Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2024 do 30.06.2024.


Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
141/1961 Sb.

Zákon

ČÁST I. Společná ustanovení

HLAVA I. Obecná ustanovení

Účel zákona §1

Základní zásady trestního řízení §2

Spolupráce se zájmovými sdruženími občanů §3 §4 §5 §6

Součinnost státních orgánů, fyzických a právnických osob §7 §7a §7b §8

Poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných §8a §8b §8c §8d

Posuzování předběžných otázek §9

Předběžné otázky v působnosti Soudního dvora §9a

Vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení §10

Nepřípustnost trestního stíhání §11 §11a

Výklad některých pojmů §12

HLAVA II. Soud a osoby na řízení zúčastněné

ODDÍL 1. Pravomoc a příslušnost soudů

Výkon trestního soudnictví §13 §14 §15

Věcná příslušnost §16 §17

Místní příslušnost §18 §19

Společné řízení §20 §21

Příslušnost několika soudů §22

Vyloučení a spojení věci §23

Rozhodnutí o příslušnosti soudu §24

Odnětí a přikázání věci §25

Příslušnost soudu k úkonům v přípravném řízení §26

ODDÍL 2. Pomocné osoby

Zapisovatel §27

Vyšší soudní úředník §27a

Probační úředník §27b

Asistent soudce Nejvyššího soudu §27c

Tlumočník §28 §29 §29a

ODDÍL 3. Vyloučení orgánů činných v trestním řízení §30 §31 §31a

ODDÍL 4. Obviněný

Obviněný §32

Práva obviněného §33

Opatrovník obviněného §34

ODDÍL 5. Obhájce

Obhájce §35

Nutná obhajoba §36 §36a §36b

Zvolený obhájce §37 §37a

Ustanovený obhájce §38 §39 §40 §40a

Povinnosti a práva obhájce §41

ODDÍL 6. Zúčastněná osoba §42

ODDÍL 7. Poškozený

Oprávnění poškozeného a uplatnění nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení §43 §44 §44a §45 §45a §46

Zajištění nároku poškozeného §47 §47a §48 §49

ODDÍL 8. Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného §50 §51 §51a

ODDÍL 9. Přístup k utajovaných informacím §51b

HLAVA III. Obecná ustanovení o úkonech trestního řízení

Způsob provádění úkonů trestního řízení §52 §52a

ODDÍL 1. Dožádání §53 §54

ODDÍL 2. Protokol

Obecná ustanovení o sepisování protokolu §55

Použití zvláštních prostředků při protokolaci §55a

Některé zvláštnosti protokolace v řízení před soudem §55b

Podpisování protokolu §56

Oprava protokolu §57

Protokol o hlasování §58

ODDÍL 3. Podání §59

ODDÍL 4. Lhůty

Počítání lhůt §60

Navrácení lhůty §61

ODDÍL 5. Doručování

Obecné ustanovení §62 §63

Doručování do vlastních rukou §64

Odepření přijetí §64a

ODDÍL 6. Nahlížení do spisů §65

ODDÍL 7. Pořádková pokuta §66

HLAVA IV. Předběžná opatření a zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení

Důvody vazby §67 §68

Příkaz k zatčení §69

Vyrozumění o vazbě §70 §70a

Přezkoumávání trvání důvodů vazby §71

Žádost o propuštění z vazby §71a

Rozhodování o dalším trvání vazby §72

Nejvyšší přípustná doba trvání vazby §72a §72b

Nahrazení vazby zárukou, dohledem, předběžným opatřením nebo slibem §73

Peněžitá záruka §73a

Orgány rozhodující o vazbě §73b

Zvláštní náležitosti rozhodnutí o vazbě §73c

Vazební zasedání §73d

Příprava vazebního zasedání §73e

Přítomnost osob při vazebním zasedání §73f

Průběh vazebního zasedání §73g

Stížnost proti rozhodnutí o vazbě §74

Omezení obviněného ve výkonu trestu odnětí svobody §74a

ODDÍL 2. Zadržení

Zadržení obviněného policejním orgánem §75

Zadržení osoby podezřelé §76

Příkaz k zadržení §76a

Práva zadržené osoby §76b

Rozhodnutí o zadržené osobě §77

ODDÍL 3. Zákaz vycestování do zahraničí §77a

ODDÍL 4. Zajištění věci důležitých pro trestní řízení

Pododdíl 1 - Společné ustanovení §77b

Pododdíl 2 - Zajištění věci pro důkazní účely

Povinnost k předložení nebo vydání věci §78

Odnětí věci §79

Pododdíl 3 - Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty

Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti §79a

Doručení rozhodnutí o zajištění a vyrozumění o něm §79b

Provedení zajištění movité věciů §79c

Ohledání nemovité věci §79d

Účinky zajištění §79e

Zrušení nebo omezení zajištění §79f

Zajištění náhradní hodnoty §79g

Pododdíl 4 - Vrácení, vydání a další nakládání s věcmi důležitými pro trestní řízení §80 §81 §81a §81b

ODDÍL 5. Domovní a osobní prohlídka, prohlídka jiných prostor a pozemků, vstup do obydlí, jiných prostor a pozemků

Důvody domovní a osobní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků §82

Příkaz k domovní prohlídce §83

Příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků §83a

Příkaz k osobní prohlídce §83b

Vstup do obydlí, jiných prostor a na pozemek §83c

Předchozí výslech §84

Výkon prohlídek a vstupů do obydlí, jiných prostor a pozemků §85 §85a §85b

Provádění důkazu v bytě, obydlí, jiných prostorách a na pozemku §85c

ODDÍL 6. Zadržení a otevření zásilek, jejich záměna a sledování

Zadržení zásilky §86

Otevření zásilky §87

Záměna zásilky §87a

Sledovaná zásilka §87b

Společné ustanovení §87c

ODDÍL 7. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu §88 §88a

ODDÍL 8. Předběžná opatření §88b

Druhy předběžných opatření §88c

Zákaz styku s určitými osobami §88d

Zákaz vstupu do obydlí §88e

Zákaz návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných společenských akcí a styku s určitými osobami §88f

Zákaz zdržovat se na konkrétně vymezeném místě §88g

Zákaz vycestování do zahraničí §88h

Zákaz držet a přechovávat věci, které mohou sloužit k páchání trestné činnosti §88i

Zákaz užívat, držet nebo přechovávat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky §88j

Zákaz her a sázek §88k

Zákaz výkonu konkrétně vymezené činnosti §88l

Rozhodování o předběžných opatřeních §88m

Trvání předběžných opatření §88n

Důsledky neplnění uloženého předběžného opatření §88o

HLAVA V. Dokazování

Obecná ustanovení §89

ODDÍL 1. Výpověď obviněného

Předvolání a předvedení §90

Výslech obviněného §91 §92 §93 §94 §95 §96

ODDÍL 2. Svědci

Povinnost svědčit §97

Předvolání a předvedení §98

Zákaz výslechu §99

Právo odepřít výpověď §100

Výslech svědka §101 §101a §101b §102 §102a §103

Informace o nebezpečném obviněném a odsouzeném §103a

Svědečné §104

ODDÍL 3. Některé zvláštní způsoby dokazování

Konfrontace §104a

Rekognice §104b

Vyšetřovací pokus §104c

Rekonstrukce §104d

Prověrka na místě §104e

ODDÍL 4. Znalec, znalecká kancelář a znalecký ústav

Přibrání znalce §105 §106

Příprava posudku §107

Výslech znalce §108

Vady posudku §109

Znalecká kancelář §109a

Znalecký ústav §110 §110a

Znalečné §110b

Osoba vykonávající jednorázově znaleckou činnost §111

ODDÍL 5. Provádění výslechu prostřednictvím videokonferenčního zařízení §111a

ODDÍL 6. Věcné a listinné důkazy §112

ODDÍL 7. Ohledání

Účel ohledání a protokol o něm §113

Prohlídka těla a jiné podobné úkony §114

Prohlídka a pitva mrtvoly a její exhumace §115

Vyšetření duševního stavu §116 §117 §118

HLAVA VI. Rozhodnutí

Způsob rozhodování §119

ODDÍL 1. Rozsudek

Obsah rozsudku §120 §121 §122 §123 §124 §125

Porada a hlasování o rozsudku §126 §127

Vyhlášení rozsudku §128

Vyhotovení rozsudku §129

Doručení rozsudku §130

Oprava vyhotovení a opisu rozsudku §131 §132

Účinky opravy §133

ODDÍL 2. Usnesení

Obsah usnesení §134

Vyhlášení usnesení §135

Vyhotovení usnesení §136

Oznamování usnesení §137

Použití ustanovení o rozsudku §138

ODDÍL 3. Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí

Právní moc a vykonatelnost rozsudku §139

Právní moc a vykonatelnost usnesení §140

HLAVA VII. Stížnost a řízení o ní

Přípustnost a účinek §141

Oprávněné osoby §142

Lhůta a místo k podání §143

Vzdání se a zpětvzetí stížnosti §144

Stížnostní důvody §145

Řízení před orgánem, proti jehož usnesení stížnost směřuje §146

Rozhodování soudu o stížnosti proti rozhodnutím státního zástupce nebo policejního orgánu §146a

Rozhodnutí nadřízeného orgánu §147 §148 §149 §150

HLAVA VIII. Náklady trestního řízení

Náklady trestního řízení, jež nese stát §151 §151a

Povinnost k náhradě nákladů trestního řízení §152 §152a §153

Povinnost k náhradě nákladů spojených s účastí poškozeného v trestním řízení §154 §154a

Rozhodování o povinnosti k náhradě nákladů trestního řízení a o jejich výši §155 §156

ČÁST II. Přípravné řízení

Obecné ustanovení §157

Žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a státního zástupce §157a

HLAVA IX. Postup před zahájením trestního stíhání §158 §158a

Operativně pátrací prostředky a podmínky jejich použití §158b

Předstíraný převod §158c

Sledování osob a věcí §158d

Použití agenta §158e §158f

Skončení prověřování §159

Odložení nebo jiné vyřízení věci §159a

Dočasné odložení trestního stíhání §159b

Zvláštní ustanovení o dočasném odložení trestního stíhání §159c

Rozhodnutí o nestíhání podezřelého §159d

HLAVA X. Zahájení trestního stíhání, další postup v něm a zkrácené přípravné řízení

ODDÍL 1. Zahájení trestního stíhání §160

ODDÍL 2. Vyšetřování

Vyšetřovací orgány §161

Předání věci policejnímu orgánu příslušnému konat vyšetřování §162

Trestní stíhání se souhlasem poškozeného §163 §163a

Postup při vyšetřování §164

Účast obviněného a obhájce ve vyšetřování §165

Skončení vyšetřování §166 §167

ODDÍL 3. Zvláštní ustanovení o vyšetřování některých trestných činů §168 §169 §170

ODDÍL 4. Rozhodnutí v přípravném řízení

Postoupení věci jinému orgánu §171

Zastavení trestního stíhání §172

Přerušení trestního stíhání §173

Doručení usnesení Nejvyššímu státnímu zastupitelství §173a

ODDÍL 5. Dozor státního zástupce §174 §174a §175

ODDÍL 6. Dohoda o vině a trestu §175a §175b

ODDÍL 7. Obžaloba §176 §177 §178

Spolupracující obviněný §178a §179

ODDÍL 8. Zkrácené přípravné řízení §179a §179b §179c §179d §179e §179f

Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání §179g §179h §179i

ČÁST III. Řízení před soudem

HLAVA XI. Základní ustanovení §180 §181 §182 §183 §183a §184

HLAVA XII. Předběžné projednání obžaloby

Obecné ustanovení §185

Důvody k předběžnému projednání obžaloby §186

Způsob předběžného projednání obžaloby §187

Rozhodnutí §188 §189 §190 §191 §192 §193 §194

Nové předběžné projednání obžaloby §195

HLAVA XIII. Hlavní líčení

ODDÍL 1. Příprava hlavního líčení

Doručení obžaloby §196

Náhradní soudce §197

Nařízení hlavního líčení §198 §198a

ODDÍL 2. Veřejnost hlavního líčení §199 §200 §201

ODDÍL 3. Zahájení hlavního líčení

Přítomnost při hlavním líčení §202

Řízení hlavního líčení §203 §204

Počátek hlavního líčení §205 §206 §206a §206b §206c §206d

ODDÍL 4. Dokazování

Výslech obžalovaného §207 §208

Provádění dalších důkazů §209 §210 §211 §212 §212a §213 §214

Součinnost stran při dokazování §215

ODDÍL 5. Závěr hlavního líčení

Závěrečné řeči §216 §217

Doplnění dokazování §218

ODDÍL 6. Odročení hlavního líčení §219

ODDÍL 7. Rozhodnutí soudu v hlavním líčení

Podklad pro rozhodnutí §220

Vrácení věci státnímu zástupci §221

Postoupení věci §222

Zastavení trestního stíhání §223

Podmíněné zastavení trestního stíhání a schválení narovnání §223a

Přerušení trestního stíhání §224

Rozsudek §225 §226 §227 §228 §229 §230

ODDÍL 8. Rozhodnutí soudu mimo hlavní líčení §231

HLAVA XIV. Veřejné zasedání

Obecné ustanovení §232

Příprava veřejného zasedání §233

Přítomnost při veřejném zasedání §234

Průběh veřejného zasedání §235 §236

Podklad pro rozhodnutí §237

Použití ustanovení o hlavním líčení §238

Ochranné opatření §239 §239a

HLAVA XV. Neveřejné zasedání §240 §241 §242 §243 §244

HLAVA XVI. Odvolání a řízení o něm

Přípustnost a účinek §245

Oprávněné osoby §246 §247

Lhůta a místo podání §248

Obsah odvolání §249

Vzdání se a zpětvzetí odvolání §250

Řízení u soudu prvního stupně §251

Odvolací soud §252

Rozhodnutí odvolacího soudu §253 §254 §255 §256 §257 §258 §259 §260 §261 §262

Řízení u odvolacího soudu §263

Řízení u soudu prvního stupně po zrušení rozsudku §264

Důsledky zrušení výroku o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení §265

HLAVA XVII. Dovolání

Přípustnost dovolání §265a

Důvody dovolání §265b

Dovolací soud §265c

Oprávněné osoby §265d

Lhůta a místo podání §265e

Obsah dovolání §265f

Zpětvzetí dovolání §265g

Řízení u soudu prvního stupně §265h

Rozhodnutí dovolacího soudu §265i 265j §265k §265l §265m §265n

Řízení u dovolacího soudu §265o §265p §265r

Řízení po přikázání věci §265s

HLAVA XVIII. Stížnost pro porušení zákona a řízení o ní §266 §266a §267 §268 §269 §270 §271 §272 §273 §274 §274a §275 §276

HLAVA XIX. Obnova řízení

Obecné ustanovení §277

Podmínky obnovy §278 §279

Osoby oprávněné k návrhu na povolení obnovy §280

Příslušnost soudu k rozhodnutí o obnově §281

Řízení o návrhu na povolení obnovy §282 §283 §284 §285 §286

Řízení po povolení obnovy §287 §288 §289

HLAVA XX. Zvláštní způsoby řízení

Obecné ustanovení §290

ODDÍL 1. Řízení ve věcech mladistvých

Právní úprava řízení §291 §292 §293 §294 §295 §296 §297 §298 §299 §300 §301

ODDÍL 2. Řízení proti uprchlému §302 §303 §304 §305 §306 §306a

ODDÍL 3. Podmíněné zastavení trestního stíhání §307 §308 §308a

ODDÍL 4. Narovnání §309 §310 §310a §311 §312 §313 §314

ODDÍL 5. Řízení před samosoudcem §314a §314b §314c §314d

Trestní příkaz §314e §314f §314g

ODDÍL 6. Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu §314h §314i §314j §314k

ODDÍL 7. Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu §314l §314m §314n

ODDÍL 8. Řízení o schválení dohody o vině a trestu §314o §314p §314q

Rozhodnutí o návrhu na schválení dohody o vině a trestu §314r §314s

HLAVA XXI. Vykonávací řízení

Příslušnost ve vykonávacím řízení §315

ODDÍL 1. §316 §317 §318 §319

ODDÍL 2. Výkon trestu odnětí svobody

Obecná ustanovení §320

Nařízení výkonu trestu §321

Odklad výkonu trestu §322 §323

Rozhodování o změně způsobu výkonu trestu §324

Rozhodování o návrhu na umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení věznice s ostrahou §324a

Přerušení výkonu trestu §325 §326 §327

Odklad a přerušení výkonu trestu a upuštění od jeho výkonu u vojáků §328

Podmíněné odsouzení §329 §330 §330a

Podmíněné propuštění §331 §331a §332 §333 §333a §333b

Započítání vazby a trestu §334

ODDÍL 3. Výkon trestu domácího vězení

Nařízení výkonu trestu domácího vězení §334a

Kontrola výkonu trestu domácího vězení §334b

Kontrola podmínek výkonu trestu domácího vězení §334c

Odklad a přerušení výkonu trestu domácího vězení §334d

Změna trestu domácího vězení §334e

Upuštění od výkonu trestu domácího vězení §334f

Rozhodnutí o výkonu náhradního trestu odnětí svobody §334g §334h

ODDÍL 4. Výkon trestu obecně prospěšných prací

Obecné ustanovení §335 §336

Stanovení podmínek výkonu trestu obecně prospěšných prací §336a §337 §338 §338a

Odklad a přerušení výkonu trestu §339

Odklad a přerušení výkonu trestu u vojáků §340

Upuštění od výkonu trestu §340a

Přeměna trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody §340b

ODDÍL 5. Výkon některých dalších trestů

Výkon peněžitého trestu §341 §342 §342a §343 §343a §344

Zajištění výkonu peněžitého trestu §344a §344b

Výkon trestu propadnutí majetku §345 §346

Zajištění výkonu trestu propadnutí majetku §347 §348 §349 §349a

Výkon trestu propadnutí věci nebo výkon propadnutí náhradní hodnoty §349b

Výkon trestu zákazu činnost §350

Výkon trestu zákazu pobytu §350a

Výkon trestu zákazu držení a chovu zvířat §350aa

Kontrola výkonu trestu zákazu držení a chovu zvířat §350ab

Výkon trestu vyhoštění §350b

Vyhošťovací vazba §350c §350d §350e §350f §350g

Přerušení výkonu trestu vyhoštění a upuštění od výkonu trestu vyhoštění §350h

Výkon trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce §350i §350j

ODDÍL 6. Výkon dohledu a kontrola chování odsouzeného probačním úředníkem

Výkon dohledu prováděný probačním úředníkem §350k

Kontrola přiměřených omezení, přiměřených povinností a výchovných opatření probačním úředníkem §350l

ODDL 7. Promlčení výkonu trestu §350m

ODDÍL 8. Výkon ochranného opatření

Nařízení výkonu ochranného léčení §351

Změna ochranného léčení §351a

Upuštění od výkonu ochranného léčení §352

Propuštění z ochranného léčení a jeho ukončení §353

Nařízení výkonu zabezpečovací detence a její výkon §354

Změna výkonu zabezpečovací detence na ochranné léčení §355

Upuštění od výkonu zabezpečovací detence §356 §356a

Trvání zabezpečovací detence a propuštění ze zabezpečovací detence §357

Výkon zabrání věci §358

Výkon zabrání části majetku §358a

Zajištění výkonu zabrání části majetku §358b

ODDÍL 9. Výkon některých jiných rozhodnutí

Upuštění od přiměřeného omezení spočívajícího ve zdržení se řízení motorových vozidel §359

Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem §359a

Výkon vazby §360

Výkon elektronické kontroly plnění povinností uložených v souvislosti s některým opatřením nahrazujícím vazbu §360a

Vymáhání pořádkové pokuty §361

Správa placení nákladů státu z trestního řízení §361a

Opatření v souvislosti s rozhodováním o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, podmíněném zastavení trestního stíhání nebo schválení narovnání §362

HLAVA XXII. Zahlazení odsouzení §363 §364 §364a §365

ČÁST IV. Některé úkony souvisící s trestním řízením

HLAVA XXIII. Udělení milosti a použití amnestie

Udělení milosti §366

Řízení o udělení milosti §367

Rozhodnutí o použití amnestie §368

Podmíněné udělení milosti §369

Změna výměry trestu §370

HLAVA XXIV. §370a §371 §372 §373 §374

HLAVA XXV. §375 §376 §377 §378 §378a §378b §378c §378d §378e §378f §379 §380 §381 §382 §382a §383 §383a §383b §383c §384 §384a §384b §384c §384d §384e §384f §384g §385 §386 §387 §388 §389 §390 §391 §391a §391b §392 §393 §394 §395 §396 §397 §398 §399 §400 §400a §400b §401 §402 §403 §404 §404a §405 §406 §407 §408 §408a §409 §410 §411 §412 §413 §413a §414 §415 §416 §417 §418 §419 §420 §421 §422 §423 §424 §425 §426 §426a §427 §427a §428 §428a §429 §429a §430 §431 §432 §433 §434 §435 §436 §437 §437a §438 §439 §440 §441 §441a §442 §443 §444 §445 §446 §447 §448 §449 §450 §451 §452 §453 §454 §455 §455a §456 §457 §458 §459 §460 §460a §460b §460c §460d §460e §460f §460g §460h §460i §460j §460k §460l §460m §460n §460o §460p §460q §460r §460s §460t §460u §460v §460w §460x §460y §460z §460za §460zb §460zc §460zd §460ze §460zf §460zg §460zh §460zi §460zj §460zk §460zl §460zm §460zn §460zo §460zp

ČÁST V. Přechodná a závěrečná ustanovení §461 §462 §463 §464 §465 §466 §466a

Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů Ministerstvem spravedlnosti §466b

Pověřenec pro ochranu osobních údajů §466c §467 §468 §468a §469 §470 §471

č. 57/1965 Sb. - Čl. II

č. 149/1969 Sb. - Čl. II, Čl. III, Čl. V

č. 558/1991 Sb. - Čl. II

č. 25/1993 Sb. - Čl. II

č. 292/1993 Sb. - Čl. IV

č. 265/2001 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 283/2004 Sb. - Čl. II

č. 539/2004 Sb. - Čl. II

č. 253/2006 Sb. - Čl. II

č. 170/2007 Sb. - Čl. III

č. 129/2008 Sb. - §62

č. 457/2008 Sb. - Čl. II

č. 459/2011 Sb. - Čl. II

č. 150/2016 Sb. - Čl. II

č. 287/2018 Sb. - Čl. III

č. 333/2020 Sb. - Čl. IV

č. 220/2021 Sb. - Čl. II

č. 349/2023 Sb. - Čl. II

Nálezy Ústavního soudu - č. 101/1994 Sb., č. 214/1994 Sb., č. 8/1995 Sb., č. 84/1999 Sb., č. 77/2001 Sb., č. 424/2001 Sb.; č. 45/2005 Sb.; č. 239/2005 Sb.; č. 249/2005 Sb.; č. 434/2006 Sb.; č. 90/2008 Sb.; č. 163/2010 Sb.; č. 219/2010 Sb.; č. 43/2012 Sb.; č. 71/2016 Sb.; č. 345/2017 Sb.; č. 161/2019 Sb.

INFORMACE

141

XXXXX

xx xxx 29. xxxxxxxxx 1961

x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx)
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx na xxxxx xxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Účel xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx řádu xx xxxxxxx postup xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jejich pachatelé xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zákonnosti, x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx zachovávání xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx povinností xx xxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx právem x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxx trestního xxxxxx

(1) Nikdo nemůže xxx stíhán xxxxx xxx ze xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vina xxxxxxxxx, xxxxx xx toho, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, jako xx xxx xxxxx.

(3) Státní xxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx vyhlášená xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení z xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx musí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx projednávají xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx zajištěného xxxxxxx. Trestní xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x lidských xxxxxxx a základních xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xxx xx těchto xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx úkony xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx a x nezbytné míře xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx x trestním řízení xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx právy x povinnostmi xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, aby xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, o xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxx rozhodnutí. Doznání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx povinnosti přezkoumat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx činné x trestním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zákoně x bez xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svědčící xx xxxxxxxx i x xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxx se xxxxxx xxxx. V xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx navrhovat x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx zástupce xx xxxxxxx xxxxxxxxx vinu xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx přesvědčení xxxxxxxxxx xx pečlivém xxxxxxx xxxxx okolností xxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxx souhrnu.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx spolupracují xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx výchovného xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx možné xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx dohody x prohlášení xxxx x přijetí trestu (xxxx xxx "xxxxxx x xxxx x xxxxxx"), xxxxx podává xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx v řízení xxxx soudem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(9) V xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhoduje senát xxxx samosoudce; předseda xxxxxx xxxx samosoudce xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, kde xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx soud v xxxxxx xxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx mohli projednávání xxxxxxxxx a jednání xxxxxxxx. Při hlavním xxxxxx a veřejném xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx výslovně xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x obviněného xx xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Při xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx jednání xxxxxxxxx.

(13) Xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x srozumitelně xxxxxx x xxxxxxx umožňujících xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxx, xx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; všechny xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx mu xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(14) Orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx svá xxxxxxxxxx x českém xxxxxx. Každý, xxx xxxxxxxx, že neovládá xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, o xxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx.

(15) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinny v xxxxxx období řízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxx, x kterých xx xxxxx ho podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx svých nároků; xxxxxx xxxx xxxx x potřebnou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§3

(1) Odborové xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x předmětu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx sdružení občanů") xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx sdružení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výchově xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx x dohledem, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podmíněně xxxxxxxxx, x podmíněně odsouzených, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx svobody x dohledem a xxxxxxxxx propuštěných; xxxxxxxx xxxx vytvářet podmínky, xxx odsouzený žil xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§4

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Sb.

§5

§5 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Sb.

§6

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) za xxxxxxx obviněného, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zastaveno,

b) xx xxxxxxxxxx odsouzeného, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od potrestání x xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody, xxxxx xxxxx byl xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, xxxxx zákazu xxxxxxxx, xxxxx zákazu xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxx trest xxxxxx xxxxxx; v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx občanů xxxx připojit x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zbytku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxx účelem xx xx xxxxxxxxx odsouzeného xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx vazba x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho zárukou (§73), x xxxxxxx xx odsouzeného žádost x xxxxxxx xxxxxxx x x zahlazení xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx sdružení xxxxxx, které převzalo xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, aby xxx řádným životem, x x tomu xxxxxxxx potřebná opatření; xxxxxxx sdružení xxxxxx xxxxxx dbá, aby xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx trestným xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx státních xxxxxx, xxxxxxxxx a právnických xxxx

§7

(1) Orgány činné x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx úkolů vyplývajících x tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení ve xxxxxxxx případech xxxxxxxxxxxx x Probační x xxxxxxxx službou, xxxxx xxxxx předávat xxxxxxxxx xxx plnění úkolů x xxxxx její xxxxxxxxxx.

§7x

(1) K zjištění xxxxxx, rozsahu xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx jejich xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx je zjišťován, xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx x jím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx majetek xx zjišťován. Xxxxxxx xxxxx xx právo xxxxxxx učinění xxxxxxxxxx x majetku; přitom xx xxxxxxx xxxxxxx §92 odst. 1, §100 a §158 xxxx. 8. Ve xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx osobu, která xx učinit prohlášení x majetku, xx xxxxxxxx nevyhovění této xxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxxxx odepřít xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx.

(2) Xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 xx xxxxx, xxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x jakém xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx, jejíž majetek xx zjišťován, xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx x xxxx xxxxxx odměny xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx rozsahu, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxx xxxx má tato xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx spoluvlastnictví této xxxxx, včetně výše xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zřídila, xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx vyzvat xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xx xx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx-xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může ji xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x výslech svědka xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 55/2017 Sb. x účinností xx 18.3.2017

§7x

(1) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx drží xxxx xx xx xxx svojí kontrolou, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x učinila xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx nedošlo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxx na nosiči xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx datům.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxx vydat xxxxxxxx senátu a x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx. Policejní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx takového xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx; xxx předchozího xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx nesnese xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 musí xxx xxxxxxxx data, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, pro xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx nebo x xxx xx xxx znemožněn xxxxxxx, x doba, xx xxxxxx mají být xxxx xxxx uchována xxxx k nim xx xxx znemožněn xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 90 xxx. Příkaz xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx.

§7x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 287/2018 Xx. s xxxxxxxxx od 1.2.2019

§8

(1) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, x nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx úplaty vyhovovat xxxxxxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx orgány xxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx oznamovat státnímu xxxxxxxx xxxx policejním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x řádnému xxxxxxxxx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxx trestný xxx, x xxxxxxxx povahy, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poměrů xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxx zajištění výkonu xxxxxxx sankce, xxxx xxxxxx zástupce a xx podání xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx bankovního xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx první xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxxx bankovního xxxxxxxxx, xxxx orgán vykonávající xxxxxxxxx úřadu pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx 20). X xxxxxx x trestném xxxx xxxxx §180 xxxxxxxxx zákoníku xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx statistické xxxxx.&xxxx;X xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx majetku, může xxxxxx zástupce x xx xxxxxx obžaloby xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x stanovení xxxx x xxxxxx xxx xxxxx posouzení xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle daňového xxxx. Xxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx vyžadovat xxxxx xxxxxxx xxx správě xxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxx zvláštní xxxxx. Údaje získané xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx účel xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx vyžádány.

(3) Z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx státního xxxxxxxx soudce nařídit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx oprávněné x xxxxxxxx investičních xxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, x xx xxxxxxx po dobu xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx, xxx xxxxx xxxx sledování xxxx xxxxxxxx, x po xxxx době, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx státního zástupce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx šest xxxxxx, a xx x xxxxxxxxx. Údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx jiný účel xxx pro xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx povinností podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx x odkazem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx zvláštním zákonem xxxx státem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx neplatí,

a) xxxxxxxx osoba, která xxxx xxxxxxxxxx má, xx se xxxxx xxxxxxxxx nebezpečí trestního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx dožádání xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x trestném xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xx současně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx vyplývá x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, za xxxxx lze xxx xxxxx trestního řízení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx takového xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudce. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx advokáta xxxxx xxxxxx x advokacii.

(6) Xxxxxxxxxxx odstavců 1 x 5 není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou je Xxxxx republika xxxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx není vázán xxx xxxxx řízení xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx práv xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx porušením xxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx

§8x

(1) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důležitých xxx trestní řízení, xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx trestním xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx neporušily xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx se vede xxxxxxx řízení, xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxx (§2 xxxx. 2). X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx vede xxxxxxx řízení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxx osob xxxxxxxx 18 let.

(3) Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx sdělovacím prostředkům; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x důvodů ochrany xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2. Xxxxxxx-xx si x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx trestní xxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8x

(1) Osoby, xxxxxx xxxx orgány činnými x trestním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx se vztahuje xxxxx xxxxxxxxxx podle §8a xxxx. 1 xxxx druhé, pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx k výkonu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xx xxxxxxx nikomu xxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nutné x uvedeným účelům. X tom musí xxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Nikdo xxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxx spáchaným xx xxxxxxxxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který je xxxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx (§140 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxx (§141 xxxxxxxxx xxxxxxxx), některý x xxxxxxxxx xxxx, kterým xxxx způsobena těžká xxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxx ohrožení xxxxxxxx xxxxxx (§155 xxxxxxxxx zákoníku), některý x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ženy (§159 xx 162 xxxxxxxxx zákoníku), trestný xxx xxxxxxxxxxx s xxxxx (§168 trestního xxxxxxxx), některý z xxxxxxxxx xxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx (§185 xx 193 trestního xxxxxxxx), trestný xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby (§195 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§198 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (§199 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§200 trestního xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§354 trestního xxxxxxxx).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zasedání, xxxxx xx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxx.

(4) Pravomocný xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, příjmení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x přihlédnutím x xxxxx poškozeného x xxxxxx a charakteru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pravomocného odsuzujícího xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxx poškozeného.

§8c

Nikdo nesmí xxx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxxxx §88 nebo xxxxxxxxx z xxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxx §88a, xxxx xxxxxxxxx získané xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx §158d odst. 2 x 3, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoby a xxxxxx-xx použity xxxx xxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx.

§8x

(1) Informace, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8a xx 8c, xxx x nezbytném xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx to xxxxx xxxxx. Uvedené xxxxxxxxx xxx také xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby; xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx osoby mladší 18 let.

(2) Xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8a xx 8c, xxx xxxx xxxxxxxxx, pokud osoba, xxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, udělila xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxx-xx tato xxxxx prohlášena xx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx její xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxx xxxx, x xxxx-xx jich, její xxxxxx; x případě xxxxx xxxxxx 18 xxx nebo xxxxx x omezenou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, jež xxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxxx za mrtvou.

(3) Xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8a xx 8c, lze xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx zveřejnění xxxx, xxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxxx xx xxxxxx x není-li xxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§9

Posuzování předběžných xxxxxx

(1) Xxxxxx činné v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx otázky, xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx, samostatně; xx-xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx viny xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx činné v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx občanskoprávních. Jestliže xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora

(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Soudní xxxx zřízený xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (dále xxx "Xxxxxx xxxx").

(2) X xxxxxxx, xx xxxx v řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Soudnímu dvoru, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x rozhodnutí x předběžné xxxxxx xx xxxx řídí xxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx Soudního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx je závazné xxx všechny xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx.

§9x vložen právním xxxxxxxxx x. 539/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2004

§10

Xxxxxx x pravomoci xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxx orgánů činných x trestním řízení xxxxx xxxxxx zákona xxxx vyňaty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx zákona xxxx mezinárodního xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxx, zda nebo xx xxxx xxxx xx někdo xxxxx x xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx x trestním xxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§11

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxx, x xxxx-xx xxx xxxxxxxx, nelze x xxx xxxxxxxxxx x musí xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, uživ xxxxx xxxxx udílet xxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xx-xx trestní xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení (§10), xxxx x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx podle xxxxxx xxxxx souhlasu, jestliže xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx osoby xxx nedostatek souhlasu xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) jde-li x xxxxx, která xxx nedostatek věku xxxx trestně xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx soud,

g) xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xx xx spáchání xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx smysl trestního xxxxxxx,

x) xxxxx tomu, xxxxx němuž dřívější xxxxxxx xxx týž xxxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxx jiného oprávněného xxxxxx xxxxxxxxxx zastaveno, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebylo x xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx dřívější xxxxxxx xxx týž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx v předepsaném xxxxxx xxxxxxx,

x) proti xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx nebylo v xxxxxxxxxxx xxxxxx zrušeno,

k) xxxxxxxx dřívější xxxxxx xxx xxx skutek xxxxx xxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx přezkumného xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx byl xxxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou je Xxxxx republika xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx skutek předáno xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx byl xxx xxxxx skutek xxxxxxxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx již xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx vykonat, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xx uložení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto x zproštění obžaloby.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x, xxxx-xx xxx xxxxxxxx, nelze x něm xxxxxxxxxx x musí být xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx skutek xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým

a) xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx trest nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx upuštěno xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obžaloby, xxxx xxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxx

1. xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx vydáno, xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. bylo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx x xxxxx xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx,

3. xxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx, xx skutek xxxx xxxxxxxx činem xxxx xx xxxxxxx xx pravomoci orgánů xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

4. xxxx vydáno výlučně x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) xx x), x) xxxx m).

(3) Xxxx-xx xx důvod xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxx zbylé části xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zastaveno z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x), xx xxxx xxxxxxxxx, prohlásí-li xxxxxxxx xx tří dnů xx doby, kdy xx bylo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. X tom xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxxx užijí x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxx jednu z xxxxxxxx uvedených x §145 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxx vydané x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§11x

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx státní zástupce xx zkráceném přípravném xxxxxx

x) rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx odložil, xxxx

x) xxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx podání xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxx xx xx xx to, xx xx xxxxxxxx,

xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osobě x xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx státní zástupce xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §159d xxxx. 1, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§12

Výklad xxxxxxxxx pojmů

(1) Xxxxxx činnými v xxxxxxxx řízení se xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx a policejní xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxx

x) xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx inspekce bezpečnostních xxxxx v xxxxxx x trestných xxxxxx xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, příslušníků Vězeňské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx anebo zaměstnanců Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x Policii České xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx x xxxxxx práce xx Xxxxxxxx službě Xxxxx republiky anebo x Celní xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) pověřené xxxxxx Xxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx v řízení x trestných xxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxx, trestu xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, spáchaných xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) pověřené xxxxx xxxxxx x řízení x xxxxxxxxx činech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. celních xxxxxxxx x xxxxxxxx x dovozu, xxxxxx xxxx průvozu xxxxx, x to x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů,

2. právních xxxxxxxx xxx umístění x pořízení xxxxx x členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, je-li xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx hranice Xxxxx republiky,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxx x přidané xxxxxxx xxxx daň x xxxxxxxxxx xxx,

4. daňových xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgány Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxx mají právo xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pověřené xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x řízení x trestných činech xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pověřené xxxxxx Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx Vojenského xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx činech xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgány Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx činech xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §157 xxxx. 2 písm. x). Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx působnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxx xxxxx o xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx povahy xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx soud, xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky (xxxx jen "Xxxxxxxx xxxx").

(4) Xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx tím i xxxxxxx xxxx, popřípadě xxxx soud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx soudu, xxxxxx se xxx x Xxxxxxx xxxx x Xxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxx mluví x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx x obvodní xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxx xx stejnou působností; xxx tento xxxxx xxxxx x krajském xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx tím x xxxxxxx xxxxxx zástupce x Xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí x evropský xxxxxxxx xxxxxxx, evropský xxxxxxx x xxxxxxxx nejvyšší xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Rady (EU) 2017/1939, xxxxxx se xxxxxxx posílená xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxx ten, xxxxx xxxxx se vede xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx soudem xxx xxxxxx zástupce; xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xx i xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx řízení xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Pokud x povahy xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(8) Po nařízení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx je xxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx řízení xx xxxxxxxx trestního xxxxxxx až do xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx řízení xx xxxx samé a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx x zahájení xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx-xx xxxx xxxxx provedeny, xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, návrhu na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu, xxxxxxxxxx věci jinému xxxxxx, zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx do xxxxxxxxxx či vzniku xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx obžaloby, anebo xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx přípravné xxxxxx, xxxxxxxxxx objasňování a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčujících xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx x jednání, xxx xxxxx xx xxxxxx, x po xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx nový xxxxxx.

(12) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxx dílčí útok xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx-xx xxxxxxxx stanoveno xxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXX X XXXXX XX ŘÍZENÍ XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx

§13

Xxxxx trestního xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx okresní xxxxx, krajské xxxxx, xxxxxx soudy a Xxxxxxxx xxxx.

§14

§14 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 292/1993 Sb.

§15

§15 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 292/1993 Sb.

Xxxxx xxxxxxxxxxx

§16

Xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx něco xxxxxx, xxxxxxx xxxx.

§17

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx v prvním xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx, xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x orgánů, nedovoleného xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx transplantace xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x lidmi,

b) xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systému xxxx o jejichž xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx padělků a xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx získání značného xxxxxxxxx,

x) porušení předpisů x pravidlech hospodářské xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x technologií xxxxxxx xxxxx, porušení povinností xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podkladů xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s vojenským xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx materiálem, zkreslení xxxxx x nevedení xxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx zakázaných xxxxxxxx prostředků a

d) účasti xx xxxxxxxxxxxx skupině, xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx x xxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, zneužití xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx ohrožujících xxx, xxxxxxx zakázaného bojového xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, plenění x xxxxxxxx válečných xxxxxxx,

xxxx x xxxxxx xxxxxx řízení krajský xxxx i xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx soud xxxx x prvním xxxxxx xxxxxx xxx x trestném xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx, jehož xx xxxxxxxx pachatel ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx skutkové xxxxxxxx některého x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx je stanovena xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxxx podle §45 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxx x úvahu xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x odstavci 1 nebo 2.

Xxxxxx příslušnost

§18

(1) Řízení xxxx xxxx, v xxxxx obvodu byl xxxxxxx čin spáchán.

(2) Xxxxx-xx místo xxxx xxxxxxx xxxx xxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxx, koná řízení xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx bydlí, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxx se xxxxxx tato xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, koná xxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

§19

§19 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 558/1991 Sb.

Společné řízení

§20

(1) Xxxxx xxxx obviněným, xxxxxxx xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxx, x všech xxxxxxx pokračujícího xxxx xxxxxxxxxx trestného xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx nebrání důležité xxxxxx. X jiných xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx společné xxxxxx xxxxx, xx-xx takový xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Společné xxxxxx x trestném xxxx, x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx činu, x xxxxxx přísluší xxxxx řízení xxxxxx, xxxx xxxxx.

(3) Vypuštěn xxxxxxx předpisem x. 292/1993 Xx.

§21

(1) Společné xxxxxx xxxx krajský soud, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x trestných xxxx.

(2) Xxxxxxxx řízení xxxx soud, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§22

Příslušnost xxxxxxxx xxxxx

Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, koná řízení x xxxxxx soudů xxx, u něhož xxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx nadřízeným xxxxxx.

§23

Vyloučení x spojení xxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx důležitých xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x trestných xxxx nebo proti xxxxxxxxx z obviněných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Příslušnost xxxxx, xxxxx věc vyloučil, xx xxxxxx; xxxxxxx-xx xxxx krajský soud xxx, x níž xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx tu podmínky xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx spojit x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx x příslušnosti xxxxx

(1) Vzniknou-li pochybnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx věc xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx mládeže xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx, který xx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x příslušnosti [§188 xxxx. 1 xxxx. a), §222 xxxx. 1, §257 xxxx. 1 xxxx. x), §314p odst. 3 xxxx. x)]. Xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§1622). Xxxx-xx soud, xxxxx xxxx věc xxxxxxxxxx k rozhodnutí, xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx x příslušnosti xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx, který xxxxxxxxx o příslušnosti xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí x xxxxxxxxx věci x xxxxxx xxxxxxxxx x §25.

§25

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx věc xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x přikázána xxxxxx xxxxx téhož xxxxx x xxxxxx; o xxxxxx x přikázání xxxxxxxxx soud, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxx úkonů x xxxxxxxxxx řízení xx příslušný xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx činný xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx příslušný návrh.

(2) Xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podal xxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx x postoupení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx státního zástupce xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx druhý

Pomocné xxxxx

§27

Xxxxxxxxxxx

X xxxxxxx protokolu o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úkon. Xx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx záznam x x důsledku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx ho xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx protokolující xxxxxxx.

§27x

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx o xxxx x trestu, zpravidla xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxx soudní xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx působnost x určí, xxxxx xxxxx xxxx vyšší xxxxxx úředník provést xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§27x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. s účinností xx 1.1.2002

§27x

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx služby (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a mediace, xxxxxxxx informace x xxxxx podezřelého nebo xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x sociálních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, podmíněném zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení Xxxxxxxx x mediační xxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxx xxxx jiný xxxxx, i xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§27c

Asistent soudce Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

Tlumočník

§28

(1) Je-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx písemnosti, xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx úkonu xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 14, přibere xx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx, jde-li o xxxxxxxxxx tlumočníka osobě, x níž se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx osob. Xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Neuvede-li xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx uvede-li xxxxx či dialekt, xxxxx není xxxxxxx xxxx národnosti nebo xxxxxxx jazykem xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x pro takový xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zapsána xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx jeho národnosti xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx. Jde-li o xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx, kde xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx. Využije-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 14, xxxxxxxx tlumočník xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx x xxxx xxxxxx x obhájcem, která xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je třeba xxxxxxxxxx xxxxxxx přeložit xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, obžalobu, xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxx xx její xxxxxxxxx, xxxxx na potrestání, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního stíhání; xx neplatí, xxxxxxxx xxxxxxxx xx poučení xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Týká-li xx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx jej týká, xxxxx xx lze xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx doručení xxxxxxxxx xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx rozhodnutí xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xx spojen počátek xxxx lhůty x xx xxxxx pořídit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přeložit x xxxxxxxxx neuvedenou x odstavci 2, xx-xx xx zapotřebí xxx zaručení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxx uplatnění práva xx obhajobu, x xx x rozsahu xxxxxxx orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxx za vinu; xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 14, xx pořízení xxxxxxxx xxxxxx písemnosti xxxxxxxx, xxxxx činný v xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx vede, x xxx rozhodne xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx překladu xxxxx věty xxxxx xxx písemnost xxxx xxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxxxxxx; ustanovení věty xxxxx xx nepoužije, xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přetlumočena xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx prohlásí, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxx stížnost. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(6) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx zatčena, bez xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxx xxx poučení x xxxxxx právech (§33 xxxx. 6 x §76 odst. 5).

§29

(1) Xxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx tlumočnického xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx uvedených x §99 a 100. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx v trestním xxxxxx, který xxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx určí orgán xxxxx x trestním xxxxxx, který jej xxxxxxx, a x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx orgán xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx s xxxx xxxxxxxxxx odměny x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx odkladný xxxxxx.

§29x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x tlumočníkovi se xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 255/2019 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx

§30

(1) X xxxxxxxxxx xxxxx trestního řízení xx xxxxxxxx soudce xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, policejní xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx lze xxx pochybnosti, xx xxx poměr k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx, jichž xx úkon xxxxx xxxxxx, x jejich xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x zmocněncům, xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx být xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x trestním xxxxxx.

(2) Xxxxxx nebo přísedící xx xxxx xxxxxxxx x vykonávání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx zástupce, xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx je xxxxxxxx x vykonávání xxxxx trestního xxxxxx xxxxxx, který v xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vazbě xxxxx, xx niž byla xxxx podána xxxxxxxx xxxx s xxx xxxx sjednána xxxxxx x xxxx x xxxxxx.

(3) Z xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx přísedící, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx nižšího xxxxxx, x naopak. X rozhodování x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zástupce, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx nebo xxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxx x návrhu na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxx o xxxxxxxx příkazu k xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předchozím xxxxxx. Xxxxxx, který se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x přezkumu xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx vyloučen x rozhodování.

§31

(1) X xxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §30 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx důvody xxxxxx, x xx x xxx xxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx senát. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodne xxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 vět xxxxx x druhé xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx.

§31x

Xxxxxx, xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx xxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§31x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Oddíl xxxxxx

Xxxxxxxx

§32

Xxxxxxxx

Xxxx, xxx xx podezřelý ze xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx němu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stíhání (§160).

§33

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Obviněný xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xx xxxxxx za xxxx, x k xxxxxxx x xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x opravné xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx obhájce x x ním se xxxxx x během xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. S xxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxx xxxxx výslechu xxxxxx radit x xxx, xxx odpovědět xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx svého xxxxxxx x aby xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§165). Xx-xx ve vazbě xxxx xx výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxxx s obhájcem xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Uvedená xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx, xx xxxx dostatek xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx má xxxxx na obhajobu xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx odměnu. Vyplývá-li xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx nemá xxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xx-xx xx xxxxx x ochraně xxxx obviněného, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx obhajobu xxxxxxxxxx nebo za xxxxxxxx odměnu i xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx náklady xxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx hradí stát.

(3) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx oprávněny podat xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §37 odst. 1. Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx stížnost, xxx xx odkladný účinek.

(4) Xxxxx xxx pravomocným xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx přiznán xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obhájce požádá, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanoven. Xxxxxxx xxxxxxxx x, pominou-li xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx. Xxxxxxxxxx §38 odst. 2, §39 odst. 2 a 4, §40 x 40a xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx obviněného x xxxx xxxxxxx, x xx se xxxxxxxxx xx probíhající xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx uplatnění. Xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx x právu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, o maximální xxxxx, po xxxxxx xxxx xxx omezen xx xxxxxxx, xxx xxxx odevzdán xxxxx, x o právu xxxxxx xxxxxxxxx konzulární xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxx osobu, u xxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx k xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx poučení x xxxx právech; obviněnému xxxx být umožněno xx toto xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx u xxxx xx xxxxx xxxx omezení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx ve svéprávnosti, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxx xx obhájce, xxxxx xx xxxxxxxxxx návrhy, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx též xxxxxxxx zúčastnit xx xxxx úkonů, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx i xxxxx vůli xxxxxxxxxx.

(2) X případě, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx práv xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx opatrovníkem jen x xxxxx souhlasem. Xxxxx jím ustanovit xxxxx, x xxx xxx mít důvodnou xxxxx, že xxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx nebude xxxxx hájit xxxxx xxxxxxxxxx. Usnesení o xxxxxxxxxx opatrovníka xx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx věci, xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stížnost.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxx

§35

Xxxxxxx

(1) Obhájcem x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx. Pro jednotlivé xxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nemůže xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx krajským xxxxxx xxxx xxxxxx prvního xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x v těchto xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx postavení xxxxxxxxxx, svědka nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) V xxxxxxxx řízení xxxxxx xxx obhájcem xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Nutná xxxxxxxx

§36

(1) Obviněný xxxx xxx obhájce xx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxx, xx výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx, xx xxxxxx ochranného xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx svobody xxxx na pozorování xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§116 xxxx. 2),

b) xx-xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx-xx x řízení xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx obhájce xxxx xxxxx, považuje-li xx xxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nutné, xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vadám xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxx-xx se xxxxxx x xxxxxxxx činu, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pět xxx, xxxx xxx xxxxxxxx obhájce xx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx mít xxxxxxx xxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zadrženému, xxxx

x) x xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx léčení protialkoholního.

§36x

(1) Xx vykonávacím xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zasedání, xxxx xxx odsouzený obhájce,

a) xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx ve xxxxx, nebo

c) xxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx.

(2) V xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx odsouzený obhájce,

a) xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b),

b) xxx-xx x trestný xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx,

x) jsou-li xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx náležitě xx xxxxx,

x) jde-li o xxxxxx proti xxxxxxxxxxx, xxxxx zemřel.

§36b

(1) Xx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §36 odst. 3 xxxx §36a xxxx. 2 xxxx. x), může xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxx xxxxxx výjimečný xxxxx. Obviněný se xxxx obhájce vzdát x v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §36 odst. 4 xxxx. a).

(2) Xxxxxx xx obhájce podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx písemným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx u orgánu xxxxxxx v trestním xxxxxx, který xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obhájce a xx předchozí poradě x xxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx kdykoliv xxxx. Xxxxx xx zpětvzetím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxx, xx se za xx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x vzdání se xxxxxxx zpět, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx provedené xx xxxxxxxx prohlášení x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx činnému x trestním řízení xx xxxx xxxxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxx xxx x xxxxxx, xx obviněný xxxxx x této době xxxxxxx.

§36x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

§37

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx-xx xx xx xxx jeho xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxx přímém, xxxx xxxxxxxxxx, osvojitel, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxxxx omezen xx xxxxxxxxxxxx, mohou tak xxxxxx xxxx osoby x xxxxx jeho xxxx.

(2) Xxxxxxxx si xxxx xxxxx obhájce, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx činný x trestním xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obhájce. X xxxxxxx xxxxxxx xx obhájce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx není z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx, než ji xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obhájce.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx nebo xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jej xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxx rozhodnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§37x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx soudce rozhodne x bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvoleného xxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxx v §35 xxxx. 2 xxxx 3, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxx xxxxx je xxxx xxxxx nezbytná, xxx nezajistí účast xxxxx zástupce, ačkoliv xxx řádně x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obhájce xxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx též xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dvou xxxx xxxx spoluobviněných, jejichž xxxxx si x xxxxxxxx xxxxxx odporují. Xxxxxxx, xxxxx xxx x tohoto xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx věci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žádného x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxx senátu a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, aby xx x xxxx xxxxxxxxx, a v xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Rozhodne-li x vyloučení xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx si x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1.

(4) Xxxxx xxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxx stížnost, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§37x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxxxxxxx obhájce

§38

(1) Jestliže xxxxxxxx xxxx obhájce x xxxxxxx, kdy xx xxxx xxx (§36 x 36a), xxxx se xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Pokud x xxxx lhůtě nebude xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxxxx nutné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx ustanoven.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx, xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx obhájce xxxxxxxx.

§39

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, ustanovení xxxxx předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx soudce.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx obhájce xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"), xxxxx souhlasí x xxxxxxx obhajoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxx xxxxx a xxxx v jeho xxxxxx, xxxxxxxxx sídle, xxx xxxxx. U xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx se za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pořadníku, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x pořadníku advokátů xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx uvede xxxx xxxxx, ve xxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xx sebou následují xxxxxx příjmení x xxxxxxxxx. Byl-li xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx následný xxxxxxx, x xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx obviněný xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §36b x xxxxxxxx xxxx toto xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx, xx-xx xx možné.

(4) Xx-xx to xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 14, xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 ustanoví xxxxxxx, xxxxx podle xxxxx v pořadníku xxxxxxxxx xxx xxxxxx x jazyce, o xxxxxx xxxxxxxx uvedl, xx jej xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx státního xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x obviněnému xxx v každé x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, předseda xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, kteří byli xxxxxxxxxx později. Došlo-li x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zruší xxxxxxxxxx xxxx obhájců, xxxxx xxxx ustanoveni x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxx x xxxxxxx advokát xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, zruší se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§40

Ustanovený xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X důležitých xxxxxx xxxx však xxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx nebo na xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x přípravném řízení xxxxxx.

§40x

(1) X xxxxxx xxxxxxxxx x §37a xxxx. 1 nebo 2 nebo xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x bez xxxxxx xxxxxxxx x zproštění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx se x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§40x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Sb. x účinností od 1.1.2002

§41

Xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx

(1) Obhájce xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x způsobů xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xx, xxx xxxx x řízení xxxxxxxx x včas xxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx zbavují viny xxxx jeho xxxx xxxxxxxx, x tím xxxxxxxxx xx správnému xxxxxxxxx a rozhodnutí xxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx řízení činit xx obviněného xxxxxx, xxxxxxx za xxxx xxxxxxx a opravné xxxxxxxxxx, xxxxxxxx do xxxxx (§65) x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkonů. X xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanoveném x §33 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx je x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zúčastnit xx xxxxx úkonů, xxxxxxx xx může zúčastnit xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx omezena, může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxx xxx proti xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx zmocnění xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxx takto xxxxxxx, xx xxxxxxx oprávněn xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx u Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx trestu.

(6) Xxxxxxx xx xxxxx xx všech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx předem kopii xxxx průpis xxxxxxxxx (§55) x každém xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§12 xxxx. 1) xxxx xxxxxxx mu xxxxxxx; xxxxxxxxx mohou xxx xxxxx, xxxx xx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx možné. Náklady x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx vůči xxxxx uhradit.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxxxx osoba

§42

(1) Xxxx, xxxxx xxx&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo podle xxxxxx má být xxxxxxx (xxxxxxxxxx osoba), xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se x xxxx xxxxxxxx; xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zasedání, xxxxx při xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx (§65) a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx právech xxxxxx x poskytnout jí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx svéprávná xxxx xx-xx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx x zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx ve xxxx xxxxx nebo xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ačkoli xxxx xxxx důvody xxx xxxx ustanovení, xx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx neprodleně xxxxxxxxx také v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x zúčastněná xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou x xxxx osobu xxxxxxxxxx činit xxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předseda xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx osobu než xxxxxxxx xxx ustanovit xxxxxxxxxxxx jen s xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx osobu, x xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx svůj xxxxx xx výsledku xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, kdo xx xxx xxxxxxxxxxx, x nevylučuje-li xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx osobě. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je přípustná xxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xx-xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, která je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx fondu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, má x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxxxx obdobného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení

§43

(1) Ten, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx, způsobena majetková xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nebo ten, xx xxxxx xxxx xx pachatel xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xx xxxxx činit xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx (§65), zúčastnit xx sjednávání dohody x xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odvolání nebo x schválení xxxxxx x xxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxx xxx zanedbání povinné xxxxxx (§196 xxxxxxxxx xxxxxxxx), rozumí se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx škodou, xxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx poškozeného xx xxxxxxxxxx ten, xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx způsobena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx x odsuzujícím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nahradit v xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx poškozenému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx obohacení, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§206 xxxx. 2); xx-xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (§175a odst. 2). X návrhu xxxx xxx patrno, x xxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx. Důvod x xxxx škody, nemajetkové xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx xxx rozhodnutí x nároku poškozeného xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozsudku nebo xxxxxx trestního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx sdělí, xxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx mu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx zároveň xxxx.

(4) Poškozený, který xx xxxxx trestného xxxx podle zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, má xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxxx xxxxx měl xxxxxxxx xxxxxxx čin xx xxxx dosavadní xxxxx. Xxxxxxxxxx lze xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx prohlášení se x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx důkaz.

(5) Poškozený xx může xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sděleným xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§44

(1) Xxxxxxxxx poškozeného xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx je v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx spoluobviněný.

(2) Je-li xxxxx xxxxxxxxxxx mimořádně xxxxxx x jednotlivým xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx v trestním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx oznámí x xxxxxx xxxx soudem xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx prvém úkonu xxxxxxxxx řízení, ke xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx více xxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Společný xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zastupuje, xxxxxx uplatnění xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení v xxxxxxxx řízení.

(3) Návrh xxxxx §43 xxxx. 3 nelze xxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx řízení.

§44x

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 45/2013 Sb.

§45

(1) Xxxx-xx poškozený xxxxxx plně svéprávnou xxxx je-li xxxxxx xx svéprávnosti, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X případě, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx-xx opatrovník ustanoven, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx také x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x řízení.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce. Xxxxx osobu xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jen x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, x níž lze xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx řádně xxxxx zájmy poškozeného. Xxxxxxxx o ustanovení xxxxxxxxxxx xx oznamuje xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx to povaha xxxx, též xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx obohacení (§43 xxxx. 3), přecházejí xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§45x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se doručují xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Má-li xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx jemu; xx xxxxxxx, jestliže se xxxxxxxxxxx xxxxxx výzva, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§45x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§46

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mu xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxx xxxxxxx jej xxxxxxxx i na xxxxxxx žádat o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx vydání bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx xxxxx xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z majetkových xxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxx, x xxxxx lze sjednat xxxxxx x xxxx x trestu xxxx xxxxx trestní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx také xx xx, xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo může xxxxx x sjednání xxxxxx x xxxx x xxxxxx a xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx příkazu xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x takové xxxxxx. Xx-xx poškozený xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o obětech xxxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxxx jej xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Zajištění xxxxxx poškozeného

§47

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nemajetková újma, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx trestným xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nemajetkové újmy xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Zajišťovat xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx uplatnit. X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, který xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx poškozeného, v xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxx. V přípravném xxxxxx může státní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxxx xxxx zájmů, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx vlastníkem xxxxxxxxxxx nebo má xxxxxxxx movitou xxx xxxxxxxx mimo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx již x xxxxxx na xxxxxxxxx svého nároku xx náhradu xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xx.

(4) Xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx majetek xxxxxxx x rozhodnutí x zajištění a xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx jej xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xx uloží, aby xxxxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx x x následně sepsaného xxxxxxx x jimi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx x xxx xx x zajištěnému xxxxxxx předkupní xxxx xxxx právo nebo xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx výkon xxxxx x xxx xxxxxxxx, x bylo-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx je xxxxxx povinnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě (§66). Xx-xx xx xxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx i v xxxxxxxxxx usnesení zakázat xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx práv teprve x budoucnu vzniklých. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx první x xxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxx soud x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx návrhu; x xxx xx třeba xxxxxxxxxx poučit.

(5) S xxxxxxxx obviněného, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, lze x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx, veřejné xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jen xx předchozím souhlasu xxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx insolvenčního xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxx o xxxxxxxxx xxxx nároku xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx důvody, xxx něž xx xxxxxxxxx podle §48 xxxx. 1 xxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nároku xxxxxxxxxxx x postup xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxxxxx zvláštní právní xxxxxxx. Xxx xxxxxxx, xxxxxx x jiném xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxx, vydání x xxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx.

§47a

(1) Xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce upustí xx xxxxxxxxx zajišťovacích xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx osoba xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx. Xxxx-xx složena peněžitá xxxxxxx xxxxx, xxxx x v přípravném xxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx obviněného x rozsahu, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxx xxxxxxxx peněžitou xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx poškozeného xxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx bezdůvodného obohacení xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx podstatně xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx takovým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxxx xx soud x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§48

(1) Xxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx,

x) mine-li důvod, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx-xx trestní xxxxxxx xxxxxxxxxx zastaveno xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxx právní xxxx xxxxxxxx, xxxx byl xxxxxxxxxx xxxxx vinným, xxxx ode xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx usnesení, xxxx xxxx věc xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Zajištění xx xxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx, xx xx není xxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) X důležitých xxxxxx xxxx xxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx zajištění; x xxxx xxxxxxx soud x v přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx o xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx poškozeného, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx-xx žádost xxxxxxxxx, může xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx v xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx až xx xxxxxxxx 30 xxx xx právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§49

Xxxxx xxxxxxxxxx podle §47 a 48 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, odkladný účinek.

Xxxxx osmý

Zmocněnec xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx

§50

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx zastupovat xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx; x xxx xx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx poškozeného xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx činů.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx osoba, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx; xxx xxxxxxx líčení x xxxxxxxx zasedání xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx je x němu xxxxxxxxx xxxx svědek, xxxxxx xxxx tlumočník.

§51

(1) Xxxxxxxxx zúčastněné xxxxx x poškozeného xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx za xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxx xxxxxxxx zúčastnit xx všech xxxxx, xxxxxxx xx může xxxxxxxxx zúčastněná xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zúčastněné xxxxx xx xxx xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx být xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxx objasnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx osob, které xxxxxxxxx, x jejich xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx jako xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení nebo xxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxx x xxxxxxxxxx x něm xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx otázky, xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a udělí xx x xxxx xxxxx. Xxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 2, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx sdělit, x xxxx druh xxxxx xx xxxxx, dobu x xxxxx xxxx xxxxxx, ledaže nelze xxxxxxxxx úkonu odložit x vyrozumění xxxxxxxxx xxxxx zajistit. Spočívá-li xxxx xx výslechu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, podle nichž xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx tyto xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx, k xxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xx xxxxxxxxx poškozeného xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx má xxx x důvodů xxxxxxxxx v §55 xxxx. 2 xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a proto xxxxxxx x výslechu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx uvedených x §55 odst. 2 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§51a

(1) Xxxxxxx-xx poškozený,

a) xxxxxxx xxxx způsobena xxxxxxxx trestným xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) který xx pozůstalým xx xxxxx, které byla xxxxxxxx xxxxx způsobena xxxx,

xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby si xxxxxx xxxxxxx vzniklé xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x v xxxxxxxxxx xxxxxx soudce, xx xx nárok xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx rozhodne o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem xxxxx na náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx náhrady xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo její xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zmocněncem zjevně xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx&xxxx;x xxxxxx xxxxxxxxxx oběť xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx nárok, xxxxx-xx x trestný čin xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§196 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx právní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezplatně x xxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx jeho důvodnost, xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který x xxxx připojí xxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx před xxxxxx příslušnému xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) X případě, xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činů xxx xxxxxx pomoc podle xxxxxx o obětech xxxxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxx, ustanoví xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §39 odst. 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poškozeného xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 4 a 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Náklady xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxx xx právní xxxxx poskytovanou zmocněncem xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx.

Oddíl xxxxxx

Xxxxxxx k xxxxxxxxxx informacím

§51b

(1) Xxxx-xx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, obhájce, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxx zúčastnit xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx v xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx senátu. Xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx kopii xxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx u xxxx osob, xxxxx xx prokáží xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 5).

XXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX X ÚKONECH XXXXXXXXX XXXXXX

§52

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení

Při provádění xxxxx trestního xxxxxx xx xxxx xxxxxx x osobami xx xxxxx zúčastněnými xxx, xxx to xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx trestního xxxxxx; xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§52x

Xx-xx to xxxxxxxx xxx ochranu xxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xx bezpečnostní xxxxx xxxx závažné xxxxxx, xxx xxx provádění xxxxx trestního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxx obrazu x zvuku (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxx-xx xx povaha xxxxxx xxxxx x xx-xx xx technicky xxxxx.

§52x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

§53

(1) Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkony xxxxxxxxx xxxxxx ve svém xxxxxx zpravidla xxxx. Xxxx svůj xxxxx xxxxxxxxxx jednotlivé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dožádáním xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejního xxxxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx proveden, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení; xxxx-xx xxxx prováděn xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx jestliže xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx-xx toho xxx xxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxxx třeba.

(2) Xxxxxxxx xxxx, vrchní xxxx x krajský xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx vykonat dožádáním xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx obvodu xx xxx xxxx proveden; Xxxxxxxx soud x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx krajského soudu.

§54

(1) V xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x řádnému xxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx třeba, xxxxxxx dožadující xxxxx xxxxx x poukáže xx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx obsaženy. Xxxxxxxx xxxxx je xxxxx povahy věci x xxxxx xxxx, xx xxx provádění xxxxx vyšlo xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x další xxxxxxxx úkony, zejména xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx se xx okolnosti x xxxxxxxx neuvedené, xxxx-xx xx přispět x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

§55

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak, x každém xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, protokol, který xxxx obsahovat

a) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) místo, xxx x předmět xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx osob x xxxxxx funkce, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stran, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zástupců, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x zmocněnců, xxxxxxxxx jméno x xxxxxxxx dalších osob, xxxxx xx úkonu xxxxxxxxxx, a x xxxxxxxxxx x poškozeného xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo ověření xxxxxxxxxx, včetně data xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x bydlišti x doručovací xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx povolání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li xx xxxxxxxx xxx dosažení xxxxx trestního xxxxxx, xxx xxxxx xx xxx, xxx se x xxxx mohli xxxxxxxxxx pouze orgány xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x úředníci Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx činní x xxxx xxxx; xx xxxxx xxxx xxx xxxxx o osobních, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx; je-li to xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, proti xxx xx xxxxxxx xxxxxx vede, sdělí xx této osobě xxxxxxxx údaje; x xxxxxxx xxxxx x xxxx důvodech se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxx xxx,

x) xxxxxxx x výstižné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, z xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení upravujících xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx úkonu vyhlášených, x xxx-xx xxxx xxx úkonu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, osvědčení x tomto xxxxxxxx; xxxxx se provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxx možné xxxxxxxx xxxxx počátek x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, udělené xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob,

f) xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx tomu, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx zřejmě xxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx činný x trestním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx osobní xxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx spisu x xxxxx xx x nimi xxxxxxxxxx xxx orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x dané xxxx. Xxxxxx se poučí x xxxxx xxxxxxx x utajení své xxxxxx x podepsat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x příjmením, xxx xxxxxx xx pak xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svědků x xxxx jim xxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. Xxxxxxx-xx důvody xxx utajení xxxxxx xxxxxx x oddělené xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx, xxxxx, který x xx xxxx xxxx trestní xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xx-xx utajována totožnost x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §102a. X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx výpovědi xxxxxxxxxxxxxxx xxxx doslovně, xxxxxx xxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na ně; xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx a provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx okolnosti, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xx kterém byly xxxxx xxxx věci xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx; o rekognici xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x rekonstrukci x x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx podrobně xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx úkony xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx; pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, náčrtky x xxxx vhodné xxxxxxx, které se, xx-xx to možné, xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxx i x xxxxxxx provádění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx protokol x xxxxxxxx xxxxx, x xxxx vyslýchaná xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx; záleží-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx.

§55x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxxxx xxxxxxx úkonu xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x těsnopisného xxxxxx, který xx xxx spolu x xxxxxxxx xx obyčejného xxxxx připojí x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx prostředku. Je-li xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxx vedle xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx obrazový xxxxxx, xxxxxxxxx se tato xxxxxxxx v protokolu xxxxxxxx o úkonu, x xxxx se xxxxx údajů x xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx provedení xxxxx též údaj x xxxxxxxx prostředku. Xxxxxxxxx nosič záznamu xx xxxxxxx ke xxxxx xxxx se xx xxxxx uvede, xxx xx xxxxxx.

§55x

Xxxxxxx zvláštnosti protokolace x řízení xxxx xxxxxx

(1) O xxxxxxx xxxxxxxx líčení je, xxxxxxxxxx-xx z xxxxxxxxxx xxxxxx předseda xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §55a xxxx. 1 xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Je-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx úředník, protokol xx nediktuje, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pořizuje xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx osob, xxxxx xxx byly xxxxxxxxxxx, xx do xxxxxxxxx x hlavním líčení xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx výpovědím xxxx vysvětlením. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx před xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx opakování xxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx o hlavním xxxxxx nebo veřejném xxxxxxxx xxxx třeba xxxxxxx vyhotovovat, jestliže xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx prohlásí, že xx vzdávají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zasedání xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx prostředek a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx uvede xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx líčení nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, přítomné xxxxx, xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jichž bylo xxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx zvukový záznam xxxxxxx o průběhu xxxxx xxxx soudem x xxxx-xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x průběhu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxx xxxx xxxxxx odpovídá xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úředník, pokud xxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx.

(7) Zvukový záznam xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, x xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx možné, xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx provést xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, přibere xx x úkonu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx protokol xxxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x o veřejném x xxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zapisovatel; jiné xxxxxxxxx podepíše ten, xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xx úkon xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxx. Je-li xxxx xxxxxxxx prostřednictvím videokonferenčního xxxxxxxx, osoba, xxx xx úkon xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx x výslechu xxxx xxxxxxx, musí xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx protokolu. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx v protokolu x poznamenáním důvodu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x hlavním xxxxxx nebo x xxxxxxxx xx neveřejném xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx člen senátu. Xx-xx xxxx překážka x xxxx osoby xxxx u xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx.

§57

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxx x doplnění xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rovněž x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx protokolu rozhoduje xxxx, x jehož xxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úkonu, xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx chyb xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx zůstal xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx ten, xxx xx xxxxxxx.

§58

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx uvede xxxxx xxxxxxxxxxx náležitostí (§55 odst. 1)

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x všech xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x hlasování.

(3) Protokol x xxxxxxxxx podpisují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Protokol x xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxx x protokolu x xxxxxxx. Xxxxxxx jej xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x nadřízeného xxxxx při rozhodování x xxxxxxxx prostředku x předseda xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x stížnosti xxx porušení zákona, xxxxx x soudce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsudku; xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x jednoduchá xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx porada xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx případě xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx bylo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx

§59

(1) Xxxxxx xx posuzuje xxxx xxxxx svého obsahu, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx do xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxxxxxxxxx, telefaxem xxxx xxxxxxxxxx.

(2) X přípravném xxxxxx xxxxxxxx podání xxxxx xx protokolu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx státní xxxxxxxxxxxxxx; x řízení před xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxx to xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx stupně. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx dovolání.

(3) Xxxxx zákon pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náležitosti, xxxx být x xxxxxx xxxxxx, kterému xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxx x xx xxxxxxx, a xxxx být xxxxxxxxx x datováno. Podání xx třeba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx tak, aby xxxxx stejnopis zůstal x příslušného xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dostala xxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx toho xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx činný x xxxxxxxx řízení xx xxxxx podateli, je-li xxxx, x doplnění x xxxxxxxxxx poučením, xxx xxxxxxxxxx odstranit. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxx-xx podatel xxxx xxxxx xxxxxx-xx nedostatky xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx nepřihlíží; xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx podnět, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx závěr x xxxxxxxxx ze xxxxxxxx trestného činu, xxxx pro xxxxxx, xxxxx obsahem je xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx náležitosti. Z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx být xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxx činí.

(4) Xxxx-xx xx xxxxx trestní xxxxxxxx, xx nutno xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx čin spáchán, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx oznámení xxxxxx, x xxxxxxxx x x xxxx škody xxxxxxxxx oznámeným xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx xxx x xxx, xxx xxxx, xxx soud xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx proveden xxx, aby xxx xxxxxx podklad pro xxxxx xxxxxx.

(5) Jestliže xxx protokol x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sepsán u xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl xxxxxx

Xxxxx

§60

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xx lhůty xxxxxx xxxxx dní xx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx, xxxxxx nebo xxx končí xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx označením xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx určující xxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx měsíci lhůty, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xx den xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, pokládá xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx nejbližší xxxxxx xxxxxxxx den.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, jestliže xxxxxx xxxx ve xxxxx

x) xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx adresovaná xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx má xx xxxx xxxxxxxxxx,

x) učiněno x xxxxx xxxx x státního zástupce, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx,

x) učiněno xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx u ředitele xxxxxxx, xxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx v trestu, xxxx

x) učiněno xxxxx xx protokolu u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx okresního státního xxxxxxxx.

§61

Xxxxxxxxx lhůty

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx opravného xxxxxxxxxx, xxxxxx xx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodovat, xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx lhůty xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx třeba xxx se xxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx proti xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ještě xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx opožděný, zruší xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx x svoje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx x tehdy, xxxxx-xx xx, xx lhůta x xxxxxx opravného xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx jako opožděný, xxxxxxxx xxxxxx.

Oddíl xxxx

Xxxxxxxxxx

§62

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxx-xx písemnost xxxxxxxx xxx xxxxx trestního xxxxxx, doručuje ji xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx 13). Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") a x xxxxxxx, xx by xxxxxx doručení xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obce. Doručují-li xxxxxxxxx soud nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx samy, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx orgány xxxxxxxx stráže. Nelze-li xxxxx xxxxxxxxx doručit, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X případech stanovených xxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx obviněný xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx písemnost xxxxx obhájci nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxx obviněný, poškozený xxxx zúčastněná osoba xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pošty, lze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx její xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§63

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, užijí xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, advokátům, xxxxxxx, obcím x xxxxxx územně samosprávným xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, kterou za xxx xxxxxx xxxxx [§55 xxxx. 1 xxxx. x)].

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx, kterou xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, uvedla xxxxx xxxx xxxxxx subjektu, xxxxx xxx ni xxxx xxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx se obhájci x řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určené xxx xxxxxxxxxx (§306 xxxx. 1), xxxxxxxxx xx způsobem xxxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxx.

§64

Xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx vlastních xxxxx se doručuje

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,

x) xxxx písemnost, xxxxxxxx xx předseda xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx policejní xxxxx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx rukou, zastižen, xxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vyrozumí, xxx xx xx xxxx vyzvednout.

(3) Písemnost xx ukládá

a) x xxxxxxxxx soudu, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx soudní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxxxxx zastupitelství, xxxxx má xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx ji xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) u pošty, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx policie, xxxxxxxx xxxxxxxx písemnost xxx, xxxxx xx xxxxxxxx soud xxxx xxxxxx zastupitelství xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx adresát xxxxxxxxx xx deseti dnů xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx, i xxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se x xxxxx doručení xxxxxxx, xxxx uvedenou xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx, anebo jde x xxxxxx xxxxxxxx x §63 odst. 3. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx uplynutí xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxx adresátem xxxxxxx xxxxxxxx, ledaže xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx o xxx xxxxxxx xx úřední xxxxx.

(5) Odstavec 4 xx neužije, doručuje-li xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, návrh xx potrestání, návrh xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, rozsudek, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) jiná xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx předseda xxxxxx, xxxxxx zástupce, xxxx policejní xxxxx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxxx.

(6) Je-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xx zásilce xxxxxxx xxxxxxxx. Doručující xxxxx v takovém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§64a

Odepření xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx převzít, písemnost xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x datem x důvodem xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxx-xx předseda xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxx bezdůvodně, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx bylo xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx adresát xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§64x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx

§65

(1) Obviněný, poškozený x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx spisů, x výjimkou protokolu x hlasování x xxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2, činit xx x xxxx xxxxxxx x poznámky x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx kopie xxxxx a xxxxxx xxxxx. Xxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx nejsou xxxx xxxxxxxxx nebo je-li xxxxxx svéprávnost xxxxxxx. Xxxx osoby xxx xxxxx činit se xxxxxxxxx předsedy xxxxxx x x přípravném xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jen xxxxx xx toho xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx právo xxxxxxxxxx xx xxxxx x spolu x xxx xxxxxxx práva xxxxxxx v xxxxxxxx 1 ze závažných xxxxxx xxxxxxx. Závažnost xxxxxx, xx kterých xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx žádost xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx, státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx obviněnému x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx možnost xxxxxxxxxxx spisy, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx.

(3) Tomu, xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx nahlédnutí xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x jeho obhájci xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx usnesení x xxxxxxxx trestního xxxxxxx (§160 xxxx. 1).

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Eurojustu xxxxxxxx xx spisů xxxxx xxxxxx zákonných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx nahlížet do xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx opatření, xxx nebyly xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx podle §55 xxxx. 1 písm. x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Probační x mediační xxxxxx xxxxx v xxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx údajů xx xxxxx §55 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxxx pokuta

§66

(1) Xxx xxxx předchozí xxxxxxxxxx ruší řízení xxxx kdo xx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx kdo xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo nevyhoví xxxxx, které xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx předsedou xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 50000 Xx.

(2) Xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxx ozbrojeného xxxxx x činné xxxxxx, může se xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxx xxxx náčelníku ke xxxxxxxxxx potrestání. Xxxxxxx-xx xx takového xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx trestu xxxxxx svobody, xxxx xx xxxxxxxxx řediteli xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx kázeňskému xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx velitel, xxxxxxxx xxxx ředitel je xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx orgán činný x xxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxx-xx xx jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxx xxxxxx státní xxxxxxxx, xxxxx xx příslušnému xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Tento xxxxx xx povinen x xxxxxxxx vyrozumět orgán xxxxx x trestním xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX OPATŘENÍ X ZAJIŠTĚNÍ XXXX X XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxx

§67

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxx xxx xxxx do xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx z jeho xxxxxxx xxxx dalších xxxxxxxxxxx skutečností vyplývá xxxxxxx obava,

a) xx xxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxx, xxx xx xxx trestnímu xxxxxxx xxxx trestu xxxxxx, xxxxxxx nelze-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx anebo xxxxx-xx xx xxxxxx trest,

b) xx bude působit xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) že bude xxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx, xxxxxx trestný xxx, o který xx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x dosud xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxx xxxxxx x podezření, xx tento xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x závažnost xxxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx účelu vazby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření.

§68

(1) Vzít xx xxxxx lze xxxxxx xxxxx, proti xxx xxxx zahájeno xxxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Vzít do xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx hranice xxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx z xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákon xxxxxxx trest odnětí xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx trestního xxxxxx,

x) xx xxxxxxx totožnosti x dostupnými xxxxxxxxxx xx ji nepodařilo xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx objasňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

e) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odsouzen xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §67 xxxx. x) x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyžaduje vzetí xx vazby účinná xxxxxxx poškozeného, zejména xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zájmu.

§69

Xxxxxx x zatčení

(1) Xxxxxxxx xx dán xxxxxxx z důvodů xxxxx (§67) x xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx k xxxxxxx musí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx zaměněn x jinou xxxxxx, xxxxxxxxx stručný xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx trestného xxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x přesný xxxxx xxxxxx, xxx které xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(3) Zatčení xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx-xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, vypátrat xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Zatčená xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx obhájce, mluvit x ním bez xxxxxxxxxxx xxxxx osoby x xxxxx xx x ním xxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx má xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, kterou xxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx neohrozí-li xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx tomu xxxxx xx ochraně oběti; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Zatčený xxxxxxx xx xxxxx, aby xxx x jeho xxxxxxx vyrozuměn konzulární xxxx xxxxx, xxxxx xx občanem, a xxxxx xx xxxxxxxxxx x tímto konzulárním xxxxxx. Xxxx-xx zatčený xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, komunikace x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx bezplatně. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx jejich uplatnění.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx zatkl, xx xxxxxxx xx neodkladně, xxxxxxxxxx xxxx xx 24 xxxxx, xxxxx xxxxx, jehož soudce xxxxxx vydal, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nepředvídatelným okolnostem, xxxx být obviněný xxxxx nejpozději 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Nestane-li xx xxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Soudce soudu, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyslechnout, xxxxxxxxxx x xxxxx x toto rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24 xxxxx xx xxxx, xxx byl xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx. Provádí-li xxxxxxx xxxxxxxxxx výjimečně xxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx dodán xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxx soudu, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx vydal. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x výslechu xxxxxxxx x vazbě x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx soudce xxxxxxxxxxxxx výslech xxxxxxxxxx. Xxxx-xx obviněnému xxxxxxxxxx x xxxxx oznámeno xx 24 hodin xx doby, kdy xxx dodán xx xxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx. Obviněný xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx byl xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx policejní xxxxxx.

§70

Vyrozumění o vazbě

O xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx vyrozumět xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obviněného xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx uvede xxxxx xxxxxxxx k vyrozumění, xxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx, že x takovým vyrozuměním xxxxxxxxxx, xxxxxx jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxxxxxx sboru xx xxxxx vyrozumět xxx xxxx velitele xxxx xxxxxxxxx. O xxxxx xxxxxxx do xxxxx x x xxxx propuštění x xxxxx xx vyrozumí xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, pokud x to cizinec xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána.

§70x

(1) Příslušnou xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) změně důvodů xxxxx,

x) rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x propuštění xxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx trestných xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx stíhán, xxxx o jeho xxxxx,

x) jménu, xxxxxxxx x adrese xxxxxxx, xxxxx obviněného zastupuje,

g) xxxxxxxx údajích xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxx,

x) postoupení xxxx jinému xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx schválení xxxxxx x vině x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zástupci x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xxxx řízení x xxxx, kdy došlo xx skutečnosti, kterou xx třeba xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx oznamuje xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x prvním stupni xxxxxx.

§71

Přezkoumávání trvání xxxxxx xxxxx

(1) Orgány činné x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx důvody xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx x xxx xxxxx vazbu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §73 x 73a. Xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vyžaduje xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx závažné xxxxxx, xxx xxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx skončit, x xxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxx účelu trestního xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x

x) žádosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) stížnosti proti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx důvod xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx, že vzhledem x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x závažnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí svobody, x nejsou-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §68 xxxx. 3 x 4.

§71a

Žádost x propuštění x xxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxx. Xx xxxxxx o xxxxxxxxxx z xxxxx xx xxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx žádosti xxxx být xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx v xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx po xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxx jeho xxxxxx x propuštění x xxxxx, nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

§72

Xxxxxxxxxxx o dalším xxxxxx vazby

(1) Nejpozději xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xx vazby xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vazbě xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx, xxxx zda xx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx musí xxx xxxxxxxx neprodleně propuštěn x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudce x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxx xxxxxxx xxxxx nejpozději 15 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx u xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx dohody x vině a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxx xxx mu byl xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx vazbě, xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx xx x vazby xxxxxxxxx; xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx propuštěn x vazby. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x vině a xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o opravném xxxxxxxxxx xxxx nadřízeným xxxxxx, je x xxxxxxxxxx o ponechání xxxxxxxxxx xx vazbě xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x vazby xxxxxxxxx tento xxxxxxxxx xxxx; při předložení xxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx podán opravný xxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx přípustná doba xxxxxx xxxxx

§72x

(1) Xxxxx xxxx trvat v xxxxxxxxxx řízení x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx dobu. Xxxxxxx xxxx trvání vazby x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx přesáhnout

a) xxxxx xxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx,

x) dva roky, xx-xx xxxxxx trestní xxxxxxx xxx zločin,

c) xxx xxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) čtyři xxxx, xx-xx xxxxxx trestní xxxxxxx pro zvlášť xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx lze xxxxx xxxxxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Z xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx třetina xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx třetiny na xxxxxx před soudem. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx před uplynutím xxxx doby xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vazby. Xx-xx xxxxxxxx stíhán xxx xxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx určení xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx nejpřísněji xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx zahájeno xxxxxxx xxxxxxx, jiným xxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx řízení xxxx soudem, obviněný xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §67 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve větě xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx zjištěno, že xxxxxxxx již xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx objasňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx [§68 xxxx. 3 xxxx. x)], xxxxxxxx o ponechání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx x xx podání xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu xxxx.

(4) Doba xxxxxx xxxxx xx počítá xxx xxx, xxx xxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zástupci x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx, kdy xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxx xxxxx, x xxx xxxx rozhodnuto x xxxxxx o xxxxxxxx (§265l odst. 4 x §265o xxxx. 2), x xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx (§275 xxxx. 3), x návrhu xx povolení xxxxxx xxxxxx (§282 xxxx. 2 x §287), xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (§314k xxxx. 1) nebo x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§350c xxxx. 1), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x původním xxxxxx. Ustanovení xxxx xxxxx se užije xxxxxxx xx vazbu x xxxxxx xxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních.

§72x

Xxx-xx soudem vyhlášen xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxx vazby xx vyhlášení xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx uloženého xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx vazby xxxxx §72a xxxx. 1.

§72x vložen právním xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§73

Nahrazení xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, předběžným xxxxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v §67 xxxx. x) xxxx x), může xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedené x §3 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxx obviněného x xx xx, xx se obviněný xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx, a xxxxx rozhodující x xxxxx považuje záruku xxxxxxxx x osobě xxxxxxxxxx a k xxxxxx projednávaného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx,

x) obviněný xx písemný xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx, zejména xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, státnímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xx splní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx x vazbě xxxxxxxx xxxx vzhledem x xxxxx xxxxxxxxxx x x povaze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx,

x) s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x povahu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účelu xxxxx xxxxxxxxx dohledem xxxxxxxxxx úředníka xxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x uložení xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kdo nabízí xxxxxxxx záruky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x splňuje xxxxxxxx pro její xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx úředníkovi, xxxxxx místo pobytu xxxxx s jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve výroku xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx trestního xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxx současně xxxxxx obviněnému xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx časovém xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx v xxx xxxxxxxx důvody, xxxxxxx xxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zdravotních služeb x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx; pro stanovení xxxxxxxx období xx xxxxxxx xxxxxxxxx §60 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxx probačnímu úředníkovi xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx obydlí xxxx xxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx uložených v xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím elektronického xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx slíbí, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx. Xxxx tím xxxxx xxxxxxxxxxx o vazbě xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx elektronické xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx rozhodující o xxxxx současně uložit xxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx 17) xx xxxxx xxx stanovené xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx; xx postup xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx §79 xxxxxxx přiměřeně. Xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx vycestování xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx orgánu příslušnému x xxxxxx cestovního xxxxxxx; xxxxx orgán xxxx xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

(6) Obviněný, xxxxxxx bylo x xxxxxxxxxxx x nahrazením xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4 xxxx 5, xx xxxxx kdykoliv xxxxx o jeho xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o vazbě xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx. Byla-li xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx nové xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spočívajícího v xxxxxx vycestování do xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx, vyrozumí x xxxx xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxx cestovního dokladu; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obviněnému.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 x xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx, soud x x přípravném xxxxxx xx xxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vazbě.

§73a

Peněžitá xxxxxx

(1) Xx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §67 xxxx. a) xxxx x), xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxx, jestliže xxxxxx složenou xxxxxxxxx xxxxxx, jejíž výši xxxxx. Xx-xx však xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxx (§140 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (§145 xxxxxxxxx xxxxxxxx), mučení x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §149 odst. 3, 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx s lidmi (§168 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxx §173 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx rukojmí xxxxx §174 xxxx. 3, 4 trestního xxxxxxxx, znásilnění podle §185 odst. 3, 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zneužití xxxxx §187 odst. 3, 4 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxxx ohrožení podle §272 odst. 2, 3 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§280 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxx x jiného xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látkami x x xxxx xxxxx §283 xxxx. 3, 4 trestního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx dopravním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (§290 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §292 odst. 2, 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx (§309 trestního xxxxxxxx), rozvracení xxxxxxxxx (§310 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx (§312 trestního zákoníku), xxxxxxxx (§314 xxxxxxxxx xxxxxxxx), vyzvědačství (§316 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxxx x nepřítelem (§319 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxx (§320 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx (§400 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxx lidskosti (§401 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§402 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx (§405a xxxxxxxxx xxxxxxxx), přípravy xxxxxx xxxxx (§406 xxxxxxxxx zákoníku), styků xxxxxxxxxxxx mír (§409 xxxxxxxxx xxxxxxxx), použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nedovoleného xxxxxx xxxx (§411 xxxxxxxxx xxxxxxxx), válečné krutosti (§412 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§414 trestního xxxxxxxx), zneužití mezinárodně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (§415 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxx a příměří (§416 trestního xxxxxxxx), x je-li dán xxxxx vazby xxxxxxx x §67 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx obviněného může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jiná xxxxx, xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx, x nichž xx shledáván xxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, že

a) xxxxxxx peněžité záruky xx xxxxxxxxx, a xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x osobě x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, k povaze x závažnosti xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx důvodů xxxxx určí výši xxxxxxxx záruky x xxxxxxxxxxxx hodnotě xx 10&xxxx;000 Xx xxxx x xxxxxx jejího xxxxxxx, xxxx

x) vzhledem x okolnostem případu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx záruky xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx vycestování do xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx §73 xxxx. 5 xx 7 xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx připadá xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx změnu svého xxxxxx, a znemožní xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx se nedostaví xx předvolání k xxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxx je xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxx dokonat xxxxxxx xxx, který xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odnětí svobody xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx záruku xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx i bez xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x té xxxx xxxx řízení, jestliže xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx o jejím xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxxxx, zda xxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx provede xxxxxxxx xxxxx.

(6) Nerozhodne-li soud xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx pravomocně xxxxxxxx x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx peněžitému xxxxxx, xx xxx, xxx xxxxxxxx nastoupí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x náklady xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx 7 xxx není xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx peněžitý xxxxx xxxx náklady xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx prostředky z xxxxxxxx záruky.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x to xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, peněžitá xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxx splnil xxx xxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 6, xxxxxxx x úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x peněžité xxxxxx x uspokojení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx uspokojí xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x úhradě xxxxxxxxxx poškozeného xxxxx xxxxxxxx 7, xxxx x xxx poškozeného xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx do xxx měsíců od xxxxxx vyrozumění, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx peněžitou xxxxxx xxxxxxx. X xxx xx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xx důvody, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx na zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx x uhrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx peněžitou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx upozorněni.

§73x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx

(1) X vzetí xxxxxxxxxx xx vazby xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx návrh státního xxxxxxxx xxxxxx. O xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §69 rozhoduje x řízení xxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx má xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jako senát x xxxx předseda.

(2) X žádosti obviněného x propuštění z xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x přípravném xxxxxx státní xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx státní zástupce xxxxxxx x propuštění x xxxxx, xx xxxxxxx xx nejpozději xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; x tomto xxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx státní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx x řízení xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxx rozhodnout xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx trvání xxxxx xxxxxxxxxx rozhoduje xxxx x x přípravném xxxxxx xx návrh xxxxxxxx zástupce soudce.

(4) X xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx soud x v přípravném xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudce; xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnout v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zástupce.

(5) O xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx vycestování do xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uloženo podle §73 xxxx. 5 xxxx §73a odst. 3, xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx obviněný propouští x vazby, může x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x státní xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx x dalším xxxxxx vazby xxxxx §72 nebo překročení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx podle §72a vydá soud x x xxxxxxxxxx xxxxxx soudce nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

§73x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vzetí xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vazbě, xxxxx xxxxxxxxx je ponechání xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§134) xxxxxxx také

a) xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují podezření xx spáchání xxxxxxxxx xxxx, pro který xx obviněný xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx dovozovány xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §68 xxxx. 3 x 4 x x §72a xxxx. 3,

x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§73x vložen xxxxxxx předpisem x. 459/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§73x

Xxxxxxx zasedání

(1) Xxxx-xx xx xxxxxx líčení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x x xxxxx, xx-xx to xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Rozhoduje-li xxxx x xxxxx obviněného xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxx xx vazby x xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zasedání, xxxxxxxx x xx obviněný xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx osobní slyšení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx však není xxxxx xxxxx, i xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) obviněný xx xxx následně xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx slyšen k xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x vazbě xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx obviněného xxxxxxxxxx xxxx výslech, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§73x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx zasedání

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx předvést k xxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx státního xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx o vazbě xxxxxxxxxx xxxx zatčeného xxxxxxxxxx, obhájce xx xxxxxxxx, je-li xx xxxxx 24 xxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x vazbě, xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx vazebního xxxxxxxx xxxxxxx předseda xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, aby státní xxxxxxxx a obhájce xxxx možnost xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené xxx xxxxxxxxxx x vazbě.

§73e xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§73x

Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Vazební xxxxxxxx xx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Vazebního xxxxxxxx xx vždy xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Účast xxxxxxxx xxxxxxxx x obhájce xxx vazebním xxxxxxxx xxxx nutná.

(3) Vazební xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§73x xxxxxx právním předpisem x. 459/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

§73x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxx. Poté xxxxx povahy věci xxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx obhájce xxxxxxxxx xxx vyjádření a xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx šetření potřebného xxx rozhodnutí x xxxxx. Není-li xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx-xx xxxx vyjádření a xxxxxx obsaženy xx xxxxx, xxxxx xxxxxx-xx x xx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxx senátu x x přípravném xxxxxx soudce. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyslechne obviněného xx všem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, avšak teprve xxxxx, až xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx soudce xxxxx slovo.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxxxx zasedání xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx líčení; omezení x provádění xxxxxx xxxxxx protokolu o xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx (§211 xxxx. 1 x 5) xx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx návrhům xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x obviněnému.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxx vyhlásí xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §55b, 56 x 57 xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

§74

Stížnost proti rozhodnutí x vazbě

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x vazbě (§68, 69, §71, §71a, 72, §72a xxxx. 3, §73 x 73a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (§73d xx 73g).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx pouze xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vazby, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx z xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx jeho xxxxxxxx odkladný účinek xxx tehdy, byla-li xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx o vzetí xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x dalším xxxxxx vazby [§149 xxxx. 1 xxxx. x)], může věc xxxxxx x novému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx propuštěn x xxxxx.

§74x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx

(1) Je-li vedeno xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve výkonu xxxxxx xxxxxx svobody x xx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §67, xxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx, soud x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Uložená xxxxxxx xxxxx xxx závažnější xxx xx, kterým xx jinak byl xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Na xxxxxxxxxxx x omezeních, xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §68 xxxx. 1, §71, 71a, 72, 72a x 74. Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx

§75

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem

Jestliže je xxx xxxxxxx x xxxxxx vazby (§67), xxxx policejní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx státnímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ohlásit a xxxxxx mu opis xxxxxxxxx, xxxxx sepsal xxx zadržení, i xxxxx materiál, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx popřípadě xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx do xxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx,xxx obviněný xxxx xxx nejpozději xx 48 xxxxx xx zadržení xxxxxxxx xxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§76

Xxxxxxxx xxxxx podezřelé

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxx, je-li xxx xxxxxxx x důvodů xxxxx (§67), policejní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zadržet, x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§160 xxxx. 1). X xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx xxxxxxxx. Bez xxxxxxxx xxxxxxxx lze zadržení xxxxxxx, xxx jestliže xxx xxxxxxx odkladu x souhlasu xxxxxx xxxxx dosáhnout, xxxxxxx xxxx-xx osoba xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxx svobodu xxxxx, která byla xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx omezit xxxxxxx, xxxxx xx xx nutné xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx policejnímu xxxxxx; xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx může xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Policejní orgán, xxxxx xxxxxxx zadržení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx, xxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x podstatné důvody xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx orgán, xxxxx zadržení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx činu, xx propustí bezodkladně xx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx odpadnou. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx protokol x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx usnesení x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podat xxxxx xx xxxxx xx vazby. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx odevzdána xxxxx nejpozději do 48 hodin xx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx propuštěna xx svobodu.

(5) Xxxxxxxxxx §33 odst. 1, 5 x 6, §91, 92, 93 x 95 xx xxxxx přiměřeně xxxx x xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx, xxx xxxxx proti xx nebylo zahájeno xxxxxxx xxxxxxx (§160).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx výslechu xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxxxx.

§76x

Xxxxxx k xxxxxxxx

(1) Xx-xx xxx xxxxxxx x důvodů xxxxx x xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx doručit xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxx x takovou xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, předvést xxxx xxx odkladu xxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx, jež xx xxx zadržena, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx důvodů, xxx xxxxx xx xxxxxx. Připojí xx x xxxx opis xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx podkladě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx též xxxxxxx, pokud xx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx podezřelé xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zadržel, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx opis xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předat xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx do xxxxx xx 48 xxxxx xx xxxxxxxx; xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(5) Soudce, xxxxxxx xxxx zadržená xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2.

§76x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§76x

Xxxxx xxxxxxxx osoby

Zadržená xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxx xxx přítomnosti xxxxx xxxxx a xxxxx xx x xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx právo xx xxx náklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx telefonu x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx; tato xxxxxxxxxx xxxxxxx kontrole. Zadržený xxxxxxx má právo, xxx xxx x xxxx xxxxxxxx vyrozuměn xxxxxxxxxx xxxx státu, xxxxx je občanem, x xxxxx xx xxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx cizinec xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x konzulárním úřadem xx mu xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§76x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2017

§77

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx státní xxxxxxxx propuštění zadržené xxxxx xx podkladě xxxxxxxxx xx došlých, xxxxxxxxx po jejím xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx ji xx xxxxx 48 xxxxx od zadržení xxxxx s návrhem xx xxxxx xx xxxxx. X návrhu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 1) a xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx propuštění xx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxx, xx ji bere xx xxxxx. O xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x o xxxx xxxxx zadržená xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx zástupce. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx tehdy, xx xxx x xxxx soudce xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx doby 24 hodin xx xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraničí

§77a

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx stíhání xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody, jehož xxxxx hranice převyšuje xxx léta, nebo xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx převyšuje xxx xxxx, xxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx omezení xxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xx nezbytné pro xxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx omezení podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx obviněného xxxx xxxx, kdo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx 17) xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx; xx postup xxx xxxxxx cestovního xxxxxxx xx §79 xxxxxxx přiměřeně.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx řízení soudce xxxxxx příslušnému x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx vycestování xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx návrhu, pominuly-li xxxxxx pro xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx uloženo omezení xxxxx xxxxxxxx 1, xx právo xxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Byla-li xxxxxx zamítnuta, může xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx po xxxxxxxx xxx xxxxxx od xxxxxx moci xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném řízení xxxxxx zástupce xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx do zahraničí, xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx vyrozumí o xxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xx konkrétně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxx xxx trestní xxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§77x

(1) Xxxx důležitou xxx xxxxxxx xxxxxx je xxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxx důkazní xxxxx,

x) je nástrojem xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

d) xx xxxxxxxx hodnotou xx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x) a x).

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx fondu xxxx x podílovém xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx pro trestní xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx uvedení xxxxx, jíž xxxx xxxxxxxxx; x opatření xx xxxxx, kdy x kde a x xxxxxx důvodu x zajištění xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zajištění xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §47, 78, 79, 79a, 79g, 344a, 347 nebo 358b xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx usnesením, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxx xxxxxx zajištění není xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx věci, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Neohrozí-li xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx věc, xxxxx xxxxxxxxx je z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxx věc, která xx propadnout xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx moci.

(5) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xxx xxxxx třetích xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx uplatnit pouze x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxxxx věci xxx xxxxxxx xxxxx

§78

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx

(1) Xxx xx u xxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx důkazní xxxxx, xx povinen xx xx vyzvání xxxxxxxxx xxxxx, státnímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; je-li ji xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx takovou xxx xx xxxxxxx těmto xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxx xx upozornit xx xx, xx xxxxxxxx-xx xxxxx, xxxx mu xxx věc xxxxxx, xxxxx i xx xxxx xxxxxxxx nevyhovění (§66). Xxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu, v xxxxxxxxxx řízení státní xxxxxxxx xxxx policejní xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx na jiný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x které xxxxx xxxxx výslechu, xxxxxx došlo k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx v tajnosti xxxx k zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Nikoho xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx, xxx x xxxx, kdy je xxxxxxxx x její xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx jako xxxxx xxxxx němu xxxx xxxxx xxxx xxxxx blízké; tím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xx xxxxxxxx pro účely xxxxxxxxx zmaření xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx příkaz, xx xxxxx, xxx byla xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx převést xx xxxxx osobu xxxx ji xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákazem xx xxxxxxxx; xxxx x xxxxxxxxxxx přihlédne x xxx xxxxxx. O xxx je xxxxx xxxx osobu xxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx předložila xxxx xxxxxx věc, xxx může xxxxxxx xxx důkazní xxxxx, xxxx orgán, xxxxx xxxx provedl, ihned xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx; xxx x nich xxxx xxx dostatečně přesně xxxxxxx, tak, xxx xxxx xxxxx určit xxxx totožnost.

(6) Orgán xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx úschovy.

(7) Xxxxx, které byla xxx xxxxxxxxx, má xxxxx kdykoli žádat x xxxxxxx takové xxxx. X xxxxxx xxxxxxx musí xxxxx xxxxx v trestním xxxxxx uvedený v xxxxxxxx 1 neodkladně xxxxxxxxxx. Byla-li xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx ji xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx x ní xxxx xxxxxx, opakovat xx xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí.

§79

Odnětí xxxx

(1) Nebyla-li xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vydána xxx, kdo ji xx u xxxx, xxxx xx xxx xx příkaz xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx řízení na xxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx policejního xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx předchozího souhlasu xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxx xxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxxxx x odnětí věci xxxxx, xxxxxx xxxx xxx, provede xx xx xxxxxxxx příkazu xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx věci zúčastněna.

(4) Xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx použije §78 odst. 4 xx 7.

Pododdíl 3

Zajištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

§79x

Xxxxxxxxx nástrojů xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x trestné činnosti

(1) Xxxxxxxxxx-xx zjištěné xxxxxxxxxxx xxxx, xx určitá xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxx policejní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Předchozího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x naléhavých xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx orgán xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 48 xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stížnost.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a nezaměnitelně xxxxxxx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxx, komu byla xxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxx xx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxx věc xxxxxxx na xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, x je-li zajištěna xxxxxx věc, xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xx-xx xx zapotřebí xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebo i x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož i xxxxxx x vydání xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx nosičů, xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx věci, x xxxxxxxxxxx xx následky xxxxxxxxxx takové xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě (§66 a 79). Xx xxxxxxxxx rozhodnutí x zákazu xxxx xxxxxxx xxxxxx dalších xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x zajištění se xxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx 15 xxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxx práva třetích xxxx xx váží x xxxxxxxxx věci, xxx je jiným xxxxxxxx omezen xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx majetkové xxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxxxx xx následky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (§66).

(4) Xxxxx činný x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx takového xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§79b

Doručení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxx

(1) Xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby, pokud xxxxxx, xx se x věcí, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, nakládá xxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zajištění, mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Orgán xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx neprodleně xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx provést zajištění xxxx x učinit xxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx. Xxxx, xx tento xxxxx xxxx xxxxx provedou xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx v trestním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nejde-li x xxxxxxxxxx na xxxx vůči xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vést xxxx xxx jiného, xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, který rozhodl x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx, aby místo xxxxxx xxxxxxxxx složil xxxxxxx plnění xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx. Složením xxxxxxxx xxxxxx do úschovy xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx vlastníku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx potřebné xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uloženou evidenční, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxx věci xxxx jejímu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xx vyzve x xxxx, xxx xx, xxxxx zjistí, xx je xx xxxxxxxxxxx xxxxx nakládáno xxx, xx xxxxx xxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxxxx, tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámily; xxxx xxxxxx x osoby xxxx povinny takové xxxxx xxxxxxx. Xxxx x zajištění vyrozumí xxxxx a orgány, x nichž xx xx xxxxx, xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx předkupní, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, x němž xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, který rozhodl x xxxxxxxxx nemovité xxxx, vyrozumí katastrální xxxx o nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§79x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx movité xxxx

(1) Xxx xx x xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx může xxxxxxxx zajištění, xx xxxxxxx takovou xxx xx vyzvání předsedy xxxxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxx odňata. Xx postup xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §78 x 79.

(2) Orgán xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx okolností ponechat xxxxxxx věc na xxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxxxx

x) odnětí xxxxxx xxxx xx xxxxx k jejímu xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx xx funkčně xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx by bylo xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jde x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx péče x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxx x xxx xxxxxxxx hodnoty.

(3) Pokud xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx místě, xxx se xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx vymezí xxx, xxx xxxxxx zaměnitelná x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx vydá xxxxxx x xxxxxxx xx nakládání x xxxx, x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx x ní bylo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x zmaření xxxxx xxxxxx zajištění, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx působí xxxx všem x xx účinný xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxx xx xxxxxx věc nachází; x xxxxx xxxxxx xxxx příkaz obsahovat xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx zákazu. Xxxxxx xxxxxxx učiněné x rozporu se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx návrhu. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxx, xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx.

(4) Ponechání movité xxxx na místě, xxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, aby xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx příslušný x xxxxxxxxxxx x xxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxx vyzval x xxxxxx takové xxxx xxxx xxxxx příkaz x xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx to, xx je xx xxxxxxxx x hlediska xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx v trestním xxxxxx příslušný x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že ji xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 u xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Proti takovému xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §79a xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 anebo xxxxx byla xxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 2, musí xxx xxxxxx xx 96 xxxxx xx xxxxxxxx úkonu.

(6) Xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxxx použijí x na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zařízení, která xxxx xxxxxxxx nemovité xxxx a jsou xxxxxxxxxxx.

§79x

Xxxxxxxx nemovité věci

(1) Xx xxxxxxx příkazu x ohledání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provést ohledání xxxxxxxx xxxx x xxxxxx příslušenství za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxx. Xxxxx činný x trestním xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledání xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nemovité xxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx, x níž xx známo, xx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jejího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zjištěna xxxxxx xxx anebo xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx xxxxx §79a, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §79c xxxx. 2 xx 5 x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a pozemků.

§79x

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Právní xxxxxxx xxxxxxx osobou, xxxx níž xxxxxxx xxxxxx uvedené v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx; x xxx xx xxxxx tuto xxxxx xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx návrhu.

(2) X xxxx, xx xxxxxx xx vztahuje rozhodnutí x xxxxxxxxx, lze x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nakládat xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu a x přípravném řízení xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, veřejné xxxxxx, xxxxxxx xxxx insolvenčního xxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nedotčená xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx x převodu xxxx xx zřízení xxxxx x zajištěné xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, mohou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxx k takové xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx, jen s xxxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx-xx podle xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x nemovité xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx jednání osoby, xxx xxxx nemovitá xxx xxxxxxxxx, před xxxxxxx usnesení x xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxx vydání xxxxxxxx x jejím xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto, xxxxxx xxxxxx návrh xxx xxxxxx účinky xx xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Je-li xxxxxxxxx pohledávka xx xxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxx, x xxxx xx bance xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vede účet xxx xxxxxx, doručeno xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx, xx do xxxx částky uvedené x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx částka uvedená x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx zůstatek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx se zajištění x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na účtu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vést xxxx pro xxxxxx xx xxxxxxxx jakkoli xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx, xx do výše xxxxxxxxx.

§79f

Zrušení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx věci xx zruší xxxx xxxxx, xxxx-xx xxx xxx třeba xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu. Xxxx-xx zrušeno xxxxxxxxx xxxx, xxx byla xxxxxxxxx xx místě, xxx xx xxxxxxx, xxxxxx se též xxxxxx x zdržení xx xxxxxxxxx x xxxx.

(2) Xxxxx, xxx xxxx věc xxxxxxxxx, xx právo kdykoliv xx právní moci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx žádosti xx xxxxx neodkladně xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí.

(3) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx zástupce xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx účinek.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxx xxx odůvodnění xx doručí xxxxxxx x osobám, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx x osoby, xxxxx xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx z xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx týká.

§79g

Zajištění xxxxxxxx hodnoty

(1) Xxxxx-xx zajistit xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xx zajištěna xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx trestné činnosti xxxx výnosem x xxxxxxx xxxxxxxx (§79a xx 79f). Xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx, xxxxx měla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx věci.

(2) Z xxxxxxxxxx důvodů xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxx xx návrh xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx zajištěna, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Proti takovému xxxxxxxxxx je přípustná xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx účinek.

Xxxxxxxx 4

Vrácení, vydání x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx důležitými xxx xxxxxxx xxxxxx

§80

(1) Xxxx-xx xxxx, která xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x dalšímu xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx, xxx xx vydal nebo xxxx xxxx odňata. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, vydá se xxxx, o xxxxx xxxxx na xxx xxxx pochyb. Xxx xxxxxxxxxxxxx xx věc xxxxx do xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xx věc xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx věc x xxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxx za xx xxxxxxxx se naloží xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx třetí. Xxxxx osoba, která xx na věc xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx věc xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx; věc xxxxxxxx xx zničí.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx, že xx xxx, která xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx, prodá xx a xxxxxx xx ni xxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxx x o uložení xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx odkladný účinek.

(4) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx xxx, xxx ji xx ve xxxxxx, xxxx ten, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, postupem podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

§81

(1) Jestliže xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx, nebo xxxx znám pobyt xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejúčelnějším, x xx xxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx přihlásil do xxxxx měsíců xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 nárok xx xxx xxxxx xxxx xxx xxx, xxxx byla věc xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §80 xxxx. 1. Xxxxxxxx xxxxx xx věc xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxx, xxxx xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxx zkázy xx xxxxxxx, xxxxxx za xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx x xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxx-xx xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx žádat xxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx stržené xx její xxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxx xxxxxxxxx, lze xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx popisu.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxx předseda xxxxxx x x přípravném xxxxxx státní xxxxxxxx xxxx policejní xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x zničení xxxx xx xxxxxxxxx stížnost, xxx xx odkladný xxxxxx.

(5) Podle xxxxxxxx 1 až 4 xx postupuje přiměřeně xxxx tehdy, xxxx-xx xxxxxxxxx věc xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxx vydána, x xxxxxx věci xxx není x xxxxxxx řízení třeba.

§81a

Na xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x nehmotných xxxx, xxxxx xxxx zajištěny xxxxx §79a x xxx dalším nakládání x xxxx, xxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx podle §79g, x xxx dalším xxxxxxxxx x xx, xx přiměřeně xxxxx §80 x 81.

§81x

(1) Byla-li xxxxxx xxxx odňata věc, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx majetku, xxxxxxx omamná látka, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx omamnou xxxx xxxxxxxxxxxx látku, prekursor, xxx , xxxxxxx xxxxxxxx xxxx radioaktivní xxxxx, ze které xxx odebrán přiměřený xxxxxx, x xxxxxx xxxx již xxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx věci x xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, může xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx rozhodnout x xxxxx xxxxxxx xxx x průběhu xxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx věci xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx §80, xxxx xxxx xxxxx, komu xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Byl-li xxxxx xxxx odňat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, regulovaná kožešina xxxx výrobek x xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx druhy, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rostliny xxxx živočicha anebo xxxxx xxxxxxxx ptáka, xxxxx xxx odebrat xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, x xxxx-xx xxxx třeba pro xxxxxxx účely x xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx §80, xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx který xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx České xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx předání xxxxxxxx, pokud k xxxx dosud xxxxxxx; xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Proti usnesení xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, prohlídka xxxxxx prostor x xxxxxxx, vstup xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

§82

Xxxxxx domovní xxxxxxxxx a osobní xxxxxxxxx x prohlídky xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx prohlídku xxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx podezření, že x xxxx nebo x xxxx prostoře xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx) xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx trestní xxxxxx.

(2) X důvodů uvedených x odstavci 1 xxx xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) x pozemků, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx prohlídku xxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx podezření, xx xxxxx xx x xxxx věc xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxx zadržené x x osoby, xxxxx byla zatčena xxxx xxxxx xx xxxx xx vazby, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx též xxxxx, xx-xx tu xxxxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx, jíž xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

§83

Příkaz k xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Nařídit xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx (§18) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx má být xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx a musí xxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx, x xxx xx prohlídka xxxx, při prohlídce, x není-li xx xxxxx, nejpozději xx 24 xxxxx xx xxxxxxxxx překážky, xxxxx xxxxx doručení.

(2) Xx xxxxxx předsedy senátu xxxx soudce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§83a

Příkaz x xxxxxxxxx xxxxxx prostor x xxxxxxx

(1) Na nařízení x xxxxxxxxx prohlídky xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 1 a 2.

(2) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx pozemků, xxxxxxxx xxxxxx příkazu nelze xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx orgán xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánu oprávněného x xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxx řízení xxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx zástupce. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nelze xxxxxxxx prohlídky xxxxxx x dalším xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Bez xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx také xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo pozemků xxxxxxx xxxxxxxx, xx x prohlídkou xxxxxxxx, x své xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. X tomto xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx příkazu x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§83b

Příkaz x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ji nařídil, xxxxxx ji na xxxx příkaz xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx dosáhnout xxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxxx xxx x xxxxx přistiženou xxx xxxx xxxx o xxxxx, na xxxxxx xxx xxxxx příkaz x xxxxxxx. Xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxx provést xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §82 odst. 4.

§83x

Xxxxx do xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xx pozemek

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx obydlí, xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x vstup xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxx práv a xxxxxx nebo pro xxxxxxxxx závažného ohrožení xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx.

(2) Policejní xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vstoupit x xxxxxxx, xx xx x nich xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xx výkonu xxxxxxxxxx opatření spojeného xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) kterou xx xxxxx zadržet.

(3) Po xxxxxx xx místa xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx naléhavého xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§84

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx výslechu xxxx, u xxxx xxxx xx kom xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxx tehdy, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxx xxxxxx hledané xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xxxx x tomuto úkonu. Xxxxxxxxxxx výslechu xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx odkladu a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx obydlí, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

§85

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prohlídku nebo xxxxxxxxx jiných prostor xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, u xxx xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx též jejímu xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx povinen xxxx xxxxx poučit.

(2) X xxxxxx domovní a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prokáže xxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx třeba xxx xxxxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §78 xxxx. 5.

(4) Xxxxx, x xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx, vydá orgán, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, ihned, a xxxx-xx to možné, xxxxxxx xx 24 xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výsledku xxxxx, jakož x x xxxxxxxx věcí, xxxxx byly xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx vstupu do xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, xxxxxxxx by xxxxx xxxxx x ohrožení xxxxxx života xxxx xxxxxx.

§85x

(1) Xxxxx, x xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx obydlí, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx, xxxx níž směřuje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx předchozí xxxxx výzvě překonat xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx (§85 xxxx. 3).

§85x

(1) Xxx provádění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiných prostor, x xxxxx advokát xxxxxxxx advokacii, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skutečnosti, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyžádat xx součinnost Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Komora"); xxxxx xxxxxxxxxxx úkon je xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx zástupce Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx z xxx xxxxxx zaměstnanců xxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zástupce Xxxxxx xx třeba xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx, musí xxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx zabezpečeny xxx, xxx se x xxxxxx obsahem xxxxxx nikdo xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx poškodit; xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxx listiny xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxx xxx odkladu xxxx, xx marně xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Komora postupuje xxxxxxx, xxx-xx návrh xxxxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; v takovém xxxxxxx Komora vrátí xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx návrhu xxxx. Xxxxxx xxxxx advokátovi xxxxxxx xxx odkladu xxx poté, kdy xxxx informována o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx xxxxx xxx souhlas xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostor xxxxxxx, rozhodnutím soudce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 1 x §83a xxxx. 1 xxxxxxx domovní prohlídku xxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §83a odst. 2 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávněný k xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§59 odst. 3) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ohledně xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxxx nesouhlas xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkon x xxxxxxx těchto xxxxxx xx být nahrazen xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3. X xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xx zaznamenán xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxx, xxx xx xxxxx provádějící xxxx x xxxxxxx xxxxxx seznámil.

(5) Xxxxx xx třeba xxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx se s xxxxxxx listin, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx neurčitý, xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §59 xxxx. 3 věta xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxx opožděně xxxx xxx-xx xxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx není oprávněn. X xxxxx postupu xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx.

(7) Nepostupoval-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx zasedání x Xxxxxx uloží, xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx též xxxxxxx, zda nebylo xxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, a xxxxxxx xx s xxxxxx xxxxxxx; současně xxxxx xxxxxxxx, aby xx navrhovatel x xxx nikdo xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, soudce xxxxxxx xxxxxxxxx tak, aby xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxx návrhu xxxxxx, xxxxx-xx x závěru, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o nichž xx dotčený xxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxx listiny, xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxx zástupce Xxxxxx x seznámením xx s xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx provádějícímu xxxx a uloží xx, xxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xx x xxxxxx obsahem xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxx takové xxxxxxx použity jako xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, ohledně xxxxxxx byl návrh xxxxxxxx, xxxxxx vrátí xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

(11) X xxxxxxx, xx xxxxxxx není xxxxx odevzdat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkon, Xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx, x němž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nebo Komoře xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 11 xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx část, xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§85x

Xxxxxxxxx důkazu v xxxx, obydlí, xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx §83, 83a, 84, 85 x 85a x 85b xx xxxxx i xxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxx uvedených xx xxxxx xxxxxxx rekonstrukci, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, z xxxxxx xxxxxxxx úkonu vyplývá, xx xxx xxxxx xxxxxxx jinde a xxx, x xxxx xx má xxxxxx xxxx vykonat, x xxxx xxxxx xxxxxxx.

§85x xxxxxx právním předpisem x. 79/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

§86

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx-xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x konkrétní xxxx xxxxx xxxxxxx obsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásilek, xxxxxx zásilek xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx, xxx xx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přepravu xxxxxx xxxx x x přípravném řízení xxx státnímu xxxxxxxx xxxx policejnímu orgánu.

(2) Xxx nařízení xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx nesnese xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx o pozdržení xxxxxxx xx 24 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Neobdrží-li xxxxx xxxx osoba provádějící xxxxxxx zásilek v xxxxxxx xxxxxxx do xxx dnů nařízení xxxxx odstavce 1, xxxxx dopravu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§87

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx soudce xxxxxx xxxxxxxx xxxx policejní xxxxx.

(2) Otevřená zásilka xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x není-li xxxx xxxxx xxxx x xxxx-xx xxxxxxx určena xx vlastních rukou, xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Je-li však xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx zmaření xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx; xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxx x xxxx-xx xxxxxxx určena xx xxxxxxxxx rukou, učiní xx xxxxxxxx některému x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx uznáno xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx vrátí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxx, která xx vydala.

§87a

Záměna xxxxxxx

(1) V xxxxx zjištění xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx omamné xxxxx, xxxxxxxxxxxx látky, xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx látky, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx věc, x xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxxx věci z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx záznam x zabezpečí úschovu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx. Se xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx x věcmi xxxxxxxx.

§87x

Xxxxxxxxx zásilka

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx nařídit, xxx zásilka, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx uvedené x §87a, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx to xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxx skutečností jiným xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Sledování xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pokynu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nakládají, xxxxxx xxxxxxxxx žádné xxxxx xxxxxxxxx x vydání xxxx odnětí xxxx. X průběhu sledování xxxxxxx xx sepíše xxxxxxxx x podle xxxxxxx se xxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx policejní xxxxx xxxxxxx sledování xxxxxxx, xxxxxxxx věc xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxx. O xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx odkladu vyrozumí x postupuje xxxx xxxxx jeho xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx státního xxxxxxxx, x je-li zřejmé, xx nakládáním se xxxxxxxx vzniká xxxxx xxxxxxxxx života nebo xxxxxx, značné škody xx majetku, xxxxx xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx zásilku xxxxxx možné xxxx xxxxxxxx, i bez xxxxxxxx příkazu. Podle xxxxxxx současně s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx dalšímu xxxxxx xxxx, xxxxx tvoří xxxxx zásilky.

§87x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx ve xxxxxx §8687c xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jakýmkoliv xxxxxxxx, ať již x xxxxxxxx pošty xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx skrytým xxxxxxxx.

§87x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxx sedmý

Odposlech a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§88

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx zločin, xx který xxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx x horní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx v insolvenčním xxxxxx xxxxx §226 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxxx xxxxxxxx o pravidlech xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §248 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx veřejné xxxxxxx x veřejné dražbě xxxxx §256 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x při veřejné xxxxxxx xxxxx §257 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx dražbě xxxxx §258 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx pravomoci xxxxxx xxxxx podle §329 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx §345 xxxx. 3 xx 5 trestního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §346 xxxx. 3 až 5 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxx tlumočení xxxxx §347 xxxx. 3 xx 5 trestního xxxxxxxx xxxx xxx xxxx úmyslný xxxxxxx xxx, x jehož xxxxxxx zavazuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxx xxx vydán xxxxxx x odposlechu x xxxxxxx telekomunikačního provozu, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx získány významné xxxxxxxxxxx xxx trestní xxxxxx x nelze-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx a záznam xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x záznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx nepřípustné. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxx a záznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx komunikuje xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx záznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zničit x xxxxxxxxx, které se x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxx.

(2) Nařídit odposlech x záznam telekomunikačního xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx senátu a x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx trestní xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zavazuje. X xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxx x osoba uživatele, xxxxx xx její xxxxxxxxx známa, x xxxx, xx xxxxxx xxxx odposlech a xxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx delší xxx xxxxx xxxxxx; v xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxxxxxx, které vydání xxxxxx příkazu, včetně xxxx jeho trvání, xxxxxxxxxx. Xxxxxx k xxxxxxxxxx x záznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx opis příkazu x odposlechu x xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x odposlechu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx pominuly, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ihned xxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxx vydal, x x přípravném xxxxxx xxxxxx státnímu xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soudce xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x přípravném řízení xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu prodloužit, x xx x xxxxxxxxx, vždy na xxxx nejdéle xxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jej xxxxxxx x sám, xx-xx xxxxxx xxxxxxx řízení xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx (§168 trestního xxxxxxxx), xxxxxxx dítěte do xxxx xxxxxx (§169 xxxxxxxxx xxxxxxxx), omezování xxxxxx xxxxxxx (§171 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx (§175 trestního xxxxxxxx), xxxxx dítěte a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§200 trestního xxxxxxxx), násilí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (§352 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§353 xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx nebezpečného xxxxxxxxxxxxxx (§354 trestního xxxxxxxx).

(6) Má-li xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxxx jako xxxxx, xx třeba k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx údajů x xxxxx, času, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx, xxxxx záznam pořídil. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx ochrana xxxx xxxxxxxxxxxx zneužitím xxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx. V xxxx xxxxxxx xxxx, než xx xx, x xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxx jako xxxxx xxxx tehdy, pokud xx x xxxx xxxx vedeno xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx uvedený v xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxx odposlechu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx orgán xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zástupce povinen xxxxxxx bezodkladně xxxxxx xx xxxxx letech xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Byl-li policejní xxxxx vyrozuměn x xxxxxx xxxxxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku, případně xx po xxxxx xxxxxxxxxxx skončení věci. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx věc xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, k xxxxxxxx xx xxxxx.

(8) Xxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx byla xxx xxxxxxxxxx skončena, x x xxxxxx xxxx xxxxxx předseda xxxxxx xxxxx prvého stupně xx pravomocném xxxxxxxx xxxx, informuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2, pokud xx xxxxx. Informace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx příkaz x xxxxxxxxxx x xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxx, xxxxx trvání xxxxxxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx informace xx xxxxxxx x xxxxx podat xx xxxxx šesti měsíců xxx xxx doručení xxxx informace Xxxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odposlechu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu. Xxxxxxxxx xxxx předseda xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx bezodkladně xx xxxxxxxxxxx skončení věci; xxxxxx zástupce, xxxxx xxxxxxxxxxx byla věc xxxxxxxxxx skončena, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §174a.

(9) Informaci xxxxx odstavce 8 xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, xx který xxxxx xxxxxxx trest odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osm let, xxxxxxxxx organizovanou skupinou, x řízení x xxxxxxxx činu xxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx x trestném xxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§361 xxxxxxxxx xxxxxxxx),&xxxx;x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupině (§312a xxxxxxxxx xxxxxxxx) nebo xxxxx se na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x jedné x nich xxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxx informace xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx takové informace xxxx xxx zmařen xxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxx řízení xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6, xxxx xx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxx osob.

§88x

(1) Je-li xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx který xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxx xxx xxxx, xxx trestný xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§182 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx (§209 xxxxxxxxx xxxxxxxx), pro xxxxxxx xxx neoprávněného xxxxxxxx x počítačovému xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§230 trestního xxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x hesla x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx dat (§231 trestního xxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§353 xxxxxxxxx zákoníku), xxx xxxxxxx čin xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§354 xxxxxxxxx xxxxxxxx), pro xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§357 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx (§364 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§365 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, k jehož xxxxxxx zavazuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, kterou xx Česká republika xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x telekomunikačním xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tajemství xxxxx xx něž se xxxxxxxx ochrana osobních x zprostředkovacích xxx x xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx dosáhnout xxxxx xxxx bylo-li by xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ztížené, xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxx xxxxx předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx nařídí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejnímu xxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx zástupce. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x telekomunikačním provozu xxxx xxx vydán xxxxxxx x odůvodněn, xxxxxx xxxxxxxxxxx odkazu xx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x případě, xx xx vede xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, k xxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx žádost xx xxxxxxxxxxx uživateli, xxxx být x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je-li známa.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx věc xxxxxxxxxx skončena, x x xxxxxx xxxx xxxxxx předseda senátu xxxxx prvního xxxxxx xx pravomocném skončení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x telekomunikačním xxxxxxx xxxxx uživatele xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx známa. Xxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxx, který vydal xxxxxx k zjištění xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx x období, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx poučení x xxxxx podat ve xxxxx šesti xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxx informace Xxxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxxxxx zákonnosti xxxxxxx x xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty pro xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zástupcem xxxxx §174a a xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podá xxxxxxxxx bezodkladně xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxx zástupcem podle §174 xxxx. 2 xxxx. e).

(3) Informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx senátu, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nepodá v xxxxxx x zločinu, xx xxxxx zákon xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx spáchaném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxx x xxxxxxxx xxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§361 xxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupině (§312a xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxx xx xx spáchání trestného xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x nich xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx skončeno, xxxx xxxxx je xxxxx xxxxx, xxx xx být informace xxxxxxx, vedeno xxxxxxx xxxxxx, anebo xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx osob.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 není třeba, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx telekomunikačního zařízení, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§88x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx obviněnému.

(2) Xxxxxxxxx opatření xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x dalších konkrétních xxxxxxxxxxx vyplývá xxxxxxx xxxxx, že bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx je xxxxxx, dokoná trestný xxx, x který xx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx hrozil, a xxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx, xxx který xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx spáchán x má všechny xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx trestný čin xxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxx obviněného x xx xxxxxx a xxxxxxxxx trestného xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxx rozhodování xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxx opatřením, xxxxxxx xxxxxxx předběžného opatření xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx, svobody xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx zájmů osob xx blízkých, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Sb. x účinností od 1.8.2013

§88c

Druhy předběžných opatření

Předběžným xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) zákaz xxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxxx jemu xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx vstoupit xx společného obydlí xxxxxxxxx x poškozeným x jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx do xxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx s určitými xxxxxxx,

x) zákaz zdržovat xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx držet x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx trestné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx látky,

h) xxxxx xxxxxxxxxx xxx, hraní xx xxxxxxx přístrojích x xxxxx (dále xxx "zákaz xxx x xxxxx"), nebo

i) xxxxx výkonu konkrétně xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokračování v xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx").

§88x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx osobami

(1) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx spočívá x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktování xxxx vyhledávání poškozeného, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxx, x xx x prostřednictvím xxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Z xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, osobou xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx x době xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx neprodleně ukončí, xxxxxx-xx xx v xxxx průběhu okolnosti, xxxxx brání xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §88b odst. 2 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx.

§88x

Xxxxx vstupu xx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx spočívá x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do společného xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx okolí, x x xxxxxxxxxxxxxx zdržovat xx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx se xxxxxxxxxx zakáže xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x zdržovat se x obydlí. Xxxxxxxxxx xxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§134 xxxx. 1 x 2) xxxx xxxxxxxxx jméno x xxxxxxxx obviněného, xxxxxx označení obydlí x vymezení xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poučení x xxxxxxxxxx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 4 i x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uloženého xxxxxxxxxxx opatření.

(3) Bylo-li xxxxx xxxxxxxxxx použito xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx vstupu xx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx vstupu xx xxxxxx se xxxxx xxxxxx vykázání xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Obviněný xx xx oznámení xxxxxxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xx oznámení rozhodnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xx xxxx opuštěním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx osobní potřebě, xxxxxx cennosti x xxxxxx doklady.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx umožnit xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx věci nezbytné xxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx přítomnosti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §88d xxxx. 2 obdobně.

§88e xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx návštěv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx společenských xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx x určitými xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§134 xxxx. 1 x 2) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osob, xxxx xxxx prostor, xx xxxxx xx zákaz xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uloženého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88g

Zákaz xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx zdržovat xx xx konkrétně vymezeném xxxxx musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§134 xxxx. 1 a 2) obsahovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §88e xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x účinností xx 1.8.2013

§88h

Zákaz xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx

(1) Zákaz xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vyslovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Na xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §77a odst. 1 xx 3, 5 x 6 xxxxx xxxxxxxxx.

§88x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x účinností xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx sloužit x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx, pokud xx xxxxxx věc xxxxxxxx xx své povaze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx určena x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x hrozícího opakování xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x který xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx spáchání xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§88x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x účinností od 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxxx, držet xxxx xxxxxxxxxxx alkoholické xxxxxx nebo jiné xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nápoje nebo xxxx xxxxxxxx látky xx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxx, pro xxxxx xx obviněný xxxxxx, spáchán x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x současně xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx opakování xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx obviněný xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx kterým xxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Sb. x účinností od 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxx a xxxxx

Xxxxx her x xxxxx se vysloví, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx, xxxxx nebo hraní xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx obviněného.

§88k vložen xxxxxxx předpisem č. 45/2013 Xx. s xxxxxxxxx od 1.8.2013

§88x

Xxxxx výkonu konkrétně xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx jejíž xxxxx upravuje xxxx xxxxxx předpis, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x současně xx xxxx xxxxx, xx xxxxxx výkonem xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx pokračování x xxxxxx trestné xxxxxxxx, x dokonání xxxxxxxxx xxxx, o xxxxx xx xxxxxxxx pokusil, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx připravoval xxxx kterým hrozil.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx konkrétně xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88m

Rozhodování o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx opatření musí xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx předběžných xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, zákazu xxxxx a přechovávat xxxx, které xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, držet xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nápoje xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx x sázek xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X uložení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření rozhoduje xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §88d odst. 2, §88g xxxx. 2 x §88l xxxx. 2 rozhoduje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce xxxx na xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxx.

(5) X rozhodnutí, kterým xx ukládá xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx. X případě, xx se rozhodnutím xxxxxx setkání obviněného xxxxxx x dítětem, xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, aby xx mohl xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přihlédne xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx obviněnému xxxxxxx x xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx přípustná xxxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx to xxxxxxxx xxxx xxxx, nejdéle xxxx do xxxxxx xxxx rozsudku nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx končí.

(2) Xxxxx-xx xx, že xxxxx xxxxxxxxxxx opatření je xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx nelze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadovat xxxx předběžné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x původně xxxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodne x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx zástupce xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Může xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx podmínky pro xxxx uložení.

(3) Xxxxxxxx xx právo xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxx žádosti xxxx xxxxxxxx senátu nebo x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx ji xxxxxxxx, xxxxxxx-xx x ní xxxx důvody, opakovat xx po xxxxxxxx xxx měsíců od xxxxxx xxxx rozhodnutí.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx má xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx proti rozhodnutím x předběžných xxxxxxxxxx xxxxx §88d x 88e. Odkladný xxxxxx xx xxxxx stížnost xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx proti rozhodnutí x zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Byl-li xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx stížnost xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxx zrušení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, jenž xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§88o

Důsledky xxxxxxxx uloženého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxx, x xxxxxxx je x xxxxxx xxx xxxxx pro uložení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx příslušný xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnout x

x) xxxxxxx pořádkové xxxxxx xxxxx §66,

b) uložení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

§88o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 45/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2013

HLAVA PÁTÁ

DOKAZOVÁNÍ

§89

Obecná xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dokazovat xxxxxxx:

x) xxx xx xxxx skutek, x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx čin,

b) zda xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vliv xx xxxxxxxxx povahy x závažnosti xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx osobních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) podstatné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx trestným činem x xxxxxxxxxxxx obohacení,

f) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx umožnily xxxx xxxxxxxx.

(2) Za xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx může xxxxxxx x xxxxxxxxx věci, xxxxxxx xxxxxxxx obviněného x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, věci x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx řízení a xxxxxxxx. Xxxxx ze xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx navrhnout. Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nevyžádal xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, není xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Důkaz xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx případu, xxx xx xxxxxxx xxxx důkaz proti xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

§90

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xx obviněný, xxxxx xxx řádně xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx předveden; xx xx x xx xxxx následky xxxxxxxxxxx (§66) xxxx být x předvolání xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X předvedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx službě xx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

§91

(1) Před xxxxxx výslechem xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, objasnit xx xxxxxxxx sděleného xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxx právech x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obvinění x xxxxxxx. Je-li xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxx, x xxxxx xxx sjednat xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxx xxx obviněný x xxxxx xxxxxxx upozorněn xxxx na xxxxxxxxxx, xx x přípravném xxxxxx může xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx dohody x xxxx a xxxxxx, o xxx, xx xx vzdává xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu, x výjimkou xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxx, x xxx souhlasil (§245 odst. 1 xxxx druhá), a x podmínkách, za xxxxx může xxxx xxxxxxxxxx o řádně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§314r xxxx. 4). Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx obviněného xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx osoba xxxxxxx být xxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§92

(1) Výslech obviněného xx xxxx xxx, xxx poskytl xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx. Obviněný xxxxx xxx žádným xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx. Při xxxxxxxx xx nutno xxxxxx xxxx osobnosti.

(2) Při xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxx, xxxxxxx, majetkové a xxxx poměry xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o vině x trestu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx stanovení xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx. Xxxx je xxxxx xxxxxxx se xx předchozí xxxxxx x na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx obvinění, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zeslabují xxxx xxxxxxxxx, x nabídnout x xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x odstranění xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x rozporů. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx x xxxx být xxxxxxxxx, xxx xx ně xxxxxxxxx.

§93

(1) Xxxxxxxxxx může xxx dovoleno, xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx, nahlédl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx x xx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxx poznamenána.

(2) Xx-xx xxxx třeba x xxxxxxxx pravosti xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxx potřebný xxxxx xxxx; x xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx donucován. Xxxxxxxx je však xxxxxxx vždy xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, aby se xxxxxxxx xxxx totožnost.

§94

§94 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Sb.

§95

(1) Xxxxxxx obviněného xx xx xxxxxxxxx xxxxxx zpravidla xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx o protokol x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxx předložen x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx o xx, xxxx xx být xxxxxxx; xx-xx výslech xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Obviněný xx xxxxx žádat, xxx byl xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx x xxx xxxx xxxxxxxxx opravy v xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx poučit.

(3) Protokol x xxxxxxxx, xxxxx xxx prováděn xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xx projednat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx.

§96

§96 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 57/1965 Xx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx

§97

Xxxxxxxxx svědčit

Každý xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxxx o xxx, xx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§98

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxx řádně předvolán, xxx xxxxxxxxxx omluvy xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§66) xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil nebo xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxx požádat jeho xxxxxxxx xxxx náčelníka, xxx xxxxxx důvod, xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx.

§99

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x okolnostech, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je povinen xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uloženou xxxx xxxxxxx povinnost mlčenlivosti, xxxxxx byl této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tím, v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx, xxxxxxxx.

(3) Xxxxx výslechu podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx činu, xxxxx xxxxx má svědek xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx nevztahuje na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klasifikovaných xx xxxxxxxxx zákoně xxxxxxx utajení Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx.

§100

Právo xxxxxxx výpověď

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx obviněného x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, osvojitel, osvojenec, xxxxxx, partner x xxxx; jestliže je xxxxxxxxxx více x xxxxxx je v xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx z xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx obviněných xxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, která se xxxx týká, od xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx, k xxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx xxxxxxx sobě, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, osvojiteli, xxxxxxxxx, xxxxxxx, partneru xxxx xxxxx xxxxx jiným xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxx vlastní.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx však ten, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx svědecká xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxx zákona.

Xxxxxxx xxxxxx

§101

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxx odepřít xxxxxxx, x xx-xx xxxx xxxxx, též x xxxxxx výslechu nebo x možnosti postupu xxxxx §55 xxxx. 2, xxxxx x x xxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx. Dále xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx zájmu x x xxxxxxxxx následcích xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x pomluvy. Xx-xx jako xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxx xxx patnáct let, xx třeba ji xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x projednávané xxxx a xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx na xxxx okolnosti významné xxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx tak, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx obraz o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx vnímal xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx musí xxx dána xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, co sám x xxxx ví x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Při výslechu xx nutno xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx oblast.

(3) Xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x odstranění neúplnosti, xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx směřující xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jestliže xxx x xxxxx xxxxxxxxxx trestným činem, xxx xxxxx xxx, xxxxx je to xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx stránce vyčerpávajícím xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx opakovat; xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx při zachování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přizpůsobit xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x psychickému xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx nesmějí xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx okolnosti xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx zjistit xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) Je-li xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx rukopisu, xxxx xxx svědkovi xxxxxxxxx, xxx xxxxxx potřebný xxxxx slov.

§101x

Xxxxxxxx-xx policejní xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §55 xxxx. 2, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx konkrétní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx sepsání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, odloží xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření. X opačném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx totožnost xxxxxx xxxxxxx utajena.

§101x

Xx-xx x xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxx lidské xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx oblasti xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x lidmi xxxxx §168 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§198 xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxx osoby žijící xx xxxxxxxxx xxxxxx (§199 xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx svědek vyslýchán xxxxxxxxx, lze xx xxxxx otázky jen xxxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§101x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 422/2022 Xx. x účinností xx 1.1.2023

§102

(1) Xx-xx xxxx xxxxxx vyslýchána osoba xxxxxx xxx osmnáct xxx x okolnostech, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx vzhledem x věku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx její xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx provádět xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx výslech x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx nebylo xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xx přibere orgán xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxxx jiná xxxxx xxxxxx zkušenosti x xxxxxxxx mládeže, která xx xx zřetelem xx xxxxxxx výslechu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx výslechu. Xxxx-xx xx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx výslechu, xxxxx xxx přibráni x xxxxxx. Xxxxx, xxxxx byly takto xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu na xxxxxxxx dobu x x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v něm xxxx nepříznivý vliv xx psychický stav xxxxxxxxxx osoby. Nehrozí-li xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxx xxxxxx xx xxx taková xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jen x xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx provést důkaz xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx záznamu xxxxxxxxxx x výslechu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x bez podmínek xxxxxxxxx x §211 xxxx. 1 a 2. Xxxxx, xxxxx xxxx x výslechu xxxxxxxx, se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x úplnosti xxxxxx, x způsobu, xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx, jakož x x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vypovídala.

(3) Xxxxx xxxxxx než 18 xxx xxx xxxxx xxxxxx jen xxxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx.

§102x

(1) Xx-xx xxx xxxxxxxxxxx jako svědek xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx orgánu xxxx xx policistou jiného xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx použití xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx nehrozí xxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 anebo x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx osoby jí xxxxxx, xxx provést xxxx výslech xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru.

§102a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2008 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2009

§103

Xxxxxxxxxx §93 odst. 1 a §95 x výslechu obviněného xx xxxxx xxxxxxxxx x xx výslech xxxxxx.

§103x

Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a odsouzeném

(1) Xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx obviněného xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx požádat x informace o

a) xxxxxxxxxx nebo uprchnutí xxxxxxxxxx x vazby,

b) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody,

d) xxxxxxxxxx xxxx uprchnutí xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ústavní na xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odsouzeného z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence,

g) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odsouzeného xx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie v xxxxx xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, obviněný xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx uprchl x xx-xx xxxxxxx xxxxx, xx svědkovi hrozí xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x pobytem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, orgán činný x trestním řízení, Xxxxxxxx a mediační xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ústavní xxxxxxxx léčení, xxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx případech xxx xxxxxxxx svědka x opatřeních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Odstavce 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx x x případě, xxx ochranné xxxxxx xxxx zabezpečovací detence xxxx uloženy xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx postup při xxxxxx žádosti a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx užijí xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§104

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxx má xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx jej xxxxxx xx xxx xxx po svém xxxxxxxx xxxx po xxx, xx mu xxxx xxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxx xxx xxxxxx upozorněn.

(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx, dostaví-li xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx k provedení xxxxxx xxxxx dokazování.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx určí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 předvolal, x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx třetí

Některé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

§104x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx obviněného x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výpovědí svědka xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx postaven xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s výpovědí xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx postaven obviněnému xxxx jinému xxxxxxxx xxxxx x xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx až xxxx, xxx xxxxx x xxxx, xxx mají xxx konfrontovány, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx konfrontaci xx vyslýchaná xxxxx xxxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx své xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx uvedla xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx tvrzením xxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx tváří x xxxx mohou xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx vyslýchajícího.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx jinak xxxxx xxxxxxxxxx x výpovědi xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx let xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; x takovém xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx §102. Xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx svědka, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2. Xxxxx v xxxx nelze xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx mladšího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyslechnout xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx; před podáním xxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výjimečně, xxxxx lze xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přispěje k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx cíle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§104x

Xxxxxxxxx

(1) Rekognice xx xxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx důležité, xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx svědek xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxx x xxxxx xxx xxxxxx totožnost. X xxxxxxxxx rekognice xx vždy xxxxxxx xxxxxxx jedna xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx svědek, xxxxx mají xxxxxx xxxxx xxxx xxx, xx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx osobu xxxx věc xxxxxxx, x x xxxxxxx xxxx zvláštnostech, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxx poznat. Xxxxx xxxx xxx, xxxxx xx být xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx výrazně xxxxxxxxxx. Xxxxx, která xx xxx xxxxxxx, se xxxxx, xxx se xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx být poznána xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, ale xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxx x libovolném xxxxxx xxxx dalšími xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Není-li xxxxx xxxxxx xxxxx, která xx být poznána, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx svědkovi x obdobnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osoby.

(5) Xx-xx xxx poznána xxx, ukáže xx xxxxxxxxxxx, obviněnému xxxx xxxxxxxx xx skupině xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx jinak xxxxx xxxxxxxxxx x výpovědi xxxxxxxxxx a xxxxxx.

(7) Xxxxx povahy xxxx xxx xxxxxxxxx provést xxx, aby se xxxxxxxxxxx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxx x poznávanou xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx §102. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx totožnost xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx údajů xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxx rekognice xx podezřelý, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx rozpor xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§104x

Xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx x uměle xxxxxxxxxxx xxxx obměňovaných podmínkách xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištěné x xxxxxxxx řízení, popřípadě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx nevhodné nebo xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení, xxxx xxx přibrána xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx není xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zmařila xxxx provedení. Xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x povaze xxxx x xx skutečnostem, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx, přibere se x vyšetřovacímu xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx ustanoveními, xxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx §102.

(4) K xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx podezřelý, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx výpověď, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§104x

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx situace a xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx trestný čin xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx vztah, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx provedené v xxxxxxxx xxxxxx nepostačují x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§104x vložen xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2002

§104x

Xxxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxx na xxxxx xx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx doplnit xxxx upřesnit xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx pokusu.

§104e vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2002

Xxxxx čtvrtý

Znalec, znalecká xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

§105

(1) Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx orgán xxxxx v trestním xxxxxx odborné xxxxxxxxx. Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx otázky xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxx, xxxxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxx. V přípravném xxxxxx přibírá xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx znalecký xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx senátu. X xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxx xxxxxx též xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x přibrání xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, aby xxxx osoba xxxx xxxxxx nebo strpěla.

(2) Xxx výběru xxxxx, xxxxx má být xxxx znalec xxxxxxxx, xx xxxxx přihlížet x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx znaleckého xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx právním xxxxxxxx x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §99 x 100. X vyloučení xxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jej k xxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxx, a x xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx osoba, od xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zúčastněným xx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Proti xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Vedle toho xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odbornému xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx otázek položených xxxxxx. V přípravném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx posoudí xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxx xxxxxx soudu, xxxx xxxxxx se x době xxxxxxxx xxxxxxx xxxx řízení; xxxx-xx xxxxxxx uplatněny x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, posoudí xx xxxxx, kterému přísluší x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vyhoví-li tento xxxxx námitkám x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx podle jinak xxxxxxxxxxxxx otázek; v xxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxx, která námitky xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx xxxxx součást xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx opravném xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx třeba xxxxxxx xxxxxx dva. Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx x prohlídku x xxxxx xxxxxxx (§115). X prohlídce x xxxxx mrtvoly xxxxx být přibrán xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx zemřelého xxxxxxxxx pro xxxxx, xxxxx smrti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) O xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxx x osobu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x znaleckých xxxxxx, x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx.

§106

Xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx následky nedostavení (§66) x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx brání xxx ve xxxx xxxxx jako xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx o xxxxxxx znaleckého xxxxxxx x hlediska obecného xxxxx x x xxxxxxxxx následcích xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx se xxxxxxxx x na xxxxxx, xxxxx xxxxx posudek xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §89 xxxx. 2.

§107

Příprava xxxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxx xx pověřen xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx a vymezí xx xxxx úkoly. Xxxxxx xx třeba xxxx xxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx toho k xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx se znalci xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx se mu xxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxx též xxxxxxxx, xxx byl xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxx xxx xxxxx otázky vztahující xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxx případech xx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx provedení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx úkon xx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx též xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx napřed xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx smrti xxxx x zdravotním xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající se xxxxxx xxxxx; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxx uloží, xxx xxxxxxx vypracoval xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§108

Výslech znalce

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, aby xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx do protokolu.

(2) Xxxx-xx přibráno více xxxxxx, xxxxx dospěli xx xxxxxxxx xxxxxx x souhlasným xxxxxxx, xxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxx z xxxx, xxxxx sami x xxxx xxxxxx; xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zvlášť.

(3) X přípravném xxxxxx xxx od výslechu xxxxxx xxxxxxx, nemá-li xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx a úplnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§109

Xxxx xxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxx xxxx xx-xx posudek xxxxxxx xxxx neúplný, xx nutno xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x výsledku, xxxxxxx xx znalec xxxx.

§109x

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byla přibrána x podání xxxxxxxxxx xxxxxxx, podá znalecký xxxxxxx písemně. V xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx vypracoval x může xxx x případě xxxxxxx xxxx xxxxxx vyslechnut. Xx-xx třeba xxxxxxx xxxxxx xxx (§105 xxxx. 4), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx znalecká xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §105 xx 109 xx xxxxx xxxxxxxxx použijí x na znalecké xxxxxxxxx a xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§109x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§110

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Ve xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyžadujících zvláštního xxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zástupce a x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ústav x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znalcem.

(2) Xxxxxxxx xxxxx podá xxxxxxx xxxxxxx. X xxx označí xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx vypracovaly a xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx; takovou xxxxxx xxxxx být xxx, xxx podal xxxxxxxx posudek, který xx xxxxxxxxxxxx znaleckým xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx (§105 odst. 4), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx osoby.

(3) Ustanovení §105 xx 109 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxx ústavy a xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx posudek xxxxxxxxxxx.

§110x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx znalce x xxx, že xx xx vědom následků xxxxxx xxxxxxxxxxxx znaleckého xxxxxxx, postupuje xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx stejně, xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx posudek xxxxxxxx orgánem činným x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx stran xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx spisu xxxx mu xxxxx xxxxxx seznámit xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vypracování znaleckého xxxxxxx.

§110x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. s účinností xx 1.1.2002

§110x

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx určí xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x x řízení před xxxxxx předseda xxxxxx x souladu s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx usnesením. Proti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx účinek.

§111

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost

Ustanovení §105 xx 110b se xxxxxxxxx xxxxxxx x x případě, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Oddíl xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx

§111x

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx obhájce o xxxx a xxxxx, xx které xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x době a xxxxx, ze xxxxxxx xxxx výslech provádět xxxxxxxxx xxxxx činný x trestním řízení.

(2) Xx-xx výslech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxx, xxxxxxxx zastupitelství xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxx výslechu xxxxxxx xxxxxxxxxx, může být xx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx výslech i xxxxxxxxxxx xxxxx, státního xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx předsedou tohoto xxxxx, vedoucím státním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx věznice xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx dobu xxxxxxxx xxxxxxxx na místě, xxx xx nachází xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx totožnost xx xxxxxxxxx a xxxxx výslech je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určený x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a v xxxxxxxxxx řízení zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k této xxxxxxxx vedoucím státním xxxxxxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxxx policejního xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx se xxxxxxx svědek, xxxxx xxxxxxxxx xx utajována.

(4) Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyslýchanou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx provedení xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vznášet xxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zvukového xxxxxxx.

§111x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxxxx xxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§112

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxxxxx byl xxxxxxx xxx spáchán, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a mohou xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx důkazy xxxx xxxxxxx, které xxxx obsahem xxxxxxxxx xxxx vyvracejí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující se x trestnému činu xxxx k xxxxxxxxxx.

Xxxxx sedmý

Ohledání

§113

Účel xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxx, xxxx-xx být xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důležité xxx xxxxxxx řízení. K xxxxxxxx xx zpravidla xxxxxxx xxxxxx.

(2) Protokol x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx předmětu xxxxxxxx; xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx fotografie, xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§114

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx těla je xxxxxxx se podrobit xxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxx xxxx stopy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx téhož xxxxxxx.

(2) Xx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx, x xxxxxx xxx, xxxxxxx strpět, xxx xx lékař xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odebral xxxx xxxx x xx xxxxxxx jiný xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx. Odběr xxxxxxxxxxxx materiálu, xxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxx xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx provést x xxxx osoba xxxx x jejím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx. Xx požádání xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx provést xxxxx xxxx xxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx, xx xxxxx, o xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx potřebné pro xxxxxx zjištění.

(4) Xxxxx-xx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx odpor podezřelého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx o xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx tělesné xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx překonat; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx odporu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xx xxxxx onu xxxxx xxxxxx x upozorněním xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§66), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx poučí xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§115

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

(1) Vznikne-li podezření, xx xxxx člověka xxxx způsobena trestným xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce. X tom rozhodne xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Vyšetření xxxxxxxxx xxxxx

§116

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx obviněného, xxxxxxx xx k xxxx vždy xxxxxx x xxxxx psychiatrie.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nařídit, aby xxxxxxxx xxx pozorován xx zdravotnickém xxxxxx, xxxx je-li xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Proti tomuto xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx účinek.

(3) Shledá-li xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§117

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx; xx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx může xxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxx tuto xxxxx xxxxxxxxxx, nikoli však xxxx xxx x xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§118

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx důležitá, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxx svědka. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §116 xxxx. 2 xxxx xxxx přípustné.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXX

§119

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného, xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx zástupce a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxx jiného, xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

§120

(1) Xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx "Jménem xxxxxxxxx" xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx a místo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výrok xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxx použito,

d) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného, a

e) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Obžalovaný musí xxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx, svého xxxxxxxxxx x bydliště, popřípadě xxxxxx údaji xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxx zaměněn x xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxx též údaj x xxxx státní xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx obžalovaný xxxxxxx příslušníkem pouze Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx xxxx že xx xxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx sboru, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, jímž xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, jehož xx xxxxx xxxx, x xx nejen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x uvedením, xxx jde x xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx, času x způsobu spáchání, xxxxxxxxx i uvedením xxxxxx skutečností, xxxxx xx xxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx soud xxxxxx x xxxx x xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx také výrok x schválení dohody x xxxx x xxxxxx.

§121

Xx xxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx

x) o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx x penězích xxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx včas xxxxxxxx (§43 odst. 3),

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x něm xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§122

(1) Odsuzující rozsudek xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nichž xxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxx bylo xx xxxxxxxxxx upuštěno, x xxx-xx x xxxxxxxxx upuštění od xxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx. Xxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx x výroku xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx má xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx jsou xxxxx něj xxxxxxxxx xxxxxxxx další přiměřená xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxx xxxxx, xxxxx výkon xxx xxxxxxxxx odložit, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx, xxx byl podmíněný xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xx xxxx podmínky xx xxxxx. Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx o xxx xxxxxx pojmout xx xxxxxxxx.

(2) Ve výroku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, o xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §226 xx xxxxxxxxx obžaloby xxxxx.

§123

Soud, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxx, x níž xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, stížnosti xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx návrhu na xxxxxx xxxxxx jen xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx rozsudku xxxxx xx xxxxxx, stran xxxxx věc xxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxx, v nichž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, přitom poukáže.

§124

V rozsudku, xxxx xxxxxx xxxxxxxx trest, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nový xxxxxxxx xxxxxxx výrok x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx souhrnném. Xxxxxx-xx xx v xxxxxxxx společný xxxxx xx pokračování x xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx označit xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx zrušuje xxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx spáchaných x xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx mají x xxxxxxxx výroku o xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxx výroky, xxxxxx xxxxxx x společném xxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činu.

§125

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx skutečnosti xxxx za xxxxxxxxx x x které xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx opřel x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxxxxxx xxxx xxx patrno, xxx xx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jakými xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx posuzoval xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení zákona x xxxxxx xxxx x trestu. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jakými xxxxxxx xxx veden xxx xxxxxxxx xxxxxx, jak xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxxx byl xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx pohnutky, xxxxxx xxxx cíle, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, trvalo-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, významu řízení xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x průtahům x xxxxxx; xxxxx xxx, xxx přihlédl x osobním, rodinným, xxxxxxxxxx x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx, xxxxxxx x jeho xxxxxxxx snaze xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx spolupracující xxxxxxxx též x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx spojení s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx třeba je xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x §55 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx veden xxx tomto xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx uložit xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, se uvede xxxxx, ve xxxxx xxxx xxx xxxxxx (§248 odst. 1), xxxxxxxx xxxxx, ke xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx podáno (§251), xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodovat (§252), xxxxxx, v xxxxxx xxxxx rozsudek xxxxxxx xxxxxxxxx osoby (§246), x xxxxxxxx nutného xxxxxx xxxxxxxx (§249).

(3) X xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, včetně xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo podáno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§265d), xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, označení xxxxx, xx kterému xx xxx dovolání podáno (§265e), xxxxxxxx soudu, xxxxx x podaném xxxxxxxx xxxx rozhodovat, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dovolání (§265f).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx poučení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo nemajetkové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx tímto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx sankcí xxxxx xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx").

Xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx

§126

Xxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx rozhoduje x xxxx a trestu, xxxxxxx xxxx zejména,

a) xxx se xxxx xxxxxx, xxx který xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xx všechny znaky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxx tento xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx nezanikla,

f) xxx x xxxx trest xx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zda x x jakém xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx škodu nebo xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx má xxx xxxxxxx.

§127

(1) Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx přítomen xxxxx xxxx. X obsahu xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx obžalovanému xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx příznivějším xxx dlouho, až xx xxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rozhodne xx x xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx hlasování x xxxxxx xx xxxx xxxxx hlasování xxxxxx xx, kdo xxxxxxxxx xxx zproštění xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Přísedící x soudci xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx senátu hlasuje xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§58).

§128

Vyhlášení rozsudku

(1) Rozsudek xx xxxxx xxxx xxxxxxxx; vyhlašuje xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Vyhlašují xx xxxxxx slova "Xxxxxx xxxxxxxxx", xxxx xxxxx xxxxxx, aspoň xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx x poučení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx rozsudku, xxx xxx xxx odhlasován.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx předcházelo; xxxx-xx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx rozsudku xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx.

§129

Vyhotovení xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx je nutno xxxxxxxxx xxxxxxx. Vyhotovení xxxxxxxx musí xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, tak xxx xxx vyhlášen.

(2) Xxxxxxxx se po xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vyhlášení xxxxxxxx státní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdali xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx, xxx x jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávněné osoby, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx vůli, xxx xxxxxxxxxxxx rozsudek xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxx odvolání. Xxxx-xx xx xxxxxxxx více xxxxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx nebyly xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Mají-li xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx-xx se tohoto xxxxx, je rovněž xxxxx odůvodnit ty xxxxxx, proti xxxxxx xxxxx podat xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudy x xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxx druhého stupně xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx a v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx pracovních dnů,

b) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx vazebních xxxxxx xx xxxxxx pracovních xxx x v xxxxxxxxx věcech xx xxxxxxx pracovních xxx.

Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx na žádost xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx závažných xxxxxx, xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx zdůvodní, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx postupuje podle xxxxxxxx 4.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx senátu xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx soudu jiný xxxxxx. Jde-li o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx rozsudek xxxxxx xxxxxx předsedou xxxxx.

(5) Vyhotovení xxxxxxxx xxxxxxxx předseda senátu x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx podepsat xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx delšího xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx člen xxxxxx; xxxxx toho xx xx vyhotovení xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§130

Doručení rozsudku

(1) Opis xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx zástupci x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx doručí, xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx újmy v xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx uložena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxx xxxx x je znám. Xxxxxxxx xx těmto xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx jeho vyhlášení.

(2) Xx-xx obžalovaný obhájce xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx jim.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx opatrovníka, xxxxxx xx xxxx rozsudku xxx xxxxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxxxxxx; mají-li xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx zmocněnci.

§131

Xxxxxx vyhotovení x xxxxx xxxxxxxx

(1) Předseda xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kdykoli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx došlo xx xxxxxxxxxx rozsudku x jeho xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx stupně.

(2) Xxxx xxxxxxxx x opravě xx doručí xxxx xxxxxx, jimž xxx xxxxxxx opis rozsudku.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxx moci xxxxxxxx x opravě se xxxxxx provede xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x x xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx, jimž xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx.

§132

§132 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 292/1993 Sb.

§133

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podstatně xxxxxx xxxxxx některého x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x odvolání xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx-xx xxxxx usnesení x opravě xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stížnosti. X tom je xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx dotčenou poučit.

Oddíl druhý

Usnesení

§134

Obsah usnesení

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx orgánu, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxx a místo xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) odůvodnění, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx, x

x) xxxxxxx x xxxxxxxx prostředku.

(2) X xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx povahy xxxx x xxxxx, xxxxxxx uvést xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx, x něž xx xxxxxxxx xxxxxxxx opírají, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx řídil xxx xxxxxxxxx provedených xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxx xxxxxxx poškozeného x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činem xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§135

Vyhlášení xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxx xxx ta xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx dotýká, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx učiněna v xxxxxxx líčení, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§136

Xxxxxxxxxx usnesení

(1) Není xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx průběh řízení xxxx xxxxxx provedení xxxxxx anebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soudu.

(2) Xxxxxx není třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zapsána x xxxxx svém xxxxx x protokole x xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx usnesení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Má-li xxx doručeno v xxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Jestliže se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve lhůtě xxxxxxxxx orgánem xxxxxx x xxxxxxxx řízení xx vyhlášení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxx §142 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxx x prohlásily, xx netrvají na xxxxxxxx odůvodnění, xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení vyhotovit xxxxxxxxxxxx usnesení, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx vyhotovovaného xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x tehdy, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osoby, lze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx, xxx xxxx osoby xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxx tyto osoby xxxxx xxxxxx x xxxxx jeho xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§137

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx, xxxxx x osobě, která x němu xxxx xxxx návrhem xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx buď xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx usnesení xxxxxxx, xxxxx doručením xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, jde-li o xxxxx osobu než xxxx x xx-xx xxxx.

(2) Xx-xx xxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxx oznámit, xxxxxxx, xxxxxxxxx zmocněnce, xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx anebo xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx obhájci, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jde-li x xxxxx, která xxxx plně xxxxxxxxx xxxx jejíž xxxxxxxxxxx xx omezena a xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá, xxxxxx xx usnesení jejímu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx stížnost, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx, tak x xxxx obhájci x xxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx ve xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx pozorování xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx oznámit xxx xxxxxxxxxx, xxx i xxxx xxxxxxx i xxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx, která xxxx návrhem xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx v xxxxx xxxxxx.

§138

Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx oddíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx prvého xxxx xxxxx o xxxxxxxx.

Xxxxx třetí

Právní moc x vykonatelnost xxxxxxxxxx

§139

Xxxxxx xxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxx xxxxxx, x vykonatelný,

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nepřipouští,

b) xxxxxxxx xxxxx sice xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

xx) xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxx xxxxxx,

xx) xxxxxxxxx xxxxx xx odvolání xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx vzaly zpět, xxxx

xx) xxxxxx xxxxxxxx xxxx zamítnuto.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx jen xxxxxxxxxx x odvolání xxxxxx xxx zúčastněnou osobou xxxxxxx tomu, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx právní moci x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxxxxxx xxxxxxxx xx jen xxxxxxxxx x více xxxxxxxxxxxx nebrání xxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx moci x xxx xxxxxxx.

(3) Jestliže xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zmeškána, xxxxx byla podána xxxxxxxxxx osobou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx pravomocného xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx.

§140

Xxxxxx moc x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Usnesení xx pravomocné x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) jestliže xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx stížnost, xxxxx

xx) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

xx) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx

xx) xxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, avšak xxxxxxxxxx xx odkladný xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, která se xxxx xxx xxxxxxx x více xxxx xxxx jen xxxxxxx x xxxx věcí, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx usnesením, xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx účinek, tomu, xxx usnesení nabylo xxxxxx moci a xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx částech, xxx-xx xx xxxxxxx.

(4) Jestliže xxxx lhůta x xxxxxx stížnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zmeškána, xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx lhůty, xxxxx usnesení vykonat xx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

XXXXX SEDMÁ

STÍŽNOST X XXXXXX X XX

§141

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Opravným xxxxxxxxxxx xxxxx usnesení xx stížnost.

(2) Stížností xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx policejního xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx napadnout xxx x xxxx případech, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx usnesení xxxxxxxxxx státního zástupce xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tehdy, jestliže xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx přísluší xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx x xxxxxx případech xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. X stížnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Stížnost xx xxxxxxxx xxxxxx, jen xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§142

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx něco xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx která k xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx; proti xxxxxxxx xxxxx může xxxxx xxxxxxxx též xxxxxx xxxxxxxx, a xx x ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxxxx, právo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x vazbě, x xxxxxxxxx léčení x x zabezpečovací xxxxxxx xxxxx xxxxx stížnost xx xxxxxxxx obviněného xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx podat x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx.

§143

Xxxxx x xxxxx x xxxxxx

(1) Stížnost xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxx xxx xx xxxxxxxx usnesení (§137); xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxx obviněnému, xxx i xxxx xxxxxxxxxxx xxxx obhájci, xxxx lhůta xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx provedeno xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §142 xxxx. 2 xxxxx podat xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx stížnosti xxxx dnem xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx zástupci xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§144

Xxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Oprávněná xxxxx xx může xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdát.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx stížnost xxxx xxxxxxxx xxxx, dokud x xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vzít xxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pověřeného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx obhájcem xxxx opatrovníkem xxxx xxx vzata xxxx xxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx může xxxx takovou stížnost xxxx x xxx xxxxxxxx obviněného. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x podání stížnosti xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx byla xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx stížnosti xxxxx, není-li xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, x nebyla-li věc xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, orgán, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xxxx soudem xxxx xxxx rozhodnutí předseda xxxxxx.

§145

Stížnostní důvody

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

x) pro xxxxxxxxxxx některého jeho xxxxxx, nebo

b) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx způsobit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výroku xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx lze xxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 30.9.2005 xx 30.9.2005 (xx xxxxxx x. 394/2005 Xx.)

§146
Xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx usnesení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx sám xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx vydáno x xxxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 45/2005 Sb.

§146x

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx státní xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obviněného x xxxxx xxx xxxxxxx některého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, o xxxxxxx předběžného xxxxxxxx (§88m xxxx. 2), x xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jinou xxxxxx (§88d xxxx. 2), xxxx x žádosti x zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§88n xxxx. 3),

x) xxxxxxxx xxx, x xxx nasvědčují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x omezení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxxxx xx zajištěné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) změnil xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx majetek xxx xxxxx xxxxxxxxx nároku xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx zajištění, xxxxxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx omezení takového xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nevyhověl xxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zabrání xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nepovolil xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx zajištění,

i) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§66 xxxx. 1),

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxxx ohrožující xxxxxxxxxx lidí xxxx xxxxxxx (§81b xxxx. 1), nebo

k) xxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxxxx §159c xxxx. 1,

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx vydal; xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx evropský xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx byl xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx orgánu, kterým xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx zajištění xxxx, xxxxxxxx xxx, o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx výnosem x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x omezení zajištění xxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx zachováváním xxxxxxxxxx v přípravném xxxxxx; xxxxxxxx-xx dozor xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přípravném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx byl xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxx jinak xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zákonnosti x xxxxxxxxxx řízení. Xxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx státní xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§147

(1) Xxx rozhodování x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx usnesení, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx stížnost, x

x) řízení předcházející xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx z více xxxx xxxx jen xxxxxxx x xxxx xxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx osoby xxxx xxxx xxxx x xxxxxx předcházející xxxxxxxxxxxxx xxxxx usnesení.

§148

(1) Nadřízený orgán xxxxxxx stížnost

a) xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, která xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx výslovně xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx-xx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jen xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx poučením, xxxxx xx bylo xxxx xxx oznámení xxxxxxxx.

§149

(1) Nezamítne-li nadřízený xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx-xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxx xxx xx xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx směřuje, aby x xxxx znovu xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx též, xx-xx to pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx x x xxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx líčení (§223 a 231). Xxxxxxxxxx §191 platí x xx.

(3) Xx-xx xxxxx xxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx-xx ji oddělit xx xxxxxxxxx anebo xxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (§147 xxxx. 2), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 xxx xx onu xxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxx v xxx, xx v xxxxxxxxx usnesení xxxxxxx xxxxx chybí nebo xx xxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx napadeného xxxxxxxx, xxx xxx xx doplnit, anebo xxxxxx orgánu, proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx rozhodující x stížnosti může, xxxxxxx-xx xx xx xxxxx, xxxxxxx, aby xxx xxxx znovu x prvním stupni xxxxxxxxxx x xxxx x xx rozhodnuto x jiném xxxxxxx xxxxxx anebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x jeho obvodu.

(6) Xxxxx, jemuž xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx rozhodování vázán xxxxxxx názorem, xxxxx xx věci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jejichž provedení xxxxx orgán nařídil.

§150

(1) Orgán xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x jejího podnětu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx prospěch xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx prospívá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, změní xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx spoluobviněného.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§151

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx nese xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxxxx xxxx vlastní náklady xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x poškozeného, ani xxxxxx xxxxxxxxx zvolením xxxxxxx a zmocněnce. Xxxx xxxx nese xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, které obviněnému xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx byl obviněnému xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x náhradu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu. Nárok xx třeba uplatnit xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jinak nárok xxxxxx; tento nárok xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dani, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x x případě, kdy xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby zřízené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících výkon xxxxxxxxx 6) x xxxxxxx daně je xxxx xxxxxxxxx osoba.

(3) X xxxx xxxxxx x náhradě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, xxx obhájci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx xxxx měsíců xx xxxxxx xxxxxx. V xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx návrh xxxxxxx xxxx orgán činný x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx byla poskytnuta xxxxx xxxx skončením xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx odměnu x náhradu hotových xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestního stíhání xxxx xxxxxx závažnými xxxxxx.

(4) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xx přípustná stížnost, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx hotových xxxxxx xx třeba uhradit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jejich přiznání, xxxxxxxxxx xx 30 xxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 5 xx xxxxxxxxx užijí xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx a xxxxxxx hotových výdajů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obhajobu xx xxxxxxxx odměnu, x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poškozeného, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§151x

(1) Obviněný, xxxxx xx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx za xxxxxxxx odměnu, a xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx ustanovení xxxxxxxxx, mohou xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx stát xxxxxx xxxxxxx na znalecký xxxxxxx, xxxxx obviněný xxxx xxxxxxxxx vyžádá. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx takový xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx potřebný xxxx xxxxxx xxxx x prokázání xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s účinností xx 1.1.2002

Povinnost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§152

(1) Xxx-xx xxxxxxxxxx pravomocně xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vazby,

b) odměnu x hotové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) náklady xxxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx,

x) xxxxxxx spojené s xxxxxxx trestu domácího xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxx, xxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx sazbu xxxxxxxxxxx xx náklady xxxxxxx x výkonem vazby, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx elektronického kontrolního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx částku xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) stanoví xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§152x

§152x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 333/2020 Sb.

§153

(1) Kdo podal xxxxx bezvýsledně xxxxxxxx xxxx návrh xx xxxxxx řízení, xx xxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx částkou, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Dále xx xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxx x xxxxxx výdaje xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ustanoven, ledaže xxxxxxxx xx nárok xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx odměnu.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§154

Povinnost k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx poškozeného v xxxxxxxx xxxxxx

(1) Byl-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx škody nebo xxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, jemuž xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto nároku x trestním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Soud x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nebyl xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx na xxxxxx bezdůvodného obohacení xxx xxxxxx, rozhodne xx návrh xxxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uhradit poškozenému xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx (§155 xxxx. 4), xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx spoluzavinění poškozeného. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx náhradu xxxxxxxxx sníží; xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx povahu xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx poškozeného x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x úmyslný xxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxx je xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxx xxxxxxx přibráním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx a okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx spoluzavinění xxxxxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx x důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přiměřeně xxxxx; xxxxxx vezme x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx odsouzeného.

§154x

Xxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxx x §152 xxxx. 1, nejde-li x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, §153 xxxx. 1 a §154 xxxx. 3 xxxxxx, xxxxxxxx x xx soud nerozhodl xx xxxxx xxx xxx ode dne, xxx tak xxxx xxxxxx učinit.

§154a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 220/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx

§155

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s výkonem xxxxx&xxxx;x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x hotových xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovenému xxxxxxx xxxxxx [§152 xxxx. 1 písm. x), x)] xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem trestu xxxxxxxx vězení rozhodne xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx odsouzeného xxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kontrolního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx po ukončení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx.

(4) X povinnosti xxxxxxxxxxx nahradit poškozenému xxxxxxx potřebné x xxxxxxxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx související x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x jejich xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poškozeného, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx poskytovanou xxxxxxxxxx bezplatně xxxx xx sníženou odměnu, x o xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx i xxx xxxxxx.

(6) Proti xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

§156

X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx [§152 xxxx. 1 xxxx. x) a §153 xxxx. 1] xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx předseda senátu xxxxx prvního xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX

§157

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx zástupce x xxxxxxxxx xxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxxx xxxx činnost xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x včasnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zástupce xxxx xxxxxx policejnímu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx tento xxxxx xxxxxxxx provést x xxxxx je xxxxx x objasnění xxxx xxxx xx xxxxxxxx pachatele. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx trestný čin, xx státní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xx policejního xxxxxx xxxxx, včetně xxxxx, x xxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx prověřování xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx policejnímu orgánu,

c) xxxxxxx odložit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx x skutkově xxxxxxxxx věcech xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx pomoci xxxxxxxxxxx, xxxxx má znalost xx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xx xxxxx určité osoby xxxx konzultanta xxxx xxx požádat správní xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx nebo výzkumnou xxxxxxxxx. O přibrání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx souhlasem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejního xxxxxx xxxx konzultant x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx x xxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nesmí zasahovat. X všech xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se přiměřeně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx upravující xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx posudku. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a policejní xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xx poskytnutí xxxxxxx xxxxxx odměna x náhrada xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxx pomoci; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx. Odměna se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vynaložené práce x xxxxxx odbornosti xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxx poskytnuta xxxxx. Jde-li x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx v trestním xxxxxx odměnu xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx hotových výdajů xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x přidané hodnoty, xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty. Xxxx x xxxxxx určení xxxxxx a náhrady xxxxxx xxxxxxxxxxxx hotových xxxxxx x xxxxxx xxxxxx výplaty xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti vyhláškou.

(5) Xxxxx xx úhradu xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxx xx poskytnutí xxxxxxx xxxxxx. Výši odměny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nesouhlasí-li orgán xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx hotových xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxx.

§157x

Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zástupce

(1) Xxx, proti xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxx právo kdykoliv x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx policejního xxxxxx. Tato žádost xxxx xxxxxx lhůtou. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zástupci ihned xxxxxxxxx a státní xxxxxxxx xx musí xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx vyrozuměn.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx závad x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§157x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

XXXXX XXXXXX

XXXXXX XXXX XXXXXXXXX TRESTNÍHO STÍHÁNÍ

§158

(1) Xxxxxxxxx orgán xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, trestních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx, učinit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxxxxxx ke zjištění xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx činit xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, x xxxxx by Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 22 x xx. 25 xxxx. 2 a 3 nařízení Xxxx (XX) 2017/1939. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x policejní xxxxx. Xxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx údaje, a xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx xxx vyrozumět x učiněných xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nasvědčujících xxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxxx policejní orgán xxxxxxxxxx záznam, xx xxxxxx xxxxx skutkové xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx zahajuje, a xxxxxx, xxxxx se x nich xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx zašle xx 48 hodin xx xxxxxxxx trestního xxxxxx státnímu zástupci. Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx orgán xxxxxx sepíše po xxxxxxxxx potřebných xxxxxxxxxxxx x neopakovatelných úkonů. X objasnění x xxxxxxxxx skutečností xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tomu, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx potřebné podklady x xxxxxxxx vysvětlení x zajišťuje xxxxx xxxxxxxxx činu. X xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánů, x je-li toho xxx posouzení xxxx xxxxx, xxx znalecké xxxxxxx,

x) obstarávat xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §114 xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx biologického xxxxxxxxx,

x) pořizovat xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §114 xxxxxx daktyloskopické xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx téhož xxxxxxx xxxx lékařem xxxxxxxxx xxxx x xxxx zevní měření, xxxxxxxx xx xx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx zjištění x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §76 zadržet xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx podmínek xxxxxxxxxxx v §78 xx 81 činit xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobem xxxxxxxx x hlavě xxxxxx xxxxxxxx neodkladné xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx nepatří xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx orgánu činného x xxxxxxxx řízení.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx x prověření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, mohou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx orgány.

(5) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx-xx vysvětlení požadováno xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx provedení xxxxx xxxxx odložit x xxxxxxxxxx zákonného zástupce xxxx opatrovníka xxxxx xxxxxxxx.

(6) O xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx neodkladného nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxx xxxxxx záznam. Xx-xx úřední xxxxxx xxxxxxxx osobou podávající xxxxxxxxxx, xxxx jí xx žádost poskytnuta xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx vyslechnuta xxxx xxxxxx, a soudu x úvaze, xxx xxxxxx důkaz xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx lze x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxx mu xxx záznam xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(7) Policejní xxxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxx, xxx xx dostavila x xxxxxx vysvětlení xx xxxxxxxxx době xx xxxxxx místo; x xxxxxx x zločinu xx xxxxx povinna xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx byla řádně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, bez xxxxxxxxxx xxxxxx nedostaví, xxxx xxx xxxxxxxxxx. Na xx a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§66) xxxx být xxxxxx xxxxx upozorněna.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx by jím xxxxxxx xxxxxx výslovně xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti, ledaže xx xxx xxxx xxxxxxxxxx zproštěn příslušným xxxxxxx nebo xxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx má. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx podezřelého, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx může xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx stíhání xxxx xxxx osobám uvedeným x §100 xxxx. 2; x xxx xx xxxxx osobu, xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx zjištěné xxxxxxxxx xxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx třeba xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ochranu, xx třeba při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2.

(9) Má-li xxxxxxx osoby povahu xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx orgán xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx v §158a. Xxxx svědka vyslechne x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx let x xxxxx, x jejíž xxxxxxxxxx správně a xxxxx xxxxxx, zapamatovat xx nebo reprodukovat xxxx x ohledem xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Jestliže xxx předpokládat, že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx k trestnímu xxxxxxx bude xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závěr, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx x xxxxx, xxxxx výpověď xx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpokladu xxxxxxxxxxx význam xxx xxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, že xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx výpověď. Xxxxx xxxxxxxx těchto osob xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provedeny xxxxx xxxxx §164 xxxx. 4, xxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx výslechu provedeném xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §211 odst. 1, xxxx. 2 xxxx. x), odst. 3 xxxx. x), x); xxxxx lze pouze xxxxxxxxxx protokoly x xxxxxxxx xxxxx §212.

(10) Xxx se dostaví xx xxxxx k xxxxxx vysvětlení, xx xxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náhrady x prokázaného ušlého xxxxxxx za stejných xxxxxxxx xxxx svědek. Xxxxx xxxx ten, xxx xxx vyzván x dostavení se xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Provádí-li opatření xxxx úkony xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx byl xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o příslušnost, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupci. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(12) Xx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčujících xxxx, že byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx, xx příslušnou x xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, policejní xxxxx xx x předmětu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x věc jí xxxxx. Xx xxxx, xxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx neodkladné x xxxxxxxxxxxxxx úkony. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 11 xx xxxxxxxxx.

§158x

Xx-xx xxx prověřování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tomu, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxx xxxx pachatele xxxxx xxxxxxx neodkladný xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx takový úkon xx xxxxxx soudce; xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx provedení xxxxx x x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závěr xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§158x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

§158x

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xx xxxxxxxxx orgán, xxxxx x tomu byl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x jde-li o xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx prezidentem, xxx-xx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxx Vojenského xxxxxxxxxxxxx, xxxx ředitelem, x jde-li x xxxxx Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, xxxxx ředitelem, x xxx-xx x xxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx používat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx

x) předstíraný xxxxxx,

x) sledování osob x xxxx,

x) použití xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx získání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxxxx xx xxxxx použít xxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx účelu dosáhnout xxxxx xxxx xxxx-xx xx jinak xxxx xxxxxxxx podstatně ztížené. Xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Zvukové, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx získané xxx xxxxxxx operativně pátracích xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx jako xxxxx.

§158c

Předstíraný xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx koupě, prodeje xxxx jiného způsobu xxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxx převodu xxxx,

x) x jejímuž držení xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jejíž xxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) která xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) která xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx písemného povolení xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxx odkladu, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xx 48 xxxxx neobdrží, je xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

(4) X předstíraném převodu xxxxxx policejní xxxxx xxxxxx, xxxxx do 48 xxxxx doručí xxxxxxxx xxxxxxxx.

§158x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2002

§158x

Xxxxxxxxx osob a xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxxx získávání xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx technickými nebo xxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx zjistí, že xxxxxxxx komunikuje se xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx se v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

(2) Sledování, xxx xxxxxx xxxx xxx pořizovány xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx uskutečnit jen xx základě předchozího xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx provedeny xxxxx jiné úkony xxx takové, xxxxx xxxxxxx k umístění xxxxxxxxxxx prostředků.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxx xxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx podezřením na xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost x, xxxx-xx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx či xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. X povolení xxxx být xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx sledování prováděno x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx. Tuto xxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx prodloužit xxxx xx xxxx xxxxxxx šesti xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxx. Policejní xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požádat, x xxxxx je xx 48 xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nijak xxxxxxxx.

(6) Xxx splnění podmínek xxxxx odstavců 2 x 3 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x tím výslovně xxxxxxxx xxx, xx xxxxx práv x xxxxxx má xxx xxxxxxxxxx zasahováno. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, sledování xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Má-li xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx sledování xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx protokol x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §55 x 55a.

(8) Xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx trestní xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxx.

(9) Provozovatelé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxxxx telekomunikační xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx nebo osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx sledování podle xxxx pokynů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Přitom se xxxxx dovolávat povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxx.

(10) V xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx ta, v xxx xxxx xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx při sledování x xxxxxxxxx protokol xxxxxx xxxx důkaz xxx tehdy, je-li x x této xxxx xxxxxx řízení x úmyslném trestném xxxx xxxx souhlasí-li x xxx xxxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§158x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§158x

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxx trestní řízení xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxx spáchaný xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x insolvenčním řízení xxxxx §226 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §248 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zakázky, při xxxxxxx soutěži a xxxxxxx xxxxxx xxxxx §256 trestního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx soutěži xxxxx §257 xxxxxxxxx xxxxxxxx, pletichy při xxxxxxx dražbě podle §258 trestního xxxxxxxx, xxxxxxxx pravomoci xxxxxx xxxxx xxxxx §329 xxxxxxxxx xxxxxxxx, přijetí xxxxxxx xxxxx §331 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxxxxx xxxxx §332 trestního xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §333 xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo pro xxxx xxxxxxx trestný xxx, x jehož xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, je policejní xxxxx, xxxxx jím xx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, oprávněn použít xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx nebo Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx úkoly xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vystupující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx činnosti. Xx-xx xx x xxxxxxx agenta, jeho xxxxxxxx xxxx k xxxx ochraně nutné, xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxx existenci x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provozovaných xxxxx xxxxxxxxxx zákonů,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) zastírat xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx ke Xxxxxxxxx inspekci bezpečnostních xxxxx.

(3) Orgány xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx Policii České xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních sborů xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxx uvedených xxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxx povoluje xx návrh státního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx evropského pověřeného xxxxxxx soudce xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx i evropský xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx soudce xxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxx xx byl xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. X povolení musí xxx xxxxxx účel xxxxxxx a xxxx, xx kterou xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx návrhu, obsahujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, lze dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxx x věcí x xxxxxxx xxxxxxxx x §158d odst. 2 x k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158c xxxxx nepotřebuje xxxxx xxxxxxxx.

(6) Agent xx xxxxxxx xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx způsobilé xx xxxxxxx jeho služebního xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx újma na xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx republiky nebo xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx inspekce bezpečnostních xxxxx xxxx.

(7) Státní xxxxxxxx xx xxxxxxx xx příslušného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx posouzení, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x zda je xxxx činnost v xxxxxxx xx zákonem. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx tři xxxxxx, xxxxxxxxx, x xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, dá xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Policejní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupci xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx agenta.

§158x

Xxxxxx-xx se důvod xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §158b158e; xx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx x bez xxxxxx xxxxxxxx zástupce.

§158f xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxxxxx prověřování

§159

(1) Policejní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx trestný xxx,

x) xx dvou měsíců xx xxxxxx přijetí, xxx-xx o xxx xxxxxxx xx příslušnosti xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx zkrácené xxxxxxxxx xxxxxx,

x) do xxx xxxxxx, jde-li x jinou xxx xxxxxxx do příslušnosti xxxxxxxxx xxxxx, a

c) xx xxxxx měsíců, xxx-xx x xxx xxxxxxx x prvním xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx podnět xx xxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx písemně zdůvodní, xxxx nebylo xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx skončit, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxx prověřování xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx změnit xxxxx úkonů, které xxxx být xxxxx xxxxxxxxx, jednak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx trvat.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán prověřování xx lhůtě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx spis státnímu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

§159x

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx-xx xx věci o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx zástupce xxxx policejní xxxxx xxx xxxxxx usnesením, xxxxxxxx xxxx na xxxxx vyřídit věc xxxxx. Xxxxxxx vyřízením xxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx příslušnému xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) odevzdání xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §11.

(3) Státní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxxx odložit věc, xx-xx xxxxxxx stíhání xxxxxxxx vzhledem k xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §172 xxxx. 2 xxxx. a) xxxx x).

(4) Státní xxxxxxxx xxxx věc odložit, xxxxxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx okolnosti uvedené x §172 xxxx. 2 písm. x).

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx též xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opravňující xxxxxxx trestní xxxxxxx (§160). Pominou-li xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxx věci musí xxx doručeno xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 až 5 xxxx být doručeno xx 48 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Oznamovatel xx o xxxxxxxx xxxx vyrozumí, xxxxx x xx xxxxx §158 xxxx. 2 xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxxx xxxxxxxx, xxx xx odkladný xxxxxx.

§159x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx, xxxx jiného úmyslného xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pachatelů, xxxx xxxxxxxxx orgán xx souhlasem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odložit xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx, pro které xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx odloženo, xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souhlas s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx o další xxx xxxxxx, x xx x opakovaně.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx dočasně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx též x případě, xxx xx tato osoba xxxxxxx vyňata z xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§10) xxxx xx-xx xxxx xxxxxxx stíhání xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu dočasně xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx též x xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx být rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxx odložení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyhotoví xxxxxx, xxxxx opis xx 48 xxxxx zašle xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxxxxxx orgán trestní xxxxxxx neprodleně xxxxxx.

§159c

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Policejní xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx trestního stíhání xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §226 xxxx. 2, 4 xxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §248 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 3 xxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, pletich xxx xxxxxx veřejné xxxxxxx a při xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §257 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxx xxx xxxxxxx dražbě xxxxx §258 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 nebo 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx podle §332 xxxxxxxxx zákoníku, nepřímého xxxxxxxxxxxx podle §333 xxxx. 2 trestního xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §347a xxxx. 2 trestního xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx slíbil xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx jen xxxxx, xx byl x xx xxxxxxx, xxxxxx x tom xxxxxxxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx x tento úplatek, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx řízení x v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výpověď x xxxxxx skutečnostech.

(2) Xxxxxxxxxx x dočasném xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxx odstavce 1 xxxxx, xxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx poskytnut xxxx xxxxxx x souvislosti x výkonem pravomoci xxxxxx osoby xxxxxxx x §334 xxxx. 2 xxxx. a) xx c) xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §334 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

§159d

Rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx odložení xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx-xx xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxx §159c xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx nebude xxxxxx, xxxxx rozhodne, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §159c xxxx. 1. Proti xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx stížnost, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx lhůta x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx uplynula xxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x podané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx věci, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která x xxxxxxx, majetkový nebo xxxx prospěch podezřelého xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x usnesení xxxxxx xxxxxxxxx pověřeným xxxxxxxx xxxx evropským žalobcem.

(4) Xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §159c xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA DESÁTÁ

ZAHÁJENÍ XXXXXXXXX XXXXXXX, DALŠÍ POSTUP X NĚM X XXXXXXXX XXXXXXXXX ŘÍZENÍ

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx trestního xxxxxxx

§160

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx podle §158 zjištěné x xxxxxxxxxx skutečnosti tomu, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, a xx-xx xxxxxxxxxx odůvodněn xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx policejní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání této xxxxx jako obviněného, xxxxx není důvod x postupu podle §159a xxxx. 2 x 3, §159b xxxx. 1, 3 x 4 nebo §159c odst. 1. Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; obviněný xxxx xxx v xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx být uvedeny x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§120 xxxx. 2). X xxxxxxxxxx usnesení je xxxxx přesně xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují xxxxx o důvodnosti xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx stíhání je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx 48 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; u obhájce xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx od xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Opis xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xx výslovně xxxxxx. Xxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx advokáta je xxxxx xxx odkladu xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx. Opis xxxxxxxx x zahájení trestního xxxxxxx příslušníka Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx doručí Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx provede xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx úkony provedl xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx úkonem je xxxxxx úkon, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx důkazu xxxxxxx x hlediska xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na dobu, xxx bude zahájeno xxxxxxx xxxxxxx. Neopakovatelným xxxxxx je takový xxxx, který nebude xxxxx před soudem xxxxxxx. X protokolu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx neopakovatelného xxxxx xx xxxxx vždy xxxxx, xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxx byl xxxx za neodkladný xxxx xxxxxxxxxxxxxx považován.

(5) Xxxxx-xx xxxxx vyšetřování xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2.

(6) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx najevo, xx xxxxxx, xxx který xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx činem, xxx xxx xxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx x učiní x tom záznam xx protokolu.

(7) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podat stížnost.

§162

Xxxxxxx věci xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Jestliže trestní xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x trestnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx jiný xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx je xxxxxx x §161 xxxx. 2, x zjištěné xxxxxxxxxxx odůvodňují zahájení xxxxxxxxx stíhání, tento xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx předloží věc xxxxxx xxxxxxxxxxx konat xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx konajícího vyšetřování xxxxxxxxx jednotlivé xxxxxx, xxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxx pokynu xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §161 odst. 2, kterému byla xxx předána xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, předloží xxxxx xxxxxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupci; xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx.

§163

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Trestní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx ublížení xx xxxxxx (§146 xxxxxxxxx xxxxxxxx), těžkého ublížení xx xxxxxx z xxxxxxxxxx (§147 xxxxxxxxx xxxxxxxx), ublížení xx xxxxxx x xxxxxxxxxx (§148 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§150 xxxxxxxxx xxxxxxxx), neposkytnutí xxxxxx xxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx (§151 xxxxxxxxx xxxxxxxx), ohrožení xxxxxxxx xxxxxx (§155 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §171 xxxx. 1, 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, vydírání xxxxx §175 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx domovní xxxxxxx (§178 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§181 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx tajemství listin x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x soukromí (§183 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxxxx nátlaku xxxxx §186 xxxx. 1, 2 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxx (§205 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx (§206 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx věci (§207 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxx zásahu do xxxxx k xxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§208 trestního xxxxxxxx), xxxxxxx (§209 xxxxxxxxx xxxxxxxx), legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx podle §216 xxxx. 1, legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §217 xxxx. 2, lichvy (§218 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxx (§219 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxx cizího xxxxxxx (§220 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (§221 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxx (§222 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxx xxxx xxxx (§228 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§353 trestního xxxxxxxx) x nebezpečného xxxxxxxxxxxxxx (§354 trestního xxxxxxxx) xxxxx xxxx, xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, vůči níž xx měl poškozený xxxx xxxxxx právo xxxxxxx xxxxxxx (§100 xxxx. 2), a xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx znásilnění xxxxx §185 xxxx. 1, 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tomu, xxx xx xxxx x době xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, partnerem xxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx (§360 trestního xxxxxxxx), xxxxx jinak xxxxxxxx znaky skutkové xxxxxxxx některého x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx x x již zahájeném xxxxxxxx stíhání pokračovat xxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx byť xxx jednoho z xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx obsah xx protokolu. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx kdykoliv xxxx, x xx xx xx doby, xxx xx odvolací xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

§163x

(1) Xxxxxxxx poškozeného x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx uvedených x §163 xxxx. 1 není třeba, xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx není xxxxxxx xxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx kterou xxxx xxxx svéprávnost xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx mladší 15 xxx,

x) z xxxxxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxx nebyl xxx xxxx xxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx výhrůžkami, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx orgánu xxxxxxx v trestním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stíháním podle §163, xxxxx xxxxx xx poskytne xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu, xxxxxxx xxxx 30 xxx. Po xxxxxx xxxxxxxx této xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx stíháním xxx xxxxx. O xxx xx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxx poučit.

§164

Postup xxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx vyšetřování x xxxxxxx iniciativy xxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důležitých xxx xxxxxxxxx případu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§89 xxxx. 1). Přitom xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §158 xxxx. 3 x 5; xxxxxxx x xxxxx úkony xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo soudce. Xxxxxxxx xxxxxx provádí, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx úkon nebo xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx jsou x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx pochybnosti, xxxxx xxxxxxxxxx-xx zjištěné xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx xx xxxx xxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx poškozeného x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx hrozí x xxxxxx důvodu, že xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozhodné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx-xx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Bez xxxxxx xxxxxxxx xx však xxxxx, jestliže xx xxxx xxxxx, vyslechnout xxxxxx.

(2) Úkony, které xxxx provedeny xxxx xxxxxxxxx trestního stíhání, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxx důkazy xxx ohledu na xx, zda svědčí xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obviněného. Obviněný xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxx zahájením xxxxxxxxx xxxxxxx provedeny xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §158 xxxx. 9 x xxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx znovu x xxxxxxxxxx xxxx obhájci xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx jej xxxxx x xxxxx domáhat xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svědka v xxxxxx před xxxxxx.

(5) Xxxxx případů, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx souhlasu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxx a je xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§165

Účast obviněného x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxx xx xxxxx otázky xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx tak xxxxxxxxx, xxxxxxxx obviněný xxxx xxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxx ve xxxxxxxx svědka, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx je xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxx xxx přítomen xxx xxxxxxxxxxxxx úkonech, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx důkaz x řízení xxxx xxxxxx, ledaže xxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxx zajistit. Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx otázky, xxxxx teprve tehdy, xx orgán xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx k xxxx xxxxx. Xxxxxxx proti xxxxxxx provádění úkonu xxxx vznášet xxxxxxxx x jeho průběhu. Xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 xxxxxxx, xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, nebo xxxxxxx-xx úkon xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxx povinen xxxx xxxxxxx xxxxxx, o xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, dobu x xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vyrozumění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Spočívá-li xxxx ve xxxxxxxx xxxxx, policejní xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx nichž xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Nelze-li xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx být xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxx vypovídat. Xxxxxxx x výslechu svědka, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x důvodů xxxxxxxxx v §55 xxxx. 2 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx policejní xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkonu účast xxxxxxxxxx, postupuje při xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx 3.

§166

Skončení xxxxxxxxxxx

(1) Uzná-li xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx výsledky za xxxxxxxxxxx k podání xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx obhájci x xxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxx xxxxx §43 xxxx. 3, xxxxx xxxx pobyt xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx prostudovat xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx doplnění xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx obviněného, jeho xxxxxxx x poškozeného xxxxxxx tři dny xxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx obdobně §44 xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x poškozeného zkrátit. Xxxxxxxxxx-xx policejní xxxxx xxxxxxxxxx doplnění xx xxxxx, odmítne je. X xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obviněného, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 14, se xxxxxxx xxxxx, aby se xxxxxxxx, xxx požaduje xxxxxxxxx xxxxxxxxx písemností xxxxx §28 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxx-xx obviněný, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx možnosti xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx dále, xxxx by x xxxxxx úkonu xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx zástupci xxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §171173, xxxxx §307 xxxx podle §309.

§167

(1) Xxxxxxxxx orgán xx xxxxxxx skončit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxx xxxxxx xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x jinou xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx písemně zdůvodní, xxxx nebylo možné x xxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx ještě xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, jednak stanovit xxxxxxx xxxxx, po xxxxxx xx vyšetřování xxxxx trvat.

(3) Ve xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 vyšetřování xxxxxxxx, xx xxxxxx zástupce xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx je xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx záznam.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů

§168

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx soud.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx neobsahuje xxxxxxxxxx zvláštní, xxxxxxxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prvého x xxxxxxx této xxxxx.

§169

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx, za xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx svědků podle §164 xxxx. 1, xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxx určení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx obviněný x xxxx xxxxxxxxx důkazu xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxx, xx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx x §168 xxxx. 1, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx; při xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, se nepřihlíží x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx §164 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxx.

§170

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zástupce xxxxx §167 xxxx. 2, 3.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx

§171

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu

(1) Státní xxxxxxxx postoupí xxx xxxxxx orgánu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxx čin, xx xxxx xxx x xxxxxx, který xx xxxx xxx xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx, x je-li xxxx, též xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§172

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxx stíhání,

a) je-li xxxxxxxxxx, že se xxxxxx skutek, xxx xxxxx xx trestní xxxxxxx xxxx,

x) xxxx-xx xxxxx xxxxxx trestným xxxxx x xxxx xxxxx x postoupení xxxx,

x) xxxx-xx prokázáno, xx skutek spáchal xxxxxxxx,

x) je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),

x) xxxxx-xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovědný, xxxx

x) xxxxxxx-xx trestnost xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx zastavit xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx trest, x xxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx nebo který xx xxxxx očekávání xxxxxxxx,

x) xxxx-xx x xxxxxx obviněného již xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, kárně xxxxx xxxxxxxxxxx soudem nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx mezinárodním xxxxxxx xxxxxxx x působností x trestních věcech, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §145 xxxx. 1 písm. x) zákona o xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxx považovat xx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx chráněného xxxxx, který xxx xxxxxx, způsobu provedení xxxx x jeho xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx nichž xxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxx x chování xxxxxxxxxx xx spáchání xxxx, zejména k xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx obviněný, x je-li xxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx pokračuje, prohlásí-li xxxxxxxx xx xxx xxx xx doby, xxx mu xxxx xxxxxxxx x zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx oznámeno, xx na xxxxxxxxxx xxxx xxxx. O xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§173

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) nelze-li xxx nepřítomnost xxxxxxxxxx xxx náležitě xxxxxxxx,

x) xxxxx-xx obviněného xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx soud,

c) xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nastala xx xx xxxxxxxx xxxx, schopen xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx obviněný dočasně xxxxx x pravomoci xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§10) xxxx je-li jeho xxxxxxx stíhání xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nepřípustné,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx skutek xxxxx xxxx osobě xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx může xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx xxxxxxxx xxxxx do ciziny xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx x přerušení xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx, xxxx je xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxxx xxxx důležitých xxx xxxxxxx xxxxxx trvá x xxxxx přerušení xxxxxxxxx xxxxxxx. Pomine-li xxxxx přerušení, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x přerušení trestního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. e) xxxx státní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X přerušení xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§173x

Xxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššímu xxxxxxxx zastupitelství

Usnesení x xxxxxxxxx trestního stíhání x o postoupení xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobcem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxx státního xxxxxxxx

§174

(1) Xxxxx nad xxxxxxxxxxxx zákonnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Kromě xxxxxxxxx uvedených x §157 xxxx. 2 xx při xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx k vyšetřování xxxxxxxxx činů,

b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, materiály x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx provádění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx i xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxx; přitom xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx orgán x xxxxx xxxx rozhodnutí xx přípustná stížnost xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu,

d) xxxxxx xxx policejnímu xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) rušit xxxxxxxxx xxxx neodůvodněná xxxxxxxxxx a opatření xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx vlastními; x xxxxxxxx x xxxxxxxx věci xxxx xxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx; jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu nahradil xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx usnesení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, aby xxxxx xx xxxx prováděla xxxx osoba služebně xxxxx v policejním xxxxxx.

§174a

(1) Nejvyšší státní xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx moci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §159d xxxx. 1, x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx vydané xxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobcem xxxx xxxxxxxxx žalobcem.

(2) Xx xxx účelem xxxx xxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, dokumenty, xxxxxxxxx x zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zástupce, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx je xxxxx právním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupce, a xx xxxxxxx provést xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nařídil.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podezřelého, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx jinak.

§175

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x zastavení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx trestního xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu,

b) xxxxx obžalobu,

c) sjednat x xxxxxxxxx dohodu x vině x xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, o xxxxxxxxxx obviněného x xxxxx xx současného xxxxxxxxx vazby některým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x změně xxxxxx vazby, pominul-li xxxxxxx z důvodů xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx, xx které xxxxxxxxxx a xxxx xx xxxx zajištění xxxxxxxxxx, xxxxx zrušit xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poškozeného xx náhradu škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zajištění xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxx §81b,

x) nařídit xxxxxxxx xxxxxxx,

x) navrhnout xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x řízení x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx věcech, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zástupce, xxxxxxxx dozor nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxx xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx vyšetřování, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §171 xx 173, xxxxx §307 xxxx xxxxx §309 za xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, pokud xx toto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx o xxxx x trestu

§175a

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx skutek xxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx spáchal xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednání o xxxxxx o vině x trestu xx xxxxx obviněného xxxx x xxx takového xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx návrh obviněného xxxxxxxx, vyrozumí x xxxx stanovisku xxxxxxxxxx, x má-li xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x trestu státní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x době x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, který výslovně xxxxxxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxxxxxxx práv, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx upozorní xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x vině a xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx, jež xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx bezdůvodného obohacení, xxxxx xxxx xx xxxx úkor xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, pro který xx stíhán, xxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Dohodu x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxx x xxxxxx s obviněným xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx zástupce xx to, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx uložení xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle §178 xxxx. 2 x x xxxxxxx, xx xxxxx k sjednání xxxxxx o xxxx x trestu, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §178 xxxx. 2 xxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx ochranného opatření xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx schválení dohody x xxxx x xxxxxx xxxxx.

(5) Státní xxxxxxxx xxx sjednávání xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, vyjádří xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx náhrady xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x vině x xxxxxx xxx sjednat x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxx, xxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx-xx se x xxxxxxx x nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxx na vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx již xxxxxxxx nebo prohlásil, xx jej xxxxxxxxxx xxxxxx. Uplatnil-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxx jednání xxxxxxxx, nárok na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy nebo xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxx x způsobu xxxxxxx xxxxx nebo nemajetkové xxxx nebo vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Dohoda x xxxx a trestu xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx-xx přítomen xxxxxxxxxx dohody o xxxx x trestu x xxxxxxxx-xx s xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxx sepsání,

c) xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxx x způsobu xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx x xxxx xxxxx, xxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx pojmenováním, uvedením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) prohlášení xxxxxxxxxx, xx spáchal xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx,

x) x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, případně xxxxxxxx xx potrestání, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx, že to xxxxxxx xxxxxxx umožňuje x xx xxxx xxxxxxxxx; při xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx i x xxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxx činem xxxxxx xxxx se snažil xxxxxx majetkový prospěch (§39 xxxx. 8 xxxxxxxxx zákoníku),

g) rozsah x xxxxxx náhrady xxxxx nebo nemajetkové xxxx xxxx vydání xxxxxxxxxxxx obohacení, bylo-li xxxxxxxxx,

x) ochranné opatření, xxxxxxxx-xx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx-xx dohodnuto,

i) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, byl-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohody x xxxx a xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o vině x trestu x xxxxxxxx-xx x rozsahem x xxxxxxxx náhrady xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, státní xxxxxxxx xxxx xxxx doručí xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx nároky (§43 odst. 3). Xxxxxxx-xx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxxx o xxx xxxxxx zástupce xxxxxx xx xxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xx x prohlášení xxxx učiněnému xxxxxxxxx x xxxxxx řízení xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx uprchlému.

§175x

(1) Došlo-li x xxxxxxxx dohody x xxxx a trestu, xxxxxx zástupce xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx dohody x vině x xxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxx o xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx nebo o xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx skutečnost v xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) K xxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 193/2012 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2012

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

§176

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, státní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx spisy a xxxxxx přílohy. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, x xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx jen xxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§160). Xxxx-xx xxxxxx zástupce xxxxx xxxxxx posuzovat jako xxxx xxxxxxx xxx, xxx jak ho xxxxxxxxx policejní orgán, xxxxxxxx na xx xxxx podáním xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zamýšlenou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§177

Xxxxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, jeho zaměstnání x xxxxxxxx, údaj x jeho xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze Xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx státní xxxxxxxxxxx nepodařilo zjistit, x popřípadě jiné xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxx ozbrojeného xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx obviněného x útvar, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, v němž xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx skutek, xxx xxxxx xx obviněný xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx spáchání, xxxxxxxxx s uvedením xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx třeba x xxxx, aby xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx s xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx použití xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxx xx být xxxx xxxxxxx, jaký xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx spatřuje, x xx xxxx xxxxxxxx pojmenováním, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x všech xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx určitou xxxxxxx xxxxx,

x) návrh xx uložení xxxxxx x uvedením jeho xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx od xxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetku, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx věci, xxxxx se, xxx x xxxx věci xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, o které xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx úvahy, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona.

§178

(1) Xxxxxx zástupce xxxxxxx x obžalobě, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xx, xx xxxx xxx to zákonné xxxxxxxx.

(2) Xxxxx uvedený x odstavci 1 xxxx státní xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxx věci xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, uvede, xxx x xxxx xxxx xxxx zajištěny xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§178a

Spolupracující xxxxxxxx

(1) X xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx zástupce x obžalobě xxxx x xxxxxx x xxxx x trestu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx obviněný

a) xxxxxx xxxxxxxx zástupci xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx významně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx organizované xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx v xxxxxxxxxx řízení, tak x v xxxxxx xxxx xxxxxx úplnou x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx x xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx doznání xxxx xxxxxxx svobodně, xxxxx x xxxxxx, a

c) xxxxxxxx, že xxxxxxxx x xxx, aby xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxxx-xx xxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zavázal, x xx x x xxxxxxxxxxxx x trestnému xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx x x okolnostem xxxxxxx, xxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podílel na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx objasnění xx zavázal x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobil.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx závažnější xxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx návodce xx xxxxxxxx zločinu, x jehož xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví xxxx smrt a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx mimořádné xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§59 trestního xxxxxxxx), xxxx státní xxxxxxxx x obžalobě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx to považuje xx nezbytné x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeného v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, k xxxxx xxxxxxxxx se obviněný xxxxxxx, k míře, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx obviněný xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx organizované xxxxxxx, ve spojení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxx dané xxxxxxx řízení x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx a k xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxxx xx obviněný xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a x xxxx doznání. Obviněného xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx právech, o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx doznání x xxxxxxx xxx závazky xxxxxxx x odstavci 1 a také x tom, xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxx xxxxxx poruší xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxx xxxxxxx spolupracujícího obviněného xxxxxx dříve než xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx, x jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx a dodržet xxx závazky uvedené x odstavci 1 x xx xxxxx xxxxxx trestního řízení xxxxx xxxxxxx osobám; xxxxxxxx xxxxxx závazku xxxx být xxxxxxx xxx povolení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx obviněného poučit.

§179

(1) K xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství, xxx xxxxx u xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx nižšímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) X xx xxxxxx obžaloby xxxx xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx x §12 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx potřebuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x řízení před xxxxxx.

Oddíl xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§179x

(1) Zkrácené xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx odnětí svobody, xxxxx horní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx bezprostředně poté, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx bude možné xx lhůtě xxxxxxx x §179b odst. 4 xxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx přípravné xxxxxx konají policejní xxxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 2.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, příslušníků Xxxxxxxxxxxx informační služby, xxxxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx zpravodajství xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx nebo x trestných xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x výkonu xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státní zástupce; xxxxxxxxxx §161 xxxx. 4 x 5 xxx xxxxx xxxxxxxxx.

§179b

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§33 xxxx. 1, 2). Xxxxxxxx podezřelý xx xxxxx zvolit xx xxxxxxx a radit xx s xxx xxx přítomnosti xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx. O xxx je xxxxx xxxxxxxxxxx před xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx mu plnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx xx xxxxx vyslechnout x nejpozději xx xxxxxxx xxxxxxxx mu xxxxxx, xx spáchání xxxxxx skutku je xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx čin xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X tomto xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx zašle xxxx xxxxxxx xx 48 xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxx xxxxxxxxxx o výslechu xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podezřelému, xx xxxxxxxx jakého xxxxxx xx podezřelý x xxxx trestný xxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§179b xxxx. 3).

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zkráceném xxxxxxxxxx xxxxxx s podezřelým xxxxxxx xxxxxx x xxxx a trestu; xx podmínky x xxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §175a. Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx stíhání.

(6) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxx x pravomoci xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§10) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §159b xxxx. 3.

§179x

(1) Nerozhodne-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravného xxxxxx policejní xxxxx x odložení xxxx x důvodu uvedeného x §159a odst. 1 až 3 xxxx 5, předloží xxxxxxxx zástupci stručnou xxxxxx x jeho xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxx, jaký trestný xxx je xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx je sděleno xxxxxxxxx, a xxxx xxxxxx, xxx lze xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ke xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x věci shromážděné x xxxxxxx zkráceného xxxxxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx návrh policejního xxxxxx podle xxxxxxxx 2, nebo který xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení,

a) podá xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, shledá-li, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x vině a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §175b,

c) xxx odloží, nejde-li xx věci o xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxxx přestupku,

e) odevzdá xxx xxxxxx orgánu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx projednání,

f) xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx stíhání xxxxxxxxxxx xxxxx §11,

x) věc xxxxxx, xxxxxxx-xx o xxxxxxxxx narovnání, přičemž xxxxxxx xxxxxxx ustanovení §309 x xxxx.,

x) xxx xxxxxxxxx odloží xxxxx §179g,

i) xxx xxxx odložit též, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §172 xxxx. 2, nebo

j) xxxxxxxxx xxxxx věc policejnímu xxxxxx, je-li x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx třeba provést xxxxx úkon.

(3) Neučiní-li xxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §161 xxxx. 2 x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx x poukazem xx xx, xx xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx správně xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xx znám, x xxxxxxxxxxxx, xxxxx o xx xxxxx §158 xxxx. 2 xxxxxxx.

§179d

(1) Návrh na xxxxxxxxxx xxxxxxxx stejné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X návrhu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a rozhodnutí.

(3) X podání návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxx xxxxxxx xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxxx x předsedu Xxxxxx.

§179e

Jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx potrestání xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx dohody x xxxx x trestu; xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x předloží soudu xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§179x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx v xxx xxxxxxxxxx, jestliže

a) je xxx xxxxx vazby x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x návrhem xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxx důvody xxx xxxxxx společného xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x jednom z xxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Není-li xxxxxxxx přípravné xxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x §179b xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x okolnostem případu

a) xxxxxxxxx lhůtu, x xxx je třeba xxxxxxxx přípravné řízení xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x deset xxx, x případě xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx (§179b xxxx. 5) nejvýše x xxxxxx dnů,

b) xxxxxx policejnímu xxxxxx, xxxxx dosud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxx zahájil xxxxxxx xxxxxxx a dále xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxx desáté, nebo

c) xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §161 xxxx. 2 x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx zástupce xxx xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Podmíněné odložení podání xxxxxx xx xxxxxxxxxx

§179x

(1) Xxxxxxx xxxxxx návrhu xx potrestání může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx podání xxxxxx xx xxxxxxxxxx podmíněně xxxxxxx, xxxxxxxx podezřelý

a) xx x xxxx xxxxxx,

x) nahradil škodu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx s xxxxxxxxxx o její xxxxxxx xxxxxxx dohodu, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření x xxxx náhradě,

c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxx dohodu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx opatření k xxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podání xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, x přihlédnutím x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x k okolnostem xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí považovat xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx činu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odložení xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx splní xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x

x) xxxxxx xx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxx a xxxxx xxxxxx a xxxx x xx, pokud xx x souvislosti x xx dopustil xxxxxxxxx činu, nebo

b) xxxxx xx xxxx xxxxxxxx zastupitelství xxxxxxxxx xxxxxx určenou státu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx není zřejmě xxxxxxxxxxx závažnosti trestného xxxx,

x xxxxxxxx x xxxxx podezřelého, x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx důvodně xxxxxx xxxxxxxxxx považovat xx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 na xxxx měsíců xx xxx xxx; zkušební xxxx xxxxxx běžet xxxxxx mocí tohoto xxxxxxxxxx. Zkušební xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx, než xx xxxx, po xxxxxx xx xxxxxxxxx zavázal xxxxxx se určité xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a).

(4) Xx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx bylo xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x podmíněném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx oprávnění k xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxxxx x trestným xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo opatření xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxx xxx tuto xxxxxxx vykonávat.

(5) Podezřelému, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xx x rozhodnutí x podmíněném odložení xxxxxx návrhu na xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nahradil xxxx aby v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx též xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doby zavazuje xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxx xx potrestání xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na peněžitou xxxxx xxxxxx trestné xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaváže xxxxxx xx xxxxx zkušební xxxx podmíněného odložení xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odložení xxxxxx xxxxxx na potrestání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx lze xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx dodržoval xxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §49 xx 51 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxxx xx věku xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx výchovného xxxxxxxx rodiny, xxxxx x dalších subjektů xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x soudnictví xx věcech xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx; zaváže-li xx xxxxxxxxx, že se xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx uložit xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx provoz xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "terapeutický xxxxxxx xxx řidiče").

(8) Proti xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx xxxxxx návrhu xx potrestání může xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jež xx odkladný xxxxxx.

§179h

(1) X xxxxxxxxx xxxx podle §179g xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx uvede předpokládané xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx může xx návrh xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x chovu xxxxxx x xxxx o xx, xxxxxxxx přiměřenou xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx a které xx xxxxxxxxx závazku xxxxx §179g odst. 2 písm. x); xxxx xxxxx xx xx doby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxx opakovaně xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zkušební xxxx xxxx řádný život, xxxxxx povinnost nahradit xxxxxxxxxx škodu, vydat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx povinnost, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x vyhověl x dalším xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx státní xxxxxxxx, jenž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xx osvědčil. Xxxxx, x xx xxxxxxxxx x během zkušební xxxx, rozhodne x xxx, že xx xxxxxxxxx neosvědčil, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §179c179f. Xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx ponechat xxxxxxxxx odložení podání xxxxxx xx xxxxxxxxxx x platnosti x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx o xxx xxxx, přičemž xxxxxxx délka xxxxxxxx xxxx nesmí xxxxxxxxx xxx xxx,

x) stanovit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx směřující x xxxx, xxx xxxx řádný xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx zavázal, xx xx xxxxx zkušební xxxx zdrží řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx řidiče,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dosud neuložené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx, xx-xx ve xxxx xxxxxxx věku mladistvých,

f) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx částku xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §179g xxxx. 2 xxxx. x); státní zástupce xxxxxxx xxxx uložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobit xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nahradit xxxxxxxxxx xxxxx, vydat bezdůvodné xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, které bylo xxxxxxx x xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, anebo jinou xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, aniž xx xxx xxx xxxxxxxxx vinu, xx xx xx xx, xx xx osvědčil.

(6) Xxxxxx mocí xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx v xxxxxxxx 5 nastávají xxxxxx xxxxxxx x §11a xxxx. 1 xxxx. x).

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx účinek.

§179x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx potrestání xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohledu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx zákona xxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozhodl xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, požádá zároveň x spolupůsobení orgány xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx, instituce x xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx použije §350k.

(2) Xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx potrestání xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přiměřené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx postup při xxxxxx kontroly přiměřeně §329 x 350l; xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x chovu zvířat x xxxx x xx, xxxxxxx se xx xxxxxx xxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxx §350ab.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zkušební xxxx xxxxx život x xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xx povede řádný xxxxx x xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx uložený xxxxxx, xxxxx xxx není xxxxxxxxx xxxxxxx sledovat x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx třetiny xxxxxxxx xxxx, nejméně xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx zkušební xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezení, xxxxxxxxx povinnosti nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx byla pověřena Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx návrh xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx stanovisko xxxxxxxxxx xxxxxxxx; není-li xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx x vrátí xxx xxxxxxxxxxx x poučením x xxxxxxxx takové xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx. Byl-li xxxxx xxxxxxxxxxx zamítnut, xxxx xxx xxxxxxxx až xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, byl-li zamítnut xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanovená x xxxxxxxx 3.

(5) Po xxxxxxxx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx zavázal xxxxxx xx určité xxxxxxxx xxxxx §179g odst. 2 xxxx. x), xxxx xxxxxx zástupce xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx zbytek xxxxxxx nebude xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prokázal xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxx dalšího výkonu xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx terapeutickému xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x převýchovy xxxx psychologického xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §179g xxxx. 2 xxxx. x).

(6) Xxxxxxxx x rozhodnutím xxxxx odstavce 5 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkušební xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxx na xxxxxxxxxx xx x xxx xxxx, xxxxxxx celková xxxxx zkušební doby xxxxx překročit xxx xxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 5 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX PŘED XXXXXX

XXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§180

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxx, které xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx. X řízení xxxx xxxxxxxx soudem xx státní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x řízení o xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zástupce řídí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xxxx xxxxxx vystupuje xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné z xxxxxxxx podané xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x další důkazy, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx a xx veřejném zasedání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§203, §215 xxxx. 2), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxxx obhájce, xx xxxxx xx stejném xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxx xxxxxx (§215 xxxx. 2) xx prospěch xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx některou xx stran xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxx senátu.

(4) X xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxx xxxxx soudu prováděném xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx každá ze xxxxx vznášet kdykoliv x xxxx xxxxxxx xxxxxxx proti způsobu xxxxxxxxx úkonu.

§181

(1) Podanou xxxxxxxx xx třeba x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxx další xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prověřit, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (§16 xx 22), xxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vadám, xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxx xxxx x přípravném xxxxxx xxxxxxxxx základní skutečnosti, xxx kterých xxxx xxxxx xxxxxx líčení xxxxxxx x x xxx rozhodnout. X xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obžaloby.

(2) Po xxxxxx xxxxxxxx soud, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx, včetně výkonu xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx soudem xxxx xxxxxx prvního xxxxxx xx xxxxx xxx měsíců od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx projednání xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxx, xxxxxx xxxxxxxx Probační x xxxxxxxx xxxxxx x úkonům směřujícím x rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx narovnání xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx hlavní xxxxxx. Xxxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx důvodů xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx věci buď xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx soudu xxxxx xxxx vhodné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§182

Xxxxxx xxxxxxxx může xxxx obžalobu zpět xx do xxxx, xxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx hlavního xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx tehdy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§183

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx požádat xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx §62 xxxx. 1 o xxxxxxxx písemnosti. Xxxxxxxxx xxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X závažných x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx znalost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §157 xxxx. 3 xx 5 xx xxxxxxx obdobně.

§183x

(1) V xxxxxx xxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx člen xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vyslechnout xxxxxxxxxx, xxxxxx, znalce xxxx xxxxxxx jiný xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx veřejné xxxxxxxx. Xxxxxx zástupce x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se takový xxxx týká, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a x xxxx konání xxx xxxx vyrozuměni, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx vyrozumění nelze xxxxxxxx. Účast obviněného xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, x jde-li x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx odepřít xxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxx xxxxx x xxxxxxx svědkem, xxxxx totožnost má xxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxx nichž xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx totožnost svědka.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx úkonu může xxx zajištěna, xxxxxxx xxx-xx x úkon, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx být x xxxxxx uvedených x §55 xxxx. 2 utajena, i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení.

(3) Xx-xx xxxxxx důkaz xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x hlavním xxxxxx, veřejném xxxx xxxxxxxxxx zasedání, musí x xxx xxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx svědka xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pořízený x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx možné x xxxxxxx líčení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx podmínek uvedených x §211, x xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx než xxxxxxx xxx, o xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx mohlo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx podmínek xxxxxxxxx x §102 xxxx. 2.

(4) Předseda xxxxxx xxx na xxxxxxx svědků x xxxx xxx blízkých, xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx svědectví xxxxx újma xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x je-li to xxxxx x na xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx, předseda senátu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ochranu xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky. Způsob xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx jim xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§184

(1) Xxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx zaměřit xx xxxx xx objasnění xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) K objasnění xxxxxx xxxxxxxxx činu x k xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stadiu xxxxxx xxxx xxxxxx Probační x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx probačních úředníků .

(3) Dovoluje-li xx xxxxxx xxxx x xxxxx obviněného, vytváří Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx líčení, pro xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx řízení x xxx xxxxxxx trestů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx tím xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx potřebné xxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§185

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxx x soudu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x podle xxxxxx spisu posoudí, xxx xx ji xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zasedání xxxxxx xxxxx zda xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxx obviněného a xxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení.

§186

Xxxxxx x předběžnému xxxxxxxxxx obžaloby

Předseda xxxxxx xxxxxx předběžné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx za xx, xx

x) věc xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxx xx xxx postoupena xxxxx §171 xxxx. 1,

x) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxx §172 odst. 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §173 xxxx. 1, anebo okolnosti xxxxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxx §307,

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxx zákona, než xxxxx kterého jej xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) přípravné xxxxxx nebylo provedeno xxxxx xxxxxx, neboť x něm byly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx napravit x xxxxxx před xxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, nebo

g) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx bylo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxx postup xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§187

Xxxxxx xxxxxxxxxxx projednání xxxxxxxx

(1) Předběžné xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx x neveřejném xxxxxxxx, xxxxxx-xx dány důvody xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zasedání.

(2) Xxx xxxxxxxxxx projednání xxxxxxxx xxxxxxxxx soud vždy xxxxx obžalobu; xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podá xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xx otázky, které xx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxx přezkoumá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(4) Koná-li xx xxxxxxxxx projednání xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §186 xxxx. g), soud xxxxxx xxxxxxxxxx obviněného x státního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx. Xxxxxxx-xx se xxxxxx zástupce a xxxxxxxx, xx mají xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx, soud xxxxxxx státnímu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx soud podle §314o xx 314s; x xxxxxxxxx, ve xxxxxxx se xxxxx §314o314r xxx vrací xx xxxxxxxxxxx řízení, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx soudu xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x trestu, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §188.

Xxxxxxxxxx

§188

(1) Po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nejblíže xxxxxxxx nadřízen jemu x xxxxx, xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, má-li za xx, xx sám xxxx příslušný x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx jinému xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §171 xxxx. 1,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx uvedené x §172 odst. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx tu xxxxxxxxx uvedené v §173 xxxx. 1,

e) xxxxx věc xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vad xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností, bez xxxxxxx není možné x xxxxxxx líčení xx xxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx bylo x porovnání s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx újmu rychlosti xxxxxx, nebo

f) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zastaví xxxxx §307 nebo xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §309 xxxx. 1.

(2) Po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx soud také xxxxxxxx xxxxxxx stíhání, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §172 xxxx. 2.

(3) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxx zástupce x xxxxxxxx podat xxxxxxxx, xxx má, xxxxx-xx x přerušení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a x schválení xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx odkladný xxxxxx, xxx xxxxxxxxx.

§189

Rozhodnout o xxxxxxxxxx xxxx k rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx soudu xxxxx §188 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx soud, jemuž xxxx věc xxxxxxxxx xxxxx §24 nebo §25 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx se xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx změnil.

§190

(1) Má-li xxxx xx to, že xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je nutno xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vrátí xxx xxxxxxxx zástupci x xxxxxxxxx (§188 xxxx. 1 xxxx. x), xx-xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ještě xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx odchylného právního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxx obžaloby (§196 xxxx. 1).

§191

(1) Vrátí-li xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, uvede x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x které xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx.

(2) Jakmile xxxxxxxx x xxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, vrací xx xxx xx stavu xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 292/1993 Xx.

§192

Xx-xx xxxxxxxx xx xxxxx, rozhodne xxxx xxx xxxxxxxxxx projednání xxxxxxxx vždy také x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§193

§193 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 48/1973 Xx.

§194

§194 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 48/1973 Xx.

§195

Xxxx předběžné projednání xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, opět pro xxxxxx xxxxxxxx, přihlédne x ní i x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Obžaloba se xx podmínek uvedených x §186 x xxxxx znovu xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §186 xx xxxxxxxx znovu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx podle §188 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXXX TŘINÁCTÁ

HLAVNÍ XXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx hlavního xxxxxx

§196

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §188 xxxx. 1 x 2, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx obžalovanému x xxxx xxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud jsou xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx nepodal xxxxx xxxxx §43 xxxx. 3, xxxxx se xxxxxxx x xxxxx xxxxx takový xxxxx. Xxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jiné xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, dá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obžaloby xxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx opisu obžaloby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx právo se x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx, zejména,

a) xxx xx xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx skutku anebo xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x jakých xxxxxx,

x) zda xx xxxxx uzavřít se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx nebo zda xxxx x xxxxxxx xxxxxx prohlásit xxxx xxxx,

x) zda souhlasí x xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx opatřením, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxxxxx x následcích spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2; xxxxx xxx xxxxxxx x x tom, xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx, nejde-li o xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx viny, může xx xxx učinit x xxxx obhájce, x to x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx. Zašle-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxx xx xxxx obžaloby xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, aby návrhy xx provedení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx soudu xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x hlavnímu xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx x xxx.

§197

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Bude-li xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, zařídí xxxxxxxx xxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxx jeden xxxx dva soudci xxxx xxxxxxxxx náhradní.

(2) Xxxxxxxx soudce xxxx xxxxxxxxx xx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Porady x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx, xx-xx přibrán xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx zabránila xxxxxx překážka x xxxxx účasti na xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx přísedící, za xxxxx xxxxxxxxx náhradní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx líčení xxxx xxx nezúčastní.

§198

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx líčení xxxxxxx předseda xxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx zástupce x xxxxxxx od vyrozumění xxxx xxxxxxx lhůtu xxxx xxxxxxxxxx xxx x přípravě. Xxxx xxxxx xxx zkrátit xxx x xxxxxx xxxxxxxxx, a pokud xxx o xxxxxxxxxxxx, xxx tehdy, xxxxxxxx xx x hlavnímu xxxxxx xxxxxxx a x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. U xxxxxxxxx xxxx, které xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx aspoň xxxxxxxx xxxxx.

(2) O xxxxxxx xxxxxx xx vyrozumí xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x obhájce obžalovaného, xxxxx x poškozený x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx poškozený xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx líčení xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx třeba xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx-xx se x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx x xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo nemajetkové xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podkladě xxxx xxxxxxxxx návrhů, xxxx-xx xx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx líčení xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx průběhu x x tomu, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§198x

§198x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 413/2005 Sb.

Oddíl druhý

Veřejnost hlavního xxxxxx

§199

(1) Xxxxxx líčení xxxx soud zásadně xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xx zřeteli, aby xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx míře xxxxxxxxxxx xxxxxxxx projednávání xxxx xxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxxx projevilo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx. Xx vhodných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x místě, xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, anebo na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx obžalovaného. X xxx xxxxxxx o xxxxxx hlavního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x účinně xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx veřejným xxxxxxx xxxxxxxx líčení.

§200

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx veřejné xxxxxxxxxx xxxx ohrozilo utajované xxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zájem xxxxxx; x xxxxx xxxxx může předseda xxxxxx xxxxxx x xxxx přiměřená xxxxxxxx. Xxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx líčení. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §102a xxxx. 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podoby, veřejnost xx vyloučí xxxx.

(2) Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx vždy veřejně.

(3) X vyloučení xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud xx xxxxxxx stran xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§201

(1) I když xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §200, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx líčení xxxxxxxxxx x těm, x nichž xx xxxxx, xx xx xxxxx rušit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx také xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jednací xxxx.

(2) X xxxx veřejnost xxxx vyloučena xxxxx §200, může xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx přístup dvěma xxxx důvěrníkům. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, má xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx každý x xxxx. Xxxxxxxx by xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx než šest x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx veřejnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx důležitého xxxxx svědků, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx soud námitek.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přítomné na xxxxxxx následky xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx osobám xxxxxxxx informace, x xxxxx xx při xxxxxxx xxxxxx; může xxx xxxxxxx, aby xx přítomní xxxxxx xxxxxxx poznámky.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§202

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx přítomnosti xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx osob může xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení; §111a xx užije xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může xx xxxxxx líčení xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xx xx to, xx xxx xxx xxxxxxxxxx rozhodnout a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x obžalovaný xxx x hlavnímu xxxxxx xxxx x řádně xxxxxxxxx x

x) o xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx už xxxxxxxx xxxxxxx činným x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx x xxxx dodrženo xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání (§160) x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx návrhy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§166 xxxx. 1);

xx to x na jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§66 x 90) musí xxx obžalovaný v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx bez xxxxx omluvy x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx rozhodne x xxx, xx xx xxxxxx líčení xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, lze x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x výslechu xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zvukové xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx provedeném prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přehrát xx podmínek uvedených x §211.

(4) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxx nebo ve xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxxxx xxx, xx který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx. V xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§36) xxxxx konat xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Ustanovení xxxxx xxxx odstavce 4 xx neužije, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx 3 se xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Poškozený x xxxxxxxxxx osoba x jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx zúčastnit hlavního xxxxxx. Předseda xxxxxx xxxx na nezbytnou xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na hlavním xxxxxx jen, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx objasnění xxxx, xxxxxxx mají-li být xxxxxxxxxxx jako svědci, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx výslechu obžalovaného x xxxxx v xxxxxxx dokazování je xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx obžalovaného.

Xxxxxx hlavního xxxxxx

§203

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx x, nestanoví-li xxxxx xxxxx, dokazování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Provedením xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, anebo xxxx jeho provedení xxxxxx xxxxxxxx zástupci xx podmínek §180 xxxx. 3. Xxx xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxx, obžalovaného x xxxx obhájce xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §215 xxxx. 2.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx dbát, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx vztah k xxxxxxxxxxxx xxxx, a xxx bylo zaměřeno xx nejúčinněji x xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xx cítí opatřením xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx x xx xx třeba xxxxxxxxxx x protokolu.

§204

(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx síně xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx síně, xxxxx xx předseda senátu xxxxxxxxx xxxxx jednání xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx se x xxxx mohl xxxxxxxx.

Počátek xxxxxxxx xxxxxx

§205

(1) Xxxxxx líčení zahájí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; potom xxxxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx, x kterých xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x přípravě, xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx je xxxxx xx xxxxxxx.

§206

(1) Xx provedení xxxxx xxxxxxxxx x §205 předseda senátu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x uvedl, xxxxx xxxxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxx.

(2) Xx přednesení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx navrhuje, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx x penězích xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činem a x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx x hlavnímu xxxxxx x xx-xx jeho xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tento xxxxx xx spisu.

(3) Xxxxxxxxx-xx práva xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx onu xxxxx xxxx poškozeného x xxxxxxxx líčení nepřipouští. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx újmy xxxx xx vydání bezdůvodného xxxxxxxxx před příslušným xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, brání-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §44 xxxx. 2 x 3.

§206x

(1) Po xxxxxxxxxx xxxxxxxx a vyjádření xxxxxxxxxxx vyzve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx, xxxxxxx zda xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxx ze skutků xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nesporné; xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x takovým xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx spojených x takovým prohlášením. Xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx skutečnostem xxxxxxxx již po xxxxxxxx xxxxxxxx, předseda xxxxxx se xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx svém vyjádření xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Vyjádření x xxxxxxxx může xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xx x když xx xxxxxx xxxxxx xxxx v nepřítomnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxx však xx něj xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§206x vložen právním xxxxxxxxx x. 333/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§206b

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xx xxxx vhodné sjednání xxxxxx o vině x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x důsledcích s xxx xxxxxxxxx. Poté xxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx mají zájem xxxxxx o xxxxxx x vině x xxxxxx, předseda senátu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx přeruší xx účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; xx-xx xx x ohledem na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, hlavní xxxxxx odročí. Xxxxx xx sjednání xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx zástupce xxxx obžalovaný, xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxx vyhovět.

(2) Xxxxxx x xxxx x trestu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Jednání x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxx hlavním xxxxxx. Při sjednávání xxxxxx x vině x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postupuje xxxxxxxxx xxxxx §175a. Bylo-li xxxxxx líčení xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx o xxxx x trestu vyrozumí xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Došlo-li x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx se v xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx nejprve přednese xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx x navrhne xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx přednesení návrhu xx schválení dohody x vině x xxxxxx se x xxxxxxx xxxxxx postupuje xxxxxxxxx podle §314q xxxx. 3 až 5 x §314r.

(4) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx xxxxxxx xxxx soud xxxxxx x xxxx x xxxxxx neschválí, xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx, xxxxxx prohlášení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, ledaže xxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxx prohlášení bylo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §206c.

§206x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 333/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2020

§206x

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx a xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x obžalobě.

(2) Xxxxx obžalovaný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, soud v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §314q xxxx. 3.

(3) Předseda xxxxxx před xxxxxxxxxxx x xxxxxxx prohlášení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, poškozeného x xxxxxxxxxx osoby, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx obžalovaným rozhodne, xxx takové prohlášení xxxxxxx nebo nepřijímá.

(5) Xxxx prohlášení viny xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xx zjištěným xxxxxxxxx stavem nebo xxxxxx-xx, xx v xxxxxxxxxx řízení došlo x závažnému porušení xxxx xxxxxxxxxx. Soud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx nepovažuje xx xxxxxx s xxxxxxx xx okolnosti případu x vyjádření ostatních xxxxx.

(6) Xxxxx soud xxxxxxxx, xx prohlášení xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x usnesení uvede, xx xx dokazování x rozsahu, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx a xxxx provedeno pouze xx xxxxxx xxxxxxx; xxx není dotčena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x účasti xxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Soudem xxxxxxx prohlášení xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx napadat xxxxxxxx prostředkem.

(8) Pokud xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx nepřijímá, x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

§206x vložen xxxxxxx předpisem x. 333/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§206x

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu ani x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, může soud xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx státní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pochybovat.

§206d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 333/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2020

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§207

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vyjádření poškozeného xxxxxxxxx předseda senátu xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, a xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx k xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx, když xx jedná v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, když xxxxxxxxxx odepře vypovídat xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx dřívější xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x byl-li xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xx xx xxxxxx xxxxxxx.

§208

Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxx vyslýchán x nepřítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx ještě x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vyslýcháni v xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx důkazů

§209

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx, xxx xxxxxx ještě nevyslechnutý xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxx, xx svědek x přítomnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx-xx o xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxx blízké x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx zdraví, xxxx nebo xxxx xxxxx nebezpečí, předseda xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx utajení xxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxx obžalovaného xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jednací xxxx. Xx návratu xx xxxxxxx síně xxxx musí být xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx x xx vyjádřit, x xxxx by xx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klást xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx, jehož totožnost xx zůstat xxxxxxx (§55 xxxx. 2), xxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx skutečnou xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx-xx v xxxxxxx xxxxxx vyslechnut xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx utajena (§55 xxxx. 2), xxxxx xxxx x xxx xxxxxx všechny potřebné xxxxx x ověření xxxx xxxxxxxxxxxx.

§210

Xxxxxxxx znalec xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx od xxxx xxxxxxxxx xxxx jej xxxxxxxx, může xx xxxxxxxx xxxxxx uložit, xxx posudek xxxx xxxx xxxxxxx nadiktoval xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx napsal.

§211

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx lze x xxxxxxx líčení číst xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx. Jestliže se xxxxxxxxxx, který xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx vzdálí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx protokolu x xxxxxxxx svědka není xxxxx x postačí xxxxxxx xxxxxxxx zástupce. Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx přečte xxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx nezvěstnou, xxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx o xxxxxxxxxx xxxx neopakovatelný xxxx xxxxxxxxx podle §158a.

(3) Xxxxxxxx x dřívější xxxxxxxx svědka se xxxxxx také xxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ustanovením xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx oprávnění xxxxxxx vypovídat nebo xx x podstatných xxxxxx odchyluje od xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx měl možnost xx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx zúčastnit a xxxxx xxxxxxxxxxxx otázky,

b) xxxx-xx zjištěno, xx xxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zastrašování, xxxxxxxxxx xx příslibů xxxxxx výhod x xxx xxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx-xx xxxxx xxxxxxxx ovlivněn průběhem xxxxxxxx x hlavním xxxxxx, zejména x xxxxxxxx chování obžalovaného xxxx přítomné xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx líčení xxxxxx xxxxx práva odepřít xxxxxxx xxxxx §100, xx xxxxx číst xxx xx xxxxxxxxxxx, xx svědek xxx xxxx xxxxx výslechem x xxxx právu xxxxxxx výpověď xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx proveden xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx a xxxxxxxx xxxx obhájce měl xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Místo xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nebo xxxx písemný xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx posudku xxxxxx xxxxx §106, xxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a státní xxxxxxxx i obžalovaný x tím xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx a xxxxx xx platí xxxxxxx.

(6) Se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx číst x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§158 xxxx. 3 x 5).

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 5 x xxxxx xxxxxxxxx xx obdobně užijí x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a obrazového xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§212

(1) Xxxxxxxxx-xx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a nejde-li x případy uvedené x xxxxxxxxxx §211 xxxx. 3 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §158a, může xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx předestřeny x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxx soud mohl x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx důkazů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx výpovědi xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx dřívější výpovědi xxxxx odstavce 1 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx částí protokolu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xx vyslýchaná osoba xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx, nemůže xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx obviněného, x xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§212a

Poškozený, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx trestných činů, xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxxx xxxxx měl xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx dosavadní život, x xx x x případě, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx senátu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx řeči. Xxxxx xxxxxxxxxx poškozeného xxx xxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx se zřejmě xxxxxxxxx x xxxx xxxxx.

§212x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x účinností xx 1.8.2013

§213

(1) Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx důkazy se xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxx se x xxxxxxxxxx x svědkům x xxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx listiny xxxxxxx v odstavci 1, xx xxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx listinu xxxxxxx.

§214

Xxxxxxxxxx musí být xx provedení xxxxxxx xxxxxx dotázán, zda xx xxxx k xxxx xxxxxxxx, x xxxx vyjádření xx xxxxxx do protokolu.

§215

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx zástupce, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, poškozený x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyslýchaným xxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx,xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xx nemají otázek xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, obžalovaný a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx jim xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx tehdy, xxxxxxxx xxx o xxxxx prováděný x xxxxxx xxxxxx nebo xxxx opatřený x xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx-xx x výslech xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx mladšího xxx xxxxxxx let, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z uvedených xxxx xxxxxx x xxxxxx závažného důvodu xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx stejného xxxxxx xxxx znalce xxxxxxxxx xxx státním zástupcem, xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxx xxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxx, xxxxxxxx předseda xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x tom, xxxxx x xxxx xxxxxxx provede. Xxxxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxxx stran xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nátlak xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx senátu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx otázku, jejíž xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx na xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxx xxxxxx klást xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xxxxx tu obdobně.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zda strany xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx pátý

Závěr hlavního xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

§216

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx bylo-li xxxxxxxxxx, xx se xxxxx xxxxxx provádět xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx skončené x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx řečem.

(2) Xx xxxxxxxxx řeči xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx poškozený xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx zmocněnec. Xx-xx třeba, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x němž se xx závěrečné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Obhájce xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vždy xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx se po xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx ujal slova xxxxx státní zástupce, xx obhájce, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx.

(4) Závěrečné xxxx xxxx předseda xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§217

Po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Během xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ani xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§218

Xxxxxxxx dokazování

(1) Xxxxxx-xx xxxx vzhledem x xxxxxxxxxx řečem xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx je xxxxx xxxxx xxxxxxxx okolnost xxxxxxxx, xxxxxx xx, xx dokazování xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx doplnění xxxxxxxxxx xx třeba vždy xxxxx xxx slovo x závěrečným řečem.

Xxxxx šestý

Odročení hlavního xxxxxx

§219

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxx líčení, objeví-li xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx provést nebo x něm pokračovat, xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx bude xxxxx další xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na neurčito xx xxxxx xxx, xxxxx xx vyžaduje xxxxxx úkonu, xxx xxxxx xxxxxx líčení xxxx možné provést xxxx v xxx xxxxxxxxxx. Odpadne-li xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §181 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx učinit xxxx xxxx xxxxxxxxx xx skončení xxxx. Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx ze závažných xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx §181 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, předseda senátu xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Jestliže xxxx třeba xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx předseda senátu xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsah dosavadního xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, přečte se xxxxxxxxx státního xxxxxxxx x obviněného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x hlavním xxxxxx, xxxxxx v xxx xxxxxxxxxxx důkazů; xxxx-xx xxxxxxx xxx, xxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx znovu.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx soudu x hlavním líčení

§220

Podklad xxx rozhodnutí

(1) Xxxx xxxx rozhodovat xxx x skutku, který xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Při xxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx x důkazy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx posouzením skutku x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

§221

Vrácení věci xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxx xxxxxxx x xx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx soud xxxxxx xxx xxxxxxxx zástupci x xxxxxxxxx.

(2) Soud xxxxx xxx státnímu xxxxxxxx x došetření xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx hlavního xxxxxx, xx se obžalovaný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx věci xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx projednání.

(3) Ustanovení §191 xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx přípustná xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§222

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxx projednání xxxx xxxxxxxxx, rozhodne x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soudu, xxxxx xx nejblíže společně xxxxxxxxx xxxx a xxxxx, xxxx je xxxxx něj xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx věc sám, xxx-xx toliko x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx rozhodnout, xxxx-xx xx xxx xxx přikázána nejblíže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, jemuž xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudem, xxxxxx xx se xxxxxxxx xxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podstatně xxxxxx.

(2) Soud xxxxxxxx xxx jinému xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx x xxxxxxx xxx, avšak zažalovaný xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako přestupek xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x nichž xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Proti xxxxxxxx x postoupení podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx xxxxxx.

§223

Zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx zastaví xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx za xxxxxxxx líčení, xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x §11.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx tehdy, xxxxxx-xx za hlavního xxxxxx, že tu xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §172 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xx xxxxx xxxx jen xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§223x

Xxxxxxxxx zastavení trestního xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx uvedené v §307 xxxx. 1 xxxx 2 nebo §309 xxxx. 1.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx účinek.

§224

Přerušení trestního stíhání

(1) Xxxx přeruší xxxxxxx xxxxxxx, shledá-li za xxxxxxxx líčení, xx xx je některá x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §173 xxxx. 1 písm. x) xx f), xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §9a xxxx. 2.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx stíhání také xxxxx, xxxxx-xx obžalovanému xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pomine-li xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx stíhání xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx rozhodnutí, xxxx soud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx návrh xx xxxxxxxxxxx v něm xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx trestní xxxxxxx, xx-xx xx xx, xx zákon, xxxxx xxxxx je x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx, xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx Ústavnímu xxxxx.

Rozsudek

§225

(1) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §221, xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxxx §222 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §222 xxxx. 2 x nedojde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §223, x xxxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §223a xxxx x xxxx přerušení xxxxx §224, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx vinným xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx posuzovala xxxxxx xxxxxxxx, může xxxx jen xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx byl xx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §190 xxxx. 2. Xxxxxxx-xx xx xxx, xx xxxxx obžalovaného na xxx xxxxxxx upozornit xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a žádá-li x to, xxxxxxxxxx xx znovu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x hlavní xxxxxx x tomu xxxxx xxxxxxx.

§226

Xxxx zprostí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zástupcem x xxxxxxxx doplněných xxxxxx, x to x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xx se stal xxxxxx, pro nějž xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx činem,

c) nebylo xxxxxxxxx, že tento xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovědný, xxxx

x) xxxxxxxxx činu xxxxxxx.

§227

Jestliže xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dán xxxx xxx xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx x §172 xxxx. 2 x x řízení xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx (§11 xxxx. 4, §172 xxxx. 4), xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx neuloží.

§228

(1) Xxxxxxxx-xx soud xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, kterým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v rozsudku, xxx poškozenému nahradil xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx újmu x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx bezdůvodné xxxxxxxxx, xxxxxxxx byl xxxxx xxxx uplatněn (§43 xxxx. 3), nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx; xxxxxxx-xx xxxx zákonná xxxxxxxx, soud xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x náhradě xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx výše xxxxx xxxx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx součástí popisu xxxxxx uvedeného ve xxxxxx xxxxxxxx, jímž xx obžalovaný xxxxxx xxxxxx, a škoda x xxxx xxxx xxxxxx dosud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo nemajetkové xxxx x xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení musí xxxxxx označovat xxxxx xxxxxxxxxxx x nárok, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx. X odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, že závazek xx být xxxxxx xx xxxxxxxxx, jejichž xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx zároveň xxxx.

(3) Xxxxx rozsudku x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx na xxxxx poškozeného vyjádřen x xxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx xxxx způsobena na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx takové peněžní xxxxxxxxxx, xxxx

x) obžalovaný xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxxx nebo na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx svobody. Xxxxxx poškozený xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx.

§229

(1) Není-li xxxxx xxxxxxxx dokazování pro xxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx nebo k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx by xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx odkáže xxxxxxxxxxx na řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx řízení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx soud xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x jakéhokoli důvodu xxxxxx jen xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx soud obžalovaného xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x penězích xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vždy xx xxxxxx xx xxxxxx občanskoprávních, xxxxxxxxx xx řízení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánem.

§230

(1) Xxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxxx důvod x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xx xxxxxx x xxx xxxxxx státního zástupce.

(2) Xxxxxxxx soud potřebuje x rozhodnutí a xxxxxxxxx xxxxxxxx provést xxxxx další xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx ihned, xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

§231

(1) Xxxxx-xx najevo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x okolností uvedených x §223 odst. 1 x 2, §223a xxxx. 1 xxxx §224 xxxx. 1 x 2, xxxx rozhodne o xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx x xxxx xxxxxxxxx, x podmíněném xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxx x schválení xxxxxxxxx.

(2) Mimo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zasedání. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zasedání.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxxxx-xx o přerušení xxxxxxxxx stíhání, odkladný xxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x podmíněném zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x schválení narovnání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx též obžalovaný x xxxxxxxxx.

XXXXX ČTRNÁCTÁ

VEŘEJNÉ XXXXXXXX

§232

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx.

§233

Xxxxxxxx xxxxxxxxx zasedání

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osobní xxxxx xxx xxx xx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx dala x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx, xxxxx může být xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx předvolány; xxxxxxxx xxx obhájce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx opis návrhu, xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předseda xxxxxx tak, aby xxxxx, která x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx podnět, xxxxx, která xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx těchto xxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx zasedání nebo xx vyrozumění x xxx alespoň xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx možné xxx xx xxxxxxxxx toho, x xxxxx zájmu xx lhůta xxxx. X xxxxxxxxx xxxx, xxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxx předvolávají xxxx o něm xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx třídenní xxxxx.

§234

Xxxxxxxxxx xxx veřejném xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx zasedání xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx může být xxxxxxxxx i prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení; §111a xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx, není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Průběh veřejného xxxxxxxx

§235

(1) Xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxxx podá předseda xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je třeba xx xxxxxxxx zasedání xxxxx. Poté osoba, xxxxx xxxx svým xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxx přímo xxxxxxx rozhodnutím, jakož x xxxxxx xxxxxxxx xx x návrhu xxxxxxx, xxxxxx-xx sami xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx důkazů xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zvukového xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx provedeném xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§211 xxxx. 1, 5 x 7) xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Po provedení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx návrhům. Xx-xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx dotčena xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§236

Rozhodnutí xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§237

Podklad pro xxxxxxxxxx

Xxx xxxx rozhodnutí smí xxxx xxxxxxxxx xxx xx skutečnostem, xxxxx xxxx probrány xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx x xxxxxx, které byly xx veřejném xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§238

Použití xxxxxxxxxx x xxxxxxx líčení

Na xxxxxxxxx, xxxxxx, počátek a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o hlavním xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§239

(1) Xxxxx-xx x xxxxxx, kdy xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §230 xxxx. 2, může xx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx to státní xxxxxxxx.

(2) Proti rozhodnutí x ochranném opatření xx přípustná xxxxxxxx, xxx xx odkladný xxxxxx.

§239x

(1) Xxxxx-xx v xxxxxx x xxxxxxx xxxx spolehlivě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxx, xxxx není-li xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx stejná xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Všechny xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx zasedání xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx dověděl.

(3) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx postupuje x v xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

§240

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tam, kde xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx rozhoduje x xxxxxxx líčení, xxxxxxxx zasedání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§241

§241 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 292/1993 Sb.

§242

(1) Xxxxxxxxx zasedání xx koná xx xxxxx přítomnosti xxxxx xxxxx senátu x xxxxxxxxxxxx.

(2) Jiné xxxxx xxxx x účasti xx xxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxx.

§243

Xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, děje xx xxx přečtením xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§244

Xxxxxxxxxx xx vždy xxxxxxx.

XXXXX ŠESTNÁCTÁ

ODVOLÁNÍ A XXXXXX X XXX

§245

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Opravným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxx o xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže x dohodě o xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x rozsahem x způsobem xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení a xxxx dohoda byla xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx.

(2) Odvolání xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx

§246

(1) Rozsudek xxxx xxxxxxxxx napadnout

a) xxxxxx zástupce xxx xxxxxxxxxxx kteréhokoli výroku,

b) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xx přímo dotýká, xxxxx-xx o výrok x xxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) poškozený, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové újmy xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx výroku o xxxxxxx škody nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx oprávněná napadat xxxxxxxx xxx nesprávnost xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx jej napadat xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, jakož i xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxx způsobit, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx.

§247

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odvoláním xxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, má xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx obžalovaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pokolení xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x druh. Xxxxxx xxxxxxxx může tak xxxxxx i xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx něho v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx.

§248

Xxxxx a xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx rozsudku xxxxxxx, x xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx doručuje xxx xxxxxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, běží xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo provedeno xxxxxxxxxx.

(3) Jiným xxxxxx xxxxxxxx x §247 xxxx. 2, x xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce, xxxxx lhůta týmž xxxx xxxx obžalovanému.

§249

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx uvedené x §248 nebo x xxxxx lhůtě x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxx §251 xxxx odůvodněno tak, xxx bylo xxxxxx, x kterých xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x jaké xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zástupce xx xxxxxxx v odvolání xxxxx, xxx je xxxxxx, xxx x xxxxxx, ve xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Odvolání xxx xxxxx x nové xxxxxxxxxxx a xxxxxx.

§250

Vzdání se x xxxxxxxxx odvolání

(1) Xx xxxxxxxxx rozsudku může xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výslovně vzdát.

(2) Xxxxx, která odvolání xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx prohlášením xxxx xxxx, x xx xx xx xxxx, xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx evropského xxxxxxx, příslušný orgán Xxxxx evropského veřejného xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx obžalovaného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx obžalovaného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx může xxxx takové odvolání xxxx i xxx xxxxxxxx obžalovaného. V xxxxx případě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x podání xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx bylo vzato xxxx.

(4) Zpětvzetí odvolání xxxxx, není-li xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx vědomí xxxxxxxx xxxxxx odvolacího xxxxx, x xxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, předseda xxxxxx soudu prvního xxxxxx.

§251

Xxxxxx x soudu xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §249 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx vady xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx, kterou xxx xxxxxxx stanoví, x xxxxxxxx je, že xxxxx bude odvolání xxxxxxxxx xxxxx §253 xxxx. 3. Xxxxxx xxxxxxxxx, pokud takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx.

(2) Nemá-li xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §249 xxxx. 1, xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx dnů a xxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx vad odvolání xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx x nápravě xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx si xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx mu ho xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obhajování x xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1. X poškozeného x zúčastněné xxxxx, xxxxx nemají zmocněnce, xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxx.

(3) Jakmile xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stejnopis xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ostatním xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spisy xxxxxxxxxx xxxxx.

§252

Odvolací xxxx

X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxx nadřízený xxxxxx xxxx.

Rozhodnutí xxxxxxxxxx soudu

§253

(1) Xxxxxxxx xxxx zamítne xxxxxxxx, bylo-li podáno xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx osobou, xxxxx xx odvolání xxxxxxxx xxxxxx nebo znovu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x téže věci xxx předtím xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx nemůže být xxxxxxxxx odvolání, které xxxxxxxxx xxxxx podala xxxxxxxx xxx proto, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx řádně xxxxxxx xxxxx §249 odst. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, poskytnuta xxxxx xxx xxxxxxxxxx vad xxxxxxxx (§251 xxxx. 2).

§254

(1) Nezamítne-li xxxx xxxxxxxxx-xx odvolací xxxx xxxxxxxx xxxxx §253, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx těch xxxxxxxxxxxxx výroků xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx odvolání, i xxxxxxxxx postupu xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, x xx z xxxxxxxx vytýkaných xxx. X vadám, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx mají xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nimž xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxx svůj xxxxx x jiném xxxxxx xxx x tom, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, přezkoumá xxxxxxxx soud i xxxxxxxxx takového xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výrok xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx němu xxxxx xxxxx odvolání.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx odvolání xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vady vždy x výrok o xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x vině xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx i xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x více xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx tu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx osoby.

§255

(1) Odvolací xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx odvolacího xxxxxx najevo, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §173 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxx uvedeného x §9a.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx trestní xxxxxxx, xx-xx xx xx, xx xxxxx, xxxxx užil x xxxx trestní xxxx xxxx prvního xxxxxx xxx rozhodování x xxxx x xxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx.

§256

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxx xxxxxxx.

§257

(1) Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x x rozsahu xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxx x příslušnosti xxxxx, který xx xxxxxxxx nadřízený xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx, jenž xx xxxxx xxx příslušný, xxx-xx tak xx xxxxxx xxxx prvního xxxxxx (§222 xxxx. 1); xx-xx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudem xxxxxxxx xxxx, rozhodne xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx postoupí xxxxxx xxxxxx, měl-li tak xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§222 xxxx. 2),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, shledá-li, xx je xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§223 odst. 1, 2),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o schválení xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx v §307 xxxx. 1 nebo 2 xxxx §309 xxxx. 1,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, měl-li xxx xxxxxx již xxxx prvního stupně (§224 xxxx. 1, 2 x 5).

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx soud, xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §11 xxxx. 1 xxxx. x), b), l), xxxxx nastala xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx rozsudek xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxx bylo zastaveno xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx do xxx dnů xx xxxx, kdy xx xxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxx, xx na xxxxxxxxxx věci trvá. X xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx poučit.

§258

(1) Odvolací xxxx xxxxx napadený xxxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ustanovení, jimiž xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věci xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx vliv xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přezkoumávané xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx vady xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, že se xxxxxxx takové xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx významnými xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo provádět xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudem xx xxxxxxxxx nahrazovat činnost xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx rozsudku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona,

e) xx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nepřiměřený,

f) xx-xx xxxxxxxxxx o uplatněném xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx x xxxxxxx s xxxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxx x trestu nesouhlasil, xxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxxxx nárok xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx je vadná xxx xxxx napadeného xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx odvolací xxxx rozsudek xxx x této části; xxxxx-xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, jakož i xxxxx výroky, xxxxx xxxx xx výroku x xxxx xxxx xxxxxxx.

§259

(1) Xx-xx xx xxxxxxx napadeného rozsudku xxxx některé xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx odstranit ve xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx skutková xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xx nutno xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplnění xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxx v tom, xx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, může xxxxxxxx xxxx, aniž xxxxxxxx xxxxx, xxx soudu xxxxxxx xxxxxx vrátit x xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx výroku xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx-xx xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxx v napadeném xxxxxxxx správně xxxxxxx x popřípadě na xxxxxxx důkazů xxxxxxxxxxx xxxx odvolacím xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx soud xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zjištění xxxxx xxxxxxx stupně xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení

a) xxxxxxx xxxxx některé xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx již x hlavním xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx provedeny x xxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx odvolací xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx na podkladě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx podáno x xxxxxxxxxx obžalovaného; xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo o xxxxxx bezdůvodného obohacení xxx xxxx učinit xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx sám

a) xxxxx xxxxxxxxxxxx vinným xxxxxxx, xxx nějž byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx zproštěn,

b) xxxxx xxxxxxxxxxxx vinným xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jakým xx xxxx x napadeném xxxxxxxx xxxxx vinným xxxx xxxxxxx xxxxxx (§225 odst. 2).

§260

Nelze-li po zrušení xxxxxxxx pokračovat v xxxxxx xxxx soudem xxx xxxxxxxxxxxxxxx procesní xxxx x xxxx-xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx věc státnímu xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §191 x §264 xxxx. 2 xx xxxxx xxxxxxx.

§261

Xxxxxxxx-xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, také xxxxxxx spoluobžalovanému xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, rozhodne xxxxxxxx xxxx xxxx xxx v jejich xxxxxxxx. Stejně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx důvod, x xxxxx rozhodl xx xxxxxxxx zúčastněné xxxxx.

§262

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx soud, xx xx xxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx zároveň xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx složení xxxxxx. X xxxxxxxxxx důvodu xxxx také xxxxxxx, xxx ji xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x téhož xxxxxx x xxxx xxxxxx.

§263

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) X odvolání xxxxxxxxx xxxxxxxx soud xx veřejném xxxxxxxx. Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx může učinit xxxxxxxxxx

x) xxxxx §253, 255 x 257,

x) xxxxx §258 xxxx. 1, xx-xx xxxxxx, xx xxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx státního xxxxxxxx při veřejném xxxxxxxx je xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mít xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxxx obžalovaného, který xx ve xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx konat xxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx napadený xxxxxxxx x xxxx zprávu x xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx odvolání a xxxxxxxx xx; xxxx-xx xxxxxxxxx přítomen, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx zástupce x xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu přímo xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx některá x xxxxxx osob xxxxxxxx x xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx požádá-li x xx, přednese xxxxx xxxxxx xxxxxx předseda xxxxxx xxxx jím xxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xx přednesení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx o odvolání, xxxxx-xx o rozsáhlé x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokazování, xxxxx xx znamenalo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx. Na xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx předvolán, má xx xx xx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx o výslechu xxxxxx x znalců xxxxxxxx.

(7) X hlediska xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x důkazům, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxx xxxx odvolacím xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx provedené soudem xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx vázán xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxxx těch xxxxxx, které xxxxxxxx xxxx sám ve xxxxxxxx zasedání znovu xxxxxxx.

§264

Řízení u soudu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Soud, xxxxx xxx byla xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx vázán právním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx povinen xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx provedení odvolací xxxx nařídil.

(2) Byl-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx v důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx obžalovaného, xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx změně xxxxxxxxxx v jeho xxxxxxxxxx.

§265

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx škody xxxx nemajetkové újmy x xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx škody nebo xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení x nerozhodne-li sám xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX

§265x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x zákon to xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxxx ochranné xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

h) xxxxxxxxxx, xxxx xxx zamítnut xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředek xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x) až x).

(3) Xxxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx xxxxx podat xxx x xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x souladu x §259 xxxx. 4, §264 xxxx. 2, §273 xxxx §289 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§265x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§265x

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Dovolání xxx podat, xxx xx-xx tu některý x následujících xxxxxx:

x) xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soud, xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) ve xxxx xxxxxxx vyloučený xxxxx; xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx podává xxxxxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx jím xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx ho xxxxx zákona xxx xxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o přítomnosti xxxxxxxxxx x hlavním xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zasedání,

e) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedeno xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx,

x) bylo xxxxxxxxxx x postoupení xxxx xxxxxx orgánu, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx splněny podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu, jsou xx zjevném xxxxxxx x xxxxxxx provedených xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxx xxxxxx nedůvodně xxxxxxxxx navrhované podstatné xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx spočívá xx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx hmotně xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx trestu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xx xxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxx sazbu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x upuštění xx potrestání nebo x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx stanovené zákonem xxx takový xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené zákonem xxx xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx odmítnutí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx usnesení xxxxxxxxx x §265a xxxx. 2 xxxx. x) až x), xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx takové xxxxxxxxxx nebo přestože xxx x xxxxxx xx předcházejícím xxx xxxxx dovolání xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x).

(2) Dovolání xxx podat xxx xxxxx, xxx-xx uložen xxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxxx.

§265c

Dovolací xxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx soud.

§265c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§265x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx podat

a) nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx prospěch x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx evropský pověřený xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) příslušný orgán Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx xxx nesprávnost xxxxxxxxxxx výroku xxxxxxxxxx xxxxx, x to xx prospěch i x xxxxxxxxxx obviněného, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx žalobce xxxx xxxxxxxx žalobce, xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výroku xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx bezprostředně xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Podání obviněného, xxxxx nebylo učiněno xxxxxxxxxxxxxxx obhájce, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx bylo xxxxx xxxxxxxx; x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (§125 xxxx. 3). Nejvyšší xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx x závislosti xx xxxx obsahu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx spravedlnosti xxxx podnět ke xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě ho xxxxx obviněnému x xxxxxxxx, xx dovolání xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx by xxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxx odvolání. Xx-xx obviněný omezen xx xxxxxxxxxxxx, xxxx x proti xxxx xxxxxxxxxx xx něho x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx opatrovník a xxxx xxxxxxx.

§265x

Xxxxx a xxxxx xxxxxx

(1) Dovolání se xxxxxx u xxxxx, xxxxx rozhodl xx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx doručuje xxx xxxxxxxxxx, tak x xxxx obhájci x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx od xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxx dovolání xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, je-li dovolání xxxxxx xx lhůtě x Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx u soudu, xxxxx xxxxxxx ve xxxx xx xxxxxx xxxxxx, anebo xx-xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, dáno xx xxxxx na xxxxx x adresováno xxxxx, u xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx dovolání xxxx xxxxxxxxx.

§265f

Obsah xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxx být xxxxx obecných náležitostí (§59 odst. 3) xxxxxx uvedeno, proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, v xxxxx rozsahu i x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x čeho xx xxxxxxxxx domáhá, xxxxxx konkrétního xxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zákonné xxxxxxxxxx §265b xxxx. 1 xxxx. x) xx x) nebo §265b xxxx. 2, o xxxxx se xxxxxxxx xxxxx. Nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx x příslušný xxxxx Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxx xx prospěch xxxx v neprospěch xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx jen xx xxxx xxxxxx lhůty x xxxxxx xxxxxxxx.

§265g

Zpětvzetí xxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx je výslovným xxxxxxxxxxx xxxx zpět, x xx xx xx xxxx, xxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx pokračuje, vzal-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušný xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zpět xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x takovém xxxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx x xxxxxxx, jakoby xxxxxx dovolání podané xxxxxxxxx xxxxxxx zástupcem xxxx příslušným xxxxxxx Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx podal sám xxxxxxxx. Xxxxxxxxx dovolání xxxxxxxx xxxxxxxxx státním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx prospěch xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, není-li xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx. Vzal-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx prospěch xxxxxxxxxx a obviněný xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§265h

Řízení u xxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podané xxxx obhájcem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §265f xxxx. 1, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx ve lhůtě xxxx týdnů, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x upozorní xx, xx xxxxx bude xxxxxxxx odmítnuto xxxxx §265i odst. 1 xxxx. x).

(2) Předseda xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx žalobce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx dovolání xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce obhájci xxxxxxxxxx x obviněnému x upozorněním, že xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x souhlasit s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zasedání [§265r xxxx. 1 xxxx. x)]. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Dospěje-li xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx dovolání a xxxxxx spisů x xxxxxx, xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx anebo xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx, xxxxx propadly nebo xxxx zabrány na xxxxxxx takového rozhodnutí, xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx návrhem xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, který x xxxxxxx xxxxxx rozhodne xxxxxxxxx nejpozději do xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx v xxxxxxxx xxx dokončeno xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx návrhu, provede xxxxxxx potřebná opatření x xxxx, aby xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx dovolacího xxxxx

§265x

(1) Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxx,

x) není-li xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xx uveden v §265b,

x) xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx obsahu dovolání,

e) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxxxx xxxxxxx ovlivnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, která xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx řešena, xxxx xx právní stránce xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyšší xxxx jen xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx okolnosti xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx dovolání xxxxxx, x xxxxxxx x x xxxxxx, xxxxxxxxx x dovolání, xxxxx x řízení xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Nejvyšší xxxx přihlíží, jen xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx výroků, proti xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podá xxxxxxx xxxxxxxx proti výroku x vině, přezkoumá Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx vytýkané xxxx xxxx x xxxxx x trestu, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx mají xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx bylo x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx napadena xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx některé x xxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutím, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx rozhodnutí x předcházejícího xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxx xxxxx.

§265x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§265x

Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx, že xxxx xxxxxxx.

§265x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§265x

(1) Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx vadné xxxxxx mu předcházející.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a lze xx xxxxxxx od xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxx x xxxx části; xxxxx-xx xxxx, xxx x xxx zčásti xxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx ve výroku x vině svůj xxxxxxx. Xxxxxxxx zruší xxxx xxxxx rozhodnutí xx zrušené xxxxxxxxxx xxxx xxxx zrušenou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx xxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení §261 xx xxxxx přiměřeně.

§265k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§265x

(1) Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nutno xxxxxx xx věci xxxx xxxxxxxxxx, přikáže Xxxxxxxx xxxx zpravidla xxxxx, x jehož xxxxxxxxxx xxx, xxx věc x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Záleží-li xxxx xxx x tom, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx některý xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx Nejvyšší xxxx, xxxx rozhodnutí xxxxx, přikázat xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby x xxxxxxxxxx výroku xxxxxxx xxxx neúplný výrok xxxxxxx.

(3) Přikazuje-li Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx ji xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x jiném xxxxxxx xxxxxx. Z důležitých xxxxxx xxxx také xxx přikázat k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx státnímu zástupci.

(4) Xxxxxxxx-xx xx na xxxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx uložený mu xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx výrok o xxxxx trestu zruší, xxxxxxxx zároveň x xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zasedání (§73d xx 73g) se x tomto xxxxxxx xxxxxxx.

§265x

(1) Nejvyšší soud xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx také xxx xxxx rozhodnout xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx soud nemůže xxxx xxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx vinným xxxxxxx, xxx xxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx vinným xxxxxx trestným xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx uznán vinným xxxxxxxxx rozsudkem,

c) uložit xxxxxxxxxx trest odnětí xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx třiceti xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxx uložen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně.

(2) Xxxxx-xx Xxxxxxxx soud xxxxxxxx toliko xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo nemajetkové xxxx x xxxxxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx §265.

§265n

Proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxx přípustný.

§265n xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x účinností od 1.1.2002

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

§265x

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx může xxxxxxxx senátu Nejvyššího xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nakládání x xxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření x tomu, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nějakou xxxxxxxx, xxxxxxx potřebné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu, anebo xx jeho xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx šetření xxxxx ustanovení xxxxx xxxx. Xx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze x xxxxxxxxx důkazního xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx čtvrté. Zajistit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x vzetím xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podaném v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xx Nejvyšší xxxx za nezbytné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxxxxxxxx vazebních xxxxxx.

§265x

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může Xxxxxxxx xxxx xxxxxx napadené xxxxxxxxxx jen xx xxxxxxxx dovolání nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x neprospěch obviněného.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx zemřel,

b) xx xxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nařídil, xxx se x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nepřekáží xxxx xxxx provedení xxxxxx xx podkladě dovolání; xxxxxxx xxxxxxx tu xxxxx zastavit proto, xx xxxxxxxx zemřel.

§265x

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dovolání (§265i),

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx (§265k) a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí (§265l xxxx. 1 x 2), je-li xxxxxx, že vadu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zasedání, xxxx

x) xxxx rozhodnutí, xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, kdy veřejnou xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxxx evropský xxxxxxxx xxxxxxx xxxx evropský xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ve veřejném xxxxxxxx xx účast xxxxxxxx zástupce činného x Nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo v xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx zastupoval xxxx xxxxxx evropský xxxxxxxx xxxxxxx xxxx evropský xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobce, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx povinná.

(3) Xxx veřejném zasedání xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §36a xxxx. 2 písm. x) xx x) xxxxx se jej xxxxx §36b xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx ve xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prohlásí, že xx xxxxxx xxx xxxxxxxx zasedání xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx vyrozumění o xxxxxxxx zasedání doručit xxxxx, xxxxx rozhodnutím x xxxxxxxx může xxx přímo xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zasedání vyrozumět xxxxxx obhájce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx xx xx k xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §39 xx xx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx senátu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx o xxxxx xxxx. Potom xxxxxxxx dovolatel xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx. Xxxxxx xxxxxxxx x osoby, které xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu přímo xxxxxxx, pokud nejsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxx-xx některá x těchto xxxx xxxxxxxx x je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxxxx-xx x to, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx určený xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xx xx veřejném xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx řízení doplnit xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx mohl x xxxxxxxx rozhodnout.

(8) Xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyhlásí.

(9) X neveřejném xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx desce x budově Xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx Nejvyššího xxxxx") xx dobu 15 xxx, x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, obsahujícího plné xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx plného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxx xxx x zveřejnění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx soudu; xxxxxxxx 9 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§265x

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

(1) Orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x novému xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyslovil xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x doplnění, xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx zrušeno xxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x novém xxxxxx xxxxx xx změně xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

§265x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

XXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX A XXXXXX X XX

§266

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo státního xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx zákon nebo xxxxx xxxx xxxxxxx xx podkladě vadného xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro porušení xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx proti xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx stížnost xxx xxxxxxxx xxxxxx podat xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xx rozhodnutí xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx osob, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona podat xxxx xxx xxxxx xx části xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obviněného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podat jen x xxxx xxxxxx, xx soud postupoval x xxxxxxx s §259 odst. 4, §264 odst. 2, §273 xxxx §289 xxxx. x).

(5) Ustanovení xxxxxxxx 4 xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §150 odst. 1 nebo 3.

(6) Xxxxxxx spravedlnosti xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx podal, x xx xx xx xxxx, xxx xx xxxx rozhodující x xxxxxxxxx pro porušení xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx poradě. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx vezme xxxxxxxxx xx vědomí předseda xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxx spravedlnosti xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx, xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, navrhne Xxxxxxxxxx soudu takový xxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§266x

(1) Podanou xxxxxxxx xxx porušení xxxxxx, xxxxx nebyla odůvodněna, xx xxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx odůvodnit do 14 dnů xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona x dovolání xxxxxx x téže xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx společném xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx postup xxxxx §23.

§267

(1) Ve xxxxxxxxx xxx porušení zákona xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§59 xxxx. 3) podání xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx směřuje, který xxxxx, x xxxxx xxxxxxx x z xxxxxx důvodů xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx spravedlnosti xxxxxx, xxxxxx konkrétního xxxxxx xx rozhodnutí Nejvyššího xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x ve xxxxx xxxxxxx v §266a xxxx. 1 též xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx Nejvyšším xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx přezkoumá zákonnost x odůvodněnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxx byla stížnost xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx x x xxxxxx x xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. K xxxxx xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxx pro porušení xxxxxx napadeny, Nejvyšší xxxx přihlíží, xxx xxxxx xx mohly xxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx byla xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx, přezkoumá Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx i xxxxx o xxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx výroku x xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx byla x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx stížností xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jen xxxxxxx x xxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutím, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jen xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx.

§268

(1) Nejvyšší soud xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) není-li xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx, vysloví xxxxxxxxx, xx napadeným xxxxxxxxxxx, popřípadě jeho xxxxx (§266 odst. 3) nebo x xxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, byl xxxxxxx xxxxx.

§269

(1) Výrok xxxxx §268 odst. 2 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, x xxx xxx.

(2) Xxx-xx xxxx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x §268 xxxx. 2 napadené xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxx, xxxxxxxxx též xxxxx řízení xx xxxxxxxxxxxxx. Xx-xx nezákonný xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx-xx xxx oddělit xx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx výrok. Xxxxx-xx xxxx, xxx i xxx zčásti, xxxxx x vině, xxxxx xxxx zároveň xxxx xxxxx x trestu, xxxxx x další xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx svůj podklad. Xxxxx xxxx další xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx obsahově xxxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx xxxxx, x níž xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení §261 xx užije přiměřeně.

§270

(1) Je-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx některého jeho xxxxxx nutno xxxxxx xx věci xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx v xxx, xx v xxxxxxxxx rozhodnutí některý xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx soud, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx doplnil.

(3) Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x jiném xxxxxxx xxxxxx. Z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x projednání x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx státnímu xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxx přikázána, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyslovil xx xxxx Xxxxxxxx xxxx, x je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx provedení Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§271

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx věci, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx podkladě xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Nejvyšší xxxx nemůže však xxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx byl napadeným xxxxxxxxx obžaloby zproštěn xxxx xxx nějž xxxx trestní stíhání xxxxxxxxx,

x) uznat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, než jakým xxxx xxx uznán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx do xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx doživotí.

(2) Zruší-li Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výroku x xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx §265.

§272

§272 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 424/2001 Sb.

§273

Jestliže Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx zákon xxx porušen x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nemůže x xxxxx xxxxxx xxxxx ke změně xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §150 xxxxxxxxx.

§274

(1) X xxxxxxxxx xxx porušení zákona xxxxxxxxx Xxxxxxxx soud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xxx ve xxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx evropský xxxxxxxx žalobce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxx pověřeného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx. Považuje-li to xxxxxxx spravedlnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxx zástupce ministra xxxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Nejvyšší xxxx učinit xxxxxxxxxx xxxxx §268 xxxx. 1.

(3) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona xxxxxx, xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnout xxx xxxxxxxxx xxxxx §268 xxxx. 2, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §269 odst. 2 x přikáže xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §270 xxxx. 1,

x) přikáže xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §270 odst. 2,

c) xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx může Xxxxxxxx xxxx rozhodnout x v xxxxxx xxxxxxxxx xxx uvedených x xxxxxxxxxx 2 x 3, pokud x xxx xxxxxxxx xxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.

(5) Xxxxx rozhoduje Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 4, xxxxx předseda xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, kdy xxx xx věci xxxxx x posledním xxxxxx xxxxxxxx pověřený xxxxxxx, xxxxxxxx žalobce xxxx evropský xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxx x možnému xxxxxxxxx.

§274x

(1) Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxxx ústně xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxx jeho písemného xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 15 xxx, x xx xxxx zjednodušeného vyhotovení xxxxxxxxxxxx plné znění xxxxxx a xxxxx xxxxxx rozsudku, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Předseda xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx též x zveřejnění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx desce Xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§274x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 418/2021 Xx. x účinností xx 8.12.2021

§275

(1) Byl-li xxxxx xxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx, nepřekáží xxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx; xxxxxxx stíhání xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx obviněný zemřel. Xxx-xx zákon porušen xxx v neprospěch xxxxxxxxxx, xxxx od xxxxxx moci napadeného xxxxxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona xxxx být xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obhájce, xxxxxxxxx zmocněnce. Xxxx-xx xxxx osoba xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx xx ho x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §39 xx xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Vykonává-li xx xx xxxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx soud xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx výrok x tomto trestu xxxxx, rozhodne xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zasedání (§73d xx 73g) xx x řízení x stížnosti xxx xxxxxxxx zákona neužijí.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx stížnost xxx xxxxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx pozastavení xxxxxxxxx x věcmi, xxxxx xxxxxxxx nebo byly xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx zabranými xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spravedlnosti, Xxxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx.

§276

Xx-xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx anebo xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx orgán xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxx páté. Ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx materiálu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x prostředků xxxxxxxxx x hlavě xxxxxx.

XXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXX ŘÍZENÍ

§277

Obecné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx trestního stíhání, xxxxxxxxxxx usnesením o xxxxxxxxxx zastavení trestního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx usnesením x schválení narovnání xxxx pravomocným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci xxxxxx orgánu, xxx x xxxxxxxx stíhání xxxx xxxxx pro xxx xxxxxx pokračovat, xxxxx nebylo takové xxxxxxxxxx zrušeno v xxxxx předepsaném xxxxxx, xxx byla-li povolena xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx materiálu x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx provádět xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx.

Xxxxxxxx obnovy

§278

(1) Obnova xxxxxx, které skončilo xxxxxxxxxxx rozsudkem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx, vyjdou-li najevo xxxxxxxxxxx xxxx důkazy xxxxx xxxxx neznámé, xxxxx by xxxxx xxxx x xxxx xxxx ve xxxxxxx xx skutečnostmi x xxxxxx xxxxxxx už xxxxx odůvodnit jiné xxxxxxxxxx o vině xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx původně xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx trestného xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx trestu xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x účelem xxxxxx. Obnova xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx xx potrestání x xxxxxxxx, xx xxxxxx, a xx x xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 odst. 7 x 8 xxxxxxxxx zákoníku, xxxx xxxxx, vyjdou-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx důkazy xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxx x xxxx xxxx ve xxxxxxx xx skutečnostmi a xxxxxx xxxxxxx už xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx, které skončilo xxxxxxxxxxx usnesením xxxxx x zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně schválení xxxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x x případě, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx v §308 xxxx. 6, se xxxxxx, vyjdou-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dříve xxxxxxx, xxxxx by mohly xxxx x xxxx xxxx ve xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx, xx důvody x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nebyly a xx xx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx. Obnova řízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxx nepřípustnost x xxxxxx xxxxxxxxx v §11 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), xx xxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx obžalovaného xxx, xx odpadnou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx věci xxxxxx orgánu nebo x podmíněném zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx x v xxxxxxx, jestliže ještě xxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x §308 xxxx. 6, xx povolí, xxxxxx-xx najevo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxx o xxxx xxxx ve spojení xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx známými xx xxxxx xxxx x xxxxxx, xx důvody x takovému xxxxxxxxxx xx xxxxxx a xx xx na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obžalobu. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesením xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xx xxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx, bude-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx orgán, xxxxxx zástupce nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx porušil svoje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx skončilo xxxxxxxxxxx rozsudkem xxxx xxxxxxxx příkazem, jímž xxx uznán vinným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx spolupracující obviněný x xxxxxx řízení xxxxx osobám, xxxx xx kladen za xxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx objasnit, xxxxxx xxxx xxxxxxx podle §178a xxxx. 1.

§279

Obnova x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) trestnost xxxx xxxxxxx,

x) uplynula xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx prezidenta republiky, xxxxxx nařídil, xxx xx v xxxxxxxx xxxxxxx nepokračovalo, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx.

§280

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx lze xxxxxxx xxx xx xxxxx oprávněné xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podat xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx obnovy xxxxx xxxxx obviněného xxx xxxxx, které by xxxxx podat x xxxx prospěch odvolání. Xxxxxxxx xx tak xxxxx xxxxxx x xxxxx vůli obviněného, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx smrti obviněného.

(4) Xxxxx, xxxxx návrh xx xxxxxxxx obnovy xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, x xx xx do xxxx, než xx xxxx prvního xxxxxx xxxxxxx k závěrečné xxxxxx. Návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx oprávněnou xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx může být xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxxx xxxxx podán xxxxxxxxxx xxxxxx xx smrti xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx předseda xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx pozdějšímu xxxxxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx obnovy xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xx xxxx xxxx xxxx státní xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxx o xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx-xx xx možné, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx sám.

§281

Xxxxxxxxxxx soudu k xxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) X xxxxxx na xxxxxxxx obnovy xxxxxx, xxxxx skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx jinému orgánu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obžalobě.

(2) X xxxxxx na xxxxxxxx obnovy xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx trestního stíhání, xxxxxx xxxxxxxxx narovnání, x postoupení xxxx xxxxxx orgánu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání rozhoduje xxxx, xxxxx xx xxxx rozhodl x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx věci v xxxxxx stupni rozhodoval xxxxxxx xxxx, rozhodne x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxx zástupce x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx skutečnostem xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx do příslušnosti xxxxxxxxx xxxxx.

Řízení x návrhu xx povolení xxxxxx

§282

(1) Xx-xx pro rozhodnutí x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx důvodnosti xxxxx xxxxxxxx okolnost xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx šetření předseda xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx činný x xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx x policejní xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx k zajištění xxxxxxxxx materiálu xx xxxxxxxx usnesení xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zatčení x xxxxxx xx vazby xxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxx jen xxxxx, xxxxxxx-xx to xxxxxx zástupce podávaje xxxxx xx obnovu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x považuje-li xx xxxx xx nezbytné xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx prospěch obviněného, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, jež xxxx xxxxx najevo, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§283

Soud xxxxx xx xxxxxxxx obnovy xxxxxxx,

x) xxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) směřuje-li jen xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx přípustná,

c) xx-xx obnova xxxxxxxxx xxxxx §279, nebo

d) xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §278.

§284

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xx povolení xxxxxx, zruší napadené xxxxxxxxxx zcela nebo x části, x xxx je xxxxx xxxxxxx. Zruší-li, xxx x xxx zčásti, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx výroku x vině svůj xxxxxxx. Zruší také xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx xxxxxxxx došlo, xxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§159d odst. 1), xxxxx bylo učiněno x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx obnovu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxx, xxxx zároveň xx zrušením xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxx objasnění xxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx §281 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxx x prvním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §191 xxxxx x xx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x přiznaném xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo nemajetkové xxxx v penězích xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxx výroku na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx před xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§285

Xxxxxxxx xxxx povolí xxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx prospěch.

§286

(1) X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soud ve xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Zamítnout xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §283 xxxx. a) až x) může i x xxxxxxxxxx zasedání. X xxxxxx xxxxxxxxx x §283 xxxx. x) může návrh xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxx případě, že xxxxx xxxxxx o xxxxx skutečnosti a xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx zamítnut x xxxxx xxxx xxxxxx je jen xxxx opakováním.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx povolení xxxxxx xx xxxxxxxxx stížnost, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Řízení xx xxxxxxxx xxxxxx

§287

Xxxxxxxx-xx xx na xxxxxxxxx trest odnětí xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx právní xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x tomto xxxxxx, xxxxxxxxxx o vazbě.

§288

(1) Byla-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx obnova xxxxxx, xxxxx skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx řízení.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po pravomocném xxxxxxxx obnovy v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx obžaloby, jestliže xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx (§284 odst. 2).

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, jen xxxxx jde x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx souhrnný xxxxx, x xxxx xxxxxx věc xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx usnesení povolujícího xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx rozsudkem xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§289

Xxxx-xx xxxxxxxx obnova xxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) doba xx xxxxxx xxxx původního xxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx být xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přísnější, xxx xxxx mu xxx xxxxxx původním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx jeho xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestní stíhání xxxxx zastavit xxxxx, xx obviněný zemřel.

XXXXX XXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

§290

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxx neobsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx, užije xx x na řízení xxxxx xxxx hlavy xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx první

Řízení xx xxxxxx mladistvých

§291

Právní xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupuje xx xxxxx xxxxxx zákona.

§292

§292 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§293

§293 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§294

§294 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§295

§295 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§296

§296 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§297

§297 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§298

§298 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§299

§299 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§300

§300 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§301

§301 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

Oddíl xxxxx

Xxxxxx proti xxxxxxxxx

§302

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oddílu xxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xx vyhýbá xxxxxxxxx řízení pobytem x xxxxxx xxxx xxx, xx xx xxxxxx.

§303

(1) X řízení xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx stíhání zahajuje xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx obhájce zvolen (§37 xxxx. 1), xx třeba ho xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx obžaloby, xxxxxx xxxxxxxx o tom xxxxx záznam, xx xxxxxx uvede, xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx konáno xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx se doručí xxxxxxx.

§304

(1) Xxxxxxxx xxxx xxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx obviněný.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vinu xxxxxxxxxx.

§305

X xxxxxx řízení xxxxx uprchlému xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx x bez xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxxx.

§306

(1) Všechny xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Předvolání x xxxxxxxx xxxxxx a x veřejnému zasedání xx xxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx. Hlavní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxxxx i v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xx, zda xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx.

§306x

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx proti uprchlému, xxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x řízení xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x předchozím xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx důkazů přečtou xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx záznamy xxxxxxxx x xxxxxxx provedených xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xx xx, aby xx x xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pravomocným odsuzujícím xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx uprchlému xxxxx, xx návrh odsouzeného xxxxxx xx xxxx xxx xx doručení xxxxxxxx soud prvního xxxxxx takový xxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. O xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx odsouzený xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx postupuje, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jíž xx Xxxxx republika xxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho zrušení xxxxx xxxxxxxx 2 xx xx xxxxxxxxx xxxx nezapočítává.

(4) X xxxxx řízení nemůže xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§307

(1) X xxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x přípravném řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) vydal xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činem xxxxxxx, xxxx s poškozeným x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, anebo xxxxxx xxxx vhodná xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x vzhledem x xxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx a x okolnostem případu xxx důvodně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxxxx povahou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx poměry xxxxxxxxxx, xxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 a

a) xxxxxx xx, xx xx během xxxxxxxx xxxx zdrží xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x v xxxxxx x xxxxx xxxxxx x péči x ně, pokud xx x xxxxxxxxxxx x ní xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx státu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, x tato xxxxxx xxxx zřejmě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx obviněný již xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X rozhodnutí x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx roky, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx; xxxxxxxx xxxx počíná xxxxx xxxxxx mocí xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x).

(5) Xx doby, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx určité xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), se xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x přečinem odňato xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx činnost vykonávat.

(6) Xxxxxxxxxx, xxxxx uzavřel x xxxxxxxxxx xxxxxx x způsobu xxxxxxx xxxxx xxxx dohodu x xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nahradil nebo xxx x xxxx xxxx bezdůvodné xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xx obviněný xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx; xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) též xxxx peněžité xxxxxx xxxxxx státu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxx xx obviněný xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxx xxx xxxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx průkaz podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x o tom, xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řidičského xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx lze xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, aby xxxx xxxxx xxxxx. Xxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce xxxx xxx stanovit xxx obviněným dohled; xx výkon dohledu xx xxxxxxx xxxxxxx §49 xx 51 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uložit, x xx samostatně nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx některá z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx obdobného xxxxx xxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxx; zaváže-li xx xxxxxxxx, že xx během xxxxxxxx xxxx xxxxx řízení xxxxxxxxxx vozidel, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx programu xxx xxxxxx.

(9) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a poškozený xxxxx xxxxxxxx, jež xx odkladný účinek. Xxxxxxxx-xx o podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx, má xxxx xxxxx xxx státní xxxxxxxx.

§308

(1) X xxxxxxxxx xxxx podle §307 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce xxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se určité xxxxxxxx.

(2) Předseda senátu x v přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x chovu xxxxxx x xxxx x xx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx nebo x xxxxx xxxxxx x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §307 xxxx. 2 písm. x); xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx obviněného opakovaně xxxxxxxxxx.

(3) Jestliže xxxxxxxx x xxxxxxx zkušební xxxx vedl xxxxx xxxxx, xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinou povinnost, x xxxxxxx splnění xx zavázal, a xxxxxxx x dalším xxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx. Jinak xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx neosvědčil x xx xx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ponechat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x platnosti x

x) stanovit xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přiměřené xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxx řádný xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx zavázal, xx xx během xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx terapeutickému xxxxxxxx pro xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx dosud xxxxxxxxx výchovné opatření xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx, je-li ve xxxx blízkém xxxx xxxxxxxxxxx,

x) uložit obviněnému, xxx xxxxxx na xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx státního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx pomoc xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx závazek xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §307 odst. 2 xxxx. x); xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx programu xxx xxxxxx.

(4) Rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobenou škodu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plnit xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxx jinou xxxxxxxxx, x jejímuž xxxxxxx xx zavázal.

(5) Xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx od uplynutí xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, aniž xx xxx xxx xxxxxxxx vinu, xx xx xx xx, xx se osvědčil.

(6) Xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx uplynutím lhůty xxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx účinky xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání [§11 odst. 1 xxxx. x)].

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3 xx odkladný xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

§308a

(1) Jestliže xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního stíhání xx současného xxxxxxxxx xxxxxxx, probační xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, než xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozhodl xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx zároveň x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx orgány, instituce x xxxxx. Xx xxxxx dohledu xx xxxxx přiměřeně xxxxxxx §350k.

(2) Jestliže xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního stíhání xx současného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §329 a 350l; zavázal-li se xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x chovu xxxxxx x xxxx x xx, xxxxxxx xx na xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §350ab.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx době řádný xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prokázal xxxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx řízení státní xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx povinnost xxxx výchovné xxxxxxxx xxxxxx, pokud lze xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx život x xxx xxxx, anebo xxxx xxxxxx uložený xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx chování; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí jedné xxxxxxx xxxxxxxx doby, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxx návrh na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx kontrolou xxxx xxxxxxxx Probační a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx dohledu, jen xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx stanovisko xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx zástupce x xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx a xxxxx xxx obviněnému x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx připojit. Byl-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí; xx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanovená x xxxxxxxx 3.

(5) Xx uplynutí poloviny xxxx, po xxxxxx xx obviněný zavázal xxxxxx xx určité xxxxxxxx xxxxx §307 xxxx. 2 xxxx. x), může předseda xxxxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prokázal xxxxxxxx svého xxxxxx, xx jeho xxxxxxx xxxxxx xxxx třeba. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní zástupce xxxx xxxxxxxxx, zda xx obviněný xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x převýchovy xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměřeného xx činnost, xx xxxxxx xx vztahoval xxxx xxxxxxx xxxxx §307 odst. 2 xxxx. x).

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xx x dva xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doby xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 5 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Učiní-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx čtvrtý

Narovnání

§309

(1) X xxxxxx o xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a poškozeného xxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnout x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx trestní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) prohlásí, xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx poškozenému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx učiní potřebné xxxxx k xxxx xxxxxx, případně jinak xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané přečinem xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx vydání, x

x) xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx řízení xx xxxx státního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částku xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx částka není xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx spáchaného xxxx, x xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx poměrům.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jež xx odkladný xxxxxx.

§310

(1) Před rozhodnutím x schválení xxxxxxxxx xxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obviněného x poškozeného, zejména x xxxxxxx x xxxxxxxxxx uzavření xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx nimi byla xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, zda xxxxxx xxxxxx obvinění x xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx skutek, pro xxxxx je stíhán.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx institutu xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, lze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx písemné xxxxxxxxxx x okolnostem uvedeným x xxxxxxxx 1.

§310x

Xxxxx poškozeného xxxxx §309 x 311 xxxxxxxxxx xxxx, na xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx na xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx.

§311

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx popis xxxxxx, xxxxx xx narovnání xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, obsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uhrazené xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx potřebné xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxx k xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx potřebné xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vzniklé xxxxxxxx, peněžitou xxxxxx xxxxxxx státu xx xxxxxxxxx xxxxx obětem xxxxxxx činnosti, a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx, ve xxxxxx xx spatřován xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

§312

§312 zrušen právním xxxxxxxxx č. 193/2012 Sb.

§313

Xxxxxxxxxx o schválení xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního zákona.

§314

Xxxxxx-xx xxxxxxxxx soudem xxxx x přípravném xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §309 xxxx. 1, xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx prohlášení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

Xxxxx pátý

Řízení před xxxxxxxxxxx

§314x

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, na které xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx hranice xxxxxxxxxxx xxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx trest nebo xxxxxxxx trest a xxxxxxxx xxxxx byl xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx stejná xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§314x

(1) Pokud xx xx xxxx konalo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx soudu.

(2) Xxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zadržený xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx 24 xxxxx xxxxxxxxx xxxx obviněného, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodům xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx skutečnostem xxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx §206a. Xxxxx povahy xxxx xxx vydá xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx mimo xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, které xx může xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx rozhodne x xxxxx, a xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx mu nebyl xxxxxxxxx, xxxxxx mu, xxx xx xxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxx (§38), x xxxxx tak xxxxxxx, xxxxxxx mu xxxxxxxx (§39 xxxx. 1).

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxx xx xxxxx obviněného xxxxxxxxx x výslechu xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§314x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx předběžně neprojednává, xxxxxxxxx je však x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §181 odst. 1 a §186. Xxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) učiní xxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedených x §188 xxxx. 1 xxxx. x) xx f),

b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §172 xxxx. 2,

x) nejsou-li xxxxxxx podmínky uvedené x §179a xxxx. 1 xxx konání xxxxxxxxxx přípravného xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx zástupci xxxxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxx na schválení xxxxxx x xxxx x trestu, má-li xx xx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx by xx xxxx xxxxxx sjednat, xxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; přitom xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřeně xxxxx §187 odst. 4.

(2) Samosoudce xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx však x xxxxxxxx uvedených x §314o a §314p xxxx. 1. Xxxxx výsledků přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §314p odst. 3 nebo 4, xxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §189 xx 195 xx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxx xx vazbě, xxxxxxxx samosoudce xx xxxxxxxxxxx obžaloby xxxx xxxx x dalším xxxxxx vazby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), xxxxx-xx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, x odstavce 2 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stížnost, xxx xx, nejde-li o xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx též xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhu xx potrestání podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx věc xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxx konat xxxxxxxxxxx.

§314d

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx z rozhodnutí xxxxxxxxx x §314c xxxx. 1, nařídí xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx se na xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§179b xxxx. 3) užije §207 xxxx. 2 xxxxxxx. Xx souhlasem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x vysvětlení xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§158 xxxx. 3 a 6).

Trestní xxxxxx

§314x

(1) Samosoudce xxxx xxx projednání xxxx x hlavním xxxxxx vydat xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx spolehlivě xxxxxxxx xxxxxxxxxx důkazy, x xx x x řízení konaném xx zkráceném xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Trestním xxxxxxxx xxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx odkladem jeho xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxx,

x) xxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx zákazu xxxxxxxx do pěti xxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx x chovu xxxxxx,

x) peněžitý trest,

g) xxxxx propadnutí xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxx xxx,

x) zákaz pobytu xx xxxx xxx,

x) xxxxx zákazu xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx.

(3) Xxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx vyžádání xx xxxxxx xxxxxxxxxx úředníka xxxxxxxxxx zjištění x xxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obviněného, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xxxxx xxxxxx. Trest xxxxxx prospěšných prací xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zprávy xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxx x možnostech xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx vězení je xxxxxxx x přihlédnutím x této zprávě.

(5) Xx-xx trestním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx dvojnásobek počtu xxxxxxx xxxxx ani xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svobody x náhradním trestem xxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jeden xxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxx od potrestání (§46 trestního xxxxxxxx),

x) xxxxxxxxx upustit od xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§48 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxxxxxxx xxxxxxxx), x to x x xxxxxxx, byl-li xxxxxxxxx xxxxx uložen xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx vydat

a) x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxx rozhodováno x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jestliže xx xxx uložen xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx trest byl xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Trestní xxxxxx xx povahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx doručením xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§314x

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) označení xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxx x xxxxx xxxxxx trestního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§120 odst. 2),

x) xxxxx o vině (§120 odst. 3) x xxxxxxxx xxxxxx (§122 odst. 1),

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§228 x §229 xxxx. 1 a 2), xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové újmy x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§43 xxxx. 3),

f) xxxxxxx x právu xxxxx odpor, včetně xxxxxxxxxx, xx v xxxxxxx, xxx obviněný xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx práva xx xxxxxxxxxx xxxx x hlavním xxxxxx, x

x) xxxxxxx poškozeného x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové újmy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx trestním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestní xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx obviněnému x xxxxxxxx zástupci. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx rukou. Xx-xx xxxxxxxx obhájce, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx škody nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uložena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x je xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx opraví x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx písařské xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §131 x 133 se xxxxx xxxxxxxxx.

§314x

(1) Xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx oprávněny xxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx zástupce mohou xxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx u xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx vydal, x xx xx xxxx xxx xx jeho xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lhůta xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Jestliže xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx obviněnému, xxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx doručení, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx užije xxxxxxxxxx §61. Xx xxxxxxxx trestního příkazu xxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Byl-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x samosoudce xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx druhem x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Jinak se xxxxxxx příkaz xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx stíhán xxx trestný xxx xxxxxxx v §163a, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x trestním xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx, xxx xx trestní xxxxxx xxxxxxx některé z xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stíhání xxxxxxx.

(4) Byl-li xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx zástupce vzít xxxxxxxx zpět do xxxx, xxx xx xxxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxx z osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx trestní xxxxxx xxxx a xxx xx xxx xxxxx xx přípravného xxxxxx.

Oddíl šestý

Řízení xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx

§314x

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, pokračuje tento xxxxx x tom xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházelo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx názorem, xxxxx xxxxxxxx ve věci Xxxxxxx xxxx, x xx povinen xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx přiměřeně, xxxxx Xxxxxxx xxxx nálezem xxxxxxx některému xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx mu, xxx, xxxxx je xx xxxxx, obnovil stav xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§314x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§314i

Bylo-li nálezem Ústavního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxx obviněného,

a) xxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx samé xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx se xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §150 přiměřeně,

c) nepřekáží xxxx smrt xxxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxx stíhání nelze xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx.

§314x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2002

§314j

Jestliže xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx x některý z xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxx pravomocně xxxxxx úhrnný xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx neprodleně xx xxxxxxxx nálezu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§314x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§314x

(1) Xxxxxxxx-xx se xx xxxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx uložený xx rozsudkem, rozhodne xxxxxxxxx soud neprodleně xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx zrušen výrok x xxxxx xxxxxx, x vazbě. Při xxx xxxxxxxxx xxxxx §67 a 68.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx zrušené xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx x trestním řízení xx doručení nálezu, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§314x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002

Xxxxx sedmý

Řízení x xxxxxxxx příkazu x xxxxxxxxxx x záznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§314x

(1) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx v §88 xxxx. 8 Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zasedání přezkoumá xxxxxxxxx příkazu k xxxxxxxxxx x záznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu.

(2) Na xxxxx osoby xxxxxxx x §88a odst. 2 Nejvyšší soud x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazu x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§314x

(1) Shledá-li Nejvyšší xxxx, xx příkaz x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx bylo v xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx usnesením xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Proti xxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek.

§314x

(1) Xxxxxx-xx Nejvyšší xxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx provedení xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx §88 xxxx. 1 nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxx x souladu s xxxxxxxxxx §88a odst. 1, xxxxxxx usnesením, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx osmý

Řízení o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx

§314x

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx přezkoumá xxxxxxxx senátu x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x) xxxxxx veřejné zasedání x xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx,

x) rozhodne x odmítnutí xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, zejména xxxxx-xx obviněný při xxxxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx ho xxxxx xxxxxx xxx xxx, nebo z xxxxxx xxxxxxxxx x §314r odst. 2, xxxx

x) nařídí předběžné xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx.

(2) X usnesení podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxx xxxxxxx konkrétní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx odkladný xxxxxx.

(3) Jestliže xxxxxxxx x odmítnutí xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, věc xx xxxxx do přípravného xxxxxx.

(4) Xx-xx obviněný xx vazbě, xxxxxxxx xxxx vždy xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx xxxx xx xx doby, xxx xx soud odebere x xxxxxxxxx poradě. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§314x

(1) Předseda senátu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx schválení xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xx-xx xx xx, xx

x) xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx soudu,

b) xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §171 xxxx. 1,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního stíhání xxxxx §172 xxxx. 1 nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx §173 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxx §307 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §309.

(2) Předběžné xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxx x neveřejném xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx senátu xxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zasedání.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xx schválení dohody x xxxx a xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx nejblíže xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx xx xxxxx xxx příslušný, xx-xx xx to, xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx okolnosti uvedené x §171 xxxx. 1,

x) xxxxxxx stíhání xxxxxxx, jsou-li tu xxxxxxxxx uvedené x §172 xxxx. 1,

d) xxxxxxx stíhání xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx v §173 xxxx. 1,

x) trestní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §307 xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §309 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx pro závažné xxxxxxxx vady, zejména xxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dohody x xxxx a xxxxxx xxxxxxx, ačkoli ho xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §314r odst. 2.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x vině x trestu může xxxx xxxx zastavit xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx x §172 xxxx. 2.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) x podle xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxxxx-xx x přerušení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx účinek. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx a x xxxxxxxxx narovnání xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx účinek, xxx poškozený.

(6) Jestliže xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x vině x trestu xxxxxx xxxxxx moci, věc xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx řízení.

§314x

(1) O xxxxxx xx xxxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx veřejném zasedání. Xxxxxxxx xxxxxx předvolá x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x době x místu řízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x obhájce xxxxxxxxxx, xxxxx x poškozeného. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xx xxxxx přítomnosti xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxx přednese xxxxx xx schválení dohody x xxxx a xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx schválení xxxxxx o vině x trestu vyzve xxxxxxxx senátu obviněného, xxx xx k xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx jej, xxx

x) rozumí sjednané xxxxxx x xxxx x xxxxxx, zejména xxx je xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx xx klade xx vinu, xxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx trestný xxx, který xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a bez xxxxxxx a xxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx xx obhajobu,

c) xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sjednání xxxxxx o xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxx xxxxxx x xxxx a trestu xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx v §245 xxxx. 1 xxxx druhé.

(4) Po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poškozenému, je-li xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§314x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 193/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

Xxxxxxxxxx x návrhu xx schválení dohody x xxxx x xxxxxx

§314x

(1) Soud xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx. O xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx x xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x dohodě x xxxx x xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx dohodnutý xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxx xxxxx uplatněnému xxxxxx xxxxxxxxxxx (§43 xxxx. 3).

(2) Soud xxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx nesprávná nebo xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xx zjištěným xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x hlediska druhu x výše xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, anebo xxxxxx-xx, xx došlo x závažnému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxx vrátí usnesením xx přípravného řízení. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx stížnost, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x případech xxxxxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxx výhrady xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx. Za xxxxx účelem xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx dosáhnout xxxxxx xxxxx dohody x xxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx schválí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx výrok x xxxxxxxxx dohody x vině a xxxxxx a xxxxx x xxxx a xxxxxx, případně xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x trestu. Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxxxxx obohacení soud xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx o xxxx a xxxxxx, xx kterou xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxxxx x xxxx x xxxxxx, v xxx dohodnutý xxxxxx x způsob xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídá xxxxx uplatněnému xxxxxx xxxxxxxxxxx (§43 xxxx. 3); jinak xxxx xxxxxxxxx xxxxx §228, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx důkazy, xxxxxxxxx xxxxx §229.

(5) Vyjde-li xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §171 xxxx. 1, §172 xxxx. 1 x 2, §173 xxxx. 1 xxxx. x) až x), xxxx x §223a xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx trestní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §307 xxxx xxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxxx §309 xxxx. 1. Soud xxxxxxx xxxxxxx stíhání xxx tehdy, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejnému xxxxxxxx.

(6) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 5 může xxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxx, xxx má, xxxxx-xx x přerušení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx takovou xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§314s

Byla-li xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx §314o xxxx. 3 xxxx 5, §314p xxxx. 6 xxxx §314r xxxx. 2, x xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx viny xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx. Vrácení xxxx xx přípravného xxxxxx xxxxxxxxxx sjednání xxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx ve xxxxx x soud xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, pokračuje xxxxx x přípravném xxxxxx, xxxxx však xxxxx xxxxx s vazbou xxx xxxxxxxxx přesáhnout xxxxx uvedené v §72a xxxx. 1 xx 3.

§314x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 193/2012 Sb. s xxxxxxxxx od 1.9.2012

XXXXX XXXXXXX PRVNÍ

VYKONÁVACÍ XXXXXX

§315

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxx ten orgán, xxxxx rozhodnutí xxxxxx; x řízení xxxx xxxxxx rozhodnutí senátu xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx zařizuje xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx, který xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx k výkonu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxx nákladů trestního xxxxxx, xxxxxxx vyrozumívání xxxxxx orgánů a xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx, xxxx-xx dále stanoveno xxxx xxxxxx, předseda xxxxxx soudu, xxxxx xx věci rozhodl x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxx

§316

§316 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 178/1990 Sb.

§317

§317 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 178/1990 Sb.

§318

§318 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 178/1990 Sb.

§319

§319 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 178/1990 Sb.

Xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

§320

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx upravuje xxxxx x výkonu xxxxxx odnětí svobody.

(2) X osob, xxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx rozhodnutí souvisící x výkonem tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxx, x jehož obvodu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Je-li x trestů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx trestu, určí xxxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, v jehož xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§321

Nařízení xxxxxx trestu

(1) Xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx se xx vykonat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a vyzve xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxx. Stal-li xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx odnětí svobody xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odvolacího xxxxx, nařídí xxxxx xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx, který xx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; předseda xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx učinit i x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx, xx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx pobyt xx xxxxxxx je nebezpečný, xxxx xxxxxxxx x xxxx jednání xxxx xxxxxxx konkrétních skutečností xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx odsouzený xxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx skutečností zjištěno, xx pobyt odsouzeného xx xxxxxxx je xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx-xx x jeho jednání xxxx dalších konkrétních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx nebo xx bude xxxxxxx, x xxxx xxx xxx xxxxx pro xxxxxxxx nařízení výkonu xxxxxx odnětí svobody, xxxx předseda xxxxxx x nastoupení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxxx. Tato xxxxx xxxxx být xxxxx xxx jeden měsíc xxx dne, kdy xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx x konkrétních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx pobyt xx xxxxxxx xx nebezpečný, xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx důvodná xxxxx, xx xxxxxxx nebo xx xxxx skrývat, xxxxxx xxxxxxxx senátu, xxx xxx xx xxxxxx trestu xxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, užije xx xx příkaz x jeho xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §69 xxxx. 3. Xx-xx xxxxx xxxxxx odsouzeného xxxxx, lze xxxxxx x jeho dodání xx xxxxxx trestu xxxxxxxxxx §83c xxxx. 2. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán x xxxxxxxxxx podání xxxxxxxxx o tom, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jaké xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx brání.