím Xxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx zákona.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x mimořádných xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx ohrožují xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx příkazy x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx nezbytně xxxxxx.

§89

(1) Xxxx

x) xxxxxxxxxxxx x Agenturou x xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx úkoly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 26),

x) pověřuje

1. xxxxxxxxxx xxxxx plněním xxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx složek x xxxxxxxxx systémů Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx udělené xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x ověřováním xxxxx xxxxxxxxxx výrobku, xxxxxxxxxxx x ověřováním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x pozastavuje xxxx xxxxxx udělené xxxxxxxx,

3. lékaře xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

4. xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx letových xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx na plnění xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x pomoci xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx letu a xxxxxxxx stížnosti xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx

1. x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vlastností xxxxxxx,

2. x xxxxxx způsobilosti x xxxxxx osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx letovou xxxxxxxxxxx,

3. x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx individuálně vyrobeného xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx letové způsobilosti,

4. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x odnímá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx xxxxxx jiným xxxxxx,

5. o xxxxxxxxx xxxxx letiště x x jeho xxxxx,

6. x dočasném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx letiště xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx způsobilosti,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx do doby xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) schvaluje, uznává x kontroluje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx použití x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxxxxx platnost x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vývoje, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, zkoušek, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx změn xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x zařízení a xxxxxxxxx pozemních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a odnímá xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx seznam všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx adres,

l) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx průkaz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx personálu x xxxxxx platnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx personálu, xxxxxxxx x xxxxxxx ověřování xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx personálu x omezuje xxxx xxxxxxxx činnost, x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx letovou xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx od bezpečnostní xxxxxx xxxxx provozovatele xxx xxxxxxxxxx let,

n) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) vede evidenci xxxxxx,

x) určuje provozované xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pověřuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x leteckého xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dodržování xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx dopravě xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 62),

x) xx příslušným xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 65),

x) projednává xxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx na úseku xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) sleduje provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na Xxxxxxx xxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nehod x xxxxxxxxx v xxxxxxxx letectví 66),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx xx xxxxx zavedení xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x návaznosti na Xxxxxxx xxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího šetření xxxxx x incidentů x civilním xxxxxxxx 66) a

x) xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x

1. zápisu xxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Leteckého xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx přidělení poznávací xxxxxx xxxx letadlové xxxxxx,

4. xxxxxxxxx letadlové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x

5. xxxxx xxxxx zapisovaných xx Leteckého rejstříku.

(2) Xxxx dále

a) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx letiště,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výjimkou ochranného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx

1. x xxxxxxxxx staveb, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, činností x xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx staveb x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxx xxx rušivý xxxxxx xx stanovená xxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osobě x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, letecké meteorologické xxxxxx, xxxxxxx informační xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx letu, služby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx o jeho xxxxxx,

4. x provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) vydává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx pravidla xxxxxxx xxxxxxxxx prostoru Xxxxx republiky,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx poskytováním xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx osvědčení podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 40),

x) xxxxxx právnickou xxxxx x ruší xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx letových provozních x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx 39),

x) xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx letových xxxxxxxxxxx služeb v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 40),

x) zrušuje oprávnění xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx meteorologické xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x využití služeb xxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 40),

x) v xxxxxx x Ministerstvem xxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx prostoru Xxxxx xxxxxxxxx x létání,

l) xxxxxxxxxx sdělení o xxx, xx je xxxxxxx vzdušného xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx trvale nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx

1. opatření xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxx x regulaci xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravy x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx leteckých prací,

5. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx potřebu,

6. omezení xxxx xxxxx létání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx, xxx xx xxxx rozhodování svěřeno xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pověřenou osobou,

p) xxxxxxxx právnickou xxxxx xxxxxxx státního dozoru xxx poskytováním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx udělené xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvláštními právními xxxxxxxx 54) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

r) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx letového xxxxxxx x vojenským xxxxxxx provozem,

s) vydává, xxxx x zrušuje xxxxxxxxxx x zavedení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx letištích 83),

x) xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelů a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spravedlivého xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx letectví 85),

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x organizací x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx civilního xxxxxxxx 77),

x) plní xxxxx xxxxxxxxxxx úřadu podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezpilotních xxxxxxx 86) x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího xxxxxxx x kontrolovaným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 87), x výjimkou úkolů xxxxxxxx Xxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními činy

a) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx právního xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx bezpečnostního xxxxxxxxxxx prostoru xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70),

x) schvaluje bezpečnostní xxxxxxx letiště x xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, jejíž xxxxxxx xx prostoru xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70),

x) uděluje x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provádět bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx schváleného xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přípravy xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70),

x) xxxxxx x xxxxxxx povolení x uskutečňování xxxxxxxxx xxxxxxx psovodů x xxx určených k xxxxxxxxxx výbušnin xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70),

x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výbušnin xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx detekční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jaký xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70),

x) stanovuje, mění x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §86d,

m) stanovuje, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx civilního letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xxxxx §86e x

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §86f.

§89x

Xxxx pro přístup x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §42e,

x) zveřejňuje způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxx letišť, na xxxxx xx použijí xxxxxxxxxx části čtvrté xxxxx XX, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx letiště x xxxxxxxxx dopravce podle xxxxx čtvrté hlavy XX.

§89x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 319/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

XXXXX II

STÁTNÍ XXXXX

§90

Xxxxxx xxxxx

(1) Státní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxx x Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxx státního dozoru xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx x vzor xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dozoru xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§91

(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx porušení povinností xxxxxxxxxxx právními předpisy x civilním xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxxx způsob a xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx bezprostředně ohrožen xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zadrží xxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxx xx 10 xxx od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí x zákazu xxxxxx xxxxxxxx pozbývá účinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx umožnit xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní organizací xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 55).

§91x

(1) Xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx že xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx provozní závady (xxxx xxx "technické xxxxxx"),

x) xx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx x porušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxx,

x) má podezření, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závady nebyly xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, nevykonávají xxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) z xxxxx xxxxx §12a xxxx. 1 usoudí, xx xxxxxxxxxxxx letadla xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx kontrola na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x letadla stejného xxxxxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx letadla xxxxx mezinárodní smlouvy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 29), x na xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxx 5&xxxx;700 xx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx kontrolující xxxxxxxx, xxxxx xxxxx veliteli xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx Xxxx zprávu, xxxxxx předá Xxxxxxxx xxxxxx do 15 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx provedení xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie x Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §102 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx komisi x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(5) V xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 x ve xxxxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(6) Rozhodnutí, kterým xx při xxxxxx xxxxxxxx letadel xx xxxxxxxxxx ploše xxxxxxx xxxxxx xxxxxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx, má do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Součástí rozhodnutí xx xxxxx označující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx letadla, xxxxxxxxxxx vyloučit xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 6; součástí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx létání. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx, může Xxxx xxxxxxxx účinek xxxxxx xxxx pouze, obdrží-li xxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx vzdušného xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Zaměstnanci Úřadu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prováděných xx xxxxxxxxxx ploše xxxxxxx, xxxxx jim xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx. Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx správními xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx létání.

(9) Xxxx xxxxx na žádost xxxxxxxxxxx orgánu členského xxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x počtem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x x xxxxxx provedených xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

(10) Xx xxxxxx kontrolované xxxxx se xxx xxxxxx kontroly xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, nesouhlasí-li s xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, u které xx kontrola xxxxxxxxx, xxxx byl-li xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxx spojen x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx vyřízení xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx pořizuje xxxxxxxx; xxxxx-xx se xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jazyce, xxxxxxxx se xxxxxxxx x jazyce českém x xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx při výkonu xxxxxxxx x anglickém xxxxxx, vyhotovuje se xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na místě, xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx kontrolu, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx českým x anglickým xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx české xxxxx.

(11) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxx zprávy xxxxx odstavce 4 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§91x

(1) Úřad při xxxxxx xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx evropského xxxx x jeho xxxxxxxxx 39) xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, která xx xxxxxxxx právního xxxx, spolupracuje x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxxxxx smlouvy (xxxx xxx "jiný členský xxxx xxxxx xxxx"). Xx xxx xxxxxx xxxx Xxxx uzavřít x příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx státu písemnou xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx a povinnosti xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dozor xxx xxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx kontroluje, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 40) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx navigační xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x právních předpisů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného členského xxxx xxxxxxx státu.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxx xxx k xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx orgán xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx státu Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx navigačních xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Úřad x provedení úkonů, xxxxx xx xxx xxxx provést xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxxx xx nemohl xxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx provede, xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx xxxxx dožádání xxxxxxxxx provedením xxxxxx xxx dožádaných xxxxx, Xxxx takové úkony xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§91x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§91x

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx komisí x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Úřad xxxxxxxxxxxx s Evropskou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx inspekce 71) x za xxx xxxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zaměstnance účastí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx jí xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx inspekce jsou xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx xxxxxxxxx mít x xxxx předměty nezbytné x řádnému xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

§91x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x účinností xx 1.2.2015

XXXXX III

PŘESTUPKY

Díl 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§92

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx s §12a odst. 4 xxxxxxx na xxxxxx Xxxxx požadované údaje,

b) x xxxxxxx s §16 xxxx. 1 xxxxxxx x civilním xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx letecká xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §18 xxxx. 3 xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti,

d) x rozporu s §19 xxxx. 4 xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) v rozporu x §40 provozuje xxxxxxxx nebo provádí xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx letecké stavby xxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §41 xxxx. 1,

x)&xxxx;xxxxxx stavbu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §41 odst. 1,

x) x xxxxxxx x §54 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §78 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vystoupení xxx xxxxxxxx,

x) x rozporu x §81 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx dosažení xxxxx,

x) x xxxxxxx x §84c odst. 1 xxxx xxxxxxxxx létající xxxxxxxx bez platného xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nesplní xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 5 nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx podle §89 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 6 x zachování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště, xxxxx poskytující xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx činností pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx nebo povolení, xxxxxxxxx xxxxxxx práce xxxx letecké xxxxxxxx xxx vlastní potřebu xxx povolení, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) ohrozí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zařízení, xxxxx xx součástí xxxx xxxxxx, xxxx naruší xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx letadla xxxxxxxxx x xxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxx xxxxxxx, zástavní xxxxxxx xxxx osoba, xxx se xxxxx x leteckém xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx x §6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zapisovaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx letadla, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel kódovaného xxxxxxxx xxxxx letadlovou xxxxxx x xxxxxxx x §17c xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s §55a odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx letadla, xxxxx xxxxxxx nebo poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §55b xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jiný xxx xxxxx incident,

e) jako xxxxxxxxxxxx letadla xxxx xxxxxxxxxxx létajícího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nepodrobuje xxxxxxx xxxx sportovní xxxxxxxx xxxxxxxx pravidelným xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti,

f) xxxx xxxxxxxxxxxx letadla provozuje xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx letištních xxxx 72) xxxxxxx x xxxxxxxxx použije xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx koordinátorem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx času, xxxx užije xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx stanoveného koordinátorem, x tím xxxxxx xxxxxx xxxxxxx dopravy xxxx letištní provoz,

b) xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx přímo použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 73),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx leteckého xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxx xx vzdušném xxxxxxxx 73),

d) xxx xxxxxxx letadla nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx porušením xxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx provádění xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 73),

x) v xxxxxxx s přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx šetření xxxxx a incidentů x xxxxxxxx letectví 66)

1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx záznamy získané x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx než x jejich xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx,

2. jako xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx incidentu xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě Ústav x xxxxxxxxxx, jež xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxxx xx Ústavem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x civilním letectví 85)

1. xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx událost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx nenahlásí xx xxxxxxxxx lhůtě xxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxx

2. jako zúčastněná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) do 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xx 300&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. c) xxxx x) xxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxx 1, 2 xxxx 3 xxxx xxxx. x),

x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx f), x) xxxx n), xxxxxxxx 2 písm. x) nebo g) xxxx odstavce 3 xxxx. a),

d) xx 50&xxxx;000 Xx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx f) xxxx odstavce 3 xxxx. b), x) xxxx písm. x) xxxx 4, nebo

e) xx 100 000 Xx xx 5 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx činnosti

a) xx 6 měsíců, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d), xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x),

x) xx 1 xxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), h) xxxx x), xxxx xxxxxxxx 3 písm. x) nebo x), xxxx

x) xx 2 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxx odstavce 3 xxxx. x).

§92x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §85b xx xxxxxxxx při xxxxxx xx míst xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x během xxxxxx x xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx x xxxxxxx x §85c odst. 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx činy,

c) x xxxxxxx s §85e xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xx vyžaduje xxxxx použitelný předpis Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70),

x) x rozporu x §85j xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x spolehlivosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx vnesení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx palubu xxxxxxx xxxxxxxxxx x souhlasu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §85p xxxx. 3,

x) x xxxxxxx x §85y xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx platného dokladu x absolvování xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §86d xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnosti obsažené x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx s přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx 74)

1. vstoupí xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx prostoru xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xxxxxx xxxx odcizení xxxxxxxxxx identifikačního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

3. bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx letištní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxx

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx

x) xxxxx provádějící detekční xxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxx tuto kontrolu x rozporu s §85d xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 74),

b) cestující x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx kontroly 74)

1. xxxxx na xxxxxx xxxxxxx věc, jejíž xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

2. xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostoru letiště xxx, xxxxx xxxxxxx xx do tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zavazadlo obsahující xxx, xxxxx vnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vyhrazeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx x věcí, x xxxxxxx xxxxxxx xx palubu xxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, aby xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §85p xxxx. 5,

d) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx detekční xxxxxxxx x xxxxxxx x §86a odst. 1 xxxxxx užití xxx určeného x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aniž xxxx osobě xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §86c xxxx. 2 xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo známého xxxxxxxxxx letištních xxxxx xxxx x xxxxxxx x §86c odst. 3 xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx psa xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx vykonává x xxxxxxx x xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxxxxxx detekční a xxxxxxxxxxxx kontroly 74).

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx h) xxxx 2 xxxx 3,

x) xx 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), x), c), e), x) nebo h) xxxx 1, xxxx xxxxx odstavce 2, xxxx

x) xx 50&xxxx;000 Xx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. g) xxxx x) xxxx 4.

(4) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§92x

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx udělování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 75) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, řídícího xxxxxxxx xxxxxxx - xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxx, že xx o xxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx,

2. aniž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb svoji xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

3. xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx toku xxxxxxxx xxxxxxx 76) xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx pověření nebo xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), nebo

c) xx 100&xxxx;000 Kč xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xx 6 xxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a) xxxx 1 nebo 2, xxxx

x) xx 1 xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 3.

§92x

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 86)

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

1. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v době, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systém x xxxxxx xxxxx §54k xxxx. 8,

2. řídí xxxxxxxxxx xxxxxx pod xxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx vylučujícím xxxxxxxxxxx, xxxxx si přivodila xxxxxxx alkoholického xxxxxx, xxxx pod vlivem xxxx návykové xxxxx,

4. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve vizuálním xxxxxxx, xxxxxxxxx dostatečnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x okolí xxxxxxxxxxxx letadla nebo xxxxxxxxx xxx bezpilotního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poruší xxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxx České republiky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokyn vydaný xxxxx §44 xxxx. 5 xxxx §44h xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 73), dokladem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, osvědčením xxxxxxxxxxxxx lehkých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxx xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x její xxxxxxxxx,

7. xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, nebo

8. xxxxxxx xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řídícího xxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxx letu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx oprávnění x xxxxxxx bezpilotních systémů xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx systému

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nesplňující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx, přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx bezpilotní systémy 90) xxxx xxxxxxxxxx x provozu bezpilotních xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx bezpilotní xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx dosáhl xxxx 16 xxx,

3. xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpilotních xxxxxxx,

4. xxxxxxx své xxxxxxxxxxx číslo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. nenahlásí Xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxx

6. nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx x způsobí xxx nehodu,

d) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1. provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx letů xx vzdušném xxxxxxxx 73), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx,

3. pravidelně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů, xxxx

5. xxxxxxxx Xxxxx xxxxx údaje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

e) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx jinou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx systému.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů 87) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, aniž xx dodržela xxxxxxxx xxxxxxx vzdušného xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §44g xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx vzdušeného xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx opatřením xxxxxx povahy,

b) před xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxx použitelným předpisem, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx postupy pro xxxxxxxxxxxx situace anebo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nezpřístupní xxxxxxxxxxxxxx služeb pro xxxxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx

1. osvědčení o xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx A1 x X3 xxxxxxxx kategorie xxxxxxx x rozporu x §54e xxxx. 7 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx X1 x X3 otevřené xxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x §54e xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

3. xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podkategorii X2 xxxxxxxx kategorie xxxxxxx x rozporu x §54f xxxx. 6 xxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklady xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx bezpilotního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx X2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx bezpilotního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx s §54f xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxx osvědčení xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

5. osvědčení x xxxxxxxxxxxx znalostech potřebných x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx specifické kategorii xxxxxxx x rozporu x §54g xxxx. 6 neoznámí xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx osvědčení xxxx xxxxxxxxxx doklady xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx specifické xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx nezpůsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnuto, x xxxxxxx x §54g xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx

7. potvrzení x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozporu s §54k odst. 7 xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx toto potvrzení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §54m odst. 2 nevyhoví xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Úřadu x

1. xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému,

3. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odbornému xxxxxxxxxx vyšetření, xxxx

4. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému

1. x xxxxxxx x §54a xxxx. 5 xxxxxxxx xx stanovené lhůtě Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. x xxxxxxx x §54c odst. 2 xxxx 3 neodevzdá xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx osvědčující xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lehkých bezpilotních xxxxxxx,

3. x xxxxxxx x §54d xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxx leteckých xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 57) nemá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx x provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výší xxxxxx pojistného xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojistné,

4. x xxxxxxx x §54k odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxx toto xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxx xx splněny xxxxxxxx,

5. x xxxxxxx x §54k odst. 2 xxxxxxxxx provádění xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx způsobem xxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx,

6. v xxxxxxx x §54k odst. 9 písm. a) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx potvrzení o xxxxxxxxxxxx dálkově řídícího xxxxxx ve specifické xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu, xxxx

7. x xxxxxxx x §54k xxxx. 9 xxxx. b) xxxxxxx ve stanovené xxxxx Xxxxx, xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx kategorii xxxxxxx xxxxxx důvod xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxx spolku

1. x xxxxxxx x §54o xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx řídí xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxx bezpilotní systém x xxxxxxx x §54p xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za škody x provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x minimální xxxxxxxxxx xxxx limitu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxx x oprávněném xxxxxx zaniklo, x xxxxxxx s §54p xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nevrátí xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 50 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 2, 3 xxxx 8, xxxx. x) xxxx 5 nebo xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxx. b) xxxx 1, 2 xxxx 3, xxxx. x) xxxx 1, 2 xxxx 7 xxxx xxxx. x),

x) xx 75 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx 4 nebo 6, xxxx. c) xxxx 2 xxxx 5 xxxx písm. x) bodu 3 xxxx 4 xxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx 6,

c) xx 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx 1, 5 xxxx 7, písm. x), písm. x) xxxx 1, 3 xxxx 4 xxxx xxxx. x) xxxx 1 nebo 2, xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 4, písm. x) xxxx 3, 4 xxxx 5 xxxx xxxx. x), nebo

d) xx 3 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 6.

§92x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 431/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Díl 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§93

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx x §12a xxxx. 4 xxxxxxx xx žádost Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 1 xxxxxxx x civilním xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx zařízení xxx platného xxxxxxxxx,

x) x rozporu x §40 xxxxx xxxxxxxx xxxx provádí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx Úřadu,

d) umístí xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pásma x xxxxxxx x §41 xxxx. 1,

x) x rozporu x §78 provozuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx dopravy xxxxx §88 odst. 5 nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx §89 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 6 x xxxxxxxxx bezpečnosti civilního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště, xxxxx xxxxxxxxxxx letecké služby, xxxxxxxxx dopravce, poskytovatele xxxxxxxx navigačních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx ke xxx xxxxxxx činnosti letecký xxxxxxxx xxx platného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) provádí xxxxx, projektování, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx změny výrobků, xxxxxxxxxxx částí nebo xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 24) bez oprávnění,

j) xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx platného xxxxxxxxx, nebo

k) xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx práce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx potřebu xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx letadla zapsaného x xxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, v rozporu x §6 neohlásí xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s §17c xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává x xxxxxxx x §32 xxxx. 4 xxxxx činnost xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výkonem,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx o hlukové xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě Xxxxx podle §42a xxxx. 1,

2. xxxxxxxx xxxxxx o hlukové xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 2,

3. nezavede xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx na letišti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §42b xxxx. 1,

4. xxxxxxxxx x §42d odst. 1 xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g, xxxx

5. xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx x xxxxxxx x §51a xxxx. 7 xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx leteckých xxx x leteckých xxxxxxxxx 78),

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx letadla xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §55b xxxx. 1 neoznámí Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxxx,

x) provozovatel letiště, xxxxxxxx xxxxxxx dopravce xxxx xxxxxxxxxxxx letových xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx s §98a xxxx. 1 nepředá xxxxxxxxx údaje,

g) poskytovatel xxxxxxxxxxxx služeb nepředá x xxxxxxx s §98a odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo sportovního xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx letadlo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx letecký dopravce xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx provozem, nebo

k) xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prací xxxxxx schválenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx letištních časů 72) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx koordinované xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx koordinátorem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx způsobem xxxxxxxxx odlišným xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x tím xxxxxx xxxxxx xxxxxxx dopravy xxxx letištní provoz,

b) x xxxxxxx s xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxxxx x leteckých xxxxxxx, xxxxxxxxxxx částí x xxxxxxxx 79)

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řízením zachování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. osvědčí uvolnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx použitelném xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx letů xx xxxxxxxx xxxxxxxx 73),

x) ohrozí xxxxxxxxxx xxxxxx porušením leteckého xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 73),

e) xxx xxxxxxx letadla xxxx xxxxxxxxxxx létajícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 73),

x) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x incidentů x xxxxxxxx letectví 66)

1. xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx incidentu x xxxxx xxxxxx než x jejich šetření xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx,

2. jako xxxxxxxxxx xxxxx neoznámí neprodleně Xxxxxx, že xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx incidentu,

3. xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx jeho bezpečnostního xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx příslušné xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxxx na Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxx xxxxxxxx letecký xxxxxxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

6. jako tuzemský xxxxxxx dopravce xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx použije xxxxxxxxx xxxxx určené xxx xxxxxx nehody xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxx událostí x xxxxxxxx xxxxxxxx 85)

1. xxxx xxxxx povinná xxxxxxxx xxxxxxx nenahlásí xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

2. xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx informace poskytnuté x xxxxxxxx centrální xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx hlášení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 85) xxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hlášení usnadňující xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dobrovolného hlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skutečnou nebo xxxxxxxxxxx hrozbou xxx xxxxxxxxxx letectví,

2. xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx údaje o xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, hodnocením, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a uchováváním xxxxx x xxxxxxxxxx x jiných informací xxxxxxxxxxxxx xx skutečnou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx než bezpečnostním xxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxx osobních údajů xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

5. nezajistí, aby xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na základě xxxxx shromážděných x xxxxxxxxx xxxx dobrovolného xxxxxxx xxxxxxx událostí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx uchovávána stanoveným xxxxxxxx,

6. xxxxxxxx postupy xxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osoby x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx shromážděných x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hlášení xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

8. nevypracuje xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx o událostech xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx vhodná nápravná xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx tato xxxxxxxx xxx zbytečného prodlení xxxx xxxxxxxx postup xxx xxxxxxxxx provádění x účinnosti xxxxxx xxxxxxxx,

9. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

10. nepředá Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx dobrovolného systému xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx na xxxxxxx xxxx analýzy přijata, xxxx xxxxxxxx Ústavu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

11. xxxxxxxx xx konzultaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zajištění x xxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nezajišťují.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx dopravce x xxxxxxx s §69 xxxx. 1 nepředá xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx dopravce v xxxxxxx s §69a xxxx. 1, 2 xxxx 4 xxxxxxx xxx shromážděné xxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxxx xxxx nepředá xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jako xxxxxxxx xxxxxxx dopravce x xxxxxxx x §68 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx nepostupuje,

d) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx uděleného přepravního xxxxx,

x) jako letecký xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67), kterému xxxx xxxxxxx přepravní xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxxxxx stanovené v §70c xxxx. 6 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx práva v xxxxxxxxxx xxxxx §70c xxxx. 4,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. x xxxxxxx s §70f xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

2. x rozporu x §70f xxxx. 5 neoznámí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, nebo

g) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx

1. xxxxxxxxx pravidelnou xxxxxxxx xxxxxxxx dopravu bez xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §71 xxxx. 6,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx přímého xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx dopravy nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §71b odst. 3, xxxx

3. provozuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §71c xxxx. 7.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) do 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo g) xxxx odstavce 4 xxxx. x) xxxx xxxx. x) bodu 2,

x) xx 300&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx f), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 2 xxxx 3 nebo xxxx. g) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x),

x) xx 500 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. c), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxx. x) xxxx 5, xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxx. b) xxxx 2, xxxx. x) xxxx 1, 5 nebo 6 xxxx xxxx. x) xxxx 1 xx 7 xxxx odstavce 4 xxxx. a), x), c) nebo x),

x) xx 50&xxxx;000 Xx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), x), e) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx. x) bodu 1, 2 nebo 4, xxxx. x) nebo x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 3, xxxx. c), x), písm. x) xxxx 4, písm. x) bodů 8 xx 11 xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 3,

x) xx 75&xxxx;000 Xx do 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx

x) xx 100&xxxx;000 Xx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx 3 xxxx xxxx. x), xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 1 xxxx xxxx. x).

(6) Xx přestupek lze xxxxxx xxxxx činnosti

a) xx 6 měsíců, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. i),

b) xx 1 roku, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. h), xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), nebo

c) xx 2 let, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), j) xxxx x), nebo odstavce 3 xxxx. x).

§93x

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §85x odst. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy 70) xxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §85z xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx psovodů x psů určených x xxxxxxxxxx výbušnin xxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím provádění xxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx 74),

x) x xxxxxxx x §86c xxxx. 2 xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx stanovené xxxxx xxxx x xxxxxxx x §86c odst. 3 neinformuje Úřad x xxxxx skutečností xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §86d odst. 4 zpřístupní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření.

(2) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. x xxxxxxx x §85m odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2. x xxxxxxx x §85m xxxx. 3 neoznámí Xxxxx xxxx xxxxx bezpečnostního xxxxxxxx,

3. x xxxxxxx x přímo použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

4. nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §85n xxxx. 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 74),

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx letecký dopravce

1. x xxxxxxx x §85p xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. x rozporu s §85q nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kabinových xxxxxxxxx x zapsaných xxxxxxxxx,

3. x xxxxxxx x §86f nepřijme xxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, neoznámí xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx mimořádných opatření, xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřadem, xxxx

4. x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provádění detekční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 74) vydá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx průkaz nebo xxxxxxxx vjezdu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x rozporu x §85d, nebo xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 74),

x) letecký xxxxxxxx

1. v xxxxxxx x §85o nezajistí, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx letadla, xxxx

2. x rozporu x §85p xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx doprovázení x uložení xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x prostoru xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx x §85r xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx pověří fyzickou xxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx v rozporu x §85s odst. 1,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x poštovními xxxxxxxxx

1. xxxxxxx tuto bezpečnostní xxxxxxxx x xxxxxxx x §85s odst. 2 xxx souhlasu Xxxxx nebo xx xxxxxxx x rozporu x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 74), xxxx

2. x xxxxxxx s §85s xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx skutečností xxxxxxxx vliv xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx činy 70), x xxxxxxx x §85w xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravu,

i) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx detekční xxxxxxxx,

1. x xxxxxxx x §86a umožní xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

2. x xxxxxxx x §86b odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly odlišným xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), bez xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx základních xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx základní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §86d xxxx. 1,

2. x xxxxxxx x §86d xxxx. 3 neinformuje x xxxxxxxxxxxxx významných xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

3. x xxxxxxx x §86d odst. 5 xxxxxxxx činnost, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx základní opatření, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxx ochrany letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx činy xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx a xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, xxxx bezpečnostní program xxxxxxxxxx na výzvu Xxxxx,

x) schválený xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x rozporu x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx 74) xxx schválení Xxxxx,

x) stálý xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásob x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 74)

1. vykonává xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxx, xxxx

2. provádí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx manipuluje xx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 74) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásob.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx 1, písm. x) xxxx 2 xxxx xxxx. x),

x) xx 50&xxxx;000 Xx xx 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x) bodu 2, xxxx. x) bodu 4, písm. x) xxxx 2, xxxx. x) bodu 2, xxxx. i), xxxx. x) xxxx 1 xxxx 3, písm. x) xxxx písm. x) xxxx 2,

x) xx 75&xxxx;000 Xx xx 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) nebo x) xxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx 3, písm. x), x), písm. x) xxxx 1, xxxx. x), l) xxxx xxxx. x) xxxx 1, xxxx

x) xx 100 000 Kč xx 5 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx 1 nebo 4 xxxx xxxx. x) xxxx 1 až 3.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx do 2 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 4 nebo xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx 1 xxxx 2.

§93x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických osob xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostoru

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx toku letového xxxxxxx 76) xxxxxxxxx x xxxxxxx pozastavení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 75)

x) xxxx poskytovatel xxxxxxxx navigačních xxxxxx

1. xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - žáka xxxxxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx místní systémy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx systémy xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx kterých xxxxx xxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

4. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x nediskriminační xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provozu, řídícího xxxxxxxx xxxxxxx - xxxx, instruktora nebo xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výkon xxxx činnosti, nebo

b) xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx řídících letového xxxxxxx, řídících xxxxxxxx xxxxxxx - žáků xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx letového xxxxxxx, xxxxxxxx letového xxxxxxx - xxxx xxxx výcvik instruktorů xxxx hodnotitelů xxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx výcviku xxxxxxxx xxxxxxxx provozu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - žáků, instruktorů xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx činnost,

3. nepředloží Xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo průběžného xxxxxxx,

4. xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxx činnosti,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Úřadu xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření uložená Xxxxxx,

7. xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx nehodu, xxxxx incident xxxx xxxxxxx vyplývající z xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx následné hlášení,

8. xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

9. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx odpovědnou xx xxxxxx,

10. nevede xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx praktického xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx pro zachování xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výuky,

11. xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxxxxxxx záznamy x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podstoupily xxxxxx,

13. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx záznamy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx dovedností a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

14. nemá xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) v xxxxxxx x §46 xxxx. 1 nebo §49 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxx služby xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxx s §49a xxxx. 1 xxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx služby xxx osvědčení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 40), nebo

2. xxxxxx xxxxxxxx služby a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxx x §49 xxxx. 4.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xx 300&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx 7,

x) xx 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx 4 xxxx xxxx. x) xxxx 4, 5 nebo 9,

x) xx 50 000 Xx xx 1 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 3 xxxx xxxx. x) xxxx 6 nebo 10 xx 14,

e) xx 75&xxxx;000 Kč xx 3&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a) bodu 2 xxxx písm. x) xxxx 2, 3 nebo 8, xxxx

x) od 100&xxxx;000 Xx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxxx 1 nebo xxxxxxxx 3.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx činnosti xx 2 let, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxx xxxxxxxx 3.

§93c

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx provozování obchodní xxxxxxx dopravy

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x rozporu x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 80)

x) jako xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx agentury

1. nezpřístupní xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu a xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob xxxx xxxxxxxx jejich vybavení xxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx letadla,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úsilí, xxx osobě xx xxxxxxxxxx postižením xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx oprávněně xxxxxxx xxxxxxxxx, navrhl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx prodejních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pomoci xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx nezajistí, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx,

4. xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu x orientace, které xxxxxxxxx odmítl rezervaci xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx, x důvodech, které xx x xxxx xxxxx,

5. xxxxxxxxxx odmítne xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobě x omezenou schopností xxxxxx x orientace xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, ačkoliv xx xxxx xxxxx xxxxxxx letenku x xxxxxxxxx, xxxx

6. nenabídne xxxxx, které xxx xxxxxxx nástup xx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx omezené xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxx kvality pro xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx postižením x xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu x xxxxxxxxx, neurčí xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu x orientace snadno xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo

3. xxxxxxxxx, xxx xxxx osobě xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobě s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x orientace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tak, xxx se tato xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo provozovatel xxxxxxx

1. nezajistí, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx poskytovaly xxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxx zvláštním potřebám xxxxxx xxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxx xxxxxxxx x problematice xxxxxxxxxxx postižení, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přichází xx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

d) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx odletu, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx letišti, bezúplatně xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx informování x xxxxxxx xxxxxxx 81) jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxx rezervace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxx xxxx dopravců nebo x xxxxxx změně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dopravcem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přesměrování, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo dopravců xx všeobecných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahujících xx xx xxxxxxx o xxxxxxxx.

(3) Právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx náhrady x xxxxx cestujícím x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx palubu, xxxxxxx xxxx významného xxxxxxxx letu 28) xxxx letecký xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx péči xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx letadla, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx letu, xxxx

x) xxxx letecký xxxxxxxx xxxxxxxx doplatit xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx palubu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) do 300&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 1 nebo 4 nebo xxxx. x) bodu 2 xxxx 3, xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x),

x) do 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 nebo 3, xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx. x) bodu 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxx

x) od 50&xxxx;000 Xx xx 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xxxx 5 xxxx 6, xxxx. x) xxxx 3 nebo xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x).

§93x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Právnická xxxx podnikající fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx letadel 86)

x) xxxxxxxxx bezpilotní xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu bez xxxxxxxxx k provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx o souladu xx xxxxxxxxxxx scénářem,

b) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxxx xxxxxxx 90), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění x provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osvědčením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpilotních xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx řízen xxxxxxx, který xxxxxx xxxx 16 let,

3. xxxx zapsána x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpilotních xxxxxxx,

4. xxxxxxx své xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. nenahlásí Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx související x xxxxxxxxxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

6. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx,

x) jako xxxxxxxxxxxx bezpilotního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčujícím xxxxxxxxx x xxxxxxx bezpilotních xxxxxxx xxxx osvědčením xxxxxxxxxxxxx lehkých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx provádění xxxx xx vzdušném xxxxxxxx 73), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přijatých xxxxxxxx xx zmírnění xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx obsaženého v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx standardním scénářem,

6. xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

7. neaktualizuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpilotních systémů xxxx takto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx

8. neposkytne xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lehkých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpilotního xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx v rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpilotních xxxxxxx 87)

a) poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx oprávnění,

b) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx služeb pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezpilotních xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu,

c) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytovateli xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxxx služeb pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezpilotních xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx České republiky xxxxxxxx opatřením obecné xxxxxx vydaným xxxxx §44g xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezpilotních xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx prostoru Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy,

2. xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

3. nepřijme xxxxxxxx xxxx postupy xxx xxxxxxxxxxxx situace xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. x xxxxxxx x §54a xxxx. 5 xxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě Xxxxx xxxxx xxxxx zapsaného x xxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. x xxxxxxx x §54c xxxx. 2 nebo 3 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx bezpilotních systémů xxxx osvědčení provozovatele xxxxxxx bezpilotních xxxxxxx,

3. x xxxxxxx x §54d xxxx přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím pojištění xxxxxxxxx dopravců a xxxxxxxxxxxxx letadel 57) xxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx za xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. x xxxxxxx s §54k xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti x řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx specifické xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vydá, xxxx jsou pro xx splněny xxxxxxxx,

5. x xxxxxxx s §54k xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx školení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx spolupráci x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx,

6. x rozporu x §54k xxxx. 9 xxxx. x) nezašle xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu, nebo

7. x xxxxxxx x §54k xxxx. 9 xxxx. x) nesdělí xx xxxxxxxxx lhůtě Xxxxx, xx x xxxxxxxx jí xxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx specifické xxxxxxxxx xxxxxxx nastal xxxxx xxx jeho xxxxxxx,

x) jako oprávněný xxxxxx

1. v xxxxxxx x §54o odst. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. v xxxxxxx x §54o xxxx. 5 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx spolku,

3. x rozporu s §54o xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxxx xxx členy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx provozovat xxxx xxxxx bezpilotní xxxxxx, s pravidly xxxxxx,

4. x xxxxxxx x §54o odst. 5 xxxx. x) xxxxxxxxx, aby jeho xxxxxxx řídící xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx členům nevydá xx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx řídícího bezpilotní xxxxxx,

5. x rozporu x §54o odst. 5 xxxx. d) xxxxxx seznam xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bezpilotní xxxxxx xxxx účastníků xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx neaktualizuje,

6. x xxxxxxx s §54o xxxx. 5 xxxx. e) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx zjištění xxxxxxxx pravidel xxxxxx,

7. x xxxxxxx s §54o xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxx,

8. v rozporu x §54o odst. 5 písm. x) xxxxxxxx xx stanovené xxxxx osobě, xxxxx xxxx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zaniklo,

9. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém x rozporu x §54o xxxx. 5 xxxx. x) nemá xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pojistného xxxxxx xxxx zaplaceno xxxxxxxx, xxxx

10. x xxxxxxx s §54o xxxx. 6 xxxxxxxx xx stanovené xxxxx Xxxxx xxxxx skutečnosti, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo nepředloží xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) jako člen xxxxxxxxxxx spolku

1. v xxxxxxx x §54o xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s §54p xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x minimální xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zaplaceno xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx kontrolovaný provoz xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 87) x xxxxxxx x §54r xxxx. 2 nebo 3 xxxxxxxxx ve stanovené xxxxx xxxxxxxxx dokládající xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx informační xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

e) xxxx xxxxxxxxxxxx letových provozních xxxxxx xxxxxxxxxxx provozní xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx letového xxxxxxx 91).

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 50 000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 5 xxxx xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 2 xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 1, 2 xxxx 7, xxxx. b) xxxx 8 xxxx xxxx. d),

b) xx 75 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxx 5 xxxx písm. x) xxxx 3, 4 xxxx 8 nebo xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 6 xxxx xxxx. x) xxxx 10,

c) xx 100 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx. x) xxxx 1, 3 xxxx 4 xxxx xxxx. x) xxxx 1, 2, 6 xxxx 7, xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 2 xxxx xxxx. x) xxxx 1 xxxx 3 xxxx odstavce 3 písm. x) xxxx 3, 4 xxxx 5, xxxx. x) bodu 2 xx 5 xxxx 9 nebo písm. x),

x) xx 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx 1, 6 xxxx 7,

x) xx 3 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) bodu 6 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo xxxx. c) bodu 1 xxxx xxxxxxxx 3 písm. e), xxxx

x) xx 100 000 Xx xx 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a).

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx činnosti xx 2 let, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§93x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 431/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxx 3

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

§94

(1) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx

x) Ministerstvo xxxxxxx xxxx Xxxx podle xxx působnosti xxxxxxx x §88 x 89, xxx-xx x

1. xxxxxxxxx fyzických xxxx, x xxxxxxxx přestupků xxxxx §92 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xxxx §92 xxxx. 3 xxxx. e) nebo x), nebo

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 2 xxxx. x) bodu 4 nebo xxxx. x), §93 xxxx. 3 písm. x) xx x), §93 xxxx. 4 xxxx. x) nebo b), §93c xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §93c xxxx. 2, xx-xx pachatelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxxxx,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxxx §93 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx b),

c) obecní xxxxxxxxxxxx úřad, jde-li x xxxxxxxxx právnických xxxx podnikajících xxxxxxxxx xxxx xxxxx §93c xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §93c xxxx. 2, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx přestupku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanceláře xxxx cestovní agentury,

d) Xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx fyzických osob xxxxx §92 odst. 2 xxxx. x) xxxx x) xxxx §92 xxxx. 3 xxxx. e) xxxx x), xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxx §93 odst. 2 xxxx. x) xxxx §93 xxxx. 3 xxxx. x) xx h), nebo

e) Xxxx xxx xxxxxxx x dopravní xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §93 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 4.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx

x) §92c xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx §92c xxxx. 3 písm. b), xxxx

x) §92c odst. 1 písm. x) xxxx 3 xxxx 4 xxxx §93d xxxx. 1 xxxx. x) bodu 3 xxxx 4, řídí-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx systém x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X odvolání proti xxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx uloženou xxxxx xxxxxx xxxxxx vybírá xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

§94x

§94x zrušen právním xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

XXXX DESÁTÁ

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Společná xxxxxxxxxx

§95

Xxxx-xx splněny podmínky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxx 24), xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx na projektování, xxxxxx, údržbu x xxxxxx xxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx projektování, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxx xxxx učiněno xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxx 92).

§96

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nestanoví xxxxx.

§97

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxx.

§98

(1) Xxxx xx xxxxxxx letiště a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 12) Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx výši xxxx xxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x provozovatelé xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx sjednávání xxx xxxxxxxx. Tímto ustanovením xxxx xxxxxxx xxxxx XX xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 57) xxxxx.

§98x

(1) Za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx odbavených xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx za kalendářní xxx, x to xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx,

2. xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x pošty xx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx a konečném xxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodních xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 90 % x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx odbavující xxxxxxx 1 milion cestujících xxxx 100 xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx, srpna x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx,

3. xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxxx xxxx zaměstnanců, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které odbavuje xxxxxxx 90 % x celkově přepravovaných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 100 xxxxx xxx xxxxxxx ročně, a xx nejpozději do xxxxx xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) tuzemský xxxxxxx dopravce

1. xxxxx x počtu xxx xxxxxxxxxxxx cestujících, xxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxx kapacitě xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, x to xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx x xxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx personálu x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x ním souvisejících, xx xxxxxxxxxx xxx, x xx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx následujícího kalendářního xxxx,

3. údaje o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, x xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jedno xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx sedadel pro xxxxxxxxx xxxxxx xxx 30 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx a pošty x maximální xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 10 tun

1. xxxxx x počtu jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nákladu x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx kalendářní xxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po měsíci xxxxxxxxx pro předávání xxxxxx xxxxx,

2. xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx uskutečněných xxxxxxxxxx letů xx xxxxxxxx čtvrtletí, x xx vždy xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxxxxx xxxx,

3. rozvahu, xxxxx xxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osob, nákladu x pošty a xxxxx toho, xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo nepravidelné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx kalendářní xxx, x xx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx,

x) tuzemský letecký xxxxxxxx provozující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx letů, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx letadel x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx následujícího kalendářního xxxx,

x) poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb

1. xxxxx x výnosech, nákladech x xxxxxxxxxxx a xxxxx o xxxxx x struktuře xxxx xxxxxxxxxxx xx kalendářní xxx, x xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx května xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

2. údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok, a xx xxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx odbavených xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, údaje o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odbavovacích xxxxxx provozovateli xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§98x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§99

Ministerstvo dopravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Letecké xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu.

§99x

(1) Pokud xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx, rozumí xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx právnická xxxxx xx xxxxxx, ústřední xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxx xx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo hlavní xxxxxxxxxxx x jiném xxxxx, vyplývá-li to x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 58).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx §54n odst. 2, §54o odst. 1 xxxx. a) a §82.

§100

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pokud xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx tímto xxxxxxx i xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů platných xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx lze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx po účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx do jednoho xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno povolení xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx provozovatel letiště xx stanovené xxxxx x xxxxxx povolení, xxxxxxxxx povolení provozovat xxxxxxx zaniká.

(4) Xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx letové xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx do jednoho xxxx od účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxxxx lhůtě x xxxxxx pověření, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zaniká.

(5) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxx telekomunikační, leteckou xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx procesu xx letišti, je xxxxxxx požádat Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jednoho xxxx od xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxx xxxxxxx souhlasu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx těchto služeb. Xxxxxxxx-xx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě o xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx, xxxxx provozují obchodní xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx koncese x xxxxxx provozovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx, jsou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx účinnosti tohoto xxxxxx požádat x xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Do xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx považují xx dopravce, xxxxxx xxxx udělena licence xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx-xx dopravce x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, dosavadní xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravy xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx roku xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx Xxxx. Nepožádá-li xxxxxxxx x xxxxxx povolení xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaniká.

(7) Právnická xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx provozuje xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xx jednoho xxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx požádat Úřad x vydání povolení. Xx doby xxxxxxxxxx Xxxxx xx tato xxxxx považuje xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, dosavadní oprávnění x xxxxxxxxxxx leteckých xxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dokončit, xx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx.

Xxxxxxxxx ustanovení

§101

Zrušuje se xxxxxxx úřad Xxxxxx xxxxxxx inspekce xxxxxxx xxxxxxx č. 305/1993 Sb. Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx přecházejí ze xxxxxxxxx úřadu Xxxxxx xxxxxxx inspekce xx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§102

(1) Ministerstvo dopravy xxxx právní xxxxxxx x provedení §4 xxxx. 2 xxxx. x), §4 odst. 4, §5 odst. 2, §5a xxxx. 2, §7 xxxx. 8, §12 odst. 2 písm. b), §12a xxxx. 7, §16 xxxx. 1 x 2, §17 xxxx. 1 x 3, §17a odst. 1, §17bodst. 6, §17d odst. 4, §22a xxxx. 1, §25 xxxx. 3, §32 xxxx. 1 x 3, §34a xxxx. 4, §35 xxxx. 1 x 3, §42a xxxx. 3, §44 odst. 7, §44j odst. 6, §45 xxxx. 4, §49c xxxx. 2, §49f xxxx. 2, §49g xxxx. 2, §51a xxxx. 11, §54d odst. 3, §54e xxxx. 9, §54i xxxx. 9, §54k xxxx. 10, §54l xxxx. 4, §55a xxxx. 6, §55c xxxx. 5, §58 odst. 2, §67 xxxx. 4,§74 xxxx. 3, §76 odst. 3, §81 xxxx. 8, §82 odst. 6, §84b xxxx. 3, §84c xxxx. 8, §85j odst. 6, §85m odst. 4, §85r odst. 3, §85x xxxx. 7, §85y odst. 3, §85z xxxx. 6, §90 xxxx. 4, §91a odst. 11, §98 xxxx. 2 x §98a odst. 3 tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx letišť x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx leteckých xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které jsou x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, 29)

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, 14) x

x) Evropskou xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx navigace (XXXXXXXXXXX), 15)

x xx xx xxxxx přijatém Českou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxx xx uveřejňují x Xxxxxxx xxxxxxxxxx příručce x xxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx Xxxxx.

§103

Zrušují xx:

1. Zákon č. 47/1956 Sb., o civilním xxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxx x. 43/1976 Xx., xxxxxx x. 90/1990 Xx., zákona x. 383/1990 Xx. x xxxxxx x. 305/1993 Xx.

2. Zákon č. 203/1964 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Ustanovení písmena x) x xx. XX bodu 2 xxxxxx č. 385/1990 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x. 40/1974 Xx., x Xxxxx národní xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 74/1990 Xx.

4. Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 209/1964 Sb., o xxxxxxx Xxxxxx letecké xxxxxxxx a Správy xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 104/1977 Xx. a xxxxxx x. 305/1993 Xx.

5. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 47/1980 Sb., x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXX X XXXXXXXX XXXXXX X. 455/1991 XX., O XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX XXXXX), XX ZNĚNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§104

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx č. 231/1992 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 591/1992 Sb., xxxxxx x. 600/1992 Xx., zákona x. 273/1993 Xx., zákona x. 303/1993 Sb., xxxxxx č. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., zákona x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., zákona x. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Sb., zákona x. 147/1996 Xx. x zákona x. 19/1997 Xx., xx xxxx a doplňuje xxxxx:

1. X §3 xxxx. 3 písm. x) se xxxxx xx konci věty xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx včetně xxxxxxxx x. 23x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx obchodní letecké xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxxxxx xxxxxx.23x)

23x) Xxxxx x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx."

2. X xxxxxxx x. 3 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX xx xx skupině 314: Ostatní xxxxxxxx xxxx "Letecká doprava x letecké xxxxx".

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXX

§105

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1997.

Xxxxx v. r.
Havel x. r.
Klaus x. x.

Xx. II

Osoba, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49b nejdéle xx xxxxxxx roku xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxx rozhodnutí o xxxxxxx se považuje xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx. Xxxxxxxx-xx v xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.6.2002

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xx xxxxxxxxx. Do xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxx §22a odst. 2 x 3 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx letecký xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx na xx xxxxxxxxx xxxxx §22a xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 49/1997 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, bez xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx letiště xx xxxxxxx požádat do xxxxxxx roku xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx x vydání xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx letiště. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx osvědčení letiště, Xxxx zahájí xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xx vyloučen.

3. Xxxxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx přidělováním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx leteckým xxxxxxxxx x dohledem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2 xxxxxx č. 49/1997 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, musí xxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx dopravu xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika vázána, xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx xx 5 let od xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 49/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx oprávnění x provozování mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxx dopravy xx xxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx udělení přepravního xxxxx, zaniká.

5. Provozovatel xxxxxxx x letecký xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx bezpečnostní program xxxxxxx civilního letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §85a xxxxxx x. 49/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx dopravy xx xxxxxxxxx. Do xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xx program ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x leteckého xxxxxxxx schválený xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx procesu na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx bezpečnostní xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xx xxxxxxxxx. Xx doby xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xx xx poskytovatele xxxxxxxx provozních služeb x poskytovatele služeb xxx odbavovacím procesu xx xxxxxxx povinnost xxxxx §85a xxxx. 3 xxxx. x) x b) xxxxxx x. 49/1997 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx poskytovatel xxxxxxxx provozních služeb x poskytovatel služeb xxx xxxxxxxxxxx procesu xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx bezpečnostní xxxxxxx ke schválení, xxxxxxxx xx xx xx povinnost podle §85a xxxx. 3 xxxx. x) x x) zákona x. 49/1997 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxxx.

7. Xx xxxx xxxxxx xxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odvolává ředitele Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xx doby nabytí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x civilním xxxxxxxx pověření zaměstnanci Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx povinen xxxxx xxxxxxxx nabídku xxxxx §25a xxxx. 2 xxxxxx x. 49/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx letových provozních xxxxxx x letištní xxxxxx udělená xxxxx §46 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxxxx č. 49/1997 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx letecké xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx meteorologické xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §49 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx považuje za xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49 zákona č. 49/1997 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

12. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxx odbavovacím procesu xx veřejném letišti xxxxxxx podle §49b xxxxxx č. 49/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx udělený xxxxx §49b xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

13. Xxxxxxx x provozování xxxxxxxx letecké xxxxxxx xxxxxx xxxxx §58 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx považuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

14. Xxxxxxxxx xxxxx pověřená xxxxx §81 xxxx. 2 zákona č. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, je xxxxxxx xxxxx žádost xxxxx §82 odst. 1 xxxxxx x. 49/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

15. Xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx fyzické xxxxx, x nichž byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

16. Ověření xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §86a, musí xxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

17. Xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o vydání xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx letectví, xxxxx xxxxxxx Národní bezpečnostní xxxx xxxxx xxxxxx x ochraně utajovaných xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx způsobilosti. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xx 1 měsíce ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona vrátí xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 zákona x. 49/1997 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinni do xxxxx xxxxxx xxx xxx zániku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Úřadu.

2. Držitelé xxxxxxx xxxxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxx x. 49/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx činnosti xxxxx §22d zákona č. 49/1997 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx xxxxxxx do 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Úřad x výměnu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §22e xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, jinak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx doby xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx personálu xxxxxx podle §19 xxxxxx x. 49/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx způsobilosti xxxxx §22e xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Držitelé xxxxxxx xxxxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx vyměněného xxxxx xxxxxx č. 49/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx §22e xxxxxx x. 49/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx §22f xxxxxx xxxxxx Xxxx nebo xxx pověřenou osobu x xxxxxxx potřebné xxxxxx znalostí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22f xxxxxx č. 49/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, jinak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx ověřená úroveň xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx stupeň 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22f xxxxxx č. 49/1997 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxx xxxxxx způsobilosti xxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 zákona č. 49/1997 Xx., ve xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §24 xxxxxx x. 49/1997 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx považují xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxx x. 49/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Letiště xxxxxxxxxx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx zapíše Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25a xxxxxx x. 49/1997 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxxxxx pásma zřízená xxxxx xxxxxxxxx staveb xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 zákona x. 49/1997 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx pásma xxxxxxx xxxxx §31 odst. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxx xx ochranná xxxxxxx pásma xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle §44 odst. 2 xxxxxx č. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

8. Stanoviště pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxxx xxxxxx Úřadem x dohodě s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §44 xxxx. 3 xxxxxx č. 49/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx civilně-vojenské xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vzdušného xxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 písm. x) x x) xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Ministerstvo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx povinni xxxxx §51a xxxx. 7 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona údaje xxxxxxxxxx xxx databázi Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 301/2009 Xx. x účinností od 1.1.2010

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx podle §98 xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx dne sjednání xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx XX xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2011

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §34a xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydané xxxxx §34a xxxx. 2 x §34d xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Pověření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxx §49a xxxx. 2 xxxxxx x. 49/1997 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §49a xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Ústav xxx odborné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §55a xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považuje xx Xxxxx xxx odborné xxxxxxxxxx příčin xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x leteckých xxxxxxxx, při xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, určováním jejich xxxxxx a vypracováváním xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §55b xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx považuje xx xxxxxxxx zjišťováním xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, při xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx §55c odst. 1 zákona x. 49/1997 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Přepravní xxxxx xxxxxxx podle §70a xxxx. 1 xxxxxx č. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx x za podmínek, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

6. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uděleného xxxxx §70a odst. 1 xxxxxx x. 49/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx §70d zákona x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodní letecké xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §71 odst. 1 xxxxxx č. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx leteckým xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §71 odst. 1 xxxxxx č. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nepravidelné obchodní xxxxxxx dopravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nepravidelné xxxxxxxx letecké dopravy xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx země xxxxxx xxxxx §71c xxxx. 1 zákona x. 49/1997 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

9. Národní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 3 xxxxxx č. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx považují xx xxxxxxx programy xxxxxx xxxxx §85a xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

10. Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), xx povinna xxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ověření xxxxxxxxxxxxx xxxxx §85e xxxx. 2 xxxxxx x. 49/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, jde-li o xxxxx podle §85e xxxx. 2 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §85i xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x žádosti xxxxx xxxx první, xx xxxxxxx považuje xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

11. Provozovatel xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xx 12 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxx §85m xxxx. 1 xxxxxx č. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxxxxx program xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními činy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §85a xxxx. 1 zákona x. 49/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx letiště xxxxxxxxx xxxxx §85m xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

12. Xxxxxxxxx x provádění školení xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letectví před xxxxxxxxxxxxx xxxx vydané xxxxx §85k xxxx. 1 xxxxxx č. 49/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx povolení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85x xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba, která xxxxxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx letištních xxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího ochranu xxxxxxxxx letectví před xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), xxxx xxxxx přepravuje xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx §86c xxxx. 2 xxxxxx č. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; neučiní-li xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nadále vykonávat.

14. Xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, známého odesílatele, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx palubních xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před protiprávními xxxx 70), xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86d xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx §86d xxxx. 5 zákona x. 49/1997 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx; to neplatí, xxxxxx-xx takové xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nestanoví x xxxxxx podle §86d odst. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

15. Správní xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 49/1997 Xx., ve xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dokončí a xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x účinností xx 1.2.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx §42i zákona x. 49/1997 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 49/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. IX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 319/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx zahájená xxxxx §42b xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, dokončí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 zákona x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, nebo xxxxxx část, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky x správní xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx1), xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx potřebu xxxxxx podle §76 xxxx. 2 zákona x. 49/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxx část, xxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxxx1), xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 16.11.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 49/97 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.4.1997.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

189/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx ropy, x řešení xxxxx xxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx)

x účinností od 1.11.99

146/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 49/97 Sb., x civilním xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.6.2000

258/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 49/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx zákona č. 455/91 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.6.2002 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §55x, 55b, §88 x §89, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2003

309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (zákonem x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Sb. byla xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2009, zákonem x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2012 x xxxxxxx x. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2015)

281/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 131/2003 Sb., a xxxxx č. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x účinností xx 28.8.2003

167/2004 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé související xxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x EU (1.5.2004)

626/2004 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxx x xxxxxxx odměňování

s xxxxxxxxx xx 10.12.2004

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2007

225/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 49/97 Xx., x xxxxxxxx letectví x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006 a xxxxxxxxxx §42x pozbývá xxxxxxxxx xxxx 27.3.2012

439/2006 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 49/97 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 142/2006

531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x o odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností od 1.7.2008

274/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

381/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 309/2002 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.10.2008

227/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

301/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 49/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 216/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx hranic ČR x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx státních xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/92 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 159/99 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx ruchu x x změně xxxxxx č. 40/64 Xx., občanský zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx motorových xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §22x odst. 1 xxxx. x), §22x xxxx. 2 xxxx. e) a §22x, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 17.5.2010

407/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 49/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2011

137/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 49/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2011

375/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

445/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 309/2002 Sb., o xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.12.2011

127/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 49/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.2.2015

250/2014 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x státní xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

298/2016 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

319/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 266/1994 Xx., x dráhách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.4.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

261/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 49/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxx č. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.11.2017

111/2019 Xx., kterým se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx osobních údajů

s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

261/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci

s účinností xx 1.2.2022

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

177/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 222/2016 Xx., o Xxxxxx xxxxxx a mezinárodních xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2022

240/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 69/2006 Xx., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.9.2022

431/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 49/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023 x xxxxxxxx §89, který nabývá xxxxxxxxx 1.7.2023

152/2023 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 195/2022 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §27 xxxx. 4 zákoníku xxxxx.
2) Xxxxx XXX č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
4) Úmluva č. 147/1947 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) §1 xxxxxx XXX č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx.
6) Xxxxx č. 50/1976 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §120 xxxxxx x. 50/1976 Xx.
8) Xxxx. §16 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
9) Xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 157/1964 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10) §2 xxxx. d) x §8 xx 20 xxxxxx XXX x. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Zákon č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 189/1999 Sb., x nouzových xxxxxxxx xxxx, o xxxxxx stavů xxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx zásobách xxxx).
14) Nařízení Rady XX č. 3922/91 EHS x 16. xxxxxxxx 1991 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx civilního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx XX č. 2176/96 XXX.
15) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x. 159/1996 Xx., x Mezinárodní xxxxxx x spolupráci xxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti letového xxxxxxx - Evropská xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (XXXXXXXXXXX).
16) §16a xxxx. 7 xxxxxxxx x. 108/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 49/1997 Xx., o civilním xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 101/1999 Xx.
17) Sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 7/1995 Sb., o xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státy xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §53 xxxx. 5 zákona x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních úřadech (xxxxxxxx xxxxx).
19) Xxxxx č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti.
20) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 7. xxxxxxxx 1944 (Xxxxxxxxx úmluva), xxxxxxxxxx xxx č. 147/1947 Sb.
21) §149 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.

22) Xxxxxxxx Rady 96/67/ES xx dne 15. xxxxx 1996 x xxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2004/82/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x cestujících.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2004/36/ES ze xxx 21. dubna 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zemí, která xxxxxxxxx letiště Společenství.

Směrnice Xxxxxx 2008/49/ES xx xxx 16. xxxxx 2008, kterou xx xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2004/36/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxx prohlídek xx xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx, xxxxx používají xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/12/ES xx dne 11. března 2009 x letištních poplatcích.

Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/681 xx dne 27. xxxxx 2016 o xxxxxxxxx xxxxx jmenné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX) xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných činů x závažné trestné xxxxxxxx.

23) Nařízení Xxxx (XXX) č. 95/93 xx xxx 18. xxxxx 1993 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx časů na xxxxxxxxx Společenství, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 261/2004 ze xxx 11. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nástupu na xxxxxx, zrušení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx letů x kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 295/91.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 549/2004 xx xxx 10. března 2004, kterým se xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx nařízení), x platném znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 550/2004 xx xxx 10. xxxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jednotném xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x poskytování xxxxxx), x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 551/2004 xx dne 10. xxxxxx 2004 x xxxxxxxxxx x užívání xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x vzdušném xxxxxxxx), x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 552/2004 xx dne 10. xxxxxx 2004 x interoperabilitě Xxxxxxxx xxxx xxxxxx letového xxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 785/2004 xx xxx 21. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x leteckých xxxxxxxx x provozovatelů xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 847/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 2111/2005 xx xxx 14. xxxxxxxx 2005 o vytvoření xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provozování xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce x x xxxxxxx xxxxxx 9 Xxxxxxxx 2004/36/XX, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 x xxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx postižením x osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx dopravě.

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 300/2008 ze xxx 11. xxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2320/2002, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. xxxx 2008 x společných pravidlech xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 72/2010 xx xxx 26. xxxxx 2010, kterým xx xxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 996/2010 ze xxx 20. xxxxx 2010 x šetření x xxxxxxxx nehod x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 94/56/XX, v platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 376/2014 xx dne 3. xxxxx 2014 x xxxxxxx událostí x civilním xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 996/2010 x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/42/XX, nařízení Xxxxxx (XX) x. 1321/2007 x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1330/2007.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 598/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014 o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx Xxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx směrnice 2002/30/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2015/340 ze xxx 20. xxxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky a xxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxx řídících xxxxxxxx provozu xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) x. 216/2008, kterým xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (EU) x. 923/2012 x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 805/2011.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1998 xx dne 5. xxxxxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx normám xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2018/1139 ze xxx 4. července 2018 x společných pravidlech x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) x. 2111/2005, (XX) x. 1008/2008, (XX) x. 996/2010, (XX) x. 376/2014 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/30/XX x 2014/53/XX x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 552/2004 x (XX) č. 216/2008 x xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3922/91.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/945 xx dne 12. xxxxxx 2019 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/947 ze xxx 24. xxxxxx 2019 x pravidlech x xxxxxxxxx xxx xxxxxx bezpilotních letadel, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2021/664 xx xxx 22. xxxxx 2021 x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx X-xxxxx.

24) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1139.
25) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
26) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 549/2004 xx xxx 10. xxxxxx 2004, kterým se xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxxxx).
27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 552/2004 xx xxx 10. xxxxxx 2004 o xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx).
28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 261/2004 xx xxx 11. února 2004, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nástupu na xxxxxx, zrušení xxxx xxxxxxxxxx zpoždění xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx nařízení (XXX) x. 295/91.
29) Úmluva č. 147/1947 Sb. x. x x., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
30) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace a xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xx. 4 x 5 ve xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxx 16. prosince 1991 o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx letectví (91/670/EHS).
32) §77 xxxx. 1 zákona x. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 285/2002 Sb.
33) Xxxxx č. 216/2002 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 95/93 xx xxx 18. xxxxx 1993 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx vlády č. 502/2000 Sb., x xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a vibrací, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 88/2004 Xx.
36) Xxxxx č. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 93/2004 Xx.
37) §31 xxxxxx x. 258/2000 Xx., o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
38) Xx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2002/30/ES ze xxx 26. xxxxxx 2002 o pravidlech x postupech xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hluku xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 549/2004, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 550/2004, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 551/2004, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 552/2004, v xxxxxxx znění.

40) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 550/2004, x xxxxxxx xxxxx.
41) Čl. 13 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 550/2004 xx dne 10. xxxxxx 2004 x poskytování letových xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebi (xxxxxxxx x poskytování xxxxxx).
42) Xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 551/2004 xx dne 10. března 2004 x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jednotném xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).
43) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 549/2004 xx xxx 10. března 2004, kterým se xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx nařízení).
Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 551/2004 xx xxx 10. xxxxxx 2004 x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebi (xxxxxxxx o vzdušném xxxxxxxx).
44) §16a xxxx. 7 xxxxxxxx x. 108/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 49/1997 Xx., x civilním xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 101/1999 Xx.
45) §5 xxxxxx x. 239/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému a x změně některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
46) §19 xxxxxx x. 239/2000 Xx.
47) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2407/1992 ze xxx 23. xxxxxxxx 1992 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
48) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) Xxxxx č. 101/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 283/1991 Sb., o Policii Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2408/1992 ze xxx 23. července 1992 o přístupu xxxxxxxxx dopravců Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
52) Xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 847/2004 ze xxx 29. xxxxx 2004 x sjednávání a xxxxxxxxx leteckých xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
53) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2320/2002 xx xxx 16. xxxxxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pravidla x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx znění.
54) Xxxxx č. 189/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxx ropné xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx zásobách xxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 560/2004 Xx.
55) Xx. 45 x 46 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1592/2002 xx xxx 15. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx pravidlech v xxxxxxx xxxxxxxxx letectví x o xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) Xxxxxxxx Rady č. 785/2004 x xxxxxxxxxxx xx pojištění u xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
58) Xxxxxx xx xxx 11. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republiky, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republiky, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Maďarské xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Xxxxx č. 111/2009 Sb., o základních xxxxxxxxxx.
61) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1107/2006 xx xxx 5. xxxxxxxx 2006 o xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x letecké xxxxxxx.
62) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 2111/2005 xx xxx 14. xxxxxxxx 2005 x xxxxxxxxx xxxxxxx Společenství uvádějícího xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provozování xxxxxxx dopravy xx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x zrušení xxxxxx 9 Xxxxxxxx 2004/36/XX.
63) Xxxxx č. 373/2011 Sb., x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) Xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx x farmaceuta, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

65) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/340.

66) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 996/2010.

67) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1008/2008 xx xxx 24. xxxx 2008 o společných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

68) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2111/2005, x xxxxxxx xxxxx.

69) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 859/2008 ze xxx 20. srpna 2008, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3922/91, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky x xxxxxxx postupy xxxxxx xxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxx.

70) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 300/2008.

71) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 72/2010.

72) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 95/93, x xxxxxxx xxxxx.

73) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/1139, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 923/2012 xx dne 26. xxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx služeb x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1035/2011 x xxxxxxxx (ES) x. 1265/2007, (XX) x. 1794/2006, (ES) x. 1033/2006 a (EU) x. 255/2010, x xxxxxxx xxxxx.

74) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 185/2010 ze xxx 4. xxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx společným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bezpečnosti, x xxxxxxx xxxxx.

75) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1139.

Nařízení Xxxxxx (XX) 2015/340.

76) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 255/2010 xx xxx 25. března 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx toku xxxxxxxx xxxxxxx.

77) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 216/2008, x xxxxxxx xxxxx.

78) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 73/2010 xx xxx 26. xxxxx 2010, kterým se xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

79) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 2042/2003 xx xxx 20. xxxxxxxxx 2003 x zachování xxxxxx způsobilosti xxxxxxx x xxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxxxxx částí x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

80) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1107/2006.

81) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 2111/2005, v xxxxxxx xxxxx.

82) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. dubna 2013, xxxxxx xx xxxxxxx hlavní směry xxx xxxxxxxxxxxxx energetické xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/ES a xxxx nařízení (ES) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.

83) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 598/2014.

84) Zákon č. 258/2000 Sb., x ochraně veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

85) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 376/2014.

86) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/947, x xxxxxxx znění.

87) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/664.

88) Například xxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

89) Xxxxx č. 250/2017 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX, x platném znění.

90) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/945, v xxxxxxx xxxxx.

91) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2017/373 xx dne 1. xxxxxx 2017, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytovatele xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx letového provozu/letových xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx letového provozu x xxxxxx nad xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 482/2008, xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 1034/2011, (XX) x. 1035/2011 a (XX) 2016/1377 x xxxx nařízení (XX) x. 677/2011, x xxxxxxx xxxxx.

92) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 216/2008, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/1139.