Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 14.10.2019.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2019 do 31.12.2020.


Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
141/61 Sb.

ČÁST I. Společná ustanovení

HLAVA I. Obecná ustanovení

Účel zákona §1

Základní zásady trestního řízení §2

Spolupráce se zájmovými sdruženími občanů §3 §4 §5 §6

Součinnost státních orgánů, fyzických a právnických osob §7 §7a §7b §8

Poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných §8a §8b §8c §8d

Posuzování předběžných otázek §9

Předběžné otázky v působnosti Soudního dvora §9a

Vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení §10

Nepřípustnost trestního stíhání §11 §11a

Výklad některých pojmů §12

HLAVA II. Soud a osoby na řízení zúčastněné

ODDÍL 1. Pravomoc a příslušnost soudů

Výkon trestního soudnictví §13 §14 §15

Věcná příslušnost §16 §17

Místní příslušnost §18 §19

Společné řízení §20 §21

Příslušnost několika soudů §22

Vyloučení a spojení věci §23

Rozhodnutí o příslušnosti soudu §24

Odnětí a přikázání věci §25

Příslušnost soudu k úkonům v přípravném řízení §26

ODDÍL 2. Pomocné osoby

Zapisovatel §27

Vyšší soudní úředník §27a

Probační úředník §27b

Asistent soudce Nejvyššího soudu §27c

Tlumočník §28 §29

ODDÍL 3. Vyloučení orgánů činných v trestním řízení §30 §31 §31a

ODDÍL 4. Obviněný

Obviněný §32

Práva obviněného §33

Opatrovník obviněného §34

ODDÍL 5. Obhájce

Obhájce §35

Nutná obhajoba §36 §36a §36b

Zvolený obhájce §37 §37a

Ustanovený obhájce §38 §39 §40 §40a

Povinnosti a práva obhájce §41

ODDÍL 6. Zúčastněná osoba §42

ODDÍL 7. Poškozený

Oprávnění poškozeného a uplatnění nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení §43 §44 §44a §45 §45a §46

Zajištění nároku poškozeného §47 §47a §48 §49

ODDÍL 8. Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného §50 §51 §51a

ODDÍL 9. Přístup k utajovaných informacím §51b

HLAVA III. Obecná ustanovení o úkonech trestního řízení

Způsob provádění úkonů trestního řízení §52 §52a

ODDÍL 1. Dožádání §53 §54

ODDÍL 2. Protokol

Obecná ustanovení o sepisování protokolu §55

Použití zvláštních prostředků při protokolaci §55a

Některé zvláštnosti protokolace v řízení před soudem §55b

Podpisování protokolu §56

Oprava protokolu §57

Protokol o hlasování §58

ODDÍL 3. Podání §59

ODDÍL 4. Lhůty

Počítání lhůt §60

Navrácení lhůty §61

ODDÍL 5. Doručování

Obecné ustanovení §62 §63

Doručování do vlastních rukou §64

Odepření přijetí §64a

ODDÍL 6. Nahlížení do spisů §65

ODDÍL 7. Pořádková pokuta §66

HLAVA IV. Předběžná opatření a zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení

Důvody vazby §67 §68

Příkaz k zatčení §69

Vyrozumění o vazbě §70 §70a

Přezkoumávání trvání důvodů vazby §71

Žádost o propuštění z vazby §71a

Rozhodování o dalším trvání vazby §72

Nejvyšší přípustná doba trvání vazby §72a §72b

Nahrazení vazby zárukou, dohledem, předběžným opatřením nebo slibem §73

Peněžitá záruka §73a

Orgány rozhodující o vazbě §73b

Zvláštní náležitosti rozhodnutí o vazbě §73c

Vazební zasedání §73d

Příprava vazebního zasedání §73e

Přítomnost osob při vazebním zasedání §73f

Průběh vazebního zasedání §73g

Stížnost proti rozhodnutí o vazbě §74

Omezení obviněného ve výkonu trestu odnětí svobody §74a

ODDÍL 2. Zadržení

Zadržení obviněného policejním orgánem §75

Zadržení osoby podezřelé §76

Příkaz k zadržení §76a

Práva zadržené osoby §76b

Rozhodnutí o zadržené osobě §77

ODDÍL 3. Zákaz vycestování do zahraničí §77a

ODDÍL 4. Zajištění věci důležitých pro trestní řízení

Pododdíl 1 - Společné ustanovení §77b

Pododdíl 2 - Zajištění věci pro důkazní účely

Povinnost k předložení nebo vydání věci §78

Odnětí věci §79

Pododdíl 3 - Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty

Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti §79a

Doručení rozhodnutí o zajištění a vyrozumění o něm §79b

Provedení zajištění movité věciů §79c

Ohledání nemovité věci §79d

Účinky zajištění §79e

Zrušení nebo omezení zajištění §79f

Zajištění náhradní hodnoty §79g

Pododdíl 4 - Vrácení, vydání a další nakládání s věcmi důležitými pro trestní řízení §80 §81 §81a §81b

ODDÍL 5. Domovní a osobní prohlídka, prohlídka jiných prostor a pozemků, vstup do obydlí, jiných prostor a pozemků

Důvody domovní a osobní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků §82

Příkaz k domovní prohlídce §83

Příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků §83a

Příkaz k osobní prohlídce §83b

Vstup do obydlí, jiných prostor a na pozemek §83c

Předchozí výslech §84

Výkon prohlídek a vstupů do obydlí, jiných prostor a pozemků §85 §85a §85b

Provádění důkazu v bytě, obydlí, jiných prostorách a na pozemku §85c

ODDÍL 6. Zadržení a otevření zásilek, jejich záměna a sledování

Zadržení zásilky §86

Otevření zásilky §87

Záměna zásilky §87a

Sledovaná zásilka §87b

Společné ustanovení §87c

ODDÍL 7. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu §88 §88a

ODDÍL 8. Předběžná opatření §88b

Druhy předběžných opatření §88c

Zákaz styku s určitými osobami §88d

Zákaz vstupu do obydlí §88e

Zákaz návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných společenských akcí a styku s určitými osobami §88f

Zákaz zdržovat se na konkrétně vymezeném místě §88g

Zákaz vycestování do zahraničí §88h

Zákaz držet a přechovávat věci, které mohou sloužit k páchání trestné činnosti §88i

Zákaz užívat, držet nebo přechovávat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky §88j

Zákaz her a sázek §88k

Zákaz výkonu konkrétně vymezené činnosti §88l

Rozhodování o předběžných opatřeních §88m

Trvání předběžných opatření §88n

Důsledky neplnění uloženého předběžného opatření §88o

HLAVA V. Dokazování

Obecná ustanovení §89

ODDÍL 1. Výpověď obviněného

Předvolání a předvedení §90

Výslech obviněného §91 §92 §93 §94 §95 §96

ODDÍL 2. Svědci

Povinnost svědčit §97

Předvolání a předvedení §98

Zákaz výslechu §99

Právo odepřít výpověď §100

Výslech svědka §101 §101a §102 §102a §103

Informace o nebezpečném obviněném a odsouzeném §103a

Svědečné §104

ODDÍL 3. Některé zvláštní způsoby dokazování

Konfrontace §104a

Rekognice §104b

Vyšetřovací pokus §104c

Rekonstrukce §104d

Prověrka na místě §104e

ODDÍL 4. Znalci

Přibrání znalce §105 §106

Příprava posudku §107

Výslech znalce §108

Vady posudku §109

Posudek ústavu §110 §110a

Použití zvláštních předpisů o znalcích §111

ODDÍL 5. Provádění výslechu prostřednictvím videokonferenčního zařízení §111a

ODDÍL 6. Věcné a listinné důkazy §112

ODDÍL 7. Ohledání

Účel ohledání a protokol o něm §113

Prohlídka těla a jiné podobné úkony §114

Prohlídka a pitva mrtvoly a její exhumace §115

Vyšetření duševního stavu §116 §117 §118

HLAVA VI. Rozhodnutí

Způsob rozhodování §119

ODDÍL 1. Rozsudek

Obsah rozsudku §120 §121 §122 §123 §124 §125

Porada a hlasování o rozsudku §126 §127

Vyhlášení rozsudku §128

Vyhotovení rozsudku §129

Doručení rozsudku §130

Oprava vyhotovení a opisu rozsudku §131 §132

Účinky opravy §133

ODDÍL 2. Usnesení

Obsah usnesení §134

Vyhlášení usnesení §135

Vyhotovení usnesení §136

Oznamování usnesení §137

Použití ustanovení o rozsudku §138

ODDÍL 3. Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí

Právní moc a vykonatelnost rozsudku §139

Právní moc a vykonatelnost usnesení §140

HLAVA VII. Stížnost a řízení o ní

Přípustnost a účinek §141

Oprávněné osoby §142

Lhůta a místo k podání §143

Vzdání se a zpětvzetí stížnosti §144

Stížnostní důvody §145

Řízení před orgánem, proti jehož usnesení stížnost směřuje §146

Rozhodování soudu o stížnosti proti rozhodnutím státního zástupce nebo policejního orgánu §146a

Rozhodnutí nadřízeného orgánu §147 §148 §149 §150

HLAVA VIII. Náklady trestního řízení

Náklady trestního řízení, jež nese stát §151 §151a

Povinnost k náhradě nákladů trestního řízení §152 §152a §153

Povinnost k náhradě nákladů poškozeného §154

Rozhodování o povinnosti k náhradě nákladů trestního řízení a o jejich výši §155 §156

ČÁST II. Přípravné řízení

Obecné ustanovení §157

Žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a státního zástupce §157a

HLAVA IX. Postup před zahájením trestního stíhání §158 §158a

Operativně pátrací prostředky a podmínky jejich použití §158b

Předstíraný převod §158c

Sledování osob a věcí §158d

Použití agenta §158e §158f

Skončení prověřování §159

Odložení nebo jiné vyřízení věci §159a

Dočasné odložení trestního stíhání §159b

Zvláštní ustanovení o dočasném odložení trestního stíhání §159c

Rozhodnutí o nestíhání podezřelého §159d

HLAVA X. Zahájení trestního stíhání, další postup v něm a zkrácené přípravné řízení

ODDÍL 1. Zahájení trestního stíhání §160

ODDÍL 2. Vyšetřování

Vyšetřovací orgány §161

Předání věci policejnímu orgánu příslušnému konat vyšetřování §162

Trestní stíhání se souhlasem poškozeného §163 §163a

Postup při vyšetřování §164

Účast obviněného a obhájce ve vyšetřování §165

Skončení vyšetřování §166 §167

ODDÍL 3. Zvláštní ustanovení o vyšetřování některých trestných činů §168 §169 §170

ODDÍL 4. Rozhodnutí v přípravném řízení

Postoupení věci jinému orgánu §171

Zastavení trestního stíhání §172

Přerušení trestního stíhání §173

Doručení usnesení Nejvyššímu státnímu zastupitelství §173a

ODDÍL 5. Dozor státního zástupce §174 §174a §175

ODDÍL 6. Dohoda o vině a trestu §175a §175b

ODDÍL 7. Obžaloba §176 §177 §178

Spolupracující obviněný §178a §179

ODDÍL 8. Zkrácené přípravné řízení §179a §179b §179c §179d §179e §179f

Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání §179g §179h

ČÁST III. Řízení před soudem

HLAVA XI. Základní ustanovení §180 §181 §182 §183 §183a §184

HLAVA XII. Předběžné projednání obžaloby

Obecné ustanovení §185

Důvody k předběžnému projednání obžaloby §186

Způsob předběžného projednání obžaloby §187

Rozhodnutí §188 §189 §190 §191 §192 §193 §194

Nové předběžné projednání obžaloby §195

HLAVA XIII. Hlavní líčení

ODDÍL 1. Příprava hlavního líčení

Doručení obžaloby §196

Náhradní soudce §197

Nařízení hlavního líčení §198 §198a

ODDÍL 2. Veřejnost hlavního líčení §199 §200 §201

ODDÍL 3. Zahájení hlavního líčení

Přítomnost při hlavním líčení §202

Řízení hlavního líčení §203 §204

Počátek hlavního líčení §205 §206

ODDÍL 4. Dokazování

Výslech obžalovaného §207 §208

Provádění dalších důkazů §209 §210 §211 §212 §212a §213 §214

Součinnost stran při dokazování §215

ODDÍL 5. Závěr hlavního líčení

Závěrečné řeči §216 §217

Doplnění dokazování §218

ODDÍL 6. Odročení hlavního líčení §219

ODDÍL 7. Rozhodnutí soudu v hlavním líčení

Podklad pro rozhodnutí §220

Vrácení věci státnímu zástupci §221

Postoupení věci §222

Zastavení trestního stíhání §223

Podmíněné zastavení trestního stíhání a schválení narovnání §223a

Přerušení trestního stíhání §224

Rozsudek §225 §226 §227 §228 §229 §230

ODDÍL 8. Rozhodnutí soudu mimo hlavní líčení §231

HLAVA XIV. Veřejné zasedání

Obecné ustanovení §232

Příprava veřejného zasedání §233

Přítomnost při veřejném zasedání §234

Průběh veřejného zasedání §235 §236

Podklad pro rozhodnutí §237

Použití ustanovení o hlavním líčení §238

Ochranné opatření §239 §239a

HLAVA XV. Neveřejné zasedání §240 §241 §242 §243 §244

HLAVA XVI. Odvolání a řízení o něm

Přípustnost a účinek §245

Oprávněné osoby §246 §247

Lhůta a místo podání §248

Obsah odvolání §249

Vzdání se a zpětvzetí odvolání §250

Řízení u soudu prvního stupně §251

Odvolací soud §252

Rozhodnutí odvolacího soudu §253 §254 §255 §256 §257 §258 §259 §260 §261 §262

Řízení u odvolacího soudu §263

Řízení u soudu prvního stupně po zrušení rozsudku §264

Důsledky zrušení výroku o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení §265

HLAVA XVII. Dovolání

Přípustnost dovolání §265a

Důvody dovolání §265b

Dovolací soud §265c

Oprávněné osoby §265d

Lhůta a místo podání §265e

Obsah dovolání §265f

Zpětvzetí dovolání §265g

Řízení u soudu prvního stupně §265h

Rozhodnutí dovolacího soudu §265i 265j §265k §265l §265m §265n

Řízení u dovolacího soudu §265o §265p §265r

Řízení po přikázání věci §265s

HLAVA XVIII. Stížnost pro porušení zákona a řízení o ní §266 §266a §267 §268 §269 §270 §271 §272 §273 §274 §275 §276

HLAVA XIX. Obnova řízení

Obecné ustanovení §277

Podmínky obnovy §278 §279

Osoby oprávněné k návrhu na povolení obnovy §280

Příslušnost soudu k rozhodnutí o obnově §281

Řízení o návrhu na povolení obnovy §282 §283 §284 §285 §286

Řízení po povolení obnovy §287 §288 §289

HLAVA XX. Zvláštní způsoby řízení

Obecné ustanovení §290

ODDÍL 1. Řízení ve věcech mladistvých

Právní úprava řízení §291 §292 §293 §294 §295 §296 §297 §298 §299 §300 §301

ODDÍL 2. Řízení proti uprchlému §302 §303 §304 §305 §306 §306a

ODDÍL 3. Podmíněné zastavení trestního stíhání §307 §308

ODDÍL 4. Narovnání §309 §310 §310a §311 §312 §313 §314

ODDÍL 5. Řízení před samosoudcem §314a §314b §314c §314d

Trestní příkaz §314e §314f §314g

ODDÍL 6. Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu §314h §314i §314j §314k

ODDÍL 7. Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu §314l §314m §314n

ODDÍL 8. Řízení o schválení dohody o vině a trestu §314o §314p §314q

Rozhodnutí o návrhu na schválení dohody o vině a trestu §314r §314s

HLAVA XXI. Vykonávací řízení

Příslušnost ve vykonávacím řízení §315

ODDÍL 1. §316 §317 §318 §319

ODDÍL 2. Výkon trestu odnětí svobody

Obecná ustanovení §320

Nařízení výkonu trestu §321

Odklad výkonu trestu §322 §323

Rozhodování o změně způsobu výkonu trestu §324

Rozhodování o návrhu na umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení věznice s ostrahou §324a

Přerušení výkonu trestu §325 §326 §327

Odklad a přerušení výkonu trestu a upuštění od jeho výkonu u vojáků §328

Podmíněné odsouzení §329 §330 §330a

Podmíněné propuštění §331 §332 §333 §333a

Přeměna trestu odnětí svobody v trest domácího vězení §333b

Započítání vazby a trestu §334

ODDÍL 3. Výkon trestu domácího vězení

Nařízení výkonu trestu domácího vězení §334a

Kontrola výkonu trestu domácího vězení §334b

Nedodržování podmínek výkonu trestu domácího vězení §334c

Odklad a přerušení výkonu trestu domácího vězení §334d

Změna trestu domácího vězení §334e

Upuštění od výkonu trestu domácího vězení §334f

Přeměna trestu domácího vězení v trest odnětí svobody §334g §334h

ODDÍL 4. Výkon trestu obecně prospěšných prací

Obecné ustanovení §335 §336 §337 §338

Odklad a přerušení výkonu trestu §339

Odklad a přerušení výkonu trestu u vojáků §340

Upuštění od výkonu trestu §340a

Přeměna trestu obecně prospěšných prací v trest domácího vězení, v peněžitý trest nebo v trest odnětí svobody §340b

ODDÍL 5. Výkon některých dalších trestů

Výkon peněžitého trestu §341 §342 §343 §344

Zajištění výkonu peněžitého trestu §344a §344b

Výkon trestu propadnutí majetku §345 §346

Zajištění výkonu trestu propadnutí majetku §347 §348 §349 §349a

Výkon trestu propadnutí věci nebo výkon propadnutí náhradní hodnoty §349b

Výkon trestu zákazu činnost §350

Výkon trestu zákazu pobytu §350a

Výkon trestu vyhoštění §350b

Vyhošťovací vazba §350c §350d §350e §350f §350g

Přerušení výkonu trestu vyhoštění a upuštění od výkonu trestu vyhoštění §350h

Výkon trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce §350i §350j

ODDÍL 6. Promlčení výkonu trestu §350k

ODDÍL 7. Výkon ochranného opatření

Nařízení výkonu ochranného léčení §351

Změna ochranného léčení §351a

Upuštění od výkonu ochranného léčení §352

Propuštění z ochranného léčení a jeho ukončení §353

Nařízení výkonu zabezpečovací detence a její výkon §354

Změna výkonu zabezpečovací detence na ochranné léčení §355

Upuštění od výkonu zabezpečovací detence §356 §356a

Trvání zabezpečovací detence a propuštění ze zabezpečovací detence §357

Výkon zabrání věci §358

Výkon zabrání části majetku §358a

Zajištění výkonu zabrání části majetku §358b

ODDÍL 8. Výkon některých jiných rozhodnutí

Upuštění od přiměřeného omezení spočívajícího ve zdržení se řízení motorových vozidel §359

Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem §359a

Výkon vazby §360

Výkon elektronické kontroly plnění povinností uložených v souvislosti s některým opatřením nahrazujícím vazbu §360a

Vymáhání pořádkové pokuty §361

Opatření v souvislosti s rozhodováním o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, podmíněném zastavení trestního stíhání nebo schválení narovnání §362

HLAVA XXII. Zahlazení odsouzení §363 §364 §364a §365

ČÁST IV. Některé úkony souvisící s trestním řízením

HLAVA XXIII. Udělení milosti a použití amnestie

Udělení milosti §366

Řízení o udělení milosti §367

Rozhodnutí o použití amnestie §368

Podmíněné udělení milosti §369

Změna výměry trestu §370

HLAVA XXIV. §370a §371 §372 §373 §374

HLAVA XXV. §375 §376 §377 §378 §378a §378b §378c §378d §378e §378f §379 §380 §381 §382 §382a §383 §383a §383b §383c §384 §384a §384b §384c §384d §384e §384f §384g §385 §386 §387 §388 §389 §390 §391 §391a §391b §392 §393 §394 §395 §396 §397 §398 §399 §400 §400a §400b §401 §402 §403 §404 §404a §405 §406 §407 §408 §408a §409 §410 §411 §412 §413 §413a §414 §415 §416 §417 §418 §419 §420 §421 §422 §423 §424 §425 §426 §426a §427 §427a §428 §428a §429 §429a §430 §431 §432 §433 §434 §435 §436 §437 §437a §438 §439 §440 §441 §441a §442 §443 §444 §445 §446 §447 §448 §449 §450 §451 §452 §453 §454 §455 §455a §456 §457 §458 §459 §460 §460a §460b §460c §460d §460e §460f §460g §460h §460i §460j §460k §460l §460m §460n §460o §460p §460q §460r §460s §460t §460u §460v §460w §460x §460y §460z §460za §460zb §460zc §460zd §460ze §460zf §460zg §460zh §460zi §460zj §460zk §460zl §460zm §460zn §460zo §460zp

ČÁST V. Přechodná a závěrečná ustanovení §461 §462 §463 §464 §465 §466 §466a

Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů Ministerstvem spravedlnosti §466b

Pověřenec pro ochranu osobních údajů §466c §467 §468 §468a §469 §470 §471

č. 57/1965 Sb. - Čl. II

č. 149/1969 Sb. - Čl. II, Čl. III, Čl. V

č. 558/1991 Sb. - Čl. II

č. 25/1993 Sb. - Čl. II

č. 292/1993 Sb. - Čl. IV

č. 265/2001 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 283/2004 Sb. - Čl. II

č. 539/2004 Sb. - Čl. II

č. 253/2006 Sb. - Čl. II

č. 170/2007 Sb. - Čl. III

č. 129/2008 Sb. - §62

č. 457/2008 Sb. - Čl. II

č. 459/2011 Sb. - Čl. II

č. 150/2016 Sb. - Čl. II

č. 287/2018 Sb. - Čl. III

Nálezy Ústavního soudu - č. 101/1994 Sb., č. 214/1994 Sb., č. 8/1995 Sb., č. 84/1999 Sb., č. 77/2001 Sb., č. 424/2001 Sb.; č. 45/2005 Sb.; č. 239/2005 Sb.; č. 249/2005 Sb.; č. 434/2006 Sb.; č. 90/2008 Sb.; č. 163/2010 Sb.; č. 219/2010 Sb.; č. 43/2012 Sb.; č. 71/2016 Sb.; č. 345/2017 Sb.; č. 161/2019 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení tak, xxx trestné xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx spravedlivě xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zákonnosti, k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxx v xxxxx důsledného xxxxxxxxxxx xxxxxx x pravidel xxxxxxxxxx soužití i xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx státu a xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona i xxxxxxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxx zásady xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x způsobem, xxxxx stanoví xxxxx xxxxx.

(2) Dokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx vyslovena, xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx řízení, xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxx.

(3) Státní xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx trestné xxxx, x xxxxx xx xxxxx, pokud xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x úřední xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vazební věci x věci, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, je-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx majetku. Trestní xxxx projednávají s xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx zaručených Xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx smlouvami x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Česká republika xxxxxx; xxx provádění xxxxx trestního xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxx, jichž xx takové xxxxx xxxxxxxx, zasahovat jen x odůvodněných xxxxxxxxx xx základě xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx pro zajištění xxxxx trestního xxxxxx. X obsahu petic xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx svými xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, x němž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx je nezbytný xxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxx obviněného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx x bez xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx okolnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x neprospěch xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx mohou xx xxxxxxx xxxxx stanovisek xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx zástupce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx soud povinnosti, xxx sám doplnil xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx vnitřního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pečlivém xxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxx souhrnu.

(7) Xxxxxxx orgány činné x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se zájmovými xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx soudy xx xxxxx xxx xx xxxxxxx obžaloby, návrhu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx o xxxx x xxxxxx"), xxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státní zástupce.

(9) X trestním řízení xxxx soudem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx senátu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx tam, kde xx xxxxx výslovně xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx činí xxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx mohli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx líčení a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x případech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx zvláštním xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxx svědků, xxxxxx x obviněného xx provádí zpravidla xxx, xx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Xxx rozhodování v xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx veřejném, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx soud xxxxxxxxxxx jen x xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx při tomto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13) Xxx, xxxxx němuž xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx řízení vhodným xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x právech xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx, xx xx xxx může xxxxxx obhájce; všechny xxxxxx činné v xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxxxx mu xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(14) Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx český xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx mateřského jazyka xxxx xxxxxx, o xxxxxx uvede, xx xx xxxxxx.

(15) Orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jsou povinny x xxxxxx xxxxxx xxxxxx umožnit xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, x kterých xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx šetření xxxx osobnosti.

Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§3

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx sdružení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x politických xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x právnické xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx činnosti charitativní xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx občanů") xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x předcházení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx osob, x xxxxx soud xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx x dohledem a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; pomáhají xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx.

§4

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Sb.

§5

§5 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Sb.

§6

(1) Zájmové xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx záruky

a) za xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zastaveno,

b) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx potrestání x dohledem, kterému xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx zkušební dobu, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, xxxxx zákazu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx sdružení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzeného z xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu. X xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx žádost xx může se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trestu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x obviněného xxxx nahrazena jeho xxxxxxx (§73), x xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx o udělení xxxxxxx a x xxxxxxxxx odsouzení.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx občanů, xxxxx xxxxxxxx záruku, xx xxxxxxx působit na xxxxxxxxxx xxxx odsouzeného, xxx xxx řádným xxxxxxx, x x xxxx přijmout potřebná xxxxxxxx; zájmové sdružení xxxxxx rovněž dbá, xxx nahradil xxxxx xxxx nemajetkovou xxxx, xxxxxx způsobil trestným xxxxx, xxxx aby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxx x právnických xxxx

§7

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx si navzájem xxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona.

§7a

(1) X xxxxxxxx xxxxxx, rozsahu xxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx osobu xx xxxxxxx, aby mu x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, jejíž majetek xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx právo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §92 xxxx. 1, §100 x §158 xxxx. 8. Xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx a poučit xx x jejím xxxxx odepřít xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxx, aby x xxxxxxxxxx x majetku xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxx odměny x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx banky, spořitelního x úvěrního xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatele platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxxxx xxxxx má xxxx xxxxx účty, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx spoluvlastnictví xxxx xxxxx, včetně výše xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx, a

e) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx osoba xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xx obmyšleným.

(3) Předseda xxxxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 k xxxxxxx xxxxxx prohlášení x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx za to, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zjišťován.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxx xx-xx xxxxx činný x trestním xxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxx prohlášení x xxxxxxx vyzval, pochybnosti x pravdivosti nebo xxxxxxxx xx učiněného xxxxxxxxxx, xxxx ji xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; ustanovení xxxxxx xxxxxx upravující xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx svědka xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§7x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 55/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.3.2017

§7x

(1) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx trestní xxxxxx, která xxxx xxxxxxx x počítačovém xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxx xxxx xxxx je xx xxx xxxxx kontrolou, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx nedošlo xx xxxxxxxxxxxx informace x xxx, xx xxxx xxxxxxxx uchování xxx.

(2) Je-li xx xxxxxxxxx k zabránění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo jejímu xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx drží xxxx xx pod xxxxx xxxxxxxxx data, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxxxxxx vydat xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx takového xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx policejním xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dosáhnout a xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxx xxxxxxxx xxxx, na xxxxx se příkaz xxxxxxxx, důvod, xxx xxxxx xxxx xxx xxxx uchována xxxx x nim má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx, xx xxxxxx mají být xxxx xxxx uchována xxxx x xxx xx xxx znemožněn xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 90 xxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx poučení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, jej xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 287/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2019

§8

(1) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx vyhovovat xxxxxxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx xxx plnění jejich xxxxx. Státní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznamovat státnímu xxxxxxxx xxxx policejním xxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx je toho x xxxxxxxx řízení xxxxx x řádnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx trestný xxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx umístění xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx majetkových poměrů xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx obžaloby xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx x evidence investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx §180 xxxxxxxxx zákoníku může xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxx statistické xxxxx.&xxxx;X xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zabrání xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx správce xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx z příjmů xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek pro xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto ustanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx vyžadovat údaje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx, stanoví zvláštní xxxxx. Xxxxx získané xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx řízení, x jehož xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 může xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném řízení xx xxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx nařídit xxxxxxxxx bankovního xxxx xxxx účtu x xxxxx oprávněné x xxxxxxxx investičních xxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx po xxxx xxxxx měsíců. Xxxx-xx xxxx, xxx který xxxx sledování xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxx vyššího xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, x to x opakovaně. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx jiný xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx byly xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxx uloženou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx povinnosti xx, xx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx nepřekažení xxxxxxxxx xxxx, nebo

b) při xxxxxxxxxx dožádání xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx podle xxxxxx zákona nepovažuje xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x právního xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Nestanoví-li zvláštní xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx lze xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx takového xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti, xxx tyto xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o advokacii.

(6) Xxxxxxxxxxx odstavců 1 x 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx, co se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx požadovanou xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vázán xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, a xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx. O xxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx poučen.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxxx

§8x

(1) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx, xxx neohrozily xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx trestní xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x osobách xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx zásadu, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxx vyslovena, xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx řízení, xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxx (§2 xxxx. 2). X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osoby x xxxxxx.

(2) Při poskytování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x důvodů xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 a 2. Xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx trestní věci, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx poskytnout xxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8b

(1) Xxxxx, kterým xxxx xxxxxx činnými x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zveřejnění xxxxx §8a xxxx. 1 xxxx druhé, xxx xxxxx trestního xxxxxx xxxx k xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx nikomu dále xxxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx nutné x xxxxxxxx xxxxxx. X tom xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Nikdo nesmí x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx 18 xxx nebo xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx (§140 trestního xxxxxxxx), xxxxxx (§141 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxx ohrožení xxxxxxxx xxxxxx (§155 xxxxxxxxx zákoníku), některý x xxxxxxxxx xxxx xxxxx těhotenství xxxx (§159162 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxx obchodování s xxxxx (§168 xxxxxxxxx xxxxxxxx), některý z xxxxxxxxx xxxx proti xxxxxx důstojnosti x xxxxxxxx oblasti (§185 xx 193 xxxxxxxxx xxxxxxxx), trestný xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§195 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§198 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx obydlí (§199 xxxxxxxxx xxxxxxxx), únosu xxxxxx x xxxxx xxxxxxx duševní poruchou (§200 xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§354 xxxxxxxxx zákoníku).

(3) Xxxxxxxxxx obrazových xxxxxx, xxxxxxxxxx x zvukových xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí být xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx poškozeného x xxxxxx x charakteru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poškozeného.

§8c

Nikdo nesmí bez xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx informace xxxxxx, xxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odposlechu x xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxxxx §88 xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx, údaje x xxxxxxxxxxxxxxxx provozu zjištěné xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88a, nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx §158d xxxx. 2 a 3, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoby x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx x řízení xxxx xxxxxx.

§8x

(1) Informace, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx zveřejnění xxxxx §8a xx 8c, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx dosažení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx to xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, odůvodňuje-li xx xxxxxxx zájem, xxxxx xxxxxxxxx xxx právem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby; přitom xx třeba xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx mladší 18 xxx.

(2) Xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zveřejnění xxxxx §8a xx 8c, xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx osoba, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx souhlas. Xxxxxxx-xx xxxx xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx udělit xxxx xxxxxx, partner nebo xxxx xxxx, x xxxx-xx xxxx, její xxxxxx; v xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spáchaného xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, na které xx vztahuje zákaz xxxxxxxxxx xxxxx §8a xx 8c, xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx za mrtvou x není-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxx udělit xxxxxxx xx zveřejněním xxxxx xxxxxxxx 2.

§9

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx otázky, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx; xx-xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx činné x xxxxxxxx řízení xxxxxxx rozhodnutím vázány, xxxxx nejde x xxxxxxxxx viny obviněného.

(2) Xxxxxx činné x xxxxxxxx řízení nejsou xxxxxxxxx řešit xxxxxxxxxx xxxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx občanskoprávních. Jestliže xxxxxxxxxx x takové xxxxxx xxxxxx ještě xxxxxx, vyčkají jeho xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxxxx na předběžné xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx výlučně Soudní xxxx zřízený předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (dále xxx "Xxxxxx xxxx").

(2) X xxxxxxx, xx xxxx v řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x předběžné xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxx všechny xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 539/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2004

§10

Xxxxxx x pravomoci xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx pochybnost o xxx, xxx xxxx xx jaké xxxx xx někdo xxxxx x pravomoci xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxx xx návrh xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx soudu Xxxxxxxx xxxx.

§11

Nepřípustnost xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxx zahájeno, xxxxx x něm pokračovat x xxxx xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx udílet xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxx, která xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx (§10), xxxx x osobu, x xxxxxxx stíhání xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx nedostatek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nepřípustné xxxxx dočasně,

d) xxx-xx x xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx trestně odpovědná,

e) xxxxx xxxx, kdo xxxxxx xxxx byl xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, jehož xxxxx choroba xxxxxx xxxxxxxx jeho postavení xxxx soud,

g) xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xx xx spáchání xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) proti tomu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx dřívější xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zrušeno,

j) proti xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx, že skutek xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx proviněním, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx dřívější xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxx a xxxxxxxx-xx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zrušeno,

l) xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souhlas nebyl xxx xxxx xxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxx vyhlášená xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx tomu, xxxxxxx něhož bylo xxxxxxx řízení xxx xxx skutek předáno xx cizího xxxxx, xxxxx mu xxx xxx tento skutek xxxxxxxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx, nebo xx xxxxx xxxxx práva xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uložení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zproštění xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx stíhání nelze xxxxxxx x, bylo-li xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx pokračovat x xxxx být xxxxxxxxx také, xxxx-xx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx státu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předpisů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx trest xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nebo je xxxxx podle práva xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obžaloby, xxxx xxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx

1. xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. bylo xxxxxx xxxxxxx z důvodu, xx x jiném xxxxx xxxx zahájeno xxxxxxx xxxxxxx proti xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx,

3. bylo xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxx xxxx trestným xxxxx xxxx že xxxxxxx xx pravomoci xxxxxx xxxxx, který takové xxxxxxxxxx vydal, xxxx

4. xxxx vydáno xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx odpovídajících xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 písm. x), x) až e), x) xxxx x).

(3) Xxxx-xx se xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx útoků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxxx xx, aby xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx činu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx stíhání, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), b) nebo x), se však xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx tří xxx xx doby, kdy xx bylo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. O xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestního xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx obdobného mezinárodního xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x trestních xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednu z xxxxxxxx xxxxxxxxx x §145 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxx vydané x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx nedostatečné xxxxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§11a

(1) Xxxxxxx stíhání xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxx zahájit, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx se xx xx xx, xx xx xxxxxxxx,

xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Trestní xxxxxxx xxxxx xxxx osobě x xxx týž xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §159d xxxx. 1, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x předepsaném xxxxxx zrušeno.

§12

Výklad některých pojmů

(1) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx soud, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxx

x) xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x řízení x trestných činech xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxx činech xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu práce xx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Celní xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx xxxxxx pracovních xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, trestu odnětí xxxxxxx a zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx věznici, xxxxxxx xxxx v ústavu xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx,

x) pověřené xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx činech xxxxxxxxxx porušením

1. celních xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. právních xxxxxxxx xxx umístění x xxxxxxxx zboží x xxxxxxxxx státech Xxxxxxxx unie, xx-xx xxxx xxxxx dopravováno xxxx xxxxxx hranice Xxxxx republiky,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x přidané xxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx podle jiných xxxxxxxx předpisů,

e) pověřené xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxx sil x xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx objektech xxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxx, vojenskému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx zřízené xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx x nímž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo x xxxx xxxx xxxxx hospodařit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby x xxxxxx x trestných xxxxxx příslušníků Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pověřené xxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx činech xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) pověřené orgány Xxxxxxxxxx zpravodajství x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgány Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx činech xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x trestných činech xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx x výkonu xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních sborů.

Tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §157 xxxx. 2 xxxx. b). Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx orgány xxxxxxxxx ke všem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx působnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxx xx tím podle xxxxxx xxxx okresní xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx soud xxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxx").

(4) Kde xxxxx zákon xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx jiný soud xx stejnou xxxxxxxxxx; xxx xxxxx zákon xxxxx x krajském xxxxx, xxxxxx xx xxx x Městský xxxx x Praze.

(5) Xxx xxxxx xxxxx xxxxx x okresním xxxxxxx zástupci, xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx; kde xxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v Praze.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xx vede xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x řízení xxxx xxxxxx též xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx postavení xxxx xxxxxx xx x jiná xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx žádost se xxxxxx xxxx nebo xxxxx podala xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Pokud x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, rozumí xx obviněným xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(8) Xx nařízení xxxxxxxx xxxxxx xx obviněný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx nabyl xxxxxx xxxx.

(10) Trestním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx a zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, xxxxxxxx stíháním xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx právní xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx řízení xxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx xxxxxxx x zahájení úkonů xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx bezprostředně xxxxxxxxxxx, x nebyly-li tyto xxxxx provedeny, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xx xxxxxx obžaloby, xxxxxx xx schválení xxxxxx x vině x trestu, postoupení xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx trestního stíhání, xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před podáním xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxxx.

(11) Pokračuje-li obviněný x xxxxxxx, pro xxxxx xx stíhán, x xx sdělení xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx skutek.

(12) Skutkem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx též xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, není-li xxxxxxxx stanoveno xxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXX X XXXXX NA ŘÍZENÍ XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

§13

Xxxxx trestního xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vykonávají okresní xxxxx, xxxxxxx soudy, xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

§14

§14 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 292/1993 Sb.

§15

§15 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 292/1993 Sb.

Věcná xxxxxxxxxxx

§16

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx soud.

§17

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xx zákon xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx, xxxx xxxxx za xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X trestných xxxxxx

x) zabití, xxxxxx xxxxxxxxxxxx dítěte xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, nedovoleného xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx transplantace xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx genomem, xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x obchodování x xxxxxxxxx systému xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x obchodování x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx padělků a xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, zneužití xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x technologií xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x licence xxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx materiálem, xxxxxxxxx xxxxx x nevedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředků x

x)&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupině, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx teroristickým trestným xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xxxxxxxxxx x nepřítelem, xxxxx ohrožujících mír, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a nedovoleného xxxxxx boje, xxxxxxx x prostoru válečných xxxxxxx,

xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx krajský xxxx i xxxxx, xx-xx xxxxx hranice xxxxxx odnětí svobody xxxxx.

(2) Krajský soud xxxx x prvním xxxxxx xxxxxx xxx x trestném xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx přivodil, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx některého x xxxxxxxxx xxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx pokračujícího xxxxxxxxx činu, xxxxxxxx xxxxxxxx podle §45 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxx x úvahu xxxxxxxxxx x vině xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 nebo 2.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

§18

(1) Řízení xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo byl-li xxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx obviněný xxxxx, xxxxxxx nebo xx xxxxxxx; xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx řízení xxxx, v xxxxx xxxxxx čin xxxxx xxxxxx.

§19

§19 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 558/1991 Sb.

Xxxxxxxx xxxxxx

§20

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x všech xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx trvajícího xxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxxx řízení, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx společné xxxxxx xxxxx, xx-xx takový xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Společné xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxx, x kterém xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 292/1993 Sb.

§21

(1) Xxxxxxxx řízení xxxx krajský soud, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x trestných xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx příslušný konat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§22

Příslušnost xxxxxxxx soudů

Je-li xxxxx předchozích xxxxxxxxxx xxxx příslušnost xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx, u xxxxx xxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx nadřízeným xxxxxx.

§23

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

(1) X urychlení xxxxxx nebo z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxx x trestných xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx společného xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx soudu, xxxxx xxx vyloučil, xx nemění; vyloučí-li xxxx krajský xxxx xxx, x níž xx xxxxx příslušelo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, může xx xxxxxxxxx xxxxxx soudu.

(3) Xxxx-xx tu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx byly podány xxxxxxxxxx obžaloby.

§24

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Vzniknou-li xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx x tom, xxxxx xxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx, jenž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxx, návrh na xxxxxxxxx dohody x xxxx a xxxxxx, xxxxx xxxx věc xxxxxxxxxx podle §39 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x soudu, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx [§188 xxxx. 1 xxxx. a), §222 xxxx. 1, §257 xxxx. 1 xxxx. x), §314p xxxx. 3 písm. x)]. Xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx hledisky xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§1622). Není-li xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx příslušnému, postoupí xxx k rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Soud, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §25.

§25

Xxxxxx a přikázání xxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx téhož xxxxx x stupně; o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx společně nadřízen.

§26

Příslušnost xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxx úkonů x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx okresní xxxx, v jehož xxxxxx xx činný xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podal xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, se stává xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx úkonů xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx x postoupení věci x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx státního zástupce xxxxxxx xxxx obvod xxxxxx soudu.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx osoby

§27

Zapisovatel

K xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení xx přibere zpravidla xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Nebyl-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx protokol xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx v xxxxxx xxxx soudem o xxxxxxx úkonu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x důsledku tohoto xxxxxxxx xxxxxx nediktuje xxxxxxxx, xx zapisovatelem, xxxxx je ho xxxxx, vyšší xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27a

Vyšší xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úkony xxxxxxx x řízením xxxxxxx xxxxx soudní xxxxxxx; xxxxxxxx zákon xxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x kdy xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx.

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s účinností xx 1.1.2002

§27x

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Úředník Xxxxxxxx x mediační xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx obviněným xxxxxxxxxxx jednak x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx obviněnému a xxxxxx v xxxxxxxx xxxx chování x x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx nebyl uložen, xxxxxxx úkony směřující x xxxx, xxx xxxxxxxx vedl řádný xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx současného vyslovení xxxxxxx,

x) x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx,

x) x podmíněném xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu trestu xxxxxx svobody, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx prospěšných prací xxxx trestu zákazu xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx státním zástupcem x x xxxxxx xxxx soudem předsedou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx poměrech x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxx xxxx soudem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxx uložen xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx odsouzený xxx x výkonu trestu xxxxxx xxxxxxx podmíněně xxxxxxxxx, xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx opatření.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, stanoví xxxxxxxx xxxxx.

§27x vložen xxxxxxx předpisem č. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§27c

Asistent xxxxxx Nejvyššího xxxxx

Xxxxxxxx soudce Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx trestního řízení x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

Tlumočník

§28

(1) Je-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkonu nebo xxxxxxx-xx obviněný právo xxxxxxx v §2 xxxx. 14, přibere xx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx tlumočníka xxxxx, x xxx xx xxxxx dorozumět xxxxx xxx některým z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neslyšících x xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx jazyk, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx-xx xxxxx či xxxxxxx, xxxxx není jazykem xxxx národnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxx xxxx dialekt xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x seznamu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx tlumočníka xxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jazyk xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx. Xxx-xx o xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, rozumí xx xxx stát, xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx stát xxxx xxxxxx. Využije-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 14, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx žádost x xxxx poradu x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx třeba xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, usnesení x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx potrestání, rozsudek, xxxxxxx xxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx překladu xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx. Xxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx, která xx xxx xxxx, pokud xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx výroků xxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx. Pořízení překladu xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx.

(3) Xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 je xxxxxx xxxxxxx běhu xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx písemný xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx písemného překladu.

(4) Xx xxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xx xxxxx obviněnému xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx neuvedenou x xxxxxxxx 2, xx-xx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx práva xx xxxxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zcela xxxxxxxx x xxxxxxxxx obviněného xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx vinu; xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obviněného, xxxxx xxxxxx právo xxxxxxx x §2 xxxx. 14, na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyhověno, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, o tom xxxxxxxx xxxxxxxxx. Namísto xxxxxxxxx překladu xxxxx xxxx první xxx xxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxx obsah xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx první xx xxxxxxxxx, jestliže xxx byla xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první je xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx zajišťuje xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx uvedená x xxxxxxxxxx 1 x 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(6) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx zadržena xx xxxxxxx, bez xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně přeložit xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (§33 xxxx. 6 x §76 xxxx. 5).

§29

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o způsobilosti x xxxx xxxxxx x o vyloučení x xx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkonu, x xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx platí xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx určí xxxxx, xxxxx tlumočníka xxxxxxx, x x řízení xxxx xxxxxx předseda xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxx měsíců od xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Nesouhlasí-li xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx. Proti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx stížnost, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Náhradu x xxxxxx tlumočníka xx xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 dnů.

Xxxxx třetí

Vyloučení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§30

(1) X vykonávání xxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx soudce xxxx přísedící, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx lze xxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zástupcům, xxxxxxxxxxxx x zmocněncům, xxxx pro poměr x xxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Úkony, které xxxx xxxxxxx vyloučenými xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení, jestliže xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, policejní xxxxx, společenský xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zúčastněné osoby xxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx je xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx prostor x pozemků, xxxxx xxxxxx k zadržení xxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x vazbě osoby, xx xxx xxxx xxxx xxxxxx obžaloba xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx kromě xxxx vyloučen soudce xxxx přísedící, který xx zúčastnil xxxxxxxxxxx x xxxxx nižšího xxxxxx, a xxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dal x xxxx souhlas xxxx xxxxx.

(4) X řízení x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, který xx účastnil xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x záznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§31

(1) X xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §30 rozhodne xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx x xxx návrhu. X xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx. O xxxxxxxxx soudce xxxxxxxxxx xxxxx rozhodne jiný xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 vět xxxxx x druhé xx xxxxxxxxx stížnost.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx.

§31a

Důvody, xxx xxxxx xx z vykonávání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx soudní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx stanoví zvláštní xxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002

Oddíl xxxxxx

Xxxxxxxx

§32

Xxxxxxxx

Xxxx, kdo xx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx tehdy, bylo-li xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§160).

§33

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Obviněný xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, které se xx xxxxxx xx xxxx, a x xxxxxxx x xxxx, xxxx však xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx uvádět xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx právo zvolit xx xxxxxxx x x xxx xx xxxxx i xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx. S obhájcem xx xxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxx, xxx odpovědět xx xxx položenou xxxxxx. Může xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x aby xx obhájce xxxxxxxx x xxxxxx úkonů xxxxxxxxxxx řízení (§165). Xx-xx ve vazbě xxxx ve xxxxxx xxxxxx odnětí svobody, xxxx x obhájcem xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx příslušejí xxxxxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxx svéprávnost omezena.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx prostředků, xxx xx hradil xxxxxxx obhajoby, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, že má xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx odměnu. Vyplývá-li xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx obviněný nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxx, xxxx, xx-xx xx xxxxx k ochraně xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx státního xxxxxxxx soudce x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx odměnu x xxx xxxxxx obviněného. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx větě xxxxx x xxxxx náklady xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx i xxxxx uvedené x §37 xxxx. 1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx přiznán xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx obhájce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Obhájce xxxxxxxx x, xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxxxx zruší předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §38 xxxx. 2, §39 odst. 2, §40 x 40a se xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x poskytnout xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx, je xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, a x xxxxx nechat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x nichž uvede xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx zadržení xx zatčení, předá xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poučení x xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx si xxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx právo xxxxxxxx xx toto xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zbavení xxxxxx xxxxxxx.

§34

Opatrovník xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx zvolit xx xxxxxxx, činit xx obviněného xxxxxx, xxxxxxx xx něho xxxxxxx x opravné xxxxxxxxxx; xx xxx xxxxxxxx zúčastnit xx xxxx úkonů, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo xxxxx-xx obviněnému xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx advokáta xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, že xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx hájit xxxxx xxxxxxxxxx. Usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx pátý

Obhájce

§35

Obhájce

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx xx může obhájce xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nemůže xxxxxxx xxxxxxxxxx x řízeních xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x v těchto xxxxxxxx.

(2) Obhájcem xxxxxx xxx xxxxxxx, proti xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x v xxxxxxxx toho v xxxxxx, ve kterém xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, svědka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx obhájcem advokát, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx činný xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx

§36

(1) Obviněný xxxx xxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) je-li ve xxxxx, xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§116 xxxx. 2),

b) xx-xx xxxx svéprávnost xxxxxxx,

x) jde-li o xxxxxx proti xxxxxxxxx, xxxx

x) při xxxxxxxxxx xxxxxx o vině x trestu.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, zejména proto, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx stanoví trest xxxxxx svobody, jehož xxxxx hranice xxxxxxxxx xxx let, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Obviněný xxxx xxx obhájce xxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxx, x xxxx se xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx nebo o xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

§36x

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxx svéprávnost xxxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxx, xxxx

x) xxxx-xx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx náležitě se xxxxx.

(2) V xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxx x xxxxxxxx x x řízení x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xxx-xx x xxxxxxx xxx, xx který xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxx převyšuje xxx xxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxx xxxxx odsouzenému, xxxxx zemřel.

§36x

(1) Xx-xx xxx xxxxx nutné obhajoby xxxxx §36 xxxx. 3 nebo §36a xxxx. 2 xxxx. x), xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x trestný xxx, za xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Obviněný xx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 4 xxxx. a).

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx učinit xxxxx xxxxxxxxx písemným prohlášením xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxx učiněno xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxx x ním.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxx kdykoliv zpět. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x jeho ustanovení; xxxxx tak neučiní, xx xx xx xx, že xx xxxxxxx nezvolil x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx své prohlášení x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx obhájce xxxxx xxxxx.

(4) Úkony provedené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx zpětvzetí xxxx třeba opakovat xxx x důvodu, xx obviněný xxxxx x této xxxx xxxxxxx.

§36x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

§37

Zvolený xxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx práva zvolit xx xxxxxxx x xxxxxxx-xx xx ho xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x pokolení xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, mohou tak xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx.

(2) Obviněný xx xxxx xxxxx obhájce, xxxxx mu xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxx, zvolit obhájce xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx činný x trestním xxxxxx xxx xxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X opačném případě xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zvolený, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vyloučen, povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, než xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obhájce.

(3) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxx nebo více xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx zmocnil x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx všem zvoleným xxxxxxxx.

§37a

(1) Předseda xxxxxx x x přípravném xxxxxx soudce xxxxxxxx x xxx návrhu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) z xxxxxx uvedených v §35 xxxx. 2 xxxx 3, nebo

b) xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxx xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zástupce, ačkoliv xxx řádně a xxxx x takových xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx předseda xxxxxx a x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx spoluobviněných, jejichž xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx odporují. Xxxxxxx, xxxxx byl x tohoto důvodu xxxxxxxx, nemůže v xxxx věci xxxx xxxxxxxxx obhajobu žádného x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx senátu a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obviněnému x xxxxxxx, xxx xx k xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx x vyloučení xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx v xxxxxxxxx xxxxx zvolil xxxxxxx jiného; xxx-xx x nutnou obhajobu, xxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1.

(4) Proti xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx přípustná xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§37x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

§38

(1) Jestliže xxxxxxxx nemá xxxxxxx x případě, kdy xx musí mít (§36 x 36a), xxxx xx xx xxxxx xx zvolení xxxxxxx. Pokud v xxxx xxxxx nebude xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxxxx důvody nutné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx obviněných několik, xxxxxxxx se xxx, xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx obhájce xxxxxxxx.

§39

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx-xx důvody xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx senátu x v xxxxxxxxxx xxxxxx soudce.

(2) Xxx xxxxx ustanovení xxxxxxx xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"), xxxxx souhlasí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obhájci x xxxxxx xxxxx a xxxx v jeho xxxxxx, popřípadě xxxxx, xxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx město Xxxxx. Xxxxx-xx ustanovit xxxxxxxx x tohoto xxxxxxxxx, xxxxxxxx soud advokáta x pořadníku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x pořadníku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obviněným xxxxxxxx xxx, jak xx sebou xxxxxxxxx xxxxxx příjmení x xxxxxxxxx. Byl-li xx xxxxx xxxxxxxx ustanoven xxxxxxx, u kterého xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx nemohl-li xx xxx advokát xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx advokát, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Vzdal-li xx xxxxxxxx ustanoveného xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §36b x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, ustanoví xx xx týž obhájce, xx-xx to xxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxx x xxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx soudce zruší xxxxxxxxxx těch obhájců, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx obhájců současně, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx závažném xxxxxxxx činu.

§40

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X důležitých xxxxxx xxxx však xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx.

§40x

(1) X důvodů xxxxxxxxx x §37a xxxx. 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx řízení soudce x xxx xxxxxx xxxxxxxx x zproštění xxxxxxxxxxxx obhájce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; před rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx x věci xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002

§41

Povinnosti a xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx využívat k xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxx, zejména xxxxxxx x xx, aby xxxx x xxxxxx xxxxxxxx a včas xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx zbavují xxxx xxxx xxxx vinu xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xx správnému xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx do xxxxx (§65) x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx, který je xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v §33 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx úkonů, xxxxxxx xx může xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx omezena, může xxxxxxx oprávnění xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 vykonávat xxx proti xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Nebylo-li xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxx. I xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx obhájce oprávněn xxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxx dovolání a xxxxxxxxx xx řízení x xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx soudu, xxxx xxxxx žádost x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx právo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xx předem xxxxx xxxx průpis xxxxxxxxx (§55) x xxxxxx xxxxx trestního xxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení (§12 xxxx. 1) xxxx xxxxxxx mu xxxxxxx; xxxxxxxxx mohou jen xxxxx, xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx vůči xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx šestý

Zúčastněná xxxxx

§42

(1) Xxxx, xxxxx xxx&xxxx;xxxx xxxx majetku byla xxxxxxx nebo podle xxxxxx xx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx osoba), xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se x xxxx vyjádřil; xxxx xxx xxxxxxxx xxx hlavním líčení x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx, nahlížet xx xxxxx (§65) a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky.

(2) Orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx jí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx zúčastněná osoba xxxx xxxxxxxxx nebo xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník. X xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx nebo xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ačkoli xxxx dány xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx opatrovníka xxxxxxxxxx ustanovit. Opatrovníka xx třeba neprodleně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, že je xxxxxxxxx z prodlení x xxxxxxxxxx osoba xx právnickou xxxxxx x nemá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx.

(4) Opatrovníka xxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx osobu xxx xxxxxxxx lze ustanovit xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx osobu, x níž lze xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx nebude xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx opatrovníka xx xxxxxxxx tomu, kdo xx jím xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx věci, xxx xxxxxxxxxx osobě. Xxxxx xxxxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx zabrána xxxx má-li xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, která je xxxxxxxx majetku ve xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx zařízení xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, má v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxx nemajetkové xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§43

(1) Xxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx majetková xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nebo ten, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxx xxxxx na doplnění xxxxxxxxxx, nahlížet xx xxxxx (§65), xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx, zúčastnit xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zasedání xxxxxxxx x odvolání xxxx x schválení xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx povinné xxxxxx (§196 trestního xxxxxxxx), rozumí se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx škodou, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x dlužné xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx ten, kdo xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxx, avšak vzniklá xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx není x xxxxxxxx souvislosti x trestným xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uložil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx obžalovaný xx xxxx xxxx trestným xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxx (§206 xxxx. 2); xx-xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (§175a odst. 2). Z xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx x v xxxx xxxx se nárok xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx. Xxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx musí být xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx pro rozhodnutí x xxxxxx poškozeného xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxx důležité xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx příkazu xxx zbytečných xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx mu x xxxx přiměřenou lhůtu, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x obětech trestných xxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Prohlášení xxx xxxxxx i xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx důkaz.

(5) Poškozený xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx prohlášením sděleným xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přiznává.

§44

(1) Oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ten, xxx xx x xxxxxxxx řízení stíhán xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx mimořádně xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stíhání, rozhodne xxxxxxxx senátu x x přípravném xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx mohou xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx uplatňovat xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx zvolí. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poškozeným, kteří xxx uplatnili nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx prvém úkonu xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx předvolávají xxxx x kterém xx vyrozumívají. Xxxxxxxx xx celkový počet xxxxxxxxx zmocněnců vzrostl xx xxxx než xxxx a xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x výběru xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x zájmům xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení v xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx §43 xxxx. 3 xxxxx podat, xxxx-xx o nároku xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§44x

§44x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 45/2013 Sb.

§45

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx je-li xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx x prodlení x xxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx první nebo xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jsou dány xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx také x případě, xx xx nebezpečí x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x nemá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx.

(2) Opatrovníka xxxxxxxxxx předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx než xxxxxxxx xxx ustanovit xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx. Nelze xxx xxxxxxxxx xxxxx, x níž lze xxx důvodnou xxxxx, xx xxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx řádně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx ustanovován, x xxxxxxxxxx-xx to povaha xxxx, xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu škody xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení (§43 xxxx. 3), přecházejí xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx přiznává xxxxxxxxxxx, x xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx.

§45x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxx. Má-li xxxxxxxxx, doručuje xx xxxxx jemu; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zasílá výzva, xxx xxxxxx něco xxxxxxx.

§45x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§46

Xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx poškozeného o xxxx xxxxxxx xxxxxx x poskytnout xx xxxxx možnost x xxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx jej xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx nároku na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxx řízení xxx xxxxxxx čin, u xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na to, xx xxxx dojít x sjednání xxxxxx x xxxx a xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x penězích nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději při xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx též x xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx možnost x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx poškozeného

§47

(1) Xxxx-xx poškozenému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx získal-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx do xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx nárok, xxxxx xxxxx v trestním xxxxxx uplatnit. X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(2) X zajištění xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. V přípravném xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zajistit x bez xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxxxxx známo, xx xxxxxxxx je vlastníkem xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx movitou xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, uvede xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xxxxxx xxx xx.

(4) Xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx x xxxxxxxx x zajištění zakáže xxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí x zajištění a xxxxxxxx xxx majetek, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo jej xxxxxxx xxxxx aby xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zástupci xx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx, xxx a xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxx je jiným xxxxxxxx omezen xxxxx xxxxx s ním xxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právo, xxx xxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (§66). Xx-xx xx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx i v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx omezit xxxx xxxxx dalších xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx jednání xxxxxxx x rozporu xx xxxxxx uvedenými xx xxxx první x xxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxx; x xxx je třeba xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) S xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, veřejné dražby, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo xx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx x uspokojení xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo insolvenčního xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nedotčený xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx třetích xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx musí být x xxxxxxxxx jeho xxxxxx vždy xxxxxxxxx x upozorněním na xxxxxx, pro xxx xx xxxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 1 xxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví zvláštní xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx nakládání xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, vydání x xxxxx nakládání x věcí důležitou xxx xxxxxxx xxxxxx.

§47a

(1) Xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx xxxx osoba xxxxx xx účet xxxxx x peněžního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nároku xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; jiná xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx s podstatou xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vedly xxxx xx xxxxx xxxx x zajištění. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nižší, soud x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx majetku xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx náhradu xxxxx nebo nemajetkové xxxx xxxx na xxxxxx bezdůvodného obohacení xxxx zajištěn xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Peněžitou jistotu xxxxx odstavce 1 xxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxx zajištění xxxxxx poškozeného xxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Nerozhodne-li soud xxxxx, trvá xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku. Xxx-xx takovým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx jistoty.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xx přípustná stížnost, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§48

(1) Soud x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) mine-li xxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxxx,

x) xxxx-xx trestní xxxxxxx xxxxxxxxxx zastaveno xxxx xxxxxxxx-xx pravomocným xxxxxxxxxxxx rozsudkem, nebo

c) xxxxxxxx-xx xxxxx měsíce xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx dne, xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánu.

(2) Xxxxxxxxx xx třeba xxxxxx, xxxxx-xx xx, xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx soud x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx povolit xxxxxxxxx xxxxx, který xx týká xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Obviněný xx xxxxx xxxxxxxx po xxxxxx moci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx zajištění; x xxxx xxxxxxx xxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx o xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nárok xxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, neuvede-li x xx nové xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

§49

Xxxxx rozhodnutí xxxxx §47 a 48 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx povolení provedení xxxxx, odkladný účinek.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx

§50

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx se mohou xxx zastupovat xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx být x xxxxxxxxx xxxxx; x tom je xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx poškozeného xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx poškozeného xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx být xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxx hlavním líčení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx být zmocněncem xxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx svědek, znalec xxxx xxxxxxxxx.

§51

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx činit xx xxxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx; je xxx oprávněn xxxxxxxxx xx všech xxxxx, xxxxxxx xx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zúčastněné xxxxx xx xxx xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx být xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatnění xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx jako xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zmařen účel xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx provedení úkonu xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx zajistit. Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, až xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx k xxxx xxxxx. Námitky proti xxxxxxx provádění xxxxx xxxx vznášet xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxx vyšetřovacího xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx úkonu xx xxxxx, dobu x xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vyrozumění zmocněnce xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, policejní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, podle nichž xxx xxxxxxx osobu xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx být xx xxxxxxx zřejmé, x xxxx má tato xxxxx vypovídat.

(4) Xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx má xxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přijmout xxxxxxxx, xxxxx znemožňují xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a proto xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx být x xxxxxx xxxxxxxxx v §55 odst. 2 xxxxxxx, nesmí obsahovat xxxxx, xxxxx nichž xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx totožnost xxxxxx.

§51x

(1) Osvědčí-li poškozený,

a) xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx trestným xxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx pozůstalým xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx činem způsobena xxxx,

xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx senátu soudu, xxxxx xxxx řízení x prvním stupni, x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx nárok xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezplatně xxxx xx xxxxxxxx odměnu. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxx uplatňované náhrady xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x povaze x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjevně xxxxxxxxxx.

(2) Poškozený mladší xxx xxxxxxx xxx&xxxx;x xxxxxx xxxxxxxxxx oběť xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx čin xxxxxxxxx povinné xxxxxx (§196 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx řízení prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx, který x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soudu, xxxxx věc xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xx poškozený sám xxxxxxxxx nezvolí, xxxxxxxx xxxx zmocněnce za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xxxx 2 předseda xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pomoci obětem xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx působnosti a x xxxxxx, xxx x xxx následují. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §39 odst. 2 x 3 xx použijí xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx přibráním xxxxxxxx zmocněnce hradí xxxx.

(5) Pominou-li xxxxxx, xxxxx vedly k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nadále xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx senátu x v xxxxxxxxxx xxxxxx soudce x xxx návrhu x xxxxxxxxx ustanoveného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupovat xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx usnesení podle xxxxxxxx 1, 4 x 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx účinek.

Xxxxx devátý

Přístup k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§51x

(1) Jsou-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyjádření, xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx v xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxx xxxxxx. Ten, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx poučení Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.

(3) Poučení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx platným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxx, vydanými xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 5).

XXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§52

Xxxxxx provádění xxxxx xxxxxxxxx řízení

Při provádění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx musí xxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xx nutno xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§52x

Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx zdravotní xxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xx bezpečnostní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxx xxx přenos xxxxxx x zvuku (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx zařízení"), xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx úkonů x xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§52x vložen právním xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. s účinností xx 1.1.2012

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

§53

(1) Xxxx, xxxxxx zástupce x xxxxxxxxx xxxxx vykonávají xxxxxxxxxx úkony xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx svůj xxxxx xxxxxxxxxx jednotlivé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejního xxxxxx, v jehož xxxxxx má být xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx úkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx jej mimo xxxx xxxxx xxxx, xxx jestliže věc xxxxxxx odkladu xxxx xx-xx xxxx xxx xxxxx posouzení xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx vykonat dožádáním xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx obvodu xx xxx xxxx proveden; Xxxxxxxx soud x xxxxxx xxxx to xxxxx xxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§54

(1) V dožádání xx třeba uvést xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x poukáže xx ty xxxxxx xxxxx, kde jsou xxxxxxxx údaje xxxxxxxx. Xxxxxxxx orgán xx xxxxx xxxxxx věci x xxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxx vyšlo najevo, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx i xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x dotazovat se xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx k xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx; xx xxxxxx práva x xxxxxxxxxx předsedy xxxxxx.

Xxxxx druhý

Protokol

§55

Obecná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, x každém xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx, x to xxxxxxxxx při úkonu xxxx bezprostředně xx xxx, xxxxxxxx, který xxxx obsahovat

a) pojmenování xxxxx, xxxxxxxx zástupce xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxx a adresu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x zmocněnců, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, a u xxxxxxxxxx x poškozeného xxx adresu, xxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxx xxxxxxxxxx úkonu xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxxx, zmocněnce nebo xxxxxxxxx, xxx se xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx protokolu xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx, xxx vedou xx xxx, xxx se x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx a mediační xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx; to xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx a majetkových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx; je-li xx xxxxxxxx xxx řádné xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, proti xxx xx xxxxxxx xxxxxx vede, sdělí xx této xxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx průběhu xxxxx, x xxxxx xx bylo xxxxxx x zachování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxx vyhlášených, x xxx-xx xxxx xxx xxxxx doručen opis xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx doručení; pokud xx xxxxxxx doslovná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx x protokole xxxxxxx xxx, aby bylo xxxxx bezpečně určit xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) návrhy xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vyjádření poučených xxxx,

x) námitky stran xxxx vyslýchaných xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx obsahu protokolu.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx okolnosti xxxx, xx xxxxxx xxxx osobě xxxx xxxxxx v souvislosti x podáním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx zdraví nebo xxxx vážné xxxxxxxxx xxxxxxxx jejich základních xxxx, a nelze-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným způsobem, xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx i podoby xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx odděleně xx xxxxxxxxx spisu x xxxxx se x xxxx xxxxxxxxxx jen xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx. Xxxxxx xx poučí x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x podepsat xxxxxxxx xxxxxxxxx jménem x xxxxxxxxx, pod xxxxxx xx pak xxxxx. Xx-xx xxxxx zajistit xxxxxxx těchto osob, xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Zvláštní způsob xxxxxxx xxxxxx a xxxx jim blízkých xxxxxxx zvláštní xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx svědka x oddělené vedení xxxxxxxx xxxxx svědka, xxxxx, xxxxx x xx xxxx vede xxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx utajení xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx uvedené xxxxx x trestnímu xxxxx x xxxxxx xxxxxx ani údaje x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx neutajují; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §102a.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx, stejně xxx x xxxxx položených xxxxxx a xxxxxxxx xx ně; také xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x hlediska účelu x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V protokolu xxxxxxxx o rekognici xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx nichž xxxx rekognice xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; x rekognici xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx na xxxxx je třeba xxxxxxxx xxxxxx okolnosti, xx nichž byly xxxx xxxxx prováděny, xxxxx i xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx; xxxxx to xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx obrazové xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx vhodné xxxxxxx, xxxxx xx, xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx x protokolu. Xxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxx x x případě xxxxxxxxx dalších xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) X českém xxxxxx se sepíše xxxxxxxx o výpovědi xxxxx, i když xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx jazyce; xxxxxx-xx na xxxxxxxxx xxxxx výpovědi, zapíše xxxxxxxxxxx xxxx tlumočník xx protokolu příslušnou xxxx xxxxxxxx xxxx x jazyku, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx protokolu xxxxxxxx xxx, xxx xxxx provedl.

§55x

Xxxxxxx zvláštních prostředků xxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx potřeby xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx spolu s xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i jiného xxxxxxxx prostředku. Xx-xx xxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zvukový x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxx pořízen vedle xxxxxxxxx x zvukový xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x protokolu xxxxxxxx o xxxxx, x němž xx xxxxx xxxxx o xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx provedení xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ke xxxxx xxxx xx xx xxxxx uvede, xxx je xxxxxx.

§55x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx protokolace x xxxxxx xxxx xxxxxx

(1) O xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx, xxxxxxxxxx-xx x důležitých xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zvukový xxxxxx; ustanovení §55a xxxx. 1 xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx úředník xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, protokol xx nediktuje, ale xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx záznamu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx úředník xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx osob, xxxxx xxx byly xxxxxxxxxxx, xx do protokolu x hlavním líčení xxxx xx veřejném xxxxxxxx zapisují xxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dodatky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysvětlením. Xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx doslovně xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx senátu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx opakování xxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x hlavním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xx písemném xxxxxxxxxx protokolu o xxxxxxx líčení xxxx xxxxxxxx zasedání netrvají, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. V takovém xxxxxxx xxxxxxxx vyšší xxxxxx úředník xxxx xxxxxxxxxxxxx úředník xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx líčení xxxx xxxxxxxxx zasedání, xx xxxxxx xxxxx místo x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jichž xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx xxxxxxx záznam xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx před soudem x xxxx-xx dán xxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx již x xxxxxxx úkonu xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) V xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx úředník xxxx xxxxxxxxxxxxx úředník, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Zvukový záznam xx xxxxxxxx xx xxxxxx informací xxxxx xx xxxxxx, x xxxx-xx xxxx připojení xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx místo xxxx xxxxxxx. Výmaz xxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx se xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx záznam xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx x úkonu xxxxxxxxxxx x předseda xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§56

Podpisování xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx líčení x o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx podepíše xxx, xxx úkon xxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xx xxxx týká, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osoba, jíž xx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxx stránku protokolu. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, uvede xx xx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx překážku xxxxxxx xxxxxx podepsat xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx člen xxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxx osoby xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx důvod, xxxx xxxxxx xxxxxx.

§57

Oprava xxxxxxxxx

(1) X xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a rovněž x xxxxxxxxx proti xxxxxxxx protokolu xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ten, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx provádění xxxxx, xxxx x po xxxxxxx protokolu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx zřejmých xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx čitelný; xxxxxx podpíše xxx, xxx xx nařídil.

§58

Protokol x xxxxxxxxx

(1) X protokolu o xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§55 xxxx. 1)

x) xxxxxx při jednotlivých xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x výrok xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx většiny, a xx v xxxxx xxxxx x se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x průběhu téhož xxxxxxx, pojme xx xx xxxxxxxx protokolu x xxxxxxxxx.

(3) Protokol x hlasování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Protokol x hlasování xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxx jen xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxxxxxxx o stížnosti xxx xxxxxxxx zákona, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsudku; xx xxxxxxxxxx xxx xxxx zalepí x xxxxxxxx potvrdí svým xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx senát usnesl xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx poznamená, xx xxxxxxxx bylo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxx

§59

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx vždy xxxxx xxxxx obsahu, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx učinit xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, x elektronické xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx sepisují podání xxxxx xx protokolu xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; x řízení xxxx xxxxxx xx sepisují xxxxxxx xxxxx. Jsou-li xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx protokolu xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx zákon xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx další náležitosti, xxxx xxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení xx xxxxxx, kdo jej xxxx, které xxxx xx týká a xx xxxxxxx, x xxxx xxx podepsáno x datováno. Xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx tak, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx a aby xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx tyto požadavky, xxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení xx xxxxx podateli, je-li xxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx poučením, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx odstranění. Xxxx-xx xxxxxxx znám xxxxx nejsou-li nedostatky xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx podnět, xx jehož xxxxxxxx xxx xxxxxx závěr x podezření xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, i xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx však xxxx xxxx být xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxx.

(4) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx vyslechnout o xxxxxxxxxxx, xx nichž xxx čin xxxxxxx, x osobních xxxxxxxx xxxx, na xxxxx xx oznámení xxxxxx, x důkazech a x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx-xx oznamovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx též o xxx, zda xxxx, xxx soud xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výslech xx xxx proveden xxx, aby xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxx protokol o xxxxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, zašle jej xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx čtvrtý

Lhůty

§60

Počítání xxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx se xxxxxxxxxxxx den, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx stanovená xxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxx končí uplynutím xxxx dne, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídá xxx, xxx se xxxxx xxxxxxx určující xxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx lhůta xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Připadne-li xxxxx xxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pracovní xxx.

(4) Xxxxx je xxxxxxxxx xxx tehdy, jestliže xxxxxx xxxx xx xxxxx

x) xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx adresovaná xxxxx, xxxxxxxx zástupci xxxx policejnímu xxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx ve xxxx xxxxxxxxxx,

x) učiněno x soudu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xx xxxx rozhodnout,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx ozbrojeného xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx, kdo xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxx v xxxxxx, xxxx

x) učiněno xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx okresního soudu xxxx okresního xxxxxxxx xxxxxxxx.

§61

Navrácení xxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx z důležitých xxxxxx lhůtu k xxxxxx opravného xxxxxxxxxx, xxxxxx mu, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx dnů xx xxxxxxxx překážky. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, je třeba xxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx odvolání xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx osmi xxx xx doručení usnesení x povolení xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Byl-li xxxxxxx xxxxxxxxxx už xxxxxxxx xxxx opožděný, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x svoje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xx užije přiměřeně x xxxxx, xxxxx-xx xx, že xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebyla.

Xxxxx pátý

Doručování

§62

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx 13). Xxxx-xx xxxxx doručit xxxxxxxxx xxxxx způsobem, xxxxxxxx ji orgán xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx provozovatele poštovních xxxxxx (xxxx jen "xxxxx") x v xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x prostřednictvím xxxxxx obce. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx zastupitelství samy, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx stanoveného xxxxxx.

(2) Xx-xx obviněný obhájce x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx písemnost xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud zákon xxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxx obviněný, poškozený xxxx zúčastněná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx písemnost x xxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx činný v xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, lze xxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovit xx její xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu xxxxxxx Ministerstvo spravedlnosti xxxxxxxxx.

§63

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, užijí xx pro xxxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, státním xxxxxxx, xxxxx, advokátům, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přiměřeně xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxx účelem xxxxx [§55 xxxx. 1 xxxx. x)].

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx (§306 odst. 1), postupuje se xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§64

Doručování xx vlastních xxxxx

(1) Do xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, návrh xx xxxxxxxxx dohody x xxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, státní zástupce xxxx policejní orgán x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxx doručit do xxxxxxxxx rukou, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx způsobem vyrozumí, xxx xx ji xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx ukládá

a) u xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx doručení, xxxx x xxxxx, který xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx má sídlo x xxxxx doručení, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství xxxx xxxxx justiční xxxxxx,

x) x xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) u xxxxxx xxxx, jestliže xx doručuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx doručuje xxxxxxxxx xxx, anebo xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx zastupitelství xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx adresát písemnost xx xxxxxx xxx xx uložení, považuje xx xxxxxxxx den xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx zdržuje, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx orgán xx xxxxxx uplynutí xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx do domovní xxxx xxxx adresátem xxxxxxx schránky, xxxxxx xxxxxxxxxx vhození xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx o xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx potrestání, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx předvolání x xxxxxxxx líčení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx předseda xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Je-li doručení xxxxx odstavce 4 xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx vyznačit. Doručující xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx.

§64a

Odepření xxxxxxx

(1) Odepře-li xxxxxxx, xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx za něj xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xx doručence xxxxx s datem x důvodem xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, státní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx odeslal, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx písemnost xx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxx xxxx odepřeno; xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§64x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx

§65

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osoba, xxxxxx obhájci x xxxxxxxxx mají právo xxxxxxxx do xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx svědka xxxxx §55 xxxx. 2, činit xx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx tyto xxxxx nejsou plně xxxxxxxxx nebo xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx osoby xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, jen xxxxx xx toho xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxx ostatní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx závažných xxxxxx odepřít. Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx odepřel xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx, xxx xx odepření xxxx, státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx byli xxxxxxxxxx xx možnost xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxxx dohody x xxxx a xxxxxx.

(3) Xxxx, xxx xxx xxxxx být xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx odepřeno nahlédnutí xx protokolu o xxxxxxx úkonu. Xxxxxxxxxx x xxxx obhájci xxxxxx být odepřeno xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§160 odst. 1).

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx zákonných xxxxxxxx xxxxxx ustanovením předchozích xxxxxxxx dotčena.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xx nutno xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx uložená xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, se kterými xx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx seznamovat xxxxx xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v dané xxxx. X případě xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx trestní xxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx údajů xx užije §55 xxxx. 1 písm. x) obdobně.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

§66

(1) Xxx přes xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xx x xxxxx, státnímu xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx urážlivě xxxx xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxx neuposlechne xxxxxxx xxxx nevyhoví xxxxx, které xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pokutou xx 50000 Xx.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 příslušník xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veliteli xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx potrestání. Dopustí-li xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která je xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx přenechat xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx velitel, náčelník xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán činný x trestním řízení.

(3) Xxxxxxx-xx xx jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx státní zástupce, xxxxx se příslušnému xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Tento orgán xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxx stížnost, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA ČTVRTÁ

PŘEDBĚŽNÁ XXXXXXXX X ZAJIŠTĚNÍ XXXX X XXXX DŮLEŽITÝCH XXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxx

§67

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obava,

a) xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, aby xx tak xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, zejména nelze-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx stálé xxxxxxxx xxxxx hrozí-li xx vysoký trest,

b) xx xxxx působit xx xxxxx nevyslechnuté xxxxxx nebo spoluobviněné xxxx xxxxx mařit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx je xxxxxx, xxxxxx trestný xxx, o xxxxx xx pokusil, xxxx xxxxxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx,

x dosud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčují xxxx, xx skutek, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx trestného xxxx, xxxx zřejmé xxxxxx x podezření, xx tento xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxx obviněného, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx je stíhán, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx účelu vazby xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x předběžných xxxxxxxx.

§68

(1) Vzít xx xxxxx xxx toliko xxxxx, xxxxx xxx xxxx zahájeno xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx též skutkovými xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx do xxxxx xxxxx obviněného, xxxxx xx stíhán xxx úmyslný xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx nepřevyšuje xxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x nedbalosti, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx nepřevyšuje xxx xxxx.

(3) Omezení xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xx skrýval,

b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a nepodařilo xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx účast xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení,

c) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředky xx xx nepodařilo xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx objasňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) již xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx je xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx je xxx důvod xxxxx xxxxxxx x §67 xxxx. x) x x přihlédnutím x xxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx vyžaduje xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§69

Xxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx (§67) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx x zajistit xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, vydá v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx státního xxxxxxxx x v xxxxxx před soudem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx byl xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx k xxxxxxx xxxx vedle xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx zaměněn x xxxxx osobou, xxxxxxxxx stručný xxxxx xxxxxx, xxx nějž xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx které xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx policejní xxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxx, je-li toho x xxxxxxxxx příkazu xxxxx, vypátrat xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx obhájce, xxxxxx x ním xxx xxxxxxxxxxx třetí osoby x xxxxx se x xxx xxx x průběhu xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx má xxxx xxxxx na xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx písemných sdělení xxxx xxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx to okolnosti xxxxxxxx, zejména neohrozí-li xx dosažení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xx ochraně xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx právo, xxx xxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxx konzulární xxxx státu, xxxxx xx občanem, x xxxxx na komunikaci x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx zatčený xxxxxxx dostatek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, komunikace x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však do 24 hodin, dodat xxxxx, jehož soudce xxxxxx xxxxx, nebo xx místo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxxxxxx možné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx nejpozději 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušnému xxxxx. Nestane-li xx xxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx soudu, xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxx x toto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 24 hodin od xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx výslechu. Xxxxxxx-xx xxxxxxx obviněného xxxxxxxxx xxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx vzhledem x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx příkaz x xxxxxxx vydal. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x vazbě x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 24 xxxxx xx xxxx, kdy xxx dodán na xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxxxx, xxxxxx xx místa xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxx x xxxxx

X xxxxx xx xxxxx xx třeba xxx xxxxxxx vyrozumět některého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx fyzickou xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx uvede údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx-xx obviněný, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jde x xxxxxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. O xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx úřad xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx občanem, pokud x xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx jinak xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána.

§70x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx třeba xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx trestných xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx stíhán, xxxx o xxxx xxxxx,

x) jménu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx spoluobviněného, xxxxx se nachází xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx na schválení xxxxxx x vině x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vrácení věci xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx; vrácení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx soud, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§71

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinny průběžně xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x §73 x 73a. Xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxx, xxx ponechání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx důvody, xxx které xxxxx xxxxxxx xxxxxxx skončit, x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx bylo xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxx účelu trestního xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x

x) žádosti xxxxxxxxxx x propuštění x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx zástupce xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vazbě,

c) xxxxx důvodů vazby, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx vazby, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vazbě.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx neprodleně xxxxxxxxx z vazby, xxxxxxxx

x) xxxxxx důvod xxxxx, nebo

b) je xxxxxx, xx vzhledem x xxxxx xxxxxxxxxx x x povaze x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, x nejsou-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §68 xxxx. 3 x 4.

§71x

Xxxxxx o xxxxxxxxxx x vazby

Obviněný má xxxxx kdykoli xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx žádat x xxxxxxxxxx z xxxxx. Xx xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx obviněného xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nahrazujících xxxxx. X takové xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx ji xxxxxxxx, xxxxxxx-xx x ní xxxx důvody, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x propuštění x xxxxx, xxxx kterým xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx o xxxxx xxxxxx vazby.

§72

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx tři xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx x vazbě xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zástupce o xxx, xxx xx xxxxxxxx x nadále xxxxxxxxx ve vazbě, xxxx zda xx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx x vazby.

(2) Návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx soudu xxxxxxxxxx 15 dnů před xxxxxxxxx xxxxx tří xxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx u xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxx návrh xx schválení dohody x vině x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx obviněného, který xx ve xxxxx, xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx ponechává x xxxxxx ve vazbě, xxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx propuštěn x vazby. Ponechá-li xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx x vzetí xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřeně xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx před nadřízeným xxxxxx, je x xxxxxxxxxx x ponechání xxxxxxxxxx xx vazbě xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x vazby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxx předložení xxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx podán opravný xxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxx xxxx lhůty.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vazby

§72a

(1) Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a x řízení xxxx xxxxxx xxx nezbytně xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxxx přesáhnout

a) xxxxx xxx, xx-xx vedeno xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx,

x) dva xxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxx xxxx, je-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zvlášť xxxxxxx xxxxxx,

x) čtyři xxxx, xx-xx xxxxxx trestní xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxx podle xxxxxxxxx xxxxxx uložit xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 připadá xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx třetiny xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx-xx přípravné řízení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx doby xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx den xxxx xxxxx obviněný xxxxxxxxx x xxxxx. Xx-xx obviněný xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx určení xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx trestný. Xx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx zahájeno xxxxxxx stíhání, jiným xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx vykonané vazby xxx přesáhla dobu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx soudem, obviněný xxxx být neprodleně xxxxxxxxx x vazby.

(3) Xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §67 xxxx. b) xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Nebyl-li xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx uplynutím xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, musí být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx této xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx objasňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx [§68 odst. 3 písm. d)], xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vazbě xxx stanovenou xxxxx x xxxxxxxxxx řízení xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx soudce a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxx obviněného. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pokračuje běh xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx přípravné xxxxxx, xxx xxx, kdy xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zástupci.

(5) Xxxx xxxxxx xxxxx, o xxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx (§265l xxxx. 4 x §265o xxxx. 2), o xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx (§275 odst. 3), x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§282 odst. 2 a §287), xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (§314k xxxx. 1) xxxx x xxxxxx x xxxxxx trestu xxxxxxxxx (§350c xxxx. 1), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nezávisle xx xxxxx x původním xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxx xx vazbu x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx.

§72b

Byl-li xxxxxx vyhlášen xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx vazby xxxxx §72a xxxx. 1.

§72x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§73

Xxxxxxxxx vazby xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx opatřením xxxx xxxxxx

(1) Je-li xxx xxxxx vazby xxxxxxx x §67 xxxx. a) xxxx x), xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx obviněného xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx svobodu, xxxxxxxx

x) zájmové xxxxxxxx xxxxxx uvedené v §3 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příznivě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx záruky za xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx, xx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x že xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx záruku xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x k xxxxxx projednávaného xxxxxxx xx dostatečnou a xxxxxx xx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx řádný xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, státnímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx x dodrží omezení, xxxxx xx mu xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx,

x) x xxxxxxx xx osobu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účelu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx x x přípravném řízení xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxx, xxx nabízí xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx důvod xxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxx xxxx xxx vysloven xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vazbu, xx xxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx s xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx, aby xx nedopustil xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx trestního xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx obviněnému povinnost xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x určeném xxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxx xxxxxxxx důvody, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zdravotních služeb x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx onemocnění xxxx xxxxx; pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx §60 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části.

(4) V xxxxxxxxxxx x nahrazením xxxxx některým xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx uložených x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx obviněný slíbí, xx xxx výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost. Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx rozhodující o xxxxx současně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxx obviněného xxxx xxxx, kdo má xxxxxxxx doklad obviněného x sebe, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx 17) xx xxxxx xxx stanovené xxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx; na xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx §79 xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spočívajícího x xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx, které xx xxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

(6) Obviněný, xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 nebo 5, xx xxxxx kdykoliv xxxxx x xxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxx musí xxxxx xxxxxxxxxxx x vazbě xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx, opakovat xx xx uplynutí tří xxxxxx xxx dne xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx vycestování xx xxxxxxxxx, které xx xxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx cestovního dokladu; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu obviněnému.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx v souvislosti x nahrazením vazby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx, xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudce xxxxxxxx x xxxxx.

§73x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Je-li xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §67 xxxx. a) xxxx x), xxxx orgán xxxxxxxxxxx x vazbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx složenou peněžitou xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx (§140 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (§145 xxxxxxxxx xxxxxxxx), mučení x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §149 odst. 3, 4 trestního zákoníku, xxxxxxxxxxx x xxxxx (§168 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx podle §173 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx rukojmí xxxxx §174 xxxx. 3, 4 trestního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx podle §185 odst. 3, 4 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §187 xxxx. 3, 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §272 odst. 2, 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, výroby a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§280 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxx x jiného nakládání x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx xxxxx §283 xxxx. 3, 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dopravním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (§290 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx xx ciziny xxxxx §292 xxxx. 2, 3 trestního xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx (§309 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxxxx republiky (§310 trestního zákoníku), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx (§312 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxx (§314 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx (§316 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxxx x nepřítelem (§319 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxx (§320 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx (§400 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401 xxxxxxxxx xxxxxxxx), apartheidu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§402 trestního xxxxxxxx), agrese (§405a xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§406 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (§409 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxx xxxxxxxxxx bojového xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§411 xxxxxxxxx xxxxxxxx), válečné xxxxxxxx (§412 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§414 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxx mezinárodně xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx (§415 trestního xxxxxxxx), xxxx zneužití xxxxxx x příměří (§416 trestního zákoníku), x je-li xxx xxxxx xxxxx uvedený x §67 xxxx. x), nelze xxxxxxxxx xxxxxx přijmout. Se xxxxxxxxx obviněného xxxx xxxxxxxxx xxxxxx složit x jiná xxxxx, xxxx xxxx být xxxx jejím přijetím xxxxxxxxx x podstatou xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx, v nichž xx shledáván důvod xxxxx.

(2) Na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nabízí složení xxxxxxxx záruky, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx záruky xx přípustné, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx x x majetkovým xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx peněžité xxxxxx xxxxxx, x povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx obviněný xxxxxx, x závažnosti xxxxxx xxxxx xxxx výši xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx od 10&xxxx;000 Xx xxxx x způsob xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx závažnosti skutečností xxxxxxxxxxxxxx vazbu nabídku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx záruky xx xxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx vycestování xx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxx xxxx první xx §73 odst. 5 až 7 xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) uprchne, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx doručení xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provedení xx xxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) opakuje xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx kterým xxxxxx, nebo

d) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx peněžitého xxxxxx xxxx výkonu náhradního xxxxxx xxxxxx svobody xx peněžitý xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx zruší xxxx změní xxxx xxxx xx návrh xxxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, který x xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx důvody, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxx její xxxx. Xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx důvody pro xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxx.

(6) Nerozhodne-li xxxx xxxxx, xxxx peněžitá xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí svobody xxxx peněžitému xxxxxx, xx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx trest x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx 7 xxx xxxx dotčen. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx zaplacení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx záruky.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost nahradit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xx stanovené lhůtě xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxx splnil xxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 6, xxxxxxx x xxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x peněžité xxxxxx x uspokojení pohledávek xxxxx poškozených, xxxx xxxxxxxxxx xx uspokojí xxxxxxx.

(8) Jakmile xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx poškozeného xxxxx xxxxxxxx 7, soud x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx poškozený x využití xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx do xxx měsíců xx xxxxxx vyrozumění, peněžitá xxxxxx xx vrátí xxxxxxxxxxx xxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X tom xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx zaplacení xxxxxxxxxx trestu, xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx a osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx.

§73b

Orgány rozhodující x xxxxx

(1) X vzetí xxxxxxxxxx xx vazby xxxxxxxxx soud a x xxxxxxxxxx řízení xx návrh státního xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx obviněného xxxxxxxxx xxxxx §69 xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx x propuštění z xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx státní xxxxxxxx xxxxxxx x propuštění x xxxxx, xx xxxxxxx xx nejpozději xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx doručení xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx; o xxxxx xxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx státní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x propuštění x vazby xxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu.

(3) X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soud x v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x přípravném xxxxxx xx návrh xxxxxxxx zástupce xxxxxx; xxxxxxx-xx některý z xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnout x xxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §73 odst. 5 xxxx §73a xxxx. 3, xxxx o xxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, může x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vazby xxxxx §72 nebo překročení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §72a vydá xxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vazby.

§73c

Zvláštní náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§134) xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx podezření xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx který xx obviněný xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ze xxxxxxx jsou dovozovány xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x §68 xxxx. 3 x 4 x x §72a xxxx. 3,

x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vazby xxxxx xxxxxxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§73x

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx veřejné zasedání, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne xxxx x x xxxxx, xx-xx xx potřebné xxxxxxxx xx stanoveným xxxxxx.

(2) Rozhoduje-li xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx mimo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxx o xxxxx do xxxxx x xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zasedání.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zasedání, jestliže x xx xxxxxxxx xxxxxxxx požádá, xxxx xxxx a x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx x xxxxx. Vazební xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) obviněný xx jej následně xxxxxx xxxxxxxxx,

x) obviněný xxx xxxxxx x xxxxx v posledních xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx okolnosti xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx okolnosti xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx obviněného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 459/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§73x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx a x přípravném řízení xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxx x vyrozumí x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx x vazbě xxxxxxxxxx nebo zatčeného xxxxxxxxxx, obhájce xx xxxxxxxx, je-li ve xxxxx 24 xxxxx, x níž nejpozději xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předseda xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, aby státní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

§73f

Přítomnost osob xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxx před xxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx účastní xxxxxxxx; xxxx účast xxxx xxx xxxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx vazebním xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxx xxxxxx veřejnosti.

§73f xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§73x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxxx podá předseda xxxxxx nebo určený xxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx. Poté xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo žádost x propuštění x xxxxx obviněný xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx obhájce xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxxxx-xx x xx, xxxxxxxx xxxxxx obsah předseda xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx senátu x x přípravném xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx okolnostem xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx obviněnému xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx x tomu předseda xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Jsou-li xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, užije xx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxxx důkazů xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx (§211 xxxx. 1 x 5) xx xxxxxxxxx.

(4) Na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zástupci, xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Rozhodnutí xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zasedání.

(6) Xxxxxxxxxx §55b, 56 x 57 xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx zasedání.

§73g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§74

Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx (§68, 69, §71, §71a, 72, §72a xxxx. 3, §73 x 73a) je xxxxxxxxx stížnost. Na xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxx xx obdobně xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zasedání (§73d xx 73g).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx pouze xxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x stížnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozsudku. Xxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má jeho xxxxxxxx odkladný účinek xxx xxxxx, byla-li xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx xx základě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx o vzetí xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx [§149 xxxx. 1 písm. x)], xxxx xxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxx rozhodnutí. X xxxxxxx případě xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx propuštěn z xxxxx.

§74x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve výkonu xxxxxx odnětí svobody x je-li xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §67, xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx a trvání xxxxxxxxxx omezení, xxxxx xx proti němu xxxxxxx, xxxx x x přípravném řízení xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx závažnější xxx xx, xxxxxx xx jinak byl xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, jejich xxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx přiměřeně xxxxx xxxxxxxxxx §68 xxxx. 1, §71, 71a, 72, 72a x 74. Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zasedání xx xxxxxxx.

Xxxxx druhý

Zadržení

§75

Zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxx některý x xxxxxx vazby (§67), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx státnímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx zadržení, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zástupce potřebuje, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxx do xxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx,xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx 48 hodin xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jinak musí xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§76

Zadržení osoby podezřelé

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, je-li xxx xxxxxxx x důvodů xxxxx (§67), policejní xxxxx x naléhavých xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx proti xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§160 xxxx. 1). K xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx takového xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx odkladu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxx-xx osoba xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxx svobodu xxxxx, která byla xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx, smí omezit xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Nelze-li xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez odkladu xxxxxxx.

(3) Policejní orgán, xxxxx provedl zadržení, xxxxxxxxx xxxxx vyslechne x x xxxxxxxx xxxxxx protokol, x xxxx xxxxxx xxxxx, xxx x bližší xxxxxxxxx zadržení x xxxxx osobní xxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx x podstatné xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx byla xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx xxxxx přistižená xxx trestném xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx, že bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx zadrženou xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx protokol x xxxxx výslechu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx vazby. Xxxxx xxxx policejní orgán xxxxx xxx xxxxxxx, xxx osoba zadržená xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx odevzdána xxxxx nejpozději xx 48 xxxxx xx xxxxxx zadržení; xxxxx xxxx xxx propuštěna xx xxxxxxx.

(5) Ustanovení §33 xxxx. 1, 5 x 6, §91, 92, 93 x 95 xx xxxxx přiměřeně xxxx x xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx x xxxx, xxx ještě proti xx nebylo xxxxxxxx xxxxxxx stíhání (§160).

(6) Xxxxxxxx podezřelý xx xxxxx požadovat, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx xx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxxxx.

§76x

Xxxxxx x zadržení

(1) Xx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxx vazby x nelze-li osobě xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, předvést xxxx bez xxxxxxx xxxxxxx, vydá xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx musí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx, jež xx být xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, obsahovat xxxxxx popis důvodů, xxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx se x němu xxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx stíhání.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx policejní xxxxxx, xxxxx jsou též xxxxxxx, pokud je xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx podezřelé xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx doručit xxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx, vyslechnout xx a s xxxxxxxxxx o jejím xxxxxxxx a dalším xxxxxxxx xxxxxxxxxx předat xxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxx zástupce xxxx případně podat xxxxx xx xxxx xxxxx do vazby xx 48 xxxxx xx xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx propuštěna na xxxxxxx.

(5) Xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx postupuje xxxxxxxxx podle §77 xxxx. 2.

§76x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§76x

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx s ním xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x radit xx s xxx xxx x průběhu xxxxxxxx. Zadržená xxxxx xx xxxx xxxxx xx své náklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x osobou, xxxxxx xxxx určí, xx-xx xx xxxxxxxxx možné x xxxxx xx xxxxxxxxx umožňují, zejména xxxxxxxx-xx xx dosažení xxxxx trestního xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx má xxxxx, xxx byl x xxxx zadržení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx státu, xxxxx je xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxx x konzulárním xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x poskytnout xx xxxxx možnost jejich xxxxxxxxx.

§76x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 57/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2017

§77

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxx zadržené xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx mu xxxxxxx, xxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxx výslechu, xx xxxxxxx odevzdat xx xx lhůtě 48 xxxxx xx zadržení xxxxx s xxxxxxx xx vzetí do xxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Soudce xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 1) x do 24 xxxxx xx xxxxxxxx návrhu státního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx ji xxxx xx vazby. X xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ustanoveného xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx požádala, a xxxxxxxx xxxxxxxx. Obhájce x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx výslechu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx teprve xxxxx, xx xxx k xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx doby 24 xxxxx od xxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxx důvodem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obviněného xx svobodu.

Oddíl xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

§77x

(1) Je-li xxxxxx xxxxxxx stíhání xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, na xxxxx xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx hranice xxxxxxxxx xxx xxxx, nebo xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x nedbalosti, xx který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx horní xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx soud x x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx zástupce soudce xxxxxx omezení xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx účelu trestního xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx obviněnému xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx, kdo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxx 17) xx xxxxx xxx stanovené xxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx; na xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx §79 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Opis xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx-xx xx xxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušnému k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx orgán také xxxxxxxx o vydání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx vycestování xx zahraničí xxxxx xxxxxxxx 1 předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zruší i xxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx právo kdykoliv xxxxx o xxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, může xx obviněný, neuvede-li xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx uplynutí xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx cestovního dokladu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx; xxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xx konkrétně xxxxxxxxx dobu povolit xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§77x

(1) Xxxx důležitou xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx, která

a) xxxx xxxxxxx xxx důkazní xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) je xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx uvedenou x xxxxxxxxx b) x x).

(2) Xxxxxxx-xx zajištění xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x podílovém fondu, xxxxxxx xx svěřenskému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx patří, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, jíž xxxx xxxxxxxxx; x opatření xx uvede, xxx x kde x x jakého xxxxxx x zajištění věci xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxx důkazní xxxxx xx xxxxxxxx před xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx stížnost. X změně důvodu xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vyslovení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, která je xxxxxxxxx x důkazním xxxxxx.

(4) Neohrozí-li xx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx, nezajistí se xxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx zajištění xx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Vždy xx xxxx zajistí xxx, xxxxx má xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx právní xxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx trestní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxx xxx důkazní xxxxx

§78

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx věci

(1) Xxx xx x xxxx xxx, xxxxx může xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, státnímu xxxxxxxx xxxx policejnímu xxxxxx; xx-xx ji xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxx xx vyzvání těmto xxxxxxx vydat. Při xxxxxxx je třeba xx upozornit xx xx, že nevyhoví-li xxxxx, xxxx mu xxx věc xxxxxx, xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§66). Xxxxxx k xxxxxxxxxx nebo vydání xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx jiný xxxxxx xxxxx obsahující xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx záznam, xxxxxxx xxxxx se týká xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxx xxxxx výslechu, xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x tajnosti xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx, xxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx němu xxxx xxxxx jeho xxxxx blízké; xxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxx věci, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx prostor x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx to xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabrání xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx příkaz, xx xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx zajištění xxxxxxx xxx xxxxxxx xx jinou xxxxx xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx zákazem xx xxxxxxxx; xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx návrhu. X xxx xx třeba xxxx xxxxx poučit.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx účely, xxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxx, ihned xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxx x nich xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx, aby xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx v trestním xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx věc, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, ji xxxxxxxx do xxxxxxx.

(7) Xxxxx, xxxxx byla xxx zajištěna, xx xxxxx xxxxxxx žádat x vrácení xxxxxx xxxx. X takové xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 neodkladně xxxxxxxxxx. Byla-li xxxxxx xxxxxxxxx, může ji xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx x xx nové xxxxxx, opakovat xx xx uplynutí 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§79

Xxxxxx věci

(1) Xxxxxx-xx xxx, xxxxx může xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx, xxx xx xx x xxxx, xxxx mu xxx xx xxxxxx předsedy xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx předchozího xxxxxxxx xxxx být příkaz xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx tehdy, jestliže xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx příkaz x xxxxxx xxxx xxxxx, odnětí věci xxx, provede je xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán.

(3) X xxxxxx věci se xxxxx xxxxxxxx přibere xxxxx, xxxxx xxxx xx věci xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx §78 xxxx. 4 xx 7.

Xxxxxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti a xxxxxx x trestné xxxxxxxx a náhradní xxxxxxx

§79x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx zjištěné xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx je nástrojem xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx nebo policejní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Předchozího souhlasu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nesnesou xxxxxxx. Xxxxxxxxx orgán xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do 48 xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státnímu xxxxxxxx, který x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a nezaměnitelně xxxxxxx věci podléhající xxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxxx xxxxx, může xxx xxxxxxxxx i právo xxxxxx x budoucnu xxxxxxx. V xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx jiného xxxx xx zatížil, x xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx věc, xxxx, xxx xx záměrně xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx zajištění xxxx správy zajištěné xxxx, xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx výkon xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx k xxxxxx xxxxx listin xxxx xxxxxx hmotných nosičů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx práva k xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx na následky xxxxxxxxxx takové xxxxx xx stanovené xxxxx (§66 x 79). Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx výkonu dalších xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx věcí se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X rozhodnutí x zajištění xx xxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx 15 dnů od xxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělil, xxxx práva xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx jiným xxxxxxxx omezen xxxxx xxxxx s xx xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx majetkové xxxxx, xxx xxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výzvě xx xxxxxxxxx lhůtě (§66).

(4) Xxxxx činný x trestním xxxxxx, xxxxx rozhodl o xxxxxxxxx, učiní xxxxxxx xxxxx nezbytné k xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx přípustná xxxxxxxx.

§79x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x vyrozumění x něm

(1) Xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx, xx orgán nebo xxxxx xxxxxxxx zajištění, x osobě, xxx xxxx věc zajištěna. Xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx, xxxxx xxxxxx, xx se x xxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx, nakládá tak, xx xxxxx zmaření xxxx ztížení účelu xxxxxxxxx, mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxx x xxxxxx vše xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx-xx zajištěna xxxxxxxxxx x xxxxx-xx x pohledávku na xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vést xxxx xxx xxxxxx, orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, doručí xxxxxxxxxx x zajištění xxxx dlužníku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx, aby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xx jiné xxxxxx xxxxx. Složením předmětu xxxxxx do úschovy xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx splní. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx oznámí xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky.

(3) Považuje-li xx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx, vyrozumí o xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx uvedené x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uloženou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x zajištěné xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xx vyzve x xxxx, xxx xx, pokud zjistí, xx xx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; tyto xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vyhovět. Xxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, x xxxxx je xx známo, xx xxxx k zajištěné xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, x němž xxx xxxxxx výkon xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxx skutečnosti vyrozumí xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporaci.

(4) Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx katastrální xxxx x nabytí xxxxxx xxxx takového xxxxxxxxxx.

§79c

Provedení zajištění movité xxxx

(1) Xxx xx x xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx věci se xxxxxxx xxxxxxx §78 x 79.

(2) Orgán xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx okolností xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxxxx

x) odnětí xxxxxx xxxx xx xxxxx x jejímu xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, s xxx xx funkčně xxxxxxx,

x) xxxxxx takové xxxx xx bylo xxxxxxx x nepřiměřenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx x xxx vyžadující xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx x xx spojena x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxx o xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx nachází, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx s důvodem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx protokolu x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jinými. Orgán xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx vydá xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxx, x xxxx xxxxxxx věc xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zakáže, aby x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x zmaření xxxxx jejího xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxx, poškozena xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu na xxxxx, xxx se xxxxxx xxx xxxxxxx; x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zákazu. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx neplatné, xxxxxxx soud x xxxxxxxxxxx přihlédne i xxx xxxxxx. Xxxxxx xxx ponechaná xx xxxxx xx označí xxx, xxx bylo xxxxxx, že xx xx xx vztahuje xxxxxx x zdržení xx xxxxxxxxx x xxxx.

(4) Ponechání movité xxxx xx místě, xxx se xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, aby xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx příslušný x xxxxxxxxxxx o xxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vydal xxxxxx x xxxxxx odnětí, xx-xx xx to, xx xx to xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 u xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §79a xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx vydána xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx byla xxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 2, musí xxx xxxxxx do 96 xxxxx od xxxxxxxx xxxxx.

(6) Odstavce 1 xx 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx součástí nemovité xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

§79x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xx základě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxx xxxx xxxxxx zástupce xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ohledání xxxxxxxx věci x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx stavu xxxxxxxx věci a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Orgán činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledání xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx vlastníka xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx x ním xxxx xx společné xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx, o níž xx známo, xx xx x nemovité xxxx práva. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemovité xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x němu xxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx účast při xxxxxxxx xx potřebná, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx nemovité xxxx.

(3) Xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx anebo xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí nemovité xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx důvody xxx xxxxxx zajištění xxxxx §79a, xxx xxxxxxxxxx obdobně xxxxx §79c xxxx. 2 xx 5 x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a pozemků.

§79x

Xxxxxx zajištění

(1) Xxxxxx xxxxxxx učiněné osobou, xxxx níž xxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx x něm xxxxxxxxx, xx neplatné; x xxx je xxxxx xxxx osobu xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx.

(2) X xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění, lze x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx s touto xxxx v exekučním xxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx pohledávky xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, veřejné xxxxxx, exekuce xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx použije věc xxxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx x xxxxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx nutný xxxxx do evidence xxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxx evidenci, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx věci xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx byla xxx xxxxxxxxx, xxx x předchozím souhlasem xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Byl-li xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx právního xxxxxxx xxxxx, jíž byla xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx vydáním xxxxxxxx x xxxxx zajištění, x xx doby xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zajištění o xxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx právní xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx x xxxxx zajištění.

(5) Xx-xx zajištěna xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx, x xxxx je xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx pro xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx výše xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x jejího xxxxxxxxxxxxx. Převyšuje-li xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx prostředky, xxxxx xx účet xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx výše částky xxxxxxx v rozhodnutí, xxxxxx xxxxxx příslušenství. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx disponovat x xxxxxxxxx prostředky, xxxxx xx xx účtu xxxxxxxxx, až xx xxxx zajištění.

§79x

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx věci xx xxxxx nebo xxxxx, xxxx-xx xxx xxx třeba xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx zrušeno xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx se xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx k zdržení xx xxxxxxxxx x xxxx.

(2) Osoba, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o zajištění xxxxx x xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Byla-li žádost xxxxxxxxx, xxxx ji xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx po uplynutí 30 xxx od xxxxxx xxxx rozhodnutí.

(3) X zrušení nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je přípustná xxxxxxxx, která má xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx zajištění xx xxxxxx orgánům x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx. Xxxxxx x osoby, které xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx vyrozumět x o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx ty x xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

§79x

Xxxxxxxxx náhradní hodnoty

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx ní zajištěna xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx, její xxxxxxx; xxxxxx se postupuje xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx upravujících xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxx výnosem z xxxxxxx činnosti (§79a xx 79f). Xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Z xxxxxxxxxx důvodů může xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povolit xx návrh xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zajištěna, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx zajištěné xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 4

Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx nakládání x věcmi důležitými xxx trestní xxxxxx

§80

(1) Xxxx-xx věci, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxx už xxxxx x nepřichází-li x xxxxx xxxx propadnutí xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx, xxx xx vydal nebo xxxx xxxx odňata. Xxxxxxxx xx ni xxxxxxxxx xxxxx osoba xxxx, vydá xx xxxx, x xxxxx xxxxx na xxx xxxx pochyb. Při xxxxxxxxxxxxx se věc xxxxx xx úschovy x osoba, která xx na věc xxxx nárok, xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx občanskoprávních. Xxxxx xxxxx, která xx xx věc xxxxx, ji přes xxxxxxxxxx xxxxx nepřevezme, xxxx věc prodána x xxxxxx xx xx stržená xxxx xxxxxxx do úschovy xxxxx; xxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx, xx se xxx, xxxxx xxxxxxx xxx vrácena nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, zkazí, xxxxx xx x částka xx ni xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxx x o uložení xx úschovy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xx základě xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx xxx, xxx ji xx xx xxxxxx, xxxx xxx, kdo xx xxxxxxx jejím xxxxxxxx, postupem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§81

(1) Jestliže xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx trestným xxxxx, a xxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx, xxxx xxxx znám pobyt xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx popis xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx vypátrání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxx s xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx ve xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 nárok xx xxx xxxxx xxxx xxx ten, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx §80 xxxx. 1. Jestliže nárok xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx věc, xxxx xxxx-xx zatím xxx xxxxxxxxx zkázy už xxxxxxx, částka xx xx stržená xxxxxxxxxx xx jeho žádost, xxxxx xxxxx x xxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Jde-li x xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx nepožádal-li xxx, komu xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx x xxxxx xx věc xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx uplynutí lhůty xxxxxxx x xxxxxxxx 1 větě xxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx státu; xxx xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx žádat vydání xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx x bez xxxxxxxxxxx vyhlášení xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx věci xx xxxxxxxxx stížnost, xxx xx odkladný xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx přiměřeně xxxx tehdy, xxxx-xx xxxxxxxxx věc neznámé xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxx by xxx xxxxx být xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§81a

Na xxxxxx xxx xxxxxxx nemovitých věcí x nehmotných xxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxx §79a x xxx xxxxxx nakládání x xxxx, xxxxx x xx postup xxx xxxxxxx náhradní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §79g, x xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx, xx přiměřeně užijí §80 a 81.

§81x

(1) Byla-li vydána xxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo majetku, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx látka, přípravek xxxxxxxxxx omamnou nebo xxxxxxxxxxxx látku, xxxxxxxxx, xxx , jaderný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx přiměřený xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx důkazu, xxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx vzorku xxxx x xxxxxx celku x o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, může xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx třeba x xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx §80, nebo xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx patří, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Byl-li xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x obchodování x xxxxxxxxxx druhy, xxxx xxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx ptáka, xxxxx xxx odebrat xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx-xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx účely x xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx §80, orgán xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo který xxxxx příkaz k xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx Xxxxx inspekci xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx předání xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx nedošlo; xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx přípustná xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, prohlídka xxxxxx prostor a xxxxxxx, vstup xx xxxxxx, xxxxxx prostor x xxxxxxx

§82

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x osobní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx prostor x xxxxxxx

(1) Domovní xxxxxxxxx xxx vykonat, xx-xx xxxxxxx podezření, xx x bytě xxxx x xxxx prostoře xxxxxxxx x bydlení xxxx x prostorách x xxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx) xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx řízení.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostor xxxxxxxxxxxx x bydlení (xxxxxx xxxxxxx) a pozemků, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Osobní xxxxxxxxx xxx vykonat, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx má x xxxx věc xxxxxxxxx xxx xxxxxxx řízení.

(4) X xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx do xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx též xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx, xx xx u xxxx xxxxx nebo xxxxx xxx, xxx xx xxxxx ohrozit xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx.

§83

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Nařídit xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu x x přípravném xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx (§18) xxxxxx xxxxxxxx senátu xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x musí xxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx, u xxx se xxxxxxxxx xxxx, při xxxxxxxxx, x není-li to xxxxx, xxxxxxxxxx xx 24 xxxxx po xxxxxxxxx překážky, xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Na xxxxxx předsedy xxxxxx xxxx xxxxxx vykoná xxxxxxx xxxxxxxxx policejní xxxxx.

§83a

Příkaz k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx x provedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 1 x 2.

(2) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostor xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx odkladu. Xxxxxxxxx orgán xx xxxx xxxxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánu oprávněného x xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx činí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxxxxx, nelze xxxxxxxx prohlídky použít x dalším xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prohlídku xxxxxx prostor xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že x prohlídkou xxxxxxxx, x své xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. X xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávněného x vydání xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx.

§83b

Příkaz k xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osobní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx prohlídku xxxxx, xxxxx ji xxxxxxx, xxxxxx ji xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Osobní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Bez xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx příkazu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx při xxxx xxxx x xxxxx, xx kterou xxx vydán xxxxxx x zatčení. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx též provést xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §82 xxxx. 4.

§83c

Vstup xx xxxxxx, xxxxxx prostor x xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx může vstoupit xx obydlí, jiných xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x vstup xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx života xxxx xxxxxx xxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx orgán xxxx může xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x případě, xx xx x xxxx xxxxxxx osoba,

a) na xxxxxx xxx vydán xxxxxx x zadržení, xxxxxx x zatčení xxxx xxxxxx x xxxxxx do xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření spojeného xx zbavením xxxxxx xxxxxxx,

x) kterou je xxxxx předvést pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx je xxxxx zadržet.

(3) Xx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx provedeny xxxxx xxxx úkony xxx xxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxxxx naléhavého xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§84

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobní xxxxxxxxx xxxx prohlídku xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x koho xxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dobrovolného xxxxxx hledané xxxx xxxx odstranění jiného xxxxxx, xxxxx xxxx x tomuto xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxx.

Výkon xxxxxxxxx a xxxxxx do xxxxxx, xxxxxx prostor x xxxxxxx

§85

(1) Xxxxx vykonávající xxxxxxx prohlídku xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxx, x níž xx xxxxxx úkon xxxx, xxxx některému xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx prohlídky jiných xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. O právu xxxxxx xxx prohlídce xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxx domovní x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prokáže xxx xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxx x prohlídce xx třeba xxx xxxxx, zda xxxx xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx výslechu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo odnětí xxxx, xx třeba xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §78 xxxx. 5.

(4) Osobě, x xxxxx xxxx prohlídka xxxxxxxx, xxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxx do 24 xxxxx xxxx písemné xxxxxxxxx o výsledku xxxxx, xxxxx i x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx vstupu xx xxxxxx, xxxxxx prostor x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx. Účast xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xx obydlí xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, xxxxxxxx by mohlo xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§85x

(1) Xxxxx, x xxx xx být xxxxxxxxx domovní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx, xxxx xxx směřuje xxxx uvedený x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu, jsou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonat xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jí vytvořenou xxxxxxxx. X tom xxxxx záznam xx xxxxxxxxx (§85 xxxx. 3).

§85x

(1) Při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx advokát xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zde mohou xxxxxxxx listiny, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx se vztahuje xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx, xx orgán provádějící xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komory (xxxx xxx "Xxxxxx"); xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx seznámit xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx zástupce Xxxxxx, xxxxxxx ustanoví xxxxxxxx Xxxxxx x řad xxxxxx zaměstnanců xxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Komory xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podle §85 odst. 3.

(2) Xxxxxxx-xx zástupce Komory xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxx xxx listiny xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx zabezpečeny xxx, xxx se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nikdo xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx předány Xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxx xxx odkladu xxxx, xx marně xxxxxx xxxxx x podání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Komora xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxxx, a xx x ohledně některých xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx ty xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx návrhu týká. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 6.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx první xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxx xxxxxxx, rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx působí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle §83 xxxx. 1 x §83a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prohlídku jiných xxxxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxxx prostor xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx §83a xxxx. 2 nebo 3 xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce.

(4) Návrh xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§59 xxxx. 3) xxxxxxxxx označení xxxxxx, ohledně xxxxxxx xx navrhovatel xxxxxx xxxxxxxxx souhlasu zástupce Xxxxxx k xxxxxxxxx xx s xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Komory k xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkon x xxxxxxx těchto xxxxxx xx být nahrazen xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3. K xxxxxx je třeba xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce Xxxxxx x xxx, xxx xx orgán xxxxxxxxxxx xxxx s obsahem xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Návrh xx xxxxx xxxxx xx 15 dnů xxx dne, xxx xxxxxxxx Komory odmítl xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Komory x xxxxxxxxx xx x xxxxxx obsahem.

(6) X xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxx neurčitý, soudce xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §59 xxxx. 3 xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx postupuje, byl-li xxxxx podán opožděně xxxx xxx-xx podán xxxxx, kdo x xxxxxx není xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx.

(7) Nepostupoval-li xxxxxx xxxxx odstavce 6, xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx, aby xx xxx něm xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx Xxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx vedle xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxxxx Komorou, a xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxx x xxx nikdo jiný x xxxxxx xxxxxx xxx veřejném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Dojde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxx vyhoví, xxxxx-xx k závěru, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx dotčený xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost; x opačném xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(10) Vyhoví-li xxxxxx xxxxxx alespoň xxxxxx, předá xxx xxxxxxx po xxxxxx xxxx usnesení xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx souhlas xxxxxxxx Xxxxxx k xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx, orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx, aby xx Xxxxxx xxxxxx ihned xxxx, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx x trestním xxxxxx. Listiny, ohledně xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vrátí xxx xxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx Xxxxxx.

(11) X případě, xx listiny není xxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx první xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx, x němž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, orgánu provádějícímu xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx doručovatele xxxx xxxxxx justiční xxxxxx.

(12) Xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 11 xx xxxxxx xxx písemnost, popřípadě xxxx xxxx, xxx x jiný nosič xxxxxxxxx.

§85x

Xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx

Xxxxxxxxxx §83, 83a, 84, 85 a 85a x 85b xx xxxxx x xxxxx, jestliže na xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, prověrku xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx, u xxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx.

§85x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 79/2006 Xx. x účinností od 1.4.2006

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxx zásilek, xxxxxx xxxxxx a sledování

§86

Zadržení xxxxxxx

(1) Je-li k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx trestní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásilek, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, nařídí předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jemu x x xxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejnímu xxxxxx.

(2) Xxx nařízení xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx nesnese xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dosáhnout. Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx x pozdržení xxxxxxx xx 24 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Neobdrží-li pošta xxxx xxxxx provádějící xxxxxxx zásilek v xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx zásilek xxxx xxxxxxxx.

§87

Xxxxxxxx zásilek

(1) Xxxxxxx xxxxxxx podle §86 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx soudce xxxxxx xxxxxxxx xxxx policejní xxxxx.

(2) Otevřená zásilka xx odevzdá xxxxxxxxxx, x není-li xxxx xxxxx xxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rukou, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; jinak xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Je-li však xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx; xx-xx xx xxxxxx, oznámí xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx telegramu. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxx a není-li xxxxxxx určena xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx oznámení xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, kterou xxxxxx uznáno za xxxxx otevřít, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

§87x

Xxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, prekursory, xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, střelivo x xxxxxxxxx xxxx xxxxx věc, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zvláštního povolení, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx věci z xxxxxxxxx činu pocházející, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxx za xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx policejní xxxxx, xxxxx o xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxx.

§87x

Xxxxxxxxx zásilka

(1) Státní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nařídit, xxx xxxxxxx, u xxx xx důvodné xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §87a, xxxx sledována, xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxx xxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností xxxxx xxxxxxxx xx bylo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Sledování xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pokynu xxxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx; vůči xxxxxx, xxxxx xx sledovanou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx žádné xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxx odnětí xxxx. X xxxxxxx sledování xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx a podle xxxxxxx xx xxxxxx xxx obrazový xxxx xxxx záznam.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx zahájit sledování xxxxxxx, xxxxxxxx věc xxxxxxx odkladu x xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxx. X tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x postupuje dále xxxxx jeho xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x je-li zřejmé, xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx života xxxx xxxxxx, značné xxxxx xx majetku, anebo xxxxx-xx vážné nebezpečí, xx takovou xxxxxxx xxxxxx možné xxxx xxxxxxxx, i bez xxxxxxxx příkazu. Podle xxxxxxx současně x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx dalšímu držení xxxx, xxxxx tvoří xxxxx zásilky.

§87x

Xxxxxxxx ustanovení

Zásilkou xx xxxxxx §86 xx 87c xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx již x xxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxxx dopravy xxxxxxx xxxxxxxx.

§87x vložen právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s účinností xx 1.1.2002

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu

§88

(1) Xx-xx vedeno xxxxxxx xxxxxx pro zločin, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx x horní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §226 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x pravidlech xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §248 xxxx. 1 xxxx. e) x xxxx. 2 až 4 trestního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x veřejné dražbě xxxxx §256 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §257 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx dražbě xxxxx §258 trestního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxx §329 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx §345 odst. 3 xx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx výpověď x nepravdivý znalecký xxxxxxx podle §346 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §347 odst. 3 xx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxx zavazuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxx xxx vydán příkaz x odposlechu a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že jím xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx trestní xxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xx jinak xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ztížené. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx nepřípustné. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx obhájcem, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxx.

(2) Nařídit odposlech x xxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném řízení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x odposlechu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxxx být xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě, že xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, x xxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx. X příkazu x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu musí xxx xxxxxxxxx uživatelská xxxxxx xx zařízení x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx její xxxxxxxxx známa, x xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx měsíce; x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které vydání xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx policejnímu xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxxxxx bezodkladně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Policejní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vyhodnocovat, xxx x xxxxxx trvají xxxxxx, xxxxx xxxxx x vydání příkazu x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxx v odstavci 2. Xxxx skutečnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxx senátu, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x záznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydal, x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x soudci.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odposlechu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soudce xxxxx xxxxxxx stupně x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudce xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxx na xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x trestním řízení xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu, xxxx xxx xxxxxxx x xxx, xx-xx xxxxxx trestní xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxx (§168 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx (§169 xxxxxxxxx zákoníku), omezování xxxxxx xxxxxxx (§171 xxxxxxxxx xxxxxxxx), vydírání (§175 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxxx x xxxxx stižené xxxxxxx xxxxxxxx (§200 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx (§352 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§353 trestního xxxxxxxx) nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§354 trestního xxxxxxxx).

(6) Xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx třeba x xxxx xxxxxxxx protokol x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, času, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x orgánu, xxxxx záznam pořídil. Xxxxxxx záznamy xx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zneužitím záznamů, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spisu xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx. X xxxx xxxxxxx věci, xxx xx xx, x xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx důkaz xxxx xxxxx, pokud xx v této xxxx vedeno xxxxxxx xxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanice.

(7) Xxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx významné xxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x přípravném řízení xxxxxxxx zástupce povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx třech letech xx xxxxxxxxxxxx skončení xxxx. Byl-li xxxxxxxxx xxxxx vyrozuměn x xxxxxx mimořádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedené xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o mimořádném xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx skončení věci. Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zástupci, xxxxx xxxxxxxxxxx byla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x řízení před xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx do xxxxx.

(8) Xxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxxxx byla věc xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prvého stupně xx pravomocném skončení xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxx. Informace xxxxxxxx xxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx telekomunikačního provozu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxx. Součástí xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx podat xx xxxxx xxxxx měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Nejvyššímu xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx zákonnosti příkazu x odposlechu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx byla xxx xxxxxxxxxx skončena, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx státním xxxxxxxxx xxxxx §174a.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxxxxxx senátu, státní xxxxxxxx xxxx policejní xxxxx xxxxxx v xxxxxx x zločinu, xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx trestní sazby xxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x řízení x xxxxxxxx činu spáchaném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx účasti na xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx (§361 xxxxxxxxx xxxxxxxx),&xxxx;x xxxxxx o trestném xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a xxxxxxxxx xxxxxxxx) nebo xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxx více xxxx x ve vztahu xxxxxxx k jedné x xxxx nebylo xxxxxxx xxxxxx doposud xxxxxxxxxx skončeno, xxxx xxxxx je xxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxx xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxx informace xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6, xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, práv a xxxxxx osob.

§88x

(1) Je-li xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx který zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx tři roky, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravovaných xxxxx (§182 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx trestný xxx podvodu (§209 xxxxxxxxx zákoníku), xxx xxxxxxx xxx neoprávněného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nosiči xxxxxxxxx (§230 xxxxxxxxx xxxxxxxx), pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx takových dat (§231 trestního xxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§353 xxxxxxxxx zákoníku), xxx xxxxxxx xxx nebezpečného xxxxxxxxxxxxxx (§354 xxxxxxxxx xxxxxxxx), pro xxxxxxx xxx šíření xxxxxxxx xxxxxx (§357 trestního xxxxxxxx), xxx trestný xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činu (§364 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxx schvalování xxxxxxxxx xxxx (§365 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, k xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyhlášená xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxx xx Česká republika xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tajemství xxxxx xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx dat x nelze-li xxxxxxxxxxx xxxxx dosáhnout xxxxx xxxx xxxx-xx by xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x řízení před xxxxxx xxxxxx vydání xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx státnímu xxxxxxxx xxxx policejnímu orgánu xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx údajů x telekomunikačním xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx odkazu xx vyhlášenou xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx řízení xxx xxxxxxx xxx, x xxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx se žádost xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být v xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx.

(2) Xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx skončena, x x xxxxxx před xxxxxx předseda senátu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx pravomocném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zjišťování xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1, xxxxx je xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydal xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x telekomunikačním xxxxxxx, a xxxx x období, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx informace xx poučení o xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx měsíců xxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu x xxxxxxxx údajů x telekomunikačním xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx předseda xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx byla xxx xxxxxxxxxx skončena, podá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx státním zástupcem xxxxx §174a a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podá xxxxxxxxx bezodkladně po xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxxx jeho rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §174 xxxx. 2 xxxx. x).

(3) Informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxx, státní xxxxxxxx xxxx policejní xxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx trest odnětí xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx trestní sazby xxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinou, x xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx (§361 xxxxxxxxx zákoníku), x xxxxxx x xxxxxxxx činu účasti xx teroristické skupině (§312a trestního xxxxxxxx) xxxx xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx a xx xxxxxx alespoň x xxxxx x xxxx xxxxxx trestní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, jíž xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, anebo pokud xx xxxxxxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx trestního xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx svobod osob.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx, xxxxx x poskytnutí xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterému xx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx.

Oddíl xxxx

Xxxxxxxxx opatření

§88b

(1) Xxxxxxxxx opatření lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx smí xxx uloženo jen xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx obviněného xxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx je xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx připravoval xxxx xxxxxx hrozil, x xxxxx zjištěné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tomu, že xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xx všechny xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx důvody x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx na xxxxx obviněného x xx povahu x xxxxxxxxx trestného xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx, nelze x xxxx xxxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxx opatřením, xxxxxxx xxxxxxx předběžného xxxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx předběžných xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx svědky (xxxx xxx "xxxxx xxxxx x určitými xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxx xx společného obydlí xxxxxxxxx s poškozeným x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x takovém xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx vstupu xx xxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxx akcí a xxxxx s určitými xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx místě,

e) xxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraničí,

f) xxxxx držet a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx činnosti,

g) xxxxx xxxxxx, držet xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx látky,

h) xxxxx xxxxxxxxxx her, xxxxx xx hracích xxxxxxxxxxx x xxxxx (xxxx xxx "zákaz her x xxxxx"), xxxx

x) xxxxx výkonu konkrétně xxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx opakování xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx činnosti (dále xxx "xxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx").

§88x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 45/2013 Xx. x účinností od 1.8.2013

§88x

Xxxxx styku x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zákaz xxxxx x určitými xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx mu xxxxxxxx xxxx jiných xxxx, xxxxxxx xxxxxx, a xx x prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obdobných xxxxxxxxxx.

(2) X důležitých xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Setkání xx xxxxxxxxx vždy xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxx vede řízení, xxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x §88b xxxx. 2 nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výpověď.

§88d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 45/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx obývaného x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx okolí, x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x zákazu vstupu xx obydlí xx xxxxxxxxxx xxxxxx vstupovat xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x zdržovat xx x obydlí. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx (§134 odst. 1 a 2) xxxx xxxxxxxxx jméno x xxxxxxxx obviněného, xxxxxx xxxxxxxx obydlí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 x o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx obviněnému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx obydlí xxxxxx xx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx vykázání xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx vstupu do xxxxxx se jinak xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Obviněný xx xx oznámení xxxxxxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obydlí x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x zdržet xx xxxxxx xx těchto xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx je xx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 oprávněn vzít xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx cennosti x xxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx umožnit vzít xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vstupu xx xxxxxx z xxx xxxx xxxxxxxx xxx podnikání xxxx xxx xxxxx povolání. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx platí §88d xxxx. 2 xxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxx návštěv xxxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx s určitými xxxxxxx musí xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§134 xxxx. 1 x 2) obsahovat xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x důsledcích xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxxxxx se xx konkrétně xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vedle xxxxxxxx náležitostí (§134 xxxx. 1 x 2) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx konkrétního místa, xx xxxxxx xx xxxxxxxx nesmí zdržovat; xxxxxxxxxx §88e xxxx. 2 se xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Z xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxx na xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§88g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spočívá xx xxxxxxxxx nepřípustnosti xxxxxxxxxx za hranice Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Na xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §77a xxxx. 1 xx 3, 5 x 6 xxxxx xxxxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x současně xx dána xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x který xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, který připravoval xxxx kterým hrozil.

§88i xxxxxx právním předpisem x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2013

§88j

Zákaz užívat, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo jiné xxxxxxxx látky

Zákaz xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx návykové xxxxx xx vysloví, byl-li xxxxxxx xxx, xxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, spáchán x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx dána xxxxx x hrozícího xxxxxxxxx xxxx pokračování x xxxxxx xxxxxxx činnosti, x xxxxxxxx trestného xxxx, o xxxxx xx xxxxxxxx pokusil, xxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx kterým xxxxxx.

§88x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 45/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxx x xxxxx

Xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx, xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§88x vložen xxxxxxx předpisem x. 45/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88l

Zákaz výkonu konkrétně xxxxxxxx činnosti

(1) Zákaz xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xx které je xxxxx zvláštního oprávnění, xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx činností xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxx obava, že xxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx trestné činnosti, x dokonání xxxxxxxxx xxxx, x který xx xxxxxxxx pokusil, xxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx kterým xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§88x xxxxxx právním předpisem x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88m

Rozhodování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx odůvodněno xxx xxxxxxxxxx okolnostmi.

(2) O xxxxxxx předběžných xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x přechovávat xxxx, které mohou xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zákazu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní zástupce.

(3) X xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném řízení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §88d xxxx. 2, §88g xxxx. 2 x §88l xxxx. 2 xxxxxxxxx podle xxxxxx uloženého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu x x přípravném xxxxxx xxxxxx zástupce xxxx na návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) X rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxx zákaz xxxxx xxxxxxxxxx rodiče x dítětem, xx xxxxx neprodleně vyrozumět xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx. X případě, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obviněného xxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyrozumí xxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx setkání xxxxxxxx.

(6) Xxx ukládání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přihlédne xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx uložena x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x účinností xx 1.8.2013

§88x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx to vyžaduje xxxx účel, xxxxxxx xxxx do právní xxxx rozsudku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxxxx končí.

(2) Xxxxx-xx xx, xx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadovat xxxx xxxxxxxxx opatření xxxx nezbytně xxxxx x původně xxxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodne x xxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu x x přípravném řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jiného předběžného xxxxxxxx, je-li xx xxxxx xxxxxx xxxx x okolností případu xxxxxxxx a jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Obviněný xx právo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx. Xxxx-xx žádost zamítnuta, xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xx xxxx xxxxxx, opakovat xx po uplynutí xxx xxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3 xx přípustná xxxxxxxx. Poškozený xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxxxx opatřeních xxxxx §88d x 88e. Odkladný xxxxxx xx pouze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Byl-li xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx vyhlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx po vyhlášení xxxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ochranný xxxxxx xxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx ochranný xxxxxx, xxxxx své xxxxxxxxxx tomuto justičnímu xxxxxx.

§88x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření

Neplní-li xxxxxxxx, x xxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnout x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66,

x) uložení xxxxxx xxxxx předběžného xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx vazby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 45/2013 Xx. s xxxxxxxxx od 1.8.2013

HLAVA XXXX

XXXXXXXXXX

§89

Xxxxxx ustanovení

(1) X xxxxxxxx stíhání xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) zda xx xxxx skutek, x xxxx je spatřován xxxxxxx xxx,

x) xxx xxxxx skutek spáchal xxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx mající vliv xx posouzení povahy x závažnosti xxxx,

x) xxxxxxxxx okolnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx činem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, co xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx obviněného x xxxxxx, xxxxxxxx posudky, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx trestní xxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxx xx stran xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Skutečnost, xx důkaz nevyhledal xxxx nevyžádal orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x odmítnutí xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Důkaz xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být použit x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx jako xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx donucení xxxxxxx.

Xxxxx první

Výpověď xxxxxxxxxx

§90

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Nedostaví-li xx xxxxxxxx, který xxx řádně xxxxxxxxx, x xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx předveden; na xx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§66) musí xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx předvolání, xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxx xx xxxxxx xxxx nemá stálé xxxxxxxx.

(3) O xxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxx policejní xxxxx. X předvedení příslušníka xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx sboru v xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx náčelníka.

Xxxxxxx obviněného

§91

(1) Před xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xx jeho xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx křivého xxxxxxxx a xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx čin, x xxxxx xxx xxxxxxx dohodu x xxxx x trestu, xxxx xxx obviněný x rámci poučení xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx řízení xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obhájce xxxxxxx dohodu x xxxx x xxxxxx, xxxxxx schvaluje soud. Xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx sjednání xxxxxx x xxxx x xxxxxx, x xxx, xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx věci x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx podat xxxxxxxx xxxxx rozsudku, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx takový xxxxxxxx není x xxxxxxx s xxxxxxx x xxxx x xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx (§245 odst. 1 xxxx xxxxx), x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§314r xxxx. 4). Obsah xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ihned xxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx být xxxxxxxx s jinou.

(2) Xx-xx obviněných více, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§92

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx žádným xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx. Xxx výslechu xx xxxxx xxxxxx xxxx osobnosti.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx souvisle xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxx kladeny xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx neúplnosti, xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx kladeny xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx okolností; xxxxx x nich xxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx.

§93

(1) Xxxxxxxxxx může xxx dovoleno, aby xxxxx xxx xx xxxxxxx, nahlédl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx vyslýchajícímu, požádá-li x to, xxxxxxxxx x nahlédnutí; tato xxxxxxxx xxxx být x protokole xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxx třeba x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx; x xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx donucován. Xxxxxxxx xx však xxxxxxx vždy strpět xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§94

§94 zrušen právním xxxxxxxxx č. 265/2001 Sb.

§95

(1) Výpověď xxxxxxxxxx xx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyslýchajícího, v xxxxx řeči a xxxxx možno xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x veřejném xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx x xx, xxxx xx xxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, protokol xx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx aby x něm xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s jeho xxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxxxxx poučit.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx vyslýchanému xxxx xxxxxxxx přečíst xxxx x xxxxxxxx předložit x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Má-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je nutno xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx projednání xxxxxxx do protokolu.

§96

§96 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/1965 Xx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx

§97

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxx, xx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxxx důležitých pro xxxxxxx xxxxxx.

§98

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxx xxxxx předvolán, xxx dostatečné xxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx. Xx to x na xxxx xxxxxxxx nedostavení (§66) xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se příslušník xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxx požádat xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx aby xx dal xxxxxxxx.

§99

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, týkajících xx utajovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx byl této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx lze xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxxxx xxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx má, zproštěn.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxx, stran xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Rovněž xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klasifikovaných xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx.

§100

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx má xxxxxxxx obviněného x xxxxxxxx přímém, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, osvojenec, xxxxxx, partner x xxxx; xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx je x xxxxxxxx xxxxxx xxx x některému x xxxx, xx právo xxxxxxx výpověď stran xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, nelze-li xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx x xxxxx poměru.

(2) Xxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx způsobil xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx příbuznému v xxxxxxxx přímém, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, osvojenci, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx újmu by xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Odepřít xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx však xxx, xxx xx stran xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx výpověď xxxx, oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Výslech xxxxxx

§101

(1) Před xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx o xxxxx odepřít xxxxxxx, x je-li toho xxxxx, xxx o xxxxxx výslechu nebo x možnosti postupu xxxxx §55 xxxx. 2, xxxxx x x xxx, xx xx povinen vypovědět xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxx poučen x významu svědecké xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx zájmu x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mladší xxx xxxxxxx let, xx xxxxx ji xxxxxx xxxxxxxxx jejímu xxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x projednávané xxxx x xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx okolnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx, xxx poskytl xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx obraz x xxxxxxxxxxxxx důležitých pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx dána xxxxxxx, xxx souvisle vypověděl xxx, xx xxx x věci xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xx xxxxx šetřit xxxx osobnost, zejména xxxxx xxx x xxxx osobní xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx mohou být xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x rozporů. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jestliže xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx objasnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, zvlášť xxxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ohleduplnosti přizpůsobit xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Svědkovi xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx klamavé x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mají xxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx přikázáno, xxx napsal xxxxxxxx xxxxx slov.

§101x

Xxxxxxxx-xx policejní xxxxx xxxxx k sepsání xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §55 xxxx. 2, xxxxxxx xx xxx xxxxxx domáhá x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx podle něj xxxxxx postup sepsání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Nehrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, odloží xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, než státní xxxxxxxx přijme xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyslechne x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx nakládá tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§102

(1) Xx-xx jako xxxxxx vyslýchána osoba xxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx oživování x xxxxxx by xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ovlivňovat její xxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xx třeba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx zkušenosti x xxxxxxxx mládeže, která xx se xxxxxxxx xx xxxxxxx výslechu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x správnému xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx takto xxxxxxxx, xxxxx navrhnout xxxxxxxx úkonu xx xxxxxxxx dobu a x průběhu provádění xxxxxxxx úkonu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx úkonu xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx takovému xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxx má xxx xxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx podkladě rozhodnutí xxxxx xxxxxxx důkaz xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx obrazového x xxxxxxxxx záznamu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §211 xxxx. 1 x 2. Osoba, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx vyslechne k xxxxxxxxxx a úplnosti xxxxxx, k způsobu, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x x způsobu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vypovídala.

(3) Xxxxx xxxxxx xxx 18 xxx lze xxxxx otázky xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx řízení.

§102a

(1) Xx-xx být xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx policistou xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx provádějící xxxxxxxxxxx převod, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xx podílející xx xxxxxxx agenta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, jehož totožnost x podoba xxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx, xxxxxx xxxx další xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 anebo k xxxxxxxx života nebo xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx provést xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx utajení xxxxxxxxxx xxxx podoby, x xx xxxxx xx xxxxx státního xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru.

§102a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

§103

Ustanovení §93 xxxx. 1 x §95 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx.

§103x

Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx, kterému xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx, může xxxxxxx x xxxxxxxxx o

a) xxxxxxxxxx nebo uprchnutí xxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx svobody,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu ústavního xxxxxxxxxx léčení,

e) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odsouzeného x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx zabezpečovací xxxxxxx xx ochranné léčení,

h) xxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx do xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie v xxxxx xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xx-xx xxxxxxx obava, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odsouzeného xx xxxxxxx, orgán xxxxx x trestním xxxxxx, Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx vykonává ústavní xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx pro výkon xxxxxxxxxxxxx detence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx řízení x xxxx trestní xxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečí svědka, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x propuštění xxxx xxxxxxxxx; policejní orgán x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxx-xx taková xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx při podání xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§104

Xxxxxxxx

(1) Svědek xx xxxxx na náhradu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cestovní náhrady x prokázaného xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxx xxxxxx, neuplatní-li jej xxxxxx do tří xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx, xx xx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxx xxx xxxxxx upozorněn.

(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx svědek xxxx jiná osoba, x výjimkou podezřelého xxxx obviněného, xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xx xxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx uvedenou v xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, x x řízení xxxx xxxxxx předseda xxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

§104x

Xxxxxxxxxxx

(1) Jestliže xxxxxxx obviněného v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nesouhlasí x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

(2) Xxxxxxxx výpověď svědka xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxx xxxxxxxx obviněnému xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx může xxxxxxx až xxxx, xxx xxxxx z xxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx vyslechnuta x x xxxx xxxxxxxx xxx sepsán xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx vypověděla x xxxxx xxxx své xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x nichž xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx uvedla xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x jejím xxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx postavené tváří x tvář xxxxx xx klást xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx vyslýchajícího.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x výpovědi xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx.

(5) Xxxxx mladší xxx xxxxxxx let xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; v takovém xxxxxxx xx užije xxxxxxxxx §102. Xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2. Xxxxx x xxxx nelze xxxxxxxx xxx poškozeného xxxxxxxx xxxxxxxx xxx s xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx důstojnosti v xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyslechnout xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx provádí xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dohody x vině x xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výjimečně, xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxx provedení xxxxxxxxx přispěje k xxxxxxxxx věci x xxxxxxxx cíle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostředky.

§104b

Rekognice

(1) Rekognice se xxxx, je-li pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx svědek znovu xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxx jejich totožnost. X provádění xxxxxxxxx xx xxxx přibere xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx není xx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo svědek, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx nichž xxxxx xxxx věc xxxxxxx, x o znacích xxxx zvláštnostech, podle xxxxx xx bylo xxxxx osobu xxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxx věc, xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxx nesmí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxx poznána xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi nejméně xxxxx xxxxxxx, které xx výrazně xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxx poznána, xx xxxxx, aby xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx. Jestliže xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx podle svého xxxxxxxx, ale xxxxx xxxxx, xxxxxx se xx, aby xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x podobnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx předloží xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx fotografiemi xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx. Tento xxxxxx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osoby.

(5) Xx-xx xxx poznána xxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx ve skupině xxxx pokud možno xxxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx.

(7) Xxxxx povahy xxxx xxx rekognici provést xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Provádí-li xx xxxxxxxxx za účasti xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx let, xxxxx xx xxxxxxxxx §102. Xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §55 odst. 2, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podoby x osobních xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, obviněný xxxx svědek xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx třeba xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§104x

Xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Vyšetřovací xxxxx xx xxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx x uměle xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx trestní xxxxxx.

(2) K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pokusu xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx to xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, obviněného, xxxxxxxxxxxxxxx, poškozeného nebo xxxxxx xxxxxxxx nebo xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak.

(3) X vyšetřovacímu pokusu, xxxxx je prováděn x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx zúčastněna, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pokusu xxxxxxx xxxx provedení. Xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x povaze xxxx x xx skutečnostem, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení vyšly xxxxxx, přibere se x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, popřípadě podezřelý, xxxxxxxx a svědek. Xxxxxx účast xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx ustanoveními, xxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxx. Zúčastní-li xx xxxxxxxxxxxxx pokusu xxxxx xxxxxx než xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx §102.

(4) X xxxxxx, xxxxx souvisejí x vyšetřovacím pokusem, xxxxx být xxxxxxxxx, xxxxxxxx, poškozený xxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxx odepřít xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§104x

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx, má-li být xxxxxxxxx situace x xxxxxxxxx, za xxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxx nebo které x němu mají xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého, obviněného, xxxxxxxxxxxxxxx, poškozeného xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxx při xxxxxxxxxxxx se přiměřeně xxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§104x vložen xxxxxxx předpisem č. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§104x

Xxxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxx na místě xx koná, xx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx svědka xxxxxxx xxxx upřesnit xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxx prověrce na xxxxx se přiměřeně xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§104x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2002

Xxxxx čtvrtý

Znalci

Přibrání xxxxxx

§105

(1) Xx-xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důležité xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyžádá xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxx xxxxxxxxx posuzované xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx přibírá xxxxxx xxx xxxxx xxxxx v trestním xxxxxx, xxx považuje xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx věc xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx zástupce, x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx senátu. X xxxxxxxx xxxxxx xx vyrozumí obviněný x x xxxxxx xxxx soudem též xxxxxx zástupce. Xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx vyrozumí, xx-xx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx osoba xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx výběru xxxxx, xxxxx má xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x důvodům, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx z podání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx vyžadování odborného xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x trestním řízení xxxxx, xxx osoba, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxx na svůj xxxxx k obviněnému, xxxxx osobám xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx k xxxx není xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx námitky x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx toho lze xxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxx zaměření xxxxxx xxxx xxxxx formulaci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxx námitek xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxx xxxxxx soudu, před xxxxxx xx v xxxx xxxxxxxx námitek xxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx uplatněny v xxxxx xxxxxxxxx prostředku, xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx vyžádání znaleckého xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx námitky xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx prostředku zpravidla xxxxx xxxxxxx odůvodnění xxxxxxxxxx o takovém xxxxxxxx prostředku.

(4) Jestliže xxx o objasnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx důležité, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx. Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx (§115). X xxxxxxxxx a xxxxx mrtvoly nesmí xxx přibrán xxxx xxxxxx ten lékař, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nemoc, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx požádat i xxxxx, xxxxx xx xxxxx zvláštního zákona xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Státní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx odborné vyjádření xxxx xxx xxxxxx.

§106

Znalec xxxx být x xxxxxxxxxx upozorněn xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§66) x xx xxxxxxxxx xxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx jako xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx posudku x xxxxxxxx obecného xxxxx a x xxxxxxxxx následcích xxxxx xxxxxxxx a vědomě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx se xxxxxxxx x xx znalce, xxxxx podal xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §89 xxxx. 2.

§107

Příprava posudku

(1) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx poskytnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x vymezí xx xxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxx toho, xx xxxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxxxxxxx důkazů x xxxxx xxxxxx otázky. Xx-xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx znalci xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx. Může xx být xxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x svědků x aby xxx xxxxx xxxxxx vztahující xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx provedení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx má xxxxxx pro vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxx. Znalec xxxx též xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Znalec xxxxxxxx x podání xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx smrti xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx případech může xxxxxxxxxxxxx dokumentaci vyžadovat xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx posudek xxxxxxxxxx xxxxxxx. Posudek xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, x to xx xxxxxxx obhajoby.

§108

Xxxxxxx znalce

(1) Vypracoval-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx při xxxxxxxx xx protokolu.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx všechny xxxxxxx xxx x xxxx, xxxxx xxxx x tomu xxxxxx; xxxxx-xx se xxxxxx xxxxxx, xx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx výslechu xxxxxx upustit, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§109

Xxxx posudku

Je-li pochybnost x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxx požádat xxxxxx o xxxxxxxxxx. Xxxxx xx nevedlo x xxxxxxxx, přibere xx xxxxxx xxxx.

§110

Posudek ústavu

(1) Ve xxxxxxxxxxx, zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyžadujících zvláštního xxxxxxxxx posouzení, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx státní orgán, xxxxxxx ústav, vysokou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx posudku nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx, xxx xxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znalcem xxxxx odstavce 1, xxxx posudek xxxxxxx. X xxx označí xxxxx nebo xxxxx, xxxxx posudek xxxxxxxxxxx x mohou xxx x xxxxxxx potřeby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx (§105 xxxx. 4), xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx osoby.

(3) Při xxxxxx xxxx uvedených x odstavci 2 xx xxxxx xxxxxxxxx x důvodům, pro xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xx znalec x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyloučen.

(4) Xxxxxxxxxx §105 xxxx. 3 xx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§110a

Jestliže xxxxxxxx posudek xxxxxxxxxx stranou xx xxxxxxx zákonem požadované xxxxxxxxxxx x obsahuje xxxxxxx xxxxxx o xxx, že xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jako xx se jednalo x znalecký xxxxxxx xxxxxxxx orgánem činným x trestním xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx umožní xxxxxx, xxxxxxx některá xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx seznámit xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx znaleckého xxxxxxx.

§110x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§111

Použití zvláštních xxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx znalce, x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx z xx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx x x xxxxxxxxxxx povinností xxxx xxxxxxxxxx znaleckého xxxxx, xxxxx x x náhradě xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (znalečné) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx určí xxx, xxx znalce přibral, x x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nesouhlasí-li xxx, xxx znalce xxxxxxx, x výší xxxxxxxxxxxx znalečného, xxxxxxxx xxxxxxxxx. Proti xxxxxxxx xx přípustná stížnost, xxx xx odkladný xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 dnů.

Oddíl xxxx

Xxxxxxxxx výslechu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§111x

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx o xxxx a xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx znalce xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumí x době x xxxxx, ze xxxxxxx xxxx výslech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx.

(2) Xx-xx výslech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx, xxxxx její xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx pověřený x xxxx osobou xxxxxxxxxxx výslech. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výslech x xxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx předsedou xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx věznice xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx výslechu xxxxxxxx xx xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx, jehož totožnost xx xxxxxxxxx x xxxxx výslech xx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ověří x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx senátu nebo xxxxxxxxxxx xxxxx pověřený xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxxxx k xxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pověřený xxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx celou dobu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení provádějící xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx prováděného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba vznášet xxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§111x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Xxxxx xxxxx

Xxxxx a xxxxxxxx důkazy

§112

(1) Xxxxxxx xxxxxx jsou předměty, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx byl trestný xxx xxxxxxx, jiné xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx vyvracejí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mohou xxx prostředkem x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x trestnému xxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

Oddíl sedmý

Ohledání

§113

Účel xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx pozorováním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx znalec.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx předmětu xxxxxxxx; xxxx se xxxxx x xxxx xxxxxxxx fotografie, náčrty x jiné xxxxxxx.

§114

Prohlídka xxxx x xxxx xxxxxxx úkony

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx se podrobit xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx jeho xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx trestného xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx jen xxxxx téhož xxxxxxx.

(2) Xx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx zkoušku xxxx xxxx jiný xxxxxxx úkon, je xxxxx, x xxxxxx xxx, xxxxxxx strpět, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxx krev xxxx x ní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, není-li xxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, jíž xx takový xxxx xxxx, xxxx provést x xxxx xxxxx xxxx s jejím xxxxxxxxx orgán činný x trestním xxxxxx. Xx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx, je xxxxx, o xxxxxx xxx, povinna xxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxx zjištění.

(4) Xxxxx-xx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx odpor xxxxxxxxxxx xxxx obviněného xxxxxxx x nejde-li x xxxxx krve nebo xxxx xxxxxxx úkon xxxxxxx xx zásahem xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx orgán xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx výzvě xxxxx xxxxx překonat; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx podezřelého xxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx. Xxxxxx překonání xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odporu.

(5) X povinnosti podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx onu xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§66), xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx poučí xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4.

§115

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

(1) Vznikne-li xxxxxxxxx, xx xxxx člověka xxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce. X xxx xxxxxxxx xxxxxx zástupce s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu

§116

(1) Xx-xx třeba vyšetřit xxxxxxx stav obviněného, xxxxxxx se k xxxx vždy xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx státního zástupce xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx-xx xx xxxxx, xxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx nápravného xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx účinek.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vysloví xx xxxxxxx x tom, xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§117

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx; xx xx doby xx třeba xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx může xxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tuto xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx však xxxx xxx o xxxxx měsíc. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx stížnost.

§118

Jestliže xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx je xxx xxxxxxxxxx zvláště xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx schopnost xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx znalecky i xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx duševního xxxxx xxxxxx podle §116 xxxx. 2 není xxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXXXX

§119

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx to xxxxx xxxxxxxx stanoví; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxx jiného, xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx, xxxxxxxx zákon nestanoví xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

§120

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx republiky" xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxx xxx, i xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx rozhodnutí xxxxxxxxxx,

x) xxx a místo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výrok xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx zákon nestanoví xxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx x opravném xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx musí xxx v rozsudku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x příjmení, xxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x bydliště, popřípadě xxxxxx údaji potřebnými x xxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx osobou. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, uvede xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, jímž xx xxxxxxxxxx xxxxxx vinným, xxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, jehož xx xxxxx xxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i uvedením, xxx jde x xxxxxx xxxx přečin, x místa, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx třeba x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x jiným, jakož x xxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxx, xxxxx odůvodňují xxxxxxx xxxxxxx sazbu.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxx dohodu x xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx dohody x vině a xxxxxx.

§121

Xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, pojme soud xxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx byl xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx nemajetkové xxxx x xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatněn (§43 odst. 3),

x) x ochranném xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odvolání xxxxxxxxxx.

§122

(1) Odsuzující rozsudek xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx nichž xxxx xx potrestání xxxxxxxx, x xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxx výrok x xxxxxxxxx zkušební xxxx x xxxxx trvání. Xxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dohled, musí xxx x xxxxxx xxxxxxxx zřejmé, xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx trestním zákonem xxxx zda jsou xxxxx něj xxxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinnosti. Xxx-xx xxxxxx trest, xxxxx výkon xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx obsahovat x xxxxx x xxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xx jaké podmínky xx xxxxx. Xxx-xx xxxxxx nepodmíněný trest xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx obsahovat výrok x způsobu xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx pachatelem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x tom xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx.

(2) Ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozsudku xxxx xxx xxxxxxx, o xxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §226 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§123

Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx věci, x níž xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx porušení zákona xxxx návrhu xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx rozsudku xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx znovu xxxxxxxxx. Xx souvislost xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, přitom xxxxxxx.

§124

X xxxxxxxx, jímž xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx soud xxxxxxx xx xxxxxxxx rozsudky, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x trestu x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx x xxxxxxxx společný xxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx označit ty xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx výrok x xxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx v jednočinném xxxxxxx, xxxx xxxxx x trestu, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx o xxxx svůj xxxxxxx, x nahrazuje je xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx o společném xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x trestném činu.

§125

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, soud x něm stručně xxxxxx, které skutečnosti xxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx úvahami xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důkazů, zejména xxxxx si vzájemně xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xx soud xxxxxxxxx x obhajobou, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx posuzoval xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x trestu. Xxx xxxxxxxxxx uloženého trestu xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx veden xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx povahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx významu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxx, xxxxxxx provedení xxxx a jeho xxxxxxxx, okolností, xx xxxxxxx byl xxx xxxxxxx, xxxxx pachatele, xxxx xxxx zavinění x jeho xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx, xxxxx i polehčujících x přitěžujících okolností, xxxx, xxxxx uplynula xx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx řízení, trvalo-li xxxxxxxxxxx dlouhou xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, kterým xxxxxxx x průtahům x řízení; xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxx dosavadnímu xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx nahradit xxxxx xx xxxx xxxxxxxx následky činu, x pokud xxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx, jak xxxxxxxxx xxxxxxxx přispěl x xxxxxxxxx zločinu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxx xx xxxxxxxx organizované xxxxxxxxxx skupiny. Jestliže xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx další výroky, xx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx nepodmíněný xxxxx xx trestný xxx xxxxxxx x §55 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyloží, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx uložit xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x každém xxxxxxxx soudu prvního xxxxxx, se xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx (§248 xxxx. 1), xxxxxxxx xxxxx, ke xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx podáno (§251), xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x podaném odvolání xxxx rozhodovat (§252), xxxxxx, x xxxxxx xxxxx rozsudek napadat xxxxxxxxx xxxxx (§246), x xxxxxxxx nutného xxxxxx xxxxxxxx (§249).

(3) X xxxxxxx x xxxxxxxx, které musí xxx obsaženo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx samé xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx uvedou xxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo podáno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§265d), xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, označení xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx dovolání podáno (§265e), xxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§265f).

Xxxxxx x xxxxxxxxx x rozsudku

§126

Při poradě x rozsudku, xxxx xx xxxxxxxxx o xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx zejména,

a) xxx se xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxx skutek xx všechny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxx skutek xxxxxxx obžalovaný,

d) xxx xx obžalovaný za xxxxx xxxxxx trestně xxxxxxxxx,

x) zda xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) zda x xxxx xxxxx xx xxx obžalovanému xxxxxx,

x) xxx a x xxxxx rozsahu xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx obohacení,

h) zda x xxxx ochranné xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx.

§127

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx nesmí být xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx rozsudku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nikdo xxxx. X obsahu xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, připočítávají xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x hlasům xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xx dosáhne většiny. Xx-xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx obžalovanému xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x tom xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx v xxxxxxx předchozí xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx hlasování x xxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx, xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx; jejich xxxxx xx přičítají x xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx hlasují xxxx xxxxxx. Přísedící x soudci xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx hlasuje xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§58).

§128

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx; vyhlašuje jej xxxxxxxx senátu.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx slova "Xxxxxx republiky", xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx odůvodnění x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx vyhlásí xxxxxxxxx hned xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx.

§129

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, tak xxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx rozsudku xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx netrvají xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx vyhotovit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx odůvodnění. Pokud xxxxxxxxx osoby mohou xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxxx xxxx vůli, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxx více xxxxxxxxxxxx, je třeba xxxxxxxxx xxxx výroky x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, u xxxxx nebyly xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Mají-li xxxxx podat xxxxxxxx x poškozený xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx-xx se tohoto xxxxx, je xxxxxx xxxxx odůvodnit xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx rozsudek xxxxxxx xxxxxxxxx již x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxx x doručení

a) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudy x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx stupně xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx pracovních xxx x x xxxxxxxxx věcech do xxxxxx pracovních xxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudy xxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx věcech xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dnů.

Výjimky x těchto xxxx xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx vyhotovujícího rozsudek xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x ohledem xx rozsáhlost a xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx věcech xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxx jak xxxxxxx dvacet pracovních xxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx lhůtu xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx jeho xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx trvání, xxxxxxxx xxx na xxxxxx xxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx rozsudek xxxxxx určený xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xx vypracoval. Nemůže-li xxxxxxxx senátu xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx je za xxxx jiný xxxx xxxxxx; xxxxx toho xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§130

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx v opise xxxxxx obžalovanému, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x poškozenému, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, x xx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přítomni.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx opatrovníka, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx opis rozsudku xxx xxxxxxxxx zástupci xxxx opatrovníku; xxxx-xx xxxxxxxxx, doručí se xxx xxxxxxxxx.

§131

Oprava xxxxxxxxxx a xxxxx rozsudku

(1) Předseda xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kdykoli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx došlo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx x naprosté xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx. Opravu xxxx xxxxxxx x soud xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx x opravě xx xxxxxx xxxx xxxxxx, jimž byl xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxx moci xxxxxxxx x opravě se xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x x xxxxxxx, které se xx osob, xxxx xxxx doručeny, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx.

§132

§132 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 292/1993 Sb.

§133

Účinky opravy

Jestliže xx xxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podstatně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rozsudku, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx opraveným výrokem xxxxx dotčené xxxxx x odvolání xx xxxxxxxx opisu usnesení x xxxxxx, x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x opravě xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. X tom xx xxxxx osobu výrokem xxxxx xxxxxxxx poučit.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx

§134

Xxxxx usnesení

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx usnesení x uvedením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx povahy xxxx x úvahu, xxxxxxx uvést xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx, x xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení zákona.

§135

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx úkonu xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx líčení, veřejném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§136

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Není xxxxx vyhotovovat xxxxxxxx, xxxxx xx jen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx způsob provedení xxxxxx anebo jimiž xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jednání xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx usnesení, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx znění x xxxxxxxxx o xxxxx, ledaže xx xxxx xxxxx opis xxxxxxxx usnesení některé xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx případě xxxxx xxxxxxxx zástupci, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Jestliže se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx vyhlášení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §142 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxx a prohlásily, xx netrvají na xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx vyhotovit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx učinit x xxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx podat stížnost xx xxxxxxxx obviněného xxxxx osoby, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx, xxx tyto osoby xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxx; pokud xxx xxxx osoby xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxxx xxxxx.

§137

Oznamování xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx oznámit xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, jakož x xxxxx, která x xxxx xxxx xxxx návrhem xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxx státnímu xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxx vyhlášením xxxxxxxx v přítomnosti xxxx, jemuž xx xxxxx xxxxxxxx oznámit, xxxxx xxxxxxxxx opisu xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx oznámit, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, stačí, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx anebo xxxxxx xxxxxxx, popřípadě zmocněnci; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx opisu, xxxxxx xx jen xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxx, která xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx svéprávnost xx xxxxxxx x xxxxx obhájce, popřípadě xxxxxxxxx xxxx, oznámí xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupci nebo xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, proti xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx oznámit xx xxx jemu, xxx x jeho xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ústavu, xx třeba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jak xxxxxxxxxx, xxx i xxxx xxxxxxx i xxxxx, xx-xx obviněný xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx omezena.

(4) Usnesení, xxxx bylo xxxxxxxxxx x opravném xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxx návrhem xxxx x usnesení xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx.

§138

Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prvého xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx moc x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§139

Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Rozsudek xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx němu připouští xxxxxxxx, xxxxx

xx) odvolání xx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

xx) oprávněné xxxxx xx xxxxxxxx výslovně xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx zpět, xxxx

xx) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Odvolání xxxxxx jen xxxxxxxxxx x odvolání xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x byly xxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxxxxxx xxxxxxxx se jen xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx moci x xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx odvolání xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx lhůty, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx.

§140

Xxxxxx moc x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Usnesení xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx němu stížnost xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx němu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

xx) xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx,

xx) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdaly xxxx xx výslovně vzaly xxxx, nebo

cc) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxx dosud xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nepřiznává xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx jen xxxxxxx x xxxx xxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxxxx týmž usnesením, xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx má xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, lze-li xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx lhůta x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zmeškána, xxxxx xxxx podána xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx usnesení xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXX X XX

§141

Xxxxxxxxxxx x účinek

(1) Opravným xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx napadnout xxx x těch xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx připouští x xxxxxxxx rozhodují xx xxxx v xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tehdy, jestliže xxxxx zákona o xxxxxxxxx přísluší xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Nejvyšší xxxx. X xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx státního zastupitelství xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx, jen xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§142

Xxxxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx podat xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx která x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx ji zákon xxxxxxxxx; xxxxx usnesení xxxxx xxxx podat xxxxxxxx xxx státní xxxxxxxx, x to x xx prospěch xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx usnesení x vazbě, o xxxxxxxxx xxxxxx a x zabezpečovací xxxxxxx xxxxx xxxxx stížnost xx prospěch xxxxxxxxxx xxx osoby, xxxxx xx xxxxx xxxxx x jeho prospěch xxxxxxxx.

§143

Xxxxx a místo x podání

(1) Stížnost xx podává x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx stížnost směřuje, x xx do xxx dnů xx xxxxxxxx usnesení (§137); xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx i jeho xxxxxxxxxxx nebo obhájci, xxxx lhůta xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx provedeno xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §142 xxxx. 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dnem xxxx xxxxxxxxxx; státnímu xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§144

Vzdání xx x xxxxxxxxx stížnosti

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx může xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdát.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx stížnost vzít xxxxxxxx xxxx, xxxxx x ní xxxxxx xxxxxxxxxx. Stížnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx i xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jinou oprávněnou xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx může xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx vezme, xxxx-xx překážek, usnesením xx xxxxxx orgán xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x stížnosti, x xxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxx, xxxxx, proti jehož xxxxxxxxxx stížnost xxxxxxx; x xxxxxx před xxxxxx xxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu.

§145

Stížnostní xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx některého xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx, které usnesení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxx způsobit xxxxxxxxxxx některého výroku xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx a důkazy.

Xxxxxxxx xx 30.9.2005 xx 30.9.2005 (xx xxxxxx x. 394/2005 Xx.)

§146
Xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxx xxxxxxxx směřuje
(1) Orgán, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce nebo xx jeho xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx stížnosti xxxxxxx xxx x předchozím xxxxxxxxx státního xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2005 Xx.

§146x

Xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx orgánu

(1) O xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx zástupce

a) xxxxxxx x vazbě, xxxxx-xx o rozhodnutí x propuštění xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx některého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vazbu,

b) rozhodl x žádosti o xxxxxxx omezení spočívajícího x zákazu vycestování xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření (§88m xxxx. 2), x xxx, že xx xxxxxxxx setkání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jinou xxxxxx (§88d xxxx. 2), xxxx o xxxxxxx x xxxxxxx předběžného xxxxxxxx (§88n xxxx. 3),

x) zajistil xxx, x níž nasvědčují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, rozhodl x xxxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zrušení nebo xxxxxxx xxxxxxxx zajištění,

d) xxxxxxxx náhradní xxxxxxx, xxxxxxx x omezení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx zajištěné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo omezení xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx zajištění věci,

f) xxxxxxxx majetek pro xxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx zajištění, xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nevyhověl xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zajistil xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trestu xxxx xxxxxx propadnutí xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx zajištění, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx majetek pro xxxxx výkonu zabrání xxxxx majetku, xxxxxxx x xxxxxxx takového xxxxxxxxx, xxxxxxxxx provedení xxxxx týkajícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx pořádkové xxxxxx (§66 xxxx. 1),

x) xxxxxxx x xxxxxxx věci ohrožující xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx (§81b xxxx. 1), nebo

k) rozhodl x xxxxxxxxx podmínek xxxxx §159c odst. 1,

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx lhůty x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx činný xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx zajištění xxxx, xxxxxxxx xxx, o xxx nasvědčují zjištěné xxxxxxxxxxx tomu, že xx nástrojem trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxx zajištění, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x omezení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx lhůtě uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx věci vykonává xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu

§147

(1) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) správnost xxxxx xxxxxx napadeného usnesení, xxxxx nimž xxxx xxxxxxxxxx podat xxxxxxxx, x

x) řízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení.

(2) Týká-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx z xxxx xxxx nebo jen xxxxxxx x xxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nadřízený xxxxx jen xxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxx osoby xxxx xxxx věci a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přezkoumávané xxxxx usnesení.

§148

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stížnost

a) xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) byla-li xxxxxx xxxxxxxx, osobou xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, která xx xx xxxxxxxx vzdala xxxx která znovu xxxxxx xxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx-xx důvodná.

(2) Jako xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx stížnost, xxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx jen xxxxx, xx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx bylo xxxx xxx xxxxxxxx usnesení.

§149

(1) Nezamítne-li nadřízený xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx-xx podle xxxxxx xxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxxx, xxx

x) rozhodne xxx xx xxxx, xxxx

x) xxxxx orgánu, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx směřuje, xxx x věci xxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx usnesení x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx xxx, xx-xx to pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx x x xxx případě, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx po xxxxxxxx hlavního xxxxxx (§223 x 231). Xxxxxxxxxx §191 platí x tu.

(3) Je-li xxxxx jen část xxxxxxxxxx usnesení x xxx-xx ji oddělit xx xxxxxxxxx anebo xxxx-xx xx stížnost xxx xxxxx xxxxxxxx (§147 xxxx. 2), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 xxx xx onu xxxx.

(4) Xxxxxx-xx vada x xxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx orgán, xxxx xxxxxxx xxxxxxx napadeného xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx orgánu, proti xxxxx xxxxxxxxxx stížnost xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx neúplný výrok xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxxxx x stížnosti může, xxxxxxx-xx xx za xxxxx, xxxxxxx, aby xxx xxxx znovu x prvním stupni xxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxx x jiném složení xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx téhož xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx názorem, který xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xx povinen xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxx orgán nařídil.

§150

(1) Orgán xxxxxxxxxxx x stížnosti xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx stížnost podána.

(2) Xxxxx-xx nadřízený orgán xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx z důvodu, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx spoluobviněného.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx, xxxxx xxxx věc xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí.

XXXXX XXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§151

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx stát

(1) Xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vykonávacího xxxx stát; nenese xxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxxxx, zúčastněné xxxxx x xxxxxxxxxxx, ani xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx však xxxx xxxxxxx xx nutnou xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Obhájce, xxxxx byl obviněnému xxxxxxxxx, xx vůči xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nárok xx xxxxx uplatnit xx xxxxxxx roku xxx xxx, xxx xx obhájce xxxxxxxx, xx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx plátcem xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx odpovídající xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 3) Xxxxxxxxxx věty druhé xx xxxxxxx i x xxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 6) x xxxxxxx xxxx xx xxxx právnická xxxxx.

(3) X xxxx xxxxxx x náhradě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx obhájce xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx skončila, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prvního stupně. Xx xxxxx xxxxxxx xxxx orgán činný x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx opatření, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx hotových xxxxxx, xxxxxxxx xx xx odůvodněno dobou xxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx jinými xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xx třeba xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx přiznání, xxxxxxxxxx do 30 xxx.

(6) Ustanovení xxxxxxxx 2 až 5 xx xxxxxxxxx užijí xx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx obhajobu xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx odměnu, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§151x

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx obhajobu xxxx xx obhajobu xx xxxxxxxx odměnu, x xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, mohou žádat, xxx xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyžádá. Xxxxxxx xxxxx vyhovět, xxxxxxxx xxxxxx důkaz xxxx xxx objasnění xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx již xxxxxxx xxxxx činný v xxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je přípustná xxxxxxxx.

§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002

Xxxxxxxxx k náhradě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§152

(1) Xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx výdaje xxxxxxxx ustanovenému xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) náklady xxxxxxx x xxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxxx systému při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x při xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody x x výkonem xxxxxx xxxxxxxx vězení x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx náklady, jež xxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxx připadající xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vazby, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx propuštění x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxx;x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx domácího xxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Paušální částku xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx obecně závazným xxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx odnětí svobody xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx.

§152a

Při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x §152 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§153

(1) Kdo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx návrhu, a xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx předpisem. Xxxx xx povinen nahradit xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ustanoven, xxxxxx xxxxxxxx xx nárok xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na obhajobu xx sníženou odměnu.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx o mládež.

§154

Xxxxxxxxx k náhradě xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zčásti xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy v xxxxxxxx xxxx x xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nároku x trestním řízení, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx x v xxxxxxx, xx poškozenému xxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§155 xxxx. 4), nebrání-li xxxx xxxxxx věci x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodných xxxxxxx xxxxxxxxx sníží; xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx povahu xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx poškozeného x xxxxxxxxxxx. Snížení xxxxx provést, xxx-xx x úmyslný xxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x náhradě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x jejich xxxx

§155

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x náhradě nákladů xxxxxxxxx x výkonem xxxxx&xxxx;x x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nahrazení xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x hotových výdajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx [§152 odst. 1 xxxx. a), x)] xxxxxxxx xx xxxxxx moci rozsudku xxxxxxxx senátu soudu xxxxxxx xxxxxx.

(2) O xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodne xx výkonu xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně.

(3) X xxxxxxxxxx odsouzeného, který xxx podmíněně xxxxxxxxx x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, hradit xxxxxxx spojené s xxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xx přiměřeně použijí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrady nákladů xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x způsob úhrady.

(4) X xxxxxxxxxx odsouzeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx v trestním xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx; xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zaniká.

(5) X povinnosti odsouzeného xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 5 xx přípustná xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§156

Jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částkou [§152 xxxx. 1 xxxx. x) a §153 xxxx. 1] nebyly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xx právní moci xxxxxxxx předseda senátu xxxxx prvního xxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

PŘÍPRAVNÉ XXXXXX

§157

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Státní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trestního stíhání.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxx provést x jichž xx xxxxx x objasnění xxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx trestný xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xx policejního orgánu xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxx opatření, xxx xxx xxxx přikázána xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx pomoci xxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, jiný xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sepíše xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx souhlasem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx a xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx provádění xxxxx xxxx nesmí xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se přiměřeně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxx konzultanta xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx trestního xxxxxx.

§157x

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x státního xxxxxxxx

(1) Xxx, xxxxx němuž xx xxxxxxx řízení xxxx, a xxxxxxxxx xxxx právo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx vázána lhůtou. Xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx zástupci xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx ji xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx přezkoumání musí xxx žadatel xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§157x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

XXXXX XXXXXX

XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX STÍHÁNÍ

§158

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx poznatků, trestních xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx, učinit všechna xxxxxxxx šetření x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tomu, xx byl spáchán xxxxxxx xxx, x xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxx orgány Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informují Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xxxxxxx zahájí takové xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx nasvědčujících tomu, xx byl spáchán xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx přijímat xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx nepravdivé údaje, x pokud x xx oznamovatel požádá, xx xxxxxxx xxxxxx xx oznámení xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) O xxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx xxxxxx zahajuje, x xxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx. Xxxx záznamu xxxxx xx 48 xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx. Hrozí-li nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x neopakovatelných xxxxx. X xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl spáchán xxxxxxx xxx, opatřuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nezbytná xxxxxxxxxx x zajišťuje xxxxx trestného xxxx. X xxxxx toho xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx uvedených v xxxx xxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxxxx vysvětlení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x státních xxxxxx,

x) vyžadovat xxxxxxx xxxxxxxxx xx příslušných xxxxxx, a xx-xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx třeba, xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx podklady, xxxxxxx xxxxx a jiné xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx uvedených x §114 provedení xxxxxxx krve nebo xxxxxx xxxxxxxxx úkonu, xxxxxx odběru potřebného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §114 snímat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, provádět xxxxxx xxxxx pohlaví xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těla x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx je xx xxxxx xx xxxxxxxx totožnosti xxxxx xxxx ke xxxxxxxx x zachycení xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §76 zadržet xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §78 xx 81 xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobem xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx neodkladné xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx úkony xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodně xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx orgány.

(5) Xxx podání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx právní xxxxx xxxxxxxx. Je-li vysvětlení xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxxx vyrozumět xxxx zákonného xxxxxxxx xxxx opatrovníka; to xxxxxxx, xxxxxxxx provedení xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx povahu neodkladného xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úkonu, xx sepíše úřední xxxxxx. Úřední záznam xxxxxx xxxxxxxx zástupci x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx návrhu, aby xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx, x soudu x xxxxx, zda xxxxxx xxxxx provede. Xxxxxx xxxxxx lze x xxxxxx před xxxxxx xxxx xxxx důkaz xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xx-xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx jako svědek xxxx xxxx obviněný, xxxxxx xx být xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx vyzvat xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ve stanovené xxxx xx určené xxxxx; v xxxxxx x zločinu xx xxxxx povinna výzvě xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx řádně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx dostatečné xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx. Na xx x xx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§66) xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Vysvětlení xxxxx odstavce 3 xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx, kdo xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uloženou xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx má. Xxxxx xxxxxxxxxx vysvětlení, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravdu x xxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx může odepřít, xxxxx by xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §100 xxxx. 2; x xxx je xxxxx xxxxx, od xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, předem xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx okolnosti xxxx, že osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx jako svědkovi xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx při sepisování xxxxxxxx záznamu postupovat xxxxx §55 xxxx. 2.

(9) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx neodkladného xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx orgán xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §158a. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx mladší osmnácti xxx x xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx reprodukovat xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Jestliže xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x trestnímu stíhání xxxx xxxxx xxxxx xxxx, zejména xxxxx, xx xxxxxx zjištěna xxxxx, x níž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx spáchala, x x důsledku toho xxxxx zahájit xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x osobu, jejíž xxxxxxx má podle xxxxxxxxxxxx předpokladu xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, nasvědčují-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tomu, xx by mohl xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx její xxxxxxx vyvíjen xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §164 xxxx. 4, xxx protokoly x xxxxxx xxxxxxxx x hlavním xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx záznamy xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx provedeném xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přehrát xxxxx xxxxx §211 xxxx. 1, odst. 2 písm. x), xxxx. 3 xxxx. x), x); xxxxx xxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výslechu xxxxx §212.

(10) Xxx xx dostaví xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx nárok xx náhradu xxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podmínek xxxx svědek. Xxxxx xxxx ten, kdo xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxx Xxxxxxx České republiky, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx-xx mezi xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spor x příslušnost, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Jeho xxxxxxxxxx je závazné.

(12) Xx-xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ji x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx předá. Xx doby, xxx Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xx policejní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a neopakovatelné xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx stanovisko xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 11 xx xxxxxxxxx.

§158x

Xx-xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx čin, a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úkon xx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x tomu xxxx může xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx však nepřísluší xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxx je xxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxx neopakovatelný.

§158a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x podmínky xxxxxx xxxxxxx

§158x

(1) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx příslušným xxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x útvar Vojenského xxxxxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx, x jde-li x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejím xxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx operativně xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterými xx rozumí

a) předstíraný xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx x xxxx,

x) použití xxxxxx.

(2) Používání operativně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jiný xxxxx xxx získání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx. Xxxx prostředky xx xxxxx použít xxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx-xx xx xxxxx jeho xxxxxxxx podstatně xxxxxxx. Xxxxx a xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx v míře xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pátracích xxxxxxxxxx způsobem odpovídajícím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx.

§158x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxx, prodeje xxxx xxxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx převodu věci,

a) x xxxxxxx držení xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx držení xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, nebo

d) která xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x bez povolení. Xxxxxxxxx orgán xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xx do 48 xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx se x této souvislosti xxxxxxxx, nijak nepoužít.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx, který do 48 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§158x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§158x

Xxxxxxxxx osob a xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxx (dále xxx "sledování") xx xxxxxx získávání xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx utajovaným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx zjistí, že xxxxxxxx komunikuje se xxxx obhájcem, je xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxx komunikace xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx se x xxxx souvislosti xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxx mají xxx pořizovány xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, lze xxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx povolení státního xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxx sledováním xxxxxxxxxx xx nedotknutelnosti xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zjišťován obsah xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lze xx uskutečnit xxx xx základě předchozího xxxxxxxx soudce. Xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx úkony xxx takové, které xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xxx xxxxx xxx na xxxxxxx písemné žádosti. Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx podezřením na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x, jsou-li xxxxx, xxx xxxxx o xxxxxxx či xxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx prováděno x xxxxx nesmí xxx xxxxx xxx xxxx měsíců. Xxxx xxxx xxxx xxx, xxx sledování xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxx šesti měsíců.

(5) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3, xxx xxxxxxxxx zahájit x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx je však xxxxxxx x povolení xxxxxxxxxxx dodatečně požádat, x xxxxx je xx 48 xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, případný xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx se x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx zasahováno. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx dodatečně xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zastaví.

(7) Xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx použit xxxx důkaz, xx xxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §55 x 55a.

(8) Xxxxx nebyly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxxx telekomunikační xxxxxxxx, xxxxxx zaměstnanci x jiné xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx dopravu zásilek xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) X xxxx xxxxxxx věci, než xx ta, v xxx xxxx sledování xx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx tehdy, xx-xx x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx souhlasí-li x xxx osoba, xx xxxxx xxxx x xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§158x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§158x

Xxxxxxx agenta

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx zločin, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx let, xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx §226 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x pravidlech xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §248 xxxx. 1 xxxx. x) x odst. 2 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, zjednání xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zakázky, při xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx §256 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zakázky a xxx veřejné xxxxxxx xxxxx §257 trestního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx podle §258 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx pravomoci úřední xxxxx podle §329 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §331 xxxxxxxxx xxxxxxxx, podplacení xxxxx §332 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §333 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jím xx útvar Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx použít xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxxxx xxxxx uložené xx řídícím xxxxxxxxxx xxxxxxx, vystupující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xx-xx xx k xxxxxxx agenta, xxxx xxxxxxxx nebo x xxxx ochraně xxxxx, xx x zastírání xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx legendu x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx vykonávání xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, povolení xx xxxxxxxxxx,

x) zastírat xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x odstavci 2.

(4) Xxxxxxx agenta xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx, xx kterou xxxx agent xxxxxx, x údaje umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, lze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxx x věcí x xxxxxxx xxxxxxxx x §158d xxxx. 2 x k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převodu xxxxx §158c xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx povinen xxx xxx xxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx způsobována xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx míru xxxxxxxx xxxxxx. Jiné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České republiky xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího postavení xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxx xx xxxx činnost x xxxxxxx se xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx povinen pravidelně, xxxxxxx jednou xx xxx měsíce, xxxxxxxxx, x xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx agenta, xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx x bezodkladnému xxxxxxxx činnosti xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx státnímu xxxxxxxx záznam o xxxxxxxx použití xxxxxx.

§158x

Xxxxxx-xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků až xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx, postupuje xx xxxxx §158b xx 158e; xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§158x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2002

Xxxxxxxx prověřování

§159

(1) Policejní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxx xxxxxxx trestný xxx,

x) xx xxxx xxxxxx xx jejich přijetí, xxx-xx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx nekoná xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení,

b) xx xxx měsíců, jde-li x xxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x

x) xx šesti xxxxxx, xxx-xx x xxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx do příslušnosti xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nebylo xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx je xxxxx ještě xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Státní zástupce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednak změnit xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být ještě xxxxxxxxx, jednak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, po xxxxxx má prověřování xxxxx xxxxx.

(3) Neskončí-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx prodloužené xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx spis státnímu xxxxxxxx x odůvodněným xxxxxxx xx její xxxxxxxxxxx. Xxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxx v xxxxxxxx 2.

§159x

Xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx věci

(1) Xxxxx-xx xx věci o xxxxxxxxx x trestného xxxx, státní xxxxxxxx xxxx policejní xxxxx xxx odloží xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx. Takovým xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx

x) xxxxxxxxx věci xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §11.

(3) Státní xxxxxxxx nebo policejní xxxxx může před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odložit věc, xx-xx trestní stíhání xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §172 xxxx. 2 xxxx. x) nebo x).

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx okolnosti uvedené x §172 odst. 2 xxxx. c).

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx tehdy, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§160). Xxxxxxx-xx důvody xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 5 xxxx xxx xxxxxxxx xx 48 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Oznamovatel xx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxx §158 odst. 2 xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx x odložení věci xxxx poškozený uvedený x odstavci 6 xxxxx xxxxxxxx, xxx xx odkladný účinek.

§159x

Xxxxxxx odložení xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx to xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, anebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx však o xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx odloženo, xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx policejního orgánu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxxxxx o xxxxx xxx xxxxxx, x xx x opakovaně.

(3) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx x xxxxxxx, kdy xx tato xxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§10) xxxx je-li xxxx trestní xxxxxxx xxx nedostatek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dočasně xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx odloží xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx též x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxx xxx skutek xxxxx xxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx přezkumného řízení xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterém xxxx být xxxxxxxxxx x přestupku zrušeno. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx ke zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X dočasném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx opis xx 48 hodin xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxx pro dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxxxxxx xxxxx trestní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§159x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Policejní xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §226 xxxx. 2, 4 xxxx 5 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxxx xxxxxxxx x pravidlech xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §248 odst. 1 xxxx. x), odst. 3 nebo 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, pletich xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx podle §257 xxxx. 1 xxxx. b), xxxx. 2 nebo 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, pletich xxx veřejné xxxxxx xxxxx §258 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 nebo 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §332 xxxxxxxxx xxxxxxxx, nepřímého xxxxxxxxxxxx xxxxx §333 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §347a xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podezřelý xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxx x to xxxxxxx, xxxxxx x tom xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx odkladu oznámení xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx mu xxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxx úplatek, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xx xxxxx x přípravném řízení x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x dočasném xxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx, xxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx poskytnut nebo xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pravomoci xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §334 odst. 2 xxxx. a) xx c) trestního xxxxxxxx xxxx úřední xxxxx uvedené x §334 xxxx. 2 xxxx. d) trestního xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxx má rozhodující xxxx xxxx xxxx.

§159d

Rozhodnutí x nestíhání xxxxxxxxxxx

(1) Nezjistí-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a splnil-li xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §159c xxxx. 1, státní xxxxxxxx xxxxxxxx, že nebude xxxxxx, jinak rozhodne, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §159c xxxx. 1. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx stížnost, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x nestíhání xxxxxxxxxxx lze xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x úplatek, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxxx, xxxxx uplynula xxxxx x podání xxxxxxxx xxxx bylo o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx uplynula xxxxx x xxxxxx xxxxxxx stížnosti xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx stížnosti rozhodnuto, xxxx po pravomocném xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx věci, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx stíhání xxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce bezodkladně xx právní moci Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nesplnění xxxxxxxx xxxxx §159c xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zahájí xxxxxxx xxxxxxx.

§159x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 163/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX POSTUP X NĚM X XXXXXXXX XXXXXXXXX ŘÍZENÍ

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§160

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx podle §158 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, a xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §159a odst. 2 x 3, §159b xxxx. 1, 3 x 4 xxxx §159c xxxx. 1. Xxxxx usnesení o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx popis xxxxxx, xx xxxxxxx xx tato osoba xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx zaměněn x xxxxx, zákonné označení xxxxxxxxx xxxx, který xx x tomto xxxxxx spatřován; xxxxxxxx xxxx být v xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx označen xxxxxxxx xxxxx, jaké xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx obžalovaného x rozsudku (§120 xxxx. 2). V xxxxxxxxxx usnesení xx xxxxx xxxxxx označit xxxxxxxxxxx, které odůvodňují xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xx 48 xxxxx xxxxxxxx zástupci x xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx zvolení xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x to výslovně xxxxxx. Xxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx advokáta xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušníka Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo neopakovatelné xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxx xx xxx xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věc xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx úkonem je xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx ztráty xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dobu, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Neopakovatelným xxxxxx je takový xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx soudem xxxxxxx. V xxxxxxxxx x provedení neodkladného xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úkonu xx xxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxxxx 1 x 2.

(6) Vyjde-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx xxxxx, než xxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xx protokolu.

(7) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxx xxxxx stížnost.

§162

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx k trestnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx jiný xxxxxxxxx xxxxx, než xxxxx xx xxxxxx x §161 xxxx. 2, x zjištěné xxxxxxxxxxx odůvodňují zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx orgán xxx xxxxxxx xxxxxxxx věc xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Tím není xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx konajícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx pokynu xxxxxxxx.

(2) Jestliže se xxxxxxxxx orgán xxxxxxx x §161 xxxx. 2, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx jiným xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx spisy xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx státnímu zástupci; xxxxx pokračuje v xxxxxx.

§163

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx pro trestné xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (§146 xxxxxxxxx xxxxxxxx), těžkého xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx (§147 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxx z nedbalosti (§148 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx pomoci (§150 xxxxxxxxx xxxxxxxx), neposkytnutí xxxxxx řidičem dopravního xxxxxxxxxx (§151 xxxxxxxxx xxxxxxxx), ohrožení xxxxxxxx xxxxxx (§155 xxxxxxxxx xxxxxxxx), omezování osobní xxxxxxx xxxxx §171 xxxx. 1, 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §175 odst. 1 trestního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx domovní xxxxxxx (§178 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx cizích xxxx (§181 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxx listin x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx (§183 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx nátlaku xxxxx §186 odst. 1, 2 trestního zákoníku, xxxxxxx (§205 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxxxx (§206 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizí věci (§207 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx x xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§208 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx (§209 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §216 xxxx. 1, legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x nedbalosti xxxxx §217 odst. 2, xxxxxx (§218 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxx (§219 xxxxxxxxx xxxxxxxx), porušení povinnosti xxx správě cizího xxxxxxx (§220 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (§221 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxx (§222 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxx xxxx (§228 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§353 xxxxxxxxx xxxxxxxx) a nebezpečného xxxxxxxxxxxxxx (§354 xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxx xxxx, xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx měl xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§100 xxxx. 2), x xxxxxxx stíhání xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §185 xxxx. 1, 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx je xxxx x xxxx spáchání xxxx xxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, jakož x xxx trestný čin xxxxxxxx (§360 xxxxxxxxx xxxxxxxx), pokud jinak xxxxxxxx xxxxx skutkové xxxxxxxx některého z xxxxxx xxxxxxxxx činů, xxx zahájit x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx několik, xxxxxxx xxxxxxx byť xxx xxxxxxx z xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx poškozený xxx vyjádření xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejnímu xxxxxx xxxxxxx, zaznamená xx xxxx xxxxx xx protokolu. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzít xxxxxxxx xxxx, x to xx xx doby, xxx xx odvolací xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx souhlas xxxx xxxxx xxxxx udělit.

§163x

(1) Souhlasu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x §163 xxxx. 1 xxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx takovým xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx schopen xxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx mladší 15 xxx,

x) x xxxxxxxxx xx zřejmé, že xxxxxxx nebyl xxx xxxx byl xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx xxxxx nevyjádří, xxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §163, xxxxx xxxxx xx poskytne podle xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 30 xxx. Po marném xxxxxxxx této lhůty xxx xxxxxxx x xxxxxxxx stíháním dát xxxxx. X xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§164

Xxxxxx xxx vyšetřování

(1) Xxxxxxxxx xxxxx postupuje xxx vyšetřování x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x objasnění všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důležitých xxx posouzení xxxxxxx, xxxxxx xxxxx pachatele x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§89 xxxx. 1). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §158 xxxx. 3 x 5; xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx provádí, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx-xx x výslech xxxxx mladší osmnácti xxx, xxxxx, x xxxxx schopnosti správně x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx její xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nasvědčují-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tomu, xx xx xxxxxx xx xxxx xxx pro xxxx xxxxxxx vyvíjen xxxxxx. Xxxxx poškozeného x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx je-li pro xxxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Bez xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, jestliže je xxxx třeba, xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídajícím ustanovením xxxxxx zákona.

(3) Policejní xxxxx vyhledává x xx xxxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx xxxxxx xx prospěch xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Obviněný xxxxx být žádným xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx doznání xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx důkazy, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx přezkoumány.

(4) Jestliže xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provedeny xxxxxxxx svědků podle §158 xxxx. 9 x lze-li xxxxxx xxxx opakovat, xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx úkonu xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx x právu domáhat xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxx x je xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx provedení.

§165

Xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx-xx úkon ve xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx úkonech, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxx xxxxxxxx. Může xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx klást xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxx vznášet xxxxxxxx x xxxx průběhu. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx svědka, jehož xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §55 odst. 2 utajena, xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx obhájce xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, nebo xxxxxxx-xx úkon ve xxxxxxxx svědka, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx policejní xxxxx povinen xxxx xxxxxxx xxxxxx, o xxxx druh xxxxx xx xxxxx, xxxx x xxxxx jeho xxxxxx, ledaže xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odložit x vyrozumění obhájce xxxxx xxxxxxxx. Spočívá-li xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx i xxxxx, podle nichž xxx xxxxxxx osobu xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxx předem xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x výslechu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x důvodů xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx totožnost xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 při provádění xxxxxxxxxxxxx úkonu xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx vyrozumívání xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 3.

§166

Xxxxxxxx vyšetřování

(1) Uzná-li xxxxxxxxx xxxxx vyšetřování xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, umožní obviněnému, xxxx obhájci a xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §43 xxxx. 3, pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx poškozeného xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x učinit xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx obviněného, xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx tři xxx xxxxxx. Xx-xx počet xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx §44 xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zkrátit. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, odmítne xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xx spise x x odmítnutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx. Obviněný, xxxxx xxxxxx právo xxxxxxx x §2 xxxx. 14, xx zároveň xxxxx, xxx xx xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28 odst. 4.

(2) Nevyužijí-li xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx možnosti prostudovat xxxxx, xxxxxxx na xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx o xxx policejní orgán xxxxxx do spisu x postupuje xxxx, xxxx by x xxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spis x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důkazů x zdůvodněním, proč xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx návrh xx některé xxxxxxxxxx xxxxx §171 xx 173, podle §307 xxxx xxxxx §309.

§167

(1) Policejní orgán xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) do xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxx-xx x věc xxxxxxx do příslušnosti xxxxxxxxxx,

x) xx tří xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxx-xx x jinou xxx xxxxxxx xx příslušnosti xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx vyšetřování ve xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx státnímu xxxxxxxx písemně xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx stanovené xxxxx vyšetřování xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx provést x xx jakou xxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx zástupce xxxx pokynem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx změnit xxxxx úkonů, které xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, jednak stanovit xxxxxxx lhůtu, xx xxxxxx má vyšetřování xxxxx trvat.

(3) Xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx státní xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx měsíc xxxxxxx xxxxxxxx věci, a xxxxx xx to xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úkony. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů

§168

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx vyšetřování xxxxxxxxx činů, x xxxxx xxxx xxxxxx x prvním xxxxxx xxxxxxx soud.

(2) Jestliže xxxxx oddíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní, postupuje xx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx.

§169

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx; podmínkami, za xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx svědků xxxxx §164 xxxx. 1, xxxxxx xxxx vázán.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důkazů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx kvalifikace xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Je-li obviněný x průběhu vyšetřování xxxxxxxxx, že xxxxxx, xxx který je xxxxxx trestní stíhání, xxxx xxxxxx právně xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx čin, xxx xx uveden v §168 odst. 1, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx této hlavy. Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx; při xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, za xxxxx xxx xxxxx §164 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx.

§170

(1) Policejní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx měsíců xx xxxxxxxx trestního xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx vyšetřování ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §167 xxxx. 2, 3.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx

§171

Xxxxxxxxxx věci xxxxxx orgánu

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x trestný čin, xx xxxx jde x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxx příslušným orgánem xxxxxxxx xxxx přestupek xxxx kárné xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx, x xx-xx xxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx stížnost, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§172

Xxxxxxxxx trestního stíhání

(1) Xxxxxx zástupce zastaví xxxxxxx stíhání,

a) xx-xx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vede,

b) xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x postoupení xxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxx nepřípustné (§11),

x) xxxxx-xx obviněný v xxxx činu pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovědný, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) je-li xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vést, xxxxx xxx významu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx který xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) bylo-li x xxxxxx obviněného již xxxxxxxxxx xxxxx orgánem, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soudem xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tribunálem, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x působností x trestních xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §145 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x míře xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx chráněného xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxx okolnostem, xx xxxxx xxx xxx spáchán, a xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, zejména k xxxx xxxxx nahradit xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx následky xxxx, je xxxxxx, xx xxxxx trestního xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 může xxxxxxxx, x xx-xx xxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx do xxx xxx xx xxxx, xxx mu bylo xxxxxxxx o zastavení xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxx, xx xx projednání xxxx trvá. X xxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§173

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx přeruší xxxxxxx xxxxxxx,

x) nelze-li xxx nepřítomnost xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx objasnit,

b) xxxxx-xx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx,

x) není-li xxxxxxxx xxx duševní xxxxxxx, xxxxx nastala xx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx obviněný xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení (§10) xxxx xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxx dočasně xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx skutek xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu, xx xxxxxx může xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) byl-li obviněný xxxxx xx xxxxxx xxxx vyhoštěn.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx o přerušení xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx, xxxx je xxxxx x zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxxx xxxx důležitých pro xxxxxxx řízení xxxx x během přerušení xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx v trestním xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx státní zástupce xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx o přestupku x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§173a

Doručení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx doručí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství.

Xxxxx pátý

Dozor státního xxxxxxxx

§174

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zákonnosti x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §157 xxxx. 2 xx xxx xxxxxx xxxxxx státní zástupce xxxxxxxx

x) xxxxx závazné xxxxxx k vyšetřování xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx, xxxxxxxxx, materiály x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx prověrky, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo x xxxx vyšetřování a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx zákona pro xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx přípustná xxxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu,

d) xxxxxx xxx policejnímu xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastními; x usnesení o xxxxxxxx xxxx xxxx xxx učinit xx 30 dnů od xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu nahradil xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x policejním xxxxxx.

§174x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx měsíců od xxxxxx moci xxxxx xxxxxxxxx usnesení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx podezřelého podle §159d xxxx. 1, x zastavení trestního xxxxxxx nebo o xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx zástupce Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství xxxxxxxxx xx nižších státních xxxxxxxxxxxxxx spisy, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve věci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyslovil xx xxxx xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx, a xx povinen xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx nejvyšší státní xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx věc xxxxx.

§175

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx oprávněn

a) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx obžalobu,

c) xxxxxxx x xxxxxxxxx dohodu x xxxx x xxxxxx x podat xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vazby, o xxxxxxxxxx obviněného x xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vazby xxxxxxxx xxxxxxxxx nahrazujícím xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx vazby, xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) nařídit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, anebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx nároku xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx zrušit xxxxxx zajištění xxxxx xxx z xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx zajištěné xxxx xxxxx §81b,

h) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) navrhnout xxxxxxxx obviněného x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx zatýkacího xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x řízení x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x řízení x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství; xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zástupce, který xxxx xxxxxxxxxxx, učinit xxxxxxxxxx xxxxx §171 xx 173, xxxxx §307 xxxx podle §309 xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx o xxxx x trestu

§175a

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokazují xxxxx, xx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx a že xxx xxxxxxx obviněný, xxxx xxxxxx zástupce xxxxxxx jednání x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx takového xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obviněného xxxxxxxx, vyrozumí x xxxx xxxxxxxxxx obviněného, x xx-xx obviněný xxxxxxx, též xxxx.

(2) X xxxxxxx o xxxxxx o xxxx x xxxxxx státní xxxxxxxx předvolá xxxxxxxxxx; x době x xxxxx xxxxxxx vyrozumí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx procesních xxxx, xxxxx mu zákon xxxx xxxxxxxxxxx přiznává. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx prvním xxxxxxx o dohodě x xxxx x xxxxxx nárok na xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxx bylo xx xxxx úkor získáno.

(3) Xxxxxxxxx sjednání xxxxxx x vině x xxxxxx xx prohlášení xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx, pokud xx xxxxxxx dosud xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx prohlášení. Xxxxxx x xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obhájce.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podle §178 xxxx. 2 i x xxxxxxx, že xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x vině x trestu, ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dohodnuto. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx §178 xxxx. 2 xxx, xxxxx důvody xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dohody x xxxx a xxxxxx xxxxx.

(5) Státní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx dbá xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohody x xxxx a trestu xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x vině x xxxxxx lze xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nedostaví-li xx x xxxxxxx, ačkoli x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxx x xxxxx xx náhradu škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx již xxxxxxxx nebo prohlásil, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx, nárok xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx vydání bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx zástupce xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo nemajetkové xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) označení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, byl-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx-xx x xxxxxxxx a způsobem xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx újmy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení,

b) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, pro který xx xxxxxxxx stíhán, x xxxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxxxx xxxx spáchání, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx k xxxx xxxxx, xxx, xxx xxxxxx být xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx trestného xxxx, xxxxx je v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, uvedením xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxx zákonných xxxxx včetně xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx určitou xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx spáchal xxxxxx, xxx který xx stíhán x xxxxx je předmětem xxxxxxxx xxxxxx x xxxx a trestu,

f) x xxxxxxx x xxxxxxxx zákoníkem xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxx omezení a xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xx trestní xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx x xxxxx a výměře xxxxxx se xxxxxxxxx x k xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxxxxxx),

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx opatření, přichází-li x úvahu xxxx xxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x podpis xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x souhlasí-li s xxxxxxxx a způsobem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx o vině x trestu, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxx x poškozenému, xxxxx uplatnil xxxxx x xxxx xxx xxxxxx (§43 xxxx. 3). Xxxxxxx-xx k xxxxxx x xxxx x trestu, provede x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx se x xxxxxxxxxx viny xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nepřihlíží.

(8) Xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx sjednat x xxxxxx x xxxxxx závažném zločinu x x xxxxxx xxxxx uprchlému.

§175a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 193/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

§175x

(1) Xxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx, xxxxxx zástupce podá xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dohody návrh xx xxxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx nebo o xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxxxx zástupce xx xxxx skutečnost x xxxxxx na schválení xxxxxx o xxxx x xxxxxx soud xxxxxxxx.

(2) X návrhu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x trestu x další písemnosti, xxxxx xxxx xxxxxx xxx soudní xxxxxx x rozhodnutí.

§175b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 193/2012 Xx. s xxxxxxxxx od 1.9.2012

Xxxxx sedmý

Obžaloba

§176

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soud, státní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx, x xx-xx xxxxxxxx advokátem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx, pro který xxxx zahájeno xxxxxxx xxxxxxx (§160). Xxxx-xx xxxxxx zástupce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx čin, xxx xxx xx xxxxxxxxx policejní orgán, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§177

Xxxxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxx jeho xxxxxxxx, xxxx zaměstnání x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx hodnost xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx je příslušníkem,

c) xxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx skutek, xxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, času x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx s xxxxx a aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trestní xxxxx; xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx, jaký xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx skutku xxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazbu,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxxxx, x xxxxx xx xxxx odůvodnění opírá, x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx se x hlavním xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx úvahy, kterými xx státní xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona.

§178

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x obžalobě, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x ochranných xxxxxxxx, má-li xx xx, že xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx státní xxxxxxxx xxxxxx též samostatně.

§178x

Xxxxxxxxxxxxxx obviněný

(1) X xxxxxx x zločinu xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx spolupracujícího, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx zástupci skutečnosti, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx podat xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x x xxxxxx xxxx xxxxxx úplnou a xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx skutečnostech,

b) xxxxx xx x xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx, x

x) prohlásí, xx xxxxxxxx s xxx, aby xxx xxxxxxx xxxx spolupracující xxxxxxxx,

x xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxxx xx potřebné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, k jehož xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v doznání xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxx x jakým xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x jaké xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestný xxx, který xx xxxxxxxxxx než zločin, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx návodce xx xxxxxxxx zločinu, x xxxxx objasnění přispěl, xxxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxx těžkou xxxx xx zdraví xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx (§59 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx potrestání, pokud xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxx xx všechny xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x doznání xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx činem, x jehož xxxxxxxxx xx obviněný xxxxxxx, x míře, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx organizované xxxxxxx, xx spojení s xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx dané xxxxxxx xxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxx důkazy, x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx x jakým způsobem xx xxxxxxxx podílel xx spáchání xxxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxx následky xxxx jednáním způsobil.

(3) Xxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx spolupracujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxx x obsahu oznámení x x jeho xxxxxxx. Obviněného xxxx xxxxxxxxx k tomu, xxx si xx xxxxx důsledků svého xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, x podstatě xxxxxxxx za spolupracujícího xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx závazky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x přípravném xxxxxx xxxx x xxxxxx před soudem xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx považován xx xxxxxxxxxxxxxxxx obviněného.

§179

(1) X xxxxxx xxxxxxxx a k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, než xxxxx u xxxxx xxxxxx, xxxxx vykonával xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) X po xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxx osmý

Zkrácené xxxxxxxxx xxxxxx

§179x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se koná x trestných xxxxxx, x xxxxx přísluší xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x na xxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx let, xxxxxxxx

x) podezřelý xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx poté, xxxx

x) x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podnětu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx lhůtě uvedené x §179b odst. 4 postavit xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x §12 odst. 2.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x příslušníků Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních sborů, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §161 odst. 4 x 5 xxx platí xxxxxxxxx.

§179b

(1) Orgán konající xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx deváté. Způsobem xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo neopakovatelné xxxxx.

(2) Xx zkráceném xxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx práva xxxx xxxxxxxx (§33 xxxx. 1, 2). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zvolit xx xxxxxxx x xxxxx xx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx zadržení. O xxx xx třeba xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxx.

(3) Podezřelého xx xxxxxxxx trestného činu xx xxxxx vyslechnout x nejpozději xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x jaký xxxxxxx xxx xx x xxxxx skutku xxxxxxxxx. X tomto xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx podezřelému x xxxx obhájci; policejní xxxxx zašle xxxx xxxxxxx do 48 xxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx. Na postup xxx xxxxxxxx podezřelého xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Zkrácené přípravné xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx týdnů xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělil xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx v xxxxx skutku spatřován (§179b xxxx. 3).

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dohodu x xxxx x trestu; xx xxxxxxxx a xxxxxx xxx jejím xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení §175a. Xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a trestu xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx stíhání.

(6) Xx-xx xxxxxxxxxx osoba, která xx xxxxxxx vyňata x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx (§10) xx xxxxx trestní xxxxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněného orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §159b xxxx. 3.

§179x

(1) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x odložení xxxx x důvodu uvedeného x §159a odst. 1 až 3 xxxx 5, xxxxxxxx xxxxxxxx zástupci stručnou xxxxxx x jeho xxxxxxxx, xx které xxxxx, jaký xxxxxxx xxx je xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx, xxx lze xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx odůvodňují. Ke xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx písemnosti x věci xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Státní xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx zkrácené xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx, že xxxxxxxx zkráceného xxxxxxxxxxx xxxxxx odůvodňují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx soud,

b) xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení §175b,

x) xxx xxxxxx, xxxxx-xx xx věci x xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx orgánu k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §11,

g) xxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §309 x násl.,

h) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §179g,

x) věc xxxx odložit též, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §172 xxxx. 2, xxxx

x) opatřením xxxxx věc xxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li x xxxxx zkráceného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx žádné xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §161 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx to, xx xxxxxx, xxx který xx xxxxx zkrácené xxxxxxxxx řízení, má xxx xxxxxxx posouzen xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx posuzoval xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) O xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xx znám, x xxxxxxxxxxxx, pokud x xx xxxxx §158 xxxx. 2 požádal.

§179x

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stejné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx připojí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, které mají xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a rozhodnutí.

(3) X xxxxxx xxxxxx xx potrestání advokáta xxxxxx zástupce bez xxxxxxx xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx.

§179x

Xxxxxxxx je státnímu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx svobodu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx 48 hodin xx xxxxxxxx soudu xxxxx x návrhem xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x vazbě xxxxxxxxxx.

§179x

(1) Xxxxxxxx přípravné xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxx xxxxx vazby x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx předání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx trestných xxxxxx, x xxxxxxx x jednom z xxxx xx třeba xxxxx vyšetřování.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x §179b xxxx. 4, státní xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nejvýše xxxx x xxxxx xxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx (§179b xxxx. 5) xxxxxxx x xxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx dosud vedl xxxxxxxx přípravné xxxxxx, xxx zahájil trestní xxxxxxx a dále xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx, aby xxx xxxx xxxxxxxxxx policejnímu xxxxxx xxxxxxxxx v §161 xxxx. 2 x xxxxxxxx trestního xxxxxxx; xxxxxx zástupce xxx postupuje xxxx, xx-xx xxx xxxxxxx x důvodů uvedených x xxxxxxxx 1.

Podmíněné xxxxxxxx podání xxxxxx na xxxxxxxxxx

§179x

(1) Xxxxxxx podání xxxxxx xx potrestání xxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx

x) xx x činu xxxxxx,

x) nahradil xxxxx, xxxxx xxxx činem xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxx, xxxx učinil xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx obohacení xxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx uzavřel xxxxxx, xxxxx učinil xxxx xxxxxx opatření x xxxx xxxxxx,

x) s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na potrestání xxxxxxxx xxxxxxx,

x xxxxxxxx x xxxxx podezřelého, x xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxxxx povahou x závažností spáchaného xxxxxxxxx činu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx xxxxxx podezřelého, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podmíněném odložení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx splní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 a

a) xxxxxx xx, že xx xxxxx xxxxxxxx xxxx zdrží xxxxxx xxxxxxxx, v souvislosti x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) složí na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x vzhledem x xxxxx xxxxxxxxxxx, x přihlédnutím k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx potrestání xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx roky, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xx pět xxx. Xxxxxxxx doba xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx dohodu x xxxxxxx xxxxxxx škody xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nahradil xxxx xxx v xxxx xxxx bezdůvodné xxxxxxxxx vydal.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 musí obsahovat xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx určení činnosti, xxxxx se podezřelý xxxxx zkušební xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaváže xxxxxx xx během xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podání návrhu xx potrestání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx poučen o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu a x xxx, xx xxxxxx mocí xxxxxxxxxx x podmíněném odložení xxxxxx návrhu na xxxxxxxxxx pozbude xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx lze xxx uložit, aby xx xxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxx řádný xxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxx xx potrestání xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podat stížnost, xxx má odkladný xxxxxx.

§179h

(1) Xxxxxxxx podezřelý x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx řádný xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx zavázal, x xxxxxxx x dalším xxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx stupni, xx xx xxxxxxxx. Xxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx doby, rozhodne x tom, xx xx xxxxxxxxx neosvědčil, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §179c xx 179f. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zástupce vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxx x osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx o xxxxx xxx; zkušební xxxx však xxxxx xxxxxxxxx xxx let. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a jiná xxxxxxxxx, x jejímuž xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx omezení xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xx xxx měl xxxxxxxxx vinu, xx xx xx xx, xx xx osvědčil.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x tom, že xxxxxxxxx se osvědčil, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §11a xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx stížnost, xxx xx odkladný xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX PŘED XXXXXX

XXXXX JEDENÁCTÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§180

(1) Xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx xx xxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx, xxxxx podává xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx a trestu.

(2) Xxx podání a xxxxxxxxxxx obžaloby xx xxxxxx zástupce řídí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx založeným xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podané xxxxxxxx. Xx tímto účelem xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx důkazy, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x obžalobě x xxxxxxx xx provést xxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxx soudem; xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxx (§203, §215 xxxx. 2), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, má xxxxx ve stejném xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§215 odst. 2) xx prospěch xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx provedení xxxxxx xxxxxx některou xx stran xx xxxxxxxx svědka nebo xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx senátu.

(4) X xxxxxxx xxxxxx, xx veřejném xxxxxxxx xxxx při xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stran, xxxx každá ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxx úkonu.

§181

(1) Xxxxxxx obžalobu xx třeba x xxxxx nejprve xxxxxxxxxx x xxxx hlediska, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (§16 xx 22), xxx x přípravném xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vadám, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, x zda xxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx základní xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx rozhodnout. X xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx návrhů, xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx před okresním xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxx krajským xxxxxx xxxx soudem xxxxxxx xxxxxx ve lhůtě xxx měsíců xx xxxxxx xxxxxxxx nařídit xx věci xxxxxx xxxxxx, předběžné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí věci, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x schválení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx hlavní xxxxxx. Nemůže-li xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxx xxxx xxx uvedenou xxxxx xx xxxxxxxx nutnou xxxx prodlouží nebo x souladu s xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

§182

Státní zástupce xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx do doby, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x závěrečné poradě; xx zahájení xxxxxxxx xxxxxx tak xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx obžalovaný netrvá xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx vrací do xxxxxxxxxxx řízení.

§183

(1) Kdykoliv x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx předseda xxxxxx xxxxxxx policejní xxxxx x opatření xxxxxxxxxxxx důkazu, x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx podmínek §62 xxxx. 1 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx x xxxxxxxx složitých věcech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx předseda xxxxxx přibrat xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §157 xxxx. 3.

§183x

(1) X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx pověřený xxxx xxxxxx výjimečně x xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx provést xxxx xxxxx xxxx hlavní xxxxxx xxxx veřejné xxxxxxxx. Xxxxxx zástupce x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx takový xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zúčastnit x x jeho xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxx odložit a xxxxxx vyrozumění xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx obviněného xx xxxxxxx výslechu xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo x jiném xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 utajena, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nichž xx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx svědka.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx-xx x úkon, xx xxxx xx xxxxxxx osoba mladší xxx xxxxxxx let xxxx svědek, xxxxx xxxxxxxxx xx být x xxxxxx xxxxxxxxx x §55 odst. 2 xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx důkaz xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, musí x xxx být x xxxxxxx xx xxxxxxx proveden. Číst xxxxxxxx o výslechu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx záznam xxxxxxxx x xxxx výslechu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx veřejném xxxxxxxx x odvolání xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §211, x xxx-xx o svědka xxxxxxxx než osmnáct xxx, o okolnostech, xxxxxxx oživování x xxxxxx by xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a mravní xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §102 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx svědků x xxxx jim xxxxxxxx, xxxxxx x souvislosti x podáním xxxxxxxxx xxxxx újma xx xxxxxx, smrt xxxx xxxx vážné xxxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxx x na xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x po xxxxxx xxxxxxxxx, předseda xxxxxx xxxxx xx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx. Způsob xxxxxxxx ochrany xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx.

§184

(1) Soud xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) K objasnění xxxxxx trestného činu x x urovnání xxxxx xxxx obviněným x xxxxxxxxxx napomáhá xx stadiu xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxx x xxxxxxxx služba xxxxxxxxxx probačními xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, vytváří xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx mimo hlavní xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx druhů xxxxxx x xxx xxxxxxx trestů nespojených x xxxxxxx xxxxxxx; xx xxx účelem xxxxx pokynu xxxxxxxx xxxxxx probační xxxxxxx xxxxxxxx x opatřuje xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména x xxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA DVANÁCTÁ

PŘEDBĚŽNÉ XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§185

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předseda xxxxxx x podle xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx spisu xxxxxxx, xxx je xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zda xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx líčení.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx potřebná xxxxxxxxxx.

§186

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předběžné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xx, xx

x) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx soudu,

b) xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §171 xxxx. 1,

x) xxxx xx xxxxxxxxx odůvodňující zastavení xxxxxxxxx stíhání xxxxx §172 xxxx. 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §173 xxxx. 1, anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxx §307,

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx obžaloby, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx kterého xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) přípravné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x něm xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porušeny xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právo xxxxxxxx, x takové xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxx napravit x xxxxxx xxxx soudem,

f) xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxxxx xxxxxxxxx, bez kterých xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§187

Způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx projednání xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxx konání xxxxxxxxx xxxxxxxx. Považuje-li xx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obžaloby xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obžaloby xxxxxxxxx xxxx vždy xxxxx obžalobu; xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podá xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xx otázky, které xx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxx přezkoumá xxxxxxx xxxxxxxxx materiálu a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx spisu.

(4) Xxxx-xx xx předběžné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx x §186 xxxx. x), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obviněného x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x vině a xxxxxx. Vyjádří-li xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx jednat x xxxxxx x xxxx x trestu, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zástupci xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx dohody. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu, xxxxxxxxx xxxx xxxxx §314o314s; x případech, ve xxxxxxx xx xxxxx §314o314r xxx vrací xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, soud xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxx na schválení xxxxxx x vině x xxxxxx, soud xxxxxx hlavní líčení, xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedených v §188.

Xxxxxxxxxx

§188

(1) Po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soudu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx xx xxxxx něj xxxxxxxxx, xx-xx za xx, xx sám xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §171 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx zastaví, jsou-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §172 xxxx. 1,

x) trestní xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx tu xxxxxxxxx uvedené x §173 xxxx. 1,

x) xxxxx věc státnímu xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx-xx toho xxxxx x xxxxxxxxxx závažných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxx xxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x přípravném xxxxxx spojeno x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §307 nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §309 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obžaloby xxxx soud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx v §172 xxxx. 2.

(3) Proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x obviněný xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxxxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, odkladný xxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx narovnání xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx odkladný xxxxxx, xxx xxxxxxxxx.

§189

Rozhodnout x předložení xxxx x xxxxxxxxxx x příslušnosti xxxxx xxxxx §188 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxx, jemuž xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx §25 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx podklad xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezitím xxxxxxxxx xxxxxx.

§190

(1) Má-li xxxx xx to, že xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vrátí věc xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx (§188 odst. 1 xxxx. x), xx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx právnímu xxxxxxxxx xxx ještě xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, upozorní xxxxxxxx senátu na xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx skutku xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxx obžaloby (§196 xxxx. 1).

§191

(1) Vrátí-li soud xxx státnímu zástupci x došetření, xxxxx x usnesení, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx x které xxxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx usnesení x xxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx se xxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 292/1993 Xx.

§192

Xx-xx obviněný xx xxxxx, rozhodne xxxx xxx předběžném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§193

§193 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 48/1973 Xx.

§194

§194 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 48/1973 Xx.

§195

Xxxx předběžné xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Rozhodne-li xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, přihlédne x xx i x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §186 x xxxxx znovu xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx xxxxxxxxx v §186 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x soudu, xxxxx xxx byla přikázána xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §188 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX TŘINÁCTÁ

HLAVNÍ XXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§196

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx soud xxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxx v §188 xxxx. 1 x 2, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx obžalovanému x xxxx obhájci, x xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx svéprávnosti, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx; opis xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx nepodal xxxxx xxxxx §43 xxxx. 3, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x obžalobě xxxxxxxx zabrání xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobě xxx obžalovanému, xx xxxxxxxx xxxxxx doručit xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(2) Osoby, xxxx se opis xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx vyzvat, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dalších důkazů x hlavního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxx důkazy objasněny.

(3) Xxxx obžaloby xxxx xxx doručen nejpozději x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx líčení nebo x xxxxxxxxxxx x xxx.

§197

Náhradní xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxx líčení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx soudce xxxx xxxxxxxxx xx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Porady x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx, xx-xx přibrán na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Soudce xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo přísedící, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

§198

Xxxxxxxx xxxxxxxx líčení

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předseda xxxxxx xxx, aby obžalovaný xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pracovních xxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx s xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxx provedení xxxxxxxx xxxx. U xxxxxxxxx osob, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, opatrovník x xxxxxxx obžalovaného, xxxxx x poškozený x zúčastněná xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx o xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxx, bude xx x jeho xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na podkladě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx už xxxxxxxx xx spise xxxx xxxxxx-xx soudu xxxxx, xxx se přikročí x xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx hlavního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx senátu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je třeba x zajištění xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x tomu, aby xxx xxxx možné xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§198x

§198x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 413/2005 Sb.

Xxxxx druhý

Veřejnost xxxxxxxx xxxxxx

§199

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx soud xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Má přitom xx xxxxxxx, aby xxxxxxx byla poskytnuta x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxx xx co xxxxxxxxxxx projevilo výchovné xxxxxxxx trestního xxxxxx xx xxxxxxx veřejnost xx smyslu jejího xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx trestnou xxxxxxx xxxxxxxxx x jí xxxxxxxxxx. Xx vhodných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx přímo x místě, xxx xxx trestný xxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx obžalovaného. V xxx případě x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jež xxxx xxxxx občanů xxxxxxxx x účinně xxxxxxx xx splnění xxxxx xxxxxxxxxxx veřejným xxxxxxx xxxxxxxx líčení.

§200

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx může být xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx veřejné projednání xxxx ohrozilo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxx, mravnost nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zájem xxxxxx; k témuž xxxxx může předseda xxxxxx xxxxxx x xxxx přiměřená opatření. Xxxxxxxxx xxx vyloučit xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §102a xxxx. 1 xxx utajení totožnosti xxxx podoby, xxxxxxxxx xx xxxxxxx vždy.

(2) Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx vždy xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§201

(1) X když xxxxxxxxx nebyla vyloučena xxxxx §200, xxxx xxxx odepřít přístup x xxxxxxxx líčení xxxxxxxxxx x xxx, x xxxxx je xxxxx, že by xxxxx xxxxx důstojný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) X xxxx veřejnost xxxx xxxxxxxxx xxxxx §200, může xxxx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxx jednotlivým osobám x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx přístup dvěma xxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx volbu xxxxxxxxx xxxxx x xxxx. Jestliže xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx sebou o xxxxxx nedohodnou, xxxxxxx xxxxx xxxx. Obdobně xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvěrníků xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx veřejnost vyloučena xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx chráněných xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx důvěrníky xxxxxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx nimž xxxx soud xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx chráněných xxxxxxxxx xxxxxxx, upozorní předseda xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx toho, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx; může xxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§202

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Hlavní líčení xx xxxx za xxxxx přítomnosti všech xxxxx xxxxxx, zapisovatele x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx obžalovaného xxxx xxxxxx osob může xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; §111a se užije xxxxxxx.

(2) X nepřítomnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx líčení xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xx xx to, xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx trestního řízení xxxxxxxxx i bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx řádně doručena x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx a

b) o xxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx činným x xxxxxxxx řízení vyslechnut x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§160) x obviněný xxx xxxxxxxxx na možnost xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§166 xxxx. 1);

xx xx x xx xxxx xxxxxxxx nedostavení (§66 x 90) xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx upozorněn.

(3) Nedostaví-li xx xxxxxxxxxx bez xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx rozhodne o xxx, že xx xxxxxx xxxxxx bude xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, lze v xxxxxxx xxxxxx protokoly x xxxxxxxx svědků, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obrazové x zvukové záznamy xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xx podmínek uvedených x §211.

(4) Hlavní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx obžalovaný xx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo jde-li x xxxxxxx xxx, xx který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx horní xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx. V případech xxxxx xxxxxxxx (§36) xxxxx konat xxxxxx xxxxxx xxx přítomnosti xxxxxxx.

(5) Ustanovení xxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx neužije, pokud xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx bylo xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx. Ustanovení odstavce 3 xx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x zúčastněná xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx na nezbytnou xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x zúčastněné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxx vyslechnout na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx výslechu xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx obžalovaného.

Xxxxxx xxxxxxxx líčení

§203

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx x, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důkazu nebo xxxxx xxxx pověřit xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx provedení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx §180 xxxx. 3. Xxx xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx podle §215 xxxx. 2.

(2) Je xxxxxxx přitom xxxx, xxx xxxx zachována xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výklady, které xxxxxx vztah k xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věci.

(3) Xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx líčení xxxxxxx, může xxxxx, xxx rozhodl xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx x xx xx xxxxx zaznamenat x xxxxxxxxx.

§204

(1) Osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx síně vykázat.

(2) Xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx byl xxxxxxx xxxxx přístup xx xxxxxxx síně, sdělí xx předseda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx hlavního líčení

§205

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxx xxxx, která bude xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx, x xxxxxxx xx xxxxx zachovat xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxx xxxx lhůta xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx možno xxxxxx xxxxxx provést, xx xxx xx xxxxx je xxxxxxx.

§206

(1) Po provedení xxxxx uvedených v §205 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx státního xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx obžalobu.

(2) Xx přednesení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poškozeného, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x náhradě xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy x penězích způsobené xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx poškozený k xxxxxxxx líčení x xx-xx jeho xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tento xxxxx xx xxxxx.

(3) Uplatňuje-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx toto xxxxx xxxxxx nepřísluší, xxxxxxx xxxx usnesením, xx xxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Takové xxxxxxxxxx xxxxxxx uplatnění xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo na xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxx také xxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x §44 odst. 2 a 3.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx obžalovaného

§207

(1) Xx přednesení obžaloby x vyjádření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxxxxx x obsahu xxxxxxxx, x xxx-xx xxxxxxxx nárok na xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, též k xxxxxx xxxxxx.

(2) Protokol x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxx tehdy, když xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, když xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx když xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx dřívější xxxxxxxx a jeho xxxxx xxx hlavním xxxxxx, a byl-li xxxxxxx proveden xx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xx xx xxxxxx xxxxxxx.

§208

Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x nepřítomnosti spoluobžalovaných. Xxxxxxxxxxxx však xx xxxxx vždy ještě x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s obsahem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dalších důkazů

§209

(1) Xxxxxxxx senátu xxx x xx, xxx xxxxxx ještě xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obžalovaného xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxx osobě xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx hrozí xxxx xx xxxxxx, xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx, předseda xxxxxx učiní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx obžalovaného xx xxxx výslechu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xx návratu xx xxxxxxx xxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx se k xx vyjádřit, a xxxx by xx xx svědkem xxxxxx, xxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxx. Xxx-xx o xxxxxx, xxxxx totožnost xx zůstat xxxxxxx (§55 xxxx. 2), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx vyslechnut xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§55 xxxx. 2), xxxxx xxxx i bez xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§210

Jestliže znalec xxxxxxx xxxxx xx věci xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx, může mu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxx xxx napsal.

§211

(1) Místo xxxxxxxx xxxxxx lze v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobní xxxxxxx xx nutný x xxxxxx zástupce x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx vážného xxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a postačí xxxxxxx xxxxxxxx zástupce. Xx tyto xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx x předvolání xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o výpovědi xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx svědka xx xxxxxx také xxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) taková xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx pobyt x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx chorobou, xxxxx xxxxxxxx nebo po xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx x xxxxxxxxxx xxxx neopakovatelný xxxx xxxxxxxxx podle §158a.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx oprávnění xxxxxxx vypovídat xxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx dřívější výpovědi x

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx otázky,

b) xxxx-xx xxxxxxxx, xx xxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxx výhod x xxx vedena x xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx křivě, xxxx

x) xxx-xx obsah xxxxxxxx xxxxxxxx průběhem xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx chování xxxxxxxxxxxx xxxx přítomné xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který x xxxxxxx líčení xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100, xx xxxxx číst xxx xx předpokladu, xx xxxxxx xxx xxxx tímto výslechem x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx řádně xxxxxx a výslovně xxxxxxxxx, xx tohoto xxxxx xxxxxxxxx, byl-li xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx ustanovením xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx obhájce xxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx lze xxxx protokol o xxxx xxxxxxxx nebo xxxx písemný posudek, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §106, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x státní xxxxxxxx x obžalovaný x xxx souhlasí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x xxxxx xx platí xxxxxxx.

(6) Se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx líčení xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x provedení xxxxxxx úkonů (§158 xxxx. 3 x 5).

(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 až 5 x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx užijí x na xxxxxxxx xxxxxxxxx a obrazového xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení.

§212

(1) Odchyluje-li xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bodech xx své xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x ustanovení §211 xxxx. 3 nebo x výpověď xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §158a, xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx výslechu x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx nebyla obhájci xxxxxxxxxx možnost, xxx xx byl přítomen, xxxxx xxxx příslušné xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx předestřeny x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx x rámci volného xxxxxxxxx xxxxxx posoudit xxxxxxxxxxx a pravdivost xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výslechu, xx xxxxxx xx xx vyslýchaná xxxxx xxxxxxxx x vysvětlit xxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx výroku o xxxx obviněného, x xx xxx xx xxxxxxx s jinými xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§212x

Xxxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx učinil xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vyhovět x umožnit ústní xxxxxxxxxx nejpozději x xxxxxxxxx řeči. Ústní xxxxxxxxxx poškozeného xxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx zřejmě xxxxxxxxx z xxxx xxxxx.

§212x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x účinností xx 1.8.2013

§213

(1) Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a další xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x pokud xx xx třeba, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx přečtení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, je soud xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§214

Obžalovaný musí být xx provedení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx.

§215

Součinnost xxxxx při xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx obhájce x opatrovník, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx zmocněnci mohou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyslýchaným xxxxxx, a to xxxxxxxxx xxxxx,xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x když xx xxxxxx otázek xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, obžalovaný a xxxx obhájce mohou xxxxx, xxx jim xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx výslech xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx senátu xxx xxxxxx zejména tehdy, xxxxxxxx jde x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx návrhu xxxx xxxx opatřený a xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx osmnáct xxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebylo x xxxxxx xxxxxxxxx důvodu xxxxxx. Jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxx svědka xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx zástupcem, xxx i obžalovaným xxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx, xxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx senátu přerušit xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx, xx vyslýchaného xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nátlak xxxx je xxxxxxx xxx veden jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx položit xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx takového xxxxxxxx nebo jeho xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx otázky. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xxxxx tu xxxxxxx.

(4) Xx provedení všech xxxxxx xxxxxx předseda xxxxxx, zda strany xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx pátý

Závěr xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

§216

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx bylo-li rozhodnuto, xx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x závěrečným xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zúčastněná xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx poškozený xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx, promluví xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx, určí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ujmou xxxxx xxxxxxxxxx oprávněné xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx poslední.

(3) Xxxxxxxx se po xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx odpovědět.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jen xxxxx, vybočují-li xxxxxx x xxxxx projednávané xxxx.

§217

Po skončení xxxxxxxxxxx xxxx x před xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx udělí předseda xxxxxx obžalovanému poslední xxxxx. Během xxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxxx ani soudem, xxx xxxxx jiným xxxxxxx otázky.

§218

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx řečem xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx, xx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxx, x v xxxxxxx líčení xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx dokazování xx xxxxx vždy xxxxx xxx slovo x závěrečným řečem.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx hlavního xxxxxx

§219

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxx líčení, xxxxxx-xx xx překážka, pro xxxxxx xxxxx hlavní xxxxxx xxxxxxx nebo x xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx hlavní xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx neurčito xx xxxxx jen, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx překážka, xxx xxxxxx muselo xxx hlavní xxxxxx xxxxxxxx na neurčito, xx třeba xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uvedených x §181 xxxx. 3 po xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx hlavní xxxxxx nebo učinit xxxx xxxx směřující xx xxxxxxxx věci. Xxxxxx-xx xxx předseda xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, platí xx obdobně §181 xxxx. 3 poslední xxxx.

(2) Xxxxx než xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx strany xxxxxxxxxx xxxxx důkazy, xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Jestliže xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx vadu xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx důvodu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx delší xxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx státního zástupce x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxx provedených důkazů; xxxx-xx xxxxxxx xxx, xxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx znovu.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx líčení

§220

Podklad xxx rozhodnutí

(1) Xxxx xxxx rozhodovat xxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jen xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx x xxxxxx, xxxxx strany xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, případně xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx skutku x xxxxxxxx není xxxx xxxxx.

§221

Vrácení věci xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Ukazují-li výsledky xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxx xxxxxxx x xx-xx x objasnění věci xxxxx xxxxxxx šetření, xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zástupci x xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x došetření xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx věci xxxxxx xxxxxxxx x potřebě xxxxxxxxxx projednání.

(3) Xxxxxxxxxx §191 xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§222

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, x jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x předložení věci x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jemu x xxxxx, xxxx je xxxxx něj xxxxxxxxx. Xx xxxx povinen xxxxxxxxxx xxx xxx, xxx-xx toliko o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx nevytkl; xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx rozhodnout, xxxx-xx xx xxx xxx xxxxxxxxx nejblíže xxxxxxxx nadřízeným xxxxxx xxxxx téhož xxxxx, xxxxx nižšího xxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx x příslušnosti xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx věc přikázána xxxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podstatně xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx x trestný xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx by mohl xxx jiným xxxxxxx xxxxxxxx jako přestupek xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§223

Xxxxxxxxx trestního stíhání

(1) Xxxx xxxxxxx trestní xxxxxxx, shledá-li za xxxxxxxx xxxxxx, že xx xx některá x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §11.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx některý x xxxxxx uvedených x §172 odst. 2.

(3) Xxxxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Proti rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 může xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx účinek.

§223x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x schválení xxxxxxxxx

(1) Soud xx xxxxxxxx xxxxxx trestní xxxxxxx podmíněně zastaví xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §307 odst. 1 xxxx 2 nebo §309 xxxx. 1.

(2) Xxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jež má xxxxxxxx xxxxxx.

§224

Xxxxxxxxx trestního stíhání

(1) Xxxx přeruší trestní xxxxxxx, shledá-li xx xxxxxxxx líčení, že xx xx některá x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §173 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §9a xxxx. 2.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx přerušení, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx trestní xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx návrh xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, může státní xxxxxxxx xxxxx stížnost.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx za xx, xx xxxxx, xxxxx užití xx x xxxx trestní xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxx x trestu, je x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx věc Xxxxxxxxx xxxxx.

Rozsudek

§225

(1) Nebude-li věc xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §221, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §222 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx jinému orgánu xxxxx §222 xxxx. 2 x xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx podle §223, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §223a nebo k xxxx xxxxxxxxx xxxxx §224, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxxx vinným xxxx xxx xx xxxxxxxx zprošťuje.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, než xxxxx kterého xxxxxxxxxx xxxxxx obžaloba, xxxx xxxx jen xxxxx, xxxx obžalovaný byl xx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §190 xxxx. 2. Xxxxxxx-xx xx xxx, je xxxxx obžalovaného na xxx možnost xxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx x xx, xxxxxxxxxx xx xxxxx lhůtu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx účelu xxxxxxx.

§226

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx důkazů předložených x hlavním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx doplněných soudem, x xx i x návrhům xxxxxxxxx xxxxx,

x) nebylo xxxxxxxxx, xx se xxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xx tento xxxxxx spáchal xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovědný, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§227

Jestliže trestní stíhání xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx udělení milosti, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dán xxxx xxx vzat xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §172 xxxx. 2 x x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx jen xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx trval (§11 xxxx. 4, §172 xxxx. 4), xxxx, xxxxxxxx-xx žádný xxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.

§228

(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx majetkovou xxxxx xxxx nemajetkovou xxxx xxxx xxxxxx se xx xxxx poškozeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uloží xx x xxxxxxxx, xxx poškozenému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx újmu v xxxxxxxx nebo aby xxxxx bezdůvodné obohacení, xxxxxxxx byl nárok xxxx uplatněn (§43 xxxx. 3), xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, soud xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x náhradě xxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxxxxx obohacení, jestliže xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx rozsudku, jímž xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx x této xxxx xxxxxx dosud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x náhradě xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx v penězích xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxx xxxxxx označovat xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx mu byl xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx závazek xx být xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx zároveň určí.

(3) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx poškozeného xxxxxxxx x xxxx měně, xxxxxxxxxx-xx xx okolnostem xxxxxxx a

a) škoda xxxx způsobena xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx.

(4) Odsuzuje-li xxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody a xxxxxxxx-xx poškozenému xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o konání xxxxxxxxx zasedání o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odnětí svobody. Xxxxxx xxxxxxxxx podává xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§229

(1) Není-li xxxxx xxxxxxxx dokazování xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxxx nebo k xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxx nebo xxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx by xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, soud xxxxxx xxxxxxxxxxx xx řízení xx věcech xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xx věcech občanskoprávních, xxxxxxxxx xx řízení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx mu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jen zčásti.

(3) Xxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zprostí, odkáže xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x penězích xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx řízení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánem.

§230

(1) Xxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx ochranného xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx soud potřebuje x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxx xxxxx dokazování, xxxxx nemůže být xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 lze x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx učinil xxxxx xx zabrání xxxx xxxx xxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Oddíl xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx hlavní líčení

§231

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx líčení xxxxxxx x okolností xxxxxxxxx x §223 xxxx. 1 x 2, §223a xxxx. 1 xxxx §224 xxxx. 1 x 2, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx, x podmíněném xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxx x schválení xxxxxxxxx.

(2) Mimo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zasedání. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx, xxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx narovnání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxxxx-xx o přerušení xxxxxxxxx stíhání, xxxxxxxx xxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx stíhání xxxx x xxxxxxxxx narovnání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

XXXXX ČTRNÁCTÁ

VEŘEJNÉ XXXXXXXX

§232

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tam, xxx xx zákon xxxxxxxx xxxxxxx.

§233

Příprava veřejného xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx senátu předvolá x xxxxxxxxx zasedání xxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx návrhem dala x veřejnému zasedání xxxxxx, x osobu, xxxxx xxxx xxx xxxxx dotčena rozhodnutím, xxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx x veřejnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xxxx vyrozumění xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx dán xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tak, aby xxxxx, xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, obhájci xxxx xxxxxxxxx těchto xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx x xxx alespoň xxxxxxxxx xxxxx x přípravě. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx souhlasem toho, x xxxxx zájmu xx xxxxx xxxx. X ostatních xxxx, xxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxx předvolávají xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§234

Přítomnost při xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx koná xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Přítomnost xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení; §111a xx xxxxx obdobně.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx veřejného xxxxxxxx

§235

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx určený xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zprávu x stavu věci xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx je třeba xx xxxxxxxx zasedání xxxxx. Poté xxxxx, xxxxx xxxx svým xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podnět, návrh xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x státní xxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxx, nejsou-li xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděny xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx důkazů xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo znalce xxxx xxxxxxxxx obrazového x zvukového xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx provedeném prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§211 xxxx. 1, 5 x 7) xxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxx udělí xxxxxxxx xxxxxx slovo xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx dotčena xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§236

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx veřejně.

§237

Xxxxxxx xxx rozhodnutí

Při xxxx rozhodnutí smí xxxx xxxxxxxxx xxx xx skutečnostem, které xxxx probrány xx xxxxxxxx zasedání, a xxxxxx xx o xxxxxx, xxxxx byly xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§238

Použití ustanovení o xxxxxxx líčení

Na veřejnost, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx veřejného xxxxxxxx xx užije xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx opatření

§239

(1) Nejde-li x případ, xxx xx soud xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §230 xxxx. 2, xxxx xx uložit xx xxxxxxxx xxxxxxxx, jen xxxxxxx-xx xx státní xxxxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxxx stížnost, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

§239a

(1) Nelze-li x xxxxxx x zabrání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věci, xxx xx xxx xxxxxxx, xxxx není-li xxxx xxxxx xxxx, ustanoví xx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx x řízení x xxxxxxx věci xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Všechny xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx se doručují xxxxx xxxxxxxxxxx. Předvolání xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx zasedání xx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxxxx na xx, xxx se xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx.

(3) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je přípustná xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxxxx x x xxxxxx x zabrání xxxxx xxxxxxx.

XXXXX PATNÁCTÁ

NEVEŘEJNÉ XXXXXXXX

§240

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx předepsáno, xx xx xxxxxxxxx x hlavním xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx zasedání.

§241

§241 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 292/1993 Sb.

§242

(1) Xxxxxxxxx zasedání xx xxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx senátu a xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§243

Xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§244

Rozhodnutí se xxxx xxxxxxx.

HLAVA XXXXXXXXX

XXXXXXXX A XXXXXX O XXX

§245

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx, xxx xxxxx odvolání xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x dohodou x xxxx a trestu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx dohodu x xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx x náhradě xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx v penězích xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže x xxxxxx o xxxx a trestu xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo vydáním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, s xxx xxxxxxxxx.

(2) Odvolání xx xxxxxxxx účinek.

Xxxxxxxxx xxxxx

§246

(1) Xxxxxxxx xxxx odvoláním xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx přímo dotýká,

c) xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxxx výroku x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx majetku,

d) xxxxxxxxx, xxxxx uplatnil xxxxx na náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxx bezdůvodného obohacení, xxx xxxxxxxxxxx výroku x náhradě xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozsudek xxx xxxxxxxxxxx některého xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx také xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx nebyl, xxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx o řízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxxxx, xx výrok xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx.

§247

(1) X neprospěch xxxxxxxxxxxx xxxx rozsudek xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx; toliko xxxxx xxx o xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, má xxxx xxxxx též xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zástupce x xxxxxxxx obžalovaného x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, manžel, xxxxxxx x druh. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x proti xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx omezen ve xxxxxxxxxxxx, xxxx i xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx něho x xxxx prospěch xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx.

§248

Lhůta x xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx opisu xxxxxxxx.

(2) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, tak x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx provedeno xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §247 xxxx. 2, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxx.

§249

Obsah odvolání

(1) Odvolání xxxx být xx xxxxx xxxxxxx v §248 xxxx x xxxxx lhůtě x xxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §251 xxxx odůvodněno xxx, xxx xxxx xxxxxx, x kterých xxxxxxxx xx rozsudek napadán x xxxx xxxx xxxx vytýkány xxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. O xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zástupce xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xxx i xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

§250

Xxxxxx se a xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx rozsudku xxxx xx oprávněná xxxxx xxxxxxxx výslovně xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx prohlášením vzít xxxx, x to xx xx xxxx, xxx se xxxxxxxx xxxx odebere x xxxxxxxxx xxxxxx. Odvolání xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxx xxxx i xxxxxxxxx státní zástupce.

(3) Xxxxxxxx podané xx xxxxxxxx obžalovaného jinou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx obžalovaného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx obžalovaného. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx běží xxxxxxxxxxxx xxxx lhůta x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx odvolání xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx, usnesením xx xxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, x xxxxxx-xx xxx xxxxx tomuto soudu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prvního stupně.

§251

Řízení x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Nesplňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx odvolání, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, náležitosti xxxxxx xxxxxxxx podle §249 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxx xxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xx, xx xxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx xxxxx §253 xxxx. 3. Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx takové xxxxxxxx xxxxx obžalovaný, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx obžalovaný, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx podle §249 xxxx. 1, obhájce, xxxxx ho xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx lhůtě xxxx xxx x xxxxxxxx mu x xxxxxxxxxx vad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx k xxxxxxx xxxx vyžaduje-li xx xxxxxx projednávané věci, x xxxxxxxxxx si xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx ho xx účelem jen xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obhajování x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. X xxxxxxxxxxx x zúčastněné xxxxx, xxxxx xxxxxx zmocněnce, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x odstranění vad xxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxx xxxx, předseda xxxxxx doručí xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nevyčkávaje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu.

§252

Xxxxxxxx xxxx

X odvolání xxxxx xxxxxxxx okresního xxxxx rozhoduje xxxxxxxxx xxxxxxx soud. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxx nadřízený vrchní xxxx.

Xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx

§253

(1) Xxxxxxxx soud zamítne xxxxxxxx, xxxx-xx podáno xxxxxxxx, xxxxxx neoprávněnou xxxx xxxxxx, která xx odvolání xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odvolání, které x xxxx věci xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx odvolání, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podala xxxxxxxx xxx proto, xx se xxxxxx xxxxxxxxxx poučením soudu.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx odvolání.

(4) Xxxxxxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx řádně poučena xxxxx §249 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx odstranění vad xxxxxxxx (§251 odst. 2).

§254

(1) Xxxxxxxxx-xx nebo xxxxxxxxx-xx odvolací soud xxxxxxxx xxxxx §253, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx jen těch xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozsudku, xxxxx nimž xxxx xxxxxx xxxxxxxx, i xxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vad. X xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, proti nimž xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxx svůj xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx v xxx, xxxxx němuž bylo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx soud x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx napadený výrok xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx podat xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx oprávněná xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx odvolací xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vady xxxx x xxxxx x xxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, bez ohledu xx to, zda xxxx x proti xxxxx výrokům xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxx xx jen xxxxxxx x xxxx xxxx, o xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, přezkoumá odvolací xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx této osoby.

§255

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx za xxxxxxxxxx xxxxxx najevo, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x §173 xxxx. 1 xxxx. b) xx x), xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejnému zasedání xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §9a.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx za xx, xx zákon, xxxxx užil v xxxx trestní věci xxxx prvního xxxxxx xxx rozhodování x xxxx x xxxxxx, xx x rozporu x ústavním xxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věc Xxxxxxxxx xxxxx.

§256

Odvolací xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxx důvodné.

§257

(1) Odvolací soud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zruší x v rozsahu xxxxxxx

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxx o příslušnosti xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx nadřízený xxxxx xxxxxxx stupně, x xxxxx, xxxx xx xxxxx něj xxxxxxxxx, xxx-xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§222 odst. 1); je-li tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudem xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx sám o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu,

b) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxx xxxxxx již xxxx xxxxxxx xxxxxx (§222 xxxx. 2),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx by odůvodňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§223 odst. 1, 2),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §307 xxxx. 1 xxxx 2 nebo §309 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, měl-li xxx učinit xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§224 xxxx. 1, 2 a 5).

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xx xx je xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §11 xxxx. 1 xxxx. x), x), l), xxxxx xxxxxxx xx xx vyhlášení napadeného xxxxxxxx, rozhodne, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důvodu uvedeného x odstavci 2, xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx obviněný do xxx dnů xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že na xxxxxxxxxx xxxx xxxx. X xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§258

(1) Xxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx x xxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx přezkoumávané xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx vady xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx neúplnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx, že xx xxxxxxx takové xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx rozhodnutí,

c) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxxxx xxxxx rozsudku, x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx důkazy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx další x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona,

e) xx-xx uložený trest x přezkoumávané xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) je-li xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx x xxxxxxx s dohodou x vině a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx x uplatněném xxxxxx xxxxxxxxxxx, který x xxxxxxx o xxxx x xxxxxx nesouhlasil, xxxx poškozeného, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxx x trestu neodpovídá.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx napadeného xxxxxxxx x lze xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx; xxxxx-xx však, xxx x xxx xxxxxx, xxxxx o vině, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxx x vině svůj xxxxxxx.

§259

(1) Je-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nutno xxxxxx xx xxxx rozhodnutí xxxx, může xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx prvního stupně, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zasedání, xxxxxxx xxxx-xx xxxxxxxx zjištění xxx nedostatečná, že xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx proveditelné xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Záleží-li vada xxx x xxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo je xxxxxxx, může xxxxxxxx xxxx, xxxx rozsudek xxxxx, věc soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, aby x xxxxxxxxxx výroku xxxxxxx nebo neúplný xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxx rozsudkem xx xxxx může xxxxxxxx xxxx, jen xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx podkladě xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x napadeném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x popřípadě na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxxx soud xx xxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x hlavním xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx provedeny x xxxxxxx líčení.

(4) X neprospěch xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx podáno x xxxxxxxxxx obžalovaného; xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxx může učinit xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx soud xxxxxx xxx

x) uznat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx nějž xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zproštěn,

b) xxxxx xxxxxxxxxxxx vinným xxxxx trestným xxxxx, xxx xxxxx ho xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uznat vinným xxxx xxxxxxx xxxxxx (§225 xxxx. 2).

§260

Xxxxx-xx po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx procesní xxxx x xxxx-xx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx soud xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §191 a §264 xxxx. 2 xx platí xxxxxxx.

§261

Xxxxxxxx-xx důvod, z xxxxx rozhodl odvolací xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx obžalovaného, také xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx. Stejně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x něhož rozhodl xx xxxxxxxx zúčastněné xxxxx.

§262

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xx se xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx nařídit, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X důležitého xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx téhož xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

§263

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) X odvolání xxxxxxxxx odvolací xxxx xx xxxxxxxx zasedání. Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx učinit xxxxxxxxxx

x) xxxxx §253, 255 x 257,

x) xxxxx §258 xxxx. 1, xx-xx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Účast xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx.

(3) Xxx veřejném xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mít xxxxxxx xx všech xxxxxxxxx, kdy xx xxxx mít xxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx ve xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prohlásí, xx se účasti xxx veřejném zasedání xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxx xxx určený xxxx xxxxxx napadený rozsudek x xxxx zprávu x stavu věci. Xxxxx přednese xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx; xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, přečte xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxx xxx xxxxxx člen xxxxxx. Xxxxxx zástupce x osoby, xxxxx xxxxx být rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx dokazování; xxxx-xx xxxxxxx z xxxxxx xxxx přítomna x xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx spise, xxxxx požádá-li o xx, xxxxxxxx obsah xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xx přednesení xxxxxx xx veřejném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x odvolání, xxxxx-xx o rozsáhlé x obtížně proveditelné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x hlavním xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x výslechu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx xxxxx nebo doplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxx xxxx odvolacím xxxxxx; xxxx xxxxxx hodnotí x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Odvolací xxxx je vázán xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výjimkou těch xxxxxx, xxxxx odvolací xxxx xxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§264

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx stupně po xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí, xx xxxxx právním xxxxxxx, který xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud, x xx xxxxxxx provést xxxxx a doplnění, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx rozsudek xxxxxx xxx v důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x novém xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

§265

Xxxxxxxx zrušení výroku x xxxxxxx škody xxxx nemajetkové újmy x penězích xxxx x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx-xx odvolací xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výroku x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx nebo o xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxx xx věci, xxxxxx xxxxxxxxxxx xx řízení xx xxxxxx občanskoprávních, xxxxxxxxx xx řízení xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx.

XXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX

§265x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx druhém stupni x zákon xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxx samé xx xxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxx xxx obviněný xxxxx xxxxxx x uložen xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx upuštěno od xxxxxxxxxx,

x) rozsudek, jímž xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání,

d) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx ochranné xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxxx trestního stíhání,

g) xxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx, nebo

h) rozhodnutí, xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxx usnesení xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x).

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxx xxx x xxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §259 xxxx. 4, §264 odst. 2, §273 xxxx §289 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxx jen proti xxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx.

§265x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002

§265x

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx podat, jen xx-xx xx některý x následujících xxxxxx:

x) xx xxxx rozhodl xxxxx nepříslušný soud, xxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx místo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx senát nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxx dovolání, xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu druhého xxxxxx namítnuta,

c) obviněný xxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o přítomnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) proti xxxxxxxxxx bylo vedeno xxxxxxx stíhání, ačkoliv xxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxx trestního stíhání, x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, aniž xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) obviněnému xxx xxxxxx xxxxxx druh xxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxxxx, xxxx mu xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxx byl xxxxx xxxxxx,

x) xxxx rozhodnuto x upuštění xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx od xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aniž xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx některý xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozsudku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §265a odst. 2 písm. a) xx x), xxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx takové rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx mu xxxxxxxxxxxxxx xxx důvod xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x).

(2) Dovolání xxx xxxxx xxx xxxxx, xxx-xx uložen xxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxxx.

§265x

Xxxxxxxx xxxx

X dovolání xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§265x xxxxxx právním předpisem x. 265/2001 Xx. x účinností od 1.1.2002

§265d

Oprávněné osoby

(1) Xxxxxxxx xxxxx podat

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx kteréhokoli výroku xxxxxxxxxx xxxxx, x xx ve xxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) obviněný xxx xxxxxxxxxxx výroku xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx dovolání xxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx obviněného, xxxxx xxxxxx učiněno xxxxxxxxxxxxxxx obhájce, se xxxxxxxxxx xx dovolání, xxx bylo xxxxx xxxxxxxx; x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (§125 odst. 3). Nejvyšší xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, ale xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx obnovy řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pro porušení xxxxxx, popřípadě xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx dovolání xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx u podání xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx prospěch xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx vůli xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx též xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§265e

Lhůta x xxxxx xxxxxx

(1) Dovolání xx xxxxxx x soudu, xxxxx rozhodl ve xxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, běží xxxxx xx toho xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx zachována xxxx xxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x Nejvyššího soudu xxxx x xxxxx, xxxxx rozhodl ve xxxx xx druhém xxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx lhůtě xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx který xx xx věci xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§265f

Obsah dovolání

(1) V xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§59 xxxx. 3) xxxxxx uvedeno, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, v xxxxx rozsahu x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x čeho xx xxxxxxxxx domáhá, xxxxxx xxxxxxxxxxx návrhu xx rozhodnutí dovolacího xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §265b xxxx. 1 xxxx. a) xx x) nebo §265b xxxx. 2, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je povinen x dovolání uvést, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx, v němž xx xxxxxxxxxx dovoláním xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxx měnit xxx xx dobu xxxxxx xxxxx x xxxxxx dovolání.

§265f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§265g

Zpětvzetí xxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, x xx až xx doby, xxx xx Nejvyšší xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxx se xxxx pokračuje, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dovolání podané xxx ve prospěch xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení; v xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, jakoby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zástupcem podal xxx xxxxxxxx. Zpětvzetí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zástupcem jen xx prospěch xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx překážek, xxxxxxxxx xx vědomí xxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxx, a xxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxx podané jen xx prospěch obviněného x xxxxxxxx xxxx xx pokračování řízení x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x zpětvzetí dovolání.

§265g xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§265x

Xxxxxx u xxxxx xxxxxxx stupně

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podané xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §265f xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxx senátu, xxx vady xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxx xxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx, že xxxxx xxxx dovolání xxxxxxxxx xxxxx §265i xxxx. 1 písm. x).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxx xxxx dovolání xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupci x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x upozorněním, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vyjádřit x souhlasit x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§265r xxxx. 1 xxxx. x)]. Xxxxxxx lhůta x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněným xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Dospěje-li xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx spisů x xxxxxx, xx xx xxx xxx odložen xxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx x xxxxxxxxxx návrhem xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu, xxxxx x takovém návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx čtrnácti xxx xx xxxxxxxx xxxxx, x nebylo-li x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx k xxxxxxxxx řízení.

§265h vložen xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Rozhodnutí xxxxxxxxxx soudu

§265i

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx-xx přípustné,

b) xxxx-xx podáno x xxxxxx důvodu, xxx xx uveden v §265b,

x) bylo-li podáno xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx ho xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx výslovně xxxxx zpět,

d) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) je-li xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zásadně ovlivnit xxxxxxxxx obviněného x xxxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx řešena, xxxx xx právní xxxxxxx xxxxxxxxx významu.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx stručně xxxxx důvod xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odůvodněnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x z xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx, které nebyly xxxxxxxxx xxxxxxxx, Nejvyšší xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx oprávněná xxxxx podá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vině, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx vytýkané xxxx vždy x xxxxx o trestu, xxxxx x xxxxx xxxxxx, které xxxx xx výroku o xxxx xxxx podklad, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx x proti těmto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxx osob, x nichž xxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutím, xxxxxxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxx způsobem xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x předcházejícího řízení, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx.

§265x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 265/2001 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2002

§265j

Dovolací xxxx dovolání xxxxxxx, shledá-li, že xxxx xxxxxxx.

§265x vložen xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§265k

(1) Xxxxxx-xx Nejvyšší xxxx, xx podané xxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx též xxxxx xxxxxx mu předcházející.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x lze xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx; xxxxx-xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx xxxxx o vině, xxxxx vždy zároveň xxxx výrok o xxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x vině svůj xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx zrušenou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx xxxxx zrušením, xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §261 xx xxxxx xxxxxxxxx.

§265x xxxxxx právním předpisem x. 265/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002

§265x

(1) Je-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx některého xxxx xxxxxx nutno xxxxxx xx věci xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudu, x xxxxx rozhodnutí xxx, xxx věc x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxx x xxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výrok xxxxx xxxx je xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx rozhodnutí xxxxx, přikázat xxxxx, x jehož xxxxxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx výroku rozhodl xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx Nejvyšší xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 x novému xxxxxxxxxx x rozhodnutí, xxxx xxxxxxx nařídit, xxx xx xxxx xxxxxxxxx x rozhodl x xxxxx složení xxxxxx. Z xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx soudu nebo xxxxxx státnímu xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx (§73d xx 73g) se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§265m

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx také xxx xxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxx. Xxxxxxxx soud xxxxxx xxxx xxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx vinným xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx zproštěn xxxx xxx nějž xxxx xxxxxxx stíhání xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trestným činem, xxx xxxxx xxxx xxx uznán xxxxxx xxxxxxxxx rozsudkem,

c) uložit xxxxxxxxxx trest odnětí xxxxxxx nad xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx svobody na xxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx toliko ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx x penězích xxxx o vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, užije xxxxxxxxx §265.

§265x

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přípustný.

§265n xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx

§265x

(1) Před rozhodnutím x xxxxxxxx může xxxxxxxx senátu Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxx němuž bylo xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx okolnost, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu, xxxxx na jeho xxxxxx některý jiný xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxx platí ustanovení xxxxx xxxx. Ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx materiálu použít x xxxxxxxxxx uvedených x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx a vzetím xx xxxxx lze xxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xx to Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx vazebních xxxxxx.

§265x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§265p

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx xx vyloučeno, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx zemřel,

b) xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx dovolání xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx dovolání; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx proto, xx xxxxxxxx zemřel.

§265p xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§265x

(1) O xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx soud xx xxxxxxxx zasedání. X xxxxxxxxxx zasedání xxxx xxxxxx

x) rozhodnutí x odmítnutí xxxxxxxx (§265i),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx (§265k) x přikázání xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí (§265l xxxx. 1 x 2), xx-xx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx rozhodnutí, xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupce i xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činného x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx veřejném zasedání xx povinná.

(3) Xxx xxxxxxxx zasedání konaném x xxxxxxxx xxxx xxx obviněný xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §36a xxxx. 2 písm. a) xx c) pokud xx jej xxxxx §36b xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx vazbě xxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx výslovně xxxxxxxx, xx se xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Nelze-li xxxxxxxxxx o veřejném xxxxxxxx doručit xxxxx, xxxxx rozhodnutím x xxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx veřejného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx tato xxxxx xxxxxxx, popřípadě zmocněnce, xx třeba jí xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §39 xx xx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jím určený xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx. Potom xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx je. Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxxxxx dovolacího xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx z xxxxxx xxxx přítomna x je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx požádá-li x xx, přednese xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx člen senátu.

(7) Xxxxxx se ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx soudem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Jen xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx důkazy xxxxxxxxxx x xxxx, xxx mohl x xxxxxxxx rozhodnout.

(8) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx vyhlášení xxxxxxxx xxxxxxx jedna x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, zmocněnec, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx. Xxxx-xx při vyhlašování xxxxxxxx přítomny pouze xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx vyvěšením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xx elektronické xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx deska soudu") xx xxxx patnácti xxx. Předseda xxxxxx xxxx rozhodnout, že xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x uveřejnění xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 8.

§265x

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx vázán právním xxxxxxx, xxxxx vyslovil xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxx provést xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx provedení Nejvyšší xxxx xxxxxxx.

(2) Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx obviněného, xxxxxx x xxxxx řízení xxxxx xx změně xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

§265x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

HLAVA XXXXXXXX

XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX O XX

§266

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx učiněno xx xxxxxxxx vadného xxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Nestanoví-li zákon xxxxx, xxxx proti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx přípustná.

(2) Proti xxxxxx x trestu xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxx xx ve xxxxxxx nepoměru x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jestliže xxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx rozporu x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx podat xxxx jen xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx.

(4) Stížnost xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obviněného proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x toho důvodu, xx soud xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §259 xxxx. 4, §264 xxxx. 2, §273 xxxx §289 xxxx. x).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxx přiměřeně x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §150 xxxx. 1 xxxx 3.

(6) Xxxxxxx spravedlnosti může xxxx zpět xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona, xxxxxx podal, x xx xx xx xxxx, než xx xxxx rozhodující x xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx odebere k xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx usnesením xx vědomí předseda xxxxxx xxxxxx soudu.

(7) Xxxxxxx-xx ministr xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obsahu xxxxx k xxxxxx, xx by xxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxx postup xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§266x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx ministr xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do 14 xxx od xxxxxx podání.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx společném řízení. Xx nevylučuje postup xxxxx §23.

§267

(1) Ve xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xxxx xxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§59 xxxx. 3) xxxxxx xxxxxxx, proti kterému xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx napadá x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx domáhá, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxx. Ministr xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx uvést, xxx xx podává ve xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx obviněného.

(2) Podanou x xx lhůtě xxxxxxx v §266a xxxx. 1 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx před Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx přezkoumá zákonnost x xxxxxxxxxxxx těch xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xxxxxx, x rozsahu x x xxxxxx x xx uvedených, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx, které nebyly xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, proti xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podá důvodně xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx vždy i xxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx výroku x xxxx xxxx xxxxxxx, xxx ohledu xx xx, zda byla x xxxxx těmto xxxxxxx podána xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx stížností pro xxxxxxxx zákona napadena xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx některé x xxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x předcházejícího xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxx xxxxx.

§268

(1) Nejvyšší xxxx xxxxxxx stížnost xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx podána xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx, že xxxxx xxxxxxx xxx, vysloví xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx (§266 odst. 3) nebo x xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, byl xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyhlásí, je-li xxx xxxxxxxxx přítomna xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx stran xxxx xxxx obhájce, zmocněnec, xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx vyhlásí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxx xx xxxx patnácti xxx. Předseda senátu xxxx rozhodnout, xx xxxxx způsobem se xxxxxxxx i xxxxx xxxxxx rozsudku.

(4) Předseda xxxxxx xxxx rozhodnout xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx úřední xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3.

§269

(1) Xxxxx xxxxx §268 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, o xxx xxx.

(2) Byl-li xxxx xxxxxxx zákon x neprospěch obviněného, xxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §268 xxxx. 2 napadené xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx mu xxxxxxxxxxxxx. Je-li nezákonný xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx-xx xxx xxxxxxx xx ostatních, zruší Xxxxxxxx xxxx jen xxxxx výrok. Zruší-li xxxx, xxx i xxx xxxxxx, xxxxx x vině, zruší xxxx zároveň xxxx xxxxx o xxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx o xxxx xxxx podklad. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx na zrušené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ke xxxxx, x níž xxxxx zrušením, pozbyla xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §261 xx xxxxx přiměřeně.

§270

(1) Xx-xx po xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, přikáže Nejvyšší xxxx xxxxxxxxx orgánu, x jehož rozhodnutí xxx, xxx věc x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx v xxx, xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, může Xxxxxxxx soud, aniž xxxxxxxxxx zruší, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx jde, aby x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo neúplný xxxxx doplnil.

(3) Přikazuje-li Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 x xxxxxx projednání x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx ji xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx v jiném xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx soudu xxxx xxxxxx státnímu xxxxxxxx.

(4) Orgán, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx právním xxxxxxx, který vyslovil xx věci Xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nařídil.

§271

(1) Nejvyšší xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx hned rozhodnout xx xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx podkladě skutkového xxxxx, xxxxx byl x napadeném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx skutkem, pro xxxx xxx napadeným xxxxxxxxx xxxxxxxx zproštěn xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx stíhání xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx těžším xxxxxxxx xxxxx, než jakým xxxx být uznán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx obviněnému xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx do xxxxxxx let nebo xxxxx odnětí xxxxxxx xx doživotí.

(2) Zruší-li Xxxxxxxx soud rozsudek xxxxxx ve výroku x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, užije xxxxxxxxx §265.

§272

§272 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 424/2001 Sb.

§273

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že zákon xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx ke změně xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx, platí xxxxxxxxxx §150 xxxxxxxxx.

§274

X xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx rozhoduje Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Považuje-li xx ministr xxxxxxxxxxxxx xxxx předseda senátu xx potřebné, xxxxxxx xx xxxxxxxxx zasedání xxx pověřený xxxxxxxx xxxxxxxx spravedlnosti. Rozhodnutí xxxxx §268 xxxx. 1 může Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x neveřejném zasedání.

§275

(1) Xxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx nelze xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx zemřel. Xxx-xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x stížnosti xxx xxxxxxxx zákona xx xx promlčecí doby xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zmocněnce. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx jí xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §39 xx xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx se xx obviněném xxxxx xxxxxx svobody uložený xx původním rozsudkem x Nejvyšší soud xx stížnosti xxx xxxxxxxx xxxxxx výrok x tomto xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxx (§73d73g) xx x řízení x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx zákona neužijí.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx němuž byla xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx přerušení xxxxxx xxxxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx soud xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxx dnů xx obdržení spisu.

§276

Je-li xxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona třeba xxxxxxxx xxxxxxx okolnost, xxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx platí ustanovení xxxxx xxxx. Xx xxxxxx naléhavých případech xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx.

XXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXX

§277

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx usnesením x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxx pravomocným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci xxxxxx xxxxxx, xxx x trestním xxxxxxx xxxx xxxxx pro xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xxx byla-li povolena xxxxxx trestního xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx obnovy

§278

(1) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dříve xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odůvodnit jiné xxxxxxxxxx o xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxxx nebo xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxx by původně xxxxxxx xxxxx byl xx zřejmém nepoměru x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x poměrům xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx ve xxxxxxx xxxxxxx s účelem xxxxxx. Obnova řízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, se xxxxxx, a xx x xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 odst. 6 x 7 xxxxxxxxx xxxxxxxx, také xxxxx, vyjdou-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx neznámé, xxxxx by mohly xxxx x xxxx xxxx ve spojení xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx.

(2) Obnova xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx schválení xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, x to x x xxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §308 xxxx. 3, xx xxxxxx, xxxxxx-xx najevo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xx skutečnostmi a xxxxxx xxxxxxx už xxxxx xxxx x xxxxxx, že důvody x takovému xxxxxxxxxx xx nebyly x xx xx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx. Obnova xxxxxx, xxxxx skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xx povolí, xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx odpadnou xxxxxx xxxxxxx jeho stíhání.

(3) Xxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxx pravomocným usnesením xxxxxxxx zástupce o xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxx schválení narovnání, x postoupení xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx x v xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §308 xxxx. 3, xx povolí, xxxxxx-xx xxxxxx skutečnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x sobě xxxx xx spojení xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx už xxxxx xxxx k xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx x xx je na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, které skončilo xxxxxxxxxxx usnesením xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xx xxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx důvody bránící xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xx způsobů xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx tehdy, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx porušil xxxxx xxxxxxxxxx jednáním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx čin.

§279

Obnova v neprospěch xxxxxxxxxx je vyloučena, xxxxxxxx

x) trestnost xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx lhůta x xxxxx xxxxx xxxxxxxx promlčecí xxxx xxxxxxxxx xxxx, o xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) na xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx nepokračovalo, xxxx

x) xxxxxxxx zemřel.

§280

Osoby oprávněné x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx oprávněné osoby.

(2) X xxxxxxxxxx obviněného xxxx xxxxx xx xxxxxxxx obnovy podat xxx státní xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx podat xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx tak xxxxx učinit x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx jeho xxxx podat i xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx smrti xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx návrh xx povolení xxxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zpět, a xx xx xx xxxx, než se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx může xxx xxxx xxxx xxx x výslovným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxx návrh xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx byl-li xxxxxx xxxxx podán oprávněnou xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Zpětvzetí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vezme xxxxxxxxx xx vědomí xxxxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx řízení.

(5) Xxxx-xx xx soud xxxx xxxx státní xxxxx o okolnosti, xxxxx xx mohla xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx ji xxxxxxxx zástupci. Xxxxxxxx xxx o xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx obnovy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxx o ní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx-xx to xxxxx, xxxxx osobu oprávněnou x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx návrh xxxxxx sám.

§281

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) X xxxxxx na xxxxxxxx obnovy xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce x zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o postoupení xxxx xxxxxx orgánu xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx soud, xxxxx xx xxx příslušný xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x řízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxx xxxxxxx v xxxxxx stupni.

(3) Přestože xx xxxx x xxxxxx xxxxxx rozhodoval xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx obnovy xxxxxxx xxxx, navrhne-li xx xxxxxx zástupce x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx čin xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx x návrhu xx povolení xxxxxx

§282

(1) Xx-xx pro xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx objasnit, xxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx činný x trestním řízení, xxxxxxxxx x policejní xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx platí xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) V xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příkazu x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx před xxxxxxxxx obnovy jen xxxxx, navrhne-li xx xxxxxx xxxxxxxx podávaje xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx obviněného x považuje-li to xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxxxx x důkazů, xxx xxxx xxxxx xxxxxx, závažnosti xxxxxxxxx xxxx x naléhavosti xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxx návrh xx xxxxxxxx obnovy xxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxxxx x důkazů, xxx xxxx xxxxx najevo, xxxxxxx nebo přerušit xxxxx trestu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§283

Soud xxxxx na xxxxxxxx obnovy xxxxxxx,

x) xxx-xx podán xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §279, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §278.

§284

(1) Vyhoví-li xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx, x xxx je návrh xxxxxxx. Zruší-li, xxx x xxx xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx vždy xxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxx, xxxxx x xxxxx výroky, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx svůj xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud vzhledem xx změně, k xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podezřelého (§159d xxxx. 1), xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx narovnání, x xxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxx státnímu xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx §281 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, vrátí xxx xxxx xxxxxxxx zástupci. Xxxxxxxxxx §191 xxxxx x xx.

(3) Xxxxxxxx xxxx povolí obnovu xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx náhradu xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odkáže xxxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§285

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§286

(1) O xxxxxx xx povolení xxxxxx xxxxxxxxx soud ve xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §283 xxxx. x) xx x) xxxx x x xxxxxxxxxx zasedání. X xxxxxx xxxxxxxxx x §283 xxxx. x) xxxx návrh xxxxxxxxx v neveřejném xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx již xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x návrh xxxx xxxxxx je jen xxxx opakováním.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xx povolení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx

§287

Xxxxxxxx-xx se xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx uložený xx xxxxxxxx rozsudkem, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx x povolením xxxxxx xxxxxx xxxxx x tomto xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx.

§288

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx vysloveno, že xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx (§284 xxxx. 2).

(3) Xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx, jen xxxxx jde x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxx xxx státnímu xxxxxxxx x došetření, xxxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§289

Xxxx-xx xxxxxxxx obnova xxx xx prospěch xxxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxx moci původního xxxxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxx povolujícího xxxxxx se xx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx být xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx mu byl xxxxxx xxxxxxxx rozsudkem,

c) xxxxxxxxx xxxx smrt xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestní stíhání xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

§290

Xxxxxx ustanovení

Jestliže xxxx xxxxx neobsahuje ustanovení xxxxxxxx, xxxxx se x na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl první

Řízení xx xxxxxx mladistvých

§291

Právní xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x trestních xxxxxx mladistvých upravuje xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx zákona.

§292

§292 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§293

§293 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§294

§294 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§295

§295 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§296

§296 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§297

§297 zrušen právním xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§298

§298 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§299

§299 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§300

§300 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§301

§301 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

§302

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx tomu, xxx se vyhýbá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxx, xx se xxxxxx.

§303

(1) X xxxxxx xxxxx uprchlému se xxxxxxx stíhání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxxxx obhájci. Xxxxx-xx xx obhájce xxxxxx (§37 xxxx. 1), xx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Vyvstal-li xxxxx xxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxx obviněnému xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx o xxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, od xxxxxxx dne je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xx doručí xxxxxxx.

§304

Xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxx obhájce. Ten xx stejná xxxxx xxxx obviněný.

§305

X konání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx obžaloby rozhoduje xxxx na návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx může xxxxxx zástupce xxxxxx xx v obžalobě.

§306

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx vhodným xxxxxxxx uveřejní. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx i x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx obviněný x xxx dověděl.

§306x

(1) Pominou-li důvody xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Požaduje-li xx xxxxxxxx, provedou xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provedené, x nichž xx xxxxxx xxxxxx připouští, xxxx xxxxxxx opakování xxxxxxx jiná závažná xxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx obrazové x xxxxxxx xxxxxxx pořízené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx, xxx se x nim xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odsuzujícím xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxx xxxxx uprchlému vedlo, xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx takový xxxxxxxx xxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 se xxxxxx líčení xxxxxxx xxxxx. O xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku xxxx xxx xxx doručení xxxxxxxx odsouzený xxxxxx. Xxxxxxxxx soud xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jíž xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána.

(3) Xxxx xx právní xxxx odsuzujícího rozsudku xx jeho zrušení xxxxx xxxxxxxx 2 xx do promlčecí xxxx nezapočítává.

(4) V xxxxx řízení nemůže xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx

§307

(1) X xxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a x přípravném xxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) obviněný se x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx způsobena, xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx dohodu, xxxxx xxxxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxx k její xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx získané, xxxx s xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, anebo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx,

x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x okolnostem xxxxxxx xxx xxxxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx to xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přečinu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx obviněného, xxxx x v xxxxxxxxxx řízení státní xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx obviněný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x

x) xxxxxx xx, xx xx během xxxxxxxx xxxx xxxxx určité xxxxxxxx, x souvislosti x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx na xxxx xxxxx a v xxxxxxxxxx řízení xx xxxx státního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částku určenou xxxxx na peněžitou xxxxx obětem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxx není xxxxxx nepřiměřená závažnosti xxxxxxx,

x vzhledem k xxxxx obviněného, x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx případu xxx důvodně takové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x podmíněném zastavení xxxxxxxxx stíhání xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 2 xx xx xxx xxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, který xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx o způsobu xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastavení trestního xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx doby nahradil xxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx též xxxx xxxxxxxx xxxxxx určené xxxxx xx peněžitou xxxxx xxxxxx trestné xxxxxxxx xxxx určení xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zavazuje zdržet. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxx o povinnosti xxxxxxxx řidičský xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx, xx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pozbude řidičského xxxxxxxxx.

(6) Obviněnému xxx xxx xxxxxx, aby xx zkušební xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastavení trestního xxxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx. Rozhodne-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx toto xxxxx xxx státní zástupce.

§308

(1) Jestliže xxxxxxxx x xxxxxxx zkušební xxxx xxxx řádný xxxxx, splnil povinnost xxxxxxxx způsobenou xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx obohacení xxxx jinou xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx řízení státní xxxxxxxx, že se xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxx zkušební xxxx, že xx xxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx pokračuje. Xxxxxxxxx xxxx soud x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx zástupce vzhledem x okolnostem xxxxxxx x osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxx; xxxxxxxx doba však xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx. Povinnost nahradit xxxxxxxxxx xxxxx, vydat xxxxxxxxxx obohacení x xxxx xxxxxxxxx, k xxxxxxx splnění xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Jestliže xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zkušební doby xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx na tom xxx xxxxxxxx xxxx, xx se xx xx, xx se xxxxxxxx.

(3) Právní xxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx [§11 xxxx. 1 xxxx. x)].

(4) Xxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx stížnost, jež xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx takové xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx též xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx

§309

(1) X xxxxxx x přečinu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnout x xxxxxxxxx narovnání a xxxxxxxx xxxxxxx stíhání, xxxxxxxx obviněný

a) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx, a nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx učiněno xxxxxxxx, vážně a xxxxxx,

x) uhradí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxxxxxx xxxx xxxxx jiná xxxxxx opatření k xxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xx účet xxxxx nebo x xxxxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částku xxxxxxx xxxxx xx peněžitou xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, a xxxx částka xxxx xxxxxx nepřiměřená xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x považuje-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věci xx dostačující xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx spáchaného xxxx, x míře, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zájem, x xxxxx obviněného x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 může obviněný, xxxxxxxxx x v xxxxxx xxxx soudem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jež xx odkladný účinek.

§310

(1) Před xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx narovnání xxxx a x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poškozeného, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dohody x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx dobrovolně x xxx souhlasí se xxxxxxxxxx narovnání. Obviněného xxxxxxxxx xxxx x xxxx, zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Součástí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x prohlášení, xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx stíhán.

(2) Xxxx výslechem xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx právech x x xxxxxxxx institutu xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx výslechu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prohlášení x okolnostem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§310x

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §309 a 311 xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx bezdůvodného obohacení.

§311

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx narovnání xxxxxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx provedeny xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxx xxxx k xxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx újmy xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx částku xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pomoc xxxxxx xxxxxxx činnosti, a xxxxx x zastavení xxxxxxxxx stíhání pro xxxxxx, xx xxxxxx xx spatřován xxxxxx, xxxxx se narovnání xxxx.

§312

§312 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 193/2012 Sb.

§313

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx trestní řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§314

Nebylo-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §309 xxxx. 1, že xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx, nelze x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx.

Oddíl pátý

Řízení před xxxxxxxxxxx

§314x

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx let.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 se xxxx xxxxxxx, jestliže xx xxx uložen xxxxxxxx trest nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx trest xxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§314x

(1) Věci, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx přípravné xxxxxx, xxxxxxxxxx projedná xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx doručen xxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx x doručením xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jej xx 24 xxxxx xxxxxxxxx xxxx obviněného, xxxxxxx x okolnostem zadržení x důvodům vazby, xxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nesporné, x xxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebyly x xxxxxxx líčení dokazovány. Xxxxx xxxxxx věci xxx xxxx rozhodnutí, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xx souhlasem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxx. Xxxxxxxx rozhodne x xxxxx, x xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxx xxxxx nezvolil, xxx xx xxxxx ustanoven, xxxxxx xx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§38), a xxxxx xxx neučiní, xxxxxxx xx xxxxxxxx (§39 xxxx. 1).

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, samosoudce xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je třeba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx je xxxxx ihned xxxxxxx xxxxxx líčení.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x jeho xxxxxxxx.

(5) Neveřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxx nekoná.

§314x

(1) Samosoudce xxxxxxxx x návrh na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx x hledisek xxxxxxxxx x §181 xxxx. 1 a §186. Xxxxx xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx

x) učiní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §188 xxxx. 1 písm. x) xx x),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stíhání, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §172 xxxx. 2,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §179a odst. 1 xxx konání xxxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxx xx potrestání odmítne, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu x podání návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xx-xx xx xx, že vzhledem x okolnostem xxxxxxx xx xx bylo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxx postup xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; přitom samosoudce xxxxxxxxx přiměřeně xxxxx §187 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, přezkoumá xxx xxxx x xxxxxxxx uvedených x §314o x §314p xxxx. 1. Podle xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §314p xxxx. 3 xxxx 4, jinak xxxxxx xxxxxxx zasedání x xxxxxxxxxx o xxxxxx xx schválení xxxxxx x vině x trestu.

(3) Xxxxxxxxxx §189 xx 195 xx užijí x xx řízení xxxx xxxxxxxxxxx. O schválení xxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vždy xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx líčení.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx x) a xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podat xxxxxxxx, xxx má, nejde-li x přerušení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nařídí xxxxx vyšetřování.

§314d

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §314c xxxx. 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Při xxxxxxx líčení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx samosoudce xxxxxxxxx obviněného; na xxxxxxxx protokolu o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§179b xxxx. 3) xx xxxxx §207 xxxx. 2 xxxxxxx. Xxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxxx xx dokazování xxxx skutečností, které xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx přečíst x xxxxxx záznamy x xxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxx dalších xxxxx (§158 xxxx. 3 a 6).

Xxxxxxx xxxxxx

§314x

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x hlavním xxxxxx xxxxx trestní xxxxxx, jestliže skutkový xxxx xx spolehlivě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xx zjednodušeném xxxxxx xxxxxxx xx zkráceném xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx odkladem xxxx výkonu,

b) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) trest xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx,

x) peněžitý xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxx let,

h) xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx sportovní, xxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxx akce xx xxxx let.

(3) Xxxxx xxxxxx prospěšných xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx předchozím xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx druhu xxxxxx. Xxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx xx ukládán x přihlédnutím x xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx probačního xxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, včetně stanoviska xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx druhu trestu. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jeden rok.

(6) Xxxxxxx xxxxxx nelze xxxxx

x) x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx být xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx společný xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xx povahu odsuzujícího xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obviněnému.

§314x

(1) Xxxxxxx příkaz xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx příkaz xxxxx,

x) den x xxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx obviněného (§120 xxxx. 2),

x) xxxxx o xxxx (§120 odst. 3) x uloženém xxxxxx (§122 xxxx. 1),

x) xxxxx x náhradě xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x penězích xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení (§228 x §229 odst. 1 x 2), xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx vydání bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxx uplatněn (§43 odst. 3),

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxx odpor, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx, xxx obviněný xxxxx nepodá, xxxxxx xx tím práva xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx líčení.

(2) Xxxxxxx příkaz xx xxxxxxxx obviněnému, xxxxxxxx xxxxxxxx x poškozenému, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx doručuje xx xxxxxxxxx rukou. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx.

§314g

(1) Xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx zástupce xxxxx xxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Odpor xx podává x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xx xx osmi xxx xx jeho xxxxxxxx. Osobám, které xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Jestliže xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx obviněnému, xxx x jeho obhájci, xxxx lhůta xx xxxx xxxxxxxx, které xxxx provedeno později. Xx xxxxxxxxx xxxxx xx obdobně xxxxx xxxxxxxxxx §61. Xx xxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx xx oprávněná xxxxx odporu výslovně xxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx tím xxxx x samosoudce xxxxxx xx xxxx xxxxxx líčení; xxx xxxxxxxxxxxx věci x xxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ani xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx obviněný xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx v §163a, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx až xx doby, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1. Zpětvzetím xxxxxxxx xx trestní xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, může xxxxxx zástupce vzít xxxxxxxx zpět xx xxxx, než xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx obžaloby xx xxxxxxx příkaz xxxx a xxx xx tím xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx šestý

Řízení xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx

§314x

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx. Xxxxxx je vázán xxxxxxx názorem, který xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x porušování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx mu, aby, xxxxx je xx xxxxx, xxxxxxx stav xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§314x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§314x

Xxxx-xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx zrušeno xxxxxxxxxx xxxxxx činného v xxxxxxxx řízení pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx doručení xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx se xx promlčecí xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx v xxxxx xxxxxx dojít xx xxxxx rozhodnutí x jeho xxxxxxxxxx; xxx-xx o xxxx xxxxxxxxxx, platí xxxxxxxxxx §150 xxxxxxxxx,

x) nepřekáží xxxx xxxx provedení xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxx proto, že xxxxxxxx zemřel.

§314i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2002

§314x

Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx jde x některý x xxxxxxxxx xxxx, xx xxx byl xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx trest, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trest xx xxxxxxxxx trestné xxxx.

§314x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§314x

(1) Xxxxxxxx-xx xx xx obviněném xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx doručení xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, kterým xxx zrušen xxxxx x xxxxx xxxxxx, x vazbě. Při xxx xxxxxxxxx xxxxx §67 a 68.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxx xxxxx Ústavního xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx vhodné xxxxxxxx.

§314x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Xx. x účinností od 1.1.2002

Oddíl sedmý

Řízení x xxxxxxxx příkazu x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§314x

(1) Xx návrh xxxxx xxxxxxx x §88 xxxx. 8 Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx přezkoumá xxxxxxxxx příkazu k xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Na xxxxx xxxxx xxxxxxx x §88a odst. 2 Nejvyšší soud x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazu x zjištění xxxxx x telekomunikačním xxxxxxx.

§314x

(1) Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx, xx příkaz x odposlechu x xxxxxxx telekomunikačního provozu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx provozu byl xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek.

§314x

(1) Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vydán x xxxx xxxxxxxxx bylo x xxxxxxx s xxxxxxxxxx §88 odst. 1 nebo příkaz x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx provedení xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx §88a xxxx. 1, vysloví xxxxxxxxx, xx zákon xxxxx xxxxxxx.

(2) Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx

§314x

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu přezkoumá xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x obsahu xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx zasedání x rozhodnutí x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu,

b) rozhodne x xxxxxxxxx návrhu xx schválení dohody x vině a xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx vady, xxxxxxx xxxxx-xx obviněný xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §314r xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxx předběžné xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx.

(2) X usnesení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx skutková xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dohody x xxxx a trestu. Xxxxx tomuto xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xx přípravného xxxxxx.

(4) Je-li obviněný xx xxxxx, rozhodne xxxx vždy xxx x dalším xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx xxxx xx xx doby, xxx xx soud odebere x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xx věc vrací xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§314x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 193/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

§314x

(1) Předseda xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx projednání xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o vině x xxxxxx, xx-xx xx xx, xx

x) xxx patří do xxxxxxxxxxxx xxxxxx soudu,

b) xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §171 xxxx. 1,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §172 xxxx. 1 xxxx jeho xxxxxxxxx podle §173 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxx §307 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §309.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx se xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx senátu xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zasedání.

(3) Xx xxxxxxxxxx projednání návrhu xx xxxxxxxxx dohody x xxxx a xxxxxx soud

a) xxxxxxxx x předložení xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx soudu, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx xx xxxxx xxx příslušný, xx-xx xx xx, xx sám xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx x §171 xxxx. 1,

x) xxxxxxx stíhání xxxxxxx, xxxx-xx tu xxxxxxxxx uvedené v §172 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx přeruší, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §173 xxxx. 1,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zastaví xxxxx §307 xxxx xxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx podle §309 xxxx. 1,

x) rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, zejména xxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx a xxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxx xxxxxxxxx v §314r odst. 2.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx schválení xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxx také zastavit xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §172 odst. 2.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) až x) a podle xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxx zástupce x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxxxx-xx x přerušení trestního xxxxxxx, odkladný xxxxxx. Xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx účinek, xxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x vině x trestu xxxxxx xxxxxx xxxx, věc xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx řízení.

§314p xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 193/2012 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2012

§314q

(1) X návrhu xx xxxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx veřejném xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x době x místu xxxxxx xxxxxxxx státního zástupce x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i poškozeného. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Veřejné xxxxxxxx xx koná xx stálé přítomnosti xxxxxxxxxx x státního xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zasedání xxxxxx xxxxxxxx přednese návrh xx schválení dohody x xxxx x xxxxxx.

(3) Xx přednesení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o vině x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxx vyjádřil, a xxxxxx xx xxx, xxx

x) rozumí xxxxxxxx xxxxxx o xxxx x trestu, xxxxxxx xxx xx mu xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx mu klade xx xxxx, jaká xx jeho právní xxxxxxxxxxx x jaké xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx stíhán, učinil xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxx xx známy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xx vzdává xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x práva xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxx dohodu o xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx x §245 odst. 1 xxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožní xxxx poškozenému, xx-xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx. Považuje-li to xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§314x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 193/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2012

Rozhodnutí o xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx

§314x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxxx uvedeném x xxxxxx o xxxx x trestu. X xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx, xxxxx s xx poškozený xxxxxxxx, xxxx xxxxx dohodnutý xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poškozeného (§43 xxxx. 3).

(2) Xxxx xxxxxx x xxxx x trestu xxxxxxxxx, xx-xx nesprávná xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavem xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx náhrady xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo vydání xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxx xxxxxx-xx, že xxxxx x závažnému xxxxxxxx xxxx obviněného při xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx. X takovém xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx přípravného xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Soud může x případech stanovených x xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx své výhrady xxxxxxxx zástupci x xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx nové xxxxx xxxxxx x xxxx x trestu. Xx xxxxx xxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o vině x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx dohodu x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx x výrok o xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x trestu. Výrok x xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové újmy x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soud xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx o xxxx x trestu, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx s dohodou x xxxx x xxxxxx, x níž xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxx vydání bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nároku xxxxxxxxxxx (§43 odst. 3); xxxxx xxxx postupuje xxxxx §228, pokud xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §229.

(5) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §171 xxxx. 1, §172 xxxx. 1 x 2, §173 odst. 1 xxxx. b) xx f), xxxx x §223a xxxx. 1, xxxx rozhodne x postoupení věci, xxxxxxxxx trestního stíhání, xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §307 nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx narovnání xxxxx §309 xxxx. 1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx též xxxxx, nelze-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Proti xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxxxx-xx x přerušení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx účinek. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastavení trestního xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

§314x

Xxxx-xx xxx vrácena xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §314o odst. 3 xxxx 5, §314p odst. 6 xxxx §314r xxxx. 2, x dalším xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx. Vrácení xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sjednání xxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx ve xxxxx x soud xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obviněného na xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x přípravném xxxxxx, xxxxx xxxx nesmí xxxxx x vazbou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §72a odst. 1 xx 3.

§314s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 193/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

XXXXX DVACÁTÁ XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX

§315

Xxxxxxxxxxx ve vykonávacím xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx ten orgán, xxxxx rozhodnutí xxxxxx; x řízení xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx souvisící x xxxxxxx trestů x ochranných xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx stupni.

(3) Xxxxxxxx xxxxx k výkonu xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, předseda xxxxxx soudu, který xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx první

§316

§316 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 178/1990 Sb.

§317

§317 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 178/1990 Sb.

§318

§318 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 178/1990 Sb.

§319

§319 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 178/1990 Sb.

Xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

§320

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxx, které xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx x výkonem tohoto xxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxx.

(3) Je-li u xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxx uložených xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx společný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx trest xxxxxx xxxxxxx vykonává.

§321

Nařízení výkonu trestu

(1) Xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx něhož xx xx xxxxxxx nepodmíněný xxxxx odnětí xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx příslušné věznici xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a vyzve xxxxxxxxxxx, xx-xx na xxxxxxx, aby trest xx stanovené xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx odnětí svobody xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, předseda xxxxxx odvolacího soudu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx senátu xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx učinit x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx ve vazbě, xx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx pobyt na xxxxxxx xx nebezpečný, xxxx jestliže z xxxx jednání xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx důvodná xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx.

(2) Nebylo-li x xxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx konkrétních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx uprchne xxxx xx xxxx xxxxxxx, x není xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx senátu x xxxxxxxxxx trestu xxxxxxxxxx odsouzenému xxxxxxxxxx xxxxx, xxx si xxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx být xxxxx xxx xxxxx měsíc xxx dne, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx mu xxxx poskytnuta, xxxx xxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx konkrétních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx senátu, xxx xxx do xxxxxx trestu xxxxx. Xxxx-xx xxxxx místo xxxxxx odsouzeného, xxxxx xx na xxxxxx x jeho xxxxxx xx xxxxxx trestu xxxxxxxxx ustanovení §69 xxxx. 3. Xx-xx xxxxx xxxxxx odsouzeného xxxxx, lze použít x xxxx dodání xx výkonu trestu xxxxxxxxxx §83c odst. 2. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě jaké xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 3 se xxxx x v xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §322 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxxxx uvedených x §322 odst. 3 xxxx druhé.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx

§322

(1) Xxxxxxxx xxxxxx odloží xx potřebnou dobu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xx výkon xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, vyzve xxxxxxxxxxx, xxx nejpozději xxx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody předložil xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx mu neumožňuje xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx odklad xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx odnětí svobody xx xxxxxxx xxxx x na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předseda xxxxxx odloží xx xxxx xxxxxxx roku xx porodu.

(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§323

(1) Výkon trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx rok xxxx xxxxxxxx senátu z xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxx, x to xx xxxx nejvýše xxx xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §321 xxxx. 1.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx takového xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx dobu xxxxx xxx xxx měsíce xxxx xxxxxxx předseda xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx důvodů, xxxxxxx xxxx-xx by xxxxx xxxxxx mít xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx následky. Xxxxxx xxx však xxxxxxx xxxxxxx na dobu xxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §321 xxxx. 1.

(3) Xx-xx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zneužívá-li xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx povolen odklad xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxx podat xxxxxxxx.

§324

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxx způsobu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zasedání na xxxxx státního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x nejde-li o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do věznice xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx žádost xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx podnětu xxxxxxx soud, x xxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxx.

(2) Xxxx rozhodnutím x xxxxx xxxxxxx xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§324x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxx s nižším xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ostrahou

(1) O xxxxxx odsouzeného na xxxxxxxx xx xxxxxxxx x nižším xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svobody rozhoduje xx veřejném zasedání xxxxxxx xxxx, v xxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxx o takovém xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx osobou, xxxxx x xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx na základě xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx z oddělení xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx v xxxx xx doručení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x umístění xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx změny xxxx vnějších a xxxxxxxxx rizik, návrh xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx soud xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, a xx-xx xxxx odstranitelná xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx sám xxxxxxxx; xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, rozhodnutí xxxxx x uloží xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xx některého x xxxxxxxx věznice x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Ředitel xxxxxxx xx při xxxxx xxxxxxxxxxx x umístění xxxxxxxxxxx do některého x oddělení věznice x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xx věci xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xx vydání xxxxxx rozhodnutí nedochází xx změně umístění xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx x řediteli věznice.

§324a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 58/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2017

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

§325

(1) Xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx přerušit; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx výkon xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednoho xxxx.

(2) Xx-xx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx povoleného přerušení, xxxxxxxx senátu xxxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx stížnost.

§326

§326 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 57/1965 Xx.

§327

(1) Soud xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zbytku, xxxxxxxx odsouzený byl xxxx má xxx

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx státu xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech trestních, xxxx

x) vyhoštěn.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxx odsouzeného xx xxxxxx státu, x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx vrátí-li xx x těchto xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xx se trest xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxx upustit xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx zbytku xxx xxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxx onemocněl xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí xxxx xxxxxxxxxxxxxx nemocí xxxxxxx.

(4) Proti rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

§328

Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x vojáků

(1) Xxxxxxxx senátu odloží xxxx přeruší xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx měsíců, xx-xx odsouzený xxxxxxx x xxxxxx základní xxxxxxxx služby.

(2) Jestliže xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx; jinak xxxxxxxx, xx se trest xxxx jeho zbytek xxxxxx. Xxxx-xx upuštěno xx xxxxxx trestu xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xx vykonaný dnem, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(3) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§329

(1) X xxxxxxxxx, xxx xx xx s xxxxxxx xx povahu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nutné, xxxxx xxxxxxxx senátu ihned xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx opis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Požádá xxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx termínech, xxxxx xxxxxxx stanoví, xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x x případě, xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxx odsouzený xxxxx, pracuje nebo xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x prvním xxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxxxx xxxxxx nepověří výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx termínech, xxxxxxxxxx jedenkrát xx xxxx měsíců, xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx řádný xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx sdružení občanů xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nabídlo xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§330

(1) X xxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčil nebo xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odloženého xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx zasedání xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx podmíněného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 1 xxxxxxxxx zákoníku.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odsouzeného xx xxxx opírá xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx odkladný xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§330x

(1) Jestliže xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x trestu xxxxxx svobody x xxxxxxxx, xxxx po xxxxxx xxxx rozsudku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jehož xxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x dodržování xxxxxxxxx omezení a xxxxxxxxxx způsobem stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx občanů a xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x osoby. Xxx xxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxx odsouzenému ukládat xxxx xxxxxxxxxx, než xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx rozsudku.

(2) Xx xxxxxxxxxx x tom, xxx xx osvědčil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx výkon xxxxxxxxx odloženého xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §330.

Xxxxxxxxx propuštění

§331

(1) O xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxx soud xx xxxxx státního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x níž xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx takové xxxxxxx, x to xx veřejném xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx veřejného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx i poškozeného, xxxxx x xx xxxxxxx (§228 xxxx. 4). Xxxxxx o xxxxxxxxx propuštění x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 trestního zákoníku xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxx; xxxxx soud x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a vrátí xx obviněnému x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ředitele xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx o podmíněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xx odsouzený opakovat xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jen proto, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanovená v xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Podmíněné xxxxxxxxxx xxxx navrhnout xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx záruky xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx x xxx odsouzený, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx podáním xxxxxx xx podmíněné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věznice, x xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx sdělil xxxx xxxxxxxxxx odsouzeného.

(3) Navrhne-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx vykonává trest, xxxx se k xxxxxxxx návrhu xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxx, že odsouzený xx podmíněně xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx zájmového xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx výchově xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se užije xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §329.

(5) Xxxxxxxx xxxx rozhodnuto x podmíněném xxxxxxxxxx xx současného xxxxxxxxx xxxxxxx xxx odsouzeným xxxx xxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x současně xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx vedl xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x kontrole chování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §330a odst. 1. Xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxx obydlí xxxxx xx na xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §334b334e. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx podmíněně propuštěný xxxxxxxxx xx zkušební xxxx vykonal xxxxx xx prospěch obcí, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx na xxxxxx xxx xxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §336 xx 339. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, aby podmíněně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx složil xx účet xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pomoc obětem xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx senátu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x) odložit xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xx xxxx nejvýše xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, aby xxxx celá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do konce xxxxxxxxx zkušební xxxx.

§332

(1) X xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x x xxx, xxx xx vykoná xxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx propuštění, xxxxxxxxx xxxx ve veřejném xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může se xxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx xxx předseda xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx x osvědčení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdružení xxxxxx.

§333

(1) Rozhodnutí xxxxx §331 xxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx tomu xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx §332 činí xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx propustil.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx propuštění xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; neplatí, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx §331 xxxx. 3.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx podle §331 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx délky xxxxxxxx xxxx. Proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §331 x 332 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx účinek.

§333x

Xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx uložit xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraničí, xxxxx xxxx až xx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, s xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx trestu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se §77a xxxx. 2 xx 6 xxxxxxx obdobně.

§333x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vězení

(1) O xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v trest xxxxxxxx vězení xxxxxxxxx xxxx na návrh xxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx se vykonává xxxxx, xx žádost xxxxxxxxxxx nebo i xxx xxxxxx žádosti, x xx ve xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež má xxxxxxxx xxxxxx.

§333x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 390/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.12.2012

§334

Započítání xxxxx x xxxxxx

(1) O xxxxxxxxxx xxxxx x trestu xxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx výkonu trestu. Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx stavu ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xx doby, xxx xxxxxx xxxxxxx obviněného xxxx xxxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx doba, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx péče xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx věznici, stalo-li xx tak x xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxx způsobil xxxx na zdraví xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vězení

§334a

Nařízení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vězení

(1) Xxxxxxx xx rozhodnutí, xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx trest xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxx

x) xxxxxxx výkonu xxxxxx trestu x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Počátek výkonu xxxxxx domácího xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx si xxxxxxxxx mohl xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxxx k xxxx osobním x xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx zaměstnání x x xxxxxxxxx xxxxxxx xx zaměstnání.

§334b

Kontrola xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zřízená organizační xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx službou xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxxx xxxxxxx umožňujícího detekci xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx probačním úředníkem. Xx xxx účelem xx odsouzený povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx výkonu xxxxxx x strpět xxxxxxxx xxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx zajišťujícím xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x dále x jejím xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx prstů, xxxx obličeje a xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx záznamy x xxxxxx odsouzeného xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx po skončení xxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly.

§334x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx domácího vězení

Nedodržuje-li xxxxxxxxx stanovené podmínky xxxxxxxx vězení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přiměřené xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§334d

Odklad x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vězení.

(2) Pominou-li xxxxxx odkladu nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx přerušení xxxxxx.

(3) Doba, po xxxxxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vězení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx výkonu xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

§334x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 41/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

§334x

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx, státního zástupce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, kdy xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx nesmí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hodin x xxxxx, xx které xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx, x xxxxxx přiměřených xxxxxxx a přiměřených xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx přípustná xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

§334x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 41/2009 Xx. x účinností xx 1.1.2010

§334x

Xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx může xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx

x) vydán xx cizího státu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx podle části xxxx hlavy xxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx trestních, xxxx

x) xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxx odsouzeného xx xxxxxx, x jeho xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, anebo vrátí-li xx v xxxxxx xxxxxxxxx vydaný, předaný xxxx vyhoštěný, xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx domácího xxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxx.

(3) Soud xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, zjistí-li, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx životu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nevyléčitelnou xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx důvodů.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 je přípustná xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

§334x

Xxxxxxx xxxxxx domácího xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx rozhodne xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx probačního xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zasedání.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§334x

Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti může xxxxxxxxx xxxxxxxx podrobnosti xxxxxxxx výkonu trestu xxxxxxxx xxxxxx.

§334x vložen xxxxxxx předpisem x. 306/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§335

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odsouzený xxxxxxxx x xxxxxx okresního xxxxx, xx xxxxxx xxxxx. Se souhlasem xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx vykonáván x xxxx tento xxxxx.

§336

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx něhož xx xx xxxxxxx xxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonatelným, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx probačnímu xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxx x místě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx obecně xxxxxxxxxxx prací xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Probační xxxxxxx x xxxxxx vychází x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx prací x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx vykonával xx nejblíže xxxxx, xxx xxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx výkonu obecně xxxxxxxxxxx prací postupuje x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx Probační x xxxxxxxx služby x xxxxxx xxxxx, ve xxxxxx má xxx xxxxx obecně prospěšných xxxxx vykonáván. Xx-xx xxx xxxxx obecně xxxxxxxxxxx prací vykonáván xxxx xxxxx okresního xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx probačního xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx 14 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí na xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx služby x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x němž má xxx trest xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vykonán, xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx dostavit se x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxx trestu na xxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxx prospěšné xxxxx vykonávat, za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zároveň xxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 vyrozumí xxxx xx nabytí xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxx Probační x xxxxxxxx služby v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x zároveň xxxxxx xxxxxxxxx probačního xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx kontrolou xxx výkonem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxx druhu x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx okresní soud, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx odsouzeného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací. X xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxx po nabytí xxxx právní xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxx služby x xxxxxx okresního xxxxx, xx xxxxxx má xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxx xxxx xxxxxx vykonán, x xxxxxxx pověří xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úředníka xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx kontrolou xxx výkonem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx, stanovení xxx xxxxxxx jeho xxxxxx x xxx xxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxx postupuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx trestu obecně xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxx úřadem nebo xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx prospěšné xxxxx vykonávány.

§337

Xxxxxxx-xx odsouzený xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §336 xxxx. 3, xxxx xxx xxxxxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zaviněně xxxxxxxxxx xx stanovené xxxx xxxxxxx trest xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx pověřený xxxxxxxxx xxx výkonem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxx nebo instituce, x nichž jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx soudu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx soudu xxx xxxxxxx sdělí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx vykonal.

§338

(1) Považuje-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx občanů za xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §329.

(2) Obecní xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělují xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x mediační xxxxxx x obvodu okresního xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx obecně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx povinny xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx středisko xxxx xxxxxxxx přehled o xxxxxxx xxxxxx prací. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx obvodu.

(3) Xxx získávání požadavků xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx spolupracuje x xxxxxx a x xxxxxx prospěšnými xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkony xxxxxxxxx x tomu, xxx obviněný vedl xxxxx xxxxx.

§339

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx trestu

(1) Xxxxxxxx xxxxxx na potřebnou xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx výkon trestu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx z lékařských xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trest xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odloží xxxx xxxxxxx na xxxx jednoho xxxx xx xxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxx důvodů xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odložit xx xxxx xxxxxxx xxx měsíců xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx tento xxxxx xxxxxx, nabylo xxxxxx moci. Je-li xxxxxxx odložení xxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxx senátu odloží xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pomoci. Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxx senátu o xxxxxxxx xxxxxx poskytování.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx přerušení, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx, xx xxxxxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxxxx xxxx přerušen, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx roku, x xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§340

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx trestu x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx senátu xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx povolán x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §339 xxxx. 4 x 5 xx xxxxx obdobně xxx u xxxxxxxxxxx, xxxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 je xxxxxxxxx stížnost, jež xx xxxxxxxx účinek.

§340x

Xxxxxxxx xx výkonu xxxxxx

(1) Xxxxxxxx senátu xxxxxx xx výkonu xxxxxx obecně prospěšných xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx neschopen xxxxx xxxxx vykonat.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx odkladný účinek.

§340a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 152/1995 Xx. x účinností xx 1.8.1995

§340x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x peněžitý xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx svobody

(1) X xxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx x trest xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x ponechání trestu xxxxxx xxxxxxxxxxx prací x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohledu xxxx xxxxxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodne xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolou xxx xxxxxxx xxxxxx trestu xxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx prospěšné xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxx takového návrhu xx xxxxxxxx zasedání. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu vyrozumí xxxxxxxxx Probační x xxxxxxxx služby x xxxxxx soudu, x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Oddíl xxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx peněžitého xxxxxx

§341

Xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx odsouzený xxxxxxx zaplatit peněžitý xxxxx, vyzve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx zaplatil xx xxxxxxxx xxx, a xxxxxxxx xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§342

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx trestu, x xx xx xxxx xxxxxxx tří měsíců xxx xxx, kdy xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, nebo

b) povolit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx tak, xxx byl xxxx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx důvody, pro xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odložen, xxxx nedodržuje-li odsouzený xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§343

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx jej xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxx xxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx dnů xxxx, xx mu xxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx zajištěn xx majetku xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx užije xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx placení peněžitého xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu.

§344

(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx výkonem xxxxxx xxxx vážně xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx nebo výchovu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx peněžitého xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo x trest xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx zasedání.

(3) Nebyl-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx §342 odst. 1 a je-li xxxxxx, xx by xxxxx xxxxxx trestu xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx peněžitý xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx jeho xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx náhradního trestu.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výkon náhradního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx tím, xx trest xxxxxxxx xxxx xxxx poměrnou xxxx zaplatí. X xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx odkladný xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§344x

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x poměrům xxxxxxxxxx xxxxxxxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx část xxxxxxx xxxxxxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx jinak xxxxx §47 xxxx. 4 xx 6 x §47 xxxx. 8 obdobně.

§344a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 86/2015 Xx. x xxxxxxxxx do 1.6.2015

§344x

(1) Xxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxx nebo xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx, xxx xxxxx byla určená xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx není-li xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x němž bylo xxxxxxxx.

(2) X důležitých xxxxxx xxxx xxxx x v přípravném xxxxxx xxxxxx zástupce xx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx kdykoliv xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx. Byla-li xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, neuvede-li v xx nové důvody, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 30 dnů xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.

Výkon xxxxxx propadnutí xxxxxxx

§345

Xxxx-xx xx xxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§346

(1) Vzniknou-li xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xx xxxxx trest xx určité xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx je xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx životních potřeb xxxxxxxxxxx nebo xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx podle zákona xxxxxxx xxxxxxx, rozhodne x xxx předseda xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přísluší hospodaření x xxxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x jejíž xxxxxx xxxx xxxxxxx jde. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podat xxx xx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxxx nebo xxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx propadnutí xxxxxxx xxxxxxxxx teprve xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx xx xxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx odkladný xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 zašle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce státu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx právo třetí xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, nýbrž xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetku

§347

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx čin, xx xxxxx vzhledem k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx očekávat xxxxxxx xxxxxx propadnutí xxxxxxx, může xxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx určenou xxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nenabyl xxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx nelze xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§348

(1) Zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx majetek xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, včetně xxxxx x xxxxxx, které x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx.

(2) Xx rozhodování x xxxxxxxxx majetku x xxxxxx při xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx §47 xxxx. 4 xx 6 x §47 xxxx. 8 xxxxxxx.

§349

(1) Soud x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx omezí, xxxxxx-xx důvod, xxx xxxxx byly xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx-xx xxxxxxxxx třeba x xxxxxxx, x xxxx bylo nařízeno.

(2) X důležitých důvodů xxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx zajištěného xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx má xxxxx kdykoliv xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx ji xxxxxxxx, xxxxxxx-xx x ní xxxx xxxxxx, opakovat xx xx xxxxxxxx 30 dnů xx xxxxxx moci rozhodnutí.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 je xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx, xxxxx jde o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo omezení xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.

§349a

§349a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 279/2003 Sb.

§349x

Xxxxx trestu xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty

Opis xxxxxxxx, jímž xxx xxxxxxxx trest xxxxxxxxxx xxxx, nebo jímž xxxx vysloveno xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxx xx kterou xx xxxxxxxx vyslovení propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx, zajištěna, xxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xx, xxxxx taková xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx.