Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.05.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
141/1961 Sb.

ČÁST I. Společná ustanovení

HLAVA I. Obecná ustanovení

Účel zákona §1

Základní zásady trestního řízení §2

Spolupráce se zájmovými sdruženími občanů §3 §4 §5 §6

Součinnost státních orgánů, fyzických a právnických osob §7 §7a §7b §8

Poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných §8a §8b §8c §8d

Posuzování předběžných otázek §9

Předběžné otázky v působnosti Soudního dvora §9a

Vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení §10

Nepřípustnost trestního stíhání §11 §11a

Výklad některých pojmů §12

HLAVA II. Soud a osoby na řízení zúčastněné

ODDÍL 1. Pravomoc a příslušnost soudů

Výkon trestního soudnictví §13 §14 §15

Věcná příslušnost §16 §17

Místní příslušnost §18 §19

Společné řízení §20 §21

Příslušnost několika soudů §22

Vyloučení a spojení věci §23

Rozhodnutí o příslušnosti soudu §24

Odnětí a přikázání věci §25

Příslušnost soudu k úkonům v přípravném řízení §26

ODDÍL 2. Pomocné osoby

Zapisovatel §27

Vyšší soudní úředník §27a

Probační úředník §27b

Asistent soudce Nejvyššího soudu §27c

Tlumočník §28 §29 §29a

ODDÍL 3. Vyloučení orgánů činných v trestním řízení §30 §31 §31a

ODDÍL 4. Obviněný

Obviněný §32

Práva obviněného §33

Opatrovník obviněného §34

ODDÍL 5. Obhájce

Obhájce §35

Nutná obhajoba §36 §36a §36b

Zvolený obhájce §37 §37a

Ustanovený obhájce §38 §39 §40 §40a

Povinnosti a práva obhájce §41

ODDÍL 6. Zúčastněná osoba §42

ODDÍL 7. Poškozený

Oprávnění poškozeného a uplatnění nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení §43 §44 §44a §45 §45a §46

Zajištění nároku poškozeného §47 §47a §48 §49

ODDÍL 8. Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného §50 §51 §51a

ODDÍL 9. Přístup k utajovaných informacím §51b

HLAVA III. Obecná ustanovení o úkonech trestního řízení

Způsob provádění úkonů trestního řízení §52 §52a

ODDÍL 1. Dožádání §53 §54

ODDÍL 2. Protokol

Obecná ustanovení o sepisování protokolu §55

Použití zvláštních prostředků při protokolaci §55a

Některé zvláštnosti protokolace v řízení před soudem §55b

Podpisování protokolu §56

Oprava protokolu §57

Protokol o hlasování §58

ODDÍL 3. Podání §59

ODDÍL 4. Lhůty

Počítání lhůt §60

Navrácení lhůty §61

ODDÍL 5. Doručování

Obecné ustanovení §62 §63

Doručování do vlastních rukou §64

Odepření přijetí §64a

ODDÍL 6. Nahlížení do spisů §65

ODDÍL 7. Pořádková pokuta §66

HLAVA IV. Předběžná opatření a zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení

Důvody vazby §67 §68

Příkaz k zatčení §69

Vyrozumění o vazbě §70 §70a

Přezkoumávání trvání důvodů vazby §71

Žádost o propuštění z vazby §71a

Rozhodování o dalším trvání vazby §72

Nejvyšší přípustná doba trvání vazby §72a §72b

Nahrazení vazby zárukou, dohledem, předběžným opatřením nebo slibem §73

Peněžitá záruka §73a

Orgány rozhodující o vazbě §73b

Zvláštní náležitosti rozhodnutí o vazbě §73c

Vazební zasedání §73d

Příprava vazebního zasedání §73e

Přítomnost osob při vazebním zasedání §73f

Průběh vazebního zasedání §73g

Stížnost proti rozhodnutí o vazbě §74

Omezení obviněného ve výkonu trestu odnětí svobody §74a

ODDÍL 2. Zadržení

Zadržení obviněného policejním orgánem §75

Zadržení osoby podezřelé §76

Příkaz k zadržení §76a

Práva zadržené osoby §76b

Rozhodnutí o zadržené osobě §77

ODDÍL 3. Zákaz vycestování do zahraničí §77a

ODDÍL 4. Zajištění věci důležitých pro trestní řízení

Pododdíl 1 - Společné ustanovení §77b

Pododdíl 2 - Zajištění věci pro důkazní účely

Povinnost k předložení nebo vydání věci §78

Odnětí věci §79

Pododdíl 3 - Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty

Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti §79a

Doručení rozhodnutí o zajištění a vyrozumění o něm §79b

Provedení zajištění movité věciů §79c

Ohledání nemovité věci §79d

Účinky zajištění §79e

Zrušení nebo omezení zajištění §79f

Zajištění náhradní hodnoty §79g

Pododdíl 4 - Vrácení, vydání a další nakládání s věcmi důležitými pro trestní řízení §80 §81 §81a §81b

ODDÍL 5. Domovní a osobní prohlídka, prohlídka jiných prostor a pozemků, vstup do obydlí, jiných prostor a pozemků

Důvody domovní a osobní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků §82

Příkaz k domovní prohlídce §83

Příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků §83a

Příkaz k osobní prohlídce §83b

Vstup do obydlí, jiných prostor a na pozemek §83c

Předchozí výslech §84

Výkon prohlídek a vstupů do obydlí, jiných prostor a pozemků §85 §85a §85b

Provádění důkazu v bytě, obydlí, jiných prostorách a na pozemku §85c

ODDÍL 6. Zadržení a otevření zásilek, jejich záměna a sledování

Zadržení zásilky §86

Otevření zásilky §87

Záměna zásilky §87a

Sledovaná zásilka §87b

Společné ustanovení §87c

ODDÍL 7. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu §88 §88a

ODDÍL 8. Předběžná opatření §88b

Druhy předběžných opatření §88c

Zákaz styku s určitými osobami §88d

Zákaz vstupu do obydlí §88e

Zákaz návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných společenských akcí a styku s určitými osobami §88f

Zákaz zdržovat se na konkrétně vymezeném místě §88g

Zákaz vycestování do zahraničí §88h

Zákaz držet a přechovávat věci, které mohou sloužit k páchání trestné činnosti §88i

Zákaz užívat, držet nebo přechovávat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky §88j

Zákaz her a sázek §88k

Zákaz výkonu konkrétně vymezené činnosti §88l

Rozhodování o předběžných opatřeních §88m

Trvání předběžných opatření §88n

Důsledky neplnění uloženého předběžného opatření §88o

HLAVA V. Dokazování

Obecná ustanovení §89

ODDÍL 1. Výpověď obviněného

Předvolání a předvedení §90

Výslech obviněného §91 §92 §93 §94 §95 §96

ODDÍL 2. Svědci

Povinnost svědčit §97

Předvolání a předvedení §98

Zákaz výslechu §99

Právo odepřít výpověď §100

Výslech svědka §101 §101a §102 §102a §103

Informace o nebezpečném obviněném a odsouzeném §103a

Svědečné §104

ODDÍL 3. Některé zvláštní způsoby dokazování

Konfrontace §104a

Rekognice §104b

Vyšetřovací pokus §104c

Rekonstrukce §104d

Prověrka na místě §104e

ODDÍL 4. Znalec, znalecká kancelář a znalecký ústav

Přibrání znalce §105 §106

Příprava posudku §107

Výslech znalce §108

Vady posudku §109

Znalecká kancelář §109a

Znalecký ústav §110 §110a

Znalečné §110b

Osoba vykonávající jednorázově znaleckou činnost §111

ODDÍL 5. Provádění výslechu prostřednictvím videokonferenčního zařízení §111a

ODDÍL 6. Věcné a listinné důkazy §112

ODDÍL 7. Ohledání

Účel ohledání a protokol o něm §113

Prohlídka těla a jiné podobné úkony §114

Prohlídka a pitva mrtvoly a její exhumace §115

Vyšetření duševního stavu §116 §117 §118

HLAVA VI. Rozhodnutí

Způsob rozhodování §119

ODDÍL 1. Rozsudek

Obsah rozsudku §120 §121 §122 §123 §124 §125

Porada a hlasování o rozsudku §126 §127

Vyhlášení rozsudku §128

Vyhotovení rozsudku §129

Doručení rozsudku §130

Oprava vyhotovení a opisu rozsudku §131 §132

Účinky opravy §133

ODDÍL 2. Usnesení

Obsah usnesení §134

Vyhlášení usnesení §135

Vyhotovení usnesení §136

Oznamování usnesení §137

Použití ustanovení o rozsudku §138

ODDÍL 3. Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí

Právní moc a vykonatelnost rozsudku §139

Právní moc a vykonatelnost usnesení §140

HLAVA VII. Stížnost a řízení o ní

Přípustnost a účinek §141

Oprávněné osoby §142

Lhůta a místo k podání §143

Vzdání se a zpětvzetí stížnosti §144

Stížnostní důvody §145

Řízení před orgánem, proti jehož usnesení stížnost směřuje §146

Rozhodování soudu o stížnosti proti rozhodnutím státního zástupce nebo policejního orgánu §146a

Rozhodnutí nadřízeného orgánu §147 §148 §149 §150

HLAVA VIII. Náklady trestního řízení

Náklady trestního řízení, jež nese stát §151 §151a

Povinnost k náhradě nákladů trestního řízení §152 §152a §153

Povinnost k náhradě nákladů spojených s účastí poškozeného v trestním řízení §154

Rozhodování o povinnosti k náhradě nákladů trestního řízení a o jejich výši §155 §156

ČÁST II. Přípravné řízení

Obecné ustanovení §157

Žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a státního zástupce §157a

HLAVA IX. Postup před zahájením trestního stíhání §158 §158a

Operativně pátrací prostředky a podmínky jejich použití §158b

Předstíraný převod §158c

Sledování osob a věcí §158d

Použití agenta §158e §158f

Skončení prověřování §159

Odložení nebo jiné vyřízení věci §159a

Dočasné odložení trestního stíhání §159b

Zvláštní ustanovení o dočasném odložení trestního stíhání §159c

Rozhodnutí o nestíhání podezřelého §159d

HLAVA X. Zahájení trestního stíhání, další postup v něm a zkrácené přípravné řízení

ODDÍL 1. Zahájení trestního stíhání §160

ODDÍL 2. Vyšetřování

Vyšetřovací orgány §161

Předání věci policejnímu orgánu příslušnému konat vyšetřování §162

Trestní stíhání se souhlasem poškozeného §163 §163a

Postup při vyšetřování §164

Účast obviněného a obhájce ve vyšetřování §165

Skončení vyšetřování §166 §167

ODDÍL 3. Zvláštní ustanovení o vyšetřování některých trestných činů §168 §169 §170

ODDÍL 4. Rozhodnutí v přípravném řízení

Postoupení věci jinému orgánu §171

Zastavení trestního stíhání §172

Přerušení trestního stíhání §173

Doručení usnesení Nejvyššímu státnímu zastupitelství §173a

ODDÍL 5. Dozor státního zástupce §174 §174a §175

ODDÍL 6. Dohoda o vině a trestu §175a §175b

ODDÍL 7. Obžaloba §176 §177 §178

Spolupracující obviněný §178a §179

ODDÍL 8. Zkrácené přípravné řízení §179a §179b §179c §179d §179e §179f

Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání §179g §179h

ČÁST III. Řízení před soudem

HLAVA XI. Základní ustanovení §180 §181 §182 §183 §183a §184

HLAVA XII. Předběžné projednání obžaloby

Obecné ustanovení §185

Důvody k předběžnému projednání obžaloby §186

Způsob předběžného projednání obžaloby §187

Rozhodnutí §188 §189 §190 §191 §192 §193 §194

Nové předběžné projednání obžaloby §195

HLAVA XIII. Hlavní líčení

ODDÍL 1. Příprava hlavního líčení

Doručení obžaloby §196

Náhradní soudce §197

Nařízení hlavního líčení §198 §198a

ODDÍL 2. Veřejnost hlavního líčení §199 §200 §201

ODDÍL 3. Zahájení hlavního líčení

Přítomnost při hlavním líčení §202

Řízení hlavního líčení §203 §204

Počátek hlavního líčení §205 §206 §206a §206b §206c §206d

ODDÍL 4. Dokazování

Výslech obžalovaného §207 §208

Provádění dalších důkazů §209 §210 §211 §212 §212a §213 §214

Součinnost stran při dokazování §215

ODDÍL 5. Závěr hlavního líčení

Závěrečné řeči §216 §217

Doplnění dokazování §218

ODDÍL 6. Odročení hlavního líčení §219

ODDÍL 7. Rozhodnutí soudu v hlavním líčení

Podklad pro rozhodnutí §220

Vrácení věci státnímu zástupci §221

Postoupení věci §222

Zastavení trestního stíhání §223

Podmíněné zastavení trestního stíhání a schválení narovnání §223a

Přerušení trestního stíhání §224

Rozsudek §225 §226 §227 §228 §229 §230

ODDÍL 8. Rozhodnutí soudu mimo hlavní líčení §231

HLAVA XIV. Veřejné zasedání

Obecné ustanovení §232

Příprava veřejného zasedání §233

Přítomnost při veřejném zasedání §234

Průběh veřejného zasedání §235 §236

Podklad pro rozhodnutí §237

Použití ustanovení o hlavním líčení §238

Ochranné opatření §239 §239a

HLAVA XV. Neveřejné zasedání §240 §241 §242 §243 §244

HLAVA XVI. Odvolání a řízení o něm

Přípustnost a účinek §245

Oprávněné osoby §246 §247

Lhůta a místo podání §248

Obsah odvolání §249

Vzdání se a zpětvzetí odvolání §250

Řízení u soudu prvního stupně §251

Odvolací soud §252

Rozhodnutí odvolacího soudu §253 §254 §255 §256 §257 §258 §259 §260 §261 §262

Řízení u odvolacího soudu §263

Řízení u soudu prvního stupně po zrušení rozsudku §264

Důsledky zrušení výroku o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení §265

HLAVA XVII. Dovolání

Přípustnost dovolání §265a

Důvody dovolání §265b

Dovolací soud §265c

Oprávněné osoby §265d

Lhůta a místo podání §265e

Obsah dovolání §265f

Zpětvzetí dovolání §265g

Řízení u soudu prvního stupně §265h

Rozhodnutí dovolacího soudu §265i 265j §265k §265l §265m §265n

Řízení u dovolacího soudu §265o §265p §265r

Řízení po přikázání věci §265s

HLAVA XVIII. Stížnost pro porušení zákona a řízení o ní §266 §266a §267 §268 §269 §270 §271 §272 §273 §274 §275 §276

HLAVA XIX. Obnova řízení

Obecné ustanovení §277

Podmínky obnovy §278 §279

Osoby oprávněné k návrhu na povolení obnovy §280

Příslušnost soudu k rozhodnutí o obnově §281

Řízení o návrhu na povolení obnovy §282 §283 §284 §285 §286

Řízení po povolení obnovy §287 §288 §289

HLAVA XX. Zvláštní způsoby řízení

Obecné ustanovení §290

ODDÍL 1. Řízení ve věcech mladistvých

Právní úprava řízení §291 §292 §293 §294 §295 §296 §297 §298 §299 §300 §301

ODDÍL 2. Řízení proti uprchlému §302 §303 §304 §305 §306 §306a

ODDÍL 3. Podmíněné zastavení trestního stíhání §307 §308

ODDÍL 4. Narovnání §309 §310 §310a §311 §312 §313 §314

ODDÍL 5. Řízení před samosoudcem §314a §314b §314c §314d

Trestní příkaz §314e §314f §314g

ODDÍL 6. Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu §314h §314i §314j §314k

ODDÍL 7. Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu §314l §314m §314n

ODDÍL 8. Řízení o schválení dohody o vině a trestu §314o §314p §314q

Rozhodnutí o návrhu na schválení dohody o vině a trestu §314r §314s

HLAVA XXI. Vykonávací řízení

Příslušnost ve vykonávacím řízení §315

ODDÍL 1. §316 §317 §318 §319

ODDÍL 2. Výkon trestu odnětí svobody

Obecná ustanovení §320

Nařízení výkonu trestu §321

Odklad výkonu trestu §322 §323

Rozhodování o změně způsobu výkonu trestu §324

Rozhodování o návrhu na umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení věznice s ostrahou §324a

Přerušení výkonu trestu §325 §326 §327

Odklad a přerušení výkonu trestu a upuštění od jeho výkonu u vojáků §328

Podmíněné odsouzení §329 §330 §330a

Podmíněné propuštění §331 §332 §333 §333a

Přeměna trestu odnětí svobody v trest domácího vězení §333b

Započítání vazby a trestu §334

ODDÍL 3. Výkon trestu domácího vězení

Nařízení výkonu trestu domácího vězení §334a

Kontrola výkonu trestu domácího vězení §334b

Nedodržování podmínek výkonu trestu domácího vězení §334c

Odklad a přerušení výkonu trestu domácího vězení §334d

Změna trestu domácího vězení §334e

Upuštění od výkonu trestu domácího vězení §334f

Přeměna trestu domácího vězení v trest odnětí svobody §334g §334h

ODDÍL 4. Výkon trestu obecně prospěšných prací

Obecné ustanovení §335 §336 §337 §338

Odklad a přerušení výkonu trestu §339

Odklad a přerušení výkonu trestu u vojáků §340

Upuštění od výkonu trestu §340a

Přeměna trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody §340b

ODDÍL 5. Výkon některých dalších trestů

Výkon peněžitého trestu §341 §342 §342a §343 §344

Zajištění výkonu peněžitého trestu §344a §344b

Výkon trestu propadnutí majetku §345 §346

Zajištění výkonu trestu propadnutí majetku §347 §348 §349 §349a

Výkon trestu propadnutí věci nebo výkon propadnutí náhradní hodnoty §349b

Výkon trestu zákazu činnost §350

Výkon trestu zákazu pobytu §350a

Výkon trestu zákazu držení a chovu zvířat §350aa

Kontrola výkonu trestu zákazu držení a chovu zvířat §350ab

Výkon trestu vyhoštění §350b

Vyhošťovací vazba §350c §350d §350e §350f §350g

Přerušení výkonu trestu vyhoštění a upuštění od výkonu trestu vyhoštění §350h

Výkon trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce §350i §350j

ODDÍL 6. Promlčení výkonu trestu §350k

ODDÍL 7. Výkon ochranného opatření

Nařízení výkonu ochranného léčení §351

Změna ochranného léčení §351a

Upuštění od výkonu ochranného léčení §352

Propuštění z ochranného léčení a jeho ukončení §353

Nařízení výkonu zabezpečovací detence a její výkon §354

Změna výkonu zabezpečovací detence na ochranné léčení §355

Upuštění od výkonu zabezpečovací detence §356 §356a

Trvání zabezpečovací detence a propuštění ze zabezpečovací detence §357

Výkon zabrání věci §358

Výkon zabrání části majetku §358a

Zajištění výkonu zabrání části majetku §358b

ODDÍL 8. Výkon některých jiných rozhodnutí

Upuštění od přiměřeného omezení spočívajícího ve zdržení se řízení motorových vozidel §359

Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem §359a

Výkon vazby §360

Výkon elektronické kontroly plnění povinností uložených v souvislosti s některým opatřením nahrazujícím vazbu §360a

Vymáhání pořádkové pokuty §361

Správa placení nákladů státu z trestního řízení §361a

Opatření v souvislosti s rozhodováním o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, podmíněném zastavení trestního stíhání nebo schválení narovnání §362

HLAVA XXII. Zahlazení odsouzení §363 §364 §364a §365

ČÁST IV. Některé úkony souvisící s trestním řízením

HLAVA XXIII. Udělení milosti a použití amnestie

Udělení milosti §366

Řízení o udělení milosti §367

Rozhodnutí o použití amnestie §368

Podmíněné udělení milosti §369

Změna výměry trestu §370

HLAVA XXIV. §370a §371 §372 §373 §374

HLAVA XXV. §375 §376 §377 §378 §378a §378b §378c §378d §378e §378f §379 §380 §381 §382 §382a §383 §383a §383b §383c §384 §384a §384b §384c §384d §384e §384f §384g §385 §386 §387 §388 §389 §390 §391 §391a §391b §392 §393 §394 §395 §396 §397 §398 §399 §400 §400a §400b §401 §402 §403 §404 §404a §405 §406 §407 §408 §408a §409 §410 §411 §412 §413 §413a §414 §415 §416 §417 §418 §419 §420 §421 §422 §423 §424 §425 §426 §426a §427 §427a §428 §428a §429 §429a §430 §431 §432 §433 §434 §435 §436 §437 §437a §438 §439 §440 §441 §441a §442 §443 §444 §445 §446 §447 §448 §449 §450 §451 §452 §453 §454 §455 §455a §456 §457 §458 §459 §460 §460a §460b §460c §460d §460e §460f §460g §460h §460i §460j §460k §460l §460m §460n §460o §460p §460q §460r §460s §460t §460u §460v §460w §460x §460y §460z §460za §460zb §460zc §460zd §460ze §460zf §460zg §460zh §460zi §460zj §460zk §460zl §460zm §460zn §460zo §460zp

ČÁST V. Přechodná a závěrečná ustanovení §461 §462 §463 §464 §465 §466 §466a

Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů Ministerstvem spravedlnosti §466b

Pověřenec pro ochranu osobních údajů §466c §467 §468 §468a §469 §470 §471

č. 57/1965 Sb. - Čl. II

č. 149/1969 Sb. - Čl. II, Čl. III, Čl. V

č. 558/1991 Sb. - Čl. II

č. 25/1993 Sb. - Čl. II

č. 292/1993 Sb. - Čl. IV

č. 265/2001 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 283/2004 Sb. - Čl. II

č. 539/2004 Sb. - Čl. II

č. 253/2006 Sb. - Čl. II

č. 170/2007 Sb. - Čl. III

č. 129/2008 Sb. - §62

č. 457/2008 Sb. - Čl. II

č. 459/2011 Sb. - Čl. II

č. 150/2016 Sb. - Čl. II

č. 287/2018 Sb. - Čl. III

č. 333/2020 Sb. - Čl. IV

Nálezy Ústavního soudu - č. 101/1994 Sb., č. 214/1994 Sb., č. 8/1995 Sb., č. 84/1999 Sb., č. 77/2001 Sb., č. 424/2001 Sb.; č. 45/2005 Sb.; č. 239/2005 Sb.; č. 249/2005 Sb.; č. 434/2006 Sb.; č. 90/2008 Sb.; č. 163/2010 Sb.; č. 219/2010 Sb.; č. 43/2012 Sb.; č. 71/2016 Sb.; č. 345/2017 Sb.; č. 161/2019 Sb.

INFORMACE

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

HLAVA XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx postup xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxxx xxxx xxxx náležitě xxxxxxxx x xxxxxx pachatelé xxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx působit k xxxxxxxxxx zákonnosti, x xxxxxxxxxxx x zamezování xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx zachovávání xxxxxx x pravidel xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx povinností xx státu x xxxxxxxxxxx.

(2) Pomáhat x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je právem x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona i xxxxxxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx nemůže xxx xxxxxx jinak xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsudkem xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx toho, xxxxx němuž xx xxxx trestní řízení, xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxx.

(3) Státní xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx trestné xxxx, o nichž xx xxxxx, pokud xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jinak.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx povinnosti. Trestní xxxx xxxx projednávat xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx projednávají zejména xxxxxxx věci a xxxx, xx kterých xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx zapotřebí xxxxxxxx x xxxxxxx x povaze zajištěného xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s plným xxxxxxxx xxxx a xxxxxx zaručených Listinou xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xx Xxxxx republika xxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xxx xx xxxxxx xxxx xxxx, jichž xx xxxxxx úkony dotýkají, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení. K xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx orgány činné x trestním xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x souladu xx svými xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zákoně x za xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, aby xxx zjištěn skutkový xxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x rozsahu, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx povinnosti přezkoumat xxxxxxx xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxx zákoně x bez návrhu xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx i x xxxxxxxxxx xxxxx, proti xxx se xxxxxx xxxx. V xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx podporu xxxxx xxxxxxxxxx navrhovat x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx zástupce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. To nezbavuje xxxx povinnosti, aby xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx své rozhodnutí.

(6) Xxxxxx činné v xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx přesvědčení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx spolupracují xx xxxxxxxxx sdruženími xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx působení.

(8) Xxxxxxx stíhání xxxx xxxxx je xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, návrhu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx schválení dohody x prohlášení viny x xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx x vině x xxxxxx"), xxxxx podává xxxxxx xxxxxxxx. Veřejnou xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(9) X xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhoduje xxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx stanoví. Xxxxxxxxx-xx v přípravném xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxx se před xxxxxx projednávají xxxxxxx xxx, aby se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Při hlavním xxxxxx x veřejném xxxxxxxx xxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x případech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx před soudy xx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, znalců x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxx xxxxx vyslýchají.

(12) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jakož i xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx přihlédnout xxx x xxx xxxxxxx, které xxxx xxx xxxxx jednání xxxxxxxxx.

(13) Xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxx způsobem x srozumitelně xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx plné uplatnění xxxxxxxx x x xxx, xx si xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx uplatnění xxxx práv.

(14) Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x vyhotovují svá xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx, kdo xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxx, je xxxxxxxx používat xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxxxxx jazyka xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx, že ho xxxxxx.

(15) Xxxxxx xxxxx x trestním řízení xxxx povinny v xxxxxx období xxxxxx xxxxxxx poškozenému xxxx xxxxxxxxx jeho xxxx, x xxxxxxx xx xxxxx ho xxxxx xxxxxx vhodným xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx svých xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxx x potřebnou xxxxxxxxxxxxx x poškozenému a xxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx zájmovými xxxxxxxxxx xxxxxx

§3

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx činnosti charitativní xxxxx (dále xxx "xxxxxxx sdružení xxxxxx") xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Zájmová xxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, x nichž xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx potrestání x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx odsouzených x xxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx vytvářet xxxxxxxx, xxx odsouzený žil xx xxxxxxxx trestu xxxxxx životem.

§4

§4 zrušen právním xxxxxxxxx č. 265/2001 Sb.

§5

§5 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 265/2001 Sb.

§6

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nabídnout xxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxx obviněného, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx odsouzeného, u xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x dohledem, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody, jehož xxxxx xxx xxxxxxx xx zkušební dobu, x podmíněně xxxxxxxxxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx s dohledem, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx odsouzeného, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx sdružení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx upuštění xx xxxxxx zbytku xxxxxx zákazu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxx takovou žádost xx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx občanů může xxxx navrhnout, aby xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§73), x xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx působit xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxx žil xxxxxx xxxxxxx, a x xxxx xxxxxxxx potřebná xxxxxxxx; zájmové sdružení xxxxxx rovněž xxx, xxx xxxxxxxx škodu xxxx nemajetkovou xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx bezdůvodné obohacení, xxxxx získal trestným xxxxx.

Součinnost státních orgánů, xxxxxxxxx x právnických xxxx

§7

Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona.

§7a

(1) X zjištění xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx věcí xxx xxxxx jejich zajištění, x zjištění majetkových xxxxxx obviněného xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sankce xxxx předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx policejní xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx osobu xx xxxxxxx, xxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zjišťován. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x majetku; xxxxxx xx xxxxxxx obdobně §92 xxxx. 1, §100 x §158 xxxx. 8. Xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxxx x majetku, na xxxxxxxx nevyhovění xxxx xxxxx x xxxxxx xx x jejím xxxxx xxxxxxx učinění xxxxxxxxxx o xxxxxxx.

(2) Xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xx xxxxx, aby x xxxxxxxxxx o majetku xxxxxx x xxxxxxx, x jakém xxxx xx xxxxxx skutečnosti xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxx odměny z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu nebo xxxxxx obdobného vztahu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x výši xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx příjmu,

b) x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx, platební xxxxxxxxx, poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx účty, xxxx xxxxxxxxxx x čísla xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx identifikátory xxxxx xxxxxx o platebním xxxxx,

x) dlužníky, vůči xxxx xx tato xxxxx pohledávky, jejich xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) přehled xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx této xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu x xxxxxxxx xxxx, a

e) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx xxxxx zřídila, xxxx x kterých xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vyzvat xxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x majetku osoby, xxxxx majetek xx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx za to, xx xxxxx xx xxxxx majetkových poměrů xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Nezašle-li xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx x učinění xxxxxxxxxx o majetku, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx-xx orgán činný x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx prohlášení x xxxxxxx vyzval, xxxxxxxxxxx x pravdivosti nebo xxxxxxxx xx učiněného xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x podání xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx obviněného x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 55/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 18.3.2017

§7x

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx pozměnění dat xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xx xxx svojí xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x učinila xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx zpřístupnění xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze nařídit xxxxx, xxxxx drží xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx data, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxx xx nosiči xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx datům.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xx oprávněn xxxxx xxxxxxxx senátu x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Policejní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; bez předchozího xxxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxx mají xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xx xxx znemožněn xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx delší xxx 90 xxx. Příkaz xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Orgán, xxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxx neprodleně xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx směřuje.

§7b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 287/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

§8

(1) Státní orgány, xxxxxxxxx x fyzické xxxxx jsou povinny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxxx jinak, i xxx xxxxxx vyhovovat xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo policejním xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxx xxxxxxx trestný xxx.

(2) Xxxxxxxx je toho x trestním xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poměrů xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx návrhu na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx předmětem bankovního xxxxxxxxx, a xxxxx x xxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx §180 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vyžadovat xxxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.&xxxx;X xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx majetku, xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxx obžaloby xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx správce xxxx informace x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxx xxxxx posouzení xxxxxxx podmínek pro xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx. Xxxxxxxx, za xxxxx xxxx orgán xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx xxx jiné xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxx využít xxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx řízení, x xxxxx rámci xxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx senátu a x přípravném řízení xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx soudce nařídit xxxxxxxxx bankovního xxxx xxxx xxxx u xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx po xxxx xxxxx xxxxxx. Trvá-li xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxx době, xxxx xxxx xxxxxxxxx prodloužit xx základě xxxxxxx xxxxxx soudu vyššího xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx krajského soudu x xxxxxxx xxxx xxxxxx, a to x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxxx x odkazem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestného xxxx, nebo

b) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx o xxxxxxxx xxxx, xxx dožádaná xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx úkonu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, za xxxxx lze pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx utajovány, xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx tyto xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx advokáta podle xxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uložená xx xxxxxxx vyhlášené xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána.

(7) Xxxxx je povinen xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxx, co se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx požadovanou xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3; povinností xxxxxxxxxxxx není xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx soudem xxxx xxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx výkon jeho xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx poučen.

Poskytování informací o xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx

§8x

(1) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x své xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxx x trestním xxxxxx xxxxx na xx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx trestní xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx údaje, které xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx zásadu, xx xxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx rozsudkem xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx, hledět, xxxx xx byl xxxxx (§2 xxxx. 2). X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx umožňující zjištění xxxxxxxxxx osoby, proti xxxxx xx xxxx xxxxxxx řízení, poškozeného, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(2) Při poskytování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx.

(3) Xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx informují x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytováním informací xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx sdělovacím xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odepřou x důvodů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2. Vyhradí-li xx x přípravném řízení xxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx trestní věci, xxxx je policejní xxxxx poskytnout xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8b

(1) Xxxxx, kterým xxxx orgány xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8a xxxx. 1 xxxx druhé, pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxx xxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx nikomu dále xxxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx nutné x xxxxxxxx xxxxxx. X tom musí xxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx činem xxxxxxxxx xx poškozeném xxxxxxxxx xxxxxxxx zveřejnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xxxx xxxxx byl spáchán xxxxxxx čin xxxxxx (§140 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxx (§141 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, kterým xxxx způsobena xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§155 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx těhotenství xxxx (§159 xx 162 xxxxxxxxx zákoníku), trestný xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx (§168 xxxxxxxxx xxxxxxxx), některý x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx důstojnosti x xxxxxxxx oblasti (§185 xx 193 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx (§195 xxxxxxxxx xxxxxxxx), týrání xxxxxxx xxxxx (§198 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx (§199 xxxxxxxxx xxxxxxxx), únosu xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx poruchou (§200 trestního xxxxxxxx) xxxx nebezpečného xxxxxxxxxxxxxx (§354 trestního zákoníku).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx umožnily xxxxxxxx xxxxxxxxxx poškozeného xxxxxxxxx x odstavci 2, xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx, příjmení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx poškozeného x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zájmů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§8x

Xxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx takové xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxxxx §88 xxxx xxxxxxxxx z něj xxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zjištěné xx základě xxxxxxx xxxxx §88a, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x věcí xxxxx §158d odst. 2 x 3, xxxxxxxx-xx zjištění xxxxxxxxxx xxxx osoby x xxxxxx-xx xxxxxxx jako xxxxx x řízení xxxx xxxxxx.

§8d

(1) Informace, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §8a xx 8c, xxx v xxxxxxxxx xxxxxxx zveřejnit xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx to xxxxx xxxxx. Uvedené xxxxxxxxx xxx také xxxxxxxxx, odůvodňuje-li xx xxxxxxx zájem, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx soukromí xxxxxxx osoby; xxxxxx xx xxxxx zvlášť xxxx xx xxxxxxx xxxxx osoby xxxxxx 18 xxx.

(2) Xxxxxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8a xx 8c, xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, udělila xx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxx. Zemřela-li xxxx xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx, souhlas xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxx xxxx, a xxxx-xx jich, xxxx xxxxxx; x případě xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx opatrovník. Souhlas xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx pachatelem xxxxxxxxx činu spáchaného xxxx osobě, xxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xx mrtvou.

(3) Xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §8a xx 8c, xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx za mrtvou x xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx udělit xxxxxxx se zveřejněním xxxxx odstavce 2.

§9

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx otázek

(1) Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxx otázky, xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx; xx-xx xx však o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx orgány činné x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vázány, xxxxx nejde o xxxxxxxxx xxxx obviněného.

(2) Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řešit samostatně xxxxxx týkající se xxxxxxxx stavu, x xxxxx xx xxxxxxxxx x řízení ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebylo ještě xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxxx otázky x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxxxx xx předběžné xxxxxx, x nichž xxxxxxxxx xxxxxxx Soudní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství (xxxx xxx "Xxxxxx xxxx").

(2) X xxxxxxx, xx xxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx žádost o xxxxxxxxxx x předběžné xxxxxx Soudnímu xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx řízení.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x rozhodnutí x předběžné otázce xx xxxx řídí xxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxx před Xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

§9x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 539/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.11.2004

§10

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení

(1) X xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx mezinárodního xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx pochybnost x xxx, xxx xxxx xx xxxx míry xx xxxxx vyňat x pravomoci xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo soudu Xxxxxxxx xxxx.

§11

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxx, a xxxx-xx xxx zahájeno, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxx, xxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx činných v xxxxxxxx xxxxxx (§10), xxxx x osobu, x jejímuž xxxxxxx xx podle zákona xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dán, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) jde-li x xxxxx, která xxx nedostatek věku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx tomu, xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, jehož xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx soud,

g) proti xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx smysl trestního xxxxxxx,

x) proti tomu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro týž xxxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx rozhodnutím soudu xxxx xxxxxx oprávněného xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x předepsaném xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx tomu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o schválení xxxxxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx skončilo xxxxxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx, že xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx dřívější řízení xxx xxx skutek xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx přezkumného řízení xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx stíhání xxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebyl xxx xxxx xxx xxxx zpět,

m) xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx, xxxxxxx něhož xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxx skutek xxxxxxx xx cizího xxxxx, xxxxx xx xxx xxx tento xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx trest nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, nebo xx xxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uložení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a, xxxx-xx xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x musí být xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předpisů xxx týž skutek xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx již xxxxxxxx xxxx xx xxxxx podle xxxxx xxxxxx státu xxxxxxx, xxxx kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx trestu, xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxx

1. xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx bylo vydáno, xxxxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxx xxxxxxx x důvodu, xx x xxxxx xxxxx bylo zahájeno xxxxxxx stíhání xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx skutek,

3. xxxx xxxxxx výlučně x xxxxxx, xx xxxxxx xxxx trestným xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který takové xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

4. xxxx xxxxxx výlučně x některého x xxxxxx odpovídajících xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 písm. x), x) xx x), x) xxxx m).

(3) Xxxx-xx se xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx některého x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxx zbylé xxxxx xxxxxxxx činu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), x) xxxx x), xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxx dnů xx xxxx, kdy xx bylo usnesení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx věci xxxx. O xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Ustanovení xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxx užijí x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestního xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §145 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nedostatku xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§11a

(1) Trestní stíhání xxxxx téže xxxxx x xxx týž xxxxxx nelze zahájit, xxxxx xxxxxx zástupce xx zkráceném přípravném xxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xx xx xx, xx xx xxxxxxxx,

xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx.

(2) Trestní stíhání xxxxx téže xxxxx x xxx týž xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §159d xxxx. 1, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x předepsaném xxxxxx xxxxxxx.

§12

Výklad některých xxxxx

(1) Xxxxxx činnými x xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx soud, státní xxxxxxxx x policejní xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxx

x) xxxxxx Xxxxxxx České republiky,

b) Xxxxxxxxx inspekce bezpečnostních xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, příslušníků Vězeňské xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx zaměstnanců Xxxxx republiky zařazených x výkonu xxxxx x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zařazených x xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx anebo x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) pověřené xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx činech xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx věznici, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx porušením

1. celních xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xx i x xxxxxxxxx, xxx xx jedná x xxxxxxx činy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x pořízení xxxxx x členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxx xxxxx dopravováno xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

3. daňových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx, kdy jsou xxxxx xxxxxx správcem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů,

e) pověřené xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx x řízení o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxxxxxx ozbrojených sil xx vojenských xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ostatnímu majetku xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany nebo xxx xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nímž xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx Bezpečnostní xxxxxxxxxx služby v xxxxxx o trestných xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby,

g) pověřené xxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxx styky a xxxxxxxxx x xxxxxx x trestných xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x výkonu xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §157 odst. 2 xxxx. x). Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx orgány xxxxxxxxx ke xxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx působnosti xxxxxxxxxxx orgánu.

(3) Xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxx xx xxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, krajský xxxx, xxxxxx soud nebo Xxxxxxxx soud Xxxxx xxxxxxxxx (dále jen "Xxxxxxxx xxxx").

(4) Xxx xxxxx zákon mluví x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se tím x obvodní xxxx, xxxxxxxxx jiný xxxx xx stejnou xxxxxxxxxx; xxx tento xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, rozumí xx xxx x Xxxxxxx xxxx x Xxxxx.

(5) Xxx tento zákon xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx zástupce, xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxx xx stejnou xxxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxx mluví o xxxxxxxx státním xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxxx státní xxxxxxxx x Xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx žalobce, evropský xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Rady (XX) 2017/1939, xxxxxx xx xxxxxxx posílená xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx řízení, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx a v xxxxxx před xxxxxx xxx státní xxxxxxxx; xxxxxx postavení xxxx xxxxxx má x xxxx osoba, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxx xxxx nevyplývá xxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx též obžalovaný x xxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxx hlavního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obžalovaný.

(9) Odsouzeným xx xxx, xxxxx xxxxx xxx vydán xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx právní xxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, xxxxxxxx xxxxxxxx pak xxxx xxxxxx od zahájení xxxxxxxxx stíhání xx xx právní xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x přípravným xxxxxxx xxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, návrhu xx schválení dohody x vině x xxxxxx, xxxxxxxxxx věci xxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxxxxxx, xxx xxxx účinky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zahrnující xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx trestný xxx, x xxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx-xx obviněný x xxxxxxx, pro které xx xxxxxx, x xx sdělení xxxxxxxx, xxxxxxxx xx takové xxxxxxx xx tohoto xxxxx xxxx nový xxxxxx.

(12) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxx xxx dílčí xxxx xxxxxxxxxxxxx trestného xxxx, xxxx-xx výslovně xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX DRUHÁ

SOUD A XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

§13

Xxxxx trestního xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx soudy, xxxxxx xxxxx a Xxxxxxxx xxxx.

§14

§14 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 292/1993 Sb.

§15

§15 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 292/1993 Sb.

Xxxxx příslušnost

§16

Řízení v xxxxxx xxxxxx koná, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx soud.

§17

(1) Xxxxxxx soud xxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxx xxxx nejméně xxx let, xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx

x) zabití, vraždy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tkání x xxxxxx, nedovoleného xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx transplantace xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxx xxxxxxx x lidským xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systému xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx získání xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) porušení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, manipulace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx styku, zneužití xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx finančních xxxxx Evropské unie, xxxxxxxx předpisů o xxxxxxxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx povinností xxx vývozu xxxxx x xxxxxxxxxxx dvojího xxxxx, xxxxxxxxx údajů x nevedení xxxxxxxx xxxxxxx vývozu zboží x xxxxxxxxxxx dvojího xxxxx, provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx povolení xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x licence xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x)&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupině, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxxx teroristickým trestným xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x nepřítelem, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx zakázaného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nedovoleného xxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx válečných xxxxxxx,

xxxx x prvním xxxxxx řízení xxxxxxx xxxx x xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx soud xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx jinak xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx přivodil, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx činů, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajského xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx x prvním stupni xxxxxx též x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxx §45 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x trestných xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

§18

(1) Xxxxxx xxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx čin spáchán.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx; jestliže xx xxxxxx xxxx místa xxxxxxx xxxx jsou xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

§19

§19 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 558/1991 Sb.

Xxxxxxxx xxxxxx

§20

(1) Proti xxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx pokračujícího nebo xxxxxxxxxx trestného činu x o všech xxxxxxx xxxxxxxxxx trestného xxxx xx koná xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx činech se xxxx xxxxxxxx řízení xxxxx, xx-xx takový xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Společné xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x kterém xx xxx konat xxxxxx samosoudce, x x trestném činu, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx řízení xxxxxx, xxxx xxxxx.

(3) Vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 292/1993 Sb.

§21

(1) Xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxx, xx-xx příslušný konat xxxxxx alespoň x xxxxxx z xxxxxxxxx xxxx.

(2) Společné xxxxxx xxxx soud, který xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§22

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx několika xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx, u xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxx dohody x xxxx x trestu xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx nadřízeným xxxxxx.

§23

Xxxxxxxxx a spojení xxxx

(1) K xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx důvodů xxx xxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx společného xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx, x xxx xx jinak xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx ji xxxxxxxxx xxxxxx soudu.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx věci, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx pochybnosti x xxxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx x tom, xxxxx soud je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx, jenž xx nejblíže společně xxxxxxxx xxxxx, u xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, návrh xx xxxxxxxxx dohody o xxxx a trestu, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxxxx o soudnictví xx xxxxxx mládeže xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xx xxx příslušný xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx [§188 xxxx. 1 xxxx. x), §222 xxxx. 1, §257 xxxx. 1 xxxx. x), §314p odst. 3 xxxx. a)]. Xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§16 xx 22). Není-li xxxx, xxxxx byla věc xxxxxxxxxx k rozhodnutí, xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tomu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nadřízen soudu xxx předkládajícímu x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí x xxxxxxxxx věci x xxxxxx xxxxxxxxx x §25.

§25

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

X důležitých xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jinému xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx; x xxxxxx a přikázání xxxxxxxxx soud, který xx oběma soudům xxxxxxxx xxxxxxxx nadřízen.

§26

Xxxxxxxxxxx soudu k xxxxxx přípravném xxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, se xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx úkonů xxxxx xx celé přípravné xxxxxx, pokud xxxxxxx x postoupení xxxx x xxxxxx příslušnosti xxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxx xxxxxx soudu.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx osoby

§27

Zapisovatel

K xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx orgánů xxxxxxx x trestním řízení xx xxxxxxx zpravidla xxxxxxxxxxx vzatý xx xxxxx. Xxxxx-xx zapisovatel xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úkon. Xx-xx v řízení xxxx xxxxxx o xxxxxxx úkonu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x důsledku tohoto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, vyšší xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27x

Xxxxx xxxxxx úředník

Jednoduchá xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x řízením xxxxxxx xxxxx soudní xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx působnost x určí, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a kdy xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx.

§27x vložen právním xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§27b

Probační úředník

(1) Úředník Xxxxxxxx a mediační xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednak x xxxxxxxxxx vedení x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x kontrole xxxx chování a x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx nebyl uložen, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx

x) x propuštění xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx vyslovení xxxxxxx,

x) o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx podmíněného xxxxxxxxx x dohledem,

e) x odložení xxxx xxxxxxxxx výkonu trestu xxxxxx svobody na xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxx o xxxx xx xxxxxxx xxxx věku, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx závažný xxxxxx, xx xxxxxxxxxx vyslovení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx podmíněného propuštění x xxxxxx trestu xxxxxx svobody xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx prospěšných xxxxx xxxx trestu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vyslovení přiměřených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx státním xxxxxxxxx a v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x podmíněném zastavení xxxxxxxxx stíhání. Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může provádět xxxxxxxxxx úkony x xxx xxxxxxxx xxxxxx. X řízení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx nespojený x xxxxxxx xxxxxxx, xxx byl odložen xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx odnětí svobody xx xxxxxxx ženě xxxx matce xxxxxxxx x xxxx do xxxxxxx xxxx věku, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxx xxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Bližší xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx úředník xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§27c

Asistent xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx

§28

(1) Je-li třeba xxxxxxxxxxx obsah xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxx právo xxxxxxx x §2 xxxx. 14, xxxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě, x níž xx xxxxx dorozumět xxxxx xxx některým x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x hluchoslepých xxxx. Xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx zapisovatelem. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx je xxxxxxx, x pro xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx zapsána xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx orgán xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx národnosti xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx. Xxx-xx o xxxxx bez státního xxxxxxxxx, rozumí se xxx xxxx, xxx xx xxxxxx pobyt, xxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx obviněný xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 14, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx žádost x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx x přímé xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx procesních xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxxxxx x xxxxx, usnesení x xxxxxxxx pozorování xxxxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxx, obžalobu, xxxxxx x xxxx a xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx příkaz, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx xxxxxxxx xx poučení xxxxxxxx, že pořízení xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx od ostatních xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx. Pořízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx doručení zajišťuje xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Jestliže s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxx xxxx lhůty x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, považuje xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xx xxxxxxxxx písemného xxxxxxxx.

(4) Xx podmínek xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 je třeba xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x písemnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx-xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx obhajobu, x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx k seznámení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx; xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx využil xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 14, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx činný x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx xxxx, o xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxx xxxx první xxx písemnost xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx nepoužije, xxxxxxxx již byla xxxx písemnost xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přetlumočena xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx vede.

(5) Práva xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(6) x podmínek uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx zadržena xx xxxxxxx, bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxx x xxxxxx právech (§33 odst. 6 x §76 xxxx. 5).

§29

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxxxx xxxxxxxx x x důvodů xxxxxxxxx x §99 x 100. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodne xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x trestním řízení, xxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxx vyúčtované odměny x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

§29a

Ustanovení xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx použijí x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednorázově.

§29a xxxxxx právním předpisem x. 255/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxx třetí

Vyloučení xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx

§30

(1) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx přísedící, státní xxxxxxxx, policejní orgán xxxx osoba x xxx xxxxxxxx činná, x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, že xxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx věci nebo x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, k jejich xxxxxxxx, xxxxxxxx zástupcům, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx pro poměr x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nestranně xxxxxxxxxx. Xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nemohou xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x trestním řízení.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx vyloučen x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx v projednávané xxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx, policejní xxxxx, xxxxxxxxxxx zástupce, xxxxxxx nebo jako xxxxxxxxx zúčastněné xxxxx xxxx poškozeného. Po xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o vině x trestu xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx trestního řízení xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx nařídil xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x zadržení xxxx příkaz x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx osoby, xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx sjednána xxxxxx x xxxx x xxxxxx.

(3) X rozhodování x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx kromě xxxx xxxxxxxx soudce xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx nižšího xxxxxx, a xxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx je vyloučen xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx učinil xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) X řízení x xxxxxxxx příkazu x odposlechu a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx. Soudce, xxxxx xx účastnil xxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu, xx x xxxxxx řízení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§31

(1) X xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §30 xxxxxxxx xxxxx, kterého xx xxxx důvody xxxxxx, x to x xxx návrhu. O xxxxxxxxx soudce nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, rozhodne xxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jiný xxxxx téhož xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X stížnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nadřízený xxxxxx, jenž xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal.

§31a

Důvody, xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx trestního řízení xxxxxxxx xxxxx soudní xxxxxxx xxxx probační xxxxxxx, a xxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§31x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Oddíl xxxxxx

Xxxxxxxx

§32

Xxxxxxxx

Xxxx, kdo xx podezřelý xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx a použít xxxxx němu prostředků xxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxx tehdy, xxxx-xx xxxxx němu zahájeno xxxxxxx xxxxxxx (§160).

§33

Xxxxx obviněného

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx, x x xxxxxxx o nich, xxxx xxxx povinen xxxxxxxxx. Může xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx návrhy x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx prostředky. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a x xxx se xxxxx x xxxxx xxxxx prováděných xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxx xxxxx výslechu xxxxxx xxxxx x xxx, xxx odpovědět xx již xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx, xxx xxx vyslýchán xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x aby xx xxxxxxx účastnil x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§165). Xx-xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx přítomnosti xxxxx xxxxx. Uvedená xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx omezena.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx hradil xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx senátu a x přípravném xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx shromážděných xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, je-li xx xxxxx x xxxxxxx xxxx obviněného, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xx návrh státního xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxx x xxx návrhu xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx uvedených xx větě první x druhé náklady xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx podat xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx stížnost, xxx xx odkladný xxxxxx.

(4) Xxxxx xxx pravomocným xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 obviněnému xxxxxxx xxxxx xx bezplatnou xxxxxxxx xxxx obhajobu xx xxxxxxxx xxxxxx x obviněný x xxxxxxxxxx xxxxxxx požádá, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x, pominou-li xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxx xxxxx předseda xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §38 xxxx. 2, §39 xxxx. 2 x 4, §40 a 40a xx použijí xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx vždy xxxxxx obviněného x xxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx či zatčen, xx xxxxx poučit xxx o právu xx naléhavou xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, po kterou xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x x právu xxxxxx xxxxxxxxx konzulární xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx osobu, x xxxxx uvede xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx zadržení xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poučení o xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx poučení xxxxxxx; xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxx ve svéprávnosti, xx xxxxxxxx obviněného xxxxxxxxxx, zejména xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx obviněného xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxx xxxxxxxx zúčastnit xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx podle zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx obviněného.

(2) X xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jsou dány xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx advokáta xxx xxxxxxxxx opatrovníkem jen x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, u xxx xxx mít xxxxxxxx xxxxx, že xxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zájmy xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx tomu, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx, x nevylučuje-li xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stížnost.

Xxxxx pátý

Obhájce

§35

Obhájce

(1) Obhájcem x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx trestního řízení xx xxxx obhájce xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nemůže xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx krajským xxxxxx xxxx soudem xxxxxxx xxxxxx, xxxx vrchním xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx do xxxxx může xxxxxxxxxx x v těchto xxxxxxxx.

(2) Obhájcem xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx trestní xxxxxxx, x v xxxxxxxx xxxx v xxxxxx, xx xxxxxx xx xxx vykonávat xxxxxxxx, xx postavení xxxxxxxxxx, svědka nebo xxxxxxxxxx osoby.

(3) V xxxxxxxx xxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx advokát, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx svědek, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxx xxxx tlumočník.

Xxxxx obhajoba

§36

(1) Xxxxxxxx xxxx mít obhájce xx x přípravném xxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxx, ve xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xx xxxxxx ochranného xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§116 odst. 2),

b) xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx-xx x řízení xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx obhájce také xxxxx, považuje-li xx xxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx za xxxxx, xxxxxxx proto, xx xxxxxxxx k tělesným xxxx duševním vadám xxxxxxxxxx xxxx pochybnosti x jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxx-xx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pět xxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx už x přípravném xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx mít xxxxxxx též

a) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx x uložení nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence xxxx x xxxxxxx xxxx změně xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx léčení xxxxxxxxxxxxxxxx.

§36x

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx rozhoduje xx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxx, nebo

c) xxxx-xx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) X řízení x stížnosti pro xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx x v xxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx odsouzený xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xxx-xx x xxxxxxx xxx, xx který xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx let,

c) jsou-li xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxx xxxxx odsouzenému, xxxxx xxxxxx.

§36x

(1) Xx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 3 xxxx §36a xxxx. 2 xxxx. x), xxxx xx xxxxxxxx obhájce xxxxx, xxxxx-xx x trestný xxx, xx který xxx xxxxxx výjimečný xxxxx. Obviněný xx xxxx obhájce xxxxx x x případě xxxxx xxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 4 xxxx. x).

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který vede xxxxxx; prohlášení xxxx xxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx obhájce a xx předchozí xxxxxx x xxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx kdykoliv xxxx. Xxxxx xx zpětvzetím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx si xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxx, xx se xx xx, že si xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se mu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxx prohlášení x vzdání xx xxxxxxx xxxx, nemůže xx obhájce xxxxx xxxxx.

(4) Úkony xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx xx jeho zpětvzetí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx z důvodu, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx.

§36x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§37

Zvolený xxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx-xx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxx přímém, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx jeho xxxx.

(2) Obviněný xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx byl xxxxxxxxx nebo osobou x xxxx oprávněnou xxxxxx, zvolit obhájce xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx vyrozuměn x zákonem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obhájce. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, než ji xxxxxx převezme xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx nebo xxxx xxxxxxx x orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx neoznámí, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x vyrozumívání x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§37x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxx návrhu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvoleného xxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) x xxxxxx uvedených v §35 odst. 2 xxxx 3, nebo

b) xxxxxxxx xx obhájce xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxx nichž xx xxxx xxxxx nezbytná, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, ačkoliv xxx xxxxx a xxxx x takových xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxxxx advokáta jako xxxxxxxxx obhájce xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx obhájce xxxxxxxx xxxxxxxx dvou nebo xxxx spoluobviněných, jejichž xxxxx si x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, který xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx věci xxxx xxxxxxxxx obhajobu xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Před xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxx obviněnému x xxxxxxx, aby xx x věci xxxxxxxxx, x v xxxxxxxxxx x tomuto xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx x vyloučení xxxxxxx, xxxxxx zároveň xxxxxxxxxx, xxx xx v xxxxxxxxx xxxxx zvolil xxxxxxx jiného; xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1.

(4) Xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§37x vložen právním xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

§38

(1) Jestliže xxxxxxxx nemá xxxxxxx x xxxxxxx, kdy xx xxxx xxx (§36 a 36a), xxxx xx mu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxx lhůtě xxxxxx xxxxxxx zvolen, bude xx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx důvody xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx ustanoven.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx několik, xxxxxxxx xx xxx, xxxxxxx zájmy si x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx obhájce xxxxxxxx.

§39

(1) Obhájce xxxxxxxx, x xxxxxxx-xx důvody xxxxx obhajoby, xxxxxxxxxx xxxxx předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Pro xxxxx ustanovení obhájce xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx advokátů (xxxx xxx "pořadník"), xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx obhajoby jako xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxx xxxxx x xxxx v xxxx xxxxxx, popřípadě sídle, xxx xxxxx. U xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx za xxxxx advokáta xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxx-xx ustanovit xxxxxxxx x tohoto pořadníku, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x pořadníku advokátů xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx rovněž poskytuje xxx xxxxxx.

(3) Advokáti xxxxxx v pořadníku xxxx ustanovováni jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx. Xxx-xx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x vyloučení x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx advokát, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxxx ustanoveného xxxxxxx prohlášením xxxxx §36b x xxxxxxxx xxxx toto xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx týž obhájce, xx-xx to možné.

(4) Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx využil xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 14, xx postupem podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxx x xxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx, x jazyce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xx-xx obviněný xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx trvalý xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a obviněnému xxx x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx obhájce, xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení xxxx xxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx později. Xxxxx-xx x ustanovení obhájců xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxx z xxxxxxx advokát ustanovený xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xx xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxx.

§40

Ustanovený xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx důvodů xxxx xxxx být xxxxxxx xx svou xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx zproštěn x xxxxx něho ustanoven xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostí x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§40x

(1) Z xxxxxx xxxxxxxxx x §37a xxxx. 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, předseda xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obhájce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, aby xx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx usnesení podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§40x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Sb. x účinností xx 1.1.2002

§41

Xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx

(1) Obhájce xx xxxxxxx xxxxxxxxxx obviněnému xxxxxxxxx právní xxxxx, xxxxxx využívat x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xx, xxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx činit xx obviněného xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx do xxxxx (§65) x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. S xxxxxxxxx, který xx xx vazbě, xx xxxxxxxx mluvit v xxxxxxx stanoveném x §33 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx úkonů, xxxxxxx xx xxxx zúčastnit xxxxxxxx.

(4) Je-li svéprávnost xxxxxxxxxx omezena, může xxxxxxx oprávnění xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxx xxxxx zaniklo, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx soudu, dále xxxxx xxxxxx x xxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx má xxxxx xx xxxxx stadiích xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx kopii xxxx průpis xxxxxxxxx (§55) x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§12 xxxx. 1) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, když xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxx spojené xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

§42

(1) Xxxx, xxxxx xxx&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxx byla xxxxxxx nebo podle xxxxxx xx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx), xxxx být poskytnuta xxxxxxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxx; xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx nich xxxxxx, nahlížet xx xxxxx (§65) a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxx osobu x xxxxxx právech xxxxxx x poskytnout xx xxxxxxx xxxxxx uplatnění.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx omezena ve xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx zákonný xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx nebezpečí z xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo opatrovník xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx xxxx nebyl-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ačkoli xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx ustanovení, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x zúčastněná xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x nemá osobu xxxxxxxxxx činit xxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předseda senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx než xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jen s xxxxx souhlasem. Xxxxx xxx ustanovit xxxxx, x xxx lze xxx xxxxxxxx xxxxx, xx pro xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx tomu, kdo xx jím ustanovován, x xxxxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx zabrána xxxx má-li podle xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx majetku ve xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x obdobném zařízení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Oddíl sedmý

Poškozený

Oprávnění xxxxxxxxxxx x uplatnění xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§43

(1) Xxx, xxxx bylo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx, xx xxxxx úkor xx pachatel xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xx právo xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nahlížet do xxxxx (§65), zúčastnit xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx líčení a xxxxxxxxx xxxxxxxx konaného x xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx se x věci xxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx povinné xxxxxx (§196 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx majetkovou xxxxxx, xxx xxxx poškozenému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x dlužné výživné.

(2) Xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx ten, xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx činem xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, avšak vzniklá xxxx xxxx způsobena xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činem.

(3) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx navrhnout, xxx xxxx x odsuzujícím xxxxxxxx xxxxxx obžalovanému xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx škodu nebo xxxxxxxxxxxx újmu, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx úkor trestným xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x hlavního xxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxx (§206 xxxx. 2); xx-xx sjednána xxxxxx o xxxx x trestu, xx xxxxx xxxxx učinit xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o takové xxxxxx (§175a odst. 2). X návrhu xxxx xxx patrno, x jakých důvodů x x xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx důvodů a x xxxxx rozsahu xx uplatňuje xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxx škody, nemajetkové xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx poškozený xxxxxxx doložit. X xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx. Nebyl-li xx pro xxxxxxxxxx x xxxxxx poškozeného xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx-xx tomu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx poškozenému sdělí, xxxxx způsobem může xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx lhůtu, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(4) Poškozený, který xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, má xxxxx x kterémkoliv xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx trestný čin xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Prohlášení lze xxxxxx x písemně. Xxxxxxx prohlášení se x řízení před xxxxxx provede jako xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx může rovněž xxxxxxxxx prohlášením xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx vzdát xxxxxxxxxx práv, xxxxx xx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxxxx přiznává.

§44

(1) Oprávnění poškozeného xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx stíhán xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx mimořádně xxxxxx a jednotlivým xxxxxxx xxxxxx práv xx xxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxxxxx xxxxxxxx senátu a x přípravném xxxxxx xx xxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx společného xxxxxxxxx, xxxxxxx xx zvolí. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx nárok xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x kterém xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzrostl xx xxxx než xxxx a poškození xx xxxx xxxxx x výběru xxxxxxxxxx, xxxxxxx výběr x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Společný xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxx nemajetkové xxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxx xxxxx §43 xxxx. 3 nelze xxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxx rozhodnuto x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§44a

§44a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 45/2013 Sb.

§45

(1) Xxxx-xx poškozený xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx je-li xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, vykonává xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. X případě, xx je nebezpečí x prodlení x xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovit. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx ustanovit xxxx x případě, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx právnickou osobou x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx zástupce. Xxxxx osobu xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jen s xxxxx xxxxxxxxx. Nelze xxx ustanovit xxxxx, x xxx xxx xxx důvodnou obavu, xx xxx xxxx xxxxx xx výsledku xxxxxx nebude xxxxx xxxxx zájmy poškozeného. Xxxxxxxx o ustanovení xxxxxxxxxxx xx oznamuje xxxx, kdo xx xxx ustanovován, x xxxxxxxxxx-xx to povaha xxxx, též xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx opatrovníka xx xxxxxxxxx stížnost.

(3) Jde-li x xxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení (§43 xxxx. 3), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx poškozenému, x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§45x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx, kterou xxxxxxxxx uvede. Xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx jemu; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx osobně xxxx xxxxxxx.

§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§46

Orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx právech xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx získaného xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x použití peněžních xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí. Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x přípravném xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx, xx může xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx o vině x xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx trestního xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Má-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx oběti xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxxx xxx poučit xxx x xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

§47

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx způsobena xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx získal-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činem xx jeho xxxx xxxxxxxxxx obohacení, xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx obviněného. Zajišťovat xxxxx nárok, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxx užít xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyloučen x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx soud na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poškozeného, x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx státní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x bez xxxxxx xxxxxxxxxxx, vyžaduje-li xx xxxxxxx xxxx zájmů, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx známo, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, uvede xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx věc xx.

(4) Xxxx x v xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x zajištění zakáže xxxxxxxxxx, xxx majetek xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx převedl xx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ničil. Dále xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx zástupci do 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx x x následně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx sdělil, xxx x kdo xx x zajištěnému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx výkon xxxxx s xxx xxxxxxxx, a bylo-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxx xx stanovené lhůtě (§66). Xx-xx xx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx dalších práv xxxxxxxxxxxxx se zajištěným xxxxxxxx, a to xxxxxx xxxx xxxxxx x budoucnu xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx učiněné x rozporu se xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx první x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxx; o xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx poučit.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, veřejné dražby, xxxxxxx nebo insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxx xx předchozím xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx dražby, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxxxxxx použije xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx majetku lze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Poškozený xxxx být x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxx, xxx xxx se xxxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 1 zruší.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x postup xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvláštní právní xxxxxxx. Xxx vrácení, xxxxxx x jiném xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx odňata, xx postupuje xxxxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx s xxxx důležitou pro xxxxxxx řízení.

§47x

(1) Xxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zajišťovacích xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obviněný xxxx x jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx účet xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx odpovídající xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx, které vedly xxxx xx mohly xxxx k xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx peněžitá xxxxxxx xxxxx, soud x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu, x xxxxx pravděpodobný xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištěn xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Peněžitou jistotu xxxxx odstavce 1 xxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx poškozeného xxxx xx xxxxxx, že xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxx xx podstatně xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx soud xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx takovým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx nemajetkové xxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxxx xx soud x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

§48

(1) Xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) mine-li xxxxx, xxx který xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx pravomocným xxxxxxxxxxxx rozsudkem, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx dne, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxx postoupena xxxxxx orgánu.

(2) Xxxxxxxxx xx třeba xxxxxx, xxxxx-xx se, xx xx xxxx třeba x rozsahu, x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx důvodů xxxx soud x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx zástupce xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxx zajištěného xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxx kdykoliv po xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxx žádosti soud x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxx, vyrozumí xxxxxxxxxxx, xxxxx nárok xxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, může xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx v xx nové důvody, xxxxxxxx xx po xxxxxxxx 30 xxx xx právní xxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

§49

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §47 x 48 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxx xxxx povolení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx

§50

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx se mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx může xxx x xxxxxxxxx xxxxx; x xxx xx xxxxx xx poučit. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx současně důvěrníkem xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxx být xxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx omezena; xxx hlavním líčení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx je x němu předvolán xxxx xxxxxx, znalec xxxx xxxxxxxxx.

§51

(1) Zmocněnec xxxxxxxxxx xxxxx a poškozeného xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poškozeného návrhy x podávat xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxx oprávněn xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx již xx xxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxx objasnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxx, které xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx jako důkaz x řízení xxxx xxxxxx, xxxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zmařen účel xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a vyrozumění x něm xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx osobám xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx tehdy, až xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x udělí xx k xxxx xxxxx. Xxxxxxx proti xxxxxxx provádění xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx policejnímu xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx včas xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx x místo jeho xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vyrozumění zmocněnce xxxxx xxxxxxxx. Spočívá-li xxxx ve xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx nichž xxx takovou xxxxx xxxxxxxxx. Nelze-li xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx má tato xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Má-li xx zmocněnec xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx výslechu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 utajena, xx policejní orgán xxxxxxx přijmout opatření, xxxxx znemožňují xxxxxxxxx xxxxxxx skutečnou xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxx x výslechu xxxxxx, xxxxx totožnost xx xxx z xxxxxx uvedených x §55 xxxx. 2 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, podle xxxxx xx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx totožnost xxxxxx.

§51a

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx újma na xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx po xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

xx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxx xxxxxxx vzniklé xxxxxxxxx zmocněnce, rozhodne xx xxxx xxxxx xxxxxxxx senátu soudu, xxxxx koná xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezplatně nebo xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx poškozeného, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx zákonem xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxx uplatňované náhrady xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx její xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjevně xxxxxxxxxx.

(2) Poškozený xxxxxx xxx xxxxxxx let a xxxxxx zranitelná oběť xxxxx xxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx xxxx nárok, nejde-li x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx povinné xxxxxx (§196 trestního xxxxxxxx), xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezplatně x bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Návrh na xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx důvodnost, xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) X případě, že xx poškozený xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 xxxx 2 předseda senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x pořadí, xxx x něm xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx účelné, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx advokáta; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 2 a 3 xx xxxxxxx obdobně.

(5) Xxxxxxx-xx důvody, xxxxx xxxxx x ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx x bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zmocněnce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poškozeného.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 4 a 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx účinek.

(7) Náklady xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxx na xxxxxx xxxxx poskytovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx odměnu, xxxxx xxxx.

Xxxxx devátý

Přístup k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§51x

(1) Xxxx-xx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx obviněný, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx zástupci, xxxxxxxxxxx, zmocněnci x xxxxxxxxx, obhájce, znalec, xxxxxxxxx, osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx vyjádření, xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx zúčastnit xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxx senátu. Ten, xxx toto xxxxxxx xxxxxxx, založí xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xx trestního spisu x xxxx kopii xxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx platným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, vydanými xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 5).

HLAVA XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ X ÚKONECH TRESTNÍHO XXXXXX

§52

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx xx xxxx xxxxxx x osobami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx trestního xxxxxx; xxxx xx xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§52x

Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažné xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přenos xxxxxx x zvuku (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx zařízení"), xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§52x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 459/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Oddíl první

Dožádání

§53

(1) Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkony xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx obvod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, státního xxxxxxxx xxxx policejního xxxxxx, v xxxxx xxxxxx má xxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního zařízení; xxxx-xx xxxx prováděn xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx mimo xxxx xxxxx xxxx, xxx jestliže věc xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx-xx toho pro xxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx, vrchní soud x xxxxxxx soud xxxxx jednotlivé xxxxx x xx svém xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, x xxxxx xxxxxx má xxx xxxx proveden; Xxxxxxxx soud a xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§54

(1) X xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx nutná x řádnému xxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx, xxxxxxx dožadující xxxxx xxxxx a xxxxxxx xx ty jejich xxxxx, kde xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx najevo, xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx další osoby x xxxxxxxxx xx xx okolnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x správnému xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx soudu koná xxxxxx x xxxxxxxx; xx přitom xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

§55

Xxxxxx xxxxxxxxxx x sepisování protokolu

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxxxxxx, který xxxx obsahovat

a) pojmenování xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkon,

b) xxxxx, xxx x předmět xxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx úředních osob x xxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x adresu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x u xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně data xxxxxxxx xxxx rodného xxxxx; xxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx povolání xxxx podnikání xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zmocněnce nebo xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx do protokolu xxxxxxxxx, xxxx-xx to xxxxxxxx xxx dosažení xxxxx trestního xxxxxx, xxx xxxxx xx xxx, aby xx x nimi xxxxx xxxxxxxxxx pouze orgány xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx činní v xxxx xxxx; to xxxxx xxxx pro xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poškozeného a xxxxxx; xx-xx to xxxxxxxx xxx řádné xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, proti xxx xx trestní xxxxxx vede, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; o xxxxxxx údaje a xxxx důvodech xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx vylíčení xxxxxxx xxxxx, x něhož xx bylo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provádění xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxx vyhlášených, a xxx-xx hned xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, osvědčení x xxxxx xxxxxxxx; pokud xx provádí doslovná xxxxxxxxxxx výpovědi xxxxx, xx třeba xx x xxxxxxxxx označit xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, udělené xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxx průběhu úkonu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx osobě xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx svědectví xxxxxx xxxxx újma xx xxxxxx xxxx xxxx vážné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, a xxxxx-xx xxxxxxx svědka xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným způsobem, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx učiní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxx a jeho xxxxx xxxxxx údaje xx xx protokolu xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx odděleně xx xxxxxxxxx spisu a xxxxx se x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení v xxxx xxxx. Svědek xx poučí x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx své podoby x xxxxxxxx protokol xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx pak veden. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx jim blízkých xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x oddělené xxxxxx xxxxxxxx xxxxx svědka, xxxxx, který x xx xxxx vede xxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x podoba xxxxxx xxx údaje x xxxx totožnosti xx nadále xxxxxxxxx; xx neplatí, je-li xxxxxxxxx totožnost x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §102a.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zapíší xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, stejně xxx x znění položených xxxxxx x xxxxxxxx xx xx; xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxx xxxxx x provádění konfrontace xxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx uvedou xxxxxxxxx, xx nichž xxxx rekognice xxxxxxxxx, xxxxxxx pořadí, xx xxxxxx xxxx osoby xxxx xxxx ukázány xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vyjádření; x xxxxxxxxx prováděné x přípravném řízení xx xxxxxxxxx pořídí xxx obrazové xxxxxxx. X xxxxxxxxx sepsaném x xxxxxxxxxxxx pokusu, x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx okolnosti, xx nichž byly xxxx xxxxx prováděny, xxxxx i jejich xxxxx x výsledky; xxxxx xx okolnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx obrazové xxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx, je-li xx možné, xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx postupovat x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx důkazů xxxxxxxx x zákoně xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx o výpovědi xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vypovídá x xxxxx jazyce; xxxxxx-xx xx doslovném xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx protokolu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, kdo xxxx xxxxxxx.

§55x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx úkonu xxx podle potřeby xxxxxx i těsnopisného xxxxxx, xxxxx se xxx xxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx záznamu, xxxxx x jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxx provádění úkonu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x obrazový záznam xxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxx obrazový záznam, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v protokolu xxxxxxxx x úkonu, x xxxx se xxxxx xxxxx x xxxx, místě x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx prostředku. Xxxxxxxxx nosič záznamu xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xx spise xxxxx, xxx xx uložen.

§55b

Některé zvláštnosti protokolace x řízení před xxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxx líčení xx, xxxxxxxxxx-xx x důležitých xxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxx, pořizován xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §55a xxxx. 1 věty xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, protokol xx nediktuje, ale xxxxxxxxxx jej podle xxxxxxxxx záznamu pořizuje xxxxx xxxxxx úředník xxxx xxxxxxxxxxxxx úředník.

(3) Xxxxxxxx xxxx, které xxx xxxx vyslechnuty, xx do xxxxxxxxx x xxxxxxx líčení xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zapisují xxx xxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxx xxxx dodatky x xxxxxxxxx výpovědím xxxx xxxxxxxxxxx. Státní xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx žádat, xxx xxxxxxx učiněná v xxxxxx před xxxxxx xxxx xxxx část xxxx xxxxxxxx zaprotokolována; xxxxxxxx senátu xxxxxx xxxxxxx vyhoví, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx není xxx xxxxxxxxx xxxx, xx je již xxxxxxxxx x protokolu.

(4) Xxxxxxxx x hlavním xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx třeba xxxxxxx vyhotovovat, xxxxxxxx xxxxxxxx a státní xxxxxxxx prohlásí, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx žádná z xxxxxxxxxxx osob nepodá xxxxxxx prostředek a xxxxxxxxxx nabude xxxxxx xxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úředník stručný xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx uvede xxxxx x dobu xxxxxx xxxxxxxx líčení nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, a vyjádření xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx zvukový záznam xxxxxxx x průběhu xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx-xx dán xxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x průběhu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) V řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx přibrán xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Zvukový xxxxxx xx uchovává xx xxxxxx informací xxxxx xx spisem, x xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx stručného xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx zvukového xxxxxxx xxxxx provést xxxx skartací xxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx x úkonu xxxxxxxxxxx a předseda xxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x hlavním xxxxxx x o veřejném x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx; jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx úkon vykonal, x osoba, které xx xxxx xxxx, xxxxxxxxx zapisovatel, tlumočník, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx, xxxxx, jíž xx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Má-li xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx vyslýchaný xxxx xxxx osoba xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xx v protokolu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x hlavním xxxxxx nebo x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podpíše xxx xxxx xxxx senátu. Xx-xx xxxx xxxxxxxx x jiné osoby xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx.

§57

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) O xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x hlavním xxxxxx a x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x námitkách xxxxx xxxxxxxx protokolu xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stížnost.

(2) Ten, xxx řídil xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úkonu, xxxx x xx xxxxxxx protokolu xxxxxxx xxxx xxxxxxx opravu xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx provede xxx, aby xxxxxxx xxxxx zůstal čitelný; xxxxxx xxxxxxx ten, xxx ji nařídil.

§58

Protokol o xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§55 xxxx. 1)

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, a xx x celém xxxxx x se xxxxxxxx odůvodněním.

(2) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x průběhu xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x hlasování.

(3) Protokol x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zapisovatel.

(4) Protokol x xxxxxxxxx se xxxxxx x připojí x protokolu x xxxxxxx. Xxxxxxx jej xxx xxx předseda xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx senátu Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x stížnosti xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsudku; xx nahlédnutí xxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx nesepisuje, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a kterým xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx síni xxx xxxxxxxxx jednání; x protokole x xxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx bylo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx

§59

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx vždy xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxx písemně, xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podání xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx státní xxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxx xxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Jsou-li xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx sepsat x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx stupně. Xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx další náležitosti, xxxx být x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx, xxx xxx xxxx, xxxxx věci xx xxxx x xx sleduje, x xxxx xxx podepsáno x xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx stejnopis zůstal x příslušného xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dostala xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podateli, xx-xx xxxx, x doplnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx nedostatky xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jejich odstranění. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx dále xxxxxxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx jiný xxxxxx, xx jehož podkladě xxx učinit závěr x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx, i xxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxx náležitosti. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx však xxxx xxxx být xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx a kdo xxx činí.

(4) Činí-li xx ústně xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxxx vyslechnout x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxx poměrech xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx podává, x xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxx oznámeným xxxxx; xx-xx oznamovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx též x xxx, xxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx náhradu škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx u xxxxx, xxxxx xxx xxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxx

§60

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxx xxxxx dní se xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lhůty.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, měsíců nebo xxx končí uplynutím xxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídá xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxx určující xxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxx v xxxxxxxxx měsíci xxxxx, xxxxx xxxxx uplynutím xxxxxxxxxx dne xxxxxx xxxxxx.

(3) Připadne-li xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, pokládá xx xx xxxxxxxx xxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx den.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx

x) podáno xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejnímu orgánu, x xxxxx xx xxx podáno xxxx xxxxx xx ve xxxx xxxxxxxxxx,

x) učiněno x xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx ve xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx ozbrojeného xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxx, kdo xxxxxx xxxx, xx vazbě xxxx v xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx protokolu u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx.

§61

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Zmešká-li xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x důležitých xxxxxx xxxxx x xxxxxx opravného xxxxxxxxxx, xxxxxx xx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx přísluší x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx lhůty. X xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx požádat do xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, je xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx x povolení navrácení xxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x svoje rozhodnutí x zamítnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx přiměřeně x xxxxx, ukáže-li xx, xx xxxxx x xxxxxx opravného xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx

§62

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx doručena xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxxx 13). Xxxx-xx xxxxx doručit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxx") x x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obce. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx tak xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx doručit, xxxxxx se prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx doručuje xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx obhájce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba zmocněnce, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx obhájci xxxx xxxxxxxxx, pokud zákon xxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxx osobně xxxxxxx, xxxxxxxx se písemnost x xxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pošty, xxx xxxxxxx písemnost xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§63

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxxxxx, státu, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx územně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, doručuje xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, kterou za xxx účelem xxxxx [§55 odst. 1 xxxx. x)].

(3) Doručují-li xx obhájci v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx (§306 odst. 1), postupuje se xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§64

Doručování do vlastních xxxxx

(1) Xx vlastních xxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx obžaloba, xxxxx xx schválení xxxxxx x xxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x předvolání,

b) xxxxxx oprávněným podat xxxxx rozhodnutí opravný xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) jiná písemnost, xxxxxxxx xx předseda xxxxxx, státní zástupce xxxx xxxxxxxxx orgán x důležitých důvodů xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx x adresát xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxx vyzvednout.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx soudu, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxx, xxxxx xx sídlo v xxxxx doručení, xxxxxxxx xx doručuje xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx zastupitelství, x xxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx ji xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx orgán justiční xxxxxx,

x) x xxxxx, xxxxxxxx se doručuje xxxxxxxxxxxxxxx pošty,

d) u xxxxxx obce, jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) u xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx, xxxxxxxx doručuje xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx soud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx poslední xxx xxxx lhůty za xxx doručení, x xxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx uvedenou adresu xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx orgán xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx domovní xxxx jiné adresátem xxxxxxx schránky, xxxxxx xxxxxxxxxx vhození xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx vrátí xxxxxxxxxxx x vyvěsí xx x tom xxxxxxx xx úřední xxxxx.

(5) Odstavec 4 xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx

x) obviněnému xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, návrh xx schválení xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x hlavnímu xxxxxx xxxx veřejnému xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx předseda xxxxxx, xxxxxx zástupce, xxxx xxxxxxxxx xxxxx x důležitých xxxxxx xxxxxx.

(6) Je-li xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vrátí písemnost xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůty deseti xxx ode dne xxxxxx xxxxxxx.

§64a

Odepření přijetí

(1) Odepře-li xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za něj xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xx na doručence xxxxx s xxxxx x xxxxxxx odepření x xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Uzná-li xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx přijetí xxxx xxxxxxxx bezdůvodně, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx bylo xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§64x vložen xxxxxxx předpisem č. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2002

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx

§65

(1) Xxxxxxxx, poškozený x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx do spisů, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §55 odst. 2, xxxxx si x xxxx xxxxxxx x poznámky a xxxxxxxxx xx xx xxx náklady kopie xxxxx x xxxxxx xxxxx. Totéž právo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx je-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx tak xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu x x přípravném xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx práv.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx právo xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxx ostatní xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxx xxxxx odepřel xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx, xxx xx odepření xxxx, státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přezkoumat. Xxxx práva nelze xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, jakmile byli xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxx sjednávání xxxxxx x xxxx a xxxxxx.

(3) Xxxx, kdo xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx nahlédnutí xx xxxxxxxxx x xxxxxxx úkonu. Obviněnému x jeho xxxxxxx xxxxxx být odepřeno xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx (§160 odst. 1).

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Eurojustu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx opatření, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxxx uložená xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx nutno xxxxxx taková xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xx xxxxx §55 xxxx. 1 písm. x) xxxxx seznamovat xxxxx orgány činné x trestním řízení x xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, proti xxx xx trestní xxxxxx xxxx, x xxxxxxx těchto údajů xx xxxxx §55 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

§66

(1) Xxx přes xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xx x soudu, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo policejnímu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx omluvy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx policejním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 50000 Xx.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 příslušník xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x činné xxxxxx, může xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veliteli xxxx náčelníku ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx jednání xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx trestu xxxxxx svobody, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx kázeňskému xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx velitel, náčelník xxxx ředitel je xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx x řízení xxxx xxxxxx xxxxxx zástupce, xxxxx se příslušnému xxxxxx xx kárnému xxxxxxx. Xxxxx orgán xx xxxxxxx x xxxxxxxx vyrozumět orgán xxxxx v trestním xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX ČTVRTÁ

PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ X XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxx

§67

Xxxxxx vazby

Obviněný smí xxx vzat xx xxxxx jen tehdy, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplývá xxxxxxx obava,

a) xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, aby xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx hned xxxxxxx, nemá-li xxxxx xxxxxxxx xxxxx hrozí-li xx xxxxxx xxxxx,

x) xx bude působit xx xxxxx nevyslechnuté xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jinak mařit xxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxx xxx trestní xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx niž xx xxxxxx, dokoná xxxxxxx xxx, x který xx xxxxxxx, xxxx xxxxxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jsou zřejmé xxxxxx x podezření, xx xxxxx xxxxxxx xxx spáchal xxxxxxxx, x s xxxxxxx xx osobu obviněného, xxxxxx x závažnost xxxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xx xxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vazby xxxxxxxxx xxxxx opatřením, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§68

(1) Vzít do xxxxx lze toliko xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxx. Rozhodnutí o xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx též skutkovými xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx, na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx x nedbalosti, xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) opakovaně xx nedostavil xx xxxxxxxxxx x nepodařilo xx jej předvést xxx jinak zajistit xxxx xxxxx xxx xxxxx trestního xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx působil xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx jinak xxxxx xxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxx pro trestní xxxxxxx, xxxx

x) již xxxxxxxx trestnou činnost, xxx xxx xx xxxxxx, nebo v xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx, xxxx byl xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odsouzen xxxx xxxxxxxxx.

(4) Omezení xxxxxxx x odstavci 2 xxx úmyslný xxxxxxx čin xx xxxxxxx, xxxxxxxx je xxx důvod vazby xxxxxxx v §67 xxxx. x) a x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx vyžaduje xxxxx xx vazby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx zájmu.

§69

Příkaz x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x důvodů xxxxx (§67) a xxxxxxxxxx nelze předvolat, xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx tak xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, vydá v xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx obviněný xxxxxx.

(2) Xxxxxx k xxxxxxx xxxx vedle xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx popis xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx popis xxxxxx, xxx které xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx-xx xxxx x provedení xxxxxxx xxxxx, vypátrat xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx právo zvolit xx obhájce, mluvit x xxx xxx xxxxxxxxxxx třetí osoby x xxxxx xx x ním již x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx právo na xxx náklady komunikovat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, kterou xxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxx-xx xx dosažení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx tomu zájem xx xxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, aby xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx dostatek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, komunikace x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx. X těchto xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx poučit a xxxxxxxxxx jí plnou xxxxxxx jejich uplatnění.

(5) Xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx ho xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 24 xxxxx, dodat xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo xx místo xxxxxxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Soudce xxxxx, xxxxx příkaz x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxx x toto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24 xxxxx od xxxx, xxx xxx xxxxxxxx dodán na xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx věcně příslušný xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx soudce xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x vazbě x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx soudce xxxxxxxxxxxxx výslech xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 24 hodin xx doby, kdy xxx dodán xx xxxxx xxxxxxxx, musí xxx propuštěn na xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxx xx vazby, xxxxxx xx místa xxxxxx xxxxx policejní xxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxx x xxxxx

X xxxxx xx xxxxx xx třeba bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obviněného xxxx jinou xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx x vyrozumění, xxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx; to neplatí, xxxxxxxx-xx obviněný, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ledaže jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. O xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx sboru xx xxxxx vyrozumět xxx jeho velitele xxxx xxxxxxxxx. X xxxxx cizince xx xxxxx x x xxxx propuštění x xxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx občanem, pokud x xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx jinak xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§70a

(1) Příslušnou xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o

a) xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx,

x) změně důvodů xxxxx,

x) rozhodnutí o xxxxxx trvání vazby,

d) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxx,

x) jménu, příjmení x adrese obhájce, xxxxx obviněného xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx údajích xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx,

x) postoupení xxxx jinému xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) podání xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xx skutečnosti, kterou xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx takové xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx xxxxxx.

§71

Xxxxxxxxxxxxx trvání xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx důvody xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx trvají xxxx xx nezměnily x xxx nelze vazbu xxxxxxxx některým x xxxxxxxx uvedených x §73 x 73a. Xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vazbě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx důvody, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx stíhání xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxx obviněného z xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podstatně ztíženo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Soudce xxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx pouze při xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x vazby,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx důvodů vazby, xxxxxxxx xxx shledán xxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) stížnosti xxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxx.

(2) Obviněný xxxx xxx neprodleně xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx, xx xxxxxxxx x osobě obviněného x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nepodmíněného xxxxxx odnětí xxxxxxx, x nejsou-li dány xxxxxxxxx xxxxxxx x §68 odst. 3 x 4.

§71a

Žádost o xxxxxxxxxx x vazby

Obviněný xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vzetí xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx z vazby. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx považuje x xxxxx obviněného xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X takové xxxxxxx xxxx xxx rozhodnuto xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx ji xxxxxxxx, xxxxxxx-xx x ní xxxx xxxxxx, opakovat xx xx xxxxxxxx 30 dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxx, nebo kterým xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx vazby xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

§72

Xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx vazby

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vzetí xx vazby nebo xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx x xxxxx xx x přípravném xxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxxxx na návrh xxxxxxxx zástupce x xxx, xxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx, xxxx zda xx x xxxxx propouští. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx x vazby.

(2) Návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx trvání xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx nejpozději 15 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxxx tří xxxxxx.

(3) Soud je xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx ode xxx, kdy x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, nebo návrh xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, který xx xx xxxxx, xxxx xxx xx byl xxxxxxx spis xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxx ve vazbě, xxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx obviněného ve xxxxx, xxxx rozhodne-li xxxx x vzetí xxxxxxxxxx xx vazby xx po podání xxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(4) Jestliže xxxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx vazby xxxxxx x průběhu xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx před nadřízeným xxxxxx, xx x xxxxxxxxxx o ponechání xxxxxxxxxx ve vazbě xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x vazby xxxxxxxxx tento xxxxxxxxx xxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, vyrozumí o xxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

§72x

(1) Xxxxx xxxx trvat x xxxxxxxxxx xxxxxx x x řízení xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Celková xxxx xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) jeden xxx, je-li vedeno xxxxxxx stíhání xxx xxxxxx,

x) dva xxxx, xx-xx vedeno xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxx roky, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zvlášť xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xx-xx vedeno trestní xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zločin, xx xxxxx lze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx třetina xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx soudem. Xxxx-xx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx před xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx x poslední xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z vazby. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx trestných xxxx, xx pro xxxxxx xxxx doby rozhodující xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jiným xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx vazby xxx přesáhla dobu xxxxxxxxxx xxx přípravné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vazby.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §67 xxxx. x) xxxx xxxxx nejdéle xxx xxxxxx. Nebyl-li xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx i x xxxxxx důvodu, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx uplynutím xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx již působil xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jinak xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx [§68 xxxx. 3 xxxx. x)], xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx obžaloby xxxx návrhu na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx.

(4) Doba xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx vrácení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pokračuje xxx xxxxx, xxxxx připadá xx xxxxxxxxx řízení, xxx dne, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zástupci.

(5) Xxxx xxxxxx xxxxx, x xxx bylo rozhodnuto x řízení o xxxxxxxx (§265l xxxx. 4 a §265o xxxx. 2), x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (§275 odst. 3), o xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§282 odst. 2 x §287), xx xxxxxxx xxxxxx x trestu nálezem Xxxxxxxxx xxxxx (§314k xxxx. 1) nebo x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§350c xxxx. 1), xx posuzuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx v původním xxxxxx. Xxxxxxxxxx věty xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxx o mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§72b

Byl-li soudem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxxxxxxxxx xx xxxx vazby xx vyhlášení takového xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxx do celkové xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §72a odst. 1.

§72x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 459/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§73

Xxxxxxxxx xxxxx zárukou, xxxxxxxx, předběžným xxxxxxxxx xxxx slibem

(1) Je-li xxx xxxxx vazby xxxxxxx v §67 xxxx. x) xxxx x), xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x vazbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xx svobodu, xxxxxxxx

x) zájmové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1, xxxxx důvěryhodná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ovlivňovat xxxxxxx obviněného, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx to, xx se xxxxxxxx xx vyzvání dostaví x soudu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejnímu xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx pobytu, x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx považuje xxxxxx xxxxxxxx x osobě xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dostatečnou a xxxxxx xx,

x) xxxxxxxx xx písemný xxxx, xx xxxxxx řádný xxxxx, xxxxxxx že xx nedopustí xxxxxxx xxxxxxxx, xx vyzvání xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx předem xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx x dodrží omezení, xxxxx xx xx xxxxx, x orgán xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx slib vzhledem x xxxxx obviněného x k povaze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x přijme xxx,

x) s xxxxxxx xx osobu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úředníka xxx xxxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x předběžných xxxxxxxx.

(2) Xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx seznámí xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x se xxxxxxxxxxxx, x nichž xx shledáván xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úředníka xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx ve xxxxxxxxxxx lhůtách dostavit x probačnímu xxxxxxxxxx, xxxxxx místo xxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx směřují x xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx trestního řízení. Xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx obviněnému xxxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx mu x xxx důležité důvody, xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x poskytovatele zdravotních xxxxxx x důsledku xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx přiměřeně §60 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Obviněný xx xxxxxxx probačnímu úředníkovi xxxxxxx vstup xx xxxxxxxx obydlí xxxx xxxx části.

(4) V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx kontroly plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly poskytne xxxxxxxx potřebnou součinnost. Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x vazbě xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly.

(5) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx některým xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 může xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxx xx zahraničí. X xxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, kdo má xxxxxxxx xxxxxx obviněného x sebe, aby xx xxxxxxxx xxxxxx 17) xx xxxxx xxx stanovené xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx; na xxxxxx xxx xxxxxx cestovního xxxxxxx xx §79 xxxxxxx přiměřeně. Opis xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx orgán xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx 5, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxx. O takové xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Byla-li xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, neuvede-li nové xxxxxx, xxxxxxxx až xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spočívajícího x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx x této skutečnosti xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx cestovního dokladu; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx obviněný povinnosti xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx vazby xxxxxxxx opatřením uvedeným x xxxxxxxx 1 x xxxxxx-xx důvody xxxxx, xxxx a x přípravném řízení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudce rozhodne x xxxxx.

§73a

Peněžitá xxxxxx

(1) Xx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §67 xxxx. a) xxxx x), xxxx orgán xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx obviněného xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxx tehdy, jestliže xxxxxx složenou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx. Je-li xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxx (§140 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (§145 trestního xxxxxxxx), xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx zacházení xxxxx §149 odst. 3, 4 trestního xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx (§168 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxx §173 xxxx. 4 trestního xxxxxxxx, braní xxxxxxx xxxxx §174 odst. 3, 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §185 xxxx. 3, 4 trestního zákoníku, xxxxxxxxxx zneužití podle §187 odst. 3, 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §272 odst. 2, 3 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx zakázaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§280 xxxxxxxxx xxxxxxxx), nedovolené xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x omamnými x xxxxxxxxxxxxxx látkami a x xxxx xxxxx §283 odst. 3, 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (§290 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx xx ciziny xxxxx §292 xxxx. 2, 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx (§309 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxxxx republiky (§310 trestního zákoníku), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxx (§312 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx (§314 xxxxxxxxx xxxxxxxx), vyzvědačství (§316 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§319 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxx (§320 xxxxxxxxx xxxxxxxx), genocidia (§400 xxxxxxxxx xxxxxxxx), útoku xxxxx xxxxxxxxx (§401 xxxxxxxxx zákoníku), apartheidu x xxxxxxxxxxxx skupiny xxxx (§402 trestního xxxxxxxx), xxxxxx (§405a xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx války (§406 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (§409 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§411 trestního xxxxxxxx), xxxxxxx krutosti (§412 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx obyvatelstva (§413 xxxxxxxxx xxxxxxxx), plenění x xxxxxxxx válečných xxxxxxx (§414 trestního xxxxxxxx), zneužití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (§415 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx zneužití xxxxxx x xxxxxxx (§416 xxxxxxxxx xxxxxxxx), x je-li xxx xxxxx xxxxx uvedený x §67 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přijmout. Se xxxxxxxxx obviněného xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx přijetím xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx záruky, orgán xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, že

a) xxxxxxx peněžité záruky xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x přihlédnutím x osobě a x xxxxxxxxxx poměrům xxxxxxxxxx xxxx toho, xxx xx xxxx xxxxxxx peněžité xxxxxx xxxxxx, k xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x závažnosti důvodů xxxxx xxxx výši xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 10&xxxx;000 Kč xxxx x způsob jejího xxxxxxx, nebo

b) vzhledem x xxxxxxxxxx případu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vazbu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx, xxxx zároveň xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx vycestování do xxxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxx xxxx první xx §73 xxxx. 5 až 7 xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxx se nebo xxxxxxxx změnu xxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx písemnosti xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx předvolání x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx jeho přítomnosti xxxxxxxxx,

x) opakuje trestnou xxxxxxx nebo xx xxxxxx dokonat trestný xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, nebo

d) xx xxxxxx výkonu uloženého xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx záruku zruší xxxx změní xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx ji složila, xxxxx x bez xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx, které x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodné xxx určení xxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x jejím xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx nejsou xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx, a xxxxxxxx provede xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx-xx soud xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pravomocně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxxxx xxxxxxxx trest x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx 7 xxx není dotčen. Xxxxxxxxx-xx obviněný xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obviněnému xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetkovou xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx újmu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, peněžitá záruka xx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 6, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx záruky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poškozených, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Jakmile je xxxxx peněžitou záruku xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx poškozeného xxxxx xxxxxxxx 7, xxxx x xxx poškozeného xxxxxxxx. Nepožádá-li poškozený x xxxxxxx peněžité xxxxxx x úhradě xxx pohledávky xx xxx měsíců od xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx se vrátí xxxxxxxxxxx xxxx osobě, xxxxx peněžitou záruku xxxxxxx. X xxx xx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xx xxxxxx, xxx které xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x uhrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx upozorněni.

§73x

Xxxxxx rozhodující o xxxxx

(1) X xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx soud x x přípravném xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §69 xxxxxxxxx x řízení před xxxxxx soudce; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx předseda.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx soud x x přípravném xxxxxx xxxxxx zástupce. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x propuštění x xxxxx, xx xxxxxxx ji xxxxxxxxxx xx xxxx pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obviněného. Xxxxxxxx-xx státní zástupce x propuštěním xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu.

(3) X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhoduje xxxx x x přípravném xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxx; xxxxxxx-xx některý x xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxx.

(5) O xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx vycestování do xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uloženo xxxxx §73 xxxx. 5 xxxx §73a odst. 3, xxxx o xxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vazbu rozhoduje xxxx a x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vazby podle §72 nebo překročení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §72a vydá soud x x xxxxxxxxxx xxxxxx soudce xxxx xxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

§73c

Zvláštní náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx x xxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§134) xxxxxxx xxxx

x) skutečnosti, xxxxx odůvodňují podezření xx xxxxxxxx trestného xxxx, xxx xxxxx xx obviněný xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxx dovozovány xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §68 xxxx. 3 x 4 x x §72a xxxx. 3,

x) xxxxxx, pro xxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

§73d

Vazební zasedání

(1) Koná-li xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zasedání, xxxxx se účastní xxxxxxxx, xxxxxxxx soud x o xxxxx, xx-xx to potřebné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx x vzetí obviněného xx vazby mimo xxxxxx líčení nebo xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxx xx vazby x přípravném řízení, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zasedání.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xx obviněný xxxxxxxx požádá, xxxx xxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx slyšení xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx x xxxxx. Vazební xxxxxxxx však xxxx xxxxx konat, i xxxx o jeho xxxxxx xxxxxxxx výslovně xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxx xx jej následně xxxxxx xxxxxxxxx,

x) obviněný xxx slyšen k xxxxx x posledních xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro rozhodnutí x xxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx rozhodnutí x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx obviněného neumožňuje xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 459/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§73x

Xxxxxxxx vazebního xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxx x vyrozumí x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Rozhoduje-li xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zatčeného xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx 24 hodin, x xxx nejpozději xxxx být rozhodnuto x vazbě, xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx konání vazebního xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, aby státní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx o vazbě.

§73e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§73f

Přítomnost xxxx xxx xxxxxxxx zasedání

(1) Vazební xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx stálé xxxxxxxxxxx všech xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vždy účastní xxxxxxxx; jeho účast xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx zasedání xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx se koná xxx účasti xxxxxxxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

§73x

Xxxxxx vazebního xxxxxxxx

(1) Xx zahájení vazebního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx x x přípravném řízení xxxxxx zprávu x xxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxx žádost x xxxxxxxxxx z xxxxx obviněný xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vyjádření x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx. Není-li některá x xxxxxx osob xxxxxxxx x xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx, anebo xxxxxx-xx x xx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxx senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyslechne xxxxxxxxxx xx xxxx okolnostem xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx a obhájce xxxxx xxxxx obviněnému xxxxxx, avšak xxxxxx xxxxx, xx jim x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx důkazy, užije xx přiměřeně ustanovení x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx x provádění důkazů xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx svědka nebo xxxxxx (§211 xxxx. 1 x 5) xx neuplatní.

(4) Xx xxxxx vazebního xxxxxxxx xxxxxxxx senátu x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Rozhodnutí xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §55b, 56 x 57 xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx zasedání.

§73g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§74

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x vazbě (§68, 69, §71, §71a, 72, §72a xxxx. 3, §73 x 73a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení o xxxxxxxx xxxxxxxx (§73d xx 73g).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx pouze xxxxxxxx stran xxxxx xxxxxxxxxx o připadnutí xxxxxxxx záruky xxxxx x stížnost státního xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vazby, nejde-li x xxxxxxxxxx x xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozsudku. Byl-li xxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx odkladný xxxxxx xxx tehdy, byla-li xxxxxx ihned xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Rozhodne-li xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x vzetí xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx [§149 xxxx. 1 xxxx. x)], xxxx věc xxxxxx x novému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx z důvodu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx.

§74x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx

(1) Xx-xx vedeno xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx podle §67, xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx omezení xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx, xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Na xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, jejich xxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §68 xxxx. 1, §71, 71a, 72, 72a x 74. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení o xxxxxxxx zasedání se xxxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx

§75

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx je xxx některý x xxxxxx vazby (§67), xxxx policejní orgán xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx provedené xxxxxxxx státnímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx zadržení, i xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx do vazby. Xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx,xxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jinak musí xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx.

§76

Xxxxxxxx xxxxx podezřelé

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, je-li dán xxxxxxx x důvodů xxxxx (§67), xxxxxxxxx xxxxx x naléhavých xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx zahájeno xxxxxxx xxxxxxx (§160 xxxx. 1). K xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx odkladu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xxxxx přistižena xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx.

(2) Osobní xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx trestném xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx omezit xxxxxxx, pokud xx xx nutné xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ihned policejnímu xxxxxx; xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx může též xxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx třeba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx odkladu xxxxxxx.

(3) Policejní xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx vyslechne x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx místo, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx zadržení x xxxxx osobní xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx důvody xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx kterému byla xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx činu, xx xxxxxxxx bezodkladně xx svobodu x xxxxxxx, xx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxx příčiny xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx, předá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jejím výslechu x vyhotovením xxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxx a další xxxxxxx materiál xxx, xxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxx podat xxxxx xx xxxxx xx vazby. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bez xxxxxxx, xxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx nejpozději xx 48 hodin xx xxxxxx zadržení; xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx svobodu.

(5) Xxxxxxxxxx §33 xxxx. 1, 5 a 6, §91, 92, 93 x 95 xx xxxxx přiměřeně xxxx x xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v době, xxx ještě proti xx nebylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§160).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx byl přítomen xxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx xx obhájce xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxxxx.

§76x

Xxxxxx k xxxxxxxx

(1) Xx-xx xxx některý x xxxxxx xxxxx x xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx osobu xxxxx xxxxxxxxx, předvést xxxx xxx odkladu xxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x zadržení xxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xx xxx zadržena, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx popis xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxx opis xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, pokud je xx xxxxx, vypátrat xxxxx podezřelé xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxxx osobu na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxxx opis xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx a s xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zástupci xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx případně xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx do xxxxx xx 48 xxxxx xx xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx taková xxxxx propuštěna xx xxxxxxx.

(5) Soudce, kterému xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx postupuje xxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2.

§76x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§76x

Xxxxx zadržené xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xx právo xxxxxx si obhájce, xxxxxx s xxx xxx přítomnosti xxxxx xxxxx x radit xx s xxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx právo xx své xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx písemných xxxxxxx xxxx telefonu x xxxxxx, kterou xxxx xxxx, xx-xx xx technicky možné x xxxxx to xxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxx na ochraně xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx právo, xxx byl o xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx je občanem, x xxxxx xx xxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx xxxxxx. Nemá-li xxxxxxxx xxxxxxx dostatek xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úřadem xx xx umožní xxxxxxxxx. X těchto xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x poskytnout jí xxxxx možnost jejich xxxxxxxxx.

§76x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 57/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2017

§77

Xxxxxxxxxx o zadržené xxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxx zadržené xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx výslechu, je xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxx dosud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 1) a xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx rozhodnout x xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xx xxxxx. X xxxx x místě xxxxxx výslechu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vhodným způsobem xxxxxxxxx nebo ustanoveného xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x o xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx. Obhájce x státní xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx otázky, xxxxx xxxxxx tehdy, xx xxx k xxxx soudce xxxxx xxxxx. Překročení xxxx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx na vzetí xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x propuštění xxxxxxxxxx xx svobodu.

Xxxxx xxxxx

Xxxxx vycestování xx xxxxxxxxx

§77x

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx stíhání xxx xxxxxxx trestný xxx, na xxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx svobody, jehož xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxx trestný čin xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx horní xxxxxxx xxxxxxxxx tři xxxx, xxxx xxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xx přípustná xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx obviněnému xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx soudce xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxx x xxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxx 17) xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx; xx postup xxx odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxx xx §79 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx orgán také xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx vycestování xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx i xxx návrhu, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Obviněný, xxxxxxx xxxx xxxxxxx omezení xxxxx odstavce 1, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxx xxxx předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx zamítnuta, může xx obviněný, xxxxxxx-xx xxxx důvody, opakovat xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx od xxxxxx moci rozhodnutí.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxx příslušný k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx do zahraničí, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dobu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraničí, xxxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§77x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx, která

a) může xxxxxxx xxx důkazní xxxxx,

x) je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx hodnotou xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx fondu xxxx x xxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obhospodařovateli xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx, xxxx věc xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx, zajistí xx xxx uvedení xxxxx, jíž xxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxxx xx xxxxx, xxx x kde x x jakého důvodu x xxxxxxxxx věci xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxx důkazní xxxxx xx přednost xxxx xxxxxx xxxxxx zajištění xxxx. Xxxxx zajištění xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Neohrozí-li to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx x jiných xxxxxx xxxxxxxx. Vždy xx však xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx nenabylo xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, lze xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Zajištění xxxx xxx xxxxxxx xxxxx

§78

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxx xx x xxxx xxx, která xxxx xxxxxxx xxx důkazní xxxxx, je xxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, státnímu xxxxxxxx xxxx policejnímu xxxxxx; je-li xx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx zjištění skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx zajistit, je xxxxxxx xxxxxxx xxx xx vyzvání xxxxx xxxxxxx xxxxx. Při xxxxxxx xx xxxxx xx upozornit na xx, xx xxxxxxxx-xx xxxxx, může xx xxx xxx xxxxxx, xxxxx x na xxxx následky nevyhovění (§66). Xxxxxx x xxxxxxxxxx nebo vydání xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zvukový xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx týká xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx výslechu, xxxxxx došlo x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx vydal xxx, xxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx o její xxxxxxxxxx nebo vydání, xxxx sloužit xxxx xxxxx xxxxx němu xxxx xxxxx xxxx xxxxx blízké; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx prostor x xxxxxxx x osobní xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx zmaření propadnutí xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx činný x xxxxxxxx řízení uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx, že xxxxx, jíž xxxx xxx zajištěna, xxxxx xx dobu zajištění xxxxxxx věc xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx; xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx. X xxx xx xxxxx xxxx xxxxx poučit.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx důkazní účely, xxxx xxxxx, xxxxx xxxx provedl, ihned xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx věci nebo xxxx protokolu; xxx x nich xxxx xxx xxxxxxxxxx přesně xxxxxxx, xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(7) Xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxx, má xxxxx xxxxxxx xxxxx x vrácení takové xxxx. X xxxxxx xxxxxxx musí xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, může xx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx x xx nové xxxxxx, opakovat až xx xxxxxxxx 30 xxx xx právní xxxx rozhodnutí.

§79

Xxxxxx věci

(1) Xxxxxx-xx xxx, xxxxx může xxxxxxx xxx důkazní xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo vydána xxx, xxx xx xx x xxxx, xxxx xx xxx xx xxxxxx předsedy xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx státního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx. Policejní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předchozí xxxxxxx státního xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx odkladu.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx příkazu xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxx věci se xxxxx možnosti xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx věci xxxxxxxxxx.

(4) Xx odňatou xxx xx xxxxxxx xxxxxxx §78 xxxx. 4 xx 7.

Xxxxxxxx 3

Xxxxxxxxx nástrojů xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

§79x

Xxxxxxxxx nástrojů trestné xxxxxxxx a výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx zjištěné skutečnosti xxxx, že určitá xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx takové xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx rozhodnutí potřebuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx v naléhavých xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxxxx do 48 hodin své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx je xxxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x zajištění xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. X rozhodnutí x xxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx jiného xxxx xx xxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx věc, xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ničil. Xx-xx to xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištěné xxxx, xxx x xxxxxxxxxx x zajištění xxxx xxxx i x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož i xxxxxx k vydání xxxxx listin xxxx xxxxxx hmotných xxxxxx, xxxxxxx předložení xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx práva k xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxxxxx xx následky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx stanovené lhůtě (§66 x 79). Xx dodatečné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x zajištění xx xxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, aby orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodl x zajištění, xx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx věci, xxx xx jiným xxxxxxxx xxxxxx výkon xxxxx x ní xxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxx povinnou poskytnout xxxxxxxxxxxx plnění, x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx takové výzvě xx xxxxxxxxx lhůtě (§66).

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, učiní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§79x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x vyrozumění x xxx

(1) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který rozhodl x zajištění, xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx, xx orgán nebo xxxxx xxxxxxxx zajištění, x osobě, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx orgány xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx, xxxxx xxxxxx, xx se x xxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx, xxxxxxx tak, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinna xxxxxxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx vše xxxxxxxx x tomu, xxx nedošlo x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx.

(2) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx-xx x pohledávku na xxxx xxxx xxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxx xxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxx x xxxxx xx, xxx místo xxxxxx xxxxxxxxx složil xxxxxxx plnění xx xxxx úschovy nebo xx jiné xxxxxx xxxxx. Složením xxxxxxxx xxxxxx xx úschovy xxxx na xxxxxx xxxxx dlužník svůj xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxx. Xxxxxxxxxx o zajištění xx xxxxxxxx oznámí xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, za xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx také xxxx xxxxxx x xxxxx než xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x zajištěné věci xxxx jejímu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx x xxxx, xxx xx, pokud xxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx nakládáno xxx, že hrozí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; tyto xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxx xxxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxxx je xx xxxxx, že xxxx k zajištěné xxxx předkupní, nájemní xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx řízení, x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x takovou xxxx xxxxxxxx. Xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodl o xxxxxxxxx podílu x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který rozhodl x zajištění xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§79x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx movité xxxx

(1) Xxx xx x xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx může xxxxxxxx zajištění, xx xxxxxxx xxxxxxx věc xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx nebo policejního xxxxxx vydat; pokud xx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx. Xx postup při xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxx §78 x 79.

(2) Orgán xxxxx v trestním xxxxxx příslušný x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx věci xxxx xxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ponechat xxxxxxx xxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxxxx

x) odnětí xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx xx funkčně xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xx bylo xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jde x věc xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx x xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx nachází, xxxx xxxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Orgán xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx vydá xxxxxx k xxxxxxx xx nakládání x xxxx, x němž xxxxxxx xxx náležitě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx x ní xxxx xxxxxxx xxxxxx jednáno xxxx fakticky xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx k zmaření xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx byla xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx působí xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, kde se xxxxxx xxx xxxxxxx; x tomto smyslu xxxx příkaz xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx spojené x porušením zákazu. Xxxxxx jednání xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx přihlédne i xxx návrhu. Xxxxxx xxx ponechaná xx xxxxx se označí xxx, xxx bylo xxxxxx, xx se xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx nakládání x xxxx.

(4) Xxxxxxxxx movité xxxx na místě, xxx se xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx x rozhodování o xxxxxx xxxx následně xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx-xx za to, xx je xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zajištění. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx odňaté xxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxx tom xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3. Proti takovému xxxxxxxxxx xxxx stížnost xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §79a xxxxxxx xxxxxx věci, xxxxx byla xxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 anebo xxxxx xxxx ponechána xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, musí xxx vydáno xx 96 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx 1 až 5 xx přiměřeně xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxxx.

§79x

Xxxxxxxx xxxxxxxx věci

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nemovité xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxx xxxx státní xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pokynu xxxxxxxxx xxxxx provést ohledání xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxx. Orgán xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovité xxxx uvědomí o xxxx a místě xxxxxxxx xxxxxxxxx nemovité xxxx xxxx xxxxx, xxxxx s xxx xxxx xx společné xxxxxxxxxx, a dále xxxxx, x níž xx xxxxx, xx xx x nemovité xxxx xxxxx. Tyto xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx věci x jejího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx provádějící xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx je potřebná, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xx-xx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxxx, u nichž xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx zajištění xxxxx §79a, lze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §79c xxxx. 2 xx 5 i xxx xxxxxx příkazu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prohlídce xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx.

§79e

Účinky xxxxxxxxx

(1) Právní xxxxxxx xxxxxxx osobou, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx x zajištění, x xxxxxxx se xxxxxx v xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx; x xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx návrhu.

(2) S xxxx, na kterou xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x přípravném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx pohledávek, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx přednostně xxxxxxx věc xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx k převodu xxxx xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, orgán xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx doručení rozhodnutí x zajištění provést xxxxx x takové xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxx, xxx byla xxx xxxxxxxxx, jen s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předsedy xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx-xx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podán xxxxx na zápis xxxx k xxxxxxxx xxxx xx katastru xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx nemovitá xxx xxxxxxxxx, před xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx x něm xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx své xxxxxx účinky ke xxx xxxxxx xxxxxx xxxx usnesení x xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na účtu x okamžiku, x xxxx xx xxxxx xxxx jinému xxxxxxxx, xxxxx vede xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xx zajištění x na xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx do xxxx částky xxxxxxx x rozhodnutí, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vést xxxx pro xxxxxx xx zakázáno jakkoli xxxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx, které se xx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx.

§79f

Zrušení nebo xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Zajištění věci xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxx xxx třeba xxxx xxx xxxx xxxxx xx stanoveném xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx zajištění xxxx, xxx byla xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx též xxxxxx x zdržení xx xxxxxxxxx x xxxx.

(2) Xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X takové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx žádost xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx osoba, neuvede-li xxxx důvody, xxxxxxxx xx po xxxxxxxx 30 xxx od xxxxxx moci rozhodnutí.

(3) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx policejní xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx účinek.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vyrozuměny, xx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx; o omezení xxxxxxxxx xx vyrozumí xxx ty z xxxx, kterých xx xxxxxxx týká.

§79x

Xxxxxxxxx náhradní xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxx věc, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx; xxxxxx se postupuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx upravujících xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§79a xx 79f). Xxxxxxxx xxxxxxx xxx zajistit xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxxx důvodů může xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx návrh xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, provedení xxxxx, který xx xxxx xxxxxxxxx náhradní xxxxxxx. Xxxxx takovému xxxxxxxxxx xx přípustná xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx účinek.

Xxxxxxxx 4

Xxxxxxx, xxxxxx x další nakládání x xxxxx xxxxxxxxxx xxx trestní xxxxxx

§80

(1) Xxxx-xx xxxx, xxxxx xxxx vydána xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zabrání, xxxxx xx xxxx, xxx xx vydal xxxx xxxx byla xxxxxx. Xxxxxxxx xx ni xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxx, x jehož xxxxx xx věc xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx úschovy x xxxxx, která xx na věc xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xxx jej xxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx občanskoprávních. Xxxxx osoba, xxxxx xx na věc xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx výzvu xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx bude xxxxxxx do xxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxx, která xxxxxxx xxx vrácena xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xx ni xxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxx soudu.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx x x xxxxxxx xx úschovy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx na základě xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxx, xxx xx xx xx xxxxxx, xxxx ten, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, postupem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§81

(1) Jestliže xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx získána xxxxxxxx xxxxx, a buď xxxx xxxxx, komu xxx patří, nebo xxxx xxxx pobyt xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx věci. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx spolu x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nárok xx xxx xxxxx xxxx než xxx, xxxx byla věc xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx §80 xxxx. 1. Jestliže xxxxx xx věc xxxxxxxxxx xxxxx jiný, vydá xx xxx, xxxx xxxx-xx xxxxx pro xxxxxxxxx zkázy xx xxxxxxx, částka xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx o xxx, kterou získal xxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx x xxx, xxxxx xxxx získána trestným xxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, o vrácení xxxx x xxxxx xx xxx neuplatnil xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx měsíců xx uplynutí xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 větě xxxxx, xxxxxxx věc do xxxxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx prodej.

(3) Xxx-xx o věc xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx popisu.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xxxx xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxx policejní xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx věci xxxx x zničení xxxx xx přípustná stížnost, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxx neznámé xxxxx xxxx jestliže xxxxx, xxxxx byla xxx zajištěna, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxx vydána, x xxxxxx xxxx xxx není x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§81x

Xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x nehmotných věcí, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §79a x xxx xxxxxx nakládání x xxxx, xxxxx x na xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx §79g, x xxx dalším xxxxxxxxx s ní, xx xxxxxxxxx užijí §80 a 81.

§81x

(1) Xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx věc, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx látka, xxxxxxxxxxxx xxxxx, přípravek xxxxxxxxxx omamnou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, prekursor, xxx , xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx které xxx odebrán xxxxxxxxx xxxxxx, a takové xxxx xxx xxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx věci x xxxxxx xxxxx x o celkovém xxxxxxxx xxxx, může xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx řízení, pokud xxxxxx věci xxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx-xx ji vrátit xxxxx §80, nebo xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx znám xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výrobek x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx zabavení podle xxxxxx x obchodování x ohroženými xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx ptáka, xxxxx lze odebrat xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, x xxxx-xx xxxx třeba xxx xxxxxxx účely x xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx §80, orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx byly xxxxxx, xxxx který xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx České xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx dosud xxxxxxx; xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx stížnost, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx prostor x pozemků

§82

Důvody xxxxxxx xxxxxxxxx x osobní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxx xxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx) xx věc xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx trestní xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx i xxxxxxxxx prostor nesloužících x bydlení (jiných xxxxxxx) x xxxxxxx, xxxxx nejsou veřejně xxxxxxxxx.

(3) Osobní xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx podezření, že xxxxx xx x xxxx věc xxxxxxxxx xxx trestní řízení.

(4) X osoby zadržené x u xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx vazby, xxx vykonat osobní xxxxxxxxx též tehdy, xx-xx xx xxxxxxxxx, xx má u xxxx zbraň xxxx xxxxx věc, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zdraví xxxxxxx xxxx xxxx.

§83

Příkaz x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Nařídit domovní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu a x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx státního xxxxxxxx soudce. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx (§18) učinit xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Příkaz x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxx odůvodněn. Xxxxxx xx xxxxx, u xxx xx prohlídka xxxx, xxx prohlídce, x xxxx-xx to xxxxx, nejpozději xx 24 xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx doručení.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prohlídku xxxxxxxxx xxxxx.

§83a

Příkaz k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §83 odst. 1 x 2.

(2) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxx prostor xxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxx příkazu xxxxx xxxxxx dosáhnout x xxx xxxxxxx odkladu. Xxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžádat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x vydání příkazu; x přípravném řízení xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx prohlídky použít x dalším xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Bez xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx provést prohlídku xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx uživatel dotčených xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx prohlásí, xx x prohlídkou souhlasí, x xxx prohlášení xxxxx policejnímu xxxxxx. X tomto úkonu xxxx xxxx policejní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávněného x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx.

§83x

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Nařídit xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx zástupce nebo x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx prohlídku xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx na xxxx příkaz policejní xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pohlaví.

(4) Bez xxxxxxx nebo souhlasu xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 může policejní xxxxx vykonat osobní xxxxxxxxx jen tehdy, xxxxxxxx příkazu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxx odkladu, anebo xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx nebo x xxxxx, na kterou xxx xxxxx příkaz x zatčení. Xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx prohlídku x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §82 xxxx. 4.

§83x

Xxxxx do obydlí, xxxxxx xxxxxxx x xx pozemek

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxx je nezbytný xxx xxxxxxx života xxxx xxxxxx osob xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vstoupit x případě, xx xx x xxxx xxxxxxx osoba,

a) xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx trestního xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx provedeny xxxxx xxxx xxxxx než xxxxxx, xxxxx slouží x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx osoby.

§84

Předchozí xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx jen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, u xxxx xxxx xx kom xx má takový xxxx xxxxxxx, x xx xxx tehdy, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx odstranění jiného xxxxxx, xxxxx vedl x xxxxxx úkonu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx věc xxxxxxx odkladu x xxxxxxx xxxxx provést xxxxxxxx.

Výkon xxxxxxxxx x xxxxxx do obydlí, xxxxxx prostor x xxxxxxx

§85

(1) Orgán vykonávající xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx umožnit xxxxx, x níž xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx jejímu xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx poučit.

(2) X xxxxxx domovní a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx osobu, xxxxx xxxx xx xxxx zúčastněna. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx oprávnění.

(3) V xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx, zda xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx důvody, xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxx prohlídce k xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, je třeba xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx x §78 xxxx. 5.

(4) Xxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx orgán, xxxxx xxxxxx úkon xxxxxxx, xxxxx, a xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxx xx 24 xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, jakož x x převzetí věcí, xxxxx xxxx přitom xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx opis xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xx xxxxxx, jiných xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 při vstupu xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, xxxxxxxx by xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§85a

(1) Osoba, u xxx má být xxxxxxxxx domovní prohlídka, xxxxxxxxx xxxxxx prostor x xxxxxxx, osobní xxxxxxxxx xxxx vstup xx xxxxxx, xx xxxxxxx tyto úkony xxxxxx.

(2) Neumožní-li xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx xxxxx překonat xxxxx xxxxxx osoby xxxx jí vytvořenou xxxxxxxx. X tom xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx (§85 xxxx. 3).

§85b

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx prohlídky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostor, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxx mohou xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx"); xxxxx xxxxxxxxxxx úkon je xxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx zástupce Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx předseda Xxxxxx x xxx xxxxxx zaměstnanců xxxx x řad advokátů. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Komory xx xxxxx xxxxx x protokolu xxxxx §85 odst. 3.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 udělit, xxxx xxx listiny za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, advokáta x xxxxxxxx Xxxxxx zabezpečeny xxx, xxx xx x xxxxxx obsahem xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx listiny xxx xxxxxxx xxxx, xx marně xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 5. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxxx, x xx x ohledně xxxxxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx vrátí xxxxxxxxxx xxx ty xxxxxxx, kterých se xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx advokátovi xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx poté, xxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx první xxx xxxxxxx zástupce Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx orgánu, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x něhož xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 1 x §83a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. V případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §83a xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Návrh xxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§59 xxxx. 3) obsahovat xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx kterých xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx Xxxxxx x seznámení xx x jejich xxxxxxx, x vylíčení xxxxxxxxxxx svědčících x xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Komory x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkon x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3. X xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx zaznamenán xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxx, aby xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx dne, kdy xxxxxxxx Komory odmítl xxxxxx souhlas x xxxxxxxxx xx s xxxxxxx listin, ohledně xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Komory x xxxxxxxxx xx x xxxxxx obsahem.

(6) X xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx; ustanovení §59 xxxx. 3 věta xxxxx x xxxxxx xx nepoužije. Xxxxxxx xxxxxx postupuje, xxx-xx xxxxx podán xxxxxxxx xxxx byl-li xxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx není xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soudce xxx xxxxxxx navrhovatele x Xxxxxx.

(7) Nepostupoval-li soudce xxxxx odstavce 6, xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx uloží, aby xx xxx něm xxxxxxxxxx xxxxxxx, ohledně xxxxxxx xx navrhovatel xxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx též xxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx listin xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, x xxxxxxx xx s xxxxxx obsahem; současně xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x obsahu listin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Dojde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx x jejich xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx nebo xxxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx k xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost; x opačném xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(10) Vyhoví-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, předá xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx k xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx, orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxx x uloží xx, aby je Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, jakmile xx x xxxxxx obsahem xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx být xxxxxx xxxxxxx použity xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxx, soudce xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

(11) V případě, xx listiny xxxx xxxxx odevzdat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkon, Xxxxxx xxxx xxxxxx zástupcům xxxxxx, doručí xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx po xxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx Komoře xxxxxxxxxxxxxxx soudního doručovatele xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 11 xx rozumí xxx písemnost, xxxxxxxxx xxxx část, xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§85c

Provádění důkazu x xxxx, obydlí, xxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx §83, 83a, 84, 85 x 85a x 85b xx užije x xxxxx, jestliže xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedených xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x povahy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx jej nelze xxxxxxx xxxxx a xxx, x xxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, k xxxx xxxxx xxxxxxx.

§85x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 79/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxx zásilek, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

§86

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx-xx k xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx trestní řízení x konkrétní xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxxx, xxxxxx zásilek xxxx xxxxxxxxx, nařídí předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx přepravu xxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejnímu xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx policejního orgánu, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx x pozdržení xxxxxxx xx 24 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx provádějící xxxxxxx zásilek x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx dnů nařízení xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx zásilek xxxx xxxxxxxx.

§87

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx policejní xxxxx.

(2) Otevřená xxxxxxx xx odevzdá adresátovi, x xxxx-xx jeho xxxxx znám x xxxx-xx xxxxxxx určena xx vlastních rukou, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx však xxxxx, že odevzdáním xxxxxxx xx mohlo xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx zásilka xx xxxxx; xx-xx xx vhodné, xxxxxx xx xxxxxxxxxx obsah xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx jeho xxxxx xxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx rukou, xxxxx xx oznámení některému x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx otevřít, xxxxxxx xx ihned adresátovi xxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních služeb xxxx xxxxx, xxxxx xx vydala.

§87x

Xxxxxx xxxxxxx

(1) V xxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx zásilkou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx látky, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx xxxx hromadně xxxxxx xxxxxx, střelivo x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx, x xxxxxxx držení xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx trestného činu, xxxxx věci x xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx senátu x x přípravném xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx státní zástupce xxxxxxx, xxx xxx xxxxx takové zásilky xxxxxxx xx xxxx x xxxxx upravená xxxxxxx xxxx xxxxxxx x další xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx policejní xxxxx, xxxxx x xxx sepíše xxxxxx x zabezpečí xxxxxxx xxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxx. Se xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxx.

§87x

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx může x xxxxxxxxxx xxxxxx nařídit, xxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §87a, byla xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx x objasnění xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností jiným xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx nakládají, xxxxxx xxxxxxxxx žádné úkony xxxxxxxxx k xxxxxx xxxx odnětí věci. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx sepíše xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx obrazový xxxx xxxx záznam.

(2) Xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sledování xxxxxxx, xxxxxxxx věc xxxxxxx odkladu x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx státního xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x postupuje dále xxxxx jeho pokynů.

(3) Xxxxxxxxx zásilky xxxxxx xxxxxxxxx orgán xx xxxxxx xxxxxxxx zástupce, x xx-xx zřejmé, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx škody xx majetku, xxxxx xxxxx-xx vážné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx možné dále xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx příkazu. Podle xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zásilky xxxxx úkon xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx držení xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§87x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx ve xxxxxx §86 xx 87c xx rozumí xxxxxxx dopravovaný xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx x využitím xxxxx xxxx xxxx osoby, xxxxxx dopravy xxxxxxx xxxxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s účinností xx 1.1.2002

Xxxxx sedmý

Odposlech a xxxxxx telekomunikačního xxxxxxx

§88

(1) Xx-xx xxxxxx trestní xxxxxx pro zločin, xx který xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §226 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §248 xxxx. 1 xxxx. e) x xxxx. 2 xx 4 trestního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx veřejné soutěži x veřejné dražbě xxxxx §256 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x při veřejné xxxxxxx xxxxx §257 xxxxxxxxx xxxxxxxx, pletichy xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §258 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §329 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxx obvinění podle §345 odst. 3 xx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx, křivá výpověď x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §346 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §347 odst. 3 xx 5 trestního xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx vydán xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx jím xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro trestní xxxxxx a xxxxx-xx xxxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx podstatně ztížené. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx činných v xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a obviněným xx xxxxxxxxxxx. Zjistí-li xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zničit x xxxxxxxxx, které xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx založí do xxxxx.

(2) Xxxxxxx odposlech x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx. Příkaz x odposlechu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě, že xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx, k xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zavazuje. X xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x osoba xxxxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxx známa, x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxx xxxxx než xxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx x záznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx příkazu x xxxxxxxxxx x xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Policejní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vyhodnocovat, xxx x xxxxxx trvají xxxxxx, xxxxx xxxxx x vydání xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxx. Xxxxx důvody xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v odstavci 2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydal, x x přípravném xxxxxx xxxxxx státnímu xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odposlechu a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxxx xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, vždy xx xxxx nejdéle xxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx telekomunikačního provozu xxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jej provést x xxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx trestný čin xxxxxxxxxxx s xxxxx (§168 trestního xxxxxxxx), xxxxxxx dítěte do xxxx jiného (§169 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§171 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx (§175 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§200 trestního xxxxxxxx), xxxxxx proti xxxxxxx obyvatelů x xxxxx xxxxxxxxxxx (§352 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§353 xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§354 trestního xxxxxxxx).

(6) Má-li xxx xxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxxx jako důkaz, xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx protokol x uvedením xxxxx x xxxxx, času, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, spolehlivě xxxxxxxx xxx, aby byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zneužitím xxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx, kde xxxx xxxxxxx. X jiné xxxxxxx xxxx, xxx xx ta, x xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx proveden, lze xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, pokud xx x xxxx xxxx vedeno xxxxxxx xxxxxxx pro trestný xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanice.

(7) Xxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx významné xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxx bezodkladně zničit xx třech xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skončení xxxx. Byl-li xxxxxxxxx xxxxx vyrozuměn o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v uvedené xxxxx, xxxxx záznamy x odposlechu xx xxxxxxxxxx x mimořádném xxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx skončení xxxx. Xxxxxxxx o zničení xxxxxxx o odposlechu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx byla xxx xxxxxxxxxx skončena, x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx skončení xxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx odposlechu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx označení xxxxx, xxxxx xxxxx příkaz x odposlechu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu, xxxxx trvání xxxxxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxx. Součástí xxxxxxxxx xx poučení x xxxxx xxxxx ve xxxxx šesti xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxx informace Nejvyššímu xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx zákonnosti příkazu x odposlechu a xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxx. Xxxxxxxxx podá předseda xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx byla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx bezodkladně po xxxxxxxx lhůty pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §174a.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxxxxxx senátu, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, xx který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny, v xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx (§361 xxxxxxxxx zákoníku), v xxxxxx x xxxxxxxx xxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a xxxxxxxxx xxxxxxxx) nebo xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx více xxxx x ve vztahu xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx doposud xxxxxxxxxx skončeno, nebo xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx sdělena, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx informace xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 6, xxxx xx xxxxx xxxxx k ohrožení xxxxxxxxxxx státu, xxxxxx, xxxxxx, xxxx a xxxxxx osob.

§88x

(1) Xx-xx třeba xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx který xxxxx xxxxxxx trest odnětí xxxxxxx x horní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxx trestný xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§182 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx (§209 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (§230 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístupového zařízení x hesla x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx (§231 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§353 xxxxxxxxx zákoníku), xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§354 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§357 trestního xxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx (§364 xxxxxxxxx zákoníku), pro xxxxxxx xxx schvalování xxxxxxxxx xxxx (§365 xxxxxxxxx zákoníku), xxxx xxx úmyslný trestný xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx údaje x telekomunikačním xxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx dat x xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx bylo-li xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x řízení před xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx senátu x v xxxxxxxxxx xxxxxx nařídí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejnímu orgánu xxxxxx na návrh xxxxxxxx xxxxxxxx. Příkaz x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx se xxxxxx xx konkrétnímu xxxxxxxxx, xxxx být x xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx, je-li známa.

(2) Xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x telekomunikačním provozu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx je známa. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x telekomunikačním xxxxxxx, a xxxx x xxxxxx, xxxxx xx tento xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx informace xx poučení x xxxxx podat xx xxxxx šesti měsíců xxx xxx doručení xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx zákonnosti xxxxxxx x xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx soudu prvního xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §174a x xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxxx jeho rozhodnutí xxxxxxx zástupcem xxxxx §174 odst. 2 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxx, státní xxxxxxxx nebo policejní xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, xx který xxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx x horní xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxx osm xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx spáchaném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupině (§361 xxxxxxxxx zákoníku), x xxxxxx o xxxxxxxx činu xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a xxxxxxxxx zákoníku) xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x ve xxxxxx alespoň x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxx skončeno, xxxx xxxxx je xxxxx osobě, jíž xx xxx informace xxxxxxx, vedeno xxxxxxx xxxxxx, xxxxx pokud xx poskytnutím xxxxxx xxxxxxxxx mohl xxx xxxxxx účel tohoto xxxx xxxxxx trestního xxxxxx, xxxx xx xxxxx dojít k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxx, xxxxxx, práv xxxx svobod osob.

(4) Xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xx kterému se xxxx údaje o xxxxxxxxxxxx telekomunikačním xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§88x

(1) Xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx opatření smí xxx xxxxxxx xxx xxxxx, jestliže z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplývá xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx trestnou činnost, xxx niž je xxxxxx, dokoná xxxxxxx xxx, x xxxxx xx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx hrozil, a xxxxx zjištěné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx, pro který xxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xx všechny xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, že xxxxx trestný xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx povahu x xxxxxxxxx trestného xxxx, xxx xxxxx je xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx předběžného xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxx, zdraví, xxxxxxx xxxx xxxxxx důstojnosti, xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x účinností xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxxxxxxxx opatření

Předběžným xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxx x poškozeným, xxxxxxx jemu xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxx xx společného xxxxxx xxxxxxxxx x poškozeným x xxxx bezprostředního xxxxx x xxxxxxxx xx x takovém xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx vstupu xx xxxxxx"),

x) zákaz návštěv xxxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xx xx konkrétně xxxxxxxxx místě,

e) zákaz xxxxxxxxxxx xx zahraničí,

f) xxxxx držet a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx sloužit x xxxxxxx xxxxxxx činnosti,

g) xxxxx užívat, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx alkoholické xxxxxx nebo jiné xxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxxxx xxx, hraní xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx (xxxx xxx "xxxxx her x xxxxx"), xxxx

x) xxxxx xxxxxx konkrétně xxxxxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxx umožňuje opakování xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti (xxxx xxx "zákaz xxxxxx xxxxxxxxx vymezené činnosti").

§88c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88d

Zákaz xxxxx x xxxxxxxx osobami

(1) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx spočívá v xxxxxxxxxxxxxx jakéhokoli kontaktování xxxx vyhledávání xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných obdobných xxxxxxxxxx.

(2) Z xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, osobou xx xxxxxxx nebo jinou xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx činného x trestním xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx vede xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx pověření za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx se x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, osobě mu xxxxxx nebo xxxx xxxxx důvodnou xxxxx x uskutečnění xxxxxxx xxxxxxxxx v §88b xxxx. 2 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výpověď.

§88d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88e

Zákaz xxxxxx xx xxxxxx

(1) Zákaz xxxxxx xx obydlí xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx okolí x xxxxxxxx xx x obydlí. Xxxxxxxxxx xxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§134 odst. 1 x 2) xxxx obsahovat jméno x xxxxxxxx obviněného, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vymezení xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vstupu xx xxxxxx se xxxxx, xx zákaz xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxx pro vyslovení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xx oznámení xxxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx bezprostřední xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x zdržet xx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx x odstavci 2 oprávněn vzít xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx věci xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx cennosti a xxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx zákazu vstupu xx xxxxxx z xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx výkon xxxxxxxx. Xxxxxxx přítomnosti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §88d xxxx. 2 xxxxxxx.

§88x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88f

Zákaz návštěv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sportovních, xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxx xxxx a styku x určitými xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxx návštěv xxxxxxxxxx prostředí, sportovních, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx akcí x xxxxx x určitými xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§134 xxxx. 1 x 2) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§88x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx zdržovat xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§134 xxxx. 1 a 2) obsahovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §88e xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Z xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§88x xxxxxx právním předpisem x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx zahraničí xxxxxxx xx xxxxxxxxx nepřípustnosti xxxxxxxxxx xx hranice Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx §77a xxxx. 1 xx 3, 5 x 6 užijí xxxxxxxxx.

§88x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx věci, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx k páchání xxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx, xxxxx by xxxxxx věc vzhledem xx xxx xxxxxx xxxx zjištěným okolnostem xxxxx být xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x současně xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokračování v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx trestného xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx pokusil, xxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx hrozil.

§88i xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 45/2013 Sb. x účinností xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přechovávat alkoholické xxxxxx nebo jiné xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx užívat, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nápoje nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx xx vysloví, xxx-xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xx obviněný xxxxxx, spáchán v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a současně xx dána xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx obviněný xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2013

§88k

Zákaz her x xxxxx

Xxxxx her x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx hracích xxxxxxxxxxx s trestnou xxxxxxxx obviněného.

§88k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 45/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vymezené xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx jejíž xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx obviněného, x současně je xxxx obava, že xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x dokonání xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx kterým xxxxxx.

(2) X důležitých xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx povolit.

§88l xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 45/2013 Sb. x účinností xx 1.8.2013

§88x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx okolnostmi.

(2) X xxxxxxx předběžných opatření xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx osobami, xxxxxx xxxxx a přechovávat xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx k páchání xxxxxxx činnosti, zákazu xxxxxx, držet xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nápoje xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx předseda xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X uložení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudce.

(4) V xxxxxxxxx uvedených x §88d xxxx. 2, §88g xxxx. 2 x §88l odst. 2 rozhoduje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxx.

(5) X rozhodnutí, kterým xx ukládá xxxxx xxxxx obviněného xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx neprodleně vyrozumět xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx. V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx setkání xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxxx senátu xxxx x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyrozumí xxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx setkání xxxxxxxx.

(6) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přihlédne xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx obviněnému uložena x xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§88x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření

(1) Xxxxxxxxx opatření trvá, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx rozsudku nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx končí.

(2) Ukáže-li xx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření je xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx nelze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nezbytně xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodne x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx povahy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx povahy xxxx x okolností xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx kdykoli xxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx zamítnuta, xxxx xx obviněný, xxxxxxx-xx x xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx od xxxxxx moci xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 je xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx má xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx proti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §88d x 88e. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx stížnost xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx však xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přítomen, xx xxxxxx stížnost xxxxxxxx účinek xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx na xxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxx evropský xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je odlišný xx xxxxxx, jenž xxxxx evropský xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx justičnímu xxxxxx.

§88o

Důsledky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření

Neplní-li obviněný, x xxxxxxx je x xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx předběžného xxxxxxxx, xxxx příslušný xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66,

x) xxxxxxx xxxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) vzetí xxxxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 45/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.8.2013

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXX

§89

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx stíhání xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxx xx xxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) zda xxxxx skutek spáchal xxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxx pohnutek,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx mající xxxx xx xxxxxxxxx povahy x závažnosti činu,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, rodinných, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, výše xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x bezdůvodného xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, které xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožnily její xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxx sloužit vše, xx xxxx přispět x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, věci x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx ze xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx navrhnout. Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx k odmítnutí xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Důkaz xxxxxxx nezákonným xxxxxxxxx xxxx hrozbou xxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

§90

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxxxxx; xx xx x xx xxxx následky nedostavení (§66) xxxx xxx x předvolání xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx předvolání, xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, zejména xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx náčelníka.

Xxxxxxx obviněného

§91

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, objasnit xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x poučit jej x jeho právech x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx řízení xxx xxxxxxx xxx, u xxxxx lze xxxxxxx xxxxxx o vině x xxxxxx, musí xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxx zástupcem sjednat xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx soud. Xxxxxxxxxx xx třeba xxxxxx x podstatě x xxxxxxxxxx sjednání xxxxxx x xxxx x xxxxxx, x xxx, xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu, x výjimkou xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v souladu x dohodou o xxxx x xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx (§245 odst. 1 xxxx xxxxx), a x podmínkách, za xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§314r odst. 4). Xxxxx poučení se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx důkazy, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx být xxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx odděleně.

§92

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx, xxx xxxxxxx pokud xxxxx úplný x xxxxx obraz x xxxxxxxxxxxxx důležitých xxx xxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx. Při xxxxxxxx xx nutno xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xx třeba xx xxxxxxxxxx dotázat xx jeho xxxxxx, xxxxxxx, majetkové x xxxx poměry tak, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vině x trestu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx stanovení xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxx dotázat xx xx předchozí tresty x xx další xxxxxxx stíhání xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx možnost xx x xxxxxxxx podrobně xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zeslabují xxxx xxxxxxxxx, a nabídnout x xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x odstranění xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxxx jasně x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx v xxxx být xxxxxxxxx, xxx na ně xxxxxxxxx.

§93

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, aby xxxxx než xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx x to, předložit x xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx být x protokole poznamenána.

(2) Xx-xx xxxx xxxxx x zjištění pravosti xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx vyzván, xxx xxxxxx potřebný počet xxxx; x xxxx xxxxx však xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

§94

§94 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Sb.

§95

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx zpravidla podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, v xxxxx xxxx x xxxxx možno xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x protokol x hlavním xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přečtení nebo, xxxxxx-xx x xx, xxxx xx být xxxxxxx; xx-xx výslech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx přečte. Obviněný xx xxxxx xxxxx, xxx byl protokol xxxxxxx nebo xxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s jeho xxxxxxxx. O tomto xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zapisovatele, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přečtení předložit x přítomnosti nezúčastněné xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx přibrané xxxxx x výsledek projednání xxxxxxx do xxxxxxxxx.

§96

§96 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 57/1965 Xx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxx

§97

Xxxxxxxxx svědčit

Každý xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x vypovídat xxxx xxxxxx x tom, xx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx důležitých pro xxxxxxx řízení.

§98

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxx řádně předvolán, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xx x xx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§66) xxxx xxx svědek x xxxxxxxxxx upozorněn. Xxxxxxxxx-xx xx příslušník xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxxxxxx sboru x xxxxx xxxxxx, xx xxxxx požádat xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx důvod, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx dal xxxxxxxx.

§99

Xxxxx výslechu

(1) Svědek xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx utajovaných informací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x tajnosti, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx; zproštění lze xxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxx vyslýchán xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx, zproštěn.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx svědek xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxx zákona. Xxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klasifikovaných xx zvláštním zákoně xxxxxxx utajení Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx.

§100

Právo odepřít xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přímém, jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, osvojenec, xxxxxx, xxxxxxx x xxxx; xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx jen x některému x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx stran xxxxxx obviněných xxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, od xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx svědek x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, osvojiteli, xxxxxxxxx, xxxxxxx, partneru nebo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobném, xxxxxxx újmu by xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx svědek xxxxxx xxxx xxx, xxx má xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx svědecká xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxx zákona.

Xxxxxxx xxxxxx

§101

(1) Xxxx xxxxxxxxx svědka je xxxxx vždy zjistit xxxx totožnost, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx-xx xxxx xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2, xxxxx i x xxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx nezamlčet. Xxxx xxxx xxx poučen x významu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x trestních následcích xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xx-xx jako svědek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx dotázán na xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx též na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zjištění xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx tak, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx obraz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx vnímal xxxxx xxxxxx. Svědkovi xxxx xxx dána xxxxxxx, xxx xxxxxxxx vypověděl xxx, xx sám x věci xx x odkud se xxxxxxxx okolnosti xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xx nutno xxxxxx xxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx jde x xxxx osobní xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx mohou být xxxxxxx otázky x xxxxxxxx výpovědi xxxx x odstranění xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x rozporů. Xxxxxx směřující do xxxxxxx xxxxxxx vyslýchaného xxxxxx, xxxxxxx jestliže xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx jen, xxxxx xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důležitých xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby nebylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ohleduplnosti přizpůsobit xxxx, osobním zkušenostem x xxxxxxxxxxx stavu xxxxxx. Svědkovi xxxxxxx xxx kladeny xxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx z jeho xxxxxxxx.

(4) Xx-xx toho xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx potřebný xxxxx xxxx.

§101x

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §55 odst. 2, xxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx podle xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odůvodňují, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, odloží xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, než státní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx totožnost svědka xxxxxxx xxxxxxx.

§102

(1) Je-li xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx než xxxxxxx xxx x okolnostech, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx mohlo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx její xxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx provádět xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx výslech x xxxxxx řízení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; x výslechu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, která xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x stupeň duševního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x správnému xxxxxx výslechu. Xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx výslechu, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx takto xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x průběhu provádění xxxxxxxx xxxxx navrhnout xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení takovému xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx řízení má xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx případech. X xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx záznamu xxxxxxxxxx x výslechu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §211 xxxx. 1 x 2. Xxxxx, která xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a úplnosti xxxxxx, x xxxxxxx, xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx, jakož x x xxxxxxx, jímž xxxxxxxxxx xxxxx vypovídala.

(3) Xxxxx xxxxxx než 18 xxx xxx xxxxx xxxxxx jen xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx řízení.

§102a

(1) Má-li xxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx jiného xxxxx,

x) použitá x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxx anebo provádějící xxxxxxxxxxx převod, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx agenta xxxx provedení předstíraného xxxxxxx,

xx vyslýchána xxxx xxxxxx, jehož totožnost x podoba xxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx, xx v xxxxxxxx xxxxxxxx nehrozí xxxx xx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osoby xx xxxxxx, lze xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx utajení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x to xxxxx xx xxxxx státního xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§102x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

§103

Xxxxxxxxxx §93 xxxx. 1 a §95 x xxxxxxxx obviněného xx xxxxx xxxxxxxxx x na výslech xxxxxx.

§103a

Informace o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxxxx hrozí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx obviněného xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x informace x

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo uprchnutí xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx,

x) propuštění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx léčení,

h) xxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, obviněný xxxx xxxxxxxxx xxx propuštěn xxxx xxxxxx a xx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odsouzeného na xxxxxxx, orgán činný x xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, věznice, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x němž xxxxxxxxx vykonává ústavní xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx detence neprodleně xxxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření k xxxxxxxxx bezpečí xxxxxx, xxxxxx xxxx vyrozumění x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx x těchto případech xxx vyrozumí xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo ztížení xxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx při podání xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona x obětech xxxxxxxxx xxxx.

§104

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ušlého xxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxx xxxxxx, neuplatní-li xxx xxxxxx xx xxx xxx po xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx, xx xx xxxx sděleno, xx x xxxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxx xxx xxxxxx upozorněn.

(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 má xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxx-xx se xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx svědečného xxxx xxxxxxxxx ihned xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 předvolal, x v řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Oddíl třetí

Některé xxxxxxxx xxxxxxx dokazování

§104a

Konfrontace

(1) Jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx okolnostech xxxxxxxxxx x xxxxxxxx svědka xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx obviněný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx postaven obviněnému xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x tvář.

(3) Xxxxxxxxxxx xx může xxxxxxx až poté, xxx každá x xxxx, xxx xxxx xxx konfrontovány, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx byl sepsán xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xx vyslýchaná xxxxx xxxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx řeči své xxxxxxx o xxxxxxxxxxx, x nichž xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx uvedla xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx tvrzením xxxxxxxxx x o xxxxxxx dosud nevypovídala. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tvář mohou xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Pro xxxxxxxxxxx jinak xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx.

(5) Osobu xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx užije xxxxxxxxx §102. Tváří x xxxx nelze xxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx uvedených x §55 odst. 2. Xxxxx x xxxx nelze xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyslechnout xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx výslech xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx podáním xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx xxx konfrontaci xxxxxxx jen výjimečně, xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx věci x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§104b

Rekognice

(1) Rekognice se xxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx osobu xxxx xxx x určil xxx jejich xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx rekognice xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx jedna osoba, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxxxx xxxx xxx, xx před rekognicí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx osobu xxxx xxx vnímali, x x znacích xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx by xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxx věc, xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxx nesmí být xxxx rekognicí xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxx poznána xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, obviněnému nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx osobami, které xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, která xx xxx poznána, se xxxxx, xxx se xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx ukazované xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxx poznána xxxxxxx podle svého xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xx, aby xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pořadí xxxx dalšími xxxxxxx x podobnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxx xxxxxx osobu, která xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx se provede xxxxx fotografie, xxxxx xx předloží xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx svědkovi x obdobnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukázáním xxxxx.

(5) Xx-xx být xxxxxxx xxx, ukáže xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx pokud možno xxxxx xxxxx.

(6) Pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxxxx povahy xxxx xxx rekognici xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poznávanou xxxxxx. Provádí-li xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx mladší xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx §102. Xxxxxxxxx xx přítomnosti xxxxxx, xxxxx totožnost xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §55 xxxx. 2, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x osobních xxxxx xxxxxxx, pokud je xxxxxx poznávající xxxxxx.

(8) Xx provedení rekognice xx xxxxxxxxx, obviněný xxxx xxxxxx vyslechnou xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rekognice.

§104c

Vyšetřovací xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxx-xx být xxxxxxxxxxx x uměle vytvořených xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, jestliže xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx případu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, obviněného, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx pokusu, xxxxx xx xxxxxxxx x přípravném xxxxxx, xxxx xxx přibrána xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxxx, ledaže xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx provedení. Xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx věci x ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení vyšly xxxxxx, přibere se x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx pokusu xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx §102.

(4) X xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x vyšetřovacím xxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx způsobem xxxxxxxxx.

§104x

Xxxxxxxxxxxx

(1) Rekonstrukce xx xxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx situace x xxxxxxxxx, za kterých xxx xxxxxxx čin xxxxxxx xxxx které x němu mají xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, poškozeného xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx provedené x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§104x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§104x

Xxxxxxxx na místě

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xx koná, xx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx svědka doplnit xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx postup xxx xxxxxxxx xx xxxxx se přiměřeně xxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§104x vložen xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2002

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxx, znalecká xxxxxxxx x znalecký xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

§105

(1) Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx trestní xxxxxx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyjádření. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx takový xxxxxx není xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx znalce xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx považuje xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx rozhodnutí, pokud xxxx věc xxxxxxx x xxxxxxxxx, státní xxxxxxxx, x x xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxx znalce se xxxxxxxx obviněný a x xxxxxx před xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je-li x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx třeba, xxx xxxx osoba něco xxxxxx nebo xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyloučen. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §99 x 100. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx činný x trestním xxxxxx, xxxxx jej x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x v xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxx odborného xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zváží, xxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zúčastněným na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Proti xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx námitky x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx je vyloučen x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx. Xxxxx xxxx xxx vznést námitky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo proti xxxxxxxxx otázek xxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx a x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx-xx námitky xxxxxxxxx x xxxxx opravného xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x opravném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx námitkám x xxxxxx xxx vyžádání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx opatření k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jiným xxxxxxx xxxx xxxxx jinak xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx x takovému xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uplatněným x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx opravném prostředku.

(4) Xxxxxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx třeba xxxxxxx xxxxxx dva. Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x pitvu mrtvoly (§115). X xxxxxxxxx x pitvě xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxx.

(5) O xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx zvláštního xxxxxx zapsána xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, znaleckých xxxxxxxxx x znaleckých ústavů, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx úplaty.

§106

Xxxxxx musí xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx následky xxxxxxxxxxx (§66) x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx skutečnosti, xxx xxxxx xx byl xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx ve xxxx xxxxx jako xxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxx poučen o xxxxxxx znaleckého xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx strany podle §89 xxxx. 2.

§107

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx poskytnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xx xxxx úkoly. Xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, že xxxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx otázky. Xx-xx xxxx k xxxxxx posudku xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxx se mu xxxxx xxxxxxx. Xxxx xx být xxx xxxxxxxx, xxx byl xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx předmět xxxxxxxxxx vyšetřování. V xxxxxxxxxxxx případech se xxxxxx umožní, aby xx xxxxxxxxx provedení x xxxxxx úkonu xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxx. Znalec xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx objasněny xxxxxxxxx potřebné x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Znalec xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx zpravidla xxxxx, xxx xxxxxxx vypracoval xxxxxxx. Posudek se xxxxxxxx xxx xxxxxxx, x to xx xxxxxxx obhajoby.

§108

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx posudek písemně, xxxxx, aby se xxx xxxxxxxx naň xxxxxxx x xxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx při xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx dospěli xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx; xxxxx-xx xx závěry xxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxx každého xxxxxx.

(3) X přípravném řízení xxx xx výslechu xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x úplnosti xxxxxxx podaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§109

Xxxx xxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx posudku xxxx je-li xxxxxxx xxxxxxx nebo neúplný, xx nutno xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx to xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

§109x

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) K xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxx také znaleckou xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byla přibrána x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx znalecký xxxxxxx písemně. X xxx označí znalce, xxxxx xxxxxxx vypracoval x může xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx znalec xxxxxxxxxx. Xx-xx třeba přibrat xxxxxx xxx (§105 xxxx. 4), může xxxxxxxx posudek xxxxx xxxxx znalecká kancelář, xxx xxxxxxxx posudek xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Ustanovení §105 xx 109 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx, xxxxx znalecký xxxxxxx vypracovali.

§109a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 255/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§110

Znalecký ústav

(1) Xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ústav x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx podá xxxxxxx xxxxxxx. X xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxxx vypracovaly x xxxxx být v xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx nesmí xxx xxx, kdo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx přezkoumáván xxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx (§105 odst. 4), xxxx xxxxxxxx posudek xxxxx jeden xxxxxxxx xxxxx, xxx znalecký xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx osoby.

(3) Xxxxxxxxxx §105109 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§110a

Jestliže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stranou má xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx znalce x xxx, xx si xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nepravdivého xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx x znalecký xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx umožní xxxxxx, xxxxxxx některá xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx spisu xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x informacemi xxxxxxxxxx xxx vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§110x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§110b

Znalečné

Výši xxxxxxxxxx určí xxxxx činný x xxxxxxxx řízení, který xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ústav x xxxxxx znaleckého xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx s výší xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx usnesení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§110x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§111

Xxxxx vykonávající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx §105 xx 110b se xxxxxxxxx použijí x x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost jednorázově.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx

§111x

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx a místě, xx které xxx xxxxxxxx předvolán. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx znalce xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx, xx kterého xxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx výslech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx orgánu pověřený x tomu xxxxxx xxxxxxxxxxx výslech. Xxxxxx xxxxxxxxx totožnost v xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx výslech x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx orgánu, pokud x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx státním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx je xx xxxxx dobu xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoba.

(3) Totožnost xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx výslech xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx předsedou xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x této xxxxxxxx vedoucím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poučí xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx provedení xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxx osoba vznášet xxxxxxx xxxxx kvalitě xxxxxxxxxx xxxx zvukového xxxxxxx.

§111x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxxxx xxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§112

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx předměty, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx spáchán, jiné xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx vyvracejí dokazovanou xxxxxxxxxx a xxxxx xxx prostředkem x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující se x xxxxxxxxx činu xxxx x obviněnému.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

§113

Xxxx ohledání x protokol x xxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx pozorováním objasněny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx řízení. X xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; mají xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§114

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx podrobit xxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx trestného xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx provést xxx xxxxx xxxxx pohlaví.

(2) Xx-xx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx zkoušku xxxx nebo jiný xxxxxxx xxxx, xx xxxxx, x kterou xxx, povinna xxxxxx, xxx jí lékař xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx u xx xxxxxxx xxxx potřebný xxxx, není-li xxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxx zdraví. Xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu, který xxxx xxxxxx se xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxx xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx provést x xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx činný x trestním xxxxxx. Xx požádání xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx tento xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx provést lékař xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Je-li x xxxxxx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxx, x kterou xxx, povinna xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Nelze-li xxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obviněného provést x xxxxx-xx o xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx úkon xxxxxxx xx zásahem xx xxxxxxx integrity, xx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx předchozí xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx překonat; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx odporu podezřelého xxxxxxxxx souhlas xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí být xxxxxxxxx intenzitě xxxxxx.

(5) X povinnosti podle xxxxxxxxxxx odstavců xx xxxxx xxx osobu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx následky nevyhovění (§66), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x možnosti xxxxxxx podle odstavce 4.

§115

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx smrt xxxxxxx xxxx způsobena trestným xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx prohlédnuta x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X tom xxxxxxxx xxxxxx zástupce x xxxxxxxxx urychlením.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nařídit xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Vyšetření xxxxxxxxx stavu

§116

(1) Xx-xx xxxxx vyšetřit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx k xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx duševní xxxx xxxxxxxx jinak, xxxx xxxx x x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nařídit, xxx xxxxxxxx xxx pozorován xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx-xx xx xxxxx, xxx ve xxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx účinek.

(3) Shledá-li xxxxxx x obviněného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vysloví xx xxxxxxx x tom, xxx je xxxx xxxxx xx svobodě xxxxxxxxxx.

§117

Xxxxxxxxxx duševního stavu xxxx trvat xxxx xxx xxx xxxxxx; xx xx doby xx xxxxx podat xxxxxxx. Na xxxxxxxxxxx xxxxxx znalců může xxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx však xxxx xxx x xxxxx měsíc. Xxxxx xxxxxxxxxxx lhůty je xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§118

Jestliže xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx je pro xxxxxxxxxx zvláště xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx možno xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stav xxxxxx. Xxxxxxxxxx duševního xxxxx xxxxxx xxxxx §116 xxxx. 2 není xxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXX

§119

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx zástupce a xxxxxxxxx xxxxx rozhodují, xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, usnesením.

Xxxxx první

Rozsudek

Obsah xxxxxxxx

§120

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx" xxxx obsahovat

a) xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx, i xxxxx x příjmení xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx zúčastnili,

b) xxx x xxxxx xxxxxxxxx rozsudku,

c) xxxxx xxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx použito,

d) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného, a

e) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Obžalovaný musí xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x bydliště, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxx zaměněn x jinou osobou. Xxx-xx x příslušníka xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxxxxxx sboru, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vinným, xxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx trestný xxx, xxxxx se xxxxx xxxx, a xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxx jde o xxxxxx xxxx xxxxxx, x místa, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, jichž xx xxxxx x xxxx, aby xxxxxx xxxxxx být xxxxxxx x jiným, xxxxx x xxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxx dohodu x vině x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxx x schválení dohody x vině a xxxxxx.

§121

Xx xxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, pojme xxxx xxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (§43 xxxx. 3),

x) x xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx o xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zasedání xxxxxxx x xxxxxxxx rozhodnuto.

§122

(1) Odsuzující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x trestu s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nichž xxx xxxxx vyměřen, xxxx xxxxx nichž xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx doby x jejím trvání. Xxx-xx xxx pachatelem xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx trestním zákonem xxxx zda xxxx xxxxx xxx pachateli xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo povinnosti. Xxx-xx uložen xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x tom, xxx xxx podmíněný xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xx xxxx podmínky xx xxxxx. Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx organizované zločinecké xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x tom xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx uvedeno, o xxxxx z důvodů xxxxxxxxx x §226 xx xxxxxxxxx obžaloby xxxxx.

§123

Xxxx, xxxxx rozhoduje xxxxx ve xxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx odvolání, stížnosti xxx xxxxxxxx zákona xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx výroky, stran xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx souvislost xxxxxx výroků x xxxxxx, v xxxxx xxxxxx dřívější xxxxxxxx xxxxxxxx, přitom xxxxxxx.

§124

X xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx trest, xxxx soud xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx zrušuje xxxxx x trestu a xxxxxxxxx xxx výrokem x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx se x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, musí xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozsudky, x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, celý výrok x xxxxxx, xxxxx x xxxxx výroky, xxxxx mají x xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxx podklad, x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x trestném xxxx.

§125

(1) Pokud rozsudek xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx skutečnosti xxxx za xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx opřel a xxxxxx xxxxxxx se xxxxx při hodnocení xxxxxxxxxxx důkazů, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. X odůvodnění xxxx být patrno, xxx xx soud xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jakými xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x otázce xxxx x xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx veden xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx trestného xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx chráněného xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, způsobu xxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx pohnutky, xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, trvalo-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx dobu, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, postupu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx; uvede xxx, jak xxxxxxxx x osobním, rodinným, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx pachatele, k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx též x xxxx, xxx významným xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zločinu xxxxxxxxxx xxxxx organizované skupiny, xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx prospěch organizované xxxxxxxxxx skupiny. Xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx nepodmíněný xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx v §55 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx veden xxx xxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx svobody.

(2) V xxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx v každém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxx xxx xxxxxx (§248 xxxx. 1), xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxx (§251), xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§252), xxxxxx, x kterém xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§246), x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§249).

(3) X xxxxxxx o xxxxxxxx, které xxxx xxx obsaženo x xxxxxx xxxxxxxxxx soudu xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxx, xxx dovolání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§265d), xxxxx x podání xxxxxxxx, xxxxxxxx soudu, xx kterému xx xxx xxxxxxxx podáno (§265e), označení xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx nutného xxxxxx xxxxxxxx (§265f).

Xxxxxx a hlasování x rozsudku

§126

Při xxxxxx x xxxxxxxx, jímž xx rozhoduje x xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxx xx xxxx xxxxxx, pro který xx xxxxxxxxxx stíhán,

b) xxx tento xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx trestnost xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx x xxxx trest xx xxx obžalovanému xxxxxx,

x) xxx a x jakém xxxxxxx xx být obžalovanému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx škodu nebo xxxxxxxxxxxx újmu x xxxxxxxx xxxx vydat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zda x xxxx ochranné xxxxxxxx má xxx xxxxxxx.

§127

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxx xx nutno xxxxxxxx mlčenlivost.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Nelze-li většiny xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx obžalovanému xxxxxxx xxxxxxxx k hlasům xx nich příznivějším xxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx většiny. Xx-xx sporné, které xxxxxx xx obžalovanému xxxxxxxxxxx, rozhodne se x tom xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx hlasovat, i xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x trestu xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; jejich xxxxx xx přičítají k xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Přísedící hlasují xxxx soudci. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx hlasuje xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xx sepíše xxxxxxxx xxxxxxxx (§58).

§128

Vyhlášení rozsudku

(1) Rozsudek xx xxxxx vždy xxxxxxxx; xxxxxxxxx jej xxxxxxxx senátu.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx "Xxxxxx republiky", xxxx xxxxx výroku, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx rozsudku, xxx xxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx rozsudku xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx.

§129

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Každý xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx písemně. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx shodě x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x soudem stanovené xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx netrvají xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx prohlásil, xx xx nepřeje, xxx x jeho xxxxxxxx podaly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx obžalovaného x xxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx rozsudek xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx se xxxxxx odvolání. Xxxx-xx xx xxxxxxxx více xxxxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxxx jeho xxxxxx x částech, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, u xxxxx nebyly xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozsudku. Mají-li xxxxx xxxxx odvolání x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx, je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, proti xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhotoven xxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo jím xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx vyhotoví x xxxxx k xxxxxxxx

x) x xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vazebních xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx Nejvyšším xxxxxx xx vazebních xxxxxx xx xxxxxx pracovních xxx x x xxxxxxxxx věcech xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dnů.

Výjimky x těchto lhůt xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx senátu nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx závažných xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx věcech předseda xxxxx. Prodlouží-li xxxxx x více xxx xxxxxxx dvacet pracovních xxx, xxxxxxx zdůvodní, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(4) Nemůže-li xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx jeho xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro překážku xxxxxxx trvání, vyhotoví xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiný xxxxxx. Jde-li x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx rozsudek xxxxxx xxxxxx předsedou xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ten, xxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx senátu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx delšího trvání, xxxxxxxx xx za xxxx jiný xxxx xxxxxx; důvod toho xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§130

Doručení xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, státnímu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx osobě x poškozenému, xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx obhájce xxxx xxxxxxxxxxx, doručí xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx rozsudku xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx.

§131

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx rozsudku

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx stupně.

(2) Opis xxxxxxxx x opravě xx doručí xxxx xxxxxx, jimž xxx xxxxxxx xxxx rozsudku.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx přípustná xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx účinek.

(4) Po xxxxxx xxxx xxxxxxxx x opravě xx xxxxxx xxxxxxx jak xx xxxxxxxxxx rozsudku, xxx x x xxxxxxx, které se xx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx účelem xxxx.

§132

§132 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 292/1993 Sb.

§133

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx opisu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx některého z xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx zástupci x xxxxx xxxxxxxxx výrokem xxxxx dotčené lhůta x xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x opravě, x xxxx-xx xxxxx usnesení x opravě xxxxxx xxxxxxxx, xx doručení xxxxxxxxxx x stížnosti. X xxx je xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

§134

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxxxxx orgánu, x xxxxx xxxxxxxxxx jde,

b) xxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) výrok usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jichž bylo xxxxxxx,

x) odůvodnění, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx, x

x) poučení x xxxxxxxx prostředku.

(2) X odůvodnění je xxxxx, jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx uvést skutečnosti, xxxxx xxxx vzaty xx xxxxxxxxx, xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jakož i xxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení zákona.

§135

Xxxxxxxxx usnesení

Vyhlásit xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx, která byla xxxxxxx xxx úkonu xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, jakož x usnesení, která xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, veřejném xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§136

Vyhotovení usnesení

(1) Není xxxxx vyhotovovat xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo jimiž xx nařizuje nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx soudu.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx, ledaže xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxx doručeno x xxxxxxx případě pouze xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx doručit xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činným x trestním xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §142 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxx a prohlásily, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx odůvodnění; v xxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx učinit x tehdy, není-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Mají-li xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx prospěch obviněného xxxxx osoby, lze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx nepřeje, xxx xxxx osoby xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxx xxxx osoby xxxxx učinit x xxxxx xxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§137

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxx, xxxxx x osobě, xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Oznámení se xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, jemuž je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx doručením xxxxx xxxxxxxx.

(2) Má-li xxxxx, xxx je třeba xxxxxxxx oznámit, xxxxxxx, xxxxxxxxx zmocněnce, xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx opisu, xxxxxx xx jen xxxxxxx, xxxxxxxxx zmocněnci. Xxx-xx x xxxxx, která xxxx xxxx svéprávná xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, oznámí xx usnesení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Oznamuje-li se xxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx, xxx x xxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxx i xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx omezena.

(4) Xxxxxxxx, xxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxx prostředku, xx státnímu xxxxxxxx, xxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x usnesení podnět, xxxx x xxxxx xxxxxx.

§138

Použití ustanovení o xxxxxxxx

Xxxxxxxx tento oddíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§139

Xxxxxx xxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxxxxx, a nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zákon xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx sice xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, avšak

aa) xxxxxxxx xx xxxxx podáno xxxxxx,

xx) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo je xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx

xx) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podané xxx zúčastněnou xxxxxx xxxxxxx xxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx z více xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx a xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxxxx lhůty, xxxxx rozsudek vykonat xx do pravomocného xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx.

§140

Právní xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx stížnost xxxxxxxxxxx,

x) jestliže xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, avšak

aa) xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxx nebyla,

bb) xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdaly nebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx

xx) podaná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x když xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx zákon proti xxxx xxxx připouští xxxxxxxx, avšak xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx jen xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx některé x xxxx věcí, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx má xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx částech, xxx-xx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxx stížnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zmeškána, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxx x navrácení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx do pravomocného xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXX X XX

§141

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Opravným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx stížnost.

(2) Stížností xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x těch xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x prvním xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx x xxxxxx případech xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Stížnost xx xxxxxxxx účinek, jen xxx xx zákon xxxxxxxx xxxxxxx.

§142

Oprávněné osoby

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx něco xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, které se xxxxxxxx přímo xxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxx dala xxxxxx xxxx xxxxxxx, k xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx usnesení xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxx x vazbě, x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx detenci xxxxx xxxxx stížnost xx prospěch obviněného xxx xxxxx, xxxxx xx mohly xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§143

Lhůta a místo x podání

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx u xxxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx (§137); xxxxxxxx xx usnesení xxxxxxxx jak obviněnému, xxx i jeho xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx lhůta xx xxxx oznámení, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxx §142 odst. 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x podání xxxxxxxxx xxxx dnem xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx lhůta xxxx samostatně.

§144

Vzdání xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x ní nebylo xxxxxxxxxx. Stížnost státního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x stížnost xxxxxxxxxx pověřeného xxxxxxx xxxx evropského xxxxxxx, xxxxxxxxx orgán Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podaná xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx obviněného xxxxxxxx xxxx opatrovníkem může xxx xxxxx xxxx xxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx však xxxx xxxx takovou xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx obviněného. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nová xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx překážek, xxxxxxxxx na vědomí xxxxx povolaný x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x nebyla-li xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, proti xxxxx xxxxxxxxxx stížnost xxxxxxx; x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§145

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx některého jeho xxxxxx, nebo

b) pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx některého xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx lze xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x důkazy.

Xxxxxxxx xx 30.9.2005 xx 30.9.2005 (xx xxxxxx č. 394/2005 Xx.)

§146
Xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx jehož usnesení xxxxxxxx směřuje
(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx vyhovět, xxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx policejního xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx orgán xxx stížnosti vyhovět xxx s předchozím xxxxxxxxx státního xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2005 Xx.

§146x

Xxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) rozhodl x xxxxxxx x xxxxxxx omezení spočívajícího x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§88m odst. 2), x tom, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx mu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx (§88d xxxx. 2), xxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§88n xxxx. 3),

x) xxxxxxxx xxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxx, xx xx nástrojem xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx náhradní xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx náhradní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se zajištěné xxxxxxxx hodnoty, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxxxx xx zajištěného xxxxxxx, xxxxx nevyhověl xxxxxxx x zrušení xxxx omezení xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx propadnutí xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonu týkajícího xx zajištěného majetku, xxxxx nevyhověl xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx takového zajištění,

h) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, rozhodl x xxxxxxx takového xxxxxxxxx, nepovolil xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x uložení pořádkové xxxxxx (§66 xxxx. 1),

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx (§81b xxxx. 1), nebo

k) xxxxxxx x nesplnění podmínek xxxxx §159c odst. 1,

xxxxxxxxx zpravidla xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; vydal-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx byl činný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx byl xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx zákonnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxxxxx o uložení xxxxxxxxx xxxxxx, změnil xxxxx xxxxxxxxx věci, xxxxxxxx xxx, x xxx nasvědčují zjištěné xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx dozor xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, rozhoduje xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx jinak xxxxxxxxx x výkonu dozoru xxx zachováváním zákonnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx státní xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx nadřízeného xxxxxx

§147

(1) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přezkoumá xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx nebo xxx xxxxxxx z xxxx xxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nadřízený xxxxx xxx správnost xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx nebo xxxx věci x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přezkoumávané xxxxx usnesení.

§148

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stížnost

a) xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) byla-li xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, která xx xx xxxxxxxx vzdala xxxx která znovu xxxxxx stížnost, xxxxxx xxx předtím xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx-xx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx xxx proto, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx poučením, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§149

(1) Nezamítne-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx-xx podle xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx

x) rozhodne xxx xx xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx směřuje, xxx x xxxx xxxxx xxxxxx a rozhodl.

(2) Xxxx rozhodující x xxxxxxxxx proti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zástupci x došetření, x xx x x xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§223 x 231). Xxxxxxxxxx §191 xxxxx x xx.

(3) Xx-xx xxxxx xxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx-xx xx xxxxxxxx xxx části usnesení (§147 xxxx. 2), xxxxx xxxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xx onu část.

(4) Xxxxxx-xx vada x xxx, xx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, aniž xxxxxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx sám xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx výroku rozhodl xxxx neúplný výrok xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxxxx x stížnosti xxxx, xxxxxxx-xx xx xx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxx xxxx znovu x prvním stupni xxxxxxxxxx x bylo x xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx anebo xxxxx xxxxxx xxxxx druhu x téhož xxxxxx x jeho obvodu.

(6) Xxxxx, xxxxx byla xxx xxxxxxx x xxxxxx projednání x xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx rozhodování xxxxx xxxxxxx názorem, xxxxx xx xxxx vyslovil xxxxx nadřízený, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jejichž provedení xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§150

(1) Orgán rozhodující x xxxxxxxxx xxxxxx x jejího podnětu xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx podala xxxx x xxxxx prospěch xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx prospívá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx přiměřeně x xxx orgán, xxxxx xxxx xxx přikázána x xxxxxx projednání x rozhodnutí.

HLAVA XXXX

XXXXXXX TRESTNÍHO XXXXXX

§151

Xxxxxxx trestního xxxxxx, xxx xxxx xxxx

(1) Xxxxxxx nutné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx stát; xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxx však xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxx obviněnému xxxxxxxxx, xx vůči xxxxx xxxxx na xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx třeba uplatnit xx xxxxxxx xxxx xxx dne, xxx xx xxxxxxx dozvěděl, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jinak nárok xxxxxx; tento xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx zvyšuje x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx hotových výdajů xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 3) Xxxxxxxxxx věty xxxxx xx použije i x xxxxxxx, xxx xxxxxxx je společníkem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 6) a xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X výši xxxxxx x xxxxxxx hotových xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx v xxxx, xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx xxxx měsíců od xxxxxx návrhu. V xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prvního stupně. Xx návrh obhájce xxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přiměřená xxxxxx xx odměnu x náhradu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx je xx odůvodněno dobou xxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx jinými xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx odkladný xxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx uhradit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx do 30 xxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 5 xx xxxxxxxxx užijí xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxxxxxxxx obhajobu xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx odměnu, a xxxxxxxxx xxxx ustanoveného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx pomoc xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx.

§151x

(1) Obviněný, který xx nárok na xxxxxxxxxx obhajobu xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx odměnu, a xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx ustanovení xxxxxxxxx, mohou xxxxx, xxx xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní zástupce xxxxxxx o tom, xx stát ponese xxxxxxx xx znalecký xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx poškozený vyžádá. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx téže xxxxxxxxxxx již vyžádal xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx přípustná xxxxxxxx.

§151x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002

Xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx trestního xxxxxx

§152

(1) Xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vinným, je xxxxxxx xxxxxxxx státu

a) xxxxxxx spojené s xxxxxxx vazby,

b) odměnu x xxxxxx výdaje xxxxxxxx ustanovenému obhájci xxxxxx, pokud xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx propuštění x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx a při xxxxxxxxx vazby,

d) náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx spojené x xxxxxxx trestu xxxxxxxx xxxxxx x

x) paušální xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx sazbu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vazby, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxx;x xxx xxxxxxxxx vazby x náklady xxxxxxx x xxxxxxx trestu xxxxxxxx vězení x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) stanoví obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxx zákon x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§152x

§152x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 333/2020 Sb.

§153

(1) Xxx podal xxxxx bezvýsledně xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx řízení, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení o xxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx stanoví Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx obhájci, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx nárok xx obhajobu bezplatnou xxxx xx obhajobu xx sníženou xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x náhradě xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxx x orgán xxxxxxxx xxxx x mládež.

§154

Xxxxxxxxx x náhradě xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx poškozeného v xxxxxxxx xxxxxx

(1) Byl-li xxxxxxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, jemuž xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx též náklady xxxxxxxx k účelnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx vzniklých xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Soud x v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poškozenému xxxxx xxxx zčásti xxxxxxx související s xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§155 xxxx. 4), xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx věci x okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx spoluzavinění xxxxxxxxxxx. X důvodů zvláštního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sníží; xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx trestného xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx poměry xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Snížení xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx.

(3) Odsouzený xx xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxx vzniklé přibráním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx pomoc xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezplatně xxxx xx xxxxxxxx odměnu, xxxxxxx-xx tomu xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zřetele hodných xxxxxxx přiměřeně xxxxx; xxxxxx vezme x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x majetkové xxxxxx odsouzeného.

Rozhodování x xxxxxxxxxx x náhradě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x jejich xxxx

§155

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x výkonem xxxxx&xxxx;x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x hotových výdajů xxxxxxxxxx ustanovenému xxxxxxx xxxxxx [§152 xxxx. 1 písm. x), x)] xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozsudku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně.

(2) O xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx výkonu trestu xxxx jeho části xxxxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxx stupně.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, hradit xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kontrolního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s výkonem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(4) X povinnosti odsouzeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx výši xxxxxxxx po xxxxxx xxxx rozsudku xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxx uplatnit do xxxxxxx roku xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jinak xxxxxx.

(5) X povinnosti odsouzeného xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx přibráním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který má xxxxx xx xxxxxx xxxxx poskytovanou zmocněncem xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx odměnu, x x jejich výši xxxxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx x xxx xxxxxx.

(6) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx účinek.

§156

Jestliže xxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxx [§152 xxxx. 1 xxxx. x) x §153 xxxx. 1] xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x povinnosti x xxxxxx xxxxxxx xx právní moci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

PŘÍPRAVNÉ XXXXXX

§157

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x policejní orgán xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx přispívali x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zástupce xxxx xxxxxx policejnímu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jichž xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx ke xxxxxxxx pachatele. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, že xxx xxxxxxx trestný xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) vyžadovat xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx, xxxxxx spisů, x xxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxxxxxx, materiály a xxxxxx x postupu xxx xxxxxxxxxxx oznámení,

b) xxxxxxxx kteroukoliv xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx přikázána xxxxxx policejnímu xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxx x skutkově xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx konzultanta, xxxxx xx xxxxxxx xx speciálního oboru. X xxxxx xx xxxxx určité xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx správní xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx policejní xxxxx úřední xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx výkon jeho xxxxxx nahlížet xx xxxxx a xxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zasahovat. X xxxxx skutečnostech, x nichž xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx vyloučení xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x podání xxxxxxxxxx xxxxxxx. Účast xxxxxxxxxxx nezbavuje státního xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx odpovědnosti za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Konzultantovi přibranému xxxxx odstavce 3 xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx pomoci xxxxxx x náhrada hotových xxxxxx, xxxxx účelně xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx. Xxxxxx se xxxxxxx xxxxx množství xxxxxx vynaložené xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx odborná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx x xxxxxx závažný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odborné xxxxxx, xxxx orgán xxxxx x trestním xxxxxx odměnu xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx hotových výdajů xx xxxxxxx o xxxxxx odpovídající dani x přidané xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxxxxxx x odměny x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou.

(5) Xxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyúčtovat xx 3 xxx xx xxxxxxxxxx odborné xxxxxx. Xxxx xxxxxx x náhrady hotových xxxxxx určí xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx konzultanta xxxxxxx, do 30 xxx od provedení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx účinek.

§157x

Xxxxxx x přezkoumání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x státního xxxxxxxx

(1) Xxx, proti xxxxx xx trestní xxxxxx xxxx, x poškozený xxxx xxxxx xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx žádat xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx x postupu xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tato žádost xxxx vázána lhůtou. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zástupci ihned xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxxx přezkoumání xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx v řízení xxxx závad v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxxx vyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§157x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s účinností xx 1.1.2002

XXXXX XXXXXX

XXXXXX XXXX XXXXXXXXX TRESTNÍHO XXXXXXX

§158

(1) Xxxxxxxxx orgán je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx poznatků, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx osob x xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx spáchání trestného xxxx, xxxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčujících tomu, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; je xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxxx xxxxx informuje xxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxxxxxx nasvědčujících xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxx xx Úřad xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 22 x xx. 25 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxx Rady (XX) 2017/1939. Pověřené xxxxxx Vězeňské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jakmile xxxxxx takové šetření.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tomu, xx xxx xxxxxxx trestný xxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupce x xxxxxxxxx orgán. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx vědomě xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx o xx xxxxxxxxxxx požádá, xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx jej xxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních.

(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a prověření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx záznam, xx xxxxxx xxxxx skutkové xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx zahajuje, a xxxxxx, jakým xx x xxxx xxxxxxx. Xxxx záznamu zašle xx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zástupci. Xxxxx-xx nebezpečí z xxxxxxxx, xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx potřebných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podklady x xxxxxxxx vysvětlení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, zejména

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx orgánů,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx vyjádření xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx-xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, též xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx x jiné písemné xxxxxxxxx,

x) provádět ohledání xxxx x xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx v §114 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx potřebného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pořizovat xxxxxxx x xxxxxxxx záznamy xxxx, xx podmínek xxxxxxxxxxx x §114 xxxxxx daktyloskopické xxxxxx, xxxxxxxx osobou téhož xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těla a xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx je to xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx osoby xxxx xx zjištění x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §76 zadržet podezřelou xxxxx,

x) xx podmínek xxxxxxxxxxx v §78 xx 81 činit xxxxxxxxxx x opatření x těchto ustanoveních xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x hlavě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx provedení nepatří xx výlučné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx úkony xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x prověření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Při xxxxxx vysvětlení xx xxxxx právo xx xxxxxx xxxxx advokáta. Xx-xx vysvětlení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, je xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx provedení úkonu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx opatrovníka nelze xxxxxxxx.

(6) X xxxxxx xxxxxxxxxx, která nemají xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úkonu, xx xxxxxx úřední xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx slouží xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx, aby xxxxx, xxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxx, byla vyslechnuta xxxx xxxxxx, a xxxxx x úvaze, xxx takový xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxx v řízení xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem. Je-li xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx vyslýchán xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, nemůže xx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx jinak xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx vyzvat xxxxx, xxx se xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx stanovené době xx určené xxxxx; x řízení o xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx byla xxxxx vyzvána x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nedostaví, xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xx to x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§66) musí xxx taková xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Vysvětlení xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx by xxx porušil xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost mlčenlivosti, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, x jehož xxxxx tuto xxxxxxxxx xx. Xxxxx podávající xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §100 xxxx. 2; x xxx xx xxxxx xxxxx, xx níž xx požadováno vysvětlení, xxxxxx poučit. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx tomu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx svědkovi poskytnout xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx postupovat podle §55 xxxx. 2.

(9) Xx-xx xxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úkonu, policejní xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §158a. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxx osmnácti xxx x xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx správně x xxxxx vnímat, xxxxxxxxxxx xx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx pochybnosti. Xxxxxxxx xxx předpokládat, xx další prověřování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx proto, xx xxxxxx zjištěna osoba, x níž je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx trestný xxx xxxxxxxx, x v xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx trestní xxxxxxx x hrozí ztráta xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodující xxxxxx xxx zahájení trestního xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx její výpověď xxxxxxx xxxxxx, anebo xxxxx z jiného xxxxxx, že bude xxxxxxxxx její výpověď. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx znovu podle §164 xxxx. 4, xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx záznamy xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §211 odst. 1, odst. 2 xxxx. a), xxxx. 3 xxxx. x), x); xxxxx xxx xxxxx předestřít xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §212.

(10) Xxx xx xxxxxxx xx xxxxx x podání vysvětlení, xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx výdělku za xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx. Xxxxx xxxx xxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx jednání.

(11) Provádí-li xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, vyrozumí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, který xx jinak xxx xxxxxxxxx k xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx útvarem Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spor o xxxxxxxxxxx, předloží xxx x xxxxxxxxx státnímu xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(12) Je-li xxx prověřování skutečností xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán trestný xxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x řízení xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx šetření neprodleně xxxxxxxx x věc xx xxxxx. Do xxxx, xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x neopakovatelné xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx věc xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupci. Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 11 se xxxxxxxxx.

§158a

Je-li při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxx xxxx pachatele xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neopakovatelný xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, provede se xx návrh státního xxxxxxxx takový úkon xx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx v takovém xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonu x k xxxx xxxx může xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx státního xxxxxxxx x xxx, xx úkon xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neopakovatelný.

§158a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x podmínky jejich xxxxxxx

§158x

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxx, pokud x tomu byl xxxxxxx příslušným ministrem, x jde-li x xxxxx Policie České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x Generální xxxxxxxx bezpečnostních sborů, xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x útvar Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, x xxx-xx o xxxxx Úřadu pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx v řízení x úmyslném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, kterými xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx x xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků nesmí xxxxxxxx xxxx zájem xxx xxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxxxx xx možné xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx-xx xx jinak jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx ztížené. Xxxxx a xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx x míře xxxxxxxx xxxxx.

(3) Zvukové, xxxxxxxx a jiné xxxxxxx získané při xxxxxxx operativně pátracích xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx použít xxxx xxxxx.

§158x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxx, prodeje xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx převodu xxxx,

x) x jejímuž xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jejíž držení xx xxxxxxxxxxx,

x) která xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx povolení. Xxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xx 48 xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nepoužít.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx policejní xxxxx xxxxxx, xxxxx xx 48 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§158x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§158d

Sledování osob x xxxx

(1) Xxxxxxxxxx osob x xxxx (dále xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxxx získávání poznatků x osobách a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx komunikace xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxx souvislosti dozvěděl, xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, lze xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx má xxx sledováním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx písemností a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků, lze xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx být provedeny xxxxx xxxx úkony xxx takové, xxxxx xxxxxxx x umístění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Povolení xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx písemné žádosti. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x, xxxx-xx xxxxx, xxx xxxxx o xxxxxxx xx věcech, xxxxx mají být xxxxxxxxx. X povolení xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x která nesmí xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxx může ten, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx základě xxxx xxxxxxx písemně prodloužit xxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxx odkladu x xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx povolení. Xxxxxxxxx xxxxx xx však xxxxxxx o povolení xxxxxxxxxxx dodatečně xxxxxxx, x xxxxx xx xx 48 xxxxx xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx zničit x xxxxxxxxx, které xx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nijak xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x tím xxxxxxxx xxxxxxxx ten, do xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx zasahováno. Xx-xx xxxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx-xx xxx záznam pořízený xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, je xxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §55 x 55a.

(8) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx trestní xxxxxx, je nutno xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx telekomunikační xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx dopravu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sledování podle xxxx pokynů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx dovolávat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxx.

(10) X xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx ta, v xxx xxxx sledování xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxxxx, lze záznam xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx tehdy, xx-xx x v xxxx xxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxx trestném xxxx xxxx xxxxxxxx-xx x xxx osoba, xx xxxxx práv x svobod xxxx xxxxxxxxxx zasahováno.

§158d vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2002

§158e

Použití xxxxxx

(1) Je-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxx spáchaný xx xxxxxxxx organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx §226 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx předpisů x pravidlech xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §248 xxxx. 1 xxxx. x) x odst. 2 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, zjednání xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx §256 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxx veřejné xxxxxxx xxxxx §257 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx podle §258 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §329 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxx xxxxxxx podle §331 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §332 xxxxxxxxx xxxxxxxx, nepřímého úplatkářství xxxxx §333 xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, x jehož xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Česká republika xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, oprávněn xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx xxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx řídícím xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xx-xx to x xxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx možné

a) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx existenci x osobní xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx zavést xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx vykonávání xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx, povolení xx xxxxxxxxxx,

x) zastírat příslušnost x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních sborů xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pod x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vrchního xxxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx. Návrh na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zákonnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx. X povolení musí xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx, xx kterou bude xxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxx x věcí x xxxxxxx uvedeném x §158d xxxx. 2 x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158c xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx povolení.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx jiným xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx nezbytně xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx republiky xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nemá.

(7) Státní xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx agenta x xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem. Xxxx xxxxx je xxxxxxx pravidelně, xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx, a xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupci xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§158x

Xxxxxx-xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, postupuje xx xxxxx §158b xx 158e; xx podání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§158x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x účinností od 1.1.2002

Skončení xxxxxxxxxxx

§159

(1) Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx byl xxxxxxx trestný čin,

a) xx xxxx měsíců xx jejich xxxxxxx, xxx-xx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení,

b) do xxx xxxxxx, jde-li x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x

x) xx šesti xxxxxx, xxx-xx o věc xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx příslušnosti xxxxxxxxx soudu.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx ve xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdůvodní, xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx úkony xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednak změnit xxxxx úkonů, které xxxx být xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lhůtu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx trvat.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx spis xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx. Státní zástupce xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx uvedeno v xxxxxxxx 2.

§159x

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Nejde-li xx věci o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, státní zástupce xxxx xxxxxxxxx orgán xxx xxxxxx usnesením, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx vyřídit xxx xxxxx. Takovým xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx příslušnému xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) odevzdání xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx nebo policejní xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx-xx xxxxxxx stíhání nepřípustné xxxxx §11.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx před xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxxxxx odložit xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzhledem k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §172 odst. 2 xxxx. x) xxxx x).

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x §172 odst. 2 xxxx. x).

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx tehdy, xxxxx xx nepodařilo xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stíhání (§160). Xxxxxxx-xx důvody xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Usnesení x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx doručeno xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx. Xxxxxxxx x odložení xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxx xxx xxxxxxxx xx 48 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x to xxxxx §158 xxxx. 2 xxxxxxx.

(7) Proti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx poškozený uvedený x xxxxxxxx 6 xxxxx stížnost, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§159b

Dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Jestliže to xx třeba x xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny, xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, anebo xxxxxxxx xxxxxx pachatelů, xxxx policejní orgán xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xx xxxxxxxxx dobu, xxxxxxx však x xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxx stíhání xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx odloženo, xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souhlas s xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxxxxx o xxxxx xxx měsíce, a xx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx x xxxxxxx, kdy xx tato xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§10) xxxx xx-xx xxxx trestní stíhání xxx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx též x xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x dosud xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve kterém xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zrušeno. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x dočasném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx policejní xxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx policejní xxxxx xxxxxxxx záznam, xxxxx xxxx xx 48 xxxxx xxxxx xxxxxxxx zástupci.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx trestní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§159x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx trestního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o dočasném xxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx pletich v xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx §226 xxxx. 2, 4 xxxx 5 xxxxxxxxx zákoníku, porušení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §248 xxxx. 1 xxxx. x), odst. 3 nebo 4 xxxxxxxxx zákoníku, pletich xxx xxxxxx veřejné xxxxxxx x při xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §257 odst. 1 xxxx. b), xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §258 xxxx. 1 písm. x), xxxx. 2 nebo 3 trestního zákoníku, xxxxxxxxxx xxxxx §332 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §333 xxxx. 2 trestního xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §347a xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxx nebo slíbil xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, že xxx x xx požádán, xxxxxx o tom xxxxxxxxxx a bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxx úplatek, xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx se xxxxx x přípravném xxxxxx x x řízení xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x těchto skutečnostech.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx trestního stíhání xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, byl-li xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxx x §334 xxxx. 2 písm. a) xx x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx uvedené v §334 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

§159x

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Nezjistí-li se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §159c xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §159c xxxx. 1. Xxxxx xxxxxx usnesení je xxxxxxxxx stížnost, která xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx až xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požádala, xxxxx uplynula xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pokud xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x podané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx pravomocném xxxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxx xxxx, nelze-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bezodkladně xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobcem xxxx evropským xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §159c xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zahájí xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXX X NĚM X XXXXXXXX XXXXXXXXX ŘÍZENÍ

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§160

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx §158 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx čin, a xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx důvod x postupu xxxxx §159a xxxx. 2 x 3, §159b xxxx. 1, 3 x 4 nebo §159c xxxx. 1. Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx trestního stíhání xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, ze xxxxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxx, xxx nemohl xxx xxxxxxx x xxxxx, zákonné xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx spatřován; obviněný xxxx xxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání označen xxxxxxxx údaji, xxxx xxxx xxx xxxxxxx x osobě xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§120 xxxx. 2). X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx označit xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o důvodnosti xxxxxxxxx stíhání.

(2) Opis xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx 48 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx zvolení xxxx xxxxxxxxxx. Opis xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x jestliže x xx xxxxxxxx xxxxxx. Opis xxxxxxxx x zahájení trestního xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx ministru xxxxxxxxxxxxx a předsedovi Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušníka Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, příslušníka Xxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx práce v Xxxxxxx České republiky, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx anebo x Xxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx řediteli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx úkony xxxxxxx xxxxxxxxx orgán, x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx předá xxx xxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x nebezpečí xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx ztráty xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx trestního řízení xxxxxxx na xxxx, xxx bude xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxx xxxx soudem xxxxxxx. X xxxxxxxxx x provedení neodkladného xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úkonu xx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxx vyšetřování xxxxxx, že se xxxxxxxx dopustil dalšího xxxxxx, xxxxx není xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, postupuje xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(6) Xxxxx-xx během xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx zahájeno xxxxxxx xxxxxxx, je jiným xxxxxxxx činem, xxx xxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, upozorní xx xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx a učiní x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§162

Předání xxxx policejnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx konat xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx k trestnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx jiný xxxxxxxxx orgán, xxx xxxxx xx xxxxxx x §161 xxxx. 2, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahájení xxxxxxxxx stíhání, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx konat xxxxxxxxxxx. Tím není xxxxxxx jeho povinnost xx základě xxxxxxxx xxxxxx konajícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivé xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §161 xxxx. 2, xxxxxxx xxxx xxx předána xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

§163

Trestní xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxx trestné xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (§146 trestního xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxx (§147 xxxxxxxxx xxxxxxxx), ublížení xx xxxxxx x xxxxxxxxxx (§148 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§150 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§151 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§155 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxx §171 xxxx. 1, 2 xxxxxxxxx zákoníku, vydírání xxxxx §175 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§178 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§181 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx tajemství xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx (§183 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §186 xxxx. 1, 2 trestního xxxxxxxx, xxxxxxx (§205 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx (§206 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizí věci (§207 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxx zásahu xx xxxxx x xxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§208 trestního xxxxxxxx), xxxxxxx (§209 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §216 xxxx. 1, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §217 odst. 2, lichvy (§218 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxx xxxx (§219 trestního xxxxxxxx), porušení povinnosti xxx správě cizího xxxxxxx (§220 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx cizího xxxxxxx x xxxxxxxxxx (§221 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxx (§222 xxxxxxxxx xxxxxxxx), poškození xxxx xxxx (§228 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§353 xxxxxxxxx xxxxxxxx) x nebezpečného xxxxxxxxxxxxxx (§354 trestního xxxxxxxx) xxxxx xxxx, xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx svědek xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§100 xxxx. 2), x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §185 xxxx. 1, 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tomu, xxx xx xxxx x xxxx spáchání xxxx xxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx i xxx trestný xxx xxxxxxxx (§360 trestního xxxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxx znaky xxxxxxxx xxxxxxxx některého x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx zahájit a x již xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx několik, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx jednoho x xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx poškozený xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo policejnímu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx jeho xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx stíháním xxxx poškozený výslovným xxxxxxxxxxx vzít xxxxxxxx xxxx, x xx xx do xxxx, xxx se odvolací xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx znovu udělit.

§163x

(1) Souhlasu xxxxxxxxxxx x trestním stíháním xxx některý z xxxxxxxxx xxxx uvedených x §163 odst. 1 xxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx takovým xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx není xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx svéprávnost xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx mladší 15 xxx,

x) z xxxxxxxxx xx zřejmé, že xxxxxxx nebyl xxx xxxx byl xxxx xxxx v tísni xxxxxxxx výhrůžkami, nátlakem, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle §163, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 30 xxx. Po xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx souhlas x xxxxxxxx stíháním dát xxxxx. X tom xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§164

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx vyšetřování z xxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxx co xxxxxxxxxxx x potřebném xxxxxxx xxxxxxxxx důkazy x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx případu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x následku trestného xxxx (§89 xxxx. 1). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §158 xxxx. 3 x 5; xxxxxxx x další xxxxx xxxxx xxxxx čtvrté x xxxxxxxx těch, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pouze státní xxxxxxxx nebo soudce. Xxxxxxxx xxxxxx provádí, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx správně x xxxxx vnímat, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx jsou x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tomu, xx xx svědka xx xxxx být xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx je-li xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx delšího xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xx však xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, vyslechnout xxxxxx.

(2) Xxxxx, které xxxx provedeny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx policejní xxxxx xxxxxxxx, byly-li provedeny xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x provádí xxxxxx xxx ohledu na xx, zda svědčí xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx žádným xxxxxxxx k výpovědi xxxx xxxxxxx donucován. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx důkazy, xxxxx nejsou zcela xxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxx zahájením xxxxxxxxx xxxxxxx provedeny xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §158 xxxx. 9 x xxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, policejní xxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, aby se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svědka x xxxxxx před soudem.

(5) Xxxxx xxxxxxx, xxx xx podle xxxxxx xxxxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx všechna xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxx x je xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

§165

Účast xxxxxxxxxx x xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx účast xxxxxxxxxx xx vyšetřovacích xxxxxxx x xxxxxxx mu xxxxx otázky xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx obhájce x xxxxxxx-xx úkon ve xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx odepřít xxxxxxx.

(2) Obhájce je xxx od zahájení xxxxxxxxx stíhání oprávněn xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx úkonech, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx před xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxx x vyrozumění x xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx x tomu xxxxx. Xxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxx vznášet kdykoliv x xxxx průběhu. Xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxx svědka, jehož xxxxxxxxx xx být x xxxxxx xxxxxxxxx x §55 odst. 2 utajena, je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx svědka.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedeného x xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx policejní xxxxx povinen xxxx xxxxxxx sdělit, x xxxx xxxx úkonu xx xxxxx, xxxx x místo xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vyrozumění xxxxxxx xxxxx zajistit. Xxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, policejní orgán xxxxxxx sdělí i xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx osobu xxxxxxxxx. Nelze-li xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx být xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxx vypovídat. Sdělení x výslechu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 utajena, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nichž by xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx svědka.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx účast xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v odstavci 3.

§166

Skončení xxxxxxxxxxx

(1) Uzná-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx výsledky za xxxxxxxxxxx k podání xxxxxxxx, umožní obviněnému, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxx xxxxx §43 xxxx. 3, pokud xxxx pobyt xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx spisy x xxxxxx návrhy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx obviněného, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vysoký, xxxxx obdobně §44 xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxx lze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, obhájce x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx, xxxxxxx xx. X těchto xxxxxxx xxxxx policejní xxxxx xxxxxx ve xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právo xxxxxxx x §2 odst. 14, xx zároveň xxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx některých písemností xxxxx §28 xxxx. 4.

(2) Nevyužijí-li xxxxxxxx, xxxx obhájce nebo xxxxxxxxx možnosti xxxxxxxxxxx xxxxx, ačkoliv xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx k xxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spis x xxxxxxx xx xxxxxx obžaloby xx xxxxxxxx navrhovaných xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx návrhům xx xxxxxxxxx xxxxxx dalších, xxxx xxxxx návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §171 xx 173, xxxxx §307 xxxx xxxxx §309.

§167

(1) Xxxxxxxxx orgán xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejpozději

a) xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) do tří xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu.

(2) Pokud xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 skončeno, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdůvodní, xxxx xxxxxx xxxxx x zákonem xxxxxxxxx xxxxx vyšetřování skončit, xxxx úkony xx xxxxx xxxxx provést x xx jakou xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Státní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lhůtu, po xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx skončeno, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxx jednou xx měsíc provést xxxxxxxx xxxx, x xxxxx je to xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provést xxxxxxxxx úkony. O xxxxxxxx sepíše státní xxxxxxxx záznam.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§168

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxx xxx vyšetřování xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx řízení x xxxxxx stupni xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx oddíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní, xxxxxxxxx xx při vyšetřování xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx.

§169

(1) Policejní xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §164 xxxx. 1, xxxxxx xxxx vázán.

(2) Xxx určení rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx důkazu xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx skutek, xxx který je xxxxxx trestní stíhání, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxx, než xx xxxxxx v §168 xxxx. 1, xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx hlavy. Xxxxxx, předtím provedené xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx, xxx byly provedeny x xxxxxxx xx xxxxxxx, se nepřihlíží x podmínkám, za xxxxx xxx xxxxx §164 odst. 1 xxxxxxxxx svědky.

§170

(1) Policejní orgán xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx ve xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 skončeno, xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán x státní zástupce xxxxx §167 odst. 2, 3.

Oddíl xxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení

§171

Postoupení věci xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věc xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx přípravného xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx čin, xx xxxx xxx x xxxxxx, který xx xxxx být xxxxx příslušným orgánem xxxxxxxx xxxx přestupek xxxx kárné xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx, x je-li xxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§172

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání

(1) Xxxxxx zástupce zastaví xxxxxxx stíhání,

a) xx-xx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx trestní xxxxxxx vede,

b) xxxx-xx xxxxx skutek trestným xxxxx a xxxx xxxxx x postoupení xxxx,

x) xxxx-xx prokázáno, xx xxxxxx spáchal xxxxxxxx,

x) xx-xx trestní xxxxxxx nepřípustné (§11),

x) xxxxx-xx obviněný v xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) zanikla-li xxxxxxxxx xxxx.

(2) Státní zástupce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxx, x němuž může xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx bez xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) bylo-li x xxxxxx obviněného xxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxx, xxxxxxxx, kárně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx mezinárodním xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudním xxxxxxx x xxxxxxxxxx x trestních xxxxxx, x když xxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxxxxxxxx x §145 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx xx věcech trestních, x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) jestliže xxxxxxxx k významu x míře xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx, xx nichž xxx xxx xxxxxxx, a xxxxxxxx x chování xxxxxxxxxx xx spáchání xxxx, xxxxxxx x xxxx snaze nahradit xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx škodlivé xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx usnesení podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxx, x xx-xx znám, xxx poškozený, podat xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx účinek.

(4) V xxxxxxxx stíhání, xxxxx xxxx zastaveno x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2, xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx do tří xxx od xxxx, xxx mu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx na xxxxxxxxxx xxxx xxxx. O xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§173

Přerušení xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxx stíhání,

a) nelze-li xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx chorobu xxxxxxxx xxxx soud,

c) xxxx-xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, která nastala xx po xxxxxxxx xxxx, schopen xxxxxx xxxxx trestního stíhání,

d) xx-xx xxxxxxxx dočasně xxxxx z pravomoci xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx (§10) xxxx xx-xx jeho xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx skutek xxxxx téže xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přestupku a xxxxx neuplynula xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx vyhoštěn.

(2) Před xxxxxxxxxxx x přerušení xxxxxxxxx stíhání je xxxxx učinit vše, xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxxx xxxx důležitých pro xxxxxxx xxxxxx trvá x během xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání. Xxxxxx-xx xxxxx přerušení, xxxxxx xxxxxxxx rozhodne, xx xx x trestním xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x přezkumném řízení.

(4) X přerušení trestního xxxxxxx xx třeba xxxxxxxxx poškozeného.

§173x

Xxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššímu xxxxxxxx zastupitelství

Usnesení o xxxxxxxxx trestního stíhání x o postoupení xxxx doručí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx moci Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství; to xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx pátý

Dozor státního xxxxxxxx

§174

(1) Xxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxx zástupce.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx uvedených v §157 odst. 2 xx xxx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, materiály x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx policejní orgán xxxx zahajuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx postupuje,

c) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx věci; přitom xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx stížnost xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vracet xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x doplnění,

e) rušit xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nahrazovat xxxxxxxxx; x xxxxxxxx x xxxxxxxx věci xxxx xxx xxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx; jestliže rozhodnutí xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněné xxxxx xxxxx usnesení xxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stejném xxxxxxx jako proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu,

f) xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx prováděla xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§174x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx do xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §159d xxxx. 1, x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx; to xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobcem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxx účelem xxxx xxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyžadovat xx nižších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx prověrky.

(3) Xxxxx-xx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx o xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx právním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx povinen provést xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx nejvyšší státní xxxxxxxx usnesení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxx.

§175

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zastavení xxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx x x postoupení xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx obžalobu,

c) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx x xxxxx xxxxx návrh na xxxx schválení,

d) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vazby, x xxxxxxxxxx obviněného x xxxxx za současného xxxxxxxxx xxxxx některým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vazbu xxxx x xxxxx xxxxxx vazby, pominul-li xxxxxxx z důvodů xxxxx,

x) nařídit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zrušit xxxxxx zajištění,

f) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx anebo xxx x něho xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §81b,

h) nařídit xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx nebo vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x řízení x xxxxxx do ciziny xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství; tím xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx vyšetřování, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §171 xx 173, podle §307 xxxx xxxxx §309 xx podmínek xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx právo xxxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx x xxxx x trestu

§175a

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx se skutek xxxx, xx tento xxxxxx xx trestným xxxxx x že xxx spáchal xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednání x xxxxxx o xxxx x trestu na xxxxx obviněného xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx. Neshledá-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyrozumí o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x má-li obviněný xxxxxxx, xxx jeho.

(2) X xxxxxxx o xxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předvolá obviněného; x době a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxxx práv, xxxxx mu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přiznává. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x dohodě x xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, jež xx xxxx trestným činem xxxxxxxxx, xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxx úkor získáno.

(3) Xxxxxxxxx sjednání xxxxxx x xxxx a xxxxxx xx prohlášení xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nejsou důvodné xxxxxxxxxxx o pravdivosti xxxx prohlášení. Xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxx xxxxx obhajoby, xxxxxxxx xxxxxx zástupce dohodu x xxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obhájce.

(4) Xx-xx státní xxxxxxxx xx xx, xx xxxx splněny zákonné xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §178 xxxx. 2 x x případě, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dohodnuto. Bez xxxxxx upozornění xxxx xxxxxxxxxx podle §178 xxxx. 2 xxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx ochranného xxxxxxxx xxxxx najevo až xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx soudu.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx dbá xxxx na zájmy xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohody x xxxx x trestu xxxxxxxx, vyjádří xx xxxxxxx x rozsahu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx nebo vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx a xxxxxx lze xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nedostaví-li xx x xxxxxxx, xxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx nemajetkové xxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx již xxxxxxxx xxxx prohlásil, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx poškozený, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx dohodnout s xxxxxxxxx x xxxxxxx x způsobu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx uplatněného xxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx a xxxxxx x xxxxxxxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení,

b) xxxxx x xxxxx xxxxxx sepsání,

c) xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx okolností, xx xxxxx x xxxx xxxxx, xxx, aby xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx skutkem,

d) xxxxxxxx trestného xxxx, xxxxx je v xxxxx skutku xxxxxxxxx, x xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x všech xxxxxxxxx xxxxx včetně těch, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dohody o xxxx a trestu,

f) x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinností x xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx; xxx dohodě x xxxxx a xxxxxx trestu xx xxxxxxxxx x k xxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxx činem xxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxx majetkový xxxxxxxx (§39 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxxxxx),

x) xxxxxx x způsob náhrady xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxx vydání xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) ochranné xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx v úvahu xxxx xxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx podpis xxxxxxx, xxx-xx přítomen xxxxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx přítomen xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx náhrady xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení.

(7) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxx zástupce xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx a xxxx své xxxxxx (§43 xxxx. 3). Xxxxxxx-xx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx, xxxxxxx o xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx protokolu; x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obviněným x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx uprchlému.

§175x

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxxx xxxxxx návrh xx schválení dohody x xxxx x xxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx zástupce xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) X návrhu xxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxx dohodu x xxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxx xxxxxx řízení x rozhodnutí.

§175b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 193/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2012

Oddíl sedmý

Obžaloba

§176

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postavení obviněného xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx obžaloby xxxxxxxx xxxxxxxxxx, obhájce x xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, x xx-xx obviněný advokátem xxx ministra xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx jen xxx xxxxxx, xxx který xxxx zahájeno trestní xxxxxxx (§160). Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx podáním obžaloby xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx x xxxxxx, xxx navrhují se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx vyšetřování xxxxxxx.

§177

Obžaloba musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, den x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx zaměstnání x bydliště, popřípadě xxxx údaje potřebné x xxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x jinou xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx též xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx návrh, x xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx který xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxx x způsobu jeho xxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxx x tomu, xxx xxxxxx nemohl xxx xxxxxxx x xxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trestní xxxxx; xxxx tu xxx xxxx xxxxxxx, jaký xxxxxxx čin obžaloba x tomto skutku xxxxxxxx, x xx xxxx zákonným xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxx, xxxxx odůvodňují xxxxxxx xxxxxxx sazbu,

d) xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx, xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutku s xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, kterými se xxxxxx xxxxxxxx řídil xxx posuzování skutečností xxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxxx.

§178

(1) Xxxxxx zástupce xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x ochranných xxxxxxxx, xx-xx xx xx, že jsou xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx státní xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx části xxxxxxx, xxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxx zajištěny xxx xxxxx xxxxxx výkonu.

§178a

Spolupracující xxxxxxxx

(1) V xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x dohodě x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx zástupci xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x objasnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx organizované xxxxxxx, xx xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx x zaváže xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx řízení, tak x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx se x xxxx, xxx který xx stíhán, přičemž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, že xxxx xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, a

c) xxxxxxxx, xx souhlasí x tím, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxxx-xx xxxxxx zástupce takové xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx objasnění xx xxxxxxxx zavázal, x xx x s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx obviněného, x xxxxx obviněného a x xxxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxx x xxxxx způsobem xx xxxxxxxx podílel xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x jehož xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví xxxx xxxx x xxxxx nejsou důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§59 trestního zákoníku), xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxx xx nezbytné s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeného v xxxxxxx obviněného v xxxxxxxxx x trestným xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx, x xxxx může xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx dané xxxxxxx řízení x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxxx xx obviněný xxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx činu, x xxxxx objasnění se xxxxxxx, a jaké xxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxx, xxx státní zástupce xxxxxxxxxx označí xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ho xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x k xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxx poučí x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxx obviněného, x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx závazky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x také x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x řízení xxxx xxxxxx xxxxxx své xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx trestní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx ostatních xxxx za xxxxxx, x jehož objasnění xx zavázal, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na svém xxxxxxx x dodržet xxx závazky uvedené x xxxxxxxx 1 x xx další xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx být důvodem xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxx je třeba xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poučit.

§179

(1) K xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxx xx příslušný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx u xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) X xx xxxxxx obžaloby xxxx xxxxxx xxxxxxxx požádat xxxxxxxxx xxxxx uvedený x §12 odst. 2 x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x řízení před xxxxxx.

Xxxxx osmý

Zkrácené xxxxxxxxx xxxxxx

§179x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x trestných činech, x nichž přísluší xxxxx řízení x xxxxxx xxxxxx okresnímu xxxxx a xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí svobody, xxxxx xxxxx hranice xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání x xxx očekávat, xx xxxxxxxxxxx bude xxxxx xx lhůtě uvedené x §179b odst. 4 xxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx konají xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §12 odst. 2.

(3) X trestných činech xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x příslušníků Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx anebo Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx činech xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx x výkonu xxxxx x Generální xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xxxx zkrácené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §161 xxxx. 4 x 5 xxx xxxxx xxxxxxxxx.

§179b

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Způsobem xxxxxxxx x hlavě xxxxxx provádí xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Ve zkráceném xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§33 xxxx. 1, 2). Xxxxxxxx podezřelý má xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx xx s ním xxx xxxxxxxxxxx třetí xxxxx již v xxxxxxx zadržení. X xxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx plnou xxxxxxx uplatnění xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trestného činu xx třeba xxxxxxxxxxx x nejpozději xx xxxxxxx xxxxxxxx mu xxxxxx, xx spáchání xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X tomto xxxxx orgán konající xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx záznam xx xxxxxxxxx. Xxxx záznamu xxxxxx podezřelému x xxxx obhájci; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx do 48 xxxxx xxx státnímu xxxxxxxx. Na postup xxx xxxxxxxx podezřelého xx přiměřeně xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podezřelému, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx podezřelý x jaký trestný xxx xx x xxxxx xxxxxx spatřován (§179b odst. 3).

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zkráceném xxxxxxxxxx xxxxxx x podezřelým xxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu; xx xxxxxxxx a xxxxxx xxx jejím xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx ustanovení §175a. Xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Je-li xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx dočasně vyňata x xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx x trestním xxxxxx (§10) xx xxxxx trestní xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, postupuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §159b xxxx. 3.

§179x

(1) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán x odložení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §159a xxxx. 1 xx 3 xxxx 5, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stručnou xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx, jaký trestný xxx xx spatřován xx xxxxxx, xxx xxxxx xx sděleno xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx, jež lze xxxxxxx před xxxxxx, xxxxxxxxx odůvodňují. Xx xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 2, xxxx který xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení,

a) podá xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravného xxxxxx odůvodňují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxx xxxxx návrh xx schválení xxxxxx x xxxx x xxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §175b,

x) xxx odloží, xxxxx-xx xx věci x xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) odevzdá xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx nepřípustné xxxxx §11,

x) xxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx narovnání, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §309 a násl.,

h) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §179g,

x) věc xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §172 xxxx. 2, nebo

j) xxxxxxxxx xxxxx věc policejnímu xxxxxx, xx-xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx provést xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxx policejnímu xxxxxx xxxxxxxxx x §161 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s poukazem xx xx, že xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx posouzen xxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) X odložení xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx orgán, xxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, x xxxxxxxxxxxx, xxxxx o xx xxxxx §158 xxxx. 2 xxxxxxx.

§179x

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx obsahuje stejné xxxxxxxxxxx xxxx obžaloba x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a rozhodnutí.

(3) X xxxxxx xxxxxx xx potrestání advokáta xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vyrozumí ministra xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx.

§179e

Jestliže je státnímu xxxxxxxx předána zadržená xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ji xxxxxxxxxx xx svobodu, xxxxx xx nejpozději xx 48 hodin xx zadržení xxxxx xxxxx s xxxxxxx xx potrestání xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx trestního xxxxxxx x xxxxxxxx soudu xxxxx na xxxxxxxxxx x vazbě xxxxxxxxxx.

§179f

(1) Zkrácené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx konat xxxx x xxx xxxxxxxxxx, jestliže

a) je xxx důvod xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx předání xxxxxxxxxx podezřelého xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxx xxxx důvody xxx konání společného xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx x xxxx je třeba xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §179b xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx případu

a) xxxxxxxxx xxxxx, v xxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxx však x deset dnů, x případě xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu (§179b xxxx. 5) xxxxxxx x xxxxxx xxx,

x) xxxxxx policejnímu xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a dále xxxxxxxxxx podle ustanovení xxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxx, xxx věc xxxx xxxxxxxxxx policejnímu xxxxxx xxxxxxxxx x §161 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; státní zástupce xxx xxxxxxxxx xxxx, xx-xx dán xxxxxxx x důvodů uvedených x xxxxxxxx 1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxx xx potrestání

§179g

(1) Xxxxxxx podání xxxxxx xx potrestání xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnout x xxx, xx xx podání návrhu xx xxxxxxxxxx podmíněně xxxxxxx, xxxxxxxx podezřelý

a) xx x xxxx xxxxxx,

x) nahradil xxxxx, xxxxx byla činem xxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx uzavřel dohodu, xxxx učinil xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx obohacení xxxxx xxxxxxx, nebo s xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podání xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlas,

a xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx k xxxx dosavadnímu xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx důvodně xxxxxx xxxxxxxxxx považovat xx dostačující.

(2) Xx-xx xx odůvodněno povahou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, okolnostmi xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx zástupce xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrhu na xxxxxxxxxx pouze tehdy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 a

a) xxxxxx xx, že xx během xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx

x) xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určenou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, x xxxx xxxxxx není xxxxxx nepřiměřená xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

a vzhledem x xxxxx xxxxxxxxxxx, x přihlédnutím x xxxx dosavadnímu xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx, x případě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xx pět xxx. Zkušební xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Podezřelému, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx škody xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odložení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx uloží, xxx xxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydal.

(5) Rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx obsahovat xxx výši peněžité xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pomoc xxxxxx trestné činnosti xxxx určení xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zkušební doby xxxxxxxx zdržet. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaváže xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx podmíněného xxxxxxxx podání xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx poučen o xxxxxxxxxx odevzdat xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x x xxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx lze xxx uložit, aby xx xxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxx život.

(7) Xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx odkladný xxxxxx.

§179x

(1) Jestliže xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx škodu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jenž xxxxxxxxx odložil xxxxxx xxxxxx xx potrestání x xxxxxx xxxxxx, xx se xxxxxxxx. Xxxxx, a xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §179c xx 179f. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx případu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zkušební xxxx xx o xxxxx xxx; xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pět xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobenou xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx se podezřelý xxxxxxx, i xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xx tom měl xxxxxxxxx xxxx, má xx xx to, xx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx mocí rozhodnutí x tom, xx xxxxxxxxx se osvědčil, xxxx uplynutím xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §11a xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx stížnost, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXX XXXXXX

XXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§180

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx návrhu xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x před xxxxxx zastupuje xxxxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx dohody x xxxx a trestu, xxxxx podává xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx xxxx xxxxxxxx soudem xx xxxxxx zástupce xxxx nechat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a trestu.

(2) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obžaloby xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x vnitřním xxxxxxxxxxxx založeným xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxx soudem vystupuje xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podané xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx předsedy xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxx dokazování v xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxx před xxxxxx; xxxxxxxxx provádí se xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§203, §215 xxxx. 2), které xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxx xxxxxx (§215 odst. 2) xx prospěch xxxxxxxx. Spočívá-li provedení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx stran xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxx xxxxx soudu xxxxxxxxxx xx přítomnosti xxxxx, xxxx xxxxx ze xxxxx xxxxxxx kdykoliv x jeho xxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§181

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx u xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx hlediska, xxx pro další xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prověřit, xxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxx (§16 xx 22), xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx před soudem, x zda byly x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xxx kterých xxxx xxxxx hlavní xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx. X xxxx slouží xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx soud, xxxxxxxxxxx dalších návrhů, xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxx průtahů xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx povinen x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx soudem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx probačního xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jinému rozhodnutí xxxx mimo xxxxxx xxxxxx. Nemůže-li xxx xx xxxxxxxxx důvodů xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx povahy xxxx xxx uvedenou lhůtu xx xxxxxxxx nutnou xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx soudu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxx řízení.

§182

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zpět xx do xxxx, xxx se soud xxxxxxx stupně xxxxxxx x závěrečné xxxxxx; xx zahájení xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx netrvá xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx řízení.

§183

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx řízení před xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx §62 xxxx. 1 x xxxxxxxx písemnosti. Xxxxxxxxx xxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X závažných x xxxxxxxx složitých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §157 xxxx. 3.

§183x

(1) X řízení xxxx soudem xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, znalce xxxx xxxxxxx jiný xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx obviněného, xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zúčastnit x x xxxx konání xxx xxxx vyrozuměni, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Účast xxxxxxxxxx xx takovém xxxxxxxx xxxx být připuštěna xxxxxxx x případech, xxx xxxx obhájce, x xxx-xx o xxxxxxx svědka, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Vyrozumění o xxxxxxxx svědka xxxx x jiném xxxxx x takovým svědkem, xxxxx totožnost má xxx x důvodů xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 utajena, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx osob uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxx xxx zajištěna, xxxxxxx xxx-xx x úkon, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx být x xxxxxx uvedených x §55 xxxx. 2 xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx takový xxxxx xxxxxxx sloužit x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, veřejném nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, musí x xxx xxx x souladu se xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx obrazový x xxxxxxx záznam xxxxxxxx x xxxx výslechu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zasedání x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §211, x xxx-xx x svědka xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, o okolnostech, xxxxxxx oživování v xxxxxx xx vzhledem x xxxx mohlo xxxxxxxxxx ovlivňovat xxxx xxxxxxx x mravní xxxxx, xx podmínek xxxxxxxxx x §102 xxxx. 2.

(4) Předseda xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx jim blízkých, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx nebo xxxx vážné nebezpečí, x je-li xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podoby. Pokud xx xxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxx osob x xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx ukončení xxxxxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxx opatření. X xxxxxxxxxx případech xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx svědků x osob xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§184

(1) Xxxx xx xxxxxxx při projednávání xxxx zaměřit xx xxxx xx objasnění xxxxxx, xxxxx xxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) K xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x urovnání xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx napomáhá xx stadiu řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxx x mediační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx mimo xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx nespojených x odnětím xxxxxxx; xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§185

Xxxxxx ustanovení

(1) Obžalobu x xxxxx podanou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx posoudí, xxx xx xx xxxxx předběžně xxxxxxxxx x zasedání xxxxxx xxxxx zda může xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obviněného x xxxxxxx potřebná xxxxxxxxxx.

§186

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obžaloby

Předseda xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, má-li za xx, xx

x) věc xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) věc xx xxx postoupena xxxxx §171 odst. 1,

x) xxxx tu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx stíhání podle §172 xxxx. 1 xxxx xxxx přerušení xxxxx §173 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxx §307,

x) xxxxxx, xxxxx xx předmětem obžaloby, xxxx třeba xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona, xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx obžaloba,

e) přípravné xxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, neboť x xxx byly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťující právo xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx soudem,

f) xx věci nejsou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx základní skutkové xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§187

Xxxxxx předběžného xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx projednání xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxx, nařídí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zasedání.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obžaloby xxxxxxxxx xxxx vždy xxxxx obžalobu; xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx podá xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xx otázky, xxxxx xx třeba řešit.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx materiálu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §186 xxxx. x), soud xxxxxx xxxxxxxxxx obviněného x státního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx mají xxxxx xxxxxx o xxxxxx x vině x xxxxxx, soud xxxxxxx státnímu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx takové xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx zástupce xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx soud xxxxx §314o xx 314s; x xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx podle §314o xx 314r xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx řízení, xxxx xxxxx xx podkladě xxxxxxx xxxxxxxx. Nepodá-li xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx o vině x trestu, xxxx xxxxxx hlavní líčení, xxxxxxx-xx některé x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §188.

Xxxxxxxxxx

§188

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obžaloby xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soudu, xxxxx je nejblíže xxxxxxxx nadřízen xxxx x xxxxx, jenž xx xxxxx něj xxxxxxxxx, má-li za xx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx tu xxxxxxxxx xxxxxxx x §171 xxxx. 1,

x) trestní xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx uvedené x §172 odst. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jsou-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §173 xxxx. 1,

e) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x došetření, xx-xx xxxx třeba x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, nebo x objasnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx není xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx došetření xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obtížemi xxxx xx xxxxxx bylo xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zastaví xxxxx §307 xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §309 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxx, xxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx x §172 xxxx. 2.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xx x) x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxx zástupce x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxxxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx narovnání xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx, xxx poškozený.

§189

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x příslušnosti soudu xxxxx §188 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx soud, jemuž xxxx xxx přikázána xxxxx §24 xxxx §25 nadřízeným xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx podklad xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx změnil.

§190

(1) Má-li xxxx xx to, xx xxx xxxxxxxx použití xxxxxx je xxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx obžaloby, xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx věc xxxxxxxx zástupci x xxxxxxxxx (§188 xxxx. 1 xxxx. x), xx-xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx věc xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx skutku osoby, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx obžaloby (§196 xxxx. 1).

§191

(1) Vrátí-li xxxx xxx státnímu xxxxxxxx x došetření, uvede x usnesení, x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx přípravné řízení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx usnesení x vrácení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, xxxxx se xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 292/1993 Sb.

§192

Xx-xx obviněný xx xxxxx, rozhodne soud xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx také x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§193

§193 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 48/1973 Xx.

§194

§194 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 48/1973 Xx.

§195

Nové předběžné projednání xxxxxxxx

(1) Rozhodne-li xx xxxxxx zástupce ve xxxx, xxxxx mu xxxx vrácena x xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx obžaloby, xxxxxxxxx x xx i x xxxxxxxxx provedeného xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §186 u xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §186 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx také x xxxxx, xxxxx xxx xxxx přikázána xxxxxxxxxx soudem xx xxxxxxxxxx věci podle §188 odst. 1 xxxx. x).

XXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§196

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Neučinil-li xxxx xxxxxxx z rozhodnutí xxxxxxxxx v §188 xxxx. 1 x 2, dá xxxxxxxx xxxxxx xxxx obžaloby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx, x xx-xx obžalovaný omezen xx svéprávnosti, xxxx xxxx opatrovníku; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx návrh xxxxx §43 odst. 3, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx návrh. Xxxx-xx x obžalobě xxxxxxxx zabrání xxxx xxxx části xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx obžalovanému, dá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx též xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx obžaloby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx právo se x xxx xxxxxxxxx xxxxx vyjádřit ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxx,

x) zda xx xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x obžalobě x x xxxxxx xxxxxx,

x) xxx má xxxxx uzavřít se xxxxxxx zástupcem dohodu x xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) zda xxxxxxxx x popisem xxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx x s xxxxxxxxx trestem, případně xxxxxxxxx opatřením, a

d) xxxxx skutečnosti xxxxxxxx xx nesporné.

(3) Předseda xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2; xxxxx xxx zároveň x o tom, xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx viny, může xx xxx xxxxxx x jeho xxxxxxx, x to i xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx nepřítomnosti. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx doručí xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, jimž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, aby xxxxxx xx xxxxxxxxx dalších xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx soudu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx těmito xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx obžaloby xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx s předvoláním x xxxxxxxx líčení xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx.

§197

Xxxxxxxx soudce

(1) Bude-li xxxxxx líčení xxxxx xxxxxxxxx trvat delší xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx zúčastnil jeden xxxx xxx soudci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx soudce xxxx xxxxxxxxx má při xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxx senátu. Xxxxxx x hlasování xx xxxx zúčastní xxx x xxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxx soudce xxxx xxxxxxxxxxx, kterému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx účasti xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, za xxxxx nastoupil náhradní xxxxxx xxxx přísedící, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx nezúčastní.

§198

Xxxxxxxx hlavního xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx, xxxxxx zástupce a xxxxxxx xx vyrozumění xxxx alespoň xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx. Tuto xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x pokud xxx o xxxxxxxxxxxx, xxx tehdy, xxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxx dostaví a x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x hlavnímu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx vyrozumívají, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx aspoň xxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xx vyrozumí xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx obžalovaného, xxxxx x xxxxxxxxx x zúčastněná xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba zmocněnce, xxxxxxxxxx se x xxxxxxx líčení xxx xxxxxx zmocněnci. Xxxxxxxxxxx xx třeba xx xxxxxxxxxx upozornit, xx xxxxxxxxx-xx xx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx x xxxx xxxxxx na náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na podkladě xxxx xxxxxxxxx návrhů, xxxx-xx xx obsaženy xx spise xxxx xxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx líčení xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx všechna xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozhodnout xxx xxxxxxxx.

§198x

§198x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 413/2005 Sb.

Xxxxx druhý

Veřejnost xxxxxxxx xxxxxx

§199

(1) Hlavní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nejširší xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxxx zapojení do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, popřípadě v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jež xxxx xxxxx xxxxxx zajistit x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§200

(1) Při xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx chráněné zvláštním xxxxxxx, mravnost nebo xxxxxxxx průběh xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zájem xxxxxx; k témuž xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx učinit x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx hlavního xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §102a xxxx. 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx vyloučí vždy.

(2) Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx stran xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§201

(1) I xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyloučena xxxxx §200, může xxxx odepřít přístup x xxxxxxxx líčení xxxxxxxxxx x těm, x xxxxx xx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxxx. Xxxx také xxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx jednací síně.

(2) X xxxx veřejnost xxxx vyloučena xxxxx §200, xxxx soud x důležitých důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobám x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Na žádost xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx přístup xxxxx xxxx důvěrníkům. Xx-xx xxxxxxxxxxxx více, xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx. Jestliže by xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vzrostl xx xxxx xxx xxxx x obžalovaní xx xxxx sebou x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx soud. Xxxxxxx xx x případě xxxxxxxxx veřejnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx poškozeného. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx takové xxxxx, proti xxxx xxxx xxxx námitek.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx chráněných xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx nepovolaným osobám xxxxxxxx informace, x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx; xxxx xxx zakázat, aby xx xxxxxxxx činili xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx třetí

Zahájení xxxxxxxx xxxxxx

§202

Xxxxxxxxxx xxx hlavním xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, zapisovatele x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx může xxx zajištěna x xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx; §111a se xxxxx xxxxxxx.

(2) X nepřítomnosti xxxxxxxxxxxx může xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx když xxxx xx xx to, xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx trestního xxxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxxx obžalovaného, x xxxxxx

x) obžaloba xxxx xxxxxxxxxxxx řádně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x

x) x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx už některým xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání (§160) x xxxxxxxx byl xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx spis x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§166 xxxx. 1);

xx to x xx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§66 x 90) musí xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx o xxx, že se xxxxxx xxxxxx bude xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, lze x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo obrazové x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx provedeném xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přehrát xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §211.

(4) Xxxxxx xxxxxx v nepřítomnosti xxxxxxxxxxxx nelze xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxxxx čin, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx převyšuje xxx xxx. X případech xxxxx xxxxxxxx (§36) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Ustanovení xxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx požádá, xxx xxxxxx líčení xxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx 3 xx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x zúčastněná xxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxx právo se xxxxxx zúčastnit xxxxxxxx xxxxxx. Předseda senátu xxxx xx nezbytnou xxxx xxxxxx účast xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx, je-li xx xxxxxxxx x xxxxxxxx objasnění xxxx, xxxxxxx xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx svědci, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ihned xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§203

(1) Xxxxxx líčení řídí x, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx §180 xxxx. 3. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, obžalovaného x jeho xxxxxxx xxxxx x provedení xxxxxx xxxxx §215 xxxx. 2.

(2) Je xxxxxxx xxxxxx dbát, xxx xxxx zachována xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, a xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věci.

(3) Xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx žádat, xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx x ní xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§204

(1) Osoby, které xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx vykázat.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx usnesením xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, aby xx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

Počátek xxxxxxxx xxxxxx

§205

(1) Xxxxxx líčení xxxxxx xxxxxxxx senátu sdělením xxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxxxx; potom xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x hlavnímu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx jejich xxxxxxxxx. X xxxx, x kterých xx xxxxx zachovat xxxxx x xxxxxxxx, zjistí, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx možno xxxxxx xxxxxx provést, xx xxx xx xxxxx xx odročit.

§206

(1) Xx provedení xxxxx xxxxxxxxx x §205 xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx obžalobu x uvedl, xxxxx xxxxxxxxxxx považuje za xxxxxxxx.

(2) Po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx uložena xxxxxxxxx x náhradě xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činem xxxx k vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činem x x jakém rozsahu. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx x hlavnímu líčení x je-li xxxx xxxxx xxxxxxx už xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tento xxxxx xx spisu.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nepřísluší, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx onu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy nebo xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx před příslušným xxxxxxx.

(4) Podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxx xxxx tehdy, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx okolnosti xxxxxxx v §44 xxxx. 2 x 3.

§206a

(1) Xx přednesení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyzve xxxxxxxx xxxxxx obžalovaného, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx cítí xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx x obžalobě, xxxxxxxx x popisem xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx trestem, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxx jej poučí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx vinu x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx x těmto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxx, předseda xxxxxx xx jej xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx svém xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx nějakým způsobem xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxxx učinit i xxxx xxxxxxx, x xx x xxxx xx xxxxxx líčení xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nemůže xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx.

§206x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 333/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§206x

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx za xx, že xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x možnosti xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obžalovaného, xxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx dobu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; xx-xx to x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, hlavní xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx může xxxxx x státní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, předseda xxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx návrhu vyhovět.

(2) Xxxxxx o vině x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupce x xxxxxxxxxxx x případně xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x trestu xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřeně xxxxx §175a. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x trestu xxxxxxxx xxxx o výsledku xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx nejprve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x dohodě x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxxx o vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx upozorní. Xx přednesení xxxxxx xx xxxxxxxxx dohody x vině x xxxxxx xx x xxxxxxx líčení xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §314q xxxx. 3 xx 5 x §314r.

(4) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxx x trestu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx neschválí, pokračuje xx x hlavním xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx řízení xx x sjednané dohodě x vině x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obžalovaným xxxxxxxxx xxx účely jejího xxxxxxxx, nepřihlíží, ledaže xxxxxxxxxx požádá, xxx xxxxxx prohlášení bylo xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §206c.

§206x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 333/2020 Xx. x účinností od 1.10.2020

§206x

(1) Xxxxx nedošlo x xxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx spácháním skutku xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx učiní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §314q xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx x xxxxxxx prohlášení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx přítomni xxx xxxxxxx líčení.

(4) Xxxx po xxxxxxxxxx xxxx obžalovaným rozhodne, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, není-li x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavem nebo xxxxxx-xx, že x xxxxxxxxxx xxxxxx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obviněného. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx takový xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x vyjádření xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x usnesení xxxxx, xx se xxxxxxxxxx x rozsahu, v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, neprovede a xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx; xxx není dotčena xxxxxxx vyslýchat xxxxxxxxxxxx x účasti jiných xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx prohlášení xxxx xxxxx odvolat. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x prohlášení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prostředkem.

(8) Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx nepřijímá, x prohlášení xxxx xx xxxxxxxxxx.

§206x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 333/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§206d

Po xxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxx x trestu ani x prohlášení xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx o upuštění xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které státní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§206x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 333/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2020

Oddíl xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§207

(1) Xx přednesení obžaloby x vyjádření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, a xxx-xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx újmy xxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxx xxxxx, xxxx xx jedná x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, když xxxxxxxxxx xxxxxx vypovídat xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x byl-li xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx tyto xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx upozornit a xxxxxxx xx xx xx jejich xxxxxxx.

§208

Xx-xx obžalovaných několik, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxx vždy xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx spoluobžalovaných, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Provádění dalších xxxxxx

§209

(1) Xxxxxxxx xxxxxx dbá x xx, aby xxxxxx ještě xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx obžalovaného a xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx-xx x svědka, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx na zdraví, xxxx xxxx xxxx xxxxx nebezpečí, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo utajení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx obžalovaného xx xxxx výslechu xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xx jednací xxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výpovědi xxxxxx, xxxx se x xx xxxxxxxx, a xxxx xx se xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxx. Jde-li x xxxxxx, xxxxx totožnost xx xxxxxx xxxxxxx (§55 xxxx. 2), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx skutečnou totožnost xxxxxx.

(2) Byl-li x xxxxxxx xxxxxx vyslechnut xxxxxx, xxxxx totožnost xxxx xxxxxxx (§55 xxxx. 2), učiní xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx věrohodnosti.

§210

Xxxxxxxx xxxxxx nepodal xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx něho xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx uložit, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx protokolu xxxx xxx xxx xxxxxx.

§211

(1) Xxxxx výslechu xxxxxx lze v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx s tím xxxxxxxx. Jestliže xx xxxxxxxxxx, který byl x xxxxxxxx líčení xxxxx předvolán, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx svědka není xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x výpovědi xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, byl-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx nezvěstnou, xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx dobu znemožňuje xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx o xxxxxxxxxx xxxx neopakovatelný xxxx xxxxxxxxx xxxxx §158a.

(3) Xxxxxxxx x dřívější xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx-xx výslech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ustanovením xxxxxx zákona x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx v podstatných xxxxxx odchyluje xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) obhájce xxxx xxxxxxxx měl xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vyslýchanému otázky,

b) xxxx-xx zjištěno, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx násilí, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxx výhod x xxx vedena k xxxx, xxx nevypovídala xxxx vypovídala xxxxx, xxxx

x) xxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxxxx líčení xxxxxx xxxxx xxxxx odepřít xxxxxxx podle §100, xx xxxxx číst xxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx řádně xxxxxx x výslovně xxxxxxxxx, xx tohoto xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx proveden způsobem xxxxxxxxxxxxx ustanovením xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx měl xxxxxxx xx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx posudek, xxxxxxxx xxxxxx byl xxxx xxxxxxx posudku xxxxxx xxxxx §106, xxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxx x úplnosti xxxxxxx x státní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx druhé x xxxxx tu xxxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx záznamy x vysvětlení xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx úkonů (§158 xxxx. 3 x 5).

(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 5 x čtení xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx pořízeného x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§212

(1) Odchyluje-li se xxxxxx xxxx spoluobviněný x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx-xx x případy xxxxxxx x xxxxxxxxxx §211 xxxx. 3 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neodkladný nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §158a, xxxx mu xxx protokol x xxxx výslechu z xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx nebyla obhájci xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx přítomen, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x vysvětlení xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxx volného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx výpovědi xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx částí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Protokol x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, x xx ani xx xxxxxxx s xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§212x

Xxxxxxxxx, který xx xxxxx trestného činu xxxxx xxxxxx o xxxxxxx trestných xxxx, xxxx žádat v xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx prohlášení x xxx, xxxx xxxxx měl xxxxxxxx xxxxxxx čin xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to x x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx žádosti vyhovět x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx zřejmě xxxxxxxxx x xxxx xxxxx.

§212x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§213

(1) Posudky, zprávy xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xx třeba, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x znalcům.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xx xxxx xxxxxxx xxx hlavním xxxxxx takovou xxxxxxx xxxxxxx.

§214

Obžalovaný xxxx xxx xx provedení xxxxxxx xxxxxx dotázán, xxx xx chce k xxxx vyjádřit, x xxxx vyjádření se xxxxxx xx protokolu.

§215

Součinnost xxxxx xxx xxxxxxxxxx

(1) Státní zástupce, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, zúčastněná xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx mohou xx xxxxxxxxx předsedy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx,xxxx předseda xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xx nemají otázek xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, obžalovaný x xxxx xxxxxxx mohou xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx provést xxxxx, zejména výslech xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx jim xxxxxx zejména xxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxx prováděný k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxx vyhovět, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x uvedených xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx svědka xxxx znalce xxxxxxxxx xxx státním zástupcem, xxx i xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx obou xxxxx o xxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx prováděn x xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nátlak xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx senátu xxxxxxxx xx xxxxxxxx položit xxxxxxxxxxxx otázku, jejíž xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx provedení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx právo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

§216

(1) Xxxx-xx xxxxxxx důkazních xxxxxx xxxx bylo-li xxxxxxxxxx, xx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx slovo x xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx řeči xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osoba, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx. Má-li poškozený xxxx zúčastněná osoba xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx, určí xxxxxxxx senátu pořadí, x xxxx se xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zástupce xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx obžalovaný xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx po xxxx obhájce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx slova xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx přerušit xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx x rámce xxxxxxxxxxxx xxxx.

§217

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx obžalovanému xxxxxxxx xxxxx. Během xxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxxx ani xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§218

Doplnění dokazování

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx řečem xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx je xxxxx xxxxx některou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx, xx dokazování xxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx doplnění xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§219

(1) Xxxx odročí xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxx hlavní xxxxxx xxxxxxx nebo x xxx pokračovat, xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx neurčito xx xxxxx xxx, xxxxx xx vyžaduje xxxxxx úkonu, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx možné provést xxxx x xxx xxxxxxxxxx. Odpadne-li xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx neurčito, xx třeba xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §181 xxxx. 3 po xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx hlavní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx úkon xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx tak xxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, platí xx xxxxxxx §181 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx líčení xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx důkazy, xxxxx by xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx třeba xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx důvodu xxxxxxx xxxxxx líčení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx senátu xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx líčení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx se xxxxxxx senátu nebo xxxxxxxx-xx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, přečte se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx sedmý

Rozhodnutí soudu x xxxxxxx xxxxxx

§220

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx rozhodovat xxx x skutku, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxxx jen xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, x opírat xx o xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x provedly, případně xxxxx sám xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx skutku x xxxxxxxx xxxx xxxx vázán.

§221

Xxxxxxx xxxx státnímu xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx výsledky xxxxxxxx líčení na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a je-li x objasnění věci xxxxx dalšího šetření, xxxx soud xxxxxx xxx státnímu xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxx státnímu xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx tehdy, ukazují-li xxxxxxxx hlavního xxxxxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který je xxxxxxxx činem, a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Ustanovení §191 platí i xxx vrácení věci xxxxx odstavců 1 x 2.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xx přípustná xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx účinek.

§222

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, x jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nejblíže xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxx-xx toliko o xxxxxxxxxxxxx místní x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx by xxx xxx xxxxxxxxx nejblíže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx x rozhodnutí x příslušnosti xxxxx xxxxxx soud, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx se xxxxxxxx xxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Soud xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx shledá, xx xxxxx x xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx mohl xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx provinění, x nichž xx xxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Proti xxxxxxxx x postoupení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§223

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, shledá-li za xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx některá x okolností xxxxxxxxx x §11.

(2) Xxxx xxxx zastavit xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx xx hlavního xxxxxx, že tu xx některý z xxxxxx xxxxxxxxx x §172 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx se týkat xxxx jen xxxxxxxxx xx xxxxxx, pro xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§223a

Podmíněné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Soud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmíněně xxxxxxx xxxx rozhodne o xxxxxxxxx narovnání, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §307 xxxx. 1 xxxx 2 xxxx §309 odst. 1.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podat xxxxxxxx, jež má xxxxxxxx xxxxxx.

§224

Přerušení xxxxxxxxx stíhání

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx, že xx je některá x okolností xxxxxxxxx x §173 xxxx. 1 písm. x) xx f), xxxx x důvodu xxxxxxxxx x §9a xxxx. 2.

(2) Soud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předvolání x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, soud x xxxxxxxx stíhání xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx rozhodnutí, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx návrh xx xxxxxxxxxxx v něm xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stížnost.

(5) Xxxx xxxxxxx trestní xxxxxxx, xx-xx xx xx, xx zákon, xxxxx xxxxx je x xxxx xxxxxxx xxxx rozhodné xxx xxxxxxxxxxx x xxxx x trestu, xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx.

Rozsudek

§225

(1) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxx státnímu xxxxxxxx xxxxx §221, xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxxx §222 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx jinému orgánu xxxxx §222 xxxx. 2 x xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §223, x podmíněnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxx narovnání xxxxx §223a xxxx x xxxx xxxxxxxxx podle §224, rozhodne xxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx kterého xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx jen tehdy, xxxx obžalovaný xxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutku xxxxxxxxx xxxxx §190 xxxx. 2. Xxxxxxx-xx xx tak, xx xxxxx obžalovaného na xxx xxxxxxx upozornit xxxxx před vynesením xxxxxxxx, x žádá-li x xx, xxxxxxxxxx xx znovu lhůtu x xxxxxxxx obhajoby x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx.

§226

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx doplněných xxxxxx, x xx x x návrhům xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxx xxxxxx, xxx nějž xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx návrhu xxxxxxxx skutek xxxx xxxxxxxx činem,

c) xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx spáchal xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx trestně xxxxxxxxx, xxxx

x) trestnost činu xxxxxxx.

§227

Xxxxxxxx trestní stíhání xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx udělení milosti, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx souhlas xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx byl vzat xxxx, xxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §172 xxxx. 2 x x řízení xx xxxxxxxxxxx jen proto, xx obžalovaný xx xxxxxxxxxx xxxx trval (§11 odst. 4, §172 xxxx. 4), xxxx, xxxxxxxx-xx žádný xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx obžalovaného, xxxxxxx xxxx xxxx, trest xxxx neuloží.

§228

(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxxx způsobil xxxxxx xxxxxxxxxx škodu xxxx nemajetkovou xxxx xxxx kterým xx xx úkor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obohatil, xxxxx xx x rozsudku, xxx xxxxxxxxxxx nahradil xxxxxxxxxx škodu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§43 xxxx. 3), nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, soud xxxxx xxxxxxxxxxxx vždy xxxxxxxxx x náhradě škody xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxx xxxxx xxxx rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx popisu xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx dosud uhrazena xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx nebo nemajetkové xxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxx xxxxxx označovat xxxxx xxxxxxxxxxx x nárok, xxxxx mu xxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx splněn xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zároveň určí.

(3) Xxxxx rozsudku x xxxxxx x penězích xxxx xxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx měně, xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxxx xxxxxxx a

a) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx věcech zakoupených xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx zločin x nepodmíněnému trestu xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nárok na xxxxxxx škody nebo xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx zasedání x xxxxxxxxxx propuštění x xxxxxx xxxxxx svobody. Xxxxxx xxxxxxxxx podává xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§229

(1) Není-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx k xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx občanskoprávních, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx také se xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx mu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx zčásti.

(3) Xxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx v xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vždy xx řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§230

(1) Xxxxxx-xx xxxx x obžalovaného xxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxx x xxx xxxxxx státního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, vyhradí xxxxxxxxxx x ochranném xxxxxxxx xxxxxxxxx zasedání.

(3) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Oddíl osmý

Rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxx líčení

§231

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx některá x okolností xxxxxxxxx x §223 xxxx. 1 x 2, §223a xxxx. 1 xxxx §224 odst. 1 a 2, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhoduje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx předseda xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jež má, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, odkladný xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx takovou xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x poškozený.

HLAVA XXXXXXXX

XXXXXXX ZASEDÁNÍ

§232

Obecné xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx zasedání xxxxxxxxx xxxx tam, xxx xx xxxxx xxxxxxxx stanoví.

§233

Příprava xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x veřejnému xxxxxxxx xxxxx, jejichž osobní xxxxx xxx xxx xx nutná. X xxxxxxxx xxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x osobu, xxxxx xxxx xxxxxxx dala x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a osobu, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx obhájce, popřípadě xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx návrhu, xxxxxx byl x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Den veřejného xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dala xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx těchto xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zbývala xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyrozumění o xxx alespoň xxxxxxxxx xxxxx k přípravě. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx souhlasem xxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx. X ostatních osob, xxxxx se k xxxxxxxxx xxxxxxxx předvolávají xxxx o xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§234

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Veřejné zasedání xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx všech xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení; §111a xx xxxxx obdobně.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx něco xxxxxx, není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx nutná.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§235

(1) Xx xxxxxxxx veřejného xxxxxxxx podá xxxxxxxx xxxx jím xxxxxx xxxx senátu xx xxxxxxxx spisu xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx veřejném zasedání xxxxx. Poté xxxxx, xxxxx xxxx svým xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx podnět, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxx zástupce xx k návrhu xxxxxxx, nejsou-li sami xxxxxxxxxxxx.

(2) Jsou-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Omezení v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o výpovědi xxxxxx nebo znalce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx provedeném xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§211 xxxx. 1, 5 x 7) xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx dotčena xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§236

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx vyhlásí xxxxxxx.

§237

Xxxxxxx xxx rozhodnutí

Při xxxx xxxxxxxxxx smí xxxx přihlížet xxx xx skutečnostem, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx se x xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx zasedání xxxxxxxxx.

§238

Použití ustanovení x xxxxxxx líčení

Na xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zasedání xx užije xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Ochranné xxxxxxxx

§239

(1) Xxxxx-xx x případ, xxx xx xxxx rozhodnutí x ochranném xxxxxxxx xxxxxxxx podle §230 xxxx. 2, xxxx xx uložit xx xxxxxxxx zasedání, xxx xxxxxxx-xx to státní xxxxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx přípustná stížnost, xxx xx odkladný xxxxxx.

§239x

(1) Nelze-li x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jež xx xxx xxxxxxx, xxxx xxxx-xx jeho xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx předseda xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx věci xxxxxx xxxxx xxxx její xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx opatrovníku. Předvolání xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zasedání xx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxxxx i x nepřítomnosti vlastníka xxxx, x to xxx xxxxxx xx xx, zda xx xxxxxxxx věci x xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Obdobně podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxx x x xxxxxx x zabrání části xxxxxxx.

XXXXX PATNÁCTÁ

NEVEŘEJNÉ XXXXXXXX

§240

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx zákonem předepsáno, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx líčení, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§241

§241 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 292/1993 Sb.

§242

(1) Neveřejné zasedání xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx všech xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx.

(2) Jiné xxxxx xxxx x účasti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§243

Je-li třeba xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx.

§244

Rozhodnutí se xxxx xxxxxxx.

HLAVA ŠESTNÁCTÁ

ODVOLÁNÍ X XXXXXX X XXX

§245

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxx prvního stupně xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, kterým soud xxxxxxxx dohodu o xxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx rozsudek xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx o xxxx a trestu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx navrhl. Xxxxx rozsudku, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx nesprávnost xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxxx x dohodě x xxxx a trestu xxxxxxxxx s xxxxxxxx x způsobem xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxxxx obohacení x xxxx xxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek.

Oprávněné xxxxx

§246

(1) Xxxxxxxx xxxx odvoláním xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroku,

b) xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xx xxxxx dotýká, xxxxx-xx x výrok x vině x xxxxxxx, v jakém xxxx přijal xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zabrání xxxx xxxx zabrání xxxxx majetku,

d) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, pro xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx škody nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo o xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx napadat xxxxxxxx xxx nesprávnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jej napadat xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx předcházejícím xxxxxxxx, xxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx.

§247

(1) X neprospěch xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxx právo xxx xxxxxxxxx, xxxxx uplatnil xxxxx xx náhradu xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx nebo na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení.

(2) Xx prospěch obžalovaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obžalovaného x xxxxxxxx zástupce x příbuzní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx přímém, xxxx sourozenci, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, partner x druh. Státní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx i xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx i xxxxx vůli obžalovaného xx něho x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§248

Lhůta a xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx u soudu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxx xx doručení xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx doručuje jak xxxxxxxxxxxx, xxx x xxxx obhájci x xxxxxxxxxxx, xxxx lhůta xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo provedeno xxxxxxxxxx.

(3) Jiným xxxxxx xxxxxxxx v §247 xxxx. 2, s xxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxx lhůta xxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxx.

§249

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Odvolání xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x §248 xxxx x xxxxx lhůtě x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §251 xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx patrno, x kterých výrocích xx xxxxxxxx xxxxxxx x jaké xxxx xxxx vytýkány rozsudku xxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v odvolání xxxxx, xxx xx xxxxxx, xxx i xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Odvolání lze xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

§250

Vzdání xx x xxxxxxxxx odvolání

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx může xx oprávněná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vzdát.

(2) Xxxxx, která odvolání xxxxxx, může xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzít xxxx, x xx xx xx doby, xxx xx odvolací xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx poradě. Xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxx, jde-li o xxxxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx orgán Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx prospěch obžalovaného xxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx vzato xxxx jen x xxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx zástupce xxxx xxxx takové odvolání xxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx lhůta x podání xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(4) Zpětvzetí xxxxxxxx xxxxx, není-li xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odvolacího xxxxx, x xxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, předseda xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§251

Xxxxxx u xxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Nesplňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx obžalovaného jeho xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx podal za xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §249 xxxx. 1, xxxxx xx předseda senátu, xxx xxxx odstranili xx lhůtě pěti xxx, kterou xxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx je, xx xxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx xxxxx §253 xxxx. 3. Xxxxxx xxxxxxxxx, pokud takové xxxxxxxx xxxxx obžalovaný, xxxxx xx obhájce, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx náležitosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §249 xxxx. 1, xxxxxxx, xxxxx ho xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx ve lhůtě xxxx dnů x xxxxxxxx mu x xxxxxxxxxx vad xxxxxxxx xxxxxxxx poučení. Xxxxxxx-xx xx k nápravě xxxx vyžaduje-li xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx věci, x xxxxxxxxxx si xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx ho xx xxxxxx jen xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Jakmile xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx vad xxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nevyčkávaje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§252

Xxxxxxxx xxxx

X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx okresního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soud. X xxxxxxxx xxxxx rozsudku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nadřízený xxxxxx xxxx.

Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx

§253

(1) Xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx odvolání xxxxxxxx xxxxxx xxxx znovu xxxxxx xxxxxxxx, které x téže xxxx xxx xxxxxxx výslovně xxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx odvolání, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx poučením xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx odmítne xxxxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx odvolání podle xxxxxxxx 3 xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §249 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (§251 odst. 2).

§254

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx odvolací soud xxxxxxxx xxxxx §253, xxxxxxxxx zákonnost x xxxxxxxxxxxx jen těch xxxxxxxxxxxxx výroků rozsudku, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, i xxxxxxxxx postupu řízení, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, x xx z xxxxxxxx vytýkaných vad. X xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, proti xxxx xxxx xxxxxx odvolání.

(2) Xxxx-xx xxxx vytýkané xxxx svůj xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx takového výroku, xx který v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxx proti xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx odvolání xxxxx xxxxxx o xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x návaznosti xx xxxxxxxx xxxx vždy x výrok x xxxxxx, xxxxx x xxxxx výroky, xxxxx xxxx xx výroku x xxxx svůj xxxxxxx, bez ohledu xx xx, zda xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxx týmž xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxx tu xxxx xxxxxxxx x předcházejícího xxxxxx, xxxxx se xxxx této xxxxx.

§255

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx stíhání, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nastala některá x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §173 xxxx. 1 xxxx. b) xx x), xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx doručit předvolání x veřejnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx x §9a.

(2) Odvolací xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx za xx, xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx věci xxxx xxxxxxx stupně xxx rozhodování x xxxx x trestu, xx v xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx.

§256

Odvolací soud odvolání xxxxxxx, xxxxxx-xx, že xxxx xxxxxxx.

§257

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozsudek xxxx xxxx xxxx zruší x x xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nadřízený xxxxx xxxxxxx stupně, x xxxxx, xxxx xx xxxxx něj xxxxxxxxx, xxx-xx tak už xxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx (§222 odst. 1); xx-xx xxxxx xxxxxxxx nadřízeným xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxxx příslušnému soudu,

b) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, měl-li xxx xxxxxx již soud xxxxxxx xxxxxx (§222 xxxx. 2),

x) xxxxxxx xxxxxxx zastaví, shledá-li, xx xx tu xxxxxxx x okolností, xxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§223 xxxx. 1, 2),

x) xxxxxxx stíhání xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §307 xxxx. 1 xxxx 2 xxxx §309 xxxx. 1,

e) trestní xxxxxxx přeruší, xxx-xx xxx xxxxxx xxx xxxx prvního xxxxxx (§224 xxxx. 1, 2 x 5).

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §11 xxxx. 1 xxxx. x), b), l), xxxxx xxxxxxx xx xx vyhlášení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxx zastaveno xxxxxxx stíhání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2, xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx obviněný xx xxx xxx xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxx, xx na xxxxxxxxxx věci xxxx. X xxx je xxxxx obviněného xxxxxx.

§258

(1) Xxxxxxxx soud xxxxx napadený xxxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předcházelo, xxxxxxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx zabezpečit xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx mít xxxx xx správnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx části xxxxxxxx,

x) xxx vady xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx rozsudku, xxxx xxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx rozhodnutí,

c) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx důkazy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx provádění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nahrazovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx x přezkoumávané xxxxx xxxxxxxx porušeno xxxxxxxxxx trestního xxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx trest x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) je-li xxxxxxxxxx x uplatněném xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx rozsudku xxxxxxxxx,

x) není-li x xxxxxxx x dohodou x xxxx x xxxxxx, xxxxx schválení xxxxxx zástupce xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x výrok x uplatněném nároku xxxxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxx uplatněný xxxxx xxxxxx o xxxx x trestu xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx vadná xxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx oddělit xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x této xxxxx; xxxxx-xx však, byť x xxx xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx vždy xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx i xxxxx výroky, které xxxx ve xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx.

§259

(1) Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx odvolací xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx jestliže xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx zasedání, xxxxxxx xxxx-xx xxxxxxxx zjištění xxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxx x xxx, xx x napadeném xxxxxxxx některý xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, aniž rozsudek xxxxx, xxx soudu xxxxxxx stupně xxxxxx x příkazem, xxx x chybějícím xxxxxx xxxxxxx xxxx neúplný xxxxx doplnil.

(3) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx odvolací xxxx, xxx xx-xx xxxxx nové rozhodnutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxx v napadeném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x popřípadě xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odvolacím soudem xxxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxxx soud xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx stupně xxx xxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provedené xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce, xxx xxxx podáno x neprospěch xxxxxxxxxxxx; xx výroku x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xx podkladě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Odvolací xxxx xxxxxx xxx

x) uznat xxxxxxxxxxxx xxxxxx skutkem, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx vinným xxxxx trestným xxxxx, xxx xxxxx xx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx uznat xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§225 xxxx. 2).

§260

Nelze-li xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx-xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx státnímu xxxxxxxx x došetření. Xxxxxxxxxx §191 x §264 xxxx. 2 xx platí obdobně.

§261

Xxxxxxxx-xx důvod, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx spoluobžalovanému nebo xxxxxxxxxx xxxxx, rozhodne xxxxxxxx xxxx xxxx xxx v jejich xxxxxxxx. Xxxxxx rozhodne xx prospěch xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx rozhodl xx prospěch zúčastněné xxxxx.

§262

Rozhodne-li odvolací xxxx, xx xx xxx xxxxx k novému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx také xxxxxxx, xxx xx projednal x xxxxxxx jiný xxxx xxxxx druhu x xxxxx stupně x xxxx xxxxxx.

§263

Řízení x odvolacího xxxxx

(1) O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zasedání. Xxx x neveřejném xxxxxxxx xxxx učinit xxxxxxxxxx

x) xxxxx §253, 255 x 257,

x) xxxxx §258 odst. 1, je-li xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx státního xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odvolání xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx mít při xxxxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxxxxxxxx obžalovaného, xxxxx xx xx vazbě xxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx konat xxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxx výslovně xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přednese xxxxxxxx senátu nebo xxx xxxxxx člen xxxxxx napadený rozsudek x podá xxxxxx x xxxxx věci. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx je; není-li xxxxxxxxx xxxxxxxx, přečte xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu nebo xxx určený xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, které xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud nejsou xxxxxxxxxx, přednesou své xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx dokazování; xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx osob xxxxxxxx x xx-xx vyjádření xxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxxxx-xx x xx, přednese xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jím xxxxxx člen xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx veřejném xxxxxxxx xxxxxxx odvolací xxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx o odvolání, xxxxx-xx x rozsáhlé x xxxxxxx proveditelné xxxxxxxx dokazování, xxxxx xx xxxxxxxxx nahrazovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx provádění xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, ač byl xxxxx předvolán, xx xx za to, xx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx a znalců xxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x důkazům, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxx xxxx odvolacím xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx je vázán xxxxxxxxxx xxxxxx důkazů xxxxxx prvního xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, které odvolací xxxx xxx ve xxxxxxxx zasedání xxxxx xxxxxxx.

§264

Řízení x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozsudku

(1) Xxxx, xxxxx věc xxxx xxxxxxx x novému xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyslovil xx svém rozhodnutí xxxxxxxx soud, a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx provedení xxxxxxxx xxxx nařídil.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx rozsudek xxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nemůže x xxxxx řízení xxxxx ke změně xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

§265

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozsudek xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy v xxxxxxxx xxxx x xxxxxx bezdůvodného obohacení x xxxxxxxxxx-xx xxx xx věci, xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na řízení xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx.

XXXXX SEDMNÁCTÁ

DOVOLÁNÍ

§265a

Přípustnost xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx napadnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx druhém stupni x zákon xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uložen xx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) rozsudek, jímž xxx xxxxxxxx obžaloby xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx o podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxx xxx zamítnut xxxx odmítnut xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x) xx x).

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x toho xxxxxx, xx soud xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §259 odst. 4, §264 xxxx. 2, §273 nebo §289 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxx xxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§265x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§265x

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx důvodů:

a) xx věci xxxxxxx xxxxx nepříslušný xxxx, xxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx senát xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) ve věci xxxxxxx vyloučený xxxxx; xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx v původním xxxxxx známa a xxxxxx xxx před xxxxxxxxxxx orgánu druhého xxxxxx namítnuta,

c) xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xx ho xxxxx zákona xxx xxx,

x) byla porušena xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlavním xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) proti xxxxxxxxxx bylo vedeno xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) bylo rozhodnuto x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu, x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx narovnání, xxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) obviněnému xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxxxx, nebo xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x trestním xxxxxx xx xxxxxxx čin, xxxx byl xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x upuštění xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, aniž xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxx xxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §265a odst. 2 písm. x) xx g), aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx dán xxxxx xxxxxxxx uvedený v xxxxxxxxx x) až x).

(2) Dovolání lze xxxxx též xxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

§265x

Xxxxxxxx soud

O xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx soud.

§265c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§265x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx podat

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx kteréhokoli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud veřejnou xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pověřený xxxxxxx xxxx evropský xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgán Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx pro nesprávnost xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx, x xx xx prospěch x x neprospěch xxxxxxxxxx, xxxxx veřejnou xxxxxx xxxx xxxxxx zastupoval xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx evropský xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xx xx bezprostředně xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pouze prostřednictvím xxxxxxx. Xxxxxx obviněného, xxxxx nebylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx takto xxxxxxxx; o tom xxxx být obviněný xxxxxx (§125 xxxx. 3). Xxxxxxxx soud x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx zašle xx x závislosti xx jeho xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx podnět xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx podat pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx by xxxxx xxxxx v xxxx prospěch xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx omezen xx xxxxxxxxxxxx, xxxx x proti xxxx xxxxxxxxxx xx něho x xxxx prospěch xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx obhájce.

§265x

Xxxxx a xxxxx xxxxxx

(1) Dovolání se xxxxxx x soudu, xxxxx xxxxxxx ve xxxx x xxxxxx xxxxxx, do xxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx směřuje.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obviněnému, xxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx od xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nejpozději.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx také xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx x Xxxxxxxxxx soudu xxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx dovolání, dáno xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx má xx xxxx rozhodnout.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§265x

Xxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§59 xxxx. 3) xxxxxx uvedeno, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx směřuje, xxxxx výrok, x xxxxx rozsahu x x xxxxxx důvodů xxxxxx x xxxx xx dovolatel xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx zákonné xxxxxxxxxx §265b odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxx §265b xxxx. 2, o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx napadáno, x xxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx jen xx xxxx trvání xxxxx x xxxxxx dovolání.

§265x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podala, xxxx xx výslovným xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, x to až xx doby, než xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxx se xxxx pokračuje, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení; x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, jakoby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx dovolání xxxxxxxx nejvyšším xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx vědomí xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, x nebyla-li xxx dosud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, předseda xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx orgán Úřadu xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx pokračování xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx předseda xxxxxx Nejvyššího xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§265x

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx nejvyššího státního xxxxxxxx xxxx příslušného xxxxxx Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podané xxxx obhájcem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §265f odst. 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxx xxxxx, kterou xxx zároveň xxxxxxx, x xxxxxxxx je, xx xxxxx bude xxxxxxxx odmítnuto xxxxx §265i xxxx. 1 xxxx. d).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx soudu prvního xxxxxx doručí opis xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx evropského xxxxxxxxx žalobce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx evropský xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx dovolání xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce xxxxxxx xxxxxxxxxx a obviněnému x xxxxxxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vyjádřit x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§265r xxxx. 1 xxxx. x)]. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, předloží xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Dospěje-li xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dovolání a xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xx xxx být odložen xxxx přerušen xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx návrhem xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx spisů, x xxxxxx-xx x xxxxxxxx xxx dokončeno xxxxxx u xxxxx xxxxxxx xxxxxx, vrátí xx spisy x xxxxxxxxx xxxxxx.

Rozhodnutí dovolacího xxxxx

§265x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx-xx přípustné,

b) xxxx-xx podáno x xxxxxx důvodu, xxx xx xxxxxx x §265b,

x) xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx neoprávněnou, xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, když xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) nesplňuje-li xxxxxxxxxxx xxxxxx dovolání,

e) xxx-xx x dovolání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obviněného x xxxxxx, xxxxx xx xxx x podnětu xxxxxxxx xxxxxx, není xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx jen xxxxxxx xxxxx xxxxx odmítnutí xxxxxxxx xx okolnosti xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx Nejvyšší xxxx xxxxxxxx podle odstavce 1, přezkoumá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x z xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x řízení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. K xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx přihlíží, xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx výroků, xxxxx xxxx bylo podáno xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xx vytýkané xxxx vždy i xxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, které mají xx výroku o xxxx xxxx xxxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx bylo x proti těmto xxxxxxx podáno xxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxx týmž rozhodnutím, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jen xx část xxxxxxxxxx x předcházejícího xxxxxx, xxxxx xx týká xxxx xxxxx.

§265x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§265x

Xxxxxxxx xxxx dovolání xxxxxxx, xxxxxx-xx, že xxxx důvodné.

§265j xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§265k

(1) Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx důvodné, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx část, xxxxxxxxx též xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxx část napadeného xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx; xxxxx-xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx xxxxx x vině, xxxxx xxxx zároveň xxxx výrok o xxxxxx, xxxxx x xxxxx výroky, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx svůj xxxxxxx. Současně xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx xxxxx, k xxx xxxxx xxxxxxxx, pozbyla xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §261 xx xxxxx xxxxxxxxx.

§265x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002

§265l

(1) Je-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx některého jeho xxxxxx nutno xxxxxx xx věci nové xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxx x xxx, xx x napadeném xxxxxxxxxx xxxxxxx výrok xxxxx xxxx je xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx soudu, x jehož xxxxxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx výroku xxxxxxx xxxx neúplný výrok xxxxxxx.

(3) Přikazuje-li Nejvyšší xxxx xxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx nařídit, xxx ji soud xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X důležitých xxxxxx xxxx také xxx přikázat x xxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx zástupci.

(4) Xxxxxxxx-xx se xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx uložený mu xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx zruší, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx (§73d xx 73g) se x xxxxx případě xxxxxxx.

§265x

(1) Nejvyšší xxxx xxxx xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx soud nemůže xxxx xxx

x) uznat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx nějž xxxx xxxxxxx stíhání xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx vinným xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx mohl xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx třiceti xxx xxxx xxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxxx, xxxxx-xx mu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx ve xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx o náhradě xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, užije xxxxxxxxx §265.

§265x

Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx není x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přípustný.

§265n xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

§265x

(1) Před xxxxxxxxxxx x dovolání může xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx němuž xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx objasnit xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xx povinen mu xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx. Pro takové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx případech xxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prostředků uvedených x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x vzetím xx vazby xxx xxxx jen xxxxx, xxxxxxx-xx to nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx x dovolání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x považuje-li to Xxxxxxxx soud za xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§265x

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxxx dovolání xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx orgánu Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx podáno x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je vyloučeno, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, xxxxxx nařídil, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx dovolání xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx.

§265x

(1) O xxxxxxxx xxxxxxxxx Nejvyšší xxxx xx veřejném zasedání. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx (§265i),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx napadeného rozhodnutí (§265k) x přikázání xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (§265l xxxx. 1 x 2), je-li xxxxxx, xx xxxx xxxxx odstranit xx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx evropský xxxxxxx, xxxxxxxxx orgán Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxxx x Nejvyššího státního xxxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, účast xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, evropského xxxxxxx nebo evropského xxxxxxxxxx žalobce povinná.

(3) Xxx veřejném xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx obviněný xxxxxxx x případech xxxxxxxxx x §36a xxxx. 2 xxxx. x) xx c) xxxxx xx xxx xxxxx §36b nevzdá.

(4) X nepřítomnosti xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxxx xxxxxxxx konat xxx xxxxx, xxxxxxxx obviněný xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zasedání xxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodnutím x dovolání xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyrozumět xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx ho x xxxx účelu xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §39 xx xx užije obdobně.

(6) Xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx o xxxxx xxxx. Potom xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx. Státní xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx; není-li xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx a je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, anebo xxxxxx-xx x xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx určený xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx soudem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx Nejvyšší xxxx xxxxxx doplnit xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx x dovolání xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ústně vyhlásí, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxx x procesních xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx rozsudku přítomny xxxxx xxxxxx osoby, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx soudu x xx elektronické xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "úřední xxxxx xxxxx") xx dobu xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx rozsudku.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 8.

§265s

Řízení xx přikázání xxxx

(1) Orgán činný x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx byla xxxxxxxxx k novému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx právním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx rozhodnutí Xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x doplnění, xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nařídil.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x novém xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx.

§265x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

XXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX PRO XXXXXXXX ZÁKONA A XXXXXX X NÍ

§266

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo státního xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Nejvyššího xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx proti xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx stížnost pro xxxxxxxx zákona podat xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx pachatele xxxx xxxxxxxx uložený xxxx xxxxxx je x xxxxxxx rozporu x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx se rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona xxxxx xxxx xxx proti xx xxxxx rozhodnutí, xxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx pro xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx xxxxx jen x toho xxxxxx, xx soud postupoval x souladu x §259 xxxx. 4, §264 xxxx. 2, §273 nebo §289 xxxx. x).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxx přiměřeně x xx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §150 odst. 1 nebo 3.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx může xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx podal, a xx až xx xxxx, než xx xxxx rozhodující o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx odebere x xxxxxxxxx xxxxxx. Zpětvzetí xxxxxxxxx vezme xxxxxxxxx xx vědomí předseda xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obsahu xxxxx x závěru, xx by xxx xxx odložen nebo xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, xxxxxxx Nejvyššímu xxxxx xxxxxx postup xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§266a

(1) Podanou stížnost xxx porušení xxxxxx, xxxxx xxxxxx odůvodněna, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 14 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Stížnost xxx porušení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x téže xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx řízení. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §23.

§267

(1) Ve xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona xxxx xxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§59 xxxx. 3) podání xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx, x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx důvodů napadá x xxxx xx xxxxxxx spravedlnosti domáhá, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, zda xx podává xx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx obviněného.

(2) Podanou x ve lhůtě xxxxxxx x §266a xxxx. 1 xxx xxxxxxxxxxx stížnost xxx xxxxxxxx zákona xxx xxxxx v průběhu xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx přezkoumá zákonnost x odůvodněnost těch xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stížnost xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx x x xxxxxx x xx uvedených, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx by xxxxx xxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, proti xxxx byla xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podá xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx proti výroku x vině, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx vždy i xxxxx o trestu, xxxxx x xxxxx xxxxxx, které mají xx výroku x xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx porušení xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx jen xxxxxxx x více xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx týmž rozhodnutím, xxxxxxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxx způsobem xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x předcházejícího řízení, xxxxx xx týká xxxx osoby.

§268

(1) Xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona,

a) xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx podána xxxxxxxx, xxxx

x) není-li xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx, xx zákon xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxx (§266 xxxx. 3) nebo v xxxxxx, jež takovému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx se xx veřejném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx přítomna xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxx vyhlašování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx odůvodnění xx xxxxxx desce soudu xx dobu xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnout, xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx i nosné xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Předseda xxxxxx xxxx rozhodnout xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx na úřední xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 3.

§269

(1) Xxxxx xxxxx §268 odst. 2 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxx.

(2) Byl-li xxxx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxxx obviněného, xxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxx x výrokem xxxxxxxx v §268 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jeho xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx mu xxxxxxxxxxxxx. Je-li nezákonný xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxx-xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx výrok. Xxxxx-xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxx x vině, zruší xxxx xxxxxxx celý xxxxx x trestu, xxxxx i další xxxxxx, které xxxx xx xxxxxx x xxxx svůj xxxxxxx. Xxxxx xxxx další xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx navazující, xxxxx vzhledem ke xxxxx, k níž xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §261 xx xxxxx xxxxxxxxx.

§270

(1) Xx-xx xx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxx učinit xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, přikáže Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxx x potřebném rozsahu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx porušení xxxxxx xxx x xxx, že x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx některý xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx soud, aniž xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx jde, aby x xxxxxxxxxx výroku xxxxxxx xxxx neúplný xxxxx doplnil.

(3) Přikazuje-li Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxx projednání x xxxxxxxxxx, xxxx zároveň xxxxxxx, xxx ji xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x jiném xxxxxxx senátu. Z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jinému xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, jemuž xxxx xxx přikázána, xx xxxxx právním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx věci Xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx provedení Xxxxxxxx soud nařídil.

§271

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx-xx xxxxx rozhodnutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx skutkem, xxx xxxx xxx napadeným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) uznat obviněného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jakým xxxx xxx xxxxx xxxxxx napadeným rozsudkem,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xx doživotí.

(2) Xxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výroku x náhradě xxxxx xxxx nemajetkové xxxx x penězích xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx §265.

§272

§272 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 424/2001 Sb.

§273

Xxxxxxxx Nejvyšší soud xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx řízení xxxxx ke změně xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxxxx §150 přiměřeně.

§274

X stížnosti pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xxx ve xxxx xxxxx x posledním xxxxxx xxxxxxxx pověřený xxxxxxx xxxx evropský xxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxx pověřeného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spravedlnosti. Xxxxxxxxxx podle §268 xxxx. 1 může Xxxxxxxx xxxx učinit xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§275

(1) Byl-li xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxx provedení xxxxxx xx podkladě xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zastavit xxxxx, xx xxxxxxxx zemřel. Xxx-xx xxxxx porušen xxx x neprospěch xxxxxxxxxx, doba od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx x veřejném zasedání xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxxxx x stížnosti xxx porušení zákona xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obhájce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx osoba obhájce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx jí xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §39 xx xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Vykonává-li xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozsudkem x Nejvyšší soud xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zároveň x vazbě. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (§73d73g) xx x řízení x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx stížnost xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx soud xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx čtrnácti xxx xx xxxxxxxx xxxxx.

§276

Xx-xx pro xxxxxxxxxx x stížnosti xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx potřebné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx. Xxx takové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx materiálu xxxxxx xx xxxxxxxx usnesení xxxxxx x prostředků xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

HLAVA XXXXXXXXXXX

XXXXXX ŘÍZENÍ

§277

Obecné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx trestní xxxxxxx xxxxxx proti určité xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx narovnání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postoupení xxxx xxxxxx orgánu, lze x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxx zrušeno v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx byla-li xxxxxxxx xxxxxx trestního řízení. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx materiálu x x zajištění osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jen v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

§278

(1) Obnova xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příkazem, se xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx důkazy xxxxx xxxxx neznámé, xxxxx xx mohly xxxx x xxxx xxxx ve xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x přiznaném xxxxxx poškozeného xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxx xx původně xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx ve xxxxxxx xxxxxxx x účelem xxxxxx. Xxxxxx řízení, xxxxx skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx, x xx x xxxxx, než xxxxxxx skutečnosti uvedené x §48 xxxx. 6 x 7 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, vyjdou-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx důkazy xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx o xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odůvodnit xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x postoupení xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, x to x x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §308 xxxx. 3, se xxxxxx, xxxxxx-xx najevo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx by mohly xxxx o xxxx xxxx ve spojení xx skutečnostmi x xxxxxx známými xx xxxxx xxxx k xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nebyly a xx xx xx xxxxx x řízení xxxxxxxxxx. Xxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xx xxxxxx, xxxxx-xx xx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx.

(3) Xxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesením xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x postoupení věci xxxxxx orgánu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x §308 odst. 3, se xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx skutečnosti xxxx xxxxxx státnímu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx by mohly xxxx x xxxx xxxx xx spojení xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx x takovému xxxxxxxxxx xx xxxxxx a xx xx xx xxxxx podat proti xxxxxxxxxx obžalobu. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesením státního xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), xx xxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx bránící xxxx xxxxxxx.

(4) Obnova xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se povolí xxx xxxxx, bude-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x původním xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(5) Obnova xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsudkem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx uznán xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x neprospěch xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx spolupracující xxxxxxxx x xxxxxx řízení xxxxx xxxxxx, jimž xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx objasnit, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §178a xxxx. 1.

§279

Obnova v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) trestnost činu xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx jedné xxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx.

§280

Xxxxx oprávněné x xxxxxx na povolení xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx jen xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx obviněného xxxx xxxxx xx xxxxxxxx obnovy podat xxx xxxxxx zástupce.

(3) Xx prospěch xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxx x xxxx prospěch xxxxxxxx. Xxxxxxxx by xxx xxxxx učinit x xxxxx vůli xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx podat x xxxxx xx povolení xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx, která návrh xx xxxxxxxx obnovy xxxxxx podala, může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zpět, x xx xx xx xxxx, xxx xx xxxx prvního stupně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx být xxxx xxxx xxx x výslovným souhlasem xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx návrh xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxxx xxxxx podán xxxxxxxxxx xxxxxx xx smrti xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx návrhu xx povolení xxxxxx xxxxxx vezme usnesením xx vědomí xxxxxxxx xxxxxx soudu prvního xxxxxx. Xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx obnovy řízení.

(5) Xxxx-xx se xxxx xxxx xxxx státní xxxxx o okolnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx obnovy, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx o xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx obnovy xx xxxxxxxx obviněného, je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xx xxxxxxxxxx obviněného, xxxxx xxxx-xx xx možné, xxxxx osobu oprávněnou x xxxxxx návrhu, xxxxx xxxxxx návrh xxxxxx sám.

§281

Xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx x obnově

(1) X xxxxxx xx xxxxxxxx obnovy řízení, xxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxx státního xxxxxxxx x zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxxxxx obnovy xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, x řízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Přestože xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx obnovy xxxxxxx xxxx, navrhne-li xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxx najevo, jde x trestný xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx obnovy

§282

(1) Xx-xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx důvodnosti xxxxx některou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx činný x trestním xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxx takové xxxxxxx platí xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx naléhavých xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx usnesení xxxxxx xxxxxx x prostředků xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vydáním příkazu x xxxxxxx a xxxxxx do xxxxx xxx však před xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx obnovu x neprospěch xxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx nově xxxxx xxxxxx, závažnosti trestného xxxx a naléhavosti xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx obnovy xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, jež xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§283

Xxxx návrh xx xxxxxxxx obnovy zamítne,

a) xxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) směřuje-li jen xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx něhož xxxxxx není xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §279, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxxx obnovy xxxxx §278.

§284

(1) Xxxxxx-xx soud xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxx zcela xxxx x části, v xxx xx xxxxx xxxxxxx. Zruší-li, xxx x xxx xxxxxx, xxxxx o xxxx, xxxxx vždy xxxxxxx xxxx výrok x xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx. Zruší také xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí obsahově xxxxxxxxxx, pokud vzhledem xx xxxxx, k xxx zrušením xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxx x nestíhání podezřelého (§159d odst. 1), xxxxx bylo xxxxxxx x návaznosti na xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání včetně xxxxxxxxx narovnání, o xxxxxxxxxx věci xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jestliže xxxxxx x otázce xxxx xxxxxx řízení, xxxxx skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zároveň xx xxxxxxxx rozhodnutí xxx vrátit xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx za xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx soud, xxxxx xxxxx §281 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx x prvním xxxxxx rozhodl okresní xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §191 xxxxx x tu.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx obnovu xxxxxx xx výroku x xxxxxxxxx nároku xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§285

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ve prospěch xxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxx prospívají také xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobě, xxxxxx xxxxxxx obnovu též x jejich prospěch.

§286

(1) X xxxxxx xx povolení obnovy xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §283 xxxx. x) xx x) může i x xxxxxxxxxx zasedání. X důvodu xxxxxxxxx x §283 písm. x) může návrh xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx již xxxxx pravomocně xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx jen xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx povolení xxxxxx xx přípustná stížnost, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

Řízení xx povolení xxxxxx

§287

Xxxxxxxx-xx se xx xxxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, rozhodne xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jímž xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výrok x xxxxx trestu, xxxxxxxxxx x xxxxx.

§288

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obnova xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx dohoda x xxxx a xxxxxx, xxxx pravomocným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxx schválení xxxxxxxxx, o postoupení xxxx xxxxxx orgánu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx obžaloby, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx zástupci x xxxxxxxxx (§284 xxxx. 2).

(3) Xxxxxxxx byla xxxxxxxx obnova, xxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§289

Xxxx-xx povolena xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) doba od xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx usnesení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přísnější, xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx jeho xxxx xxxxxxxxx dalšího řízení x xxxxxxx stíhání xxxxx xxxxxxxx proto, xx xxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

§290

Xxxxxx ustanovení

Jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, užije xx x xx xxxxxx xxxxx této hlavy xxxxxxxx předpisů.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx ve xxxxxx mladistvých

§291

Právní xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx v trestních xxxxxx xxxxxxxxxxx upravuje xxxxxxxx zákon. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§292

§292 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§293

§293 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§294

§294 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§295

§295 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§296

§296 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§297

§297 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§298

§298 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§299

§299 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§300

§300 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§301

§301 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

Oddíl xxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

§302

Xxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx oddílu lze xxxxx xxxxx xxxx, xxx se vyhýbá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxx, že xx xxxxxx.

§303

(1) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Nebyl-li xx xxxxxxx xxxxxx (§37 xxxx. 1), xx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx doručení xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, od xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx.

§304

(1) Xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx. Xxx xx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zástupcem xxxxxxx xxxxxx o vině x xxxxxx xxx xxxxxx prohlásit xxxx xxxxxxxxxx.

§305

X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx rozhoduje xxxx na xxxxx xxxxxxxx zástupce nebo x xxx xxxxxxxx xxxxxx. Návrh xxxx xxxxxx zástupce xxxxxx xx x xxxxxxxx.

§306

(1) Všechny xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xx doručují toliko xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx zasedání xx xxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx. Hlavní xxxxxx, xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxx ohledu xx xx, xxx xx obviněný o xxx xxxxxxx.

§306x

(1) Xxxxxxx-xx důvody xxxxxx xxxxx uprchlému, xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx, provedou xx x řízení xxxx xxxxxx znovu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxx, x xxxxx to xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; x opačném xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xx xx, xxx xx x xxx vyjádřil.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pravomocným odsuzujícím xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx osmi xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx líčení xxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku xxxx xxx xxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána.

(3) Xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku xx xxxx zrušení xxxxx xxxxxxxx 2 xx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) V xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v neprospěch xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání

§307

(1) X xxxxxx x přečinu, xxxx se souhlasem xxxxxxxxxx xxxx x x přípravném řízení xxxxxx xxxxxxxx podmíněně xxxxxxxx trestní xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx x činu xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx x její xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx bezdůvodné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx dohodu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx životu a x okolnostem případu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Je-li xx xxxxxxxxxx povahou a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx spáchání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx obviněný xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 a

a) xxxxxx xx, xx xx během xxxxxxxx xxxx xxxxx určité xxxxxxxx, v xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx xx účet xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zastupitelství xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx peněžitou xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu, a xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nepřiměřená xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x xxxxxxxx k xxxxx obviněného, s xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x okolnostem xxxxxxx xxx důvodně takové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx šest xxxxxx xx dva xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx na xxx xxx. Zkušební xxxx xxxxxx xxxxxx mocí xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Obviněnému, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, aby xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx aby v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxx výši xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestné xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, které se xxxxxxxx během xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zdržet se xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxx xx zkušební xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx omezení x povinnosti xxxxxxxxx x tomu, aby xxxx xxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx účinek. Xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx stíhání soud, xx xxxx xxxxx xxx státní xxxxxxxx.

§308

(1) Xxxxxxxx obviněný x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx řádný xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x jejímuž splnění xx xxxxxxx, x xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x v xxxxxxxxxx řízení státní xxxxxxxx, že xx xxxxxxxx. Jinak rozhodne, x xx xxxxxxxx x xxxxx zkušební xxxx, xx se xxxxxxxxxx x xx xx x trestním xxxxxxx pokračuje. Xxxxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu xx x jeden xxx; xxxxxxxx xxxx však xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx. Povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxx prodloužené xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx do xxxxxxx roku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx učiněno xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx xx tom xxx xxxxxxxx vinu, xx se xx xx, xx se xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx mocí xxxxxxxxxx x xxx, xx obviněný xx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 nastávají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx [§11 odst. 1 xxxx. x)].

(4) Xxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 mohou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx toto xxxxx též xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx

§309

(1) V xxxxxx o xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vážně x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx způsobenou přečinem xxxx učiní xxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxx, případně jinak xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vydá bezdůvodné xxxxxxxxx získané xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx řízení xx xxxx státního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx obětem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx částka xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x považuje-li takový xxxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx spáchaného xxxx, x míře, xxxxx xxx xxxxxxxx dotčen xxxxxxx xxxxx, x xxxxx obviněného a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx poměrům.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obviněný, xxxxxxxxx x x xxxxxx před soudem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx odkladný xxxxxx.

§310

(1) Xxxx rozhodnutím x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxx řízení státní xxxxxxxx vyslechne obviněného x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x narovnání, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx si je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx výslechu xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx je xxxxx obviněného x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, lze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx jednat xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§310x

Xxxxx poškozeného xxxxx §309 x 311 xxxxxxxxxx xxxx, na xxxx xxxxx přešel xxxxx na náhradu xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§311

Rozhodnutí o schválení xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx popis xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxx, xxxx právní xxxxxxxxx, obsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uhrazené xxxxx xxxx xxxxx, x jejíž úhradě xxxx provedeny xxxxxxxx xxxxx, rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxx xxxx x xxxxx vydání xxxx xxxxxxxxx potřebné xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx újmy vzniklé xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx přečin, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

§312

§312 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2012 Sb.

§313

Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx eviduje xxxx xxxxxxxxxx významná xxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§314

Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxx xxxxxxxxx poté, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §309 xxxx. 1, že xxxxxxx xxxxxx, xxx který xx xxxxxx, nelze x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx řízení xxxxxxxxx jako x xxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

§314x

(1) Xxxxxxxxxx koná xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx stanoví trest xxxxxx svobody, jehož xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx let.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx trest x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Samosoudce xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jako xxxxx x jeho xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§314x

(1) Pokud se xx xxxx konalo xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx doručením xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx-xx soudu x xxxxxxxxx návrhu na xxxxxxxxxx xxxxxx zadržený xxxxxxxxx, xxxxxx jej xx 24 xxxxx xxxxxxxxx jako obviněného, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodům xxxxx, x xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xx skutečnostem uvedeným x xxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx §206a. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxx se xxxxxxxxx obviněného konat xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx rozhodne x vazbě, a xxxxx-xx do xxxxx xxxxxxxxxx, který si xxxxxxx dosud xxxxxxxx, xxx mu xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx, xxx si xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx (§38), x xxxxx xxx neučiní, xxxxxxx xx ustanoví (§39 xxxx. 1).

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x výslechu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zda xx xxxxx obviněného xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx líčení.

§314x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx x hledisek uvedených x §181 xxxx. 1 x §186. Xxxxx xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxx x §188 odst. 1 xxxx. a) xx x),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx v §172 xxxx. 2,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §179a odst. 1 xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu, xx-xx xx to, xx xxxxxxxx x okolnostem xxxxxxx xx ji xxxx xxxxxx sjednat, xxxxxxx navrhl-li xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřeně xxxxx §187 xxxx. 4.

(2) Samosoudce návrh xx xxxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx předběžně neprojednává, xxxxxxxxx xxx xxxx x hledisek xxxxxxxxx x §314o a §314p odst. 1. Xxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedených x §314p xxxx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx dohody x xxxx x trestu.

(3) Xxxxxxxxxx §189195 se xxxxx x xx xxxxxx xxxx samosoudcem. O xxxxxxxxx narovnání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vždy xxxx x dalším xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx hlavní líčení.

(5) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x odstavce 2 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx má, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x podmíněném zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx narovnání xxxxx takovou stížnost xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx věc vrací xx přípravného řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyšetřování.

§314x

(1) Neučiní-li xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §314c xxxx. 1, nařídí xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravné xxxxxx, xxx hlavním xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx podezřelého (§179b xxxx. 3) užije §207 xxxx. 2 xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx přečíst x xxxxxx záznamy x vysvětlení xxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§158 xxxx. 3 a 6).

Xxxxxxx xxxxxx

§314x

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx skutkový xxxx je spolehlivě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx i x řízení xxxxxxx xx zkráceném přípravném xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx

x) trest xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx roku s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roku,

c) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx pěti xxx,

x) xxxxx zákazu xxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) peněžitý xxxxx,

x) xxxxx propadnutí xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxx xx pěti let,

j) xxxxx zákazu vstupu xx sportovní, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxx do pěti xxx.

(3) Xxxxx obecně xxxxxxxxxxx prací xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uložení tohoto xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx prospěšných prací xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx domácího xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xxxxx trestu. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx zprávě.

(5) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx peněžitý trest, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazeb xxx xxxxx x uloženým xxxxxxx odnětí svobody xxxxxxxxxx xxxxx xxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx (§46 xxxxxxxxx zákoníku),

b) xxxxxxxxx upustit xx xxxxxxxxxx x dohledem (§48 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxxxxxxx xxxxxxxx), x xx x x xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Trestní xxxxxx xxxxx xxxxx

x) x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx rozsudkem.

(8) Xxxxxxx xxxxxx xx povahu xxxxxxxxxxxx rozsudku. Xxxxxx xxxxxxx x vyhlášením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§314f

(1) Xxxxxxx příkaz xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) den x xxxxx xxxxxx trestního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§120 odst. 2),

x) xxxxx o vině (§120 odst. 3) x xxxxxxxx xxxxxx (§122 xxxx. 1),

x) xxxxx x náhradě xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení (§228 x §229 odst. 1 x 2), xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx nemajetkové xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§43 odst. 3),

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, že v xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxx nepodá, xxxxxx xx tím xxxxx xx projednání xxxx x hlavním líčení.

(2) Xxxxxxx příkaz se xxxxxxxx obviněnému, státnímu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx na vydání xxxxxxxxxxxx obohacení. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx příkaz xxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kdykoliv x xxx návrhu písařské xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §131 a 133 xx xxxxx xxxxxxxxx.

§314x

(1) Obviněný, xxxxx, xxxxx xxxx oprávněny xxxxx v jeho xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpor. Odpor xx podává x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx do xxxx xxx xx jeho xxxxxxxx. Osobám, které xxxxx podat xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, končí xxxxx xxxx dnem jako xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx příkaz xxxxxxxx xxx obviněnému, xxx x xxxx obhájci, xxxx xxxxx od xxxx doručení, xxxxx xxxx provedeno xxxxxxx. Xx navrácení xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §61. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odporu xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxx trestnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, trestní xxxxxx xx xxx xxxx x samosoudce xxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxx; při xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vázán xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx. Jinak se xxxxxxx příkaz xxxxx xxxxxxxxxxx x vykonatelným.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x §163a, xxxx xxxxxxxxx vzít xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zpět xx xx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxx uvedených x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx trestní xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpět do xxxx, xxx xx xxxxxxx příkaz doručen xxxxxxx x osob xxxxxxxxx v odstavci 1. Zpětvzetím xxxxxxxx xx trestní příkaz xxxx x xxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx řízení.

Xxxxx šestý

Řízení po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu

§314h

(1) Po xxxxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nebo jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházelo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx věci Xxxxxxx xxxx, x xx povinen xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx některému xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx, aby pokračoval x porušování ústavně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx, xxx, xxxxx xx to xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§314x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§314i

Bylo-li xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx věci xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx se xx promlčecí xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxx dojít xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx x jiné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §150 přiměřeně,

c) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx zemřel.

§314i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2002

§314x

Xxxxxxxx xxxxx Ústavního xxxxx xxxxxx rozsudek, xxx pokud xxx x některý x xxxxxxxxx xxxx, za xxx xxx pravomocně xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zasedání xxxxxxxxx přiměřený xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§314x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002

§314x

(1) Xxxxxxxx-xx xx xx obviněném xxxxx xxxxxx xxxxxxx uložený xx rozsudkem, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx neprodleně xx xxxxxxxx nálezu Xxxxxxxxx soudu, kterým xxx zrušen xxxxx x xxxxx xxxxxx, x xxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx podle §67 x 68.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nálezem Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx činný x trestním řízení xx doručení xxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxx xxxxx Ústavního xxxxx xxxxx, o zastavení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§314x xxxxxx právním předpisem x. 265/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxx příkazu k xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§314x

(1) Na xxxxx xxxxx uvedené x §88 xxxx. 8 Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu.

(2) Na xxxxx xxxxx uvedené x §88a xxxx. 2 Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazu x zjištění xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx provozu.

§314x

(1) Shledá-li Xxxxxxxx xxxx, xx příkaz x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxxx příkaz x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§314x

(1) Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx, xx příkaz x xxxxxxxxxx x xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxx vydán a xxxx provedení bylo x xxxxxxx x xxxxxxxxxx §88 xxxx. 1 nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x telekomunikačním provozu xxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx bylo x souladu s xxxxxxxxxx §88a xxxx. 1, vysloví xxxxxxxxx, xx xxxxx nebyl xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přípustný xxxxxxx prostředek.

Xxxxx xxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx

§314x

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x vině x trestu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx obsahu x xxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx zasedání x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx,

x) rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx pro závažné xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx zákona mít xxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §314r xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxx předběžné xxxxxxxxxx návrhu na xxxxxxxxx dohody x xxxx a trestu.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxx xxxxxxx konkrétní vady xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx dohody o xxxx x trestu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx usnesení x odmítnutí návrhu xx schválení dohody x xxxx x xxxxxx xxxxxx právní xxxx, xxx xx xxxxx xx přípravného xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx též x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Státní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx xxxx xx xx xxxx, xxx xx xxxx odebere x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx a trestu xx xxx vrací xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§314x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx projednání xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx, xx-xx xx xx, xx

x) xxx patří xx xxxxxxxxxxxx jiného xxxxx,

x) xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §171 xxxx. 1,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxx §172 odst. 1 nebo xxxx xxxxxxxxx podle §173 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §307 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §309.

(2) Předběžné xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxx v neveřejném xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx senátu xxx xxxxxxxxxx soudu za xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx projednání návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx soud

a) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx nejblíže společně xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx je xxxxx něj příslušný, xx-xx xx to, xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, jsou-li xx okolnosti xxxxxxx x §171 xxxx. 1,

x) trestní stíhání xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §172 odst. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx přeruší, xxxx-xx tu xxxxxxxxx xxxxxxx x §173 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §307 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §309 xxxx. 1,

f) rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, zejména xxxxx-xx obviněný xxx xxxxxxxxxx dohody o xxxx x trestu xxxxxxx, xxxxxx ho xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxxx z xxxxxx uvedených x §314r odst. 2.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx může xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jsou-li xx okolnosti uvedené x §172 xxxx. 2.

(5) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b) xx x) a xxxxx xxxxxxxx 4 mohou xxxxxx zástupce i xxxxxxxx podat xxxxxxxx, xxx xx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, odkladný účinek. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx účinek, xxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x trestu nabylo xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§314x

(1) X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx rozhoduje xxxx xx veřejném zasedání. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxx; x době x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x poškozeného. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Veřejné xxxxxxxx se koná xx xxxxx přítomnosti xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Po zahájení xxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxx přednese xxxxx xx schválení dohody x xxxx x xxxxxx.

(3) Xx přednesení xxxxxx xx schválení xxxxxx x xxxx x trestu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx se x xxxxxx vyjádřil, x xxxxxx xx xxx, xxx

x) rozumí xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, zejména xxx xx mu xxxxxx, co tvoří xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mu klade xx xxxx, jaká xx jeho právní xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx zákon xxxxxxx za xxxxxxx xxx, který je x tomto xxxxxx xxxxxxxxx,

x) prohlášení x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx, učinil xxxxxxxxxx x bez xxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx obhajobu,

c) xxxx xx xxxxx xxxxxxx důsledky xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx by xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx x §245 xxxx. 1 xxxx xxxxx.

(4) Po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožní xxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Považuje-li xx xx xxxxxxxx, může xxxxxxxxxxx obviněného x xxxxxxx potřebná vysvětlení.

§314q xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 193/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2012

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx schválení xxxxxx x xxxx x xxxxxx

§314x

(1) Soud xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx kvalifikaci, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxx x trestu. O xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhoduje xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x dohodě x vině a xxxxxx, xxxxx s xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x způsob xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§43 xxxx. 3).

(2) Soud xxxxxx o vině x xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx se zjištěným xxxxxxxxx xxxxxx nebo x hlediska druhu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, případně ochranného xxxxxxxx, xxxx nesprávná x xxxxxxxx rozsahu x způsobu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx-xx, xx došlo x závažnému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx. X takovém xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx usnesení xx přípustná xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Soud xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx věci xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx. Xx xxxxx účelem xxxx xxxxxx xxxxxxx zasedání, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dohody x xxxx a trestu xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx xxxxx předloženo xxxx xxxxx dohody o xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx výrok x schválení xxxxxx x xxxx x xxxxxx x výrok x xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x souladu x dohodou o xxxx x xxxxxx. Xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx poškozený xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx x vině x xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uplatněnému nároku xxxxxxxxxxx (§43 xxxx. 3); xxxxx soud xxxxxxxxx xxxxx §228, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx spolehlivě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §229.

(5) Xxxxx-xx xxxxxx některá x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §171 odst. 1, §172 xxxx. 1 x 2, §173 xxxx. 1 xxxx. x) až f), xxxx x §223a xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmíněně xxxxxxx xxxxx §307 nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §309 xxxx. 1. Soud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx tehdy, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx předvolání x xxxxxxxxx zasedání.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jež xx, xxxxx-xx o přerušení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§314s

Byla-li věc xxxxxxx xx přípravného xxxxxx xxxxx §314o xxxx. 3 nebo 5, §314p xxxx. 6 xxxx §314r odst. 2, x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx dohodě x xxxx x trestu, xxxxxx prohlášení xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx do přípravného xxxxxx nevylučuje sjednání xxxx xxxxxx x xxxx x trestu. Xx-xx xxxxxxxx ve xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx obviněného na xxxxxxx, xxxxxxxxx vazba x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx však xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §72a odst. 1 xx 3.

§314x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

XXXXX XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX

§315

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Rozhodnutí xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx orgán, xxxxx rozhodnutí učinil; x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx zařizuje předseda xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

(3) Opatření xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vyrozumívání xxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxx jiného, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xx xxxx rozhodl x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx první

§316

§316 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 178/1990 Sb.

§317

§317 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 178/1990 Sb.

§318

§318 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 178/1990 Sb.

§319

§319 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 178/1990 Sb.

Oddíl druhý

Výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

§320

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx.

(2) X xxxx, xxxxx xxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody, xxxx xxxxxxxxxx souvisící x xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxx.

(3) Je-li x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoven xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, určí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§321

Nařízení xxxxxx trestu

(1) Xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx vykonatelným, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízení xxxxxx xxxxxx x vyzve xxxxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxx, aby xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx odnětí svobody xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx vazbě, předseda xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; předseda xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tak xxxx učinit i x odsouzeného, který xxxx xx xxxxx, xx-xx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištěno, že xxxx pobyt na xxxxxxx je nebezpečný, xxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxx důvodná xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx.

(2) Nebylo-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx odsouzeného xx xxxxxxx je xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxx dalších konkrétních xxxxxxxxxxx xxxxxxx obava, xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxx xxx xxx důvod xxx xxxxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxx odnětí svobody, xxxx xxxxxxxx senátu x nastoupení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx obstarat xxx xxxxxxxxxxx. Tato lhůta xxxxx xxx xxxxx xxx jeden xxxxx xxx dne, kdy xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Nenastoupí-li xxxxxxxxx trest ve xxxxx, která xx xxxx poskytnuta, nebo xxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištěno, že xxxx xxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx jestliže z xxxx jednání xxxx xxxxxxx konkrétních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obava, xx xxxxxxx nebo xx bude skrývat, xxxxxx předseda senátu, xxx byl do xxxxxx trestu xxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx na příkaz x jeho dodání xx xxxxxx trestu xxxxxxxxx ustanovení §69 xxxx. 3. Je-li xxxxx pobytu odsouzeného xxxxx, lze xxxxxx x jeho xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §83c odst. 2. X příkazu xxxxxxxx senátu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán x neprodlené xxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx xxx odsouzený xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dodání do xxxxxx xxxxxx brání.

Odklad xxxxxx xxxxxx

§322

(1) Xxxxxxxx senátu odloží xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxxxx vyplývá, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx, xx xxxxxx xxxxxx nejsou zřejmě xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx zdravotní stav xxxxxxxxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jeho xxxxxx xxxx přerušení.

(3) Výkon xxxxxx odnětí xxxxxxx xx těhotné xxxx x xx matce xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xx jiný xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx závažný xxxxxx, xxxxxxxx senátu xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxx ženě a xxxxx xxxxxxxx o xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx odsouzena xx xxxxxx xxxxxxx zločin, xxxx předseda xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx roku po xxxxxx; zároveň může xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxx xx xx stanovené xxxxx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zdržovala xx xxxxxxxxx době v xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx části, uložit xxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxx povinnosti směřující x tomu, xxx xxxxx řádný xxxxx, xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx ve věku xxxxxxx xxxx mladistvých, xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx působení xxxxxx, školy x xxxxxxx subjektů xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx obdobného užití xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dítěte, xxxxx xxxxxxxxx, povahu x xxxxxxxxx činu, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x potřebu xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx; xx xxx xxxxxx xx vyžádá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxx orgánu sociálně-právní xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx o xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vyslovení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx přiměřených omezení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx odsouzená xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx postup xxx xxxxxx dohledu x kontrole xxxxxxx xxxxxxxxx §330a odst. 1 x §334b xx 334e.

(6) Xx-xx xxxxx, že odsouzený xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxx, xxx xxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxx odložen, xxxxxxxx senátu xxxxxx xxxxxx xxxxxx odvolá. Xxxxxxx odklad xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx senátu x tehdy, xxxxxx-xx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx či povinnosti xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 4.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, 3 x 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má, xxxxxxx-xx se o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o vyslovení xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxxxx povinností xxxxx odstavce 4, xxxxxxxx xxxxxx.

§323

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx může xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx nejvýše tří xxxxxx ode dne, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §321 odst. 1.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx takového xxxxxx xxxx jeho xxxxxx xx dobu delší xxx xxx xxxxxx xxxx povolit xxxxxxxx xxxxxx, a to xxx výjimečně xx xxxxxx důležitých xxxxxx, xxxxxxx mohl-li by xxxxx xxxxxx mít xxx odsouzeného xxxx xxxx rodinu xxxxxxxxx xxxxx následky. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx ode xxx, xxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §321 xxxx. 1.

(3) Xx-xx xxxxx, xx odsouzený xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odvolá.

(4) Xxxxx rozhodnutí, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx trestu podle xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§324

Xxxxxxxxxxx x změně xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) X změně xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozhoduje ve xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ředitele xxxxxxx, x nejde-li o xxxxxxxxxxx o přeřazení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx ostatní xxxxxxxxx, xxx xx žádost xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxx.

(2) Před xxxxxxxxxxx x změně xxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx vyslechnut.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx přípustná xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§324a

Rozhodování o návrhu xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x nižším xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

(1) O xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x nižším stupněm xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx tomu xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 30 xxx xx jeho xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx po xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxxx není oprávněna, xxxx xxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx též x xxxxxxxxxx zasedání.

(3) Xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx x hlediska jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx x xxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnuto x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx oddělení xxxxxxx x ostrahou x důvodu xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, návrh xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, x xx-xx vada xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx; xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby x xxxxxxxx xx některého x oddělení věznice x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx věznice xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x umístění xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx soud xxxxxxxx, a xx xxxxxxx provést úkony, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx změně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§324x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 58/2017 Xx. x účinností xx 1.10.2017

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

§325

(1) Xx-xx odsouzený, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx trestu xx xxxxxxxxx dobu xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx na xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx 12. týdne těhotenství x matce pečující x xxxx xx xxxxxxx roku xxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xx xxxx trestný xxx než xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxx jednoho xxxx xx porodu.

(3) Výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ženě x matce pečující x dítě xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx odsouzena xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxx přerušit xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx; zároveň xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx době x xxxxxxx obydlí xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx přiměřená xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k tomu, xxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx věku xxxxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x dalších xxxxxxxx xxx některá x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zákoně o xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx za obdobného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxx nejlepší zájem xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a závažnost xxxx, za který xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx účinné xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx tím xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx ředitele xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zpráva xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Jestliže xxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx za současného xxxxxxxxx dohledu nebo xx současného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx směřujících x tomu, xxx xxxxxxxxx xxxxx řádný xxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx chování xxxxxxxxx §330a xxxx. 1 x §334b xx 334e.

(5) Xx-xx xxxxx, xx xxxxxxxxx uprchne, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx důvod, xxx který xxx xxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx přerušen, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 může xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxx-xx odsouzená xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx řádný život xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx uložené xx xxxxx xxxxxxxx 3.

(6) Proti rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx, xxxxxxx-xx se x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dohledu a x uložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxxxx.

§326

§326 zrušen právním xxxxxxxxx x. 57/1965 Xx.

§327

(1) Xxxx může xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx jeho zbytku, xxxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxx xx být

a) xxxxx do xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx justiční spolupráci xx xxxxxx trestních, xxxx

x) vyhoštěn.

(2) Nedojde-li x vydání xxxxxxxxxxx xx cizího xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, předaný xxxx xxxxxxxxx, rozhodne soud, xx se xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx může upustit xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zbytku též xxxxx, xxxxxx-xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx nevyléčitelnou xxxxxx nebezpečnou nemocí xxxx nevyléčitelnou xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xx přípustná xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§328

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x vojáků

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx přeruší xxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxxxxxxxx šest xxxxxx, xx-xx odsouzený xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx ve výkonu xxxx xxxxxx nespáchal xxxxx trestný xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx; jinak xxxxxxxx, xx se xxxxx xxxx xxxx zbytek xxxxxx. Bylo-li xxxxxxxx xx xxxxxx trestu xxxx xxxx zbytku, xxxxxxx xx trest xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx přípustná xxxxxxxx, xxx xx odkladný xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§329

(1) V xxxxxxxxx, kdy xx xx x xxxxxxx xx povahu xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nutné, xxxxx xxxxxxxx senátu xxxxx xx právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jeho