Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o civilním letectví

49/97 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

Zřízení Úřadu pro civilní letectví §3

ČÁST II. Letecký rejstřík, způsobilost výrobků, letadlových částí a zařízení k použití v civilním letectví

HLAVA I. Letecký rejstřík

Letecký rejstřík §4 §5 §5a §5b §6 §6a §6b

HLAVA II. Schválení typu výrobku, způsobilosti letadla k létání a způsobilosti letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

Schválení typu výrobku §7

Způsobilost letadla §8

Způsobilost individuálně vyrobeného výrobku §9

Kontroly letové způsobilosti §10

Provoz zahraničního letadla §11 §12 §12a §13 §14

Zkušební létání §15

Letadlové části a zařízení a letecká pozemní zařízení §16 §17

HLAVA III. Správa letadlových adres §17a §17b §17c §17d

ČÁST III. Letecký personál

HLAVA I. Obecná ustanovení o leteckém personálu §18

Průkaz způsobilosti leteckého personálu §19 §19a

Odborná způsobilost leteckého personálu §20 §21

Zdravotní způsobilost leteckého personálu §22

HLAVA II. Pravidla pro službu a odpočinek členů posádek letadel §22a §22b §22c

HLAVA III. Vojenský letecký personál §22d §22e §22f §22g §22h §22i §22j §22k §22l §22m §23

ČÁST IV. Letiště a letecké stavby

HLAVA I. Druhy letišť §24 §25

HLAVA II. Provozování letiště

Evidence letišť §25a

Povinnosti vlastníka letiště §25b

Provozování letiště §26 §27

Bezúhonnost §28 §29

Žádost o povolení provozovat letiště §30

Věcné břemeno provozování letiště §30a §31 §32 §33 §34

Provozní způsobilost letiště §34a §34b §34c §34d

HLAVA III. Plochy určené ke vzletům a přistáním a letecké stavby

Plochy určené k vzletům a přistáním §35

Letecká stavba §36

HLAVA IV. Ochranná pásma

Ochranná pásma §37 §38 §39 §40 §41 §42

HLAVA V. Provozní omezení ke snížení hluku na letišti §42a §42b §42c

HLAVA VI. Cena za užívání letiště §42d §42e §42f §42g §42h §42i

HLAVA VII. §43

ČÁST V. Užívání vzdušného prostoru České republiky a letecké služby

HLAVA I. Užívání vzdušného prostoru České republiky §44 §44a §44b §44c §44d §44e §44f §44g §44h §44i §44j

HLAVA II. Letecké služby

Díl 1. Letecké služby §45

Díl 2. Letové provozní služby §46 §47 §48

Díl 3. Letecká telekomunikační služba, letecká meteorologická služba, letecká informační služba, služba při předletové přípravě a monitorování letu, letecká služba pátrání a záchrany a služba tvorby letových postupů §49

Díl 4. Letové navigační služby §49a

Odepření poskytování letových navigačních služeb §49aa

Díl 5. Služby při odbavovacím procesu na veřejném letišti §49b

Podmínky pro udělení souhlasu §49c

Bezúhonnost §49d §49e

Opatření k regulaci odbavovacích služeb z důvodu zajištění bezpečnosti §49f

Opatření k regulaci odbavovacích služeb z důvodu provozního přetížení letiště §49g §49h

Výbor dopravců §49i

Výbor leteckých dopravců §49j

Souhlas §49k

Změna údajů §49l

Odnětí souhlasu §49m

Přístup k letištním zařízením §49n

Vedení účtů §49o

HLAVA III. Létání vojenských, policejních a celních letadel §50

Létání hasičských bezpilotních letadel §50a

Letecké služby pro vojenské účely §51

Databáze údajů o terénu a překážkách §51a §52

Povinné opuštění vzdušného prostoru §53

Velitel letadla §54

HLAVA IV. Bezpilotní systémy

Díl 1. Provozovatelé bezpilotních systémů

Registr provozovatelů bezpilotních systémů §54a

Podání prostřednictvím uživatelského rozhraní §54b

Omezení a odnímání oprávnění provozovatelů bezpilotních systémů §54c

Pojištění §54d

Díl 2. Dálkově řídící piloti §54e §54f §54g §54h §54i §54j §54k §54l §54m

Díl 3. Spolky

Provozování a řízení bezpilotních systémů v rámci spolku §54n

Oprávnění spolku §54o

Povinnosti člena oprávněného spolku a účastníka mezinárodní akce a povinnost spojená se zánikem členství v oprávněném spolku §54p

Díl 4. Společná informační služba a služby pro kontrolovaný provoz bezpilotních systémů

Zveřejňování údajů o poskytovatelích služeb §54q

Omezení a odnětí oprávnění k poskytování služeb §54r

Díl 5. Použití ustanovení zákona a předpisů Evropské unie na bezpilotní systémy §54s

HLAVA V. Zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů a hlášení událostí

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod §55

Činnost Ústavu §55a

Zjišťování příčin jiných než vážných incidentů §55b

Pověření §55c §55d §55e

ČÁST VI. Letecké činnosti

HLAVA I. Obchodní letecká doprava §56 §57 §58

Bezúhonnost §59

Odborná způsobilost §60 §61 §62

Změna licence §63

Omezení obchodní letecké dopravy §64

Odejmutí licence §65 §66

Osvědčení leteckého provozovatele §67

Povinnosti tuzemského leteckého dopravce §68

Předávání údajů o cestujících §69

Předávání údajů jmenné evidence cestujících §69a

Mezinárodní obchodní letecká doprava §70

Udělení přepravního práva §70a §70b §70c §70d

Odnětí přepravního práva §70e

Obchodní letecká doprava leteckého dopravce jiného členského státu §70f

Pravidelná obchodní letecká doprava leteckého dopravce ze třetí země §71 §71a

Oznamovací povinnost leteckého dopravce ze třetí země §71b

Nepravidelná obchodní letecká doprava leteckého dopravce ze třetí země §71c §71d

Zvláštní ustanovení o řízeních ve věcech obchodní letecké dopravy §72

HLAVA II. Letecké práce a další letecké činnosti

Letecké práce §73 §74 §74a

Letecké činnosti pro potřeby státu §75

Letecké činnosti pro vlastní potřebu §76

Rekreační a sportovní létání §77

Letecké veřejné vystoupení §78

HLAVA III. Povinnosti provozovatelů leteckých činností a uživatelů letadel §79 §80

ČÁST VII. Sportovní létající zařízení §81

Správa sportovních létajících zařízení §82 §83 §84 §84a

Rejstřík sportovních létajících zařízení §84b

Piloti a osoby ve výcviku §84c

Plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení §84d

ČÁST VIII. Ochrana civilního letectví před protiprávními činy

HLAVA I. Obecná ustanovení o ochraně civilního letectví před protiprávními činy

Přílušný orgán §85

Národní programy §85a

Obecná povinnost k ochraně civilního letectví před protiprávními činy §85b

Příkazy k zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy §85c

Obecné ustanovení o detekční kontrole osob §85d

HLAVA II. Spolehlivost

Ověření spolehlivosti §85e

Bezúhonnost a důvěryhodnost §85f

Ověření totožnosti a bezúhonnosti §85g

Posouzení důvěryhodnosti §85h §85i

Doklad o spolehlivosti §85j

Přezkum spolehlivosti §85k

Soudní přezkum §85l

HLAVA III. Ochrana letišť, letadel, cestujících a zavazedel

Bezpečnostní program letiště §85m

Povinnosti provozovatele letiště §85n

Informace o bezpečnostní prohlídce letadla §85o

Detekční kontrola cestujících, kabinových zavazadel a zapsaných zavazadel §85p

Následná ochrana cestujících, kabinových zavazadel a zapsaných zavazadel §85q

Bezpečnostní program poskytovatele letových provozních služeb §85r

HLAVA IV. Ochrana nákladu, poštovních zásilek a věcí leteckého dopravce

Osoba provádějící bezpečnostní kontrolu v souvislosti s nákladem a poštovními zásilkami namísto schváleného agenta §85s

Rejstřík osob oprávněných provádět bezpečnostní kontrolu v souvislosti s nákladem a poštovními zásilkami namísto schváleného agenta §85t

Detekční kontrola a následná ochrana věcí leteckého dopravce §85u

HLAVA V. Odborné požadavky §85v

Odborná příprava §85w

Uskutečňování odborné přípravy §85x

Absolvování odborné přípravy §85y

Odborný výcvik psovodů a psů určených k odhalování výbušnin §85z

HLAVA VI. Prostředky sloužící k ochraně civilního letectví před protiprávními činy

Užívání prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy §86

Psi určení k odhalování výbušnin §86a

Odlišný způsob provádění detekční kontroly §86b

HLAVA VII. Základní, zvláštní a mimořádná opatření

Oznamovací povinnost §86c

Základní opatření §86d

Zvláštní opatření §86e

Mimořádná opatření §86f

ČÁST IX. Státní správa a přestupky v civilním letectví

HLAVA I. Státní správa §87 §88 §89 §89a

HLAVA II. Státní dozor §90 §91 §91a §91b §91c

HLAVA III. Přestupky

Díl 1 Přestupky fyzických osob §92

Přestupky na úseku zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy §92a

Přestupky na úseku užívání vzdušného prostoru §92b

Přestupky na úseku řízení a provozování bezpilotních systémů §92c

Díl 2 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §93

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy §93a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku užívání vzdušného prostoru §93b

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku ochrany práv cestujících v rámci provozování obchodní letecké dopravy §93c

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku provozování bezpilotních systémů §93d

Díl 3 Společná ustanovení k přestupkům §94 §94a

ČÁST X. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §95 §96 §97 §98 §98a §99 §99a

Přechodná ustanovení §100

Závěrečná ustanovení §101 §102 §103

ČÁST XI. Změna a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (Živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů §104

ČÁST XII. Účinnost zákona §105

č. 258/2002 Sb. - Čl. II

č. 225/2006 Sb. - Čl. II

č. 301/2009 Sb. - Čl. II

č. 137/2011 Sb. - Čl. II

č. 127/2014 Sb. - Čl. II

č. 319/2016 Sb. - Čl. IX

č. 261/2017 Sb. - Čl. II

č. 284/2021 Sb. - Čl. XXX

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 22), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 23) x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, provozování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx letišť,

c) xxxxxxxx pro letecké xxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxx systému,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x podmínky xxxxxxx letectví,

j) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx letišť x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§2

Základní pojmy

(1) Civilním xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxx letadly jakékoliv xxxxxx příslušnosti pro xxxxxxx xxxxx, xxxxx x letecké xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx civilních xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx zařízení xxxxxxx vyvozovat xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, motor xxxx xxxxxx.

(4) Letadlovými xxxxxx x zařízeními xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vybavení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx určeno x xxxxxxx při xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x je xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo x němu xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx technické xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx leteckého xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx prostorem České xxxxxxxxx je prostor xxx xxxxxx České xxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx upravená xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxx, trvale určená xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx pozemkem je xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx jeho xxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, pošty xxxx xxxxxx xxxxxxx letadlem xx úplatu.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx oprávněná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx leteckým xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vydané xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(12) Leteckým xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx země xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx státu, který xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(14) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxx než 3 letů v xxxxxxx 2 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(15) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx xxxx x obdobném xxxxxxx leteckého xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxx poskytnuté xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopravci za xxxxxx zpracování x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx konkrétní xxx.

§3

Xxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Zřizuje xx správní Xxxx xxx xxxxxxx letectví xx xxxxxx x Xxxxx (xxxx jen "Xxxx") pro výkon xxxxxx správy xx xxxxxx civilního letectví. Xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxx Xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x odvolání xx xxxx zákonem x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx spolupracuje x Xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "Agentura") xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 24). Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, xx povinen xxxxxx xxx výnosy z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a vést xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x výnosů. Xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxx xxxxxxxx použít xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nákup xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx příjmem státního xxxxxxxx. Výkaz x xxxxxxxxxxx x účtem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx je Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 25) do 6 xxxxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx xxxx úkoly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 26).

(6) Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx pověřit xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx sítě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 27). Xxxx pověření xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie 27).

(7) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, zrušení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx 28) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx povinností.

(8) Xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx

x) provozovatele xxxxxxx x leteckého dopravce xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 61),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 62).

(9) Xxxxxx-xx se povinnosti xxxxxxxxx v xxxxxxxx 8 písm. x) x x) provozovatele xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx živnostenský xxxx.

(10) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx a je-li xx xxxxxxxx k xxxxxx závazku xxxxxxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie, Xxxx xxxx xx xxxx schválení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx prozatímně xxxxxxxxxx xxx, xxxx xx xxxxxxxx organizační xxxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, pokud xx xxx xxxxx ke xxxxxxxx služebního xxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

LETECKÝ REJSTŘÍK, XXXXXXXXXXX VÝROBKŮ, LETADLOVÝCH XXXXX X ZAŘÍZENÍ X POUŽITÍ X XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXX

§4

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx") je xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba se xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přístupný xxxxxx. Xxxxx xx oprávněn xx leteckého xxxxxxxxx xxxxxxxx x požadovat xx Úřadu opis xxxx výpis zapsaných xxxxx nebo xxxxxxxxx, xx údaj x xxxxxxxx xxxxxxxxx zapsán xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx:

x) údaje x xxxx xxxxxxxxx, a xx

1. jméno, příjmení, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx firmu nebo xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x jeho provozovateli, x xx

1. jméno, xxxxxxxx, bydliště x xxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx xxxx právnickou xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx x výrobní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x letadlu, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, náhradním dílům x letadlu, jeho xxxxxxxxxx částem x xxxxxxxxx,

x) letadlová xxxxxx, xxxx-xx přidělena,

g) datum xxxxxx a výmazu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx údaje, stanoví-li xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.

(3) Do leteckého xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x leteckém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x předběžném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxx letadlo státní xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(6) Xxxx přidělí letadlu xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poznávací xxxxxx x vydá xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx osvědčuje xxxxxxxxxxx k xxxxxxx.

§5

(1) Žádost o xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxx letadla xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x doklady, xxxxx xx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§5a

(1) Žádost o xxxxxxx zástavního xxxxx x xxxxxxx podává xxxxxxxx letadla xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx nutné x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx xxxxx zástavního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx provede xxxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx vzniká dnem xxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx došlých xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx byla xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Proti xxxx, xxx jedná x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nemůže xxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§5b

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx formu. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem zápisu xx leteckého xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx domáhat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x leteckém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 146/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 12.6.2000

§6

(1) Provozovatel letadla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, vlastník xxxxxxx, xxxxxxxx věřitel x xxxxx, xxxxx se xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ohlásit x doložit Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x jedná-li xx x xxxxxxxxxx xxxxx, přidělené xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx obsaženo v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx leteckého xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx zápisu xxxxxxx z leteckého xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx vlastníka xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx změně xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx letadla xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx letadla xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx výmaz zápisu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx vlastníka xxxxxxx. Xxxxx-xx o xxxxxx letadla xxx xxxxxx rozhodnutí, xxxx Xxxx xxxxxxx výmaz xxxxxxx x leteckého xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx zapsanému do xxxxxxxxx rejstříku. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vlastníkem xxxxxxx, x xxxxxxxxx.

§6a

Výmaz zápisu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v leteckém xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx zástavního xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zástavního xxxxx. X xxxxxxxxxx výmazu xxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx letadla, x zástavního věřitele.

§6a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 146/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 12.6.2000

§6b

(1) Na vznik xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx dílům x letadlu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx a xx xxxxx těchto práv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rejstříku, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5a x 6a xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx leteckých xxxxxx x vrtulí, xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) umístění ve xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s uvedením xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx názvu zástavního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX, ZPŮSOBILOSTI XXXXXXX X XXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX ČÁSTÍ X XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Typ xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, dovozce nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx právní xxxxx xx schválení xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xx vyjádření xxxxxxxx xxxxxxxx určené xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx"), na xxxxxxx kterých xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx předpisové xxxxxxxx.

(3) V průběhu xxxxxxxxxxx typu xxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxxxxx x schválení xxxx xxxxxxxxx předložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx typ xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vlastností xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx bezpečnost xxxxxxx x ekologii xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx základnou (xxxx xxx "posouzení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx"), které xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základny. Xxxxxxxxx x ověření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x Úřadu. Úřad xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx shody vlastností xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx typu xxxxxxx nejpozději do 3 xxx xx xxxxxxxx řízení; xx xxxxxx složitých xxxxxxxxx xx 5 xxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx typem.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xx základě analýz xxxxxx výrobku xxxxxxx xxxxxxxx pro udržení xxxx obnovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x schválení xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xx nutno x xxxxxxx doložit, xxxxxx schvalování xxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxx letadla

(1) O xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxxxx") xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

x) výrobce, dovozce xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx prokáže xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx x nově xxxxxxxx xxxxxxx,

x) provozovatele, jedná-li xx o xxxxxxx xxx provozované.

O xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vydá Xxxx xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti Úřadem xx shoda xxxxxxx xx xxxxxxxxxx typem x xxxxxxx jeho xxxxxx způsobilosti. Ověřování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotlivých druhů xxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxxx, technických xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

§9

Způsobilost individuálně xxxxxxxxxx xxxxxxx

X schválení xxxxxx xxxxxxxxxxxx individuálně vyrobeného xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, dovozce xxxx xxxx právnické xxxx xxxxxxx osoby, která xxxxxxx právní zájem xx schválení. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti. Xxxx xxxx xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx, pokud jsou xxxxxxx požadavky stanovené xxxxxxxxxx předpisem xx xxxxxxxxxx výrobku x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§10

Kontroly xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podléhají xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx. Xxxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx xxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxx kontrole, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx zjištění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx letadla xxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x odejme osvědčení xxxxxx způsobilosti.

(4) Xxxxxx x xxxxxx provádění xxxxxxx xxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpis.

§11

Provoz xxxxxxxxxxxx letadla

Letadlo, xxxxx xx evidováno x xxxxxxxx rejstříku xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx fyzická xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, byl-li xxxxxxxx xxx letadla x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx-xx, na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 24), xxxxxxxxx o schválení xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jiným státem Xxxx za xxxxxx.

§12

(1) Xx vzdušném xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx provozovat xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx nebylo xxxxxx xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx státem xx platné Úřadem,

b) xxx xxxxx nebylo xxxxxx osvědčení x xxxxxx do leteckého xxxxxxxxx nebo leteckého xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx neodpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx létání x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveným prováděcím xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx způsobilost xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx letadla přistavení xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveného x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx rok xxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xx celou xxxx xxxxxxxxxxx letadla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pojistné,

e) vést xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Způsob xxxxxx xxxxxxx o provozu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§12x

(1) Úřad shromažďuje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx létání xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx") přistávajících na xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxx,

x) získané xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx výrobků, letadlových xxxxx a xxxxxxxx xxxxx §17,

d) získané xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx od xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §91a xxxx. 6,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo přijatých xxxxxxxxxxxxxx letadla, směřujících x xxxxxxxxxx závad xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx na odbavovací xxxxx letiště xxxxx §91a xxxx. 6,

h) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) o xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx místo xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 29), a xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx 5&xxxx;700 xx.

(4) Každý, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxx. Xxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxx přiměřenou xxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx komisi x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx údaje xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx komisi.

(6) Xxxxxxxxxxx Xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost o xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxx letadel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx. Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

§13

(1) Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x ověřováním letové xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, kterými xx zjišťují, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyrobeného xxxxxxx,

x) schválení letové xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx shody xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemního xxxxxxxx xxx vývoji, konstrukci, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx může xxx xxxxxxx Xxxxx provádět xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx x xxxx činnosti xxxxxxxx Xxxxxx.

§14

(1) Úřad xxxx xxxxxxx právnickou xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx technicky x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vlastností xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx letové způsobilosti xxxxxxx, xxxx k xxxxxxxxxx a ověřování xxxxx vlastností leteckého xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úřad xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jí xxxx xxxxxxx pověření. Xxx xxxxxxxxx požadavků Xxxx xxxxxxxxx nebo odejme xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxx nebylo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x jeho využívání, xxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx způsobilost, xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(2) Úřad xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx létání.

§16

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Letadlové xxxxx x xxxxxxxx x letecká xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x civilním xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxx letectví Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zařízení a xxxxxxxxx pozemního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Náležitosti xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx letectví x xxxxxxxxx xxxxxxxx letadlových xxxxx x zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§17

(1) Xxxxx, projektování, xxxxxx, zkoušky, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, modifikace x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, letadlových částí x zařízení x xxxxxxxxx pozemních zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx má x xxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 24) nebo xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 30).

(2) Úřad xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, výrobu, xxxxxxxxx, opravu, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx částí a xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, opravu, xxxxxxxx xxxx údržbu xxxxxxx, xxxxxxxxxxx částí x xxxxxxxx x xxxxxxxxx pozemních xxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, výrobu, xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXX LETADLOVÝCH XXXXX

§17x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx identifikační xxx, určený k xxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§81) a xxxxxxx xxxxxxxx stanovených prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vojenského xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx dopravy vykonává xxxxxx xxxxxxxxxxx adres xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx je součástí xxxxxxxx xxxx 27). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx rozumí sestavování xxxxx xxxxxxxxxxx letadlových xxxxx (xxxx xxx "xxxx") a kontrola xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx adres. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx užívaných pro xxxxxxxx účely xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Části plánu xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Policií České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx letadla") sestavuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx letadlových xxxxx xxx potřeby civilních xxxxxxx, xxxxxxxxxx letadel, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§17x

(1) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx letadlových xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx sportovního létajícího xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo zápis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx sportovních xxxxxxxxxx zařízení xxxxx §84x xxxxx prokázání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Přidělena xxxx xxx xxxxx jedna xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxx xxx jedno xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx vojenského xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx adresy xxxxx plánu Ministerstvo xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxx odnětí letadlové xxxxxx xxxxx věty xxxxx Xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §17b a 17c.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx oznámí xxxxxxxxxx přidělení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx Xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 x §17c.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx adresy x xxxxxx dokladů, xxxxxxx musí být xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§17x

(1) Provozovatel xxxxxxx, xxxxxxxx sportovního létajícího xxxxxxxx x provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx adresa xxxxxxxxx.

(3) Úřad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku,

b) při xxxxxx sportovního létajícího xxxxxxxx x evidence xxxxx §84b, xxxxx

x) xxxxx xxx není xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zařízení.

§17c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

§17x

(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přidělených xxxxx xxxxx. Tento xxxxxx Xxxx xxxx x xxxxxxx a v xxxxxxxxxxxx podobě.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přidělených xxxxxxxxxxx xxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx poskytováním xxxxxxxx provozních xxxxxx (§46) a xxxxx xxxxxxxx podle §82 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx letadlových xxxxx xxxxx, která prokáže xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx letadlových xxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§17x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2006

XXXX XXXXX

XXXXXXX PERSONÁL

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX PERSONÁLU

§18

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx personálem. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxx letu xxxx xxxxxx způsobilosti, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxx,

x) obsluhující xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx personálu xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx x zdravotně xxxxxxxxx x které xxxx xxxxxx xxxxxx způsobilosti x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx palubních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x nichž xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx průkaz xxxxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Činnost výkonného xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§19

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a platnost xxxxxxx způsobilosti vydaného xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2) Průkaz xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx žadateli, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilost.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zdravotní způsobilosti xxxxx xxxxxxxxx personálu x xxxxxxx, že xxx výkonu xxxxxxxx, x níž xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx ohrozit bezpečnost xxxxxxxxx xxxxxxx. Podle xxxxxxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx činnost, k xxx xx xxxx xxxxxxxxx personálu xxxxxxxx, xxxxxx xxxx zakázat. X xxxxxxx zákazu xxxxxxxx Xxxx průkaz xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nesmí vykonávat xxxxxxx, x xxx xxx průkaz způsobilosti xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx takové xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxx vylučuje xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§19a

§19a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§20

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Zkoušku může xxxxxxx xxxxxxx. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kvalifikaci.

(2) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxx xxxxxxxx absolvovat předepsanou xxxxx a xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxx s xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 65) znalost xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx personálu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rozsah odborných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx druhy odborné xxxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx provádění xxxxx x výcviku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx možnost xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxx.

§21

§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§22

Xxxxxxxxx způsobilost leteckého xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx doložit, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx 63) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Úřadem,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx lékařem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, pokud xxxxx zákon xxxx xx něj xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx lékařem lékař xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 hradí xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx určuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx a po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 64) jeho lékařů x xx dohodě x Ministerstvem xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví x pověřuje xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 64).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 63), jehož xxxxxx xxxx znalosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx leteckého personálu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx změnu xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx posudek x xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx jej Xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx.

(8) Druhy xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x posuzování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx k prokazování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXX XXXXXX X ODPOČINEK XXXXX POSÁDEK LETADEL

§22a

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx doby xx xxxxxx, xxxx letové xxxxxx, doby xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx odpočinku xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pásem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxx x zdvojené xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx letadel (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx").

(2) Tuzemští xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxx xxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxx doby xx xxxxxx, xxxx letové xxxxxx, xxxx letu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pásem, xxxxxxxx xxxxxx služby, principy xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx zálohy xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx provozovatele").

(3) X schválení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx účinnosti rozhoduje Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxx. Před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx prověří Xxxx xxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx bezpečnostní letové xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxx provozovatele. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx provozovatele Xxxx xxxxxx řízení x odejmutí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx může xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x bezpečnostní xxxxxx normy xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx let.

§22x

Xxxxxxxx xxxxxxx dopravce xxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxx xx povinen

a) xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x bezpečnostní letovou xxxxxx,

x) po xxxx xxxxxxx 15 xxxxxx xxxxxxxxx záznamy x xxxx xxxxxx, době xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) do 28 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xxxxx záznamu o xxxxxx skutečnostech s xxxxxxxxxxx.

§22c

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxx xxxxx provozovatele,

b) vést xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx letu x xxxxxx prodlouženích x x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx záznamy xxxxx xxxxxxx b) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vykonává-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx letadla xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx provozu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx ukončení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

XXXXX III

VOJENSKÝ XXXXXXX XXXXXXXX

§22x

§22x zrušen právním xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§22x

§22x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§22f

§22f xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§22x

§22x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§22h

§22h zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§22x

§22x zrušen právním xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§22x

§22x zrušen právním xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§22k

§22k zrušen právním xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§22x

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§22m

§22m xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

§23

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx personál x xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;§22a, 22b x 22c. Xx xxxxxx vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx Xxxxx Ministerstvo xxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

LETIŠTĚ X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX I

DRUHY XXXXXX

§24

(1) Letiště se xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx určení xx xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx, jimiž xxxx xxxxxxx xxxxxx x vybavená x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx nichž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 33) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"),

2. xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x vybavená x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx x letů, xxx nichž xx xxxxxxxxxx vnější xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx 33),

x) podle xxxxxx uživatelů x xxxxxxxxxx letiště xx xxxxxxx

1. xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx civilní letecké xxxxxxx; xxxxxx se xxxx xxxxxxx veřejná, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx způsobilosti všechna xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxxxx letiště x x mezích xxx xxxxxxxxx x provozní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx letadla x letadla uživatelů xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx,

2. vojenská, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx obrany.

(2) Xx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx tento xxxxx.

§25

(1) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxx změně xxxxxxxxx Xxxx na xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxxx druh letiště. Xxxxxxxxxx Xxxxx,xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx letiště podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 5)

(2) Xxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xx letiště xxxx xxxx letiště xxxxxxxxxxx, xx Xxxx xxxxx stanoviskem Ministerstva xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 33). Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního letiště xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 33), zahájí xxxxxx x změně xxxxx letiště.

(3) Technické x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx letišť x podrobnosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veterinární xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx příslušný xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§25x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx letišť, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx letišť se xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx:

x) označení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho odpovědný xxxxxxxx, byl-li ustanoven,

c) xxxx letiště,

d) letištní xxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx věcné xxxxxxx,

x) xxxxx zápisu a xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, dojde-li x xxxx zániku.

§25x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx letiště xx xxxxxxx zajistit provozování xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx letiště x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastník xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx xx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 60 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx současně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vlastníkem xxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx letiště schopen xxxxxxxx jeho provozování xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx provozovatele.

§25b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 301/2009 Xx. x účinností od 1.1.2010

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§26

(1) Provozováním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ohrožujícími xxxxxxxxxx civilního letectví,

f) xxxxxx x rozvoj xxxxxxx,

xxxxx podmínek stanovených xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx provozování xxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxxx.

§27

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx pobytem v Xxxxx republice xx xxxxxxx xxxxxxxx. Povolení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Úřad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx za xxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx osoba x její xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 18 xxx, jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx z xxxx xx odborně xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx statutárním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx členy statutárního xxxxxx, xxxxxxx xxxx 18 xxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx splňuje podmínku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxx xxxxxxxxxx žadateli, xxxxx prokáže, xx xx vlastníkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výměry letištních xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vůči xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zejména x ohledem na xxxx a trvání xxxxxxxx účelně vynaložených x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx bezúhonného xx xxxxxxxxxx ten, xxx xxx pravomocně xxxxxxxx pro trestný xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx, kdo byl xxxxxxxxxx odsouzen pro xxxx trestný xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx žadatele x xxxxxx povolení xx xxxxx, xx se xxxxxxx stejného xxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xx xxx xxxxxxx, jako by xxxxx xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx §27 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxx, xx Xxxx vyžádá xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 59) xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx. Žádost o xxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§29

Odborná způsobilost xx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx středního xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxx studiem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx technických xxx a xxxxxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx pětileté xxxxxxx praxi x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx civilního letectví.

§30

Žádost x povolení xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x povolení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx jméno x xxxxx číslo xxxxxxx xxxxx,

x) označení vlastníka xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx současně vlastníkem xxxxxxx, způsobem xxxxxxxx x xxxxxxx a).

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx

x) ověřenou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx prokazujícím odbornou xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xx vlastníkem letiště xxxx že má xxxx právní xxxxx x letišti, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§30a

Věcné xxxxxxx provozování xxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx návrhu provozovatele xxxxxxx, xxxxx existuje xx xxx 31. xxxxxxxx 2009, xxxxxxxx x zřízení xxxxxxx xxxxxxx pro provozování xxxxxxx x letištnímu xxxxxxx, na xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2009, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Zřízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, převažuje-li xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemku x xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x letištnímu pozemku xxxxxx dohodou.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx náleží xxxxxxxxx pozemku, xx xxxxxxx xxxx zřízeno xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Náhradu xx xxxxxxx xxxxxxx břemene xxxxxxxxxxx letiště xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obvyklému nájemnému x xxxxxxx, ke xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx bylo zřízeno xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx si xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ke kterému xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx okolnosti, xx xxxxx xxxx výše xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Soud xxxxxxxx x xxxxxxx věcného xxxxxxx

x) na xxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště,

b) xxxx-xx xxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx letiště.

(4) Xxxxx xxxxxxx dále xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do 90 xxx xxx dne xxxxxxxxxx ročního xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zřídit věcné xxxxxxx x části xxxxxxxxxx pozemku, xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x této xxxxx xxxxxxx, xxxxxx určí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště. Xx xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxx postupem x xxxxxxxxxxxx části xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx věcným břemenem.

§30a xxxxxx právním předpisem x. 301/2009 Xx. x účinností od 1.1.2010

§31

(1) Xxxxxxxxxxxx letiště xx povinen

a) ke xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx doložit Xxxxx, xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx lhůtě xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozování xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx záměr xxxxxxx xxxxxxxxxxx letiště x ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastníka xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx se x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, činí tato xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx letiště xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx zúčastněným xx xxxxxxx letiště a xxxxxxxx provozu k xxxxxxxxx bezpečného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

§32

(1) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx kalendářním roce xxxx než xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx z vlastního xxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 34) provozované xxxxxxx jako letiště x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx koordinované xxxxxxx. X případě xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 34) xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) Xxx koordinované xxxxxxx Xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 34), přidělováním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dopravcům x xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pobytem x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx právnickou osobu xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "koordinátor"). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie 34) xxxxxxxxxx koordinačního výboru xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx časy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx 34). Náležitosti žádosti xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx být xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx pojištěn xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx provozem Úřad xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx34), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dopravců x xxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx.

§33

(1) Nevyhovuje-li provozní xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx bezpečnému xxxxxxxxxxx xxxxxxx, může Xxxx rozhodnout x xxxxxxxx xxxxxxxxx provozování xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx druhy xxxx.

§34

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx Xxxxx x zrušení xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přestal splňovat xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxxxx 30 xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx žadateli, xxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výměry letištních xxxxxxx.

Provozní způsobilost xxxxxxx

§34x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx provozovat xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Úřad xx žádost provozovatele xxxxxxx. Xxxxxxxx žádosti xx stejnopis provozovatelem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx o provozovateli xxxxxxx x o xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx průběžně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx změny údajů x xx uvedených. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx změny xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxx dne, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx; k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx záznamu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Náležitosti letištní xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§34x

(1) Při schvalování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx letiště Xxxx zjišťuje, xxx xxxxxxx xxxxxxxx, vybavení, xxxxxxxx postupy x xxxxxx řízení bezpečnosti xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx x letecké xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx letišti, uváděné x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx v souladu x leteckými předpisy. Xxxx Xxxx zjišťuje, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x letištní xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, splňují xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx letiště x xxxx údržbu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 roku xx xxxxxxxx xxxxxx.

§34x

(1) Zjistí-li Úřad, xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx během xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx provozní způsobilosti, xxxxx provozovateli tohoto xxxxxxx, xxx odstranil xxxxxxxx nedostatky, a xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx lhůtu, xxxxx nesmí xxx xxxxx než 6 xxxxxx.

(2) Neodstraní-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx letiště xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34x

Xxxxxxxx způsobilost xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §34a xxxx. 2 xx 4, §34b x 34c xx xxxxxxx obdobně.

§34d xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

HLAVA XXX

XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXX

§35

Xxxxxx určené x xxxxxxx x přistáním

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x využití xxxxx, 6) xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxx souvisejícím xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x přistáním xxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx předpisem.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx letadel xxx xxxxxxxxxx leteckých xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx bezpečný xxxxx xxxx přistání.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx plochy, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§36

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx je

a) dráha xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx letadel xxx xxxxxxx xx její xxxxxxxx technické xxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x stáním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx x přistáváním xxx xxxxxxx na xxxxxx stavebně xxxxxxxxx xxxxxxxxx a

c) stavba xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu.

(2) Dopravní x xxxxxxxxxxx stavební xxxx v kolaudačním xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx posoudí xxxx xxxxxxxxxxx letecké xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXX

§37

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx leteckých xxxxxx xx zřizují xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx hlukového xxxxx xxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx územního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx pásmo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x Xxxxxx. X opatření xxxxxx xxxxxx příslušný xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx opatření k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx leteckých xxxxxx se xxxx xx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx ochranná xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxx,

x) x výškovým xxxxxxxx staveb,

c) k xxxxxxx xxxx nebezpečnými x klamavými světly,

d) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx napětí x xxxxx xxxxxxxx napětí,

f) xxxxxxx 35) a

g) xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zabezpečovacích xxxxxxxx xx xxxx na xxxxxxxx pásma

a) radiolokačních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx zařízení,

d) zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x rádiových xxxxxxxxxx a

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§38

§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2006 Sb.

§39

§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2006 Sb.

§40

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx staveb xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx záměry xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxx 6). X xxxxxxxxx, xxx stavba xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vydání povolení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolení k xxxxxxxxx x ochranném xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx povolení xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx jen xx xxxxxxxxx Úřadu. Xxxx xxxxxxx udělí, xxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx bránit xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provozovat xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx Úřadu. Xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ohrožovat xxxx xxxxxxxxxx.

§41

(1) K xxxxxxxx xxxxxx a zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxx xx nutný xxxxxxx Xxxxx a Ministerstva xxxxxx, xxxxxxxx xxx x

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx 75 x x xxxx xxx terénem,

b) xxxxxx xxxx xxxxxxxx vysoké 30 m x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyvýšeninách, xxxxx vyčnívají 75 x x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx rušit xxxxxx leteckých xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx napětí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, energetická zařízení, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stanice.

(2) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 110 xX x xxxx (xxxx xxx "vedení") xx povinen xx xxxxxx xxxxx, xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znázornění xxxxxxxxx xxxxxxxx vedení, xxxxxx xx vhodné formě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stožárových xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx vedení xxxx xxxx.

§42

Xxxxxxxxxxxx letiště xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx ochranné xxxxx, xx předchozím prokazatelném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vstupovat xx cizí xxxxxxx xx účelem zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx odstraňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx leteckých xxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx nevznikly xxxxx, xxxxxx je možno xxxxxxxx. Xxxxx těchto xxxxxxxxx musí xxx xxxxxx xx nezbytnou xxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx nemovitosti xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx nemovitosti xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dotčeno xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXX OMEZENÍ XX XXXXXXX HLUKU XX XXXXXXX

§42x

(1) Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx 83) xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxx hluku x zhodnocení xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx") x zašle xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku Úřadu. Xxx zpracování xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxxxx xxxxx získané xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx x xxxxxxx xxx zavedení provozních xxxxxxx xx snížení xxxxx xx xxxxxxxxx 83).

(2) Jsou-li na xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx let xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 84), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxx za předcházející xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx rozvoji letiště, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nových xxxxxxxx xx xxxxxxx hluku x zhodnocení xxxxxx xxxxxx. Zprávu o xxxxxxx situaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xx zprávě x xxxxxxx xxxxxxx x v xxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§42x

(1) Jsou-li v xxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx upravujícím xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxx provozních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx letištích 83) xx dobu tří xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx překračovány xxxxxxxxxx xxxxxx hluku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx 84), Xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x za podmínek xxxxxxxxxxx tímto přímo xxxxxxxxxxx předpisem o xxxxxxxx xxxxxxxxxx omezení xx xxxxxxx hluku xx takovém xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx letišti jsou xxxxx xxxxxxxxxx strany xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pravidla a xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx omezení xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx 83); xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx orgány (xxxx xxx "místní xxxxxxxxx"). X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Úřad účastníky xxxxxxxx xxxxxxxxx. Řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovené x xxxxxxxx x zahájení xxxxxx; xxxxx xxxxx xxx kratší xxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx x xxxxxx doručují účastníkům xxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xx netýká provozovatele xxxxxxx.

(3) Úřad x xxxxxxxxxx xxxxx den, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hluku xx letišti xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx doplnění xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx opětovně xxxxxxxx xx úřední desce x xxxxx xxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx provozních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx letištích 83) xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx a Evropské xxxxxx. K opětovně xxxxxxxxxxxx konceptu výrokové xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx uplatnit; xx xxxxx x xxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx hluková xxxxxxx xx letišti, Xxxx x moci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx x změně xxxxxxxxxx se xxxxxxxx 2 až 4 xxxxxxx xxxxxxx. Umožňuje-li xx hluková xxxxxxx xx letišti, Úřad xxxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 x odstavec 4 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§42c

§42c pozbyl xxxxxxxxx.

HLAVA VI

CENA XX XXXXXXX LETIŠTĚ

§42d

(1) Ustanovení xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx sjednávání xxxx za užívání xxxxxxx, xx xxxx xx odbaví

a) xxxx xxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x kalendářním xxxx, nesplňuje-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x).

(2) Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxxx rok xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dopravce diskriminovat. Xx xxxxxxx rozlišení xxxx xx užívání xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx zájmu, zejména x xxxxxxx na xxxxxxxx bezpečnost letiště, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx lidí, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2011

§42x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxx"); x xxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx xxx 60 dnů. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx provozovatele xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2 xxx x xxxxxx členění x xxxxxxx:

x) počet xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předpokládaný xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a

c) xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zahrnovány xx letištního xxxxxx.

§42x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2011

§42x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ceník x xxxxxxxxx dopravci, xxxxx xx přihlásili na xxxx xxxxx a xxxxxxx xx požadované xxxxx. Xx neplatí, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx projednání xxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxxxxxx letištního ceníku xxxxx provozovatel letiště Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx přihlásili xx xxx xxxxxxxxxxx výzvu, xxxxx x rozsahu:

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxx,

x) činnosti x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx letištního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které byly xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx na činnosti x vybavení xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx letištního xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx,

x) xxxx výnosů xxxxxxxxx s platbou xxx za xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce,

f) počet xxxxxxxxxx cestujících x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) rozsah využití xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce,

h) xxxxx odbavených xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x přistání na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx alespoň xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2 let v xxxxxx členění,

i) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x vybavení xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx alespoň xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2 xxx v xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s platbou xxx xx užívání xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2 let x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxxxx xxxxx požadované xxxxx xxxxxxx 4 xxxxxx přede dnem, xx kterého xx xxx xxxxxxxx ceník xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx provozovatel xxxxxxx xxxxxxx, vyžadují-li to xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx letiště a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxx.

(5) Xxxxxxx dopravce xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ceníku v xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Provozovatel xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx postupuje xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx dopravci xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxx účely sjednávání xxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejdříve 2 měsíce xxx xxx jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx x letištním xxxxxx dosaženo xxxx xxxxxxxxxxxxxx letiště x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní xxxxxxxxx xxxxxx, které xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx leteckých dopravců xxxxx.

§42x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxx dopravce, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx projednávání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady xxxx xxxxx než 15 % xxxxxxxxxx xxxxxxx obratu provozovatele xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx let. X tomu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 60 xxx. Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx realizace xxxxxxxx xxxxxx.

§42x

(1) Úřad xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na žádost xxxxxxxxx dopravce, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §42e. Xxxxxx xxx podat nejpozději xx 15 xxx xxx dne, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx letištní xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx údaje x xxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zveřejněného letištního xxxxxx, jeho xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s §42e, x označení xxxxxx xxxxxxxxxx x prokázání xxxxxx xxxxxxx. Neobsahuje-li xxxxxx stanovené xxxxx, Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxx 3 xxx xxx xxx doručení xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx žadatel x xxxx lhůtě xxxxx xxxxxx, Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx neprojedná x xxxxxx zastaví.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx Úřad xxx xxxxxxx hospodářské soutěže, xx xxxxxxxxxx letištní xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx způsob jejich xxxxxxxxx je x xxxxxxx x §42e, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx podat rozklad.

XXXXX XXX

§43

(1) Ustanovení §26 x §35 xx 42 xx xxxxxxxx i na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx letišť, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ochranných xxxxx vykonává Ministerstvo xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím společná xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx letectví 24), xx xxxxx je xxxxx xxxxxxx letiště x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx letiště x tom, xx xx projektování, xxxxxx x provoz letiště x xxxxxxxx související x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tomto xxxxxxx xx tento přímo xxxxxxxxxx předpis x xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx upravující xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx letectví 24) nebo požádá-li x xx provozovatel xxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXX VZDUŠNÉHO XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXX PROSTORU XXXXX XXXXXXXXX

§44

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx postupy xxx létání xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx služeb xxxx Xxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru Xxxxx xxxxxxxxx, x to x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx obrany x xx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx opatřením xxxxxx povahy xxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí 8) x xxxxxx xxxx. Xxxx vydá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x Ministerstvem xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x, xx-xx xxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xx xxxxxxxx prostoru Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx významný veřejný xxxxx, x nelze-li xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx postupovat jinak, Xxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx omezí xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxx části x létání xx xxxx nezbytně nutnou.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostoru Xxxxx xxxxxxxxx x létání xxxxxxx uživatele nebo xxxxxxxxx uživatelů xxxx

x) xxxxxxx-xxxxxxxx pracoviště xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx letových navigačních xxxxxx na základě xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx osvědčení podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx 40) x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx doba xxxxxxxxx 24 hodin x xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx vyhrazení,

b) xxxxxxx-xxxxxxxx pracoviště pro xxxxxxxxxx vzdušného prostoru xxxxx písmene x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy vydaným xxxxx správního xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostoru Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx 24 xxxxx v xxxxxxx tří dnů xx xxxx jdoucích xxx dne xxxxxxxxx x nejedná-li xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x). Xxxx vydá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx Xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxx podnětu xx 30 xxx xxx xxx, kdy xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx částí vzdušného xxxxxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxx může xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx omezení xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx částí xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

§44a

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy Xxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx uvedenými x §44 xxxx. 2, 3 x 6 x osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou, kterou xxxxxx na xxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxx-xx xxx Xxxx, x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy přímo xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §44 odst. 2, 3 x 6 xxxxxxx xxxxxxxxxx námitky.

(3) Xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2, 3 x 6 Xxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxx xx své xxxxxx desce x xx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx x Letecké xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§44x

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §44 odst. 4 xx nezveřejňuje x xxxxxxxxxx ani námitky xx x xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 x xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx sportovních létajících xxxxxxxx x osobě xxxxxxxx poskytováním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Úřad xx povinen xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx opatření xxxxxx povahy x xxxxxxxxx xx x xxx v jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 Xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou, xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx desce. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostoru Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 odst. 5 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§44x

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky x létání xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebezpečné, xxxx xx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Úřad xxxx xxxxxxxxxx x Letecké xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 127/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§44x

Xxx xxxxxx pravidel xxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx prostoru Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výlučně xxxxxx xxxxxxxxxxxx letadel xx §44 xxxx. 2 xx 6 xxxxxxxxx. Xxx-xx xxxx o xxxxxxx vyhrazení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, v níž xx xxx xxxxxxxx xxxxxx výlučně vojenských xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vydává xx namísto opatření xxxxxx xxxxxx podle §44i xxxxx podle §44 odst. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §44 xxxx. 6.

§44x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 431/2022 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2023

§44e

(1) Xxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx bezpilotních xxxxxxx xxx vymezenými xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx osob, xxxxxxx civilního letectví xxxx protiprávními xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxx x xxxxxx bezpečnosti xxxx xxxxxx státu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxx s Ministerstvem xxxxxx. Xxxxx opatření xxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxxx rovněž s xxxxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx ochrany životního xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení, xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xx xxxxx xxxxxxxxxxx 120 m xxx xxxxxxx, xxxx

3. xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx 5,5 xx od xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx sdružující v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dále xxxxxxxxxxxxx bezpilotních systémů, xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx §54n, x, xxxx-xx tak Úřad, x jiné xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx. Xxxxxxx proti xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx letadel xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) bodu 1 xxxx podat xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx na xxx úřední xxxxx xxxxx Xxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 431/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§44x

(1) Xxxx může xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx vymezit část xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, x xxx xxxxxx bezpilotních xxxxxxx xxxxxx podléhat některému x požadavků stanovených xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 86).

(2) Opatření xxxxxx povahy xxxx Xxxx x dohodě x Ministerstvem xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx sportovních xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx, xxx jejímž xxxxxxxx xxxxxxx se xx vymezená xxxx xxxxxxxxx prostoru xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx obecné povahy Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx příručce.

§44f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 431/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§44x

(1) Úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx České republiky, x xxx xxxxx x zajištění bezpečného, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpilotních xxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů 87).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Úřad x xxxxxx x Ministerstvem xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dotčenými orgány, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x, má-li vymezená xxxx xxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxx xx výšky xxxxx xxx 300 x nad terénem, xxxx, xxx jejímž xxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxx část xxxxxxxxx prostoru xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb xxx kontrolovaný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 87), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, organizace sdružující x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx provozovatelé xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxx podle §54n, x, určí-li tak Xxxx, i jiné xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx x opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 87) xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx vzdušného xxxxxxxx České republiky,

c) xxxxxxxx oddělení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vzdušného xxxxxxxx Xxxxx republiky,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provozních xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxxxxx systémů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx povahy Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v Letecké xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 431/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§44h

(1) Xxxx-xx vážně xxxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx je-li xx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx-xx pro xxxxxxxxx x prodlení xxxxxxxxxx xxxxx, Úřad xxxxxxxxx xxxxxx povahy xx xxxx nezbytně xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdušného xxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z důvodu xxxxxx xxxxx Policie Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydá Xxxx x xxxxxx x Ministerstvem obrany, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x řízení x xxxx návrhu.

(3) Xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xx nezveřejňuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx se x xxxx nepodávají.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx pouze Xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhlášky.

(5) Xxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pokyn, xxxx x nezbytném xxxxxxx x na xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky x létání bezpilotních xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky.

§44h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 431/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§44x

(1) Xxxx může xxxxxxxxx obecné povahy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx oprávněný xxxxx xx takovém xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxxxx 5 xx xxxx xxxxxxxx xxx, vymezit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, v xxx

x) xxxxxx, omezí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdušného xxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx létání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednomu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kategorii provozovatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Neshledá-li Xxxx xxxxx pro xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podateli podnětu xx 30 xxx xxx xxx, kdy xx byl xxxxxx xxxxxxx.

(3) V řízení x xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxxx, xxx

x) xxxxx xxxxxxx práv xx xxxxxxxxxxx zájmů sledovaných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxx xxxxxxx a

c) xxxx x rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxx x Ministerstvem xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxxx rovněž x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx, xxx jejímž xxxxxxxx xxxxxxx se má xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx návrhu opatření xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 5 dnů.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx 10 dnů xxx xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx bezpilotních xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx §54n, x, určí-li xxx Xxxx, x xxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx povahy nabývá xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§44x vložen xxxxxxx předpisem x. 431/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§44x

(1) Digitální xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx České republiky x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxx") je xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxx xx Xxxx.

(2) V xxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky x x xxx xx vztahující

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx letadel xxxxxxxx opatřeními xxxxxx xxxxxx vydanými podle xxxxxx xxxxxx,

x) pokyny xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5 xxxx §44h xxxx. 5 x

x) pravidla létání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštním právním xxxxxxxx 88).

(3) Části xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxx se vztahující xxxxxx xxxxxx podle §44h odst. 5 xxxxxxx x digitální xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Policie Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5 xxxx §44h odst. 5 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx vedené x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx vedené x digitální xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§44x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 431/2022 Xx. s účinností xx 1.1.2023

XXXXX XX

XXXXXXX SLUŽBY

Díl 1

§45

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Bezpečnost x plynulost xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostřednictvím leteckých xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx službami xxxx

x) xxxxxx provozní xxxxxx včetně xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx telekomunikační xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx pátrání x záchrany,

e) letecká xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx přípravě x xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx letišti,

h) xxxxxx xxxxxx letových xxxxxxx.

(3) Při užívání xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx povinen xx xxxxx pokyny osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx provozní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§46

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx pověřena x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx letových provozních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobu podle xxxxxxxx 1, která

a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemního xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) má sjednáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§47

(1) Pověřená xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dodržovat xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x postupy xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxx.

§48

Xxxx může xxxxxxx xxxxxxxx odejmout, xxxxxxxx xxxxx

x) neposkytuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx technického zařízení x odborně způsobilého xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pravidlech a xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, letecká xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a služba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§49

(1) Xxxxxxxx telekomunikační xxxxxx, xxxxxxxx meteorologickou službu, xxxxxxxx informační xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x službu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx předchozím xxxxxxxx Xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx službu xxxxxxx x xxxxxxxx zajišťuje Xxxxxxxxxxxx dopravy ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Podrobnosti o xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x záchrany xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx obrany x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§49x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx 39) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebi 40), xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx provozní služby x xxxxxxxxxxxxxx služby xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebe a xxxx xxxxxxxxx 39) xxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx byla x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx evropského xxxx x xxxx xxxxxxxxx 39) xx xxxxxxxxxx §4649 xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebi 40) xxxxx, jestliže xxxxxx xxxxx

x) pozbyla xxxxxxxxx xxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxx;40),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx letových xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxx;40), xxxx

x) o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx navigační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 41), Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxx.

(4) Letové provozní xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jednotném evropském xxxx&xxxx;40) x

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx evropském xxxx&xxxx;40) (xxxx xxx "xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx") x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Smlouva o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx o schválení xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx určena Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx meteorologických služeb. Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx strany.

(6) Xxxx xxxx smlouvu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx písemnou xxxxx, obsahuje-li označení xxxxxxxxx xxxxx, předmět x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx letového xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx x využití xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stran, xx xxxxxx se ustanovení xxxxxxxx 5 x 6 xxxxxxx obdobně.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx smlouvy o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx osoba xxxxxxxxxxx xxxx služby xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x). Úřad xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxx služby

a) přestala xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxx

x) nedodržuje xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx upravujícím vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx fungování 39).

(9) Úřad předkládá Xxxxxxxx komisi v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx 43). Xx xxxxx xxxxxx xx Xxxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osob xxxxxxxxxxxxx letové navigační xxxxxx.

§49aa

Odepření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vůči xx nebo xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx letecké xxxxxxxx (XXXXXXXXXXX) prokazatelně x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx touto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxx-xx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx neuhrazených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně 100 000 Xx x

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx letového xxxxxxx, zejména xxx-xx x xxxxxxx provozované xxxxxxxxx těchto služeb x xxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx x xxxxx poskytnutými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx poskytující letové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odepření jejich xxxxxxxxxxx

x) Úřadu,

b) provozovateli xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx organizaci xxx xxxxxxxxxx letecké xxxxxxxx (XXXXXXXXXXX).

Xxx 5

Xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx letišti

§49b

(1) Xxxxxx xxx odbavovacím xxxxxxx xx veřejném letišti 44) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") xxxx xxx cizí potřeby xxxxxxxxxx právnická osoba, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; pouze xxxxxxx xxxxxxxx může xxxx služby poskytovat xxx vlastní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx služby lze xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§49x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx písemné xxxxxxx, xxxxxxx-xx žadatel, xx

x) xx fyzickou xxxxxx x trvalým xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou xx sídlem x Xxxxx republice,

b) xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, byl-li xxxxxxxxx, xxxxxxx věku 18 let, xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům, xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilí, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) statutární xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 18 xxx, jsou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxxx x alespoň xxxxx xxxx statutárního xxxxxx xx odborně xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx odbavovacích xxxxxx,

x) xx sjednáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) má finanční xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odbavovacích xxxxxx x náležitosti xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxxxxx

(1) Za xxxxxxxxxxx xxxxx §49c xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx odbavovacích xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx při poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx na něj xxxxxxx, xxxx by xxxxx odsouzen.

(2) Za xxxxxx zjištění, xxx xxxxx xxxxx §49c xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Xxxx vyžádá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 59) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup.

§49x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx vysokoškolském vzdělání x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx technických xxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x dokladem x xxxxxxxx tříleté xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dosažení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx věd x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§49f

Opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v odbavování xxxxxxxxx, nákladů x xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odbavení letadla xx xxxxxxxxxx ploše x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pohonnými hmotami x xxxxx, opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Opatřením k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x spojů pro xxxxxxx xxxxxxx,

x) na xxxx xx odbaví xxxxxxx tři xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo 75 xxxxx xxx xxxxxxx x kalendářním xxxx, xxxxxx počet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb pro xxxx xxxxxxx, nejméně xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx, z xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo 25 xxxxx xxx nákladu x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vlastní xxxxxxx omezenému xxxxx xxxxxxxxx dopravců, xxxxxxx xxxx dvěma xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Vymezení xxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx provozního xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejného xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxx opatření x xxxxxxxx odbavovacích xxxxxx. Xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx veřejné xxxxxxx,

x) xx xxxx se xxxxxx nejméně xxx xxxxxxx cestujících nebo 75 xxxxx tun xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx,

1. xxxxxx počet xxxxxxxxxxxxx odbavovacích xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v odbavování xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx letadla xxxxxxxxxxx x nápoji,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx cizí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x pošty, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odbavení xxxxxxx xx odbavovací xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pohonnými xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx němž xx odbaví nejméně xxxxx milion xxxxxxxxxxx xxxx 25 tisíc xxx nákladu x xxxxxxxxxxx xxxx,

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odbavovacích xxxxxx xxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bufetu xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nákladů a xxxxx, technickém a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pohonnými hmotami x xxxxx, xxxx xxxxxxxx jejich poskytování xxxxxxxx leteckému xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

§49h

(1) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x regulaci odbavovacích xxxxxx xxxxx §49f x 49g, Úřad xxxxx

x) druh xxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx opatření xxxxxxxx,

x) xxxxxxx veřejného xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x překonání xxxxxxxxxx omezení,

d) xxx, xxxxxx xx opatření xxxxxx, a

e) xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx zavádí.

(2) Xx xxxxxxxx řízení Xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxx jeho xxxxxxxx x xxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx zavedeno; xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 4 měsíce xxxxx xxxx, kterým má xxx opatření xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxx x navrhovaným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Úřad xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxxxx, Xxxx je xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx vázán.

§49i

Výbor xxxxxxxxx dopravců

Úřad xxxxxxx, xxx xxx xx veřejném letišti, xx xxxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §49f xxxx. 1 x §49g xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx leteckých xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx užívají, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vyhradí-li xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §49f xxxx. 1 xxxx. x) nebo §49g xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Podmínky a xxxxxx xxxxxxxxxx řízení x způsob xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb stanoví Xxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x Letecké xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Součástí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx podmínky xxxxxxxxx x §49c xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx předává x xxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku XX.

(3) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a vyhodnocení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výběrovém xxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) 7 xxx, xx-xx udělován na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §49f xxxx. 1,

b) 3 xxx, je-li xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §49g xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1,

x) 2 xxx, xx-xx udělován xx xxxxxxx opatření x xxxxxxxx podle §49g xxxx. 1 písm. x) xxxx 2.

(5) Xxxxxxxx je poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §49f odst. 1 nebo §49g xxxx. 1, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §49b.

§49x

Xxxxxxx

(1) Úřad xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx odbavovacích xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §49f xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §49g xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1, xxx, xxx nejméně xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx dopravcem, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 25 % cestujících x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxxxx roku, x němž xxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx.

(2) Úřad xxxxxxxx x udělení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 120 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soutěže.

§49x

Xxxxx xxxxx

Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §49c odst. 1, xx xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznámit Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, na xxxxxxx základě byl xxxxxxx xxxxxx, x xx lhůtě 30 xxx xxx xxx xxxxxx změn předložit Xxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§49m

Odnětí xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odbavovacích xxxxxx

x) xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek, xx xxxxxxx základě xx xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx uloženou x §49l.

§49x

Xxxxxxx x letištním xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx potřeby, x xxxxxxxxx dopravci, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx potřeby, xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx služeb. Xx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 12)

§49x

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vést xxx poskytování těchto xxxxxx oddělené účtování xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx získané x xxxxxxxxxxx letiště do xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx odděleného xxxxxxxx.

§49x xxxxxx právním předpisem x. 225/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

HLAVA XXX

§50

Xxxxxx vojenských, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx

(1) Létání xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a celních xxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx létání xxx xxxxx obrany, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx létání xxx vojenská, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx pořádek, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pravidel xxxxxx.

§50a

Létání hasičských xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx-xx jinak xxxxxxxx xxxxxx základního xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx republiky xxxxx xxxxxx x hasičském xxxxxxxxxx xxxxx, lze xx výjimečně xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx odchýlit xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx nutno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a zajistit xxxxxxxxxx xxxxxx hasičských xxxxxxxxxxxx letadel x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 431/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2023

§51

Xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx civilní xxxxxx.

(2) Letové xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx vzájemně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§51a

Databáze xxxxx x xxxxxx a překážkách

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x geodetických xxxxx o terénu x xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "databáze").

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu na xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) má vybavení x xxxxxx xxxxxxxx x zajistí, xxx xxxxxxxxxxx xx ztrátě xxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx x databázi, x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx dopravy x pověření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx databáze x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx vedením xxxxxxxx

x) přestala xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x pověření, xxxx

x) x odnětí xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx bylo vydáno,

b) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx držitelem.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx vedením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx neoprávněných osob.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx letu xxxxx přístrojů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Ministerstvo obrany xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilého x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx letiště xx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, x nímž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxx, xxxxxx bezúplatně Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx obrany xxxxx, xx xxxxxx zpracování xxxxx podle odstavce 1.

(9) Ministerstvo dopravy xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx databáze bezúplatně xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx. Xxxxx pověřená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpřístupní xxxxxxxx rovněž Ministerstvu xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxx osoba pověřená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §99 xxxx. 2 xxx xxxxx xxxxxx změně, xxxxxxx však xxxxxx xx rok.

(11) Vymezení xxxxx uchovávaných x xxxxxxxx, jejich xxxxxx x vlastnosti, způsob xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x vedení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx způsob ochrany xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx letu xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, formu x četnost předávání, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§51x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 301/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2010

§52

§52 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 431/2022 Sb.

§53

Povinné opuštění xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx dostalo xx xxxxx xxxxxxxxx prostoru Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx létání, musí, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx opustit. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx z důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx létání xx vzdušném xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru xxxxxxx xxxxxxxxx předpis.

§54

Velitel xxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx velitel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoby xxxxxxxx xx xxxxxx letadla xxxx xxxxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX IV

BEZPILOTNÍ XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů

§54a

Registr xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx provozovatelů bezpilotních xxxxxxx je informačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx. V xxxxxxxx xxxx vedeny údaje xxxxxxxx x v xxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx letadel 86).

(2) Xxxxxxxxxxxx bezpilotního systému, xxxxx xx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezpilotních xxxxxxx 86) xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uživatelského xxxxxxxx stanoveného Xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému ztotožněn xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx upravujících elektronickou xxxxxxxxxxxx 89).

(3) Xxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřetržitý xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Policii Xxxxx republiky,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxx x

x) poskytovateli xxxxxxxx provozních xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx provozem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 87), poskytují-li xxxxxx xx vzdušném xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro kontrolovaný xxxxxx bezpilotních xxxxxxx xxxxx §44g.

(4) Úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Provozovatel bezpilotního xxxxxxx oznámí Úřadu xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx provozovatelů bezpilotních xxxxxxx, xx 15 xxx xxx xxx, xxx x xx xxxxx; xxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxx xxxxx xxxxx na základě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Úřad xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaj x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bezpilotních xxxxxxx, oznámil-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx Xxxx x tom, xx xxxxxxxxxxxx bezpilotního xxxxxxx xxxxxx xxxxx zanikl. Xxxx provede výmaz xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x registru xx uplynutí 5 xxx xxx dne, xxx xxxxx x xxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxxxxxxx bezpilotních xxxxxxx xx registru.

§54a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 431/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2023

§54b

Podání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx bezpilotních xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 86) xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx rovněž způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxxxxxxxxxxxx uživatelského rozhraní xxxxxxxxxxx Xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 89).

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxx letadel 86), může xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xx standardním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx; v tomto xxxxxxx xxxx být xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 89).

§54x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 431/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§54c

Omezení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpilotních xxxxxxx

(1) Xxxx oprávnění x xxxxxxx bezpilotních xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, požádal-li o xx jeho držitel. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx bezpilotních xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 86) xxxx xxxxxxx-xx závažným xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Úřad xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx oprávnění se xxxxxxx xxxxxxxx účelu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů anebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxx bezpilotních xxxxxxx xxxxxx.

(2) Rozhodl-li Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx bezpilotních xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vydá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxx xx 5 xxx xxx xxx vydání nového xxxxxxx xxxx osvědčení.

(3) Xxxxxxx-xx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx bezpilotních xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx.

§54x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 431/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§54d

Pojištění

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx X2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podkategorii X3 xxxxxxxx kategorie xxxxxxx, xxxxx maximální xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přesahuje 4 xx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxxxx kategorii xxxxxxx xxxx xxx po xxxxx xxxx provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx z provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxx §54n xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 57) xxxxx, xxxxxxxx xx pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovaným xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a

b) xx specifické xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pojistného xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkategorie xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx limitu pojistného xxxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 57).

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 431/2022 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2023

Xxx 2

Dálkově řídící xxxxxx

§54x

(1) Xxxx vydá xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v podkategorii X1 x X3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx složila xxxxxxx z teoretických xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 86). Xxxxxxxxx Úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Výuku a xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Výuku a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 89), xxxx

x) xxxxxx výpočetní xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx Xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, co Úřad xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxx formou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx provoz bezpilotních xxxxxxx 86). Zkouška xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx bezprostředně xx xxxxx xxxxxxxx automatizovaně.

(4) Xxxxx, xxxxx absolvovala xxxxx x úspěšně xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx X1 x X3 xxxxxxxx kategorie xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Řízení x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Xxxx usnesením zastaví.

(6) X xxxxxxx xxxx xxx vedle obecných xxxxxxxxxxx podání podle xxxxxxxxx xxxx uvedeno, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxx xx požaduje xxxxxx. Xxxx odešle osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx adresu. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx elektronickou adresu xxxxxxxx x žádosti, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx X1 a X3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx 15 dnů xxx dne, xxx x xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx Xxxxx se xxxxxxxx 6 xxxxxxx obdobně.

(8) Xxxxxxx-xx xxxxxxx osvědčení x způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podkategorii A1 x X3 otevřené xxxxxxxxx xxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxxx dálkově xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxx bezpilotních xxxxxxx 86), rozhodne Xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx bezpilotního xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx platnosti. Xxxx-xx xxxxxxxxx vydáno x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx do 15 xxx ode dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx. Osoba, x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx bezpilotního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, může xxxxx žádost o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po uplynutí 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(9) Xxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx k řízení xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxx X1 x X3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 431/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§54x

(1) Úřad xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx X2 xxxxxxxx kategorie xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 86) xx xxxxxx xxxxx, xxxxx nejdéle 3 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx úspěšně složila xxxxxxxxxx zkoušku z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx Úřad xxxx namísto písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx provádí Xxxx xxxx jím pověřená xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx svoji xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxx X1 a X3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx praktické dovednosti xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 86).

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx osoba ověří xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx formou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 86). Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x její xxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx vykonání xxxxxxxxxxxxxx. Provádí-li dodatečnou xxxxxxx pověřená xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx vykonání xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu uvedeno, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx osvědčení v xxxxxxxx xxxx elektronické xxxxxx. Xxxxxxxx-xx žadatel xxxxxx osvědčení v xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx elektronickou xxxxxx, xx xxx xx požaduje xxxxxx. Xxxx odešle xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxx xx datové xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxxxxx x žádosti, xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx vydání právní xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxx X2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx obsaženého x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx x xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx osvědčení se xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx oznámení x xxxxxx Xxxxx se xxxxxxxx 5 použije xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podkategorii X2 xxxxxxxx kategorie xxxxxxx závažným způsobem xxxxxxxxx dálkově xxxxxxxx xxxxxx stanovenou přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 86), xxxxxxxx Úřad o xxxx nezpůsobilosti k xxxxxx bezpilotního xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxx platnosti. Xxxx-xx xxxxxxxxx vydáno v xxxxxxxx podobě, xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx bezpilotního systému xxxx xxxxxxxxxx, Úřadu xx 15 dnů xxx dne nabytí xxxxxx moci rozhodnutí. Xxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx podat xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx právní moci xxxxxx rozhodnutí.

§54f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 431/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§54g

(1) Úřad vydá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx bezpilotního xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxxx scénářem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 86) na xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxxx podáním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřad nebo xxx xxxxxxxx osoba.

(3) Xxxxxxx dodatečnou zkoušku xxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx svoji xxxxxxxxx x

x) xx držitelem xxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému v xxxxxxxxxxxx A1 a X3 otevřené kategorie xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxx zkouška xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx pověřenou xxxxxx x skládá xx xxxxxx testu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxx letadel 86). Xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) V žádosti xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxx, zda je xxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxx x listinné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx-xx zpřístupněnou xxxxxxx schránku, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx adresu, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx odešle xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xx elektronickou xxxxxx uvedenou x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx znalostech xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx do 15 xxx ode dne, xxx k xx xxxxx, x zároveň xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Úřad vydá xxxx osvědčení se xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení. Xxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx Úřadu se xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx držitel xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x souladu se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 86), rozhodne Xxxx o xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxx platnosti. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx je xxxxx, x jejíž xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx bezpilotního xxxxxxx bylo rozhodnuto, Xxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Osoba, x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 6 xxxxxx ode xxx nabytí právní xxxx xxxxxx rozhodnutí.

§54g xxxxxx právním předpisem x. 431/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2023

§54x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §54e xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxx zkoušky xxxxx §54f a 54g xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nezbytných xxx xxxxxxxxx xxxxxx činností x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx prováděním. X xxxxxxxx Úřad xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx řádného provádění xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 odejme, xxxxx xxxxxxxx osoba

a) o xx požádala,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxx pověření, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost stanovenou xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 431/2022 Xx. x účinností xx 1.1.2023

§54x

(1) Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx bezpilotního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx X1 x X3 xxxx X2 otevřené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx platného xxxxxxxxx x teoretických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu vydá xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx kategorii provozu. Xxxx osvědčení Úřad xxxx namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(2) X xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxx, zda xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx elektronické xxxxxx. Xxxxxxxx-xx žadatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx je xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítě xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx na uvedenou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx odesláno xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x žádosti, nabývá xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxx xxxxxx xxxx odeslání.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxx xxx xxxxxxxx osoba.

(4) Xxxx xxxx pověřit xxxxxxxxxx školení osobu, xxxxx

x) je xxxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 86).

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx školení xx xxx, xxx

x) ukončil xxxxxxx střední vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx 3 xxxx v xxxxxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxxxxxxx systémů x

x) xxxxxxx složil xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odbornou xxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx.

(6) X xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx provádění xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx se xxxxxxx v místě xxxxxxx Úřadem xxxx xxx pověřenou osobou. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx školení xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx témat stanovených xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bezpilotních letadel 86). Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx bezprostředně xx jeho xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hradí xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pověřená xxxxx

x) x xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(9) Xxxxx školení k xxxxxxx teoretických xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, xxxxx x xxxxxx zkoušky, xxx xx prokazuje odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§54x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 431/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2023

§54x

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dovedností xxxxxxxxxx x xxxxxx bezpilotního xxxxxxx x xxxxxxx xx standardním scénářem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 86) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) x xx požádala,

b) xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx x podmínek xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx závažným xxxxxxxx povinnost stanovenou xxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 431/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§54k

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nejde-li x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx standardním xxxxxxxx xxxx řízení bezpilotního xxxxxxx xxxxx §54n, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx specifické xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxx xxxxxxx bezpilotních xxxxxxx, xxxxx, která

a) xx držitelem platného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx X1 x X3 xxxxxxxx xxxxxxxxx provozu,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x praktických dovedností xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xx x xxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx smluvním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx a způsobem, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x osvědčení provozovatele xxxxxxx bezpilotních xxxxxxx, x

x) xx spolupráci x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, kterou x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxxxxx x uskutečňování xxxxxxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je k xxxx xxxxxxx způsobilá xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxx, xxx

x) ukončil xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx,

x) xx xxxxx nejméně 3 roky x xxxxxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxxxxxxx systémů a

c) xxxxxxx složil xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu.

(4) X xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx řádné spolupráce x provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxx x provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vykonávané xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx odejme, xxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) x to xxxxxxxx, xxxx

x) porušila závažným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu závažným xxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxx pilota xxxxxxxxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 86), rozhodne Xxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Účastníkem xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vydal. Osobě, x xxxxx nezpůsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnuto, xxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydat xxxx xxxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxxxx kategorii xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx uplynutím xxxx xxxxx jiným provozovatelem xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xx xxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpilotního xxxxxxx.

(7) Držitel potvrzení x způsobilosti k xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx provozovateli bezpilotního xxxxxxx, xxxxx mu xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xx

x) xxxxxxx xxx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x řízení bezpilotního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx X1 x A3 xxxxxxxx kategorie xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx specifické xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx vztah s xxxxxxxxxxxxxx bezpilotního systému, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx bezpilotního xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) byl Úřadem xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx-xx u xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx skutečnosti xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. a) nebo x), xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxx bezpilotního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx X1 x X3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx doby xxxxxx xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx bezpilotního systému xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bezpilotní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu, nejde-li x řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx scénářem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §54n.

(9) Xxxxxxxxxxxx bezpilotního xxxxxxx xxxxxxxxxxx poté, co

a) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx kategorii provozu, xxxxx jeho xxxxx Xxxxx, a

b) x xxxxxxxx jím vydaného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx specifické xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 7 písm. x) xxxx x), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.

(10) Xxxx potvrzení o xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu, xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu, x xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilost x xxxxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 431/2022 Xx. x účinností xx 1.1.2023

§54x

(1) Xxxxxxx dálkově xxxxxxxx pilotů je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx správcem xx Xxxx. V xxxxxxxx xxxx vedeny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxx systému.

(2) Úřad xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřetržitý xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx x registru xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Policii Xxxxx republiky. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Údaje vedené x xxxxxxxx dálkově xxxxxxxx pilotů xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 5 xxx xx xxxxx uplynutí.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx řídících xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§54x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 431/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§54x

(1) Policie Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx vyzvat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému,

c) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx návykových látek, xxxx

x) přerušení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx létání.

(2) Xxxxxxx xxxxxx pilot xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vyhovět.

§54m xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 431/2022 Xx. x účinností od 1.1.2023

Xxx 3

Xxxxxx

§54x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vystoupení (dále xxx "oprávnění xxxxxx"). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxx rovněž xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx trvalý xxx xxxx pobyt x České republice, xxxx xxxxxx oprávněného xxxxxx x xx xxxxxx obdobné xxxxxxxxxx xx sídlem na xxxxx jiného xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněným xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx akce") x místě x xxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§54x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 431/2022 Xx. s účinností xx 1.1.2023

§54x

Xxxxxxxxx spolku

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx sídlo xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx bezúhonní,

d) xxxxxxx 1 člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx x 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx praxi xxxxxxx 3 roky x xxxxxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx spolku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx 3 roky x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, systém xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx zajišťují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx bezpilotních systémů x xxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx, zdraví, xxxxxxx x soukromí osob, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními činy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 86), xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a

3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5.

(2) X xxxxxxx musí xxx vedle obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx letadel 86), xx nichž xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x podmínky, xxxxx xx xxxxxxx namísto xxxx. X xxxxxxx x udělení oprávnění xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx

x) xxxxxx ne xxxxxx xxx 3 xxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx komise, xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx státem, jehož xx xxxx osoba xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxx doklad xxxxxxxx; x občana xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v evidenci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

(3) Xx bezúhonnou xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx odsouzena xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx na xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxx o vydání xxxxxx x výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxx oprávněn xxxxxxx si xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Xxxx oprávněn nahlížet xx xxxx částí xxxxxxxxx spisu, xxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxx. x) tak, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx spolku, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx

x) zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 (xxxx xxx "xxxxxxxx spolku"),

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx systém, x pravidly xxxxxx,

x) xxxxxxx, aby jeho xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a účastníci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v rozsahu x xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx v xxxxxxxxx spolku, x xx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx člena xxxxxx řídícího bezpilotní xxxxxx,

x) vede xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx řídících xxxxxxxxxx xxxxxx x účastníků xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx průběžně xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přijímá xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx zjištění porušení xxxxxxxx spolku,

f) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako činnosti xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx členem xxxxxx provozujícím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systém, xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) dodržuje pravidla xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx limitu xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx spolku nebo xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxxxxxx leteckých xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 57), xx-xx provozovatelem xxxxxxxxxxxx systému.

(6) Oprávněný xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx základě xxxx xxxxxxxxx spolku xxxxxxx, xx 15 dnů xxx dne, kdy x xx xxxxx, x zároveň předloží xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx-xx x skutečnost x xxxxx xxxxxxxxxx uvedenou x xxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxx spolku.

(7) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx o xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx-xx závažným xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou tímto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x oprávnění xxxxxx, Úřad xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx omezí nebo xxxxxx. Omezení oprávnění xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx účelu xxxx xxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nového oprávnění xxxxxx, zaniká dosavadní xxxxxxxxx spolku dnem xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) udělení xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxx nebo odnětí xxxxxxxxx spolku.

§54o vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 431/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§54x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a účastníka xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx spolku

(1) Člen xxxxxxxxxxx xxxxxx provozující xxxx xxxxxx bezpilotní xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dodržují xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Stanoví-li xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx leteckých xxxxxxxx x provozovatelů xxxxxxx 57), xxxx xxx xxxx oprávněného xxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx spolku nebo xxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, jejíž xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, vrátí xxxxxx průkaz xxxxx xxxxxx řídícího xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxx skutečnosti xxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxx řídícího bezpilotní xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx spolku xxxxxxx, xxxxx průkaz xxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 431/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2023

Xxx 4

Společná informační xxxxxx x xxxxxx xxx kontrolovaný provoz xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§54x

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x poskytovatelích xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje x poskytovatelích xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx provozem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 87), xxxx xxxxx osvědčení xxxxx xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx poskytovatele, bylo-li xxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 431/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§54x

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx poskytovatel xxxxxxxx informační služby xxxx poskytovatel služeb xxx kontrolovaný xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů 87) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx v rozsahu xxxx způsobem podle xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxxx povahy x rozsahu zjištěných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx omezí nebo xxxxxx. Xxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostor s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 87)

x) omezí xxxx xxxxxx rovněž xxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx rovněž tehdy, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx od xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx-xx tyto xxxxxx xx dobu delší xxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpilotních xxxxxxx 87) xx xxxxxxx xxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx poskytování xxxxx xxxxxxxx části vzdušného xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x níž xxx xxxx služby xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx Úřad x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx kontrolovaný xxxxxx bezpilotních xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 87) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; poskytovatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx 15 xxx xxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx Xxxx o odnětí xxxxxxxxx x poskytování xxxxxx poskytovatelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezpilotních xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostor x kontrolovaným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 87), xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávnění Xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 431/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxx 5

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a předpisů Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxxx systémy

§54s

(1) Xx xxxxxxxxxx systémy, jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jiných xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx rekreace, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx výcviku xxxxxx xx nepoužijí

a) části xxxxx x xxxxx,

x) xxxx xxxx hlavy XX x XXX, x xxxxxxxx §50, 50a x 53,

x) §55b xxxx. 1 x

x) xxxx sedmá.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, provoz x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx hasičské xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxx 24) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§54x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 431/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

XXXXX V

ZJIŠŤOVÁNÍ XXXXXX XXXXXXXXX NEHOD X XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX

§55

Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx leteckých xxxxx

(1) Ústav pro xxxxxxx zjišťování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Ústav") xx xxxxxxx úřad xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx rozpočet xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxx Xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vláda xx návrh xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx být jmenován xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx; xx bezúhonného xx považuje xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx trestný xxx xxxxxxxx úmyslně, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx, jako xx xxxxx xxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx oprávněn xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x státní xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx zaměstnanci Xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jakoukoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx typu xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x leteckých xxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů, xxxxxxx xxxxx by xxxxx xxx v xxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxxx.

§55x

Xxxxxxx Xxxxxx

(1) Ústav

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x incidentů,

b) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x civilním xxxxxxxx 85), xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx místa x zveřejňování xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx

x) zachovávat xxxxxxxxxxx o skutečnostech, x xxxxx xx xxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx své xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xx při xxxxxx xxx funkce průkazem xxxxxxxxxx Xxxxxx.

(3) V xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx konzultanta, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oboru (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"). X xxxxxxxx konzultanta xxxxxxx xxxxxxxxx Ústavu xxxxxx xx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx do spisu x letecké nehodě xxxx incidentu x xxx přítomen xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavu. Xx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx Ústavu xxxxx xxxxxxxxxx zasahovat. X xxxxx xxxxxxxxxxxxx, o xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx své funkce xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost. Xxxx xxxxxxxxxx xxx může xxxxxxxx Xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx leteckých xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx následků Xxxxx xxxxxxxxxxxx se stálými xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xx místě xxxxxxx xxxxxx spolupracují xxxxxxxxxx Xxxxxx s xxxxxxxxx zásahu xxxxxxx xx xxxxxx zachování xxxxxx nezbytných xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx zjišťování xxxxxx xxxxxxxxx nehod x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx provozu civilních x xxxxxxxxxxx letadel, xxxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx vnitra.

(6) Vzor xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§55b

Zjišťování xxxxxx xxxxxx xxx vážných xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx leteckých xxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx Ústavu.

(2) Xxx xxxxxxxxxx příčin xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx Xxxxxx oprávněni xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxxx, xxxx částem x xxxxxx,

x) okamžité xxxxxxxxxxx xxxxxxx důkazů,

c) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ostatním xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx přístup x xxxxxxxxx výslechů xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx sloužících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx,

x) vysvětlení od xxxx,

x) volný xxxxxxx x veškerým xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxx než vážném xxxxxxxxx, jehož příčiny xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx inspektor Xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx, která, xx-xx xx xxxxxx, obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx dne, xxx x jinému xxx xxxxxxx xxxxxxxxx došlo; xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx leteckých služeb xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx vážném incidentu x dalším osobám, xxxxx by mohly x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx civilního xxxxxxxx xxx prospěch x xxxxxx xxxxxx.

§55x

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příčin leteckých xxxxx, při xxxxx xxxxxxx k usmrcení xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx způsobilá zajistit xxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odborně xxxxxxxxxxx fyzických osob x s pomocí xxxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx pověřena, xx právnická osoba xxxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx pověřená podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx příčin xxxxxxxxx nehod x xxxxxxx incidentů xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx 66). Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pověřenou podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx §55a xxxx. 2 xxxx. x), §55a odst. 3 x 4 x §55b xxxx. 2 x 3 použijí xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxx osoba pověřená xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx příčin xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx povinna xxxxxxxx xx při provádění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Právnická xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je povinna Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byla pověřena, x

x) veškeré xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx udělené xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx

x) přestal xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx pověření,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx porušuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§55x

§55x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2017 Sb.

§55x

(1) Xxxxxx leteckou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ohlásit Xxxxxx x Xxxxx.

(2) Xxxxx osob povinných xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 6 stanoví prováděcí xxxxxx předpis.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx Ústav xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie, na xxxxx území x xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx leteckém xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx událost xxxx, xxxxxxx, na xxxxx xxxxx bylo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vydána xxxxxxx k provozování xxxxxxxx xxxxxxx dopravy.

(4) Xxxxx uchovává údaje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xx vztahují x osobě xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hlášení, xxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup 25) souhrnnou xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahující údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx za xxxxxxxx xxx.

§55x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 301/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

ČÁST ŠESTÁ

LETECKÉ ČINNOSTI

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXX DOPRAVA

§56

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx dopravu xxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx licence xxxxxx Úřadem.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozování, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozsahu.

§57

§57 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2006 Sb.

§58

(1) Xxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravy xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podmínek:

a) xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 18 let, xxxx xxxx způsobilí x právním xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou statutárním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dosáhly věku 18 xxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti,

c) xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx 67).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x doklady, xxxxx xx nutno x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§59

Bezúhonnost

(1) Za xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx pravomocně xxxxxxxx pro trestný xxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx leteckou xxxxxxxx, xxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx jiný trestný xxx xxxxxxxx úmyslně, xxxxxxxx vzhledem x xxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx je obava, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravy, xxxxx se xx xxx nehledí, jako xx xxxxx odsouzen.

(2) Xx účelem xxxxxxxx, xxx osoba xxxxx §58 xxxx. 1 xxxx. x) x x) splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, si Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 59) xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Žádost x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§60

Odborná způsobilost

Odborná xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dokladem x ukončeném xxxxxxxxxxxxxx xxxx vysokoškolském xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, technického xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nejméně pětiletou xxxxxxxx praxí v xxxxxxxx xxxxxxxx.

§61

§61 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 225/2006 Sb.

§62

Xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

x) označení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxx xxxx 60),

b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravy,

c) xxxxxxx x rozsah xxxxxxxx xxxxxxx dopravy x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxx dopravy,

f) xxxx, xx kterou se xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodní letecké xxxxxxx.

§63

Xxxxx licence

Úřad xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnost obchodní xxxxxxx xxxxxxx,

x) na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx licence.

§64

Xxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx nutnou xxxx x xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) veřejného xxxxx xx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) je-li xx nezbytné k xxxxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx.

§65

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx držitel xxxxxxx

x) závažným způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 47),

x) xxxxxx xxxxxxxx stanovené x licenci, nebo

c) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§66

Licence xxxxxxx platnosti

a) xxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx licence,

b) rozhodnutím Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§67

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxxxxxx se osvědčuje, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxx x provozování letadel xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) má xxxxxxx organizační xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxx dopravy.

(3) Osvědčení xxxxxxxxx provozovatele Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx dopravce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Náležitosti xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxx.

§68

Xxxxxxxxxx tuzemského leteckého xxxxxxxx

(1) Tuzemský xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx Úřadu všechny xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x udělení xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxx do 10 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx 20 xxx xxxxxx Úřadu zahájení xxxxxxxxxx obchodní letecké xxxxxxx, k xxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx xxxxxx Úřadu xxxxxxxx nepravidelné obchodní xxxxxxx dopravy, k xxx má xxxxxxx xxxxxxx,

x) oznámit do 24 xxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x níž má xxxxxxx licenci,

f) xxx xxxxxxxx licence zajistit xx xxxx náklad xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxx, ke xxxxx xx xxxxxxx,

x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravy xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx vypracovat xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nehod x xxxxxx xxxxxxxxx 66) x xxxxx xxxxxx xxxxx postupovat. Plán xxxxxx obětem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nehod x xxxxxx příbuzným, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx personální x materiální xxxxxxxxxxx.

§69

Předávání xxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Letecký dopravce xx povinen xx xxxxxx xxxxxxxxxxx hraničních xxxxxxx a boje xxxxx nedovolenému xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx útvaru Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 48) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 33), x xx neprodleně po xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 1 jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx,

x) den, měsíc x xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) číslo x typ xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterým se xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dopravě x

x) celkový počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 49) x shromažďování a xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, které byly xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, do 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx na území Xxxxx republiky tito xxxxxxxxx přepraveni.

(5) Práva x povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ochrany xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ustanoveními odstavců 1 xx 4 xxxxxxx.

(6) Policie České xxxxxxxxx provede xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 24 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxx x plnění xx stanoveného úkolu.

(7) Xxxxx x povinnosti Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 50) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 6 xxxxxxx.

§69x

Xxxxxxxxx xxxxx jmenné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x které se xxxxxx jím xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx vzletem, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Letecký xxxxxxxx xxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo, není-li xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vhodným xxxxxxxx, x xx ve xxxxx

x) 24 až 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odletu x

x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx letu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x přistáním na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx státy Evropské xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx jmenné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) může xxxxxxx xxxxxxxx předat xxxxxx xxxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Údaje jmenné xxxxxxxx cestujících, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předává xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, předá xxxxxxx xxxxxxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx rovněž xx xxxx žádost, x xx xxxxxxxxxx xx doručení xxxxxxx.

(5) Xxxxx jmenné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se rozumí

a) xxxxxxxxxx kód xxx xxxxxxxxxx záznam xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx služby,

g) xxxxxxx xxxxx o průběhu xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx cestujících,

h) xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx cestujícího,

i) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kanceláře xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx údaje x xxxxx odbavení cestujícího, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x o xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx cestujícího z xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxx "obecné xxxxxxxx" v rezervačním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx letenky, xxxxx x xxxxx xxxxxx vystavení, identifikační xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx a veškeré xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cen a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx leteckého xxxxxxxx,

x) číslo sedadla x veškeré xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx,

x) xxx leteckého xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §69 xxxx. 2 a

t) xxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x písmenech x) xx s).

§69a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§70

Xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxx xxxxxxxxxx pravidelnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxx xxxxxxx dopravce Xxxxxxxx xxxx 67) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx dopravce Xxxxxxxx xxxx 67), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pravidelnou xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx trh xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx stranou, xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx leteckou xxxxxxx xx xxxxxx lince x xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx").

§70a

Udělení přepravního xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 67) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx obsahuje

a) xxxxx x adresu sídla xxxxxx, xxxxx leteckému xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67) xxxxx xxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx provozovny xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, jedná-li xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx zahájení xxxxxxx,

x) xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozu xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx letadel x právního vztahu x xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tarifů x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vývoje objemu xxxxxxx x předpokládaného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx nabízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxx a rozsahu xxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx sítě xxxxx xxxxxxxxx dopravce Xxxxxxxx xxxx 67) x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a

j) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx leteckými xxxxxxxx, xxxxxx způsobu x xxxxxxx této spolupráce, xx lince odpovídající xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právu.

§70x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx desce xx 7 xxx od xxxxxx xxxxxxxx. Další xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva x xxxx xxxx xx lhůtě 21 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o první xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx žádostem xx xxxxxxxxxx. Informaci x xxxxxxxx žádostí dalších xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxx xxxx 67) xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup 25) xx 7 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx o xxxxxxx přepravního xxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§70x

(1) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx přepravního práva xxxxxxxxx x

x) xxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb obchodní xxxxxxx xxxxxxx, míře xxxxxxxxxx potřeb jednotlivých xxxxxxxxx uživatelů a xxxxxx xxxx x xxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravy, xxxxxxxx xxxxxxxx x rozložení xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zahájení xxxxxxx x období provozu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) cenové xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce Evropské xxxx 67) xxxxxx xxxxxxxxxx tarifů a xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx návaznosti x zapojení do xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozu xxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxx, pronajatých xxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx dopravci,

i) xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a

j) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přidělených xxxxxxxxxxx práv leteckým xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67).

(2) Ministerstvo dopravy xxxx udělit xxxxxxxxx xxxxx více xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx lhůtě 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx dobu neurčitou.

(4) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx výkon. O xxxxx podmínek pro xxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx leteckého xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67), xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxx xxxxx, nebo z xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxx xx změně skutečností xxxxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxx zveřejní xxxxxxxxxx x xxxxxxx přepravního xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 67), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx oznámit Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx skutečností xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 14 dnů xxx dne, kdy xx změně xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx, xx xx příslušný orgán xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, a to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

§70x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67) xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx jinému xxxxxxxxx xxxxxxxx, nejdříve xx uplynutí 5 xxx xxx dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx práva. X xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx §70a xxxx. 2, §70b x §70c xxxx. 1 až 5 xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx dosavadní xxxxxx využívání xxxxxxxxxxx xxxxx leteckým dopravcem Xxxxxxxx xxxx 67), kterému xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx

x) ponechá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx zamítne,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxx xxxxxxxx a současně xx udělí xxxxxxxx.

§70e

Odnětí xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx letecký xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67)

x) xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx lince xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx x xxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, že xxxxxxx přepravní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) ukončí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravy.

(2) Xxxxxxxxxxxx dopravy rovněž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud

a) dojde x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx dopravce Xxxxxxxx xxxx 67), xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, přičemž xxxx změna xx xxxxxxxxx vliv xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 67) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§70x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 127/2014 Xx. x účinností xx 1.2.2015

§70x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Letecký xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je povinen xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxx pravidelné obchodní xxxxxxx dopravy xx Xxxxx xxxxxxxxx, z Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravy x vedle obecných xxxxxxxxxxx podání xxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahuje xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vydal xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx letecký xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provozovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx leteckou dopravu x Xxxxx republiky xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx x xxxxxxxx rovněž xxxxxx xxx provozovny xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx

x) kódové označení xxxxxxxxx dopravce xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, den, xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx letu,

c) xxx x poznávací xxxxxx xxxxxxx,

x) nabízenou xxxxxxxx xxxxxxx,

x) organizační x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) dobu xxxxxxxxx letového xxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx právo, x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, oznámení xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského státu xxxxxx řád Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 10 xxx xxxx xxxxxxxxx každého xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx dopravce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx povinen oznámit Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, x Xxxxx republiky xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx x xxxxxxxx počtem xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 9 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 5,7 tuny. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx 3 dny xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx letu nebo x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx náležitostí podání xxxxx správního řádu xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mezinárodní smlouvy, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxx, předpokládané xxxx, xxxxxxxxx x účel xxxx,

x) xxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dopravci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx licenci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxx x osvědčení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§70x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2015

§71

Xxxxxxxxxx obchodní letecká xxxxxxx leteckého xxxxxxxx xx xxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravu xx Xxxxx xxxxxxxxx, x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxx povolení xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxx, xx-xx xx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx právního xxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx-xx xx ekonomické nebo xxxxxxxxxxxx riziko xxxx xxxxxx xxx životní xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxx plánovaným xxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx příslušným xxxxxxx:

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x žádosti xxxx přiloží letový xxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxx xxxxxxxx leteckého xxxxxxxx xx třetí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx,

x) xxxxx, xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxx x xxxxxxxxx značku letadla,

d) xxxxxxxxx kapacitu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plánovaného provozu,

f) xxxx xxxxxxxxx letového xxxx.

(4) Žádá-li xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx vydává xx xxxx xxxxxxxxx. Vyhoví-li Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxx x vydání povolení x xxxxx rozsahu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podat rozklad.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx skutečností xxxxxxxxx v žádosti x jeho xxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xx xxxxxxxxx.

§71x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxx, xxxxx xxxxxxx dopravce xx třetí země

a) xxxxxxxxx vydané xxxxxxxx xx xxxx delší xxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců, xxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolností, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) závažným xxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx, přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) ukončí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) podléhá xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopravců xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx unii 68) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

§71a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§71b

Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx třetí xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky. Xxxxxxxx xx podává xxxxxxx 20 xxx xxxx xxxxxxxxxx dnem zahájení xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx řádu oznámení xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopravce xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx sídla xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx země prodej xxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxxx xxxxxx zřízena, x

x) xxxx nabízených xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx třetí xxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx ode xxx, kdy x xxxx xxxxx xxxxx.

§71x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 127/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§71x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx letecká xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxx může xxxxxxxxxx nepravidelnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx dopravy. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povolení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx třetí xxxx, je-li xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvou x xxxxxxx dopravě, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx riziko xxxx xxxxxx xxx životní xxxxxxxx .

(2) Žádost xx xxxxxx xxxxxxx

x) 3 pracovní xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx x povolení xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) 7 xxxxxxxxxx dnů xxxx xxxxxxxxxx xxxx letu, xxx-xx o přepravu xxxxxxxxxxxx zboží 69), xxxx

x) 15 xxxxxxxxxx xxx před plánovaným xxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx letů.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahuje

a) kódové xxxxxxxx leteckého xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx řádu,

b) xxxxx, xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxx,

x) xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx plánovaného provozu,

e) xxxxx cestujících nebo xxxx x množství xxxxxxx,

x) xxxxx, klasifikaci, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 69), je-li přepravováno,

g) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 69) Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xx-xx přepravováno,

h) xxxxx, xxxxxxxx a adresu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x adresu xxxxx objednatele xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zboží, xx-xx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx zvoleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx přiloží doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx letadla x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 69), je-li xxxxxxxxxxxx,

x) osvědčení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) osvědčení letové xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx letecký xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, údaje xxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x), x), x) xx x) x doklady xxxxxxx x odstavci 4 xxxx. x) x x) se xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx Ministerstvo xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx rozsahu, xxxxx xxxxx takovému xxxxxxxxxx xxxxx rozklad.

(7) Držitel xxxxxxxx xxxxxxxxxx informuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx skutečností xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx vydání x x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx.

§71x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povolení xxxxxx podle §71c xxxx. 1 xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §71a xxxx. x) xx e).

§71d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2015

§72

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) X řízeních xxxxx §70a xx 70e, 71, 71a, 71c x 71d xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx vyhotovené x xxxxxxxxxxx znění x xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jazyce xxxxxxxxx účastník xxxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx anglického jazyka, xxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení, že xxxxxxxxx úředně xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx podání xxxxxxx xxxxx §70f x 71b použije obdobně.

(2) X řízeních xxxxx §71, 71a, 71c x 71d xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jazyce xxxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx byl xxxxxxx xxxxxx řízení, anebo xx xxxxxx postup xxx spojen s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx se úkony xxxx jen v xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení. V xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x anglickým xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx české xxxxx.

(3) X řízeních xxxxx §71, 71a, 71c x 71d lze xxxxxx xxxxxx x x elektronické xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx. Xxxxx podání xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx která xx x xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx vydá xxxxxxxx, xxxxx se poznamená xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §70f a 71b použije obdobně.

(4) X xxxxxxxx podle §71, 71a, 71c x 71d doručuje Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx na elektronickou xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx řízení sdělí, xxxx prostřednictvím telefaxu; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dnem xxxxxxxx, nevrátí-li xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx adresátem prostřednictvím  xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX PRÁCE X XXXXX LETECKÉ XXXXXXXX

Xxxxxxx práce

§73

Leteckými xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx nichž letecký xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx úplatu. Leteckými xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vyhlídkové lety, xxxxxxx letadla xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx výuce x xxxxxxxxx školách x xxxxxxx leteckých xxxx.

§74

(1) Letecké xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s trvalým xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x České xxxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxxx. Povolení může xxxxx xx základě xxxxxxx Xxxx.

(2) Povolení xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxx k provozování xxxxxxxx letecké xxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 1, pro letecký xxxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx práce.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolení.

§74x

(1) Státní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx provozovnou x jiném členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou x xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx letecké xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx České republiky.

(2) Xx provozování xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx §74 nevztahuje.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx oznámí osoba xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx 3 dny xxxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 je xxx xxxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx letecké xxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx.

(5) Ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§74x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

§75

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx potřeby xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx leteckým xxxxxxxxxxxxxx xx účelem

a) xxxxxxxx ústavních xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxx lze xxxxxxxxxxxx xx souhlasem Ministerstva xxxxxxx.

§76

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vlastní xxxxxxx se rozumí xxxx, xxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx podnikatelskou xxxx xxxxx xxxxxxx, k xxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

(2) Xxxxxxxx činnost xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pobytem xxxx právnická xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem pro xxxxxxx personál x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Prováděcí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx letecké xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

§77

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx a sportovním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx osob xx xxxxxx rekreace, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx za účelem xxxxx. Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x maximální xxxxxxxxx xxxxxxxxx menší xxx 5,7 x x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 9.

§78

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx Xxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněným spolkem. Xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx ohrožena xxxxxxxxxx xxxxxx ve vzdušném xxxxxxxx.

HLAVA III

POVINNOSTI XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX SPOLEČNOSTÍ A XXXXXXXXX XXXXXXX

§79

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx x přistávání letadel x xxxxxxx xxxxxxx x xxx souvisejícím xxxxxxx xxxx plochy x xxxx určené,

d) xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zajišťujících xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§80

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osoby, xxxxxxx x náklad, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxx xxxx by xxxxxx přepravou xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přeletu.

(2) Xxxxxxxx a xxxxx, xxx jejichž povahu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx leteckého provozu, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

§81

(1) Xxxxxxxxxx létajícím xxxxxxxxx xx maximálně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx padák, xxxxxx x létání xxx xxxxxxx potřebu xxxx xxxxxxx jiných xxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx pilotů, xxxx závěsných a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Druhy sportovních xxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx letoun,

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ultralehký xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx kluzák,

i) sportovní xxxxx.

(3) Pilot xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, která xx xxxxxxxxx platného xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx pilota xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx považován x xxxxxxxxxxx.

(4) Pilotní xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, která xx jej učí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Stavitel sportovního xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení x x nimi související xxxxx výrobky, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx techniky xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, pilotů x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx sportovních létajících xxxxxxxx.

(8) Charakteristiky xxxxxxxxxxxx xxxxx sportovních xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx

§82

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxx výkonem xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxx") xx základě xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxx xxxxxx x vymezí xxxx rozsah.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx administrativní a xxxxxxxxx systém xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona,

c) xxxxxxxxx kvalifikovanými xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x tvorbu xxxxxxxxxx x technických xxxxxxxx,

x) xx vytvořen x zabezpečen informační xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přiznávání xxxxxxxxxxx,

x) xxxx finanční xxxx xxxx xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx nestrannost výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx informací a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 49).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pověřená osoba x xxxxxxxx pověření xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx správy xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečen xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx Xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx nutno x xxxxxxx doložit, stanoví xxxxxxxxx právní předpis.

§83

(1) Pověřená xxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx formou podnikání xxxxxx sportovních xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, opravy x xxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx sportovních létajících xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osnov x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx xxxxx §84b x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízením xxxxxxxxx xxxxxx,

x) přiznává xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiným xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jejich platnost, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikace x xxxx o nich xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx středisek xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx, xxxxxxxxxx plnění jejich xxxxxxxxxx,

x) stanovuje xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx registruje, xxxxxxxxx xxxxxxxx řády x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx ploch xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx zkušebních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení,

j) xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx leteckých xxxxxxxxxx sportovních xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vykonává xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x šetřením xxxxxxxxx xxxxx x incidentů xxxxxxxxxxx létajících zařízení,

m) xxxxxxx a odvolává xxxxxxxxxx provozu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx x odvolaných xxxxxxxxxx provozu x xxxxxxxxxx techniky předkládá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx létání určitého xxxxxxxxxxx létajícího zařízení xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§84

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxx souvisejících xxxxxxx xxxxxxx, letadlových xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pilotů x dalších xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx techniky.

§84x

(1) Xxxxxxxxx provozu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx sportovními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx předložení xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx technický xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x letové xxxxxxxxxxxx sportovního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx závady x xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) zakázat xxx, pokud xx xxxxxxx bezpečnost xxxxxxxx xxxxxxx, život, zdraví xxxx xxxxxxx xxxx xxxx životní xxxxxxxxx xxxx xxxx právem xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx průkaz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx při xxxxxx xxxxxxxx spojené s xxxxxxxx sportovního xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazuje nedostatky, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx pilotní průkaz xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu, xxxxxxxx xxxxxxxx létání, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx osobě x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Inspektor xxxxxxxx xx dále x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x zařízení xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladů xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx dalších xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx výpočtů, xxxxxxxx x xxxxxxx dokumentace x stavebního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx sportovní xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, letadlové xxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx používané xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x případě xxxxxxxxxx konstrukčních xxx xxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x jiných, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx konstrukce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§84x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2006

§84x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx

(1) Do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vymezená x §81 xxxx. 2 xxxx. a) xx g) xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxx provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx fyzická xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxx v Xxxxx republice,

b) sportovní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx způsobilost xxxxxxxxxxx létajícího xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vydané xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx poznávací xxxxxx získává xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx České republiky.

(3) Xxxxx zapisované xx xxxxxxxxx, xxxxx, které x xxx xxx xxxxxxxxx, a způsob xxxxxxxx sportovního létajícího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§84x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

§84x

Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení může xxxxx

x) pilot, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx kvalifikací, xxxx

x) xxxxxxx žák xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podmínkou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, absolvování xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x složení příslušné xxxxxxx v xxxxxxx x výcvikovou xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx 63) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pilotů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxx prohlídky x xxxxxxx potřebných odborných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pověřeného Xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxx §22 odst. 3, xxx xxxxxxxxx létající xxxxxxxx xxxxxxx v §81 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x x) x dvoumístná xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení uvedená x §81 xxxx. 2 xxxx. x) xx x),

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedená x §81 xxxx. 2 xxxx. x) xx x).

(4) Xxxx platnosti xxxxxxxxxx posudku x xxxxxxxxx způsobilosti xx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x)

1. 60 xxxxxx x xxxx xx 40 let, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

2. 24 xxxxxx u osob xx 40 xx 75 xxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx lékař x xxxxxxx xx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx,

3. 12 xxxxxx u xxxx xx 75 xxx, xxxxxxxxx-xx příslušný lékař x ohledem xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kratší,

b) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x)

1. xxxxxxxxx u xxxx xx 75 xxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxx omezení xxxx xxxx platnosti,

2. 12 xxxxxx x xxxx xx 75 let, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx posuzované xxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx oprávnění x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikace xx xxxxxxxxx průkazu xxxxx, xx xxxxxxx povinen xx doložit.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx ukončení xxxx xx pilot xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x sebe xxxx xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx létajícího xxxxxxxx,

x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx provozem xxxxxxxxxxx létajícího zařízení.

(7) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx povinen xxx provozu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provozu, xxxxxxxxxx techniky xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx pilotního xxxxxxx, doklady, které xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x samostatných xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx kvalifikačních xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx stanovení kvalifikačních xxxxxxxx osob provádějících xxxxxxxxxxx výuku x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§84d

Plochy pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení

(1) Xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx pravidelném xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxx xxx použito

a) xxxxxxx, pokud letecká xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx letiště,

b) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx vzletům a xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x tomuto xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx plochy x xxxx, na xxxxxx území se xxxxxx xxxxxx.

(2) Ke xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxx, vyslovil-li x xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx souhlas xxxxxxxx plochy, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx leží mimo xxxxxx xxxxx obce xx vzdálenosti xxxxxxx 100 x od xxxxxxxx budov x xxx xxxxxxx nebudou xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 50 x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxx území xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, národní xxxxxxxx xxxxxxxxx, přírodní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx účelu xxxxx xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx přírody, x

x) xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx oblastí xxxxxxxxx xxxxxxxxx vody, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx hygienické xxxxxxx vodních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX PROTIPRÁVNÍMI XXXX

XXXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXX CIVILNÍHO XXXXXXXX PŘED XXXXXXXXXXXXX XXXX

§85

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx příslušného xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70) x xxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxx Úřad.

§85a

Národní programy

(1) Xxxx xxxxxx x aktualizuje xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx součástí právního xxxx. Národní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, xxxxxxxxx-xx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx70) xxxxx.

§85x

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx, xxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70), je xxxxxxx xxx vstupu xx xxxxxx xxxx, xxxxx x během xxxxxx x xxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx obezřetností xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činu, xxxx aby takové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§85x

Xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letectví před xxxxxxxxxxxxx činy xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx tam zdržují, xxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxx dbát toho, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx účelu. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx písemný xxxxx vyzývající k xxxx, aby se xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx směřuje, chovala xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxx nebo xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy 70) xxxxxxxx, případně xxx xxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoby, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx.

§85x

Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxx, xxx provádí detekční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), xx xxxxxxx provádět xx xxxxxxxx xxxxxxx x x použitím xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kontroly x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx člověka, který xx xxxxxxxx podroben. Xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX II

SPOLEHLIVOST

§85e

Ověření xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx její xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxx. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx práci x Xxxxxxxxxxxx obrany, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Celní xxxxxx Xxxxx republiky, Vězeňské xxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx x Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxx x informace, xxxx xxxxx je držitelem xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx způsobilosti fyzické xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací; xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty, xxxxxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vstup xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostoru.

(3) Žádost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle správního xxxx obsahuje

a) xxxxx xxxxxxxx žadatele; xxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx žadatelova xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx žadatel xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xx xxxxxx 5 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx xxxxxxxx x xxxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. názvy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x zániku xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, označení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx vykonávané pracovní xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx poměr,

3. xxxxx xxxx, u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx pobyt žadatele x xxxxx xxxxx xxxxx než 6 xxxxxx a xxxx xxxxx, x

x) čestné xxxxxxxxxx x pravdivosti x xxxxxxxx xxxxx x žádosti xxxxxxxxx.

(4) X žádosti xx xxxxxxx doklad obdobný xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů státu, x němž xxxxxxx x xxxxxx 5 xxx xxxxx xxxx xxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, v jehož xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx obsaženy. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, přiloží x žádosti xxx xxxxxx obdobný výpisu x evidence Rejstříku xxxxxx xxxxx, xxxxx xx státním xxxxxxxxxxxx, xxxx výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, x jehož xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx příslušníkem, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx státu xxxxxxxxxx pobytu. Tyto xxxxxxx nesmí být xxxxxx než 3 xxxxxx.

§85x

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx bezúhonnou xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx považuje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx spáchaný z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xx xx xxxxxxx, xxxx by xxxxxx odsouzena.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx ověření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x které xxxxx x souvislosti x xxxxxxxx, již xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je důvodné xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx pracovní xxxx xxxxxxxxxxx styky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

§85x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx pouze xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ověří žadatelovu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx ověření xxxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxx výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx je Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx pravomocného rozhodnutí. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxx nahlížet do xxxx částí trestního xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obsahují.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx, vydá Xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx požádá Xxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§85x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxx o xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vyžádat xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx Xxxxx republiky. Xx xxxxxx složitých xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx závazného xxxxxxxxxx 25 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx Úřadu. Obsahuje-li xxxxxxx stanovisko nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jsou uchovávány xxxxxxxx xxxx xxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx tyto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx účel xxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§85x

Xxxx-xx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx platí x xxxxx, vyjde-li v xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx úmyslně xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxx spolehlivosti xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx vydá Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí doklad x xxxxxxxxxxxxx.

§85x

Xxxxxx x spolehlivosti

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Úřadu x xxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxx výkonu xxxx xxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxx identifikační xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx je xxxxxx xx xxxx 1 xxxx xx jeho xxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx obsahuje

a) jméno, xxxxxxxxx jména, a xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx x rok xxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství,

d) datum xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Platnost dokladu x xxxxxxxxxxxxx zaniká

a) xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx,

x) dnem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x něm xxxxxxx xxxx nečitelné xxxx xx porušena jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx obsažených,

f) vrácením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx,

x) dnem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

h) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Držitel xxxxxxx x spolehlivosti xxxxxxx Úřadu xx 5 xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x), x), x), e) x x), x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Úřadu nebo Xxxxxxx České republiky.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, jehož platnost xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. c) xx x), xxxxxx xx 5 xxx xxx xxx zániku xxxxxxxxx Úřad x xxxxxx xxxxxxx nového. X xxxxxxx případě xxxx Úřad do 5 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx nový xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nahrazuje xxxxxx xxxxxxx.

(6) Vzor dokladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§85x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx spolehlivosti, xxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxxxxxx dokladu

a) xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo takové xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, jehož xxxxxxxxxxxx xx přezkoumává. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx není xxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x posouzení xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §85f, §85g odst. 2 x §85h xxxxxxx obdobně.

(3) Zjistí-li Xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx i xxxxx, uvedl-li xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nepravdivé údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx úmyslně xxxxxxx. X opačném případě Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

§85l

Soudní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x utajovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky. K xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx důkaz xxxxxxxxx xxx tehdy, xxx-xx xxx, xxx povinnost xxxxxxxxxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx; zprostit mlčenlivosti xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxx by xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx služeb Xxxxx xxxxxxxxx. Provádí-li se xxxxx xxxxx než xxxxxxxxx, postupuje xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

(2) Předseda xxxxxx xxxxxxxx, xx části xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, budou odděleny, xxxx-xx x souvislosti x těmito xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxx narušení xxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx zpravodajských xxxxxx Xxxxx republiky; xx xxxxxxxxxx částí xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nahlížet xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX, CESTUJÍCÍCH A XXXXXXXXX

§85x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx letiště xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx žádost xxxx xxxxx i žadatel x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx současně xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx letiště xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úroveň xxxxxxx civilního letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx činy xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70). Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. V xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Změnu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx programu xxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx změny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx uvedeny xx větě xxxxx, xxxxxxxxxxxx letiště neprodleně xxxxxx Xxxxx.

§85x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§85n

Povinnosti provozovatele letiště

(1) Xxxxxxxxxxxx letiště x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx činy 70) xxxxxxx prostor xxxxxxx xxxxx xxxxx uplatňovaných xxxxxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxxxx oblasti, xxxxxxxxx xx označí a x použitím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx průchod mezi xxxx xxx možný xxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx upravujícím xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70).

(2) Xxxxxxxxxxxx letiště x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xxxx zajistí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx osob x xxxxxxx vstupujících a xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx letištních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k vjezdu,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x jimi xxxxxxxxx xxxx,

x) ostrahu xxxxxxxx letiště.

§85n xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 127/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2015

§85o

Informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx informace x bezpečnostní xxxxxxxxx xxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xxxx xx dobu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx.

§85x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§85x

Xxxxxxxx xxxxxxxx cestujících, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zavazadel

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a letecký xxxxxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx letadla xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx upravující xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx činy 70), xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx vnesení xxxxxx věci xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x vnesením věci, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx to, xx její xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Účastníkem xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx žadatel. X řízení x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx Úřad stanoví xxxxxxxx xxx bezpečné xxxxxxxxx s xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx prostoru xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx a xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx osoba bezodkladně xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx viditelně opatří xxxxxxx nebo jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředkem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, uvedeným x xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx způsobem, xxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx vyjmout, xxxx xx xxxxx x porušení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Každý, xxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx opatřeném xxxxxxxxxxxx prostředkem během xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x prostoru xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že věc xxxx od xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx bezpečně xxxxxxxxxxx x bezpečně xxxxxxx x prostoru letiště x xx xxxxxx xxxxxxx.

§85x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x účinností xx 1.2.2015

§85q

Následná xxxxxxx cestujících, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zavazadel

Provozovatel xxxxxxx x xxxxxxx dopravce xxxxxxx následnou ochranu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zapsaných zavazadel xx provedení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70).

§85q xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2015

§85x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx program, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaným na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, dostatečnou xxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xxx xxxxxxxxxxx letových xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx letových xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx xxxxxx svůj xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obsahové xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§85r xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

HLAVA IV

OCHRANA XXXXXXX, XXXXXXXXXX ZÁSILEK A XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

§85x

Xxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx schváleného xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba v xxxxxxxxx schváleného xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu civilního xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70) xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo svoji xxxxxxxxxx xxxxxxx jinou xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx uděleným xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahuje vymezení xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx provádět.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letectví před xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xxx provádění bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a

b) xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxx řádné provádění.

(4) Xxxxx provádějící xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx zásilkami xxxxxxx xxxxxxxxxxx agenta xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx souhlas xxxxxx, xxxxx osoba, xxxxx xxx xxxxxx,

x) přestala xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx souhlasu,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), xxxx

x) x odejmutí souhlasu xxxxxxxx.

§85x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§85t

Rejstřík xxxx oprávněných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Zřizuje xx xxxxxxxxx rejstřík xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx x souvislosti x nákladem a xxxxxxxxxx zásilkami xxxxxxx xxxxxxxxxxx agenta (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx"), jehož xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70) zpřístupnit xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx schváleným agentům.

(2) Xxxxxxxx rejstříku oprávněných xxxx je Xxxx. Xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx zajistí.

(3) Xxxx zapíše xxxxx, xxxxx udělil xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zásilkami xxxxxxx xxxxxxxxxxx agenta, do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx takového xxxxxxxx.

(4) V rejstříku xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxxxx tyto druhy xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Jedná-li xx x podnikající xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxxxx tyto druhy xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x

x) identifikační číslo xxxxx, xxxx-xx přiděleno.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zpracovávány xxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx sídla x

x) identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(7) X rejstříku xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx tyto druhy xxxxx:

x) xxxxx xxxxxx x

x) datum výmazu.

(8) Xxxxxx údaje xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx zásilkami namísto xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx souhlasu Xxxx xxxxxx xxxxx bezodkladně xxxxxxxxxx.

§85x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§85x

Xxxxxxxx kontrola x xxxxxxxx xxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx dopravce xxxxxxx xxxxxxxxx detekční xxxxxxxx xxxxx věcí x jejich xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70).

§85u xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Sb. x účinností xx 1.2.2015

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXX

§85x

§85x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 431/2022 Sb.

§85x

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, pro xxxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx civilního letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, aby pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letectví před xxxxxxxxxxxxx činy 70) xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx úspěšně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravu.

§85x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx žádost Xxxxxx.

(2) Xxxxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx protiprávními xxxx 70), xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx přiloží

a) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx prohlášení x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy xxxxxxxxxx xxxxx veškerých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy, xxxxxx délky jejich xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxx, rozsahu x xxxxx odborné xxxxxxxx, xxxxxx žadatel xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxx

1. xxxxxx věku 18 xxx,

2. xx xxxxxxx xxxxx střední xxxxxxxx s maturitní xxxxxxxx,

3. xx dobu xxxxxxx 1 roku xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před protiprávními xxxx,

4. v xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx navrhovaného xxxxx odborné xxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx hodlá xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx podmínkám xxx xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu civilního xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70).

(4) Účastníkem xxxxxx x vydání xxxxxxxx xx pouze xxxxxxx. Odborné xxxxxxxx x praktické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx prokazují xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zkouškou xxxx xxxxxxxxxx odbornou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxx xxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx.

(5) Úřad x xxxxxxxxxx o vydání xxxxxxxx xxxxx druh xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), xxxxxx xx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx osoba uskutečňující xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx")

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), nebo

b) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx prokazují odborné xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx žadatele o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přípravy, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§85x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§85x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) je xxxxxxxxx xxxxxxxx. Tomu, xxx xxxxxxx absolvoval xxxxxxxx xxxxxxxx, vystaví školitel x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx doklad. Není-li xxxxxxx osoba držitelem xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx odborné přípravy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx odborná xxxxxxxx přímo souvisí.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x prováděním xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy 70) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odbornou přípravu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 6 měsíců, xxxx 6 xxxxxx. X xxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxx 2 xxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§85x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

§85z

Odborný xxxxxx psovodů x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx psovodů x xxx xxxxxxxx x odhalování xxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xx xxxxxxx povolení xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxxxxxxx xxxxxxxx žadatelem x zabezpečování xxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx výcviku"). K xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx x výbušninami xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx praxi v xxxxxxx xxxxxxx psů xxxxxxxxxx popis xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxx jejich trvání, x

x) xxxxx obsahu, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx hodlá xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výcviku xxxx, xxxxx

x) žadatel xxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70),

b) xxxxxx xxxxxxx alespoň xx xxxx 5 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx znalosti a xxxxxxxxx dovednosti nezbytné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x řádné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx odborného xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, zahrnuje xxxxx xxxxxxxxxx zajišťujících xxxxxxxx dostatečné odhalovací xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx odborného xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx 70).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx o vydání xxxxxxxx xx pouze xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odbornou xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx komise xxxxx příslušníci xxxx xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxx republiky, náplní xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx psů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx vynaložené xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxx žadatel. Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 5 xxx.

(5) Úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx odborný xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx odborného xxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx x formu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, při xxxxx xx prokazují xxxxxxx xxxxxxxx x praktické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§85x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x účinností xx 1.2.2015

HLAVA VI

PROSTŘEDKY XXXXXXXX X OCHRANĚ XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX ČINY

§86

Užívání prostředků xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "bezpečnostní xxxxxxxxxx"), xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly, xxxxxxxxx xxxxxxxxx na odhalovací xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§86x

Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx výbušnin

(1) Fyzická xxxx právnická xxxxx, xxxxx zajišťuje provádění xxxxxxxx kontroly, může xxx xxxxxx této xxxxxxxxxx umožnit xxxxx xxx určeného x xxxxxxxxxx xxxxxxxx jen xxxxx, bylo-li xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Úřadem xxxxxxxx x xxxxxx této xxxxxxxx. Xx neplatí, xxx-xx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Armádou Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úřad xx xxxxxx fyzické xxxxx xxxxxx úkoly xxxxxxx vydá xxxxxxxx x užívání psa xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vycvičena xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx ochranu civilního xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70) x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výbušnin stanovené xxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské unie.

(3) Xxxxxx vedle obecných xxxxxxxxxxx podání podle xxxxxxxxx xxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxx xxxx pes xxxxxx x xxxxxxxxxx výbušnin xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) plemeno,

d) pohlaví,

e) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx elektronickém čipu, xxxxxx xx pes xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xx přiloží xxxxxx x úspěšném absolvování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Odborné znalosti x praktické dovednosti xxxxx xxxxxx úkoly xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výbušnin xx x řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70). Xxxxxxxxxx zkouška x xxxxxxxxx xxxx xx provádějí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komisí, xxxxx členy xxxxxxx x xxxxxxxx generální xxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx odborné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx výcviku xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx hodlá xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x řízením o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx uvede xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx totožnost xxx, xxxxxxx žadatel xxxxx při detekční xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxx povolení xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx psa xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výbušnin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem xxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ochranu civilního xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70), xxxx

x) x zrušení povolení xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

§86x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly

(1) Úřad xx xxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly, může xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx mohla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxxx způsobem, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravující ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx povolení uvede xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly x dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Úřad vydané xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx povolení

a) xxxxxx xxxxxxxx pro povolený xxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx ochranu civilního xxxxxxxx před protiprávními xxxx 70) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) o xxxxxxx xxxxxxxx požádal.

(4) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxx účinek.

HLAVA XXX

XXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX

§86x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, schváleného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásob xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx alespoň 45 dnů xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí správního xxxxxx zakládajícího xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výcvik xxxxxxx x xxx určených x xxxxxxxxxx výbušnin, x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx provádět xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x poštovními xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx, xx věta první xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx palubních xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx letištních xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), oznámí xxxx skutečnost Úřadu xxxxxxx 45 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx, xxxxx xxxxx přepravovat xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podrobené bezpečnostní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy 70), xx xxxx první xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad x xxxxx skutečností xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x výkonu xxxx xxxxxxxx právní xxxx.

§86x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x účinností xx 1.2.2015

§86x

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxx podle §86c, bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letectví před xxxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx učinila, xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx"). Xx xxxxxxx, xx-xx Úřad xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx základních xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx letectví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činu. X xxxxxxx případě xx Xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu tuto xxxxxxxxxx sdělí. Postup xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx k utajované xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Účastníkem xxxxxx x stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx je pouze xxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření, xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uložit povinnost xxxxxxxxxx xxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx stanovena základní xxxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxxxx-xx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx svých povinností xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy 70).

(5) Xx dne xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx stanovena základní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx stanovená základní xxxxxxxx, xxxxxxx dojde-li xx xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx taková xxxxxxxx xxxx stanovena, xxxxx. X tomto xxxxxxx Xxxx stanoví xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxx základních xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx opatření byla xxxxxxxxx, xxxxx. Na xxxxxx x změně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx.

§86x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x účinností od 1.2.2015

§86x

Xxxxxxxx opatření

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), může Xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxx obsahující xxxxxxxx xx ustanovení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx opatřením x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxx, jemuž xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovuje.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx takové xxxxxxxx xxxx stanoveno, xxxxx. X tomto xxxxxxx Xxxx stanoví xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx povinností vyplývajících xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pomine-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx požádá-li o xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx letecký dopravce, xxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxx, xxxxx. Na řízení x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx, xxxx odkladný xxxxxx.

§86x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 127/2014 Xx. x účinností xx 1.2.2015

§86f

Mimořádná xxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ohroženo xxxxxxx xxxxxxxx protiprávním xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx letiště,

c) xxxxxxxxx postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) omezení nebo xxxxxxxxx provozu xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx letecký dopravce, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, bezodkladně xxxxxx xx xxxx nezbytně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kontrol xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravy.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx letiště xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx skutečnosti, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx přijaté xxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx letiště xxxx xxxxxxx dopravce xxxxxx opatření zruší.

(4) Xxxxxxx, změnu xxxx xxxxxxx mimořádného opatření xxxxxx provozovatel xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxx zvláště xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx-xx mimořádné opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nařídí xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx Úřad.

(6) Účastníkem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx prvním xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx rozhodnutí Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx komisi.

(7) Xxxxxx-xx Úřad xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx nezbytné xxxxxx nařízené mimořádné xxxxxxxx, rozhodnutí, xxxxxx xxxxxx opatření bylo xxxxxxxx, změní. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Úřad xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx opatření xxxx nařízeno, zruší. Xx xxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxxxx 6 použije xxxxxxx.

§86x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 127/2014 Xx. s účinností xx 1.2.2015

ČÁST DEVÁTÁ

STÁTNÍ XXXXXX X PŘESTUPKY X XXXXXXXX LETECTVÍ

HLAVA I

STÁTNÍ XXXXXX

§87

(1) Státní xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx právního xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxx, Xxxxx x Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x x xxxxxxx xxx vymezeném Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§88

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona

a) xxxxxxxx správu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu, po xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a Ministerstvem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx a odnětí xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie,

e) xxxxxxxxx o xxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osnovy,

g) xxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx správy,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxx státní správy xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxxxx létajících zařízení,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx programu x rozhoduje x xxxxxx zrušení,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k územně xxxxxxxxx dokumentaci a xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx databázi, xxxxxxx a odnímá xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x vedení xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §51a,

x) xxxxxxx Xxxxxxxx komisi xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx hlášení událostí x civilním xxxxxxxx 85).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx správním řízení xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxx rozhodování x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxx člena xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nezpůsobilosti xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo dopravy xx xxxxxxxxx orgánem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vydaným podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxx Xxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx zákona.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xx xxxxxxxxx x mimořádných xxxxxxxxx, xxxxx bezprostředně x xxxxx ohrožují civilní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx letů xx dobu xxxxxxxx xxxxxx.

§89

(1) Xxxx

x) xxxxxxxxxxxx x Agenturou a xxxxxxx s ní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx úkoly xxxxxxxxxxxxxx dozorového orgánu xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 26),

x) xxxxxxxx

1. právnickou xxxxx xxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx složek x ověřování xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx provozu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výrobku, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxx x pozastavuje xxxx odnímá udělené xxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xx dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx letových xxxx leteckých xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx souvisejících xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxxxxxxxx xx xxxxxx x pomoci cestujícím x xxxxxxx odepření xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx významného xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx

1. x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. x letové způsobilosti x xxxxxx osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx letovou způsobilost,

3. x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx individuálně xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

4. x xxxxxx nezpůsobilosti xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

5. x xxxxxxxxx xxxxx letiště x x xxxx xxxxx,

6. x dočasném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx,

x) provádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx osvědčení letové xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx závady v xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) schvaluje, xxxxxx x xxxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vydává, xxxxxxxxxxx platnost x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx vývoje, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, oprav, modifikací x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, letadlových xxxxx x zařízení x xxxxxxxxx pozemních zařízení,

k) xxxxxxxxx a odnímá xxxxxxxxxx adresu x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx letadlových xxxxx,

x) xxxx evidenci xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx, zadržuje xxxx xxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x provádí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx způsobilosti, xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x omezuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxx xxxxxxxxx personálu xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx bezpečnostní letovou xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx let,

n) xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx letiště x plánovaným provozem xxxx koordinované letiště x pověřuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dopravce xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx cestujících x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 62),

s) xx xxxxxxxxxx úřadem xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pravidla pro xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x některých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 65),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) kontroluje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obětem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) sleduje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx bezpečnostní doporučení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx letectví 66),

w) xxxxxxxxxx přestupky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xx úseku xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x návaznosti na Xxxxxxx vydané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 66) x

x) xxxx Xxxxxxx rejstřík x xxxxxxxxx x

1. xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxxx z Xxxxxxxxx rejstříku,

2. zápisu xxxxxxxxxx práva k xxxxxxx do Leteckého xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx letadlové xxxxxx,

4. xxxxxxxxx letadlové xxxxxx pozemnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x

5. xxxxx xxxxx zapisovaných xx Leteckého xxxxxxxxx.

(2) Xxxx dále

a) schvaluje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx souhlas

1. x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, činností a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx pásmech xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx staveb a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx rušivý účinek xx xxxxxxxxx letecká xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osobě x xxxxxxxxxxx letecké telekomunikační xxxxxx, xxxxxxx meteorologické xxxxxx, letecké informační xxxxxx, služby xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx letu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxx xxxxxx,

4. x provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxx vystoupení,

d) x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozděluje xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx opatření xxxxxx povahy, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostoru Xxxxx republiky,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxx xxxxxxx pověření,

g) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx letových navigačních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebi 40),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx určení xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních x xxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxx fungování 39),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx poskytování letových xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx evropském xxxx 40),

x) zrušuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx služby xx xxxxxxx smlouvy x využití xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jednotném xxxxxxxxx xxxx 40),

x) x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyhrazuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, že je xxxxxxx xxxxxxxxx prostoru Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nad určitými xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebezpečné x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx,

x) vydává

1. xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxxx xx xxxxxx opatření x regulaci xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přetížení xxxxxxx,

2. xxxxxxx k provozování xxxxxxxx letecké xxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxx zákaz létání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx létajícího xxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nejde-li o xxxxxx, xxx je xxxx rozhodování xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) zabezpečuje výkon xxxxxx správy ve xxxxxx sportovních létajících xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou,

p) xxxxxxxx právnickou osobu xxxxxxx státního xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx udělené xxxxxxxx,

x) xxxx další xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 54) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx provozem,

s) xxxxxx, xxxx a zrušuje xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx omezení xx xxxxxxx hluku xx xxxxxxx a xxxx xxxxx úkoly xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx provozních omezení xx snížení xxxxx xx xxxxxxxxx 83),

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spravedlivého xxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x civilním xxxxxxxx 85),

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx a organizací x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nimi xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla x xxxxxxx civilního xxxxxxxx 77),

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxx bezpilotních xxxxxxx 86) a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů 87), x xxxxxxxx úkolů xxxxxxxx Xxxxxxx, a

w) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řídících xxxxxx.

(3) Xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx informační xxxxxxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie vůči Xxxxxxxx komisi, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70) a předpisů xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) vydává, xxxxxxxxxxx x zveřejňuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xxxx podle rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx ověření x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx bezpečnostního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy 70),

x) schvaluje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx letiště a xxxx xxxxx,

x) uděluje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx letadla je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx 70),

f) uděluje x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx agenta xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vydává x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70),

x) xxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx protiprávními činy 70),

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x odhalování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx detekční xxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxx povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx použitelný předpis Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70),

x) stanovuje, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytná k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §86d,

x) xxxxxxxxx, xxxx x zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 70) xxxxx §86e x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86f.

§89x

Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže

a) xxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xxx zveřejněný xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §42e,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx části xxxxxx xxxxx XX.

HLAVA XX

XXXXXX XXXXX

§90

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v rozsahu xxx působnosti Ministerstvo xxxxxxx, Xxxx x Xxxxx.

(2) Pověření k xxxxxx státního xxxxxx xx formu průkazu.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx kontrolovaná xxxxx xxxxxxx x nezbytném xxxxxxx x bezplatně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§91

(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx státního xxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x civilním xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxxx ohrožen xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx bezpečnost xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx doklady xxxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxx Úřad xxxxxx xx 10 xxx xx vydání xxxxxxxxxx správní xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Evropskou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx, xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 55).

§91a

(1) Při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx letadel Xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx letiště xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx x evidovaných x leteckém xxxxxxxxx xxxxx, xxxx není xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx, že je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údržba xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx závady (xxxx jen "technické xxxxxx"),

x) po vstupu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx České republiky xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxx zjištěné xxxxxxxxx závady nebyly xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx státu, x jehož leteckém xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) z xxxxx xxxxx §12a xxxx. 1 xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost létání,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx ploše xxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxx x letadla xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení odstavce 1 xx nevztahuje xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx 29), x xx xxxxxxx, xxxxx neslouží obchodní xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx vzletová xxxxxxxx xx xxxxx xxx 5&xxxx;700 xx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx veliteli xxxxxxx neprodleně xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx Úřad xxxxxx, xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx předá Xxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx letadlo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy podle §102 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Úřad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, Xxxxxxxx xxxxxx x příslušným orgánům xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx letadlo xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Agenturu x xxxxxxx a plnění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(5) V protokolu xxxxx xxxxxxxx 3 x xx zprávě xxxxx xxxxxxxx 4 xx neuvádí xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(6) Rozhodnutí, kterým xx xxx xxxxxx xxxxxxxx letadel xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx způsob odstranění xxxxxxxxxx ohrožujících bezpečnost xxxxxx a jejich xxxxxx, má do xxxx odstranění těchto xxxxxxxxxx účinek zákazu xxxx. Součástí rozhodnutí xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ohrožující xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xx dohodě x xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx státu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx vyloučit účinek xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 6; součástí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx kterém xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx létání. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx létání v xxxxxxxxx xxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, obdrží-li xxxxxxxx orgánů xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx prostoru xx xxx využito x xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Zaměstnanci Úřadu xxxx povinni zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx technického stavu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx letiště, xxxxx jim xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Povinnost zachovávat xxxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxxx létání.

(9) Xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok.

(10) Xx žádost kontrolované xxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx odbavovací xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, nesouhlasí-li s xxx xxxx kontrolovaná xxxxx, x které xx kontrola xxxxxxxxx, xxxx byl-li by xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx byl-li xx takový xxxxxx xxx Úřad xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx-xx xx xxx výkonu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx protokol x jazyce xxxxxx x anglickém. Xxxxx-xx xx xxx výkonu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vydané x xxxxxx xx místě, xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxx a anglickém xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxx x xxxxxxxxx zněním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(11) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 x xxxx zprávy xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§91x

(1) Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx 39) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx jiného xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxx xxxxxxx xxxx třetí xxxx"). Xx tím účelem xxxx Xxxx xxxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx písemnou xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx smluvních xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy,

c) xxxxx a povinnosti xxxxxxxxx stran a

d) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx právního řádu, Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx letových xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx členského xxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx případě kontroluje, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kterému xxxxx osvědčení nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx letových xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebi 40) x který poskytuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxx něj x xxxxxxxx předpisů x rozhodnutí příslušného xxxxxx jiného členského xxxx xxxxxxx státu.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx při poskytování xxxxxxxx navigačních služeb xx xxxxx jiného xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx Úřad přihlíží xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx výsledky xxxxxx státního xxxxxx xxx xxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxx letových xxxxxxxxxxx služeb na xxxxx xxxxxx členského xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxx třetího xxxxx.

(5) Xxxxxx-xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx navigačních xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx státu Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx provést xxx x xxxxxxxx xxxx x vynaložením xxxxxxxxxx xxxxxxx, anebo které xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Úřad bezodkladně xxxxxxxx úkony provede, xxxx příslušnému orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxx, xxx které xxxxxxxx vyhovět xxxxxx. Xxx-xx účelu dožádání xxxxxxxxx provedením jiných xxx dožádaných xxxxx, Xxxx takové xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx třetího xxxxx.

§91x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. s účinností xx 1.2.2015

§91c

(1) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 71) a xx xxx xxxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx prováděných Xxxxxxxxx komisí x xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx u xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx provedení xxxxxxxx, a to xxxxxx věcí, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

§91x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2014 Xx. x účinností xx 1.2.2015

XXXXX XXX

XXXXXXXXX

Xxx 1

Přestupky xxxxxxxxx xxxx

§92

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) x rozporu s §12a xxxx. 4 xxxxxxx xx žádost Xxxxx požadované xxxxx,

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 1 xxxxxxx x civilním xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxx xxx platného xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §18 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx personálu xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §19 odst. 4 xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx x nemoci xxxx x takových xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxxxx omezují nebo xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx,

x) x rozporu x §40 provozuje xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx letecké stavby xxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx v rozporu x §41 xxxx. 1,

x)&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx ochranná xxxxx v xxxxxxx x §41 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §54 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §78 provozuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §81 xxxx. 1 xxxxx sportovní xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x rozporu x §84c odst. 1 xxxx xxxxxxxxx létající xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 5 nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx vydaný Xxxxxx podle §89 xxxx. 2 xxxx. x) bodu 6 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx letectví,

m) nesplní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poskytující xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, leteckého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx činností xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravu xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx letecké činnosti xxx vlastní xxxxxxx xxx povolení, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zařízení, xxxxx xx součástí této xxxxxx, xxxx naruší xxxxxxx xxxxxxxxx pozemního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x leteckém xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx se xxxxx x leteckém xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx x §6 neprodleně xxxxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku,

b) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxxx kódovaného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v rozporu x §17c xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxxx x rozporu x §55a xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo poskytovatel xxxxxxxxx služeb x xxxxxxx s §55b xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxxx,

x) jako xxxxxxxxxxxx letadla nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilost xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sportovní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) jako xxxxxxxxxxxx letadla xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) jako provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx létající xxxxxxxx xxx pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxxx letištních časů 72) xxxxxxx x xxxxxxxxx použije xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx koordinátorem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx času, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx koordinátorem, x xxx naruší xxxxxx xxxxxxx dopravy xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx lety xx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx x rozporu x podmínkami xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 73),

x) ohrozí bezpečnost xxxxxx xxxxxxxxx leteckého xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího provádění xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 73),

d) xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím provádění xxxx xx vzdušném xxxxxxxx 73),

e) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx šetření xxxxx x incidentů x xxxxxxxx xxxxxxxx 66)

1. xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx získané x rámci xxxxxxx xxxxxxx nehody xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx xxx x jejich xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx,

2. jako xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxx incidentu xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xx došlo x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx bezpečnostního xxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých v xxxxxxxxxx xx Ústavem xxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 85)

1. jako osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx nenahlásí xx stanovené lhůtě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxx zúčastněná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x evropské xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) xx 100&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx odstavce 2 xxxx. x),

x) do 300&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x), xxxxxxxx 2 xxxx. c) nebo x) nebo xxxxxxxx 3 písm. e) xxxx 1, 2 xxxx 3 nebo xxxx. x),

x) xx 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x), x) xxxx x), xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx g) xxxx odstavce 3 xxxx. x),

x) od 50&xxxx;000 Xx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo h), xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo f) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b), x) xxxx xxxx. e) xxxx 4, xxxx

x) xx 100&xxxx;000 Xx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 3 písm. d).

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xx 6 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 písm. e) xxxx x),

x) xx 1 roku, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), h) xxxx x), nebo xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) xx 2 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxx odstavce 3 xxxx. x).

§92x

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §85b xx nepočíná při xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxx x nich, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx v xxxxxxx x §85c xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxx x §85e xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravující xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70),

x) x xxxxxxx x §85j xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s věcí xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx letadla xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §85p xxxx. 3,

x) v xxxxxxx s §85y xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx protiprávními činy xxx platného xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v rozporu x §86d odst. 4 xxxxxxxxx mlčenlivost x skutečnosti xxxxxxxx x rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 74)

1. vstoupí xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx letiště xxx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovateli letiště xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

3. bezodkladně nevrátí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx průkaz xxxx xxxxxxxx x vjezdu, xxxx

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx identifikační průkaz xxxx xxxxxxxx k xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §85d xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím provádění xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 74),

x) cestující x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 74)

1. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

2. xxxxx do vyhrazeného xxxxxxxxxxxxxx prostoru xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxx x přepravě xxxxxxx xxxxxxxxx obsahující xxx, jejíž xxxxxxx x xxxxxxxx zavazadle xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) osoba, xxxxx xxxxxxx x xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx palubu letadla Xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx věc xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zajišťovacím xxxxxxxxxxx xxxxx §85p xxxx. 5,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x §86a xxxx. 1 umožní užití xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx osobě xxxxxx xxxxx xxxxxxx vydáno xxxxxxxx x výkonu xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §86c xxxx. 2 xxxxxxxx, xx hodlá vykonávat xxxxxxx xxxxxxx odesílatele, xxxxxxx dodavatele xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x §86c xxxx. 3 neinformuje Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx x odhalování xxxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx vykonává x xxxxxxx s xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxx detekční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 74).

(3) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx pokutu

a) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx h) xxxx 2 xxxx 3,

x) do 500 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), x), x), e), x) xxxx h) xxxx 1, xxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx

x) od 50 000 Xx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. g) xxxx x) xxxx 4.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x).

§92x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostoru

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx provozu 75) xxxxxxxx xxxxxxx řídícího xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx

1. přesto, xx xx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx omezují nebo xxxxxxxx výkon této xxxxxxxx,

2. aniž xx xxxxxxxx poskytovateli letových xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

3. xxx platného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx uspořádání xxxx xxxxxxxx provozu 76) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx uložit pokutu

a) xx 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) do 500&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx

x) od 100&xxxx;000 Xx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

(3) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxx xxxxxxxx

x) xx 6 xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2, nebo

b) do 1 xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3.

§92x

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů

(1) Fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 86)

x) jako dálkově xxxxxx xxxxx

1. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx x době, xxx nesmí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx podle §54k xxxx. 8,

2. řídí xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx alkoholu,

3. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx způsobilost, xxxxx si přivodila xxxxxxx alkoholického xxxxxx, xxxx xxx vlivem xxxx návykové xxxxx,

4. xxx řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, neprovede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu vzdušného xxxxxxxx v okolí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ohrožující xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxx řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poruší xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5 xxxx §44h xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přímo použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx provádění xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 73), xxxxxxxx osvědčujícím xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lehkých bezpilotních xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx složek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxx x její xxxxxxxxx,

7. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobí xxx xxxxxx, nebo

8. xxxxxxx xxxxx tímto přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx během xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx kategorii xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prohlášení x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 90) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx bezpilotních xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx bezpilotní xxxxxx byl xxxxx xxxxxxx, který dosáhl xxxx 16 let,

3. xxxx zapsána v xxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxx Xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx událost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

6. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx,

x) jako xxxxxxxxxxxx bezpilotního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx kategorii xxxxxxx

1. provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. nezajistí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 73), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spolku,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dostatečnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zmírnění xxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxx,

4. nepožádá x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx bezpilotních xxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx bezpilotního xxxxxxx xxxxxxx jinou tímto xxxxx použitelným předpisem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 87) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx pravidla xxxxxxx vzdušného xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxx podle §44g xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxx x xxxxx vzdušeného xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx během xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxx použitelným předpisem, xxxx

x) xxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx situace xxxxx xxxx opatření xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) jako xxxxxxx

1. osvědčení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx X1 x X3 otevřené kategorie xxxxxxx x xxxxxxx x §54e xxxx. 7 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx prokazující,

2. osvědčení x způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podkategorii X1 x A3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx nezpůsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx x §54e xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx X2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozporu x §54f xxxx. 6 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxx X2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x jehož nezpůsobilosti x xxxxxx bezpilotního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x §54f xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx stanovené lhůtě Xxxxx,

5. osvědčení o xxxxxxxxxxxx znalostech xxxxxxxxxx x řízení bezpilotního xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx scénářem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozporu x §54g xxxx. 6 neoznámí xx xxxxxxxxx xxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx prokazující,

6. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx bezpilotního systému xxxx rozhodnuto, v xxxxxxx x §54g xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxx osvědčení xx xxxxxxxxx lhůtě Xxxxx, xxxx

7. potvrzení o xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §54k odst. 7 xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpilotního systému,

b) xxxx xxxxxxx řídící xxxxx x xxxxxxx x §54m xxxx. 2 nevyhoví xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx Úřadu x

1. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx dokladu osvědčujícího xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odbornému xxxxxxxxxx vyšetření, nebo

4. xxxxxxxxx xxxx bezpilotního xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. v xxxxxxx x §54a xxxx. 5 neoznámí xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. x xxxxxxx x §54c odst. 2 xxxx 3 neodevzdá xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpilotních xxxxxxx,

3. x xxxxxxx x §54d xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravců x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 57) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx stanovenou výší xxxxxx pojistného plnění xxxx xxxxxxxxx pojistné,

4. x xxxxxxx x §54k xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxx xxxx potvrzení xxxx, xxxx xxxx xxx to xxxxxxx xxxxxxxx,

5. v xxxxxxx x §54k xxxx. 2 xxxxxxxxx provádění xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx,

6. x xxxxxxx x §54k xxxx. 9 xxxx. x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, xxxx

7. x xxxxxxx x §54k odst. 9 xxxx. x) xxxxxxx xx stanovené xxxxx Xxxxx, že x držitele xx xxxxxxxx potvrzení o xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxx spolku

1. x xxxxxxx x §54o odst. 4 xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx systém, xxxx

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §54p odst. 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výší xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

e) xxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx s §54p xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bezpilotní xxxxxx xxxx tento xxxxxx nevrátí ve xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) do 50 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 2, 3 xxxx 8, xxxx. x) xxxx 5 xxxx xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3 písm. x), písm. x) xxxx 1, 2 xxxx 3, xxxx. x) xxxx 1, 2 xxxx 7 xxxx xxxx. x),

x) xx 75 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 4 xxxx 6, písm. c) xxxx 2 nebo 5 nebo xxxx. x) bodu 3 xxxx 4 nebo xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx 6,

x) xx 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx 1, 5 xxxx 7, xxxx. x), xxxx. x) xxxx 1, 3 xxxx 4 xxxx xxxx. d) xxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b) xxxx 4, xxxx. x) xxxx 3, 4 xxxx 5 xxxx xxxx. x), xxxx

x) xx 3 000 000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 6.

§92x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 431/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2023

Xxx 2

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

§93

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx dopustí přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx s §12a xxxx. 4 xxxxxxx xx žádost Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §16 xxxx. 1 xxxxxxx x xxxxxxxx letectví xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pozemní zařízení xxx xxxxxxxx osvědčení,

c) x xxxxxxx x §40 provozuje xxxxxxxx xxxx provádí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s §41 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §78 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vystoupení bez xxxxxxxx,

x) nesplní xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 odst. 5 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Úřadem xxxxx §89 odst. 2 xxxx. x) xxxx 6 k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx civilního xxxxxxxx,

x) nesplní příkaz xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jejich úkolů,

h) xxxxxxx xx své xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, výrobu, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx změny xxxxxxx, xxxxxxxxxxx částí nebo xxxxxxxx xxxx leteckých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 24) xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) provozuje xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx provozuje xxxxxxx práce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zapsaného x leteckém xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx zápis x leteckém xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx x §6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx změny údajů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxx zařízení užije xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s §17c xxxx. 1,

c) koordinátor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x §32 odst. 4 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx jejím xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. nezašle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx stanovené lhůtě Xxxxx podle §42a xxxx. 1,

2. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 2,

3. xxxxxxxx provozní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §42b xxxx. 1,

4. uvedeného x §42d xxxx. 1 xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ceník xxxxx §42g, xxxx

5. xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx x rozporu s §51a xxxx. 7 xxxxxxx xxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxx x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx vlastnosti leteckých xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 78),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pilot xxxxxxx xxxx poskytovatel leteckých xxxxxx x rozporu x §55b odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx xxx vážný xxxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxx, xxxxxxxx letecký xxxxxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb v xxxxxxx x §98a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozporu x §98a xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo sportovního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilost xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx sportovního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxx pojištění odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx provozem, nebo

k) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx leteckých xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxxx letištních xxxx 72) úmyslně x xxxxxxxxx použije xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x čase, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx letištního času, xxxx xxxxx přidělený xxxxxxxx čas xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx koordinátorem, x xxx naruší xxxxxx letecké xxxxxxx xxxx letištní xxxxxx,

x) x rozporu x xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 79)

1. xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxx,

2. vystaví xxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. osvědčí uvolnění xxxxxxx xxxx letadlového xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx prostoru Xxxxx xxxxxxxxx v rozporu x xxxxxxxxxx stanovenými x xxxxx zákoně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx letů xx xxxxxxxx prostoru 73),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx porušením leteckého xxxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx provádění xxxx ve vzdušném xxxxxxxx 73),

x) xxx xxxxxxx letadla xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x leteckém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vzdušném xxxxxxxx 73),

x) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxx xxxxx a incidentů x xxxxxxxx letectví 66)

1. xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx šetření xxxxxxx nehody xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx účelům xxx x xxxxxx šetření xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx neprodleně Xxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx o xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx Ústavem xxxxxx xxxxxxxxxxxx doporučení,

5. xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx od oznámení xxxxxxx xxxxxx vypracovat xxxxxx osob x xxxxxx nebezpečného xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

6. xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravce xxxxx xxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx určené pro xxxxxx nehody nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 85)

1. xxxx xxxxx povinná xxxxxxxx událost xxxxxxxxx xxxx událost xxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxx zúčastněná xxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxxxx x xxxxxxxx centrální xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx událostí x xxxxxxxx letectví 85) xxxx organizace

1. xxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxxx usnadňující xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx nebo nezřídí xxxxxx dobrovolného hlášení xxxxxxxxxxx shromažďování xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx informacích xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hrozbou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx Xxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxx související se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx shromážděné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hlášení,

3. xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, hodnocením, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skutečnou xxxx xxxxxxxxxxx hrozbou xxx bezpečnost xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx než xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

5. nezajistí, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx dobrovolného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xxxx xxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. nezavede xxxxxxx xxx kontrolu kvality xxxxxxxxxxxxx x uchovávaných xxxxx x událostech,

7. xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx další xxxxx x xxxxxxx xxxxx x událostech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx analýzu xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x povinného xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nepřijme xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx tato xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx,

9. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, kteří podali xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx kteří jsou x xxxxx hlášení xxxxxxx,

10. xxxxxxx Ústavu xx stanovené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x událostech xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx událostí xxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxx na základě xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxx výsledky provedené xxxxxxx, xxxx

11. xxxxxxxx xx konzultaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsob zajištění x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx takové interní xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx přístupu xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §69 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx údaje,

b) jako xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §69a xxxx. 1, 2 xxxx 4 nepředá xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tyto xxxxx xx stanovené xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s §68 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx s xxx nepostupuje,

d) xxxx xxxxxxx dopravce Evropské xxxx 67) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravu xxx xxxxxxxxx přepravního xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67), kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené x §70c xxxx. 6 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxx §70c xxxx. 4,

x) xxxx xxxxxxx dopravce xxxxxx xxxxxxxxx státu

1. v xxxxxxx s §70f xxxx. 1 neoznámí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

2. x xxxxxxx x §70f odst. 5 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx dopravce xx xxxxx xxxx

1. xxxxxxxxx pravidelnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §71 xxxx. 6,

2. xxxxxxxx zahájení xxxxxxx xxxx zprostředkovaného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravy xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x §71b xxxx. 3, xxxx

3. provozuje xxxxxxxxxxxxx obchodní leteckou xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §71c xxxx. 7.

(5) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. f) xxxx xxxx. g) xxxx 2,

x) xx 300&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. g), xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx g), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 2 xxxx 3 nebo xxxx. g) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x),

x) xx 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx xxxx. d) xxxx 5, xxxxxxxx 3 xxxx. a), xxxx. x) xxxx 2, písm. x) xxxx 1, 5 xxxx 6 xxxx xxxx. x) bodu 1 xx 7 xxxx odstavce 4 xxxx. x), b), x) xxxx x),

x) xx 50&xxxx;000 Kč xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx. x) bodu 1, 2 xxxx 4, xxxx. h) nebo x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 3, xxxx. x), x), xxxx. x) xxxx 4, písm. x) xxxx 8 xx 11 nebo xxxxxxxx 4 písm. x) bodu 1 xxxx 3,

x) od 75&xxxx;000 Kč xx 3&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxxx

x) od 100&xxxx;000 Xx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), i), x) xxxx k), odstavce 2 písm. d) xxxx 3 nebo xxxx. x), nebo xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 1 xxxx xxxx. e).

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xx 6 xxxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xx 1 roku, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx xxxxxxxx 3 písm. x), nebo

c) xx 2 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), j) xxxx x), xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. e).

§93a

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xx úseku xxxxxxxxx xxxxxxx civilního letectví xxxx protiprávními xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x rozporu x §85x xxxx. 1 uskutečňuje odbornou xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §85z xxxx. 1 provádí xxxxxxx výcvik psovodů x xxx určených x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 74),

c) v xxxxxxx s §86c xxxx. 2 xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x §86c xxxx. 3 neinformuje Xxxx x xxxxx skutečností xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §86d xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx letiště

1. x rozporu s §85m odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx programu xxxxxxx,

2. v xxxxxxx x §85m xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70) xxxxxxxxx xxxxxx opatření a xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §85n xxxx. 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx povinnost xxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 74),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx dopravce

1. x xxxxxxx x §85p xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cestujících, xxxxxxxxxx x zapsaných zavazadel,

2. x xxxxxxx x §85q xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cestujících, kabinových xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. x xxxxxxx x §86f xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, změnu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxx

4. x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 74) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx průkaz xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vjezdu xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provede tuto xxxxxxxx v xxxxxxx x §85d, nebo xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 74),

x) xxxxxxx xxxxxxxx

1. x xxxxxxx x §85o nezajistí, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx letadla xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx letadla, nebo

2. x rozporu x §85p xxxx. 5 xxxxxxxxx bezpečné doprovázení x uložení věci, x jejímuž xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx letových xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s §85r xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly x souvislosti x xxxxxxxx x poštovními xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x rozporu x §85s xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x nákladem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x §85s odst. 2 xxx souhlasu Xxxxx xxxx ji xxxxxxx v rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx 74), xxxx

2. x xxxxxxx x §85s xxxx. 4 bezodkladně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx souhlasu,

h) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), x xxxxxxx x §85w nezajistí, xxx xxxx pracovní činnosti xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravu,

i) xxxxx xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxx,

1. x xxxxxxx x §86a xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x odhalování xxxxxxxx, xxxx bylo osobě xxxxxx úkoly xxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

2. v xxxxxxx x §86b xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, než jaký xxxxxxx přímo použitelný xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), xxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření

1. xxxxxxxxxx základní xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §86d xxxx. 1,

2. x xxxxxxx x §86d xxxx. 3 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx posouzení obsahu x rozsahu xxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo

3. x rozporu x §86d odst. 5 xxxxxxxx činnost, s xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxxxx, xxxxx xxxx vykonatelnosti xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx,

x) osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, xxxx bezpečnostní xxxxxxx xxxxxxxxxx xx výzvu Xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx odesílatel, schválený xxxxxxxxx xxxxxxxxx zásob, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonává tuto xxxxxxx v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx detekční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 74) xxx schválení Xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx dodavatel xxxxxxxxx xxxxx, známý dodavatel xxxxxxxxxx zásob v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx 74)

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxx, xxxx

2. provádí dodávky xxxxxxxxx x letištních xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, nebo

n) xxxxxxxxx agent, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozporu x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 74) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dodavatelem xxxxxxxxxx zásob.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c), d) xxxx 1, xxxx. x) xxxx 2 xxxx xxxx. x),

x) xx 50&xxxx;000 Xx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 2, xxxx. x) bodu 4, písm. x) xxxx 2, písm. x) xxxx 2, xxxx. x), xxxx. x) xxxx 1 xxxx 3, písm. x) xxxx xxxx. x) xxxx 2,

x) xx 75&xxxx;000 Xx xx 3 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) nebo odstavce 2 xxxx. x) xxxx 3, písm. x), x), xxxx. x) xxxx 1, xxxx. h), l) xxxx xxxx. x) xxxx 1, xxxx

x) xx 100 000 Kč xx 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx 1 nebo 4 xxxx xxxx. b) xxxx 1 xx 3.

(4) Xx přestupek xxx uložit zákaz xxxxxxxx xx 2 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx 4 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2.

§93x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx užívání xxxxxxxxx prostoru

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx toku xxxxxxxx xxxxxxx 76) xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx aktualizaci xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx letového xxxxxxx 75)

x) xxxx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx letového provozu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - žáka xxxxxxxxxx osoba s xxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti,

2. xxxxxxxxx místní xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti nebo xxxx systémy či xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx ke xxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonává práva xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx neposkytne xxxx údaje Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

4. nevypracuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řídícího xxxxxxxx provozu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx vylučují xxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx letového xxxxxxx - xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxxxx řídících letového xxxxxxx, řídících letového xxxxxxx - xxxx xxxx xxxxxx instruktorů xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx s podmínkami x něm xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxx prováděním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx letového xxxxxxx - xxxx, instruktorů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx Xxxxx xx schválení xxxxx x osnovách xxxxxxxxxxx kurzů xxxx x xxxxxxx vstupního, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx své činnosti,

5. xxxxxxx xx stanovené xxxxx Úřadu xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx ukončení xxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx,

7. nenahlásí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx incident nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlášení,

8. xxxxxxxxx, nezavede xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

9. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,

10. nevede xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kvalifikovaných xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx praktického výcviku x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti instruktorů xxxxxxxxxx xxxxx,

11. xxxxxxxxx, xxx instruktoři xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxxxxxxx záznamy o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podstoupily výcvik,

13. xxxxxxxxx nebo nespravuje xxxxxx xxx záznamy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxx neuchovává, xxxx

14. nemá uzavřeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx §49 xxxx. 1 xxxxxxxxx letecké xxxxxx xxx pověření xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx s §49a xxxx. 1 xxxxxxxxx

1. xxxxxx navigační xxxxxx xxx osvědčení xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx letových xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 40), xxxx

2. letové xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx služby bez xxxxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxx x §49 odst. 4.

(4) Xx přestupek lze xxxxxx xxxxxx

x) do 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1,

x) xx 300&xxxx;000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx 7,

x) xx 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 2 xxxx. a) bodu 4 xxxx písm. x) xxxx 4, 5 xxxx 9,

d) xx 50&xxxx;000 Xx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx 1 xxxx 3 xxxx písm. x) xxxx 6 nebo 10 xx 14,

x) xx 75&xxxx;000 Kč xx 3 000 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 2 xxxx xxxx. x) xxxx 2, 3 nebo 8, xxxx

x) xx 100 000 Xx xx 5 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxx xxxxxxxx do 2 xxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxx xxxxxxxx 3.

§93c

Přestupky právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, že x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 80)

x) jako xxxxxxx dopravce, provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx dostupných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx osob se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx omezení přepravy xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx mobilitu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úsilí, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu x xxxxxxxxx, xxxxx oprávněně xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přepravy,

3. xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx prodeje s xxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx xx dálku, veškerá xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pomoci xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx,

4. neinformuje xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx způsobem osobu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx schopností xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx odmítl rezervaci xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobě x omezenou schopností xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx letenku x xxxxxxxxx, xxxx

6. nenabídne xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx nástup xx xxxxxx letadla x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, nebo osobě, xxxxx tuto xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x omezenou xxxxxxxxxx pohybu a xxxxxxxxx, xxxxxx prostředky xxxxxxxx pro jejich xxxxxxx nebo xxx xxxxx kvality xxxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx mohou osoby xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x orientace xxxxxx xxxxxxx svůj příjezd, xxxxxxxxxx na těchto xxxxxxx základní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo

3. xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobě x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc tak, xxx se tato xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) jako letecký xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxxxxx přímou xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx postižením x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxx, jak xxxxxxx xxxxxxxxx potřebám xxxxxx xxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx zaměstnanci prošli xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postižení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přichází xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

d) xxxx letecký xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx upravujícím xxxxxxxxxxx x letecké xxxxxxx 81) xxxx smluvní xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x jejich xxxxx xx xxxxxxxxx rezervace,

b) xxxxxxxxxx cestujícímu, který xx rozhodl xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy, proplacení xxxxxx xxxx přesměrování, xxxx

x) xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozujícího leteckého xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx prodejních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx smlouvě x xxxxxxxx.

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx xxxxxxxxxxx náhrady x xxxxx xxxxxxxxxx x případě odepření xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 28) xxxx letecký dopravce

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx neproplatí xxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vzniklou x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doplatit xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx jej xxxxxxx, umístil-li xxxxxxxxxxx xx vyšší xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx palubu xxxxxxx, zrušením nebo xxxxxxxxx letu.

(4) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) xx 300 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx 1 xxxx 4 xxxx xxxx. x) bodu 2 xxxx 3, nebo xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x),

x) xx 500 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxx 3, xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx. x) bodu 1 xxxx podle odstavce 3 písm. x), xxxx

x) xx 50 000 Xx do 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx 5 xxxx 6, písm. x) xxxx 3 xxxx xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx odstavce 3 xxxx. x).

§93x

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxx xxxxxxxxxxxx letadel 86)

x) provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx standardním xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx nesplňující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxx použitelným xxxxxxxxx, xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 90), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lehkých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. nezajistí, xxx xx xxxxxxxxxxx bezpilotní xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 16 xxx,

3. xxxx zapsána v xxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx své xxxxxxxxxxx číslo na xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. nenahlásí Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx událost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx bezpilotního xxxxxxx, xxxx

6. nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx specifické kategorii xxxxxxx

1. provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčujícím oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo osvědčením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx dodržení xxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provádění xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 73), dokladem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pravidly xxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxx xxxx je neaktualizuje,

4. xxxxxxxx x změnu xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů,

5. xxxxxxxx Xxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx scénářem,

6. xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpilotních xxxxxxx,

7. neaktualizuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx aktualizovanou xxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu, xxxx

8. xxxxxxxxxx části xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lehkých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx bezpilotního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx provozem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 87)

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx službu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezpilotních xxxxxxx xxx oprávnění,

b) xxxx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezpilotních xxxxxxx neposkytuje xxxxxx x rozsahu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu,

c) xxxx poskytovatel xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. nepřijme xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdušného xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydaným podle §44g nebo xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v části xxxxxxxxx prostoru Xxxxx xxxxxxxxx vymezené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx nepředvídané xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx postupy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů.

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxx xxxxxxxxxxxx bezpilotního xxxxxxx

1. x rozporu x §54a odst. 5 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Úřadu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. x xxxxxxx x §54c xxxx. 2 nebo 3 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx doklad xxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osvědčení provozovatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. x xxxxxxx s §54d xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravců x xxxxxxxxxxxxx letadel 57) xxxx sjednáno pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx limitu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojistné,

4. v xxxxxxx x §54k xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx specifické xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx vydá, xxxx xxxx xxx xx splněny podmínky,

5. x rozporu x §54k xxxx. 2 xxxxxxxxx provádění xxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx spolupráci x xxxxxx pověřenou Úřadem,

6. x xxxxxxx s §54k xxxx. 9 xxxx. x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jí xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx specifické xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu, xxxx

7. x rozporu x §54k odst. 9 xxxx. x) nesdělí xx xxxxxxxxx lhůtě Xxxxx, xx x xxxxxxxx jí xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx oprávněný xxxxxx

1. v xxxxxxx x §54o xxxx. 4 provozuje bezpilotní xxxxxx,

2. x xxxxxxx x §54o xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxxxx pravidla xxxxxx,

3. x xxxxxxx x §54o odst. 5 xxxx. b) neseznámí xxx členy nebo xxxxxxxxx mezinárodní akce, xxxxx xxxxxxx provozovat xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s pravidly xxxxxx,

4. x xxxxxxx x §54o xxxx. 5 písm. x) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx školení, xxxx xxxxx členům xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx bezpilotní xxxxxx,

5. x rozporu x §54o xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx provozujících nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx průběžně neaktualizuje,

6. x rozporu x §54o xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spolku,

7. x xxxxxxx x §54o xxxx. 5 xxxx. f) se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

8. v xxxxxxx x §54o xxxx. 5 písm. x) xxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo řídícím xxxxxxxxxx xxxxxx, skutečnost, xx xxxx xxxxxxxx xx spolku xxxxxxx,

9. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s §54o xxxx. 5 xxxx. i) nemá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

10. v xxxxxxx s §54o xxxx. 6 xxxxxxxx xx stanovené xxxxx Xxxxx změnu xxxxxxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spolku xxxxxxx, nebo nepředloží xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) jako xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. v xxxxxxx s §54o xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx řídí bezpilotní xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §54p xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škody x xxxxxxx bezpilotního systému x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx poskytovatel xxxxxxxx informační xxxxxx xxxx poskytovatel služeb xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpilotních systémů 87) x rozporu x §54r odst. 2 nebo 3 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx uspořádání letového xxxxxxx 91).

(4) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 50 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 5 xxxx xxxx. x), xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx 2 xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 1, 2 xxxx 7, xxxx. b) xxxx 8 xxxx xxxx. x),

x) xx 75 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxx 5 xxxx xxxx. x) xxxx 3, 4 xxxx 8 xxxx xxxxxxxx 3 písm. x) bodu 6 xxxx písm. b) xxxx 10,

x) do 100 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. a), xxxx. x) xxxx 1, 3 nebo 4 xxxx xxxx. x) xxxx 1, 2, 6 nebo 7, xxxxxxxx 2 xxxx. x) bodu 2 xxxx xxxx. x) xxxx 1 xxxx 3 nebo xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx 3, 4 xxxx 5, xxxx. x) bodu 2 xx 5 nebo 9 nebo písm. x),

x) xx 500 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 1, 6 nebo 7,

e) xx 3 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 6 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo xxxx. x) xxxx 1 xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxx

x) xx 100 000 Xx do 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. a).

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zákaz xxxxxxxx xx 2 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x).

§93x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 431/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§94

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) Ministerstvo xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §88 x 89, xxx-xx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §92 odst. 2 písm. c) xxxx x) xxxx §92 odst. 3 xxxx. x) xxxx x), xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx osob, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 4 xxxx xxxx. x), §93 xxxx. 3 xxxx. x) xx h), §93 xxxx. 4 xxxx. x) nebo x), §93c odst. 1 xxxx. x) nebo §93c odst. 2, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxxx §93 odst. 4 xxxx. x) xxxx x),

x) obecní xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxx §93c xxxx. 1 písm. x) xxxx §93c xxxx. 2, je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx agentury,

d) Xxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx §92 xxxx. 2 xxxx. c) xxxx x) xxxx §92 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x), nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx fyzických osob xxxxx §93 odst. 2 xxxx. x) xxxx §93 xxxx. 3 písm. x) xx h), xxxx

x) Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx §93 xxxx. 2 písm. x) xxxx 4.

(2) Xxxxxxxx na xxxxx xxxx přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle

a) §92c xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 xxxx 2 xxxx §92c xxxx. 3 xxxx. x), xxxx

x) §92c xxxx. 1 xxxx. c) xxxx 3 xxxx 4 xxxx §93d xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xxxx 4, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) rozhoduje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx ji uložil.

§94a

§94a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2014 Sb.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Společná xxxxxxxxxx

§95

Xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 24), za xxxxx xx xxxxx xxxxxxx letadla x xxxx xxxxxxxxxx, nepoužije xx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx přímo použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xx xxxx xxxxxxx; xx neplatí xxx projektování, výrobu, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, pro které xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx učiněno xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx společná xxxxxxxx x xxxxxxx civilního xxxxxxxx 92).

§96

Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nestanoví xxxxx.

§97

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce xxxxx §11 xxxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxx.

§98

(1) Xxxx xx xxxxxxx letiště a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provozovatelé xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxxx xxxxx cenových předpisů. 12) Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx provozovatelé xxxxxx x provozovatelé xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx mezinárodní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Tímto xxxxxxxxxxx xxxx dotčena xxxxx XX xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx a podmínky xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis, nestanoví-li xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx 57) xxxxx.

§98x

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx odbaveného xxxxxxx x pošty na xxxxxxx xx kalendářní xxx, x to xxxxxxxxxx do konce xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx,

2. xxxxx x xxxxx pohybů letadel, xxxxx xxxxxxxxxx cestujících, xxxxxxxx odbaveného xxxxxxx x pošty xx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodních xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx 90 % z celkově xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 milion cestujících xxxx 100 tisíc xxx xxxxxxx ročně, x xx xxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxx, xxxxxx, srpna x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce,

3. xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx zaměstnanců, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 90 % x celkově xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 100 xxxxx tun xxxxxxx xxxxx, a xx nejpozději xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) tuzemský xxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx kalendářní xxx, x to xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

2. údaje o xxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx letadel, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx kapacitě, x xxxxx a struktuře xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx souvisejících, xx xxxxxxxxxx rok, x to vždy xxxxxxxxxx do konce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx lety podle xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, a xx xxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku,

c) xxxxxxxx letecký dopravce xxxxxxxxxxx alespoň jedno xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx sedadel xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 30 nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 10 xxx

1. xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nákladu x pošty a x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx kalendářní xxxxx, x to xxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. údaje x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx letů za xxxxxxxx čtvrtletí, x xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce,

3. rozvahu, xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zisku x xxxxxxxxxxxx výnosů xxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx, zda xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx, x to xxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx letů, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vymezení xxxxxxx xxxxxxx, nabízené xxxxxxxx xxx provozovaných xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nákladu x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, x to xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx,

x) poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, x to xxxx xxxxxxxxxx do xxxxx května xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

2. údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, x xx xxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx odbavovacích xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx xxx odbavených xxxxxxxxxxx.

(3) Jednotlivé údaje xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx odbavených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odbavovacích xxxxxx provozovateli letiště x xxxxxx strukturu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§98x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x účinností xx 1.2.2015

§99

Ministerstvo dopravy zabezpečuje xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xx publikují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu.

§99x

(1) Pokud xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x fyzické xxxxx x trvalým xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, státním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxx také xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx hlavní xxxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se vztahuje xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, vyplývá-li xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 58).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx §54n odst. 2, §54o xxxx. 1 xxxx. a) a §82.

§100

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx jinak, xxxx se xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxx xx protiprávní xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Provozovatel xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx rozhodnutí Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx-xx provozovatel xxxxxxx xx stanovené xxxxx x xxxxxx povolení, xxxxxxxxx povolení provozovat xxxxxxx zaniká.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxx do jednoho xxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx. Nepožádá-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx služby, ve xxxxxxxxx lhůtě o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx informační xxxxxx a službu xxx odbavovacím xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx požádat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx od účinnosti xxxxxx zákona. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xx oprávněnou x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě o xxxxxxx souhlasu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zaniká.

(6) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x chtějí xxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx jednoho xxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx licence Ministerstvo xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravyse xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dopravce, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx dopravce x xxxxxxx licence xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxx xxxxxx. Dopravci, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Právnická xxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx, je xxxxxxx xx jednoho roku xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx x vydání povolení. Xx doby xxxxxxxxxx Xxxxx xx tato xxxxx považuje za xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ve stanovené xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, dosavadní xxxxxxxxx x provozování leteckých xxxxx zaniká.

(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dokončit, xx ke dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Závěrečná xxxxxxxxxx

§101

Xxxxxxx se xxxxxxx úřad Státní xxxxxxx inspekce xxxxxxx xxxxxxx č. 305/1993 Sb. Xxxxx x závazky x xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx přecházejí xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§102

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxx právní předpis x xxxxxxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x), §4 xxxx. 4, §5 xxxx. 2, §5a xxxx. 2, §7 xxxx. 8, §12 odst. 2 xxxx. x), §12a odst. 7, §16 odst. 1 x 2, §17 xxxx. 1 x 3, §17a xxxx. 1, §17bxxxx. 6, §17d xxxx. 4, §22a xxxx. 1, §25 xxxx. 3, §32 odst. 1 x 3, §34a xxxx. 4, §35 xxxx. 1 a 3, §42a odst. 3, §44 xxxx. 7, §44j odst. 6, §45 odst. 4, §49c xxxx. 2, §49f xxxx. 2, §49g xxxx. 2, §51a xxxx. 11, §54d odst. 3, §54e xxxx. 9, §54i odst. 9, §54k xxxx. 10, §54l xxxx. 4, §55a odst. 6, §55c odst. 5, §58 odst. 2, §67 xxxx. 4,§74 xxxx. 3, §76 xxxx. 3, §81 odst. 8, §82 xxxx. 6, §84b xxxx. 3, §84c odst. 8, §85j xxxx. 6, §85m xxxx. 4, §85r odst. 3, §85x odst. 7, §85y xxxx. 3, §85z odst. 6, §90 xxxx. 4, §91a odst. 11, §98 xxxx. 2 x §98a odst. 3 tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx staveb, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, provozovatelé leteckých xxxxxxxx x ostatní xxxxx zúčastněné na xxxxxxxx letectví jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xxxx součástí právního xxxx, xxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, 29)

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropské unie, 14) x

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx navigace (EUROCONTROL), 15)

x xx xx xxxxx přijatém Xxxxxx xxxxxxxxxx zastoupenou Ministerstvem xxxxxxx. Xxxx předpisy xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx příručce x xxxx k xxxxxxxxx na Ministerstvu xxxxxxx x xx Xxxxx.

§103

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 47/1956 Sb., x civilním xxxxxxxx (letecký xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxx x. 43/1976 Xx., zákona x. 90/1990 Xx., xxxxxx x. 383/1990 Sb. x xxxxxx x. 305/1993 Xx.

2. Xxxxx č. 203/1964 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx úkolů státní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Ustanovení xxxxxxx x) x čl. XX xxxx 2 xxxxxx č. 385/1990 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x. 40/1974 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 74/1990 Xx.

4. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 209/1964 Sb., o xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Správy xxxxxxxxxx letišť, xx xxxxx vyhlášky x. 104/1977 Xx. x xxxxxx x. 305/1993 Xx.

5. Xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 47/1980 Sb., x xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX JEDENÁCTÁ

ZMĚNA X XXXXXXXX XXXXXX Č. 455/1991 SB., X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX XXXXX), VE ZNĚNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§104

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx č. 231/1992 Xx., zákona Xxxxx národní xxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., zákona x. 303/1993 Sb., xxxxxx x. 38/1994 Xx., zákona x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Sb., xxxxxx x. 147/1996 Sb. x zákona x. 19/1997 Sb., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 3 písm. x) se tečka xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 23x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.23x)

23x) Zákon x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx."

2. X příloze x. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI xx xx xxxxxxx 314: Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx".

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXX

§105

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. dubna 1997.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.

Xx. II

Osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x spojů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49b xxxxxxx xx xxxxxxx roku xx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx v xxxx lhůtě x xxxxxxx souhlasu, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zaniká.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 258/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 28.6.2002

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx povinni předložit xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xx xxxxxxxxx. Do xxxx xxxxxxxxxx Úřadu se xx leteckého dopravce x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §22a odst. 2 x 3 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prací ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx §22a xxxx. 2 a 3 zákona x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx x vydání xxxxxxxxx. Xx doby xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx letiště ve xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxx zahájí xxxxxx x xxxxx druhu xxxxxxx. Xxxxxxxx účinek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx druhu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx volných xxxxxxxxxx časů xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

4. Dopravci, xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx dopravu xx základě mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinni xx 5 let xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy x udělení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x jejímuž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, dosavadní xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx udělení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx program xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §85a zákona x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx doby xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx program ochrany xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx schválený přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx program xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bezpečnostní program Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx. Do xxxx xxxxxxxxxx Ministerstva dopravy xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxx procesu xx letišti povinnost xxxxx §85a xxxx. 3 písm. x) x x) zákona x. 49/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx procesu xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xx xxxxxxxxx xxxxx §85a xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 49/1997 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx.

7. Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ředitele Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xx doby xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávají xxxxxx xxxxx x civilním xxxxxxxx pověření xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx provozování xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25a xxxx. 2 xxxxxx x. 49/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Pověření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx udělená podle §46 xxxxxx x. 49/1997 Sb., xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Souhlas k xxxxxxxxxxx letecké xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx udělený xxxxx §49 xxxxxx x. 49/1997 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považuje xx xxxxxxx udělený podle §49 zákona x. 49/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

12. Souhlas x poskytování služeb xxx xxxxxxxxxxx procesu xx veřejném xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49b xxxxxx x. 49/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49b xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

13. Xxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §58 xxxxxx č. 49/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx považuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56 xxxxxx x. 49/1997 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

14. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 2 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §82 xxxx. 1 xxxxxx č. 49/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jinak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

15. Xxxxxxx osoby, xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx citlivou činnost, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

16. Ověření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86a, xxxx xxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

17. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx zastavují xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad do 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 225/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx průkazů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 zákona x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx šesti xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx personálu xxxx xxxxxxx xx xxxxx měsíců xxx xxx zániku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx.

2. Držitelé xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 zákona č. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §22d zákona x. 49/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, jsou xxxxxxx xxxxxxx xx 1 roku xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §22e xxxxxx x. 49/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Do xxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §22e xxxxxx x. 49/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Držitelé xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyměněného podle xxxxxx č. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxx vydaného xxxxx §22e zákona x. 49/1997 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx povinni xxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx §22f tohoto xxxxxx Úřad xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx znalostí anglického xxxxxx podle §22f xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx úroveň xxxxxxxx anglického xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nižšímu xxx xxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22f xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Úřad xxxxxx způsobilosti odejme.

4. Xxxxxxx určená podle §24 zákona x. 49/1997 Sb., xx xxxxx účinném do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx mezinárodní x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxxxx x. 49/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx hranicí xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Letiště xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx Úřad xx xxxxxxxx letišť xxxxx §25a xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx leteckých xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx §37 odst. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 zákona x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx pásma zřízená xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 xxxxxx x. 49/1997 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, do jednoho xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Úřadem x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 odst. 3 xxxxxx č. 49/1997 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx civilně-vojenské pracoviště xxx uspořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §44 xxxx. 4 písm. x) x x) xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx povinni xxxxx §51a xxxx. 7 xxxxxx x. 49/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, předat xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 301/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Xx. II

Přechodné ustanovení

Cena xxxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxx nejdéle xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxx hlavy XX xxxxxx x. 49/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 137/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2011

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §34a xxxx. 2 x 3 zákona x. 49/1997 Sb., xx xxxxx účinném do xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §34a xxxx. 2 x §34d xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Pověření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních služeb xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §49a xxxx. 2 xxxxxx x. 49/1997 Sb., xx znění účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o určení x xxxxxxxxxxx letových xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxx §49a odst. 1 zákona x. 49/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx leteckých xxxxx xxxxxxx xxxxx §55a xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx považuje xx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx leteckých xxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxxxx a leteckých xxxxxxxx, při xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxx x vypracováváním xxxxxx x bezpečnostních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §55b xxxx. 1 xxxxxx č. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx §55c xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxx udělené podle §70a xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxx v rozsahu x xx podmínek, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

6. Xx využívání xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxx §70a xxxx. 1 zákona x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se §70d xxxxxx x. 49/1997 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nepoužije.

7. Xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx zahraničním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §71 xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze třetí xxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

8. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nepravidelné xxxxxxxx xxxxxxx dopravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vydané xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravy xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §71c xxxx. 1 xxxxxx č. 49/1997 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

9. Xxxxxxx xxxxxxxx vydané xxxxx §85 odst. 3 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85a xxxx. 1 zákona x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy 70), xx povinna požádat xx 12 měsíců xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ověření xxxxxxxxxxxxx xxxxx §85e xxxx. 2 xxxxxx x. 49/1997 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxx §85e xxxx. 2 zákona x. 49/1997 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §85i xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx první, xx xxxxxxx považuje xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xx 12 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx letiště xxxxx §85m xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x žádosti xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxxxx program xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xxxxxxxxx xxxxx §85a xxxx. 1 zákona x. 49/1997 Xx., xx xxxxx účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §85m xxxx. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

12. Osvědčení x provádění školení xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §85k xxxx. 1 xxxxxx č. 49/1997 Sb., xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxx za povolení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vydané xxxxx §85x xxxx. 1 xxxxxx č. 49/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

13. Fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dodavatele xxxxxxxxxx xxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy 70), xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx tuto skutečnost xxxxx §86c xxxx. 2 zákona x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxx-xx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nadále xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, známého odesílatele, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 70), stanoví Xxxx pro civilní xxxxxxxx do 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx základní xxxxxxxx xxxxx §86d odst. 1 xxxxxx x. 49/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona. Xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xx osobu podle xxxx první §86d xxxx. 5 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxx-xx takové osobě Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx jí xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x důvodu podle §86d odst. 1 xxxxxx č. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

15. Xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx x. 49/1997 Sb., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx neskončená xx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/2014 Xx. x účinností xx 1.2.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxx §42i xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxx č. 49/1997 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 319/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.4.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx omezení xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42b odst. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §74 odst. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxx xxxxxx xxxx, které xxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx postupy xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx1), xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vlastní potřebu xxxxxx xxxxx §76 xxxx. 2 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx x správní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx1), dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 261/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 16.11.2017

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx vydaná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 183/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, závazné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vyjádření podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 49/97 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.1997.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

189/99 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx stavů xxxxx nouze x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x nouzových xxxxxxxx xxxx)

x účinností xx 1.11.99

146/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 49/97 Sb., x civilním letectví x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.6.2000

258/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 49/97 Xx., o xxxxxxxx letectví x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.6.2002 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §55x, 55x, §88 x §89, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2003

309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx x x odměňování xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx)

x účinností xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2005, xxxxxxx č. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, zákonem x. 381/2008 Sb. xxxx xxxxxxx na 1.1.2012 x xxxxxxx x. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2015)

281/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x službě státních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx č. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx znění xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

167/2004 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

626/2004 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxx x xxxxxxx odměňování

s xxxxxxxxx xx 10.12.2004

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x ochraně utajovaných xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx způsobilosti

s účinností xx 1.1.2006

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

225/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 49/97 Sb., x civilním xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2006 x xxxxxxxxxx §42x xxxxxxx xxxxxxxxx dnem 27.3.2012

439/2006 Xx., úplné xxxxx xxxxxx č. 49/97 Xx. publikované x xxxxxx x. 142/2006

531/2006 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

124/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., o Xxxxxxxxx trestů, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.7.2008

274/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

381/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx správních úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 309/2002 Xx., o změně xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

301/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 49/97 Xx., x civilním xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 216/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 159/99 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o změně xxxxxx č. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákona x. 455/91 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx některých zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §22x odst. 1 xxxx. e), §22x xxxx. 2 xxxx. e) x §22x, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 17.5.2010

407/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 49/97 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2011

137/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 49/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2011

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2012

445/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 309/2002 Xx., x xxxxx zákonů souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2011

127/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 49/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.2.2015

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x státní xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x xxxxxxx souvisejících x právem xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.9.2016

319/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.4.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx o nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., o územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

261/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 49/1997 Xx., x civilním xxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 16.11.2017

111/2019 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona o Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv

s účinností xx 1.1.2024

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

284/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx (zákon x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2022

240/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

431/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2023 x výjimkou §89, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2023

152/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., stavební xxxxx, xx znění xxxxxx x. 195/2022 Xx., x některé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

464/2023 Xx., xxxxxx se mění x ruší některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zrušením Xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §27 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx.
2) Zákon XXX č. 368/1992 Sb., o xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Zákon č. 89/1995 Sb., x státní xxxxxxxxxxx službě.
4) Úmluva č. 147/1947 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx letectví, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) §1 xxxxxx XXX x. 13/1993 Xx., celní xxxxx.
6) Zákon č. 283/2021 Sb., xxxxxxxx zákon.
7) §120 xxxxxx č. 50/1976 Xx.
8) Xxxx. §16 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny.
9) Vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 157/1964 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10) §2 xxxx. d) a §8 xx 20 xxxxxx XXX č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx.
11) Zákon XXX č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Zákon č. 189/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx).
14) Nařízení Rady XX č. 3922/91 XXX x 16. xxxxxxxx 1991 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx postupů x xxxxxxx civilního xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxx XX č. 2176/96 EHS.
15) Sdělení Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x. 159/1996 Sb., x Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx letového xxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx bezpečnost xxxxxxxxx xxxxxxx (EUROCONTROL).
16) §16a xxxx. 7 xxxxxxxx x. 108/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 101/1999 Xx.
17) Sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 7/1995 Sb., x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx xx jedné xxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
18) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Sb., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx správních úřadech (xxxxxxxx xxxxx).
19) Xxxxx č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
20) Xxxxxx x mezinárodním civilním xxxxxxxx ze xxx 7. xxxxxxxx 1944 (Xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx xxx č. 147/1947 Sb.
21) §149 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.

22) Xxxxxxxx Xxxx 96/67/ES ze xxx 15. xxxxx 1996 x přístupu xx xxx odbavovacích xxxxxx xx xxxxxxxxx Společenství.

Směrnice Xxxx 2004/82/ES ze xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx předávat xxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2004/36/ES xx xxx 21. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, která xxxxxxxxx letiště Společenství.

Směrnice Xxxxxx 2008/49/ES xx xxx 16. xxxxx 2008, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2004/36/ES, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ploše x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/12/ES xx dne 11. března 2009 x letištních xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/681 xx dne 27. xxxxx 2016 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX) xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x závažné trestné xxxxxxxx.

23) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 95/93 xx xxx 18. ledna 1993 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 261/2004 xx xxx 11. xxxxx 2004, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, zrušení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx se xxxxxxx nařízení (XXX) x. 295/91.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 549/2004 xx xxx 10. xxxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx rámec xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxxxx), x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 550/2004 xx xxx 10. xxxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx letových xxxxxxxxxxx xxxxxx x jednotném xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx), x platném znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 551/2004 xx xxx 10. xxxxxx 2004 x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostoru v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 x xxxxxxxxxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxx letového xxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), v platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 785/2004 ze dne 21. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a provozovatelů xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 847/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zeměmi.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2111/2005 xx xxx 14. xxxxxxxx 2005 o vytvoření xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy ve Xxxxxxxxxxxx, x informování xxxxxxxxxxx x letecké xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x zrušení xxxxxx 9 Směrnice 2004/36/XX, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1107/2006 ze xxx 5. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx dopravě.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 300/2008 xx xxx 11. xxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 2320/2002, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1008/2008 ze xxx 24. září 2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Společenství.

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 72/2010 xx dne 26. xxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx činy.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 996/2010 xx xxx 20. xxxxx 2010 x xxxxxxx x prevenci xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx směrnice 94/56/XX, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 376/2014 xx dne 3. dubna 2014 x hlášení událostí x civilním xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x navazujících opatřeních x x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 996/2010 a xxxxxxx směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/42/XX, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1321/2007 x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1330/2007.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 598/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke snížení xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 2002/30/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/340 xx xxx 20. xxxxx 2015, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx postupy xxxxxxxx xx průkazů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řídících xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 216/2008, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 923/2012 x xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx Xxxxxx (EU) x. 805/2011.

Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) 2015/1998 xx dne 5. xxxxxxxxx 2015, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx letecké xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/1139 xx xxx 4. července 2018 x xxxxxxxxxx pravidlech x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx bezpečnost xxxxxxxx, kterým xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 2111/2005, (XX) x. 1008/2008, (EU) x. 996/2010, (XX) x. 376/2014 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/30/XX x 2014/53/XX x xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 552/2004 x (XX) x. 216/2008 x xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3922/91.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/945 xx xxx 12. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x provozovatelích bezpilotních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/947 ze xxx 24. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx letadel, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/664 xx dne 22. xxxxx 2021 x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx prostor X-xxxxx.

24) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1139.
25) Xxxxx č. 106/1999 Sb., o svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 549/2004 ze xxx 10. března 2004, kterým xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxxxx).
27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 552/2004 xx xxx 10. xxxxxx 2004 x xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x interoperabilitě).
28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 261/2004 xx xxx 11. xxxxx 2004, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxx nástupu xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx letu x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 295/91.
29) Xxxxxx č. 147/1947 Sb. z. x x., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Čl. 4 x 5 ve xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxx 16. xxxxxxxx 1991 o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx (91/670/EHS).
32) §77 xxxx. 1 zákona x. 20/1966 Sb., x xxxx o xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 285/2002 Sb.
33) Xxxxx č. 216/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů.
34) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 95/93 ze xxx 18. xxxxx 1993 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro přidělování xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
35) Zákon č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx zdraví a x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx vlády č. 502/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 88/2004 Xx.
36) Xxxxx č. 100/2001 Sb., x posuzování xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí), xx xxxxx xxxxxx č. 93/2004 Xx.
37) §31 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Čl. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2002/30/ES xx xxx 26. března 2002 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx omezení xx snížení xxxxx xx letištích Xxxxxxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 549/2004, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 550/2004, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 551/2004, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 552/2004, x xxxxxxx znění.

40) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 550/2004, v xxxxxxx xxxxx.
41) Xx. 13 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 550/2004 xx dne 10. xxxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx letových xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebi (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx).
42) Čl. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 551/2004 ze dne 10. xxxxxx 2004 x xxxxxxxxxx a xxxxxxx vzdušného prostoru x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).
43) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 549/2004 xx xxx 10. xxxxxx 2004, kterým xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx evropského xxxx (rámcové xxxxxxxx).
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 551/2004 xx xxx 10. xxxxxx 2004 x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).
44) §16a xxxx. 7 vyhlášky x. 108/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 49/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 101/1999 Xx.
45) §5 xxxxxx č. 239/2000 Xx., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 320/2002 Xx.
46) §19 xxxxxx č. 239/2000 Xx.
47) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2407/1992 ze xxx 23. xxxxxxxx 1992 x xxxxxxxx xxxxxxx leteckým xxxxxxxxx.
48) Zákon č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
49) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
50) Xxxxx č. 101/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 283/1991 Sb., o Policii Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) Nařízení Rady (XXX) č. 2408/1992 xx xxx 23. xxxxxxxx 1992 o xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravců Společenství xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Společenství.
52) Xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 847/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x sjednávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
53) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2320/2002 ze xxx 16. xxxxxxxx 2002, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx pravidla x xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx znění.
54) Xxxxx č. 189/1999 Sb., x nouzových xxxxxxxx xxxx, o xxxxxx xxxxx ropné xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), xx znění zákona x. 560/2004 Xx.
55) Xx. 45 x 46 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1592/2002 xx dne 15. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x zřízení Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) Xxxxxxxx Rady č. 785/2004 x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx dopravců x xxxxxxxxxxxxx.
58) Dohoda xx xxx 11. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Lotyšské xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Malta, Xxxxxx republiky, Republiky Xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
61) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1107/2006 ze xxx 5. xxxxxxxx 2006 o xxxxxxx xxxx se zdravotním xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx schopností xxxxxx a xxxxxxxxx x letecké xxxxxxx.
62) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2111/2005 xx xxx 14. xxxxxxxx 2005 x vytvoření xxxxxxx Společenství uvádějícího xxxxxxx dopravce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, o informování xxxxxxxxxxx x letecké xxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce x o xxxxxxx xxxxxx 9 Xxxxxxxx 2004/36/XX.
63) Zákon č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

65) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/340.

66) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 996/2010.

67) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1008/2008 xx xxx 24. září 2008 o společných xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

68) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2111/2005, x xxxxxxx znění.

69) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 859/2008 xx xxx 20. xxxxx 2008, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3922/91, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx postupy xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

70) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 300/2008.

71) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 72/2010.

72) Nařízení Xxxx (XXX) č. 95/93, v xxxxxxx xxxxx.

73) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1139, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 923/2012 xx dne 26. xxxx 2012, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx předpisy týkající xx xxxxxx x xxxxxxx x oblasti xxxxxxx navigace x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nařízení (XX) x. 1035/2011 x xxxxxxxx (XX) x. 1265/2007, (XX) x. 1794/2006, (XX) x. 1033/2006 x (EU) x. 255/2010, x xxxxxxx xxxxx.

74) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 185/2010 xx xxx 4. xxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx prováděcí opatření xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.

75) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1139.

Xxxxxxxx Komise (XX) 2015/340.

76) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 255/2010 ze xxx 25. xxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx společná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx letového xxxxxxx.

77) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 216/2008, x xxxxxxx xxxxx.

78) Nařízení Komise (XX) č. 73/2010 ze xxx 26. ledna 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jednotné xxxxxxxx xxxx.

79) Nařízení Komise (XX) č. 2042/2003 ze xxx 20. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxxxx x leteckých výrobků, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x schvalování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do těchto xxxxx, x platném xxxxx.

80) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1107/2006.

81) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2111/2005, v xxxxxxx znění.

82) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 a (XX) č. 715/2009.

83) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 598/2014.

84) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně veřejného xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

85) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 376/2014.

86) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/947, x platném xxxxx.

87) Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) 2021/664.

88) Xxxxxxxxx xxxxx č. 114/1992 Sb., x ochraně xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

89) Xxxxx č. 250/2017 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx směrnice 1999/93/XX, x xxxxxxx xxxxx.

90) Nařízení Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/945, x xxxxxxx xxxxx.

91) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2017/373 xx dne 1. xxxxxx 2017, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nad xxxx, zrušují nařízení (XX) x. 482/2008, xxxxxxxxx nařízení (XX) x. 1034/2011, (XX) x. 1035/2011 x (XX) 2016/1377 x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 677/2011, x xxxxxxx xxxxx.

92) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 216/2008, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/1139.