Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

261/2007 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Čl. III

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců Čl. IV

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů Čl. V

Přechodná ustanovení Čl. VI

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Čl. VII

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. VIII

Přechodná ustanovení Čl. IX

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o dani z nemovitostí Čl. X

Přechodná ustanovení Čl. XI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Čl. XII

Přechodná ustanovení Čl. XIII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o registračních pokladnách Čl. XIV

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. XV

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 545/2005 Sb. Čl. XVI

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. XVII

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o spotřebních daních Čl. XVIII

Přechodná ustanovení Čl. XIX

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu Čl. XX

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů Čl. XXI

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Čl. XXII

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. XXIII

Přechodná ustanovení Čl. XXIV

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. XXV

Přechodné ustanovení Čl. XXVI

ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení Čl. XXVII

ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o sociálních službách Čl. XXVIII

ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců Čl. XXIX

Přechodná ustanovení Čl. XXX

ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o nemocenské péči v ozbrojených silách Čl. XXXI

Přechodná ustanovení Čl. XXXII

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění Čl. XXXIII

Přechodná ustanovení Čl. XXXIV

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. XXXV

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Čl. XXXVI

Přechodná ustanovení Čl. XXXVII

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění Čl. XXXVIII

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. XXXIX

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění Čl. XL

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákoníku práce Čl. XLI

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o vojácích z povolání Čl. XLII

Přechodná ustanovení Čl. XLIII

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Čl. XLIV

Přechodná ustanovení Čl. XLV

ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu Čl. XLVI

Přechodná ustanovení Čl. XLVII

Mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců v letech 2008 až 2010 Čl. XLVIII

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců Čl. XLIX

Přechodná ustanovení Čl. L

Mimořádné opatření při určování výše platu státních zástupců v letech 2008 až 2010 Čl. LI

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o obcích Čl. LII

Přechodné ustanovení Čl. LIII

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o krajích Čl. LIV

Přechodné ustanovení Čl. LV

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze Čl. LVI

Přechodné ustanovení Čl. LVII

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna služebního zákona Čl. LVIII

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. LIX

Přechodná ustanovení Čl. LX

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - PŘÍSPĚVEK NA ZVÝŠENÉ ŽIVOTNÍ NÁKLADY Čl. LXI

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 585/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů Čl. LXII

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o vysokých školách Čl. LXIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění Čl. LXIV

Přechodná ustanovení Čl. LXV

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Čl. LXVI

Přechodná ustanovení Čl. LXVII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Čl. LXVIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách Čl. LXIX

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. LXX

Přechodné ustanovení Čl. LXXI

ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ ČÁST - DAŇ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ Čl. LXXII

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Plátce daně §3

Předmět daně §4

Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit §5

Základ a sazba daně §6

Výpočet daně §7

Osvobození od daně §8

Povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně §9 §10 §11

Nabytí plynu bez daně §12

Povolení k nabytí plynu bez daně §13 §14 §15

Zákaz dodání plynu §16

Daňový doklad a doklad o prodeji §17

Evidence §18 §19 §20 §21

Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit §22 §23 §24

Zdaňovací období §25

Daňové přiznání a splatnost daně §26

Přestupky §27 §28

Společná ustanovení §29

Přechodná ustanovení §30

ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ ČÁST - DAŇ Z PEVNÝCH PALIV Čl. LXXIII

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Plátce daně §3

Předmět daně §4

Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit §5

Základ a sazba daně §6

Výpočet daně §7

Osvobození od daně §8

Povolení k nabytí pevných paliv osvobozených od daně §9 §10 §11

Nabytí pevných paliv bez daně §12

Povolení k nabytí pevných paliv bez daně §13 §14 §15

Zákaz dodání pevných paliv §16

Daňový doklad a doklad o prodeji §17

Evidence §18 §19 §20

Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit §21 §22 §23

Zdaňovací období §24

Daňové přiznání a splatnost daně §25

Přestupky §26 §27

Společná ustanovení §28

Přechodná ustanovení §29

ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ ČÁST - DAŇ Z ELEKTŘINY Čl. LXXIV

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Plátce daně §3

Předmět daně §4

Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit §5

Základ a sazba daně §6

Výpočet daně §7

Osvobození od daně §8

Povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně §9 §10 §11

Nabytí elektřiny bez daně §12

Povolení k nabytí elektřiny bez daně §13 §14 §15

Zákaz dodání elektřiny §16

Daňový doklad a doklad o prodeji §17

Evidence §18 §19 §20 §21

Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit §22 §23 §24

Zdaňovací období §25

Daňové přiznání a splatnost daně §26

Přestupky §27 §28

Společná ustanovení §29

Přechodná ustanovení §30

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen Čl. LXXV

Přechodná ustanovení Čl. LXXVI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o cenách Čl. LXXVII

ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o účetnictví Čl. LXXVIII

Přechodná ustanovení Čl. LXXIX

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ Čl. LXXX

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - ÚČINNOST Čl. LXXXI

Nález Ústavního soudu č. 88/2008 Sb.; č. 166/2008 Sb.; č. 251/2008 Sb.; č. 104/2010 Sb.; č. 42/2013 Sb.

č. 344/2013 Sb. - Čl. XVI

INFORMACE

261

XXXXX

xx xxx 19. xxxx 2007

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx

Xx. I

Zákon č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., zákona x. 323/1993 Xx., zákona x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx č. 32/1995 Xx., xxxxxx č. 87/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., zákona x. 316/1996 Sb., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 210/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 111/1998 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., zákona x. 168/1998 Sb., xxxxxx x. 333/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 129/1999 Xx., xxxxxx x. 144/1999 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 3/2000 Xx., xxxxxx x. 17/2000 Sb., zákona x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 72/2000 Xx., xxxxxx x. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Sb., xxxxxx x. 121/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Sb., xxxxxx x. 340/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 117/2001 Sb., xxxxxx č. 120/2001 Xx., zákona x. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 453/2001 Xx., xxxxxx č. 483/2001 Xx., zákona č. 50/2002 Xx., xxxxxx x. 128/2002 Xx., xxxxxx č. 198/2002 Xx., zákona x. 210/2002 Xx., xxxxxx x. 260/2002 Xx., xxxxxx č. 308/2002 Xx., zákona x. 575/2002 Sb., xxxxxx x. 162/2003 Sb., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 19/2004 Xx., xxxxxx č. 47/2004 Xx., xxxxxx x. 49/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 280/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 360/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 676/2004 Xx., zákona x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx č. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Sb., xxxxxx x. 441/2005 Xx., zákona x. 530/2005 Sb., xxxxxx x. 545/2005 Sb., xxxxxx x. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., zákona x. 179/2006 Sb., xxxxxx č. 189/2006 Xx., zákona x. 203/2006 Xx., zákona x. 223/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx č. 29/2007 Sb., xxxxxx x. 67/2007 Xx. x xxxxxx č. 159/2007 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §3 xx na xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx x), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x xxxxx:

"x) xxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ostatního xxxxxxx,

2. xxxxxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxx blízkými x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikatele1e),

g) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozdělením majetku xxxxx velikosti xxxxxx xxxxxx1x), xxxxxx z xxxxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx4x),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou, o xxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx xxxx potraviny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

1x) Nařízení Xxxx (XX) č. 1698/2005 xx dne 20. xxxx 2005 o xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx (XXXXX).

Xxxxxxxx xxxxx x. 69/2005 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x předčasným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 512/2006 Xx.".

2. X §4 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx získaný xx formě xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění42), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx43), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx44), xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona44a), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx45), xxxxxx z xxxxxxxxx nástrojů xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti46) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx47), x plnění ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx druhu; xxx-xx xxxx o xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodů xxxx xxxxx, xx od xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx 198&xxxx;000 Xx xxxxx, xx níž xx xxxx nezahrnuje xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx2x),".

3. V §4 xxxx. 1 xxxx. x) se za xxxxx "podpory" xxxxxxxx xxxxx ", příspěvky x veřejných xxxxxxxx".

4. X §4 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 4 xxx:

"x) xxxxxx získaný xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úrazové xxxxxxxxx4),

4) Xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

5. X §4 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxx x xxxxxxx členských xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx13), z xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neuvedených xxx xxxxxxxx x), xxxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dobu 5 let. Xxxx 5 xxx mezi xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx družstva, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx13) nebo xxxxxx na obchodní xxxxxxxxxxx se zkracuje x xxxx, xx xxxxxx poplatník byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxx družstva xxxx přeměnou této xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §23b xxxx 23c, doba 5 xxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozdělení xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx příjmy x převodu xxxxxxxxx xxxx družstva, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx společnostech nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud byly xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx poplatníka, x xx xx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx plynou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x převodu xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x prodeje xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx 5 let xx xxxxxx, x x budoucího xxxxxxx xxxxxxxxx práv družstva, x převodu xxxxxx xx xxxxxxxxxx společnostech xxxx x prodeje xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx příjmy x xxxxxx převodu xxxxxx x xxxx xx 5 let xx xxxxxxxx podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatníka, x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx 5 xxxxxx od xxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx,".

6. X §4 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxxxxx".

7. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxx potřeb4e)" nahrazují xxxxx "xxxxxx potřeby".

Poznámka xxx xxxxx x. 4x xx zrušuje.

8. X §4 xxxx. 1 xxxxxxx w) xxx:

"x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxx mezi xxxxxxx x převodem těchto xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx prodeji dobu 6 měsíců, x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx doba mezi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dnem xxxxxxxxx xxxxxx dobu 6 xxxxxx. Osvobození se xxxxxxxx pouze xx xxxxx, xxxxxxx celkový xxxxx, xxxxx x xxxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nepřevyšoval x době 24 xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 5 %. Xxxx 6 xxxxxx xxxx nabytím x převodem xxxxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx otevřený podílový xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetku, x to do 6 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx, x na xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Osvobození xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx podílový list xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxx je zahrnut xx xxxxxxxxxx majetku, x xx do 6 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx výměně xxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxx poplatníka xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xx postupuje x při xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx společnosti, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §23b xxxx 23x. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x budoucího xxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x době xx 6 xxxxxx xx xxxxxx, x x budoucího prodeje xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx byly xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, i xxxx xxxxx smlouva xxxx xxxxxxxx až xx 6 měsících xx nabytí xxxx xx 6 xxxxxxxx xx ukončení podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx x xxxxxx plynoucích jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akcionářům xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13x),".

9. X §4 xxxx. 1 xx xxxxxxx y) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx xx) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až xx).

10. X §4 xxxx. 1 písm. x) xx slovo "správy" xxxxxxx.

11. X §4 xxxx. 1 se xxxxxxx xx) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx xx) až xx) xx xxxxxxxx xxxx písmena xx) xx xx).

12. X §4 xx na xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx xx), xxxxx xxx:

"xx) xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx úpadci xx xxxxxxxxxx období, xxx bylo rozhodnuto x xxxxxxxx reorganizace xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx19x), a xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

13. X §5 xxxx. 5 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

14. X §5 odst. 10 xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

15. X §6 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx b) doplňují xxxxx "a příjmy xx xxxxx likvidátorů".

16. X §6 xxxx. 4 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx zúčtované xxxx xxxxxxxxx zaměstnavatelem xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx plátců xxxx xxxxxxxxxx v §38x xxxx po zvýšení xxxxx xxxxxxxx 13 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxx xxxxxxx daní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx podle §36 xxxx. 2, xxxxx-xx xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) x xxxxx xxxxxxxx 10, xxxxxxx xxxxxx výše xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 13 x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx částku 5&xxxx;000 Xx.".

17. V §6 xxxx. 7 xxxx. a) xx xxxxx "(dále xxx "xx xxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxx")" zrušují.

18. X §6 xxxx. 9 písmeno a) xxx:

"x) xxxxxx vynaložené xxxxxxxxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx spojených x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx příjmy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v této xxxxxxxxxxx jako xxxx, xxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xx xxxx příjem,".

19. X §6 xxxx. 9 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

20. X §6 odst. 9 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

21. X §6 xxxx. 9 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x to xxxxxxxxx xx xxxx 3 500 Xx xxxxxxx,".

22. V §6 xxxx. 9 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6e zní:

"m) xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx službu x zahraničí poskytovaný x xxxx měně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vojákům x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx6x) xxxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

6x) Xxxxxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxx x. 143/1992 Xx., x xxxxx a xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozpočtových x některých dalších xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §119 zákona x. 361/2003 Xx., x služebním poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

23. X §6 xxxx. 9 písmeno x) včetně poznámky xxx čarou x. 123 xxx:

"x) příspěvek xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx jeho xxxxxxxxxxx x penzijního xxxxx9x), xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxx34x) xx zaměstnance xx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx i při xxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x případě xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo plný xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxxxx-xx xx zaměstnanec xxxx xxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx"), xx xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pojistníkem x pojišťovnou, která xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu89), xxxx xxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx podmínky, xx xx xxxxxxx xxxx sjednána xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx 60 kalendářních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxx 60 xxx; x úhrnu xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 24&xxxx;000 Xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx soukromého xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěný xxxxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pojištěného, xxxxx určená xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx123), xxxxx zaměstnavatele, který xxxxxx xxxxxxxx,

123) §51 xxxxxx x. 37/2004 Xx.".

24. X §6 xxxx. 9 písmeno x) včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 47x x 47x xxx:

"x) příjem xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx sníženého xxxxx xxxx snížené xxxxxx za dobu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx karantény xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx47x), xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxx určeného zvláštním xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx47x),

47x) Xxxxxxxxx §192 xx 194 xxxxxxxx xxxxx, §34 odst. 4 xxxxxx č. 236/1995 Xx., o xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x poslanců Xxxxxxxxxx parlamentu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §73 xxxx. 4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §48 xxxx. 3 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §53 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

47b) §192 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.".

25. V §6 odstavec 13 xxx:

"(13) Základem daně (xxxxxx xxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 4 a 5, zvýšené x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojistnému xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistnému na xxxxxxxxx zdravotní pojištění, xxxxx xx x xxxxxx příjmů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů21) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx sebe, x x xxxxxxxxxxx, xx kterého se xxxxxxxx povinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvkům zaměstnavatele xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

26. V §6 xx xxxxxxxx odstavec 14, xxxxx xxx:

"(14) Xxxxx-xx se x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx jeho příjem xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx ve xxxxx, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx neuzavřela xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 13 x xxxxxxx x daň xxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx x zahraničí. Xx-xx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx ve státě, x nímž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxx, je základem xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 13 a snížený x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x zahraničí, xxx xxxxx x rozsahu, x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx daňovou povinnost x xxxxxxxx podle §38x x předchozím xxxxxxxxxx období.".

27. V §7 xxxx. 3 xxxx první xx xxxxx "8" nahrazuje xxxxxx "6".

28. X §7 xx xxxxxxxx 6 x 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx 15 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 xx 13.

29. X §7 xxxx. 6 se xxxxx "3&xxxx;000" nahrazuje xxxxxx "7&xxxx;000".

30. V §7 xxxx. 8 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 7, xx xx xx to, že x částce xxxxxx xxxx zahrnuty xxxxxxx xxxxxx poplatníka vynaložené x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx.".

31. V §7 xxxx. 8 se xxxx xxxxx zrušuje.

32. X §7 xxxx. 8 větě xxxxxxxx, §7 xxxx. 12 xxxxxx xxxx a xxxxx, §7 odst. 13, §7x xxxx. 3 xxxx první, §10 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxx x xxxx x §24 xxxx. 12 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "9" xxxxxxxxx xxxxxx "7".

33. X §7 odst. 12 xxxx xxxx xx xxxxx "10" xxxxxxxxx xxxxxx "8" a xxxxx ", 13 x 14" se xxxxxxxxx xxxxx "x 13".

34. X §7 xxxx. 12 xxxx xxxxx xx číslo "10" xxxxxxxxx xxxxxx "8" a xxxxx ", 13 nebo §14" se nahrazují xxxxx "xxxx 13".

35. X §7x xxxx. 4 větě xxxxx, §35x odst. 1 xxxx. x), §35b xxxx. 2 xxxx. x), §35x odst. 6 větě první, §35x odst. 7 xxxx xxxxx, §38x xxxx. 3 xxxx. x) x x §38xx odst. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx. 1" xxxxxxx.

36. V §7x xxxx. 7 větě xxxxx xx za xxxxx "§15," xxxxxxxx xxxxx "xxxx slevy xx dani podle §35xx nebo xxxxx xx xxxx xxxxx §35x,".

37. §7c se xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx pod xxxxx x. 90 a 91 xxxxxxx.

38. X §8 odst. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §16 xxxx. 2" xxxxxxx.

39. X §8 xxxx. 4 se věta xxxxxxxx xxxxxxx.

40. X §10 odst. 1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

41. X §10 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "xxxx. 1 xxxx. x), x), x), r) x x)" xxxxxxx.

42. X §10 odst. 8 xx xxxx xxxx x xxxxx zrušují.

43. X §13 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.

44. §13x x 14 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

45. X §15 xxxx. 1 xxxx xxxxx x §20 xxxx. 8 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyžadujícími xxxxxxxxxx péči podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx113)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4x)".

Xxxxxxxx pod xxxxx č. 113 xx xxxxxxx.

46. V §15 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí63)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem xxx xxxxxxx staveb63)".

Poznámka xxx xxxxx č. 63 xxx:

"63) §76 x xxxx. xxxxxx x. 50/1976 Xx. §119 x xxxx. xxxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x stavebním řádu (xxxxxxxx xxxxx).".

47. V §15 xxxx. 6 xxxx první xx xx slovo "xxxxxxxx89)" xxxxxxxx slova ", xxxx jinou pojišťovnou xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx prostoru".

48. V §15 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 3 se xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 sníží xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jeho xxxxxx xx zdrojů xx xxxxx České republiky xxxxx §22 xxxx xxxxxxx 90 % xxxxx xxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx 6, xxxx xxxx od daně xxxxxxxxxx xxxxx §4, 6 nebo 10, xxxx xxxxxx, z xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sazby xxxx.".

49. §16 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§16

Xxxxx xxxx

Xxx ze xxxxxxx daně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx část xxxxxxx daně (§15) x x odčitatelné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (§34) xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx sta Xx dolů činí 15 %.".

50. §16 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§16

Xxxxx xxxx

Xxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx (§15) a x xxxxxxxxxxx položky xx základu xxxx (§34) zaokrouhleného na xxxx sta Xx xxxx xxxx 12,5 %.".

51. X §18 xxxx. 3 xx xxxxx "s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §19 odst. 1 písm. xx)" xxxxxxx.

52. X §18 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx "x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx a podpory x Xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx, z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx radou xxxxxxx soudržnosti podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx124), x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxx xxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 124 zní:

"124) Xxxxx x. 248/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

53. X §19 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxx "ze xxxxx xxxxxxxxx částek xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".

54. X §19 odst. 1 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 125 x 125x zní:

"l) xxxxxx plynoucí x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx125) x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x prostředky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx příjmy xxxxxxxx x práv, která xxxxxx xx zaniklé Xxxxx konsolidační agentury xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu125a),

125) Xxxxx x. 427/1990 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věcem xx xxxx právnické xxxx xxxxxxx osoby, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x. 500/1990 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x. 178/2005 Xx., x xxxxxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx x o působnosti Xxxxxxxxxxxx financí při xxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

125x) Zákon x. 239/2001 Xx., x Xxxxx konsolidační xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

55. X §19 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) příjmy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx124),".

56. X §19 xxxx. 1 se xx xxxxx písmene xx) xxxxxxxx slova "x xxxxxx z xxxxxxx od Xxxxxxxxxx xxxxx,".

57. X §19 xxxx. 1 xxxxxxx xx) až xx) xxxxx:

"xx) příjmy xxxxxxxx x xxxxxxxxx výrobců xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx121) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpětný xxxxx, xxxxxxxxxx, využití x odstranění elektrozařízení xxxx xxxxxxxx sběr, xxxxxxxxxx, využití a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx121),

xx) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů12a),

ze) xxxxxx x

1. dividend x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, vyplácené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §17 odst. 3, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatníkovi uvedenému x §17 xxxx. 3 nebo stálé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx rezidentem xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, umístěné xx xxxxx České xxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxxxx xx dividendy a xxxx xxxxxx xx xxxxx vyplácené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx podílu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedenému v §17 xxxx. 3 xxxx stálé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx společnost poplatníkem xxxxxxxx v §17 xxxx. 3 x xx x xxxxxxxxx,".

58. X §19 xxxx. 1 se xx xxxxxxxx xx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx zp) x xx) xx xxxxxxx.

59. X §19 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx. xx) xx xx)" xxxxxxxx xxxxx "x podle xxxxxxxx 9".

60. V §19 xxxx. 6 xx xx xxxxx "Příjemce" xxxxxxxx slova "dividend x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, příjmu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,".

61. V §19 se xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Osvobození xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. xx) x xx) xxxxx i xxx xxxxxx plynoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. 3 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx na zisku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx

1. xx xxxxxxx rezidentem xxxxxxx xxxxx, xx kterým xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x

2. xx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo družstvo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx70), x

3. xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx poplatníkovi, xxxxxxx xxxxxx x dividend x xxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx společnosti xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mateřské společnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4, x

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, x xxx sazba xxxx xxxx xxxxx xxx 12 %, a xx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §17 odst. 3 o xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx podílů xx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx se zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx20), a xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx-xx x společnosti x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dani xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xx daně xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx osvobození xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. xx) a xx) a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, pokud příjemce xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx. Výdajem vynaloženým xx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. ze) xxxx 2 je xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx stanovená podle xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx (nákladů) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. xx) xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. ze) xxxx 2 a xxxxx xxxxxx odstavce xxxxx xxxxxxxx u xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, které xxxx nabyty v xxxxx xxxxx podniku xxxx xxxxx xxxxxxx (§23 xxxx. 15).".

62. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 93 xxx:

"93) Xxxxxxxx Xxxx 90/435/EHS xx xxx 23. xxxxxxxx 1990 x xxxxxxxxx xxxxxxx zdanění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2003/123/XX x xxxxxxxx Xxxx 2006/98/XX.

Xxxxxxxx Xxxx 90/434/EHS xx dne 23. xxxxxxxx 1990 x xxxxxxxxx systému xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x výměně xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x různých členských xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Rady 2005/19/XX x xxxxxxxx Xxxx 2006/98/XX.

Xxxxxxxx Xxxx 2003/49/ES xx xxx 3. xxxxxx 2003 x xxxxxxxxx xxxxxxx zdanění xxxxx x licenčních xxxxxxxx mezi přidruženými xxxxxxxxxxxx x různých xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx směrnice Rady 2004/66/XX, xxxxxxxx Xxxx 2004/76/XX a xxxxxxxx Xxxx 2006/98/ES.".

63. V §20x odst. 1 xx xx větu xxxxx vkládá xxxx "Xx samostatného základu xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx osvobozené od xxxx.".

64. X §21 xxxx. 1 xx xxxxx "24" xxxxxxxxx xxxxxx "21".

65. X §21 xxxx. 1 xx xxxxx "21" xxxxxxxxx xxxxxx "20".

66. X §21 xxxx. 1 xx xxxxx "20" nahrazuje xxxxxx "19".

67. X §21 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

68. X §23 odst. 2 xxxx. x) se xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Poplatník, který xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx126), xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx stanovení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis20i).".

Poznámka xxx čarou x. 126 xxx:

"126) Xxxxxxxx XX č. 1606/2002 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxx Mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

69. X §23 xxxx. 3 xxxx. x) bod 12 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 127 xxx:

"12. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx jejíž xxxxxxxxxx uplynulo 36 xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, a dále x částku xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx zanikl jinak xxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx osoby, dohodou xxxx věřitelem a xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu88), xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu20) xxxxxxxxxx xx prospěch výnosů xxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výsledek hospodaření xxxxx bodu 10. Xxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dlužníka, xxxxx xx x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx41x),127) x x ostatních poplatníků xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx71), plnění xx xxxxxxxx vlastního xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, půjček, ručení, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx vztahů x xxxx na xxxxxxx, z xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxx), ale xx xxxxxxx (nákladem) na xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxxxx. Toto ustanovení xx dále xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx titulu xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení zdanitelných xxxxxx, x xxxx xx závazky, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxx soudní řízení x nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, jehož xx poplatník řádně xxxxxxx a řádně x xxxx xxxx xxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx závazky xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x účetnictví xxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx20). Xxxxxxx postupují xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §7 xxxx 9, xxxxx xxxxxxx účetnictví,

127) Xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

70. X §23 xxxx. 3 xx xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxx 13, který xxx:

"13. xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §34 xxxx. 9 a 10 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pohledávku vzniklou x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,".

71. V §23 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxxxx x) doplňují body 4 x 5, xxxxx xxxxx:

"4. xxxxxx xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu20) ve xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx nebo obchodního xxxxxx v rámci xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx70), xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§24 xxxx. 7),

5. částky xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx20) ve prospěch xxxxxx xxxx nákladů x xxxxxxxxxx společníka xxx xxxxxx akcií xxxxx společníkem, pokud xxxx xxxxx xxxx xxxx emitovány na xxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx70), byl-li zdrojem xxxxxx xxxxxxx zisk xxxxxxxxxxx, xxxx vytvořený xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx nedojde xx xxxxxxx nabývací xxxx (§24 odst. 7),".

72. X §23 xxxx. 3 xxxx. x) xx na xxxxx xxxx 5 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxx 6, který xxx:

"6. hodnotu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx závazku xxxx xxxx xxxxx, x kterou xxx xxxxxx základ xxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx 12. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §7 xxxx 9, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".

73. V §23 xxxx. 4 xxxx. b) xx xxxxx "§16 xxxx. 2 a" xxxxxxx.

74. X §23 xxxx. 4 se xx xxxxx xxxxxxx e) xxxxx nahrazuje xxxxxxxxxx x doplňují xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x výdajů (nákladů), xxxxx nejsou xxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 odst. 1 xxxx. w),".

75. X §23 odst. 4 písmeno x) xxx:

"x) změna xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx rozdíl) x podílu, který xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx20) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx při xxxxxxx xxxxxxxxx podle §19 odst. 1 xxxx. xx) xxxx xxxxx §19 odst. 9.".

76. V §23 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "X xxxxxxx, xxx sjednaná xxxx xxxxx x xxxxxx20x) x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx, než xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x věřitelem xx xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 3 xxxx x §17 xxxx. 4 nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx družstva xxxxxxx x §2 xxxx. 2 x §17 xxxx. 3, xxxxxxxxxx věty první xx xxxxxxxxx.".

77. V §23 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx xxxxx, §25 xxxx. 1 xxxx. xx) x §31 xxxx. 7 xxxx xxxxxxxx xx slova "xxxx. 9" xxxxxxxxx xxxxx "odst. 7".

78. X §23 xxxxxxxx 9 zní:

"(9) X xxxxxxxxxx, xxxxx vedou xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxx reálné xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx20)

x) xxxxxxx papíru x výjimkou směnek x s výjimkou xxxxxxxx v §23 xxxx. 4 xxxx. x),

x) xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx derivátem,

c) xxxxxxx vrátit xxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx x do xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx zpět,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx u poplatníků, xxxxx mají xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx89).".

79. V §23 xxxx. 14 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxxx-xx vedení xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §24 na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 7" x xx slova "ukončeno xxxxxx xxxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xx kterém uplatňoval xxxxxx xxxxx §24 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výdajů podle §7 odst. 7".

80. X §23 xxxx. 15 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo družstva70)" xxxxxxxx xxxxx ", xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,".

81. V §23 xxxx. 15 xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx "Při xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v zahrnování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zahrnovat xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ekonomicky xxxxxxxxxxxxxxx kritéria. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstva, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezaniká, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozdíl xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx základu xxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx nebo družstva x do základu xxxx nástupnické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kritéria.".

82. X §23 se xxxxxxxx 17 xxxxxxx.

83. V §23x odst. 4, §23x xxxx. 7, §24 odst. 5 xxxx. x), §26 xxxx. 7 písm. x), §29 odst. 1 xxxx. x), §29 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx druhé x §30 xxxx. 2 xx xxxxx "12" xxxxxxxxx xxxxxx "10".

84. X §23x xxxx. 5 xxxx. x) xx slova "x xxxxxxx x §34 xxxx. 3 xx 5," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx §34 xxxx. 4, 6, 9 x 10".

85. V §23x xxxx. 6 xxxx. x) xx x) a §23x xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo "omezeným" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx družstevní společnosti35g)".

86. X §23x odst. 1 písm. a) xx xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx".

87. X §23x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx společnosti xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx, xxx kterém

a) xxxxxxx majetek x xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx na 2 xxxx více xxxxxxxxxxxx xxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx"), přičemž společníci xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx na dorovnání, xxxx

x) vyčleněná xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx společnost") přechází xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx rozdělení, přičemž xxxxxxxxxx rozdělované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nabudou xxxxx x nástupnické společnosti xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x případným xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.".

88. X §23x odstavec 5 xxx:

"(5) Xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx majetku a xxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx do základu xxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xx dorovnání. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nástupnická existující xxxxxxxxxx, nástupnická xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. 3, kteří mají xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx družstevní xxxxxxxxxxx35x), xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx uvedeným x §2 odst. 2 nebo x §17 xxxx. 3, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 2 xxxx x §17 xxxx. 3, xxx xxxx xxxxx x rozdělované xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x zanikající xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx x nástupnické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxx prostřednictvím stálé xxxxxxxxxx umístěné xx xxxxx České xxxxxxxxx.".

89. X §23x xxxx. 6 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" doplňují slova "xxxx rozdělované".

90. X §23x xxxx. 6 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxx cena podílu x xxxxxxxxxx zanikající xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

91. X §23x xxxx. 7 a §23x xxxx. 8 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxx".

92. V §23x xxxx. 8 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx".

93. X §23x odst. 8 písm. b) xx za xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx daňové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zdůvodnitelného xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §38xx xxx není dotčeno.".

94. X §23x odst. 8 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx položky xxxxxxxxxxx xx základu xxxx, xx xxx xxxxxx nárok zanikající xxxx rozdělované společnosti xxxxx §34 xxxx. 4, 6, 9 x 10 x xxxxx xxxxx nebyly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx rozdělovanou společnost, xxxxx xx se xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx něž xxxxxx nárok xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx nebyly xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zdůvodnitelného xxxxxxxx.".

95. X §23x xxxx. 9 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xx slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx evropské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx35x)".

96. V §23x xxxx. 9 xxxx. x) xx za xxxxx "zanikající společnost" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx35x)" x xx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx rozdělované xxxxxxxxxxx".

97. X §23x xxxx. 9 xxxx. c) xx za xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", za slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx35x)" a xx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

98. V §23x xxxx. 2 xx xxxxx "§23a xxxx. 5 xxxx. x) a x)" xxxxxxxxx slovy "§23a xxxx. 2 a 5 xxxx. b) x x), §23x xxxx. 5".

99. V §23x xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,".

100. X §23x xxxx. 3 xx xxxx xxxxx zrušuje.

101. X §23x se za xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx odstavce 4 x 5, které xxxxx:

"(4) Převede-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx část, xxxx xxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx základního kapitálu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx kratší xxx 1 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx §23x odst. 2 xx nepoužije.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx podílů, x době kratší xxx 1 xxx xx výměně xxxxxx, xxxxxxxxxx §23b xxxx. 5 xx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.

102. X §24 xxxx. 2 se x písmenu x) xxxx xxxxxxxx zrušuje.

103. X §24 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx ", x dále xxxxxxxx hrazené xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx89) xx pojištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, platu xxxx xxxxxx xxxx sníženého xxxxx (xxxxxxx odměny) xx xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx47x)".

104. V §24 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů21). Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx, xxxxx vedou xxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxxxxxx), xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podat xxxxx xxxxxx zákona xxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx28x) xxxxxx přiznání x xxxxxxx zdaňovacího xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx a příspěvek xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání. Xxxx pojistné a xxxxxxxxx zaplacené po xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx však xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x předchozích zdaňovacích xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx pro právního xxxxxxxx poplatníka zaniklého xxx xxxxxxxxx likvidace, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zaplatí xx poplatníka xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

105. X §24 xxxx. 2 xxxx. h) x bodě 2 xx za xxxxx "xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xx xxxx".

106. X §24 odst. 2 xxxx. ch) x §35 xxxx. 5 xx xxxxx "§16 xxxx. 2 xxxx" xxxxxxx.

107. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) bod 3 xxx:

"3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení nebo xxxxxx (náklady) spojené x xxxxxxxx rozvojem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx (nákladů) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,".

108. X §24 xxxx. 2 písm. x) xxxx 2 xx xx xxxxx "xxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pracovních xxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx vymezeného" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx".

109. X §24 xxxx. 2 písm. x) bodě 3 xxxx xxxxx xx xx slova "základní xxxxxxx" vkládají xxxxx ", x to xxxxxxxxx do výše xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x §6 xxxx. 7 xxxx. x),".

110. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "a xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x §6 odst. 7 xxxx. x),".

111. X §24 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "zvýšená x výdaje (náklady) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x dceřiné xxxxxxxxxxx, pokud poplatník xxxxxxx, že podle §25 xxxx. 1 xxxx. zk) nebyly xxxxxx xxxx výdaje (xxxxxxx) xx dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx" zrušují x xx xxxxx "xxxxxxxxx x) x xx)" xx doplňují xxxxx "x s výjimkou xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 písm. xx) nebo xxxxx §19 xxxx. 9".

112. X §24 xxxx. 2 písm. v) xxxx 1 x §24 xxxx. 2 xxxx. v) bodě 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx rozdělované".

113. X §24 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx xx) xxxxx xxxxxxxxx středníkem a xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nepoužije x xxxxxx (nákladů) xxxxxxxxxxxxx x příjmy xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxx provozovaných loterií x xxxxxx xxxxxxxxx xxx, x nichž xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§25 odst. 1 xxxx. zl)], x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxx), xxxxx nejsou xxxxxx xxxx výdaje (xxxxxxx) xx dosažení, zajištění x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x),".

114. X §24 xxxx. 2 xxxxxxx xx) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 128 xxx:

"xx) výdaje (náklady) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx materiálu, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x hotových xxxxxxx; x léků, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxx128). K prokázání xxxxxxxxx xx poplatník xxxxxxx vypracovat protokol, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxx x xxxxx provedení xxxxxxxxx, specifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx se zlikvidovanými xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx likvidace,".

128) Xxxxx x. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

115. X §24 xxxx. 2 xxxxxxx zj) xxx:

"xx) xxxxxxx xxxx etiketovacího xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu106), xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx etiketovací xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xx 33,".

116. X §24 odst. 2 xxxx. zn) xx xx xxxxx "majetku20)" xxxxxxxx slova "xxxx xxxx technického zhodnocení".

117. X §24 xxxx. 2 xxxxxxx zo) xxx:

"xx) xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §7 xx xxxxxxxx úhrad xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx82x), xxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx výdělečnou činností xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 10&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 13&xxxx;000 Kč, x x poplatníka, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx 15 000 Xx,".

118. X §24 xxxx. 2 xx xx xxxxxxxx xx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zt) xx xx) xx xxxxxxx.

119. X §24 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxx. xx),".

120. X §24 xxxx. 4 písm. a) xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx 20 % stanovené xxxx odpisování xxxxxxx x §30, xxxxxxx xxxx xxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "hmotného xxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §30 xxxx. 1".

121. X §24 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx xxxxx xx xxxxx "osm" xxxxxxxxx xxxxxx "30".

122. X §24 xxxx. 4 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

123. X §24 xxxx. 7 závěrečné xxxxx ustanovení se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx cena xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx při xxxxx právní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x při xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx70).".

124. X §24 xxxx. 7 xxxx poslední xx xxxxx "xxxx. x) xxxx 9" xxxxxxx.

125. X §24 odst. 9 xx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxx" a xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx".

126. X §24 xxxx. 11 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx větami "Xxx xxxxxxx majetku, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx20) a xxx nabyt vkladem, xxx xxxxxxx70), xxx xxxxxxx podniku xxxx xxxx xxxxxxxxxx části xxxxx §23x, xxx xxxx společností xxxx xxx rozdělení xxxxxxxxxxx xxxxx §23c, xxx xxxxxxxxxxx výdaj (náklad) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx hodnoty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxx xxxxxxxx20). Hodnotu xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, u xxxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxx zvýšit x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vytvořené k xxxxxxxxx majetku, jejichž xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, u xxxxxxxxxx, x rozdělované nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (nákladem) na xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx.".

127. Za §24 se vkládají xxxx §24a x 24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§24x

Xxxxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, xxxxxxx vzniknou xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx příjmy x xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx39x), xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxx xxxx rozdělení xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (nákladů) xxxxxxxx §23 xxxx. 5 x §24 xxxx. 3.

(2) V xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx způsobu rozdělení xxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, je-li poplatník xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx formu x xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx právnickou osobou, x daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx,

x) xxxx celkově xxxxxxxxxxxx výdajů (nákladů) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příjmů (výnosů), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 3 x xxxx xxxxxx (výnosů) xxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx činností vyplývajících x xxxxxx poslání,

c) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x podpor xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) výši a xxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (nákladů) xxxxxxxxxxxxx jednak xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx předmětem xxxx xxxx xxxx xx xxxx osvobozeny, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x u xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právo, x rozsah xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (nákladů) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx příjmů,

g) xxxxxxxxx xxxxxx, kterého se xx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxx odstavce 1 xxxxx,

x) xxxxx výroku xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 1.

§24b

Závazné posouzení xxxxxx xxxxxx (nákladů) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x podnikatelské nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx výdaj (xxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx příjmů

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx §7 nebo 9, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zčásti x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x zčásti x xxxxxxxxx účelům, může xxxxxxx příslušného xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx39x), zda xxxxxx xxxxxxxxx výdajů (xxxxxxx) xxxxxxxxx s provozem xxxxxxxxxxx xx výdajů xx dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx §24 odst. 3.

(2) V žádosti x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx posouzení xxxxxx (xxxxxxx) podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud bylo xxxxxxxxx,

x) adresu, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zčásti x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti x rozdělením xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo x pronájmu, xxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx apod.

d) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pronájmu ve xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx má xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení xxxxxx (nákladů) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx x provozem nemovitosti xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx k xxxxxxxx x zčásti x xxxxxxxxx účelům, xx xxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxxx, zajištění a xxxxxxx xxxxxx, uplatněny,

f) xxxxx xxxxxx rozhodnutí x závazném xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 1.".

128. V §25 xxxx. 1 xxxxxxx g) a x) znějí:

"g) xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvek na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxxxxx veřejnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, komanditní xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx21x), x xxxxxxxx xxxxxxxx x §24,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx formě

1. xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení, předškolní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x sportovní xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxx x §24 odst. 2 xxxx. x) bodech 1 xx 3, xxxx

3. poskytnutí xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxx §6 xxxx. 9 xxxx. d),".

129. X §25 odst. 1 xxxx. x) xx slova "x xx)" nahrazují xxxxx "xxxx 1 xx 3 a x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xx přechodné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxx pracovní xxxxx, xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx plnění zaměstnavatelem xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx práce, xxxxx obec xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x obcí, kde xx xxxxxxxxxxx bydliště" x za slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,".

130. V §25 odst. 1 xxxxxxx w) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 129 zní:

"w) xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx výdajů (xxxxxxx) xx zajištění, xxxxxxxxxx úvěrů, xxxxxxxx xx záruky, xxxxx

1. xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx období, za xxx se xxxxxx xxxxxx přiznání, xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx úrokové xxxx xxxxxxx x čtyři xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx stavu xxxxx x xxxxxx v xxxxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Jednotná xxxxxxx míra xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit xxx xxxxxxxxx 12 xxxxxx129) relevantním pro xxxx, x xxx xx xxxxxxxx úvěr xxxx půjčka, x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, za xxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx z xxxxx x půjček xxxxxxxxxxx x xxxxxxx měnách xx xxxxxxxx samostatně xx jednotlivé měny,

2. xxxxxx z xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx podřízeny xxxxxxxx xxxxxxxx poplatníka,

3. xxxxxx x úvěrů a xxxxxx, kde xxxx xxxx výnos xxxx xxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxx xxxxxx (náklady) xxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxxxxx,

4. xxxx xxxxx a xxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx období xxxx xxxxxx, xx xxx xx podává xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vlastního xxxxxxxx,

5. xxxx úvěrů x xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx (§23 xxxx. 7) xx xxxxxx k xxxxxxxxxx, x xxxxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxx přiznání, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx úvěru x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxx vlastního xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxx úvěrů x xxxxxx.

Xx výdaj (xxxxxx) xx xxxxxxxx zajištění x udržení xxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) vztahujících xx k xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 5; xxxxxx xxxxx x podmínek xx xxxxxxxx samostatně. Xx úvěrů x xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx xxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx výdaje (xxxxxxx) xxxxxxxx vstupní xxxx xxxxxxx, x xxxx prokazatelně poskytnuté xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §2, v §18 xxxx. 3, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx28x) x na finanční xxxxxx (náklady) xxxxxxxxxx xx vrub nákladů, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx období, za xxx xx xxxxxx xxxxxx přiznání, xxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

129) Například Xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx ze xxx 18. dubna 2006 x xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x výpočet (fixing) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXXXXX x PRIBOR).".

131. X §25 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

132. X §25 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx) xx xx), xxxxx xxxxx:

"xx) xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx x příjmy nad xxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxx, xx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podobných xxx, x xxxxx xxxx povolení k xxxxxxxxxxx vydáno xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu,

zm) xxxxxxxx xxxxxx (náklady) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x následnou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx majetku, xxxxx lze podle xxxxxx zákona odpisovat, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 % x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx pronájmu s xxxxxxxxx xxxxx najatého xxxxxxxx xxxxxxx, které x úhrnu za xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

xx) xxxxxxx nealkoholických xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.".

133. X §25 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

134. X §27 xxxx. 1 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmeno xx), xxxxx xxx:

"xx) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nabytí bylo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x bylo x xxxx xxxxxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

135. X §27 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 1.

136. X §28 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x tomuto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, organizační xxxxxx xxxxx příslušná xxxxxxxxxx s majetkem xxxxx30x), xxxxxx podnik, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx příslušná xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), x xxxxxxxx xxxxxxxx v odstavcích 2 xx 5. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nástupnická xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozdělované xxxxxxxxxxx xxxx družstva xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona70); to xxxxx pro hmotný xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstva x xxxxxxxxxx dni xxxx, xxxxxxx xxxxx xx společníka xxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, x hmotný xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx rozhodného xxx do xxx xxxxxx fúze, převodu xxxxx xx společníka xxxx rozdělení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.".

137. X §29 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xx xxxxx "s výjimkou xxxxxxxx x odstavci 10" xxxxxxx.

138. X §29 odst. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxx" x xx xxxxx "xxxxxx xx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2".

139. X §29 xxxx. 1 závěrečné xxxxx xxxxxxxxxx xxxx třetí xx za xxxxx "xxxxxxxx fondů," xxxxxxxx xxxxx "x podpory xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx radou xxxxxxx soudržnosti124),".

140. V §29 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxx i xxxxxx (náklady) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx (náklady) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx hmotného majetku xxxxxxxxx x §26 xxxx. 2 písm. x) x x).".

141. X §29 odst. 3 xx xxxxx "§30 odst. 8" xxxxxxxxx xxxxx "§30 xxxx. 6".

142. V §29 odst. 4 xx xxxxx "(§27 xxxx. 2)" xxxxxxx.

143. X §29 xxxx. 9 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx".

144. X §29 xx xxxxxxxx 10 xxxxxxx.

145. X §30 xxxx. 1 xx xxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx skupina" xxxxx "1x" a pod xxxxxxxx "Doba odpisování" xxxxx "4 xxxx" xxxxxxx.

146. V §30 xx xxxxxxxx 4 x 5 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 6 xx 12 se xxxxxxxx xxxx odstavce 4 xx 10.

147. V §30 odst. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "4, 6 xx 8" xxxxxxxxx xxxxx "4 xx 6" a xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx "; přitom xxxxxxxxxx xxxxx přerušit".

148. X §30 xxxx. 7 xx věta poslední xxxxxxx.

149. V §30 xxxx. 8 se xxxxx "4, 6 xx 8" nahrazují xxxxx "4 xx 6" x xxxxx "9" xx nahrazuje xxxxxx "7".

150. V §30 xxxx. 9 xx xxxxx "4, 6 xx 8" xxxxxxxxx xxxxx "4 xx 6".

151. V §31 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxx nadpisem "Odpisová xxxxxxx" xxxxx "1a", xxx xxxxxxxx "x xxxxxx roce xxxxxxxxxx" xxxxx "14,2", xxx xxxxxxxx "x dalších xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxx "28,6" x xxx xxxxxxxx "xxx zvýšenou xxxxxxx xxxx" xxxxx "25" xxxxxxx.

152. V §31 odst. 1 xxxx. d) se xxx nadpisem "Xxxxxxxx xxxxxxx" slova "1x", xxx xxxxxxxx "v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" xxxxx "24,1", xxx xxxxxxxx "v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx" číslo "25,3" x xxx xxxxxxxx "xxx zvýšenou xxxxxxx xxxx" číslo "25" xxxxxxx.

153. X §32 xxxx. 1 xx pod xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxx "1x", xxx xxxxxxxx "x xxxxxx roce xxxxxxxxxx" číslo "4", xxx xxxxxxxx "v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxx "5" x xxx xxxxxxxx "pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxx "4" zrušují.

154. X §32a odst. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", zanikající nebo xxxxxxxxxxxx".

155. X §32a xxxx. 6 se xx větu xxxxx xxxxxx xxxx "Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxx) xxxxx §24.".

156. X §32x xxxx. 6 xx za písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx c), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx právo xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, do xxxxx xxxx sjednané xxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx c) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

157. X §32a xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx xxxxx xx slova "x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x), x) x d)".

158. Xx §33 xx xxxxxx xxxx §33x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§33x

Xxxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xxx xx xxxxx xx majetku echnickým xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx provádět, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, může xxxxxxx příslušného správce xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx39x), xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §32x xxxx. 6 a §33.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx zásahu xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 poplatník xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x místo xxxxxxxxx, je-li poplatník xxxxxxxx osobou, nebo xxxxx, právní formu x xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) název, popis xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, do xxxxx xxxx, xx nebo xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxx x způsob xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx ocenění x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx soubor xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx x xxxxxx xxxxxxx movitých xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx věc xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx x xxxx zahájením xxxxxx, popis současného xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx majetku xx xxxxxxxxx zásahu,

e) výdaje (xxxxxxx), u xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) popis xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx byly vykonány x rámci xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx majetku,

g) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zásahu xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx),

x) xxxxxxxxx období, kterého xx má rozhodnutí x xxxxxxxx posouzení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x vydání rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx předložit

a) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx posuzovaného xxxxxxx, xxxxxxxxx pronajímatele x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxx xx posuzovaného xxxxxxx technickým xxxxxxxxxxx xxxxx §32x odst. 6 x §33, x případě xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx.".

159. V §34 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxxx na xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxx společností, které xxxx vysokou xxxxxx xxxx provozují zdravotnické xxxxxxxx.".

160. X §34 xxxx. 5 se xxxxx "nebo xxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx statutárního xxxxxx poplatníka".

161. X §34 xxxxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxx "3" nahrazuje xxxxxx "4".

162. X §34 xxxxxxxx 9 x 10 znějí:

"(9) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxx 50 % xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x období 1993 xx 2005 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx majetkový xxxxx xxxxx zákona x. 42/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a vypořádání xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1993 xx 2005 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za postoupení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxx zdaňovacím období xxxx xxxxxxxx xx xxxx zdaňovacích obdobích, xxxxxxxxxx však do xxxxx zdaňovacího xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2009.

(10) Poplatník xxxx dále od xxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 % xxxxxx, xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxx oprávněným xxxxxx xxxxxx majetkový xxxxx xxxx kterou xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx postupník xxxxxxxxxx xxxxxx xx postoupení xxxxxx pohledávky xxxxxxx x xxxxxx vypořádání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx se nevztahuje xx postupníka, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Takto xxx postupovat naposledy xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2009.".

163. X §34 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 11 a 12, xxxxx znějí:

"(11) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základu xxxx podle xxxxxxxx 9 x 10 xx plnění x xxxxxxxxx xxxxx ocení xxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx oceňovacího xxxxxxxx platného v xxxx, xxx se xxxx plnění xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxx cenou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx o xxxxxx xx postoupenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plnění, xxxxx xx xxxx xxxx uvedena xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx výše xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx xxxx cenu.

(12) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx 11 xx xxxxxxx x při xxxxxxxxxx majetkového xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxx tomuto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.".

164. Xx §34 xx xxxxxx nový §34a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§34x

Xxxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xxx xx xxxxx x xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

(1) Poplatník xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx x závazné xxxxxxxxx39x) xxxxxxxxxxx, xxx xx u výdajů (xxxxxxx), u xxxxx xx xxxxxxxxxx, jedná x výdaje (náklady) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx období xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx73x), které xxx odečíst od xxxxxxx daně podle §34 xxxx. 4 x 6.

(2) V xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx charakteru xxxxxx (xxxxxxx) podle xxxxxxxx 1 poplatník xxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §34 xxxx. 5,

b) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx považuje za xxxxxxxx prováděné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx73x), xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx při realizaci xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx73x),

x) xxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx realizaci xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx73x),

x) xxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx (xxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxx vynaložené lze xxxxxxx od základu xxxx xxxxx §34 xxxx. 4 a 6, spolu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx zjištění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (nákladu) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx titulu, xxxxxxx xxxxxxxx rozdělení,

f) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) podle xxxxxxxx 1.

(3) Je-li xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx charakteru výdajů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx41x) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 4, 6, 7 a 8 x xxxxxxxxxx daňovém xxxxxxxx.".

165. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "x poplatníků xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatníky uvedenými".

166. X §35 xxxx. 2 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx sníženého platu xxxx xxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx47x) nebo xxxxxxxxxx z".

167. X §35x odst. 1 xxxx. b) xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx částka xxxx xxxxxxx částkou uplatňovanou xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx;" xxxxxxx.

168. X §35xx xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "7&xxxx;200" xxxxxxxxx xxxxxx "24&xxxx;840".

169. X §35xx xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "24&xxxx;840" xxxxxxxxx xxxxxx "16 560".

170. X §35xx xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "4&xxxx;200" xxxxxxxxx xxxxxx "24&xxxx;840".

171. X §35ba xxxx. 1 xxxx. x) xx číslo "24 840" xxxxxxxxx xxxxxx "16 560".

172. X §35ba xxxx. 1 písm. c) xx číslo "1&xxxx;500" xxxxxxxxx číslem "2&xxxx;520".

173. X §35xx xxxx. 1 písm. d) xx xxxxx "3 000" xxxxxxxxx číslem "5&xxxx;040".

174. X §35ba xxxx. 1 xxxx. e) xx xxxxx "9 600" xxxxxxxxx xxxxxx "16&xxxx;140".

175. X §35xx xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "2&xxxx;400" xxxxxxxxx xxxxxx "4&xxxx;020".

176. X §35ba xx xxxxxxxx 2 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 3 a 4 se označují xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

177. X §35xx odst. 2 xx xxxx první xxxxxxx.

178. X §35ba xxxx. 2 xx xxxxx "písm. x)" xxxxxxxxx xxxxx "písm. x)".

179. X §35x xxxx. 1 xx xxxxx "6 000" nahrazuje xxxxxx "10 680".

180. V §35x xxxx. 1 xx číslo "10 680" xxxxxxxxx číslem "10&xxxx;200".

181. X §35x xxxx. 3 xx xxxxx "30&xxxx;000" xxxxxxxxx xxxxxx "52&xxxx;200".

182. X §35c xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §16 odst. 2" xxxxxxx.

183. X §35x xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xx dani".

184. V §35x xxxx. 4 xx xxxxx "2&xxxx;500" xxxxxxxxx xxxxxx "4 350".

185. X §36 odst. 1 písm. a) xx xxxxx "25" xxxxxxxxx xxxxxx "15".

186. X §36 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "15" xxxxxxxxx xxxxxx "12,5".

187. X §36 xxxx. 1 písm. b) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo" xxxxxxx.

188. X §36 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "1" xxxxxxxxx číslem "5".

189. X §36 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx České republiky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 x 17, xxxxx xxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx, xxxx 15 %, a xx

x) z účasti x akciové xxxxxxxxxxx x x podílu xx xxxxx x xxxxxxxxxx listu (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxxxxx podle §2 x rozdílu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisu včetně xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jemu xx xxxxx postaveného x xxxxxxx kursem při xxxxxx vydání, x xxxxxxxxx příjmu x xxxxxxxxx35x), xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxx x vkladu xxxxxxxx, xxxxxxxxx listu x xxxxxx mu xx xxxxx xxxxxxxxxxx35x), x xxxxxxxx úrokového příjmu x dluhopisu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx republikou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2,

x) x xxxxxx na xxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) z xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) x podílu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx zániku xxxxxxxx x družstvu, sníženého x xxxxxxxx cenu xxxxxx xx obchodní xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z podílu xx xxxxxxxxxxx zůstatku xxxxxxxxxx x akciové xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx společnosti a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx cenu podílu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstvu, je-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx podílového fondu34c), xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx20) xxxxxxxxxx listu, xx-xx plátci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným xxxx xxxxxxx společnosti při xxxxxxx základního kapitálu xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxx vklad xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx70), xxx-xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx; xxxxxx xxx tento xxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx, xxxxx xxxx zvýšena xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx70) xx zisku společnosti xxxx x fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xx zisku xxxxxxxxxxx xxxxxx osobě xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxx a xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx, x reklamních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx slosování [§10 odst. 1 xxxx. x)], x xxxxxxxx xxxxx x xxx x loterií x jiných podobných xxx provozovaných xx xxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx12) [§10 xxxx. 3 písm. b)] xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x),

x) z xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx sportovních xxxxxxx x ze xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [§10 xxxx. 1 xxxx. xx)], x xxxxxxxx cen xx xxxxxxx a xxxxxxxxx, které xxxx xx daně osvobozeny [§4 odst. 1 xxxx. x)],

x) x xxxxxx plynoucích xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx vkladních knížkách, x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx vkladu je xxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx35x), z úroků x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx určeny x xxxxxxxxx, xxxx. sporožirové xxxx, xxxxxxxx xxxx [§8 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) z xxxxx penzijního xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvkem xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 6 x x plnění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxx xxxxxx x pojištění xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a nezakládá xxxxx pojistné smlouvy, xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 7,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podílu x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu13), x xx i x xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo společníkovi xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a komanditistovi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vznikly xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx účasti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx likvidaci xxxxxxxx, xxxxxxx společnosti, společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx x u komanditní xxxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxxxxx,

x) z xxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 4,

x) x xxxxxx x jednorázového xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxx. k),

s) x xxxxxx plynoucího xxxxxxx xxxxx při zániku xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x smlouvy xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx formě xxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle §8,

x) x xxxxxx xxxxxx xx příspěvek xx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 6.

Xx xxxxxx xx xxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x částky xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx vkladu xxxxxxxxxxxx x komanditní xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu70), xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx vytvořený xx xxxxx.".

190. X §36 xxxx. 2 větě xxxxx xx xxxxx "15 %" nahrazují xxxxx "12,5 %".

191. X §36 odst. 7 větě první xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".

192. X §36 xxxx. 7 xx xxxx xxxxxxxx zrušuje.

193. X §38x xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xx slova "§8 xxxx. 4 x" xxxxxxx.

194. V §38x xxxx. 10 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušného xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx70)," nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx družstvo".

195. X §38x odst. 10 xxxx xxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxx".

196. V §38x xxxx. 10 xxxx páté xx xx xxxxx "zanikajícími," xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx".

197. X §38x větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxx".

198. X §38x xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxx §13x" zrušují.

199. X §38x xxxx. 2 větě xxxxx xx slova "xxxx. x) xxxx 9" xxxxxxx.

200. V §38x xxxx. 2 xxxx xxxxxx xx xxxxx "xxxx. x) xxxxxx 7 a 10" xxxxxxx.

201. X §38d xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxx "xxxx. x) xxxx 4" zrušují.

202. X §38x xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "tohoto zákona" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx".

203. X §38x xx xx xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 39x x 39x xxx:

"(9) Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx poplatník na xxxxxxx seznamu xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxxx xxx x dispozici x xxxxxxx lhůtě pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx současně x xxxxxxx xxxxxxxxx. Jednotlivé xxxxxxx xxxxxx seznamu xxxx obsahovat údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx daně anebo xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmů, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx a x xxxxxxxx na xxxxxx x výši xxxxxx ze zdrojů x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Součástí xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxxx xx lhůtě x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x odstavci 8, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx státě nebo xxxx, uplatněné x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx daňový xxxxxxx xxxxxxx xx výzvu xxxxxxx daně39d) xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx39x) xxxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

39x) §31 xxxx. 9 x §43 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39x) §47 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

Dosavadní xxxxxxxx 9 a 10 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 x 11.

204. Poznámka xxx čarou x. 104 xxx:

"104) Směrnice Xxxx 2003/48/ES xx xxx 3. června 2003 x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x podobě úrokových xxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxx 2004/66/ES, xxxxxxxxxx Rady 2004/587/XX x směrnice Xxxx 2006/98/XX.".

205. X §38xx xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx".

206. X §38x xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxxx přiznání xxxx xxxxxxx podat xxxxxxxxx, xxxxx xx příjmy xx závislé činnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxxx xx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx mezd xx těchto plátců (§38xx xxxx. 4). Xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx plátců xxxx na příslušné xxxxxxxxx období prohlášení x xxxx xxxxx §38x, x vyjma xxxxxx od daně xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx daně podle §36, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx §7 xx 10 vyšší xxx 6 000 Xx. Xxxxxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, které jsou xxxxx §38 vyjmuty xx zdanění. Daňové xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx je xxx xxxxxxx podat poplatník xxxxxxx x §2 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx §35xx xxxx. 1 písm. x) xx e), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxx §15 odst. 3 x 4. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx povinen xxxxx xxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx způsobem obdržel xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx požitky xx xxxxxxxx léta, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx zúčtovány xxxxxxx xxxx x xxxx prospěch.".

207. X §38x odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "srážkou xxxxx xxxxxxxx sazby xxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx o" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx srážkou xxxxxx xxxx xxxxx §36 x příjmů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

208. X §38h odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "snížený x xxxxxx" x xx konci xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx "x".

209. V §38x xxxx. 1 xxxxxxx b) zní:

"b) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"), xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů21) xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx, a x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx o xxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx pojištění.".

210. X §38x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxx ze xxxxxxx pro výpočet xxxxxx, zaokrouhleného xx 100 Xx na xxxx koruny xxxxxx x xxx 100 Xx na celé xxxxxxxxx nahoru, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 15 %.".

211. X §38x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Záloha ze xxxxxxx xxx výpočet xxxxxx, zaokrouhleného do 100 Kč na xxxx koruny xxxxxx x xxx 100 Xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 12,5 %.".

212. X 38x xxxx. 4 xx xxxx první xxxxxxxxx xxxxx "Plátce xxxx, x kterého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx §38x odst. 4, vypočte xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx xxxxx x příjmy xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sazbou xxxx xxxxx §36 xxxx. 2 xxxx §36 xxxx. 1 xxxx. x).".

213. X §38x xxxx. 5 xx xxxxx xx xxxxxx "15" nahrazuje slovem "x" a xxxxx "x podle §35xx xxxx. 2" xx xxxxxxx.

214. X §38x xx xxxxxxxx 12 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 13 xx označuje xxxx xxxxxxxx 12.

215. V §38x odstavec 12 xxx:

"(12) U xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 3 se xxx stanovení xxxxx xxxxxxxxxxx xx slevě xx xxxx xxxxx §35xx xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

216. X §38xx xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxx" zrušuje.

217. X §38xx xxxx. 2 xx věta xxxxx zrušuje.

218. X §38xx xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "sraženém xxxx xxxxxxxxxxxx uhrazeném pojistném" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojistnému, které xxx xxxxxxx platit x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx sám za xxxx".

219. V §38xx xxxx. 5 xxxx xxxxx se za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "kladný".

220. X §38x odst. 1 xx xxxxx ", x jejichž xxxx xxxxx zálohy," nahrazují xxxxx "x xxxxxx xxxxx §6".

221. X §38x xxxx. 2 xxxx. e) xxx 3 xxx:

"3. částku xxxxxxxxxxxx pojistnému xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které je x xxxxx zúčtovaných xxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxx xxxxxx zaměstnavatel xxx xx xxxx,".

222. V §38x odst. 2 xxxx. x) bodě 5 xx xxxxx "xxxxxx xx xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" x xx xxxxx "xxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

223. X §38x xxxx. 2 písm. e) xxxxxx 6 x 7 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx.

224. X §38x xxxx. 4 xx xxxxxxx c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) a x).

225. X §38x xxxx. 5 xxxxxx části xxxxxxxxxx se xxxxx "x §35xx xxxx. 2" xxxxxxx.

226. X §38x xxxx. 5 xx xxxxxxx d) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx k) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

227. X §38x odst. 5 xxxx. e) xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "byly xxxxxxxxx".

228. X §38x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

229. V §38x xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx l) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

230. X §38x odst. 2 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.

231. V §38x xx xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 130 zní:

"(4) Pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, na něž xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxx vysoké xxxxx x cizině, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx dani xxxxx §35xx xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx stanovení xxxxx xxxx daně x xxxxxx xxxx potvrzením x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x státní sociální xxxxxxx130) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx takové xxxxxxx na xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx středních xxxx vysokých xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

130) §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx xxxx odstavec 5.

232. X §38m odst. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "předcházející".

233. X §38x odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "3" xxxxxxxxx číslem "2".

234. V §38m xxxx. 4 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "2".

235. X §38x xxxx. 7 xxxxxxx c) zní:

"c) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx za xxxxxx xx rozhodného xxx xxxxxxx70) xx dne xxxxxx xxxxxxx70) do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

236. §38na xxx:

"§38xx

(1) Vyměřenou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ztrátu xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daně xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §34 xxxx. 1, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx změně xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx kapitálu xx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxx ve xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx jejich xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx poplatníka. Xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxx xxx 25 % základního xxxxxxxx xxxx hlasovacích xxxx xxxx změny, xxxxxxx získá xxxxxxxxx xxxx člen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Zda xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x období, za xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx uplatněna, x to xxxxxxxxxx xxxxxx období x xxxxxxx, za xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxx, za něž xxxx xxxxxx ztráta xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xx přímo xxxxxxx xx kapitálu xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x výše xxxxxx xxxxxx, x v xxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx úhrn změn, xxxxxxx dojde od xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx byla xxxxxx ztráta xxxxxxxx, xx konce období, xx xxxxx xx xxx xxxxxx ztráta xxxxxxxxx, k xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu xxxx na hlasovacích xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx družstva xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, x xx xxx x období, za xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, se xx xx to, xx xxxxx x xxxxxxxxx změně, xxxxx xxxx v xxxxxx, xx které xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx než 80 % tržeb za xxxxxxx výkony x xxxxx zaúčtovaných xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20) xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx ztráta xxxxxxxx. Toto ustanovení xx nepoužije, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správci xxxx, xx ve xxxxxxxxxx xxxxxx, za xxx xx xxx xxxxxxxxx daňová ztráta, xxxxxxx ke xxxxx xx xxxxxxx společníků xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx práv, nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, oproti xxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxx xx byla xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxx změně xxxxx, xxxxxxx správci xxxx, xx xxxxxxx 80 % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x zboží zaúčtovaných xx výnosů xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx20) x období, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx vytvořeno xxxxxxx xxxxxxxx, jakou x xxxxx svého předmětu xxxxxxxxx provozoval poplatník x období, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxx70) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx daňová ztráta, xxxxx byla xxxxx §23x xxxx. 8 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxxx nástupcem, může xxxxxx xxxxxxxx převzatou xxxxxxx xxxxxx odčítat xx základu daně xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx základu xxxx, xxxxxxxxxxx na stejné xxxxxxxx vykonávané poplatníkem, xxxxx xxxxxx, x xx x období, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X případě přeměny xxxxxxxxxx, kdy rozdělovaná xxxxxxxx společnost xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §23c xxxx. 8 písm. x) xxxxxxx nástupnická xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx vyměřena. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu20) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx které xxxx daňová ztráta xxxxxxxx, k xxxxxxxx xxxxxx za vlastní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx výnosů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20).

(5) Xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx sloučením xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx vyměřena před xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx družstvo xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx výše xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xx xxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx daňová xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx základu xxxx podle věty xxxxx xx stanoví xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20) xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx činnosti vykonávané xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20).

(6) Při xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx části xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, vyměřené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §23x xxxx. 5 xxxx. x), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx daně stanoveného x xxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxx vykonávána x xxxxxx, xx xxxxx xxxx uplatňovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx tržeb xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx20) připadajících xx stejné činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, za xxxxx byla daňová xxxxxx vyměřena, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx20).

(7) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx pochybnosti, xxx xxxx splněny podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 6, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx39x) skutečnosti, zda xxxxxxx xxxxxx vzniklou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xx poplatník xxxxxxx uvést

a) jméno, xxxxxxxx, bydliště x xxxxx podnikání, xx-xx xxxxxxxxx fyzickou osobou, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x sídlo, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x daňové xxxxxxxxxxxxx číslo, pokud xxxx přiděleno,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx činností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, dosažených x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx odčitatelná xx xxxxxxx daně, xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx tržeb xx vlastní xxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx uplatňuje, xxxxxxxxxx v období, xx které xx xxx daňová xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(8) Je-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatníkovi xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx41x) nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxx uplatnit odčitatelnou xxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 v xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání.

(9) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 6 x xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx, xx něž byla xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx považuje i xxxxxx, kdy x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, došlo k xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxx dosažení, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx vykázány xx v xxxxxx, xx které xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(10) X případech xxxxxxxxx x odstavcích 4 až 6 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(11) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 a 9 xx rozumí zdaňovací xxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".

237. X §38x xxxx. 1 se na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx doplňují xxxxx ", xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx".

238. X §38x xxxx. 1 xxxx xxxxx a §38p xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx poslední známé xxxxxx xxxxxxxxxx,".

239. X §38x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Ustanovení xxxxxxxx 2 x 3 xx vztahují xx xxxxxxx poplatníky xxx xxxxxx xx xx, xxx jim byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobídka xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx67).".

240. X §40 xx odstavec 25 xxxxxxx.

241. X xxxxxxx x. 1 xx "Xxxxxxxx xxxxxxx 1x" x xxxxxxx "(1a-1)" x "(1x-2)" xxxxxxx.

242. X xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxx (2-57) xx xxxxx "kromě: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx X1 x xxxxxxx (1-30)" xxxxxxx.

243. X xxxxxxx x. 1 xx xx konci xxxxxxxx xxxxxxx 2 doplňuje xxxxxxx (2-81), xxxxx xxx:

"(2-81) 34.10.2 Dvoustopá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

244. X xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx skupině 5 xx xxxxx xxxxxxx (5-39) xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem v xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 6".

245. V xxxxxxx x. 2 xx xxxxxxxx bod 3, který zní:

"3. Xxxxxxxx účtů xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x následnou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx záloh xx xxxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx x §26, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zahájí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zálohy xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, ve kterém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zvýší. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx22x) xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zahájí vedení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx účtů xxxxxxxxx základ xxxx x kalendářním xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx účtů xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx povinnosti xx xxxx 1993 xx 2007 a xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx x xxxx 2007, platí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx §6 xxxx. 9 xxxx. x), §15 xxxx. 4 x §18 xxxx. 4 xxxx. x), xx použijí xxxxxx xxx zdaňovací xxxxxx, xxxxx započalo x xxxx 2008.

2. Xxxxxxxxxx §6 xxxx. 9 xxxx. x), §15 xxxx. 4 x §18 xxxx. 4 xxxx. b) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx x xxxx 2007.

3. X xxxxxxxxxx příjmů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx 2007 xx xxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. w) xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx č. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx §15 xxxx. 9 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxxx x úvěru xx financování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po 1. xxxxx 2008.

6. Xxxxxxxxxx příjmů podle xxxxxxxxxx §19 xxxx. 1 písm. x) x x) zákona x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx uplatní xx xxxxxx dosažené xx xxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx v xxxx 2007.

7. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx 2007 xx xxxxxxxxx xx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx činnosti a x funkčních xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §6 odst. 9 písm. x) xxxxxx č. 586/1992 Xx., ve znění xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx penzijní připojištění xx státním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účet xxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx, nejvýše xxxx xx 5 % xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxxx xx této xxxxxx xx nezahrnuje příspěvek xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxx ustanovení §23 odst. 4 xxxx. x), §24 xxxx. 2 písm. x), §24 odst. 4, §27 xxxx. 2, §29 xxxx. 1 xxxx. x), §29 xxxx. 4 x §29 xxxx. 10 xxxxxx č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx u xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx automobilu kategorie X1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx taxislužby xx xxxxxxx vydané xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

9. X xxxxxxxxx zaměstnavatele xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx příspěvkem zahrnutého xx xxxxxxxxx mezd xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2007 a xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx xx 8 xxx po xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx §38h xxxx. 12 xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx xxxxx účinném do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Xxxxxxxxx xxxxxxx v §17 xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxx x. 259/1994 Xx. x zákona x. 492/2000 Xx., xxxxx xxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x xxxxx x 31. xxxxxxxx 2007 xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx jednoduchého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003 x od xxxx 2008 povede xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hodnotu xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx úhradě xxxx xxxxxxxxxxx příjmem, x xxxxxxxx sníží xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hodnotu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx úhradě xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2007, x xx jednorázově xx xxxxxxxxx období xxxx 2008 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 3 zdaňovacích xxxxxx. Tento xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2007 xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx.

11. Poplatník, který xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1995 xxxxxxxx xxxx výdaj (náklad) xx xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx příjmů xxxxx xxxxxxx 10 % x xxxxxxxx xxxxx 1998 x xxxxxxxxxx xx konce xxxx 2007 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 20 % z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo ceny xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx postoupením, x xxxxx termín xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx 1994, x xxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxx x §24 xxxx. 2 xxxx. y) xxxxxx 1 a 2 xxxxxx č. 586/1992 Xx., ve xxxxx účinném pro xxxxxxxxx xxxxxx 1994, x xxxxxxxx zdaňovacím xxxxxxx xxxx 1998 xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxxxx větě §24 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx období 1998. Xxxxxxx lze uplatnit xxxx výdaj (xxxxxx) xxxxxxx neuhrazenou xxxx xxxxxxx pohledávky xxxx xxxx pořízení xxxxxxxxxx xxxxxx postoupením. Obdobně xxx postupovat x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pohledávek. Toto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx nebo personálně xxxxxxxxx xxxxxxx. Ekonomicky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí, xxxxxxxx xx jedna xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx druhé xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nepřímo podílejí xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx kapitálu xxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx kapitálu xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxx xxx 25 % podílu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx; podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x hlasovacím xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx podíl xxxxxx xxxxx k poslednímu xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx měsíců xx zdaňovacím xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx za xx x x xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vedení xxxxxxxxxx, xxxx ve zdaňovacím xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, uplatnit xxxx xxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx části hodnoty xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pohledávky xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx, které xxxxxxxx xx xxxxxxx roku 1995 xx konce xxxx 1997, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobím xxxx 1998 xxxxxxx xxxxxxx 20 % xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ceny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1998 xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx roku, x xxxx došlo x přechodu xx xxxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx ustanovení xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx hodnoty xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. X xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx smlouvy x finančním pronájmu x xxxxxxxxx koupí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pronájmu s xxxxxxxxx xxxxx najatého xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x půjček xxxxxxxx xx xxxxx uzavřených xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx poskytované xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, sjednaných xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx dnem za xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, započaté x xxxxxx 2008 x 2009.

14. Ustanovení §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx finanční xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx období, xx xxx se podává xxxxxx přiznání, xxxxxxxx x xxxx 2010.

15. Xxxxxxxxxx §25 xxxx. 1 písm. zm) xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 a na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

16. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx hmotného xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx radou regionu xxxxxxxxxxx podle §29 xxxx. 1 zákona x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx poprvé xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poplatníka xx xxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2008.

17. Osobní xxxxxxxxx xxxxxxxxx X1, x výjimkou xxxxxxxxxx, xxxxx xx využíván xxxxxxxxxxxxxx silniční xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx druh sanitní x xxxx pohřební, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 2007, xx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx do jeho xxxxxxxx x xxxxxxx.

18. Xxxxxxxxxx §38xx xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx poprvé xxxxxxx x poplatníka, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx změně xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2004, xxx přeměny xxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xx 1. xxxxx 2004 x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2004.

Čl. XXX

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx úplného xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx znění zákona x. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, jak xxxxxxx xx zákonů x x nálezu Ústavního xxxxx xxx měnících.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců

Čl. XX

X xxxxxx č. 267/2006 Sb., o xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 218/2007 Xx., se xxxx xxxxx zrušuje.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 593/1992 Sb., x rezervách xxx zjištění xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., zákona x. 244/1994 Sb., zákona x. 132/1995 Xx., xxxxxx č. 211/1997 Xx., xxxxxx č. 333/1998 Sb., zákona x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., zákona č. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 260/2002 Xx., xxxxxx č. 176/2003 Xx., zákona č. 438/2003 Xx., zákona x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona č. 545/2005 Sb. x xxxxxx č. 223/2006 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 5 se xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

2. X §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta "Xxx xxxxxxx společnosti21) může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnost x xxxxxx xxxxxx x opravných položek xxxxxxxx rozdělovanou xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx rozdělovanou xxxxxxxxxx, pokud xx xx přeměna neuskutečnila x xxxxx v xxxxxxx, x jakém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx21), která xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx společnost.".

3. X §6 xxxxxxx a) x x) xxxxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx10) s xxxxxxxx vyrovnávací xxxxxxx10) x jiných technických xxxxxx10),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx11) x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx11).".

4. X §8x xxxx. 1 xx za číslo "1994," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x okamžiku xxxxxx xxxxxxxxxx částku 200&xxxx;000 Xx x".

5. V §8x xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxxxx x nepromlčeným xxxxxxxxxxx splatným po 31. xxxxxxxx 1994, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x okamžiku vzniku xx xxxxx xxx 200&xxxx;000 Kč a xxxxxx k xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 x 5x, xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx poplatníci xxxx z příjmů, xxxxx xxxxx účetnictví, xxx v xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zahájeno rozhodčí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu13f) nebo xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx13x), jehož xx xxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxx účastní x xxxxx x xxxx činí xxxxx xxxxxxxx k uplatnění xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, že od xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx

x) 6 xxxxxx, až do xxxx 20 % xxxxxxxxxx rozvahové xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) 12 xxxxxx, xx xx výše 33 % neuhrazené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) 18 měsíců, až xx xxxx 50 % neuhrazené xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky,

d) 24 xxxxxx, až do xxxx 66 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) 30 xxxxxx, xx xx xxxx 80 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) 36 měsíců, až xx xxxx 100 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 a 5.

6. V §8a xxxx. 4 x 5 se xxxxx "x 2" nahrazují xxxxx "xx 3".

7. X §8x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxx".

8. V §8x písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx příslušenství xxxxxxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx postup podle xxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 30&xxxx;000 Kč.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §6 xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx poprvé xx xxxxxx, za xxxxx se podává xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx 2008. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se zruší x období, xx xxxxx se podává xxxxxx přiznání, xxxxxxxxxxx x xxxx 2008.

2. Xxxxxxxxxx §8a zákona x. 593/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx použije poprvé xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx podle §8x xxxxxx x. 593/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx použije xxxxx x. 593/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx úplného xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx vlády xx xxxxxxxx, aby xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 593/1992 Sb., x rezervách xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

Změna zákona x dani x xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 235/2004 Sb., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 124/2005 Xx., xxxxxx x. 215/2005 Xx., xxxxxx č. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Sb., zákona x. 441/2005 Sb., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona x. 230/2006 Xx., xxxxxx č. 319/2006 Xx. x xxxxxx x. 172/2007 Sb., xx xxxx takto:

1. X §4 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx §95x, xxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle §95x xxxx. 5".

2. X §4 xx xx konci odstavce 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno xx), xxxxx xxx:

"xx) xxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx, ve xxxxx xxxx xxx polovina xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x je x tomuto xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx domem xxxxxx xxx bydlení, xx xxxxx více xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požadavkům xx trvalé xxxxxxx xxxxxxx a xx x xxxxxx účelu xxxxxx, x v xxx jsou xxxxxxx 3 samostatné byty, xxxxxxx 2 xxxxxxxx x 1 xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx soubor xxxxxxxxx, popřípadě jednotlivá xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx stavebně technickým xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx.".

3. X §5 odst. 1 xx x xxxxx xxxx za xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví x §5a xxxxx".

4. Xx §5 xx xxxxxxxx xxxx §5a xx 5c, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx

§5x

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojených xxxx xx sídlem, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx jako xxxxxx xxxxx §95x. Xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx") xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx kapitálově xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx osoby.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx kapitálu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx jedna xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx kapitálu xxxx hlasovacích xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxx tento podíl xxxxxxxxxxx xxxxxxx 40 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 40 % xxxxxxxxxxx xxxx těchto xxxx.

(4) Jinak xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoby, xx xxxxxxx xxxxxx xx podílí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§5x

(1) Xxx účely xxxxxx xxxxxx jedná xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx skupinu. Xxxxx ve skupině xxxx člen xx xxxxxx xxxx místem xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxx zastupujícím xxxxxx kterýkoli xxxx xxxxxxx.

(2) Členové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Za xxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxx x xx xxxxx zrušení xxxx xx jejich vystoupení xx xxxxxxx, a xx xx období, xx kterém xxxx xxxxx xxxxxxx.

§5x

(1) Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx přistoupení xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxx na osoby, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx uskutečněným nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členy xxxxxxx. Xxxxx-xx takto xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx stanovit, xxxx xxx xxxxxxx registrace xxxxxxx rozsah, x xxxxx xxxx práva x povinnosti xxxxxxxxxx, xxxxxxx skupiny dohodou.

(4) Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx skupině xxxxxxxxxx xx xxxxx, jejíž xxxxxxxx xx xxxxxxx xx zrušeno, xxxx xxxxxxx xxxxxx členství, x xx x xxxxxxx, v jakém xx vztahují k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx osobou. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, určí při xxxxxxx členství xxxx xxxxx rozsah, x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, dohodou.".

5. X §28 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 11, xxxxx xxx:

"(11) Pokud xx xxxxxx doklad xxxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uvedou xx xx xxxxxxx xxxxxxx namísto obchodní xxxxx xxxx jména x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, sídla xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx plnění. Xxxxx xx xxxxxx doklad xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx skupinu, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx firmy nebo xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx plnění poskytnuto, xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx daňové xxxxxxx xxxxxxx x §29 xx 35.".

6. X §36 odst. 3 xx xx xxxxxxx b) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxx x xxxxxxxxx, xxx xx zemního plynu x některých xxxxxxx xxxxx a xxx x xxxxxxx xxxxx, x xx podle xxxxxx úpravy xxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) xx f) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

7. X §37 xxxx. 1, §37 xxxx. 2, §38 odst. 4 a §47 xxxx. 1 písm. x) xx číslo "5" xxxxxxxxx xxxxxx "9".

8. X §47 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx "U xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.".

9. Za §47 xx xxxxxx nový §47x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§47x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxx daně

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxx xxxxx xxxx správně xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx daně xxxxx §47 odst. 1 (xxxx xxx "xxxxxxx posouzení").

(2) V xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x fyzické xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, v podání xxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxxx činností dále xxxxx xxxxxxxx firmu, xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx podnikání,

b) x xxxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx identifikační xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxx; x žádosti xxx uvést xxxxx xxxxxxx xxxxx, služby xxxx xxxxxxxxxxx,

x) návrh xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx předložit xxxxx xxxxx vztahující se x obsahu žádosti.".

10. §48 xxxxxx poznámky xxx čarou x. 27x zní:

"§48

Sazby daně x xxxxxx výstavby

Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx prací xxxxxxxxx xx xxxxxx dokončené xxxxxx xxxxxxxx domu, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx stavebním xxxxxxx27x), xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx staveb, se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Jsou-li xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx stavbě, xxxxx xxxx xx určena xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx jen u xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx.

27x) §2 xxxx. 5 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon).".

11. Xx §48 se xxxxxx xxxx §48x, xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 27x xx 27h xxx:

"§48x

Xxxxx xxxx x staveb xxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prací xxxxxxxxx x výstavbou xxxxxx xxx sociální xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx27x), včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx sazba xxxx. Xxxxxxx sazba xxxx xx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, kterými se xxxxxx xxx, xxxxxxx xxx, xxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x jiným xxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxx na xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx jednotek xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxx27) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X převodu xxxxxx xxx sociální xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx bydlení,

b) rodinný xxx xxx sociální xxxxxxx,

x) bytový xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx27x) xxxx pro ubytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx poskytující xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx47),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx27x),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zřízených xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx zákona27d),

h) xxxxxxxx xxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx27x) kojenecké ústavy x dětské xxxxxx xxx xxxx do 3 xxx věku,

i) xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx pěstounské péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx27x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx27x) x

x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx27x),

x to xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxx sociální bydlení xx xxxxxx xxx, xxxxx celková podlahová xxxxxx xxxxxxxxxx 120 x2. Celkovou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx bydlení se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, včetně místností, xxxxx tvoří xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx sociální xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx částech xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxx sociální bydlení xx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plocha xxxxxxxxxx 350 x2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx plochou xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Bytovým xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx, v němž xxxxxx jiné xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxx x prostorově xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

27x) §77 zákona č. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 530/2005 Xx.

27x) §2 xxxxxx x. 109/2002 Xx., x výkonu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výchovné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 383/2005 Xx.

27x) Vyhláška x. 108/2005 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x školských xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

27x) §38 xxxxxx x. 20/1966 Sb., x xxxx o xxxxxx xxxx.

27x) §42 x 44 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27x) §22x xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxx x. 340/2006 Xx.

27x) §4 xxxxxx č. 170/2002., x xxxxxxxxx veteránech, xx xxxxx xxxxxx x. 70/2007 Xx.".

12. X §81 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový odstavec 2, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 59x xxx:

"(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxx má xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nenávratné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx výzkumu a xxxxxx59x), pokud podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxx být xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx.

59x) Xxxxx x. 130/2002 Xx., x podpoře výzkumu x vývoje x xxxxxxxxx prostředků x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x podpoře výzkumu x xxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 9 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 10.

13. X §81 xxxx. 10 xx číslo "7" xxxxxxxxx xxxxxx "9".

14. §86 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 60 zní:

"§86

Vracení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Nárok xx xxxxxxx daně xxxxx xxx pořízení xxxxxxxxx xxxxx zboží, xxxxxx x staveb uplatnit

a) xxxxxxxxx síly xxxxxxxxxxxx xxxxx60), xxxxx je xxxxxxxx státem Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x stavby se x tuzemsku xxxxxxxx xx xxxx,

x) Ministerstvo xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx, služeb a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Organizace Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Je-li plnění xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §68 xxxx. 9, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx oleje xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x lodě ozbrojených xxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx vybavení xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s provozem xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 vzniká nárok xx xxxxxxx daně xxxx, ke xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx xx xxxxxxx. Xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx na xxxxxxx daně xxxxxx xxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxx hrazené x prostředků Organizace Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Prahu 1. Osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx finanční xxxx shledá, že xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti, nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx žádosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bez povinnosti xx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx doklady x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX".

(8) Doklad x xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x příjmení xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx,

x) rozsah x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx,

x) sazbu xxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxx daně uvedenou x xxxxxxxx a xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx úřad pro Xxxxx 1 daň xxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vedený xxx tyto xxxxx xx xxxxx xx 30 xxx ode xxx následujícího xx xxxxxx žádosti, nebo xxx dne, xx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx vad žádosti. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx uplatnit xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxx xxxxxx, ve xxxxxx nárok xxxxxx. Xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 9, xx na xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx povinna xxxx xxx xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 1, x xx nejpozději xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60) Xxxxx x. 310/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.".

15. Za §93 xx xxxxxx xxxx §93a, xxxxx xxx:

"§93x

Xxxxxx příslušnost

Místní příslušnost xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx řídí xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.".

16. Xx §95 se xxxxxx xxxx §95x, xxxxx xxx:

"§95x

Xxxxxxxxx registrace

(1) X xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxxxx členem xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxx xx zastupujícího xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx místně příslušného xxxxx §93a.

(2) Skupina xx stává xxxxxxx xx 1. ledna xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skupiny xxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Pokud xx xxxxxxxxx podána xx 31. xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Plátce xx xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §5a xxxxx členem xxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx skupina xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx do skupiny xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx skupina xxxx xxxxxx po 31. říjnu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, stává xx xxxxx plátce xxxxxx xxxxxxx od 1. ledna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx není xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §5a stává xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx souhlasem žádost x xxxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xx v xxxxxxx zrušení skupiny xxxx vystoupení ze xxxxxxx stává xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dnem xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx při přeměně xxxxxx, xxxxxxxx nebo xx převáděno xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx není x okamžiku xxxxxx xxxxx skupiny samostatnou xxxxxx povinnou x xxxx.

(7) Xxxxx, na xxxxxx xxx přeměně xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx následujícího xx xxx zániku členů xxxxxx, pokud není x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx samostatnou osobou xxxxxxxx k xxxx. Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx, na xxxxxx při přeměně xxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx jeho jmění x xxxxx je x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx skupiny xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx povinna xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) X případě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx do skupiny xxxxx xxxxxxxx 4 xx skupina oprávněna xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně podle §74 xxxx. 1. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx se uplatní x xxxxxxx přiznání xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx.".

17. X §99 xx xx odstavec 10 xxxxxx nový xxxxxxxx 11, který xxx:

"(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx kalendářní xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 12.

18. V §100 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxx xxxxxxx je xxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxx ostatní xxxxx xxxxxxx.".

19. V §105 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx x kterýkoli člen xxxxxxx xxxx daňový xxxxxxxxxx. Přeplatek xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx případného xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

20. Za §106 xx vkládá xxxx §106a, který xxx:

"§106x

Xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx registrace

(1) Správce xxxx xxxxx registraci xxxxxxx k 31. xxxxxxxx běžného xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx. Xxxxx žádost skupina xxxx po 31. xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx, zruší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 31. prosinci xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. října xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Pokud xxxxxx skupina xxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx skupiny xxxxx §95x xxxx. 4, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx po uplynutí xxxxxxx xxxx xx xxxx, kdy se xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx skupina xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §5x, xx xxxxxxx xxxxxxx tuto skutečnost xxxxxxx xxxx do 15 xxx ode xxx, xxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx. Správce xxxx zruší registraci xxxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5x nejpozději xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx skupina xxxxxx xx 31. xxxxx běžného xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx skupiny x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx stanovené x §5x, xx skupina xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx ode xxx, xxx xxxx skutečnost xxxxxxx. Správce daně xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx k 31. prosinci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx oznámí, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro členství xxxxxxxxx v §5x xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Správce xxxx xx oprávněn zrušit xxxxxxxxxx skupiny k 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxxx registraci xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx registrace xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx za zrušení xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx daně podle §74 xxxx. 5.".

21. X §107 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxxxx xxxxx identifikované x xxxx xx xxx xxxxxx jejího xxxxxxxx xx xxxxxxx.".

22. V xxxxxxx xxxxxx č. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x XXX 45 spojené x xxxxxxxxx, rekonstrukcí, xxxxxxxxxxx x opravami xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xx nich xxxx xxxxxx součást xxxxxxxxxx x stavebními xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx." x xxxxx "Stavbami xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxxx zařízení xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněných xxxx." zrušují.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. X xxxxxxx bytového xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx x převodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx bytu, x xxxxxxx dojde x právním účinkům xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007, xx xxxxxxx snížená xxxxx xxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x dani z xxxxxxxxxxx

Xx. X

Zákon č. 338/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 242/1994 Sb., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx č. 65/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 483/2001 Xx., xxxxxx č. 576/2002 Sb., zákona x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., zákona x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Xx., zákona x. 112/2006 Sb. x xxxxxx č. 186/2006 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §4 xx na xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxx orné xxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx porostů, xxxxxxxx tak xxxx xxxxxxx obecně závaznou xxxxxxxxx; pokud obec xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx nevztahuje xx pozemky x xxxxxxxxxx xxxxx16x) xxxx x xxxxxxxxxxxx ploše16d) xxxx, xxxxxxxx tak xxxx stanoví obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vymezí xxxx pozemky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx.".

2. V §4 xxxx. 4 xx xxxxx "x x)" xxxxxxxxx xxxxx ", x) x x)".

3. X §6 odst. 4 xxxxxxx x) xxx:

"x) 1,0 v xxxxxx xx 1&xxxx;000 xxxxxxxx

1,4 v xxxxxx xxx 1&xxxx;000 xxxxxxxx xx 6&xxxx;000 obyvatel

1,6 x obcích xxx 6&xxxx;000 xxxxxxxx do 10&xxxx;000 xxxxxxxx

2,0 x xxxxxx xxx 10&xxxx;000 xxxxxxxx xx 25&xxxx;000 xxxxxxxx

2,5 x xxxxxx xxx 25 000 obyvatel xx 50&xxxx;000 obyvatel

3,5 x obcích nad 50&xxxx;000 xxxxxxxx x xx Františkových Lázních, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx

4,5 x Xxxxx;

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx rozhodný počet xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lidu;".

4. X §11 odst. 3 písmeno x) xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x), případně xxxxxxx u staveb xxxxx odstavce 2, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jednotlivým xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

1,0 x xxxxxx xx 1&xxxx;000 xxxxxxxx

1,4 v xxxxxx xxx 1&xxxx;000 obyvatel xx 6&xxxx;000 xxxxxxxx

1,6 x xxxxxx xxx 6&xxxx;000 obyvatel do 10&xxxx;000 obyvatel

2,0 x xxxxxx xxx 10&xxxx;000 xxxxxxxx xx 25 000 xxxxxxxx

2,5 x obcích xxx 25&xxxx;000 xxxxxxxx xx 50 000 xxxxxxxx

3,5 x xxxxxx xxx 50&xxxx;000 xxxxxxxx a xx Františkových Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Lázních x Xxxxxxxxxxx

4,5 v Xxxxx;

xxx jednotlivé xxxxx xxxx xxxx obec xxxxxx závaznou vyhláškou xxxxxxxxxx, xxxxx je xxx xx stanoven, xxxxxx x jednu xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x jednu xx xxx kategorie x xxxxxxx xxxxxxxxxxx; koeficient 4,5 xxx zvýšit xx xxxxxxxxxx 5,0,".

5. §12 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§12

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx celé xxxx xxxxxxxx jeden xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 2, 3, 4 xxxx 5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx daňová xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostorů x xx xxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxx.".

6. X §13x odst. 2 xxxxxxx c) xxx:

"x) xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4, §11 xxxx. 3 a 4 nebo xxxxx §12, anebo".

7. V §13x xxxx. 2 xxxx. d) xx xx xxxxx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx xxx xxxx stanoví obecně xxxxxxxx vyhláškou xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) nebo".

8. X §16a větě xxxxx xx slova "§6 x 11" xxxxxxxxx slovy "§4 xxxx. 1 xxxx. x), §6, 11 x 12".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx xxxx obecně xxxxxxxx vyhláškou xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 338/1992 Xx., o xxxx x nemovitostí, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx, vinic, xxxxxxxx xxxx x trvalých xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2009.

2. Xxxxx obec xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. v) xxxxxx č. 338/1992 Xx., o dani x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx, vinic, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx porostů x xxxxxxxxxx území xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, postupuje se xxxxx xxxx obecně xxxxxxx vyhlášky xxxxxx xx xxxxxxxxxx období xxxx 2009.

3. Xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 0,3 xxxx 0,6 xxxxxx závaznou xxxxxxxxx xxxxxxx podle §6 xxxx 11 xxxxxx x. 338/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxx koeficienty xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2008.

4. Pokud xxxx xxxxxxx obecně xxxxxxxx vyhláškou xxxxxxx xxxxx §12 zákona x. 338/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se tento xxxxxxxxxx poprvé xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2009.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx darovací x xxxx z převodu xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 18/1993 Xx., xxxxxx x. 322/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx č. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 113/1994 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., zákona x. 96/1996 Xx., zákona x. 151/1997 Sb., xxxxxx č. 203/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 169/1998 Xx., xxxxxx x. 95/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Sb., zákona x. 103/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona č. 340/2000 Sb., xxxxxx x. 364/2000 Xx., xxxxxx č. 117/2001 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 148/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Xx., zákona x. 420/2003 Sb., xxxxxx č. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., zákona x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 230/2006 Xx. x xxxxxx x. 245/2006 Xx., xx mění xxxxx:

1. §5 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§5

Poplatník

Poplatníkem xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx, xxxx právnickou osobou, xxxxx xx xxxxx x tuzemsku, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx, xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx poplatníkem, xx xxxxxxxxx.".

2. X §6 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx majetku xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s právním xxxxxx.".

3. V §6 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxx-xx současně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx věcnému xxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx darovací.".

4. V §6 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxx-xx movitý xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bezúplatně xxxxx x tuzemsku, xxxxxxxxx daně xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".

5. X §6 xx xx odstavec 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx prospěch xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx mimo tuzemsko, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxxx, xx-xx nabyvatelem xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx České republiky x má xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sídlo x xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 6 xx označují jako xxxxxxxx 4 xx 7.

6. V §6 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetku, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx".

7. X §6 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx 5" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx 2 x 3 x xxxxxxxx 6".

8. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nabytí majetkové xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x povinností v xxxxxxx družstvu, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.".

9. V §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx práva,".

10. V §8 xxxx. 1 xx xxxxxxx c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno d) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

11. X §9 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx tečkou a xxxxxxx x) xx xxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x).

12. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx "x smlouva xx tímto xx xxxxxxx ruší2c)" xxxxxxxxx xxxxx "a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx".

13. X §10 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx i).

14. V §19 xxxx. 1 xx xx číslo "X." vkládají slova "x XX.".

15. X §19 xxxx. 2 xxxx. a) x x) xx slova "x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ze xxxxxxxxxx jmění".

16. V §19 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx xxxxx "x xxxx II. xxxxxxx 60&xxxx;000 Xx x" zrušují.

17. X §19 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xx xxxx darovací xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud k xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x X. a XX. xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4 xx 7.

18. X §19 xxxx. 4 písm. x) x x) xx xxxxx "x osob X. skupiny 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, u xxxx XX. xxxxxxx 60 000 Xx x" zrušují.

19. X §19 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxxx xxxxx "odstavci 4".

20. X §19 xx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.

21. X §20 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx soudržnosti.".

22. X §20 xxxx. 4 xxxxxxx a) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx činnosti v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, výzkumu, vývoje x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx dětí x mládeže x xxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti,".

23. V §20 xx odstavec 10 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 11 xx 15 xx označují jako xxxxxxxx 10 xx 14.

24. X §21 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

25. X §21 odstavec 5 xxx:

"(5) Xxxxxx přiznání x dani xxxxxxx xxxx k dani xxxxxxxx xx nepodává xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx daně xxxxxxx nebo daně xxxxxxxx osvobozeno xxxxx §19 odst. 1 xx 4 x 6, podle §20 xxxx. 1 xxxx xxxxx §20 odst. 14.".

26. V §25 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6, xxxxx xxxxx:

"(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx subjektu xxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx z převodu xxxxxxxxxxx k nemovitosti, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx práva, xxxxxxx, xxxxx-xx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nemovitosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx původním xxxxxxxxxx.

(5) Dojde-li k xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na základě

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínkou, x xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxx převodu xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) jiné xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx vlastnictví x xxxxxxxxxxx zrušena,

finanční xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx základě xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxx darovací promine, xxxxx-xx xx zpětnému xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxx xxx dne xxxxxx právních xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxx x katastru nemovitostí, x v této xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x prominutí xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxx x podnětu xxxxxxxx, je příjemcem xxxxxxxxxx x prominutí xxxx daňový xxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Xxx-xx x xxxxxxxxxx podléhající xxxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx daně x převodu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxxx zápisem xxxxxxxxxxx x nemovitosti ve xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníka x katastru xxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 xx 9.

27. V §25 xxxxxxxx 8 xxx:

"(8) X xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 x xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx xxxxx x kterémkoliv stadiu xxxxxxxx xxxxxx.".

Čl. XIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx-xx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů předmětem xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx nemovitostí, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxx §25 xxxx. 4 až 6 zákona x. 357/1992 Xx., o xxxx dědické, dani xxxxxxxx x xxxx x převodu nemovitostí, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxxx pokladnách

Čl. XXX

X xxxxxx č. 215/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x registračních pokladnách), xx xxxxx zákona x. 358/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx. x xxxxxx x. 494/2006 Xx., xx xxxx xxxxx x přílohy č. 1 xx 3 xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx daní x xxxxxxxx

Xx. XV

Zákon č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění zákona x. 35/1993 Sb., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 302/1993 Sb., xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., zákona č. 85/1994 Xx., zákona x. 255/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., zákona x. 323/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx č. 242/1997 Sb., zákona x. 91/1998 Sb., xxxxxx č. 168/1998 Xx., zákona č. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 218/2000 Xx., xxxxxx č. 227/2000 Xx., zákona x. 367/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Xx., zákona x. 271/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2001 Xx., zákona x. 226/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 322/2003 Xx., xxxxxx č. 354/2003 Sb., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 440/2003 Xx., xxxxxx č. 479/2003 Xx., zákona x. 19/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., zákona č. 254/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx., zákona x. 554/2004 Sb., zákona x. 179/2005 Xx., xxxxxx č. 215/2005 Xx., xxxxxx č. 381/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., zákona x. 230/2006 Xx. x xxxxxx x. 267/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §24 xxxx. 6 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

2. X §24 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx slova ", xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

3. X §34x xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 5 se xxxxxxxx xxxx odstavce 4 xx 6.

4. X §34x xxxx. 4 xx xxxxx "xx xxxxx, jestliže" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx x xxxxxx povinnosti xxxxxxxx subjektu, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx".

5. X §34x xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx odstavec 5, který xxx:

"(5) Xxxxxxx-xx se xxx xxxxxxxxx daně, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx bylo vydáno xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx daňového xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 5 x 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 x 7.

6. X §34b xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx nabytí" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx daňových xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx skutečností, které xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx uplynutí 3 xxx xxx xxx, v němž xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".

7. X §34x se xx xxxxx xxxxxxxx 6 doplňuje xxxx "Xxx-xx x xxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nelze xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx použít xx xxxxxxxx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.".

8. V §34x odstavec 7 xxx:

"(7) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx posouzení xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx daňový xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx, x xxx, x němž xx xxxxx podmínek xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx důsledků, vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

9. X §39 odstavec 3 xxx:

"(3) Xxxxxx xxxxxxx, který x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx platby x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plateb, xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem.".

10. V §63 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx odstavec 5, xxxxx xxx:

"(5) Úrok x xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxx uhradit, nepřesáhne-li x úhrnu x xxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxxxx daně xx jedno xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx 200 Kč.".

Dosavadní xxxxxxxx 5 xx 9 se označují xxxx xxxxxxxx 6 xx 10.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona x. 545/2005 Xx.

Xx. XXX

X xxxxxx č. 545/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xx xxxx desátá xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 217/2005 Sb., zákona x. 228/2005 Sb., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., zákona x. 553/2005 Xx., zákona x. 48/2006 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Sb., zákona x. 81/2006 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Sb., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 179/2006 Xx., zákona č. 186/2006 Xx., zákona x. 215/2006 Sb., xxxxxx č. 226/2006 Xx., xxxxxx č. 227/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 312/2006 Xx., xxxxxx č. 575/2006 Xx. x xxxxxx x. 106/2007 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X příloze xx x části X xxxxxxx 1 xx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx x) xx x), xxxxx znějí:

"r) x xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24x zákona č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx Xx 10 000

s) x xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24x zákona č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx Xx 10&xxxx;000

x) o xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §33x xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx Xx 10&xxxx;000

x) o xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §34x xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx Xx 10&xxxx;000

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx posouzení podle §38xx zákona x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx Xx 10 000

w) o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení podle §47x xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xx 10&xxxx;000".

2. X příloze se x xxxxx X xxxxxxx 1 body 3 x 4 xxxxxxx.

3. X xxxxxxx x části XX xx v položce 99 xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxx 1 x xxxxxxxx xx body 2, 3 a 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 58x xxxxx:

"2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx a podmínek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely58a), xxx-xx x

x) nové xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx léčivých xxxxx, xxxx indikace, nové xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx Xx 20&xxxx;000

x) xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx Xx 10&xxxx;000

x) generika xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xx 8&xxxx;000

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xx 10&xxxx;000

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xx 10 000

3. Xxxxxxx žádosti o xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx maximální xxxx xxxx výše a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx stávajících xxxxxxxx xxxxxx xxxx zvýšení xxxxxx58x) Xx 20&xxxx;000

4. Xxxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx maximální ceny x xxxx a xxxxxxxx xxxxxx58x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xx 10&xxxx;000

58x) Zákon x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších předpisů.".

4. X xxxxxxx x xxxxx XX xx x xxxxxxx 99 xx bod 4 xxxxxx nové xxxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx", xxxxx xxx:

"Xxxxxxxxx poplatku xxxx

1. Přijetí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2, 3 x 4 této xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Přijetí xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 písm. a), x), c) xxxx x) této xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx zařazené do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského Xxxxxxxxxx x Rady 141/2000/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 1999 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxx daních

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona č. 479/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx č. 313/2004 Xx., xxxxxx č. 558/2004 Xx., zákona x. 693/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., zákona č. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 379/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Sb., xxxxxx x. 310/2006 Xx. x zákona x. 575/2006 Xx., se xxxx takto:

1. X §6 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx. 5" xxxxxxxxx xxxxx "odst. 6".

2. X §6 xx xx konci xxxxxxxx 4 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se slova "xxxxx tento zákon xxxxxxxxx xxxxx (§50).".

3. X §9 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx "Xx se netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx x).".

4. X §12 xxxx. 3 x §13 xxxx. 1 xx xxxxx "§53 xxxx. 3 až 5" xxxxxxxxx xxxxx "§53 xxxx. 3 až 7".

5. X §44 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

6. X §44 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňují se xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odpadních xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxx zdaněny, xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx motorů nebo xxx výrobu xxxxx, xxxx

x) při použití xxxxxxxxx xxxxx uvedených x §45 odst. 1 písm. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx výrobu xxxxx.".

7. X §45 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) doplňuje slovo "xxxx", na xxxxx xxxxxxx g) se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx h) xx x) xx xxxxxxx.

8. X §45 xxxx. 3 xxxxxxx x) zní:

"b) 2707,".

9. X §45 odst. 3 xx písmena x) x x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako písmena x) xx x).

10. X §45 se xx xxxxx xxxxxxxx 5 doplňuje xxxx "Xxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx plynu x xxxxxxxxx dalších xxxxx x předmětem xxxx x xxxxxxx xxxxx.".

11. X §45 xxxxxxxx 6 zní:

"(6) Xxxxxxxxx xxxx jsou xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pod kódy xxxxxxxxxxxx 2701 xx 2715 x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx plynů x předmětem daně x xxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3, určené x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.".

12. X §45 xxxx. 8 xx slova "xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), x) xxxx j)," xxxxxxx.

13. X §46 xx na konci xxxxxxx e) xxxxx "xxxx" zrušuje.

14. X §46 xx xx xxxxx xxxxxxx f) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx g) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpadních xxxxx uvedených v §45 odst. 1 xxxx. x), které xxxxxx zdaněny, ke xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx tepla, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x §45 xxxx. 1 písm. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx.".

15. V §47 xxxx. 1 xx xx slovy "§45 xxxx. 1 xxxx. x)" čárka nahrazuje xxxxxx "x" x xxxxx "x pro xxxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxx.

16. X §48 xxxx. 1 xx xxxxx xxxx "0 Xx/1&xxxx;000 x" nahrazuje xxxxxx xxxx "660 Xx/1&xxxx;000 l".

17. X §48 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx "Xxxx" xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x)" x x xxxx xxxxxxxxx xxxx "3&xxxx;355 Xx/x" xx xxxxxxx "Sazba daně", xx xxxxxxx "Xxxx" xxxxx "uhlovodíkové plyny xxxxx §45 odst. 1 xxxx. x)" x x tomu xxxxxxxxx xxxx "0 Xx/x" xx xxxxxxx "Xxxxx daně" x xx xxxxxxx "Xxxx" xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 odst. 1 písm. j)" x k tomu xxxxxxxxx xxxx "387 Xx/x" xx xxxxxxx "Xxxxx xxxx" xxxxxxx.

18. X §49 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xx xxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx oleje xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx jsou xxxxxx x použití, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

19. X §49 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx odstavce 4 x 5, xxxxx xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 36x xxxxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx klasifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx36x) zařazené xxx xxxxx DI 26 "výroba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálních výrobků".

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx činnosti a xxxxxx kovů podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx36x) zařazené xxx xxxxx XX 27 "výroba xxxxxxxxxx xxxx x hutních xxxxxxx".

36x) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 29/2002 ze xxx 19. xxxxxxxx 2001, kterým xx xxxx xxxxxxxx Rady (XXX) č. 3037/90 x statistické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 až 16 xx označují xxxx xxxxxxxx 6 xx 18.

20. X §49 xx xxxxxxxx 17 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 18 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 17.

21. X §50 xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxxx "nebo" zrušuje.

22. X §50 odst. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje čárkou, xxxxxxxx xx xxxxx "xxxx" x xxxxxxx x), xxxxx zní:

"e) xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §49 xxxx. 1 a 3.".

23. X §50 odst. 2 xxxx první xx slova "§49 xxxx. 1, 2, 8 x 10" xxxxxxxxx xxxxx "§49 xxxx. 1, 2, 10 x 12" x ve xxxx xxxxxxxx se xxxxx "§53 xxxx. 4 x 5" xxxxxxxxx xxxxx "§53 xxxx. 5 x 6, x odpadních xxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně xxxxx §49 odst. 1 x 3".

24. X §50 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Odpadní xxxxx uvedené x §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, lze dopravovat xxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §6.".

25. V §52 odst. 1 xx slova "odst. 4" nahrazují xxxxx "xxxx. 6".

26. V §53 xxxx. 3 xx xxxxx "§49 xxxx. 3, 4, 8, 10, 12, 15 x 16" xxxxxxxxx slovy "§49 xxxx. 3, 6, 10, 12, 14 x 17".

27. X §53 se xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle §49 odst. 1, xxxxxxx x xxxxx xxxx oleje bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 až 7.

28. X §53a xx slova "xxxx. 3 xx 5" xxxxxxxxx slovy "xxxx. 3 xx 6".

29. X §63 odst. 2 písm. x) xx slova "xxxx xxxxxxxxxxxx" x "nebo xxxxxxxxxxxxxx" zrušují.

30. X §104 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxx daně xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxx část
 
Pevná část
 
Minimální
 
cigarety
 
28 %
&xxxx;
1,03 Xx/xxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx xxxx 1,92 Xx/xxx
&xxxx;
xxxxxxxx, xxxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
1,15 Xx/xxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx xx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
1&xxxx;280,00 Xx/xx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
1&xxxx;280,00 Xx/xx".
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

31. V §134x xxxx. 1 se xxxxx "za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x výjimkou jejich xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx motorů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx daňovém xxxxx České republiky, xxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx plavby xxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxxxx §49 xxxx. 10" xxxxxxx.

32. X §134b xxxx. 1 se za xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxx osvobozené xx xxxx podle §49 xxxx. 12".

33. X §134x odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "odst. 10" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 12".

34. X §134x xxxx. 7 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti".

35. X §134e odst. 8 xx slova "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) x x)".

36. X §134x xxxx. x) xx slova "odst. 10" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 12".

37. X §134x xxxx. e) xx slova "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) x x)".

38. X §134x xxxx. 2 se xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "čtvrté".

39. X §134x odst. 2 xxxx. x) se xxx xxxxxxxxxxxx "2710 19 61" xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx "2710 19 51".

40. V §134x xxxx. 2 xxxx. d) se xxx nomenklatury "2710 19 65" xxxxxxxxx xxxxx nomenklatury "2710 19 55".

41. X §134x odst. 7 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

42. X 134x xxxx. 8 xx xxxxx "písm. c), x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "písm. x) až x)" x za xxxxx "xxxxxxxxxx" se xxxxxx xxxxx.

43. V §134x xxxx. x) xx xxxxx "x) xx x), x) a x)" nahrazují xxxxx "x) až x)".

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxx oleje xxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 91 xx 2710 99 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x 3 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx do 31. xxxxxx 2008 bez xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx x §13 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. X xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxx xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx začaly xxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx do ukončení xxxxxx xxxx, posuzují xxxxx zákona x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

Zákon č. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x existenčním minimu, xx xxxxx zákona x. 218/2007 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §4 xxxx. 6 se xxxx xxxxx zrušuje.

2. V §7 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx d) xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x osobou, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,".

3. X §7 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "osvobozeny21)" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx-xx x xxxxxx uvedené x písmenech x) xx g) xxxx x xxxxxxxx 5".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 21 zní:

"21) §4 xxxx. 1 a §6 xxxx. 9 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

4. V §7 odst. 2 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxxx uvedeného x xxxxxxx i)" xxxxxxxxx xxxxx "příjmů uvedených x písmenech x) x x)".

5. V §7 odst. 2 xxxx. x) xx xx xxx 6 xxxxxxxx nové xxxx 7 x 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 22x a 22x xxxxx:

"7. příjmů xxxxxxxxxx x doplatku xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx22x),

8. xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, která xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx o sociálních xxxxxxxx22x), je-li xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §4,

22x) §33 a xxxx. x §36 x xxxx. xxxxxx x. 111/2006 Xx., ve xxxxx zákona č. 261/2007 Xx.

22x) §7 xxxxxx x. 108/2006 Xx., o sociálních xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxx 7 xx 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 9 až 12.

6. X §7 xxxx. 2 písmeno x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 24 xxx:

"x) zvláštní příplatek xxxx xxxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v cizí xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů vojákům x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx24) xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x zahraničí, a xx ve xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx, zajištění a xxxxxxx, které xx xxx xxxxx účel xxxxxxx obdobně xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx základu xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx z příjmů23),

24) Xxxxxxxxx §11 xxxx. 3 zákona x. 143/1992 Xx., x xxxxx x xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §119 xxxxxx x. 361/2003 Xx., o xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.".

7. X §7 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx i) vkládá xxxx písmeno j), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 24x xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx24x), x xx xx xxxx po xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx účel stanoví xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx daně podle xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx23),

24x) Například §192 xx 194 xxxxxxxx práce, §34 xxxx. 4 xxxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §73 xxxx. 4 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §48 xxxx. 3 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §53 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

Dosavadní písmeno x) xx označuje xxxx písmeno k).

8. X §8 xxxx. 3 xx xx xxxxx "této xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "ani xx tato xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx".

9. V §8 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) U xxxxx, xxxxx xx nebo xxxx xxxxxx uvedené x §7 xxxx. 1 písm. x) x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx paušální xxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, že xxxx xxxxx v předcházejícím xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxxxxxx, vychází se xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2. X xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxxxx nejnižší xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2, xx xxxxxxx z poloviny xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 až xx xxxxx kalendářního xxxxxx, ve xxxxxx xxxx daňové xxxxxxxx, xxxx sama určí xxxx příjmu, xxxxx xxxx xxxxxxx podat xxxxxx xxxxxxxx.".

10. X §9 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxx".

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna xxxxxx x ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po nich, x xxxxxxxxx příspěvku x důchodu xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx 1939 xx 1945 x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

X zákoně č. 357/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx, x xxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxx některým xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx některým xxxxxxxxxx národního xxxx xx osvobození x xxxxxx 1939 xx 1945 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx třetí xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

Xx. XXXX

X zákoně č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx partnerství x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx zákona x státní xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 117/1995 Sb., x státní sociální xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx., xxxxxx č. 132/1997 Sb., zákona x. 242/1997 Xx., xxxxxx č. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 158/1998 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., zákona x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 492/2000 Xx., zákona č. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 125/2003 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Sb., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., zákona x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 562/2004 Xx., xxxxxx č. 124/2005 Xx., zákona č. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 204/2005 Xx., xxxxxx č. 218/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Xx., zákona x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Sb., zákona x. 134/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx č. 585/2006 Xx. x zákona x. 213/2007 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §2 xxxx. x) xx bod 2 zrušuje.

Dosavadní xxxx 3 až 5 xx xxxxxxxx jako xxxx 2 xx 4.

2. V §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2 xxx:

"2. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx plnění xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxx x rodině xxxx obdobná xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx, x xxxxxxxx uvedeného xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, poskytnutých x rozhodném xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxx xxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,".

3. X §5 odst. 1 xxxx. x) xxx 11 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3x xxx:

"11. xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx službu v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů vyslaným x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sil nebo xxxxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx3x) xx xxxx xxxxxxxx v zahraničí, x xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx pro xxxxx xxxx stanoví obdobně xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx základu xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx,

3x) Například §11 xxxx. 3 xxxxxx x. 143/1992 Xx., x platu x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §119 zákona x. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

4. X §5 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxx 12 xxxxxxxx xxx 13, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 3i xxx:

"13. xxxxxxx mzdy (xxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxx (snížené xxxx) xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx3x),

3x) Například §192 xxxxxxxx xxxxx.".

5. V §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Žádná x xxxx xxxxxx xxx posuzována xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxx společně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx rodinách, jde-li x společně xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxx příplatku, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx postup.".

6. §17 x 18 včetně xxxxxxx xxxxx:

"§17

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx

Xxxxx xx přídavek xx dítě xx xxxxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxxx příjem v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx životního xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx 2,40.

§18

Xxxx přídavku xx xxxx

Xxxx xxxxxxxx xx xxxx podle §17 xxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxx

x) xx 6 xxx, 500 Xx,

x) xx 6 xx 15 let, 610 Xx,

x) xx 15 xx 26 xxx, 700 Xx.".

7. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx "2,20" xxxxxxxxx xxxxxx "2,00".

8. X §21 xxxx. 1 xx xxxxx "2,20" xxxxxxxxx číslem "2,00".

9. §30 zní:

"§30

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx celodenně x xxxxx xxxxxx o xxxx, které je xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 2 xxx xxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x mateřství xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 380 Kč xx xxxxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dítěte xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

2. xxxxx xxxxxxxxxx do konce xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním měsíci, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 22 xxxxx života xxxx 31 xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx 2 xxxx xxxx dětí, zvolil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx") xx zvýšené xxxxxx,

x) xx 21 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx dítě xxxxxxx 21 xxxxxx, do 3 xxx xxxx xxxxxx dítěte x xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxx nároku xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x mateřství, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x důvodu porodu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek, x

2. xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek dosáhlo 21 xxxxxx věku, xxxxxxx volbu nároku xx rodičovský xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxx 21 xxxxxx, do 4 xxx věku xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) nebo x),

x) xxx dne

1. xxxxxxxx, xx jde x xxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxx, xxxx

2. zániku xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx 1 ve xxxxxxx xxxxxx

xx 7 let xxxx dítěte x xxxxxxxx xxxxxx; dnem xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx xxx xxxxx nároku xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxx dlouhodobě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postižené.

(2) Xxxxx nároku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xx oprávněn provést xxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx volby xxxxxx má na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx nároku nelze xxxxx, x xx xxx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxx xx xxxx poté, kdy xx byla xxxxx xxxxxx provedena. Volba xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx oprávněné osoby, xxxxx se podává xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, který x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxxxx příspěvek rodiči xxxxxxxxxx x dítě xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx pro xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a) xxxx 2, xxxxxx xx xx provedení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x základní xxxxxx.

(4) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx v rodině xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx náležel xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xx xxxxxxx výměře xxxxx odstavce 1 xxxx. x), anebo xx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(5) Xx-xx rodičem xxx, xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx 1 x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx nárok xxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §12a xxxx. 1 x 2 zákona č. 88/1968 Sb., o xxxxxxxxxxx mateřské dovolené, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx na děti x nemocenského pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx), xxxxxxxxxx xx 8 dnů xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxx ke xxx narození dítěte xxxxx xx peněžitou xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx, xx žádá x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), též xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx.".

10. Xx §30 xx vkládají xxxx §30x x 30x, xxxxx xxxxx:

"§30x

(1) Xxxxx-xx xx nejmladším xxxxxxx x xxxxxx xxxx zakládající nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §30 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) x xxx x xxxx

x) xxxxxx 22 xxxxx xxxxxx xxxx 31 xxxxx xxxxxx, xxx-xx x dítě, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx 21 xxxxxx, náleží xxxxxxxxxx příspěvek v xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xx xxxxxxxx 21 měsíců xxxx dítěte, nebo

b) xxxxxx 21 xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Volbu xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §30 odst. 1 nelze xxxxx, x to xxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx rodině xxxxxxx x rodičů nebo xx toto dítě, xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dítětem x xxxx xxxxxx. Po xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nárok xx xxxxxxxxxx příspěvek x rodině, xxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx provést xxxxx nároku na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), xxx xx-xx xx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx nebyla xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx volbu xxxxxx xxxxx obdobně §30 xxxx. 1 x 2.

(3) Xxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx dítětem x xxxxxx xxxx, xxxxx xx zakládalo xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx, x xx x téže xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx podmínky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx dítě xxxx xxxxxxxxxx dítětem, xxxxx xxx dítěte xxxxxxxxxx provést xxxxx xxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) x xxxxxx volba xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx takovou xxxxx nároku platí xxxxxxx §30 xxxx. 1 x 2.

(4) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx posledním xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rodině xxxx xxxx, xxxxx zakládá xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §30 xxxx. 4.

(5) Xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx rodičovský příspěvek xxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xxx xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dohody xxxxxx. Nedohodnou-li xx xxxxxx, xxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx podpory, xxxxx x rodičovském xxxxxxxxx rozhoduje, xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxx.

§30x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x řádné xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx kalendářní xxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 se považuje xx xxxxxxxx i x kalendářním xxxxxx, x němž

a) se xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xx část xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xx peněžitou xxxxx x mateřství, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v souvislosti x porodem,

c) xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7 xxxx. 11 x 12),

x) xxxx xxxxxxx xxxx 2, 3, 4 xxxx 7 xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1,

e) dítě xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx převzal xx xxxx xxxxxxx dítě, xxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx péče xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx v xxxxxx (xxxxxxxx), x němž xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přímé xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dítě x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx, xx xxx x xxxx uvedené x §30 xxxx. 1 xxxx. e) xxxx 1 nebo x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx 3 xxx xxxx, xxxxxxxxxx jesle, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx škole xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x kalendářním dnu xx xxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx x jeslích nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxx tohoto pobytu,

b) xxxx, které xxxxxxx 3 let xxxx, xxxxxxxxxx x tomtéž xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx předškolního xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 4 hodiny denně xxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxx; xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx obdobně,

c) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx školu nebo xxxx třídu xxxxxxxx xxx zdravotně postižené xxxx xxxx jesle xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx a xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x mentálně xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxx,

x) xxxx dlouhodobě xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jesle, xxxxxxxxx školu xxxx xxxx obdobné zařízení xxx děti xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxxx 4 hodiny xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx věku x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx obou xxxxxx (xxxxxxxxx rodiče) xx x rozsahu 50 % a xxxx (§9).

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx rodičovský příspěvek xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxxxxxxxx důvodů x xxxxxxx péči xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxxxxxx měsíce, xxxxxxxx výplata rodičovského xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. X této době xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx volbu xxxxx §30 xxxx. 1. Xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx péči zdravotnického xxxxxxxx osobně xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx v rodině xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x mateřství, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx-xx vyšší, x to xx xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx.".

11. X §30x xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje xxxx "Xxxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v §5 odst. 1 xxxx. x) xxxx 133x).".

12. X §31 xx vkládá xxxx xxxxxxxx 1, který xxx:

"(1) Xxxxxxx xx xxx xxxxx rodičovského xxxxxxxxx rozumí xxxxxx xxxxx §7 odst. 1 až 4 x xxxx. 7 xx 12. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxx být splněna xxx x xxxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2 x 3.

13. X §31 xxxx. 3 úvodní části xxxxxxxxxx xx xxxxx "§30 xxxx. 3" xxxxxxxxx slovy "§30x xxxx. 2".

14. X §32 odstavce 1 x 2 xxxxx:

"(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxx

x) 11 400 Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) 7 600 Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) 3&xxxx;800 Kč xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Zanikl-li xxxxx §30x odst. 4 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx vznikl nárok, xx výši, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx nejmladším x xxxxxx, xxxx-xx x §30 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxx.".

15. X xxxxx xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

16. X §41 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, jde-li x xxxx xx věku

a) xx 6 xxx, 8&xxxx;000 Xx,

x) xx 6 xxx xx 15 xxx, 9 000 Xx,

x) xx 15 xxx xx 18 xxx, 10 000 Xx.".

17. X §46 odstavec 1 xxx:

"(1) Výše xxxxxxxxx xxxx 13&xxxx;000 Xx xx xxxxx xxxxxxxx dítě.".

18. §47 xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx pod čarou x. 48x xxx:

"§47

Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx

(1) Xxxxx na xxxxxxxx xx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) dítěti, xxxxx bylo ke xxx smrti nezaopatřeným xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx xx xxx smrti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx xxxx xxxx osoba uvedená x písmenu b) xxxx trvalý xxxxx (§3) xx xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxx dávka xxx jednou, a xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx jako první. Xxxxx na pohřebné xxxxxx dnem pohřbení xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx48x).

48x) Xxxxx č. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.".

19. X §48 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

20. X §54 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx 2, 4 a 5" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx 3 x 4".

21. X §54 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx f) xx označují xxxx xxxxxxx a) až x).

22. X §57 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx 2, 4 x 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx 3 x 4".

23. X §64 xxxx. 3 písmeno b) xxx:

"x) xxxxxxxx xxxx50) xxxxx potřebné x xxxxxxxx x vymáhání xxxx,".

24. V §64 xx xxxxxxxx odstavec 8, který včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 54a xxx:

"(8) Xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxx podpory xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu54a) xx xxxxxx oprávněné xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx přídavku xx xxxx xxxxxxxxxx součin xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxx a xxxxxxxxxxx 1,50.

54x) §91 xxxxxx x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

Dosavadní xxxxxxxx xxx xxxxx x. 54a se xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx čarou x. 54x, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.

25. X §67 xx xx odstavec 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx §30 xx xxxxxxxx na xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx o xxxxx xxxxxx nepožádala x xxxxxxx žádosti x přiznání rodičovského xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.

26. V §68 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"e) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

1. xxxxxx x xxxx xxxxxxxx peněžité xxxxxx x mateřství, xxxxxxxx pomoci nebo xxxxxxxxxxxx poskytovaného v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx,

2. xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxx, xxxxx xxxxxx nejmladšího xxxxxx v xxxxxx, xxxxx zakládá xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx nárok na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. jméno, xxxxxxxx, rodné xxxxx x místo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1,

4. xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2 x jeslích, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx předškolního xxxx xxxxx x základní xxxxx speciální uvedených x §30x xxxx. 2,

5. volbu nároku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

27. V §68 odst. 1 xxxxxxx h) zní:

"h) xxxxxx o xxxx x xxxx poskytování xxxxxxx xxxxxxx x §5 odst. 1 xxxx. x) xxxx 133x),".

28. V §68 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxxxx x) tečka nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx podle §5 odst. 1 xxxx. b) bodu 2 x údaj x xxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx poskytovala.".

29. X §69 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) jde x zamítnutí volby xxxxxx rodiče xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §30 x 30a.".

30. X §69 xxxx. 3 xx xxxxx "§30 xxxx. 7" xxxxxxxxx xxxxx "§30 xxxx. 4".

31. V §70 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxx postupu xxxxxxxxx v odstavci 1 xxx uplatnit xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xx jejím xxxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx věkové xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx volbu xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rodičovský příspěvek xxxxx §30 odst. 1 a úřad xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxxxx nevydal.".

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx prosinec 2007.

2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, jestliže xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2007 xxx xxxxxxx, nejpozději xx xxxxx xxxxxx xxxxx 2008, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

3. Nároky xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory, které xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008, xx xxxxxxx za xxxx xxxx 1. xxxxxx 2008 xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx od 1. xxxxx 2008

a) x xxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxx věku xxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxx v rodině xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008 xxxxxxx 21 xxxxxx xxxx, x po xxxxxxxx 3 let xxxx xxxxxx dítěte xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 4 xxx xxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx výměře xx 4 xxx věku xxxxxx, jestliže nejmladší xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxx 3 let xxxx před 1. xxxxxx 2008.

5. O xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. XXIII, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx náležel xx xxx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o rodičovský xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx k čl. XXIII xxxxx 2 x 3 xx xxxxxxx

x) od ledna 2008, xxx-xx x xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx ledna 2008, xxxxxxxx oprávněná osoba xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx uvedeného x čl. XXIII bodu 2 x prokáže, xx xxxxxx příjem xxxxxxx od xxxxx x ní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx přídavek xx xxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx 2008, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx účely přídavku xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x čl. XXIII xxxx 3.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx v xxxxxx nouzi

Čl. XXV

Zákon č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x hmotné xxxxx, xx znění xxxxxx x. 165/2006 Xx. x zákona x. 585/2006 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §1 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxx xx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

2. X §2 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxx xx xxxxxxxx za osobu x xxxxxx nouzi xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2, avšak x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jí hrozí xxxxx xxxx xx xxxxxx.".

3. X §2 xxxx. 5 xxxx. x) se xx xxxxx "pořízením" xxxxxxxx xxxxx "xxxx opravou".

4. X §2 xxxx. 6 úvodní části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2, xxxxx" xxxxxxx.

5. X §3 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 3 a 4 zní:

"b) xx xxxxxx v evidenci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx vážných xxxxxx odmítla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnání3) xxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxx programu k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx4), a xx po dobu 3 kalendářních měsíců xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, xx kterém xxxxx x xxxxxxxxx,

3) §25 xxxx. 5 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.

4) §120 xxxxxx x. 435/2004 Xx.".

6. X §3 xxxx. 1 xxxxxxx x) x h) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5a x 5b xxxxx:

"x) xx osobou, xxx xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx, domově xxx xxxxxxx, domově xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx bydlení,

h) xx xxxxxx, jíž xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx,

5x) §48 až 51 xxxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5x) §52 xxxxxx x. 108/2006 Xx.".

7. V §3 xx na konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) a j), xxxxx včetně poznámky xxx xxxxx č. 5x xxxxx:

"x) je xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx léčebně xxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx5x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx úmyslně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx vznikla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx rvačce, xxxxxxxxxxxxxx následkem xxxxxxxx xxxx xxxxx omamných xxxxxxxxxx anebo xxx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx, a proto xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx.

5x) §24 xxxx. 1 xxxxxx x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. §25 x 31 xxxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx.".

8. X §3 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx. x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. a) xx x) x xxxx. x) xx x)".

9. X §3 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".

10. X §6 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx úřady; ustanovení xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx obecních xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx úřady.".

11. X §8 xxxx. 1 xx slova "xxxx. x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) xx x)".

12. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "odůvodněné".

13. X §9 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "§7 xxxx. 2 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "§7 xxxx. 2 xxxx. x)".

14. V §11 xxxx. 3 písmena x) x e) xxxxxx poznámky pod xxxxx č. 17x xxxxx:

"x) osobou pobírající xxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x 1 xxxx a x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxx trvání xxxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx x po xxxx době takto xxxxxxxxx o dítě, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx x jeslích xxxx v xxxxxxxx xxxxx nebo obdobném xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x osobu xxxxxxxx na xxxxxx xxxx fyzické osoby xx xxxxxx II (xxxxxxx těžká závislost), xxxx xx stupni XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xx xxxxxx XX (úplná xxxxxxxxx), x xx xx xxxxxxxxxxx, xx v xxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx závislou xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx byla xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ohlášena xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxx17x) x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx 80 % xxxxxxxx xxxx 40 xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx, x xx xx, xxxxx xxxx určena xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx-xx se, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

17x) §21 a 24 zákona x. 108/2006 Xx.".

15. X §21 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".

16. X §23 xxxx. x) xx xxxxx "(§24 xxxx. 2)" xxxxxxxxx xxxxx "(§24 xxxx. 3)".

17. X §24 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx slova "až 31" xxxxxxxxx slovy "xx 30".

18. X §24 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx d), xxxxx xxx:

"x) x xxxxx, xxxxx xxxx uvedena x xxxxxxx x) xxxx x) x xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§25 zákona x xxxxxxxxxxxxx) nepřetržitě po xxxx xxxxx xxx 12 xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; zvýšení xxxxxx živobytí xxxxx §25 xx 30 xxxx osobě nenáleží.".

19. X §24 xx xx odstavec 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx. d) se xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx

x) dosáhla xxxx xxxxxxx 55 let,

b) xx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §67 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x zaměstnanosti, xxxx

x) xx rodičem xxxxxx pečujícím o xxxx ve věku xx 12 let; xxxxx lze xxx xxxxxx na xxxxx xxxx mladších 12 xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx, xxxx tohoto xxxxxx xxxxx pomoci v xxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 2 xx označuje xxxx odstavec 3.

20. X §25 xxxx. 1 xx xx xxxxx "Xxxxx" vkládají xxxxx ", x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §24 xxxx. 1 xxxx. x) x b) a xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2".

21. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxx xxxxx uvedené v §24 xxxx. 1 xxxx. x) x x)".

22. X §26 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xx větě xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx".

23. X §26 xxxx. 2 xx xxxxx "3 měsíců" xxxxxxxxx xxxxx "6 xxxxxx".

24. §31 xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

25. X §33 odst. 1 xxxx. x) x b) xx xx xxxxx "(§9 xxxx. 1)" xxxxxxxx xxxxx "zvýšený x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx".

26. V §33 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", x xxxxx xx xxxxxxx požádat xxxx".

27. X §33 xxxx. 3 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x osob xxxxxxxx 70 xxx a x xxxx xxxxxxxxxxx xxx zvláštního xxxxxx, xxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu33a), pokud xx osobou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxx xxx tento xxxxxxxxx xxxxxxxxx, obýván.".

Poznámka xxx xxxxx x. 33x xxx:

"33x) §34 xxxxxxxx č. 182/1991 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, xx znění pozdějších xxxxxxxx.".

28. X §33 xxxx. 5 větě xxxxx se slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

29. X §33 xxxx. 5 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx a xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx 8".

30. X §34 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 3 doplňují xxxxx ", xxxxxxx xxxx xx výši xxxxxxxxxx úhrad".

31. V §34 xxxx. 5 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxx měsíční" x xx slova "pokud xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx posuzovaných osob" xx xxxxxxxx xxxxx "(§9 xxxx. 1)".

32. X §36 xxxx. 1 písm. b) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "považována".

33. X §36 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "možno xx uznat" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

34. X §36 se xx xxxxxxx odstavce 2 xxxxxx xxxx "Pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 3, xxxx. 5 písm. a) x xxxx. 6 xx xxxx osoba xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob.".

35. X §37 xxxx. x) xx xxxxx "xx xxxx" nahrazují slovy "xx xx xxxx".

36. X §38 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Nárok xx mimořádnou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx příslušný xxxxx pomoci x xxxxxx nouzi přizná.".

37. X §38 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

38. X §43 xxxx. 4 xx věta xxxxxxxx xxxxxxx.

39. X §51 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx §299 x 317 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx §279 občanského xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx".

40. X §54 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx obecní xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a dávky xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx a v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x upuštění xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 Kč xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

41. X §54 xxxx. 2 větě xxxxx se xxxxx ", x to x" zrušují.

42. X §54 se xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

43. X §55 xxxx. 3 xxxx. b) se xxxxx "mezinárodní" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxxx".

44. V §67 odst. 3 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xx slova "xxxxxxxx xxxxxx xxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

45. X §70 se xxxxxxxx 3 zrušuje.

46. X §72 odst. 4 xx xx xxxxx textu písmene x) xxxxxxxx slova "x xxxxxx x xxxxxxxxx ploše xxxx".

47. Xx xxxxx xxxxx §74 se doplňují xxxxx ", nebo x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx dal xxxxxxx souhlas (§41)".

48. X §75 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx. 6".

49. X §75 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) jde x xxxxxxxxxx xxxxx §54 odst. 1.".

50. X §77 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx 12 xxxxxx uvedená x čl. XXV xxxx 18 xx počítá xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx republiky v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X §33 xxxxxx č. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 144/1991 Xx. x xxxxxx x. 112/2006 Xx., xx slova "xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx osobu x" xxxxxxx.

XXXX OSMNÁCTÁ

Změna xxxxxx x sociálních xxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 29/2007 Xx. x xxxxxx x. 213/2007 Xx., xx mění xxxxx:

1. X xxxxx xxxxx xx hlava XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. V §13 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx, x xxxx xxxxxx xx kalendářní xxxxx.".

3. X §14 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx příspěvku".

4. Xx §14 se xxxxxx xxxx §14x, xxxxx xxx:

"§14x

(1) Xxxxxxxxx xx nevyplácí, xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba je xx xxxx kalendářní xxxxx x xxxxxxx xxxx zdravotnického zařízení, xxxxx-xx o poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §52, xx školském xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx výchovy, s xxxxxxxx xxxxxxxx domova, xxxx xx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx z těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x tomuto xxx xxxx. Výplata příspěvku xx xxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx netrvala xx celý xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx 18 xxx xxxx, příspěvek xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 18. xxxxx xxxx. Současně obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahájí xxxxxx x moci xxxxxx za xxxxxx xxxxxx stanovení stupně xxxxxxxxxx xxxxx §8 x xxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxx.".

5. V §16 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxx7x)" a xxxxx "x xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", rodiče a xxxx osoby xxxxxx1)" x xx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxx "Není-li xxxxxx osob žijících x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx x xxxxxx nárok na xxxxxx splatné xx xxx smrti xxxxxxxxx xxxxx osoba xxxxxx, xxxxx xxxx podle §21 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxxxx oprávněné xxxxx xxxxx. Je-li xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx do řízení x nabývá nárok xxxxx xxxx xxxxx xxxxx blízká, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x největším xxxxxxx; xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx určit, xxxxxxxx osoby blízké xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxx dílem.".

Poznámka xxx čarou č. 7x xxx:

"7x) Zákon x. 115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 261/2007 Sb.".

6. X §16 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx nový odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxx-xx žadatel x xxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §48 xx 51 xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §52, před xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxxxxx do xxxxxxx řízení o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx dne xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx za poskytnutou xxxx. Xxxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx oprávněné xxxxx, xxxxx xxxx poskytovány xxxxxxxx xxxxxxxx služby x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx podle §48 xx 51 nebo xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §52, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx smrti xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

7. X §18 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxx-xx x době, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx trvalého nebo xxxxxxxxx xxxxxx oprávněné xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx touto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx příslušný, xxxxxxx xxxxxxxxx, a to xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, x němž se x změně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx osoby dozvěděl. Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx předá xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností příslušnému xxxxx místa trvalého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx vyplácí xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

8. V §21 xx odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 3 x 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 a 3.

9. X §21 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) písemně xxxxxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdo xxxxx xxxxxxxxx pomoc x xxxxx způsobem, x xx xx xxxxx do 8 xxx xxx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx uvedena x xxxxxxx x xxxxxxxxx; xx lhůtě do 8 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx změny xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxxx předepsaném xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx souhlas xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx pomoci xxxxxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx písmeno x) xx označuje xxxx písmeno d).

10. X §21 odst. 3 xx slova "x xxxxxxxxxx 1 xx 3" nahrazují xxxxx "x odstavci 1 a xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) a d)".

11. X §21 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) Výplata xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. c), x xx xxx xx výzvu xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx které xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx. Xxxxxxx příspěvku se xxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx tato xxxxx uplynula. Xxxxxxx xxxxxxxxx se obnoví xx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

12. Xx §21 xx xxxxxx xxxx §21x, který xxx:

"§21x

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoba uvedená x §83, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx povinna xxxxxxx ohlásit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx oprávněné xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx nástup x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, x xx xx xxxxx xx 8 dnů xxx xxx, xxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příjemce příspěvku xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. a); xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §48 xx 51, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pobytové xxxxxxxx xxxxxx.".

13. X §22 xxxxxxxx 6 zní:

"(6) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx vrácení xxxx vymožení x xxxxx xxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxx; xxxx prostředky xx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx vrácení nebo xxxxxxxx xxxxx v xxxx jejich poskytnutí xx státního rozpočtu, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx roce, xxxxxxxxx xx xxxxxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

14. X §23 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:

"(4) Xxxxxx x xxxxx výše xxx xxxxxxxxxx příspěvku nebo x zastavení jeho xxxxxxx nebo x xxxx odnětí se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx příspěvku xxxx x moci xxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx xxxxx §26x xxxx. 1, v xxxx xx řízení nevede.

(5) Xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxx opatrovníka xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nemá xxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ošetřujícího xxxxxx.".

15. Xx §26 xx xxxxxx nový §26x, který zní:

"§26a

(1) Xxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14x xxxx. 1, §18 xxxx. 4 nebo §21 xxxx. 4 xxxxx xxxxx §14a xxxx. 2 věty xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx případech je xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx písemné xxxxxxxx x xxxxxxxxx výplaty xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx oznámení xx xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 lze xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 15 dnů xx xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx, ve kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx došlo xx xxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností. Xxxxx obecní xxxx xxxx do 30 xxx xxx dne, xxx xx xxxxxxx xxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx výplaty xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx výše.".

16. X §28 xx doplňuje xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Odvolání nemá xxxxxxxx účinek.".

17. X §29 se xxxxxxxx 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 xx 5 xx označují jako xxxxxxxx 2 xx 4.

18. X §29 xxxx. 3 xx xx slova "xxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx,".

19. X §29 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 2".

20. X xxxxx druhé se xxxxx X včetně xxxxxxx zrušuje.

21. X §34 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx t), které xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".

22. X §64 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx".

23. X §64 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxxx vedle xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 2 tyto xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx stravy.".

24. X §72 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) doplňují slova ", x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 3".

25. X §73 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.

26. X §73 odst. 2 xx xxxxx "xxxx. x), x), x)" nahrazují slovy "xxxx. x), x), x), f)".

27. V §73 odst. 3 xxxx druhé se xx xxxxx "stravu" xxxxxxxx slova "xxx xxxxxxxxxxx pobytových xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxx xxxxxx, a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)".

28. X §74 xxxx. 1 větě první xx slova ", xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§70)" xxxxxxx.

29. X §74 se xx konci xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "Xxxxxx za stravu xx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx hradit xxxxxx, nebo xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx nouzi28a).".

Poznámka pod xxxxx x. 28x xxx:

"28x) Xxxxx x. 111/2006 Sb., x xxxxxx x hmotné xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

30. V §74 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "x v xxxxxxxx xxxxxxxx rehabilitačních xxxxxx" xxxxxxx.

31. X §75 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §70 xxxx. 3,".

32. X §75 xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx xx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx základní xxxxxxxx xxxxxxx v §40 xxxx. 2 písm. x)".

33. X §76 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) doplňuje xxxxx x za xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxxxx d), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče (§64 xxxx. 3),".

34. X §91 odst. 1 xxxx druhé xx xxxxx "podle §39 xx 52, 57, 58 x 68" xxxxxxxxx xxxxx "podle §39 až 52, 57, 58, 64 x 68".

35. X §91 se xx xxxxx xxxxx odstavce 6 xxxxxxxx slova "xxxxx xxxxx trvalého xxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxx, xxxx jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx".

36. X §95 xx na xxxxx xxxxxxx f) xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se písmeno x), které zní:

"g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx území x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sociálních xxxxxx.".

37. X §101 xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 36 xxx:

"(6) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dotací xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 5, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx36).

36) Zákon x. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x finanční xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

38. V §101 xx doplňuje odstavec 8, xxxxx zní:

"(8) Xxxxx ustanovení odstavců 1 xx 7 xx xxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2009.".

39. Xx §101 xx xxxxxx xxxx §101x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 37 x 37a xxx:

"§101x

(1) K xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §95 xxxx. g) xx xxxxxx xxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx financování běžných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx druhů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx základními xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxx xxxxxx. Dotaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx37).

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu37a) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dotace xxxxxxxxxxxxxx sociálních služeb, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §85 odst. 1.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x poskytnutí xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok. Žádost xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx, xx xxxxx bude dotace xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x čerpání xxxxxx podle xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxxxxx výši xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx požadavek xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx střednědobého xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx rozvoje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx obsahuje ekonomickou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Výši xxxxxx xxxxx xxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kraje xx xxxxxxxx ročním objemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx kraje xx celkovém ročním xxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dotace xx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx péče,

b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dotace xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Kraj předloží xxxxxxxxxxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a do 15. února následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx přehled x xxxxxxx dotace xx příslušný rozpočtový xxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 a xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx přehledu xxxxx xxxxxxxx 6.

37) Xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37x) Xxxxx č. 250/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

40. V §110 xxxx. 4 se xx písmeno c) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxxx akreditovaných xxxxxxxxxxxx xxxxx x oblastech xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) x b) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 200 xxxxx x praxe xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 10 let, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxxxxx xxxxxxx, ukončeného xxxxxxxxxx 31. xxxxxxxx 1996,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

41. X §115 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno e), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

42. X §115 xx dosavadní text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx včetně poznámky xxx xxxxx č. 44x zní:

"(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx44x).

44x) Xxxxx č. 198/2002 Xx., x dobrovolnické xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

43. V §116 se na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxx, vzdělávací x xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx uplatňování xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí.".

44. X §116 odst. 5 písm. x) xx slova "x x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx získaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §110" nahrazují xxxxx "u xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobilost k xxxxxx xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxx xxxxx §110, x x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou v xxxxx xxxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem".

45. X §116 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "x x xxxxxxxxx osob, xxxxx získaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §110" xxxxxxxxx xxxxx "x fyzických xxxx, xxxxx získaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání sociálního xxxxxxxxxx podle §110, x x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx získaly xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".

46. X §116 xxxx. 5 písm. x) xx slova "a x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §110" nahrazují xxxxx "u xxxxxxxxx xxxx, xxxxx získaly xxxxxxxx způsobilost x xxxxxx povolání sociálního xxxxxxxxxx podle §110, x x fyzických xxxx, xxxxx získaly xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".

47. X §116 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, střední xxxxxxxx x xxxxxxx listem, xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; absolvování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxx pracovníka xxxxx §110.".

48. X §116 xx xx xxxxxxxx 6 vkládá nový xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu podle xxxxxxxx 5 je xxxxx xxxxxx xx 18 měsíců ode xxx xxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilého xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 8.

49. Za §116 xx xxxxxx xxxx §116a, xxxxx xxx:

"§116x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §115 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

50. X §119 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "x §101x xxxx. 7".

51. X §119 xxxx. 2 xx slova "§29 xxxx. 5" xxxxxxxxx xxxxx "§29 xxxx. 4" x xxxxx "§116 xxxx. 6" xx xxxxxxxxx slovy "§116 odst. 5 x 6".

ČÁST XXXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXIX

Zákon č. 54/1956 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 16/1959 Xx., zákona č. 58/1964 Xx., xxxxxx x. 65/1965 Sb., xxxxxx x. 67/1965 Xx., xxxxxx x. 87/1968 Xx., xxxxxx x. 88/1968 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 8/1982 Xx., xxxxxx x. 73/1982 Sb., xxxxxx x. 148/1983 Xx., xxxxxx x. 109/1984 Xx., xxxxxx x. 51/1987 Xx., xxxxxx 110/1990 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx č. 306/1991 Xx., xxxxxx x. 550/1991 Xx., xxxxxx č. 582/1991 Xx., xxxxxx x. 235/1992 Sb., xxxxxx x. 589/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 308/1993 Sb., xxxxxx x. 182/1994 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., zákona x. 113/1997 Sb., xxxxxx x. 61/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., zákona x. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 420/2002 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 421/2003 Xx., zákona x. 424/2003 Xx., zákona x. 359/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., zákona x. 168/2005 Xx. x xxxxxx x. 361/2005 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §2 xxxx. 1 písm. x) xx za xxxxx "členové Xxxx xxx rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx Rady Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimů,".

2. Xx xxxxx §7 xx xxxxxxxx xxxx "Xx xxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx považuje xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx platu xxxx xx který xx mzda xxxx xxxx nekrátí.".

3. V §15 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xx slova "(dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx")" xxxxxxxx xxxxx ", xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxxxxxx xxx".

4. V §15 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".

5. X §16 se slova "xxxxxxxx xxxxxxxx;11x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx11x), xxxx-xx xxxxxxxxx déle xxx 3 kalendářní xxx;".

6. Xx konci §16 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx čtvrtého xxxxxxxxxxxx dne karantény.".

7. X §17 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxx

x) 60 % denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) 66 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xx 31. xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxxxx do 60. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) 72 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 61. kalendářního xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.".

8. V §18 xx odstavec 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 10 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 xx 9.

9. X §18 xxxx. 6 se věta xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8 xxxxxxx.

10. V §18 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Částka xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vypočtená xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 se xxxxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx a podpory xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xx x xxxxxx do 550 Xx se xxxxxx 90 %, x xxxxxx nad 550 Kč do 790 Xx xx xxxxxx 60 % x k xxxxxx xxx 790 Xx xx nepřihlíží,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx) xxx, xx xxxxxx xx 550 Kč xx xxxxxx v xxxx výši, z xxxxxx xxx 550 Xx xx 790 Xx xx xxxxxx 60 % a x xxxxxx xxx 790 Kč se xxxxxxxxxx.".

11. X §18 xxxx. 8 xx xxxxx "8" xxxxxxxxx xxxxxx "7".

12. V §21 se číslo "84" xxxxxxxxx xxxxxx "81".

13. Xx xxxxx §21 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx invalidního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxx končí xxxxxxxxxx.".

14. V §25 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx číslo "69" xxxxxxxxx xxxxxx "60".

15. V §25 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:

"(7) Xxxxxxx při ošetřování xxxxx rodiny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxx končí xxxxxxxxxx.".

16. V §40 xxxx. 1 x 2 se slova "xxxx. 8" nahrazují xxxxx "xxxx. 7".

17. X §40x xx xx xxxxx "a 2005" vkládají xxxxx "x pro xxx 2008".

18. X §42 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx člena xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".

19. X §42 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "42" xxxxxxxxx xxxxxx "7".

20. X §42 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "42" xxxxxxxxx xxxxxx "7".

21. X §47 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx ", a xx xxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "; xxxxx již xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx vyplacené xx nemocenském za xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vrátit".

22. X §48 xxxx. 2 se xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Za přeplatek, xxxxx je příjemce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx vždy považuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v §21, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx podporu xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008 x xxxxx xxxxx xxxx po 31. xxxxxxxx 2007, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx 31. prosinci 2007 za podmínek, xx xxxx x xx dobu xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007.

2. Xxxxxxxx xxxxx, která počala xxxxx před 1. xxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx ke xxx 31. prosince 2007, xx xxxx po 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007.

3. Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008, xxx xx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo odejmout xxx za dobu, xx kterou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXXXX

Xxxxx zákona x nemocenské xxxx x ozbrojených silách

Čl. XXXX

Xxxxx č. 32/1957 Sb., o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 58/1964 Xx., xxxxxx x. 87/1968 Xx., xxxxxx x. 98/1971 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 8/1982 Xx., xxxxxx x. 109/1984 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Sb., zákona x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 154/1993 Xx., xxxxxx x. 308/1993 Sb., zákona x. 143/1994 Xx., xxxxxx x. 182/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1999 Xx., zákona x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 247/1999 Xx., xxxxxx č. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 420/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Sb., xxxxxx x. 421/2003 Xx. a xxxxxx x. 186/2004 Xx., xx xxxx takto:

1. X §5 xxxx. 2 se číslo "42" xxxxxxxxx xxxxxx "7".

2. X §16 xxxx. 4 se xxxxx "84" xxxxxxxxx xxxxxx "81".

3. X §17 odst. 1 xx věta xxxxx xxxxxxxxx větou "Xxxxxxxx xxxxxx připadající na xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxx xx 550 Kč xx xxxxxx 90 %, x xxxxxx xxx 550 Kč do 790 Xx xx xxxxxx 60 % x k částce xxx 790 Xx xx xxxxxxxxxx.".

4. X §17 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx věty "Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x peněžité pomoci x xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx) xxx, xx xxxxxx xx 550 Xx se xxxxxx x xxxx výši, x xxxxxx xxx 550 Xx do 790 Xx xx xxxxxx 60 % x x částce xxx 790 Xx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx druhé x třetí se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nahoru.".

5. X §17x xx xx xxxxx "x 2005" xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxx 2008".

6. §18 zní:

"§18

Výše xxxxxxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx

x) 66 % xxxxxxxx částky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx 60. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) 72 % xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx 61. xxxxxxxxxxxx xxx neschopnosti x xxxxxx.".

Xx. XXXII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx nárok xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx vznikl xxxx 1. xxxxxx 2008 x xxxxx nárok xxxx xx 31. xxxxxxxx 2007, poskytuje xx xxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 xx xxxxxxxx, xx xxxx x xx dobu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2007.

2. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx počala xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2007, xx xxxx po 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxxx předpisy účinnými xx xxx 31. xxxxxxxx 2007.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna xxxxxx o prodloužení xxxxxxxx dovolené, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXIII

Zákon č. 88/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 99/1972 Sb., zákona x. 73/1982 Xx., xxxxxx x. 57/1984 Xx., xxxxxx č. 109/1984 Sb., xxxxxx x. 51/1987 Xx., xxxxxx č. 103/1988 Xx., xxxxxx č. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 306/1991 Xx., xxxxxx č. 582/1991 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., zákona x. 266/1993 Xx., xxxxxx x. 308/1993 Xx., xxxxxx x. 182/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx., zákona x. 61/1999 Xx., xxxxxx č. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Sb., xxxxxx x. 421/2003 Xx., xxxxxx č. 169/2005 Xx. a xxxxxx č. 115/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §5 xxxx. 3 xx xxxxx "stejným xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx patnáctého xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

2. V §8 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění".

3. X §8 se xx konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta "Xxxxx u xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx peněžitou xxxxx v mateřství x tohoto xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 4 xxx xxxx xxxxxxxxxxx dítěte, považuje xx xx denní xxxxxxxxxx xxxxxx denní xxxxxxxxxx xxxxxx zjištěný xxx výpočet předchozí xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxx denní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx; přitom se xxxxxxxxxxx xxxxx vyměřovací xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

4. V §10 xx odstavec 2 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

5. X §11 xxxx. 2 písm. b) xx slova "xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 2," xxxxxxx.

6. X §12x odst. 3 větě druhé xx xxxxx "31 xxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxx 22 týdnů" xxxxxxxxx xxxxx "22 xxxxx, převzal-li jedno xxxx, x po xxxx 31 týdnů, xxxxxxx-xx 2 nebo xxxx xxxx a xxxxx xx xxxxxxx x 2 x xxxxxx xxxx".

7. §32 xx xxxxxxx.

8. X §34 xx doplňuje xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxx. 4 x §7 xxxx. 3 považuje xxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx dnů pracovní xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

9. V §35 xx slova "x x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx §32" zrušují.

Xx. XXXIV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx nárok xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxx pomoc) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo nemocenské xxxx vznikl xxxx 1. xxxxxx 2008 x xxxxx xxxxx xxxx po 31. xxxxxxxx 2007, poskytuje xx xxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 za xxxxxxxx, xx výši x xx dobu podle xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xx xxx 31. xxxxxxxx 2007. Xxxx xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx (peněžité pomoci) xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxxx x zaměstnání xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx ve xxxx, x xxxx xxxxxxxx xx den 31. xxxxxxxx 2007.

2. Xxxxx-xx xxxx 1. xxxxxx 2008 x přerušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x mateřství (xxxxxxxx xxxxxx) xxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxx x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx mateřské xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxx xxxxxxxxx skončilo xx 31. xxxxxxxx 2007, pokračuje se xx skončení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2007.

XXXX DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Sb., xxxxxx č. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 133/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 238/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxx č. 411/2000 Xx., zákona x. 116/2001 Xx., zákona x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 263/2002 Xx., zákona x. 265/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Sb., xxxxxx č. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Sb., zákona x. 167/2004 Sb., xxxxxx č. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Sb., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx., zákona x. 168/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 24/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 405/2006 Xx., zákona x. 585/2006 Sb., xxxxxx x. 152/2007 Xx. a xxxxxx x. 181/2007 Xx., xx mění takto:

1. X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xx xx konci xxxxx xxxx 12 xxxxxxxx xxxxx ", x x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx 10 xxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52x) xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx stupni X (xxxxx xxxxxxxxx),".

2. X §6 xxxx. 4 písm. a) xxxx 13 xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxxxx 10 xxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx), xxxx".

3. X §6 xxxx. 4 xx xxxxxxx x), x), x), x), x) x t) xxxxxxx.

4. X §6 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,".

5. X §7 xxxxxxx x) a x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9x xxxxx:

"x) místem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx9x) x České xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 4 xxxx. x), xxxx. g) x. 1, 3 x 4, písm. xx), x), x), xxxx. x) x. 1, písm. p), x), x) a x),

x) xxxxxx malé xxxxxxxxxx x případech xxxxxxxxx x §6 xxxx. 4 xxxx. x) x. 2, xxxx. x) x. 1 x xxxx. x) a xxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx, xxx-xx x fyzickou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx písmene x), xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §6 xxxx. 4 xxxx. x); je-li malou xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místem xxxxxxxx pobytu fyzické xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx9x) x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x cizince,

9a) §93 xxxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

6. X §7 xxxx. x) xx xxxxx "písm. xx)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x), xx)".

7. X §18 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxx Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimů xxxxxxx Xxxxx pro studium xxxxxxxxxxx režimů,".

8. X §29 odst. 1 xx věta xxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx zaměstnání x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx organizace xxxxxxx, xxxxx potvrzení xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx doplnit, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".

9. X §32 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx. x), x), x)" nahrazují xxxxx "xxxx. b) x x)".

10. V §37 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; za xxxx xxxx xx xxxxxxxx též xxxxxx xxxxxxx 3 kalendářních xxx v rámci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxxxxx, x xxxxxx prvních 3 xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx neschopnosti x výkonu xxxxxx) xxxx karantény, po xxxxx se podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx".

11. X §37 xxxx. 1 xxxx. g) xx xxxxx "§29, 30, 31, 74," xxxxxxxxx xxxxx "§29, 30, 31, 74, 74x,".

12. X §48 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx osobně xxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxx xxxxxx 10 xxx, která xx závislá xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx I (xxxxx závislost), nebo".

13. X §57 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx ", a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §47 odst. 2 věty xxxxx x §48 odst. 2 xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

14. X §61 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

15. X §83 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "důchodu" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".

16. V §83 xxxx. 2 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx vzniku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx, od něhož xxxx xxxxxxxx karanténa, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, datum xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx skončení xxxxxxxx doby.".

17. X §83 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxx mzdy xxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxx) x xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti nebo xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx neschopnosti xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

18. V §83a xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx. 8" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 4".

XXXX XXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., zákona x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx., zákona č. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx č. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Sb., xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona x. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 238/2000 Sb., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx č. 353/2001 Xx., zákona x. 263/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx č. 437/2003 Sb., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx., zákona x. 359/2004 Sb., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., zákona x. 253/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 585/2006 Sb., zákona x. 153/2007 Xx. x zákona x. 181/2007 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx 8 xx za xxxxx "televizní xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimů,".

2. X §5 xxxx. 1 xx věta xxxxx xxxxxxxxx větou "Xxxxxxxxxx příjmem se xxx účely věty xxxxx rozumí xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx nepeněžní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx předáno x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx připsáno x xxxx dobru xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx.".

3. X §5 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "x odměna xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx předpisů4a)".

Poznámka xxx xxxxx x. 4x xxx:

"4x) Xxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

4. V §5 xxxx. 2 xxxxxxx f) zní:

"f) xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx poživateli starobního xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx po uplynutí xxxxxxx roku ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

5. X §5 odst. 4 xxxx xxxxx xx xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," vkládají xxxxx "x xx xx výši, xx xxxxx jsou xxxx xx byly xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob podle xxxxxx o daních x xxxxxx3)" a xx xxxxx xx xx xxxxx "v xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx vztahem" xxxxxxxx xxxxx ", a xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x)".

6. X §7 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 1 se xxxxx "2008" nahrazuje xxxxxx "2009" a xxxxx "2009" xx xxxxxxxxx číslem "2010".

7. X §7 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx "2009" xxxxxxxxx xxxxxx "2010".

8. X §7 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx větou "Sazba xxx pojistné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 2 xxxxx xxx xxxxxx xx 1. ledna 2010 xx 31. xxxxxxxx 2010.".

9. V §9 xxxx. 2 xx číslo "2008" xxxxxxxxx číslem "2009".

10. X §9 xxxx. 3 a 4 xx číslo "2009" xxxxxxxxx xxxxxx "2010".

11. X §9 odst. 5 xx xxxxx "2008" xxxxxxxxx xxxxxx "2009" a číslo "2009" xx xxxxxxxxx xxxxxx "2010".

12. X §14 xxxx. 2 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxx 40&xxxx;500 Xx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx 2008 xxxxxx 40 500 Xx x xx xxxx 2008 xxxxxx ve xxxx čtyřnásobku xxxxxxxx xxxx".

13. X §14 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xx xxxxxxxxx xxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pro xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu19b); vypočtená xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny xxxxxx nahoru.".

Poznámka xxx xxxxx č. 19x xxx:

"19x) §17 xxxx. 2 a 4 xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

14. X §14 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

15. V §14 xxxx. 6 větě xxxxx xx xxxxx ", xxxxx se xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx všeobecného vyměřovacího xxxxxxx19x) za xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, pro xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx základ xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx koeficientu19c) xxx úpravu xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího základu" xxxxxxxxx xxxxx "stanovené xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 19x xx xxxxxxx.

16. V §14 xxxx. 6 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx o xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pro xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x přepočítacího xxxxxxxxxxx xxx úpravu tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "průměrné xxxx".

17. V §15 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxx xxxxxxxxxxxx základů xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx základem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu (§15x)".

18. V §15 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "udržení" xxxxxxxx xxxxx "nebo údaj x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx".

19. Za §15 se xxxxxx xxxx §15a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§15a

Maximální xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Maximálním xxxxxxxxxxx základem zaměstnance xxx xxxxxxx pojistného xx xxxxxx ve xxxx čtyřicetiosminásobku průměrné xxxx. Rozhodným obdobím, x xxxxx se xxxxxxxx maximální vyměřovací xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx tvořen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx x kalendářním xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx maximální xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx zaměstnán

a) xxx x jednoho xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxx x částky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyměřovací základ; xx xxxxx x x případě více xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, avšak x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx pojistné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx vyměřovacích xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx přesahuje xxxxx xxxxxxxxx vyměřovací základ, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (§17); xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx vyšší xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Zaměstnavatel je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx úhrn vyměřovacích xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxx sraženo xxxxxxxx, x xx do 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx x tomto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx neprodleně xxxxx xxxxxxxxxxx nové xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx částka, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance x x xxx zaměstnanec xxxxxxx x kalendářním xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby samostatně xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx též xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxx úhrnu xxxxxxxxxxxx základů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činné xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5, xxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyměřovací základ xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx pro pojistné xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, x xx-xx přesahující xxxxxx xxxxx než xxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyměřovací xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance; xxxxxx xx nejdříve xxxxx xxxxxxxxxx základy x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx základy xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxxx xx pojistné xxxx xxxxxxx platit xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x x zaměstnání xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx zaměstnance, x xx xx kalendářního xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámila x doložila, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kalendářního xxxxxx, který předchází xxxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx xxx xxxx xxx být xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx podle §15 xxxx. 1 xx kalendářní rok, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 486&xxxx;000 Xx x o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx 40&xxxx;500 Xx xx nepoužijí xxx rozhodná xxxxxx xx xxxx 2007.".

20. X §17 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxx §15x odst. 2 písm. x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení zaměstnanci xxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx potvrzením xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §15x odst. 3; ustanovení odstavce 1 xxxx xxxxx x odstavce 2 xxxx druhé xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx x vrácení xxxxxxxxx xxxxxx xx 5 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx pojistném xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx maximálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx zaměstnání, v xxxxx je zaměstnanec xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

21. X §22 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx před slova "§20x odst. 1" xxxxxxxx xxxxx "§15a xxxx. 3,".

22. X §23 odst. 4 xx za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx ", xxxxxxx".

23. V §23x se doplňuje xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Za pobírání xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xx xxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

Xx. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15a xxxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx použije poprvé xxx rozhodné xxxxxx, xxxxx počíná 1. xxxxxx 2008.

2. Údaje x xxxxxxxxxxxx základech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přehledu xxxxx §15 xxxx. 1 xxxxxx x. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx za xxx 2008.

XXXX XXXXXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 289/1997 Xx., xxxxxx č. 224/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Sb., xxxxxx č. 116/2001 Xx., zákona x. 188/2001 Sb., xxxxxx x. 353/2001 Sb., xxxxxx č. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Xx., zákona x. 264/2002 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Sb., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx č. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Sb., zákona x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 24/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 405/2006 Xx., xxxxxx č. 152/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx. x xxxxxx x. 218/2007 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) se za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxxxx 10 xxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx závislost), xxxx".

2. X §9 xxxx. 6 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "x osobu xxxxxx 10 xxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx ve stupni X (xxxxx xxxxxxxxx), xxxx".

3. V §9 xxxx. 8 větě xxxxx xx xx xxxxx "které pečují" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx mladší 10 xxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx), xxxx".

4. X §11 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx ", x xxxx" nahrazují slovy "x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx nebylo zaplaceno xxx xxxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx stanoveného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx17x), x x případě, kdy".

Poznámka xxx čarou x. 17x xxx:

"17x) §15x xxxx. 1 zákona x. 589/1992 Sb., xx znění xxxxxx x. 261/2007 Xx.".

5. X §12 odst. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "o xxxxx xxxxxx 10 xxx, xxxxx xx závislá xx péči xxxx xxxxx ve xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx), xxxx".

6. X §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx roce 2007 xxxxx xxx vyšší xxx maximální xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx17x) xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx; xx xxxxxx xxxxx xx však xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

7. Nadpis xxxxx xxxxx xxx: "XXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ".

8. Xx §105x se xxxxxx nový §105x, xxxxx včetně nadpisu xxx:

"§105x

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo karantény

Za xxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx (péče) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx), z xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx [§5 xxxx. 1 písm. x)], xx pobírání xxxxxxxxxxxx x nemocenského xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných (§10 xxxx. 2 x 3), za xxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx (xxxx) nahrazující ušlý xxxxxx [§11 xxxx. 2 xxxx xxxxx x §16 xxxx. 4 xxxx. x)] x xx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) (§65 xxxx. 1) xx x xxxx 2008 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx (péči) xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 3 xxx v xxxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxx, xx které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neposkytuje xxxx, xxxxxxxx příjem xxxx xxxxxx.".

ČÁST XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXIX

Zákon č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx zákona x. 585/2006 Xx. x zákona x. 181/2007 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §6 xxxx. 5 xxxx první xx xxxxxx "1&xxxx;500 Kč" xxxxxxxxx xxxxxxx "2&xxxx;000 Xx".

2. X §10 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx "; za xxx, ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx práce, xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx mzda xxxx xxxx xxxxxxx".

3. X §15 xxxx. 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxx 2 větě xxxxxx xx xxxxx "14" nahrazuje číslem "7".

4. V §18 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx pojištění xxxxx xxxx první xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx18x); xx xxxxx měsíčních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx základy, z xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx1).".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 18a xxx:

"18x) §15x xxxxxx č. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Xx.".

5. V §21 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §18 až 20 xx xxxxxx pro xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx první xxxxxxxx hranice xx xxxxxx 90 %, x xxxxxx xxx xxxxx redukční hranici xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx 60 %, x xxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx redukční hranice xx xxxxxx 30 % x x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx, xx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se počítá 100 %, x xxxxxx nad první xxxxxxxx hranici do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 60 %, x částky xxx druhou redukční xxxxxxx xx třetí xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 30 % x k částce xxx třetí xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.".

6. X §28 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "skončilo zaměstnání, xxx-xx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx o zahraničního xxxxxxxxxxx".

7. V §28 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxx) volno xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx," zrušují.

8. X §28 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx "Ustanovení xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx peněžitou pomoc x xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx činnosti, x x případě, xxx pojištěnec byl xxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. x).".

9. §29 zní:

"§29

Výše xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx činí

a) 60 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx nařízené karantény,

b) 66 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nařízené xxxxxxxxx do 60. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx karantény,

c) 72 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx od 61. kalendářního dne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

10. X §32 xxxx. 4 xxxx. x) se xx xxxxx "vysoké škole" xxxxxxxx slova "xxxx xx konzervatoři".

11. X §40 xx xx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xx poživateli xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejdéle xx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".

12. X §40 xxxx. 5 xxxx první se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnavatelem x xxxxxxxxx, xxx zaměstnanec xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx" xxxxxxx.

13. V §41 xx xxxxx "65" xxxxxxxxx číslem "60".

14. X §55 xxxx. 1 xxxxxxx b) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 36 xxx:

"x) xxxxx povinnosti xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx36), vznikla-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěné xxxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

36) Xxxxx x. 435/2004 Xx., o zaměstnanosti, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

15. V §168 xxxx. 2, §169 xx 173, §174 xxxx. 2 až 4, §176, 177, §178 xxxx. 1 x 2, §179 xx 181, §184, §185 odst. 2, §186 až 188, §189 xxxx. 2, §190 xxxx. 1, §191 až 194 x §197 se xxxxx "2007" xxxxxxxxx xxxxxx "2008".

16. V §168, 169, §170 xxxx. 1, §171 xxxx. 1, §172, §173 odst. 2, §174, 175, §176 xxxx. 2, §178 xx 181, §183 xx 197 x §201 xx xxxxx "2008" xxxxxxxxx xxxxxx "2009".

17. X §170 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx stanoví xxxxxxxxx pro účely xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx x xxxx 2009 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.".

18. X §172 xxxx. 1 xx xxxxx "xx xxxx" nahrazují slovy "x xxxx" x xxxxx "xx xxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxx, xx xxxx x xx xxxx".

ČÁST XXXXXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx, xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 189/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 152/2007 Sb. x xxxxxx č. 153/2007 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xx. XIII xx xxxx 15, 30, 64, 130 x 161 zrušují.

2. X xx. XIV xxxxxx 1 xx 8, xx. XXII xxxxxx 3 xx 5 x čl. XXXXX xxxx 1 xx xxxxx "2007" xxxxxxxxx xxxxxx "2008".

3. V xx. XXX xxxxxx 1 xx 4, 6, 7 x 9, xx. XXII xxxxxx 1, 2, 5 x 6, xx. XXXXX a xx. XXXXXX xx xxxxx "2008" nahrazuje xxxxxx "2009".

4. Čl. XXX x XXXXX xx xxxxxxx.

5. X xx. XX xx xxxx 1, 3 x 5 xxxxxxx.

6. X xx. XX x xxxx 4 xx slova "§4 xxxx. 1 xxxx. x) a" zrušují.

7. X čl. XXX xx xxxx 12 xx 16, 46, 47 x 91 xxxxxxx.

8. X čl. XXXX xx xxxx 2 xx 4 xxxxxxx.

9. Xx. XXXVI, XXXXXX, XL, XXX x XXX xx X xx xxxxxxx.

10. X čl. XXXX xx bod 3 xxxxxxx.

11. V čl. XXX xx xxx 2 xxxxxxx.

12. X xx. XXX xx xxxx 6 a 7 xxxxxxx.

XXXX DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx. XLI

Zákon č. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx zákona x. 585/2006 Xx. x zákona č. 181/2007 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §191 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu58)" xxxxxxxxx slovy "zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx58)".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 58 xxx:

"58) §57 xxxxxx x. 187/2006 Xx. §15 zákona x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění zaměstnanců, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §192 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "xx dobu" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxx" x xx slovo "xxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xx dnech xxxxx xxxx xxxxx x".

3. X §192 xxxx. 1 xxxx xxxxx se za xxxxx "xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx61)" xxxxxxxx slova "; xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxx dny".

4. X §192 odst. 2 xx xxxx xxxxx x xxxxx nahrazují xxxxxx "Náhrada xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxx 60 % xxxxxxxxxx výdělku. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx výdělek xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx64), x xxx, xx pro xxxxx xxxx xxxxxx xx příslušná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx nemocenského xxxxxxxxx64x) xxxxxxxx koeficientem 0,175 x poté zaokrouhlí xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 64 x 64x xxxxx:

"64) §21 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 187/2006 Xx., xx xxxxx zákona č. 261/2007 Sb.

64a) §22 xxxxxx x. 187/2006 Xx.".

5. X §192 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxx poznámky xxx čarou x. 65 xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx předpisem xxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx 3 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx (xxxxxxxx 1 xxxx věty druhé xx xxxxxxxxxx) xxxx xxx xxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§356 xxxx. 1).

(4) Xxxxxxx xxxx nebo xxxxx stanovená podle xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxx x 50 %, xxx-xx x xxxxxxx, xxx je podle xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx65).

65) §31 zákona x. 187/2006 Sb.".

6. X §194 xxxx xxxxx se xxxxx "xx xxxx" nahrazují xxxxx "v xxxx".

7. X §313 odst. 1 se za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno d), xxxxx zní:

"d) xxx xxx pracovněprávní vztah xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvlášť xxxxxx xxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až g).

8. X §370 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta "Xxxxxxx za ztrátu xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx průměrného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx dobu, xxx mu x xxxx prvních 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx105) nebo xxx xx xxxxx §192 xxxx. 1 xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nepřísluší xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 105 xxx:

"105) §15 xxxx. 1 a 3 xxxxxx x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

XXXX XXXXXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx x povolání

Čl. XLII

Zákon č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 129/2002 Xx., xxxxxx č. 254/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 546/2005 Xx. x zákona x. 189/2006 Sb., xx xxxx takto:

1. X §68 xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 19x xxx:

"(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx platu

a) xx xxxx prvního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx nebo xxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxx služby, které xxxxxxxxx na xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxx neschopnosti, xx xxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) nejdéle xx xxxx 12 xxxxxx xx počátku xxxxxxxxxxxx xx službě xxx xxxxx nebo xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx výkon xxxxxx, xxxx

x) xx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19x) nebo xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx dnů výkonu xxxxxx, xxxxx připadnou xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx které se xxxxxxx xx výši xxxxx xxxxxxxxxxx.

19x) Zákon x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.".

2. X §68 xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 19x x 19x xxx:

"(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxx xxxxxx dočasné xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxx nemoc xxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxx xx výši platu xxxxxxxxxxx; dočasnou neschopností xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nemocenském pojištění19a),

b) xxxxxxx xx dobu 12 měsíců od xxxxxxx neschopnosti xx xxxxxx xxx nemoc xxxx xxxx, které xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby, x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx, nebo

c) xx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx nařízenou xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx19x) xxxx po kterou xx xxxxxxxx nařízena xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxx xxxxxx služby, xx xxxxx xx náhrada xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

19x) Zákon x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

19x) Xxxxx x. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx ve výši xxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxx karantény xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx stanovenou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx byla-li xxxxxxxx karanténa xxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008 a xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nařízená karanténa xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007.

2. Xxxxxxx xx xxxx xxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx nemoc xxxx xxxx nebo xxxxxxxx karantény xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxxx karanténa nebo xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxx-xx xxxx neschopnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 31. prosinci 2008.

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 586/2004 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 169/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Sb., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 530/2005 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx. x xxxxxx č. 531/2006 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §124 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxxxxxxxx se poskytuje xxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx karantény, x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xx službě v xxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx z xxxxxxxx.".

2. X §124 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) po xxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxxxxx ke službě xxxx xxxxxxxx karantény, x výjimkou prvních 3 xxx výkonu xxxxxx, xx xxxxx xx služební příjem xxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx-xx o neschopnost xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.".

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx nařízené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xx xxxx stanovenou právními xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2007, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. lednem 2008 x trvá-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007.

2. Služební xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxx xxxxxxxx karantény xxxxxx příslušníkovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx po dobu xxxxxxxxxx právními předpisy xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 a xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx karanténa xx 31. prosinci 2008.

XXXX XXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx x soudců x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XLVI

Zákon č. 236/1995 Sb., x xxxxx a xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 138/1996 Xx., xxxxxx x. 287/1997 Sb., xxxxxx x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 231/2001 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 420/2002 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 427/2003 Xx., zákona x. 49/2004 Sb., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx č. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., zákona x. 388/2005 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 531/2006 Xx. x xxxxxx x. 181/2007 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §3 se xxxxxxxx 4 a 5 zrušují.

2. X §34 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x soudci, xxxxx xxxx uznáni xxxxxxx neschopnými k xxxxxx funkce, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx dny dočasné xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxxx xxxx nejdéle po xxxx 18 xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x tím, xx xxx žádné x xxxx se plat xx pracovní xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx funkce, xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx představitelům x poslancům Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx první plat xxxxxxx po dobu 27 kalendářních xxx x tím, že xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xx jim xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx. Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx plat xxx od počátku xxxxxxx neschopnosti x xxxxxx funkce, x xx nejdéle xx xxxx uvedenou xx xxxx xxxxx a xxxxx. Xxx posuzování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x posuzování xxxxxxx pracovní neschopnosti; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

3. X §34 xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 10x xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x xxxxxxxxx práce, x xxxxxx, xxxxx byli xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 14 kalendářních xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) plat xx snížené výši, x to xx xxxx 60 %, x xxxxxxxx xxxxxxx 3 pracovních xxx, xx které xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x poslancům Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti (karantény) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (karantény) plat xx xxxxx kalendářní xxx xx xxxxxxx xxxx, x to xx xxxx 60 % xxxxx třicetiny xxxxx; xxxx nepřísluší xx xxxxxx prvních 3 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxx pracovní neschopnosti (xxxxxxxxx). Plat stanovený xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x 50 %, xxx-xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx polovinu10a). Xxxx xxxxx ve xxxxxxx výši za xxxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx nahoru. Xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzniklé x xxxxxx pracovního xxxxx xxxx nemoci z xxxxxxxx xx však xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

10x) §31 xxxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx-xx představitel xxxxxxx x §1 písm. x) xx x) xxxxxx č. 236/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, soudce xxxx poslanec Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zvolený na xxxxx České republiky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008 a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx trvá x xx 31. xxxxxxxx 2007, xxxxxxxxx xx xx plat xxx této neschopnosti xx 31. xxxxxxxx 2007 podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007.

2. Xxx-xx představitel xxxxxxx x §1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 236/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx před 1. xxxxxx 2009 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx i xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxxxx se xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

Xx. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxxx státních xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx 2008 až 2010

1. Xxx xxxxxx xxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx,

x) kdo je xxxxxx x §1 xxxxxx č. 236/1995 Xx., x platu x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů,

b) x xxxxx zvláštní xxxxxx předpis xxxxxxx, xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a)1),

se x xxxxxx 2008 xx 2010 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 20072).

2. Xxxxxxxxxx §3 odst. 3 xxxxxx č. 236/1995 Xx., x xxxxx x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x některých xxxxxxxx orgánů x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 309/2002 Xx., se x xxxxxx xx 1. ledna 2008 xx 31. prosince 2010 xxxxxxxxx.

1) Například §8 zákona x. 349/1999 Xx., o Xxxxxxxx xxxxxxxx práv.

2) §3 xxxx. 3 xxxxxx č. 236/1995 Xx., x xxxxx x dalších náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xx xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 582/2006 Xx., o xxxxxxxxx platové základny xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 236/1995 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx státních xxxxxx x soudců x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxx 2007.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxx x některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 201/1997 Sb., x xxxxx x některých xxxxxxx náležitostech xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 143/1992 Xx., o xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 155/2000 Xx., xxxxxx č. 14/2002 Xx., xxxxxx x. 279/2002 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 420/2002 Xx., xxxxxx x. 425/2002 Sb., zákona x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 427/2003 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., zákona x. 630/2004 Xx. x xxxxxx č. 189/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xx odstavce 4 x 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 6 xx 10 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4 až 8.

2. X §3 odst. 5 xx xxxxx "6" nahrazuje xxxxxx "4".

3. X §4 xx xxxxx "7" xxxxxxxxx číslem "5" x xxxxx "8" xx xxxxxxxxx xxxxxx "6".

4. V §7 xxxx. 1 xx xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

5. §9x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§9x

Xxxx xxx xxxxxxx neschopnosti x výkonu funkce

Státnímu xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx, které xxxxxxxxx xx první 3 kalendářní xxx xxxxxxx neschopnosti k xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx kalendářního xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx dobu 18 xxxxxxxxxx dnů xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx funkce xxxx při xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx vzniklých x jednom kalendářním xxxx xx xxxxx xxxx x xxx, xx při žádné x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx, které připadnou xx první 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx neschopnosti k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx neschopnosti k xxxxxx funkce, x xx nejdéle xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx první. Při xxxxxxxxxx xxxxxxx neschopnosti x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; za dočasnou xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx nařízená xxxxxxxxx.".

6. §9x se xxxxxxx.

7. V §11 xxxx. 2 xx xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

8. V §11 odst. 3 xx xxxxx "7" xxxxxxxxx číslem "5" x xxxxx "8" xx xxxxxxxxx číslem "6".

Čl. X

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx-xx státní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx neschopným x xxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008 x tato xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x po 31. xxxxxxxx 2007, xxxxxxxxx xx xx plat xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 podle právních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2007.

2. Byl-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 a xxxx dočasná neschopnost x výkonu xxxxxx xxxx i po 31. prosinci 2008, xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2008 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zástupců x xxxxxx 2008 xx 2010

1. Pro xxxxxx platu

a) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, u xxxxxxx zvláštní právní xxxxxxx xxxxxxx, že xx xx xxxx xxxxxxxxxx jako některému xxxxxxxx xxxxxxxx1),

xx x xxxxxx 2008 až 2010 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve výši xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 20072).

2. Xxxxxxxxxx §3 odst. 3 xxxxxx x. 201/1997 Xx., o xxxxx x některých náležitostech xxxxxxxx xxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxx x. 143/1992 Xx., x xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozpočtových x x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 309/2002 Xx., se x xxxxxx od 1. xxxxx 2008 xx 31. prosince 2010 xxxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx §16 xxxx. 4 zákona x. 201/2002 Xx., x Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx majetkových, ve xxxxx zákona x. 626/2004 Xx.

2) §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 201/1997 Xx., x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 143/1992 Xx., o xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx pohotovost v xxxxxxxxxxxx a v xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 309/2002 Xx.

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 583/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx určení xxxxx xxxxx xxxxxx x. 201/1997 Sb., x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 143/1992 Xx., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxx 2007.

XXXX XXXXXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., zákona x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 313/2002 Xx., xxxxxx x. 59/2003 Sb., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 216/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., zákona x. 421/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 61/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 234/2006 Xx. a xxxxxx x. 245/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §73 odstavec 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx funkci x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, těhotenství xxxx péče x xxxx xx 3 xxx věku, xxxxxxx xxxxxx mu xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx jinak x xxxxxxxx 4; x xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx x xxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx část xxxxxx, xxxxxx mu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx.".

2. X §73 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xxxxxxxxxx členu xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx dny dočasné xxxxxxxx neschopnosti nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx čtrnáctého xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx měsíční xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx 60 % xxxxx xxxxxxxxx měsíční xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx měsíční xxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxx věty xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx upravuje xxxxx xxxxxxxxxx základ xxx stanovení nemocenského x nemocenského xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx stanovená xxxxx věty xxxxx xx snižuje x 50 %, xxx-xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Výše xxxxxxx xxxxxx ve snížené xxxx stanovené xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xx jednotlivý xxxxxxxxxx den xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx nahoru.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx-xx xxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx nařízena xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxx xxxxxxxxxx za podmínek, xx výši x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx znění xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Sb., zákona x. 231/2002 Xx., xxxxxx x. 229/2003 Xx., xxxxxx č. 216/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx. x xxxxxx č. 234/2006 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §48 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx-xx uvolněný xxxx xxxxxxxxxxxxxx funkci x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x dítě xx 3 xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx jinak x xxxxxxxx 3; x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx z xxxxxx xxxxxx uvolněný xxxx xxxxxxxxxxxxxx vykonával xxxxxx xxx po xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx.".

2. V §48 odstavec 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx měsíční xxxxxx xx první 3 xxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx den xx xxxx 60 % xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Pro účely xxxxxxxxx xxxx měsíční xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx jedna xxxxxxxxx xxxxxxx odměny xxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vyměřovací základ xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x 50 %, xxx-xx x případy, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx snížené xxxx stanovené xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx jednotlivý xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx na celé xxxxxx xxxxxx xxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx-xx xxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx nařízena xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxxxx odměna xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx xx 31. xxxxxxxx 2008 nadále xxxxxxxxxx xx podmínek, xx xxxx x xx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2008.

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 131/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxx Praze, ve xxxxx zákona x. 145/2001 Sb., xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Sb., zákona x. 311/2002 Xx., xxxxxx č. 312/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Sb., zákona x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 216/2004 Xx., xxxxxx č. 257/2004 Xx., zákona x. 387/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx č. 189/2006 Xx. x zákona x. 234/2006 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §53 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxx z důvodu xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxx o xxxx xx 3 xxx xxxx, xxxxxxx odměna xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 4; x xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx z xxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx po xxxx xxxxxx, xxxxxx xx měsíční odměna x xxxxxxx xxxx.".

2. X §53 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Uvolněnému xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxx 3 xxxxxxxxxx dny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx karantény nenáleží x od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do čtrnáctého xxxxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx odměna za xxxxx xxxxxxxxxx den xx výši 60 % jedné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odměny xx xxxxxxx xxxx podle xxxx xxxxx se xxxxx třicetina xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jakým xx xxxxxxxx denní xxxxxxxxxx xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx snížené xxxx xxxxxxxxx podle věty xxxxx xx snižuje x 50 %, xxx-xx x případy, xxx xx nemocenské xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx snižuje xx polovinu. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx x třetí xx xxxxxxxxxx kalendářní xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Byl-li xxxxxxxx xxxx zastupitelstva xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx městské části xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx dočasně práce xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx nařízena xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx se xx xx 31. xxxxxxxx 2008 nadále xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx a xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných ke xxx 31. xxxxxxxx 2008.

ČÁST XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 218/2002 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., xxxxxx x. 281/2003 Sb., zákona x. 426/2003 Xx., xxxxxx č. 359/2004 Xx., zákona č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 586/2004 Xx., xxxxxx č. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx. x xxxxxx x. 531/2006 Xx., §111 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 52x xx 52x xxx:

"§111

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxxx neschopným x xxxxxx služby, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxxxxxx x výkonu služby xx dny, xxxxx xxxx xxx výkonu xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx, a xx xx xxxx 60 %, x xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxx, xxxxx jsou xxx výkonu služby, xx které xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x 50 %, xxx-xx x xxxxxxx, kdy xx výše xxxxxxxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xx xxxxxxxx52x). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52x).

52x) §31 zákona x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

52x) §55 x 57 xxxxxx x. 187/2006 Xx.

52x) Zákon x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 168/2005 Xx., zákona č. 202/2005 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Xx., xxxxxx č. 382/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 428/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 495/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., zákona č. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx. x xxxxxx x. 213/2007 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §25 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx Xxxx Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx arbitra".

2. V §30 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x".

3. X §39 xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 33 x 34 xxx:

"(2) Xxxxx na xxxxxxx v nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxx x době xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx zařazením xx xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx vztahujících xx x xxx vykonávané xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx33); xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx výsluhový xxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx34) a xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx příspěvek.

33) §55 xxxx. 1 xxxx. x) x §52 písm. g) xxxxxxxx práce.

34) §131 x násl. xxxxxx x. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx z xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§157 x xxxx. xxxxxx č. 361/2003 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.".

4. X §50 odst. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxx33) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx34)" xxxxxxxxx xxxxxx "příspěvek34)" x xxxxx "xxxx příspěvkem xx službu" xx xxxxxxx.

5. V §54 xx xx konci xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx "Obdobně xx xxxxxxxxx, xxxx-xx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §39 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxxxx.".

6. §78 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§78

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx než 50 % xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx svých xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx práce xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx práce, x jehož obvodu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnavatel, xxxxx xx fyzickou osobou.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavateli xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vynaložených mzdových xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx osobou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x vyměřovacího xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) 9&xxxx;000 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§67 xxxx. 2 xxxx. a)],

b) 6&xxxx;500 Xx xx každou xxxxx xxxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§67 odst. 2 xxxx. b) x x)].

(3) Příspěvek se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxx být xxxxx xxxxx doručena xxxxxxxxxx do konce xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, a zaměstnanců, xxxxx jsou osobami x těžším xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) jmenný xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxxxxx nemá x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x na xxxxxxxxx a xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx povoleno xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xx splácením xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx čtvrtletí, ve xxxxxx xx účinná xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx veřejně prospěšných xxxxx (§112) xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příspěvku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§113 xxxx. 5) xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Úřad xxxxx xxxx rozhodnutí x

x) xxxxxxxxxx příspěvku, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxxxx 1 x 3 a xxxx xxxxxx dohoda x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx podmínky uvedené x písmenu x),

x) xxxxxxxxxxxx části xxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaměstnanců, x kterých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; současně musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x písmenu x).

(7) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 kalendářních dnů xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí.

(8) Xxxxxxxxxx příspěvek nebo xxxx poměrnou část xx xxxxxxxxxxxxx povinen xx stanovené lhůtě xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx.

(9) Xxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx celkovém xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Způsob xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.".

Čl. LX

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx x xxxxxxx x nezaměstnanosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008, xx dokončí xxxxx právních předpisů xxxxxxxx xx dni 31. prosince 2007.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx roku 2007 xx xxxx právními xxxxxxxx účinnými xx xxx 31. prosince 2007.

XXXX XXXXXXX SEDMÁ

PŘÍSPĚVEK XX ZVÝŠENÉ XXXXXXX XXXXXXX

Xx. XXX

Xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxxxxxx č. 182/1991 Sb., kterou xx provádí zákon x xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxx České xxxxxxx rady o xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx v sociálním xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx měsíc xxxxxxxx 2007.

ČÁST XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 189/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxx č. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx a příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx nouzi, xx xxxxx zákona x. 165/2006 Xx., a xxxxx č. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, zákon x. 264/2006 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákoníku xxxxx, zákon č. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona x. 165/2006 Sb., a xxxxx č. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se x části šesté xx. XX xxxx 1, 5, 7 x 10 xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. LXIII

V §91 xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 552/2005 Xx., odstavec 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21a xxx:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx přiznává xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nárok xx xxxxxxxx xx dítě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21x), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x koeficientu 1,5. Xxxxxxxxxx ve xxxx 1&xxxx;620 Xx se xxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx roce. Xxxxx xx xxxxxxxxxx prokazuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přiznal, že xxxxxx rodiny xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx uvedený x potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 1,5. Xxxxxxxxx xxx xxxxx přiznání xxxxxxxxx xxxxx po xxxx 21 měsíců xx xxxxxxxx xxxx, xx který xxx xxxxxx rodiny zjišťován. Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx student uplatnit xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jednou.

21a) §17 xxxxxx č. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx znění pozdějších xxxxxxxx.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění zákona x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 2/1998 Xx., zákona x. 127/1998 Xx., zákona x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 167/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Xx., zákona x. 459/2000 Sb., xxxxxx x. 176/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx č. 425/2003 Xx., xxxxxx č. 455/2003 Sb., xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., zákona č. 422/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 438/2004 Xx., zákona č. 123/2005 Xx., zákona x. 168/2005 Xx., xxxxxx č. 253/2005 Xx., zákona č. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 47/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx č. 340/2006 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 57/2007 Xx. x zákona x. 181/2007 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. §1 xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 1 xxx:

"§1

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) a xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx na základě xxxxxx xxxxxx poskytována xxxxxxxxx xxxx,

x) způsob xxxxxxxxx xxx x xxxxx léčivých xxxxxxxxx x potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx č. 89/105/EHS x xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx do oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x, 1, 1a xx 1x xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1x xx 1x, x xx včetně xxxxxx xx poznámky xxx xxxxx.

2. V §2 xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xx slovo "sídlo" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxx".

3. V §2 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx slova "xx plátcem xxxxxx xx závislé činnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx1x),".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 1x xxx:

"1x) §6 xxxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 1x xx 1x xx xxxxxxxx jako poznámky xxx čarou č. 1x až 1g, x to xxxxxx xxxxxx xx poznámky xxx xxxxx.

4. X §2 odstavec 3 xxx:

"(3) Zaměstnáním xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx [§5 písm. x)], xx které xx plynou od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxx požitků zdaňované xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1x).".

5. X §5 xxxxxxx x) xxx:

"x) xx xxxxxxxxxxxx; za xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx zdravotního pojištění xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx plynou nebo xx xxxx plynout xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1x), s xxxxxxxx

1. xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx pouze xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x praktického výcviku,

3. xxxxx činné xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jen xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zaměstnavatele (xxxx xxx "zaměstnanec xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") a xxxxx x kalendářním xxxxxx xxxxxxxxx příjmu xx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx"),

5. xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x družstvu, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx práci, za xxxxxx je jím xxxxxxxxx, x xxxxx x kalendářním měsíci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxx činné xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, která x kalendářním měsíci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxxxxxx pracovníka pečovatelské xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjmu,".

6. X §5 písm. b) xxx 7 se xxxxx "xx xxxxxx xxxx xxxxx zakládající xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (nemocenské xxxx)" xxxxxxxxx xxxxx "není xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x)".

7. X §6 xxxx xxxxx zní: "Zaměstnavatel xx plátcem části xxxxxxxxxx x příjmů xx závislé xxxxxxxx x xxxxxxxxx požitků xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

8. V §7 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx g) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx mladší 10 xxx, které jsou xxxxxxx xx péči xxxx xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx)".

9. V §8 xxxxxxxx 2 včetně xxxxxxxx pod čarou x. 16x a 16x xxx:

"(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx (§2 xxxx. 3) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §6. Xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) u pracovního xxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxx sjednaného xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx, x xx xxx xxxxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, jde-li x státního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x za den xxxxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxx xxx skončení xxxxxxxxxx poměru,

c) x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx podmínkou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, x za xxx xxxxxxxx zaměstnání xx považuje xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanec xxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx, x za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje den, xxxx xxxxxxxx xxxx, xx kterou byla xxxx dohoda xxxxxxxx,

x) x soudců xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, x za xxx ukončení zaměstnání xx xxxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) u xxxxx xxxxxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x hlavního města Xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx funkce xxxxxxxxxx uvolněni xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebyli x xxxxxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxxxx funkci xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, od xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx výkon xxxxxx vyplácená xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x zastupitelstev xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měst x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvolněni nebo xxxxx před zvolením xx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxx uvolnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xx něhož tato xxxxxx nenáleží. Plní-li xxxxxxxxx starosta xxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx za xxxxxxxxxxx ještě xx xxxx, xx kterou xx náleží xxxx xxxxxx; to xxxxx xxxxxxx xxx hejtmana xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) x xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a poslanců Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxx zvolení, x za xxx xxxxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxx mandátu,

h) x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx Nejvyššího kontrolního xxxxx, xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxx Českého telekomunikačního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx ochránce xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx den xxxxxxx xx xxxxxx, x za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxxxx x) až x), xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo zvoleny xx xxxxxx x xxxxxx jmenováním nevznikl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, den xxxxxxx xx xxxxxx, x xx xxx ukončení xxxxxxxxxx xx považuje xxx skončení xxxxxx xxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx dobrovolný pracovník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx den, xxx xxxxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pečovatelské xxxxxx,

x) x pěstouna, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx xxx xxxxx pěstounské xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16x), xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx péče, x za den xxxxxxxx zaměstnání se xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) x pěstouna, xxxxxxx xx za výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pěstounovi xx zvláštních případech xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx16x), den, od xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x za xxx ukončení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx den, xx něhož tato xxxxxx nenáleží z xxxxxx důvodů, než xx dočasná pracovní xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxx, x xx xxx xxxxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx práce,

n) x xxxx činných x poměru, xxxxx xx xxxxx pracovního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisy xxx xxxx vznik, xxx započetí xxxxxx xxxxx, x za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx neuvedených xxx xxxxxxx x) xx x) xxx, xxx začal xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx základě xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx požitků, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx ukončení výkonu xxxxx.

16x) §44 až 47 zákona č. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx.

16x) §40x xxxxxx x. 117/1995.".

10. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxx x souvislosti x poskytnutím této xxxx" xxxxxxx.

11. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "výdej xxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" x xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "x potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx".

12. X §11 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se písmena x) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16x; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho žádost xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §16x odst. 1 xxxx. x) x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx lékárenské xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx částky xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx poplatky x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §16x xxxxxxxxx pojišťovnou ve xxxxx xxxxx §16x xxxx. 2.".

13. X §12 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) hradit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16x".

14. X §15 xxxxxxxx 5 xx 7 xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 23x xxxxx:

"(5) Xx xxxxxxxxxxx pojištění xx hradí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxx přípravky x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx léčivé látky xx skupin xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2, xxxxx xxx ně Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Ústav") xxxxxxx x xxxx úhrady (§39x). X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx hradí xxxxxxx jeden xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx připravované xxxxxx přípravky, radiofarmaka x transfúzní xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx léčivé xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, individuálně xxxxxxxxxxxx xxxxxx přípravky, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x provedení xxxxxxx xxxxxxxxxx náročném, x xxxxxxxxxx xx míře x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx úhradě xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx x potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx a doplňkové,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx dostatečné xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx účinek x xxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx klinické praxe. Xxxxxxx terapeutickou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx léčby xxx zachování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nákladovou efektivitou xx rozumí určení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx spojenými x xxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely x celkovými náklady xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx náklady xxxxxxxxx x jiným xxxxxxxx xxxxx při dosažení xxxxxxxxxxxxx výsledku ověřeného x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx efektivní xxxx xxxxxx přípravky xxxx potraviny xxx xxxxxxxx lékařské účely, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx je, xxxxx xxx o náklady, xxxxxxxxxx než užití xxxxxx xxxxxxx léčby xxx xxxxxxxx srovnatelného xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx x

x) výši úhrad xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely,

b) xxxxxxxxx xxxxxx léčivých xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxx vyúčtování, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx léčivým xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx maximálních xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x regulaci cen xxxxxxxxxxx xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx předpis")23c),

e) x zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

23x) §10 xxxxxx x. 526/1990 Sb., x cenách, xx xxxxx zákona x. 261/2007 Xx.".

15. V §15 xx xxxxxxxx 8 x 9 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 xx 15 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 xx 12.

16. X §15 xx xxxxxxxx 10 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 11 a 12 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 x 11.

17. X §15 odst. 10 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

18. Xx §16 xx xxxxxxxx xxxx §16x x 16x, xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 27x xx 27x xxxxx:

"§16x

Xxxxxxxxx poplatky

(1) Pojištěnec, xxxxx xx něj xxxx zákonný zástupce, xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx uvedenou x xxxxxxxxx a) xx x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx

x) 30 Xx xx

1. návštěvu, xxx xxxxx xxxx provedeno xxxxxxxx vyšetření27a) (xxxx xxx "xxxxxxxx") u xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, při xxxxx xxxx xxxxxxxxx vyšetření x zubního xxxxxx,

2. xxxxxxxx x lékaře xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči,

3. návštěvní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx (§20 xxxx. 3),

b) 30 Xx xx návštěvu x klinického xxxxxxxxxx,

x) 30 Xx za xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) 30 Xx xx xxxxxx27x) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, léčivého xxxxxxxxx xxxx potraviny pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx předepsaných xxxxxx,

x) 90 Kč xx xxxxxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx službu xxxxx xxxxxx včetně lékařské xxxxxx xxxxx pomoci xxxxxxxxxxx zubními lékaři,

2. xxxxxxx pohotovostní službu x sobotu, xxxxxx xxxx xx svátek27c) x x pracovních xxxxx x xxxx xx 17.00 xxx. xx 7.00 xxx., xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) 60 Xx xx xxxxx den, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§23), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§33 odst. 4) xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx odborných xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx (§34), xxxxxxx xx xxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxxxxx přijat x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx takové xxxx xxxxxxxx, počítá jako xxxxx xxx; xx xxxxx i pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx podle §25 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx zákonů xxx xxxxxx dotčeny.

(2) Regulační xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx x) se xxxxxxx

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx27x), xx xxxxxxxxx zařízeních xxx xxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx27x),

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxx infekčního xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx nařízené izolaci xx zdravotnickém zařízení xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu27f),

d) xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx potvrzením xxxxxxx orgánem pomoci x xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx27x), ne xxxxxxx 30 xxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx xxxxxxx, xxx-xx x

x) preventivní prohlídku (§29, 30 a 35),

x) dispenzární péči xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §31 xxxx. 1 písm. x) x x),

x) hemodialýzu,

d) xxxxxxxxxxx nebo diagnostické xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx27x),

x) xxxxxxxxx lékařem xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx kostní dřeně.

(4) Xxxxxxxxx poplatek xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx s poskytováním xxxxxxxxx xxxx. Regulační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 8 kalendářních xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx péče, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx umístěn xx zdravotnickém zařízení xx dobu xxxxx xxx 30 xxx; x takovém případě xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx zákonnému xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx s uvedením xxxxx xxxxxxxxxx (§40 xxxx. 3), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx zaplacení, otiskem xxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx-xx x zařízení xxxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §16b xxxx. 1.

(6) Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovnám x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx kalendářní měsíc, xxxx za příslušné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxxx pojištěnce, ke xxxxxxx xx regulační xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx sdělovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vybraných xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d), s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poplatku, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx a xxxx doplatku, xxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(8) Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx regulační xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 od xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejde o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx poplatku xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pokutu xx xx xxxx 50&xxxx;000 Xx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x opakovaně. Xxx xxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx přihlíží x xxxxxxxxxx porušení, x xxxx zavinění x x okolnostem, za xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo. Xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nesplnění xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 3 xxx ode xxx, kdy x xxxxxxxx nebo nesplnění xxxxxxxxxx došlo. Xxxxxx xx příjmem zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxx.

§16x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x doplatků na xxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx celková xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx regulační xxxxxxxx xxxxx §16x xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce limit xx xxxx 5&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x kterou xx xxxxx xxxxx překročen. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx doplatky xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx doplatku xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stejné xxxxxx xxxxx x xxxxxx cesty xxxxxx. Xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx lékař xx xxxxxxx vyznačil, xx xxxxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§32 xxxx. 2); x xxxxxxx případě xx xx xxxxxx započítává xxxxxxxx x plné xxxx. Xx limitu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx účely, jejichž xxxxxx stanovená xxxxx §17 je xxxxx xxx 30 % xxxxxxxxx xxxx24) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx doplňkové xxxxx. Xxxxxx léčivých xxxxx určených k xxxxxxxx xxxx doplňkové xxxxx stanoví Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx přípravků hrazených x částečně xxxxxxxxx xx zdravotního pojištění, x uvedením xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, zveřejňuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pojištěnci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx součet xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x doplatků, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §16x xxxx. 6 x 7, xxxxx xxxxx odstavce 1, x to xx 60 kalendářních dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. X kalendářních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx limit xxxxx xxxxxxxx 1 již xxxxxxxxx, je zdravotní xxxxxxxxxx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxx zástupci xxxxxx xx xxxx součtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16a xxxx. 6 x 7, x xx xx 60 xxxxxxxxxxxx xxx xx uplynutí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx první xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx čtvrtletí nepřesáhla 50 Kč, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 kalendářních xxx xx uplynutí posledního xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xxxxxxxxxxx roce.

(3) Xxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zdravotní xxxxxxxxxx, x které xxx pojištěnec xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Částku xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxx xx pojištěnec xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxx, xx kterém byl xxxxx překročen. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx druhé oznámí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, celkovou xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx částka xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx částku xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní pojišťovně xxxxxxx ve větě xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx oznámení x xxxx této xxxxxx.

27x) Xxxxxxxx x. 134/1998 Xx., kterou xx xxxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27x) §49 xxxxxx č. 79/1997 Xx., x xxxxxxxx x o xxxxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

27x) §1 x 2 xxxxxx č. 245/2000 Xx., x státních xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x významných xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

27x) §38 zákona x. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx lidu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

27x) Xxxxx x. 109/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x preventivně výchovné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27x) Zákon x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27x) Xxxxx č. 111/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

19. V §17 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

20. X §17 odst. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

21. V §17 xxxx. 6 xxxx xxxxx se xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

22. X §17 xxxx. 6 větě čtvrté xx xxxxx "výsledek xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxx" x xxxxx "xxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xx".

23. X §17 xxxx. 6 xxxx xxxx xx xxxxx "výsledek dohodovacího xxxxxx není x xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx" x xx xxxxx odstavce 6 xx doplňuje xxxx "Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx se xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

24. X §17 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx" x xxxxx "xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "u nichž xxxxxxxx Ústav x xxxxxxx xxxxxxx úhrady".

25. X §22 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxx xxxxxx" xxxxxxxx slova "a xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx".

26. V §22 xx na konci xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx,".

27. X §30 xxxx. 2 se xx konci xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2".

28. X §32 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx látkou, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem37) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx doplatkem, xxxxx xxxxxxxxxxxxx lékař na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx přípravek xxxxx xxxxxxxx.".

29. Xx xxxx pátou xx xxxxxx nová část xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 42x xx 42x xxx:

"XXXX ŠESTÁ

REGULACE XXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX A POTRAVIN XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

§39x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx účely

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx předpisu23c) xxxxxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx výrobních cen xxxxxxxxxxxx léčivého přípravku xxxx potraviny pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x členských xxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské účely (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxx"), je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx ve třech xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx splněnou x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx není xx trhu v xxxxxxxxx xxxxx zemí xxxxxxxxxxxx xxxx, ale xx xxxxxx osoby xxxxxxx x §39x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xx k výpočtu xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx cen posuzovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx nejlevnějšího xxxxxxxx42x) xx trhu x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terapeuticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terapeuticky porovnatelného xxxxxxxxx x členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx x).

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx koše stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx na xxx xxxxxxxx přípravku, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx (§39x) xxxxxx generikem x xxxxxxxx přípravku, u xxxxx je xxxxx xxxxxxxx předpisu23c) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, stanoví Xxxxx xxxxxxxxx cenu x 20 % xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx původního xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx cena xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, není xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, obsahujícího léčivou xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx inovativní xxxxxxxxx"), x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x nákladové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx léčby xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx maximální cenou xxxxx cenového xxxxxxxx23x), xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cenu xxxxx odstavce 2 xxxx. a), xxxxxxx xx maximální xxxx xx výši ceny xxxxxxxx xxxxxxx x 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zjištěných xx 2 zemích xxxxxxxxxxxx xxxx; x případech, xxx nelze použít xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxxx x).

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx změn xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely

§39b

(1) O xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Ústav. Xxxxxx xxxxxxxxxx Ústav xxxx xxxxx x případě, xx xxxxxx přípravek xxx registrován, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx42x). Xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx podléhající cenové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx23x), Xxxxx vydá xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx cena xxx byla stanovena xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx současně x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx.

(2) Xxx stanovení xxxx a podmínek xxxxxx se u xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxx terapeutická xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k jejímuž xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x přínosy xxxxxxxx jeho užíváním x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx hrazenou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx (§17 xxxx. 3),

e) xxxxxxxx xxxxx podání, xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) míra xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx potravinou xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx dopad xxxxxx na finanční xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x to xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx použití dostatečně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, x xx na dobu xxxxxxxxxxx specifického léčebného xxxxxxxx42x). Ústav xxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx léčivého přípravku x pro xxxxxxxx x souhrnu údajů x přípravku xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve srovnání xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx xxxxxxxx přípravku, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v příslušné xxxxxxxxxx skupině, xx xxxxxxxx xxxxxx referenční xxxxxxx (§39x) xxxxxxx xxxxxxx x 20 % x xxxxxxxxxx xx výši xxxx xxxxxx léčivého přípravku (§39x odst. 4). Xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx referenční xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx,

x) jestliže x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výzkumu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx přípravek xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx xxxxxxxxx terapeutickou xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx pacientů, xxxxxx indikace, nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx praxe,

c) jestliže xx xx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx používání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx účely,

d) xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejíž náklady xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 1 xxxxx x České xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) x xxxxxxxxx, xxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx státech Xxxxxxxx xxxx.

(6) Ústav stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxx referenční xxxxxxx x jednu xxxxx xxxxxx zvýšenou xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxxx látky, léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx xxxx lékové xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx léčivých přípravků x potravin pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx hodnocení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 až 6, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx formou xxxxxx xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, stanoví Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§39x

(1) Xxxxx zařazuje xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx §39x xx referenční xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx základní xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny, xx xxxxx xxx léčivý xxxxxxxxx zařazen. Xxxxxxxx xxxxxx xx úhrada xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx léčivých xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx skupinu. Xxxxxxxxxxxx skupinami xxxx xxxxxxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinností x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx využitím. Xxxxxx referenčních skupin xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(2) Xxxxxxxx úhrada xx x referenčních skupinách xxxxxxx ve xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele xxxxxxxxxxx xx denní terapeutickou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxxxx do referenční xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zemi Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravinu xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxx xx xxxxxxxx objemu xxxxxxx v zásadě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx v uplynulém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 3 %; xxxxxxxxxx xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxx upravuje x xxxxxxxx rozdíly xx xxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx efektivní xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) a xxxx xxxxxxxxxxx jsou Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úhrady xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) ceny xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx výsledkem xxxxxx xxxxxxx podle §39x, xx-xx xxxx xxxx xxxxx, než xx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) nebo x),

x) nejvyšší xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x písemném xxxxxxxx uzavřeném xx xxxxxxxx xxxxx (§17 xxxx. 3) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výrobcem xxxx xxxxxxxx, xx-xx tato xxxx xxxxx, xxx xx xxxx podle xxxxxxx a), x) xxxx x), x xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx skupinách x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx používají x léčbě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx 60 % xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx skupiny, Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx přípravku xxxx potravině xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Při stanovení xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxx. Základní úhrada xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nezařazených xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx maximální xxxx xxxxxxxxx podle §39x xxxx. 2 xxxx. x), xxxx xxxxxxx 70 % xxxxxxxxx maximální xxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39x až 39x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx látek xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 2 alespoň 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx nákladný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx plně xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx referenční xxxxxxx, xx kterých zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx pacienta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zařazeným do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§39x

Xxxxxx xxx úhradu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xx ve xxxxxxxx xxxxx (§17 xxxx. 3), Xxxxx xxxxxxxx x výši x xxxxxxxxxx xxxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravku, x něhož není xxxx dostatek údajů x xxxxxxxxx efektivitě xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx inovativního přípravku xxx léčbu x xxxxxxx-xx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39c xxxxxxx.

(2) Xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx a xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, nejvýše xxxx třikrát.

§39e

Soutěž x xxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x potravin xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx spadají nejméně 3 léčivé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx cenu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx soutěž"). Xxxxxxx xxxxxx může Ústav xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §39c xxxx. 3 s cílem xxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx xxx pojištěnce. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vždy, xxxxxx-xx x xxxx vypsání xxxxxxxxx pojišťovna.

(2) Ústav xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jasné vymezení xxxxxxxxxxxx skupin, pro xxxxx se cenová xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx kdy xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx léčivých xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Lhůta pro xxxxxxxx nabídek cen xxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx ceny xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v §39x xxxx. 2 písm. x) x b) (xxxx jen "navrhovatel"). Xxxxxxx xxxx obsahovat xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, název xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské účely, xxx xxxxxxxxx Ústavem, xx-xx léčivý xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxx, velikosti xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, navrhované xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx na český xxx po dobu 12 xxxxxx xxx xxx přijetí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx ústavu xxx kontrolu léčiv x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx které mohou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx pro úpravu xxxxxxx činí 10 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx podle věty xxxxx. Xxxxxxxxxxx cenu xxx pouze snížit.

(5) Xx 15 xxx xxx xxx, x xxxxx bylo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, přijetí xxxx nabídky x xxxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxxxx Státního xxxxxx xxx xxxxxxxx léčiv x způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx upraví Xxxxx základní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx ani xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx x úspoře finančních xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx soutěž xxxxx x její xxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxxxx Státního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxx nabídky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx cenu, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx větě první, xxxxx prokáže, xx xxxxx x xxxxxx xxx nezpůsobené x xxxxxx nepředvídatelné xxxxxxxxx xxxxx podmínek, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx navrhovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx Ústav xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Při ukládání xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x závažnosti xxxxxxxx, x xxxx zavinění x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxx. Pokuty xxxxxx celní úřad. Xxxxxx z xxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx cenové soutěže xx xxxxxxxxxx xxxxxx x veřejných zakázkách42c) xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§39x

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x stanovení xxxx x podmínek xxxxxx

(1) Xxxxxx x stanovení xxxxxxxxx ceny xxxx xxxxxx x stanovení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx pro každou xxxxxxx formu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx úhrady mohou xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx42x), x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx tuzemský xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx jím xxxxxxxx xxxx vyráběný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx42x),

x) zdravotní xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx podat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm a) x b).

(4) Xxxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x stanovení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx i x xxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx veřejný xxxxx.

(5) Žádost o xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxx xxxx obchodní firmu, xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx léčivého xxxxxxxxx, kód xxxxxxxxx Xxxxxxx, je-li léčivý xxxxxxxxx registrován,

c) lékovou xxxxx, xxxxxxxx balení, xxxxxx a xxxxx xxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxx xxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxx x jeho xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx název xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx navrhována xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledky x důvody xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx má být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx všechny xxxxxxxx, pro xxx xx navrhována xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx objektivních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dávkování, xxxxxxxxxxx xxxxx dávku xxxxxxxxxxx Světovou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx terapeutickou xxxxx xxx léčebné xxxxxxxx, xxx xxx je xxxxxxxxxx úhrada, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na jednu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) navrhovanou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx dosud xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ceny x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx usměrněna podle xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxx cenově regulován.

(6) X žádosti xxxxxxx xxxxxxx

x) výsledky dostupných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx studie xxxxxxxxx, farmakoekonomických xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění (xxxx jen "analýza xxxxxx"),

x) xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx státech Xxxxxxxx xxxx registrován xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx souhrny xx xxxxxxxx odlišují,

c) xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x uvedením xxxxxxxxxxx obchodních xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx x ceny xxx xxxxxxxxx spotřebitele, xxxx x podmínky úhrady x veřejných prostředků x čestné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx x zvýšení xxxx, xxxx-xx xxxxxx přípravek xx trhu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx koše, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx generika xxxxxxxxx výrobců,

d) xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx možností xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx posuzovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zdravotního pojištění; xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxx §39x xxxx. 6 s vymezením, xxx xxxxx skupiny xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx být stanovena x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx úhrad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (§17 xxxx. 3) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx dovozcem xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) kopii xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42x), xxxx-xx xxxxxx přípravek xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 x 6 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Žadatel x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 5 písm. x) x x xxxxxxxx 6 xxxx. x), x), x) a x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přípravek xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x léčivému xxxxxxxxx xxxx potravině xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxx xxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úhrada, xxxx xx x xxx x zásadě xxxxxxxxxxxx zaměnitelný, x xxxxxxx xxxxxx zvýšení xxxxxxxx úhrady. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx v zásadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xx xxx léčivý xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx používán x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx dávkách xxxx xxx odlišné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(9) Žádost o xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 písm. x) xx c) x i) x xxxxx odstavce 6 xxxx. x), f) x x). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx uvede, xx xxxx současně x stanovení maximální xxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) přikládá x žádosti pouze xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 6 písm. x) až x).

(11) Xxxxxxx, který podal xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo x stanovení xxxx x podmínek xxxxxx, xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x přílohách x žádosti za xxxxxxx obchodního tajemství42d). Xx předmět obchodního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx název xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx Ústavem, xx-xx xxxxxx přípravek xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx název xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx má být xxxxxxxx zařazením léčivého xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x složení léčivého xxxxxxxxx, xxxxxx látky x xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx takový název xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, definovanou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx zdravotnickou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, pro xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx denních xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dopadu xxxxx xxxxxxxx 6,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx úhrady xxxx její omezení x xxxxxx Evropské xxxx, kde xx xxxxxx přípravek obchodován xxxxx xxxxxxxx 6,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx obsažených x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6,

x) podstatné xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsažené v xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6,

x) xxxxxxxx xxxxx x nákladech stávajících xxxxxxxx léčby xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x odhadem xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx léčených xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx.

§39x

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x stanovení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx maximální ceny x řízení x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx úhrady xxxx xxxxx, xxxxx podaly xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx léčivý přípravek, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčebném programu, xxxx x xxxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x maximální xxxx x xxxx a xxxxxxxxxx úhrady xxxxxxxxxx xx 75 xxx xxx dne, xxx xxxx řízení xxxxxxxx; x případě xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny x x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx tato lhůta 165 dnů.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx maximální xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx osobami uvedenými x §39x odst. 2 xxxx. x) xxxx x) je xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx zjištěná xxxxx §39x odst. 2, Xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx o xxxx a podmínkách xxxxxx Ústav léčivému xxxxxxxxx xxxx potravině xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx základní xxxxxx podle §39c. Xxx xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx sníží xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x §39x xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx (§39x odst. 7).

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a činit xxxx xxxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx; tuto xxxxx Xxxxx xxxx usnesením xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx x xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx úhrady xx xxxxxx předložených údajů x xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx neprodleně xxxxxxx Xxxxxx.

(7) V řízení x stanovení xxxxxxxxx xxxx, v řízení x xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx, xxxxx x x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady, xx xxxxxxx ustanovení x xxxxxx x velkým xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx42x).

§39x

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx maximální xxxx x x stanovení xxxx x podmínek xxxxxx

(1) Xxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx stanoví xxxx x xxxxxxxx úhrady, xxxx-xx splněny podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxxx xxxx úhrady xx nepoužije, xxxxx xxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x rozhodnutí; x takovém xxxxxxx xx hradí úhrada xxxxx xx xxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 6.

(2) Není-li xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx osoba xxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxxxx maximální xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na trh xx xxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jakož i x xxxxxx xxxxx xxxx zrušení xx xxxxxxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

§39i

Změny rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady

(1) Xxxxx rozhodne o xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx osoby xxxxxxx v

a) §39x xxxx. 2 písm. x) x b), xxxxx xxx x xxxxxxxxx cenu,

b) §39x xxxx. 2 xxxx. x) xx c), xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx maximální xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady, jestliže xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx dříve neznámé xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ovlivnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úspora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx zaměnitelné xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx 50 000 000 Xx ročně, jinak x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Ústav xxxxxxxx o snížení, xxxxxxxxx o změně xxxxxxxx úhrady xxx, xx-xx toto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx stability xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění42f). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely Xxxxx xxxxxx x nezbytném xxxxxxx, xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Při xxxxxx x změně xx xxxxxxxxx xxxxx §39x a 39x xxxxxxx.

§39x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xx žádost xxxxx xxxxxxx x §39x xxxx. 2 písm. x) xxxx x),

x) x moci úřední, xxxxx byla zrušena xxxxxxxxxx léčivého přípravku, xxxx x neregistrovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx léčebný xxxxxxx,

x) x moci xxxxxx v xxxxxxx xxxxx cenové xxxxxxxx xxxxxxxxx cenovým xxxxxxxxx23x), xxxx

x) x moci xxxxxx, xxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx 12 xxxxxx xx xxxxx xxx.

(2) Ústav xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §39x xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx x),

x) x moci xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, u xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, léčivý xxxxxxxxx xxxx dodáván xx xxxxx xxx více xxx 12 xxxxxx, xxxx pokud xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx vydáno rozhodnutí, xxxxxxx povinost xxxxxxxx x §39x odst. 2.

(3) Xxxxx xxxxxxxx x zrušení stanovené xxxxxxxxx ceny xxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx ve lhůtě 75 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxx zahájeno.

§39k

Mimořádné xxxxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx žádostí x zvýšení xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxx xxxxx uvedenou x §39x xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 60 dnů, a xx xxxxx jednou. Xxxxxxxx a osobám xxxxxxxx x §39x xxxx. 2 písm. x) x x), xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx.

§39x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úhrad

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x podmínek úhrad xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx účely x xxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx [§39x xxxx. 5 xxxx. x)], xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx úhrady, podmínek xxxxxx, xxxxxxxxx klinické x nákladové efektivity x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx cíli xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx vyhodnocuje xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xx třetích xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 Ústav xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu včetně xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx skupin x xxxxxxxxx podle §39f xxxx. 4, §39x xxxx §39j odst. 1 xxxx. b).

§39m

Poskytování xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x stanovení výše x xxxxxxxx úhrady xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "držitel xxxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx Xxxxxx informace způsobilé xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady podle §39x odst. 2 xxxx. x), x) x f) až x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a),

c) xxxxxxxxxx Xxxxx o změně xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ústavu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

(2) Xxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx 31. lednem 2010, xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §39x odst. 5 x 6 xx 31. xxxxx 2013 x xxxx xxxxxxx 5 xxx. Osoba, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí x stanovení výše x xxxxxxxx úhrady, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx po 31. xxxxx 2010, xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx v §39x xxxx. 5 a 6 do 31. xxxxx 2018 x xxxx každých 5 xxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 platí xxx zdravotní pojišťovny xxxxxxx.

§39x

Xxxxxxxxxxxx informací

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,

x) aktualizovaný xxxxxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze zdravotního xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx s xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx ceny xxxxxxxxx, x x xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x odůvodněním, xxx byla výše x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxxx xxxxxxxxx zařazených xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx úhrad referenčních xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx zařadit xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poznatky a xxxxxxxxxxx údaje xxxxx §39x.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx léčivých přípravků x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxxxx maximální xxxx xxxx stanovena xx xxxxxxxxxx období, x xxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxx léčivých xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění; xxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxx výčet xxxxx x xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x stanovení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx byla pořízena x průběhu xxxxxx x xxxxxxxxx maximální xxxx nebo o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady. Xxxxx xxxxxxxx xxx podání xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ústav xxxxxxxxxx xxx jinak xxxxxxxxxx.

(4) Jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 11 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx informace nadále xx předmět obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxx; o xxx xx xxxxxxx xxxxxxx Ústav xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx obchodního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx poskytnout xx vyžádání xxxxx xxxxxxxx orgánům xxx xxxxxxx xxxxxxxxx cenové xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

42x) Xxxxxxxx x. 288/2004 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx změnách, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, vydávání xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx specifických xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx a vyhodnocování xxxxxxxxxxx účinků xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktualizovaných xxxxx x bezpečnosti, a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x použití xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku (xxxxxxxxxxx vyhláška o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

42x) Xxxxx x. 79/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

42x) Xxxxx č. 137/2006 Sb., o xxxxxxxxx zakázkách, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

42x) §17 xxxxxx č. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

42e) Xxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxx č. 413/2005 Xx.

42x) Například §8 xxxxxx č. 551/1991 Xx., x Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx až xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx třináctá.".

30. X §42 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ústavu x xxxx a podmínkách xxxxxx".

31. X §43 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxx pojišťovna vede xxxxxx účet pojištěnce xxxx xxxxxxx výdajů xx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxx tomuto xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxx xxxxx §16a x xxxxxxxx za xxxxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxx x potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx §16b xxxx. 1. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pojištěnce x xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16x a xxxxxxxx xx částečně xxxxxxx léčivé xxxxxxxxx x potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx toto xxxxxx, xxxxxxxxx tyto xxxxx xx xxxxx měsíců, xx xxxxx byl xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

32. X §46 xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 46a xxx:

"(2) Před uzavřením xxxxxxx x poskytování x xxxxxx zdravotní xxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Výběrové xxxxxx xx xxxxxx

x) xxx zdravotnická xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Vězeňské xxxxxx Xxxxx republiky46a),

c) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby,

d) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotní péče, xxxxx xx xxxxx x smluvní xxxxx xx stejným subjektem x současně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx.

46x) Xxxxx x. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx odnětí svobody x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.".

33. V §46 xx doplňují xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxx:

"(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zdravotnického xxxxxxxx xx výběrové řízení xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní péči x xxxxxxxxxx oboru.".

34. X §49 odstavec 2 xxx:

"(2) Komise xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxx xxxxxx. Rozhodnutí xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xxx nadpoloviční xxxxxxx přítomných členů xxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zápis, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx členové xxxxxx. Zápis musí xxxxxxxxx jména členů xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx přihlášek s xxxxxxxx počtu získaných xxxxx.".

35. V §51 xxxx. 1 xx xx slova "xxxxxxxx x xxxxxxxxx," vkládají xxxxx "k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx bezpečí xxxxxxxx x kvality xxxx,".

36. X §52 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx výsledek výběrového xxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §49 odst. 2.".

37. X §52 odst. 2 větě xxxxx xx slova "x xx stanoviskům vyhlašovatele" xxxxxxx x ve xxxx druhé se xxxxx "a stanovisko xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "nezakládá".

38. V §53 xxxx. 1 xx xx větu xxxxx xxxxxx xxxx "Xx správním xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §16x; x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xx limitu xxxxx §16x a xxxxxxx x zaplacení doplatků xx částečně hrazené xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx §16b, xx kterých vyplývá, xx xxxxx xxxxx §16x xxx xxxxxxxxx." x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx částek xxxxx §16x".

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx ceny stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx cenových xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x potraviny xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx cenového xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx podléhají cenové xxxxxxxx xxxxxxxxx cenou, xxxxx až do xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx maximální xxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx přípravky x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely, které xx základě cenového xxxxxxxx vydaného podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxx regulaci maximální xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 90 xxx xx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cenou x xxxxxxxxx xxxx nebyla xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx tento xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaniká xxxxxx xxxx po xxxxxxxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx podána žádost x stanovení xxxxxxxxx xxxx x xxxx x podmínek úhrady.

3. Xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx do xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx x stanovení xxxxxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Ústav xx 180 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx, xxxxx x 31. prosinci 2007 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x §39x xxxx. 2.

XXXX XXXXXXXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xx všeobecné zdravotní xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Sb., xxxxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 161/1993 Xx., xxxxxx x. 324/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., zákona č. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1996 Xx., zákona x. 48/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Sb., xxxxxx x. 29/2000 Xx., zákona x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 138/2001 Sb., xxxxxx x. 49/2002 Xx., xxxxxx č. 176/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx., zákona x. 455/2003 Xx., zákona x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Xx., zákona x. 123/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Sb., zákona x. 62/2006 Sb., xxxxxx x. 117/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., zákona x. 214/2006 Sb. x zákona x. 264/2006 Sb., xx xxxx takto:

1. V §3 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Vyměřovacím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) xx úhrn xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx3) x nejsou xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x které xx xxxxxxxxxxxxx zúčtoval x xxxxxxxxxxx xx zaměstnáním. Xxxxxxxxxx příjmem xx xxx účely věty xxxxx rozumí xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.".

2. X §3 xxxx. 2 xx na xxxxx textu písmene x) xxxxxxxx slova "x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4x)".

Xxxxxxxx pod xxxxx č. 4x xxx:

"4x) Xxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

3. V §3 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx, které bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx uplynutí xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

4. X §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

5. X §3 xxxx. 13 xxxx xxxx xx xxxxx "xxxxx xx xxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "x xx xx xxxx, ve xxxxx jsou nebo xx xxxx předmětem xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx3)," x xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxx slova ", x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x)".

6. X §3 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 15 až 18, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 16x xxxxx:

"(15) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx částka xx výši xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Maximální xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxx v kalendářním xxxx, za který xx maximální xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx základu pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx kalendářnímu xxxx, xxx který xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx16x); xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx.

(16) Xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx vyměřovacích xxxxxxx xxxxxxxxxxx maximální xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 15, xxxxxxx xxxxxxxxxxx ani zaměstnavatel, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx roce pojistné x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 15.

(17) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 15 x xxxxx příjmů xxxxxxxxxxx více xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zaplaceného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxx (§14). Xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx dosaženo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, postupuje xx x tohoto xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 16; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnance na xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx podle věty xxxxx.

(18) Zaměstnavatel je xxxxxxx písemně potvrdit xxxxxxxxxxx na jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxx xx zaměstnance xxxxxxxx pojistné, x xx xx 8 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, že x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx potvrzení.

16b) §17 xxxx. 2 x 4 zákona x. 155/1995 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

7. V §3a xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu. Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx dvanáctinásobek 50 % průměrné xxxx (§3 xxxx. 15 xxxx xxxxx); xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ve výši xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".

8. X §3x odst. 4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) čárka nahrazuje xxxxxxxxxx a doplňují xx xxxxx "xx xxxxxxxx nemocenského x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxxxx xxx xxxxxx prvních 3 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (karantény), po xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neposkytuje, xxxxx xx xxxxx o xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,".

9. X §3a xx doplňuje xxxxxxxx 5, který zní:

"(5) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vyměřovacích xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx průměrné xxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, x xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, sníží xx o zbytek xxxxxxxxxxx xxxxxx vyměřovací xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx základů xxxxxxxxxxx.".

10. §3x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 37 a 21c xxx:

"§3x

Xxxxxxxxxx základ xxx xxxxxxxx xxxxxxx státem xx osobu, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stát37), xx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx základem xx 25 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx který xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx21x). Xxxxxxxxx částka xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx.

37) Xxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

21c) §17 xxxx. 2 zákona x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

11. V §14 xxxx. 2 xx xx xxxx třetí xxxxxxxx věty "Xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 17 xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx základě xxxx xxxxxxx žádosti. Xxx-xx xxxxxxxxxx pojištěn x xxxxxxx kalendářního xxxx x více zdravotních xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx potvrzením xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx každé x xxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxx pojistné. Xxxxxxxxx na jeho xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poměrné xxxx x součtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx byly v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx základu x platbách xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.".

12. X §14 odst. 2 xxxx xxxx xx xx xxxxx "xxxxxx nástupce" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx x případě přeplatku xxxxx §3 xxxx. 17".

13. X §16 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx.".

14. X §24 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Osoba xxxxxxxxxx výdělečně činná xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx přiznání32) xx xxxxx kalendářní xxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x svých xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx dosažení, xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, vyměřovacím základu xxxxxxxxxx podle §3x, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx základu. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxxxx xxxxxxx, xx povinna xxxx skutečnost příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx předchozí kalendářní xxx. Povinnost xxxxx xxxxxxx x příjmech x výdajích xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 8. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná x x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".

15. Xx §26d xx xxxxxx nový §26x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§26x

Xxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je povinna xxxxx xx xxxxxx xxxxxx pojistného potvrzení x stavu jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, pokuty x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Má-li xxxxxx xxxxxxxxxx dluh, xxxxx xx v tomto xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx včetně xxxxx, xxxxx na xxxxxx, xxxxx na pokutě x dluhu xx xxxxxxxx x pojistnému; xxxxxx xx přitom xxxxx xxxx zůstatku xxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolila jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxx.".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2008 xxxxx §3x věty xxxxx xxxxxx č. 592/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxx x xxx rok 2009.

2. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx pro pojistné xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2007 se xxxxxxx xxxxx x. 592/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně České xxxxxxxxx

Xx. LXVIII

Zákon č. 551/1991 Sb., x Všeobecné zdravotní xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 592/1992 Sb., xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Xx., xxxxxx č. 48/1997 Xx., xxxxxx č. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., zákona č. 69/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., zákona x. 49/2002 Xx., xxxxxx x. 420/2003 Xx., xxxxxx x. 455/2003 Xx., zákona č. 438/2004 Xx. x xxxxxx č. 117/2006 Xx., se mění xxxxx:

1. X §5 xx xx konci xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x zní:

"f) xxxxxx částek, xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx úhrady xxxxxx xx xxxxxx částkách x případě změny xxxxxxxxx pojišťovny pojištěncem, xx podmínek stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1x).".

1x) §16x x 16x xxxxxx x. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 261/2007 Xx.".

2. X §6 odst. 2 xxxx. b) xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxx".

3. X §6 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Ministerstvu zdravotnictví x Ministerstvu financí" x xxxxx "výroční xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "návrh xxxxxxx xxxxxx".

4. V §6 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx závěrku x výroční xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu, xxxxxx závěrku x xxxxx výroční xxxxxx".

5. X §6 xx xxxxxxxx 8 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 9 xx 11 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 xx 10.

6. V §6 odst. 8 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu".

7. V §7 xxxx. 1 xx na konci xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx slova "podle xxxxxxxx 3 x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx limit pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx částkách x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěncem, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem1b)".

8. V §8 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx věty xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx".

9. §14 x 15 znějí:

"§14

(1) Statutárním xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx Pojišťovny xxxxxxx x odvolává Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx.

(2) X xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx jmenován xx xxxx 4 xxx. Ředitele Pojišťovny xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxx jmenován xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx x právním xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, x

x) xx ukončené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný čin xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Bezúhonnost se xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx střetu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxxxx či x xxxxxxxx právním xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx fyzická xxxxx podnikající xxxxxx xxxxx xx služby Xxxxxxxxxx, nebo

c) je x xxxxxxxxx osoby xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) a b).

(5) Xxxxx funkce ředitele Xxxxxxxxxx xxxxx

x) uplynutím xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vzdání xx xxxxxx Správní xxxx,

x) xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, kterým xxx xxxxxxxx xxx trestný xxx uvedený x xxxxxxxx 3, xxxx

x) xxxxxx.

(6) Uvolní-li se xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx rada xxxxxx xxxxxxxx Pojišťovny nejpozději xx 60 kalendářních xxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx vykonává xxxx xxxxxx vedoucí zaměstnanec Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx funkce pověří Xxxxxxx xxxx.".

10. X §20 xxxx. 1 xxxx. b) se xx xxxxx "xxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxx a" xxxxxx xxxxx "návrhu".

11. X §20 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx,".

12. V §20 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xx slovo "nemovitostí" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxx ceně xxxxx xxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx".

13. X §20 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxx ceně xxxxx xxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,".

14. X §20 xxxx. 5 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx odstavce 1 písm. x), x), x), i) x j)" x xx konec xxxxxxxx 5 xx doplňuje xxxx "X ostatním xxxxxxxxxxx Xxxxxxx rady xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".

15. X §20 xx doplňují xxxxxxxx 6 x 7, xxxxx xxxxx:

"(6) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxx xxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu xx xxxxxx do 90 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx 20 xxxxx xxxxxxxx Poslaneckou sněmovnou Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx první.".

16. X §21 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Po xxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxx do 90 xxxxxxxxxxxx dnů xxxx xxxxx 10 xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. b).".

17. X §22 xxxx. 2 xx xx xxxxx "předložením" xxxxxx xxxxx "xxxxxx".

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podnikových x xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 280/1992 Sb., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Xx., zákona č. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1996 Xx., xxxxxx č. 48/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 49/2002 Xx., xxxxxx x. 420/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Sb., xxxxxx x. 117/2006 Xx. x xxxxxx x. 267/2006 Xx., xx mění takto:

1. X §10 xxxx. 2 xxxxxxx a) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx výroční xxxxxx,".

2. X §10 xxxx. 2 xx na xxxxx textu písmene x) xx slovo "xxxxxxxxxxx" doplňují xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx".

3. V §10 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx".

4. X §10 xxxx. 3 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vládou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".

5. V §10 xxxx. 4 xx xx větě xxxxx xx slova "rozhodnutí Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), f) x x)" x xx xxxxx odstavce se xxxxxxxx věty "K xxxxxxxx rozhodnutím Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xx usnášeníschopná, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.".

6. V §10 xxxx. 13 xx xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxx "Členem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k subjektu, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovna smlouvu x úhradě xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.".

7. V §13 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 1x zní:

"f) xxxxxx částek, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx regulační xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podílu xx těchto xxxxxxxx x případě změny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1x).

1x) §16x x 16x xxxxxx x. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx.".

8. X §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxx".

9. X §15 odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinna x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x státního xxxxxxxxxxx xxxx předložit Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx kalendářní rok, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx výroční xxxxxx xx xxxxxx kalendářní xxx x xxxxxx xxxxxxxx.".

10. X §15 xx xx odstavec 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Zdravotně xxxxxxxx xxxx obsahuje plán xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx nákladů, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nabízených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustavy zdravotnických xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovna uzavírá xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 6 xx označují jako xxxxxxxx 4 xx 7.

11. V §15 xxxx. 4 se xxxxx "zdravotně xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

12. X §15 xxxx. 5 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxx".

13. V §15 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx zprávu" xxxxxxxxx xxxxx "návrh xxxxxxx xxxxxx" a xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx "Schválený zdravotně xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

14. X §15 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, který zní:

"(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx pojistný xxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxx před 1. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, řídí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovny xx xxxxxxxxx zdravotně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx financí. Základem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní rok.".

15. X §17 xxxx. 1 se xx xxxxx textu xxxx xxxxx xxxxxxxx slova "x x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx regulační xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx přípravky a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely částečně xxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem1b)".

ČÁST XXXXXXXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. LXX

Zákon č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve znění xxxxxx č. 290/2005 Xx., zákona x. 361/2005 Sb., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 235/2006 Xx., xxxxxx č. 310/2006 Sb. a xxxxxx x. 110/2007 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §38 xxxxxxxx 3 až 5 xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx přihlášku a xxxxxxxx podmínkám účasti xx xxxxxxxxx řízení, Xxxx xxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §44 a 45 xxxxx cen xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx liší xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tak, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x mohly xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx"). Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx použije přiměřeně xxxxxxxxxx §39. Využití xxxxxxxxxx cen xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx poskytují xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx prokáže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx ceny, xxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 5. Ztráty xxxxxxx tomuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx prostřednictvím Úřadu. Xxx xxxxxxx xxxxxx x její úhradu xx použijí xxxxxxxxxx §48 x §49 xxxx. 1 x 11 xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xx zvláštními sociálními xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx koncový uživatel, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §43 xxxx. 4 xxxx. a), x), x) xxxx d).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx telefonní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx pro xxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx nárok xx xxxxxxxx cenu xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx cena přiznána.".

2. X §38 xx xxxxxxxx odstavce 6 xx 8, xxxxx xxxxx:

"(6) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx povinnost poskytovat xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx poskytovat xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 3.

(7) Xxxxx, xxxxx xxxx zvláštní cena xxxxxxxx, je povinna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytujícího xxxxxxx dostupnou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(8) Vláda xxxxxxx nařízením doklady, xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prokazují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx cenového xxxxxxxxxx xxx xxxx osoby, xxxxxxxxxxx seznamů xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x dobu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

3. X §43 odst. 4 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxx:

"x) xxxxx závislá xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx XX (úplná xxxxxxxxx)20) xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx, xxxx

20) §8 zákona x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

4. X §118 odst. 6 xxxxxxx x) xxx:

"x) neumožní xxxxxx xx zvláštními xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxx xxxxx §38 xxxx. 3, ačkoliv xx Úřad tuto xxxxxxxxx xxxxxx,".

5. X §120 odst. 1 xxxxxxx b) zní:

"b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 5 xxxx §38 xxxx. 7,".

6. V §150 xxxx. 1 xx xxxxx "§38 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxx "§38 odst. 8".

Xx. LXXI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 127/2005 Sb., xx znění zákona x. 310/2006 Xx., xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Český xxxxxxxxxxxxxxx xxxx vydá rozhodnutí, xxxxxx xx ukládá xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXX

XXX XX ZEMNÍHO XXXXX X XXXXXXXXX DALŠÍCH XXXXX

Xx. XXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) X xxxx části jsou xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plynu a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "plyn") xxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky.

§2

Vymezení xxxxx

(1) Pro xxxxx této xxxxx xx rozumí

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx nabývá xxxx bez daně xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx3) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx4),

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx XXXX klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1893/2006 ze xxx 20. xxxxxxxx 2006, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx NACE Xxxxxx 2 x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 3037/90 a některá xxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx NACE xxx kódem C 24 "výroba základních xxxx",

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX pod xxxxx X 23 "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx",

x) kódem xxxxxxxxxxxx číselné xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx Xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx5), xx xxxxx xxxxxxx x 1. lednu 2002,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx firma xxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(2) Xxx účely xxxx části se xxxxxxxx za

a) xxxxxxxxxxx xxx, xxx nebyl xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxxxxxxx trestný xxx, xxxx xxx, na xxxxx se xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx den, kdy xxxx nabyvatel nakládat x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo den xxxxxx z měřicího xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dodaného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení6).

§3

Xxxxxx xxxx

(1) Plátcem xxxx xx

x) xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx3) x xxxxxxxxxxxx podzemního zásobníku xxxxx4),

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx plyn zdaněný xxxxx sazbou xxxx x účelu, kterému xxxxxxxx xxxxx sazba xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx plyn xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxx osvobozeného xx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx k xxxx x xxxxxxx daně xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x zaplatit.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx daně xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxx plynu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxx daně

Předmětem xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx nomenklatury 2711 11, 2711 21, 2711 29 x 2705

a) určený x xxxxxxx, xxxxxxxx x prodeji xxxx xxxxxxxxx xxx pohon xxxxxx nebo pro xxxx xxxxx, s xxxxxxxx plynu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx b) x c),

b) určený x použití, xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx bez xxxxxx xx způsob xxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxx"), nebo

c) xxxxxx x použití, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

1. pro xxxxxxxxxxx motory,

2. x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx používanými xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mimo xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, která xxxxxx schválená x xxxxxxxxx převážně na xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx a zaplatit

(1) Xxxxxxxxx xxx přiznat x zaplatit vzniká xxxx

x) xxxxxx plynu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx2), provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx3) nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásobníku plynu4),

c) xxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) spotřeby xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x jiným xxxxxx, než xx xxxxx se xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx nezdaněného xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx daň xxxxxxx a zaplatit xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx plyn xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxxxxx plyn xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě.

(3) Dodáním xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx rozumí x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx čerpací xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxx pohon xxxxxx.

§6

Základ a xxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx množství xxxxx x MWh spalného xxxxx.

(2) Sazby xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x) 264,80 Xx/XXx xxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxxxx 2711 29 x 2705, xxxxx xx předmětem xxxx xxxxx §4 písm. x),

x) x období xx 1. ledna 2008 xx 31. xxxxxxxx 2011 xxxx xxxxx daně 0 Xx/XXx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx kódy nomenklatury 2711 11 x 2711 21, xxxxx xx předmětem daně xxxxx §4 xxxx. x),

x) x období xx 1. ledna 2012 xx 31. xxxxxxxx 2014 činí xxxxx xxxx 34,20 Xx/XXx spalného xxxxx xxx plyn xxxxxxx xxx kódy nomenklatury 2711 11 x 2711 21, xxxxx xx předmětem xxxx xxxxx §4 xxxx. x),

x) v xxxxxx xx 1. xxxxx 2015 xx 31. xxxxxxxx 2017 xxxx xxxxx daně 68,40 Xx/XXx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2711 11 x 2711 21, který xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. x),

x) x xxxxxx xx 1. ledna 2018 xx 31. xxxxxxxx 2019 xxxx xxxxx xxxx 136,80 Xx/XXx xxxxxxxx xxxxx xxx plyn xxxxxxx xxx xxxx nomenklatury 2711 11 x 2711 21, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. x),

x) xx 1. xxxxx 2020 činí xxxxx daně 264,80 Xx/XXx spalného xxxxx xxx xxxx uvedený xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2711 11 a 2711 21, který xx předmětem xxxx xxxxx §4 xxxx. x),

x) 30,60 Xx/XXx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. b),

h) 30,60 Xx/XXx xxxxxxxx xxxxx pro xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. x).

(3) Nelze-li xxxxxxxx xxxxxx teplo xxxxx v XXx, xxxxxxx xx spalné xxxxx xx xxxx 15 XXx na xxxx xxxxx.

§7

Xxxxxxx daně

Výše xxxx xx xxxxxxxx vynásobením xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

§8

Osvobození xx xxxx

(1) Xx daně xx xxxxxxxxx xxxx určený x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxx nomenklatury 2711 11 x 2711 21,

x) x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx kombinovanou xxxxxx elektřiny x xxxxx x generátorech x minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x tepla dodáváno xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx plavidla xxxxxxxx x zákoně x xxxxxxxxxxx xxxxxx7),

x) x metalurgických xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx osvobozený xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx x) xxxxx xxx výrobou xxxx xxxxx xxxxxxx spotřebitel, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx x nabytí xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxx nabytý xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení6) xx podle odstavce 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení6) do xxxxxxxxx xxxxx8) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx číslo xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx.

(4) Xx xxxx xx osvobozen plyn xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx9) x xxxx z xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxx xxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxx xx však nevztahuje xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků, xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Od xxxx xx xxxxxxxxx xxxx maximálně do xxxx technicky zdůvodněných xxxxxxxxxx ztrát při xxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxx činnosti, x x zjištěný xxxxxx xxxxxxx xxxxxx daně.

(6) Xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx nachází x xxxxxxx xxxxxxxx motorových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, chladírenských x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx vlastnímu xxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxx nádrží xx xxx xxxxx xxxx xxxxx rozumí xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Povolení x xxxxxx xxxxx osvobozeného xx xxxx

§9

(1) X xxxxxx xxxxxxxx k nabytí xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx rozhoduje xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx plynu xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osvobozeného xx xxxx v XXx spalného xxxxx,

x) xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je osazeno xxxxxxx xxxxx8), xxxxxx xxx xxxxx plynu xxxxxxxxxxxx xx daně, xx-xx xxxx nabýván xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6),

x) xxxxx x obchodního xxxxxxxxx, xxxx výpis x živnostenského xxxxxxxxx10) xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 30 xxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, včetně odkazu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx něhož xx plyn xxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení6), xxxx návrh xxxxxxxxx xxxx schéma zobrazující xxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx x odběrném xxxxx xxxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxx xxx konečné xxxxxxx plynu osvobozeného xx xxxx.

§10

(1) Je-li navrhovatelem, xxxxxxxxxxx xxxxxxx navrhovatele xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 doklady xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx vydané xxxxxx, jehož xx xxxx osoba xxxxxxx, xxxxx x státem, xx xxxxxx xx x posledních 3 xxxxxx zdržovala xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx 3 měsíců. Xx platí xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxx 3 xxxxxx x zahraničí. Zdržovala-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v době xxxxx xxxx první x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx si xxxxxxx xxxx výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx povolení x nabytí plynu xxxxxxxxxxxx xx daně, xxxx-xx splněny následující xxxxxxxx:

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §9 xxxx. 2 x 3,

b) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx x

x) navrhovateli xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení xxxxx §11 xxxx. 4 písm. x) xxxx x).

(3) Povolení x xxxxxx plynu xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx na xxxx 5 xxx.

§11

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x §9 xxxx. 2 xxxx. x) x d) x x §9 xxxx. 3 xx 15 xxx ode dne xxxxxx změny.

(2) Xxxxx-xx xx změně xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx8) xxxxxx xxx odběr xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, správce xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx o změně xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx osvobozeného xx xxxx.

(3) Povolení x xxxxxx plynu xxxxxxxxxxxx xx daně xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) dnem xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na majetek xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dnem xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxx nedostatek majetku xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

e) xxxx zániku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx11) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx povolení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně, jestliže

a) xxxxxxx povolení o xxxxxxx xxxxxxxx požádá,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxx k xxxxx xxxxxx, než xx xxxxx xx osvobození xx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx evidence xxxxx §19.

§12

Nabytí plynu xxx xxxx

Xxxxx xxxx bez xxxx xxxx na xxxxxxx území xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxx xxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx bez xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx daně

§13

(1) X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx daně xxxxxxxxx xxxxxxx daně.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x nabytí xxxxx xxx daně xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx roční množství xxxxxxxxxx plynu bez xxxx x XXx,

x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, výpis x xxxxxxxxxxxxxx rejstříku10), xxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxx; xxxxx xxxxx xxx x den podání xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 30 xxx,

x) xxxxxx prokazující, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx x plynem, xxxxx xxxx xxxx odebírán xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6).

§14

(1) Je-li navrhovatelem, xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, přikládá xxxxxxxxxxx k návrhu xxxxx §13 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx osoba xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx se x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx zdržovala xxxxxxxxxxx xx xxxx více xxx 3 xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který se x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx 3 xxxxxx x xxxxxxxxx. Zdržovala-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxx xxxx první x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. "X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx správce xxxx vyžádá xxxxxxxx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx plynu xxx daně, xxxx-xx xxxxxxx následující xxxxxxxx:

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené v §13 odst. 2,

x) xxxxxxxxxxx xx bezúhonný,

c) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x).

(3) Xxxxxxxx x xxxxxx plynu xxx xxxx xx xxxxxx na xxxx 5 xxx.

§15

(1) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxx zanikne

a) xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx xxxxxxxx povolení,

d) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povolení,

e) xxxx zániku xxxx xxxxxxx licence podle §13 odst. 2 xxxx. d), nebo

f) xxxx zániku živnostenského xxxxxxxxx11) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx bez xxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx požádá,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plyn xxx xxxx převážně xx xxxxx xxxxxx xxx xx účelem xxxx xxxxxxx prodeje, xxxx

x) xxxxxxx povolení xxxxxxxxx porušil xxxxx xxxxxxxxx x §16, xxxx povinnost stanovenou x §17, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §18.

§16

Zákaz xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx území xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx plynu xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx daňovém xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxx.

§17

Daňový xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx daňový xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx jinému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxx doklad podle xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx tyto xxxxx:

x) identifikační údaje xxxxxxxxxx,

x) identifikační údaje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxx x xxxxxxx číslo xxxxxxxx zařízení, xxxxxx xx xxxxxxx odběrné xxxxx, xx-xx plyn xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x MWh xxxxxxxx tepla, x xxxxxxxx plynu xxxxxxxxxxxx xx xxxx,

x) množství xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x XXx spalného tepla,

f) xxxx xxxxxxx,

x) výši xxxx celkem x Xx,

x) xxx dodání,

i) xxxxx vystavení xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx daňového xxxxxxx.

(3) Xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx dokladu xxxxxxx, xx se xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx daně x odkazem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx osvobozen od xxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxx xxxx skutečnost xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, který xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx dodavateli, xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx dodavatele, xxxxx xxxxxx xxxx,

x) identifikační xxxxx dodavatele, který xxxxxx xxxx,

x) množství xxxxxxxx plynu x XXx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x prodeji.

(5) Xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud je xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

§18

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx jednotlivá zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx plynu xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx dodaného bez xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plynu,

c) xxxxxxxx plynu xxxxxxxxxxxx xx daně,

d) dodaného xxxxx xxx xxxx,

x) xxxxx použitého pro xxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx osvobozeného xx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx takový plyn xxx sobě,

f) plynu xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxx pro vlastní xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx takový plyn xxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, od kterých xx plyn nabýván x xxxxxx je xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Evidence xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nemusí xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx nabývá bioplyn xxxxxxxxxx od xxxx, xxxx xxxxxxxx evidenci xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2.

§19

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx §3 odst. 1 písm. e) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx za jednotlivá xxxxxxxxx období evidenci x množství

a) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx plynu, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx, x uvedením účelu xxxxxxx plynu,

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx osvobozeného od xxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx, xx kterých xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy2), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx3) x provozovatel podzemního xxxxxxxxx xxxxx4) vede xxx daňové xxxxx xx jednotlivá zdaňovací xxxxxx evidenci x xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně, x uvedením účelu xxxxxxx plynu,

b) xxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.

§21

Evidence xxxxx §18 xx 20 se xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterému xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Vracení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

§22

(1) Xxx účely xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx14) (dále xxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x imunit"), xxxxxx

x) diplomatická xxxx x xxxxxxxxxx úřad, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, akreditované xxx Xxxxxx republiku xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx mise,

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem v xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx služební xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx x nemá xxxxx pobytu x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, který xxxx xxxxx pobytu xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky a xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx trvale přidělen x výkonu xxxxx xxxxxxxx funkcí na xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx zvláštní mise xxxxxxxxxxxx pro Českou xxxxxxxxx x který xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx území,

g) xxxx rodiny osoby xxxxxxx x xxxxxxx x) nebo f), xxxxx s xx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx domácnosti xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx 15 xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

(2) Společně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx své xxxxxxx.

(3) Xxxxxx požívajícím xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně xxxx xxxxxx xxxxxxxxx plynu.

(4) Xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx potvrzuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, nebo x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx postavení mezinárodních xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx.

§23

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dokladem.

(2) Xxxxx požívající výsad x imunit xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx v daňovém xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx podává xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx správci daně xxxxxx příslušnému podle xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx do 30 xxx xxx xxx, kdy xxx xxxxx na vrácení xxxx vyměřen.

(5) Osoby xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx povinnosti xx xxxxxxxxxxx.

§24

Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx uplynutím 1 xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx nárok xx vrácení xxxx xxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx daně xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nezaniká.

§25

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx kalendářní xxxxx.

§26

Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxx, xxxxxx vznikla xxxxxxxxx xxx přiznat x xxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zaplatit xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx po xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vznikla.

(2) Dodatečné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx povinnost xxxx plátce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 měsíců ode xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx období, xxxxx xx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx týká. Tuto xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx povolit xxxxxxxxx x předešlý xxxx.

Přestupky

§27

(1) Právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx dodavatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) dodá xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxx xx xxxxxxx území xxxx xxx daně xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx plynu xxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx doklad nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §17.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx

x) 200 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx x).

§28

X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx této xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§29

Společná xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx povolení k xxxxxx plynu xxxxxxxxxxxx xx xxxx, a xxxxxxxx povolení x xxxxxx plynu xxx xxxx. Seznam obsahuje xxxx xxxxx:

x) identifikační xxxxx,

x) xxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx odběrné xxxxx8) xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx, xx-xx xxxx nabýván xxxxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxx6),

x) xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx uvedené v xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, zániku x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx osvobozeného xx xxxx x xxxxxxxx x nabytí xxxxx xxx xxxx.

§30

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a zaplatit x xxxxxx xx 1. xxxxx 2008 xx 31. ledna 2008, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx k dani x xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2008.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx podá xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxx daně xxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx osvobozeného xx xxxx nejpozději xx 15. xxxxx 2008, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx od xxxxxxx xxxx 2008 xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx povolení k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Předmětem xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení6) dodán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2008. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx X xxxx X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2008 xxxx odečtem měřicího xxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 2007. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx typu X xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx15) se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx do 1. xxxxx 2008 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2007, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu15) a xxxxxxxx xxx xxxxxx xx data xxxxxxxx xxx xxxxxx xx 31. prosince 2007 x xx 1. xxxxx 2008 do xxxx dalšího xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx data xxxxxxxx xxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 2007 x xx 1. xxxxx 2008 xx xxxx xxxxxxx dne xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx16).

ČÁST ČTYŘICÁTÁ XXXXX

XXX X XXXXXXX PALIV

Čl. XXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) V xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příslušné předpisy Xxxxxxxx xxxx1) a xxxxxxxx xxxxxxxx zdaňování xxxxxxx xxxxx daní x pevných xxxxx.

(2) Xxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxx xx rozumí

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx paliva xxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje,

c) xxxxxxxx spotřebitelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nabytí xxxxxxx paliv xxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx označení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx2), ve xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2002,

x) xxxxxxxxxxx XXXX klasifikace ekonomických xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1893/2006 xx xxx 20. prosince 2006, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX Xxxxxx 2 a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3037/90 x některá xxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx znění,

f) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rud a xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx činnosti x xxxxxx xxxx uvedená x xxxxxxxxxxx NACE xxx xxxxx X 24 "výroba xxxxxxxxxx xxxx",

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX pod xxxxx X 23 "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx",

x) xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxx identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx xxx, kdo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx hospodářský xxxxxxx xxx, xxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxx, jako xx xxxxx xxxxxxxx,

x) den xxxxxx první den, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§3

Xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx je

a) xxxxxxxxx, xxxxx xx daňovém xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli,

b) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx paliva xxxxxxxxxx xx daně k xxxxx xxxxxx, než xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx pevných xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx podá xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx daně xxxxxxxxxx x xxx vzniku xxxxxxxxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, kterému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx:

x) xxxxx xxxx, xxxxxxx, bulety x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx uvedená xxx xxxxx nomenklatury 2701,

b) xxxxx xxxx, hnědouhelné xxxxxxx, xxx aglomerované xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx (černého jantaru) xxxxxxx xxx kódem xxxxxxxxxxxx 2702,

c) xxxx x polokoks x xxxxxxx xxxx, hnědého xxxx xxxx rašeliny, xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2704,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené xxx xxxx nomenklatury 2706, 2708, 2713 xx 2715, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx pod xxxxx xxxxxxxxxxxx 2703, pokud xx xxxxxx x xxxxxxx, nabízena x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxx tepla.

§5

Vznik xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x zaplatit

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx vzniká xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx území,

b) xxxxxxxx pevných xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx jiné účely, xxx na xxxxx xx osvobození xx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxx osvobozených xx daně.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx nevzniká, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxx právnické xxxxx.

§6

Základ x sazba xxxx

(1) Základem xxxx xx množství xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x XX spalného xxxxx x xxxxxxxx vzorku.

(2) Xxxxx xxxx xxxx 8,50 Xx/XX spalného xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx x původním vzorku xx prokazuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nesmí být xxxxxx xxx 1 xxx. Xxxxx nelze xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx teplo xx xxxx 33 XX xx tunu xxxxxxx xxxxx.

(4) Akreditovaná laboratoř xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uznané národním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx o akreditaci xxxxx ČSN XX XXX 17025.

§7

Výpočet xxxx

Xxxx xxxx xx xxxxxxxx vynásobením xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

§8

Osvobození od daně

(1) Xx daně xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x použití, xxxxxxxx k prodeji xxxx xxxxxxx

x) k xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx výrobu xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tepla xxxxxxxx domácnostem,

c) xxxx xxxxxxx hmota xxxx xxxxxx pro xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx území. Toto xxxxxxxxxx xx netýká xxxxxxx xxxxx používaných xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x spotřebních xxxxxx3),

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxx postupům,

g) k xxxxxx xxxxx,

x) k xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx motorů xxxx xxx xxxxxx xxxxx, x když xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxx xxxxxx vyrobena.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxx odstavce 1 xxxxx xxx xxxxxxx xxxx pouze konečný xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx.

(3) Xx daně jsou xxxx osvobozena xxxxx xxxxxx maximálně xx xxxx technicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx daně xx xxxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxx odpovídají charakteru xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx jiných xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxx, x o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx x nabytí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx

§9

(1) O xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pevných paliv xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx správce daně.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx paliv xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx navrhovatele,

b) xxxxxxxxxxxxx roční xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x XX spalného xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) výpis x xxxxxxxxxx rejstříku, xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx4), nebo xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; výpis xxxxx xxx x xxx podání xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 30 xxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx osvobozených xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účelu x způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

§10

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánem navrhovatele xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx navrhovatele zahraniční xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jehož je xxxx xxxxx občanem, xxxxx x státem, xx xxxxxx se x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx nepřetržitě xx dobu xxxx xxx 3 xxxxxx. Xx platí xxxxxxx x v případě xxxxxxxx občana České xxxxxxxxx, který se x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxx nepřetržitě xx xxxx více xxx 3 xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx zahraniční xxxxxxx xxxxx x době xxxxx věty xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. X případě právnické xxxxx xx xxxxxxx xxxx vyžádá xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx osvobozených xx xxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxxxxx podmínky:

a) xxxxx xx xxxxxx povolení xxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 2 x 3,

x) xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx,

x) navrhovatel xxxx x úpadku podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx nebylo v xxxxxxxxx xxxx zrušeno xxxxxxxx podle §11 xxxx. 3 písm. x) nebo x).

(3) Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx osvobozených xx xxxx xx xxxxxx xx xxxx 5 let.

§11

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx změnu údajů xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx.

(2) Povolení x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx zanikne

a) xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx povolení xxxxxx,

x) xxxxxxx právnické xxxxx, xx-xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxxx osobou,

c) xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx povolení,

d) xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx xxxxx x zamítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx5) nebo xxxxxx obdobného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx povolení x nabytí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx, jestliže

a) xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx, než xx xxxxx se osvobození xx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx účelu xxxxxxx pevných xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxx uložena xxxxxx za nevedení xxxxxxxx xxxxx §19.

§12

Nabytí xxxxxxx xxxxx xxx xxxx

Xxxxx pevná xxxxxx bez xxxx xxxx na daňovém xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x nabytí xxxxxxx xxxxx bez xxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

Povolení x xxxxxx xxxxxxx paliv bez xxxx

§13

(1) O xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx správce xxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxx paliv xxx daně xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx paliv xxx xxxx x XX spalného tepla x původním xxxxxx,

x) xxxxx z obchodního xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx4), xxxx xxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxx; xxxxx xxxxx být x den xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 30 dnů.

§14

(1) Xx-xx navrhovatelem, xxxxxxxxxxx xxxxxxx navrhovatele xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x návrhu xxxxx §13 odst. 2 xxxxxxx odpovídající xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx vydané xxxxxx, xxxxx xx xxxx osoba xxxxxxx, xxxxx x státem, xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx zdržovala nepřetržitě xx dobu xxxx xxx 3 xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx 3 xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx zahraniční xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx první x České xxxxxxxxx, xxxxxx si xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. X xxxxxxx právnické xxxxx si xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx povolení x xxxxxx pevných xxxxx bez xxxx, xxxx-xx splněny následující xxxxxxxx:

x) xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §13 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx x úpadku xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx nebylo x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx c).

(3) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxx xx xxxxxx xx xxxx 5 xxx.

§15

(1) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx daně xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx držitel xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou,

c) xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx usnesení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx majetku držitele xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx5) xxxx xxxxxx obdobného xxxxxxxxx držitele xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně zruší xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx paliv bez xxxx, jestliže

a) xxxxxxx xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxx,

x) držitel xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx bez xxxx xxxxxxxx xx jiným xxxxxx xxx xx xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovený v §16, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §17, xxxx xx byla xxxxxxxxx uložena xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18.

§16

Xxxxx dodání xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx daňovém xxxxx xxxxx pevná paliva xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně.

(2) Xxxxxxxxx nesmí xx xxxxxxx xxxxx dodat xxxxx paliva xxx xxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nabytí xxxxxxx xxxxx xxx xxxx.

§17

Daňový xxxxxx x xxxxxx x prodeji

(1) Xxx xxxxxx pevných xxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli xxxxxxxxx dodavatel daňový xxxxxx. Xxx dodání xxxxxxx paliv xxx xxxx jinému dodavateli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxxx povinen vystavit xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx konečnému xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x druh dodaných xxxxxxx xxxxx x XX xxxxxxxx tepla x xxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou pevných xxxxx osvobozených xx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx dodaných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x GJ xxxxxxxx tepla v xxxxxxxx xxxxxx,

x) výši xxxx xxxxxx x Xx,

x) xxx xxxxxx,

x) xxxxx vystavení xxxxxxxx xxxxxxx,

x) číslo daňového xxxxxxx.

(3) Pokud jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pevných xxxxx xxxxxxxxxxxx od daně xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxx paliva xxxxxxxxxx xx xxxx x odkazem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx, xx základě xxxxx xxxx tato xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Doklad x prodeji xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do 15 xxx ode xxx xxxxxx pevných xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxx pevná xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx pevných paliv x XX xxxxxxxx xxxxx v původním xxxxxx,

x) xxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x prodeji,

f) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx vystavit xx xxxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Evidence

§18

(1) Dodavatel xxxx xxx xxxxxx účely xx xxxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx pevných xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x pevných xxxxx xxxxxxxx bez xxxx,

x) dodaných pevných xxxxx osvobozených xx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx paliv, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osvobozených xx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x kterým xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx údaje. Xxxxxxxx xxxxxxx paliv xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx být xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo právnických xxxx.

§19

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. c) x držitel povolení x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxx x xxxxxxxx x druzích

a) nabytých xxxxxxx paliv,

b) spotřebovaných xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx paliv xxxxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx pevných paliv xxxxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx člení xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, od xxxxxxx jsou pevná xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxxxx xxxxx §18 x 19 xx xxxxxxxx po dobu 10 let xx xxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx kterému xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

§21

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx součástí českého xxxxxxxx xxxx8) (dále xxx "osoba xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx"), xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx úřad, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx diplomatické xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxx v xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx služebního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx pobytu v xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, který xxxx místo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx funkcí na xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx daňovém xxxxx,

x) xxxx rodiny xxxxx xxxxxxx v písmenu x) nebo x), xxxxx x ní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx 15 let, xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx této xxxxx rozumí společenství xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx žijí x xxxxxxxx uhrazují xxxxxxx na své xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx daně xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx potvrzuje Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací a xxxxxx xxxxxxxx.

§22

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx požívající xxxxx x xxxxxx uplatní xxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx přiznání xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušnému podle xxxxxx sídla xx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx daň xx 30 xxx ode xxx, kdy xxx xxxxx na xxxxxxx xxxx vyměřen.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx vrácení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§23

Xxxxx xx vrácení xxxx zaniká uplynutím xxxxxxx roku od xxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Nárok na xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx kalendářní měsíc.

§25

Daňové xxxxxxxx a xxxxxxxxx daně

(1) Plátci xxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xx dvacátého xxxxxx xxx xx xxxxxxxx zdaňovacího období, xx kterém xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Dodatečné xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx povinnost xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nejpozději do 6 xxxxxx xxx xxx, kdy uplynula xxxxx pro podání xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, jehož xx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx týká. Xxxx xxxxx nelze prodloužit xxx xxxxx povolit xxxxxxxxx v předešlý xxxx.

Přestuupky

§26

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxx na xxxxxxx území xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pevných xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx,

x) dodá xx xxxxxxx xxxxx pevná xxxxxx bez daně xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxx pevných xxxxx xxx daně, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §17.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx

x) 100&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), nebo

b) 200&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x).

§27

X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx příslušný xxxxxxx xxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxx xxxxxx daně, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pevných xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx, x xxxxxxxx povolení x xxxxxx pevných xxxxx xxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx údaje,

b) xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, zániku a xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx daně nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně.

§29

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx x období xx 1. ledna 2008 xx 31. xxxxx 2008, podá xxxxxx xxxx návrh na xxxxxxxxxx k xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2008.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podá xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx paliv xxx xxxx nebo na xxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxx paliv xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx do 15. xxxxx 2008, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx 2008 xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně, xxxx-xx xxxxxx vyhověno.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ

DAŇ X XXXXXXXXX

Xx. XXXXX

§1

Předmět xxxxxx

(1) V xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.

§2

Vymezení pojmů

(1) Pro xxxxx xxxx části xx rozumí

a) xxxxxxx xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx2), xxxxxxx3) xxxxx energetického xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx4),

x) konečným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx držitelem povolení x nabytí xxxxxxxxx xxx daně; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx není provozovatel xxxxxxxxxxx soustavy5), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx6),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. vyrobená z xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z biomasy,

4. xxxxxxxx x emisí xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nebo

5. xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1893/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxx statistická xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx XXXX Revize 2 x kterým xx xxxx xxxxxxxx Rady (XXX) x. 3037/90 x xxxxxxx xxxxxxxx XX o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oblastech, x xxxxxxx znění,

f) metalurgickými xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx NACE pod xxxxx X 24 "xxxxxx základních xxxx",

x) xxxxxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX pod kódem X 23 "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx",

x) kódem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o Xxxxxxxxx xxxxxx sazebníku8), xx xxxxx platném x 1. xxxxx 2002,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno.

(2) Xxx účely této xxxxx xx považuje xx

x) xxxxxxxxxxx xxx, xxx nebyl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx hospodářský xxxxxxx xxx, nebo xxx, na něhož xx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx dodání xxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxx xxxxxxxx spotřeby xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx je

a) xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxx dodal xxxxxxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli,

b) provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx5) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx6),

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §8 xxxx. 2 x xxxxx xxxxxx, xxx xx které xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx návrh na xxxxxxxxxx x dani x správce xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx daň xxxxxxx x zaplatit.

(3) Xxxxxxxxx plátce daně xxx povinnosti se xxxxxxxxxxx má dodavatel, xxxxxxx nevznikla xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§4

Předmět xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx nomenklatury 2716.

§5

Vznik xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x zaplatit

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x zaplatit xxxxxx xxxx

x) dodání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) spotřeby xxxxxxxxx osvobozené xx xxxx xxxxx §8 xxxx. 2 x xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx se xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxx, xxxx

x) spotřeby xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osvobozenou od xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě.

§6

Xxxxxx x xxxxx xxxx

(1) Základem xxxx xx množství xxxxxxxxx x XXx.

(2) Xxxxx xxxx xxxx 28,30 Xx/XXx.

§7

Xxxxxxx xxxx

Xxxx xxxx xx vypočítá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sazbou xxxx.

§8

Osvobození xx xxxx

(1) Xx daně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx vyrobená v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxx

1. xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

2. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxx 30 kW,

b) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx spotřebována,

c) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou předmětem xxxx ze xxxxxxx xxxxx, xxxx z xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxxxxx xx jmenovitým xxxxxxxxxxx výkonem xx 2 XX, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx xx osvobozena také xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx

x) x technologickým xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx9),

x) k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx9),

x) ke xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx na xxxxx železniční, tramvajové x xxxxxxxxxxxx,

x) při xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

f) k xxxxxxxxxxxxxx postupům.

(3) Nabýt xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx než xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xx daně.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxxxx konečným spotřebitelem xx dodavatele, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx pouze xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx10) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, jehož xxxxxxxxxxx číslo11) je xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně.

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx

§9

(1) X xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxx správce xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx povolení k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx údaje navrhovatele,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x XXx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx11) xxxxxxxxx xxxxx10) určeného xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, výpis z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx z živnostenského xxxxxxxxx12), xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx být v xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx více než 30 xxx.

(3) Xxxxx xx vydání povolení x xxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx obsahovat

a) xxxxx účelu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx daně.

§10

(1) Xx-xx navrhovatelem, xxxxxxxxxxx orgánem navrhovatele xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx navrhovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxx, xx xxxxxx se x posledních 3 xxxxxx zdržovala nepřetržitě xx dobu více xxx 3 xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx 3 xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx fyzická xxxxx x xxxx xxxxx xxxx první x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx správce xxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. X případě právnické xxxxx xx správce xxxx xxxxxx současně xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx povolení x nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) návrh xx xxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §9 xxxx. 2 x 3,

b) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx není x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) navrhovateli xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zrušeno xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4 písm. x) xxxx x).

(3) Xxxxxxxx x xxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx od daně xx xxxxxx na xxxx 5 xxx.

§11

(1) Xxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně každou xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 písm. x) x x) x x §9 xxxx. 3 xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxx registračního xxxxx11) xxxxxxxxx místa10) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx, xxxxxxx daně xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx do 30 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osvobozené xx xxxx.

(3) Xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxx

x) xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, je-li xxxxxxx povolení právnickou xxxxxx,

x) dnem xxxxxx xxxxxx xxxx usnesení xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx na majetek xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx insolvenčního návrhu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx zániku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx13) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx držitele xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, jestliže

a) xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x jiným xxxxxx, xxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx daň xxxxxxxxxxxx jinému xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx uložena xxxxxx xx xxxxxxxx evidence xxxxx §19.

§12

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xx pouze xx základě povolení x nabytí elektřiny xxx xxxx. Xx xxxxxxx pro nabytí xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx operátorem trhu x elektřinou4).

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx

§13

(1) X vydání xxxxxxxx x xxxxxx elektřiny xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx povolení x nabytí xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx roční xxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny xxx xxxx x XXx,

x) xxxxx x obchodního xxxxxxxxx, výpis x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12), nebo xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx xxx x den xxxxxx xxxxxx starší více xxx 30 xxx,

x) xxxxxx prokazující, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx obchod x xxxxxxxxxx.

§14

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x návrhu xxxxx §13 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z evidence Xxxxxxxxx trestů vydané xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xx kterém xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx zdržovala xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx 3 měsíců. Xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx občana České xxxxxxxxx, xxxxx se x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxx nepřetržitě xx dobu xxxx xxx 3 měsíců x zahraničí. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v době xxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. X xxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxx xxxx vyžádá xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx elektřiny xxx daně, xxxx-xx xxxxxxx následující podmínky:

a) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx uvedené x §13 xxxx. 2,

b) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx a

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zrušeno povolení xxxxx §15 xxxx. 2 písm. x) xxxx c).

(3) Xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxx xxx daně xx xxxxxx xx xxxx 5 let.

§15

(1) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx

x) uplynutím xxxx, xx kterou xxxx povolení xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxx xxxxx x zamítnutí insolvenčního xxxxxx pro nedostatek xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx licence podle §13 odst. 2 xxxx. d), xxxx

x) xxxx xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx13) nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Správce daně xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx

x) držitel xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx požádá,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx daně xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx porušil zákaz xxxxxxxxx x §16 xxxx xxxxxxxxx stanovenou x §17, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §18.

§16

Xxxxx xxxxxx elektřiny

(1) Xxxxxxxxx nesmí xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx podle §8 xxxx. 2 xxxxxxx xxxx právnické osobě, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx daňovém xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx elektřiny xxx xxxx.

§17

Xxxxxx doklad a xxxxxx o xxxxxxx

(1) Xxx dodání elektřiny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vystavuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx elektřiny xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x elektřinou vystavuje xxxxxxxxx doklad x xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx je dodavatel xxxxxxx vystavit do 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli, obsahuje xxxx xxxxx:

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx11) xxxxxxxxx xxxxx10),

x) množství xxxxxx xxxxxxxxx x XXx, x xxxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxx dodané elektřiny xxxxxxxxxx xx xxxx x MWh,

f) výši xxxx xxxxxx x Xx,

x) xxx dodání,

h) xxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx,

x) xxxxx daňového xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxx osvobozené xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx podle §8 xxxx. 2, musí xxx na daňovém xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxx osvobozenou xx xxxx x xxxxxxx xx příslušné ustanovení xxxx části, na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx elektřina xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx dodavatel xxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx elektřiny xxx xxxx obchodníkovi x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx x elektřinou,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x XXx,

x) xxx xxxxxx,

x) datum xxxxxxxxx xxxxxxx o prodeji,

f) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, x elektronické podobě, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uznávanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

§18

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

x) nabyté elektřiny xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxx,

x) dodané elektřiny, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx x elektřiny dodané xxx daně,

d) dodané xxxxxxxxx osvobozené xx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxx daně,

f) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx vlastní xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx elektřinu xxx sobě,

g) elektřiny xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx sobě.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx podle xxxxxxxxx nebo právnických xxxx, od xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx dodána, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx elektřiny xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nemusí xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

§19

(1) Xxxxxx daně xxxxx §3 odst. 1 písm. x) x xxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxx pro daňové xxxxx za jednotlivá xxxxxxxxx období xxxxxxxx x množství

a) nabyté xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx elektřiny, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) spotřebované xxxxxxxxx osvobozené xx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx5) x provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxx pro xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zdaňovací období xxxxxxxx o množství

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxx pro vlastní xxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxx §18 xx 20 xx xxxxxxxx xx xxxx 10 let od xxxxx xxxxxxxxxxx období, xx kterému xx xxxxxxxx vztahuje.

Xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx výsad x xxxxxx

§22

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x imunit podle xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx16) (dále xxx "osoba xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx"), xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx x konzulární xxxx, x výjimkou konzulárních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku xxxx xxxxxx cizích xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxx diplomatické xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx služebního xxxxxxxxx x soukromé xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxxxxx zastupitelství xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, a xxxxxx úředník xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx mise xxxxxxxxxxxx pro Českou xxxxxxxxx x xxxxx xxxx místo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx osoby xxxxxxx v xxxxxxx x) nebo x), xxxxx x xx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx 15 xxx, xxxx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx domácností xx xxx xxxxx této xxxxx xxxxxx společenství xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx trvale xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx elektřiny.

(4) Xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x souladu s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Česká republika xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§23

(1) Nárok xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Daňové přiznání xx podává xx xxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po zdaňovacím xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx vznikl.

(3) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx se xxxxxx na daňovém xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx správci daně xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx sídla na xxxxxxx území.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx vrátí xxxxxxxxx xxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx.

§24

Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx uplynutím xxxxxxx xxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx.

§25

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

§26

Xxxxxx přiznání a xxxxxxxxx daně

(1) Xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém tato xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx daně xxxxxxxx nejpozději xx 6 xxxxxx ode xxx, kdy xxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx týká. Tuto xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx

§27

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) dodá xx xxxxxxx xxxxx elektřinu xxxxxxxxxxx xx daně xxxxx §8 odst. 2 fyzické xxxx xxxxxxxxx osobě, která xxxx držitelem xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxx xx daňovém xxxxx xxxxxxxxx bez xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx držitelem povolení x nabytí elektřiny xxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx daňový xxxxxx xxxx doklad x xxxxxxx xxxxx §17.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).

§28

K xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je příslušný xxxxxxx xxxx.

§29

Společná ustanovení

Správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup seznam xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xx xxxx, a xxxxxxxx povolení x xxxxxx elektřiny bez xxxx. Xxxxxx obsahuje xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx číslo11) xxxxxxxxx xxxxx10) určeného xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx,

x) xxxxxxx daně příslušného xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) datum xxxxxx, zániku x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx k nabytí xxxxxxxxx bez xxxx.

§30

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x zaplatit x xxxxxx od 1. ledna 2008 xx 31. ledna 2008, podá xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x dani x celního xxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2008.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx vydání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osvobozené xx xxxx nejpozději xx 15. xxxxx 2008, xxxxxxxx xx taková xxxxx od xxxxxxx xxxx 2008 xx xxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx nebo xx xxxxxxxx povolení k xxxxxx xxxxxxxxx osvobozené xx xxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx dodána xxxxxxxxx spotřebiteli do 1. ledna 2008. X xxxxxxxxx spotřebitelů xxxxxxxxxx xxxxxxx typu X nebo X xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx17) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dodané do 1. ledna 2008 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 2007. X xxxxxxxxx spotřebitelů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx X xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx17) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2008 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2007, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu17) x xxxxxxxx pro xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx dodání xx 31. xxxxxxxx 2007 x od 1. xxxxx 2008 xx xxxx dalšího dne xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny xx xxxxx úměrné xxxxx období od xxxx minulého xxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 x xx 1. xxxxx 2008 do xxxx xxxxxxx dne xxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx

Xx. XXXX

X zákoně č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx č. 135//1994 Xx., zákona x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 95/2005 Sb., xxxxxx x. 127/2005 Xx. x zákona x. 217/2005 Xx., §2a xxx:

"§2x

(1) Ministerstvo zdravotnictví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x zdravotních xxxxxx, léčivých xxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenovou xxxxxxxx x zdravotních xxxxxx.

(2) Xxxxxx ústav xxx xxxxxxxx léčiv xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx maximálních cen xxxxxxxx přípravků, potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle cenových xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxxxx zdravotních xxxxxx, stomatologických xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx cenového xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx považuje xx xxxxxxx regulaci xxxxx xxxxxx zákona xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxx

Xx. XXXXXX

X §10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 230/2006 Sb., xx xx slova "x Xxxxxxx věstníku," xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx,".

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Sb., xxxxxx č. 227/1997 Xx., zákona x. 492/2000 Xx., zákona x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 575/2002 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 495/2005 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx. x zákona x. 69/2007 Sb., xx xxxx xxxxx:

X §1 xxxx. 2 xxxxxxx e) xx xxxxx "15&xxxx;000&xxxx;000" xxxxxxxxx xxxxxx "25 000 000".

Čl. LXXIX

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x roce 2008, xxxxx dále xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xx xxxxxxx osoby, které xx xxxxx účetními xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §1 odst. 2 xxxx. e) zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 odst. 2 xxxx. x) zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 písm. x) xx x) x x) xx x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx roce 2006 xxxxxxxxx částku 25&xxxx;000&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx povinnost ukončit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 5 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §1 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §1 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x x) až x) xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x kalendářním xxxx 2006 xxxxxxxxx xxxxxx 25&xxxx;000&xxxx;000 Kč se xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xx. XXXX

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 494/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 215/2005 Xx., x registračních pokladnách x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x registračních xxxxxxxxxx).

2. Xxxxxxxx xxxxx č. 588/2006 Sb., xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx výpočtových xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXXXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2008, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) čl. XXVIII xxxx 37 x 38, 40 xx 49, 51, čl. XXIX xxxx 1, čl. XXXV xxxx 7 x čl. XXXVI xxxx 1, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx vyhlášení,

b) čl. XXXIX x čl. XL, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2007,

x) čl. I xxxx 50, 65, 131, 169, 171, 180, 186, 190, 211, čl. XX xxxx 4 a 7, čl. XXIII bodů 4, 11 x 27, čl. XXV xxxx 13, čl. XXXV xxxx 3, 6 x 17, čl. XXXVI bodů 6 až 11 x 14, čl. XLII xxxx 2, čl. XLIII xxxx 2, čl. XLIV xxxx 2, čl. XLV xxxx 2, čl. XLVI xxxx 3, čl. XLVII xxxx 2, čl. XLIX xxxx 6, čl. L xxxx 2 x čl. LII xx LVIII, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2009,

x) čl. XXVIII xxxx 36, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2009, a čl. XXVIII xxxx 39 x 50, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. ledna 2014,

e) čl. I xxxx 66, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2010.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xx. XVI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx na skutečnosti, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx až xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x účelem xxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxxxxxxx

Xxxx část xxxxxxxx xxxxxxxx č. 261/2007 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2008, xxxxxxxxxx čl. XXVII bodů 37, 38, 40 až 49, 51, čl. XXIX xxxx 1, čl. XXXV xxxx 7 x čl. XXXVI xxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 16.10.2007, ustanovení čl. XXXIX x čl. XL xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 31.12.2007, xxxxxxxxxx čl. I bodu 65, čl. XX xxxx 4 x 7, čl. XXIII xxxx 4, 11 x 27, čl. XXV xxxx 13, čl. XXXV xxxx 3, 6 a 17, čl. XXXVI xxxx 6 xx 11 a 14, čl. XLII bodu 2, čl. XLIII xxxx 2, čl. XLIV xxxx 2, čl. XLV bodu 2, čl. XLVI xxxx 3, čl. XLVII xxxx 2, čl. XLIX bodu 6, čl. L xxxx 2 x čl. LII xx LVIII xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2009, čl. XXVIII bodu 36, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1.7.2009, x čl. XXVIII xxxx 39 x 50, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014, xxxxxxxxxx čl. I xxxx 66 xxxxxx xxxxxxxxx xxx 1.1.2010.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

281/2009 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

292/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2009

104/2010 Sb., xxxxx ÚS xx xxx 2.3.2010 ve xxxx návrhu na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x. 261/2007 Sb., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, týkajících xx xxxxx xxxxxx okresních, xxxxxxxxx x vrchních xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx správního xxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 30.4.2010

206/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

366/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci x hmotné xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 1.1.2012

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odpovědnosti právnických xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

167/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 499/2004 Xx., o archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2012

463/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxx

x xxxxxxxxx od 21.12.2012

42/2013 Xx., xxxxx XX xx xxx 9.1.2013 xx. xx. Xx. XX 31/09 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx článku XXXX xxxx 4 a 5 zákona x. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 7.3.2013

313/2013 Sb., kterým xx mění zákon x. 108/2006 Sb., x sociálních službách, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

340/2013 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

182/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 29.8.2014

234/2014 Xx., x státní xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.11.2014

331/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 353/2003 Sb., x spotřebních xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

131/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

382/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2021

298/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx elektronické transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s účinností xx 1.7.2017

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx k xx. XXXXX
1) Směrnice Rady 2003/96/ES xx xxx 27. xxxxx 2003, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx rámcových předpisů Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Rady 2004/74/ES xx xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2003/96/XX, xxxxx jde x možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx x energetických xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x směrnice Xxxx 2004/75/XX ze xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2003/96/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx Xxxxx uplatňovat x xxxxxxxxxxxxx produktů x elektřiny xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 92/12/EHS xx xxx 25. xxxxx 1992 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřební xxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Rady 92/108/EHS xx dne 14. xxxxxxxx 1992, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 92/12/XXX x xxxxxx xxxxxx, držení, xxxxxx x xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 92/81/XXX, xxxxxxxx Xxxx 94/74/ES xx dne 22. xxxxxxxx 1994, kterou xx mění xxxxxxxx 92/12/XXX o obecné xxxxxx, pohybu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx 92/81/XXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spotřebních daní x xxxxxxxxxxx xxxxx x směrnice 92/82/EHS x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxx 96/99/ES ze xxx 30. xxxxxxxx 1996, kterou xx xxxx směrnice 92/12/EHS x xxxxxx úpravě, xxxxxx, pohybu x xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx Xxxx 2000/44/ES ze xxx 30. xxxxxx 2000, kterou se xxxx xxxxxxxx 92/12/XXX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x výrobků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxx 2000/47/ES ze xxx 20. xxxxxxxx 2000, kterou se xxxx směrnice 69/169/XXX x 92/12/EHS, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx Xxxxxx, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 807/2003 xx xxx 14. xxxxx 2003 o přizpůsobení xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx prováděcích xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxxx Xxxx 2004/106/ES xx xxx 16. xxxxxxxxx 2004, kterou xx xxxx směrnice 77/799/EHS x xxxxxxxx xxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx z xxxxxxxxxx x 92/12/XXX x xxxxxx úpravě, xxxxxx, pohybu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani.
2) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 19 xxxxxx č. 458/2000 Xx., o podmínkách xxxxxxxxx a o xxxxxx státní správy x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. 2 xxxx. x) bod 21 xxxxxx x. 458/2000 Xx.
4) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 20 xxxxxx č. 458/2000 Xx.
5) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 o xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x Společném xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 2031/2001 xx xxx 6. xxxxx 2001.
6) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 11 xxxxxx x. 458/2000 Xx.
7) §49 xxxx. 11 xxxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních daních, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) §2 xxxx. 2 xxxx. x) bod 6 xxxxxx č. 458/2000 Xx.
9) Xxxxx č. 353/2003 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §10 xxxxxx č. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) §57 x 58 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o elektronickém xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 440/2004 Xx.
13) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
14) Například xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 157/1964 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 21/1968 Sb., x Úmluvě x výsadách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 32/1969 Sb., x Vídeňské xxxxxx x xxxxxxxxxxxx stycích, xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 40/1987 Sb., o Xxxxxx x zvláštních xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 52/1956 Sb., x přístupu Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Úmluvě x výsadách x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 13. xxxxx 1946, xxxxx č. 125/1992 Sb., x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxx a x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx sekretariátu x xxxxxxx institucí Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v Xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 36/2001 Sb. m. s., x přijetí Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
15) Vyhláška č. 524/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx diagramů xxxxxxx plynu.
16) Příloha č. 2 xxxxxxxx x. 251/2001 Xx., xxxxxx se xxxxxxx Pravidla xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xx. XXXXXX
1) Xxxxxxxx Xxxx 2003/96/ES xx xxx 27. xxxxx 2003, xxxxxx se mění xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2004/74/XX xx xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxx směrnice 2003/96/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x energetických xxxxxxxx x elektřiny xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxx sníženou xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx 2004/75/XX ze xxx 29. dubna 2004, xxxxxx xx xxxx směrnice 2003/96/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx Xxxxx uplatňovat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x elektřiny xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx sníženou xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 92/12/EHS xx xxx 25. xxxxx 1992 x xxxxxx úpravě, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřební xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 92/108/XXX xx xxx 14. xxxxxxxx 1992, xxxxxx xx mění směrnice 92/12/XXX o xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, pohybu x sledování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřební xxxx x xxxxxxxx 92/81/XXX, xxxxxxxx Xxxx 94/74/ES xx dne 22. xxxxxxxx 1994, kterou xx mění xxxxxxxx 92/12/XXX x xxxxxx xxxxxx, pohybu a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx 92/81/XXX o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 92/82/XXX x xxxxxxxxxx sazeb xxxxxxxxxxx daní x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxx 96/99/ES xx xxx 30. prosince 1996, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 92/12/EHS x obecné xxxxxx, xxxxxx, pohybu a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx Xxxx 2000/44/ES xx xxx 30. xxxxxx 2000, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 92/12/XXX, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x výrobků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, směrnice Xxxx 2000/47/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 2000, xxxxxx xx xxxx směrnice 69/169/XXX x 92/12/XXX, pokud xxx x dočasná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx Xxxxxx, nařízení Xxxx (XX) č. 807/2003 xx xxx 14. xxxxx 2003 o přizpůsobení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx jejích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Rady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupem (xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx rozhodnutí 1999/468/XX x xxxxxxxx Xxxx 2004/106/ES ze xxx 16. listopadu 2004, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 77/799/XXX x vzájemné xxxxxx xxxx příslušnými orgány xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx přímých xxxx, xxxxxxxxx spotřebních xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x 92/12/XXX x obecné xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani.
2) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 x xxxxx x xxxxxxxxxxx nomenklatuře x x Xxxxxxxxx xxxxxx sazebníku, xx xxxxx xxxxxxxx Komise (XX) x. 2031/2001 xx xxx 6. xxxxx 2001.
3) §49 xxxx. 11 zákona x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §10 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §57 x 58 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., xx xxxxx zákona x. 440/2004 Sb.
8) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 157/1964 Sb., x Xxxxxxxx úmluvě o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních věcí č. 21/1968 Sb., o Úmluvě x xxxxxxxx a xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 32/1969 Sb., x Xxxxxxxx úmluvě x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 40/1987 Sb., x Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 52/1956 Sb., x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 13. xxxxx 1946, zákon č. 125/1992 Sb., x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxx x x xxxxxxxx a xxxxxxxxx tohoto sekretariátu x dalších xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x spolupráci x Xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 36/2001 Sb. m. s., x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx personálu.
Xxxxxxxx x xx. LXXIV
1) Xxxxxxxx Rady 2003/96/ES ze dne 27. xxxxx 2003, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2004/74/XX xx dne 29. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2003/96/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx Xxxx 2004/75/XX ze xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxx směrnice 2003/96/ES, xxxxx xxx o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxx xxxxxxxx úroveň xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 92/12/EHS xx xxx 25. xxxxx 1992 o xxxxxx xxxxxx, držení, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxx 92/108/EHS xx xxx 14. xxxxxxxx 1992, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 92/12/XXX x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, pohybu x sledování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 92/81/XXX, xxxxxxxx Xxxx 94/74/ES xx xxx 22. xxxxxxxx 1994, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 92/12/XXX o xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podléhajících xxxxxxxxx dani, směrnice 92/81/XXX o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daní x xxxxxxxxxxx olejů x směrnice 92/82/EHS x xxxxxxxxxx sazeb xxxxxxxxxxx daní x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxx 96/99/XX xx xxx 30. xxxxxxxx 1996, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 92/12/EHS x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani, směrnice Xxxx 2000/44/ES xx xxx 30. xxxxxx 2000, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 92/12/XXX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx dovážejí do Xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxx 2000/47/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 2000, xxxxxx se xxxx směrnice 69/169/XXX x 92/12/XXX, xxxxx xxx x dočasná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx Xxxxxx, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 807/2003 xx xxx 14. xxxxx 2003 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx jejích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx konzultačním xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx), ustanovením xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxxx Xxxx 2004/106/ES xx xxx 16. listopadu 2004, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 77/799/XXX x vzájemné pomoci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx z xxxxxxxxxx x 92/12/XXX x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, pohybu a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
2) §2 xxxx. 2 xxxx. x) bod 11 xxxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
3) §2 xxxx. 2 písm. x) xxx 28 xxxxxx x. 458/2000 Xx.
4) §27 xxxxxx x. 458/2000 Xx.
5) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 20 xxxxxx x. 458/2000 Xx.
6) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 21 xxxxxx x. 458/2000 Xx.
7) §2 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 180/2005 Xx., o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).
8) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. xxxxxxxx 1987 x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x Společném xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx nařízení Xxxxxx (XX) x. 2031/2001 xx dne 6. xxxxx 2001.
9) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 7 xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 670/2004 Xx.
10) §2 xxxx. 2 xxxx. x) bod 14 xxxxxx x. 458/2000 Xx.
11) §2 xxxx. 1 písm. x) vyhlášky č. 541/2005 Sb., x xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxxxxx x. 552/2006 Sb.
12) §10 xxxxxx č. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13) §57 x 58 zákona x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 440/2004 Xx.
15) §2 xxxx. c) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 440/2004 Sb.
16) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ministra zahraničních xxxx č. 157/1964 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 21/1968 Sb., x Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 32/1969 Sb., x Xxxxxxxx úmluvě x xxxxxxxxxxxx stycích, xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 40/1987 Sb., x Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 52/1956 Sb., x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx x výsadách x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Valným xxxxxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx xxx 13. xxxxx 1946, zákon č. 125/1992 Sb., x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x Evropě x x výsadách x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 36/2001 Sb. m. s., x přijetí Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx personálu.
17) Xxxxxxxx č. 541/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx č. 552/2006 Xx.