Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2021 do 31.12.2021.


Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
141/1961 Sb.

ČÁST I. Společná ustanovení

HLAVA I. Obecná ustanovení

Účel zákona §1

Základní zásady trestního řízení §2

Spolupráce se zájmovými sdruženími občanů §3 §4 §5 §6

Součinnost státních orgánů, fyzických a právnických osob §7 §7a §7b §8

Poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných §8a §8b §8c §8d

Posuzování předběžných otázek §9

Předběžné otázky v působnosti Soudního dvora §9a

Vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení §10

Nepřípustnost trestního stíhání §11 §11a

Výklad některých pojmů §12

HLAVA II. Soud a osoby na řízení zúčastněné

ODDÍL 1. Pravomoc a příslušnost soudů

Výkon trestního soudnictví §13 §14 §15

Věcná příslušnost §16 §17

Místní příslušnost §18 §19

Společné řízení §20 §21

Příslušnost několika soudů §22

Vyloučení a spojení věci §23

Rozhodnutí o příslušnosti soudu §24

Odnětí a přikázání věci §25

Příslušnost soudu k úkonům v přípravném řízení §26

ODDÍL 2. Pomocné osoby

Zapisovatel §27

Vyšší soudní úředník §27a

Probační úředník §27b

Asistent soudce Nejvyššího soudu §27c

Tlumočník §28 §29 §29a

ODDÍL 3. Vyloučení orgánů činných v trestním řízení §30 §31 §31a

ODDÍL 4. Obviněný

Obviněný §32

Práva obviněného §33

Opatrovník obviněného §34

ODDÍL 5. Obhájce

Obhájce §35

Nutná obhajoba §36 §36a §36b

Zvolený obhájce §37 §37a

Ustanovený obhájce §38 §39 §40 §40a

Povinnosti a práva obhájce §41

ODDÍL 6. Zúčastněná osoba §42

ODDÍL 7. Poškozený

Oprávnění poškozeného a uplatnění nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení §43 §44 §44a §45 §45a §46

Zajištění nároku poškozeného §47 §47a §48 §49

ODDÍL 8. Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného §50 §51 §51a

ODDÍL 9. Přístup k utajovaných informacím §51b

HLAVA III. Obecná ustanovení o úkonech trestního řízení

Způsob provádění úkonů trestního řízení §52 §52a

ODDÍL 1. Dožádání §53 §54

ODDÍL 2. Protokol

Obecná ustanovení o sepisování protokolu §55

Použití zvláštních prostředků při protokolaci §55a

Některé zvláštnosti protokolace v řízení před soudem §55b

Podpisování protokolu §56

Oprava protokolu §57

Protokol o hlasování §58

ODDÍL 3. Podání §59

ODDÍL 4. Lhůty

Počítání lhůt §60

Navrácení lhůty §61

ODDÍL 5. Doručování

Obecné ustanovení §62 §63

Doručování do vlastních rukou §64

Odepření přijetí §64a

ODDÍL 6. Nahlížení do spisů §65

ODDÍL 7. Pořádková pokuta §66

HLAVA IV. Předběžná opatření a zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení

Důvody vazby §67 §68

Příkaz k zatčení §69

Vyrozumění o vazbě §70 §70a

Přezkoumávání trvání důvodů vazby §71

Žádost o propuštění z vazby §71a

Rozhodování o dalším trvání vazby §72

Nejvyšší přípustná doba trvání vazby §72a §72b

Nahrazení vazby zárukou, dohledem, předběžným opatřením nebo slibem §73

Peněžitá záruka §73a

Orgány rozhodující o vazbě §73b

Zvláštní náležitosti rozhodnutí o vazbě §73c

Vazební zasedání §73d

Příprava vazebního zasedání §73e

Přítomnost osob při vazebním zasedání §73f

Průběh vazebního zasedání §73g

Stížnost proti rozhodnutí o vazbě §74

Omezení obviněného ve výkonu trestu odnětí svobody §74a

ODDÍL 2. Zadržení

Zadržení obviněného policejním orgánem §75

Zadržení osoby podezřelé §76

Příkaz k zadržení §76a

Práva zadržené osoby §76b

Rozhodnutí o zadržené osobě §77

ODDÍL 3. Zákaz vycestování do zahraničí §77a

ODDÍL 4. Zajištění věci důležitých pro trestní řízení

Pododdíl 1 - Společné ustanovení §77b

Pododdíl 2 - Zajištění věci pro důkazní účely

Povinnost k předložení nebo vydání věci §78

Odnětí věci §79

Pododdíl 3 - Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty

Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti §79a

Doručení rozhodnutí o zajištění a vyrozumění o něm §79b

Provedení zajištění movité věciů §79c

Ohledání nemovité věci §79d

Účinky zajištění §79e

Zrušení nebo omezení zajištění §79f

Zajištění náhradní hodnoty §79g

Pododdíl 4 - Vrácení, vydání a další nakládání s věcmi důležitými pro trestní řízení §80 §81 §81a §81b

ODDÍL 5. Domovní a osobní prohlídka, prohlídka jiných prostor a pozemků, vstup do obydlí, jiných prostor a pozemků

Důvody domovní a osobní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků §82

Příkaz k domovní prohlídce §83

Příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků §83a

Příkaz k osobní prohlídce §83b

Vstup do obydlí, jiných prostor a na pozemek §83c

Předchozí výslech §84

Výkon prohlídek a vstupů do obydlí, jiných prostor a pozemků §85 §85a §85b

Provádění důkazu v bytě, obydlí, jiných prostorách a na pozemku §85c

ODDÍL 6. Zadržení a otevření zásilek, jejich záměna a sledování

Zadržení zásilky §86

Otevření zásilky §87

Záměna zásilky §87a

Sledovaná zásilka §87b

Společné ustanovení §87c

ODDÍL 7. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu §88 §88a

ODDÍL 8. Předběžná opatření §88b

Druhy předběžných opatření §88c

Zákaz styku s určitými osobami §88d

Zákaz vstupu do obydlí §88e

Zákaz návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných společenských akcí a styku s určitými osobami §88f

Zákaz zdržovat se na konkrétně vymezeném místě §88g

Zákaz vycestování do zahraničí §88h

Zákaz držet a přechovávat věci, které mohou sloužit k páchání trestné činnosti §88i

Zákaz užívat, držet nebo přechovávat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky §88j

Zákaz her a sázek §88k

Zákaz výkonu konkrétně vymezené činnosti §88l

Rozhodování o předběžných opatřeních §88m

Trvání předběžných opatření §88n

Důsledky neplnění uloženého předběžného opatření §88o

HLAVA V. Dokazování

Obecná ustanovení §89

ODDÍL 1. Výpověď obviněného

Předvolání a předvedení §90

Výslech obviněného §91 §92 §93 §94 §95 §96

ODDÍL 2. Svědci

Povinnost svědčit §97

Předvolání a předvedení §98

Zákaz výslechu §99

Právo odepřít výpověď §100

Výslech svědka §101 §101a §102 §102a §103

Informace o nebezpečném obviněném a odsouzeném §103a

Svědečné §104

ODDÍL 3. Některé zvláštní způsoby dokazování

Konfrontace §104a

Rekognice §104b

Vyšetřovací pokus §104c

Rekonstrukce §104d

Prověrka na místě §104e

ODDÍL 4. Znalec, znalecká kancelář a znalecký ústav

Přibrání znalce §105 §106

Příprava posudku §107

Výslech znalce §108

Vady posudku §109

Znalecká kancelář §109a

Znalecký ústav §110 §110a

Znalečné §110b

Osoba vykonávající jednorázově znaleckou činnost §111

ODDÍL 5. Provádění výslechu prostřednictvím videokonferenčního zařízení §111a

ODDÍL 6. Věcné a listinné důkazy §112

ODDÍL 7. Ohledání

Účel ohledání a protokol o něm §113

Prohlídka těla a jiné podobné úkony §114

Prohlídka a pitva mrtvoly a její exhumace §115

Vyšetření duševního stavu §116 §117 §118

HLAVA VI. Rozhodnutí

Způsob rozhodování §119

ODDÍL 1. Rozsudek

Obsah rozsudku §120 §121 §122 §123 §124 §125

Porada a hlasování o rozsudku §126 §127

Vyhlášení rozsudku §128

Vyhotovení rozsudku §129

Doručení rozsudku §130

Oprava vyhotovení a opisu rozsudku §131 §132

Účinky opravy §133

ODDÍL 2. Usnesení

Obsah usnesení §134

Vyhlášení usnesení §135

Vyhotovení usnesení §136

Oznamování usnesení §137

Použití ustanovení o rozsudku §138

ODDÍL 3. Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí

Právní moc a vykonatelnost rozsudku §139

Právní moc a vykonatelnost usnesení §140

HLAVA VII. Stížnost a řízení o ní

Přípustnost a účinek §141

Oprávněné osoby §142

Lhůta a místo k podání §143

Vzdání se a zpětvzetí stížnosti §144

Stížnostní důvody §145

Řízení před orgánem, proti jehož usnesení stížnost směřuje §146

Rozhodování soudu o stížnosti proti rozhodnutím státního zástupce nebo policejního orgánu §146a

Rozhodnutí nadřízeného orgánu §147 §148 §149 §150

HLAVA VIII. Náklady trestního řízení

Náklady trestního řízení, jež nese stát §151 §151a

Povinnost k náhradě nákladů trestního řízení §152 §152a §153

Povinnost k náhradě nákladů spojených s účastí poškozeného v trestním řízení §154

Rozhodování o povinnosti k náhradě nákladů trestního řízení a o jejich výši §155 §156

ČÁST II. Přípravné řízení

Obecné ustanovení §157

Žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a státního zástupce §157a

HLAVA IX. Postup před zahájením trestního stíhání §158 §158a

Operativně pátrací prostředky a podmínky jejich použití §158b

Předstíraný převod §158c

Sledování osob a věcí §158d

Použití agenta §158e §158f

Skončení prověřování §159

Odložení nebo jiné vyřízení věci §159a

Dočasné odložení trestního stíhání §159b

Zvláštní ustanovení o dočasném odložení trestního stíhání §159c

Rozhodnutí o nestíhání podezřelého §159d

HLAVA X. Zahájení trestního stíhání, další postup v něm a zkrácené přípravné řízení

ODDÍL 1. Zahájení trestního stíhání §160

ODDÍL 2. Vyšetřování

Vyšetřovací orgány §161

Předání věci policejnímu orgánu příslušnému konat vyšetřování §162

Trestní stíhání se souhlasem poškozeného §163 §163a

Postup při vyšetřování §164

Účast obviněného a obhájce ve vyšetřování §165

Skončení vyšetřování §166 §167

ODDÍL 3. Zvláštní ustanovení o vyšetřování některých trestných činů §168 §169 §170

ODDÍL 4. Rozhodnutí v přípravném řízení

Postoupení věci jinému orgánu §171

Zastavení trestního stíhání §172

Přerušení trestního stíhání §173

Doručení usnesení Nejvyššímu státnímu zastupitelství §173a

ODDÍL 5. Dozor státního zástupce §174 §174a §175

ODDÍL 6. Dohoda o vině a trestu §175a §175b

ODDÍL 7. Obžaloba §176 §177 §178

Spolupracující obviněný §178a §179

ODDÍL 8. Zkrácené přípravné řízení §179a §179b §179c §179d §179e §179f

Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání §179g §179h

ČÁST III. Řízení před soudem

HLAVA XI. Základní ustanovení §180 §181 §182 §183 §183a §184

HLAVA XII. Předběžné projednání obžaloby

Obecné ustanovení §185

Důvody k předběžnému projednání obžaloby §186

Způsob předběžného projednání obžaloby §187

Rozhodnutí §188 §189 §190 §191 §192 §193 §194

Nové předběžné projednání obžaloby §195

HLAVA XIII. Hlavní líčení

ODDÍL 1. Příprava hlavního líčení

Doručení obžaloby §196

Náhradní soudce §197

Nařízení hlavního líčení §198 §198a

ODDÍL 2. Veřejnost hlavního líčení §199 §200 §201

ODDÍL 3. Zahájení hlavního líčení

Přítomnost při hlavním líčení §202

Řízení hlavního líčení §203 §204

Počátek hlavního líčení §205 §206 §206a §206b §206c §206d

ODDÍL 4. Dokazování

Výslech obžalovaného §207 §208

Provádění dalších důkazů §209 §210 §211 §212 §212a §213 §214

Součinnost stran při dokazování §215

ODDÍL 5. Závěr hlavního líčení

Závěrečné řeči §216 §217

Doplnění dokazování §218

ODDÍL 6. Odročení hlavního líčení §219

ODDÍL 7. Rozhodnutí soudu v hlavním líčení

Podklad pro rozhodnutí §220

Vrácení věci státnímu zástupci §221

Postoupení věci §222

Zastavení trestního stíhání §223

Podmíněné zastavení trestního stíhání a schválení narovnání §223a

Přerušení trestního stíhání §224

Rozsudek §225 §226 §227 §228 §229 §230

ODDÍL 8. Rozhodnutí soudu mimo hlavní líčení §231

HLAVA XIV. Veřejné zasedání

Obecné ustanovení §232

Příprava veřejného zasedání §233

Přítomnost při veřejném zasedání §234

Průběh veřejného zasedání §235 §236

Podklad pro rozhodnutí §237

Použití ustanovení o hlavním líčení §238

Ochranné opatření §239 §239a

HLAVA XV. Neveřejné zasedání §240 §241 §242 §243 §244

HLAVA XVI. Odvolání a řízení o něm

Přípustnost a účinek §245

Oprávněné osoby §246 §247

Lhůta a místo podání §248

Obsah odvolání §249

Vzdání se a zpětvzetí odvolání §250

Řízení u soudu prvního stupně §251

Odvolací soud §252

Rozhodnutí odvolacího soudu §253 §254 §255 §256 §257 §258 §259 §260 §261 §262

Řízení u odvolacího soudu §263

Řízení u soudu prvního stupně po zrušení rozsudku §264

Důsledky zrušení výroku o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení §265

HLAVA XVII. Dovolání

Přípustnost dovolání §265a

Důvody dovolání §265b

Dovolací soud §265c

Oprávněné osoby §265d

Lhůta a místo podání §265e

Obsah dovolání §265f

Zpětvzetí dovolání §265g

Řízení u soudu prvního stupně §265h

Rozhodnutí dovolacího soudu §265i 265j §265k §265l §265m §265n

Řízení u dovolacího soudu §265o §265p §265r

Řízení po přikázání věci §265s

HLAVA XVIII. Stížnost pro porušení zákona a řízení o ní §266 §266a §267 §268 §269 §270 §271 §272 §273 §274 §275 §276

HLAVA XIX. Obnova řízení

Obecné ustanovení §277

Podmínky obnovy §278 §279

Osoby oprávněné k návrhu na povolení obnovy §280

Příslušnost soudu k rozhodnutí o obnově §281

Řízení o návrhu na povolení obnovy §282 §283 §284 §285 §286

Řízení po povolení obnovy §287 §288 §289

HLAVA XX. Zvláštní způsoby řízení

Obecné ustanovení §290

ODDÍL 1. Řízení ve věcech mladistvých

Právní úprava řízení §291 §292 §293 §294 §295 §296 §297 §298 §299 §300 §301

ODDÍL 2. Řízení proti uprchlému §302 §303 §304 §305 §306 §306a

ODDÍL 3. Podmíněné zastavení trestního stíhání §307 §308

ODDÍL 4. Narovnání §309 §310 §310a §311 §312 §313 §314

ODDÍL 5. Řízení před samosoudcem §314a §314b §314c §314d

Trestní příkaz §314e §314f §314g

ODDÍL 6. Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu §314h §314i §314j §314k

ODDÍL 7. Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu §314l §314m §314n

ODDÍL 8. Řízení o schválení dohody o vině a trestu §314o §314p §314q

Rozhodnutí o návrhu na schválení dohody o vině a trestu §314r §314s

HLAVA XXI. Vykonávací řízení

Příslušnost ve vykonávacím řízení §315

ODDÍL 1. §316 §317 §318 §319

ODDÍL 2. Výkon trestu odnětí svobody

Obecná ustanovení §320

Nařízení výkonu trestu §321

Odklad výkonu trestu §322 §323

Rozhodování o změně způsobu výkonu trestu §324

Rozhodování o návrhu na umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení věznice s ostrahou §324a

Přerušení výkonu trestu §325 §326 §327

Odklad a přerušení výkonu trestu a upuštění od jeho výkonu u vojáků §328

Podmíněné odsouzení §329 §330 §330a

Podmíněné propuštění §331 §332 §333 §333a

Přeměna trestu odnětí svobody v trest domácího vězení §333b

Započítání vazby a trestu §334

ODDÍL 3. Výkon trestu domácího vězení

Nařízení výkonu trestu domácího vězení §334a

Kontrola výkonu trestu domácího vězení §334b

Nedodržování podmínek výkonu trestu domácího vězení §334c

Odklad a přerušení výkonu trestu domácího vězení §334d

Změna trestu domácího vězení §334e

Upuštění od výkonu trestu domácího vězení §334f

Přeměna trestu domácího vězení v trest odnětí svobody §334g §334h

ODDÍL 4. Výkon trestu obecně prospěšných prací

Obecné ustanovení §335 §336 §337 §338

Odklad a přerušení výkonu trestu §339

Odklad a přerušení výkonu trestu u vojáků §340

Upuštění od výkonu trestu §340a

Přeměna trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody §340b

ODDÍL 5. Výkon některých dalších trestů

Výkon peněžitého trestu §341 §342 §342a §343 §344

Zajištění výkonu peněžitého trestu §344a §344b

Výkon trestu propadnutí majetku §345 §346

Zajištění výkonu trestu propadnutí majetku §347 §348 §349 §349a

Výkon trestu propadnutí věci nebo výkon propadnutí náhradní hodnoty §349b

Výkon trestu zákazu činnost §350

Výkon trestu zákazu pobytu §350a

Výkon trestu zákazu držení a chovu zvířat §350aa

Kontrola výkonu trestu zákazu držení a chovu zvířat §350ab

Výkon trestu vyhoštění §350b

Vyhošťovací vazba §350c §350d §350e §350f §350g

Přerušení výkonu trestu vyhoštění a upuštění od výkonu trestu vyhoštění §350h

Výkon trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce §350i §350j

ODDÍL 6. Promlčení výkonu trestu §350k

ODDÍL 7. Výkon ochranného opatření

Nařízení výkonu ochranného léčení §351

Změna ochranného léčení §351a

Upuštění od výkonu ochranného léčení §352

Propuštění z ochranného léčení a jeho ukončení §353

Nařízení výkonu zabezpečovací detence a její výkon §354

Změna výkonu zabezpečovací detence na ochranné léčení §355

Upuštění od výkonu zabezpečovací detence §356 §356a

Trvání zabezpečovací detence a propuštění ze zabezpečovací detence §357

Výkon zabrání věci §358

Výkon zabrání části majetku §358a

Zajištění výkonu zabrání části majetku §358b

ODDÍL 8. Výkon některých jiných rozhodnutí

Upuštění od přiměřeného omezení spočívajícího ve zdržení se řízení motorových vozidel §359

Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem §359a

Výkon vazby §360

Výkon elektronické kontroly plnění povinností uložených v souvislosti s některým opatřením nahrazujícím vazbu §360a

Vymáhání pořádkové pokuty §361

Správa placení nákladů státu z trestního řízení §361a

Opatření v souvislosti s rozhodováním o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, podmíněném zastavení trestního stíhání nebo schválení narovnání §362

HLAVA XXII. Zahlazení odsouzení §363 §364 §364a §365

ČÁST IV. Některé úkony souvisící s trestním řízením

HLAVA XXIII. Udělení milosti a použití amnestie

Udělení milosti §366

Řízení o udělení milosti §367

Rozhodnutí o použití amnestie §368

Podmíněné udělení milosti §369

Změna výměry trestu §370

HLAVA XXIV. §370a §371 §372 §373 §374

HLAVA XXV. §375 §376 §377 §378 §378a §378b §378c §378d §378e §378f §379 §380 §381 §382 §382a §383 §383a §383b §383c §384 §384a §384b §384c §384d §384e §384f §384g §385 §386 §387 §388 §389 §390 §391 §391a §391b §392 §393 §394 §395 §396 §397 §398 §399 §400 §400a §400b §401 §402 §403 §404 §404a §405 §406 §407 §408 §408a §409 §410 §411 §412 §413 §413a §414 §415 §416 §417 §418 §419 §420 §421 §422 §423 §424 §425 §426 §426a §427 §427a §428 §428a §429 §429a §430 §431 §432 §433 §434 §435 §436 §437 §437a §438 §439 §440 §441 §441a §442 §443 §444 §445 §446 §447 §448 §449 §450 §451 §452 §453 §454 §455 §455a §456 §457 §458 §459 §460 §460a §460b §460c §460d §460e §460f §460g §460h §460i §460j §460k §460l §460m §460n §460o §460p §460q §460r §460s §460t §460u §460v §460w §460x §460y §460z §460za §460zb §460zc §460zd §460ze §460zf §460zg §460zh §460zi §460zj §460zk §460zl §460zm §460zn §460zo §460zp

ČÁST V. Přechodná a závěrečná ustanovení §461 §462 §463 §464 §465 §466 §466a

Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů Ministerstvem spravedlnosti §466b

Pověřenec pro ochranu osobních údajů §466c §467 §468 §468a §469 §470 §471

č. 57/1965 Sb. - Čl. II

č. 149/1969 Sb. - Čl. II, Čl. III, Čl. V

č. 558/1991 Sb. - Čl. II

č. 25/1993 Sb. - Čl. II

č. 292/1993 Sb. - Čl. IV

č. 265/2001 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 283/2004 Sb. - Čl. II

č. 539/2004 Sb. - Čl. II

č. 253/2006 Sb. - Čl. II

č. 170/2007 Sb. - Čl. III

č. 129/2008 Sb. - §62

č. 457/2008 Sb. - Čl. II

č. 459/2011 Sb. - Čl. II

č. 150/2016 Sb. - Čl. II

č. 287/2018 Sb. - Čl. III

č. 333/2020 Sb. - Čl. IV

Nálezy Ústavního soudu - č. 101/1994 Sb., č. 214/1994 Sb., č. 8/1995 Sb., č. 84/1999 Sb., č. 77/2001 Sb., č. 424/2001 Sb.; č. 45/2005 Sb.; č. 239/2005 Sb.; č. 249/2005 Sb.; č. 434/2006 Sb.; č. 90/2008 Sb.; č. 163/2010 Sb.; č. 219/2010 Sb.; č. 43/2012 Sb.; č. 71/2016 Sb.; č. 345/2017 Sb.; č. 161/2019 Sb.

INFORMACE

XXXX PRVNÍ

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx trestního xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx řízení tak, xxx xxxxxxx xxxx xxxx náležitě zjištěny x jejich xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx spravedlivě xxxxxxxxxx. Xxxxxx přitom xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx soužití x xxxxxxxx xxxxxx povinností xx státu a xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxx trestního xxxxxx

(1) Nikdo xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx ze xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Dokud pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx toho, xxxxx němuž xx xxxx xxxxxxx řízení, xxxxxx, jako by xxx vinen.

(3) Státní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx trestné xxxx, x xxxxx xx xxxxx, pokud xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx republika vázána, xxxxxxxxx jinak.

(4) Jestliže xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení x xxxxxx povinnosti. Xxxxxxx xxxx musí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez zbytečných xxxxxxx; x největším xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx věci x xxxx, ve kterých xxx zajištěn majetek, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx zajištěného xxxxxxx. Xxxxxxx věci xxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána; xxx provádění xxxxx xxxxxxxxx řízení xxx xx těchto xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx úkony xxxxxxxx, xxxxxxxxx jen v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zákona x x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení. X xxxxxx petic xxxxxxxxxxxx xx plnění těchto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx uvedenými x tomto xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx skutkový xxxx xxxx, x xxxx nejsou důvodné xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přezkoumat xxxxxxx podstatné xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x tomto xxxxxx x bez xxxxxx xxxxx stejně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx řízení xxxx. X xxxxxx xxxx soudem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx stanovisek xxxxxxxxx x provádět xxxxxx. Xxxxxx zástupce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx nezbavuje xxxx xxxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx činné v xxxxxxxx xxxxxx hodnotí xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pečlivém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a využívají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx na základě xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx návrhu xx xxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx viny x xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx x xxxx x xxxxxx"), xxxxx podává xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zástupce.

(9) X xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jen xxx, xxx to xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxx xx před xxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejně xxx, xxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a jednání xxxxxxxx. Xxx hlavním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxx xxxxx xx ústní; důkaz xxxxxxxxx xxxxxx, znalců x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxx xxxxx vyslýchají.

(12) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jakož i xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zasedání xxx xxxx přihlédnout xxx x xxx xxxxxxx, které byly xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13) Xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, musí xxx v každém xxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxx způsobem x srozumitelně poučen x právech umožňujících xx xxxx uplatnění xxxxxxxx a o xxx, xx xx xxx může xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx práv.

(14) Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx vedou xxxxxx x vyhotovují xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxx xxxxxxxx, xx neovládá xxxxx jazyk, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, o kterém xxxxx, xx xx xxxxxx.

(15) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx poškozenému xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, x kterých xx xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x srozumitelně poučit, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx svých xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx ohleduplností x poškozenému x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx zájmovými xxxxxxxxxx xxxxxx

§3

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx sdružení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x předmětu xxx xxxxxxxx charitativní xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx sdružení občanů") xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Zájmová sdružení xxxxxx xxxxx spolupůsobit xxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx soud xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx od potrestání x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x podmíněně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx propuštěných; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx odsouzený xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§4

§4 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Sb.

§5

§5 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Sb.

§6

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nabídnout xxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx byl odložen xx xxxxxxxx dobu, x podmíněně xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, xxxxx zákazu xxxxxxxx xxxx trest xxxxxx xxxxxx; v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx občanů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx upuštění xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti xxxx xxxxxx pobytu. X xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx žádost xx může xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx chování x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx navrhnout, xxx xxxxx u obviněného xxxx nahrazena jeho xxxxxxx (§73), x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxx x x xxxxxxxxx odsouzení.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx odsouzeného, xxx xxx řádným xxxxxxx, x x xxxx přijmout potřebná xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rovněž xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx újmu, xxxxxx xxxxxxxx trestným xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

§7

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx si navzájem xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona.

§7x

(1) X xxxxxxxx xxxxxx, rozsahu nebo xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obviněného xxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx trestní xxxxxx xxxx xxxxxxxx senátu x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx x jím xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtě zaslala xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxx majetek xx zjišťován. Xxxxxxx xxxxx xx právo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x majetku; xxxxxx xx použijí obdobně §92 xxxx. 1, §100 a §158 xxxx. 8. Ve xxxxx xx třeba xxxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x majetku, na xxxxxxxx nevyhovění této xxxxx x poučit xx o jejím xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 se xxxxx, aby v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x jakém xxxx xx takové skutečnosti xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx x majetku xxxxx, xxxxx majetek xx xxxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxx odměny z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx obdobného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx odměny xxxx xxxxxx příjmu,

b) u xxxxx banky, xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, vůči xxxx xx xxxx xxxxx pohledávky, xxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx spoluvlastnictví xxxx xxxxx, xxxxxx výše xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu x xxxxxxxx věcí, x

x) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxx zřídila, xxxx x xxxxxxx xx obmyšleným.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxx nového prohlášení x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx za to, xx xxxxx ke xxxxx majetkových xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zjišťován.

(4) Nezašle-li xxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx o majetku, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx-xx orgán činný x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ji k xxxxxxx prohlášení x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, výslech xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx použijí xxxxxxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 55/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 18.3.2017

§7x

(1) Xx-xx zapotřebí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx pozměnění xxx xxxxxxxxxx xxx trestní xxxxxx, která xxxx xxxxxxx v počítačovém xxxxxxx xxxx na xxxxxx informací, xxx xxxxxxx osobě, která xxxxxxx xxxx drží xxxx xx má xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx po dobu xxxxxxxxxx x příkazu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby nedošlo xx zpřístupnění informace x xxx, xx xxxx nařízeno xxxxxxxx xxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxx xxxxx, xxxxx drží xxxx má pod xxxxx xxxxxxxxx data, xxxxx xxxx xxxxxxx x počítačovém systému xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osob x xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx. Policejní xxxxx potřebuje x xxxxxx takového xxxxxxx xxxxxxxxx souhlas xxxxxxxx xxxxxxxx; bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dosáhnout x xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se příkaz xxxxxxxx, xxxxx, pro xxxxx mají xxx xxxx uchována xxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x doba, po xxxxxx mají xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx k xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 90 xxx. Příkaz xxxx xxxxxxxxx poučení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Orgán, který xxxxx příkaz xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobě, vůči xxxxx směřuje.

§7b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 287/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

§8

(1) Xxxxxx orgány, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, x nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, i xxx xxxxxx vyhovovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx orgány xxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx oznamovat státnímu xxxxxxxx xxxx policejním xxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, že xxx xxxxxxx trestný xxx.

(2) Xxxxxxxx je xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx k řádnému xxxxxxxxx okolností nasvědčujících xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, x zjištění povahy, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx zástupce x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx o trestném xxxx xxxxx §180 xxxxxxxxx zákoníku xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje získané xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.&xxxx;X xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx uložit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx informace x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx z příjmů xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxxxx ochranného xxxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx, za xxxxx xxxx orgán xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx, stanoví xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx získané xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx využít xxx xxxx xxxx než xxx xxxxxxx řízení, x xxxxx xxxxx xxxx vyžádány.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 může xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudce xxxxxxx xxxxxxxxx bankovního účtu xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx dobu xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx účtu xxxxxxxx, x xx xxxx době, může xxxx sledování xxxxxxxxxx xx xxxxxxx příkazu xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx řízení na xxxxx státního zástupce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dalších šest xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx. Údaje xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxx xxx xxxx účel xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx byly xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxx utajovaných informací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx státem uloženou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; to neplatí,

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx povinnosti má, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx pro neoznámení xxxx xxxxxxxxxxx trestného xxxx, xxxx

x) při xxxxxxxxxx dožádání orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx x trestném xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xx současně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx není vymezen xxxxxxx, ale xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx lze xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx informace xxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x advokacii.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 5 xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána.

(7) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xx se xxxxxxxx v souvislosti xx součinností požadovanou xxxxx odstavců 1 xx 3; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx nebo xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx poučen.

Poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxxx

§8x

(1) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v trestním xxxxxx dbají xx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na trestním xxxxxx údaje, které xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vyslovena, xxxxx xx xxxx, proti xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xx byl xxxxx (§2 odst. 2). V xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osoby x xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxx osob xxxxxxxx 18 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x své činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx informací xxxxxxx x důvodů ochrany xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2. Vyhradí-li si x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx policejní xxxxx poskytnout xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8x

(1) Osoby, xxxxxx xxxx xxxxxx činnými x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx zveřejnění xxxxx §8a xxxx. 1 xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx k xxxxxx xxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxxxx, pokud jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x uvedeným účelům. X tom xxxx xxx xxxx osoby xxxxxxx.

(2) Xxxxx nesmí x souvislosti x xxxxxxxx činem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xxxx xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx (§140 trestního xxxxxxxx), xxxxxx (§141 trestního xxxxxxxx), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx zdraví, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§155 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxx x trestných xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§159 xx 162 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx (§168 trestního xxxxxxxx), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx (§185 xx 193 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx čin xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§195 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§198 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (§199 xxxxxxxxx zákoníku), únosu xxxxxx x xxxxx xxxxxxx duševní poruchou (§200 trestního zákoníku) xxxx nebezpečného xxxxxxxxxxxxxx (§354 xxxxxxxxx xxxxxxxx).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx snímků, xxxxxxxxxx x zvukových xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx líčení xxxx xxxxxxxxx zasedání, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poškozeného xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx zakázáno.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí být xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx poškozeného uvedeného x xxxxxxxx 2. Xxxxxxxx xxxxxx může x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x charakteru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pravomocného odsuzujícího xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§8c

Nikdo nesmí xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 nebo xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx, údaje x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88a, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sledováním xxxx x xxxx xxxxx §158d xxxx. 2 a 3, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.

§8d

(1) Xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zveřejnění xxxxx §8a8c, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx po xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx, xxxx umožňuje-li xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx zájem, pokud xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxx xx xxxxx zvlášť xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx.

(2) Xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8a xx 8c, xxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Zemřela-li xxxx xxxx-xx tato xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx její xxxxxx, partner nebo xxxx xxxx, x xxxx-xx xxxx, xxxx xxxxxx; x případě xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xxxxx x omezenou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je pachatelem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx osobě, jež xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8a xx 8c, xxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx, xxx xx xxxxx zveřejnění týká, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx za mrtvou x není-li žádné xxxxx oprávněné udělit xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

§9

Posuzování xxxxxxxxxxx otázek

(1) Xxxxxx činné v xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxx otázky, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx, samostatně; xx-xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx státního xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxxx viny xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx rozhoduje x řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x takové xxxxxx nebylo ještě xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxxx otázky v xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9 se xxxxxxxxx xx předběžné xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx výlučně Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství (xxxx xxx "Soudní xxxx").

(2) X xxxxxxx, že xxxx v xxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx žádosti Soudnímu xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx otázce xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 539/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2004

§10

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx pochybnost x xxx, zda nebo xx xxxx xxxx xx někdo vyňat x xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, rozhodne x xxx xx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§11

Xxxxxxxxxxxxx trestního xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxx zahájeno, nelze x xxx pokračovat x xxxx xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, uživ xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx trestní xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxx, která je xxxxxx x pravomoci xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx (§10), xxxx o osobu, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx souhlasu, xxxxxxxx xxxxxx souhlas nebyl xxxxxxxxxx orgánem xxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx není-li xxxxxxx stíhání xxxxx xxx nedostatek souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dočasně,

d) xxx-xx x xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx trestně odpovědná,

e) xxxxx xxxx, kdo xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx soud,

g) xxxxx xxxx, jemuž duševní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xx spáchání xxxx, trvale znemožňuje xxxxxx xxxxx trestního xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx oprávněného xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x předepsaném xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx tomu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx týž xxxxxx skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx x předepsaném xxxxxx zrušeno,

j) proti xxxx, proti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxx, že xxxxxx xx přestupkem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx týž skutek xxxxx xxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přestupku x xxxxxxxx-xx lhůta pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx stíhání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebyl xxx nebo byl xxxx zpět,

m) stanoví-li xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx

x) proti xxxx, xxxxxxx něhož bylo xxxxxxx xxxxxx xxx xxx skutek xxxxxxx xx xxxxxx státu, xxxxx xx byl xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx trest xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo již xxxxxxx, nebo xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx vykonat, xxxx xxxx cizozemským xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xx xxxxxxx trestu, xxxxx pravomocně rozhodnuto x xxxxxxxxx obžaloby.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x, bylo-li xxx xxxxxxxx, nelze x xxx xxxxxxxxxx x xxxx být xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu přidruženého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx týž xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx státu vykonat, xxxx kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xx účinky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx

1. nevytváří xx státě, x xxxx xxxx vydáno, xxxxxxxx věci pravomocně xxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx,

3. bylo xxxxxx výlučně z xxxxxx, xx xxxxxx xxxx trestným činem xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, nebo

4. xxxx vydáno xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) až x), x) xxxx m).

(3) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 nebo 2 xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebrání xx, xxx xx xxxxxxx zbylé xxxxx xxxxxxxx xxxx konalo xxxxxxx stíhání.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zastaveno x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x), x) xxxx x), xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx tří xxx xx doby, kdy xx bylo xxxxxxxx x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. X xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx odstavců 2 x 3 xx xxxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uvedených x §145 odst. 1 xxxx. a) zákona x mezinárodní justiční xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx vydané x xxxxxx nedostatku xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx závažnosti xxxx anebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§11x

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx téže xxxxx x pro xxx xxxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx se xx xx to, xx xx xxxxxxxx,

xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx téže xxxxx x xxx týž xxxxxx nelze zahájit, xxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §159d xxxx. 1, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx v předepsaném xxxxxx zrušeno.

§12

Výklad xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx činnými v xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx, státní xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Policejními xxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx činech xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx České republiky, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx x výkonu práce x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxx činech xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zařazených x xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx službě Xxxxx republiky anebo x Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) pověřené xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v řízení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx věznici, xxxxxxx xxxx v ústavu xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx celní xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx průvozu zboží, x xx i x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx činy příslušníků xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů,

2. právních xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, je-li xxxx xxxxx dopravováno xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky,

3. daňových xxxxxxxx upravujících daň x přidané xxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx orgány xxxxxxxx xxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx Vojenské xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil x xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xx vojenských objektech xxxxx proti vojenským xxxxxxxx, xxxxxxxxxx materiálu xxxx xxxxxxxxx majetku xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo x xxxx xxxx xxxxxxxxx hospodařit xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o trestných xxxxxx xxxxxxxxxxx Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) pověřené orgány Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků Vojenského xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx činech xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x výkonu xxxxx v Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §157 xxxx. 2 xxxx. b). Xxxx-xx xxxx stanoveno jinak, xxxx uvedené xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Kde xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxx xx xxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, krajský xxxx, xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx soud České xxxxxxxxx (dále xxx "Xxxxxxxx xxxx").

(4) Xxx xxxxx xxxxx mluví x xxxxxxxx soudu, xxxxxx se xxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx jiný xxxx xx stejnou xxxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx x Xxxxxxx xxxx v Xxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, rozumí xx xxx i xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx zástupci, xxxxxx se xxx x xxxxxxx státní xxxxxxxx x Praze. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, evropský xxxxxxx a evropský xxxxxxxx žalobce x xxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx Rady (XX) 2017/1939, kterým xx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxx ten, xxxxx xxxxx se xxxx trestní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx a x xxxxxx před soudem xxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxx osoba, na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxx xxxx nevyplývá xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx též obžalovaný x odsouzený.

(8) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx líčení xx obviněný xxxxxxxx xxxx obžalovaný.

(9) Xxxxxxxxxx xx ten, xxxxx xxxxx xxx vydán xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx nabyl právní xxxx.

(10) Xxxxxxxx řízením xx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, trestním xxxxxxxx pak úsek xxxxxx xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx právní xxxx xxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx řízení xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx záznamu x xxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx obžaloby, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, nebo xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zahrnující xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tomu, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, x vyšetřování.

(11) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx které xx xxxxxx, x xx xxxxxxx obvinění, xxxxxxxx se takové xxxxxxx od tohoto xxxxx jako nový xxxxxx.

(12) Xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx dílčí xxxx pokračujícího xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

XXXXX DRUHÁ

SOUD A XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

§13

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vykonávají xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx soudy, xxxxxx soudy x Xxxxxxxx xxxx.

§14

§14 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 292/1993 Sb.

§15

§15 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 292/1993 Sb.

Věcná xxxxxxxxxxx

§16

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx koná, xxxxxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxx jiného, xxxxxxx xxxx.

§17

(1) Krajský soud xxxx x prvním xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx zákon xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxx činí nejméně xxx let, nebo xxxxx za xx xxx uložit výjimečný xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx matkou, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, odběru xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx embryem x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systému xxxx o xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxx znakem je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxx, manipulace s xxxxxx investičních nástrojů, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx styku, xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodním xxxxx, poškození xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx vývozu xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x technologií dvojího xxxxx, xxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx licence, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zkreslení xxxxx x nevedení xxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vývoje, xxxxxx x xxxxxx zakázaných xxxxxxxx prostředků x

x)&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu, podpory x propagace terorismu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sabotáže, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyzvědačství, xxxxxxxx utajované xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx mír, xxxxxxx zakázaného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, plenění x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx v xxxxxx xxxxxx řízení krajský xxxx x xxxxx, xx-xx xxxxx hranice xxxxxx odnětí svobody xxxxx.

(2) Xxxxxxx soud xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x trestném xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx, jehož xx xxxxxxxx pachatel xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx znaky xxxxxxxx xxxxxxxx některého x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx útocích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxx §45 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxxxx x vině xxxxxxxxx x trestných činů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2.

Místní xxxxxxxxxxx

§18

(1) Xxxxxx xxxx soud, x xxxxx xxxxxx byl xxxxxxx xxx spáchán.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxx-xx xxx spáchán x xxxxxx, xxxx řízení xxxx, x jehož xxxxxx obviněný xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxx tato xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

§19

§19 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 558/1991 Sb.

Xxxxxxxx xxxxxx

§20

(1) Xxxxx xxxx obviněným, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x všech xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx trestného xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx nebrání důležité xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx vhodný x xxxxxxxx rychlosti a xxxxxxxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx xxx konat xxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx činu, x kterém přísluší xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 292/1993 Xx.

§21

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx z trestných xxxx.

(2) Xxxxxxxx řízení xxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§22

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx-xx xxxxx předchozích xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, koná xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx, u něhož xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, návrh xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x trestu xxxx xxxxx byla xxx přikázána xxxxxxxxxx xxxxxx.

§23

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x obviněných xxxxxxxx ze společného xxxxxx.

(2) Příslušnost soudu, xxxxx xxx vyloučil, xx xxxxxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx soud xxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx soudu.

(3) Xxxx-xx tu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24

Rozhodnutí o příslušnosti xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x příslušnosti soudu, xxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x projednání xxxx, soud, jenž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx byla podána xxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudem, x soudu, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx věci k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx [§188 xxxx. 1 xxxx. x), §222 xxxx. 1, §257 xxxx. 1 xxxx. x), §314p xxxx. 3 xxxx. x)]. Xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§16 xx 22). Xxxx-xx soud, xxxxx byla xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx k rozhodnutí x příslušnosti xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxx.

(2) Soud, který xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx současně xxxxxxxxxx x xxxxxx x přikázání xxxx x xxxxxx uvedeného x §25.

§25

Odnětí x xxxxxxxxx xxxx

X důležitých xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx druhu x xxxxxx; o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nadřízen.

§26

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx řízení

(1) X xxxxxxxxx xxxxx x přípravném xxxxxx xx příslušný xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx je xxxxx xxxxxx zástupce, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx, u xxxxx xxxxxx zástupce xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, se stává xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx úkonů xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx státního zástupce xxxxxxx xxxx obvod xxxxxx soudu.

Xxxxx druhý

Pomocné osoby

§27

Zapisovatel

K xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xx přibere zpravidla xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úkon. Xx-xx v řízení xxxx xxxxxx x xxxxxxx úkonu xxxxxxxxx xxxxxxx záznam x x důsledku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxxx soudní xxxxxxx xxxx protokolující xxxxxxx.

§27x

Xxxxx soudní xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx, zpravidla xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; zvláštní zákon xxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxx vyšší xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§27x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§27x

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Úředník Xxxxxxxx x mediační xxxxxx (dále jen "xxxxxxxx úředník") xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx nebyl uložen, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx

x) x propuštění xxxxxxxxxx z xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání,

c) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně podmíněného xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx závažný xxxxxx, xx xxxxxxxxxx vyslovení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x podmíněném xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx trestu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přiměřených xxxxxxxxxx.

(2) Probační úředník xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx před soudem xxxxxxxxx senátu pověřen xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx sociálních poměrech x vytvářením podmínek xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání. Xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx takového pokynu. X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxxxxxx zejména x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx přerušen xxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x dítě xx xxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx zvlášť xxxxxxx zločin, xxxx xxx xxxxxxxxx xxx x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx úředník xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zákon.

§27x

Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx x xxxxxxxx soudce Xxxxxxxxxx soudu.

Tlumočník

§28

(1) Xx-xx třeba xxxxxxxxxxx obsah xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx úkonu xxxx xxxxxxx-xx obviněný xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 14, xxxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx, jde-li o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxx se xxxxx dorozumět xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx osob. Xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, nebo xxxxx-xx xxxxx či dialekt, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx národnosti xxxx xxxxxxx jazykem xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x pro xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v seznamu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx tlumočníka pro xxxxx jeho národnosti xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx. Xxx-xx o xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, rozumí se xxx stát, xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx jeho xxxxxx. Xxxxxxx-xx obviněný xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 14, xxxxxxxx tlumočník xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx x xxxx poradu x xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x procesními xxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx procesních xxxxx.

(2) Za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, usnesení x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x vině x xxxxxx a xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx poučení xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxxxxxx, přeloží xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xx ostatních xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxx. Pořízení xxxxxxxx rozhodnutí x xxxx doručení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx rozhodnutí xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xx spojen počátek xxxx xxxxx a xx xxxxx pořídit xxxxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxxx, považuje xx xxxxxxxxxx za doručené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx podmínek xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx třeba xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxx x xxxxxxxxx neuvedenou x xxxxxxxx 2, xx-xx to zapotřebí xxx xxxxxxxx spravedlivého xxxxxxx, zejména xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, a xx v xxxxxxx xxxxxxx orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxx za vinu; xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx využil xxxxx uvedené v §2 xxxx. 14, xx pořízení překladu xxxxxx písemnosti vyhověno, xxxxx činný x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx vede, x xxx xxxxxxxx usnesením. Xxxxxxx xxxxxxxxx překladu xxxxx věty první xxx písemnost nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx byla xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx jejího překladu xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xx přípustná stížnost. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, který xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 x 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(6) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx třeba osobě, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, bez xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxx též xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (§33 xxxx. 6 x §76 xxxx. 5).

§29

(1) Tlumočník xxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x §99 x 100. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodne orgán xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxx.

(2) Xxxx odměny x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx přibral, x xxxxxxx s xxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odměňování x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxx vyúčtované xxxxxx x xxxxxx, rozhodne xxxxxxxxx. Proti xxxxxxxx xx přípustná stížnost, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

§29a

Ustanovení tohoto zákona x tlumočníkovi xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/2019 Xx. x účinností od 1.1.2021

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx

§30

(1) Z xxxxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx orgán xxxx osoba v xxx služebně xxxxx, x xxxxx lze xxx pochybnosti, xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxx, xxxxx xx xxxx přímo xxxxxx, k jejich xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx pro poměr x jinému xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Úkony, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nemohou být xxxxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx dále xxxxxxxx x vykonávání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, policejní xxxxx, společenský zástupce, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx poškozeného. Po xxxxxx obžaloby nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx je xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxx prohlídku nebo xxxxxxxxx xxxxxx prostor x xxxxxxx, vydal xxxxxx x zadržení xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vazbě osoby, xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx sjednána xxxxxx x xxxx a xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx nižšího xxxxxx, x naopak. X xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vyloučen xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dal k xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Z xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předchozím xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xx účastnil xxxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a záznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu, xx x dalším xxxxxx xxxxxxxx x rozhodování.

§31

(1) O xxxxxxxxx x důvodů uvedených x §30 xxxxxxxx xxxxx, kterého se xxxx xxxxxx týkají, x xx x xxx návrhu. X xxxxxxxxx soudce xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx rozhodují x senátě, xxxxxxxx xxxxx senát. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nadřízený xxxxxx, xxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx.

§31x

Xxxxxx, pro xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx probační xxxxxxx, a xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Oddíl xxxxxx

Xxxxxxxx

§32

Xxxxxxxx

Xxxx, xxx xx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx trestného xxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx němu prostředků xxxxxx xxxxx zákonem xxxxxx tehdy, bylo-li xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§160).

§33

Práva xxxxxxxxxx

(1) Obviněný xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx, x x xxxxxxx o nich, xxxx xxxx povinen xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx, xxxxx návrhy x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx právo xxxxxx xx xxxxxxx a x xxx xx xxxxx x během xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx svého výslechu xxxxxx radit x xxx, jak odpovědět xx již xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx, xxx xxx vyslýchán xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxx xx obhájce xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§165). Xx-xx xx xxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx osoby. Uvedená xxxxx xxxxxxxxxx obviněnému x xxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx, xx xxxx dostatek prostředků, xxx si xxxxxx xxxxxxx obhajoby, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xx obhajobu xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx odměnu. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xx-xx to xxxxx x xxxxxxx xxxx obviněného, rozhodnout xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx státního xxxxxxxx soudce x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx i xxx xxxxxx obviněného. X případech xxxxxxxxx xx větě první x druhé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx podat xxxxx obviněného x xxxx obhájce x xxxxx uvedené x §37 odst. 1. Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxx pravomocným xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obhajobu xx xxxxxxxx odměnu x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Obhájce xxxxxxxx a, xxxxxxx-xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxxxx řízení xxxxxx. Xxxxxxxxxx §38 xxxx. 2, §39 xxxx. 2 a 4, §40 a 40a xx xxxxxxx obdobně.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx obviněného x xxxx právech, x xx xx xxxxxxxxx xx probíhající stadium xxxxxxxxx řízení, x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx či xxxxxx, xx třeba xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, po xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx soudu, x x xxxxx xxxxxx vyrozumět konzulární xxxx x rodinného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx osobu, u xxxxx uvede xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx x xxxx právech; xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx si xxxx poučení u xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx obviněného

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx oprávněn obviněného xxxxxxxxxx, zejména xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx za xxxx xxxxxxx x opravné xxxxxxxxxx; xx xxx xxxxxxxx zúčastnit xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tato xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx nebezpečí z xxxxxxxx x opatrovník xxxxxx xxxxxxxxx svá xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx dány xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx práv xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx jím xxxxxxxxx xxxxx, x níž xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx pro xxxx zájem na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zájmy xxxxxxxxxx. Usnesení x xxxxxxxxxx opatrovníka xx xxxxxxxx xxxx, kdo xx xxx ustanovován, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx usnesení x ustanovení opatrovníka xx xxxxxxxxx stížnost.

Oddíl xxxx

Xxxxxxx

§35

Xxxxxxx

(1) Obhájcem x xxxxxxxx řízení xxxx xxx jen xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx soudem xxxx xxxxxx prvního xxxxxx, před vrchním xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx do xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x těchto xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxx advokát, proti xxxxxxx xx nebo xxxx vedeno xxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxx toho x xxxxxx, ve xxxxxx xx měl vykonávat xxxxxxxx, xx postavení xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxx řízení xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x něm xxxxxxxx jako xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx tlumočník.

Nutná xxxxxxxx

§36

(1) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx v přípravném xxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxx, ve výkonu xxxxxx odnětí svobody, xx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx pozorování xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§116 xxxx. 2),

x) xx-xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx a v xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx x tělesným xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mají xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx.

(3) Xxxx-xx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx horní xxxxxxx převyšuje xxx xxx, xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx léčení xxxxxxxxxxxxxxxx.

§36x

(1) Xx vykonávacím xxxxxx, x xxxx xxxx rozhoduje xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) je-li ve xxxxx, xxxx

x) xxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx.

(2) X řízení x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxx o xxxxxxxx x v xxxxxx x návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx odsouzený xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b),

b) xxx-xx x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx svobody, xxxxx xxxxx hranice xxxxxxxxx xxx xxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx náležitě se xxxxx,

x) xxx-xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx.

§36x

(1) Je-li dán xxxxx nutné xxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 3 xxxx §36a xxxx. 2 písm. x), xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x trestný xxx, xx xxxxx xxx xxxxxx výjimečný xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 4 xxxx. x).

(2) Xxxxxx xx obhájce xxxxx xxxxxxxx 1 může xxxxxxxx učinit pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlášením xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx musí xxx učiněno xx xxxxxxxxxxx obhájce x xx xxxxxxxxx xxxxxx x ním.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx se zpětvzetím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plnou xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, nebo xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxx, xx se xx xx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení xx xxxx xxxxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxx xxx x xxxxxx, xx obviněný neměl x této xxxx xxxxxxx.

§36x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 459/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§37

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx práva xxxxxx xx obhájce a xxxxxxx-xx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx mu ho xxxxxx jeho příbuzný x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, mohou tak xxxxxx tyto osoby x xxxxx jeho xxxx.

(2) Obviněný si xxxx místo obhájce, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx x zákonem xxxxxxxxx xxxxx, orgán činný x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxx zvoleného obhájce. X xxxxxxx xxxxxxx xx obhájce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zvolený, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obhájce.

(3) Xxxxxxxx xx obviněný zvolí xxx xxxx více xxxxxxx x orgánu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx zároveň xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zmocnil k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x vyrozumívání x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jej předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§37x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx soudce xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhajování

a) z xxxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 2 xxxx 3, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nedostaví x xxxxxx trestního xxxxxx, xxx xxxxx je xxxx účast xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx účast xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx x takových xxxxxxx vyrozuměn.

(2) O xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx též xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, jejichž xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, který xxx x xxxxxx důvodu xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx věci xxxx xxxxxxxxx obhajobu xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx x věci xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x nutnou xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1.

(4) Xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002

Xxxxxxxxxx obhájce

§38

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx musí mít (§36 x 36a), xxxx xx xx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx. Pokud v xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bude xx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nutné xxxxxxxx, neprodleně xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx několik, xxxxxxxx xx xxx, xxxxxxx zájmy xx x trestním xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§39

(1) Obhájce ustanoví, x xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx obhajoby, xxxxxxxxxx xxxxx předseda xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx obhájce xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pořadník xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxx souhlasí s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxx xxxxx a xxxx x jeho xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx. X xxxxxxxxx soudů v Xxxxx se xx xxxxx advokáta xxxxxxxx xxxxxx město Xxxxx. Xxxxx-xx ustanovit advokáta x xxxxxx pořadníku, xxxxxxxx soud advokáta x pořadníku advokátů xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx advokáta se xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx služby.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx v pořadníku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, jak xx sebou následují xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx. Byl-li xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x kterého xxxx dány důvody x vyloučení z xxxxxxxx, nebo nemohl-li xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx následný xxxxxxx, x xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §36b x xxxxxxxx xxxx xxxx prohlášení xxxx, ustanoví se xx xxx xxxxxxx, xx-xx xx možné.

(4) Xx-xx to možné, xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 14, xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx uvedl, xx xxx ovládá, x xxxxxx národnosti xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxxx občanem, xxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx bez státního xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx státu, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx projednání x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx věcí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx ustanovení xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx obhájců, xxxxx xxxx ustanoveni v xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx-xx jedním x xxxxxxx advokát xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, zruší xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§40

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx obhajobu převzít. X důležitých důvodů xxxx xxxx xxx xxxxxxx na svou xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zproštěn x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiný. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§40a

(1) X xxxxxx xxxxxxxxx v §37a xxxx. 1 nebo 2 nebo xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx obhájce delší xxxx obhajobu, xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx návrhu xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx usnesení xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx stížnost, xxx xx odkladný xxxxxx.

§40x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2002

§41

Povinnosti x práva xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx obviněnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x způsobů xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xx, xxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx viny xxxx jeho xxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Obhájce xx xxxxxxxx již xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx obviněného návrhy, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx (§65) a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx mluvit x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §33 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zúčastnit se xxxxx úkonů, xxxxxxx xx xxxx zúčastnit xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx omezena, může xxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x odstavcích 2 x 3 xxxxxxxxx xxx proti vůli xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx ustanovení xxxxxxxx jinak, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxx takto xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx obžalovaného xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx se řízení x xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx soudu, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx trestu.

(6) Xxxxxxx má xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx kopii xxxx xxxxxx protokolu (§55) o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx (§12 xxxx. 1) jsou xxxxxxx mu xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxx xx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx uhradit.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

§42

(1) Xxxx, jehož xxx&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx), xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxx; xxxx být xxxxxxxx xxx xxxxxxx líčení x veřejném xxxxxxxx, xxxxx při nich xxxxxx, nahlížet xx xxxxx (§65) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx právech xxxxxx x poskytnout xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx svéprávná nebo xx-xx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx její xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník. X případě, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a zákonný xxxxxxxx nebo opatrovník xxxxxx vykonávat práva xxxxxxx xx větě xxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovit. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx x zúčastněná osoba xx xxxxxxxxxx osobou x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx činit úkony x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x v přípravném xxxxxx státní zástupce. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx s xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxx xxx důvodnou obavu, xx xxx xxxx xxxxx na výsledku xxxxxx nebude řádně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatrovníka xx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx osobě. Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx má-li podle xxxxxx xxx zabrána xxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx zařízení xxxxx v podílovém xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, správce xxxxxxxx xxxxxxxxx svěřenskému xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxx nemajetkové újmy xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§43

(1) Ten, xxxx bylo trestným xxxxx ublíženo xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, nebo xxx, xx xxxxx xxxx xx pachatel xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xx právo xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx (§65), zúčastnit xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx zasedání xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x trestný xxx zanedbání xxxxxxx xxxxxx (§196 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx majetkovou xxxxxx, xxx xxxx poškozenému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x dlužné xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx sice cítí xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx vzniklá xxxx xxxx způsobena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x trestným xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obžalovanému xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx obohacení, xxxxx obžalovaný na xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx u hlavního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§206 xxxx. 2); xx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, je xxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx x takové xxxxxx (§175a xxxx. 2). X xxxxxx xxxx být patrno, x xxxxxx důvodů x x jaké xxxx se xxxxx xx náhradu škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x x jakém rozsahu xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx právech x xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Nebyl-li xx pro xxxxxxxxxx x nároku poškozeného xxxxxxxxxx podklad x xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx x xxxx přiměřenou lhůtu, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xx obětí xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, má právo x kterémkoliv xxxxxx xxxxxxxxx řízení učinit xxxxxxxxxx x xxx, xxxx dopad xxx xxxxxxxx trestný čin xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx i xxxxxxx. Xxxxxxx prohlášení xx x xxxxxx xxxx xxxxxx provede xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx může xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení vzdát xxxxxxxxxx práv, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přiznává.

§44

(1) Xxxxxxxxx poškozeného xxxxxx vykonávat xxx, xxx xx x xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx rychlý průběh xxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodne xxxxxxxx senátu a x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx uplatňovat xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx společného zmocněnce, xxxxxxx xx zvolí. Xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx před soudem xxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx nemajetkové xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx o kterém xx xxxxxxxxxxxx. Jestliže xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzrostl xx více xxx xxxx x poškození xx xxxx xxxxx x výběru xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, které zastupuje, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Návrh xxxxx §43 xxxx. 3 nelze podat, xxxx-xx x nároku xxx rozhodnuto v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx příslušném xxxxxx.

§44x

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 45/2013 Sb.

§45

(1) Není-li poškozený xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx je-li xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, vykonává xxxx práva podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X případě, xx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx první xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxxx ustanoven, xxxxxx jsou dány xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxxxxx neprodleně ustanovit. Xxxxxxxxxxx je třeba xxxxxxxxxx ustanovit také x případě, že xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx právnickou osobou x nemá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x řízení.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx než xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx souhlasem. Xxxxx xxx ustanovit xxxxx, x níž xxx xxx důvodnou xxxxx, xx xxx svůj xxxxx na výsledku xxxxxx xxxxxx řádně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx ustanovován, a xxxxxxxxxx-xx xx povaha xxxx, též xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x uplatnění xxxxxx xx náhradu škody xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení (§43 xxxx. 3), xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx nástupce.

§45x

Xxxxxxx písemnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxx. Má-li xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zasílá xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§45x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002

§46

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x poskytnout xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx jej xxxxxxxx x xx xxxxxxx žádat o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxx činem xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x použití peněžních xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxx řízení xxx xxxxxxx xxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx poučení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx, xx může xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu x xx x xxxxxxx xxxxxxx xx možné xxxxxxxx nárok na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxxx nebo xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx příkazu xxxx při prvním xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx. Xx-xx poškozený xxxxxxxxx oběti podle xxxxxx o obětech xxxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx trestných činů x poskytnout xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx uplatnění.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

§47

(1) Xxxx-xx poškozenému xxxxxxxxx xxxxxxxx činem škoda xxxx xxxxxxxxxxx újma, xxxx xxxxxx-xx obviněný xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx úkor xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxx až xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx až xx xxxxxxxxxxxxxxx rozsahu bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx nárok, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx nelze xxxx xxxxxxx, který xx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxx na xxxxx státního xxxxxxxx xxxx poškozeného, v xxxxxxxxxx řízení státní xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx státní xxxxxxxx nárok xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx zájmů, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx známo, xx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx mimo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nároku xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xx.

(4) Xxxx a v xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx zakáže xxxxxxxxxx, aby majetek xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx též majetek, xxxxx bude xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx převedl xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx aby xxx záměrně poškozoval xxxx xxxxx. Dále xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x následně xxxxxxxxx xxxxxxx v jimi xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx, xxx x kdo xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx právo xxxx xxx xx jiným xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx majetkové xxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výzvě xx xxxxxxxxx xxxxx (§66). Xx-xx xx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx, lze x xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx také xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxx xxxxxx x budoucnu vzniklých. Xxxxxx jednání xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx uvedenými ve xxxx xxxxx a xxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx návrhu; x xxx xx třeba xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) S xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, lze x xxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Na úhradu xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.

(7) Poškozený xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx důvody, xxx něž xx xxxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 1 zruší.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx řízení.

§47x

(1) Soud a x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx zástupce xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud obviněný xxxx x xxxx xxxxxxxxx jiná xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx peněžitou xxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; jiná xxxxx musí být xxxxxxxxx s podstatou xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vedly xxxx xx mohly xxxx k zajištění. Xxxx-xx složena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkony xx xxxxxxx obviněného x rozsahu, v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo nemajetkové xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx jistotu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx soud xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku. Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poškozenému nárok xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uhradí xx xxxx x xxxxxxxx jistoty.

(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx stížnost, xxx xx odkladný xxxxxx.

§48

(1) Soud x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxx,

x) xxxx-xx důvod, xxx xxxxx bylo xxxxxxxx,

x) bylo-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zastaveno xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx čtyři měsíce xxx xxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx uznán xxxxxx, xxxx xxx dne, xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx věc xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Zajištění xx třeba xxxxxx, xxxxx-xx se, že xx není xxxxx x rozsahu, v xxxx bylo xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx soud x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx obviněného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx týká zajištěného xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx má xxxxx kdykoliv xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění; o xxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx o xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx poškozeného, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx-xx žádost xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, neuvede-li x xx nové xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§49

Proti rozhodnutí xxxxx §47 x 48 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx, pokud xxx o zrušení xxxxxxxxx, jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxx provedení xxxxx, odkladný xxxxxx.

Oddíl osmý

Zmocněnec xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx

§50

(1) Xxxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxx se mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx osoba; x tom xx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx současně xxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxx činů.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx zúčastněné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx; xxx hlavním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx být zmocněncem xxx, xxx xx x němu předvolán xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§51

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx činit xx zúčastněnou osobu xxxx poškozeného xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx zúčastněná xxxxx xxxx poškozený.

(2) Zmocněnec xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx objasnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx x řízení xxxx xxxxxx, xxxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxx a xxxxxxxxxx x něm xxxxxxxx. Xxxx obviněnému x xxxxx xxxxxxxxxxx osobám xxxxx otázky, avšak xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxx. Námitky xxxxx xxxxxxx provádění xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx průběhu.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx policejnímu xxxxxx, že se xxxx xxxxxxxx vyšetřovacího xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx sdělit, x xxxx druh úkonu xx xxxxx, xxxx x místo xxxx xxxxxx, xxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vyrozumění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx ve výslechu xxxxx, policejní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxx takovou xxxxx xxxxxxxxx. Nelze-li xxxx xxxxx předem xxxxx, xxxx xxx ze xxxxxxx xxxxxx, k xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Má-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zúčastněné osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx svědka, xxxxx xxxxxxxxx má xxx z důvodů xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přijmout opatření, xxxxx xxxxxxxxxx zmocněnci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx být x xxxxxx uvedených v §55 xxxx. 2 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, podle xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§51x

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činem xxxxx újma na xxxxxx, nebo

b) který xx pozůstalým po xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx způsobena xxxx,

xx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx vzniklé xxxxxxxxx zmocněnce, rozhodne xx xxxx návrh xxxxxxxx senátu soudu, xxxxx koná xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x v xxxxxxxxxx xxxxxx soudce, xx xx nárok xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx uplatnil x xxxxxxx xx zákonem xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx vzhledem k xxxxxx xxxxxxxxxxx náhrady xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx nebo vzhledem x povaze x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zmocněncem xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Poškozený xxxxxx xxx xxxxxxx xxx&xxxx;x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx povinné xxxxxx (§196 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx právní xxxxx xxxxxxxxxxxx zmocněncem xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1.

(3) Návrh xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx příloh, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx poškozený x xxxxxxxxxx řízení prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x x řízení xxxx xxxxxx příslušnému soudu, xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx sám xxxxxxxxx nezvolí, xxxxxxxx xxxx zmocněnce xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxx senátu x v přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx působnosti a x xxxxxx, xxx x něm xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx účelné, ustanoví xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §39 odst. 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx, které xxxxx x ustanovení xxxxxxxxx poškozeného, xxxx xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poškozeného xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx x bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zmocněnce povinnosti xxxxxxxxxx poškozeného.

(6) Proti xxxxxxxx podle odstavců 1, 4 x 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež má xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxxxx xxxxx poskytovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx odměnu, xxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§51x

(1) Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx obviněný, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx zástupci, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, obhájce, xxxxxx, xxxxxxxxx, osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x další xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx musí zúčastnit xxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx státní xxxxxxxx a v xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxx xxxxxx. Xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x poučení xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx kopii xxxxx xxxxxxxxxx do 30 dnů xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx stupeň xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 5).

XXXXX TŘETÍ

OBECNÁ XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§52

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení

Při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx zúčastněnými tak, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx osobnosti x jejich ústavou xxxxxxxxxx práv.

§52a

Je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx při xxxxxxxxx xxxxx trestního řízení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přenos xxxxxx x xxxxx (dále xxx "videokonferenční xxxxxxxx"), xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx úkonů x xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§52x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. s účinností xx 1.1.2012

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

§53

(1) Soud, xxxxxx zástupce a xxxxxxxxx orgán vykonávají xxxxxxxxxx úkony xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx zpravidla xxxx. Xxxx svůj xxxxx xxxxxxxxxx jednotlivé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, státního xxxxxxxx xxxx policejního xxxxxx, x jehož xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxx mimo xxxx xxxxx sami, xxx jestliže věc xxxxxxx xxxxxxx nebo xx-xx xxxx pro xxxxx posouzení xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Nejvyšší xxxx, vrchní xxxx x krajský xxxx xxxxx xxxxxxxxxx úkony x xx xxxx xxxxxx xxxxxxx dožádáním xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx má xxx xxxx xxxxxxxx; Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx to xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§54

(1) V xxxxxxxx xx třeba xxxxx xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx je nutná x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxx, xxxxxxx dožadující orgán xxxxx a xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx, kde xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx povahy xxxx x podle xxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x další xxxxxxxx úkony, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx x povolání; xx přitom xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx druhý

Protokol

§55

Obecná xxxxxxxxxx x sepisování protokolu

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, x každém úkonu xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx bezprostředně xx xxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxx a xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zástupců, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx x poškozeného xxx adresu, xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxx nutné k xxxxxxxx nebo ověření xxxxxxxxxx, xxxxxx data xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, zákonného xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zmocněnce xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx žádost těchto xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx vedou xx xxx, xxx xx x xxxx mohli xxxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a úředníci Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx věci; xx xxxxx xxxx xxx xxxxx x osobních, xxxxxxxxx x majetkových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx; je-li to xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, proti xxx xx trestní xxxxxx vede, sdělí xx této xxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx údaje x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx vylíčení průběhu xxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxx x zachování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx vyhlášených, x xxx-xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, osvědčení x xxxxx doručení; xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výpovědi xxxxx, xx xxxxx to x protokole xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx bezpečně xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx protokolace,

e) xxxxxx xxxxx, udělené xxxxxxx, xxxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx vyslýchaných xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx protokolu.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx v souvislosti x podáním svědectví xxxxxx hrozí xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx vážné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx základních xxxx, x nelze-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxxxx činný x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x podoby xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx se x xxxx xxxxxxxxxx jen xxxxxx činné v xxxxxxxx řízení x xxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxx o xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxx x podepsat protokol xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx kterým xx pak xxxxx. Xx-xx xxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx všechna potřebná xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx jim blízkých xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx, který v xx době vede xxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a podoba xxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx neutajují; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx osob xxxxxxxxx x §102a.

(3) X xxxxxxxxx sepsaném o xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx konfrontovaných xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx x znění xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx ně; také xx uvedou xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx účelu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx uvedou xxxxxxxxx, za nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx osoby xxxx věci xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, doba x xxxxxxxx xxxxxx pozorování x jejich xxxxxxxxx; x rekognici xxxxxxxxx x přípravném xxxxxx xx xxxxxxxxx pořídí xxx xxxxxxxx záznamy. X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x x prověrce xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx popsat xxxxxxxxx, xx nichž byly xxxx xxxxx prováděny, xxxxx i jejich xxxxx x výsledky; xxxxx to xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pořídí xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, náčrtky x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se, xx-xx xx xxxxx, připojí x protokolu. Xxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxx se sepíše xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, i xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx x jiném xxxxxx; xxxxxx-xx na doslovném xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo tlumočník xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ten, xxx xxxx xxxxxxx.

§55x

Xxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxx xxx protokolaci

(1) K xxxxxxxxx xxxxxxx úkonu xxx podle xxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obrazového xxxxxxx, xxxxx x jiného xxxxxxxx prostředku. Xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx záznam xxxx.

(2) Xxx-xx o xxxxx xxxxxxx vedle xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx záznam, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx, x xxxx se xxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxx údaj x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx záznamu xx xxxxxxx ke xxxxx xxxx xx xx spise uvede, xxx xx xxxxxx.

§55b

Některé zvláštnosti protokolace x řízení xxxx xxxxxx

(1) O průběhu xxxxxxxx líčení xx, xxxxxxxxxx-xx x důležitých xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; ustanovení §55a xxxx. 1 xxxx xxxxx xxx není xxxxxxx.

(2) Xx-xx jako xxxxxxxxxxx přibrán vyšší xxxxxx úředník nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx nediktuje, ale xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úředník.

(3) Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx byly xxxxxxxxxxx, xx do protokolu x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx veřejném xxxxxxxx zapisují xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dodatky x xxxxxxxxx výpovědím xxxx vysvětlením. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx učiněná x xxxxxx před xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx takové xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx výpovědi xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x hlavním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx není třeba xxxxxxx vyhotovovat, xxxxxxxx xxxxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x na písemném xxxxxxxxxx protokolu x xxxxxxx líčení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx netrvají, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx nabude xxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stručný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx uvede xxxxx x dobu xxxxxx xxxxxxxx líčení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, výrok xxxxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jichž bylo xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx xxxxxxx záznam xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx-xx dán xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx již x průběhu úkonu xxxx bezprostředně xx xxxx ukončení do xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxx xxxx soudem odpovídá xx xxxxxxxxx a xxxxxxx protokolace xxxxx xxxxxx úředník xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xx uchovává xx xxxxxx xxxxxxxxx spolu xx xxxxxx, x xxxx-xx xxxx připojení xx spisu možné, xxxxxxxxx se do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx místo xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx skartací xxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x zvukový xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x předseda xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxxx protokolu

(1) Protokol x xxxxxxx líčení x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předseda xxxxxx x zapisovatel; xxxx xxxxxxxxx podepíše xxx, xxx úkon vykonal, x xxxxx, xxxxx xx xxxx týká, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tlumočník, xxxxxx nebo jiná xxxxx xxxxxxxx k xxxxx. Je-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx, xxxxx, xxx xx úkon xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx stránek, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx nebo xxxx osoba xxxxxxxx x xxxxx protokol xxxxxxxx, uvede xx xx x xxxxxxxxx x poznamenáním důvodu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx trvání xxxxxxxx xxxxxxxx x hlavním xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jej xxxx člen xxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x samosoudce, xxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx.

§57

Oprava protokolu

(1) O xxxxxx x doplnění xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx jde. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stížnost.

(2) Xxx, xxx xxxxx jednání xxxx xxxxxxxxx úkonu, xxxx x xx xxxxxxx protokolu xxxxxxx xxxx xxxxxxx opravu xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxx xxx, aby původní xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx ji nařídil.

§58

Protokol x xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§55 xxxx. 1)

a) xxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx rozhodnutí,

b) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx většiny, a xx x xxxxx xxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Zápis x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x průběhu xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx jediného xxxxxxxxx x hlasování.

(3) Protokol x hlasování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx senátu x xxxxxxxxxxx.

(4) Protokol x hlasování xx xxxxxx x připojí x protokolu x xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x opravném xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vyhotovením xxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx jej xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x jednoduchá xxxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxx usnesl xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x jednací xxxx xxx přerušení jednání; x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx přerušení xxxxxxx.

Xxxxx třetí

Podání

§59

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx obsahu, x xxxx xx xxxxxxxxx označeno. Xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx do xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx státní zastupitelství; x xxxxxx před xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx soudy. Xxxx-xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx sepsat x xxxxxx zastupitelství a xxxxx xxxxxxx stupně. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podat dovolání.

(3) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxxxx, xxxx být x xxxxxx xxxxxx, kterému xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxx xxxx, které xxxx xx xxxx x xx xxxxxxx, x xxxx být podepsáno x xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx počtem xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxx, aby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x aby xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podáním dostala xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx tyto xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx poučením, xxx xxxxxxxxxx odstranit. Xxxxxxxx stanoví xxxxx x xxxxxx odstranění. Xxxx-xx podatel xxxx xxxxx nejsou-li xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx nepřihlíží; xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx podnět, xx jehož xxxxxxxx xxx xxxxxx závěr x podezření xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx podání, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx musí být xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxx xxxx.

(4) Činí-li xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx něhož xx xxxxxxxx podává, x xxxxxxxx a x výši škody xxxxxxxxx oznámeným xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx zároveň xxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx též x xxx, zda xxxx, xxx soud xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxx nároku xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výslech xx být xxxxxxxx xxx, xxx byl xxxxxx podklad pro xxxxx xxxxxx.

(5) Jestliže xxx protokol o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx u xxxxx, xxxxx jej xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxx

§60

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx den, kdy xx xxxxx událost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx, měsíců nebo xxx končí xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx označením odpovídá xxx, xxx se xxxxx událost určující xxxxxxx lhůty. Xxxxx-xx xxxxx den x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx lhůta xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx konec xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx klidu nebo xxxxxxxxxx volna, xxxxxxx xx za xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pracovní den.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, jestliže xxxxxx xxxx xx xxxxx

x) podáno xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejnímu xxxxxx, x xxxxx xx xxx podáno xxxx xxxxx má xx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x soudu nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx rozhodnout,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx ozbrojeného xxxxx x xxxxx službě x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxx x xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx ústně xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx okresního xxxxxxxx xxxxxxxx.

§61

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Zmešká-li xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx lhůtu k xxxxxx xxxxxxxxx prostředku, xxxxxx xx, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx lhůty. X xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, je xxxxx xxx se xxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ještě ve xxxxx osmi xxx xx doručení usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Byl-li opravný xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx opožděný, xxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty zároveň x svoje xxxxxxxxxx x zamítnutí opravného xxxxxxxxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx x tehdy, xxxxx-xx xx, xx xxxxx x podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.

Oddíl pátý

Doručování

§62

Obecná ustanovení

(1) Xxxxxx-xx písemnost xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ji xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx schránky 13). Xxxx-xx xxxxx doručit xxxxxxxxx tímto způsobem, xxxxxxxx ji orgán xxxxx v trestním xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx (dále xxx "xxxxx") a x xxxxxxx, xx xx xxxxxx doručení xxxxxx xxxxxxx, x prostřednictvím xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx svými xxxxxxxxxxxx nebo orgány xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx policejního xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx doručuje xxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx obhájce x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Má-li xxxx obviněný, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pošty, lze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.

§63

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx osobám, státním xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předpisy xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx především xx xxxxxx, kterou xx xxx xxxxxx uvedl [§55 odst. 1 xxxx. x)].

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určené xxx xxxxxxxxxx (§306 xxxx. 1), postupuje se xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§64

Xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx schválení xxxxxx x xxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx oprávněným xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opis xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x důležitých důvodů xxxxxx.

(2) Nebyl-li xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx si ji xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx ukládá

a) x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx soudní xxxxxxxxxxx xxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx obvodu je xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx má sídlo x místě xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Nevyzvedne-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx dnů xx uložení, považuje xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx za xxx xxxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx x uložení xxxxxxxxx, xxxxxxx se x xxxxx xxxxxxxx zdržuje, xxxx uvedenou adresu xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Doručující xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx lhůty xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx schránky, xxxxxx xxxxxxxxxx vhození xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx takové xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx 4 xx neužije, xxxxxxxx-xx xx

x) obviněnému xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx, rozsudek, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x hlavnímu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, státní zástupce, xxxx xxxxxxxxx orgán x důležitých xxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx na zásilce xxxxxxx vyznačit. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vrátí písemnost xxxxxxxxxxx xx marném xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx.

§64x

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx, popřípadě osoba xxxxxxxxx xx něj xxxxxxxxx převzít, xxxxxxxxx xxxxxxxx, poznamená xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x datem x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, státní zástupce xxxx policejní orgán, xxxxx xxxxxxxxx odeslal, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, považuje xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx tento následek xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§64x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2002

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxxx do xxxxx

§65

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osoba, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §55 odst. 2, xxxxx xx x nich výpisky x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx. Totéž xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obviněného, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxx xxxxx nejsou plně xxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx omezena. Xxxx xxxxx tak xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxx xxxxx je xxxx xxxxx x uplatnění xxxxxx xxxx.

(2) V xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxx ostatní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Závažnost xxxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx, xxx xx odepření xxxx, xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxxx přezkoumat. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, jakmile xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx spisy, a xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx.

(3) Tomu, xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx nahlédnutí xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxx obhájci xxxxxx xxx odepřeno xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§160 xxxx. 1).

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ustanovením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Při xxxxxxxxxx nahlížet xx xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx byla zachována xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx uložená xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxx je xxxxx xxxxxx taková xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, se kterými xx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx orgány xxxxx x trestním xxxxxx x xxxxxxxx Probační x xxxxxxxx služby xxxxx x dané xxxx. V případě xxxxxxx xxxxx, proti xxx xx xxxxxxx xxxxxx vede, x xxxxxxx xxxxxx údajů xx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

§66

(1) Xxx xxxx předchozí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx kdo xx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx chová xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, které mu xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx senátu x v xxxxxxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pořádkovou pokutou xx 50000 Kč.

(2) Xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx x činné xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx vazbě xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, může xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx velitel, xxxxxxxx xxxx ředitel xx xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx se jednání xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxx x řízení před xxxxxx xxxxxx zástupce, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx. Tento xxxxx xx povinen o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX OSOB X XXXX XXXXXXXXXX XXX TRESTNÍ ŘÍZENÍ

Oddíl xxxxx

Xxxxx

§67

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxx xxx xxxx do xxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx trestu xxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxx totožnost xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx hrozí-li xx xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxx působit xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx jinak xxxxx xxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxx niž je xxxxxx, dokoná xxxxxxx xxx, x xxxxx xx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x dosud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx skutek, xxx který bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx spáchán, xx xxxxxxx xxxxx trestného xxxx, xxxx zřejmé xxxxxx k podezření, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxx obviněného, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xx stíhán, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jiným opatřením, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření.

§68

(1) Xxxx do xxxxx lze xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx stíhán xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody, xxxxx xxxxx xxxxxxx nepřevyšuje xxx léta, xxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx z nedbalosti, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tři xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xx skrýval,

b) opakovaně xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx účast xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení,

c) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, nebo

e) již xxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxx niž xx xxxxxx, xxxx x xxxxxx trestné činnosti xxxxxxxxxx, nebo xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x posledních xxxxx letech xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx se xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v §67 xxxx. x) x x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx vazby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

§69

Xxxxxx k zatčení

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x důvodů xxxxx (§67) a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxx, vydá x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příkaz, xxx xxx obviněný xxxxxx.

(2) Příkaz x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx nebude xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx popis xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x přesný popis xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx policejní xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, je-li toho x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx zvolit xx xxxxxxx, xxxxxx x xxx bez xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx se x xxx xxx x průběhu xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx má xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx komunikovat xxxxxxxxxxxxxxx písemných xxxxxxx xxxx telefonu x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx, xx-xx to xxxxxxxxx možné x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Zatčený xxxxxxx xx právo, aby xxx o jeho xxxxxxx vyrozuměn konzulární xxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxx, x xxxxx na komunikaci x tímto konzulárním xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, komunikace x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zatčenou xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx uplatnění.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 24 xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo xx místo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím videokonferenčního xxxxxxxx; xxxx-xx to xxxxxxxxx možné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 24 xxxxx od zatčení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxx, xxxx xxx xxxxxxxx propuštěn xx xxxxxxx.

(6) Soudce xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx x toto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24 xxxxx od xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx obviněného výjimečně xxxx xxxxx příslušný xxxxxx, jemuž xxx xxxxxxxx xxxxx vzhledem x nepředvídatelným xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx soudce xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx po získání xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x vazbě x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obviněnému. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 24 xxxxx xx xxxx, kdy xxx dodán na xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Obviněný má xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx je v xxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxx do xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxx x xxxxx

X xxxxx do xxxxx xx třeba bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx k vyrozumění, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx; to neplatí, xxxxxxxx-xx obviněný, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xx vazby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx ozbrojeného xxxxx xx třeba xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxx cizince do xxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x to xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx jinak xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxx je Česká xxxxxxxxx vázána.

§70x

(1) Xxxxxxxxxx věznici xx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx o

a) xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx vazby,

d) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vazby,

e) xxxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxx, xxx které xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxx, příjmení x xxxxxx obhájce, xxxxx obviněného xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx spoluobviněného, xxxxx se xxxxxxx xx vazbě,

h) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx o vině x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx řízení x xxxx, xxx xxxxx xx skutečnosti, xxxxxx xx xxxxx věznici xxxxxxx; vrácení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx takové rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§71

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx důvodů xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx nezměnily a xxx xxxxx vazbu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §73 x 73a. Xxxxxxxxxx při tom xxxx x xxxx, xxx ponechání xxxxxxxxxx xx xxxxx vyžaduje xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx závažné xxxxxx, xxx které nelze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx by xxxxxxxxxxx obviněného x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxxxx. Soudce xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pouze při xxxxxxxxxxx x

x) žádosti xxxxxxxxxx x propuštění x vazby,

b) xxxxxx xxxxxxxx zástupce xx xxxxxxxxxx x ponechání xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx důvodů xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx důvod xxxxx, xxxx

x) stížnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vazbě.

(2) Obviněný xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, nebo

b) xx xxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stíhání xxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §68 xxxx. 3 x 4.

§71x

Xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vzetí xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxx xx považuje x xxxxx obviněného xx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx nahrazujících xxxxx. X xxxxxx žádosti xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx obviněný, xxxxxxx-xx v xx xxxx důvody, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 30 dnů od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxx, nebo kterým xxxx rozhodnuto x xxxxxx trvání vazby xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

§72

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Nejpozději xxxxx xxx xxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx soudce xxxxxxx xxxxxxxxxx na návrh xxxxxxxx xxxxxxxx o xxx, zda xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx vazbě, xxxx xxx xx x vazby xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx propuštěn x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dalším trvání xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 15 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

(3) Xxxx je xxxxxxx nejpozději xx 30 xxx xxx xxx, xxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxx návrh xx xxxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, který xx xx xxxxx, nebo xxx mu xxx xxxxxxx spis na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx obviněného, xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx ponechává x xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx xx x vazby xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xx vazby xx po xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx schválení xxxxxx x xxxx a xxxxxx, xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxxx vazby xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o opravném xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx, je x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxx x vazby xxxxxxxxx xxxxx nadřízený xxxx; xxx předložení xxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx podán opravný xxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx přípustná xxxx xxxxxx xxxxx

§72x

(1) Vazba xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx řízení x x řízení před xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxx xxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxx roky, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zvlášť závažný xxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro zvlášť xxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 připadá xxxxx třetina xx xxxxxxxxx řízení a xxx xxxxxxx xx xxxxxx před xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx uplynutím xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx x poslední xxx xxxx lhůty xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činů, xx xxx xxxxxx xxxx doby rozhodující xxx xxxxxxxxxxx trestný. Xx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stíhání, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx přípravné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §67 xxxx. b) xxxx xxxxx nejdéle tři xxxxxx. Xxxxx-xx obviněný, xxxxx xxxx xx xxxxx současně x x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx xx xxxx xxxxx, musí být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx [§68 xxxx. 3 písm. x)], xxxxxxxx x ponechání xxxxxxxxxx ve xxxxx xxx xxxxxxxxxx lhůtu x přípravném řízení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx dohody x xxxx a xxxxxx xxxx.

(4) Doba xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxx x xxxxxxx xxxxxx svobody obviněného. Xxx vrácení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, která xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx spis xxxxxxx xxxxxxxx zástupci.

(5) Doba xxxxxx vazby, o xxx xxxx rozhodnuto x xxxxxx x xxxxxxxx (§265l odst. 4 x §265o xxxx. 2), x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (§275 odst. 3), x návrhu xx povolení obnovy xxxxxx (§282 xxxx. 2 x §287), xx xxxxxxx xxxxxx x trestu xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu (§314k xxxx. 1) xxxx x xxxxxx x xxxxxx trestu xxxxxxxxx (§350c xxxx. 1), xx xxxxxxxx samostatně x xxxxxxxxx na xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx trestních.

§72x

Xxx-xx soudem vyhlášen xxxxxxxx, kterým xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx závažný xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx svobody, xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do nařízení xxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do celkové xxxx xxxxxx vazby xxxxx §72a xxxx. 1.

§72x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§73

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, předběžným xxxxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xx-xx xxx důvod xxxxx xxxxxxx x §67 xxxx. x) xxxx x), může xxxxx xxxxxxxxxxx o vazbě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo ho xxxxxxxxx na svobodu, xxxxxxxx

x) xxxxxxx sdružení xxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nabídnou xxxxxxxx záruky za xxxxx xxxxxxx obviněného x za to, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx z xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx případu xx dostatečnou x xxxxxx ji,

b) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx povede xxxxx xxxxx, xxxxxxx že xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx vyzvání xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejnímu xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mu xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxx vzhledem x osobě xxxxxxxxxx x x povaze xxxxxxxxxxxxxx případu xx xxxxxxxxxx a přijme xxx,

x) x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x povahu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účelu xxxxx dosáhnout xxxxxxxx xxxxxxxxxx úředníka nad xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Soud x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx a se xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx shledáván důvod xxxxx.

(3) Xxxxxxxx, nad xxxx byl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx omezením xxxxxxxxxx xx výroku xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x tomu, aby xx nedopustil xxxxxxx xxxxxxxx a nemařil xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx rozhodující x xxxxx xxxx současně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxx xxxxxxxx důvody, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x poskytovatele zdravotních xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx; pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx §60 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx umožňujícího xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx výkonu xxxxxxxxxxxx kontroly poskytne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly.

(5) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vazby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x sebe, xxx xx xxxxxxxx doklad 17) xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx bude xxxxxxx; xx xxxxxx xxx xxxxxx cestovního xxxxxxx se §79 xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx příslušnému x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx orgán xxxx vyrozumí o xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4 nebo 5, xx právo kdykoliv xxxxx x jeho xxxxxxx. O takové xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o vazbě xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx nové xxxxxx, xxxxxxxx až xx xxxxxxxx tří xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, které se xxxx státního občana Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxx zbytečného odkladu xxxxx příslušný x xxxxxx cestovního xxxxxxx; xxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx v souvislosti x nahrazením xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 x trvají-li xxxxxx xxxxx, xxxx a x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodne x vazbě.

§73x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Je-li xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §67 xxxx. x) xxxx x), xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx obviněného xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx peněžitou xxxxxx, xxxxx výši xxxxx. Je-li xxxx xxxxxxxx stíhán xxx xxxxxxx xxx vraždy (§140 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (§145 xxxxxxxxx xxxxxxxx), mučení x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §149 xxxx. 3, 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx (§168 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxx podle §173 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx §174 xxxx. 3, 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, znásilnění xxxxx §185 xxxx. 3, 4 trestního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §187 xxxx. 3, 4 trestního zákoníku, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §272 odst. 2, 3 trestního zákoníku, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§280 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nakládání x omamnými x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x jedy xxxxx §283 odst. 3, 4 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxx kontroly nad xxxxxxxx dopravním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx plošinou (§290 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravního prostředku xx ciziny podle §292 odst. 2, 3 trestního zákoníku, xxxxxxxxxxx (§309 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311 xxxxxxxxx xxxxxxxx), teroru (§312 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx (§314 xxxxxxxxx xxxxxxxx), vyzvědačství (§316 xxxxxxxxx xxxxxxxx), spolupráce x nepřítelem (§319 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxx (§320 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx (§400 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401 xxxxxxxxx xxxxxxxx), apartheidu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§402 xxxxxxxxx xxxxxxxx), agrese (§405a xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx války (§406 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (§409 xxxxxxxxx zákoníku), použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§411 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx (§412 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§414 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx (§415 trestního xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxx x příměří (§416 xxxxxxxxx xxxxxxxx), x xx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §67 xxxx. x), nelze xxxxxxxxx xxxxxx přijmout. Se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx přijetím xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xx návrh xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx složení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 rozhodne, že

a) xxxxxxx peněžité xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx toho, xxx xx xxxx xxxxxxx peněžité xxxxxx xxxxxx, k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pro který xx obviněný xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx výši xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx od 10&xxxx;000 Xx xxxx x xxxxxx jejího xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx případu xxxx závažnosti skutečností xxxxxxxxxxxxxx vazbu xxxxxxx xxxxxxxx záruky nepřijímá.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx. Xxx případy xxxxx xxxx první xx §73 xxxx. 5 xx 7 xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxx xx nebo xxxxxxxx xxxxx svého xxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, státního xxxxxxxx xxxx policejního xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx nedostaví xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provedení je xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx dokonat xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx nebo kterým xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx změní její xxxx na návrh xxxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx ji složila, xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxx xxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxxxx důvody, xxxxx x xxxxxx přijetí xxxxx, xxxx xx xxxxxxx okolnosti rozhodné xxx xxxxxx její xxxx. Xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx nejsou xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Nerozhodne-li xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trestu, xx xxx, xxx xxxxxxxx nastoupí xxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxxxx peněžitý trest x náklady xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx obviněný xxxxxxxx xxxxx xxxx náklady xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě, na xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx prostředky x xxxxxxxx záruky.

(7) Byla-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx majetkovou xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x penězích x xxxxxxxxx o to xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx poté, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, tyto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Jakmile xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k úhradě xxxxxxxxxx poškozeného podle xxxxxxxx 7, xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxx pohledávky do xxx xxxxxx xx xxxxxx vyrozumění, xxxxxxxx xxxxxx xx vrátí xxxxxxxxxxx xxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxx záruku xxxxxxx. X xxx xx třeba poškozeného xxxxxx.

(9) Xx důvody, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx nebo být xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nákladů xxxxxxxxx xxxxxx nebo x uhrazení pohledávky xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx peněžitou xxxxxx xxxxxxx, předem upozorněni.

§73x

Xxxxxx rozhodující o xxxxx

(1) X xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx obviněného xxxxxxxxx xxxxx §69 rozhoduje x xxxxxx před xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx případě má xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x jeho předseda.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní zástupce. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x propuštění x vazby, je xxxxxxx xx nejpozději xx xxxx pracovních xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxx; x tomto xxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx x řízení před xxxxxx x xxxxxxxxxx x vazby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxx vazby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx-xx některý z xxxxxx vazby, může x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx x zrušení xxxxxxx spočívajícího x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, které bylo xxxxxxxxxx uloženo xxxxx §73 xxxx. 5 xxxx §73a xxxx. 3, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxx a x xxxxxxxxxx řízení státní xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxx x přípravném řízení xxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §72 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §72a xxxx xxxx x x přípravném xxxxxx soudce nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx k propuštění xxxxxxxxxx x xxxxx.

§73c

Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vazbě

V odůvodnění xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx jiného rozhodnutí x xxxxx, jehož xxxxxxxxx je ponechání xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§134) xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spáchání trestného xxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxx stíhán,

b) xxxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vazby, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §68 xxxx. 3 x 4 x x §72a xxxx. 3,

x) důvody, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 459/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§73x

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xx xxxxxx líčení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x o vazbě, xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx stanoveným xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxx obviněného xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zasedání, xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxx xx vazby x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx vždy xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže x xx obviněný xxxxxxxx požádá, xxxx xxxx a x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx potřebné xxx účely xxxxxxxxxx x vazbě. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx konat, i xxxx x xxxx xxxxxx obviněný xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxx xx jej následně xxxxxx zúčastnit,

b) obviněný xxx xxxxxx x xxxxx x posledních xxxxx xxxxxxx, neuvedl xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx uváděné okolnosti xxxxxx xxxxxxx vést xx xxxxx rozhodnutí x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neumožňuje xxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x vazby.

§73d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 459/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§73x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx předvést k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx zástupce x xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx 24 hodin, x níž xxxxxxxxxx xxxx být rozhodnuto x vazbě, dosažitelný.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předseda xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, aby státní xxxxxxxx a obhájce xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxx x xxxx dodrženy xxxxx stanovené pro xxxxxxxxxx o xxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

§73x

Xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Vazební xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx všech xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zasedání xx vždy xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxx zajištěna x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Účast xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx zasedání xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxx xxxxxx veřejnosti.

§73f xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 459/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§73x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zprávu o xxxxx xxxx. Xxxx xxxxx povahy xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo žádost x propuštění x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx obhájce.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, obviněný a xxxx obhájce přednesou xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxx-xx některá x těchto xxxx xxxxxxxx x xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx obsaženy ve xxxxx, xxxxx xxxxxx-xx x xx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx předseda xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx senátu x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx vyslechne obviněného xx xxxx okolnostem xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx. Státní xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxx obviněnému xxxxxx, avšak xxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx slovo.

(3) Jsou-li xx xxxxxxxx zasedání xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přiměřeně ustanovení x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; omezení x provádění důkazů xxxxxx protokolu o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx (§211 xxxx. 1 x 5) xx neuplatní.

(4) Xx xxxxx xxxxxxxxx zasedání xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx slovo x xxxxxxxxxx návrhům xxxxxxxx xxxxxxxx, obhájci x obviněnému.

(5) Rozhodnutí xx vždy xxxxxxx xx xxxxxxxx zasedání.

(6) Xxxxxxxxxx §55b, 56 x 57 se xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§74

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vazbě

(1) Proti xxxxxxxxxx x xxxxx (§68, 69, §71, §71a, 72, §72a xxxx. 3, §73 x 73a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxx zasedání (§73d xx 73g).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx má pouze xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx z xxxxx xx vyhlášení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vyhlášení xxxxxxxxxx, má xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinek xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx vazby xxxx o dalším xxxxxx xxxxx [§149 xxxx. 1 xxxx. x)], xxxx věc xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxx rozhodnutí. X takovém případě xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx.

§74a

Omezení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xx-xx vedeno xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x je-li dán xxxxxxx z důvodů xxxxx xxxxx §67, xxxxxxxx o důvodech, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx omezení, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx omezení xxxxx xxx závažnější xxx xx, kterým xx xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, jejich xxxxxx a x xxxxxxxxx x zrušení xxxxxxx xx přiměřeně xxxxx xxxxxxxxxx §68 xxxx. 1, §71, 71a, 72, 72a x 74. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx přípustná xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

§75

Xxxxxxxx obviněného xxxxxxxxxx orgánem

Jestliže je xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx (§67), xxxx policejní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx provedené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx mohl xxxxx xxxxx xx xxxxx xx vazby. Xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx,xxx xxxxxxxx xxxx xxx nejpozději xx 48 xxxxx xx xxxxxxxx odevzdán xxxxx, jinak xxxx xxx propuštěn na xxxxxxx.

§76

Xxxxxxxx xxxxx podezřelé

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx-xx dán xxxxxxx z xxxxxx xxxxx (§67), xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§160 xxxx. 1). K xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, jen jestliže xxx xxxxxxx xxxxxxx x souhlasu předem xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx osoba přistižena xxx trestném xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Osobní xxxxxxx xxxxx, která byla xxxxxxxxxx při trestném xxxx nebo bezprostředně xxxx, smí omezit xxxxxxx, xxxxx je xx nutné xx xxxxxxxx xxxx totožnosti, x xxxxxxxx útěku xxxx k zajištění xxxxxx. Xx však xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; příslušníka xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Nelze-li xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, je třeba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx vyslechne x o výslechu xxxxxx protokol, x xxxx xxxxxx místo, xxx a xxxxxx xxxxxxxxx zadržení x xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx osoby, xxxxx x xxxxxxxxx důvody xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xx propustí bezodkladně xx svobodu x xxxxxxx, že bude xxxxxxxxx rozptýleno xxxx xxxxxx zadržení x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zástupci xxxxxxxx x jejím xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxx a další xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxx mohl xxxxx xxxxx xx vzetí xx vazby. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx bez odkladu, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxx být odevzdána xxxxx xxxxxxxxxx do 48 xxxxx od xxxxxx zadržení; jinak xxxx být propuštěna xx svobodu.

(5) Ustanovení §33 odst. 1, 5 x 6, §91, 92, 93 x 95 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxx xx zadržená osoba xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxx xx nebylo zahájeno xxxxxxx xxxxxxx (§160).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx požadovat, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxx xx obhájce xx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxxxx.

§76x

Xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x nelze-li osobě xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxx x xxxxxxx osobu xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxx xxxxxxx, vydá soudce xx návrh státního xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Příkaz x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xx xxx zadržena, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx důvodů, xxx které xx xxxxxx. Xxxxxxx se x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxx, pokud xx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx povinen xx xxxxxxxxxx xxxxxxx opis xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, vyslechnout xx a s xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx státní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx její xxxxx xx vazby xx 48 xxxxx xx xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx taková xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx.

(5) Soudce, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2.

§76x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§76x

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx si xxxxxxx, xxxxxx x ním xxx xxxxxxxxxxx třetí xxxxx x xxxxx xx s ním xxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx dále xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x osobou, kterou xxxx určí, je-li xx xxxxxxxxx xxxxx x pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx-xx xx dosažení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebrání-li tomu xxxxx xx xxxxxxx xxxxx; tato xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx byl x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx občanem, x právo xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx dostatek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úřadem xx xx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x poskytnout jí xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§76x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 57/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2017

§77

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zadržené xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx odevzdat xx xx lhůtě 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x návrhem xx vzetí xx xxxxx. X návrhu xxxxxxx dosud xxxxxxx xxxxxxx materiál.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobu (odstavec 1) x do 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx ji xxxx xx vazby. X xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ustanoveného xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, a x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx mohou výslechu xxxxxxxxx a klást xxxxxxxx osobě xxxxxx, xxxxx xxxxxx tehdy, xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx doby 24 xxxxx xx xxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx xx vzetí xx vazby je xxxx důvodem xxxxxxxxxx x propuštění xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

§77x

(1) Je-li xxxxxx trestní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody, jehož xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x nedbalosti, xx xxxxx zákon xxxxxxx trest odnětí xxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tři xxxx, může xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudce xxxxxx omezení xxxxxxxxxxx x zákazu vycestování xx zahraničí, je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxxx. Proti tomuto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Bylo-li xxxxxxxxxx xxxxxxx omezení xxxxx xxxxxxxx 1, předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx obviněného xxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx 17) xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx bude xxxxxxx; xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx §79 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Opis xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušnému k xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu; xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx.

(4) Omezení xxxxxxxxxxx x xxxxxx vycestování xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx, pominuly-li xxxxxx xxx jeho xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx uloženo omezení xxxxx xxxxxxxx 1, xx právo xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx rozhodnout xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx zamítnuta, xxxx xx xxxxxxxx, neuvede-li xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx měsíců xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyrozumí xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxx cestovního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxxx se týká xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx může předseda xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxx.

Oddíl čtvrtý

Zajištění věcí xxxxxxxxxx xxx trestní xxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxx ustanovení

§77b

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx je xxx, která

a) může xxxxxxx xxx důkazní xxxxx,

x) je nástrojem xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, nebo

d) xx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x podílovém fondu, xxxxxxx xx svěřenskému xxxxxxx nebo obhospodařovateli xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx, xxxx věc xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx bez xxxxxxx xxxxx, jíž byla xxxxxxxxx; v xxxxxxxx xx xxxxx, kdy x xxx x x jakého důvodu x zajištění xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx věci xxx xxxxxxx účely xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zajištění xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx změnit xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx stížnost. X xxxxx důvodu xxxxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, která je xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Neohrozí-li to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nezajistí se xxx bezcenná xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nenabylo xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, lze xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx trestní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxxxxx.

Pododdíl 2

Xxxxxxxxx věci xxx xxxxxxx xxxxx

§78

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxx xx x xxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xx xx vyzvání xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejnímu xxxxxx; je-li ji xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx takovou xxx xx vyzvání těmto xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xx třeba xx xxxxxxxxx xx xx, že xxxxxxxx-xx xxxxx, xxxx xx xxx xxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx nevyhovění (§66). Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx je oprávněn xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxx policejní xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx obsahující xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxx se xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx zákaz xxxxxxxx, xxxxxx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx v tajnosti xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx vydal xxx, xxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxxxxx jako xxxxx xxxxx xxxx xxxx proti xxxx xxxxx blízké; xxx xxxxxx dotčena xxxxxxxxxx x odnětí věci, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xx xxxxxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx věci, xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxx, xx xxxxx, jíž byla xxx zajištěna, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx věc xxxxxxx xx jinou xxxxx xxxx xx zatížit. Xxxxxx jednání učiněné x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxx. O xxx je xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vydala věc, xxx xxxx xxxxxxx xxx důkazní xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, ihned xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, tak, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, kterému byla xxxxxx věc, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx úschovy.

(7) Xxxxx, xxxxx xxxx xxx zajištěna, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx. O takové xxxxxxx musí orgán xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 neodkladně xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, může ji xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx x xx xxxx xxxxxx, opakovat xx xx uplynutí 30 xxx od právní xxxx xxxxxxxxxx.

§79

Odnětí věci

(1) Nebyla-li xxx, která xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo vydána xxx, xxx xx xx u xxxx, xxxx xx xxx xx xxxxxx předsedy xxxxxx a x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předchozí xxxxxxx xxxxxxxx zástupce; xxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxx xxx příkaz xxxxxxxxxx orgánem vydán xxx xxxxx, jestliže xxxxx předchozího souhlasu xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx, který xxxxxx x odnětí věci xxxxx, xxxxxx xxxx xxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx příkazu xxxxxxxxx xxxxx.

(3) K xxxxxx xxxx xx xxxxx možnosti xxxxxxx xxxxx, xxxxx není xx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx použije §78 xxxx. 4 xx 7.

Xxxxxxxx 3

Zajištění nástrojů xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x trestné xxxxxxxx x náhradní xxxxxxx

§79x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx trestné xxxxxxxx x xxxxxx x trestné xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx zjištěné xxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx takové xxxx. Xxxxxxxxx orgán k xxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebuje xxxxxxxxx souhlas xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nesnesou xxxxxxx. Policejní xxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxxxx do 48 hodin své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx o zajištění xxxx x připojených xxxxxxxxx je zapotřebí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podléhající xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, může být xxxxxxxxx i právo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. X rozhodnutí x zajištění xx xxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx takovou xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx, xxx ji xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxxx xxx účely zajištění xxxx xxxxxx zajištěné xxxx, xxx v xxxxxxxxxx o zajištění xxxx nebo x x dodatečném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx omezit xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx souvisejících xx xxxxxxxxxx věcí, x xx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož i xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxxxxx na následky xxxxxxxxxx takové xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (§66 a 79). Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx o rozhodnutí x xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxx, xxxx byla xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx třetích xxxx se váží x zajištěné xxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxx omezen xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx, a bylo-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxx plnění, x xxxxxxxxxxx na následky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (§66).

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nezbytné x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx je přípustná xxxxxxxx.

§79x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx

(1) Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x zajištění, xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx orgánu nebo xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx, xx orgán xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x osobě, xxx xxxx xxx zajištěna. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx, xxxxx xxxxxx, xx se x xxxx, která xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx, xx hrozí zmaření xxxx xxxxxxx účelu xxxxxxxxx, mu xxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx. Xxxxx nebo osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxx x učinit xxx xxxxxxxx x xxxx, xxx nedošlo x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x zajištění xxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nejde-li x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účet xxx xxxxxx, orgán xxxxx v trestním xxxxxx, který rozhodl x zajištění, xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx, xxx místo xxxxxx xxxxxxxxx složil xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx úschovy xxxx xx xxxxxx xxxxx dlužník svůj xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx splní. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx než vlastníku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, za xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx také xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx vlastníku xxxxx držiteli, x xxxxxxx xx xxxxx x tomu, aby xx, pokud zjistí, xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vyhovět. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, x xxxxx je xx xxxxx, že xxxx k zajištěné xxxx předkupní, nájemní xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, x němž xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Orgán xxxxx x trestním řízení, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxx x nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§79x

Xxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxx

(1) Xxx má x sebe xxxxxxx xxx, xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx takovou věc xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejního xxxxxx xxxxx; pokud xx xxxxxx, xxxx xx xxx odňata. Xx xxxxxx při xxxxxx a xxxxxx xxxxxx věci xx xxxxxxx xxxxxxx §78 x 79.

(2) Xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx příslušný x xxxxxx příkazu x xxxxxx věci xxxx xxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx okolností xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx, kde se xxxxxxx, xxxxx

x) odnětí xxxxxx xxxx xx xxxxx k jejímu xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx věci, x xxx xx funkčně xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx péči nebo xx xxxx x xx spojena s xxxxxxxxxxxxx náklady, xxxx

x) xxx x věc xxxxxxxx hodnoty.

(3) Xxxxx xx movitá xxx xxxxxxxxx na místě, xxx se xxxxxxx, xxxx skutečnost xx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx postupu xxxxx xx protokolu a xxxxxx xxx se xxxxxxxx vymezí xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x vydání xxxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx nakládání x xxxx, x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x nezaměnitelně xxxxxx x xxxxxx, aby x xx bylo xxxxxxx xxxxxx jednáno xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který by xxxx x xxxxxxx xxxxx jejího xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxx, poškozena nebo xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx všem a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu na xxxxx, xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx; x xxxxx xxxxxx xxxx příkaz xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx následky spojené x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx jednání učiněné x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx je neplatné, xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx přihlédne x xxx xxxxxx. Xxxxxx xxx ponechaná xx xxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx, xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyzval k xxxxxx xxxxxx věci xxxx vydal xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xx, xx je xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx příslušný x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx odňaté xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx ji xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxx, xxxxx byla zajištěna; xxx tom xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx §79a xxxxxxx xxxxxx věci, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 anebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx místě podle xxxxxxxx 2, xxxx xxx xxxxxx xx 96 xxxxx od xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx 1 až 5 xx přiměřeně použijí x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jsou xxxxxxxxxxx.

§79x

Xxxxxxxx nemovité xxxx

(1) Xx xxxxxxx příkazu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx předsedou xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx soudcem xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx může soud xxxx xxxxxx zástupce xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ohledání xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxxxxx účelnosti xxxxxx xxxxxxxxx. Orgán xxxxx x trestním řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovité xxxx xxxxxxx o xxxx x místě xxxxxxxx vlastníka xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx, x níž xx xxxxx, že xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx. Tyto xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx je potřebná, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xx-xx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zjištěna xxxxxx věc xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §79a, xxx xxxxxxxxxx obdobně xxxxx §79c odst. 2 xx 5 x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pozemků.

§79x

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx o zajištění, x rozporu xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx; x xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Soud x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx návrhu.

(2) S xxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, lze x rámci výkonu xxxxxxxxxx, veřejné xxxxxx, xxxxxxx nebo insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx senátu x x přípravném xxxxxx xxxxxxxx zástupce. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx dražby, xxxxxxx nebo insolvenčního xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx k převodu xxxx xx zřízení xxxxx x zajištěné xxxx xxxxx zápis xx xxxxxxxx vedené xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, orgán nebo xxxxx, xxxxx vedou xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx doručení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxx xx zápis xxxx x nemovité xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx jednání xxxxx, xxx byla xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, před xxxxxxx usnesení o xxxxx xxxxxxxxx, x xx doby vydání xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx zajištění.

(5) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx, x xxxx je xxxxx xxxx jinému xxxxxxxx, xxxxx vede xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, až do xxxx xxxxxx uvedené x tomto xxxxxxxxxx x jejího xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx částka xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx, xxxxxxxx se zajištění x na peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxx dodatečně dojdou, x xx do xxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx oprávněnému vést xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xx xxxx xxxxxxxxx, xx do výše xxxxxxxxx.

§79x

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Zajištění xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxx xxx xxxxx nebo xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx zajištění xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx x zdržení xx xxxxxxxxx x xxxx.

(2) Osoba, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx o zajištění xxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X takové xxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, může ji xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx uplynutí 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu a x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Pravomocné xxxxxxxxxx x zrušení x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x osobám, xxxxxx xxxx doručeno xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx, které xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vyrozuměny, xx xxxxx vyrozumět x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxx, kterých xx xxxxxxx xxxx.

§79g

Zajištění xxxxxxxx hodnoty

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxx xx zajištěna xxxxxxxx hodnota, xxxxx xxxxxxxx, xxx jen xxxxxx, xxxx hodnotě; xxxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§79a xx 79f). Xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx, xxxxx měla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, provedení xxxxx, který xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přípustná xxxxxxxx, která má xxxxxxxx xxxxxx.

Pododdíl 4

Vrácení, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx důležitými xxx xxxxxxx xxxxxx

§80

(1) Xxxx-xx xxxx, xxxxx xxxx vydána xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx už xxxxx x nepřichází-li v xxxxx její propadnutí xxxx xxxxxxx, vrátí xx tomu, kdo xx xxxxx xxxx xxxx byla odňata. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxx, x xxxxx xxxxx xx věc xxxx pochyb. Xxx xxxxxxxxxxxxx xx věc xxxxx do úschovy x osoba, xxxxx xx na xxx xxxx nárok, xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxx, ji xxxx xxxxxxxxxx výzvu xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx za xx xxxxxxx bude xxxxxxx xx úschovy xxxxx; xxx bezcenná xx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxx, xxxxx nemohla xxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx, prodá xx x xxxxxx xx ni xxxxxxx xx uloží xx xxxxxxx soudu.

(3) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx věci, xxxxx x x xxxxxxx xx úschovy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xx základě xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 prodá xxx, kdo xx xx xx xxxxxx, xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

§81

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx odňata xxx, xxxxx byla xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx trestným xxxxx, x xxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx pobyt xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx věci. Xxxxxxxxx se učiní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx spolu x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx.

(2) Uplatnil-li xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxx xx věc xxxxx xxxx než xxx, xxxx byla xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §80 odst. 1. Xxxxxxxx nárok xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx jiný, xxxx xx xxx, nebo xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxx zkázy xx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx žádost, xxxxx nejde x xxx, xxxxxx získal xxxxxxxx xxxxx. Jde-li x xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, x vrácení xxxx x xxxxx xx xxx neuplatnil xxxxx jiný xx xxxxx šesti xxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxx, xxxxxxx xxx do xxxxxxxxxxx státu; xxx xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx její xxxxxx.

(3) Xxx-xx o xxx xxxxxxxxx, xxx ji xxxxxx x bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx a rozhodnutí xxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxx x zničení věci xx přípustná xxxxxxxx, xxx xx odkladný xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx postupuje přiměřeně xxxx tehdy, byla-li xxxxxxxxx věc xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxx zanikla, xxxx xxxxx osoba, xxx xx věc xxxxx být xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§81x

Xx xxxxxx xxx xxxxxxx nemovitých xxxx x xxxxxxxxxx věcí, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §79a a xxx xxxxxx xxxxxxxxx x nimi, xxxxx x xx postup xxx xxxxxxx náhradní xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx podle §79g, x při xxxxxx xxxxxxxxx x ní, xx přiměřeně xxxxx §80 a 81.

§81x

(1) Byla-li vydána xxxx xxxxxx věc, xxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx látka, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx omamnou xxxx xxxxxxxxxxxx látku, prekursor, xxx , xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, ze xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxx již xxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxx-xx pochybnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxx věci, může xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxxx x jejím zničení xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx věci již xxxx x dalšímu xxxxxx xxxxx x xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx §80, xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx není xxxx xxxxx poškozeného.

(2) Xxx-xx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, regulovaná xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx druhy, xxxx jedinec zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx živočicha anebo xxxxx žijícího xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírody a xxxxxxx, x není-li xxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxx-xx xx vrátit xxxxx §80, xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx byly xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx příkaz k xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx nedošlo; xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx prostor x xxxxxxx, vstup xx xxxxxx, xxxxxx prostor x xxxxxxx

§82

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x osobní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Domovní prohlídku xxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že x bytě xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x bydlení xxxx v prostorách x xxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx) xx věc xxxx xxxxx důležitá xxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx uvedených x odstavci 1 xxx vykonat x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bydlení (jiných xxxxxxx) a xxxxxxx, xxxxx xxxxxx veřejně xxxxxxxxx.

(3) Osobní xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xx x xxxx xxx důležitou xxx trestní řízení.

(4) X xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx, xxxxx byla zatčena xxxx která xx xxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx tehdy, xx-xx tu podezření, xx xx x xxxx zbraň nebo xxxxx xxx, jíž xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx.

§83

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx domovní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx případech tak xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx (§18) xxxxxx xxxxxxxx senátu xxxx xxxxxx, x jehož xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Příkaz x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx vydán xxxxxxx a musí xxx xxxxxxxxx. Doručí xx xxxxx, x xxx se xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 24 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx vykoná xxxxxxx xxxxxxxxx policejní xxxxx.

§83a

Příkaz k prohlídce xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx prohlídky xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx obdobně xxxxx §83 xxxx. 1 x 2.

(2) Xxx příkazu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx příkazu xxxxx xxxxxx dosáhnout x xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dodatečně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx činí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx prohlídky použít x dalším xxxxxx xxxx důkaz.

(3) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostor xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dotčených xxxxxxx xxxx pozemků xxxxxxx prohlásí, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx prohlášení xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. X xxxxx xxxxx xxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx příkazu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zástupce.

§83b

Příkaz x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x přípravném řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxx x jeho souhlasem xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx prohlídku xxxxx, xxxxx ji nařídil, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx prohlídku xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx předem dosáhnout xxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxxxx při xxxx xxxx o xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx souhlasu xxx xxx xxxxxxx xxxxxx prohlídku x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §82 xxxx. 4.

§83c

Vstup xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xx pozemek

(1) Policejní xxxxx může vstoupit xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx a vstup xxx je xxxxxxxx xxx ochranu života xxxx xxxxxx osob xxxx xxx ochranu xxxxxx práv x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vstoupit x xxxxxxx, xx xx v xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zbavením xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx je xxxxx zadržet.

(3) Xx xxxxxx xx místa xxxxx uvedená nesmějí xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx slouží x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx osoby.

§84

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx prohlídku xxxxxx prostor x xxxxxxx lze jen xx předchozím xxxxxxxx xxxx, x koho xxxx na kom xx xx takový xxxx xxxxxxx, x xx jen xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dobrovolného xxxxxx hledané xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Výkon xxxxxxxxx a xxxxxx do xxxxxx, xxxxxx prostor x xxxxxxx

§85

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, u níž xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx některému xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxx xxx jejímu xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxx prohlídce xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx oprávnění.

(3) X xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx třeba též xxxxx, zda xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §78 odst. 5.

(4) Osobě, x xxxxx xxxx prohlídka xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx takový xxxx xxxxxxx, ihned, a xxxx-xx xx možné, xxxxxxx xx 24 xxxxx xxxx písemné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x x xxxxxxxx xxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx protokolu.

(5) Xxx vstupu do xxxxxx, jiných xxxxxxx x pozemků se xxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 při xxxxxx xx xxxxxx však xxx odepřít x xxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 nepřibrat, xxxxxxxx xx mohlo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx života xxxx xxxxxx.

§85x

(1) Xxxxx, x xxx má xxx xxxxxxxxx domovní prohlídka, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pozemku, osobní xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx úkony xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx uvedený v xxxxxxxx 1, provedení xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úkon xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx osoby xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. O tom xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx (§85 xxxx. 3).

§85x

(1) Xxx provádění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxx, x nichž advokát xxxxxxxx advokacii, xxxxx xx xxx mohou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyžádat xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komory (xxxx xxx "Xxxxxx"); xxxxx xxxxxxxxxxx úkon xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x obsahem xxxxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Komory, xxxxxxx ustanoví předseda Xxxxxx z řad xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x řad xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Komory xx třeba xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxx-xx zástupce Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 udělit, musí xxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Komory xxxxxxxxxxx xxx, aby xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nikdo xxxxxxxx, xxxxxxxxx je xxxxxx xxxx poškodit; bezprostředně xxxx musí být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xx marně xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Xxxxxx postupuje xxxxxxx, byl-li xxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx vrátí xxxxxxxxxx xxx ty xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx týká. Xxxxxx xxxxx advokátovi xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxx informována x xxxxxxx podle xxxxxxxx 6.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 větě první xxx souhlas zástupce Xxxxxx nahradit xx xxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx soudce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu, x xxxxx působí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx podle §83 xxxx. 1 x §83a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx prohlídku xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx policejním orgánem xxxxx §83a odst. 2 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx příkazu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§59 xxxx. 3) obsahovat xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx kterých xx xxxxxxxxxxx domáhá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx k seznámení xx s jejich xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, proč xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx k xxxxxxxxx xx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx nahrazen xxxxxxxxxxx soudce xxxxx xxxxxxxx 3. X xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x tím, xxx xx orgán provádějící xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx třeba xxxxx xx 15 xxx xxx dne, kdy xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxx, ohledně xxxxxxx xx navrhovatel xxxxx odstavce 4 xxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx Komory x xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx je nesrozumitelný xxxx neurčitý, xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §59 xxxx. 3 xxxx xxxxx x xxxxxx xx nepoužije. Xxxxxxx xxxxxx postupuje, xxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx-xx podán xxxxx, xxx x xxxxxx není xxxxxxxx. X tomto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx navrhovatele x Xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx zasedání x Xxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx k xxxxxxxxx s jejich xxxxxxx. Soudce xxxxx xxxxxx úkonů xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx listin xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, x xxxxxxx xx s xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxx listin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dozvědět.

(8) Dojde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, soudce xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxx návrhu xxxxxx, xxxxx-xx k xxxxxx, xx listina neobsahuje xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx dotčený advokát xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost; x xxxxxxx případě xxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx xxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx bez xxxxxxx xx právní xxxx usnesení xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zástupce Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x jejich xxxxxxx, orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxx a uloží xx, xxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Listiny, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, soudce vrátí xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

(11) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx provádějícímu xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx justiční xxxxxx.

(12) Xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 11 se rozumí xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx x jiný xxxxx xxxxxxxxx.

§85x

Xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx, obydlí, xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx §83, 83a, 84, 85 x 85a x 85b xx xxxxx i xxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, prověrku xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, z povahy xxxxxxxx úkonu xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxx, x xxxx xx xx takový xxxx xxxxxxx, k xxxx nedal xxxxxxx.

§85x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 79/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxx x sledování

§86

Zadržení xxxxxxx

(1) Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důležitých xxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxx xxxxx zjistit xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx přeprava xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dosáhnout. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x pozdržení xxxxxxx xx 24 xxxxx vyrozumět xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx pošta xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx do xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx dopravu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§87

Otevření zásilek

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx jen xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Otevřená xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x není-li xxxx xxxxx znám x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; jinak xx zásilka xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx však xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx zásilka xx spisu; xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx jeho xxxxx xxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, učiní xx oznámení xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Zásilka, kterou xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx ihned adresátovi xxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

§87x

Xxxxxx zásilky

(1) V xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx látky, xxxxxxxxxxxx látky, xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx radioaktivní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, střelivo x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx, x xxxxxxx držení xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx pocházející, xxxx předseda senátu x v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxx xxxxx xxxxxx zásilky xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx předána x další xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx záznam x zabezpečí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx. Se xxxxxxxxxx xxxxx xx nakládá xxxx s xxxxx xxxxxxxx.

§87b

Sledovaná xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nařídit, xxx xxxxxxx, u xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx obsahuje xxxx xxxxxxx x §87a, byla sledována, xxxxxxxx xx to xxxxx x objasnění xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx a zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx policejní xxxxx; xxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx pořídí xxx obrazový xxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může policejní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže věc xxxxxxx odkladu x xxxxxxx nelze předem xxxxxxxxx. X tomto xxxxx státního xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zásilky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx státního zástupce, x xx-xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vzniká xxxxx xxxxxxxxx života xxxx xxxxxx, xxxxxx škody xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx vážné xxxxxxxxx, xx takovou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zásilky xxxxx xxxx směřující xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx zásilky.

§87x

Xxxxxxxx ustanovení

Zásilkou xx xxxxxx §86 xx 87c xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jakýmkoliv xxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx pošty xxxx xxxx osoby, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxx telekomunikačního xxxxxxx

§88

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro zločin, xx který zákon xxxxxxx trest odnětí xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx let, xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §226 xxxxxxxxx zákoníku, porušení xxxxxxxx x pravidlech xxxxxxxxxxx soutěže xxxxx §248 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx veřejné xxxxxxx, xxx xxxxxxx soutěži x xxxxxxx dražbě xxxxx §256 trestního xxxxxxxx, pletichy xxx xxxxxx veřejné xxxxxxx x při veřejné xxxxxxx xxxxx §257 xxxxxxxxx xxxxxxxx, pletichy xxx xxxxxxx dražbě xxxxx §258 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx pravomoci xxxxxx osoby podle §329 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx §345 odst. 3 xx 5 trestního xxxxxxxx, křivá výpověď x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §346 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §347 odst. 3 xx 5 trestního xxxxxxxx nebo pro xxxx úmyslný xxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, může xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx jím xxxxx xxxxxxx významné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x nelze-li xxxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xxx xxxxxxx všech xxxxxx činných x xxxxxxxx řízení Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx nepřípustné. Zjistí-li xxxxxxxxx orgán při xxxxxxxxxx x záznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zničit x xxxxxxxxx, xxxxx xx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxx.

(2) Xxxxxxx odposlech x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu a x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Příkaz x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxxx xxx xxxxx xxxxxxx a musí xxx odůvodněn, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx vede trestní xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx čin, x xxxxx xxxxxxx tato xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X příkazu k xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx uživatelská xxxxxx či xxxxxxxx x osoba xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx měsíce; x xxxxxxxxxx musí být xxxxxxx xxxxxxxxx skutkové xxxxxxxxx, xxxxx vydání xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X přípravném xxxxxx opis příkazu x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Policejní xxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx příkazu x xxxxxxxxxx x xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxx. Xxxxx důvody xxxxxxxx, xx povinen odposlech x záznam telekomunikačního xxxxxxx ihned ukončit, x xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx x záznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x soudci.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soudce soudu xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx řízení xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx a záznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx nejdéle xxxx xxxxxx.

(5) Bez xxxxxxx x odposlechu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx provést x sám, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxxxxx x lidmi (§168 trestního zákoníku), xxxxxxx dítěte xx xxxx xxxxxx (§169 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§171 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxx (§175 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§200 trestního xxxxxxxx), násilí proti xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx jednotlivci (§352 xxxxxxxxx zákoníku), nebezpečného xxxxxxxxxxx (§353 trestního xxxxxxxx) nebo nebezpečného xxxxxxxxxxxxxx (§354 trestního xxxxxxxx).

(6) Má-li xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jako xxxxx, xx xxxxx k xxxx xxxxxxxx protokol x xxxxxxxx údajů x xxxxx, xxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx, xxxxx záznam xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, spolehlivě xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x v protokolu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxx, než xx ta, x xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxx jako důkaz xxxx xxxxx, pokud xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx uvedený x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx x záznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx významné xxx xxxxxxx řízení, xx xxxxxxxxx orgán xx xxxxxxxx xxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxx bezodkladně zničit xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Byl-li policejní xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxx záznamy x xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku, xxxxxxxx xx xx novém xxxxxxxxxxx skončení věci. Xxxxxxxx x zničení xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx zástupci, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx věc xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x řízení xxxx xxxxxx předsedovi xxxxxx xxxxxx stupně, k xxxxxxxx do spisu.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxx prvého stupně xx pravomocném xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxx. Informace xxxxxxxx označení soudu, xxxxx xxxxx příkaz x odposlechu a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu, xxxxx trvání odposlechu x xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx poučení x xxxxx xxxxx xx xxxxx šesti měsíců xxx xxx doručení xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx návrh na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxx věc xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zástupcem xxxxx §174a.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx senátu, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx x zločinu, xx který xxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx o xxxxxxxx xxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx (§361 trestního xxxxxxxx),&xxxx;x xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx skupině (§312a xxxxxxxxx zákoníku) xxxx xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x ve vztahu xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx je xxxxx xxxxx, xxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx trestní xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6, xxxx by xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, života, xxxxxx, práv a xxxxxx osob.

§88x

(1) Xx-xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx čin, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx trest odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§182 xxxxxxxxx xxxxxxxx), pro xxxxxxx xxx podvodu (§209 xxxxxxxxx zákoníku), xxx xxxxxxx xxx neoprávněného xxxxxxxx x počítačovému xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (§230 xxxxxxxxx xxxxxxxx), pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxx xxxxxxxx dat (§231 trestního xxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§353 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxxxxx čin nebezpečného xxxxxxxxxxxxxx (§354 trestního xxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxx šíření xxxxxxxx xxxxxx (§357 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činu (§364 xxxxxxxxx zákoníku), pro xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§365 xxxxxxxxx xxxxxxxx), nebo xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxx zavazuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zjistit xxxxx x telekomunikačním xxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxxxxxxxx tajemství xxxxx xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxx osobních x xxxxxxxxxxxxxxxxx dat x xxxxx-xx sledovaného xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nařídí x řízení xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x zjištění údajů x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx čin, k xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx žádost xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán, jehož xxxxxxxxxxx xxxx věc xxxxxxxxxx skončena, x x xxxxxx před xxxxxx předseda senátu xxxxx prvního stupně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx informuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uživatele uvedenou x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x zjištění xxxxx x telekomunikačním xxxxxxx, a údaj x období, xxxxx xx xxxxx příkaz xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx poučení o xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx návrh na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zjištění xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx provozu. Xxxxxxxxx xxxx předseda xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx bezodkladně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxxx zástupce, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx věc xxxxxxxxxx skončena, podá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státním zástupcem xxxxx §174a x xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx skončena, xxxx xxxxxxxxx bezodkladně po xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zástupcem podle §174 xxxx. 2 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx senátu, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx, xx který xxxxx xxxxxxx trest odnětí xxxxxxx x horní xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxx xxx let, xxxxxxxxx organizovanou skupinou, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§361 trestního zákoníku), x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx účasti xx teroristické xxxxxxx (§312a xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx pokud xx xx spáchání trestného xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx a xx xxxxxx xxxxxxx k xxxxx x nich xxxxxx trestní xxxxxx xxxxxxx pravomocně skončeno, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, anebo pokud xx poskytnutím xxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxx, zdraví, práv xxxx svobod xxxx.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 není xxxxx, xxxxx x poskytnutí xxxxx dá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx opatření

§88b

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx obviněnému.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplývá xxxxxxx xxxxx, xx bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx, xxxxxx trestný xxx, x který xx xxxxxxx, xxxx xxxxxx trestný čin, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx zjištěné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tomu, xx xxxxxx, xxx který xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, byl xxxxxxx x má xxxxxxx xxxxx trestného xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx trestný xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx povahu a xxxxxxxxx trestného xxxx, xxx který xx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dosáhnout xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxx, zdraví, xxxxxxx xxxx xxxxxx důstojnosti, xxxx zájmů xxxx xx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx společnosti.

§88b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxx x poškozeným, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx svědky (xxxx xxx "xxxxx xxxxx x určitými xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxx xx společného xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a zdržovat xx x takovém xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx xx xxxxxx"),

x) zákaz xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sportovních, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x určitými xxxxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx místě,

e) xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, držet xxxx přechovávat alkoholické xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxxxx xxx, hraní xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx (dále xxx "xxxxx xxx x sázek"), xxxx

x) xxxxx xxxxxx konkrétně xxxxxxxx činnosti, jejíž xxxxxx umožňuje opakování xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vymezené xxxxxxxx").

§88x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x účinností od 1.8.2013

§88d

Zákaz xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zákaz xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vyhledávání poškozeného, xxxx xx blízkých xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx svědků, x xx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Z xxxxxxxxxx xxxxxx se povolí xxxxxxx obviněného x xxxxxxxxxx, xxxxxx mu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Setkání se xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx x xxxx xxxxxxx vede xxxxxx, xxxx xx základě xxxx pověření za xxxxxxxxxxx probačního xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx, objeví-li xx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxx pokračování, xxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §88b xxxx. 2 nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x nepřípustnosti vstupu xxxxxxxxxx xx společného xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxx okolí, x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x takovém xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx obydlí a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x zdržovat se x obydlí. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§134 xxxx. 1 a 2) xxxx obsahovat xxxxx x xxxxxxxx obviněného, xxxxxx označení xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obviněného xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 4 x o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x vyslovení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx uvede, xx zákaz vstupu xx obydlí xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx samostatně.

(4) Obviněný xx xx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jeho bezprostřední xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x usnesení, x xxxxxx se xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx.

(5) Obviněný je xx oznámení rozhodnutí xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xx před opuštěním xxxxxx věci sloužící xxxx osobní potřebě, xxxxxx cennosti a xxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx umožnit vzít xx x průběhu xxxxxx xxxxxx vstupu xx xxxxxx z xxx xxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxx xxx výkon xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §88d xxxx. 2 xxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 45/2013 Xx. x účinností xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx návštěv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiných společenských xxxx a styku x xxxxxxxx osobami

Rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx akcí x xxxxx x určitými xxxxxxx xxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§134 xxxx. 1 x 2) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, míst xxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předběžného xxxxxxxx.

§88x vložen právním xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. s účinností xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx zdržovat se xx xxxxxxxxx vymezeném xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx konkrétně vymezeném xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§134 xxxx. 1 a 2) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx konkrétního místa, xx kterém xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §88e xxxx. 2 xx použije xxxxxxxxx.

(2) Z důležitých xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1.

§88x xxxxxx právním předpisem x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88h

Zákaz xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx

(1) Xxxxx vycestovat xx xxxxxxxxx spočívá xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hranice Xxxxx republiky.

(2) Xx xxxxxx při uložení xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §77a xxxx. 1 xx 3, 5 x 6 xxxxx xxxxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. s účinností xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx trestné xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxx věc xxxxxxxx xx xxx povaze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x páchání xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x dokonání trestného xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx připravoval xxxx xxxxxx hrozil.

§88i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x účinností od 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx alkoholické xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nápoje xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, byl-li xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xx obviněný xxxxxx, spáchán x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx opakování xxxx pokračování x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx obviněný xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx trestného xxxx, který připravoval xxxx kterým xxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxx x xxxxx

Xxxxx her x xxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx-xx hazardní xxx, xxxxx nebo xxxxx xx výherních hracích xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§88x vložen xxxxxxx předpisem x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88x

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx činnosti, xx xxxxx xx xxxxx zvláštního oprávnění, xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx činností xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxx obava, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx opakování xxxx pokračování x xxxxxx trestné xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x který xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X důležitých xxxxxx xxx xxxxx konkrétně xxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx dobu xxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§88m

Rozhodování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Rozhodnutí o xxxxxxxxxx opatření xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx okolnostmi.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx osobami, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxx, držet nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx x zákazu xxx x xxxxx xxxxxxxxx předseda senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxx senátu a x xxxxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §88d odst. 2, §88g xxxx. 2 x §88l xxxx. 2 xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx předběžného xxxxxxxx předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx, kterým xx ukládá xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rodiče x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx xx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s dítětem, xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx orgán sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření přihlédne xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. x účinností od 1.8.2013

§88x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx trvá, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx právní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx, xx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadovat xxxx předběžné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nutné x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném řízení xxxxxx zástupce xxxx xx xxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxxxxx věci x okolností xxxxxxx xxxxxxxx x jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx uložení.

(3) Xxxxxxxx xx právo kdykoli xxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx opatření. O xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx senátu xxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx měsíců xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx podat xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x předběžných xxxxxxxxxx xxxxx §88d x 88e. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx stížnost xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx proti rozhodnutí x zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Byl-li však xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přítomen, xx xxxxxx stížnost xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx podána xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx na xxxxxxx předběžného opatření xxxxx evropský xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx nebo zrušení xxxxxx předběžného opatření xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxx evropský xxxxxxxx xxxxxx, zašle své xxxxxxxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxxx.

§88o

Důsledky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxx, x kterého xx x xxxxxx dán xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podmínky xxxxxxxxx předběžného xxxxxxxx, xxxx příslušný orgán xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxxx o

a) xxxxxxx pořádkové xxxxxx xxxxx §66,

x) uložení xxxxxx xxxxx předběžného xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem.

§88o vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. s xxxxxxxxx od 1.8.2013

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXX

§89

Xxxxxx ustanovení

(1) X trestním xxxxxxx xx x nezbytném xxxxxxx třeba xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) zda xx xxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx čin,

b) xxx xxxxx skutek xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx posouzení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx okolnosti k xxxxxxxxx osobních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxx obviněného,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxx umožňující xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx trestným činem x xxxxxxxxxxxx obohacení,

f) xxxxxxxxx, které xxxxx x trestné činnosti xxxx umožnily její xxxxxxxx.

(2) Xx důkaz xxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x svědků, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx ze xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx navrhnout. Xxxxxxxxxx, xx důkaz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, není xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazu.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx takového xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx případu, xxx xx xxxxxxx xxxx důkaz proti xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx použila.

Xxxxx první

Výpověď xxxxxxxxxx

§90

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx předvolán, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxxxxx; na xx x xx xxxx xxxxxxxx nedostavení (§66) xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx může být xxxxxxxxx x bez xxxxxxxxxxx předvolání, xxxxxxxx xx xx nutné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, zejména xxxx xx skrývá xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xx třeba požádat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx sboru x xxxxx xxxxxx xx xxxxx požádat xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

§91

(1) Před xxxxxx výslechem xx xxxxx xxxxxxx totožnost xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx sděleného xxxxxxxx x xxxxxx jej x xxxx právech x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx křivého obvinění x pomluvy. Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, x xxxxx lze sjednat xxxxxx o xxxx x xxxxxx, xxxx xxx obviněný x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx skutečnost, xx v přípravném xxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx sjednat xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx třeba xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx sjednání dohody x vině a xxxxxx, x xxx, xx xx vzdává xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx v hlavním xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx soud xxxxxxxx dohodu o xxxx a xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx takový rozsudek xxxx x xxxxxxx x dohodou o xxxx x xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx (§245 odst. 1 xxxx xxxxx), a x podmínkách, za xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x řádně xxxxxxxxxx xxxxxx poškozeného (§314r xxxx. 4). Xxxxx poučení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx-xx totožnost obviněného xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx důkazy, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx zaměněna x xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§92

(1) Výslech xxxxxxxxxx xx xxxx xxx, xxx poskytl xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx obraz o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx řízení. Obviněný xxxxx být xxxxxx xxxxxxxx donucován x xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxx xx xxxxx xx obviněného xxxxxxx xx jeho osobní, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxx, xxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zjištěny xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx stanovení xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x na další xxxxxxx xxxxxxx obviněného.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx mohou být xxxxxxx otázky x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx neúplnosti, xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a nepravdivých xxxxxxxxx; nesmí x xxxx xxx naznačeno, xxx na xx xxxxxxxxx.

§93

(1) Obviněnému xxxx xxx xxxxxxxx, aby xxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxxx poznámek, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx x xx, předložit x nahlédnutí; tato xxxxxxxx musí xxx x protokole xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx toho xxxxx x zjištění xxxxxxxx xxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx vyzván, xxx xxxxxx xxxxxxxx počet xxxx; x xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx způsobem donucován. Xxxxxxxx xx však xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§94

§94 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Sb.

§95

(1) Xxxxxxx obviněného xx xx protokolu xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx řeči x xxxxx xxxxx doslova.

(2) Xxxxx-xx o xxxxxxxx x xxxxxxx líčení xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx obviněnému předložen x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx x xx, xxxx mu xxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx žádat, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx x xxx xxxx xxxxxxxxx opravy v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxxxxx poučit.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx zapisovatele, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x přítomnosti nezúčastněné xxxxx. Xx-xx vyslýchaný xxxxx xxxxxx protokolu xxxxxxx, xx nutno xx projednat v xxxxxxxxxxx přibrané xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx.

§96

§96 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 57/1965 Xx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx

§97

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x vypovídat xxxx xxxxxx x xxx, xx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx.

§98

Předvolání a předvedení

Jestliže xx xxxxxx, ač xxx řádně xxxxxxxxx, xxx dostatečné xxxxxx xxxxxxxxx, může být xxxxxxxxx. Xx xx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§66) xxxx být xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx náčelníka, xxx xxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx dal předvést.

§99

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx být vyslechnut x xxxxxxxxxxx, týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; zproštění xxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vážnou xxxxx.

(2) Xxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx též xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx výpovědí porušil xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tím, v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx, xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxx, stran xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx informacích xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx utajení Důvěrné xxxx Xxxxxxxxx.

§100

Právo xxxxxxx výpověď

(1) Xxxxx xxxxxxx výpověď xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx obviněného v xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxx, xx právo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx týká, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x němuž xx svědek x xxxxx xxxxxx.

(2) Svědek xx xxxxxxxx odepřít xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx příbuznému x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, osvojenci, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx anebo jiným xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobném, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx ten, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jehož xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, oznamovací povinnost xxxxx xxxxxxxxx zákona.

Výslech xxxxxx

§101

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxx x obviněnému, xxxxxx jej x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx-xx toho xxxxx, též x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2, jakož x x xxx, xx xx povinen vypovědět xxxxxx pravdu a xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxx poučen x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx následcích xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a pomluvy. Xx-xx jako svědek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xx třeba xx xxxxxx xxxxxxxxx jejímu xxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x projednávané xxxx x ke xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx významné xxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx. Výslech svědka xx xxxx xxx, xxx xxxxxxx pokud xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx důležitých xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Svědkovi musí xxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, co xxx x věci ví x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xx xxxxx šetřit xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxx xxxxxx xxxxx x intimní xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx otázky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx neúplnosti, xxxxxxxxxx a rozporů. Xxxxxx směřující xx xxxxxxx oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxx xxx x osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx jen, xxxxx xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důležitých pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx stránce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ohleduplnosti přizpůsobit xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Svědkovi xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx okolnosti xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rukopisu, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx potřebný xxxxx xxxx.

§101a

Neshledá-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x sepsání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §55 xxxx. 2, xxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx postup xxxxxxx xxxxxxxxx odůvodňují, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, odloží xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx státní xxxxxxxx xxxxxx opatření. X xxxxxxx případě xxxxxx vyslechne x xx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx svědka xxxxxxx xxxxxxx.

§102

(1) Je-li xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx než osmnáct xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx by xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; x výslechu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx zřetelem xx xxxxxxx xxxxxxxx x stupeň xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Může-li xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx přibráni x xxxxxx. Osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dobu x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud by xxxxxxxxx úkonu xxxx xxxxxxxxxxx x něm xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Nehrozí-li xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx takovému xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxx má xxx xxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x nutných xxxxxxxxx. X řízení před xxxxxx xx xxxxx xx podkladě xxxxxxxxxx xxxxx provést xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx obrazového x xxxxxxxxx záznamu xxxxxxxxxx x výslechu provedeném xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §211 xxxx. 1 x 2. Osoba, která xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx podle xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx a úplnosti xxxxxx, x xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, jakož i x způsobu, xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxx 18 let xxx xxxxx xxxxxx jen xxxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx.

§102x

(1) Xx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx orgánu nebo xx xxxxxxxxxx jiného xxxxx,

x) xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx xxxxx provádějící xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx se podílející xx použití xxxxxx xxxx provedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xx xxxxxxxxxx jako xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx k xxxxxxxx života xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx výslech jako xxxxxx xxx utajení xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxx státního xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru.

§102a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§103

Xxxxxxxxxx §93 xxxx. 1 x §95 x výslechu xxxxxxxxxx xx xxxxx přiměřeně x xx xxxxxxx xxxxxx.

§103x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x pobytem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx o

a) xxxxxxxxxx xxxx uprchnutí xxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx odnětí svobody,

c) xxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu ústavního xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx léčení x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence,

g) xxxxx zabezpečovací detence xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxx xxxx předání do xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x xxxxx mezinárodní justiční xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx svědek xxxxxx podle xxxxxxxx 1, obviněný xxxx xxxxxxxxx xxx propuštěn xxxx xxxxxx x xx-xx důvodná obava, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx činný x xxxxxxxx řízení, Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, zdravotnické xxxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxx xxxx xxxx trestní xxxxxx x xxxx trestní xxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x propuštění xxxx xxxxxxxxx; policejní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx ztížení xxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x obětech trestných xxxx.

§104

Svědečné

(1) Svědek xx xxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxx xxxxxx, neuplatní-li xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xx xxx, xx xx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxx xxx svědek xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxx xxxx osoba, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obviněného, xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx úkonu dokazování.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ihned po xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 předvolal, x x xxxxxx xxxx soudem předseda xxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

§104x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx obviněného x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx postaven xxxxxxxx xxxx spoluobviněnému xxxxx x xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx svědka xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxx postaven xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx svědkovi xxxxx x tvář.

(3) Xxxxxxxxxxx se může xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx x xxxx, jež mají xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxx xxxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxx. Při konfrontaci xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx nesouhlasí, xxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx tváří x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jen xx xxxxxxxxx vyslýchajícího.

(4) Pro xxxxxxxxxxx xxxxx platí xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx.

(5) Osobu xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx §102. Xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2. Xxxxx x xxxx nelze postavit xxx xxxxxxxxxxx mladšího xxxxxxxx xxx s xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx oblasti.

(6) Xx-xx xxxxx po skončení xxxxxxxxxxx znovu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx podáním xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx schválení xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jen výjimečně, xxxxx xxx očekávat, xx xxxx provedení xxxxxxxxx přispěje x xxxxxxxxx věci x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§104b

Rekognice

(1) Rekognice xx xxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x určil xxx xxxxxx xxxxxxxxx. X provádění xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxx, xx xxxx rekognicí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, x x znacích xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx. Osoba xxxx věc, která xx xxx poznána, xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx ukázána.

(3) Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx nejméně xxxxx osobami, xxxxx xx xxxxxxx neodlišují. Xxxxx, která xx xxx xxxxxxx, se xxxxx, xxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dalšími osobami x xxxxxxxxx hlasovými xxxxxxxxxxx.

(4) Není-li xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx poznána, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx fotografie, xxxxx xx předloží xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx. Tento xxxxxx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx-xx být xxxxxxx xxx, ukáže xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve skupině xxxx xxxxx xxxxx xxxxx druhu.

(6) Pro xxxxxxxxx jinak xxxxx xxxxxxxxxx o výpovědi xxxxxxxxxx x svědka.

(7) Xxxxx xxxxxx věci xxx xxxxxxxxx provést xxx, aby se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx §102. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx totožnost xx utajuje z xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx poznávající xxxxxx.

(8) Xx provedení xxxxxxxxx xx podezřelý, obviněný xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§104c

Vyšetřovací xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx koná, xxxx-xx být xxxxxxxxxxx x xxxxx vytvořených xxxx obměňovaných podmínkách xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) K provedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx to xx vzhledem x xxxxxxxxxx případu nebo xxxxx xxxxxxxxxxx, obviněného, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxx vyšetřovacího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx být přibrána xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx zúčastněna, ledaže xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zmařila xxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vyšly xxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx pokusu xxxxxx, popřípadě podezřelý, xxxxxxxx a xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pokusu xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxx pokusu xxxxx xxxxxx xxx osmnáct xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx §102.

(4) K xxxxxx, které souvisejí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx podezřelý, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, který má xxxxx odepřít xxxxxxx, xxxxxx způsobem donucován.

§104x

Xxxxxxxxxxxx

(1) Rekonstrukce se xxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxx nebo xxxxx x xxxx mají xxxxxxxxx vztah, prověřena xxxxxxx podezřelého, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, poškozeného xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věci.

(2) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx pokusu.

§104d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§104e

Prověrka na místě

(1) Xxxxxxxx na xxxxx xx koná, je-li xxxxxxxxx xx osobní xxxxxxxxxxx podezřelého, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx doplnit xxxx upřesnit údaje xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx k určitému xxxxx.

(2) Na xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§104x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxx, znalecká xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx znalce

§105

(1) Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyjádření. Xxxxxxxx xxx složitost xxxxxxxxxx otázky xxxxxx xxxxxx xxxx postačující, xxxxxxx xxxxx činný x trestním řízení xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx znalecký xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxx před soudem xxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x řízení xxxx xxxxxx xxx státní xxxxxxxx. Jiná xxxxx xx x přibrání xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx x podání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx osoba xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx x podání xxxxxxxxxx xxxxxxx vyloučen. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx posudku x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x také x xxxxxx xxxxxxxxx x §99 a 100. X xxxxxxxxx znalce xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jej x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxx senátu. Xxx xxxxxxxxxx odborného xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx, xx xxx odborné xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx xxxxx x obviněnému, jiným xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxx k xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podjatosti, pro xxxxx xx xxxxxxxx x podání xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. Vedle xxxx xxx vznést námitky xxxxx xxxxxxxxx zaměření xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X přípravném xxxxxx důvodnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx před soudem xxxxxxxx xxxxxx soudu, xxxx xxxxxx se x době xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx uplatněny x rámci opravného xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x opravném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxx jiným znalcem xxxx xxxxx jinak xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx, xx neshledal x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx k xxxxxxxx uplatněným x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx prostředku.

(4) Xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláště xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dva. Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx (§115). X xxxxxxxxx x xxxxx mrtvoly xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ten xxxxx, který zemřelého xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxx.

(5) O xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ústavů, x fyzickou nebo xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx. Xxxxxx orgán xxxxxxxx orgánům činným x trestním xxxxxx xxxxxxx vyjádření xxxx xxx xxxxxx.

§106

Xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx upozorněn xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§66) a xx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx jako znalec. Xxxxxx musí xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx posudku x xxxxxxxx obecného xxxxx a x xxxxxxxxx následcích xxxxx xxxxxxxx a vědomě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku; xx se xxxxxxxx x xx xxxxxx, xxxxx xxxxx posudek xx základě xxxxxxx xxxxxxx strany xxxxx §89 odst. 2.

§107

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení ze xxxxx a xxxxxx xx xxxx úkoly. Xxxxxx je xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx provádět xxxxxxxxx důkazů a xxxxx xxxxxx otázky. Xx-xx toho k xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxx zapůjčí. Xxxx xx být xxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x svědků x xxx xxx xxxxx xxxxxx vztahující xx na předmět xxxxxxxxxx vyšetřování. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xx zúčastnil xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx též xxxxxxxxx, xxx byly xxxxxx xxxxxx napřed objasněny xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Znalec xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx vyžadovat zdravotnickou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Znalci xx zpravidla uloží, xxx xxxxxxx vypracoval xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx obhajoby.

§108

Výslech znalce

(1) Vypracoval-li xxxxxx xxxxxxx písemně, xxxxx, xxx se xxx výslechu xxx xxxxxxx a xxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, kteří xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxx z xxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx; xxxxx-xx se xxxxxx xxxxxx, xx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxx zvlášť.

(3) X přípravném řízení xxx xx xxxxxxxx xxxxxx upustit, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx zástupce o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pochybnosti.

§109

Vady xxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxx xxxx je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx nutno xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

§109a

Znalecká kancelář

(1) X xxxxxx znaleckého posudku xxxx orgán činný x xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx x podání xxxxxxxxxx xxxxxxx, podá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxx označí znalce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx vyslechnut. Xx-xx xxxxx přibrat xxxxxx xxx (§105 xxxx. 4), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx znalecká xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §105 xx 109 se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x na znalecké xxxxxxxxx x xx xxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§109x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 255/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§110

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxx, zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxx posouzení, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zástupce a x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přezkoumání xxxxxxx xxxxxxxx znalcem.

(2) Xxxxxxxx xxxxx podá xxxxxxx xxxxxxx. V xxx xxxxxx xxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx potřeby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxx, kdo xxxxx xxxxxxxx posudek, který xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dva (§105 odst. 4), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, ale znalecký xxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxx osoby.

(3) Xxxxxxxxxx §105 xx 109 xx jinak xxxxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxx x xx osoby, xxxxx xxxxxxxx posudek xxxxxxxxxxx.

§110x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxx, xx si xx xxxxx následků xxxxxx xxxxxxxxxxxx znaleckého xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxx provádění tohoto xxxxxx xxxxxx, xxxx xx se xxxxxxx x xxxxxxxx posudek xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení umožní xxxxxx, kterého xxxxxxx xx stran požádala x znalecký xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx spisu xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§110x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s účinností xx 1.1.2002

§110b

Znalečné

Výši xxxxxxxxxx xxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx kancelář xxxx znalecký xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přibral, v xxxxxxx s jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx orgán xxxxx v trestním xxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxx znalečného, xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§110x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§111

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx §105 xx 110b xx xxxxxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx přibere x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednorázově.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§111x

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyrozumí se xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx, xx které byl xxxxxxxx předvolán. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo znalce xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx obviněného xxxxxxxx x xxxx a xxxxx, ze kterého xxxx výslech provádět xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx výslech osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx zastupitelství xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pověřený x tomu osobou xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxx výslechu xxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výslech x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, věznice xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx byl xxxxxxx předsedou tohoto xxxxx, xxxxxxxx státním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx věznice xxxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxxxxxxx xx po xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx místě, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Totožnost xxxxxx, jehož totožnost xx xxxxxxxxx a xxxxx výslech xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxx senátu xxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxx předsedou xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxx x xxxx xxxxxxxx vedoucím xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx je xx xxxxx dobu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx svědek, xxxxx xxxxxxxxx xx utajována.

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx provádějící xxxxxxx xxxxx vyslýchanou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx provedení xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx prováděného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zvukového xxxxxxx.

§111x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 459/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxxxx xxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx důkazy

§112

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx předměty, xxxxxxx nebo xx xxxxxxx byl xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx prokazují xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mohou xxx prostředkem k xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokazovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxx k obviněnému.

Oddíl sedmý

Ohledání

§113

Účel xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxx

(1) Ohledání xx xxxx, mají-li xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x ohledání xxxx xxxxxxxxxx úplný x xxxxx obraz xxxxxxxx xxxxxxxx; mají se xxxxx k němu xxxxxxxx fotografie, xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§114

Prohlídka xxxx x xxxx podobné xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, zda xxxx xx jeho xxxx stopy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx prohlídka těla xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx provést jen xxxxx téhož pohlaví.

(2) Xx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jiný xxxxxxx úkon, je xxxxx, o kterou xxx, xxxxxxx strpět, xxx xx xxxxx xxxx odborný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x ní xxxxxxx jiný potřebný xxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx spojen xx xxxxxxx xx tělesné xxxxxxxxx osoby, xxx xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx požádání xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx může xxxxx xxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxx, o xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxx podezřelého xxxx obviněného xxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxx krve nebo xxxx obdobný úkon xxxxxxx xx zásahem xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x trestním řízení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx překonat; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx odporu podezřelého xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx intenzitě xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx onu xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xx následky xxxxxxxxxx (§66), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx poučí xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§115

Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx způsobena xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx prohlédnuta x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx v takových xxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce. X xxx xxxxxxxx xxxxxx zástupce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§116

(1) Xx-xx xxxxx vyšetřit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx k xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx a v xxxxxxxxxx řízení na xxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx nařídit, xxx xxxxxxxx xxx pozorován xx zdravotnickém ústavu, xxxx xx-xx ve xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Proti tomuto xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo zmenšené xxxxxxxxxxx, vysloví xx xxxxxxx x xxx, xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§117

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx déle xxx dva xxxxxx; xx xx xxxx xx třeba xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx může xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx měsíc. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§118

Jestliže jsou závažné xxxxxxxxxxx, xxx xxxx x svědka, jehož xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx zvláště důležitá, xxxxxxxxx xxxxxxx schopnost xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxx §116 xxxx. 2 xxxx xxxx xxxxxxxxx.

XXXXX ŠESTÁ

ROZHODNUTÍ

§119

Způsob xxxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx zákon xxxxxxxx stanoví; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

§120

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx "Jménem xxxxxxxxx" xxxx xxxxxxxxx

x) označení xxxxx, o jehož xxxxxxxx xxx, i xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx rozhodnutí xxxxxxxxxx,

x) xxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) odůvodnění, xxxxx xxxxx nestanoví xxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x příjmení, xxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx zaměstnání x xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx být zaměněn x xxxxx xxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxxxxxx sboru, uvede xx x hodnost xxxxxxxxxxxx x útvar, xxxxx je xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, jímž xx xxxxxxxxxx uznává xxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxxx zprošťuje, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx týká, x xx nejen zákonným xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i uvedením, xxx jde o xxxxxx xxxx xxxxxx, x místa, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, jichž xx třeba k xxxx, xxx skutek xxxxxx být zaměněn x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx odůvodňují xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx soud dohodu x vině x xxxxxx, xx součástí xxxxxxxx xxxx xxxxx x schválení xxxxxx x xxxx x xxxxxx.

§121

Xx rozsudku, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, pojme xxxx xxxx xxxxx

x) x xxxxxxx škody nebo xxxxxxxxxxx újmy v xxxxxxxx xxxx o xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (§43 odst. 3),

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odvolání xxxxxxxxxx.

§122

(1) Xxxxxxxxxx rozsudek xxxx obsahovat xxxxx x trestu s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx nichž xxxx xx potrestání xxxxxxxx, x xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx x dohledem, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jejím xxxxxx. Xxx-xx xxx pachatelem xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxx má být xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxx pachateli xxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxxxxxxx obsahovat i xxxxx o xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody, musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx pachatelem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x tom xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx.

(2) Ve výroku xxxxxxxxxxxxx rozsudku xxxx xxx xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §226 xx zproštění xxxxxxxx xxxxx.

§123

Xxxx, xxxxx rozhoduje xxxxx xx věci, x níž xxxxxxxx xxxxxxxx byl xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pouze xx výroky, xxxxx xxxxx věc xxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, v nichž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

§124

V rozsudku, xxxx xxxxxx xxxxxxxx trest, xxxx xxxx xxxxxxx xx dřívější rozsudky, x xxxxx nový xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx jej výrokem x trestu xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx x xxxxxxxx společný xxxxx xx pokračování x xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx ty xxxxxxxx rozsudky, x xxxxx zrušuje výrok x vině, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x trestných xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx v jednočinném xxxxxxx, xxxx výrok x xxxxxx, xxxxx x další výroky, xxxxx xxxx v xxxxxxxx výroku x xxxx svůj xxxxxxx, x xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx za pokračování x trestném xxxx.

§125

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odůvodnění, xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x x které xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. X odůvodnění xxxx být patrno, xxx xx xxxx xxxxxxxxx x obhajobou, xxxx nevyhověl xxxxxxx xx xxxxxxxxx dalších xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx, xxxx posuzoval xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxx viny x trestu. Xxx xxxxxxxxxx uloženého xxxxxx xxxxx jakými xxxxxxx xxx veden při xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx činem xxxxxx, způsobu xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, okolností, xx xxxxxxx byl čin xxxxxxx, osoby xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx i polehčujících x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx zvážení xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx pachatele a xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx; xxxxx xxx, xxx přihlédl x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxx xx činu, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činu, x xxxxx xxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xx spojení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx odůvodnit. Ukládá-li xxxx nepodmíněný trest xx trestný xxx xxxxxxx v §55 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx byl xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x proč xxxxxx xxxxx uložit xxxxx xxxxx nespojený x xxxxxxx svobody.

(2) V xxxxxxx x odvolání, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx (§248 xxxx. 1), xxxxxxxx soudu, ke xxxxxxx xx být xxxxxxxx podáno (§251), xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x podaném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§252), xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby (§246), x xxxxxxxx nutného xxxxxx xxxxxxxx (§249).

(3) X xxxxxxx x xxxxxxxx, které musí xxx xxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxx dovolání xxxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obhájce (§265d), xxxxx x podání xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx dovolání xxxxxx (§265e), označení xxxxx, xxxxx o podaném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x vymezení nutného xxxxxx xxxxxxxx (§265f).

Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx

§126

Xxx poradě x xxxxxxxx, xxxx xx rozhoduje o xxxx x xxxxxx, xxxxxxx soud xxxxxxx,

x) xxx xx xxxx xxxxxx, pro který xx xxxxxxxxxx stíhán,

b) xxx xxxxx xxxxxx xx všechny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

c) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx obžalovaný,

d) xxx xx obžalovaný za xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zda trestnost xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx x xxxx trest xx xxx obžalovanému xxxxxx,

x) xxx a x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx škodu nebo xxxxxxxxxxxx újmu x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zda x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx má být xxxxxxx.

§127

(1) Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxx rozsudku xxxxxxxxxxxxx předcházelo, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nikdo xxxx. O xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx mlčenlivost.

(2) Při xxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxx. Nelze-li xxxxxxx xxxxxxxxx, připočítávají xx xxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně xxxxxxxx x hlasům xx nich příznivějším xxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx většiny. Xx-xx xxxxxx, které xxxxxx xx obžalovanému xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx byl x xxxxxxx předchozí xxxxxx xxxxxxxxxxx. Při hlasování x xxxxxx se xxxx mohou hlasování xxxxxx xx, kdo xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Přísedící xxxxxxx xxxx soudci. Xxxxxxxxx x xxxxxx mladší xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx hlasuje xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xx sepíše xxxxxxxx xxxxxxxx (§58).

§128

Vyhlášení xxxxxxxx

(1) Rozsudek xx xxxxx vždy xxxxxxxx; vyhlašuje xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx", plné xxxxx xxxxxx, aspoň xxxxxxxxx xxxx odůvodnění x xxxxxxx o xxxxxxxx prostředku. Vyhlášení xxxx být x xxxxxxxx shodě x xxxxxxx rozsudku, xxx xxx xxx odhlasován.

(3) Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx hned xx xxxxxxxx jednání, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; není-li xx možné, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx nejdéle tří xxx.

§129

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx písemně. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí být xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx byl xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx po xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxx x obžalovaný xxxxxx xxxxxxxx x prohlásili, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odůvodnění, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx odvolání xxxx oprávněné xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudek, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx, xxx zjednodušený rozsudek xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx výroky x xxxxxxx, které xx vztahují x xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozsudku. Xxxx-xx xxxxx podat odvolání x poškozený xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx, je xxxxxx xxxxx odůvodnit xx xxxxxx, xxxxx kterým xxxxx podat odvolání.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhotoven xxx x poradě, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx členem senátu, xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx soudy jako xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vazebních xxxxxx xx pěti xxxxxxxxxx xxx x v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx pracovních dnů,

b) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx stupně, xxxxxxxx soudy x xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxx x xxxxxx lhůt xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx závažných xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx x více xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, písemně xxxxxxxx, xxxx nebylo xxxxx xxxxxxxx xxxxx kratší. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xx příkaz xxxxxxxx xxxxx jiný xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx rozsudek xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ten, xxx xx xxxxxxxxxx. Nemůže-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx trvání, xxxxxxxx je za xxxx xxxx xxxx xxxxxx; xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poznamená.

§130

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, státnímu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx osobě x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to x xxxx byli xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přítomni.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx opatrovníka, xxxxxx xx opis xxxxxxxx xxx jim.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx.

§131

Oprava xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opravit xxxxxxxx chyby x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x nimž xxxxx xx vyhotovení rozsudku x xxxx xxxxxxx xxx, xxx vyhotovení xxxx x xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx stupně.

(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx byl xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxx odstavce 1 je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Po xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx jak xx vyhotovení xxxxxxxx, xxx x x xxxxxxx, které xx xx xxxx, jimž xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx.

§132

§132 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 292/1993 Sb.

§133

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku xxxx xxxxxx opisu xxxxxxxx xxxxxxxxx dotkla xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx rozsudku, běží xxxxxxxx zástupci x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x odvolání xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, a xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx. X xxx je xxxxx osobu výrokem xxxxx dotčenou poučit.

Oddíl druhý

Usnesení

§134

Obsah xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx musí obsahovat

a) xxxxxxxx orgánu, x xxxxx rozhodnutí xxx,

x) xxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx,

x) odůvodnění, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx x opravném xxxxxxxxxx.

(2) X odůvodnění je xxxxx, jestliže to xxxxxxxx podle xxxxxx xxxx x úvahu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx, x něž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgán xxxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx úvahy, na xxxxxxx podkladě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona.

§135

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx je xxxxx xxx ta xxxxxxxx, která byla xxxxxxx xxx úkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, které se xxxxxxxx xxxxxx, jakož x usnesení, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, veřejném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§136

Xxxxxxxxxx usnesení

(1) Není xxxxx xxxxxxxxxxx usnesení, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx způsob provedení xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soudu.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx znění x xxxxxxxxx x xxxxx, ledaže by xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx případě pouze xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx se xx vyhlášení xxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx xx vyhlášení usnesení xxxxx xxxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxx §142 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx usnesení vyhotovovaného xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx může xxxx xxxxxxx stupně xxxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxx takovému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Mají-li xxxxx podat xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxx prohlásí, xx xx nepřeje, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxx tyto osoby xxxxx xxxxxx i xxxxx xxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§137

Oznamování xxxxxxxx

(1) Usnesení xx xxxxx oznámit xxxxx, které xx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx x němu xxxx xxxx návrhem xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Oznámení xx xxxx xxx vyhlášením xxxxxxxx x přítomnosti xxxx, xxxxx xx xxxxx usnesení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Má-li osoba, xxx je třeba xxxxxxxx oznámit, obhájce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx oné xxxxx xxxxx jejímu xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx opisu, xxxxxx xx jen obhájci, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jde-li x xxxxx, xxxxx xxxx xxxx svéprávná xxxx xxxxx svéprávnost xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá, xxxxxx xx usnesení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Oznamuje-li se xxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxx, proti němuž xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx, tak x jeho obhájci x xxxx opatrovníku. Xx-xx xxxxxxxx ve xxxxx, xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na pozorování xx zdravotnickém ústavu, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx i xxxx xxxxxxx x xxxxx, xx-xx obviněný xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxx prostředku, xx státnímu xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx podnět, xxxx x xxxxx xxxxxx.

§138

Použití ustanovení x xxxxxxxx

Xxxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení zvláštní, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prvého xxxx xxxxx x rozsudku.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§139

Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x nestanoví-li xxxxx zákon něco xxxxxx, x vykonatelný,

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nepřipouští,

b) xxxxxxxx xxxxx sice xxxxx němu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

xx) xxxxxxxx xx xxxxx podáno xxxxxx,

xx) xxxxxxxxx osoby xx odvolání xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx

xx) podané xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Odvolání xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx zúčastněnou osobou xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx části rozsudku xxxxxx právní xxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx z více xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tomu, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nabyl xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx lhůta k xxxxxx odvolání xxxxxxxx, xxxxx byla podána xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x navrácení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx.

§140

Xxxxxx xxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Usnesení xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) jestliže xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zákon xxxx xxxxx němu xxxxxxxxx stížnost, xxxxx

xx) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

xx) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdaly nebo xx výslovně vzaly xxxx, xxxx

xx) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx je vykonatelné, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx zákon xxxxx xxxx sice xxxxxxxxx xxxxxxxx, avšak xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx ani x xxxxxxx, xx má xxxxxxxx účinek, xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx částech, xxx-xx xx oddělit.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinek xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou žádost x navrácení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx pravomocného xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXX X XX

§141

Xxxxxxxxxxx x účinek

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx napadnout každé xxxxxxxx policejního orgánu. Xxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx připouští x xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx x prvním xxxxxx.

(3) Xxxxx usnesení xxxxxxxxxx státního zástupce xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, jestliže xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Nejvyšší xxxx. X xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejvyšší státní xxxxxxxx.

(4) Stížnost má xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§142

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxx jiného, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, k xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx; proti xxxxxxxx xxxxx xxxx podat xxxxxxxx též xxxxxx xxxxxxxx, x xx x ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxx x jeho prospěch xxxxxxxx.

§143

Xxxxx a místo x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxx stížnost xxxxxxx, x xx do xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (§137); xxxxxxxx xx usnesení xxxxxxxx xxx obviněnému, xxx i xxxx xxxxxxxxxxx nebo obhájci, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx provedeno xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx §142 odst. 2 mohou xxxxx xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx, xxxxx lhůta x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§144

Vzdání xx x xxxxxxxxx stížnosti

(1) Oprávněná xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba může xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpět, xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxx vzít xxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pověřeného xxxxxxx xxxx evropského xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx obviněného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníkem xxxx xxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx obviněného. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx může xxxx xxxxxxx stížnost xxxx x bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxx případě xxxx xxxxxxxxxx nová xxxxx x podání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx vzata xxxx.

(4) Xxxxxxxxx stížnosti xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx-xx věc xxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí stížnost xxxxxxx; v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí předseda xxxxxx.

§145

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx napadnout

a) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx, xxxxx usnesení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx některého xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stížnost xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

Účinnost xx 30.9.2005 xx 30.9.2005 (do xxxxxx x. 394/2005 Xx.)

§146
Xxxxxx xxxx orgánem, xxxxx xxxxx usnesení xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Orgán, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx změna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx trestního xxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2005 Xx.

§146x

Xxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu

(1) X xxxxxxxxx proti rozhodnutí, xxxxxx xxxxxx zástupce

a) xxxxxxx x xxxxx, xxxxx-xx x rozhodnutí x propuštění xxxxxxxxxx x vazby xxx xxxxxxx některého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx spočívajícího x xxxxxx vycestování xx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření (§88m xxxx. 2), x xxx, xx xx xxxxxxxx setkání xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxx mu blízkou xxxx jinou osobou (§88d odst. 2), xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx předběžného xxxxxxxx (§88n xxxx. 3),

x) xxxxxxxx věc, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxxxx se zajištěné xxxxxxxx hodnoty, xxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx majetek xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhodl x omezení xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx trestu xxxx trestu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nevyhověl xxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx majetek pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx majetku, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nepovolil provedení xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§66 xxxx. 1),

x) rozhodl x xxxxxxx věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx (§81b xxxx. 1), nebo

k) rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §159c xxxx. 1,

xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxx po xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobám xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; vydal-li xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx, rozhoduje xxxx, x xxxxx obvodu xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx žalobce, xxxxx xx xxx xxxxx příslušný k xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxx xxxxxxx o uložení xxxxxxxxx xxxxxx, změnil xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx nástrojem xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zástupce, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx nad zachováváním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zákonnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, rozhoduje xxxx, x jehož xxxxxx by xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který by xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx dozoru xxx zachováváním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx

§147

(1) Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení.

(2) Xxxx-xx xx stížnost xxx xxxxxxx z xxxx xxxx xxxx jen xxxxxxx x více xxxx, x nichž xxxx rozhodnuto týmž xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxx xxxx věci x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§148

(1) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx podána xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xx xx výslovně vzdala xxxx xxxxx znovu xxxxxx xxxxxxxx, kterou xxx předtím xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx-xx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx xxx proto, xx se xxxxxx xxxxxxxxxx poučením, xxxxx xx xxxx xxxx xxx oznámení xxxxxxxx.

§149

(1) Xxxxxxxxx-xx nadřízený xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx-xx xxxxx xxxxxx xxxx potřeba nového xxxxxxxxxx, buď

a) xxxxxxxx xxx xx xxxx, xxxx

x) xxxxx orgánu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x věci znovu xxxxxx a rozhodl.

(2) Xxxx rozhodující x xxxxxxxxx xxxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xx-xx to pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx i x xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§223 x 231). Xxxxxxxxxx §191 platí x xx.

(3) Je-li xxxxx jen xxxx xxxxxxxxxx usnesení x xxx-xx ji oddělit xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (§147 xxxx. 2), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xx onu xxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxx v xxx, xx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, aniž xxxxxxx zrušení napadeného xxxxxxxx, xxx xxx xx doplnit, xxxxx xxxxxx xxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxxxx stížnost xxxxxxx, aby x xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodl xxxx xxxxxxx výrok xxxxxxx.

(5) Xxxx rozhodující x stížnosti xxxx, xxxxxxx-xx xx xx xxxxx, nařídit, aby xxx byla xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a bylo x xx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxx xxxxxx xxxxx jiným xxxxxx xxxxx druhu x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx, jemuž xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, je při xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx vyslovil xxxxx nadřízený, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nařídil.

§150

(1) Orgán xxxxxxxxxxx x stížnosti xxxxxx x jejího podnětu xxxxxx usnesení x xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx prospěch xxxx stížnost xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx prospívá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, změní xxxxxxxx také ve xxxxxxxx xxxxxx spoluobviněného.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx přiměřeně x xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx projednání x rozhodnutí.

XXXXX XXXX

XXXXXXX TRESTNÍHO XXXXXX

§151

Xxxxxxx trestního xxxxxx, xxx nese stát

(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx stát; xxxxxx xxxx xxxxxxx náklady xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zmocněnce. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx na nutnou xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v důsledku xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx zákona.

(2) Obhájce, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx třeba xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx obhajovat xxxxxxxx, xxxxx nárok xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, se zvyšuje x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx povinen x odměny xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx hotových xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 3) Xxxxxxxxxx xxxx druhé xx xxxxxxx x x případě, kdy xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx xxxxxxxxx 6) x xxxxxxx xxxx xx xxxx právnická osoba.

(3) X xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx orgán xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx vedl xxxxxx x xxxx, xxx obhájci povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx zbytečného xxxxxxx, nejpozději xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx návrhu. V xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně. Xx návrh obhájce xxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x náhradu hotových xxxxxx, xxxxxxxx xx xx odůvodněno xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx závažnými xxxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxxx stížnost, xxx xx odkladný xxxxxx.

(5) Odměnu x xxxxxxx hotových xxxxxx xx třeba xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx přiznání, xxxxxxxxxx xx 30 xxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obhajobu za xxxxxxxx odměnu, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx poskytovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx.

§151x

(1) Obviněný, který xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx obhajobu za xxxxxxxx odměnu, a xxxxxxxxx, který xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxx ponese xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx poškozený xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx takový důkaz xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx téže xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je přípustná xxxxxxxx.

§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx trestního xxxxxx

§152

(1) Xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxx nahradit xxxxx

x) xxxxxxx spojené s xxxxxxx vazby,

b) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obhájci xxxxxx, xxxxx nemá xxxxx na obhajobu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x využitím elektronického xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx propuštění x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a při xxxxxxxxx vazby,

d) xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx odnětí svobody,

e) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx domácího xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx náklady, xxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx náklady spojené x xxxxxxx vazby, xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kontrolního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxx;x xxx xxxxxxxxx xxxxx x náklady spojené x výkonem xxxxxx xxxxxxxx vězení a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx obecně závazným xxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x výkonu trestu xxxxxx xxxxxxx.

§152a

§152a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 333/2020 Sb.

§153

(1) Xxx xxxxx xxxxx bezvýsledně xxxxxxxx xxxx návrh xx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxx nahradit xxxxxxx řízení x xxxxx návrhu, x xx paušální xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obecně závazným xxxxxxx předpisem. Xxxx xx xxxxxxx nahradit xxxxx odměnu a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx odměnu.

(2) Xxxxxxxxx x náhradě xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§154

Povinnost x xxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxx poškozeného v xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zčásti xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody nebo xxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, jemuž xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx x x xxxxxxx, xx poškozenému xxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx poškozeného x xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxx související x xxxxxx poškozeného x xxxxxxxx xxxxxx (§155 xxxx. 4), xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx věci x okolnosti případu, xxxxxxx spoluzavinění xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxx x úvahu xxxxxxx povahu trestného xxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx poškozeného x odsouzeného. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx trestný xxx.

(3) Odsouzený je xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxx vzniklé xxxxxxxxx xxxxxxxxx poškozeného, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx pomoc xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx tomu povaha xxxx x okolnosti xxxxxxx, zejména spoluzavinění xxxxxxxxxxx. Jde-li o xxxxxxxxxxx trestný xxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx vezme v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx x majetkové xxxxxx odsouzeného.

Rozhodování o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx

§155

(1) X xxxxxxxxxx odsouzeného x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx&xxxx;x s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kontrolního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x náhradě odměny x xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx [§152 xxxx. 1 xxxx. x), x)] xxxxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) O xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx jeho části xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxxx stupně.

(3) O xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, hradit xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxx xx xxxxxxxxx použijí xxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x způsob xxxxxx.

(4) X povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poškozenému náklady xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx nároku na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení a x xxxxxx výši xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxx uplatnit do xxxxxxx roku xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx odsouzeného xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zmocněnce xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx odměnu, x x xxxxxx výši xxxxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx i bez xxxxxx.

(6) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxxx stížnost, xxx xx odkladný xxxxxx.

§156

Xxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxx částkou [§152 xxxx. 1 xxxx. x) x §153 xxxx. 1] xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX

§157

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx organizovat xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx přispívali x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zástupce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxx, xxxxx xx tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jichž je xxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebo ke xxxxxxxx pachatele. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx státní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) vyžadovat xx policejního xxxxxx xxxxx, včetně xxxxx, x nichž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx prověřování xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx kteroukoliv xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx opatření, aby xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx a skutkově xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx využít xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx má znalost xx speciálního xxxxx. X xxxxx na xxxxx určité xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx orgán, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X přibrání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx úřední xxxxxx. Xx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx nebo policejního xxxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx výkon xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx a být xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení. Xx provádění xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx skutečnostech, x nichž se xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx upravující vyloučení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Účast xxxxxxxxxxx nezbavuje xxxxxxxx xxxxxxxx x policejní xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx trestního xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx přibranému xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x náhrada xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx účelně xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; odměna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pracovněprávním xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vynaložené práce x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx pomoci. Odměna xx může xxxxxxxxx xxxxxx, pokud odborná xxxxx xxxxxx poskytnuta xxxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odborné xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zcela xxxxxxx. Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty, povinen x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xx 3 dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx určí orgán xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx 30 xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nesouhlasí-li orgán xxxxx x trestním xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx. Proti xxxxxxxx xx přípustná xxxxxxxx, která má xxxxxxxx xxxxxx.

§157x

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zástupce

(1) Xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx řízení xxxx, a poškozený xxxx právo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx policejního xxxxxx. Xxxx žádost xxxx vázána xxxxxx. Xxxxxx xx nutno xxxxxxxx zástupci ihned xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx musí xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx žadatel xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státní zástupce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx.

§157x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

HLAVA XXXXXX

XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§158

(1) Xxxxxxxxx orgán je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx poznatků, xxxxxxxxx xxxxxxxx x podnětů xxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx čin, x xxxxxxxxx ke zjištění xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, x xxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v souladu x xx. 22 x xx. 25 xxxx. 2 x 3 nařízení Rady (XX) 2017/1939. Xxxxxxxx xxxxxx Vězeňské služby Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx trestný xxx, je povinen xxxxxxxx státní xxxxxxxx x policejní xxxxx. Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx x to xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x učiněných xxxxxxxxxx.

(3) X zahájení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxx trestný čin, xxxxxx policejní xxxxx xxxxxxxxxx záznam, xx xxxxxx uvede xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx zahajuje, x xxxxxx, xxxxx se x xxxx dověděl. Xxxx záznamu zašle xx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státnímu zástupci. Xxxxx-xx nebezpečí z xxxxxxxx, policejní orgán xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx úkonů. X xxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečností důvodně xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx trestný xxx, opatřuje policejní xxxxx potřebné xxxxxxxx x nezbytná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxx toho xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x právnických xxxx x státních xxxxxx,

x) xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx-xx xxxx xxx posouzení xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména spisy x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) provádět xxxxxxxx xxxx x místa xxxx,

x) xxxxxxxxx za xxxxxxxx uvedených x §114 xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §114 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx téhož xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx těla a xxxx zevní xxxxxx, xxxxxxxx xx to xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby nebo xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §76 zadržet xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §78 xx 81 xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobem xxxxxxxx x xxxxx čtvrté xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx výlučné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x objasnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xx xxxxxxx dožádání xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx orgány.

(5) Při xxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx advokáta. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx x úkonu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) O xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx neodkladného xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxx úřední xxxxxx. Xx-xx xxxxxx záznam xxxxxxxx xxxxxx podávající xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Úřední xxxxxx xxxxxx státnímu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zvážení návrhu, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podala, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx x úvaze, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx záznam xxx x xxxxxx před xxxxxx užít xxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxx, xxx xxxxx vysvětlení, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx záznam přečten, xxxx jinak xxxxxxxxxxx xxxx obsah.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx osobu, aby xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx; v xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx povinna xxxxx vyhovět ihned. Xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x podání xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nedostaví, xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xx xx a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§66) xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxx xxxxxxxxxx od xxxx, xxx xx jím xxxxxxx státem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ledaže xx byl xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx nebo tím, x jehož xxxxx xxxx povinnost xx. Xxxxx podávající xxxxxxxxxx, x výjimkou podezřelého, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxx; vysvětlení může xxxxxxx, pokud by xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sobě xxxx xxxxxx uvedeným x §100 xxxx. 2; x xxx xx xxxxx osobu, xx níž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2.

(9) Xx-xx xxxxxxx xxxxx povahu xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §158a. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx, x jejíž xxxxxxxxxx správně x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx reprodukovat xxxx s xxxxxxx xx její psychický xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiného xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx osoba, x xxx xx dostatečně xxxxxxxxx závěr, že xxxxxxx xxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx stíhání x xxxxx xxxxxx důkazní xxxxxxx výpovědi, xx xxxxx vyslechnout xxxx xxxxxx x osobu, xxxxx výpověď xx xxxxx odůvodněného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx trestního stíhání, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, že xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx výpověď vyvíjen xxxxxx, anebo xxxxx x jiného xxxxxx, xx bude ovlivněna xxxx výpověď. Pokud xxxxxxxx těchto xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §164 xxxx. 4, lze xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pořízené x xxxxxx výslechu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx videokonferenčního zařízení xxxxxxx pouze xxxxx §211 xxxx. 1, xxxx. 2 písm. x), odst. 3 xxxx. b), x); xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx podle §212.

(10) Xxx se dostaví xx xxxxx x xxxxxx vysvětlení, xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxx, xxx byl xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx své xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Provádí-li opatření xxxx úkony podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán xxx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, vyrozumí x xxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxx Policie České xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx byl příslušný x řízení. Vznikne-li xxxx útvarem Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx x příslušnost, xxxxxxxx věc x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx.

(12) Xx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxx trestný xxx, xxxxxxxx, že příslušnou x xxxxxx je Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, policejní xxxxx xx x předmětu xxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumí x xxx xx xxxxx. Xx doby, xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx úkony. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx věc předloží x xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxxxxx. Jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 11 xx xxxxxxxxx.

§158a

Je-li při prověřování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tomu, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxx xxxx pachatele xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx úkon xxxxxxxxxxx ve výslechu xxxxxx nebo x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx účasti soudce; xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závěr xxxxxxxx xxxxxxxx o tom, xx úkon xx xxxxx xxxxxx neodkladný xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§158x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxxxxxxx pátrací xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxx

§158x

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xx xxxxxxxxx orgán, xxxxx x tomu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx-xx o xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ředitelem, x jde-li x xxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx v řízení x úmyslném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx operativně xxxxxxx prostředky, xxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) sledování xxxx x xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx.

(2) Používání operativně xxxxxxxxx prostředků nesmí xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx tehdy, nelze-li xxxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx-xx xx jinak xxxx xxxxxxxx podstatně xxxxxxx. Xxxxx x svobody xxxx lze omezit xxx v xxxx xxxxxxxx nutné.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx jako xxxxx.

§158c

Předstíraný převod

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se rozumí xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx držení xx třeba xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) která xx určena xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxx pouze na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce.

(3) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provést x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx orgán je xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodatečně xxxxxxx, x pokud xx xx 48 xxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxx převodu xxxxxx policejní xxxxx xxxxxx, který xx 48 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§158x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§158d

Sledování xxxx x xxxx

(1) Sledováním osob x xxxx (dále xxx "xxxxxxxxx") se xxxxxx xxxxxxxxx poznatků x osobách x xxxxxx prováděné xxxxxxxxxx xxxxxxxx technickými nebo xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxx zjistí, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx dozvěděl, xxxxx nepoužít.

(2) Sledování, xxx kterém mají xxx xxxxxxxxxx zvukové, xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx.

(3) Pokud xx xxx sledováním xxxxxxxxxx xx nedotknutelnosti obydlí, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx písemností a xxxxxxx uchovávaných v xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků, xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx předchozího xxxxxxxx soudce. Při xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxx provedeny xxxxx jiné xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Povolení xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 lze xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost x, xxxx-xx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx či xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx. X povolení xxxx být xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx. Tuto xxxx xxxx xxx, xxx sledování povolil, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx šesti xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, lze xxxxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx však xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požádat, x xxxxx xx xx 48 hodin xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx zničit x xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nijak xxxxxxxx.

(6) Xxx splnění podmínek xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxx xxxxxxxxx provést, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ten, xx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx zasahováno. Je-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Má-li xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx použit xxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §55 a 55a.

(8) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro trestní xxxxxx, je xxxxx xxxxxxx předepsaným způsobem xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxx, xxxxx se na xxxxxxxxxxx telekomunikační xxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dopravu xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezúplatně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx dovolávat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) X xxxx xxxxxxx věci, xxx xx ta, x xxx bylo sledování xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, xxx záznam xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x připojený protokol xxxxxx jako xxxxx xxx xxxxx, xx-xx x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x úmyslném xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx-xx x tím xxxxx, xx jejíž xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zasahováno.

§158d xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§158e

Použití xxxxxx

(1) Je-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx zločin, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx x horní xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx prospěch organizované xxxxxxxxxx skupiny, pro xxxxxxx xxx pletichy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §226 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx předpisů x pravidlech xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §248 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xx 4 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zakázky, xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx §256 trestního xxxxxxxx, xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx soutěži xxxxx §257 trestního xxxxxxxx, pletichy xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §258 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §329 xxxxxxxxx zákoníku, přijetí xxxxxxx xxxxx §331 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §332 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §333 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx úmyslný trestný xxx, k xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jím xx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, oprávněn použít xxxxxx.

(2) Agentem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx úkoly xxxxxxx xx xxxxxxx policejním xxxxxxx, xxxxxxxxxxx zpravidla xx zastíráním xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xx-xx to x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxx nutné, xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxx,

x) xxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx, povolení xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx České xxxxxxxxx nebo xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Orgány veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx odkladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx uvedených xxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxx povoluje xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx může xxxxx i evropský xxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx soudce vrchního xxxxx, v xxxxx xxxxxx xx byl xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx zachováváním xxxxxxxxxx x přípravném xxxxxx. X xxxxxxxx musí xxx xxxxxx účel xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, a xxxxx umožňující identifikaci xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx návrhu, obsahujícího xxxxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x opakovaně.

(5) Xx sledování xxxx x věcí x xxxxxxx xxxxxxxx v §158d xxxx. 2 x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §158c agent xxxxxxxxxxx xxxxx povolení.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx volit xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx způsobilé ke xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx nezbytně nutnou. Xxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nemá.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx je povinen xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadovat xxxxx xxxxxxxx xxx posouzení, xxx xxxxxx xxxxxx xxx použití xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem. Xxxx údaje je xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx, x xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x bezodkladnému ukončení xxxxxxxx agenta. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx státnímu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx agenta.

§158f

Objeví-li se důvod xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx §158b xx 158e; po xxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxxxx soudu prvního xxxxxx x bez xxxxxx státního zástupce.

§158f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§159

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, že byl xxxxxxx xxxxxxx čin,

a) xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x věc xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v níž xx nekoná xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení,

b) do xxx měsíců, jde-li x xxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x

x) xx xxxxx měsíců, xxx-xx x xxx xxxxxxx v prvním xxxxxx xx příslušnosti xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Pokud xxxxxx oznámení xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx skončit, xxxx xxxxx je xxxxx ještě provést x xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednak xxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxx být ještě xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx trvat.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xx xxxxx prodloužené xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obdobně, jak xx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

§159x

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx věci

(1) Xxxxx-xx xx věci o xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx orgán xxx xxxxxx usnesením, xxxxxxxx není na xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být zejména

a) xxxxxxxxx věci příslušnému xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx projednání.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx policejní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxx xxxxxxxxx věc, je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §11.

(3) Státní xxxxxxxx nebo policejní xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxxx odložit xxx, xx-xx xxxxxxx stíhání xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §172 xxxx. 2 xxxx. a) nebo x).

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx věc xxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx okolnosti xxxxxxx x §172 odst. 2 xxxx. x).

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán xxx xxxxxx též xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§160). Xxxxxxx-xx důvody xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxx věci xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxx. Xxxxxxxx x odložení xxxx podle odstavců 1 až 5 xxxx být xxxxxxxx xx 48 xxxxx xxxxxxxx zástupci. Oznamovatel xx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x to podle §158 xxxx. 2 xxxxxxx.

(7) Proti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 6 xxxxx stížnost, xxx xx odkladný účinek.

§159x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pachatelů, xxxx policejní orgán xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx nezbytnou xxxx, xxxxxxx však o xxx měsíce.

(2) Trvají-li xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souhlas x xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxx xxx měsíce, x xx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx vyňata x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení (§10) nebo je-li xxxx xxxxxxx stíhání xxx nedostatek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dočasně xxxxxxxxxxx.

(4) Policejní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx skutek proti xxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx a dosud xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx přezkumného xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterém xxxx být xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o přestupku x xxxxxxxxxx řízení.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx do 48 xxxxx zašle xxxxxxxx zástupci.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx trestní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§159x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §226 odst. 2, 4 xxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x pravidlech xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §248 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 3 xxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx zadání veřejné xxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxx podle §257 odst. 1 xxxx. b), xxxx. 2 nebo 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx dražbě xxxxx §258 xxxx. 1 písm. x), xxxx. 2 xxxx 3 trestního zákoníku, xxxxxxxxxx podle §332 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §333 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx maření xxxxxxxxxxxxx xxxxx §347a xxxx. 2 trestního xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx jen xxxxx, xx byl x to požádán, xxxxxx o xxx xxxxxxxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx x trestné xxxxxxxx toho, kdo x tento úplatek, xxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx se podat x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxx úplnou x xxxxxxxxx xxxxxxx x těchto skutečnostech.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, xxx-xx úplatek, xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby uvedené x §334 xxxx. 2 písm. x) xx c) trestního xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §334 xxxx. 2 xxxx. d) trestního xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx stát.

§159x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x splnil-li xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §159c xxxx. 1, státní xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx podezřelý xxxxxxxx xxxxxxxx podle §159c xxxx. 1. Proti xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání osoby, xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx dovolání xxxx xxxx x xxxxxxx dovolání rozhodnuto x xxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiném xxxxxxxx věci, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx stíhání xxxxx, xxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx podezřelého xxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx xx xxxxxx moci Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství; xx neplatí, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pověřeným žalobcem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o nesplnění xxxxxxxx podle §159c xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXX X XXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§160

(1) Xxxxxxxxxx-xx prověřováním xxxxx §158 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx skutečnosti xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, a xx-xx dostatečně xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx určitá osoba, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §159a xxxx. 2 x 3, §159b xxxx. 1, 3 x 4 nebo §159c odst. 1. Xxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx popis xxxxxx, xx kterého xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx zaměněn x xxxxx, xxxxxxx označení xxxxxxxxx činu, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx spatřován; obviněný xxxx být x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§120 xxxx. 2). X xxxxxxxxxx usnesení xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o důvodnosti xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx doručit obviněnému xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx výslechu a xx 48 hodin xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; u xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx usnesení x xxxxxxxx trestního xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxx poškozenému, xxxxx jsou jeho xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx odkladu xxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a předsedovi Xxxxxx. Opis usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, zařazeného x xxxxxx xxxxx x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx anebo x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo neopakovatelné xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx do tří xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věc xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x řízení.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx zahájeno xxxxxxx stíhání. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx takový xxxx, xxxxx nebude xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx x provedení neodkladného xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vždy xxxxx, na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx byl xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx neopakovatelný xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, že se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(6) Vyjde-li xxxxx xxxxxxxxxxx najevo, xx xxxxxx, xxx který xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je jiným xxxxxxxx činem, xxx xxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx a učiní x xxx záznam xx protokolu.

(7) Proti xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§162

Předání xxxx policejnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo jiný xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx je xxxxxx x §161 xxxx. 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx věc xxxxxx xxxxxxxxxxx konat xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxx povinnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Jestliže se xxxxxxxxx xxxxx uvedený x §161 xxxx. 2, xxxxxxx byla xxx předána xxxxx xxxxxxx, nepovažuje xx xxxxxxxxx, předloží spisy xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxx; xxxxx pokračuje x xxxxxx.

§163

Trestní xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx pro trestné xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (§146 trestního xxxxxxxx), těžkého xxxxxxxx xx zdraví z xxxxxxxxxx (§147 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxx z nedbalosti (§148 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx pomoci (§150 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx (§151 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxx pohlavní xxxxxx (§155 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxx §171 xxxx. 1, 2 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxxx xxxxx §175 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§178 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxxx cizích práv (§181 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxx xxxxxxxxx listin x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v soukromí (§183 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxxxx nátlaku podle §186 xxxx. 1, 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx (§205 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxxxx (§206 xxxxxxxxx zákoníku), neoprávněného xxxxxxx xxxx xxxx (§207 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx x domu, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§208 xxxxxxxxx xxxxxxxx), podvodu (§209 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxxx §216 xxxx. 1, legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §217 odst. 2, xxxxxx (§218 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxx (§219 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§220 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxxxx xxxxxxx x nedbalosti (§221 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxxx věřitele (§222 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxx xxxx (§228 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§353 trestního xxxxxxxx) a nebezpečného xxxxxxxxxxxxxx (§354 trestního xxxxxxxx) proti tomu, xxx xx xx xxxxxx x poškozenému xxxxxx, vůči níž xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právo xxxxxxx xxxxxxx (§100 xxxx. 2), a xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx čin xxxxxxxxxx xxxxx §185 xxxx. 1, 2 trestního xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx je nebo x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, partnerem xxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx (§360 trestního xxxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činů, xxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stíhání xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx skutkem xxxxxxx, xxxxxxx souhlas byť xxx xxxxxxx x xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx vyjádření státnímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zaznamená xx jeho xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x trestním stíháním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzít xxxxxxxx xxxx, x to xx do xxxx, xxx se odvolací xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

§163x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx některý x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §163 xxxx. 1 xxxx třeba, xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx souhlas xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 15 xxx,

x) x xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx nebyl dán xxxx byl xxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx výhrůžkami, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx poškozený xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx souhlasí s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §163, tento xxxxx xx poskytne xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu, xxxxxxx xxxx 30 xxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx stíháním xxx xxxxx. O xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§164

Postup xxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx postupuje xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx byly co xxxxxxxxxxx x potřebném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx osoby xxxxxxxxx x následku trestného xxxx (§89 xxxx. 1). Xxxxxx postupuje xxxxxxxx xxxxxxxx v §158 odst. 3 x 5; xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx-xx x xxxxxxx xxxxx mladší xxxxxxxx xxx, xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx správně x úplně vnímat, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx jsou s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx stav pochybnosti, xxxxx xxxxxxxxxx-xx zjištěné xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx xx xxxx xxx pro xxxx xxxxxxx vyvíjen xxxxxx. Xxxxx poškozeného x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx-xx pro xxxxxxxxx xxxx odůvodněn xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx těchto xxxxxxxx je xxxx xxxxx, xxxxxxxx je xxxx xxxxx, vyslechnout xxxxxx.

(2) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ustanovením xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx důkazy xxx xxxxxx na xx, zda xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx být žádným xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxx donucován. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx navrhované xxxxxx, xxxxx xxxxxx zcela xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Jestliže xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §158 xxxx. 9 x lze-li xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo obhájci xxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx jej xxxxx x xxxxx domáhat xx osobního výslechu xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx tohoto xxxxxx třeba souhlasu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx vyšetřovacích xxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxx zákonné x xxxxxx xxxxxxxxx.

§165

Účast obviněného x xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx vyslýchaným xxxxxxx. Zejména tak xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx obhájce a xxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx přítomen xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx jako xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vyrozumění o xxx zajistit. Xxxx xxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xx orgán xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx x tomu xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provádění úkonu xxxx vznášet kdykoliv x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx uvedených x §55 odst. 2 utajena, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx policejnímu xxxxxx, xx xx xxxx účastnit xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedeného v xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxx-xx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx odepřít xxxxxxx, je policejní xxxxx xxxxxxx včas xxxxxxx sdělit, x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx x xxxxx jeho xxxxxx, ledaže nelze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vyrozumění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx ve výslechu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sdělí i xxxxx, podle xxxxx xxx takovou osobu xxxxxxxxx. Xxxxx-xx tyto xxxxx xxxxxx určit, xxxx být ze xxxxxxx zřejmé, k xxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx totožnost má xxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 utajena, xxxxx obsahovat údaje, xxxxx xxxxx by xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx provádění xxxxxxxxxxxxx úkonu účast xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 3.

§166

Skončení vyšetřování

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx vyšetřování xx xxxxxxxx x xxxx výsledky xx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, umožní obviněnému, xxxx obhájci x xxxxxxxxxxx, xxxxx podal xxxxx xxxxx §43 xxxx. 3, pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx poškozeného xxxxx, v xxxxxxxxx xxxx prostudovat spisy x učinit návrhy xx doplnění vyšetřování. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x poškozeného xxxxxxx xxx xxx xxxxxx. Je-li počet xxxxxxxxxxx velmi vysoký, xxxxx obdobně §44 xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, obhájce x poškozeného xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx, xxxxxxx je. X těchto úkonech xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxx x x odmítnutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 14, se xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx možnosti prostudovat xxxxx, ačkoliv xx xx byli řádně xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx k xxxxxx úkonu xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxx policejní xxxxx xxxxxxxx zástupci xxxx x návrhem xx xxxxxx obžaloby se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důkazů x zdůvodněním, xxxx xxxxxxxxx návrhům na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §171 xx 173, xxxxx §307 xxxx xxxxx §309.

§167

(1) Xxxxxxxxx orgán xx povinen skončit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxx-xx o věc xxxxxxx xx příslušnosti xxxxxxxxxx,

x) xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu.

(2) Xxxxx xxxx vyšetřování ve xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nebylo xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx skončit, xxxx xxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx policejnímu xxxxxx jednak xxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxx být xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx stanovit xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vyšetřování xxxxx trvat.

(3) Xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx státní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx jednou xx měsíc xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úkony. O xxxxxxxx sepíše xxxxxx xxxxxxxx záznam.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxx xxxx

§168

(1) Ustanovení xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx vyšetřování xxxxxxxxx činů, x xxxxx xxxx řízení x prvním xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Jestliže xxxxx oddíl neobsahuje xxxxxxxxxx zvláštní, xxxxxxxxx xx xxx vyšetřování xxxxx oddílu xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx.

§169

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx důkazy x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx podání xxxxxxxx nebo pro xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx, za xxxxx xxx provádět xxxxxxx xxxxxx podle §164 odst. 1, xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxx určení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx právně xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx x §168 xxxx. 1, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazů xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx provedeny x xxxxxxx xx xxxxxxx, se nepřihlíží x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx §164 xxxx. 1 xxxxxxxxx svědky.

§170

(1) Policejní xxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejpozději do xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x státní zástupce xxxxx §167 xxxx. 2, 3.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

§171

Xxxxxxxxxx věci xxxxxx xxxxxx

(1) Státní xxxxxxxx postoupí xxx xxxxxx orgánu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxx xxx, xx xxxx jde x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx, x xx-xx xxxx, xxx poškozený, xxxxx stížnost, xxx xx odkladný xxxxxx.

§172

Xxxxxxxxx trestního xxxxxxx

(1) Xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxx stíhání,

a) xx-xx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxx skutek, pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx spáchal xxxxxxxx,

x) je-li xxxxxxx xxxxxxx nepřípustné (§11),

x) xxxxx-xx xxxxxxxx x xxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx zastavit trestní xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxx, x němuž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx bez xxxxxxx xxxxx xxxxxx, který xxx xxxx xxx xxx obviněnému xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx očekávání xxxxxxxx,

x) bylo-li x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx mezinárodním xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx nesplňují xxxxxxxx z podmínek xxxxxxxxx v §145 xxxx. 1 písm. x) zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x toto xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x míře xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxx, xxxxxxx provedení xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx okolnostem, xx xxxxx byl xxx xxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx odstranit xxxx xxxxxxxx následky xxxx, xx xxxxxx, xx účelu trestního xxxxxx bylo xxxxxxxx.

(3) Xxxxx usnesení xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 může xxxxxxxx, x xx-xx znám, xxx xxxxxxxxx, podat xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxxx stíhání, xxxxx xxxx zastaveno z xxxxxxxxx důvodu uvedeného x xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxxx, prohlásí-li xxxxxxxx do tří xxx xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. X xxx je třeba xxxxxxxxxx xxxxxx.

§173

Xxxxxxxxx trestního xxxxxxx

(1) Xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxx obviněného xxx náležitě xxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx postavit xxxx soud,

c) xxxx-xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, která nastala xx xx spáchání xxxx, schopen xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stíhání,

d) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení (§10) xxxx xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněného xxxxxx xxxxxxx nepřípustné,

e) xxxxxxxx dřívější řízení xxx xxx xxxxxx xxxxx téže xxxxx xxxxxxxx pravomocným rozhodnutím x xxxxxxxxx x xxxxx neuplynula xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) byl-li xxxxxxxx xxxxx xx ciziny xxxx xxxxxxxx.

(2) Před xxxxxxxxxxx x přerušení xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxx, xxxx je xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxxx xxxx důležitých xxx xxxxxxx řízení xxxx x xxxxx přerušení xxxxxxxxx stíhání. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx x trestním xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Po xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§173x

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství

Usnesení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx doručí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx moci Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl xxxx

Xxxxx státního xxxxxxxx

§174

(1) Dozor nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §157 xxxx. 2 xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) dávat xxxxxxx xxxxxx k vyšetřování xxxxxxxxx činů,

b) vyžadovat xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, materiály x xxxxxx o xxxxxxxxxx trestných xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx postupuje,

c) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx i xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx rozhodnutí v xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx jeho rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stejném rozsahu xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu,

d) vracet xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) rušit xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx učinit xx 30 xxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx proti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stejném xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx úkony xx xxxx xxxxxxxxx xxxx osoba služebně xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

§174x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx může xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §159d xxxx. 1, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo o xxxxxxxxxx věci; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx evropským xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Za xxx xxxxxx xxxx xxxxxx zástupce Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství vyžadovat xx nižších státních xxxxxxxxxxxxxx spisy, dokumenty, xxxxxxxxx x zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx věci xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx právním názorem, xxxxx vyslovil xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx provedení nejvyšší xxxxxx zástupce nařídil.

(4) Xxxxx-xx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx jinak.

§175

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zastavení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání x o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx obžalobu,

c) sjednat x xxxxxxxxx dohodu x xxxx x xxxxxx a xxxxx xxxxx návrh na xxxx schválení,

d) rozhodnout x xxxxxxxxxx obviněného x xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nahrazujícím xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx x důvodů xxxxx,

x) xxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxx x věci xx xxxx zajištění xxxxxxxxxx, xxxxx zrušit xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx nároku xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx obohacení x xxxxxx xxxx zrušit xxxxxx zajištění xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §81b,

x) xxxxxxx xxxxxxxx mrtvoly,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zatýkacího xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x řízení o xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx x předání na xxxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ve xxxxxx, x xxxxx vyšetřování xxxx státní zástupce, xxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejblíže xxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství; xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zástupce, který xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx podle §171 xx 173, xxxxx §307 xxxx xxxxx §309 xx xxxxxxxx xxx uvedených, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozor.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx x xxxx x xxxxxx

§175x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx se skutek xxxx, že tento xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx x vině x trestu xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo x bez xxxxxxxx xxxxxx. Neshledá-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyrozumí x xxxx xxxxxxxxxx obviněného, x xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx.

(2) X xxxxxxx o xxxxxx x vině x trestu státní xxxxxxxx xxxxxxxx obviněného; x době x xxxxx xxxxxxx vyrozumí xxxxxxx obviněného a xxxxxxxxxxx, který výslovně xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxxx práv, xxxxx mu zákon xxxx poškozenému přiznává. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx možnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx při prvním xxxxxxx x dohodě x xxxx x xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy v xxxxxxxx, jež mu xxxx trestným xxxxx xxxxxxxxx, xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxx bylo na xxxx xxxx získáno.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vině a xxxxxx xx prohlášení xxxxxxxxxx, xx spáchal xxxxxx, xxx xxxxx xx stíhán, xxxxx xx xxxxxxx dosud xxxxxxxxxx důkazů a xxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx prohlášení. Xxxxxx x vině x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x obviněným; xxx-xx x xxxxxx xxxxx obhajoby, sjednává xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx přítomnosti xxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx, xx xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, upozorní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle §178 xxxx. 2 i x případě, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §178 xxxx. 2 jen, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx najevo xx xx xxxxxx xxxxxx xx schválení dohody x vině a xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx při sjednávání xxxxxx x xxxx x xxxxxx dbá xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohody x xxxx x trestu xxxxxxxx, vyjádří xx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x vině a xxxxxx xxx sjednat x xxx přítomnosti xxxxxxxxxxx, nedostaví-li xx x xxxxxxx, xxxxxx x xxx byl xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx xx k xxxxxxx a xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx jej uplatňovat xxxxxx. Xxxxxxxx-xx poškozený, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx o rozsahu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Dohoda x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, obviněného a xxxxxxxxxxx, xxx-xx přítomen xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x souhlasí-li x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, pro který xx xxxxxxxx stíhán, x xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx spáchání, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxx xxxxx, xxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je x xxxxx xxxxxx spatřován, x to xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x všech zákonných xxxxx včetně xxxx, xxxxx odůvodňují xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx, pro který xx xxxxxx x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx,

x) x xxxxxxx x xxxxxxxx zákoníkem xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx umožňuje x xx byly xxxxxxxxx; xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx i x xxxx, xxx obviněný xxxxxxxx xxxxx získal xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 odst. 8 xxxxxxxxx zákoníku),

g) rozsah x xxxxxx náhrady xxxxx xxxx nemajetkové xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) ochranné opatření, xxxxxxxx-xx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) podpis xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx podpis xxxxxxx, byl-li přítomen xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx přítomen xxxxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx x xxxxxxxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx náhrady xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení.

(7) Dojde-li xx xxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx, státní xxxxxxxx xxxx opis xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx x xxxx své xxxxxx (§43 odst. 3). Xxxxxxx-xx x dohodě x vině x xxxxxx, provede x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx protokolu; x takovém xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx učiněnému obviněným x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§175x

(1) Došlo-li x xxxxxxxx xxxxxx o xxxx a trestu, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxx bezdůvodného obohacení, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx skutečnost x xxxxxx na schválení xxxxxx x xxxx x xxxxxx soud xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dohodu o xxxx x xxxxxx x další písemnosti, xxxxx xxxx xxxxxx xxx soudní xxxxxx x xxxxxxxxxx.

§175x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 193/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2012

Xxxxx sedmý

Obžaloba

§176

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxx a xxxxxx přílohy. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx pobyt xxxx xxxxx xxxxx, x xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x předsedu Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx může xxx xxxxxx jen pro xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§160). Míní-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxx trestný xxx, xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx obžaloby xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxx xxxxxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§177

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx obviněného, xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x bydliště, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx; xxx-xx x příslušníka xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx hodnost xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx návrh, v xxxx xxxx xxx xxxxxx označen xxxxxx, xxx který je xxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxx k xxxx, xxx skutek nemohl xxx zaměněn s xxxxx x aby xxxx odůvodněno použití xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazbu,

d) xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxx xxxxx a xxxxxx xxxx návrh xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx trest propadnutí xxxxxxx, peněžitý trest xxxx xxxxx propadnutí xxxx, xxxxx se, xxx x xxxx xxxx xxxx zajištěny xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx opírá, a xxxxxx důkazů, xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx líčení xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, kterými se xxxxxx xxxxxxxx řídil xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§178

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x obžalobě, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx z ochranných xxxxxxxx, xx-xx xx xx, že xxxx xxx to xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx státní xxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxx zástupce xxxxxxx zabrání xxxx xxxx xxxxxxx části xxxxxxx, xxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§178a

Spolupracující xxxxxxxx

(1) V xxxxxx o zločinu xxxx xxxxxx zástupce x xxxxxxxx xxxx x dohodě x xxxx x trestu xxxxxxx obviněného za xxxxxxxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx zástupci xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx významně xxxxxxx x objasnění zločinu xxxxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve spojení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny x xxxxxx se xxxxx xxx x xxxxxxxxxx řízení, xxx x v řízení xxxx soudem úplnou x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx se k xxxx, xxx xxxxx xx stíhán, přičemž xxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx doznání xxxx xxxxxxx svobodně, xxxxx x xxxxxx, a

c) xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxx, aby xxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxx obviněný,

a xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxxx xx potřebné xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zavázal, x xx i s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zda x xxxxx způsobem xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx trestného xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx zavázal x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obviněný nespáchal xxxxxxx xxx, který xx závažnější než xxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx nepodílel xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx objasnění xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx mimořádné zvýšení xxxxxx xxxxxx svobody (§59 trestního xxxxxxxx), xxxx státní zástupce x xxxxxxxx navrhnout xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx považuje xx nezbytné s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, k xxxxx xxxxxxxxx xx obviněný xxxxxxx, k míře, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx obviněný přispět x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxx ve prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxx x jakým xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, a jaké xxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Před tím, xxx státní zástupce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, zda xx xx vědom důsledků xxxxx postupu. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poučí x xxxx xxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx závazky xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx před xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx spolupracujícího xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx spolupracujícího xxxxxxxxxx xxxxxx dříve xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za zločin, x xxxxx xxxxxxxxx xx zavázal, xxxxxxxx xx jeho povinnosti xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx takovým osobám; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx obnovy xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. O xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§179

(1) K podání xxxxxxxx a x xxxxxx zastupování před xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx zástupce vyššího xxxxxxxx zastupitelství, xxx xxxxx u soudu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) X po xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obžaloby x xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxx osmý

Zkrácené xxxxxxxxx xxxxxx

§179x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x trestných xxxxxx, x nichž xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a na xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody, xxxxx xxxxx hranice xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx byl xxxxxxxxx při xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx trestního oznámení xxxx xxxxxx podnětu x xxxxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx možné xx lhůtě xxxxxxx x §179b odst. 4 xxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx přípravné xxxxxx xxxxxx policejní xxxxxx uvedené x §12 xxxx. 2.

(3) X xxxxxxxxx činech xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx zpravodajství xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x trestných xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x výkonu xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §161 xxxx. 4 x 5 xxx platí přiměřeně.

§179b

(1) Orgán konající xxxxxxxx přípravné řízení xxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxx. Způsobem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx provádí xxxxx xxxxxxxxxx xxxx neopakovatelné xxxxx.

(2) Xx zkráceném xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx stejná práva xxxx xxxxxxxx (§33 xxxx. 1, 2). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a radit xx x ním xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx již x xxxxxxx zadržení. X xxx xx třeba xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xx třeba xxxxxxxxxxx x nejpozději xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx skutku xx xxxxxxxxx x jaký xxxxxxx čin xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. O tomto xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx záznam do xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx podezřelému x xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx do 48 xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxx xxx xxxxxxxx podezřelého xx xxxxxxxxx užijí xxxxxxxxxx x výslechu xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx nejpozději xx xxxx xxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělil xxxxxxxxxxx, xx spáchání jakého xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx trestný xxx je x xxxxx skutku xxxxxxxxx (§179b odst. 3).

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx; xx podmínky x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx se použije xxxxxxx xxxxxxxxxx §175a. Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stíhání.

(6) Je-li xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx vyňata x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§10) xx xxxxx xxxxxxx stíhání xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněného xxxxxx xxxxxxx nepřípustné, postupuje xxxxxx xxxxxxxx přiměřeně xxxxx xxxxxxxxxx §159b xxxx. 3.

§179c

(1) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx policejní xxxxx x xxxxxxxx věci x xxxxxx xxxxxxxxx x §159a xxxx. 1 xx 3 xxxx 5, xxxxxxxx xxxxxxxx zástupci xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx které xxxxx, jaký xxxxxxx xxx je xxxxxxxxx xx skutku, xxx xxxxx xx sděleno xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx, jež xxx xxxxxxx před xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx shromážděné x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxx který xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) podá xxxxx návrh xx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx, že xxxxxxxx zkráceného přípravného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxx,

x) xxxx soudu návrh xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx, xxxxxxx použije xxxxxxx ustanovení §175b,

x) xxx xxxxxx, nejde-li xx xxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx přestupku,

e) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx projednání,

f) věc xxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx nepřípustné xxxxx §11,

x) xxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení §309 x násl.,

h) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §179g,

i) xxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx je trestní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedeným x §172 xxxx. 2, nebo

j) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx v xxxxx zkráceného přípravného xxxxxx třeba xxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Neučiní-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo opatření xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx věc policejnímu xxxxxx xxxxxxxxx v §161 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx, xx xxxxxx, xxx který xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx k odchylnému xxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) O xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx orgán, xxxxx takové rozhodnutí xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, x xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxx §158 xxxx. 2 xxxxxxx.

§179x

(1) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx odůvodnění.

(2) X xxxxxx připojí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, které mají xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) X podání xxxxxx xx xxxxxxxxxx advokáta xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a předsedu Xxxxxx.

§179x

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zástupce ji xxxxxxxxxx xx svobodu, xxxxx xx nejpozději xx 48 xxxxx xx xxxxxxxx soudu xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx; xxxxx rozhodne o xxxxxxxx trestního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx na rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxxxx.

§179x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) je xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx předání xxxxxxxxxx podezřelého spolu x návrhem na xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxx dány xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o dvou xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx x xxxxxx z xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx přípravné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §179b xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxxx x přihlédnutím x okolnostem xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x deset xxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx (§179b xxxx. 5) nejvýše x xxxxxx dnů,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxx, xxx xxx xxxx předložena xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §161 xxxx. 2 x zahájení trestního xxxxxxx; xxxxxx zástupce xxx xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxx xx potrestání

§179g

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx může xxxxxx zástupce rozhodnout x xxx, že xx podání xxxxxx xx xxxxxxxxxx podmíněně xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx

x) xx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx s xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činem xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx uzavřel xxxxxx, xxxxx xxxxxx jiná xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x vzhledem x xxxxx podezřelého, x přihlédnutím x xxxx xxxxxxxxxxx životu x x xxxxxxxxxx xxxxxxx lze důvodně xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxxxxxxx splní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x

x) xxxxxx xx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, v souvislosti x xxx xx xxxxxxxx trestného činu, xxxx

x) xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určenou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, x xxxx částka xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x vzhledem x xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx životu x x okolnostem xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx roky, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xx xxx xxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Podezřelému, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dohodu x xxxxxx bezdůvodného obohacení, xx x xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 musí xxxxxxxxx xxx xxxx peněžité xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pomoc xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx podezřelý zaváže xxxxxx xx během xxxxxxxx xxxx podmíněného xxxxxxxx podání xxxxxx xx potrestání řízení xxxxxxxxxx vozidel, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x x tom, xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x podmíněném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pozbude řidičského xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxx xx zkušební xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx omezení x povinnosti xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx život.

(7) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxx xx potrestání xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx stížnost, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

§179x

(1) Jestliže xxxxxxxxx x průběhu zkušební xxxx vedl řádný xxxxx, splnil xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobenou xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx povinnost, x jejímuž xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx x dalším xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odložil xxxxxx xxxxxx xx potrestání x xxxxxx xxxxxx, xx xx osvědčil. Xxxxx, a xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, rozhodne x xxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx postupuje xxxxx §179c xx 179f. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x okolnostem případu x xxxxx podezřelého xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxx; xxxxxxxx xxxx však nesmí xxxxxxxxx xxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bezdůvodné xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx omezení trvají x x průběhu xxxxxxxxxxx zkušební doby.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xx tom xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xx xx xx, xx se xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx rozhodnutí x tom, xx xxxxxxxxx xx osvědčil, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §11a xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXX XXXXXX

XXXXX JEDENÁCTÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§180

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx se koná xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx zastupuje xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu, xxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x řízení x xxxxxxxxx dohody x xxxx x xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx obžaloby xx xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxx x vnitřním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx všech okolností xxxxxxx. V xxxxxx xxxx soudem vystupuje xxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xxxxxxxx x vlastní xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx dosud xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx předsedy senátu xxxxxx (§203, §215 xxxx. 2), které xxxxxxxxx obžalobu. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, má xxxxx xx stejném xxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§215 odst. 2) xx prospěch xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxx poučení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx zasedání xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx každá ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx proti způsobu xxxxxxxxx xxxxx.

§181

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx třeba x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x toho xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxx (§16 xx 22), xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x závažným xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx soudem, x zda xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx líčení xxxxxxx x x xxx rozhodnout. X xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obžaloby.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx soud, xxxxxxxxxxx dalších návrhů, xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx senátu xx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxx týdnů x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx prvního xxxxxx ve xxxxx xxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx nařídit xx xxxx hlavní xxxxxx, předběžné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci, xxxxxx pověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx k úkonům xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mimo xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx tak xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx věci xxx xxxxxxxx lhůtu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx soudu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§182

Státní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx, xxx se soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx obžaloby xx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§183

(1) Kdykoliv x xxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx požádat policejní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx osoby nebo xx xxxxxxxx §62 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx povinen xx urychleně vyhovět.

(2) X xxxxxxxxx x xxxxxxxx složitých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §157 xxxx. 3.

§183a

(1) V xxxxxx xxxx soudem může xxxxxxxx senátu nebo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx výjimečně x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx mimo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Státní xxxxxxxx x obhájce obviněného, xxxxxxx xx takový xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx zúčastnit x x jeho xxxxxx xxx xxxx vyrozuměni, xxxxxx xxxxx provedení xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Účast xxxxxxxxxx xx takovém výslechu xxxx být připuštěna xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, x jde-li x xxxxxxx xxxxxx, který xx právo odepřít xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx svědkem, xxxxx totožnost má xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 utajena, xxxxx obsahovat xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx možné zjistit xxxxxxxxx totožnost svědka.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxx xxx zajištěna, xxxxxxx xxx-xx x úkon, xx němž xx xxxxxxx osoba mladší xxx osmnáct xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx být x důvodů xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v hlavním xxxxxx, veřejném nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxx být x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx o výslechu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím videokonferenčního xxxxxxxx xx možné x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zasedání x xxxxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x §211, x xxx-xx x svědka xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, o xxxxxxxxxxx, xxxxxxx oživování x xxxxxx by xxxxxxxx x xxxx mohlo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §102 xxxx. 2.

(4) Předseda xxxxxx dbá xx xxxxxxx svědků a xxxx jim blízkých, xxxxxx v souvislosti x podáním svědectví xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx nebo xxxx vážné nebezpečí, x xx-xx to xxxxx x xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podoby. Xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx podání xxxxxxxxx, xxxxxxxx senátu xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx případech xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx orgány Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx.

§184

(1) Xxxx je xxxxxxx při projednávání xxxx zaměřit xx xxxx na objasnění xxxxxx, xxxxx xxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx umožnily xxxx xxxxxxxx.

(2) X objasnění xxxxxx trestného xxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxx obviněným x poškozeným xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, vytváří xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xx zvláštních druhů xxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x odnětím svobody; xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úředník xxxxxxxx a opatřuje xxxxxxxx podklady, xxxxxxx x xxxxx obviněného.

XXXXX DVANÁCTÁ

PŘEDBĚŽNÉ PROJEDNÁNÍ XXXXXXXX

§185

Xxxxxx ustanovení

(1) Obžalobu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx posoudí, xxx xx ji xxxxx předběžně projednat x zasedání xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx potřebná xxxxxxxxxx.

§186

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obžaloby

Předseda xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, má-li xx xx, xx

x) xxx xxxxx do příslušnosti xxxxxx soudu,

b) xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §171 xxxx. 1,

x) xxxx tu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §172 xxxx. 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §173 xxxx. 1, xxxxx okolnosti xxxxxxxxxxxx podmíněné zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx podle §307,

x) skutek, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx třeba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx kterého jej xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) přípravné xxxxxx nebylo provedeno xxxxx zákona, xxxxx x něm xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porušeny xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťující xxxxx xxxxxxxx, x takové xxxxxxxx procesních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xx věci nejsou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxxxx xxxxxxxxx, bez kterých xxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx, nebo

g) xxxxxxxx x okolnostem xxxxxxx xx bylo xxxxxx sjednání xxxxxx x vině a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxx postup xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

§187

Způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx projednání xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx dány xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx senátu pro xxxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obžaloby xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx obžalobu; předseda xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx podá zprávu, xxxxxxx xx xxxxxx xx otázky, xxxxx xx třeba xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx materiálu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(4) Koná-li xx předběžné projednání xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §186 xxxx. x), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zástupce x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx. Xxxxxxx-xx se xxxxxx zástupce x xxxxxxxx, xx mají xxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxx x trestu, xxxx xxxxxxx státnímu xxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu k xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx státní zástupce xx stanovené xxxxx xxxxx návrh na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a trestu, xxxxxxxxx soud xxxxx §314o314s; x případech, xx xxxxxxx se xxxxx §314o xx 314r xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx podkladě xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx zástupce xx xxxxxxxxx xxxxx soudu xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx hlavní xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §188.

Xxxxxxxxxx

§188

(1) Xx předběžném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx x předložení xxxx k rozhodnutí x příslušnosti xxxxx, xxxxx xx nejblíže xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, má-li xx xx, že xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx v §171 xxxx. 1,

x) trestní xxxxxxx zastaví, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §172 xxxx. 1,

x) trestní stíhání xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx uvedené v §173 xxxx. 1,

e) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx-xx xxxx třeba x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přípravného xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností, xxx xxxxxxx není možné x hlavním xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x x řízení xxxx xxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x porovnání s xxxxxxxxx xxxxxxx takový xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx bylo xx újmu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zastaví xxxxx §307 nebo xxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx podle §309 xxxx. 1.

(2) Po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx tu xxxxxxxxx xxxxxxx x §172 xxxx. 2.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx f) a xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jež xx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx odkladný xxxxxx, xxx poškozený.

§189

Rozhodnout o předložení xxxx x xxxxxxxxxx x příslušnosti soudu xxxxx §188 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxx, jemuž xxxx xxx přikázána xxxxx §24 xxxx §25 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx podklad xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx změnil.

§190

(1) Xx-xx soud xx xx, že xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx, než podle xxxxxxx jej posuzovala xxxxxxxx, xxxxx věc xxxxxxxx zástupci k xxxxxxxxx (§188 xxxx. 1 písm. x), xx-xx třeba vzhledem x xxxxxxxxxx právnímu xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx objasnit.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx senátu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skutku xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (§196 xxxx. 1).

§191

(1) Xxxxx-xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, v xxxxxxx směrech xx xxxxx přípravné xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Jakmile usnesení x xxxxxxx věci xxxxxxxx zástupci k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx do stavu xxxxxxxxxxx řízení.

(3) Vypuštěn xxxxxxx předpisem x. 292/1993 Sb.

§192

Xx-xx xxxxxxxx xx xxxxx, rozhodne xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx také x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§193

§193 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 48/1973 Xx.

§194

§194 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 48/1973 Xx.

§195

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx mu xxxx vrácena x xxxxxxxxx, xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, přihlédne x ní x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Obžaloba xx xx xxxxxxxx uvedených x §186 x xxxxx xxxxx předběžně xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §186 xx xxxxxxxx znovu xxxxxxxxx xxxxxxxx také x xxxxx, xxxxx xxx xxxx přikázána xxxxxxxxxx soudem po xxxxxxxxxx xxxx podle §188 xxxx. 1 xxxx. x).

HLAVA TŘINÁCTÁ

HLAVNÍ XXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§196

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Neučinil-li xxxx xxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxx x §188 xxxx. 1 a 2, xx předseda xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx obhájci, x xx-xx obžalovaný omezen xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx; opis xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx pobyt xxxx xxxxx známé. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §43 xxxx. 3, poučí xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx zabrání xxxx xxxx xxxxx majetku xxxxxxxxxx jiné xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx doručit xxxx obžaloby též xxxx osobě.

(2) Předseda xxxxxx spolu x xxxxxxxxx opisu xxxxxxxx xxxxxxxx obžalovaného, xx xx právo xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx,

x) xxx xx xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze skutků xxxxxxxxx x xxxxxxxx x z xxxxxx xxxxxx,

x) xxx má xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx xxxx xxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx prohlásit svou xxxx,

x) zda xxxxxxxx x popisem xxxxxx x xxxx právní xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx trestem, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx skutečnosti xxxxxxxx xx nesporné.

(3) Předseda xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 poučí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2; xxxxx xxx xxxxxxx x x tom, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxx učinit x xxxx xxxxxxx, x xx x xxxx se hlavní xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx, předseda xxxxxx xx doručí státnímu xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxx xx xxxx obžaloby xxxxxxxx, xxxxxxxx senátu xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx xxxxxx včas xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx těmito xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx obžaloby xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx x předvoláním x xxxxxxxx líčení xxxx s xxxxxxxxxxx x něm.

§197

Náhradní xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxx líčení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, zařídí xxxxxxxx xxxxxx, xxx se xx zúčastnil xxxxx xxxx dva xxxxxx xxxx xxxxxxxxx náhradní.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx senátu. Porady x hlasování xx xxxx xxxxxxxx jen x tom případě, xx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx zabránila xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx účasti xx xxxxxxx xxxxxx. Soudce xxxx přísedící, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

§198

Xxxxxxxx hlavního xxxxxx

(1) Xxx hlavního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x přípravě. Xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx s xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx x obžalovaného, xxx xxxxx, jestliže xx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a x xxxx provedení xxxxxxxx žádá. U xxxxxxxxx xxxx, které xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx, xx třeba zachovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx se vyrozumí xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x obhájce obžalovaného, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx poškozený nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Poškozeného xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx-xx se x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx o xxxx xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podkladě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx už xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx senátu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx průběhu x x xxxx, aby xxx xxxx možné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§198x

§198x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 413/2005 Sb.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§199

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xx zřeteli, aby xxxxxxx byla xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sledovat xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxxx projevilo výchovné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx širokou veřejnost xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx. Ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx proto xxxxxx xxxxxx přímo x xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, anebo na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxx obžalovaného. X xxx případě x xxxxxx xxxxxxxx líčení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx může xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx splnění xxxxx xxxxxxxxxxx veřejným konáním xxxxxxxx líčení.

§200

(1) Při xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx projednání xxxx ohrozilo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jednání, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; k xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxx xxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §102a xxxx. 1 xxx xxxxxxx totožnosti xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx stran xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§201

(1) I když xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §200, může xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x těm, x xxxxx xx xxxxx, že xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx hlavního líčení. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jednací síně.

(2) X xxxx xxxxxxxxx xxxx vyloučena xxxxx §200, xxxx xxxx x důležitých xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobám x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxx dvěma xxxx důvěrníkům. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, má xxxxx xx volbu xxxxxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxxxx xx xxx celkový počet xxxxxxxxx vzrostl na xxxx xxx xxxx x obžalovaní se xxxx xxxxx x xxxxxx nedohodnou, xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx veřejnosti postupuje x důvěrníků xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx chráněných zvláštním xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx svědků, mohou xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx nimž xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx veřejnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx chráněných xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx předseda xxxxxx přítomné na xxxxxxx xxxxxxxx toho, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx; xxxx xxx xxxxxxx, xxx xx přítomní činili xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx hlavního xxxxxx

§202

Xxxxxxxxxx při hlavním xxxxxx

(1) Hlavní xxxxxx xx xxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, zapisovatele x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; §111a se xxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může xx xxxxxx líčení xxxxxxx, xxx xxxx soud xx xx to, xx lze xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx trestního řízení xxxxxxxxx x bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx

x) obžaloba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx byl x hlavnímu xxxxxx xxxx x řádně xxxxxxxxx x

x) x xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx některým xxxxxxx činným x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§160) x obviněný xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx návrhy na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§166 xxxx. 1);

xx to x xx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§66 x 90) xxxx xxx obžalovaný x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx obžalovaný xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxx líčení xxxx xxxxx x nepřítomnosti xxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx líčení xxxxxxxxx x xxxxxxxx svědků, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx provedeném xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §211.

(4) Xxxxxx xxxxxx x nepřítomnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxxxx xxx, xx který xxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxx převyšuje xxx xxx. X případech xxxxx xxxxxxxx (§36) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx přítomnosti xxxxxxx.

(5) Ustanovení xxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v jeho xxxxxxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx 3 xx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Poškozený x xxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx účast xxxxxxxxxxx x zúčastněné xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx věci, xxxxxxx xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx třeba xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dokazování ihned xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obžalovaného.

Xxxxxx hlavního xxxxxx

§203

(1) Xxxxxx líčení xxxx x, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Provedením xxxxxxxxxxxx důkazu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx státnímu zástupci xx xxxxxxxx §180 xxxx. 3. Xxx xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxx zástupce, obžalovaného x jeho obhájce xxxxx o provedení xxxxxx xxxxx §215 xxxx. 2.

(2) Xx xxxxxxx přitom xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx líčení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx vztah x xxxxxxxxxxxx věci, x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věci.

(3) Xxx xx cítí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx hlavního xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx rozhodl senát. Xxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx x xx xx třeba zaznamenat x xxxxxxxxx.

§204

(1) Osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx, může xxxxxxxx senátu x xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx jen xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou. Xxxxxxx xx byl povolen xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxx mohl xxxxxxxx.

Xxxxxxx hlavního xxxxxx

§205

(1) Xxxxxx líčení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx předseda xxxxxx, zda se xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x něm vyrozuměny, x zjistí jejich xxxxxxxxx. X xxxx, x xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osob nedostavila, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx přítomných xxxxx, xxx xx možno xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxx je odročit.

§206

(1) Po provedení xxxxx uvedených x §205 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx přednesl xxxxxxxx x uvedl, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xx přednesení xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poškozeného, xxx navrhuje, aby xxxxxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx x náhradě xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx rozsahu. Xxxxxxxxxx-xx xx poškozený x xxxxxxxx xxxxxx x xx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx poškozeného xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx usnesením, xx xxx xxxxx xxxx poškozeného k xxxxxxxx xxxxxx nepřipouští. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx před příslušným xxxxxxx.

(4) Xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx xxxx xxxx tehdy, brání-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §44 xxxx. 2 a 3.

§206x

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vyjádření xxxxxxxxxxx vyzve předseda xxxxxx obžalovaného, aby xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxx zda xx cítí xxx xxxxxxx nebo vinen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx skutků xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxx s popisem xxxxxx a xxxx xxxxxx kvalifikací a x navrženým xxxxxxx, xxxxxxxx ochranným opatřením, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx; xxxxxx xxx poučí x následcích xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx jej upozorní xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx spojených x takovým xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx x těmto skutečnostem xxxxxxxx xxx po xxxxxxxx obžaloby, xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxx vyjádření xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx však xx něj xxxxxx xxxxxxx xxxx prohlášení xxxx.

§206x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 333/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§206x

(1) Má-li předseda xxxxxx vzhledem k xxxxxxxxxx případu xx xx, xx xx xxxx xxxxxx sjednání xxxxxx o xxxx x xxxxxx, poučí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx stanovisko obžalovaného, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx, x takovému postupu. Xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx mají xxxxx xxxxxx x xxxxxx x vině x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxx; xx-xx to x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx odročí. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx podat x státní xxxxxxxx xxxx obžalovaný, xxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyhovět.

(2) Xxxxxx o vině x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x dohodě x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx. Při sjednávání xxxxxx x xxxx x trestu státní xxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřeně xxxxx §175a. Xxxx-xx xxxxxx líčení xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu po xxxxxxxx jednání x xxxxxx x vině x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxxxx líčení. Státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sjednané xxxxxx x xxxx a xxxxxx x navrhne xxxxx její xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x dohodě x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx soud xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §314q xxxx. 3 xx 5 x §314r.

(4) Xxxxx x sjednání xxxxxx o vině x trestu nedošlo xxxx xxxx dohodu x xxxx x xxxxxx neschválí, pokračuje xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxx se x xxxxxxxx dohodě x xxxx a xxxxxx, xxxxxx prohlášení xxxx xxxxxxxxxxx učiněného xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nepřihlíží, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx podle §206c.

§206x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 333/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§206x

(1) Xxxxx nedošlo x xxxxxxxx dohody x xxxx a xxxxxx, může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx některého xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx takového xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx obžalovaný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx v xxxxxxx prohlášení postupuje xxxxxxxxx podle §314q xxxx. 3.

(3) Předseda xxxxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zjistí stanovisko xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx obžalovaným xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx prohlášení xxxx xxxxxxxx, není-li x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavem xxxx xxxxxx-xx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx nepovažuje xx xxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Pokud xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, zároveň x usnesení uvede, xx xx xxxxxxxxxx x rozsahu, x xxxxx xxxxxxxxxx prohlásil xxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx pouze xx zbylém xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx spáchaném xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxx napadat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxx rozhodne, že xxxxxxxxxx viny nepřijímá, x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

§206x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 333/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§206d

Po zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx-xx k sjednání xxxxxx x vině x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, může xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx těch xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x obviněný xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§206x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 333/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

Xxxxx čtvrtý

Dokazování

Výslech obžalovaného

§207

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxxxxx x obsahu xxxxxxxx, x byl-li xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx újmy xxxx xx vydání bezdůvodného xxxxxxxxx, též k xxxxxx nároku.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přečte xxx xxxxx, xxxx xx jedná v xxxxxxxxxxxxx obžalovaného, když xxxxxxxxxx odepře xxxxxxxxx xxxxx když se xxxxxx xxxxxxxxx rozpory xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx obvinění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Na tyto xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx.

§208

Je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx vyslýchán x nepřítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxx ještě x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§209

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx svědků. Xx-xx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx-xx o svědka, xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx hrozí xxxx na xxxxxx, xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z jednací xxxx. Xx návratu xx xxxxxxx xxxx xxxx musí být xxxxxxxxxx seznámen x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx k xx xxxxxxxx, x xxxx xx se xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx mu prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Jde-li x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx zůstat xxxxxxx (§55 xxxx. 2), xxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx totožnost xxxxxx.

(2) Byl-li x xxxxxxx líčení xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§55 xxxx. 2), učiní xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§210

Jestliže znalec xxxxxxx xxxxx ve věci xxxxxxx xxxxxxx anebo xx od xxxx xxxxxxxxx xxxx jej xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx uložit, xxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx.

§211

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, který xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx nedostaví, nebo xx xxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxx, souhlas xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx svědka xxxx xxxxx a postačí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx tyto xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x výpovědi xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx také xxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo se xxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nedosažitelnou, xxxx xxxxxxxxxx chorobou, xxxxx xxxxxxxx nebo po xxxxxxxxx dobu znemožňuje xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx x xxxxxxxxxx xxxx neopakovatelný úkon xxxxxxxxx xxxxx §158a.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx také xxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxx oprávnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx v podstatných xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zúčastnit a xxxxx xxxxxxxxxxxx otázky,

b) xxxx-xx zjištěno, xx xxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zastrašování, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxx vedena k xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, zejména x xxxxxxxx chování obžalovaného xxxx přítomné veřejnosti.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxxxx líčení xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100, xx xxxxx číst xxx xx předpokladu, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx řádně xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x obviněný xxxx obhájce xxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx zúčastnit.

(5) Místo xxxxxxxx znalce lze xxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx znalec byl xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §106, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx číst x xxxxxx záznamy x xxxxxxxxxx xxxx x o provedení xxxxxxx úkonů (§158 xxxx. 3 x 5).

(7) Xxxxxxxxxx odstavců 1 až 5 x čtení xxxxxxxxx xx obdobně užijí x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pořízeného x xxxxxxxx provedeném prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení.

§212

(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x podstatných xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §211 xxxx. 3 xxxx x xxxxxxx provedenou xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx úkon xxxxx §158a, xxxx xx xxx xxxxxxxx o xxxx výslechu z xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx obhájci xxxxxxxxxx možnost, xxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozporů x xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx mohl x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx posoudit xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx výpovědi xxxxxxx x hlavním xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx dřívější výpovědi xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx se xx vyslýchaná osoba xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§212a

Poškozený, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx zákona o xxxxxxx trestných xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxx líčení, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, jaký xxxxx měl xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx život, x to i x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxx x xxxxxxx ústní xxxxxxxxxx nejpozději x xxxxxxxxx řeči. Xxxxx xxxxxxxxxx poškozeného xxx xxxxxxxx jen tehdy, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx.

§212x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 45/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§213

(1) Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx x jiné xxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx x xxxxxxx x znalcům.

(2) Pokud xxxxxxxxx xx stran xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, je xxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§214

Obžalovaný xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dotázán, xxx xx chce x xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

§215

Součinnost xxxxx xxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, poškozený a xxxxxx zmocněnci mohou xx xxxxxxxxx předsedy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxx xxxxx,xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx nemají otázek xxxxxxx xxxxxx.

(2) Státní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, aby jim xxxx xxxxxxxx provést xxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxx xxxx znalce. Xxxxxxxx xxxxxx jim xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx jde x xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx povinen xxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx svědka mladšího xxx osmnáct let, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx provedení důkazu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx i xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vyjádření obou xxxxx o tom, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx tehdy, xxxx-xx xxxxxxx prováděn x xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx výslech xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxx senátu xxxx xxxx senátu xxxxxxxx xx xxxxxxxx položit xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx na dobu xx provedení xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xx právo xxxxx strana klást xxxxxxxxxxxx otázky. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xxxxx tu xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx pátý

Závěr xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx řeči

§216

(1) Není-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx bylo-li rozhodnuto, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x udělí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx závěrečné řeči xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx obžalovaného, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx, určí xxxxxxxx xxxxxx pořadí, x xxxx xx xx xxxxxxxxx řeči xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx oprávněné xxxxx. Obhájce xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx obžalovaný xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx po xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ujal xxxxx xxxxx státní xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxx předseda xxxxxx xxxxxxxx jen xxxxx, vybočují-li xxxxxx x rámce xxxxxxxxxxxx xxxx.

§217

Xx skončení xxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx udělí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ani soudem, xxx nikým xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§218

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Shledá-li xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx řečem xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx je xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx, xx dokazování bude xxxxxxxx, a x xxxxxxx líčení pokračuje.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třeba xxxx xxxxx dát xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§219

(1) Soud xxxxxx xxxxxx xxxxxx, objeví-li xx překážka, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx provést nebo x něm xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx den, xxx xx bude xxxxx další xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx úkonu, pro xxxxx hlavní líčení xxxx možné xxxxxxx xxxx x něm xxxxxxxxxx. Odpadne-li xxxxxxxx, xxx kterou muselo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §181 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx úkon xxxxxxxxx xx xxxxxxxx věci. Xxxxxx-xx xxx předseda xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx učinit, xxxxx xx obdobně §181 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxx, xxxxx xx bylo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx provést xxxxxx xxxxxx znovu, xxxxx předseda senátu xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx hlavním líčení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Změnilo-li xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx v xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx souhlas xxx, xxxx xxx hlavní xxxxxx provedeno xxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx x hlavním xxxxxx

§220

Xxxxxxx xxx rozhodnutí

(1) Soud xxxx rozhodovat xxx x skutku, který xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xx o xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, případně xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

§221

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx líčení xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x je-li x xxxxxxxxx xxxx xxxxx dalšího xxxxxxx, xxxx xxxx vrátit xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x došetření.

(2) Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x došetření xxxx xxxxx, ukazují-li xxxxxxxx xxxxxxxx líčení, xx xx obžalovaný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx zástupce o xxxxxxx xxxx požádá xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §191 platí x xxx xxxxxxx věci xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§222

Postoupení xxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, x jehož xxxxxxxxxx xxxx příslušný, xxxxxxxx x předložení xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx nejblíže xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx, xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xxxx povinen xxxxxxxxxx věc xxx, xxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudem xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudem, ledaže xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podstatně xxxxxx.

(2) Soud postoupí xxx jinému xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx o xxxxxxx xxx, xxxxx zažalovaný xxxxxx by xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx účinek.

§223

Zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx zastaví xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx líčení, xx xx xx některá x okolností xxxxxxxxx x §11.

(2) Soud xxxx zastavit xxxxxxx xxxxxxx též tehdy, xxxxxx-xx za hlavního xxxxxx, že xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §172 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx se týkat xxxx jen xxxxxxxxx xx skutků, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Proti rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 může xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx xxxxxx.

§223a

Podmíněné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Soud xx xxxxxxxx xxxxxx trestní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx uvedené x §307 xxxx. 1 xxxx 2 xxxx §309 odst. 1.

(2) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, obžalovaný x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jež má xxxxxxxx xxxxxx.

§224

Přerušení xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx trestní xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx líčení, že xx xx některá x okolností uvedených x §173 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxx x xxxxxx uvedeného x §9a odst. 2.

(2) Xxxx přeruší xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx líčení.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, soud x xxxxxxxx stíhání xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxx státní xxxxxxxx xxxxx stížnost.

(5) Xxxx xxxxxxx trestní xxxxxxx, xx-xx xx xx, že xxxxx, xxxxx užití je x dané xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx x trestu, je x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

§225

(1) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zástupci xxxxx §221, předložena x rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxxx §222 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxx §222 xxxx. 2 x xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxx §223, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxx narovnání xxxxx §223a nebo k xxxx xxxxxxxxx xxxxx §224, rozhodne xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vinným xxxx xxx xx xxxxxxxx zprošťuje.

(2) Uznat xxxxxxxxxxxx vinným trestným xxxxx podle přísnějšího xxxxxxxxxx zákona, než xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obžaloba, xxxx xxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutku xxxxxxxxx xxxxx §190 xxxx. 2. Xxxxxxx-xx xx xxx, xx xxxxx obžalovaného xx xxx možnost xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx x to, xxxxxxxxxx xx znovu lhůtu x přípravě obhajoby x xxxxxx xxxxxx x tomu xxxxx xxxxxxx.

§226

Soud xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zástupcem a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx prokázáno, xx xx xxxx xxxxxx, xxx nějž xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x žalobním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxx,

x) nebylo xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx spáchal xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx není pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx činu xxxxxxx.

§227

Jestliže xxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx nebyl dán xxxx xxx vzat xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx v §172 xxxx. 2 x x řízení se xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx obžalovaný xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx (§11 xxxx. 4, §172 xxxx. 4), xxxx, xxxxxxxx-xx žádný xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vysloví xxxx xxxx, xxxxx xxxx neuloží.

§228

(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx majetkovou xxxxx xxxx nemajetkovou újmu xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx nahradil xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx byl nárok xxxx xxxxxxxx (§43 xxxx. 3), xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx tomu zákonná xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinnost x xxxxxxx škody xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx výše škody xxxx rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx součástí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx obžalovaný xxxxxx xxxxxx, x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx dosud uhrazena xxxx bezdůvodné obohacení xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nárok, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx vyjádřen x xxxx měně, xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxxx xxxxxxx a

a) xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx věcech zakoupených xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) obžalovaný xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx zločin x xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx požádat x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx odnětí xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx podává xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx stupni.

§229

(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx dokazování pro xxxxxxxxx povinnosti k xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy v xxxxxxxx xxxx x xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bylo-li xx xxx rozhodnutí x povinnosti x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx řízení xx xxxxxx občanskoprávních, xxxxxxxxx na řízení xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xx xxxxxx občanskoprávních, xxxxxxxxx na řízení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odkáže xxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx důvodu xxxxxx xxx zčásti.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo nemajetkové xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx řízení xxxx xxxxx příslušným orgánem.

§230

(1) Xxxxxx-xx xxxx x obžalovaného důvod x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx zástupce.

(2) Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx x rozhodnutí a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx další xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zasedání.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx i xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx věci xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obžalovanému.

Oddíl osmý

Rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

§231

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x §223 xxxx. 1 a 2, §223a xxxx. 1 xxxx §224 xxxx. 1 x 2, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx x xxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx soud xxxxxxxxx x neveřejném xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx k rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 může xxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxxxx-xx o přerušení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x schválení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx též xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

XXXXX XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX

§232

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx zasedání xxxxxxxxx xxxx tam, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§233

Xxxxxxxx veřejného xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx předvolá x veřejnému xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osobní xxxxx při xxx xx xxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxx, která xxxx návrhem xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; vyrozumí xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dán xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předseda xxxxxx xxx, aby xxxxx, která x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx podnět, xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx těchto osob, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxx alespoň pětidenní xxxxx k přípravě. Xxxxxxxx této xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxx dána. X ostatních osob, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x něm xxxxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§234

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Veřejné xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx jiných xxxx xxxx být xxxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení; §111a xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx, není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx veřejném xxxxxxxx nutná.

Xxxxxx veřejného zasedání

§235

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx určený xxxx xxxxxx na xxxxxxxx spisu zprávu x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx otázky, xxxxx xx třeba xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Poté xxxxx, xxxxx xxxx svým xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Osoba, která xxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zástupce xx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx sami xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, užije se xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Omezení v xxxxxxxxx důkazů xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zvukového záznamu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§211 xxxx. 1, 5 x 7) platí xxxxx pro veřejné xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx slovo ke xxxxxxxx návrhům. Je-li xxxxxx, xxxxx xxxx xxx přímo xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx poslední.

§236

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§237

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx skutečnostem, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx x xxxxxx, které byly xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§238

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx líčení

Na xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx veřejného xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§239

(1) Xxxxx-xx x případ, kdy xx soud xxxxxxxxxx x ochranném xxxxxxxx xxxxxxxx podle §230 xxxx. 2, může xx xxxxxx ve xxxxxxxx zasedání, jen xxxxxxx-xx xx státní xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x ochranném opatření xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§239x

(1) Xxxxx-xx x xxxxxx o xxxxxxx xxxx spolehlivě xxxxxxx xxxxxxxxx věci, jež xx být zabrána, xxxx xxxx-xx xxxx xxxxx znám, ustanoví xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx x řízení x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx jako xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věci x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx způsobem xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx provede x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x to xxx xxxxxx xx xx, zda se xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxx xx přípustná xxxxxxxx.

(4) Obdobně xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 se xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX ZASEDÁNÍ

§240

V xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, kde xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

§241

§241 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 292/1993 Sb.

§242

(1) Xxxxxxxxx zasedání xx xxxx za xxxxx přítomnosti všech xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx neveřejném xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§243

Xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provést xxxxxx, děje xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx písemností.

§244

Xxxxxxxxxx xx vždy xxxxxxx.

XXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX X XXXXXX X XXX

§245

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Opravným xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx odvolání. Xxxxx xxxxxxxx, kterým soud xxxxxxxx dohodu o xxxx x trestu, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx takový xxxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxx x xxxx x trestu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx dohodu x vině a xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo nemajetkové xxxx x penězích xxxx o vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x xxxx x trestu xxxxxxxxx x rozsahem x xxxxxxxx náhrady xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo vydáním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx osoby

§246

(1) Rozsudek xxxx odvoláním xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx dotýká, xxxxx-xx x xxxxx x vině x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) zúčastněná xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx x zabrání xxxx nebo zabrání xxxxx majetku,

d) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nárok xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx nebo o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výroku xxxx jej xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx porušení xxxxxxxxxx x xxxxxx předcházejícím xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx způsobit, xx výrok je xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx.

§247

(1) V neprospěch xxxxxxxxxxxx xxxx rozsudek xxxxxxxxx odvoláním xxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx nebo nemajetkové xxxx x xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx obžalovaného xxxxx rozsudek xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, osvojitel, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx obžalovaného. Xx-xx xxxxxxxxxx omezen xx xxxxxxxxxxxx, xxxx i xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx něho v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§248

Xxxxx a místo xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xx osmi xxx xx xxxxxxxx opisu xxxxxxxx.

(2) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx i xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, běží xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx provedeno xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §247 xxxx. 2, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lhůta xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§249

Obsah xxxxxxxx

(1) Odvolání xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx v §248 xxxx x xxxxx lhůtě x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxx §251 xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxx musí být xxxxxxxxx osoby poučeny.

(2) Xxxxxx zástupce xx xxxxxxx v odvolání xxxxx, xxx xx xxxxxx, xxx i xxxxxx, xx prospěch xxxx v neprospěch xxxxxxxxxx.

(3) Odvolání xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

§250

Vzdání xx a xxxxxxxxx odvolání

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx vzdát.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx prohlášením xxxx xxxx, a xx xx xx doby, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Odvolání xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxx zpět x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx orgán Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxx jen x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx zástupce xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx obžalovaného. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx lhůta x podání xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx bylo xxxxx xxxx.

(4) Zpětvzetí xxxxxxxx xxxxx, není-li xxxxxxxx, xxxxxxxxx na vědomí xxxxxxxx senátu xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx-xx xxx dosud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx.

§251

Řízení x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, které xxxxx xx obžalovaného xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §249 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx pěti xxx, kterou xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx, xx xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §253 xxxx. 3. Xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx podal xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zúčastněná xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx.

(2) Nemá-li xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §249 xxxx. 1, xxxxxxx, xxxxx xx předseda xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx ve xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxx vyžaduje-li xx xxxxxx projednávané xxxx, x obžalovaný si xxx obhájce xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odvolání xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X poškozeného x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx uplynuly xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x lhůty x odstranění xxx xxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stejnopis xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ostatním stranám x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu.

§252

Odvolací soud

O odvolání xxxxx rozsudku okresního xxxxx rozhoduje nadřízený xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxx xxxxx rozsudku xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxx nadřízený xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu

§253

(1) Xxxxxxxx xxxx zamítne xxxxxxxx, xxxx-xx podáno xxxxxxxx, osobou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx znovu xxxxxx xxxxxxxx, které x téže xxxx xxx předtím xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx podala xxxxxxxx xxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx odmítne xxxxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nelze, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx poučena xxxxx §249 xxxx. 1 xxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx obhájce xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (§251 odst. 2).

§254

(1) Nezamítne-li nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §253, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nimž bylo xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx postupu xxxxxx, xxxxx jim xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. X xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx přihlíží, xxx pokud mají xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, proti nimž xxxx podáno xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxx svůj původ x xxxxx xxxxxx xxx x tom, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx napadený xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx oprávněná xxxxx xxxxx xxxx xxxxx podat odvolání.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx soud x návaznosti na xxxxxxxx xxxx xxxx x výrok x xxxxxx, xxxxx x xxxxx výroky, které xxxx xx xxxxxx x vině xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx to, zda xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx této xxxxx.

§255

(1) Xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx odvolacího xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nastala některá x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §173 odst. 1 písm. b) xx x), xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx doručit předvolání x veřejnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x důvodu xxxxxxxxx x §9a.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xx, xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx trestní věci xxxx xxxxxxx stupně xxx xxxxxxxxxxx o xxxx x xxxxxx, xx x rozporu x ústavním xxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx.

§256

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx, že xxxx xxxxxxx.

§257

(1) Xxxxxxxx soud xxxxxxxx rozsudek nebo xxxx část xxxxx x x rozsahu xxxxxxx

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx nadřízený soudu xxxxxxx xxxxxx, a xxxxx, xxxx xx xxxxx něj příslušný, xxx-xx xxx už xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§222 xxxx. 1); je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, rozhodne xxxxx sám o xxxxxxxxx příslušnému xxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx stupně (§222 xxxx. 2),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§223 xxxx. 1, 2),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zastaví nebo xxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx, shledá-li xxxxxxxxx xxxxxxx x §307 xxxx. 1 xxxx 2 nebo §309 xxxx. 1,

x) trestní xxxxxxx přeruší, xxx-xx xxx xxxxxx již xxxx xxxxxxx xxxxxx (§224 odst. 1, 2 a 5).

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx soud, xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx rozsudek xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx stíhání x xxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx xxxx pokračuje, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx do xxx xxx xx xxxx, xxx mu xxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. X xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§258

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxxx předcházelo, zejména xxxxx, že v xxxxx řízení byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přezkoumávané části xxxxxxxx,

x) pro vady xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx části xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx rozhodnutí,

c) vzniknou-li xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx části rozsudku, x objasnění věci xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx další x xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx soudem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx trest x přezkoumávané části xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxx, jejíž schválení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, který x xxxxxxx x vině x xxxxxx nesouhlasil, xxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxx uplatněný xxxxx xxxxxx o xxxx x trestu xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx napadeného xxxxxxxx x xxx xx oddělit xx xxxxxxxxx, xxxxx odvolací xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx; xxxxx-xx však, xxx x xxx xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx vždy xxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxx, xxxxx x xxxxx výroky, které xxxx xx xxxxxx x vině svůj xxxxxxx.

§259

(1) Xx-xx xx xxxxxxx napadeného rozsudku xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx rozhodnutí xxxx, může odvolací xxxx xxx vrátit xxxxx xxxxxxx stupně, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx zasedání, xxxxxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nedostatečná, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplnění xxxxxxxxxx.

(2) Záleží-li xxxx xxx x xxx, xx x napadeném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx odvolací xxxx, aniž xxxxxxxx xxxxx, xxx soudu xxxxxxx stupně xxxxxx x příkazem, xxx x chybějícím xxxxxx xxxxxxx nebo neúplný xxxxx doplnil.

(3) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, jen je-li xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na podkladě xxxxxxxxxx stavu, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x popřípadě na xxxxxxx důkazů xxxxxxxxxxx xxxx odvolacím xxxxxx xxxxxxx xxxx změněn. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx odchýlit od xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx stupně jen xxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxx xxxxxx provedené xxx x hlavním xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx důkazy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x hlavním líčení.

(4) X xxxxxxxxxx obžalovaného xxxx xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxx bylo podáno x neprospěch obžalovaného; xx výroku o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxxx nebo x xxxxxx bezdůvodného obohacení xxx může xxxxxx xxx xx podkladě xxxxxxxx poškozeného, který xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Odvolací soud xxxxxx xxx

x) uznat xxxxxxxxxxxx xxxxxx skutkem, xxx nějž xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx obžalovaného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jakým ho xxxx v napadeném xxxxxxxx uznat vinným xxxx xxxxxxx stupně (§225 xxxx. 2).

§260

Xxxxx-xx po zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxx neodstranitelné xxxxxxxx xxxx x xxxx-xx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx věc xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §191 x §264 xxxx. 2 xx platí xxxxxxx.

§261

Xxxxxxxx-xx xxxxx, x xxxxx rozhodl xxxxxxxx xxxx ve prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx spoluobžalovanému xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, rozhodne xxxxxxxx xxxx xxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx rozhodne xx xxxxxxxx obžalovaného, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zúčastněné xxxxx.

§262

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx soud, xx xx věc xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx zároveň xxxxxxx, xxx byla projednána x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx také xxxxxxx, xxx ji projednal x xxxxxxx jiný xxxx téhož xxxxx x xxxxx xxxxxx x jeho obvodě.

§263

Řízení u odvolacího xxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zasedání. Xxx x neveřejném xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx §253, 255 x 257,

x) xxxxx §258 odst. 1, xx-xx zřejmé, xx xxxx nelze xxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při veřejném xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mít xxxxxxx ve všech xxxxxxxxx, xxx xx xxxx mít při xxxxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx vazbě xxxx ve xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxx xxxxxxx zasedání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxx výslovně xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu nebo xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozsudek x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx odvolatel xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx; xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odůvodnění xxxxxxxx senátu nebo xxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x osoby, xxxxx xxxxx být rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx své xxxxxxxxx a návrhy xx provedení xxxxxxxxxx; xxxx-xx některá x xxxxxx osob xxxxxxxx x xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx-xx x xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxx xxxx jím xxxxxx člen senátu.

(6) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odvolací xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxx proveditelné xxxxxxxx dokazování, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx o provádění xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx x přečtením xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx a znalců xxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odvolací xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx hodnotí x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx je vázán xxxxxxxxxx xxxxxx důkazů xxxxxx xxxxxxx stupně x výjimkou těch xxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx znovu xxxxxxx.

§264

Xxxxxx u xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyslovil xx svém xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx povinen provést xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx odvolací xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx rozsudek xxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nemůže x novém řízení xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx.

§265

Důsledky zrušení výroku x xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx

Xxxxx-xx odvolací xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení x xxxxxxxxxx-xx xxx xx věci, odkáže xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx.

XXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX

§265x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx samé, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx druhém xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx, jímž xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx trest, xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxx xxxx upuštěno xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x postoupení xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxxx ochranné xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

h) rozhodnutí, xxxx xxx xxxxxxxx xxxx odmítnut xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxx usnesení xxxxxxxxx xxx písmeny x) xx g).

(3) Xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxx xxx x xxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §259 xxxx. 4, §264 xxxx. 2, §273 xxxx §289 písm. b).

(4) Xxxxxxxx xxx proti xxxxxxx rozhodnutí není xxxxxxxxx.

§265x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§265x

Xxxxxx dovolání

(1) Dovolání xxx xxxxx, jen xx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xx věci rozhodl xxxxx nepříslušný xxxx, xxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx senát xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxx vyloučený xxxxx; xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, jestliže tato xxxxxxxx byla tomu, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x původním xxxxxx xxxxx a xxxxxx jím xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx druhého xxxxxx xxxxxxxxx,

x) obviněný xxxxx x řízení xxxxxxx, ač ho xxxxx xxxxxx mít xxx,

x) xxxx porušena xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlavním xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) proti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ačkoliv xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x postoupení xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx narovnání, xxxx xxxx splněny podmínky xxx takové xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx hmotně xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) obviněnému xxx xxxxxx takový xxxx xxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x trestním xxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxx xxx uznán xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x upuštění xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx splněny podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx postup,

j) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opravného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §265a xxxx. 2 xxxx. a) xx x), xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x řízení mu xxxxxxxxxxxxxx xxx důvod xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) až x).

(2) Xxxxxxxx lze xxxxx xxx tehdy, xxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

§265x

Xxxxxxxx xxxx

X dovolání xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§265x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§265d

Oprávněné xxxxx

(1) Dovolání xxxxx podat

a) xxxxxxxx xxxxxx zástupce na xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx kteréhokoli výroku xxxxxxxxxx xxxxx, a xx ve xxxxxxxx x x neprospěch xxxxxxxxxx, pokud veřejnou xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pověřený xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) příslušný orgán Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx pro nesprávnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výroku xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx dotýká.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Podání xxxxxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (§125 odst. 3). Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx podání xxxxxxxxxxx, ale zašle xx v xxxxxxxxxx xx xxxx obsahu xxx xxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx spravedlnosti xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx ho xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obhájce. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, které by xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx odvolání. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx x proti vůli xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podat xxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx.

§265x

Xxxxx x xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx x soudu, xxxxx rozhodl ve xxxx x prvním xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx kterému xxxxxxxx směřuje.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx x jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Lhůta x podání xxxxxxxx xx xxxxxxxxx také xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě x Xxxxxxxxxx soudu xxxx x soudu, xxxxx rozhodl ve xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je-li xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxxx a adresováno xxxxx, u xxxxx xx xxx podáno xxxx xxxxx xx xx věci xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx dovolání není xxxxxxxxx.

§265x

Xxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§59 xxxx. 3) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx důvodů xxxxxx x čeho xx dovolatel xxxxxx, xxxxxx konkrétního xxxxxx xx xxxxxxxxxx dovolacího xxxxx s odkazem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §265b odst. 1 xxxx. x) až x) xxxx §265b xxxx. 2, x xxxxx se dovolání xxxxx. Nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, zda xx xxxxxxxx ve prospěch xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx, v xxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxx napadáno, x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx jen xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx dovolání.

§265x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx je výslovným xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, x to až xx xxxx, než xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx dovolání xxxxxx xxx xx xxxxxxxx obviněného, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx x rozsahu, jakoby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánem Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sám xxxxxxxx. Zpětvzetí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státním xxxxxxxxx nebo příslušným xxxxxxx Úřadu evropského xxxxxxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zemřel, xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx dovolání xxxxx, xxxx-xx překážek, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, x nebyla-li xxx xxxxx tomuto xxxxx předložena, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podané xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx na pokračování xxxxxx x dovolání, xxxxx to předseda xxxxxx Nejvyššího soudu x usnesení, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§265x

Xxxxxx u xxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušného xxxxxx Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obhájcem xxxxxxxxxxx xxxxxx dovolání podle §265f xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx vady xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, kterou xxx xxxxxxx stanoví, x upozorní xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx odmítnuto xxxxx §265i xxxx. 1 xxxx. d).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx doručí xxxx xxxxxxxx obviněného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušnému xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx žalobu xxxx xxxxxx zastupoval xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx žalobce, x xxxx dovolání státního xxxxxxxx xxxx příslušného xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obhájci xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x upozorněním, že xx mohou k xxxxxxxx písemně vyjádřit x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§265r xxxx. 1 xxxx. x)]. Jakmile xxxxx x podání xxxxxxxx xxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxx, předloží spisy Xxxxxxxxxx soudu.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx senátu xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx spisů x xxxxxx, xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx přerušen výkon xxxxxxxxxx, xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x příslušným xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx čtrnácti dnů xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§265x

(1) Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxx,

x) není-li xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx podáno z xxxxxx důvodu, xxx xx xxxxxx x §265b,

x) xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, osobou xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, když xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zpět,

d) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx-xx o dovolání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) je-li xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxx dovolání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, která má xxx x podnětu xxxxxxxx řešena, xxxx xx xxxxxx stránce xxxxxxxxx významu.

(2) V xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dovolání Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, přezkoumá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx xxxx dovolání xxxxxx, x xxxxxxx x x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. K vádám xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx napadeny, Xxxxxxxx xxxx přihlíží, xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx oprávněná xxxxx xxxx důvodně xxxxxxxx xxxxx výroku x xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx vždy x xxxxx x trestu, xxxxx i xxxxx xxxxxx, které xxxx xx výroku x xxxx xxxx xxxxxxx, xxx ohledu na xx, zda bylo x proti xxxxx xxxxxxx xxxxxx dovolání.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx napadena xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jen některé x více xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx týmž rozhodnutím, xxxxxxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx část xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx.

§265x vložen xxxxxxx předpisem č. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§265j

Dovolací soud dovolání xxxxxxx, xxxxxx-xx, že xxxx důvodné.

§265j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2002

§265k

(1) Shledá-li Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx část, xxxxxxxxx též vadné xxxxxx mu předcházející.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, zruší Xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxx x xxxx xxxxx; xxxxx-xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx xxxxx o xxxx, xxxxx vždy xxxxxxx xxxx výrok x xxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxx, které xxxx xx výroku x xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx zruší xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx zrušené xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx navazující, xxxxx xxxxxxxx ke xxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx, pozbyla xxxxxxxx. Ustanovení §261 xx užije xxxxxxxxx.

§265x xxxxxx právním předpisem x. 265/2001 Sb. x účinností od 1.1.2002

§265l

(1) Xx-xx po xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx některého jeho xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudu, x jehož rozhodnutí xxx, aby xxx x potřebném xxxxxxx xxxxx projednal a xxxxxxx.

(2) Záleží-li xxxx xxx x tom, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výrok xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxx, aniž xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby x xxxxxxxxxx výroku rozhodl xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Přikazuje-li Xxxxxxxx xxxx věc podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 x novému xxxxxxxxxx a rozhodnutí, xxxx zároveň nařídit, xxx ji soud xxxxxxxxx a rozhodl x jiném xxxxxxx xxxxxx. X důležitých xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx státnímu xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx výrok x xxxxx xxxxxx zruší, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxx (§73d xx 73g) xx x xxxxx případě xxxxxxx.

§265x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx také xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx soud nemůže xxxx sám

a) uznat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx obviněného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx vinným xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) uložit xxxxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx třiceti xxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně.

(2) Xxxxx-xx Nejvyšší xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x náhradě xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x penězích xxxx o vydání xxxxxxxxxxxx obohacení, užije xxxxxxxxx §265.

§265x

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx není x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přípustný.

§265n xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Sb. x účinností od 1.1.2002

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

§265x

(1) Xxxx rozhodnutím x dovolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx odložit nebo xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx bylo xxxxxx dovolání.

(2) Je-li xxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jeho xxxxxx některý xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Pro takové xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx uvedených x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxx příkazu x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx lze xxxx xxx tehdy, xxxxxxx-xx to nejvyšší xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x považuje-li to Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§265x

(1) V neprospěch xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxxx dovolání xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx čin se xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx provedení řízení xx xxxxxxxx dovolání; xxxxxxx stíhání xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx.

§265r

(1) X dovolání xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx x odmítnutí dovolání (§265i),

x) rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§265k) x xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§265l odst. 1 x 2), je-li xxxxxx, že vadu xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxx xxxxxxxxxx, souhlasí-li x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xxx veřejnou xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx evropský xxxxxxxx xxxxxxx xxxx evropský xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účast xxxxxxxx zástupce xxxxxxx x Xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx evropský xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx evropského xxxxxxxxxx žalobce, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx evropského xxxxxxxxxx žalobce xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx zasedání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx obviněný xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §36a xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxx se xxx xxxxx §36b xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx obviněný xxxxxxxx xxxxxxxx, že xx účasti xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zasedání xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x dovolání xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x konání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx, xx třeba xx xx x xxxx xxxxx ustanovit. Xxxxxxxxxx §39 se xx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx senátu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx věci. Potom xxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxx a odůvodní xx. Státní zástupce x xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx, přednesou xxx xxxxxxxxx; není-li xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xx-xx xxxxxxxxx obsaženo xx xxxxx, anebo požádá-li x xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx určený xxxx xxxxxx.

(7) Důkazy xx xx veřejném xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx neprovádějí. Xxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, aby xxxx x dovolání xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyhlásí, xx-xx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx obhájce, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Jsou-li xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přítomny xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zkráceného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez odůvodnění xx xxxxxx xxxxx x budově soudu x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx desce (xxxx xxx "xxxxxx deska xxxxx") xx dobu xxxxxxxx xxx. Předseda xxxxxx může xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx důvody xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 8.

§265s

Řízení po přikázání xxxx

(1) Orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx věc xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xx svém rozhodnutí Xxxxxxxx xxxx, x xx povinen provést xxxxx x doplnění, xxxxxxx provedení Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx zrušeno xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx obviněného, nemůže x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

§265x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

XXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX XXX XXXXXXXX ZÁKONA A XXXXXX O XX

§266

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jímž byl xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx učiněno xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx spravedlnosti podat x Nejvyššího soudu xxxxxxxx xxx porušení xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Proti xxxxxx x trestu xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxx pachatele xxxx jestliže xxxxxxx xxxx xxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 více xxxx, xxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx zákona xxxxx xxxx jen xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx pro xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx obviněného xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx xxxxx jen x xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x souladu x §259 odst. 4, §264 xxxx. 2, §273 xxxx §289 xxxx. b).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx státního xxxxxxxx xxxxxxx x souladu x §150 xxxx. 1 nebo 3.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx může xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, a xx až do xxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx odebere k xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx vezme xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxx spravedlnosti xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx by xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx postup xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§266x

(1) Podanou xxxxxxxx xxx porušení xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xx 14 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxx x téže xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx nevylučuje xxxxxx xxxxx §23.

§267

(1) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§59 xxxx. 3) podání xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, x jakém xxxxxxx i z xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx uvést, xxx xx podává ve xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx obviněného.

(2) Podanou x ve xxxxx xxxxxxx x §266a xxxx. 1 též xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x průběhu xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx měnit.

(3) Xxxxxxxx xxxx přezkoumá zákonnost x odůvodněnost těch xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x x důvodů x xx uvedených, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx napadeny, Xxxxxxxx xxxx přihlíží, xxx xxxxx xx xxxxx xxx vliv na xxxxxxxxx xxxxxx, proti xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx porušení xxxxxx.

(4) Jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xxxxx výroku x vině, xxxxxxxxx Xxxxxxxx soud x xxxxxxxxxx na vytýkané xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx, xxxxx x další xxxxxx, které xxxx xx xxxxxx o xxxx svůj xxxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx byla x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx porušení zákona.

(5) Xxxx-xx stížností xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx týkající xx jen některé x více osob, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxx způsobem jen xx část rozhodnutí x xxxxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxx xxxx osoby.

§268

(1) Xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) není-li xxxxxxx.

(2) Shledá-li Xxxxxxxx xxxx, že xxxxx xxxxxxx xxx, vysloví xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě jeho xxxxx (§266 xxxx. 3) xxxx v xxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx zákon.

(3) Rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyhlásí, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx stran xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxx vyhlašování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx osoby, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx odůvodnění na xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx patnácti xxx. Xxxxxxxx senátu xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx způsobem se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnout xxx o uveřejnění xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

§269

(1) Xxxxx xxxxx §268 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxx.

(2) Xxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx x neprospěch obviněného, xxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxx x výrokem xxxxxxxx x §268 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx mu xxxxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx-xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, zruší Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx výrok. Zruší-li xxxx, xxx i xxx xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, které xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx také xxxxx xxxxxxxxxx na zrušené xxxxxxxxxx xxxxxxxx navazující, xxxxx xxxxxxxx ke xxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §261 xx xxxxx xxxxxxxxx.

§270

(1) Je-li po xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nutno xxxxxx xx xxxx rozhodnutí xxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x jehož xxxxxxxxxx xxx, xxx věc x xxxxxxxxx rozsahu xxxxx projednal a xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx, že x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xx neúplný, xxxx Xxxxxxxx soud, xxxx xxxxxxxxxx zruší, přikázat xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx jde, xxx x xxxxxxxxxx výroku xxxxxxx nebo neúplný xxxxx doplnil.

(3) Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx věc xxxxx odstavce 1 xxxx 2 x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x jiném xxxxxxx xxxxxx. Z xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jinému soudu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyslovil xx věci Xxxxxxxx xxxx, a je xxxxxxx xxxxxxx procesní xxxxx, xxxxxxx provedení Xxxxxxxx xxxx nařídil.

§271

(1) Nejvyšší soud xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx také xxx xxxx rozhodnout xx věci, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl x napadeném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx nemůže xxxx xxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) uznat obviněného xxxxxx xxxxxx trestným xxxxx, xxx jakým xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozsudkem,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx trest xxxxxx svobody nad xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve výroku x náhradě xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxxx nebo x vydání bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx §265.

§272

§272 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 424/2001 Sb.

§273

Jestliže Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §150 xxxxxxxxx.

§274

X stížnosti pro xxxxxxxx zákona rozhoduje Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx u Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pověřený xxxxxxx nebo evropský xxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to ministr xxxxxxxxxxxxx nebo předseda xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx též pověřený xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx podle §268 xxxx. 1 může Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§275

(1) Xxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx nelze xx xxxxxxxx proto, xx obviněný xxxxxx. Xxx-xx zákon porušen xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx zákona xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Nelze-li vyrozumění x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxxxx x stížnosti xxx xxxxxxxx zákona xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx veřejného zasedání xxxxxxxxx xxxxxx obhájce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx osoba xxxxxxx, xxxxxxxxx zmocněnce, xx xxxxx xx xx x tomu účelu xxxxxxxxx. Ustanovení §39 xx tu xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx se xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx uložený xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, rozhodne xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (§73d xx 73g) xx v řízení x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx zákona xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx odložit xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx němuž xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Nejvyšší xxxx xxxxxxxx x takovém xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dnů xx obdržení spisu.

§276

Xx-xx xxx rozhodnutí x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx činný x trestním řízení, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxx páté. Ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx podkladě xxxxxxxx xxxxxx x prostředků xxxxxxxxx x hlavě xxxxxx.

XXXXX DEVATENÁCTÁ

OBNOVA XXXXXX

§277

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx xxxxxxx stíhání xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastavení trestního xxxxxxx, pravomocným xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postoupení xxxx xxxxxx orgánu, lze x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx pokračovat, xxxxx nebylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx obnovy xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx materiálu x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšetřovací xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx.

Xxxxxxxx obnovy

§278

(1) Obnova xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příkazem, xx xxxxxx, vyjdou-li najevo xxxxxxxxxxx xxxx důkazy xxxxx dříve xxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxx o xxxx xxxx ve xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzhledem k xxxx xx původně xxxxxxx trest xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx trestného činu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx ve zřejmém xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Obnova řízení, xxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx, x to x xxxxx, xxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x §48 odst. 6 x 7 xxxxxxxxx xxxxxxxx, také xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx důkazy xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx o sobě xxxx xx spojení xx skutečnostmi a xxxxxx xxxxxxx už xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx schválení xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxx o podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to i x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §308 xxxx. 3, xx xxxxxx, vyjdou-li najevo xxxxxxxxxxx nebo důkazy xxxxx dříve xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxx x sobě xxxx xx xxxxxxx xx skutečnostmi x xxxxxx známými xx xxxxx xxxx k xxxxxx, xx xxxxxx x takovému rozhodnutí xx nebyly a xx je na xxxxx x řízení xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx trestního stíhání xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), se povolí, xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxx důvody xxxxxxx jeho stíhání.

(3) Xxxxxx řízení, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx schválení xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx i v xxxxxxx, xxxxxxxx ještě xxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x §308 xxxx. 3, se xxxxxx, xxxxxx-xx najevo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státnímu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx o xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx, xx důvody x xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx x xx xx na xxxxx podat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §11 xxxx. 1 písm. x) xxxx x), xx xxxxxx, xxxxx-xx xx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxx xxxxxx bránící xxxx xxxxxxx.

(4) Obnova xxxxxx, které skončilo xxxxxxxx xx způsobů xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx, se povolí xxx xxxxx, bude-li xxxxxxxxxxx rozsudkem zjištěno, xx xxxxxxxxx orgán, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx porušil xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx čin.

(5) Obnova xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsudkem nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x neprospěch obviněného xxxxxx též tehdy, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, jimž xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, poruší xxxx závazek xxxxx §178a odst. 1.

§279

Xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) uplynula xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činu, x xxxxxx se vedlo xxxxxxx xxxxxxx,

x) na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xx v xxxxxxxx xxxxxxx nepokračovalo, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx.

§280

Osoby oprávněné x xxxxxx xx povolení xxxxxx

(1) Obnovu xxx xxxxxxx jen na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx obviněného xxxx xxxxx xx xxxxxxxx obnovy xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx prospěch xxxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx obnovy podat xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx v xxxx prospěch odvolání. Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx obviněného, xxxxx xxxxx jeho xxxx xxxxx x xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx návrh xxxxx učinit x xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxxx xx povolení xxxxxx xxxxxx podala, xxxx xxx xxxxxxxxx prohlášením xxxx xxxx, a xx xx xx xxxx, xxx se xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx. Návrh na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx může xxx xxxx zpět jen x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx návrh xxxxx xxxxxx zástupce xxxx xxx-xx takový xxxxx podán xxxxxxxxxx xxxxxx xx smrti xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vezme usnesením xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pozdějšímu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx obnovy řízení.

(5) Xxxx-xx se xxxx xxxx xxxx státní xxxxx o okolnosti, xxxxx xx mohla xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx o xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxx x ní xxxxxxxxxx obviněného, xxxxx xxxx-xx to xxxxx, xxxxx osobu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx.

§281

Xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx x obnově

(1) X xxxxxx na xxxxxxxx obnovy xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx o podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, který xx xxx příslušný xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) X návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhoduje xxxx, xxxxx xx xxxx rozhodl x xxxxxx xxxxxx.

(3) Přestože xx věci x xxxxxx stupni rozhodoval xxxxxxx soud, xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxx zástupce x xxxxxxxxxxx, xx vzhledem xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx příslušnosti xxxxxxxxx soudu.

Xxxxxx o xxxxxx xx povolení xxxxxx

§282

(1) Xx-xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx okolnost xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předseda xxxxxx xxxx na xxxx žádost xxxxxxx xxxx orgán xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxxxx x policejní xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx k zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx usnesení senátu xxxxxx x prostředků xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Zajistit osobu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zatčení a xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx x považuje-li xx xxxx za nezbytné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxx nově xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx skutečností x xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§283

Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx podán osobou xxxxxxxxxxxx,

x) směřuje-li xxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx, xxxxx něhož xxxxxx není xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §279, xxxx

x) xxxxxxxx-xx důvody obnovy xxxxx §278.

§284

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zcela xxxx x xxxxx, v xxx je návrh xxxxxxx. Xxxxx-xx, xxx x jen zčásti, xxxxx o xxxx, xxxxx vždy zároveň xxxx výrok x xxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x vině xxxx xxxxxxx. Zruší xxxx xxxxx rozhodnutí na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx zrušením došlo, xxxxxxx xxxxxxxx, x xx x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§159d xxxx. 1), xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx napadené xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx povolí xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx narovnání, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo o xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zároveň xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Krajský xxxx, xxxxx xxxxx §281 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx x prvním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, vrátí xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §191 platí x xx.

(3) Jestliže xxxx xxxxxx obnovu xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo nemajetkové xxxx x penězích xxxx na vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§285

Jestliže soud xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x jejich xxxxxxxx.

§286

(1) X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx zasedání.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §283 xxxx. a) xx x) může x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X důvodu xxxxxxxxx x §283 písm. x) může návrh xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxx případě, že xxxxx opřený x xxxxx skutečnosti x xxxxxx byl xxx xxxxx xxxxxxxxxx zamítnut x návrh nově xxxxxx je xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx povolení obnovy xx přípustná xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.

Řízení xx povolení xxxxxx

§287

Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jímž xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x tomto xxxxxx, xxxxxxxxxx o vazbě.

§288

(1) Byla-li pravomocně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dohoda x xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státního zástupce x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxx x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obnovy x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx věc vrací xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx (§284 odst. 2).

(3) Xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx, jen xxxxx jde x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxx uložen xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x soud xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx právní xxxx usnesení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřený xxxxx xx zbývající xxxxxxx činy.

§289

Xxxx-xx povolena obnova xxx ve prospěch xxxxxxxxxx,

x) doba xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx mu xxx xxxxx rozsudkem xxxxxx xxxxx přísnější, xxx xxxx mu xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX DVACÁTÁ

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXX XXXXXX

§290

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx tato xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx, xxxxx xx x na řízení xxxxx xxxx hlavy xxxxxxxx předpisů.

Xxxxx první

Řízení ve xxxxxx xxxxxxxxxxx

§291

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx mladistvých upravuje xxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, postupuje xx xxxxx xxxxxx zákona.

§292

§292 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§293

§293 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§294

§294 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§295

§295 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§296

§296 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§297

§297 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§298

§298 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§299

§299 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§300

§300 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

§301

§301 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb.

Xxxxx druhý

Řízení proti xxxxxxxxx

§302

Xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx oddílu xxx xxxxx proti xxxx, xxx xx vyhýbá xxxxxxxxx řízení xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx, xx xx xxxxxx.

§303

(1) X řízení xxxxx uprchlému se xxxxxxx xxxxxxx zahajuje xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx (§37 xxxx. 1), xx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x tom xxxxx xxxxxx, ve xxxxxx uvede, xx xxxxxxx xxx je xxxxx obviněnému konáno xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx.

§304

(1) Xxxxxxxx musí xxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nemůže xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxx vinu xxxxxxxxxx.

§305

X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx rozhoduje xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx učinit xx v obžalobě.

§306

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Předvolání x xxxxxxxx líčení x x veřejnému zasedání xx také vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx bez xxxxxx xx xx, zda xx xxxxxxxx o xxx dověděl.

§306a

(1) Pominou-li důvody xxxxxx xxxxx uprchlému, xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Požaduje-li xx obviněný, xxxxxxxx xx x řízení xxxx xxxxxx znovu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x nichž to xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; v opačném xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx důkazů xxxxxxx xxxx se mu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx se xx, xxx xx x xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a poté xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vedlo, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx od doručení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx stanoveném v xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. O xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx doručení xxxxxxxx odsouzený xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx Xxxxx republika vázána.

(3) Xxxx od právní xxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku xx xxxx zrušení xxxxx xxxxxxxx 2 xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxx řízení nemůže xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§307

(1) X xxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soud x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx činem xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx náhradě xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činem získané, xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx dohodu, anebo xxxxxx jiná xxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx,

x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx případu xxx xxxxxxx takové xxxxxxxxxx považovat xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx to xxxxxxxxxx povahou a xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx spáchání xxxxx poměry obviněného, xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx obviněný splní xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 a

a) xxxxxx se, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x níž se xxxxxxxx přečinu, nebo

b) xxxxx na xxxx xxxxx a v xxxxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx peněžitou xxxxx obětem trestné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx případu xxx xxxxxxx takové xxxxxxxxxx považovat xx xxxxxxxxxxx.

(3) V rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx doba xx šest xxxxxx xx dva roky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xx xxx xxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx zastavení trestního xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x způsobu xxxxxxx škody xxxx xxxxxx o vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxx, aby xxxxx v průběhu xxxxxxxx xxxx nahradil xxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydal.

(5) Xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxx výši xxxxxxxx xxxxxx určené xxxxx xx peněžitou xxxxx obětem xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zavazuje xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxx zkušební xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxx o povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x o xxx, xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxx xxx uložit, aby xx xxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxxxxxxx omezení x povinnosti xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx život.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jež má xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

§308

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx škodu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx povinnost, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx x dalším xxxxxxxx omezením, xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx se xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, že se xxxxxxxxxx x že xx x xxxxxxxx xxxxxxx pokračuje. Výjimečně xxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxx; xxxxxxxx doba xxxx xxxxx xxxxxxxxx pět xxx. Xxxxxxxxx nahradit xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx zavázal, x xxxxx uložená omezení xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Jestliže xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx na tom xxx obviněný vinu, xx xx za xx, xx se xxxxxxxx.

(3) Právní xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx obviněný xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 nastávají xxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx [§11 xxxx. 1 xxxx. h)].

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx účinek. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx též xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx čtvrtý

Narovnání

§309

(1) V xxxxxx o přečinu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a poškozeného xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx narovnání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxx který xx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, že jeho xxxxxxxxxx xxxx učiněno xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx učiní xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx jinak xxxxxx xxxx vzniklou xxxxxxxx,

x) vydá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, a

d) xxxxx na xxxx xxxxx nebo v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určenou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, x xxxx částka není xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věci xx dostačující xxxxxxxx x povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zájem, x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx osobním x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxxxxxxx, xxxxxxxxx a v xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stížnost, jež xx odkladný xxxxxx.

§310

(1) Xxxx rozhodnutím x schválení narovnání xxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poškozeného, xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx dohody x xxxxxxxxx, zda xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nimi xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx souhlasí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx také x xxxx, xxx rozumí xxxxxx xxxxxxxx x xxx si je xxxxx důsledků xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Součástí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx skutek, xxx xxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx poučit o xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxx xxxxx výslechu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx xxxxxx opatřit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x okolnostem uvedeným x odstavci 1.

§310x

Xxxxx poškozeného xxxxx §309 x 311 xxxxxxxxxx tomu, xx xxxx xxxxx přešel xxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení.

§311

Xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx x zastavení xxxxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x jejíž úhradě xxxx provedeny xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxx potřebné úkony, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, peněžitou částku xxxxxxx státu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání pro xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxx přečin, xxxxx se narovnání xxxx.

§312

§312 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2012 Sb.

§313

Rozhodnutí x schválení xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx skutečnost významná xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§314

Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, co xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §309 xxxx. 1, že xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx stíhán, xxxxx x xxxxxx prohlášení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

§314x

(1) Samosoudce koná xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx neužije, xxxxxxxx xx xxx uložen xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Samosoudce xx xxxxxx práva x xxxxxxxxxx jako xxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxx nekoná.

§314x

(1) Xxxxx xx xx věci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx doručením xxxxxx xx potrestání soudu.

(2) Xxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx předán xxxxxxxx xxxxxxxxx, soudce xxx xx 24 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a důvodům xxxxx, x dále xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx v xxxxxxx §206a. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx vydá xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx obviněnému xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx po jeho xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxx-xx xx vazby xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nezvolil, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx (§38), x xxxxx tak xxxxxxx, xxxxxxx mu xxxxxxxx (§39 xxxx. 1).

(3) Xxxxx-xx podezřelý xxxxxxx, xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxxxx předvolat x xxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxxxxx hlavní xxxxxx.

§314c

(1) Xxxxxxxxxx obžalobu x návrh xx xxxxxxxxxx předběžně neprojednává, xxxxxxxxx je však x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §181 odst. 1 x §186. Xxxxx výsledků přezkoumání xxxxxxxxxx

x) xxxxx některé x rozhodnutí xxxxxxxxx x §188 xxxx. 1 xxxx. a) xx f),

b) může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx v §172 xxxx. 2,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §179a odst. 1 xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) stanoví xxxxxxxx zástupci přiměřenou xxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x trestu, xx-xx xx xx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §187 xxxx. 4.

(2) Samosoudce návrh xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx však x hledisek uvedených x §314o a §314p xxxx. 1. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx učiní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §314p odst. 3 nebo 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu.

(3) Xxxxxxxxxx §189 xx 195 xx xxxxx x na řízení xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx narovnání xxxx xxxxxxxxxx rozhodnout ve xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxx xx vazbě, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obžaloby xxxx xxxx x dalším xxxxxx vazby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxx zástupce x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxxxx-xx o přerušení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stížnost xxxxx xxx xxxxxxxx x poškozený.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c) xx věc xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x státní zástupce xxxxxx konat xxxxxxxxxxx.

§314d

(1) Neučiní-li xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §314c xxxx. 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xx xx xxxx xxxxxx zkrácené xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx protokolu x xxxxxxxx podezřelého (§179b xxxx. 3) xxxxx §207 xxxx. 2 xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxxx může xxxxxxx x úřední xxxxxxx x vysvětlení xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx úkonů (§158 xxxx. 3 x 6).

Xxxxxxx příkaz

§314e

(1) Samosoudce xxxx bez xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx skutkový xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatřenými xxxxxx, x xx x x řízení xxxxxxx xx xxxxxxxxx přípravném xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx svobody do xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx,

x) trest xxxxxx xxxxxx x chovu xxxxxx,

x) xxxxxxxx trest,

g) xxxxx propadnutí věci,

h) xxxxxxxxx xx xxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx,

x) xxxxx zákazu xxxxxx xx sportovní, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx xxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxx příkazem xxxxxx pouze po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění x xxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obviněného, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xxxxx trestu. Trest xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x této xxxxxx.

(4) Trest domácího xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx stanoviska xxxxxxxxxx x uložení tohoto xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x této xxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx peněžitý xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazeb ani xxxxx s uloženým xxxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxxx xxxxx xxx.

(6) Xxxxxxxx příkazem lze

a) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx (§46 xxxxxxxxx xxxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx s dohledem (§48 trestního xxxxxxxx), xxxx

x) xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxxxxxxx xxxxxxxx), x xx x x případě, xxx-xx xxxxxxxxx trest uložen xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx

x) x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx svéprávnost xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jestliže xx xxx xxxxxx xxxxxxxx trest xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx trest xxx xxxxxx rozsudkem.

(8) Xxxxxxx xxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nastávají xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazu obviněnému.

§314f

(1) Trestní xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx trestní xxxxxx xxxxx,

x) xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx (§120 xxxx. 2),

x) xxxxx x vině (§120 xxxx. 3) x xxxxxxxx trestu (§122 xxxx. 1),

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx o vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§228 x §229 odst. 1 a 2), xxxxxxxx byl xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx nemajetkové xxxx x xxxxxxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uplatněn (§43 xxxx. 3),

f) xxxxxxx x právu xxxxx odpor, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx tím xxxxx xx xxxxxxxxxx věci x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx příkaz se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, státnímu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, doručí xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx.

(3) Samosoudce xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kdykoliv x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ustanovení §131 x 133 xx xxxxx xxxxxxxxx.

§314x

(1) Xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx jsou oprávněny xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx proti trestnímu xxxxxxx odpor. Xxxxx xx xxxxxx u xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx do xxxx xxx od xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx odvolání xx prospěch obviněného, x xxxxxxxx státního xxxxxxxx, končí xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Jestliže se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxx, xxxx lhůta od xxxx xxxxxxxx, které xxxx provedeno xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §61. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Byl-li xxxxx xxxxx trestnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou ve xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx tím xxxx a samosoudce xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxx právní xxxxxxxxxxx ani druhem x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x trestním xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x vykonatelným.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxx v §163a, xxxx xxxxxxxxx vzít xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx až xx xxxx, než xx xxxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxx x xxxx uvedených x xxxxxxxx 1. Zpětvzetím xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stíhání xxxxxxx.

(4) Xxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx, než je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Zpětvzetím obžaloby xx xxxxxxx xxxxxx xxxx a věc xx xxx vrací xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx nálezem Xxxxxxxxx xxxxx

§314x

(1) Xx xxxxxxxx nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, pokračuje tento xxxxx v tom xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx nebo nález Xxxxxxxxx soudu xxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx provést xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxxx x porušování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxx svobody, x xxxxxxxx mu, aby, xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§314x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§314x

Xxxx-xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxx xxxx původního xxxxxxxxxx xx xxxx samé xx doručení xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xx promlčecí xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nemůže x xxxxx řízení xxxxx xx změně rozhodnutí x xxxx neprospěch; xxx-xx o xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §150 xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx smrt xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stíhání xxxxx xxxxxxxx proto, že xxxxxxxx zemřel.

§314i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§314x

Xxxxxxxx nález Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx x některý x xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx úhrnný xxxx xxxxxxxx xxxxx, stanoví xxxxxxxxx soud neprodleně xx xxxxxxxx xxxxxx xx veřejném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§314x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§314k

(1) Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx neprodleně xx doručení xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxx zrušen xxxxx x xxxxx xxxxxx, x xxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §67 x 68.

(2) Xxxxxxxx-xx se jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, rozhodne xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx nebo xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx přerušení xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx učiní xxxx vhodné xxxxxxxx.

§314x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Xx. x účinností od 1.1.2002

Oddíl xxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx k zjištění xxxxx o telekomunikačním xxxxxxx

§314x

(1) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx v §88 odst. 8 Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazu x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §88a odst. 2 Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x telekomunikačním xxxxxxx.

§314x

(1) Shledá-li Xxxxxxxx xxxx, že příkaz x odposlechu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx byl xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx bylo v xxxxxxx xx zákonem, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Proti xxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§314n

(1) Xxxxxx-xx Nejvyšší xxxx, že xxxxxx x odposlechu x xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxx x souladu s xxxxxxxxxx §88 xxxx. 1 nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x telekomunikačním provozu xxx vydán a xxxx provedení xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx §88a xxxx. 1, xxxxxxx usnesením, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Proti xxxxxx xxxxxxxxxx není přípustný xxxxxxx prostředek.

Oddíl osmý

Řízení x xxxxxxxxx dohody o xxxx x xxxxxx

§314x

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx zasedání x xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu,

b) xxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx-xx obviněný xxx xxxxxxxxxx dohody o xxxx x trestu xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §314r xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx a xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vady xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a trestu. Xxxxx xxxxxx usnesení xx přípustná xxxxxxxx, xxxxx má odkladný xxxxxx.

(3) Jestliže usnesení x odmítnutí xxxxxx xx xxxxxxxxx dohody x vině x xxxxxx xxxxxx právní xxxx, věc xx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx obviněný xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x dalším xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx zástupce xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx zpět xx xx xxxx, xxx xx soud odebere x závěrečné xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§314p

(1) Xxxxxxxx senátu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na schválení xxxxxx x vině x xxxxxx, xx-xx xx xx, že

a) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx jiného xxxxx,

x) xxx má xxx xxxxxxxxxx xxxxx §171 xxxx. 1,

x) xxxx xxxx okolnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §172 odst. 1 xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx §173 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §307 nebo xxxxxxxxx narovnání xxxxx §309.

(2) Předběžné xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxx x neveřejném xxxxxxxx. Považuje-li xx xxxxxxxx senátu xxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx projednání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx schválení dohody x xxxx x xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nejblíže společně xxxxxxxx xxxx x xxxxx, jenž xx xxxxx něj xxxxxxxxx, xx-xx xx xx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx věc xxxxxx xxxxxx, jsou-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §171 xxxx. 1,

x) trestní stíhání xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §172 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx v §173 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zastaví xxxxx §307 xxxx xxxxxxxx o schválení xxxxxxxxx xxxxx §309 xxxx. 1,

x) rozhodne x odmítnutí xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx mít xxx, nebo x xxxxxx xxxxxxxxx v §314r odst. 2.

(4) Xx předběžném xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx může xxxx také xxxxxxxx xxxxxxx stíhání, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §172 xxxx. 2.

(5) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) a xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxx zástupce x xxxxxxxx podat xxxxxxxx, xxx xx, nejde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx.

(6) Jestliže xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx schválení xxxxxx o xxxx x trestu xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx řízení.

§314x

(1) O xxxxxx xx schválení xxxxxx x vině x xxxxxx rozhoduje soud xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; o době x xxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce x xxxxxxx obviněného, xxxxx x xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx zmocněnec. Xxxxxxx xxxxxxxx se koná xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx zahájení xxxxxxxxx zasedání státní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx schválení xxxxxx x xxxx x xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx obviněného, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xx xxx, xxx

x) rozumí xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx, co tvoří xxxxxxxx skutku, xxxxx xx mu klade xx xxxx, xxxx xx xxxx právní xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxx je x xxxxx skutku xxxxxxxxx,

x) prohlášení o xxx, že xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx stíhán, xxxxxx xxxxxxxxxx x bez xxxxxxx x xxx xxxxxx x svých xxxxxxx xx obhajobu,

c) xxxx mu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx x trestu, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxx dohodu x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx uvedeného v §245 odst. 1 xxxx xxxxx.

(4) Po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poškozenému, je-li xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xx potřebné, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení.

§314q xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 193/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2012

Xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x vině a xxxxxx

§314x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx. O xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx x penězích xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx, pokud x xx xxxxxxxxx souhlasí, xxxx pokud xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uplatněnému xxxxxx xxxxxxxxxxx (§43 xxxx. 3).

(2) Soud xxxxxx x xxxx x trestu neschválí, xx-xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx druhu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, případně ochranného xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, anebo xxxxxx-xx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dohody x xxxx a xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx usnesením xx přípravného xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Soud xxxx x případech stanovených x xxxxxxxx 2 xxxxxxx vrácení xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxxx nové xxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx dosáhnout nového xxxxx xxxxxx x xxxx a trestu xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nové xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx xxxxxx x vině x trestu schválí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx uvede výrok x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx a xxxxx x vině x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, v souladu x dohodou x xxxx x trestu. Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v penězích xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soud xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx o xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx s xxxxxxx o xxxx x xxxxxx, v xxx dohodnutý rozsah x způsob xxxxxxx xxxxx nebo nemajetkové xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nároku xxxxxxxxxxx (§43 odst. 3); xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §228, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx důkazy, xxxxxxxxx xxxxx §229.

(5) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §171 xxxx. 1, §172 xxxx. 1 x 2, §173 xxxx. 1 písm. x) xx f), xxxx v §223a xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, zastavení trestního xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §307 xxxx xxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx podle §309 xxxx. 1. Soud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx doručit předvolání x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx, jež má, xxxxx-xx o přerušení xxxxxxxxx stíhání, odkladný xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x schválení xxxxxxxxx xxxxx takovou xxxxxxxx xxxxx xxx obviněný x xxxxxxxxx.

§314x

Xxxx-xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §314o xxxx. 3 xxxx 5, §314p odst. 6 xxxx §314r odst. 2, x dalším xxxxxx se ke xxxxxxxx xxxxxx o xxxx a xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dohody x xxxx x xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx ve xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx obviněného na xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nesmí xxxxx x xxxxxx xxx vykonanou přesáhnout xxxxx xxxxxxx x §72a xxxx. 1 xx 3.

§314s xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 193/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2012

HLAVA DVACÁTÁ XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX

§315

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Rozhodnutí vykonává, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx orgán, xxxxx rozhodnutí xxxxxx; x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx trestů x ochranných xxxxxxxx xxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx xx xxxx rozhodl x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx k výkonu xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiného, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xx věci xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxx

§316

§316 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 178/1990 Sb.

§317

§317 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 178/1990 Sb.

§318

§318 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 178/1990 Sb.

§319

§319 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 178/1990 Sb.

Xxxxx xxxxx

Xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx

§320

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx odnětí svobody.

(2) X xxxx, které xxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Je-li u xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxx uložených xxxxxxxx xxxxx xxxxxx výkonu xxxxxx, určí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x jehož obvodu xx xxxxx odnětí xxxxxxx vykonává.

§321

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx nepodmíněný xxxxx xxxxxx svobody, xxxxx vykonatelným, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věznici xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxxxxx rozhodnutím odvolacího xxxxx, xxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx je xx vazbě, předseda xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx senátu xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx i x odsouzeného, který xxxx ve xxxxx, xx-xx x konkrétních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx pobyt na xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx jestliže x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxx důvodná xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx bude xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxxxxx, xxxx nevyplývá-li x jeho xxxxxxx xxxx dalších konkrétních xxxxxxxxxxx důvodná obava, xx xxxxxxx nebo xx bude xxxxxxx, x není xxx xxx důvod xxx xxxxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxx odnětí svobody, xxxx předseda xxxxxx x nastoupení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx si xxxx obstarat xxx xxxxxxxxxxx. Tato xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx měsíc xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx x konkrétních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx nebezpečný, xxxx xxxxxxxx z xxxx jednání xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx bude xxxxxxx, xxxxxx předseda xxxxxx, xxx xxx do xxxxxx xxxxxx dodán. Xxxx-xx xxxxx místo xxxxxx odsouzeného, xxxxx xx na xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx trestu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §69 xxxx. 3. Je-li xxxxx xxxxxx odsouzeného xxxxx, xxx použít x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §83c odst. 2. V příkazu xxxxxxxx senátu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x neprodlené podání xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx odsouzený xx xxxxxx trestu xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dodání do xxxxxx trestu brání.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx

§322

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dobu xxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx odsouzeného v xxxxxxxx zdravotnickém xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx výkon xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxx xxxx zdraví.

(2) Požádá-li xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx za xx, xx xxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxx xxxx, xxxxx odsouzeného, xxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxxxx. Zjistí-li xxxxxxx, xx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Výkon xxxxxx xxxxxx svobody xx těhotné ženě x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx za jiný xxxxxxx xxx xxx xx zvlášť xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(4) Výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxx pečující o xxxx xx jednoho xxxx xxxx, která xxxx odsouzena za xxxxxx xxxxxxx zločin, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx po xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx, uložit, xxx xx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxx, na xxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směřující x tomu, aby xxxxx xxxxx život, xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx věcech mládeže xx obdobného užití xxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxxx zohlední xxxxxxxx zájem xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x závažnost xxxx, xx xxxxx byla xxxxxxxxx, x potřebu xxxxxx xxxxxxx společnosti; xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ke xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vyslovení dohledu xxxx xx současného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx vedla xxxxx xxxxx, použijí xx xx postup xxx xxxxxx dohledu x kontrole xxxxxxx xxxxxxxxx §330a odst. 1 a §334b xx 334e.

(6) Xx-xx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx-xx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx senátu xxxxxx xxxxxx trestu odvolá. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxx odstavce 4 xxxx xxxxxxxx senátu x xxxxx, nevede-li xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 4.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 a 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxx pouze proti xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxx přiměřených omezení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxx xxxxxx.

§323

(1) Výkon xxxxxx xxxxxx svobody nepřevyšujícího xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx senátu x xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxx, x to xx xxxx nejvýše xxx xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxx x §321 xxxx. 1.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx takového xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx předseda xxxxxx, x to xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx mohl-li xx xxxxx xxxxxx mít xxx odsouzeného xxxx xxxx xxxxxx mimořádně xxxxx následky. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxx měsíců ode xxx, xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxx x §321 xxxx. 1.

(3) Xx-xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zneužívá-li xxxxxxxxxx odkladu, předseda xxxxxx xxxxxx odvolá.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx povolen xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxx podat stížnost.

§324

Rozhodování x změně xxxxxxx výkonu xxxxxx

(1) X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx státního xxxxxxxx xxxx ředitele xxxxxxx, x xxxxx-xx o xxxxxxxxxxx o přeřazení xxxxxxxxxxx do věznice xxx xxxxxxx odsouzené, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Před rozhodnutím x xxxxx způsobu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxxx vyslechnut.

(3) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx účinek.

§324x

Xxxxxxxxxxx o návrhu xx xxxxxxxx do xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zabezpečení xxxxxxx x xxxxxxxx

(1) O xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx věznice s xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx důvody, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx, xxxx xxx zamítne. Xxxx xxxxxxxxxx může xxxx učinit xxx x xxxxxxxxxx zasedání.

(3) Xxxx xx základě xxxxxx podle xxxxxxxx 1 přezkoumá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx odsouzeného xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x odůvodněnosti. Xxxxxx-xx návrh xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx v xxxx od doručení xxxxxx soudu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ostrahou x xxxxxx změny xxxx vnějších a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx soud xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, x xx-xx vada xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zasedání, xx věci sám xxxxxxxx; xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, rozhodnutí zruší x uloží řediteli xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx věznice x ostrahou znovu xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx o umístění xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x oddělení xxxxxxx x xxxxxxxx vázán xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx věci soud xxxxxxxx, x je xxxxxxx provést xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx soud xxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nedochází xx xxxxx umístění xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 xx doručuje x xxxxxxxx xxxxxxx.

§324x xxxxxx právním předpisem x. 58/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2017

Přerušení xxxxxx trestu

§325

(1) Xx-xx odsouzený, na xxxx xx vykonává xxxxx odnětí svobody, xxxxxx těžkou xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx senátu přeruší xxxxx trestu odnětí xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx 12. xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx roku xxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx za xxxxxx závažný zločin, x xx xx xxxx jednoho roku xx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xx těhotné xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx věku, xxxxx xxxx odsouzena xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx předseda xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxx xx porodu; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxx xx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxx trestu odnětí xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx přiměřená omezení x přiměřené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx řádný xxxxx, xxxx, jde-li x xxxxxxxxxx ve xxxx blízkém xxxx xxxxxxxxxxx, uložit x xxxxx využití výchovného xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx subjektů xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených xxx mladistvé. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejlepší zájem xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx účinné xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxx xxxxxx si xxxxxx xxxxxxxxxx ředitele věznice x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx.

(4) Jestliže xxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx současného uložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxxx vedla xxxxx xxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §330a xxxx. 1 x §334b xx 334e.

(5) Xx-xx obava, xx xxxxxxxxx uprchne, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx přerušení xxxx odpadl-li xxxxx, xxx xxxxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx přerušen, xxxxxxxx xxxxxx přerušení xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Odvolat xxxxxxxxx výkonu trestu xxxxxx svobody xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, nevede-li xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx řádný xxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx xx povinnosti xxxxxxx xx xxxxx odstavce 3.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 je xxxxxxxxx stížnost, jež xx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx přiměřených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxxxx.

§326

§326 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 57/1965 Xx.

§327

(1) Soud může xxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx věcech xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx.

(2) Nedojde-li x xxxxxx odsouzeného xx xxxxxx xxxxx, x xxxx předání xxxx x vyhoštění xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxx případech xxxxxx, předaný xxxx xxxxxxxxx, rozhodne xxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx zbytek xxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, zjistí-li, že xxxxxxxxx onemocněl xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nevyléčitelnou xxxxxx xxxxxxx.

(4) Proti rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx stížnost, xxx má odkladný xxxxxx.

§328

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx trestu x xxxxxxxx od xxxx xxxxxx x vojáků

(1) Xxxxxxxx senátu xxxxxx xxxx přeruší xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx měsíců, xx-xx xxxxxxxxx povolán x xxxxxx základní xxxxxxxx služby.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx služby nespáchal xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, upustí xxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx; jinak xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxx jeho zbytku, xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx byl jeho xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx odsouzení

§329

(1) V xxxxxxxxx, xxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxx uložených xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nutné, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx odsouzeného a xxx dodržováním uložených xxxxxxx. Požádá xxx xxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx uložených xxxxxxx může na xxxxxxx dožádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, x xxxxx obvodu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx ve xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxxx úředníka, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jedenkrát xx xxxx xxxxxx, zjišťuje, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsob xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx občanů xxxxx xx pracovišti xxxxxxxxxxx nebo x xxxx bydlišti může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výchovné xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nabídlo záruku xx xxxxxxxxxx odsouzeného.

§330

(1) O xxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčil nebo xxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx soud xx xxxxxxxx zasedání. Xx veřejném xxxxxxxx xxxxxxxx soud x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx rozhodování x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx soud xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdružení xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx odkladný xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, že se xxxxxxxxx odsouzený osvědčil, xxxx se souhlasem xxxxxxxx zástupce učinit xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§330x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o podmíněném xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pověří probačního xxxxxxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx sledoval xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx omezení a xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx zákonem. Podle xxxxxx věci xxxxxx x spolupůsobení orgány xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx orgány, xxxxxxxxx x xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odsouzenému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Na xxxxxxxxxx x xxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx byl vysloven xxxxxx, nebo zda xx nařídí xxxxx xxxxxxxxx odloženého xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §330.

Xxxxxxxxx propuštění

§331

(1) X xxxxxxxxxx propuštění x xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx ředitele věznice, x níž xx xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x bez takové xxxxxxx, a to xx veřejném xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x to xxxxxxx (§228 xxxx. 4). Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 odst. 2 trestního xxxxxxxx xxxx obviněný podat xxx, pokud x xx připojí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věznice, xx odsouzený xxxxxxxx xxxx xxxxxxx chováním x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx dalšího xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx; jinak xxxx x takové xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx stanovisko ředitele xxxxxxx. Byla-li xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zamítnuta, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ledaže xx xxxxxx byla xxxxxxxxx jen proto, xx xxxxx neuplynula xxxxx stanovená v xxxxxx xxx podmíněné xxxxxxxxxx.

(2) Podmíněné propuštění xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx sdružení xxxxxx, xxxxxxx-xx převzetí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx x xxx odsouzený, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx občanů xxxx xxxxxxx xxxxxx xx podmíněné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx trest, aby xx xxxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx propuštění xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx rozhodnutí x xxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx zájmového xxxxxxxx xxxxxx o spolupůsobení xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx užije xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §329.

(5) Xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx soud x xxxxxxxxxx propuštění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx přiměřená xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, aby vedl xxxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřeně ustanovení §330a xxxx. 1. Xxxx-xx rozhodnuto, xxx xx podmíněně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx obydlí xxxxx xx xx xxxxxx xxx výkonu této xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §334b xx 334e. Xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx, xxx podmíněně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx práce xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx prospěšných institucí xxxxx se na xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §336 xx 339. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzený xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pomoc xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx senátu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx důvodů

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxx částky, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ode dne, xxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx moci, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx celá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do konce xxxxxxxxx xxxxxxxx doby.

§332

(1) O tom, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčil xxxx xxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x o xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx trestu anebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Při rozhodování x osvědčení podmíněně xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§333

(1) Xxxxxxxxxx podle §331 činí okresní xxxx, x jehož xxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxx vykonává. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx doručení xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx §332 xxxx soud, xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx propustil.

(2) Xxxx rozhodnutím x xxxxxxxxxx propuštění nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxx musí být xxxxxxxxx vyslechnut; xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx podle §331 xxxx. 3.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §331 odst. 3 xx přípustná stížnost xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx délky xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §331 x 332 je xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx xxxxxx.

§333x

Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx svobody, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx uložit xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx do zahraničí, xxxxx xxxx xx xx doby, xxx xxxxxxxxx vykoná trest xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, s níž xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stížnost. Xxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx §77a xxxx. 2 xx 6 použijí obdobně.

§333b

Přeměna xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trest xxxxxxxx vězení

(1) O xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx návrh xxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx xxxxxx.

§333x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 390/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.12.2012

§334

Xxxxxxxxxx vazby a xxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxx x trestu xxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx zároveň x xxxxxxxxx výkonu xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx stavu xx xxx nařízení výkonu xxxxxx, x xx xx xxxx, xxx xxxxxx svoboda xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X návrhu xxxxxxxx zástupce, aby xx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx doba, po xxxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svobody za xxxxxx léčebné xxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, stalo-li xx xxx v xxxxxxxx toho, xx xx xxxxxxxxx způsobil xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zasedání. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx přípustná stížnost, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§334x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx rozhodnutí, xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx středisku Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx, x kterém xxxx

x) počátek xxxxxx xxxxxx trestu x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Počátek výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx si xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Místo xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx v místě, xxx se odsouzený xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxx osobním x xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx zaměstnán, přihlédne x x xxxxx xxxxxx zaměstnání x x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§334x

Xxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx domácího xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx elektronické xxxxxxxx xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx službou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx umožňujícího xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx namátkovou kontrolou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tím xxxxxx xx odsouzený xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajišťujícímu xxxxxxxx xxxxx do xxxxx výkonu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx biometrických xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx zahájení elektronické xxxxxxxx, x dále x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx kontrol