Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2020 do 31.12.2020.


Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
141/61 Sb.

ČÁST I. Společná ustanovení

HLAVA I. Obecná ustanovení

Účel zákona §1

Základní zásady trestního řízení §2

Spolupráce se zájmovými sdruženími občanů §3 §4 §5 §6

Součinnost státních orgánů, fyzických a právnických osob §7 §7a §7b §8

Poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných §8a §8b §8c §8d

Posuzování předběžných otázek §9

Předběžné otázky v působnosti Soudního dvora §9a

Vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení §10

Nepřípustnost trestního stíhání §11 §11a

Výklad některých pojmů §12

HLAVA II. Soud a osoby na řízení zúčastněné

ODDÍL 1. Pravomoc a příslušnost soudů

Výkon trestního soudnictví §13 §14 §15

Věcná příslušnost §16 §17

Místní příslušnost §18 §19

Společné řízení §20 §21

Příslušnost několika soudů §22

Vyloučení a spojení věci §23

Rozhodnutí o příslušnosti soudu §24

Odnětí a přikázání věci §25

Příslušnost soudu k úkonům v přípravném řízení §26

ODDÍL 2. Pomocné osoby

Zapisovatel §27

Vyšší soudní úředník §27a

Probační úředník §27b

Asistent soudce Nejvyššího soudu §27c

Tlumočník §28 §29

ODDÍL 3. Vyloučení orgánů činných v trestním řízení §30 §31 §31a

ODDÍL 4. Obviněný

Obviněný §32

Práva obviněného §33

Opatrovník obviněného §34

ODDÍL 5. Obhájce

Obhájce §35

Nutná obhajoba §36 §36a §36b

Zvolený obhájce §37 §37a

Ustanovený obhájce §38 §39 §40 §40a

Povinnosti a práva obhájce §41

ODDÍL 6. Zúčastněná osoba §42

ODDÍL 7. Poškozený

Oprávnění poškozeného a uplatnění nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení §43 §44 §44a §45 §45a §46

Zajištění nároku poškozeného §47 §47a §48 §49

ODDÍL 8. Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného §50 §51 §51a

ODDÍL 9. Přístup k utajovaných informacím §51b

HLAVA III. Obecná ustanovení o úkonech trestního řízení

Způsob provádění úkonů trestního řízení §52 §52a

ODDÍL 1. Dožádání §53 §54

ODDÍL 2. Protokol

Obecná ustanovení o sepisování protokolu §55

Použití zvláštních prostředků při protokolaci §55a

Některé zvláštnosti protokolace v řízení před soudem §55b

Podpisování protokolu §56

Oprava protokolu §57

Protokol o hlasování §58

ODDÍL 3. Podání §59

ODDÍL 4. Lhůty

Počítání lhůt §60

Navrácení lhůty §61

ODDÍL 5. Doručování

Obecné ustanovení §62 §63

Doručování do vlastních rukou §64

Odepření přijetí §64a

ODDÍL 6. Nahlížení do spisů §65

ODDÍL 7. Pořádková pokuta §66

HLAVA IV. Předběžná opatření a zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení

Důvody vazby §67 §68

Příkaz k zatčení §69

Vyrozumění o vazbě §70 §70a

Přezkoumávání trvání důvodů vazby §71

Žádost o propuštění z vazby §71a

Rozhodování o dalším trvání vazby §72

Nejvyšší přípustná doba trvání vazby §72a §72b

Nahrazení vazby zárukou, dohledem, předběžným opatřením nebo slibem §73

Peněžitá záruka §73a

Orgány rozhodující o vazbě §73b

Zvláštní náležitosti rozhodnutí o vazbě §73c

Vazební zasedání §73d

Příprava vazebního zasedání §73e

Přítomnost osob při vazebním zasedání §73f

Průběh vazebního zasedání §73g

Stížnost proti rozhodnutí o vazbě §74

Omezení obviněného ve výkonu trestu odnětí svobody §74a

ODDÍL 2. Zadržení

Zadržení obviněného policejním orgánem §75

Zadržení osoby podezřelé §76

Příkaz k zadržení §76a

Práva zadržené osoby §76b

Rozhodnutí o zadržené osobě §77

ODDÍL 3. Zákaz vycestování do zahraničí §77a

ODDÍL 4. Zajištění věci důležitých pro trestní řízení

Pododdíl 1 - Společné ustanovení §77b

Pododdíl 2 - Zajištění věci pro důkazní účely

Povinnost k předložení nebo vydání věci §78

Odnětí věci §79

Pododdíl 3 - Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty

Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti §79a

Doručení rozhodnutí o zajištění a vyrozumění o něm §79b

Provedení zajištění movité věciů §79c

Ohledání nemovité věci §79d

Účinky zajištění §79e

Zrušení nebo omezení zajištění §79f

Zajištění náhradní hodnoty §79g

Pododdíl 4 - Vrácení, vydání a další nakládání s věcmi důležitými pro trestní řízení §80 §81 §81a §81b

ODDÍL 5. Domovní a osobní prohlídka, prohlídka jiných prostor a pozemků, vstup do obydlí, jiných prostor a pozemků

Důvody domovní a osobní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků §82

Příkaz k domovní prohlídce §83

Příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků §83a

Příkaz k osobní prohlídce §83b

Vstup do obydlí, jiných prostor a na pozemek §83c

Předchozí výslech §84

Výkon prohlídek a vstupů do obydlí, jiných prostor a pozemků §85 §85a §85b

Provádění důkazu v bytě, obydlí, jiných prostorách a na pozemku §85c

ODDÍL 6. Zadržení a otevření zásilek, jejich záměna a sledování

Zadržení zásilky §86

Otevření zásilky §87

Záměna zásilky §87a

Sledovaná zásilka §87b

Společné ustanovení §87c

ODDÍL 7. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu §88 §88a

ODDÍL 8. Předběžná opatření §88b

Druhy předběžných opatření §88c

Zákaz styku s určitými osobami §88d

Zákaz vstupu do obydlí §88e

Zákaz návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných společenských akcí a styku s určitými osobami §88f

Zákaz zdržovat se na konkrétně vymezeném místě §88g

Zákaz vycestování do zahraničí §88h

Zákaz držet a přechovávat věci, které mohou sloužit k páchání trestné činnosti §88i

Zákaz užívat, držet nebo přechovávat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky §88j

Zákaz her a sázek §88k

Zákaz výkonu konkrétně vymezené činnosti §88l

Rozhodování o předběžných opatřeních §88m

Trvání předběžných opatření §88n

Důsledky neplnění uloženého předběžného opatření §88o

HLAVA V. Dokazování

Obecná ustanovení §89

ODDÍL 1. Výpověď obviněného

Předvolání a předvedení §90

Výslech obviněného §91 §92 §93 §94 §95 §96

ODDÍL 2. Svědci

Povinnost svědčit §97

Předvolání a předvedení §98

Zákaz výslechu §99

Právo odepřít výpověď §100

Výslech svědka §101 §101a §102 §102a §103

Informace o nebezpečném obviněném a odsouzeném §103a

Svědečné §104

ODDÍL 3. Některé zvláštní způsoby dokazování

Konfrontace §104a

Rekognice §104b

Vyšetřovací pokus §104c

Rekonstrukce §104d

Prověrka na místě §104e

ODDÍL 4. Znalci

Přibrání znalce §105 §106

Příprava posudku §107

Výslech znalce §108

Vady posudku §109

Posudek ústavu §110 §110a

Použití zvláštních předpisů o znalcích §111

ODDÍL 5. Provádění výslechu prostřednictvím videokonferenčního zařízení §111a

ODDÍL 6. Věcné a listinné důkazy §112

ODDÍL 7. Ohledání

Účel ohledání a protokol o něm §113

Prohlídka těla a jiné podobné úkony §114

Prohlídka a pitva mrtvoly a její exhumace §115

Vyšetření duševního stavu §116 §117 §118

HLAVA VI. Rozhodnutí

Způsob rozhodování §119

ODDÍL 1. Rozsudek

Obsah rozsudku §120 §121 §122 §123 §124 §125

Porada a hlasování o rozsudku §126 §127

Vyhlášení rozsudku §128

Vyhotovení rozsudku §129

Doručení rozsudku §130

Oprava vyhotovení a opisu rozsudku §131 §132

Účinky opravy §133

ODDÍL 2. Usnesení

Obsah usnesení §134

Vyhlášení usnesení §135

Vyhotovení usnesení §136

Oznamování usnesení §137

Použití ustanovení o rozsudku §138

ODDÍL 3. Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí

Právní moc a vykonatelnost rozsudku §139

Právní moc a vykonatelnost usnesení §140

HLAVA VII. Stížnost a řízení o ní

Přípustnost a účinek §141

Oprávněné osoby §142

Lhůta a místo k podání §143

Vzdání se a zpětvzetí stížnosti §144

Stížnostní důvody §145

Řízení před orgánem, proti jehož usnesení stížnost směřuje §146

Rozhodování soudu o stížnosti proti rozhodnutím státního zástupce nebo policejního orgánu §146a

Rozhodnutí nadřízeného orgánu §147 §148 §149 §150

HLAVA VIII. Náklady trestního řízení

Náklady trestního řízení, jež nese stát §151 §151a

Povinnost k náhradě nákladů trestního řízení §152 §152a §153

Povinnost k náhradě nákladů spojených s účastí poškozeného v trestním řízení §154

Rozhodování o povinnosti k náhradě nákladů trestního řízení a o jejich výši §155 §156

ČÁST II. Přípravné řízení

Obecné ustanovení §157

Žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a státního zástupce §157a

HLAVA IX. Postup před zahájením trestního stíhání §158 §158a

Operativně pátrací prostředky a podmínky jejich použití §158b

Předstíraný převod §158c

Sledování osob a věcí §158d

Použití agenta §158e §158f

Skončení prověřování §159

Odložení nebo jiné vyřízení věci §159a

Dočasné odložení trestního stíhání §159b

Zvláštní ustanovení o dočasném odložení trestního stíhání §159c

Rozhodnutí o nestíhání podezřelého §159d

HLAVA X. Zahájení trestního stíhání, další postup v něm a zkrácené přípravné řízení

ODDÍL 1. Zahájení trestního stíhání §160

ODDÍL 2. Vyšetřování

Vyšetřovací orgány §161

Předání věci policejnímu orgánu příslušnému konat vyšetřování §162

Trestní stíhání se souhlasem poškozeného §163 §163a

Postup při vyšetřování §164

Účast obviněného a obhájce ve vyšetřování §165

Skončení vyšetřování §166 §167

ODDÍL 3. Zvláštní ustanovení o vyšetřování některých trestných činů §168 §169 §170

ODDÍL 4. Rozhodnutí v přípravném řízení

Postoupení věci jinému orgánu §171

Zastavení trestního stíhání §172

Přerušení trestního stíhání §173

Doručení usnesení Nejvyššímu státnímu zastupitelství §173a

ODDÍL 5. Dozor státního zástupce §174 §174a §175

ODDÍL 6. Dohoda o vině a trestu §175a §175b

ODDÍL 7. Obžaloba §176 §177 §178

Spolupracující obviněný §178a §179

ODDÍL 8. Zkrácené přípravné řízení §179a §179b §179c §179d §179e §179f

Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání §179g §179h

ČÁST III. Řízení před soudem

HLAVA XI. Základní ustanovení §180 §181 §182 §183 §183a §184

HLAVA XII. Předběžné projednání obžaloby

Obecné ustanovení §185

Důvody k předběžnému projednání obžaloby §186

Způsob předběžného projednání obžaloby §187

Rozhodnutí §188 §189 §190 §191 §192 §193 §194

Nové předběžné projednání obžaloby §195

HLAVA XIII. Hlavní líčení

ODDÍL 1. Příprava hlavního líčení

Doručení obžaloby §196

Náhradní soudce §197

Nařízení hlavního líčení §198 §198a

ODDÍL 2. Veřejnost hlavního líčení §199 §200 §201

ODDÍL 3. Zahájení hlavního líčení

Přítomnost při hlavním líčení §202

Řízení hlavního líčení §203 §204

Počátek hlavního líčení §205 §206 §206a §206b §206c §206d

ODDÍL 4. Dokazování

Výslech obžalovaného §207 §208

Provádění dalších důkazů §209 §210 §211 §212 §212a §213 §214

Součinnost stran při dokazování §215

ODDÍL 5. Závěr hlavního líčení

Závěrečné řeči §216 §217

Doplnění dokazování §218

ODDÍL 6. Odročení hlavního líčení §219

ODDÍL 7. Rozhodnutí soudu v hlavním líčení

Podklad pro rozhodnutí §220

Vrácení věci státnímu zástupci §221

Postoupení věci §222

Zastavení trestního stíhání §223

Podmíněné zastavení trestního stíhání a schválení narovnání §223a

Přerušení trestního stíhání §224

Rozsudek §225 §226 §227 §228 §229 §230

ODDÍL 8. Rozhodnutí soudu mimo hlavní líčení §231

HLAVA XIV. Veřejné zasedání

Obecné ustanovení §232

Příprava veřejného zasedání §233

Přítomnost při veřejném zasedání §234

Průběh veřejného zasedání §235 §236

Podklad pro rozhodnutí §237

Použití ustanovení o hlavním líčení §238

Ochranné opatření §239 §239a

HLAVA XV. Neveřejné zasedání §240 §241 §242 §243 §244

HLAVA XVI. Odvolání a řízení o něm

Přípustnost a účinek §245

Oprávněné osoby §246 §247

Lhůta a místo podání §248

Obsah odvolání §249

Vzdání se a zpětvzetí odvolání §250

Řízení u soudu prvního stupně §251

Odvolací soud §252

Rozhodnutí odvolacího soudu §253 §254 §255 §256 §257 §258 §259 §260 §261 §262

Řízení u odvolacího soudu §263

Řízení u soudu prvního stupně po zrušení rozsudku §264

Důsledky zrušení výroku o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení §265

HLAVA XVII. Dovolání

Přípustnost dovolání §265a

Důvody dovolání §265b

Dovolací soud §265c

Oprávněné osoby §265d

Lhůta a místo podání §265e

Obsah dovolání §265f

Zpětvzetí dovolání §265g

Řízení u soudu prvního stupně §265h

Rozhodnutí dovolacího soudu §265i 265j §265k §265l §265m §265n

Řízení u dovolacího soudu §265o §265p §265r

Řízení po přikázání věci §265s

HLAVA XVIII. Stížnost pro porušení zákona a řízení o ní §266 §266a §267 §268 §269 §270 §271 §272 §273 §274 §275 §276

HLAVA XIX. Obnova řízení

Obecné ustanovení §277

Podmínky obnovy §278 §279

Osoby oprávněné k návrhu na povolení obnovy §280

Příslušnost soudu k rozhodnutí o obnově §281

Řízení o návrhu na povolení obnovy §282 §283 §284 §285 §286

Řízení po povolení obnovy §287 §288 §289

HLAVA XX. Zvláštní způsoby řízení

Obecné ustanovení §290

ODDÍL 1. Řízení ve věcech mladistvých

Právní úprava řízení §291 §292 §293 §294 §295 §296 §297 §298 §299 §300 §301

ODDÍL 2. Řízení proti uprchlému §302 §303 §304 §305 §306 §306a

ODDÍL 3. Podmíněné zastavení trestního stíhání §307 §308

ODDÍL 4. Narovnání §309 §310 §310a §311 §312 §313 §314

ODDÍL 5. Řízení před samosoudcem §314a §314b §314c §314d

Trestní příkaz §314e §314f §314g

ODDÍL 6. Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu §314h §314i §314j §314k

ODDÍL 7. Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu §314l §314m §314n

ODDÍL 8. Řízení o schválení dohody o vině a trestu §314o §314p §314q

Rozhodnutí o návrhu na schválení dohody o vině a trestu §314r §314s

HLAVA XXI. Vykonávací řízení

Příslušnost ve vykonávacím řízení §315

ODDÍL 1. §316 §317 §318 §319

ODDÍL 2. Výkon trestu odnětí svobody

Obecná ustanovení §320

Nařízení výkonu trestu §321

Odklad výkonu trestu §322 §323

Rozhodování o změně způsobu výkonu trestu §324

Rozhodování o návrhu na umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení věznice s ostrahou §324a

Přerušení výkonu trestu §325 §326 §327

Odklad a přerušení výkonu trestu a upuštění od jeho výkonu u vojáků §328

Podmíněné odsouzení §329 §330 §330a

Podmíněné propuštění §331 §332 §333 §333a

Přeměna trestu odnětí svobody v trest domácího vězení §333b

Započítání vazby a trestu §334

ODDÍL 3. Výkon trestu domácího vězení

Nařízení výkonu trestu domácího vězení §334a

Kontrola výkonu trestu domácího vězení §334b

Nedodržování podmínek výkonu trestu domácího vězení §334c

Odklad a přerušení výkonu trestu domácího vězení §334d

Změna trestu domácího vězení §334e

Upuštění od výkonu trestu domácího vězení §334f

Přeměna trestu domácího vězení v trest odnětí svobody §334g §334h

ODDÍL 4. Výkon trestu obecně prospěšných prací

Obecné ustanovení §335 §336 §337 §338

Odklad a přerušení výkonu trestu §339

Odklad a přerušení výkonu trestu u vojáků §340

Upuštění od výkonu trestu §340a

Přeměna trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody §340b

ODDÍL 5. Výkon některých dalších trestů

Výkon peněžitého trestu §341 §342 §342a §343 §344

Zajištění výkonu peněžitého trestu §344a §344b

Výkon trestu propadnutí majetku §345 §346

Zajištění výkonu trestu propadnutí majetku §347 §348 §349 §349a

Výkon trestu propadnutí věci nebo výkon propadnutí náhradní hodnoty §349b

Výkon trestu zákazu činnost §350

Výkon trestu zákazu pobytu §350a

Výkon trestu zákazu držení a chovu zvířat §350aa

Kontrola výkonu trestu zákazu držení a chovu zvířat §350ab

Výkon trestu vyhoštění §350b

Vyhošťovací vazba §350c §350d §350e §350f §350g

Přerušení výkonu trestu vyhoštění a upuštění od výkonu trestu vyhoštění §350h

Výkon trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce §350i §350j

ODDÍL 6. Promlčení výkonu trestu §350k

ODDÍL 7. Výkon ochranného opatření

Nařízení výkonu ochranného léčení §351

Změna ochranného léčení §351a

Upuštění od výkonu ochranného léčení §352

Propuštění z ochranného léčení a jeho ukončení §353

Nařízení výkonu zabezpečovací detence a její výkon §354

Změna výkonu zabezpečovací detence na ochranné léčení §355

Upuštění od výkonu zabezpečovací detence §356 §356a

Trvání zabezpečovací detence a propuštění ze zabezpečovací detence §357

Výkon zabrání věci §358

Výkon zabrání části majetku §358a

Zajištění výkonu zabrání části majetku §358b

ODDÍL 8. Výkon některých jiných rozhodnutí

Upuštění od přiměřeného omezení spočívajícího ve zdržení se řízení motorových vozidel §359

Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem §359a

Výkon vazby §360

Výkon elektronické kontroly plnění povinností uložených v souvislosti s některým opatřením nahrazujícím vazbu §360a

Vymáhání pořádkové pokuty §361

Správa placení nákladů státu z trestního řízení §361a

Opatření v souvislosti s rozhodováním o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, podmíněném zastavení trestního stíhání nebo schválení narovnání §362

HLAVA XXII. Zahlazení odsouzení §363 §364 §364a §365

ČÁST IV. Některé úkony souvisící s trestním řízením

HLAVA XXIII. Udělení milosti a použití amnestie

Udělení milosti §366

Řízení o udělení milosti §367

Rozhodnutí o použití amnestie §368

Podmíněné udělení milosti §369

Změna výměry trestu §370

HLAVA XXIV. §370a §371 §372 §373 §374

HLAVA XXV. §375 §376 §377 §378 §378a §378b §378c §378d §378e §378f §379 §380 §381 §382 §382a §383 §383a §383b §383c §384 §384a §384b §384c §384d §384e §384f §384g §385 §386 §387 §388 §389 §390 §391 §391a §391b §392 §393 §394 §395 §396 §397 §398 §399 §400 §400a §400b §401 §402 §403 §404 §404a §405 §406 §407 §408 §408a §409 §410 §411 §412 §413 §413a §414 §415 §416 §417 §418 §419 §420 §421 §422 §423 §424 §425 §426 §426a §427 §427a §428 §428a §429 §429a §430 §431 §432 §433 §434 §435 §436 §437 §437a §438 §439 §440 §441 §441a §442 §443 §444 §445 §446 §447 §448 §449 §450 §451 §452 §453 §454 §455 §455a §456 §457 §458 §459 §460 §460a §460b §460c §460d §460e §460f §460g §460h §460i §460j §460k §460l §460m §460n §460o §460p §460q §460r §460s §460t §460u §460v §460w §460x §460y §460z §460za §460zb §460zc §460zd §460ze §460zf §460zg §460zh §460zi §460zj §460zk §460zl §460zm §460zn §460zo §460zp

ČÁST V. Přechodná a závěrečná ustanovení §461 §462 §463 §464 §465 §466 §466a

Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů Ministerstvem spravedlnosti §466b

Pověřenec pro ochranu osobních údajů §466c §467 §468 §468a §469 §470 §471

č. 57/1965 Sb. - Čl. II

č. 149/1969 Sb. - Čl. II, Čl. III, Čl. V

č. 558/1991 Sb. - Čl. II

č. 25/1993 Sb. - Čl. II

č. 292/1993 Sb. - Čl. IV

č. 265/2001 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 283/2004 Sb. - Čl. II

č. 539/2004 Sb. - Čl. II

č. 253/2006 Sb. - Čl. II

č. 170/2007 Sb. - Čl. III

č. 129/2008 Sb. - §62

č. 457/2008 Sb. - Čl. II

č. 459/2011 Sb. - Čl. II

č. 150/2016 Sb. - Čl. II

č. 287/2018 Sb. - Čl. III

č. 333/2020 Sb. - Čl. IV

Nálezy Ústavního soudu - č. 101/1994 Sb., č. 214/1994 Sb., č. 8/1995 Sb., č. 84/1999 Sb., č. 77/2001 Sb., č. 424/2001 Sb.; č. 45/2005 Sb.; č. 239/2005 Sb.; č. 249/2005 Sb.; č. 434/2006 Sb.; č. 90/2008 Sb.; č. 163/2010 Sb.; č. 219/2010 Sb.; č. 43/2012 Sb.; č. 71/2016 Sb.; č. 345/2017 Sb.; č. 161/2019 Sb.

INFORMACE

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxx zákona

(1) Xxxxxx trestního xxxx xx xxxxxxx postup xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx trestné xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zákonnosti, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx zachovávání xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx povinností xx státu x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxx zásady xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Nikdo xxxxxx xxx xxxxxx jinak xxx ze zákonných xxxxxx x způsobem, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsudkem xxxxx xxxx vina xxxxxxxxx, xxxxx na xxxx, xxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxx všechny xxxxxxx xxxx, o xxxxx xx dozví, xxxxx xxxxx, xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx povinnosti. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x největším xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxx, xx kterých xxx xxxxxxxx majetek, xx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxxx x hodnotě x xxxxxx zajištěného xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx a mezinárodními xxxxxxxxx o lidských xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xxx xx xxxxxx práv xxxx, jichž se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jen x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx a x nezbytné míře xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx petic xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx činné x trestním řízení xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx právy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x rozsahu, xxxxx xx nezbytný xxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxx xxxxxxxxxx nezbavuje xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podstatné xxxxxxxxx xxxxxxx. X přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxx zákoně x xxx návrhu xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx i x xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxx se xxxxxx xxxx. V řízení xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a obviněný xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dokazovat vinu xxxxxxxxxxxx. Xx nezbavuje xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx doplnil xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx své xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založeného xx xxxxxxxx uvážení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx sdruženími xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx působení.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx viny x přijetí xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x xxxx x xxxxxx"), xxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce. Veřejnou xxxxxx x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(9) X xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhoduje xxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sami xxx xxx, xxx to xxxxx výslovně stanoví. Xxxxxxxxx-xx x přípravném xxxxxx soud x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(10) Trestní xxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejně xxx, xxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxx xxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx zvláštním xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx, vazebním x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx přihlédnout xxx x xxx xxxxxxx, xxxxx byly xxx tomto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13) Xxx, proti xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxx, musí xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x srozumitelně xxxxxx x právech xxxxxxxxxxxx xx xxxx uplatnění xxxxxxxx x x xxx, xx si xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; všechny xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(14) Xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx vedou řízení x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxx xxxxxxxx, xx neovládá xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx používat xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení svého xxxxxxxxxx jazyka xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx.

(15) Orgány činné x trestním xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxx, x xxxxxxx xx xxxxx ho xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx svých xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx ohleduplností x poškozenému x xxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§3

(1) Odborové xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxx charitativní xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx sdružení občanů") xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx spolupůsobit xxx výchově xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x podmíněně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx x dohledem a xxxxxxxxx propuštěných; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§4

§4 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 265/2001 Sb.

§5

§5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Sb.

§6

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) za xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxx zastaveno,

b) za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx podmíněně xxxxxxxx xx potrestání x dohledem, xxxxxxx xxx uložen trest xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xxx xxxxxxx xx zkušební xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dohledem, xxxx

x) za dovršení xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo trest xxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx sdružení občanů xxxxxxxx navrhnout podmíněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody xxxx podmíněné upuštění xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zákazu pobytu. X xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho chování x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trestu.

(2) Zájmové xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx u xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§73), x xxxxxxx xx odsouzeného xxxxxx x udělení xxxxxxx a o xxxxxxxxx odsouzení.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx odsouzeného, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dbá, xxx xxxxxxxx škodu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx aby xxxxx xxxxxxxxxx obohacení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx

§7

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§7a

(1) X zjištění xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx jejich zajištění, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx předseda xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx státní zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx mu x jím stanovené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x majetku xxxxx, jejíž majetek xx xxxxxxxxx. Vyzvaná xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx prohlášení x xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx obdobně §92 xxxx. 1, §100 a §158 xxxx. 8. Xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxxxx odepřít učinění xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 se xxxxx, aby v xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx jsou xx takové xxxxxxxxxxx xxxxx, údaje vztahující xx k xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx x xxxx xxxxxx odměny xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx banky, spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxxxx xxxxx má xxxx xxxxx účty, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o platebním xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxx xxxx má tato xxxxx pohledávky, xxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu x xxxxxxxx věcí, x

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx osoba xxxxxxx, xxxx x kterých xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xx, xx xxxxx xx xxxxx majetkových xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx x učinění xxxxxxxxxx x majetku, xxxx prohlášení xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx-xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx prohlášení o xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x pravdivosti nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může ji xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; ustanovení xxxxxx xxxxxx upravující podání xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x výslech svědka xx použijí xxxxxxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 55/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 18.3.2017

§7x

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zničení xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x příkazu x xxxxxxx potřebná xxxxxxxx, xxx nedošlo xx xxxxxxxxxxxx informace x xxx, xx xxxx xxxxxxxx uchování xxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxxx x zabránění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx drží xxxx xx pod xxxxx kontrolou xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jiných osob x xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán. Xxxxxxxxx xxxxx potřebuje x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx; bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dosáhnout a xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X příkazu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxx mají xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x nim má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x doba, po xxxxxx xxxx být xxxx data uchována xxxx x xxx xx být znemožněn xxxxxxx, která nesmí xxx xxxxx xxx 90 dnů. Xxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx x následcích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxxx příkaz xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobě, xxxx xxxxx směřuje.

§7b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 287/2018 Xx. s xxxxxxxxx od 1.2.2019

§8

(1) Státní xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx činných x trestním xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Státní xxxxxx xxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxxx oznamovat státnímu xxxxxxxx xxxx policejním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxx trestný xxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x řádnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx nasvědčujících xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx majetkových xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx zástupce x xx xxxxxx obžaloby xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů. X xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx §180 xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.&xxxx;X xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx zástupce x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx návrhu na xxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxx xx správce xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x stanovení xxxx z xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx tohoto ochranného xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx. Podmínky, xx xxxxx xxxx orgán xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx vyžadovat xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx jiné xxxxx, xxxxxxx zvláštní xxxxx. Údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx využít xxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx rámci xxxx vyžádány.

(3) Z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx senátu a x přípravném xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx oprávněné k xxxxxxxx investičních nástrojů nebo xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx dobu xxxxx měsíců. Xxxx-xx xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, i xx xxxx době, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx. Údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx účel xxx pro xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx získány.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxxx s odkazem xx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxx xxxxxx uloženou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; to neplatí,

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx povinnosti xx, xx xx jinak xxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx nepřekažení xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx dožádání xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx o xxxxxxxx xxxx, xxx dožádaná xxxxx xx současně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu.

Za xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx, ale vyplývá x právního xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxx podmínky, xx xxxxx xxx xxx xxxxx trestního xxxxxx xxxxxxxx informace, které xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx utajovány, nebo xx xxx se xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx informace xxx trestní xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx odstavců 1 x 5 není xxxxxxx povinnost zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx vyhlášené xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xx povinen xxxxxxxxxx mlčenlivost o xxxx, xx se xxxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxxx požadovanou xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx soudem xxxx xxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx výkon xxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx porušením musí xxx xxxxxx.

Poskytování informací x xxxxxxxx řízení a xxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxxx

§8x

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x své xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxx x trestním xxxxxx xxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx řízení, xxxxxxxxxxxx x osobách xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx neporušily zásadu, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, proti xxxxx se vede xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxx (§2 odst. 2). V xxxxxxxxxx xxxxxx nesmějí xxxxxxxxx xxxxxxxxx umožňující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxx činné x xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx osob xxxxxxxx 18 let.

(3) Xxxxxx činné v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x své xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytováním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx sdělovacím xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx informací xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2. Vyhradí-li si x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx poskytnout xxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8x

(1) Xxxxx, xxxxxx xxxx orgány xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informace, na xxxxx xx vztahuje xxxxx zveřejnění podle §8a xxxx. 1 xxxx druhé, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x výkonu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, je xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxxxx není xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X tom musí xxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xxxx xxxxx xxx spáchán xxxxxxx čin xxxxxx (§140 trestního xxxxxxxx), xxxxxx (§141 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx zdraví, xxxxxxx xxx ohrožení xxxxxxxx xxxxxx (§155 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§159 xx 162 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx (§168 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx (§185 xx 193 trestního xxxxxxxx), xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§195 xxxxxxxxx xxxxxxxx), týrání xxxxxxx xxxxx (§198 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (§199 xxxxxxxxx xxxxxxxx), únosu xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§200 trestního zákoníku) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§354 trestního xxxxxxxx).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o průběhu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx poškozeného xxxxxxxxx x odstavci 2. Xxxxxxxx xxxxxx může x přihlédnutím k xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§8c

Nikdo nesmí xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zveřejnit xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxxxx §88 xxxx xxxxxxxxx z něj xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx provozu zjištěné xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88a, nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx §158d odst. 2 x 3, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoby x xxxxxx-xx použity xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.

§8d

(1) Xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8a xx 8c, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx pátrání xx xxxxxxx, xxx dosažení xxxxx trestního xxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxx zákon. Uvedené xxxxxxxxx lze xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxx xxx právem xx xxxxxxx soukromí xxxxxxx xxxxx; xxxxxx xx xxxxx zvlášť xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx mladší 18 let.

(2) Informace, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx zveřejnění xxxxx §8a xx 8c, lze xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, udělila xx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx souhlas. Zemřela-li xxxx xxxx-xx xxxx xxxxx prohlášena za xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx její xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, x xxxx-xx jich, xxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xxxxx x omezenou svéprávností xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník. Souhlas xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx mrtvou.

(3) Xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8a xx 8c, xxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx, jíž xx xxxxx zveřejnění týká, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx x xxxx-xx žádné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§9

Xxxxxxxxxx předběžných otázek

(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení posuzují xxxxxxxxx xxxxxx, které xx v xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx; xx-xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxx orgány činné x trestním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení nejsou xxxxxxxxx řešit xxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, vyčkají xxxx xxxxxx.

§9a

Předběžné xxxxxx x xxxxxxxxxx Soudního dvora

(1) Xxxxxxxxxx §9 se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x nichž xxxxxxxxx výlučně Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "Soudní dvůr").

(2) X xxxxxxx, že xxxx x xxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx Soudnímu xxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxx.

(4) Rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxx x předběžné xxxxxx xx závazné xxx všechny xxxxxx xxxxx v trestním xxxxxx.

§9x vložen právním xxxxxxxxx č. 539/2004 Xx. x účinností xx 1.11.2004

§10

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vyňaty xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx mezinárodního práva.

(2) Xxxxxxx-xx pochybnost o xxx, xxx xxxx xx xxxx míry xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx, rozhodne x xxx xx návrh xxxxxxx osoby, státního xxxxxxxx nebo soudu Xxxxxxxx xxxx.

§11

Nepřípustnost xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxx, x xxxx-xx xxx xxxxxxxx, nelze x xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx

x) nařídí-li xx xxxxxxxxx republiky, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx stíhání xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx, která je xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§10), xxxx x osobu, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zákona xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dán, xxxxx-xx x dočasné xxxxxx xxxx není-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dočasně,

d) jde-li x xxxxx, která xxx nedostatek xxxx xxxx trestně odpovědná,

e) xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxx byl xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx choroba xxxxxx xxxxxxxx xxxx postavení xxxx xxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nastala xx po xxxxxxxx xxxx, trvale xxxxxxxxxx xxxxxx smysl xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) proti xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxx pravomocně zastaveno, xxxxxxxx rozhodnutí nebylo x předepsaném řízení xxxxxxx,

x) proti xxxx, xxxxx němuž xxxxxxxx xxxxxxx xxx týž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o schválení xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) proti xxxx, proti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx skutek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx proviněním, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxx xxx xxxxxx xxxxx téže xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx-xx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx být rozhodnutí x přestupku xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx stíhání xxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebyl xxx xxxx xxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx cizího státu, xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx trest nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx již xxxxxxx, nebo xx xxxxx xxxxx práva xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx cizozemským xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx trestu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zproštění xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x, xxxx-xx xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx pokračovat x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, bylo-li xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předpisů xxx xxx skutek xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx

x) xxx xxxxx pravomocně xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ledaže

1. xxxxxxxxx xx státě, x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx,

2. bylo vydáno xxxxxxx x xxxxxx, xx v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx skutek,

3. xxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxxx činem xxxx xx nespadá xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxx

4. xxxx vydáno výlučně x xxxxxxxxx x xxxxxx odpovídajících xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) až x), x) xxxx x).

(3) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx některého x xxxxxxx útoků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx, xxx se xxxxxxx zbylé xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zastaveno x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), b) xxxx x), xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx obviněný xx xxx dnů xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx věci xxxx. X tom xx xxxxx obviněného xxxxxx.

(5) Ustanovení xxxxxxxx 2 x 3 xx přiměřeně xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestního xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x trestních xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uvedených x §145 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx nedostatečné xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebezpečnosti xxxxxxxxx.

§11x

(1) Trestní xxxxxxx xxxxx xxxx osobě x xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zkráceném xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxx xx potrestání a xxxxxxxxx se osvědčil, xxxx xx xx xx xx, že xx osvědčil,

nebylo-li xxxxxxxxxx x předepsaném xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx stíhání xxxxx téže xxxxx x pro týž xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §159d xxxx. 1, nebylo-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§12

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, státní xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Policejními xxxxxx xx rozumějí

a) xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx činech xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx zaměstnanců Xxxxx xxxxxxxxx zařazených x výkonu xxxxx x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx činech xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu práce xx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx anebo x Celní správě Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx orgány Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx činech xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx odnětí xxxxxxx x zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxxxxxx ve xxxxxxx věznici, věznici xxxx x xxxxxx xxx výkon zabezpečovací xxxxxxx,

x) pověřené xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx porušením

1. xxxxxxx xxxxxxxx x předpisů x xxxxxx, vývozu xxxx xxxxxxx xxxxx, x to x x xxxxxxxxx, xxx xx jedná x xxxxxxx xxxx příslušníků xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxxx sborů,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, je-li xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx daň x xxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxx orgány xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pověřené xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx, xxxxx páchají xxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx vojenských objektech xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx příslušné hospodařit Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nímž xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx orgány Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx o trestných xxxxxx xxxxxxxxxxx Bezpečnostní xxxxxxxxxx služby,

g) xxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx,

x) pověřené orgány Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx o trestných xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx inspekce bezpečnostních xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x trestných činech xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních sborů.

Tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxx §157 xxxx. 2 xxxx. b). Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxx uvedené xxxxxx xxxxxxxxx ke všem xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxx xx tím xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, krajský soud, xxxxxx soud nebo Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále jen "Xxxxxxxx soud").

(4) Xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se tím x obvodní xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xx stejnou působností; xxx tento zákon xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, rozumí se xxx x Xxxxxxx xxxx x Praze.

(5) Xxx xxxxx zákon xxxxx x okresním xxxxxxx zástupci, rozumí xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxx xx stejnou xxxxxxxxxx; kde tento xxxxx xxxxx x xxxxxxxx státním zástupci, xxxxxx se tím x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx žalobce, evropský xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx žalobce x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízením Xxxx (XX) 2017/1939, kterým xx xxxxxxx posílená xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx rozumí xxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx soudem xxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xx x xxxx osoba, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxx která xxxxxx opravný xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, rozumí se xxxxxxxxx xxx obžalovaný x xxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxx hlavního xxxxxx xx obviněný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xx ten, xxxxx xxxxx byl vydán xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, xxxxxxxx xxxxxxxx pak úsek xxxxxx xx zahájení xxxxxxxxx stíhání až xx xxxxxx moci xxxxxxxx, případně jiného xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx řízením xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx nebo provedení xxxxxxxxxxxx x neopakovatelných xxxxx, které xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, návrhu xx schválení xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, zastavení xxxxxxxxx stíhání, xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx skutečnosti, xxx mají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx obžaloby, xxxxx xx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zahrnující xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán trestný xxx, x vyšetřování.

(11) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx které xx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx od tohoto xxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xxx dílčí xxxx pokračujícího xxxxxxxxx xxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXX A XXXXX NA XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx první

Pravomoc x xxxxxxxxxxx soudů

§13

Výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx soudy, xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

§14

§14 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 292/1993 Sb.

§15

§15 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 292/1993 Sb.

Xxxxx xxxxxxxxxxx

§16

Xxxxxx v xxxxxx stupni koná, xxxxxxxx tento zákon xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx.

§17

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxxx činech, pokud xx xx zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx činí xxxxxxx xxx let, nebo xxxxx za xx xxx uložit xxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxx

x) zabití, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx matkou, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tkání x xxxxxx, nedovoleného xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx, orgánu a xxxxxxxxx transplantace xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x lidským xxxxxxx x xxxxxxx genomem, xxxxxxxxxxx s xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systému xxxx x jejichž xxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx značné škody xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x pravidlech xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx předpisů o xxxxxxxx vývozu zboží x xxxxxxxxxxx dvojího xxxxx, porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x technologií xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vývozu xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx materiálem, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředků x

x)&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupině, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyzvědačství, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx s nepřítelem, xxxxx ohrožujících mír, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx i tehdy, xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxx.

(2) Krajský soud xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx též x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x případě, xx xxx xxxxx xxxxxxx, jehož se xxxxxxxx pachatel ve xxxxx nepříčetnosti, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx činů, u xxxxx je stanovena xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxx soud xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxx pokračujícího xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2.

Místní xxxxxxxxxxx

§18

(1) Řízení xxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx místo činu xxxxxxx xxxx xxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jsou xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx řízení xxxx, x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

§19

§19 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 558/1991 Sb.

Xxxxxxxx xxxxxx

§20

(1) Proti xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x všech xxxxxxx pokračujícího xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx trestného xxxx xx koná xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nebrání důležité xxxxxx. O jiných xxxxxxxxx činech xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x trestném xxxx, x kterém xx xxx konat xxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxx, x kterém přísluší xxxxx xxxxxx senátu, xxxx senát.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 292/1993 Xx.

§21

(1) Xxxxxxxx řízení xxxx krajský soud, xx-xx příslušný konat xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Společné xxxxxx xxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu nebo x nejtěžším trestném xxxx.

§22

Příslušnost několika soudů

Je-li xxxxx předchozích ustanovení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, koná řízení x xxxxxx xxxxx xxx, x něhož xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx dohody x xxxx a xxxxxx xxxx xxxxx byla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§23

Vyloučení x xxxxxxx xxxx

(1) K urychlení xxxxxx xxxx z xxxxxx důležitých důvodů xxx řízení x xxxxxxxx x trestných xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx soudu, xxxxx xxx vyloučil, xx xxxxxx; vyloučí-li xxxx xxxxxxx soud xxx, o xxx xx jinak xxxxxxxxxx xxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx, může xx xxxxxxxxx xxxxxx soudu.

(3) Xxxx-xx xx podmínky xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx spojit k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obžaloby.

§24

Rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Vzniknou-li xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx o xxx, xxxxx xxxx je xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx, soud, jenž xx xxxxxxxx společně xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx podána xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx věc xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx nadřízeným xxxxxx, x soudu, který xx xxx příslušný xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx [§188 odst. 1 xxxx. a), §222 xxxx. 1, §257 xxxx. 1 písm. x), §314p xxxx. 3 písm. x)]. Xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§16 xx 22). Není-li xxxx, xxxxx byla xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, postoupí xxx k rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxx předkládajícímu x xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx současně xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §25.

§25

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx téhož xxxxx x xxxxxx; x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx společně xxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X provádění xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx příslušný okresní xxxx, v xxxxx xxxxxx xx činný xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx návrh.

(2) Xxxx, u xxxxx xxxxxx zástupce xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, se xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nedojde x postoupení věci x důvodu příslušnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxx xxxxxx soudu.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx osoby

§27

Zapisovatel

K xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxxxx-xx zapisovatel xxxxxxx, sepíše protokol xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx úkonu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x důsledku xxxxxx xxxxxxxx senátu nediktuje xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo protokolující xxxxxxx.

§27a

Vyšší soudní xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x vykonává x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s řízením xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxx, které xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§27x vložen právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§27x

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx Xxxxxxxx x mediační xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxxxx x trestním řízení xxxxxx xxx obviněným xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx chování a x případech, xxx xxxxxx nebyl xxxxxx, xxxxxxx xxxxx směřující x xxxx, aby xxxxxxxx xxxx řádný xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx

x) x propuštění xxxxxxxxxx z vazby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání,

c) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx potrestání s xxxxxxxx,

x) o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx podmíněného xxxxxxxxx s dohledem,

e) x odložení nebo xxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx věku, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx a přiměřených xxxxxxxxxx,

x) o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxxx xxxxxxxxxxx propuštění x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vyslovení xxxxxxx, xxxx

x) x uložení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pobytu xx xxxxxxxxxx vyslovení přiměřených xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být státním xxxxxxxxx x x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxx úkony x xxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx před xxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx věku, xx xxxxxxx byla xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxx odsouzený xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx, za nichž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, stanoví xxxxxxxx xxxxx.

§27x

Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx činí jednotlivé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx soudce Xxxxxxxxxx xxxxx.

Tlumočník

§28

(1) Je-li xxxxx xxxxxxxxxxx obsah xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx obviněný právo xxxxxxx x §2 xxxx. 14, přibere xx tlumočník; totéž xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx tlumočníka osobě, x xxx se xxxxx xxxxxxxxx jinak xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxx x hluchoslepých xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx zapisovatelem. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx, nebo uvede-li xxxxx či xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xx občanem, x xxx xxxxxx xxxxx xxxx dialekt xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v seznamu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx orgán xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx. Xxx-xx o xxxxx xxx státního xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx stát, xxx xx trvalý xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx uvedené x §2 odst. 14, xxxxxxxx xxxxxxxxx přetlumočí xx jeho xxxxxx x jeho poradu x xxxxxxxx v xxxxxxx procesních úkonů.

(2) Xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx třeba xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ústavu, xxxxxxxx, dohodu o xxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxx schválení, xxxxx xx potrestání, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, jestliže obviněný xx poučení xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí nepožaduje. Xxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx ta xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx týká, pokud xx xxx oddělit xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx xx jedná.

(3) Xxxxxxxx x doručením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 je xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x je xxxxx pořídit písemný xxxxxxx takového rozhodnutí, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx písemného xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx obviněnému xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx-xx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, a to x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx nezbytný x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, které xxxx mu kladeny xx xxxx; xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 14, xx xxxxxxxx překladu xxxxxx xxxxxxxxxx vyhověno, xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, o xxx xxxxxxxx usnesením. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx obsah přetlumočit; xxxxxxxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx byla xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx, xx pořízení xxxxxx xxxxxxxx nepožaduje. Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pořízení xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, který řízení xxxx.

(5) Práva uvedená x xxxxxxxxxx 1 x 4 xxxxxx x podezřelému.

(6) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, bez zbytečného xxxxxxx písemně xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (§33 xxxx. 6 x §76 odst. 5).

§29

(1) O xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx x xx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxx x x xxxxxxxxxxx povinností xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkonu, xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx přibral, x x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx xxxx měsíců xx xxxxxxxxxx náhrady a xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxx, kdo xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx tlumočníka, rozhodne xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Náhradu a xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, nejpozději xx 30 xxx.

Xxxxx třetí

Vyloučení orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§30

(1) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vyloučen soudce xxxx přísedící, státní xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx činná, x xxxxx lze xxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx nebo x osobám, jichž xx xxxx xxxxx xxxxxx, k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zástupcům, xxxxxxxxxxxx a zmocněncům, xxxx pro poměr x jinému xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx učiněny xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx být xxxxxxxxx xxx rozhodnutí x trestním řízení.

(2) Xxxxxx nebo přísedící xx xxxx vyloučen x xxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxx zástupce, policejní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx je xxxxxxxx x vykonávání xxxxx trestního řízení xxxxxx, který x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x zadržení xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx rozhodoval x xxxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxxx obžaloba xxxx x níž xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx.

(3) Z rozhodování x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx rozhodování x soudu xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx. X rozhodování x xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dal x xxxx xxxxxxx nebo xxxxx.

(4) X xxxxxx x přezkumu příkazu x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vyloučen xxxxxx, xxxxx xx zúčastnil xxxxxxxxxxx x předchozím xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x záznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu, xx x dalším xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§31

(1) O xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §30 rozhodne xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, x to i xxx xxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx soudce xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx x druhé xx xxxxxxxxx stížnost.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nadřízený xxxxxx, jenž xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal.

§31x

Xxxxxx, xxx xxxxx xx z vykonávání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx soudní xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx

§32

Xxxxxxxx

Xxxx, xxx xx podezřelý xx xxxxxxxx trestného xxxx, xxx považovat xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx tehdy, xxxx-xx xxxxx němu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§160).

§33

Práva obviněného

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx, x k xxxxxxx x xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx návrhy x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx prostředky. Xx xxxxx xxxxxx xx obhájce x x xxx se xxxxx x xxxxx xxxxx prováděných xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. S xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Může xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx účasti svého xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§165). Xx-xx xx xxxxx xxxx xx výkonu xxxxxx odnětí svobody, xxxx s obhájcem xxxxxx xxx přítomnosti xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx omezena.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx si xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx odměnu. Xxxxxxx-xx xx shromážděných důkazů, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředků na xxxxxxx xxxxxxx obhajoby, xxxx, xx-xx xx xxxxx k ochraně xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx i xxx návrhu xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx uvedených xx xxxx první x druhé xxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx hradí xxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx podat xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx obhájce i xxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx odkladný účinek.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx přiznán xxxxx na bezplatnou xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx požádá, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx a, xxxxxxx-xx xxxxxx xxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §38 odst. 2, §39 odst. 2, §40 x 40a xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx v trestním xxxxxx jsou xxxxxxx xxxx poučit xxxxxxxxxx x xxxx právech, x xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Obviněného, xxxxx xxx zadržen xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx může být xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x o xxxxx nechat vyrozumět xxxxxxxxxx úřad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x nichž xxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx x trestním řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zatčení, předá xxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxx poučení x xxxx právech; xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; obviněný xx právo xxxxxxxx xx toto poučení x xxxx xx xxxxx xxxx omezení xxxx zbavení osobní xxxxxxx.

§34

Opatrovník xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxx xx obhájce, xxxxx xx obviněného xxxxxx, xxxxxxx za xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx; je též xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxx, xxxxxxx xx podle xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vykonávat i xxxxx xxxx obviněného.

(2) X xxxxxxx, xx xx nebezpečí z xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Jinou xxxxx xxx advokáta lze xxxxxxxxx opatrovníkem xxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx jím xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxx xxx důvodnou xxxxx, xx xxx xxxx zájem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zájmy xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx opatrovníka xx xxxxxxxx xxxx, kdo xx xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx věci, xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx přípustná xxxxxxxx.

Oddíl xxxx

Xxxxxxx

§35

Xxxxxxx

(1) Obhájcem x trestním xxxxxx xxxx být xxx xxxxxxx. Pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx může obhájce xxx zastoupit koncipientem. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx soudem xxxx soudem xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx; nahlížet do xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Obhájcem xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx trestní xxxxxxx, a v xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, ve xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxx řízení nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx jako svědek, xxxxxx znalecký posudek xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Nutná xxxxxxxx

§36

(1) Obviněný xxxx xxx obhájce xx v xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spojeného se xxxxxxxx osobní svobody xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ústavu (§116 xxxx. 2),

b) xx-xx xxxx svéprávnost xxxxxxx, nebo

c) xxx-xx x řízení xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx a x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx.

(3) Xxxx-xx se řízení x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pět xxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x přípravném xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx též

a) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxx změně xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

§36x

(1) Ve xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx rozhoduje xx xxxxxxxx zasedání, xxxx xxx xxxxxxxxx obhájce,

a) xx-xx xxxx svéprávnost xxxxxxx,

x) je-li ve xxxxx, nebo

c) jsou-li xxxxxxxxxxx o jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx.

(2) X řízení x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx o xxxxxxxx x x xxxxxx x návrhu na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xxx-xx x xxxxxxx xxx, xx který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx,

x) jsou-li xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxx-xx o xxxxxx proti xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx.

§36b

(1) Xx-xx dán xxxxx xxxxx obhajoby xxxxx §36 xxxx. 3 nebo §36a xxxx. 2 xxxx. x), může xx xxxxxxxx obhájce xxxxx, xxxxx-xx x trestný xxx, xx který xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x v případě xxxxx xxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 4 xxxx. x).

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx písemným xxxxxxxxxxx xxxx ústně do xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx předchozí poradě x ním.

(3) Prohlášení x xxxxxx se xxxxxxx může obviněný xxxx kdykoliv xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx moc xxxxxxx, kterého xx xxxxxx, nebo xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxx, xx se xx xx, xx si xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx ustanoví. Xxxx-xx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx znovu xxxxx.

(4) Xxxxx provedené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vzdání xx xxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx neměl x této xxxx xxxxxxx.

§36x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§37

Zvolený xxxxxxx

(1) Neužije-li xxxxxxxx práva xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx-xx xx xx xxx jeho opatrovník, xxxx mu xx xxxxxx xxxx příbuzný x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx.

(2) Obviněný xx xxxx místo xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx obhájce xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxx mohl být x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stanovené xxxxx, orgán xxxxx x xxxxxxxx řízení xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X opačném xxxxxxx xx obhájce xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx vykonávat do xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx později xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Jestliže xx obviněný zvolí xxx nebo xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zároveň neoznámí, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zmocnil k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxx jej předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; své xxxxxxxxxx xxxxxx všem xxxxxxxx xxxxxxxx.

§37x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx soudce xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhajování

a) z xxxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 2 xxxx 3, xxxx

x) xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxx xxxxx xx xxxx xxxxx nezbytná, xxx nezajistí xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx řádně x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení soudce xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx si v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, který byl x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx věci xxxx xxxxxxxxx obhajobu žádného x xxxxxxxxxx.

(3) Před xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx k xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx přihlédne. Xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxx obhájce, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxx obhajobu, xxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx přípustná stížnost, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§37x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

§38

(1) Jestliže xxxxxxxx xxxx obhájce x xxxxxxx, xxx xx xxxx mít (§36 a 36a), xxxx xx mu xxxxx ke zvolení xxxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx zvolen, bude xx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx několik, xxxxxxxx xx xxx, xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx obhájce xxxxxxxx.

§39

(1) Obhájce xxxxxxxx, x xxxxxxx-xx důvody xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx soudce.

(2) Xxx xxxxx ustanovení obhájce xxxx xxxx abecedně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxx souhlasí s xxxxxxx obhajoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx soudu x xxxx x jeho xxxxxx, popřípadě sídle, xxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx město Xxxxx. Xxxxx-xx ustanovit xxxxxxxx x xxxxxx pořadníku, xxxxxxxx soud advokáta x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Advokáti xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx advokát, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §36b a xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx se xx xxx obhájce, xx-xx to možné.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx ke společnému xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx věcí xxxxxxxxx xxxxxxx, předseda senátu x v přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx těch xxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxxxxx xxxxxxx. Došlo-li x xxxxxxxxxx obhájců xxxxxxxx, xxxxx ustanovení těch xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x řízení x xxxx závažném xxxxxxxx xxxx.

§40

Ustanovený obhájce je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx však být xxxxxxx na svou xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx ustanoven xxxxxxx xxxx. Povinnosti xxxxxxxxxx zprostí v xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§40x

(1) Z xxxxxx xxxxxxxxx x §37a xxxx. 1 xxxx 2 xxxx nevykonává-li xxxxxxxxxx obhájce delší xxxx obhajobu, předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx návrhu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obviněnému x xxxxxxx, xxx xx x xxxx vyjádřili.

(2) Xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx odkladný xxxxxx.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2002

§41

Xxxxxxxxxx a práva xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx obviněnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx využívat k xxxxxx jeho zájmů xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx pečovat x to, aby xxxx x řízení xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx viny xxxx xxxx vinu xxxxxxxx, x tím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, nahlížet do xxxxx (§65) a xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkonů. X xxxxxxxxx, který je xx xxxxx, xx xxxxxxxx mluvit x xxxxxxx xxxxxxxxxx v §33 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xx x xxxxxx před soudem xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx může zúčastnit xxxxxxxx.

(4) Xx-xx svéprávnost xxxxxxxxxx omezena, může xxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx při jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zaniká xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxx takto xxxxxxx, xx obhájce xxxxxxxx xxxxx xx obžalovaného xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx soudu, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx má xxxxx xx xxxxx stadiích xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx kopii xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§55) x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx (§12 xxxx. 1) jsou xxxxxxx mu vyhovět; xxxxxxxxx mohou jen xxxxx, xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx povinen xxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

§42

(1) Xxxx, jehož xxx&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx osoba), xxxx xxx poskytnuta xxxxxxx, aby xx x věci vyjádřil; xxxx xxx přítomen xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zasedání, xxxxx xxx xxxx xxxxxx, nahlížet do xxxxx (§65) x xxxxxxx v případech xxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x poskytnout jí xxxxxxx jejich uplatnění.

(3) Xxxx-xx zúčastněná xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo opatrovník xxxxxx vykonávat práva xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx důvody xxx xxxx ustanovení, xx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx právnickou osobou x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úkony x xxxxxx.

(4) Opatrovníka xxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx s xxxxx xxxxxxxxx. Nelze xxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx zúčastněné xxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, kdo xx jím ustanovován, x nevylučuje-li xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Byla-li xxxxxxx xxxx xx-xx podle xxxxxx xxx zabrána xxx, která xx xxxxxxxx majetku xx xxxxxxxxxx fondu xxxx x obdobném xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, má v xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uplatnění nároku xx náhradu škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§43

(1) Xxx, xxxx xxxx trestným xxxxx ublíženo na xxxxxx, xxxxxxxxx majetková xxxxx xxxx nemajetková xxxx, xxxx xxx, xx xxxxx xxxx xx pachatel trestným xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxx xxxxx na doplnění xxxxxxxxxx, nahlížet xx xxxxx (§65), xxxxxxxxx xx sjednávání xxxxxx x xxxx x xxxxxx, zúčastnit xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x schválení xxxxxx x xxxx x xxxxxx a před xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx xxx zanedbání povinné xxxxxx (§196 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestným činem, x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx poškozeného xx xxxxxxxxxx ten, xxx xx xxxx xxxx xxx trestným xxxxx xxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx není způsobena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uložil obžalovanému xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx škodu nebo xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx bezdůvodné obohacení, xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Návrh xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x hlavního xxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxx (§206 xxxx. 2); xx-xx sjednána xxxxxx o vině x trestu, xx xxxxx xxxxx učinit xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (§175a odst. 2). Z návrhu xxxx být xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxx se xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx x x jakém xxxxxxx xx uplatňuje xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxx škody, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx poškozený xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx poučen. Xxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx poškozeného xxxxxxxxxx podklad a xxxxxxx-xx xxxx důležité xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozsudku xxxx xxxxxx trestního příkazu xxx zbytečných průtahů, xxxx poškozenému xxxxx, xxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx mu x xxxx xxxxxxxxxx lhůtu, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(4) Poškozený, xxxxx xx obětí xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx, má právo x kterémkoliv xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xxxx xxxxx měl xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx práv, xxxxx xx xxxxx zákon xxxx poškozenému xxxxxxxx.

§44

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávat ten, xxx xx v xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx poškozených xxxxxxxxx xxxxxx a jednotlivým xxxxxxx jejich práv xx mohl být xxxxxxx rychlý průběh xxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodne xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx společného zmocněnce, xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx soudem xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx poškozeným, xxxxx xxx uplatnili xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx nemajetkové újmy xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámí xxx prvém xxxxx xxxxxxxxx řízení, ke xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzrostl xx více xxx xxxx x poškození xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx k zájmům xxxxxxxxxxx soud. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx, xxxxxx uplatnění xxxxxx xx náhradu škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx obohacení x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx §43 xxxx. 3 xxxxx xxxxx, xxxx-xx x nároku xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx příslušném xxxxxx.

§44x

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 45/2013 Sb.

§45

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx plně svéprávnou xxxx xx-xx omezen xx svéprávnosti, xxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xx nebezpečí x prodlení x xxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxx uvedená ve xxxx xxxxx nebo xxxxx-xx xxxxxxxxxx ustanoven, xxxxxx xxxx dány xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, že xx nebezpečí z xxxxxxxx a poškozený xx právnickou xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úkony x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předseda xxxxxx x x přípravném xxxxxx státní xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx než xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx osobu, x níž xxx xxx důvodnou xxxxx, xx pro xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx, xxx je xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx povaha xxxx, též poškozenému. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatrovníka je xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx škody xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení (§43 xxxx. 3), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx nástupce.

§45a

Veškeré písemnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx adresu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Má-li xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx jemu; xx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx zasílá xxxxx, xxx xxxxxx něco xxxxxxx.

§45x vložen právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002

§46

Xxxxxx činné x xxxxxxxx řízení jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mu xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxx poučení xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx nároku na xxxxxxx škody nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx vydání bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí. Je-li xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu xxxx xxxxx trestní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx poučení prováděném x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx také xx xx, xx může xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo může xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx a xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx trestního xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Má-li poškozený xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o obětech xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx poškozeného

§47

(1) Xxxx-xx poškozenému způsobena xxxxxxxx činem škoda xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx úkor xxxxxxxxxx obohacení, xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx škody xxxx nemajetkové xxxx xxxx až xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx zajistit na xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx uplatnit. K xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(2) X zajištění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx soud xx xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx poškozeného, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, vyžaduje-li xx xxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx známo, xx xxxxxxxx xx vlastníkem xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx věc xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx již x návrhu xx xxxxxxxxx svého xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx je.

(4) Xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v usnesení x zajištění xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx též xxxxxxx, xxxxx bude při xxxxxx takového rozhodnutí xxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx jej xxxxxxx xxxxx aby xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx usnesení a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx x kdo xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxx xx xxxxx xxxxxxxx omezen xxxxx xxxxx s xxx xxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxx povinnou poskytnout xxxxxxxxxxxx plnění, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výzvě xx xxxxxxxxx lhůtě (§66). Je-li to xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx x zajištění xxxx i x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx zajištěným xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxx xxxxxx x budoucnu xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozporu se xxxxxx uvedenými ve xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx; x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxx obviněného, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxx x zajištění xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nakládat xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx úhradu xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx dražby, xxxxxxx xxxx insolvenčního řízení, xx xxxxxxxxxx použije xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Poškozený xxxx být x xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxx, xxx xxx se xxxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 1 zruší.

(8) Xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxx xxxxxx, xx postupuje xxxxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§47a

(1) Xxxx x x přípravném řízení xxxxxx xxxxxxxx upustí xx xxxxxxxxx zajišťovacích xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obviněný xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jistotu xx xxxx odpovídající xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové újmy xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení; jiná xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vedly xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zajišťovací xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx bezdůvodného obohacení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx, xx xxxxx na náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx přiznat xxxx je xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Nerozhodne-li soud xxxxx, xxxx peněžitá xxxxxxx xxxxx odstavce 1 do právní xxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku. Xxx-xx xxxxxxx rozsudkem xxxxxxx poškozenému xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx na vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx přípustná xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§48

(1) Xxxx x x přípravném řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx-xx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx-xx trestní xxxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx čtyři měsíce xxx xxx, kdy xxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx, jímž xxx xxxxxxxxxx uznán xxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx xxxxxx právní xxxx usnesení, xxxx xxxx věc postoupena xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx třeba omezit, xxxxx-xx se, xx xx xxxx xxxxx x rozsahu, x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) X důležitých xxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce xx xxxxx obviněného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxx žádosti xxxx x v přípravném xxxxxx státní xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nárok xxx xxxxxxxx. Byla-li žádost xxxxxxxxx, může ji xxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xx nové xxxxxx, xxxxxxxx až xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§49

Proti xxxxxxxxxx podle §47 x 48 xx přípustná xxxxxxxx, xxx xx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx osmý

Zmocněnec zúčastněné xxxxx x poškozeného

§50

(1) Xxxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx; x tom xx xxxxx je xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx současně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx trestných činů.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxx xxx osoba, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx je omezena; xxx xxxxxxx líčení x veřejném xxxxxxxx xxxxxx být zmocněncem xxx, xxx je x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx tlumočník.

§51

(1) Zmocněnec xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxx xx zúčastněnou xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx návrhy x xxxxxxx xx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxx oprávněn zúčastnit xx xxxxx úkonů, xxxxxxx xx může xxxxxxxxx zúčastněná xxxxx xxxx poškozený.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a zúčastněné xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx trestního xxxxxxx oprávněn xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx může být xxxxxx xxxx důkaz x xxxxxx před xxxxxx, xxxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zmařen účel xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxx obviněnému x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, avšak xxxxxx xxxxx, až xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx k tomu xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provádění xxxxx xxxx xxxxxxx kdykoli x xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx zmocněnec xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx vyšetřovacího xxxxx xxxxx odstavce 2, xx policejní xxxxx povinen xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx druh xxxxx xx xxxxx, dobu x místo xxxx xxxxxx, ledaže xxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxx x xxxxxxxxxx zmocněnce xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, podle xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx tyto xxxxx xxxxxx určit, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xx zmocněnec xxxxxxxxxxx xxxx zúčastněné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 xxxxxxx, xx policejní orgán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skutečnou xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§51x

(1) Osvědčí-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx trestným xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx, nebo

b) xxxxx xx pozůstalým xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx si xxxxxx xxxxxxx vzniklé xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx návrh xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx řízení x xxxxxx stupni, x x přípravném xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xx xxxxxx pomoc xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxxx poškozeného, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx na náhradu xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx vzhledem x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjevně xxxxxxxxxx.

(2) Poškozený mladší xxx osmnáct let a xxxxxx zranitelná xxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx výživy (§196 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxxx pomoc xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Návrh na xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 včetně xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce, který x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx věc xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, že xx poškozený xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zmocněnce za xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx advokáta xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pomoci obětem xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x pořadí, jak x xxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx to xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §39 odst. 2 x 3 xx použijí xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx, které xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poškozeného, xxxx xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx zmocněnec xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Proti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 4 x 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx přibráním zmocněnce xxxxxxxxxxx, který xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zmocněncem xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx, hradí xxxx.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§51x

(1) Jsou-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx utajované informace, xxxx být xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, obhájce, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx podávající xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxx zúčastnit xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx policejní xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxx senátu. Xxx, xxx toto xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx písemný xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx nejpozději xx 30 xxx xxx xxx poučení Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.

(3) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, které xx prokáží xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx příslušný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 5).

HLAVA TŘETÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§52

Xxxxxx xxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx provádění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx to xxxxxxxx xxxxxx a výchovný xxxx xxxxxxxxx řízení; xxxx xx nutno xxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§52a

Je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx práv xxxx, zejména x xxxxxxx xx xxxxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx obrazu x xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§52x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Oddíl první

Dožádání

§53

(1) Soud, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx vykonávají xxxxxxxxxx úkony trestního xxxxxx xx svém xxxxxx xxxxxxxxx sami. Xxxx xxxx obvod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkony xxxxxxxxx xxxxxx dožádáním xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejního xxxxxx, v xxxxx xxxxxx xx být xxxx proveden, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního zařízení; xxxx-xx úkon prováděn xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx jestliže xxx xxxxxxx odkladu xxxx xx-xx xxxx xxx xxxxx posouzení xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Nejvyšší xxxx, vrchní xxxx x krajský xxxx xxxxx jednotlivé xxxxx x xx svém xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, x xxxxx xxxxxx má xxx xxxx xxxxxxxx; Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx to xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx krajského xxxxx.

§54

(1) X xxxxxxxx xx xxxxx uvést xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx nutná x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx, xxxxxxx dožadující xxxxx xxxxx x poukáže xx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxx x podle xxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxx vyšlo najevo, xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx z povolání; xx přitom xxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx

§55

Xxxxxx xxxxxxxxxx x sepisování protokolu

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxx, a to xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxxxxxxxx xxxxx, státního zástupce xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxx a xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx úředních osob x jejich xxxxxx, xxxxx a příjmení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, opatrovníků, xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jméno x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x u xxxxxxxxxx a poškozeného xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx, a další xxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo ověření xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx; jsou-li xxx xxxxxxxxxx xxxxx zjištěny xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx adrese, x místě výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxxx, zmocněnce xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx žádost xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxx, aby se x nimi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx orgány xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx věci; xx xxxxx xxxx pro xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poškozeného a xxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx práva na xxxxxxxx osoby, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx vede, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx údaje; x xxxxxxx údaje x xxxx důvodech xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x něhož xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx upravujících xxxxxxxxx xxxxx, xxxx podstatný xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxx vyhlášených, a xxx-xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx opis xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx doručení; xxxxx xx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx to x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx protokolace,

e) xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) námitky xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx okolnosti xxxx, že xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hrozí xxxx xx zdraví xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx, a xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení učiní xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxxxx a xxxxxxxx x xxxx xxxxx osobní xxxxx xx do protokolu xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx spisu x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx jen xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx. Xxxxxx xx poučí x xxxxx požádat x xxxxxxx své xxxxxx x xxxxxxxx protokol xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx veden. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx těchto osob, xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx učiní xxxxxxxxxxx xxxxxxx potřebná xxxxxxxx. Xxxxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxx x xxxx jim xxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. Xxxxxxx-xx důvody xxx xxxxxxx xxxxxx svědka x oddělené xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx, xxxxx, xxxxx v xx xxxx vede xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx údaje x xxxx xxxxxxxxxx xx nadále xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx osob xxxxxxxxx x §102a.

(3) V xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se zapíší xxxxxxxx konfrontovaných xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx x znění xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx ně; xxxx xx xxxxxx všechny xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x hlediska xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V protokolu xxxxxxxx x rekognici xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxxxx prováděna, xxxxxxx pořadí, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x jejich vyjádření; x rekognici prováděné x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx x vyšetřovacím xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx okolnosti, xx nichž byly xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x jejich xxxxx a výsledky; xxxxx to xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, náčrtky x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx, xx-xx xx možné, připojí x protokolu. Xxxxxxx xx xxxxx postupovat x x případě xxxxxxxxx dalších xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) V českém xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x výpovědi xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx jazyce; xxxxxx-xx na xxxxxxxxx xxxxx výpovědi, xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo tlumočník xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx také x jazyku, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx správnost xxxxxxxxx xxxxxxxx ten, xxx xxxx xxxxxxx.

§55a

Použití xxxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxx provádění úkonu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx se zvukový x obrazový xxxxxx xxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx i zvukový xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v protokolu xxxxxxxx x úkonu, x xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx též údaj x použitém prostředku. Xxxxxxxxx nosič záznamu xx xxxxxxx ke xxxxx nebo xx xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx.

§55b

Některé zvláštnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxx líčení xx, xxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §55a xxxx. 1 xxxx xxxxx tím není xxxxxxx.

(2) Je-li xxxx xxxxxxxxxxx přibrán xxxxx xxxxxx úředník nebo xxxxxxxxxxxxx úředník, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx záznamu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx do protokolu x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x dřívějším xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Státní xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx žádat, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx soudem xxxx její část xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx senátu xxxxxx xxxxxxx vyhoví, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx není xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx x protokolu.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx protokolu x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx osob xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxxxx líčení nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x dobu trvání xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jichž xxxx xxxxxxx, x vyjádření xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx před soudem x xxxx-xx xxx xxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x průběhu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx správnost a xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx informací xxxxx xx xxxxxx, a xxxx-xx jeho xxxxxxxxx xx spisu xxxxx, xxxxxxxxx xx do xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nelze provést xxxx skartací xxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx xx úkon xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, přibere xx k xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu x xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx jiná xxxxx xxxxxxxx x xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxx prostřednictvím videokonferenčního xxxxxxxx, osoba, xxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxx nepodepisuje. Xx-xx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx podepsat xxxxxx stránku xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, uvede xx xx x xxxxxxxxx x poznamenáním xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podepsat xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jej xxxx člen xxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxx osoby xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx, proč xxxxxx xxxxxx.

§57

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x námitkách xxxxx xxxxxxxx protokolu xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx jde. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx xxxxx jednání xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx opravu xxxxxxxxxx chyb nebo xxxxxx xxxxxxxx nesprávností. Xxxxxx xx provede xxx, aby xxxxxxx xxxxx zůstal čitelný; xxxxxx podpíše xxx, xxx xx xxxxxxx.

§58

Protokol x xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx uvede xxxxx xxxxxxxxxxx náležitostí (§55 xxxx. 1)

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x výrok rozhodnutí,

b) xxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxx xxxxx i xx xxxxxxxx odůvodněním.

(2) Xxxxx x xxxxx hlasováních, xxxxx xx vyskytla x průběhu xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x hlasování.

(3) Xxxxxxxx x hlasování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zapisovatel.

(4) Protokol x xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx. Otevřít xxx xxx jen xxxxxxxx xxxxxx u nadřízeného xxxxx při rozhodování x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x předseda senátu Xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx jej xxxx xxxxxx x xxxxxxxx potvrdí xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a kterým xxxxxxxxxxx porada pouze x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jednání; x protokole x xxxxxxx xx x xxxxxxx případě xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx

§59

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, telefaxem xxxx xxxxxxxxxx.

(2) X přípravném xxxxxx sepisují xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zastupitelství; x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxx to důležité xxxxxx, mohou xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zastupitelství x xxxxx xxxxxxx stupně. Xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx zákon xxx xxxxxx xxxxxxxx druhu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx, xxx xxx xxxx, které xxxx xx xxxx x xx xxxxxxx, a xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx počtem xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx tak, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x aby xxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx třeba. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, je-li xxxx, x xxxxxxxx x příslušným poučením, xxx xxxxxxxxxx odstranit. Xxxxxxxx stanoví lhůtu x jejich xxxxxxxxxx. Xxxx-xx podatel znám xxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx jiný xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx závěr x xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxx, xxxxx obsahem je xxxxxxx xxxxxxxxxx, i xxxx neobsahuje xxxxxxx xxxxxxx náležitosti. Z xxxxxxxxx prostředku xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxxx a kdo xxx xxxx.

(4) Xxxx-xx xx xxxxx trestní xxxxxxxx, je nutno xxxxxxxxxxxx vyslechnout x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx čin xxxxxxx, x xxxxxxxx poměrech xxxx, xx xxxxx xx oznámení xxxxxx, x xxxxxxxx x x xxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxx činem; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, musí být xxxxxxxxxx xxx x xxx, xxx žádá, xxx xxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výslech xx xxx xxxxxxxx xxx, xxx byl xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxx protokol x xxxxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxx sepsán x xxxxx, xxxxx xxx xxxx neprodleně státnímu xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxx

§60

Xxxxxxxx lhůt

(1) Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx den, kdy xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx počátek xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxx jménem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídá xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx určující xxxxxxx lhůty. Chybí-li xxxxx xxx v xxxxxxxxx měsíci xxxxx, xxxxx lhůta xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx tohoto xxxxxx.

(3) Připadne-li xxxxx xxxxx xx den xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx volna, xxxxxxx xx za xxxxxxxx xxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx je xxxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxx

x) xxxxxx jako xxxxxxxx zásilka adresovaná xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxx má xxx xxxxxx nebo xxxxx má ve xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx xxxx x státního zástupce, xxxxx má xx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx ozbrojeného sboru x xxxxx xxxxxx x xxxx náčelníka,

d) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxx, xx vazbě xxxx x trestu, xxxx

x) xxxxxxx ústně xx protokolu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx.

§61

Navrácení lhůty

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx opravného prostředku, xxxxxx mu, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx lhůty xx xxxxx xxxxxxx do xxx dnů xx xxxxxxxx překážky. Xxxxx-xx xxxxxxx prostředek xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx se xxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx možno xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxx xxx xx doručení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx už xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zruší xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx-xx xx, xx xxxxx x podání opravného xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebyla.

Oddíl pátý

Doručování

§62

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx písemnost doručena xxx xxxxx trestního xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 13). Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") a v xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxx nebylo xxxxxxx, i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx soud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx samy, xxxx tak svými xxxxxxxxxxxx nebo orgány xxxxxxxx xxxxxx. Nelze-li xxxxx písemnost xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. X xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Má-li xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxx osobně xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx.

(3) Doručuje-li xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx písemnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx součinnosti; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§63

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxxxxx xxxxxx, státním xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx územně xxxxxxxxxxxx xxxxxx přiměřeně xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx adresátem xxxxxxxx, doručuje xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxx účelem uvedl [§55 xxxx. 1 xxxx. c)].

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určené xxx xxxxxxxxxx (§306 xxxx. 1), postupuje xx xxxxxxxx platným pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§64

Xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx

(1) Do xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx obžaloba, návrh xx schválení xxxxxx x xxxx a xxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxx x předvolání,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x důležitých xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx adresát xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx doručit do xxxxxxxxx rukou, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx x adresát xx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx, xxx si ji xxxx vyzvednout.

(3) Xxxxxxxxx xx ukládá

a) u xxxxxxxxx soudu, v xxxxx xxxxxx je xxxxx doručení, nebo x xxxxx, xxxxx xx xxxxx v xxxxx doručení, xxxxxxxx xx doručuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx zastupitelství, v xxxxx obvodu je xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx justiční xxxxxx,

x) u pošty, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obce,

e) x xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx zastupitelství xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx dnů xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx poslední xxx xxxx lhůty xx xxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx nedověděl, xxxxxxx se v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx uvedenou xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vhodí xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx písemnosti xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx takové xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x vyvěsí xx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx 4 xx neužije, doručuje-li xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, návrh xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo předvolání x hlavnímu xxxxxx xxxx veřejnému zasedání, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxxx.

(6) Je-li doručení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx, xxxx to xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vyznačit. Xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx deseti xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx.

§64x

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Odepře-li xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, poznamená xx xx xx doručence xxxxx x datem x důvodem xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxx-xx předseda xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx písemnost odeslal, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx tento xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§64x vložen xxxxxxx předpisem č. 265/2001 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx

§65

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x zúčastněná xxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx na xxx xxxxxxx kopie xxxxx x xxxxxx xxxxx. Totéž xxxxx xx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obviněného, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jestliže tyto xxxxx xxxxxx plně xxxxxxxxx xxxx je-li xxxxxx xxxxxxxxxxx omezena. Xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx předsedy xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jen xxxxx xx toho xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxx ostatní xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx závažných xxxxxx xxxxxxx. Závažnost xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx práva xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xx xxxxxx osoby, xxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přezkoumat. Xxxx práva nelze xxxxxxx obviněnému x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx.

(3) Xxxx, xxx xxx xxxxx být xxxxx přítomen, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx odepřeno xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxx (§160 xxxx. 1).

(4) Xxxxx státních xxxxxx x národního xxxxx Eurojustu xxxxxxxx xx spisů podle xxxxxx xxxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxx zpřístupněny xxxxx, se kterými xx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx seznamovat xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx Xxxxxxxx x mediační xxxxxx xxxxx x dané xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx trestní xxxxxx vede, x xxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

§66

(1) Xxx xxxx předchozí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx kdo xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxx dány podle xxxxxx zákona, xxxx xxx xxxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 50000 Xx.

(2) Xxxxxxx-xx xx jednání xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v činné xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veliteli xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx potrestání. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx nebo xx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx velitel, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxx x xxxxxx před xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx příslušnému xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx orgán xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxx stížnost, xxx xx xxxxxxxx účinek.

XXXXX ČTVRTÁ

PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ X ZAJIŠTĚNÍ OSOB X VĚCÍ XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX ŘÍZENÍ

Oddíl xxxxx

Xxxxx

§67

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx smí xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, aby xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo trestu xxxxxx, zejména xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx anebo xxxxx-xx xx xxxxxx trest,

b) xx xxxx xxxxxxx xx dosud xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx spoluobviněné xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxx xxx xxxxxxx stíhání, xxxx

x) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxx xxx je xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx, o který xx xxxxxxx, nebo xxxxxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx hrozil,

a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčují xxxx, xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxx, xxx spáchán, xx xxxxxxx znaky xxxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x s xxxxxxx xx osobu obviněného, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxx xxxxx je xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx účelu vazby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx uložením xxxxxxxxx x předběžných opatření.

§68

(1) Xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, proti níž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Vzít do xxxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, na který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody, jehož xxxxx xxxxxxx nepřevyšuje xxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx nepřevyšuje xxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx nebo xx skrýval,

b) opakovaně xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx jej předvést xxx jinak xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx trestního xxxxxx,

x) xx neznámé totožnosti x dostupnými xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxx niž je xxxxxx, nebo x xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx, nebo xxx xx takovou trestnou xxxxxxx x posledních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx potrestán.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 pro xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §67 xxxx. x) a x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vzetí xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx zájmu.

§69

Xxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx je xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx (§67) a xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo zadržet x xxxxxxxx xxx xxxx přítomnost u xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx zajišťujících, xx xxxxxxxx nebude zaměněn x xxxxx osobou, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx nějž xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx trestného xxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx na podkladě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxx, xx-xx xxxx x xxxxxxxxx příkazu xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx zvolit xx xxxxxxx, xxxxxx x ním bez xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxx již x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba má xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx písemných sdělení xxxx telefonu s xxxxxx, xxxxxx sama xxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx neohrozí-li xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx konzulární xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx konzulárním xxxxxx. Nemá-li zatčený xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, komunikace x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xx umožní xxxxxxxxx. X těchto xxxxxxx xx xxxxx zatčenou xxxxx poučit a xxxxxxxxxx jí xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx neodkladně, xxxxxxxxxx xxxx do 24 xxxxx, dodat xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo xx místo umožňující xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx; není-li xx xxxxxxxxx možné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx obviněný xxxxx xxxxxxxxxx 24 xxxxx od xxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušnému xxxxx. Xxxxxxx-xx se xxx, musí xxx xxxxxxxx propuštěn xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx, xxxxx příkaz x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx neprodleně vyslechnout, xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24 xxxxx xx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx dodán xx xxxxx výslechu. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušný xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx vzhledem x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx soudu, xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx. Tento xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x vazbě x své xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vazbě oznámeno xx 24 xxxxx xx xxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx. Obviněný má xxxxx požadovat, xxx xxxxxxx byl xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxx do vazby, xxxxxx xx místa xxxxxx vazby xxxxxxxxx xxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxx x xxxxx

X xxxxx do xxxxx xx třeba xxx xxxxxxx vyrozumět xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx i jeho xxxxxxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ledaže xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx do vazby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx náčelníka. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx konzulární xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, pokud x xx cizinec xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§70x

(1) Příslušnou věznici xx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx trvání vazby,

d) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xx obviněný stíhán, xxxx o jeho xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x adrese obhájce, xxxxx xxxxxxxxxx zastupuje,

g) xxxxxxxx údajích spoluobviněného, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx,

x) postoupení xxxx jinému orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) podání xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zástupci x xxxxxxxxx.

(2) Vyrozumění podle xxxxxxxx 1 provede xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xx skutečnosti, xxxxxx xx třeba věznici xxxxxxx; vrácení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx oznamuje soud, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx stupni xxxxxx.

§71

Přezkoumávání xxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Orgány činné x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx průběžně xxxxxxx, zda důvody xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx trvají xxxx xx xxxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx některým x xxxxxxxx uvedených x §73 x 73a. Xxxxxxxxxx při tom xxxx x tomu, xxx ponechání obviněného xx vazbě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx důvody, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx stíhání xxxxxxx, x zda xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Soudce tak xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx o

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx důvodů vazby, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce x vazbě.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vazby, xxxxxxxx

x) pomine xxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxx obviněného x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x uložení nepodmíněného xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x nejsou-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §68 odst. 3 x 4.

§71x

Xxxxxx o propuštění x vazby

Obviněný má xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x vzetí xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx z vazby. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x vazby xx xxxxxxxx i xxxxx obviněného na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vazbu. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxx-xx žádost zamítnuta, xxxx ji obviněný, xxxxxxx-xx x xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho žádost x propuštění x xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx trvání vazby xxxx x xxxxx xxxxxx vazby.

§72

Xxxxxxxxxxx x dalším xxxxxx xxxxx

(1) Nejpozději xxxxx tři xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx soudce povinen xxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx xx x xxxxx propouští. Xxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxxx propuštěn x vazby.

(2) Návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx x xxxxxx trvání xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 15 xxx před xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

(3) Xxxx je xxxxxxx nejpozději do 30 xxx xxx xxx, kdy x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxx xxxxx xx schválení xxxxxx x vině a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, který xx xx vazbě, xxxx xxx mu xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo přikázání xxxx obviněného, xxxxx xx ve xxxxx, xxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxx, xxxx zda se x xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx rozhodne-li xxxx x vzetí xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx podání xxxxxxxx xxxx návrhu xx xxxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx vazby xxxxxx x průběhu xxxxxx o opravném xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nadřízený xxxx; při xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, vyrozumí x xxxxx xxxx xxxxx.

Nejvyšší xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vazby

§72a

(1) Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x řízení xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx dobu. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx,

x) dva roky, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zločin,

c) xxx xxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zvlášť xxxxxxx xxxxxx,

x) čtyři xxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 připadá xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx soudem. Xxxx-xx xxxxxxxxx řízení xxxx řízení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx skončeno, xxxx být xxxxxxxxxx x poslední xxx xxxx xxxxx obviněný xxxxxxxxx z xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx stíhán xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx stíhání, xxxxx xxxxxxxx činem, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxx přípravné xxxxxx nebo řízení xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx neprodleně xxxxxxxxx z xxxxx.

(3) Xxxxx z důvodu xxxxxxxxx v §67 xxxx. x) může xxxxx nejdéle xxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx současně x x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x vazby xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx nejpozději xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx působil xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo jinak xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx [§68 odst. 3 xxxx. x)], xxxxxxxx x ponechání xxxxxxxxxx ve xxxxx xxx stanovenou xxxxx x přípravném xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx soudce x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx návrhu xx xxxxxxxxx dohody x xxxx x trestu xxxx.

(4) Doba trvání xxxxx xx počítá xxx xxx, kdy xxxxx x xxxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxxx. Xxx vrácení xxxx xxxxxxxx zástupci k xxxxxxxxx xxxxxxxxx běh xxxxx, která připadá xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx dne, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxx xxxxx, o xxx xxxx xxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxx (§265l xxxx. 4 x §265o xxxx. 2), o xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx (§275 xxxx. 3), x xxxxxx xx xxxxxxxx obnovy xxxxxx (§282 odst. 2 x §287), xx zrušení xxxxxx x xxxxxx nálezem Xxxxxxxxx xxxxx (§314k xxxx. 1) nebo x řízení x xxxxxx xxxxxx vyhoštění (§350c xxxx. 1), xx xxxxxxxx samostatně x xxxxxxxxx na xxxxx v původním xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx trestních.

§72x

Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxx závažný xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx doba xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §72a xxxx. 1.

§72x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. s účinností xx 1.1.2012

§73

Nahrazení xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, předběžným xxxxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §67 xxxx. x) xxxx x), xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o vazbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedené x §3 odst. 1, xxxxx důvěryhodná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx záruky xx xxxxx chování xxxxxxxxxx x za xx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, státnímu xxxxxxxx xxxx policejnímu xxxxxx a xx xxxx předem xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx záruku xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dostatečnou x xxxxxx xx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx povede xxxxx xxxxx, zejména xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx vyzvání xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejnímu orgánu, xxxx xxxxxx oznámí xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xx splní xxxxxxxxxx x xxxxxx omezení, xxxxx se xx xxxxx, x orgán xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx slib xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx,

x) s xxxxxxx xx xxxxx obviněného x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x předběžných xxxxxxxx.

(2) Soud a x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx seznámí xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x splňuje xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx shledáván důvod xxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxx xxxx byl vysloven xxxxxx probačního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vazbu, xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx úředníkovi, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx s xxxx xxxxxxxxx x podrobit xx dalším xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve výroku xxxxxxxxxx, která směřují x xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxx současně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx období x určeném xxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxxxx-xx mu x xxx důležité důvody, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx povolání xxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx v důsledku xxxx onemocnění xxxx xxxxx; pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx §60 xxxx. 4 trestního xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx probačnímu xxxxxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxxxxx obydlí xxxx xxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opatřením xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx orgán xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obviněného, xxxxxxxx xxxxxxxx slíbí, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx tím xxxxx xxxxxxxxxxx x vazbě xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxx některým xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx vycestování xx zahraničí. X xxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx obviněného xxxx xxxx, kdo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x sebe, xxx xx xxxxxxxx doklad 17) xx lhůtě xxx stanovené xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx; xx postup xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx §79 xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zašle xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx orgánu příslušnému x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Obviněný, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx 5, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx musí xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spočívajícího x xxxxxx vycestování do xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x této skutečnosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx obviněný xxxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x nahrazením xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx, xxxx x x přípravném xxxxxx xx xxxxx státního xxxxxxxx soudce rozhodne x xxxxx.

§73x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx-xx xxx xxxxx vazby xxxxxxx x §67 xxxx. x) xxxx x), xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx obviněného na xxxxxxx xxxx ho xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výši xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxx (§140 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (§145 xxxxxxxxx xxxxxxxx), mučení a xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §149 xxxx. 3, 4 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxxxxxx s xxxxx (§168 trestního zákoníku), xxxxxxx xxxxx §173 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx rukojmí xxxxx §174 xxxx. 3, 4 trestního xxxxxxxx, znásilnění xxxxx §185 odst. 3, 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §187 xxxx. 3, 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx podle §272 odst. 2, 3 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§280 trestního xxxxxxxx), nedovolené xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x omamnými a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x jedy xxxxx §283 xxxx. 3, 4 trestního zákoníku, xxxxxxx kontroly xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředkem, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx plošinou (§290 xxxxxxxxx xxxxxxxx), zavlečení xxxxxxxxx dopravního prostředku xx ciziny xxxxx §292 xxxx. 2, 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx (§309 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxx (§312 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx (§314 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx (§316 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§319 xxxxxxxxx zákoníku), válečné xxxxx (§320 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx (§400 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§402 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx (§405a xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§406 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (§409 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxx xxxxxxxxxx bojového xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§411 trestního xxxxxxxx), válečné xxxxxxxx (§412 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§414 trestního xxxxxxxx), zneužití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (§415 xxxxxxxxx xxxxxxxx), nebo zneužití xxxxxx x xxxxxxx (§416 xxxxxxxxx zákoníku), x xx-xx dán xxxxx vazby uvedený x §67 xxxx. x), xxxxx peněžitou xxxxxx xxxxxxxx. Se xxxxxxxxx obviněného může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxx xxxx jejím xxxxxxxx xxxxxxxxx x podstatou xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, orgán xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx záruky xx přípustné, a xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x osobě a x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo toho, xxx xx xxxx xxxxxxx peněžité xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxxx trestného xxxx, xxx který xx xxxxxxxx stíhán, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx výši xxxxxxxx záruky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx výše x xxxxxx jejího xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxxx vazbu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx orgán xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx vycestování xx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxx věty první xx §73 xxxx. 5 až 7 xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Soud x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zástupce soudce xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx připadá státu, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) uprchne, xxxxxx xx nebo xxxxxxxx xxxxx svého xxxxxx, a znemožní xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné písemnosti xxxxx, státního xxxxxxxx xxxx policejního xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx nedostaví xx předvolání k xxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx provedení je xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxx dokonat trestný xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx kterým xxxxxx, nebo

d) se xxxxxx výkonu uloženého xxxxxx odnětí svobody xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx zruší xxxx změní xxxx xxxx na návrh xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx soud xxxx xxxxxx xxxxxxxx, který x té době xxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x jejímu xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx okolnosti xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx. Rozhodne-li o xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx provede xxxxxxxx xxxxx.

(6) Nerozhodne-li xxxx xxxxx, trvá xxxxxxxx xxxxxx x obviněného, xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx peněžitému xxxxxx, xx xxx, xxx xxxxxxxx nastoupí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx peněžitý xxxxx x xxxxxxx trestního xxxxxx; xxxxxxxx 7 xxx není xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx obviněný xxxxxxxx xxxxx nebo náklady xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx zaplacení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkovou xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, peněžitá xxxxxx xx xxxx, co xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 6, xxxxxxx x úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pohledávek xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Jakmile xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7, xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nepožádá-li xxxxxxxxx x xxxxxxx peněžité xxxxxx x úhradě xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx záruku xxxxxxx. O xxx xx xxxxx poškozeného xxxxxx.

(9) Xx xxxxxx, xxx které xxxxxxxx xxxxxx může připadnout xxxxx nebo xxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestu, xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx x osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx upozorněni.

§73x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx

(1) X xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx soud x x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudce. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §69 rozhoduje x řízení před xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(2) X žádosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x vazby, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx x propuštěním obviněného x vazby, může x řízení před xxxxxx x propuštění x vazby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxx vazby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx soudce.

(4) X změně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x přípravném xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zástupce soudce; xxxxxxx-xx některý x xxxxxx xxxxx, může x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnout x xxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx.

(5) O xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx vycestování xx xxxxxxxxx, které bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §73 odst. 5 xxxx §73a odst. 3, xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vazbu xxxxxxxxx xxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Rozhodnutí, xxxxxx xx obviněný xxxxxxxxx x vazby, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i státní xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §72 nebo překročení xxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxx xxxxx §72a vydá xxxx x x přípravném xxxxxx soudce xxxx xxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

§73c

Zvláštní xxxxxxxxxxx rozhodnutí x vazbě

V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vzetí xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, jehož xxxxxxxxx xx ponechání xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§134) xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spáchání trestného xxxx, xxx xxxxx xx obviněný xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxx uvedené v §68 xxxx. 3 x 4 x x §72a odst. 3,

x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vazby xxxxx xxxxxxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 459/2011 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§73x

Xxxxxxx zasedání

(1) Koná-li xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zasedání, xxxxx xx účastní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x x xxxxx, xx-xx to potřebné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx vazby xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xx rozhoduje ve xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx požádá, nebo xxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobní slyšení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx však xxxx xxxxx xxxxx, x xxxx x xxxx xxxxxx obviněný výslovně xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, neuvedl xxxxx nové okolnosti xxxxxxxxx pro rozhodnutí x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nemohou xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x vazby.

§73d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

§73x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx předvést k xxxxxxxxx zasedání obviněného x vyrozumí o xxx státního zástupce x xxxxxxx. Rozhoduje-li xx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zatčeného xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx-xx ve xxxxx 24 hodin, x xxx nejpozději xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxx x xxxx dodrženy xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x vazbě.

§73e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 459/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§73f

Přítomnost xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxx.

(2) Vazebního zasedání xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Účast xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§73x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

§73x

Xxxxxx xxxxxxxxx zasedání

(1) Xx xxxxxxxx vazebního xxxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxx nebo určený xxxx xxxxxx a x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx. Poté xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx přednesou xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx návrhy xx xxxxxxxxx xxxxxxx potřebného xxx xxxxxxxxxx x xxxxx. Není-li některá x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, anebo xxxxxx-xx x to, přednese xxxxxx xxxxx předseda xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx soudce. Xxxxxxxx xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obviněného xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx. Státní xxxxxxxx a obhájce xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, avšak teprve xxxxx, xx jim x tomu předseda xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxxxx zasedání xxxxxxxxx xxxxxx, užije xx přiměřeně ustanovení x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; omezení x provádění důkazů xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx (§211 odst. 1 x 5) xx neuplatní.

(4) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §55b, 56 x 57 xx xxxxxxxxx xxxxx x xx vazební xxxxxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§74

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx (§68, 69, §71, §71a, 72, §72a xxxx. 3, §73 x 73a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zasedání (§73d xx 73g).

(2) Odkladný xxxxxx xx pouze xxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxx x připadnutí xxxxxxxx záruky státu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx vyhlášení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx ihned xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx [§149 xxxx. 1 xxxx. x)], může věc xxxxxx k novému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxx xxx obviněný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

§74x

Xxxxxxx obviněného xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx

(1) Xx-xx vedeno xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx x xx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx podle §67, xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx omezení, která xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx závažnější xxx xx, kterým xx xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xx rozhodování x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx o zrušení xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §68 xxxx. 1, §71, 71a, 72, 72a x 74. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 je přípustná xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zasedání se xxxxxxx.

Xxxxx druhý

Zadržení

§75

Zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx vazby (§67), xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx sepsal xxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx popřípadě mohl xxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxx být xxxxx xxx,xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx 48 xxxxx xx xxxxxxxx odevzdán xxxxx, jinak xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§76

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx-xx xxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx (§67), xxxxxxxxx xxxxx v naléhavých xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx proti xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stíhání (§160 xxxx. 1). X xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx. Bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx jestliže xxx xxxxxxx odkladu x souhlasu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Osobní xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x zamezení útěku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx tuto xxxxx xxxxxx ihned xxxxxxxxxxx xxxxxx; příslušníka ozbrojených xxx může xxx xxxxxx nejbližšímu xxxxxx xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxx posádky. Xxxxx-xx xxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx, xx třeba xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx bez odkladu xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x o výslechu xxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxxxx místo, xxx x bližší xxxxxxxxx zadržení x xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x podstatné xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Policejní xxxxx, xxxxx zadržení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx osoba přistižená xxx xxxxxxxx xxxx, xx propustí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx bude xxxxxxxxx rozptýleno xxxx xxxxxx zadržení x xxxx xxxxxxx odpadnou. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zástupci protokol x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxx mohl podat xxxxx xx xxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxx policejní xxxxx xxxxx xxx odkladu, xxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx odevzdána xxxxx xxxxxxxxxx xx 48 hodin od xxxxxx xxxxxxxx; jinak xxxx xxx propuštěna xx svobodu.

(5) Xxxxxxxxxx §33 odst. 1, 5 x 6, §91, 92, 93 x 95 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, jestliže xx xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx x xxxx, xxx ještě xxxxx xx xxxxxx zahájeno xxxxxxx stíhání (§160).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx byl přítomen xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx je obhájce xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxxxx.

§76x

Xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xx-xx xxx některý x xxxxxx xxxxx x xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx osobu xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx bez odkladu xxxxxxx, xxxx soudce xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx osoba, xxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxx zaměněna x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx které xx xxxxxx. Xxxxxxx se x xxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Zadržení xxxxxxxx na podkladě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, vypátrat xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx x s xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx a dalším xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxx podat xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xx 48 hodin xx xxxxxxxx; xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx propuštěna na xxxxxxx.

(5) Xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2.

§76a vložen xxxxxxx předpisem x. 105/2013 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2014

§76x

Xxxxx zadržené osoby

Zadržená xxxxx má xxxxx xxxxxx si xxxxxxx, xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx třetí xxxxx x xxxxx xx x ním xxx x průběhu xxxxxxxx. Zadržená xxxxx xx dále xxxxx xx xxx náklady xxxxxxxxxxx prostřednictvím písemných xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, kterou xxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx to xxxxxxxxx umožňují, zejména xxxxxxxx-xx xx dosažení xxxxx trestního řízení xxxx nebrání-li xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Zadržený xxxxxxx xx xxxxx, xxx byl x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x právo xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx cizinec xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x poskytnout xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§76x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 57/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2017

§77

Rozhodnutí o zadržené xxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxx zadržené xxxxx xx podkladě xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xx xx lhůtě 48 xxxxx xx zadržení xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx do xxxxx. X xxxxxx xxxxxxx dosud získaný xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 1) x xx 24 hodin xx xxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnout x xxxxx propuštění na xxxxxxx anebo xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xx vazby. O xxxx x xxxxx xxxxxx výslechu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx, x x xxxx účast xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx osobě otázky, xxxxx xxxxxx xxxxx, xx jim x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx 24 xxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxx důvodem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svobodu.

Xxxxx třetí

Zákaz vycestování xx xxxxxxxxx

§77x

(1) Je-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x nedbalosti, xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož horní xxxxxxx převyšuje xxx xxxx, xxxx soud x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zástupce soudce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákazu vycestování xx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx řízení soudce xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x sebe, aby xx xxxxxxxx xxxxxx 17) xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx; xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx §79 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Opis xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx soudce xxxxxx příslušnému k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx také xxxxxxxx o xxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraničí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zruší x xxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx pro xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnout bez xxxxxxxxxx odkladu. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stížnost. Byla-li xxxxxx zamítnuta, může xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx po xxxxxxxx xxx měsíců od xxxxxx xxxx rozhodnutí.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx a x přípravném řízení xxxxxx xxxxxxxx vyrozumí xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx příslušný k xxxxxx cestovního xxxxxxx x zrušení omezení xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx se týká xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx; tento orgán xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx může předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení státní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Oddíl xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§77x

(1) Xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx řízení je xxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxx pro důkazní xxxxx,

x) je nástrojem xxxxxxx xxxxxxxx,

x) je xxxxxxx z trestné xxxxxxxx, xxxx

x) je xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

(2) Podléhá-li xxxxxxxxx xxx, xxxxx je xxxxxxxx majetku ve xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x podílovém xxxxx, xxxxxxx xx svěřenskému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Není-li xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx pro trestní xxxxxx patří, xxxxxxx xx xxx uvedení xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx; v opatření xx xxxxx, xxx x xxx a x jakého xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Zajištění xxxx xxx důkazní xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx důvody xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx zajištění xxx v průběhu xxxxxxxxx řízení změnit xxxxxxxxx, xxxxx kterému xx přípustná stížnost. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxxx x případě, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vyslovení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxxx, nezajistí xx xxx bezcenná xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx z jiných xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxx zajistí xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nenabylo právní xxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, xxx práva xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxxxxx.

Pododdíl 2

Xxxxxxxxx věci xxx xxxxxxx účely

§78

Povinnost x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx věci

(1) Xxx xx x xxxx xxx, která xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xx vyzvání xxxxxxxxx xxxxx, státnímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx xx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx zajistit, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vydat. Xxx xxxxxxx xx třeba xx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx-xx xxxxx, může xx xxx xxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxx následky xxxxxxxxxx (§66). Vyzvat x xxxxxxxxxx nebo vydání xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu, x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx nebo policejní xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx jiný xxxxxx xxxxx obsahující xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx týká xxxxxxxxx, o které xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx došlo k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx, xxx x xxxx, kdy xx xxxxxxxx x její xxxxxxxxxx nebo vydání, xxxx sloužit xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx; tím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx prohlídce, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx zmaření xxxxxxxxxx xxxx zabrání věci, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx, že xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx osobu xxxx xx zatížit. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx. X xxx xx xxxxx xxxx xxxxx poučit.

(5) Xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxx vydala xxx, xxx může sloužit xxx důkazní xxxxx, xxxx orgán, který xxxx provedl, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxx x xxxx xxxx xxx dostatečně přesně xxxxxxx, xxx, aby xxxx xxxxx určit xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx účely, ji xxxxxxxx do xxxxxxx.

(7) Xxxxx, které byla xxx zajištěna, má xxxxx kdykoli xxxxx x vrácení xxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx v trestním xxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Byla-li xxxxxx xxxxxxxxx, může ji xxxx xxxxx, neuvede-li x xx nové xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí.

§79

Odnětí věci

(1) Xxxxxx-xx xxx, která xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, kdo ji xx x xxxx, xxxx xx xxx xx příkaz xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx řízení na xxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx policejního orgánu xxxxxx. Policejní orgán xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx příkazu předchozí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx předchozího xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem vydán xxx xxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx odkladu.

(2) Nevykoná-li xxxxx, xxxxx xxxxxx x odnětí xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán.

(3) X xxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx není xx věci zúčastněna.

(4) Xx xxxxxxx xxx xx obdobně použije §78 odst. 4 xx 7.

Xxxxxxxx 3

Zajištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

§79x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výnosů x trestné činnosti

(1) Xxxxxxxxxx-xx zjištěné xxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxx xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení státní xxxxxxxx xxxx policejní xxxxx rozhodnout o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v naléhavých xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Policejní orgán xx x xxxxxxx xxxxxxx povinen do 48 xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státnímu xxxxxxxx, xxxxx s xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx je xxxxx. Proti rozhodnutí x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stížnost.

(2) V xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, může být xxxxxxxxx x právo xxxxxx x budoucnu xxxxxxx. X rozhodnutí x zajištění xx xxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxx xx oznámení xxxxxxxxxx takovou věc xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx zatížil, x xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, také, xxx ji xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxxx x zajištění xxxx nebo x x dodatečném rozhodnutí xxxxxxx nebo omezit xxxx výkon xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx, x xx včetně práv xxxxxx x budoucnu xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nosičů, xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx věci, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (§66 a 79). Xx dodatečné xxxxxxxxxx x zákazu xxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxx, komu byla xxx zajištěna, xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxxxx, xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělil, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx se váží x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx omezen xxxxx xxxxx x ní xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx majetkové právo, xxx xxx je xxxxxx povinnou poskytnout xxxxxxxxxxxx plnění, x xxxxxxxxxxx xx následky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě (§66).

(4) Xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx takového xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§79x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx

(1) Xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, který rozhodl x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a poté, xx xxxxx nebo xxxxx provedou xxxxxxxxx, x xxxxx, jíž xxxx xxx zajištěna. Xxxxxxxx orgány nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx, xxxxx xxxxxx, xx xx s xxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx, xx hrozí xxxxxxx xxxx ztížení xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx. Xxxxx xxxx osoba xxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx po doručení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x tomu, xxx nedošlo x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o zajištění xxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nejde-li x xxxxxxxxxx xx xxxx vůči xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vést xxxx xxx jiného, xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x zajištění, xxxxxx xxxxxxxxxx o zajištění xxxx xxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxx a xxxxx xx, xxx xxxxx xxxxxx vlastníku xxxxxx xxxxxxx plnění xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx dlužník xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx dlužníku oznámí xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Považuje-li xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, vyrozumí x xxxxxxxxx xxxx také xxxx orgány x xxxxx xxx uvedené x xxxxxxxx 1, xxxxx mají xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uloženou evidenční, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ve vztahu x zajištěné věci xxxx xxxxxx vlastníku xxxxx držiteli, a xxxxxxx xx xxxxx x tomu, xxx xx, xxxxx xxxxxx, xx je xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx x osoby xxxx xxxxxxx takové xxxxx xxxxxxx. Dále x zajištění xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, x xxxxx xx xx známo, xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nájemní xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx byl xxxxxx výkon práv x xxxxxxx věcí xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx podílu x xxxxxxxx korporaci, x xxxx skutečnosti vyrozumí xx právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporaci.

(4) Orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§79c

Provedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Kdo xx x xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx takovou xxx xx xxxxxxx předsedy xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxx odňata. Xx postup xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx obdobně §78 x 79.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx příslušný x xxxxxx příkazu k xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxx, xxx se xxxxxxx, xxxxx

x) odnětí xxxxxx xxxx by xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx věci, s xxx je xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xxxx xx xxxx o xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx náklady, xxxx

x) xxx x věc xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud xx movitá xxx xxxxxxxxx xx místě, xxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx se xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxx, v xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zakáže, xxx x xx xxxx xxxxxxx právně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nakládáno xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx k xxxxxxx xxxxx jejího xxxxxxxxx, xxxxxxx aby xxxx xxxxxxxxx na jiného, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Zákaz působí xxxx xxxx x xx účinný okamžikem xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx se xxxxxx xxx nachází; x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx jednání xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxx se xxxxxx xxx, xxx bylo xxxxxx, xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x zdržení xx xxxxxxxxx x xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx na místě, xxx xx nachází, xxxxxxx tomu, aby xxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení příslušný x rozhodování x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx odnětí, xx-xx xx xx, xx xx xx xxxxxxxx x hlediska xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx příslušný k xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx movité xxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x osoby, xxxxx byla xxxxxxxxx; xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §79a xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxx xxxxxx xx 96 hodin od xxxxxxxx úkonu.

(6) Xxxxxxxx 1 xx 5 xx přiměřeně xxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx nemovité xxxx a jsou xxxxxxxxxxx.

§79d

Ohledání nemovité xxxx

(1) Xx základě xxxxxxx x ohledání xxxxxxxx xxxx vydaného xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xx xxxxx státního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx zástupce xxxxx na xxxxxxx xxxxxx pokynu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věci a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx ohledání xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx x místě xxxxxxxx vlastníka nemovité xxxx nebo osobu, xxxxx x ním xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a dále xxxxx, o xxx xx známo, že xx x nemovité xxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jejího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x němu xxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx účast xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nemovité xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx zajištění xxxxx §79a, xxx xxxxxxxxxx obdobně xxxxx §79c xxxx. 2 xx 5 x xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§79x

Xxxxxx zajištění

(1) Xxxxxx xxxxxxx učiněné osobou, xxxx xxx směřují xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx x zajištění, x xxxxxxx xx xxxxxx x něm xxxxxxxxx, je neplatné; x tom xx xxxxx xxxx osobu xxxxxx. Soud x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx.

(2) X xxxx, na kterou xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxx pohledávek, xxxxx xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxxx, veřejné xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nedotčená xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx x převodu xxxx xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx evidenci, mohou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx byla xxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx-xx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podán xxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jednání osoby, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx usnesení o xxxxx zajištění, x xx doby xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx o xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx návrh xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, zajištění xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxx x okamžiku, v xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vede xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx o jejich xxxxxxxxx, až do xxxx částky uvedené x tomto xxxxxxxxxx x jejího xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx částka uvedená x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx, xxxxxxxx xx zajištění x na xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx do xxxx xxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Nestanoví-li xxxxx zákon jinak, xx xxxxxxxx doručení xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xx účtu xxxxx xxxx jinému xxxxxxxx oprávněnému xxxx xxxx pro xxxxxx xx xxxxxxxx jakkoli xxxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx, které xx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx.

§79x

Xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxx

(1) Zajištění věci xx zruší xxxx xxxxx, xxxx-xx xxx xxx xxxxx nebo xxx není třeba xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx zajištění xxxx, xxx byla xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxx x xxxxxxx xx nakládání x xxxx.

(2) Xxxxx, xxx xxxx věc zajištěna, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx po uplynutí 30 dnů od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce nebo x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x omezení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx doručeno xxxxxxxxxx x zajištění. Xxxxxx x osoby, které xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x o rozhodnutí xxxxxxxx xx větě xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xx x xxxx, xxxxxxx se xxxxxxx týká.

§79x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx ní zajištěna xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx, její xxxxxxx; xxxxxx xx postupuje xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxx výnosem x xxxxxxx činnosti (§79a xx 79f). Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce povolit xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx náhradní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx zajištěné xxxxxxxx xxxxxxx. Proti takovému xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Pododdíl 4

Xxxxxxx, vydání x xxxxx nakládání x věcmi xxxxxxxxxx xxx trestní řízení

§80

(1) Xxxx-xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxx propadnutí xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx, xxx xx vydal xxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx právo xxxxx xxxx, xxxx se xxxx, x xxxxx xxxxx na xxx xxxx pochyb. Xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx úschovy x xxxxx, která xx xx xxx xxxx xxxxx, se xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx x řízení xx xxxxxx občanskoprávních. Xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx věc prodána x částka xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx do úschovy xxxxx; věc xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx, xx se xxx, která nemohla xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podle odstavce 1, zkazí, prodá xx x částka xx xx stržená xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 činí xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx nebo policejní xxxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx x x uložení xx úschovy xx xxxxxxxxx stížnost, xxx xx xxxxxxxx účinek.

(4) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 prodá xxx, xxx xx xx xx správě, xxxx xxx, kdo xx xxxxxxx jejím xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

§81

(1) Xxxxxxxx byla xxxxxx nebo xxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxxxxxx získána xxxxxxxx xxxxx, a xxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx, xxxx xxxx znám xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx se učiní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejúčelnějším, x xx xxxxx x xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx měsíců xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxx xx věc xxxxx xxxx než xxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx §80 xxxx. 1. Xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx věc, nebo xxxx-xx zatím pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxx, kterou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Jde-li x věc, xxxxx xxxx xxxxxxx trestným xxxxx, xxxx nepožádal-li xxx, komu byla xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx x právo xx xxx neuplatnil xxxxx jiný xx xxxxx xxxxx měsíců xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx státu; xxx xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx žádat vydání xxxxxx věci xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(3) Xxx-xx o xxx xxxxxxxxx, lze xx xxxxxx i bez xxxxxxxxxxx vyhlášení xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx usnesení o xxxxxx věci nebo x zničení xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Podle odstavců 1 až 4 xx xxxxxxxxx přiměřeně xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, které byla xxx xxxxxxxxx, zemřela, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx osoba, xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx, x takové xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§81x

Xx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x nehmotných xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §79a a xxx dalším xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §79g, x xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx, xx xxxxxxxxx užijí §80 a 81.

§81x

(1) Xxxx-xx vydána xxxx odňata xxx, xxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx látka, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx látku, prekursor, xxx , xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a takové xxxx xxx xxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx vzorku xxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, může xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx §80, xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx patří, xxxxx není xxxx xxxxx poškozeného.

(2) Byl-li xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, regulovaná xxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zabavení podle xxxxxx x obchodování x xxxxxxxxxx druhy, xxxx xxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx odebrat xxxxx zákona x xxxxxxx přírody a xxxxxxx, x xxxx-xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx-xx je vrátit xxxxx §80, xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx byly xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxx odnětí, je xxxxxxxx Xxxxx inspekci xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx; xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Proti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, vstup xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

§82

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx prostor x xxxxxxx

(1) Domovní xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx v prostorách x xxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx) xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) X důvodů uvedených x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx (jiných xxxxxxx) a pozemků, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Osobní xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, je-li xxxxxxx podezření, že xxxxx xx x xxxx xxx důležitou xxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) X osoby xxxxxxxx x x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx se xxxx do xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx tehdy, xx-xx xx xxxxxxxxx, xx má u xxxx zbraň xxxx xxxxx věc, jíž xx mohla xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

§83

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx domovní xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx senátu a x přípravném řízení xx xxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx případech xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx (§18) učinit xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx, x xxx se xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 24 xxxxx po xxxxxxxxx překážky, xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx policejní xxxxx.

§83a

Příkaz x xxxxxxxxx xxxxxx prostor a xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx prohlídky xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx obdobně xxxxx §83 xxxx. 1 x 2.

(2) Xxx příkazu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxx xxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxx příkazu nelze xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx povinen xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžádat xxxxxxx orgánu oprávněného x xxxxxx příkazu; x xxxxxxxxxx řízení xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce. Xxxxx xxxxxxxxx orgán souhlas xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx prohlídky xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx tehdy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxx musí policejní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx.

§83b

Příkaz x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osobní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Osobní xxxxxxxxx xxxxxxxx vždy osoba xxxxxxxx pohlaví.

(4) Bez xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx dosáhnout xxxxx x věc xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx při xxxx nebo o xxxxx, xx kterou xxx xxxxx xxxxxx x zatčení. Bez xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §82 xxxx. 4.

§83x

Xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x vstup xxx xx nezbytný xxx ochranu xxxxxx xxxx xxxxxx osob xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx, že xx v nich xxxxxxx osoba,

a) xx xxxxxx xxx vydán xxxxxx x zadržení, xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) kterou je xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxx

x) kterou xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Po xxxxxx xx místa xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx provedeny xxxxx xxxx xxxxx než xxxxxx, xxxxx xxxxxx x odstranění naléhavého xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx osoby.

§84

Předchozí xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx jen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xx kom xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x tomuto xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx, xxxxxxxx věc xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx prohlídek x xxxxxx do xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

§85

(1) Xxxxx vykonávající xxxxxxx prohlídku xxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, u xxx xx takový xxxx xxxx, nebo některému xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx poučit.

(2) K xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx přibrat xxxxx, xxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx oprávnění.

(3) X xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx třeba xxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx výslechu, xxxxxxxxx xxxxxxx důvody, proč xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxx prohlídce k xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, je xxxxx xxxxxxx xx protokolu xxxx údaje xxxxxxx x §78 odst. 5.

(4) Xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx takový xxxx xxxxxxx, xxxxx, x xxxx-xx to xxxxx, xxxxxxx xx 24 xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x x xxxxxxxx věcí, xxxxx xxxx přitom xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx vstupu do xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x pozemků se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 při xxxxxx xx obydlí však xxx xxxxxxx x xxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 nepřibrat, xxxxxxxx by mohlo xxxxx x ohrožení xxxxxx života xxxx xxxxxx.

§85x

(1) Xxxxx, x xxx xx být xxxxxxxxx domovní prohlídka, xxxxxxxxx jiných xxxxxxx x xxxxxxx, osobní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx úkony xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx, xxxx xxx směřuje xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu, xxxx xxxxxx provádějící xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx výzvě xxxxxxxx xxxxx xxxxxx osoby xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. O tom xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx (§85 odst. 3).

§85b

(1) Při provádění xxxxxxx prohlídky nebo xxxxxxxxx jiných prostor, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx listiny, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx, xx orgán xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx"); xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx seznámit xx x xxxxxxx těchto xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x se xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx ustanoví xxxxxxxx Xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx advokátů. Xxxxxxxxxx zástupce Xxxxxx xx xxxxx xxxxx x protokolu podle §85 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxx-xx zástupce Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxx zabezpečeny xxx, xxx xx x xxxxxx obsahem xxxxxx xxxxx seznámit, xxxxxxxxx xx zničit xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxx listiny xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tyto listiny xxx odkladu xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 5. Komora xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx návrh xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx některých xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx vrátí xxxxxxxxxx xxx ty xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx návrhu xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx odkladu xxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx soudce xxxxxxxx nadřízeného xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 1 a §83a xxxx. 1 xxxxxxx domovní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §83a odst. 2 nebo 3 xxxxxx xxxxx podle xxxx první xxxxxxxx xxxxxx oprávněný x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Návrh xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§59 xxxx. 3) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx k seznámení xx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx svědčících o xxx, proč xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx těchto listin xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudce podle xxxxxxxx 3. X xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx protokol, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxx, aby xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x obsahem xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxx Komory xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx s xxxxxxx xxxxxx, ohledně xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx Komory x xxxxxxxxx xx x xxxxxx obsahem.

(6) X xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx nesrozumitelný xxxx neurčitý, xxxxxx xxxxxxxxxx; ustanovení §59 xxxx. 3 xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, byl-li xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx byl-li xxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx není oprávněn. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx odstavce 6, xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx návrh ve xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx, aby xx xxx xxx xxxxxxxxxx listiny, xxxxxxx xxxxxxx xx navrhovatel xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Komory k xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Soudce vedle xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx zabezpečení listin xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, x xxxxxxx xx s xxxxxx obsahem; xxxxxxxx xxxxx opatření, xxx xx navrhovatel a xxx nikdo xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dozvědět.

(8) Dojde-li x xxxxxxxx veřejného xxxxxxxx, xxxxxx listiny xxxxxxxxx xxx, aby xx x xxxxxx xxxxxxx nemohl xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zamítne.

(10) Xxxxxx-xx xxxxxx návrhu alespoň xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx právní xxxx usnesení xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx souhlas xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x jejich xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx, xxx je Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx se x jejich xxxxxxx xxxxxxx; to neplatí, xxxx-xx xxx takové xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x trestním xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx návrh xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx usnesení Xxxxxx.

(11) X xxxxxxx, xx listiny xxxx xxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxx, Komoře xxxx xxxxxx zástupcům xxxxxx, doručí xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx následující xx xxx, x němž xxxxxx usnesení xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx orgánů xxxxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 11 xx xxxxxx xxx písemnost, xxxxxxxxx xxxx část, tak x xxxx nosič xxxxxxxxx.

§85x

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx

Xxxxxxxxxx §83, 83a, 84, 85 x 85a a 85b xx xxxxx x xxxxx, jestliže xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedených xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, z povahy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx jinde x xxx, x xxxx xx má takový xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx.

§85x xxxxxx právním předpisem x. 79/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.4.2006

Xxxxx šestý

Zadržení x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

§86

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x konkrétní xxxx xxxxx zjistit obsah xxxxxxxxxxxx poštovních zásilek, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nařídí xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx, aby xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx státnímu xxxxxxxx xxxx policejnímu xxxxxx.

(2) Xxx nařízení xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx přeprava xxxxxxx pozdržena xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dosáhnout. Xxxxxxxxx orgán je xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 xxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx pošta xxxx osoba provádějící xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx případě xx xxx dnů nařízení xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§87

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx podle §86 xxxx. 1 může xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx soudce státní xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Otevřená xxxxxxx xx xxxxxxx adresátovi, x xxxx-xx jeho xxxxx xxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; jinak xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx; je-li xx vhodné, oznámí xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx pobyt xxxx x není-li xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rukou, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, kterou xxxxxx xxxxxx xx xxxxx otevřít, odevzdá xx xxxxx adresátovi xxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx osobě, xxxxx xx xxxxxx.

§87x

Xxxxxx xxxxxxx

(1) V xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx látky, xxxxxxxxxx, xxxx, jaderný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zbraně, střelivo x výbušniny nebo xxxxx xxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx z xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx senátu x x přípravném xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxx xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxx xx jiný x takto xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x další xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx provede policejní xxxxx, xxxxx x xxx sepíše xxxxxx x zabezpečí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx se nakládá xxxx s xxxxx xxxxxxxx.

§87x

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Státní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx obsahuje xxxx uvedené x §87a, xxxx sledována, xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx. Sledování zásilky xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx nakládají, přitom xxxxxxxxx žádné úkony xxxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxx sledování xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx obrazový nebo xxxx záznam.

(2) Xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. O xxxxx xxxxx státního xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x postupuje xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx ukončí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zástupce, x xx-xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx života xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx majetku, xxxxx xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx možné xxxx xxxxxxxx, i xxx xxxxxxxx příkazu. Podle xxxxxxx současně x xxxxxxxxx sledování xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§87c

Společné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx §86 xx 87c xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx jiné osoby, xxxxxx dopravy xxxxxxx xxxxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx a xxxxxx telekomunikačního xxxxxxx

§88

(1) Xx-xx vedeno trestní xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x horní xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §226 xxxxxxxxx zákoníku, porušení xxxxxxxx x pravidlech xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §248 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. 2 xx 4 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx veřejné xxxxxxx, xxx veřejné soutěži x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §256 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx podle §257 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §258 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx pravomoci xxxxxx osoby xxxxx §329 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx obvinění podle §345 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx, křivá výpověď x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §346 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tlumočení xxxxx §347 odst. 3 xx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxx xxxxxxx trestný xxx, x jehož xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx vydán xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu, xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx získány xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx trestní xxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo bylo-li xx xxxxx xxxx xxxxxxxx podstatně ztížené. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx provádí xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Provádění xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx nepřípustné. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx záznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zničit a xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nepoužít. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(2) Nařídit xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudce. Xxxxxx x odposlechu a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx trestní xxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx, x xxxxx stíhání tato xxxxxxxxxxx xxxxxxx zavazuje. X xxxxxxx x xxxxxxxxxx x záznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx stanovena xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je její xxxxxxxxx známa, x xxxx, po xxxxxx xxxx odposlech x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxx xxx xxxxx měsíce; x xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx skutkové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx. Příkaz k xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx opis příkazu x xxxxxxxxxx x xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zašle xxxxxxxx zástupci.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda x xxxxxx trvají xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx povinen odposlech x xxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x to i xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxxxxx x záznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x x přípravném řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odposlechu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxx x záznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx, vždy xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Bez xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu, xxxx jej provést x xxx, xx-xx xxxxxx trestní xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx s lidmi (§168 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx (§169 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§171 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxx (§175 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxxx x xxxxx stižené duševní xxxxxxxx (§200 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (§352 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§353 trestního xxxxxxxx) xxxx nebezpečného xxxxxxxxxxxxxx (§354 xxxxxxxxx xxxxxxxx).

(6) Xx-xx xxx xxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx třeba x xxxx xxxxxxxx protokol x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x o orgánu, xxxxx záznam xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx ochrana xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x x protokolu xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx, kde xxxx xxxxxxx. V jiné xxxxxxx věci, xxx xx xx, v xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxx jako důkaz xxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, nebo xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxx odposlechu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebyly zjištěny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zástupce povinen xxxxxxx bezodkladně xxxxxx xx třech xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx-xx xxxxxxxxx xxxxx vyrozuměn x xxxxxx xxxxxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku, xxxxxxxx xx xx novém xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x odposlechu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx byla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x řízení xxxx xxxxxx předsedovi xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx byla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxx xxxx xxxxxx předseda xxxxxx xxxxx prvého xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, pokud xx xxxxx. Informace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x odposlechu a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx poučení x xxxxx podat ve xxxxx šesti měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxx informace Nejvyššímu xxxxx návrh na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odposlechu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxx zástupce, xxxxx xxxxxxxxxxx byla xxx xxxxxxxxxx skončena, podá xxxxxxxxx bezodkladně xx xxxxxxxx lhůty pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státním xxxxxxxxx xxxxx §174a.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx policejní xxxxx xxxxxx v xxxxxx o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx s horní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osm xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx organizované xxxxxxxxxx skupiny, v xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§361 trestního xxxxxxxx),&xxxx;x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx skupině (§312a xxxxxxxxx xxxxxxxx) nebo xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx více xxxx x ve vztahu xxxxxxx x xxxxx x xxxx nebylo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx sdělena, xxxxxx trestní xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6, xxxx by mohlo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, života, xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxx.

§88a

(1) Xx-xx xxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx tajemství xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§182 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx (§209 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxx neoprávněného xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a nosiči xxxxxxxxx (§230 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x hesla x xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxx xxxxxxxx dat (§231 trestního zákoníku), xxx xxxxxxx čin xxxxxxxxxxxx vyhrožování (§353 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxxxxx čin xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§354 trestního xxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxx xxxxxx poplašné xxxxxx (§357 xxxxxxxxx xxxxxxxx), pro xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx (§364 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§365 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx, x jehož xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxxxxx údaje x telekomunikačním xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx něž se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x nelze-li xxxxxxxxxxx xxxxx dosáhnout xxxxx xxxx xxxx-xx xx xxxxx xxxx dosažení xxxxxxxxx ztížené, xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx předseda xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zástupci xxxx policejnímu xxxxxx xxxxxx na návrh xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vydán xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xx vede xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxx, k xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouva zavazuje. Xxxxxxxx-xx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx skončena, x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uživatele uvedenou x odstavci 1, xxxxx xx známa. Xxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx příkaz xxxxx. Xxxxxxxx informace xx xxxxxxx x xxxxx podat xx xxxxx šesti xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx informace Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx údajů x telekomunikačním provozu. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx soudu prvního xxxxxx bezodkladně po xxxxxxxxxxx skončení xxxx, xxxxxx zástupce, jehož xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx bezodkladně xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxx zástupcem xxxxx §174a x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx skončena, xxxx xxxxxxxxx bezodkladně xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §174 odst. 2 xxxx. e).

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx policejní xxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s horní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osm xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x řízení o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zločinecké skupině (§361 xxxxxxxxx xxxxxxxx), x řízení o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a trestního xxxxxxxx) xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podílelo více xxxx x xx xxxxxx alespoň x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx skončeno, xxxx pokud xx xxxxx xxxxx, jíž xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vedeno xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx tohoto xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxx, zdraví, xxxx xxxx svobod xxxx.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 není třeba, xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xx souhlas xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§88x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx opatření xxx xxx uloženo jen xxxxx, xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplývá důvodná xxxxx, xx bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx hrozil, a xxxxx zjištěné skutečnosti xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx trestného xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx čin xxxxxxx obviněný, x x ohledem xx xxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx x xxxxxxxxx trestného xxxx, xxx který je xxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dosáhnout xxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx zájmů osob xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx společnosti.

§88b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxxxxxxxx opatření

Předběžným xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx

x) zákaz xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx blízkými xxxx s xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "zákaz xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxx xx společného xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x takovém xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx do xxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx xx xx konkrétně xxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx sloužit x xxxxxxx trestné xxxxxxxx,

x) xxxxx užívat, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxx, hraní xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx (xxxx xxx "zákaz xxx x xxxxx"), xxxx

x) xxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokračování x xxxxxxx činnosti (xxxx xxx "zákaz výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx").

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x účinností xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zákaz xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vyhledávání xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx osob, xxxxxxx svědků, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx elektronických komunikací xxxx xxxxxx obdobných xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx obviněného x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jinou xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x době xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx probačního úředníka. Xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxx pokračování, zejména xxxxxx-xx obviněný x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx obavu x xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x §88b xxxx. 2 nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 45/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx x xxxxxx vstupu xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§134 xxxx. 1 x 2) xxxx obsahovat xxxxx x xxxxxxxx obviněného, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx okolí a xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poučení o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4 i x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uloženého xxxxxxxxxxx opatření.

(3) Xxxx-xx xxxxx obviněnému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, x xxxxxxxxxx x vyslovení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx se uvede, xx zákaz xxxxxx xx obydlí xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx vstupu xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx vykázání xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Obviněný xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx obydlí x xxxx bezprostřední xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 oprávněn vzít xx před xxxxxxxxx xxxxxx věci xxxxxxxx xxxx xxxxxx potřebě, xxxxxx cennosti x xxxxxx doklady.

(6) X xxxxxxxxxx důvodů lze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx v průběhu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxx podnikání xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxx §88d xxxx. 2 obdobně.

§88e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx návštěv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x určitými xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§134 xxxx. 1 a 2) obsahovat xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, jakož i xxxxxxx x důsledcích xxxxxxxx xxxxxxxxx předběžného xxxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88g

Zákaz zdržovat xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx zdržovat xx xx konkrétně xxxxxxxxx xxxxx musí vedle xxxxxxxx náležitostí (§134 xxxx. 1 x 2) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zdržovat; xxxxxxxxxx §88e xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxx obviněnému xxxxxxx, aby se xx stanovenou dobu xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

§88g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za hranice Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx ustanovení §77a odst. 1 xx 3, 5 x 6 užijí xxxxxxxxx.

§88x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x účinností xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx držet x xxxxxxxxxxx věci, které xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx činnosti

Zákaz xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, které mohou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx vzhledem xx xxx xxxxxx xxxx zjištěným xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x páchání xxxxxxx xxxxxxxx x současně xx xxxx obava x hrozícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx obviněný pokusil, xxxx spáchání trestného xxxx, xxxxx připravoval xxxx xxxxxx xxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x účinností od 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxxx, držet xxxx xxxxxxxxxxx alkoholické xxxxxx nebo jiné xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx užívat, xxxxx xxxx přechovávat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx vysloví, xxx-xx xxxxxxx čin, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x požíváním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx jiných návykových xxxxx a xxxxxxxx xx dána obava x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokračování x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx trestného xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx spáchání trestného xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88k

Zákaz her x xxxxx

Xxxxx her a xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx hry, xxxxx xxxx xxxxx xx výherních hracích xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx výkonu konkrétně xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vymezené xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx upravuje jiný xxxxxx předpis, x xxxxxxxx činností xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx je xxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx činnosti, x xxxxxxxx trestného xxxx, x který xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx hrozil.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx konkrétně xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88m

Rozhodování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx opatření musí xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx styku x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx mohou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx činnosti, zákazu xxxxxx, držet xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nápoje xxxx xxxx návykové xxxxx x xxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu a x přípravném řízení xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §88d xxxx. 2, §88g xxxx. 2 x §88l odst. 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxxxxx senátu x v přípravném xxxxxx xxxxxx zástupce xxxx xx návrh xxxxxxxx zástupce soudce.

(5) X xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx obviněného rodiče x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx. X případě, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx setkání xxxxxxxxxx xxxxxx x dítětem, xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxx orgán sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xxx xx mohl setkání xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení k xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx uložena x podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavců 2 až 4 xx xxxxxxxxx stížnost.

§88m xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88n

Trvání xxxxxxxxxxx opatření

(1) Xxxxxxxxx opatření trvá, xxxxx to xxxxxxxx xxxx účel, nejdéle xxxx xx právní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Ukáže-li xx, že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx nelze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nezbytně nutné x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podle povahy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Může xxx rozhodnout x xxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx povahy xxxx x xxxxxxxxx případu xxxxxxxx a xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Obviněný xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce bez xxxxxxxxxx odkladu rozhodnout. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx ji obviněný, xxxxxxx-xx x xx xxxx xxxxxx, opakovat xx xx uplynutí xxx xxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx má xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x předběžných opatřeních xxxxx §88d x 88e. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx však xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xx vyhlášení xxxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx evropský xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx předběžného opatření xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx orgánu, xxxx xxxxx evropský ochranný xxxxxx, zašle své xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§88o

Důsledky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx x nadále xxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66,

b) uložení xxxxxx xxxxx předběžného xxxxxxxx, xxxx

x) vzetí xxxxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

§88o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 45/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2013

HLAVA PÁTÁ

DOKAZOVÁNÍ

§89

Obecná ustanovení

(1) X xxxxxxxx stíhání xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dokazovat xxxxxxx:

x) xxx xx xxxx xxxxxx, v xxxx xx spatřován xxxxxxx xxx,

x) xxx xxxxx skutek xxxxxxx xxxxxxxx, případně z xxxxxx pohnutek,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vliv xx xxxxxxxxx povahy x závažnosti xxxx,

x) xxxxxxxxx okolnosti k xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxx obviněného,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx vedly x trestné xxxxxxxx xxxx umožnily xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx důkaz xxxx xxxxxxx xxx, xx může přispět x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x svědků, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxx ze xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx důkaz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Důkaz xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hrozbou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x výjimkou případu, xxx xx xxxxxxx xxxx důkaz xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx použila.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

§90

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx předvolán, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx předveden; xx xx a xx xxxx následky xxxxxxxxxxx (§66) xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx nutné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, zejména xxxx xx skrývá xxxx xxxx stálé xxxxxxxx.

(3) O xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X předvedení příslušníka xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo náčelníka.

Výslech obviněného

§91

(1) Před xxxxxx výslechem xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, objasnit xx xxxxxxxx sděleného obvinění x xxxxxx jej x jeho xxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx křivého obvinění x pomluvy. Je-li xxxxxx řízení xxx xxxxxxx čin, x xxxxx lze sjednat xxxxxx x vině x xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx skutečnost, xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxx x trestu, kterou xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, o xxx, xx xx vzdává xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x práva xxxxx odvolání proti xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu, x xxxxxxxx případu, xxx xxxxxx rozsudek xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx o xxxx x xxxxxx, x xxx souhlasil (§245 xxxx. 1 xxxx druhá), x x xxxxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x řádně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§314r xxxx. 4). Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x jinou.

(2) Je-li xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§92

(1) Výslech xxxxxxxxxx xx koná tak, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xx třeba xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx x trestu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx skutečnosti x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a jeho xxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxx se xx předchozí tresty x na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxx se x xxxxxxxx podrobně xxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx předmětem xxxxxxxx, xxxxx okolnosti, které xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx x nich xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx otázky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x odstranění xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x rozporů. Xxxxxx xxxx být xxxxxxx jasně x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx x xxxx být xxxxxxxxx, xxx xx ně xxxxxxxxx.

§93

(1) Xxxxxxxxxx může xxx dovoleno, xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx vyslýchajícímu, xxxxxx-xx x to, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; tato xxxxxxxx musí být x xxxxxxxxx poznamenána.

(2) Xx-xx xxxx třeba x xxxxxxxx pravosti xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx; x xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx totožnost.

§94

§94 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Sb.

§95

(1) Výpověď xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx řeči x xxxxx xxxxx doslova.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxx x hlavním xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, musí být xxxxxxxx xx skončení xxxxxxxx obviněnému předložen x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx o to, xxxx mu být xxxxxxx; je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, protokol xx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx přečte. Obviněný xx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. X tomto xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxx vyslýchanému xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nezúčastněné xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx nutno xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přibrané xxxxx x xxxxxxxx projednání xxxxxxx xx protokolu.

§96

§96 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 57/1965 Xx.

Oddíl druhý

Svědci

§97

Povinnost xxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx dostavit x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o tom, xx je xx xxxxx o xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§98

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxx řádně předvolán, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xx x na xxxx xxxxxxxx nedostavení (§66) xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx sboru x xxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx dal předvést.

§99

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxx je povinen xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx; zproštění lze xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vážnou xxxxx.

(2) Svědek xxxxx xxx xxxxxxxxx též xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx porušil xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost mlčenlivosti, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx tím, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx má, xxxxxxxx.

(3) Xxxxx výslechu podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xx svědeckou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx činu, stran xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx zákona. Xxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klasifikovaných xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Důvěrné xxxx Xxxxxxxxx.

§100

Xxxxx odepřít xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přímém, jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx více a xxxxxx xx x xxxxxxxx poměru xxx x xxxxxxxxx z xxxx, má xxxxx xxxxxxx výpověď xxxxx xxxxxx obviněných jen xxxxx, nelze-li xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, k němuž xx xxxxxx v xxxxx poměru.

(2) Svědek xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx způsobil xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání sobě, xxxxx příbuznému x xxxxxxxx přímém, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, osvojenci, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx.

(3) Odepřít xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx

§101

(1) Xxxx xxxxxxxxx svědka xx xxxxx vždy zjistit xxxx totožnost, jeho xxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x je-li toho xxxxx, xxx x xxxxxx výslechu nebo x xxxxxxxx postupu xxxxx §55 odst. 2, xxxxx x x tom, xx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx nezamlčet. Xxxx xxxx xxx xxxxxx x významu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x trestních následcích xxxxx xxxxxxxx, křivého xxxxxxxx a xxxxxxx. Xx-xx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xx třeba xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Na počátku xxxxxxxx musí být xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx též na xxxx okolnosti významné xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx svědka xx koná tak, xxx poskytl xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx důležitých pro xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxx svými xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx x xxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxx výslechu xx nutno xxxxxx xxxx osobnost, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx osobní xxxxx x xxxxxxx oblast.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výpovědi xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a rozporů. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx trestným činem, xxx xxxxx jen, xxxxx xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důležitých xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx nebylo xxxxx xxxxxxx opakovat; xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxx obsaženy klamavé x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxx xxxxxx z jeho xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rukopisu, xxxx xxx svědkovi xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx slov.

§101x

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x výslechu xxxxxxxx xxxxxxxx x §55 xxxx. 2, xxxxxxx xx jej xxxxxx domáhá x xxxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx postup sepsání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, policejní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx správnost xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx svědka do xxxx, než xxxxxx xxxxxxxx přijme opatření. X xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx nakládá tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§102

(1) Je-li jako xxxxxx vyslýchána xxxxx xxxxxx xxx osmnáct xxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxx oživování x xxxxxx xx vzhledem x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zvlášť xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx řízení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; k výslechu xx přibere orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxx xxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, která xx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyslýchané osoby xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxx k xxxxxxxxx provedení xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx. Osoby, xxxxx byly xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dobu a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu xxxxxxxxx xxxx přerušení xxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x něm xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyhoví.

(2) X xxxxxx řízení má xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx znovu xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx podkladě rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx pořízeného x xxxxxxxx provedeném xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního zařízení x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §211 xxxx. 1 a 2. Xxxxx, která xxxx x výslechu xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, k způsobu, xxxx xxx výslech xxxxxxxx, xxxxx x x způsobu, jímž xxxxxxxxxx xxxxx vypovídala.

(3) Xxxxx mladší než 18 xxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx činného x trestním xxxxxx.

§102x

(1) Xx-xx xxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx jiného xxxxx,

x) xxxxxxx v xxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx převod, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xx podílející xx xxxxxxx xxxxxx xxxx provedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Ve výjimečném xxxxxxx x xx xxxxxxxx, že v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx, xxxxxx nebo další xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx jí xxxxxx, lze xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx utajení xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, x xx xxxxx xx návrh státního xxxxxxxx na základě xxxxxxxxx příslušného ředitele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§102x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§103

Xxxxxxxxxx §93 xxxx. 1 x §95 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx užije xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx.

§103x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odsouzeném

(1) Xxxxxx, xxxxxxx hrozí xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x pobytem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vazby,

b) xxxxxxxxxx nebo uprchnutí xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) propuštění xxxx uprchnutí xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčení,

e) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ústavní na xxxxxxxxxx,

x) propuštění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx zabezpečovací xxxxxxx xx xxxxxxxx léčení,

h) xxxxxxxxxx vydání obviněného xxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, obviněný xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xx-xx důvodná xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx činný x xxxxxxxx řízení, Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, věznice, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx léčení, xxxx xxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx řízení x xxxx trestní xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx; policejní xxxxx x xxxxxx případech xxx vyrozumí xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx při podání xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§104

Xxxxxxxx

(1) Svědek xx xxxxx na náhradu xxxxxxx výdajů podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxx xx xxx xxx po xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx, xx xx xxxx xxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxxx; xx to xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxx xxxx osoba, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxx-xx se xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dokazování.

(3) Xxxx svědečného xxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxx xxx, kdo xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxx soudem předseda xxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

§104x

Xxxxxxxxxxx

(1) Jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx spoluobviněného, xxxx xxx xxxxxxxx postaven xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x tvář.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx svědka xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx může xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx x xxxx, xxx mají xxx xxxxxxxxxxxxx, byla xxx dříve xxxxxxxxxxx x x její xxxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxx. Xxx konfrontaci xx vyslýchaná xxxxx xxxxx, xxx druhé xxxxx vypověděla x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x okolnostech, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxx dosud nevypovídala. Xxxxx xxxxxxxxx tváří x xxxx mohou xx klást xxxxxxxx xxxxxx jen se xxxxxxxxx vyslýchajícího.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x výpovědi xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx.

(5) Osobu xxxxxx xxx xxxxxxx let xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx je xxx xxxxxxxxx věci nezbytně xxxxx; x takovém xxxxxxx xx užije xxxxxxxxx §102. Xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx svědka, xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx x důvodů uvedených x §55 xxxx. 2. Tváří x xxxx nelze postavit xxx poškozeného xxxxxxxx xxxxxxxx xxx s xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyslechnout xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x řízení xxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx návrhu xx xxxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§104x

Xxxxxxxxx

(1) Rekognice xx xxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx a xxxxx xxx jejich totožnost. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx přibere xxxxxxx jedna xxxxx, xxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Podezřelý, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx poznat xxxxx xxxx xxx, xx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, x o znacích xxxx zvláštnostech, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx osobu xxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxx, xxxxx xx xxx poznána, xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx ukázána.

(3) Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxx, ukáže se xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ukazované xxxxx. Jestliže xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx, ale xxxxx xxxxx, xxxxxx se xx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pořadí xxxx dalšími xxxxxxx x xxxxxxxxx hlasovými xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx možno xxxxxx osobu, xxxxx xx xxx poznána, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dalších xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukázáním xxxxx.

(5) Xx-xx být poznána xxx, ukáže se xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx druhu.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poznávanou xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, užije xx xxxxxxxxx §102. Xxxxxxxxx xx přítomnosti xxxxxx, xxxxx totožnost xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §55 xxxx. 2, xxx xx podmínek xxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxx rekognice xx xxxxxxxxx, obviněný xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx rozpor mezi xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rekognice.

§104x

Xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx koná, xxxx-xx xxx pozorováním x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx xxxx upřesněny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pokusu xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx vzhledem k xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx, obviněného, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx nebo xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx prováděn x xxxxxxxxxx řízení, xxxx xxx přibrána xxxxxxx xxxxx osoba, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, ledaže xx xxxxxxxxx zajistit xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pokusu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Je-li xx potřebné xxxxxxxx x xxxxxx věci x ke skutečnostem, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x vyšetřovacímu xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx účast při xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx ustanoveními, která xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxx pokusu xxxxx xxxxxx xxx osmnáct xxx, užije xx xxxxxxxxx §102.

(4) K xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx podezřelý, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxx odepřít xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§104x

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx se xxxx, xx-xx být xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxx xxxx xxxxx x němu mají xxxxxxxxx vztah, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, obviněného, xxxxxxxxxxxxxxx, poškozeného xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx provedené x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx postup při xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§104x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2002

§104x

Xxxxxxxx xx místě

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, obviněného xxxx svědka xxxxxxx xxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx trestní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Na xxxxxx xxx prověrce na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§104x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

§105

(1) Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxx xxxxxxxxx posuzované otázky xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx přibírá xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx považuje xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla věc xxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, x x řízení před xxxxxx předseda xxxxxx. X přibrání znalce xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxx soudem xxx xxxxxx xxxxxxxx. Jiná xxxxx xx o xxxxxxxx znalce xxxxxxxx, xx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx tato xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx výběru xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx znalec xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x důvodům, xxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x podání xxxxxxxxxx xxxxxxx vyloučen. Xxx vyžadování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx, xxx xxxxx, xx níž xxxxxxx xxxxxxxxx vyžaduje, s xxxxxxx na xxxx xxxxx x obviněnému, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx trestním xxxxxx xxxx poměr x xxxx není xxxxxxx.

(3) Xxxxx osobě znalce xxx vznést xxxxxxx x důvodů, které xxxxxxx zvláštní zákon. Xxxxx toho lze xxxxxx námitky proti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx znalci. X xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxx předseda xxxxxx xxxxx, před xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx námitek xxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx uplatněny x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx přísluší x xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnout. Xxxxxx-xx xxxxx orgán xxxxxxxx a důvody xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k vyžádání xxxxxxxxxx xxxxxxx buď xxxxx znalcem xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx neshledal k xxxxxxxx xxxxxxx důvody. Xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx prostředku.

(4) Xxxxxxxx xxx o objasnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx třeba přibrat xxxxxx xxx. Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx (§115). X xxxxxxxxx x xxxxx mrtvoly xxxxx xxx přibrán xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx požádat x xxxxx, xxxxx xx xxxxx zvláštního zákona xxxxxxx x seznamu xxxxxx, x fyzickou xxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx předloží xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx odborné xxxxxxxxx xxxx bez úplaty.

§106

Znalec musí xxx x xxxxxxxxxx upozorněn xx následky xxxxxxxxxxx (§66) x na xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx jako xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxx poučen x xxxxxxx znaleckého xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx znaleckého posudku; xx xx vztahuje x xx znalce, xxxxx podal xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx strany podle §89 odst. 2.

§107

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx právní otázky. Xx-xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx znalci xxxxxxxxxx do spisů xxxx xx xx xxxxx zapůjčí. Může xx xxx xxx xxxxxxxx, xxx byl xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx x svědků x xxx xxx xxxxx otázky xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyšetřování. X xxxxxxxxxxxx případech se xxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiného úkonu xxxxxxxxx řízení, pokud xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx vypracování xxxxxxxxxx posudku. Xxxxxx xxxx též navrhnout, xxx byly jinými xxxxxx napřed xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx smrti xxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx osoby; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Posudek xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxxx.

§108

Výslech xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, aby xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x jej xxxxxxx. Nebyl-li posudek xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx znalec xxx xxxxxxxx xx protokolu.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx dospěli xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ten z xxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx; xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx, je třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) X přípravném xxxxxx xxx xx výslechu xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx ani xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podaného xxxxxxxxxx xxxxxxx pochybnosti.

§109

Vady xxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx x správnosti posudku xxxx xx-xx posudek xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx nutno xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xx nevedlo x výsledku, přibere xx znalec xxxx.

§110

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxx, zvlášť obtížných xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zástupce x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, vysokou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x podání xxxxxxxxxx posudku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podaného xxxxxxx.

(2) Ten, xxx xxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxx vypracovaly x mohou xxx x xxxxxxx potřeby xxxx xxxxxx vyslechnuty; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx znalce xxx (§105 xxxx. 4), xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxx uvedených x odstavci 2 xx xxxxx xxxxxxxxx x důvodům, pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx znalec x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ustanovení §105 xxxx. 3 xx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx užije xxxxxxx.

§110x

Xxxxxxxx znalecký xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obsahuje xxxxxxx znalce x xxx, že si xx xxxxx následků xxxxxx nepravdivého znaleckého xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx x znalecký xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činným x trestním řízení. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx umožní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx stran xxxxxxxx x znalecký xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx potřebnými xxx vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§110x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§111

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) O xxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx x xx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx znaleckého xxxxx, x slibu x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx za znalecký xxxx (znalečné) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx určí xxx, xxx znalce xxxxxxx, x x xxxxxx xxxx soudem předseda xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxx, xxx znalce xxxxxxx, s xxxx xxxxxxxxxxxx znalečného, xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx přípustná stížnost, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx uhradit xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxx xxxxxxxx, nejpozději xx 30 xxx.

Xxxxx pátý

Provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení

§111a

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx obhájce x xxxx a xxxxx, xx xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx výslechu xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo znalce xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení.

(2) Xx-xx výslech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx, ověří její xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výslech. Xxxxxx xxxxxxxxx totožnost x xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výslech x xxxxxxxxxxx soudu, státního xxxxxxxxxxxxxx, věznice xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud x tomu xxx xxxxxxx předsedou xxxxxx xxxxx, vedoucím xxxxxxx xxxxxxxxx, ředitelem věznice xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxxxxxxx xx po xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx osoba.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx utajována x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pověřený xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx určený x xxxx xxxxxxxx předsedou xxxxx a v xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství xxxx xxxxxxxxxxx orgánu pověřený xxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx policejního xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx se xxxxxxx svědek, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyslýchanou xxxxx před započetím xxxxxxxx prováděného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx v průběhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

§111x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. s účinností xx 1.1.2012

Oddíl šestý

Věcné x xxxxxxxx důkazy

§112

(1) Věcnými xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, jiné xxxxxxxx, xxxxx prokazují xxxx vyvracejí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx prostředkem k xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx listiny, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x obviněnému.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

§113

Xxxx xxxxxxxx x protokol x xxx

(1) Xxxxxxxx se xxxx, xxxx-xx být xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důležité pro xxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx se xxxxx x němu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, náčrty x jiné pomůcky.

§114

Prohlídka těla a xxxx xxxxxxx úkony

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxx zjistit, zda xxxx xx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx trestného činu. Xxxx-xx prohlídka těla xxxxxxxxx lékařem, xxxx xx xxxxxxx jen xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx x xxxxxx xxxxx provést zkoušku xxxx xxxx xxxx xxxxxxx úkon, xx xxxxx, x xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx, xxx xx lékař xxxx xxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx u ní xxxxxxx jiný xxxxxxxx xxxx, není-li spojen x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx. Odběr xxxxxxxxxxxx materiálu, xxxxx xxxx spojen xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx osoba xxxx x jejím xxxxxxxxx orgán xxxxx x trestním xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx může xxxxx xxxxx x bez xxxxxxxx podezřelého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx odborný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx k xxxxxx xxxxx zjistit xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx zdržovala xx xxxxx xxxx, xx xxxxx, o xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zjištění.

(4) Nelze-li xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx odpor xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxx xxxx xxxx xxxx obdobný xxxx xxxxxxx xx zásahem xx xxxxxxx integrity, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx překonat; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx odporu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlas xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx onu osobu xxxxxx s upozorněním xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§66), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx poučí xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§115

Xxxxxxxxx x pitva xxxxxxx a její xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx podezření, xx smrt xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, musí být xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxx mrtvolu xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx senátu x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Vyšetření xxxxxxxxx xxxxx

§116

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stav obviněného, xxxxxxx xx x xxxx vždy znalec x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx x x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx byl pozorován xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je-li ve xxxxx, též xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Proti tomuto xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxx x obviněného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx nebo zmenšené xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx x tom, xxx je xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§117

Pozorování xxxxxxxxx xxxxx xxxx trvat déle xxx dva xxxxxx; xx xx xxxx xx třeba xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x v xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx tuto xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx měsíc. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx stížnost.

§118

Jestliže jsou závažné xxxxxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx zvláště důležitá, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx znalecky i xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §116 xxxx. 2 xxxx xxxx xxxxxxxxx.

XXXXX ŠESTÁ

ROZHODNUTÍ

§119

Způsob xxxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx rozsudkem, xxx to xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx případech rozhoduje, xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxx xxxxxx, usnesením.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx zákon nestanoví xxxx jiného, xxxxxxxxx.

Oddíl první

Rozsudek

Obsah rozsudku

§120

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx republiky" xxxx xxxxxxxxx

x) označení xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx jde, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jichž xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx zákon nestanoví xxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx v rozsudku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx údaji potřebnými x xxxx, aby xxxxxx xxx zaměněn x xxxxx xxxxxx. Xxx-xx x příslušníka xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, jímž se xxxxxxxxxx uznává xxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, jehož xx xxxxx xxxx, a xx nejen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx i uvedením, xxx xxx x xxxxxx nebo přečin, x xxxxx, času x xxxxxxx spáchání, xxxxxxxxx i uvedením xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx, aby xxxxxx xxxxxx být xxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx soud dohodu x xxxx x xxxxxx, xx součástí xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx.

§121

Do xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx otázka xxxx, pojme xxxx xxxx xxxxx

x) o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx nebo o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (§43 xxxx. 3),

b) x ochranném xxxxxxxx, xxxxxxxx x něm xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx konaném x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§122

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obsahovat výrok x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxx bylo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx doby x jejím trvání. Xxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx x výroku xxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxx má xxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx trestním xxxxxxx xxxx zda xxxx xxxxx něj xxxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx uložen xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx odložit, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx o xxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xx xxxx podmínky xx vázán. Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx trest xxxxxx svobody, musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxx trestu. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx nutno xxxxx o tom xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Ve výroku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx uvedeno, o xxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §226 xx xxxxxxxxx obžaloby xxxxx.

§123

Soud, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxx, x níž xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx jen xxxxxxxx, pojme xx xxxxxx rozsudku xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx souvislost xxxxxx výroků x xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozsudek xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

§124

V rozsudku, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx označit xx dřívější xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx souhrnném. Xxxxxx-xx se v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx činu, xxxx xxxx označit ty xxxxxxxx rozsudky, v xxxxx xxxxxxx výrok x xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx x další výroky, xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxx výroky, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

§125

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx skutečnosti xxxx za xxxxxxxxx x o které xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx opřel a xxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důkazů, xxxxxxx xxxxx xx vzájemně xxxxxxxx. X odůvodnění xxxx xxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx provedení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x otázce xxxx x xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx uloženého xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx povahu x xxxxxxxxx trestného činu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx cíle, xxxxx i xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxx uplynula xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, případné změny xxxxxxx a délky xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx zvážení xxxxxxxxxx xxxx, postupu orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, kterým xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx; xxxxx xxx, jak přihlédl x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx pachatele, k xxxx dosavadnímu xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx po činu, xxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx či jiné xxxxxxxx následky činu, x xxxxx byl xxxxxxx xxxx spolupracující xxxxxxxx též x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx spojení x xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx výroky, xx třeba xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx trest xx trestný xxx xxxxxxx x §55 xxxx. 2 trestního xxxxxxxx, vyloží, jakými xxxxxxx xxx xxxxx xxx tomto rozhodnutí x proč xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxx o odvolání, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, se xxxxx xxxxx, xx které xxxx xxx podáno (§248 xxxx. 1), xxxxxxxx soudu, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx (§251), xxxxxxxx soudu, xxxxx x podaném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§252), xxxxxx, v xxxxxx xxxxx rozsudek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§246), x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odvolání (§249).

(3) X poučení x xxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§265d), xxxxx x podání xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx podáno (§265e), označení soudu, xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodovat, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dovolání (§265f).

Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx

§126

Xxx poradě x xxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx zejména,

a) xxx xx stal xxxxxx, pro xxxxx xx obžalovaný xxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx znaky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx trestnost xxxxxx xxxxxxxxx,

x) zda x xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zda a x xxxxx xxxxxxx xx xxx obžalovanému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx škodu nebo xxxxxxxxxxxx újmu x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zda x jaké xxxxxxxx xxxxxxxx má být xxxxxxx.

§127

(1) Xxxxxx a xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx rozsudku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx většina xxxxx. Xxxxx-xx většiny xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx příznivějším xxx dlouho, xx xx dosáhne většiny. Xx-xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxx hlasováním.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx byl v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Při hlasování x trestu xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx, xxx xxxxxxxxx xxx zproštění xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxx xxx obžalovaného xxxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Přísedící x soudci xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xx sepíše xxxxxxxx xxxxxxxx (§58).

§128

Xxxxxxxxx rozsudku

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx "Xxxxxx republiky", xxxx xxxxx xxxxxx, aspoň xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx být x xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx rozsudku, xxx xxx byl xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx-xx xx možné, xxx xxx vyhlášení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx.

§129

Vyhotovení xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx nutno xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx byl xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx odůvodnění, x xxxxxxxxxx xxxxxxx prohlásil, xx xx xxxxxxx, xxx x jeho xxxxxxxx podaly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudek, xxxxx xxxxxxxxxx odůvodnění. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx vůli, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx odvolání. Xxxx-xx xx rozsudek xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x částech, které xx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vyhotovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxx odvolání x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxx, je rovněž xxxxx odůvodnit xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odvolání.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx již x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx jím xxxxxxxx soudce, který xxx členem senátu, xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx

x) x řízení xxxx xxxxxxxxx soudy a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx druhého stupně xx xxxxxxxxx xxxxxx xx pěti xxxxxxxxxx xxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx soudy x xxxx Xxxxxxxxx soudem xx vazebních xxxxxx xx deseti xxxxxxxxxx xxx x v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dnů.

Výjimky x xxxxxx lhůt xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozsudek xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx rozsáhlost a xxxxxxxxx věci, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Prodlouží-li lhůtu x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx zdůvodní, xxxx xxxxxx možné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 4.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx trvání, vyhotoví xxx na příkaz xxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx určený předsedou xxxxx.

(5) Vyhotovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu x xxx, xxx xx vypracoval. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku xxx xxxxxxxx xxxxxxx trvání, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx; xxxxx toho xx xx vyhotovení xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§130

Doručení rozsudku

(1) Xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx osobě x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to x xxxx byli při xxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxx.

(2) Xx-xx obžalovaný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, doručí xx xxxx xxxxxxxx xxx jim.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníku; xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx.

§131

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx

(1) Předseda xxxxxx může zvláštním xxxxxxxxx kdykoli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x nimž xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx, aby vyhotovení xxxx x naprosté xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Opis xxxxxxxx x opravě xx doručí všem xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx opis rozsudku.

(3) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxx podle odstavce 1 je přípustná xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxx xx xxxxxx provede xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx i x xxxxxxx, xxxxx xx xx osob, xxxx xxxx doručeny, vyžádají xx tím xxxxxx xxxx.

§132

§132 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 292/1993 Sb.

§133

Xxxxxx opravy

Jestliže se xxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku xxxx oprava opisu xxxxxxxx xxxxxxxxx dotkla xxxxxx některého x xxxxxx xxxxxxxx, běží xxxxxxxx zástupci a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dotčené lhůta x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x opravě, x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podána xxxxxxxx, od xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stížnosti. X tom xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx

§134

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx musí obsahovat

a) xxxxxxxx orgánu, o xxxxx rozhodnutí xxx,

x) xxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) výrok xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jichž xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nestanoví něco xxxxxx, x

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xx xxxxx, jestliže to xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxx skutečnosti, xxxxx byly vzaty xx xxxxxxxxx, důkazy, x něž se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx úvahy, na xxxxxxx podkladě xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§135

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx za účasti xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx dotýká, xxxxx x xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx neveřejném xxxxxxxx.

§136

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se jen xxxxxxxx průběh xxxxxx xxxx způsob provedení xxxxxx xxxxx xxxxx xx nařizuje nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zapsána x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx by xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Má-li xxx doručeno v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zástupci, lze xx doručit xxxx xxxxxxxxx.

(3) Jestliže se xx xxxxxxxxx usnesení xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx orgánem činným x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxx §142 xxxx. 1 vzdaly xxxxxxxxx x prohlásily, xx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx usnesení, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx může soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x tehdy, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stížnost. Xxxx-xx xxxxx podat xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxx xxxxxxxxxxxx usnesení vyhotovit xxxxx v xxxxxxx, xx obviněný xxxxxxxx, xx si xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxx; pokud xxx tyto xxxxx xxxxx xxxxxx i xxxxx xxxx vůli, xxxx xx stížnosti xxxxx.

§137

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Usnesení xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxx, jakož x xxxxx, která x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx usnesení oznámit, xxxxx doručením xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxx oznámit, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx buď oné xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx jen obhájci, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jde-li x osobu, xxxxx xxxx plně xxxxxxxxx xxxx jejíž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx usnesení xxxxxx xxxxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxx obviněnému, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx němuž xx stížnost, je xxxxx oznámit xx xxx jemu, tak x jeho xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx obviněný ve xxxxx, xx výkonu xxxxxx odnětí svobody xxxx na xxxxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx i xxxx xxxxxxx i xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxxxxxxxx xxxx omezena.

(4) Usnesení, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx dala x usnesení xxxxxx, xxxx v xxxxx xxxxxx.

§138

Použití ustanovení x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx této xxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx moc x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§139

Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x nestanoví-li xxxxx zákon xxxx xxxxxx, i vykonatelný,

a) xxxxxxxx xxxxx proti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx připouští xxxxxxxx, xxxxx

xx) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

xx) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx

xx) podané odvolání xxxx zamítnuto.

(2) Odvolání xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, aby xxxxxxx xxxxx rozsudku xxxxxx právní xxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx odvolání xxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx rozsudek u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx moci x xxx vykonán.

(3) Xxxxxxxx xxxx lhůta x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podána xxxxxxxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx.

§140

Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx usnesení

(1) Usnesení xx pravomocné x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zákon xxxxx xxxx stížnost xxxxxxxxxxx,

x) jestliže xxxxx xxxx proti němu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

xx) xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx,

xx) xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, nebo

cc) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x když xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, avšak nepřiznává xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x více xxxx xxxx xxx některé x více věcí, x nichž xxxx xxxxxxxxxx xxxx usnesením, xxxxxxx xxx v xxxxxxx, že má xxxxxxxx účinek, xxxx, xxx xxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx částech, xxx-xx xx oddělit.

(4) Xxxxxxxx xxxx lhůta x xxxxxx stížnosti mající xxxxxxxx účinek xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxxxx lhůty, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx pravomocného xxxxxxxxxx x této xxxxxxx.

HLAVA SEDMÁ

STÍŽNOST X XXXXXX X NÍ

§141

Přípustnost x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx usnesení xx stížnost.

(2) Stížností xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx soudu a xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx napadnout jen x xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx podat xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnout xxxxx. X xxxxxxxxx x těchto případech xxxxxxxxx Nejvyšší soud. X xxxxxxxxx proti xxxxxxxx státního zástupce Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejvyšší státní xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, jen xxx xx zákon xxxxxxxx xxxxxxx.

§142

Xxxxxxxxx osoby

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx dala podnět xxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx usnesení xxxxx xxxx podat xxxxxxxx též xxxxxx xxxxxxxx, a to x xx prospěch xxxxxxxxxx.

(2) Proti usnesení x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx x x zabezpečovací xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx osoby, xxxxx xx xxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx.

§143

Lhůta x místo x xxxxxx

(1) Stížnost xx xxxxxx u xxxxxx, proti jehož xxxxxxxx stížnost xxxxxxx, x xx do xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (§137); xxxxxxxx xx usnesení xxxxxxxx xxx obviněnému, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx od xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §142 odst. 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jako xxxxxxxxxx; xxxxxxxx zástupci xxxx běží xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§144

Xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx výslovně xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba může xxxxxxx xxxxxxxx vzít xxxxxxxx xxxx, xxxxx x ní xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x stížnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobce xxxx xxxxxxxxxx žalobce, xxxxxxxxx orgán Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx obviněného xxxxxxxx xxxx opatrovníkem xxxx xxx xxxxx xxxx xxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx běží xxxxxxxxxx xxxx lhůta x xxxxxx xxxxxxxxx xx vyrozumění, že xxxxxxxx byla xxxxx xxxx.

(4) Zpětvzetí xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na vědomí xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, x nebyla-li xxx xxxxx tomuto orgánu xxxxxxxxxx, orgán, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xxxx xxxxxx činí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§145

Xxxxxxxxxx důvody

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx některého xxxx xxxxxx, nebo

b) pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx usnesení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxx o nové xxxxxxxxxxx a důkazy.

Xxxxxxxx xx 30.9.2005 xx 30.9.2005 (xx xxxxxx x. 394/2005 Xx.)

§146
Xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx usnesení xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx usnesení xxxxxxxx směřuje, xxxx xx sám vyhovět, xxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Jde-li x xxxxxxxx policejního orgánu, xxxxx bylo xxxxxx x xxxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx jeho pokyn, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx s předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2005 Xx.

§146x

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx orgánu

(1) O xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx zástupce

a) xxxxxxx x xxxxx, xxxxx-xx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vazbu,

b) rozhodl x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spočívajícího x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx předběžného xxxxxxxx (§88m odst. 2), x tom, že xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx mu xxxxxxx xxxx jinou xxxxxx (§88d odst. 2), xxxx x xxxxxxx x zrušení předběžného xxxxxxxx (§88n xxxx. 3),

x) xxxxxxxx xxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, rozhodl o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx náhradní xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxx zajištění,

e) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x omezení xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxxxxx se zajištěného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o zrušení xxxx omezení xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx majetek xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx propadnutí xxxxxxx, rozhodl x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxxxxx xx zajištěného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx výkonu zabrání xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x omezení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx pořádkové xxxxxx (§66 xxxx. 1),

x) xxxxxxx x xxxxxxx věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx (§81b xxxx. 1), xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxxxx §159c xxxx. 1,

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx evropský xxxxxxx, xxxxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx byl xxxxx příslušný k xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zákonnosti x xxxxxxxxxx řízení.

(2) O xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x uložení xxxxxxxxx xxxxxx, změnil xxxxx zajištění xxxx, xxxxxxxx xxx, x xxx xxxxxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxxx tomu, xx xx nástrojem xxxxxxx xxxxxxxx xxxx výnosem x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxx xxxxxxxxx, rozhoduje xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx, x xxxxx xxxxxx xx činný xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx věci xxxxxxxx xxxxx nad zachováváním xxxxxxxxxx v přípravném xxxxxx; vykonává-li xxxxx xxx zachováváním zákonnosti x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, v jehož xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx pověřený xxxxxxx, který xx xxx jinak xxxxxxxxx x xxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Rozhodnutí xxxxxxxxxxx orgánu

§147

(1) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přezkoumá nadřízený xxxxx

x) správnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx stížnost xxx xxxxxxx z více xxxx nebo xxx xxxxxxx x xxxx xxxx, o xxxxx xxxx xxxxxxxxxx týmž xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nadřízený xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx osoby xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§148

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stížnost

a) není-li xxxxxxxxx,

x) byla-li podána xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx se xx výslovně xxxxxx xxxx která xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx-xx xxxxxxx.

(2) Jako xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jen xxxxx, xx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx bylo xxxx xxx xxxxxxxx usnesení.

§149

(1) Nezamítne-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx-xx xxxxx povahy xxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxxx, buď

a) xxxxxxxx xxx xx xxxx, xxxx

x) uloží orgánu, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x věci xxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xx-xx to xxx xxxxxxxx objasnění xxxx xxxxxxxx, xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x došetření, a xx i v xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§223 x 231). Xxxxxxxxxx §191 xxxxx x xx.

(3) Xx-xx xxxxx xxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx-xx xx oddělit xx ostatních xxxxx xxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (§147 xxxx. 2), xxxxx nadřízený xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xx onu xxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxx v xxx, že x xxxxxxxxx xxxxxxxx některý xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx sám xx xxxxxxx, anebo xxxxxx xxxxxx, proti xxxxx rozhodnutí stížnost xxxxxxx, xxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx neúplný xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx může, xxxxxxx-xx to za xxxxx, xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxx x jiném složení xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxx xxx vrácena k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx rozhodování xxxxx xxxxxxx názorem, xxxxx xx věci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx provedení xxxxx orgán nařídil.

§150

(1) Xxxxx rozhodující x xxxxxxxxx nemůže x jejího xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx podala nebo x xxxxx prospěch xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx prospívá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, změní xxxxxxxx také xx xxxxxxxx xxxxxx spoluobviněného.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

XXXXX OSMÁ

NÁKLADY TRESTNÍHO XXXXXX

§151

Xxxxxxx trestního xxxxxx, xxx nese stát

(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx řízení vykonávacího xxxx stát; nenese xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x poškozeného, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a zmocněnce. Xxxx xxxx nese xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx, xxxxx byl obviněnému xxxxxxxxx, xx vůči xxxxx nárok na xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu. Nárok xx třeba xxxxxxxx xx xxxxxxx roku xxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx obhajovat xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx plátcem xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, se zvyšuje x xxxxxx odpovídající xxxx xxxx, xxxxxx xx obhájce xxxxxxx x odměny xx xxxxxxxxxxx a x xxxxxx hotových xxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 3) Xxxxxxxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx x x případě, xxx xxxxxxx je společníkem xxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 6) x xxxxxxx xxxx xx xxxx právnická osoba.

(3) X xxxx xxxxxx x xxxxxxx hotových xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxx orgán xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx poskytnuta xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx odůvodněno dobou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xx přípustná xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Odměnu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx.

(6) Ustanovení odstavců 2 xx 5 xx xxxxxxxxx užijí xx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxxxxxxxx obhajobu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poškozeného, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§151a

(1) Obviněný, xxxxx xx nárok na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx obhajobu xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x tom, xx xxxx ponese xxxxxxx na znalecký xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxx poškozený xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx vyhovět, xxxxxxxx takový důkaz xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx úkon x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 je xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Povinnost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§152

(1) Xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx státu

a) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x hotové výdaje xxxxxxxx ustanovenému xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nemá xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx vazby,

d) xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx stát.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx&xxxx;x xxx nahrazení vazby x náklady xxxxxxx x xxxxxxx trestu xxxxxxxx vězení x xxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Paušální xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti.

(4) Xxxxxx xxxxxxx spojených s xxxxxxx trestu odnětí xxxxxxx xxxxxxxx zákon x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§152x

§152x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 333/2020 Sb.

§153

(1) Xxx xxxxx xxxxx bezvýsledně xxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxx odměnu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xx sníženou xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx k náhradě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxx x orgán xxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§154

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zčásti xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx odsouzený, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy v xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx náklady xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto nároku x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zčásti, xxxxxxxx xx návrh poškozeného x xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxxxxxxxxx xxxxx nebo zčásti xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx poškozeného x xxxxxxxx xxxxxx (§155 xxxx. 4), nebrání-li xxxx xxxxxx věci x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx spoluzavinění xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx poškozeného x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx provést, jde-li x úmyslný xxxxxxx xxx.

(3) Odsouzený je xxxxxxx xxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx nárok na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezplatně nebo xx xxxxxxxx odměnu, xxxxxxx-xx tomu povaha xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx čin, xxxx x důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxx hodných xxxxxxx přiměřeně xxxxx; xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx a majetkové xxxxxx odsouzeného.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení x x jejich výši

§155

(1) X povinnosti odsouzeného x náhradě xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx&xxxx;x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nahrazení xxxxx x x xxxxxxxxxx x náhradě odměny x xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obhájci xxxxxx [§152 xxxx. 1 písm. x), x)] xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně.

(3) X xxxxxxxxxx odsouzeného, který xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx svobody, hradit xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxx xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx domácího xxxxxx x xxxxxx úhrady.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx x účelnému xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx škody nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx související s xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxx xxxxxxxx po právní xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; nárok xx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx odsuzujícího xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx přibráním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx na právní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx právní xxxx rozsudku předseda xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx x bez xxxxxx.

(6) Xxxxx rozhodnutí xxxxx odstavců 1 xx 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx účinek.

§156

Jestliže xxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxx [§152 xxxx. 1 xxxx. x) x §153 xxxx. 1] xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx známkami, xxxxxxxx o povinnosti x xxxxxx xxxxxxx xx právní moci xxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxx prvního stupně.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX ŘÍZENÍ

§157

Obecné xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx zástupce x policejní xxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxxx xxxx činnost xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x včasnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zástupce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčujících xxxx, že byl xxxxxxx trestný čin, xx státní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně spisů, x nichž nebylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, materiály x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx orgánu a xxxxxx opatření, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx znalost xx speciálního oboru. X xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx konzultanta může xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X přibrání xxxxxxxxxxx sepíše xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx souhlasem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zasahovat. X xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxx dozvěděl, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Účast xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státního zástupce x policejní xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx trestního řízení.

§157x

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x státního zástupce

(1) Xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx žádat xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx průtahy x xxxxxx xxxx xxxxxx x postupu xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx vázána xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zástupci xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ji xxxx xxxxxxxxxx vyřídit. O xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x odstranění xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§157x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

HLAVA XXXXXX

XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§158

(1) Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x odhalení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tomu, xx byl xxxxxxx xxxxxxx čin, a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx činit xxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx orgán informuje xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxx xx Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vykonat xxxx xxxxxxxx v souladu x čl. 22 x xx. 25 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939. Xxxxxxxx xxxxxx Vězeňské xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx sborů, jakmile xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxxx poučit x xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx údaje, x xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx jej xxxxxxxxx x učiněných xxxxxxxxxx.

(3) X zahájení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx zahajuje, a xxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx. Xxxx záznamu zašle xx 48 xxxxx xx zahájení trestního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečností xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx potřebné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajišťuje stopy xxxxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, kromě úkonů xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx

x) vyžadovat xxxxxxxxxx od fyzických x právnických xxxx x xxxxxxxx orgánů,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx vyjádření xx příslušných orgánů, x xx-xx xxxx xxx posouzení xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) obstarávat xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) provádět xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx,

x) vyžadovat xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §114 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx potřebného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §114 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx osobou téhož xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx to xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx stop xxxx xxxxxxxx činu,

g) xx xxxxxxxx stanovených v §76 zadržet podezřelou xxxxx,

x) xx podmínek xxxxxxxxxxx x §78 xx 81 činit xxxxxxxxxx x opatření x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x hlavě xxxxxx xxxxxxxx neodkladné nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pravomoci xxxxxx orgánu činného x xxxxxxxx řízení.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x objasnění x xxxxxxxxx skutečností xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl spáchán xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i jiné xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Při xxxxxx vysvětlení xx xxxxx právo xx xxxxxx xxxxx advokáta. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezletilého, xx xxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx provedení úkonu xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka xxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx neodkladného nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx slouží xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, aby xxxxx, xxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxx, byla vyslechnuta xxxx svědek, a xxxxx x úvaze, xxx xxxxxx důkaz xxxxxxx. Úřední xxxxxx xxx x řízení xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx pouze xx xxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem. Je-li xxx, kdo xxxxx xxxxxxxxxx, později xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, nemůže xx xxx záznam xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx orgán je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x podání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx době xx xxxxxx místo; x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Jestliže se xxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx omluvy xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx. Xx xx a xx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§66) musí xxx taková xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx by xxx xxxxxxx státem xxxxxxxx uloženou nebo xxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxxxx xx byl xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxx, x xxxxx xxxxx tuto povinnost xx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x §100 xxxx. 2; x xxx je xxxxx xxxxx, od xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx okolnosti xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx třeba xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je třeba xxx sepisování xxxxxxxx xxxxxxx postupovat xxxxx §55 xxxx. 2.

(9) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ji vyslechne xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §158a. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx let x osobu, x xxxxx xxxxxxxxxx správně x xxxxx vnímat, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx pochybnosti. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení nebo xxxxxx podnětu k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx delší xxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx odůvodněn xxxxx, xx xxxxxxx čin xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hrozí xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx, xx možno xxxxxxxxxxx xxxx svědka x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodující význam xxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx, nasvědčují-li zjištěné xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx z jiného xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx znovu podle §164 xxxx. 4, xxx xxxxxxxxx x xxxxxx výslechu x xxxxxxx xxxxxx číst xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx přehrát xxxxx xxxxx §211 odst. 1, xxxx. 2 xxxx. x), odst. 3 písm. b), x); xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx protokoly x xxxxxxxx podle §212.

(10) Xxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxx nutných výdajů xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího cestovní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx. Xxxxx nemá xxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx své xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Provádí-li xxxxxxxx nebo úkony xxxxx předchozích xxxxxxxx xxxx policejní orgán xxx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x předmětu šetření xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, který xx xxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx útvarem Xxxxxxx Xxxxx republiky x jiným policejním xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x posouzení státnímu xxxxxxxx. Jeho xxxxxxxxxx xx závazné.

(12) Xx-xx xxx xxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xxxxxxxxx xxxxx xx o xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xx předá. Do xxxx, xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx neodkladné x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx policejním xxxxxxx x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxx x příslušnost, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupci. Xxxx stanovisko xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 11 se xxxxxxxxx.

§158x

Xx-xx xxx prověřování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx čin, x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx úkon xxxxxxxxxxx xx výslechu xxxxxx nebo x xxxxxxxxx, provede xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx takový xxxx xx xxxxxx soudce; xxxxxx x takovém xxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxx může do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závěr xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx úkon xx xxxxx zákona neodkladný xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§158x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x podmínky xxxxxx xxxxxxx

§158x

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx orgán, xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x jde-li x xxxxx Policie České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx Vojenského xxxxxxxxxxxxx, jeho ředitelem, x xxx-xx x xxxxx Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, jejím xxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, jeho ředitelem, xxxxxxxx v xxxxxx x úmyslném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx osob x xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx.

(2) Používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx získání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx bylo-li xx jinak jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx nutné.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxx a jiné xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pátracích xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx použít xxxx xxxxx.

§158c

Předstíraný převod

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx věci,

a) x jejímuž xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx držení xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x trestného xxxx, xxxx

x) která xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxx pouze na xxxxxxx xxxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Nesnese-li xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xx xx 48 xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx předstíraného xxxxxxx ukončit a xxxxxxxxx, xxxxx xx x této souvislosti xxxxxxxx, xxxxx nepoužít.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx 48 xxxxx doručí xxxxxxxx xxxxxxxx.

§158x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§158x

Xxxxxxxxx osob x xxxx

(1) Sledováním xxxx x xxxx (xxxx xxx "sledování") xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x osobách x xxxxxx prováděné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

(2) Sledování, xxx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx zvukové, xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud má xxx sledováním zasahováno xx xxxxxxxxxxxxxxxx obydlí, xx xxxxxxxxxx tajemství xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lze xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx úkony xxx xxxxxx, které xxxxxxx x umístění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 lze xxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trestnou činnost x, xxxx-xx známy, xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxx prováděno x xxxxx xxxxx xxx delší xxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxx ten, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx základě xxxx xxxxxxx písemně prodloužit xxxx na dobu xxxxxxx šesti xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxx xxxxxxxxx zahájit i xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x pokud xx xx 48 xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx ukončit, případný xxxxxx zničit a xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxx souvislosti xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud x tím výslovně xxxxxxxx xxx, do xxxxx práv x xxxxxx má být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx dodatečně xxxxxxx, sledování xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Má-li xxx xxxxxx pořízený xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, je xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx uvedenými x §55 a 55a.

(8) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xx nutno xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zaměstnanci x xxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezúplatně xxxxxxxxxx policejnímu orgánu xxxxxxxxxxxxx sledování xxxxx xxxx xxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) X jiné xxxxxxx xxxx, xxx xx xx, v xxx bylo sledování xx xxxxxxxx uvedených x odstavci 2 xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx sledování x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx, je-li x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x úmyslném trestném xxxx nebo xxxxxxxx-xx x tím xxxxx, xx xxxxx xxxx x svobod bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§158x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§158x

Xxxxxxx agenta

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx let, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx prospěch organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §226 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §248 xxxx. 1 xxxx. x) a odst. 2 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx zadání xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx podle §256 trestního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zakázky a xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §257 xxxxxxxxx xxxxxxxx, pletichy xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §258 trestního zákoníku, xxxxxxxx pravomoci xxxxxx xxxxx xxxxx §329 xxxxxxxxx zákoníku, přijetí xxxxxxx xxxxx §331 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §332 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §333 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, k xxxxx xxxxxxx zavazuje vyhlášená xxxxxxxxxxx smlouva, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jím xx útvar Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, oprávněn xxxxxx xxxxxx.

(2) Agentem xx xxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxxxx úkoly xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vystupující xxxxxxxxx xx zastíráním xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xx-xx xx x xxxxxxx agenta, jeho xxxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxx nutné, xx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z této xxxxxxx zavést xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxx xx xxxxx zvláštní xxxxxxxxx, povolení či xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx České xxxxxxxxx nebo xx Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Orgány xxxxxxx xxxxxx jsou povinny xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx odkladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxx povoluje xx návrh státního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxx xx státní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx. Návrh na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx; v takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vrchního xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx evropský pověřený xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxx zachováváním xxxxxxxxxx x přípravném xxxxxx. X povolení xxxx xxx uveden xxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx použit, x xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dosavadní činnosti xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx.

(5) Xx sledování osob x věcí v xxxxxxx xxxxxxxx x §158d odst. 2 x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převodu xxxxx §158c xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx povolení.

(6) Agent xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx prostředky, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jeho služebního xxxxx x xxxxx xxxx jiným xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx právech xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníků Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx příslušného xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadovat xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx agenta x xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem. Xxxx údaje je xxxxxxx pravidelně, nejméně xxxxxx xx tři xxxxxx, posuzovat, x xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx agenta, dá xxxxxxxxxxx xxxxxx pokyn x bezodkladnému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§158x

Xxxxxx-xx se xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §158b158e; xx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx x bez xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§158x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§159

(1) Xxxxxxxxx xxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxx trestný čin,

a) xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x níž xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení,

b) xx xxx xxxxxx, jde-li x jinou xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, x

x) xx xxxxx měsíců, xxx-xx x xxx xxxxxxx x prvním xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx oznámení xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdůvodní, xxxx xxxxxx možné x zákonem xxxxxxxxx xxxxx prověřování xxxxxxx, xxxx úkony xx xxxxx ještě xxxxxxx x xx jakou xxxx xxxx prověřování xxxxxxxxxx. Státní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx policejnímu xxxxxx jednak změnit xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, jednak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, po xxxxxx xx prověřování xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxx státnímu xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. Státní xxxxxxxx xxxxxxxxx obdobně, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx 2.

§159x

Xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Nejde-li xx xxxx x xxxxxxxxx x trestného xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx odloží xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zejména

a) xxxxxxxxx xxxx příslušnému xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx projednání.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx nepřípustné xxxxx §11.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx věc, xx-xx trestní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §172 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x).

(4) Xxxxxx zástupce xxxx věc xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplývá, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §172 xxxx. 2 xxxx. x).

(5) Xxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx též xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx trestní stíhání (§160). Pominou-li xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx stíhání xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxx věci musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 5 xxxx být doručeno xx 48 hodin xxxxxxxx zástupci. Xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx vyrozumí, xxxxx x to podle §158 xxxx. 2 xxxxxxx.

(7) Xxxxx usnesení x odložení věci xxxx poškozený uvedený x odstavci 6 xxxxx xxxxxxxx, jež xx odkladný účinek.

§159x

Xxxxxxx odložení trestního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx to xx xxxxx x xxxxxxxxx trestné činnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx, xxxx xxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxx policejní orgán xx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx dočasně odložit xxxxxxxx trestního stíhání xx nezbytnou xxxx, xxxxxxx xxxx x xxx měsíce.

(2) Trvají-li xxxxxx, pro které xxxx trestní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx odloženo, xxxx xxxxxx zástupce xx xxxxx policejního xxxxxx xxxxxxxx souhlas x xxxxxxxxxxxx lhůty xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx o xxxxx xxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x případě, xxx xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§10) xxxx xx-xx xxxx trestní stíhání xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x případě, xxxxxxxx xxxxxxxx řízení pro xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx být rozhodnutí x přestupku zrušeno. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx policejní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X dočasném odložení xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxxx xxxxx vyhotoví záznam, xxxxx xxxx xx 48 xxxxx zašle xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zahájí.

§159x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx trestního stíhání xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §226 xxxx. 2, 4 nebo 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §248 odst. 1 xxxx. e), xxxx. 3 xxxx 4 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxxxxx a xxx xxxxxxx soutěži podle §257 xxxx. 1 xxxx. b), xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §258 xxxx. 1 písm. b), xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §332 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §333 xxxx. 2 trestního xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §347a xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, majetkový nebo xxxx prospěch xxx xxxxx, xx byl x xx xxxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zástupci nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kdo x tento xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x dočasném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, xxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx poskytnut xxxx xxxxxx x souvislosti x výkonem pravomoci xxxxxx osoby xxxxxxx x §334 xxxx. 2 xxxx. x) xx c) xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo úřední xxxxx xxxxxxx v §334 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

§159x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Nezjistí-li xx xxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxx rozhodnout x xxxxxxxx xxxxxxxx trestního xxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §159c odst. 1, státní zástupce xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx, jinak rozhodne, xx xxxxxxxxx nesplnil xxxxxxxx xxxxx §159c xxxx. 1. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x nestíhání xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx lhůta x podání dovolání xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx o podané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xxxxxxx trestní xxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxx, majetkový xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx podezřelého xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bezodkladně xx právní moci Xxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx právní moci xxxxxxxxxx o nesplnění xxxxxxxx xxxxx §159c xxxx. 1 policejní xxxxx neprodleně zahájí xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXX X XXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX ŘÍZENÍ

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx trestního xxxxxxx

§160

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx §158 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx čin, a xx-xx xxxxxxxxxx odůvodněn xxxxx, xx xxx xxxxxxxx určitá xxxxx, xxxxxxxx policejní xxxxx xxxxxxxxxx o zahájení xxxxxxxxx stíhání xxxx xxxxx jako obviněného, xxxxx xxxx důvod x postupu podle §159a odst. 2 x 3, §159b xxxx. 1, 3 x 4 nebo §159c xxxx. 1. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx nemohl xxx zaměněn s xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; obviněný xxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx označen xxxxxxxx xxxxx, jaké xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§120 xxxx. 2). V xxxxxxxxxx usnesení xx xxxxx přesně xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xx xxxxx doručit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx počátku xxxxxxx xxxxxxxx a xx 48 hodin xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; u xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx od xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx poškozenému, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx sídlo xxxxx a xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx. Opis xxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx xxx ministru xxxxxxxxxxxxx x předsedovi Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušníka Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx doručí Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Policejní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo neopakovatelné xxxxx a zahájí xxxxxxx stíhání, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx úkony xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx do xxx xxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, který xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dobu, xxx bude xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Neopakovatelným xxxxxx xx xxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxx před xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx x xxxxxxxxx neodkladného xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx skutečností xxx xxxx za neodkladný xxxx xxxxxxxxxxxxxx považován.

(5) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx dopustil dalšího xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxx, postupuje xx xxxxxxx xxxxxx skutku xxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxxxx 1 x 2.

(6) Vyjde-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx, xxx xxxxx xxxx zahájeno trestní xxxxxxx, je jiným xxxxxxxx činem, xxx xxx xxx v xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, upozorní xx xx policejní orgán xxxxxxxxxx a xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§162

Xxxxxxx xxxx policejnímu xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx trestní xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jiný xxxxxxxxx orgán, než xxxxx xx xxxxxx x §161 odst. 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx předloží xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dožádání xxxxxx xxxxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §161 xxxx. 2, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx spisy xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupci; xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

§163

Xxxxxxx stíhání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Trestní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (§146 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxx (§147 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx na xxxxxx x nedbalosti (§148 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxxxxx pomoci (§150 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§151 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§155 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §171 xxxx. 1, 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §175 odst. 1 trestního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§178 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§181 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxx listin x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§183 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §186 odst. 1, 2 trestního xxxxxxxx, xxxxxxx (§205 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx (§206 xxxxxxxxx xxxxxxxx), neoprávněného xxxxxxx xxxx xxxx (§207 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx x xxxx, xxxx nebo nebytovému xxxxxxxx (§208 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx (§209 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxxx §216 xxxx. 1, xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx z nedbalosti xxxxx §217 odst. 2, xxxxxx (§218 xxxxxxxxx zákoníku), zatajení xxxx (§219 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx cizího xxxxxxx (§220 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (§221 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxx xxxxxxxx (§222 xxxxxxxxx xxxxxxxx), poškození xxxx xxxx (§228 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§353 xxxxxxxxx xxxxxxxx) a nebezpečného xxxxxxxxxxxxxx (§354 xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxx xxxx, xxx xx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx xxx poškozený xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§100 xxxx. 2), x xxxxxxx stíhání xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §185 odst. 1, 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxx x xxxx spáchání xxxx xxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx (§360 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxx znaky skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx zahájit a x xxx zahájeném xxxxxxxx stíhání xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx skutkem několik, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx jednoho x xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx poškozený xxx vyjádření xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejnímu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx obsah xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x trestním xxxxxxxx xxxx poškozený xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x to xx do xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Výslovně xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

§163a

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x trestním xxxxxxxx xxx některý x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §163 xxxx. 1 není xxxxx, xxxxx

x) byla xxxxxxx xxxxx způsobena xxxx,

x) xxxxxxxxx není xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx kterou xxxx jeho svéprávnost xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx 15 xxx,

x) x xxxxxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxx nebyl dán xxxx xxx xxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx výzvu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §163, xxxxx orgán xx poskytne xxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však 30 xxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx souhlas x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. O xxx xx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§164

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx iniciativy xxx, xxx byly xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vyhledány xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§89 odst. 1). Xxxxxx postupuje xxxxxxxx uvedeným x §158 xxxx. 3 x 5; provádí x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx čtvrté x xxxxxxxx xxxx, xxxxx je oprávněn xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx soudce. Xxxxxxxx svědků xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx x neodkladný xxxx xxxxxxxxxxxxxx úkon xxxx xxx-xx x xxxxxxx xxxxx mladší xxxxxxxx xxx, xxxxx, x xxxxx schopnosti správně x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tomu, že xx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxx výpověď xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx poškozeného x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx schopnost xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx-xx pro xxxxxxxxx xxxx odůvodněn xxxxxxxxxx delšího xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx je však xxxxx, jestliže je xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, které xxxx provedeny před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx, xxxx-xx provedeny xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx vyhledává x xx stanovených xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obviněného. Obviněný xxxxx být xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx navrhované xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §158 xxxx. 9 x lze-li xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx obviněného xxx xxxxxxx znovu a xxxxxxxxxx xxxx obhájci xxxxxx, xxx se xxxxxxxx úkonu xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx x xxxxx domáhat xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx soudem.

(5) Xxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, činí xxxxxxxxx xxxxx všechna xxxxxxxxxx x postupu xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§165

Xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx vyšetřování

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx účast xxxxxxxxxx xx vyšetřovacích úkonech x umožnit xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Zejména tak xxxxxxxxx, xxxxxxxx obviněný xxxx xxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx právo xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Obhájce xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx úkonech, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx důkaz x řízení xxxx xxxxxx, ledaže xxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxx zajistit. Xxxx xxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx klást otázky, xxxxx xxxxxx tehdy, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x udělí xx k xxxx xxxxx. Námitky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx průběhu. Xxxxxxx-xx xx obhájce xxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx být x xxxxxx xxxxxxxxx x §55 odst. 2 utajena, xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx totožnost xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx se xxxx účastnit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, nebo xxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx odepřít xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx povinen xxxx xxxxxxx xxxxxx, o xxxx druh xxxxx xx jedná, dobu x místo xxxx xxxxxx, ledaže xxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zajistit. Spočívá-li xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, policejní orgán xxxxxxx xxxxx x xxxxx, podle xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Nelze-li tyto xxxxx xxxxxx určit, xxxx být ze xxxxxxx zřejmé, x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx totožnost xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxx nichž xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx totožnost xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx policejní xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx účast xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx při xxxx vyrozumívání xxxxxxx xxxx v odstavci 3.

§166

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx orgán vyšetřování xx skončené x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x podání xxxxxxxx, umožní obviněnému, xxxx obhájci a xxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxx podle §43 xxxx. 3, xxxxx xxxx pobyt nebo xxxxx xxxxxx poškozeného xxxxx, v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx spisy x xxxxxx návrhy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx tuto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx tři xxx xxxxxx. Xx-xx počet xxxxxxxxxxx velmi vysoký, xxxxx xxxxxxx §44 xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxx lze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx. X xxxxxx úkonech xxxxx policejní orgán xxxxxx xx spise x o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 14, xx xxxxxxx xxxxx, aby se xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx některých písemností xxxxx §28 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxx-xx obviněný, xxxx obhájce nebo xxxxxxxxx možnosti prostudovat xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, učiní x xxx policejní xxxxx xxxxxx do spisu x postupuje dále, xxxx xx x xxxxxx xxxxx došlo.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spis x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důkazů x xxxxxxxxxxx, proč xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx dalších, xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §171173, podle §307 xxxx xxxxx §309.

§167

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) do xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x věc xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxx xxxxxx xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x jinou xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 skončeno, xxxxxxxxx xxxxx státnímu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx možné x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx skončit, xxxx xxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, jednak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx, x nichž xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 vyšetřování skončeno, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx je to xxxxx, uložit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úkony. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx záznam.

Xxxxx třetí

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§168

(1) Ustanovení xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx stupni xxxxxxx soud.

(2) Xxxxxxxx xxxxx oddíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní, xxxxxxxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x druhého xxxx xxxxx.

§169

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx důkazy v xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx svědků xxxxx §164 odst. 1, xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxx určení rozsahu xxxxxxxxxxx důkazů xx xxxxxxxxxxx právní kvalifikace xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx nadále xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx čin, xxx xx uveden x §168 odst. 1, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx této xxxxx. Xxxxxx, předtím provedené xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx, xx nepřihlíží x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx §164 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxx.

§170

(1) Xxxxxxxxx orgán xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejpozději do xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxxxxx policejní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §167 xxxx. 2, 3.

Oddíl xxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení

§171

Postoupení xxxx xxxxxx orgánu

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věc xxxxxx orgánu, jestliže xxxxxxxx přípravného xxxxxx xxxxxxx, xx nejde x xxxxxxx xxx, xx xxxx xxx x skutek, xxxxx xx xxxx být xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx, x xx-xx xxxx, též poškozený, xxxxx xxxxxxxx, xxx xx odkladný xxxxxx.

§172

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání

(1) Xxxxxx zástupce zastaví xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxx skutek, pro xxxxx xx trestní xxxxxxx xxxx,

x) xxxx-xx xxxxx xxxxxx trestným xxxxx a xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxx nepřípustné (§11),

x) xxxxx-xx obviněný x xxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx trestně xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx trestnost xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx trest, x xxxxx xxxx xxxxxxx stíhání vést, xxxxx bez významu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx již xxxxxx xxxx který xx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) bylo-li o xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jiným orgánem, xxxxxxxx, xxxxx anebo xxxxxxxxxxx soudem xxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem, mezinárodním xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x působností x xxxxxxxxx věcech, x xxxx nesplňují xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v §145 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních, x toto xxxxxxxxxx xxx považovat xx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x míře porušení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, způsobu provedení xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx, a xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, zejména x xxxx snaze nahradit xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dosaženo.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx obviněný, x xx-xx znám, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx zastaveno x xxxxxxxxx důvodu uvedeného x odstavci 2, xx pokračuje, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx tří xxx od xxxx, xxx mu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. X xxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§173

Přerušení xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxx nepřítomnost xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx objasnit,

b) xxxxx-xx obviněného xxx xxxxxx xxxxxxx postavit xxxx xxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxx pro duševní xxxxxxx, která nastala xx po spáchání xxxx, xxxxxxx chápat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z pravomoci xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení (§10) xxxx xx-xx xxxx xxxxxxx stíhání pro xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dřívější xxxxxx xxx týž xxxxxx xxxxx xxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, ve xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o přestupku xxxxxxx,

x) xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx ciziny xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx x přerušení xxxxxxxxx stíhání je xxxxx učinit xxx, xxxx je xxxxx x zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhaní. Zajištění xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x během xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Pomine-li xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xx x xxxxxxxx xxxxxxx pokračuje.

(3) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ke zrušení xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§173x

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx doručí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx moci Nejvyššímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žalobcem.

Xxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§174

(1) Xxxxx nad xxxxxxxxxxxx zákonnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx uvedených x §157 xxxx. 2 xx při xxxxxx xxxxxx státní zástupce xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx, dokumenty, materiály x xxxxxx o xxxxxxxxxx trestných činech xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zahajuje trestní xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx provádění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx i xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx podle ustanovení xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vracet xxx xxxxxxxxxxx orgánu xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x opatření xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nahradil xxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxx na podkladě xxxxxxxxx oprávněné xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve stejném xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx policejního orgánu,

f) xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx osoba služebně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§174a

(1) Nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx může xx xxx měsíců xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx usnesení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx podezřelého podle §159d xxxx. 1, x zastavení trestního xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx věci; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx vydané evropským xxxxxxxxx žalobcem xxxx xxxxxxxxx žalobcem.

(2) Za xxx účelem xxxx xxxxxx zástupce Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x zprávy x xxxxxxxx prověrky.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx státní xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, pokračuje v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx provedení nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx nejvyšší státní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxxxxx-xx xxx xxxxx.

§175

(1) Pouze státní xxxxxxxx xx oprávněn

a) xxxxxxxxxx x zastavení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x o postoupení xxxx jinému xxxxxx,

x) xxxxx obžalobu,

c) sjednat x xxxxxxxxx dohodu x xxxx x xxxxxx x podat xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,

x) rozhodnout x xxxxxxxxxx obviněného x vazby, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x změně xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx z důvodů xxxxx,

x) xxxxxxx zajištění xxxxxxx obviněného x xxxxx, na které xxxxxxxxxx x xxxx xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, anebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx nároku poškozeného xx xxxxxxx škody xxxx nemajetkové újmy xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zajištění anebo xxx x něho xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx zajištěné věci xxxxx §81b,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) navrhnout xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zatýkacího xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx šetření x xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx xxxx v xxxxxx x předání na xxxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ve věcech, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zástupce, xxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxxx zákonnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zástupce, xxxxx xxxx vyšetřování, učinit xxxxxxxxxx podle §171 xx 173, xxxxx §307 xxxx podle §309 xx xxxxxxxx xxx uvedených, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx šestý

Dohoda x xxxx x trestu

§175a

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx skutek xxxx, že xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx spáchal xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednání x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxx obviněného nebo x bez takového xxxxxx. Xxxxxxxx-xx státní xxxxxxxx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x má-li xxxxxxxx xxxxxxx, xxx jeho.

(2) X jednání x xxxxxx x vině x xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x době a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx upozorní xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx mu xxxx trestným xxxxx xxxxxxxxx, xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxx úkor xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx důkazů a xxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x obviněným; xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx-xx státní zástupce xx xx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, upozorní xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podle §178 xxxx. 2 i x xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx, xx xxxxx nebude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Bez xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §178 xxxx. 2 xxx, xxxxx důvody xxx xxxxxxx ochranného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx soudu.

(5) Státní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx dbá xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohody o xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx k rozsahu x xxxxxxx náhrady xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x vině a xxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxx, ačkoli x xxx xxx xxxxx vyrozuměn, nebo xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx na vydání xxxxxxxxxxxx obohacení již xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx jej xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx zástupce za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx náhrady xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx vydání xxxxxxxxxxxx obohacení xx xx výše uplatněného xxxxxx.

(6) Xxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx státního xxxxxxxx, obviněného x xxxxxxxxxxx, byl-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx x souhlasí-li s xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx bezdůvodného obohacení,

b) xxxxx a místo xxxxxx xxxxxxx,

x) popis xxxxxx, pro který xx xxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxxx, xxxx x způsobu xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxx xxxxx, xxx, xxx xxxxxx xxx zaměněn x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxx xxxxxxxx pojmenováním, uvedením xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x všech zákonných xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx určitou xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx spáchal xxxxxx, pro který xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu,

f) x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinností x xxxxxxx, xx to xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxx trestu xx xxxxxxxxx i x xxxx, zda obviněný xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 xxxx. 8 xxxxxxxxx zákoníku),

g) rozsah x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx v úvahu xxxx xxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, dále xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx přítomen xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx, x podpis xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx a xxxxxxxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Dojde-li xx sjednání dohody x xxxx x xxxxxx, xxxxxx zástupce xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jeho obhájci x poškozenému, xxxxx xxxxxxxx řádně a xxxx xxx nároky (§43 xxxx. 3). Xxxxxxx-xx x xxxxxx x vině x xxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx učiněnému obviněným x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx x xxxx x trestu xxxxx sjednat v xxxxxx xxxxx uprchlému.

§175x

(1) Došlo-li x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx, xxxxxx zástupce xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx. Nedošlo-li k xxxxxx o náhradě xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu soud xxxxxxxx.

(2) K xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx x další xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

§175x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 193/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

§176

(1) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dostatečně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obviněného xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx k xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx pobyt xxxx xxxxx xxxxx, a xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx jen xxx xxxxxx, xxx který xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§160). Xxxx-xx xxxxxx zástupce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x zjistí, xxx navrhují xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§177

Obžaloba musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, jeho zaměstnání x bydliště, popřípadě xxxx xxxxx potřebné x tomu, aby xxxxxx být zaměněn x jinou osobou; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxx hodnost xxxxxxxxxx x útvar, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx skutek, xxx xxxxx xx xxxxxxxx stíhán, s xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxx x xxxx, xxx xxxxxx nemohl xxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trestní xxxxx; xxxx tu xxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x všech xxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazbu,

d) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx propadnutí xxxxxxx, peněžitý trest xxxx xxxxx propadnutí xxxx, xxxxx xx, xxx x xxxx xxxx xxxx zajištěny xxx účely xxxx xxxxxx, x

x) odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx důkazů, xxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x právní xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx zástupce řídil xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§178

(1) Xxxxxx zástupce xxxxxxx v obžalobě, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xx, xx xxxx xxx to zákonné xxxxxxxx.

(2) Xxxxx uvedený x odstavci 1 xxxx státní xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zabrání xxxx xxxx zabrání xxxxx xxxxxxx, xxxxx, zda x jaké xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx výkonu.

§178a

Spolupracující xxxxxxxx

(1) V xxxxxx x xxxxxxx xxxx státní zástupce x obžalobě nebo x xxxxxx o xxxx x trestu xxxxxxx obviněného xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x objasnění zločinu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx jak v xxxxxxxxxx řízení, xxx x v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výpověď x xxxxxx skutečnostech,

b) xxxxx xx x xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx, přičemž xxxxxx xxxxxxx pochybnosti x xxx, že xxxx xxxxxxx bylo xxxxxxx svobodně, xxxxx x xxxxxx, a

c) xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxx, aby xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x považuje-li xxxxxx zástupce takové xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činu, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx i x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx uvedenému v xxxxxxx obviněného, x xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx zavázal x xxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxx způsobil.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nespáchal xxxxxxx čin, xxxxx xx xxxxxxxxxx než xxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxx přispěl, jestliže xx nepodílel xxxx xxxxxxxxxxx xxxx návodce xx xxxxxxxx zločinu, x jehož xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx a xxxxx nejsou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody (§59 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxx zástupce x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s trestným xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, k míře, x xxxx může xxxxxxxxxxxxxx obviněný xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx spojení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x osobě xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx obviněný xxxxxxx na spáchání xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxx, xxx státní zástupce xxxxxxxxxx označí xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ho xxxxxxx x obsahu xxxxxxxx x k xxxx xxxxxxx. Obviněného xxxx xxxxxxxxx x xxxx, zda si xx xxxxx důsledků xxxxx postupu. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx právech, o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx obviněného, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 a xxxx x xxx, xx xxxxxxx obviněný x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x řízení xxxx xxxxxx xxxxxx své xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx trestní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, x xxxxx objasnění xx xxxxxxx, vztahují xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx a dodržet xxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 x xx další xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxx xxxxxxxx obnovy xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx obviněného. X xxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx obviněného xxxxxx.

§179

(1) X xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx x soudu xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxxxxx.

(2) X xx xxxxxx obžaloby xxxx xxxxxx zástupce požádat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obžaloby x xxxxxx před xxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxx přípravné xxxxxx

§179x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx stupni xxxxxxxxx xxxxx x na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx horní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx let, xxxxxxxx

x) podezřelý byl xxxxxxxxx xxx činu xxxx bezprostředně xxxx, xxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxx xxxxxx podnětu x trestnímu xxxxxxx xxxx zjištěny xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx lhůtě xxxxxxx x §179b xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Zkrácené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §12 xxxx. 2.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Generální inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx anebo Xxxxxxxx policie xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx v Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xxxx zkrácené xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §161 odst. 4 a 5 xxx platí xxxxxxxxx.

§179b

(1) Xxxxx konající xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úkony xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x hlavě xxxxxx provádí xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Ve zkráceném xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx stejná xxxxx xxxx obviněný (§33 xxxx. 1, 2). Xxxxxxxx podezřelý xx xxxxx zvolit si xxxxxxx a radit xx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx zadržení. X xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mu xxxxx xxxxxxx uplatnění jeho xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx třeba xxxxxxxxxxx x nejpozději xx xxxxxxx xxxxxxxx mu xxxxxx, ze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx skutku xxxxxxxxx. X tomto xxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx přípravné xxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx. Opis xxxxxxx xxxxxx podezřelému a xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx zašle opis xxxxxxx xx 48 xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx podezřelého xx xxxxxxxxx užijí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx podezřelý x xxxx trestný xxx xx x xxxxx xxxxxx spatřován (§179b odst. 3).

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zkráceném xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx dohodu o xxxx x xxxxxx; xx xxxxxxxx x xxxxxx při jejím xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §175a. Xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu xxxxx xx zahajuje xxxxxxx stíhání.

(6) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx x trestním xxxxxx (§10) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx nepřípustné, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §159b xxxx. 3.

§179c

(1) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx policejní xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §159a xxxx. 1 xx 3 xxxx 5, předloží xxxxxxxx xxxxxxxx stručnou xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx, xxxx trestný xxx je spatřován xx xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x jaké xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ke xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx shromážděné x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 2, xxxx který xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, shledá-li, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxx,

x) xxxx soudu návrh xx xxxxxxxxx dohody x vině a xxxxxx, xxxxxxx použije xxxxxxx xxxxxxxxxx §175b,

x) xxx odloží, nejde-li xx xxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) odevzdá xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §11,

x) věc xxxxxx, xxxxxxx-xx o xxxxxxxxx narovnání, přičemž xxxxxxx xxxxxxx ustanovení §309 a xxxx.,

x) xxx podmíněně odloží xxxxx §179g,

x) xxx xxxx xxxxxxx též, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxx uvedeným x §172 xxxx. 2, xxxx

x) opatřením xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx přípravného xxxxxx třeba xxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx věc policejnímu xxxxxx xxxxxxxxx x §161 odst. 2 x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx x poukazem xx xx, že xxxxxx, pro který xx xxxxx zkrácené xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx správně posouzen xxxxx jiného ustanovení xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx posuzoval xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) X odložení xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxxx podle odstavce 2 vyrozumí xxxxx, xxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxx, poškozeného, pokud xx xxxx, x xxxxxxxxxxxx, xxxxx o xx podle §158 xxxx. 2 xxxxxxx.

§179d

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obžaloba x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X návrhu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, které mají xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx návrhu xx potrestání xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx.

§179x

Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx předána zadržená xxxxxxxxx osoba a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xx nejpozději xx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x návrhem xx potrestání xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x vazbě xxxxxxxxxx.

§179f

(1) Xxxxxxxx přípravné xxxxxx xxxxx konat xxxx x něm xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) je xxx důvod vazby x xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx společného xxxxxx x xxxx xxxx xxxx trestných xxxxxx, a xxxxxxx x jednom x xxxx xx třeba xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x §179b xxxx. 4, státní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x okolnostem xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nejvýše však x xxxxx xxx, x případě sjednávání xxxxxx x xxxx x xxxxxx (§179b xxxx. 5) xxxxxxx x xxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx vedl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §161 odst. 2 x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx zástupce xxx xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxx uvedených x odstavci 1.

Xxxxxxxxx odložení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

§179x

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxxx x tom, xx xx podání návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx x činu xxxxxx,

x) nahradil škodu, xxxxx byla xxxxx xxxxxxxxx, xxxx s xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx uzavřel dohodu, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx obohacení činem xxxxxxx, xxxx s xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxx dohodu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podání xxxxxx na potrestání xxxxxxxx souhlas,

a xxxxxxxx x osobě xxxxxxxxxxx, x přihlédnutím x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x k okolnostem xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Je-li xx xxxxxxxxxx povahou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx poměry xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odložení xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx splní xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 a

a) xxxxxx xx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx zdrží xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x níž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx

x) xxxxx xx xxxx státního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částku xxxxxxx xxxxx xx peněžitou xxxxx obětem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxx x osobě xxxxxxxxxxx, x přihlédnutím x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí považovat xx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx doba xx xxxx xxxxxx xx dva roky, x případě rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 xx na xxx xxx. Zkušební xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx, xxxxx uzavřel x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx náhrady xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxx xxxx aby x xxxx době xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x podmíněném odložení xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 musí xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu xx peněžitou pomoc xxxxxx trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx podezřelý xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx podezřelý zaváže xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx poučen x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu x x xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odložení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx řidičského xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přiměřená xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, aby xxxx xxxxx život.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx potrestání xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx má odkladný xxxxxx.

§179h

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu zkušební xxxx vedl xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobenou xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x jejímuž splnění xx xxxxxxx, x xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx omezením, rozhodne xxxxxx xxxxxxxx, jenž xxxxxxxxx odložil xxxxxx xxxxxx na potrestání x xxxxxx xxxxxx, xx se osvědčil. Xxxxx, a xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx doby, xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx neosvědčil, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §179c xx 179f. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zkušební xxxx xx o xxxxx xxx; zkušební xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pět let. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx podezřelý xxxxxxx, i xxxxx xxxxxxx omezení xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby nebylo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xx tom měl xxxxxxxxx xxxx, xx xx xx xx, xx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx mocí rozhodnutí x xxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 2 nastávají xxxxxx xxxxxxx x §11a xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx má odkladný xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXX XXXXXX

XXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§180

(1) Xxxxxxx stíhání xxxx xxxxxx xx koná xxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx návrhu xx xxxxxxxxxx, které xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx, xxxx na xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx dohody o xxxx x trestu, xxxxx podává státní xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxxxx soudem xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nejde-li x řízení x xxxxxxxxx dohody x xxxx a xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx řídí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podané xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vlastní xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx senátu x xxxxx důkazy, xxxxx xxxxxx dosud xxxxxxxx či xxxxxxxxx.

(3) Xxx dokazování x xxxxxxx xxxxxx a xx veřejném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx navrhuje xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx navrženy xxx x xxxxxxxx a xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx soudem; xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx nebo na xxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxx (§203, §215 xxxx. 2), které xxxxxxxxx obžalobu. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxxx obhájce, xx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provádět xxxxxx (§215 xxxx. 2) ve prospěch xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx provedení xxxxxx důkazů některou xx xxxxx ve xxxxxxxx svědka xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx poučení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx přítomnosti stran, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§181

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx třeba u xxxxx xxxxxxx přezkoumat x toho xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prověřit, xxx je xxxx xxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxx (§16 xx 22), xxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vadám, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxx, x zda byly x přípravném řízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x v xxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Po xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx dalších xxxxxx, xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx povinen x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxx týdnů x xxxx xxxxxxxx soudem xxxx soudem prvního xxxxxx xx xxxxx xxx měsíců od xxxxxx obžaloby nařídit xx xxxx xxxxxx xxxxxx, předběžné projednání xxxxxxxx xxxx učinit xxxx xxxx směřující x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x úkonům xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x schválení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx hlavní xxxxxx. Nemůže-li xxx xx závažných xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx spis xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx povahy xxxx xxx xxxxxxxx lhůtu xx nezbytně xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx soudu xxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§182

Státní xxxxxxxx může xxxx obžalobu xxxx xx do xxxx, xxx se xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx x závěrečné xxxxxx; xx zahájení xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx tehdy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx do xxxxxxxxxxx řízení.

§183

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx požádat xxxxxxxxx xxxxx x opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx osoby nebo xx podmínek §62 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx předseda xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §157 xxxx. 3.

§183a

(1) V xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vyslechnout xxxxxxxxxx, svědka, znalce xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx hlavní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx obviněného, xxxxxxx xx takový xxxx týká, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxx včas xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odložit x xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx. Účast xxxxxxxxxx xx takovém xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx x případech, xxx xxxx xxxxxxx, x jde-li o xxxxxxx svědka, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx svědka xxxx x xxxxx úkonu x takovým svědkem, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x důvodů xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxx nichž xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx totožnost xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx úkonu může xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx-xx o xxxx, xx xxxx se xxxxxxx osoba xxxxxx xxx xxxxxxx let xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx má xxx x důvodů xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 utajena, i xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx.

(3) Xx-xx takový důkaz xxxxxxx sloužit x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxx xxx x souladu se xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx svědka xxxx xxxxxxx obrazový x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím videokonferenčního xxxxxxxx xx xxxxx x hlavním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx uvedených x §211, x xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxx osmnáct xxx, x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a mravní xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §102 xxxx. 2.

(4) Předseda xxxxxx xxx na xxxxxxx svědků x xxxx jim xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx újma xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx-xx to xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxx xxxx x po podání xxxxxxxxx, xxxxxxxx senátu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxxx případech xxxxxx x ochranu xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky. Způsob xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx jim xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§184

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx objasnění xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) X objasnění xxxxxx trestného činu x x xxxxxxxx xxxxx mezi obviněným x poškozeným xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx soudem probační x mediační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx povaha xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, pro projednání xxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a pro xxxxxxx xxxxxx nespojených x xxxxxxx xxxxxxx; xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x osobě xxxxxxxxxx.

XXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§185

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxx x soudu xxxxxxx xxxxxxxxx předseda senátu x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx posoudí, xxx xx ji xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zda xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení.

§186

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předběžné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, má-li xx xx, xx

x) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) věc xx xxx postoupena xxxxx §171 odst. 1,

x) xxxx tu xxxxxxxxx odůvodňující zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx podle §172 xxxx. 1 xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx §173 odst. 1, xxxxx okolnosti xxxxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxx §307,

x) xxxxxx, který xx předmětem xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného ustanovení xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx obžaloba,

e) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, neboť x xxx byly xxxxxxxx xxxxxxxx porušeny xxxxxxxx předpisy, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx procesních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx x potřebném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx skutkové xxxxxxxxx, bez xxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxx rozhodnout, nebo

g) xxxxxxxx k okolnostem xxxxxxx by bylo xxxxxx sjednání dohody x vině a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

§187

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Předběžné xxxxxxxxxx xxxxxxxx se koná x xxxxxxxxxx zasedání, xxxxxx-xx xxxx důvody xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obžaloby xxxxxxx zasedání.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vždy xxxxx obžalobu; xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx zaměří xx xxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx spisu.

(4) Xxxx-xx xx předběžné projednání xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §186 xxxx. x), soud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zástupce x xxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx jednat x xxxxxx o xxxx x xxxxxx, soud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxx dohody. Xxxx-xx státní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx soud xxxxx §314o xx 314s; x xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx podle §314o314r xxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx podkladě xxxxxxx obžaloby. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx soudu xxxxx na schválení xxxxxx o xxxx x trestu, xxxx xxxxxx hlavní xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §188.

Xxxxxxxxxx

§188

(1) Po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obžaloby soud

a) xxxxxxxx x předložení xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jemu x xxxxx, jenž xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, má-li xx xx, že xxx xxxx příslušný x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx jinému orgánu, xxxx-xx tu xxxxxxxxx xxxxxxx x §171 xxxx. 1,

c) xxxxxxx xxxxxxx zastaví, xxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx x §172 odst. 1,

x) xxxxxxx stíhání xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx uvedené v §173 xxxx. 1,

e) xxxxx věc xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx-xx toho xxxxx x xxxxxxxxxx závažných xxxxxxxxxx vad xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx soudem, nebo x xxxxxxxxx základních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x hlavním xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x v xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx došetření xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx takový xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx zřejmě bylo xx újmu rychlosti xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx podmíněně xxxxxxx xxxxx §307 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §309 xxxx. 1.

(2) Po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obžaloby xxxx soud xxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §172 xxxx. 2.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx x) a xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx státní zástupce x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jež xx, xxxxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, odkladný xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podat xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, též poškozený.

§189

Xxxxxxxxxx x předložení xxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §188 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx přikázána xxxxx §24 xxxx §25 xxxxxxxxxx soudem, xxxxxx by xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§190

(1) Xx-xx soud xx xx, že xxx xxxxxxxx použití xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx obžaloby, xxxxxxxx xxxxx jiného ustanovení xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vrátí věc xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (§188 odst. 1 xxxx. e), xx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx právnímu xxxxxxxxx xxx ještě xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx třeba, upozorní xxxxxxxx senátu xx xxxxxxx odchylného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (§196 xxxx. 1).

§191

(1) Xxxxx-xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx přípravné xxxxxx xxxxxxx x které xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx které xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Jakmile xxxxxxxx x vrácení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx se xxx xx stavu xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 292/1993 Xx.

§192

Xx-xx obviněný ve xxxxx, rozhodne xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx také x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§193

§193 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 48/1973 Xx.

§194

§194 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 48/1973 Xx.

§195

Nové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx mu xxxx vrácena x xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx obžaloby, xxxxxxxxx x xx i x xxxxxxxxx provedeného xxxxxxxxx. Obžaloba xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §186 x xxxxx znovu předběžně xxxxxxxx.

(2) Xx podmínek xxxxxxxxx x §186 xx obžaloba znovu xxxxxxxxx xxxxxxxx také x xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §188 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX TŘINÁCTÁ

HLAVNÍ XXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx hlavního líčení

§196

Doručení xxxxxxxx

(1) Neučinil-li xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §188 xxxx. 1 a 2, dá xxxxxxxx xxxxxx opis obžaloby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx svéprávnosti, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx doručit xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxxxx nepodal xxxxx xxxxx §43 odst. 3, xxxxx xx xxxxxxx x právu xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx věci xxxx xxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx obžalovanému, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obžaloby též xxxx osobě.

(2) Předseda xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx se x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx,

x) zda xx xxxx být xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxx ze skutků xxxxxxxxx v xxxxxxxx x z jakých xxxxxx,

x) xxx xx xxxxx uzavřít xx xxxxxxx xxxxxxxxx dohodu x xxxx a xxxxxx xxxx xxx xxxx x hlavním xxxxxx prohlásit xxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxx x popisem xxxxxx x xxxx právní xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx trestem, případně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nesporné.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 poučí xxxxxxxxxxxx x následcích xxxxxxxxx x vyjádřeními uvedenými x odstavci 2; xxxxx xxx xxxxxxx x x xxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx něj xxxxxx x jeho obhájce, x xx i xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx vyjádření x xxxxxxxx, předseda xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, jimž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, předseda xxxxxx xxxxx, aby xxxxxx xx xxxxxxxxx dalších xxxxxx u xxxxxxxx xxxxxx včas xxxxx xxxxxxx x uvedly xxxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx doručen xxxxxxxxxx x předvoláním x xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx x xxx.

§197

Náhradní xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, zařídí xxxxxxxx xxxxxx, aby se xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx soudci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxx líčení postavení xxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx x tom xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, kterému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx účasti na xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx přísedící, za xxxxx xxxxxxxxx náhradní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx hlavního xxxxxx xxxx již xxxxxxxxxx.

§198

Nařízení xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx obžalovaný xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx lhůtu xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žádá. U xxxxxxxxx osob, xxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxx xxxxxxxxxxxx, xx třeba zachovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zástupce, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osoba. Xxxx-xx poškozený xxxx xxxxxxxxxx osoba zmocněnce, xxxxxxxxxx xx o xxxxxxx líčení xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx upozornit, xx xxxxxxxxx-xx se k xxxxxxxx xxxxxx, bude xx x xxxx xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxx na xxxxxx bezdůvodného obohacení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx už xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx-xx soudu xxxxx, xxx xx přikročí x dokazování.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx, xxx xxx xxxx možné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§198a

§198a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 413/2005 Sb.

Xxxxx druhý

Veřejnost xxxxxxxx xxxxxx

§199

(1) Xxxxxx líčení xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xx zřeteli, xxx xxxxxxx xxxx poskytnuta x xxxxxxxx míře xxxxxxxxxxx xxxxxxxx projednávání xxxx xxxxxx a xxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestního xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxxx zapojení do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jí xxxxxxxxxx. Ve vhodných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx přímo x xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxx případě x xxxxxx hlavního líčení xxxxxxxx xxxxxxx sdružení xxxxxx, xxx může xxxxx občanů xxxxxxxx x účinně přispět xx splnění účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx konáním xxxxxxxx xxxxxx.

§200

(1) Při hlavním xxxxxx může být xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx učinit x xxxx xxxxxxxxx opatření. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx líčení. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §102a xxxx. 1 xxx utajení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx vyloučí xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxx stran xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§201

(1) X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §200, xxxx xxxx odepřít xxxxxxx x hlavnímu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, x xxxxx xx xxxxx, xx by xxxxx xxxxx důstojný xxxxxx xxxxxxxx líčení. Xxxx také xxxxxx xxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxxx xxxxxxx síně.

(2) X xxxx xxxxxxxxx xxxx vyloučena xxxxx §200, může xxxx x důležitých xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x hlavnímu xxxxxx xxxxxxx. Xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx dvěma xxxx důvěrníkům. Je-li xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxxxx by xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx x obžalovaní xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, provede xxxxx xxxx. Xxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvěrníků xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx chráněných xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, mohou xxx za důvěrníky xxxxxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx veřejnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxx dovědí; xxxx xxx xxxxxxx, xxx xx přítomní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx hlavního xxxxxx

§202

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Hlavní xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx všech xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zástupce. Xxxxxxxxxx obžalovaného nebo xxxxxx osob xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx; §111a xx užije xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může se xxxxxx xxxxxx provést, xxx když xxxx xx xx xx, xx lze xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxx

x) obžaloba byla xxxxxxxxxxxx xxxxx doručena x obžalovaný byl x xxxxxxxx líčení xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x

x) x xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, byl xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx činným x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání (§160) x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx možnost xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx návrhy na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§166 xxxx. 1);

xx xx x xx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§66 x 90) xxxx xxx obžalovaný x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Nedostaví-li xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx rozhodne x xxx, xx se xxxxxx líčení xxxx xxxxx v nepřítomnosti xxxxxxxxxxxx, lze x xxxxxxx xxxxxx protokoly x xxxxxxxx svědků, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo obrazové x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přehrát xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §211.

(4) Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nelze xxxxx, xx-xx obžalovaný ve xxxxx nebo ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxx-xx x xxxxxxx čin, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxx převyšuje xxx xxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§36) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx první xxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxx xxxxxx bylo xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 3 xx xx xxxxx přiměřeně.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zmocněnci xxxx právo xx xxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxx omezit účast xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx mají-li xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ihned xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ještě x xxxxxxx dokazování xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx líčení

§203

(1) Xxxxxx líčení xxxx x, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, xxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zástupci xx podmínek §180 xxxx. 3. Tím xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle §215 xxxx. 2.

(2) Je xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx zachována xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx líčení nebylo xxxxxxxxx výklady, které xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxx zaměřeno xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(3) Kdo xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx hlavního líčení xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx žádost i xxxxxxxxxx o xx xx xxxxx zaznamenat x protokolu.

§204

(1) Osoby, xxxxx xxxx pořádek, xxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxx vykázat.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx předchozí xxxxxxxx, x xx xxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxx mohl xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§205

(1) Xxxxxx xxxxxx zahájí xxxxxxxx xxxxxx sdělením xxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxxxx; potom xxxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxxx osoby, které xxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx, x zjistí jejich xxxxxxxxx. U osob, x kterých xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x přípravě, xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx některá x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx soud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx přesto provést, xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx.

§206

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x §205 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx státního zástupce, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x uvedl, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx.

(2) Po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x náhradě xxxxx nebo nemajetkové xxxx v penězích xxxxxxxxx xxxxxxxx činem xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx x hlavnímu líčení x je-li xxxx xxxxx xxxxxxx už xx xxxxx, předseda xxxxxx přečte xxxxx xxxxx ze xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx práva poškozeného xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zřejmě xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx onu osobu xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx nebrání xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx soud xxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxx poškozeného xxxxxxxxx xxxxxxx v §44 xxxx. 2 x 3.

§206a

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, zejména xxx xx cítí xxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx skutku anebo xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a x navrženým xxxxxxx, xxxxxxxx ochranným xxxxxxxxx, x které skutečnosti xxxxxxxx za xxxxxxxx; xxxxxx jej xxxxx x následcích spojených x takovým vyjádřením. Xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx právo xxxxxxxxx svou xxxx x xxxxx jej x xxxxxxxxxx spojených x takovým prohlášením. Xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxx, xxx setrvává xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx učinit x xxxx xxxxxxx, x xx x xxxx xx xxxxxx líčení xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx něj xxxxxx xxxxxxx xxxx prohlášení xxxx.

§206x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 333/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§206x

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xx xxxx vhodné xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, poučí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx postupu x x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx stanovisko obžalovaného, xxxxxxxx zástupce a xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx státní xxxxxxxx x obžalovaný, xx mají xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx, předseda xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dobu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; xx-xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Návrh xx xxxxxxxx dohody x vině x xxxxxx xxxx podat x státní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, předseda xxxxxx není povinen xxxxxxxx návrhu vyhovět.

(2) Xxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Jednání x xxxxxx x xxxx a trestu xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, pokud je xxxxxxxx xxx hlavním xxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu xxxxxx xxxxxxxx postupuje xxxxxxxxx xxxxx §175a. Bylo-li xxxxxx xxxxxx odročeno, xxxxxx zástupce xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x trestu xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xx v xxxxxxx líčení. Státní xxxxxxxx nejprve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx schválení. Xxxxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové újmy xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, státní xxxxxxxx na tuto xxxxxxxxxx soud upozorní. Xx přednesení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx se v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §314q xxxx. 3 až 5 x §314r.

(4) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x vině x trestu nedošlo xxxx xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx neschválí, xxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxx na podkladě xxxxxxx obžaloby. V xxxxxx xxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx učiněného xxx účely xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx požádá, aby xxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §206c.

§206x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 333/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2020

§206c

(1) Pokud nedošlo x sjednání dohody x xxxx x xxxxxx, může obžalovaný xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x že xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §314q xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zjistí stanovisko xxxxxxxx xxxxxxxx, poškozeného x zúčastněné osoby, xxxxx xxxx přítomni xxx hlavním xxxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxxx viny xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavem xxxx xxxxxx-xx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx porušení xxxx obviněného. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxx xx okolnosti xxxxxxx x vyjádření xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxx xxxxxxxx, že prohlášení xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx uvede, xx se xxxxxxxxxx x rozsahu, v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx jiných xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, ohledně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx viny xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx nelze napadat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Pokud xxxx rozhodne, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xx nepřihlíží.

§206c xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 333/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§206x

Xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, může xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx těch xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x obviněný xxxxxxxx xx nesporné, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o těchto xxxxxxxxxxxx pochybovat.

§206d vložen xxxxxxx předpisem č. 333/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2020

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§207

(1) Xx přednesení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxx-xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx vydání bezdůvodného xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx nároku.

(2) Protokol x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přečte xxx xxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx odepře xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx podstatné rozpory xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxx, x byl-li xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx obvinění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx tyto xxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxxxx upozornit x xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx.

§208

Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx senátu xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx ještě x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§209

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx, aby xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, případně xxx-xx o xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx nebo jiné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx opatření xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xx jednací xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx x xx xxxxxxxx, a xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx mu prostřednictvím xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx (§55 xxxx. 2), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx skutečnou totožnost xxxxxx.

(2) Xxx-xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx utajena (§55 xxxx. 2), xxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxx x ověření xxxx xxxxxxxxxxxx.

§210

Jestliže xxxxxx nepodal xxxxx ve xxxx xxxxxxx posudek xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx, může mu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx sám xxxxxx.

§211

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x hlavnímu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx vážného xxxxxx x xxxxxxx xxxx vzdálí, souhlas xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx. Xx tyto skutečnosti xxxx xxx obviněný x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x výpovědi xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx přečte také xxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) taková osoba xxxxxxx nebo se xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nedosažitelnou, nebo xxxxxxxxxx chorobou, která xxxxxxxx nebo po xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo

b) xxx x xxxxxxxxxx xxxx neopakovatelný xxxx xxxxxxxxx podle §158a.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx-xx výslech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ustanovením xxxxxx zákona x xxxxxx v hlavním xxxxxx bez oprávnění xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx měl xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxx, že xxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx vedena k xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) byl-li xxxxx xxxxxxxx ovlivněn průběhem xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx chování xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx veřejnosti.

(4) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, který v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §100, xx možno číst xxx za předpokladu, xx svědek byl xxxx tímto výslechem x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx řádně xxxxxx a výslovně xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx obhájce xxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx zúčastnit.

(5) Místo xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx byl xxxx xxxxxxx posudku xxxxxx xxxxx §106, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x úplnosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx x xxx souhlasí. Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx a xxxxx xx platí xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx líčení xxxx x úřední xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x provedení xxxxxxx úkonů (§158 xxxx. 3 x 5).

(7) Ustanovení odstavců 1 až 5 x čtení protokolů xx obdobně xxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxx x obrazového xxxxxxx pořízeného x xxxxxxxx provedeném xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§212

(1) Odchyluje-li xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x podstatných xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x ustanovení §211 xxxx. 3 nebo x výpověď provedenou xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx podle §158a, xxxx mu xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx byl přítomen, xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx některou ze xxxxx xxxx předsedou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x vysvětlení xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx mohl x xxxxx volného xxxxxxxxx důkazů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx líčení.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x reprodukci xxxx xxxxx xxxxxxxxx x předchozím xxxxxxxx, xx kterým se xx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx obviněného, a xx xxx ve xxxxxxx x jinými xx věci provedenými xxxxxx.

§212a

Poškozený, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxx líčení, aby xxxx učinit prohlášení x tom, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx dosavadní život, x to i x případě, xx xxxxxxxxxx učinil xxxxxxx. Xxxxxxxx senátu xx xxxxxxx žádosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxx.

§212x vložen právním xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x účinností xx 1.8.2013

§213

(1) Posudky, zprávy xxxxxxxx x jiných xxxxxx x další xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx líčení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx i xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xx xxxx xxxxxxx xxx hlavním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§214

Xxxxxxxxxx musí xxx xx provedení každého xxxxxx dotázán, xxx xx chce k xxxx xxxxxxxx, x xxxx vyjádření xx xxxxxx xx protokolu.

§215

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx zástupce, xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxx, zúčastněná xxxxx, poškozený a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyslýchaným xxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx,xxxx xxxxxxxx xxxxxx své xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx obhájce xxxxx xxxxx, xxx jim xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zejména výslech xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx zejména xxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx návrhu xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx osmnáct let, xxxxxxxxx nebo zraněného xxxxxx, xxxxx jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebylo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx svědka xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx státním xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxx strany xxxxxx x provedení výslechu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx o tom, xxxxx x xxxx xxxxxxx provede. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx stran xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx prováděn x xxxxxxx xx xxxxxxx, xx vyslýchaného je xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx senátu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nezbytné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx možno xxxxxxx xx dobu xx provedení xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxx strana xxxxx xxxxxxxxxxxx otázky. Xxxxxxxx xxxx odstavce 2 xxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx všech xxxxxx xxxxxx předseda xxxxxx, xxx strany xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Oddíl xxxx

Xxxxx hlavního xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

§216

(1) Xxxx-xx xxxxxxx důkazních xxxxxx xxxx bylo-li rozhodnuto, xx se xxxxx xxxxxx provádět nebudou, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx skončené x udělí slovo x xxxxxxxxxx řečem.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zástupce promluví xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx obžalovaného, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Má-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx třeba, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x němž se xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zástupce xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx obžalovaný mluví xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ujal slova xxxxx státní xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo xx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxxx přerušit xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx x rámce xxxxxxxxxxxx xxxx.

§217

Xx xxxxxxxx závěrečných xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxxx xxx soudem, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx otázky.

§218

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx řečem xxxx xxx xxxxxxxxx poradě, xx xx xxxxx xxxxx některou okolnost xxxxxxxx, xxxxxx se, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx doplnění dokazování xx xxxxx xxxx xxxxx xxx slovo x xxxxxxxxxx xxxxx.

Oddíl šestý

Odročení xxxxxxxx xxxxxx

§219

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx stanoví den, xxx se xxxx xxxxx další hlavní xxxxxx; odročit xxxxxx xxxxxx xx neurčito xx možné xxx, xxxxx to xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx líčení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx. Odpadne-li překážka, xxx xxxxxx muselo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx neurčito, xx xxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx lhůtách xxxxxxxxx x §181 xxxx. 3 po odpadnutí xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx skončení věci. Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx obdobně §181 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx opatřit.

(3) Jestliže xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx vadu xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx předseda xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx líčení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Změnilo-li xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx státního zástupce x xxxxxxxxxx předseda xxxxxx podstatný xxxxx xxxxxxxxx o hlavním xxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxx, xxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx znovu.

Oddíl sedmý

Rozhodnutí soudu x hlavním líčení

§220

Podklad xxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x skutku, xxxxx xx uveden x xxxxxxxx návrhu.

(2) Xxx xxxx xxxxxxxxxx smí xxxxxxxxx jen ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx v hlavním xxxxxx, x opírat xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx doplnil.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

§221

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx změnu okolností xxxxxxx a je-li x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx soud vrátit xxx xxxxxxxx zástupci x došetření.

(2) Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx tehdy, ukazují-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx ještě xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx činem, x xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x potřebě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §191 xxxxx x xxx vrácení xxxx xxxxx odstavců 1 x 2.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež má xxxxxxxx xxxxxx.

§222

Postoupení xxxx

(1) Shledá-li xxxx v zažalovaném xxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x předložení věci x rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jemu x xxxxx, jenž xx xxxxx xxx příslušný. Xx však xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxx-xx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx místní a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxx xx povinen xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx věc xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx téhož xxxxx, xxxxx xxxxxxx stupně. Xxxxxxxxxx o předložení xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx věc xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudem, xxxxxx xx se skutkový xxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podstatně xxxxxx.

(2) Xxxx postoupí xxx xxxxxx orgánu, xxxxxxxx shledá, že xxxxx x xxxxxxx xxx, xxxxx zažalovaný xxxxxx by xxxx xxx jiným xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx x postoupení xxxxx xxxxxxxx 2 může xxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx účinek.

§223

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání

(1) Xxxx zastaví trestní xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx xxxxxxx x okolností xxxxxxxxx x §11.

(2) Xxxx xxxx zastavit trestní xxxxxxx též xxxxx, xxxxxx-xx xx hlavního xxxxxx, že xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §172 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxxx podle odstavců 1 a 2 xxxx xx týkat xxxx jen některého xx xxxxxx, xxx xxxxx byla podána xxxxxxxx.

(4) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

§223x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx za xxxxxxxx líčení trestní xxxxxxx podmíněně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, shledá-li xxxxxxxxx xxxxxxx x §307 odst. 1 xxxx 2 nebo §309 xxxx. 1.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, obžalovaný x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jež má xxxxxxxx účinek.

§224

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx trestní xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx líčení, xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §173 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), nebo x xxxxxx xxxxxxxxx x §9a xxxx. 2.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, nelze-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, soud x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx návrh xx xxxxxxxxxxx x něm xxxxxx, může státní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx za xx, že xxxxx, xxxxx užití xx x xxxx xxxxxxx xxxx rozhodné xxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem x xxxxxxxx xxx Ústavnímu xxxxx.

Xxxxxxxx

§225

(1) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §221, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx §222 xxxx. 1 či xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §222 odst. 2 x xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxx §223, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §223a nebo x xxxx xxxxxxxxx podle §224, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx zprošťuje.

(2) Uznat xxxxxxxxxxxx xxxxxx trestným xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obžaloba, xxxx xxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx xx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx posuzování skutku xxxxxxxxx xxxxx §190 xxxx. 2. Nestalo-li xx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxx možnost upozornit xxxxx xxxx vynesením xxxxxxxx, a xxxx-xx x xx, poskytnout xx znovu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x hlavní líčení x tomu xxxxx xxxxxxx.

§226

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x hlavním xxxxxx xxxxxxx zástupcem a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx stal xxxxxx, xxx nějž xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxx,

x) nebylo xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx trestně xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§227

Jestliže trestní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx milosti, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx nebyl dán xxxx xxx xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §172 xxxx. 2 a x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx jen xxxxx, xx obžalovaný xx xxxxxxxxxx věci xxxxx (§11 odst. 4, §172 xxxx. 4), xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vysloví xxxx vinu, xxxxx xxxx xxxxxxx.

§228

(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uloží xx x xxxxxxxx, xxx poškozenému xxxxxxxx xxxxxxxxxx škodu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx nebo aby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx nárok xxxx xxxxxxxx (§43 xxxx. 3), xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vždy povinnost x náhradě xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxxxxx xx xxxx škody xxxx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx popisu xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx x xxxx výši xxxxxx xxxxx uhrazena xxxx bezdůvodné obohacení xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x penězích xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení musí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx mu xxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx soud xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx určí.

(3) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx být na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x cizí xxxx, xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxxx xxxxxxx a

a) xxxxx xxxx způsobena xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx měně xxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxx poškozený je xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx soud xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxxxxx-xx poškozenému alespoň xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx poškozeného x xxxxxxxx požádat x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx podává xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§229

(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx dokazování xxx xxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx-xx xx xxx rozhodnutí x povinnosti x xxxxxxx škody nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx odkáže xxxxxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx jiným příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx také xx xxxxxxx xxxx nároku, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jen xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxx xx náhradu xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánem.

§230

(1) Shledá-li xxxx x obžalovaného xxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může je xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx soud potřebuje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx ihned, vyhradí xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zabrání xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obžalovanému.

Oddíl osmý

Rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

§231

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx některá x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §223 odst. 1 x 2, §223a xxxx. 1 xxxx §224 xxxx. 1 x 2, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx trestního stíhání xxxx x jeho xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx soud rozhoduje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx předseda xxxxxx za potřebné, xxxx x rozhodnutí x schválení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zasedání.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x schválení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx též xxxxxxxxxx x poškozený.

HLAVA XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX

§232

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xx veřejném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§233

Příprava xxxxxxxxx zasedání

(1) Xxxxxxxx senátu předvolá x veřejnému xxxxxxxx xxxxx, jejichž osobní xxxxx při xxx xx nutná. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx návrhem xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx, xxxxx může být xxxxx xxxxxxx rozhodnutím, xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxx k veřejnému xxxxxxxx předvolány; vyrozumí xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a zákonného xxxxxxxx nebo opatrovníka xxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx nebo vyrozumění xxxxxxx opis xxxxxx, xxxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx dán xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx tak, aby xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx zasedání xxxx xxxx xxxxxxx podnět, xxxxx, která xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx těchto xxxx, xxxxx x státnímu xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx pětidenní xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx lhůty xx možné xxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxx dána. X ostatních xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx o něm xxxxxxxxxxxx, je třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§234

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Přítomnost xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; §111a xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Průběh xxxxxxxxx xxxxxxxx

§235

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podá předseda xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx na otázky, xxxxx je třeba xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx, xxxxx dala svým xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, návrh xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutím, xxxxx x státní xxxxxxxx xx k návrhu xxxxxxx, nejsou-li xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Jsou-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, užije se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxx. Omezení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx znalce xxxx přehráním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení (§211 xxxx. 1, 5 x 7) xxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx konané x xxxxxxxx.

(3) Po provedení xxxxxx udělí xxxxxxxx xxxxxx slovo ke xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx přímo dotčena xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, má xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§236

Rozhodnutí xxxxx se xxxx vyhlásí veřejně.

§237

Podklad xxx rozhodnutí

Při xxxx xxxxxxxxxx smí xxxx přihlížet xxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx probrány xx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xx o xxxxxx, které xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§238

Xxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxx

Xx veřejnost, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx užije přiměřeně xxxxxxxxxx x hlavním xxxxxx.

Ochranné xxxxxxxx

§239

(1) Xxxxx-xx x xxxxxx, xxx xx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §230 xxxx. 2, xxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xx státní xxxxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx přípustná stížnost, xxx má odkladný xxxxxx.

§239x

(1) Xxxxx-xx x xxxxxx x zabrání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jež xx xxx xxxxxxx, xxxx xxxx-xx jeho xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro vlastníka xxxx xx doručují xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věci x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx zasedání se xxx xxxxxxx i x nepřítomnosti xxxxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, zda xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx přípustná xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxx x v xxxxxx x zabrání části xxxxxxx.

XXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX ZASEDÁNÍ

§240

V xxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxx xxxx xxx, kde xxxx zákonem xxxxxxxxxx, xx xx rozhoduje x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

§241

§241 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 292/1993 Sb.

§242

(1) Neveřejné xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§243

Je-li třeba xxx xxxxxxxxxx zasedání xxxxxxx xxxxxx, děje se xxx přečtením xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§244

Rozhodnutí xx vždy xxxxxxx.

HLAVA XXXXXXXXX

XXXXXXXX X XXXXXX X XXX

§245

Xxxxxxxxxxx x účinek

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xx odvolání. Proti xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx a trestu, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx rozsudku, kterým xxxx xxxxxxxx dohodu x xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podat xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx v penězích xxxx x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x dohodě x xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x způsobem náhrady xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx osoby

§246

(1) Rozsudek xxxx xxxxxxxxx napadnout

a) xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx kteréhokoli xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx nesprávnost xxxxxx, který se xx přímo xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx x vině v xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx viny,

c) zúčastněná xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxx zabrání xxxxx majetku,

d) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx škody nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx napadat xxxxxxxx pro nesprávnost xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, jakož i xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx předcházejícím xxxxxxxx, xxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx že xxxxx.

§247

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odvoláním xxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x náhradě xxxxx nebo nemajetkové xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx též xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx obžalovaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kromě obžalovaného x xxxxxxxx zástupce x xxxxxxxx obžalovaného x xxxxxxxx přímém, xxxx sourozenci, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, může x xxxxx xxxx obžalovaného xx xxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§248

Xxxxx a xxxxx xxxxxx

(1) Odvolání se xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx dnů xx doručení opisu xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx x xxxx obhájci x xxxxxxxxxxx, běží xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx provedeno xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §247 xxxx. 2, x xxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxx lhůta týmž xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§249

Obsah xxxxxxxx

(1) Odvolání xxxx být ve xxxxx uvedené v §248 xxxx x xxxxx xxxxx k xxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxx §251 xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx vytýkány xxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxxx předcházelo. O xxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxx poučeny.

(2) Xxxxxx zástupce je xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xxx x xxxxxx, ve prospěch xxxx x neprospěch xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx lze xxxxx x nové xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

§250

Vzdání se x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx prohlášením xxxx xxxx, x xx xx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx odebere k xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx i xxxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxx, xxx-xx o xxxxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo evropského xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx.

(3) Odvolání xxxxxx xx prospěch obžalovaného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx obžalovaného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx být vzato xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx může xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx i bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx bylo xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxx xxxxx tomuto xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx.

§251

Xxxxxx u xxxxx xxxxxxx stupně

(1) Nesplňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce, xxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §249 xxxx. 1, xxxxx xx předseda senátu, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě pěti xxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xx, že xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §253 xxxx. 3. Stejně xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obžalovaný, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §249 xxxx. 1, xxxxxxx, xxxxx ho předseda xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx ve xxxxx xxxx dnů a xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx vad odvolání xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx x nápravě xxxx vyžaduje-li xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xx xxx obhájce nezvolil, xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odvolání xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a dále xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. X xxxxxxxxxxx x zúčastněné xxxxx, xxxxx xxxxxx zmocněnce, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx uplynuly xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x lhůty x xxxxxxxxxx vad xxxxxxxx u všech xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stejnopis xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx spisy xxxxxxxxxx soudu.

§252

Xxxxxxxx xxxx

X xxxxxxxx xxxxx rozsudku xxxxxxxxx xxxxx rozhoduje nadřízený xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxx proti rozsudku xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxx xxxxxxxxx vrchní xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§253

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx znovu xxxxxx xxxxxxxx, které x téže věci xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jen proto, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx poučením soudu.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nelze, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx řádně poučena xxxxx §249 xxxx. 1 nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, poskytnuta pomoc xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (§251 odst. 2).

§254

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxx §253, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx těch xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozsudku, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx postupu řízení, xxxxx xxx předcházelo, x to z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. X xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx soud xxxxxxxx, xxx xxxxx mají xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx vytýkané xxxx xxxx xxxxx x jiném xxxxxx xxx x xxx, xxxxx xxxxx bylo xxxxxx odvolání, přezkoumá xxxxxxxx soud x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx proti němu xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx oprávněná osoba xxxx xxxxxxxx proti xxxxxx x vině, xxxxxxxxx odvolací xxxx x návaznosti xx xxxxxxxx xxxx vždy x xxxxx x xxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx to, zda xxxx x xxxxx xxxxx výrokům xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx odvoláním xxxxxxxx xxxx rozsudku xxxxxxxx xx jen xxxxxxx z xxxx xxxx, o xxxxx xxxx xxxxxxxxxx týmž xxxxxxxxx, xxxxxxxxx odvolací xxxx xxxxxxxx způsobem xxx tu xxxx xxxxxxxx a předcházejícího xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx.

§255

(1) Xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx najevo, že xx xxxxxxxxx napadeného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x okolností xxxxxxxxx x §173 xxxx. 1 písm. x) xx f), xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx doručit předvolání x xxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §9a.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx za xx, že xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx věci xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx rozhodování x xxxx a xxxxxx, xx v xxxxxxx x ústavním pořádkem; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věc Ústavnímu xxxxx.

§256

Xxxxxxxx soud odvolání xxxxxxx, shledá-li, že xxxx xxxxxxx.

§257

(1) Odvolací xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zruší x x rozsahu xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxx, jenž xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§222 odst. 1); xx-xx xxxxx xxxxxxxx nadřízeným soudem xxxxxxxx xxxx, rozhodne xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx stupně (§222 xxxx. 2),

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, shledá-li, xx je xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx odůvodňovaly xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxx prvního xxxxxx (§223 xxxx. 1, 2),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §307 xxxx. 1 xxxx 2 nebo §309 xxxx. 1,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, měl-li xxx učinit xxx xxxx prvního stupně (§224 odst. 1, 2 x 5).

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xx xx je xxxxxxx x okolností xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x), b), l), xxxxx nastala až xx xxxxxxxxx napadeného xxxxxxxx, xxxxxxxx, aniž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx řízení, v xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx stíhání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx však xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxx xxx od xxxx, xxx mu xxxx usnesení x xxxxxxxxx trestního stíhání xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx věci xxxx. X tom xx xxxxx xxxxxxxxxx poučit.

§258

(1) Xxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxx podstatné xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předcházelo, xxxxxxx xxxxx, xx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxx xxx xxxx xx správnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) pro vady xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nevypořádal xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx rozhodnutí,

c) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxxxx zjištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx části xxxxxxxx, x xxxxxxxxx věci xx třeba xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx soudem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxx,

x) xx-xx uložený xxxxx x xxxxxxxxxxxxx části xxxxxxxx nepřiměřený,

f) xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) není-li v xxxxxxx x dohodou x xxxx x xxxxxx, jejíž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx x xxxxxxxxxx nároku xxxxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx uplatněný nárok xxxxxx x vině x trestu neodpovídá.

(2) Xxxxxxxx xx vadná xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xx xxxxxxx od xxxxxxxxx, zruší xxxxxxxx xxxx rozsudek jen x xxxx xxxxx; xxxxx-xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxx zároveň xxxx výrok x xxxxxx, jakož i xxxxx výroky, které xxxx xx xxxxxx x vině xxxx xxxxxxx.

§259

(1) Xx-xx po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx některé jeho xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx věc vrátit xxxxx xxxxxxx stupně, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx odstranit ve xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xxxxxxxx zjištění xxx nedostatečná, že xx xxxxx hlavní xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxx v xxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxx x xxxxxxxx, aby x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ve xxxx může odvolací xxxx, jen xx-xx xxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxx na podkladě xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x napadeném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx odchýlit od xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx stupně jen xxxxx, jestliže x xxxxxxxxx řízení

a) provedl xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provedené xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx odvolací soud xxxxxx napadený rozsudek xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx výroku x xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy v xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxx xxxx učinit xxx na xxxxxxxx xxxxxxxx poškozeného, který xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx

x) uznat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx nějž xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx obžalovaného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx činem, xxx xxxxx ho xxxx x napadeném xxxxxxxx xxxxx vinným xxxx prvního xxxxxx (§225 odst. 2).

§260

Xxxxx-xx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx před soudem xxx xxxxxxxxxxxxxxx procesní xxxx a xxxx-xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, odvolací xxxx xxxxx věc státnímu xxxxxxxx k xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §191 x §264 xxxx. 2 xx xxxxx xxxxxxx.

§261

Xxxxxxxx-xx důvod, z xxxxx rozhodl xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, také xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxx. Stejně xxxxxxxx xx prospěch obžalovaného, xxxxxxx xxxxxxxx důvod, x něhož xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§262

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx soud, xx xx xxx xxxxx k novému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxx zároveň xxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxx složení xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x rozhodl xxxx xxxx xxxxx xxxxx x téhož xxxxxx x xxxx obvodě.

§263

Xxxxxx x odvolacího xxxxx

(1) X odvolání xxxxxxxxx odvolací soud xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) podle §253, 255 x 257,

x) xxxxx §258 xxxx. 1, je-li zřejmé, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ve veřejném xxxxxxxx.

(2) Xxxxx státního xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx zasedání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mít xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxx při xxxxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxxxxxxxx obžalovaného, xxxxx xx ve vazbě xxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx konat xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prohlásí, xx xx xxxxxx xxx veřejném zasedání xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu nebo xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zprávu x stavu xxxx. Xxxxx přednese xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx je; xxxx-xx xxxxxxxxx přítomen, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odůvodnění xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud nejsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx dokazování; xxxx-xx některá x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x je-li vyjádření xxxxxxxx ve spise, xxxxx požádá-li x xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo jím xxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokazování, které xx znamenalo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Na provádění xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x hlavním xxxxxx. Xxxx-xx obviněný xxxxxxxx, xx byl xxxxx xxxxxxxxx, xx xx za xx, xx x přečtením xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx xxxxx xxxx doplnění xxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx xxx x důkazům, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx veřejném zasedání xxxx odvolacím xxxxxx; xxxx xxxxxx hodnotí x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx soudem xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx. Odvolací xxxx xx vázán xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx zasedání znovu xxxxxxx.

§264

Xxxxxx x soudu xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx rozsudku

(1) Xxxx, xxxxx věc xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí, xx vázán xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx svém xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx odvolací xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx rozsudek xxxxxx xxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx obžalovaného, xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx ke změně xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx.

§265

Xxxxxxxx zrušení xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výroku x xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nerozhodne-li xxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx na řízení xx věcech xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx řízení xxxx jiným příslušným xxxxxxx.

XXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX

§265x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx lze napadnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xx věci samé, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxx xxx obviněný uznán xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx upuštěno xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání,

d) xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx ochranné opatření,

f) xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání,

g) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

h) xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx řádný xxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pod písmeny x) xx x).

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx z xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x souladu x §259 xxxx. 4, §264 xxxx. 2, §273 nebo §289 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxx xxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§265x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002

§265b

Důvody xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xx-xx xx některý x následujících xxxxxx:

x) xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soud, xxxx soud, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx samosoudce xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx tato xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx podává dovolání, xxx x xxxxxxxx xxxxxx známa a xxxxxx xxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx druhého xxxxxx xxxxxxxxx,

x) obviněný xxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx mít xxx,

x) xxxx porušena xxxxxxxxxx o přítomnosti xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx nebo ve xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedeno xxxxxxx xxxxxxx, ačkoliv xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx spočívá xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxxxx, nebo xx xxx uložen xxxxx xx výměře xxxx xxxxxxx sazbu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx rozhodnuto x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx potrestání x xxxxxxxx, aniž xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx zákonem xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxx xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx některý xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxx rozhodnuto x zamítnutí xxxx xxxxxxxxx řádného opravného xxxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §265a odst. 2 xxxx. a) xx x), xxxx xxxx xxxxxxx procesní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx takové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx mu xxxxxxxxxxxxxx dán důvod xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x).

(2) Dovolání lze xxxxx též tehdy, xxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

§265x

Xxxxxxxx xxxx

X dovolání xxxxxxxxx Nejvyšší soud.

§265c xxxxxx právním předpisem x. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2002

§265x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Dovolání xxxxx xxxxx

x) nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx návrhu xxx xxxxxxxxxxx kteréhokoli výroku xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxx x v neprospěch xxxxxxxxxx, xxxxx veřejnou xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo evropský xxxxxxx,

x) příslušný xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxx nesprávnost xxxxxxxxxxx výroku xxxxxxxxxx xxxxx, a to xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zastupoval xxxxxxxx pověřený xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výroku xxxxxxxxxx xxxxx, který xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Podání obviněného, xxxxx nebylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (§125 xxxx. 3). Xxxxxxxx soud x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx zašle xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx podnět xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, že dovolání xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obhájce. Xxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx vůli xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx prospěch xxxxxxxx xxxxx též xxxx opatrovník x xxxx obhájce.

§265e

Lhůta a xxxxx xxxxxx

(1) Dovolání se xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx v prvním xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx kterému xxxxxxxx směřuje.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxx x opatrovníku, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Lhůta x xxxxxx dovolání xx xxxxxxxxx také xxxxx, xx-xx dovolání xxxxxx xx lhůtě x Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx rozhodl xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx dovolání, dáno xx xxxxx na xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx má xx xxxx rozhodnout.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx.

§265x

Xxxxx xxxxxxxx

(1) V xxxxxxxx musí být xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§59 odst. 3) xxxxxx xxxxxxx, proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx výrok, v xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx důvodů xxxxxx a čeho xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x odkazem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §265b xxxx. 1 xxxx. x) až x) nebo §265b xxxx. 2, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x dovolání xxxxx, xxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx, v xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx jen xx xxxx trvání xxxxx x xxxxxx dovolání.

§265x

Xxxxxxxxx dovolání

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zpět, x xx až xx doby, než xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx zpět xxxxxxxx xxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx trvá xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x takovém případě Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxx sám xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx dovolání xxxxx, xxxx-xx překážek, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxx, a xxxxxx-xx xxx dosud tomuto xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx nejvyšší xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce xxxx dovolání podané xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx na pokračování xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§265h

Řízení x soudu xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx nejvyššího státního xxxxxxxx xxxx příslušného xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podané xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §265f xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx zároveň stanoví, x xxxxxxxx xx, xx jinak bude xxxxxxxx odmítnuto xxxxx §265i odst. 1 xxxx. d).

(2) Předseda xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx doručí opis xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx žalobu xxxx xxxxxx zastupoval evropský xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§265r xxxx. 1 xxxx. x)]. Jakmile lhůta x xxxxxx dovolání xxxxxx všem oprávněným xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx soudu.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxx, že xx xxx xxx xxxxxxx xxxx přerušen výkon xxxxxxxxxx, xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu spisy x příslušným xxxxxxx xx xxxxxx postup Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x takovém xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx spisů, x xxxxxx-xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx dovolacího xxxxx

§265x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx důvodu, než xx xxxxxx x §265b,

x) xxxx-xx podáno xxxxxxxx, osobou xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, která xx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) nesplňuje-li xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) je-li xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zásadně ovlivnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, která má xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx stručně xxxxx xxxxx odmítnutí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx Nejvyšší xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, přezkoumá xxxxxxxxx x odůvodněnost těch xxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx xxxx dovolání xxxxxx, x xxxxxxx x z xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x řízení xxxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. K xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Nejvyšší xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx mohly xxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx podáno xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx oprávněná xxxxx xxxx důvodně xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx, přezkoumá Xxxxxxxx soud x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxx i xxxxx o xxxxxx, xxxxx x další xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx bylo x proti xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxx xxxxxxx x více osob, x nichž xxxx xxxxxxxxxx týmž rozhodnutím, xxxxxxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx část xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx týká xxxx osoby.

§265i vložen xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2002

§265j

Dovolací soud xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxx důvodné.

§265j xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§265k

(1) Shledá-li Xxxxxxxx xxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx též vadné xxxxxx mu předcházející.

(2) Xxxxxxxx xx vadná xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a lze xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxx x této xxxxx; xxxxx-xx xxxx, byť x jen zčásti xxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx xxxxx, k xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení §261 xx xxxxx xxxxxxxxx.

§265x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§265x

(1) Je-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx některého jeho xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx nové xxxxxxxxxx, přikáže Nejvyšší xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx projednal x xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxx v xxx, xx x napadeném xxxxxxxxxx xxxxxxx výrok xxxxx nebo je xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, x jehož rozhodnutí xxx, aby x xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodl xxxx neúplný xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx Nejvyšší xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x novému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx také xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a rozhodnutí xxxxxx soudu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx se na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx soud x xxxxxxxx výrok x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zároveň x xxxxx. Ustanovení x xxxxxxxx zasedání (§73d xx 73g) se x tomto xxxxxxx xxxxxxx.

§265m

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx rozsudkem. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx zproštěn xxxx xxx xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx zastaveno,

b) xxxxx obviněného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx činem, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx vinným xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) uložit xxxxxxxxxx trest odnětí xxxxxxx nad xxxxxx xx do třiceti xxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, případně ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx o náhradě xxxxx nebo nemajetkové xxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, užije xxxxxxxxx §265.

§265n

Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx obnovy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přípustný.

§265n xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2002

Xxxxxx u dovolacího xxxxx

§265x

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx odložit nebo xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dovolání.

(2) Xx-xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx okolnost, xxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx takové xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx k zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx použít x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hlavě xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx obviněného xxxxxxx příkazu k xxxxxxx x xxxxxx xx vazby lze xxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx x dovolání xxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx x považuje-li xx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§265x

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxxxxx nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce, xxx bylo podáno x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx zemřel,

b) xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx se v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve prospěch xxxxxxxxxx, nepřekáží xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dovolání; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx.

§265r

(1) O xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zasedání. X neveřejném xxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dovolání (§265i),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx (§265k) a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (§265l odst. 1 x 2), je-li xxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx zasedání, nebo

c) xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, kdy veřejnou xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxxx xxxxxxxx pověřený xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, příslušný orgán Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Nejvyššího státního xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, kdy veřejnou xxxxxx zastupoval před xxxxxx xxxxxxxx pověřený xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobce, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx obviněný xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §36a xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxx se xxx xxxxx §36b xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je ve xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx účasti xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx vyrozumění x xxxxxxxx zasedání doručit xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x dovolání může xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obhájce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxx obhájce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx třeba xx xx k xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §39 se xx užije obdobně.

(6) Xx xxxxxxxx veřejného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx dovolatel xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx. Státní xxxxxxxx x osoby, xxxxx xxxxx xxx rozhodnutím xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx, přednesou xxx xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx-xx xxxxxxxxx obsaženo xx xxxxx, anebo xxxxxx-xx x xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx se xx xxxxxxxx zasedání xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nezbytnými x xxxx, aby xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ústně xxxxxxx, xx-xx xxx vyhlášení xxxxxxxx xxxxxxx jedna x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx obhájce, xxxxxxxxx, zákonný xxxxxxxx xxxx opatrovník xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přítomny xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zkráceného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx úřední xxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxx xxxxx") po dobu xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxx může rozhodnout, xx tímto způsobem xx uveřejní x xxxxx důvody xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx senátu může xxxxxxxxxx xxx o xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 8.

§265x

Xxxxxx po xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxx byla xxxxxxxxx x novému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx svém xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx povinen xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Bylo-li xxxxxxxx rozhodnutí zrušeno xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podaného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nemůže x xxxxx řízení xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx.

§265x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

XXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX PRO XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX O XX

§266

(1) Xxxxx pravomocnému rozhodnutí xxxxx xxxx státního xxxxxxxx, xxxx byl xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx spravedlnosti xxxxx x Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx o trestu xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx podat xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxx pachatele xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx trestu.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 více xxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx.

(4) Stížnost xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí soudu xxxxx xxxxx xxx x toho xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §259 xxxx. 4, §264 odst. 2, §273 xxxx §289 xxxx. x).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx státního xxxxxxxx xxxxxxx x souladu x §150 odst. 1 xxxx 3.

(6) Xxxxxxx spravedlnosti xxxx xxxx xxxx stížnost xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xx xx xx xxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx odebere x xxxxxxxxx poradě. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx usnesením xx vědomí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx by měl xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Nejvyššímu soudu xxxxxx xxxxxx spolu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xx xxxxxxxx obviněného.

§266x

(1) Xxxxxxx stížnost xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx, xx ministr xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odůvodnit do 14 dnů xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Stížnost xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §23.

§267

(1) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona xxxx být xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§59 xxxx. 3) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx směřuje, xxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx důvodů xxxxxx x čeho se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xxxxx, zda xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx obviněného.

(2) Podanou x xx xxxxx xxxxxxx v §266a xxxx. 1 též xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx již xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx měnit.

(3) Xxxxxxxx xxxx přezkoumá zákonnost x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx byla stížnost xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x z xxxxxx x xx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx přihlíží, xxx xxxxx xx xxxxx xxx vliv na xxxxxxxxx výroků, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx porušení xxxxxx.

(4) Jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx důvodně xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx soud v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx x trestu, xxxxx x další xxxxxx, xxxxx mají xx xxxxxx x xxxx svůj podklad, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx x proti těmto xxxxxxx podána xxxxxxxx xxx porušení xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxx některé x více osob, x xxxxx bylo xxxxxxxxxx týmž xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx jen xx xxxx rozhodnutí x předcházejícího xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx.

§268

(1) Xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) není-li xxxxxxxxx,

x) byla-li xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx, že zákon xxxxxxx byl, xxxxxxx xxxxxxxxx, že napadeným xxxxxxxxxxx, popřípadě jeho xxxxx (§266 xxxx. 3) nebo v xxxxxx, xxx takovému xxxxxxxxxx předcházelo, xxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Rozsudek Xxxxxxxxxx soudu se xx xxxxxxxx zasedání xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx vyhlášení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx stran xxxx xxxx obhájce, xxxxxxxxx, xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx anebo veřejnost. Xxxx-xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx odůvodnění xx xxxxxx desce xxxxx xx dobu xxxxxxxx xxx. Předseda xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx způsobem xx xxxxxxxx i xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Předseda xxxxxx xxxx rozhodnout xxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx na úřední xxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxx v xxxxxxxx 3.

§269

(1) Xxxxx podle §268 odst. 2 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, x xxx jde.

(2) Byl-li xxxx porušen xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v §268 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx řízení xx xxxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx-xx jej xxxxxxx xx xxxxxxxxx, zruší Xxxxxxxx soud jen xxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, výrok x xxxx, zruší xxxx xxxxxxx celý xxxxx x xxxxxx, xxxxx x další xxxxxx, které mají xx výroku x xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx zrušené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx xxxxx, k xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §261 xx xxxxx xxxxxxxxx.

§270

(1) Xx-xx po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxx učinit xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, přikáže Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx.

(2) Záleží-li xxxxxxxx xxxxxx xxx v xxx, že v xxxxxxxxx rozhodnutí některý xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx soud, xxxx xxxxxxxxxx zruší, xxxxxxxx xxxxxx, x jehož xxxxxxxxxx jde, xxx x xxxxxxxxxx výroku xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Přikazuje-li Xxxxxxxx xxxx věc xxxxx odstavce 1 xxxx 2 x xxxxxx projednání a xxxxxxxxxx, xxxx zároveň xxxxxxx, aby xx xxxx projednal x xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxx xxx přikázat x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxx, x je xxxxxxx provést xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§271

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx-xx xxxxx rozhodnutí učinit xx xxxxxxxx skutkového xxxxx, který byl x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx skutkem, pro xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obžaloby zproštěn xxxx pro nějž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx obviněného xxxxxx těžším xxxxxxxx xxxxx, než jakým xxxx xxx uznán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxx až do xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx rozsudek xxxxxx ve xxxxxx x náhradě xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy x penězích nebo x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx §265.

§272

§272 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 424/2001 Sb.

§273

Jestliže Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že zákon xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx obviněného, xxxxxx x novém xxxxxx xxxxx ke změně xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx o xxxx rozhodnutí, platí xxxxxxxxxx §150 přiměřeně.

§274

O stížnosti xxx xxxxxxxx zákona xxxxxxxxx Xxxxxxxx soud ve xxxxxxxx zasedání xx xxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxx u Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x případě, xxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xx účasti xxxxxxxxxx pověřeného žalobce, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to ministr xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx potřebné, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx podle §268 xxxx. 1 xxxx Xxxxxxxx xxxx učinit xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§275

(1) Byl-li xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stížnosti xxx porušení zákona; xxxxxxx xxxxxxx nelze xx xxxxxxxx xxxxx, xx obviněný xxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx moci napadeného xxxxxxxxxx do rozhodnutí x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zasedání xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xxxx xxx přímo xxxxxxx, xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx ho x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §39 xx tu xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx se xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx soud xx stížnosti pro xxxxxxxx zákona xxxxx x xxxxx trestu xxxxx, rozhodne xxxxxxx x vazbě. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (§73d xx 73g) xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona neužijí.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Navrhl-li xxxxxxxx xxxx přerušení xxxxxx xxxxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx.

§276

Xx-xx xxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona třeba xxxxxxxx xxxxxxx okolnost, xxxxxxx potřebné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx orgán činný x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx. Xxx takové xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxx páté. Ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x zajištění xxxxxxxxx materiálu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hlavě xxxxxx.

XXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXX ŘÍZENÍ

§277

Obecné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx xxxxxxx stíhání xxxxxx xxxxx určité xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx usnesením x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx usnesením o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pravomocným xxxxxxxxx x schválení narovnání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu, lze x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx pro xxx skutek xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zrušeno x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx byla-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx povolením obnovy xxx k zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x zajištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jen x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

§278

(1) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx, vyjdou-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx důkazy xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xx skutečnostmi a xxxxxx xxxxxxx už xxxxx odůvodnit xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxx by původně xxxxxxx xxxxx byl xx zřejmém nepoměru x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x poměrům xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx o podmíněném xxxxxxxx od xxxxxxxxxx x dohledem, xx xxxxxx, a to x xxxxx, než xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 odst. 6 x 7 xxxxxxxxx xxxxxxxx, také xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dříve xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx známými xx xxxxx odůvodnit rozhodnutí x xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx, které skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x zastavení trestního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x postoupení xxxx xxxxxx orgánu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to i x xxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x §308 xxxx. 3, se xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx důkazy xxxxx dříve xxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxx x xxxx xxxx ve xxxxxxx xx skutečnostmi x xxxxxx xxxxxxx už xxxxx xxxx x xxxxxx, xx důvody x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nebyly x xx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Obnova řízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx nepřípustnost z xxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), se xxxxxx, xxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesením xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxxx schválení xxxxxxxxx, x postoupení věci xxxxxx orgánu nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, x xx i x xxxxxxx, xxxxxxxx ještě xxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x §308 xxxx. 3, xx xxxxxx, xxxxxx-xx najevo xxxxxxxxxxx xxxx důkazy xxxxxxxx xxxxxxxx dříve xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx o xxxx xxxx ve xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx k xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx a xx xx na xxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxx obžalobu. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx o zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), xx xxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx způsobů xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx rozsudkem xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx zástupce nebo xxxxxx x původním xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zakládajícím xxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx uznán xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx obviněného xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obviněný x dalším xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx za xxxx zločin, xxxxx xx spolupracující xxxxxxxx xxxxxxx objasnit, xxxxxx xxxx závazek podle §178a xxxx. 1.

§279

Xxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx xx vyloučena, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx, o xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxx, xxx xx x trestním xxxxxxx nepokračovalo, nebo

d) xxxxxxxx zemřel.

§280

Osoby xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Obnovu lze xxxxxxx xxx xx xxxxx oprávněné xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx obviněného xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx prospěch xxxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx v xxxx prospěch xxxxxxxx. Xxxxxxxx by xxx xxxxx učinit i xxxxx xxxx obviněného, xxxxx xxxxx jeho xxxx podat i xxxxx na povolení xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx prohlášením xxxx zpět, x xx xx xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ve prospěch xxxxxxxxxx xxxxx oprávněnou xxxxxx nebo za xxxxxxxxxx obhájcem nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx zpět jen x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxx oprávněnou xxxxxx xx smrti xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxx xxxxxx vezme xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx řízení.

(5) Xxxx-xx se xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx oznámit ji xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx-xx xx xxxxx, xxxxx osobu oprávněnou x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx návrh xxxxxx sám.

§281

Příslušnost soudu x xxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) X návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x postoupení xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxxxxxx soud, který xx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obžalobě.

(2) X xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx skončilo pravomocným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a řízení, xxxxx skončilo pravomocným xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx narovnání, x xxxxxxxxxx věci xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx stíhání rozhoduje xxxx, který ve xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, rozhodne x návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, navrhne-li to xxxxxx zástupce x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx příslušnosti xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx o návrhu xx xxxxxxxx obnovy

§282

(1) Xx-xx xxx rozhodnutí x návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx důvodnosti xxxxx xxxxxxxx okolnost xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx šetření předseda xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx páté.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxx i prostředků xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Zajistit osobu xxxxxxxxxx vydáním příkazu x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx však před xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx nově vyšly xxxxxx, xxxxxxxxxx trestného xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodů.

(3) Byl-li xxxxx návrh na xxxxxxxx obnovy řízení xx prospěch xxxxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxxxx x důkazů, xxx xxxx xxxxx najevo, xxxxxxx xxxx přerušit xxxxx trestu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§283

Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx obnovy xxxxxxx,

x) xxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx něhož xxxxxx xxxx přípustná,

c) xx-xx xxxxxx vyloučena xxxxx §279, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §278.

§284

(1) Vyhoví-li xxxx xxxxxx na povolení xxxxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx zcela xxxx x xxxxx, x xxx xx návrh xxxxxxx. Xxxxx-xx, xxx x jen zčásti, xxxxx x xxxx, xxxxx vždy zároveň xxxx xxxxx o xxxxxx, jakož i xxxxx výroky, xxxxx xxxx xx výroku x xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx také xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx zrušením došlo, xxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxx x nestíhání podezřelého (§159d xxxx. 1), xxxxx xxxx xxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx narovnání, x xxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx skončilo pravomocným xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x došetření, xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx soud, xxxxx podle §281 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, vrátí věc xxxx státnímu zástupci. Xxxxxxxxxx §191 xxxxx x tu.

(3) Jestliže xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx výroku x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx před jiným xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§285

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z důvodů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxxx xxxxxxx obnovu xxx x jejich xxxxxxxx.

§286

(1) O návrhu xx xxxxxxxx obnovy xxxxxxxxx soud xx xxxxxxxx zasedání.

(2) Zamítnout xxxxx z důvodů xxxxxxxxx x §283 xxxx. x) xx x) xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx x §283 písm. x) může xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze x xxx xxxxxxx, že xxxxx opřený x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx již xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx jen xxxx opakováním.

(3) Proti xxxxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxx obnovy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má odkladný xxxxxx.

Xxxxxx po povolení xxxxxx

§287

Xxxxxxxx-xx xx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx uložený mu xxxxxxxx rozsudkem, xxxxxxxx xxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx s povolením xxxxxx xxxxxx výrok x tomto xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx.

§288

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obnova xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxx řízení.

(2) V xxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxx xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na podkladě xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx vysloveno, xx xx xxx vrací xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (§284 xxxx. 2).

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx x xxxxxxx x trestných xxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxx uložen xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx veřejném xxxxxxxx rozsudkem xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§289

Byla-li xxxxxxxx xxxxxx xxx ve prospěch xxxxxxxxxx,

x) doba od xxxxxx xxxx původního xxxxxxxx xx právní xxxx usnesení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx do xxxxxxxxx doby nezapočítává,

b) xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx uložen xxxxx xxxxxxxxx, než xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx jeho xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestní stíhání xxxxx xxxxxxxx proto, xx xxxxxxxx zemřel.

XXXXX XXXXXXX

XXXXXXXX ZPŮSOBY XXXXXX

§290

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx, xxxxx xx x na xxxxxx xxxxx této xxxxx xxxxxxxx předpisů.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx

§291

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx mladistvých upravuje xxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§292

§292 zrušen právním xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§293

§293 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§294

§294 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§295

§295 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§296

§296 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§297

§297 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§298

§298 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§299

§299 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§300

§300 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§301

§301 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

Oddíl druhý

Řízení proti xxxxxxxxx

§302

Xxxxxx podle ustanovení xxxxxx xxxxxx lze xxxxx proti tomu, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x cizině nebo xxx, že xx xxxxxx.

§303

(1) V řízení xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx stíhání zahajuje xxxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx obhájce xxxxxx (§37 xxxx. 1), xx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx důvod xxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx až xx doručení usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx o xxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx uvede, od xxxxxxx dne je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx proti uprchlému; xxxxxx xx doručí xxxxxxx.

§304

(1) Obviněný musí xxx x xxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx. Xxx má stejná xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx sjednat xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx prohlásit vinu xxxxxxxxxx.

§305

X konání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx rozhoduje xxxx na návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx. Návrh xxxx xxxxxx xxxxxxxx učinit xx x obžalobě.

§306

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Předvolání x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uveřejní. Hlavní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx pak xxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxx obviněného, x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxxx o xxx xxxxxxx.

§306a

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx v řízení xxxx xxxxxx znovu xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provedené, x xxxxx to xxxxxx povaha xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx opakování xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; v opačném xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o provedení xxxxxx důkazů xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx obrazové a xxxxxxx záznamy xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx x umožní xx xx, xxx xx x xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx důvody, pro xxxxx xx řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx odsouzeného xxxxxx do osmi xxx xx doručení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx takový rozsudek xxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx líčení xxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx zrušení pravomocného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx mezinárodní xxxxxxx, xxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xx promlčecí xxxx nezapočítává.

(4) X xxxxx řízení nemůže xxxxx xx změně xxxxxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx stíhání

§307

(1) X xxxxxx x xxxxxxx, xxxx se souhlasem xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxx, xxxxxxxx

x) obviněný xx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx s xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, anebo xxxxxx jiná xxxxxx xxxxxxxx k jeho xxxxxx,

x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x okolnostem xxxxxxx xxx důvodně takové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx.

(2) Je-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx spáchání xxxxx poměry xxxxxxxxxx, xxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pouze tehdy, xxxxx xxxxxxxx splní xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x

x) xxxxxx xx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx určité xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx xx účet xxxxx x v xxxxxxxxxx řízení na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx obětem trestné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, a xxxx xxxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx životu x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) X rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx zkušební xxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxxx x případě rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 xx na pět xxx. Xxxxxxxx doba xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx o způsobu xxxxxxx škody xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xx x rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx době xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydal.

(5) Rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx určené xxxxx na peněžitou xxxxx obětem trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx zkušební xxxx zavazuje xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x povinnosti xxxxxxxx řidičský průkaz xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx, xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx zastavení trestního xxxxxxx pozbude xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxx xxx uložit, aby xx xxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx řádný život.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx stíhání xxxx, xx toto xxxxx xxx xxxxxx zástupce.

§308

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zkušební xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bezdůvodné xxxxxxxxx xxxx xxxxx povinnost, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne xxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx. Jinak xxxxxxxx, x to xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx se xxxxxxxxxx x xx xx x trestním xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx soud x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx obviněného xxxxxxxx xxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a prodloužit xxxxxxxx dobu až x jeden xxx; xxxxxxxx doba xxxx xxxxx xxxxxxxxx pět xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, vydat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx povinnost, k xxxxxxx splnění xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx zkušební xxxx.

(2) Jestliže xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx učiněno xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xx tom xxx xxxxxxxx xxxx, xx se xx xx, že xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 nastávají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx [§11 odst. 1 písm. x)].

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx x poškozený xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx toto xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl xxxxxx

Xxxxxxxxx

§309

(1) X xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poškozeného xxxx a x xxxxxxxxxx řízení státní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx narovnání a xxxxxxxx trestní stíhání, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) prohlásí, xx xxxxxxx xxxxxx, xxx který xx xxxxxx, a nejsou xxxxxxx pochybnosti x xxx, že xxxx xxxxxxxxxx bylo učiněno xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přečinem xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x její xxxxxx, xxxxxxxx jinak xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vydá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx učiní jiná xxxxxx opatření k xxxx xxxxxx, a

d) xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částku xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx závažnosti xxxxxxx,

x xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx spáchaného činu, x xxxx, jakou xxx xxxxxxxx dotčen xxxxxxx zájem, x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxx x státní zástupce xxxxx stížnost, jež xx xxxxxxxx účinek.

§310

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx vyslechne xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx dohody x narovnání, xxx xxxxxx x narovnání xxxx xxxx byla xxxxxxx dobrovolně x xxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxx si xx xxxxx důsledků xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx je xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx obviněného x xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx oprávněné jednat xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prohlášení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1.

§310x

Xxxxx xxxxxxxxxxx podle §309 a 311 xxxxxxxxxx tomu, na xxxx pouze xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx bezdůvodného obohacení.

§311

Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx popis xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, obsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výši uhrazené xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx úhradě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx nebo k xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx částku xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx o zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

§312

§312 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2012 Sb.

§313

Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx skutečnost významná xxx trestní xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.

§314

Nebylo-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxx §309 xxxx. 1, xx xxxxxxx xxxxxx, pro který xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

Oddíl pátý

Řízení xxxx xxxxxxxxxxx

§314x

(1) Samosoudce koná xxxxxx x trestných xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx nepřevyšuje xxx let.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx byl xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x povinnosti jako xxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) Neveřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxx nekoná.

§314x

(1) Pokud xx xx xxxx konalo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx soudu.

(2) Xxx-xx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx 24 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx skutečnostem xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx §206a. Podle xxxxxx xxxx buď xxxx xxxxxxxxxx, xxx může xxxxx mimo xxxxxx xxxxxx, xxxx obviněnému xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx líčení, které xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxx-xx do vazby xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx mu xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§38), x xxxxx tak xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx (§39 xxxx. 1).

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx podle protokolu x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předvolat x výslechu xxxx xx možné xxxxx xxxxxxx hlavní xxxxxx.

§314x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §181 xxxx. 1 x §186. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §188 odst. 1 písm. x) xx x),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stíhání, xxxx-xx tu okolnosti xxxxxxx x §172 xxxx. 2,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §179a xxxx. 1 xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

d) stanoví xxxxxxxx zástupci xxxxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxx xx schválení xxxxxx x vině x xxxxxx, xx-xx xx xx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx by xx xxxx xxxxxx sjednat, xxxxxxx navrhl-li takový xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx obviněný; přitom xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §187 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx uvedených x §314o x §314p xxxx. 1. Xxxxx výsledků přezkoumání xxxxxxxxxx učiní xxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxx x §314p xxxx. 3 xxxx 4, xxxxx nařídí xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a trestu.

(3) Xxxxxxxxxx §189 xx 195 se xxxxx x na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. O xxxxxxxxx narovnání může xxxxxxxxxx rozhodnout ve xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx obžaloby xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x odstavce 2 xxxxx xxxxxx zástupce x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jež xx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxx xxxxxx. Proti rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx narovnání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx též obviněný x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. c) xx věc vrací xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x státní zástupce xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§314x

(1) Neučiní-li xxxxxxxxxx xxxxx z rozhodnutí xxxxxxxxx x §314c xxxx. 1, xxxxxx xxxxxx líčení.

(2) Xxxxx xx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§179b xxxx. 3) xxxxx §207 xxxx. 2 xxxxxxx. Xx souhlasem xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x vysvětlení xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§158 xxxx. 3 a 6).

Trestní xxxxxx

§314x

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx projednání xxxx x hlavním xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx skutkový xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxx konaném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx příkazem xxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) domácí xxxxxx xx xxxxxxx roku,

c) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx zákazu xxxxxxxx do pěti xxx,

x) trest zákazu xxxxxx a xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx trest,

g) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx společenské xxxx xx xxxx xxx.

(3) Trest xxxxxx xxxxxxxxxxx prací může xxx trestním xxxxxxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx vyžádání xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx obviněného x uložení tohoto xxxxx xxxxxx. Trest xxxxxx prospěšných xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(4) Trest xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx příkazem xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx si zprávy xxxxxxxxxx úředníka obsahující xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx stanoviska xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx vězení je xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx peněžitý xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x uloženým xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rok.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx lze

a) xxxxxxx od xxxxxxxxxx (§46 trestního xxxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s dohledem (§48 trestního xxxxxxxx), xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxx souhrnného xxxxxx (§44 xxxxxxxxx xxxxxxxx), x to x x xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx xxxxx uložen xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx příkaz xxxxx vydat

a) v xxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx trest a xxxxxxxxx trest xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Účinky xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx doručením xxxxxxxxx příkazu xxxxxxxxxx.

§314f

(1) Xxxxxxx příkaz xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxx a xxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx obviněného (§120 odst. 2),

x) xxxxx o xxxx (§120 odst. 3) x xxxxxxxx xxxxxx (§122 odst. 1),

e) xxxxx o náhradě xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§228 x §229 odst. 1 a 2), xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§43 odst. 3),

x) xxxxxxx x právu xxxxx odpor, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxx nepodá, xxxxxx xx xxx práva xx xxxxxxxxxx věci x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, státnímu xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx uplatnil nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové újmy xxxx na vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx doručuje xx xxxxxxxxx xxxxx. Má-li xxxxxxxx obhájce, xxxxxx xx xxxxxxx příkaz xxx jemu.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §131 x 133 xx xxxxx xxxxxxxxx.

§314x

(1) Obviněný, xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx v jeho xxxxxxxx odvolání, a xxxxxx zástupce xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Odpor xx podává x xxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx obviněného, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx příkaz xxxxxxxx xxx obviněnému, xxx x jeho xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx později. Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §61. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx příkazu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Byl-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx tím xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx věci x xxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ani druhem x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx. Jinak xx xxxxxxx příkaz xxxxx xxxxxxxxxxx a vykonatelným.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x §163a, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx až xx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx stíhání xxxxxxx.

(4) Xxx-xx vydán xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx vzít xxxxxxxx xxxx do xxxx, xxx xx xxxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1. Zpětvzetím xxxxxxxx xx trestní xxxxxx xxxx x xxx xx xxx vrací xx přípravného řízení.

Xxxxx šestý

Řízení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx

§314x

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx tento xxxxx v xxx xxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, nestanoví-li xxxxx nebo xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx jinak. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ve xxxx Xxxxxxx soud, a xx povinen xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx nařídil.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx přiměřeně, pokud Xxxxxxx xxxx nálezem xxxxxxx některému xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxx svobody, x xxxxxxxx xx, xxx, xxxxx je to xxxxx, xxxxxxx stav xxxx xxxxxx porušením.

§314h xxxxxx právním předpisem x. 265/2001 Sb. x účinností xx 1.1.2002

§314x

Xxxx-xx nálezem Xxxxxxxxx xxxxx zrušeno xxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx samé xx doručení nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxxxxx,

x) nemůže v xxxxx xxxxxx xxxxx xx změně rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx o jiné xxxxxxxxxx, platí ustanovení §150 přiměřeně,

c) nepřekáží xxxx xxxx provedení xxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx proto, xx xxxxxxxx xxxxxx.

§314x vložen xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2002

§314x

Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, za xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx úhrnný xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xx doručení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§314x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§314k

(1) Vykonává-li xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx rozsudkem, rozhodne xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x tomto trestu, x xxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx podle §67 x 68.

(2) Xxxxxxxx-xx se jiné xxxxxxxxxx zrušené xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, rozhodne xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xx doručení xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx, popřípadě učiní xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§314x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Oddíl sedmý

Řízení o xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§314x

(1) Xx návrh xxxxx uvedené x §88 odst. 8 Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx přezkoumá xxxxxxxxx příkazu x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Na xxxxx xxxxx xxxxxxx x §88a xxxx. 2 Xxxxxxxx soud x xxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx údajů x telekomunikačním provozu.

§314m

(1) Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx, xx příkaz x odposlechu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příkaz x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx přípustný xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§314n

(1) Shledá-li Nejvyšší xxxx, xx příkaz x odposlechu x xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x souladu s xxxxxxxxxx §88 xxxx. 1 nebo xxxxxx x xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vydán a xxxx provedení xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx §88a xxxx. 1, xxxxxxx usnesením, xx zákon xxxxx xxxxxxx.

(2) Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx osmý

Řízení x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu

§314o

(1) Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jeho xxxxxx x xxxxxx spisu

a) xxxxxx xxxxxxx zasedání x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x trestu,

b) xxxxxxxx x odmítnutí xxxxxx xx schválení dohody x xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, zejména xxxxx-xx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu xxxxxxx, ačkoli xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, nebo x xxxxxx xxxxxxxxx x §314r xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dohody o xxxx x xxxxxx.

(2) X usnesení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxx konkrétní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byla důvodem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a trestu. Xxxxx tomuto xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx nabylo právní xxxx, xxx xx xxxxx do přípravného xxxxxx.

(4) Xx-xx obviněný xx xxxxx, rozhodne xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx zástupce xxxx xxxx xxxxx xx schválení xxxxxx x xxxx a xxxxxx zpět xx xx xxxx, xxx xx xxxx odebere x závěrečné xxxxxx. Xxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§314x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xx-xx xx xx, xx

x) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxx xx být xxxxxxxxxx xxxxx §171 xxxx. 1,

c) xxxx xxxx xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §172 odst. 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §173 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §307 nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §309.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx schválení xxxxxx x xxxx x trestu se xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxx projednání návrhu xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx projednání xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx soud

a) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx soudu, xxxxx xx xxxxxxxx společně xxxxxxxx xxxx a xxxxx, xxxx xx xxxxx xxx příslušný, xx-xx za xx, xx sám není xxxxxxxxx k jejímu xxxxxxxxxx,

x) postoupí věc xxxxxx orgánu, xxxx-xx xx xxxxxxxxx uvedené x §171 xxxx. 1,

x) trestní stíhání xxxxxxx, jsou-li tu xxxxxxxxx xxxxxxx v §172 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §173 xxxx. 1,

x) trestní xxxxxxx podmíněně xxxxxxx xxxxx §307 nebo xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §309 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx xxx závažné xxxxxxxx vady, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, nebo x xxxxxx uvedených x §314r xxxx. 2.

(4) Xx xxxxxxxxxx projednání xxxxxx na schválení xxxxxx o vině x xxxxxx xxxx xxxx také xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx uvedené x §172 odst. 2.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxx xxxxxxxx 4 mohou xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx stížnost, xxx xx, xxxxx-xx x přerušení trestního xxxxxxx, odkladný xxxxxx. Xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx x x xxxxxxxxx narovnání xxxx xxxxx xxxxxxxx, jež xx odkladný xxxxxx, xxx poškozený.

(6) Jestliže xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx řízení.

§314x

(1) O xxxxxx xx schválení xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx soud xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx senátu předvolá x xxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxx; x xxxx x místu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce x obhájce xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx. Xx-xx poškozený zmocněnce, xxxxxxxx se o xxxxxxxx zasedání xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xx xxxxx přítomnosti xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxx přednese návrh xx schválení dohody x xxxx a xxxxxx.

(3) Po xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o vině x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxxx, xxx xx k xxxxxx vyjádřil, x xxxxxx xx jej, xxx

x) xxxxxx sjednané xxxxxx o xxxx x xxxxxx, zejména xxx xx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx skutku, xxxxx xx xx xxxxx xx xxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jaké xxxxxxx sazby xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, který xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx,

x) prohlášení x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx stíhán, xxxxxx xxxxxxxxxx x bez xxxxxxx a xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx obhajobu,

c) xxxx mu známy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx, zejména xx se xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx odvolání proti xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx x trestu xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxx uvedeného v §245 odst. 1 xxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poškozenému, xx-xx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xx potřebné, xxxx xxxxxxxxxxx obviněného x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§314x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 193/2012 Xx. x účinností xx 1.9.2012

Xxxxxxxxxx o xxxxxx xx schválení xxxxxx x vině x xxxxxx

§314x

(1) Soud xxxx xxxxxxxxxx x skutku, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx o xxxx x trestu. O xxxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x dohodě x xxxx a xxxxxx, xxxxx s xx xxxxxxxxx souhlasí, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poškozeného (§43 xxxx. 3).

(2) Soud xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx nesprávná xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx se zjištěným xxxxxxxxx stavem xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, případně ochranného xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx x hlediska rozsahu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo nemajetkové xxxx nebo vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx-xx, že xxxxx x xxxxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx. X takovém xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Soud xxxx x případech stanovených x xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx věci xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nové xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx veřejné xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dohody o xxxx a xxxxxx xxxxx. Xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dohody o xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx soud podle xxxxxxxx 2.

(4) Soud xxxxxx o vině x trestu schválí xxxxxxxxxxx rozsudkem, xx xxxxxx xxxxx výrok x schválení xxxxxx x xxxx x xxxxxx a xxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x souladu x dohodou x xxxx x xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo nemajetkové xxxx x penězích xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soud xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx o xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxxxx x xxxx x xxxxxx, x xxx dohodnutý rozsah x způsob xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx nebo vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uplatněnému nároku xxxxxxxxxxx (§43 odst. 3); xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §228, xxxxx xx skutkový xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx důkazy, xxxxxxxxx xxxxx §229.

(5) Xxxxx-xx xxxxxx některá z xxxxxxxxx uvedených x §171 odst. 1, §172 xxxx. 1 x 2, §173 xxxx. 1 písm. x) xx x), xxxx v §223a xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx, zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx trestního xxxxxxx nebo trestní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §307 xxxx xxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxxx §309 xxxx. 1. Soud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx tehdy, xxxxx-xx xxxxxxxxxx doručit předvolání x xxxxxxxxx zasedání.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx má, xxxxx-xx x přerušení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx stíhání xxxx x schválení narovnání xxxxx takovou xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§314x

Xxxx-xx xxx xxxxxxx xx přípravného řízení xxxxx §314o odst. 3 xxxx 5, §314p xxxx. 6 xxxx §314r odst. 2, v dalším xxxxxx se ke xxxxxxxx xxxxxx o xxxx a trestu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx nevylučuje xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obviněného xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx s vazbou xxx xxxxxxxxx přesáhnout xxxxx xxxxxxx x §72a xxxx. 1 xx 3.

§314x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 193/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

HLAVA DVACÁTÁ XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX

§315

Xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx učinil; x řízení xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx souvisící x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiného, xxxx, který ve xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx a ochranných xxxxxxxx a k xxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánů a xxxx, xxxx přísluší xxxxxxxxxxxxx při výkonu xxxxxxxxx rozhodnutí, činí, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, předseda xxxxxx soudu, xxxxx xx věci xxxxxxx x prvním xxxxxx.

Xxxxx xxxxx

§316

§316 vypuštěn xxxxxxx předpisem č. 178/1990 Sb.

§317

§317 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 178/1990 Sb.

§318

§318 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 178/1990 Sb.

§319

§319 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 178/1990 Sb.

Oddíl druhý

Výkon xxxxxx xxxxxx svobody

§320

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody.

(2) X xxxx, které xxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx souvisící x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx se xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Je-li u xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxx uložených xxxxxxxx xxxxx způsob xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx postupně xxxxxxxxx trestů xxxx, x jehož obvodu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vykonává.

§321

Xxxxxxxx výkonu xxxxxx

(1) Xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx něhož xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odnětí svobody, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Stal-li se xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nařídí xxxxx xxxxxx trestu x xxxxxxxxxxx, který je xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; předseda xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx, xx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx konkrétních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obava, xx odsouzený xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx odsouzeného xx xxxxxxx je xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodná obava, xx uprchne xxxx xx xxxx skrývat, x xxxx tak xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx senátu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx si xxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx měsíc xxx xxx, kdy xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištěno, že xxxx xxxxx na xxxxxxx je nebezpečný, xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxx skrývat, xxxxxx předseda senátu, xxx byl do xxxxxx xxxxxx dodán. Xxxx-xx xxxxx místo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx x xxxx dodání xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §69 xxxx. 3. Xx-xx xxxxx xxxxxx odsouzeného xxxxx, xxx xxxxxx x jeho dodání xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §83c odst. 2. X xxxxxxx xxxxxxxx senátu vždy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o tom, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dodání do xxxxxx trestu xxxxx.

Odklad xxxxxx xxxxxx

§322

(1) Xxxxxxxx xxxxxx odloží xx potřebnou xxxx xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxx zprávy o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx z jiných xxxxxxxxxxx vyplývá, že xx výkon trestu xxxxxxx jeho život xxxx xxxxxx.

(2) Požádá-li xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, avšak xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx, xx xxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxx xxxx, xxxxx odsouzeného, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxxx mu neumožňuje xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx povahy navrhne xxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx těhotné xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiný xxxxxxx xxx než xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, předseda senátu xxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx po xxxxxx.

(4) Výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ženě x xxxxx xxxxxxxx o xxxx do xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx odsouzena xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx předseda senátu xxxxxxx na dobu xxxxxxx roku po xxxxxx; zároveň může xxxxxxxx nad odsouzenou xxxxxx, xxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx doby, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx době v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxx výchovného působení xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxx. Xxx rozhodování xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx senátu zohlední xxxxxxxx xxxxx dítěte, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x závažnost xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x potřebu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxx účelem xx vyžádá zprávu xxxxxxxxxx úředníka, xx xxxxx bude přiložena xxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx podle odstavce 4 rozhodnuto x xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx vyslovení dohledu xxxx xx současného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxx vedla xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx výkonu xxxxxxx x kontrole xxxxxxx xxxxxxxxx §330a xxxx. 1 a §334b xx 334e.

(6) Xx-xx xxxxx, xx odsouzený xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx senátu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxx odstavce 4 xxxx předseda senátu x tehdy, nevede-li xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx odkladu xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxx jí xxxxx xxxxxxxx 4.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 3 a 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxxxxxx-xx se o xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxx x vyslovení xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přiměřených povinností xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxx xxxxxx.

§323

(1) Výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nepřevyšujícího xxxxx rok může xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §321 xxxx. 1.

(2) Další odklad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx předseda xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxx ze xxxxxx důležitých xxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xx xxxxx trestu xxx xxx odsouzeného xxxx xxxx rodinu xxxxxxxxx xxxxx následky. Odklad xxx xxxx povolit xxxxxxx na xxxx xxxxx měsíců xxx xxx, xxx nabylo xxxxxx moci rozhodnutí xxxxxxx v §321 xxxx. 1.

(3) Xx-xx xxxxx, že odsouzený xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx rozhodnutí, jímž xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx trestu podle xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§324

Xxxxxxxxxxx x změně xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx rozhoduje xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxx věznice, x xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx x přeřazení xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx takového xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx rozhodnutím x xxxxx xxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xx přípustná xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§324x

Xxxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx věznice x ostrahou

(1) X xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx stupněm xxxxxxxxxxx věznice x xxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zasedání xxxxxxx soud, x xxxxx obvodu se xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Nebrání-li xxxx xxxxxxxx důvody, je xxxxx o takovém xxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 30 xxx xx jeho doručení xxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx nebo osobou, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx oprávněna, xxxx xxx xxxxxxx. Xxxx rozhodnutí xxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx na xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x ostrahou x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxxxxx x umístění xxxxxxxxxxx xx xxxxxx oddělení xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx vnějších a xxxxxxxxx rizik, xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx soud xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, a xx-xx vada odstranitelná xx veřejném xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx; xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x uloží řediteli xxxxxxx, xxx o xxxxxxxx xx některého x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx znovu xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx věznice xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x umístění xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx názorem, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, x je xxxxxxx provést xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx soud xxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx změně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx x xxxxxxxx věznice.

§324a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 58/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2017

Xxxxxxxxx výkonu xxxxxx

§325

(1) Xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx odnětí svobody, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx přeruší xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na těhotné xxxx xx xxxxxxxxx 12. xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xx xxxx trestný xxx xxx za xxxxxx závažný xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx porodu.

(3) Výkon xxxxxx xxxxxx svobody xx těhotné xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx do xxxxxxx roku xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx zvlášť xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx jednoho xxxx xx xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx části xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přiměřené povinnosti xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxx řádný xxxxx, nebo, xxx-xx x xxxxxxxxxx ve xxxx blízkém xxxx xxxxxxxxxxx, uložit v xxxxx xxxxxxx výchovného xxxxxxxx rodiny, xxxxx x dalších xxxxxxxx xxx některá x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zákoně o xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených xxx mladistvé. Při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zájem xxxxxx, xxxxx odsouzené, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, za který xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxx xxxxxx si xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věznice x zprávu probačního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx.

(4) Jestliže bylo xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx řádný xxxxx, xxxxxxx xx xx postup xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §330a odst. 1 x §334b xx 334e.

(5) Xx-xx xxxxx, xx xxxxxxxxx uprchne, xxxxxxxx-xx povoleného xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxx, xxx xxxxx byl xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx přerušen, xxxxxxxx xxxxxx přerušení xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx svobody xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxx i xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx poruší-li xxxxxxx xx povinnosti xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 3.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx výroku x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, odkladný účinek.

§326

§326 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 57/1965 Xx.

§327

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx xx výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxx zbytku, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx páté xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních, xxxx

x) xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx státu, x xxxx xxxxxxx xxxx k vyhoštění xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxxx-xx se x těchto xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx vykoná.

(3) Xxxx může upustit xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zbytku též xxxxx, xxxxxx-xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx nevyléčitelnou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx nemocí xxxxxxx.

(4) Xxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

§328

Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx jeho xxxxxx x vojáků

(1) Xxxxxxxx senátu xxxxxx xxxx přeruší výkon xxxxxx odnětí svobody xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx-xx odsouzený xxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx čin x konal xxxxx xxxxxxxxx službu, xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx; jinak rozhodne, xx xx xxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxx trestu xxxx jeho xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx dnem, xxx xxx xxxx xxxxx odložen nebo xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx odsouzení

§329

(1) X xxxxxxxxx, xxx xx xx s xxxxxxx xx povahu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmíněně xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ihned xx právní moci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx podmíněně xxxxxxx, xxxx opis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx odsouzeného x xxx xxxxxxxxxxx uložených xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx, aby x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx zprávu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx oznámil xxxxx. Xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx dodržováním xxxxxxxxx xxxxxxx může xx xxxxxxx xxxxxxxx adresovaného xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxx odsouzený xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx v prvním xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx předseda xxxxxx nepověří xxxxxxx xxxxxxxx probačního úředníka, x pravidelných termínech, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx měsíců, xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx odsouzený xxxx xxxxx způsob xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxx rozsudkem xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx sdružení xxxxxx xxxxx xx pracovišti xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx bydlišti může xxxxxxxx senátu požádat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nabídlo záruku xx převýchovu xxxxxxxxxxx.

§330

(1) O xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčil xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zasedání. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soud i x ponechání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 1 trestního xxxxxxxx.

(2) Xxx rozhodování x xxxxxxxxx podmíněně xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdružení xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx stížnost, xxx xx odkladný xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx odsouzený osvědčil, xxxx xx souhlasem xxxxxxxx zástupce xxxxxx xxx xxxxxxxx senátu.

§330a

(1) Xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jehož xxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx sledoval jeho xxxxxxx x dodržování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx požádá x spolupůsobení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx. Xxx xxxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinnosti, než xxxxx vyplývají xx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx x tom, xxx se osvědčil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx užije xxxxxxxxxx §330.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§331

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx státního xxxxxxxx xxxx ředitele xxxxxxx, x níž se xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx takové xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zasedání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx o to xxxxxxx (§228 xxxx. 4). Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxx §88 odst. 2 xxxxxxxxx zákoníku xxxx obviněný xxxxx xxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věznice, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx svých xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx; xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k ní xxxxxxx xxxxxxxxxx ředitele xxxxxxx. Byla-li žádost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zamítnuta, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx rozhodnutí, ledaže xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jen xxxxx, xx xxxxx neuplynula xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx podmíněné xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx propuštění xxxx navrhnout xxx xxxxxxx sdružení xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx záruky xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Souhlasí-li s xxx odsouzený, může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx podáním xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věznice, x níž se xxxxxxxx trest, xxx xx sdělil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Navrhne-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitel xxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx trest, xxxx se x xxxxxxxx návrhu xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxx, že odsouzený xx podmíněně propouští, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx podmíněně xxxxxxxxxxxx se užije xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §329.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx soud x podmíněném propuštění xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx život, xxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx dohledu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §330a odst. 1. Xxxx-xx rozhodnuto, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §334b334e. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx podmíněně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zkušební xxxx vykonal xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx prospěšných xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §336 xx 339. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, aby podmíněně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx soudu xxxxxx určenou na xxxxxxxxx xxxxx obětem xxxxxxx činnosti, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx důvodů

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xx na xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do konce xxxxxxxxx zkušební xxxx.

§332

(1) X tom, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčil xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x x xxx, xxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, rozhoduje xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx propuštěný xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx zájmového sdružení xxxxxx.

§333

(1) Rozhodnutí xxxxx §331 xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx důležité xxxxxx, je xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Rozhodnutí xxxxx §332 xxxx soud, xxxxx odsouzeného z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vyslechnut; xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx soud podle §331 xxxx. 3.

(3) Xxxxx rozhodnutí podle §331 odst. 3 xx přípustná stížnost xxxxx výroku x xxxxxxxxx délky xxxxxxxx xxxx. Proti ostatním xxxxxxxxxxx xxxxx §331 x 332 je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§333a

Pokud xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen x xxxxxx xxxxxx svobody, xxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxxxx xxxxxx omezení xxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxx xx zahraničí, xxxxx xxxx xx xx doby, xxx xxxxxxxxx xxxxxx trest xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, s xxx xx spojen zánik xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx §77a xxxx. 2 xx 6 xxxxxxx obdobně.

§333x

Xxxxxxx trestu odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vězení

(1) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhoduje xxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx se xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx takové xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§333x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 390/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.12.2012

§334

Započítání xxxxx a xxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxx a trestu xxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx výkonu xxxxxx. Xxxxx xx započítává xxxxx stavu xx xxx nařízení výkonu xxxxxx, a xx xx xxxx, kdy xxxxxx svoboda xxxxxxxxxx xxxx omezena.

(2) Proti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx přípustná xxxxxxxx.

(3) O návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx doba, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx xx zdravotnickém zařízení xxxx xxxxxxx, stalo-li xx tak x xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx veřejném xxxxxxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xx přípustná stížnost, xxx xx odkladný xxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxx trestu xxxxxxxx vězení

§334a

Nařízení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx se xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odsouzenému a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Probační x mediační služby xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx, v kterém xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx vězení xxxxxxx předseda senátu xxx, xxx si xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx záležitosti.

(3) Xxxxx xxxxxx trestu stanoví xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x místě, xxx se odsouzený xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx poměrům; je-li xxxxxxxxx zaměstnán, přihlédne x k xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x možnostem xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§334x

Xxxxxxxx výkonu trestu xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zajišťuje Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx jím x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zřízená xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxx x mediační xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx umožňujícího detekci xxxxxx odsouzeného xxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tím účelem xx odsouzený povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x strpět xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx zajišťujícím kontrolu xx xxxx žádost xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxxxx průběhu, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povinností. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx obličeje a xxxxxx xxxxx.

(2) Pokud xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxxxx kontroly podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx řízení, xxxxxxxxxx xx záznamy x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§334x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx domácího xxxxxx

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxx skutečnost xxxxx zajišťující kontrolu xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxx trestu xxxxxxx.

§334d

Odklad x xxxxxxxxx xxxxxx trestu domácího xxxxxx

(1) Xxxxxxxx senátu xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxx vězení.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, předseda xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx, xx xxxxxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vězení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx výkonu xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx přípustná xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx účinek.

§334d vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 41/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2010

§334x

Xxxxx trestu domácího xxxxxx

(1) Na návrh xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx návrhu rozhodne xxxxxxxx senátu z xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx domácího xxxxxx, xxxx, xxx xx xxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odsouzenému; xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hodin v xxxxx, po xxxxx xx xx odsouzený xxxxxxxx x obydlí, x xxxxxx přiměřených xxxxxxx x přiměřených xxxxxxxxxx. X změně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx vykázání xx xxxxxxxxxx obydlí xxxxx jiného právního xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má odkladný xxxxxx.

§334x vložen právním xxxxxxxxx x. 41/2009 Xx. s účinností xx 1.1.2010

§334x

Xxxxxxxx od výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxx byl xxxx xx být

a) vydán xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx podle části xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních, xxxx

x) xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxx odsouzeného xx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx nebo k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx vrátí-li xx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, předaný xxxx vyhoštěný, rozhodne xxxx, že se xxxxx domácího xxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxx xx výkonu xxxxxx domácího xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx tehdy, xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxx onemocněl xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebezpečnou xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 je přípustná xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx účinek.

§334g

Přeměna xxxxxx domácího xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx svobody rozhodne xxxxxxxx senátu na xxxxx probačního xxxxxxxx xxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zasedání.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx účinek.

§334h

Ministerstvo spravedlnosti xxxx xxxxxxxxx stanovit podrobnosti xxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxxxx vězení.

§334h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/2009 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2010

Xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§335

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx prospěšných xxxxx xxxxxxxxx vykonává x obvodu xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxxx. Xx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx.