Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32017R1440 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1440 ze dne 8. srpna 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/480 o zavedení společných pravidel pro propojení vnitrostátních elektronických rejstříků podniků silniční dopravy (Text s významem pro EHP) R P
32016R0480 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/480 ze dne 1. dubna 2016 o zavedení společných pravidel pro propojení vnitrostátních elektronických rejstříků podniků silniční dopravy a o zrušení nařízení (EU) č. 1213/2010 (Text s významem pro EHP) R P
32011D0314 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12. května 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2011) 3099) (Text s významem pro EHP) (2011/314/EU) R P
32011R0228 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 228/2011 ze dne 7. března 2011, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009, pokud jde o zkušební metodu pro zjištění přilnavosti za mokra u pneumatik třídy C1 (Text s významem pro EHP) R P
32010R1213 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1213/2010 ze dne 16. prosince 2010 o zavedení společných pravidel pro propojení vnitrostátních elektronických rejstříků podniků silniční dopravy (Text s významem pro EHP) R P
32010R1169 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1169/2010 ze dne 10. prosince 2010 o společné bezpečnostní metodě pro posuzování shody s požadavky pro získání schválení z hlediska bezpečnosti železnic (Text s významem pro EHP) R P
32009L0149 SMĚRNICE KOMISE 2009/149/ES ze dne 27. listopadu 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, pokud jde o společné bezpečnostní ukazatele a společné metody pro stanovení výše škod při nehodách (Text s významem pro EHP) R P
32008R1335 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1335/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 881/2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice (nařízení o agentuře) (Text s významem pro EHP) R P
32008L0110 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/110/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství (směrnice o bezpečnosti železnic) (Text s významem pro EHP) R P
32007L0058 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/58/ES ze dne 23. října 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění železniční infrastruktury R P
32004R0881 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice (nařízení o agentuře) R P
32004L0051 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/51/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství R P
32004L0049 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Směrnice o bezpečnosti železnic) R P
32003R2327 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2327/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se v rámci udržitelné dopravní politiky zřizuje pro rok 2004 přechodný bodový systém použitelný pro těžká nákladní vozidla projíždějící Rakouskem R P
32002L0085 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/85/ES ze dne 5. listopadu 2002, kterou se mění směrnice Rady 92/6/EHS o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství R P
32001L0014 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/14/ES ze dne 26. února 2001 o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti R P
32001L0012 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/12/ES ze dne 26. února 2001, kterou se mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství R P
31998R2411 Nařízení Rady (ES) č. 2411/98 ze dne 3. listopadu 1998, o uznávání rozlišovacích značek členského státu, ve kterém jsou registrována motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, v dopravním provozu Společenství R P
31998L0076 Směrnice Rady 98/76/Es ze dne 1. října 1998, kterou se mění směrnice 96/26/ES o přístupu k povolání provozovatele silniční přepravy zboží a provozovatele silniční přepravy osob, jakož i o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci, s cílem umožnit účinný výkon svobody usazování těchto dopravců v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy R P
31992L0006 Směrnice Rady 92/6/EHS ze dne 10. února 1992 o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství R P