Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2019.


Nález ÚS ze dne 30.5.2017 sp. zn. Pl. ÚS 3/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

231/2017 Sb.

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

231

XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx republiky

Ústavní xxxx xxxxxxx pod xx. xx. Xx. XX 3/15 xxx 30. května 2017 x xxxxx složeném x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) a xxxxxxx x xxxxxx Ludvíka Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Fialy, Xxxx Xxxxxx, Jaromíra Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Kateřiny Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Tomkové, Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx x návrhu xxxxxxx xxxxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxx 6, Xxxxxxx 438/7, na xxxxxxx §15 odst. 12 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx "x xxxxxxxxx nejméně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postižení; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjišťuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průzkumem trhu" x xxxxxxxxxx přílohy č. 3 xxxxxx C xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx "X" a "B" x xxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx účastníků xxxxxx x vlády Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx:

X. Ustanovení §15 xxxx. 12 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 298/2011 Xx., xx xx xxxxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náročném, x závislosti xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postižení; cenu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnického prostředku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2018.

II. X příloze č. 3 x zákonu x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se uplynutím xxx 31. prosince 2018 xxxx části xxxxxx C xxxxxxxx xxxxxxx "A" x "X", kterými xx xxxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxxxxxxx typů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X - Xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ekonomicky xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx zdravotního postižení (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxx náročná xxxxxxxx"); xxxx xxxxxxxxxx nejméně xxxxxxx varianty zdravotnického xxxxxxxxxx zjišťuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.

B - Xxxxxx ve xxxx ceny ekonomicky xxxxxxx xxxxxxx varianty xxxxxx xxxxxxx složeného xx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxx x. 3 xxxxxx oddílu."

Odůvodnění

I.

Předmět xxxxxx

1. Xxxxxxxxx soudu byl xxx 23. ledna 2015 xxxxxxx návrh xxxxxxx 20 xxxxxxxx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxx xxxxx senátor xxxx. XXXx. Xxx Žaloudík, XXx., na zrušení §15 odst. 12 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o veřejném zdravotním pojištění") xx xxxxxxx "v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu" x xxxxxxxxxx přílohy č. 3 xxxxxx X xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, kde xxxx definovány symboly xxxxxxxxxx xxxxxx "A" x "X" x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx typů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx xxx "napadená xxxxxxxxxx").

2. Napadená xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx odvíjí xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Jak xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx toho x xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx "xxxx x závažnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxxxx "provedení xxxxxxx ekonomicky xxxxxxx". Xxxx xxxx přitom xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

3. Xxxxx navrhovatele je xxxxxxxxx zákonná úprava xxxxxxx neurčitá, xx xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx určovaly, zda x x xxxx xxxx budou hradit xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxx xxx omezeni x xxxxxxxx x xxxxxxx - x xxxxxxxx jejich zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jednak xxxx dodavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx podnikat x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úhradách xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx toho, xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxx skutečnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsaženými x čl. 1 odst. 1 x čl. 2 xxxx. 3 Ústavy České xxxxxxxxx (dále jen "Ústava") x čl. 2 xxxx. 2 x čl. 4 odst. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx "Listina"), xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xx jejich xxxxxxx xx docházet x xxxxxxxxxxxxx omezení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx, práva podnikat xxxxx čl. 26 odst. 1 Listiny, práva xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx veřejného pojištění xxxxx čl. 31 xxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle čl. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx nakonec spatřuje xxxxxxxx x x čl. 11 x 13 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 14/2000 Sb. m. s., xxxxx nichž xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nemocí x xx xxxxxxxx míře, xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zajistit xxx xxxx vlastním xxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx poskytnuta xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx nemoci x xxxx nezbytná xxxxx xxxxxx stavu.

II.

Argumentace navrhovatele

5. Xxxxx xxx o xxxxxxxxxx důvody xxxxxx, xxxxx navrhovatele xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx. Zákon o veřejném zdravotním pojištění xxx xxxx xxxxxx závazný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" ani xxxxx xxxxxxxx má xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx "xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx "průzkum xxxx". Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx transparentnost x ochranu práv xxxxxxxxx subjektů. X xxxxxxxx xx uplatní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 123/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx prostředcích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx v xxxxxx č. 268/2014 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx prostředcích a x xxxxx xxxxxx č. 634/2004 Sb., o správních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "zákon o zdravotnických prostředcích").

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx názor, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx", xxxx xxx xxxxxxxx způsobem a xx základě kvalitativních x kvantitativních xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dikce xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Má jít x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Ústavní xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x právní úpravě xxx. xxxxxxxxxxxx [xxxxx xx dne 20. xxxxxx 2013 sp. xx. Xx. ÚS 36/11 (N 111/69 XxXX 765; 238/2013 Sb.), xxxxxxx body 42, 49 x 51]. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx zdravotnických prostředků xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, tj. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx účinností, xxxxxxxxxxx x využitím (neboli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), x xx přestože xxxxxxxxx xx zohlednění xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dává xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx provedena. Místo xxxx existuje x xxxxx x xxxxxx xxxxxx celá xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx používat xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 12 xxxxxx x. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 298/2011 Sb., který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 75 %, ale x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx C přílohy č. 3 xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx zde vyjmenovaných xxxxxxxxxx xxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx maximální xxxxxx xxxxxx, xx už xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxxx procentuální, xxx xxxxx xxxxx x jakýsi vrchní xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx překročit. Xxx tímto limitem xx ale xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx arbitrárně zvolené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxx, xxxxxxx principu právní xxxxxxx a zákonnosti, xxx plynou x čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx, xxx x xxxx xxxxx spatřovat xxxxxxxxxxx garanci xxxxx xxxxxxxxxx na bezplatnou xxxxxxxxx péči x xxxxxxxxx pomůcky xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 31 věty xxxxx Xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx seznamů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx. Xxxxxx xxxx číselníky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxx, xx x xxxxxxx z xxxx xx uvedena xxxx xxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx nelze xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx nicméně xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxxxx č. 618/2006 Sb., xxxxxx xx vydávají rámcové xxxxxxx, xxxxx x xxx, že mají xxx xxxxxxxxx smluvním xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx partnery, xx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. V xxxxxx xxxxxxx nejde o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 79 odst. 3 Xxxxxx.

9. X xxxxxxxxxxx x xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx x něm xxxxxxxxx. Xxxxx zdravotnický xxxxxxxxxx není uveden x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx xxx "Všeobecná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nebo "XXX") xxxx Svazu zdravotních xxxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx též xxx "Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxxx xx, xx xxxx xxxxxxxx xxx. xxx VZP, x xxxxx jej žádný xxxxx pacientovi nepředepíše. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xx zdravotnický xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx totiž xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) vyhlášky x. 100/2012 Xx., x předepisování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx zacházení x xxxx, povinnou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zdravotnický xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx součástí smluvního xxxxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Z xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 618/2006 Sb. xxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxx strany xxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx hrazené xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

10. Xxxxxxxxxxx uvádí, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xx v současnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx tomu tak xxxxxxxxx xx xxx, xxx zdravotnický prostředek xxxxx splňuje požadavky xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxx ale xxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnických prostředků xx číselníku. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ze soukromoprávních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx. Pro ilustraci xxx poukázat xx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxx subjektu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dvakrát xxxxx. Xxxxxx je x xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx předložení xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx žádnou souvislost xx zákonnými xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (např. údaje x xxxxxx úhradě xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx v úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jazyka). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odmítne xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zapsat, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx hrazen.

11. Za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákonné xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx živelně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úhrad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxx xxxxxxxx. Jde xxxx x systém, xxxxx xxxxxxx prostor xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx totiž xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx (a xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx měnit. X xxxx souvislosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx 2011 na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků do xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nových xxxxxxxx na trh. X lednu 2013 xxx došlo x xxxxxxxxx a nijak xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro inkontinenci xx xxxxxxx xxxxx. Xx zmínku stojí x xxxxxxxx x xxxxx 2013, xxx xxxxxxxxx pojišťovny xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx obrací na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyzývají xx, xxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveného xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejím úhradovém xxxxxxxx. Podle xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx by předmětná xxxxxx xxxxxx podána, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12. Stranou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx "průzkum xxxx" ze xxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven. Xxxxxxxxxxx x něm nespatřuje xxx xxxxxx xxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ovlivňování rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx, které bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxx tak x xxxx xxxxxx, že xxxx úhrada xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxx x xx xxxxxxxx po xxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx považuje xxxxxxxxxxx xx nepřípustný x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x volné xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zboží a xxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx umožňující xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravomoc xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vychyluje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx.

13. Xxxxxxx subjektů, xxxxx xxxx nebo xxxxx být nastavením xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx ochrany xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zásahu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx žádný formální xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x nepřiměřenému zásahu xx jejich xxxx, x xxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxx xx tuto xxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xx správním xxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx tento xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx [xxxx. xxxxx ze xxx 16. xxxxx 2007 xx. zn. Xx. ÚS 36/05 (X 8/44 XxXX 83; 57/2007 Sb.)]. Xxxxxxxx xxxx ústavně konformní xxxxxxxxx limitů xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxx xxxxx čl. 31 xxxx xxxxx Listiny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x ústavními xxxxxxxx ponechání konkretizace xxxxxx limitů xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx uvážení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

14. Za xxxxxxxx zákonné xxxxxx xxxx xxxxxxx žádný xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxx) toho, xxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředek, xxxxx není uveden x xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny x xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 odst. 7 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xx takovéhoto xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nulová. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fakticky xxxxxxxxx pouze část xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx neproplatit xxxxx), xxxxxxx by xxxxxxxxxx xxx mít x ohledem xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx vyšší xxxxxx.

15. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx dostatečně xxxxxxx x materiální xxxxxx vést xxxxxx xxxx xx zdravotní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na xxx x xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx konkurenceschopně x xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do číselníku xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx žádný xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx povahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. rozsudek Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx dne 17. xxxxx 2013 x. x. 4 Ads 74/2013-30), je i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx omezena. Tím xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 36 odst. 1 Listiny. Skutečnost, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úhrady xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx na rovné xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxx xxxxx podmínek x xxxxxxx hrazení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x této xxxxxxx.

16. O xxx, xx xxxxxxxxx úhrady xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §15 xxxx. 11 x 12 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 298/2011 Xx., xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx by mělo xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx svědčit x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx ústavu xxx xxxxxxxx léčiv x xxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx šesté xxxxxx xxxxxx, x xxxxx tato povaha xxxx xxxxxx [xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 30. xxxxxx 2011 sp. xx. Xx. XX 42/10 (x SbNU xxxxxxxxxxxxx, dostupné xx http://nalus.usoud.cz)]. V xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx referencí x xxxxxxxx produktu. X xxxxxxxx přípravků xx xxx skupinu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. základní xxxxxx, xxxxx vychází xx xxxxxxx upraveného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§39c xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Referenční přípravek xx ve xxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx pak Xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx léčiv xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx x "xxxxxxxxxx xxxxxxx náročné xxxxxxxx" měla zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zaměnitelných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

17. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx samotné xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx jakési xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxx základní xxxxxxxxx x xxxxx již xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejnými xxxxxxxxxx, x xxx xxx xx xxxxxxxx nejen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx nezajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx cíle xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxx xx zajištění stability x xxxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx navrhovatel xxxxxx, xx x xxxxxxx xxx současném postupu xxxxxxxxxxx pojišťoven xx xxx vědomost i Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xx ni xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x vládnímu xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona o zdravotnických prostředcích (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 7. xxxxxxx období, 2013-2017, xxxxxxxx xxxx 88/0; xxxx xxx jen "xxxxxxxx xxxx 88/0").

18. X xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx připojil navrhovatel xxxxxxx dokumentů, jež xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx o číselník (xxxxxxxx xxxxxxx) zdravotnických xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x metodiku x xxxx, xxxxx x o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x uvedeném xxxxxxxxx, xxxxxxxx výzvu Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 18. xxxx 2013, xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaslali xxxxxx x setrvání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx pacienty x xxxxx.

XXX.

Xxxxxx řízení xxxx Xxxxxxxx xxxxxx

19. Xxxxxxx xxxx xxxxx §69 odst. 1, 2 a 3 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o Ústavním soudu") zaslal xxxxx komorám Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx vládě x xxxxxxx ochránkyni xxxx jako xxxxxxx, xxxxx jsou oprávněny xxxxxxxx do xxxxxx xxxx vedlejší xxxxxxxxx xxxxxx.

XXX./x

Xxxxxxxxx komor Parlamentu

20. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x 25. xxxxx 2015 a 24. xxxxx 2015, xxxxxxxxxxx předsedy jednotlivých xxxxx Janem Hamáčkem x Xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zákony č. 298/2011 Sb. x č. 369/2011 Sb.

III./b

Vyjádření xxxxx

21. Xxx 25. xxxxx 2015 xxxxxxx Xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx řízení, x němž xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 140 xx xxx 23. xxxxx 2015. X xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx lidská xxxxx, rovné xxxxxxxxxxxx x legislativu, xxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx zdravotnictví vypracoval x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Ústavnímu xxxxx. Současně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

22. X vyjádření xxxxx xx dne 23. xxxxxx 2015, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx a legislativu Xxx. Jiřím Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx úprava představuje xxxxxxxxx zákonnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx. Xxxx úprava reaguje xx xxxxxxx objem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx použití xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xxxxxxx" x §15 xxxx. 4 x 5 x §30 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ačkoliv jím xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx tato xxxxxxxxxx.

23. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx navrhovatele xxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx majetek xxxxx čl. 11 odst. 1 Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx podle čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx zdravotnického xxxxxxxxxx cestou xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx. Každý xx xxx xxxx zjistit xx xxxx skutečnosti, xxx xxxx nebo xxxxx zjištěny zdravotními xxxxxxxxxxxx xxx uskutečňování xxxxxxxx procesu, x xxxxx xxxxxxxxx pak xxxxxxxxxxx xxxx případnou xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v této xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxx udržení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxx xx mohl být xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyčerpán x xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx čl. 31 Xxxxxxx, xxxxx s jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Zákon o veřejném zdravotním pojištění xxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

24. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle čl. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx xx xxx podle xxxxxx vlády xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx iniciovat xxxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx lichá, neboť xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx. Xxx x pouhou xxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxx jakýkoliv podklad. Xxxxx vláda xxxxx, xx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx řízení. Nevydávají xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx určené osoby. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vést x xxxxxxxx uvedeného xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

25. X xxxxxxxxxx porušení čl. 11 x 13 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, že x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxx, xxxxxx a xxxxxxx v oblasti xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx osobám xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx péče xxx, xxx xx xxxxxxx dle jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Stejně xxx xxxx jim x případě potřeby xxxxxxxxx i zdravotnické xxxxxxxxxx.

26. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx návrh na xxxxxxx napadené právní xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx, xx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx x odlišnému závěru, xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 12 xxxxxx. Xxxxx okamžitým xxxxxxxx xx xxxxx došlo xx xxxxxxxxx nárůstu xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx zdravotního pojištění.

III./c

Sdělení xxxxxxx ochránkyně práv

27. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxx. Xxxx Xxxxxxxx, Xx.X., xxxxxxx ze xxx 3. xxxxx 2015 Ústavnímu soudu xxxxxxx, xx nevyužívá xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx řízení.

III./d

Replika xxxxxxxxxxxx

28. Uvedená xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx replikou xx xxx 23. xxxxx 2015. Xxx navrhovatel xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxx xxx nastaven xxx, aby dokázal xxxxxxxx xx případné xxxxx xx trhu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx cíle x xxxxxxx státě xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx (xx xxxxxxx nezbytné) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx subjekty.

29. Xxxxx xx ekonomické xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx odhlédnout od xxxxxxxxx ústavněprávních xxxxxxxx x xxxxxxx. Nesmí xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx, x xxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xxxxxx. Xxxxxxxxxx veškeré xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úhrady xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx přirozeným zájmem xx minimalizace nákladů xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx důsledku x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hrazených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a nedostupnosti xxxxxxxxxxxx produktů xx xxxx.

30. Xx xx xxxx neurčitosti užití xxxxx "provedení xxxxxxxxxx xxxxxxx náročné", xxxxx xx zabývá pouze xxxxxx úpravou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §15 xxxx. 11 x 12 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oddílu X jeho přílohy č. 3, xxx xxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx návrhu xxxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx tato xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx relevantní.

31. Xx vztahu x xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx náročného xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx každého dotčeného xxxxxxxx učinit xxx xxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na argumentaci xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjistit. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x rukou xxxxxxxxxxx pojišťoven. Nebude-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazen xx číselníku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx, ani xxxxxxxxxxxxx lékař x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xx jednom x xxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxx, xxx aktuálně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nabídku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx další xxxxxxxxxxxx prostředky x xxxx, jež xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx navíc xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx v xxxxxxx s právní xxxxxxx i xx xxxxxxxxx závazky poskytovatele xxxx xxxxxxxxx pojišťovně. X xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zapsán byl, xxxx pojištěnec xxxxxx xxxxxxx xxxxxx si, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxx) xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxx se xxxxxxxxxx xxxxx číselník xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nabízených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, aniž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx tomuto vyprazdňování xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči x na xxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxx pojištění zabránit.

32. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx vykonatelnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx napadených ustanovení xxxx odstraněna pouze xxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx, nikoliv xxxxxxxxx xxxxxx úhrad xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXX./x

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

33. V xxxxxxx xxxxxx dále Xxxxxxx soud obdržel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxx 18. června 2015, xxxxxxxxx xxxxx ředitelem Xxx. Xxxxxxx Kabátkem. Xxxxx xx x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představují xxxxx xx dvou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X ohledem na xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxx x nich xx plně xx xxxxxxxx hrazena x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx důležitých prvků xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxx úhrady xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náročném", xxxx xx xx xx následek xxxxxxxxx xxxxxxxx výdajů. Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx nákladům xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2014, xxxxxxx xxxxxxxxx 11,163 mld. Kč, xx tato změna xxxxxxxxx navýšení xxxxxxx xxxxxx o 24 %, xxxx xxxxxxxxx 2,7 mld. Xx. Xxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx výrazně xxxxx xxxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

34. Xxx zjišťování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v "xxxxxxxxx xxxxxxx ekonomicky náročném" xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nejen finanční x xxxxxxxxxx hledisko, xxx rovněž xxxxxxxxx xxxx pacienta, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx spotřebu xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx specifikem xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx disponuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx nikterak xxxxxxxxx, aby snižoval xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx případě xx xx zcela xxxxxxxx obíral o xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx pacienta by xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxx proto xxxxxxxxxx xxxxxxx výši xxxxxx přímo x xxxxxx.

35. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx uvádění xxxxxxxx přípravků xx xxxxx podléhá registraci xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, u xxxxxxxxxxxxxx prostředků žádný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Zákon o zdravotnických prostředcích podřazuje jejich xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx výrobky x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx proto xxxxx přistupovat xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx. xx. Pl. XX 36/05.

36. Xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx s účinností x 1. xxxxx, 1. xxxxx, 1. xxxxxxxx x 1. xxxxx, zcela xxxxx xxxx xxxxxx správního xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nezakládají, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Jinak xx xxxxxx xxxxxxxxx péče x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že zákon o zdravotnických prostředcích s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, klasifikace, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, distribuce x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x odstranění xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nahrazení xxxxx přehledným systémem xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx prostředky xx xxx Registr xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

37. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx soudní ochrany xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Navrhovatel xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx subjekty xxxxxx naopak xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny porušily xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §2976 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx se xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

38. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní pojišťovna xxxx xxxxxxxxx účastníka xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxx vyjádření vzal xx vědomí x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx, xx by xx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nevyužil.

III./f

Doplňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

39. V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ústního xxxxxxx obdržel Xxxxxxx xxxx xxx 6. xxxxx 2017 xxxxx xxxxxxxxx navrhovatele, v xxxx xxxx doplněna xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx důkazů, xxxxxx xxxxxxxx svědků. Xxxx xxxxxxxxx bylo k xxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2. xxxxxx 2017.

40. Navrhovatel podrobně xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Mimo xxxx xxxx xxx žádost xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx oporu x xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx "seznam xxxx XX x Xxxxxxxxxx katalogu XXX-XX xx srovnatelným terapeutickým xxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX-XX", xxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx plátce xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx autority xxxxxxxxxxx úhradu xxxxxxx XX uvedeného x xxxxxxx alespoň xx xxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxxx, České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx/xxxx xxxxxxxxxxx ZP x xxxxxx zemích -  xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx". Nedodržení xxxxxx xxxxxxxxxxx, jež jsou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx znamená xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Žadatel xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žádosti v xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx žádostí (xx. xxxxxx xx xxx xxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx, xxxxxxx oznamuje xxxxxxxxx formálních xxxxxxxxxxx, xxxxx konstruuje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx stvrzuje xxxxxxxxx stanovisko s xxxxxxxxxx závěrem.

41. Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, postupuje xx xxxxxxx xxxx, xxx xx formou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx "ekonomická xxxxxxxxx" zdravotnických xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx známa xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx vysledovat xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sama. "Xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku, xxxxx xx xxxx daná xxxxxx, vůči srovnatelným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx zařazeny. Xxxxx-xx xxxxxxxxx pojišťovna k xxxxxx, že xxxxxxxx xxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx žadatele x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bez xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vůbec xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx xx jí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

42. Xxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, které zdravotnické xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náročného" xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx mající xxxxxxxxxxx terapeutický účinek. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zcela xxxxxxxxx xx kritérium "xxxx x závažnosti xxxxxxxxxxx postižení". Ke xxxxxxxxxxx (tedy kvalitativně xxxxxx) terapeutickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ohledně xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx obvykle xxxxx xxxxxxxxxxx.

43. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x zcela xxxxxxxxx xxxxxx Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx. X posledních letech xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxx xxxxx stanovování xxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxx xxxxxxxx kategorizace, xxxxx x sobě xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx terapeutické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotliví výrobci xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx 2014, neboť x xxxxxxx xxxxxxx by xx vyřadila x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx roku 2016 xxx byl xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaveden xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x jeho xxxxx stanovena xxxxxxx xxxxxxxxxx náročná xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xx místo xxxxxxxxx 15 kategorií xxx xxxxxxxxx inkontinenční xxxxxxxxxxxx prostředky xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx 124. Nově xxxx xxx plně xxxxxxx xxx některé x těchto xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx nanejvýš xx xxxx 75 % xxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx však ovlivňuje xxxxxxxxxx subjekty trhu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazené x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx přitom přinejmenším xxxxxxxx x odborný xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

44. Xx účelem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 24 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu k xxxxxx zákona, xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona o zdravotnických prostředcích (xxxxxxxx xxxx 88/0), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní pojišťovny, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x další listiny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx stávající xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven při xxxxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx navrhl xxxxxxx xxxxxxx XXXx. Xxxxxx Xxxxx, Ph.D., nezávislého xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx důvodů, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxx. Stanislava Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXXXXX - RICO, x. x., Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX Xxxxxxx Xxxxxxxx, x. x. x., Mgr. Stanislava Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xöxxxxxxx Xxxxxx Xxxx, x. x. x., Xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx XX, xxxxxxxxxxx xxxxxx, x Xxx. Miroslava Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx-Xxxxx, x. x. x. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxx diskutované xxxxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxx xxxxxxx

45. Xxxxxxx xxxx nařídil podle §44 xxxxxx o Xxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx dne 10. xxxxxx 2017 za xxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxx xxxx JUDr. Xxxxx Xxxxxx, advokát, xx xxxxxx Praha 3, Xxxxxxxxxxx 1569/47, x za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxx, Mgr. Zdeňky Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxx. MUDr. Xxxx Xxxxxxxxx, XXx. Xxxxxxxx Poslanecké sněmovny, Xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ministr xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXx. Xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vládu, xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx náměstka xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zástupce xxxxxxxx účastnice xxxxxx.

46. X ústnímu xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx svědky Všeobecnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Asociaci xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků, Xxxxxx xxxxxxxxx společnost Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, z. x., Xxxxxx společnost xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, x. x. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xx něj xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx oprávnění xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx praxe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při zjišťování xxxx úhrady xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX./x

Xxxxxxxx xxxxxx

47. MUDr. XXXx. Petr Honěk, xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx úrovni 12 xxx. Xx xxxxx. X xxxx částky xxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxx xxxxxxxx 5 mld. Kč, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 7 mld. Xx xxxxx xxx. xxxxxx xxxxxxxx materiály, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče. Xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx §15 xxxx. 12 zákona x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 298/2011 Sb., xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx 75 % xxxx, činí xxxxxxxxx 188 mil. Kč xxxxx. Ve xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, jaká xx xxxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, že s xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx doplatky xxxxx zásadní. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx navýšení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx 2 xxx. Xx xxxxx.

48. Ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku v "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx toho, xxx xxxx stejný xxxx x xxxxxxxx určitého xxxxxxxxx, přičemž z xxxx skupiny xx xxx xxxxxxxx "ekonomicky xxxxxxx xxxxxxx varianta". Xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx" xx xxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředky, x xxxxx se xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx plen, mající xxxxxxx xxxxxx, nýbrž xxxxxxx různých xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxx hrazených xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xx by xx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx jen xxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednotlivých skupin xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Všeobecná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je v xxxxx xxxxxxxx s xxxxx z xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

49. Xxxxxxx "xxxxxxx xxxx" xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení. Xx základě těchto xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x faktické úhradě, xxxxxxx ke kontrole xxx xxxxxx za xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x případě, xx je xxxxxxx xxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxx uvedenými x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx cenami. Xxxx xxxxxx k "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, což xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx velmi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx chybí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx účetnictví.

50. Xxxxxx xxxxxx, že právní xxxxxx úhrady xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx. Všeobecná xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx změn x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx tím xxxxxx, xxx byl proces xxxxxxxxxx těchto úhrad xx nejvíce xxxxxxxxxxxxx. Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx nástroj xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonného nároku xxxxxxxxxx. Xxx zařazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx například prohlášení x xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx podklady xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředek, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx medicínská xxxxxxxx zdravotnického prostředku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Dodání potřebných xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxx rovněž xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředek, xxxx xxx se xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, a xxxxx ceny, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx jiných xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zařazeny. Xxxxxx cena xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku do xxxxxxxxx. Xxxxxxx důvod xxxxxxxxxx spatřuje xxxxxx xxxxx x zákonném xxxxxxxxx na "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náročné". Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx by xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx pro xxxxxx, jakož x xxxxxx nárůstem xxx.

51. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žádnou xxxxxxxxxxxx hráz, xxx xx xxxxxxx vstupu xxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xx trh. X xxxx 2016 bylo xxxxxxxx xxx 7 % xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx vad (xxxxxxx xxxxxxx návodu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx) x xxx x 20 % xxxxx x nezařazení xx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nového xxxxxxxxxxxxxx prostředku x xxxxx jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků. Nový xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nějaký xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx úhradovým katalogem xxxxx xxxxxx. Požadavek, xxx žadatelé xxxxxxxxxx xxxxxxx potvrzení xx xxxxxxxxxxxx plátce xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx šestou zákona o veřejném zdravotním pojištění, xxxxx se týká xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx pojišťovně tento xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx srovnání xxx xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxx být xxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně x obdobnou xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx byly xxxxxxxxx i země, x nichž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx výjimečné. Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxxxx xxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

52. X xxxxxxxxxx xx úhradového xxxxxxxx dochází celkem xxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx nějaký xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisů reagovat x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jakož i x xxx spojenou xxxxxxx xxxxxxxx úhrady. Xxxxx procesu xxxxxxxxxx, xxxxx činí přibližně xxx xxxx xx xxx, xx xxxxxxxxxxx x jinými xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx Německa, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ekonomice x xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rychlejší. X zařazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx tzv. krycí xxxx xxxxxxxx ještě xxxxx xxxxx xxxxx x stvrdit tak xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x postup xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx žádost xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obrátit xx xx soud, xxxxxxx xxxx xxxxx žádné xxxxxxxx žalobě xxxxxxxxxx. X nevyhovění žádosti xx xxxxxxx standardně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx si pojištěnci xxxxxxxx úhradu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

53. Xxx. Václav Krása, xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx České republiky, x. x., xxxxxx xxxxxxxxxx, že jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 98 xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x 7 nebo 8 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X podstatě xxxx v xxx xxxxxxxx všechny skupiny xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx jiného xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tělesným xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx sklerózou xx xxxxxxx neurologickými xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má rozhodující xxxxx Všeobecná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx výrobci x důvodu xxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx výrobků, x důsledku xxxxx xx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx či xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx cen xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx dochází, xx xxxxxxxxxxxxx, protože xxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x České republice xxxxxxx nemusí xxx xxxxxxxxxx. Xxxx trhy xx xxxxx xxxxx xx do xxxxxxxxx, x důsledku čehož xx xxxx při xxxxx spotřebě zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Zároveň na xx xxxx vliv xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X těchto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx údajů xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

54. Xx nejvíce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úhrad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx "xxxxxxxxxx nejméně náročné xxxxxxxx" zdravotnického prostředku xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx lékařem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x tu xxxx xxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx potřeba xxxxxxxxx kompenzace xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnickým xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx být xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx domnívá, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dobře xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jako xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důvody, xxxxx xxxx x hlediska zákona o veřejném zdravotním pojištění xxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní pojišťovna x nim xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx nekvalitně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx, xx zdravotní pojišťovna xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxx kategorie, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx", xx xxx srovnatelná xxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pojištěnec xx xxx dostává xx xxxxx. Mnohé xx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxx průběhu xx - x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx x drtivé xxxxxxx případů xxxxxxxxx - prakticky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dostat xxxx xxxxxx hrazený z xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

55. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, přičemž xxxxxxx xx xxxxx xxx její xxxxx. X xxxx souvislosti xxxxxxxx xx případy, xxx xxxxxxxxxxx, jimž xxxx předepsána xxx. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepřiznává nárok xx invalidní vozík. Xxxxxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zdravotními pojišťovnami, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx jednáních většinou xxxxxxxx. Xxxxx toto xxxxxxxx není xx xxxxxxxxxxx o výši xxxxx nijak xxxxxxxxxx.

56. Xxx. Xxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, uvedl, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx číselníku, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx svazem, xxxxxxx x úhradového xxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx již x xxxx 1992 x xx zamezit xxxxxxxxxxx, jež by xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dvou xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx katalogu však xxxxx být xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x čemuž xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx rychlejší dostupnosti. Xxxx se xx xxx 250 xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 12 000 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Tyto xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx x xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Naopak xxxxxxxxx situace, že xx xxxxxx zdravotnický xxxxxxxxxx xxx uveden xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přibližně u 0,5 % xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx co xx xxxx xxxxxx.

57. Xxx xxxx vyplynulo x xxxxxxxx xxxxxx, Svaz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx webových xxxxxxxxx xxxxxxxx metodiku, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx; xxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx je x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, respektive prohlášení x shodě, xxxxx x xxxxxxx a xxxxx x ceně x navrhované xxxx xxxxxx. Je-li žádosti xxxxxxxx, k xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx zpravidla xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx komise, jejímiž xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx šesti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx úhrady xx xxxxxxx xxxxxxx, zda xx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx x takovéto xxxxxx nedošlo. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx zmíněné xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx položky, x xxxxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxx. Vyvstanou-li xxxxxx nějaké xxxxxxxxxx, xx žadatel xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; výjimečně xx xxxxxxxxxx xxxxxx studie. Xxxxxxxx orgánem při xxxxxxxxxx žádostí jsou xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx v rámci Xxxxx zdravotních xxxxxxxxxx xxxxx. Ekonomické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx porovnáním xxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Vychází xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, výrobci x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 88/0. X "xxxxxxxx xxxx" slouží především xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxx ke zdravotnickým xxxxxxxxxxx, xxx vlastně xxx na xxxx xxxxxx.

58. XXXx. Xxxxxxxx Xxxxx, XXX, xxxxxxxxx Xxxxx asociace dodavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (zkrácený xxxxx "CzechMed"), úvodem xxxxxx, že jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1998. X xxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx 20 xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx dovozci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Jejich xxxxxxx xxxxx v České xxxxxxxxx, opomine-li xx xxxxxxxx obrat, xxxx xxx 7 xxx. Xx, xxx xx xxxxxxx trhu zdravotnických xxxxxxxxxx realizovaných x Xxxxx republice.

59. Xxxxxx xxxxxx nesdílí xxxxx, xx zdravotnické prostředky xxxx - například xx srovnání s xxxxxxxx přípravky - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Jejich xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx: 1. cenovou regulací, xxxxxx xxxxx věcného xxxxxxxxxxx xxx, 2. xxxxxxxxxxx xxxxxx těžko xxxxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxx xx xxxxxxxxx, 3. xxxxxxxxxxxx omezením x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x 4. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nároku xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jen xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx charakterizovat xxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx režimu, jaký xxxx léčivé xxxxxxxxx.

60. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a délka xxxxxx závisí na xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx posuzuje. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx přitom xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx zda xxxx xxx xxxxx, x xxxxxxxx čehož x jeho zařazení xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky. Xxxx rozhodnutí xxxx xxx písemnou xxxxx, xxxxxx nezařazení xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx teprve ústním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx se proti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bránit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx nové xxxxxxx x dalším xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx zdravotnický xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona o veřejném zdravotním pojištění, xxx xxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X další vzájemné xxxxxxxxxx mu xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Není xxxxxxxxx, že úspěšnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx získat xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxx celý xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx disponovali xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tvořících xxxxxx xxxxxx. Samotný xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx osobnostním xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx byl xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx číselníku je xxxxxx x nadějný xxxxxxx x přidanou xxxxxxxx neobchodovatelný.

61. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svědek x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx mohou xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxx nebo xxxxxxxx), xxxxxxxx se xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x klinických xxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx příkladem xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2016 xxxxx xxxxxxxxx inkontinenčních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx být xxxxxxx úspora xxxxxxxxx 200 mil. Xx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx podmínky tak, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Důsledkem xxxxxxxxx změny xxxx, xx xxxx prostředků xxxx xxxxxxxx doplatky, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx sice xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx ty, xxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx režimu x xxxxxxxxx byly. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 12&xxxx;000 xxxxxxxx x inkontinencí, xxxxx xx musí další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x 5 % xx xxxxx xxxxxxxx x inkontinencí. Xxxxxx 95 % xxxxxxxx limit xxxxx xxxxxxxx.

62. Nehospodárnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx úhrad z xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x tom, xx xxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx náročné xxxxxxxx" xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx, x xxxxxxx x kolaterální xxxxxxx, xxxxx léčba xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxxx procesu xxxxx xxxxxxxxx lépe x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx těchto hledisek xxx xxxxxxxxxx skutečné xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx v xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Neplatí zde xxxxx, že xxx xxxxxx výrobek, xxx xxxxx. Xxx některého xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxxx ten xxxxxx. X tím xxxxxxx x problém protiinovačnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mít xxxxxxxx hodnotu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx inovací. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx například x intervenční kardiologii xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx srdce, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Mnoho xxxxxxx pak xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx určitého xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx inovace xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx velmi těžké, xxxxx každý následující xxxxxxx, který má xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxxx uplatnit. Svědek xx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nejen xxxxxxxx výdajům, ale x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jako xxxxxxx xxx uvést vlhké xxxxxx ran x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx apod. Xxxx xxx léčit xxx klasickým xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto prostředky xxxx xxxx dražší, xxxxxxx xxxx se xxxxxxx, že u xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx většího xxxxx převazů, delší xxxxxxxxxx xxx a xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyjde jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx moderní xxxxxx hojení ran. Xxxx xx tohoto xxxxxxxx dostává xxx xxxxx xxxxxxxxx (asi 10 %), xxxxx xx xxx potřebovali.

63. X když jsou xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx směrnicí Xxxx 89/105/EHS xx dne 21. prosince 1988 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx cen x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, takovéto xxxxxx xxxx navrhováno xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Evropská komise xxxxx xxxx přijala xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představují xxxxxxx odlišnou x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx svědek x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx medicíny xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx x Belgii x Německu připadá xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx je xxxx v Švýcarsku x Xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx je důsledkem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx které xxxx, xxxxxxxxx tradic, xxxxx x xxxxxx xx xxxx způsoby xxxxx. Xxxxxxxx například xxxx kardiostimulátoru x xxxx cenami x Xxxxxxx xxxx Norsku xx xxxxx zcela xxxxx.

64. Xxxx Kotík, xxxx xxxxxxxxxxxxxx Asociace xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zastupuje xxxxxxxx, xxx xx 105 xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx jejích xxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxx členové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kolem 16&xxxx;000 lidí x xxxx roční obrat xxxxxxxxx 20 xxx. Xx. Xxxxxxx členů xx xxxxxx exportní xxxxxxxxxx; své výrobky xxxxxxxx nejen xx xxxxx, ale x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx. Svědek xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx zařazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx upřednostňuje xxxxxxx x xxxxxxxx nákupní xxxxx, xxx se xx xxxx dá xxxxxxxxxxxxx xxxx "ekonomicky xxxxxxx náročná varianta".

65. Xxxxxxx asociace se xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx naznačeny xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx problematické xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zařazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx potvrzení xx xxxxxxxxxxxx plátce xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx vybraných xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nemá xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxx velmi xxxxx splnitelná x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, jakým xx xxx vykomunikována. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx velmi xxxxxxxxxxx způsobem. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně, xxxxx xx xxxxxx xxxx - aniž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx, zda xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxx xxxxxxx. Zařazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x praxi na xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxx, xxx x xxxx xxxxx, xx podepsáno xxxxxxxx odboru. Xxxxxxx xx již ale xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx vyhověno, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx. Na xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx dodatečně xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x skutečnost, xx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx jiná "ekonomicky xxxx náročná" xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nejde xxxx o oprávněný xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zařadit každý xxxxxxxxxxxx prostředek.

66. Prof. XXXx. Jan Xxxxxxxx, XxXx., xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx politiku x kategorizaci xxxxx Xxxxx xxxxxxxx společnosti Xxxx Xxxxxxxxxxx Purkyně, x. x., upozornil xx xx, xx x xxxxxxxx xxxx xx xx celé Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx technologií. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx, které z xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zda xx xxxxx xxxxxxx je xx xxxxxx stejné xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx určitou xxxxxxx pacientů xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx hodnocení xx x posuzování xxxxxxxx jejich nahrazení xxxxx xxxxxxxx. Vždy xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx výhody, xxxxx xx ta xxxxx xxxxxxxxxxx xxx pro xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx zdravotnictví. Obecně xx problémem ekonomická xxxxxx hodnocení. Xxxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, je xxxx xxxxxxx, jakým xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx tak, xx i xxxx xx xxx určitou xxxxxxx stanovena xxxxxxxx xxxxxx, xxxx otevřené xxxxxxxx, xxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx dražší xxx. Právě xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx i pro xxxxxxxxxxxx prostředky. Xx xxxxxx x již xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx pro xxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jež xxxx xxxxxxx splňovat a xxxx xxxxxxx dostatečné xxx 80 xx 85 % xxxxxxxx. Xxx některé skupiny xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx x základním xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx být vedena xxxxxxx xxxxxxx.

67. Xxxxxx xxxx xxxxxx, že Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, x. s., xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 130 odborných xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx 35 000 členů. Xxxxx z xxxx xx xx odborné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx u ní xxxxxxx xxxxxx, na xxxxx činnosti se xxxxxxx x některé xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx členské xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx přitom xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x pro xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx x roce 1992 sice xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx však xxxxxx xxxxxxxxx xxx x letech 2009 xx 2014. Xxxx xxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků.

68. XXXx. Xxxxx Dupal, vedoucí xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxxx společnosti xxx ortopedii x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdravotními pojišťovnami x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x úhradách xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xx ni xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx týká xxxxxx množství xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx řádově xxxxxx xxxxxxx.

69. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXx. Xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx však xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Pokud xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx současný xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxx xx. To platí xxx xxxxxx xx xx, že i x xxx může xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx samozřejmě o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx nejkvalitnější x xxxxxxxx péče xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx problém xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx ustanovení xxxxxxx, xxx xx určí xxxxxx, xxxxxx má xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků, jakkoliv xxxx x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx tržeb. Xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx napadených xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx směrem x xxxxxxxxx. Podle xxxxxx svědka xx xxxxxxxx xxxxx soudně xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx lékaře, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předepsat. X xxxxxxxxx napadené xxxxxxx úpravy svědek xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx přípravky, by xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx nákladů. Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx.

XX./x

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

70. Xxxxxxxx k xxxx, že Xxxxxxx xxxx nepředvolal xxxxxxx x navrhovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx, navrhl xxxxxxxxxxx xxxxxxx důkaz xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prohlášeními, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx stanovisko x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

71. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx provedení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (viz body 18, 44 x 70) pro jejich xxxxxxxxxxxx.

XX./x

Xxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxxx

72. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx náměstka xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx argumentaci o xxx, jak xxxx xxxxxx dobře xxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx ani xxxxxxxx nemají reálnou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx činnosti xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Základní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx postupuje, xx "xxxxxxxxx nejméně xxxxxxxxxx xxxxxxx", xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx jeho xxxxxxxxxxxxxxx x obecné rovině xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x tomto ohledu xx napadená xxxxxxx xxxxxx nejenže protiústavní, xxx i věcně xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx prostor x xxxx, xxx zdravotnické xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx uzavírá, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx svědků xxxxxxxx xxxxx: xxxxx xxxx, jak xxxxxxxxx x výši xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx a xxxxx neví, xx xxxxxxx jakých kritérií xx xxxxxxx opravný xxxxxxxxxx. K tomuto xxxxxxxxxxx dochází xxxxx xxxx jakoukoliv kontrolu. Xxxxxxxxxxx proto setrvává xx xxxx xxxxxx, xxx Ústavní soud xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx nálezu ve Xxxxxx xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx

73. Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xx xx příslušný x projednání xxxxxx xx xxxxxxx napadených xxxxxxxxx ustanovení a xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti x byl xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx [§64 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx]. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx návrhu navrhovatele xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx x xxx. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení

74. Podle §68 xxxx. 2 xxxxxx č. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., xxxxxxx xxxxxxxxx ústavnosti xxxxxx x ústavním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx: xxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem x xxx xxxx xxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

75. X §15 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx odstavec 12 xxxxxx xxxxxxx č. 298/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2011. Xx xxxx své platnosti xxxxxxxx dalších xxxx.

76. Xxxxx xxx x xxxxx X přílohy č. 3 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx "X" x "B", jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxx úhrady, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se staly xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx novely xxxx přílohy č. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx č. 369/2011 Sb., kterým se xxxx xxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx účinnosti xxx 1. xxxxx 2012. Ještě xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx č. 458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zřízením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx změnách daňových x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 3 xxxxxx C přílohy č. 3 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x symbol úhradového xxxxxx "X". X xxxx xxxxx xxxxx xxxxx č. 458/2011 Sb. xxxxxxxxx xxxxxx xxx 1. xxxxx 2012, x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx schváleném znění, xxxx xx znění xxxxxx x. 369/2011 Xx., nikdy xxxxxxx xxxxxxx.

77. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že Parlament xxx xx xxxxxx čl. 15 xxxx. 1 Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx uvedených tří xxxxxx. X vyjádření xxxx komor x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxxxxxxxxx procesu xxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx, (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 6. xxxxxxx xxxxxx, 2010-2013, sněmovní xxxx 325/0), xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 13. dubna 2011. Xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx dne 21. xxxxxx 2011 xx xxx 19. xxxxxx (xxxxxxxx č. 592), xxxx xxx něj xxxxxxxxx 105 ze 180 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 73 xxxx proti x 2 se xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x zamítl xxxxx zákona (Xxxxx, 8. xxxxxxx období, 2010-2012, xxxxxxx tisk 148/0) xxx 21. xxxxxxxx 2011 na xxx 10. xxxxxx. Xxx schválení xxxxxx xxxxxxxxx 25 xxxxxxxx, 47 xxxx xxxxx x 2 xx xxxxxxxxx zdrželi. Poslanecká xxxxxxxx dne 6. xxxx 2011 xx xxx 21. xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona (xxxxxxxx x. 668). Xxx xxxxxxxxx 103 xx 177 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 68 bylo xxxxx a 6 xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx zákon xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xxx 15. xxxx 2011 x podepsán xxx byl xxx 29. xxxx 2011. X xxxx vyhlášení xxxxx ve Xxxxxx xxxxxx xxx 14. xxxxx 2011 v xxxxxx 105 pod č. 298/2011 Sb.

78. Xxxxx zákona, xxxxxx se xxxx xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 6. xxxxxxx xxxxxx, 2010-2013, xxxxxxxx tisk 409/0), xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně xxx 30. xxxxxx 2011. Xx xxx schválila x xxxxxx čtení xxx 7. xxxx 2011 xx své 22. xxxxxx (xxxxxxxx x. 682), kdy xxx xxx xxxxxxxxx 95 x xxxxxxxxxx 158 xxxxxxxx, 61 xxxx xxxxx a 2 se xxxxxxxxx xxxxxxx. Senát projednal x zamítl xxxxx xxxxxx (Xxxxx, 8. xxxxxxx období, 2010-2012, xxxxxxx tisk 187/0) xxx 12. xxxxx 2011 xx xxx 12. schůzi (xxxxxxxx x. 345). X xxxxxxxxxx 65 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx 40, 21 xxxx xxxxx x 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx sněmovna xxx 6. listopadu 2011 xx xxx 25. schůzi setrvala xx xxxxxxx schváleném xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x. 832). Xxx xxxxxxxxx 108 xx 178 přítomných xxxxxxxx x 70 bylo xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 9. xxxxxxxxx 2011 x xxxxxxxx xxx xxx xxx 22. xxxxxxxxx 2011. X jeho xxxxxxxxx došlo xx Xxxxxx zákonů xxx 6. xxxxxxxx 2011 x částce 129 xxx č. 369/2011 Sb.

79. Xxxxx xxxxxx x změně xxxxxx související xx xxxxxxxx xxxxxxx inkasního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 6. xxxxxxx xxxxxx, 2010-2013, xxxxxxxx xxxx 473/0) xxxxxxxxxx xxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxx 8. xxxx 2011. Xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx dne 9. xxxxxxxxx 2011 xx xxx 30. schůzi (xxxxxxxx x. 847), xxx pro něj xxxxxxxxx 92 x xxxxxxxxxx 160 poslanců, 63 xxxx proti x 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (Xxxxx, 8. xxxxxxx xxxxxx, 2010-2012, xxxxxxx xxxx 240/0) xxx 8. prosince 2011 xx xxx 14. xxxxxx x vrátil xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (usnesení č. 435). X xxxxxxxxxx 66 xxxxxxxx hlasovalo xxx xxxx vrácení 64, 1 byl xxxxx x 1 xx zdržel hlasování. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 20. xxxxxxxx 2011 xx xxx 32. xxxxxx schválila návrh xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Senátem (xxxxxxxx x. 973). Pro xxxxxxxxx 98 ze 130 xxxxxxxxxx poslanců, 2 xxxx proti x 30 xx xxxxxxxxx zdrželo. Xxxxxxx xxxxx byl xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx 27. xxxxxxxx 2011. X xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx 30. xxxxxxxx 2011 x xxxxxx 158 pod č. 458/2011 Sb.

80. Xxxxxxx zjištění xxxxxxxxx x xxxxxx, xx všechny tři xxxxxx xxxx přijaty xxxxxxx předepsaným xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jejich přijetí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx č. 298/2011 Sb. dospěl Xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xx. zn. Xx. ÚS 36/11 (xxx xxxx); x xxxxxxx zákona č. 369/2011 Sb. xxx xxxxxx x xxxxxx xx dne 27. xxxxxxxxx 2012 xx. zn. Pl. XX 1/12 (X 195/67 SbNU 333; 437/2012 Sb.) a x xxxxxxx xxxxxx č. 458/2011 Sb. x xxxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2015 sp. xx. Xx. XX 24/14 (X 123/77 SbNU 867; 187/2015 Sb.). Xx xxxx xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcného xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx x ústavním pořádkem.

VII.

Znění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx úprava

81. Xxxxxx další xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx žádoucí xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx význam z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxx x zákon o zdravotnických prostředcích, xxxxx upravuje zacházení xx zdravotnickými prostředky, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx shody, xxxxxxx xx xxx, xxxxx, distribuci, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx nabyl xxxxxxxxx xxx 1. xxxxx 2015. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx §2 xxxx. 1, xxxxx xxx:

"§2

(1) Xxxxxxxxxxxxx prostředkem xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, programové vybavení xxxxxx programového xxxxxxxx xxxxxxxx jeho výrobcem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx účely a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, určené xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx diagnózy, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx nebo kompenzace xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vyšetřování, náhrady xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo fyziologického xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x které xxxxxxxxxx xxx hlavní xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx nebo na xxxx povrchu farmakologickým, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxx podpořena."

Uvedená xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx 2, který xxxxxxx demonstrativní výčet xxxx, xx xx xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Navazující odstavec 3 pak obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx stručně xxxxxx (xxx x xxxxxxxxx výjimkami) xxxxxxxx xxxx vztažení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx krev x xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxxx, tkáně nebo xxxxx lidského xx xxxxxxxxx původu, doplňky xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

82. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx svém §31 xxxx. 1 xxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky nejpozději xx 15 xxx xxx xxx jeho xxxxxxx xx xxx xxxxx Státnímu ústavu xxx kontrolu xxxxx xxxxxx x notifikaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxx žádosti xx vydává xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx je xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx (§35 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx č. 123/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, nepředpokládala xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ani xxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

83. Zásadní xxxxxx xxx xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §15 xxxx. 11 a 12 zákona č. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx č. 298/2011 Sb., xxxx níž návrh xxxxxxxx xxxxxxx x xxx vymezuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxx úhrad xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Znění xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxxxx:

"§15

.....

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx X xxxxxxx x. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nehradí. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx X xxxxxxx x. 3 tohoto xxxxxx xx ze xxxxxxxxxxx pojištění hradí xx xxxx a xx podmínek xxxxxxxxxxx x této xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 11 xx xx zdravotního xxxxxxxxx hradí xx xxxx 75 % xxxx zdravotnického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx nejméně xxxxxxxxxx náročného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) pokračovat x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyloučit jeho xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx."

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 12 xxxxxxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxx nejméně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxxx xx xxxx x závažnosti zdravotního xxxxxxxxx; cenu xxxxxxx xxxxxxxxxx náročného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjišťuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průzkumem xxxx".

84. Xxxxx směřuje x proti některým xxxxxxxxxxx přílohy č. 3 xxxxxx x veřejném zdravotním xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx "Xxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx". X xxxxx xxxxxx C xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, jenž xxxxxxx xx 185 xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 17 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx X. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx druh (xxx) xxxxxxxxxxxxxx prostředku, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxx povaze xxxxxxxxxxxx prostřednictvím "omezení" (xxxx. xxxxx xxx x rozměr, váhu xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx určité specializace xx xxxxxxxxx revizním xxxxxxx), x xxxx xx xxxxxxxxx limitace xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx hradí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx cenou (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) a xxxxxxxx symbolu xxxxxxxxxx xxxxxx X xxxx X, x jejichž xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx úhrady nevychází x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx, xxxxx ceny "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx varianty" xxxxxxxxxxxxxx prostředku. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxx (xxxx) xxxxxxxxxxxxxx prostředku

Omezení

Limitace xxxx xxxxxx

1

1

xxxxxxxxxx xxx klasické xxxxxx ran

max. xxxxxx 10 x 10 xx

100 %; xxx. 4 Xx xx 1 xx; X

21

3

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx

xxx. 60 xx za měsíc

100 %; max. 4 000 Xx xx 60 xx; X

76

7

xxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx

xxx. 1 xx xx 5 xxx; xx předepsání XXX, ORT, XXX, XXX a xx xxxxxxxxx revizním xxxxxxx

100 %; max. 9&xxxx;000 Xx za 1 xx; X

93

8

xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx 40 xX xx 59 xX SRT

max. 1 xx xx 5 xxx; xx 18 xxx; po xxxxxxxxxx XXX, XXX S3

100 %; xxx. 2&xxxx;700 Xx xx 1 xx; X

164

14

xxx bílá xxxxxxxx

xxx. 3 xx xx xxx; po xxxxxxxxxx XXX, XXX

100%; X

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx X x X jsou xx xxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxx takto:

"Symboly úhradových xxxxxx

X - Xxxxxx xx výši ceny xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x závislosti xx míře x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postižení (xxxx xxx ,ekonomicky xxxxxxx xxxxxxx varianta‘); xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X - Xxxxxx ve xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx náročné varianty xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 3 xxxxxx xxxxxx."

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků.

85. Pojem "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", xx vztahu k xxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx "ekonomicky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx", xxxx x zákoně o veřejném zdravotním pojištění xxxxx vymezen. Xxxxxxxx xxxxxx xx však xx xxxx jeho xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx se zdravotnickými xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Zmínit xxx xxxxxxxxx §15 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxx znění xxxxxxx xx 11. xxxxxxxx 2003. Podle xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx prostředek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně xxxxxxxxxx náročném x xxxxxxxxxx na xxxx x závažnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení tohoto xxxxx xxxxxxx součástí zákona o veřejném zdravotním pojištění xx xx xxxxxxxxx zákona č. 298/2011 Sb., xxx xx v xxxxxxxxxxxx obdobích xxxxxx xxxx xxxxxxxx (číselné xxxxxxxx odstavce).

86. Xxxx xx uvedený xxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 5 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx od 1. xxxxx 2008 x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Podle xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx, xxxxxxxxxxxx připravované xxxxxx přípravky, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx přípravky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, léčivé přípravky xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx, v provedení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x závislosti xx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

87. Xxxxxxxxxx §15 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx součástí xxxxxx xxxxxx xx celou xxxx xxxx účinnosti, xxx xxxxxxx, že xx léčivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, záškrtu xx vzteklině xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx X) xxxx plně xxxxx ze zdravotního xxxxxxxxx. Xxxxxxx č. 298/2011 Sb. xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x účinností xx 1. xxxxxxxx 2011 tak, že xx xxxx přípravky xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, xxx x "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx". Xxxxxxx xxx xxxxxx x §30 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxxxx vyjmenované xxxxxxxx xxxxx x "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx cenu.

88. Z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx ekonomicky xxxxxxx, v xxxxxxxxxx xx míře a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx význam xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx", xxxxx je xxxxxxxx x §3 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx:

"§3

...

(6) Xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xx xxxxxx bližší xxxxxx xxxxxxxxxxx modelu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx napájení. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx názvu, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx. "

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx právního xxxx xx v xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx "xxxxxxxxx nejméně xxxxxxxxxx xxxxxxx" nicméně xxxxxxxx xxxxx x variant xxxxxxxxxxxxxx prostředku.

89. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, výdejnu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx, s xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxx [srov. §5 xxxx. g) zákona x zdravotnických xxxxxxxxxxxx]. Xxxxxx zdravotnický xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxx jen xxxxxxxx, xxxxxx část xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Zdravotnický xxxxxxxxxx, xxxx má xxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

90. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx 3/2012/FAR ze xxx 16. xxxxx 2012 x xxxxxxxx xxx zdravotnických xxxxxxxxxx (xxxxxxx č. 251/2012 Sb.). K xxxx xxxxxx došlo xxxxx §2a xxxx. 1 xxxxxx x. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §1 xxxx. 6 x §10 zákona x. 526/1990 Xx., x cenách, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxx 3/2012 x xxxxx xxxxxxxxx xxx 1. května 2012.

91. Xxxxx cenovým xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx x zvlášť účtovaného xxxxxxxxx. Činí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, jež xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx kalkulaci a xxxxxxxxxx xxx zboží x jež xx xxxx xxxx výrobce, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx Xxxxxxxx unie (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx) x maximální xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele xxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k deregulaci xxxxxx ceny, jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměnitelnost xxxxxxxxxxxx xxxxx x konkurenční xxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx 2/13-XXX xx xxx 7. xxxxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx seznam skupin xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx cenami xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxx 10/2012 x xxxxxx xxxxxxxxx xxx 1. xxxxx 2013.

92. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx osobě, která xxxx xxxxx xxxxx xx xxx Xxxxx xxxxxxxxx zdravotnické prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejvyšší cenu xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxx, x xx bez xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX.

Xxxxxx xxxxxxxxxx přezkumu

93. Xxxxxxx soud xx x xxxx xxxx xxx poněkolikáté xxxxxx xxxxxx úpravou, na xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx výše xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických prostředků xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxxx zákonných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx některý ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oddílu X přílohy č. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx X xxxx B, xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx X x X této xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxx xx tento xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx, zda mu xxxx vydán xxxxxxxxx, xxxx zda xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Rovněž xxxx xx dotvářeny xxxxxxxx, xx xxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotnický xxxxxxxxxx xx trhu Xxxxx republiky.

94. Xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zabýval xxxxxxxxxx právní úpravou xxxx x souvislosti x poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxx, x nikoliv xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx musel xxxxxxxxx, xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Jde xxxxxxxxx x to, xxx napadená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určitě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsah xxxxxxxxxx práva xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx pomůcky xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 31 věty xxxxx Xxxxxxx, xxx xxxxxxx jeho xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 4 odst. 2 Xxxxxxx x xxx xxxxxx prostřednictvím není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem.

95. Xxxxx xxxxxx přezkumu xxxxxxxxxx ustanovení xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx výrobců, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx a tím xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, x něhož jsou xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx buď xxxxx, nebo xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxx práva jejich xxxxxxxxxx podnikat.

96. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx napadená xxxxxxxxxx xxxxxx xx svém xxxxxxxx u xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx následek nemožnost xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 36 xxxx. 1 a 2 Xxxxxxx.

XXXX./x

Xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 31 xxxx xxxxx Xxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

97. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxx čl. 31 věty xxxxx Xxxxxxx. Podstata x xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, tedy x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x zdravotním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx [xxxx. usnesení ze xxx 5. května 1999 xx. zn. Xx. ÚS 23/98 (X 33/14 XxXX 319)]. Xxx xxxxxxxx xxxxx zdravotní pomůcky xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §2 xxxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxxxx.

98. Xxxxxxxx právo občanů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x na xxxxxxxxx pomůcky xx xxxxxxx veřejného pojištění xxxxx čl. 31 xxxx xxxxx Listiny je xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vymezení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx moc xxxx oprávněna xxxxxxxxx, xxxxx naopak garance, xx stát xxxx x určitých případech xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxx x rovnost xxxxx. Xxxx xxxxxxxx x čl. 41 odst. 1 Xxxxxxx, podle xxxxx xx xxx hospodářských, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx základních xxxx xxxxx čl. 31 Xxxxxxx, domáhat xxxxx x mezích xxxxxx, xxxxx xxxx ustanovení xxxxxxxxx.

99. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx [xxx xxxx. xxxxx xx xxx 25. března 2014 sp. xx. Xx. XX 43/13 (X 39/72 SbNU 439; 77/2014 Sb.), body 25 až 28], xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sociální práva xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx k jednotlivcům. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx úrovni xxxxxx xxxxxxx efektivní prostředky x dosažení xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x smysl (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx orgánů také xxxxxxxxxx. Je xx xx tzv. xxxxxxxxxx xxxxxx úprava, která xx skutečnosti xxxx xxxxxxx na otázku, xxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jednotlivec na xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx domáhat, xxxx xxxx xxxx meze xxxxxx základního práva. Xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx povahu xxx xxxxxx možné.

100. Xxxxxxxxxxx xx sice xxxxxxx stanovit, čeho xx jednotlivec může xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx uvážení v xxxxx směru xxxxx xxxx xxxxxxxx. Jeho xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx s čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx toto xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx musí obstát x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

101. X případě xxxxxxxxxx xxxxx občanů xx bezplatnou xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx pomůcky xxxxx čl. 31 xxxx xxxxx Xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxx realizace, včetně xxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezplatně, xxxx xxx xxxx, xxx xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx občanům xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxx. Podstata x smysl xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx zaručeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zdravotních pomůcek xxxxxxxxxx xxx zlepšení xxxx zachování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx jejich xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxx odpovídají xxxxxxxxxx zjištěným xxxxxxxx x požadavkům náležité xxxxxx a lékařské xxxxx [xxxx. nález xx dne 4. xxxxxx 2003 xx. xx. Pl. XX 14/02 (N 82/30 XxXX 263; 207/2003 Sb.), xxxxx ze xxx 22. xxxxx 2013 xx. zn. Xx. XX 19/13 (X 178/71 SbNU 105; 396/2013 Sb.), bod 52]. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx jednoduše xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx možnostech xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx však xxxxx požadavek naplněn, xxx je xxxx xxxxxxxxxxx, xxx - xxx xxxxx nezbytný xxxxx - xxxxxxxx, xxx a jaká xxxxx zdravotní xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx poskytovány xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx úhradu, x xxxxx xxxxxxx.

102. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx musejí být xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx stanovení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx základního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zdravotní xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění podle čl. 31 xxxx xxxxx Xxxxxxx.

103. Xxxxx čl. 4 xxxx. 2 Listiny xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Listinou upraveny xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, jak x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Tím, xx xxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxx demokraticky legitimovanému xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx, že k xxxxxxx základních xxxx xxxxx až xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx demokratickou xxxxxxx xxxxx" (Xxxxxxxxx, X. xx Xxxxxxxxx, X., Xxxxxxx, V., Xxxxxxxx, X., Pospíšil, X. x xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx XX, x. x., 2012, s. 128).

104. Xxxxxxx zákona podle čl. 4 xxxx. 2 Xxxxxxx nevylučuje, xxx xxxxxxx provedené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx se xxx xxxx jednotlivec xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx podzákonným právním xxxxxxxxx xxxxxxx podle čl. 78 Ústavy xxxx xx základě zákonného xxxxxxxx podle čl. 79 xxxx. 3 Ústavy. Xxxxx způsobem však xxxxxx dojít x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx zákonné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obsahu. Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxx x xxxxxxxx výhrady xxxxxx, xxxxx podzákonný xxxxxx xxxxxxx "konkretizuje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x základních xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xx zjevně xxxx k absurdním xxxxxxxxx, a xx x popření xxxxxx xxxxxxxxxx (a v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx) normotvorby, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx každé xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx práv x povinností xxxxxxxx xxxxx" [xxxxx xx xxx 16. xxxxx 2001 xx. xx. Xx. XX 5/01 (X 149/24 XxXX 79; 410/2001 Sb.)]. Xx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, závisí xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx povaze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

105. Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx natolik xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx x rozporu s xxxxxxxx xxxxxx podle čl. 4 xxxx. 2 Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx mezí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnímu xxxxxxxx.

106. Xxxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxx stanovil xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výhradu xxxxxx, xxxxxx buď xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx základních práv xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx [xxxx. xxxxx ze xxx 23. xxxxxxxx 2013 sp. zn. Xx. XX 13/12 (X 126/70 SbNU 147; 259/2013 Sb.), xxxx 27 a 28].

107. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx musí, stejně xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, dostát xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plynoucím x xxxxxxxx demokratického xxxxxxxx státu xxxxx čl. 1 odst. 1 Xxxxxx. X xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx požadavek xx xxxxxxx x určitost xxxxxx [xxxxx xx xxx 24. xxxxxx 1994 xx. xx. Xx. XX 16/93 (X 25/1 SbNU 189; 131/1994 Sb.)], xx xxxx předvídatelnost, srozumitelnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx [xxxx. nález ze xxx 12. xxxxx 2002 sp. zn. Xx. XX 21/01 (X 14/25 SbNU 97; 95/2002 Sb.), xxxxx xx xxx 15. xxxxx 2007 xx. xx. Xx. ÚS 77/06 (N 30/44 XxXX 349; 37/2007 Sb.); xxx 36]. Neurčitost xxxxxx zakládá xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx její xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx normativního xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx [xxxx. xxxxx xx xxx 28. xxxxx 1996 xx. xx. Pl. XX 9/95 (N 16/5 XxXX 107; 107/1996 Sb.), nález xx xxx 30. xxxxxx 2004 sp. xx. Xx. ÚS 23/02 (X 89/33 XxXX 353; 476/2004 Sb.)].

XXXX./x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení s xxxxxxxx zákona podle čl. 31 Xxxxxxx

108. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx napadená xxxxxxxxxx takovým způsobem, xxx výše xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xx poskytnuté xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxx se xxx xxx xxxxxxx použít x právních xxxxxxxx xxxx pojištěnci, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

109. Xxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx limitována xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x závislosti xx xxxx a závažnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx pojištěnec právo xx úhradu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx pravidel xxxxxxxxxx u každé xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx X přílohy č. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx X x X xxxx xxxxxxx, x xxxxx se xxxxx §15 odst. 12 zákona č. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona č. 298/2011 Sb., xxxxx vždy 75 % xxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx". Xxxxxxxxx "xxxxxxx" xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx pojišťovna, xxxxx za xxxxx xxxxxx provádí "xxxxxxx xxxx".

110. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Ústavní soud xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx, spočívá x tom, zda xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx "xxxxxxx", v xxxx xxxx má xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Přesněji xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx ustanovení x tomto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx x xxxxxxx případě xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákona, jenž xxxxxxx x čl. 31 xxxx xxxxx Xxxxxxx. Xxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nezbytným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

111. Xxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxxx, výdejci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být všem xxxxxxxxxx xxxxx ještě xxxx tím, xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx úhrady xxxxxx vést x xxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxx doplatek ceny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xx výdejce xxxxxx teprve dodatečně xxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx jakou xxxxxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku, xxx xxxx žádat xxxxxxxx doplatek. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx zdravotnický prostředek xxxxxxxxx bezplatně, xxxx xxx má být xxxxx xxxx alespoň x xxxxx xxxxxx xxxxx.

112. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zjistit výši xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx bude xxx x dispozici xxxxxxxxxx údaje x xxx, jaké xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx je xxxxxx cena, respektive xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx použitím.

113. Přestože xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx registraci xx povolení, xx xxxxxx, xx fakticky x ní xxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx-xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx prostředek xxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, případně, xx xx trhu xxx není. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemohla xxxxxxx xxxxx xxx prostřednictvím xxxxxxxx vlastního neformálního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx 1. xxxxx 2015, xxx nabyl xxxxxxxxx zákon o zdravotnických prostředcích, je xxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Registru xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxx x případě xxxxxxx x nich xx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx (viz xxx 82). Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx xx Národního xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§77 xxxx. 3 xxxx. e); xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 1. xxxxx 2018] a Xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx [§79 xxxx. 1 xxxx. x)], a xx vždy x xxxxxxx xxxxx potřebných xxx zajištění plnění xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x jiných xxxxxxx způsobů získání xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zákon xxxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxx.

114. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx k tomu, xx přinejmenším xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx uvedení na xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotními pojišťovnami xxx hrazeny, xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx". X xxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxx x notifikaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, určitý xxxxxx xxxxxxx xx vyžadovalo xxxxxxxxx xxxx zařazení xx kategorizace, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku (xx xxxxxx §3 odst. 6 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx prostředcích, tj. xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku). X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak xxxx po xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx už xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx, kdy xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx přitom xxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx žádná xxxxxxxx xxx lhůty. Xxxx x něm xxx xxxxx procesní xxxxxxxxxx, xxxxxx by xxxx xxxxx nezohlednění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx namítat xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

115. V případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx "xxxxxxxxx nejméně xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" označit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx má xxxxxx xxxxxxx účinek, nejnižší xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Teprve ta xxxxxxxx identifikovat, xxxxx x na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxx x xxxxx ohledu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Povahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředek, x xxxxx bude s xxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx byl místo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx srovnatelný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

116. Provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx disponovat xxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx základě vymezí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku. Xx xxxxxx ale xxxxx xxxxxxx, kde xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předmětné xxxxx xxxxx. Některé x xxxxxxxxxxxx podkladů, xxxx. xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §32 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxx xxxxx nejsou zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx zákona o veřejném zdravotním pojištění xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnického prostředku.

117. Xxxxx jde x xxxxxxxx xxxx zdravotnického xxxxxxxxxx v "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x závislosti xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postižení", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx srovnatelných xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx, xx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx bude v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx srovnání xxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

118. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxxxx cenovým xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3/2012/FAR. Xxxx regulace xx xxxx nevztahuje xx xxxxxxxxxxxx prostředky, u xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx 2/13-FAR, xxxxxx xx xxxxxxx seznam xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxx xxx 91). X těchto xxxxxxxxx xx xxxxxx cen xxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svých xxxxxx xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x tvorbu xxx. Významnou xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, kteří x xxxxx směru xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředcích. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx první xxxxx xx xxx Xxxxx xxxxxxxxx zdravotnické prostředky, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx jejich xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxxx xx týká jen xxxx xxxxxxx (viz xxx 92). Jinak xxxx při xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pročež xx třeba xxxxxx xxxxx metodu.

119. Za xxxxxxx, xxx výše xxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx x veřejného zdravotního xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx předem, xxxxx xxx jejím stanovení xxxxxxxx x cen xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx skutečnosti xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx jen xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xx x určitému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx období. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx má být xxxx délka a xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxx získávány x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx). X xxxxxxxxxx xx zvoleném xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x mohou xx ni xxx xxxx xxxxx skutečnosti. Xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxx bude xx xxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx nastává x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx nově uvedeny xx xxx. Jejich xxxx bude xxxxx xxx v xxxxx "xxxxxxxx xxxx" patrně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

120. Xxxxxxxxx kategorizace, stejně xxxx "xxxxxxx xxxx", xxxx zahrnovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx uvedeny xx xxx. Zákon o veřejném zdravotním pojištění xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxx jakýkoliv x xxxxxx prostředků vyloučila x možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx za částečnou xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění; xxxxxxx xx xxxxxx §15 xxxx. 11 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxx v oddílu X přílohy č. 3.

121. X xxxxxxxxx vyplývá, xx zákon o veřejném zdravotním pojištění upravuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při "xxxxxxxxxx" xxxx úhrad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx neurčitých xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náročné, x xxxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" a "průzkum xxxx". Ke konkretizaci xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx vydáním xxxxx xxxxxxxx. Xx-xx tudíž xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x hradit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytované svým xxxxxxxxxxx, nezbývá jí, xxx si xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

122. Již na xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx určitá x xxx xxxxx konkretizace xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlastnosti (xxxxxxxxx jejich kategorizace), xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx náročnosti". Xxxx xxxxxxxxx ani forma, xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx "zjištěné" xxxx xxxxxx. O xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tím xxxxxxxx - x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 2 Listiny - xxxxxxxxxxxx meze xxxxxxxxxx práva občanů xx zdravotní xxxx x xx zdravotní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 31 xxxx druhé Xxxxxxx. Rozhodující xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, x xxxxx teprve xxx xxxxxxxxx kritéria, xx jejichž xxxxxxx xxx "xxxxxxx" obsah xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

123. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xx xxxxxxxx, která Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx provedeného xx ústním xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx poznání xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvážení, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx tak minimální xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx zůstat xxxxxxxxx zákonodárcem zvolená xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx zdravotního pojištění.

124. X provedeného xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx není xxxxxxxxx pojišťovnou, ale xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnaneckých pojišťoven (xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx za xxxxxx stanovení xxxx xxxxx tzv. číselníky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zásadní xxxxxx xx úhradový xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, z něhož xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, případně x xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx maximální xxxx xxxxxx. Každá z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je xx xxxxxxxx xxx x xx x xx uvedena xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x maximální cena, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

125. Ve xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obsáhlá metodika xxxxxx zpracování, xxxxx xx xxxxxxxx na §15 zákona x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxx přílohu č. 3 x xx xxxxxxxxx cenové xxxxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx x xxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, zplnomocněného xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx osoby. Všeobecná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx formuláře x xxxxxxx, do xxx xx xxxxx podat xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxx úpravě xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx kategorizaci x zjištění xxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx zařazených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx - v závislosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx něj xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotnické prostředky xxx xxxxxxx xx xxxx xxx. Není-li xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhověno, xx žadatel o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyrozuměn.

126. Existenci xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx Ústavní xxxx x xxxxxx rovině xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, bez xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxx reálně xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx zdravotnického prostředku xx xxxxxxxxxx katalogu. X jeho rámci xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx úhrad.

127. Xxxxx existence tzv. xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx mezi pojištěnci, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. To, xxx x x xxxx xxxx xxxx určitý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hrazen xxxxxxxxx pojišťovnou, pojištěnec xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dotčeným xxxxxxxxx, xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

128. Xxxxxxxxxx napadených xxxxxxxxxx zákona o veřejném zdravotním pojištění, xxxxx xx xxxx postupu zdravotních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxx č. 62/2015 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Citovaná xxxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x) stanoví, xx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotnický xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxx "xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx". Xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx přitom xxxxxxx zdravotním pojišťovnám x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu. Předmětná xxxxxxxx zde xxx xxxxxxxxxx praxi, x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx dochází. Xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákon o veřejném zdravotním pojištění.

129. Vláda xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x vyslovila xxxxxxxxxxx, xx způsob xxxxxxxxxx xxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxx "průzkumu trhu" xx účelem xxxxxxxx xxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náročného" xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Toto xxxx xxxxxxxxxx ovšem xxxxxxxxxx x odůvodněním xxxxxxxx xxxxxx zákona o zdravotnických prostředcích (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 7. xxxxxxx xxxxxx, 2013-2017, sněmovní xxxx 87/0), jenž xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx č. 268/2014 Sb. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákona byla xxxxxxx zvažována i xxxxxxx, xx bude xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxx, že tato xxxxxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxx ... xxxx. xxxxxxx xxxxx pojištěnců xx úhradu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx obecný, xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx mimoprávní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx číselníky xxxxxxxxxxx pojišťoven. Xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx základech x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx systému xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx x x xxxxxx ekonomických xxxxxxxx - jako xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pojišťovny xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx systému, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx nuceni xx xxxxxxxxx cen (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazby xxxx x xxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku) apod." (xxx. 68).

130. Xx xxxxx xxxxx důvodové xxxxxx pak xxxx xxxxxx, že "současný xxxx xx neudržitelný, x to xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výše xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x množstevních xx finančních limitů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky). Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vedou k xxxxxxxxx xxxx, podpoře xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podléhání xxxxxx lobbistickým xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby směrem x xxxxx ekonomickým, xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx" (xxx. 114).

131. Xxxxxxxx xxxxx zákona o zdravotnických prostředcích, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x lednu 2014 xxxxx předchozí (xxx xxxxx působila vláda x demisi jmenovaná xxxxx v předchozím xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx), uvedené xxxxxxxxx x tomto řízení xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vlády xxxxx xxxxxxxxxxx vyvráceno. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxxx xxxxxxx úpravy xxxxxxxxx výše xxxxxx xx zdravotnické prostředky x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx. Stejný xxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxxx zprávě x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona o zdravotnických prostředcích (sněmovní xxxx 88/0, str. 144, 190). Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zákona o zdravotnických prostředcích, xxx obsáhle xxxxxxxxxxx zákon o veřejném zdravotním pojištění, včetně napadených xxxxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx zákona xxx xxxx x únoru 2014 xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxx. Předmětná úhradová xxxxxxxx xx nakonec xxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona o zdravotnických prostředcích.

132. Ústavní xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, aby již xx jejich základě xxxx možné xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx jakých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxxxxxxx právo. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven, xxxx xx xxxxx xxxxxx práva fakticky xxxxxxx. Tím je xxxxx xxxxxxx nesoulad xxxxxx xxxxxxxxxx s čl. 31 xxxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právo občanů xx bezplatnou xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x čl. 4 xxxx. 2 Xxxxxxx, xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxx práva xxxxxxx výhrada zákona.

VIII./c

Posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxx podnikat x xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx

133. Xxxx xx Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxx, podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zakládají xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx výrobců, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx.

134. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx a vykonávat xxxxx hospodářskou xxxxxxx xxxxx čl. 26 odst. 1 Xxxxxxx xx xxxxxxx jednotlivce xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx zajišťovat xxxxxxxxxx xxx své potřeby. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxx xx měla xxxx x dosažení xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x zaměstnaneckém xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx vlastní xxxxxxxxxxx [xxxxx xx xxx 8. prosince 2015 xx. xx. Pl. XX 5/15 (15/2016 Sb.), xxx 54].

135. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči x na xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 31 xxxxx xxxx Xxxxxxx se jednotlivec xxxx i práva xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx hospodářskou činnost xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Listiny domáhat xxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx. Ustanovení čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx xx vztahuje i xx xxxx základní xxxxx. Podle čl. 26 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx účelem, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxx. nález ze xxx 20. xxxxxx 2006 xx. xx. Xx. XX 38/04 (X 125/41 XxXX 551; 409/2006 Sb.), bod 29]. Zákonodárce má xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx obsahu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx [srov. xxxxx xx xxx 23. xxxxxx 2000 xx. xx. Xx. XX 24/99 (X 73/18 XxXX 135; 167/2000 Sb.) xxxx nález xx xxx 12. xxxxxxxx 2001 sp. zn. Xx. XX 11/2000 (X 113/23 XxXX 105; 322/2001 Sb.), xxxx XXXX xxxx. H]. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx xxx x xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, xx xxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx obecné xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxx lze xxxx xxxxxxx na výše xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxx 103 xx 107).

136. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx zásadní vliv xx podmínky podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx pojišťovnami, a xx xx xxx xxxxxx, xxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx úhradu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx x otázce xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx. úhradových xxxxxxxx. Na základě xxxxxxxx výdajů xx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx možnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tím, xxx xxx xx xxxxxxxxx výkony xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx některé xx xxxxxxxxxxx pojišťoven. X xxxxxxxx většině segmentů xxxxxxxxx péče xxx xxxxxxx x nezbytnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx [xxxxx xx. zn. Xx. ÚS 19/13, xxxx 33 xx 36], xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx vyhledali xxxx upřednostnili xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nich xxxxxx úhradu.

137. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx zdravotní pomůcky xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 31 xxxx xxxxx Listiny xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nejen na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nýbrž x xx léčivé xxxxxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxx, jež jsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx důvodu xx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x regulace právních xxxxxx xxxx pojištěnci, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx pojišťovnami x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahů, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

138. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx realizovat xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx, x tudíž x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva. Xxxxxxx, xx xxxx dodávané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx význam xxx xxxxxx dostupnost, a xxx x konkurenceschopnost x xxxxxxxxx xx xxxx.

139. Zařazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění není xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx uzavřením smlouvy xxxx xxxxxxxxx pojišťovnou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx jakýkoliv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jenž xxx uveden xx xxx x souladu xx zákonem o zdravotnických prostředcích, xx xxx xxx do xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx existence na xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxxxx prostředku x "xxxxxxxxx nejméně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxxxx xxxxx přehlédnout, xx tento zákonný xxxxxxxxxx není x xxxxxx xxxxxxxxxxx stávající xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

140. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx zákon o veřejném zdravotním pojištění xxxxxxxxxx xxxxxx, v jehož xxxxx by xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zároveň xxx xxx xxxxxxxxx xxx dalšího xxxxxxxx x uvedení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxx (xxxx xxxxxxxxxx) xxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx, xxx mají xxxx xx xxxxxxxxx jeho "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxxxxxx x xxxx vlastnostech x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxxx, že zdravotnické xxxxxxxxxx, xxx byly xxxxxxx xx trh, xxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx". Xx xxxx situace xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x "xxxxxxxx" výše xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx. Xxxxx postup xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povahu xxxxx xxxxxxxxx, případně xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx metodiky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

141. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků - stejně xxxx xxxxxxxxxx - xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zda xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního pojištění, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlastnosti (xxxxxxxxx xxxxxx kategorizace), xxxxxxxx xxxxxx cena, xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx". Xxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx dozvědět o xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxxxx" xxxx úhrady. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, z xxxxx vyplyne, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x jaké xxxx.

142. Xxxxxxx xxxx konstatuje, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení (xxxx 110 xx 122) xx xxxxxxx i xx xxxxxx x xxxxxxxxx jejich souladu x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx. Xxxxxxxxx pojišťovna xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxxx, xx nichž xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, která Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X vyjádření xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx zástupců xxxxxxxxxxx pojišťoven x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, zda xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx. číselníků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxx moci xxx xxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx "xxxx, xxx kterým xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx") xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx prostředek xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx lékařů. Postup, xx jehož základě xx xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxxxxx jeho xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxx rámec xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xx xxxxxx xxxx usměrňována, o xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx.

143. Xxx xxx dodat, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x hlediska xxxxxxxxxx zdravotnických prostředků x plné xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ale x xxxxxx xxxx xxxx x případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovaných xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §15 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

144. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikat xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx, xx opodstatněn závěr x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ale xxx s výhradou xxxxxx podle čl. 4 xxxx. 2 Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

XXXX./x

Xxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx ustanovení z xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ochranu xxxxx čl. 36 xxxx. 1 x 2 Xxxxxxx

145. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx uplatnil navrhovatel, xx týká xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx práv xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx "zjišťování" výše xxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

146. Ústavní xxxx xxxxxxxxxx, xx napadená xxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx případný soudní xxxxxxx xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx. Xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x právem xx xxxxxx ochranu xxxxx čl. 36 xxxx. 1 x 2 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx při určování xxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x soudu xxxxxx xxxxxxx.

XX.

Xxxxxxx napadených xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

147. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxx, že xxxxxxxx ustanovení xxxx x xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 2, čl. 26 odst. 1 x čl. 31 xxxxx xxxxxx Xxxxxxx, pročež xx podle §70 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu, xx znění zákona č. 48/2002 Sb., zrušil uplynutím xxx 31. xxxxxxxx 2018.

148. Odložení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důsledky, které xx mělo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výdaje xxxxxxxxx xxxxxxxx. Zásah Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx následek xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aniž xx k xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx nezpochybňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx cenu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx, aby xx tuto xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dodavateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx zrušení xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonné xxxxxx, například xxxxx xxx o zařazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

149. Xxx stanovení xxxxx xxxxxxx vykonatelnosti Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nezbytnost xxxxxxx xxxx komplexní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx xxxxxx vytvořil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx časový xxxxxxx. Xxxx úprava musí xxxxxx výše uvedeným xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o výši xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx související xxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x přezkoumatelnost, x xxx xxxxxxx práv xxxxx dotčených xxxx. Xx xxxxx obzvlášť, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx x "xxxxxxxxxx náročnost" či "xxxx x závažnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxxxx x možných xxxx xx, xx se xx rozhodování x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zástupci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

150. Xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxx xx xxxx povahu xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonnou xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xx xxx xxxxxx na xx, xxx jsou xxxxx xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxx xxxxxxx, xx Ústavní soud x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx níž xxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxxx. Xx doby přijetí xxxx zákonné xxxxxx xxxx zdravotním pojišťovnám xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx - x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxx, jež xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 231/2017 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2019.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.