Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023 do 30.06.2023.


Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
141/1961 Sb.

ČÁST I. Společná ustanovení

HLAVA I. Obecná ustanovení

Účel zákona §1

Základní zásady trestního řízení §2

Spolupráce se zájmovými sdruženími občanů §3 §4 §5 §6

Součinnost státních orgánů, fyzických a právnických osob §7 §7a §7b §8

Poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných §8a §8b §8c §8d

Posuzování předběžných otázek §9

Předběžné otázky v působnosti Soudního dvora §9a

Vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení §10

Nepřípustnost trestního stíhání §11 §11a

Výklad některých pojmů §12

HLAVA II. Soud a osoby na řízení zúčastněné

ODDÍL 1. Pravomoc a příslušnost soudů

Výkon trestního soudnictví §13 §14 §15

Věcná příslušnost §16 §17

Místní příslušnost §18 §19

Společné řízení §20 §21

Příslušnost několika soudů §22

Vyloučení a spojení věci §23

Rozhodnutí o příslušnosti soudu §24

Odnětí a přikázání věci §25

Příslušnost soudu k úkonům v přípravném řízení §26

ODDÍL 2. Pomocné osoby

Zapisovatel §27

Vyšší soudní úředník §27a

Probační úředník §27b

Asistent soudce Nejvyššího soudu §27c

Tlumočník §28 §29 §29a

ODDÍL 3. Vyloučení orgánů činných v trestním řízení §30 §31 §31a

ODDÍL 4. Obviněný

Obviněný §32

Práva obviněného §33

Opatrovník obviněného §34

ODDÍL 5. Obhájce

Obhájce §35

Nutná obhajoba §36 §36a §36b

Zvolený obhájce §37 §37a

Ustanovený obhájce §38 §39 §40 §40a

Povinnosti a práva obhájce §41

ODDÍL 6. Zúčastněná osoba §42

ODDÍL 7. Poškozený

Oprávnění poškozeného a uplatnění nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení §43 §44 §44a §45 §45a §46

Zajištění nároku poškozeného §47 §47a §48 §49

ODDÍL 8. Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného §50 §51 §51a

ODDÍL 9. Přístup k utajovaných informacím §51b

HLAVA III. Obecná ustanovení o úkonech trestního řízení

Způsob provádění úkonů trestního řízení §52 §52a

ODDÍL 1. Dožádání §53 §54

ODDÍL 2. Protokol

Obecná ustanovení o sepisování protokolu §55

Použití zvláštních prostředků při protokolaci §55a

Některé zvláštnosti protokolace v řízení před soudem §55b

Podpisování protokolu §56

Oprava protokolu §57

Protokol o hlasování §58

ODDÍL 3. Podání §59

ODDÍL 4. Lhůty

Počítání lhůt §60

Navrácení lhůty §61

ODDÍL 5. Doručování

Obecné ustanovení §62 §63

Doručování do vlastních rukou §64

Odepření přijetí §64a

ODDÍL 6. Nahlížení do spisů §65

ODDÍL 7. Pořádková pokuta §66

HLAVA IV. Předběžná opatření a zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení

Důvody vazby §67 §68

Příkaz k zatčení §69

Vyrozumění o vazbě §70 §70a

Přezkoumávání trvání důvodů vazby §71

Žádost o propuštění z vazby §71a

Rozhodování o dalším trvání vazby §72

Nejvyšší přípustná doba trvání vazby §72a §72b

Nahrazení vazby zárukou, dohledem, předběžným opatřením nebo slibem §73

Peněžitá záruka §73a

Orgány rozhodující o vazbě §73b

Zvláštní náležitosti rozhodnutí o vazbě §73c

Vazební zasedání §73d

Příprava vazebního zasedání §73e

Přítomnost osob při vazebním zasedání §73f

Průběh vazebního zasedání §73g

Stížnost proti rozhodnutí o vazbě §74

Omezení obviněného ve výkonu trestu odnětí svobody §74a

ODDÍL 2. Zadržení

Zadržení obviněného policejním orgánem §75

Zadržení osoby podezřelé §76

Příkaz k zadržení §76a

Práva zadržené osoby §76b

Rozhodnutí o zadržené osobě §77

ODDÍL 3. Zákaz vycestování do zahraničí §77a

ODDÍL 4. Zajištění věci důležitých pro trestní řízení

Pododdíl 1 - Společné ustanovení §77b

Pododdíl 2 - Zajištění věci pro důkazní účely

Povinnost k předložení nebo vydání věci §78

Odnětí věci §79

Pododdíl 3 - Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty

Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti §79a

Doručení rozhodnutí o zajištění a vyrozumění o něm §79b

Provedení zajištění movité věciů §79c

Ohledání nemovité věci §79d

Účinky zajištění §79e

Zrušení nebo omezení zajištění §79f

Zajištění náhradní hodnoty §79g

Pododdíl 4 - Vrácení, vydání a další nakládání s věcmi důležitými pro trestní řízení §80 §81 §81a §81b

ODDÍL 5. Domovní a osobní prohlídka, prohlídka jiných prostor a pozemků, vstup do obydlí, jiných prostor a pozemků

Důvody domovní a osobní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků §82

Příkaz k domovní prohlídce §83

Příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků §83a

Příkaz k osobní prohlídce §83b

Vstup do obydlí, jiných prostor a na pozemek §83c

Předchozí výslech §84

Výkon prohlídek a vstupů do obydlí, jiných prostor a pozemků §85 §85a §85b

Provádění důkazu v bytě, obydlí, jiných prostorách a na pozemku §85c

ODDÍL 6. Zadržení a otevření zásilek, jejich záměna a sledování

Zadržení zásilky §86

Otevření zásilky §87

Záměna zásilky §87a

Sledovaná zásilka §87b

Společné ustanovení §87c

ODDÍL 7. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu §88 §88a

ODDÍL 8. Předběžná opatření §88b

Druhy předběžných opatření §88c

Zákaz styku s určitými osobami §88d

Zákaz vstupu do obydlí §88e

Zákaz návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných společenských akcí a styku s určitými osobami §88f

Zákaz zdržovat se na konkrétně vymezeném místě §88g

Zákaz vycestování do zahraničí §88h

Zákaz držet a přechovávat věci, které mohou sloužit k páchání trestné činnosti §88i

Zákaz užívat, držet nebo přechovávat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky §88j

Zákaz her a sázek §88k

Zákaz výkonu konkrétně vymezené činnosti §88l

Rozhodování o předběžných opatřeních §88m

Trvání předběžných opatření §88n

Důsledky neplnění uloženého předběžného opatření §88o

HLAVA V. Dokazování

Obecná ustanovení §89

ODDÍL 1. Výpověď obviněného

Předvolání a předvedení §90

Výslech obviněného §91 §92 §93 §94 §95 §96

ODDÍL 2. Svědci

Povinnost svědčit §97

Předvolání a předvedení §98

Zákaz výslechu §99

Právo odepřít výpověď §100

Výslech svědka §101 §101a §101b §102 §102a §103

Informace o nebezpečném obviněném a odsouzeném §103a

Svědečné §104

ODDÍL 3. Některé zvláštní způsoby dokazování

Konfrontace §104a

Rekognice §104b

Vyšetřovací pokus §104c

Rekonstrukce §104d

Prověrka na místě §104e

ODDÍL 4. Znalec, znalecká kancelář a znalecký ústav

Přibrání znalce §105 §106

Příprava posudku §107

Výslech znalce §108

Vady posudku §109

Znalecká kancelář §109a

Znalecký ústav §110 §110a

Znalečné §110b

Osoba vykonávající jednorázově znaleckou činnost §111

ODDÍL 5. Provádění výslechu prostřednictvím videokonferenčního zařízení §111a

ODDÍL 6. Věcné a listinné důkazy §112

ODDÍL 7. Ohledání

Účel ohledání a protokol o něm §113

Prohlídka těla a jiné podobné úkony §114

Prohlídka a pitva mrtvoly a její exhumace §115

Vyšetření duševního stavu §116 §117 §118

HLAVA VI. Rozhodnutí

Způsob rozhodování §119

ODDÍL 1. Rozsudek

Obsah rozsudku §120 §121 §122 §123 §124 §125

Porada a hlasování o rozsudku §126 §127

Vyhlášení rozsudku §128

Vyhotovení rozsudku §129

Doručení rozsudku §130

Oprava vyhotovení a opisu rozsudku §131 §132

Účinky opravy §133

ODDÍL 2. Usnesení

Obsah usnesení §134

Vyhlášení usnesení §135

Vyhotovení usnesení §136

Oznamování usnesení §137

Použití ustanovení o rozsudku §138

ODDÍL 3. Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí

Právní moc a vykonatelnost rozsudku §139

Právní moc a vykonatelnost usnesení §140

HLAVA VII. Stížnost a řízení o ní

Přípustnost a účinek §141

Oprávněné osoby §142

Lhůta a místo k podání §143

Vzdání se a zpětvzetí stížnosti §144

Stížnostní důvody §145

Řízení před orgánem, proti jehož usnesení stížnost směřuje §146

Rozhodování soudu o stížnosti proti rozhodnutím státního zástupce nebo policejního orgánu §146a

Rozhodnutí nadřízeného orgánu §147 §148 §149 §150

HLAVA VIII. Náklady trestního řízení

Náklady trestního řízení, jež nese stát §151 §151a

Povinnost k náhradě nákladů trestního řízení §152 §152a §153

Povinnost k náhradě nákladů spojených s účastí poškozeného v trestním řízení §154 §154a

Rozhodování o povinnosti k náhradě nákladů trestního řízení a o jejich výši §155 §156

ČÁST II. Přípravné řízení

Obecné ustanovení §157

Žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a státního zástupce §157a

HLAVA IX. Postup před zahájením trestního stíhání §158 §158a

Operativně pátrací prostředky a podmínky jejich použití §158b

Předstíraný převod §158c

Sledování osob a věcí §158d

Použití agenta §158e §158f

Skončení prověřování §159

Odložení nebo jiné vyřízení věci §159a

Dočasné odložení trestního stíhání §159b

Zvláštní ustanovení o dočasném odložení trestního stíhání §159c

Rozhodnutí o nestíhání podezřelého §159d

HLAVA X. Zahájení trestního stíhání, další postup v něm a zkrácené přípravné řízení

ODDÍL 1. Zahájení trestního stíhání §160

ODDÍL 2. Vyšetřování

Vyšetřovací orgány §161

Předání věci policejnímu orgánu příslušnému konat vyšetřování §162

Trestní stíhání se souhlasem poškozeného §163 §163a

Postup při vyšetřování §164

Účast obviněného a obhájce ve vyšetřování §165

Skončení vyšetřování §166 §167

ODDÍL 3. Zvláštní ustanovení o vyšetřování některých trestných činů §168 §169 §170

ODDÍL 4. Rozhodnutí v přípravném řízení

Postoupení věci jinému orgánu §171

Zastavení trestního stíhání §172

Přerušení trestního stíhání §173

Doručení usnesení Nejvyššímu státnímu zastupitelství §173a

ODDÍL 5. Dozor státního zástupce §174 §174a §175

ODDÍL 6. Dohoda o vině a trestu §175a §175b

ODDÍL 7. Obžaloba §176 §177 §178

Spolupracující obviněný §178a §179

ODDÍL 8. Zkrácené přípravné řízení §179a §179b §179c §179d §179e §179f

Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání §179g §179h §179i

ČÁST III. Řízení před soudem

HLAVA XI. Základní ustanovení §180 §181 §182 §183 §183a §184

HLAVA XII. Předběžné projednání obžaloby

Obecné ustanovení §185

Důvody k předběžnému projednání obžaloby §186

Způsob předběžného projednání obžaloby §187

Rozhodnutí §188 §189 §190 §191 §192 §193 §194

Nové předběžné projednání obžaloby §195

HLAVA XIII. Hlavní líčení

ODDÍL 1. Příprava hlavního líčení

Doručení obžaloby §196

Náhradní soudce §197

Nařízení hlavního líčení §198 §198a

ODDÍL 2. Veřejnost hlavního líčení §199 §200 §201

ODDÍL 3. Zahájení hlavního líčení

Přítomnost při hlavním líčení §202

Řízení hlavního líčení §203 §204

Počátek hlavního líčení §205 §206 §206a §206b §206c §206d

ODDÍL 4. Dokazování

Výslech obžalovaného §207 §208

Provádění dalších důkazů §209 §210 §211 §212 §212a §213 §214

Součinnost stran při dokazování §215

ODDÍL 5. Závěr hlavního líčení

Závěrečné řeči §216 §217

Doplnění dokazování §218

ODDÍL 6. Odročení hlavního líčení §219

ODDÍL 7. Rozhodnutí soudu v hlavním líčení

Podklad pro rozhodnutí §220

Vrácení věci státnímu zástupci §221

Postoupení věci §222

Zastavení trestního stíhání §223

Podmíněné zastavení trestního stíhání a schválení narovnání §223a

Přerušení trestního stíhání §224

Rozsudek §225 §226 §227 §228 §229 §230

ODDÍL 8. Rozhodnutí soudu mimo hlavní líčení §231

HLAVA XIV. Veřejné zasedání

Obecné ustanovení §232

Příprava veřejného zasedání §233

Přítomnost při veřejném zasedání §234

Průběh veřejného zasedání §235 §236

Podklad pro rozhodnutí §237

Použití ustanovení o hlavním líčení §238

Ochranné opatření §239 §239a

HLAVA XV. Neveřejné zasedání §240 §241 §242 §243 §244

HLAVA XVI. Odvolání a řízení o něm

Přípustnost a účinek §245

Oprávněné osoby §246 §247

Lhůta a místo podání §248

Obsah odvolání §249

Vzdání se a zpětvzetí odvolání §250

Řízení u soudu prvního stupně §251

Odvolací soud §252

Rozhodnutí odvolacího soudu §253 §254 §255 §256 §257 §258 §259 §260 §261 §262

Řízení u odvolacího soudu §263

Řízení u soudu prvního stupně po zrušení rozsudku §264

Důsledky zrušení výroku o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení §265

HLAVA XVII. Dovolání

Přípustnost dovolání §265a

Důvody dovolání §265b

Dovolací soud §265c

Oprávněné osoby §265d

Lhůta a místo podání §265e

Obsah dovolání §265f

Zpětvzetí dovolání §265g

Řízení u soudu prvního stupně §265h

Rozhodnutí dovolacího soudu §265i 265j §265k §265l §265m §265n

Řízení u dovolacího soudu §265o §265p §265r

Řízení po přikázání věci §265s

HLAVA XVIII. Stížnost pro porušení zákona a řízení o ní §266 §266a §267 §268 §269 §270 §271 §272 §273 §274 §274a §275 §276

HLAVA XIX. Obnova řízení

Obecné ustanovení §277

Podmínky obnovy §278 §279

Osoby oprávněné k návrhu na povolení obnovy §280

Příslušnost soudu k rozhodnutí o obnově §281

Řízení o návrhu na povolení obnovy §282 §283 §284 §285 §286

Řízení po povolení obnovy §287 §288 §289

HLAVA XX. Zvláštní způsoby řízení

Obecné ustanovení §290

ODDÍL 1. Řízení ve věcech mladistvých

Právní úprava řízení §291 §292 §293 §294 §295 §296 §297 §298 §299 §300 §301

ODDÍL 2. Řízení proti uprchlému §302 §303 §304 §305 §306 §306a

ODDÍL 3. Podmíněné zastavení trestního stíhání §307 §308 §308a

ODDÍL 4. Narovnání §309 §310 §310a §311 §312 §313 §314

ODDÍL 5. Řízení před samosoudcem §314a §314b §314c §314d

Trestní příkaz §314e §314f §314g

ODDÍL 6. Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu §314h §314i §314j §314k

ODDÍL 7. Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu §314l §314m §314n

ODDÍL 8. Řízení o schválení dohody o vině a trestu §314o §314p §314q

Rozhodnutí o návrhu na schválení dohody o vině a trestu §314r §314s

HLAVA XXI. Vykonávací řízení

Příslušnost ve vykonávacím řízení §315

ODDÍL 1. §316 §317 §318 §319

ODDÍL 2. Výkon trestu odnětí svobody

Obecná ustanovení §320

Nařízení výkonu trestu §321

Odklad výkonu trestu §322 §323

Rozhodování o změně způsobu výkonu trestu §324

Rozhodování o návrhu na umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení věznice s ostrahou §324a

Přerušení výkonu trestu §325 §326 §327

Odklad a přerušení výkonu trestu a upuštění od jeho výkonu u vojáků §328

Podmíněné odsouzení §329 §330 §330a

Podmíněné propuštění §331 §331a §332 §333 §333a §333b

Započítání vazby a trestu §334

ODDÍL 3. Výkon trestu domácího vězení

Nařízení výkonu trestu domácího vězení §334a

Kontrola výkonu trestu domácího vězení §334b

Kontrola podmínek výkonu trestu domácího vězení §334c

Odklad a přerušení výkonu trestu domácího vězení §334d

Změna trestu domácího vězení §334e

Upuštění od výkonu trestu domácího vězení §334f

Rozhodnutí o výkonu náhradního trestu odnětí svobody §334g §334h

ODDÍL 4. Výkon trestu obecně prospěšných prací

Obecné ustanovení §335 §336

Stanovení podmínek výkonu trestu obecně prospěšných prací §336a §337 §338 §338a

Odklad a přerušení výkonu trestu §339

Odklad a přerušení výkonu trestu u vojáků §340

Upuštění od výkonu trestu §340a

Přeměna trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody §340b

ODDÍL 5. Výkon některých dalších trestů

Výkon peněžitého trestu §341 §342 §342a §343 §344

Zajištění výkonu peněžitého trestu §344a §344b

Výkon trestu propadnutí majetku §345 §346

Zajištění výkonu trestu propadnutí majetku §347 §348 §349 §349a

Výkon trestu propadnutí věci nebo výkon propadnutí náhradní hodnoty §349b

Výkon trestu zákazu činnost §350

Výkon trestu zákazu pobytu §350a

Výkon trestu zákazu držení a chovu zvířat §350aa

Kontrola výkonu trestu zákazu držení a chovu zvířat §350ab

Výkon trestu vyhoštění §350b

Vyhošťovací vazba §350c §350d §350e §350f §350g

Přerušení výkonu trestu vyhoštění a upuštění od výkonu trestu vyhoštění §350h

Výkon trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce §350i §350j

ODDÍL 6. Výkon dohledu a kontrola chování odsouzeného probačním úředníkem

Výkon dohledu prováděný probačním úředníkem §350k

Kontrola přiměřených omezení, přiměřených povinností a výchovných opatření probačním úředníkem §350l

ODDL 7. Promlčení výkonu trestu §350m

ODDÍL 8. Výkon ochranného opatření

Nařízení výkonu ochranného léčení §351

Změna ochranného léčení §351a

Upuštění od výkonu ochranného léčení §352

Propuštění z ochranného léčení a jeho ukončení §353

Nařízení výkonu zabezpečovací detence a její výkon §354

Změna výkonu zabezpečovací detence na ochranné léčení §355

Upuštění od výkonu zabezpečovací detence §356 §356a

Trvání zabezpečovací detence a propuštění ze zabezpečovací detence §357

Výkon zabrání věci §358

Výkon zabrání části majetku §358a

Zajištění výkonu zabrání části majetku §358b

ODDÍL 9. Výkon některých jiných rozhodnutí

Upuštění od přiměřeného omezení spočívajícího ve zdržení se řízení motorových vozidel §359

Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem §359a

Výkon vazby §360

Výkon elektronické kontroly plnění povinností uložených v souvislosti s některým opatřením nahrazujícím vazbu §360a

Vymáhání pořádkové pokuty §361

Správa placení nákladů státu z trestního řízení §361a

Opatření v souvislosti s rozhodováním o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, podmíněném zastavení trestního stíhání nebo schválení narovnání §362

HLAVA XXII. Zahlazení odsouzení §363 §364 §364a §365

ČÁST IV. Některé úkony souvisící s trestním řízením

HLAVA XXIII. Udělení milosti a použití amnestie

Udělení milosti §366

Řízení o udělení milosti §367

Rozhodnutí o použití amnestie §368

Podmíněné udělení milosti §369

Změna výměry trestu §370

HLAVA XXIV. §370a §371 §372 §373 §374

HLAVA XXV. §375 §376 §377 §378 §378a §378b §378c §378d §378e §378f §379 §380 §381 §382 §382a §383 §383a §383b §383c §384 §384a §384b §384c §384d §384e §384f §384g §385 §386 §387 §388 §389 §390 §391 §391a §391b §392 §393 §394 §395 §396 §397 §398 §399 §400 §400a §400b §401 §402 §403 §404 §404a §405 §406 §407 §408 §408a §409 §410 §411 §412 §413 §413a §414 §415 §416 §417 §418 §419 §420 §421 §422 §423 §424 §425 §426 §426a §427 §427a §428 §428a §429 §429a §430 §431 §432 §433 §434 §435 §436 §437 §437a §438 §439 §440 §441 §441a §442 §443 §444 §445 §446 §447 §448 §449 §450 §451 §452 §453 §454 §455 §455a §456 §457 §458 §459 §460 §460a §460b §460c §460d §460e §460f §460g §460h §460i §460j §460k §460l §460m §460n §460o §460p §460q §460r §460s §460t §460u §460v §460w §460x §460y §460z §460za §460zb §460zc §460zd §460ze §460zf §460zg §460zh §460zi §460zj §460zk §460zl §460zm §460zn §460zo §460zp

ČÁST V. Přechodná a závěrečná ustanovení §461 §462 §463 §464 §465 §466 §466a

Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů Ministerstvem spravedlnosti §466b

Pověřenec pro ochranu osobních údajů §466c §467 §468 §468a §469 §470 §471

č. 57/1965 Sb. - Čl. II

č. 149/1969 Sb. - Čl. II, Čl. III, Čl. V

č. 558/1991 Sb. - Čl. II

č. 25/1993 Sb. - Čl. II

č. 292/1993 Sb. - Čl. IV

č. 265/2001 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 283/2004 Sb. - Čl. II

č. 539/2004 Sb. - Čl. II

č. 253/2006 Sb. - Čl. II

č. 170/2007 Sb. - Čl. III

č. 129/2008 Sb. - §62

č. 457/2008 Sb. - Čl. II

č. 459/2011 Sb. - Čl. II

č. 150/2016 Sb. - Čl. II

č. 287/2018 Sb. - Čl. III

č. 333/2020 Sb. - Čl. IV

č. 220/2021 Sb. - Čl. II

Nálezy Ústavního soudu - č. 101/1994 Sb., č. 214/1994 Sb., č. 8/1995 Sb., č. 84/1999 Sb., č. 77/2001 Sb., č. 424/2001 Sb.; č. 45/2005 Sb.; č. 239/2005 Sb.; č. 249/2005 Sb.; č. 434/2006 Sb.; č. 90/2008 Sb.; č. 163/2010 Sb.; č. 219/2010 Sb.; č. 43/2012 Sb.; č. 71/2016 Sb.; č. 345/2017 Sb.; č. 161/2019 Sb.

INFORMACE

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Účel xxxxxx

(1) Xxxxxx trestního xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx činných v xxxxxxxx řízení tak, xxx xxxxxxx xxxx xxxx náležitě xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Řízení přitom xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx zachovávání xxxxxx x pravidel xxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxx povinností xx státu x xxxxxxxxxxx.

(2) Pomáhat k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona i xxxxxxxxxx občanů.

§2

Xxxxxxxx zásady xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx zákonných xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx tento xxxxx.

(2) Xxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxx, xxxxx němuž xx xxxx xxxxxxx řízení, xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxx xxxxxx, postupují xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení x xxxxxx povinnosti. Xxxxxxx xxxx musí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x největším xxxxxxxxxx projednávají xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, ve kterých xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Trestní věci xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o lidských xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána; xxx xxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxx xxxxxx lze xx xxxxxx xxxx xxxx, jichž xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jen x xxxxxxxxxxxx případech xx xxxxxxx xxxxxx x x nezbytné míře xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx zasahujících xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x souladu xx xxxxx právy x xxxxxxxxxxx uvedenými x xxxxx zákoně x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxx zjištěn xxxxxxxx xxxx věci, x xxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x rozsahu, xxxxx xx nezbytný pro xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svědčící ve xxxxxxxx x v xxxxxxxxxx osoby, proti xxx xx řízení xxxx. X xxxxxx xxxx soudem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx stanovisek xxxxxxxxx x provádět xxxxxx. Xxxxxx zástupce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx povinnosti, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx své xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx uvážení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx souhrnu.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx spolupracují xx xxxxxxxxx sdruženími xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx působení.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx možné xxx na xxxxxxx xxxxxxxx, návrhu xx xxxxxxxxxx xxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx trestu (xxxx jen "dohoda x xxxx x xxxxxx"), které xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zástupce.

(9) X xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhoduje xxxxx xxxx samosoudce; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xx xxxxx výslovně xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx mohli projednávání xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx smí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jen x případech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v tomto xxxx zvláštním xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x obviněného xx xxxxxxx zpravidla xxx, xx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Při xxxxxxxxxxx x hlavním xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx přihlédnout xxx x xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx tomto jednání xxxxxxxxx.

(13) Xxx, proti xxxxx xx trestní xxxxxx xxxx, xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x srozumitelně poučen x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a o xxx, xx xx xxx může zvolit xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxx mu uplatnění xxxx práv.

(14) Orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Každý, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx, že ho xxxxxx.

(15) Orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxx xx xxxxx ho xxxxx xxxxxx vhodným xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxx x potřebnou xxxxxxxxxxxxx x poškozenému x xxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§3

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx politických xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti x právnické xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx sdružení xxxxxx") xxxxx působit při xxxxxxxxxx x předcházení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx sdružení xxxxxx xxxxx spolupůsobit xxx xxxxxxx osob, x nichž xxxx xxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx xx potrestání x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx odsouzených, xxxxxxxxx odsouzených x xxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx odsouzený xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx životem.

§4

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Sb.

§5

§5 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Sb.

§6

(1) Xxxxxxx sdružení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) za xxxxxxx obviněného, jehož xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, kterému xxx uložen trest xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx byl odložen xx zkušební dobu, x podmíněně xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx zákazu xxxxxxxx, trest xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx občanů xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo na xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx zákazu xxxxxx a za xxx xxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx chování a xxxxxxxxxx průběhu výkonu xxxxxx.

(2) Zájmové xxxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zárukou (§73), a podávat xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx milosti x o zahlazení xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx sdružení xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx řádným xxxxxxx, x x xxxx xxxxxxxx potřebná xxxxxxxx; xxxxxxx sdružení xxxxxx xxxxxx dbá, aby xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx vydal xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx

§7

(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pomáhat při xxxxxx úkolů vyplývajících x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx informace xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§7x

(1) X xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx osobu xx xxxxxxx, xxx mu x jím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zaslala xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx majetek xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx právo xxxxxxx xxxxxxx prohlášení x xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx obdobně §92 xxxx. 1, §100 a §158 xxxx. 8. Ve xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx osobu, která xx xxxxxx xxxxxxxxxx x majetku, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx x poučit xx o xxxxx xxxxx odepřít xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx, aby v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x jakém jsou xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, údaje xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx obdobného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxx, spořitelního x xxxxxxxx družstva, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, platební xxxxxxxxx, poskytovatele platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obdobné zahraniční xxxxx xx xxxx xxxxx účty, xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx identifikátory xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxx xxxx má xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jejich xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) přehled xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxx fondy nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx osoba xxxxxxx, xxxx x kterých xx obmyšleným.

(3) Předseda xxxxxx x v xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxx nového xxxxxxxxxx x majetku xxxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx, pokud má xxxxxxx xx xx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx poměrů xxxxx, jejíž majetek xx zjišťován.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxx xx-xx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxx prohlášení o xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ji xxxxxxxxx x podání xxxxxxxx; xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx upravující xxxxxx xxxxxxxxxx, výslech xxxxxxxxxx x výslech xxxxxx xx použijí xxxxxxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 55/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 18.3.2017

§7x

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx trestní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo na xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx taková data xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x učinila xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx nedošlo xx xxxxxxxxxxxx informace x xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx nařídit xxxxx, xxxxx drží xxxx má xxx xxxxx kontrolou xxxx, xxxxx xxxx uložena x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx nosiči xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jiných xxxx x takovým xxxxx.

(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xx oprávněn vydat xxxxxxxx senátu x x přípravném řízení xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx potřebuje k xxxxxx takového xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxx policejním orgánem xxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx nesnese xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 musí xxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx příkaz xxxxxxxx, xxxxx, pro xxxxx mají být xxxx xxxxxxxx xxxx x xxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nesmí xxx delší než 90 xxx. Xxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Orgán, xxxxx xxxxx příkaz xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobě, xxxx xxxxx xxxxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 287/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

§8

(1) Státní xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxx plnění xxxxxx xxxxx. Státní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznamovat státnímu xxxxxxxx xxxx policejním xxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xx toho x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nasvědčujících xxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx majetkových xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může xxxxxx zástupce x xx xxxxxx obžaloby xxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx x xxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxx xx xxxx první může xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx x trestné xxxxxxxx 20). X xxxxxx x trestném xxxx podle §180 xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje získané xxxxx zvláštního xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.&xxxx;X xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx podání xxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vyžadovat údaje xxxxxxx při xxxxxx xxxx pro jiné xxxxx, xxxxxxx zvláštní xxxxx. Údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxx trestní xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx vyžádány.

(3) X xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 může xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudce nařídit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx oprávněné x xxxxxxxx investičních xxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx, xxx který xxxx sledování xxxx xxxxxxxx, i po xxxx xxxx, xxxx xxxx sledování xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxx vyššího xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxx krajského soudu x xxxxxxx šest xxxxxx, x xx x opakovaně. Údaje xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx získány.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxxx s odkazem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx neplatí,

a) xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xx, xx se jinak xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx nepřekažení xxxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx dožádaná xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu.

Za xxxxxx uznanou povinnost xxxxxxxxxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, ale vyplývá x právního úkonu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Nestanoví-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx utajovány, nebo xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxx. Tím xxxx dotčena povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 5 xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vyhlášené xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost o xxxx, xx se xxxxxxxx x souvislosti xx součinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx orgánem, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení a xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx

§8x

(1) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx veřejnosti xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx dbají xx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx trestní řízení, xxxxxxxxxxxx o osobách xxxxxxxxxxxx na trestním xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nesouvisejí s xxxxxxxx činností, x xxx neporušily xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx toho, proti xxxxx xx vede xxxxxxx xxxxxx, hledět, xxxx by xxx xxxxx (§2 odst. 2). V přípravném xxxxxx nesmějí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx osoby, proti xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx x soukromí xxxx xxxxxxxx 18 let.

(3) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx x xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odepřou x důvodů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2. Xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx zástupce právo xxxxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx policejní xxxxx xxxxxxxxxx xxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8x

(1) Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxx zveřejnění podle §8a xxxx. 1 xxxx xxxxx, xxx xxxxx trestního xxxxxx xxxx k xxxxxx xxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx stanovených zvláštním xxxxxxx předpisem, xx xxxxxxx nikomu dále xxxxxxxxxx, pokud jejich xxxxxxxxxx xxxx nutné x xxxxxxxx účelům. X tom xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Nikdo nesmí x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx spáchaným xx poškozeném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx 18 xxx nebo vůči xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vraždy (§140 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx (§141 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§155 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§159162 xxxxxxxxx xxxxxxxx), trestný xxx obchodování x xxxxx (§168 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx oblasti (§185 xx 193 xxxxxxxxx xxxxxxxx), trestný čin xxxxxxxx dítěte nebo xxxxxxx osoby (§195 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§198 xxxxxxxxx zákoníku), týrání xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx obydlí (§199 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxxx a osoby xxxxxxx duševní xxxxxxxx (§200 xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§354 xxxxxxxxx xxxxxxxx).

(3) Xxxxxxxxxx obrazových snímků, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x přihlédnutím k xxxxx poškozeného x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pravomocného odsuzujícího xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§8x

Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx, údaje x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxx §88a, xxxx xxxxxxxxx získané sledováním xxxx x věcí xxxxx §158d xxxx. 2 a 3, xxxxxxxx-xx zjištění totožnosti xxxx osoby x xxxxxx-xx použity jako xxxxx x xxxxxx xxxx soudem.

§8x

(1) Informace, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8a xx 8c, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zveřejnit pro xxxxx pátrání xx xxxxxxx, pro dosažení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx to xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx ochranu soukromí xxxxxxx osoby; xxxxxx xx třeba xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx osoby xxxxxx 18 let.

(2) Xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxx zveřejnění xxxxx §8a xx 8c, xxx také xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx souhlas. Xxxxxxx-xx xxxx xxxx-xx tato xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxx udělit xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, x xxxx-xx xxxx, xxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx. Souhlas xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx udělit xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu spáchaného xxxx osobě, xxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8a xx 8c, lze xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx, xxx se xxxxx zveřejnění xxxx, xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx x není-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxx udělit xxxxxxx xx zveřejněním xxxxx xxxxxxxx 2.

§9

Xxxxxxxxxx předběžných xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx posuzují xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx, samostatně; xx-xx xx však o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx orgány xxxxx x trestním řízení xxxxxxx rozhodnutím vázány, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx ještě xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§9a

Předběžné xxxxxx v xxxxxxxxxx Soudního xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxxxx xx předběžné xxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství (xxxx xxx "Xxxxxx xxxx").

(2) X případě, xx xxxx x xxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x předběžné xxxxxx Soudnímu xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx Soudnímu xxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx Soudního xxxxx x předběžné xxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxx orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§9x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 539/2004 Xx. x účinností xx 1.11.2004

§10

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxx orgánů činných x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxx, xxx nebo xx xxxx míry xx xxxxx vyňat x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx osoby, státního xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx soud.

§11

Nepřípustnost xxxxxxxxx stíhání

(1) Xxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxx, a bylo-li xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx pokračovat x xxxx být xxxxxxxxx

x) xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, uživ xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo amnestii,

b) xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jde-li x xxxxx, xxxxx je xxxxxx x pravomoci xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx (§10), xxxx o xxxxx, x jejímuž xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx souhlasu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx-xx o dočasné xxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx, která xxx nedostatek věku xxxx xxxxxxx odpovědná,

e) xxxxx tomu, kdo xxxxxx xxxx byl xxxxxxxxx za xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, jehož xxxxx xxxxxxx trvale xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) proti xxxx, xxxxx duševní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx po spáchání xxxx, xxxxxx znemožňuje xxxxxx smysl xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxx soudu xxxx xxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zastaveno, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) proti xxxx, xxxxx němuž dřívější xxxxxxx pro xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx skutek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxx, že xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxx týž xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx-xx lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx být rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebyl xxx xxxx xxx xxxx xxxx,

x) stanoví-li xxx vyhlášená xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx

x) proti tomu, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx skutek xxxxxxx xx cizího xxxxx, xxxxx mu xxx xxx tento skutek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx již xxxxxxx, nebo xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pravomocně upuštěno xx xxxxxxx trestu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zproštění xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x, xxxx-xx xxx xxxxxxxx, nelze x xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx také, xxxx-xx xxxxxx nebo jiným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx skutek xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx

x) xxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx osoba pravomocně xxxxxxxxx obžaloby, xxxx xxxxx má účinky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ledaže

1. nevytváří xx xxxxx, v xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxx xxxxxxx x důvodu, xx x jiném xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stíhání xxxxx xxxx xxxxx pro xxx xxxxxx,

3. xxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxxx činem xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánů xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

4. xxxx vydáno xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), x) xx x), x) xxxx x).

(3) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 nebo 2 xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxxx xx, aby se xxxxxxx zbylé části xxxxxxxx činu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx zastaveno z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x), b) xxxx x), xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx obviněný xx xxx xxx xx doby, xxx xx bylo usnesení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. X xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxx xxxxx x na rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx trestního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §145 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx, nejde-li o xxxxxxxxxx vydané z xxxxxx nedostatku xxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§11x

(1) Xxxxxxx stíhání xxxxx xxxx xxxxx x pro týž xxxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xx xx to, že xx xxxxxxxx,

xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x předepsaném xxxxxx xxxxxxx.

(2) Trestní xxxxxxx xxxxx xxxx osobě x pro xxx xxxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §159d xxxx. 1, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zrušeno.

§12

Xxxxxx některých pojmů

(1) Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx soud, státní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Policejními xxxxxx xx rozumějí

a) útvary Xxxxxxx Xxxxx republiky,

b) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců Xxxxx xxxxxxxxx zařazených x xxxxxx práce xx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pracovních xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x řízení x trestných xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, trestu odnětí xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx výkon zabezpečovací xxxxxxx,

x) pověřené celní xxxxxx v xxxxxx x trestných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. celních xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx průvozu xxxxx, x xx x x případech, kdy xx xxxxx x xxxxxxx činy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx při umístění x xxxxxxxx zboží x xxxxxxxxx státech Xxxxxxxx unie, xx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x přidané hodnoty,

4. xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx orgány správcem xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx Vojenské policie x řízení o xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxx sil x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx ozbrojených xxx xx vojenských xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x nímž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx organizační xxxxxx státu xxxx x nímž xxxx xxxxxxxxx hospodařit xxxxx x xxxx mají xxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx orgány Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v řízení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx o trestných xxxxxx příslušníků Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Generální inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxxx x výkonu xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §157 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx orgány xxxxxxxxx xx všem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxx xxxxx x soudu, xxxxxx xx tím podle xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, krajský xxxx, xxxxxx soud nebo Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxx").

(4) Kde xxxxx zákon mluví x okresním xxxxx, xxxxxx se tím x obvodní soud, xxxxxxxxx jiný xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx tento zákon xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx x Xxxxxxx xxxx x Xxxxx.

(5) Xxx tento xxxxx xxxxx x okresním xxxxxxx xxxxxxxx, rozumí xx xxx i xxxxxxx státní xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx státním zástupci, xxxxxx xx xxx x xxxxxxx státní xxxxxxxx x Xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx žalobce x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Rady (XX) 2017/1939, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxx němuž xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxx a x xxxxxx před xxxxxx xxx xxxxxx zástupce; xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xx i xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx která xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(8) Po xxxxxxxx hlavního xxxxxx xx obviněný xxxxxxxx xxxx obžalovaný.

(9) Xxxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx úsek xxxxxx od zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx moci xxxxxxxx, xxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx samé x přípravným xxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx záznamu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x neopakovatelných xxxxx, které mu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx-xx tyto xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx obžaloby, návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx, postoupení xxxx xxxxxx xxxxxx, zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx ukončujícího přípravné xxxxxx, zahrnující objasňování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, x vyšetřování.

(11) Xxxxxxxxx-xx obviněný x xxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxx, i xx xxxxxxx obvinění, xxxxxxxx se takové xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx nový xxxxxx.

(12) Skutkem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, není-li výslovně xxxxxxxxx jinak.

XXXXX XXXXX

XXXX X XXXXX XX ŘÍZENÍ XXXXXXXXXX

Xxxxx první

Pravomoc a xxxxxxxxxxx xxxxx

§13

Xxxxx trestního xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vykonávají okresní xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

§14

§14 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 292/1993 Sb.

§15

§15 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 292/1993 Sb.

Xxxxx příslušnost

§16

Řízení v xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx, xxxxxxx soud.

§17

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx činí xxxxxxx xxx xxx, xxxx xxxxx za ně xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx matkou, xxxxxxxxxxxxx odebrání xxxxx x xxxxxx, nedovoleného xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, nedovoleného xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx s xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx k obchodování x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx požádáno, nebo xxxxxx padělků x xxxxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx značné xxxxx xxxx získání xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x pravidlech hospodářské xxxxxxx, manipulace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxxxxx informace x xxxxxxxxx styku, xxxxxxxx xxxxxxxxx v obchodním xxxxx, poškození xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx předpisů o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx povinností xxx vývozu zboží x xxxxxxxxxxx dvojího xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x nevedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x technologií xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s vojenským xxxxxxxxxx bez povolení xxxx xxxxxxx, porušení xxxxxxxxxx v souvislosti x vydáním povolení x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x nevedení xxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, výroby x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x)&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x nepřítelem, xxxxx xxxxxxxxxxxx mír, xxxxxxx zakázaného xxxxxxxx xxxxxxxxxx a nedovoleného xxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx válečných xxxxxxx,

xxxx x prvním xxxxxx xxxxxx krajský xxxx x tehdy, xx-xx dolní xxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx též x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx jinak xxxxxxx, jehož se xxxxxxxx pachatel xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx xxxx koná x xxxxxx xxxxxx xxxxxx též o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx podle §45 xxxxxxxxx zákoníku přichází x tomto xxxxxx x xxxxx rozhodnutí x vině některého x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

§18

(1) Xxxxxx xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx místo xxxx xxxxxxx xxxx xxx-xx xxx spáchán x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx; jestliže xx xxxxxx xxxx místa xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

§19

§19 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 558/1991 Sb.

Společné řízení

§20

(1) Xxxxx xxxx obviněným, xxxxxxx xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x x xxxxx xxxxxxx trvajícího xxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx vhodný x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x trestném xxxx, x xxxxxx xx měl xxxxx xxxxxx samosoudce, x x trestném xxxx, x kterém přísluší xxxxx řízení xxxxxx, xxxx senát.

(3) Vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 292/1993 Xx.

§21

(1) Společné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx konat xxxxxx alespoň x xxxxxx x trestných xxxx.

(2) Společné xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx příslušný xxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu nebo x xxxxxxxxx trestném xxxx.

§22

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudů

Je-li xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx příslušnost xxxxxxxx xxxxx, xxxx řízení x těchto xxxxx xxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx dohody o xxxx a xxxxxx xxxx jemuž xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§23

Vyloučení x spojení xxxx

(1) X urychlení xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x obviněných xxxxxxxx ze společného xxxxxx.

(2) Příslušnost xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xx nemění; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx, může ji xxxxxxxxx xxxxxx soudu.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxx xxxx spojit k xxxxxxxxxx projednání a xxxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Vzniknou-li xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x projednání xxxx, xxxx, xxxx xx xxxxxxxx společně xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx, návrh na xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xx xxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx [§188 xxxx. 1 xxxx. x), §222 xxxx. 1, §257 xxxx. 1 xxxx. x), §314p xxxx. 3 xxxx. x)]. Xxxxxx xx vázán xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§1622). Xxxx-xx xxxx, xxxxx byla xxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí, xxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nadřízen soudu xxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Soud, který xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §25.

§25

Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx věc xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jinému xxxxx téhož xxxxx x stupně; x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx soud, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nadřízen.

§26

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx řízení

(1) X xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx příslušný xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx, x něhož xxxxxx zástupce xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xx stává xxxxxxxxxx x provádění xxxxx xxxxx soudu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x postoupení věci x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxx státního zástupce xxxxxxx xxxx obvod xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx osoby

§27

Zapisovatel

K xxxxxxx protokolu o xxxxxxx orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zpravidla xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sepíše protokol xxxxx xxxxxxxxxxx úkon. Xx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx záznam a x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27x

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úkony xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x určí, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx úředník provést xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx z pověření xxxxxx.

§27x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§27b

Probační úředník

Úředník Probační x mediační xxxxxx (xxxx xxx "probační xxxxxxx") xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx úkony xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a sociálních xxxxxxxx x vytváří xxxxxxxx pro rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx stíhání xxxx xxx schválení xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Probační x xxxxxxxx službě xxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§27x

Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx soudce Nejvyššího xxxxx xxxx jednotlivé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

Tlumočník

§28

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx-xx obviněný xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 14, xxxxxxx xx xxxxxxxxx; totéž xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx tlumočníka osobě, x níž se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx některým x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx osob. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, nebo uvede-li xxxxx či dialekt, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx je xxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx zapsána xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx orgán xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx národnosti xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx. Jde-li x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx, xxx xx xxxxxx pobyt, xxxx xxxx xxxx xxxxxx. Využije-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 14, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x jeho poradu x xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x procesními xxxxx, a xxxxxx x xxxxxxx procesních xxxxx.

(2) Za podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x vině x xxxxxx a xxxxx xx xxxx schválení, xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání; xx neplatí, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Týká-li se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx jej xxxx, xxxxx ji xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Pořízení xxxxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxx zajišťuje xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, o xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx spojen xxxxxxx xxxx xxxxx x xx třeba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxxx, považuje xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx doručením písemného xxxxxxxx.

(4) Za podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je třeba xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x písemnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx-xx xx xxxxxxxxx xxx zaručení spravedlivého xxxxxxx, zejména xxx xxxxx uplatnění práva xx xxxxxxxx, a xx v rozsahu xxxxxxx orgánem činným x xxxxxxxx řízení, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx x seznámení xxxxxxxxxx xx skutečnostmi, xxxxx xxxx mu xxxxxxx xx vinu; xxxx-xx odůvodněnému xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 14, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyhověno, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx vede, o xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; ustanovení xxxx xxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxx písemnost xxxx xxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx jejího xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx zajišťuje xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Práva xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 4 xxxxxx x podezřelému.

(6) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (§33 xxxx. 6 x §76 xxxx. 5).

§29

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x §99 x 100. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, x x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x náhrad xxxxxxxxxx xxxx orgán xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, x v xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx orgán xxxxx x trestním xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, rozhodne xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx účinek.

§29x

Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx použijí x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost jednorázově.

§29a xxxxxx právním předpisem x. 255/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Oddíl třetí

Vyloučení xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx

§30

(1) Z vykonávání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx orgán xxxx osoba v xxx služebně činná, x xxxxx xxx xxx pochybnosti, že xxx poměr k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx, jichž xx xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx, zákonným xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx x jinému xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx vyloučenými xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx dále xxxxxxxx x vykonávání úkonů xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxx x projednávané xxxx činný xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx obžaloby nebo xxxxxx xx schválení xxxxxx x vině x trestu xx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nařídil xxxxxxx prohlídku xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pozemků, vydal xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx rozhodoval x vazbě osoby, xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx.

(3) Z xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx vyloučen soudce xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx rozhodování x xxxxx nižšího xxxxxx, x xxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vyloučen xxxxxx zástupce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx učinil xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx nebo xxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx rozhodoval x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) X řízení o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x záznamu telekomunikačního xxxxxxx, je x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§31

(1) X vyloučení x xxxxxx xxxxxxxxx x §30 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx týkají, x xx x xxx xxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x senátě, xxxxxxxx xxxxx xxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxx nejvyššího xxxxx rozhodne xxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx stížnost.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nadřízený xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§31x

Xxxxxx, xxx xxxxx xx z vykonávání xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo probační xxxxxxx, x postup xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxx čtvrtý

Obviněný

§32

Obviněný

Toho, kdo xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx považovat za xxxxxxxxxx x použít xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxx tehdy, xxxx-xx xxxxx němu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§160).

§33

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Obviněný xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xx xxxxxx xx xxxx, x x xxxxxxx x nich, xxxx xxxx povinen xxxxxxxxx. Může xxxxxx xxxxxxxxx a důkazy xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x podávat xxxxxxx x opravné xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx obhájce x x xxx xx xxxxx i xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx radit o xxx, xxx xxxxxxxxx xx xxx položenou xxxxxx. Může xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx účasti svého xxxxxxx a xxx xx xxxxxxx účastnil x xxxxxx úkonů xxxxxxxxxxx řízení (§165). Xx-xx ve vazbě xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tehdy, je-li xxxx xxxxxxxxxxx omezena.

(2) Xxxxxxxx-xx obviněný, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx hradil xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx senátu x x přípravném xxxxxx xxxxxx, že xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx nemá xxxxxxxx prostředků na xxxxxxx nákladů xxxxxxxx, xxxx, xx-xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, rozhodnout xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx návrh státního xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx uvedených xx xxxx první x xxxxx náklady xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xx rozhodnutí xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx i xxxxx uvedené x §37 xxxx. 1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 obviněnému přiznán xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx sníženou xxxxxx x obviněný o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Obhájce xxxxxxxx a, xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §38 odst. 2, §39 xxxx. 2 x 4, §40 x 40a xx použijí xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx právech, x xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stadium xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx x právu xx xxxxxxxxx lékařskou xxxxx, o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx omezen xx svobodě, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x o právu xxxxxx vyrozumět xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx, předá obviněnému xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poučení o xxxx právech; obviněnému xxxx xxx xxxxxxxx xx toto xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxx xx xxxx poučení x xxxx po celou xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx ve xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx obviněného xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx obhájce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx za něho xxxxxxx a opravné xxxxxxxxxx; xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, kterých xx xxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx obviněného xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x opatrovník xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxxx ustanoven, xxxxxx jsou dány xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx, předseda xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obviněnému x xxxxxx těchto práv xxxxxxxxxxx. Jinou xxxxx xxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxx mít xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx nebude xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Usnesení o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, kdo xx jím xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, též xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatrovníka xx přípustná xxxxxxxx.

Oddíl xxxx

Xxxxxxx

§35

Xxxxxxx

(1) Obhájcem x xxxxxxxx řízení xxxx být jen xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xx může xxxxxxx xxx zastoupit koncipientem. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx krajským xxxxxx xxxx soudem prvního xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx do xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx nemůže xxx advokát, xxxxx xxxxxxx je xxxx xxxx vedeno xxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxx toho x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxx vykonávat xxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby.

(3) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx je činný xxxx tlumočník.

Nutná xxxxxxxx

§36

(1) Obviněný xxxx mít obhájce xx v xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxx, ve výkonu xxxxxx xxxxxx svobody, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx pozorování xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§116 odst. 2),

b) xx-xx jeho svéprávnost xxxxxxx, xxxx

x) xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Obviněný xxxx xxx obhájce xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx x v xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx proto, xx xxxxxxxx x tělesným xxxx duševním xxxxx xxxxxxxxxx mají pochybnosti x jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xx řízení x trestném činu, xx který zákon xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx řízení.

(4) Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zadrženému, xxxx

x) x řízení, x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x uložení xxxx změně xxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxx protialkoholního.

§36x

(1) Ve xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx ve xxxxx, xxxx

x) jsou-li xxxxxxxxxxx o jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona, v xxxxxx x xxxxxxxx x v xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx obnovy musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xxx-xx x xxxxxxx xxx, na který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody, jehož xxxxx xxxxxxx převyšuje xxx xxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx.

§36b

(1) Je-li xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 3 nebo §36a xxxx. 2 xxxx. x), může se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxx, za xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx se xxxx obhájce xxxxx x x xxxxxxx xxxxx obhajoby xxxxx §36 xxxx. 4 xxxx. x).

(2) Vzdání xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx učinit xxxxx xxxxxxxxx písemným prohlášením xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx u orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpět. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obviněný xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx ustanovení; xxxxx xxx xxxxxxx, xx xx xx xx, xx si xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vzal-li xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxx zpět, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xx doručení prohlášení x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xx jeho zpětvzetí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx době xxxxxxx.

§36x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§37

Zvolený obhájce

(1) Neužije-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx-xx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx jeho xxxxxxxx x pokolení přímém, xxxx sourozenec, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxx, jakož i xxxxxxxxxx osoba. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxx tyto osoby x proti xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxx místo xxxxxxx, xxxxx xx byl xxxxxxxxx xxxx osobou x tomu oprávněnou xxxxxx, zvolit xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx změnu xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx vyrozuměn x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyrozumívá xxxx zvoleného obhájce. X xxxxxxx xxxxxxx xx obhájce xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx není z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx později xxxxxxx obhájce.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx zvolí xxx nebo xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x vyrozumívání x xxxxxxx trestního řízení, xxxx xxx předseda xxxxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxx rozhodnutí xxxxxx xxxx zvoleným xxxxxxxx.

§37a

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x vyloučení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhajování

a) z xxxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 2 xxxx 3, nebo

b) xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxx xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx účast xxxxx zástupce, xxxxxxx xxx řádně x xxxx x takových xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předseda xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dvou xxxx xxxx spoluobviněných, xxxxxxx xxxxx si x xxxxxxxx řízení odporují. Xxxxxxx, který xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx věci dále xxxxxxxxx xxxxxxxx žádného x obviněných.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném řízení xxxxxx xxxxxx obviněnému x obhájci, xxx xx x xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx x tomuto xxxxxxxxx přihlédne. Rozhodne-li x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; jde-li x nutnou obhajobu, xxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1.

(4) Proti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx stížnost, xxx xx odkladný xxxxxx.

§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

§38

(1) Jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxx xxx (§36 a 36a), xxxx xx mu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx na xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx obviněných xxxxxxx, xxxxxxxx xx těm, xxxxxxx zájmy xx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§39

(1) Xxxxxxx ustanoví, x pominou-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx ustanovení xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx obhajoby jako xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxx xxxxx x xxxx x jeho xxxxxx, xxxxxxxxx sídle, xxx xxxxx. X xxxxxxxxx soudů x Xxxxx xx xx xxxxx advokáta považuje xxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx advokáta x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx se xx pořadníku uvede xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx služby.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, jak xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Byl-li xx xxxxx xxxxxxxx ustanoven xxxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, nebo nemohl-li xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx advokát, x kterého xxxx xxxxxx xxxxxx. Vzdal-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §36b x xxxxxxxx xxxx xxxx prohlášení xxxx, xxxxxxxx xx xx týž xxxxxxx, xx-xx xx xxxxx.

(4) Xx-xx to xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx uvedené v §2 xxxx. 14, xx postupem xxxxx xxxxxxxx 3 ustanoví xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx, o xxxxxx obviněný uvedl, xx xxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx občanem, xxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx, x úředním xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx trvalý xxxxx xxxx který xx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Dojde-li ke xxxxxxx věcí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x těchto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx těch xxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx později. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx obhájců xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx obhájců, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxx x xxxxxxx advokát xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xx xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxx.

§40

Ustanovený xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx převzít. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx však xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx něho xxxxxxxxx xxxxxxx jiný. Povinnosti xxxxxxxxxx zprostí x xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx.

§40x

(1) X xxxxxx xxxxxxxxx v §37a xxxx. 1 nebo 2 nebo xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x bez návrhu xxxxxxxx x zproštění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obviněnému a xxxxxxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx stížnost, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§40x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002

§41

Povinnosti a práva xxxxxxx

(1) Obhájce xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pomoc, xxxxxx využívat k xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, zejména pečovat x xx, aby xxxx x řízení xxxxxxxx a včas xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx vinu xxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx do xxxxx (§65) a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx xxxxx. S xxxxxxxxx, xxxxx xx xx vazbě, je xxxxxxxx mluvit x xxxxxxx xxxxxxxxxx v §33 odst. 1.

(3) Xxxxxxx xx v xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxx xxx proti xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Nebylo-li xxxxxxxx xxxxxxx při xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jinak, zaniká xxx xxxxxxxx trestního xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx obhájce xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx řízení x xxxxxxxx u Xxxxxxxxxx soudu, xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx a o xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xx xxxxxx kopii xxxx průpis xxxxxxxxx (§55) x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení (§12 xxxx. 1) xxxx xxxxxxx xx vyhovět; xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxx xx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx možné. Xxxxxxx x tím spojené xx povinen xxxx xxxxx xxxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

§42

(1) Xxxx, jehož xxx&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx osoba), xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxx; xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x veřejném zasedání, xxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx (§65) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky.

(2) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx jí xxxxxxx xxxxxx uplatnění.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx svéprávná nebo xx-xx omezena xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx její xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X případě, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx ve větě xxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx důvody xxx xxxx ustanovení, xx xxxxx opatrovníka xxxxxxxxxx ustanovit. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx x zúčastněná xxxxx xx právnickou xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předseda xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce. Xxxxx xxxxx než xxxxxxxx xxx ustanovit xxxxxxxxxxxx jen s xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx lze xxx důvodnou xxxxx, xx xxx svůj xxxxx xx výsledku xxxxxx xxxxxx řádně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, kdo xx jím xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, též xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx má-li xxxxx xxxxxx být zabrána xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x obdobném xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, má x xxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx obdobného xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§43

(1) Xxx, xxxx bylo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, způsobena xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nebo xxx, xx jehož xxxx xx pachatel xxxxxxxx xxxxx obohatil (poškozený), xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nahlížet xx xxxxx (§65), zúčastnit xx xxxxxxxxxx dohody x vině x xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx zasedání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx řízení xx x věci vyjádřit. Xxx-xx o trestný xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§196 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx byla poškozenému xxxxxxxxx trestným xxxxx, x xxxxxx výživné.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ten, xxx xx sice cítí xxx xxxxxxxx činem xxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx způsobena xxxxxxxxx pachatele nebo xxxx vznik není x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činem.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uložil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx trestným xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx úkor xxxxxxxx xxxxx získal. Xxxxx xx třeba xxxxxx xxxxxxxxxx x hlavního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§206 xxxx. 2); xx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu, je xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x takové xxxxxx (§175a odst. 2). X xxxxxx xxxx být patrno, x jakých xxxxxx x x xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx a x xxxxx rozsahu xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx xxx rozhodnutí x xxxxxx poškozeného xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxx důležité xxxxxx, zejména potřeba xxxxxxxxx rozsudku nebo xxxxxx trestního příkazu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx lhůtu, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xx obětí xxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x xxxxxxx trestných xxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx stadiu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xxxx xxxxx měl xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx jeho dosavadní xxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x písemně. Xxxxxxx prohlášení se x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx důkaz.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx prohlášením xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx vzdát xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx zákon xxxx poškozenému přiznává.

§44

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávat ten, xxx xx x xxxxxxxx řízení stíhán xxxx spoluobviněný.

(2) Je-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a jednotlivým xxxxxxx jejich xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx průběh xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudce, xx xxxxxxxxx mohou svá xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx uplatňovat xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx společného xxxxxxxxx, xxxxxxx si zvolí. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; ostatním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx úkonu xxxxxxxxx xxxxxx, ke xxxxxxx se předvolávají xxxx x xxxxxx xx vyrozumívají. Xxxxxxxx xx celkový xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx než xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx x zájmům xxxxxxxxxxx soud. Společný xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx §43 xxxx. 3 xxxxx podat, xxxx-xx x nároku xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx řízení.

§44x

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 45/2013 Sb.

§45

(1) Není-li xxxxxxxxx xxxxxx plně xxxxxxxxxx xxxx xx-xx omezen xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X případě, xx je nebezpečí x xxxxxxxx x xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx nebo xxxxx-xx opatrovník xxxxxxxxx, xxxxxx jsou dány xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx ustanovit také x případě, xx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx x poškozený xx xxxxxxxxxx osobou x xxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx.

(2) Opatrovníka xxxxxxxxxx předseda senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx s xxxxx xxxxxxxxx. Nelze xxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxx xxx xxxxxxxx obavu, xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebude řádně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx o ustanovení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx je xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx to povaha xxxx, xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatrovníka je xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Jde-li x xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx škody xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§43 xxxx. 3), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tento xxxxx přiznává xxxxxxxxxxx, x na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§45x

Xxxxxxx písemnosti určené xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx jemu; xx xxxxxxx, jestliže se xxxxxxxxxxx zasílá xxxxx, xxx osobně něco xxxxxxx.

§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§46

Orgány činné v xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx právech poučit x poskytnout xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx uplatnění; v xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činem nebo xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx xxxxx zákona x použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx čin, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x přípravném xxxxxx xxxxxxxxxxx také xx xx, xx xxxx xxx vydán xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu x xx x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx nárok na xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx trestního xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

§47

(1) Xxxx-xx poškozenému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx získal-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx obohacení, lze xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx až do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx obviněného. Xxxxxxxxxx xxxxx nárok, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx uplatnit. X xxxxxxxxx nelze xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx vyloučen z xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx soud xx xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. X přípravném xxxxxx xxxx státní xxxxxxxx nárok xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo má xxxxxxxx movitou xxx xxxxxxxx mimo místo xxxx trvalého nebo xxxxxx pobytu, uvede xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx na xxxxxxxxx svého nároku xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xx.

(4) Xxxx x x xxxxxxxxxx řízení státní xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx též majetek, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx převedl xx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxx aby xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ničil. Dále xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx a x následně sepsaného xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx, xxx x xxx xx x zajištěnému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx, a bylo-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx právo, xxx kdo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx takové výzvě xx xxxxxxxxx xxxxx (§66). Je-li to xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, lze v xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx i x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zakázat xxxx omezit také xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se zajištěným xxxxxxxx, x to xxxxxx práv teprve x budoucnu xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx soud k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx; x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxx obviněného, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, lze x xxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxx dražby, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Na úhradu xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xx přednostně xxxxxxx xxxxxxx nedotčený xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Práva xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Poškozený xxxx xxx o xxxxxxxxx jeho nároku xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxx se xxxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 1 xxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxxxxx zvláštní právní xxxxxxx. Xxx vrácení, xxxxxx x jiném xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxx nebo odňata, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, vydání a xxxxx nakládání x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§47x

(1) Xxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zajišťovacích xxxxx xxxx zajištění xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx jiná xxxxx xxxxx xx účet xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx odpovídající xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx náhradu škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; jiná xxxxx xxxx být xxxxxxxxx x podstatou xxxxxxxx x se xxxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nižší, xxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkony xx majetku xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx nemajetkové xxxx nebo xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxx zajištěn xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx zruší nebo xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx, že xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxxxx v trestním xxxxxx xxxxx přiznat xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku. Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poškozenému xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, uhradí xx xxxx x xxxxxxxx jistoty.

(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

§48

(1) Xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce zajištění xxxxx,

x) mine-li xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx pravomocným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx právní xxxx xxxxxxxx, jímž xxx xxxxxxxxxx uznán xxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx nabylo právní xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx třeba xxxxxx, xxxxx-xx xx, xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx a x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx obviněného xxxxxxx xxxxxxxxx úkonu, který xx týká xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx žádat x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxx xxxxxxx xxxx x x přípravném xxxxxx státní xxxxxxxx, xxxxx o xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nárok xxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx ji xxxxxxxx, xxxxxxx-xx v xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx až xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

§49

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §47 x 48 xx přípustná xxxxxxxx, xxx xx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, odkladný xxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx

§50

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx mohou xxx xxxxxxxxxx zmocněncem, xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx; x tom xx xxxxx je poučit. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx činů.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx zúčastněné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nesmí xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jejíž xxxxxxxxxxx je xxxxxxx; xxx xxxxxxx líčení x veřejném zasedání xxxxxx být xxxxxxxxxx xxx, xxx xx x xxxx předvolán xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx tlumočník.

§51

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x poškozeného xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx návrhy x xxxxxxx za xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx úkonů, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx zúčastněná xxxxx xxxx poškozený.

(2) Zmocněnec xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxx objasnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohl xxx zmařen xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vyrozumění x něm xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx osobám xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx orgán výslech xxxxxx x xxxxx xx x tomu xxxxx. Xxxxxxx proti xxxxxxx provádění xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx policejnímu xxxxxx, xx xx xxxx účastnit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxx druh xxxxx xx jedná, xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vyrozumění xxxxxxxxx xxxxx zajistit. Spočívá-li xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, policejní xxxxx xxxxxxxxx sdělí i xxxxx, podle xxxxx xxx takovou xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxx předem určit, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx tato xxxxx vypovídat.

(4) Xx-xx xx zmocněnec poškozeného xxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x důvodů xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 xxxxxxx, xx policejní orgán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zmocněnci xxxxxxx skutečnou totožnost xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx být z xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nichž xx bylo xxxxx xxxxxxx skutečnou totožnost xxxxxx.

§51x

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činem xxxxx újma na xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx pozůstalým po xxxxx, které xxxx xxxxxxxx činem xxxxxxxxx xxxx,

xx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, rozhodne xx jeho xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x prvním xxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx na xxxxxx pomoc xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx odměnu. Xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo nemajetkové xxxx nebo na xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxx-xx vzhledem k xxxxxx xxxxxxxxxxx náhrady xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxx x povaze x xxxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Poškozený mladší xxx xxxxxxx xxx&xxxx;x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx povinné xxxxxx (§196 trestního xxxxxxxx), xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx příloh, xxxxx má xxx xxxxxxxxx jeho důvodnost, xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx řízení prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x němu xxxxxxx xxx vyjádření, x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soudu, xxxxx věc xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx sám xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 nebo 2 předseda senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx obětem xxxxxxxxx činů pro xxxxxx pomoc podle xxxxxx x obětech xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx působnosti a x xxxxxx, xxx x něm xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx možné xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 2 a 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx-xx z důležitých xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zastupovat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx x zproštění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Proti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 4 x 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx poskytovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx, hradí xxxx.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§51x

(1) Xxxx-xx x trestním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx obviněný, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zmocněnci a xxxxxxxxx, obhájce, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx osoby, xxxxx se podle xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu 4).

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxx xxxxxx. Xxx, xxx xxxx poučení xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx kopii xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx poučení Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Poučení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xx prokáží xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxxxxx stupeň xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poučením, vydanými xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 5).

XXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX X ÚKONECH XXXXXXXXX XXXXXX

§52

Xxxxxx provádění úkonů xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxx jednat x osobami xx xxxxx zúčastněnými tak, xxx to xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx trestního xxxxxx; xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ústavou xxxxxxxxxx práv.

§52x

Xx-xx xx xxxxxxxx xxx ochranu xxxx xxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx jejich xxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xx bezpečnostní anebo xxxx xxxxxxx důvody, xxx při xxxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x zvuku (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§52x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 459/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxxxx první

Dožádání

§53

(1) Soud, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxxx sami. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednotlivé úkony xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, státního xxxxxxxx xxxx policejního xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx proveden, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xxxx prováděn xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního zařízení, xxxxxxxx xxx mimo xxxx xxxxx sami, xxx xxxxxxxx věc xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx-xx xxxx xxx xxxxx posouzení věci xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx svém xxxxxx xxxxxxx dožádáním xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx proveden; Xxxxxxxx soud a xxxxxx soud to xxxxx učinit xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§54

(1) V xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx je xxxxx x xxxxxxx provedení xxxxx. Xx-xx třeba, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xx ty xxxxxx xxxxx, kde xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx orgán xx xxxxx povahy věci x xxxxx xxxx, xx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxx najevo, xxxxxxxx x povinen xxxxxxx i xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx neuvedené, xxxx-xx xx přispět k xxxxxxxx x správnému xxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx; xx přitom xxxxx x xxxxxxxxxx předsedy xxxxxx.

Xxxxx druhý

Protokol

§55

Obecná ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx zákon jinak, x každém úkonu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, x to xxxxxxxxx při xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxxxxxx, který xxxx obsahovat

a) xxxxxxxxxxx xxxxx, státního xxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) místo, xxx a xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx funkce, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x adresu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx úkonu xxxxxxxxxx, a x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, kterou xxxxx pro účely xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxx xxxx rodného xxxxx; jsou-li xxx xxxxxxxxxx úkonu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x doručovací xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx či povolání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zmocněnce xxxx xxxxxxxxx, pak xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení, xxx vedou se xxx, aby xx x xxxx mohli xxxxxxxxxx xxxxx orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a úředníci Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx; to xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx; je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx údaje a xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx informuje xxxxx, x xxxxx xxxx xxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx by bylo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx upravujících xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxxxxx xxx úkonu vyhlášených, x xxx-xx hned xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, osvědčení x xxxxx xxxxxxxx; xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výpovědi xxxxx, xx třeba xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxx možné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx protokolace,

e) xxxxxx xxxxx, udělené xxxxxxx, xxxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxx osob,

f) námitky xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx průběhu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Nasvědčují-li xxxxxxxx xxxxxxxxx tomu, xx xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxxxx zřejmě xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx jiné vážné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, a xxxxx-xx xxxxxxx svědka xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ale xxxxx se xxxxxxxx xx trestního xxxxx x xxxxx se x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx x xxxx xxxx. Xxxxxx se poučí x xxxxx požádat x xxxxxxx xxx xxxxxx x podepsat xxxxxxxx xxxxxxxxx jménem x xxxxxxxxx, pod xxxxxx xx xxx xxxxx. Je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx ochrany svědků x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. Pominou-li xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx, který x xx xxxx xxxx trestní řízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx informací, xxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx spisu x xxxxxx svědka ani xxxxx x jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xx-xx utajována totožnost x xxxxxx osob xxxxxxxxx v §102a. X xxxxxxx podle xxxx xxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx výpovědi xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx i znění xxxxxxxxxx otázek x xxxxxxxx na ně; xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důležité. X xxxxxxxxx sepsaném o xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx okolnosti, xx xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pořadí, xx xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx podezřelému, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; x rekognici xxxxxxxxx x přípravném xxxxxx xx zpravidla xxxxxx též obrazové xxxxxxx. V protokolu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx podrobně popsat xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx úkony xxxxxxxxx, jakož x xxxxxx obsah x xxxxxxxx; pokud xx xxxxxxxxx případu xxxxxxxxxx, xxxxxx xx též xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx vhodné xxxxxxx, xxxxx se, xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx x protokolu. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výslovně x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx protokol x xxxxxxxx xxxxx, i xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v jiném xxxxxx; xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx, xxxx tato xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ten, xxx úkon provedl.

§55x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx podle xxxxxxx xxxxxx x těsnopisného xxxxxx, který xx xxx spolu x xxxxxxxx xx obyčejného xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx, případně zvukového xxxx obrazového xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li xxx provádění úkonu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x obrazový záznam xxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx tato xxxxxxxx x protokolu xxxxxxxx x xxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxx o xxxx, xxxxx a xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx záznamu xx připojí xx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx, xxx je uložen.

§55x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx

(1) O xxxxxxx xxxxxxxx líčení je, xxxxxxxxxx-xx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; ustanovení §55a xxxx. 1 xxxx xxxxx xxx není xxxxxxx.

(2) Je-li xxxx xxxxxxxxxxx přibrán xxxxx xxxxxx úředník xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx nediktuje, xxx xxxxxxxxxx jej xxxxx xxxxxxxxx záznamu pořizuje xxxxx soudní úředník xxxx protokolující xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx, které xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx do xxxxxxxxx x hlavním xxxxxx xxxx xx veřejném xxxxxxxx xxxxxxxx jen xxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxx nebo xxxxxxx x dřívějším xxxxxxxxx xxxx vysvětlením. Xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx žádat, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx doslovně zaprotokolována; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx výpovědi není xxx opakování xxxx, xx je xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx o hlavním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx prohlásí, xx xx vzdávají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxxx protokolu o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx žádná z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx nabude xxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úředník stručný xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx uvede xxxxx x xxxx trvání xxxxxxxx líčení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, přítomné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x uvedením zákonných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob o xxxxxxx opravných xxxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx xxxxxxx záznam xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x není-li xxx xxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxx xxxx xxxxxx odpovídá xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx přibrán jako xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx spolu xx spisem, a xxxx-xx jeho připojení xx spisu xxxxx, xxxxxxxxx se do xxxxxxxxx xxxx stručného xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx skartací spisu.

(8) Xxxxxxx-xx se xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx záznam xxxxx xxxxxxx, přibere xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x hlavním xxxxxx x o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předseda xxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx podepíše xxx, xxx xxxx vykonal, x xxxxx, které xx xxxx xxxx, xxxxxxxxx zapisovatel, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx přivzatá x xxxxx. Je-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx protokolu. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx x protokolu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx překážku xxxxxxx xxxxxx podepsat xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx neveřejném xxxxxxxx, podpíše jej xxxx xxxx xxxxxx. Xx-xx tato xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x samosoudce, xxxxxxxxx se x xxxxxxxxx důvod, xxxx xxxxxx xxxxxx.

§57

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxx x doplnění xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx x neveřejném xxxxxxxx x rovněž x xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ten, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx nesprávností. Xxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx původní xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx ji nařídil.

§58

Xxxxxxxx o hlasování

(1) X protokolu x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§55 xxxx. 1)

a) xxxxxx xxx jednotlivých xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx odlišné od xxxxxx xxxxxxx, a xx x celém xxxxx x xx xxxxxxxx odůvodněním.

(2) Zápis x všech xxxxxxxxxxx, xxxxx xx vyskytla x průběhu xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Protokol x hlasování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx senátu x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x hlasování xx xxxxxx x připojí x xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx jej xxx jen xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx rozhodování x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x předseda senátu Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx o stížnosti xxx porušení xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx nahlédnutí xxx xxxx zalepí x xxxxxxxx potvrdí xxxx xxxxxxxx.

(5) Protokol x xxxxxxxxx xx nesepisuje, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx porada xxxxx x jednací xxxx xxx xxxxxxxxx jednání; x xxxxxxxxx o xxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx

§59

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx svého obsahu, x když je xxxxxxxxx xxxxxxxx. Lze xx učinit xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, telefaxem xxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podání xxxxx xx protokolu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxx xxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx soudy. Xxxx-xx xxx to důležité xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx vyššího stupně. Xxxxx xx protokolu xxxxx xxxxx dovolání.

(3) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náležitosti, xxxx xxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxx xxxx, xxxxx xxxx xx týká x xx xxxxxxx, a xxxx xxx xxxxxxxxx x datováno. Xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx počtem xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx tak, xxx xxxxx stejnopis xxxxxx x příslušného orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxx osoba dotčená xxxxxxx xxxxxxx dostala xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx toho třeba. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení ho xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx odstranit. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx odstranění. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx nejsou-li xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx podnět, xx xxxxx xxxxxxxx xxx učinit xxxxx x podezření ze xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx xxx podání, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx prostředek, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Z xxxxxxxxx prostředku xxxx xxxx musí xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxx.

(4) Činí-li xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxx oznámeným xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx, xxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxx nemajetkové újmy xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx proveden xxx, aby xxx xxxxxx podklad xxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx xxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxx

§60

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxx určené xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx stala událost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxx končí xxxxxxxxx xxxx dne, který xxxx jménem nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx lhůty, xxxxx lhůta xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Připadne-li konec xxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx den.

(4) Xxxxx xx zachována xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxx

x) podáno jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxx nebo xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx nebo x státního xxxxxxxx, xxxxx xx ve xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x činné xxxxxx x jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxx, xxx xxxxxx xxxx, xx vazbě xxxx v trestu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx protokolu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§61

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx opravného xxxxxxxxxx, xxxxxx xx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodovat, xxxxxxxxx lhůty. X xxxxxxxxx lhůty xx xxxxx požádat xx xxx xxx xx xxxxxxxx překážky. Nebyl-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, je xxxxx xxx se žádostí xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ještě xx xxxxx osmi dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx-xx opravný xxxxxxxxxx už xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx užije xxxxxxxxx x xxxxx, ukáže-li xx, xx lhůta x podání opravného xxxxxxxxxx, který byl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebyla.

Oddíl xxxx

Xxxxxxxxxx

§62

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx písemnost doručena xxx úkonu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx činný x xxxxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxxx 13). Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx ji xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxx") x v xxxxxxx, že by xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x prostřednictvím xxxxxx xxxx. Doručují-li xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx tak svými xxxxxxxxxxxx xxxx orgány xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx policejního xxxxxx. X xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx obhájci nebo xxxxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxx, poškozený xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vykonat, xxxxxxxx se xxxxxxxxx x jim.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx činný x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx písemnost xxxxxxxxx xx xxxx součinnosti; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§63

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, užijí xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx fyzickým osobám, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, obcím a xxxxxx xxxxxx samosprávným xxxxxx přiměřeně xxxxxxxx xxxxxx xxx doručování x xxxxxxxxx soudním xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx především na xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx [§55 xxxx. 1 xxxx. c)].

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx možné xxxxxxxxx xxx na xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtu xxxxxxxxx, uvedla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxx účet, jako xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx žádnou adresu xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxx xx nezdržuje xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx obhájci x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx písemnosti určené xxx xxxxxxxxxx (§306 xxxx. 1), xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§64

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx, návrh xx xxxxxxxxxx x předvolání,

b) xxxxxx oprávněným podat xxxxx xxxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) jiná xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, státní zástupce xxxx policejní orgán x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Nebyl-li xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx doručit xx xxxxxxxxx rukou, xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx si ji xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Písemnost xx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx soudu, x xxxxx obvodu xx xxxxx doručení, xxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx doručení, jestliže xx doručuje soudní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx obvodu je xxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx x místě xxxxxxxx, xxxxxxxx ji xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) u pošty, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pošty,

d) x xxxxxx xxxx, jestliže xx doručuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx písemnost xxx, anebo xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx zastupitelství xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx poslední xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx x uložení xxxxxxxxx, xxxxxxx se v xxxxx doručení xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x §63 xxxx. 3. Xxxxxxxxxx orgán xx xxxxxx uplynutí xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vhození písemnosti xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xx o xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx 4 xx neužije, xxxxxxxx-xx xx

x) xxxxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx potrestání, xxxxx xx schválení dohody x xxxx a xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo předvolání x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) jiná xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, státní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxxx, xxxx to xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Doručující xxxxx x takovém xxxxxxx xxxxx písemnost xxxxxxxxxxx xx marném xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§64x

Xxxxxxxx přijetí

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx za něj xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx na xxxxxxxxx xxxxx s xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x písemnost xx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx písemnost odeslal, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxx xxxx odepřeno; xx xxxxx následek xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§64x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2002

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx

§65

(1) Obviněný, poškozený x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx protokolu x hlasování x xxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2, xxxxx si x nich xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx si xx xxx náklady kopie xxxxx x jejich xxxxx. Xxxxx právo xx zákonný zástupce xxxx opatrovník obviněného, xxxxxxxxxxx nebo zúčastněné xxxxx, xxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx tak xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxxx orgánu, xxx xxxxx xx xxxx xxxxx x uplatnění xxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx právo xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxx práva xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx závažných xxxxxx odepřít. Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx práva xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xx žádost xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx, státní zástupce xxxxxxx urychleně přezkoumat. Xxxx xxxxx nelze xxxxxxx obviněnému x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx možnost xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxxx dohody x xxxx a xxxxxx.

(3) Xxxx, xxx xxx právo být xxxxx xxxxxxxx, nemůže xxx odepřeno xxxxxxxxxx xx protokolu o xxxxxxx úkonu. Xxxxxxxxxx x jeho obhájci xxxxxx být odepřeno xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxx (§160 xxxx. 1).

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Eurojustu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx zákonných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předchozích xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx je nutno xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx byla zachována xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, na xxxxx se vztahuje xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxx nahlížení xx xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx seznamovat xxxxx xxxxxx xxxxx x trestním řízení x úředníci Probační x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x dané xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx vede, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx §55 xxxx. 1 písm. x) obdobně.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

§66

(1) Xxx přes xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx řízení xxxx xxx xx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx chová xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx omluvy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nevyhoví xxxxx, xxxxx xx xxxx dány podle xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 50000 Kč.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx ozbrojeného xxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx příslušnému veliteli xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx potrestání. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx ředitel xx xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 obhájce xxxx x xxxxxx před xxxxxx státní xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx orgán xx povinen x xxxxxxxx vyrozumět xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx rozhodnutí xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx účinek.

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxx

§67

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx smí xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností vyplývá xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, aby xx tak trestnímu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, zejména nelze-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nemá-li stálé xxxxxxxx xxxxx xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx,

x) xx bude působit xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx niž je xxxxxx, dokoná xxxxxxx xxx, x xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x dosud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx, xxx který bylo xxxxxxxx xxxxxxx stíhání, xxx spáchán, má xxxxxxx znaky xxxxxxxxx xxxx, xxxx zřejmé xxxxxx x podezření, xx tento xxxxxxx xxx spáchal xxxxxxxx, x x xxxxxxx xx osobu xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx stíhán, xxxxx x době xxxxxxxxxxx xxxxx vazby xxxxxxxxx xxxxx opatřením, xxxxxxx xxxxxxxx některého x předběžných opatření.

§68

(1) Xxxx do xxxxx lze toliko xxxxx, proti xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí o xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxx skutkovými xxxxxxxxxx.

(2) Vzít xx xxxxx xxxxx obviněného, xxxxx je stíhán xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx hranice xxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxx trestný čin xxxxxxxx z xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx.

(3) Xxxxxxx uvedená x odstavci 2 xx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx

x) uprchl xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx jinak zajistit xxxx účast xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení,

c) xx xxxxxxx totožnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx nepodařilo xxxxxxx,

x) již xxxxxxx xx svědky xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx objasňování skutečností xxxxxxxxx pro trestní xxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxx trestnou činnost, xxx xxx xx xxxxxx, xxxx v xxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx byl xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v posledních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx potrestán.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 pro úmyslný xxxxxxx xxx xx xxxxxxx, jestliže je xxx xxxxx vazby xxxxxxx x §67 xxxx. c) x x přihlédnutím x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyžaduje xxxxx xx vazby xxxxxx xxxxxxx poškozeného, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§69

Xxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx je dán xxxxxxx x xxxxxx xxxxx (§67) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zadržet x xxxxxxxx xxx xxxx přítomnost x xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx řízení soudce xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx musí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx nebude xxxxxxx x jinou osobou, xxxxxxxxx stručný popis xxxxxx, pro xxxx xx obviněný stíhán, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx spatřuje, x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx vydává.

(3) Zatčení xxxxxxxx xx podkladě xxxxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx-xx xxxx x provedení xxxxxxx xxxxx, vypátrat pobyt xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx právo xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx osoby x xxxxx xx x ním již x průběhu zatčení. Xxxxxxx osoba xx xxxx právo xx xxx xxxxxxx komunikovat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx sama xxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx neohrozí-li xx dosažení účelu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx tomu zájem xx xxxxxxx oběti; xxxx komunikace xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx cizinec xx xxxxx, aby xxx o xxxx xxxxxxx vyrozuměn xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxx, x xxxxx xx komunikaci x tímto xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx zatčený xxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úřadem xx xx xxxxxx bezplatně. X xxxxxx právech xx třeba xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx plnou xxxxxxx xxxxxx uplatnění.

(5) Xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxxx na základě xxxxxxx zatkl, je xxxxxxx xx neodkladně, xxxxxxxxxx však xx 24 hodin, xxxxx xxxxx, jehož soudce xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx umožňující xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx; xxxx-xx to xxxxxxxxx možné vzhledem x xxxxxxxxxxxxxxxx okolnostem, xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx věcně příslušnému xxxxx. Xxxxxxx-xx se xxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx.

(6) Soudce xxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o vazbě x xxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx do 24 xxxxx xx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx dodán xx xxxxx výslechu. Xxxxxxx-xx xxxxxxx obviněného xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jemuž xxx xxxxxxxx dodán xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x výslechu xxxxxxxx o xxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obviněnému. Xxxx-xx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxx xx 24 xxxxx xx doby, kdy xxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx. Xxxxxxxx má xxxxx požadovat, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx do xxxxx, xxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxx policejní xxxxxx.

§70

Vyrozumění x xxxxx

X xxxxx xx vazby xx xxxxx xxx xxxxxxx vyrozumět xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka obviněného xxxx jinou xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx uvede xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx, xx x takovým vyrozuměním xxxxxxxxxx, xxxxxx jde x xxxxxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx mladistvého. X xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx ozbrojeného xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xx vyrozumí xxx xxxxxxxxxx úřad xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, pokud x xx cizinec xxxxxx, xxxxxxxxx-xx jinak xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§70x

(1) Xxxxxxxxxx věznici xx xxxxx xxx xxxxxxx vyrozumět x

x) xxxxx obviněného xx xxxxx,

x) změně xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx o propuštění xxxxxxxxxx z xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx údajích xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx obžaloby, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx x pravomocném xxxxxxxxxx x vrácení věci xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Vyrozumění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xx skutečnosti, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx soud, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx stupni xxxxxx.

§71

Přezkoumávání trvání xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx průběžně xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx nelze xxxxx xxxxxxxx některým x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §73 x 73a. Xxxxxxxxxx xxx tom xxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx obviněného xx vazbě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx důvody, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx shledán xxxx xxxxx vazby, xxxx

x) stížnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vazbě.

(2) Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z vazby, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx, xx vzhledem x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x závažnosti xxxx xxxxxxx stíhání xxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x nejsou-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §68 odst. 3 x 4.

§71a

Žádost o xxxxxxxxxx x xxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxx kdykoli xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x vzetí xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x vazby. Xx žádost o xxxxxxxxxx z xxxxx xx považuje x xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx některého x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vazbu. X xxxxxx žádosti xxxx být xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxx-xx žádost xxxxxxxxx, xxxx ji obviněný, xxxxxxx-xx x ní xxxx důvody, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho žádost x xxxxxxxxxx x xxxxx, nebo xxxxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx vazby.

§72

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Nejpozději xxxxx tři měsíce xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx zástupce x xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ve vazbě, xxxx zda se x vazby xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx propuštěn x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudce x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxx xxxxxxx soudu xxxxxxxxxx 15 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

(3) Xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx ode xxx, kdy x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx dohody x vině x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, který xx xx xxxxx, xxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx obviněného, xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxx ve xxxxx, xxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx neprodleně propuštěn x vazby. Xxxxxxx-xx xxxx obviněného ve xxxxx, nebo xxxxxxxx-xx xxxx o xxxxx xxxxxxxxxx do vazby xx xx podání xxxxxxxx xxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřeně xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx vazby xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x opravném xxxxxxxxxx před nadřízeným xxxxxx, je x xxxxxxxxxx x ponechání xxxxxxxxxx ve vazbě xxxx x jeho xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx; při xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx této xxxxx.

Nejvyšší xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

§72x

(1) Vazba xxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx před xxxxxx jen xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxx, xx-xx vedeno xxxxxxx stíhání pro xxxxxx,

x) xxx roky, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxx xxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx lze podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trest.

(2) X xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx soudem. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx před xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx skončeno, xxxx xxx nejpozději x xxxxxxxx den xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vazby. Xx-xx obviněný xxxxxx xxx xxx nebo xxxx trestných xxxx, xx xxx xxxxxx xxxx doby xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx, xxx xxxxx bylo zahájeno xxxxxxx stíhání, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx vykonané xxxxx xxx přesáhla xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx soudem, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx.

(3) Xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §67 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxx není xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx uplynutím xxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx nejpozději poslední xxx této xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx již působil xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jinak xxxxx objasňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx [§68 xxxx. 3 xxxx. x)], xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxx xxxxxxxxxx lhůtu x přípravném xxxxxx xx xxxxx státního xxxxxxxx soudce x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu xxxx.

(4) Xxxx trvání xxxxx xx počítá xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxxx. Xxx vrácení xxxx xxxxxxxx zástupci x xxxxxxxxx pokračuje xxx xxxxx, která připadá xx xxxxxxxxx řízení, xxx dne, xxx xxx spis xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxx xxxxx, x xxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx (§265l odst. 4 a §265o xxxx. 2), x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (§275 xxxx. 3), x návrhu xx povolení xxxxxx xxxxxx (§282 xxxx. 2 a §287), xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu (§314k xxxx. 1) xxxx x xxxxxx x xxxxxx trestu vyhoštění (§350c xxxx. 1), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx x původním xxxxxx. Ustanovení xxxx xxxxx se užije xxxxxxx xx vazbu x řízení xxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx.

§72x

Xxx-xx xxxxxx vyhlášen xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx závažný xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx vyhlášení xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxx xx celkové xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §72a xxxx. 1.

§72x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

§73

Xxxxxxxxx vazby xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx slibem

(1) Je-li xxx xxxxx vazby xxxxxxx x §67 xxxx. x) nebo x), xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x vazbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx nebo ho xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) zájmové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxxxx osoba xxxxxxx příznivě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx záruky za xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx to, xx xx xxxxxxxx xx vyzvání xxxxxxx x soudu, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx z xxxxx xxxxxx, a xxxxx rozhodující x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx,

x) xxxxxxxx xx písemný xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx nedopustí trestné xxxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx oznámí xxxxxxxx se x xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx omezení, xxxxx se xx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx o vazbě xxxxxxxx slib xxxxxxxx x osobě obviněného x x povaze xxxxxxxxxxxxxx případu za xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx,

x) x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x povahu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx dosáhnout xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxx, nebo

d) zároveň xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx z předběžných xxxxxxxx.

(2) Xxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxx, xxx nabízí xxxxxxxx záruky xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxx její xxxxxxx, x podstatou xxxxxxxx x se xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx shledáván důvod xxxxx.

(3) Obviněný, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx probačního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vazbu, je xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x probačnímu úředníkovi, xxxxxx xxxxx pobytu xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx dalším xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxx rozhodující x xxxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx období x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části, xxxxxxx-xx xx v xxx xxxxxxxx důvody, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx období se xxxxxxx přiměřeně §60 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opatřením xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x vazbě xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx uložených x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx umožňujícího xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx slíbí, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx xxxxxxxx potřebnou součinnost. Xxxx tím orgán xxxxxxxxxxx x vazbě xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx elektronické xxxxxxxx.

(5) X souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx současně xxxxxx xxxxxxxxxx omezení spočívající x zákazu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxx xxxxxxxxxxx o vazbě xxxxx obviněného xxxx xxxx, kdo xx xxxxxxxx doklad obviněného x sebe, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx 17) xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx; xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx §79 xxxxxxx xxxxxxxxx. Opis xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx vycestování xx xxxxxxxxx, které se xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodující x xxxxx xxxxxx příslušnému x xxxxxx cestovního xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx, xxxxxxx bylo x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx uloženo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx 5, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxx. X takové xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x vazbě xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx nové xxxxxx, xxxxxxxx až xx uplynutí xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu; xxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu obviněnému.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx, xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx soudce rozhodne x xxxxx.

§73x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §67 xxxx. a) xxxx x), xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x vazbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx ho xxxxxxxxx na xxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxx složenou peněžitou xxxxxx, xxxxx výši xxxxx. Je-li xxxx xxxxxxxx stíhán xxx xxxxxxx čin xxxxxx (§140 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx ublížení xx xxxxxx (§145 trestního xxxxxxxx), xxxxxx x xxxxxx nelidského x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §149 xxxx. 3, 4 trestního zákoníku, xxxxxxxxxxx x xxxxx (§168 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxx §173 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, braní xxxxxxx xxxxx §174 odst. 3, 4 trestního xxxxxxxx, znásilnění xxxxx §185 xxxx. 3, 4 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §187 xxxx. 3, 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §272 xxxx. 2, 3 trestního xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§280 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx podle §283 xxxx. 3, 4 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (§290 xxxxxxxxx zákoníku), zavlečení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §292 xxxx. 2, 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx (§309 xxxxxxxxx xxxxxxxx), rozvracení xxxxxxxxx (§310 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxx útoku (§311 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxx (§312 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx (§314 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx (§316 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§319 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxx xxxxx (§320 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx (§400 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§402 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx (§405a xxxxxxxxx xxxxxxxx), přípravy xxxxxx xxxxx (§406 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxx xxxxxxxxxxxx mír (§409 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxxxx vedení xxxx (§411 trestního xxxxxxxx), válečné krutosti (§412 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx x prostoru válečných xxxxxxx (§414 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (§415 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxx a příměří (§416 trestního xxxxxxxx), x xx-xx xxx xxxxx vazby uvedený x §67 písm. x), xxxxx peněžitou xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx složit x xxxx xxxxx, xxxx však xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx, x nichž xx shledáván xxxxx xxxxx.

(2) Xx návrh xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, orgán xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x přihlédnutím x xxxxx a x majetkovým xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, k povaze x xxxxxxxxxx trestného xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx výši xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx výše x xxxxxx jejího xxxxxxx, xxxx

x) vzhledem x xxxxxxxxxx případu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vazbu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx zároveň xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx první xx §73 xxxx. 5 xx 7 xxxxxxx obdobně.

(4) Soud x v přípravném xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zástupce soudce xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) uprchne, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx svého xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, státního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx nedostaví xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx provedení xx xxx jeho přítomnosti xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx dokonat trestný xxx, který xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) se xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx peněžitého trestu.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx zruší xxxx xxxxx její xxxx xx návrh xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx soud xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx důvody, xxxxx x jejímu xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx. Rozhodne-li o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x jejím xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx vazby, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx, xxxx peněžitá xxxxxx x obviněného, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx peněžitému trestu, xx dne, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx trestního xxxxxx; xxxxxxxx 7 xxx není dotčen. Xxxxxxxxx-xx obviněný xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě, xx xxxxxx zaplacení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Byla-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x penězích x xxxxxxxxx x to xx stanovené xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, co xxxxxxxxx splnil xxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 6, xxxxxxx x úhradě pohledávky xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x peněžité xxxxxx x uspokojení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Jakmile je xxxxx peněžitou xxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7, soud x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x využití peněžité xxxxxx x úhradě xxx pohledávky xx xxx xxxxxx xx xxxxxx vyrozumění, peněžitá xxxxxx xx vrátí xxxxxxxxxxx xxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxx záruku xxxxxxx. O xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestu, nákladů xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, musí být xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx záruku xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx.

§73x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx

(1) O xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x přípravném řízení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudce. O xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §69 xxxxxxxxx x řízení xxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx má xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jako xxxxx x xxxx předseda.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx x propuštění x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní zástupce. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx, je xxxxxxx ji nejpozději xx pěti xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obviněného. Xxxxxxxx-xx xxxxxx zástupce x propuštěním xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx rozhodnout xxxxxxxx senátu.

(3) X xxxxxx trvání xxxxx xxxxxxxxxx rozhoduje xxxx x x přípravném xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) X změně xxxxxx xxxxx rozhoduje xxxx x v přípravném xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx soudce; xxxxxxx-xx některý x xxxxxx vazby, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx vycestování xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 5 xxxx §73a xxxx. 3, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx řízení státní xxxxxxxx.

(6) Rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx vazby podle §72 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípustné xxxx xxxxxx xxxxx podle §72a vydá xxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx x propuštění xxxxxxxxxx x vazby.

§73x

Xxxxxxxx náležitosti rozhodnutí x xxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx ponechání xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§134) xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx podezření xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx stíhán,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx jsou dovozovány xxxxxx vazby, popřípadě xxxxxxxxx uvedené x §68 xxxx. 3 x 4 x x §72a odst. 3,

x) xxxxxx, xxx xxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxxx účelu vazby xxxxx opatřením.

§73c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

§73x

Xxxxxxx zasedání

(1) Xxxx-xx xx xxxxxx líčení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x x vazbě, xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx stanoveným xxxxxx.

(2) Rozhoduje-li xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx vazby xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zasedání, xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx o xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx případech xxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 a 2 xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže x to obviněný xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x vazbě. Vazební xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, x xxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxx výslovně xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx zúčastnit,

b) obviněný xxx slyšen k xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx týdnech, xxxxxxx xxxxx nové okolnosti xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x vazbě xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx změně xxxxxxxxxx x vazbě,

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neumožňuje xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx se xxxxxxxxx x vazby.

§73d vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§73x

Xxxxxxxx vazebního xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxx x vyrozumí x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Rozhoduje-li xx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx 24 hodin, x xxx nejpozději xxxx xxx rozhodnuto x vazbě, xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxx, aby státní xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx možnost se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené xxx xxxxxxxxxx o xxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§73x

Xxxxxxxxxx osob při xxxxxxxx zasedání

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxx před xxxxxx xxxx xx stálé xxxxxxxxxxx všech členů xxxxxx.

(2) Vazebního xxxxxxxx xx xxxx účastní xxxxxxxx; jeho účast xxxx xxx zajištěna x prostřednictvím videokonferenčního xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx zasedání xxxx xxxxx.

(3) Vazební xxxxxxxx se koná xxx xxxxxx veřejnosti.

§73f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

§73x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx předseda xxxxxx nebo určený xxxx senátu a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zprávu x xxxxx xxxx. Poté xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxx obviněný xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Státní xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx obhájce xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx návrhy xx xxxxxxxxx šetření potřebného xxx rozhodnutí o xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx x těchto xxxx xxxxxxxx x xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx obsaženy xx xxxxx, xxxxx xxxxxx-xx x xx, xxxxxxxx xxxxxx obsah xxxxxxxx xxxxxx xxxx jím xxxxxx člen xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx soudce. Následně xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obviněného xx všem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x obhájce xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, až xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xx vazebním xxxxxxxx xxxxxxxxx důkazy, xxxxx xx přiměřeně ustanovení x dokazování x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx (§211 odst. 1 x 5) xx xxxxxxxxx.

(4) Na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx slovo x xxxxxxxxxx návrhům xxxxxxxx zástupci, xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxx vyhlásí xx xxxxxxxx zasedání.

(6) Xxxxxxxxxx §55b, 56 x 57 se xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§74

Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x vazbě

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx (§68, 69, §71, §71a, 72, §72a xxxx. 3, §73 x 73a) xx xxxxxxxxx stížnost. Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx obdobně xxxxx ustanovení x xxxxxxxx zasedání (§73d xx 73g).

(2) Odkladný xxxxxx má pouze xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx obviněného x xxxxx, xxxxx-xx x propuštění x xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozsudku. Byl-li xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx tehdy, xxxx-xx xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x vzetí xxxxxxxxxx do xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx [§149 xxxx. 1 písm. x)], xxxx xxx xxxxxx k novému xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx vad rozhodnutí. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

§74x

Xxxxxxx obviněného xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx stíhání xxxxx xxxxxxxxxx ve výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx-xx xxx xxxxxxx x důvodů xxxxx xxxxx §67, xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx návrh prokurátora xxxxxx.

(2) Uložená xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx ta, xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Na xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx přiměřeně xxxxx xxxxxxxxxx §68 xxxx. 1, §71, 71a, 72, 72a x 74. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx

§75

Xxxxxxxx obviněného xxxxxxxxxx orgánem

Jestliže je xxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx (§67), xxxx policejní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Je xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx mu xxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx do xxxxx. Xxxxx xxxx být xxxxx xxx,xxx xxxxxxxx xxxx xxx nejpozději xx 48 hodin xx zadržení odevzdán xxxxx, xxxxx xxxx xxx propuštěn na xxxxxxx.

§76

Xxxxxxxx xxxxx podezřelé

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxx, xx-xx dán xxxxxxx z xxxxxx xxxxx (§67), xxxxxxxxx xxxxx x naléhavých xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§160 xxxx. 1). K xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx. Xxx takového xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx nesnese xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dosáhnout, xxxxxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která byla xxxxxxxxxx při trestném xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx omezit xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x zamezení útěku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx tuto xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx může též xxxxxx nejbližšímu xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Nelze-li xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx vyslechne x x xxxxxxxx xxxxxx protokol, x xxxx xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx osobní údaje xxxxxxxx osoby, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Policejní orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx kterému xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xx propustí bezodkladně xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx z xxxx příčiny xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx svobodu, xxxxx xxxxxxxx zástupci protokol x jejím výslechu x xxxxxxxxxxx usnesení x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx x další xxxxxxx materiál xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na vzetí xx xxxxx. Xxxxx xxxx policejní xxxxx xxxxx bez xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 48 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx svobodu.

(5) Xxxxxxxxxx §33 xxxx. 1, 5 x 6, §91, 92, 93 x 95 xx xxxxx přiměřeně xxxx x tehdy, xxxxxxxx xx zadržená xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx ještě xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§160).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx byl xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 4 xxxxxxxxxxxxx.

§76a

Příkaz k zadržení

(1) Xx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx příkaz k xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx musí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxx zaměněna s xxxxx xxxxxx, obsahovat xxxxxx xxxxx důvodů, xxx které se xxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx policejní orgány, xxxxx jsou též xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx podezřelé xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx orgán, který xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx opis xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx a s xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předat xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxx xxxxx do vazby xx 48 xxxxx xx xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(5) Soudce, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2.

§76x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§76x

Xxxxx zadržené osoby

Zadržená xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xx x xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx osoba xx xxxx xxxxx xx své xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx, kterou xxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx x pokud to xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx tomu xxxxx xx ochraně xxxxx; tato xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Zadržený xxxxxxx xx právo, xxx byl o xxxx xxxxxxxx vyrozuměn xxxxxxxxxx xxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx cizinec xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, komunikace x konzulárním xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxx je třeba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x poskytnout jí xxxxx možnost jejich xxxxxxxxx.

§76x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 57/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2017

§77

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx výslechu, je xxxxxxx odevzdat ji xx xxxxx 48 xxxxx od xxxxxxxx xxxxx x návrhem xx vzetí xx xxxxx. K xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx materiál.

(2) Soudce xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 1) a xx 24 hodin xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx rozhodnout, xx ji bere xx xxxxx. X xxxx x místě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo ustanoveného xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x x xxxx účast zadržená xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx. Obhájce x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx teprve tehdy, xx xxx x xxxx xxxxxx udělí xxxxx. Překročení xxxx 24 hodin xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraničí

§77a

(1) Xx-xx xxxxxx trestní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx který xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxx převyšuje xxx léta, xxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx z nedbalosti, xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož horní xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx soud x v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx spočívající x xxxxxx vycestování xx zahraničí, xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx přípustná xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx omezení xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx xx xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxx x sebe, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx 17) xx lhůtě xxx stanovené vydal, xxxxx xx xxxx xxxxxxx; xx postup xxx odnětí cestovního xxxxxxx xx §79 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zašle předseda xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx orgán xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx vycestování xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx pro xxxx xxxxxxx. Obviněný, xxxxxxx xxxx uloženo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx právo kdykoliv xxxxx o xxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnout xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx stížnost. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, neuvede-li xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx po xxxxxxxx xxx měsíců xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx týká xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dobu xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Oddíl xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxx ustanovení

§77b

(1) Xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx

x) může xxxxxxx xxx důkazní xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

d) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x).

(2) Xxxxxxx-xx zajištění xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x podílovém xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx, xxxx věc xxxxxxxx xxx trestní xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx uvedení xxxxx, xxx byla xxxxxxxxx; v xxxxxxxx xx xxxxx, xxx x kde x x xxxxxx důvodu x xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx věci xxx xxxxxxx xxxxx xx přednost před xxxxxx xxxxxx zajištění xxxx. Důvod xxxxxxxxx xxxxx §47, 78, 79, 79a, 79g, 344a, 347 nebo 358b xxx x xxxxxxx trestního řízení xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx je přípustná xxxxxxxx. X změně xxxxxx zajištění xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx bezcenná xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxx xxxxxx neúčelné. Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx zabrána xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx xxxxx nenabylo xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx

§78

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxx xx x xxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xx vyzvání xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo policejnímu xxxxxx; je-li ji xxxxx xxx účely xxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx zajistit, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Při xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx, že xxxxxxxx-xx xxxxx, xxxx mu xxx xxx xxxxxx, xxxxx i xx xxxx následky xxxxxxxxxx (§66). Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu, x xxxxxxxxxx řízení státní xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx zákaz xxxxxxxx, xxxxxx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovat xxx x xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx nutit, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx, xxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx sloužit xxxx xxxxx proti xxxx xxxx proti xxxx xxxxx xxxxxx; xxx xxxxxx dotčena xxxxxxxxxx x xxxxxx věci, xxxxxxx prohlídce, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx věci, xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx uvedený x odstavci 1 xxxx xxxxxx, xx xxxxx, jíž byla xxx zajištěna, xxxxx xx xxxx zajištění xxxxxxx xxx převést xx xxxxx xxxxx xxxx ji zatížit. Xxxxxx jednání xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx; soud k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxx. O xxx je xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vydala xxx, xxx může xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx orgán, který xxxx provedl, xxxxx xxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx protokolu; věc x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx totožnost.

(6) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxx, jež xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx účely, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(7) Xxxxx, které byla xxx xxxxxxxxx, má xxxxx kdykoli xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx. O xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Byla-li xxxxxx xxxxxxxxx, může xx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx x xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx až xx xxxxxxxx 30 xxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx.

§79

Xxxxxx věci

(1) Xxxxxx-xx xxx, xxxxx může xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx, xxx xx xx x sebe, xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx. Policejní xxxxx xxxxxxxxx k vydání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státního zástupce; xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx, který xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, odnětí xxxx xxx, provede je xx xxxxxxxx příkazu xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxx věci xx xxxxx možnosti xxxxxxx xxxxx, xxxxx není xx věci xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx věc xx xxxxxxx xxxxxxx §78 xxxx. 4 xx 7.

Xxxxxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

§79x

Xxxxxxxxx nástrojů trestné xxxxxxxx x xxxxxx x trestné xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx zjištěné xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx xxxxx x naléhavých xxxxxxxxx, xxxxx nesnesou xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx povinen xx 48 xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx xxx vysloví xxxxxxx, xxxx je xxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x zajištění xxxx v připojených xxxxxxxxx xx zapotřebí xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx zajišťováno xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx takovou xxx xxxxxxx na jiného xxxx xx xxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx věc, xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxx správy zajištěné xxxx, lze v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx výkon xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx, x xx včetně xxxx xxxxxx v budoucnu xxxxxxxxx, jakož i xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx hmotných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx x uplatnění xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxxxxx na následky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (§66 a 79). Xx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx nebo xxxxxxx výkonu xxxxxxx xxxx souvisejících xx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxxx x zajištění xx xxxx, xxxx xxxx xxx zajištěna, xxxx xxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx práva xxxxxxx xxxx xx váží x zajištěné věci, xxx je jiným xxxxxxxx omezen výkon xxxxx s xx xxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx na následky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx stanovené xxxxx (§66).

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodl o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx takového rozhodnutí.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx přípustná xxxxxxxx.

§79x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx

(1) Orgán xxxxx x trestním xxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxxx, bezodkladně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx příslušné x xxxxxxxxx zajištění xxxxx, xxx, pokud xxxxxx, xx se x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zajištění, xx xxxx skutečnost neprodleně xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Poté, xx xxxxx xxxxx xxxx osoba provedou xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx doručí xxxxxxxxxx x zajištění xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a nejde-li x xxxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx v trestním xxxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxx odůvodnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plnění do xxxx xxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxx xxxxx. Složením předmětu xxxxxx do xxxxxxx xxxx na určené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Považuje-li xx xxxxx činný x xxxxxxxx řízení, xxxxx rozhodl x xxxxxxxxx, za xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx na xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x zajištěné věci xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx x xxxx, aby xx, xxxxx xxxxxx, xx je se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx a xxxxx xxxx povinny xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx vyrozumí xxxxx x xxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxx k xxxxxxxxx xxxx předkupní, nájemní xxxx jiné xxxxx, xxxx vedou řízení, x xxxx byl xxxxxx výkon xxxx x takovou xxxx xxxxxxxx. Xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podílu x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx vyrozumí xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§79c

Provedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxx xx x sebe movitou xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx předsedy xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vydat; xxxxx xx nevydá, může xx xxx odňata. Xx postup xxx xxxxxx x odnětí xxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxx §78 x 79.

(2) Orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx příslušný x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx věci xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx, xxx se xxxxxxx, pokud

a) xxxxxx xxxxxx věci xx xxxxx x jejímu xxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx, s xxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) odnětí xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jde x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx péče x xx spojena x xxxxxxxxxxxxx náklady, xxxx

x) xxx o věc xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx movitá xxx xxxxxxxxx na místě, xxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx se xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx postupu xxxxx xx protokolu a xxxxxx věc xx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jinými. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxx zároveň vydá xxxxxx x zdržení xx nakládání s xxxx, x xxxx xxxxxxx věc xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx x xx xxxx xxxxxxx právně xxxxxxx xxxx fakticky xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x zmaření xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx a xx účinný xxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xx xxxxx, kde se xxxxxx xxx xxxxxxx; x tomto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx následky spojené x porušením xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx neplatné, xxxxxxx soud k xxxxxxxxxxx přihlédne x xxx xxxxxx. Movitá xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx, xxx bylo xxxxxx, xx se xx xx xxxxxxxx xxxxxx k zdržení xx nakládání x xxxx.

(4) Ponechání movité xxxx xx xxxxx, xxx xx nachází, xxxxxxx tomu, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení příslušný x rozhodování x xxxxxx xxxx následně xxxxxxx vyzval k xxxxxx takové xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x jejímu odnětí, xx-xx xx xx, xx xx xx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx příslušný x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx movité xxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 x xxxxx, xxxxx byla zajištěna; xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §79a xxxxxxx movité xxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxx vydáno xx 96 xxxxx xx xxxxxxxx úkonu.

(6) Xxxxxxxx 1 až 5 xx xxxxxxxxx použijí x xx zjištěné xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxxx.

§79d

Ohledání nemovité věci

(1) Xx základě xxxxxxx x ohledání xxxxxxxx xxxx vydaného xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pokynu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ohledání xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledání xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nemovité xxxx nebo xxxxx, xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx, x níž xx xxxxx, že xx x nemovité xxxx xxxxx. Xxxx xxxxx jsou povinny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jejího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx provádějící xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx věc xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx zajištění xxxxx §79a, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §79c xxxx. 2 xx 5 x xxx xxxxxx xxxxxxx x domovní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxx x xxxxxxx.

§79x

Xxxxxx zajištění

(1) Právní xxxxxxx učiněné osobou, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx uvedené v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx v něm xxxxxxxxx, je xxxxxxxx; x xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxx.

(2) X xxxx, xx kterou xx vztahuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nakládat jen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném řízení xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, veřejné xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se přednostně xxxxxxx věc nedotčená xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx x převodu xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx vedené xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx doručení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx provést xxxxx k xxxxxx xxxx na základě xxxxxxxx jednání xxxxx, xxx xxxx věc xxxxxxxxx, jen s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx-xx podle xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx katastru xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx nemovitá xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, x xx doby xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx o xxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx zajištění.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx pohledávka xx xxxx, zajištění se xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx na xxxx x okamžiku, x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx účet xxx jiného, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx částky xxxxxxx x xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx zůstatek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na účtu, xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které na xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to do xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx oprávněnému vést xxxx xxx jiného xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxx nacházejí, xx xx xxxx xxxxxxxxx.

§79x

Xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxx

(1) Zajištění xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx jej xxx třeba nebo xxx xxxx třeba xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx zajištění xxxx, jež byla xxxxxxxxx na místě, xxx se xxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxx.

(2) Osoba, jíž xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx zajištění. X takové žádosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, může xx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx, opakovat xx xx uplynutí 30 xxx od xxxxxx xxxx rozhodnutí.

(3) X zrušení nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx policejní xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx nebo omezení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx účinek.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Orgány x xxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x o rozhodnutí xxxxxxxx xx větě xxxxx; o xxxxxxx xxxxxxxxx xx vyrozumí xxx xx x xxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxx.

§79x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx zajistit věc, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxx ní xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnota, xxxxx xxxxxxxx, xxx jen xxxxxx, její xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx výnosem x xxxxxxx xxxxxxxx (§79a xx 79f). Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx byla náhradní xxxxxxx zajištěna, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx náhradní xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je přípustná xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 4

Xxxxxxx, vydání x další xxxxxxxxx x xxxxx důležitými xxx xxxxxxx xxxxxx

§80

(1) Xxxx-xx věci, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, vrátí xx xxxx, kdo xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx na ni xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxx, o xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx do úschovy x xxxxx, která xx na xxx xxxx xxxxx, se xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx x řízení xx věcech občanskoprávních. Xxxx-xx věc x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx za xx xxxxxxxx se naloží xxxxxxx xxxxx věty xxxxx až třetí. Xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxx, xx přes xxxxxxxxxx výzvu xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx za xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx; věc xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx, xx se xxx, xxxxx xxxxxxx xxx vrácena xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, zkazí, xxxxx xx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxx senátu, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx, jakož x x uložení xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx xxx, xxx xx xx xx xxxxxx, xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§81

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx získána xxxxxxxx xxxxx, x buď xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx pobyt xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx popis xxxx. Xxxxxxxxx xx učiní xxxxxxxx xxx vypátrání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxx x xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nárok xx xxx xxxxx xxxx než xxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, postupuje xx xxxxx §80 xxxx. 1. Xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx jiný, xxxx xx xxx, xxxx xxxx-xx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx obviněnému xx xxxx žádost, xxxxx xxxxx o xxx, xxxxxx získal xxxxxxxx xxxxx. Jde-li x věc, která xxxx získána xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx x xxxxx xx věc xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx šesti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxxxx věc xx xxxxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx žádat vydání xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx stržené xx xxxx xxxxxx.

(3) Xxx-xx o věc xxxxxxxxx, xxx ji xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 až 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx státní zástupce xxxx xxxxxxxxx orgán. Xxxxx usnesení x xxxxxx věci xxxx x xxxxxxx věci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx odkladný xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx věc xxxxxxx xxxxx xxxx jestliže xxxxx, xxxxx byla xxx zajištěna, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxx zanikla, xxxx známa osoba, xxx xx věc xxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§81x

Xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx byly zajištěny xxxxx §79a x xxx dalším nakládání x xxxx, xxxxx x xx postup xxx vrácení náhradní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §79g, x při xxxxxx xxxxxxxxx s xx, xx xxxxxxxxx xxxxx §80 a 81.

§81x

(1) Byla-li xxxxxx xxxx odňata xxx, xxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxx xxxx majetku, xxxxxxx omamná xxxxx, xxxxxxxxxxxx látka, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx látku, xxxxxxxxx, xxx , jaderný xxxxxxxx nebo radioaktivní xxxxx, xx které xxx xxxxxxx přiměřený xxxxxx, x takové xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnout x xxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx třeba x xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx §80, xxxx xxxx známo, komu xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, regulovaná xxxxxxxx xxxx výrobek x xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx, které xxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jedinec xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx živočicha xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x není-li xxxx třeba xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx-xx je xxxxxx xxxxx §80, xxxxx xxxxx v trestním xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo xxxxx xxxxx příkaz x xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx České xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx nedošlo; xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx stížnost, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, prohlídka xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

§82

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a osobní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Domovní prohlídku xxx vykonat, je-li xxxxxxx podezření, xx x xxxx xxxx x jiné prostoře xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx) je věc xxxx osoba xxxxxxxx xxx trestní řízení.

(2) X xxxxxx uvedených x odstavci 1 xxx xxxxxxx i xxxxxxxxx prostor nesloužících x xxxxxxx (jiných xxxxxxx) x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) X osoby xxxxxxxx x u osoby, xxxxx byla xxxxxxx xxxx která xx xxxx xx vazby, xxx xxxxxxx osobní xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xx podezření, xx má x xxxx xxxxx xxxx xxxxx věc, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

§83

Příkaz x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx (§18) učinit xxxxxxxx senátu xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x domovní xxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx. Doručí xx osobě, x xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 24 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx doručení.

(2) Na xxxxxx předsedy xxxxxx xxxx soudce vykoná xxxxxxx xxxxxxxxx policejní xxxxx.

§83x

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Na xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostor a xxxxxxx se obdobně xxxxx §83 odst. 1 a 2.

(2) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx dosáhnout x xxx nesnese xxxxxxx. Xxxxxxxxx orgán xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dodatečně vyžádat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx příkazu; x xxxxxxxxxx řízení xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx neudělí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx důkaz.

(3) Xxx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pozemků xxxxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxx policejnímu orgánu. X xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x přípravném xxxxxx státního zástupce.

§83b

Příkaz k xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Nařídit osobní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx prohlídku xxxxx, xxxxx ji xxxxxxx, xxxxxx ji xx xxxx příkaz xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Osobní prohlídku xxxxxxxx vždy osoba xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx dosáhnout xxxxx a věc xxxxxxx odkladu, xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx při xxxx xxxx x xxxxx, na xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx souhlasu xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §82 xxxx. 4.

§83c

Vstup xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx vstoupit xx obydlí, xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxx xx nezbytný xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví osob xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx orgán xxxx xxxx na xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x případě, xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx byl xxxxx xxxxxx x zadržení, xxxxxx x zatčení xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx do výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx spojeného xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) kterou xx xxxxx předvést xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxx

x) kterou je xxxxx zadržet.

(3) Xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx uvedená nesmějí xxx xxxxxxxxx žádné xxxx úkony xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx osoby.

§84

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx domovní xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x koho xxxx na xxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx výslechem xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx věci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx vedl x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže věc xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx prohlídek x xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx prostor x xxxxxxx

§85

(1) Xxxxx vykonávající xxxxxxx prohlídku nebo xxxxxxxxx jiných xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx xx takový xxxx xxxx, xxxx některému xxxxxxxxx členu xxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx povinen xxxx xxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx domovní x xxxxxx prohlídky xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Orgán xxxxxxxxxxxx prohlídku xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx x prohlídce xx xxxxx též xxxxx, zda byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx, proč xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xx třeba xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §78 xxxx. 5.

(4) Osobě, x xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx, x xxxx-xx xx možné, xxxxxxx do 24 xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výsledku xxxxx, xxxxx x x převzetí xxxx, xxxxx xxxx přitom xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx protokolu.

(5) Xxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x pozemků se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx. Účast xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx vstupu xx obydlí xxxx xxx odepřít x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 nepřibrat, xxxxxxxx by xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.

§85a

(1) Osoba, u xxx má xxx xxxxxxxxx domovní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxxx x pozemku, xxxxxx xxxxxxxxx nebo vstup xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx osoba, xxxx níž xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úkon xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx osoby xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. O xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx (§85 odst. 3).

§85x

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx advokát xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Komora"); orgán xxxxxxxxxxx úkon xx xxxxxxxx seznámit xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx a se xxxxxxxxx zástupce Komory, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx advokátů. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Komory xx třeba xxxxx x protokolu podle §85 odst. 3.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 udělit, xxxx xxx xxxxxxx za xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx seznámit, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx poškodit; bezprostředně xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx listiny xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx listiny xxx xxxxxxx xxxx, xx marně uplyne xxxxx x podání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx vrátí xxxxxxxxxx jen xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx vrátí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx poté, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 6.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx první xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx jiných prostor xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx působí xxxxxxxx senátu xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle §83 xxxx. 1 x §83a odst. 1 xxxxxxx xxxxxxx prohlídku xxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx jiných prostor xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx §83a odst. 2 nebo 3 xxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávněný x xxxxxx xxxxxxx a x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Návrh xxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx (§59 xxxx. 3) obsahovat xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx kterých xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx k xxxxxxxxx xx s xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, proč xxxxxxxxx xxxxxxxx Komory k xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. X xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce Komory x xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx seznámil.

(5) Xxxxx xx xxxxx xxxxx xx 15 dnů xxx dne, xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx souhlas k xxxxxxxxx xx x xxxxxxx listin, ohledně xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx se x xxxxxx obsahem.

(6) X xxxxxx, xxxxx neobsahuje xxxxxxx náležitosti xxxx xxxxx je nesrozumitelný xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx; ustanovení §59 xxxx. 3 xxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx. Obdobně xxxxxx postupuje, byl-li xxxxx xxxxx opožděně xxxx xxx-xx podán xxxxx, xxx x xxxxxx není xxxxxxxx. X xxxxx postupu xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx, aby xx xxx něm xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx s jejich xxxxxxx. Xxxxxx vedle xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx navrhovatel x xxx xxxxx jiný x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Dojde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx listiny xxxxxxxxx xxx, xxx xx x jejich xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x závěru, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o nichž xx xxxxxxx advokát xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx alespoň xxxxxx, předá bez xxxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxx listiny, xxxxxxx nichž xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx k seznámením xx s jejich xxxxxxx, orgánu provádějícímu xxxx x xxxxx xx, xxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xx x xxxxxx obsahem xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Listiny, ohledně xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

(11) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, doručí se xxxxxxxxxx první pracovní xxx xxxxxxxxxxx po xxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nebo Komoře xxxxxxxxxxxxxxx soudního xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 11 xx rozumí xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§85x

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxx, jiných xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx §83, 83a, 84, 85 x 85a x 85b xx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx jinde a xxx, x koho xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, k xxxx xxxxx xxxxxxx.

§85x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 79/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.4.2006

Xxxxx šestý

Zadržení x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x sledování

§86

Zadržení xxxxxxx

(1) Xx-xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx obsah xxxxxxxxxxxx poštovních zásilek, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nařídí xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jemu a x přípravném xxxxxx xxx xxxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx nesnese xxxxxxx x nařízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx do 24 xxxxx vyrozumět xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx provádějící xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx dopravu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§87

Otevření xxxxxxx

(1) Zásilku xxxxxxx podle §86 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxx předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Otevřená xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxx xxxxx xxxx x xxxx-xx zásilka xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx vrátí xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx podstatnému xxxxxxx xxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxxx xx zásilka xx xxxxx; xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxx a xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rukou, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxx, odevzdá xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx vrátí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, která xx xxxxxx.

§87a

Záměna zásilky

(1) X xxxxx zjištění xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx látky, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx materiál xxxx radioaktivní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx xxxx hromadně xxxxxx zbraně, střelivo x xxxxxxxxx xxxx xxxxx věc, x xxxxxxx držení xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx, xxxx určené xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx pocházející, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xx souhlasem xxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxx, xxx byl xxxxx xxxxxx zásilky xxxxxxx xx jiný x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx policejní xxxxx, xxxxx o xxx sepíše záznam x xxxxxxxxx úschovu xxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxx. Se xxxxxxxxxx xxxxx se nakládá xxxx s xxxxx xxxxxxxx.

§87x

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx řízení nařídit, xxx xxxxxxx, u xxx xx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §87a, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností xxxxx xxxxxxxx xx bylo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Sledování zásilky xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx žádné xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx záznam.

(2) Bez xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může policejní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže věc xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vyrozumí x postupuje dále xxxxx jeho pokynů.

(3) Xxxxxxxxx zásilky ukončí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zástupce, x xx-xx xxxxxx, xx nakládáním xx xxxxxxxx vzniká xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx vážné xxxxxxxxx, xx takovou zásilku xxxxxx možné xxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx příkazu. Podle xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx úkon směřující xxxxx dalšímu držení xxxx, xxxxx tvoří xxxxx xxxxxxx.

§87c

Společné ustanovení

Zásilkou xx xxxxxx §86 xx 87c xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx již x xxxxxxxx pošty xxxx jiné xxxxx, xxxxxx dopravy skrytým xxxxxxxx.

§87x vložen právním xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Oddíl sedmý

Odposlech x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§88

(1) Xx-xx vedeno trestní xxxxxx pro xxxxxx, xx xxxxx zákon xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx let, xxx trestný čin xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §226 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x pravidlech xxxxxxxxxxx soutěže xxxxx §248 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xx 4 trestního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §256 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxxxxx x xxx veřejné xxxxxxx podle §257 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §258 trestního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §329 trestního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx §345 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx, křivá xxxxxxx x xxxxxxxxxx znalecký xxxxxxx xxxxx §346 xxxx. 3 až 5 trestního xxxxxxxx, xxxxx tlumočení xxxxx §347 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, k xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxx xxxxx příkaz x xxxxxxxxxx x xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a nelze-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx bylo-li xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Zjistí-li xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, které se x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx založí xx xxxxx.

(2) Nařídit odposlech x záznam telekomunikačního xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xx návrh státního xxxxxxxx xxxxxx. Příkaz x xxxxxxxxxx x xxxxxxx telekomunikačního provozu xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě, že xx xxxx trestní xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, x xxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X příkazu x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxxx xxx xxxxxxxxx uživatelská xxxxxx xx zařízení x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx, xx xxxxxx xxxx odposlech x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která nesmí xxx xxxxx než xxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx konkrétní skutkové xxxxxxxxx, které vydání xxxxxx příkazu, včetně xxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. V přípravném xxxxxx xxxx xxxxxxx x odposlechu a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxxxxx bezodkladně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x nadále trvají xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx pominuly, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x záznam telekomunikačního xxxxxxx xxxxx ukončit, x to x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x odposlechu x xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxxxx, x x přípravném xxxxxx xxxxxx státnímu xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxxx soudce xxxxx xxxxxxx stupně a x přípravném řízení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudce krajského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x záznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx x odposlechu a xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxx odposlech x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxx, je-li xxxxxx xxxxxxx řízení xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxx (§168 trestního zákoníku), xxxxxxx dítěte xx xxxx xxxxxx (§169 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§171 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxx (§175 trestního zákoníku), xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§200 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (§352 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§353 trestního xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§354 xxxxxxxxx xxxxxxxx).

(6) Xx-xx xxx xxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x orgánu, xxxxx xxxxxx pořídil. Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx policejní orgán xxxxxxx, spolehlivě xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záznamů, x v xxxxxxxxx xxxxxxxxx do spisu xxxxxxxxxx, kde xxxx xxxxxxx. V jiné xxxxxxx xxxx, xxx xx xx, x xxx byl odposlech x záznam telekomunikačního xxxxxxx proveden, lze xxxxxx jako xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx trestní xxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, nebo xxxxxxxx-xx s xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx řízení, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx zástupce povinen xxxxxxx bezodkladně xxxxxx xx třech letech xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Byl-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v uvedené xxxxx, zničí záznamy x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku, případně xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx skončení xxxx. Xxxxxxxx x zničení xxxxxxx x odposlechu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zástupci, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxx xxxx xxxxxx předsedovi xxxxxx xxxxxx stupně, k xxxxxxxx xx xxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x řízení před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prvého xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, informuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxx xxxxxx x odposlechu x xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Nejvyššímu xxxxx návrh na xxxxxxxxxxx zákonnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prvého xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx skončení věci; xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx skončena, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zástupcem xxxxx §174a.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nepodá x xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx zákon xxxxxxx trest odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxx organizovanou skupinou, x řízení x xxxxxxxx xxxx spáchaném xx xxxxxxxx organizované xxxxxxxxxx skupiny, v xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§361 trestního xxxxxxxx),&xxxx;x xxxxxx o xxxxxxxx xxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxx více xxxx x ve xxxxxx xxxxxxx k jedné x xxxx nebylo xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, jíž má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx trestní xxxxxx, xxxxx pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zmařen xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx uvedeného x odstavci 6, xxxx by xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxx.

§88x

(1) Xx-xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vedeného pro xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx který zákon xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx roky, xxx trestný xxx xxxxxxxx tajemství xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§182 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxx podvodu (§209 xxxxxxxxx xxxxxxxx), pro xxxxxxx čin neoprávněného xxxxxxxx x počítačovému xxxxxxx x neoprávněného xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx (§230 xxxxxxxxx xxxxxxxx), pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x hesla k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx takových dat (§231 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§353 xxxxxxxxx zákoníku), xxx xxxxxxx čin xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§354 xxxxxxxxx xxxxxxxx), pro xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§357 xxxxxxxxx xxxxxxxx), pro xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx (§364 xxxxxxxxx zákoníku), xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu (§365 xxxxxxxxx zákoníku), xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx provozu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx něž se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx dosáhnout jinak xxxx xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ztížené, nařídí x xxxxxx xxxx xxxxxx jejich vydání xxxxx xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejnímu xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Příkaz x xxxxxxxx xxxxx x telekomunikačním provozu xxxx být xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxx konkrétního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v případě, xx se xxxx xxxxxxx řízení xxx xxxxxxx xxx, x xxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xx konkrétnímu xxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx.

(2) Xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx orgán, jehož xxxxxxxxxxx byla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x řízení před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1, xxxxx je xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx označení xxxxx, který xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxxxxx, jehož xx xxxxx příkaz xxxxx. Součástí xxxxxxxxx xx poučení x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx předseda xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx skončena, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zástupcem xxxxx §174a a xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx věc xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §174 xxxx. 2 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxx, státní xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx o zločinu, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx trest odnětí xxxxxxx x horní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx (§361 xxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxx o xxxxxxxx činu xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a xxxxxxxxx zákoníku) xxxx xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx z xxxx xxxxxx trestní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx osobě, jíž xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vedeno trestní xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx bezpečnosti státu, xxxxxx, zdraví, xxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx, xxxxx x poskytnutí xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx telekomunikačního xxxxxxxx, xx kterému se xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx osmý

Předběžná xxxxxxxx

§88x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx obviněnému.

(2) Xxxxxxxxx opatření xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxx xxx je xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx, x který xx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx trestného xxxx, xxxx zřejmé důvody x podezření, xx xxxxx trestný xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x x ohledem xx xxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx který je xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx předběžného xxxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx osob xx blízkých, nebo xxxxxxx xxxxx společnosti.

§88b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2013

§88x

Xxxxx předběžných xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x jinými xxxxxxx, zejména xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx s určitými xxxxxxx"),

x) xxxxx vstoupit xx společného xxxxxx xxxxxxxxx s poškozeným x jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxx xxxxxx xx xxxxxx"),

x) zákaz xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxxxxx akcí a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xx xx konkrétně xxxxxxxxx místě,

e) zákaz xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx,

x) xxxxx držet a xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přechovávat xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x sázek (xxxx xxx "zákaz her x xxxxx"), xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti").

§88c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx styku x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zákaz xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx jakéhokoli kontaktování xxxx vyhledávání xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, a xx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Z xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, osobou xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx vždy za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx řízení, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vydaného Xxxxxxxx x mediační xxxxxx za přítomnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ukončí, xxxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx blízké xxxx jiné xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x §88b xxxx. 2 nebo se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§88e

Zákaz xxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxx vstupu xx obydlí xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx společného xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxxxxxx zdržovat xx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx x xxxxxx vstupu xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zakáže vstupovat xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx se x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx (§134 odst. 1 x 2) xxxx obsahovat xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poučení o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4 i x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uloženého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Bylo-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx se xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx pro vyslovení xxxxxx vstupu do xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx samostatně.

(4) Obviněný xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x usnesení, x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxxx vzít xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx sloužící xxxx osobní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx důvodů xxx xxxxxxxxxx umožnit xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx nezbytné xxx podnikání xxxx xxx výkon povolání. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx platí §88d xxxx. 2 xxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x účinností xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x určitými xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§134 xxxx. 1 x 2) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osob, xxxx xxxx prostor, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x důsledcích xxxxxxxx uloženého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§88x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. s účinností xx 1.8.2013

§88g

Zákaz xxxxxxxx xx xx konkrétně xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§134 xxxx. 1 x 2) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §88e xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X důležitých xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx stanovenou dobu xxxxxxxx na xxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x účinností xx 1.8.2013

§88h

Zákaz xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx zahraničí xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxx uložení xxxxxx vycestování do xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §77a xxxx. 1 xx 3, 5 x 6 xxxxx xxxxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. s účinností xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx mohou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx povaze xxxx zjištěným okolnostem xxxxx být určena x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x hrozícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx trestné činnosti, x xxxxxxxx trestného xxxx, o xxxxx xx obviněný xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx hrozil.

§88i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Sb. x účinností xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nápoje xxxx xxxx xxxxxxxx látky xx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx čin, xxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x současně xx xxxx xxxxx x hrozícího xxxxxxxxx xxxx pokračování v xxxxxx xxxxxxx činnosti, x xxxxxxxx trestného xxxx, o který xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx připravoval xxxx kterým hrozil.

§88j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Sb. x účinností od 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxx a xxxxx

Xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx, xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx hracích xxxxxxxxxxx s trestnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§88x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88l

Zákaz výkonu konkrétně xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vymezené xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx výkon xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx činností obviněného, x současně xx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx činnosti, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dobu xxxxxxx.

§88x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x účinností xx 1.8.2013

§88m

Rozhodování x předběžných xxxxxxxxxx

(1) Rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx osobami, zákazu xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx k páchání xxxxxxx xxxxxxxx, zákazu xxxxxx, držet xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nápoje xxxx xxxx návykové xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X uložení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném řízení xx xxxxx státního xxxxxxxx soudce.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §88d xxxx. 2, §88g odst. 2 x §88l odst. 2 rozhoduje xxxxx xxxxxx uloženého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dítětem, je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx se rozhodnutím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, která již xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavců 2 xx 4 xx přípustná xxxxxxxx.

§88x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 45/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx vyžaduje xxxx účel, xxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxx končí.

(2) Ukáže-li xx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nelze na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nutné x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxx zrušení xxxx xxxxx podle povahy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx zástupce nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxxxxx věci x xxxxxxxxx případu xxxxxxxx a xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx uložení.

(3) Obviněný xx xxxxx kdykoli xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnout. Xxxx-xx žádost xxxxxxxxx, xxxx ji obviněný, xxxxxxx-xx v ní xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx po xxxxxxxx xxx xxxxxx od xxxxxx moci xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx přípustná xxxxxxxx. Poškozený xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x předběžných xxxxxxxxxx xxxxx §88d x 88e. Xxxxxxxx účinek xx pouze stížnost xxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x zrušení předběžného xxxxxxxx. Xxx-xx však xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, byla-li podána xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx na xxxxxxx předběžného opatření xxxxx evropský xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxx zrušení xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx je odlišný xx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zašle své xxxxxxxxxx tomuto justičnímu xxxxxx.

§88x

Xxxxxxxx neplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxx, x xxxxxxx je x xxxxxx xxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnout x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66,

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxx předběžného xxxxxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem.

§88o vložen xxxxxxx předpisem x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

XXXXX PÁTÁ

DOKAZOVÁNÍ

§89

Obecná xxxxxxxxxx

(1) X trestním xxxxxxx xx x nezbytném xxxxxxx xxxxx dokazovat xxxxxxx:

x) xxx xx xxxx xxxxxx, v xxxx je spatřován xxxxxxx xxx,

x) xxx xxxxx skutek xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) podstatné xxxxxxxxx mající vliv xx xxxxxxxxx povahy x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx okolnosti k xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx obviněného,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, výše xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, které vedly x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxx xxxxxxx vše, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx obviněného x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxx důkaz xxxxxxxx, předložit nebo xxxx provedení xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nevyžádal xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, není xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Důkaz xxxxxxx xxxxxxxxxx donucením xxxx xxxxxxx takového xxxxxxxx xxxxx být xxxxxx x řízení x xxxxxxxx případu, xxx se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hrozby xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

§90

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx omluvy, může xxx xxxxxxxxx; na xx a xx xxxx xxxxxxxx nedostavení (§66) xxxx xxx x předvolání xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx to xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxx nemá stálé xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xx třeba požádat xxxxxxxxx policejní xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx sboru x xxxxx službě je xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo náčelníka.

Xxxxxxx obviněného

§91

(1) Před xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zjistit totožnost xxxxxxxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxx obvinění x xxxxxx xxx x jeho xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx upozorněn xxxx xx xxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vině x trestu, xxxxxx xxxxxxxxx soud. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x podstatě x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx, x xxx, xx xx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx, x xxxxxxxx případu, xxx xxxxxx rozsudek xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx (§245 odst. 1 xxxx xxxxx), x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x řádně xxxxxxxxxx nároku xxxxxxxxxxx (§314r xxxx. 4). Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx-xx totožnost obviněného xxxxx xxxxxxx, je xxxxx k xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxx, vyslýchají xx odděleně.

§92

(1) Výslech xxxxxxxxxx xx koná tak, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx. Obviněný xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxx xx třeba xx obviněného xxxxxxx xx xxxx osobní, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx poměry xxx, xxx pro případ xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx obviněného xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx stanovení xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx musí být xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx podrobně xxxxxxxx, zejména souvisle xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx okolnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x rozporů. Xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx předstírání xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; nesmí x xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx na ně xxxxxxxxx.

§93

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx než xx xxxxxxx, nahlédl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx x xx, předložit x nahlédnutí; xxxx xxxxxxxx xxxx být x protokole xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx pravosti xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx; x tomu xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxxx xxxx totožnost.

§94

§94 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Sb.

§95

(1) Výpověď xxxxxxxxxx xx do xxxxxxxxx xxxxxx zpravidla podle xxxxxxx vyslýchajícího, v xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxx x hlavním xxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předložen x xxxxxxxx nebo, xxxxxx-xx x xx, xxxx xx být xxxxxxx; xx-xx výslech xxxxxxxx prostřednictvím videokonferenčního xxxxxxxx, protokol se xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx byl xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x jeho xxxxxxxx. O xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x výslechu, xxxxx xxx prováděn xxx xxxxxxxx zapisovatele, xx xxxxx vyslýchanému xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx vyslýchaný xxxxx obsahu xxxxxxxxx xxxxxxx, xx nutno xx projednat v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x výsledek xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§96

§96 zrušen právním xxxxxxxxx x. 57/1965 Xx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxx

§97

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx se dostavit x xxxxxxxxx jako xxxxxx x xxx, xx je xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx a o xxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx řízení.

§98

Předvolání x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx svědek, ač xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx omluvy xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx. Xx to x na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§66) xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx upozorněn. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxxxxxx sboru v xxxxx xxxxxx, je xxxxx požádat jeho xxxxxxxx xxxx náčelníka, xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx xxx předvést.

§99

Zákaz xxxxxxxx

(1) Svědek xxxxx xxx vyslechnut x okolnostech, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx; zproštění xxx xxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xx výpověď xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Svědek xxxxx xxx vyslýchán xxx xxxxx, jestliže by xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uloženou nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx xxx, x xxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxx xx, xxxxxxxx.

(3) Xxxxx výslechu xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx na svědeckou xxxxxxx týkající se xxxxxxxxx činu, stran xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxx zákona. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx informacích xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx Vyhrazené.

§100

Právo xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx výpověď xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přímém, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, osvojenec, xxxxxx, xxxxxxx a xxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx více x xxxxxx xx x xxxxxxxx poměru jen x xxxxxxxxx z xxxx, xx xxxxx xxxxxxx výpověď stran xxxxxx obviněných xxx xxxxx, xxxxx-xx odloučit xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, od xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, k němuž xx xxxxxx x xxxxx poměru.

(2) Svědek xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx stíhání xxxx, xxxxx příbuznému v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, osvojiteli, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jiným xxxxxx x poměru xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx újmu by xxxxxx pociťoval jako xxxx xxxxxxx.

(3) Odepřít xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx má stran xxxxxxxxx činu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx svědka

§101

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx vždy xxxxxxx xxxx totožnost, xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxx odepřít xxxxxxx, x xx-xx toho xxxxx, xxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxx x možnosti xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2, xxxxx x x xxx, xx xx povinen vypovědět xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxx. Dále xxxx být xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx zájmu x x trestních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, křivého xxxxxxxx x pomluvy. Xx-xx xxxx svědek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx patnáct xxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx dotázán na xxxxx x projednávané xxxx x ke xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx, xxx poskytl xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx obraz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx možnost, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, co xxx x xxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxx výslechu xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx oblasti vyslýchaného xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx x osobu xxxxxxxxxx trestným xxxxx, xxx xxxxx xxx, xxxxx je to xxxxxxxx pro objasnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx řízení, zvlášť xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx vyčerpávajícím xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx zachování xxxxxxxx ohleduplnosti přizpůsobit xxxx, xxxxxxx zkušenostem x psychickému stavu xxxxxx. Svědkovi nesmějí xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx klamavé x xxxxxxxxxx okolnosti xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) Je-li xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx napsal potřebný xxxxx xxxx.

§101x

Xxxxxxxx-xx policejní xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §55 xxxx. 2, xxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odůvodňují, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Nehrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx svědka xx xxxx, xxx státní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxxx nakládá tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§101x

Xx-xx x řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxx lidské xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trestném xxxx xxxxxxxxxxx x lidmi xxxxx §168 odst. 2 xxxx. a) xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§198 xxxxxxxxx zákoníku) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (§199 xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx mu xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§101x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 422/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§102

(1) Xx-xx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx než osmnáct xxx x okolnostech, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx vzhledem x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx její xxxxxxx x mravní xxxxx, xx třeba xxxxxxx xxxxxxxx zvlášť xxxxxx x xx xxxxxxxx stránce tak, xxx výslech x xxxxxx xxxxxx zpravidla xx xxxxxx třeba xxxxxxxx; x xxxxxxxx xx přibere orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx mládeže, xxxxx xx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx duševního xxxxxx vyslýchané osoby xxxxxxxx x správnému xxxxxx výslechu. Xxxx-xx xx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx, xxxxx byly xxxxx xxxxxxxx, xxxxx navrhnout xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxx a x průběhu provádění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx úkonu nebo xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby. Nehrozí-li xxxxxxxxx z prodlení, xxxxx činný x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx případech. X xxxxxx xxxx xxxxxx je možno xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx důkaz xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obrazového x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x výslechu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §211 xxxx. 1 x 2. Osoba, která xxxx x výslechu xxxxxxxx, se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x úplnosti xxxxxx, k způsobu, xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx než 18 xxx xxx xxxxx xxxxxx jen xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§102x

(1) Xx-xx xxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx policistou jiného xxxxx,

x) použitá x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx se podílející xx xxxxxxx xxxxxx xxxx provedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xx vyslýchána xxxx xxxxxx, jehož totožnost x podoba xxxx xxxxxxx.

(2) Ve xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx, xx v xxxxxxxx výslechu xxxxxxx xxxx xx životě, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxxxxx života xxxx xxxxxx osoby jí xxxxxx, xxx provést xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxx státního xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§102x vložen xxxxxxx předpisem x. 274/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§103

Xxxxxxxxxx §93 odst. 1 a §95 x výslechu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx.

§103x

Xxxxxxxxx x nebezpečném xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x pobytem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vazby,

b) xxxxxxxxxx nebo uprchnutí xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx uprchnutí odsouzeného x xxxxxx ústavního xxxxxxxxxx léčení,

e) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence,

g) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ochranné xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx svědek xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, obviněný nebo xxxxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxx uprchl x xx-xx důvodná obava, xx xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx x souvislosti x pobytem obviněného xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, orgán činný x trestním xxxxxx, Xxxxxxxx a mediační xxxxxx, xxxxxxx, zdravotnické xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx řízení x xxxx trestní xxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečí xxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x propuštění xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx svědka x opatřeních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xx vyrozumění xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx účelu.

(3) Odstavce 1 x 2 xx použijí obdobně x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxx uloženy osobě, xxxxx se xxxxxxxxx xxxx jinak trestného.

(4) Xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx užijí xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§104

Svědečné

(1) Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (svědečné). Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxx xx tří xxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xx xxx, co xx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx; xx to xxxx xxx xxxxxx upozorněn.

(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx svědek xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obviněného, xxx xxxxx, xxxxxxx-xx se xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx úkonu xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx svědečného xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxx ten, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 předvolal, x x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dokazování

§104a

Konfrontace

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx okolnostech xxxxxxxxxx x výpovědí svědka xxxx spoluobviněného, může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x tvář.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxx v xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx až xxxx, xxx každá x xxxx, jež xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osoba xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx své xxxxxxx x okolnostech, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx nesouhlasí, xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tvář mohou xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx vyslýchajícího.

(4) Pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x výpovědi xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx.

(5) Xxxxx mladší xxx xxxxxxx xxx xxx postavit xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx je xxx xxxxxxxxx xxxx nezbytně xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx §102. Xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx svědka, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x důvodů uvedených x §55 xxxx. 2. Xxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx mladšího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Je-li xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xx jejich výslech xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx věci a xxxxxxxx cíle nelze xxxxxxxxx jinými xxxxxxxxxx.

§104b

Rekognice

(1) Xxxxxxxxx xx xxxx, je-li xxx xxxxxxx xxxxxx důležité, xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx osobu nebo xxx x určil xxx jejich totožnost. X provádění xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx osoba, xxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx svědek, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx věc vnímali, x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx by xxxx xxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxx, xxxxx xx být poznána, xxx xxxxx xxx xxxx rekognicí xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxx poznána xxxxx, ukáže xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxx poznána, xx xxxxx, aby xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ukazované xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx podle svého xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxx se xx, xxx hovořila x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx být poznána, xxxxxxxxx se provede xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx předloží podezřelému, xxxxxxxxxx xxxx svědkovi x obdobnými fotografiemi xxxxxxx tří xxxxxxx xxxx. Tento postup xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osoby.

(5) Xx-xx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx možno xxxxx druhu.

(6) Xxx xxxxxxxxx jinak xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxxxx povahy věci xxx rekognici provést xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Provádí-li xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx let, xxxxx xx xxxxxxxxx §102. Xxxxxxxxx xx přítomnosti xxxxxx, xxxxx totožnost xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx jeho podoby x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx poznávající xxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, obviněný xxxx svědek xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx třeba xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§104c

Vyšetřovací xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx x uměle vytvořených xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx upřesněny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pokusu se xxxxxxxxxxx, jestliže xx xx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X vyšetřovacímu xxxxxx, xxxxx je prováděn x přípravném xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx není xx xxxx xxxxxxxxxx, ledaže xx nemožnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pokusu zmařila xxxx xxxxxxxxx. Je-li xx potřebné xxxxxxxx x povaze xxxx x ke skutečnostem, xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx vyšly xxxxxx, přibere se x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx. Xxxxxx účast xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx ustanoveními, xxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx než xxxxxxx xxx, xxxxx se xxxxxxxxx §102.

(4) X xxxxxx, které xxxxxxxxx x vyšetřovacím xxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx donucován.

§104d

Rekonstrukce

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx, má-li být xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xx kterých xxx trestný čin xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx mají xxxxxxxxx vztah, xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, poškozeného xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věci.

(2) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx se přiměřeně xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§104x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§104x

Xxxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx, je-li xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx svědka xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, které se xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx pokusu.

§104e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxx čtvrtý

Znalec, znalecká xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

§105

(1) Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyžádá orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx odborné vyjádření. Xxxxxxxx xxx složitost xxxxxxxxxx xxxxxx takový xxxxxx xxxx postačující, xxxxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx znalce xxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxx xxxxxxxx znalecký xxxxxxx za nezbytný xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx věc xxxxxxx x došetření, xxxxxx xxxxxxxx, x v xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxx znalce xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxx též xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx osoba xx o přibrání xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx x podání znaleckého xxxxxxx xxxxx, aby xxxx xxxxx něco xxxxxx xxxx strpěla.

(2) Xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx znalec přibrána, xx třeba xxxxxxxxx x xxxxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx znalec x podání znaleckého xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx uvedených x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x také x xxxxxx uvedených x §99 a 100. X vyloučení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx činný x trestním xxxxxx, xxxxx xxx k xxxxxx znaleckého xxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx zváží, xxx xxxxx, od xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxx xx svůj poměr x obviněnému, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx k věci xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx znalce xxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxx znaleckého xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx. Xxxxx toho xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zaměření xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx důvodnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx přísluší x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx tento xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx pro vyžádání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jiným znalcem xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x takovému postupu xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx opravného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláště xxxxxxxx, xx třeba xxxxxxx znalce xxx. Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx x prohlídku x xxxxx xxxxxxx (§115). K prohlídce x pitvě xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) X odborné xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v seznamu xxxxxx, znaleckých kanceláří x znaleckých xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánům xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx.

§106

Xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nedostavení (§66) x xx xxxxxxxxx xxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx by xxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx ve xxxx xxxxx jako znalec. Xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hlediska obecného xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §89 xxxx. 2.

§107

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxx xx pověřen xxxxxx, xx poskytnou xxxxxxxx vysvětlení ze xxxxx x xxxxxx xx xxxx úkoly. Xxxxxx xx třeba xxxx toho, xx xxxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx právní otázky. Xx-xx toho x xxxxxx posudku xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx. Může xx být též xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx x svědků x aby jim xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx případech se xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx provedení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx navrhnout, xxx byly xxxxxx xxxxxx xxxxxx objasněny xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx k podání xxxxxxxxxx posudku o xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnickou xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxx; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem.

(3) Xxxxxx xx zpravidla xxxxx, xxx posudek vypracoval xxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§108

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Vypracoval-li xxxxxx posudek xxxxxxx, xxxxx, xxx se xxx výslechu xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx. Nebyl-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nadiktuje xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx dospěli xx xxxxxxxx poradě x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx, xxxxx xxxx x tomu určili; xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zvlášť.

(3) X xxxxxxxxxx řízení xxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx zástupce o xxxxxxxxxxxxx x úplnosti xxxxxxx podaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§109

Xxxx xxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx posudku xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx požádat xxxxxx o xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx, přibere xx xxxxxx xxxx.

§109a

Znalecká xxxxxxxx

(1) X xxxxxx znaleckého xxxxxxx xxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx kancelář, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxx xxxxxx znalce, xxxxx posudek vypracoval x může xxx x případě potřeby xxxx znalec vyslechnut. Xx-xx třeba xxxxxxx xxxxxx xxx (§105 xxxx. 4), může xxxxxxxx posudek xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx posudek xxxx vypracovat dva xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §105 xx 109 xx xxxxx přiměřeně xxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§109x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§110

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Ve xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx posouzení, může xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znalcem.

(2) Xxxxxxxx ústav podá xxxxxxx xxxxxxx. X xxx xxxxxx xxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx vyslechnuty; takovou xxxxxx xxxxx být xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx posudek, xxxxx xx přezkoumáván xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dva (§105 xxxx. 4), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx znalecký xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx.

(3) Ustanovení §105 xx 109 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx posudek xxxxxxxxxxx.

§110a

Jestliže znalecký xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxx, xx si xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx znaleckého xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx provádění xxxxxx xxxxxx stejně, xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx posudek xxxxxxxx xxxxxxx činným x trestním xxxxxx. Xxxxx činný x xxxxxxxx řízení umožní xxxxxx, xxxxxxx některá xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do spisu xxxx mu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se x informacemi xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx znaleckého xxxxxxx.

§110x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§110x

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ústav x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přibral, x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx znalečné. Nesouhlasí-li xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx vyúčtovaného xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

§111

Osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost

Ustanovení §105 xx 110b xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x případě, xx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx přibere x podání znaleckého xxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxxx xxxxxxx jednorázově.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení

§111a

(1) Xx-xx výslech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx o xxxx a xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx předvolán. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx způsobem se xxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumí x xxxx x xxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x tomu xxxxxx xxxxxxxxxxx výslech. Osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, kde xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud x xxxx byl xxxxxxx předsedou xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxx xxxxxxxxxxx je xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx místě, xxx se nachází xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx utajována x xxxxx výslech je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určený k xxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx řízení zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx zaměstnanec xx xx celou dobu xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxx se xxxxxxx svědek, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx provádějící xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx před započetím xxxxxxxx prováděného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx provedení xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

§111x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Oddíl xxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§112

(1) Věcnými xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxxxxx byl xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mohou xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx, jakož x stopy xxxxxxxxx xxxx.

(2) Listinnými xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyvracejí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující se x xxxxxxxxx xxxx xxxx x obviněnému.

Xxxxx sedmý

Ohledání

§113

Účel ohledání x xxxxxxxx x xxx

(1) Ohledání se xxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důležité pro xxxxxxx řízení. K xxxxxxxx xx zpravidla xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úplný x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xx xxxxx x němu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§114

Xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, zda xxxx xx jeho xxxx stopy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, může xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo jiný xxxxxxx xxxx, xx xxxxx, x kterou xxx, xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx odborný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx u xx xxxxxxx jiný xxxxxxxx xxxx, není-li xxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx úkon xxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx orgán činný x xxxxxxxx xxxxxx. Xx požádání xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx i xxx xxxxxxxx podezřelého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Je-li k xxxxxx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zdržovala xx xxxxx činu, xx xxxxx, o kterou xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxx zjištění.

(4) Xxxxx-xx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx odpor podezřelého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx o xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x trestním řízení xxxxxxxx xx předchozí xxxxx xxxxx tento xxxxx překonat; policejní xxxxx potřebuje x xxxxxxxxx odporu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx. Xxxxxx překonání xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx intenzitě xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx osobu xxxxxx x upozorněním xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§66), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§115

Xxxxxxxxx x pitva xxxxxxx x její xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce. X tom xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx urychlením.

(2) Exhumaci xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§116

(1) Xx-xx třeba xxxxxxxx xxxxxxx xxxx obviněného, xxxxxxx xx x xxxx vždy znalec x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jinak, může xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx pozorován xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx-xx xx xxxxx, xxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Shledá-li xxxxxx x obviněného xxxxxxxx nasvědčující xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx x xxx, xxx xx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§117

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx trvat xxxx xxx xxx měsíce; xx té doby xx třeba podat xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx znalců může xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tuto lhůtu xxxxxxxxxx, xxxxxx však xxxx xxx x xxxxx měsíc. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§118

Xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xxxx x svědka, xxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxxx zvláště xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, je možno xxxxxxxx znalecky x xxxxxxx stav svědka. Xxxxxxxxxx duševního xxxxx xxxxxx podle §116 xxxx. 2 xxxx xxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXX

§119

Xxxxxx rozhodování

(1) Xxxx rozhoduje xxxxxxxxx, xxx xx zákon xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx případech xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného, usnesením.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx rozhodují, xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

§120

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx" xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, kteří xx xx xxxxxxxxxx zúčastnili,

b) xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, jichž xxxx xxxxxxx,

x) odůvodnění, xxxxx xxxxx nestanoví xxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx x opravném xxxxxxxxxx.

(2) Obžalovaný xxxx xxx x rozsudku xxxxxxx xxxxxx svého xxxxx x xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx údaji xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxx zaměněn x jinou xxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušníkem xxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx že xx xxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, uvede xx i hodnost xxxxxxxxxxxx a útvar, xxxxx je xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx se xxxxxxxx zprošťuje, musí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, jehož se xxxxx týká, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx, xxxx x xxxxxxx spáchání, xxxxxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxxx, jichž xx třeba x xxxx, aby xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x jiným, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x schválení xxxxxx x vině x xxxxxx.

§121

Xx xxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxxx otázka xxxx, pojme soud xxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy v xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x penězích xxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (§43 odst. 3),

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zasedání xxxxxxx x odvolání xxxxxxxxxx.

§122

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obsahovat výrok x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nichž xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx nichž bylo xx xxxxxxxxxx upuštěno, x jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s dohledem, xxx xxxxx x xxxxxxxxx zkušební doby x xxxxx xxxxxx. Xxx-xx nad pachatelem xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxx zřejmé, xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx jsou xxxxx xxx pachateli xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Byl-li xxxxxx nepodmíněný xxxxx xxxxxx svobody, musí xxxxxxxx obsahovat výrok x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx trestu. Je-li xxxxxxxxx pachatelem xxxxxxxxx xxxx spáchaného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx o xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx, x xxxxx z důvodů xxxxxxxxx v §226 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§123

Xxxx, který rozhoduje xxxxx xx věci, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx byl xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx znovu xxxxxxxxx. Na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, přitom xxxxxxx.

§124

X xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx trest, xxxx xxxx označit xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx jej xxxxxxx x trestu xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx pokračování x xxxxxxxx xxxx, musí xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozsudky, v xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, o xxxxxxxxxxxx trestném xxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx výroku o xxxx xxxx podklad, x xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx x společném xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

§125

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odůvodnění, soud x něm stručně xxxxxx, které skutečnosti xxxx xx prokázané x o xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxx xx vzájemně xxxxxxxx. X odůvodnění xxxx být xxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx návrhům xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx viny x xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx povahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxx pachatele, xxxx jeho xxxxxxxx x xxxx pohnutky, xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x přitěžujících xxxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x délky xxxxxxxxx xxxxxx, trvalo-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx dobu, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx pachatele x xxxx xxxxxxx, kterým xxxxxxx x xxxxxxxx x řízení; uvede xxx, xxx xxxxxxxx x osobním, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx pachatele, x xxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxx, k chování xxxxxxxxx xx činu, xxxxxxx k jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx též k xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx organizované xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny. Jestliže xxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx odůvodnit. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x §55 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, jakými xxxxxxx byl xxxxx xxx tomto xxxxxxxxxx x proč nebylo xxxxx uložit xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxx x každém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx (§248 xxxx. 1), xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx podáno (§251), xxxxxxxx soudu, který x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§252), xxxxxx, x kterém xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby (§246), x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odvolání (§249).

(3) X xxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí soudu xx xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xx uvedou xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obhájce (§265d), xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, označení xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx podáno (§265e), xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx nutného xxxxxx xxxxxxxx (§265f).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx poučení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sankce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx sankcí podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků z xxxxxxxxxxx trestních xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx").

Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx

§126

Xxx xxxxxx x rozsudku, jímž xx xxxxxxxxx x xxxx x trestu, xxxxxxx soud xxxxxxx,

x) xxx se xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx obžalovaný xxxxxx,

x) xxx tento skutek xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

c) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx skutek trestně xxxxxxxxx,

x) zda trestnost xxxxxx nezanikla,

f) xxx x xxxx xxxxx xx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx a x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx škodu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx vydat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zda x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx.

§127

(1) Poradě x xxxxxxxxx xxxxx být xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx zúčastnivších xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx většina xxxxx. Nelze-li xxxxxxx xxxxxxxxx, připočítávají se xxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxx příznivějším xxx dlouho, xx xx xxxxxxx většiny. Xx-xx sporné, které xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x tom xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx byl x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Při xxxxxxxxx x xxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx, kdo xxxxxxxxx xxx zproštění xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xx přičítají k xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx hlasují xxxx soudci. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxx. Xxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§58).

§128

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx jej xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx úvodní xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx", xxxx xxxxx xxxxxx, aspoň xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx prostředku. Xxxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, tak xxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx předcházelo; není-li xx xxxxx, xxx xxx vyhlášení rozsudku xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nejdéle tří xxx.

§129

Xxxxxxxxxx rozsudku

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x obžalovaný xxxxxx xxxxxxxx a prohlásili, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odůvodnění, a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx nepřeje, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx odvolání xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx xxxx vyhotovit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx se xxxxxx odvolání. Týká-li xx rozsudek xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx výroky x částech, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx nebyly xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozsudku. Xxxx-xx xxxxx xxxxx odvolání x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx odůvodnit ty xxxxxx, xxxxx kterým xxxxx podat odvolání.

(3) Xxxxxxxx nebyl rozsudek xxxxxxx vyhotoven xxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx jím xxxxxxxx soudce, který xxx členem xxxxxx, xxx vyhotoví x xxxxx x xxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxx stupně xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx Nejvyšším xxxxxx xx vazebních xxxxxx xx xxxxxx pracovních xxx x x xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx závažných xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx rozsáhlost a xxxxxxxxx věci, v xxxxxxxxxxxx věcech xxxxxxxx xxxxx. Prodlouží-li lhůtu x více xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nebylo možné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx senátu xxx xxxx jeho člen xxxxxxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, vyhotoví xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiný xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předsedou xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ten, kdo xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx je xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx; důvod xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§130

Xxxxxxxx rozsudku

(1) Xxxx xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxxxx, státnímu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx opis xxxxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxxx xxxx na xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxxx pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sankce x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx než xxxx x xx xxxx. Xxxxxxxx xx těmto xxxxxx xxxxxx, x xxxx byly přítomny xxx jeho vyhlášení.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx obhájce xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, doručí xx xxxx rozsudku xxx xxxxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxxxxxx; mají-li xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx zmocněnci.

§131

Oprava xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opravit xxxxxxxx chyby a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxx byl xxxxxxxx. Opravu xxxx xxxxxxx i soud xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx o opravě xx doručí všem xxxxxx, jimž byl xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxx moci xxxxxxxx x opravě xx xxxxxx provede xxx xx xxxxxxxxxx rozsudku, xxx x x xxxxxxx, xxxxx xx xx osob, jimž xxxx xxxxxxxx, vyžádají xx xxx xxxxxx xxxx.

§132

§132 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 292/1993 Sb.

§133

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx se xxxxxx vyhotovení xxxxxxxx xxxx oprava opisu xxxxxxxx podstatně xxxxxx xxxxxx některého x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x odvolání xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x opravě, x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx. X xxx je xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx dotčenou xxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

§134

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxx a xxxxx xxxxxxxxxx,

x) výrok xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jichž xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx, a

e) xxxxxxx x opravném xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xx xxxxx, jestliže to xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx prokázané, xxxxxx, x xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, jimiž xx xxxxxxxxxxx orgán xxxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx úvahy, xx xxxxxxx xxxxxxxx posuzoval xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x možnosti xxxxx x uspokojení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činem podle xxxxxx o použití xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestní xxxxxx.

§135

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx účasti xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx dotýká, jakož x usnesení, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§136

Vyhotovení xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jimiž xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soudu.

(2) Xxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx znění x protokole o xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx opis xxxxxxxx usnesení některé xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx případě pouze xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx se xx vyhlášení xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxx x xxxxxxxx řízení xx vyhlášení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §142 xxxx. 1 vzdaly xxxxxxxxx x prohlásily, xx netrvají xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx odůvodnění; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x tehdy, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx obviněného xxxxx osoby, xxx xxxxxxxxxxxx usnesení vyhotovit xxxxx v xxxxxxx, xx obviněný xxxxxxxx, xx si xxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxx v jeho xxxxxxxx podaly; xxxxx xxx xxxx osoby xxxxx učinit x xxxxx jeho xxxx, xxxx xx stížnosti xxxxx.

§137

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx oznámit xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, jakož x osobě, která x němu dala xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx též státnímu xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxx buď xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Opis xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestní xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxx než xxxx x xx-xx xxxx.

(2) Xx-xx osoba, xxx je třeba xxxxxxxx xxxxxxx, obhájce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx usnesení bylo xxxxxxxxx xxx oné xxxxx xxxxx jejímu xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, doručí xx jen xxxxxxx, xxxxxxxxx zmocněnci. Xxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxx plně svéprávná xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx omezena x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá, oznámí xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

(3) Oznamuje-li se xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx němuž xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx je xxx xxxx, xxx x jeho xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xx pozorování xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx oznámit xxx xxxxxxxxxx, tak i xxxx xxxxxxx i xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx přímo dotýká, x osobě, xxxxx xxxx návrhem xxxx x usnesení xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx.

§138

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x rozsudku.

Xxxxx třetí

Právní xxx x vykonatelnost xxxxxxxxxx

§139

Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon něco xxxxxx, i xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx proti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx sice xxxxx xxxx připouští xxxxxxxx, xxxxx

xx) xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxx xxxxxx,

xx) xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx zpět, xxxx

xx) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Odvolání xxxxxx jen xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx zúčastněnou xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci x xxxx vykonány. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx x více xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tomu, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx.

(3) Jestliže xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx lhůty, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx.

§140

Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Usnesení xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx stížnost xxxxxxxxxxx,

x) jestliže xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

xx) xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx,

xx) xxxxxxxxx xxxxx se stížnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx výslovně vzaly xxxx, nebo

cc) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x když dosud xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx připouští xxxxxxxx, xxxxx nepřiznává xx odkladný xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx jen xxxxxxx x více xxxx xxxx xxx některé x xxxx xxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxx usnesením, xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxx xxxxxxxx nabylo xxxxxx moci x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx lhůta x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinek xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxx osobou žádost x navrácení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx vykonat xx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx.

XXXXX SEDMÁ

STÍŽNOST A XXXXXX O XX

§141

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx usnesení xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx napadnout xxxxx xxxxxxxx policejního xxxxxx. Xxxxxxxx soudu x xxxxxxxx zástupce xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx případech, xxx to zákon xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx rozhodují xx xxxx v prvním xxxxxx.

(3) Xxxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx podat xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx přísluší rozhodnout xxxxx. X xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx soud. X xxxxxxxxx proti xxxxxxxx státního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Stížnost má xxxxxxxx účinek, jen xxx to zákon xxxxxxxx stanoví.

§142

Oprávněné xxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx podat xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dotýká xxxx která x xxxxxxxx xxxx podnět xxxx návrhem, x xxxxx ji xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx usnesení xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx státní xxxxxxxx, x xx x xx prospěch xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx stížnost mu xxxxxxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx detenci xxxxx podat xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx x jeho prospěch xxxxxxxx.

§143

Xxxxx x místo x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx podává x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směřuje, x xx do xxx xxx xx xxxxxxxx usnesení (§137); xxxxxxxx xx usnesení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx lhůta od xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx provedeno nejpozději.

(2) Xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx §142 xxxx. 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxx ve prospěch xxxxxxxxxx, končí lhůta x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx běží xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§144

Xxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdát.

(2) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx stížnost xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x ní xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx státního xxxxxxxx může xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podaná ve xxxxxxxx obviněného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx obviněného. Xxxxxx xxxxxxxx však xxxx xxxx xxxxxxx stížnost xxxx i bez xxxxxxxx obviněného. V xxxxx případě xxxx xxxxxxxxxx nová xxxxx x xxxxxx stížnosti xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx byla xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x nebyla-li xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; v řízení xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§145

Stížnostní důvody

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxx

x) pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxx způsobit xxxxxxxxxxx některého xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x důkazy.

Účinnost od 30.9.2005 xx 30.9.2005 (xx xxxxxx x. 394/2005 Xx.)

§146
Xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx usnesení xxxxxxxx směřuje
(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx usnesení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx vyhovět, xxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxxx usnesení xxxx xxxx strany xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx bylo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx jeho xxxxx, xxxx xxxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxx vyhovět xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 45/2005 Xx.

§146x

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx státní zástupce

a) xxxxxxx o xxxxx, xxxxx-xx o rozhodnutí x propuštění xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vazbu,

b) rozhodl x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření (§88m xxxx. 2), x xxx, xx xx nepovolí setkání xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxx mu blízkou xxxx xxxxx xxxxxx (§88d odst. 2), xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx předběžného xxxxxxxx (§88n xxxx. 3),

x) xxxxxxxx věc, x xxx nasvědčují xxxxxxxx skutečnosti tomu, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxx takového zajištění xxxx nevyhověl žádosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu, xxxxxxx x omezení xxxxxxxxx náhradní hodnoty, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) změnil xxxxx xxxxxxxxx věci,

f) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx zajištění nároku xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x omezení xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxxxx o zrušení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx trestu propadnutí xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonu týkajícího xx zajištěného majetku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxx majetku, rozhodl x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nepovolil xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) rozhodl x uložení pořádkové xxxxxx (§66 odst. 1),

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx (§81b xxxx. 1), xxxx

x) rozhodl x nesplnění podmínek xxxxx §159c xxxx. 1,

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx osobám soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx; vydal-li xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx příslušný k xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx řízení.

(2) X xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pokuty, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx věc, o xxx nasvědčují zjištěné xxxxxxxxxxx xxxx, že xx nástrojem xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx zajištění, rozhoduje xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, x xxxxx xxxxxx xx činný xxxxxx zástupce, xxxxx xx xxxx vykonává xxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; vykonává-li xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, v jehož xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx pověřený xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx předkládá soudu x rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx.

Rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx

§147

(1) Xxx rozhodování x xxxxxxxxx přezkoumá xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxxxx usnesení, xxxxx nimž xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x

x) řízení předcházející xxxxxxxxxx usnesení.

(2) Xxxx-xx xx xxxxxxxx jen xxxxxxx x více xxxx nebo xxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx správnost xxxxxx týkajících xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx usnesení.

§148

(1) Nadřízený orgán xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) byla-li xxxxxx xxxxxxxx, osobou xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx se xx výslovně xxxxxx xxxx xxxxx znovu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx-xx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jen xxxxx, xx xx řídila xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx bylo dáno xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§149

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, zruší xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx-xx podle povahy xxxx potřeba xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxx xxx xx xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxx rozhodující x xxxxxxxxx xxxxx usnesení x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx může xxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, a xx x x xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx stíhání bylo xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx líčení (§223 x 231). Xxxxxxxxxx §191 xxxxx x tu.

(3) Je-li xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx usnesení a xxx-xx ji oddělit xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx usnesení (§147 odst. 2), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xx xxx xxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxx x xxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, může xxxxxxxxx orgán, xxxx xxxxxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, buď xxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx výroku rozhodl xxxx xxxxxxx výrok xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxxxx x stížnosti xxxx, xxxxxxx-xx to za xxxxx, nařídit, aby xxx byla xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx stupně x xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, je xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx názorem, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx nadřízený, a xx xxxxxxx provést xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nařídil.

§150

(1) Xxxxx rozhodující x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osoby, která xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx také xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxx, xxxxx xxxx věc xxxxxxxxx x xxxxxx projednání x xxxxxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§151

Xxxxxxx trestního řízení, xxx nese xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx xxxx stát; xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx způsobená zvolením xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx nutnou xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx stížnosti pro xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxx obviněnému xxxxxxxxx, má xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx předpisu. Xxxxx xx třeba xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxx nárok xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxx odpovídající xxxx xxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxxxx x odměny xx xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu. 3) Xxxxxxxxxx věty druhé xx xxxxxxx i x případě, xxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 6) x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxx xxxxxx x xxxxxxx hotových xxxxxx rozhodne xx xxxxx obhájce xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxx, xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději do xxxx xxxxxx xx xxxxxx návrhu. V xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx odměnu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jestliže je xx xxxxxxxxxx dobou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx stížnost, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Odměnu x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xx xxxxx xxxxxxx xxx zbytečného odkladu xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 5 xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx hotových xxxxxx xxxxxxxxx obhájce obviněným, xxxxx xx nárok xx bezplatnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx nebo ustanoveného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx nárok xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx sníženou xxxxxx.

§151x

(1) Obviněný, který xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, mohou xxxxx, xxx předseda senátu x x přípravném xxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyžádá. Xxxxxxx xxxxx vyhovět, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zřejmě potřebný xxxx xxxxxx xxxx x prokázání xxxx xxxxxxxxxxx již xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx přípustná xxxxxxxx.

§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Povinnost k náhradě xxxxxxx xxxxxxxxx řízení

§152

(1) Xxx-xx xxxxxxxxxx pravomocně xxxxx vinným, xx xxxxxxx nahradit státu

a) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovenému xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nemá xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx spojené x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému,

d) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxx domácího xxxxxx x

x) paušální xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx spojené s xxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx s výkonem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx úhrady xxxxxx nákladů stanoví Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx částku uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx upravuje xxxxx o xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx.

§152x

§152x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 333/2020 Sb.

§153

(1) Xxx podal xxxxx xxxxxxxxxxx dovolání xxxx xxxxx xx xxxxxx řízení, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx návrhu, x xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Dále xx povinen nahradit xxxxx odměnu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxx ustanoven, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx bezplatnou xxxx na xxxxxxxx xx sníženou odměnu.

(2) Xxxxxxxxx k náhradě xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§154

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení

(1) Xxx-xx xxxxxxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx újmy v xxxxxxxx nebo na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, jemuž xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx bezdůvodného obohacení xxxxxxx, povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x účelnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nebyl xxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxx zčásti, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x tom, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§155 xxxx. 4), xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sníží; xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx trestného xxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx poměry xxxxxxxxxxx x odsouzeného. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx nahradit státu xxxxxxx xxxxxxx přibráním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx nárok xx xxxxxx pomoc xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx sníženou xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx x okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxx x xxxxx zejména xxxxxx xxxxxxxxx činu a xxxxxx x majetkové xxxxxx odsouzeného.

§154x

Xxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxx x §152 xxxx. 1, nejde-li x xxxxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, §153 xxxx. 1 a §154 xxxx. 3 xxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxx nerozhodl xx xxxxx xxx xxx xxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxxx učinit.

§154a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 220/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Rozhodování x povinnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxx

§155

(1) X povinnosti odsouzeného x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx&xxxx;x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx vazby x x povinnosti x xxxxxxx xxxxxx x hotových xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obhájci xxxxxx [§152 odst. 1 xxxx. a), x)] xxxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx odsouzeného k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx než xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím elektronického xxxxxxxxxxx systému, a xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxx x jejím xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové újmy xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení x xxxxxxxx řízení xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení x x jejich xxxx xxxxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx poškozeného xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxxx stupně; nárok xx třeba xxxxxxxx xx jednoho roku xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku, jinak xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx vzniklé přibráním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx xxxx rozhodne xx xxxxxx xxxx rozsudku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx návrhu.

(6) Proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 5 xx přípustná stížnost, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

§156

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx [§152 xxxx. 1 písm. x) a §153 xxxx. 1] xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x povinnosti x jejich xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX

§157

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Státní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxx přispívali x včasnosti x xxxxxxxxxx trestního stíhání.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonů, xxxxx je tento xxxxx xxxxxxxx provést x xxxxx je xxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xx xxxxxx zástupce xxxx oprávněn:

a) xxxxxxxxx xx policejního orgánu xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, materiály a xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věc xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, aby xxx byla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxx x skutkově xxxxxxxxx věcech může xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx využít xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx znalost xx xxxxxxxxxxx xxxxx. X návrh na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx požádat xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo policejní xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může konzultant x rozsahu nezbytném xxx výkon jeho xxxxxx nahlížet xx xxxxx a být xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx trestního řízení. Xx provádění xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Účast xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx průběh trestního xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx přibranému xxxxx odstavce 3 xxxxxx xx poskytnutí xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx účelně xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pomoci; odměna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx odbornou xxxxx x pracovněprávním vztahu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x stupně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pomoci. Xxxxxx xx xxxx přiměřeně xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odborné xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx odměnu xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx konzultant, xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx hotových výdajů xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x dani z xxxxxxx hodnoty. Xxxx x způsob xxxxxx xxxxxx x náhrady xxxxxx xxxxxxxxxxxx hotových xxxxxx a způsob xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx x náhrady hotových xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx 30 xxx xx provedení xxxxxxxxxx. Nesouhlasí-li orgán xxxxx x trestním xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx odměny xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx. Proti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

§157a

Žádost o xxxxxxxxxxx xxxxxxx policejního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx žádat xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo závady x postupu xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx xxxx xxxxxx lhůtou. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ji xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx přezkoumání xxxx xxx žadatel xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x odstranění xxxxxxx v řízení xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§157x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

HLAVA XXXXXX

XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§158

(1) Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx všechna xxxxxxxx šetření x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tomu, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxxxxxx ke zjištění xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx orgán informuje xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, x xxxxx by Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx svou xxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 22 x čl. 25 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939. Pověřené xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, je povinen xxxxxxxx státní zástupce x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx údaje, x xxxxx o xx xxxxxxxxxxx požádá, xx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx úkonů xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx x prověření xxxxxxxxxxx důvodně xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx trestný čin, xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx záznam, xx xxxxxx xxxxx skutkové xxxxxxxxx, xxx které xxxxxx zahajuje, x xxxxxx, jakým se x xxxx dověděl. Xxxx xxxxxxx zašle xx 48 xxxxx xx zahájení trestního xxxxxx státnímu zástupci. Xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neodkladných x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodně xxxxxxxxxxxxxx xxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx potřebné podklady x nezbytná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. V xxxxx toho je xxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx orgánů,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánů, x xx-xx xxxx xxx posouzení věci xxxxx, též znalecké xxxxxxx,

x) obstarávat potřebné xxxxxxxx, zejména xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) provádět ohledání xxxx x xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx v §114 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pořizovat zvukové x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §114 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx osobou téhož xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx těla x xxxx zevní xxxxxx, xxxxxxxx xx to xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §76 zadržet xxxxxxxxxx xxxxx,

x) za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §78 xx 81 činit xxxxxxxxxx x opatření x těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx nepatří xx xxxxxxx pravomoci xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k objasnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tomu, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xx základě dožádání xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Při xxxxxx vysvětlení má xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx-xx vysvětlení xxxxxxxxxx xx nezletilého, xx xxxxx x úkonu xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx provedení xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka nelze xxxxxxxx.

(6) X obsahu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx neodkladného nebo xxxxxxxxxxxxxxxx úkonu, xx xxxxxx xxxxxx záznam. Xx-xx úřední xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx poskytnuta xxxx kopie. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx státnímu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx x úvaze, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx před xxxxxx xxxx jako xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx-xx ten, xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx vyslýchán xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx záznam xxxxxxx, xxxx jinak xxxxxxxxxxx xxxx obsah.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx x zločinu xx xxxxx xxxxxxx xxxxx vyhovět xxxxx. Xxxxxxxx xx osoba, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, bez dostatečné xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx předvedena. Xx xx x na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§66) xxxx být xxxxxx osoba xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx být xxxxxxxxxx od toho, xxx xx jím xxxxxxx státem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx xxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx má. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou podezřelého, xx xxxxxxx vypovídat xxxxxx x xxx xxxxxxxxx; vysvětlení xxxx xxxxxxx, xxxxx by xxx způsobila xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx uvedeným x §100 xxxx. 2; x xxx xx třeba xxxxx, xx níž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, předem xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx vysvětlení xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx poskytnout xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2.

(9) Má-li xxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx neopakovatelného xxxxx, xxxxxxxxx orgán xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §158a. Xxxx svědka xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx a xxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx reprodukovat xxxx x xxxxxxx xx xxxx psychický xxxx xxxxxxxxxxx. Jestliže xxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx k trestnímu xxxxxxx bude xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xx nebyla xxxxxxxx xxxxx, x xxx je dostatečně xxxxxxxxx závěr, xx xxxxxxx čin xxxxxxxx, x v xxxxxxxx xxxx xxxxx zahájit xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx vyslechnout xxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpokladu xxxxxxxxxxx význam pro xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxxxxxxx-xx zjištěné skutečnosti xxxx, že by xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x jiného důvodu, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx výpověď. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §164 xxxx. 4, xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x hlavním xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx výslechu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §211 xxxx. 1, xxxx. 2 písm. x), xxxx. 3 xxxx. x), x); xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx protokoly x xxxxxxxx xxxxx §212.

(10) Xxx xx dostaví xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx výdajů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za stejných xxxxxxxx jako xxxxxx. Xxxxx xxxx ten, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx své xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán xxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, vyrozumí o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Policie České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx byl xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxx policejním orgánem xxxx o příslušnost, xxxxxxxx věc x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx.

(12) Xx-xx xxx xxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxx xx Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, policejní orgán xx o xxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxx x xxx xx xxxxx. Xx xxxx, xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx neodkladné x xxxxxxxxxxxxxx úkony. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx inspekcí xxxxxxxxxxxxxx sborů spor x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupci. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 11 xx nepoužije.

§158a

Je-li xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, a xxxxxxxxxx xxxx pachatele xxxxx xxxxxxx neodkladný xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxx se xx návrh státního xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx účasti xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx odpovídá za xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonu x x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx však xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§158x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxxxxxxx pátrací xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

§158x

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx orgán, pokud x tomu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx-xx o xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x útvar Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx v řízení x úmyslném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx operativně xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterými xx rozumí

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx x xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx.

(2) Používání operativně xxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Tyto prostředky xx možné použít xxx xxxxx, nelze-li xxxxxxxxxxx xxxxx dosáhnout xxxxx xxxx xxxx-xx xx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx v míře xxxxxxxx nutné.

(3) Zvukové, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx operativně pátracích xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx použít jako xxxxx.

§158x

Xxxxxxxxxxx převod

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x trestného xxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Nesnese-li xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x bez povolení. Xxxxxxxxx xxxxx je xxxx povinen o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x pokud xx xx 48 xxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx souvislosti xxxxxxxx, nijak xxxxxxxx.

(4) X předstíraném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx, který xx 48 hodin xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§158x vložen xxxxxxx předpisem č. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§158x

Xxxxxxxxx xxxx a xxxx

(1) Sledováním osob x xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx prováděné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx komunikuje xx xxxx obhájcem, je xxxxxxx záznam s xxxxxxx této komunikace xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxx kterém xxxx xxx pořizovány zvukové, xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx, lze xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nedotknutelnosti xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx písemností x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx takové, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xxx xxxxx xxx na xxxxxxx písemné xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost x, jsou-li xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx či věcech, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxx být stanovena xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxx než xxxx xxxxxx. Tuto xxxx xxxx xxx, xxx sledování xxxxxxx, xx základě nové xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx měsíců.

(5) Xxxxxxx-xx xxx odkladu x xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3, lze xxxxxxxxx zahájit x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodatečně xxxxxxx, x pokud je xx 48 xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx zničit x xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nijak nepoužít.

(6) Xxx splnění podmínek xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxx xxxxxxxxx provést, pokud x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx práv x xxxxxx xx být xxxxxxxxxx zasahováno. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, je xxxxx k němu xxxxxxxx protokol s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §55 x 55a.

(8) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx zjištěny skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx předepsaným xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Provozovatelé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezúplatně xxxxxxxxxx policejnímu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sledování xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx dovolávat povinnosti xxxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) X jiné xxxxxxx xxxx, xxx xx ta, v xxx xxxx xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx sledování x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx xxx xxxxx, je-li x x xxxx xxxx vedeno xxxxxx x úmyslném xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx-xx x xxx xxxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§158x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§158x

Xxxxxxx agenta

(1) Xx-xx xxxxxx trestní xxxxxx xxx zločin, na xxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxx §226 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §248 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. 2 xx 4 xxxxxxxxx zákoníku, zjednání xxxxxx xxx zadání xxxxxxx zakázky, při xxxxxxx soutěži x xxxxxxx dražbě xxxxx §256 trestního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx soutěži xxxxx §257 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx dražbě xxxxx §258 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxxx pravomoci úřední xxxxx podle §329 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §331 xxxxxxxxx zákoníku, podplacení xxxxx §332 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx úplatkářství xxxxx §333 trestního xxxxxxxx nebo xxx xxxx úmyslný trestný xxx, x jehož xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Česká republika xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxx, pokud jím xx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx použít xxxxxx.

(2) Agentem xx xxxxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxxxx xxxxx uložené xx řídícím policejním xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zastíráním skutečného xxxxx své činnosti. Xx-xx xx x xxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxx nutné, xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx možné

a) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x osobní údaje xxxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxxxx,

x) zastírat příslušnost x Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx uvedených xxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxx povoluje xx xxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pověřeného xxxxxxx xxxxxx vrchního xxxxx, x jehož xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx, podávající návrh, xxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx může xxxxx x evropský xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx povoluje použití xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx evropský pověřený xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení. X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx účel xxxxxxx a xxxx, xx xxxxxx bude xxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxx. Xx základě xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx xxxxxx, xxx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxx x věcí x xxxxxxx xxxxxxxx v §158d xxxx. 2 x x provedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158c agent xxxxxxxxxxx xxxxx povolení.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx prostředky, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx jiným xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx právech xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx postavení příslušníků Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxxxx policejního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx důvody xxx použití xxxxxx x zda xx xxxx činnost x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx údaje xx xxxxxxx pravidelně, nejméně xxxxxx za xxx xxxxxx, posuzovat, a xxxxxxx-xx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, dá xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx x bezodkladnému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x výsledku xxxxxxx agenta.

§158x

Xxxxxx-xx xx důvod xxx xxxxxxx operativně xxxxxxxxx prostředků xx xx xxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §158b158e; po xxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx x bez xxxxxx xxxxxxxx zástupce.

§158f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§159

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx přijetí, xxx-xx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxx xxxxxx, jde-li x jinou xxx xxxxxxx do příslušnosti xxxxxxxxx xxxxx, a

c) xx xxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx podnět ve xxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx státnímu xxxxxxxx písemně xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx pokynem xxxxxxxxxxx xxxxxx jednak xxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxx být xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx stanovit xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx prověřování xxxxx trvat.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxx státnímu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx její xxxxxxxxxxx. Státní xxxxxxxx xxxxxxxxx obdobně, jak xx uvedeno x xxxxxxxx 2.

§159x

Xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx věci

(1) Xxxxx-xx xx věci o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zejména

a) xxxxxxxxx věci xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) odevzdání xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx projednání.

(2) Státní xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx před zahájením xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx-xx xxxxxxx stíhání xxxxxxxxxxx xxxxx §11.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx nebo policejní xxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odložit věc, xx-xx trestní stíhání xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedeným x §172 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x).

(4) Státní xxxxxxxx xxxx xxx odložit, xxxxxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §172 odst. 2 xxxx. c).

(5) Xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx orgán xxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx trestní stíhání (§160). Pominou-li xxxxxx xxxxxxxx, trestní xxxxxxx xxxxxx.

(6) Usnesení x xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je znám. Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx 5 xxxx xxx xxxxxxxx xx 48 xxxxx xxxxxxxx zástupci. Xxxxxxxxxxx xx x odložení xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxx §158 odst. 2 xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx x odložení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§159b

Dočasné odložení trestního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, anebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx nezbytnou dobu, xxxxxxx však o xxx měsíce.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx trestní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx x další xxx xxxxxx, a xx x opakovaně.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx trestního xxxxxxx osoby též x xxxxxxx, xxx xx tato xxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§10) xxxx xx-xx xxxx trestní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x případě, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx skutek xxxxx xxxx osobě skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x dosud xxxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve kterém xxxx být rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx právní moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxx odložení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx 48 xxxxx xxxxx xxxxxxxx zástupci.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxx pro dočasné xxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxxxxx orgán trestní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§159x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx §226 xxxx. 2, 4 nebo 5 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §248 xxxx. 1 xxxx. e), xxxx. 3 xxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, pletich xxx zadání veřejné xxxxxxx a při xxxxxxx soutěži podle §257 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §258 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §332 xxxxxxxxx zákoníku, nepřímého xxxxxxxxxxxx xxxxx §333 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §347a xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx slíbil xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, že xxx x to xxxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxx x trestné xxxxxxxx toho, xxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx požádal, a xxxxxx xx podat x xxxxxxxxxx řízení x x xxxxxx xxxx soudem xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx skutečnostech.

(2) Xxxxxxxxxx o dočasném xxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, xxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxx x §334 odst. 2 xxxx. a) xx x) trestního xxxxxxxx xxxx úřední xxxxx xxxxxxx x §334 odst. 2 xxxx. d) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxx xx rozhodující xxxx xxxx stát.

§159x

Xxxxxxxxxx o nestíhání xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx rozhodnout x xxxxxxxx xxxxxxxx trestního xxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §159c odst. 1, státní zástupce xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodne, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §159c xxxx. 1. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx odkladný xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxx, xxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx lhůta x xxxxxx xxxxxxxx xxxx bylo x xxxxxxx dovolání rozhodnuto x xxxxx xxxxxxxx xxxxx k podání xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx o podané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx pravomocném xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xxxxxxx trestní xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx podezřelého doručí xxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx xx právní xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x usnesení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx evropským xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nesplnění xxxxxxxx xxxxx §159c xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX DESÁTÁ

ZAHÁJENÍ TRESTNÍHO XXXXXXX, XXXXX XXXXXX X XXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§160

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx §158 xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tomu, xx byl spáchán xxxxxxx xxx, x xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx určitá osoba, xxxxxxxx policejní orgán xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxx x xxxxxxx xxxxx §159a xxxx. 2 x 3, §159b xxxx. 1, 3 x 4 nebo §159c odst. 1. Xxxxx usnesení o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx nemohl xxx zaměněn x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, který xx v tomto xxxxxx spatřován; xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx být xxxxxxx x osobě xxxxxxxxxxxx x rozsudku (§120 xxxx. 2). V xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx přesně xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání.

(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx obviněnému xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx 48 hodin xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxx musí být xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx sídlo xxxxx x jestliže x xx xxxxxxxx xxxxxx. Opis xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx advokáta xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx. Opis usnesení x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxx zaměstnance Xxxxx xxxxxxxxx, zařazeného k xxxxxx xxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx řediteli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Policejní xxxxx provede potřebné xxxxxxxxxx xxxx neopakovatelné xxxxx x zahájí xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx dosáhnout, aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán, x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx jejich xxxxxxxxx předá věc xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, který xxxxxxxx x nebezpečí xxxx zmaření, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na dobu, xxx bude zahájeno xxxxxxx stíhání. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx je takový xxxx, který xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxx skutečností xxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx neopakovatelný považován.

(5) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxx, který není xxxxxx v usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(6) Vyjde-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx, xxx který xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx činem, než xxx byl v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právně xxxxxxxx, xxxxxxxx na xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xx protokolu.

(7) Proti xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx podat xxxxxxxx.

§162

Předání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx konat xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán, xxx xxxxx je uveden x §161 xxxx. 2, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, tento xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je na xxxxxxx xxxxxxxx pokynu xxxxxxxx.

(2) Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §161 odst. 2, xxxxxxx xxxx xxx předána xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx spisy xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

§163

Trestní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Trestní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx ublížení xx xxxxxx (§146 xxxxxxxxx xxxxxxxx), těžkého ublížení xx zdraví z xxxxxxxxxx (§147 xxxxxxxxx xxxxxxxx), ublížení xx xxxxxx x xxxxxxxxxx (§148 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§150 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx (§151 xxxxxxxxx xxxxxxxx), ohrožení xxxxxxxx xxxxxx (§155 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §171 xxxx. 1, 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, vydírání xxxxx §175 xxxx. 1 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxxxxx xxxxxxx svobody (§178 trestního zákoníku), xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§181 trestního zákoníku), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx dokumentů xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx (§183 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §186 xxxx. 1, 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx (§205 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx (§206 xxxxxxxxx zákoníku), neoprávněného xxxxxxx cizí věci (§207 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxx zásahu xx xxxxx x domu, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§208 trestního xxxxxxxx), xxxxxxx (§209 xxxxxxxxx xxxxxxxx), legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §216 xxxx. 1, legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §217 xxxx. 2, xxxxxx (§218 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxx xxxx (§219 xxxxxxxxx xxxxxxxx), porušení povinnosti xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§220 trestního xxxxxxxx), porušení xxxxxxxxxx xxx správě cizího xxxxxxx z xxxxxxxxxx (§221 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx věřitele (§222 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxx xxxx (§228 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§353 trestního xxxxxxxx) x nebezpečného xxxxxxxxxxxxxx (§354 trestního xxxxxxxx) xxxxx xxxx, xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx měl xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právo xxxxxxx výpověď (§100 xxxx. 2), x xxxxxxx stíhání xxx xxxxxxx xxx znásilnění xxxxx §185 odst. 1, 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tomu, xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, partnerem nebo xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx (§360 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx jinak xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx některého x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx a x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx skutkem několik, xxxxxxx souhlas xxx xxx jednoho z xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx poškozený xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zaznamená xx jeho xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x trestním stíháním xxxx xxxxxxxxx výslovným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xx xx xxxx, xxx xx odvolací xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx poradě. Výslovně xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx znovu xxxxxx.

§163a

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stíháním xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §163 xxxx. 1 není xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx způsobena xxxx,

x) xxxxxxxxx není xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx chorobu xxxx xxxxxxx, xxx kterou xxxx jeho svéprávnost xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 15 xxx,

x) x xxxxxxxxx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx výhrůžkami, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx podřízeností.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nevyjádří, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §163, tento xxxxx xx poskytne xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx přiměřenou lhůtu, xxxxxxx xxxx 30 xxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx této lhůty xxx souhlas x xxxxxxxx stíháním xxx xxxxx. X tom xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poučit.

§164

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx postupuje xxx vyšetřování x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx důkazy x objasnění všech xxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§89 xxxx. 1). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §158 xxxx. 3 x 5; xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx hlavy xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx pouze státní xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx provádí, xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx úkon xxxx xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx správně x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx si nebo xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx její xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nasvědčují-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tomu, že xx xxxxxx by xxxx xxx xxx xxxx výpověď xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx poškozeného x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx hrozí x xxxxxx důvodu, že xxxx ovlivněna jejich xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx skutečnosti reprodukovat, xxxxxxx je-li xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx delšího trvání xxxxxxxxxxx. Xxx těchto xxxxxxxx je xxxx xxxxx, jestliže xx xxxx xxxxx, vyslechnout xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx trestního stíhání, xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx, byly-li xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídajícím ustanovením xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xx stanovených podmínek x provádí xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda svědčí xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx být žádným xxxxxxxx k výpovědi xxxx doznání donucován. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx navrhované xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx svědků xxxxx §158 xxxx. 9 x xxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx jej xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svědka x xxxxxx před soudem.

(5) Xxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxx xxxxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce, činí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx vyšetřovacích úkonů xxxxxxxxxx x je xxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

§165

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx účast obviněného xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x umožnit xx xxxxx otázky xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx tak xxxxxxxxx, xxxxxxxx obviněný xxxx xxxxxxx a xxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxx od zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx oprávněn xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxx xxxx xxxxx x řízení před xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odložit x vyrozumění x xxx zajistit. Xxxx xxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx klást xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x udělí xx x xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx má být x xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 xxxxxxx, je xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx opatření, která xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx totožnost xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedeného v xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxx-xx úkon ve xxxxxxxx xxxxxx, který xx právo xxxxxxx xxxxxxx, xx policejní xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx druh úkonu xx jedná, dobu x xxxxx jeho xxxxxx, xxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx obhájce xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xx výslechu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sdělí x xxxxx, podle nichž xxx xxxxxxx osobu xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx být xx xxxxxxx zřejmé, x xxxx má tato xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx z důvodů xxxxxxxxx v §55 xxxx. 2 xxxxxxx, xxxxx obsahovat údaje, xxxxx nichž by xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx totožnost xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx policejní xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 3.

§166

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx vyšetřování xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx k podání xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx podle §43 xxxx. 3, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx spisy x xxxxxx xxxxxx xx doplnění xxxxxxxxxxx. Xx tuto možnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxx a poškozeného xxxxxxx xxx xxx xxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx velmi xxxxxx, xxxxx obdobně §44 xxxx. 2. Uvedenou xxxxx lze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, obhájce x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxx policejní xxxxx xxxxxx ve xxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obviněného, xxxx obhájce xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 14, xx zároveň xxxxx, xxx se xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ačkoliv na xx xxxx řádně xxxxxxxxxx, učiní x xxx policejní xxxxx xxxxxx xx spisu x postupuje xxxx, xxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx policejní orgán xxxxxxxx xxxxxxxx spis x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx navrhovaných důkazů x zdůvodněním, proč xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx důkazů xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §171 xx 173, podle §307 xxxx xxxxx §309.

§167

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejpozději

a) do xxxx měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x věc xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx tří xxxxxx xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx státnímu xxxxxxxx písemně xxxxxxxx, xxxx xxxxxx možné x zákonem stanovené xxxxx vyšetřování xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x po xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx zástupce xxxx pokynem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lhůtu, xx xxxxxx má vyšetřování xxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx, x nichž xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx skončeno, xx xxxxxx zástupce xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinnost provést xxxxxxxxx úkony. X xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§168

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx oddílu xx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, o xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx soud.

(2) Jestliže xxxxx oddíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prvého x druhého xxxx xxxxx.

§169

(1) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxx xxx xxxx rozhodnutí státního xxxxxxxx; xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §164 xxxx. 1, xxxxxx není vázán.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důkazů je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx obviněný x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx obviněný x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx, xxx který je xxxxxx trestní xxxxxxx, xxxx xxxxxx právně xxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx čin, xxx xx uveden v §168 xxxx. 1, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx oddílu xxxxxxx této xxxxx. Xxxxxx, předtím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x podmínkám, xx xxxxx lze xxxxx §164 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxx.

§170

(1) Policejní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejpozději do xxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §167 xxxx. 2, 3.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

§171

Xxxxxxxxxx věci xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx orgánu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxx, xx xxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xx mohl být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx, x xx-xx xxxx, xxx poškozený, xxxxx xxxxxxxx, xxx xx odkladný xxxxxx.

§172

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) je-li xxxxxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx se trestní xxxxxxx xxxx,

x) xxxx-xx xxxxx skutek xxxxxxxx xxxxx x není xxxxx k xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx trestní xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),

x) xxxxx-xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Státní zástupce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxx, x němuž může xxxxxxx xxxxxxx vést, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx trestu, který xxx xxxx čin xxx obviněnému již xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx očekávání xxxxxxxx,

x) xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxx orgánem, xxxxxxxx, kárně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx mezinárodním xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcech, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z podmínek xxxxxxxxx x §145 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx justiční spolupráci xx xxxxxx trestních, x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx porušení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx, a xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xx spáchání xxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx nahradit xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxxxxxxx, x xx-xx xxxx, xxx xxxxxxxxx, podat xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx stíhání, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxx x odstavci 2, xx pokračuje, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx do xxx xxx xx doby, xxx mu xxxx xxxxxxxx o zastavení xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. X xxx xx třeba xxxxxxxxxx xxxxxx.

§173

Přerušení xxxxxxxxx stíhání

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stíhání,

a) xxxxx-xx xxx nepřítomnost obviněného xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx-xx obviněného xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nastala xx po spáchání xxxx, xxxxxxx chápat xxxxx xxxxxxxxx stíhání,

d) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx (§10) xxxx je-li xxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx téže osobě xxxxxxxx pravomocným rozhodnutím x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxx přezkumného xxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx obviněný xxxxx do ciziny xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xx xxxxx učinit xxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx úspěšného xxxxxxxxx trestního xxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx přerušení xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, státní xxxxxxxx xxxxxxxx, že xx v trestním xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx státní zástupce xxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení.

(4) X přerušení xxxxxxxxx xxxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§173a

Doručení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání x x xxxxxxxxxx xxxx doručí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxx Nejvyššímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žalobcem.

Xxxxx pátý

Dozor xxxxxxxx xxxxxxxx

§174

(1) Dozor xxx xxxxxxxxxxxx zákonnosti v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §157 odst. 2 xx xxx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxx

x) dávat závazné xxxxxx x vyšetřování xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, materiály x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxx x řádně x xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxx provést xxxxxxxxxx xxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx jeho rozhodnutí xx přípustná xxxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx policejnímu orgánu xx xxxxx xxxxxx x doplnění,

e) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx vlastními; x usnesení x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx učinit xx 30 xxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím jinak xxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx usnesení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu,

f) xxxxxxxx, aby xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x policejním xxxxxx.

§174a

(1) Xxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx od xxxxxx moci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nižších xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §159d xxxx. 1, x zastavení trestního xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx evropským xxxxxxxxx žalobcem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx zástupce Nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx x provádět xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx trestního stíhání xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx je xxxxx xxxxxxx názorem, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupce, x xx povinen xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx zástupce nařídil.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán o xxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx jinak.

§175

(1) Pouze xxxxxx xxxxxxxx je oprávněn

a) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) sjednat x xxxxxxxxx dohodu x xxxx x xxxxxx a xxxxx xxxxx návrh na xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx některým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vazbu xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx, na které xxxxxxxxxx x xxxx xx toto zajištění xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) provést xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx obohacení a xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx zajištění xxxxx xxx x něho xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxx §81b,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx obviněného x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx do ciziny xxxx x xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxx, xxxxxxxx dozor nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §171 xx 173, podle §307 xxxx xxxxx §309 xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx x xxxx x xxxxxx

§175x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závěr, xx se xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx spáchal xxxxxxxx, xxxx xxxxxx zástupce xxxxxxx jednání x xxxxxx x xxxx x trestu xx xxxxx obviněného xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx. Neshledá-li státní xxxxxxxx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx stanovisku xxxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, též xxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x trestu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obviněného; x xxxx x xxxxx jednání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že se xxxxxx xxxxxxxxxx práv, xxxxx mu xxxxx xxxx poškozenému xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx možnost uplatnit xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx, jež mu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxx xxxx xx xxxx úkor xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx dohody x vině a xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, pro který xx stíhán, xxxxx xx xxxxxxx dosud xxxxxxxxxx důkazů x xxxxxxx xxxxxxxx přípravného xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x vině a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx zástupce dohodu x xxxx x xxxxxx x obviněným xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx to, xx xxxx splněny zákonné xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, upozorní xxxxxxxxxx xx možnost xxxxxxx podle §178 xxxx. 2 x x případě, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o vině x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx upozornění xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §178 xxxx. 2 jen, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx podání xxxxxx xx xxxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx soudu.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx x vině x trestu dbá xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x bez přítomnosti xxxxxxxxxxx, nedostaví-li se x jednání, xxxxxx x něm xxx xxxxx vyrozuměn, xxxx xxxxxxxxx-xx se x xxxxxxx x nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx již xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nárok na xxxxxxx škody nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x způsobu xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xx xx výše uplatněného xxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxx a xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx-xx s xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení,

b) xxxxx x místo xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx obviněný stíhán, x uvedením xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx okolností, xx xxxxx x němu xxxxx, xxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxx skutku xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx pojmenováním, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně těch, xxxxx odůvodňují xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že spáchal xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxx x xxxxx je předmětem xxxxxxxx xxxxxx o xxxx a xxxxxx,

x) x xxxxxxx s xxxxxxxx zákoníkem xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, případně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinností x xxxxxxx, že xx xxxxxxx zákoník xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx x druhu a xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxxxxx),

x) xxxxxx x způsob xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx v úvahu xxxx xxxxxxx a xxxx-xx dohodnuto,

i) xxxxxx xxxxxxxx zástupce a xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu, x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení.

(7) Dojde-li xx sjednání xxxxxx x vině x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx doručí xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x poškozenému, xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxx xxxxxx (§43 xxxx. 3). Xxxxxxx-xx k xxxxxx x vině x xxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx protokolu; x xxxxxxx případě xx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx x xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§175x

(1) Došlo-li x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx a trestu, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx dohody x vině a xxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) K návrhu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a trestu x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxx soudní xxxxxx x rozhodnutí.

§175b vložen xxxxxxx předpisem x. 193/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx

§176

(1) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obviněného xxxx soud, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx spisy x xxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx obžaloby xxxxxxxx xxxxxxxxxx, obhájce x xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx známé, a xx-xx xxxxxxxx advokátem xxx ministra xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§160). Míní-li xxxxxx xxxxxxxx tento xxxxxx posuzovat jako xxxx trestný xxx, xxx jak xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx to xxxx podáním obžaloby xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§177

Xxxxxxxx musí obsahovat

a) xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce x xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x bydliště, xxxx x xxxx státní xxxxxxxxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze Xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx že xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nepodařilo xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx; xxx-xx x příslušníka ozbrojených xxx xxxx ozbrojeného xxxxx, uvede xx xxx xxxxxxx obviněného x útvar, xxxxx xx příslušníkem,

c) xxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx obviněný xxxxxx, x uvedením xxxxx, xxxx a xxxxxxx jeho spáchání, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx třeba x xxxx, xxx xxxxxx nemohl xxx xxxxxxx s xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sazby; xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x to jeho xxxxxxxx pojmenováním, uvedením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx určitou xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxxx xx navrhován xxxxx propadnutí majetku, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx propadnutí xxxx, xxxxx se, xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx výkonu, x

x) odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxxxx, x xxxxx xx toto odůvodnění xxxxx, a xxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx úvahy, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx.

§178

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx uložil xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, má-li xx xx, xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx uvedený x odstavci 1 xxxx xxxxxx zástupce xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx státní zástupce xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, uvede, xxx x xxxx věci xxxx zajištěny xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§178x

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx zástupce x obžalobě xxxx x xxxxxx x xxxx a trestu xxxxxxx obviněného za xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx státnímu zástupci xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x objasnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx organizované xxxxxxx, ve xxxxxxx x organizovanou skupinou xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx x zaváže se xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x x xxxxxx xxxx soudem xxxxxx x pravdivou xxxxxxx x těchto skutečnostech,

b) xxxxx xx k xxxx, pro který xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx x xxx, že xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, x

x) xxxxxxxx, že xxxxxxxx x xxx, xxx xxx označen xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxxx-xx xxxxxx zástupce takové xxxxxxxx xx potřebné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činu, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x x xxxxxxxxxxxx k trestnému xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, x xxxxx objasnění xx xxxxxxx a xxxx následky xxxx xxxxxxxx způsobil.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nespáchal xxxxxxx xxx, který xx závažnější xxx xxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx mimořádné zvýšení xxxxxx odnětí xxxxxxx (§59 xxxxxxxxx zákoníku), xxxx státní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx považuje xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx vzhledem x xxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx obviněného x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx se obviněný xxxxxxx, x xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx organizované xxxxxxx, xx xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx řízení s xxxxxxx xx shromážděné xxxxxx, x osobě xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx obviněný xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx, x jaké xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxx, xxx státní zástupce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vyslechne xx xxxxxxx x obsahu xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx. Obviněného xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxxx poučí x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxx obviněného, o xxxxxxxxxx setrvat xx xxxx doznání x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 a xxxx x tom, že xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxx xxxxxx poruší xxx xxxxxxx nebude xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxxxx xxxxxxx ostatních xxxx za xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx zavázal, vztahují xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx závazky uvedené x odstavci 1 x na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxx osobám; xxxxxxxx tohoto závazku xxxx být xxxxxxx xxx xxxxxxxx obnovy xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx obviněného. X xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poučit.

§179

(1) X xxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx zastupování xxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, než xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zachováváním xxxxxxxxxx x přípravném xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) X xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedený x §12 xxxx. 2 o xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx x zastupování obžaloby x řízení před xxxxxx.

Oddíl xxxx

Xxxxxxxx přípravné xxxxxx

§179x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx řízení x xxxxxx xxxxxx okresnímu xxxxx x xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx, xxxxx horní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx byl xxxxxxxxx při činu xxxx bezprostředně xxxx, xxxx

x) x průběhu xxxxxxxxxxx trestního xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x trestnímu xxxxxxx xxxx zjištěny xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání x xxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx lhůtě xxxxxxx x §179b odst. 4 xxxxxxxx před xxxx.

(2) Zkrácené přípravné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §12 odst. 2.

(3) X xxxxxxxxx činech xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx styky a xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx anebo Xxxxxxxx policie xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xxxx zkrácené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §161 odst. 4 x 5 xxx xxxxx přiměřeně.

§179b

(1) Orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx úkony xxxxx xxxxx deváté. Způsobem xxxxxxxx x hlavě xxxxxx provádí pouze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxx práva xxxx xxxxxxxx (§33 xxxx. 1, 2). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx x ním xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx již x xxxxxxx xxxxxxxx. O xxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx výslechu xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x jaký xxxxxxx xxx xx x tomto skutku xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; policejní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx 48 xxxxx xxx státnímu xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx užijí xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx nejpozději do xxxx xxxxx xxx xxx, xxx policejní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx jakého xxxxxx je podezřelý x xxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxx spatřován (§179b xxxx. 3).

(5) Xxxxxx xxxxxxxx může xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s podezřelým xxxxxxx dohodu o xxxx a xxxxxx; xx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx ustanovení §175a. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu xxxxx xx zahajuje xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx vyňata x pravomoci orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§10) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nepřípustné, postupuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §159b xxxx. 3.

§179x

(1) Xxxxxxxxxx-xx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §159a odst. 1 až 3 xxxx 5, xxxxxxxx xxxxxxxx zástupci xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx před xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x věci shromážděné x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, kterému xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx který xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxxxxxx zkráceného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před soud,

b) xxxx soudu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x vině a xxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §175b,

x) xxx odloží, xxxxx-xx xx xxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) odevzdá xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx projednání,

f) xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §11,

g) věc xxxxxx, xxxxxxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení §309 x xxxx.,

x) xxx xxxxxxxxx odloží xxxxx §179g,

i) xxx xxxx xxxxxxx též, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §172 xxxx. 2, nebo

j) xxxxxxxxx xxxxx věc policejnímu xxxxxx, xx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx věc xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenému v §161 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx, že xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, má xxx správně posouzen xxxxx jiného ustanovení xxxxxx, xxx podle xxxxxx xxx posuzoval xxxxxxxxx orgán, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 vyrozumí orgán, xxxxx takové rozhodnutí xxxxxx, poškozeného, xxxxx xx xxxx, x xxxxxxxxxxxx, pokud x xx xxxxx §158 xxxx. 2 xxxxxxx.

§179d

(1) Návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stejné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx připojí xxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxxx x další xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx soudní xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx.

§179x

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ji xxxxxxxxxx xx svobodu, xxxxx xx nejpozději xx 48 xxxxx xx zadržení xxxxx xxxxx s návrhem xx potrestání nebo x xxxxxxx na xxxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx; xxxxx rozhodne o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x předloží xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§179f

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxx důvod xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x návrhem xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxx důvody xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x jednom z xxxx xx třeba xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxx v §179b xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x okolnostem xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx, v xxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x deset dnů, x xxxxxxx sjednávání xxxxxx o vině x trestu (§179b xxxx. 5) xxxxxxx x xxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx vedl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx zahájil trestní xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxx, xxx věc xxxx předložena xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §161 xxxx. 2 x zahájení trestního xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxx postupuje xxxx, xx-xx xxx některý x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

§179x

(1) Xxxxxxx podání xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxxx x xxx, xx xx podání xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže podezřelý

a) xx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxxx o její xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx s xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx uzavřel xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx opatření k xxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx potrestání xxxxxxxx xxxxxxx,

x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, x přihlédnutím x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dostačující.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx činu, okolnostmi xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x

x) xxxxxx xx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx i v xxxxxx x chovu xxxxxx a xxxx x xx, xxxxx xx x souvislosti x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx

x) xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx státu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, a xxxx xxxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxxx závažnosti trestného xxxx,

x xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x okolnostem xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxx měsíců xx xxx roky, x xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxx měsíců xx xxx xxx; zkušební xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx, po xxxxxx xx podezřelý xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a).

(4) Xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zdržet se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), se započítává xxxx, po xxxxxx xx xxxx před xxxxxx mocí xxxxxxxxxx x podmíněném odložení xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Podezřelému, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx náhrady škody xxxx dohodu x xxxxxx bezdůvodného obohacení, xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrhu na xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx v průběhu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx aby x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydal.

(6) Rozhodnutí x xxxxxxxxxx odložení xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doby zavazuje xxxxxx, x xxxx xxxxxx tohoto závazku; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx výši xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestné xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx o povinnosti xxxxxxxx řidičský xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx, že právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odložení podání xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx lze též xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx vedl xxxxx xxxxx. Státní xxxxxxxx může též xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xx použijí xxxxxxx §49 xx 51 xxxxxxxxx zákoníku. Xxx-xx x podezřelého xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxx nebo vedle xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx z výchovných xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx věcech mládeže xx obdobného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podat xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§179h

(1) O xxxxxxxxx xxxx xxxxx §179g xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxx xx potrestání; v xxxxxxxxxx uvede xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx závazku xxxxxx xx určité xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx může xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x xxxxx zvířat x xxxx o xx, xxxxxxxx přiměřenou xxxxx x zajištění xxxx o zvíře, xxxxx xxxx, xxxxx xxxx x které xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx závazku xxxxx §179g odst. 2 xxxx. x); xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Tuto xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx opakovaně prodloužit.

(3) Xxxxxxxx podezřelý x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx život, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx škodu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, a xxxxxxx x dalším xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx státní xxxxxxxx, xxxx podmíněně xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx potrestání x xxxxxx stupni, xx xx xxxxxxxx. Jinak, x xx popřípadě x během xxxxxxxx xxxx, rozhodne x xxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx podle §179c xx 179f. Xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx případu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odložení xxxxxx xxxxxx xx potrestání x platnosti x

x) xxxxxxxx xxx podezřelým xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx o xxx roky, přičemž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost směřující x xxxx, xxx xxxx řádný xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dosud xxxxxxxxx výchovné xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zastupitelství xxxxxxxxxx peněžitou částku xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxx zdržet se xxxxxx činnosti xxxxx §179g xxxx. 2 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a plnit xxxxxxxxx omezení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výchovné xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, aniž xx xxx měl xxxxxxxxx xxxx, xx xx xx xx, xx xx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx účinky xxxxxxx x §11a xxxx. 1 písm. x).

(7) Proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 má xxxxxxxx xxxxxx.

§179i

(1) Jestliže bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úředník xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx které xxxxxxxxx xx zákona xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx zástupce za xxxxxx, požádá xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zájmová xxxxxxxx občanů a xxxxx orgány, xxxxxxxxx x xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx přiměřeně xxxxxxx §350k.

(2) Xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx potrestání za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřeného xxxxxxx xxxx přiměřené xxxxxxxxxx anebo výchovného xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §329 a 350l; xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx zvířat x xxxx x xx, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §350ab.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x plněním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx zástupce xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx opatření zrušit, xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zástupce xxxxxx nejdříve po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx trvání. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx podat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezení, xxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx x mediační xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx uloženého xxxxxxx, xxx pokud x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx probačního xxxxxxxx; není-li xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x nutnosti xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx. Byl-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxx opakovat až xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxx x důvodu, xx doposud neuplynula xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(5) Po xxxxxxxx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §179g xxxx. 2 písm. x), xxxx xxxxxx zástupce xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že zbytek xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx prokázal xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx dalšího xxxxxx xxxx xxxxx. Přitom xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sociálního xxxxxxx x převýchovy xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxxx xxxx závazek xxxxx §179g xxxx. 2 xxxx. x).

(6) Xxxxxxxx s rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkušební xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x dva xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zkušební xxxx xxxxx překročit xxx xxx.

(7) Proti rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 x 5 může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§179x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 220/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXX XXXXXX

XXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§180

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx koná xxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx potrestání, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx dohody o xxxx a trestu, xxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx. V řízení xxxx okresním xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx čekatelem, nejde-li x řízení o xxxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx.

(2) Xxx podání x xxxxxxxxxxx obžaloby xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x vnitřním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné x xxxxxxxx podané xxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xxxxxxxx x vlastní xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx senátu x xxxxx důkazy, xxxxx nebyly xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx líčení x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx důkazů, xxxxx xxxxxx navrženy již x obžalobě x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx provádí xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx předsedy senátu xxxxxx (§203, §215 xxxx. 2), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Obhájce xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§215 xxxx. 2) ve xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx provedení xxxxxx xxxxxx některou xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx poučení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx senátu.

(4) X hlavním líčení, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx při jiném xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobu xxxxxxxxx úkonu.

§181

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx spolehlivý xxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xxx xx dána xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxx (§16 xx 22), xxx x přípravném řízení xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx vadám, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxx, x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx hlavní xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx. K xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Po xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx senátu xx povinen x xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx soudem xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx věci xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo učinit xxxx úkon xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx pověření Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx směřujícím x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx hlavní xxxxxx. Xxxxxx-xx xxx ze xxxxxxxxx důvodů učinit, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx věci xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x rozvrhem xxxxx xxxxx učiní xxxx xxxxxx opatření x zajištění plynulosti xxxxxx.

§182

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx obžalobu zpět xx do xxxx, xxx se soud xxxxxxx xxxxxx odebere x závěrečné xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tak může xxxxxx xxx tehdy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx pokračování. Xxxxxxxxxx obžaloby se xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§183

(1) Xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx požádat xxxxxxxxx xxxxx o opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx §62 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Policejní xxxxx xx xxxxxxx xx urychleně vyhovět.

(2) X závažných x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §157 xxxx. 3 xx 5 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§183a

(1) X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx pověřený člen xxxxxx výjimečně z xxxxxxxxxx důvodů vyslechnout xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx hlavní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx obviněného, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx takovém xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx nemá xxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Vyrozumění o xxxxxxxx xxxxxx nebo x jiném xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx totožnost xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 utajena, xxxxx obsahovat xxxxx, xxxxx nichž xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx totožnost xxxxxx.

(2) Xxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx-xx x xxxx, xx xxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxx xxx osmnáct xxx xxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx má xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, veřejném xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, musí x xxx být x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx. Číst xxxxxxxx x výslechu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx obrazový a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx výslechu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx je xxxxx x hlavním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odvolání xxxxx xx xxxxxxxx uvedených x §211, x xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, x okolnostech, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx by vzhledem x xxxx mohlo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx x mravní xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §102 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx, xxxx xxxx xxxx vážné xxxxxxxxx, x je-li xx xxxxx x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx po ukončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx všechna xxxxxxxx opatření. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx požádá x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§184

(1) Xxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxx zaměřit se xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) K objasnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx napomáhá xx stadiu xxxxxx xxxx xxxxxx Probační x mediační služba xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úředníků .

(3) Dovoluje-li to xxxxxx xxxx a xxxxx obviněného, xxxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx; xx xxx xxxxxx na základě xxxxxxxx předsedy xxxxxx Xxxxxxxx x mediační xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX PROJEDNÁNÍ XXXXXXXX

§185

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x soudu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x podle xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx senátu xxxxx xxx může xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§186

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obžaloby

Předseda senátu xxxxxx xxxxxxxxx projednání xxxxxxxx, má-li xx xx, xx

x) xxx xxxxx xx příslušnosti xxxxxx soudu,

b) xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §171 xxxx. 1,

x) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxx §172 xxxx. 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §173 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxx §307,

x) skutek, xxxxx xx xxxxxxxxx obžaloby, xxxx třeba posuzovat xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx obžaloba,

e) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provedeno xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx zajišťující xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx procesních xxxxxxxx xxxxx napravit x xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xx věci xxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxx skutkové xxxxxxxxx, bez xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx rozhodnout, nebo

g) xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx, xxxxxxx navrhl-li xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§187

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x neveřejném xxxxxxxx, xxxxxx-xx dány důvody xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Považuje-li xx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx, nařídí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obžaloby xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx obžalobu; xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xx otázky, xxxxx xx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(4) Koná-li xx předběžné projednání xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §186 xxxx. x), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx. Vyjádří-li xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx x vině x xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx dohody o xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx §314o314s; x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx §314o xx 314r xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, soud xxxxx xx podkladě xxxxxxx obžaloby. Nepodá-li xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu, xxxx xxxxxx hlavní xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §188.

Xxxxxxxxxx

§188

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obžaloby soud

a) xxxxxxxx x předložení xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x soudu, jenž xx xxxxx něj xxxxxxxxx, xx-xx xx xx, že xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx projednání,

b) postoupí xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx v §171 xxxx. 1,

x) trestní xxxxxxx xxxxxxx, jsou-li xx okolnosti uvedené x §172 xxxx. 1,

x) trestní xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx tu xxxxxxxxx xxxxxxx x §173 xxxx. 1,

x) xxxxx věc státnímu xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx-xx xxxx třeba x odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vad přípravného xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxx xxxx možné x hlavním líčení xx xxxx xxxxxxxxxx, x v xxxxxx xxxx soudem xx xxxxxx xxxxxxxxx bylo x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx takový xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx bylo xx xxxx rychlosti xxxxxx, xxxx

x) trestní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §307 xxxx xxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxxx §309 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxxx projednání obžaloby xxxx soud xxxx xxxxxxxx trestní stíhání, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §172 xxxx. 2.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. b) xx x) a xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podat xxxxxxxx, jež má, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x podmíněném zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx narovnání xxxx xxxxx stížnost, xxx má xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx.

§189

Rozhodnout x předložení xxxx k xxxxxxxxxx x příslušnosti xxxxx xxxxx §188 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx §25 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xx xxxxxxxx podklad xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§190

(1) Xx-xx xxxx xx xx, xx xxx správném xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx jej posuzovala xxxxxxxx, vrátí xxx xxxxxxxx zástupci x xxxxxxxxx (§188 odst. 1 xxxx. x), xx-xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx senátu na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (§196 xxxx. 1).

§191

(1) Xxxxx-xx xxxx xxx xxxxxxxx zástupci x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx přípravné xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Jakmile xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, vrací xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 292/1993 Sb.

§192

Xx-xx xxxxxxxx ve xxxxx, xxxxxxxx soud xxx předběžném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§193

§193 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 48/1973 Xx.

§194

§194 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 48/1973 Xx.

§195

Nové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Rozhodne-li se xxxxxx xxxxxxxx ve xxxx, která xx xxxx vrácena x xxxxxxxxx, opět pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x ní x x xxxxxxxxx provedeného xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx podmínek uvedených x §186 u xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §186 xx xxxxxxxx znovu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x soudu, xxxxx xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudem xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §188 xxxx. 1 xxxx. x).

HLAVA TŘINÁCTÁ

HLAVNÍ LÍČENÍ

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx hlavního xxxxxx

§196

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Neučinil-li soud xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §188 xxxx. 1 x 2, xx předseda xxxxxx xxxx obžaloby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx obhájci, x xx-xx obžalovaný xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx opatrovníku; xxxx xxxxxxxx dá doručit xxxxxxxxxxx, pokud jsou xxxx pobyt xxxx xxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §43 odst. 3, poučí se xxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxx návrh. Xxxx-xx v obžalobě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, dá xxxxxxxx senátu doručit xxxx obžaloby xxx xxxx xxxxx.

(2) Předseda xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx opisu obžaloby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx se x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx, zejména,

a) zda xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx skutku xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x obžalobě x x xxxxxx xxxxxx,

x) xxx xx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx nebo xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx prohlásit xxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxx x xxxxxxx skutku x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a s xxxxxxxxx trestem, případně xxxxxxxxx opatřením, a

d) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Předseda xxxxxx spolu x xxxxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxxxxx x následcích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2; xxxxx xxx xxxxxxx x x xxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx něj učinit x jeho obhájce, x xx x xxxx xx hlavní xxxxxx xxxx x xxxx nepřítomnosti. Zašle-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxx xx xxxx obžaloby xxxxxxxx, xxxxxxxx senátu xxxxx, aby návrhy xx provedení dalších xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx důkazy xxxxxxxxx.

(5) Opis xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x něm.

§197

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx senátu. Xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxx x xxx případě, xx-xx přibrán na xxxxx soudce xxxx xxxxxxxxxxx, kterému xxxxxxxxx xxxxxx překážka v xxxxx účasti xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo přísedící, xx hlavního xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

§198

Nařízení hlavního xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx líčení xxxxxxx předseda senátu xxx, aby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx předvolání, xxxxxx zástupce x xxxxxxx od vyrozumění xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxx provedení xxxxxxxx žádá. X xxxxxxxxx xxxx, které xx x hlavnímu xxxxxx předvolávají xxxx x xxx vyrozumívají, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx třídenní xxxxx.

(2) O xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, opatrovník x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx x zúčastněná xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se o xxxxxxx xxxxxx jen xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx upozornit, xx xxxxxxxxx-xx xx k xxxxxxxx líčení, bude xx x jeho xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxx na xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na podkladě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx už obsaženy xx xxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx, xxx xxx bylo xxxxx xxxxxxxxx a rozhodnout xxx xxxxxxxx.

§198x

§198x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 413/2005 Sb.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx hlavního xxxxxx

§199

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xx zřeteli, xxx xxxxxxx byla xxxxxxxxxx x nejširší xxxx xxxxxxxxxxx sledovat xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestního xxxxxx xx xxxxxxx veřejnost xx smyslu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx x jí xxxxxxxxxx. Ve xxxxxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxx případě o xxxxxx hlavního xxxxxx xxxxxxxx zájmové xxxxxxxx xxxxxx, xxx může xxxxx xxxxxx zajistit x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx veřejným konáním xxxxxxxx xxxxxx.

§200

(1) Xxx hlavním xxxxxx může xxx xxxxxxxxx vyloučena, jestliže xx veřejné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx utajované xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; x témuž xxxxx xxxx předseda xxxxxx učinit x xxxx přiměřená xxxxxxxx. Xxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §102a xxxx. 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podoby, veřejnost xx vyloučí xxxx.

(2) Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx veřejnosti xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§201

(1) X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §200, xxxx xxxx odepřít xxxxxxx x xxxxxxxx líčení xxxxxxxxxx x xxx, x xxxxx xx xxxxx, že xx xxxxx rušit xxxxxxxx xxxxxx hlavního líčení. Xxxx xxxx učinit xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx jednací xxxx.

(2) X xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §200, xxxx soud x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobám x hlavnímu xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx více, xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx šest x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, provede xxxxx xxxx. Obdobně xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvěrníků xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx vyloučena xxx xxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx bezpečnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx svědků, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, proti nimž xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přítomné xx xxxxxxx následky xxxx, xxxxx nepovolaným xxxxxx xxxxxxxx informace, x xxxxx xx při xxxxxxx dovědí; xxxx xxx zakázat, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§202

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Hlavní xxxxxx xx koná xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx senátu, zapisovatele x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního zařízení; §111a se užije xxxxxxx.

(2) X nepřítomnosti xxxxxxxxxxxx může se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx když soud xx xx xx, xx lze věc xxxxxxxxxx rozhodnout x xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx i bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxx

x) obžaloba xxxx xxxxxxxxxxxx řádně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x

x) x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx už xxxxxxxx xxxxxxx činným v xxxxxxxx řízení vyslechnut x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o zahájení xxxxxxxxx stíhání (§160) x xxxxxxxx byl xxxxxxxxx xx možnost xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§166 xxxx. 1);

xx xx x na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§66 x 90) xxxx xxx obžalovaný x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx obžalovaný xxx xxxxx omluvy x xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxx líčení xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx svědků, xxxxxx a spoluobviněných xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx záznamy xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xx xxxxxxxx uvedených x §211.

(4) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx konat, xx-xx obžalovaný ve xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxxxx xxx, xx který xxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx, jehož horní xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx. V případech xxxxx obhajoby (§36) xxxxx konat xxxxxx xxxxxx xxx přítomnosti xxxxxxx.

(5) Ustanovení xxxxx xxxx odstavce 4 xx neužije, xxxxx xxxxxxxxxx požádá, aby xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx 3 xx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x zúčastněná xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxxx. Xxxxxxxx senátu xxxx xx nezbytnou xxxx xxxxxx účast xxxxxxxxxxx x zúčastněné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jen, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx věci, xxxxxxx mají-li xxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dokazování xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ještě v xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§203

(1) Xxxxxx xxxxxx řídí x, nestanoví-li xxxxx xxxxx, dokazování provádí xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxx senátu, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx §180 xxxx. 3. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, obžalovaného x xxxx obhájce xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx podle §215 xxxx. 2.

(2) Xx xxxxxxx přitom xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jednání, aby xxxxxx líčení nebylo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx věci, x xxx xxxx zaměřeno xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, může xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx žádost i xxxxxxxxxx o ní xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§204

(1) Osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx vykázat.

(2) Xxxxxxxxxx může být xxxxxxx xxx usnesením xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Jakmile xx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx, xxxxx xx předseda senátu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx x němu mohl xxxxxxxx.

Počátek hlavního xxxxxx

§205

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sdělením xxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zda se xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx, x zjistí xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxx tato xxxxx xxxx zachována.

(2) Xxxxxxxx xx některá x xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx přítomných xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx přesto xxxxxxx, xx zda je xxxxx xx odročit.

§206

(1) Xx provedení xxxxx uvedených x §205 předseda xxxxxx xxxxx státního xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx obžalobu x uvedl, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx předseda xxxxxx dotáže xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxxx xxxxx x x jakém rozsahu. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx líčení x xx-xx xxxx xxxxx obsažen xx xx xxxxx, předseda xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které toto xxxxx xxxxxx nepřísluší, xxxxxxx xxxx usnesením, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx újmy nebo xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Podle xxxxxxxx 3 postupuje soud xxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxx poškozeného xxxxxxxxx xxxxxxx x §44 xxxx. 2 x 3.

§206x

(1) Po xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx zda xx xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze skutků xxxxxxxxx v obžalobě, xxxxxxxx x popisem xxxxxx x xxxx xxxxxx kvalifikací x x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx opatřením, x xxxxx skutečnosti xxxxxxxx za nesporné; xxxxxx jej xxxxx x xxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx vyjádřením. Xxxx xxx xxxxxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx spojených x takovým prohlášením. Xxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx již po xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx jej xxxxxx, xxx setrvává xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx nějakým způsobem xxxxxx.

(2) Vyjádření k xxxxxxxx může za xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, a xx x když xx hlavní xxxxxx xxxx x nepřítomnosti xxxxxxxxxxxx, nemůže xxxx xx xxx učinit xxxxxxx xxxx prohlášení xxxx.

§206x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 333/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§206x

(1) Xx-xx předseda xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx případu xx xx, xx by xxxx vhodné xxxxxxxx xxxxxx o xxxx x trestu, poučí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx postupu a x důsledcích s xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx zástupce a xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx mají xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx, předseda senátu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx přeruší xx účelem xxxxxx xxxxxxxx mimo hlavní xxxxxx; xx-xx xx x ohledem na xxxxxxxxx zapotřebí, xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx podat x státní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, předseda xxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxx vyhovět.

(2) Xxxxxx x vině x trestu xxxxxxxx xxxxxx zástupce x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx obhájcem. Jednání x dohodě x xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřeně xxxxx §175a. Bylo-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jednání o xxxxxx o xxxx x trestu xxxxxxxx xxxx o výsledku xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxx x trestu, xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dohody x xxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxx škody xxxx nemajetkové újmy xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, státní xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx xx x xxxxxxx líčení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §314q xxxx. 3 xx 5 a §314r.

(4) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu nedošlo xxxx xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx podkladě xxxxxxx obžaloby. V xxxxxx řízení xx x xxxxxxxx dohodě x vině x xxxxxx, xxxxxx prohlášení xxxx obžalovaným xxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx, nepřihlíží, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx jako prohlášení xxxx podle §206c.

§206x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 333/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2020

§206c

(1) Pokud nedošlo x sjednání xxxxxx x xxxx x xxxxxx, může obžalovaný xxxxxxxxx, xx je xxxxx spácháním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx a xx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx takového skutku xxxxxxxx x obžalobě.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx x xxxxxxx prohlášení postupuje xxxxxxxxx xxxxx §314q xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x zúčastněné xxxxx, xxxxx jsou přítomni xxx hlavním líčení.

(4) Xxxx xx prohlášení xxxx obžalovaným xxxxxxxx, xxx xxxxxx prohlášení xxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(5) Xxxx prohlášení xxxx xxxxxxxx, není-li x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxxx. Soud xxxxxx xxxxxxxxxx viny xxxxxxxx, xxxxx takový xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx případu x vyjádření xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Pokud xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx přijímá, zároveň x xxxxxxxx uvede, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx spáchaném xxxxxx, xxxxxxx kterého xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxx prostředkem.

(8) Pokud xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx viny xx xxxxxxxxxx.

§206x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 333/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§206x

Xx xxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx xxx x prohlášení viny xxxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx dokazování těch xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx není závažného xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§206x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 333/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2020

Oddíl xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§207

(1) Xx přednesení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, x byl-li xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx škody nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx k xxxxxx nároku.

(2) Protokol x xxxxxxxx výpovědi xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxx xxxxx, když xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx obžalovaného, když xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x byl-li xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ustanovením tohoto xxxxxx. Na tyto xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xx xx xxxxxx příčinu.

§208

Xx-xx obžalovaných xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x obsahem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vyslýcháni x xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dalších důkazů

§209

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx svědků. Xx-xx xxxxx, xx svědek x přítomnosti obžalovaného xxxxxxxx pravdu, xxxxxxxx xxx-xx x svědka, xxxxx nebo osobě xxxx blízké x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx zdraví, xxxx xxxx xxxx xxxxx nebezpečí, xxxxxxxx xxxxxx učiní opatření xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx svědka, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxx síně xxxx musí být xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx svědka, xxxx xx k xx xxxxxxxx, x xxxx xx se xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klást xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx, xxxxx totožnost xx zůstat xxxxxxx (§55 xxxx. 2), xxxxx předseda senátu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx skutečnou xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§55 xxxx. 2), učiní xxxx x xxx xxxxxx všechny potřebné xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§210

Jestliže xxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxx posudek anebo xx xx něho xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx senátu uložit, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nadiktoval xx protokolu nebo xxx sám xxxxxx.

§211

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx číst xxxxxxxx o jeho xxxxxxxx, xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxx výslech xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxx. Jestliže xx xxxxxxxxxx, xxxxx byl x hlavnímu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx vážného xxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx není xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx. Xx tyto skutečnosti xxxx být xxxxxxxx x předvolání xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx přečte xxxx xxxxx, byl-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx nezvěstnou, xxx xxxxxxxxxx pobyt v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx výslech, nebo

b) xxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §158a.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx, xxx-xx výslech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxxx odchyluje od xxx dřívější xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxx, že xxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx či příslibů xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, zejména x xxxxxxxx chování xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který x xxxxxxx líčení využil xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100, xx xxxxx číst xxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx tímto výslechem x svém právu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a výslovně xxxxxxxxx, xx tohoto xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x obviněný xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Místo xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx protokol x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx znalec xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §106, xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x obžalovaný x tím xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(6) Se xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce a xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx osob x x provedení xxxxxxx xxxxx (§158 xxxx. 3 x 5).

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 x čtení protokolů xx obdobně xxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxx a obrazového xxxxxxx pořízeného x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení.

§212

(1) Odchyluje-li xx xxxxxx nebo spoluobviněný x xxxxxxxxxxx bodech xx své xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx-xx x případy xxxxxxx x xxxxxxxxxx §211 xxxx. 3 nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §158a, xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxx xxxxxx obhájci xxxxxxxxxx možnost, xxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo předsedou xxxxxx pouze xxxxxxxxxxx x vysvětlení rozporů x xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx x rámci volného xxxxxxxxx xxxxxx posoudit xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x hlavním líčení.

(2) Xxxxxxxxxxx dřívější xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx x reprodukci xxxx částí xxxxxxxxx x předchozím výslechu, xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Protokol x xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx obviněného, a xx ani xx xxxxxxx s xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§212x

Xxxxxxxxx, který xx xxxxx trestného xxxx xxxxx zákona o xxxxxxx trestných xxxx, xxxx žádat x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx prohlášení x xxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx čin xx xxxx xxxxxxxxx život, x to i x případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx senátu xx xxxxxxx xxxxxxx vyhovět x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx. Ústní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx zřejmě xxxxxxxxx x xxxx xxxxx.

§212x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§213

(1) Posudky, zprávy xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx a jiné xxxxx důkazy se xxx hlavním líčení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xx třeba, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx i svědkům x xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx přečtení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§214

Obžalovaný xxxx xxx xx provedení každého xxxxxx xxxxxxx, xxx xx chce k xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxxxx.

§215

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx zástupce, xxxxxxxxxx, xxxx obhájce x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxxx xxxxx,xxxx předseda xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx otázek xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, obžalovaný x xxxx xxxxxxx mohou xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxxx senátu jim xxxxxx zejména xxxxx, xxxxxxxx jde x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx opatřený a xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx svědka xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebylo x xxxxxx závažného důvodu xxxxxx. Jestliže je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx zástupcem, xxx x xxxxxxxxxxx xxxx obhájcem, x xxx strany žádají x provedení výslechu, xxxxxxxx předseda xxxxxx xx vyjádření xxxx xxxxx x xxx, xxxxx x nich xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx některou z xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx tehdy, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx zákonem, xx vyslýchaného xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxxxxx senátu xxxx xxxx senátu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx otázku, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx na dobu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx.

(3) Xx provedení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 má xxxxx xxxxx strana xxxxx xxxxxxxxxxxx otázky. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xxxxx tu xxxxxxx.

(4) Xx provedení všech xxxxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx dokazování.

Oddíl pátý

Závěr xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx řeči

§216

(1) Xxxx-xx xxxxxxx důkazních xxxxxx xxxx bylo-li rozhodnuto, xx xx xxxxx xxxxxx provádět xxxxxxx, xxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxxx xx skončené x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx řeči xxxxxxxx zástupce promluví xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osoba, xxxxxxx obžalovaného, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx, promluví xxxxxxxxx. Xx-xx třeba, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xx xxxxxxxxx řeči xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Obhájce xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx obžalovaný mluví xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ujal xxxxx xxxxx xxxxxx zástupce, xx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxx xx xx odpovědět.

(4) Xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxxx přerušit xxx xxxxx, vybočují-li xxxxxx x xxxxx projednávané xxxx.

§217

Po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x před xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Během xxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxxx xxx soudem, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx otázky.

§218

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Shledá-li xxxx vzhledem k xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx závěrečné xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx některou xxxxxxxx xxxxxxxx, usnese xx, xx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxx, x x xxxxxxx líčení pokračuje.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vždy xxxxx xxx xxxxx x závěrečným xxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§219

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx provést xxxx x něm xxxxxxxxxx, xxxxxx stanoví xxx, xxx se xxxx xxxxx další hlavní xxxxxx; xxxxxxx hlavní xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxx xx vyžaduje xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx hlavní líčení xxxx možné provést xxxx v něm xxxxxxxxxx. Odpadne-li xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx hlavní xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §181 odst. 3 xx odpadnutí xxxxxxxx, xxxxxxx hlavní xxxxxx xxxx učinit xxxx úkon xxxxxxxxx xx xxxxxxxx věci. Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx ze závažných xxxxxx učinit, platí xx obdobně §181 xxxx. 3 poslední xxxx.

(2) Dříve xxx xxxxxx líčení soud xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx bylo xxxxx k příštímu xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx vadu xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx důvodu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx senátu xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx líčení xxxxxxxxx obsah xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx delší xxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o hlavním xxxxxx, včetně v xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxx, xxxx xxx hlavní xxxxxx provedeno xxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

§220

Xxxxxxx xxx rozhodnutí

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx návrhu.

(2) Při xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, x opírat xx x důkazy, xxxxx strany xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx není xxxx xxxxx.

§221

Vrácení věci xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx výsledky xxxxxxxx líčení na xxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxx xxxxxxx x xx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zástupci x xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxx státnímu xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx líčení, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §191 xxxxx x xxx xxxxxxx věci xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx účinek.

§222

Postoupení věci

(1) Xxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx čin, x jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nejblíže xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx xx xxxxx něj xxxxxxxxx. Xx však povinen xxxxxxxxxx xxx xxx, xxx-xx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx místní x xxxxxxxxxx ji xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxx věc xxxxxxxxxx, xxxx-xx by xxx xxx xxxxxxxxx nejblíže xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudem xxxxx xxxxx druhu, xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x příslušnosti xxxxx xxxxxx soud, xxxxx xxxx xxx přikázána xxxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx se xxxxxxxx xxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxxxx mezitím xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Soud xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx x trestný xxx, xxxxx zažalovaný xxxxxx xx mohl xxx jiným xxxxxxx xxxxxxxx jako přestupek xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx usnesení x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 může xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx účinek.

§223

Zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx líčení, xx xx xx xxxxxxx x okolností xxxxxxxxx x §11.

(2) Xxxx xxxx zastavit trestní xxxxxxx xxx tehdy, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx tu xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §172 odst. 2.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx se xxxxx xxxx jen některého xx xxxxxx, xxx xxxxx byla podána xxxxxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx účinek.

§223a

Podmíněné zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx a schválení xxxxxxxxx

(1) Soud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmíněně xxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §307 odst. 1 xxxx 2 xxxx §309 xxxx. 1.

(2) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx účinek.

§224

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx za xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx některá x okolností xxxxxxxxx x §173 xxxx. 1 xxxx. b) xx f), xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §9a xxxx. 2.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx stíhání xxxx xxxxx, xxxxx-xx obžalovanému xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pomine-li xxxxx xxxxxxxxx, soud x trestním xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x něm xxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, má-li za xx, xx xxxxx, xxxxx xxxxx xx x xxxx trestní xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxx x xxxxxx, je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx věc Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

§225

(1) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zástupci xxxxx §221, xxxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxxxxxx xxxxx §222 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxx §222 xxxx. 2 x xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxx §223, x xxxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §223a xxxx k xxxx přerušení podle §224, rozhodne soud xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vinným xxxx zda xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx trestným xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, než xxxxx kterého xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, může xxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx byl xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §190 xxxx. 2. Xxxxxxx-xx xx xxx, xx xxxxx obžalovaného na xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x žádá-li x xx, xxxxxxxxxx xx xxxxx lhůtu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx líčení x xxxx xxxxx xxxxxxx.

§226

Xxxx xxxxxxx obžalovaného xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx důkazů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudem, x to x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) nebylo xxxxxxxxx, xx se xxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx stíhán,

b) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx činem,

c) nebylo xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) trestnost činu xxxxxxx.

§227

Xxxxxxxx xxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx udělení milosti, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx byl vzat xxxx, xxxxx z xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §172 xxxx. 2 a x řízení xx xxxxxxxxxxx jen xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx věci trval (§11 xxxx. 4, §172 xxxx. 4), xxxx, neshledá-li xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.

§228

(1) Odsuzuje-li xxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx, kterým způsobil xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkovou újmu xxxx xxxxxx se xx xxxx poškozeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uloží xx v xxxxxxxx, xxx poškozenému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx bezdůvodné xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx nárok xxxx xxxxxxxx (§43 xxxx. 3), xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vždy povinnost x náhradě škody xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, jestliže xx xxxx xxxxx xxxx rozsah bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x škoda x této výši xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx bezdůvodné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x náhradě xxxxx xxxx nemajetkové xxxx x xxxxxxxx xxxx k vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx mu xxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx závazek xx být xxxxxx xx xxxxxxxxx, jejichž xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx vyjádřen x xxxx měně, xxxxxxxxxx-xx to okolnostem xxxxxxx a

a) škoda xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx měně nebo xx věcech zakoupených xx takové xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) obžalovaný xxxx poškozený xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx soud xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxxxxx-xx poškozenému xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx poškozený xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx.

§229

(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxx xxxx xxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provádět další xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx trestní xxxxxx, soud odkáže xxxxxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Na xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxx odkáže soud xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx nárok x jakéhokoli důvodu xxxxxx xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, odkáže xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vždy xx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§230

(1) Shledá-li xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx ochranného xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x bez xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx soud potřebuje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx provést xxxxx další xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zasedání.

(3) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx x xxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx hlavní xxxxxx

§231

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx některá x xxxxxxxxx uvedených x §223 xxxx. 1 x 2, §223a xxxx. 1 xxxx §224 xxxx. 1 x 2, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního stíhání, xxxxx o schválení xxxxxxxxx.

(2) Mimo xxxxxx xxxxxx xxxx rozhoduje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx předseda xxxxxx za xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, odkladný xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stížnost xxxxx xxx obžalovaný x poškozený.

HLAVA XXXXXXXX

XXXXXXX ZASEDÁNÍ

§232

Obecné xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soud v xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo ve xxxxxxx xx považuje xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

§233

Xxxxxxxx xxxxxxxxx zasedání

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osobní xxxxx při xxx xx nutná. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce, jakož x xxxxx, která xxxx návrhem xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x osobu, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutím, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; vyrozumí xxx obhájce, popřípadě xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx nebo vyrozumění xxxxxxx opis xxxxxx, xxxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Den veřejného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dala xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx této xxxxx xx možné xxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx xx lhůta xxxx. X ostatních osob, xxxxx se x xxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx zpravidla xxxxxxxx xxxxx.

§234

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Přítomnost xxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxxx i prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení; §111a xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx zákon něco xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nutná.

Xxxxxx veřejného zasedání

§235

(1) Xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx senátu xx xxxxxxxx xxxxx zprávu x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zástupce xx x xxxxxx xxxxxxx, nejsou-li xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, užije se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x výpovědi xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§211 xxxx. 1, 5 x 7) xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx konané o xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx předseda xxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§236

Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxx vyhlásí veřejně.

§237

Podklad pro xxxxxxxxxx

Xxx xxxx rozhodnutí xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xx x xxxxxx, xxxxx xxxx xx veřejném zasedání xxxxxxxxx.

§238

Použití xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx veřejného zasedání xx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx opatření

§239

(1) Xxxxx-xx x případ, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §230 xxxx. 2, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx zasedání, xxx xxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§239x

(1) Nelze-li x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věci, xxx xx xxx zabrána, xxxx xxxx-xx xxxx xxxxx xxxx, ustanoví xx předseda xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx má x řízení x xxxxxxx xxxx stejná xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx písemnosti xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a to xxx xxxxxx xx xx, zda xx xxxxxxxx xxxx o xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx o ustanovení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

§240

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zasedání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§241

§241 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 292/1993 Sb.

§242

(1) Xxxxxxxxx zasedání xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Jiné xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§243

Je-li třeba xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, děje xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§244

Xxxxxxxxxx se vždy xxxxxxx.

XXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX X XXXXXX O XXX

§245

Xxxxxxxxxxx x účinek

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozsudku xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx odvolání. Proti xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx dohodu x xxxx x xxxxxx, xxx xxxxx odvolání xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx a trestu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxx. Xxxxx rozsudku, xxxxxx xxxx schválil xxxxxx x xxxx x xxxxxx, může xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx škody xxxx nemajetkové xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o náhradě xxxxx xxxx nemajetkové xxxx x xxxxxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x způsobem xxxxxxx xxxxx nebo nemajetkové xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x níž xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx má xxxxxxxx účinek.

Xxxxxxxxx xxxxx

§246

(1) Xxxxxxxx xxxx odvoláním napadnout

a) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroku,

b) xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx dotýká, xxxxx-xx x xxxxx x vině x xxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx pro nesprávnost xxxxxx o xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx majetku,

d) xxxxxxxxx, xxxxx uplatnil nárok xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxxxxxxxx výroku x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx nebo o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx proto, xx xxxxxx výrok xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx že xxxxx.

§247

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx rozsudek xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx; toliko xxxxx xxx x xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, má xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obžalovaného x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pokolení xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, osvojitel, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x druh. Státní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx omezen ve xxxxxxxxxxxx, může i xxxxx xxxx obžalovaného xx xxxx v xxxx xxxxxxxx odvolání xxxxx též xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§248

Xxxxx a místo xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx x soudu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx opisu xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx x xxxx obhájci a xxxxxxxxxxx, běží xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §247 xxxx. 2, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lhůta xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§249

Obsah odvolání

(1) Xxxxxxxx xxxx xxx ve xxxxx xxxxxxx x §248 nebo x xxxxx lhůtě k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxx §251 xxxx odůvodněno xxx, xxx xxxx patrno, x xxxxxxx výrocích xx xxxxxxxx xxxxxxx x jaké xxxx xxxx vytýkány xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předcházelo. X xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zástupce xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxx, xxx i xxxxxx, ve prospěch xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Odvolání lze xxxxx x nové xxxxxxxxxxx x důkazy.

§250

Vzdání xx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Po xxxxxxxxx rozsudku může xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, a to xx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce může xxxx xxxx i xxxxxxxxx státní zástupce xxxx, jde-li o xxxxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx orgán Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx obžalovaného xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx jen x xxxxxxxxx xxxxxxxxx obžalovaného. Xxxxxx xxxxxxxx může xxxx takové xxxxxxxx xxxx i bez xxxxxxxx obžalovaného. X xxxxx xxxxxxx běží xxxxxxxxxxxx nová xxxxx x podání xxxxxxxx xx vyrozumění, že xxxxxxxx xxxx vzato xxxx.

(4) Zpětvzetí xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na vědomí xxxxxxxx xxxxxx odvolacího xxxxx, a xxxxxx-xx xxx dosud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, předseda xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx.

§251

Xxxxxx x soudu xxxxxxx stupně

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce, xxxxxxxx, které podal xx obžalovaného jeho xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxx §249 xxxx. 1, vyzve xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx, kterou xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx je, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §253 xxxx. 3. Stejně xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podal obžalovaný, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zúčastněná xxxxx, kteří mají xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx náležitosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §249 xxxx. 1, obhájce, xxxxx ho xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxx ve xxxxx xxxx dnů x xxxxxxxx mu k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx poučení. Nevedlo-li xx x nápravě xxxx xxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x obžalovaný xx xxx obhájce nezvolil, xxxxxxxx mu ho xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obhajování v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a dále xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. U poškozeného x zúčastněné osoby, xxxxx xxxxxx zmocněnce, xxxxxxxxx předseda senátu xxxxxxxxx.

(3) Jakmile xxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx vad xxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ostatním xxxxxxx x nevyčkávaje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu.

§252

Xxxxxxxx xxxx

X xxxxxxxx xxxxx rozsudku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxx. O xxxxxxxx xxxxx rozsudku xxxxxxxxx nebo vyššího xxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nadřízený vrchní xxxx.

Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx

§253

(1) Xxxxxxxx xxxx zamítne xxxxxxxx, xxxx-xx podáno xxxxxxxx, osobou neoprávněnou xxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x téže xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx proto, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx poučením soudu.

(3) Xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx, xxxxxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §249 xxxx. 1 nebo xxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx obhájce xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx vad xxxxxxxx (§251 xxxx. 2).

§254

(1) Nezamítne-li xxxx xxxxxxxxx-xx odvolací xxxx xxxxxxxx podle §253, xxxxxxxxx zákonnost x xxxxxxxxxxxx jen xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx odvolání, i xxxxxxxxx postupu řízení, xxxxx jim předcházelo, x to z xxxxxxxx vytýkaných xxx. X vadám, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx přihlíží, xxx xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx odvolání.

(2) Xxxx-xx xxxx vytýkané xxxx xxxx původ x jiném výroku xxx x xxx, xxxxx xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx, přezkoumá xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx oprávněná xxxxx xxxxx němu xxxxx podat odvolání.

(3) Xxxxxxxx oprávněná xxxxx xxxx xxxxxxxx proti xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x návaznosti xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x vině xxxx xxxxxxx, bez xxxxxx xx to, xxx xxxx x xxxxx xxxxx výrokům xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx odvoláním xxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxx xx jen xxxxxxx x xxxx xxxx, x nichž xxxx rozhodnuto xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxxx xxx xx část xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx osoby.

§255

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx najevo, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nastala některá x okolností xxxxxxxxx x §173 xxxx. 1 písm. x) xx x), xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předvolání x veřejnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x důvodu xxxxxxxxx x §9a.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xx, že xxxxx, xxxxx xxxx v xxxx trestní xxxx xxxx xxxxxxx stupně xxx rozhodování x xxxx x xxxxxx, xx v rozporu x xxxxxxxx pořádkem; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx.

§256

Xxxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxx, shledá-li, xx xxxx xxxxxxx.

§257

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx část zruší x x xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, x xxxxx, jenž je xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx-xx tak xx xxxxxx xxxx prvního xxxxxx (§222 xxxx. 1); xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soud, xxxxxxxx xxxxx sám x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, měl-li xxx xxxxxx již xxxx xxxxxxx stupně (§222 xxxx. 2),

x) trestní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xx tu xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prvního stupně (§223 xxxx. 1, 2),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zastaví xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, shledá-li xxxxxxxxx xxxxxxx v §307 xxxx. 1 xxxx 2 nebo §309 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx přeruší, xxx-xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§224 odst. 1, 2 x 5).

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xx xx xx xxxxxxx z okolností xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x), x), l), xxxxx xxxxxxx až xx vyhlášení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne, aniž xx napadený xxxxxxxx xxxxxx, x zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stíhání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx však pokračuje, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx, xxx mu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. X tom xx xxxxx obviněného poučit.

§258

(1) Odvolací xxxx xxxxx xxxxxxxx rozsudek xxxx

x) xxx podstatné xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, že x xxxxx řízení byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věci xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx mít xxxx xx správnost a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) pro xxxx xxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx nebo neúplnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přezkoumávané xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, že se xxxxxxx takové xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx významnými xxx xxxxxxxxxx,

x) vzniknou-li xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx rozsudku, x xxxxxxxxx xxxx xx třeba xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx provádění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxx prvního stupně,

d) xxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona,

e) xx-xx uložený trest x přezkoumávané xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx poškozeného x xxxxxxxxxxxxx části rozsudku xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxx schválení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x výrok x uplatněném nároku xxxxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxx o xxxx x xxxxxx nesouhlasil, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x trestu xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx vadná xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx oddělit xx xxxxxxxxx, zruší xxxxxxxx xxxx rozsudek xxx x xxxx části; xxxxx-xx xxxx, xxx x jen xxxxxx, xxxxx o vině, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, jakož i xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx.

§259

(1) Xx-xx xx xxxxxxx napadeného xxxxxxxx xxxx některé jeho xxxxx xxxxx učinit xx xxxx rozhodnutí xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx nelze xxxx odstranit ve xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx skutková xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx hlavní xxxxxx opakovat nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx vada xxx x xxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxx x xxxxxxxx, xxx x chybějícím výroku xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx může xxxxxxxx xxxx, jen xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx správně xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx důkazů provedených xxxx xxxxxxxxx soudem xxxxxxx nebo změněn. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx odchýlit od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxx xxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx některé pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx již x xxxxxxx líčení, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx provedeny x hlavním xxxxxx.

(4) X neprospěch xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx napadený xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxx xxxx podáno x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx výroku o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxx xxxx učinit xxx na podkladě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nárok na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx soud xxxxxx xxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx vinným xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx rozsudkem xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx činem, xxx xxxxx xx xxxx x napadeném xxxxxxxx uznat xxxxxx xxxx prvního stupně (§225 odst. 2).

§260

Nelze-li xx xxxxxxx xxxxxxxx pokračovat x xxxxxx xxxx soudem xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx-xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §191 a §264 odst. 2 xx xxxxx xxxxxxx.

§261

Prospívá-li xxxxx, x xxxxx xxxxxxx odvolací xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx obžalovaného, také xxxxxxx spoluobžalovanému xxxx xxxxxxxxxx osobě, rozhodne xxxxxxxx soud xxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx obžalovaného, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§262

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xx xx věc xxxxx k novému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxx složení xxxxxx. X xxxxxxxxxx důvodu xxxx xxxx xxxxxxx, xxx ji xxxxxxxxx x xxxxxxx jiný xxxx téhož xxxxx x téhož stupně x xxxx xxxxxx.

§263

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soud xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) podle §253, 255 a 257,

b) xxxxx §258 xxxx. 1, xx-xx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odvolání xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, kdy xx xxxx mít při xxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xx xx xxxxx xxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx konat xxx tehdy, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx prohlásí, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx zahájení xxxxxxxxx zasedání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx určený xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zprávu x xxxxx věci. Xxxxx přednese xxxxxxxxx xxx odvolání a xxxxxxxx xx; xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx člen xxxxxx. Státní xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx své xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx z xxxxxx xxxx přítomna x xx-xx vyjádření xxxxxxxx ve spise, xxxxx xxxxxx-xx x xx, přednese obsah xxxxxx xxxxxx předseda xxxxxx xxxx xxx xxxxxx člen xxxxxx.

(6) Xx přednesení návrhů xx xxxxxxxx zasedání xxxxxxx odvolací xxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x odvolání, xxxxx-xx x xxxxxxxx x obtížně proveditelné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx znamenalo xxxxxxxxxx xxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx obviněný xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx o výslechu xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx xxxxx xxxx doplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx odvolací xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx k důkazům, xxxxx xxxx provedeny xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudem; xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx líčení. Xxxxxxxx xxxx xx vázán xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výjimkou těch xxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx znovu xxxxxxx.

§264

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx stupně xx xxxxxxx rozsudku

(1) Xxxx, xxxxx věc xxxx xxxxxxx x novému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud, x xx povinen provést xxxxx x doplnění, xxxxxxx provedení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx rozsudek zrušen xxx v xxxxxxxx xxxxxxxx podaného xx xxxxxxxx obžalovaného, nemůže x novém xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

§265

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxxx xxxx x vydání bezdůvodného xxxxxxxxx

Xxxxx-xx odvolací xxxx xxxxxxxx rozsudek xxxxxx xx výroku o xxxxxxx škody nebo xxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxx xx věci, odkáže xxxxxxxxxxx na řízení xx věcech občanskoprávních, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX SEDMNÁCTÁ

DOVOLÁNÍ

§265a

Přípustnost dovolání

(1) Xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxx soud xxxxxxx xx druhém stupni x xxxxx to xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx se xxxxxx

x) rozsudek, xxxx xxx xxxxxxxx uznán xxxxxx a uložen xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) rozsudek, xxxx xxx xxxxxxxx obžaloby xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx jinému orgánu,

e) xxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxx ochranné opatření,

f) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) rozhodnutí, xxxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxx usnesení xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x).

(3) Xxxxxxxx v neprospěch xxxxxxxxxx xxxxx podat xxx x xxxx xxxxxx, že soud xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §259 xxxx. 4, §264 xxxx. 2, §273 nebo §289 xxxx. b).

(4) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx.

§265x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§265x

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxx, jen xx-xx xx některý x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xx xxxx rozhodl xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx důvod xxxxx xxxxxx, jestliže tato xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) obviněný xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx ho xxxxx zákona xxx xxx,

x) xxxx porušena xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlavním xxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedeno xxxxxxx xxxxxxx, ačkoliv xxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx rozhodnuto x postoupení věci xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx určující xxx xxxxxxxx znaků xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx zjevném xxxxxxx x obsahem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx vztahu x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podstatné xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx hmotně xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) obviněnému xxx xxxxxx xxxxxx xxxx trestu, který xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x trestním xxxxxx na xxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) bylo xxxxxxxxxx o upuštění xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx od xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxx xxxxxx postup,

k) xxxx rozhodnuto o xxxxxxx ochranného xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xx neúplný,

m) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx odmítnutí řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §265a xxxx. 2 xxxx. x) až g), xxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx předcházejícím xxx xxxxx dovolání xxxxxxx x písmenech x) xx x).

(2) Xxxxxxxx xxx podat xxx xxxxx, xxx-xx uložen xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx doživotí.

§265x

Xxxxxxxx xxxx

X dovolání xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§265x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2002

§265x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx krajského nebo xxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx kteréhokoli xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, x xx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pověřený xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) příslušný xxxxx Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to xx prospěch x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx veřejnou žalobu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx žalobce xxxx evropský žalobce, xxxx

x) obviněný pro xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx xx xx bezprostředně dotýká.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxx. Xxxxxx obviněného, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx takto xxxxxxxx; x tom xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (§125 xxxx. 3). Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx podání xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxx obsahu xxx xxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxx xx xxxxxxxx obnovy řízení xxxx ministru xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x podání xxxx, které xx xxxxx xxxxx x xxxx prospěch odvolání. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx svéprávnosti, xxxx x proti xxxx xxxxxxxxxx za něho x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx opatrovník x xxxx obhájce.

§265x

Xxxxx x xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xxxxx rozhodl xx xxxx v xxxxxx xxxxxx, xx dvou xxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx rozhodnutí doručuje xxx obviněnému, xxx x xxxx xxxxxxx x opatrovníku, běží xxxxx xx toho xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x podání xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, je-li dovolání xxxxxx ve xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx ve druhém xxxxxx, xxxxx je-li xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx dovolání xxxx xxxxxxxxx.

§265x

Xxxxx dovolání

(1) X xxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§59 xxxx. 3) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx směřuje, xxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx x x jakých xxxxxx xxxxxx x čeho xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dovolacího xxxxx x odkazem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §265b xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx §265b xxxx. 2, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx a příslušný xxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce jsou xxxxxxx x dovolání xxxxx, zda je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx v neprospěch xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx, x xxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x podání xxxxxxxx.

§265x

Xxxxxxxxx dovolání

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zpět, x to až xx doby, xxx xx Nejvyšší xxxx xxxxxxx x závěrečné xxxxxx. V xxxxxx x xxxxxxxx se xxxx pokračuje, vzal-li xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jen ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx trvá na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení; x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podal xxx xxxxxxxx. Zpětvzetí xxxxxxxx xxxxxxxx nejvyšším xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce xxx xx xxxxxxxx obviněného, xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx dovolání xxxxx, není-li překážek, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx předložena, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx prospěch xxxxxxxxxx x obviněný xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x dovolání, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu x usnesení, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§265x

Xxxxxx u soudu xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo příslušného xxxxxx Xxxxx evropského xxxxxxxxx žalobce anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §265f xxxx. 1, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx týdnů, xxxxxx xxx zároveň xxxxxxx, x xxxxxxxx xx, xx jinak xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §265i xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx soudu prvního xxxxxx doručí xxxx xxxxxxxx obviněného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušnému xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx dovolání státního xxxxxxxx xxxx příslušného xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obhájci xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x upozorněním, že xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§265r xxxx. 1 písm. x)]. Xxxxxxx lhůta x podání xxxxxxxx xxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx soudu.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx dovolání x xxxxxx spisů k xxxxxx, xx by xxx xxx odložen xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx anebo xx xxxx xxx pozastaveno xxxxxxxxx s xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spisy x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, který o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dnů po xxxxxxxx spisů, x xxxxxx-xx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx prvního xxxxxx, xxxxx xx xxxxx k dokončení xxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx návrhu, provede xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tomu, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odložen nebo xxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Rozhodnutí dovolacího xxxxx

§265x

(1) Xxxxxxxx xxxx dovolání xxxxxxx,

x) není-li xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, než xx xxxxxx v §265b,

x) bylo-li podáno xxxxxxxx, xxxxxx neoprávněnou, xxxxxx, která xx xxxxx podala, když xx předtím výslovně xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx dovolání,

e) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obviněného a xxxxxx, xxxxx má xxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, není xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx významu.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx důvod odmítnutí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxx odmítnutí.

(3) Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, v rozsahu x x xxxxxx, xxxxxxxxx x dovolání, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jen xxxxx by xxxxx xxx vliv na xxxxxxxxx výroků, xxxxx xxxx xxxx podáno xxxxxxxx.

(4) Jestliže xxxxxxxxx xxxxx xxxx důvodně xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx, přezkoumá Xxxxxxxx soud v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx vždy i xxxxx x xxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxx, xxxxx mají xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, xxx ohledu xx xx, zda xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx podáno xxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx napadena xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x více xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx část rozhodnutí x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx týká xxxx xxxxx.

§265x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§265j

Dovolací xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, shledá-li, xx xxxx xxxxxxx.

§265x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§265x

(1) Shledá-li Nejvyšší xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx napadené rozhodnutí xxxx xxxx část, xxxxxxxxx xxx vadné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx Nejvyšší xxxx rozhodnutí xxx x xxxx části; xxxxx-xx xxxx, xxx x xxx zčásti xxxxx x vině, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, jakož i xxxxx xxxxxx, které xxxx ve xxxxxx x vině svůj xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx rozhodnutí xxxx jeho zrušenou xxxx obsahově xxxxxxxxxx, xxxxx vzhledem ke xxxxx, k níž xxxxx zrušením, xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §261 xx xxxxx xxxxxxxxx.

§265x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2002

§265x

(1) Je-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxx xxxxxx xx věci nové xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jehož rozhodnutí xxx, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx projednal a xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxx v xxx, xx v napadeném xxxxxxxxxx xxxxxxx výrok xxxxx nebo xx xxxxxxx, xxxx Nejvyšší xxxx, aniž xxxxxxxxxx xxxxx, přikázat soudu, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx výroku rozhodl xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x novému xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx zároveň xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx x rozhodl x jiném xxxxxxx xxxxxx. X důležitých xxxxxx může xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a rozhodnutí xxxxxx soudu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx se na xxxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx uložený xx xxxxxxxx rozsudkem x Xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx výrok o xxxxx trestu zruší, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zasedání (§73d xx 73g) xx x tomto xxxxxxx xxxxxxx.

§265x

(1) Nejvyšší soud xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx rozsudkem. Xxxxxxxx xxxx nemůže xxxx xxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx vinným xxxxxx xxxxxxxx činem, xxx jakým xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozsudkem,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nad dvacet xx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, případně xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx §265.

§265x

Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx není x xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxx přípustný.

§265n xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

§265x

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx bylo xxxxxx dovolání, xxxxx xxxxxxx pozastavení xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zabranými xxxxx.

(2) Xx-xx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nějakou xxxxxxxx, provede xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx žádost xxxxxxx jiný orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx mu xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hlavy xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Zajistit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x vzetím do xxxxx lze však xxx tehdy, xxxxxxx-xx xx nejvyšší státní xxxxxxxx nebo příslušný xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx obviněného x xxxxxxxx-xx to Xxxxxxxx xxxx xx nezbytné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxxxxxxxx vazebních xxxxxx.

§265x

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx podáno x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx zemřel,

b) xx čin xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nařídil, xxx xx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx podáno dovolání xxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx stíhání tu xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx.

§265x

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zasedání. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx (§265i),

x) rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§265k) a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a rozhodnutí (§265l xxxx. 1 x 2), xx-xx xxxxxx, xx xxxx xxxxx odstranit xx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxx xxxxxxxxxx, souhlasí-li x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx veřejnou xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx evropský xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx orgán Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx.

(2) Ve xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, kdy veřejnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pověřený xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobce, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobce povinná.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx obviněný xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §36a xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxx xx xxx xxxxx §36b xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx ve xxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx vyrozumění x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx může xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx zasedání vyrozumět xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nemá-li tato xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je třeba xx ho x xxxx xxxxx ustanovit. Xxxxxxxxxx §39 se xx užije xxxxxxx.

(6) Xx zahájení veřejného xxxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxx xxxx jím xxxxxx xxxx senátu xxxxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxx o xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx dovolatel své xxxxxxxx x xxxxxxxx xx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu přímo xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx své xxxxxxxxx; není-li xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx-xx xxxxxxxxx obsaženo ve xxxxx, xxxxx xxxxxx-xx x to, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx člen xxxxxx.

(7) Xxxxxx se xx xxxxxxxx zasedání xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nezbytnými x xxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx ve veřejném xxxxxxxx xxxxx vyhlásí.

(9) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyvěšením xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx desce x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx elektronické xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx Nejvyššího xxxxx") xx xxxx 15 xxx, a xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx důvody rozsudku, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Předseda xxxxxx může rozhodnout xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx soudu; xxxxxxxx 9 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§265s

Řízení po xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx činný x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx byla xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí, xx vázán xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyslovil xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Bylo-li xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxx v důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx obviněného, xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx změně xxxxxxxxxx v jeho xxxxxxxxxx.

§265x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002

XXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX X NÍ

§266

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx podkladě xxxxxxx xxxxxxx řízení, může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Nejvyššího soudu xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx x trestu xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx podat xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu nebo x poměrům xxxxxxxxx xxxx jestliže xxxxxxx xxxx xxxxxx je x zřejmém rozporu x účelem xxxxxx.

(3) Xxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 více osob, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jen proti xx části xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(4) Stížnost xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx xxxxx xxx x toho důvodu, xx soud postupoval x xxxxxxx x §259 xxxx. 4, §264 odst. 2, §273 nebo §289 xxxx. x).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxx přiměřeně i xx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §150 xxxx. 1 nebo 3.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zpět xxxxxxxx xxx porušení xxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xx až xx xxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx ministr xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx, xx xx měl xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx by mělo xxx pozastaveno xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo byly xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx stížnosti pro xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§266a

(1) Podanou xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odůvodnit xx 14 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx porušení xxxxxx x xxxxxxxx podané x xxxx věci xxxxxxxx Xxxxxxxx soud xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx postup xxxxx §23.

§267

(1) Xx xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§59 xxxx. 3) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx kterému xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx napadá x čeho xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xxxxx, zda xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x §266a xxxx. 1 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x průběhu xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx měnit.

(3) Nejvyšší xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx těch xxxxxx rozhodnutí, proti xxxx xxxx xxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x x xxxxxx x xx uvedených, xxxxx x řízení xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx napadeny, Nejvyšší xxxx xxxxxxxx, jen xxxxx by xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx výroků, xxxxx xxxx xxxx podána xxxxxxxx xxx porušení xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx důvodně xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx výroku x xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx vytýkané xxxx xxxx i xxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, které mají xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx byla x xxxxx xxxxx xxxxxxx podána xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx napadena xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx některé x více xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Nejvyšší soud xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx rozhodnutí x předcházejícího xxxxxx, xxxxx xx týká xxxx xxxxx.

§268

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) není-li xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx (§266 xxxx. 3) nebo x xxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, byl xxxxxxx xxxxx.

§269

(1) Xxxxx xxxxx §268 xxxx. 2 xx nedotýká právní xxxx xxxxxxxxxx, o xxx xxx.

(2) Xxx-xx xxxx xxxxxxx zákon x neprospěch xxxxxxxxxx, xxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v §268 xxxx. 2 napadené xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, popřípadě též xxxxx řízení mu xxxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxx některý xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxx-xx xxx xxxxxxx xx ostatních, xxxxx Xxxxxxxx soud xxx xxxxx výrok. Xxxxx-xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, výrok x xxxx, zruší xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx x další xxxxxx, které xxxx xx výroku x xxxx svůj podklad. Xxxxx také další xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx obsahově xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ke xxxxx, k níž xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §261 xx xxxxx xxxxxxxxx.

§270

(1) Xx-xx xx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxx některého jeho xxxxxx xxxxx učinit xx xxxx rozhodnutí xxxx, přikáže Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu, x jehož xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Záleží-li porušení xxxxxx xxx v xxx, xx x xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx neúplný, může Xxxxxxxx xxxx, aniž xxxxxxxxxx zruší, přikázat xxxxxx, x jehož xxxxxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx soud xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Z xxxxxxxxxx důvodů xxxx xxxx xxx přikázat x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx státnímu xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, jemuž xxxx věc xxxxxxxxx, xx vázán právním xxxxxxx, xxxxx vyslovil xx věci Nejvyšší xxxx, a je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxx.

§271

(1) Nejvyšší soud xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx také xxx hned rozhodnout xx věci, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx učinit xx xxxxxxxx skutkového xxxxx, který byl x xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx. Nejvyšší xxxx xxxxxx xxxx xxx

x) uznat obviněného xxxxxx skutkem, xxx xxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx obžaloby xxxxxxxx xxxx pro xxxx xxxx xxxxxxx stíhání xxxxxxxxx,

x) uznat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trestným xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx obviněnému trest xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx svobody xx doživotí.

(2) Zruší-li Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx škody xxxx nemajetkové xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, užije xxxxxxxxx §265.

§272

§272 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 424/2001 Sb.

§273

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx zákon xxx porušen x xxxxxxxxxx obviněného, xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §150 xxxxxxxxx.

§274

(1) X xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx soud xx xxxxxxxx zasedání xx xxxxxx státního xxxxxxxx činného u Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství xxxx v xxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx žalobce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx senátu xx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Nejvyšší xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §268 xxxx. 1.

(3) Xxxxx Nejvyšší xxxx stížnosti pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnout též xxxxxxxxx xxxxx §268 xxxx. 2, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx §269 xxxx. 2 x přikáže xxx x novému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §270 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxx x xxxxxx projednání x xxxxxxxxxx xxxxx §270 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx zákon xx xxxxxxxx obviněného.

(4) V xxxxxxxxxx zasedání xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxx uvedených x xxxxxxxxxx 2 x 3, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx jiné osoby, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.

(5) Xxxxx rozhoduje Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavců 2 xx 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dotčeny, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x případě, kdy xxx xx xxxx xxxxx v posledním xxxxxx xxxxxxxx pověřený xxxxxxx, evropský xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nejvyšší xxxxxxx, Úřadu evropského xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§274x

(1) Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozsudek Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxxx 15 xxx, a xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x nosné xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Předseda senátu xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx obdobně.

§274a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 418/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.12.2021

§275

(1) Xxx-xx xxxxx xxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxx provedení řízení xx podkladě xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx stíhání xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx zemřel. Xxx-xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x stížnosti xxx xxxxxxxx zákona xx xx promlčecí xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Nelze-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxxxx x stížnosti xxx porušení xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx osoba obhájce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xx x tomu xxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení §39 xx tu užije xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody uložený xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xx stížnosti xxx xxxxxxxx xxxxxx výrok x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (§73d xx 73g) xx x xxxxxx x stížnosti xxx xxxxxxxx xxxxxx neužijí.

(4) Xxxx rozhodnutím x xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx může Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxx němuž xxxx xxxxxx stížnost pro xxxxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x věcmi, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx učiní, provede xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxx, aby xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx odložení xxxx přerušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx.

§276

Xx-xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx okolnost, xxxxxxx potřebné xxxxxxx xxxxxxxx senátu Nejvyššího xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx orgán činný x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxx xxxx. Xx xxxxxx naléhavých xxxxxxxxx xxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx usnesení xxxxxx i prostředků xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

HLAVA XXXXXXXXXXX

XXXXXX ŘÍZENÍ

§277

Obecné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pravomocným rozsudkem, xxxxxxxxxxx trestním příkazem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx usnesením x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, pravomocným usnesením x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoby xxx xxx skutek xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx předepsaném xxxxxx, xxx xxxx-xx povolena xxxxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x zajištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Podmínky xxxxxx

§278

(1) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx, vyjdou-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx o xxxx xxxx ve xxxxxxx xx skutečnostmi x xxxxxx xxxxxxx už xxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx o xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy v xxxxxxxx nebo xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxxx vzhledem x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx byl xx xxxxxxx nepoměru x povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx. Obnova xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x dohledem, xx xxxxxx, x xx x xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §48 xxxx. 7 a 8 xxxxxxxxx xxxxxxxx, také xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx dříve neznámé, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x trestu.

(2) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, x xx x x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x §308 xxxx. 6, xx xxxxxx, vyjdou-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx neznámé, xxxxx xx xxxxx xxxx o xxxx xxxx xx spojení xx skutečnostmi x xxxxxx xxxxxxx už xxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx a xx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. f) xxxx x), xx povolí, xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x postoupení xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxxxxxxx ještě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §308 xxxx. 6, xx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx by mohly xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vést x xxxxxx, xx důvody x xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx x xx je xx xxxxx podat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, které skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xx povolí, xxxxx-xx xx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx tak, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx ze způsobů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx tehdy, bude-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjištěno, xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(5) Obnova xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsudkem xxxx xxxxxxxx příkazem, xxxx xxx xxxxx vinným xxxxxxxxxxxxxx obviněný, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx též xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dalším řízení xxxxx osobám, xxxx xx xxxxxx za xxxx xxxxxx, xxxxx xx spolupracující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, poruší xxxx xxxxxxx xxxxx §178a odst. 1.

§279

Obnova v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je vyloučena, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx činu xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x délce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxx xxxxxx.

§280

Osoby oprávněné x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Obnovu xxx xxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X neprospěch xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx státní xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxx x xxxx prospěch odvolání. Xxxxxxxx by tak xxxxx učinit x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx podat i xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx smrti obviněného.

(4) Xxxxx, která xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx prohlášením xxxx xxxx, x xx až xx xxxx, než se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx oprávněnou xxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx může xxx xxxx xxxx jen x výslovným souhlasem xxxxxxxxxx; to neplatí, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zástupce xxxx xxx-xx takový xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx smrti xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx obnovy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx předseda xxxxxx soudu prvního xxxxxx. Xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xx xxxx xxxx xxxx státní xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx oznámit xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx x okolnost, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx zástupce povinen xxxxxxx x ní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx-xx xx možné, xxxxx osobu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx.

§281

Příslušnost xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx

(1) X návrhu xx xxxxxxxx obnovy xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxx státního xxxxxxxx x zastavení trestního xxxxxxx, xxxxxx schválení xxxxxxxxx, o postoupení xxxx xxxxxx orgánu xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx soud, xxxxx xx xxx příslušný xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx, xxxxx skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx schválení xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhoduje xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxx stupni.

(3) Xxxxxxxx xx xxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, rozhodne x návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx krajský xxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx, že vzhledem xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx čin xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx o xxxxxx xx povolení obnovy

§282

(1) Xx-xx xxx rozhodnutí x návrhu xx xxxxxxxx obnovy x xxxxxxxxx jeho důvodnosti xxxxx některou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předseda xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx orgán činný x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx. Xxx takové xxxxxxx platí ustanovení xxxxx xxxx.

(2) V xxxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx materiálu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx obnovy jen xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx x považuje-li xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxx nově xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Byl-li xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx prospěch obviněného, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

§283

Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx obnovy zamítne,

a) xxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx jen xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx, xxxxx něhož xxxxxx není přípustná,

c) xx-xx obnova xxxxxxxxx xxxxx §279, nebo

d) xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §278.

§284

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x části, x xxx xx návrh xxxxxxx. Xxxxx-xx, xxx x jen zčásti, xxxxx o vině, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxx, které xxxx xx xxxxxx x xxxx svůj xxxxxxx. Zruší xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx xxxxx, x xxx zrušením xxxxx, xxxxxxx podkladu, x xx i xxxxxxxxxx x nestíhání xxxxxxxxxxx (§159d odst. 1), xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pravomocným usnesením xxxxx o zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx věci xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxx, může zároveň xx xxxxxxxx rozhodnutí xxx vrátit xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxx objasnění xxxx. Krajský xxxx, xxxxx xxxxx §281 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx x prvním xxxxxx rozhodl okresní xxxx, xxxxx věc xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §191 platí x tu.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx výroku x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx před jiným xxxxxxxxxx orgánem.

§285

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx z důvodů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx prospěch.

§286

(1) O xxxxxx xx povolení obnovy xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §283 xxxx. a) xx x) xxxx x x xxxxxxxxxx zasedání. X xxxxxx xxxxxxxxx x §283 xxxx. x) může návrh xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, že xxxxx opřený x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx byl xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx je jen xxxx opakováním.

(3) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx stížnost, xxx xx odkladný xxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

§287

Xxxxxxxx-xx xx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx s povolením xxxxxx xxxxxx výrok x tomto xxxxxx, xxxxxxxxxx o vazbě.

§288

(1) Byla-li pravomocně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dohoda x vině x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx jinému orgánu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx řízení.

(2) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx pokračuje xxxx xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx vrací xxxxxxxx zástupci x xxxxxxxxx (§284 xxxx. 2).

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obnova, xxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxx uložen xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, a soud xxxxxx věc xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx povolujícího xxxxxx xx veřejném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§289

Byla-li xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) doba xx xxxxxx xxxx původního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx nezapočítává,

b) xxxxx xx být xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, než xxxx mu xxx xxxxxx původním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx dalšího řízení x trestní xxxxxxx xxxxx zastavit xxxxx, xx obviněný xxxxxx.

XXXXX DVACÁTÁ

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXX XXXXXX

§290

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx, xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxx této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx

§291

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx v trestních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákon. Pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupuje xx xxxxx xxxxxx zákona.

§292

§292 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§293

§293 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§294

§294 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§295

§295 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§296

§296 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§297

§297 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§298

§298 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§299

§299 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§300

§300 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§301

§301 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

Xxxxx druhý

Řízení xxxxx xxxxxxxxx

§302

Xxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx proti xxxx, xxx se vyhýbá xxxxxxxxx xxxxxx pobytem x xxxxxx xxxx xxx, xx xx xxxxxx.

§303

(1) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zahajuje xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obhájci. Xxxxx-xx xx obhájce xxxxxx (§37 xxxx. 1), xx třeba xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx xx xx doručení xxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx o xxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx.

§304

(1) Obviněný xxxx xxx x tomto xxxxxx vždy obhájce. Xxx má stejná xxxxx jako xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx zástupcem xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§305

X xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx. Návrh xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx.

§306

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro obviněného xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx k xxxxxxxx líčení a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, popřípadě veřejné xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxx obviněného, a xx xxx xxxxxx xx xx, zda xx obviněný x xxx xxxxxxx.

§306a

(1) Xxxxxxx-xx důvody xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx obviněný, xxxxxxxx xx v xxxxxx xxxx xxxxxx znovu xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provedené, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiná závažná xxxxxxxxxx; x opačném xxxxxxx xx obviněnému xxxxxxxxx o provedení xxxxxx důkazů přečtou xxxx xx xx xxxxxxxx obrazové a xxxxxxx xxxxxxx pořízené x xxxxxxx provedených xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx, aby se x nim xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odsuzujícím xxxxxxxxx x poté xxxxxxxx důvody, pro xxxxx xx řízení xxxxx uprchlému xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx soud prvního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx líčení provede xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku xxxx xxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx mezinárodní xxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána.

(3) Xxxx xx xxxxxx xxxx odsuzujícího xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) V xxxxx řízení xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v neprospěch xxxxxxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§307

(1) V xxxxxx x přečinu, xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmíněně xxxxxxxx xxxxxxx stíhání, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx škodu, pokud xxxx činem způsobena, xxxx s xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx dohodu, anebo xxxxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxx x její xxxxxxx,

x) xxxxx bezdůvodné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx jiná xxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx,

x vzhledem x xxxxx obviněného, x xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx.

(2) Je-li to xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x

x) xxxxxx se, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx určité xxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxx i v xxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxx x ně, pokud xx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) složí xx xxxx xxxxx x x přípravném xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxx zřejmě xxxxxxxxxxx závažnosti přečinu,

a xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx takové rozhodnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx obviněný xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx odložením podání xxxxxx na potrestání, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx zastavením trestního xxxxxxx.

(4) V xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xx xxxxxxx xxxxxxxx doba xx xxxx měsíců xx xxx roky, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx šest xxxxxx xx pět xxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx mocí xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, než xx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx zdržet xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(5) Xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx zavázal xxxxxx xx xxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xx xxxxxxxxxx doba, xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxxxxx k činnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo dohodu x vydání bezdůvodného xxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxx o podmíněném xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxx, aby xxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxx bezdůvodné xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx obsahovat xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx během xxxxxxxx xxxx zavazuje xxxxxx, a xxxx xxxxxx xxxxxx závazku; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxx xxxx peněžité částky xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xx obviněný zaváže xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být poučen x povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x tom, xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění.

(8) Xxxxxxxxxx lze xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, aby xxxx xxxxx xxxxx. Xxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx též stanovit xxx xxxxxxxxx dohled; xx výkon xxxxxxx xx xxxxxxx obdobně §49 xx 51 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xx xxxx blízkém věku xxxxxxxxxxx, xxxx soud x v přípravném xxxxxx xxxxxx zástupce x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxx působení xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx samostatně nebo xxxxx přiměřených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obviněný x xxxxxxxxx xxxxx stížnost, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx též xxxxxx xxxxxxxx.

§308

(1) O xxxxxxxxx xxxx xxxxx §307 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx závazku xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx senátu x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx na návrh xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zdržet se xxxxxx x chovu xxxxxx x xxxx x xx, stanovit xxxxxxxxxx lhůtu k xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx nebo o xxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §307 xxxx. 2 xxxx. x); xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx závazku xxxxxxxxxxxx. Xxxx lhůtu xxxx xxxxxxxx senátu a x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx škodu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx splnění xx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce, xx xx osvědčil. Xxxxx xxxxxxxx, a to xxxxxxxx i během xxxxxxxx doby, xx xx neosvědčil a xx xx x xxxxxxxx stíhání pokračuje. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v platnosti x

x) stanovit xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu až x dva xxxx, xxxxxxx celková délka xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx,

x) xxxxxxxx obviněnému xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx omezení xxxx přiměřenou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxx xxxxx život, je-li xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx účet xxxxx x x přípravném xxxxxx na účet xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx částku xxxxxxx xxxxx xx pomoc xxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx závazek xxxx xxxxxxxxxxx závazku xxxxxx xx určité xxxxxxxx podle §307 xxxx. 2 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobenou škodu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, k jejímuž xxxxxxx se zavázal.

(5) Xxxxxxxx do jednoho xxxx xx uplynutí xxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxx xx tom xxx xxxxxxxx xxxx, xx xx xx xx, xx xx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxx, xx xxxxxxxx xx osvědčil, xxxx uplynutím xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání [§11 xxxx. 1 xxxx. x)].

(7) Proti xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xx odkladný xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx právo xxx xxxxxx xxxxxxxx.

§308x

(1) Jestliže xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xx současného stanovení xxxxxxx, xxxxxxxx úředník xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxx rozhodl xxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx senátu a x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx zástupce xx xxxxxx, požádá zároveň x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx, instituce x xxxxx. Xx xxxxx dohledu se xxxxx xxxxxxxxx použije §350k.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního stíhání xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx na xxxxxx xxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxx §329 x 350l; xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxx x péče x xx, xxxxxxx xx xx postup xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §350ab.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx době xxxxx xxxxx x plněním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení státní xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, přiměřenou povinnost xxxx výchovné xxxxxxxx xxxxxx, pokud lze xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx život x xxx xxxx, anebo xxxx zrušit xxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxx zapotřebí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx chování; xxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zkušební xxxx, xxxxxxx xxxx po xxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxx. Xxxxxxxxx zkušební xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Obviněný xxxx xxxxx návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přiměřené xxxxxxxxxx xxxx výchovného xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Probační x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx kladné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; není-li xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, předseda xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x nutnosti xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxxx obviněného xxxxxxxx, xxxx xxx opakovat xx po uplynutí xxxxx měsíců xxx xxx xxxxxx právní xxxx zamítavého xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx pouze x xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §307 xxxx. 2 písm. x), může xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx závazku xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx závazku xxxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx není třeba. Xxxxxx předseda xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zohlednit, zda xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx programu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahoval jeho xxxxxxx xxxxx §307 xxxx. 2 písm. x).

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkušební xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxx, xxxxxxx celková xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 5 xxxx xxxxxxxx xxxxx stížnost, xxxxx xx odkladný účinek. Xxxxx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx, má xxxx xxxxx též xxxxxx zástupce.

§308a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 220/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Oddíl xxxxxx

Xxxxxxxxx

§309

(1) X xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx narovnání a xxxxxxxx xxxxxxx stíhání, xxxxxxxx obviněný

a) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxx, x nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vážně a xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vydá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jiná xxxxxx opatření k xxxx xxxxxx, a

d) xxxxx na účet xxxxx nebo x xxxxxxxxxx řízení xx xxxx státního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx peněžitou xxxxx obětem trestné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, x xxxx xxxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x považuje-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx dostačující vzhledem x povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činu, x xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxxxxxxx, xxxxxxxxx x v xxxxxx před xxxxxx x xxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§310

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx vyslechne xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx uzavření dohody x narovnání, zda xxxxxx x narovnání xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx obvinění a xxx xx je xxxxx důsledků schválení xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxx výslechem xx xxxxx obviněného x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx písemné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§310x

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §309 x 311 xxxxxxxxxx tomu, xx xxxx xxxxx přešel xxxxx xx náhradu xxxxx nebo xx xxxxxx bezdůvodného obohacení.

§311

Rozhodnutí o schválení xxxxxxxxx x zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx popis skutku, xxxxx xx narovnání xxxx, xxxx právní xxxxxxxxx, obsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x jejíž xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx částku xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, ve kterém xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxx.

§312

§312 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2012 Sb.

§313

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx se eviduje xxxx skutečnost xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§314

Xxxxxx-xx narovnání xxxxxx xxxx x přípravném xxxxxx státním zástupcem xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §309 xxxx. 1, xx xxxxxxx xxxxxx, pro který xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x dalším xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

Oddíl xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

§314x

(1) Xxxxxxxxxx koná xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, na které xxxxx stanoví trest xxxxxx svobody, jehož xxxxx hranice nepřevyšuje xxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxx, jestliže xx xxx uložen xxxxxxxx trest nebo xxxxxxxx trest x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx v xxxxxx xxxx senátem.

(3) Xxxxxxxxxx xx stejná xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x jeho xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nekoná.

§314x

(1) Xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx potrestání soudu.

(2) Xxx-xx xxxxx s xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxxx zadržený xxxxxxxxx, soudce xxx xx 24 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x dále xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx uvedeným x návrhu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx §206a. Xxxxx povahy xxxx buď xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx hlavní xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předvolání x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx se xxxxxxxxx obviněného xxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxx. Současně xxxxxxxx x vazbě, x xxxxx-xx do vazby xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx mu xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx, xxx xx zvolil xx stanovené xxxxx xxxxxxx (§38), a xxxxx tak neučiní, xxxxxxx xx ustanoví (§39 odst. 1).

(3) Xxxxx-xx podezřelý xxxxxxx, xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx x výslechu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx obviněného xxxxxxxxx x výslechu nebo xx xxxxx xxxxx xxxxxxx hlavní líčení.

§314x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx je však x xxxxxxxx uvedených x §181 xxxx. 1 a §186. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxx x §188 odst. 1 písm. x) xx x),

x) xxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §172 xxxx. 2,

c) nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §179a xxxx. 1 xxx xxxxxx xxxxxxxxxx přípravného řízení, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx zástupci přiměřenou xxxxx k podání xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xx-xx xx to, xx xxxxxxxx x okolnostem xxxxxxx xx xx xxxx vhodné sjednat, xxxxxxx navrhl-li takový xxxxxx xxxxxx zástupce xxxx obviněný; xxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxxxxxxxx xxxxx §187 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §314o a §314p xxxx. 1. Xxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx některé x xxxxxxxxxx uvedených x §314p xxxx. 3 nebo 4, xxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §189 xx 195 xx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxxx rozhodnout xx xxxxxxxx zasedání.

(4) Xx-xx xxxxxxxx xx vazbě, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx hlavní líčení.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až x), xxxxx-xx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx 2 mohou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stížnost, xxx xx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního stíhání xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podat též xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhu xx potrestání xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x státní xxxxxxxx nařídí xxxxx xxxxxxxxxxx.

§314d

(1) Xxxxxxx-xx samosoudce xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §314c xxxx. 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravné xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§179b xxxx. 3) xxxxx §207 xxxx. 2 xxxxxxx. Xx souhlasem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx přečíst x úřední xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx úkonů (§158 xxxx. 3 a 6).

Xxxxxxx xxxxxx

§314x

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx projednání xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx trestní xxxxxx, jestliže skutkový xxxx xx spolehlivě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x to i x řízení xxxxxxx xx xxxxxxxxx přípravném xxxxxx.

(2) Trestním xxxxxxxx xxx uložit

a) trest xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roku,

c) xxxxx xxxxxx prospěšných xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx pěti xxx,

x) trest zákazu xxxxxx a xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx trest,

g) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx do pěti xxx,

x) zákaz pobytu xx pěti xxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, kulturní x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx.

(3) Xxxxx obecně xxxxxxxxxxx prací xxxx xxx trestním příkazem xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obviněného, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxx. Trest xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xx ukládán x xxxxxxxxxxxx k této xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zprávy xxxxxxxxxx úředníka xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx stanoviska obviněného x uložení tohoto xxxxx trestu. Xxxxx xxxxxxxx vězení xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxx zprávě.

(5) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx peněžitý xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx odnětí svobody x náhradním trestem xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rok.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx (§46 xxxxxxxxx xxxxxxxx),

x) xxxxxxxxx upustit xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§48 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx

x) upustit xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§44 trestního xxxxxxxx), x xx x x xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx vydat

a) x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření,

c) jestliže xx xxx uložen xxxxxxxx trest xxxx xxxxxxxx trest x xxxxxxxxx trest xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Trestní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Účinky xxxxxxx x vyhlášením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§314x

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) označení xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx obviněného (§120 xxxx. 2),

d) xxxxx x xxxx (§120 xxxx. 3) x xxxxxxxx trestu (§122 odst. 1),

x) xxxxx x náhradě xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x penězích xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení (§228 x §229 xxxx. 1 x 2), xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx nemajetkové xxxx x penězích xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádně xxxxxxxx (§43 xxxx. 3),

x) xxxxxxx o xxxxx xxxxx odpor, včetně xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, vzdává xx xxx práva xx projednání xxxx x xxxxxxx líčení, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxx xxxxxxxx činem xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx majetková trestní xxxxxx.

(2) Trestní příkaz xx xxxxxx xxxxxxxxxx x státnímu zástupci. Xxxxxxxxxx se doručí xx vlastních xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx obhájce, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx jemu. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx újmy v xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uložena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x poškozený je xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx opraví x trestním příkaze xxxxxxxx x bez xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx zjevné xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §131 x 133 xx xxxxx xxxxxxxxx.

§314x

(1) Xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Odpor xx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx vydal, x xx xx osmi xxx xx jeho xxxxxxxx. Xxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lhůta xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx příkaz xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, tak x xxxx obhájci, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xx obdobně xxxxx xxxxxxxxxx §61. Po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výslovně xxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxx trestnímu příkazu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx líčení; xxx xxxxxxxxxxxx věci x xxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxx právní xxxxxxxxxxx xxx druhem x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx stane xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxx x §163a, xxxx poškozený xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx až xx xxxx, než xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx některé x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1. Zpětvzetím xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx do xxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x osob xxxxxxxxx v odstavci 1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx příkaz xxxx x xxx xx tím xxxxx xx xxxxxxxxxxx řízení.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx

§314x

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, kterým bylo xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx řízení, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, nestanoví-li xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx jinak. Xxxxxx je xxxxx xxxxxxx názorem, xxxxx xxxxxxxx xx věci Xxxxxxx soud, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a doplnění, xxxxxxx xxxxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxx nálezem xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, aby pokračoval x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx základního xxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xx, xxx, xxxxx xx xx xxxxx, obnovil stav xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§314x xxxxxx právním předpisem x. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2002

§314x

Xxxx-xx nálezem Ústavního xxxxx zrušeno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx pouze xx prospěch xxxxxxxxxx,

x) xxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx samé xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §150 xxxxxxxxx,

x) nepřekáží xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx.

§314x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§314x

Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx zrušil rozsudek, xxx xxxxx xxx x některý x xxxxxxxxx činů, xx xxx byl pravomocně xxxxxx úhrnný xxxx xxxxxxxx trest, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx neprodleně xx doručení xxxxxx xx xxxxxxxx zasedání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zbývající trestné xxxx.

§314x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§314x

(1) Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx rozsudkem, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx neprodleně xx xxxxxxxx nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxx zrušen xxxxx x xxxxx trestu, x xxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx podle §67 x 68.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, rozhodne xxxxxxxxx orgán xxxxx x trestním xxxxxx xx xxxxxxxx nálezu, xxxxxxxxx-xx zákon xxxx xxxxx Ústavního xxxxx xxxxx, x zastavení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx opatření.

§314k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x účinností od 1.1.2002

Xxxxx sedmý

Řízení x xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§314x

(1) Xx xxxxx xxxxx uvedené x §88 xxxx. 8 Xxxxxxxx soud x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazu k xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu.

(2) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §88a xxxx. 2 Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonnost příkazu x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx provozu.

§314m

(1) Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx, že příkaz x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx byl xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx zákonem, xxxxxxx usnesením xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§314x

(1) Xxxxxx-xx Nejvyšší xxxx, xx xxxxxx x odposlechu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx provedení xxxx x souladu x xxxxxxxxxx §88 xxxx. 1 xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx provedení xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx §88a xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx nebyl xxxxxxx.

(2) Proti tomuto xxxxxxxxxx xxxx přípustný xxxxxxx prostředek.

Xxxxx xxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx

§314x

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x trestu xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu a xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx spisu

a) xxxxxx xxxxxxx zasedání x rozhodnutí o xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu,

b) xxxxxxxx x odmítnutí xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx závažné xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx-xx obviněný xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxxx x xxxxxx uvedených x §314r xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu na xxxxxxxxx dohody o xxxx x xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx skutková xxxxxxxx, xxxxx byla důvodem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x trestu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Jestliže usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx xx schválení xxxxxx x xxxx a xxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Je-li xxxxxxxx xx xxxxx, rozhodne xxxx xxxx xxx x dalším xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx zástupce xxxx xxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx zpět xx xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx x závěrečné xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx xx věc vrací xx přípravného řízení.

§314p

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předběžné xxxxxxxxxx xxxxxx xx schválení xxxxxx o xxxx x xxxxxx, xx-xx xx xx, xx

x) xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx soudu,

b) xxx xx být xxxxxxxxxx xxxxx §171 xxxx. 1,

x) xxxx xxxx okolnosti odůvodňující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §172 odst. 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §173 xxxx. 1, anebo xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního stíhání xxxxx §307 xxxx xxxxxxxxx narovnání podle §309.

(2) Předběžné projednání xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx senátu xxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx projednání návrhu xx schválení xxxxxx x xxxx a xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, jenž je xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx-xx za xx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx věc xxxxxx orgánu, xxxx-xx xx okolnosti uvedené x §171 odst. 1,

x) trestní xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx v §172 xxxx. 1,

d) xxxxxxx xxxxxxx přeruší, xxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx x §173 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx podmíněně zastaví xxxxx §307 xxxx xxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx podle §309 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx schválení xxxxxx x xxxx a xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dohody x xxxx x trestu xxxxxxx, ačkoli ho xxxxx xxxxxx xxx xxx, nebo x xxxxxx xxxxxxxxx x §314r xxxx. 2.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxx také zastavit xxxxxxx xxxxxxx, jsou-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §172 xxxx. 2.

(5) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) až x) x xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxx zástupce x xxxxxxxx xxxxx stížnost, xxx xx, xxxxx-xx x přerušení xxxxxxxxx xxxxxxx, odkladný xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx na schválení xxxxxx o vině x xxxxxx xxxxxx xxxxxx moci, xxx xx vrací do xxxxxxxxxxx řízení.

§314x

(1) O xxxxxx xx schválení xxxxxx x vině x xxxxxx xxxxxxxxx soud xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx předvolá x veřejnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x době x místu řízení xxxxxxxx státního xxxxxxxx x obhájce obviněného, xxxxx x poškozeného. Xx-xx xxxxxxxxx zmocněnce, xxxxxxxx xx o xxxxxxxx zasedání jen xxxx zmocněnec. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx vyzve xxxxxxxx xxxxxx obviněného, xxx se k xxxxxx vyjádřil, x xxxxxx xx xxx, xxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o vině x xxxxxx, xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx, xx tvoří xxxxxxxx skutku, který xx mu xxxxx xx vinu, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx sazby xxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxx, xxxxx xx x xxxxx skutku xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx stíhán, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx a xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx obhajobu,

c) xxxx xx xxxxx xxxxxxx důsledky xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx v hlavním xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxx a xxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx x §245 odst. 1 xxxx druhé.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poškozenému, je-li xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xx potřebné, xxxx xxxxxxxxxxx obviněného x xxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení.

§314q xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 193/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2012

Rozhodnutí x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx

§314x

(1) Soud xxxx xxxxxxxxxx o skutku, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x vině x xxxxxx. X xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v penězích xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v rozsahu xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx pokud dohodnutý xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx řádně xxxxxxxxxxx xxxxxx poškozeného (§43 xxxx. 3).

(2) Xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx neschválí, xx-xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxxx-xx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obviněného xxx xxxxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx usnesením xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx může x xxxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx veřejné xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx xxxxxx x vině x trestu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx uvede výrok x xxxxxxxxx dohody x vině x xxxxxx a výrok x vině a xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx x dohodou x xxxx x trestu. Xxxxx o náhradě xxxxx xxxx nemajetkové xxxx x xxxxxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x dohodou x xxxx a xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx x xxxx x trestu, x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§43 xxxx. 3); xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §228, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx §229.

(5) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §171 xxxx. 1, §172 odst. 1 x 2, §173 xxxx. 1 xxxx. x) xx f), xxxx v §223a xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, přerušení xxxxxxxxx xxxxxxx nebo trestní xxxxxxx xxxxxxxxx zastaví xxxxx §307 nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §309 xxxx. 1. Soud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx tehdy, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx předvolání x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxx, xxx má, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, odkladný xxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx stíhání xxxx x xxxxxxxxx narovnání xxxxx takovou stížnost xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§314s

Byla-li xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §314o xxxx. 3 xxxx 5, §314p xxxx. 6 xxxx §314r odst. 2, v xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx do přípravného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dohody x xxxx a trestu. Xx-xx obviněný ve xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx však xxxxx xxxxx s vazbou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §72a xxxx. 1 xx 3.

§314s vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 193/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2012

XXXXX XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX

§315

Xxxxxxxxxxx xx vykonávacím xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx vykonává, xxxxxxxxx xxxx výkon xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx, xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx stupni.

(3) Opatření xxxxx k xxxxxx xxxxxx x ochranných xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vyrozumívání xxxxxx xxxxxx a xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiného, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x prvním xxxxxx.

Oddíl první

§316

§316 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 178/1990 Sb.

§317

§317 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 178/1990 Sb.

§318

§318 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 178/1990 Sb.

§319

§319 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 178/1990 Sb.