Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2015.


Nález ÚS ze dne 10.7.2014 sp. zn. Pl. ÚS 28/13 ve věci návrhu na zrušení části §3 odst. 3 zákona č. 236/95 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

161/2014 Sb.

Nález Ústavního soudu

Odůvodnění  I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  VII.  VIII.  IX.  X.

INFORMACE

161

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Ústavní xxxx xxxxxxx pod xx. zn. Pl. XX 28/13 xxx 10. xxxxxxxx 2014 x xxxxx xxxxxxxx x předsedy xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx Davida, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx Formánkové, Xxxxx Janů, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Musila, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Šimíčka, Xxxxxx Xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x Xxxxxx Xxxxxxx x návrhu Xxxxxxxxx xxxxx x Brně xxxxxxx xxxxx čl. 95 xxxx. 2 Ústavy Xxxxx republiky na xxxxxxx xxxxx "2,75xxxxxxx" x xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 236/1995 Sb., x platu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených x výkonem funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxxx státních xxxxxx a soudců x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 11/2013 Sb., x xxxxxxxxxx čl. II v xxxxx xxxxx xxxxxx x. 11/2013 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 236/1995 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx představitelů xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx státních xxxxxx x soudců a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx Poslanecké sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení,

takto:

I. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §3 xxxx. 3 zákona x. 236/1995 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxxx státních xxxxxx x soudců x poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx zákona č. 11/2013 Sb., xxxxxxxxx slovem "2,75xxxxxxx", xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx soudů, Xxxxxxxxxx xxxxx x Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx, se xxxx xxxxxxxxx dne 31. xxxxxxxx 2014.

II. Xx zbývající části xx návrh zamítá.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Ústavnímu xxxxx xxx xxx 24. května 2013 xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx xx zrušení xxxxx "2,75xxxxxxx" x xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxx č. 236/1995 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx představitelů státní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů a xxxxxx a poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 11/2013 Sb., x ustanovení článku II xxxxx xxxxx xxxxxx x. 11/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 236/1995 Sb., x xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx, spolu x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx podle §39 zákona x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx xxxxxx x. 48/2002 Xx.

2. Xxxxxxx xxxx v Xxxx xxxxxxxxx xxxxx podal xxx §64 odst. 3 zákona x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o Ústavním soudu"), x xx poté, xx x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 95 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 1/1993 Sb., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, (xxxx jen "Ústava") xxxxxx k závěru, xx

• xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 236/1995 Xx., xx znění xxxxxx x. 11/2013 Sb., xx slově "2,75xxxxxxx" x

• ustanovení části xxxxx článku II zákona x. 11/2013 Sb.,

jichž xx xxx při xxxxxx věci sp. xx. 50 X 22/2012 xxxxxxx, jsou x xxxxxxx s čl. 1 xxxx. 1 xx xxxxxxx s čl. 81 a čl. 82 xxxx. 1 Xxxxxx, x čl. 1 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx "Listina") x x čl. 1 Dodatkového xxxxxxxxx x Úmluvě o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod (xxxx xxx "Protokol").

3. X xxxxxxx věci xx. xx. 50 X 22/2012 xx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx Krajského xxxxx x Brně xxxxxx xxxx České republice - Xxxxxxxxx soudu x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx dané rozdílem xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx §2831 zákona x. 236/1995 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx xxx "zákon č. 236/1995 Sb.", xxxxxxxx "zákon o platu") a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx výdajů") xx xxxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 236/1995 Sb., a xx xxx původního xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 2012 x xxx jeho xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx 2013, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx 2013 xxx xxxxxx č. 11/2013 Sb. xxxxxxx s xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2013.

4. X odkazem xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx 2013 nebyl xxxxxxx xxxxxxxx celý xxxx ve xxxx 105&xxxx;800 Xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 4&xxxx;100 Xx, na xxxx xx xxx nárok xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx výdajů xxxxxxx č. 11/2013 Sb. Žalobci xxx xxxxxxxx plat xxxxx 90 600 Kč x xxxxxxx výdajů xxxxx ve xxxx 3&xxxx;500 Kč, rozdíl xx platu x xxxxxxx výdajů xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 15 800 Xx. Xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxx 2013.

5. Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 236/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 11/2013 Sb., xxx něhož xxxx xxxx platová xxxxxxxx od 1. xxxxx xx 31. xxxxxxxx kalendářního xxxx 2,75xxxxxxx průměrné xxxxxxxxx xxxxxxx mzdy fyzických xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxx xxx "XXX") xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xx Sbírce zákonů xxxxxxxx. Toto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx 22.1.2013 xxx č. 18/2013 Sb. x jako platová xxxxxxxx soudců xxx xxx 2013 xxxx xxxxxxxxx částka 62 856,75 Xx.

6. Xx xxxxxx x xxxxxxxx protiústavnosti xxxx uvedených xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx předestřel Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 11/2013 Sb. Následně xxxxxxxxxx obecnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx posouzení xxxx xxxx, představil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx vývoj platových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx splněny xxxxxx xxx vyhlášení xxxxx legislativní xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Poslanecká xxxxxxxx") xxxxxxx x §99 xxxxxx č. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxx Poslanecké xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx xxx "jednací xxx"). Navrhovatel xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxx soud nálezem xx. zn. Xx. XX 33/11 ze xxx 3. xxxxxx 2012 (N 95/65 XxXX 259; 181/2012 Xx.) xxxxxx xxxxx "2,5xxxxxxx" x §3 xxxx. 3 zákona x. 236/1995 Sb., xx xxxxx zákona x. 425/2010 Xx., xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2012, xxxxx xxxxx předložila Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 236/1995 Sb. jako xxxx x. 763 dne 30. xxxxxxxx 2012. Xxxxx navrhovatele ovšem xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx. 41 Xxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx xxx xxx dalšího schválen (xxx xxxxxxxxx x xxxx variantách), přičemž xxxxxxxxx pozměňovací xxxxx x xxxx byl xxx 12. prosince 2012 xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx 14. xxxxxxxx 2012 předložila Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxx č. 236/1995 Xx., xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2,75násobek xxxxxxxx mzdy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (tisk x. 880). Xxxxx xxxxx byl xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 18. xxxxxxxx 2012 (xx Xxxxxx xxxxxx xxx jako zákon č. 11/2013 Sb. xxxxxxxxxx dne 17. xxxxx 2013) x účinností xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx článku V dnem 1. xxxxx 2013. V xxxxxxxx xxxxxx k xxxxx x. 880 xxxxx xxxxxxx uvedla, xx xxxx č. 763 "vnímala xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx". Navrhovatel xxxxxx, xx vláda v xxx závažné věci, xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx ústavně xxxxxxxxx, xxxxx včas xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx mohl včas xxxxxxxxx. Následné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx bylo xxxx xxxxxxxxx vyplývajícím x xxxxxxxxxxxx xxxxxx předloženého xxxx xxxx č. 763. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze xxxxxx xxx nástrojem xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx předmětem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx platu xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod č. 11/2013 Sb. xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, tudíž soudní xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlády xxxxx xxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxx soud x xxxx otázce xxx xxxxxx zaujal alarmující xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 12/10 xx xxx 7. září 2010 (X 188/58 SbNU 663; 269/2010 Sb.), xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx reflexe.

8. Navrhovatel xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx retroaktivity xxxxxx č. 11/2013 Sb. Xxxxx xxxxx xxxxxx článku V xxxxxx x. 11/2013 Xx. měl xxxxx xxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2013. Xx Xxxxxx zákonů xxx zákon publikován xxx 17. xxxxx 2013. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 309/1999 Xx., x Sbírce xxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxx zákon č. 11/2013 Sb. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vyhlášení, tj. xxxx 1. února 2013. X xxxxxx xxxxxx xxx navrhovatele xxxxxxx i Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x náhrad xxxxxx za leden 2013. Xxxxx xxxx x situaci, xxx x 1. xxxxx 2013 xxxxxx určena xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx platu xxxxxx. Xx tuto situaci xxx xxxxxx článek II xxxxx xxxxx zákona x. 11/2013 Xx., xxxxx stanoví, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx výdajů xx xxxxx leden 2013. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx in xxxxxxx soudní moci xxxxxx, tedy retroaktivně xxxxxxxxxx určité xxxxxx, xxxxx xx za xx, xx jde x xxxxxx restriktivní, x xxxx nepřípustně xxxxxxxxxxxx.

9. Zdůvodnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx relevantní xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxx se různých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Dle xxxx xxxxxx xxxxxxxx následující xxxxxxxx xxxx:

- posouzení xxxxxxxxxx platových xxxxxxxxx xxxx soudcům pro xxxxxxxxx xxxxxx konkrétního xxxx spadá do xxxxx vymezeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezávislosti [xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 55/05 ze dne 16. xxxxx 2007 (X 9/44 XxXX 103; 65/2007 Sb.), xxx 49],

- xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, zvláště pak xxxxxx xxxxxx, na xxxxxx druhé se xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx nezávislosti xxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xxxxx i rozdílný xxxxxxxxxx prostor pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx restrikcím x xxxxxx oblastech veřejné xxxxx (xxxxx Ústavního xxxxx xx. xx. Xx. XX 55/05, xxx 49),

- xxxxx xx materiálního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonem xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx zákonodárce, nýbrž xxxx xxx, xxxxxxxxx xx zásady xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výjimečnými okolnostmi, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odlišnost xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx moci xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx zásah nesmí xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 55/05, xxx 49),

- xxxxxxx nezávislého xxxxxxxxxx xx xxxxxx x podstatných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu xx xxxxxx čl. 9 xxxx. 2 Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx. xx. Xx. XX 55/05, xxx 50),

- svévolný xxxxx xxxxxxxxxxx do oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx rámci x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Nezávislost xxxxxx xx v xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx morální xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ale je xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx důvodem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx materiálního xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nezávislosti xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nátlaku moci xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx slovy, vyloučit xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx eventuální xxxxx "xxxxxxxxxx" soudců xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxx x xxxxx nátlaku xx jejich rozhodování [xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 43/04 xx xxx 14. xxxxxxxx 2005 (N 139/38 XxXX 59; 354/2005 Sb.)],

- xxxxxxx xxxxxx soudců x xxxxxxx xxxxxx xxxx být stabilní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx kalkuluje xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx např. proto, xx se xx xxxxx xxxxx soudců xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx skupinou. Xxxxxxxxx x takovou xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx ústavnosti, jde x xxxxxxxxx xxx, xxxxx nemá oporu x ústavně xxxxxxxx xxxxxxxx rovnosti [nález Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 11/02 xx xxx 11. xxxxxx 2003 (X 87/30 XxXX 309; 198/2003 Sb.)],

- za xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxx x zmrazení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx. "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xx Ústavní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx ústavně xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx okolnosti xxxxx [xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Pl. XX 13/08 xx xxx 2. xxxxxx 2010 (X 36/56 XxXX 405; 104/2010 Sb.), xxx 41; xxxxxxx xxxxx sp. xx. Xx. ÚS 55/05, xxx 55],

- xx xxxxxxx prvek xxxxxx xxxxxxxxxxx materiálního xxxxxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na moc xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x platem xxxxxx na xxxxxx xxxxx. Konstrukce zákona x platu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci, xxxxx x pomocí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx zvýšením platů xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx stejném xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx soudců, tak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx řádu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx i x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Pl. ÚS 55/05, xxx 59).

10. Xxxxxxxxxxx dále uvádí, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx, xx x těmto xxxxxxxxxxxx xxxxx xx Ústavní xxxx xxxxxxxxx rovněž xx xxxx xxxxxx xx. xx. Xx. XX 12/10 a xxxx xx xxxx xxxxxxxxx nálezu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx restrikcí xxxxxx, tj. x xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 33/11.

11. X xxxxxxxxx posledního xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx. xx. Xx. XX 33/11 xxxxx xxxxxx následující dvě xxxxxxxxxxx xxxx:

- soudcovské xxxxx x na xxxxxx xx platů xxxxxxxxx služebníků státu xx dlouhé období x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx k xxx xx xxx xxx nejeví jako xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, aby se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx úrovní, x tedy aby xx touto xxxxxx xxxxxxxxxx xx zorného xxxx moci xxxxxxxxxxx x výkonné x xxxxxxxxx učiněná "xxxxx" xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x polovině 90. xxx 20. xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vede zákonitě x k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx degradaci xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx povoláním x x xxxxxxxxxx xxxx potřebné společenské xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx koeficientu xxx určení platové xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 2,5xxxxxxx xxxxxxxx nominální xxxxxxx mzdy xxxxxxxxx xxxx x nepodnikatelské xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx zaměřený xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx platů xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxx nastíněné xxxxxxxxxx.

12. Z xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyslovené x xxxxxx xx. xx. Pl. XX 22/09 ze xxx 7. xxxx 2010 (X 186/58 XxXX 633; 309/2010 Sb.), xxxx 40:

"Xx rozdíl xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx jasný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání, xxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx soudce xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zákon. X pozicí soudce xx také spojeno xxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx soudce, xxxxxx xxxxxxx vedlejších xxxxxx ... Xxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx."

13. Xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx napadených zákonných xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxx xxxxxxxx x xx řadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxx poukazuje xx xxxxxxxxxx Výboru xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx xxx 17. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxxx XX/Xxx(2010)12 ( xxxx://xxx.xxx.xxx ), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doporučení X (94)12. X xxxxxx 53 až 55, které xx xxxxxx odměňování soudců, xxxxxxx, že:

- xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx roli a xxxxxxxxxxx x být xx xxxxxxxxxx úrovni,

- x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx by xxxx být zajištěno xxxxxxx rozumné výše xxxxxx odměny,

- xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bránící snižování xxxxx xxxxxx.

14. Z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upozorňuje xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxx 12. xx 13. xxxxxx 2010 ( xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xxx ), xxxxx x části III xxxxxx 6 uvádí: "Xxxxxxxx komise xx xxxx xxxxxx, že xxxxxxxx ohodnocení soudců xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx profese x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezbytným xxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ... Xxxx xxxxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx." Konečně v xxxxx xxxxxxxxxx analýzy xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx soudců x rámci xxxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxx 2001, xxxxx xx svém stanovisku x. 1 (Xxxx Xx 1, xxxx x. 61 x 62) xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx snižování xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx faktické xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx byla udržena xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx k životním xxxxxxxx ( xxxx://xxx.xxx.xxx/ ).

15. Xxx navrhovatel xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx relevantní xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se stručně x vývoji odměňování xxxxxx, xxxxxxx odkázal xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx sp. xx. Pl. XX 16/11 [xxxxxxxxxx xxxxxxx xx. xx. Xx. XX 16/11 xx xxx 2. srpna 2011 (X 135/62 XxXX 99; 267/2011 Sb.)] x sp. xx. Xx. XX 33/11, xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činitelů obsaženého x zákoně č. 236/1995 Sb. Xx xxx dle xxx charakterizovat xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úroveň xxxxxxxxx zásahů do xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx připomněl xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 33/11, v xxxx xxx navrhovateli xx xxxxxx x tom, xx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxx snížením xxxxxxx xxxxxxxx x trojnásobku xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx sféře xx 2,5xxxxxxx. K tak xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx ("xxxxxxxxx ... xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx soudcům xxxxxxxx zásah ..."). Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx Ústavní xxxx x xxxxx nálezu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx úvahu, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Ve xxxx xx. xx. Pl. XX 33/11 dle xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx toliko xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx: xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx základny x trojnásobku xx 2,5xxxxxxx je xx xxxxxxx, jaká xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx sféře, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x tedy x xxxxxxxxx, neboť xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx ústavní xxxxxxx. Xxxxxxx ústavně xxxxxxxxxx opatřením xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx výši xxxxxxx základny xx xxxxxxxxxxx.

16. Xxxxxxxxxxx však x 1. xxxxx 2013 nedokázal xxxxxxxx xxxxxx úpravu, xxxxx xx zaručila xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx snížil xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 2,75xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nepodnikatelské xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx za xx, xx xxxxxxx xxxxxxx možným výkladem xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx soudci dne 1. ledna 2013 x xx xxxx xxxxx 2013, xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx. xx. Pl. XX 33/11 x xxxxxx, xx soudci náležel xxxx xxxxxxxxxxxx platové xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mzdy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx rok 2011 (xxxxx xx xxxx xxxxxx, kterou považoval Xxxxxxx soud za xxxxxxxxx). Vláda jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx základny xx 2,75xxxxxxx (xxxx x. 880) dle Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxxxxxxx ničeho xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxx x trojnásobku xx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxx 2013 i x xxxxxx xxxxxxx, xx. x xxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prakticky x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

17. Na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xx z xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, že xxxxxxxx mzda x xxxxxxxxxxxxxxx sféře na xxx. přepočtené počty (xxxxxxx 1x jako xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx x. e-3106-12 x xxxxxx "Evidenční xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx 4. xxxxxxxxx 2012" xxxxxxxxxx dne 2. xxxxx 2013) xxxxxxxxx x xxxxxx 2000-2012 xxxxx nepoklesla (xx xxx 2011 xx uvádí xxxx 24&xxxx;469 Xx, za xxx 2012 xxxx 25&xxxx;015 Xx). Xx xxxxxxx osoby (což xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úvazků) xxxx xxxxx 2009 a 2010 průměrná mzda x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o 36 Xx a xxxx xxxx 2010 a 2011 x 42 Xx, x xxxx 2012 již xxxxxxxx xx 23&xxxx;453 Xx (xx. xxxx x 455 Kč). Xxxx xxxxxxxxxx výkyvy xx xxxxx poklesu xxx xxxxxx úprava xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx základna sleduje xxxx xxxxxxxx mzdy x xxxxxxxxxxxxxxx sféře x xxxxxx x xxxxxxx, xxx. xx Xxxxx republika xx xxxxxx xxxxxx x xxxx zemí, xxx xxxxx soudců klesají xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx sféře xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx úpravu xx xxxxxx nebere xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Důvody xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx světlo. Ve xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx navrhovatele xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxx soudců xxxxx xxxxxxxxx xxx x mezinárodního srovnání xx xxxxxxxx od xxxxxxx. Xxxxxx závěrečný xxxx za xxx 2011 xxxxxxxxxxx xx xxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxx x xxxxx |x|. Výdaje xxxxxxxx xxxxxxxx v kapitole 3 "Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v rozpočtové xxxxx", že v xxxx 2011 xxxxx xx zvýšení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx 1&xxxx;554,4 mil. Xx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. 52) xxxxx x poklesu o 676 xxxxxxxxxxx při xxxxx neobsazených funkčních xxxx x 6&xxxx;209 x roce 2010 xx 14&xxxx;745 x xxxx 2011. Xxxxxxxxxxx xx této situace xxxxxxxxxx žádnou xxxxxxxxxxx xx snížení xxxxxxx xxxxxxxx soudců téměř x 12 %. Xxxxxxxx šířené xxxxxx xxx xxx ostatně xxxxxx o xxx, xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx úspory stále xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

18. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tím, xx xxxxxxxx xxxxx 2,75xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 236/1995 Xx., xx znění xxxxxx č. 11/2013 Sb., xx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xx stabilní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx článku II xxxxxx č. 11/2013 Xx. pak k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ještě xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx uvedeného xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 1 odst. 1 xx xxxxxxx x čl. 81 x čl. 82 xxxx. 1 Xxxxxx, x čl. 1 Xxxxxxx x x čl. 1 Xxxxxxxxx.

19. Xxxxxxxxxxx dodává, xx x ustanovení §70 xxxx. 1 xxxxxx x Ústavním xxxxx vyplývá, xx xxxxx-xx Xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx nebo jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx x nálezu xxxx. Xxxxxxxxxxx je toho xxxxxx, že Xxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx krátkou lhůtu x xxxxxxx xxxx xxxxxx, jež bude x xxxxxxx s xxxxxxx důvody vyjádřenými x xxxxxx. Jinými xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který Xxxxxxx xxxx musí xx xxxxxx §70 xxxx. 1 xxxxxx x Ústavním xxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxx být xxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx určitý xxxxxxx x xxxxxxx xxxx úpravy, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx obecně xxxxx, xx zákonodárce xx xx dlouhodobě vědom xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu ohledně xxxxxxxxx restrikcí soudců x že xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx známa. Xxxxxxxxxxx xx schopen novou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx i x xxxxxxx napadaného xxxxxx č. 11/2013 Sb., xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vládou dne 14. xxxxxxxx 2012, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx 18. xxxxxxxx 2012, Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxx 28. xxxxxxxx 2012 x xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Navíc xxx delší xxxxx xx zákonodárci k xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, tím xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx stav.

20. Xxxxxxxxxxx současně navrhl, xxx Ústavní xxxx x xxxxxxx x §39 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákonodárce xx xxxxx restrikcí platů xxxxxx, jeho intenzity, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xx věci vysokého xxxxx žalob xxxxxx xx doplatek platu x náhrady výdajů xx xxxxx roku 2013.

II.

Rekapitulace xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

21. Xxxxx §42 xxxx. 4 x §69 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx předmětný xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx svá xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Senát. Veřejný xxxxxxxx práv xxxxxxx xxxxxxxxx Ústavnímu xxxxx xxx 10. června 2013 xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx přistoupit xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxx 22. xxxxxxxx 2013 xxxxxxx vláda.

22. Xx xxxx vyjádření xx dne 3. xxxxxxxx 2013 xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx uvedla, že xxxxx zákona, který xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx č. 11/2013 Sb., xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 14. xxxxxxxx 2012 a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tisk x. 880. Xxxxxxx xxxxxx xx, xxx xxxxx x důvodové xxxxxx xxxxx, x xxxxxx xx xxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxx xxx x. 181/2012 Xx. (xx. xx. Xx. XX 33/11), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2012 xxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 236/1995 Sb., xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxx 2,75xxxxxxx průměrné xxxxxxxxx měsíční xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx sféře xxxxxxxx xxxxx zveřejněných xxxxx Xxxxxxx statistického úřadu xx předminulý xxxxxxxxxx xxx. V xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx snížení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x průměrné mzdě x nepodnikatelské xxxxx x xxxxxxxxxxx xx 2,5xxxxxxx, x němuž xxxxx xx 1. xxxxx 2011 xxxxxxx č. 425/2010 Sb., označil Xxxxxxx xxxx xx platovou xxxxxxxxx vůči xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx s čl. 1 xxxx. 1 xx xxxxxxx x čl. 82 xxxx. 1 Xxxxxx. Xxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx x xxxx 2013 x x xxxxxx xxxxxxx, xx. v xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxx úsporná xxxxxxxx prakticky u xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx řešení, xxxxxxx vzhledem k xxxxxxxx ekonomické xxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx relace xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx sféře xx xxxx 2,75xxxxxxx. Xxxxxx, xxx vláda x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx řešení vychází x xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x průměrné xxxx x nepodnikatelské xxxxx xx výši 2,5násobku xx příliš xxxxx, xxxxx xxxxxxxx bylo Xxxxxxxx xxxxxx ponecháno xx vůli xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x jaké xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx platová základna xxxxxxxxx xxxx násobek xxxxxxxx 2,5 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx kompromisní řešení xxxx xxxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxx 2,75, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx x xx. XX návrhu xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx konstatuje, xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2012 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (xx. jak xxx xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxx x pro xxxxxxxxxxxxx moci zákonodárné x xxxxxxx) x xxx provedení xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx §3 odst. 3 xxxxxx č. 236/1995 Sb. stalo xxxxxxxxxxxxxxxx. Xx zvláštní xxxxx xxxxxxxx zprávy xxxxxxxx xx článku II xx tedy xxxxxxxxxx, xx xxxx stanovená xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxx xxxxx 2013, x to x xxx případ, xx xx k xxxxxxxxx zákona ve Xxxxxx xxxxxx došlo xx x průběhu xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx jistoty.

23. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Návrh xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru, xxxxx xxx projednal x xxxxx xxx 18. xxxxxxxx 2012 xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx předložený xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx, pouze v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx 18. xxxxxxxx do 19 xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §99 xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx 168 xxxxxxxx 160 xxx x 3 xxxxx schválila xxxxxxxx, xxxxx konstatuje, xx xxxxxx existují xxxxxxxx xxx projednávání xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx. U snesení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx počtem xxxxx x xxxxxxxxxx 161 poslanců 133 xxx x 2 xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx předloženy xxx pozměňovací návrhy, x xxxxx návrh xxxxxxxxxx Jany Xxxxx, xxxxx x xxxxxx X návrhu zákona xxxxxxxxxx xxxxx "2,75násobek" xxxxxx "3xxxxxxx" xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx 106 xxxxxxxx 24 xxx x 32 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx 99 xxxxxxxx 80 pro x 8 xxxxx. Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 2012 návrh zákona Xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxx xx své xxxxxx dne 28. xxxxxxxx 2012, xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dne 11. xxxxx 2013. Xxx 15. xxxxx 2013 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podpisu xxxxxxxxxx a ve Xxxxxx zákonů byl xxxxx vyhlášen dne 17. ledna 2013.

24. Xxx předsedkyně Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, že návrhem Xxxxxxxxx soudu x Xxxx napadené xxxxx xxxxxx č. 236/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 11/2013 Sb. xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zákonodárném xxxxxxx x že xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x přesvědčení, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x souladu x Xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xx Ústavním xxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x podaným xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vydal příslušné xxxxxxxxxx.

25. Předseda Xxxxxx Xxxxx Xxxxx xxxxxx x xxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxx, jež xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dne 24. xxxxxx 2013. Návrh xxxxxx, xxxxx byl xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx pod č. 11/2013 Sb., xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx 14. xxxxxxxx 2012 xxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na konci xxxxxxxx 2012 x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x. 763. X Xxxxxxxxxx sněmovně xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tisk x. 880 xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx vyhlásila předsedkyně Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx 17. xxxxxxxx 2012 xx 21. xxxxxxxx 2012. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx spolu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx byl doplněn x úpravu xxxxxxxxxxx x xxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojistné na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x okruhu příjmů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x platové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x některých xxxxxxxx orgánů a xxxxxx.

26. Senátu xxx xxxxx xxxxxx postoupen Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 19. prosince 2012, xxxxxxx vláda xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, aby Xxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx projednáván jako xxxxxxx xxxx x. 10, byl přikázán x xxxxxxxxxx třem xxxxxxx, x to xxxxxx xxx hospodářství, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxx. Xxxxx xxx hospodářství, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx výbor xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxx xx své 3. xxxxxx xxxxxx xxx 28. prosince 2012 x xx svém xxxxxxxx x. 18 xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 3. xxxxxx xxxxxx xxx 28. xxxxxxxx 2012 x xxxx, co xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx schválení návrhu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, výbor xx xxxx usnesení x. 6 doporučil Xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxx. Xxxxx ústavně-právní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 4. schůzi xxxxxx dne 27. xxxxxxxx 2012 a xxxx, co xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nezabývat xx návrhem xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 14 xxxxxxxxx Senátu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vrátit Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx návrhy, xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů xxxx xxxxxxx xxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx založená xx xxx, aby x zákoně č. 236/1995 Sb. x xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nominální xxxxxxx xxxx, xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro soudce x aby x xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x pojistnému na xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

27. Senát xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxx xx své 3. xxxxxx xxx 28. xxxxxxxx 2012, xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx. Xx vystoupení xxxxxxxx předkladatele x xxxxxxxxxx výborů, xxxxxx xxx návrh zákona xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx xxxxx §107 xxxxxx č. 107/1999 Xx., o jednacím xxxx Senátu, xxx xxxxxxxx hlasovalo x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxxx vyslovil souhlas xxxx xxxxxxxxx x. 50, xxxxxxx xxx xxxx usnesení xx 74 xxxxxxxxxx senátorů xxxxxxxxx 57 x 11 xxxx xxxxx. X projednávání xxxxxx xxxxxx xx výborech xxx xxxxx, xx x xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vedla x xxxxxxxxxxx výborech x xxxxxxxxx závěrům, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx výboru. Xx strany předkladatele xxxx k navrhované xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx názoru vlády xx navrhovaná xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx uvedeno xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxxx zákona x Xxxxxxxxxx sněmovně, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx zkrácenému xxxxxxx. X těmto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx v ústavně-právním xxxxxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxx stav xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že x xxxxxxx x xxxxxxx Ústavního xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx být x xxxxxx xxxxxxxxx původní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx", a výhrady xxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx. Xx výboru xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výhrady některých xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx o zamítnutí xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxx pak xxxxx k přijetí xxxxxxxxxxxxx návrhů, xxxxx xx nepochybně xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Ústavního soudu. Xx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx, zemědělství x xxxxxxx, což byl xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x vládnímu xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx, xx jde o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Senátu xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx. Xxxx usnesení xxxx následně xxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxx xx plénu Senátu x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx rozprava.

III.

Upuštění xx ústního xxxxxxx

28. Ústavní xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx jaké xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. S xxxxxxx xx §44 xxxxxx o Ústavním xxxxx, ve xxxxx xx xxxxxx provedené xxxxxxx x. 404/2012 Xx., není xxxxx xx xxxxxxxxx účastníků xxxxxx na xxxxxx xxxxxx k této xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XX.

Xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení

29. Xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 236/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 11/2013 Xx., stanoví:

Platová xxxxxxxx činí xx 1. xxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 2,75násobek xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zveřejněných údajů Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vyhlašuje Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

30. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. II xxxxxx x. 11/2013 Sb. zní:

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx základna xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx leden 2013.

X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

31. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 236/1995 Sb. x přechodného ustanovení xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx zákona č. 11/2013 Sb. xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxxxx x Ústavním xxxxx byl podán Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxx xxx xxxxxxxxxx §64 xxxx. 3 xxxxxx o Ústavním xxxxx.

32. Městský soud x Xxxx xxx xx. xx. 50 X 22/2012 xxxx xxxxxx, x němž xx xxxxxx Krajského xxxxx x Xxxx xxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxx xx plat x xx paušální xxxxxxx výdajů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxx 2013 x xxxx skutečně xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx byly xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxx 2013 sníženy xxxxxxx č. 11/2013 Sb. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx činí xx každý xxxxx xxxxxx v xxxxx 15&xxxx;800 Xx.

33. Xxxxxxxxx xxxxxxx legitimace xxxxxxxx xxxxx dle §64 xxxx. 3 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xx taková xxxxxx xxxxxx, xxxx. jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx navrhováno, x xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx důvody. Xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx musí obecný xxxx xxxxxxxxx §3 xxxx. 3 zákona x. 236/1995 Xx. xxxxxxxxx xxxx platové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxx (čl. II xxxxxx x. 11/2013 Xx.).

34. Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaujal xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx normativní xxxxxxxxx, nýbrž se xxxxx součástí novelizovaného xxxxxxxx předpisu; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx neexistence xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Obdobou xxxx xxxxxxx xx i xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení [xxxx. nález xx. xx. Xx. ÚS 6/13 xx xxx 2. dubna 2013 (112/2013 Sb.)], xxxxx xxxx xxxxxxxxxx normativně existuje xxxxx x jen xxxx součást novelizujícího xxxxxx, součástí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se nestává.

35. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx.

XX.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx kompetence x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

36. Xxxxxxx xxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §68 odst. 2 zákona x Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx posoudit, xxx napadený xxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx předepsaným xxxxxxxx.

37. Xx sněmovního xxxxx č. 880/0 (xxxxxx xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxxxxx zpráv, jakož x z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, usnesení xxxxx x. 934 xx xxx 14. xxxxxxxx 2012 (veřejně xxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 48 x 49 xx xxx 14. xxxxxxxx 2012 (xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx předmětný xxxxx předložený xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx dne 14. xxxxxxxx 2012 usnesením x. 934, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, aby xxxxxxxxx xx xxxxxx xx 17. xx 21. prosince 2012 xxxx xxxxxxxxxxxx nouze xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx návrh xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx. Současně xxxxx xxxxxxxx předsedu Xxxxxx, xxx Senát xxxxxxxxx vládní xxxxx xxxxxx ve zkráceném xxxxxxx.

38. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlásila xxxxxxxxxxx x. 48 ze xxx 14. prosince 2012 xx dobu xx 17. xx 21. prosince 2012 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, že žádost xxxxxxxxxx předseda xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdy xxxx zásadním způsobem xxxxxxxx xxxxxxxx práva x svobody xxxxxx". X xxxxxxxxxx č. 49 x téhož xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx tisk x. 880 bude xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (x vynecháním 1. xxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx výboru x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 18. xxxxxxxx 2012 xx 10.00 xxxxx.

39. Podle údajů xxxxxxxxxxx repozitáře Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x. 880/0 xxxxxxxx xxxxxxxxx 14. prosince 2012; xxxxxxxxxx xxxxx x němu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (x. 880/1) x 18. xxxxxxxx 2012, v xxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x projednala jej xx 18. prosince 2012 xx 19.00 xxxxx.

40. Xxxxx xxxxxx xxx projednán na 49. xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxx 18. xxxxxxxx 2012 jako xxx x. 164; x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx, xxx xxxx dány podmínky xxx projednání xx xxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx nikdo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x. 241 xxxx xxxxxxxxxx, xx nadále xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx návrhu xxxxxx (xxxx č. 880) xx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx 168 xxxxxxxx, pro hlasovalo 160, xxxxx 3.

41. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx "xxxxx poté, co xxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ... navrhla výši xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 2,75xxxxxxx průměrné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ... xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx mají xxx xx 1. xxxxx 2013 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx ... xxxxx xxxxx, xx předložený xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx soudců x xxxxxxxx zástupců xxxxx xxxxxxx základna ... ".

42. Xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 242 (xxxxxxxxxx 161, xxx 133, xxxxx 2) rozhodla o xxxxxxxx xx obecné xxxxxxxx (xxxxx §99 xxxx. 7 zákona x. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny).

43. X xxxxxxxx rozpravě xxxx xxxxxxxx dva pozměňovací xxxxxx (xxxxxxxx Jan Xxxxxxxxxx xxxxxx rozšířit xxxxxx návrh x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx poskytované podle xxxxxx č. 236/1995 Sb. nepodléhaly xxxxxxx pojistného, a xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx 2,75xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxx spravedlnosti x rozpravě xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vládního návrhu x xxxxx, xx xx xxx xxx, xxxxx xxx xxxxxx "xxx xxxxxxxx 3xxxxxxx", xxxxx xx xxx "xxxxxxxxxx ústavně xxxxxxxxxxxx", x "xxxxx by xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx". Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx byl (xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx - xxxxxx nebyl.

44. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x hlasování x. 245 (xxxxxxxxxx xxxx 99 xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx 80, xxxxx 8).

45. Senát xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x. 10; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx postoupila Xxxxxx xxx 19. xxxxxxxx 2012, Xxxxx xxxx xxxxxxx xx 3. xxxxxx dne 28. xxxxxxxx 2012; xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx stenozáznamu uvedla, xx "předložený xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxxx nouze, a xxxxxxxx tedy, xx xxx x mimořádnou xxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, zejména xxxx právo xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx odměnu xx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze". Xxxxxxx-xxxxxx xxxxx Senátu xx xxxx usnesení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxx svého předsedy, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx usnesení výboru, xxxxxxxxxxxx, xx 2,75xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx základnu xxxxxxx zvýšení xxxxx xxxxxx, a x xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx sp. xx. Xx. XX 33/11 xxxxx, xx xxxxx závazného xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx platy xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx průměrného platu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx upozornil na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vyhlášený podle xxxx názoru jen xxxxx, že vláda xxxxxxx xxxxxxxxx zákony xxx, xxx xx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nezabývat xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx x. 4 xxxxxx (xxxxxxxx č. 50, xxxxxxxxxxxx 74 xxxxxxxx, xxx xxxxx 57, xxxxx 11).

46. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 28. xxxxxxxx 2012, xxxxxxxxx xxxxx podepsal 11. xxxxx 2013, x xxxxxxx předsedovi xxxxx byl doručen 15. xxxxx 2013, x xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxx 17. ledna 2013 xxx č. 11/2013 Sb.

47. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nouze byl xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx předkládání xxxxxx řešícího xxxx xxxxxxx základny pro xxxxxx platů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx zdůrazňuje, xx xxxxx nebyl projednán xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxx sp. xx. Xx. XX 33/11 xx xxx 3. května 2012 xxxxxx xx dni 31. prosince 2012 xxxxxx, xxxxx níž xxxx xxx platová xxxxxxxx xxx soudce xxxxxxxx od 2,5násobku xxxxxxxx xxxxxxx mzdy x nepodnikatelské xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dne 30. xxxxxxxx 2012 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx x. 763/0), xxxxxx měl xxx xxxxxx xxxxx č. 236/1995 Sb., xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx výše xxxxxxx základny (od 2,51 xx 3násobek) x současně navrhla xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsažené x §3a xxxxxx č. 236/1995 Sb. X xxxxx x. 763/0 xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxx xxx výši xxxxxxxx xxxxxxx 2,75násobek xxxxxxxx xxxxxxx mzdy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx tzv. xxxxxxxxxxxxx odměňované podle xxxxxx č. 236/1995 Sb. v xxxxxx 2015 x 2016 postupné rozmrazení xxxxxx xxxxxxx základny (xxxxxxxxxxx 2,51 a 2,61). Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx náhrad xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx představitelů xx xxxx 2015, xxx xxxx návrh xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx soudců Xxxxxxxxx xxxxx xxxx platům xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx 3násobku průměrné xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Třetí xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 12. xxxxxxxx 2012, xxxxxxx xxxxx zákona (xx xxxxx xxxxxxxxxxx pozměňovacího xxxxxx) xxxxx xxxxxx.

48. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx zákon xxx přijat v xxxxx Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxx, xxx x tomu xxxxx x ústavně předepsaným xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

49. Ústavní xxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx nouze x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx jednání xxxxxxx; xxxx názory xx xxxxxxxx xx xxxxxx zdrženlivosti [xxxx. xxxxx sp. zn. Xx. ÚS 24/07 xx xxx 31. xxxxx 2008 (X 26/48 SbNU 303; 88/2008 Sb.), nález xx. xx. Pl. XX 56/05 ze dne 27. března 2008 (X 60/48 XxXX 873; 257/2008 Sb.) xxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 12/10 xx xxx 7. xxxx 2010 (N 188/58 XxXX 663; 269/2010 Sb.)] k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx souladného, xxxxxxxxxxx a předvídatelného xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx materiálně xxxxxxxxx právního xxxxx [xxxx. xxxxx sp. xx. Xx. XX 55/10 xx xxx 1. xxxxxx 2011 (X 27/60 XxXX 279; 80/2011 Sb.) xxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 53/10 xx xxx 19. xxxxx 2011 (X 75/61 XxXX 137; 119/2011 Sb.)]. Třebaže je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx nesporně nahlížet xxx zorným xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxx parlamentních menšin. X xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 55/10 Xxxxxxx soud xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu legislativní xxxxx omezuje či xxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxx použití xxxxxxxxx restriktivně. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx existence xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx potenciál xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kdy xxxxx xxxxx značné xxxxxxxxxxx xxxxx (§99 odst. 1 xxxxxx x. 90/1995 Xx., o xxxxxxxx xxxx Poslanecké xxxxxxxx). Xxxxx x xxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxx xxxx mít rozumný xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vyhlášení xxxxx legislativní xxxxx xx xxx nutno xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx nebo odstranění xxxxxx důsledků xx xxx s ohledem xx xxxxxxxx hodnoty x konkrétním xxxxxxx xxxxxxxx nad zájmem xx řádném průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx 84-85 xxxxxx xx. xx. Xx. XX 55/10). Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx v xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx institut užíván - xxx již Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx také upozornil - xxxxx často.

50. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x. 48 xx xxx 14. xxxxxxxx 2012 odůvodněno x podstatě xxxxx xxxxxx ("xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ohrožena základní xxxxx x xxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxx okolnosti xxxx xxx spolehlivě xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx přehledu legislativního xxxxxxx; důvodem xxxxxxxxx xxxxx legislativní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx 1. ledna 2013 xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx ustanovení, x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx (x návazně xx xx x státního xxxxxxxx), x Poslanecká xxxxxxxx dne 12. xxxxxxxx 2012 xxxxxxx xxxx x. 763/0, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2012 x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx ustanovení x platové xxxxxxxx x xxxxxx č. 236/1995 Sb. Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx. xx. Pl. XX 33/11). Ústavní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx měsíců xx xx, xxx neústavní xxxxxxx platové xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vyřešil ústavně xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Prvého xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx spustilo řetěz xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x tisku x. 763/0, xx xxxxxxxxx vláda, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x materiálním xxxxx smyslu xxxxx xxxxxx, xxxx by xxxxx mohl xxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou xxxxxxxx, xxxxx - xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx zprávě x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 14. xxxxxxxx 2012 - "xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx politické xxxxx". Xx xxxxxxxxx "xxxxxx" vláda xxxxx xxxx dnů (xxxxx xxxxx jistě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxx nutno xx xxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soudní xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně xxxx xxxxx (xxxx č. 880/0) xxxxxxx xx xxxxxxx x vyhlášení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X tomto xxxxxxx "xxxxx" (xx 31. xxxxxxxx xxxxxxx pouhých 17 xxx) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx komory Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx divu, xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx, třebaže i xxxxx xxx "postačoval" x xxxxxxxx návrhu x novelizaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odvod xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx - xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx neučinil xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xx Ústavní soud xxxxxxxxx xxxxxxx (zákon xxx xxxxxxx vyhlášen xx Xxxxxx zákonů 17. ledna 2013).

51. Xxxxxx-xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (zde xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx práci, xxx xxxxxxx uvedla xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx) xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proceduře, xxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2013 xxx xxxxxx xx svou xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx faktu, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx č. 880 xx 168 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 160 (xxxx více než xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx) xxx závěr, xx xxxx dány xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Jakkoli xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2012 v podobě xxxxx x. 763, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx informováni x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2,5 xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx konformním, xxx xxxxxxx x xxxxxx xx. zn. Xx. ÚS 33/11 Xxxxxxx soud, xxxx xxxxxxxxxx 2,5 xxxxxxx xxxx rozhodnutím ze xxxxxx. Xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, xxxx xxx na projednání xxxxxx 10 dnů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

52. Xxxxxxx xxxx je xxxxx konstatovat, že xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zachází - xxxxx xxx x xxxxxx přijetí zákona, xxxx zásadním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - x xxxxx xxxxxxxx státní xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx jen xxxxx xxxxxx. Ústavní soud x xxxxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kultury; x nálezu xx. xx. Xx. ÚS 12/10 Ústavní soud (xxx 25) uvedl: "Xxxxxx xx ocitli x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svoji xxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx ... x xxxxxxx výjimečných xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx finanční xxxxxxx xxxxx, by xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx znevýhodněni x k xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx si xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, jež xx xx xxxx stát x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx." V xxxxxx xx. xx. Xx. XX 16/11 Ústavní xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx demokratické společnosti, x nimiž stojí x xxxx ústavní xxxx - xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx. xx. Xx. XX 19/93 ze dne 21. xxxxxxxx 1993 (X 1/1 SbNU 1; 14/1994 Sb.) "... xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx volné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx základními xxxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxxxx za nedotknutelné". Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx budou znamenat xxxxxxx xxxxx zásahu xx jednoho x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezávislosti (xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx), proto xx nepřípustné, aby x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 236/1995 Sb. nejpočetnější xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx - xxx rovněž xxxx xxxx zdůrazněno - x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, a xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx jiných xxxxxxxxx činitelů. Xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx ústavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, přesto je xxxx xxxxxx soustava xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - ty xxxxxx xxxx nechtě xx xxxx situace xxxxx i xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx v xxxxxx xx. zn. Xx. ÚS 16/11 xxxx konstatováno, xx "xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx interpretace xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, tlak na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rámec".

53. Xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx věci xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx setrvalého doslova xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxxx x xxxx soudní, xxxxxx xxxx i x xxxxxxxx téměř 25 xxx xx zásadní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx jako skupinu xxxxxxxx xxxxxxxx závislých xx státu x xxxxxxxxx tak, jalo xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; Xxxxxxx soud xxxx xxxxx vážit xxxxxxxx xxxxxxxx postupu, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx formuloval xxxxxxx k vadám xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx materiálního. X xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx jakýkoli xxxxxx, xxxxx pomine xxxxxxxxxx x představiteli, resp. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx. Zásahy xx xxxxxxxxxxxx postavení xxxxxx musejí xxx xxxxx odůvodněny xxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomického xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx hospodářskou xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx poskytnuty řádné xxxxx x situaci x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx odměnami xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx možnost xxxxxxxxx xx materiálního xxxxxxxxxxx soudců xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx závěrů komplexního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (srov. xxxxxxxxx xxxxxxx x Kanadě).

54. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx č. 11/2013 Sb. (xxxx čl. I, tedy novelizace §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 236/1995 Xx.) - xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xx za xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ve kterých - xxxx xx xx učinil x xxxxxxxxx - derogační xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx legislativního procesu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxx dal xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx přistoupil x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

VIl.

Soulad napadených xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

XXX./X

Xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 236/1995 Xx., naposledy xx xxxxx zákona x. 11 /2013 Sb.

VIl./A.1

Přehled xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx

55. Xxxxxxx soud xxxxxxxx za xxxxxxxx xxx rozsah posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx, xxx jak xx učinil xxx xxxxxxxxxx (zejména x xxxxxxxx xx. zn. Xx. XX 16/11 x xx. xx. Xx. ÚS 33/11), xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx od xxxx 1997 xxxxxxxxxxx. Není xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, postačí následující xxxxxxx reflektující xxxxxxx xxxxx platové xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

56. X xxxxxxxxxxx se změnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 236/1995 Sb. xxxxxxx x. 309/2002 Xx. (vazbou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx sféře za xxxxxxxxxx kalendářní rok) xxxxx x xxxx 2003 ke zmrazení, xxxx ukotvení platové xxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 2002 (xxxxx č. 425/2002 Sb.), xxx xxxxxx xx xxxx 2005 x mělo za xxxxxxxx xxxxxxx relace xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx základny (xxxxx xxxxxxxxx v roce 1996 činila hodnotu 4,38: platová xxxxxxxx 31&xxxx;200 Xx, průměrný xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XXX x xxxx 1994 xxxxx 7&xxxx;122 Xx; x xxxx 2002 xxxxxxx 3,65: xxxxxxx xxxxxxxx 46&xxxx;440 Xx, průměrný xxxx x nepodnikatelské xxxxx xxxxx xxxxx XXX x xxxx 2000 xxxxx 12&xxxx;731 Xx) x xxxxxxx xxx 3,33 x xxxx 2003 xx xxxxxxx 3,00 x xxxx 2005. Model, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx kopírovat (x xxxxxxx x xxx xxxx) xxxxx průměrných xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx aplikován xxxxxx v letech 2005, 2006 x 2007 x xx xxxx 2008 x xxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx x datu 31. prosince 2007 (xxxx xxxxxxxx 56 847 Xx). Xxxx zmrazení xxxx xx xxxx 2010 (xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 12/10), xxxxxx platové xxxxxxxx x průměrného xxxxx x nepodnikatelské xxxxx xx xxx 2008 xxxxxx v xxxx 2010 hodnotu xxx 2,5.

57. Toto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x platu v xxxxxxxxxxxxxxx sféře z xxxxxxx 4,38 xx xxxxxxx 2,5 xxxx xxxx 1996-2010 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ústavních xxxxxxxx v roce 2002 x dvojího xxxxxxxx platové xxxxxxxx x xxxxxx 2003-2004 x 2008-2010. Počínaje xxxxx 2011 až xx roku 2014 (xxxxx č. 425/2002 Sb.) xxxx xxxxxx xx hoc xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxx x xxxxx xxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu" xxxx "xxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx hodnotu 2,5xxxxxxx, tedy na xxxxxxx dosaženou v xxxxxxxx zmrazení xxxxxxxx x letech 2008-2010, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx tato základna xx xxxxxxx znovu xx x xxxx 2015.

XXX/X.2

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx platové xxxxxxxx x xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2010

58. Xxxxxxx soud xxxxxxx xx. zn. Xx. XX 16/11 xxxxxx §3b odst. 1 zákona x. 236/1995 Xx., ve xxxxx zákona č. 425/2002 Sb., xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů (xxxx 12. xxxx 2011), xxxx xxxxxxxx platnou xxx xxxxxx xx xxxx 54&xxxx;005 Xx x xxxx 2011 xxx xxxxxx s čl. 1 odst. 1 xx xxxxxxx s čl. 82 odst. 1 Xxxxxx. X ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx, xx

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx roku xxxxx xx rámce xxxxxxxxxx principem soudcovské xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx postavení xxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx správy, na xxxxxx druhé se xxxxxxxx k principu xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudců xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudcům xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx prostorem x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

- xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudců xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx svévole xxxxxxxxxxx, xxxxx musí xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, odůvodněn xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, např. xxxxxxx xxxxxxxx situací xxxxx, xxxxxxx x xx xxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x představitelů xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx pak xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx omezení xxxxxxxxxxx soudců, xxxxxxxx xxxx-xx výrazem ústavně xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a moci xxxxxxx xx xxx xxxxxx. X posuzovaném xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. deficit xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nikterak xxxxxxxxxx, xxxx akcentoval xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zmrazování xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx vyhodnotil xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Taková nivelizace xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx mimořádný růst xxxxx ve xxxxxxx xxxxx x xxxx 2010, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

59. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx 2011 xxxx xxxxxxxxxx zákonodárcem a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx "pojistky ... která by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skokovému xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx nastal xxxx xxxxx obecné xxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 236/1995 Xx., xx xxxxx zákona x. 309/2002 Xx. ... Takto xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx možné xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního soudu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" (důvodová xxxxxx x xxxxx x. 133/0). Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 271/2011 Sb. xxxx xxx xxx xxx 2011 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 57&xxxx;747,50 Xx (2,5xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx rok 2009).

60. Xxxxxxx xx. xx. Xx. XX 33/11 Xxxxxxx soud zrušil xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx roky 2012 xx 2014 (§3b xxxx. 2 zákona x. 236/1995 Xx., xx znění xxxxxx č. 425/2010 Sb.) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Sbírce xxxxxx, xx. 1. xxxxxx 2012, xxxxxx xxxxxx xxxxx "2,5xxxxxxx" x §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 236/1995 Xx., xxxxxxxxx xx xxxxx zákona x. 425/2010 Xx., xxxxxxxxx dne 31. xxxxxxxx 2012.

61. Xxxxxxxx xxxxxx na xxx xxxxx vymezené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx evropských xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nezávislého soudnictví xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu (čl. 9 xxxx. 2 Ústavy). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx justice xxxxxxx xx dvou xxxxxx: x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ze zajištění xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx politické moci. Xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx zárukami xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení (mezi xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, neodvolatelnost, xxxxxxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx reprezentujících xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx x oddělením xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxxxxx). X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx soudcovská xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx. vyloučením jakýchkoli xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx rozhodování. Základními xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 7/02 xx dne 18. xxxxxx 2002 (X 78/26 XxXX 273; 349/2002 Sb.).

62. Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3 x §3b xxxx. 2 zákona x. 236/1995 Xx. x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 12/10: "... xxxxxxxxxx platy x xx xxxxxx xx platů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxx i x následující zamýšlenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx k xxx xx pak xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, ale xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx se soudcovské xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx úrovní, x xxxx xxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx zákonodárné a xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx pravidel pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 90. xxx 20. xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx pak xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx i x sestupu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vrstvy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x umenšování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx." Xx xxxx skutečnosti xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx úprava xxxxxxxx x §3b xxxx. 2 zákona x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "cca" xx xxxxxx xxxx 2007 xx 2009.

63. Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx určení platové xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 2,5xxxxxxx xxxxxxxx nominální xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§3 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 425/2010 Sb.) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx podmínky, xxx xxx akceptaci restrikcí xxxxx xxxxxx vytyčil Xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx judikatuře.

64. Xxxxxxxxx xxxxxx xx. xx. Pl. XX 33/11 xxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx období od 1. xxxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2012 xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 183/2012 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx výši 2,5násobku x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platu x nepodnikatelské xxxxx x roce 2010 xx výši 57 222,50 Xx (xxxxxx tak x xxxxxx 1. xxxxx až 31. xxxxxx 2012 měli xxxx stanovený ze xxxxxxxx "xxxxxxxx" xx xxxx 56&xxxx;849 Kč, xxxx platové základny xxxxxx xxxx 2011 xxxxx x 1&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx snížené).

65. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kritéria xxxxxx, které Xxxxxxx xxxx vyslovil v xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 2003-2010, neboť xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x judikatorní xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2010 x podstatné xxxx xxxxxxxxx.

XXX./X.3

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx 2,75xxxxxxxx xxxxxxxx mzdy xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

66. Xxxxxxx xxxx především xxxxxxxxx xx výchozí xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx. xx. Xx. XX 33/11 a xx. xx. Xx. XX 16/11, xxxxx xxxxx poměřovat i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

67. Xxxxxx exekutivy x Poslanecké sněmovny xxxx, xx Ústavní xxxx xxxxxxxx nález xx. zn. Pl. XX 33/11, je xxxxxx x xxxxx Xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxx variantách a Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, jak xxxxxxx xxxxxxxx základnu xxx soudce, třebaže xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx v průběhu xxxxxxxxxxxx zazněly xxxxxxxx xx xxxxx Ústavního xxxxx sp. xx. Xx. XX 33/11 x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spravedlnosti x x Senátu x xxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx, přičemž v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx i xxxxxx xx xxxxxx poslanců xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx.

68. Xxxxxxx xxxx pod xx. xx. Xx. XX 33/11 xxxxxxxxx xxxxxxx platové základny, xxxxx xxxxxx relaci xxxx xxxxxxxxx mzdou x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pro xxxx soudce od 1. ledna 2011 x 3xxxxxxx xx 2,5xxxxxxx, x konstatoval xxxxx xxxxxxx závěry. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx neuměla xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dlouholetého xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prvním desetiletí xx xxxx 2000, x čemž xxxxxxxxx x zákonodárná xxx xxxx xxxxx vědět, xxxxxx xxxx, xx "xxxxxxxxx" xx delší xxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxx "xxxxxxxx navýšením", má-li xxx xxxxxx o xxxxxxxx, a xx x cílený xxxxxx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx tlaku (xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx) xx snížení xxxxx xxxxxx x xxxxxx sblížení x xxxxx úřednictva (ovšem xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxx).

69. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro platy xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x nepodnikatelské xxxxx xx ústavně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 33/11 xxxx bylo xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x cca 16 % považoval xx neproporcionální xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx.

70. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x. 880/0 xxxxxxxx toliko jediný xxxx xxxxxxxxxxxx hranici 2,75xxxxxxx, xxxxx "návrat x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nároky xx prostředky xx xxxxxxxx rozpočtu x xxxx 2013 x x xxxxxx xxxxxxx, xx. x xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x všech xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xx považuje stanovení xxxxxx ... xx xxxx 2,75xxxxxxx".

71. Xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsáhlé xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx mělo xxx součástí xxxxxxxx xxxxxx k návrhu xxxxxx. Nebylo xxxx xxx xxx x xxxxxx č. 425/2010 Sb. ani x zákoně č. 11/2013 Sb. Xxxxx xxx o xxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx nepoužívaly xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx: xxxxx soudců podlehly xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu) v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 2002-2010, kdy xx v oblasti xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření, xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx mzdě x xxxxxxxxxxxxxxx sféře. Xxxxx xxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx e-3106-13 xxxxxxxxxx 25. xxxxxx 2014) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx mzda x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx -xxxxxxxxxx xxxxx - v xxxxxx 2000-2013 (příloha 1x) xxx v xxxxxx xxxx neklesla, x to ani x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx období xxxxx; xx xxxx 2009 xx xxxxxxxxx růst 4,2 xx 9,5 %, v roce 2010 x 2011 xxxxxxxx (růst 0,2 %), x xxxx 2012 xxxx 2,2 % a x xxxx 2013 xxxx 0,9 %.

72. Xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jen xx zpožděním x xxxx (xxxxxx-xx průměrný xxxx, xxxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx - xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 3 zákona x. 236/1995 Xx.). Xxxxxxxxxx xxxxxx x ostatními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

73. Tvrzená xxxxxxx xxxxxxxx (xxx xx x důvodové xxxxxx k tisku x. 880/0 uvedeno "xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx") tak xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx výši xxxxxxxx xxxx x nepodnikatelské xxxxx. Zákonodárce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Podle xxxxxxxxxx veřejně přístupných xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx.xxxx.xx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejvyšších xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mezi xxxx 2012 x 2013 z 80 271 (xxxxxxxxxx výsledky xx xxx 26. března 2014) na 84&xxxx;139 Xx (výsledky ke xxx 26. xxxxxx 2014; průměr činil x xxxx 2013 xxxxxxx 91 398 Kč). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpřesněné 11. xxxxx 2014) xxxxxx, že pozvolné xxxxxxxxx ekonomické xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, XXX xx x xxxxxxxx roce xxxx xxxxxx x 1,7 %, v xxxx 2015 xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx 2 %; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dostupných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 3% xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x letošním růstem xxxxx xxxxxxxxx xx 2,5 xx 3 %.

74. Ústavní xxxx xxxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx platovou základnou x xxxxxxxxx mzdou x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x 3xxxxxxx xx 2,75xxxxxxx xxxx xxxxxx x analytický xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx, že jde x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx vymezeného xxxxxxxx pro xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx. Z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx základna xxxxxxx xx roku 2013 x xxxxxxxxxxx na 2,75xxxxxxx, xxxx x 8,3 %, se xxxxxx růstu - xxx mírnému - xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxx údajů XXX x xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxx v xxxxxxxx x xxx 4,6% xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nejvyšších xxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxx 2012 x 2013. Platy xxxxxx xxxx xxxxx stanoveny xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odměn.

75. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx mezi xxxx 2002-2011 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xx; úsporu na xxxxx jednoho soudce xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zmrazení xxxxx xxx jen x letech 2007-2011 xxxxxxxxx na více xxx 400&xxxx;000 Kč. Xxxxx xxxxxx xxxxxx (x řádech xxxxxxx) xxxxxx rozpočet zaznamenal "xxxx" xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx. xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro léta 2011-2014, xxxxxx při xxxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xx xxxx. K temporálním xxxxxxx xx však Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

76. Xxx proto xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx mzdou v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx soudců xxxxxx zohledněny xxxxxx, xxxxx ve xxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zákonodárce x xxxx xxxxxxx má. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx soudci xxxxxxxxx xxxxxxxxx v roce 2011 xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx sféře. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zavdat příčinu x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx prostor xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx vyčerpán za xxxxxxx, kdy nebylo x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx zemi xxxx xxxx před xxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx návrhů xxxxx, xx opakovaně seznámil x x postojem xxxxxxxxxx veřejnosti, která xxxxxxxx xxxxx a xxxx chápat, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx restrikce dotknout x xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vždy xxxxxxxxx x nesmí xxxxxxxxx nerovnosti. Xxxxx xx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx (nebo xxxxxxx xxxxxxx z xxxx) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx takové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx 2002-2013, xxxx xxxx xxxx x soudců, xxx xx restriktivní xxxxxxxx, xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx teoreticky xxxxxxxxx i xxxxxx. Xxxxx ovšem xxxxxxx, xx i x xxxxxx snižování xxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx k xxxxx xxxxxxxxxx nedošlo (např. xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx). X xxxx ovšem přistupují x xxxxxxxxxxxx zásahy x xxxxxxxxx xx xxxxxxx zabezpečení xxxxxx x xxxxxx či xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závěry, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxx xx. zn. Pl. XX 13/08, x xxxx xx xxxxxxx xx čistý xxxxxx xxxxxx, částečně zvýšený x důsledku změny xxxx x příjmů, xxx xxxxxxxx na xxxx, xx x xxxxxx 2010 x 2011 xxxx xxxxxxx xxx. xxxxxx pojistného xx sociální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx příjmu xxxxx soudcovského sboru. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činitelů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. x titulu xxxxxx xxxxx funkce, xxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx si tedy xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pracovní xxxxxxxx (xx povolené xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx - pedagogická či xxxxxxx xxxxxxx). Nadto xx xxxxxxxx soudce xxxxxxxx celoživotní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx neustálými xxxxxx do materiálního xxxxxxxxxxx. V tomto xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx moci, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx patrně xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx moci x xxxxxxxxx xx xxxxx vyjít xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx přístup xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x poruchám x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx x xxxxxx materiálního xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx představitelů státní xxxx a xxxxxx.

77. Xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx se xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudců xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx: xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx opatření xx vztahu k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dílčí a xxxxxx omezené opatření xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx opačný. Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxx sp. zn. X 1/12, X 35/12 vyslovit, xx xxxxxxxx platů soudců x xxxx 2012 xxxxxx protiústavní; xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xx roku 2008 xxxx odměňování xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obecný xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xx xxxxxx x příležitostné jednoroční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx dlouhodobě xx plat xxxxxx xxx xxxxxxxxx vzestupný xxxxx, xxxxx by xxxxx být xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx mezinárodní xxxxxxxxx rozhodování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ukazuje, xx tyto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dbají x to, xxx xx Xxxxxx nevzdálila xxxxxxxxxx xxxxxxx země, xxxxxxx xxxxxxxxxx, že Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx tomu, xxx xxxxxxxxxx cíle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí x. 353/12 xx xxx 5. xxxxxxxx 2012, Xxxxxxx xxxx Slovenské xxxxxxxxx x xxxxxx xx. zn. Pl. XX 99/2011 ze xxx 11. prosince 2013).

78. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xx, xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx 2003 (xxxxx sp. xx. Xx. XX 11/02): "Xxxxxxx poměry xxxxxx x širokém smyslu xxxx být stabilní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nikoliv xxxxxxxxxx faktorem, x xxxx xxxxxxxxx to xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xx xxxxx platy xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx s xxxxx profesní skupinou." X xxxxx xxxxxxxx xx, co xxxx Xxxxxxx xxxx x xxxx 2012 (nález xx. xx. Xx. XX 33/11): "Opuštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xx veřejné xxxxxx xx x xxxxxx zákona x xxxxx promítlo ve xxxxx absurdních důsledcích x xxxx xxxxxx xxxxxx Ústavního soudu" - v xxxxxxxx xxxxx mají nejen xxxxxxxxxx senátů x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x 30xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, ale xx 1. ledna 2014 xxxxxxx již x xxxxxxxxxx senátů xxxxxxxxx soudů a xxxxxx funkcionáři vyšší xxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu.

79. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx úpravě xxxxxxxxx žádný argument, xxxx by xxxx xxx xxxxxxxx xxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezávislosti xxxxxx. Xxxxx, xxx xxxx shora xxxxxxx, Xxxxxxx xxxx neshledává xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx svědčily xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odměňování státních xxxxxxxxxxx a soudců (xx xxxxxx rovných xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx zmrazení xxxxx xxxxxxx jednotlivci, na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx).

80. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 236/1995 Xx., xxxxxxxxx xx znění xxxxxx č. 11/2013 Sb., ve xxxxx "2,75xxxxxxx" je x rozporu s čl. 1 xxxx. 1 xx spojení s čl. 82 xxxx. 1 Xxxxxx, a xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 xxxxxx x Xxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jak je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx X. X ohledem xx xxxxx uvedené xxxxxx xxx xxxx v xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx restriktivní xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v §3 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxx, xxx xxx založen xxxxxxx x. 309/2002 Xx. (na xxxxxx 3xxxxxxx). Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x platovou základnou xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx odklad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx postačuje x řádnému zákonodárnému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx./X

Xxxxxx xx. XX xxxxxx x. 11/2013 Xx. x xxxxxxxx xxxxxxxx

81. Ustanovení čl. II xxxxxx x. 11/2013 Xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx platová xxxxxxxx xxxxx xx. X xxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxx za xxxxx 2013. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx číst xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx. X x xxxxxxxxx, xxxxx něhož xxxxx xxxxx nabyl xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2013. Xx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 17. xxxxx 2013. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x. 880/0 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: "X xxxxxx xxxxxx jistoty xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se použije xxx xxxxxx xxxxx x náhrad xxxxxx xx xxxx měsíc xxxxx 2013, a xx x xxx xxxxxx, že xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx Sbírce zákonů xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx." X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedeno: "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx bezprostředně xx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xx. po 31.12.2012."

82. Xxxxxxxxxxx dovozuje, xx xx jedná o xxxxxx xxxxxx nepřípustně xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

83. Xxxxx čl. 52 odst. 1 Xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx vyhlášení xxxxxxx xxxxx. Xxxxx zákonem xx xxxxx č. 309/1999 Sb., x Sbírce xxxxxx x o Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxx č. 309/1999 Xx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů. Xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xx dnem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x jejím xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxx). Vyžaduje-li xx xxxxxxxx obecný xxxxx, lze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx počátek xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx vyhlášení. Xxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavy x xxxxxx č. 309/1999 Xx. vylučují, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zamýšlené xxxxxx xxxxx, xxx byl xxxxxxxx.

84. Zákon č. 11/2013 Sb. xxx publikován v xxxxxx 7 Xxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxx 17. xxxxx 2013. Jestliže xx xxxx v xx. X xxxxxxx, xx zákon nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2013, xxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx zákona xx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xx. 52 xxxx. 1 Xxxxxx a §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 309/1999 Xx. Xxxxx xxxx xxxxx č. 11/2013 Sb. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čl. II a V, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx přede xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx byl xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx účinností. Xxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x právní xxxxxxx xxxxxxx závazné xxxxxxxx spočívající xx xxxxxxx xxxxxxx základny x 3xxxxxxx na 2,75xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx zákon xxxxx publikován. Pro xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx navrhovatel Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x přezkumu toliko xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

85. Ústava xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx oblasti práva, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx právního xxxxx xxxxx čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx, x jehož xxxxxx xxxxx i xxxxxxx xxxxxx jistoty x xxxxxxx xxxxxx v xxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx vztahuje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx ústavního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nýbrž xxxxx xxxxxxxx, xxx současně xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxx xxxxxxx důvěry x xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zákazu xxxxx xxxxxxxxxxxxx [xxxx. xxx 146 xxxxxx xx. zn. Pl. XX 53/10 xx xxx 19. dubna 2011 (X 75/61 XxXX 137; 119/2011 Sb.)]: xxxxxxx je xxxxxxx, xxx subjekt xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx působení xxxxxx xxxxx stojící x příkrém rozporu xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx užit xxx xxxxxx xx "xxxxx public", veřejný xxxxxxx, jestliže xx xxxx dotčeny předpisy xxxxxxxxx kogentní, xxx xxxx vydány v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx společnosti.

86. Xxxxxxxxxx čl. II xxxxxx x. 11/2013 Xx. (který xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k 1. xxxxx 2013 - xxxxx xxxxxxxxx dříve xxx 1. xxxxx 2013) xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nelze xxxxxxx důvod xxx xxxxxxxxxx některé x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx, ve xxxxxxxx xxxxxx obecných xxxxx; po xxxxxxxx "2,5xxxxxxx" Xxxxxxxx xxxxxx x 31. prosinci 2012 nelze na xxxxx úpravu pohlížet xxxxx než xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ("xxxxxxxxxxx"). Shora xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Parlamentu xxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx zákonodárného xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx této xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx opětovně x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Jak uvedl Xxxxxxx xxxx xxx x xxxx 2002 [xxxx. nález xx. xx. Xx. XX 33/01 ze xxx 12. března 2002 (X 28/25 SbNU 215; 145/2002 Sb.)]: "... xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, kde xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx mohl ,xxxxxx xx xxxxx', xxxxxxx xxx xxxxxxxx."

87. X xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx ke xxxxx (Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 33/11 xxxxxx xxxxxxx xxx 7 měsíců) x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x neshody xx xxxxxx zasáhl do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Soudce, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 1. xxxxx 2013, xxxxxxx, xxx a xxx xxxx xxxxxxxxx, x rozporu x xxxxxxxxxxx §34 xxxx. 1 xxxxxx x. 236/1995 Sb., jež xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx soudci xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx začátkem xxxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xx xxx všechny ostatní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 xxxxxxxx práce xxxx učinit v xxx xxxxxxx xx xxxxx). Xx xxx xxx xxxxxx skutečnost, xx xxxx za xxxxx 2013 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx měsíci, ve xxxxxx vzniklo xxxxx xx plat (§37 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 236/1995 Xx. xx xxxxxxx x §141 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx).

88. Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx shledává napadené xxxxxxxxxx čl. II zákona x. 11/2013 Xx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx většímu xxxxxx xx ústavním xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx soudce, xxxxx x absenci právního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx 2013. Nemůže-li zásah Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x ústavně xxxxxxxxxxx xxxxx, bylo by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ústavnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx mechanicky bez xxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxx. Xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, právní xxxxxxxx x posuzovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2013, vyhovující xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx mající xxxxxx xx xxxx xx s ohledem xx §71 xxxx. 4 xxxxxx x Xxxxxxxx soudu neměl xxxxxxxxx xxxxxx změnit; Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §70 odst. 2 zákona o Xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx části xxxxx xxxxxx [srov. xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 5/03 xx xxx 9. xxxxxxxx 2003 (X 109/30 XxXX 499; 211/2003 Sb.)].

VIII.

Právní xxxxxxxx derogačního xxxxxx xxx I xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx

89. Xxxxxxx zákona xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx ex xxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x sobě xxxxxxxxx revizi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §71 odst. 4 xxxxxx o Xxxxxxxx soudu xxxxx, xx "práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vzniklých xxxx xxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxx nedotčena". Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx Xxxxxxx soud ve xxxx nálezu xxxxxxxxxx, xx zákon xxxx xxxx xxxxxx předpis xx v xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx, xxx tento xxxxxx xxx dán x xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx důsledkem, xx xx dotčeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrana xxxxxx základních práv x xxxxxx xxxxx xxx, xx se xxxxxxxxx právní xxxxxxx x rozsahu, na xxxxx xxxxxx derogační xxxxx vyslovený x xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxxxxxxxxx. Poskytnutí xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, jak bude xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 95 xxxx. 2 Ústavy (x xxxxxxxxxxxx x čl. 4 Ústavy). Xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx ochrany xxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxx nebo důležitý xxxxxxx xxxxx, jemuž xx x xxxxxxx xxxxxxxx kolize xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx například x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxx základních xxxx jednoho účastníka xxxxxx právního vztahu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx, xxx xx takovýto následek xxxxxxxx x ohledem xx princip právní xxxxxxx xxxxxxx (s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zásahů do xxxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxx. Xxxxxx x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a svobod xxxxxxxxxxx. X xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx, že zpětné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx (např. x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx) xx k ohrožení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v důsledku xxxxx bude xxxxxx xxxxx dát přednost xxxxx právní jistotě x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx [xxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. nález sp. xx. Pl. XX 38/06 xx xxx 6. února 2007 (X 23/44 XxXX 279; 84/2007 Sb.) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx. xx. Xx. XX 38/06 xx xxx 3. dubna 2007; xxxxx sp. xx. IV. XX 1777/07 xx xxx 18. xxxxxxxx 2007 (X 228/47 XxXX 983); nález xx. xx. Pl. XX 16/09 xx dne 19. xxxxx 2010 (X 8/56 XxXX 69; 48/2010 Sb.); xxxxx xx. xx. Xx. XX 15/09 xx xxx 8. xxxxxxxx 2010 (X 139/58 XxXX 141; 244/2010 Sb.), xxx 53; xxxxx xx. xx. XX. XX 1572/11 xx xxx 6. března 2012 (X 45/64 XxXX 551), body 25 xx 28; xxxxx xx. zn. XXX. XX 3489/12 xx xxx 23. xxxxxx 2013 (dostupný xx xxxx://xxxxx.xxxxx.xx ), xxxx 12 a 13].

90. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxx i konkrétní xxxxxxxx xxxxx. Nakonec xxxxxxx §71 odst. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx předpokládá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxxxx, xx na tuto xxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxxx důvod, srov. xxxxx xx. xx. XX. XX 1777/07), xxx nepochybně nelze xxxxxxxx v xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X těchto xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx presumpci ústavnosti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx právní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx, xx straně xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x právní xxxxx xxxx účastníka řízení, xxxxx bud' xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx zrušení zákonného xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (§74 xxxxxx x Ústavním xxxxx), xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx soudu, který xxxxx čl. 95 xxxx. 2 Ústavy xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxx věci xxxxxx [xxxx. xxx stanovisko xxxxx sp. xx. Xx. XX-xx. 31/10 xx dne 14. xxxxxxxx 2010 (XX 31/59 SbNU 607; 426/2010 Sb.)]. Xxx xxxx xxxxxxxx ovšem nemusí xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx právě x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných účastníků xxxxxx xx jiných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx straně xxxxx (xxx xxxx). Xxxxxxxx xxxxxx poměřování xxxxxx xxxxxx být x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právě závěry xxxxxxxx x případném xxxxxxxxxx nálezu.

91. Xxxxx xxxxxxxxxx §70 xxxx. 1 zákona o Xxxxxxxx soudu xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx "xxxx, xxxxx x nálezu xxxx". Xxxxx xxxxxxxxxx §58 xxxx. 1 stejného xxxxxx nálezy vydávané x řízení x xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx, xxxxx nerozhodne Xxxxxxx xxxx xxxxx". X xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, že Xxxxxxxxx soudu xx xxxx možnost x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Tímto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x v xxxx projednávané xxxx Xxxxxxx soud x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přistoupil (xxx xxx 80).

92. Xxxxxxx se xxxx x xxxxx případě xxxxx x xxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, je třeba xxxxx, jaké dopady xxxx xxx tento xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx vedlo x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, resp. x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx soudců, xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx soudem x Xxxx přerušena x x nichž xx tento xxxxx xxxx xxx zohledněn xxx xxxxxxxxxxx.

93. X xxxx Xxxxxxx soud xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx otázkou, při xxx se nelze xxxxxx xx čistě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx Xxxxxxx xxxx nemohl zohledňovat x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vůbec přistupovat. Xxx hodnocení toho, xxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx, xxxxx nutně zohledňuje xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která by xxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx ani xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx třeba xxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxx totiž xxxxxxx, xxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx proto xxxxxxxx, xx v minulosti xxxxxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxx vykonatelnosti x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx.

94. V xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx by xx x xxx stanovení xxxxxxx vykonatelnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx toto xxxxxxx xxxx reálně xxxxxxxx x xxxxxx sféře xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx vedlo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nálezu, x xxxxxxxxxxxx věci xxxx splněny podmínky xxx závěr, xx xx xxxx pravidlo xxxxxxxxx. Xxx xxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o kontrole xxxxx xx xxxxx xxxxx zvažovat i xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, což xxxxxxx xxxx i xxxxxxx soudy jiných xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xx přitom xx xx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, že xxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx případy xxxxxx účastníků xxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxx nezakládá xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx plynoucího z xxxx xxxxxxxx xx xxxx 2,75 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx kalendářní xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx měl xxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx 1. xxxxx 2013.

95. K xxxxxx závěru xxxx Xxxxxxx soud především xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx politické xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Ústavní soud xxxx na xxx, xx zákonodárce x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx neomluvitelným xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx xx znamenalo xxxxxxxx a zejména xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x dalšímu xxxxx zmíněného xxxxxx xxxx společností x xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx doplacení xxxxxxxxxxxx xxxxxx by xx týkalo x xxxxxx, kdy xx Xxxxx xxxxxxxxx nacházela xx xxxxxxxx krizi, xxxx. xxxxxx xx x této xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Toto xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx soudců x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx soud xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxxxxx koeficient 2,75xxxxxxx xxxxxxxx mzdy v xxxxxxxxxxxxxxx sféře u xxxxxx vyvolával situaci, xxx xx bylo xxxxx označit za xxxxxxx neúnosnou, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nejen do xxxxxxxx, nýbrž i xxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x toho, xx xxxxxx soudce xx xxxx xxx vnímána xxxxx v rovině xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xx soudce se xxxxxxxxx xxxxx odbornost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx [xxx xxxx. §80 xxxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx soudů x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů (xxxxx x soudech x xxxxxxxx)]. Xxxxx xx Xxxxxxx soud xx xx, že xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elitu společnosti, xxx požadovat i xxxxx míru xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx jiných.

IX.

Obiter dictum

96. Ústavní xxxx vydal tento xxxxx x pomyslném "xxxxxxxxx číslování" xxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX. Xxx čtrnáctkrát xx x uplynulých xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zásahy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Několikrát xxxx xxx vyjádřil xxxxxx, xx je xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx bude xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx prizmatem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx moci xxxxxx.

97. Xxxxxx xxxxxx materiálního xxxxxxxxxxx xxxxxx vystavěná xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx sféře x xxxxxxxxx časovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx by xxxxx xxxxxx xxxxx xx vyšší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx to xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxx průměr xxxxxxxxx xxxxxx například x xxxxxxxxx zemích Rady Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nominálního xxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx - v xxxx xxxx je xxxx soudce před xxxxxxxxx xxxxxxxx chráněn. X xxxxxxxxxxx řízeních xxxx Ústavním soudem xx zásahy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx usuzovat xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx relace xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx základny xxxxxx xxx soudce. Takový xxxx nelze prostě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náklady xx xxxxx xxxxxx; xx druhé xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx do xx xx xxxx musely xxx velmi xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odměňování ve xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx značně omezených xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudní moci. Xxxxxxx soud nezaložil xxxx rozhodnutím nárok xx xxxxxx doplatky xx xxxxxx, xxx xxxxxx byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx snížením xxxxxx xxxxxx materiálního xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Předpokládá, xx xxxxxxxxxxx x datu xxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx úpravu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxxx by Ústavní xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx soudci od xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x po xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx činitelům xxxxxxxxxxxxxx pilíře státní xxxx.

X.

98. Ústavní xxxx xxxxxx vyhovět xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxx projednání xxxxxx (§39 xxxxxx x Xxxxxxxx soudu) x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu x xxxx 2013.

Předseda Xxxxxxxxx xxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Ústavním xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Jan Xxxxx a Xxxxxxx Xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx X xxxxxxxxxx xxxxx soudce Xxxxxxxx Xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 161/2014 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2015.

Ke xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.