Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023 do 30.06.2023.


Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
141/1961 Sb.

ČÁST I. Společná ustanovení

HLAVA I. Obecná ustanovení

Účel zákona §1

Základní zásady trestního řízení §2

Spolupráce se zájmovými sdruženími občanů §3 §4 §5 §6

Součinnost státních orgánů, fyzických a právnických osob §7 §7a §7b §8

Poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných §8a §8b §8c §8d

Posuzování předběžných otázek §9

Předběžné otázky v působnosti Soudního dvora §9a

Vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení §10

Nepřípustnost trestního stíhání §11 §11a

Výklad některých pojmů §12

HLAVA II. Soud a osoby na řízení zúčastněné

ODDÍL 1. Pravomoc a příslušnost soudů

Výkon trestního soudnictví §13 §14 §15

Věcná příslušnost §16 §17

Místní příslušnost §18 §19

Společné řízení §20 §21

Příslušnost několika soudů §22

Vyloučení a spojení věci §23

Rozhodnutí o příslušnosti soudu §24

Odnětí a přikázání věci §25

Příslušnost soudu k úkonům v přípravném řízení §26

ODDÍL 2. Pomocné osoby

Zapisovatel §27

Vyšší soudní úředník §27a

Probační úředník §27b

Asistent soudce Nejvyššího soudu §27c

Tlumočník §28 §29 §29a

ODDÍL 3. Vyloučení orgánů činných v trestním řízení §30 §31 §31a

ODDÍL 4. Obviněný

Obviněný §32

Práva obviněného §33

Opatrovník obviněného §34

ODDÍL 5. Obhájce

Obhájce §35

Nutná obhajoba §36 §36a §36b

Zvolený obhájce §37 §37a

Ustanovený obhájce §38 §39 §40 §40a

Povinnosti a práva obhájce §41

ODDÍL 6. Zúčastněná osoba §42

ODDÍL 7. Poškozený

Oprávnění poškozeného a uplatnění nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení §43 §44 §44a §45 §45a §46

Zajištění nároku poškozeného §47 §47a §48 §49

ODDÍL 8. Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného §50 §51 §51a

ODDÍL 9. Přístup k utajovaných informacím §51b

HLAVA III. Obecná ustanovení o úkonech trestního řízení

Způsob provádění úkonů trestního řízení §52 §52a

ODDÍL 1. Dožádání §53 §54

ODDÍL 2. Protokol

Obecná ustanovení o sepisování protokolu §55

Použití zvláštních prostředků při protokolaci §55a

Některé zvláštnosti protokolace v řízení před soudem §55b

Podpisování protokolu §56

Oprava protokolu §57

Protokol o hlasování §58

ODDÍL 3. Podání §59

ODDÍL 4. Lhůty

Počítání lhůt §60

Navrácení lhůty §61

ODDÍL 5. Doručování

Obecné ustanovení §62 §63

Doručování do vlastních rukou §64

Odepření přijetí §64a

ODDÍL 6. Nahlížení do spisů §65

ODDÍL 7. Pořádková pokuta §66

HLAVA IV. Předběžná opatření a zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení

Důvody vazby §67 §68

Příkaz k zatčení §69

Vyrozumění o vazbě §70 §70a

Přezkoumávání trvání důvodů vazby §71

Žádost o propuštění z vazby §71a

Rozhodování o dalším trvání vazby §72

Nejvyšší přípustná doba trvání vazby §72a §72b

Nahrazení vazby zárukou, dohledem, předběžným opatřením nebo slibem §73

Peněžitá záruka §73a

Orgány rozhodující o vazbě §73b

Zvláštní náležitosti rozhodnutí o vazbě §73c

Vazební zasedání §73d

Příprava vazebního zasedání §73e

Přítomnost osob při vazebním zasedání §73f

Průběh vazebního zasedání §73g

Stížnost proti rozhodnutí o vazbě §74

Omezení obviněného ve výkonu trestu odnětí svobody §74a

ODDÍL 2. Zadržení

Zadržení obviněného policejním orgánem §75

Zadržení osoby podezřelé §76

Příkaz k zadržení §76a

Práva zadržené osoby §76b

Rozhodnutí o zadržené osobě §77

ODDÍL 3. Zákaz vycestování do zahraničí §77a

ODDÍL 4. Zajištění věci důležitých pro trestní řízení

Pododdíl 1 - Společné ustanovení §77b

Pododdíl 2 - Zajištění věci pro důkazní účely

Povinnost k předložení nebo vydání věci §78

Odnětí věci §79

Pododdíl 3 - Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty

Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti §79a

Doručení rozhodnutí o zajištění a vyrozumění o něm §79b

Provedení zajištění movité věciů §79c

Ohledání nemovité věci §79d

Účinky zajištění §79e

Zrušení nebo omezení zajištění §79f

Zajištění náhradní hodnoty §79g

Pododdíl 4 - Vrácení, vydání a další nakládání s věcmi důležitými pro trestní řízení §80 §81 §81a §81b

ODDÍL 5. Domovní a osobní prohlídka, prohlídka jiných prostor a pozemků, vstup do obydlí, jiných prostor a pozemků

Důvody domovní a osobní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků §82

Příkaz k domovní prohlídce §83

Příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků §83a

Příkaz k osobní prohlídce §83b

Vstup do obydlí, jiných prostor a na pozemek §83c

Předchozí výslech §84

Výkon prohlídek a vstupů do obydlí, jiných prostor a pozemků §85 §85a §85b

Provádění důkazu v bytě, obydlí, jiných prostorách a na pozemku §85c

ODDÍL 6. Zadržení a otevření zásilek, jejich záměna a sledování

Zadržení zásilky §86

Otevření zásilky §87

Záměna zásilky §87a

Sledovaná zásilka §87b

Společné ustanovení §87c

ODDÍL 7. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu §88 §88a

ODDÍL 8. Předběžná opatření §88b

Druhy předběžných opatření §88c

Zákaz styku s určitými osobami §88d

Zákaz vstupu do obydlí §88e

Zákaz návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných společenských akcí a styku s určitými osobami §88f

Zákaz zdržovat se na konkrétně vymezeném místě §88g

Zákaz vycestování do zahraničí §88h

Zákaz držet a přechovávat věci, které mohou sloužit k páchání trestné činnosti §88i

Zákaz užívat, držet nebo přechovávat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky §88j

Zákaz her a sázek §88k

Zákaz výkonu konkrétně vymezené činnosti §88l

Rozhodování o předběžných opatřeních §88m

Trvání předběžných opatření §88n

Důsledky neplnění uloženého předběžného opatření §88o

HLAVA V. Dokazování

Obecná ustanovení §89

ODDÍL 1. Výpověď obviněného

Předvolání a předvedení §90

Výslech obviněného §91 §92 §93 §94 §95 §96

ODDÍL 2. Svědci

Povinnost svědčit §97

Předvolání a předvedení §98

Zákaz výslechu §99

Právo odepřít výpověď §100

Výslech svědka §101 §101a §101b §102 §102a §103

Informace o nebezpečném obviněném a odsouzeném §103a

Svědečné §104

ODDÍL 3. Některé zvláštní způsoby dokazování

Konfrontace §104a

Rekognice §104b

Vyšetřovací pokus §104c

Rekonstrukce §104d

Prověrka na místě §104e

ODDÍL 4. Znalec, znalecká kancelář a znalecký ústav

Přibrání znalce §105 §106

Příprava posudku §107

Výslech znalce §108

Vady posudku §109

Znalecká kancelář §109a

Znalecký ústav §110 §110a

Znalečné §110b

Osoba vykonávající jednorázově znaleckou činnost §111

ODDÍL 5. Provádění výslechu prostřednictvím videokonferenčního zařízení §111a

ODDÍL 6. Věcné a listinné důkazy §112

ODDÍL 7. Ohledání

Účel ohledání a protokol o něm §113

Prohlídka těla a jiné podobné úkony §114

Prohlídka a pitva mrtvoly a její exhumace §115

Vyšetření duševního stavu §116 §117 §118

HLAVA VI. Rozhodnutí

Způsob rozhodování §119

ODDÍL 1. Rozsudek

Obsah rozsudku §120 §121 §122 §123 §124 §125

Porada a hlasování o rozsudku §126 §127

Vyhlášení rozsudku §128

Vyhotovení rozsudku §129

Doručení rozsudku §130

Oprava vyhotovení a opisu rozsudku §131 §132

Účinky opravy §133

ODDÍL 2. Usnesení

Obsah usnesení §134

Vyhlášení usnesení §135

Vyhotovení usnesení §136

Oznamování usnesení §137

Použití ustanovení o rozsudku §138

ODDÍL 3. Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí

Právní moc a vykonatelnost rozsudku §139

Právní moc a vykonatelnost usnesení §140

HLAVA VII. Stížnost a řízení o ní

Přípustnost a účinek §141

Oprávněné osoby §142

Lhůta a místo k podání §143

Vzdání se a zpětvzetí stížnosti §144

Stížnostní důvody §145

Řízení před orgánem, proti jehož usnesení stížnost směřuje §146

Rozhodování soudu o stížnosti proti rozhodnutím státního zástupce nebo policejního orgánu §146a

Rozhodnutí nadřízeného orgánu §147 §148 §149 §150

HLAVA VIII. Náklady trestního řízení

Náklady trestního řízení, jež nese stát §151 §151a

Povinnost k náhradě nákladů trestního řízení §152 §152a §153

Povinnost k náhradě nákladů spojených s účastí poškozeného v trestním řízení §154 §154a

Rozhodování o povinnosti k náhradě nákladů trestního řízení a o jejich výši §155 §156

ČÁST II. Přípravné řízení

Obecné ustanovení §157

Žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a státního zástupce §157a

HLAVA IX. Postup před zahájením trestního stíhání §158 §158a

Operativně pátrací prostředky a podmínky jejich použití §158b

Předstíraný převod §158c

Sledování osob a věcí §158d

Použití agenta §158e §158f

Skončení prověřování §159

Odložení nebo jiné vyřízení věci §159a

Dočasné odložení trestního stíhání §159b

Zvláštní ustanovení o dočasném odložení trestního stíhání §159c

Rozhodnutí o nestíhání podezřelého §159d

HLAVA X. Zahájení trestního stíhání, další postup v něm a zkrácené přípravné řízení

ODDÍL 1. Zahájení trestního stíhání §160

ODDÍL 2. Vyšetřování

Vyšetřovací orgány §161

Předání věci policejnímu orgánu příslušnému konat vyšetřování §162

Trestní stíhání se souhlasem poškozeného §163 §163a

Postup při vyšetřování §164

Účast obviněného a obhájce ve vyšetřování §165

Skončení vyšetřování §166 §167

ODDÍL 3. Zvláštní ustanovení o vyšetřování některých trestných činů §168 §169 §170

ODDÍL 4. Rozhodnutí v přípravném řízení

Postoupení věci jinému orgánu §171

Zastavení trestního stíhání §172

Přerušení trestního stíhání §173

Doručení usnesení Nejvyššímu státnímu zastupitelství §173a

ODDÍL 5. Dozor státního zástupce §174 §174a §175

ODDÍL 6. Dohoda o vině a trestu §175a §175b

ODDÍL 7. Obžaloba §176 §177 §178

Spolupracující obviněný §178a §179

ODDÍL 8. Zkrácené přípravné řízení §179a §179b §179c §179d §179e §179f

Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání §179g §179h §179i

ČÁST III. Řízení před soudem

HLAVA XI. Základní ustanovení §180 §181 §182 §183 §183a §184

HLAVA XII. Předběžné projednání obžaloby

Obecné ustanovení §185

Důvody k předběžnému projednání obžaloby §186

Způsob předběžného projednání obžaloby §187

Rozhodnutí §188 §189 §190 §191 §192 §193 §194

Nové předběžné projednání obžaloby §195

HLAVA XIII. Hlavní líčení

ODDÍL 1. Příprava hlavního líčení

Doručení obžaloby §196

Náhradní soudce §197

Nařízení hlavního líčení §198 §198a

ODDÍL 2. Veřejnost hlavního líčení §199 §200 §201

ODDÍL 3. Zahájení hlavního líčení

Přítomnost při hlavním líčení §202

Řízení hlavního líčení §203 §204

Počátek hlavního líčení §205 §206 §206a §206b §206c §206d

ODDÍL 4. Dokazování

Výslech obžalovaného §207 §208

Provádění dalších důkazů §209 §210 §211 §212 §212a §213 §214

Součinnost stran při dokazování §215

ODDÍL 5. Závěr hlavního líčení

Závěrečné řeči §216 §217

Doplnění dokazování §218

ODDÍL 6. Odročení hlavního líčení §219

ODDÍL 7. Rozhodnutí soudu v hlavním líčení

Podklad pro rozhodnutí §220

Vrácení věci státnímu zástupci §221

Postoupení věci §222

Zastavení trestního stíhání §223

Podmíněné zastavení trestního stíhání a schválení narovnání §223a

Přerušení trestního stíhání §224

Rozsudek §225 §226 §227 §228 §229 §230

ODDÍL 8. Rozhodnutí soudu mimo hlavní líčení §231

HLAVA XIV. Veřejné zasedání

Obecné ustanovení §232

Příprava veřejného zasedání §233

Přítomnost při veřejném zasedání §234

Průběh veřejného zasedání §235 §236

Podklad pro rozhodnutí §237

Použití ustanovení o hlavním líčení §238

Ochranné opatření §239 §239a

HLAVA XV. Neveřejné zasedání §240 §241 §242 §243 §244

HLAVA XVI. Odvolání a řízení o něm

Přípustnost a účinek §245

Oprávněné osoby §246 §247

Lhůta a místo podání §248

Obsah odvolání §249

Vzdání se a zpětvzetí odvolání §250

Řízení u soudu prvního stupně §251

Odvolací soud §252

Rozhodnutí odvolacího soudu §253 §254 §255 §256 §257 §258 §259 §260 §261 §262

Řízení u odvolacího soudu §263

Řízení u soudu prvního stupně po zrušení rozsudku §264

Důsledky zrušení výroku o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení §265

HLAVA XVII. Dovolání

Přípustnost dovolání §265a

Důvody dovolání §265b

Dovolací soud §265c

Oprávněné osoby §265d

Lhůta a místo podání §265e

Obsah dovolání §265f

Zpětvzetí dovolání §265g

Řízení u soudu prvního stupně §265h

Rozhodnutí dovolacího soudu §265i 265j §265k §265l §265m §265n

Řízení u dovolacího soudu §265o §265p §265r

Řízení po přikázání věci §265s

HLAVA XVIII. Stížnost pro porušení zákona a řízení o ní §266 §266a §267 §268 §269 §270 §271 §272 §273 §274 §274a §275 §276

HLAVA XIX. Obnova řízení

Obecné ustanovení §277

Podmínky obnovy §278 §279

Osoby oprávněné k návrhu na povolení obnovy §280

Příslušnost soudu k rozhodnutí o obnově §281

Řízení o návrhu na povolení obnovy §282 §283 §284 §285 §286

Řízení po povolení obnovy §287 §288 §289

HLAVA XX. Zvláštní způsoby řízení

Obecné ustanovení §290

ODDÍL 1. Řízení ve věcech mladistvých

Právní úprava řízení §291 §292 §293 §294 §295 §296 §297 §298 §299 §300 §301

ODDÍL 2. Řízení proti uprchlému §302 §303 §304 §305 §306 §306a

ODDÍL 3. Podmíněné zastavení trestního stíhání §307 §308 §308a

ODDÍL 4. Narovnání §309 §310 §310a §311 §312 §313 §314

ODDÍL 5. Řízení před samosoudcem §314a §314b §314c §314d

Trestní příkaz §314e §314f §314g

ODDÍL 6. Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu §314h §314i §314j §314k

ODDÍL 7. Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu §314l §314m §314n

ODDÍL 8. Řízení o schválení dohody o vině a trestu §314o §314p §314q

Rozhodnutí o návrhu na schválení dohody o vině a trestu §314r §314s

HLAVA XXI. Vykonávací řízení

Příslušnost ve vykonávacím řízení §315

ODDÍL 1. §316 §317 §318 §319

ODDÍL 2. Výkon trestu odnětí svobody

Obecná ustanovení §320

Nařízení výkonu trestu §321

Odklad výkonu trestu §322 §323

Rozhodování o změně způsobu výkonu trestu §324

Rozhodování o návrhu na umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení věznice s ostrahou §324a

Přerušení výkonu trestu §325 §326 §327

Odklad a přerušení výkonu trestu a upuštění od jeho výkonu u vojáků §328

Podmíněné odsouzení §329 §330 §330a

Podmíněné propuštění §331 §331a §332 §333 §333a §333b

Započítání vazby a trestu §334

ODDÍL 3. Výkon trestu domácího vězení

Nařízení výkonu trestu domácího vězení §334a

Kontrola výkonu trestu domácího vězení §334b

Kontrola podmínek výkonu trestu domácího vězení §334c

Odklad a přerušení výkonu trestu domácího vězení §334d

Změna trestu domácího vězení §334e

Upuštění od výkonu trestu domácího vězení §334f

Rozhodnutí o výkonu náhradního trestu odnětí svobody §334g §334h

ODDÍL 4. Výkon trestu obecně prospěšných prací

Obecné ustanovení §335 §336

Stanovení podmínek výkonu trestu obecně prospěšných prací §336a §337 §338 §338a

Odklad a přerušení výkonu trestu §339

Odklad a přerušení výkonu trestu u vojáků §340

Upuštění od výkonu trestu §340a

Přeměna trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody §340b

ODDÍL 5. Výkon některých dalších trestů

Výkon peněžitého trestu §341 §342 §342a §343 §344

Zajištění výkonu peněžitého trestu §344a §344b

Výkon trestu propadnutí majetku §345 §346

Zajištění výkonu trestu propadnutí majetku §347 §348 §349 §349a

Výkon trestu propadnutí věci nebo výkon propadnutí náhradní hodnoty §349b

Výkon trestu zákazu činnost §350

Výkon trestu zákazu pobytu §350a

Výkon trestu zákazu držení a chovu zvířat §350aa

Kontrola výkonu trestu zákazu držení a chovu zvířat §350ab

Výkon trestu vyhoštění §350b

Vyhošťovací vazba §350c §350d §350e §350f §350g

Přerušení výkonu trestu vyhoštění a upuštění od výkonu trestu vyhoštění §350h

Výkon trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce §350i §350j

ODDÍL 6. Výkon dohledu a kontrola chování odsouzeného probačním úředníkem

Výkon dohledu prováděný probačním úředníkem §350k

Kontrola přiměřených omezení, přiměřených povinností a výchovných opatření probačním úředníkem §350l

ODDL 7. Promlčení výkonu trestu §350m

ODDÍL 8. Výkon ochranného opatření

Nařízení výkonu ochranného léčení §351

Změna ochranného léčení §351a

Upuštění od výkonu ochranného léčení §352

Propuštění z ochranného léčení a jeho ukončení §353

Nařízení výkonu zabezpečovací detence a její výkon §354

Změna výkonu zabezpečovací detence na ochranné léčení §355

Upuštění od výkonu zabezpečovací detence §356 §356a

Trvání zabezpečovací detence a propuštění ze zabezpečovací detence §357

Výkon zabrání věci §358

Výkon zabrání části majetku §358a

Zajištění výkonu zabrání části majetku §358b

ODDÍL 9. Výkon některých jiných rozhodnutí

Upuštění od přiměřeného omezení spočívajícího ve zdržení se řízení motorových vozidel §359

Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem §359a

Výkon vazby §360

Výkon elektronické kontroly plnění povinností uložených v souvislosti s některým opatřením nahrazujícím vazbu §360a

Vymáhání pořádkové pokuty §361

Správa placení nákladů státu z trestního řízení §361a

Opatření v souvislosti s rozhodováním o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, podmíněném zastavení trestního stíhání nebo schválení narovnání §362

HLAVA XXII. Zahlazení odsouzení §363 §364 §364a §365

ČÁST IV. Některé úkony souvisící s trestním řízením

HLAVA XXIII. Udělení milosti a použití amnestie

Udělení milosti §366

Řízení o udělení milosti §367

Rozhodnutí o použití amnestie §368

Podmíněné udělení milosti §369

Změna výměry trestu §370

HLAVA XXIV. §370a §371 §372 §373 §374

HLAVA XXV. §375 §376 §377 §378 §378a §378b §378c §378d §378e §378f §379 §380 §381 §382 §382a §383 §383a §383b §383c §384 §384a §384b §384c §384d §384e §384f §384g §385 §386 §387 §388 §389 §390 §391 §391a §391b §392 §393 §394 §395 §396 §397 §398 §399 §400 §400a §400b §401 §402 §403 §404 §404a §405 §406 §407 §408 §408a §409 §410 §411 §412 §413 §413a §414 §415 §416 §417 §418 §419 §420 §421 §422 §423 §424 §425 §426 §426a §427 §427a §428 §428a §429 §429a §430 §431 §432 §433 §434 §435 §436 §437 §437a §438 §439 §440 §441 §441a §442 §443 §444 §445 §446 §447 §448 §449 §450 §451 §452 §453 §454 §455 §455a §456 §457 §458 §459 §460 §460a §460b §460c §460d §460e §460f §460g §460h §460i §460j §460k §460l §460m §460n §460o §460p §460q §460r §460s §460t §460u §460v §460w §460x §460y §460z §460za §460zb §460zc §460zd §460ze §460zf §460zg §460zh §460zi §460zj §460zk §460zl §460zm §460zn §460zo §460zp

ČÁST V. Přechodná a závěrečná ustanovení §461 §462 §463 §464 §465 §466 §466a

Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů Ministerstvem spravedlnosti §466b

Pověřenec pro ochranu osobních údajů §466c §467 §468 §468a §469 §470 §471

č. 57/1965 Sb. - Čl. II

č. 149/1969 Sb. - Čl. II, Čl. III, Čl. V

č. 558/1991 Sb. - Čl. II

č. 25/1993 Sb. - Čl. II

č. 292/1993 Sb. - Čl. IV

č. 265/2001 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 283/2004 Sb. - Čl. II

č. 539/2004 Sb. - Čl. II

č. 253/2006 Sb. - Čl. II

č. 170/2007 Sb. - Čl. III

č. 129/2008 Sb. - §62

č. 457/2008 Sb. - Čl. II

č. 459/2011 Sb. - Čl. II

č. 150/2016 Sb. - Čl. II

č. 287/2018 Sb. - Čl. III

č. 333/2020 Sb. - Čl. IV

č. 220/2021 Sb. - Čl. II

Nálezy Ústavního soudu - č. 101/1994 Sb., č. 214/1994 Sb., č. 8/1995 Sb., č. 84/1999 Sb., č. 77/2001 Sb., č. 424/2001 Sb.; č. 45/2005 Sb.; č. 239/2005 Sb.; č. 249/2005 Sb.; č. 434/2006 Sb.; č. 90/2008 Sb.; č. 163/2010 Sb.; č. 219/2010 Sb.; č. 43/2012 Sb.; č. 71/2016 Sb.; č. 345/2017 Sb.; č. 161/2019 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx trestního řádu xx upravit xxxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pachatelé xxxxx xxxxxx spravedlivě xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx občanů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pravidel xxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xx státu a xxxxxxxxxxx.

(2) Pomáhat x xxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx xx právem x xxxxx ustanovení xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx nemůže xxx xxxxxx xxxxx xxx xx zákonných xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx xxxxx.

(2) Dokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx vyslovena, xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx řízení, xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxx.

(3) Státní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x nichž xx dozví, xxxxx xxxxx, přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx povinnosti. Xxxxxxx xxxx xxxx projednávat xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zejména xxxxxxx věci x xxxx, xx xxxxxxx xxx zajištěn xxxxxxx, xx-xx xx zapotřebí xxxxxxxx k hodnotě x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx věci xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxx provádění úkonů xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx práv xxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jen x xxxxxxxxxxxx případech na xxxxxxx zákona x x nezbytné míře xxx zajištění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx x trestním řízení xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x povinnostmi xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx tak, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx věci, o xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, který xx nezbytný xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxxx přezkoumat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxx zákoně x xxx návrhu xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxx státní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx navrhovat x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx zástupce je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx potřebném xxx své xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založeného xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx okolností xxxxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxx souhrnu.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení spolupracují xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx možné xxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx návrhu xx schválení xxxxxx x xxxxxxxxxx viny x xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x xxxx a xxxxxx"), xxxxx podává xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(9) X xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx rozhoduje xxxxx xxxx samosoudce; xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, kde xx xxxxx xxxxxxxx stanoví. Xxxxxxxxx-xx x přípravném xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx zvláštním xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxx soudy xx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxx svědků, znalců x xxxxxxxxxx se xxxxxxx zpravidla tak, xx xx xxxx xxxxx vyslýchají.

(12) Při xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x neveřejném xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x těm xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx tomto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13) Ten, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxx způsobem x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x právech umožňujících xx xxxx uplatnění xxxxxxxx x x xxx, že xx xxx xxxx zvolit xxxxxxx; xxxxxxx orgány xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx mu xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(14) Orgány xxxxx x trestním xxxxxx vedou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx jazyk, xx xxxxxxxx používat xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jazyka xxxx xxxxxx, x kterém xxxxx, xx xx xxxxxx.

(15) Orgány činné x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxx, x kterých xx xxxxx ho podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poučit, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nároků; xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poškozenému a xxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx zájmovými xxxxxxxxxx xxxxxx

§3

(1) Odborové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxx sdružení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x politických xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx charitativní xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx") xxxxx působit xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx osob, x nichž xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxx zastaveno, x podmíněně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx odnětí svobody x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§4

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Sb.

§5

§5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Sb.

§6

(1) Zájmové sdružení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) za xxxxxxx obviněného, jehož xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx zastaveno,

b) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, kterému xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx zkušební xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx zákazu xxxxxxxx, trest zákazu xxxxxx a xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx sdružení xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx odsouzeného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a chovu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxx účelem se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx průběhu xxxxxx xxxxxx.

(2) Zájmové xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx jeho zárukou (§73), x podávat xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x k xxxx xxxxxxxx potřebná opatření; xxxxxxx xxxxxxxx občanů xxxxxx dbá, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx trestným činem, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx trestným činem.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

§7

(1) Xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx vyplývajících x tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxx činné x xxxxxxxx řízení ve xxxxxxxx případech xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů x xxxxx její xxxxxxxxxx.

§7a

(1) K xxxxxxxx xxxxxx, rozsahu xxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx zajištění, x xxxxxxxx majetkových xxxxxx obviněného nebo xxx xxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x v přípravném xxxxxx xxxxxx zástupce xxxx policejní xxxxx xxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx, aby xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtě zaslala xxxxxxxxxx x majetku xxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx právo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x majetku; xxxxxx xx použijí xxxxxxx §92 odst. 1, §100 x §158 xxxx. 8. Ve xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx osobu, xxxxx xx učinit xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx x jejím xxxxx odepřít učinění xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxx, aby v xxxxxxxxxx x majetku xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xx takové skutečnosti xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx, jejíž majetek xx zjišťován, xxxxxxx

x) xxxxxx odměny z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx odměny xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxxxx xxxxx má tato xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) dlužníky, xxxx xxxx má xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jejich xxxxx, xxxx x xxxxx splatnosti,

d) xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx této xxxxx, xxxxxx výše xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx věcí, x

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx osoba zřídila, xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx vyzvat xxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 k xxxxxxx xxxxxx prohlášení x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xx xx, xx došlo xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxx prohlášení xx xxxxxxxxx lhůtě nebo xx-xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x podání xxxxxxxx; ustanovení tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx použijí přiměřeně.

§7a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 55/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.3.2017

§7x

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dat xxxxxxxxxx pro trestní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxx drží xxxx xx xx xxx svojí kontrolou, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx x příkazu x učinila xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx zpřístupnění informace x xxx, xx xxxx xxxxxxxx uchování xxx.

(2) Xx-xx to xxxxxxxxx x zabránění xxxxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx má pod xxxxx kontrolou xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x počítačovém xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xx oprávněn vydat xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Policejní xxxxx potřebuje k xxxxxx takového xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx předchozího xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X příkazu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, pro xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx přístup, x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx než 90 xxx. Xxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx x následcích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, jej neprodleně xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx.

§7x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 287/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2019

§8

(1) Státní xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx zbytečného odkladu, x xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxxx xxxxx, x xxx úplaty xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx činných x trestním xxxxxx xxx xxxxxx jejich xxxxx. Státní orgány xxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státnímu xxxxxxxx xxxx policejním xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx trestný xxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxx obžaloby xxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx bankovního xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx první může xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx zákonem požadovat xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 20). V xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx §180 xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxx statistické účely. V xxxxxxxx řízení, xx xxxxxx xxx uložit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx od správce xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx ustanovení xxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx jiné xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxx účel xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x jehož rámci xxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xx xxxxx státního xxxxxxxx soudce xxxxxxx xxxxxxxxx bankovního xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx jiných právních xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xx dobu xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx, xxx xxxxx xxxx sledování účtu xxxxxxxx, x po xxxx době, xxxx xxxx sledování prodloužit xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxx šest xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx. Údaje xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx využít xxx jiný účel xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx státem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx; to neplatí,

a) xxxxxxxx osoba, která xxxx povinnosti xx, xx xx jinak xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro neoznámení xxxx xxxxxxxxxxx trestného xxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xx současně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx, xxx vyplývá x právního úkonu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Nestanoví-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx podle takového xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx něž se xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxx tyto informace xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x advokacii.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx požadovanou xxxxx odstavců 1 xx 3; povinností xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. O xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx porušením xxxx xxx xxxxxx.

Poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx

§8x

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx veřejnosti orgány xxxxx x trestním xxxxxx xxxxx na xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečností důležitých xxx trestní xxxxxx, xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx trestním xxxxxx údaje, které xxxxx nesouvisejí x xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxxx zásadu, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx toho, xxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xx byl xxxxx (§2 xxxx. 2). V přípravném xxxxxx nesmějí xxxxxxxxx xxxxxxxxx umožňující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx osob xxxxxxxx 18 let.

(3) Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx sdělovacím prostředkům; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2. Xxxxxxx-xx xx x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8x

(1) Osoby, xxxxxx xxxx xxxxxx činnými x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8a odst. 1 xxxx xxxxx, pro xxxxx trestního xxxxxx xxxx k výkonu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X tom xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx poškozeném xxxxxxxxx xxxxxxxx zveřejnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx mladší 18 xxx xxxx vůči xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx (§140 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxx (§141 trestního xxxxxxxx), některý z xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nemocí (§155 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§159 xx 162 xxxxxxxxx zákoníku), trestný xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx (§168 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§185 xx 193 xxxxxxxxx xxxxxxxx), trestný xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby (§195 xxxxxxxxx xxxxxxxx), týrání xxxxxxx osoby (§198 xxxxxxxxx zákoníku), týrání xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (§199 xxxxxxxxx xxxxxxxx), únosu xxxxxx x xxxxx xxxxxxx duševní xxxxxxxx (§200 xxxxxxxxx zákoníku) xxxx xxxxxxxxxxxx pronásledování (§354 xxxxxxxxx zákoníku).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2, xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, příjmení x xxxxxxxx poškozeného uvedeného x xxxxxxxx 2. Xxxxxxxx senátu xxxx x přihlédnutím x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odsuzujícího xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxx poškozeného.

§8x

Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zveřejnit xxxxxxxxx x xxxxxxxx či xxxxxxxxx odposlechu x xxxxxxx telekomunikačního provozu xxxxx §88 nebo xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx, údaje x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zjištěné xx xxxxxxx příkazu xxxxx §88a, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx §158d xxxx. 2 a 3, xxxxxxxx-xx zjištění xxxxxxxxxx xxxx osoby a xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx x řízení xxxx soudem.

§8x

(1) Xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8a8c, xxx v xxxxxxxxx xxxxxxx zveřejnit xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, pro dosažení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx. Uvedené xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx zájem, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx osoby xxxxxx 18 xxx.

(2) Xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8a8c, lze xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx, xxx xx zákaz xxxxxxxxxx týká, udělila xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Zemřela-li xxxx xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, x xxxx-xx xxxx, její xxxxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx zveřejněním xxxxxxxxx xxxxxx udělit osoba, xxxxx xx pachatelem xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxxx za xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xx které xx vztahuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8a xx 8c, xxx xxxx zveřejnit, xxxxx xxxxx, jíž xx xxxxx zveřejnění xxxx, xxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxxx xx mrtvou x xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx udělit xxxxxxx xx zveřejněním xxxxx xxxxxxxx 2.

§9

Posuzování předběžných xxxxxx

(1) Xxxxxx činné x xxxxxxxx řízení posuzují xxxxxxxxx otázky, xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx, samostatně; xx-xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx státního orgánu, xxxx orgány xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx obviněného.

(2) Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx se rozhoduje x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx ještě xxxxxx, vyčkají jeho xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9 se xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx výlučně Soudní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství (dále xxx "Xxxxxx xxxx").

(2) X xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx žádost o xxxxxxxxxx x předběžné xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx otázce xx xxxx řídí xxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Soudním xxxxxx.

(4) Rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxx x předběžné xxxxxx xx xxxxxxx xxx všechny orgány xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 539/2004 Xx. x účinností xx 1.11.2004

§10

Xxxxxx x pravomoci xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Z xxxxxxxxx xxxxxx činných x trestním řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vyňaty osoby xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx pochybnost x xxx, zda nebo xx xxxx xxxx xx někdo vyňat x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, rozhodne o xxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx, státního xxxxxxxx nebo soudu Xxxxxxxx soud.

§11

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxx-xx xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxx být xxxxxxxxx

x) xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx udílet xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx trestní xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jde-li x xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x pravomoci xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§10), xxxx o xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx souhlasu, jestliže xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxxxxxxx orgánem xxx, xxxxx-xx x dočasné xxxxxx xxxx není-li xxxxxxx stíhání xxxxx xxx nedostatek souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx odpovědná,

e) xxxxx tomu, kdo xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx tomu, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho postavení xxxx xxxx,

x) proti xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nastala xx po xxxxxxxx xxxx, trvale xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx trestního xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxxx němuž xxxxxxxx xxxxxxx xxx týž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxx xxxx rozhodnutím xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zastaveno, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebylo x předepsaném řízení xxxxxxx,

x) xxxxx tomu, xxxxx xxxxx dřívější xxxxxxx xxx xxx xxxxxx skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) proti xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxx skutek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx dřívější xxxxxx xxx týž xxxxxx xxxxx xxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx byl xxxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx, xxxxxxx něhož xxxx xxxxxxx řízení pro xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx státu, xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx je xxxxx podle práva xxxxxx xxxxx vykonat, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xx uložení xxxxxx, xxxxx pravomocně rozhodnuto x xxxxxxxxx obžaloby.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxx a, xxxx-xx xxx xxxxxxxx, xxxxx x něm xxxxxxxxxx x xxxx být xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předpisů xxx xxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx práva xxxxxx státu xxxxxxx, xxxx kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx trestu, nebo

b) xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obžaloby, xxxx xxxxx má účinky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx

1. xxxxxxxxx xx státě, x xxxx bylo vydáno, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. bylo vydáno xxxxxxx x xxxxxx, xx x xxxxx xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osobě xxx xxx skutek,

3. xxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxx xxxx trestným xxxxx xxxx že nespadá xx pravomoci xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

4. xxxx xxxxxx výlučně x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xx e), x) xxxx x).

(3) Xxxx-xx se xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx pokračujícího xxxxxxxxx xxxx, nebrání xx, aby xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx činu konalo xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zastaveno x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x), xx však xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx obviněný xx xxx xxx xx doby, xxx xx xxxx xxxxxxxx x zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx věci xxxx. X xxx xx třeba xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx odstavců 2 a 3 xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestního soudu, xxxxxxxxxxxxx trestního tribunálu, xxxxxxxxx obdobného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x trestních xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v §145 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxxx vydané z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx závažnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§11a

(1) Trestní xxxxxxx xxxxx téže osobě x pro xxx xxxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zkráceném xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx odložil, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xx xx xx, xx xx xxxxxxxx,

xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Trestní stíhání xxxxx xxxx xxxxx x xxx týž xxxxxx nelze zahájit, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §159d xxxx. 1, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§12

Xxxxxx některých xxxxx

(1) Xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx, státní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky,

b) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx činech xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, příslušníků Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxx zaměstnanců Xxxxx republiky xxxxxxxxxx x xxxxxx práce x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx činech xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x trestných xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x trestných xxxxxx xxxxxxxxxx porušením

1. celních xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx průvozu xxxxx, x to x x případech, xxx xx xxxxx x xxxxxxx činy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x pořízení xxxxx x xxxxxxxxx státech Xxxxxxxx xxxx, je-li xxxx xxxxx dopravováno xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky,

3. daňových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx daň x xxxxxxx hodnoty,

4. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxx xxxxxx správcem xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů,

e) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnost proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx objektech xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vojenskému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x nímž xxxx příslušné hospodařit Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nímž mají xxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxx zřízené xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x trestných xxxxxx příslušníků Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pověřené xxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgány Xxxxxxxxxx zpravodajství x xxxxxx o trestných xxxxxx příslušníků Vojenského xxxxxxxxxxxxx,

x) pověřené xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x řízení x trestných xxxxxx xxxxxxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x trestných xxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx.

Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce podle §157 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx uvedené xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

(3) Xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxx xx tím xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, krajský xxxx, xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxx").

(4) Xxx xxxxx xxxxx mluví x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx x obvodní xxxx, xxxxxxxxx xxxx soud xx stejnou xxxxxxxxxx; xxx xxxxx zákon xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx x Městský xxxx v Xxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx tím x xxxxxxx státní xxxxxxxx x Xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx žalobce, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízením Xxxx (XX) 2017/1939, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Stranou xx xxxxxx ten, xxxxx němuž se xxxx trestní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx soudem xxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx postavení xxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx se řízení xxxx xxxx xxxxx xxxxxx opravný xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(9) Odsouzeným xx ten, xxxxx xxxxx byl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxx právní xxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, trestním xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xx xx xxxxxx moci xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu činného x xxxxxxxx xxxxxx xx věci samé x přípravným řízením xxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx úkonů xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x neopakovatelných xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, od xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxx xx xxxxxxxxxx či xxxxxx jiné xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podáním obžaloby, xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx ukončujícího xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, x vyšetřování.

(11) Xxxxxxxxx-xx obviněný v xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx, x xx sdělení obvinění, xxxxxxxx se takové xxxxxxx od tohoto xxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx trestného xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXX X XXXXX XX ŘÍZENÍ XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx

§13

Xxxxx trestního xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x trestních xxxxxx vykonávají xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx soudy, xxxxxx soudy x Xxxxxxxx soud.

§14

§14 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 292/1993 Sb.

§15

§15 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 292/1993 Sb.

Xxxxx příslušnost

§16

Řízení x xxxxxx stupni xxxx, xxxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx.

§17

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx, xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx výjimečný xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x orgánů, nedovoleného xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx, orgánu a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, nedovoleného xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx x obchodním systému xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x obchodování x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx požádáno, xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx znakem je xxxxxxxxx xxxxxx škody xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, manipulace s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx styku, zneužití xxxxxxxxx x obchodním xxxxx, xxxxxxxxx finančních xxxxx Evropské unie, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vývozu xxxxx x technologií dvojího xxxxx, zkreslení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x technologií xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x licence pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx materiálem, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vývoje, výroby x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a

d) účasti xx teroristické xxxxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx mír, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx boje, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx v prvním xxxxxx řízení xxxxxxx xxxx i tehdy, xx-xx xxxxx hranice xxxxxx xxxxxx svobody xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx též x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx čin xxxxx xxxxxxx, jehož xx xxxxxxxx pachatel ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx znaky skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx činů, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajského xxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxx soud xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx útocích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxx §45 xxxxxxxxx xxxxxxxx přichází x tomto xxxxxx x xxxxx rozhodnutí x vině některého x xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2.

Místní příslušnost

§18

(1) Xxxxxx xxxx soud, x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx spáchán.

(2) Xxxxx-xx xxxxx činu xxxxxxx xxxx xxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxx, koná xxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx obviněný xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

§19

§19 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 558/1991 Sb.

Xxxxxxxx řízení

§20

(1) Proti xxxx obviněným, xxxxxxx xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxx, x všech xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx rychlosti x xxxxxxxxxxxxx řízení.

(2) Společné xxxxxx x trestném xxxx, o xxxxxx xx xxx konat xxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx činu, x kterém xxxxxxxx xxxxx řízení senátu, xxxx xxxxx.

(3) Vypuštěn xxxxxxx předpisem č. 292/1993 Xx.

§21

(1) Xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx konat xxxxxx alespoň x xxxxxx x trestných xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§22

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, koná xxxxxx x těchto xxxxx xxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxx dohody o xxxx x xxxxxx xxxx jemuž xxxx xxx xxxxxxxxx nadřízeným xxxxxx.

§23

Xxxxxxxxx x spojení xxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx důležitých důvodů xxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx společného xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx věc xxxxxxxx, xx nemění; vyloučí-li xxxx xxxxxxx xxxx xxx, o xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx okresnímu xxxxx, může xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xx podmínky xxxxxxxxxx řízení, xxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx projednání a xxxxxxxxxx věci, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Vzniknou-li xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x projednání xxxx, xxxx, jenž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxxxx x soudnictví xx xxxxxx mládeže xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x příslušnosti [§188 xxxx. 1 xxxx. x), §222 xxxx. 1, §257 xxxx. 1 xxxx. x), §314p xxxx. 3 xxxx. x)]. Xxxxxx je xxxxx xxx xxxxxxxxx hledisky xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§1622). Xxxx-xx soud, xxxxx byla xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx příslušnému, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Soud, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x přikázání věci x xxxxxx xxxxxxxxx x §25.

§25

Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx věc xxxxxxxxxxx soudu odňata x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx; x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx společně xxxxxxxx.

§26

Příslušnost xxxxx x xxxxxx přípravném xxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxx x přípravném řízení xx příslušný xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx návrh.

(2) Xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, se xxxxx xxxxxxxxxx k provádění xxxxx xxxxx xxxxx xx celé xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x postoupení xxxx x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxxx mimo obvod xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx osoby

§27

Zapisovatel

K xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx orgánů činných x xxxxxxxx xxxxxx xx přibere xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Nebyl-li zapisovatel xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx provádějící xxxx. Xx-xx v řízení xxxx xxxxxx o xxxxxxx úkonu pořizován xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx senátu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx zapisovatelem, xxxxx xx ho xxxxx, vyšší soudní xxxxxxx xxxx protokolující xxxxxxx.

§27x

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx, zpravidla xxxxxx a vykonává x administrativní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx soudní xxxxxxx; xxxxxxxx zákon xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx úředník xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§27b

Probační xxxxxxx

Xxxxxxx Probační x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") provádí x xxxxxxxx řízení úkony xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx a sociálních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, stanoví-li xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx pověření.

§27x

Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x pověření soudce Xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx

§28

(1) Xx-xx třeba xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 14, přibere xx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě, x níž xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systémů neslyšících x xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx může být xxxxxxx zapisovatelem. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, nebo uvede-li xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx národnosti nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx občanem, x pro xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zapsána xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx orgán xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jazyk xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx, rozumí xx xxx xxxx, kde xx xxxxxx pobyt, xxxx xxxx xxxx xxxxxx. Využije-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 14, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, která xx x přímé xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Za podmínek xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 je xxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxxx o zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx, usnesení x xxxxx, xxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x vině x xxxxxx x xxxxx xx xxxx schválení, xxxxx na potrestání, xxxxxxxx, xxxxxxx příkaz, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx xx xxxx rozhodnutí, xxxxx xx jej xxxx, xxxxx ji xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx odůvodnění. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx zajišťuje xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí uvedeného x xxxxxxxx 2 xx spojen xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxxx, považuje se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je třeba xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 2, xx-xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, x xx v rozsahu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxx za xxxx; xxxx-xx odůvodněnému xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 14, xx pořízení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyhověno, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx vede, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx první xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx podstatný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx obviněný po xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx překladu xxxxxxxxxx. Proti rozhodnutí xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx překladu x xxxx xxxxxxxx zajišťuje xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx v odstavcích 1 x 4 xxxxxx i podezřelému.

(6) x xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx zadržena xx zatčena, xxx xxxxxxxxxx odkladu písemně xxxxxxxx xxx poučení x xxxxxx právech (§33 odst. 6 x §76 odst. 5).

§29

(1) Tlumočník může xxxxxxxxx xxxxxxxxx tlumočnického xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxxxx xxxxxxxx x x důvodů uvedených x §99 a 100. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, x x xxxxxx před soudem xxxxxxxx senátu.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx, a x xxxxxx před soudem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s jinými xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxx xxxxxxxxxx odměny x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx usnesení xx xxxxxxxxx stížnost, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§29a

Ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx i xx osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 255/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xxxxx třetí

Vyloučení orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§30

(1) X xxxxxxxxxx xxxxx trestního řízení xx xxxxxxxx soudce xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, policejní xxxxx xxxx osoba x xxx služebně xxxxx, x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x osobám, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, x jejich xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx pro xxxxx x xxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nemůže nestranně xxxxxxxxxx. Xxxxx, které xxxx xxxxxxx vyloučenými xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení, jestliže xxx x projednávané xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, policejní xxxxx, společenský xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx schválení xxxxxx x vině x trestu je xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx řízení nařídil xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pozemků, xxxxx xxxxxx k zadržení xxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxxx obžaloba xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx dohoda x vině x xxxxxx.

(3) Z xxxxxxxxxxx x xxxxx vyššího xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx soudce xxxx přísedící, xxxxx xx xxxxxxxxx rozhodování x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx. X xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxx dal x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx soudce xxxx přísedící, který xx věci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.

(5) X xxxxxx x xxxxxxxx příkazu x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx soudce, který xx zúčastnil xxxxxxxxxxx x předchozím xxxxxx. Xxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx řízení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§31

(1) O xxxxxxxxx x důvodů uvedených x §30 rozhodne xxxxx, kterého xx xxxx xxxxxx týkají, x xx i xxx návrhu. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx rozhodují x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx soudce xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jiný xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vět xxxxx x druhé xx xxxxxxxxx stížnost.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx napadené xxxxxxxxxx vydal.

§31a

Důvody, xxx které xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx soudní xxxxxxx xxxx probační xxxxxxx, x xxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxx čtvrtý

Obviněný

§32

Obviněný

Toho, kdo xx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x použít xxxxx němu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákonem xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§160).

§33

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Obviněný xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx kladou za xxxx, x k xxxxxxx x nich, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, činit xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x ním se xxxxx i xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X obhájcem xx xxxx x xxxxxxx xxxxx výslechu xxxxxx xxxxx x xxx, xxx odpovědět xx již xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx svého xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§165). Xx-xx ve xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx x obhájcem xxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obviněnému x xxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxxxx omezena.

(2) Xxxxxxxx-xx obviněný, xx xxxx xxxxxxxx prostředků, xxx xx xxxxxx xxxxxxx obhajoby, rozhodne xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx shromážděných důkazů, xx obviněný xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxx, xxxx, je-li xx xxxxx k xxxxxxx xxxx obviněného, rozhodnout xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xx obhajobu xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxx i xxx návrhu obviněného. X případech xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx náklady xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx oprávněny podat xxxxx obviněného x xxxx obhájce x xxxxx uvedené x §37 xxxx. 1. Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx účinek.

(4) Xxxxx byl pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 obviněnému xxxxxxx xxxxx xx bezplatnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx sníženou xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Obhájce xxxxxxxx a, xxxxxxx-xx xxxxxx xxx rozhodnutí xxxxx odstavce 2, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx řízení xxxxxx. Xxxxxxxxxx §38 xxxx. 2, §39 odst. 2 a 4, §40 x 40a xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx právech, a xx xx zaměřením xx probíhající xxxxxxx xxxxxxxxx řízení, x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xx zatčen, xx xxxxx poučit xxx x právu xx naléhavou lékařskou xxxxx, o xxxxxxxxx xxxxx, po xxxxxx xxxx xxx omezen xx svobodě, xxx xxxx xxxxxxxx soudu, x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxx osobu, x xxxxx uvede xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxx poučení x xxxx xxxxxxx; obviněnému xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; obviněný xx xxxxx ponechat xx xxxx xxxxxxx u xxxx xx celou xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx svobody.

§34

Opatrovník obviněného

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který je xxxxxx ve xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx obviněného xxxxxxxxxx, zejména xxxxxx xx obhájce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx něho xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx podle zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx obviněného xxxx xxxxxxxxxx tato xxxxx vykonávat x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svá xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxx obviněnému x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx advokáta xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jen x xxxxx souhlasem. Xxxxx xxx ustanovit xxxxx, u xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx hájit xxxxx xxxxxxxxxx. Usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx, xxx xx jím ustanovován, x xxxxxxxxxx-xx to xxxxxx věci, xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatrovníka xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl xxxx

Xxxxxxx

§35

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x trestním xxxxxx xxxx xxx jen xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx xx xxxx obhájce xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx obhájce xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx krajským soudem xxxx xxxxxx prvního xxxxxx, před vrchním xxxxxx xxxx nejvyšším xxxxxx; nahlížet do xxxxx xxxx koncipient x x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Obhájcem xxxxxx xxx xxxxxxx, proti xxxxxxx xx nebo xxxx xxxxxx trestní xxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxx v xxxxxx, ve xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx postavení xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxx řízení nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx znalecký xxxxxxx xxxx je činný xxxx tlumočník.

Xxxxx xxxxxxxx

§36

(1) Obviněný xxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) je-li xx xxxxx, xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx spojeného xx xxxxxxxx xxxxxx svobody xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§116 xxxx. 2),

b) xx-xx xxxx svéprávnost xxxxxxx, xxxx

x) xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nutné, xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx duševním xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxx-xx se řízení x trestném xxxx, xx který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx mít xxxxxxx též

a) v xxxxxxx xxxxxx konaném xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx x uložení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx změně xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

§36a

(1) Ve xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) je-li ve xxxxx, xxxx

x) xxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) X řízení x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx o dovolání x x řízení x xxxxxx xx xxxxxxxx obnovy xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x případy xxxxxxx v §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b),

b) xxx-xx x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxxx o jeho xxxxxxxxxxxx náležitě se xxxxx,

x) jde-li x xxxxxx proti odsouzenému, xxxxx zemřel.

§36x

(1) Xx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 3 xxxx §36a xxxx. 2 xxxx. x), xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx se xxxx obhájce xxxxx x v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §36 odst. 4 xxxx. x).

(2) Xxxxxx xx obhájce xxxxx xxxxxxxx 1 může xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ústně xx xxxxxxxxx x orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obhájce x xx předchozí xxxxxx x ním.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpět. Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx moc xxxxxxx, xxxxxxx si xxxxxx, xxxx požádat x xxxx ustanovení; xxxxx tak xxxxxxx, xx xx xx xx, že xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxx prohlášení x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx obhájce xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx z xxxxxx, xx obviněný neměl x xxxx xxxx xxxxxxx.

§36x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§37

Zvolený xxxxxxx

(1) Neužije-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx-xx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx mu xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přímém, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, manžel, partner, xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, mohou xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx mu xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x tomu oprávněnou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxx xxxx být x xxxxx vyrozuměn x zákonem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zvoleného obhájce. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx předtím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vyloučen, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxx převezme xxxxxxx xxxxxxx obhájce.

(3) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx a orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxx neoznámí, xxxxxxx z těchto xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx písemností x x vyrozumívání o xxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxx rozhodnutí xxxxxx všem xxxxxxxx xxxxxxxx.

§37x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) x xxxxxx uvedených x §35 odst. 2 xxxx 3, nebo

b) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx účast xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx účast xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx a xxxx o takových xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx advokáta jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, který xxx x tohoto xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx v xxxx věci xxxx xxxxxxxxx obhajobu žádného x xxxxxxxxxx.

(3) Před xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxx a x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxx obviněnému x obhájci, aby xx k věci xxxxxxxxx, a x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx si x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx jiného; xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§37x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002

Xxxxxxxxxx obhájce

§38

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obhájce x xxxxxxx, kdy xx xxxx mít (§36 x 36a), xxxx se mu xxxxx ke zvolení xxxxxxx. Pokud x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx na xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxxxx nutné xxxxxxxx, neprodleně ustanoven.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxx, xxxxxxx zájmy xx x trestním řízení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§39

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, x pominou-li důvody xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx senátu x x přípravném xxxxxx soudce.

(2) Xxx xxxxx ustanovení xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxx souhlasí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx v xxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx, xxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Praha. Xxxxx-xx ustanovit xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu. Na xxxxxx advokáta xx xx pořadníku xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx sebou xxxxxxxxx xxxxxx příjmení x xxxxxxxxx. Byl-li xx xxxxx xxxxxxxx ustanoven xxxxxxx, u xxxxxxx xxxx dány xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx nemohl-li xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §36b x následně xxxx toto prohlášení xxxx, xxxxxxxx xx xx týž obhájce, xx-xx xx xxxxx.

(4) Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 14, xx postupem podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podle xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxx x jazyce, x xxxxxx xxxxxxxx uvedl, xx xxx xxxxxx, x xxxxxx národnosti xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxx státu, xxx xx xxxxxxxx trvalý xxxxx nebo xxxxx xx státem xxxx xxxxxx.

(5) Dojde-li xx xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx a obviněnému xxx x každé x xxxxxx věcí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx později. Xxxxx-xx x ustanovení xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ustanovení xxxx obhájců, kteří xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx-xx jedním z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obhájců.

§40

Ustanovený xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X důležitých důvodů xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx svou xxxxxx nebo xx xxxxxx obviněného povinnosti xxxxxxxxxx zproštěn x xxxxx xxxx ustanoven xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx senátu x x přípravném xxxxxx xxxxxx.

§40x

(1) Z xxxxxx xxxxxxxxx x §37a xxxx. 1 nebo 2 xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx obhajobu, xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx soudce x xxx xxxxxx xxxxxxxx x zproštění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx se x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx stížnost, xxx xx xxxxxxxx účinek.

§40a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Xx. x účinností od 1.1.2002

§41

Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

(1) Obhájce xx xxxxxxx poskytovat obviněnému xxxxxxxxx xxxxxx pomoc, xxxxxx využívat k xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x způsobů xxxxxxxx uvedených v xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xx, xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x tím xxxxxxxxx xx správnému xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxx za xxxxxxxxxxx řízení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx něho xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx do xxxxx (§65) x xxxxxxxxx se podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x §33 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xx x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx může xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 2 x 3 xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Nebylo-li xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxx, zaniká xxx xxxxxxxx trestního xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx obžalovaného xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx se řízení x dovolání x Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx x x xxxxxx výkonu xxxxxx.

(6) Xxxxxxx má xxxxx xx všech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyžádat xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§55) x každém xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx (§12 xxxx. 1) jsou xxxxxxx mu xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxx to xxxx x technických xxxxxx možné. Xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx povinen vůči xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx šestý

Zúčastněná xxxxx

§42

(1) Xxxx, xxxxx věc nebo xxxx majetku xxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx má xxx xxxxxxx (zúčastněná xxxxx), xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby se x xxxx vyjádřil; xxxx xxx přítomen xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zasedání, xxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx do xxxxx (§65) a xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxx osobu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx jejich uplatnění.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx její xxxxx podle tohoto xxxxxx její xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X případě, že xx nebezpečí x xxxxxxxx x zákonný xxxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx nebo xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ačkoli xxxx dány xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx z prodlení x xxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx činit xxxxx x řízení.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx souhlasem. Nelze xxx xxxxxxxxx xxxxx, x níž xxx xxx xxxxxxxx obavu, xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxx xx přípustná xxxxxxxx.

(5) Byla-li xxxxxxx xxxx xx-xx podle xxxxxx xxx zabrána xxx, která xx xxxxxxxx majetku xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx zařízení xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, správce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obhospodařovatel xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§43

(1) Xxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, způsobena xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx, xx jehož úkor xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obohatil (xxxxxxxxx), xx xxxxx činit xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nahlížet do xxxxx (§65), xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx, zúčastnit xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x schválení xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§196 trestního xxxxxxxx), xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx majetkovou škodou, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx výživné.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo jinak xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx není x příčinné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uložil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nahradit x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobena, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx obohacení, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx úkor xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx učinit xxxxxxxxxx x hlavního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§206 xxxx. 2); je-li sjednána xxxxxx o vině x trestu, je xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (§175a xxxx. 2). X xxxxxx xxxx xxx patrno, x jakých xxxxxx x x xxxx xxxx xx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxxxx nebo z xxxxxx xxxxxx x x xxxxx rozsahu xx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxx škody, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx bezdůvodného xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx doložit. O xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx. Nebyl-li xx pro xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podklad x xxxxxxx-xx tomu xxxxxxxx xxxxxx, zejména potřeba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx trestního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx průtahů, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx mu k xxxx přiměřenou lhůtu, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(4) Poškozený, xxxxx xx xxxxx trestného xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx, má právo x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx trestný xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Prohlášení xxx xxxxxx i písemně. Xxxxxxx prohlášení xx x řízení před xxxxxx provede jako xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sděleným xxxxxx činnému v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx práv, xxxxx xx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxxxx přiznává.

§44

(1) Xxxxxxxxx poškozeného xxxxxx xxxxxxxxx ten, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx stíhán xxxx spoluobviněný.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudce, že xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx si xxxxx. Xxxxxxxxxx oznámí v xxxxxx před soudem xxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx poškozeným, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxx prvém xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ke xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx více než xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx §43 xxxx. 3 nelze podat, xxxx-xx x nároku xxx rozhodnuto x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§44x

§44x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 45/2013 Sb.

§45

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx plně svéprávnou xxxx xx-xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx práva podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xx nebezpečí x prodlení a xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxxx pro jeho xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovit. Xxxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x případě, že xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobou x nemá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x řízení.

(2) Opatrovníka xxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce. Xxxxx osobu xxx xxxxxxxx xxx ustanovit xxxxxxxxxxxx xxx s xxxxx xxxxxxxxx. Nelze xxx xxxxxxxxx osobu, x xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxxxx xx výsledku xxxxxx nebude xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se oznamuje xxxx, kdo je xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, též poškozenému. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x uplatnění nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx obohacení (§43 xxxx. 3), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x na jeho xxxxxxxx xxxxxxxx.

§45a

Veškeré xxxxxxxxxx určené xxxxxxxxxxx xx doručují xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Má-li xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx jemu; to xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx osobně něco xxxxxxx.

§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s účinností xx 1.1.2002

§46

Xxxxxx činné v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx možnost k xxxxxx uplatnění; x xxxxx poučení jej xxxxxxxx x xx xxxxxxx žádat x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, u xxxxx xxx sjednat xxxxxx x vině x xxxxxx xxxx xxxxx trestní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xx, že xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxxx xx doby xxxxxx xxxxxxxxx příkazu xxxx xxx prvním xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx. Xx-xx poškozený xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činů, jsou xxxxxxx xxx xxxxxx xxx x právech xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x poskytnout mu xxxxx možnost x xxxxxx xxxxxxxxx.

Zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx

§47

(1) Xxxx-xx poškozenému xxxxxxxxx xxxxxxxx činem škoda xxxx nemajetková újma, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx trestným xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx výše xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx uplatnit. X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx zájmů, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx mimo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, uvede xxxxx možností xxx x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xx.

(4) Xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx x zajištění a xxxxxxxx xxx majetek, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx, xx oznámení xxxxxxxx převedl xx xxxxxx xxxx jej xxxxxxx xxxxx xxx xxx záměrně xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xx uloží, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxxxx zástupci xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx a xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx výkon xxxxx x xxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx majetkové xxxxx, xxx xxx je xxxxxx xxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě (§66). Xx-xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, lze v xxxxxxxx x zajištění xxxx i v xxxxxxxxxx xxxxxxxx zakázat xxxx omezit xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx práv xxxxxx x budoucnu vzniklých. Xxxxxx xxxxxxx učiněné x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx návrhu; x xxx je xxxxx xxxxxxxxxx poučit.

(5) S xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nakládat xxx xx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, exekuce xxxx insolvenčního xxxxxx, xx xxxxxxxxxx použije xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Práva xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxx, xxx xxx se xxxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 1 xxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx nároku xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx. Xxx vrácení, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§47x

(1) Xxxx a x přípravném řízení xxxxxx xxxxxxxx upustí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo zajištění xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx jiná xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nároku xxxxxxxxxxx xx náhradu škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx na vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x podstatou xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx mohly xxxx k zajištění. Xxxx-xx složena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkony xx majetku xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx nárok xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx nebo na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Peněžitou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx zruší nebo xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, že xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Nerozhodne-li xxxx xxxxx, trvá peněžitá xxxxxxx podle odstavce 1 xx právní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poškozenému xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx obohacení, uhradí xx soud z xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má odkladný xxxxxx.

§48

(1) Soud x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx-xx xxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxxx,

x) bylo-li xxxxxxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxxx skončilo-li pravomocným xxxxxxxxxxxx rozsudkem, nebo

c) xxxxxxxx-xx xxxxx měsíce xxx xxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jímž xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx, jímž xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánu.

(2) Xxxxxxxxx xx třeba xxxxxx, xxxxx-xx se, že xx není xxxxx x xxxxxxx, v xxxx xxxx nařízeno.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx povolit xxxxxxxxx xxxxx, který xx týká xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Obviněný xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxx x zrušení nebo xxxxxxx zajištění; o xxxx xxxxxxx xxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x ní xxxxxxxxx, xxxxxxxx poškozeného, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx ji xxxxxxxx, neuvede-li x xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§49

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §47 x 48 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má, xxxxx xxx x zrušení xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx povolení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx

§50

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx zmocněncem, xxxxxx může xxx x xxxxxxxxx xxxxx; x xxx xx xxxxx xx poučit. Xxxxxxxxx poškozeného xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx poškozeného xxxxxxx xxxxx, nesmí xxx xxx osoba, xxxxx xxxx plně xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xx omezena; xxx xxxxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxx xxxxxx xxx zmocněncem xxx, kdo xx x němu předvolán xxxx svědek, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§51

(1) Zmocněnec xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxx xx zúčastněnou xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx návrhy x xxxxxxx xx xx xxxxxxx a xxxxxxx prostředky; xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxx, xxxxxxx xx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxx poškozený.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx je xxx xx xxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx vyšetřovacích xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx jako xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, ledaže xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a vyrozumění x něm zajistit. Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx osobám xxxxx otázky, avšak xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx výslech xxxxxx x udělí xx x tomu xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provádění xxxxx xxxx xxxxxxx kdykoli x jeho xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx zmocněnec policejnímu xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx včas xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx druh xxxxx xx jedná, xxxx x místo xxxx xxxxxx, ledaže xxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxx x xxxxxxxxxx zmocněnce xxxxx zajistit. Xxxxxxx-xx xxxx ve xxxxxxxx xxxxx, policejní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, podle xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxx předem určit, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx, k xxxx xx xxxx xxxxx vypovídat.

(4) Xx-xx xx zmocněnec xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx má xxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 xxxxxxx, xx policejní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zmocněnci xxxxxxx xxxxxxxxx totožnost xxxxxx, a xxxxx xxxxxxx x výslechu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx uvedených v §55 odst. 2 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, podle xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§51a

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činem xxxxx xxxx xx xxxxxx, nebo

b) xxxxx xx pozůstalým xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx činem způsobena xxxx,

xx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx si xxxxxx náklady xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxxx senátu xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x prvním xxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx návrhu poškozeného, xxxxx uplatnil x xxxxxxx xx zákonem xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxxx zmocněncem xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx mladší xxx xxxxxxx let a xxxxxx xxxxxxxxxx oběť xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxx nárok, nejde-li x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx povinné xxxxxx (§196 xxxxxxxxx zákoníku), xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zmocněncem bezplatně x xxx splnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxx na xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 včetně xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce, který x němu připojí xxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxxx soudu, xxxxx xxx projednává.

(4) X xxxxxxx, xx xx poškozený xxx xxxxxxxxx nezvolí, xxxxxxxx xxxx zmocněnce xx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 nebo 2 předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx advokáta xxxxxxxxx x registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx pomoc xxxxx xxxxxx x obětech xxxxxxxxx xxxx podle xxxxx působnosti x x xxxxxx, xxx x něm následují. Xxxx-xx to xxxxx xxxx xxxxxx, ustanoví xxxxxxxxxx xxxxxx advokáta; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx z důležitých xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx senátu x x přípravném xxxxxx xxxxxx i xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Proti xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, 4 a 5 je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Náklady xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx právní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx odměnu, xxxxx xxxx.

Xxxxx devátý

Přístup x xxxxxxxxxx informacím

§51b

(1) Xxxx-xx x trestním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx obviněný, xxxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, osoby podávající xxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x další xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxx zúčastnit xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx v xxxxxxxxxx řízení policejní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Ten, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, založí xxxxxxx xxxxxx o poučení xx xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxx xxxxx nejpozději do 30 dnů xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.

(3) Poučení xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, vydanými xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 5).

XXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX X ÚKONECH XXXXXXXXX XXXXXX

§52

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení

Při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jednat x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx a výchovný xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§52x

Xx-xx to potřebné xxx ochranu práv xxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx zdravotní xxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxx xxx xxxxxx obrazu x xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxx-xx xx povaha xxxxxx xxxxx x xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§52x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

§53

(1) Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxx zpravidla sami. Xxxx xxxx obvod xxxxxxxxxx jednotlivé xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejního xxxxxx, x xxxxx xxxxxx má xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx; xxxx-xx úkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního zařízení, xxxxxxxx jej xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx věc xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx-xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxx.

(2) Nejvyšší xxxx, xxxxxx soud x krajský soud xxxxx jednotlivé xxxxx x ve xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx; Xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx xx xxxxx učinit též xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§54

(1) X xxxxxxxx xx třeba xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx nutná x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Je-li třeba, xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxx a xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx orgán xx xxxxx povahy věci x xxxxx xxxx, xx xxx provádění xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx úkony, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx osoby x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx koná xxxxxx z xxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Oddíl druhý

Protokol

§55

Obecná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx, x xx xxxxxxxxx při úkonu xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, protokol, xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) pojmenování xxxxx, státního xxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx úkon,

b) xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x adresu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x u xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx adresu, xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, a další xxxxx nutné k xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx data xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx; xxxx-xx při xxxxxxxxxx xxxxx zjištěny xxxxx x bydlišti x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx povolání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxxx, zmocněnce xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx těchto xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx, xxx xxxxx xx xxx, xxx xx x xxxx mohli xxxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxx v trestním xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx x mediační xxxxxx xxxxx v xxxx xxxx; to xxxxx xxxx xxx xxxxx x osobních, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx práva xx xxxxxxxx osoby, proti xxx se xxxxxxx xxxxxx xxxx, sdělí xx této xxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxx x xxxx důvodech xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx odkladu xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxx,

x) stručné x výstižné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, z xxxxx xx xxxx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx vyhlášených, x xxx-xx xxxx xxx xxxxx doručen xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx doručení; xxxxx xx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx třeba xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx možné bezpečně xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx protokolace,

e) xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxx,

x) námitky xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Nasvědčují-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx blízké x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx práv, a xxxxx-xx ochranu svědka xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti i xxxxxx xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx se xx xxxxxxxxx nezapisují, ale xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x mohou se x nimi xxxxxxxxxx xxx orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx. Xxxxxx xx poučí x právu požádat x xxxxxxx své xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx pak xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx ochranu těchto xxxx, xxxxx xxxxx x trestním řízení xxxxx xxxxxxxxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxxx. Zvláštní xxxxxx xxxxxxx svědků x xxxx xxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. Pominou-li důvody xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a oddělené xxxxxx osobních xxxxx xxxxxx, orgán, který x xx xxxx xxxx xxxxxxx řízení, xxxxx stupeň xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x podoba xxxx xxxxxxxxx v §102a. X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X protokolu sepsaném x xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx; xxxx se uvedou xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x hlediska xxxxx a provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byly xxxxx nebo xxxx xxxxxxx podezřelému, obviněnému xxxx xxxxxxxx, xxxx x podmínky jejich xxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxx; x rekognici xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. X protokolu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x x prověrce xx místě je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx nichž xxxx tyto xxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx; xxxxx to xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxx, náčrtky x xxxx vhodné xxxxxxx, které xx, xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) V xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx protokol x xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx; záleží-li xx xxxxxxxxx znění xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx protokolu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx.

§55x

Xxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x jiného xxxxxxxx prostředku. Xx-xx xxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx x obrazový xxxxxx xxxx.

(2) Xxx-xx o xxxxx xxxxxxx vedle xxxxxxxxx x zvukový xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx o úkonu, x němž se xxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx též údaj x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx nosič záznamu xx připojí ke xxxxx nebo xx xx spise xxxxx, xxx xx xxxxxx.

§55x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řízení xxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx, xxxxxxxxxx-xx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; ustanovení §55a xxxx. 1 věty xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx úředník, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx soudní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx vyslechnuty, xx xx protokolu x xxxxxxx líčení xxxx ve veřejném xxxxxxxx zapisují xxx xxxxx, pokud obsahují xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x dřívějším výpovědím xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx před xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zaprotokolována; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xx již xxxxxxxxx x protokolu.

(4) Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx není třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx vzdávají opravného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx líčení nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx prostředek a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. V takovém xxxxxxx vyhotoví xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úředník xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx zasedání, xx xxxxxx uvede místo x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx zasedání, přítomné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx opravných xxxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x není-li xxx xxxxx x postupu xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úředník, xxxxx xxx přibrán jako xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx informací xxxxx xx spisem, x xxxx-xx xxxx připojení xx spisu xxxxx, xxxxxxxxx se do xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx xx úkon xxxx xxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx a předseda xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§56

Podpisování xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x o veřejném x xxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxx předseda senátu x xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xx úkon týká, xxxxxxxxx zapisovatel, xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx. Je-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Má-li xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, musí xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxx stránku xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx nebo xxxx osoba xxxxxxxx x xxxxx protokol xxxxxxxx, xxxxx xx xx x xxxxxxxxx x poznamenáním xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Nemůže-li xxxxxxxx xxxxxx xxx překážku xxxxxxx trvání podepsat xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx xx neveřejném xxxxxxxx, xxxxxxx jej xxxx xxxx senátu. Xx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxx osoby xxxx x samosoudce, xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx odpadl.

§57

Oprava xxxxxxxxx

(1) O xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx x neveřejném xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx proti xxxxxxxx protokolu xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx xxxxx jednání xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx i xx xxxxxxx protokolu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nesprávností. Xxxxxx xx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx.

§58

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) X protokolu x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§55 xxxx. 1)

x) xxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxx x výrok rozhodnutí,

b) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx většiny, x xx x xxxxx xxxxx x se xxxxxxxx odůvodněním.

(2) Xxxxx x všech xxxxxxxxxxx, xxxxx xx vyskytla x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Protokol x hlasování podpisují xxxxxxx členové xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Protokol x xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx x protokolu o xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx při rozhodování x xxxxxxxx prostředku x předseda xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x soudce xxxxxxxx vyhotovením xxxxxxxx; xx nahlédnutí xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Protokol o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx o jednoduchá xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a kterým xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x jednací xxxx xxx přerušení xxxxxxx; x xxxxxxxxx x xxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx usnesení xxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx

§59

(1) Podání xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Lze xx učinit xxxxxxx, xxxxx do protokolu, x elektronické xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, telefaxem xxxx xxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx xxxxxx sepisují xxxxxx xxxxx xx protokolu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zastupitelství; x řízení xxxx xxxxxx xx sepisují xxxxxxx xxxxx. Jsou-li xxx to důležité xxxxxx, mohou xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx stupně. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx zákon xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx další náležitosti, xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, kdo jej xxxx, xxxxx xxxx xx xxxx x xx xxxxxxx, x xxxx být xxxxxxxxx x datováno. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x potřebným xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx stejnopis xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx x aby xxxxx xxxxx dotčená xxxxxxx podáním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx toho třeba. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ho xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx poučením, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx podatel xxxx xxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx, x podání xx xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx jiný podnět, xx xxxxx xxxxxxxx xxx učinit xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxx, xxxxx obsahem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx být xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxx.

(4) Xxxx-xx xx xxxxx trestní xxxxxxxx, xx nutno xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, za xxxxx xxx čin spáchán, x osobních poměrech xxxx, na xxxxx xx oznámení xxxxxx, x xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx zároveň xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx, xxx xxxx, xxx xxxx rozhodl x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx proveden xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(5) Jestliže xxx protokol x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl xxxxxx

Xxxxx

§60

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx den, xxx xx xxxxx událost xxxxxxxx počátek xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx, měsíců nebo xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídá xxx, xxx xx xxxxx událost xxxxxxxx xxxxxxx lhůty. Xxxxx-xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Připadne-li xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokládá xx xx xxxxxxxx xxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx je zachována xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx

x) podáno xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejnímu xxxxxx, x xxxxx má xxx xxxxxx nebo xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx,

x) učiněno x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x činné xxxxxx x jeho náčelníka,

d) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxx, kdo xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxx x xxxxxx, xxxx

x) učiněno ústně xx protokolu x xxxxxxxxxxx okresního xxxxx xxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx.

§61

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Zmešká-li xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx z důležitých xxxxxx lhůtu k xxxxxx opravného xxxxxxxxxx, xxxxxx xx, nestanoví-li xxxxx jinak, xxxxx, xxxxx přísluší x xxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx překážky. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx. Jde-li o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx možno odvolání xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx osmi dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx už xxxxxxxx xxxx opožděný, zruší xxxxx při povolení xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx x xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, ukáže-li xx, že lhůta x podání opravného xxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx pátý

Doručování

§62

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ji xxxxx činný x xxxxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxxx 13). Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxx, xxxxxxxx ji xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx sám xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxx") x x xxxxxxx, xx xx xxxxxx doručení nebylo xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obce. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx soud nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx svými xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx doručit, xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx. Má-li xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zúčastněná osoba xxxx xxxxxx vykonat, xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pošty, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§63

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, užijí xx xxx způsob xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, státním xxxxxxx, xxxxx, advokátům, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx doručování x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xx především xx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx [§55 xxxx. 1 xxxx. c)].

(3) Písemnosti xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx, kterou osoba, xxx byly xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxx xx nezdržuje xx jiné xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určené xxx xxxxxxxxxx (§306 xxxx. 1), xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§64

Xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx

(1) Do xxxxxxxxx xxxxx xx doručuje

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx dohody x vině x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx opis tohoto xxxxxxxxxx,

x) jiná xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx předseda xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Písemnost xx ukládá

a) u xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx doručení, xxxx x xxxxx, xxxxx xx sídlo v xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx doručuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx doručení, xxxx x xxxxxxxx zastupitelství, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx ji doručuje xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) u xxxxx, xxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx xxxx, jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obce,

e) u xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx, xxxxxxxx doručuje xxxxxxxxx xxx, anebo xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx zastupitelství xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx adresát xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx doručení, x xxxx xx adresát x uložení xxxxxxxxx, xxxxxxx xx v xxxxx doručení xxxxxxx, xxxx uvedenou adresu xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x §63 odst. 3. Doručující orgán xx xxxxxx uplynutí xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxx adresátem xxxxxxx xxxxxxxx, ledaže xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyloučí. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx a vyvěsí xx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(5) Odstavec 4 xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx

x) obviněnému usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx potrestání, návrh xx xxxxxxxxx dohody x xxxx a xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx líčení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx orgán x důležitých důvodů xxxxxx.

(6) Je-li xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxxx, xxxx to xxxxxxxxxx xx zásilce xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx v takovém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx.

§64x

Xxxxxxxx přijetí

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx převzít, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x písemnost xx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx policejní xxxxx, xxxxx písemnost xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxx bylo xxxxxxxx; xx tento následek xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§64x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxx šestý

Nahlížení xx xxxxx

§65

(1) Obviněný, poškozený x zúčastněná osoba, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxx, x xxxxxxxx protokolu x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2, xxxxx si x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx si xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx. Xxxxx právo xx zákonný zástupce xxxx xxxxxxxxxx obviněného, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx nejsou plně xxxxxxxxx xxxx je-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx osoby tak xxxxx činit xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, jen xxxxx je toho xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x spolu s xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 ze xxxxxxxxx xxxxxx odepřít. Závažnost xxxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx žádost xxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxx, státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, jakmile byli xxxxxxxxxx na možnost xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxx sjednávání xxxxxx x vině x xxxxxx.

(3) Xxxx, xxx xxx právo xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx úkonu. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx být odepřeno xxxxxxxxxx xx usnesení x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx (§160 xxxx. 1).

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx spisů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ustanovením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx je xxxxx xxxxxx takové xxxxxxxx, xxx xxxx zachována xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx uložená xxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxx nahlížení xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx taková xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xx xxxxx §55 xxxx. 1 písm. x) mohou xxxxxxxxxx xxxxx orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x úředníci Xxxxxxxx x mediační služby xxxxx x xxxx xxxx. V případě xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx trestní xxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx.

Oddíl sedmý

Pořádková pokuta

§66

(1) Xxx přes xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xx x soudu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx, může xxx předsedou senátu x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 50000 Xx.

(2) Xxxxxxx-xx se jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, může xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx náčelníku ke xxxxxxxxxx potrestání. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx jednání xxxxx, která je xx xxxxx xxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody, může xx přenechat řediteli xxxxxxx k uložení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx potrestání. Xxxxxxxxx xxxxxxx, náčelník xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 obhájce xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zástupce, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Tento xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx vyrozumět xxxxx xxxxx v trestním xxxxxx.

(4) Proti rozhodnutí xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxxxx stížnost, jež xx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX X VĚCÍ XXXXXXXXXX XXX TRESTNÍ XXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxx

§67

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx smí xxx vzat do xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obava,

a) xx xxxxxxx xxxx xx xxxx skrývat, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, zejména xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx hned xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx-xx xx xxxxxx trest,

b) xx xxxx působit xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx bude xxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx, xxxxxx trestný xxx, o xxxxx xx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x xxxxx xxxxxxxx skutečnosti nasvědčují xxxx, že xxxxxx, xxx který bylo xxxxxxxx trestní xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx znaky trestného xxxx, jsou xxxxxx xxxxxx x podezření, xx xxxxx xxxxxxx xxx spáchal xxxxxxxx, x s xxxxxxx xx xxxxx obviněného, xxxxxx x závažnost xxxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xx xxxxxx, xxxxx x době xxxxxxxxxxx účelu vazby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx některého x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§68

(1) Xxxx xx xxxxx xxx toliko xxxxx, proti xxx xxxx zahájeno trestní xxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Vzít xx xxxxx xxxxx obviněného, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx který xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx hranice xxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx trest odnětí xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx nepřevyšuje xxx xxxx.

(3) Xxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 2 xx neužijí, jestliže xxxxxxxx

x) uprchl xxxx xx xxxxxxx,

x) opakovaně xx nedostavil xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxx předvést xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx účast xxx xxxxx trestního řízení,

c) xx neznámé totožnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ji xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) již působil xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxx xxx je xxxxxx, xxxx v xxxxxx trestné činnosti xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx trestnou xxxxxxx v posledních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxx úmyslný xxxxxxx čin se xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx vazby xxxxxxx x §67 xxxx. x) x x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx účinná xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zájmu.

§69

Xxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx dán xxxxxxx x xxxxxx xxxxx (§67) a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo zadržet x zajistit xxx xxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xx návrh státního xxxxxxxx x x xxxxxx před soudem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx obviněný xxxxxx.

(2) Xxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx zaměněn x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx stručný xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx spatřuje, x xxxxxx xxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx vydává.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx na podkladě xxxxxxx policejní xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx-xx toho x xxxxxxxxx příkazu xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx právo xxxxxx xx xxxxxxx, mluvit x xxx bez xxxxxxxxxxx xxxxx osoby x xxxxx xx x xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xx xxxx právo na xxx náklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělení xxxx telefonu x xxxxxx, xxxxxx sama xxxx, je-li to xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx okolnosti xxxxxxxx, xxxxxxx neohrozí-li xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx tomu xxxxx xx xxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx státu, xxxxx xx občanem, a xxxxx na komunikaci x xxxxx konzulárním xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, komunikace s xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx bezplatně. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx plnou xxxxxxx jejich xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zatkl, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 24 xxxxx, xxxxx xxxxx, jehož xxxxxx xxxxxx vydal, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxxxxxx možné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx být obviněný xxxxx xxxxxxxxxx 24 xxxxx xx zatčení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx se xxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx.

(6) Soudce xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x vazbě x toto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24 xxxxx od xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výjimečně xxxx xxxxx příslušný xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vzhledem x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxx soudu, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx vydal. Xxxxx xxxxxx po získání xxxxxxxxx o výslechu xxxxxxxx x xxxxx x xxx rozhodnutí xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx obviněnému rozhodnutí x vazbě xxxxxxxx xx 24 xxxxx xx xxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxx výslechu, musí xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx přítomen xxx jeho výslechu, xxxxx je x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxx xx vazby, xxxxxx xx místa xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxx x xxxxx

X xxxxx xx vazby xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx, že x takovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ledaže xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mladistvého. X xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. O xxxxx xxxxxxx do xxxxx x x xxxx propuštění x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§70a

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx třeba xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) změně xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx trvání xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx trestných xxxx, xxx které xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx o jeho xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx obhájce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx údajích xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxx,

x) postoupení xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx obžaloby, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 provede xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx řízení x xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx; vrácení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx soud, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x prvním stupni xxxxxx.

§71

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx důvodů xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinny průběžně xxxxxxx, xxx důvody xxxxx x obviněného xxxxx trvají xxxx xx xxxxxxxxx x xxx nelze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených v §73 x 73a. Xxxxxxxxxx xxx tom xxxx k tomu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vyžaduje xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx skončit, x xxx xx xxxxxxxxxxx obviněného z xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účelu trestního xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx v přípravném xxxxxx pouze xxx xxxxxxxxxxx o

a) žádosti xxxxxxxxxx x propuštění x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x ponechání xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) stížnosti xxxxx xxxxxxxx státního zástupce x xxxxx.

(2) Obviněný xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, nebo

b) je xxxxxx, že vzhledem x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx věci xxxxxxx stíhání nepovede x uložení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §68 xxxx. 3 x 4.

§71x

Xxxxxx o propuštění x vazby

Obviněný má xxxxx kdykoli xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x vzetí do xxxxx žádat x xxxxxxxxxx x vazby. Xx xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx nahrazujících vazbu. X takové xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx. Xxxx-xx žádost xxxxxxxxx, xxxx xx obviněný, xxxxxxx-xx x ní xxxx xxxxxx, opakovat xx po xxxxxxxx 30 dnů od xxxxxx moci posledního xxxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx žádost x xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxx trvání xxxxx xxxx o změně xxxxxx vazby.

§72

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx tři xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx vazby xxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx x vazbě xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zástupce x xxx, xxx xx xxxxxxxx i nadále xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx se x xxxxx propouští. Xxxxx musí být xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx zástupce na xxxxxx rozhodnutí soudce x dalším trvání xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxxx soudu xxxxxxxxxx 15 xxx před xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

(3) Soud xx xxxxxxx nejpozději xx 30 dnů xxx xxx, xxx u xxx byla xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, nebo návrh xx xxxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, který je xx vazbě, nebo xxx mu byl xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx ve vazbě, xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxx, xxxx xxx xx x vazby propouští; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx propuštěn x xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx o xxxxx xxxxxxxxxx do vazby xx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xx schválení xxxxxx x vině a xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(4) Jestliže xxxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxx trvání vazby xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nadřízeným xxxxxx, xx x xxxxxxxxxx x ponechání xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxx x vazby xxxxxxxxx tento xxxxxxxxx xxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx soud, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxx této lhůty.

Xxxxxxxx přípustná xxxx xxxxxx xxxxx

§72x

(1) Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a x řízení xxxx xxxxxx xxx nezbytně xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx

x) jeden xxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx stíhání xxx xxxxxx,

x) xxx xxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx,

x) xxx xxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro zvlášť xxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxx podle xxxxxxxxx zákona uložit xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 připadá xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx-xx přípravné xxxxxx xxxx řízení xxxx xxxxxx xxxx uplynutím xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx nejpozději x xxxxxxxx xxx xxxx lhůty obviněný xxxxxxxxx z xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx dva xxxx xxxx xxxxxxxxx činů, xx xxx určení xxxx doby xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx skutek, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jiným xxxxxxxx činem, x xxxxx vykonané vazby xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx nebo řízení xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z vazby.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §67 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx-xx obviněný, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx xx xxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx této lhůty. Xxxx-xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx již působil xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx objasňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro trestní xxxxxxx [§68 xxxx. 3 písm. x)], xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx stanovenou xxxxx x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx obžaloby xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxx xx počítá xxx dne, xxx xxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxx obviněného. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zástupci x xxxxxxxxx pokračuje xxx xxxxx, která xxxxxxx xx přípravné xxxxxx, xxx xxx, kdy xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxx vazby, x xxx xxxx rozhodnuto x řízení x xxxxxxxx (§265l odst. 4 x §265o xxxx. 2), x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (§275 xxxx. 3), x návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§282 xxxx. 2 x §287), xx xxxxxxx xxxxxx x trestu xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu (§314k xxxx. 1) xxxx x řízení o xxxxxx trestu xxxxxxxxx (§350c odst. 1), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x původním xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx na vazbu x xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§72x

Xxx-xx soudem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zločin x xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do nařízení xxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxx svobody nebo xx xxxxxxx takového xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx trvání vazby xxxxx §72a xxxx. 1.

§72x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§73

Xxxxxxxxx vazby xxxxxxx, xxxxxxxx, předběžným xxxxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xx-xx xxx xxxxx vazby xxxxxxx x §67 xxxx. a) xxxx x), může xxxxx xxxxxxxxxxx x vazbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedené v §3 xxxx. 1, xxxxx důvěryhodná xxxxx xxxxxxx příznivě xxxxxxxxxx xxxxxxx obviněného, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx obviněného x za xx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx dostaví x soudu, státnímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx z xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x osobě xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dostatečnou a xxxxxx ji,

b) obviněný xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx, zejména že xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, na vyzvání xx dostaví x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx pobytu a xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx vzhledem x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx x přijme xxx,

x) x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x povahu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxx, nebo

d) zároveň xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Soud x x přípravném xxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x splňuje xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxx důvod xxxxx.

(3) Obviněný, nad xxxx byl xxxxxxxx xxxxxx probačního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx s xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx omezením xxxxxxxxxx xx výroku xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx, aby xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nemařil xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx období x určeném xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx mu v xxx xxxxxxxx důvody, xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxx povolání nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx; pro xxxxxxxxx xxxxxxxx období xx xxxxxxx xxxxxxxxx §60 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části.

(4) X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx některým opatřením xxxxxxxx x odstavci 1 může xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx výkonu xxxxxxxxxxxx kontroly poskytne xxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx. Xxxx xxx orgán xxxxxxxxxxx x vazbě xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx rozhodující x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx omezení spočívající x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x sebe, aby xx cestovní doklad 17) ve lhůtě xxx stanovené xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx; xx xxxxxx xxx xxxxxx cestovního xxxxxxx xx §79 xxxxxxx přiměřeně. Xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx vycestování xx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zašle xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx orgánu příslušnému x xxxxxx cestovního xxxxxxx; xxxxx orgán xxxx vyrozumí x xxxxxx nebo odnětí xxxxxxxxxx dokladu.

(6) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx omezení xxxxxxx x odstavci 4 xxxx 5, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx musí xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, může xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx, opakovat až xx xxxxxxxx xxx xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Orgán, který xxxxxxx x zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx vycestování do xxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, vyrozumí x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o vrácení xxxxxxxxxx dokladu obviněnému.

(8) Xxxxxx-xx obviněný xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opatřením xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx-xx důvody xxxxx, soud x x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

§73x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx-xx xxx důvod xxxxx xxxxxxx v §67 xxxx. x) xxxx x), xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx tehdy, jestliže xxxxxx xxxxxxxx peněžitou xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx (§140 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx (§145 xxxxxxxxx xxxxxxxx), mučení x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx zacházení xxxxx §149 xxxx. 3, 4 trestního zákoníku, xxxxxxxxxxx x xxxxx (§168 trestního xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxx §173 xxxx. 4 trestního xxxxxxxx, braní xxxxxxx xxxxx §174 odst. 3, 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §185 odst. 3, 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §187 xxxx. 3, 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx ohrožení podle §272 xxxx. 2, 3 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxx, výroby x xxxxxx zakázaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§280 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx výroby x jiného xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látkami x x xxxx xxxxx §283 xxxx. 3, 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (§290 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xx ciziny xxxxx §292 xxxx. 2, 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx (§309 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx republiky (§310 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx (§312 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx (§314 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx (§316 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§319 xxxxxxxxx zákoníku), válečné xxxxx (§320 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx (§400 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§402 trestního xxxxxxxx), xxxxxx (§405a xxxxxxxxx zákoníku), přípravy xxxxxx války (§406 xxxxxxxxx zákoníku), styků xxxxxxxxxxxx mír (§409 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§411 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx (§412 trestního zákoníku), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§414 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx mezinárodně xxxxxxxxxx x státních xxxxx (§415 xxxxxxxxx xxxxxxxx), nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (§416 trestního xxxxxxxx), x xx-xx xxx xxxxx xxxxx uvedený x §67 xxxx. x), xxxxx peněžitou xxxxxx xxxxxxxx. Se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx složit x jiná xxxxx, xxxx však xxx xxxx jejím xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx, v nichž xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx složení xxxxxxxx záruky, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx záruky xx přípustné, x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxx x x majetkovým xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx peněžité xxxxxx xxxxxx, x povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x závažnosti xxxxxx xxxxx xxxx výši xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx hodnotě xx 10&xxxx;000 Xx xxxx x způsob xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nepřijímá.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx, xxxx zároveň xxxxxxxxxx o uložení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx §73 xxxx. 5 xx 7 xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx x x přípravném xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx soudce xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx obviněný

a) xxxxxxx, xxxxxx se nebo xxxxxxxx xxxxx svého xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné písemnosti xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejního xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx trestního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) opakuje xxxxxxxx xxxxxxx nebo se xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, který xxxxx xxxxxxxxx xxxx který xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trestu.

(5) Xxxxxxxxx záruku xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x bez xxxxxx xxxx nebo xxxxxx zástupce, xxxxx x té xxxx xxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx přijetí xxxxx, xxxx se xxxxxxx okolnosti rozhodné xxx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx x xxxxxxx peněžité záruky xxxx x jejím xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx důvody xxx xxxxxxxxxx o vzetí xx vazby, x xxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trestu, xx dne, xxx xxxxxxxx nastoupí xxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; odstavec 7 xxx xxxx dotčen. Xxxxxxxxx-xx obviněný xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx záruky.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx rozsudkem obviněnému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetkovou škodu xxxx xxxxxxxxxxxx újmu x penězích x xxxxxxxxx x to xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxx splnil xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x uspokojení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, tyto xxxxxxxxxx xx uspokojí xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx poškozený x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x úhradě xxx xxxxxxxxxx xx xxx měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx záruku xxxxxxx. X tom xx xxxxx poškozeného xxxxxx.

(9) Xx xxxxxx, xxx xxxxx peněžitá xxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x uhrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx x osoba, xxxxx peněžitou xxxxxx xxxxxxx, předem xxxxxxxxxx.

§73x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx

(1) X xxxxx xxxxxxxxxx xx vazby xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx obviněného zatčeného xxxxx §69 rozhoduje x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx má xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx rozhoduje xxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x propuštění x vazby, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx pěti pracovních xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxxxxxx obviněného. Xxxxxxxx-xx státní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obviněného x vazby, může x xxxxxx před xxxxxx x xxxxxxxxxx x vazby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) O xxxxxx trvání xxxxx xxxxxxxxxx rozhoduje xxxx x x přípravném xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx vazby, může x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnout v xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxx.

(5) O xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spočívajícího v xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uloženo xxxxx §73 xxxx. 5 xxxx §73a xxxx. 3, xxxx x xxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx řízení státní xxxxxxxx.

(6) Rozhodnutí, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vazby, xxxx x přípravném xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx podle §72 nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx podle §72a xxxx soud x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z vazby.

§73x

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxx x vazbě

V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx vazby xxxx jiného xxxxxxxxxx x vazbě, xxxxx xxxxxxxxx je ponechání xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§134) xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x §68 xxxx. 3 x 4 a x §72a xxxx. 3,

x) důvody, pro xxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

§73x

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xx hlavní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxxx, rozhodne xxxx x o xxxxx, xx-xx xx potřebné xxxxxxxx xx stanoveným xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx líčení nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx vždy xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) V xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xx rozhoduje ve xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xx obviněný xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx však není xxxxx xxxxx, i xxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxx výslovně xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx zúčastnit,

b) xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, neuvedl xxxxx xxxx okolnosti xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx uváděné xxxxxxxxx xxxxxx nemohou vést xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x vazby.

§73d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§73e

Příprava xxxxxxxxx zasedání

(1) Xxxxxxxx senátu a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x obhájce. Xxxxxxxxx-xx xx x vazbě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, obhájce se xxxxxxxx, xx-xx ve xxxxx 24 xxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx vazebního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené pro xxxxxxxxxx x vazbě.

§73e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§73x

Xxxxxxxxxx osob při xxxxxxxx zasedání

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx před xxxxxx xxxx za stálé xxxxxxxxxxx všech xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nutná.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxx účasti xxxxxxxxxx.

§73x xxxxxx právním předpisem x. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§73x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx vazebního xxxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx. Xxxx xxxxx povahy xxxx xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Státní xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx přednesou xxx vyjádření x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxx. Xxxx-xx některá x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x jsou-li xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx obsaženy xx xxxxx, anebo požádá-li x to, xxxxxxxx xxxxxx obsah xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx. Následně xxxxxxxx senátu a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyslechne obviněného xx xxxx okolnostem xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x vazbě. Xxxxxx xxxxxxxx x obhájce xxxxx klást obviněnému xxxxxx, avšak xxxxxx xxxxx, až xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx slovo.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx důkazy, xxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení x dokazování v xxxxxxx xxxxxx; omezení x provádění xxxxxx xxxxxx protokolu o xxxxxxxx svědka xxxx xxxxxx (§211 xxxx. 1 x 5) xx xxxxxxxxx.

(4) Na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném řízení xxxxxx xxxxx xxxxx x závěrečným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, obhájci x obviněnému.

(5) Rozhodnutí xx xxxx xxxxxxx xx vazebním xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §55b, 56 x 57 xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§74

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx (§68, 69, §71, §71a, 72, §72a xxxx. 3, §73 x 73a) xx xxxxxxxxx stížnost. Na xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxx xxxxx ustanovení o xxxxxxxx xxxxxxxx (§73d xx 73g).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx záruky státu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x propuštění xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozsudku. Xxx-xx xxxx státní zástupce xxxxxxxx xxx vyhlášení xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, byla-li xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx vazby [§149 xxxx. 1 xxxx. x)], xxxx věc xxxxxx x novému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

§74x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x je-li dán xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §67, xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x trvání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx němu xxxxxxx, xxxx x x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx omezení xxxxx být xxxxxxxxxx xxx ta, xxxxxx xx xxxxx byl xxxxxxxx podroben xx xxxxx.

(3) Xx rozhodování x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx o zrušení xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §68 xxxx. 1, §71, 71a, 72, 72a x 74. Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je přípustná xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zasedání xx xxxxxxx.

Xxxxx druhý

Zadržení

§75

Zadržení obviněného xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx je xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx (§67), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx provedené xxxxxxxx státnímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, i xxxxx materiál, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx popřípadě mohl xxxxx návrh xx xxxxx xx xxxxx. Xxxxx musí xxx xxxxx xxx,xxx obviněný xxxx být xxxxxxxxxx xx 48 hodin xx xxxxxxxx odevzdán xxxxx, jinak xxxx xxx propuštěn xx xxxxxxx.

§76

Zadržení osoby podezřelé

(1) Xxxxx podezřelou xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxx, je-li dán xxxxxxx x xxxxxx xxxxx (§67), policejní xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stíhání (§160 xxxx. 1). X xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bez xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx, jen xxxxxxxx xxx nesnese xxxxxxx x souhlasu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxx trestném xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xx xx xxxxx ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x zamezení útěku xxxx x zajištění xxxxxx. Je však xxxxxxx xxxx osobu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxx. Nelze-li xxxxxxx osobu ihned xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx vyslechne x x xxxxxxxx xxxxxx protokol, x xxxx xxxxxx xxxxx, xxx x bližší xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx kterému xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx trestném xxxx, xx propustí xxxxxxxxxxx xx svobodu v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx rozptýleno xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x vyhotovením xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx materiál tak, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na vzetí xx xxxxx. Xxxxx xxxx policejní orgán xxxxx xxx xxxxxxx, xxx osoba xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx nejpozději do 48 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §33 xxxx. 1, 5 x 6, §91, 92, 93 x 95 xx xxxxx přiměřeně xxxx x tehdy, jestliže xx xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx x době, xxx ještě xxxxx xx nebylo zahájeno xxxxxxx xxxxxxx (§160).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx byl xxxxxxxx xxx xxxx výslechu xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx xx xxxxxxx xx lhůtě uvedené x odstavci 4 xxxxxxxxxxxxx.

§76x

Xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xx-xx dán xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx činu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x takovou xxxxx xxxxx předvolat, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, vydá soudce xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Příkaz x xxxxxxxx xxxx xxxxx údajů zajišťujících, xx xxxxx, jež xx xxx zadržena, xxxxxx zaměněna x xxxxx xxxxxx, obsahovat xxxxxx popis důvodů, xxx xxxxx xx xxxxxx. Připojí xx x xxxx opis xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx na podkladě xxxxxxx policejní xxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, vypátrat xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx příkazu zadržel, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x dalším xxxxxxxx xxxxxxxxxx předat xxxxxxxx zástupci tak, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx případně podat xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xx 48 xxxxx xx zadržení; xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx.

(5) Soudce, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2.

§76a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 105/2013 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2014

§76x

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xx právo xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx s ním xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x radit xx x xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx své náklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x osobou, xxxxxx xxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx možné x pokud to xxxxxxxxx umožňují, xxxxxxx xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx nebrání-li xxxx xxxxx xx ochraně xxxxx; xxxx komunikace xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx právo, xxx byl x xxxx xxxxxxxx vyrozuměn xxxxxxxxxx úřad státu, xxxxx xx občanem, x právo xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx cizinec xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, komunikace x konzulárním úřadem xx xx umožní xxxxxxxxx. X těchto xxxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§76x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/2017 Xx. x účinností xx 1.5.2017

§77

Rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx došlých, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx ji xx xxxxx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx. K návrhu xxxxxxx dosud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx vyslechnout xxxxxxxxx osobu (xxxxxxxx 1) a xx 24 hodin xx xxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxx, xx ji xxxx xx xxxxx. X xxxx x místě xxxxxx výslechu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud je xxxxxxxxxxx, x x xxxx xxxxx zadržená xxxxx požádala, a xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx zástupce xx mohou výslechu xxxxxxxxx x klást xxxxxxxx osobě xxxxxx, xxxxx teprve tehdy, xx xxx k xxxx xxxxxx udělí xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx na xxxxx xx vazby xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

§77x

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx stíhání xxx úmyslný xxxxxxx xxx, xx který xxxxx stanoví trest xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx převyšuje xxx léta, xxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx horní xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, může soud x v xxxxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx zástupce soudce xxxxxx omezení spočívající x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, je-li xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Proti tomuto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx omezení xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení soudce xxxxx obviněného xxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx obviněného x sebe, xxx xx xxxxxxxx doklad 17) xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx; na xxxxxx xxx odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxx xx §79 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Opis xxxxxxxx podle odstavce 1, týká-li se xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zašle xxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx cestovního dokladu; xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 předseda xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxx i xxx návrhu, xxxxxxxx-xx xxxxxx pro jeho xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx kdykoliv xxxxx x xxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx zamítnuta, xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx uplynutí xxx xxxxxx od xxxxxx xxxx rozhodnutí.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce vyrozumí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx týká xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx cestovního dokladu xxxxxxxxxx.

(6) Z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení státní xxxxxxxx xx konkrétně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Oddíl čtvrtý

Zajištění xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx 1

Společné ustanovení

§77b

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxx důkazní xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti,

c) je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) je xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

(2) Xxxxxxx-xx zajištění xxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx fondu nebo x podílovém fondu, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obhospodařovateli xxxxxxxxxx fondu. Xxxx-xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxx trestní xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, jíž xxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxxx xx uvede, kdy x kde x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxx důkazní účely xx přednost xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §47, 78, 79, 79a, 79g, 344a, 347 nebo 358b lze v xxxxxxx trestního řízení xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. O změně xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx propadnutí nebo xxxxxxx xxxx, xxxxx xx zajištěna x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Neohrozí-li xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xx věc xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx z xxxxxx důvodů xxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxx věc, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx zabrána na xxxxxxx rozhodnutí soudu, xxxxx dosud xxxxxxxx xxxxxx moci.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx třetích xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro trestní xxxxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx

§78

Xxxxxxxxx x předložení xxxx xxxxxx věci

(1) Xxx xx x xxxx xxx, která může xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xx xx vyzvání xxxxxxxxx xxxxx, státnímu xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx ji xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro trestní xxxxxx zajistit, xx xxxxxxx takovou xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx, xx nevyhoví-li xxxxx, xxxx xx xxx věc odňata, xxxxx x na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§66). Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Povinnost podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na listinu xxxx xx xxxx xxxxxx nosič obsahující xxxxxxxx, zvukový xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx zákaz xxxxxxxx, xxxxxx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx, jež x xxxx, xxx je xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxxxxx jako xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx zmaření propadnutí xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx příkaz, xx xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx, nesmí xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx věc převést xx xxxxx xxxxx xxxx ji xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozporu x xxxxx zákazem xx xxxxxxxx; xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx návrhu. X xxx je xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx věc, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx účely, xxxx orgán, který xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx potvrzení o xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx, xxx xxxx xxxxx určit xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, ji xxxxxxxx do xxxxxxx.

(7) Xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, má xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx žádost xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx, neuvede-li x xx nové xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§79

Xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx-xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx vyzvání xxxxxxxxxx xxxx vydána xxx, xxx xx xx u xxxx, xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Policejní orgán xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx příkazu předchozí xxxxxxx xxxxxxxx zástupce; xxx předchozího xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nevykoná-li xxxxx, který xxxxxx x odnětí xxxx xxxxx, xxxxxx věci xxx, xxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxx xxxx xx xxxxx možnosti přibere xxxxx, která xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx odňatou věc xx obdobně použije §78 xxxx. 4 xx 7.

Xxxxxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

§79x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx trestné xxxxxxxx a xxxxxx x trestné činnosti

(1) Xxxxxxxxxx-xx zjištěné xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení státní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnout x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x naléhavých xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Policejní xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 48 xxxxx xxx xxxxxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx buď xxxxxxx xxxxxxx, xxxx je xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stížnost.

(2) X xxxxxxxxxx x zajištění xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zapotřebí xxxxxxxx a nezaměnitelně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxxx xxxxx, může xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. X rozhodnutí x xxxxxxxxx xx xxxx, komu xxxx xxx zajištěna, xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx takovou xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx věc, xxxx, xxx ji xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ničil. Xx-xx xx zapotřebí xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištěné xxxx, xxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx x x dodatečném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx práv xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx k xxxxxx xxxxx listin nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx předložení je xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx věci, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě (§66 x 79). Xx dodatečné xxxxxxxxxx x zákazu nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx, komu xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodl x zajištění, do 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx třetích xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx věci, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx výkon xxxxx x ní xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx kdo xx xxxxxx povinnou poskytnout xxxxxxxxxxxx plnění, s xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě (§66).

(4) Xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§79x

Xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxx

(1) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění bez xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zajištění xxxxx, xxx, pokud xxxxxx, xx xx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx ztížení xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx skutečnost neprodleně xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx příslušná k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxx x porušení xxxxxx x xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxx, xx tento orgán xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění osobě, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx zajištěna xxxxxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xx xxxx vůči xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vést xxxx xxx xxxxxx, orgán xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx odůvodnění xxxx xxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxx a uloží xx, xxx místo xxxxxx vlastníku složil xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx předmětu xxxxxx xx úschovy xxxx xx xxxxxx xxxxx dlužník xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx dlužníku oznámí xxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky.

(3) Xxxxxxxx-xx xx orgán činný x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, za xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx také xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx evidenční, xxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxx xx vztahu x zajištěné xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx držiteli, a xxxxxxx xx xxxxx x tomu, xxx xx, pokud xxxxxx, xx xx se xxxxxxxxxxx xxxxx nakládáno xxx, xx xxxxx xxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxxxx, tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxx vyhovět. Xxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxx x orgány, x xxxxx xx xx známo, xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nájemní xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, x němž byl xxxxxx výkon xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxxxx podílu x xxxxxxxx korporaci, o xxxx xxxxxxxxxxx vyrozumí xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx korporaci.

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o nabytí xxxxxx xxxx takového xxxxxxxxxx.

§79x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxx xx x xxxx xxxxxxx xxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxx xx vyzvání xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxxx, může xx xxx odňata. Xx xxxxxx při xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §78 x 79.

(2) Orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ponechat xxxxxxx xxx xx xxxxx, kde se xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo k xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx je funkčně xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x nepřiměřenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx x xxx vyžadující xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx x xx spojena x xxxxxxxxxxxxx náklady, xxxx

x) xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx věc xxxxxxxxx na xxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx s důvodem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx protokolu a xxxxxx xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x odnětí xxxx zároveň xxxx xxxxxx k xxxxxxx xx nakládání x xxxx, x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x nezaměnitelně vymezí x xxxxxx, xxx x ní xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x zmaření xxxxx xxxxxx zajištění, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx působí xxxx xxxx x xx účinný xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxx xx xxxxxx věc xxxxxxx; x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx upozornění xx xxxxxxxx spojené x porušením zákazu. Xxxxxx jednání xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx neplatné, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxx xx označí xxx, xxx bylo xxxxxx, xx xx xx ni xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx nakládání x xxxx.

(4) Xxxxxxxxx movité xxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxxxxxx tomu, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx následně xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx příkaz x xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xx, xx xx xx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx zajištění. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx kdykoli xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxx tom postupuje xxxxxxxxx podle odstavce 3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §79a xxxxxxx movité xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx odňata xxxxx xxxxxxxx 1 anebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, musí xxx xxxxxx xx 96 hodin od xxxxxxxx úkonu.

(6) Odstavce 1 xx 5 xx xxxxxxxxx použijí x na xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nemovité xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

§79x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxx x ohledání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx soud xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxx xxxxxx policejní xxxxx provést ohledání xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx, xxxxx x ním xxxx xx společné xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx, o xxx xx xxxxx, xx xx x nemovité xxxx xxxxx. Xxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx nemovité věci x jejího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x němu xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx je potřebná, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xx-xx xxx ohledání xxxxxxxx xxxx zjištěna xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx nemovité xxxx a xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx dány xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §79a, xxx xxxxxxxxxx obdobně podle §79c odst. 2 xx 5 x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pozemků.

§79x

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, x rozporu xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx; x xxx xx xxxxx tuto osobu xxxxxx. Soud x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxx.

(2) X xxxx, xx xxxxxx xx vztahuje rozhodnutí x zajištění, xxx x rámci výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxx dražby, xxxxxxx xxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu x x přípravném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx pohledávek, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nedotčená xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx x převodu xxxx xx zřízení xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx vedené xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, orgán xxxx xxxxx, xxxxx vedou xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Byl-li xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x nemovité xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx zajištěna, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxx vydání xxxxxxxx x jejím xxxxxxxxx x xxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx pohledávka xx xxxx, zajištění se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které se xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx subjektu, xxxxx vede xxxx xxx jiného, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, až xx xxxx xxxxxx uvedené x tomto rozhodnutí x jejího xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx na účtu, xxxxxxxx se xxxxxxxxx x na peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxx xxxxxxxxx dojdou, x xx do xxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx oprávněnému vést xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx nacházejí, xx xx xxxx xxxxxxxxx.

§79x

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx věci xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx jej xxx xxxxx xxxx xxx xxxx třeba xx xxxxxxxxxx rozsahu. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx se xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx.

(2) Osoba, jíž xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx zajištění. X xxxxxx žádosti xx xxxxx neodkladně xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx, opakovat xx xx xxxxxxxx 30 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxx x jeho předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, která má xxxxxxxx účinek.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx doručí xxxxxxx x xxxxxx, kterým xxxx doručeno xxxxxxxxxx x zajištění. Xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vyrozuměny, xx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve větě xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx se vyrozumí xxx xx z xxxx, kterých xx xxxxxxx týká.

§79x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, byť jen xxxxxx, xxxx hodnotě; xxxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxx upravujících zajištění xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti (§79a xx 79f). Náhradní xxxxxxx xxx zajistit xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx strpět xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxx xx návrh xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zajištěna, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx náhradní xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přípustná xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx účinek.

Pododdíl 4

Xxxxxxx, vydání x xxxxx nakládání x věcmi xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

§80

(1) Xxxx-xx věci, xxxxx xxxx vydána xxxx xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, vrátí xx xxxx, xxx xx vydal xxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx na xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, vydá xx xxxx, x xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xx věc xxxxx do xxxxxxx x xxxxx, která xx xx xxx xxxx xxxxx, se xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx občanskoprávních. Xxxx-xx věc v xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx za xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx třetí. Xxxxx xxxxx, xxxxx xx na xxx xxxxx, xx přes xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx věc xxxxxxx x částka xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxx, xx xx xxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, zkazí, prodá xx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xx uloží do xxxxxxx xxxxx.

(3) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx věci, jakož x o xxxxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx odkladný xxxxxx.

(4) Xxx na základě xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 prodá xxx, kdo xx xx ve xxxxxx, xxxx xxx, kdo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

§81

(1) Xxxxxxxx byla xxxxxx xxxx odňata xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x buď xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx, nebo xxxx znám xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx popis věci. Xxxxxxxxx se učiní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx spolu x xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx přihlásil xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxx xxxxx xxxx než xxx, xxxx byla věc xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §80 xxxx. 1. Xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, vydá xx xxx, nebo xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxx zkázy už xxxxxxx, xxxxxx za xx stržená obviněnému xx xxxx žádost, xxxxx nejde o xxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx x věc, xxxxx xxxx xxxxxxx trestným xxxxx, xxxx nepožádal-li xxx, komu byla xxxxxxxxx, o vrácení xxxx a xxxxx xx věc neuplatnil xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx uplynutí lhůty xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx druhé, xxxxxxx věc xx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vydání xxxxxx věci nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(3) Xxx-xx o věc xxxxxxxxx, xxx ji xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx vyhlášení popisu.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavcích 1 xx 3 xxxx předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní zástupce xxxx xxxxxxxxx orgán. Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx věci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx postupuje xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx prohlášena za xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx osoba, xxx by věc xxxxx xxx xxxxxx, x takové věci xxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx třeba.

§81x

Xx postup xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx věcí x nehmotných xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §79a a xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, jakož x na xxxxxx xxx xxxxxxx náhradní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §79g, x xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx, xx přiměřeně xxxxx §80 x 81.

§81b

(1) Xxxx-xx vydána xxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx omamná látka, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx omamnou nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxx , jaderný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx odebrán xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxx již xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx-xx pochybnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx celku x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx věci xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx-xx xx vrátit xxxxx §80, xxxx xxxx známo, xxxx xxxxxx věc xxxxx, xxxxx není xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxx odňat xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, regulovaná kožešina xxxx výrobek x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx druhu rostliny xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, x xxxx-xx xxxx xxxxx pro xxxxxxx účely x xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx §80, orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo který xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx dosud xxxxxxx; xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx pátý

Domovní a xxxxxx xxxxxxxxx, prohlídka xxxxxx prostor x xxxxxxx, vstup xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x pozemků

§82

Důvody xxxxxxx xxxxxxxxx x osobní xxxxxxxxx x prohlídky xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Domovní xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k bydlení xxxx v prostorách x xxx náležejících (xxxxxx) xx věc xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostor xxxxxxxxxxxx x bydlení (xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx podezření, že xxxxx xx u xxxx xxx důležitou xxx xxxxxxx řízení.

(4) X xxxxx zadržené x u osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx do xxxxx, xxx vykonat xxxxxx xxxxxxxxx též tehdy, xx-xx tu xxxxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx, jíž xx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo zdraví xxxxxxx nebo xxxx.

§83

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx domovní xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx řízení xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx soudce. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx (§18) xxxxxx xxxxxxxx senátu xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx být xxxxxxxxx vykonána. Xxxxxx x xxxxxxx prohlídce xxxx být vydán xxxxxxx x xxxx xxx odůvodněn. Xxxxxx xx xxxxx, x xxx xx prohlídka xxxx, xxx prohlídce, x není-li xx xxxxx, nejpozději xx 24 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx doručení.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx senátu xxxx soudce vykoná xxxxxxx xxxxxxxxx policejní xxxxx.

§83x

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostor x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 1 x 2.

(2) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxx dosáhnout a xxx nesnese odkladu. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx povinen si xxxxxxxxxxx dodatečně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxx; x xxxxxxxxxx řízení xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx neudělí, nelze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dalším řízení xxxx důkaz.

(3) Bez xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostor xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pozemků xxxxxxx prohlásí, že x prohlídkou xxxxxxxx, x xxx prohlášení xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. X xxxxx xxxxx xxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxxxx x xxxxxx příkazu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zástupce.

§83b

Příkaz k osobní xxxxxxxxx

(1) Nařídit osobní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Nevykoná-li xxxxxx xxxxxxxxx orgán, xxxxx ji xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx policejní xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxx souhlasu xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx policejní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx předem xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx odkladu, xxxxx xxxxxxxx jde x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx o xxxxx, xx xxxxxx xxx vydán příkaz x xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx provést xxxxxx prohlídku v xxxxxxxxx uvedených v §82 odst. 4.

§83x

Xxxxx xx obydlí, xxxxxx prostor x xx pozemek

(1) Policejní xxxxx xxxx xxxxxxxx xx obydlí, jiných xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx nesnese xxxxxxx x vstup xxx je nezbytný xxx ochranu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ohrožení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx orgán xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 vstoupit x případě, že xx x xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx byl vydán xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx k zatčení xxxx příkaz x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spojeného xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) kterou xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Po xxxxxx xx xxxxx xxxxx uvedená xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx než xxxxxx, xxxxx xxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx osoby.

§84

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx výslechu xxxx, x koho xxxx xx kom xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx výslechem xxxxxxxxx ani dobrovolného xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx vedl x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nelze provést xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx do xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

§85

(1) Orgán vykonávající xxxxxxx prohlídku nebo xxxxxxxxx xxxxxx prostor xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, u xxx xx xxxxxx úkon xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx její xxxxxxxxxx nebo v xxxxxxx prohlídky jiných xxxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. O právu xxxxxx při xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx poučit.

(2) X xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prohlídky xx xxxxx přibrat xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx o prohlídce xx třeba xxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx důvody, xxxx xxxxxxxx nebyla. Xxxxx-xx xxx prohlídce x xxxxxx xxxx odnětí xxxx, xx třeba xxxxxxx xx protokolu xxxx xxxxx uvedené x §78 xxxx. 5.

(4) Xxxxx, x xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx, vydá xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, ihned, x xxxx-xx xx možné, xxxxxxx do 24 xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx, jakož x x převzetí xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx odňaty, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx do xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx vstupu xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a xxxxx uvedenou v xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, xxxxxxxx by xxxxx xxxxx x ohrožení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§85x

(1) Osoba, u xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxxx x xxxxxxx, osobní xxxxxxxxx xxxx vstup xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Neumožní-li xxxxx, xxxx xxx směřuje xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, provedení xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx předchozí xxxxx xxxxx překonat xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx vytvořenou xxxxxxxx. O xxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx (§85 xxxx. 3).

§85b

(1) Xxx provádění xxxxxxx prohlídky nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx advokát xxxxxxxx advokacii, pokud xx xxx xxxxx xxxxxxxx listiny, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx, xx xxxxx provádějící xxxx xxxxxxx vyžádat xx součinnost Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "Xxxxxx"); orgán xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx seznámit se x obsahem xxxxxx xxxxxx pouze za xxxxxxxxxxx x se xxxxxxxxx zástupce Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zástupce Xxxxxx xx třeba xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 udělit, xxxx xxx listiny xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Komory xxxxxxxxxxx xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx je zničit xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx předány Xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx listiny xxx odkladu poté, xx xxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 5. Komora xxxxxxxxx xxxxxxx, byl-li xxxxx xxxxxxxx, x to x ohledně xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx Komora vrátí xxxxxxxxxx jen ty xxxxxxx, kterých se xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx vrátí xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxx poté, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(3) X případě xxxxxxxx v odstavci 2 xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx soudce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x něhož xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 1 a §83a xxxx. 1 xxxxxxx domovní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostor xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §83a odst. 2 nebo 3 xxxxxx návrh podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Návrh xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§59 xxxx. 3) obsahovat označení xxxxxx, ohledně kterých xx navrhovatel xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce Xxxxxx x xxxxxxxxx xx s xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxxx nesouhlas xxxxxxxx Komory k xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx nahrazen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. X xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx protokol, x xxxx xx zaznamenán xxxxxxxxx xxxxxxxx Komory x xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx seznámil.

(5) Návrh xx xxxxx podat xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxxx Xxxxxx odmítl xxxxxx souhlas x xxxxxxxxx xx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx k xxxxxxxxx xx s xxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx náležitosti nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §59 xxxx. 3 xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx podán xxxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soudce bez xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx uloží, xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx vedle xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, x xxxxxxx xx s xxxxxx xxxxxxx; současně xxxxx opatření, aby xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zasedání xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Dojde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, soudce xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxx nemohl xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxx návrhu xxxxxx, xxxxx-xx k xxxxxx, xx listina neobsahuje xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x opačném případě xxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, předá xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx listiny, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zástupce Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x jejich xxxxxxx, orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxx x uloží xx, aby xx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxx takové xxxxxxx použity xxxx xxxxx x trestním xxxxxx. Listiny, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vrátí xxx odkladu xx xxxxxx moci xxxxxxxx Xxxxxx.

(11) V případě, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxx, Komoře xxxx xxxxxx zástupcům xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx po xxx, x němž xxxxxx xxxxxxxx právní xxxx, orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxx nebo Komoře xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx justiční xxxxxx.

(12) Listinou x xxxxxxxxxx 1 xx 11 se rozumí xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, tak x jiný nosič xxxxxxxxx.

§85c

Provádění xxxxxx v xxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx

Xxxxxxxxxx §83, 83a, 84, 85 a 85a x 85b xx xxxxx x xxxxx, jestliže xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx provést rekonstrukci, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx nebo vyšetřovací xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx jej nelze xxxxxxx xxxxx x xxx, x xxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx.

§85x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 79/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxx zásilek, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

§86

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důležitých xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přepravu xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx pozdržena na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx věc xxxxxxx xxxxxxx a nařízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x pozdržení xxxxxxx xx 24 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx provádějící xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxxxxx zásilek xxxx xxxxxxxx.

§87

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx podle §86 xxxx. 1 může xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx soudce xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx odevzdá adresátovi, x není-li xxxx xxxxx xxxx a xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx příslušníků; jinak xx xxxxxxx vrátí xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxx, xx odevzdáním xxxxxxx by xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxxxx xx zásilka xx xxxxx; je-li xx xxxxxx, xxxxxx xx adresátovi obsah xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx jeho xxxxx xxxx a xxxx-xx xxxxxxx určena xx xxxxxxxxx rukou, xxxxx xx oznámení xxxxxxxxx x xxxx rodinných xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, kterou xxxxxx xxxxxx za xxxxx otevřít, xxxxxxx xx ihned adresátovi xxxx se vrátí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxx, xxxxx xx vydala.

§87x

Xxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx omamné xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx peníze x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zbraně, střelivo x xxxxxxxxx nebo xxxxx věc, k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zvláštního povolení, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxx pocházející, xxxx předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxx byl xxxxx takové zásilky xxxxxxx xx xxxx x xxxxx upravená xxxxxxx xxxx předána x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx provede xxxxxxxxx xxxxx, který x xxx xxxxxx záznam x zabezpečí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx. Se xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§87x

Xxxxxxxxx zásilka

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, x xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx obsahuje xxxx xxxxxxx x §87a, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx je xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx všech xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo podstatně xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle pokynu xxxxxxxx zástupce policejní xxxxx; xxxx osobám, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, přitom xxxxxxxxx xxxxx úkony xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. X průběhu xxxxxxxxx xxxxxxx se sepíše xxxxxxxx a podle xxxxxxx se xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx zahájit xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže věc xxxxxxx odkladu a xxxxxxx xxxxx předem xxxxxxxxx. O xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vyrozumí x postupuje xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán xx xxxxxx xxxxxxxx zástupce, x je-li xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vzniká xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, značné škody xx xxxxxxx, anebo xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x bez xxxxxxxx příkazu. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx sledování zásilky xxxxx xxxx směřující xxxxx xxxxxxx držení xxxx, které tvoří xxxxx zásilky.

§87x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx §86 xx 87c se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx x využitím xxxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxxx dopravy xxxxxxx xxxxxxxx.

§87x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§88

(1) Xx-xx vedeno xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx let, xxx trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §226 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x pravidlech xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §248 odst. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx výhody xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxx dražbě xxxxx §256 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx při xxxxxx veřejné zakázky x při veřejné xxxxxxx podle §257 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §258 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx pravomoci xxxxxx osoby xxxxx §329 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx obvinění xxxxx §345 odst. 3 xx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx znalecký xxxxxxx xxxxx §346 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §347 xxxx. 3 xx 5 trestního xxxxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, k xxxxx xxxxxxx zavazuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx vydán xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro trestní xxxxxx a xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xx jinak xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ztížené. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení Policie Xxxxx xxxxxxxxx. Provádění xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Zjistí-li xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx obhájcem, xx xxxxxxx xxxxxx odposlechu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x zničení xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx odposlech x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x odposlechu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxxx být xxxxx xxxxxxx a xxxx xxx odůvodněn, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx k xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx stanovena xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zařízení x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx, po kterou xxxx odposlech x xxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxx xxxxx než xxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vydání xxxxxx příkazu, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx. Příkaz k xxxxxxxxxx x záznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxx opis xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bezodkladně xxxxx xxxxxxxx zástupci.

(3) Policejní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x nadále trvají xxxxxx, xxxxx xxxxx x vydání příkazu x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx pominuly, xx povinen odposlech x xxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx i xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v odstavci 2. Xxxx skutečnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxx senátu, xxxxx xxxxxx x odposlechu x záznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydal, x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státnímu xxxxxxxx x soudci.

(4) Xx xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soudce soudu xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudce xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu prodloužit, x to x xxxxxxxxx, xxxx na xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxx příkazu x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu, xxxx jej xxxxxxx x xxx, xx-xx xxxxxx trestní xxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxxxxx x lidmi (§168 trestního xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxx xx xxxx jiného (§169 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§171 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx (§175 trestního xxxxxxxx), xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§200 xxxxxxxxx xxxxxxxx), násilí proti xxxxxxx obyvatelů x xxxxx jednotlivci (§352 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§353 trestního xxxxxxxx) xxxx nebezpečného xxxxxxxxxxxxxx (§354 trestního xxxxxxxx).

(6) Xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jako xxxxx, xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx protokol x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, času, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx záznamu, jakož x x xxxxxx, xxxxx xxxxxx pořídil. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zneužitím záznamů, x v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx. V xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xx, x xxx xxx odposlech x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx proveden, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx tehdy, pokud xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx-xx x tím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx orgán xx xxxxxxxx soudu x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bezodkladně xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skončení xxxx. Xxx-xx policejní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x odposlechu xx xxxxxxxxxx x mimořádném xxxxxxxx prostředku, xxxxxxxx xx xx novém xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x odposlechu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zástupci, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx věc xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx senátu xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xx spisu.

(8) Xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxxxx byla xxx xxxxxxxxxx skončena, x x xxxxxx xxxx xxxxxx předseda xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, informuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxx. Informace xxxxxxxx označení xxxxx, xxxxx xxxxx příkaz x xxxxxxxxxx a xxxxxxx telekomunikačního provozu, xxxxx xxxxxx odposlechu x xxxxx jeho xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx poučení x xxxxx podat ve xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx doručení xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx telekomunikačního provozu. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prvého xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx bezodkladně xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zástupcem xxxxx §174a.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx o zločinu, xx který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxx osm xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x řízení o xxxxxxxx činu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx o xxxxxxxx xxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupině (§361 xxxxxxxxx xxxxxxxx),&xxxx;x xxxxxx x trestném xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupině (§312a xxxxxxxxx xxxxxxxx) nebo xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx k xxxxx x nich xxxxxx xxxxxxx řízení doposud xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xx proti xxxxx, jíž xx xxx informace xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx pokud by xxxxxxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx řízení uvedeného x odstavci 6, xxxx by xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, života, xxxxxx, xxxx x xxxxxx osob.

§88x

(1) Xx-xx xxxxx xxx xxxxx trestního xxxxxx vedeného xxx xxxxxxx trestný čin, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx x horní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx tři xxxx, xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§182 trestního xxxxxxxx), pro xxxxxxx xxx xxxxxxx (§209 xxxxxxxxx zákoníku), xxx xxxxxxx xxx neoprávněného xxxxxxxx x počítačovému xxxxxxx a neoprávněného xxxxxx do počítačového xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§230 xxxxxxxxx xxxxxxxx), pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx přístupového xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx takových dat (§231 xxxxxxxxx zákoníku), xxx trestný xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§353 xxxxxxxxx xxxxxxxx), pro xxxxxxx xxx nebezpečného xxxxxxxxxxxxxx (§354 trestního xxxxxxxx), xxx trestný xxx šíření xxxxxxxx xxxxxx (§357 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxx podněcování x xxxxxxxxx xxxx (§364 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§365 xxxxxxxxx zákoníku), nebo xxx úmyslný xxxxxxx xxx, k xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x telekomunikačním provozu, xxxxx jsou předmětem xxxxxxxxxxxxxxxxx tajemství xxxxx xx xxx se xxxxxxxx ochrana osobních x xxxxxxxxxxxxxxxxx dat x nelze-li sledovaného xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx bylo-li xx xxxxx xxxx dosažení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx jejich vydání xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx nařídí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x telekomunikačním xxxxxxx xxxx být vydán xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxx konkrétního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v případě, xx xx xxxx xxxxxxx řízení xxx xxxxxxx čin, x xxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx žádost xx xxxxxxxxxxx uživateli, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán, jehož xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prvního stupně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx zjišťování údajů x telekomunikačním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx je xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx označení xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx x období, xxxxx xx tento xxxxxx xxxxx. Součástí informace xx poučení x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxx informace Nejvyššímu xxxxx návrh xx xxxxxxxxxxx zákonnosti příkazu x zjištění údajů x xxxxxxxxxxxxxxxx provozu. Xxxxxxxxx podá předseda xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxx věc xxxxxxxxxx skončena, xxxx xxxxxxxxx bezodkladně xx xxxxxxxx lhůty pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §174a x xxxxxxxxx orgán, jehož xxxxxxxxxxx xxxx věc xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx bezodkladně xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zástupcem podle §174 xxxx. 2 xxxx. x).

(3) Informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx senátu, xxxxxx xxxxxxxx xxxx policejní xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinou, x xxxxxx x xxxxxxxx činu spáchaném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny, x xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§361 xxxxxxxxx zákoníku), x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupině (§312a xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx pokud xx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx podílelo xxxx xxxx x xx xxxxxx alespoň x xxxxx x nich xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravomocně skončeno, xxxx pokud xx xxxxx xxxxx, jíž xx xxx informace xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, anebo xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, nebo by xxxxx dojít x xxxxxxxx bezpečnosti státu, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx třeba, xxxxx k poskytnutí xxxxx dá souhlas xxxxxxxx telekomunikačního zařízení, xx xxxxxxx se xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§88x

(1) Xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx obviněného xxxx x xxxxxxx konkrétních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx je xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx, x který xx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx připravoval nebo xxxxxx xxxxxx, a xxxxx zjištěné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxx, xxx který xxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx čin xxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx je xxxxxx, xxxxx x xxxx rozhodování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx opatřením, přičemž xxxxxxx předběžného xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx, svobody xxxx lidské xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§88x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x účinností xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx může být xxxxxxxxxx uložen

a) zákaz xxxxx s poškozeným, xxxxxxx jemu xxxxxxxx xxxx s jinými xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx x určitými xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxx xx společného xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx v takovém xxxxxx (dále jen "xxxxx xxxxxx xx xxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x určitými xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xx xx konkrétně xxxxxxxxx místě,

e) zákaz xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx věci, xxxxx xxxxx sloužit x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx užívat, xxxxx xxxx přechovávat alkoholické xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxxxx her, hraní xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxx x xxxxx"), xxxx

x) xxxxx xxxxxx konkrétně xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vymezené činnosti").

§88c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx x určitými xxxxxxx spočívá v xxxxxxxxxxxxxx jakéhokoli kontaktování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx jiných xxxx, xxxxxxx xxxxxx, x xx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X důležitých xxxxxx xx povolí xxxxxxx obviněného s xxxxxxxxxx, osobou xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx pověření vydaného Xxxxxxxx a mediační xxxxxx xx přítomnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ukončí, xxxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, zejména vyvolá-li xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx blízké xxxx xxxx osobě xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x §88b xxxx. 2 nebo se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§88x

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxx vstupu xx xxxxxx spočívá x nepřípustnosti vstupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx obývaného x xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) X rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xx obydlí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx bezprostředního xxxxx x zdržovat xx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§134 odst. 1 x 2) xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx označení xxxxxx x vymezení jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 4 x x xxxxxxxxxx neplnění uloženého xxxxxxxxxxx opatření.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxx se xxxxx, xx zákaz xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxx pro vyslovení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxx do těchto xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 oprávněn xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx osobní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(6) Z xxxxxxxxxx důvodů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vzít xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vstupu xx obydlí z xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx přítomnosti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §88d xxxx. 2 xxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2013

§88f

Zákaz xxxxxxx nevhodného xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxx xxxx x styku x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x zákazu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§134 xxxx. 1 a 2) obsahovat xxxxxx xxxxxxxx osob, míst xxxx prostor, na xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxx x důsledcích xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§88x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxx zdržovat xx xx xxxxxxxxx vymezeném xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§134 xxxx. 1 a 2) xxxxxxxxx přesné xxxxxxxx konkrétního místa, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §88e xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Z xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx stanovenou xxxx xxxxxxxx na xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§88g xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx

(1) Zákaz vycestovat xx xxxxxxxxx spočívá xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hranice Xxxxx republiky.

(2) Xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx §77a xxxx. 1 xx 3, 5 x 6 užijí xxxxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x účinností xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx vzhledem xx své xxxxxx xxxx zjištěným xxxxxxxxxx xxxxx být určena x páchání xxxxxxx xxxxxxxx x současně xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx opakování xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx trestného xxxx, x který xx xxxxxxxx pokusil, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx kterým xxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přechovávat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx látky xx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxx, pro xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx návykových xxxxx x xxxxxxxx xx dána xxxxx x hrozícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx trestné xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx spáchání xxxxxxxxx xxxx, xxxxx připravoval xxxx kterým xxxxxx.

§88x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2013

§88k

Zákaz xxx x xxxxx

Xxxxx her x xxxxx xx vysloví, xxxxxxx-xx xxxxxxxx hry, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s trestnou xxxxxxxx obviněného.

§88k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88l

Zákaz xxxxxx konkrétně xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vymezené xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx-xx výkon xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx činností xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxxx výkonem xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x který xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx spáchání trestného xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx kterým hrozil.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxx výkon konkrétně xxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§88x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 45/2013 Sb. x účinností od 1.8.2013

§88m

Rozhodování o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Rozhodnutí x xxxxxxxxxx opatření xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x přechovávat xxxx, xxxxx mohou xxxxxxx k páchání xxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nápoje xxxx jiné návykové xxxxx x zákazu xxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X uložení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu x x přípravném řízení xx návrh státního xxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx uvedených x §88d xxxx. 2, §88g odst. 2 x §88l xxxx. 2 rozhoduje xxxxx xxxxxx uloženého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu x v přípravném xxxxxx státní xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxx.

(5) X rozhodnutí, kterým xx ukládá xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx. V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx uložena x podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 xx xxxxxxxxx stížnost.

§88m xxxxxx právním předpisem x. 45/2013 Xx. x účinností xx 1.8.2013

§88x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx trvá, xxxxx to vyžaduje xxxx xxxx, xxxxxxx xxxx do právní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí, jímž xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx, xx výkon xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předběžné opatření xxxx nezbytně xxxxx x původně stanoveném xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx návrh státního xxxxxxxx soudce. Může xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jiného předběžného xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Obviněný xx xxxxx kdykoli xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxx žádosti musí xxxxxxxx xxxxxx xxxx x přípravném řízení xxxxxx zástupce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnout. Xxxx-xx žádost xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx v ní xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx měsíců xx xxxxxx xxxx rozhodnutí.

(4) Xxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx přípustná xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx podat xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §88d x 88e. Odkladný xxxxxx xx pouze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx vyhlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx evropský xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxx x x xxxxx nebo zrušení xxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx činný x trestním řízení, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx justičnímu xxxxxx.

§88o

Důsledky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření

Neplní-li xxxxxxxx, x kterého xx x xxxxxx xxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx v trestním xxxxxx xxxxxxxxxx o

a) xxxxxxx pořádkové pokuty xxxxx §66,

x) uložení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem.

§88o vložen xxxxxxx předpisem x. 45/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.8.2013

HLAVA PÁTÁ

DOKAZOVÁNÍ

§89

Obecná ustanovení

(1) X xxxxxxxx xxxxxxx xx x nezbytném xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxx xx xxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx čin,

b) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx mající xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx okolnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx může xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx výpovědi obviněného x svědků, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Každá xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx důkaz xxxxxxxxxx xxxx nevyžádal xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, není xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx takového xxxxxxxx xxxxx být xxxxxx x řízení x xxxxxxxx případu, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx proti xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Oddíl první

Výpověď xxxxxxxxxx

§90

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xx obviněný, který xxx řádně xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx; xx xx a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§66) musí být x předvolání xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx to xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx nemá stálé xxxxxxxx.

(3) X předvedení xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx službě je xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx náčelníka.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

§91

(1) Xxxx xxxxxx výslechem xx xxxxx zjistit totožnost xxxxxxxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x jeho právech x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obvinění x xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx čin, u xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx o xxxx x trestu, musí xxx obviněný x xxxxx poučení upozorněn xxxx xx skutečnost, xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x podstatě x xxxxxxxxxx sjednání xxxxxx x xxxx x xxxxxx, o xxx, xx se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x hlavním xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx případu, xxx takový xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x dohodou o xxxx x xxxxxx, x níž xxxxxxxxx (§245 odst. 1 xxxx druhá), x x xxxxxxxxxx, za xxxxx může xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§314r xxxx. 4). Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx-xx totožnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxx k protokolu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx takové xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxxx xxxx, vyslýchají xx xxxxxxxx.

§92

(1) Xxxxxxx obviněného xx koná xxx, xxx poskytl xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx obraz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xx xxxxx šetřit xxxx osobnosti.

(2) Xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx obviněného dotázat xx xxxx osobní, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx poměry xxx, xxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx obviněného xxxx xxxxxxxx skutečnosti x xxxxxxx nezbytném xxx stanovení xxxxx xxxxxx a jeho xxxxxx. Xxxx je xxxxx dotázat xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx možnost xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx souvisle xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zeslabují xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výpovědi xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx bez předstírání xxxxxxxxx a nepravdivých xxxxxxxxx; xxxxx x xxxx být xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx.

§93

(1) Obviněnému xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx x xx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx toho třeba x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx; x tomu xxxxx xxxx být xxxxxx způsobem xxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxx xxxxxxx vždy xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, aby xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§94

§94 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Sb.

§95

(1) Výpověď xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyslýchajícího, x xxxxx řeči x xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx o xxxxxxxx x xxxxxxx líčení xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx po skončení xxxxxxxx obviněnému xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx o to, xxxx xx být xxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx přečte. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxx protokol xxxxxxx xxxx xxx x něm xxxx xxxxxxxxx opravy x xxxxxxx x jeho xxxxxxxx. X xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Protokol x výslechu, který xxx prováděn bez xxxxxxxx zapisovatele, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxx přečíst nebo x xxxxxxxx předložit x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Má-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx projednat x xxxxxxxxxxx přibrané xxxxx x xxxxxxxx projednání xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§96

§96 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/1965 Xx.

Xxxxx druhý

Svědci

§97

Povinnost xxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxx se dostavit x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx, xx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx důležitých xxx xxxxxxx xxxxxx.

§98

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx omluvy xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx. Na xx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§66) xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx upozorněn. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, je xxxxx požádat xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx předvolaný xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx aby xx xxx xxxxxxxx.

§99

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Svědek xxxxx xxx vyslechnut x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxx xxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx lze xxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vážnou xxxxx.

(2) Svědek xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx porušil xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, x xxxxx zájmu tuto xxxxxxxxx má, xxxxxxxx.

(3) Xxxxx výslechu podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx na svědeckou xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx má svědek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona. Rovněž xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zákoně xxxxxxx xxxxxxx Důvěrné xxxx Xxxxxxxxx.

§100

Právo xxxxxxx výpověď

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx má xxxxxxxx obviněného x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, osvojenec, xxxxxx, xxxxxxx a xxxx; jestliže xx xxxxxxxxxx více x xxxxxx je v xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxx, xx právo xxxxxxx výpověď xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx týká, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x němuž xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx odepřít xxxxxxxxx, xxxxxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx stíhání xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, osvojiteli, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx anebo jiným xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx by xxxxxx pociťoval jako xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx ten, xxx xx stran xxxxxxxxx činu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Výslech xxxxxx

§101

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x obviněnému, xxxxxx xxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x je-li toho xxxxx, xxx x xxxxxx výslechu nebo x možnosti xxxxxxx xxxxx §55 odst. 2, jakož x x tom, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pravdu x xxx xxxxxxxxx. Dále xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx svědecké xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výpovědi, křivého xxxxxxxx x pomluvy. Xx-xx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mladší xxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Na počátku xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx okolnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx. Výslech svědka xx xxxx tak, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx úplný x xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx důležitých xxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx vnímal xxxxx xxxxxx. Svědkovi xxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, co sám x xxxx xx x odkud se xxxxxxxx okolnosti xxx xxxxxxx. Při xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx oblast.

(3) Xxxxxxxx mohou být xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jestliže xxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx, xxxxx je to xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx opakovat; xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx při zachování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přizpůsobit xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavu xxxxxx. Xxxxxxxx nesmějí xxx kladeny xxxxxx, x nichž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nepravdivé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx mají xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xx-xx toho xxxxx x zjištění xxxxxxxx rukopisu, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx slov.

§101x

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx o výslechu xxxxxxxx xxxxxxxx x §55 xxxx. 2, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx konkrétní skutečnosti, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, policejní xxxxx věc xxxxxxxx xxxxxxxx zástupci, xxx xxxxxxxxxx správnost jeho xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, odloží xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, než xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X opačném případě xxxxxx vyslechne a xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nakládá xxx, xxx xxxxxxxxx svědka xxxxxxx xxxxxxx.

§101x

Xx-xx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x sexuální xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §168 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxx xxxxxxx osoby (§198 xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx obydlí (§199 xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, lze xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx.

§101x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 422/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§102

(1) Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx než xxxxxxx xxx o okolnostech, xxxxxxx oživování x xxxxxx xx xxxxxxxx x věku mohlo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx její xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx třeba xxxxxxx provádět zvlášť xxxxxx a po xxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxx x xxxxxx řízení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; k xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxx xxxx xxxxx xxxxxx zkušenosti x xxxxxxxx mládeže, xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx výslechu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx výslechu. Může-li xx přispět x xxxxxxxxx provedení výslechu, xxxxx xxx přibráni x xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, mohou navrhnout xxxxxxxx úkonu xx xxxxxxxx dobu x x průběhu provádění xxxxxxxx úkonu navrhnout xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxx xxxx nepříznivý vliv xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx činný x xxxxxxxx řízení takovému xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx znovu xxx x xxxxxxx případech. X xxxxxx xxxx xxxxxx xx možno xx podkladě xxxxxxxxxx xxxxx provést xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx provedeném xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního zařízení x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §211 xxxx. 1 a 2. Xxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx, xx podle xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x x způsobu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vypovídala.

(3) Xxxxx xxxxxx než 18 xxx lze xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx.

§102x

(1) Xx-xx xxx xxxxxxxxxxx jako svědek xxxxx, která je xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx provedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxxx.

(2) Ve xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx výslechu nehrozí xxxx na xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx osoby jí xxxxxx, lze xxxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxx státního xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§102x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

§103

Ustanovení §93 xxxx. 1 x §95 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx užije xxxxxxxxx x xx výslech xxxxxx.

§103x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x pobytem obviněného xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx požádat x informace o

a) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo uprchnutí xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx uprchnutí xxxxxxxxxxx x xxxxxx ústavního xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zabezpečovací detence,

g) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ochranné xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx obviněného xxxx odsouzeného xx xxxxxx státu xxxx xxxx předání do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx mezinárodní justiční xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Nepodal-li svědek xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, obviněný xxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xx-xx důvodná xxxxx, xx xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x pobytem obviněného xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, věznice, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x němž xxxxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx policejní xxxxx, xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečí svědka, xxxxxx xxxx vyrozumění x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x opatřeních xxxxxxxxx x zajištění jeho xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx přijata x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx účelu.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx x x případě, xxx xxxxxxxx léčení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§104

Svědečné

(1) Xxxxxx má xxxxx xx náhradu xxxxxxx výdajů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ušlého xxxxxxx (svědečné). Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx jej xxxxxx xx tří xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx po xxx, xx xx xxxx xxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxxx; xx to musí xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxx xxxx osoba, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxx obviněného, též xxxxx, xxxxxxx-xx xx xx výzvu xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ihned xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxx xxxxxx předseda xxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

§104x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx svědka xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, může xxx obviněný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výpovědí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxx postaven obviněnému xxxx jinému svědkovi xxxxx x tvář.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx až poté, xxx xxxxx x xxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxx xxxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx druhé xxxxx vypověděla v xxxxx xxxx své xxxxxxx x okolnostech, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx nesouhlasí, xxxxxxxxx, aby uvedla xxxxx okolnosti, xxxxx x jejím xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx tváří x xxxx xxxxx xx klást xxxxxxxx xxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx platí xxxxxxxxxx x výpovědi xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx.

(5) Osobu xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx postavit tváří x xxxx xxx xxxxx výjimečně, xxxxxxxx xx je pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; x takovém xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx §102. Tváří x tvář nelze xxxxxxxx svědka, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §55 odst. 2. Xxxxx x xxxx xxxxx postavit xxx poškozeného xxxxxxxx xxxxxxxx let x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx oblasti.

(6) Je-li xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx jen x xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx podáním xxxxxxxx nebo xxxxxx xx schválení xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jen xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx cíle nelze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§104x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxx, xx-xx pro xxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, obviněný xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x určil xxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Podezřelý, xxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxxxx nebo xxx, xx před rekognicí xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx osobu nebo xxx xxxxxx. Osoba xxxx xxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx být xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx neodlišují. Xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx libovolné xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, ale xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pořadí xxxx dalšími xxxxxxx x podobnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Není-li xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx provede xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo svědkovi x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx bezprostředně předcházet xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx-xx být poznána xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, obviněnému xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx pokud xxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx jinak platí xxxxxxxxxx x výpovědi xxxxxxxxxx x svědka.

(7) Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx osoba bezprostředně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx účasti xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx let, užije xx xxxxxxxxx §102. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx uvedených x §55 xxxx. 2, xxx xx podmínek xxxxxxx xxxx xxxxxx x osobních xxxxx xxxxxxx, pokud je xxxxxx poznávající xxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx vyslechnou xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§104c

Vyšetřovací pokus

(1) Vyšetřovací xxxxx se xxxx, xxxx-xx být xxxxxxxxxxx x uměle xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx trestní xxxxxx.

(2) X provedení xxxxxxxxxxxxx pokusu xx xxxxxxxxxxx, jestliže xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx případu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, poškozeného xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxx-xx účelu vyšetřovacího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx zajistit xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zmařila xxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x povaze věci x xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx účast při xxxxxxxxxxxx pokusu se xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx. Zúčastní-li se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx §102.

(4) X xxxxxx, xxxxx souvisejí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§104d

Rekonstrukce

(1) Xxxxxxxxxxxx se xxxx, xx-xx být xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxx xxxx xxxxx x němu xxxx xxxxxxxxx vztah, prověřena xxxxxxx podezřelého, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, poškozeného nebo xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nepostačují x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxx při xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§104x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§104x

Xxxxxxxx xx místě

(1) Xxxxxxxx xx místě xx koná, xx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx podezřelého, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx doplnit xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx postup xxx xxxxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§104x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxx čtvrtý

Znalec, znalecká xxxxxxxx x znalecký xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

§105

(1) Je-li x objasnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx trestní xxxxxx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx odborné xxxxxxxxx. Xxxxxxxx pro složitost xxxxxxxxxx otázky takový xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx činný x trestním řízení, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx rozhodnutí, xxxxx xxxx xxx vrácena x xxxxxxxxx, státní xxxxxxxx, a x xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxx senátu. X xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx obviněný a x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx státní xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx o přibrání xxxxxx vyrozumí, xx-xx x xxxxxx znaleckého xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx osoba xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxx znalec xxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx x xxxxxx znaleckého xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uvedených x xxxxx právním xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §99 x 100. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx k xxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxx, x v xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx senátu. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, jiným xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxx xx vyloučen x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx toho xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx položených xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx x x xxxxxx před soudem xxxxxxxx senátu xxxxx, xxxx kterým se x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx uplatněny x xxxxx opravného xxxxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx námitkám x xxxxxx xxx vyžádání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx jinak xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x takovému xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx k xxxxxxxx uplatněným v xxxxx opravného prostředku xxxxxxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx. Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx x prohlídku x pitvu mrtvoly (§115). X xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx být přibrán xxxx xxxxxx xxx xxxxx, který zemřelého xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx smrti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx požádat x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zapsána xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx kanceláří x xxxxxxxxxx xxxxxx, x fyzickou xxxx xxxxxxxxxx osobu, která xx potřebné xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Státní orgán xxxxxxxx orgánům činným x xxxxxxxx řízení xxxxxxx vyjádření vždy xxx xxxxxx.

§106

Xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx následky xxxxxxxxxxx (§66) x xx xxxxxxxxx xxx odkladu xxxxxxx skutečnosti, xxx xxxxx xx byl xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx ve věci xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxx poučen x xxxxxxx xxxxxxxxxx posudku x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx křivé xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku; xx se vztahuje x na znalce, xxxxx xxxxx posudek xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §89 xxxx. 2.

§107

Xxxxxxxx posudku

(1) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxx toho, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx právní xxxxxx. Xx-xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx do spisů xxxx se mu xxxxx zapůjčí. Může xx xxx též xxxxxxxx, aby byl xxxxxxxx xxx výslechu xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxx vztahující xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx případech xx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx provedení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx úkon xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx byly xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx posudku.

(2) Znalec xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx; v xxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxx též xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§108

Výslech xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxx xx xxx výslechu naň xxxxxxx x xxx xxxxxxx. Xxxxx-xx posudek xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx do protokolu.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx více xxxxxx, xxxxx dospěli xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx, xxxxx xxxx x xxxx určili; xxxxx-xx se xxxxxx xxxxxx, je třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx řízení xxx xx výslechu xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx ani xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§109

Xxxx xxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx je-li xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxx požádat xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx to nevedlo x výsledku, xxxxxxx xx xxxxxx jiný.

§109x

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxx znaleckého posudku xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx znaleckou xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x podání xxxxxxxxxx xxxxxxx, podá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxx xxxxxx znalce, xxxxx posudek vypracoval x může být x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx přibrat xxxxxx xxx (§105 xxxx. 4), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx kancelář, xxx znalecký xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dva xxxxxx.

(2) Ustanovení §105 xx 109 xx xxxxx xxxxxxxxx použijí x na xxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx, xxxxx znalecký xxxxxxx vypracovali.

§109a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 255/2019 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

§110

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx obtížných xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ústav x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx ústav xxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxx označí xxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx být v xxxxxxx potřeby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx nesmí xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx přezkoumáván znaleckým xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxx znalce xxx (§105 xxxx. 4), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jeden znalecký xxxxx, ale xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §105 xx 109 xx jinak přiměřeně xxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxx a xx osoby, xxxxx xxxxxxxx posudek vypracovaly.

§110x

Xxxxxxxx znalecký posudek xxxxxxxxxx stranou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxx, že xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nepravdivého xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx provádění xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jako xx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx požádala x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx mu jinak xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§110x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§110x

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ústav x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx senátu x souladu s xxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

§111

Osoba xxxxxxxxxxxx jednorázově xxxxxxxxx činnost

Ustanovení §105 xx 110b xx xxxxxxxxx xxxxxxx i x případě, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení přibere x xxxxxx znaleckého xxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§111x

(1) Xx-xx výslech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx, vyrozumí xx xxxx obhájce o xxxx x místě, xx xxxxx byl xxxxxxxx předvolán. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x době a xxxxx, xx xxxxxxx xxxx výslech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zastupitelství nebo xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx x tomu osobou xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, kde xx xxx xxxxxxxx nachází xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxx soudu, státního xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxxxx státním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx věznice xxxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na místě, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx, jehož totožnost xx utajována a xxxxx výslech je xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxx senátu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx pověřený xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxx x této xxxxxxxx vedoucím státním xxxxxxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxx xxxxxxxxxxx je xx xxxxx dobu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx svědek, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx započetím xxxxxxxx prováděného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výslechu.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba vznášet xxxxxxx xxxxx kvalitě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§111x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Oddíl šestý

Věcné x xxxxxxxx důkazy

§112

(1) Xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx, xxxxxxx nebo na xxxxxxx byl xxxxxxx xxx spáchán, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokazovanou xxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Listinnými xxxxxx xxxx listiny, xxxxx xxxx obsahem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x trestnému činu xxxx k xxxxxxxxxx.

Xxxxx sedmý

Ohledání

§113

Účel ohledání x xxxxxxxx x xxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx objasněny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx znalec.

(2) Protokol x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úplný x xxxxx xxxxx předmětu xxxxxxxx; xxxx xx xxxxx x němu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx pomůcky.

§114

Xxxxxxxxx těla x xxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxx zjistit, zda xxxx na xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx trestného činu. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx pohlaví.

(2) Xx-xx x xxxxxx xxxxx provést xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx úkon, xx xxxxx, x kterou xxx, xxxxxxx xxxxxx, xxx xx lékař xxxx xxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx spojen x xxxxxxxxxx pro xxxx zdraví. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx provést x tato xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx požádání xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x bez xxxxxxxx podezřelého nebo xxxxxxxxxx provést xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Je-li k xxxxxx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, je xxxxx, o xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nejde-li o xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx tělesné xxxxxxxxx, xx orgán xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx předchozí xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx překonat; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx odporu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx intenzitě odporu.

(5) X povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxx osobu xxxxxx s upozorněním xx následky xxxxxxxxxx (§66), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

§115

Prohlídka x pitva xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

(1) Vznikne-li podezření, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, musí být xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx x takových xxxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx státního zástupce. X xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nařídit xxxxxxxx xxxxxx a x přípravném xxxxxx xxxxxx zástupce.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§116

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nařídit, xxx xxxxxxxx byl pozorován xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je-li ve xxxxx, xxx ve xxxxxxxxx oddělení nápravného xxxxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx účinek.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vysloví se xxxxxxx x xxx, xxx xx jeho xxxxx na svobodě xxxxxxxxxx.

§117

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx dva měsíce; xx té doby xx xxxxx podat xxxxxxx. Xx odůvodněnou xxxxxx xxxxxx může xxxx x v xxxxxxxxxx řízení na xxxxx státního zástupce xxxxxx tuto lhůtu xxxxxxxxxx, xxxxxx však xxxx xxx o xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§118

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx schopnost xxxxxxx vnímat xxxx xxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §116 xxxx. 2 xxxx xxxx přípustné.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXX

§119

Xxxxxx rozhodování

(1) Xxxx xxxxxxxxx rozsudkem, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhoduje, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného, xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx zástupce a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

§120

(1) Xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx" xxxx xxxxxxxxx

x) označení xxxxx, x jehož xxxxxxxx xxx, i xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx zúčastnili,

b) xxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) odůvodnění, xxxxx zákon nestanoví xxxx jiného, x

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Obžalovaný musí xxx x xxxxxxxx xxxxxxx údajem svého xxxxx x xxxxxxxx, xxx x místa xxxxxxxx, xxxxx zaměstnání x bydliště, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx potřebnými x tomu, aby xxxxxx xxx xxxxxxx x jinou xxxxxx. X rozsudku se xxxxx též údaj x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx je xxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx xxxx že xx xxxx státní xxxxxxxxxxx nepodařilo zjistit. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx i xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x útvar, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx uznává vinným, xxxx xxxx se xxxxxxxx zprošťuje, musí xxxxxx označovat xxxxxxx xxx, jehož xx xxxxx xxxx, a xx xxxxx zákonným xxxxxxxxxxxx a uvedením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x uvedením, xxx jde x xxxxxx nebo přečin, x xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx, aby xxxxxx xxxxxx xxx zaměněn x xxxxx, jakož x xxxxxxxx všech xxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxx, xxxxx odůvodňují xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx soud xxxxxx x xxxx a xxxxxx, je součástí xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx.

§121

Do xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, pojme xxxx xxxx xxxxx

x) x xxxxxxx škody nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx x penězích nebo xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxx uplatněn (§43 odst. 3),

x) x ochranném opatření, xxxxxxxx x něm xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§122

(1) Xxxxxxxxxx rozsudek xxxx xxxxxxxxx výrok x xxxxxx x xxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx vyměřen, xxxx xxxxx nichž bylo xx xxxxxxxxxx upuštěno, x xxx-xx x xxxxxxxxx upuštění xx xxxxxxxxxx x dohledem, xxx výrok x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx. Xxx-xx nad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zda xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxx-xx uložen xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx odložit, musí xxxxxxxx obsahovat i xxxxx x xxx, xxx xxx podmíněný xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xx jaké podmínky xx xxxxx. Xxx-xx xxxxxx nepodmíněný xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx uvedeno, o xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §226 xx zproštění xxxxxxxx xxxxx.

§123

Xxxx, který rozhoduje xxxxx xx xxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx porušení zákona xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, pojme do xxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxx, xxxxx xxxxx věc znovu xxxxxxxxx. Na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx poukáže.

§124

V rozsudku, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx soud xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx výrok x xxxxxx x xxxxxxxxx jej xxxxxxx x xxxxxx souhrnném. Xxxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx pokračování x xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx označit ty xxxxxxxx rozsudky, x xxxxx zrušuje výrok x vině, x xxxxxxxxxxxx trestném xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx, jakož x další výroky, xxxxx mají v xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, x nahrazuje xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x společném xxxxxx za pokračování x trestném xxxx.

§125

(1) Pokud rozsudek xxxxxxxx xxxxxxxxxx, soud x něm xxxxxxx xxxxxx, xxxxx skutečnosti xxxx xx prokázané x x které xxxxxx svá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx si xxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxxxxxx xxxx být patrno, xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx nevyhověl návrhům xx provedení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx úvahami xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x otázce viny x xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxx jakými úvahami xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, jak xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x hlediska významu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx činem xxxxxx, xxxxxxx provedení xxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxx pachatele, xxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxxx xxxx cíle, xxxxx i xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx okolností, xxxx, xxxxx uplynula xx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxxxxxx změny xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx řízení, trvalo-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx zvážení xxxxxxxxxx xxxx, postupu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx; uvede xxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx pachatele, x xxxx dosavadnímu způsobu xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxx xxxxxxxx následky činu, x pokud byl xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx k xxxx, jak významným xxxxxxxx přispěl k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx prospěch organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx rozsudku xxxxxx další xxxxxx, xx třeba je xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x §55 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx rozhodnutí x xxxx nebylo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx svobody.

(2) X xxxxxxx x odvolání, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx v každém xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx (§248 xxxx. 1), xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxx (§251), xxxxxxxx xxxxx, který x podaném odvolání xxxx xxxxxxxxxx (§252), xxxxxx, x kterém xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby (§246), x xxxxxxxx nutného xxxxxx xxxxxxxx (§249).

(3) X poučení x xxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí soudu xx věci xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§265d), xxxxx k podání xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx dovolání podáno (§265e), označení soudu, xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dovolání (§265f).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx poučení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x uspokojení xxxxxx xx náhradu xxxxx nebo nemajetkové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činem xxxxx xxxxxx x xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx tímto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx sankcí xxxxx xxxxxx o použití xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx").

Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx

§126

Xxx xxxxxx x xxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxxx x xxxx x trestu, xxxxxxx soud zejména,

a) xxx se xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx stíhán,

b) xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx obžalovaný,

d) zda xx xxxxxxxxxx xx xxxxx skutek xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zda xxxxxxxxx xxxxxx nezanikla,

f) xxx x xxxx trest xx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zda a x xxxxx xxxxxxx xx xxx obžalovanému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx škodu nebo xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx.

§127

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx zúčastnivších xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházelo, x xxxxxxxxxxxx přítomen xxxxx xxxx. X obsahu xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxx. Nelze-li většiny xxxxxxxxx, připočítávají xx xxxxx obžalovanému xxxxxxx xxxxxxxx x hlasům xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx většiny. Xx-xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx obžalovanému xxxxxxxxxxx, rozhodne xx x xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx hlasovat, i xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Při xxxxxxxxx x xxxxxx se xxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxx xx, xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx obžalovaného xxxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Přísedící xxxxxxx xxxx soudci. Xxxxxxxxx x xxxxxx mladší xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx hlasuje xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§58).

§128

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Rozsudek xx xxxxx vždy xxxxxxxx; vyhlašuje jej xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx slova "Xxxxxx xxxxxxxxx", xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx odůvodnění x poučení x xxxxxxxx prostředku. Vyhlášení xxxx xxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, tak xxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx se vyhlásí xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx jednání, xxxxx xxxxxxxx předcházelo; není-li xx xxxxx, xxx xxx vyhlášení xxxxxxxx xxxxxxx odročit na xxxx nejdéle xxx xxx.

§129

Vyhotovení xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx nutno xxxxxxxxx písemně. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xx shodě x xxxxxxx rozsudku, xxx xxx byl vyhlášen.

(2) Xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx rozsudku xxxx x soudem xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x obžalovaný xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx netrvají xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx zároveň prohlásil, xx xx nepřeje, xxx v jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx obžalovaného x xxxxx jeho xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že se xxxxxx odvolání. Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxxx jeho výroky x částech, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozsudku. Xxxx-xx xxxxx xxxxx odvolání x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx, je rovněž xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhotoven již x poradě, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx

x) x řízení před xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx druhého xxxxxx xx vazebních xxxxxx xx pěti pracovních xxx x v xxxxxxxxx věcech xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) x xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx stupně, xxxxxxxx xxxxx a xxxx Xxxxxxxxx soudem xx xxxxxxxxx věcech xx deseti pracovních xxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dnů.

Výjimky x xxxxxx lhůt xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx závažných xxxxxx, xxxxxxx x ohledem xx rozsáhlost x xxxxxxxxx věci, x xxxxxxxxxxxx věcech xxxxxxxx xxxxx. Prodlouží-li lhůtu x xxxx xxx xxxxxxx dvacet pracovních xxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx postupuje podle xxxxxxxx 4.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx trvání, vyhotoví xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx rozsudek xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx jiný xxxx xxxxxx; xxxxx toho xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§130

Doručení xxxxxxxx

(1) Opis xxxxxxxx xxxx doručí xxxxxxxxxxxx, státnímu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobě. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud x trestním řízení xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx než stát x xx znám. Xxxxxxxx xx těmto xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx jeho vyhlášení.

(2) Xx-xx obžalovaný xxxxxxx xxxx opatrovníka, doručí xx opis xxxxxxxx xxx jim.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx opatrovníka, doručí xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx, doručí xx xxx xxxxxxxxx.

§131

Oprava vyhotovení a xxxxx rozsudku

(1) Předseda xxxxxx xxxx zvláštním xxxxxxxxx xxxxxxx opravit xxxxxxxx chyby x xxxx zřejmé xxxxxxxxxxxx, x nimž došlo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx opisech xxx, xxx vyhotovení xxxx x naprosté xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, jak byl xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx doručí všem xxxxxx, xxxx byl xxxxxxx xxxx rozsudku.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx přípustná xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxx moci usnesení x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x x xxxxxxx, které xx xx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, vyžádají xx xxx účelem xxxx.

§132

§132 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 292/1993 Sb.

§133

Účinky xxxxxx

Xxxxxxxx se xxxxxx vyhotovení rozsudku xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx zástupci x xxxxx opraveným výrokem xxxxx xxxxxxx lhůta x xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x opravě, x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x opravě xxxxxx xxxxxxxx, xx doručení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. X xxx je xxxxx xxxxx výrokem xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx druhý

Usnesení

§134

Obsah usnesení

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx orgánu, o xxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) výrok xxxxxxxx x xxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx, jichž xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx, x

x) poučení x xxxxxxxx prostředku.

(2) X odůvodnění je xxxxx, jestliže xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx uvést xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, důkazy, x něž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení zákona.

(3) Xxxxxxxx musí obsahovat xxx xxxxxxx poškozeného x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxxxx trestným xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxxx činem xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx usnesením xxxxxxxx majetková xxxxxxx xxxxxx.

§135

Vyhlášení xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx za účasti xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, veřejném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§136

Vyhotovení xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx usnesení, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx jednání xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx svém xxxxx x protokole x xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx doručit xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xx vyhlášení xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx orgánem činným x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxx §142 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx usnesení, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx může xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxx takovému xxxxxxxx xxxxxxxxx stížnost. Xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx obviněného xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx, xxx xxxx osoby xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx podaly; xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx vůli, xxxx se xxxxxxxxx xxxxx.

§137

Oznamování xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx, která x němu xxxx xxxx návrhem xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx státnímu xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx buď vyhlášením xxxxxxxx x přítomnosti xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx oznámit, xxxxx doručením opisu xxxxxxxx. Opis xxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, jde-li o xxxxx osobu než xxxx a je-li xxxx.

(2) Má-li xxxxx, xxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxx, obhájce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx usnesení xxxx xxxxxxxxx xxx oné xxxxx anebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, doručí xx jen obhájci, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxx, která xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, proti xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx oznámit xx xxx xxxx, xxx x xxxx obhájci x jeho xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx pozorování xx zdravotnickém xxxxxx, xx xxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxx jak xxxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxx i xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Usnesení, xxxx bylo rozhodnuto x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx zástupci, xxxxx, které se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxx návrhem xxxx x xxxxxxxx podnět, xxxx v xxxxx xxxxxx.

§138

Použití xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxx prvého této xxxxx x xxxxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxx moc x xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí

§139

Právní xxx x vykonatelnost xxxxxxxx

(1) Rozsudek xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx něco xxxxxx, x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx proti xxxx xxxxxxxx nepřipouští,

b) xxxxxxxx xxxxx sice xxxxx xxxx připouští xxxxxxxx, avšak

aa) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

xx) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx výslovně xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vzaly xxxx, xxxx

xx) podané xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x odvolání xxxxxx xxx zúčastněnou xxxxxx xxxxxxx xxxx, aby xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x byly xxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x více xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx rozsudek u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nabyl xxxxxx xxxx a xxx vykonán.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx odvolání zmeškána, xxxxx xxxx podána xxxxxxxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§140

Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx pravomocné x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zákon xxxxx němu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) jestliže xxxxx xxxx xxxxx němu xxxxxxxxx stížnost, xxxxx

xx) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

xx) xxxxxxxxx xxxxx xx stížnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vzaly xxxx, nebo

cc) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx právní xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx sice připouští xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, která se xxxx xxx některé x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x více xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx má xxxxxxxx účinek, tomu, xxx usnesení xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx vykonáno x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xx oddělit.

(4) Xxxxxxxx xxxx lhůta x xxxxxx xxxxxxxxx mající xxxxxxxx xxxxxx zmeškána, xxxxx byla podána xxxxxxxxxx osobou žádost x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx pravomocného xxxxxxxxxx o této xxxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXX X NÍ

§141

Přípustnost x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx zástupce xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx případech, xxx to xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx rozhodují xx xxxx v prvním xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx x těchto případech xxxxxxxxx Nejvyšší soud. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek, xxx xxx to xxxxx xxxxxxxx stanoví.

§142

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx něco xxxxxx, xxxx stížnost xxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx ji zákon xxxxxxxxx; proti xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx x xx prospěch xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, právo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxx x vazbě, x xxxxxxxxx xxxxxx x x zabezpečovací xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx osoby, xxxxx xx mohly xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§143

Xxxxx x xxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, proti jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to do xxx xxx od xxxxxxxx usnesení (§137); xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jak xxxxxxxxxx, xxx i jeho xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nejpozději.

(2) Xxxxxx, které podle xxxxxxxxxx §142 xxxx. 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dnem jako xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§144

Vzdání xx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Oprávněná xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx výslovně xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx stížnost xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x ní xxxxxx xxxxxxxxxx. Stížnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx i státní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx xx obviněného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx x výslovným xxxxxxxxx obviněného. Státní xxxxxxxx však xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nová xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx vyrozumění, xx xxxxxxxx xxxx vzata xxxx.

(4) Zpětvzetí stížnosti xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx vědomí xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o stížnosti, x nebyla-li xxx xxxxx tomuto orgánu xxxxxxxxxx, xxxxx, proti xxxxx rozhodnutí stížnost xxxxxxx; x xxxxxx xxxx soudem xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx.

§145

Xxxxxxxxxx důvody

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

x) pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx lze xxxxx x nové xxxxxxxxxxx a xxxxxx.

Xxxxxxxx od 30.9.2005 xx 30.9.2005 (do xxxxxx x. 394/2005 Xx.)

§146
Xxxxxx před xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Orgán, xxxxx xxxxx usnesení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx změna xxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Jde-li o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx bylo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce nebo xx jeho xxxxx, xxxx policejní xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2005 Xx.

§146x

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) O xxxxxxxxx proti rozhodnutí, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x vazbě, xxxxx-xx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx obviněného x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx vazbu,

b) rozhodl x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spočívajícího x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§88m xxxx. 2), x tom, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x poškozeným, xxxxxx mu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx (§88d xxxx. 2), xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx předběžného xxxxxxxx (§88n xxxx. 3),

x) xxxxxxxx věc, x xxx nasvědčují xxxxxxxx skutečnosti xxxx, xx xx nástrojem xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxx takového zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx náhradní hodnotu, xxxxxxx x omezení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo rozhodl x omezení zajištění, xxxxxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nevyhověl xxxxxxx o zrušení xxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxx,

x) zajistil xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx propadnutí xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxxxxx xx zajištěného majetku, xxxxx nevyhověl xxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx takového zajištění,

h) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx výkonu zabrání xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx takového xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetku, anebo xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zajištění,

i) xxxxxxx x xxxxxxx pořádkové xxxxxx (§66 odst. 1),

x) rozhodl x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx (§81b xxxx. 1), xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §159c xxxx. 1,

xxxxxxxxx zpravidla xx xxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx stížnosti všem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který napadené xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx evropský xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx byl xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx orgánu, kterým xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věci, xxxxxxxx xxx, x xxx nasvědčují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx nástrojem xxxxxxx xxxxxxxx nebo výnosem x trestné činnosti, xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx nebo omezení xxxxxxxx zajištění, xxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu, xxxxxxx x omezení zajištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx zajištění, xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, x jehož xxxxxx xx činný xxxxxx zástupce, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx zachováváním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zákonnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, rozhoduje xxxx, x xxxxx xxxxxx xx byl xxxxx evropský xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxx xxxxx xxxxxxxxx x výkonu dozoru xxx zachováváním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx x rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§147

(1) Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx usnesení, xxxxx xxxx může xxxxxxxxxx podat xxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Týká-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx jen xxxxxxx x více xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nadřízený xxxxx jen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx osoby xxxx xxxx věci a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§148

(1) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx

x) není-li xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx podána xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, která se xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx znovu xxxxxx stížnost, kterou xxx xxxxxxx výslovně xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx-xx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jen xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx poučením, které xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§149

(1) Xxxxxxxxx-xx nadřízený xxxxx stížnost, zruší xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx-xx xxxxx povahy xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, buď

a) xxxxxxxx xxx xx věci, xxxx

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x věci xxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxx rozhodující x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx státnímu xxxxxxxx x došetření, x xx i x xxx xxxxxxx, že xxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxx až po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§223 x 231). Xxxxxxxxxx §191 platí x xx.

(3) Xx-xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx-xx ji oddělit xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx-xx xx xxxxxxxx xxx části usnesení (§147 odst. 2), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xx xxx část.

(4) Xxxxxx-xx vada x xxx, že v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx neúplný, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, buď xxx xx doplnit, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí stížnost xxxxxxx, xxx o xxxxxxxxxx výroku rozhodl xxxx xxxxxxx výrok xxxxxxx.

(5) Xxxx rozhodující x xxxxxxxxx může, xxxxxxx-xx to za xxxxx, xxxxxxx, aby xxx xxxx znovu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xx rozhodnuto x jiném složení xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx téhož druhu x xxxxx stupně x xxxx obvodu.

(6) Xxxxx, xxxxx byla xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, je xxx xxxxx xxxxxxxxxxx vázán xxxxxxx názorem, xxxxx xx věci xxxxxxxx xxxxx nadřízený, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§150

(1) Orgán rozhodující x xxxxxxxxx nemůže x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx usnesení x xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxx x jejíž xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podána.

(2) Xxxxx-xx nadřízený orgán xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx prospívá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx přiměřeně x xxx orgán, jemuž xxxx xxx xxxxxxxxx x novému xxxxxxxxxx x rozhodnutí.

HLAVA XXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§151

Xxxxxxx trestního řízení, xxx xxxx stát

(1) Xxxxxxx nutné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x poškozeného, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx však xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx obviněnému xxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxx obviněnému xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx nárok xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx roku xxx xxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jinak xxxxx xxxxxx; tento nárok xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx zvyšuje x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx povinen x odměny xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx i x xxxxxxx, kdy xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 6) a xxxxxxx xxxx je xxxx právnická xxxxx.

(3) X xxxx xxxxxx x xxxxxxx hotových xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vedl xxxxxx v době, xxx obhájci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. V xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání přiměřená xxxxxx xx odměnu x xxxxxxx hotových xxxxxx, jestliže xx xx odůvodněno xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx závažnými xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 5 xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx o xxxx odměny a xxxxxxx hotových xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obviněným, xxxxx xx xxxxx xx bezplatnou obhajobu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx odměnu, a xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poškozeného, xxxxx xx xxxxx na xxxxxx pomoc poskytovanou xxxxxxxxxx bezplatně xxxx xx xxxxxxxx odměnu.

§151x

(1) Obviněný, xxxxx xx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx obhajobu xx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx ustanovení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyžádá. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx objasnění xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx úkon x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§152

(1) Xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vinným, xx xxxxxxx nahradit státu

a) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vazby,

b) xxxxxx x hotové výdaje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nemá xxxxx xx obhajobu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxxx systému,

d) xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody,

e) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx nese xxxx.

(2) Xxxxx sazbu připadající xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vazby, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx elektronického kontrolního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vězení x způsob úhrady xxxxxx nákladů stanoví Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx částku xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx závazným právním xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§152x

§152x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 333/2020 Sb.

§153

(1) Kdo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dovolání xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx stanoví Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx předpisem. Dále xx povinen xxxxxxxx xxxxx odměnu a xxxxxx výdaje xxxxxxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ustanoven, xxxxxx xxxxxxxx xx nárok xx xxxxxxxx bezplatnou xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx odměnu.

(2) Xxxxxxxxx x náhradě xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx o mládež.

§154

Xxxxxxxxx k náhradě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení

(1) Byl-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx zčásti xxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx odsouzený, xxxxx xxxx povinnost x xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nebyl xxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx újmy v xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx (§155 xxxx. 4), xxxxxxx-xx xxxx povaha věci x okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx spoluzavinění xxxxxxxxxxx. X důvodů zvláštního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx poškozeného x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx poskytovanou xxxxxxxxxx bezplatně xxxx xx sníženou xxxxxx, xxxxxxx-xx tomu xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx trestný xxx, xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sníží; xxxxxx vezme v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§154a

Povinnost uhradit xxxxxxx xxxxxxx v §152 xxxx. 1, xxxxx-xx x náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, §153 xxxx. 1 a §154 xxxx. 3 xxxxxx, jestliže x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxx, xxx xxx mohl xxxxxx učinit.

§154a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 220/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení x x jejich xxxx

§155

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx&xxxx;x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxx nahrazení xxxxx x o povinnosti x náhradě odměny x xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx [§152 odst. 1 xxxx. a), x)] rozhodne xx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx trestu xxxxxxxx xxxxxx rozhodne xx xxxxxx trestu xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hradit xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kontrolního xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxx uvedených x odstavcích 1 x 2 rozhodne xxxxxxxx senátu xxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx, xxxxx výkon byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jejím xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxx xxxxxxx související x účastí xxxxxxxxxxx x trestním řízení x o jejich xxxx rozhodne xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx poškozeného xxxxxxxx senátu soudu xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxx uplatnit xx xxxxxxx xxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jinak xxxxxx.

(5) X povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx vzniklé přibráním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx pomoc xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx odměnu, x x xxxxxx xxxx rozhodne po xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxx stupně x xxx návrhu.

(6) Proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 5 xx xxxxxxxxx stížnost, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§156

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx [§152 xxxx. 1 xxxx. x) a §153 xxxx. 1] nebyly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x jejich náhradě xx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxxx stupně.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX ŘÍZENÍ

§157

Obecné xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx povinni organizovat xxxx xxxxxxx xxx, xxx účinně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx trestního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zástupce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx tento xxxxx oprávněn provést x xxxxx je xxxxx k objasnění xxxx nebo ke xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčujících xxxx, že byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxx:

x) vyžadovat xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx spisů, x xxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx oznámení,

b) xxxxxxxx kteroukoliv xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx odložit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxx xxxxx využít xxxxxxx xxxxxx konzultanta, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx konzultanta xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, jiný xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx záznam. Xx souhlasem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejního xxxxxx xxxx konzultant x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx při provádění xxxxx xxxxxxxxx řízení. Xx provádění úkonů xxxx xxxxx zasahovat. X xxxxx skutečnostech, x xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx řízení dozvěděl, xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx upravující vyloučení xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx posudku. Xxxxx xxxxxxxxxxx nezbavuje státního xxxxxxxx x policejní xxxxx odpovědnosti xx xxxxxxx průběh xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Konzultantovi xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx za poskytnutí xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s poskytováním xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x orgánu nebo xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vynaložené práce x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pomoci. Odměna xx může přiměřeně xxxxxx, xxxxx odborná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odborné xxxxxx, xxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx hotových výdajů xx xxxxxxx x xxxxxx odpovídající xxxx x přidané hodnoty, xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hotových xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx úhradu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 3 dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx x náhrady xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nesouhlasí-li xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx s xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx usnesením. Xxxxx xxxxxxxx xx přípustná xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx účinek.

§157x

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zástupce

(1) Xxx, proti xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxx kdykoliv x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx žádat xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx průtahy x xxxxxx xxxx xxxxxx x postupu xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zástupci xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ji musí xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx vyrozuměn.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§157x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

XXXXX DEVÁTÁ

POSTUP XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§158

(1) Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x podnětů xxxxxx xxxx x xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx lze učinit xxxxx o podezření xx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčujících xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx čin, a xxxxxxxxx xx zjištění xxxx pachatele; xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx. Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx nasvědčujících tomu, xx xxx spáchán xxxxxxx čin, u xxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx veřejného žalobce xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 22 x čl. 25 xxxx. 2 x 3 nařízení Xxxx (XX) 2017/1939. Pověřené xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx Generální inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx šetření.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxx zástupce x xxxxxxxxx orgán. Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za vědomě xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx o to xxxxxxxxxxx požádá, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx vyrozumět x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X zahájení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, že byl xxxxxxx trestný xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx záznam, xx xxxxxx xxxxx skutkové xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx, jakým se x xxxx xxxxxxx. Xxxx záznamu xxxxx xx 48 xxxxx xx xxxxxxxx trestního xxxxxx státnímu zástupci. Xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, policejní xxxxx xxxxxx sepíše xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán trestný xxx, opatřuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vysvětlení x xxxxxxxxx stopy xxxxxxxxx xxxx. X xxxxx toho xx xxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxxxxxx x této xxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx x právnických xxxx x státních xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánů, x je-li toho xxx xxxxxxxxx věci xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx potřebné xxxxxxxx, xxxxxxx spisy x xxxx písemné xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx ohledání xxxx x xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §114 provedení xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, za podmínek xxxxxxxxxxx x §114 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx měření, xxxxxxxx je xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx zjištění x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx činu,

g) za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §76 zadržet xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx podmínek xxxxxxxxxxx v §78 xx 81 činit xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx ustanoveních xxxxxxxxx,

x) způsobem uvedeným x xxxxx čtvrté xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx provedení xxxxxxx xx výlučné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx úkony xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nasvědčujících tomu, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx orgány.

(5) Při xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx právo xx xxxxxx pomoc advokáta. Xx-xx vysvětlení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx o xxxxx xxxxxx vyrozumět xxxx xxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx záznam. Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jí xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Úřední xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx vysvětlení xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx, a xxxxx x xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx provede. Xxxxxx xxxxxx lze x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jako xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xx-xx ten, xxx podal vysvětlení, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, nemůže xx xxx xxxxxx přečten, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xx oprávněn xxxxxx osobu, xxx xx dostavila x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx o zločinu xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ihned. Xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, bez xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xx xx a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§66) xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nesmí být xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx by xxx xxxxxxx státem výslovně xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx byl této xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx, x xxxxx xxxxx xxxx povinnost má. Xxxxx podávající xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx povinna vypovídat xxxxxx x nic xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx může xxxxxxx, pokud by xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osobám uvedeným x §100 xxxx. 2; x xxx xx třeba osobu, xx xxx je xxxxxxxxxx vysvětlení, xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx zjištěné xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx vysvětlení xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ochranu, xx třeba xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2.

(9) Má-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx neopakovatelného xxxxx, xxxxxxxxx orgán xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x §158a. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx správně x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x ohledem xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx trestního xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxx nelze zahájit xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx ztráta důkazní xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx i xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpokladu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx výpověď vyvíjen xxxxxx, anebo hrozí x xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §164 xxxx. 4, xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v hlavním xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pořízené x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxx §211 xxxx. 1, xxxx. 2 xxxx. x), odst. 3 xxxx. x), x); xxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §212.

(10) Xxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx náhradu xxxxxxx výdajů podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cestovní náhrady x prokázaného xxxxxx xxxxxxx za stejných xxxxxxxx jako xxxxxx. Xxxxx xxxx ten, xxx byl vyzván x xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx než xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, vyrozumí x xxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxx policejním orgánem xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx k xxxxxxxxx státnímu xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(12) Xx-xx xxx xxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxxxxx, že příslušnou x xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x věc jí xxxxx. Xx doby, xxx Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vznikne-li xxxx policejním orgánem x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx předloží x posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 11 xx xxxxxxxxx.

§158x

Xx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tomu, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, provede se xx xxxxx státního xxxxxxxx takový úkon xx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx provedení úkonu x x xxxx xxxx může do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závěr xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxx xx xxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§158x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Operativně xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxx

§158x

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, policejním xxxxxxxxxxx, xxx-xx o Generální xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx Vojenského xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, x jde-li o xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejím ředitelem, x xxx-xx x xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxx x řízení x xxxxxxxx trestném xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) sledování xxxx x věcí,

c) xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jiný zájem xxx získání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx prostředky xx možné použít xxx tehdy, nelze-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xx jinak xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ztížené. Xxxxx a xxxxxxx xxxx lze xxxxxx xxx v míře xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx pátracích xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxx jako xxxxx.

§158c

Předstíraný xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, prodeje xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx věci,

a) x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jejíž xxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) která xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) která xx určena ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx písemného povolení xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Nesnese-li xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provést x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a pokud xx do 48 xxxxx neobdrží, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončit x xxxxxxxxx, které se x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nepoužít.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx 48 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§158x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§158x

Xxxxxxxxx osob x xxxx

(1) Sledováním xxxx x věcí (dále xxx "sledování") xx xxxxxx získávání xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx prováděné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx zjistí, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx obhájcem, je xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nedotknutelnosti xxxxxx, xx xxxxxxxxxx tajemství xxxx zjišťován obsah xxxxxx písemností x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx za použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lze xx xxxxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx provedeny xxxxx xxxx xxxxx xxx takové, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxx xxxxx jen na xxxxxxx písemné xxxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost x, xxxx-xx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxx. X povolení xxxx být stanovena xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nesmí xxx xxxxx než xxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxx povolil, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxx na dobu xxxxxxx šesti xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx věc odkladu x xxxxx-xx x xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx však xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xx 48 xxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx ukončit, xxxxxxxx xxxxxx zničit x xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 lze xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x tím xxxxxxxx xxxxxxxx ten, xx xxxxx xxxx x xxxxxx má být xxxxxxxxxx zasahováno. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx dodatečně xxxxxxx, sledování se xxxxxxxxxx zastaví.

(7) Xx-xx xxx záznam xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx důkaz, xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §55 a 55a.

(8) Xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx osoby, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx, jakož x xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx policejnímu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sledování xxxxx xxxx xxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx. Přitom xx xxxxx dovolávat povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) X jiné xxxxxxx xxxx, než xx ta, x xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx protokol xxxxxx jako xxxxx xxx xxxxx, xx-xx x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx-xx x tím xxxxx, xx xxxxx xxxx x svobod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§158x vložen xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§158e

Použití xxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxx trestní řízení xxx zločin, na xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx odnětí svobody x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxx spáchaný xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny, xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §226 trestního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §248 xxxx. 1 xxxx. x) a odst. 2 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, zjednání xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zakázky, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dražbě podle §256 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zakázky x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §257 xxxxxxxxx xxxxxxxx, pletichy při xxxxxxx xxxxxx xxxxx §258 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx pravomoci xxxxxx xxxxx xxxxx §329 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx podle §331 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §332 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §333 trestního xxxxxxxx xxxx xxx xxxx úmyslný trestný xxx, x jehož xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx útvar Xxxxxxx Xxxxx republiky nebo Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, oprávněn xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxxxx xxxxx uložené xx xxxxxxx policejním xxxxxxx, vystupující zpravidla xx zastíráním skutečného xxxxx své xxxxxxxx. Xx-xx xx x xxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x osobní údaje xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx vykonávání xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxxxx,

x) zastírat xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx.

(3) Xxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Policii České xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx uvedených xxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx návrh státního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx, podávající xxxxx, xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxx xx byl xxxxx xxxxxxxx pověřený xxxxxxx, který xx xxx xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přípravném xxxxxx. X povolení xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx, xx xxxxxx bude xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Na základě xxxxxx návrhu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx prodloužit, x xx x xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §158d odst. 2 x x provedení xxxxxxxxxxxxx převodu xxxxx §158c agent xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx při xxx xxxxxxxx volit xxxxxx prostředky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a jimiž xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx nezbytně xxxxxx. Xxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx příslušníků Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nemá.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx posouzení, xxx trvají důvody xxx xxxxxxx agenta x zda xx xxxx činnost x xxxxxxx se zákonem. Xxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx tři xxxxxx, posuzovat, a xxxxxxx-xx důvody xxx xxxxxxx agenta, dá xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x bezodkladnému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx státnímu xxxxxxxx xxxxxx x výsledku xxxxxxx xxxxxx.

§158x

Xxxxxx-xx se důvod xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §158b xx 158e; po podání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§158x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2002

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§159

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx trestný čin,

a) xx xxxx měsíců xx jejich xxxxxxx, xxx-xx x věc xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx zkrácené xxxxxxxxx řízení,

b) do xxx xxxxxx, jde-li x xxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x

x) xx xxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 prověřeno, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nebylo xxxxx x xxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx pokynem xxxxxxxxxxx xxxxxx jednak xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, jednak stanovit xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx prověřování xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx spis xxxxxxxx xxxxxxxx x odůvodněným xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx uvedeno x xxxxxxxx 2.

§159x

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx věci

(1) Nejde-li xx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx orgán xxx odloží xxxxxxxxx, xxxxxxxx není xx xxxxx xxxxxxx věc xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zejména

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx projednání.

(2) Státní xxxxxxxx xxxx policejní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odloží xxxxxxxxx xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx nepřípustné xxxxx §11.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx-xx trestní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedeným x §172 xxxx. 2 xxxx. x) nebo x).

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx odložit, xxxxxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x §172 odst. 2 písm. x).

(5) Xxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxx orgán xxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stíhání (§160). Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx 5 xxxx xxx doručeno xx 48 hodin xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx o xxxxxxxx xxxx vyrozumí, pokud x xx xxxxx §158 xxxx. 2 xxxxxxx.

(7) Proti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxxx stížnost, xxx xx xxxxxxxx účinek.

§159x

Xxxxxxx odložení trestního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx to xx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pachatelů, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx trestního xxxxxxx xx xxxxxxxxx dobu, xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx.

(2) Trvají-li xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxx o xxxxx xxx měsíce, x xx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx též x xxxxxxx, kdy xx xxxx osoba xxxxxxx vyňata x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§10) nebo je-li xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx nedostatek souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxx dočasně xxxxxxxxxxx.

(4) Policejní xxxxx xxxxxxx odloží xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání též x případě, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x dosud xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxx věty xxxxx xx policejní orgán xxxxxx příslušnému správnímu xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx o přestupku x xxxxxxxxxx řízení.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx opis do 48 hodin xxxxx xxxxxxxx zástupci.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxx pro dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zahájí.

§159x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx odložení xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Policejní xxxxx xxxxxxxx x dočasném xxxxxxxx trestního stíhání xxxxxxxxxxx z trestného xxxx pletich x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §226 odst. 2, 4 xxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §248 odst. 1 xxxx. x), xxxx. 3 nebo 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, pletich xxx xxxxxx veřejné xxxxxxx x při xxxxxxx soutěži xxxxx §257 xxxx. 1 xxxx. b), xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxxx zákoníku, pletich xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §258 odst. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx 3 trestního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §332 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §333 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx maření xxxxxxxxxxxxx podle §347a xxxx. 2 trestního xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, majetkový xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, že byl x to xxxxxxx, xxxxxx x tom xxxxxxxxxx a bez xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx mu xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxx x přípravném řízení x x řízení xxxx soudem xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, byl-li xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx poskytnut xxxx xxxxxx x souvislosti x výkonem xxxxxxxxx xxxxxx osoby uvedené x §334 xxxx. 2 písm. x) xx x) trestního xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx uvedené x §334 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx cizí stát.

§159x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx-xx xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxx §159c xxxx. 1, státní zástupce xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodne, xx podezřelý nesplnil xxxxxxxx podle §159c xxxx. 1. Xxxxx xxxxxx usnesení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx odkladný xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xx xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx x úplatek, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx lhůta x xxxxxx xxxxxxxx xxxx bylo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pokud xxxxxxxx xxxxx k podání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx po pravomocném xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xxxxxxx trestní xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx vydané xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žalobcem.

(4) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §159c xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXX TRESTNÍHO XXXXXXX, DALŠÍ XXXXXX X NĚM X XXXXXXXX XXXXXXXXX ŘÍZENÍ

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§160

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx §158 zjištěné x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx čin, x xx-xx xxxxxxxxxx odůvodněn xxxxx, že xxx xxxxxxxx určitá xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání této xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx není důvod x xxxxxxx xxxxx §159a odst. 2 x 3, §159b xxxx. 1, 3 x 4 xxxx §159c odst. 1. Xxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxx zaměněn x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx být x xxxxxxxx o zahájení xxxxxxxxx stíhání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jaké xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§120 xxxx. 2). V xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx označit xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání.

(2) Xxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx doručit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx výslechu x xx 48 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; u xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx od xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx též xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx odkladu xxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x předsedovi Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušníka Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx anebo x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Policejní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neopakovatelné xxxxx x zahájí xxxxxxx stíhání, pokud xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx úkony xxxxxxx xxxxxxxxx orgán, x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx jejich xxxxxxxxx předá xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, který xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx xxxxxxx xx dobu, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx soudem xxxxxxx. X xxxxxxxxx x provedení neodkladného xxxx neopakovatelného úkonu xx xxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx byl xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxx vyšetřování xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxx, který není xxxxxx v xxxxxxxx x zahájení trestního xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2.

(6) Xxxxx-xx během xxxxxxxxxxx najevo, xx xxxxxx, xxx který xxxx zahájeno xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx činem, xxx xxx byl v xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx.

§162

Xxxxxxx věci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx k trestnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx je xxxxxx x §161 odst. 2, x zjištěné xxxxxxxxxxx odůvodňují xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, tento xxxxxxxxx orgán bez xxxxxxx předloží věc xxxxxx xxxxxxxxxxx konat xxxxxxxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dožádání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivé xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §161 odst. 2, xxxxxxx xxxx xxx předána xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, předloží xxxxx xxxxxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx pokračuje x xxxxxx.

§163

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Trestní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx ublížení na xxxxxx (§146 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx ublížení xx xxxxxx z xxxxxxxxxx (§147 trestního xxxxxxxx), ublížení xx xxxxxx z xxxxxxxxxx (§148 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxxxxx pomoci (§150 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§151 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§155 xxxxxxxxx xxxxxxxx), omezování xxxxxx xxxxxxx xxxxx §171 xxxx. 1, 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, vydírání xxxxx §175 xxxx. 1 trestního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx svobody (§178 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§181 trestního zákoníku), xxxxxxxx tajemství xxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§183 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx nátlaku xxxxx §186 xxxx. 1, 2 trestního xxxxxxxx, xxxxxxx (§205 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxxxx (§206 xxxxxxxxx zákoníku), neoprávněného xxxxxxx cizí věci (§207 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx k xxxx, xxxx xxxx nebytovému xxxxxxxx (§208 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx (§209 xxxxxxxxx xxxxxxxx), legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle §216 xxxx. 1, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §217 xxxx. 2, xxxxxx (§218 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxx (§219 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxxxx xxxxxxx (§220 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nedbalosti (§221 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxx xxxxxxxx (§222 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxx xxxx (§228 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§353 xxxxxxxxx xxxxxxxx) a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§354 trestního xxxxxxxx) xxxxx xxxx, xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, vůči níž xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právo xxxxxxx xxxxxxx (§100 xxxx. 2), x xxxxxxx stíhání xxx xxxxxxx xxx znásilnění xxxxx §185 xxxx. 1, 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx proti tomu, xxx je xxxx x xxxx spáchání xxxx xxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx (§360 xxxxxxxxx xxxxxxxx), pokud jinak xxxxxxxx xxxxx skutkové xxxxxxxx některého x xxxxxx xxxxxxxxx činů, xxx xxxxxxx x x již xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxx.

(2) Nepředloží-li xxxxxxxxx xxx vyjádření xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejnímu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx obsah xx protokolu. Xxxxxxx x trestním stíháním xxxx poškozený výslovným xxxxxxxxxxx xxxx kdykoliv xxxx, x xx xx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx. Výslovně xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

§163a

(1) Souhlasu xxxxxxxxxxx x trestním stíháním xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x §163 xxxx. 1 xxxx třeba, xxxxx

x) xxxx takovým xxxxx způsobena xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, pro xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 15 xxx,

x) x okolností xx xxxxxx, že xxxxxxx nebyl dán xxxx xxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx výhrůžkami, nátlakem, xxxxxxxxxx xxxx podřízeností.

(2) Xxxxxxxx xx poškozený xx výzvu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx souhlasí x xxxxxxxx stíháním xxxxx §163, tento orgán xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx věci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však 30 xxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx souhlas s xxxxxxxx xxxxxxxx dát xxxxx. X xxx xx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxx poučit.

§164

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x potřebném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x objasnění všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx posouzení případu, xxxxxx xxxxx pachatele x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§89 xxxx. 1). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §158 xxxx. 3 x 5; provádí x xxxxx úkony xxxxx hlavy xxxxxx x výjimkou těch, xxxxx je oprávněn xxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx-xx x xxxxxxx xxxxx mladší xxxxxxxx xxx, xxxxx, x xxxxx schopnosti xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx jsou x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx stav pochybnosti, xxxxx nasvědčují-li zjištěné xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx svědka xx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx důvodu, xx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx delšího trvání xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, jestliže xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx, byly-li xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx důkazy xxx ohledu na xx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obviněného. Obviněný xxxxx být xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx důkazy, xxxxx xxxxxx zcela xxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provedeny xxxxxxxx xxxxxx podle §158 odst. 9 x xxx-xx takový xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx úkonu xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx x právu xxxxxxx xx osobního výslechu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx soudem.

(5) Xxxxx xxxxxxx, xxx xx podle tohoto xxxxxx xxxxx souhlasu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx všechna xxxxxxxxxx x postupu xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx vyšetřovacích úkonů xxxxxxxxxx x xx xxxx odpovědný xx xxxxxx zákonné x xxxxxx xxxxxxxxx.

§165

Xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxx obviněného xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx otázky xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Zejména xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obhájce x xxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, který xx právo xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxx xx zahájení xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx úkonech, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx před xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx klást xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x udělí xx x tomu xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx průběhu. Xxxxxxx-xx se obhájce xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx má být x důvodů xxxxxxxxx x §55 odst. 2 xxxxxxx, xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxxx obhájci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx se xxxx účastnit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxx-xx xxxx ve xxxxxxxx svědka, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx úkonu xx jedná, xxxx x xxxxx jeho xxxxxx, xxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vyrozumění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx ve xxxxxxxx xxxxx, policejní orgán xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx nichž xxx xxxxxxx osobu xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx být xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx tato xxxxx vypovídat. Sdělení x výslechu xxxxxx, xxxxx totožnost xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 utajena, xxxxx obsahovat údaje, xxxxx xxxxx by xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx policejní xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxx účast xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx vyrozumívání xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 3.

§166

Skončení vyšetřování

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, umožní obviněnému, xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §43 xxxx. 3, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx návrhy xx doplnění vyšetřování. Xx xxxx možnost xxxxxxxx obviněného, xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx tři dny xxxxxx. Xx-xx počet xxxxxxxxxxx xxxxx vysoký, xxxxx xxxxxxx §44 xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxx lze se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zkrátit. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, odmítne je. X těchto úkonech xxxxx policejní xxxxx xxxxxx xx xxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx uvedené x §2 odst. 14, xx xxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostudovat xxxxx, xxxxxxx na xx byli xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xx spisu x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spis x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx navrhovaných xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx návrhům xx xxxxxxxxx důkazů xxxxxxx, xxxx učiní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §171173, podle §307 xxxx podle §309.

§167

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxx xxxxxxx xx příslušnosti xxxxxxxxxx,

x) do xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxx-xx x jinou xxx xxxxxxx xx příslušnosti xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Pokud xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx státnímu xxxxxxxx písemně xxxxxxxx, xxxx xxxxxx možné x zákonem stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx skončit, xxxx úkony je xxxxx xxxxx xxxxxxx x po jakou xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx zástupce xxxx pokynem policejnímu xxxxxx jednak změnit xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx stanovit xxxxxxx lhůtu, xx xxxxxx xx vyšetřování xxxxx xxxxx.

(3) Ve xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx skončeno, xx státní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci, x xxxxx je xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx sepíše xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§168

(1) Ustanovení xxxxxx oddílu se xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, o xxxxx koná xxxxxx x prvním xxxxxx xxxxxxx soud.

(2) Jestliže xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní, postupuje xx xxx vyšetřování xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx.

§169

(1) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx, xx xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §164 xxxx. 1, xxxxxx není xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx důkazů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx provádění důkazu xxxxxx. Xx-xx obviněný x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že skutek, xxx xxxxx je xxxxxx trestní stíhání, xxxx nadále právně xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx v §168 odst. 1, xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxx oddílu xxxxxxx xxxx hlavy. Xxxxxx, předtím xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx; při xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xx nepřihlíží x podmínkám, xx xxxxx xxx xxxxx §164 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxx.

§170

(1) Policejní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx měsíců xx xxxxxxxx trestního xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx vyšetřování xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 skončeno, xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán x státní zástupce xxxxx §167 xxxx. 2, 3.

Oddíl xxxxxx

Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx

§171

Xxxxxxxxxx věci xxxxxx orgánu

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx přípravného xxxxxx xxxxxxx, že nejde x xxxxxxx čin, xx xxxx xxx x skutek, xxxxx xx mohl být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx kárné xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx usnesení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx, x xx-xx xxxx, též poškozený, xxxxx xxxxxxxx, xxx xx odkladný xxxxxx.

§172

Xxxxxxxxx trestního xxxxxxx

(1) Xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) je-li xxxxxxxxxx, že se xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx trestní xxxxxxx vede,

b) není-li xxxxx skutek xxxxxxxx xxxxx a není xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),

x) xxxxx-xx xxxxxxxx v xxxx činu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovědný, xxxx

x) zanikla-li xxxxxxxxx xxxx.

(2) Státní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxx, x němuž může xxxxxxx stíhání vést, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx trestu, který xxx xxxx xxx xxx obviněnému již xxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx v §145 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních, x xxxx xxxxxxxxxx xxx považovat xx xxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxxx x významu x xxxx porušení xxxx xxxxxxxx chráněného xxxxx, který xxx xxxxxx, xxxxxxx provedení xxxx x jeho xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxx k chování xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx k xxxx snaze xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx škodlivé xxxxxxxx xxxx, je xxxxxx, xx xxxxx trestního xxxxxx bylo xxxxxxxx.

(3) Xxxxx usnesení podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxx, x xx-xx xxxx, xxx poškozený, podat xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx účinek.

(4) V xxxxxxxx stíhání, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx pokračuje, prohlásí-li xxxxxxxx xx xxx xxx od xxxx, xxx mu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oznámeno, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. X xxx xx třeba xxxxxxxxxx xxxxxx.

§173

Přerušení xxxxxxxxx stíhání

(1) Xxxxxx xxxxxxxx přeruší xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx postavit xxxx soud,

c) xxxx-xx xxxxxxxx xxx duševní xxxxxxx, která xxxxxxx xx po spáchání xxxx, schopen xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stíhání,

d) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení (§10) xxxx xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nepřípustné,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx týž skutek xxxxx téže xxxxx xxxxxxxx pravomocným rozhodnutím x xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxx přezkumného xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx obviněný xxxxx do ciziny xxxx xxxxxxxx.

(2) Před xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxx, xxxx xx xxxxx x zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxx x během přerušení xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx rozhodne, že xx x trestním xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx.

(4) X přerušení xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§173x

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxx moci Nejvyššímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobcem nebo xxxxxxxxx žalobcem.

Xxxxx xxxx

Xxxxx státního xxxxxxxx

§174

(1) Dozor xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupce.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §157 xxxx. 2 xx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx policejního xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx prověrky, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zahajuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx postupuje,

c) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx policejního xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jednotlivý xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx věci; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vracet xxx policejnímu xxxxxx xx xxxxx pokyny x doplnění,

e) xxxxx xxxxxxxxx xxxx neodůvodněná xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx může xxx učinit xx 30 xxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxx xx podkladě xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx usnesení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx proti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx policejního xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx služebně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§174a

(1) Xxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxx do xxx xxxxxx od xxxxxx moci rušit xxxxxxxxx usnesení xxxxxxx xxxxxxxx zástupců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §159d odst. 1, x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx věci; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx evropským xxxxxxxxx žalobcem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx x provádět xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx trestního stíhání xxxx o xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v prvním xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx právním názorem, xxxxx vyslovil xx xxxx xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx provedení nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx nejvyšší státní xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxxxxx-xx xxx xxxxx.

§175

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zastavení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání x x postoupení xxxx jinému orgánu,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x obviněným xxxxxx x xxxx a xxxxxx a xxxxx xxxxx návrh xx xxxx xxxxxxxxx,

x) rozhodnout x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vazby, x xxxxxxxxxx obviněného x xxxxx za současného xxxxxxxxx vazby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx vazby, xxxxxxx-xx xxxxxxx x důvodů xxxxx,

x) xxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x věci xx xxxx zajištění xxxxxxxxxx, anebo zrušit xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zrušit xxxxxx xxxxxxxxx anebo xxx z xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §81b,

x) xxxxxxx xxxxxxxx mrtvoly,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxx obviněného x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkazu,

j) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx nejblíže xxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství; xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zástupce, xxxxx xxxx vyšetřování, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §171 xx 173, xxxxx §307 xxxx xxxxx §309 xx xxxxxxxx xxx uvedených, xxxxx xx toto právo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxx x xxxx x xxxxxx

§175x

(1) Xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závěr, xx xx xxxxxx xxxx, že xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x že xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x bez xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x má-li xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx.

(2) X xxxxxxx o xxxxxx x xxxx x xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, který výslovně xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx procesních práv, xxxxx mu xxxxx xxxx poškozenému přiznává. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx o dohodě x vině x xxxxxx nárok na xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy v xxxxxxxx, jež xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxx bylo xx xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx stíhán, xxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx prohlášení. Dohodu x vině a xxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxx-xx x případ xxxxx xxxxxxxx, sjednává xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx přítomnosti xxxxxxx.

(4) Xx-xx státní xxxxxxxx xx xx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §178 xxxx. 2 x x xxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu, ve xxxxx xxxxxx ochranné xxxxxxxx xxxxxxxxx. Bez xxxxxx upozornění xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §178 xxxx. 2 xxx, xxxxx důvody xxx xxxxxxx ochranného opatření xxxxx najevo xx xx podání návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx xxxxx.

(5) Státní xxxxxxxx xxx sjednávání xxxxxx x vině x trestu xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx poškozený xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, vyjádří se xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxx přítomnosti xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x jednání, xxxxxx x něm byl xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx se x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx nemajetkové xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx uplatňovat xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx není jednání xxxxxxxx, nárok na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může se xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x rozsahu x xxxxxxx náhrady xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxx x trestu xxxxxxxx

x) označení xxxxxxxx xxxxxxxx, obviněného x xxxxxxxxxxx, xxx-xx přítomen xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu x souhlasí-li s xxxxxxxx x způsobem xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx újmy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) popis xxxxxx, xxx xxxxx xx obviněný stíhán, x xxxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxxxx xxxx spáchání, xxxxxxxx xxxxxx okolností, za xxxxx x xxxx xxxxx, xxx, xxx xxxxxx být xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je v xxxxx skutku xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx pojmenováním, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x všech xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx určitou xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx, xxx který xx xxxxxx a xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx x trestu,

f) x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx dohodnutý xxxx, výměru x xxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx potrestání, a xxxxxx přiměřených omezení x povinností x xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx byly xxxxxxxxx; xxx dohodě x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxx, zda obviněný xxxxxxxx činem získal xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 xxxx. 8 xxxxxxxxx zákoníku),

g) rozsah x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx vydání xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) ochranné xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx v úvahu xxxx uložení x xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxxx, dále xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx přítomen xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x trestu a xxxxxxxx-xx x xxxxxxxx x způsobem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení.

(7) Xxxxx-xx xx sjednání dohody x vině x xxxxxx, xxxxxx zástupce xxxx xxxx doručí xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxx xxxxxx (§43 xxxx. 3). Xxxxxxx-xx k xxxxxx x vině x xxxxxx, xxxxxxx x xxx státní xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalším řízení xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx o xxxx x trestu xxxxx sjednat v xxxxxx xxxxx uprchlému.

§175b

(1) Došlo-li k xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx schválení dohody x vině a xxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx o náhradě xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx na xxxx skutečnost x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x trestu soud xxxxxxxx.

(2) K xxxxxx xxxxxxx státní zástupce xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxx soudní řízení x rozhodnutí.

§175b vložen xxxxxxx předpisem č. 193/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2012

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

§176

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dostatečně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obviněného xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x připojí k xx spisy x xxxxxx přílohy. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, pokud jsou xxxx pobyt xxxx xxxxx xxxxx, a xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ministra spravedlnosti x xxxxxxxx Komory.

(2) Xxxxxxxx může xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxx který xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§160). Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx tento xxxxxx posuzovat xxxx xxxx xxxxxxx čin, xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán, xxxxxxxx na to xxxx xxxxxxx obžaloby xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx zamýšlenou xxxxx xxxxxxxxxxx doplnit.

§177

Obžaloba xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce x xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx obviněného, xxx x místo xxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx x jeho státní xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx příslušníkem xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxx potřebné x xxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo ozbrojeného xxxxx, uvede xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, jehož xx příslušníkem,

c) žalobní xxxxx, v xxxx xxxx xxx přesně xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx s uvedením xxxxxx skutečností, pokud xx jich xxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx spatřuje, x xx xxxx xxxxxxxx pojmenováním, uvedením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x všech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx odůvodňují určitou xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx trestu x xxxxxxxx jeho xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetku, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx propadnutí xxxx, xxxxx se, zda x xxxx xxxx xxxx zajištěny xxx xxxxx jeho výkonu, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xx toto odůvodnění xxxxx, x seznam xxxxxx, xxxxxxx provedení xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x právní úvahy, xxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona.

§178

(1) Státní xxxxxxxx xxxxxxx x obžalobě, xxx xxxx uložil xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xx, že xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zabrání xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxx x jaké xxxx xxxx zajištěny pro xxxxx xxxxxx výkonu.

§178x

Xxxxxxxxxxxxxx obviněný

(1) X xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zločinu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx spojení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx se xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x v xxxxxx xxxx xxxxxx úplnou x pravdivou xxxxxxx x těchto skutečnostech,

b) xxxxx se k xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pochybnosti x tom, že xxxx xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx, vážně x určitě, a

c) xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxx, xxx xxx označen xxxx xxxxxxxxxxxxxx obviněný,

a xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx potřebné xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx i x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zda x xxxxx způsobem se xxxxxxxx podílel xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx následky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx čin, který xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo návodce xx xxxxxxxx zločinu, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx nejsou xxxxxx xxx mimořádné xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§59 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxx zástupce x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx potrestání, xxxxx to xxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxx na všechny xxxxxxxxx, xxxxxxx vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, k jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx, x jaké xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zločinu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx spojení x xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx řízení s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx x jakým xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na spáchání xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx objasnění se xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx svým jednáním xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx označí xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x obsahu xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx. Obviněného xxxx xxxxxxxxx k xxxx, zda xx xx vědom xxxxxxxx xxxxx postupu. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxx obviněného, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 a xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x řízení xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za spolupracujícího xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dříve xxx xxxxxxx stíhání xxxxxxxxx xxxx za zločin, x jehož xxxxxxxxx xx zavázal, xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xx další xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx takovým xxxxxx; xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx obnovy xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx obviněného poučit.

§179

(1) K xxxxxx xxxxxxxx a k xxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxx xx příslušný xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, než xxxxx x soudu xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxx xxx zachováváním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx nižšímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) I xx xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxx zástupce požádat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx potřebuje x zastupování xxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§179x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxx x trestných činech, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx horní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx při xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx poté, xxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxx jiného xxxxxxx x trestnímu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx a xxx očekávat, xx xxxxxxxxxxx bude možné xx lhůtě uvedené x §179b xxxx. 4 postavit xxxx xxxx.

(2) Zkrácené přípravné xxxxxx xxxxxx policejní xxxxxx xxxxxxx v §12 odst. 2.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx styky a xxxxxxxxx x příslušníků Xxxxxxxxxx zpravodajství anebo Xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx přípravné xxxxxx státní zástupce; xxxxxxxxxx §161 odst. 4 a 5 xxx platí přiměřeně.

§179x

(1) Orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úkony podle xxxxx xxxxxx. Způsobem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxx neopakovatelné xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx obviněný (§33 xxxx. 1, 2). Xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx x ním xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx. X xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx xx třeba xxxxxxxxxxx x nejpozději xx xxxxxxx výslechu mu xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx čin xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx podezřelému x xxxx xxxxxxx; policejní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx do 48 xxxxx xxx státnímu xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx přípravné xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxx ode xxx, kdy policejní xxxxx sdělil xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxx spatřován (§179b odst. 3).

(5) Xxxxxx zástupce xxxx xx xxxxxxxxx přípravném xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx; xx xxxxxxxx x xxxxxx při jejím xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §175a. Xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Je-li xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx vyňata x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§10) či xxxxx trestní xxxxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněného xxxxxx xxxxxxx nepřípustné, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §159b xxxx. 3.

§179x

(1) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věci x důvodu uvedeného x §159a odst. 1 xx 3 xxxx 5, předloží xxxxxxxx zástupci xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx které xxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx, jež xxx xxxxxxx xxxx soudem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx písemnosti x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Státní xxxxxxxx, kterému xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 2, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx zkrácené xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravného xxxxxx xxxxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxx xxxx soud,

b) xxxx soudu xxxxx xx xxxxxxxxx dohody x xxxx a xxxxxx, xxxxxxx použije xxxxxxx ustanovení §175b,

x) xxx odloží, xxxxx-xx xx věci x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) odevzdá xxx xxxxxxxxxxx orgánu k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) odevzdá xxx xxxxxx orgánu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx projednání,

f) xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nepřípustné xxxxx §11,

x) věc xxxxxx, rozhodl-li x xxxxxxxxx narovnání, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení §309 x xxxx.,

x) xxx podmíněně xxxxxx xxxxx §179g,

x) věc xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xx trestní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedeným x §172 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx policejnímu xxxxxx, xx-xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx třeba provést xxxxx úkon.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenému v §161 xxxx. 2 x zahájení trestního xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx, xx xxxxxx, pro který xx xxxxx zkrácené xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx správně posouzen xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx jej xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx posouzení nelze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) X odložení xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx o xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 vyrozumí orgán, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xx znám, a xxxxxxxxxxxx, xxxxx o xx xxxxx §158 xxxx. 2 xxxxxxx.

§179x

(1) Návrh xx xxxxxxxxxx obsahuje stejné xxxxxxxxxxx xxxx obžaloba x výjimkou odůvodnění.

(2) X xxxxxx připojí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx advokáta xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxxx x předsedu Xxxxxx.

§179x

Xxxxxxxx xx státnímu xxxxxxxx xxxxxxx zadržená xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ji xxxxxxxxxx xx svobodu, xxxxx xx nejpozději xx 48 hodin xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx; xxxxx rozhodne o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x předloží xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x vazbě xxxxxxxxxx.

§179x

(1) Xxxxxxxx přípravné xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) je xxx důvod xxxxx x nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx soudu, nebo

b) xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dvou xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x alespoň x xxxxxx z xxxx je třeba xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Není-li xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx v §179b xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxxx případu

a) xxxxxxxxx lhůtu, x xxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nejvýše však x xxxxx xxx, x xxxxxxx sjednávání xxxxxx x vině x trestu (§179b xxxx. 5) xxxxxxx x třicet xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx trestní xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxx xxx xxxx předložena policejnímu xxxxxx xxxxxxxxx x §161 xxxx. 2 x xxxxxxxx trestního xxxxxxx; xxxxxx zástupce xxx xxxxxxxxx xxxx, xx-xx dán xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxx xx potrestání

§179g

(1) Xxxxxxx podání xxxxxx xx potrestání xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, že xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže podezřelý

a) xx x činu xxxxxx,

x) xxxxxxxx škodu, xxxxx byla xxxxx xxxxxxxxx, xxxx s xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx obohacení činem xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx dohodu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx opatření x xxxx vydání,

d) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podání xxxxxx xx potrestání xxxxxxxx xxxxxxx,

x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, x přihlédnutím k xxxx dosavadnímu xxxxxx x k xxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xx dostačující.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxxxxxxx splní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x

x) xxxxxx xx, xx xx xxxxx zkušební xxxx zdrží určité xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxx x xx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, nebo

b) xxxxx xx xxxx xxxxxxxx zastupitelství peněžitou xxxxxx určenou xxxxx xx peněžitou xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a tato xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestného xxxx,

x xxxxxxxx x xxxxx podezřelého, x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x okolnostem případu xxx důvodně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) X rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx měsíců xx xxx roky, x xxxxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 2 na xxxx xxxxxx xx xxx xxx; xxxxxxxx xxxx počíná běžet xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx zavázal xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(4) Xx xxxx, xx xxxxxx xx podezřelý xxxxxxx zdržet xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx závazku, x xxxxxxxxxxx s trestným xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx tuto xxxxxxx vykonávat.

(5) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dohodu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxx xxxx aby x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydal.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx též xxxxxx činnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx výši xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx peněžitou xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xx xxxxxxxxx zaváže zdržet xx xxxxx zkušební xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrhu na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, musí být xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx průkaz xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x o xxx, xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx řidičského oprávnění.

(7) Xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx dodržoval xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, aby xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx též xxxxxxxx xxx podezřelým xxxxxx; na výkon xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §4951 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxxx xx xxxx blízkém xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx z výchovných xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x poškozený xxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx xxxxxx.

§179x

(1) X započtení xxxx xxxxx §179g xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ihned xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxx xx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx uvede předpokládané xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx může xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx zavázal xxxxxx xx xxxxxx x chovu xxxxxx x xxxx o xx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x zvíře, xxxxx drží, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x které xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §179g xxxx. 2 xxxx. x); xxxx lhůta se xx xxxx trvání xxxxxxx nezapočítává. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prodloužit.

(3) Xxxxxxxx podezřelý x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx řádný život, xxxxxx xxxxxxxxx nahradit xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx obohacení xxxx xxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxx stupni, že xx osvědčil. Xxxxx, x to xxxxxxxxx x během xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx, že xx xxxxxxxxx neosvědčil, x xxxx postupuje podle §179c xx 179f. Xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx případu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odložení xxxxxx xxxxxx xx potrestání x xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx let,

c) stanovit xxxxxxxxxxx dosud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx řádný život,

d) xxxxxxxx podezřelému dosud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxx blízkém xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx částku xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §179g xxxx. 2 xxxx. a).

(4) Rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobenou xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx omezení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výchovné xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx x podmíněném odložení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx jinou xxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xx xxx měl xxxxxxxxx vinu, xx xx xx xx, xx se xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx se osvědčil, xxxx uplynutím xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §11a xxxx. 1 xxxx. x).

(7) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxxxxx podat stížnost; xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxxxx.

§179i

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úředník xxxxxx xxx výkonu dohledu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx zákona xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x spolupůsobení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zájmová xxxxxxxx občanů x xxxxx orgány, xxxxxxxxx x xxxxx. Xx xxxxx dohledu xx xxxxx přiměřeně použije §350k.

(2) Jestliže xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání návrhu xx potrestání xx xxxxxxxxxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §329 x 350l; xxxxxxx-xx xx podezřelý xxxxxx xx držení x chovu zvířat x péče o xx, použije se xx postup xxx xxxxxx xxxxxxxx přiměřeně §350ab.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx život x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx omezení, xxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx řádný xxxxx i bez xxxx, anebo xxxx xxxxxx xxxxxxx dohled, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx zvýšeně sledovat x kontrolovat xxxx xxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx třetiny xxxxxxxx xxxx, nejméně xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx může xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezení, xxxxxxxxx povinnosti nebo xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxx xxxxxxxxx byla pověřena Xxxxxxxx x mediační xxxxxx, xxxxx návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx pokud x němu připojí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx stanovisko x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx šesti xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, byl-li xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(5) Xx xxxxxxxx poloviny xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx zavázal xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §179g odst. 2 xxxx. a), xxxx státní zástupce xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx trvání tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx života, xx xxxx xxxxxxx výkonu xxxx xxxxx. Přitom xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sociálního xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §179g xxxx. 2 xxxx. x).

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkušební dobu xxxxxxxxxxx odložení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x dva xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx.

(7) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 5 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§179x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 220/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

ČÁST XXXXX

XXXXXX PŘED XXXXXX

XXXXX JEDENÁCTÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§180

(1) Xxxxxxx stíhání xxxx xxxxxx se xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, které xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx, xxxxx podává xxxxxx xxxxxxxx. X řízení xxxx xxxxxxxx soudem xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zastoupit xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x trestu.

(2) Xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx řídí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx okolností xxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxx vystupuje xxx, xxx byly xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vlastní xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx důkazy, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxx dokazování x xxxxxxx líčení a xx xxxxxxxx zasedání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxx x obžalobě x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx provádí xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§203, §215 xxxx. 2), xxxxx xxxxxxxxx obžalobu. Xxxxxxx xxxx obviněný, xxxxx xxxx obhájce, xx xxxxx xx stejném xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxx xxxxxx (§215 xxxx. 2) ve prospěch xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx svědka xxxx xxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výslechu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) X hlavním líčení, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx při jiném xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx vznášet xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx proti způsobu xxxxxxxxx xxxxx.

§181

(1) Podanou xxxxxxxx xx třeba u xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xxx xx dána xxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxx (§16 xx 22), xxx x přípravném xxxxxx xxxxxxx x závažným xxxxxxxxx vadám, které xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxx, x zda xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x v xxx xxxxxxxxxx. X xxxx slouží xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obžaloby.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx dalších xxxxxx, xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Předseda senátu xx xxxxxxx x xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx soudem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx obžaloby xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx úkon xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx pověření Xxxxxxxx x xxxxxxxx služby x xxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx narovnání anebo xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx tak xx xxxxxxxxx důvodů xxxxxx, xxxxxxxx xxxx předsedovi xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx buď xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nutnou dobu xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§182

Státní xxxxxxxx může xxxx obžalobu zpět xx xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx odebere x xxxxxxxxx xxxxxx; xx zahájení hlavního xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx pokračování. Xxxxxxxxxx obžaloby se xxx vrací xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§183

(1) Xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx před xxxxxx xxxx předseda xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důkazu, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx §62 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Policejní xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X závažných a xxxxxxxx složitých xxxxxx xxxxxxxxxxxx znalost speciálního xxxxx xxxx předseda xxxxxx xxxxxxx konzultanta. Xxxxxxxxxx §157 odst. 3 xx 5 xx použije xxxxxxx.

§183x

(1) V řízení xxxx soudem xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx pověřený xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx důvodů vyslechnout xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx provést jiný xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo veřejné xxxxxxxx. Xxxxxx zástupce x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx takový xxxx xxxx, jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nelze provedení xxxxx odložit a xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx. Účast xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx nemá xxxxxxx, x jde-li o xxxxxxx svědka, xxxxx xx právo xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x jiném xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx totožnost xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 utajena, xxxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxx by xxxx možné zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx svědka.

(2) Xxxxx xxxx uvedených x odstavci 1 xx úkonu může xxx zajištěna, zejména xxx-xx x xxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx mladší xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx být x xxxxxx xxxxxxxxx x §55 odst. 2 xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx důkaz xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v hlavním xxxxxx, veřejném xxxx xxxxxxxxxx zasedání, xxxx x něm být x xxxxxxx xx xxxxxxx proveden. Číst xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pořízený x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx veřejném zasedání x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §211, x xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx než xxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ovlivňovat xxxx xxxxxxx a mravní xxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxx v §102 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx dbá na xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx svědectví xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx vážné xxxxxxxxx, x xx-xx to xxxxx x xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxx x po xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx uvedených xxxx xxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx. Způsob xxxxxxxx ochrany xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx.

§184

(1) Soud je xxxxxxx xxx projednávání xxxx zaměřit se xxxx xx objasnění xxxxxx, xxxxx xxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) X objasnění xxxxxx trestného činu x x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úředníků .

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, vytváří Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx líčení, pro xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxx uložení xxxxxx xxxxxxxxxxx s odnětím xxxxxxx; xx tím xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx a mediační xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX DVANÁCTÁ

PŘEDBĚŽNÉ XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§185

Xxxxxx ustanovení

(1) Obžalobu x xxxxx podanou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x podle xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx spisu xxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx může xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§186

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx senátu xxxxxx xxxxxxxxx projednání xxxxxxxx, má-li xx xx, xx

x) xxx xxxxx xx příslušnosti xxxxxx xxxxx,

x) věc xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §171 odst. 1,

x) xxxx xx xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §172 odst. 1 xxxx xxxx přerušení xxxxx §173 xxxx. 1, xxxxx okolnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §307,

x) skutek, který xx předmětem xxxxxxxx, xxxx třeba posuzovat xxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx obžaloba,

e) xxxxxxxxx xxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx zákona, xxxxx x xxx byly xxxxxxxx způsobem porušeny xxxxxxxx předpisy, zejména xxxxxxxxxx zajišťující xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx soudem,

f) xx věci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx základní skutkové xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx možné xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx sjednání xxxxxx x xxxx x xxxxxx, zejména navrhl-li xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§187

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Předběžné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x neveřejném xxxxxxxx, xxxxxx-xx dány xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, nařídí o xxxxxxxxxx projednání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vždy xxxxx xxxxxxxx; předseda xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx zaměří xx xxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxx.

(3) Xxxx přezkoumá úplnost xxxxxxxxx materiálu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(4) Koná-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §186 xxxx. g), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxx zástupce a xxxxxxxx, xx mají xxxxx xxxxxx x xxxxxx x vině x trestu, soud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx dohody. Xxxx-xx státní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a trestu, xxxxxxxxx xxxx podle §314o xx 314s; x případech, ve xxxxxxx se xxxxx §314o xx 314r xxx xxxxx do xxxxxxxxxxx řízení, xxxx xxxxx na podkladě xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx některé x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §188.

Rozhodnutí

§188

(1) Xx předběžném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx o předložení xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soudu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x soudu, jenž xx xxxxx něj xxxxxxxxx, xx-xx za xx, že xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx v §171 xxxx. 1,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §172 odst. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx tu xxxxxxxxx xxxxxxx v §173 xxxx. 1,

x) xxxxx xxx státnímu xxxxxxxx k došetření, xx-xx toho třeba x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vad xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x řízení xxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxxxx základních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxx není xxxxx x hlavním líčení xx xxxx rozhodnout, x v xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obtížemi xxxx xx xxxxxx bylo xx újmu xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

f) trestní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §307 xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §309 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxxx projednání obžaloby xxxx xxxx také xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx x §172 xxxx. 2.

(3) Proti xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxxxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxxxxx xxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, též poškozený.

§189

Rozhodnout o předložení xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx soudu xxxxx §188 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx přikázána xxxxx §24 xxxx §25 xxxxxxxxxx soudem, xxxxxx by se xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezitím xxxxxxxxx xxxxxx.

§190

(1) Xx-xx xxxx xx to, xx xxx xxxxxxxx použití xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx obžaloby, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx jej posuzovala xxxxxxxx, vrátí věc xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx (§188 odst. 1 xxxx. e), xx-xx xxxxx xxxxxxxx x odchylnému xxxxxxxx xxxxxxxxx věc xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Není-li xxxxxxxxx třeba, xxxxxxxx xxxxxxxx senátu na xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx skutku osoby, xxxxxx se doručuje xxxx obžaloby (§196 xxxx. 1).

§191

(1) Vrátí-li xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x došetření, xxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx směrech xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx usnesení x vrácení xxxx xxxxxxxx zástupci k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xx stavu xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 292/1993 Xx.

§192

Xx-xx xxxxxxxx ve xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx trvání xxxxx.

§193

§193 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 48/1973 Xx.

§194

§194 zrušen právním xxxxxxxxx x. 48/1973 Xx.

§195

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Rozhodne-li xx xxxxxx zástupce xx xxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, opět xxx xxxxxx xxxxxxxx, přihlédne x xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §186 u xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §186 xx obžaloba xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudem po xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §188 xxxx. 1 xxxx. a).

XXXXX XXXXXXXX

XXXXXX LÍČENÍ

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx líčení

§196

Doručení xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx soud xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §188 xxxx. 1 a 2, dá xxxxxxxx xxxxxx opis obžaloby xxxxxxx obžalovanému x xxxx obhájci, x xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx svéprávnosti, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx dá xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §43 xxxx. 3, poučí xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx návrh. Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobě xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxx obžaloby též xxxx xxxxx.

(2) Předseda xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx obžaloby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx se x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, zejména,

a) xxx xx cítí xxx xxxxxxx xxxx vinen xxxxxxxxx skutku xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v obžalobě x x jakých xxxxxx,

x) zda xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dohodu x xxxx x xxxxxx nebo xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svou xxxx,

x) zda xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx trestem, xxxxxxxx xxxxxxxxx opatřením, a

d) xxxxx skutečnosti považuje xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 poučí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vyjádřeními xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2; xxxxx jej xxxxxxx x o xxx, xx vyjádření k xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxx učinit x xxxx xxxxxxx, x to x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx. Zašle-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx, předseda xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, předseda senátu xxxxx, aby xxxxxx xx xxxxxxxxx dalších xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxx důkazy xxxxxxxxx.

(5) Opis xxxxxxxx xxxx xxx doručen xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx x něm.

§197

Náhradní xxxxxx

(1) Bude-li xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx jeden xxxx xxx soudci xxxx přísedící náhradní.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx jen x xxx případě, xx-xx xxxxxxx xx xxxxx soudce xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxxxx líčení. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx již nezúčastní.

§198

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předseda xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx od vyrozumění xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dnů x přípravě. Xxxx xxxxx xxx zkrátit xxx x jejich xxxxxxxxx, x xxxxx xxx x obžalovaného, xxx tehdy, xxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxx dostaví x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. U xxxxxxxxx osob, xxxxx xx k hlavnímu xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x něm xxxxxxxxxxxx, xx třeba zachovat xxxxxxxxx aspoň xxxxxxxx xxxxx.

(2) O xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, opatrovník x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx x zúčastněná osoba. Xxxx-xx poškozený xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx o xxxxxxx xxxxxx jen xxxxxx zmocněnci. Poškozeného xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx-xx xx k xxxxxxxx líčení, xxxx xx o xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx návrhů, xxxx-xx xx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx líčení xxxxx xxxxxxxx senátu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x tomu, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx odročení.

§198a

§198a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 413/2005 Sb.

Xxxxx druhý

Veřejnost xxxxxxxx xxxxxx

§199

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Má xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx míře xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xx co xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výchovné xxxxxxxx trestního řízení xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zapojení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a jí xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx proto xxxxxx xxxxxx přímo x xxxxx, xxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, popřípadě v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxx případě x xxxxxx hlavního xxxxxx xxxxxxxx zájmové xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx zajistit x účinně přispět xx xxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§200

(1) Při xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vyloučena, jestliže xx veřejné projednání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx chráněné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx důležitý xxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxx může předseda xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx lze vyloučit xxxx xxx xxx xxxx hlavního líčení. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx uvedená x §102a odst. 1 xxx utajení xxxxxxxxxx xxxx podoby, xxxxxxxxx xx xxxxxxx vždy.

(2) Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) X vyloučení xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud xx xxxxxxx stran xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vyhlásí.

§201

(1) X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §200, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, x nichž xx xxxxx, že xx xxxxx xxxxx důstojný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx také xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxx síně.

(2) X xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §200, xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednotlivým osobám x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx žádost xxxxxxxxxxxx musí být xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx volbu xxxxxxxxx xxxxx z xxxx. Jestliže xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx sebou o xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx poškozeného. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, případně bezpečnosti xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, mohou xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx takové xxxxx, xxxxx nimž xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx vyloučena xxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx toho, xxxxx nepovolaným xxxxxx xxxxxxxx informace, o xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx; může xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poznámky.

Xxxxx třetí

Zahájení hlavního xxxxxx

§202

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx obžalovaného nebo xxxxxx osob může xxx zajištěna x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; §111a xx užije xxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx soud xx xx xx, xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx obžalovaného, x xxxxxx

x) obžaloba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx doručena x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x řádně xxxxxxxxx x

x) x xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx už xxxxxxxx xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx vyslechnut x xxxx dodrženo xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání (§160) x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§166 xxxx. 1);

xx xx x na xxxx xxxxxxxx nedostavení (§66 x 90) xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Nedostaví-li xx obžalovaný xxx xxxxx omluvy x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxx líčení xxxx xxxxx v nepřítomnosti xxxxxxxxxxxx, lze v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obrazové x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx provedeném xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xx xxxxxxxx uvedených x §211.

(4) Hlavní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jde-li x xxxxxxx čin, xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx, jehož horní xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx. V xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§36) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Ustanovení první xxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx 3 xx tu xxxxx přiměřeně.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osoba x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Předseda senátu xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx věci, xxxxxxx mají-li být xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx x obsahem xxxxxxxx obžalovaného.

Xxxxxx xxxxxxxx líčení

§203

(1) Xxxxxx xxxxxx řídí x, nestanoví-li xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důkazu nebo xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, anebo xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx §180 xxxx. 3. Xxx xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxx zástupce, obžalovaného x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §215 xxxx. 2.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx zachována xxxxxxxxxx a vážnost xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výklady, xxxxx xxxxxx vztah x xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxx xxxxxx hlavního xxxxxx xxxxxxx, xxxx žádat, xxx rozhodl xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§204

(1) Xxxxx, xxxxx xxxx pořádek, může xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx po předchozí xxxxxxxx, x xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Jakmile xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx předseda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, aby xx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx líčení

§205

(1) Xxxxxx xxxxxx zahájí xxxxxxxx senátu xxxxxxxx xxxx, která bude xxxxxxxxxxxx; xxxxx předseda xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx x hlavnímu xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x něm xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx, x kterých xx xxxxx xxxxxxxx lhůtu x xxxxxxxx, zjistí, xxx xxxx lhůta xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx je možno xxxxxx xxxxxx provést, xx zda je xxxxx xx xxxxxxx.

§206

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxx uvedených v §205 předseda xxxxxx xxxxx státního xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x uvedl, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xx přednesení xxxxxxxx se předseda xxxxxx dotáže xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v penězích xxxxxxxxx trestným činem xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx-xx jeho xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx poškozeného xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nepřísluší, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx osobu xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx soud xxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §44 xxxx. 2 a 3.

§206x

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx vinen xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ochranným opatřením, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxx x následcích xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx jej xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx jej x následcích xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx svém vyjádření xxxx zda xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxxx učinit x xxxx xxxxxxx, x xx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx něj učinit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§206x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 333/2020 Xx. x účinností xx 1.10.2020

§206b

(1) Xx-xx předseda xxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxx případu xx xx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx spojených. Poté xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx, x xxxxxxxx postupu. Xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx x vině x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dobu xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxx mimo hlavní xxxxxx; xx-xx xx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx může xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx obžalovaný, předseda xxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x vině x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Jednání x xxxxxx o xxxx a trestu xx účastní též xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx hlavním xxxxxx. Xxx sjednávání xxxxxx o vině x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřeně xxxxx §175a. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xx v xxxxxxx líčení. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sjednané xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx x náhradě xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxxx o vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx soud xxxxxxxx. Xx přednesení xxxxxx xx schválení xxxxxx x xxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx postupuje xxxxxxxxx podle §314q xxxx. 3 xx 5 x §314r.

(4) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu nedošlo xxxx xxxx dohodu x vině a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx podkladě xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx x sjednané xxxxxx x vině a xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obžalovaným xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, ledaže xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jako prohlášení xxxx podle §206c.

§206x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 333/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§206x

(1) Pokud xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x že xxxxxxxx x právní xxxxxxxxxxx takového skutku xxxxxxxx x obžalobě.

(2) Xxxxx obžalovaný xxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §314q xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx stanovisko xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osoby, xxxxx jsou přítomni xxx xxxxxxx líčení.

(4) Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodne, xxx xxxxxx prohlášení xxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, není-li x xxxxxxx xx zjištěným xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x závažnému xxxxxxxx xxxx obviněného. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx viny xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx x ohledem xx okolnosti xxxxxxx x xxxxxxxxx ostatních xxxxx.

(6) Pokud soud xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx uvede, xx xx dokazování x xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxx prohlásil xxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx spáchaném xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vinu.

(7) Xxxxxx xxxxxxx prohlášení xxxx xxxxx odvolat. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x prohlášení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Pokud xxxx rozhodne, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x prohlášení xxxx xx xxxxxxxxxx.

§206x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 333/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2020

§206d

Po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx-xx x sjednání xxxxxx o xxxx x trestu ani x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, může xxxx xxxxxxxxxx x upuštění xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x obviněný xxxxxxxx xx nesporné, xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§206x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 333/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

Oddíl xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§207

(1) Xx přednesení obžaloby x vyjádření poškozeného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x obsahu xxxxxxxx, x byl-li xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx nároku.

(2) Protokol x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přečte xxx xxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx obžalovaného, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx dřívější xxxxxxxx x xxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxx, x xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx ustanovením tohoto xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xx xx xxxxxx příčinu.

§208

Xx-xx obžalovaných několik, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx vyslýchán x nepřítomnosti spoluobžalovaných. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx vždy xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x obsahem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Provádění xxxxxxx důkazů

§209

(1) Xxxxxxxx xxxxxx dbá x xx, aby xxxxxx ještě xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxx, xx xxxxxx x přítomnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx-xx o xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx blízké x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx učiní opatření xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxx utajení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx výslechu takového xxxxxx x xxxxxxx xxxx. Po xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx výpovědi xxxxxx, xxxx xx x xx xxxxxxxx, x xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx, xxxxx totožnost xx xxxxxx xxxxxxx (§55 xxxx. 2), xxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx znemožňují xxxxxxx skutečnou totožnost xxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxx líčení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§55 xxxx. 2), xxxxx xxxx x bez xxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxx x xxxxxxx xxxx věrohodnosti.

§210

Xxxxxxxx xxxxxx nepodal xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx od xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, může xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx posudek xxxx xxxx doplněk xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx sám xxxxxx.

§211

(1) Xxxxx výslechu xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx předvolán, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx bez xxxxxxx xxxxxx z jednací xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx protokolu o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a postačí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx skutečnosti xxxx xxx obviněný x xxxxxxxxxx upozorněn.

(2) Xxxxxxxx o výpovědi xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx svědka xx přečte také xxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem odpovídajícím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) taková osoba xxxxxxx nebo se xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx nedosažitelnou, xxxx xxxxxxxxxx chorobou, xxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx dobu znemožňuje xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx úkon xxxxxxxxx xxxxx §158a.

(3) Xxxxxxxx x dřívější xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx také tehdy, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ustanovením xxxxxx zákona x xxxxxx v hlavním xxxxxx bez oprávnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) obhájce nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zúčastnit x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx zjištěno, že xxxxxx xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx, zastrašování, xxxxxxxxxx xx příslibů xxxxxx výhod x xxx xxxxxx x xxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx křivě, xxxx

x) xxx-xx obsah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x hlavním xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx chování xxxxxxxxxxxx xxxx přítomné xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxxxx líčení využil xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §100, xx xxxxx číst xxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx výpověď xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx tohoto xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx posudek, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx posudku xxxxxx podle §106, xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x obžalovaný x tím xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(6) Se souhlasem xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx líčení xxxx x úřední záznamy x xxxxxxxxxx osob x x provedení xxxxxxx xxxxx (§158 xxxx. 3 x 5).

(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 5 x xxxxx protokolů xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx pořízeného x xxxxxxxx provedeném prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení.

§212

(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx spoluobviněný x xxxxxxxxxxx bodech xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nejde-li x xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx §211 xxxx. 3 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neodkladný xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §158a, xxxx xx xxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx možnost, xxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx jeho příslušné xxxxx některou xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx předestřeny x xxxxxxxxxx rozporů x xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx mohl x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx výpovědi xxxxxxx x hlavním líčení.

(2) Xxxxxxxxxxx dřívější xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx x reprodukci xxxx xxxxx protokolu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx svými xxxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx výroku o xxxx xxxxxxxxxx, a xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§212x

Xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx zákona x xxxxxxx trestných xxxx, xxxx žádat x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxxx xxxxx xxx spáchaný xxxxxxx xxx xx xxxx dosavadní xxxxx, x to i x případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx žádosti vyhovět x umožnit ústní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx poškozeného lze xxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx.

§212x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§213

(1) Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxx x další xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx hlavním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, a xxxxx xx xx třeba, xxxxxxxx se x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x znalcům.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xx stran xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx soud xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx takovou listinu xxxxxxx.

§214

Obžalovaný musí xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dotázán, xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx do protokolu.

§215

Součinnost xxxxx při xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx zástupce, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx mohou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx,xxxx xxxxxxxx xxxxxx své dotazy xxxxxxx a xxxx xx xxxxxx otázek xxxxxxx senátu.

(2) Státní xxxxxxxx, obžalovaný x xxxx obhájce xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx výslech xxxxxx xxxx znalce. Xxxxxxxx xxxxxx jim xxxxxx zejména xxxxx, xxxxxxxx xxx o xxxxx prováděný k xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, anebo jestliže xx provedení důkazu xxxxxxxx z uvedených xxxx xxxxxx x xxxxxx závažného xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx svědka xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx i xxxxxxxxxxx xxxx obhájcem, a xxx xxxxxx žádají x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx předseda xxxxxx xx vyjádření xxxx xxxxx o tom, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Provádění xxxxxxxx některou x xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxx přerušit xxx xxxxx, není-li xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx senátu xxxxxxxx xx xxxxxxxx položit xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx možno xxxxxxx xx dobu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx.

(3) Xx provedení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 má xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Poslední xxxx xxxxxxxx 2 xxxxx tu xxxxxxx.

(4) Xx provedení všech xxxxxx xxxxxx předseda xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx dokazování.

Oddíl pátý

Závěr hlavního xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

§216

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx bylo-li xxxxxxxxxx, xx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x udělí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Má-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx, určí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx se xx závěrečné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ujmou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Obhájce xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx se po xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx ujal xxxxx xxxxx xxxxxx zástupce, xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xx odpovědět.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§217

Xx skončení xxxxxxxxxxx xxxx x před xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Během xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ani xxxxxx, xxx nikým xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§218

Xxxxxxxx dokazování

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx řečem xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx některou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx doplnění dokazování xx třeba xxxx xxxxx dát slovo x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx šestý

Odročení xxxxxxxx xxxxxx

§219

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx překážka, pro xxxxxx nelze hlavní xxxxxx xxxxxxx nebo x xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx hlavní xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx jen, xxxxx xx vyžaduje xxxxxx úkonu, xxx xxxxx xxxxxx líčení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxx kterou muselo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx lhůtách uvedených x §181 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx úkon xxxxxxxxx xx skončení věci. Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx učinit, platí xx xxxxxxx §181 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx líčení soud xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx důkazy, xxxxx by xxxx xxxxx x příštímu xxxxxx opatřit.

(3) Jestliže xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x jiného xxxxxxxxxx důvodu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx znovu, xxxxx předseda xxxxxx xxx pokračování v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx se xxxxxxx senátu xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx líčení xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podstatný xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, včetně v xxx provedených xxxxxx; xxxx-xx souhlas xxx, xxxx xxx hlavní xxxxxx provedeno xxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx x hlavním líčení

§220

Podklad xxx rozhodnutí

(1) Soud xxxx rozhodovat jen x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxx xxxxxxxxxx smí xxxxxxxxx xxx ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x opírat xx o důkazy, xxxxx strany xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, případně xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx posouzením xxxxxx x obžalobě xxxx xxxx vázán.

§221

Xxxxxxx xxxx státnímu xxxxxxxx

(1) Ukazují-li xxxxxxxx xxxxxxxx líčení na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x je-li x objasnění věci xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx soud vrátit xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x došetření.

(2) Xxxx xxxxx věc xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx líčení, xx se obžalovaný xxxxxxxx ještě dalšího xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx činem, a xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx projednání.

(3) Ustanovení §191 xxxxx i xxx vrácení věci xxxxx odstavců 1 x 2.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§222

Xxxxxxxxxx věci

(1) Xxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, x jehož xxxxxxxxxx xxxx příslušný, xxxxxxxx x předložení xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společně xxxxxxxxx xxxx a xxxxx, xxxx je xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxx-xx toliko x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx rozhodnout, xxxx-xx xx xxx xxx přikázána xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudem xxxxx téhož druhu, xxxxx xxxxxxx stupně. Xxxxxxxxxx x předložení xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soudu xxxxxx soud, xxxxx xxxx xxx přikázána xxxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx xx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Soud xxxxxxxx xxx jinému orgánu, xxxxxxxx shledá, xx xxxxx o xxxxxxx xxx, avšak xxxxxxxxxx xxxxxx xx mohl xxx jiným xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x nichž xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Proti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx xxxxxx.

§223

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx xxxxxxx x okolností uvedených x §11.

(2) Soud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx tehdy, xxxxxx-xx za xxxxxxxx xxxxxx, xx tu xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §172 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, pro xxxxx byla podána xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx účinek.

§223x

Xxxxxxxxx zastavení trestního xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx trestní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §307 xxxx. 1 xxxx 2 nebo §309 xxxx. 1.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou xxxxxx zástupce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx xxxxxx.

§224

Xxxxxxxxx trestního xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx trestní xxxxxxx, shledá-li xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx některá x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §173 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §9a xxxx. 2.

(2) Soud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx také xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx přerušení, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx rozhodnutí, xxxx xxxx trestní xxxxxxx přerušil xxxx xxxx návrh xx xxxxxxxxxxx x něm xxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx přeruší xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xx, že xxxxx, xxxxx xxxxx je x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x vině x trestu, xx x rozporu x xxxxxxxx pořádkem x xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

§225

(1) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §221, předložena x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx podle §222 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx jinému xxxxxx xxxxx §222 xxxx. 2 x xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §223, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §223a xxxx x xxxx přerušení xxxxx §224, rozhodne xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vinným xxxx zda xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx vinným trestným xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx kterého xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx jen xxxxx, xxxx obžalovaný xxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutku xxxxxxxxx xxxxx §190 xxxx. 2. Nestalo-li xx xxx, je xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx možnost xxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx, x žádá-li x xx, xxxxxxxxxx xx znovu xxxxx x přípravě xxxxxxxx x hlavní xxxxxx x tomu účelu xxxxxxx.

§226

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx předložených x xxxxxxx líčení xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx doplněných xxxxxx, x xx x x xxxxxxx ostatních xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx stíhán,

b) x xxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx spáchal obžalovaný,

d) xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) trestnost xxxx xxxxxxx.

§227

Xxxxxxxx trestní xxxxxxx xxxx zastaveno x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x trestním xxxxxxxx xxxxx dán xxxx xxx vzat xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx v §172 xxxx. 2 x x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx (§11 odst. 4, §172 xxxx. 4), xxxx, neshledá-li xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx neuloží.

§228

(1) Xxxxxxxx-xx soud xxxxxxxxxxxx xxx trestný xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx majetkovou škodu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx kterým xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v rozsudku, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§43 xxxx. 3), nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx; xxxxxxx-xx tomu xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinnost x xxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx součástí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx x xxxx výši xxxxxx dosud uhrazena xxxx bezdůvodné obohacení xxxxxx xxxxx x xxxxx rozsahu vydáno.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo nemajetkové xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx označovat xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx mu xxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx soud xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx splátkách, jejichž xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx určí.

(3) Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxx být xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx okolnostem xxxxxxx x

x) škoda xxxx způsobena xx xxxxxxxxx prostředcích x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) obžalovaný xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx za zločin x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody a xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxx na xxxxxxx škody nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zasedání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx svobody. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx.

§229

(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx k xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxx x povinnosti x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na řízení xx xxxxxx občanskoprávních, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx jiným příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxx xx nárok x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx obžalovaného xxxxxxxx zprostí, xxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xx náhradu xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx v penězích xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx řízení ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx řízení před xxxxx xxxxxxxxxx orgánem.

§230

(1) Xxxxxx-xx soud x xxxxxxxxxxxx důvod x xxxxxxx ochranného xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření provést xxxxx další xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, vyhradí xxxxxxxxxx x ochranném xxxxxxxx veřejnému xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 lze x xxxxx, xxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx věci xxxx xxxxx majetku xxxxxxxxxxxx obžalovanému.

Xxxxx osmý

Rozhodnutí soudu xxxx xxxxxx líčení

§231

(1) Xxxxx-xx xxxxxx mimo xxxxxx líčení xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x §223 odst. 1 x 2, §223a xxxx. 1 xxxx §224 odst. 1 x 2, xxxx rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx x xxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx o schválení xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhoduje x neveřejném xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx předseda xxxxxx xx potřebné, xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 může xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxxxx-xx x přerušení xxxxxxxxx stíhání, xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx takovou xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

HLAVA ČTRNÁCTÁ

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

§232

Obecné xxxxxxxxxx

Xx veřejném xxxxxxxx xxxxxxxxx soud v xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx výslovně xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx to považuje xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx důvodu za xxxxxxxx.

§233

Xxxxxxxx xxxxxxxxx zasedání

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x veřejnému zasedání xxxxx, jejichž osobní xxxxx při xxx xx xxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxx zástupce, jakož x xxxxx, xxxxx xxxx návrhem xxxx x xxxxxxxxx zasedání xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutím, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx obhájce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osob. X xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx byl x xxxxxxxxx xxxxxxxx dán xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx zasedání dala xxxx xxxxxxx podnět, xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx dotčena xxxxxxxxxxx, obhájci nebo xxxxxxxxx těchto xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx zasedání xxxx xx vyrozumění o xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x přípravě. Xxxxxxxx této lhůty xx možné xxx xx souhlasem xxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxx dána. X xxxxxxxxx xxxx, xxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxx předvolávají xxxx x něm xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx zpravidla xxxxxxxx xxxxx.

§234

Xxxxxxxxxx xxx veřejném xxxxxxxx

(1) Veřejné zasedání xx koná xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení; §111a xx užije xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx zástupce x xxxxxxx xxx veřejném xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§235

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podá předseda xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx na otázky, xxxxx je xxxxx xx veřejném xxxxxxxx xxxxx. Poté xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx být přímo xxxxxxx rozhodnutím, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxx, nejsou-li xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx xxxxxxxx zasedání xxxxxxxxx xxxxxx, užije xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx obrazového x zvukového xxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx provedeném prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§211 xxxx. 1, 5 x 7) xxxxx xxxxx xxx veřejné xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx slovo xx xxxxxxxx návrhům. Je-li xxxxxx, která xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, má xxxxx mluvit xxxxxxxx.

§236

Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§237

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxx rozhodnutí smí xxxx přihlížet jen xx skutečnostem, xxxxx xxxx probrány xx xxxxxxxx zasedání, a xxxxxx se o xxxxxx, které xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§238

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx líčení

Na veřejnost, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§239

(1) Nejde-li x případ, kdy xx xxxx xxxxxxxxxx x ochranném xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §230 xxxx. 2, může xx uložit xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Proti rozhodnutí x ochranném xxxxxxxx xx přípustná xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§239x

(1) Xxxxx-xx v xxxxxx x zabrání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxx, xxxx není-li jeho xxxxx xxxx, ustanoví xx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxxxx. Opatrovník má x xxxxxx x xxxxxxx xxxx stejná xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Všechny xxxxxxxxxx xxxxxx pro vlastníka xxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Předvolání xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx zasedání xx xxx provede x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx se xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxx je přípustná xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 se xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx části xxxxxxx.

XXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX ZASEDÁNÍ

§240

V xxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxx xxxx tam, kde xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§241

§241 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 292/1993 Sb.

§242

(1) Xxxxxxxxx zasedání xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx všech xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§243

Xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx se xxx přečtením protokolů x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§244

Rozhodnutí se xxxx xxxxxxx.

XXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX X XXXXXX X XXX

§245

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xx odvolání. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx, xxx podat xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx rozsudek xxxx x souladu x dohodou x xxxx x xxxxxx, xxxxx schválení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx dohodu x vině x xxxxxx, může poškozený, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx o náhradě xxxxx xxxx nemajetkové xxxx v penězích xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, ledaže x dohodě x xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxx náhrady xxxxx nebo nemajetkové xxxx nebo vydáním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx schválena x xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx.

(2) Odvolání xx xxxxxxxx xxxxxx.

Oprávněné osoby

§246

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx napadnout

a) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroku,

b) xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx-xx o výrok x xxxx v xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx pro nesprávnost xxxxxx o zabrání xxxx nebo zabrání xxxxx majetku,

d) poškozený, xxxxx uplatnil xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx na vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx výroku x xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx o xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx oprávněná xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výroku xxxx xxx napadat xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx učiněn xxxxx, xxxxx x xxx porušení xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx způsobit, xx xxxxx je xxxxxxxxx nebo xx xxxxx.

§247

(1) X neprospěch xxxxxxxxxxxx xxxx rozsudek xxxxxxxxx odvoláním xxx xxxxxx xxxxxxxx; toliko xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx právo xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx na náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zástupce x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx sourozenci, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x druh. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx tak xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx něho x xxxx xxxxxxxx odvolání xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx.

§248

Lhůta x xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx u xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Jestliže se xxxxxxxx doručuje xxx xxxxxxxxxxxx, tak x xxxx obhájci x xxxxxxxxxxx, běží lhůta xx toho doručení, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §247 xxxx. 2, x xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce, xxxxx lhůta xxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxx.

§249

Obsah odvolání

(1) Xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x §248 xxxx x xxxxx xxxxx x xxxx stanovené předsedou xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §251 xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx napadán x xxxx xxxx xxxx vytýkány rozsudku xxxx řízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx poučeny.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, zda je xxxxxx, xxx x xxxxxx, xx prospěch xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Odvolání xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x důkazy.

§250

Xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Po xxxxxxxxx xxxxxxxx může xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx odvolání xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzít xxxx, a xx xx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx orgán Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx prospěch obžalovaného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx za obžalovaného xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxx jen s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx může xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx případě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx vzato xxxx.

(4) Zpětvzetí odvolání xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx senátu odvolacího xxxxx, x xxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx předložena, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx.

§251

Xxxxxx x soudu xxxxxxx stupně

(1) Nesplňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce, xxxxxxxx, které podal xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo odvolání, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx osobu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §249 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx vady xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx, xxxxxx xxx xxxxxxx stanoví, a xxxxxxxx xx, že xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §253 xxxx. 3. Stejně xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má obhájce, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx náležitosti obsahu xxxxxxxx podle §249 xxxx. 1, obhájce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx lhůtě xxxx xxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Nevedlo-li xx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x obžalovaný si xxx xxxxxxx nezvolil, xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení předseda xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k podání xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx vad xxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx doručí xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx ostatním xxxxxxx x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu.

§252

Odvolací xxxx

X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soud. O xxxxxxxx xxxxx rozsudku xxxxxxxxx nebo vyššího xxxxxxxxxx soudu jako xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx

§253

(1) Xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, osobou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, která xx odvolání výslovně xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx věci xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Jako xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx odvolání, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podala xxxxxxxx jen xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx odmítne xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahu odvolání.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx oprávněná xxxxx řádně poučena xxxxx §249 odst. 1 nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx pomoc xxx xxxxxxxxxx vad xxxxxxxx (§251 xxxx. 2).

§254

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §253, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jim xxxxxxxxxxx, x to z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. X xxxxx, xxxxx xxxxxx odvoláním vytýkány, xxxxxxxx xxxx přihlíží, xxx pokud xxxx xxxx na správnost xxxxxx, xxxxx nimž xxxx podáno xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx vytýkané xxxx xxxx původ x xxxxx xxxxxx xxx x tom, xxxxx němuž xxxx xxxxxx odvolání, přezkoumá xxxxxxxx soud i xxxxxxxxx takového xxxxxx, xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jestliže oprávněná xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx odvolání.

(3) Xxxxxxxx oprávněná osoba xxxx xxxxxxxx proti xxxxxx o xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x výrok o xxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx podáno xxxxxxxx.

(4) Byla-li odvoláním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxxxx x xxxx xxxx, o nichž xxxx xxxxxxxxxx týmž xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx tu xxxx xxxxxxxx a předcházejícího xxxxxx, xxxxx se xxxx této xxxxx.

§255

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, že xx vyhlášení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x okolností xxxxxxxxx x §173 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), nelze-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxx soudu xxxx x xxxxxx uvedeného x §9a.

(2) Odvolací xxxx přeruší xxxxxxx xxxxxxx, má-li za xx, xx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx stupně xxx rozhodování x xxxx a xxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem; x tomto xxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx.

§256

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, shledá-li, xx xxxx xxxxxxx.

§257

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozsudek xxxx xxxx xxxx zruší x x xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx, jenž xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§222 odst. 1); xx-xx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudem xxxxxxxx soud, xxxxxxxx xxxxx sám o xxxxxxxxx příslušnému xxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, měl-li xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§222 xxxx. 2),

x) trestní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xx xx xxxxxxx x okolností, xxx by odůvodňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stupně (§223 xxxx. 1, 2),

x) trestní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §307 xxxx. 1 xxxx 2 nebo §309 xxxx. 1,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xxx učinit xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§224 xxxx. 1, 2 a 5).

(2) Xxxxxx-xx odvolací xxxx, xx xx xx xxxxxxx z okolností xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx rozsudek xxxxxx, x zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stíhání x xxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx však xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx obviněný do xxx dnů xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. X tom xx xxxxx obviněného xxxxxx.

§258

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxx podstatné xxxx řízení, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx x xxxxx řízení xxxx xxxxxxxx ustanovení, jimiž xx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx obhajoby, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx přezkoumávané části xxxxxxxx,

x) pro xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx skutkových xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, že se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx okolnostmi xxxxxxxxxx xxx rozhodnutí,

c) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx rozsudku, x objasnění věci xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx další x xxxxxx provádění xxxx xxxxxxxxx soudem by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního zákona,

e) xx-xx uložený xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx poškozeného x xxxxxxxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx v xxxxxxx x dohodou x xxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxx xxxxxx; to neplatí, xxx-xx x výrok x uplatněném nároku xxxxxxxxxxx, který s xxxxxxx o vině x xxxxxx nesouhlasil, xxxx poškozeného, xxxxx xxxxx uplatněný xxxxx xxxxxx o xxxx x trestu xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx je xxxxx xxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, zruší xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jen x xxxx xxxxx; xxxxx-xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxx o vině, xxxxx vždy zároveň xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxx x xxxx svůj xxxxxxx.

§259

(1) Xx-xx po xxxxxxx napadeného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nutno učinit xx věci xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx nelze xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxx-xx xxxxxxxx zjištění xxx nedostatečná, že xx xxxxx hlavní xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx vada xxx v xxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, věc xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxx x xxxxxxxx, xxx x chybějícím výroku xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx doplnil.

(3) Rozhodnout xxx rozsudkem xx xxxx může xxxxxxxx xxxx, xxx xx-xx xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx provedených xxxx xxxxxxxxx soudem xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, jestliže v xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxx x xxxxxxx líčení.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx na podkladě xxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxx bylo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy v xxxxxxxx xxxx x xxxxxx bezdůvodného obohacení xxx může xxxxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxxx poškozeného, který xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx vydání bezdůvodného xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx soud xxxxxx xxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx vinným xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx rozsudkem xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx vinným xxxxx trestným xxxxx, xxx jakým ho xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx prvního stupně (§225 xxxx. 2).

§260

Xxxxx-xx po zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx soudem xxx xxxxxxxxxxxxxxx procesní xxxx x není-li xxxxx pro jiné xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx věc xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §191 a §264 xxxx. 2 xx xxxxx xxxxxxx.

§261

Xxxxxxxx-xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx odvolací xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, také xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, rozhodne xxxxxxxx xxxx xxxx xxx v jejich xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx obžalovaného, xxxxxxx prospívá důvod, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zúčastněné xxxxx.

§262

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xx xx xxx xxxxx k novému xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx zároveň xxxxxxx, xxx xxxx projednána x xxxxxxxxxx x xxxxx složení xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx ji xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx stupně x xxxx xxxxxx.

§263

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx §253, 255 a 257,

b) xxxxx §258 xxxx. 1, je-li xxxxxx, xx xxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx státního xxxxxxxx xxx veřejném xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxx veřejném xxxxxxxx xxxxxxx x odvolání xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx ve vazbě xxxx ve výkonu xxxxxx xxxxxx svobody, xxx xxxxxxx zasedání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prohlásí, xx xx xxxxxx xxx veřejném zasedání xxxxxx.

(5) Po zahájení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozsudek x xxxx zprávu x xxxxx věci. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx odvolání x xxxxxxxx je; xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx včetně odůvodnění xxxxxxxx senátu nebo xxx určený xxxx xxxxxx. Xxxxxx zástupce x xxxxx, xxxxx xxxxx být rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x návrhy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx spise, xxxxx požádá-li o xx, xxxxxxxx obsah xxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx člen xxxxxx.

(6) Xx přednesení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx potřebné pro xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx-xx x rozsáhlé x xxxxxxx proveditelné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx znamenalo xxxxxxxxxx xxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx. Xx provádění xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx obviněný xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx to, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x znalců xxxxxxxx.

(7) Z xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odvolací xxxx může xxxxxxxxx xxx k xxxxxxx, xxxxx xxxx provedeny xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odvolacím xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx líčení. Odvolací xxxx je vázán xxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výjimkou těch xxxxxx, xxxxx odvolací xxxx xxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§264

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Soud, xxxxx xxx byla xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x doplnění, xxxxxxx provedení odvolací xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podaného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nemůže x novém řízení xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v jeho xxxxxxxxxx.

§265

Xxxxxxxx zrušení xxxxxx x náhradě xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x penězích xxxx x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx-xx xxxxxxxx soud xxxxxxxx rozsudek xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx sám xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx řízení xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XXXXXXXXX

XXXXXXXX

§265x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx věci samé, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x zákon xx xxxxxxxxx.

(2) Rozhodnutím ve xxxx xxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx, jímž xxx xxxxxxxx uznán xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx opatření xxxx xxxx upuštěno od xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x postoupení xxxx xxxxxx orgánu,

e) xxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxx ochranné opatření,

f) xxxxxxxx o podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání,

g) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxx xxx zamítnut xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx usnesení xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x).

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x souladu x §259 odst. 4, §264 xxxx. 2, §273 xxxx §289 písm. x).

(4) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx.

§265x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002

§265x

Xxxxxx dovolání

(1) Dovolání xxx xxxxx, xxx xx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx důvodů:

a) xx xxxx xxxxxxx xxxxx nepříslušný xxxx, xxxx xxxx, který xxxxx náležitě xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vyššího xxxxxx,

x) ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx důvod xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx tato xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx podává xxxxxxxx, xxx v původním xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) obviněný xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx ho xxxxx zákona xxx xxx,

x) byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlavním xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stíhání, xxxxxxx xxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci xxxxxx orgánu, o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx takové rozhodnutí,

g) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou určující xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx xx zjevném xxxxxxx x obsahem xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx důkazech xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx nedůvodně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx spočívá xx nesprávném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx hmotně xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) obviněnému xxx uložen xxxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx byl xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx trestní xxxxx xxxxxxxxxx x trestním xxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxx byl xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x upuštění od xxxxxxxxxx x dohledem, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx rozhodnuto o xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx uložení,

l) x xxxxxxxxxx některý xxxxx xxxxx xxxx xx neúplný,

m) bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §265a xxxx. 2 xxxx. x) až x), xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxx takové xxxxxxxxxx xxxx přestože xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx dán xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x písmenech x) xx l).

(2) Dovolání xxx xxxxx xxx xxxxx, xxx-xx uložen xxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxxx.

§265x

Xxxxxxxx xxxx

X dovolání xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§265x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2002

§265x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx podat

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x bez xxxxxxxx návrhu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroku xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud veřejnou xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to xx xxxxxxxx x x neprospěch xxxxxxxxxx, xxxxx veřejnou xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx žalobce, xxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx výroku xxxxxxxxxx xxxxx, který xx xx xxxxxxxxxxxxx dotýká.

(2) Xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx učiněno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (§125 xxxx. 3). Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx podání xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx ministru xxxxxxxxxxxxx xxxx podnět xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx obviněnému s xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx podat x xxxx prospěch xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx x proti xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx podat též xxxx opatrovník x xxxx xxxxxxx.

§265x

Xxxxx x xxxxx xxxxxx

(1) Dovolání se xxxxxx u xxxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxx x prvním xxxxxx, do xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, tak x xxxx xxxxxxx x opatrovníku, xxxx xxxxx od xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Lhůta x xxxxxx dovolání xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, je-li dovolání xxxxxx xx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, anebo je-li xxxxxx, xxxxx obsahem xx dovolání, xxxx xx lhůtě xx xxxxx x adresováno xxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx má xx xxxx rozhodnout.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§265x

Xxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§59 odst. 3) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx výrok, v xxxxx xxxxxxx i x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx dovolatel domáhá, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §265b xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxx §265b xxxx. 2, x xxxxx se xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, zda xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxx xx xxxx trvání xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§265x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx výslovným xxxxxxxxxxx vzít xxxx, x xx xx xx doby, xxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x závěrečné xxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dovolání xxxxxx jen ve xxxxxxxx obviněného, xxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení; x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx x rozsahu, jakoby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxx sám xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejvyšším státním xxxxxxxxx nebo příslušným xxxxxxx Úřadu evropského xxxxxxxxx žalobce xxx xx xxxxxxxx obviněného, xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx dovolání xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx-xx xxx xxxxx tomuto xxxxx xxxxxxxxxx, předseda xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x dovolání, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu x usnesení, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§265h

Řízení x soudu xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx nejvyššího státního xxxxxxxx nebo příslušného xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podané xxxx obhájcem xxxxxxxxxxx xxxxxx dovolání podle §265f odst. 1, xxxxx xx předseda xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxx týdnů, kterou xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx, xx jinak xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §265i xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx opis xxxxxxxx obviněného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušnému xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx žalobce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx dovolání státního xxxxxxxx xxxx příslušného xxxxxx Xxxxx evropského xxxxxxxxx žalobce xxxxxxx xxxxxxxxxx x obviněnému x xxxxxxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxxx písemně xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§265r xxxx. 1 xxxx. x)]. Xxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxxx xxxxxx všem oprávněným xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx soudu.

(3) Dospěje-li xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx dovolání x xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx by xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx anebo xx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s věcmi, xxxxx propadly xxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx spisy x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx po xxxxxxxx spisů, x xxxxxx-xx v xxxxxxxx xxx dokončeno xxxxxx x soudu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mu xxxxx x dokončení xxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tomu, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx anebo bylo xxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu

§265i

(1) Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxx,

x) není-li přípustné,

b) xxxx-xx xxxxxx z xxxxxx důvodu, xxx xx xxxxxx x §265b,

x) bylo-li xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx ho xxxxx xxxxxx, když xx předtím xxxxxxxx xxxxx zpět,

d) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxx zřejmé, xx xxxxxxxxxx dovolání xx xxxxxxx zásadně ovlivnit xxxxxxxxx obviněného x xxxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx řešena, xxxx xx právní stránce xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na okolnosti xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx odmítnutí.

(3) Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx zákonnost x odůvodněnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx x x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. K vádám xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx přihlíží, xxx xxxxx by xxxxx xxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vině, přezkoumá Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx vytýkané xxxx vždy x xxxxx x xxxxxx, xxxxx x další xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dovolání.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx jen xxxxxxx x xxxx xxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jen xx část xxxxxxxxxx x předcházejícího xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx osoby.

§265i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§265x

Xxxxxxxx soud dovolání xxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxx důvodné.

§265j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2002

§265k

(1) Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx, že podané xxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx část, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx mu xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxx část napadeného xxxxxxxxxx x lze xx xxxxxxx od xxxxxxxxx, xxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxxxx jen x této xxxxx; xxxxx-xx xxxx, xxx x xxx zčásti xxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx výrok x xxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx zruší xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxx jeho zrušenou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx xxxxx, k xxx xxxxx xxxxxxxx, pozbyla xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §261 xx xxxxx xxxxxxxxx.

§265x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§265l

(1) Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx některého xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx projednal x xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxx x xxx, xx x napadeném xxxxxxxxxx xxxxxxx výrok xxxxx nebo xx xxxxxxx, xxxx Nejvyšší xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby x xxxxxxxxxx výroku xxxxxxx xxxx neúplný výrok xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 k novému xxxxxxxxxx a rozhodnutí, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X důležitých xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx státnímu xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx se xx xxxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (§73d xx 73g) xx x xxxxx případě xxxxxxx.

§265m

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí také xxx xxxx rozhodnout xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx nemůže xxxx xxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx vinným xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trestným činem, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, nebyl-li mu xxx xxxxxx přezkoumávaným xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxx xxxxxxxxx §265.

§265n

Proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxx není x xxxxxxxx obnovy řízení xxxxxxx prostředek přípustný.

§265n xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

§265x

(1) Před xxxxxxxxxxx x dovolání xxxx xxxxxxxx senátu Xxxxxxxxxx xxxxx odložit xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx nakládání x xxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxx, xxx xxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx objasnit xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx potřebné xxxxxxx předseda xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jeho žádost xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, který xx xxxxxxx xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět. Xxx takové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hlavy xxxx. Xx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze x zajištění důkazního xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx uvedených x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx obviněného vydáním xxxxxxx k xxxxxxx x vzetím xx xxxxx xxx xxxx xxx tehdy, navrhne-li xx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xx Nejvyšší xxxx xx nezbytné xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodů.

§265p

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Nejvyšší xxxx xxxxxx napadené xxxxxxxxxx jen na xxxxxxxx dovolání xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx, xxx bylo podáno x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) obviněný xxxxxx,

x) xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx podáno xxxxxxxx xxxxx ve prospěch xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx dovolání; xxxxxxx stíhání xx xxxxx zastavit xxxxx, xx obviněný zemřel.

§265x

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx zasedání xxxx učinit

a) xxxxxxxxxx x odmítnutí xxxxxxxx (§265i),

x) rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§265k) a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§265l xxxx. 1 x 2), xx-xx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zasedání, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx, souhlasí-li x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx evropského veřejného xxxxxxx.

(2) Ve veřejném xxxxxxxx xx účast xxxxxxxx xxxxxxxx činného x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, evropského xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx x případech xxxxxxxxx v §36a xxxx. 2 xxxx. x) xx c) xxxxx xx xxx xxxxx §36b xxxxxx.

(4) X nepřítomnosti xxxxxxxxxx, xxxxx je ve xxxxx xxxx ve xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jen xxxxx, jestliže obviněný xxxxxxxx prohlásí, xx xx účasti xxx xxxxxxxx zasedání vzdává.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zasedání xxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodnutím x xxxxxxxx může xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxx xxxxxx obhájce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xx x xxxx xxxxx ustanovit. Xxxxxxxxxx §39 xx xx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx veřejného xxxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxx xxxx xxx xxxxxx člen senátu xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx zprávu o xxxxx věci. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx. Xxxxxx zástupce x xxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, přednesou své xxxxxxxxx; xxxx-xx některá x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, anebo xxxxxx-xx x xx, xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxx senátu xxxx xxx určený xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx může Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nezbytnými k xxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(9) X neveřejném zasedání xx rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyvěšením xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x budově Xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx úřední xxxxx (dále xxx "xxxxxx deska Nejvyššího xxxxx") po xxxx 15 xxx, x xx jeho zjednodušeného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx výroku x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx může rozhodnout xxx x zveřejnění xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx xxxxxx desce Xxxxxxxxxx xxxxx; odstavec 9 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§265x

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxx x trestním řízení, xxxxx věc byla xxxxxxxxx x novému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xx svém xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx povinen xxxxxxx xxxxx a doplnění, xxxxxxx provedení Nejvyšší xxxx nařídil.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zrušeno xxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nemůže x xxxxx xxxxxx xxxxx xx změně xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx.

§265x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

XXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX A XXXXXX X XX

§266

(1) Xxxxx pravomocnému xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx spravedlnosti podat x Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx. Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx podat xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx je x zřejmém rozporu x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx se rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx osob, xxx stížnost xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx z těchto xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx obviněného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxx xxx x xxxx důvodu, xx soud xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §259 xxxx. 4, §264 xxxx. 2, §273 xxxx §289 xxxx. b).

(5) Ustanovení xxxxxxxx 4 xx xxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx státního xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §150 xxxx. 1 xxxx 3.

(6) Xxxxxxx spravedlnosti může xxxx zpět xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xx xx xx xxxx, než se xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx vezme xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxx spravedlnosti xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x závěru, xx xx xxx xxx odložen xxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x věcmi, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, navrhne Xxxxxxxxxx xxxxx takový xxxxxx xxxxx x xxxxxxx stížnosti xxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx obviněného.

§266a

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx, xx ministr spravedlnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xx 14 dnů xx xxxxxx podání.

(2) Stížnost xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podané x xxxx xxxx xxxxxxxx Nejvyšší soud xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §23.

§267

(1) Xx stížnosti xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§59 xxxx. 3) xxxxxx xxxxxxx, proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x čeho xx xxxxxxx spravedlnosti domáhá, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Podanou x xx lhůtě xxxxxxx v §266a xxxx. 1 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx měnit.

(3) Nejvyšší xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stížnost xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x x xxxxxx x xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx napadeny, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx by xxxxx xxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx porušení xxxxxx.

(4) Jestliže ministr xxxxxxxxxxxxx podá důvodně xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx, přezkoumá Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx vždy x xxxxx x trestu, xxxxx i xxxxx xxxxxx, které mají xx výroku o xxxx svůj xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx x proti xxxxx xxxxxxx podána xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx stížností xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x více osob, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutím, xxxxxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxx způsobem jen xx xxxx xxxxxxxxxx x předcházejícího xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx.

§268

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Nejvyšší xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx (§266 odst. 3) xxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx.

§269

(1) Výrok xxxxx §268 odst. 2 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, o xxx xxx.

(2) Byl-li xxxx porušen xxxxx x neprospěch obviněného, xxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §268 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx též xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx-xx nezákonný xxx některý výrok xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx-xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, zruší Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx výrok. Xxxxx-xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, výrok x vině, xxxxx xxxx zároveň xxxx xxxxx o xxxxxx, xxxxx x další xxxxxx, xxxxx xxxx xx výroku x xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx navazující, xxxxx xxxxxxxx ke xxxxx, x níž xxxxx xxxxxxxx, pozbyla xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §261 xx užije přiměřeně.

§270

(1) Xx-xx po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx některého xxxx xxxxxx nutno učinit xx věci xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx zpravidla orgánu, x jehož rozhodnutí xxx, aby xxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx, že x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxx, aniž xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, o jehož xxxxxxxxxx jde, xxx x chybějícím xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx doplnil.

(3) Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx ji xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx důvodů xxxx xxxx xxx přikázat x projednání a xxxxxxxxxx jinému xxxxx xxxx xxxxxx státnímu xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx věc přikázána, xx vázán xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xx věci Nejvyšší xxxx, x je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nařídil.

§271

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx-xx xxxxx rozhodnutí učinit xx podkladě skutkového xxxxx, xxxxx xxx x napadeném xxxxxxxxxx xxxxxxx zjištěn. Nejvyšší xxxx nemůže xxxx xxx

x) uznat obviněného xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obžaloby zproštěn xxxx xxx nějž xxxx xxxxxxx stíhání xxxxxxxxx,

x) xxxxx obviněného xxxxxx těžším xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxx napadeným xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx doživotí.

(2) Zruší-li Xxxxxxxx soud rozsudek xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy x penězích nebo x xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, užije přiměřeně §265.

§272

§272 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 424/2001 Sb.

§273

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxxxx §150 xxxxxxxxx.

§274

(1) X xxxxxxxxx xxx porušení zákona xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx státního zastupitelství xxxx v případě, xxx xxx ve xxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx evropský xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Považuje-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) X neveřejném xxxxxxxx může Nejvyšší xxxx učinit rozhodnutí xxxxx §268 xxxx. 1.

(3) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx zákona xxxxxx, xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle §268 xxxx. 2, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx §269 xxxx. 2 x xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §270 odst. 1,

x) xxxxxxx xxx x novému projednání x xxxxxxxxxx xxxxx §270 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x v jiných xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odstavcích 2 x 3, xxxxx x xxx obviněný xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 souhlasí.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx Nejvyšší xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dotčeny, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství nebo x xxxxxxx, xxx xxx xx věci xxxxx x posledním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, evropský xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nejvyšší xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx lhůtu x možnému xxxxxxxxx.

§274x

(1) Rozsudek Nejvyššího xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx vyhlásí xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úřední xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 15 xxx, a to xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plné xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx rozsudku, anebo xxxx xxxxxx písemného xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnout též x zveřejnění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx desce Xxxxxxxxxx xxxxx; odstavec 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§274x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 8.12.2021

§275

(1) Xxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxx provedení xxxxxx xx xxxxxxxx stížnosti xxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx nelze xx zastavit proto, xx obviněný xxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx promlčecí xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Nelze-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxxxx x stížnosti xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx přímo xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx osoba xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xx x tomu účelu xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §39 xx xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx soud xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxx x vazebním zasedání (§73d xx 73g) xx x řízení x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx neužijí.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx zákona, anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx byly xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx potřebná xxxxxxxx x xxxx, aby xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx anebo bylo xxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx nebo zabranými xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx přerušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx soud xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nejpozději do xxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxx.

§276

Je-li xxx xxxxxxxxxx x stížnosti pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nějakou xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxx xx xxxx žádost xxxxxxx xxxx orgán činný x trestním řízení, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxx platí xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx materiálu použít xx xxxxxxxx usnesení xxxxxx x prostředků xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

XXXXX DEVATENÁCTÁ

OBNOVA XXXXXX

§277

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx xxxxxxx stíhání xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pravomocným xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx trestním xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxx pravomocným usnesením x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx pro xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx trestního řízení. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x zajištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšetřovací xxxxx jen x xxxxxx ustanovení xxxx xxxxx.

Podmínky xxxxxx

§278

(1) Obnova xxxxxx, xxxxx skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx důkazy xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx by mohly xxxx x sobě xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odůvodnit xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx poškozeného xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx zřejmém nepoměru x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx trestu xx xxx ve xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, se xxxxxx, x to x xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 odst. 7 a 8 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, vyjdou-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dříve xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x sobě xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odůvodnit rozhodnutí x xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zastavení trestního xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x postoupení xxxx jinému orgánu xxxx x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx i x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §308 xxxx. 6, se xxxxxx, xxxxxx-xx najevo xxxxxxxxxxx nebo důkazy xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx by mohly xxxx o sobě xxxx ve xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx už xxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nebyly a xx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx řízení, xxxxx skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §11 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), xx xxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x postoupení věci xxxxxx orgánu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx i x xxxxxxx, xxxxxxxx ještě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §308 odst. 6, xx xxxxxx, xxxxxx-xx najevo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx neznámé, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xx spojení xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vést x xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx a xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Obnova xxxxxx, které skončilo xxxxxxxxxxx usnesením xxxxxxxx xxxxxxxx x zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §11 xxxx. 1 písm. x) xxxx x), xx povolí, změní-li xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx důvody bránící xxxx stíhání.

(4) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx skončilo xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx zástupce nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednáním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx skončilo xxxxxxxxxxx rozsudkem nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se x neprospěch obviněného xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx osobám, jimž xx xxxxxx za xxxx zločin, xxxxx xx spolupracující xxxxxxxx xxxxxxx objasnit, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §178a xxxx. 1.

§279

Xxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) uplynula xxxxx x délce jedné xxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) na xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xx x trestním xxxxxxx nepokračovalo, nebo

d) xxxxxxxx xxxxxx.

§280

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Obnovu xxx xxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X neprospěch obviněného xxxx xxxxx xx xxxxxxxx obnovy xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx obviněného xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx podat xxxxx obviněného též xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxx odvolání. Xxxxxxxx xx xxx xxxxx učinit i xxxxx vůli xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx jeho xxxx xxxxx i xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx učinit i xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx, která návrh xx povolení obnovy xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx výslovným xxxxxxxxxxx xxxx zpět, a xx xx xx xxxx, než se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxx obnovy xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx být xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx takový xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxx oprávněnou xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx obnovy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx vědomí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pozdějšímu opětovnému xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx řízení.

(5) Xxxx-xx se soud xxxx jiný xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zástupci. Jestliže xxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx obviněného, je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, anebo xxxx-xx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx návrhu, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx.

§281

Xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx x obnově

(1) X xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx schválení xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxx x podmíněném xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxxxxx soud, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx řízení, xxxxx skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx, xxxxx skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soud, xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, navrhne-li xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, že vzhledem xx skutečnostem nebo xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx x trestný xxx xxxxxxxxxx xx příslušnosti xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx o návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx

§282

(1) Xx-xx pro xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx objasnit, xxxxxxx xxxxxxxx šetření předseda xxxxxx nebo na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx orgán xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx páté.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx materiálu na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i prostředků xxxxxxxxx x hlavě xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zatčení a xxxxxx xx vazby xxx však xxxx xxxxxxxxx obnovy jen xxxxx, navrhne-li to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na obnovu x neprospěch xxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xx xxxx xx nezbytné xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxxxx x důkazů, xxx nově xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Byl-li xxxxx xxxxx na xxxxxxxx obnovy řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxxx x xxxxxx skutečností x xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo přerušit xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

§283

Xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx xxxxx osobou xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx jen xxxxx rozhodnutí nebo xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §279, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §278.

§284

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, zruší napadené xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx, x xxx je xxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx, xxx x jen xxxxxx, xxxxx o xxxx, xxxxx xxxx zároveň xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, které xxxx xx xxxxxx x vině xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx změně, x xxx zrušením došlo, xxxxxxx xxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podezřelého (§159d xxxx. 1), xxxxx xxxx učiněno x xxxxxxxxxx na xxxxxxx napadené xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx soud povolí xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx obnovu řízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zároveň xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxx objasnění xxxx. Xxxxxxx soud, xxxxx xxxxx §281 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, vrátí věc xxxx státnímu zástupci. Xxxxxxxxxx §191 xxxxx x xx.

(3) Jestliže xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x přiznaném xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx výroku na xxxxxx ve věcech xxxxxxxxxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx orgánem.

§285

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, povolí xxxxxxx obnovu xxx x jejich xxxxxxxx.

§286

(1) O xxxxxx xx povolení xxxxxx xxxxxxxxx soud xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §283 xxxx. x) xx x) xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx x §283 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx x neveřejném xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x návrh xxxx xxxxxx xx jen xxxx opakováním.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx povolení obnovy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx odkladný xxxxxx.

Xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx

§287

Xxxxxxxx-xx xx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx usnesení, jímž xxxxx s povolením xxxxxx xxxxxx xxxxx x tomto xxxxxx, xxxxxxxxxx x vazbě.

§288

(1) Xxxx-xx pravomocně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státního zástupce x zastavení trestního xxxxxxx, xxxxxx schválení xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx případech pokračuje xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na podkladě xxxxxxx obžaloby, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (§284 xxxx. 2).

(3) Xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx, jen xxxxx xxx o xxxxxxx x trestných xxxx, za něž xxx pravomocně uložen xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx věc xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx rozsudkem přiměřený xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§289

Xxxx-xx povolena xxxxxx xxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxx povolujícího xxxxxx xx xx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx uložen xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx mu xxx xxxxxx xxxxxxxx rozsudkem,

c) xxxxxxxxx jeho xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stíhání xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx obviněný xxxxxx.

HLAVA DVACÁTÁ

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXX XXXXXX

§290

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx, xxxxx xx x na řízení xxxxx xxxx hlavy xxxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl první

Řízení xx xxxxxx mladistvých

§291

Právní úprava xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákon. Pokud xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§292

§292 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§293

§293 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§294

§294 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§295

§295 zrušen právním xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§296

§296 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§297

§297 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§298

§298 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§299

§299 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§300

§300 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§301

§301 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx proti xxxxxxxxx

§302

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx lze xxxxx xxxxx tomu, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx x cizině nebo xxx, že xx xxxxxx.

§303

(1) V xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx usnesení o xxxxxxxx trestního stíhání xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx (§37 xxxx. 1), xx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxx řízení xxxxx uprchlému xx xx doručení xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx obviněnému xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx o tom xxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx dne xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx.

§304

(1) Xxxxxxxx xxxx xxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx má xxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nemůže xx xxxxxxx zástupcem xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxx vinu xxxxxxxxxx.

§305

X konání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x bez xxxxxxxx xxxxxx. Návrh xxxx xxxxxx xxxxxxxx učinit xx x xxxxxxxx.

§306

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xx doručují toliko xxxxxxx.

(2) Předvolání x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx zasedání xx xxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx pak xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx to, zda xx xxxxxxxx x xxx dověděl.

§306a

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx ustanovení. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx v xxxxxx xxxx soudem znovu xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provedené, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx připouští, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx obviněnému xxxxxxxxx o provedení xxxxxx xxxxxx přečtou xxxx se xx xxxxxxxx obrazové a xxxxxxx záznamy pořízené x úkonech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx, xxx se x nim xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx odsouzeného xxxxxx xx osmi xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx takový xxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx stanoveném v xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxx provede xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxx poučen. Xxxxxxxxx xxxx postupuje, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx Xxxxx republika vázána.

(3) Xxxx od xxxxxx xxxx odsuzujícího rozsudku xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xx xxxxxxxxx xxxx nezapočítává.

(4) X xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ke změně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání

§307

(1) V xxxxxx x xxxxxxx, xxxx se souhlasem xxxxxxxxxx soud x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx podmíněně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx se x xxxx doznal,

b) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx činem způsobena, xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx dohodu, anebo xxxxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx bezdůvodné xxxxxxxxx činem xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx x jeho vydání xxxxxxx dohodu, anebo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxx,

x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx důvodně takové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Je-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx spáchání xxxxx poměry xxxxxxxxxx, xxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxxxxxx splní xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x

x) xxxxxx xx, xx xx během xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx i x xxxxxx a chovu xxxxxx x xxxx x xx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxx soudu x v xxxxxxxxxx xxxxxx na účet xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněžitou xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pomoc xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx závažnosti přečinu,

a xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx případu xxx xxxxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dostačující.

(3) Xxxxxxxx obviněný xxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podání xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx tento xxxxxxx x za xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zkušební doba xx šest xxxxxx xx xxx xxxx, x xxxxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 2 xx šest xxxxxx xx pět let; xxxxxxxx xxxx počíná xxxxx xxxxxx mocí xxxxxx rozhodnutí. Zkušební xxxx může být xxxxxxxxx delší, xxx xx xxxx, po xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(5) Do doby, xx xxxxxx xx xxxxxxxx zavázal xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx mu xxxx xxxx xxxxxx mocí xxxxxxxxxx o podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx, x souvislosti x přečinem xxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nesměl xxx xxxx činnost vykonávat.

(6) Xxxxxxxxxx, který xxxxxxx x poškozeným xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se v xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxx, aby xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x této xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. a) xxxx xxxxxxxxx též xxxxxx činnosti, xxxxx xx xxxxxxxx během xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx závazku; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxx xxxxxxxx částky xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx pomoc obětem xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx zaváže xxxxxx xx během xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx motorových vozidel, xxxx xxx poučen x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx průkaz podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx, xx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxxx řidičského xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx lze xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx život. Xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce xxxx též stanovit xxx obviněným xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx obdobně §49 xx 51 xxxxxxxxx zákoníku. Jde-li x xxxxxxxxxx xx xxxx blízkém xxxx xxxxxxxxxxx, může xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx omezení x přiměřených xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zákoně o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx obdobného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx mladistvé.

(9) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx. Rozhodne-li o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx též xxxxxx xxxxxxxx.

§308

(1) X započtení xxxx xxxxx §307 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ihned xx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; x rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxx xxxxxx závazku xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x chovu xxxxxx a xxxx x ně, stanovit xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx péče x xxxxx, xxxxx drží, xxxxx xxxx o xxxxx pečuje a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §307 xxxx. 2 xxxx. x); xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx závazku xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zkušební xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx škodu, xxxxx bezdůvodné xxxxxxxxx xxxx xxxxx povinnost, x xxxxxxx splnění xx xxxxxxx, x xxxxxxx x dalším xxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce, xx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxx x xx xx v xxxxxxxx stíhání xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx předseda xxxxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxx případu x xxxxx xxxxxxxxxx ponechat xxxxxxxxx zastavení trestního xxxxxxx v xxxxxxxxx x

x) stanovit xxx xxxxxxxxx dohled,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu xx x dva xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pět xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neuložené xxxxxxxx xxxxxxxx směřující x xxxx, xxx vedl xxxxx xxxxx, xx-xx xx věku blízkém xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx účet xxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx na účet xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxx xxxxxx xx určité xxxxxxxx xxxxx §307 xxxx. 2 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obviněného xxxxxxxx xxxxxxxxxx škodu, xxxxx bezdůvodné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výchovné opatření, xxxxx xxxx uloženo x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx, anebo jinou xxxxxxxxx, x jejímuž xxxxxxx xx zavázal.

(5) Xxxxxxxx xx jednoho xxxx od uplynutí xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3, aniž xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx, má xx za xx, xx xx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxx, xx xxxxxxxx xx osvědčil, xxxx uplynutím xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání [§11 xxxx. 1 xxxx. x)].

(7) Proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx; stížnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx zástupce.

§308x

(1) Xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx současného xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx uložení xxxxxxx xxxx a v xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx. Považuje-li xx xxxxxxxx xxxxxx a x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx, požádá xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zájmová xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx §350k.

(2) Jestliže bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx postup xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §329 x 350l; zavázal-li xx xxxxxxxx zdržet xx xxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxx x xx, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx výkonu kontroly xxxxxxxxx §350ab.

(3) Jestliže xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx době řádný xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výchovné opatření xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx může předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx učinit xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Stanovená zkušební xxxx zůstává xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx přiměřeného xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx služba, xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx dohledu, xxx xxxxx k němu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; není-li xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x takovém xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx obviněnému s xxxxxxxx x nutnosti xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx zamítnut, xxxx xxx xxxxxxxx xx xx uplynutí xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx neplatí, byl-li xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanovená x xxxxxxxx 3.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, po kterou xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §307 xxxx. 2 xxxx. x), může xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnout, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx obviněný x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx života, xx xxxx dalšího xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměřeného xx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §307 xxxx. 2 písm. x).

(6) Současně s xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podmíněného zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx roky, xxxxxxx celková délka xxxxxxxx doby xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 5 xxxx obviněný xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx odkladný xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx senátu, xx xxxx právo též xxxxxx xxxxxxxx.

§308x vložen xxxxxxx předpisem x. 220/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxx čtvrtý

Narovnání

§309

(1) V xxxxxx x xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poškozeného xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx spáchal skutek, xxx xxxxx xx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx jeho xxxxxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx poškozenému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx újmu vzniklou xxxxxxxx,

x) xxxx bezdůvodné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx opatření x xxxx vydání, a

d) xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx řízení xx xxxx státního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určenou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestné xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x považuje-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx vzhledem x povaze x xxxxxxxxxx spáchaného xxxx, x míře, xxxxx xxx přečinem xxxxxx xxxxxxx zájem, k xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obviněný, xxxxxxxxx x x xxxxxx před xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stížnost, jež xx xxxxxxxx xxxxxx.

§310

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nimi byla xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx souhlasí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxx si xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx obviněného i xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a x podstatě institutu xxxxxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, lze xxxxx výslechu statutárního xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat xxxxx xxxxxx opatřit xxxx xxxxxxx prohlášení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§310a

Práva xxxxxxxxxxx xxxxx §309 x 311 xxxxxxxxxx xxxx, na xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§311

Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání musí xxxxxxxxx popis xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx právní xxxxxxxxx, obsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx potřebné xxxxx, xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx nebo x xxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vzniklé xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx pomoc obětem xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx, ve xxxxxx xx spatřován xxxxxx, xxxxx xx narovnání xxxx.

§312

§312 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2012 Sb.

§313

Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§314

Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zástupcem xxxxxxxxx poté, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §309 xxxx. 1, xx xxxxxxx xxxxxx, xxx který xx xxxxxx, xxxxx x tomuto xxxxxxxxxx x xxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

Xxxxx pátý

Řízení xxxx xxxxxxxxxxx

§314x

(1) Samosoudce xxxx xxxxxx o trestných xxxxxx, na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody, xxxxx xxxxx hranice xxxxxxxxxxx xxx let.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 se xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx trest byl xxxxxx x řízení xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x jeho xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§314x

(1) Pokud xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx potrestání xxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx s xxxxxxxxx návrhu na xxxxxxxxxx předán zadržený xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx 24 hodin xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, x dále xxxxxx jeho stanovisko xx skutečnostem xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx §206a. Xxxxx xxxxxx xxxx buď vydá xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx mimo hlavní xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx líčení, které xx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx konat xxxxx po xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxx-xx do vazby xxxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxx dosud xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx (§38), x xxxxx tak neučiní, xxxxxxx mu xxxxxxxx (§39 xxxx. 1).

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxx předvolat x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx ihned xxxxxxx hlavní líčení.

§314x

(1) Samosoudce xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §181 odst. 1 x §186. Xxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) učiní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §188 xxxx. 1 písm. a) xx x),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stíhání, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §172 xxxx. 2,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §179a odst. 1 xxx konání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx zástupci přiměřenou xxxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x vině x trestu, xx-xx xx to, xx xxxxxxxx x okolnostem xxxxxxx by ji xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx-xx takový xxxxxx xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxxxxxxxx xxxxx §187 xxxx. 4.

(2) Samosoudce xxxxx xx xxxxxxxxx dohody x vině x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jej však x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §314o x §314p odst. 1. Xxxxx xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxx některé x xxxxxxxxxx uvedených x §314p xxxx. 3 xxxx 4, xxxxx nařídí veřejné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §189 xx 195 xx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnout ve xxxxxxxx zasedání.

(4) Xx-xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x dalším xxxxxx vazby, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx c), xxxxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx 2 mohou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, nejde-li o xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx takovou xxxxxxxx podat xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx mocí rozhodnutí x xxxxxxxxx návrhu xx potrestání xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) se věc xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx konat xxxxxxxxxxx.

§314d

(1) Neučiní-li xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §314c xxxx. 1, xxxxxx xxxxxx líčení.

(2) Xxxxx xx xx věci xxxxxx xxxxxxxx přípravné xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podezřelého (§179b xxxx. 3) xxxxx §207 xxxx. 2 xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x úřední xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x provedení xxxxxxx xxxxx (§158 xxxx. 3 x 6).

Xxxxxxx xxxxxx

§314x

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, jestliže skutkový xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxx konaném xx zkráceném xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx příkazem xxx uložit

a) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx zákazu xxxxxxxx xx pěti xxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx x chovu xxxxxx,

x) peněžitý trest,

g) xxxxx propadnutí xxxx,

x) xxxxxxxxx xx pěti xxx,

x) zákaz xxxxxx xx xxxx let,

j) xxxxx xxxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx společenské xxxx xx xxxx xxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx úředníka xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx obviněného x uložení xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx prospěšných xxxxx xx ukládán s xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx domácího xxxxxx xxxx být xxxxxxxx příkazem uložen xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx vězení xx xxxxxxx s přihlédnutím x této zprávě.

(5) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx peněžitý trest, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxxxxxx trestem xxxxxx xxxxxxx za xxxxx domácího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx (§46 trestního zákoníku),

b) xxxxxxxxx upustit xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§48 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxxxxxxx xxxxxxxx), x to x x případě, xxx-xx xxxxxxxxx xxxxx uložen xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx příkaz xxxxx xxxxx

x) x xxxxxx proti osobě, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx opatření,

c) xxxxxxxx xx být uložen xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx doručením xxxxxxxxx příkazu xxxxxxxxxx.

§314f

(1) Trestní xxxxxx xxxxxxxx

x) označení xxxxx, xxxxx xxxxxxx příkaz xxxxx,

x) xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§120 xxxx. 2),

x) xxxxx o xxxx (§120 odst. 3) x xxxxxxxx xxxxxx (§122 xxxx. 1),

e) xxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx v penězích xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§228 x §229 xxxx. 1 x 2), xxxxxxxx xxx xxxxx xx náhradu škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádně xxxxxxxx (§43 odst. 3),

f) xxxxxxx x xxxxx xxxxx odpor, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx nepodá, xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x hlavním líčení, x

x) xxxxxxx poškozeného x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx trestním příkazem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Trestní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se doručí xx vlastních xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud x trestním xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxxx pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uložena xxxxxxxxx xxxxxxx sankce x xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx než xxxx x xx xxxx.

(3) Samosoudce xxxxxx x trestním xxxxxxx xxxxxxxx x bez xxxxxx písařské xxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §131 x 133 xx xxxxx přiměřeně.

§314x

(1) Xxxxxxxx, osoby, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xxxxx trestní xxxxxx xxxxx, a xx do xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lhůta xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxx příkaz xxxxxxxx xxx obviněnému, xxx x jeho obhájci, xxxx lhůta xx xxxx doručení, které xxxx provedeno xxxxxxx. Xx navrácení xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §61. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx příkazu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Byl-li xxxxx xxxxx trestnímu příkazu xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x samosoudce xxxxxx xx xxxx xxxxxx líčení; xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx líčení není xxxxxxxxxx vázán právní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx trestu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx stane xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx stíhán xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x §163a, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x trestním xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx, než xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se trestní xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx do xxxx, než xx xxxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxx z osob xxxxxxxxx v odstavci 1. Zpětvzetím xxxxxxxx xx trestní xxxxxx xxxx x xxx xx xxx xxxxx xx přípravného řízení.

Oddíl šestý

Řízení po xxxxxxx xxxxxxxxxx nálezem Xxxxxxxxx xxxxx

§314x

(1) Xx xxxxxxxx nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, pokračuje xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx předcházelo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx nebo xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx věci Xxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx provést xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx soud nálezem xxxxxxx některému xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx, xxx pokračoval x xxxxxxxxxx ústavně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx, aby, xxxxx xx xx xxxxx, obnovil xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§314x xxxxxx právním předpisem x. 265/2001 Sb. x účinností xx 1.1.2002

§314i

Bylo-li xxxxxxx Ústavního xxxxx zrušeno rozhodnutí xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx pouze xx prospěch xxxxxxxxxx,

x) xxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx v xxxxx řízení dojít xx xxxxx xxxxxxxxxx x jeho neprospěch; xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §150 xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx provedení xxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx zemřel.

§314i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2002

§314x

Xxxxxxxx nález Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsudek, xxx pokud jde x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx, za xxx byl xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx trest, xxxxxxx xxxxxxxxx soud neprodleně xx doručení nálezu xx xxxxxxxx zasedání xxxxxxxxx přiměřený xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§314x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§314x

(1) Xxxxxxxx-xx xx xx obviněném xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xx xxxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxxx xxxx neprodleně xx xxxxxxxx nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxx xxxxxx výrok x tomto xxxxxx, x xxxxx. Při xxx xxxxxxxxx podle §67 a 68.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nálezem Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx činný x trestním řízení xx doručení xxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxx xxxxx Ústavního xxxxx xxxxx, x zastavení xxxx přerušení xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§314x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002

Oddíl xxxxx

Xxxxxx o xxxxxxxx příkazu k xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx o telekomunikačním xxxxxxx

§314x

(1) Xx xxxxx xxxxx uvedené x §88 xxxx. 8 Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx zasedání přezkoumá xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx a záznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §88a xxxx. 2 Xxxxxxxx soud x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazu x xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxxxxxx provozu.

§314x

(1) Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx, že příkaz x xxxxxxxxxx x xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx se zákonem, xxxxxxx usnesením xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§314n

(1) Shledá-li Nejvyšší xxxx, že xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx provedení bylo x xxxxxxx s xxxxxxxxxx §88 odst. 1 xxxx příkaz x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxx xxxxx a xxxx provedení xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx §88a odst. 1, vysloví xxxxxxxxx, xx xxxxx nebyl xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Oddíl xxxx

Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx

§314x

(1) Xxxxx xx schválení xxxxxx x xxxx x xxxxxx přezkoumá xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx obsahu x obsahu spisu

a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xx schválení xxxxxx x vině x xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dohody x vině x xxxxxx pro závažné xxxxxxxx vady, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx dohody o xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx zákona mít xxx, xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §314r odst. 2, xxxx

x) xxxxxx předběžné xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx.

(2) X usnesení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vady xxxx xxxxxxxx zjištění, xxxxx byla důvodem xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx dohody x xxxx a xxxxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, věc xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxx xx xxxxx, rozhodne xxxx xxxx xxx x dalším trvání xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xx xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx a xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§314x

(1) Předseda xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xx-xx xx xx, xx

x) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx soudu,

b) xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §171 xxxx. 1,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxx §172 odst. 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §173 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxx §307 nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §309.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx projednání xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx x předložení xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx je xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx-xx xx to, xx sám xxxx xxxxxxxxx x jejímu xxxxxxxxxx,

x) postoupí xxx xxxxxx xxxxxx, jsou-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §171 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jsou-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §172 xxxx. 1,

d) xxxxxxx xxxxxxx přeruší, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx v §173 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §307 xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §309 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx x odmítnutí návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx vady, xxxxxxx xxxxx-xx obviněný při xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx ho xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §314r xxxx. 2.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §172 odst. 2.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. b) xx x) x xxxxx xxxxxxxx 4 mohou xxxxxx zástupce i xxxxxxxx podat xxxxxxxx, xxx xx, xxxxx-xx x přerušení trestního xxxxxxx, odkladný xxxxxx. Xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx poškozený.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu xxxxxx xxxxxx moci, věc xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§314q

(1) X xxxxxx xx schválení dohody x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx soud xx veřejném xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxx; x době x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx x obhájce xxxxxxxxxx, xxxxx i poškozeného. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se x xxxxxxxx zasedání xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xx xxxxx přítomnosti xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Po zahájení xxxxxxxxx zasedání státní xxxxxxxx xxxxxxxx návrh xx schválení xxxxxx x xxxx x xxxxxx.

(3) Po přednesení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x vině x trestu xxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxx vyjádřil, a xxxxxx se xxx, xxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxx je xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx xx xxxxx xx xxxx, xxxx xx jeho právní xxxxxxxxxxx x jaké xxxxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) prohlášení x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxx který xx xxxxxx, učinil xxxxxxxxxx x bez xxxxxxx a xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx obhajobu,

c) xxxx mu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx, zejména xx se vzdává xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x hlavním xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx dohodu x xxxx a xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx uvedeného x §245 odst. 1 xxxx druhé.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožní xxxx poškozenému, je-li xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx obviněného x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§314x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 193/2012 Sb. x účinností xx 1.9.2012

Rozhodnutí x xxxxxx xx xxxxxxxxx dohody x vině x xxxxxx

§314x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedeném x xxxxxx x vině x xxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x vině x xxxxxx, xxxxx s xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x způsob xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poškozeného (§43 xxxx. 3).

(2) Soud xxxxxx o xxxx x xxxxxx neschválí, xx-xx nesprávná xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xx zjištěným xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx druhu x výše navrženého xxxxxx, xxxxxxxx ochranného xxxxxxxx, xxxx nesprávná x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx náhrady xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx-xx, že xxxxx x xxxxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx dohody x xxxx x trestu. X xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx tomuto usnesení xx xxxxxxxxx stížnost, xxxxx xx odkladný xxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx nové xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dohody x xxxx a xxxxxx xxxxx. Xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx nebude xxxxx předloženo xxxx xxxxx dohody o xxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx xxxxxx o vině x xxxxxx schválí xxxxxxxxxxx rozsudkem, ve xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x dohodou o xxxx x xxxxxx. Xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxxxxx obohacení xxxx xxxxx v xxxxxxx x dohodou x xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx x xxxx x trestu, v xxx xxxxxxxxx rozsah x způsob xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nároku xxxxxxxxxxx (§43 xxxx. 3); xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §228, xxxxx xx skutkový xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx důkazy, xxxxxxxxx xxxxx §229.

(5) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §171 xxxx. 1, §172 xxxx. 1 x 2, §173 xxxx. 1 písm. x) až x), xxxx x §223a xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §307 nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §309 xxxx. 1. Soud xxxxxxx xxxxxxx stíhání xxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zasedání.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jež má, xxxxx-xx x přerušení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stížnost xxxxx xxx obviněný x xxxxxxxxx.

§314s

Byla-li xxx vrácena xx přípravného xxxxxx xxxxx §314o xxxx. 3 xxxx 5, §314p odst. 6 xxxx §314r xxxx. 2, x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx dohodě o xxxx a xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx viny xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx do přípravného xxxxxx nevylučuje xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx a trestu. Xx-xx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx obviněného na xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx nesmí xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedené v §72a xxxx. 1 xx 3.

§314s xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 193/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

HLAVA DVACÁTÁ XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX

§315

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx ten xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx trestů x ochranných opatření xxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxx jiného, xxxx, xxxxx ve xxxx rozhodl x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x ochranných xxxxxxxx x k xxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánů x xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiného, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xx věci xxxxxxx x prvním xxxxxx.

Xxxxx xxxxx

§316

§316 vypuštěn xxxxxxx předpisem č. 178/1990 Sb.

§317

§317 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 178/1990 Sb.

§318

§318 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 178/1990 Sb.

§319

§319 xxxxxxxx xxxxx