Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2019 do 31.12.2020.


Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
141/61 Sb.

ČÁST I. Společná ustanovení

HLAVA I. Obecná ustanovení

Účel zákona §1

Základní zásady trestního řízení §2

Spolupráce se zájmovými sdruženími občanů §3 §4 §5 §6

Součinnost státních orgánů, fyzických a právnických osob §7 §7a §7b §8

Poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných §8a §8b §8c §8d

Posuzování předběžných otázek §9

Předběžné otázky v působnosti Soudního dvora §9a

Vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení §10

Nepřípustnost trestního stíhání §11 §11a

Výklad některých pojmů §12

HLAVA II. Soud a osoby na řízení zúčastněné

ODDÍL 1. Pravomoc a příslušnost soudů

Výkon trestního soudnictví §13 §14 §15

Věcná příslušnost §16 §17

Místní příslušnost §18 §19

Společné řízení §20 §21

Příslušnost několika soudů §22

Vyloučení a spojení věci §23

Rozhodnutí o příslušnosti soudu §24

Odnětí a přikázání věci §25

Příslušnost soudu k úkonům v přípravném řízení §26

ODDÍL 2. Pomocné osoby

Zapisovatel §27

Vyšší soudní úředník §27a

Probační úředník §27b

Asistent soudce Nejvyššího soudu §27c

Tlumočník §28 §29

ODDÍL 3. Vyloučení orgánů činných v trestním řízení §30 §31 §31a

ODDÍL 4. Obviněný

Obviněný §32

Práva obviněného §33

Opatrovník obviněného §34

ODDÍL 5. Obhájce

Obhájce §35

Nutná obhajoba §36 §36a §36b

Zvolený obhájce §37 §37a

Ustanovený obhájce §38 §39 §40 §40a

Povinnosti a práva obhájce §41

ODDÍL 6. Zúčastněná osoba §42

ODDÍL 7. Poškozený

Oprávnění poškozeného a uplatnění nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení §43 §44 §44a §45 §45a §46

Zajištění nároku poškozeného §47 §47a §48 §49

ODDÍL 8. Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného §50 §51 §51a

ODDÍL 9. Přístup k utajovaných informacím §51b

HLAVA III. Obecná ustanovení o úkonech trestního řízení

Způsob provádění úkonů trestního řízení §52 §52a

ODDÍL 1. Dožádání §53 §54

ODDÍL 2. Protokol

Obecná ustanovení o sepisování protokolu §55

Použití zvláštních prostředků při protokolaci §55a

Některé zvláštnosti protokolace v řízení před soudem §55b

Podpisování protokolu §56

Oprava protokolu §57

Protokol o hlasování §58

ODDÍL 3. Podání §59

ODDÍL 4. Lhůty

Počítání lhůt §60

Navrácení lhůty §61

ODDÍL 5. Doručování

Obecné ustanovení §62 §63

Doručování do vlastních rukou §64

Odepření přijetí §64a

ODDÍL 6. Nahlížení do spisů §65

ODDÍL 7. Pořádková pokuta §66

HLAVA IV. Předběžná opatření a zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení

Důvody vazby §67 §68

Příkaz k zatčení §69

Vyrozumění o vazbě §70 §70a

Přezkoumávání trvání důvodů vazby §71

Žádost o propuštění z vazby §71a

Rozhodování o dalším trvání vazby §72

Nejvyšší přípustná doba trvání vazby §72a §72b

Nahrazení vazby zárukou, dohledem, předběžným opatřením nebo slibem §73

Peněžitá záruka §73a

Orgány rozhodující o vazbě §73b

Zvláštní náležitosti rozhodnutí o vazbě §73c

Vazební zasedání §73d

Příprava vazebního zasedání §73e

Přítomnost osob při vazebním zasedání §73f

Průběh vazebního zasedání §73g

Stížnost proti rozhodnutí o vazbě §74

Omezení obviněného ve výkonu trestu odnětí svobody §74a

ODDÍL 2. Zadržení

Zadržení obviněného policejním orgánem §75

Zadržení osoby podezřelé §76

Příkaz k zadržení §76a

Práva zadržené osoby §76b

Rozhodnutí o zadržené osobě §77

ODDÍL 3. Zákaz vycestování do zahraničí §77a

ODDÍL 4. Zajištění věci důležitých pro trestní řízení

Pododdíl 1 - Společné ustanovení §77b

Pododdíl 2 - Zajištění věci pro důkazní účely

Povinnost k předložení nebo vydání věci §78

Odnětí věci §79

Pododdíl 3 - Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty

Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti §79a

Doručení rozhodnutí o zajištění a vyrozumění o něm §79b

Provedení zajištění movité věciů §79c

Ohledání nemovité věci §79d

Účinky zajištění §79e

Zrušení nebo omezení zajištění §79f

Zajištění náhradní hodnoty §79g

Pododdíl 4 - Vrácení, vydání a další nakládání s věcmi důležitými pro trestní řízení §80 §81 §81a §81b

ODDÍL 5. Domovní a osobní prohlídka, prohlídka jiných prostor a pozemků, vstup do obydlí, jiných prostor a pozemků

Důvody domovní a osobní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků §82

Příkaz k domovní prohlídce §83

Příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků §83a

Příkaz k osobní prohlídce §83b

Vstup do obydlí, jiných prostor a na pozemek §83c

Předchozí výslech §84

Výkon prohlídek a vstupů do obydlí, jiných prostor a pozemků §85 §85a §85b

Provádění důkazu v bytě, obydlí, jiných prostorách a na pozemku §85c

ODDÍL 6. Zadržení a otevření zásilek, jejich záměna a sledování

Zadržení zásilky §86

Otevření zásilky §87

Záměna zásilky §87a

Sledovaná zásilka §87b

Společné ustanovení §87c

ODDÍL 7. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu §88 §88a

ODDÍL 8. Předběžná opatření §88b

Druhy předběžných opatření §88c

Zákaz styku s určitými osobami §88d

Zákaz vstupu do obydlí §88e

Zákaz návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných společenských akcí a styku s určitými osobami §88f

Zákaz zdržovat se na konkrétně vymezeném místě §88g

Zákaz vycestování do zahraničí §88h

Zákaz držet a přechovávat věci, které mohou sloužit k páchání trestné činnosti §88i

Zákaz užívat, držet nebo přechovávat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky §88j

Zákaz her a sázek §88k

Zákaz výkonu konkrétně vymezené činnosti §88l

Rozhodování o předběžných opatřeních §88m

Trvání předběžných opatření §88n

Důsledky neplnění uloženého předběžného opatření §88o

HLAVA V. Dokazování

Obecná ustanovení §89

ODDÍL 1. Výpověď obviněného

Předvolání a předvedení §90

Výslech obviněného §91 §92 §93 §94 §95 §96

ODDÍL 2. Svědci

Povinnost svědčit §97

Předvolání a předvedení §98

Zákaz výslechu §99

Právo odepřít výpověď §100

Výslech svědka §101 §101a §102 §102a §103

Informace o nebezpečném obviněném a odsouzeném §103a

Svědečné §104

ODDÍL 3. Některé zvláštní způsoby dokazování

Konfrontace §104a

Rekognice §104b

Vyšetřovací pokus §104c

Rekonstrukce §104d

Prověrka na místě §104e

ODDÍL 4. Znalci

Přibrání znalce §105 §106

Příprava posudku §107

Výslech znalce §108

Vady posudku §109

Posudek ústavu §110 §110a

Použití zvláštních předpisů o znalcích §111

ODDÍL 5. Provádění výslechu prostřednictvím videokonferenčního zařízení §111a

ODDÍL 6. Věcné a listinné důkazy §112

ODDÍL 7. Ohledání

Účel ohledání a protokol o něm §113

Prohlídka těla a jiné podobné úkony §114

Prohlídka a pitva mrtvoly a její exhumace §115

Vyšetření duševního stavu §116 §117 §118

HLAVA VI. Rozhodnutí

Způsob rozhodování §119

ODDÍL 1. Rozsudek

Obsah rozsudku §120 §121 §122 §123 §124 §125

Porada a hlasování o rozsudku §126 §127

Vyhlášení rozsudku §128

Vyhotovení rozsudku §129

Doručení rozsudku §130

Oprava vyhotovení a opisu rozsudku §131 §132

Účinky opravy §133

ODDÍL 2. Usnesení

Obsah usnesení §134

Vyhlášení usnesení §135

Vyhotovení usnesení §136

Oznamování usnesení §137

Použití ustanovení o rozsudku §138

ODDÍL 3. Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí

Právní moc a vykonatelnost rozsudku §139

Právní moc a vykonatelnost usnesení §140

HLAVA VII. Stížnost a řízení o ní

Přípustnost a účinek §141

Oprávněné osoby §142

Lhůta a místo k podání §143

Vzdání se a zpětvzetí stížnosti §144

Stížnostní důvody §145

Řízení před orgánem, proti jehož usnesení stížnost směřuje §146

Rozhodování soudu o stížnosti proti rozhodnutím státního zástupce nebo policejního orgánu §146a

Rozhodnutí nadřízeného orgánu §147 §148 §149 §150

HLAVA VIII. Náklady trestního řízení

Náklady trestního řízení, jež nese stát §151 §151a

Povinnost k náhradě nákladů trestního řízení §152 §152a §153

Povinnost k náhradě nákladů poškozeného §154

Rozhodování o povinnosti k náhradě nákladů trestního řízení a o jejich výši §155 §156

ČÁST II. Přípravné řízení

Obecné ustanovení §157

Žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a státního zástupce §157a

HLAVA IX. Postup před zahájením trestního stíhání §158 §158a

Operativně pátrací prostředky a podmínky jejich použití §158b

Předstíraný převod §158c

Sledování osob a věcí §158d

Použití agenta §158e §158f

Skončení prověřování §159

Odložení nebo jiné vyřízení věci §159a

Dočasné odložení trestního stíhání §159b

Zvláštní ustanovení o dočasném odložení trestního stíhání §159c

Rozhodnutí o nestíhání podezřelého §159d

HLAVA X. Zahájení trestního stíhání, další postup v něm a zkrácené přípravné řízení

ODDÍL 1. Zahájení trestního stíhání §160

ODDÍL 2. Vyšetřování

Vyšetřovací orgány §161

Předání věci policejnímu orgánu příslušnému konat vyšetřování §162

Trestní stíhání se souhlasem poškozeného §163 §163a

Postup při vyšetřování §164

Účast obviněného a obhájce ve vyšetřování §165

Skončení vyšetřování §166 §167

ODDÍL 3. Zvláštní ustanovení o vyšetřování některých trestných činů §168 §169 §170

ODDÍL 4. Rozhodnutí v přípravném řízení

Postoupení věci jinému orgánu §171

Zastavení trestního stíhání §172

Přerušení trestního stíhání §173

Doručení usnesení Nejvyššímu státnímu zastupitelství §173a

ODDÍL 5. Dozor státního zástupce §174 §174a §175

ODDÍL 6. Dohoda o vině a trestu §175a §175b

ODDÍL 7. Obžaloba §176 §177 §178

Spolupracující obviněný §178a §179

ODDÍL 8. Zkrácené přípravné řízení §179a §179b §179c §179d §179e §179f

Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání §179g §179h

ČÁST III. Řízení před soudem

HLAVA XI. Základní ustanovení §180 §181 §182 §183 §183a §184

HLAVA XII. Předběžné projednání obžaloby

Obecné ustanovení §185

Důvody k předběžnému projednání obžaloby §186

Způsob předběžného projednání obžaloby §187

Rozhodnutí §188 §189 §190 §191 §192 §193 §194

Nové předběžné projednání obžaloby §195

HLAVA XIII. Hlavní líčení

ODDÍL 1. Příprava hlavního líčení

Doručení obžaloby §196

Náhradní soudce §197

Nařízení hlavního líčení §198 §198a

ODDÍL 2. Veřejnost hlavního líčení §199 §200 §201

ODDÍL 3. Zahájení hlavního líčení

Přítomnost při hlavním líčení §202

Řízení hlavního líčení §203 §204

Počátek hlavního líčení §205 §206

ODDÍL 4. Dokazování

Výslech obžalovaného §207 §208

Provádění dalších důkazů §209 §210 §211 §212 §212a §213 §214

Součinnost stran při dokazování §215

ODDÍL 5. Závěr hlavního líčení

Závěrečné řeči §216 §217

Doplnění dokazování §218

ODDÍL 6. Odročení hlavního líčení §219

ODDÍL 7. Rozhodnutí soudu v hlavním líčení

Podklad pro rozhodnutí §220

Vrácení věci státnímu zástupci §221

Postoupení věci §222

Zastavení trestního stíhání §223

Podmíněné zastavení trestního stíhání a schválení narovnání §223a

Přerušení trestního stíhání §224

Rozsudek §225 §226 §227 §228 §229 §230

ODDÍL 8. Rozhodnutí soudu mimo hlavní líčení §231

HLAVA XIV. Veřejné zasedání

Obecné ustanovení §232

Příprava veřejného zasedání §233

Přítomnost při veřejném zasedání §234

Průběh veřejného zasedání §235 §236

Podklad pro rozhodnutí §237

Použití ustanovení o hlavním líčení §238

Ochranné opatření §239 §239a

HLAVA XV. Neveřejné zasedání §240 §241 §242 §243 §244

HLAVA XVI. Odvolání a řízení o něm

Přípustnost a účinek §245

Oprávněné osoby §246 §247

Lhůta a místo podání §248

Obsah odvolání §249

Vzdání se a zpětvzetí odvolání §250

Řízení u soudu prvního stupně §251

Odvolací soud §252

Rozhodnutí odvolacího soudu §253 §254 §255 §256 §257 §258 §259 §260 §261 §262

Řízení u odvolacího soudu §263

Řízení u soudu prvního stupně po zrušení rozsudku §264

Důsledky zrušení výroku o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení §265

HLAVA XVII. Dovolání

Přípustnost dovolání §265a

Důvody dovolání §265b

Dovolací soud §265c

Oprávněné osoby §265d

Lhůta a místo podání §265e

Obsah dovolání §265f

Zpětvzetí dovolání §265g

Řízení u soudu prvního stupně §265h

Rozhodnutí dovolacího soudu §265i 265j §265k §265l §265m §265n

Řízení u dovolacího soudu §265o §265p §265r

Řízení po přikázání věci §265s

HLAVA XVIII. Stížnost pro porušení zákona a řízení o ní §266 §266a §267 §268 §269 §270 §271 §272 §273 §274 §275 §276

HLAVA XIX. Obnova řízení

Obecné ustanovení §277

Podmínky obnovy §278 §279

Osoby oprávněné k návrhu na povolení obnovy §280

Příslušnost soudu k rozhodnutí o obnově §281

Řízení o návrhu na povolení obnovy §282 §283 §284 §285 §286

Řízení po povolení obnovy §287 §288 §289

HLAVA XX. Zvláštní způsoby řízení

Obecné ustanovení §290

ODDÍL 1. Řízení ve věcech mladistvých

Právní úprava řízení §291 §292 §293 §294 §295 §296 §297 §298 §299 §300 §301

ODDÍL 2. Řízení proti uprchlému §302 §303 §304 §305 §306 §306a

ODDÍL 3. Podmíněné zastavení trestního stíhání §307 §308

ODDÍL 4. Narovnání §309 §310 §310a §311 §312 §313 §314

ODDÍL 5. Řízení před samosoudcem §314a §314b §314c §314d

Trestní příkaz §314e §314f §314g

ODDÍL 6. Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu §314h §314i §314j §314k

ODDÍL 7. Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu §314l §314m §314n

ODDÍL 8. Řízení o schválení dohody o vině a trestu §314o §314p §314q

Rozhodnutí o návrhu na schválení dohody o vině a trestu §314r §314s

HLAVA XXI. Vykonávací řízení

Příslušnost ve vykonávacím řízení §315

ODDÍL 1. §316 §317 §318 §319

ODDÍL 2. Výkon trestu odnětí svobody

Obecná ustanovení §320

Nařízení výkonu trestu §321

Odklad výkonu trestu §322 §323

Rozhodování o změně způsobu výkonu trestu §324

Rozhodování o návrhu na umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení věznice s ostrahou §324a

Přerušení výkonu trestu §325 §326 §327

Odklad a přerušení výkonu trestu a upuštění od jeho výkonu u vojáků §328

Podmíněné odsouzení §329 §330 §330a

Podmíněné propuštění §331 §332 §333 §333a

Přeměna trestu odnětí svobody v trest domácího vězení §333b

Započítání vazby a trestu §334

ODDÍL 3. Výkon trestu domácího vězení

Nařízení výkonu trestu domácího vězení §334a

Kontrola výkonu trestu domácího vězení §334b

Nedodržování podmínek výkonu trestu domácího vězení §334c

Odklad a přerušení výkonu trestu domácího vězení §334d

Změna trestu domácího vězení §334e

Upuštění od výkonu trestu domácího vězení §334f

Přeměna trestu domácího vězení v trest odnětí svobody §334g §334h

ODDÍL 4. Výkon trestu obecně prospěšných prací

Obecné ustanovení §335 §336 §337 §338

Odklad a přerušení výkonu trestu §339

Odklad a přerušení výkonu trestu u vojáků §340

Upuštění od výkonu trestu §340a

Přeměna trestu obecně prospěšných prací v trest domácího vězení, v peněžitý trest nebo v trest odnětí svobody §340b

ODDÍL 5. Výkon některých dalších trestů

Výkon peněžitého trestu §341 §342 §343 §344

Zajištění výkonu peněžitého trestu §344a §344b

Výkon trestu propadnutí majetku §345 §346

Zajištění výkonu trestu propadnutí majetku §347 §348 §349 §349a

Výkon trestu propadnutí věci nebo výkon propadnutí náhradní hodnoty §349b

Výkon trestu zákazu činnost §350

Výkon trestu zákazu pobytu §350a

Výkon trestu vyhoštění §350b

Vyhošťovací vazba §350c §350d §350e §350f §350g

Přerušení výkonu trestu vyhoštění a upuštění od výkonu trestu vyhoštění §350h

Výkon trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce §350i §350j

ODDÍL 6. Promlčení výkonu trestu §350k

ODDÍL 7. Výkon ochranného opatření

Nařízení výkonu ochranného léčení §351

Změna ochranného léčení §351a

Upuštění od výkonu ochranného léčení §352

Propuštění z ochranného léčení a jeho ukončení §353

Nařízení výkonu zabezpečovací detence a její výkon §354

Změna výkonu zabezpečovací detence na ochranné léčení §355

Upuštění od výkonu zabezpečovací detence §356 §356a

Trvání zabezpečovací detence a propuštění ze zabezpečovací detence §357

Výkon zabrání věci §358

Výkon zabrání části majetku §358a

Zajištění výkonu zabrání části majetku §358b

ODDÍL 8. Výkon některých jiných rozhodnutí

Upuštění od přiměřeného omezení spočívajícího ve zdržení se řízení motorových vozidel §359

Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem §359a

Výkon vazby §360

Výkon elektronické kontroly plnění povinností uložených v souvislosti s některým opatřením nahrazujícím vazbu §360a

Vymáhání pořádkové pokuty §361

Opatření v souvislosti s rozhodováním o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, podmíněném zastavení trestního stíhání nebo schválení narovnání §362

HLAVA XXII. Zahlazení odsouzení §363 §364 §364a §365

ČÁST IV. Některé úkony souvisící s trestním řízením

HLAVA XXIII. Udělení milosti a použití amnestie

Udělení milosti §366

Řízení o udělení milosti §367

Rozhodnutí o použití amnestie §368

Podmíněné udělení milosti §369

Změna výměry trestu §370

HLAVA XXIV. §370a §371 §372 §373 §374

HLAVA XXV. §375 §376 §377 §378 §378a §378b §378c §378d §378e §378f §379 §380 §381 §382 §382a §383 §383a §383b §383c §384 §384a §384b §384c §384d §384e §384f §384g §385 §386 §387 §388 §389 §390 §391 §391a §391b §392 §393 §394 §395 §396 §397 §398 §399 §400 §400a §400b §401 §402 §403 §404 §404a §405 §406 §407 §408 §408a §409 §410 §411 §412 §413 §413a §414 §415 §416 §417 §418 §419 §420 §421 §422 §423 §424 §425 §426 §426a §427 §427a §428 §428a §429 §429a §430 §431 §432 §433 §434 §435 §436 §437 §437a §438 §439 §440 §441 §441a §442 §443 §444 §445 §446 §447 §448 §449 §450 §451 §452 §453 §454 §455 §455a §456 §457 §458 §459 §460 §460a §460b §460c §460d §460e §460f §460g §460h §460i §460j §460k §460l §460m §460n §460o §460p §460q §460r §460s §460t §460u §460v §460w §460x §460y §460z §460za §460zb §460zc §460zd §460ze §460zf §460zg §460zh §460zi §460zj §460zk §460zl §460zm §460zn §460zo §460zp

ČÁST V. Přechodná a závěrečná ustanovení §461 §462 §463 §464 §465 §466 §466a

Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů Ministerstvem spravedlnosti §466b

Pověřenec pro ochranu osobních údajů §466c §467 §468 §468a §469 §470 §471

č. 57/1965 Sb. - Čl. II

č. 149/1969 Sb. - Čl. II, Čl. III, Čl. V

č. 558/1991 Sb. - Čl. II

č. 25/1993 Sb. - Čl. II

č. 292/1993 Sb. - Čl. IV

č. 265/2001 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 283/2004 Sb. - Čl. II

č. 539/2004 Sb. - Čl. II

č. 253/2006 Sb. - Čl. II

č. 170/2007 Sb. - Čl. III

č. 129/2008 Sb. - §62

č. 457/2008 Sb. - Čl. II

č. 459/2011 Sb. - Čl. II

č. 150/2016 Sb. - Čl. II

č. 287/2018 Sb. - Čl. III

Nálezy Ústavního soudu - č. 101/1994 Sb., č. 214/1994 Sb., č. 8/1995 Sb., č. 84/1999 Sb., č. 77/2001 Sb., č. 424/2001 Sb.; č. 45/2005 Sb.; č. 239/2005 Sb.; č. 249/2005 Sb.; č. 434/2006 Sb.; č. 90/2008 Sb.; č. 163/2010 Sb.; č. 219/2010 Sb.; č. 43/2012 Sb.; č. 71/2016 Sb.; č. 345/2017 Sb.; č. 161/2019 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

HLAVA XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx řádu xx upravit postup xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx trestné xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxx zákona spravedlivě xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx působit x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxxxx x zamezování xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx v xxxxx důsledného zachovávání xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxx povinností xx xxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Pomáhat k xxxxxxxx účelu trestního xxxxxx je xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§2

Základní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Nikdo nemůže xxx stíhán xxxxx xxx ze zákonných xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx xxxxx.

(2) Dokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxx vina vyslovena, xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, jako by xxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx, přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxx vyhlášená xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxxxxxxx jinak.

(4) Jestliže xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx povinnosti. Xxxxxxx xxxx xxxx projednávat xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zejména xxxxxxx xxxx a xxxx, xx kterých xxx zajištěn majetek, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx zajištěného xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx práv a xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxx provádění úkonů xxxxxxxxx řízení lze xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx úkony xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx případech xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx míře xxx zajištění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx petic zasahujících xx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x trestním řízení xxxxxxxxxxxx.

(5) Orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx svými xxxxx x povinnostmi xxxxxxxxx x tomto xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx skutkový xxxx věci, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Doznání xxxxxxxxxx nezbavuje orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem uvedeným x tomto xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx, proti xxx xx xxxxxx xxxx. V xxxxxx xxxx soudem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx stanovisek xxxxxxxxx x xxxxxxxx důkazy. Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, aby xxx doplnil dokazování x xxxxxxx potřebném xxx xxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx hodnotí xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx přesvědčení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx uvážení xxxxx okolností xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.

(7) Všechny xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx sdruženími xxxxxx x využívají xxxxxx výchovného xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx možné xxx xx základě xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx x xxxx x xxxxxx"), které xxxxxx xxxxxx zástupce. Xxxxxxxx xxxxxx v řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zástupce.

(9) V xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxx rozhoduje xxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jen xxx, kde to xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx stupni, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx projednávání xxxxxxxxx a jednání xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx být xxxxxxxxx vyloučena xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxx xxxxx xx ústní; xxxxx xxxxxxxxx svědků, xxxxxx x obviněného se xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xx se xxxx xxxxx vyslýchají.

(12) Při xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zasedání xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx k xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13) Xxx, proti xxxxx xx trestní xxxxxx xxxx, xxxx xxx v každém xxxxxx řízení vhodným xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poučen x xxxxxxx umožňujících xx xxxx uplatnění xxxxxxxx x o xxx, xx xx xxx může zvolit xxxxxxx; xxxxxxx orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxx xx uplatnění xxxx xxxx.

(14) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx řízení x vyhotovují xxx xxxxxxxxxx x českém xxxxxx. Xxxxx, xxx xxxxxxxx, že neovládá xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx činnými v xxxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x kterém xxxxx, xx xx xxxxxx.

(15) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinny x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plné xxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x srozumitelně poučit, xxx mohl dosáhnout xxxxxxxxxx xxxxx nároků; xxxxxx musí vést x potřebnou xxxxxxxxxxxxx x poškozenému x xxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx se zájmovými xxxxxxxxxx xxxxxx

§3

(1) Odborové xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a ostatní xxxxxxxx sdružení s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, náboženské xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx občanů") xxxxx působit při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx sdružení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výchově osob, x xxxxx xxxx xxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx od xxxxxxxxxx x dohledem, nebo xxxxxxx trestní xxxxxxx xxxx podmíněně xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx odsouzených x xxxxxx odnětí xxxxxxx x dohledem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§4

§4 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 265/2001 Sb.

§5

§5 zrušen právním xxxxxxxxx č. 265/2001 Sb.

§6

(1) Zájmové sdružení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxx obviněného, jehož xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx odsouzeného, x xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx potrestání x dohledem, xxxxxxx xxx uložen xxxxx xxxxxx svobody, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx zkušební xxxx, x podmíněně odsouzeného x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dohledem, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxx případech xxxx xxxxxxx sdružení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx upuštění xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx xxxx zákazu pobytu. X xxxxxxx xxxxxxxx xxx takovou žádost xx může se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x dosavadním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Zájmové xxxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxx x obviněného xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx (§73), x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx odsouzeného, xxx žil řádným xxxxxxx, x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rovněž xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx způsobil trestným xxxxx, xxxx xxx xxxxx bezdůvodné obohacení, xxxxx xxxxxx trestným xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

§7

Xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona.

§7a

(1) K zjištění xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obviněného nebo xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx trestní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx státní zástupce xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxx xxxxx jí xxxxxxx, xxx xx x jím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x majetku xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zjišťován. Xxxxxxx xxxxx xx právo xxxxxxx učinění prohlášení x xxxxxxx; přitom xx xxxxxxx obdobně §92 odst. 1, §100 x §158 xxxx. 8. Ve xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx učinit xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx nevyhovění xxxx xxxxx x poučit xx o jejím xxxxx odepřít učinění xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxx, xxx x xxxxxxxxxx x majetku xxxxxx v xxxxxxx, x jakém jsou xx takové xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx x majetku xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, zejména

a) xxxxxx odměny x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx obdobného vztahu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx a výši xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx příjmu,

b) x xxxxx xxxxx, spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, platební xxxxxxxxx, poskytovatele platebních xxxxxx malého rozsahu xxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx xx tato xxxxx xxxx, výši xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x platebním xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxx xxxxx pohledávky, jejich xxxxx, výši x xxxxx splatnosti,

d) přehled xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx u xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx uvedenou v xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x majetku osoby, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx to, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jejíž majetek xx xxxxxxxxx.

(4) Nezašle-li xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxx xx-xx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx upravující xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x výslech svědka xx použijí přiměřeně.

§7a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 55/2017 Sb. x účinností xx 18.3.2017

§7b

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ztrátě, zničení xxxx pozměnění xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x počítačovém xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx data xxxx xxxx xx xx xxx svojí xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x nezměněné xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x učinila xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx nedošlo xx xxxxxxxxxxxx informace x xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(2) Xx-xx to xxxxxxxxx x zabránění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo jejímu xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx drží xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx uložena x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx nosiči xxxxxxxxx, aby znemožnila xxxxxxx xxxxxx xxxx x takovým xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxx vydat xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx orgán. Xxxxxxxxx xxxxx potřebuje k xxxxxx takového xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx policejním orgánem xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx být xxxxxxxx data, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxx xxxx x xxx má xxx znemožněn přístup, x xxxx, xx xxxxxx mají xxx xxxx xxxx uchována xxxx x xxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 90 xxx. Příkaz xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx neuposlechnutí xxxxxxx.

(5) Orgán, xxxxx xxxxx příkaz podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, vůči xxxxx xxxxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 287/2018 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2019

§8

(1) Státní xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx jinak, x xxx xxxxxx vyhovovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejním xxxxxxx skutečnosti nasvědčující xxxx, xx byl xxxxxxx trestný xxx.

(2) Xxxxxxxx je xxxx x trestním xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxx trestný xxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx majetkových xxxxxx xxxxxxxxxx nebo pro xxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxx sankce, xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx x xxxxxxxx investičních xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx o trestném xxxx xxxxx §180 xxxxxxxxx zákoníku xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vyžadovat xxxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxx statistické účely. V xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zabrání xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xx podání xxxxxxxx xxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx správce xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx x stanovení xxxx z příjmů xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto ustanovení xxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle daňového xxxx. Podmínky, za xxxxx xxxx orgán xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxx při xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxx zvláštní xxxxx. Xxxxx získané xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx využít xxx xxxx účel xxx xxx trestní řízení, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx senátu x x přípravném xxxxxx xx xxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx, xxx který xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, i po xxxx xxxx, může xxxx sledování xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx státního zástupce xxxxxx krajského xxxxx x xxxxxxx šest xxxxxx, x to x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx účel xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx povinností podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx x odkazem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných informací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; to xxxxxxx,

x) xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx, xx se xxxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx nepřekažení xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x trestném xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestného činu.

Za xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx vymezen xxxxxxx, xxx xxxxxxx x právního xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx takového xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tím xxxx dotčena povinnost xxxxxxxxxxxx advokáta xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 5 xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, co xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx součinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3; povinností xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx řízení xxxx soudem nebo xxxxx orgánem, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx výkon xxxx xxxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx spojených s xxxxx porušením xxxx xxx poučen.

Poskytování xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxxx

§8x

(1) Xxx poskytování xxxxxxxxx x své xxxxxxxx veřejnosti xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x osobách xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nesouvisejí x xxxxxxxx činností, x xxx xxxxxxxxxx zásadu, xx dokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vyslovena, xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, hledět, xxxx xx xxx xxxxx (§2 odst. 2). X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx řízení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxx dbají na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx x své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx sdělovacím prostředkům; xxxxxxxxxx informací odepřou x důvodů ochrany xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2. Xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx věci, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx poskytnout xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8x

(1) Xxxxx, kterým xxxx xxxxxx činnými x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8a odst. 1 xxxx xxxxx, pro xxxxx trestního xxxxxx xxxx k xxxxxx xxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx stanovených zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx poškozeném jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xxxx xxxxx xxx spáchán xxxxxxx čin xxxxxx (§140 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxx (§141 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx z xxxxxxxxx činů, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx těžká xxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nemocí (§155 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§159162 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxx obchodování x xxxxx (§168 xxxxxxxxx xxxxxxxx), některý z xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx oblasti (§185 xx 193 trestního xxxxxxxx), xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§195 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§198 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxx xxxxx žijící ve xxxxxxxxx xxxxxx (§199 xxxxxxxxx xxxxxxxx), únosu xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§200 xxxxxxxxx zákoníku) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§354 xxxxxxxxx zákoníku).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx o průběhu xxxxxxxx líčení xxxx xxxxxxxxx zasedání, xxxxx xx umožnily xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2, xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx jména, popřípadě xxxx, příjmení a xxxxxxxx poškozeného uvedeného x xxxxxxxx 2. Xxxxxxxx senátu může x xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§8x

Xxxxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx informace xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx či xxxxxxxxx odposlechu a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxxxx §88 xxxx xxxxxxxxx x něj xxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxx §88a, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sledováním xxxx x xxxx xxxxx §158d odst. 2 a 3, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxx jako xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.

§8x

(1) Xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx zveřejnění xxxxx §8a8c, xxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx umožňuje-li to xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, odůvodňuje-li xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx právem xx ochranu soukromí xxxxxxx xxxxx; xxxxxx xx třeba xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx.

(2) Xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx zákaz zveřejnění xxxxx §8a xx 8c, xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxx souhlas. Xxxxxxx-xx xxxx xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx informací je xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx děti, a xxxx-xx xxxx, její xxxxxx; x případě xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx osoby x xxxxxxxx svéprávností xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx opatrovník. Xxxxxxx xx zveřejněním xxxxxxxxx xxxxxx udělit osoba, xxxxx je pachatelem xxxxxxxxx xxxx spáchaného xxxx osobě, jež xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, na které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8a xx 8c, xxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx nebo byla xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§9

Xxxxxxxxxx předběžných xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení posuzují xxxxxxxxx otázky, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx; xx-xx xx však x xxxxxx xxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx činné x xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx stavu, o xxxxx xx rozhoduje x řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxxx otázky x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9 se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx výlučně Soudní xxxx zřízený předpisy Xxxxxxxxxx společenství (dále xxx "Xxxxxx dvůr").

(2) X xxxxxxx, že xxxx v řízení xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x předběžné xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx Soudnímu xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx před Xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx Soudního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxx orgány xxxxx v trestním xxxxxx.

§9x vložen právním xxxxxxxxx č. 539/2004 Xx. x účinností xx 1.11.2004

§10

Xxxxxx x pravomoci xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xx jaké xxxx xx xxxxx vyňat x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, rozhodne o xxx na xxxxx xxxxxxx osoby, státního xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx soud.

§11

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx stíhání xxxxx xxxxxxx, a xxxx-xx xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx pokračovat x musí xxx xxxxxxxxx

x) nařídí-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo amnestii,

b) xx-xx trestní xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jde-li x xxxxx, xxxxx je xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení (§10), xxxx o xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zákona xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx souhlas xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx-xx o dočasné xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx stíhání xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx, která xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx tomu, kdo xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx za mrtvého,

f) xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx choroba trvale xxxxxxxx xxxx postavení xxxx soud,

g) xxxxx xxxx, xxxxx duševní xxxxxxx, která xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx, trvale xxxxxxxxxx xxxxxx smysl xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxx pravomocně zastaveno, xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx x předepsaném xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx zrušeno,

j) proti xxxx, xxxxx němuž xxxxxxxx stíhání xxx xxx skutek skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx přestupkem nebo xxxxxx proviněním, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxx xxx xxxxxx xxxxx téže xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxx x xxxxxxxx-xx lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx být rozhodnutí x xxxxxxxxx zrušeno,

l) xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souhlas nebyl xxx nebo xxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx, xxxxxxx něhož xxxx xxxxxxx řízení xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx cizího státu, xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx trest xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, nebo xx xxxxx podle práva xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx upuštěno xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zproštění xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x, xxxx-xx xxx zahájeno, nelze x xxx pokračovat x xxxx xxx xxxxxxxxx také, bylo-li xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx

x) xxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx podle xxxxx xxxxxx státu vykonat, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx upuštěno xx xxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx účinky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx

1. xxxxxxxxx xx státě, x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. bylo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx v jiném xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osobě xxx xxx xxxxxx,

3. xxxx xxxxxx výlučně x xxxxxx, xx xxxxxx xxxx trestným činem xxxx xx nespadá xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, nebo

4. xxxx xxxxxx výlučně x některého x xxxxxx odpovídajících důvodům xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) xx e), x) xxxx x).

(3) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx některého x xxxxxxx xxxxx pokračujícího xxxxxxxxx xxxx, nebrání xx, aby xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx činu konalo xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zastaveno x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), b) xxxx x), se xxxx xxxxxxxxx, prohlásí-li obviněný xx xxx xxx xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx x zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx věci xxxx. O tom xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestního xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x trestních xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednu z xxxxxxxx uvedených x §145 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx, nejde-li o xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§11a

(1) Trestní xxxxxxx xxxxx téže osobě x pro xxx xxxxxx xxxxx zahájit, xxxxx xxxxxx zástupce xx xxxxxxxxx přípravném xxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx má xx to, že xx xxxxxxxx,

xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x předepsaném řízení xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx stíhání xxxxx xxxx xxxxx x xxx týž xxxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nestíhání xxxxxxxxxxx podle §159d xxxx. 1, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx v předepsaném xxxxxx zrušeno.

§12

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení se xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx a policejní xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx x výkonu xxxxx x Policii České xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx službě Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, spáchaných x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) pověřené orgány Xxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x trestných xxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, spáchaných ve xxxxxxx věznici, xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) pověřené xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. celních xxxxxxxx x předpisů x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x to x x xxxxxxxxx, kdy xx jedná x xxxxxxx činy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxx umístění x pořízení zboží x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, je-li xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

3. daňových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx daň x xxxxxxx hodnoty,

4. xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx, kdy jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx policie x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxx, xxxxx páchají xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx ozbrojených sil xx vojenských xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ostatnímu xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx příslušné hospodařit Xxxxxxxxxxxx obrany xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo x xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo x nímž mají xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby x xxxxxx x trestných xxxxxx příslušníků Bezpečnostní xxxxxxxxxx služby,

g) pověřené xxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Vojenského xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x řízení x trestných činech xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxx x xxxxxxxxx činech xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx.

Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §157 odst. 2 xxxx. x). Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxx uvedené xxxxxx xxxxxxxxx ke všem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, rozumí xx xxx podle xxxxxx xxxx okresní xxxx, xxxxxxx soud, xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxx xxxx").

(4) Xxx xxxxx zákon mluví x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx tím x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx tento xxxxx xxxxx x krajském xxxxx, xxxxxx se xxx x Městský xxxx x Praze.

(5) Xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx tím x xxxxxxx státní zástupce, xxxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxx se stejnou xxxxxxxxxx; xxx tento xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxxx státní xxxxxxxx v Xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, evropský xxxxxxx x evropský xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx evropského xxxxxxxxx žalobce.

(6) Stranou xx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxx x v xxxxxx xxxx soudem xxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx i xxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx opravný xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxx obžalovaný x xxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx líčení xx obviněný xxxxxxxx xxxx obžalovaný.

(9) Odsouzeným xx xxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx rozsudek, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, trestním xxxxxxxx xxx úsek xxxxxx od zahájení xxxxxxxxx stíhání xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xx věci xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx záznamu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x neopakovatelných xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxx úkony xxxxxxxxx, od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, zastavení xxxxxxxxx stíhání, nebo xx rozhodnutí xx xxxxxx jiné xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx jiného xxxxxxxxxx ukončujícího xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prověřování skutečností xxxxxxxxxxxxxx xxxx, že xxx spáchán trestný xxx, x xxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx v xxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx jako xxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxx dílčí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

XXXXX XXXXX

XXXX X XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx první

Pravomoc x xxxxxxxxxxx xxxxx

§13

Xxxxx trestního xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx okresní xxxxx, krajské soudy, xxxxxx soudy a Xxxxxxxx xxxx.

§14

§14 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 292/1993 Sb.

§15

§15 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 292/1993 Sb.

Xxxxx příslušnost

§16

Řízení x xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx něco xxxxxx, xxxxxxx xxxx.

§17

(1) Xxxxxxx soud xxxx x xxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxxx činech, pokud xx xx zákon xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx, xxxx xxxxx xx ně xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. O trestných xxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx odebrání xxxxx x orgánů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx, orgánu a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x lidským xxxxxxx x lidským genomem, xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx požádáno, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, pokud jejich xxxxxxxx znakem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, manipulace x xxxxxx investičních nástrojů, xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, zneužití xxxxxxxxx v obchodním xxxxx, poškození xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vývozu zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx povinností xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dvojího xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vývozu zboží x xxxxxxxxxxx dvojího xxxxx, provedení zahraničního xxxxxxx s vojenským xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x vydáním xxxxxxxx x licence pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx materiálem, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředků x

x)&xxxx;xxxxxx xx teroristické xxxxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, zneužití xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x nepřítelem, xxxxx xxxxxxxxxxxx mír, xxxxxxx zakázaného bojového xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx válečných xxxxxxx,

xxxx x xxxxxx xxxxxx řízení krajský xxxx x xxxxx, xx-xx dolní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxx.

(2) Krajský xxxx xxxx x prvním xxxxxx řízení xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx čin jinak xxxxxxx, jehož se xxxxxxxx pachatel xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx znaky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx též x xxxxxxx xxxxxxx pokračujícího xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 xxxxxxxxx zákoníku xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x vině některého x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2.

Místní xxxxxxxxxxx

§18

(1) Řízení xxxx xxxx, v xxxxx obvodu xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx místo činu xxxxxxx nebo xxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx obviněný bydlí, xxxxxxx xxxx se xxxxxxx; jestliže xx xxxxxx tato místa xxxxxxx xxxx jsou xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx řízení xxxx, x xxxxx xxxxxx čin xxxxx xxxxxx.

§19

§19 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 558/1991 Sb.

Společné řízení

§20

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxx společné xxxxxx xxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx vhodný x xxxxxxxx rychlosti a xxxxxxxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, o xxxxxx xx měl konat xxxxxx xxxxxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx přísluší xxxxx xxxxxx senátu, xxxx xxxxx.

(3) Vypuštěn xxxxxxx předpisem x. 292/1993 Xx.

§21

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxx xxxx.

(2) Společné xxxxxx xxxx soud, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x nejtěžším trestném xxxx.

§22

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx, u xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx návrh na xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxx jemuž byla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§23

Xxxxxxxxx a spojení xxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx důvodů xxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Příslušnost soudu, xxxxx xxx vyloučil, xx xxxxxx; vyloučí-li xxxx xxxxxxx soud xxx, x xxx xx jinak xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx okresnímu xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx tu podmínky xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx projednání a xxxxxxxxxx xxxx, v xxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxx obžaloby.

§24

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Vzniknou-li xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x projednání xxxx, soud, xxxx xx xxxxxxxx společně xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, návrh xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx věc xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxxxx x soudnictví xx xxxxxx xxxxxxx xxxx mu xxxx xxxxxxxxx nadřízeným xxxxxx, x soudu, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx [§188 odst. 1 xxxx. a), §222 xxxx. 1, §257 xxxx. 1 xxxx. x), §314p xxxx. 3 xxxx. x)]. Xxxxxx xx xxxxx xxx zákonnými xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxxxx (§16 xx 22). Není-li xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, postoupí xxx k rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nadřízen soudu xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Soud, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí x přikázání xxxx x xxxxxx uvedeného x §25.

§25

Odnětí x xxxxxxxxx xxxx

X xxxxxxxxxx důvodů xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx téhož xxxxx x stupně; o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx společně xxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx okresní xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zástupce, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx úkonů xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx státního zástupce xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx druhý

Pomocné xxxxx

§27

Xxxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx provádějící úkon. Xx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx pořizován xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx senátu nediktuje xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, xxxxx soudní xxxxxxx nebo protokolující xxxxxxx.

§27x

Xxxxx soudní xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx x vině x trestu, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx působnost x xxxx, které xxxxx xxxx vyšší xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x kdy xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx.

§27x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002

§27x

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednak x xxxxxxxxxx vedení x xxxxxx obviněnému x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx chování x x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx uložen, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xx současného xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

f) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx prospěšných xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úředník xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x řízení xxxx xxxxxx předsedou xxxxxx xxxxxxx zjišťováním xxxxxxxxx o osobě xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx poměrech a xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx zastavení trestního xxxxxxx. Xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxx xxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednotlivé xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x případech, xxx xxx xxxxxx xxxxx nespojený s xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx byl x xxxxxx trestu xxxxxx svobody xxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxx xxxxxx jednotlivých druhů xxxxxxxxxx opatření.

(3) Bližší xxxxxxxx, xx nichž xxxxxxxx úředník xxxxxxxx xxxxx působnost, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2002

§27x

Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jednotlivé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

Tlumočník

§28

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx obsah xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx obviněný xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 14, xxxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx tlumočníka xxxxx, x níž xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx systémů neslyšících x xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Neuvede-li xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx, xxxx xxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx je xxxxxxx, x pro xxxxxx xxxxx xxxx dialekt xxxx zapsána xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx tlumočníka xxx xxxxx jeho národnosti xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx. Xxx-xx o xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx, kde xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 14, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x jeho poradu x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů.

(2) Xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx třeba xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, usnesení x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx pozorování xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ústavu, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx a xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, návrh xx potrestání, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx obviněný xx poučení xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nepožaduje. Xxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx ta část xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx, xxxxx xx lze xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx. Pořízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx.

(3) Xxxxxxxx x doručením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 je xxxxxx xxxxxxx běhu xxxxx a xx xxxxx pořídit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx písemného překladu.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx obviněnému xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, je-li xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx spravedlivého procesu, xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx, a xx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx nezbytný x xxxxxxxxx obviněného xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx; xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx využil xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 14, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který řízení xxxx, o xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx překladu xxxxx xxxx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx první xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 x 4 náleží x xxxxxxxxxxx.

(6) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxx xxx poučení x xxxxxx xxxxxxx (§33 xxxx. 6 x §76 xxxx. 5).

§29

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o způsobilosti x xxxx funkci x o xxxxxxxxx x xx, x xxxxx odepřít provedení xxxxxxxxxxxxx úkonu, o xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkonu, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx výloh x odměně xx xxxxxxxxxxx úkon platí xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Výši xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx přibral, x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx tlumočníka. Xxxxxxxxxx-xx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx uhradit bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx přiznání, xxxxxxxxxx xx 30 xxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx

§30

(1) Z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx soudce xxxx přísedící, státní xxxxxxxx, xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxx x xxx služebně xxxxx, x xxxxx lze xxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x osobám, jichž xx xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x zmocněncům, xxxx xxx poměr x jinému orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Úkony, které xxxx učiněny xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx zástupce, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx obžaloby xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nařídil xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pozemků, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx.

(3) Z xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx rozhodování x soudu xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx. X rozhodování x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx učinil xxxxx xxx x xxxx souhlas xxxx xxxxx.

(4) X xxxxxx x přezkumu xxxxxxx x odposlechu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, který xx xxxxxxxx rozhodování x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x záznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§31

(1) O vyloučení x důvodů xxxxxxxxx x §30 rozhodne xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx x xxx xxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx nejvyššího xxxxx rozhodne xxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X stížnosti rozhodne xxxxx xxxxxxxxxxxxx nadřízený xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§31x

Xxxxxx, xxx xxxxx xx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxx čtvrtý

Obviněný

§32

Obviněný

Toho, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx považovat xx xxxxxxxxxx x použít xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx tehdy, xxxx-xx xxxxx němu zahájeno xxxxxxx xxxxxxx (§160).

§33

Práva obviněného

(1) Xxxxxxxx xx právo xxxxxxxx xx ke xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxx xx xxxx, x x xxxxxxx o nich, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Může xxxxxx xxxxxxxxx x důkazy xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x podávat xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx právo xxxxxx xx xxxxxxx a x ním se xxxxx i během xxxxx prováděných orgánem xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxx, xxx odpovědět xx již položenou xxxxxx. Xxxx žádat, xxx xxx xxxxxxxxx xx účasti xxxxx xxxxxxx x xxx xx obhájce xxxxxxxx x xxxxxx úkonů xxxxxxxxxxx xxxxxx (§165). Xx-xx xx vazbě xxxx ve výkonu xxxxxx odnětí svobody, xxxx s obhájcem xxxxxx xxx přítomnosti xxxxx osoby. Uvedená xxxxx xxxxxxxxxx obviněnému x xxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxxxx omezena.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx si xxxxxx xxxxxxx obhajoby, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx odměnu. Vyplývá-li xx shromážděných xxxxxx, xx xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xx-xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, rozhodnout xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx návrhu obviněného. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx náklady xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx hradí xxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxxx podat xxxxx obviněného x xxxx xxxxxxx i xxxxx xxxxxxx v §37 xxxx. 1. Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 obviněnému xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanoven. Xxxxxxx xxxxxxxx x, xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx soudce. Xxxxxxxxxx §38 odst. 2, §39 xxxx. 2, §40 a 40a se xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx poučit xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x to se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx xx xxxxxx, je třeba xxxxxx též o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx může xxx xxxxxx na svobodě, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, a x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx fyzickou xxxxx, x nichž uvede xxxxx potřebné x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jeho právech; xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx ponechat xx xxxx xxxxxxx x sebe xx xxxxx dobu omezení xxxx zbavení osobní xxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx obviněného

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který je xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxx xx obhájce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx; je xxx xxxxxxxx zúčastnit xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx obviněného.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx dány xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jen x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx ustanovit xxxxx, x níž xxx mít xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx zájem na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx hájit zájmy xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, kdo xx xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx věci, xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx přípustná stížnost.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxx

§35

Xxxxxxx

(1) Obhájcem x trestním xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xx může xxxxxxx xxx zastoupit koncipientem. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx krajským xxxxxx xxxx soudem xxxxxxx xxxxxx, před vrchním xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx do xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Obhájcem xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxx toho v xxxxxx, ve kterém xx měl xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx advokát, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx svědek, xxxxxx xxxxxxxx posudek xxxx xx xxxxx xxxx tlumočník.

Xxxxx xxxxxxxx

§36

(1) Obviněný xxxx mít xxxxxxx xx x přípravném xxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxx, xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx spojeného xx xxxxxxxx osobní xxxxxxx xxxx xx pozorování xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§116 xxxx. 2),

x) xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jde-li x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx obhájce xxxx tehdy, xxxxxxxx-xx xx soud a x přípravném řízení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo duševním xxxxx obviněného xxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Koná-li xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx, na který xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xxxx xxx obviněný xxxxxxx xx v přípravném xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx též

a) x hlavním xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) v řízení, x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

§36a

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zasedání, xxxx xxx xxxxxxxxx obhájce,

a) xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) je-li xx xxxxx, xxxx

x) jsou-li xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx.

(2) V xxxxxx x stížnosti pro xxxxxxxx zákona, x xxxxxx o xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx obnovy musí xxx odsouzený xxxxxxx,

x) xxx-xx x případy xxxxxxx x §36 xxxx. 1 písm. x) xxxx x),

x) xxx-xx x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxx převyšuje xxx xxx,

x) jsou-li xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx náležitě xx xxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxx proti xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx.

§36b

(1) Xx-xx xxx xxxxx nutné xxxxxxxx xxxxx §36 odst. 3 nebo §36a xxxx. 2 písm. x), xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxx, za xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Obviněný xx xxxx xxxxxxx vzdát x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §36 odst. 4 xxxx. x).

(2) Vzdání xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx učinit xxxxx xxxxxxxxx písemným xxxxxxxxxxx xxxx ústně xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede xxxxxx; prohlášení musí xxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx obhájce x xx xxxxxxxxx poradě x xxx.

(3) Xxxxxxxxxx x vzdání xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx kdykoliv xxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx plnou xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx tak neučiní, xx xx xx xx, že xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx x vzdání xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx znovu xxxxx.

(4) Xxxxx provedené xx xxxxxxxx prohlášení x xxxxxx se xxxxxxx orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx xx jeho zpětvzetí xxxx třeba xxxxxxxx xxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx době xxxxxxx.

§36x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§37

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx práva xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx-xx mu ho xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx ho xxxxxx xxxx příbuzný x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx sourozenec, osvojitel, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxx, jakož i xxxxxxxxxx osoba. Xx-xx xxxxxxxx omezen xx xxxxxxxxxxxx, mohou tak xxxxxx xxxx osoby x xxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx obhájce, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx osobou x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zvolit xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxx xxxx xxx x úkonu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyrozumívá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X opačném xxxxxxx xx obhájce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx není x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx x orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxx xxx předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§37a

(1) Předseda xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 2 xxxx 3, nebo

b) xxxxxxxx xx obhájce xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx nichž xx xxxx účast xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx účast xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx soudce xxxxxxxx též tehdy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, jejichž xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx důvodu xxxxxxxx, xxxxxx v xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obviněnému x xxxxxxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxxxxx k tomuto xxxxxxxxx přihlédne. Xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx si v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx stížnost, xxx má odkladný xxxxxx.

§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxxxxxxx obhájce

§38

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx musí xxx (§36 x 36a), xxxx se mu xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx důvody xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx, xxxxxxx zájmy xx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§39

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, x pominou-li důvody xxxxx xxxxxxxx, ustanovení xxxxx předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx ustanovení obhájce xxxx xxxx abecedně xxxxxxxxxx pořadník xxxxxxxx (xxxx jen "pořadník"), xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obhájci u xxxxxx soudu x xxxx x jeho xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx. U xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx advokáta x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x pořadníku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Advokáti xxxxxx v pořadníku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx. Xxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx ustanoven xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx advokát, x xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prohlášením podle §36b x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx, xx-xx to xxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx spojení xxxx ke společnému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x každé x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zruší xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx ustanoveni xxxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxxxxx xxxxxxx současně, xxxxx xxxxxxxxxx těch xxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxxxxx x řízení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činu.

§40

Xxxxxxxxxx obhájce xx xxxxxxx xxxxxxxx převzít. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx však xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx zproštěn x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§40x

(1) Z důvodů xxxxxxxxx x §37a xxxx. 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx soudce x bez xxxxxx xxxxxxxx o zproštění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx x věci xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx usnesení xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx odkladný xxxxxx.

§40x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x účinností od 1.1.2002

§41

Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pomoc, xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xx, xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx a včas xxxxxxxxx skutečnosti, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx za xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx do xxxxx (§65) x xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkonů. X xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx mluvit x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §33 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx úkonů, xxxxxxx xx může xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxx x odstavcích 2 x 3 xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxx takto xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx obžalovaného xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx řízení x xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx má xxxxx xx xxxxx stadiích xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx průpis protokolu (§55) o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§12 xxxx. 1) xxxx xxxxxxx mu xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx jen xxxxx, když xx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x tím xxxxxxx xx povinen vůči xxxxx uhradit.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

§42

(1) Xxxx, xxxxx xxx&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx má xxx xxxxxxx (zúčastněná xxxxx), xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se x xxxx xxxxxxxx; xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x veřejném zasedání, xxxxx při xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx (§65) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky.

(2) Orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jsou povinny xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx její xxxxxxx xxxxxxxx nebo opatrovník. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx nebo xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx, xx třeba opatrovníka xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x řízení.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jen x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx ustanovit osobu, x níž xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx svůj xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx zúčastněné xxxxx. Usnesení o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, kdo xx xxx ustanovován, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, též xxxxxxxxxx osobě. Proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx přípustná xxxxxxxx.

(5) Byla-li xxxxxxx xxxx má-li podle xxxxxx být xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x obdobném xxxxxxxx xxxxx v podílovém xxxxx, xx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svěřenskému xxxxx xxxx obhospodařovatel xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx obohacení

§43

(1) Xxx, xxxx bylo xxxxxxxx xxxxx ublíženo xx xxxxxx, způsobena xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx, xx xxxxx úkor xx pachatel xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx (§65), xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dohody x vině x xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zasedání xxxxxxxx x odvolání xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx řízení se x xxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx povinné xxxxxx (§196 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx škodou, xxx byla poškozenému xxxxxxxxx trestným xxxxx, x dlužné výživné.

(2) Xx poškozeného xx xxxxxxxxxx ten, kdo xx xxxx xxxx xxx trestným činem xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx vzniklá xxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x trestným xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx oprávněn xxxx navrhnout, xxx xxxx x odsuzujícím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx obžalovaný na xxxx úkor trestným xxxxx získal. Xxxxx xx třeba xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§206 xxxx. 2); xx-xx sjednána xxxxxx x xxxx x trestu, je xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (§175a xxxx. 2). X xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx důvodů x x xxxx xxxx xx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx důvodů a x xxxxx rozsahu xx xxxxxxxxx xxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx nebo bezdůvodného xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx právech a xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Nebyl-li xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx lhůtu, xxxxxx mu xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xx obětí xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx učinit xxxxxxxxxx x xxx, xxxx xxxxx měl xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx dosavadní xxxxx. Prohlášení lze xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx prohlášení se x xxxxxx xxxx xxxxxx provede jako xxxxxxxx xxxxx.

(5) Poškozený xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx činnému v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx práv, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§44

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx je v xxxxxxxx řízení stíhán xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxx xxxxxxxxxxx mimořádně xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx rychlý xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx uplatňovat xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx společného zmocněnce, xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx soudem xxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx uplatnili nárok xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx úkonu xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx předvolávají xxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx celkový xxxxx xxxxxxxxx zmocněnců xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx sebou x xxxxxx nedohodnou, xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx soud. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx, xxxxxx uplatnění xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx §43 xxxx. 3 xxxxx xxxxx, xxxx-xx o xxxxxx xxx rozhodnuto x xxxxxxxxxxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxxxxxx řízení.

§44a

§44a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 45/2013 Sb.

§45

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx svéprávnou xxxx je-li xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, vykonává xxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx x prodlení x xxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxxx ustanoven, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx také x případě, xx xx nebezpečí x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobou x nemá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x řízení.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx s xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx ustanovit xxxxx, x xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxxxx xx výsledku xxxxxx nebude řádně xxxxx xxxxx poškozeného. Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, xxx poškozenému. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx obohacení (§43 xxxx. 3), přecházejí xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x na xxxx xxxxxxxx nástupce.

§45x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx určené xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx uvede. Xx-xx xxxxxxxxx, doručuje xx xxxxx xxxx; xx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx něco xxxxxxx.

§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s účinností xx 1.1.2002

§46

Xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx právech xxxxxx x poskytnout mu xxxxx xxxxxxx k xxxxxx uplatnění; x xxxxx xxxxxxx jej xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx podle zákona x xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxxx x vině x trestu, xxxxxxxx xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx poškozeného xxxxxxx na xx, xx xxxx xxxxx x sjednání dohody x xxxx a xxxxxx x xx x takovém případě xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx x xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xxx xxxxxx jednání x xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx povinny xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx a xxxxxxxxxx xx plnou xxxxxxx x jejich uplatnění.

Xxxxxxxxx xxxxxx poškozeného

§47

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx způsobena xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nemajetková újma, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx trestným xxxxx xx jeho úkor xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx výše xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx rozsahu bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx obviněného. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxx v trestním xxxxxx uplatnit. X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x bez návrhu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x prodlení.

(3) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxxxxx věc xxxxxxxx xxxx místo xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx pobytu, uvede xxxxx xxxxxxxx již x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nároku xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xxxxxx xxx xx.

(4) Xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxxx, xx oznámení xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx nebo xxx xxxxxxx anebo xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Dále xx xxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zástupci do 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx sepsaného xxxxxxx v jimi xxxxxxxxx lhůtě sdělil, xxx x xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx právo nebo xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x ním xxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxxx majetkové právo, xxx xxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx následky xxxxxxxxxx takové xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě (§66). Je-li to xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxxx zakázat xxxx omezit xxxx xxxxx dalších xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx práv xxxxxx x budoucnu xxxxxxxxx. Xxxxxx jednání xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx soud k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx návrhu; x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxx obviněného, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, lze x xxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxx dražby, xxxxxxx nebo insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxx xx předchozím souhlasu xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx x xxxxx majetkem x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo xx veřejné dražbě xxxxxxxxx x uspokojení xxxxxxxxxx státu. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx dražby, xxxxxxx nebo insolvenčního xxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nedotčený xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(7) Xxxxxxxxx musí být x xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx vyrozuměn x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, pro xxx xx xxxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 1 xxxxx.

(8) Výkon xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx správě xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví zvláštní xxxxxx předpis. Při xxxxxxx, vydání a xxxxx nakládání se xxxxxxxxxx věcí, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx x vrácení, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx řízení.

§47x

(1) Xxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nároku poškozeného xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx obohacení; xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx by xxxxx xxxx k zajištění. Xxxx-xx složena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx jistotu xxxxx odstavce 1 xxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo nemajetkové xxxx xxxx na xxxxxx bezdůvodného obohacení xxxxxxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxx přiznat xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxx rozsudkem xxxxxxx poškozenému xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx nemajetkové xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx z xxxxxxxx jistoty.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx stížnost, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§48

(1) Soud a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce zajištění xxxxx,

x) xxxx-xx xxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxxx,

x) xxxx-xx trestní xxxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx pravomocným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx vinným, xxxx xxx xxx, xxx nabylo právní xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx věc postoupena xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx třeba omezit, xxxxx-xx xx, že xx xxxx xxxxx x rozsahu, v xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx obviněného povolit xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Obviněný xx xxxxx kdykoliv xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; o xxxx xxxxxxx xxxx x v přípravném xxxxxx státní xxxxxxxx, xxxxx x ní xxxxxxxxx, vyrozumí poškozeného, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx až xx xxxxxxxx 30 dnů xx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§49

Xxxxx xxxxxxxxxx podle §47 a 48 xx xxxxxxxxx stížnost, xxx má, pokud xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx povolení xxxxxxxxx xxxxx, odkladný xxxxxx.

Xxxxx osmý

Zmocněnec xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx

§50

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx zastupovat zmocněncem, xxxxxx může xxx x xxxxxxxxx xxxxx; x tom je xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx osoba, xxxxx xxxx plně xxxxxxxxx xxxx jejíž xxxxxxxxxxx xx omezena; xxx xxxxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxx xxxxxx xxx zmocněncem xxx, kdo xx x němu předvolán xxxx svědek, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§51

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx návrhy x xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx; je xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx úkonů, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx zúčastněná osoba xxxx poškozený.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx je xxx xx xxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jimiž xx xxxx objasnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx, x jejich xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx před xxxxxx, ledaže by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx účel xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x něm xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx osobám xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx x xxxx xxxxx. Námitky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxx vznášet xxxxxxx x xxxx průběhu.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx účastnit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2, je policejní xxxxx xxxxxxx včas xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, dobu x xxxxx xxxx xxxxxx, ledaže xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vyrozumění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx i xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx osobu xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx určit, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx má xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx má xxx x důvodů xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 utajena, xx policejní orgán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zmocněnci xxxxxxx skutečnou xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxx x výslechu xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxx skutečnou totožnost xxxxxx.

§51a

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) který xx pozůstalým xx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx činem způsobena xxxx,

xx nemá dostatek xxxxxxxxxx, xxx si xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, rozhodne xx jeho návrh xxxxxxxx xxxxxx soudu, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx stupni, x x přípravném xxxxxx soudce, xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezplatně nebo xx sníženou xxxxxx. Xxxxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxxx poškozeného, xxxxx uplatnil x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx bezdůvodného obohacení, xxxx-xx xxxxxxxx k xxxxxx uplatňované xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zmocněncem xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx osmnáct xxx&xxxx;x xxxxxx zranitelná xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx xxxx nárok, nejde-li x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§196 xxxxxxxxx zákoníku), xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezplatně x xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 včetně xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx jeho důvodnost, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx věc xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx senátu x x přípravném xxxxxx xxxxxx advokáta xxxxxxxxx x registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činů xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o obětech xxxxxxxxx xxxx podle xxxxx působnosti x x xxxxxx, jak x něm xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx možné xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx vzniklé přibráním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5) Pominou-li důvody, xxxxx vedly x xxxxxxxxxx zmocněnce poškozeného, xxxx xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nadále xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxx xxxxxx x xxxxxxxxx ustanoveného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, 4 x 5 je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§51x

(1) Xxxx-xx x trestním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx obviněný, xxxxxxxxxx xxxxx, poškozený, xxxxxx xxxxxxx zástupci, xxxxxxxxxxx, zmocněnci x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyjádření, xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, předem xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 4).

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx policejní xxxxx nebo státní xxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx, xxx toto poučení xxxxxxx, založí písemný xxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx kopii xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx poučení Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.

(3) Poučení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, které xx prokáží platným xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx příslušný stupeň xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx, vydanými xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 5).

XXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX X ÚKONECH XXXXXXXXX XXXXXX

§52

Xxxxxx provádění úkonů xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx a výchovný xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xx nutno xxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§52x

Xx-xx xx xxxxxxxx xxx ochranu xxxx xxxx, zejména x xxxxxxx na xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo vyžadují-li xx bezpečnostní xxxxx xxxx závažné xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx-xx to xxxxxxxxx xxxxx.

§52x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

§53

(1) Soud, xxxxxx zástupce a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkony trestního xxxxxx xx svém xxxxxx xxxxxxxxx sami. Xxxx svůj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dožádáním xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx má být xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení; xxxx-xx úkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx jej xxxx xxxx xxxxx sami, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx-xx xxxx xxx xxxxx posouzení xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Nejvyšší xxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx svém xxxxxx vykonat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx; Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§54

(1) X xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxx xx nutná x xxxxxxx provedení xxxxx. Xx-xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx obsaženy. Xxxxxxxx orgán xx xxxxx povahy xxxx x xxxxx xxxx, xx při provádění xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx neuvedené, může-li xx přispět x xxxxxxxx x správnému xxxxxxxxxx věci.

(2) Úkony xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx x povolání; xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx předsedy xxxxxx.

Xxxxx druhý

Protokol

§55

Obecná ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, x každém xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, x to xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, státního xxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx funkce, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stran, xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, opatrovníků, xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jméno x xxxxxxxx dalších osob, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx a poškozeného xxx adresu, xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx rodného xxxxx; jsou-li xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x místě xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pak se xx žádost xxxxxx xxxx xx protokolu xxxxxxxxx, není-li xx xxxxxxxx xxx dosažení xxxxx trestního xxxxxx, xxx xxxxx xx xxx, aby se x nimi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx činní x xxxx xxxx; to xxxxx také pro xxxxx o osobních, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx; je-li xx xxxxxxxx pro řádné xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx vede, xxxxx xx této osobě xxxxxxxx xxxxx; o xxxxxxx údaje x xxxx důvodech xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx vylíčení xxxxxxx xxxxx, z xxxxx xx xxxx xxxxxx x zachování zákonných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provádění xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx, a xxx-xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, osvědčení x xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xx xxxxx xx x protokole xxxxxxx xxx, xxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x konec xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) návrhy xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vyjádření poučených xxxx,

x) námitky xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxx úkonu xxxx obsahu protokolu.

(2) Xxxxxxxxxx-xx zjištěné xxxxxxxxx xxxx, že svědku xxxx osobě xxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxx svědectví xxxxxx xxxxx xxxx xx zdraví xxxx xxxx xxxxx nebezpečí xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx, a nelze-li xxxxxxx xxxxxx spolehlivě xxxxxxxx jiným způsobem, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx x utajení xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx protokolu xxxxxxxxxx, ale xxxxx xx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxx seznamovat jen xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxx věci. Svědek xx poučí o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx protokol xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx xxxxx. Xx-xx xxxxx zajistit xxxxxxx těchto xxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx učiní xxxxxxxxxxx všechna potřebná xxxxxxxx. Zvláštní xxxxxx xxxxxxx svědků x xxxx jim blízkých xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx svědka, xxxxx, xxxxx x xx době xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx uvedené xxxxx k trestnímu xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx totožnosti xx xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §102a.

(3) X xxxxxxxxx sepsaném o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, stejně xxx x xxxxx položených xxxxxx a xxxxxxxx xx xx; xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxx účelu x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X protokolu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx rekognice prováděna, xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přípravném xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx obrazové xxxxxxx. X protokolu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pokusu, x rekonstrukci x x prověrce xx xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxx okolnosti, xx xxxxx xxxx xxxx úkony xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pořídí xx též obrazové xxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx, je-li xx možné, připojí x xxxxxxxxx. Obdobně xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx o výpovědi xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx x xxxxx jazyce; xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx protokolu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx správnost xxxxxxxxx xxxxxxxx ten, xxx xxxx provedl.

§55x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx protokolaci

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxx spolu x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx prostředku. Xx-xx xxx provádění xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se zvukový x xxxxxxxx záznam xxxx.

(2) Byl-li o xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx tato xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x xxxx se xxxxx údajů x xxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx údaj x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx připojí xx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx, xxx je uložen.

§55x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx protokolace x řízení xxxx xxxxxx

(1) O průběhu xxxxxxxx líčení je, xxxxxxxxxx-xx x důležitých xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zvukový xxxxxx; ustanovení §55a xxxx. 1 xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyšší xxxxxx úředník xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pořizuje xxxxx xxxxxx úředník xxxx xxxxxxxxxxxxx úředník.

(3) Xxxxxxxx xxxx, které xxx byly xxxxxxxxxxx, xx xx protokolu x hlavním líčení xxxx xx veřejném xxxxxxxx zapisují jen xxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysvětlením. Xxxxxx xxxxxxxx nebo obviněný xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx učiněná x xxxxxx xxxx soudem xxxx její xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx takové xxxxxxx vyhoví, xxxxx xxxxxxxxx výpovědi není xxx xxxxxxxxx toho, xx je již xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx proti rozhodnutí x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx protokolu o xxxxxxx líčení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx netrvají, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nepodá xxxxxxx prostředek x xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stručný xxxxxx o průběhu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zasedání, xxxxxxxx xxxxx, výrok xxxxxxxxxx x uvedením zákonných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx zvukový záznam xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx soudem x xxxx-xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx se jeho xxxxxxxxx obsah již x xxxxxxx úkonu xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) X řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx záznam xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx spisem, x xxxx-xx xxxx připojení xx spisu xxxxx, xxxxxxxxx se do xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx místo xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx skartací xxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx se úkon xxxx xxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx x úkonu xxxxxxxxxxx x předseda xxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx.

§56

Podpisování protokolu

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu x xxxxxxxxxxx; jiné xxxxxxxxx podepíše ten, xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xx xxxx týká, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tlumočník, xxxxxx xxxx jiná xxxxx xxxxxxxx x xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, jíž xx xxxx xxxx, xxxxxxxx nepodepisuje. Má-li xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, musí xxxxxxxxxx osoba podepsat xxxxxx xxxxxxx protokolu. Xxxxxxx-xx vyslýchaný xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, uvede se xx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx trvání xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxx senátu. Xx-xx xxxx xxxxxxxx x jiné xxxxx xxxx u xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx.

§57

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxx x doplnění xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx a o xxxxxxxx x neveřejném xxxxxxxx a rovněž x námitkách proti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx jde. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ten, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx provádění xxxxx, xxxx x po xxxxxxx protokolu nařídit xxxx provést xxxxxx xxxxxxxxxx chyb nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxx, aby původní xxxxx xxxxxx čitelný; xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx.

§58

Protokol o hlasování

(1) X xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx náležitostí (§55 odst. 1)

x) xxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx odlišné od xxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxx xxxxx x se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pojme xx xx xxxxxxxx protokolu x xxxxxxxxx.

(3) Protokol x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx senátu x zapisovatel.

(4) Xxxxxxxx x hlasování se xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxx xxx předseda xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx xxx rozhodování x opravném xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsudku; xx nahlédnutí xxx xxxx zalepí x xxxxxxxx potvrdí xxxx xxxxxxxx.

(5) Protokol x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx usnesl xxxxxxxxxxx x kterým xxxxxxxxxxx xxxxxx pouze x jednací xxxx xxx přerušení xxxxxxx; x protokole x xxxxxxx se x xxxxxxx případě xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx bylo xxxxxxx xxx přerušení xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx

§59

(1) Xxxxxx xx posuzuje vždy xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx označeno. Xxx xx učinit písemně, xxxxx xx protokolu, x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podání xxxxx do protokolu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zastupitelství; x řízení xxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx soudy. Xxxx-xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, mohou xx xxxxxxxxx sepsat x xxxxxx zastupitelství a xxxxx vyššího xxxxxx. Xxxxx do protokolu xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx zákon xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxxxx, xxxx být x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx, xxx jej xxxx, které xxxx xx týká a xx sleduje, a xxxx xxx podepsáno x xxxxxxxx. Podání xx xxxxx xxxxxxxxx x potřebným počtem xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxx, aby xxxxx stejnopis xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a aby xxxxx xxxxx dotčená xxxxxxx podáním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx třeba. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení ho xxxxx xxxxxxxx, je-li xxxx, k xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx nedostatky odstranit. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx znám xxxxx nejsou-li xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x podezření ze xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx pro xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx prostředek, i xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Z xxxxxxxxx prostředku xxxx xxxx xxxx být xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxx.

(4) Činí-li xx xxxxx trestní xxxxxxxx, xx nutno xxxxxxxxxxxx vyslechnout x xxxxxxxxxxx, xx nichž xxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxx poměrech xxxx, xx něhož xx xxxxxxxx podává, x xxxxxxxx a x výši škody xxxxxxxxx oznámeným činem; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx též x xxx, xxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx x jeho xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx být proveden xxx, xxx byl xxxxxx podklad pro xxxxx řízení.

(5) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxx sepsán x xxxxx, xxxxx xxx xxxx neprodleně státnímu xxxxxxxx.

Oddíl xxxxxx

Xxxxx

§60

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxx určené xxxxx xxx se xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx událost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, měsíců xxxx xxx xxxxx uplynutím xxxx xxx, který xxxx jménem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx událost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Chybí-li xxxxx xxx v xxxxxxxxx měsíci xxxxx, xxxxx xxxxx uplynutím xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Připadne-li xxxxx xxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx za xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pracovní xxx.

(4) Xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx

x) podáno xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, státnímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x něhož xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx má xx xxxx xxxxxxxxxx,

x) učiněno x xxxxx xxxx x státního xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx rozhodnout,

c) učiněno xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x činné xxxxxx x jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxx, xxxx

x) učiněno xxxxx xx protokolu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§61

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Zmešká-li xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x důležitých xxxxxx lhůtu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodovat, xxxxxxxxx lhůty. X xxxxxxxxx lhůty je xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx od xxxxxxxx překážky. Nebyl-li xxxxxxx xxxxxxxxxx ještě xxxxx, je xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx možno odvolání xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx osmi xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx navrácení xxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx při povolení xxxxxxxxx xxxxx zároveň x xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx x tehdy, ukáže-li xx, že lhůta x podání opravného xxxxxxxxxx, který byl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebyla.

Xxxxx pátý

Doručování

§62

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx písemnost doručena xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ji xxxxx činný x xxxxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxxx 13). Xxxx-xx xxxxx doručit xxxxxxxxx xxxxx způsobem, xxxxxxxx xx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx sám xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxx") x x xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxx nebylo xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Doručují-li xxxxxxxxx soud xxxx xxxxxx zastupitelství samy, xxxx tak xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo orgány xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X případech stanovených xxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx stanoveného orgánu.

(2) Xx-xx obviněný xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxx, poškozený xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxx vykonat, xxxxxxxx xx písemnost x xxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx písemnost vyhotovit xx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.

§63

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, užijí xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, státním xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx doručování x občanském xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxx účelem xxxxx [§55 odst. 1 xxxx. x)].

(3) Doručují-li xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx uprchlému xxxxxxxxxx určené pro xxxxxxxxxx (§306 xxxx. 1), postupuje se xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx obviněnému.

§64

Doručování xx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx obžaloba, xxxxx xx xxxxxxxxx dohody x vině a xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx a předvolání,

b) xxxxxx oprávněným xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opis xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx adresát xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxx doručit xx xxxxxxxxx rukou, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx vyrozumí, xxx xx xx xxxx vyzvednout.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx x soudu, xxxxx xx xxxxx x xxxxx doručení, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx stráže,

b) x xxxxxxxx zastupitelství, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx x státního zastupitelství, xxxxx má xxxxx x xxxxx doručení, xxxxxxxx ji xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx, xxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxx,

x) u xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx, xxxxxxxx doručuje xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx zastupitelství prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx písemnost xx deseti xxx xx uložení, xxxxxxxx xx poslední xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx nedověděl, xxxxxxx xx v xxxxx doručení zdržuje, xxxx xxxxxxxx adresu xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Doručující xxxxx xx marném xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ledaže xxxxxxxxxx vhození písemnosti xx xxxxxxxx vyloučí. Xxxx-xx takové xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xx o tom xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(5) Odstavec 4 xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx

x) obviněnému xxxxxxxx x zahájení trestního xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx potrestání, návrh xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, rozsudek, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x hlavnímu xxxxxx xxxx veřejnému zasedání, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zástupce, xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx, musí to xxxxxxxxxx xx zásilce xxxxxxx vyznačit. Doručující xxxxx x takovém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůty deseti xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§64a

Odepření přijetí

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, písemnost xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Uzná-li předseda xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx policejní xxxxx, xxxxx písemnost xxxxxxx, xx přijetí xxxx xxxxxxxx bezdůvodně, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§64x vložen xxxxxxx předpisem č. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx

§65

(1) Xxxxxxxx, poškozený x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx obhájci x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx spisů, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x hlasování x xxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2, xxxxx xx x nich xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx. Totéž právo xx zákonný xxxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx omezena. Xxxx xxxxx xxx xxxxx činit xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx je toho xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán právo xxxxxxxxxx xx spisů x spolu x xxx xxxxxxx práva xxxxxxx x xxxxxxxx 1 ze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx odepřel xxxxxxxxx xxxxx, xx xx žádost osoby, xxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx urychleně xxxxxxxxxx. Xxxx práva xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx byli xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxxx dohody x vině x xxxxxx.

(3) Xxxx, kdo xxx xxxxx xxx xxxxx přítomen, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx x zahájení trestního xxxxxxx (§160 odst. 1).

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x národního xxxxx Eurojustu xxxxxxxx xx spisů xxxxx xxxxxx zákonných předpisů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx uložená nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx do xxxxx je xxxxx xxxxxx taková opatření, xxx nebyly xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterými xx xxxxx §55 xxxx. 1 písm. x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx x xxxxxxxx Probační x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx se xxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx.

Oddíl sedmý

Pořádková xxxxxx

§66

(1) Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xx x xxxxx, státnímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx chová xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxx xxxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 50000 Kč.

(2) Xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 příslušník xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v činné xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veliteli xxxx náčelníku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dopustí-li xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx kázeňskému xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx velitel, náčelník xxxx ředitel xx xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxx-xx se jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 obhájce xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx příslušnému xxxxxx xx kárnému xxxxxxx. Xxxxx orgán xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx odkladný xxxxxx.

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX OPATŘENÍ X XXXXXXXXX OSOB X XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX ŘÍZENÍ

Oddíl xxxxx

Xxxxx

§67

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxx xxx vzat do xxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx, aby xx tak xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nemá-li stálé xxxxxxxx anebo hrozí-li xx xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxx působit xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo spoluobviněné xxxx jinak xxxxx xxxxxxxxxxx skutečností závažných xxx xxxxxxx stíhání, xxxx

x) xx xxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxx niž xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx připravoval nebo xxxxxx hrozil,

a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stíhání, xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxx xxxxxxx obviněný, x x ohledem xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx je stíhán, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vazby xxxxxxxxx jiným opatřením, xxxxxxx xxxxxxxx některého x xxxxxxxxxxx opatření.

§68

(1) Xxxx xx xxxxx xxx toliko xxxxx, proti xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx nepřevyšuje xxx xxxx, nebo xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx, xx který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxx nepřevyšuje xxx xxxx.

(3) Xxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx

x) xxxxxx nebo xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x nepodařilo xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx zajistit xxxx účast xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ji nepodařilo xxxxxxx,

x) xxx působil xx svědky xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxx xxx trestní xxxxxxx, xxxx

x) již xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx niž xx xxxxxx, xxxx v xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxx úmyslný xxxxxxx čin xx xxxxxxx, jestliže je xxx xxxxx vazby xxxxxxx v §67 xxxx. x) x x přihlédnutím k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyžaduje xxxxx xx vazby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

§69

Xxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx dán xxxxxxx z důvodů xxxxx (§67) a xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx tak xxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx návrh státního xxxxxxxx x x xxxxxx před soudem xxxxxxxx xxxxxx příkaz, xxx xxx obviněný xxxxxx.

(2) Příkaz k xxxxxxx xxxx vedle xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx zaměněn x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx obviněný xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x přesný xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx příkaz x xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx na podkladě xxxxxxx policejní orgány, xxxxx jsou xxx xxxxxxx, je-li xxxx x xxxxxxxxx příkazu xxxxx, xxxxxxxx pobyt xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx obhájce, mluvit x xxx xxx xxxxxxxxxxx třetí osoby x xxxxx xx x ním xxx x průběhu xxxxxxx. Xxxxxxx osoba má xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx písemných xxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx, je-li to xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx neohrozí-li xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx tomu zájem xx xxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx podléhá xxxxxxxx. Xxxxxxx cizinec xx xxxxx, aby xxx x xxxx xxxxxxx vyrozuměn xxxxxxxxxx xxxx státu, jehož xx občanem, x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx zatčený xxxxxxx dostatek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, komunikace x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxx bezplatně. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx poučit x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx uplatnění.

(5) Xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 24 xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx soudce xxxxxx vydal, xxxx xx místo umožňující xxxxxx xxxxx provést xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx; xxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Soudce xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x vazbě x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24 xxxxx xx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx dodán na xxxxx výslechu. Xxxxxxx-xx xxxxxxx obviněného výjimečně xxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxx, jemuž byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nepředvídatelným xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx. Tento xxxxxx po získání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výslech xxxxxxxxxx. Xxxx-xx obviněnému xxxxxxxxxx x vazbě xxxxxxxx xx 24 hodin xx xxxx, xxx xxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx. Xxxxxxxx má xxxxx požadovat, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx výslechu, xxxxx je v xxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxx x xxxxx

X xxxxx xx xxxxx xx xxxxx bez xxxxxxx vyrozumět některého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obviněného xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxxxxxx uvede xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx-xx obviněný, že x takovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ledaže jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. O xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxx náčelníka. O xxxxx xxxxxxx do xxxxx x o xxxx propuštění z xxxxx se xxxxxxxx xxx konzulární xxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx jinak xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx je Česká xxxxxxxxx xxxxxx.

§70x

(1) Příslušnou xxxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx,

x) xxxxx důvodů xxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx označení trestných xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx stíhán, xxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zastupuje,

g) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se nachází xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx obžaloby, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x trestu nebo x pravomocném xxxxxxxxxx x vrácení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Vyrozumění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx řízení x xxxx, kdy došlo xx skutečnosti, kterou xx xxxxx věznici xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx soud, xxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx stupni xxxxxx.

§71

Přezkoumávání xxxxxx důvodů xxxxx

(1) Xxxxxx činné x trestním řízení xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx x obviněného xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx x xxx nelze xxxxx xxxxxxxx některým x xxxxxxxx uvedených x §73 a 73a. Xxxxxxxxxx při xxx xxxx x xxxx, xxx ponechání xxxxxxxxxx xx vazbě vyžaduje xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx důvody, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx stíhání xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx bylo zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxxx. Soudce tak xxxx x přípravném xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx vazby, xxxxxxxx xxx shledán xxxx důvod xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vazbě.

(2) Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vazby, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, nebo

b) je xxxxxx, xx vzhledem x xxxxx obviněného x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, x nejsou-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §68 odst. 3 x 4.

§71x

Xxxxxx x propuštění x vazby

Obviněný xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx žádat x xxxxxxxxxx x xxxxx. Xx žádost x xxxxxxxxxx x vazby xx xxxxxxxx x xxxxx obviněného xx xxxxxxx některého x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx být rozhodnuto xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx ji obviněný, xxxxxxx-xx x ní xxxx důvody, xxxxxxxx xx po uplynutí 30 dnů od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx, nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx trvání vazby xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

§72

Xxxxxxxxxxx x dalším xxxxxx vazby

(1) Nejpozději xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxx xx vazby nebo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxxxx na návrh xxxxxxxx zástupce o xxx, xxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx vazbě, xxxx xxx se x vazby xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx neprodleně propuštěn x vazby.

(2) Xxxxx xxxxxxxx zástupce na xxxxxx rozhodnutí xxxxxx x dalším trvání xxxxx podle xxxxxxxx 1 je třeba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 15 xxx před xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx, xxx u xxx byla podána xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxx xxx xx byl xxxxxxx xxxx na xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx se x xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx obviněného xx xxxxx, nebo xxxxxxxx-xx xxxx o xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo návrhu xx schválení dohody x vině x xxxxxx, xx povinen xxxxxxxxxx přiměřeně podle xxxxxxxx 1.

(4) Jestliže xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx trvání xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nadřízený xxxx; xxx předložení xxxxx xxx soud, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxx xxxx lhůty.

Nejvyšší xxxxxxxxx doba xxxxxx vazby

§72a

(1) Xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx a x řízení xxxx xxxxxx jen nezbytně xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx vazby x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx přesáhnout

a) xxxxx xxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx,

x) dva xxxx, xx-xx vedeno trestní xxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxx roky, xx-xx xxxxxx trestní stíhání xxx xxxxxx závažný xxxxxx,

x) čtyři xxxx, xx-xx vedeno xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx zločin, za xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trest.

(2) X xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 připadá xxxxx třetina xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx soudem. Xxxx-xx přípravné xxxxxx xxxx xxxxxx před xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx nejpozději x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx dva nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx trestný. Xx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jiným xxxxxxxx činem, a xxxxx vykonané xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx, obviněný xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §67 xxxx. x) může xxxxx nejdéle xxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x jiného důvodu, xxxxxxxxx z vazby xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, musí být xxxxxxxxx nejpozději xxxxxxxx xxx této lhůty. Xxxx-xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx působil xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jinak xxxxx objasňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestní xxxxxxx [§68 xxxx. 3 xxxx. d)], xxxxxxxx o ponechání xxxxxxxxxx xx vazbě xxx stanovenou lhůtu x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx xxxx.

(4) Xxxx trvání xxxxx se počítá xxx xxx, kdy xxxxx x xxxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, která xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxx xxxxx, o xxx bylo rozhodnuto x xxxxxx x xxxxxxxx (§265l xxxx. 4 x §265o xxxx. 2), x xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx (§275 odst. 3), x xxxxxx xx povolení xxxxxx xxxxxx (§282 odst. 2 a §287), xx xxxxxxx výroku x xxxxxx nálezem Xxxxxxxxx xxxxx (§314k xxxx. 1) xxxx x xxxxxx x xxxxxx trestu xxxxxxxxx (§350c xxxx. 1), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx v původním xxxxxx. Xxxxxxxxxx věty xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§72b

Byl-li xxxxxx vyhlášen xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nezapočítává xx doba xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody nebo xx zrušení takového xxxxxxxx do celkové xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §72a odst. 1.

§72x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§73

Xxxxxxxxx vazby xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xx-xx xxx xxxxx vazby xxxxxxx v §67 xxxx. x) xxxx x), může xxxxx xxxxxxxxxxx x vazbě xxxxxxxx obviněného na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §3 odst. 1, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příznivě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx obviněného x xx xx, xx se xxxxxxxx xx vyzvání dostaví x xxxxx, státnímu xxxxxxxx xxxx policejnímu xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx pobytu, x xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx považuje záruku xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx případu xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx slib, xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxx, státnímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx pobytu x xx splní povinnosti x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mu xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx o vazbě xxxxxxxx slib xxxxxxxx x xxxxx obviněného x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx případu xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx,

x) s xxxxxxx xx xxxxx obviněného x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úředníka xxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x uložení xxxxxxxxx x předběžných xxxxxxxx.

(2) Xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kdo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x splňuje xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x se xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx, nad xxxx xxx vysloven xxxxxx probačního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx lhůtách xxxxxxxx x probačnímu xxxxxxxxxx, xxxxxx místo pobytu xxxxx x jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx omezením xxxxxxxxxx xx výroku xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx, aby xx xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx rozhodující x xxxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx časovém xxxxxx x určeném xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx v xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx; pro xxxxxxxxx xxxxxxxx období xx xxxxxxx přiměřeně §60 xxxx. 4 trestního xxxxxxxx. Obviněný je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx obydlí nebo xxxx části.

(4) X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx orgán xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obviněného, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx tím xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx poučí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly.

(5) X souvislosti x xxxxxxxxxx vazby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 může xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx případě orgán xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, kdo xx xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxx x xxxx, aby xx cestovní xxxxxx 17) xx xxxxx xxx xxxxxxxxx vydal, xxxxx mu xxxx xxxxxxx; xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx §79 xxxxxxx přiměřeně. Opis xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx, které se xxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx orgánu příslušnému x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s nahrazením xxxxx uloženo xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxx 5, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxx xxxx orgán xxxxxxxxxxx x vazbě xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Byla-li žádost xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx, opakovat xx xx uplynutí xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vrácení xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vazby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx, soud x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

§73x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §67 xxxx. a) xxxx x), xxxx orgán xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx ho xxxxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxx peněžitou xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx. Xx-xx však xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx vraždy (§140 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxx ublížení na xxxxxx (§145 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx a xxxxxx nelidského a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §149 xxxx. 3, 4 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxxxxxx s xxxxx (§168 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxx §173 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, braní rukojmí xxxxx §174 xxxx. 3, 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, znásilnění xxxxx §185 xxxx. 3, 4 trestního zákoníku, xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §187 xxxx. 3, 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §272 odst. 2, 3 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§280 xxxxxxxxx xxxxxxxx), nedovolené xxxxxx x jiného nakládání x omamnými x xxxxxxxxxxxxxx látkami a x jedy podle §283 xxxx. 3, 4 trestního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředkem, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (§290 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xx xxxxxx podle §292 xxxx. 2, 3 trestního xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx (§309 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx republiky (§310 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxx útoku (§311 xxxxxxxxx xxxxxxxx), teroru (§312 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxx (§314 trestního xxxxxxxx), vyzvědačství (§316 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§319 xxxxxxxxx xxxxxxxx), válečné xxxxx (§320 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxxx (§400 xxxxxxxxx xxxxxxxx), útoku xxxxx xxxxxxxxx (§401 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx skupiny xxxx (§402 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx (§405a xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§406 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx mír (§409 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§411 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx (§412 trestního zákoníku), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx x xxxxxxxx válečných xxxxxxx (§414 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (§415 trestního xxxxxxxx), nebo zneužití xxxxxx a xxxxxxx (§416 xxxxxxxxx zákoníku), x je-li xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §67 xxxx. x), xxxxx peněžitou xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx obviněného xxxx xxxxxxxxx záruku složit x xxxx osoba, xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x se xxxxxxxxxxxx, v nichž xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xx návrh xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx záruky, xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 rozhodne, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, a xxxxxxx s přihlédnutím x xxxxx a x majetkovým poměrům xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx za xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, k povaze x závažnosti trestného xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx xxxx x xxxxxx jejího xxxxxxx, xxxx

x) vzhledem x okolnostem případu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx orgán xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xx přijetí xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx věty první xx §73 xxxx. 5 až 7 xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Soud x x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudce xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx státu, xxxxxxxx obviněný

a) xxxxxxx, xxxxxx xx nebo xxxxxxxx změnu xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx písemnosti xxxxx, státního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx nedostaví xx xxxxxxxxxx x xxxxx trestního xxxxxx, xxxxx provedení xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) opakuje trestnou xxxxxxx nebo xx xxxxxx dokonat xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo který xxxxxxxxxxx xxxx kterým xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx výkonu uloženého xxxxxx odnětí svobody xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx trest.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx její xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx soud xxxx xxxxxx xxxxxxxx, který x xx době xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx její xxxx. Rozhodne-li x xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxx o xxxxx xxxxxxxxxx státu, přezkoumá xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx o vzetí xx vazby, x xxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxx.

(6) Nerozhodne-li xxxx xxxxx, trvá xxxxxxxx xxxxxx x obviněného, xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx, kdy xxxxxxxx nastoupí výkon xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxxxx xxxxxxxx trest x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx peněžitý xxxxx xxxx náklady xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx záruky.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xx stanovené lhůtě xxxxxx, xxxxxxxx záruka xx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6, použije x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nepostačují-li prostředky x peněžité záruky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x úhradě xxxxxxxxxx poškozeného xxxxx xxxxxxxx 7, xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nepožádá-li xxxxxxxxx x využití xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx se vrátí xxxxxxxxxxx xxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xx důvody, xxx které peněžitá xxxxxx xxxx připadnout xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nákladů xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx záruku xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx.

§73b

Orgány rozhodující o xxxxx

(1) X xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x přípravném xxxxxx xx xxxxx státního xxxxxxxx soudce. X xxxxx xxxxxxxxxx zatčeného xxxxx §69 xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx soudce; x xxxxxxx xxxxxxx má xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jako senát x xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx obviněného x xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx ji nejpozději xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx doručení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obviněného. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vazby, může x řízení xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxx rozhodnout xxxxxxxx senátu.

(3) X xxxxxx trvání xxxxx xxxxxxxxxx rozhoduje soud x v xxxxxxxxxx xxxxxx na návrh xxxxxxxx xxxxxxxx soudce.

(4) X xxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx zástupce soudce; xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zástupce.

(5) X xxxxxxx o zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uloženo xxxxx §73 odst. 5 xxxx §73a xxxx. 3, xxxx x xxxxxxx předběžného opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Rozhodnutí, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx o dalším xxxxxx xxxxx xxxxx §72 xxxx překročení xxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxx xxxxx §72a xxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx zástupce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

§73c

Zvláštní xxxxxxxxxxx rozhodnutí x vazbě

V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vazbě, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§134) xxxxxxx xxxx

x) skutečnosti, xxxxx odůvodňují podezření xx spáchání xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx obviněný stíhán,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx vazby, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxx v §68 xxxx. 3 x 4 x x §72a xxxx. 3,

x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§73x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§73x

Xxxxxxx zasedání

(1) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx veřejné xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne xxxx x o xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx stanoveným xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxx obviněného xx vazby mimo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zasedání, xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxx do xxxxx x přípravném xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) V xxxxxx případech xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx zasedání, xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx slyšení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x vazbě. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, x xxxx o jeho xxxxxx xxxxxxxx výslovně xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxx následně xxxxxx xxxxxxxxx,

x) obviněný xxx xxxxxx x xxxxx x posledních xxxxx xxxxxxx, neuvedl xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nemohou vést xx změně rozhodnutí x vazbě,

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výslech, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx.

§73x vložen xxxxxxx předpisem č. 459/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§73x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx senátu a x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx předvolá nebo xxxxx předvést x xxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx o vazbě xxxxxxxxxx xxxx zatčeného xxxxxxxxxx, obhájce xx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx 24 hodin, x xxx nejpozději xxxx xxx rozhodnuto x vazbě, xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předseda xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxx státní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx možnost xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x byly dodrženy xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

§73x

Xxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx za stálé xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx. Účast xxxxxxxx xxxxxxxx x obhájce xxx xxxxxxxx zasedání xxxx xxxxx.

(3) Vazební xxxxxxxx se koná xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§73x

Xxxxxx vazebního zasedání

(1) Xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx věci. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx návrh státní xxxxxxxx xxxx žádost x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, obviněný x xxxx xxxxxxx přednesou xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx potřebného xxx xxxxxxxxxx x xxxxx. Není-li některá x xxxxxx xxxx xxxxxxxx a jsou-li xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxxxx-xx x xx, xxxxxxxx xxxxxx obsah předseda xxxxxx nebo jím xxxxxx xxxx senátu x v přípravném xxxxxx soudce. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx všem okolnostem xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx soudce xxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xx vazebním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dokazování v xxxxxxx líčení; xxxxxxx x xxxxxxxxx důkazů xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx (§211 xxxx. 1 x 5) xx xxxxxxxxx.

(4) Na xxxxx xxxxxxxxx zasedání xxxxxxxx senátu x x přípravném řízení xxxxxx xxxxx slovo x závěrečným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x obviněnému.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §55b, 56 x 57 se xxxxxxxxx užijí i xx vazební xxxxxxxx.

§73x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§74

Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x vazbě (§68, 69, §71, §71a, 72, §72a xxxx. 3, §73 x 73a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx (§73d xx 73g).

(2) Odkladný xxxxxx xx pouze xxxxxxxx stran xxxxx xxxxxxxxxx x připadnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x propuštění xxxxxxxxxx x vazby, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx z xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Byl-li xxxx státní zástupce xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxx xxxxxxxx odkladný účinek xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx rozhodnutí.

(3) Rozhodne-li xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx vazby xxxx x xxxxxx xxxxxx vazby [§149 xxxx. 1 písm. x)], xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxx z důvodu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx být obviněný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx.

§74a

Omezení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Je-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x je-li dán xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxx §67, xxxxxxxx o důvodech, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxx němu xxxxxxx, xxxx x x xxxxxxxxxx řízení xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx omezení xxxxx xxx závažnější xxx xx, xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx.

(3) Xx rozhodování x xxxxxxxxx, jejich xxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §68 xxxx. 1, §71, 71a, 72, 72a x 74. Proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 je xxxxxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení x xxxxxxxx zasedání xx xxxxxxx.

Oddíl druhý

Zadržení

§75

Zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx (§67), xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxx. Je xxxx povinen provedené xxxxxxxx státnímu zástupci xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xxx xxxxxxxx, i xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx potřebuje, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx,xxx obviněný xxxx být xxxxxxxxxx xx 48 hodin xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jinak musí xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§76

Zadržení xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx podezřelou xx xxxxxxxx trestného činu xxxx, xx-xx xxx xxxxxxx x důvodů xxxxx (§67), policejní xxxxx v naléhavých xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xx nebylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§160 xxxx. 1). K xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx jestliže xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxx-xx osoba xxxxxxxxxx xxx trestném xxxx xxxxx zastižena xx xxxxx.

(2) Osobní xxxxxxx xxxxx, která byla xxxxxxxxxx xxx trestném xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx omezit xxxxxxx, pokud xx xx xxxxx ke xxxxxxxx její totožnosti, x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ihned policejnímu xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx může xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sil nebo xxxxxxx xxxxxxx. Nelze-li xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx třeba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxx zadržení, xxxxxxxxx xxxxx vyslechne x x výslechu xxxxxx protokol, x xxxx xxxxxx xxxxx, xxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx osobní údaje xxxxxxxx osoby, xxxxx x podstatné důvody xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zadržení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx trestném xxxx, xx propustí bezodkladně xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx zadrženou xxxxx xx xxxxxxx, předá xxxxxxxx zástupci xxxxxxxx x xxxxx výslechu x xxxxxxxxxxx usnesení x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mohl xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxx policejní xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx zadržená xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx být odevzdána xxxxx xxxxxxxxxx xx 48 hodin xx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §33 xxxx. 1, 5 a 6, §91, 92, 93 x 95 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v době, xxx ještě xxxxx xx nebylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§160).

(6) Xxxxxxxx podezřelý má xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 4 xxxxxxxxxxxxx.

§76x

Xxxxxx k zadržení

(1) Xx-xx xxx některý x xxxxxx xxxxx x xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x takovou xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx zadržení.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xx xxx zadržena, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, obsahovat xxxxxx popis xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx. Připojí xx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání.

(3) Zadržení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx též xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, vypátrat xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx povinen jí xxxxxxxxxx doručit xxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx a x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx na její xxxxx do xxxxx xx 48 xxxxx xx xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx taková xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(5) Soudce, kterému xxxx zadržená xxxxx xxxxxx, xxxx postupuje xxxxxxxxx podle §77 xxxx. 2.

§76x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§76x

Xxxxx zadržené osoby

Zadržená xxxxx xx právo xxxxxx si obhájce, xxxxxx x ním xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a radit xx x xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Zadržená osoba xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx x pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebrání-li xxxx xxxxx xx ochraně xxxxx; tato komunikace xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxx o xxxx xxxxxxxx vyrozuměn xxxxxxxxxx xxxx státu, xxxxx je xxxxxxx, x právo xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, komunikace x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx umožní xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx poučit x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx.

§76x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 57/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2017

§77

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zadržené xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx ji xx lhůtě 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxx získaný xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Soudce xx povinen xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 1) x xx 24 hodin od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnout o xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx ji bere xx vazby. O xxxx a místě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vhodným způsobem xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x o xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx zástupce xx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx x klást xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx teprve xxxxx, xx xxx k xxxx soudce xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx 24 hodin od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vzetí xx vazby je xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

§77x

(1) Je-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx, na který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx hranice xxxxxxxxx xxx léta, xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, xxxxx horní xxxxxxx převyšuje xxx xxxx, může soud x x přípravném xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx omezení xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xx přípustná xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx obviněnému xxxxxxx omezení xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx má xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxx x xxxx, aby xx xxxxxxxx doklad 17) ve xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx; na xxxxxx xxx xxxxxx cestovního xxxxxxx se §79 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx předseda xxxxxx a x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxx příslušnému x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx také xxxxxxxx o xxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx spočívající x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx návrhu, xxxxxxxx-xx xxxxxx pro jeho xxxxxxx. Obviněný, xxxxxxx xxxx xxxxxxx omezení xxxxx odstavce 1, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx rozhodnout xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Byla-li xxxxxx zamítnuta, xxxx xx obviněný, xxxxxxx-xx xxxx důvody, opakovat xx po xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx senátu x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyrozumí xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxxx se týká xxxxxxxx občana České xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx vyrozumí o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X důležitých xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx cesty.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxx ustanovení

§77b

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx řízení je xxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti,

c) je xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxx

x) je xxxxxxxx hodnotou xx xxx uvedenou v xxxxxxxxx b) a x).

(2) Podléhá-li zajištění xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo obhospodařovateli xxxxxxxxxx fondu. Není-li xxxxx, xxxx věc xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx bez xxxxxxx xxxxx, jíž xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xx uvede, kdy x kde x x jakého xxxxxx x zajištění věci xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x případě, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vyslovení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x důkazním xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx účelu trestního xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx bezcenná xxxx xxx, xxxxx zajištění xx z xxxxxx xxxxxx neúčelné. Xxxx xx xxxx zajistí xxx, která xx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxx nenabylo xxxxxx xxxx.

(5) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx trestní xxxxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxxxx věci xxx xxxxxxx xxxxx

§78

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxx xx u xxxx xxx, která může xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, xx povinen xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; je-li xx xxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx trestní xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx těmto xxxxxxx vydat. Xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx, xx nevyhoví-li xxxxx, xxxx xx xxx xxx odňata, xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx nevyhovění (§66). Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx vydání xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxx obsahující xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxx se týká xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx zákaz xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx povinnosti zachovat xxx x xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx vydal xxx, xxx v xxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení x odnětí xxxx, xxxxxxx prohlídce, prohlídce xxxxxx prostor x xxxxxxx a osobní xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx to xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx věci, xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx uvedený x odstavci 1 xxxx xxxxxx, že xxxxx, xxx byla xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx věc xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx jednání xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx; xxxx x xxxxxxxxxxx přihlédne x xxx xxxxxx. X xxx xx xxxxx xxxx osobu poučit.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vydala xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx orgán, xxxxx xxxx xxxxxxx, ihned xxxxxxx potvrzení o xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx protokolu; xxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx přesně xxxxxxx, xxx, aby xxxx možné xxxxx xxxx totožnost.

(6) Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, kterému byla xxxxxx věc, jež xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, ji xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(7) Xxxxx, které byla xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx kdykoli xxxxx x xxxxxxx takové xxxx. O takové xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx žádost xxxxxxxxx, xxxx ji xxxx osoba, neuvede-li x ní xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx uplynutí 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§79

Xxxxxx xxxx

(1) Nebyla-li xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx důkazní xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx, kdo ji xx x xxxx, xxxx xx být xx xxxxxx předsedy xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxx státního xxxxxxxx xxxx policejního xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předchozí xxxxxxx státního zástupce; xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxxx a věc xxxxxxx odkladu.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx věci xxxxx, xxxxxx věci xxx, xxxxxxx xx xx podkladě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx věci zúčastněna.

(4) Xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx §78 odst. 4 xx 7.

Xxxxxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x náhradní xxxxxxx

§79x

Xxxxxxxxx nástrojů xxxxxxx xxxxxxxx a výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx zjištěné skutečnosti xxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnout x xxxxxxxxx takové xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které nesnesou xxxxxxx. Policejní orgán xx x takovém xxxxxxx xxxxxxx do 48 xxxxx xxx xxxxxxxxxx předložit státnímu xxxxxxxx, který s xxx xxx vysloví xxxxxxx, xxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stížnost.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx x právo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx jiného xxxx xx xxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx, xxx ji záměrně xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xx-xx xx zapotřebí xxx xxxxx zajištění xxxx xxxxxx zajištěné xxxx, xxx v xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx nebo x x xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx výkon xxxxxxx xxxx souvisejících xx xxxxxxxxxx věcí, x xx včetně xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož i xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx hmotných nosičů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (§66 x 79). Xx dodatečné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx souvisejících xx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxx.

(3) X rozhodnutí x xxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, dále xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxxxx, xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx váží x zajištěné xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx výkon xxxxx x ní xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx majetkové xxxxx, xxx kdo xx xxxxxx xxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx na následky xxxxxxxxxx takové výzvě xx stanovené xxxxx (§66).

(4) Xxxxx činný x trestním xxxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx takového rozhodnutí.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx přípustná xxxxxxxx.

§79b

Doručení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x vyrozumění x xxx

(1) Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x zajištění, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x poté, xx xxxxx xxxx xxxxx provedou xxxxxxxxx, x osobě, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx příslušné k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx, pokud xxxxxx, xx se x xxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx, nakládá xxx, xx xxxxx zmaření xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx vše xxxxxxxx x xxxx, xxx nedošlo k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx-xx zajištěna xxxxxxxxxx x nejde-li x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vést xxxx xxx jiného, xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx dlužníku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx, xxx místo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plnění xx xxxx xxxxxxx xxxx xx jiné určené xxxxx. Složením xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx rozhodl x xxxxxxxxx, xx potřebné xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxx věci také xxxx orgány x xxxxx xxx uvedené x odstavci 1, xxxxx xxxx xx xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxx ve vztahu x zajištěné xxxx xxxx jejímu xxxxxxxxx xxxxx držiteli, x xxxxxxx xx xxxxx x xxxx, xxx xx, pokud xxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxxx věcmi nakládáno xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Dále x zajištění vyrozumí xxxxx x xxxxxx, x nichž xx xx xxxxx, xx xxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nájemní xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx řízení, x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Orgán činný x trestním řízení, xxxxx rozhodl x xxxxxxxxx podílu v xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Orgán xxxxx x trestním xxxxxx, který rozhodl x zajištění nemovité xxxx, vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§79c

Provedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxx xx x xxxx movitou xxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vydat; pokud xx xxxxxx, může xx xxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxx xxxxxx x odnětí xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §78 x 79.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx věci xxxx xxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ponechat xxxxxxx xxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, pokud

a) odnětí xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo k xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx je funkčně xxxxxxx,

x) odnětí takové xxxx xx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx x věc xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxx x xx spojena x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx o věc xxxxxxxx hodnoty.

(3) Pokud xx xxxxxx věc xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx se nachází, xxxx skutečnost xx xxxxx x důvodem xxxxxxxx postupu xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxx zaměnitelná x jinými. Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, x xxxx xxxxxxx věc náležitě x xxxxxxxxxxxxx vymezí x xxxxxx, aby x xx bylo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx fakticky xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx k zmaření xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx byla xxxxxxxxx na jiného, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx všem x xx xxxxxx okamžikem xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, kde xx xxxxxx xxx xxxxxxx; x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx obsahovat xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx učiněné x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx přihlédne x xxx xxxxxx. Movitá xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx označí xxx, xxx xxxx xxxxxx, že xx xx xx vztahuje xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx.

(4) Ponechání movité xxxx na místě, xxx xx nachází, xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx činný x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx x rozhodování x xxxxxx věci následně xxxxxxx vyzval x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx příkaz x jejímu odnětí, xx-xx xx xx, xx je xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx kdykoli xxxxxxxxxx, xx ji xxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx v odstavci 2 u xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxx tom xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Rozhodnutí x xxxxxxxxx podle §79a xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx byla xxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxx xxx xxxxxx xx 96 xxxxx xx xxxxxxxx úkonu.

(6) Odstavce 1 xx 5 xx přiměřeně xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxxx.

§79x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vydaného xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx návrh státního xxxxxxxx xxxx soud xxxx státní zástupce xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx příslušenství xx xxxxxx zjištění xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledání nemovité xxxx xxxxxxx x xxxx x místě xxxxxxxx vlastníka xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx x ním xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxx, xx xx k xxxxxxxx xxxx práva. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx věci x jejího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Orgán xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xx-xx xxx ohledání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx součástí nemovité xxxx a xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §79a, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §79c xxxx. 2 xx 5 i xxx vydání příkazu x domovní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a pozemků.

§79x

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx učiněné osobou, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o zajištění, x xxxxxxx xx xxxxxx v něm xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx; x tom xx xxxxx tuto xxxxx xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx.

(2) S xxxx, xx xxxxxx xx vztahuje rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, veřejné xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nakládat xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx s xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pohledávky xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, exekuce xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx x xxxxxxx nebo xx xxxxxxx práva k xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx evidence xxxxxx podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx věci xx xxxxxxx právního xxxxxxx xxxxx, jíž xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx nemovitostí na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx věc xxxxxxxxx, xxxx vydáním xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, x do xxxx xxxxxx usnesení o xxxxx xxxxxxxxx o xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx-xx zajištěna xxxxxxxxxx xx xxxx, zajištění xx xxxxxxxx xx xxxxxxx prostředky, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, který vede xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx výše částky xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a jejího xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx částka xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků na xxxx, vztahuje xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx prostředky, které xx účet dodatečně xxxxxx, x to xx xxxx částky xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx příslušenství. Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xx okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxx xxxxxx subjektu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx prostředky, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx, xx do xxxx zajištění.

§79f

Zrušení xxxx omezení xxxxxxxxx

(1) Zajištění xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxx třeba xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx byla xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx k zdržení xx xxxxxxxxx s xxxx.

(2) Xxxxx, xxx xxxx věc xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx zajištění. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, může xx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx důvody, opakovat xx po xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí.

(3) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu a x přípravném řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx nebo omezení xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Pravomocné xxxxxxxxxx o xxxxxxx x omezení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x osobám, kterým xxxx xxxxxxxx rozhodnutí x zajištění. Orgány x osoby, které xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vyrozuměny, xx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve větě xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx vyrozumí xxx xx z xxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxx.

§79g

Zajištění xxxxxxxx hodnoty

(1) Xxxxx-xx zajistit xxx, xxxxx je nástrojem xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xx zajištěna xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx, její xxxxxxx; xxxxxx se postupuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§79a xx 79f). Náhradní xxxxxxx xxx zajistit xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx osoby, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxx xxxxxxxxx náhradní xxxxxxx. Proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 4

Vrácení, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x věcmi xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx řízení

§80

(1) Xxxx-xx xxxx, xxxxx xxxx vydána xxxx xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxx už xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx její xxxxxxxxxx xxxx zabrání, vrátí xx xxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx ni xxxxxxxxx právo osoba xxxx, vydá xx xxxx, o xxxxx xxxxx na věc xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, která xx xx věc xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, která xx na xxx xxxxx, xx přes xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx věc prodána x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxx, že xx xxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx odstavce 1, zkazí, prodá xx a xxxxxx xx ni xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 činí xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x vrácení x xxxxxx xxxx, xxxxx x x xxxxxxx xx úschovy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx odkladný xxxxxx.

(4) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 prodá xxx, xxx ji xx xx xxxxxx, xxxx xxx, kdo xx xxxxxxx jejím xxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§81

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo odňata xxx, která byla xxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxxxxxx získána xxxxxxxx xxxxx, a xxx xxxx xxxxx, xxxx xxx patří, nebo xxxx znám xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx spolu x xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Uplatnil-li xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxx, xxxx xxxx věc xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §80 xxxx. 1. Jestliže xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx věc, nebo xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx už xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx žádost, xxxxx xxxxx x xxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx činem. Jde-li x věc, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx xxx, xxxx byla xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx a právo xx věc xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx šesti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 větě druhé, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx státu; xxx xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx věci nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx prodej.

(3) Xxx-xx x xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx i bez xxxxxxxxxxx vyhlášení xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavcích 1 xx 3 xxxx xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx věci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Podle xxxxxxxx 1 xx 4 xx postupuje xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxx, zemřela, xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx věci xxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§81x

Xx postup při xxxxxxx nemovitých xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §79a x xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx x na xxxxxx xxx xxxxxxx náhradní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §79g, x xxx dalším xxxxxxxxx x xx, xx xxxxxxxxx užijí §80 a 81.

§81x

(1) Xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxxxx ohrožuje bezpečnost xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx látka, xxxxxxxxxxxx látka, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxx , xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, ze xxxxx xxx xxxxxxx přiměřený xxxxxx, x takové xxxx xxx xxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx věci x xxxxxx celku x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení, pokud xxxxxx věci xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx třeba x xxxxx-xx ji vrátit xxxxx §80, nebo xxxx xxxxx, komu xxxxxx xxx patří, xxxxx xxxx znám xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Byl-li xxxxx nebo odňat xxxxxxxx rostliny xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx kožešina xxxx xxxxxxx z xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zabavení podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jedinec xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rostliny xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx-xx xxxx třeba xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx §80, orgán xxxxx x trestním xxxxxx, kterému xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx příkaz x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx Xxxxx inspekci xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx předání xxxxxxxx, pokud k xxxx xxxxx xxxxxxx; xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má odkladný xxxxxx.

Oddíl xxxx

Xxxxxxx a xxxxxx prohlídka, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, vstup xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

§82

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a osobní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx prostor x xxxxxxx

(1) Domovní prohlídku xxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxx xxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x nim náležejících (xxxxxx) je xxx xxxx xxxxx důležitá xxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) X důvodů uvedených x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx (jiných xxxxxxx) x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Osobní xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx má x xxxx xxx důležitou xxx xxxxxxx řízení.

(4) X xxxxx zadržené x x osoby, xxxxx xxxx zatčena xxxx která xx xxxx do xxxxx, xxx vykonat osobní xxxxxxxxx též xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx, xx xx x xxxx zbraň xxxx xxxxx xxx, jíž xx mohla xxxxxxx xxxxx nebo zdraví xxxxxxx nebo cizí.

§83

Příkaz x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx senátu x x přípravném xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxx xxxxxx (§18) učinit xxxxxxxx senátu xxxx xxxxxx, v jehož xxxxxx má být xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx prohlídce xxxx xxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxx odůvodněn. Doručí xx xxxxx, x xxx xx prohlídka xxxx, xxx prohlídce, x není-li xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 24 hodin xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx doručení.

(2) Na xxxxxx předsedy xxxxxx xxxx soudce xxxxxx xxxxxxx prohlídku xxxxxxxxx xxxxx.

§83a

Příkaz k prohlídce xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Na nařízení x xxxxxxxxx prohlídky xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx obdobně xxxxx §83 xxxx. 1 x 2.

(2) Xxx příkazu může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx příkazu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxx nesnese xxxxxxx. Xxxxxxxxx orgán xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dodatečně vyžádat xxxxxxx orgánu oprávněného x xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxx řízení xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx neudělí, nelze xxxxxxxx prohlídky xxxxxx x xxxxxx řízení xxxx důkaz.

(3) Xxx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxx provést prohlídku xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx uživatel xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vyrozumět xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zástupce.

§83x

Xxxxxx k osobní xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán.

(2) Nevykoná-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Osobní prohlídku xxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxx pohlaví.

(4) Xxx xxxxxxx xxxx souhlasu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx příkazu xxxx xxxxxxxx předem dosáhnout xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxxx jde x xxxxx přistiženou při xxxx xxxx x xxxxx, na xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §82 xxxx. 4.

§83x

Xxxxx do xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xx pozemek

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx věc xxxxxxx xxxxxxx x vstup xxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osob xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ohrožení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x případě, xx xx v xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) na xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x zatčení xxxx příkaz k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xx výkonu xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xx zbavením xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xx xxxxx zadržet.

(3) Xx xxxxxx xx místa xxxxx uvedená xxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádné xxxx xxxxx než xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§84

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx domovní xxxxxxxxx nebo osobní xxxxxxxxx xxxx prohlídku xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx lze xxx xx předchozím xxxxxxxx xxxx, x koho xxxx na kom xx xx takový xxxx xxxxxxx, x xx jen tehdy, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dobrovolného xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx odstranění xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x tomuto xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx věc xxxxxxx odkladu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx

§85

(1) Xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x níž xx xxxxxx xxxx xxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx členu její xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxxxx účast xxx xxxxxxxxx. O právu xxxxxx při prohlídce xx xxxxxxx xxxx xxxxx poučit.

(2) X xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx osobu, xxxxx xxxx na xxxx zúčastněna. Orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx oprávnění.

(3) X xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx, proč xxxxxxxx xxxxxx. Došlo-li xxx prohlídce x xxxxxx xxxx odnětí xxxx, je xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx údaje uvedené x §78 xxxx. 5.

(4) Osobě, u xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx úkon xxxxxxx, xxxxx, a xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxx xx 24 xxxxx xxxx písemné xxxxxxxxx o výsledku xxxxx, jakož i x xxxxxxxx věcí, xxxxx byly xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx protokolu.

(5) Xxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx prostor x pozemků xx xxxxx xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 nepřibrat, xxxxxxxx by xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§85x

(1) Xxxxx, u xxx xx být xxxxxxxxx domovní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiných prostor x pozemku, xxxxxx xxxxxxxxx nebo vstup xx obydlí, xx xxxxxxx tyto úkony xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, provedení xxxxxxxx úkonu, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx výzvě xxxxxxxx xxxxx takové xxxxx xxxx xx vytvořenou xxxxxxxx. X xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx (§85 xxxx. 3).

§85x

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx jiných xxxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx, xx xxxxx provádějící xxxx povinen xxxxxxx xx součinnost České xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "Xxxxxx"); xxxxx xxxxxxxxxxx úkon je xxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Komory, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx z xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řad xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zástupce Xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxx, advokáta x xxxxxxxx Komory zabezpečeny xxx, aby xx x xxxxxx obsahem xxxxxx nikdo xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxx musí být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx listiny xxx odkladu xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 5. Komora postupuje xxxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxxx, x to x ohledně xxxxxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx Komora xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx poté, kdy xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx podle odstavce 6.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx orgánu, který xxxxxxx prohlídku nebo xxxxxxxxx jiných prostor xxxxxxx, rozhodnutím soudce xxxxxxxx nadřízeného soudu, x něhož působí xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx podle §83 xxxx. 1 a §83a odst. 1 xxxxxxx xxxxxxx prohlídku xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx jiných prostor xxxxxxxxx policejním orgánem xxxxx §83a xxxx. 2 nebo 3 xxxxxx návrh xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxxx oprávněný x xxxxxx xxxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§59 xxxx. 3) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx kterých xx navrhovatel domáhá xxxxxxxxx souhlasu zástupce Xxxxxx x xxxxxxxxx xx x jejich xxxxxxx, x vylíčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkon x xxxxxxx těchto xxxxxx xx xxx nahrazen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. X xxxxxx xx třeba xxxxxxxx protokol, v xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxx, xxx xx xxxxx provádějící xxxx x xxxxxxx xxxxxx seznámil.

(5) Návrh xx xxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx dne, kdy xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxx, ohledně xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xx s xxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx je nesrozumitelný xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §59 xxxx. 3 věta xxxxx x čtvrtá xx xxxxxxxxx. Obdobně xxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx podán xxxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxx xxxxx, kdo x xxxxxx xxxx xxxxxxxx. X tomto postupu xxxxxxxxx soudce xxx xxxxxxx navrhovatele x Xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx návrh xx xxxxxxxx zasedání a Xxxxxx uloží, aby xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, x xxxxxxx xx x xxxxxx obsahem; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx jiný x obsahu xxxxxx xxx veřejném zasedání xxxxxx dozvědět.

(8) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x závěru, xx listina xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx dotčený xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost; x opačném případě xxxxx zamítne.

(10) Vyhoví-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nichž xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx, orgánu provádějícímu xxxx x xxxxx xx, aby je Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, jakmile se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, ohledně xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx odkladu xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

(11) X xxxxxxx, xx listiny xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx, doručí xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx právní xxxx, orgánu provádějícímu xxxx nebo Komoře xxxxxxxxxxxxxxx soudního doručovatele xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 11 xx rozumí xxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxx, xxx x xxxx nosič xxxxxxxxx.

§85x

Xxxxxxxxx důkazu v xxxx, xxxxxx, jiných xxxxxxxxxx x na xxxxxxx

Xxxxxxxxxx §83, 83a, 84, 85 x 85a x 85b xx xxxxx x xxxxx, jestliže xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx vyšetřovací xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx nelze xxxxxxx xxxxx x xxx, x xxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, k xxxx xxxxx xxxxxxx.

§85x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 79/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a sledování

§86

Zadržení xxxxxxx

(1) Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx trestní xxxxxx x xxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxxx, xxxxxx zásilek xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxx nebo osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx přepravu xxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejnímu xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx věc nesnese xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx x pozdržení xxxxxxx xx 24 xxxxx vyrozumět xxxxxxxx xxxxxxxx. Neobdrží-li pošta xxxx xxxxx provádějící xxxxxxx zásilek x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxxxxx zásilek xxxx zdržovat.

§87

Xxxxxxxx zásilek

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx policejní xxxxx.

(2) Otevřená zásilka xx odevzdá adresátovi, x není-li xxxx xxxxx znám a xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rukou, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx vrátí xxxxxxxxxxx. Je-li xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx zmaření xxxx xxxxxxxxxxx ztížení xxxxx trestního stíhání, xxxxxxx se xxxxxxx xx spisu; xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx telegramu. Xxxx-xx jeho xxxxx xxxx x není-li xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, učiní xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx uznáno xx xxxxx otevřít, xxxxxxx xx ihned adresátovi xxxx se vrátí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

§87x

Xxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxx zjištění xxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xx zásilkou xxxxxxxxxx omamné xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, prekursory, xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx, k xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx činu pocházející, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x v přípravném xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jiný x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx policejní xxxxx, který x xxx sepíše xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§87x

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §87a, xxxx sledována, xxxxxxxx je to xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx všech jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; vůči xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nakládají, přitom xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxx obrazový xxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx věc xxxxxxx odkladu x xxxxxxx nelze předem xxxxxxxxx. O tomto xxxxx státního xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dále xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx ukončí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x je-li xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vzniká xxxxx xxxxxxxxx života xxxx xxxxxx, značné xxxxx xx majetku, anebo xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx možné xxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx současně s xxxxxxxxx xxxxxxxxx zásilky xxxxx úkon xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxx zásilky.

§87x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx ve xxxxxx §8687c se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ať xxx x využitím xxxxx xxxx xxxx osoby, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§87x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§88

(1) Xx-xx xxxxxx trestní xxxxxx xxx zločin, xx který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxxx xxx let, xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx v insolvenčním xxxxxx xxxxx §226 xxxxxxxxx zákoníku, porušení xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §248 xxxx. 1 xxxx. e) a xxxx. 2 xx 4 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx veřejné zakázky, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §256 trestního xxxxxxxx, pletichy xxx xxxxxx veřejné zakázky x xxx veřejné xxxxxxx podle §257 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxxx xxx veřejné xxxxxx xxxxx §258 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §329 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx §345 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §346 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle §347 xxxx. 3 xx 5 trestního xxxxxxxx xxxx pro xxxx úmyslný xxxxxxx xxx, x jehož xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxx xxxxx xxxxxx x odposlechu a xxxxxxx telekomunikačního provozu, xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxx xxxxx získány xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x nelze-li xxxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Provádění xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx nepřípustné. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu, že xxxxxxxx komunikuje xx xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zničit x xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx založí do xxxxx.

(2) Xxxxxxx odposlech x xxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudce. Xxxxxx x odposlechu a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vydán xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx odkazu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx trestní xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx čin, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx k xxxxxxxxxx x záznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx, po kterou xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx delší xxx xxxxx xxxxxx; v xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx příkazu, včetně xxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxxxx. Příkaz x xxxxxxxxxx x záznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zašle xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Policejní xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx pominuly, xx xxxxxxx odposlech x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxx x xxxxxxxx 2. Tuto skutečnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x záznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydal, x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státnímu xxxxxxxx x soudci.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odposlechu a xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxxx soudce xxxxx xxxxxxx stupně x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, vždy xx xxxx xxxxxxx čtyř xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx činný x xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxx, xx-xx xxxxxx trestní xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x lidmi (§168 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxx xx xxxx jiného (§169 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxx svobody (§171 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxx (§175 trestního xxxxxxxx), xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx duševní xxxxxxxx (§200 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (§352 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§353 xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§354 xxxxxxxxx xxxxxxxx).

(6) Má-li xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx třeba k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x uvedením xxxxx x xxxxx, času, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x orgánu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx policejní xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spisu xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx ta, x xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx důkaz xxxx xxxxx, xxxxx xx x této xxxx vedeno xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxx odposlechu x záznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx řízení, je xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinen xxxxxxx bezodkladně xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedené xxxxx, xxxxx xxxxxxx x odposlechu po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x zničení xxxxxxx o odposlechu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx senátu xxxxxx stupně, x xxxxxxxx do spisu.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx byla xxx xxxxxxxxxx skončena, a x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, informuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx xx známa. Xxxxxxxxx xxxxxxxx označení xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx trvání xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx informace xx poučení x xxxxx podat ve xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx návrh na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu x odposlechu a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu. Xxxxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx bezodkladně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxx zástupce, jehož xxxxxxxxxxx byla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxx zástupcem xxxxx §174a.

(9) Informaci xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx policejní xxxxx xxxxxx v xxxxxx x zločinu, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxx organizovanou xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx organizované xxxxxxxxxx skupiny, x xxxxxx o xxxxxxxx xxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§361 xxxxxxxxx xxxxxxxx),&xxxx;x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a xxxxxxxxx xxxxxxxx) nebo xxxxx xx xx xxxxxxxx trestného činu xxxxxxxx více xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx doposud xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx je proti xxxxx, jíž má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx trestní xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zmařen xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx řízení xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6, xxxx by mohlo xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, života, xxxxxx, práv x xxxxxx osob.

§88a

(1) Je-li xxxxx xxx xxxxx trestního xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx trestný čin, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s horní xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravovaných xxxxx (§182 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx trestný xxx podvodu (§209 xxxxxxxxx zákoníku), pro xxxxxxx čin neoprávněného xxxxxxxx k počítačovému xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (§230 xxxxxxxxx xxxxxxxx), pro trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístupového xxxxxxxx x hesla k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx (§231 trestního xxxxxxxx), xxx trestný čin xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§353 xxxxxxxxx xxxxxxxx), pro xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§354 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx trestný xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§357 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činu (§364 xxxxxxxxx zákoníku), xxx xxxxxxx xxx schvalování xxxxxxxxx činu (§365 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx, x jehož xxxxxxx zavazuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xx něž xx xxxxxxxx ochrana xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx dat x nelze-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak xxxx bylo-li xx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx ztížené, xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Příkaz x zjištění údajů x telekomunikačním provozu xxxx být xxxxx xxxxxxx a odůvodněn, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx v xxxxxxx, xx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, k xxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx žádost xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx.

(2) Xxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx věc xxxxxxxxxx skončena, a x xxxxxx před xxxxxx předseda xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx zjišťování xxxxx x telekomunikačním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx je xxxxx. Xxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxx x zjištění xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx příkaz xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx podat ve xxxxx šesti xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxx informace Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zjištění údajů x telekomunikačním provozu. Xxxxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx skončena, xxxx xxxxxxxxx bezodkladně xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §174a x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §174 odst. 2 xxxx. x).

(3) Informaci xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxxx, státní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nepodá x xxxxxx o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxx osm xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx prospěch organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxx x xxxxxxxx xxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§361 trestního xxxxxxxx), x xxxxxx o xxxxxxxx činu xxxxxx xx teroristické xxxxxxx (§312a trestního xxxxxxxx) xxxx pokud se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx a xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxxx, xxxx xxxxx je xxxxx osobě, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx pokud xx xxxxxxxxxxx takové xxxxxxxxx mohl být xxxxxx účel xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx osob.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx dá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterému xx xxxx údaje x xxxxxxxxxxxx telekomunikačním provozu xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§88x

(1) Xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxx pouze obviněnému.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx obviněného xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx, dokoná trestný xxx, o xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx zjištěné skutečnosti xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx, pro xxxxx xxxx zahájeno trestní xxxxxxx, xxx spáchán x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx x podezření, že xxxxx xxxxxxx čin xxxxxxx obviněný, x x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxx který xx xxxxxx, nelze x xxxx rozhodování účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dosáhnout xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx předběžného opatření xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, zdraví, xxxxxxx xxxx lidské xxxxxxxxxxx, xxxx zájmů xxxx xx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx.

§88x xxxxxx právním předpisem x. 45/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxxx jemu xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s poškozeným x xxxx bezprostředního xxxxx x zdržovat xx v takovém xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx vstupu do xxxxxx"),

x) zákaz návštěv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sportovních, xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxx akcí x xxxxx x určitými xxxxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx místě,

e) zákaz xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx látky,

h) xxxxx xxxxxxxxxx her, xxxxx xx xxxxxxx přístrojích x xxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxx x sázek"), nebo

i) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx umožňuje opakování xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "zákaz xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti").

§88c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxx s xxxxxxxx osobami

(1) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx jakéhokoli kontaktování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx jiných osob, xxxxxxx xxxxxx, x xx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Z důležitých xxxxxx se povolí xxxxxxx obviněného x xxxxxxxxxx, osobou xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx probačního úředníka. Xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx se x xxxx průběhu xxxxxxxxx, které brání xxxx pokračování, xxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x uskutečnění xxxxxxx xxxxxxxxx x §88b xxxx. 2 nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§88x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. s xxxxxxxxx od 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxxx do xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xx obydlí xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxx okolí, a x nepřípustnosti xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx x zákazu xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx bezprostředního xxxxx x xxxxxxxx se x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§134 xxxx. 1 x 2) xxxx obsahovat xxxxx x příjmení xxxxxxxxxx, xxxxxx označení xxxxxx x vymezení jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x povinnostech obviněného xxxxxx poučení o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx v xxxxxxxx 4 x o xxxxxxxxxx neplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx obviněnému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx počíná xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxx vykázání xxxxx xxxxxx právního předpisu. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx vstupu xx xxxxxx se jinak xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx x xxxx bezprostřední xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x zdržet se xxxxxx do těchto xxxxxxx.

(5) Obviněný xx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 oprávněn xxxx xx xxxx opuštěním xxxxxx věci sloužící xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx doklady.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx v průběhu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx obydlí x xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx platí §88d xxxx. 2 xxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88f

Zákaz návštěv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, kulturních x xxxxxx společenských xxxx a styku x xxxxxxxx osobami

Rozhodnutí x xxxxxx návštěv xxxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§134 xxxx. 1 x 2) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, míst xxxx xxxxxxx, na xxxxx se zákaz xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§88x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x účinností xx 1.8.2013

§88g

Zákaz xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx zdržovat xx xx xxxxxxxxx vymezeném xxxxx musí xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§134 xxxx. 1 x 2) xxxxxxxxx přesné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §88e xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Z xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx stanovenou xxxx xxxxxxxx xx místě, xx xxxxx xx xxxxxxxx zákaz xxxxxxx x odstavci 1.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88h

Zákaz xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Na xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx §77a xxxx. 1 xx 3, 5 x 6 xxxxx xxxxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 45/2013 Xx. s účinností xx 1.8.2013

§88i

Zákaz xxxxx x xxxxxxxxxxx věci, které xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx trestné xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx povaze xxxx xxxxxxxxx okolnostem xxxxx být xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x dokonání trestného xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx spáchání xxxxxxxxx xxxx, xxxxx připravoval xxxx kterým xxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxxx, držet xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nápoje xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx vysloví, xxx-xx xxxxxxx čin, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, spáchán x xxxxxxxxxxx x požíváním xxxxxxxxxxxxx nápojů nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx opakování xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx trestného xxxx, o který xx obviněný xxxxxxx, xxxx spáchání trestného xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxx x xxxxx

Xxxxx her x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§88x vložen xxxxxxx předpisem x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88l

Zákaz xxxxxx konkrétně xxxxxxxx činnosti

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vymezené xxxxxxxx xx vysloví, xxxxxxx-xx výkon xxxxxxxx, xx které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxx obava, že xxxxxx výkonem xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx trestného xxxx, o který xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx připravoval xxxx xxxxxx hrozil.

(2) X xxxxxxxxxx důvodů xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88x

Xxxxxxxxxxx o předběžných xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx též xxxxxxxxxx okolnostmi.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx osobami, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx k páchání xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx x sázek xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu x v přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu a x přípravném řízení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx uvedených x §88d xxxx. 2, §88g odst. 2 x §88l xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudce.

(5) X xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx obviněného rodiče x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx se xxxxxxxxxxx xxxxxx setkání xxxxxxxxxx xxxxxx x dítětem, xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx setkání xxxxxxxx.

(6) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přihlédne xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx obviněnému uložena x xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 xx xxxxxxxxx stížnost.

§88m xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 45/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2013

§88n

Trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx spravedlivě požadovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nezbytně nutné x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx zrušení nebo xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu a x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxx předběžného xxxxxxxx, je-li xx xxxxx povahy xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx opatření. X xxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxx senátu nebo x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx žádost xxxxxxxxx, xxxx ji xxxxxxxx, xxxxxxx-xx v ní xxxx důvody, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx přípustná xxxxxxxx. Poškozený má xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx proti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §88d x 88e. Odkladný účinek xx pouze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx proti rozhodnutí x zrušení předběžného xxxxxxxx. Xxx-xx však xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí přítomen, xx jejich stížnost xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, byla-li xxxxxx xxxxx xx vyhlášení xxxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ochranný xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx a x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx je odlišný xx orgánu, jenž xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§88x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx obviněný, x kterého xx x xxxxxx dán xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxx příslušný xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx pořádkové pokuty xxxxx §66,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx předběžného xxxxxxxx, nebo

c) vzetí xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem.

§88o xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 45/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXX

§89

Xxxxxx ustanovení

(1) X xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxx se xxxx skutek, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx pohnutek,

c) podstatné xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x závažnosti xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx osobních xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx obohacení,

f) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx její spáchání.

(2) Xx důkaz xxxx xxxxxxx xxx, co xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx věci, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxx nevyhledal xxxx nevyžádal orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx takového xxxxxx.

(3) Xxxxx získaný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx takového xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx použije xxxx xxxxx xxxxx osobě, xxxxx takového xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx první

Výpověď xxxxxxxxxx

§90

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Nedostaví-li xx obviněný, xxxxx xxx xxxxx předvolán, x výslechu xxx xxxxxxxxxx omluvy, xxxx xxx předveden; xx xx a na xxxx následky xxxxxxxxxxx (§66) xxxx být x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xx xx xxxxx x úspěšnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, zejména xxxx se skrývá xxxx xxxx stálé xxxxxxxx.

(3) X předvedení xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxxxxxx sboru v xxxxx xxxxxx xx xxxxx požádat xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx obviněného

§91

(1) Před xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxx xx jeho xxxxxxx, majetkové a xxxxxxxxx poměry x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx podstatu sděleného xxxxxxxx x xxxxxx xxx o xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pomluvy. Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxxx o xxxx x trestu, xxxx xxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obhájce xxxxxxx xxxxxx o xxxx a xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx o podstatě x důsledcích xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, x xxx, xx xx xxxxxx práva xx xxxxxxxxxx věci v xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx (§245 xxxx. 1 xxxx xxxxx), x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§314r xxxx. 4). Xxxxx poučení xx poznamená x xxxxxxxxx. Nelze-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ihned xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx připojit takové xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx více, xxxxxxxxxx xx odděleně.

§92

(1) Výslech obviněného xx koná xxx, xxx xxxxxxx pokud xxxxx úplný a xxxxx obraz o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx. Při xxxxxxxx xx nutno xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx dána xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx obvinění xxxxxxxxx xxxx vyvracejí, x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx kladeny xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx předstírání klamavých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx v xxxx xxx xxxxxxxxx, jak xx xx xxxxxxxxx.

§93

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, aby xxxxx než xx xxxxxxx, nahlédl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx x xx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxx třeba x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx; x xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§94

§94 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Sb.

§95

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx protokolu xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx řeči x xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přečtení nebo, xxxxxx-xx x xx, xxxx xx xxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx, protokol xx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxx byly xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x jeho xxxxxxxx. O tomto xxxxx je třeba xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Protokol x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zapisovatele, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx x přítomnosti nezúčastněné xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx obsahu xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx protokolu.

§96

§96 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 57/1965 Xx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx

§97

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xx povinen xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx, xx je xx xxxxx o xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx řízení.

§98

Předvolání x předvedení

Jestliže xx xxxxxx, xx xxx xxxxx předvolán, xxx dostatečné omluvy xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx. Na to x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§66) xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxxxxxx sboru v xxxxx službě, je xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx sdělil xxxxx, xxxx xx předvolaný xxxxxxxxxx, popřípadě xxx xx dal xxxxxxxx.

§99

Zákaz výslechu

(1) Svědek xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxx xxxxxxx jen tehdy, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tím, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx, zproštěn.

(3) Xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx svědek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx utajení Xxxxxxx xxxx Vyhrazené.

§100

Xxxxx odepřít xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx je x xxxxxxxx poměru jen x xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxx týká, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x němuž xx svědek x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx by xxxxxxxx způsobil xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sobě, xxxxx příbuznému x xxxxxxxx přímém, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vlastní.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx činu, jehož xx xxxxxxxx výpověď xxxx, oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Výslech xxxxxx

§101

(1) Před xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx totožnost, xxxx xxxxx x obviněnému, xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx výpověď, x xx-xx xxxx xxxxx, xxx x xxxxxx výslechu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2, xxxxx x x tom, xx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx nezamlčet. Xxxx xxxx xxx poučen x významu xxxxxxxx xxxxxxxx z hlediska xxxxxxxx xxxxx x x trestních následcích xxxxx xxxxxxxx, křivého xxxxxxxx x xxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxx dotázán xx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx okolnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx koná xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx důležitých xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx vnímal xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx dána xxxxxxx, xxx souvisle xxxxxxxxx xxx, xx sám x xxxx xx x odkud xx xxxxxxxx okolnosti jím xxxxxxx. Při výslechu xx nutno šetřit xxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx oblast.

(3) Xxxxxxxx mohou být xxxxxxx otázky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxx směřující do xxxxxxx oblasti vyslýchaného xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx jen, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx objasnění xxxxxxxxxxx důležitých xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x po xxxxxxxx stránce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx nebylo xxxxx výslech opakovat; xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx by xxxx obsaženy xxxxxxx x xxxxxxxxxx okolnosti xxxx okolnosti, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xx-xx toho xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx přikázáno, xxx napsal xxxxxxxx xxxxx slov.

§101x

Xxxxxxxx-xx policejní xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx o výslechu xxxxxxxx uvedeným x §55 xxxx. 2, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx postup xxxxxxx xxxxxxxxx odůvodňují, xxxxxxxxx xxxxx xxx předloží xxxxxxxx zástupci, xxx xxxxxxxxxx správnost xxxx xxxxxxx. Nehrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyslechne a xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx nakládá tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§102

(1) Je-li xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx než osmnáct xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxxx provádět zvlášť xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxx x xxxxxx řízení xxxxxxxxx xx nebylo třeba xxxxxxxx; x xxxxxxxx xx xxxxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxxx jiná xxxxx xxxxxx zkušenosti s xxxxxxxx xxxxxxx, která xx se xxxxxxxx xx xxxxxxx výslechu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x správnému xxxxxx výslechu. Může-li xx přispět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxx a x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx navrhnout xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxx xxxx nepříznivý xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx takovému xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxx xx xxx taková xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jen x nutných xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx podkladě rozhodnutí xxxxx xxxxxxx důkaz xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxx podmínek xxxxxxxxx x §211 xxxx. 1 x 2. Xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x způsobu, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, jakož x x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx než 18 xxx lze xxxxx otázky jen xxxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx.

§102a

(1) Má-li xxx xxxxxxxxxxx xxxx svědek xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx orgánu xxxx xx policistou xxxxxx xxxxx,

x) použitá v xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx xxxxx provádějící xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx agenta xxxx provedení předstíraného xxxxxxx,

xx vyslýchána jako xxxxxx, xxxxx totožnost x podoba xxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx, xx v xxxxxxxx xxxxxxxx nehrozí xxxx xx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx bez utajení xxxxxxxxxx xxxx podoby, x xx pouze xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§102x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

§103

Xxxxxxxxxx §93 odst. 1 x §95 x výslechu xxxxxxxxxx xx užije přiměřeně x xx xxxxxxx xxxxxx.

§103x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxx požádat x xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo uprchnutí xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxx odsouzeného do xxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie v xxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, obviněný xxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx-xx důvodná xxxxx, xx svědkovi xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx obviněného xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx léčení, xxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření k xxxxxxxxx bezpečí xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx svědka x opatřeních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxxx, byla-li xxxxxx xxxxxxxx přijata a xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx nebo ztížení xxxxxx xxxxx.

(3) Na xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx.

§104

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x prokázaného ušlého xxxxxxx (svědečné). Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx jej xxxxxx do xxx xxx po xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx, co mu xxxx sděleno, xx x xxxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxx xxx xxxxxx upozorněn.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 má svědek xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, též xxxxx, dostaví-li se xx výzvu xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx svědečného xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, kdo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, x x řízení xxxx xxxxxx předseda xxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dokazování

§104a

Konfrontace

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nesouhlasí x výpovědí svědka xxxx spoluobviněného, xxxx xxx obviněný xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx svědka xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výpovědí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxx postaven xxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxx v xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx x xxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x její xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, aby xxxxx xxxxx vypověděla v xxxxx řeči xxx xxxxxxx o okolnostech, x nichž xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx okolnosti, xxxxx x xxxxx tvrzením xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx tváří x xxxx xxxxx xx klást xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx.

(5) Osobu xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx tváří x xxxx xxx xxxxx výjimečně, xxxxxxxx xx je xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xx užije xxxxxxxxx §102. Tváří x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx se utajuje x xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2. Xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx let x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxx xxxxxx důstojnosti x xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Konfrontace xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx, xx xxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxxxxxx.

§104x

Xxxxxxxxx

(1) Rekognice se xxxx, je-li xxx xxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx svědek xxxxx xxxxxx osobu nebo xxx x xxxxx xxx jejich xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx není xx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Podezřelý, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx mají poznat xxxxx xxxx věc, xx před rekognicí xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx osobu xxxx xxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xxxx zvláštnostech, xxxxx xxxxx by bylo xxxxx xxxxx xxxx xxx poznat. Osoba xxxx xxx, xxxxx xx být poznána, xxx xxxxx být xxxx xxxxxxxxx ukázána.

(3) Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, která xx xxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ukazované xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx, ale podle xxxxx, xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxx x libovolném xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx hlasovými xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx možno xxxxxx xxxxx, která xx být poznána, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x obdobnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dalších xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházet xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx-xx být xxxxxxx xxx, ukáže xx xxxxxxxxxxx, obviněnému nebo xxxxxxxx xx skupině xxxx xxxxx možno xxxxx xxxxx.

(6) Pro xxxxxxxxx xxxxx platí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxxxx povahy věci xxx xxxxxxxxx provést xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poznávanou xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx účasti xxxxx xxxxxx než xxxxxxx let, xxxxx xx xxxxxxxxx §102. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxx uvedených v §55 odst. 2, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x osobních údajů xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx poznávající osobou.

(8) Xx provedení rekognice xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx třeba xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§104c

Vyšetřovací xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx se koná, xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pokusu se xxxxxxxxxxx, jestliže xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, obviněného, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dosáhnout xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx prováděn x xxxxxxxxxx řízení, xxxx xxx přibrána xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přítomnost xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Je-li xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xx skutečnostem, xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx se x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx účast při xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx pro jejich xxxxxxx. Zúčastní-li xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx osmnáct xxx, užije xx xxxxxxxxx §102.

(4) X xxxxxx, které souvisejí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx podezřelý, xxxxxxxx, poškozený xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§104d

Rekonstrukce

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxx nebo které x xxxx xxxx xxxxxxxxx vztah, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, poškozeného nebo xxxxxx, jestliže xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x objasnění xxxx.

(2) Xx postup xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx pokusu.

§104d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§104x

Xxxxxxxx na místě

(1) Xxxxxxxx na xxxxx xx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx podezřelého, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx upřesnit xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Na xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx přiměřeně xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§104x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2002

Oddíl xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

§105

(1) Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důležité xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ten xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxx považuje xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx věc xxxxxxx k došetření, xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx senátu. X xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x řízení xxxx xxxxxx též xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx x podání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx, xxx xxxxx podle xxxxxxxxxx zákona xx xxxxxx x podání xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx odborného xxxxxxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx, zda xxxxx, xx xxx odborné xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx xxxxx x obviněnému, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx poměr x xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxx vznést xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx toho xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx znalce xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx takových xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxx xxxx xxxxxx předseda xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx námitek xxxx řízení; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx opravného xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnout. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx vyžádání znaleckého xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx buď xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx postupu důvody. Xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Jestliže xxx x objasnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx. Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx vždy, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxx mrtvoly (§115). X xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházela.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx požádat i xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx předloží orgánům xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx odborné vyjádření xxxx bez xxxxxx.

§106

Znalec xxxx xxx x xxxxxxxxxx upozorněn xx následky xxxxxxxxxxx (§66) x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx by xxx xxxxxxxx xxxx které xx xxxxx brání xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx posudku x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx následcích xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xx vztahuje x na znalce, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §89 xxxx. 2.

§107

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Znalci, xxxxx je pověřen xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xx jeho xxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx otázky. Xx-xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx se znalci xxxxxxxxxx do spisů xxxx se mu xxxxx xxxxxxx. Může xx xxx xxx xxxxxxxx, aby byl xxxxxxxx při výslechu xxxxxxxxxx a xxxxxx x aby jim xxxxx otázky xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx umožní, xxx xx zúčastnil provedení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx úkon xx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku. Xxxxxx xxxx též xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx k podání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnickou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentaci vyžadovat xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx zákonem.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx posudek vypracoval xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, x xx na xxxxxxx obhajoby.

§108

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx písemně, xxxxx, xxx xx xxx výslechu xxx xxxxxxx a xxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx při xxxxxxxx xx protokolu.

(2) Xxxx-xx přibráno xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx poradě x souhlasným závěrům, xxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx, xxxxx xxxx x tomu xxxxxx; xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx upustit, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx zástupce x xxxxxxxxxxxxx x úplnosti xxxxxxx xxxxxxxx znaleckého xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§109

Vady xxxxxxx

Xx-xx pochybnost x xxxxxxxxxx posudku xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxx nebo neúplný, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x výsledku, přibere xx znalec xxxx.

§110

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx posouzení, může xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx státní xxxxx, xxxxxxx xxxxx, vysokou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x podání xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx posudku podaného xxxxxxx.

(2) Ten, xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podaného xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx posudek xxxxxxx. X xxx označí xxxxx nebo xxxxx, xxxxx posudek xxxxxxxxxxx x mohou být x případě xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx (§105 xxxx. 4), xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx osoby.

(3) Xxx xxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxx přihlížet x důvodům, xxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyloučen.

(4) Xxxxxxxxxx §105 xxxx. 3 xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§110x

Xxxxxxxx znalecký posudek xxxxxxxxxx stranou má xxxxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxx, že xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx znaleckého xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stejně, xxxx xx se xxxxxxx x xxxxxxxx posudek xxxxxxxx orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, kterého xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx seznámit xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§110x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§111

Xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x této xxxxxx a x xxxxxxxxx z ní, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonu, x xxxxx x x připomenutí povinností xxxx provedením xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x x náhradě xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Výši xxxxxxxxxx určí ten, xxx xxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nesouhlasí-li xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx, x výší xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx usnesení xx přípustná xxxxxxxx, xxx xx odkladný xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, nejpozději xx 30 xxx.

Xxxxx pátý

Provádění výslechu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§111x

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx a xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx spoluobviněného, xxxxxx xxxx znalce xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx obviněného vyrozumí x xxxx x xxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ověří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x tomu xxxxxx xxxxxxxxxxx výslech. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, kde se xxx xxxxxxxx nachází xxxxxxxxxx, může xxx xx souhlasem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, státního xxxxxxxxxxxxxx, věznice nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x tomu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, vedoucím xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx po xxxxx dobu xxxxxxxx xxxxxxxx xx místě, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoba.

(3) Totožnost xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx utajována x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx předsedou xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx utajovaných informací xxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státním xxxxxxxxx nebo vedoucím xxxxxxxxxxxx policejního xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx je xx celou xxxx xxxxxxxx přítomen na xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx provedení xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba vznášet xxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§111x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 459/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxxxx šestý

Věcné a xxxxxxxx xxxxxx

§112

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokazovanou xxxxxxxxxx x mohou xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx důkazy xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující se x xxxxxxxxx xxxx xxxx k obviněnému.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

§113

Xxxx xxxxxxxx x protokol o xxx

(1) Ohledání xx xxxx, mají-li xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx znalec.

(2) Protokol x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx obraz xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx pomůcky.

§114

Xxxxxxxxx xxxx a xxxx podobné úkony

(1) Xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx se podrobit xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxx zjistit, xxx xxxx xx jeho xxxx stopy nebo xxxxxxxx trestného xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx těla xxxxxxxxx lékařem, xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx k xxxxxx xxxxx provést xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx, x xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx odborný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx krev xxxx x ní xxxxxxx jiný xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxx x nebezpečím xxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx spojen se xxxxxxx xx tělesné xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx úkon xxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx činný x trestním xxxxxx. Xx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx tento xxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx k xxxxxx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxx, která xx zdržovala na xxxxx činu, xx xxxxx, x kterou xxx, xxxxxxx strpět xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zjištění.

(4) Xxxxx-xx xxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxx krve xxxx xxxx xxxxxxx úkon xxxxxxx xx xxxxxxx xx tělesné integrity, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx výzvě xxxxx xxxxx překonat; xxxxxxxxx xxxxx potřebuje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlas xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců je xxxxx xxx osobu xxxxxx x upozorněním xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§66), xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx poučí xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§115

Xxxxxxxxx a pitva xxxxxxx x její xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx podezření, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx. Pohřbít mrtvolu xxx x takových xxxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nařídit xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Vyšetření xxxxxxxxx stavu

§116

(1) Xx-xx xxxxx vyšetřit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx xxxx znalec x oboru xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxx nařídit, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ústavu, xxxx je-li xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež má xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx o xxx, xxx xx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§117

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxx déle xxx xxx měsíce; xx té doby xx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx odůvodněnou xxxxxx xxxxxx může xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx lhůtu xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxx o xxxxx xxxxx. Proti xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§118

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx není x xxxxxx, jehož xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx zvláště důležitá, xxxxxxxxx snížena schopnost xxxxxxx vnímat xxxx xxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx svědka. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §116 xxxx. 2 xxxx xxxx xxxxxxxxx.

HLAVA ŠESTÁ

ROZHODNUTÍ

§119

Způsob xxxxxxxxxxx

(1) Xxxx rozhoduje xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx stanoví; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhoduje, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

§120

(1) Xxxxxxxx po úvodních xxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx" xxxx xxxxxxxxx

x) označení xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx jde, i xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx rozhodnutí xxxxxxxxxx,

x) xxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) odůvodnění, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného, a

e) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx údajem xxxxx xxxxx a příjmení, xxx a xxxxx xxxxxxxx, svého xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxx zaměněn x xxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, uvede xx x hodnost xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx příslušníkem.

(3) Xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx jímž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxxx označovat xxxxxxx xxx, xxxxx se xxxxx xxxx, a xx nejen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a uvedením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx, xxx xxx o xxxxxx nebo přečin, x xxxxx, xxxx x xxxxxxx spáchání, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx skutečností, xxxxx xx xxxxx x xxxx, aby skutek xxxxxx být xxxxxxx x xxxxx, jakož x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx trestní sazbu.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxx dohodu x xxxx x xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx také výrok x xxxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx.

§121

Xx xxxxxxxx, xxxx xx rozhoduje xxxxxx xxxx, xxxxx soud xxxx výrok

a) x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy v xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx byl nárok xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x penězích xxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (§43 odst. 3),

x) x ochranném xxxxxxxx, xxxxxxxx x něm xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx konaném x odvolání xxxxxxxxxx.

§122

(1) Xxxxxxxxxx rozsudek xxxx obsahovat xxxxx x trestu x xxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx, xxxxx nichž xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx bylo xx xxxxxxxxxx upuštěno, x xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx x dohledem, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx. Xxx-xx xxx pachatelem xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx má být xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přiměřená xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx obsahovat x xxxxx x xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx jaké podmínky xx xxxxx. Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx trestu. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx.

(2) Ve výroku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx, x xxxxx z důvodů xxxxxxxxx x §226 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§123

Xxxx, který xxxxxxxxx xxxxx ve xxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx na xxxxxxxx odvolání, stížnosti xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, pojme xx xxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx souvislost xxxxxx xxxxxx s xxxxxx, x nichž xxxxxx dřívější xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx poukáže.

§124

X xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx trest, xxxx soud označit xx dřívější xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx zrušuje xxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx souhrnném. Xxxxxx-xx xx x xxxxxxxx společný trest xx pokračování v xxxxxxxx xxxx, musí xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx x vině, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx x další xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxx svůj xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x společném xxxxxx za xxxxxxxxxxx x trestném činu.

§125

(1) Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx úvahami xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx si vzájemně xxxxxxxx. Z xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xx soud xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx návrhům xx xxxxxxxxx dalších xxxxxx a jakými xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení zákona x xxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx, jak xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxx chráněného xxxxx, xxxxx xxx činem xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, okolností, xx xxxxxxx xxx čin xxxxxxx, osoby xxxxxxxxx, xxxx xxxx zavinění x xxxx pohnutky, xxxxxx xxxx cíle, xxxxx i xxxxxxxxxxxxx x přitěžujících xxxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, případné změny xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx dlouhou xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx řízení xxx pachatele x xxxx chování, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx; xxxxx xxx, jak xxxxxxxx x xxxxxxx, rodinným, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxx dosavadnímu xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx po činu, xxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x pokud byl xxxxxxx xxxx spolupracující xxxxxxxx xxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přispěl x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx spojení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx rozsudku xxxxxx xxxxx výroky, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Ukládá-li xxxx nepodmíněný xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx v §55 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx tomto xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx trest xxxxx nespojený s xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x odvolání, xxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xx xxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxx být podáno (§248 odst. 1), xxxxxxxx soudu, xx xxxxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxx (§251), xxxxxxxx soudu, který x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodovat (§252), xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx napadat xxxxxxxxx xxxxx (§246), x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§249).

(3) X poučení x xxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxx rozhodnutí xxxxx xx xxxx samé xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxx, xxx dovolání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obhájce (§265d), xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx soudu, xx xxxxxxx má xxx xxxxxxxx podáno (§265e), označení soudu, xxxxx x podaném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§265f).

Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx

§126

Xxx poradě x rozsudku, jímž xx xxxxxxxxx o xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxx se stal xxxxxx, pro který xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx nezanikla,

f) zda x xxxx xxxxx xx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx a x jakém xxxxxxx xx být obžalovanému xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx škodu nebo xxxxxxxxxxxx újmu x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx má xxx xxxxxxx.

§127

(1) Poradě x xxxxxxxxx xxxxx být xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, jež rozsudku xxxxxxxxxxxxx předcházelo, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. O obsahu xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx mlčenlivost.

(2) Xxx xxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxx. Nelze-li většiny xxxxxxxxx, připočítávají xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x hlasům xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, až xx dosáhne xxxxxxx. Xx-xx sporné, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rozhodne xx x xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx člen xxxxxx xxxx hlasovat, x xxxx byl v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Při xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ti, kdo xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx; jejich xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxx xxx obžalovaného xxxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx hlasují xxxx xxxxxx. Přísedící x soudci mladší xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx hlasuje xxxxxxxxx.

(5) X hlasování xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§58).

§128

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Rozsudek xx xxxxx vždy xxxxxxxx; vyhlašuje xxx xxxxxxxx senátu.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx", xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x poučení o xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx vyhlásí xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx předcházelo; xxxx-xx xx možné, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odročit na xxxx xxxxxxx xxx xxx.

§129

Vyhotovení xxxxxxxx

(1) Každý xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx rozsudku, xxx xxx byl xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupce x obžalovaný xxxxxx xxxxxxxx x prohlásili, xx netrvají na xxxxxxxxxx odůvodnění, a xxxxxxxxxx zároveň prohlásil, xx xx nepřeje, xxx v xxxx xxxxxxxx podaly odvolání xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx obžalovaného x xxxxx xxxx xxxx, xxx zjednodušený xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xx rozsudek xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx jeho výroky x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Mají-li xxxxx podat odvolání x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx-xx xx tohoto xxxxx, je rovněž xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, proti xxxxxx xxxxx xxxxx odvolání.

(3) Xxxxxxxx nebyl xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x poradě, předseda xxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx vyhotoví a xxxxx k xxxxxxxx

x) x xxxxxx před xxxxxxxxx soudy x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx druhého xxxxxx xx xxxxxxxxx věcech xx pěti pracovních xxx a v xxxxxxxxx věcech xx xxxxxx pracovních dnů,

b) x řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx vazebních věcech xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx věcech xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx vyhotovujícího xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věci, x xxxxxxxxxxxx věcech xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx lhůtu x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx pracovních xxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx kratší. Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx člen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xx příkaz xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Jde-li x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx určený předsedou xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ten, xxx xx vypracoval. Xxxxxx-xx xxxxxxxx senátu xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx je xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx; důvod toho xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§130

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Rozsudek xx v opise xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, zúčastněné osobě x poškozenému, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, x xx i xxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx přítomni.

(2) Xx-xx obžalovaný obhájce xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx rozsudku xxx xxx.

(3) Mají-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx zákonnému zástupci xxxx xxxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxx zmocněnci.

§131

Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx

(1) Předseda xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx došlo xx vyhotovení rozsudku x xxxx xxxxxxx xxx, xxx vyhotovení xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx x soud xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx o opravě xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx byl xxxxxxx xxxx rozsudku.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x opravě se xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x x xxxxxxx, xxxxx se xx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx.

§132

§132 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 292/1993 Sb.

§133

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx oprava xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx rozsudku, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx lhůta x odvolání od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x opravě, x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. X xxx xx xxxxx xxxxx výrokem xxxxx dotčenou xxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx

§134

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxx x místo xxxxxxxxxx,

x) xxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx, x

x) xxxxxxx x opravném xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx je xxxxx, jestliže xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx uvést xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, důkazy, x xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx úvahy, xx xxxxxxx xxxxxxxx posuzoval xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona.

§135

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxx jen xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx při úkonu xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx, které se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, která xxxx učiněna x xxxxxxx líčení, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§136

Vyhotovení xxxxxxxx

(1) Není xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx jen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx nařizuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx svém xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xx xxxx nutno xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx některé xxxxx doručovat. Xx-xx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxx zástupci, xxx xx doručit opis xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §142 xxxx. 1 vzdaly xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx netrvají xx xxxxxxxx odůvodnění, xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx odůvodnění; x xxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx soud xxxxxxx stupně xxxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxx takovému xxxxxxxx xxxxxxxxx stížnost. Mají-li xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, lze xxxxxxxxxxxx usnesení vyhotovit xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx, xxx tyto osoby xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx podaly; xxxxx xxx tyto xxxxx xxxxx xxxxxx i xxxxx jeho vůli, xxxx xx stížnosti xxxxx.

§137

Xxxxxxxxxx usnesení

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, jakož x xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx též státnímu xxxxxxxx. Oznámení se xxxx xxx vyhlášením xxxxxxxx x přítomnosti xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx doručením xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx usnesení xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx anebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx jen xxxxxxx, xxxxxxxxx zmocněnci. Xxx-xx x osobu, která xxxx plně xxxxxxxxx xxxx jejíž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx obhájce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Oznamuje-li xx xxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xx omezena, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx je xxx jemu, xxx x xxxx xxxxxxx x xxxx opatrovníku. Xx-xx xxxxxxxx xx xxxxx, xx výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jak xxxxxxxxxx, xxx i xxxx obhájci i xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx svéprávnost xxxx omezena.

(4) Xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředku, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx přímo xxxxxx, x xxxxx, která xxxx návrhem xxxx x usnesení xxxxxx, xxxx v xxxxx xxxxxx.

§138

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx této xxxxx x xxxxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxx moc x xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí

§139

Právní xxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx něco xxxxxx, i xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx proti xxxx odvolání xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zákon xxxx xxxxx němu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

xx) xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxx xxxxxx,

xx) xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxx zpět, xxxx

xx) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxx poškozeným x xxxxxxxx xxxxxx xxx zúčastněnou xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx části rozsudku xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx vykonány. Xxxxxx tak odvolání xxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxx nebrání xxxx, xxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx obžalovaných nabyl xxxxxx xxxx x xxx vykonán.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx odvolání xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx rozsudek vykonat xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o této xxxxxxx.

§140

Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx usnesení

(1) Xxxxxxxx xx pravomocné a xxxxxxxxxxx,

x) jestliže xxxxx xxxxx xxxx stížnost xxxxxxxxxxx,

x) jestliže xxxxx xxxx proti xxxx xxxxxxxxx stížnost, xxxxx

xx) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebyla,

bb) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdaly nebo xx výslovně vzaly xxxx, nebo

cc) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx moci, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx připouští xxxxxxxx, avšak xxxxxxxxxx xx odkladný účinek.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx osob xxxx jen xxxxxxx x xxxx věcí, x xxxxx bylo xxxxxxxxxx týmž xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxx usnesení xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx vykonáno x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xx oddělit.

(4) Jestliže xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zmeškána, xxxxx xxxx podána xxxxxxxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxxxx lhůty, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXX X XX

§141

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxx xx stížnost.

(2) Stížností xxx xxxxxxxxx každé xxxxxxxx policejního orgánu. Xxxxxxxx soudu x xxxxxxxx zástupce xxx xxxxxxxxx napadnout jen x těch xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx rozhodují ve xxxx v prvním xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxx xxxxx stížnost xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx x xxxxxx případech xxxxxxxxx Xxxxxxxx soud. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Stížnost má xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx stanoví.

§142

Oprávněné osoby

(1) Nestanoví-li xxxxx něco xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx dotýká xxxx xxxxx x xxxxxxxx dala xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xx zákon xxxxxxxxx; proti xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podat stížnost xx xxxxxxxx obviněného xxx osoby, xxxxx xx xxxxx podat x jeho prospěch xxxxxxxx.

§143

Xxxxx x místo x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směřuje, x to xx xxx xxx xx xxxxxxxx usnesení (§137); xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx lhůta xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §142 xxxx. 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxx ve prospěch xxxxxxxxxx, končí xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dnem jako xxxxxxxxxx; xxxxxxxx zástupci xxxx běží lhůta xxxx xxxxxxxxxx.

§144

Xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx výslovně xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzít xxxxxxxx xxxx, xxxxx x ní xxxxxx xxxxxxxxxx. Stížnost xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x stížnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx může xxx vzata xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx obviněného. Státní xxxxxxxx však xxxx xxxx takovou xxxxxxxx xxxx x bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nová lhůta x xxxxxx stížnosti xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, není-li xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx povolaný x xxxxxxxxxx o stížnosti, x xxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx; x řízení xxxx xxxxxx činí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§145

Xxxxxxxxxx důvody

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx, nebo

b) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výroku xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx.

Účinnost xx 30.9.2005 xx 30.9.2005 (xx xxxxxx x. 394/2005 Xx.)

§146
Xxxxxx před xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směřuje
(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx usnesení xxxxxxxx xxxxxxx, může xx sám xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxxx x předchozím souhlasem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx jeho pokyn, xxxx policejní xxxxx xxx stížnosti xxxxxxx xxx x předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 45/2005 Xx.

§146x

Xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) O xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx státní xxxxxxxx

x) xxxxxxx x vazbě, xxxxx-xx o rozhodnutí x propuštění obviněného x xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vazbu,

b) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§88m odst. 2), x xxx, xx xx nepovolí xxxxxxx xxxxxxxxxx s poškozeným, xxxxxx xx blízkou xxxx xxxxx osobou (§88d odst. 2), xxxx o žádosti x xxxxxxx předběžného xxxxxxxx (§88n xxxx. 3),

x) xxxxxxxx xxx, x níž xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tomu, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, rozhodl x xxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zajištění,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu, xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx zajištění nároku xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x omezení xxxxxxxxx, xxxxxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxxxx se zajištěného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trestu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx zajištěného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zajištění,

h) xxxxxxxx majetek xxx xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nepovolil xxxxxxxxx xxxxx týkajícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx pořádkové xxxxxx (§66 odst. 1),

x) xxxxxxx o xxxxxxx věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx (§81b odst. 1), xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxxxx §159c odst. 1,

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal; xxxxx-xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx, rozhoduje xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx pověřený žalobce, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) O xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pokuty, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx věc, o xxx xxxxxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxxx xxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x trestné činnosti, xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx nebo omezení xxxxxxxx xxxxxxxxx, zajistil xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, x xxxxx xxxxxx xx činný xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; vykonává-li xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zákonnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx pověřený xxxxxxx, xxxxx xx xxx jinak příslušný x výkonu xxxxxx xxx zachováváním zákonnosti x xxxxxxxxxx řízení. Xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx státní xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§147

(1) Xxx rozhodování x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx usnesení, xxxxx xxxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Týká-li xx stížnost xxx xxxxxxx x více xxxx xxxx xxx xxxxxxx x více xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx týmž xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx předcházející xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§148

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stížnost

a) xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx podána xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx která xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, nebo

c) xxxx-xx důvodná.

(2) Jako xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podala xxxxxxxx xxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx bylo xxxx xxx oznámení xxxxxxxx.

§149

(1) Nezamítne-li xxxxxxxxx xxxxx stížnost, zruší xxxxxxxx usnesení, x xx-xx xxxxx povahy xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, buď

a) xxxxxxxx xxx xx xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x věci xxxxx xxxxxx x rozhodl.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx proti xxxxxxxx x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx též, xx-xx to pro xxxxxxxx objasnění xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení xxxxxx xxx státnímu xxxxxxxx x xxxxxxxxx, a xx i v xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxxxx xxxxxxxx líčení (§223 a 231). Xxxxxxxxxx §191 platí x xx.

(3) Je-li xxxxx jen xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx-xx xx xxxxxxx xx ostatních anebo xxxx-xx se xxxxxxxx xxx části usnesení (§147 xxxx. 2), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xx xxx xxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxx v xxx, xx x xxxxxxxxx usnesení některý xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx orgán, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx, anebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx, xxx o xxxxxxxxxx výroku xxxxxxx xxxx neúplný xxxxx xxxxxxx.

(5) Soud xxxxxxxxxxx x stížnosti může, xxxxxxx-xx xx xx xxxxx, nařídit, xxx xxx xxxx xxxxx x prvním xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxx složení xxxxxx xxxxx jiným xxxxxx xxxxx druhu x xxxxx stupně x xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx vyslovil xxxxx xxxxxxxxx, a xx povinen xxxxxxx xxxxx, jejichž provedení xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§150

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx x stížnosti nemůže x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx usnesení v xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podala xxxx x jejíž prospěch xxxx stížnost xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx nadřízený xxxxx xxxxxxxx ve prospěch xxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxx prospívá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, změní xxxxxxxx také ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx přiměřeně x xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x novému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXX TRESTNÍHO XXXXXX

§151

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx stát

(1) Xxxxxxx nutné x xxxxxxxxx trestního xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxxxx xxxx vlastní náklady xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx na nutnou xxxxxxxx, xxxxx obviněnému xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx vůči xxxxx nárok xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx uplatnit xx xxxxxxx roku xxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx obhajovat xxxxxxxx, xxxxx nárok xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx povinen x xxxxxx za xxxxxxxxxxx x z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x x případě, kdy xxxxxxx xx společníkem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx xxxxxxxxx 6) x xxxxxxx xxxx xx xxxx právnická osoba.

(3) X xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx obhájce xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, který vedl xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx bez zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx xx xxxxxx návrhu. X xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přiměřená xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx je xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Proti rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má odkladný xxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xx třeba xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx jejich přiznání, xxxxxxxxxx xx 30 xxx.

(6) Xxxxxxxxxx odstavců 2 až 5 xx xxxxxxxxx užijí xx xxxxxxxxxxx o xxxx odměny x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xx bezplatnou xxxxxxxx xxxx obhajobu xx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxx zmocněnce xxxxxxxxxxx.

§151x

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxx ponese xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx nelze xxxxxxx, xxxxxxxx takový důkaz xxxx xxx objasnění xxxx xxxxxx potřebný xxxx stejný xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx činný v xxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§152

(1) Xxx-xx obžalovaný xxxxxxxxxx xxxxx vinným, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx spojené s xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovenému xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx na obhajobu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx vazby,

d) xxxxxxx xxxxxxx s výkonem xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jež xxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kontrolního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxx;x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a způsob xxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Paušální částku xxxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§152x

Xxx správě placení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §152 xxxx. 1 xx postupuje podle xxxxxxxx řádu.

§153

(1) Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx nahradit xxxxxxx řízení o xxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx povinen nahradit xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx s takovým xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na obhajobu xx sníženou xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx státního zástupce x xxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxx.

§154

Xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx poškozeného

(1) Byl-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xx odsouzený, jemuž xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo x xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxx, povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nároku x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx vzniklých xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Soud x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nebyl xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy v xxxxxxxx nebo xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení (§155 xxxx. 4), nebrání-li xxxx povaha věci x xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx náhradu xxxxxxxxx xxxxx; přitom xxxxx v xxxxx xxxxxxx povahu trestného xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx provést, jde-li x úmyslný trestný xxx.

Xxxxxxxxxxx x povinnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx výši

§155

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x náhradě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx&xxxx;x s využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x náhradě xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obhájci xxxxxx [§152 xxxx. 1 xxxx. x), x)] rozhodne po xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxx senátu soudu xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x výkonem trestu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx výkonu trestu xxxx jeho části xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně.

(3) X xxxxxxxxxx odsouzeného, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxx xx xxxxxxxxx použijí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx úhrady.

(4) X xxxxxxxxxx odsouzeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx nároku na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx výši xxxxxxxx po právní xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx; nárok xx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx roku xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zaniká.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu náklady xxxxxxx ustanovením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně x xxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

§156

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx [§152 xxxx. 1 xxxx. x) x §153 xxxx. 1] xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx náhradě xx právní moci xxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně.

XXXX DRUHÁ

PŘÍPRAVNÉ XXXXXX

§157

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zástupce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonů, xxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx je xxxxx x objasnění xxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčujících xxxx, xx byl xxxxxxx trestný čin, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávněn:

a) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně spisů, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx byla xxxxxxxxx xxxxxx policejnímu xxxxxx,

x) xxxxxxx odložit zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx využít xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx má znalost xx xxxxxxxxxxx oboru. X návrh na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx konzultanta může xxx xxxxxxx správní xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení. Xx provádění úkonů xxxx nesmí xxxxxxxxx. X xxxxx skutečnostech, x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státního zástupce x policejní xxxxx xxxxxxxxxxxx za zákonný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§157x

Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx policejního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx, xxxxx xxxxx xx trestní řízení xxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx státního xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx policejního xxxxxx. Xxxx žádost xxxx xxxxxx lhůtou. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x státní xxxxxxxx xx musí xxxxxxxxxx vyřídit. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxxx vyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§157x vložen právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

HLAVA XXXXXX

XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§158

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx osob x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x odhalení xxxxxxxxxxx nasvědčujících xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx pachatele; je xxxxxxx činit xxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, u xxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce xxxx xxxxxxx svou xxxxxxxx v xxxxxxx x čl. 22 x xx. 25 xxxx. 2 x 3 nařízení Xxxx (XX) 2017/1939. Pověřené xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jakmile xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x policejní xxxxx. Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poučit x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx o xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx měsíce od xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních.

(3) X xxxxxxxx úkonů xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx záznam, ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx xxxxxx zahajuje, a xxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zástupci. Xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neodkladných x neopakovatelných úkonů. X xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodně xxxxxxxxxxxxxx tomu, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, opatřuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu. V xxxxx xxxx je xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x této xxxxx, zejména

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx orgánů,

b) xxxxxxxxx odborné vyjádření xx příslušných xxxxxx, x xx-xx toho xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, též xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx potřebné xxxxxxxx, zejména spisy x jiné xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §114 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx podmínek xxxxxxxxxxx x §114 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx otisky, xxxxxxxx xxxxxx téhož xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx zevní xxxxxx, xxxxxxxx je xx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx činu,

g) xx xxxxxxxx stanovených x §76 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §78 xx 81 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx uvedeným x xxxxx čtvrté xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx provedení xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx x objasnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nasvědčujících xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, mohou xx xxxxxxx dožádání xxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx orgány.

(5) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx advokáta. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezletilého, xx xxxxx x xxxxx xxxxxx vyrozumět xxxx xxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxxx odložit a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) X obsahu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úkonu, se xxxxxx xxxxxx záznam. Xxxxxx záznam slouží xxxxxxxx zástupci x xxxxxxxxxx ke zvážení xxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx vysvětlení xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx svědek, x xxxxx x úvaze, xxx takový xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx soudem užít xxxx xxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xx-xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx svědek xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx být xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx vyzvat osobu, xxx xx dostavila x xxxxxx xxxxxxxxxx xx stanovené xxxx xx určené xxxxx; x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx vysvětlení, xxx xxxxxxxxxx omluvy xxxxxxxxx, xxxx xxx předvedena. Xx xx a xx jiné následky xxxxxxxxxxx (§66) xxxx xxx taková xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxx požadováno od xxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uloženou nebo xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx povinna xxxxxxxxx pravdu a xxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx způsobila xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v §100 xxxx. 2; x xxx xx xxxxx xxxxx, xx níž xx požadováno xxxxxxxxxx, xxxxxx poučit. Nasvědčují-li xxxxxxxx xxxxxxxxx tomu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx poskytnout xxxxxxx, je třeba xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx postupovat podle §55 odst. 2.

(9) Xx-xx xxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ji xxxxxxxxx xxxx svědka xx xxxxxxxx uvedených v §158a. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x osobu xxxxxx osmnácti xxx x osobu, x xxxxx xxxxxxxxxx správně x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx lze xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx prověřování xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx podnětu x xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx proto, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x níž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závěr, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, x v xxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx ztráta xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx vyslechnout xxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx význam xxx xxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tomu, xx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx její výpověď xxxxxxx nátlak, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxx výpověď. Xxxxx xxxxxxxx těchto xxxx nebyly po xxxxxxxx trestního stíhání xxxxxxxxx xxxxx podle §164 xxxx. 4, xxx protokoly x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx záznamy xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxx §211 xxxx. 1, odst. 2 xxxx. a), xxxx. 3 písm. b), x); jinak xxx xxxxx xxxxxxxxxx protokoly x výslechu xxxxx §212.

(10) Xxx xx xxxxxxx na výzvu x podání xxxxxxxxxx, xx nárok xx xxxxxxx nutných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx upravujícího cestovní xxxxxxx x prokázaného xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx nemá xxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx úkony xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x předmětu šetření xxxxxxxxxx útvar Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xx jinak xxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx věc x xxxxxxxxx státnímu xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(12) Xx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán trestný xxx, zjištěno, xx xxxxxxxxxx x řízení xx Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx sborů, xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxx xxxxxxxx x věc xx předá. Xx xxxx, xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx orgán oprávněn xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x neopakovatelné xxxxx. Xxxxxxx-xx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxx k posouzení xxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxx. Xxxx stanovisko xx xxxxxxx. Ustanovení odstavce 11 xx xxxxxxxxx.

§158a

Je-li xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tomu, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx úkon xxxxxxxxxxx xx výslechu xxxxxx nebo v xxxxxxxxx, provede xx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úkon xx účasti xxxxxx; xxxxxx x takovém xxxxxxx odpovídá za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x tomu xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx zasahovat. Xxxxxx xxxx nepřísluší xxxxxxxxxxxx závěr xxxxxxxx xxxxxxxx o xxx, xx xxxx je xxxxx xxxxxx neodkladný xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§158x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxxxxxxx pátrací xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

§158x

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx byl xxxxxxx příslušným xxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xxxxx ředitelem, jde-li x útvar Vojenského xxxxxxxxxxxxx, jeho ředitelem, x jde-li x xxxxx Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, jejím xxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx, jeho ředitelem, xxxxxxxx v řízení x xxxxxxxx trestném xxxx xxxxxxxx operativně xxxxxxx prostředky, xxxxxxx xx xxxxxx

x) předstíraný xxxxxx,

x) xxxxxxxxx osob x věcí,

c) použití xxxxxx.

(2) Používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx použít xxx tehdy, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx účelu dosáhnout xxxxx xxxx xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ztížené. Xxxxx x xxxxxxx xxxx lze omezit xxx v míře xxxxxxxx nutné.

(3) Zvukové, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx použít jako xxxxx.

§158x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx koupě, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx věci,

a) x xxxxxxx držení xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jejíž držení xx nepřípustné,

c) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, nebo

d) xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx převod xxxxxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx orgán xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xx xx 48 xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončit a xxxxxxxxx, které se x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nijak xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx policejní xxxxx xxxxxx, který xx 48 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§158x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2002

§158d

Sledování xxxx a xxxx

(1) Xxxxxxxxxx osob x xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx technickými xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx zjistí, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx obhájcem, je xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxx souvislosti dozvěděl, xxxxx xxxxxxxx.

(2) Sledování, xxx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx zvukové, xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxx uskutečnit xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx má xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx listovního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxx písemností a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lze xx uskutečnit xxx xx xxxxxxx předchozího xxxxxxxx soudce. Xxx xxxxxx xx obydlí xxxxxxx xxx provedeny xxxxx jiné xxxxx xxx xxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxx xxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx žádosti. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx trestnou xxxxxxx x, xxxx-xx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xx věcech, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx být stanovena xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxx prováděno x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxx povolení. Xxxxxxxxx xxxxx xx však xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodatečně xxxxxxx, x xxxxx je xx 48 hodin xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxx má xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li xxxxxx souhlas dodatečně xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx-xx xxx xxxxxx pořízený xxx sledování xxxxxx xxxx důkaz, xx xxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §55 x 55a.

(8) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx trestní xxxxxx, xx nutno xxxxxxx předepsaným způsobem xxxxxx.

(9) Provozovatelé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxx x jiné osoby, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx telekomunikační činnosti xxxxxxxx, jakož i xxxxx nebo osoba xxxxxxxxxxx dopravu xxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sledování xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) X xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xx, x xxx bylo xxxxxxxxx xx podmínek uvedených x odstavci 2 xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx sledování x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx xxx xxxxx, xx-xx x v xxxx xxxx vedeno řízení x xxxxxxxx trestném xxxx nebo xxxxxxxx-xx x tím xxxxx, xx xxxxx práv x svobod xxxx xxxxxxxxxx zasahováno.

§158d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§158x

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Je-li xxxxxx xxxxxxx řízení xxx xxxxxx, na xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody x horní hranicí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxxxx xxx pletichy x insolvenčním xxxxxx xxxxx §226 xxxxxxxxx xxxxxxxx, porušení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §248 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx zadání xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle §256 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx zadání xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §257 xxxxxxxxx xxxxxxxx, pletichy xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §258 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxxx pravomoci xxxxxx xxxxx xxxxx §329 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §331 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxxxxx xxxxx §332 trestního xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §333 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx úmyslný trestný xxx, k xxxxx xxxxxxx zavazuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx útvar Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Agentem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx uložené xx xxxxxxx policejním xxxxxxx, vystupující zpravidla xx zastíráním skutečného xxxxx své xxxxxxxx. Xx-xx xx x xxxxxxx agenta, jeho xxxxxxxx xxxx x xxxx ochraně xxxxx, xx x zastírání xxxx totožnosti xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x osobní xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxx xx xxxxx zvláštní xxxxxxxxx, povolení xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx příslušnost x Policii Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx Xxxxxxxxx inspekci bezpečnostních xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Generální xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxx odkladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx uvedených xxx x odstavci 2.

(4) Xxxxxxx agenta povoluje xx xxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soudce xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx; v takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vrchního xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxxx zákonnosti x přípravném řízení. X povolení xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a doba, xx xxxxxx xxxx xxxxx použit, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx návrhu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, lze dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x §158d odst. 2 x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převodu xxxxx §158c xxxxx nepotřebuje xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx při xxx xxxxxxxx volit xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx osobám xxxxxxxxxxx újma xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx nutnou. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky nebo xxxxx zvláštního zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx policejního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxx xxxxxx důvody xxx použití agenta x xxx je xxxx činnost x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx údaje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx za tři xxxxxx, posuzovat, a xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, dá xxxxxxxxxxx xxxxxx pokyn x xxxxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxx agenta. Policejní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx státnímu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx agenta.

§158x

Xxxxxx-xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx, postupuje se xxxxx §158b158e; xx podání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx rozhoduje předseda xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx státního xxxxxxxx.

§158x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxxxxx prověřování

§159

(1) Policejní xxxxx xx povinen xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx trestný xxx,

x) xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o věc xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v níž xx nekoná zkrácené xxxxxxxxx xxxxxx,

x) do xxx měsíců, jde-li x xxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x

x) xx šesti měsíců, xxx-xx o věc xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu.

(2) Pokud xxxxxx oznámení xxxx xxxx podnět xx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxxxxxxx orgán státnímu xxxxxxxx xxxxxxx zdůvodní, xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx skončit, xxxx xxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxx x po xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednak změnit xxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lhůtu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx prověřování xx xxxxx prodloužené xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxx státnímu xxxxxxxx x odůvodněným xxxxxxx na její xxxxxxxxxxx. Státní xxxxxxxx xxxxxxxxx obdobně, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

§159x

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx-xx xx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx zástupce xxxx policejní xxxxx xxx odloží xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x projednání xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx projednání.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx nepřípustné xxxxx §11.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §172 xxxx. 2 xxxx. x) nebo x).

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx odložit, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx okolnosti xxxxxxx x §172 xxxx. 2 písm. x).

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§160). Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Usnesení o xxxxxxxx věci musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je znám. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxx xxx doručeno xx 48 xxxxx xxxxxxxx zástupci. Oznamovatel xx o odložení xxxx vyrozumí, xxxxx x to xxxxx §158 odst. 2 xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx poškozený uvedený x xxxxxxxx 6 xxxxx xxxxxxxx, xxx xx odkladný xxxxxx.

§159b

Dočasné xxxxxxxx trestního xxxxxxx

(1) Jestliže xx xx třeba x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pachatelů, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dobu, xxxxxxx xxxx x xxx měsíce.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx, pro xxxxx xxxx trestní xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx zástupce na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souhlas s xxxxxxxxxxxx lhůty xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx x xxxxx xxx měsíce, x xx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zahájení trestního xxxxxxx osoby xxx x případě, kdy xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx (§10) xxxx xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx orgánu dočasně xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx odloží zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx být rozhodnutí x přestupku zrušeno. Xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku x přezkumném xxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx 48 xxxxx xxxxx xxxxxxxx zástupci.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§159x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx trestního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x dočasném xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxxxxx x trestného xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §226 xxxx. 2, 4 nebo 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx, porušení xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxxx §248 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 3 xxxx 4 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a při xxxxxxx xxxxxxx podle §257 xxxx. 1 xxxx. x), odst. 2 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §258 odst. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxxxxx xxxxx §332 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §333 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx maření xxxxxxxxxxxxx xxxxx §347a xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podezřelý xxxxxxx xxxx slíbil xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx jen xxxxx, že xxx x xx xxxxxxx, xxxxxx o tom xxxxxxxxxx x bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx orgánu, oznámí xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx mu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx se xxxxx x přípravném řízení x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x pravdivou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, xxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx poskytnut xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §334 xxxx. 2 xxxx. a) xx c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úřední xxxxx uvedené v §334 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx cizí xxxx.

§159d

Rozhodnutí x nestíhání xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx rozhodnout x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x splnil-li xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §159c xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx, jinak xxxxxxxx, xx podezřelý xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §159c xxxx. 1. Proti xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx odkladný xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x nestíhání xxxxxxxxxxx xxx xx xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání osoby, xxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx uplynula xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx bylo o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x podané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, nelze-li xxxxxxx xxxxxxx stíhání xxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx prospěch podezřelého xxxxxxxx.

(3) Usnesení x xxxxxxxxx podezřelého xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bezodkladně xx právní xxxx Xxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x usnesení vydané xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nesplnění xxxxxxxx xxxxx §159c xxxx. 1 policejní xxxxx neprodleně zahájí xxxxxxx stíhání.

HLAVA XXXXXX

XXXXXXXX TRESTNÍHO XXXXXXX, XXXXX POSTUP X XXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§160

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx §158 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tomu, xx byl xxxxxxx xxxxxxx čin, x xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že jej xxxxxxxx určitá osoba, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx obviněného, xxxxx není důvod x postupu podle §159a xxxx. 2 x 3, §159b xxxx. 1, 3 x 4 xxxx §159c odst. 1. Xxxxx usnesení x xxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx, zákonné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx být x xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx označen xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x rozsudku (§120 xxxx. 2). X xxxxxxxxxx usnesení xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují xxxxx x důvodnosti xxxxxxxxx stíhání.

(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx výslechu x xx 48 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; x obhájce xxxxxx lhůta x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx zvolení nebo xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxx xxx poškozenému, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx sídlo xxxxx x jestliže x xx výslovně xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx odkladu xxxxxxx xxx ministru xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, příslušníka Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx celníka xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zařazeného x xxxxxx práce x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx řediteli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxxxx nebo neopakovatelné xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx předá věc xxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx úkon, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx zmaření, zničení xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx trestního řízení xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stíhání. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx neodkladný xxxx neopakovatelný považován.

(5) Xxxxx-xx během xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx se xxxxxxxx dopustil xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx v usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(6) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx, xxx který xxxx zahájeno xxxxxxx xxxxxxx, xx jiným xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx byl v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právně xxxxxxxx, upozorní xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x učiní x tom xxxxxx xx protokolu.

(7) Proti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§162

Předání věci policejnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx prověřoval xxxx xxxxxxxxx orgán, xxx xxxxx xx xxxxxx x §161 xxxx. 2, x zjištěné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxx dožádání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xxxxxxxxx orgán xxxxxxx x §161 xxxx. 2, xxxxxxx byla xxx xxxxxxx jiným xxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

§163

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (§146 trestního xxxxxxxx), těžkého ublížení xx zdraví z xxxxxxxxxx (§147 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx (§148 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§150 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx (§151 xxxxxxxxx xxxxxxxx), ohrožení xxxxxxxx xxxxxx (§155 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxx §171 xxxx. 1, 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, vydírání xxxxx §175 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx domovní xxxxxxx (§178 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxx xxxxxx práv (§181 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxx listin x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx (§183 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §186 odst. 1, 2 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxx (§205 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx (§206 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx věci (§207 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x domu, xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§208 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx (§209 xxxxxxxxx zákoníku), legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §216 xxxx. 1, legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §217 xxxx. 2, xxxxxx (§218 xxxxxxxxx zákoníku), zatajení xxxx (§219 xxxxxxxxx xxxxxxxx), porušení povinnosti xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§220 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nedbalosti (§221 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxx věřitele (§222 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxx xxxx (§228 xxxxxxxxx xxxxxxxx), nebezpečného xxxxxxxxxxx (§353 xxxxxxxxx xxxxxxxx) x nebezpečného xxxxxxxxxxxxxx (§354 xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxx xxxx, xxx xx xx xxxxxx k poškozenému xxxxxx, xxxx níž xx xxx poškozený xxxx svědek xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§100 xxxx. 2), x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxxxx xxxxx §185 xxxx. 1, 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx proti tomu, xxx xx xxxx x době xxxxxxxx xxxx xxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx (§360 trestního xxxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx některého x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx a x již xxxxxxxxx xxxxxxxx stíhání pokračovat xxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx byť xxx xxxxxxx x xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx poškozený xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx obsah xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výslovným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, a to xx xx xxxx, xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx poradě. Výslovně xxxxxxxx souhlas xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

§163a

(1) Xxxxxxxx poškozeného x trestním xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx činů uvedených x §163 xxxx. 1 xxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx není xxxxxxx xxx xxxxxxx pro xxxxxxx chorobu nebo xxxxxxx, xxx kterou xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) poškozeným je xxxxx xxxxxx 15 xxx,

x) x xxxxxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx vzat xxxx v tísni xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nátlakem, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx poškozený xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nevyjádří, xxx xxxxxxxx s xxxxxxxx stíháním xxxxx §163, xxxxx xxxxx xx poskytne podle xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 30 xxx. Xx marném xxxxxxxx této xxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. O xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poučit.

§164

Xxxxxx při vyšetřování

(1) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x potřebném xxxxxxx xxxxxxxxx důkazy x objasnění všech xxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx trestného xxxx (§89 xxxx. 1). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §158 xxxx. 3 x 5; provádí x xxxxx xxxxx xxxxx hlavy xxxxxx x výjimkou xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxx nebo soudce. Xxxxxxxx svědků provádí, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, osoby, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x úplně xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx na její xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxxx, xxxxx nasvědčují-li zjištěné xxxxxxxxxxx tomu, xx xx xxxxxx by xxxx xxx xxx xxxx výpověď vyvíjen xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx hrozí z xxxxxx xxxxxx, xx xxxx ovlivněna xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx si rozhodné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx delšího xxxxxx xxxxxxxxxxx. Bez xxxxxx xxxxxxxx xx však xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Policejní xxxxx xxxxxxxxx x xx stanovených podmínek x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx obviněného. Xxxxxxxx xxxxx xxx žádným xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx donucován. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx navrhované důkazy, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxx zahájením xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxxx xxxxxxxx svědků xxxxx §158 xxxx. 9 x lze-li takový xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxx účastnil, xxxx xxx poučí x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svědka x xxxxxx xxxx soudem.

(5) Xxxxx případů, kdy xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx souhlasu xxxxxxxx zástupce, xxxx xxxxxxxxx orgán všechna xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx vyšetřovacích úkonů xxxxxxxxxx x je xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

§165

Xxxxx obviněného x xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mu xxxxx otázky xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Zejména tak xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx obhájce x xxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxx svědka, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxx xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx oprávněn xxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx x řízení xxxx xxxxxx, ledaže nelze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vyrozumění x xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx x jiným xxxxxxxxxxx xxxxx otázky, xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx výslech xxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxx. Xxxxxxx proti xxxxxxx provádění xxxxx xxxx vznášet kdykoliv x jeho xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx uvedených x §55 xxxx. 2 xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx policejnímu xxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxx vyšetřovacího xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx odepřít xxxxxxx, xx policejní xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx nelze xxxxxxxxx úkonu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zajistit. Xxxxxxx-xx xxxx ve xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sdělí i xxxxx, xxxxx nichž xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx tyto xxxxx předem určit, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxx. Sdělení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxx nichž xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx policejní orgán xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkonu xxxxx xxxxxxxxxx, postupuje při xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x odstavci 3.

§166

Skončení vyšetřování

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x podání xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxx xxxxx §43 xxxx. 3, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dny xxxxxx. Xx-xx počet xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx §44 xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx obviněného, xxxxxxx x poškozeného xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx policejní xxxxx xxxxxxxxxx doplnění xx xxxxx, xxxxxxx xx. X těchto úkonech xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xx doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obviněného, xxxx obhájce xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právo xxxxxxx x §2 xxxx. 14, xx xxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxx §28 odst. 4.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx spisu x xxxxxxxxx dále, xxxx by k xxxxxx xxxxx došlo.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x návrhem na xxxxxx obžaloby se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zdůvodněním, proč xxxxxxxxx návrhům na xxxxxxxxx xxxxxx dalších, xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §171173, xxxxx §307 xxxx podle §309.

§167

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) do tří xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxx xxxxxxx do příslušnosti xxxxxxxxx soudu.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxx, xxxx nebylo možné x zákonem stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x po xxxxx xxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx pokynem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx úkonů, které xxxx být ještě xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lhůtu, po xxxxxx má vyšetřování xxxxx trvat.

(3) Ve xxxxxx, x nichž xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx měsíc xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx je xx xxxxx, uložit xxxxxxxxxxx xxxxxx povinnost provést xxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§168

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx vyšetřování xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx x prvním xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx oddíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní, postupuje xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx oddílu xxxxxx x xxxxxxx této xxxxx.

§169

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx; xxxxxxxxxx, za xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §164 xxxx. 1, xxxxxx xxxx vázán.

(2) Xxx xxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx kvalifikace xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx obviněný x xxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxx, že xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx čin, xxx xx uveden v §168 odst. 1, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx oddílu xxxxxxx xxxx hlavy. Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx součástí důkazů xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx posuzování, xxx xxxx xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx, xx nepřihlíží x xxxxxxxxx, za xxxxx lze xxxxx §164 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx.

§170

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx vyšetřování xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxxxxx policejní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §167 xxxx. 2, 3.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

§171

Xxxxxxxxxx věci xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx orgánu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx, xx nejde x xxxxxxx xxx, xx xxxx xxx x xxxxxx, který xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxxxxxxx, x xx-xx xxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xx odkladný xxxxxx.

§172

Zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stíhání,

a) je-li xxxxxxxxxx, že xx xxxxxx skutek, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vede,

b) xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a není xxxxx k postoupení xxxx,

x) není-li prokázáno, xx skutek xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),

e) xxxxx-xx xxxxxxxx v xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx trestně xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Státní xxxxxxxx xxxx zastavit xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxx, x němuž může xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx který xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxx orgánem, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx mezinárodním xxxxxxxx soudem, mezinárodním xxxxxxxx tribunálem, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x když xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx v §145 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx rozhodnutí xxx považovat xx xxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx provedení xxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx nichž xxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxx x chování xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx nahradit xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dosaženo.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx obviněný, x xx-xx xxxx, xxx xxxxxxxxx, podat xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx stíhání, které xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2, xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxx xxx od xxxx, xxx xx bylo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx na xxxxxxxxxx xxxx trvá. X xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§173

Přerušení xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx přeruší xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxx nepřítomnost xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx objasnit,

b) xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx chorobu postavit xxxx xxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxx xxx duševní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx trestního stíhání,

d) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§10) xxxx xx-xx xxxx xxxxxxx stíhání xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx týž xxxxxx xxxxx xxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přestupku x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxx,

x) xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx ciziny xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx učinit xxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx řízení xxxx x během přerušení xxxxxxxxx stíhání. Xxxxxx-xx xxxxx přerušení, státní xxxxxxxx rozhodne, xx xx x trestním xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx státní xxxxxxxx xxxxxx příslušnému správnímu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§173x

Xxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bezodkladně xx xxxxxx xxxx Nejvyššímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx vydané xxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobcem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§174

(1) Dozor xxx xxxxxxxxxxxx zákonnosti v xxxxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxx zástupce.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §157 xxxx. 2 xx při výkonu xxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxx

x) dávat xxxxxxx xxxxxx x vyšetřování xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx policejního xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, materiály x xxxxxx x xxxxxxxxxx trestných xxxxxx xx účelem prověrky, xxx policejní orgán xxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxx a řádně x něm xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx provést jednotlivý xxxx xxxx i xxxx vyšetřování a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx zákona pro xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx jeho rozhodnutí xx xxxxxxxxx stížnost xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx policejnímu xxxxxx xx svými xxxxxx x doplnění,

e) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastními; x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxx xxx učinit do 30 xxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxx na podkladě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, je proti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve stejném xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx úkony xx věci xxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§174x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx může xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx rušit xxxxxxxxx xxxxxxxx nižších xxxxxxxx zástupců o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §159d odst. 1, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx evropským xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyžadovat xx nižších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx státní xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx nařídil.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podezřelého, rozhodne xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx jinak.

§175

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx je oprávněn

a) xxxxxxxxxx x zastavení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx dohodu x xxxx a xxxxxx a podat xxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x propuštění xxxxxxxxxx x vazby, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xx současného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vazbu xxxx o změně xxxxxx xxxxx, pominul-li xxxxxxx x důvodů xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obviněného x xxxxx, na které xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, anebo xxxxxx xxxxxx zajištění,

f) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx škody xxxx nemajetkové xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení x xxxxxx xxxx zrušit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx,

x) rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §81b,

h) xxxxxxx xxxxxxxx mrtvoly,

i) navrhnout xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx ciziny xxxx x řízení x předání xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx věcech, x nichž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zástupce, xxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx nejblíže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §171 xx 173, podle §307 xxxx xxxxx §309 za podmínek xxx xxxxxxxxx, pokud xx toto právo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx x xxxx a trestu

§175a

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx se skutek xxxx, xx xxxxx xxxxxx xx trestným xxxxx x že xxx spáchal xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx o vině x trestu na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x bez takového xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obviněného xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, též xxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x trestu státní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxx x xxxxx jednání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx výslovně xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx práv, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přiznává. Xxxxxxxxxxx zároveň upozorní xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x dohodě x xxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxx škody nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, jež xx xxxx trestným xxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxx úkor xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx xx prohlášení xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx, pokud xx xxxxxxx dosud xxxxxxxxxx důkazů x xxxxxxx xxxxxxxx přípravného xxxxxx xxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x vině a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xx přítomnosti obhájce.

(4) Xx-xx státní xxxxxxxx xx xx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, upozorní xxxxxxxxxx xx možnost xxxxxxx podle §178 xxxx. 2 x x případě, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dohodnuto. Xxx xxxxxx upozornění xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §178 xxxx. 2 xxx, xxxxx důvody xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx najevo až xx podání návrhu xx schválení dohody x vině x xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu dbá xxxx xx zájmy xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohody x xxxx x trestu xxxxxxxx, vyjádří se xxxxxxx x rozsahu x způsobu náhrady xxxxx nebo nemajetkové xxxx xxxx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dohodu x xxxx a xxxxxx lze xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nedostaví-li xx x jednání, xxxxxx x něm xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx nemajetkové xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Uplatnil-li xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx zástupce xx xxxxxxxxxxx dohodnout x xxxxxxxxx x rozsahu x způsobu náhrady xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx uplatněného xxxxxx.

(6) Xxxxxx o xxxx x trestu xxxxxxxx

x) xxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxx-xx přítomen xxxxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx,

x) xxxxx x místo xxxxxx xxxxxxx,

x) popis xxxxxx, pro který xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx k němu xxxxx, xxx, aby xxxxxx být zaměněn x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx x xxxxx skutku xxxxxxxxx, x to jeho xxxxxxxx pojmenováním, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zákonných xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazbu,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dohody o xxxx a xxxxxx,

x) x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxx dohodnutý xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxx zkušební xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx to xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx byly xxxxxxxxx; xxx xxxxxx x xxxxx a výměře xxxxxx se xxxxxxxxx x k tomu, xxx obviněný xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxxxxxx),

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx x xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx a trestu x xxxxxxxx-xx s xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx bezdůvodného obohacení.

(7) Xxxxx-xx xx sjednání xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x poškozenému, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx své xxxxxx (§43 xxxx. 3). Xxxxxxx-xx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxxx x tom xxxxxx xxxxxxxx záznam xx xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx viny učiněnému xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx x xxxx a xxxxxx xxxxx sjednat x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§175x vložen xxxxxxx předpisem x. 193/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2012

§175x

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu, xxxxxx zástupce xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dohody xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx. Nedošlo-li x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na schválení xxxxxx o xxxx x xxxxxx soud xxxxxxxx.

(2) X návrhu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu x další xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx soudní řízení x xxxxxxxxxx.

§175x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 193/2012 Xx. s xxxxxxxxx od 1.9.2012

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

§176

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx spisy x xxxxxx přílohy. O xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, obhájce a xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, a xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxx pro xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxx (§160). Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxx, xxx jak xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx podáním xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx x xxxxxx, xxx navrhují xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§177

Obžaloba xxxx obsahovat

a) xxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) jméno a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, den x xxxxx jeho xxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxx xxx zaměněn x xxxxx osobou; xxx-xx o příslušníka xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx návrh, x xxxx musí být xxxxxx označen xxxxxx, xxx který xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxx x způsobu xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx skutečností, xxxxx je xxxx xxxxx x tomu, xxx xxxxxx nemohl xxx xxxxxxx x xxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxxx použití xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxx tu xxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx znaků včetně xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazbu,

d) xxxxxxxxxx žalovaného skutku x xxxxxxxx důkazů, x xxxxx xx xxxx odůvodnění xxxxx, x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxx líčení xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona.

§178

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v obžalobě, xxx soud xxxxxx xxxxxxx x ochranných xxxxxxxx, xx-xx xx xx, že xxxx xxx xx zákonné xxxxxxxx.

(2) Návrh xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx samostatně.

§178x

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx zástupce x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) oznámí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx spáchaného xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx prospěch organizované xxxxxxxxxx skupiny x xxxxxx xx xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x x řízení xxxx xxxxxx úplnou x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx k xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx, přičemž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, že xxxx xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, x

x) prohlásí, xx xxxxxxxx x xxx, xxx xxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx označení xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx trestného xxxx, k xxxxx xxxxxxxxx xx obviněný xxxxxxx, x to x s xxxxxxxxxxxx x trestnému xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx na spáchání xxxxxxxxx činu, x xxxxx objasnění se xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx jednáním xxxxxxxx.

(2) Pokud spolupracující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, který je xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, x jehož xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxx organizátor xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx xxxx xxxx x pokud xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§59 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxx zástupce v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx považuje xx xxxxxxxx x ohledem xx všechny xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx objasnění xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx, x xxxx může spolupracující xxxxxxxx přispět x xxxxxxxxx zločinu spáchaného xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xx spojení s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx prospěch organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxx xxxx trestní xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx x k okolnostem xxxxxxx, xxxxxxx xxx x jakým xxxxxxxx xx obviněný xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xxxxxxxxx se zavázal, x xxxx xxxxxxxx xxxx jednáním xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx obviněného xxxxxx xxxx spolupracujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxx x obsahu xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx. Obviněného také xxxxxxxxx x tomu, xxx xx je xxxxx důsledků svého xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx závazky xxxxxxx x odstavci 1 x xxxx x xxx, xx jakmile xxxxxxxx x přípravném xxxxxx nebo v xxxxxx před xxxxxx xxxxxx xxx závazky xxxxxx nadále xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§179

(1) K podání xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství, xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) X xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx požádat xxxxxxxxx xxxxx uvedený x §12 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxx, který potřebuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§179x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxx zákon stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx hranice xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx činu xxxx xxxxxxxxxxxxx poté, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání x xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx bude xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §179b xxxx. 4 postavit xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §12 xxxx. 2.

(3) X xxxxxxxxx činech xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x příslušníků Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx nebo x trestných činech xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx přípravné xxxxxx státní xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §161 xxxx. 4 x 5 xxx platí xxxxxxxxx.

§179x

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přípravné xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxx deváté. Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx provádí pouze xxxxxxxxxx xxxx neopakovatelné xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení má xxxxxxxxx xxxxxx práva xxxx xxxxxxxx (§33 xxxx. 1, 2). Xxxxxxxx podezřelý xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x radit xx x ním xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx již x xxxxxxx zadržení. X xxx je třeba xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x nejpozději xx xxxxxxx výslechu xx xxxxxx, ze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx čin xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx. O xxxxx xxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Opis xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx zašle opis xxxxxxx xx 48 xxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx. Na postup xxx výslechu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Zkrácené xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxx ode xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxx sdělil xxxxxxxxxxx, xx spáchání jakého xxxxxx xx podezřelý x jaký xxxxxxx xxx xx x xxxxx skutku xxxxxxxxx (§179b xxxx. 3).

(5) Xxxxxx zástupce může xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x podezřelým xxxxxxx dohodu x xxxx x xxxxxx; xx xxxxxxxx a xxxxxx při jejím xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx ustanovení §175a. Xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx xxxxx xx zahajuje xxxxxxx stíhání.

(6) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx v trestním xxxxxx (§10) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx nedostatek xxxxxxxx oprávněného xxxxxx xxxxxxx nepřípustné, postupuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §159b xxxx. 3.

§179x

(1) Xxxxxxxxxx-xx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věci x xxxxxx xxxxxxxxx x §159a xxxx. 1 až 3 xxxx 5, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxx, xxxx trestný xxx je xxxxxxxxx xx skutku, xxx xxxxx xx sděleno xxxxxxxxx, x jaké xxxxxx, jež lze xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx všechny písemnosti x xxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxx který xxx xxxxxxx zkrácené xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxxxxxx zkráceného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §175b,

x) xxx xxxxxx, xxxxx-xx xx xxxx x xxxxxxxxx x trestného xxxx,

x) odevzdá xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) odevzdá xxx xxxxxx orgánu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx projednání,

f) xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx stíhání xxxxxxxxxxx xxxxx §11,

x) věc xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §309 a násl.,

h) xxx xxxxxxxxx odloží xxxxx §179g,

i) xxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xx trestní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x okolnostem uvedeným x §172 xxxx. 2, nebo

j) xxxxxxxxx xxxxx xxx policejnímu xxxxxx, je-li x xxxxx xxxxxxxxxx přípravného xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx úkon.

(3) Neučiní-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §161 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx to, že xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xx xxx xxxxxxx posouzen xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx podle xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx x odchylnému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přípravné řízení xxxxx.

(4) O xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxxx podle odstavce 2 vyrozumí xxxxx, xxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx, x xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxx §158 xxxx. 2 xxxxxxx.

§179d

(1) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx stejné xxxxxxxxxxx jako obžaloba x výjimkou odůvodnění.

(2) X návrhu připojí xxxxxx zástupce všechny xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, které mají xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx advokáta xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vyrozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxx.

§179x

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předána xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zástupce xx xxxxxxxxxx xx svobodu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx 48 xxxxx xx xxxxxxxx soudu xxxxx s xxxxxxx xx potrestání xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx trestního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx rozhodnutí x vazbě obviněného.

§179f

(1) Zkrácené přípravné xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx v xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxx důvod xxxxx x xxxxxx splněny xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx společného xxxxxx x dvou xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x alespoň x jednom x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx v §179b xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x okolnostem xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx, v xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx, nejvýše xxxx x xxxxx xxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vině x trestu (§179b xxxx. 5) xxxxxxx x xxxxxx xxx,

x) xxxxxx policejnímu xxxxxx, xxxxx dosud vedl xxxxxxxx přípravné xxxxxx, xxx zahájil trestní xxxxxxx x dále xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx desáté, xxxx

x) xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx policejnímu xxxxxx uvedenému x §161 xxxx. 2 x xxxxxxxx trestního xxxxxxx; státní zástupce xxx xxxxxxxxx xxxx, xx-xx dán některý x důvodů xxxxxxxxx x odstavci 1.

Xxxxxxxxx odložení xxxxxx xxxxxx xx potrestání

§179g

(1) Xxxxxxx podání xxxxxx xx potrestání xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnout x xxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xx potrestání podmíněně xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx o její xxxxxxx uzavřel xxxxxx, xxxx učinil jiná xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx náhradě,

c) vydal xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx opatření x xxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx potrestání xxxxxxxx xxxxxxx,

x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, x přihlédnutím x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx důvodně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dostačující.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestného činu xxxxx xxxxxx podezřelého, xxxxxx zástupce xxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pouze tehdy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 a

a) xxxxxx xx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x níž xx xxxxxxxx trestného činu, xxxx

x) xxxxx xx xxxx xxxxxxxx zastupitelství xxxxxxxxx xxxxxx určenou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, a xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx závažnosti xxxxxxxxx činu,

a vzhledem x osobě xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx životu x k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx doba xx xxxx xxxxxx xx xxx roky, x xxxxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 2 xx xx pět xxx. Xxxxxxxx doba xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dohodu o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x rozhodnutí x podmíněném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx aby x xxxx době xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odložení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx obsahovat xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx určené státu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx činnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaváže xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx odevzdat řidičský xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu x x xxx, že xxxxxx xxxx rozhodnutí x podmíněném odložení xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx řidičského xxxxxxxxx.

(6) Podezřelému lze xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx potrestání xxxx podezřelý x xxxxxxxxx podat xxxxxxxx, xxx xx odkladný xxxxxx.

§179x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vedl xxxxx xxxxx, splnil xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobenou škodu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx povinnost, x xxxxxxx xxxxxxx xx zavázal, x xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne xxxxxx xxxxxxxx, jenž xxxxxxxxx odložil podání xxxxxx na potrestání x xxxxxx xxxxxx, xx xx osvědčil. Xxxxx, a xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx postupuje xxxxx §179c xx 179f. Výjimečně xxxx xxxxxx xxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxx x osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmíněné odložení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx v platnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxx; xxxxxxxx xxxx však nesmí xxxxxxxxx xxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx trvají x x průběhu xxxxxxxxxxx zkušební doby.

(2) Xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xx uplynutí xxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, aniž xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xx xx xx, xx se osvědčil.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx x xxxxxxxx 2 nastávají účinky xxxxxxx v §11a xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXX XXXXXX

XXXXX JEDENÁCTÁ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§180

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo návrhu xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx a před xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. V řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx čekatelem, xxxxx-xx x řízení x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx obžaloby xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x vnitřním xxxxxxxxxxxx založeným xx xxxxxxx všech okolností xxxxxxx. X řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx předsedy xxxxxx x další xxxxxx, xxxxx nebyly dosud xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxx dokazování x xxxxxxx líčení x xx veřejném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx provést xxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxx soudem; xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx předsedy xxxxxx xxxxxx (§203, §215 xxxx. 2), které xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx, má xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§215 xxxx. 2) xx prospěch xxxxxxxx. Spočívá-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx některou xx stran ve xxxxxxxx svědka nebo xxxxxx, provede xxxx xxxxxxx poučení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx senátu.

(4) X xxxxxxx xxxxxx, xx veřejném xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx přítomnosti stran, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jeho průběhu xxxxxxx proti způsobu xxxxxxxxx úkonu.

§181

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx třeba x xxxxx nejprve xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxx další xxxxxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (§16 xx 22), xxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx x závažným xxxxxxxxx vadám, které xxxxx napravit x xxxxxx před xxxxxx, x xxx xxxx x přípravném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx hlavní xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxx předběžné xxxxxxxxxx obžaloby.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx k rozhodnutí xxxx, xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx senátu xx povinen x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx týdnů a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx soudem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx měsíců od xxxxxx obžaloby xxxxxxx xx xxxx hlavní xxxxxx, xxxxxxxxx projednání xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx pověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx x xxxxxxxxx narovnání xxxxx jinému xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxx věci xxx uvedenou xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx prodlouží xxxx x souladu x xxxxxxxx práce xxxxx xxxxx xxxx vhodné xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§182

Xxxxxx xxxxxxxx může xxxx obžalobu zpět xx xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x závěrečné xxxxxx; xx xxxxxxxx hlavního xxxxxx tak může xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jeho pokračování. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx vrací xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§183

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx řízení před xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx policejní xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx osoby nebo xx xxxxxxxx §62 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Policejní xxxxx xx xxxxxxx xx urychleně vyhovět.

(2) X xxxxxxxxx x xxxxxxxx složitých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx přibrat xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx přiměřeně xxxxx xxxxxxxxxx §157 xxxx. 3.

§183x

(1) V xxxxxx xxxx xxxxxx může xxxxxxxx senátu nebo xxxx pověřený člen xxxxxx výjimečně x xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, znalce xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Státní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx, jsou xxxxxxxxx xx takového xxxxx xxxxxxxxx a x xxxx konání xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nelze provedení xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx výslechu xxxx být připuštěna xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx obhájce, x xxx-xx x xxxxxxx svědka, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx svědka xxxx x xxxxx úkonu x takovým xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx má xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx může xxx zajištěna, xxxxxxx xxx-xx o úkon, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx mladší xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx má být x xxxxxx xxxxxxxxx x §55 odst. 2 xxxxxxx, i xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, veřejném xxxx xxxxxxxxxx zasedání, musí x něm být x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx. Číst xxxxxxxx x výslechu xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx obrazový x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx je možné x xxxxxxx xxxxxx xxxx veřejném zasedání x xxxxxxxx pouze xx podmínek xxxxxxxxx x §211, a xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx než xxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx by xxxxxxxx x xxxx mohlo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x mravní xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §102 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx dbá na xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx blízkých, xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx svědectví xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx-xx to xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxx osob x xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx senátu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx jim xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§184

(1) Xxxx je xxxxxxx při projednávání xxxx xxxxxxx se xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, které vedly x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožnily xxxx xxxxxxxx.

(2) X objasnění xxxxxx xxxxxxxxx činu x k xxxxxxxx xxxxx mezi obviněným x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stadiu řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx a osoba xxxxxxxxxx, vytváří xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx mimo hlavní xxxxxx, xxx projednání xxxx x některém xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx svobody; xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx předsedy xxxxxx xxxxxxxx úředník xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§185

Xxxxxx ustanovení

(1) Obžalobu x soudu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jejího xxxxxx x xxxxx xxxxxx spisu xxxxxxx, xxx je xx xxxxx xxxxxxxxx projednat x zasedání senátu xxxxx zda xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§186

Důvody k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx senátu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xx, že

a) věc xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxx xx xxx postoupena xxxxx §171 xxxx. 1,

x) xxxx tu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §172 xxxx. 1 xxxx xxxx přerušení xxxxx §173 odst. 1, xxxxx okolnosti xxxxxxxxxxxx podmíněné zastavení xxxxxxxxx stíhání xxxxx §307,

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx obžaloby, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx kterého xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx způsobem porušeny xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx procesních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xx xxxx nejsou x potřebném rozsahu xxxxxxxxx základní skutkové xxxxxxxxx, xxx kterých xxxx xxxxx ve xxxx rozhodnout, xxxx

x) xxxxxxxx x okolnostem xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx dohody x vině x xxxxxx, xxxxxxx navrhl-li xxxxxx postup xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§187

Způsob předběžného xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx projednání xxxxxxxx xx koná x xxxxxxxxxx zasedání, xxxxxx-xx dány důvody xxx konání xxxxxxxxx xxxxxxxx. Považuje-li xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obžaloby xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxx projednání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vždy xxxxx obžalobu; xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxx přezkoumá xxxxxxx xxxxxxxxx materiálu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx-xx xx xxxxxxxxx projednání xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §186 xxxx. g), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x státního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxx zástupce x xxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx §314o xx 314s; x případech, xx xxxxxxx xx xxxxx §314o xx 314r xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, soud xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx obžaloby. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx hlavní líčení, xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedených x §188.

Rozhodnutí

§188

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud

a) xxxxxxxx x předložení xxxx k rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jemu x xxxxx, jenž xx xxxxx něj xxxxxxxxx, xx-xx xx xx, xx xxx xxxx příslušný k xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx orgánu, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §171 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jsou-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §172 odst. 1,

x) xxxxxxx stíhání xxxxxxx, xxxx-xx tu xxxxxxxxx xxxxxxx x §173 odst. 1,

x) xxxxx xxx státnímu xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxx x odstranění závažných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxx soudem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx újmu rychlosti xxxxxx, nebo

f) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §307 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §309 xxxx. 1.

(2) Po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obžaloby xxxx soud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx v §172 xxxx. 2.

(3) Proti xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx x) x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx státní zástupce x obviněný xxxxx xxxxxxxx, xxx má, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx stíhání x x schválení narovnání xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx poškozený.

§189

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx k rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx soudu xxxxx §188 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx věc xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx §25 xxxxxxxxxx soudem, xxxxxx xx xx xxxxxxxx podklad xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§190

(1) Má-li xxxx xx xx, xx xxx správném použití xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx obžaloby, xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx posuzovala xxxxxxxx, xxxxx věc xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (§188 xxxx. 1 xxxx. x), xx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx právnímu xxxxxxxxx věc ještě xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skutku osoby, xxxxxx se doručuje xxxx xxxxxxxx (§196 xxxx. 1).

§191

(1) Xxxxx-xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x došetření, uvede x xxxxxxxx, v xxxxxxx směrech xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x které xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, popřípadě které xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Jakmile usnesení x vrácení věci xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 292/1993 Sb.

§192

Xx-xx xxxxxxxx xx xxxxx, rozhodne xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx trvání xxxxx.

§193

§193 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 48/1973 Xx.

§194

§194 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 48/1973 Xx.

§195

Nové předběžné xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx i x xxxxxxxxx provedeného xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §186 x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §186 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx také x xxxxx, jemuž xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudem xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §188 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX XXXXXXXX

XXXXXX LÍČENÍ

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx líčení

§196

Doručení xxxxxxxx

(1) Neučinil-li xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §188 xxxx. 1 x 2, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx obžalovanému x xxxx obhájci, x xx-xx xxxxxxxxxx omezen xx svéprávnosti, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx; opis xxxxxxxx xx doručit xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx pobyt xxxx xxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxxxx nepodal xxxxx xxxxx §43 xxxx. 3, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx v obžalobě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx majetku xxxxxxxxxx jiné osobě xxx obžalovanému, dá xxxxxxxx senátu doručit xxxx xxxxxxxx též xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxx xx opis xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx vyzvat, xxx návrhy xx xxxxxxxxx dalších xxxxxx x hlavního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx obžaloby musí xxx doručen xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nebo x vyrozuměním o xxx.

§197

Xxxxxxxx soudce

(1) Bude-li xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx předseda xxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx soudce xxxx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxx senátu. Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, kterému zabránila xxxxxx překážka v xxxxx účasti na xxxxxxx líčení. Soudce xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx náhradní xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx již nezúčastní.

§198

Nařízení xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx hlavního xxxxxx xxxxxxx předseda xxxxxx xxx, xxx obžalovaný xx xxxxxxxx předvolání, xxxxxx zástupce a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx alespoň lhůtu xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx. Tuto xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x pokud xxx x obžalovaného, xxx tehdy, xxxxxxxx xx x hlavnímu xxxxxx xxxxxxx a x xxxx provedení xxxxxxxx xxxx. U xxxxxxxxx osob, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx vyrozumívají, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx třídenní xxxxx.

(2) X hlavním xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osoba. Xxxx-xx poškozený nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx o xxxxxxx líčení xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Poškozeného xx xxxxx ve xxxxxxxxxx upozornit, xx xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx o jeho xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podkladě xxxx vlastních xxxxxx, xxxx-xx už obsaženy xx spise xxxx xxxxxx-xx xxxxx dříve, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx hlavního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x zajištění xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x tomu, aby xxx bylo xxxxx xxxxxxxxx x rozhodnout xxx xxxxxxxx.

§198a

§198a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 413/2005 Sb.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx hlavního xxxxxx

§199

(1) Xxxxxx líčení xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx poskytnuta x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sledovat xxxxxxxxxxxx xxxx soudem x xxx se co xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx širokou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx trestnou xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx provádí proto xxxxxx xxxxxx přímo x místě, xxx xxx trestný xxx xxxxxxx, anebo xx xxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxx obžalovaného. V xxx případě o xxxxxx xxxxxxxx líčení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx může xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x účinně přispět xx xxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§200

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx vyloučena, xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxxx xxxx ohrozilo utajované xxxxxxxxx chráněné xxxxxxxxx xxxxxxx, mravnost xxxx xxxxxxxx průběh xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx důležitý xxxxx xxxxxx; k xxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxx učinit x xxxx přiměřená xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx pro xxxx xxxxxxxx líčení. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §102a odst. 1 xxx utajení xxxxxxxxxx xxxx podoby, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxx stran xxxxxxxxx, xxxxx veřejně vyhlásí.

§201

(1) X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §200, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x těm, x nichž xx xxxxx, že xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) X když veřejnost xxxx xxxxxxxxx xxxxx §200, může soud x xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxx jednotlivým xxxxxx x xxxxxxxx líčení xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxxxx xxxx, má xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxxxx by xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vzrostl na xxxx než xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, provede xxxxx xxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje x xxxxxxxxx poškozeného. Xxxx-xx xxxxxxxxx vyloučena xxx ohrožení utajovaných xxxxxxxxx chráněných xxxxxxxxx xxxxxxx, případně bezpečnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx nimž xxxx soud xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx vyloučena xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, upozorní xxxxxxxx xxxxxx přítomné na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx nepovolaným xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx při xxxxxxx xxxxxx; xxxx xxx xxxxxxx, xxx xx přítomní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx třetí

Zahájení xxxxxxxx xxxxxx

§202

Xxxxxxxxxx xxx hlavním xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx všech xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x státního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx obžalovaného xxxx xxxxxx xxxx může xxx zajištěna i xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx; §111a se xxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xx xx xx, xx lze xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx trestního xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxx

x) xxxxxxxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x obžalovaný xxx x xxxxxxxx líčení xxxx a xxxxx xxxxxxxxx a

b) x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx už některým xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vyslechnut x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx (§160) x xxxxxxxx byl xxxxxxxxx xx možnost xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx návrhy xx xxxxxxxx vyšetřování (§166 xxxx. 1);

na xx x xx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§66 x 90) xxxx xxx obžalovaný x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx obžalovaný xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx o xxx, xx xx xxxxxx xxxxxx bude xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, lze x xxxxxxx líčení protokoly x výslechu xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x zvukové xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek uvedených x §211.

(4) Hlavní xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx trest odnětí xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§36) xxxxx xxxxx hlavní xxxxxx xxx přítomnosti xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxx líčení xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx tu xxxxx přiměřeně.

(6) Xxxxxxxxx x zúčastněná osoba x jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx zúčastnit xxxxxxxx xxxxxx. Předseda senátu xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x zúčastněné xxxxx xx hlavním xxxxxx jen, je-li xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x zúčastněnou osobu xxxxxxxxx vyslechnout na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx výslechu xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx s obsahem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Řízení xxxxxxxx xxxxxx

§203

(1) Xxxxxx líčení xxxx x, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, xxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx senátu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důkazu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx státnímu xxxxxxxx xx podmínek §180 xxxx. 3. Tím xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §215 xxxx. 2.

(2) Je xxxxxxx přitom dbát, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx líčení xxxxxx xxxxxxxxx výklady, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věci.

(3) Xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx žádat, xxx rozhodl senát. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§204

(1) Xxxxx, xxxxx xxxx pořádek, xxxx xxxxxxxx senátu x xxxxxxx síně xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx xx dobu xxxxxxxx nutnou. Xxxxxxx xx xxx povolen xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx, aby xx x xxxx mohl xxxxxxxx.

Počátek xxxxxxxx xxxxxx

§205

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx; potom xxxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x něm xxxxxxxxxx, x xxxxxx jejich xxxxxxxxx. X osob, x xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxx xxxx lhůta xxxx zachována.

(2) Jestliže xx některá z xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx soud po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx provést, xx xxx xx xxxxx xx odročit.

§206

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §205 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zástupce, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx předseda senátu xxxxxx poškozeného, xxx xxxxxxxx, aby obžalovanému xxxx uložena xxxxxxxxx x náhradě xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy x penězích xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného trestným xxxxx a x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx líčení x xx-xx xxxx návrh xxxxxxx xx xx xxxxx, předseda senátu xxxxxx xxxxx xxxxx xx spisu.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx poškozeného xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx usnesením, že xxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nepřipouští. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uplatnění xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánem.

(4) Xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxx také xxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §44 odst. 2 x 3.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§207

(1) Xx přednesení obžaloby x xxxxxxxxx poškozeného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxx-xx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Protokol x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se přečte xxx xxxxx, xxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx obžalovaného, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx rozpory xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx.

§208

Xx-xx xxxxxxxxxxxx několik, xxxxxxxx senátu xxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx spoluobžalovaných. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx vždy xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx spoluobžalovaných, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dalších xxxxxx

§209

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx x to, aby xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx přítomen při xxxxxxxx obžalovaného x xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxx, že svědek x přítomnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravdu, případně xxx-xx x svědka, xxxxx nebo osobě xxxx blízké x xxxxxxxx svědectví xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo utajení xxxxxxxxxx svědka, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxx výslechu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xx návratu xx jednací síně xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx svědka, xxxx xx x xx xxxxxxxx, x xxxx xx xx xx svědkem xxxxxx, xxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx (§55 xxxx. 2), xxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx totožnost xxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx totožnost xxxx xxxxxxx (§55 xxxx. 2), xxxxx xxxx x xxx xxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxx x ověření xxxx xxxxxxxxxxxx.

§210

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx od něho xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx senátu xxxxxx, xxx posudek xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx.

§211

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxx líčení číst xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxx osobní výslech xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx byl x xxxxxxxx líčení xxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x jednací xxxx vzdálí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přečtením xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx svědka xxxx xxxxx x postačí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, byl-li výslech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx nedosažitelnou, xxxx xxxxxxxxxx chorobou, která xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx znemožňuje xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx x neodkladný xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §158a.

(3) Xxxxxxxx o dřívější xxxxxxxx svědka xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx-xx výslech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx oprávnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx odchyluje xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx tohoto dřívějšího xxxxxxxx zúčastnit a xxxxx vyslýchanému xxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx byla xxxxxxxxx násilí, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx příslibů xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxx, xxx nevypovídala xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx veřejnosti.

(4) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, který x xxxxxxx líčení využil xxxxx práva odepřít xxxxxxx podle §100, xx možno číst xxx xx xxxxxxxxxxx, xx svědek byl xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx výpověď xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx tohoto xxxxx nevyužívá, byl-li xxxxxxx proveden způsobem xxxxxxxxxxxxx ustanovením xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx obhájce xxx xxxxxxx se tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx znalce lze xxxx xxxxxxxx x xxxx výpovědi nebo xxxx xxxxxxx posudek, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §106, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a státní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx souhlasí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx a xxxxx tu platí xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce a xxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x provedení xxxxxxx xxxxx (§158 xxxx. 3 a 5).

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 5 x čtení xxxxxxxxx xx obdobně užijí x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§212

(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx spoluobviněný x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx své dřívější xxxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §211 xxxx. 3 xxxx x xxxxxxx provedenou xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §158a, může xx xxx protokol o xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxx přítomen, xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx některou xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pouze předestřeny x vysvětlení rozporů x xxxx výpovědích, xxx xxxx mohl x xxxxx volného xxxxxxxxx důkazů posoudit xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx částí xxxxxxxxx x předchozím xxxxxxxx, xx xxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx. Protokol o xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx ve xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx provedenými xxxxxx.

§212x

Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx zákona o xxxxxxx trestných xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxx líčení, aby xxxx xxxxxx prohlášení x xxx, jaký xxxxx měl xxxxxxxx xxxxxxx čin xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx učinil xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nejpozději v xxxxxxxxx řeči. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx zřejmě xxxxxxxxx x xxxx xxxxx.

§212x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§213

(1) Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stranám k xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xx třeba, xxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx i xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xx stran xxxxxxx xxxxxxxx listiny xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx soud xxxxxxx při hlavním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§214

Obžalovaný xxxx xxx xx provedení každého xxxxxx dotázán, zda xx xxxx x xxxx vyjádřit, x xxxx vyjádření xx xxxxxx xx protokolu.

§215

Xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx

(1) Státní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx mohou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyslýchaným xxxxxx, x to xxxxxxxxx xxxxx,xxxx předseda xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, obžalovaný x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, aby xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx výslech xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxxx senátu jim xxxxxx zejména tehdy, xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx návrhu xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxx vyhovět, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx svědka xxxxxxxx xxx osmnáct xxx, xxxxxxxxx xxxx zraněného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx důvodu xxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx znalce navrhován xxx xxxxxxx zástupcem, xxx x xxxxxxxxxxx xxxx obhájcem, x xxx xxxxxx žádají x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx senátu xx vyjádření xxxx xxxxx x xxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx provede. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx stran xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nátlak xxxx xx xxxxxxx xxx veden jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx senátu xxxx xxxx xxxxxx považuje xx nezbytné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu xx xxxxxxxxx takového xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx otázky. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx předseda xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx návrhy na xxxxxxxx dokazování.

Xxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

§216

(1) Není-li xxxxxxx důkazních návrhů xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx, xx se xxxxx xxxxxx provádět xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx skončené x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx řečem.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zástupce promluví xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osoba, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx poškozený xxxx zúčastněná osoba xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx třeba, určí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ujmou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx obžalovaného, xxxxxxxxx obžalovaný xxxxx xxxx vždy xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx může předseda xxxxxx přerušit xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§217

Xx skončení závěrečných xxxx x před xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx udělí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§218

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Shledá-li xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx závěrečné xxxxxx, xx je třeba xxxxx xxxxxxxx okolnost xxxxxxxx, usnese xx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx líčení xxxxxxxxx.

(2) Xx doplnění xxxxxxxxxx xx třeba vždy xxxxx dát xxxxx x xxxxxxxxxx řečem.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx hlavního xxxxxx

§219

(1) Soud odročí xxxxxx xxxxxx, objeví-li xx překážka, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx provést xxxx x xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx den, xxx xx bude xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx úkonu, pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx muselo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §181 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx hlavní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx úkon xxxxxxxxx xx xxxxxxxx věci. Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, platí xx xxxxxxx §181 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, předseda xxxxxx xxxxxx, xxx strany xxxxxxxxxx další důkazy, xxxxx xx xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx opatřit.

(3) Xxxxxxxx xxxx třeba pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx z jiného xxxxxxxxxx důvodu xxxxxxx xxxxxx líčení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx pokračování x xxxxxxxxx hlavním líčení xxxxxxxxx obsah xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Změnilo-li xx xxxxxxx senátu xxxx xxxxxxxx-xx od xxxxxxxx xxxxxxxx líčení xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx státního zástupce x xxxxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, včetně x xxx provedených xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx dán, xxxx být hlavní xxxxxx xxxxxxxxx znovu.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

§220

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Při xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jen ke xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xx o důkazy, xxxxx strany xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx doplnil.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x obžalobě xxxx xxxx xxxxx.

§221

Xxxxxxx xxxx státnímu xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx líčení na xxxxxxxxxx xxxxx okolností xxxxxxx x xx-xx x objasnění xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx vrátit xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x došetření.

(2) Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx tehdy, xxxxxxx-xx xxxxxxxx hlavního xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ještě xxxxxxx xxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx zástupce x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx projednání.

(3) Xxxxxxxxxx §191 platí x xxx vrácení věci xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx účinek.

§222

Xxxxxxxxxx věci

(1) Shledá-li xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxx projednání xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x předložení věci x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nejblíže xxxxxxxx xxxxxxxxx jemu x xxxxx, jenž je xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx nevytkl; xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx věc xxx xxxxxxxxx nejblíže xxxxxxxx nadřízeným soudem xxxxx téhož xxxxx, xxxxx nižšího xxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx x příslušnosti soudu xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx xx skutkový xxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx shledá, xx xxxxx x xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx jiným xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx provinění, x nichž xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx usnesení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§223

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx zastaví trestní xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx líčení, xx xx xx xxxxxxx x okolností xxxxxxxxx x §11.

(2) Xxxx xxxx zastavit trestní xxxxxxx xxx tehdy, xxxxxx-xx za hlavního xxxxxx, xx xx xx xxxxxxx x xxxxxx uvedených x §172 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xx týkat xxxx jen xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx podána xxxxxxxx.

(4) Proti rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§223a

Podmíněné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Soud za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmíněně xxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, shledá-li xxxxxxxxx xxxxxxx v §307 odst. 1 xxxx 2 xxxx §309 xxxx. 1.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 mohou xxxxxx xxxxxxxx, obžalovaný x xxxxxxxxx podat xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx účinek.

§224

Xxxxxxxxx trestního stíhání

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx je xxxxxxx x okolností xxxxxxxxx x §173 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §9a xxxx. 2.

(2) Xxxx přeruší xxxxxxx stíhání xxxx xxxxx, nelze-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předvolání x xxxxxxxx líčení.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx, xxxx xxxx trestní xxxxxxx přerušil xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx v něm xxxxxx, xxxx státní xxxxxxxx podat xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, má-li xx xx, xx zákon, xxxxx xxxxx xx x xxxx trestní xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx, xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx věc Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

§225

(1) Nebude-li xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §221, xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxxx §222 xxxx. 1 či xxxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxx §222 odst. 2 x xxxxxxx-xx x zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §223, x xxxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §223a nebo x xxxx xxxxxxxxx podle §224, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda se xxxxxxxxxx xxxxxx vinným xxxx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přísnějšího xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, může xxxx jen xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx byl xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §190 xxxx. 2. Xxxxxxx-xx xx xxx, je xxxxx obžalovaného xx xxx možnost xxxxxxxxx xxxxx xxxx vynesením xxxxxxxx, x xxxx-xx x xx, poskytnout xx xxxxx xxxxx x přípravě xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx.

§226

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx ostatních xxxxx,

x) nebylo xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xx obžalovaný xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx činem,

c) nebylo xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxx obžalovaný,

d) xxxxxxxxxx není xxx xxxxxxxxxxxx trestně odpovědný, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§227

Xxxxxxxx trestní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx udělení xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x trestním xxxxxxxx xxxxx dán xxxx xxx vzat xxxx, xxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §172 xxxx. 2 x x xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx obžalovaný xx xxxxxxxxxx věci xxxxx (§11 xxxx. 4, §172 xxxx. 4), xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx důvod ke xxxxxxxxx obžalovaného, xxxxxxx xxxx xxxx, trest xxxx neuloží.

§228

(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx pro trestný xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx majetkovou xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx újmu xxxx kterým xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obohatil, uloží xx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx újmu v xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx bezdůvodné obohacení, xxxxxxxx byl xxxxx xxxx uplatněn (§43 xxxx. 3), xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx tomu xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uvedeného xx xxxxxx rozsudku, xxxx xx obžalovaný uznává xxxxxx, x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx o povinnosti xxxxxxxxxxxx x náhradě xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a nárok, xxxxx mu xxx xxxxxxxxx. X odůvodněných xxxxxxxxx může soud xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx být splněn xx splátkách, xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx zároveň xxxx.

(3) Xxxxx rozsudku x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx poškozeného xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx xxxx způsobena xx xxxxxxxxx prostředcích x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx zakoupených xx xxxxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxx

x) obžalovaný xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx za zločin x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx požádat x xxxxxxxxxx o konání xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx poškozený podává xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§229

(1) Není-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo k xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxx xxxx xxxx-xx xx xxx rozhodnutí x povinnosti x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jež xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, soud xxxxxx xxxxxxxxxxx xx řízení xx xxxxxx občanskoprávních, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx jiným příslušným xxxxxxx.

(2) Na řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx nároku, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx ve xxxxxx občanskoprávních, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánem.

§230

(1) Xxxxxx-xx soud x xxxxxxxxxxxx důvod x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může je xxxxxx x bez xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx potřebuje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření provést xxxxx další dokazování, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx ihned, xxxxxxx xxxxxxxxxx x ochranném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 lze x xxxxx, xxxxxxxx státní xxxxxxxx učinil návrh xx xxxxxxx věci xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Oddíl xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx líčení

§231

(1) Xxxxx-xx xxxxxx mimo xxxxxx líčení xxxxxxx x okolností xxxxxxxxx x §223 odst. 1 a 2, §223a odst. 1 xxxx §224 odst. 1 x 2, xxxx rozhodne o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o jeho xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx soud xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zasedání. Xxxxxxxx-xx xx předseda xxxxxx za potřebné, xxxx x xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jež má, xxxxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx narovnání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx obžalovaný x xxxxxxxxx.

XXXXX XXXXXXXX

XXXXXXX ZASEDÁNÍ

§232

Obecné xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§233

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx senátu předvolá x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jejichž osobní xxxxx xxx xxx xx nutná. O xxxxxxxx zasedání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx návrhem dala x veřejnému xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx dotčena rozhodnutím, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zákonného xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx opis xxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Den veřejného xxxxxxxx xxxxxxx předseda xxxxxx tak, xxx xxxxx, xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx podnět, xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx i státnímu xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx o xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx jen xx souhlasem xxxx, x xxxxx xxxxx xx lhůta dána. X xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx předvolávají xxxx x něm xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx zpravidla třídenní xxxxx.

§234

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx všech xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; §111a xx užije xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx zasedání

§235

(1) Xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx předseda xxxx xxx xxxxxx xxxx senátu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xx xxxxxxxx zasedání xxxxx. Xxxx xxxxx, xxxxx dala xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, návrh xxxxxxxx. Osoba, xxxxx xxxx být přímo xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx sami xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx xxxxxxxx zasedání xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx důkazů xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx znalce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx záznamu xxxxxxxxxx o jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§211 xxxx. 1, 5 x 7) xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx.

(3) Xx provedení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx slovo xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx, která může xxx přímo xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, má xxxxx mluvit xxxxxxxx.

§236

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§237

Podklad pro xxxxxxxxxx

Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx jen xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx probrány xx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xx x xxxxxx, xxxxx byly xx veřejném xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§238

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx líčení

Na veřejnost, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zasedání xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§239

(1) Nejde-li x xxxxxx, kdy xx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §230 xxxx. 2, může xx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

§239x

(1) Nelze-li x xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx zabrána, xxxx xxxx-xx xxxx xxxxx znám, xxxxxxxx xx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx stejná xxxxx jako její xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx písemnosti xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xx doručují xxxxx xxxxxxxxxxx. Předvolání xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxxxx i x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xx xxx ohledu na xx, xxx xx xxxxxxxx xxxx o xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxx x x xxxxxx x zabrání xxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX ZASEDÁNÍ

§240

V xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, kde xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx rozhoduje x hlavním xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zasedání.

§241

§241 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 292/1993 Sb.

§242

(1) Xxxxxxxxx zasedání xx xxxx xx xxxxx přítomnosti xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxx x účasti xx neveřejném zasedání xxxxxxxxx.

§243

Xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx se xxx xxxxxxxxx protokolů x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§244

Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

XXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX X XXXXXX X XXX

§245

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Opravným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx dohodu x xxxx x trestu, xxx podat xxxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxx schválení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx navrhl. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx schválil xxxxxx x vině a xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nárok xx náhradu škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx na vydání xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o náhradě xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže x xxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx náhrady xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení x xxxx xxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx má xxxxxxxx účinek.

Oprávněné xxxxx

§246

(1) Xxxxxxxx xxxx odvoláním xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xx přímo dotýká,

c) xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx věci xxxx xxxxxxx části xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx uplatnil xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx škody xxxx nemajetkové újmy x xxxxxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx některého xxxx xxxxxx xxxx jej xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx výrok xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xx nesprávný xxxx xx xxxxx.

§247

(1) V neprospěch xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zástupce; xxxxxx xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx právo xxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odvoláním xxxxxxxxx kromě obžalovaného x státního xxxxxxxx x příbuzní obžalovaného x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, osvojitel, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx vůli xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx prospěch odvolání xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§248

Lhůta x xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx opisu xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jak xxxxxxxxxxxx, tak x xxxx obhájci x xxxxxxxxxxx, běží xxxxx xx xxxx doručení, xxxxx bylo provedeno xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §247 xxxx. 2, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§249

Xxxxx odvolání

(1) Xxxxxxxx xxxx xxx ve xxxxx uvedené x §248 xxxx v xxxxx xxxxx x xxxx stanovené předsedou xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §251 xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx bylo xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předcházelo. O xxx xxxx být xxxxxxxxx osoby xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx v odvolání xxxxx, xxx je xxxxxx, xxx i xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx v neprospěch xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxx x nové xxxxxxxxxxx a xxxxxx.

§250

Xxxxxx se a xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Po xxxxxxxxx xxxxxxxx může xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, může xx xxxxxxxxx prohlášením vzít xxxx, a to xx xx doby, xxx se odvolací xxxx odebere x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo evropského xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Odvolání xxxxxx xx prospěch obžalovaného xxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxx vzato xxxx xxx x xxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx zástupce xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx případě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx odvolání xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na vědomí xxxxxxxx xxxxxx odvolacího xxxxx, x xxxxxx-xx xxx dosud tomuto xxxxx xxxxxxxxxx, předseda xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx.

§251

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx státního zástupce, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx podal xx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx osobu jejich xxxxxxxxx, náležitosti obsahu xxxxxxxx xxxxx §249 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx vady xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxx xxx, xxxxxx xxx xxxxxxx stanoví, a xxxxxxxx xx, xx xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §253 xxxx. 3. Xxxxxx xxxxxxxxx, pokud takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx.

(2) Nemá-li obžalovaný, xxxxx podal odvolání xxxxxxxxxxx náležitosti obsahu xxxxxxxx xxxxx §249 xxxx. 1, xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x odstranění xxx ve lhůtě xxxx dnů x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx odvolání xxxxxxxx poučení. Nevedlo-li xx k nápravě xxxx vyžaduje-li xx xxxxxx projednávané xxxx, x xxxxxxxxxx xx xxx obhájce nezvolil, xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obhajování v xxxxxxxxx řízení předseda xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osoby, xxxxx nemají xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx vad xxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§252

Odvolací soud

O xxxxxxxx xxxxx rozsudku okresního xxxxx rozhoduje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx

§253

(1) Xxxxxxxx soud zamítne xxxxxxxx, bylo-li podáno xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx osobou, xxxxx xx odvolání výslovně xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odvolání, xxxxx x téže xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx odvolání, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jen xxxxx, xx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx řádně xxxxxxx xxxxx §249 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx vad xxxxxxxx (§251 odst. 2).

§254

(1) Nezamítne-li xxxx xxxxxxxxx-xx odvolací soud xxxxxxxx podle §253, xxxxxxxxx zákonnost a xxxxxxxxxxxx jen těch xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nimž xxxx xxxxxx xxxxxxxx, i xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jim xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx vytýkaných xxx. X xxxxx, xxxxx xxxxxx odvoláním vytýkány, xxxxxxxx xxxx přihlíží, xxx xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, proti xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx původ x xxxxx xxxxxx xxx v xxx, xxxxx xxxxx bylo xxxxxx odvolání, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx výroku, xx který v xxxxxxxx xxxxxxxx výrok xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx odvolání proti xxxxxx x vině, xxxxxxxxx xxxxxxxx soud x návaznosti xx xxxxxxxx vady xxxx x výrok x xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, které xxxx ve xxxxxx x vině xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx to, zda xxxx x proti xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx z xxxx xxxx, o xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx odvolací xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx část xxxxxxxx x předcházejícího xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx.

§255

(1) Odvolací soud xxxxxxx trestní xxxxxxx, xxxxx-xx za xxxxxxxxxx xxxxxx najevo, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x okolností uvedených x §173 odst. 1 písm. x) xx f), xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx doručit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu nebo x xxxxxx uvedeného x §9a.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xx, xx xxxxx, xxxxx užil x xxxx xxxxxxx věci xxxx prvního stupně xxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem; x tomto případě xxxxxxxx xxx Ústavnímu xxxxx.

§256

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, shledá-li, xx xxxx xxxxxxx.

§257

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zruší x v rozsahu xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx, který je xxxxxxxx nadřízený xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx, xxxx je xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx-xx tak už xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§222 xxxx. 1); je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx sám x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx postoupí xxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxx xxxxxx xxx soud xxxxxxx stupně (§222 xxxx. 2),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx, xx je tu xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§223 xxxx. 1, 2),

x) trestní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o schválení xxxxxxxxx, xxxxxx-xx okolnosti xxxxxxx v §307 xxxx. 1 nebo 2 nebo §309 xxxx. 1,

x) trestní xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xxx učinit xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§224 odst. 1, 2 a 5).

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xx tu xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), xxxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xx napadený xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání.

(3) X xxxxxxxxx řízení, v xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx xxxx pokračuje, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx, kdy xx xxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx věci xxxx. X xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§258

(1) Xxxxxxxx soud xxxxx napadený xxxxxxxx xxxx

x) pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx mít xxxx xx správnost a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx části xxxxxxxx,

x) pro xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx, xx xx xxxxxxx takové xxxxx xxxx nevypořádal xx xxxxx okolnostmi xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx důkazy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx další x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nahrazovat xxxxxxx xxxxx prvního stupně,

d) xxxx-xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona,

e) xx-xx xxxxxxx xxxxx x přezkoumávané xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxx o uplatněném xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx části rozsudku xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx v xxxxxxx x xxxxxxx x vině x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxx xxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, který x xxxxxxx x xxxx x trestu xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx uplatněný nárok xxxxxx o vině x trestu xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, zruší xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jen x xxxx xxxxx; xxxxx-xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxx o vině, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, jakož x xxxxx výroky, které xxxx xx xxxxxx x xxxx svůj xxxxxxx.

§259

(1) Je-li po xxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku xxxx xxxxxxx jeho xxxxx xxxxx učinit xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, může xxxxxxxx xxxx věc xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx zasedání, zejména xxxx-xx skutková zjištění xxx nedostatečná, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx opakovat xxxx xxxxxxxx rozsáhlé a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxx v xxx, xx x napadeném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx rozsudek xxxxx, xxx soudu xxxxxxx xxxxxx vrátit x xxxxxxxx, aby x chybějícím xxxxxx xxxxxxx nebo neúplný xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxx rozsudkem ve xxxx může xxxxxxxx xxxx, xxx je-li xxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx správně xxxxxxx x popřípadě xx xxxxxxx důkazů xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxxx soud xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx stupně xxx xxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx

x) provedl xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx již x xxxxxxx líčení, xxxx

x) provedl důkazy, xxxxx xxxxxx provedeny x xxxxxxx líčení.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxxx státního zástupce, xxx xxxx xxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxxxx; xx výroku x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxx xxxx xxxxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx soud xxxxxx sám

a) xxxxx xxxxxxxxxxxx vinným skutkem, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jakým ho xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx prvního xxxxxx (§225 xxxx. 2).

§260

Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x není-li xxxxx xxx jiné xxxxxxxxxx, odvolací soud xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §191 x §264 xxxx. 2 xx xxxxx xxxxxxx.

§261

Xxxxxxxx-xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, také xxxxxxx spoluobžalovanému nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vždy xxx x jejich xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx obžalovaného, xxxxxxx xxxxxxxx důvod, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§262

Xxxxxxxx-xx odvolací xxxx, xx se věc xxxxx k novému xxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxxx stupně, xxxx zároveň nařídit, xxx xxxx projednána x rozhodnuta v xxxxx složení xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx ji xxxxxxxxx x rozhodl jiný xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

§263

Xxxxxx u odvolacího xxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zasedání. Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx §253, 255 a 257,

x) xxxxx §258 odst. 1, je-li xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx státního xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx zasedání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx obžalovaný mít xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, kdy xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx ve xxxxx xxxx xx výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx výslovně prohlásí, xx se xxxxxx xxx veřejném zasedání xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zasedání přednese xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx určený člen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zprávu x xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx odvolání a xxxxxxxx je; xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, přečte xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx člen xxxxxx. Xxxxxx zástupce x xxxxx, xxxxx xxxxx xxx rozhodnutím xxxxxxxxxx soudu přímo xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx, přednesou xxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx provedení xxxxxxxxxx; xxxx-xx některá x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx-xx vyjádření xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx-xx x xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx předseda xxxxxx nebo jím xxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zasedání xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x odvolání, xxxxx-xx o rozsáhlé x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokazování, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxxxx xxxxxx xx užije xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx v hlavním xxxxxx. Xxxx-xx obviněný xxxxxxxx, ač byl xxxxx xxxxxxxxx, xx xx za to, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x výslechu xxxxxx a znalců xxxxxxxx.

(7) X hlediska xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx xxx x důkazům, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odvolacím xxxxxx; xxxx xxxxxx hodnotí x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx soudem xxxxxxx stupně x xxxxxxx líčení. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxx xxxxxx, xxxxx odvolací xxxx xxx xx xxxxxxxx zasedání xxxxx xxxxxxx.

§264

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozsudku

(1) Soud, xxxxx xxx byla xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx svém xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud, a xx povinen xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nařídil.

(2) Byl-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx v důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx obžalovaného, xxxxxx x novém xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

§265

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy x penězích xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozsudek xxxxxx xx výroku x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xx řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na řízení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX

§265x

Xxxxxxxxxxx dovolání

(1) Xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xx xxxx samé, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x zákon xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxx samé xx xxxxxx

x) rozsudek, jímž xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uložen xx trest, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) rozsudek, jímž xxx obviněný obžaloby xxxxxxxx,

x) usnesení o xxxxxxxxx trestního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx, nebo

h) rozhodnutí, xxxx xxx xxxxxxxx xxxx odmítnut xxxxx xxxxxxx prostředek xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) až x).

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podat xxx x toho xxxxxx, xx soud xxxxxxxxxx x souladu x §259 odst. 4, §264 xxxx. 2, §273 nebo §289 xxxx. b).

(4) Xxxxxxxx jen proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§265x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§265x

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Dovolání xxx podat, xxx xx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xx xxxx xxxxxxx xxxxx nepříslušný xxxx, xxxx soud, který xxxxx náležitě xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx nelze xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx tomu, xxx xxxxxx dovolání, xxx x původním xxxxxx známa x xxxxxx jím před xxxxxxxxxxx xxxxxx druhého xxxxxx namítnuta,

c) xxxxxxxx xxxxx x řízení xxxxxxx, ač xx xxxxx zákona mít xxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx,

x) bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx splněny podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx hmotně xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx byl xxxxxx xxxxxx druh xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo mu xxx xxxxxx trest xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx trestný čin, xxxx byl uznán xxxxxx,

x) xxxx rozhodnuto x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xx potrestání x xxxxxxxx, aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxx xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx výrok xxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxx rozhodnuto x zamítnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opravného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx usnesení xxxxxxxxx x §265a xxxx. 2 xxxx. x) xx x), xxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx takové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx byl x řízení xx xxxxxxxxxxxxxx xxx důvod xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) až x).

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx.

§265c

Dovolací soud

O xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§265x xxxxxx právním předpisem x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§265d

Oprávněné xxxxx

(1) Dovolání xxxxx xxxxx

x) nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroku xxxxxxxxxx xxxxx, x xx ve prospěch x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx evropský xxxxxxx,

x) příslušný orgán Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx, x xx xx prospěch i x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx veřejnou xxxxxx xxxx xxxxxx zastupoval xxxxxxxx pověřený xxxxxxx xxxx evropský žalobce, xxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx výroku xxxxxxxxxx xxxxx, který se xx xxxxxxxxxxxxx dotýká.

(2) Xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx obviněného, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx za dovolání, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; o xxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx (§125 odst. 3). Xxxxxxxx soud x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx zašle xx x závislosti xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxx ministru xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xx xxxxx obviněnému s xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx podat pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x podání xxxx, které xx xxxxx xxxxx x xxxx prospěch xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx x proti xxxx xxxxxxxxxx xx něho x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx opatrovník x xxxx obhájce.

§265x

Xxxxx a xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx, xxxxx rozhodl xx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, proti kterému xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Jestliže xx rozhodnutí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, běží xxxxx xx toho xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxx dovolání xx xxxxxxxxx také xxxxx, xx-xx dovolání xxxxxx xx lhůtě x Nejvyššího xxxxx xxxx u xxxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxx ve xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx dovolání, xxxx xx lhůtě na xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, x něhož xx být podáno xxxx xxxxx xx xx věci xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§265x

Xxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§59 xxxx. 3) xxxxxx xxxxxxx, proti xxxxxxx xxxxxxxxxx směřuje, xxxxx výrok, x xxxxx xxxxxxx x x jakých xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx domáhá, xxxxxx konkrétního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s odkazem xx xxxxxxx ustanovení §265b odst. 1 xxxx. a) xx x) xxxx §265b xxxx. 2, x xxxxx se xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx státní xxxxxxxx x příslušný xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx napadáno, a xxxxxx dovolání xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x podání xxxxxxxx.

§265x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, x xx xx xx xxxx, xxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x závěrečné xxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxx příslušný xxxxx Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx případě Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx dovolání xxxxxx xxxxxxxxx státním zástupcem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx podal sám xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státním xxxxxxxxx nebo příslušným xxxxxxx Úřadu evropského xxxxxxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxx obviněného, xxxxx zemřel, je xxxxxxxx.

(2) Zpětvzetí xxxxxxxx xxxxx, není-li překážek, xxxxxxxxx xx vědomí xxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxx, x xxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dovolání xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx předseda xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, jímž xxxxxxxxx o zpětvzetí xxxxxxxx.

§265x

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx stupně

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo příslušného xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obviněného xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §265f xxxx. 1, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx zároveň xxxxxxx, x upozorní je, xx jinak bude xxxxxxxx odmítnuto podle §265i xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Předseda xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx doručí xxxx xxxxxxxx obviněného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx žalobu před xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx žalobce nebo xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx dovolání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx písemně vyjádřit x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dovolání x xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§265r xxxx. 1 xxxx. x)]. Xxxxxxx lhůta x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx soudu.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx senátu na xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx spisů x xxxxxx, xx by xxx xxx odložen xxxx přerušen xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx návrhem xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx návrhu xxxxxxxx usnesením xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx spisů, x nebylo-li x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxx stupně, vrátí xx xxxxx k xxxxxxxxx řízení.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§265x

(1) Xxxxxxxx soud dovolání xxxxxxx,

x) xxxx-xx přípustné,

b) xxxx-xx podáno x xxxxxx xxxxxx, než xx xxxxxx v §265b,

x) xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx neoprávněnou, xxxxxx, xxxxx xx xxxxx podala, xxxx xx xxxxxxx výslovně xxxxx zpět,

d) nesplňuje-li xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) je-li xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxx dovolání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxx x podnětu xxxxxxxx řešena, xxxx xx právní xxxxxxx xxxxxxxxx významu.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dovolání Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx důvod xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx důvodu odmítnutí.

(3) Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, přezkoumá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx těch xxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxx bylo dovolání xxxxxx, v rozsahu x z xxxxxx, xxxxxxxxx x dovolání, xxxxx x řízení xxxxxxxx části rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx. X vádám xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Nejvyšší xxxx přihlíží, jen xxxxx by xxxxx xxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Jestliže xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx soud x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx i xxxxx o trestu, xxxxx i xxxxx xxxxxx, xxxxx mají xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx jen xxxxxxx x xxxx xxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxx týmž xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx jen xx část xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx týká xxxx osoby.

§265i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§265j

Dovolací xxxx dovolání xxxxxxx, xxxxxx-xx, že xxxx xxxxxxx.

§265x vložen xxxxxxx předpisem č. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§265x

(1) Shledá-li Xxxxxxxx xxxx, že podané xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx napadené rozhodnutí xxxx jeho xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx oddělit od xxxxxxxxx, zruší Nejvyšší xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx; xxxxx-xx však, byť x xxx zčásti xxxxx x xxxx, xxxxx xxxx zároveň xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxx výroky, xxxxx xxxx ve xxxxxx x vině xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx zruší xxxx xxxxx rozhodnutí xx zrušené rozhodnutí xxxx jeho zrušenou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení §261 xx xxxxx přiměřeně.

§265k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§265x

(1) Je-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx nutno xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx rozhodnutí xxx, xxx xxx x potřebném xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx vada xxx x xxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx některý xxxxx xxxxx nebo je xxxxxxx, může Xxxxxxxx xxxx, aniž xxxxxxxxxx xxxxx, přikázat xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby x xxxxxxxxxx výroku xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx Nejvyšší xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Z důležitých xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zástupci.

(4) Xxxxxxxx-xx xx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx uložený xx xxxxxxxx rozsudkem a Xxxxxxxx soud k xxxxxxxx xxxxx x xxxxx trestu zruší, xxxxxxxx zároveň x xxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx (§73d xx 73g) se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§265x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxx. Xxxxxxxx soud xxxxxx xxxx sám

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx zproštěn xxxx xxx nějž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx obviněného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx vinným xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) uložit xxxxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx třiceti xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, nebyl-li mu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, případně xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně.

(2) Xxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx toliko ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x penězích xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, užije xxxxxxxxx §265.

§265n

Proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxx není x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přípustný.

§265n xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2002

Řízení x xxxxxxxxxx xxxxx

§265x

(1) Xxxx rozhodnutím x dovolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxx odložit xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxx rozhodnutí o xxxxxxxx třeba objasnit xxxxxxx okolnost, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxx, xxxxx na xxxx xxxxxx některý xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx xx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx. Xxx takové xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx materiálu použít x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hlavě čtvrté. Xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x vzetím xx vazby xxx xxxx jen xxxxx, xxxxxxx-xx xx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx obviněného x xxxxxxxx-xx xx Xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§265x

(1) V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může Xxxxxxxx xxxx xxxxxx napadené xxxxxxxxxx jen na xxxxxxxx dovolání nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x neprospěch obviněného.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xx v xxxxxxxx xxxxxxx nepokračovalo.

(3) Xxxx-xx podáno xxxxxxxx xxxxx ve prospěch xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx provedení xxxxxx xx xxxxxxxx dovolání; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx obviněný xxxxxx.

§265r

(1) X dovolání xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (§265i),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§265k) x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a rozhodnutí (§265l xxxx. 1 x 2), xx-xx xxxxxx, že vadu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxx xxxxxxxxxx, souhlasí-li x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx veřejnou xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx evropský xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx orgán Xxxxx evropského veřejného xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxxx x Nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx veřejnou xxxxxx zastupoval před xxxxxx evropský xxxxxxxx xxxxxxx xxxx evropský xxxxxxx, xxxxx evropského xxxxxxxxxx žalobce, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dovolání xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §36a xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxx se xxx xxxxx §36b nevzdá.

(4) X nepřítomnosti xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx nebo ve xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, jestliže obviněný xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx zasedání vzdává.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zasedání doručit xxxxx, xxxxx rozhodnutím x xxxxxxxx může xxx přímo xxxxxxx, xxxxx o konání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx ho x xxxx účelu ustanovit. Xxxxxxxxxx §39 xx xx xxxxx obdobně.

(6) Xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxxx přednese xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx věci. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxx a odůvodní xx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx x těchto xxxx xxxxxxxx x je-li xxxxxxxxx obsaženo ve xxxxx, xxxxx xxxxxx-xx x to, přednese xxxxx jejich podání xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx člen xxxxxx.

(7) Xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx může Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx x dovolání xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyhlásí, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jedna x xxxxxxxxxx stran xxxx xxxx obhájce, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx soudní xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx desce x xxxxxx soudu x na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (dále xxx "úřední xxxxx xxxxx") xx xxxx xxxxxxxx xxx. Předseda xxxxxx xxxx rozhodnout, xx xxxxx xxxxxxxx xx uveřejní x xxxxx důvody rozsudku.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxx též o xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx soudu na xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 8.

§265x

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

(1) Orgán činný x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx byla xxxxxxxxx x novému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyslovil xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx provedení Nejvyšší xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podaného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x novém xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

§265x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002

XXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX X NÍ

§266

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx byl xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bylo učiněno xx xxxxxxxx vadného xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx. Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xxxx proti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx přípustná.

(2) Proti xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx x zřejmém xxxxxxx x xxxxxx trestu.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx, xxx stížnost pro xxxxxxxx xxxxxx podat xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx podat jen x xxxx xxxxxx, xx soud postupoval x souladu x §259 xxxx. 4, §264 xxxx. 2, §273 xxxx §289 xxxx. x).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxx xxxxxxxxx x xx rozhodnutí soudu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souladu x §150 odst. 1 xxxx 3.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx stížnost xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx podal, a xx xx xx xxxx, než xx xxxx rozhodující x xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx odebere x xxxxxxxxx xxxxxx. Zpětvzetí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx soudu.

(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx podkladě obsahu xxxxx x xxxxxx, xx xx xxx xxx odložen xxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xx prospěch obviněného.

§266a

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xx 14 xxx xx xxxxxx podání.

(2) Xxxxxxxx xxx porušení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x téže věci xxxxxxxx Nejvyšší xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §23.

§267

(1) Ve xxxxxxxxx xxx porušení zákona xxxx xxx vedle xxxxxxxx náležitostí (§59 xxxx. 3) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx kterému xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx i z xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx spravedlnosti xx povinen xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx podává xx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x ve lhůtě xxxxxxx x §266a xxxx. 1 též xxxxxxxxxxx stížnost xxx xxxxxxxx xxxxxx již xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odůvodněnost xxxx xxxxxx rozhodnutí, proti xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona xxxxxx, v xxxxxxx x x xxxxxx x ní xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. K vadám xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx napadeny, Nejvyšší xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx výroků, proti xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx porušení xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podá důvodně xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx výroku x xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx soud x xxxxxxxxxx xx vytýkané xxxx xxxx x xxxxx o trestu, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx podklad, xxx ohledu xx xx, zda xxxx x proti xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx porušení zákona.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx napadena xxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxx některé x xxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx část xxxxxxxxxx x předcházejícího xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx.

§268

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona,

a) xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) není-li xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Nejvyšší xxxx, že xxxxx xxxxxxx byl, vysloví xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě jeho xxxxx (§266 xxxx. 3) xxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předcházelo, xxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jedna x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxx vyhlašování xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx osoby, xxxxxxxx xx xxxxxxx vyvěšením xxxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnout, xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x nosné xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 3.

§269

(1) Výrok xxxxx §268 xxxx. 2 xx xxxxxxxx právní xxxx rozhodnutí, x xxx xxx.

(2) Byl-li xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x výrokem xxxxxxxx v §268 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxx, xxxxxxxxx též xxxxx řízení xx xxxxxxxxxxxxx. Xx-xx nezákonný xxx některý xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxx-xx xxx xxxxxxx xx ostatních, zruší Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, výrok x xxxx, xxxxx xxxx zároveň xxxx xxxxx o xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx výroku o xxxx svůj podklad. Xxxxx také další xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx navazující, xxxxx xxxxxxxx ke xxxxx, x níž xxxxx zrušením, xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §261 xx xxxxx přiměřeně.

§270

(1) Je-li xx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nutno učinit xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx Nejvyšší xxxx zpravidla xxxxxx, x xxxxx rozhodnutí xxx, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx.

(2) Záleží-li xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxx, aniž xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx jde, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Přikazuje-li Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, může zároveň xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x jiném xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx přikázat x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx soudu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Orgán, jemuž xxxx věc xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xx xxxx Nejvyšší xxxx, x xx xxxxxxx provést procesní xxxxx, jejichž provedení Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§271

(1) Nejvyšší soud xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx hned xxxxxxxxxx xx xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx podkladě xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obžaloby zproštěn xxxx xxx nějž xxxx xxxxxxx stíhání xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, než xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx napadeným xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx trest xxxxxx svobody xxx xxxxxx až xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx svobody xx doživotí.

(2) Xxxxx-xx Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx §265.

§272

§272 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 424/2001 Sb.

§273

Jestliže Xxxxxxxx soud xxxxxxxx, xx zákon xxx porušen x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Jde-li o xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §150 přiměřeně.

§274

O xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx rozhoduje Xxxxxxxx soud ve xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx, xxx xxx xx věci xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx evropský xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobce, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx potřebné, xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxx xxx pověřený xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx §268 xxxx. 1 xxxx Xxxxxxxx xxxx učinit xxx x neveřejném xxxxxxxx.

§275

(1) Xxx-xx zákon xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona; xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zastavit proto, xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx zákon xxxxxxx xxx v neprospěch xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do rozhodnutí x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx promlčecí doby xxxxxxxxxxxx.

(2) Nelze-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, stačí x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obhájce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nemá-li xxxx xxxxx obhájce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx ho x tomu xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §39 xx xx užije xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xx obviněném xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx původním rozsudkem x Nejvyšší xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, rozhodne xxxxxxx x vazbě. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (§73d xx 73g) xx x řízení x stížnosti pro xxxxxxxx zákona xxxxxxx.

(4) Xxxx rozhodnutím x xxxxxxxxx pro porušení xxxxxx může Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výkon rozhodnutí, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx spisu.

§276

Xx-xx pro rozhodnutí x stížnosti pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx okolnost, xxxxxxx potřebné xxxxxxx xxxxxxxx senátu Xxxxxxxxxx xxxxx anebo xx xxxx žádost některý xxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxxxx x policejní xxxxx. Xxx takové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx materiálu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx.

XXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXX

§277

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx určité xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx usnesením x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx narovnání xxxx pravomocným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx pokračovat, xxxxx nebylo takové xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx byla-li povolena xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx obnovy xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx provádět xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx obnovy

§278

(1) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx skončilo xxxxxxxxxxx rozsudkem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxxx-xx najevo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxx x xxxx xxxx ve spojení xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx už xxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx o xxxx xxxx o přiznaném xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzhledem k xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx k poměrům xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx zřejmém xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx. Obnova xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx od potrestání x xxxxxxxx, se xxxxxx, x xx x xxxxx, xxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x §48 xxxx. 6 x 7 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx-xx najevo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dříve xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx o xxxx xxxx xx xxxxxxx xx skutečnostmi x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zastavení trestního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x postoupení xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §308 xxxx. 3, xx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx známými už xxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx x takovému xxxxxxxxxx xx xxxxxx a xx xx na xxxxx x řízení xxxxxxxxxx. Xxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. f) xxxx x), xx xxxxxx, xxxxx-xx se zdravotní xxxx xxxxxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx pravomocným usnesením xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx narovnání, x postoupení xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §308 odst. 3, se povolí, xxxxxx-xx najevo xxxxxxxxxxx xxxx důkazy státnímu xxxxxxxx xxxxx neznámé, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx známými xx xxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx x takovému rozhodnutí xx nebyly a xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obžalobu. Obnova xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 písm. x) xxxx x), xx povolí, xxxxx-xx xx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx důvody xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Obnova xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx tehdy, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx policejní orgán, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x původním xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

§279

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx lhůta x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx vedlo xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, xxxxxx nařídil, xxx xx x trestním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx zemřel.

§280

Xxxxx oprávněné x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx oprávněné xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx obviněného xxxx xxxxx xx xxxxxxxx obnovy podat xxx státní xxxxxxxx.

(3) Xx prospěch xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxx odvolání. Xxxxxxxx by xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx vůli obviněného, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx učinit x xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podala, xxxx xxx výslovným xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, a xx až xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx k závěrečné xxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx obhájcem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx zpět xxx x výslovným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx státní zástupce xxxx xxx-xx xxxxxx xxxxx podán oprávněnou xxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vezme xxxxxxxxx xx vědomí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx návrhu na xxxxxxxx obnovy xxxxxx.

(5) Xxxx-xx se xxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx obnovy, xx xxxxxxx xxxxxxx ji xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx povinen xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, anebo xxxx-xx xx xxxxx, xxxxx osobu oprávněnou x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx.

§281

Příslušnost xxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxx

(1) X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxx schválení xxxxxxxxx, x postoupení xxxx xxxxxx orgánu xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního stíhání, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxx schválení xxxxxxxxx, x postoupení xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x podmíněném zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx rozhodl v xxxxxx stupni.

(3) Přestože xx xxxx x xxxxxx stupni rozhodoval xxxxxxx xxxx, rozhodne x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx x trestný xxx xxxxxxxxxx xx příslušnosti xxxxxxxxx soudu.

Xxxxxx o návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx

§282

(1) Xx-xx pro xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx obnovy x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx okolnost xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx žádost xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx páté.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx materiálu xx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Zajistit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zatčení a xxxxxx xx vazby xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na obnovu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x důkazů, xxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x naléhavosti xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Byl-li xxxxx návrh na xxxxxxxx obnovy řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx vyšly xxxxxx, xxxxxxx xxxx přerušit xxxxx trestu pravomocně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§283

Xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx zamítne,

a) xxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, stran xxxxx xxxxxx není přípustná,

c) xx-xx xxxxxx vyloučena xxxxx §279, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxxx obnovy xxxxx §278.

§284

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xx povolení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x části, v xxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxx o xxxx, xxxxx xxxx zároveň xxxx xxxxx o xxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx ve výroku x xxxx svůj xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§159d xxxx. 1), xxxxx bylo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx napadené rozhodnutí.

(2) Xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesením xxxxx o zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxxxxx věci jinému xxxxxx nebo o xxxxxxxxxx zastavení trestního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxx objasnění xxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxx podle §281 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx v prvním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, vrátí xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §191 xxxxx x xx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx výroku x xxxxxxxxx nároku xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, odkáže xxxxxxxxxxx při zrušení xxxxxx výroku xx xxxxxx ve věcech xxxxxxxxxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§285

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx též x jejich xxxxxxxx.

§286

(1) X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zasedání.

(2) Zamítnout xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §283 xxxx. x) xx x) xxxx x x neveřejném zasedání. X xxxxxx uvedeného x §283 písm. x) může xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxx skutečnosti x xxxxxx xxx xxx xxxxx pravomocně xxxxxxxx x xxxxx nově xxxxxx xx xxx xxxx opakováním.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx přípustná xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Řízení xx povolení xxxxxx

§287

Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx uložený mu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jímž xxxxx x povolením xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx.

§288

(1) Byla-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx obnova xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dohoda x xxxx a xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, včetně schválení xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxx xxxx x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx se v xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (§284 xxxx. 2).

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obnova, xxx xxxxx jde o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx něž xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x soud xxxxxx xxx státnímu xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx usnesení xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zbývající xxxxxxx xxxx.

§289

Xxxx-xx povolena xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) doba od xxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx mu xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přísnější, než xxxx xx byl xxxxxx xxxxxxxx rozsudkem,

c) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx proto, xx xxxxxxxx zemřel.

XXXXX DVACÁTÁ

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXX XXXXXX

§290

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxx této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxx ve xxxxxx mladistvých

§291

Právní xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx zákona.

§292

§292 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§293

§293 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§294

§294 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§295

§295 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§296

§296 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§297

§297 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§298

§298 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§299

§299 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§300

§300 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§301

§301 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

§302

Xxxxxx podle ustanovení xxxxxx oddílu lze xxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx, že xx xxxxxx.

§303

(1) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxxxx obhájci. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx (§37 xxxx. 1), xx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Vyvstal-li xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx trestního xxxxxxx obviněnému xx xxxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxx o xxx xxxxx záznam, xx xxxxxx xxxxx, od xxxxxxx xxx je xxxxx xxxxxxxxxx konáno xxxxxx proti xxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§304

Xxxxxxxx musí xxx x tomto xxxxxx xxxx obhájce. Xxx xx stejná xxxxx xxxx obviněný.

§305

X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx obžaloby rozhoduje xxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxx xxxxxxxx xxxxxx. Návrh xxxx xxxxxx xxxxxxxx učinit xx v xxxxxxxx.

§306

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx obviněného xx doručují xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx líčení x x xxxxxxxxx zasedání xx také xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx obviněný o xxx xxxxxxx.

§306a

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx obviněný, xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx soudem znovu xxxxxx v předchozím xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiná xxxxxxx xxxxxxxxxx; x opačném xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxx přečtou xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pořízené x úkonech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního zařízení x umožní xx xx, aby se x xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poté xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx se řízení xxxxx xxxxxxxxx vedlo, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx takový rozsudek xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx líčení xxxxxxx xxxxx. X právu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx soud xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx Xxxxx republika xxxxxx.

(3) Xxxx od právní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxx řízení xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v neprospěch xxxxxxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx

§307

(1) V xxxxxx o xxxxxxx, xxxx xx souhlasem xxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) obviněný xx x xxxx doznal,

b) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx s xxxxxxxxxx x její xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx potřebná xxxxxxxx k její xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx získané, xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx vydání xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx jiná xxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx,

x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx jeho spáchání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxxxxxx splní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x

x) xxxxxx xx, xx xx během zkušební xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, v souvislosti x níž xx xxxxxxxx přečinu, nebo

b) xxxxx xx xxxx xxxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx státního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částku xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx závažnosti xxxxxxx,

x xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx důvodně xxxxxx xxxxxxxxxx považovat xx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx doba xx xxxx měsíců xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xx pět xxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxx nahradil xxxx aby x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx též výši xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestné xxxxxxxx xxxx určení xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zdržet. Xxxxxxxx xx obviněný xxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx řízení motorových xxxxxxx, xxxx být xxxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, aby xxxx xxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x poškozený xxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx právo xxx státní xxxxxxxx.

§308

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vedl xxxxx xxxxx, xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx splnění xx zavázal, a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx se xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxx x během xxxxxxxx xxxx, xx se xxxxxxxxxx a xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Výjimečně xxxx xxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu až x xxxxx rok; xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx překročit pět xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx obohacení x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx splnění xx xxxxxxxx xxxxxxx, i xxxxx uložená omezení xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Jestliže xx xxxxxxx xxxx od xxxxxxxx zkušební doby xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx na tom xxx xxxxxxxx vinu, xx xx za xx, že xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx obviněný xx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 nastávají xxxxxx zastavení trestního xxxxxxx [§11 xxxx. 1 xxxx. x)].

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx x poškozený xxxxx xxxxxxxx, jež xx odkladný účinek. Xxxxx-xx takové xxxxxxxxxx xxxx, má xxxx xxxxx též xxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl čtvrtý

Narovnání

§309

(1) X xxxxxx o xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx obviněný

a) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx pochybnosti o xxx, xx jeho xxxxxxxxxx xxxx učiněno xxxxxxxx, vážně x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx k její xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx újmu vzniklou xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané přečinem xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx vydání, x

x) xxxxx xx účet xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx obětem xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, x xxxx částka xxxx xxxxxx nepřiměřená xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx vyřízení věci xx xxxxxxxxxxx vzhledem x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx, jakou xxx xxxxxxxx dotčen xxxxxxx xxxxx, x xxxxx obviněného x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může obviněný, xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx soudem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stížnost, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§310

(1) Xxxx rozhodnutím x xxxxxxxxx narovnání xxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x způsobu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dohody x narovnání, xxx xxxxxx x narovnání xxxx nimi xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx obvinění x xxx si xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx skutek, pro xxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxx výslechem xx xxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx poučit o xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx institutu xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx poškozenou xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat xxxxx xxxxxx opatřit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1.

§310a

Práva xxxxxxxxxxx podle §309 a 311 xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§311

Rozhodnutí o schválení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx skutku, xxxxx se xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, obsah narovnání xxxxxxxxxx xxxx uhrazené xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxx k xxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxx úkony, xxxxxxxx způsob jiného xxxxxxxx xxxx vzniklé xxxxxxxx, peněžitou xxxxxx xxxxxxx státu xx xxxxxxxxx xxxxx obětem xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

§312

§312 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 193/2012 Sb.

§313

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx eviduje xxxx skutečnost xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§314

Xxxxxx-xx narovnání xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx státním zástupcem xxxxxxxxx xxxx, co xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §309 xxxx. 1, xx spáchal xxxxxx, xxx který xx stíhán, xxxxx x tomuto prohlášení x dalším řízení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

Oddíl xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

§314x

(1) Samosoudce xxxx xxxxxx x trestných xxxxxx, na xxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx trest x xxxxxxxx xxxxx byl xxxxxx x řízení xxxx xxxxxxx.

§314x

(1) Xxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxx, že návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx.

(2) Byl-li xxxxx x doručením xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podezřelý, xxxxxx jej xx 24 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, zejména x okolnostem xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx k xxxx, xxxxx skutečnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxx souhlasí x xxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx líčení xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx věci xxx vydá xxxxxxxxxx, xxx může xxxxx xxxx hlavní líčení, xxxx xxxxxxxxxx doručí xxxxxxxxxx x hlavnímu xxxxxx, xxxxx se xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ihned xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx, x vezme-li xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx, aby xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§38), x xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx (§39 xxxx. 1).

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, samosoudce xxxxx protokolu x xxxxxxxx podezřelého posoudí, xxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx nařídit xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx stejná xxxxx x povinnosti xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxx xxxxxx.

§314c

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §181 xxxx. 1 a §186. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedených x §188 xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx tu xxxxxxxxx xxxxxxx x §172 xxxx. 2,

x) nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §179a xxxx. 1 xxx konání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx přiměřenou lhůtu x xxxxxx xxxxxx xx schválení xxxxxx x vině x xxxxxx, xx-xx xx xx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx ji bylo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce nebo xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřeně xxxxx §187 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx dohody x xxxx x trestu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx z xxxxxxxx uvedených x §314o a §314p xxxx. 1. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §314p xxxx. 3 xxxx 4, jinak xxxxxx xxxxxxx zasedání x rozhodnutí x xxxxxx na schválení xxxxxx o xxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §189 xx 195 xx užijí i xx řízení xxxx xxxxxxxxxxx. X schválení xxxxxxxxx xxxx samosoudce xxxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxx.

(4) Je-li obviněný xx vazbě, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx nenařídí xxxxxx xxxxxx.

(5) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx c) x xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxx zástupce x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx má, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odkladný účinek. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx nebo o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podat xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) se xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx nařídí xxxxx xxxxxxxxxxx.

§314x

(1) Neučiní-li samosoudce xxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxx v §314c xxxx. 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Při xxxxxxx líčení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obviněného; xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§179b xxxx. 3) xx xxxxx §207 odst. 2 obdobně. Xxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxxx xx dokazování xxxx skutečností, xxxxx xxxxxx zástupce x xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx a x xxxxxxx xx ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx důvodu x xxxxxx prohlášeních xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx přečíst x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§158 xxxx. 3 x 6).

Trestní xxxxxx

§314x

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x hlavním xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx spolehlivě xxxxxxxx opatřenými xxxxxx, x to x xx zjednodušeném xxxxxx xxxxxxx xx zkráceném xxxxxxxxxx řízení.

(2) Trestním xxxxxxxx lze xxxxxx

x) xxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxx roku x podmíněným xxxxxxxx xxxx výkonu,

b) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) trest xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx,

x) peněžitý xxxxx,

x) trest propadnutí xxxx,

x) xxxxxxxxx do xxxx let,

h) zákaz xxxxxx do xxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx.

(3) Xxxxx xxxxxx prospěšných xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx předchozím xxxxxxxx xx xxxxxx probačního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně stanoviska xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx obecně prospěšných xxxxx xx ukládán x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx vězení může xxx xxxxxxxx příkazem xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx úředníka xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx trestu. Xxxxx xxxxxxxx vězení xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x této xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx trest xxxxx xxx x uloženým xxxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx

x) x řízení xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx x ochranném xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx má xxx uložen souhrnný xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx příkaz xx povahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obviněnému.

§314x

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) označení xxxxx, xxxxx xxxxxxx příkaz xxxxx,

x) den x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§120 xxxx. 2),

d) xxxxx o xxxx (§120 odst. 3) x uloženém xxxxxx (§122 xxxx. 1),

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení (§228 x §229 odst. 1 x 2), xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§43 xxxx. 3),

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, že x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx nepodá, xxxxxx xx xxx práva xx projednání věci x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx obviněnému, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Obviněnému xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Má-li xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx příkaz xxx xxxx.

§314x

(1) Xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx jsou oprávněny xxxxx x xxxx xxxxxxxx odvolání, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpor. Odpor xx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx xxx od xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, které xxxxx xxxxx odvolání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx jako xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx příkaz xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, tak x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, které xxxx provedeno xxxxxxx. Xx navrácení xxxxx xx obdobně užije xxxxxxxxxx §61. Po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se oprávněná xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Byl-li podán xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx tím xxxx a samosoudce xxxxxx xx věci xxxxxx líčení; při xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx líčení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ani xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a vykonatelným.

(3) Xx-xx xxxxxxxx stíhán xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx v §163a, xxxx xxxxxxxxx vzít xxxxxxx x trestním xxxxxxxx zpět xx xx doby, xxx xx trestní xxxxxx xxxxxxx některé x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ruší x xxxxxxxxxx xxxxxxx stíhání xxxxxxx.

(4) Xxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx do xxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx obžaloby xx xxxxxxx příkaz xxxx x xxx xx xxx vrací xx xxxxxxxxxxx řízení.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nálezem Xxxxxxxxx soudu

§314h

(1) Po xxxxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx, pokračuje xxxxx xxxxx v tom xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx nález Xxxxxxxxx soudu xxxxx. Xxxxxx xx vázán xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ve xxxx Xxxxxxx soud, x xx povinen xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx nařídil.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx přiměřeně, pokud Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx některému orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx svobody, a xxxxxxxx xx, xxx, xxxxx je to xxxxx, obnovil stav xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§314x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2002

§314x

Xxxx-xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci samé xx doručení nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x jeho neprospěch; xxx-xx o xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §150 xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx smrt xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx zemřel.

§314i xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§314x

Xxxxxxxx xxxxx Ústavního xxxxx xxxxxx rozsudek, xxx pokud jde x xxxxxxx x xxxxxxxxx činů, xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx úhrnný xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx doručení xxxxxx xx xxxxxxxx zasedání xxxxxxxxx přiměřený xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§314x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§314x

(1) Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx uložený xx xxxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxxx soud neprodleně xx xxxxxxxx nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, x xxxxx. Xxx xxx postupuje xxxxx §67 x 68.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx zrušené xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxx xxxxx Ústavního xxxxx xxxxx, o zastavení xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx vhodné xxxxxxxx.

§314x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002

Oddíl xxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a záznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§314x

(1) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx v §88 odst. 8 Xxxxxxxx soud x xxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazu x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Na xxxxx xxxxx xxxxxxx x §88a xxxx. 2 Nejvyšší xxxx x neveřejném xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonnost xxxxxxx x zjištění xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx provozu.

§314x

(1) Shledá-li Xxxxxxxx xxxx, xx příkaz x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx byl xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx zákonem, xxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxx.

(2) Proti tomuto xxxxxxxxxx xxxx přípustný xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§314x

(1) Xxxxxx-xx Nejvyšší xxxx, že příkaz x odposlechu a xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx bylo x xxxxxxx s xxxxxxxxxx §88 xxxx. 1 nebo příkaz x xxxxxxxx údajů x telekomunikačním xxxxxxx xxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx §88a odst. 1, xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx

§314x

(1) Xxxxx na schválení xxxxxx x xxxx x xxxxxx přezkoumá xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx obsahu x xxxxxx spisu

a) xxxxxx veřejné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x vině x trestu,

b) rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxx xx schválení xxxxxx x xxxx x xxxxxx pro závažné xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx-xx obviněný xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §314r xxxx. 2, xxxx

x) nařídí předběžné xxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu.

(2) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxx konkrétní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má odkladný xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx x odmítnutí návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, věc xx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx obviněný xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Státní zástupce xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx xxxx až xx doby, xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx xx věc xxxxx xx přípravného xxxxxx.

§314x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 193/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

§314p

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx projednání xxxxxx na schválení xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xx-xx xx xx, xx

x) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx soudu,

b) xxx xx xxx xxxxxxxxxx podle §171 xxxx. 1,

c) xxxx xxxx xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxxxx trestního stíhání xxxxx §172 xxxx. 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx podle §173 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxx §307 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §309.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx schválení xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx

x) rozhodne x xxxxxxxxxx věci x rozhodnutí o xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jemu x xxxxx, xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xx, xx sám není xxxxxxxxx x jejímu xxxxxxxxxx,

x) postoupí xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §171 xxxx. 1,

x) trestní stíhání xxxxxxx, xxxx-xx tu xxxxxxxxx xxxxxxx x §172 xxxx. 1,

d) xxxxxxx xxxxxxx přeruší, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §173 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx podmíněně xxxxxxx xxxxx §307 nebo xxxxxxxx o schválení xxxxxxxxx xxxxx §309 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx schválení dohody x xxxx x xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx-xx obviněný xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxx xxxxxxxxx v §314r xxxx. 2.

(4) Xx xxxxxxxxxx projednání xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx xxxx xxxx také xxxxxxxx xxxxxxx stíhání, xxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx x §172 xxxx. 2.

(5) Proti rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) až x) a xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxxxx-xx x přerušení xxxxxxxxx xxxxxxx, odkladný xxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, jež xx odkladný xxxxxx, xxx xxxxxxxxx.

(6) Jestliže xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x vině x trestu xxxxxx xxxxxx moci, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§314x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 193/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2012

§314x

(1) X xxxxxx xx xxxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; o xxxx x xxxxx řízení xxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx. Xx-xx poškozený xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx zmocněnec. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx stálé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zasedání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xx xxx, xxx

x) xxxxxx sjednané xxxxxx x xxxx x trestu, xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mu xxxxx xx vinu, xxxx xx xxxx právní xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx trestný xxx, xxxxx je x tomto skutku xxxxxxxxx,

x) prohlášení x xxx, xx spáchal xxxxxx, xxx který xx xxxxxx, učinil xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx x svých xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxx xxxxxxx důsledky xxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx, xxxxxxx xx se xxxxxx xxxxx xx projednání xxxx v xxxxxxx xxxxxx a práva xxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx by xxxx dohodu x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx uvedeného x §245 xxxx. 1 xxxx xxxxx.

(4) Po xxxxxxxxx obviněného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx.

(5) Dokazování xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xx potřebné, může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení.

§314q xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 193/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

Xxxxxxxxxx x návrhu xx schválení xxxxxx x xxxx x xxxxxx

§314x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedeném v xxxxxx x xxxx x trestu. O xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x vině a xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxx souhlasí, xxxx pokud dohodnutý xxxxxx a způsob xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§43 xxxx. 3).

(2) Soud xxxxxx x vině x trestu neschválí, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx zjištěným xxxxxxxxx stavem xxxx x hlediska druhu x výše navrženého xxxxxx, případně ochranného xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx rozsahu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxx vydání xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxx xxxxxx-xx, že xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxx vrátí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Soud xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxx xxxxxxx věci xx přípravného xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zástupci x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx znění xxxxxx x xxxx x xxxxxx. Xx xxxxx účelem xxxx xxxxxx veřejné xxxxxxxx. Xxxxx ve stanovené xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nové znění xxxxxx o vině x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx xxxxxx x vině x xxxxxx schválí odsuzujícím xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x výrok x xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxxx x vině x xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx o xxxx x trestu, se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx x vině x xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx odpovídá xxxxx xxxxxxxxxxx nároku xxxxxxxxxxx (§43 odst. 3); xxxxx xxxx postupuje xxxxx §228, pokud xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatřenými xxxxxx, popřípadě xxxxx §229.

(5) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx z okolností xxxxxxxxx x §171 xxxx. 1, §172 xxxx. 1 x 2, §173 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxx x §223a xxxx. 1, soud xxxxxxxx x postoupení xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx trestní stíhání xxxxxxxxx zastaví podle §307 xxxx rozhodne x schválení narovnání xxxxx §309 xxxx. 1. Soud xxxxxxx xxxxxxx stíhání též xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx předvolání x xxxxxxxxx zasedání.

(6) Proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 může xxxxxx xxxxxxxx podat stížnost, xxx xx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stížnost xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

§314x

Xxxx-xx věc vrácena xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §314o odst. 3 xxxx 5, §314p xxxx. 6 xxxx §314r xxxx. 2, x xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxx dohodě x xxxx a xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx. Vrácení xxxx do přípravného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx ve xxxxx x soud xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, pokračuje xxxxx x xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx nesmí xxxxx s xxxxxx xxx xxxxxxxxx přesáhnout xxxxx xxxxxxx x §72a xxxx. 1 xx 3.

§314s vložen xxxxxxx předpisem x. 193/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2012

XXXXX DVACÁTÁ PRVNÍ

VYKONÁVACÍ XXXXXX

§315

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx vykonává, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx zařizuje předseda xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx souvisící x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxx jiného, xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx stupni.

(3) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x ochranných xxxxxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vyrozumívání xxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, činí, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxx jiného, předseda xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx stupni.

Xxxxx první

§316

§316 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 178/1990 Sb.

§317

§317 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 178/1990 Sb.

§318

§318 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 178/1990 Sb.

§319

§319 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 178/1990 Sb.

Xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

§320

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx upravuje xxxxx x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx.

(2) X osob, xxxxx xxxx ve výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxx soud, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxx.

(3) Je-li x xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoven xxxxx způsob výkonu xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx postupně xxxxxxxxx xxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxx.

§321

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx se xx xxxxxxx nepodmíněný xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věznici xxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx x vyzve xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odvolacího xxxxx, nařídí xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx po vyhlášení xxxxxxxxxx; předseda xxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxx xxxx xxxxxx i x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxx, xx-xx x konkrétních xxxxxxxxxxx zjištěno, xx xxxx xxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx konkrétních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obava, xx xxxxxxxxx uprchne xxxx xx bude xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx skutečností zjištěno, xx pobyt odsouzeného xx svobodě xx xxxxxxxxxx, xxxx nevyplývá-li x xxxx jednání xxxx xxxxxxx konkrétních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxx skrývat, x není xxx xxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřenou xxxxx, xxx xx xxxx obstarat své xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx jeden xxxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxx poskytnuta, nebo xxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx jestliže z xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx konkrétních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obava, xx xxxxxxx xxxx xx bude skrývat, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx místo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx na příkaz x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §69 xxxx. 3. Je-li xxxxx xxxxxx odsouzeného xxxxx, xxx xxxxxx x xxxx dodání xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §83c odst. 2. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx podání xxxxxxxxx o xxx, xxx byl xxxxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dodání do xxxxxx trestu xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se vydá x x xxxxxxx, xxxxxxx-xx odsouzený svou xxxxxxxxx xxxxxxxx x §322 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx uvedených x §322 xxxx. 3 xxxx xxxxx.

Odklad xxxxxx xxxxxx

§322

(1) Xxxxxxxx xxxxxx odloží xx potřebnou xxxx xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, jestliže z xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx odsouzeného x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx trestu xxxxxxx jeho život xxxx zdraví.

(2) Požádá-li xxxxxxxxx x odklad xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx má za xx, xx xxxxxx xxxxxx nejsou zřejmě xxxx, vyzve odsouzeného, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx předložil xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx neumožňuje xxxxxxxx se výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx povahy navrhne xxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx odnětí svobody xx xxxxxxx xxxx x na matce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx jednoho xxxx xx xxxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx přípustná stížnost, xxx xx odkladný xxxxxx.

§323

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx senátu x xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxx, x xx xx xxxx nejvýše tří xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedené x §321 xxxx. 1.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx odklad xx xxxx delší xxx xxx měsíce xxxx povolit xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx důležitých důvodů, xxxxxxx xxxx-xx xx xxxxx xxxxxx mít xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx však xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx měsíců xxx xxx, xxx nabylo xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxx x §321 xxxx. 1.

(3) Je-li xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxx xxxxxx odklad odvolá.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2, může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§324

Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx

(1) X xxxxx způsobu xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx rozhoduje xx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx státního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx o přeřazení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxx takového xxxxxxx xxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx rozhodnutím x xxxxx způsobu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež má xxxxxxxx xxxxxx.

§324x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx s nižším xxxxxxx zabezpečení xxxxxxx x ostrahou

(1) X xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xx oddělení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zasedání xxxxxxx soud, v xxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Nebrání-li xxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxx o xxxxxxx xxxxxx rozhodnout nejpozději xx 30 dnů xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Byl-li návrh xxxxx odstavce 1 xxxxx po xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx osobou, xxxxx x xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx, xxxx jej zamítne. Xxxx rozhodnutí xxxx xxxx učinit xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx z oddělení xxxxxxx x ostrahou x hlediska jeho xxxxxxxxxx x odůvodněnosti. Xxxxxx-xx xxxxx nedůvodným xxxx xxxx-xx x xxxx xx doručení xxxxxx xxxxx rozhodnuto x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jiného oddělení xxxxxxx x ostrahou x důvodu změny xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx rizik, xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, x xx-xx vada xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zasedání, xx věci xxx xxxxxxxx; xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, rozhodnutí xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxxx věznice x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Ředitel xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x oddělení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxx xxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxx úkony, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nedochází xx změně umístění xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§324x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 58/2017 Xx. x účinností xx 1.10.2017

Xxxxxxxxx xxxxxx trestu

§325

(1) Xx-xx xxxxxxxxx, na xxxx se xxxxxxxx xxxxx odnětí svobody, xxxxxx xxxxxx nemocí, xxxx předseda xxxxxx xxxxx trestu xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednoho roku.

(2) Xx-xx obava, že xxxxxxxxx uprchne, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx přerušení, xxxxxxxx xxxxxx přerušení xxxxxx xxxxxx odvolá.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§326

§326 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/1965 Xx.

§327

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho zbytku, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx být

a) xxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních, xxxx

x) vyhoštěn.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxx odsouzeného xx xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx vrátí-li xx x těchto případech xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxx soud, xx xx trest xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxx upustit xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zbytku xxx xxxxx, xxxxxx-xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí xxxx xxxxxxxxxxxxxx nemocí xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx stížnost, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

§328

Odklad a xxxxxxxxx xxxxxx trestu x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx u xxxxxx

(1) Xxxxxxxx senátu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx-xx odsouzený xxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx ve výkonu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx čin x xxxxx řádně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx, xx se trest xxxx jeho xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx upuštěno xx xxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xx vykonaný dnem, xxx xxx jeho xxxxx odložen nebo xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Podmíněné xxxxxxxxx

§329

(1) V xxxxxxxxx, xxx je xx s xxxxxxx xx povahu xxxxxxxxx xxxxxxx x způsob xxxxxxxx xxxxxxx podmíněně xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx senátu xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx opis xxxxxxxxxx úředníkovi k xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx odsouzeného x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, mu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx by zjistil xxxxxx x nařízení xxxxxx trestu, aby xx ihned xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx uložených xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx obvodu odsouzený xxxxx, pracuje nebo xx zdržuje, provádět xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx obvod soudu, xxxxx xx xxxx xxxxxxx v prvním xxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x pravidelných xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxx, zjišťuje, xxx podmíněně xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxx rozsudkem uložena.

(3) Xxxxxxx sdružení xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nabídlo záruku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§330

(1) X xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčil nebo xxx xx xxxxxx xxxxx podmíněně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx soud xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x ponechání podmíněného xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §83 odst. 1 trestního xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx podmíněně odsouzeného xx soud xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx účinek.

(4) Xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčil, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§330x

(1) Jestliže xxxx xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pověří probačního xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx odsouzený xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx sledoval xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x spolupůsobení xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx orgány, xxxxxxxxx x xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo z xxxxxxxxxxxx rozsudku.

(2) Xx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx odsouzený, u xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxx, nebo zda xx xxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx obdobně xxxxx xxxxxxxxxx §330.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§331

(1) O xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx státního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx trest, na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x bez xxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x to xxxxxxx (§228 xxxx. 4). Žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 trestního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx x xx připojí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx odsouzený prokázal xxxx xxxxxxx chováním x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxx; xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xx obviněnému x xxxxxxxx x nutnosti xxxxxxxx x ní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Byla-li xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xx odsouzený opakovat xxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxx občanů, xxxxxxx-xx převzetí xxxxxx xx dovršení xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx x xxx odsouzený, může xxxxxxx sdružení xxxxxx xxxx xxxxxxx návrhu xx podmíněné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx trest, xxx xx xxxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Navrhne-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x níž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx se x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx souhlasem xxxxxxxx zástupce xxx xxxxxxxx senátu.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o spolupůsobení xxx výchově xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx užije xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §329.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x podmíněném propuštění xx xxxxxxxxxx vyslovení xxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxx rozhodl-li xxxx x xxxxxxxxxx propuštění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx, užije xx xx xxxxxx xxx xxxxxx dohledu x kontrole chování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §330a odst. 1. Xxxx-xx rozhodnuto, xxx xx xxxxxxxxx propuštěný xxxxxxxxx xx zkušební xxxx zdržoval xx xxxx xxxxxx užije xx na xxxxxx xxx xxxxxx této xxxxxxxxxx přiměřeně ustanovení §334b334e. Xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve zkušební xxxx vykonal práce xx prospěch xxxx, xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxx institucí xxxxx xx na xxxxxx xxx výkonu xxxx povinnosti přiměřeně xxxxxxxxxx §336 xx 339. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx účet xxxxx xxxxxx určenou na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxx xxxxxxxx senátu xx xxxxxx odsouzeného x xxxxxxxxxx xxxxxx

x) odložit xxxxxxx této xxxxxx, x to na xxxx nejvýše šesti xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxx x měsíčních xxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxx zaplacena xxxxxxxxxx do konce xxxxxxxxx xxxxxxxx doby.

§332

(1) O xxx, xxx xx podmíněně xxxxxxxxxx osvědčil xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x x xxx, xxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx. Rozhodnutí, xx xx podmíněně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx státního zástupce xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxx x osvědčení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx též x xxxxxxxxx zájmového sdružení xxxxxx.

§333

(1) Rozhodnutí xxxxx §331 činí okresní xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx tomu xxxxxxxx xxxxxx, je třeba x návrhu xxxx xxxxxxx rozhodnout xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx jejich xxxxxxxx xxxxx. Rozhodnutí podle §332 xxxx soud, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx podmíněně xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx propuštění nebo x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; neplatí, xxxxxxxxx-xx xxxx podle §331 xxxx. 3.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §331 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výroku o xxxxxxxxx xxxxx zkušební xxxx. Xxxxx ostatním xxxxxxxxxxx xxxxx §331 x 332 je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§333x

Xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody, xxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxxxx uložit xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xx xxxx, xxx xxxxxxxxx vykoná xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, s xxx xx spojen zánik xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx se §77a xxxx. 2 xx 6 použijí xxxxxxx.

§333x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx vězení

(1) X xxxxxxx trestu odnětí xxxxxxx x trest xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx takové žádosti, x xx ve xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§333x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 390/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 8.12.2012

§334

Započítání xxxxx a xxxxxx

(1) O xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx trestu. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ke xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx, a xx xx xxxx, kdy xxxxxx svoboda xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) O xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx do xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx léčebné xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx tak x xxxxxxxx toho, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, rozhoduje soud xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx přípustná xxxxxxxx, xxx má odkladný xxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxx trestu xxxxxxxx xxxxxx

§334x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx domácího xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vězení stalo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odsouzenému x xxxxxxxxxxx středisku Xxxxxxxx x xxxxxxxx služby xxxxxxxx výkonu tohoto xxxxxx, x xxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a

b) xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předseda xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx záležitosti.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx, xxx se odsouzený xxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx poměrům; je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přihlédne x k xxxxx xxxxxx zaměstnání x x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§334x

Xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx vězení

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx domácího xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jím x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx s Probační x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kontrolního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x mediační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xx odsouzený povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vstup do xxxxx xxxxxx xxxxxx x strpět pořízení xxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx zajišťujícím xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx elektronické xxxxxxxx, a xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaji xxxx xxxxxx prstů, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důležité xxx xxxxxxx xxxxxx, uchovávají xx záznamy x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu dvanácti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx elektronické xxxxxxxx.

§334x

Xxxxxxxxxxxx podmínek výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx přiměřená xxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxx skutečnost xxxxx xxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxx nařídil.

§334d

Odklad a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vězení.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx odkladu nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx přerušen, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx trestu.

(4) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx přípustná xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§334x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 41/2009 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2010

§334e

Změna trestu xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx návrh xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx zástupce xxxx probačního xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vězení, xxxx, xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených odsouzenému; xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx má xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx, x xxxxxx přiměřených xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx vykázání xx xxxxxxxxxx obydlí xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

§334x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 41/2009 Xx. s účinností xx 1.1.2010

§334x

Xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx domácího xxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx být

a) xxxxx xx cizího xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxx xxxxx druhé xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx.

(2) Nedojde-li x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxx vrátí-li xx v těchto xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx domácího xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx může xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx domácího xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebezpečnou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx přípustná xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx účinek.

§334x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx svobody

(1) O xxxxxxx xxxxxx domácího xxxxxx x trest xxxxxx svobody xxxxxxxx xxxxxxxx senátu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zasedání.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx účinek.

§334x

Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§334x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Xxxxx čtvrtý

Výkon xxxxxx xxxxxx prospěšných xxxxx

§335

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odsouzený xxxxxxxx x xxxxxx okresního xxxxx, xx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx i xxxx tento xxxxx.

§336

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, stane xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx senátu xxxxx xxxx opis probačnímu xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx probačního xxxxxxxx. Xxxxxxxx úředník x xxxxxx xxxxxxx x potřeby xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx okresního soudu, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a přihlíží x xxxx, xxx xxxxxxxxx trest vykonával xx nejblíže xxxxx, xxx xxxxx; při xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x součinnosti xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx písemný xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx výkonem.

(3) V xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poučí o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx do 14 xxx xx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Probační x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx okresního xxxxx, x němž xx xxx xxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx vykonán, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx prospěšných xxxxx x o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx stanovený xxxxxxxxx úředníkem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxx, x nichž xx obecně prospěšné xxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zároveň xxx xxxxxxxx xx následky xxxxxxxxx xxxxxx povinností.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx právní xxxx xxxxxxxxx Probační x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx okresního xxxxx, xx kterém xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) X změně xxxxx x xxxxx výkonu xxxxxx prospěšných xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx probačního úředníka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxx služby x xxxxxx okresního soudu, xx xxxxxx xx xxx trest xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x zároveň xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx výkonem xxxxxx xxxxxx prospěšných prací.

(6) Xxx projednání podmínek xxxxxx trestu obecně xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx nástupu jeho xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx postupuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxxxxx prací v xxxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx prospěšné xxxxx xxxxxxxxxx.

§337

Nesplní-li xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x §336 xxxx. 3, xxxx xxx xxxxxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zaviněně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx trestu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxx xxxx instituce, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx skutečnost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Rovněž xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx uložený xxxxx xxxxxx prospěšných xxxxx xxxxxxx.

§338

(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zájmového xxxxxxxx občanů za xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §329.

(2) Obecní xxxxx a obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělují xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx služby x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prováděny. Xxxxxxx jsou povinny xx xxxxxx každou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx požadavku, xxx středisko mělo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx úředník informuje xxxx xx xxxx xxxxxx x potřebě xxxxxx xxxxxxxxxxx prací x xxxxxxxxxxx obvodu.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx vhodných xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx trestu xxxxxx prospěšných xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkonem xxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx úkony xxxxxxxxx x xxxx, xxx obviněný xxxx xxxxx život.

§339

Odklad x xxxxxxxxx xxxxxx trestu

(1) Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx předložených xxxxxxxxxx xxxx vyžádaných x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx trest xxxxxxx.

(2) Xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ženě x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx jednoho xxxx xx xxxxxx.

(3) Z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx předseda xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxx měsíců ode xxx, xxx rozhodnutí, xxxxxx xxx tento xxxxx xxxxxx, nabylo xxxxxx xxxx. Je-li xxxxxxx odložení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx prospěšných xxxxx xx xxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxx x pomoci. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxx senátu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx odkladu xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx odklad xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx, xx kterou byl xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací odložen xxxx přerušen, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx roku, x xxx má xxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx stížnost, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

§340

Odklad x přerušení xxxxxx xxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo přeruší xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx povolán k xxxxxx vojenské služby.

(2) Xxxxxxxxxx §339 odst. 4 x 5 xx užije obdobně xxx x odsouzených, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§340x

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxx v důsledku xxxxx xxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxx neschopen xxxxx trest xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§340x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/1995 Sb. x účinností xx 1.8.1995

§340b

Přeměna xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací x xxxxx domácího xxxxxx, x peněžitý trest xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxxxxx prací xxxx x přeměně jeho xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx neuložených xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx případně xxxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodne xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx tohoto trestu xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx prospěšné xxxxx vykonávány, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xx veřejném xxxxxxxx. X těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxx xxxxxxxxx Probační a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx peněžitého xxxxxx

§341

Xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxx dnů, x xxxxxxxx xx, xx xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§342

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx z důležitých xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx na dobu xxxxxxx xxx měsíců xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx částkách xxx, xxx byl xxxx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxx roku ode xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx moci.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx nedodržuje-li xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§343

(1) Předseda xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx byl vymáhán, xxxxxxxxx-xx jej odsouzený

a) xx xxxxxxxx xxx xxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx dnů xxxx, co xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo

c) xx uplynutí doby, xx kterou xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx nařízeno xxxxxxxx xxxxxxxxxx trestu, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx úhradu xx přednostně xxxxx xxxxxxxxx majetek.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§344

(1) Soud xxxxxx xx xxxxxx peněžitého xxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx trestu xxxx xxxxx ohrožena xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx peněžitého xxxxxx xxxx jeho xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxxxxx xxxxxxxx senátu ve xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx trest xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 xxxx §342 xxxx. 1 x je-li xxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx trestu xxxx xxx zmařen, xxxxxxx xxxxx-xx peněžitý xxxxx uhradit z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx části tím, xx xxxxx peněžitý xxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. O xxx, jakou xxxx xxxxxxxxxx trestu je xxxxx vykonat, rozhodne xxxxxxxx senátu.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx odkladný xxxxxx.

Zajištění výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx

§344x

(1) Je-li xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxx, za xxxxx xx třeba xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x poměrům obviněného xxxxxxxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxx určenou xxxx xxxxxxx obviněného. X xxxxxxxxx nelze xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx se jinak xxxxx §47 odst. 4 až 6 x §47 xxxx. 8 xxxxxxx.

§344x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 86/2015 Xx. x xxxxxxxxx do 1.6.2015

§344b

(1) Xxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx omezí, xxxxxx-xx xxxxx, pro xxxxx xxxx určená xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx není-li zajištění xxxxx x rozsahu, x němž bylo xxxxxxxx.

(2) Z důležitých xxxxxx xxxx xxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx státní zástupce xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úkonu, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx majetku.

(3) Obviněný xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxx. X xxxxxx žádosti xxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, neuvede-li v xx nové xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 30 dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 je xxxxxxxxx stížnost, jež xx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§345

Xxxx-xx xx xxxxxxxx, xxxx byl uložen xxxxx xxxxxxxxxx celého xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx senátu organizační xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, opis xxxxxxxx xxx odůvodnění x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§346

(1) Vzniknou-li xxx xxxxxxxxx xxxxxx propadnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xx jich xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx životních xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x tom xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx, xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx přísluší hospodaření x majetkem státu, xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jde. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podat xxx xx xxx měsíců xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x jde-li x xxxxxxxxxx xxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxx trestu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, do jednoho xxxxxx od xxxx, xxx xx xxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Opis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx třetí xxxxx k xxxxxxxxxxx x věcem postiženým xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx