Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

261/2007 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Čl. III

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců Čl. IV

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů Čl. V

Přechodná ustanovení Čl. VI

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Čl. VII

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. VIII

Přechodná ustanovení Čl. IX

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o dani z nemovitostí Čl. X

Přechodná ustanovení Čl. XI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Čl. XII

Přechodná ustanovení Čl. XIII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o registračních pokladnách Čl. XIV

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. XV

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 545/2005 Sb. Čl. XVI

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. XVII

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o spotřebních daních Čl. XVIII

Přechodná ustanovení Čl. XIX

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu Čl. XX

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů Čl. XXI

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Čl. XXII

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. XXIII

Přechodná ustanovení Čl. XXIV

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. XXV

Přechodné ustanovení Čl. XXVI

ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení Čl. XXVII

ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o sociálních službách Čl. XXVIII

ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců Čl. XXIX

Přechodná ustanovení Čl. XXX

ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o nemocenské péči v ozbrojených silách Čl. XXXI

Přechodná ustanovení Čl. XXXII

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění Čl. XXXIII

Přechodná ustanovení Čl. XXXIV

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. XXXV

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Čl. XXXVI

Přechodná ustanovení Čl. XXXVII

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění Čl. XXXVIII

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. XXXIX

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění Čl. XL

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákoníku práce Čl. XLI

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o vojácích z povolání Čl. XLII

Přechodná ustanovení Čl. XLIII

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Čl. XLIV

Přechodná ustanovení Čl. XLV

ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu Čl. XLVI

Přechodná ustanovení Čl. XLVII

Mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců v letech 2008 až 2010 Čl. XLVIII

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců Čl. XLIX

Přechodná ustanovení Čl. L

Mimořádné opatření při určování výše platu státních zástupců v letech 2008 až 2010 Čl. LI

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o obcích Čl. LII

Přechodné ustanovení Čl. LIII

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o krajích Čl. LIV

Přechodné ustanovení Čl. LV

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze Čl. LVI

Přechodné ustanovení Čl. LVII

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna služebního zákona Čl. LVIII

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. LIX

Přechodná ustanovení Čl. LX

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - PŘÍSPĚVEK NA ZVÝŠENÉ ŽIVOTNÍ NÁKLADY Čl. LXI

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 585/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů Čl. LXII

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o vysokých školách Čl. LXIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění Čl. LXIV

Přechodná ustanovení Čl. LXV

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Čl. LXVI

Přechodná ustanovení Čl. LXVII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Čl. LXVIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách Čl. LXIX

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. LXX

Přechodné ustanovení Čl. LXXI

ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ ČÁST - DAŇ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ Čl. LXXII

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Plátce daně §3

Předmět daně §4

Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit §5

Základ a sazba daně §6

Výpočet daně §7

Osvobození od daně §8

Povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně §9 §10 §11

Nabytí plynu bez daně §12

Povolení k nabytí plynu bez daně §13 §14 §15

Zákaz dodání plynu §16

Daňový doklad a doklad o prodeji §17

Evidence §18 §19 §20 §21

Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit §22 §23 §24

Zdaňovací období §25

Daňové přiznání a splatnost daně §26

Přestupky §27 §28

Společná ustanovení §29

Přechodná ustanovení §30

ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ ČÁST - DAŇ Z PEVNÝCH PALIV Čl. LXXIII

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Plátce daně §3

Předmět daně §4

Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit §5

Základ a sazba daně §6

Výpočet daně §7

Osvobození od daně §8

Povolení k nabytí pevných paliv osvobozených od daně §9 §10 §11

Nabytí pevných paliv bez daně §12

Povolení k nabytí pevných paliv bez daně §13 §14 §15

Zákaz dodání pevných paliv §16

Daňový doklad a doklad o prodeji §17

Evidence §18 §19 §20

Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit §21 §22 §23

Zdaňovací období §24

Daňové přiznání a splatnost daně §25

Přestupky §26 §27

Společná ustanovení §28

Přechodná ustanovení §29

ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ ČÁST - DAŇ Z ELEKTŘINY Čl. LXXIV

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Plátce daně §3

Předmět daně §4

Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit §5

Základ a sazba daně §6

Výpočet daně §7

Osvobození od daně §8

Povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně §9 §10 §11

Nabytí elektřiny bez daně §12

Povolení k nabytí elektřiny bez daně §13 §14 §15

Zákaz dodání elektřiny §16

Daňový doklad a doklad o prodeji §17

Evidence §18 §19 §20 §21

Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit §22 §23 §24

Zdaňovací období §25

Daňové přiznání a splatnost daně §26

Přestupky §27 §28

Společná ustanovení §29

Přechodná ustanovení §30

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen Čl. LXXV

Přechodná ustanovení Čl. LXXVI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o cenách Čl. LXXVII

ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o účetnictví Čl. LXXVIII

Přechodná ustanovení Čl. LXXIX

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ Čl. LXXX

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - ÚČINNOST Čl. LXXXI

Nález Ústavního soudu č. 88/2008 Sb.; č. 166/2008 Sb.; č. 251/2008 Sb.; č. 104/2010 Sb.; č. 42/2013 Sb.

č. 344/2013 Sb. - Čl. XVI

č. 349/2023 Sb. - Čl. LXXVII

INFORMACE

261

ZÁKON

ze dne 19. xxxx 2007

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 586/1992 Sb., x daních z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., zákona č. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx č. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx č. 32/1995 Xx., xxxxxx x. 87/1995 Sb., zákona x. 118/1995 Sb., xxxxxx č. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 210/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., zákona x. 111/1998 Xx., xxxxxx č. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx., zákona x. 333/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 129/1999 Sb., zákona x. 144/1999 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 3/2000 Xx., xxxxxx x. 17/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Sb., xxxxxx x. 72/2000 Xx., zákona x. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx č. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 340/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 117/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 453/2001 Xx., xxxxxx x. 483/2001 Xx., zákona x. 50/2002 Sb., xxxxxx x. 128/2002 Sb., xxxxxx č. 198/2002 Xx., zákona x. 210/2002 Xx., zákona x. 260/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., zákona x. 575/2002 Sb., zákona x. 162/2003 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Sb., xxxxxx x. 19/2004 Sb., xxxxxx x. 47/2004 Xx., xxxxxx č. 49/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx č. 280/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 360/2004 Sb., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., zákona x. 628/2004 Sb., xxxxxx č. 669/2004 Xx., xxxxxx č. 676/2004 Sb., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Sb., xxxxxx č. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 530/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Sb., xxxxxx x. 552/2005 Xx., zákona x. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 179/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona x. 203/2006 Sb., xxxxxx x. 223/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 29/2007 Xx., xxxxxx x. 67/2007 Xx. x zákona č. 159/2007 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §3 se xx xxxxx odstavce 4 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňují xx xxxxxxx x) až x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 1x znějí:

"f) xxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x předčasným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikatele1e),

g) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx1x), xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx4x),

x) xxxxxx uhrazená xxxxxxxxx pojišťovnou, x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x doplatků xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limity xxxxxxxxxxx poplatků x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

1x) Xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 1698/2005 xx xxx 20. xxxx 2005 x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx venkova (EZFRV).

Nařízení xxxxx č. 69/2005 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x předčasným ukončením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 512/2006 Xx.".

2. X §4 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění42), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění43), xxxxxx sociální xxxxxxx44), xxxxxxx pomoci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona44a), sociálního xxxxxxxxxxx45), xxxxxx x xxxxxxxxx nástrojů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx46) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění47), x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx-xx xxxx x příjmy xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx od xxxx osvobozena x xxxxx xxxxxx příjmů xxxxx částka ve xxxx 198 000 Xx xxxxx, xx xxx xx xxxx nezahrnuje xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx2x),".

3. X §4 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx "podpory" vkládají xxxxx ", příspěvky x xxxxxxxxx rozpočtů".

4. X §4 odst. 1 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4 xxx:

"x) xxxxxx získaný xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxx xxxxxxxxx4),

4) Zákon č. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců.".

5. X §4 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) příjmy z xxxxxxx členských xxxx xxxxxxxx, z xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílů xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx13), x xxxxxxx účasti na xxxxxxxxxx společnostech xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), xxxxxxxxx-xx xxxx xxxx nabytím x xxxxxxxx xxxx 5 let. Xxxx 5 let xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx práv xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx13) xxxx xxxxxx xx obchodní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx členem družstva xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §23x xxxx 23x, xxxx 5 xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx podílů, xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx do 5 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx. Osvobození xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, z xxxxxxx xxxxxxx podílu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx účasti na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x prodeje xxxxxxx xxxxxx v době xx 5 xxx xx xxxxxx, a x budoucího převodu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx obchodních xxxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pořízených x jeho obchodního xxxxxxx, pokud příjmy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx 5 let xx ukončení xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x když xxxxxxx x xxxxxxx bude xxxxxxxx xx po 5 xxxxxx od xxxxxx nebo od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx,".

6. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxxxxx".

7. V §4 xxxx. 1 xxxx. u) xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx4x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx".

Xxxxxxxx xxx čarou č. 4x xx zrušuje.

8. X §4 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx z xxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx x cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx x převodem těchto xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx 6 xxxxxx, a xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx podílového listu x xxxx vyplacení xxxxxx dobu 6 xxxxxx. Osvobození xx xxxxxxxx pouze xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 24 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 5 %. Xxxx 6 xxxxxx xxxx nabytím x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u téhož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx sloučení nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx otevřený xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx byly zahrnuty xx obchodního xxxxxxx, x xx xx 6 měsíců xx xxxxxxxx podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Osvobození se xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx podílový xxxx xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetku, x to do 6 xxxxxx xx xxxxxxxx podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx akcie o xxxxxxx xxxxxx jmenovité xxxxxxx se xxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxx a převodem xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nepřerušuje; xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §23x xxxx 23x. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxx x budoucího xxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx 6 měsíců xx nabytí, a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxx nebo byly xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti, i xxxx xxxxx smlouva xxxx xxxxxxxx xx xx 6 měsících xx xxxxxx xxxx xx 6 xxxxxxxx xx xxxxxxxx podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13x),".

9. X §4 odst. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx zo) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až xx).

10. X §4 odst. 1 písm. x) xx slovo "správy" xxxxxxx.

11. V §4 xxxx. 1 se xxxxxxx zg) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx) xx xx) se označují xxxx písmena xx) xx xx).

12. X §4 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx xx), xxxxx xxx:

"xx) xxxxxx xxxxx §7 plynoucí úpadci xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx reorganizace xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx19x), a ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx reorganizace, xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

13. X §5 xxxx. 5 se xxxx xxxxxxxx zrušuje.

14. X §5 odst. 10 xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

15. X §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx".

16. X §6 xxxx. 4 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx bydlištěm xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx plátců xxxx xxxxxxxxxx v §38x xxxx po zvýšení xxxxx xxxxxxxx 13 xxxxxxxxxxx základem xxxx xxx xxxxxxx daní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §36 xxxx. 2, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) a xxxxx xxxxxxxx 10, jejichž xxxxxx xxxx před xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 13 x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5&xxxx;000 Kč.".

17. V §6 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "(xxxx xxx "xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx")" xxxxxxx.

18. X §6 odst. 9 xxxxxxx x) xxx:

"x) částky vynaložené xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rekvalifikací, xxxxxxxxxxx x předmětem jeho xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxx mzda, xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx,".

19. V §6 odst. 9 xx písmeno e) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx v) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx u).

20. X §6 xxxx. 9 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) až u) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

21. X §6 xxxx. 9 xx xx konci písmene x) xxxxxxxx xxxxx "x xx xxxxxxxxx xx xxxx 3&xxxx;500 Xx xxxxxxx,".

22. X §6 odst. 9 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6x xxx:

"x) xxxxxxxx příplatek nebo xxxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxxx poskytovaný x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx6x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx mnohonárodních sil xxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx působení v xxxxxxxxx,

6x) Například §11 xxxx. 3 xxxxxx x. 143/1992 Sb., x xxxxx x xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx x rozpočtových x některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §119 xxxxxx x. 361/2003 Xx., x služebním poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

23. X §6 xxxx. 9 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 123 zní:

"p) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx9x), xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovně34b) xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vzniku xxxxxx na starobní xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx důchod, xxxx x xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle zákona x důchodovém xxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx89), xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx usazenou xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, za xxxxxxxx, xx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výplata xxxxxxxxxx xxxxxx až xx 60 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x roce xxxxxxxx xxxx 60 xxx; x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 24&xxxx;000 Xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx platí x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx-xx pojistnou xxxxxxxx smrt xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvě123), xxxxx zaměstnavatele, xxxxx xxxxxx pojistné,

123) §51 xxxxxx č. 37/2004 Xx.".

24. X §6 xxxx. 9 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 47x x 47b xxx:

"x) příjem xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, platu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů47a), xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxxxx xxxxxx vztahy47b),

47a) Xxxxxxxxx §192 až 194 zákoníku xxxxx, §34 odst. 4 xxxxxx x. 236/1995 Xx., o xxxxx x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x poslanců Xxxxxxxxxx parlamentu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §73 xxxx. 4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §48 xxxx. 3 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §53 odst. 4 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Praze, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

47x) §192 xxxx. 2 xxxxxxxx práce.".

25. V §6 xxxxxxxx 13 xxx:

"(13) Xxxxxxxx xxxx (xxxxxx základem xxxx) xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 x 5, zvýšené x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21) xxxxxxx platit xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx, x x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stejného druhu, xxxxxxx x částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele xx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

26. X §6 xx doplňuje xxxxxxxx 14, který xxx:

"(14) Xxxxx-xx xx o xxxxxx plynoucí ze xxxxxx v xxxxxxxxx, xx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 základem xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zvýšený x xxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 13 x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx. Xx-xx závislá činnost xxxxxxxxxx xx xxxxx, x nímž Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je základem xxxx příjem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 13 x xxxxxxx x daň xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxx nebyla xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x tuzemsku xxxxx §38x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

27. V §7 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "8" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

28. X §7 se xxxxxxxx 6 x 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 8 xx 15 se xxxxxxxx xxxx odstavce 6 až 13.

29. X §7 xxxx. 6 xx číslo "3&xxxx;000" xxxxxxxxx číslem "7&xxxx;000".

30. X §7 xxxx. 8 se xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxxxxxx-xx poplatník xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xx xx xx xx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxx zahrnuty veškeré xxxxxx poplatníka xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x z xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx.".

31. X §7 xxxx. 8 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

32. X §7 xxxx. 8 xxxx xxxxxxxx, §7 xxxx. 12 xxxxxx páté a xxxxx, §7 xxxx. 13, §7a xxxx. 3 xxxx první, §10 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxx x xxxx x §24 xxxx. 12 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "9" nahrazuje xxxxxx "7".

33. X §7 xxxx. 12 xxxx xxxx xx xxxxx "10" xxxxxxxxx xxxxxx "8" a xxxxx ", 13 x 14" se xxxxxxxxx xxxxx "x 13".

34. X §7 xxxx. 12 větě xxxxx xx číslo "10" xxxxxxxxx xxxxxx "8" a xxxxx ", 13 xxxx §14" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxx 13".

35. X §7a odst. 4 xxxx xxxxx, §35x xxxx. 1 xxxx. x), §35b xxxx. 2 písm. x), §35d xxxx. 6 xxxx xxxxx, §35x xxxx. 7 xxxx xxxxx, §38x xxxx. 3 xxxx. x) x x §38xx odst. 5 xxxx první xx xxxxx "xxxx. 1" xxxxxxx.

36. X §7x xxxx. 7 větě xxxxx se xx xxxxx "§15," xxxxxxxx xxxxx "výši slevy xx xxxx podle §35xx nebo xxxxx xx xxxx xxxxx §35x,".

37. §7x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 90 x 91 zrušuje.

38. V §8 xxxx. 4 xxxx první se xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxx nevyužije možnosti xxxxxxxx xx do xxxxxxxxxxxx základu xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podle §16 xxxx. 2" xxxxxxx.

39. X §8 xxxx. 4 se xxxx xxxxxxxx zrušuje.

40. X §10 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "protihodnota" xxxxxxxxx xxxxxx "protiplnění".

41. X §10 xxxx. 2 xxxx poslední xx xxxxx "odst. 1 xxxx. x), x), x), r) x x)" zrušují.

42. X §10 xxxx. 8 xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx.

43. X §13 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 1.

44. §13x x 14 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

45. X §15 xxxx. 1 xxxx první x §20 xxxx. 8 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx113)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xx xxxx jiné xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu4j)".

Poznámka xxx xxxxx x. 113 xx zrušuje.

46. X §15 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí63)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxx xxxxxxx xxxxxx63)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 63 xxx:

"63) §76 x xxxx. xxxxxx č. 50/1976 Xx. §119 x xxxx. xxxxxx x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx zákon).".

47. V §15 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "předpisu89)" xxxxxxxx xxxxx ", xxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

48. V §15 xx doplňuje xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 3 se xxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx jeho xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxx §22 xxxx xxxxxxx 90 % xxxxx xxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx 6, xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4, 6 nebo 10, xxxx xxxxxx, z xxxxx xx xxx xxxxxxxx srážkou xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.".

49. §16 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§16

Xxxxx xxxx

Xxx xx xxxxxxx xxxx sníženého x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx (§15) x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (§34) zaokrouhleného xx xxxx xxx Xx dolů činí 15 %.".

50. §16 xxxxxx nadpisu zní:

"§16

Sazba xxxx

Xxx xx xxxxxxx xxxx sníženého x xxxxxxxxxxxxx xxxx základu xxxx (§15) x x odčitatelné xxxxxxx xx základu xxxx (§34) xxxxxxxxxxxxxx na xxxx sta Xx xxxx činí 12,5 %.".

51. V §18 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. xx)" xxxxxxx.

52. X §18 xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxx "x rozpočtu Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x dále xxxxxx xxxxx x podpory x Xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx regionální radou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx124), x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx rozpočtů xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 124 zní:

"124) Zákon x. 248/2000 Sb., x xxxxxxx regionálního xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

53. V §19 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx poplatníkem xxxxxxxxxxxxx".

54. X §19 xxxx. 1 xxxxxxx l) xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 125 x 125a zní:

"l) xxxxxx plynoucí v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx125) a příjmy xxxxxxxx z nakládání x prostředky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, která xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx konsolidační xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx125x),

125) Xxxxx x. 427/1990 Xx., x převodech xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věcem na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon x. 500/1990 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx převodů xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x. 178/2005 Xx., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky x x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

125a) Xxxxx x. 239/2001 Xx., x České xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

55. X §19 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) příjmy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx124),".

56. X §19 xxxx. 1 xx xx konci písmene xx) xxxxxxxx xxxxx "x příjmy z xxxxxxx od Xxxxxxxxxx xxxxx,".

57. X §19 xxxx. 1 xxxxxxx xx) xx xx) xxxxx:

"xx) xxxxxx xxxxxxxx x příspěvků výrobců xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx121) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpětný xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx elektroodpadu, xxxxx xxxx zaregistrováni podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx121),

xx) xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12x),

xx) xxxxxx x

1. xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, vyplácené dceřinou xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx uvedeným x §17 xxxx. 3, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx mateřské xxxxxxxxxxx x xxxxxxx společnosti xxxxxxxx poplatníkovi uvedenému x §17 xxxx. 3 nebo xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, umístěné xx území České xxxxxxxxx.

Xxxx se nevztahuje xx dividendy x xxxx xxxxxx na xxxxx vyplácené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příjmy x xxxxxxx podílu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §17 odst. 3 xxxx stálé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx společnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v §17 xxxx. 3 a xx x xxxxxxxxx,".

58. X §19 xxxx. 1 se za xxxxxxxx xx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zp) x xx) se zrušují.

59. X §19 odst. 4 se xx xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx. xx) xx xx)" vkládají slova "x xxxxx odstavce 9".

60. X §19 xxxx. 6 xx xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxx x jiných podílů xx xxxxx, příjmu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx společnosti,".

61. X §19 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Osvobození xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. xx) x zi) xxxxx x pro xxxxxx plynoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §17 xxxx. 3 a xxxxx provozovně xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jiného členského xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, z xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx zisku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, se xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a

2. xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx právní charakteristikou xxxx společnost x xxxxxxx omezeným, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx družstvo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx70), x

3. xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x dividend x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x převodu xxxxxx xx společnosti xxxxxx, xxxx xxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxx 3 x 4, x

4. xxxxxxx dani obdobné xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, x xxx xxxxx xxxx xxxx nižší xxx 12 %, x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx poplatník xxxxxxx x §17 xxxx. 3 o xxxxxx x dividend a xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx20), x xx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx-xx x společnosti k xxxxxx bez provedení xxxxxxxxx, posuzuje xx xxxxxxx této podmínky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx podléhající xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx od daně xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obdobnou úlevu xx xxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. xx) x xx) x podle xxxxxx odstavce lze xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx x převodu xxxxxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx. Výdajem xxxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. xx) xxxx 2 je xxxx xxxxxxxx cena tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxx) osvobozené podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. zk) xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. ze) bodu 2 x xxxxx xxxxxx odstavce xxxxx xxxxxxxx u xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx části xxxxxxx (§23 xxxx. 15).".

62. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 93 xxx:

"93) Xxxxxxxx Rady 90/435/EHS xx xxx 23. xxxxxxxx 1990 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx států, xx xxxxx směrnice Rady 2003/123/XX a xxxxxxxx Xxxx 2006/98/XX.

Xxxxxxxx Xxxx 90/434/EHS xx xxx 23. července 1990 x xxxxxxxxx systému xxxxxxx při xxxxxx, xxxxxxxxxxx, převodech xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x různých xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxx Rady 2005/19/XX x xxxxxxxx Xxxx 2006/98/XX.

Xxxxxxxx Rady 2003/49/ES xx xxx 3. xxxxxx 2003 x xxxxxxxxx xxxxxxx zdanění xxxxx x licenčních xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx států, ve xxxxx xxxxxxxx Rady 2004/66/XX, xxxxxxxx Xxxx 2004/76/XX x xxxxxxxx Xxxx 2006/98/XX.".

63. X §20x odst. 1 xx xx větu xxxxx xxxxxx xxxx "Xx samostatného xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.".

64. X §21 xxxx. 1 xx xxxxx "24" xxxxxxxxx xxxxxx "21".

65. V §21 xxxx. 1 xx číslo "21" xxxxxxxxx číslem "20".

66. X §21 xxxx. 1 xx číslo "20" xxxxxxxxx xxxxxx "19".

67. V §21 xxxx. 6 xx xxxxx "poslednímu" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".

68. V §23 odst. 2 xxxx. a) xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx upravených xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx126), xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xx zjištění xxxxxxxx hospodaření x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx základu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx20x).".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 126 xxx:

"126) Nařízení XX č. 1606/2002 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

69. X §23 xxxx. 3 xxxx. x) xxx 12 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 127 xxx:

"12. částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, od jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxxx 36 xxxxxx nebo se xxxxxxxxx, x xxxx x částku xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx osoby, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu88), xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20) zaúčtována xx prospěch xxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření xxxxx xxxx 10. Xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu41c),127) a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx x ostatních investičních xxxxxxxx71), plnění ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx ztráty společnosti, xxxxx, půjček, ručení, xxxxx, smluvních pokut, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx sankcí xx závazkových vztahů x xxxx xx xxxxxxx, z xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxx), ale xx xxxxxxx (nákladem) na xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmů, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx dále nevztahuje xx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx výdaj (xxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xx xxxxxxx, x xxxxx vedou poplatníci xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx x včas xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xx xx xx doby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx ustanovení v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x účetnictví poplatníka x souladu xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx20). Xxxxxxx postupují xxxxxxxxxx x příjmy podle §7 xxxx 9, xxxxx nevedou účetnictví,

127) Xxxxx č. 182/2006 Xx., o xxxxxx x způsobech jeho xxxxxx (insolvenční zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

70. V §23 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxx 13, xxxxx xxx:

"13. xxxxxx, x kterou xxx xxxxxx xxxxxx xxxx podle §34 xxxx. 9 x 10 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,".

71. V §23 xxxx. 3 se xx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:

"4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxx obchodního xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx70), xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nabývací xxxx (§24 xxxx. 7),

5. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20) ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx akcií xxxxx společníkem, pokud xxxx xxxxx byly xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx70), byl-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx či xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§24 odst. 7),".

72. X §23 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxx 6, xxxxx xxx:

"6. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx započteného xxxxxxx xxxx xxxx části, x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 12. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx §7 xxxx 9, xxxxx xxxxxxx účetnictví.".

73. V §23 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "§16 odst. 2 a" xxxxxxx.

74. X §23 xxxx. 4 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "ustanovení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x výdajů (xxxxxxx), xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výdaje (xxxxxxx) xx xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx příjmů xxxxx §25 odst. 1 xxxx. x),".

75. X §23 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx rozdíl) x podílu, xxxxx xx x souladu xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx20) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx byl xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §19 odst. 1 xxxx. ze) xxxx xxxxx §19 xxxx. 9.".

76. X §23 xxxx. 7 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "X xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx u xxxxxx20x) x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami xx xxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 odst. 3 xxxx x §17 xxxx. 4 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 x §17 xxxx. 3, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.".

77. X §23 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, §25 xxxx. 1 xxxx. xx) x §31 xxxx. 7 větě xxxxxxxx xx xxxxx "xxxx. 9" nahrazují xxxxx "xxxx. 7".

78. X §23 xxxxxxxx 9 xxx:

"(9) U xxxxxxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozdíl xx xxxxx xxxxxx hodnoty xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx20)

x) xxxxxxx xxxxxx x výjimkou směnek x s výjimkou xxxxxxxx x §23 xxxx. 4 xxxx. x),

x) derivátu x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx derivátem,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx ocenění jej xxxxxxxx xxxx,

x) finančního xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx89).".

79. V §23 xxxx. 14 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx-xx vedení xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxx xxxxx-xx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 7" a xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx změnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxx. 7".

80. X §23 xxxx. 15 větě sedmé xx za slova "xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx70)" xxxxxxxx slova ", xxx rozdělovaná obchodní xxxxxxxxxx xxxx družstvo xxxxxx,".

81. X §23 xxxx. 15 xx xx xxxx sedmou xxxxxxxx věty "Při xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx xxxx družstvo xxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x zahrnování xxxxxxxx xxxx záporného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podniku do xxxxxxx daně, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost xxxx družstvo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zahrnovat xx xxxxxxx daně xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozdíl xxx xxxxx podniku xxxx části xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x do základu xxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ekonomicky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

82. X §23 xx xxxxxxxx 17 xxxxxxx.

83. X §23x odst. 4, §23x xxxx. 7, §24 xxxx. 5 xxxx. x), §26 xxxx. 7 xxxx. x), §29 odst. 1 xxxx. x), §29 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx xxxxx x §30 xxxx. 2 xx xxxxx "12" xxxxxxxxx xxxxxx "10".

84. X §23a xxxx. 5 písm. c) xx slova "v xxxxxxx x §34 xxxx. 3 až 5," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx §34 xxxx. 4, 6, 9 x 10".

85. X §23x xxxx. 6 xxxx. x) xx x) x §23x xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx35x)".

86. X §23c xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" vkládá xxxxx "zpravidla".

87. X §23x odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxx"), přičemž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dorovnání, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx společnosti, která xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx společnost") xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx nástupnických společností xxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx společnostech xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dorovnání.".

88. X §23x odstavec 5 xxx:

"(5) Příjmy (xxxxxx) xxxxxxxxxx zanikající xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Toto se xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xx dorovnání. Xxxxxxxxxx xxxxxx odstavce se xxxxxxx, xxxxx zanikající xxxx xxxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx založená xxxxxxxxxx, nástupnická xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx poplatníky xxxxxxxxx x §17 xxxx. 3, kteří xxxx xxxxx xxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx35x), xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společnosti

a) xx poplatníkem uvedeným x §2 xxxx. 2 xxxx x §17 odst. 3, xxxx

x) xxxx poplatníkem xxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx x §17 odst. 3, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx x zanikající xxxxxxxxxxx x drží xxxxx v nástupnické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx prostřednictvím stálé xxxxxxxxxx umístěné na xxxxx Xxxxx republiky.".

89. X §23c xxxx. 6 větě první xx za xxxxx "xxxxxxxxxx" doplňují xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx".

90. X §23x xxxx. 6 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x společníka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx podílů xx xxxxxxxxxxxxx společnostech xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

91. X §23x xxxx. 7 x §23x xxxx. 8 xxxx. a) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxx".

92. X §23x xxxx. 8 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxx".

93. X §23x odst. 8 xxxx. x) xx xx větu xxxxx xxxxxx xxxx "Xx zanikající nebo xxxxxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxx pouze xxxx xxxx xxxxxx ztráty x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ekonomicky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §38xx xxx není xxxxxxx.".

94. X §23x xxxx. 8 xxxxxxx x) xxx:

"x) převzít xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx něž xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 4, 6, 9 x 10 x xxxxx xxxxx nebyly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společností xx xxxxxxxx, které by xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxx společností xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neuskutečnily. Xx zanikající xxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxx pouze položky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx zanikající xxxx rozdělované společnosti x které xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx pouze x xxxxxxx zjištěném xxxxx xxxxxxxxxx zdůvodnitelného xxxxxxxx.".

95. X §23x xxxx. 9 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xx slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx evropské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx35x)".

96. X §23c xxxx. 9 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxx společnost", xx xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxx slova "xxxxx xxxxxxxx družstevní xxxxxxxxxxx35x)" x za xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx rozdělované xxxxxxxxxxx".

97. X §23x xxxx. 9 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", za xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx35x)" x xx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxx společnosti".

98. X §23x xxxx. 2 xx slova "§23x xxxx. 5 xxxx. x) x x)" xxxxxxxxx slovy "§23a xxxx. 2 x 5 xxxx. b) x x), §23x xxxx. 5".

99. V §23x odst. 3 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx společností,".

100. X §23d xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

101. X §23x xx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:

"(4) Xxxxxxx-xx převádějící xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxx jejího xxxxxx xx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx kratší xxx 1 rok xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx §23x xxxx. 2 xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, který získala xxx xxxxxx xxxxxx, x době xxxxxx xxx 1 rok xx výměně xxxxxx, xxxxxxxxxx §23x xxxx. 5 xx nepoužije.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.

102. V §24 xxxx. 2 xx x xxxxxxx b) xxxx xxxxxxxx zrušuje.

103. X §24 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují slova ", x dále xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxxxxx89) za pojištění xxxxxx xxxxxxx náhrady xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx odměny) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (karantény) xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx47x)".

104. X §24 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:

"f) pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21). Xxxx pojistné a xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx, xxxxx vedou xxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxxxxxx), xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxx xxxx xxxxx. Xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx28x) daňové přiznání x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx, jsou toto xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (nákladem) xxxxx xxxxx, xxxxx-xx zaplaceny xx xxxxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx termínu jsou xxxxxxx (nákladem) xxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx základ xxxx x předchozích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx to xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx toto xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxx,".

105. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxx 2 xx za xxxxx "xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xx xxxx".

106. X §24 xxxx. 2 xxxx. xx) x §35 xxxx. 5 xx xxxxx "§16 xxxx. 2 xxxx" xxxxxxx.

107. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 3 xxx:

"3. provoz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx x odborným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx (nákladů) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,".

108. X §24 odst. 2 xxxx. k) xxxx 2 xx xx slovo "xxx," xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx".

109. X §24 xxxx. 2 písm. x) bodě 3 xxxx první xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" vkládají xxxxx ", x to xxxxxxxxx xx výše xxxxx základní xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x §6 odst. 7 písm. x),".

110. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) xx na xxxxx xxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "a to xxxxxxxxx do xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zaměstnance x §6 xxxx. 7 xxxx. x),".

111. X §24 odst. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx x výdaje (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx §25 odst. 1 xxxx. zk) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxx) xx dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx x xx slova "xxxxxxxxx x) x ze)" xx doplňují slova "x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx příjem x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. xx) xxxx podle §19 xxxx. 9".

112. X §24 odst. 2 xxxx. v) xxxx 1 x §24 xxxx. 2 xxxx. v) bodě 2 xxxx xxxxx xx xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx".

113. V §24 odst. 2 xx na konci xxxxxxx zc) čárka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx [§25 odst. 1 xxxx. xx)], x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxx), xxxxx xxxxxx uznány xxxx xxxxxx (náklady) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení příjmů xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x),".

114. X §24 xxxx. 2 písmeno xx) xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 128 xxx:

"xx) xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxx provedené likvidace xxxxx materiálu, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx léků, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prošla x xxxxx je xxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx128). X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx poplatník xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, způsob, čas x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

128) Xxxxx č. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon x. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

115. X §24 odst. 2 xxxxxxx xx) zní:

"zj) xxxxxxx cena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx povinné xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu106), xxxxx xx výrobce xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx podle §26 xx 33,".

116. V §24 odst. 2 xxxx. zn) se xx xxxxx "xxxxxxx20)" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

117. X §24 xxxx. 2 xxxxxxx xx) xxx:

"xx) výdaje (xxxxxxx) xxxxxxxxxx poplatníkem x xxxxxx xxxxx §7 xx uhrazení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx82x), xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx výdělečnou činností xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 10&xxxx;000 Kč. X xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx za xxxxxxxxx období xxxxxxx xx 13 000 Xx, x x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, až 15 000 Xx,".

118. X §24 xxxx. 2 se xx xxxxxxxx xx) xxxxx xxxxxxxxx tečkou x písmena xx) xx xx) xx xxxxxxx.

119. X §24 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxxxxx x částku xxxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxx. xx),".

120. X §24 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx věci xx xxxxx xxx 20 % xxxxxxxxx xxxx odpisování xxxxxxx x §30, xxxxxxx xxxx xxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §30 odst. 1".

121. X §24 odst. 4 xxxx. a) xxxx xxxxx xx xxxxx "xxx" xxxxxxxxx xxxxxx "30".

122. X §24 xxxx. 4 xx věta poslední xxxxxxx.

123. X §24 xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Nabývací xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx nemění xxx xxxxx xxxxxx formy xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx a xxx xxxx, xxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx70).".

124. X §24 xxxx. 7 xxxx poslední se xxxxx "písm. a) xxxx 9" xxxxxxx.

125. X §24 xxxx. 9 xx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxx" a xx xxxxx "položky zanikající" xxxxx "nebo rozdělovaná".

126. X §24 odst. 11 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxx prodeji majetku, xxxxx se neodpisuje xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu20) x xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx70), xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §23a, xxx xxxx společností xxxx xxx xxxxxxxxx společnosti xxxxx §23c, xxx xxxxxxxxxxx výdaj (xxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení příjmů xxxxxxxx jen do xxxx xxxx hodnoty xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxx oceněním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx20). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, u xxxxxxxxxxx xxxx x převádějící xxxxxxxxxxx nebo u xxxxxxxx lze xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, x zanikající, x rozdělované xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx daňové xxxxx xxxxxxx (nákladem) na xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx jinak.".

127. Xx §24 se xxxxxxxx xxxx §24x x 24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§24x

Xxxxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxx výdajů (xxxxxxx), xxxxx nelze xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, xxxxxxx vzniknou výdaje (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx od daně xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení39i), xxx xx příslušné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx §23 odst. 5 x §24 xxxx. 3.

(2) V xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx, právní xxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, x xxxxxx identifikační xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx celkově xxxxxxxxxxxx xxxxxx (nákladů) x výši xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx), x xxxxxxx poplatníků xxxxxxxxx v §18 xxxx. 3 i xxxx příjmů (xxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činností v xxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx,

x) xxxx jednotlivých xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx s uvedením xxxxxx účelu x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx s xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx osvobozeny, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx příjmů, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx používaném xx xxxxxxxx, zajištění x udržení zdanitelných xxxxxx x x xxxxxxx, xx kterému xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x souvislosti x těmito xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx s jednotlivými xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, kterého xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx výdajů (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o závazném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 1.

§24b

Závazné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx x soukromým účelům, xxxxx lze xxxxxxxx xxxx xxxxx (náklad) xx xxxxxxxx, zajištění x udržení xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §7 xxxx 9, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zčásti k xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx39x), xxx způsob xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx §24 odst. 3.

(2) V xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx podnikání x daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) adresu, na xxxxx se nemovitost xxxxxxxxx zčásti k xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx účelům xxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx obytných x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozdělením xx xxxxxxxx využívané a xxxxxxxxxxx x podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo x pronájmu, včetně xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx.

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx má xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 1 týkat,

e) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zčásti k xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxxx, zajištění a xxxxxxx příjmů, xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (nákladů) xxxxx xxxxxxxx 1.".

128. X §25 xxxx. 1 xxxxxxx x) x x) xxxxx:

"x) pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za společníky xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx komplementáře, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx x pojistné hrazené xxxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx na xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pracovní neschopnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx21x), x xxxxxxxx xxxxxxxx x §24,

h) xxxxxxxxx xxxxxx poskytovaná zaměstnavatelem xxxxxxxxxxx xx xxxxx

1. xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxx používat xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx knihovny, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §24 xxxx. 2 xxxx. x) bodech 1 xx 3, xxxx

3. xxxxxxxxxx rekreace, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §6 xxxx. 9 xxxx. x),".

129. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "a xx)" xxxxxxxxx slovy "xxxx 1 xx 3 a s xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xx přechodné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx přechodného xxxxxxxxx xxxx shodná x xxxx, kde xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" x za xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,".

130. X §25 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 129 xxx:

"x) xxxxxxxx výdaje (xxxxxxx), xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) včetně xxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, poplatků xx záruky, xxxxx

1. xxxxxxxxx x xxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx období, xx xxx xx podává xxxxxx přiznání, částku xxxxxxxxx xxxx násobek xxxxxxxx xxxxxxx míry xxxxxxx o čtyři xxxxxxxxx body a xxxxxxxxxx xxxxx úvěrů x půjček x xxxxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx míra se xxxxxxx jako průměr x referenční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx mezibankovních depozit xxx xxxxxxxxx 12 xxxxxx129) xxxxxxxxxxx xxx xxxx, x níž xx vyjádřen xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx xx podává xxxxxx xxxxxxxx; přitom xxxxx z xxxxx x xxxxxx vyjádřených x různých xxxxxx xx xxxxxxxx samostatně xx xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx x xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx podřízeny ostatním xxxxxxxx poplatníka,

3. xxxxxx x xxxxx x xxxxxx, kde xxxx xxxx výnos xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xx výsledku xxxxxxxxxxx (zisku) poplatníka,

4. xxxx úvěrů x xxxxxx v průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, která xxxx xxxx půjčku zajišťuje, xxxxx xxxxxxx (§23 xxxx. 7) xx xxxxxx x dlužníkovi, x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxx přiznání, xxxxxxxxx trojnásobek výše xxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníka, xx-xx příjemcem xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

Xx xxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x udržení xxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxx x půjčkám xxxx xxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podmínek uvedených x bodech 1 xx 5; přitom xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx samostatně. Xx xxxxx x xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx nebo xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx finanční výdaje (xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx uvedené v §2, v §18 xxxx. 3, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx28x) x xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) zaúčtované xx xxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx období, xx xxx xx xxxxxx xxxxxx přiznání, nepřevýší 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, není-li xxxxxxxxx xxxx osobou, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx,

129) Například Xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx ze xxx 18. xxxxx 2006 x vydání xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx referenční xxxxx x xxxxxxx (fixing) xxxxxxxxxxxx úrokových xxxxx (XXXXXX x PRIBOR).".

131. X §25 xxxx. 1 xxxx. w) xxxx 4 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

132. V §25 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx xx) xx xx), xxxxx xxxxx:

"xx) xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxx, ze xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx, x nichž xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,

zm) xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) x finančního pronájmu x xxxxxxxxx koupí xxxxxxxx hmotného xxxxxxx, xxxxx lze podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 % x úhrnu nájemného. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx pronájmu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx období nebo xxxxxx, za xxx xx podává daňové xxxxxxxx, xxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

xx) xxxxxxx nealkoholických xxxxxx poskytovaných jako xxxxxxxxx plnění zaměstnavatelem xxxxxxxxxxxx xx spotřebě xx xxxxxxxxxx.".

133. V §25 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

134. X §27 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xx), xxxxx xxx:

"xx) xxxxxx majetek, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx daně xxxxxxxx x bylo x xxxx nabytí xx xxxx darovací xxxxxxxxxx.".

135. X §27 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx označení xxxxxxxx 1.

136. X §28 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x tomuto majetku xxxxxxxxxx xxxxx, organizační xxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem xxxxx30x), státní xxxxxx, xxxxxxx podnik a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxxx"), x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 5. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstva xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona70); xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx ve vlastnictví xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx, převodu xxxxx xx společníka nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx družstvo, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx od rozhodného xxx do xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx společníka xxxx rozdělení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.".

137. X §29 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 10" zrušují.

138. X §29 xxxx. 1 xxxx. e) xx xx xxxxx "xxxxx" x za slova "xxxxxx se" xxxxxxxx xxxxx "u poplatníků xxxxxxxxx v §2".

139. X §29 xxxx. 1 závěrečné části xxxxxxxxxx větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx," vkládají xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxxx regionální xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx124),".

140. X §29 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta "Součástí xxxxxxx ceny hmotného xxxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 2 xxxx. b) x x) jsou x xxxxxx (náklady) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (náklady) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 2 xxxx. x) a x).".

141. X §29 xxxx. 3 se xxxxx "§30 xxxx. 8" xxxxxxxxx xxxxx "§30 xxxx. 6".

142. V §29 xxxx. 4 xx xxxxx "(§27 xxxx. 2)" xxxxxxx.

143. X §29 odst. 9 xxxx. a) xx za xxxxx "xxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx rozdělované".

144. X §29 se xxxxxxxx 10 xxxxxxx.

145. X §30 xxxx. 1 xx xxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx skupina" slova "1x" a xxx xxxxxxxx "Xxxx xxxxxxxxxx" xxxxx "4 xxxx" xxxxxxx.

146. V §30 xx xxxxxxxx 4 x 5 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 6 až 12 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 10.

147. X §30 xxxx. 7 xxxx první xx xxxxx "4, 6 xx 8" nahrazují xxxxx "4 xx 6" a xx xxxxx xxxxx věty xx xxxxxxxx xxxxx "; přitom xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx".

148. X §30 xxxx. 7 xx xxxx poslední xxxxxxx.

149. X §30 xxxx. 8 xx xxxxx "4, 6 xx 8" xxxxxxxxx xxxxx "4 xx 6" x xxxxx "9" xx xxxxxxxxx xxxxxx "7".

150. V §30 odst. 9 xx xxxxx "4, 6 xx 8" xxxxxxxxx xxxxx "4 xx 6".

151. X §31 odst. 1 xxxx. x) xx xxx xxxxxxxx "Odpisová xxxxxxx" xxxxx "1x", xxx xxxxxxxx "x xxxxxx roce xxxxxxxxxx" xxxxx "14,2", pod xxxxxxxx "x dalších xxxxxx odpisování" xxxxx "28,6" a pod xxxxxxxx "xxx xxxxxxxx xxxxxxx cenu" xxxxx "25" zrušují.

152. X §31 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxx xxxxxxxx "Odpisová xxxxxxx" xxxxx "1x", xxx nadpisem "x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" xxxxx "24,1", xxx xxxxxxxx "v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxx "25,3" x pod xxxxxxxx "pro zvýšenou xxxxxxx cenu" xxxxx "25" xxxxxxx.

153. X §32 xxxx. 1 xx xxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxx "1x", pod xxxxxxxx "x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" xxxxx "4", xxx xxxxxxxx "v xxxxxxx xxxxxx odpisování" xxxxx "5" x xxx xxxxxxxx "pro xxxxxxxx zůstatkovou xxxx" xxxxx "4" xxxxxxx.

154. X §32x odst. 4 větě třetí xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx ", xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx".

155. X §32x xxxx. 6 se xx xxxx xxxxx xxxxxx věta "Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanovenou xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxx) xxxxx §24.".

156. V §32x xxxx. 6 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx právo xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx smlouvou,".

Dosavadní xxxxxxx c) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

157. V §32x xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx xxxxx se xxxxx "x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x), x) x x)".

158. Xx §33 se xxxxxx xxxx §33x, xxxxx včetně nadpisu xxx:

"§33x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx zásah xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Poplatník, xxxxx xxxx xxxxxxxx, provádí xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx o vydání xxxxxxxxxx o závazném xxxxxxxxx39x), xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §32x odst. 6 a §33.

(2) X žádosti o xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx zásahu xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx poplatník xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx, je-li xxxxxxxxx právnickou osobou, x xxxxxx identifikační xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, popis xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx, xx nebo xxxx zasahováno (xxxx xxx "xxxxxxxxxx majetek"), xxxxx x způsob xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx ocenění a xxxxx x zvoleném xxxxxxx účetního a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; pokud x xxxxxx xxxxxxx movitých xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx věc xxxx xxxxxx xxxx vyřazena, xxxxx přiřazení nebo xxxxxxxx této xxxx,

x) xxxxx xxxxx posuzovaného xxxxxxx při xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx zásahu,

e) xxxxxx (xxxxxxx), x xxxxxxx xx xxxxxxxxx pochybnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) popis xxxxx, xxxxx budou, jsou xxxx byly vykonány x xxxxx zásahu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx skutečně xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx má xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx,

x) xxxxx výroku xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx zásahu xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx x podáním žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x souhlas xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) dokumentaci x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx posuzovaného xxxxxxx technickým xxxxxxxxxxx xxxxx §32x xxxx. 6 x §33, x xxxxxxx zásahu xx nemovitosti stavební xxxxxxxxxxx zachycující xxxxx x nemovitosti.".

159. X §34 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx nevztahují na xxxxxx xxxxxxxxx společnosti, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx společností, které xxxx vysokou xxxxxx xxxx provozují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

160. X §34 xxxx. 5 se xxxxx "nebo xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx".

161. V §34 xxxxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

162. V §34 xxxxxxxx 9 x 10 znějí:

"(9) Xxxxxxxxx xxxx dále xx základu xxxx xxxxxxx 50 % xxxxxx, kterou vypořádal x xxxxxxx, xxxxxxxx x nepeněžní formě x období 1993 xx 2005 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 42/1992 Xx., x úpravě majetkových xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1993 xx 2005 uhradil xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx postupně ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx započalo x xxxx 2009.

(10) Poplatník xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 % částky, xxxxxx ve zdaňovacím xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx postupník oprávněným xxxxxx za postoupení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x titulu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podílu. Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx majetkového xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Takto xxx postupovat naposledy xx xxxxxxxxx období, xxxxx započalo x xxxx 2009.".

163. X §34 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 11 a 12, xxxxx xxxxx:

"(11) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavců 9 x 10 xx xxxxxx x xxxxxxxxx formě xxxxx xxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx, xxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxx cenou nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx majetkového xxxxxx xxxx x xxxxxx o úhradě xx postoupenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xxxx konkrétního plnění, xxxxx je xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx dohodu, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx cenu.

(12) Xxxxxxxxxx odstavců 9 xx 11 xx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílu xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx části, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.".

164. Xx §34 xx xxxxxx nový §34x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§34x

Xxxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xxx xx xxxxx x xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx příslušného správce xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx39x) xxxxxxxxxxx, xxx xx x výdajů (xxxxxxx), x xxxxx xx pochybnost, xxxxx x xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx x daném xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx73x), xxxxx xxx xxxxxxx od xxxxxxx daně xxxxx §34 odst. 4 x 6.

(2) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxx odstavce 1 poplatník uvede

a) xxxxx podle xxxxxxxxxx §34 xxxx. 5,

x) xxxxx činností, xxxxx xxxxxxxxx považuje za xxxxxxxx prováděné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx73x), xxxxx x odůvodněním, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx realizaci xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx73x),

x) xxxxx xxxxxx (xxxxxxx) na xxxxxxxx, xxxxx poplatník xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx73x),

x) xxxxx činností, u xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx výdaje (xxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxx vynaložené xxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxx §34 xxxx. 4 x 6, xxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) x rámci určitého xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx rozdělení,

f) návrh xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx charakteru výdajů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx41x) nebo xxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odčitatelnou xxxxxxx podle §34 xxxx. 4, 6, 7 a 8 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".

165. V §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "vypočítané xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx x činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenými".

166. X §35 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "pracovní xxxxxxxxxxxx, xx kterou xxxxxx poskytovány dávky" xxxxxxxxx slovy "dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx odměny xxxx sníženého platu xxxx snížené xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu47a) xxxx xxxxxxxxxx z".

167. X §35x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výpočtu xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx;" xxxxxxx.

168. X §35ba xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "7&xxxx;200" xxxxxxxxx xxxxxx "24 840".

169. X §35ba odst. 1 písm. a) xx xxxxx "24&xxxx;840" xxxxxxxxx číslem "16&xxxx;560".

170. X §35xx xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "4&xxxx;200" xxxxxxxxx xxxxxx "24 840".

171. X §35xx xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "24&xxxx;840" xxxxxxxxx xxxxxx "16&xxxx;560".

172. X §35xx xxxx. 1 xxxx. x) xx číslo "1 500" xxxxxxxxx xxxxxx "2 520".

173. X §35xx xxxx. 1 písm. x) xx číslo "3&xxxx;000" xxxxxxxxx xxxxxx "5&xxxx;040".

174. X §35xx odst. 1 xxxx. e) xx číslo "9&xxxx;600" xxxxxxxxx xxxxxx "16&xxxx;140".

175. X §35ba xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "2&xxxx;400" xxxxxxxxx číslem "4 020".

176. X §35xx se xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

177. X §35xx xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

178. X §35ba xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x)".

179. X §35x xxxx. 1 xx xxxxx "6&xxxx;000" nahrazuje xxxxxx "10 680".

180. X §35x xxxx. 1 xx číslo "10 680" xxxxxxxxx xxxxxx "10 200".

181. X §35x xxxx. 3 xx xxxxx "30&xxxx;000" xxxxxxxxx xxxxxx "52&xxxx;200".

182. V §35c xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx xx slova "xxxx xxxxxx, x xxxxx xx uplatněna xxxxx daně xxxxx §16 xxxx. 2" xxxxxxx.

183. X §35x xxxx. 1 xx xxxxx "snížení xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xx xxxx".

184. X §35x xxxx. 4 xx xxxxx "2&xxxx;500" xxxxxxxxx xxxxxx "4&xxxx;350".

185. X §36 odst. 1 xxxx. x) xx číslo "25" xxxxxxxxx xxxxxx "15".

186. X §36 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "15" xxxxxxxxx číslem "12,5".

187. X §36 odst. 1 písm. x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx" xxxxxxx.

188. X §36 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "1" nahrazuje číslem "5".

189. X §36 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx x příjmů plynoucích xx zdrojů xx xxxxx Xxxxx republiky xxx poplatníky xxxxxxx x §2 x 17, xxxxx xxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx, xxxx 15 %, x xx

x) z účasti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx zisku z xxxxxxxxxx listu (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx"), x poplatníků podle §2 x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx jemu xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx kursem xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx příjmu z xxxxxxxxx35x), xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx listu a xxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxx35x), s xxxxxxxx úrokového příjmu x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx poplatníkem xx sídlem x Xxxxx republice xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedenému x §2 xxxx. 2,

x) x xxxxxx xx xxxxx x účasti xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným, z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx společnosti,

c) x xxxxxx na xxxxx x obdobného xxxxxx x členství v xxxxxxxx,

x) z xxxxxx xx xxxxx tichého xxxxxxxxxx,

x) z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, komanditisty x xxxxxxxxxx společnosti x xxx zániku xxxxxxxx x družstvu, sníženého x xxxxxxxx cenu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zůstatku xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx, sníženého x xxxxxxxx xxxx podílu xx obchodní společnosti xxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx poplatníkem xxxxxxxxx,

x) x vyrovnání mimo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxx připadajícího xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx34x), xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx20) xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx částky, x kterou xxx xxxxxx vklad xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx70), xxx-xx zdrojem xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx vytvořený xx xxxxx; xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx kapitál xxxxxxx nejprve x xx xxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx70) xx zisku společnosti xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osobě xx xxxxxxx smlouvy o xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxx x cen x loteriích x xxxxxx podobných hrách, x reklamních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx [§10 xxxx. 1 xxxx. h)], x xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12) [§10 xxxx. 3 xxxx. x)] xxxx od daně xxxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x),

x) z cen x veřejných soutěží, xx sportovních xxxxxxx x ze xxxxxxx, x xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx omezen xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pořadatelem xxxxxxx [§10 xxxx. 1 písm. xx)], x xxxxxxxx cen xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xx xxxx osvobozeny [§4 odst. 1 xxxx. f)],

m) x xxxxxx plynoucích fyzickým xxxxxx z xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx vkladních xxxxxxxx, x úroků x xxxxxxxxx prostředků na xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx vkladu xx xxxxxxx xxxxx, x xx po celou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx35x), z xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx podmínek xxxxx xxxxxx určeny k xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx [§8 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) x xxxxx penzijního xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6 a x xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x pojištění osob, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 7,

o) x xxxxxxxxxxx dalšího xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13), x xx x x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vznikly podle xxxxxxxxxxxxxxx projektu, při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vypořádacího xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku xxx likvidaci xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x ručením omezeným x u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxxxxx,

x) x příjmů xxxxxxxxx x §6 xxxx. 4,

r) x xxxxxx z jednorázového xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. k),

s) x xxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx soukromé xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle §8,

x) z příjmů xxxxxx xx příspěvek xx novin, časopisů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 6.

Xx xxxxxx xx xxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x komanditní xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx zvýšení základního xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx70), xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.".

190. X §36 xxxx. 2 větě xxxxx se xxxxx "15 %" xxxxxxxxx xxxxx "12,5 %".

191. X §36 odst. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".

192. X §36 xxxx. 7 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

193. X §38x odst. 1 větě xxxxxxxx xx xxxxx "§8 xxxx. 4 x" xxxxxxx.

194. X §38a xxxx. 10 větě xxxxx xx slova "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zaniknout xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx70)," nahrazují slovy "xxxxxxxxxx xxxx rozdělovaná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx".

195. X §38x odst. 10 větě xxxxxx xx za slovo "xxxxxxxxxx" vkládají slova "xxxx rozdělovanou".

196. X §38x xxxx. 10 xxxx xxxx se xx slovo "zanikajícími," xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx".

197. X §38b větě xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxx daně" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx".

198. X §38x xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x" xxxxxxx.

199. X §38x xxxx. 2 větě xxxxx xx xxxxx "xxxx. x) bodu 9" xxxxxxx.

200. X §38x xxxx. 2 xxxx xxxxxx xx xxxxx "xxxx. a) xxxxxx 7 a 10" xxxxxxx.

201. X §38x xxxx. 4 písm. x) se xxxxx "xxxx. x) bodu 4" xxxxxxx.

202. V §38x xxxx. 3 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "vyloučení xxxxxxx zdanění příjmů xx xxxxxxxxx".

203. X §38x xx xx xxxxxxxx 8 vkládá xxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxxxxx poznámek xxx čarou x. 39x a 39e xxx:

"(9) Xxxxx na xxxxxxxxx dvojího xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx poplatník xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, která xxx x dispozici x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx daňového přiznání, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zahraničního správce xxxx xxxx zahraničního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx x tomto xxxxx, xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxxxxx seznamu xxxx xxx přehled xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dispozici x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 8, xxxxx xxxx obsahovat xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmů, xxxxxxxxxxxxx xxxx příjmů xx xxxxxx x xxxxx státě xxxx xxxx, uplatněné x xxxxxxx přiznání. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx daně39d) xxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxx vyměření xxxx39x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a doložit xxx potvrzeními podle xxxxxxxx 4.

39x) §31 xxxx. 9 a §43 xxxxxx x. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

39e) §47 xxxxxx x. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

Dosavadní xxxxxxxx 9 x 10 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 10 x 11.

204. Xxxxxxxx xxx čarou x. 104 xxx:

"104) Směrnice Xxxx 2003/48/ES ze xxx 3. xxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2004/66/ES, xxxxxxxxxx Xxxx 2004/587/XX x xxxxxxxx Rady 2006/98/XX.".

205. V §38fa xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se slovo "xxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxxxx".

206. V §38x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx poplatník, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx požitky xxxxx §6 pouze xx jednoho x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx doplatků xxxx xx xxxxxx xxxxxx (§38xx xxxx. 4). Xxxxxxxxx je, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxx těchto xxxxxx xxxx na příslušné xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx x dani podle §38x, x xxxxx xxxxxx od xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx daň xxxxxxx xxxxxx daně xxxxx §36, nemá xxxx xxxxxx xxxxx §7 xx 10 xxxxx xxx 6&xxxx;000 Kč. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx §38 xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 3, který xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx §35xx xxxx. 1 xxxx. x) až x), xxxx daňové xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxx §15 odst. 3 x 4. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx požitky xx xxxxxxxx léta, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx období, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx.".

207. V §38x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "srážkou xxxxx zvláštní sazby xxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxx předmětem xxxx, xxxxxxx o" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §36 x příjmů, xxxxx xxxxxx předmětem xxxx".

208. X §38x xxxx. 1 písm. a) xx slovo "částky" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x částky" x xx xxxxx písmene x) xx xxxxxxxx xxxxx "x".

209. V §38x odst. 1 xxxxxxx x) zní:

"b) xxxxxxx x částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21) xx xxxxxxxxxxx nebo vyplacených xxxxxx povinen platit xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx, x x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění stejného xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

210. X §38x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, zaokrouhleného do 100 Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx 100 Xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 15 %.".

211. X §38x odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxxx ze xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, zaokrouhleného xx 100 Kč na xxxx xxxxxx nahoru x nad 100 Xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 12,5 %.".

212. V 38x odst. 4 xx věta první xxxxxxxxx xxxxx "Plátce xxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx §38x xxxx. 4, xxxxxxx zálohu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx vybíranou xxxxxxx xxxxxx daně xxxxx §36 xxxx. 2 xxxx §36 xxxx. 1 xxxx. x).".

213. V §38x xxxx. 5 xx xxxxx xx xxxxxx "15" nahrazuje xxxxxx "x" a xxxxx "x podle §35xx xxxx. 2" xx xxxxxxx.

214. X §38x xx odstavec 12 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 13 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 12.

215. V §38x odstavec 12 xxx:

"(12) U xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 3 xx xxx stanovení xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx §35xx odst. 1 xxxx. a) xx x) xxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

216. X §38xx xxxx. 1 xxxx poslední xx xxxxx "daňové" xxxxxxx.

217. X §38ch xxxx. 2 xx věta xxxxx xxxxxxx.

218. V §38xx xxxx. 3 xxxx první se xxxxx "sraženém nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojistném" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojistnému, xxxxx xxx xxxxxxx platit x těchto mezd xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx".

219. X §38ch xxxx. 5 větě xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxx" vkládá xxxxx "kladný".

220. V §38x odst. 1 xx slova ", x jejichž mezd xxxxx xxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "s xxxxxx xxxxx §6".

221. X §38x odst. 2 xxxx. x) bod 3 xxx:

"3. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx x xxxxx zúčtovaných xxxx uvedených v xxxx 1 povinen xxxxxx zaměstnavatel xxx xx xxxx,".

222. V §38x xxxx. 2 xxxx. e) xxxx 5 se slova "xxxxxx xx daň" xxxxxxxxx xxxxx "vypočtenou xxxxxx" a xx xxxxx "daň" se xxxxxx xxxxx "sraženou".

223. X §38x xxxx. 2 písm. x) xxxxxx 6 x 7 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx.

224. V §38x xxxx. 4 xx xxxxxxx c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) x e) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) x x).

225. X §38x odst. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "x §35xx xxxx. 2" xxxxxxx.

226. V §38x odst. 5 xx xxxxxxx d) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx k) xx xxxxxxxx jako písmena x) xx x).

227. X §38x xxxx. 5 xxxx. e) xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxx".

228. V §38x xxxx. 1 písm. x) se slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

229. X §38x xxxx. 1 xx xxxxxxx h) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx i) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

230. X §38x odst. 2 se na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x písmeno x) xx xxxxxxx.

231. X §38x se za xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx odstavec 4, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 130 zní:

"(4) Pokud xxxxxxxxx xxxx zletilé xxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxx vysoké xxxxx x cizině, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx §35xx odst. 1 xxxx. f) xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx záloh xxxx xxxx x xxxxxx daně potvrzením x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx130) rozhodnutím Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx středních xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

130) §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

232. X §38x xxxx. 2 písm. c) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".

233. X §38x odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "3" nahrazuje číslem "2".

234. X §38x xxxx. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "2".

235. V §38x xxxx. 7 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx období xx rozhodného xxx xxxxxxx70) xx dne xxxxxx přeměny70) do xxxxxxxxxx rejstříku.".

236. §38na xxx:

"§38xx

(1) Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §34 xxxx. 1, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx složení osob, xxxxx se xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx změna"). Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx rozumí xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx kapitálu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx nabytí xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx změny, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx družstva xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx má xxx xxxxxx ztráta xxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xxxxxx období x xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx v xxxxxx, za něž xxxx xxxxxx ztráta xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx přímo xxxxxxx xx xxxxxxxx či xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx období, x xxxx xxxxxx xxxxxx, a x xxxxxx, za xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxx dne xxxxxx, xx které xxxx xxxxxx ztráta xxxxxxxx, xx konce xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxx ztráta xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx zvýšení xxxxxx xx základním kapitálu xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx rozhodující xxxx.

(2) U akciové xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, x to buď x xxxxxx, za xxxxx byla xxxxxx xxxxxx vyměřena, nebo x xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxx ztráta uplatněna xxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xx to, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx stejnou xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx svého xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poplatník, xxxx xxx 80 % tržeb xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx20) oproti xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx prokáže správci xxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx být xxxxxxxxx daňová ztráta, xxxxxxx ke xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx kontrole, xxxxx xx v xxxxx xxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxx kapitálu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx získá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, oproti xxxxxxxxxxx období, za xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, u xxxx x podstatné změně xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx 80 % tržeb xx vlastní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20) x xxxxxx, kdy xxxxx x podstatné xxxxx, x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx ztráta xxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změnou, xxxx vytvořeno xxxxxxx xxxxxxxx, jakou v xxxxx svého xxxxxxxx xxxxxxxxx provozoval xxxxxxxxx x xxxxxx, za xxxxx byla xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxx70) xxxxxx xxxxxxxxx, jemuž xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §23x xxxx. 8 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx nástupcem, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx výše xxxxx základu xxxx, xxxxxxxxxxx xx stejné xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxxxxx, xxxxx zanikl, x xx v období, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx vyměřena. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §23x xxxx. 8 xxxx. x) odčítat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx základu xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx na stejné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x období, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x druhé xx xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu20) xxxxxxxxxxxxx xx stejné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, za xxxxx xxxx daňová xxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxx xxxxxx xx vlastní xxxxxx x zboží xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx20).

(5) Obchodní společnost xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozdělením xxxxxxxx, xxxx odčítat daňovou xxxxxx, xxxxx jí xxxx vyměřena xxxx xxxxxxxx x nebyla xxxxxxxxx xx nástupnickou xxxxxxxxxx xxxx družstvo xxx xxxxxxxxx, maximálně xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonávala x xxxxxx, za které xxxx xxxxxx ztráta xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx podle věty xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx poměru xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x zboží xxxxxxxxxxxx xx výnosů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxx xxxx daňová xxxxxx vyměřena, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20).

(6) Při xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx části xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §23x odst. 5 xxxx. x), xxxxxxx xx základu xxxx přijímající společnosti x jednotlivých obdobích xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx daně stanoveného x přijímající xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podniku xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vykonávána x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyměřena. Xxxx xxxxxxx xxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx tržeb za xxxxxxx výkony x xxxxx zaúčtovaných do xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20) připadajících xx stejné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx byla daňová xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx výkony x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu20).

(7) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx pochybnosti, xxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 6, xxxx xxxxxxx správce xxxx x závazné xxxxxxxxx39x) skutečnosti, zda xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx podstatnou xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx odčitatelnou xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, bydliště x xxxxx podnikání, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxx název, xxxxxx xxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx právnickou xxxxxx, x daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx tržeb xx xxxxxxx výkony x xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x období, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx, vyměřena,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx výkony x zboží x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poplatníkem, xxxxx xxxxxxx ztrátu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxxxx má xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako položka xxxxxxxxxxx od základu xxxx,

x) xxxxx výroku xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx ztrátu xxx xxxxxxxx jako položku xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(8) Xx-xx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx41x) xxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx uplatnit xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 v xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání.

(9) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 6 x xxxxxx, xx xxxxx má xxx xxxxxx ztráta uplatněna, x x období, xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx považuje x xxxxxx, xxx v xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a udržení xxxxxx, xxx tyto xxxxxx byly xxxxxxxx xx x xxxxxx, xx xxxxx má xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(10) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(11) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 x 9 xx rozumí zdaňovací xxxxxx x období, xx něž xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".

237. X §38x xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx věty xxxxx doplňují slova ", není-li xxxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxxx".

238. X §38p xxxx. 1 větě xxxxx a §38p xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xx daňovou xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx známé xxxxxx povinnosti,".

239. X §38x xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Ustanovení xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx poplatníky xxx xxxxxx xx xx, xxx jim byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx67).".

240. V §40 xx xxxxxxxx 25 xxxxxxx.

241. X příloze x. 1 se "Xxxxxxxx xxxxxxx 1a" x položky "(1a-1)" x "(1x-2)" zrušují.

242. X xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxx (2-57) xx xxxxx "xxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla X1 x xxxxxxx (1-30)" xxxxxxx.

243. V příloze x. 1 xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxx (2-81), xxxxx xxx:

"(2-81) 34.10.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxx".

244. X příloze x. 1 xxxxxxxx xxxxxxx 5 xx xxxxx xxxxxxx (5-39) xx xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxx xxxxxxx vymezených xxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 6".

245. X xxxxxxx x. 2 xx xxxxxxxx xxx 3, xxxxx xxx:

"3. Xxxxxxxx xxxx časového xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx najatého hmotného xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx x §26, xxxxxx daně x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx evidence, xxxxx. Zůstatky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx zálohy xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxxxxxxx zahájí vedení xxxxxx evidence, xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podle xxxxxx x rezervách22a) xxxxxx xxxx x kalendářním xxxx, xx kterém xxxxxxxxx zahájí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx. Xxxxxxxx dohadných xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx. Zůstatky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx zahájí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx xx xxxx 1993 xx 2007 x xxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx x roce 2007, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx §6 xxxx. 9 písm. x), §15 xxxx. 4 a §18 xxxx. 4 písm. x), xx xxxxxxx xxxxxx pro zdaňovací xxxxxx, xxxxx započalo x roce 2008.

2. Xxxxxxxxxx §6 xxxx. 9 xxxx. x), §15 odst. 4 x §18 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx poprvé xxxxxxx pro zdaňovací xxxxxx, které xxxxxxxx x xxxx 2007.

3. X xxxxxxxxxx příjmů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx roku 2007 xx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. X xxxxxx z xxxxxxxxx výnosu z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx použije xxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx §15 xxxx. 9 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije xx xxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxxxxxx bytové xxxxxxx uzavřené po 1. lednu 2008.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxx uplatní xx xxxxxx xxxxxxxx xx zdaňovacím období, xxxxx xxxxxxxx v xxxx 2007.

7. Ve xxxxxxxxxx xxxxxx 2007 xx xxxxxxxxx xx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx x x funkčních požitků xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §6 xxxx. 9 xxxx. s) xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxx zaměstnance u xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxx xx 5 % xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Podle xxxxxxxxxx §23 xxxx. 4 xxxx. x), §24 xxxx. 2 xxxx. x), §24 odst. 4, §27 xxxx. 2, §29 xxxx. 1 xxxx. x), §29 odst. 4 x §29 xxxx. 10 xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X1, x výjimkou xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravy nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x druh xxxxxxxx, uzavřené do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. X xxxxxxxxx zaměstnavatele xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x penzijního xxxxx do 8 xxx xx zúčtování xxxx xx tento xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx §38x odst. 12 zákona x. 586/1992 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxxxx x §17 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 259/1994 Xx. a zákona x. 492/2000 Sb., xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx k 31. prosinci 2007 xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003 x od xxxx 2008 povede xxxxxxxxxx, xxxxx výsledek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xx hmotný a xxxxxxxx majetek, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxx xxxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 2007, x to jednorázově xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2008 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx zdaňovací xxxxxx roku 2007 xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxx, xxxxx nevede xxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx účetnictví, může xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1995 xxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx nejvýše 10 % a počínaje xxxxx 1998 a xxxxxxxxxx do xxxxx xxxx 2007 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 20 % x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx termín xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxx 1994, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x §24 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx 1 x 2 xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx období 1994, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1998 xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx §24 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxxxxxxxx xxxxxx 1998. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx (náklad) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pohledávky xxxx xxxx xxxxxxxx pohledávky xxxxxx xxxxxxxxxxx. Obdobně xxx xxxxxxxxxx i x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pohledávek. Xxxx xxxxxxxxxx nelze uplatnit x xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami. Ekonomicky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nepřímo na xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jestliže xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxx xx xxxxxx, kontrole xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. Účastí xx xxxxxxxx či kapitálu xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx xx xxxxxxx xxxx podíl xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx měsíců xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx blízkými,

d) x xxxxxx úvěrů x xxxxxx xxxx xxxxxx za xx x x xxxxxx xxxxx, xxxx

x) podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx, x xxxxx došlo x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vedení xxxxxxxxxx, xxxx ve zdaňovacím xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx výdaj (xxxxxx) xx dosažení, zajištění x xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyté xxxxxxxxxxx x počtu xxx, které xxxxxxxx xx začátku xxxx 1995 do xxxxx xxxx 1997, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1998 nejvýše xxxxxxx 20 % xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pohledávky xxxxxx xxxxxxxxxxx a počtu xxx, které xxxxxxxx xx xxxx 1998 xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx roku, x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx postupuje xxxxxxxxx při ukončení xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx ukončení xxxxxxxx. Xxxx ustanovení xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx vrub xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. X xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pronájmu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx až xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pronájmu s xxxxxxxxx koupí najatého xxxxxxxx majetku xxxxxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxxxxx §25 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 586/1992 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x úvěrů x xxxxxx plynoucí xx smluv uzavřených xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x na základě xxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx po xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxx 2008 x 2009.

14. Xxxxxxxxxx §25 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 586/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx xxxxxx, za xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x roce 2010.

15. Xxxxxxxxxx §25 odst. 1 xxxx. zm) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se poprvé xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (náklady) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx smluv xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 x xx xxxxxxx dodatků, xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 xx smlouvám xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

16. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetku x xxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxx radou xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §29 xxxx. 1 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx použije x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2008.

17. Osobní xxxxxxxxx kategorie X1, x výjimkou automobilu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx motorové xxxxxxx xxxx provozovatelem xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx pohřební, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetek xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx započatého x xxxx 2007, se xxxxxxxx ze vstupní xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xx xx xx jeho xxxxxxxx z xxxxxxx.

18. Xxxxxxxxxx §38xx xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx změně xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2004, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x rozhodným xxxx xx 1. xxxxx 2004 a xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2004.

Čl. XXX

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx úplného xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, aby xx Xxxxxx zákonů xxxxxxxx xxxxx znění xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, jak xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx Ústavního xxxxx xxx xxxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců

Čl. IV

V xxxxxx č. 267/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 218/2007 Xx., se část xxxxx zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx

Xx. V

Zákon č. 593/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxx x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 244/1994 Sb., zákona x. 132/1995 Sb., xxxxxx x. 211/1997 Xx., xxxxxx x. 333/1998 Xx., zákona x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 260/2002 Xx., xxxxxx x. 176/2003 Xx., xxxxxx č. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx. a xxxxxx x. 223/2006 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §2 xxxx. 5 se xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

2. X §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta "Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx21) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx rezerv x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozdělovanou xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud by xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx majetku21), která xxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

3. X §6 xxxxxxx x) x x) znějí:

"a) xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx pojištění10) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx10) x jiných technických xxxxxx10),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pojištění11) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx11).".

4. X §8x xxxx. 1 xx za číslo "1994," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 200&xxxx;000 Xx x".

5. X §8x se xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) Opravné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx splatným xx 31. xxxxxxxx 1994, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx vyšší než 200&xxxx;000 Xx x xxxxxx k xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 x 5x, xxxxx x xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx v případě, xxxx-xx ohledně těchto xxxxxxxxxx zahájeno xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu13f) xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx správní řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13x), xxxxx se xxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx práva za xxxxxxxx, xx xx xxxxx sjednané lhůty xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xxxx xxx

x) 6 xxxxxx, xx xx xxxx 20 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx,

x) 12 xxxxxx, xx do výše 33 % neuhrazené xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky,

c) 18 xxxxxx, xx xx výše 50 % neuhrazené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) 24 xxxxxx, xx do xxxx 66 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx,

x) 30 měsíců, xx xx xxxx 80 % neuhrazené xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx,

x) 36 xxxxxx, až xx xxxx 100 % neuhrazené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 3 x 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 x 5.

6. X §8a xxxx. 4 x 5 se xxxxx "x 2" xxxxxxxxx xxxxx "xx 3".

7. X §8c xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "ve xxxxxxxxxx xxxxxx".

8. X §8x xxxxxxx d) xxx:

"x) xxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxx příslušenství xxxxxxxxx xxxx témuž xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx postup xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 30 000 Xx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §6 xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije poprvé xx období, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x roce 2008. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, počínajícím x xxxx 2008.

2. Xxxxxxxxxx §8x zákona x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxx opravné xxxxxxx, xxxxxxx tvorba xxxxx §8x zákona x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx dnem, xx xxxxxxx xxxxx x. 593/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VII

Zmocnění k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx vlády se xxxxxxxx, xxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx znění xxxxxx x. 593/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx základu daně x xxxxxx, xxx xxxxxxx ze zákonů xxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 124/2005 Xx., xxxxxx x. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Sb., zákona x. 441/2005 Sb., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Sb., zákona x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 319/2006 Xx. a xxxxxx x. 172/2007 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 1 se xx xxxxx písmene s) xxxxxxxx slova "xxxx §95x, xxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxxx x tuzemsku podle §95x odst. 5".

2. X §4 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx za), xxxxx xxx:

"xx) bytovým xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx, ve které xxxx než xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xx x tomuto xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx více xxx xxxxxxxx podlahové xxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, a v xxx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxx byty, xxxxxxx 2 xxxxxxxx x 1 podzemní xxxxxxx x xxxxxxxx, x bytem soubor xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx bydlení.".

3. X §5 xxxx. 1 xx x xxxxx xxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx činnosti" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §5a jinak".

4. Xx §5 xx xxxxxxxx nové §5a xx 5x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"Skupina

§5a

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojených xxxx xx sídlem, xxxxxx podnikání nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx §95x. Xxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxx skupiny") sídlo, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx jejich xxxxx součástí xxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxx xx samostatnou xxxxx xxxxxxxx x xxxx. Xxxxx osoba xxxx xxx xxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx.

(2) Spojenými xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx kapitálově xxxxxxx xxxxx nebo jinak xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxx xxxxx, z xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx kapitálu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, anebo xx jedna osoba xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 40 % xxxxxxxxxx kapitálu xxxx 40 % xxxxxxxxxxx práv xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx podílí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§5x

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx její xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx členem xx xxxxxx člen xxxxxxx se sídlem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xx oprávněn k xxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v tuzemsku, xxxx být zastupujícím xxxxxx xxxxxxxxx člen xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x po xxxxx xxxxxxx nebo xx jejich vystoupení xx xxxxxxx, a xx xx xxxxxx, xx kterém byli xxxxx xxxxxxx.

§5x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx skupiny, xxxxxxxxxx xx skupinu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx osobě, která xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx na skupinu xxxx xxxxxxxxxxx této xxxxx.

(3) Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxx členy xxxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny, xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx, v jakém xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členy xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx tyto xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx skupině xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx v xxxxxxx, x xxxxx xx vztahují k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx takto xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, určí xxx xxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxx x povinnosti přecházejí, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx členství xx xxxxxx, xxxxxxx.".

5. X §28 se xxxxxxxx xxxxxxxx 11, xxxxx zní:

"(11) Pokud xx daňový xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uvedou xx na xxxxxxx xxxxxxx namísto obchodní xxxxx nebo jména x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx názvu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který uskutečňuje xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, které xx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx skupiny, xxxxx xxxxxxxxxxx plnění. Pokud xx daňový doklad xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx pro skupinu, xxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, které xx xxxxxx poskytnuto, xxxxx údaje, které xx však vztahují x xxxxxxx skupiny, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx ustanovení xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx uvedené v §29 až 35.".

6. X §36 xxxx. 3 se xx xxxxxxx b) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) daň x elektřiny, xxx xx zemního xxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxx x xxx x pevných xxxxx, x xx xxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxxx písmena c) xx f) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

7. X §37 odst. 1, §37 xxxx. 2, §38 xxxx. 4 a §47 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "5" nahrazuje číslem "9".

8. X §47 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věta "U xxxxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxx sazba daně xxxxxx x den xxxxxx xxxxxxxxxx přiznat xxx.".

9. Xx §47 xx xxxxxx xxxx §47x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§47x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazení xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx daně

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx požádat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx plnění x hlediska xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx základní nebo xxxxxxx xxxxx daně xxxxx §47 xxxx. 1 (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx").

(2) V xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o závazném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx činností xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx údaj, xxxxx x daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx nemovitosti, xxxxx se xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxx xxx uvést xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx nemovitosti,

d) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x obsahu xxxxxxx.".

10. §48 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 27x xxx:

"§48

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prací xxxxxxxxx xx xxxxxx dokončené xxxxxx bytového xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx27x), xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx sazba xxxx. Xxxx-xx tyto xxxxx prováděny xx xxxx stavbě, jejíž xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx sazba xxxx xxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx výlučně xxx část stavby xxxxxxx xxx xxxxxxx.

27x) §2 odst. 5 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx).".

11. Xx §48 xx xxxxxx xxxx §48a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 27x xx 27h xxx:

"§48x

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx bydlení

(1) Xxx poskytnutí stavebních x montážních prací xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně jejího xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vymezenou xxxxxxxxx xxxxxxx27x), včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx stavby, se xxxxxxx snížená xxxxx xxxx. Xxxxxxx sazba xxxx se xxxxxxx xxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxx, xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x jiným xxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxx na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vymezením jednotek xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx27) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx stavby.

(3) X převodu xxxxxx xxx xxxxxxxx bydlení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx snížená xxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Stavbami xxx xxxxxxxx bydlení xx xxxxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx bydlení,

b) xxxxxxx xxx xxx sociální xxxxxxx,

x) bytový xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx příslušníků bezpečnostních xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů27b) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxxxx47),

x) školská zařízení xxx výkon ústavní xxxxxxx nebo ochranné xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx péče, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx27x),

x) xxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxx žáky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx27x),

x) zvláštní xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx27x) kojenecké ústavy x xxxxxx xxxxxx xxx děti xx 3 xxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxx pěstounské xxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí27f),

j) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx27x) a

k) xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx27x),

x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxx celková xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 120 x2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx místností, xxxxx tvoří xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xx celkové xxxxxxxxx plochy xxxx xxx sociální bydlení xx nezapočítává xxxxx xx xxxxxxxxxx částech xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí rodinný xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plocha nepřesáhne 350 x2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx místností xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx domem xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí bytový xxx, x xxxx xxxxxx jiné xxxx xxx byty xxx xxxxxxxx bydlení.

(8) Místností xx xxxxxx místně x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, vymezená xxxxxxxxxx xxxxxxx, stropem x xxxxxxx xxxxxxx.

27x) §77 xxxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 530/2005 Xx.

27x) §2 xxxxxx x. 109/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízeních x xxxxxxxxxxx výchovné xxxx xx xxxxxxxxx zařízeních x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 383/2005 Xx.

27x) Xxxxxxxx x. 108/2005 Xx., x xxxxxxxxx výchovných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účelových xxxxxxxxxx.

27x) §38 xxxxxx x. 20/1966 Xx., x péči x xxxxxx xxxx.

27x) §42 x 44 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27x) §22x xxxxxx x. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 340/2006 Xx.

27x) §4 xxxxxx x. 170/2002., x xxxxxxxxx veteránech, xx xxxxx zákona x. 70/2007 Sb.".

12. X §81 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 59x xxx:

"(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxx xx rovněž xxxxx, která takovou xxx xxxxxxxxx x xxxxx požádá x xxxxxxx daně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoci nebo x xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx59x), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

59x) Xxxxx x. 130/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx výzkumu x vývoje), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 9 xx označují xxxx odstavce 3 xx 10.

13. X §81 odst. 10 xx xxxxx "7" xxxxxxxxx xxxxxx "9".

14. §86 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 60 xxx:

"§86

Xxxxxxx daně xxxxxxxxxx silám cizích xxxxx

(1) Nárok xx xxxxxxx daně xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x staveb xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx60), který xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy nebo Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, služeb x stavby se x xxxxxxxx osvobodí xx xxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx pořizování xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Organizace Severoatlantické xxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxx §68 xxxx. 9, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx rozumí

a) xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx vozidla, xxxxxxx x xxxx ozbrojených xxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investic Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx staveb.

(4) Osobám xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxx, ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) nárok xx xxxxxxx xxxx vzniká xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx částce xxxxxxx x xxxxxxxxxx Organizace Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx.

(5) Xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxx nárok na xxxxxxx daně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 1. Osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx shledá, xx xxxxxx x vrácení xxxx neobsahuje všechny xxxxxxxxxx náležitosti, nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx osobu uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx. a) x xxxxxxxxxx xxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) mají xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(7) Žádost x xxxxxxx daně xxxx být doložena xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxx hrazen x xxxxxxxxxx XXXX".

(8) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx plátcem xxxx xxxxxxxxx

x) obchodní firmu xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, sídlo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx,

x) daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx plátce, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, x jejíž prospěch xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx číslo xxxxxxx,

x) xxxxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) sazbu xxxx x xxxxxx daně,

h) xxxx xxxx uvedenou x korunách x xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxx xx desítky xxxxxx xxxx na padesátihaléře.

(9) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 1 xxx xxxxx na účet Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx lhůtě xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx lze uplatnit xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny.

(10) Xxxxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxx daň vrácena xxxxx xxxxxxxx 9, xx na xxxxxxx xxxx neměla xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx vrátit xx xxxx Finančního xxxxx xxx Prahu 1, x xx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx dne, kdy xxxx xxxxxxxxxx zjistila.

60) Xxxxx x. 310/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".

15. Za §93 se vkládá xxxx §93x, který xxx:

"§93x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx řídí xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.".

16. Xx §95 xx xxxxxx nový §95a, xxxxx xxx:

"§95x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X přihlášce k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx členem xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §93x.

(2) Xxxxxxx xx stává xxxxxxx xx 1. ledna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skupiny xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx přihláška xxxxxx xx 31. říjnu xxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Plátce xx xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §5x xxxxx xxxxxx skupiny xx 1. ledna xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx běžného xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx žádost xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx podání xxxxxxx.

(4) Xxxxx, která xxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §5x stává xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx podá x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x přistoupení xxxxx xx xxxxxxx.

(5) Člen xxxxxxx xx x xxxxxxx zrušení xxxxxxx xxxx vystoupení ze xxxxxxx stává xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxx členství xx xxxxxxx.

(6) Osoba, xx kterou xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx přeměně xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx skupiny od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni jeho xxxxxx, xxxxx xxxx x okamžiku xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinnou k xxxx.

(7) Xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx jejich xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx prvního xxx následujícího xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k dani. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx zápisu xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx, na xxxxxx při xxxxxxx xxxxx skupiny, xxxxx xxx xxxxxxx zaniká, xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxx x která je x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobou xxxxxxxx x xxxx, xx stává xxxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx člena skupiny. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx skupiny xxxxx xxxxxxxx 4 xx skupina xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx podle §74 odst. 1. Xxxxx xx odpočet xxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx.".

17. X §99 xx xx xxxxxxxx 10 xxxxxx xxxx odstavec 11, který xxx:

"(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxx skupiny xx kalendářní xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 se xxxxxxxx xxxx odstavec 12.

18. V §100 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:

"(5) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx ostatní xxxxx xxxxxxx.".

19. X §105 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Přeplatek xxxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud skupina x xxxxxxxxx člen xxxxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxxxx. Přeplatek skupiny xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

20. Za §106 xx vkládá xxxx §106a, xxxxx xxx:

"§106x

Xxxxxxx a změna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx xxxx žádost o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx kalendářního roku. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, zruší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 31. prosinci xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx k 31. xxxxxxxx běžného xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx skupina xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx člena ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. října xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx podá xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx správce daně xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx člena xx xxxxxxx, xxxxx přistoupil xx xxxxxxx xxxxx §95x odst. 4, xxxx skupina podat xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx od xxxx, xxx xx xxxx členem xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §5x, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx daně do 15 xxx xxx xxx, kdy tato xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §5x nejpozději do 31. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx skupiny x 31. prosinci xxxxxxxxxxxxx kalendářního roku.

(5) Xxxxx člen xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5x, xx skupina xxxxxxx oznámit xxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx tato skutečnost xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx členství xxxxx xx xxxxxxx k 31. xxxxxxxx běžného xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5x xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx běžného xxxxxxxxxxxx xxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxx správce xxxx xxxxxxxx osoby ve xxxxxxx k 31. xxxxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx daně xx xxxxxxxx zrušit xxxxxxxxxx xxxxxxx x 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx skupina xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx.

(7) Správce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx plátce xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ve skupině.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx osoby xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x povinností xxxxxx nárok na xxxxxxx xxxx xxxxx §74 xxxx. 5.".

21. X §107 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx členství xx xxxxxxx.".

22. X xxxxxxx xxxxxx x. 2 se xxxxx "Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zařazené x XXX 45 xxxxxxx x výstavbou, rekonstrukcí, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, které xx xx xxxx xxxx xxxxxx součást xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx." x xxxxx "Stavbami xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx." xxxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy.

2. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx domu xxxx xxxx xxxx x převodu nedokončeného xxxxxxxx domu, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, x xxxxxxx dojde x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 2007, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 338/1992 Sb., x dani x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 242/1994 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 65/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 483/2001 Xx., zákona č. 576/2002 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 669/2004 Xx., zákona x. 179/2005 Sb., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx č. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Sb., zákona x. 112/2006 Sb. x xxxxxx x. 186/2006 Sb., xx xxxx takto:

1. X §4 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx sadů x xxxxxxxx travních porostů, xxxxxxxx tak xxxx xxxxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx; xxxxx obec xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx osvobodí, xxxx xxxxxxxxxx se nevztahuje xx pozemky x xxxxxxxxxx xxxxx16x) nebo x xxxxxxxxxxxx ploše16d) xxxx, jestliže tak xxxx stanoví obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve kterém xxxx.".

2. X §4 xxxx. 4 xx xxxxx "x u)" xxxxxxxxx xxxxx ", x) x v)".

3. X §6 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:

"x) 1,0 x xxxxxx do 1&xxxx;000 xxxxxxxx

1,4 v obcích xxx 1 000 xxxxxxxx xx 6 000 xxxxxxxx

1,6 x obcích xxx 6&xxxx;000 xxxxxxxx xx 10&xxxx;000 xxxxxxxx

2,0 v xxxxxx nad 10 000 xxxxxxxx xx 25&xxxx;000 xxxxxxxx

2,5 v xxxxxx xxx 25&xxxx;000 obyvatel xx 50&xxxx;000 obyvatel

3,5 x obcích xxx 50&xxxx;000 xxxxxxxx x xx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x Poděbradech

4,5 x Xxxxx;

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jednotlivým xxxxx xx rozhodný xxxxx xxxxxxxx obce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lidu;".

4. X §11 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x f), případně xxxxxxx u xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

1,0 x xxxxxx xx 1&xxxx;000 xxxxxxxx

1,4 x obcích xxx 1&xxxx;000 xxxxxxxx xx 6&xxxx;000 xxxxxxxx

1,6 x obcích nad 6&xxxx;000 xxxxxxxx xx 10&xxxx;000 obyvatel

2,0 x xxxxxx xxx 10&xxxx;000 xxxxxxxx xx 25 000 xxxxxxxx

2,5 v obcích xxx 25&xxxx;000 xxxxxxxx xx 50 000 obyvatel

3,5 x xxxxxx xxx 50&xxxx;000 obyvatel x xx Xxxxxxxxxxxxx Lázních, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x Poděbradech

4,5 x Xxxxx;

xxx jednotlivé xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxx xx stanoven, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx až xxx kategorie x xxxxxxx koeficientů; xxxxxxxxxx 4,5 xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 5,0,".

5. §12 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§12

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxx xxxxxx závaznou vyhláškou xxx všechny xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx stanovit xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 2, 3, 4 nebo 5. Xxxxx koeficientem se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx pozemků, staveb, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostorů x za xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

6. X §13a xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xx xxxxxxxxx xxxx xx změně xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4, §11 xxxx. 3 x 4 nebo xxxxx §12, anebo".

7. X §13x odst. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx tak xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx".

8. X §16x xxxx xxxxx se slova "§6 x 11" xxxxxxxxx slovy "§4 xxxx. 1 xxxx. x), §6, 11 x 12".

Xx. XI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou vydanou xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. v) xxxxxx x. 338/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, osvobodí xxxxxxx orné xxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx porostů, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx závazné vyhlášky xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2009.

2. Xxxxx xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. v) xxxxxx x. 338/1992 Xx., o dani x nemovitostí, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx orné xxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zastavěném území xxxx nebo x xxxxxxxxxxxx ploše xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky poprvé xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2009.

3. Xxxxx xxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx stanovila koeficient 0,3 xxxx 0,6 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §6 xxxx 11 xxxxxx x. 338/1992 Xx., x dani z xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, použijí xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2008.

4. Xxxxx xxxx stanoví obecně xxxxxxxx vyhláškou xxxxxxx xxxxx §12 xxxxxx x. 338/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx koeficient, xxxxxxx xx tento xxxxxxxxxx poprvé pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2009.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxx dědické, xxxx darovací x xxxx x převodu xxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx darovací x xxxx z převodu xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 18/1993 Xx., xxxxxx x. 322/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Sb., zákona x. 113/1994 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 96/1996 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 203/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., zákona x. 169/1998 Xx., xxxxxx x. 95/1999 Xx., zákona č. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 340/2000 Xx., xxxxxx x. 364/2000 Xx., xxxxxx č. 117/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 148/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 420/2003 Sb., xxxxxx x. 669/2004 Xx., zákona č. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona č. 230/2006 Sb. x xxxxxx x. 245/2006 Xx., xx mění xxxxx:

1. §5 včetně xxxxxxx xxx:

"§5

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fyzickou osobou, xxxxx xx xxxxxx xxxxx v tuzemsku, xxxx právnickou osobou, xxxxx xx xxxxx x tuzemsku, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx daně xxxxxxxx vždy xxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx.".

2. V §6 xxxx. 1 xx věta první xxxxxxxxx větou "Předmětem xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx majetku xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx.".

3. V §6 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Bylo-li současně x bezúplatným převodem xxxxxxxxxxx xxx bezúplatně xxxxxxx právo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx obsahem xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxx darovací.".

4. X §6 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Byl-li movitý xxxxxxx nebo jiný xxxxxxxxx prospěch bezúplatně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx daně xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku bez xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx, pobyt nebo xxxxx dárce nebo xxxxxxxxxx.".

5. V §6 xx xx odstavec 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx prospěch xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx daně xxxxxxxx xx nabytí tohoto xxxxxxx, xx-xx nabyvatelem xxxx dárcem xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx České republiky x má xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx x xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 7.

6. V §6 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxx xxxxxx majetku, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx".

7. X §6 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxx 2 x odstavce 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 2 a 3 x xxxxxxxx 6".

8. X §7 se xx xxxxx odstavce 2 doplňuje xxxx "Xx-xx předmětem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x povinností x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx cena xxxxxxx.".

9. X §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,".

10. X §8 odst. 1 xx písmeno c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

11. X §9 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx a) čárka xxxxxxxxx tečkou x xxxxxxx x) se xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x).

12. X §9 xxxx. 2 se xxxxx "x xxxxxxx xx tímto xx xxxxxxx xxxx2x)" nahrazují xxxxx "x převod xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xx základě smlouvy x xxxxxxxxxxxx převodu xxxxx".

13. X §10 xxxx. 1 se xxxxxxx c) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) až x) se xxxxxxxx xxxx písmena c) xx x).

14. V §19 xxxx. 1 xx xx číslo "X." xxxxxxxx slova "x XX.".

15. X §19 xxxx. 2 xxxx. a) x x) xx slova "x xxxxxxxxxxxxx spoluvlastnictví" xxxxxxxxx slovy "ze xxxxxxxxxx xxxxx".

16. X §19 xxxx. 2 xxxx. x) a x) se xxxxx "x xxxx II. xxxxxxx 60&xxxx;000 Kč x" zrušují.

17. V §19 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Od xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx bezúplatné xxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxx dochází mezi xxxxxxx xxxxxxxxxx v X. x II. xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 7.

18. X §19 xxxx. 4 xxxx. x) x x) se xxxxx "u osob X. xxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, x xxxx XX. xxxxxxx 60&xxxx;000 Xx x" xxxxxxx.

19. X §19 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx 3" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 4".

20. X §19 xx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.

21. X §20 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx g), xxxxx xxx:

"x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx regionu xxxxxxxxxxx.".

22. X §20 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxxxx x vzdělávání, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, sportu, výchovy x ochrany dětí x mládeže x xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxx na zabezpečování xxxxxxx xxxxxxxx,".

23. V §20 xx xxxxxxxx 10 zrušuje.

Dosavadní odstavce 11 xx 15 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 10 až 14.

24. X §21 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastnictví k xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx x bezúplatném xxxxxxx xxxxx odpovídajícího xxxxxxx xxxxxxx".

25. X §21 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxx přiznání x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx nepodává xxx bezúplatném xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx od xxxx xxxxxxx xxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §19 odst. 1 xx 4 x 6, xxxxx §20 xxxx. 1 nebo xxxxx §20 odst. 14.".

26. X §25 xx xx odstavec 3 vkládají xxxx xxxxxxxx 4 xx 6, které xxxxx:

"(4) Xxxxxxxx ředitelství xx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nemovitosti, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx práva, xxxxxxx, xxxxx-xx xx zpětnému xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx splnění xxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x převodu xxxxxxxxxxx nejpozději xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx původním xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx k xxxxxxx vlastnictví x xxxxxxxxxxx na základě

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínkou, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx převodu xxxxx,

x) xxxxxxx x výhradou xxxxxxxx xxxxxxx vlastnictví x xxxxxxxxxxx,

x) jiné xxxxxxx, která xxxx xx převodu xxxxxxxxxxx x nemovitosti zrušena,

finanční xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx podnětu xxxxxxxx x moci xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxx xxx dne xxxxxx právních účinků xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx evidence x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxx xxxxx daňový xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx nebo ručitel xxxx podnět xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx, prominutí daně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx darovací xxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx původního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 až 6 se označují xxxx xxxxxxxx 7 xx 9.

27. V §25 xxxxxxxx 8 xxx:

"(8) X xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 xx 5 x xxxxx xxxxxxxx 7 může dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

Xx. XIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx-xx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předmětem xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nemovitosti xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxxxxx daně §25 xxxx. 4 xx 6 zákona x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x registračních xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 215/2005 Sb., x registračních xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 358/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx. a xxxxxx x. 494/2006 Xx., xx xxxx xxxxx x přílohy x. 1 xx 3 xxxxxxx.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 337/1992 Sb., o správě xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Sb., xxxxxx x. 157/1993 Xx., zákona x. 302/1993 Xx., zákona x. 315/1993 Sb., xxxxxx x. 323/1993 Xx., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 255/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., zákona x. 323/1996 Sb., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Sb., zákona x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 159/2000 Sb., xxxxxx x. 218/2000 Xx., xxxxxx č. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Sb., xxxxxx x. 492/2000 Xx., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2001 Xx., zákona č. 226/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 322/2003 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 440/2003 Xx., xxxxxx x. 479/2003 Xx., xxxxxx x. 19/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 254/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona x. 554/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 215/2005 Xx., xxxxxx č. 381/2005 Sb., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Sb., xxxxxx č. 70/2006 Xx., zákona x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx. a xxxxxx x. 267/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §24 xxxx. 6 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx n) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

2. X §24 xxxx. 6 xxxx xxxxx se xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" zrušují.

3. V §34x xx za xxxxxxxx 2 vkládá xxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nelze xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 až 6.

4. X §34x xxxx. 4 xx slova "xx xxxxx, jestliže" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx x daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx žádost xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vydáno, xxxxx".

5. X §34b se xx odstavec 4 xxxxxx xxxx odstavec 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx o závazném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo nepravdivých xxxxx xxxxxxxx subjektu, xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 5 x 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 x 7.

6. X §34x xxxx. 6 se slova "xxxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vyplývajících z xxxxxxxxxx skutečností, xxxxx xxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx ode xxx, x němž xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".

7. X §34x xx xx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx "Xxx-xx x xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 3 let xx konce kalendářního xxxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.".

8. X §34x xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Správce daně, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx na xxxxxx daňového xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx důvody xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx toto rozhodnutí xxxxxx, x xxx, x xxxx ke xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vyplývajících x rozhodných skutečností, xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

9. X §39 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxxxxx xxxxxxx, který x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přijímá xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx platbách x jiné evidenci xxxxxxxxx xxxxxxx.".

10. X §63 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx odstavec 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx x xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx 200 Kč.".

Dosavadní xxxxxxxx 5 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 10.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 545/2005 Xx.

Xx. XXX

X xxxxxx č. 545/2005 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 228/2005 Xx., xxxxxx č. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., zákona x. 553/2005 Xx., xxxxxx x. 48/2006 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., zákona x. 130/2006 Xx., xxxxxx č. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., zákona x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 215/2006 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx č. 227/2006 Sb., xxxxxx x. 235/2006 Sb., xxxxxx x. 312/2006 Xx., xxxxxx č. 575/2006 Sb. a xxxxxx x. 106/2007 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx xx x xxxxx X položce 1 xx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx písmena x) až x), xxxxx xxxxx:

"x) x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24x xxxxxx x. 586/1992 Sb., o xxxxxx x příjmů Xx 10 000

s) x xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24x zákona x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx Xx 10 000

t) x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33x xxxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx z xxxxxx Xx 10&xxxx;000

x) o xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx posouzení xxxxx §34x xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx Xx 10&xxxx;000

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §38xx xxxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů Xx 10 000

w) o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §47x xxxxxx x. 235/2004 Xx., o xxxx z přidané xxxxxxx Xx 10&xxxx;000".

2. X příloze se x xxxxx I xxxxxxx 1 xxxx 3 a 4 xxxxxxx.

3. X xxxxxxx x xxxxx XX xx x xxxxxxx 99 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx 1 x doplňují xx xxxx 2, 3 a 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 58x znějí:

"2. Xxxxxxx xxxxxxx x stanovení xxxxxxxxx ceny nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské účely58a), xxx-xx x

x) xxxx xxxxxx xxxxx, nové xxxxxxxxx léčivých látek, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx indikace Xx 20 000

b) nové xxxxxx formy xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx Xx 10&xxxx;000

x) generika xxxx nové xxxxxxxxx xxxxxx Xx 8 000

d) x ostatních xxxxxxxxx Xx 10 000

e) xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx Xx 10 000

3. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx výše a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx indikace, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx58x) Xx 20&xxxx;000

4. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx úhrady58a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xx 10&xxxx;000

58x) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

4. X xxxxxxx x xxxxx XX xx x xxxxxxx 99 xx xxx 4 xxxxxx nové xxxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx", xxxxx xxx:

"Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. Přijetí žádosti xxxxxxx v xxxxxx 2, 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xx-xx žadatelem zdravotní xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v bodu 2 xxxx. x), x), x) xxxx x) xxxx položky, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx onemocnění xxxxx xxxxxxxx Evropského Xxxxxxxxxx x Xxxx 141/2000/ES xx dne 16. xxxxxxxx 1999 o xxxxxxxx přípravcích xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 479/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 313/2004 Xx., xxxxxx č. 558/2004 Xx., xxxxxx x. 693/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx č. 379/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx. x zákona x. 575/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §6 odst. 1 xxxx druhé xx xxxxx "xxxx. 5" xxxxxxxxx slovy "odst. 6".

2. X §6 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se slova "xxxxx tento zákon xxxxxxxxx jinak (§50).".

3. X §9 se xx konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta "Xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 1 xxxx x).".

4. X §12 xxxx. 3 x §13 xxxx. 1 xx xxxxx "§53 xxxx. 3 xx 5" xxxxxxxxx slovy "§53 xxxx. 3 xx 7".

5. V §44 xx na xxxxx xxxxxxx e) xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

6. V §44 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují se xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:

"g) xxx prodeji xxxx xxxxxxxxxx předání xxxxxxxxx xxxxx uvedených x §45 xxxx. 1 xxxx. d), xxxxx xxxxxx zdaněny, ke xxxxxxx spotřebě xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx výrobu tepla, xxxx

x) při použití xxxxxxxxx olejů xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 písm. x), xxxxx nebyly xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx výrobu xxxxx.".

7. X §45 xxxx. 1 se xx konci xxxxxxx x) doplňuje xxxxx "xxxx", xx xxxxx xxxxxxx x) se xxxxx xxxxxxxxx tečkou x xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxx.

8. X §45 xxxx. 3 písmeno x) zní:

"b) 2707,".

9. X §45 odst. 3 xx xxxxxxx x) x x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až k).

10. X §45 se xx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxx xxxx "Xxxx se xxxxxxxxxx xx výrobky, které xxxx xxxxxxxxx daně xx zemního plynu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx.".

11. X §45 xxxxxxxx 6 zní:

"(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx všechny xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2701 xx 2715 x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx daně ze xxxxxxx plynu x xxxxxxxxx xxxxxxx plynů x xxxxxxxxx xxxx x pevných xxxxx, x x výjimkou xxxxxxxxxxx olejů xxxxx xxxxxxxx 1 a 3, určené x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.".

12. X §45 xxxx. 8 xx slova "xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. h), x) nebo j)," xxxxxxx.

13. X §46 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

14. X §46 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 1 xxxx. x), které xxxxxx zdaněny, xx xxxxxxx spotřebě pro xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx tepla, xxxx

x) dnem použití xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 písm. d), xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx motorů xxxx pro výrobu xxxxx.".

15. V §47 xxxx. 1 se xx xxxxx "§45 xxxx. 1 xxxx. x)" xxxxx nahrazuje xxxxxx "x" x xxxxx "x xxx xxxxxxxxxxxx plyny" xx xxxxxxx.

16. X §48 xxxx. 1 se xxxxx xxxx "0 Xx/1&xxxx;000 x" xxxxxxxxx xxxxxx daně "660 Xx/1&xxxx;000 x".

17. V §48 odst. 1 xx ve xxxxxxx "Xxxx" xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x)" x k xxxx příslušný xxxx "3&xxxx;355 Xx/x" xx xxxxxxx "Xxxxx xxxx", xx sloupci "Text" xxxxx "uhlovodíkové xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x)" x x tomu xxxxxxxxx xxxx "0 Xx/x" xx xxxxxxx "Xxxxx daně" x xx sloupci "Text" xxxxx "xxxxxxxxxxxx plyny xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x)" x x xxxx xxxxxxxxx xxxx "387 Xx/x" ve sloupci "Xxxxx xxxx" xxxxxxx.

18. X §49 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oleje xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. d), xxxxx jsou určeny x xxxxxxx, xxxxxxxx x prodeji xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

19. X §49 se za xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 36x xxxxx:

"(4) Mineralogickými postupy xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odvětvovou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx36x) xxxxxxxx xxx kódem XX 26 "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálních výrobků".

(5) Xxxxxxxxxxxxxx procesy xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx produktu x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx klasifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx36x) xxxxxxxx xxx kódem DJ 27 "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx".

36x) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 29/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2001, xxxxxx se xxxx nařízení Rady (XXX) x. 3037/90 x statistické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 až 16 xx označují xxxx xxxxxxxx 6 až 18.

20. X §49 xx xxxxxxxx 17 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 18 xx označuje xxxx xxxxxxxx 17.

21. X §50 xxxx. 1 xxxx. c) se xxxxx "nebo" xxxxxxx.

22. X §50 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou, xxxxxxxx xx xxxxx "xxxx" x xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xx xxxxxxx uživateli; xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od daně xxxxx §49 xxxx. 1 x 3.".

23. X §50 xxxx. 2 xxxx první xx xxxxx "§49 xxxx. 1, 2, 8 x 10" xxxxxxxxx xxxxx "§49 xxxx. 1, 2, 10 x 12" x xx xxxx xxxxxxxx xx slova "§53 xxxx. 4 x 5" xxxxxxxxx xxxxx "§53 odst. 5 a 6, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 odst. 1 x 3".

24. X §50 se xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke konečné xxxxxxxx, xxx dopravovat xxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §6.".

25. X §52 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx. 4" nahrazují slovy "xxxx. 6".

26. X §53 odst. 3 xx slova "§49 xxxx. 3, 4, 8, 10, 12, 15 a 16" xxxxxxxxx xxxxx "§49 xxxx. 3, 6, 10, 12, 14 x 17".

27. V §53 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu, xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 odst. 1, xxxxxxx x užívá xxxx oleje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

28. X §53x xx xxxxx "xxxx. 3 až 5" xxxxxxxxx slovy "xxxx. 3 až 6".

29. X §63 xxxx. 2 písm. x) xx slova "xxxx xxxxxxxxxxxx" x "nebo xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

30. V §104 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Sazby xxxx xxxx stanoveny xxxxx:

&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
28 %
&xxxx;
1,03 Xx/xxx
&xxxx;
xxxxxx nejméně xxxx 1,92 Xx/xxx
&xxxx;
xxxxxxxx, xxxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
1,15 Xx/xxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx xx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
1&xxxx;280,00 Kč/kg
 
 
ostatní xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
1&xxxx;280,00 Xx/xx".
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

31. X §134x xxxx. 1 xx xxxxx "za účelem xxxxxxx těchto olejů, x xxxxxxxx jejich xxxxxxx pro pohon xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích a xxx plavbách xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 xxxx. 10" xxxxxxx.

32. X §134b xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx od xxxx podle §49 xxxx. 12".

33. V §134x odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "odst. 10" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 12".

34. X §134e xxxx. 7 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

35. X §134e xxxx. 8 xx xxxxx "xxxx. x)" nahrazují xxxxx "xxxx. e) x x)".

36. X §134x xxxx. c) xx xxxxx "odst. 10" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 12".

37. V §134x písm. x) xx slova "písm. x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. x) x x)".

38. V §134l xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

39. X §134x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxx xxxxxxxxxxxx "2710 19 61" nahrazuje xxxxx nomenklatury "2710 19 51".

40. V §134x xxxx. 2 xxxx. d) xx xxx xxxxxxxxxxxx "2710 19 65" xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx "2710 19 55".

41. X §134x xxxx. 7 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx".

42. X 134x xxxx. 8 xx xxxxx "xxxx. c), x) a x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. x) xx x)" x xx xxxxx "xxxxxxxxxx" se xxxxxx xxxxx.

43. X §134x xxxx. e) xx xxxxx "x) xx x), h) x x)" nahrazují xxxxx "x) xx x)".

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, které x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pod kódy xxxxxxxxxxxx 2710 91 xx 2710 99 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x 3 xxxxxx č. 353/2003 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, mohou xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx do 31. xxxxxx 2008 xxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx x §13 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxxxx výrobků, xxxxx jsou předmětem xxxx podle zákona x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx dalších xxxxx, xx xxxxxxx lhůty, xxxxx xxxxxx běžet xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx do ukončení xxxxxx běhu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 218/2007 Xx., xx mění takto:

1. X §4 xxxx. 6 xx xxxx xxxxx zrušuje.

2. X §7 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx z příjmů xxxxx, xxxxx se xxx xxxxx stanovení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx, xxxxx xxxxxx příjmy xxxxxxx,".

3. X §7 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx části xxxxxxxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxxx21)" vkládají xxxxx ", xxxxx-xx x příjmy uvedené x xxxxxxxxx a) xx x) xxxx x xxxxxxxx 5".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 21 xxx:

"21) §4 xxxx. 1 x §6 odst. 9 xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

4. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) bodě 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx i)" xxxxxxxxx xxxxx "příjmů xxxxxxxxx x písmenech i) x x)".

5. X §7 odst. 2 xxxx. h) xx xx xxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxx 7 x 8, xxxxx včetně poznámek xxx čarou x. 22x x 22x xxxxx:

"7. xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x pomoci x xxxxxx nouzi22a),

8. xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xx péči podle xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx22x), xx-xx tato xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxx společně posuzovaných xxxx xxxxx §4,

22x) §33 a násl. x §36 x xxxx. xxxxxx x. 111/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Xx.

22x) §7 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxx 7 xx 10 xx xxxxxxxx xxxx body 9 xx 12.

6. X §7 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 24 xxx:

"x) zvláštní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x příslušníkům bezpečnostních xxxxx24) vyslaným x xxxxx jednotky xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx působení x zahraničí, x xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx, které xx xxx tento xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx23),

24) Xxxxxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxx x. 143/1992 Sb., x xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozpočtových a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §119 zákona č. 361/2003 Xx., o xxxxxxxxx poměru příslušníků xxxxxxxxxxxxxx sborů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

7. X §7 xxxx. 2 se xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 24x xxx:

"x) příjem xxxxxxx ve formě xxxxxxx mzdy, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx24x), x xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx23),

24x) Xxxxxxxxx §192 až 194 xxxxxxxx xxxxx, §34 xxxx. 4 xxxxxx x. 236/1995 Xx., x platu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxxx státních xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §73 xxxx. 4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, §48 xxxx. 3 zákona x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §53 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx k).

8. X §8 xxxx. 3 xx xx xxxxx "této xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxx xx tato činnost xxxxxx xxxxxxxxxxx".

9. X §8 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) U osoby, xxxxx má xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 1 písm. x) x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxx a xxxxx není poplatníkem xxxx z příjmů xxxxxxxxx xxxxxxxx částkou, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx období předcházející xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, že xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxx xxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x poloviny xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2. X xxxxx, na xxxxxx xx nevztahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 až xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx daňové xxxxxxxx, xxxx xxxx určí xxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx podat xxxxxx xxxxxxxx.".

10. X §9 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxx".

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx boje za xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx xx xxxx, x zvláštním xxxxxxxxx x důchodu některým xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx částce xxxxxxxx xxxxxxxxxx národního xxxx xx osvobození x xxxxxx 1939 xx 1945 a x xxxxx některých xxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 357/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx boje za xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po nich, x xxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxx některým xxxxxx, x jednorázové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx osvobození x xxxxxx 1939 xx 1945 x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx část třetí xxxxxxx.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx část xxxxxx xxxxxxx.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx., xxxxxx č. 132/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 158/1998 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., zákona x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 125/2003 Sb., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx č. 453/2003 Xx., xxxxxx č. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx č. 315/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 124/2005 Xx., zákona x. 168/2005 Sb., xxxxxx x. 204/2005 Sb., xxxxxx x. 218/2005 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., zákona x. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 552/2005 Xx., zákona č. 109/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Xx., zákona x. 134/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 585/2006 Xx. x xxxxxx x. 213/2007 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. x) xx xxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxx jako xxxx 2 až 4.

2. V §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2 xxx:

"2. xxxxxx xxxxxxx x rámci plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o rodině xxxx obdobná xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období x xxxxxx xxxxx, xxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx,".

3. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 11 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 3x zní:

"11. xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a příslušníkům xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x rámci jednotky xxxxxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxx xxxxx České xxxxxxxxx3x) xx xxxx xxxxxxxx x zahraničí, x xx ve xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, zajištění x udržení, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx stanoví xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx určení xxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,

3x) Xxxxxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxx x. 143/1992 Xx., x platu x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §119 zákona x. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

4. X §5 xxxx. 1 písm. x) xx za xxx 12 xxxxxxxx xxx 13, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3x xxx:

"13. xxxxxxx xxxx (xxxxx) nebo xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx mzdy) xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3x),

3x) Xxxxxxxxx §192 xxxxxxxx xxxxx.".

5. V §7 se xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx x osob xxxxxx xxx posuzována jako xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx společně posuzovaná xxxxx xxxxxxxx xx xxxx rodinách, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro účely xxxxxxxx na dítě, xxxxxxxxxx příplatku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; jestliže xx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, jsou-li xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx postup.".

6. §17 x 18 včetně xxxxxxx znějí:

"§17

Podmínky xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx

Xxxxx xx přídavek xx xxxx má xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nepřevyšuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a koeficientu 2,40.

§18

Xxxx přídavku na xxxx

Xxxx přídavku na xxxx xxxxx §17 xxxx xx kalendářní xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxx dítě xx xxxx

x) xx 6 xxx, 500 Xx,

x) xx 6 do 15 xxx, 610 Xx,

x) od 15 xx 26 xxx, 700 Xx.".

7. V §20 xxxx. 1 xx xxxxx "2,20" xxxxxxxxx xxxxxx "2,00".

8. X §21 odst. 1 se xxxxx "2,20" xxxxxxxxx xxxxxx "2,00".

9. §30 xxx:

"§30

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxx kalendářní měsíc xxxxxx celodenně a xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xx xxxxxxxxxx příspěvek

a) xx 2 let xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxx xxxxx xx peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx xxxx peněžitou xxxxx xx xxxx xxxxxxx 380 Xx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx porodu xxxx xxxxxxxx dítěte xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx, x

2. rodič xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, x xxxx dítě xxxxxxxxxxx nárok na xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxx 22 týdnů xxxxxx xxxx 31 týdnů xxxxxx, narodily-li xx xxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx") ve xxxxxxx xxxxxx,

x) xx 21 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, jestliže rodič xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle písmene x),

x) od kalendářního xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xxxx xxxxxxx 21 xxxxxx, xx 3 xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nároku xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx porodu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

2. xxxxx nejpozději do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx dítě xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 21 xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x základní xxxxxx,

x) xx kalendářního xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, x xxxx xxxx dosáhlo 21 xxxxxx, xx 4 xxx věku xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx rodič xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) xxxx x),

x) xxx xxx

1. xxxxxxxx, xx xxx x dítě, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postižené, xxxx

2. xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxx o dítě xxxxxxx x xxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxx

xx 7 xxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx; dnem xxxxxxxx xxxxx bodu 1 xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o posouzení, xxx xxx x xxxx dlouhodobě xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo dlouhodobě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx rodič, xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx příspěvek a x xxxx volby xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x xx xxx rodičem, který xxxxxxx dítě xx xxxx xxxx, kdy xx xxxx xxxxx xxxxxx provedena. Xxxxx xxxxxx xx provádí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, který o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx rozhoduje.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rodiči xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx příspěvek x xxxx xx uplynutí xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx volbu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2, náleží xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx výměře.

(4) Xxxxx na rodičovský xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx náleží, xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx na rodičovský xxxxxxxxx na nejmladší xxxx v xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d), anebo xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx dítě x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx celodenní x xxxxx péče musí xxx splněna u xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(5) Xx-xx rodičem xxx, xxxxxxxx xx xxx účely rodičovského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1 a xxxxxxxx 1 písm. x) bodu 1 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pomoc xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx nárok xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §12x xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx mateřské xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx děti x xxxxxxxxxxxx pojištění, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx je povinen xxx, xxx xxxxxxx xxxx nemocenské pojištění (xxxx), nejpozději xx 8 xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx narození xxxxxx xxxxx xx peněžitou xxxxx, a jestliže xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ke dni xxxxxxxx dítěte.".

10. Xx §30 se xxxxxxxx xxxx §30x x 30x, které xxxxx:

"§30x

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rodině xxxx xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx příspěvek, x něhož nebyla xxxxxxxxx volba xxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) x xxx x dítě

a) xxxxxx 22 xxxxx xxxxxx xxxx 31 xxxxx života, xxx-xx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mladší 21 xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx výměře, x xx xx do xxxxxxxx 21 měsíců xxxx dítěte, nebo

b) xxxxxx 21 xxxxxx xxxx, náleží xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Volbu xxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx §30 odst. 1 nelze měnit, x xx xxx x případě, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx náleží v xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xx xxxx dítě, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx rodině. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx změně xxxxxx, x níž xxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nároku na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x), xxx je-li xx x xxxxxxx xx věk xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx §30 xxxx. 1 x 2.

(3) Xxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx volbu xxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx c) x xxxxxx xxxxx xxxxxx ještě xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx takovou xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx §30 xxxx. 1 x 2.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx nejmladším xxxxxxx x rodině xxxx xxxx, xxxxx zakládá xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 4.

(5) Xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, x xx xxxxxx určenému xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx se xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx sociální podpory, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterému x rodičů xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxx.

§30x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx kalendářní xxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx i x xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx

x) se xxxx narodilo,

b) xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx, peněžitou xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx (§7 odst. 11 x 12),

x) dítě xxxxxxx xxxx 2, 3, 4 xxxx 7 let, xx xxxxxxx náleží xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1,

x) xxxx xxxx rodič xxxxxxx,

x) xxxxx převzal do xxxx xxxxxxx dítě, xxxxx xxxx xx xxxx převzetí xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx převzal xx xxxx xxxx, které xxxx xx dne xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx (xxxxxxxx), v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přímé xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dítě x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx trvalo xxxx xxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx, že xxx x xxxx uvedené x §30 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx x zánik xxxxxx xx rodičovský příspěvek xxxxx §30 xxxx. 1 písm. e) xxxx 2.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxx, xxxxx nedosáhlo 3 xxx xxxx, xxxxxxxxxx jesle, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxx zařízení pro xxxx nejvýše 5 xxxxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, mateřské xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx dnu xx rozumí xxxxx xxx, kdy xxxx x jeslích xxxx xxxxx uvedeném zařízení xxx děti pobývá, xxx ohledu xx xxxxx xxxxxx pobytu,

b) xxxx, xxxxx xxxxxxx 3 xxx věku, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zařízení pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxxx 4 xxxxxx denně xxxx nejvýše 5 xxxxxxxxxxxx dnů; pro xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx obdobném xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dítě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx zřízenou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jesle xx zaměřením xx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x mentálně retardované x xxxxxxx nepřevyšujícím 4 xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postižené xxxxxxxxxx navštěvuje xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 4 hodiny xxxxx, a dítě xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx školu xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxx,

x) dítě navštěvuje xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné obdobné xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx věku x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) je x rozsahu 50 % x xxxx (§9).

(3) Xx-xx rodič xxxxxxxxxx rodičovský xxxxxxxxx xxxx xxxx, které xxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx příspěvek, xx xxxxxxxxxxx důvodů v xxxxxxx péči zdravotnického xxxxxxxx xxxx než 3 kalendářní xxxxxx, xxxxxxxx výplata rodičovského xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx trvání xxxx ústavní xxxx. X této xxxx xxxx může xxxxx xxxxxxx xxxxx podle §30 xxxx. 1. Xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx x rodině xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pomoc xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x porodem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx-xx vyšší, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx.".

11. X §30x xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxx xxxxx xx nemocenské xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. b) bodu 133x).".

12. V §31 xx vkládá nový xxxxxxxx 1, xxxxx xxx:

"(1) Xxxxxxx xx xxx xxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xx 4 x xxxx. 7 xx 12. Xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx být xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 1 x 2 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 x 3.

13. X §31 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "§30 xxxx. 3" xxxxxxxxx slovy "§30b xxxx. 2".

14. X §32 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

"(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxx

x) 11 400 Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) 7 600 Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxxxx xxxxxx,

x) 3&xxxx;800 Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx podle §30x xxxx. 4 xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, náleží xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx, xxxxx xxxxxx x důvodu xxxx x xxxx, xxxxx se stalo xxxx nejmladším x xxxxxx, xxxx-xx x §30 odst. 4 xxxxxxxxx jinak.".

15. V xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

16. V §41 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxx xx xxxx

x) xx 6 xxx, 8&xxxx;000 Xx,

x) od 6 xxx xx 15 let, 9 000 Xx,

x) xx 15 xxx xx 18 xxx, 10&xxxx;000 Kč.".

17. X §46 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Výše xxxxxxxxx xxxx 13&xxxx;000 Xx xx každé xxxxxxxx xxxx.".

18. §47 xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx pod xxxxx x. 48a zní:

"§47

Podmínky xxxxxx na pohřebné

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xx osoba, xxxxx xxxxxxxxx pohřeb

a) xxxxxx, xxxxx xxxx ke xxx xxxxx nezaopatřeným xxxxxxx, nebo

b) xxxxx, xxxxx xxxx ke xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx b) xxxx xxxxxx xxxxx (§3) na xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxx více osob, xxxxxx tato xxxxx xxx jednou, x xx xxxxx, která xxxxxxx xxxxx xx xxxxx jako první. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx48x).

48x) Zákon č. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.".

19. V §48 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

20. V §54 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx 2, 4 a 5" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx 3 x 4".

21. X §54 odst. 3 xx písmeno x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) až x) xx označují xxxx xxxxxxx x) až x).

22. V §57 xxxx. 2 xx xxxxx "bodech 2, 4 x 5" xxxxxxxxx xxxxx "bodech 3 a 4".

23. X §64 odst. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx xxxx50) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,".

24. X §64 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 54x xxx:

"(8) Xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxx účely xxxxxxxx stipendia xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx54x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na dítě, xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx rozhodný pro xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx životního minima xxxxxx a xxxxxxxxxxx 1,50.

54x) §91 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 54x se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 54x, x to xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou.

25. X §67 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxx x xxxxx xxxxxx podle §30 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx písemné žádosti xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.

26. X §68 odst. 1 xxxxxxx e) zní:

"e) xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

1. doklad x xxxx pobírání xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx výši,

2. jméno, xxxxxxxx, xxxxx číslo, xxxxx pobytu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx zakládá xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x dalších dětí x xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxx mohly xxxxxxxx nárok na xxxxxxxxxx příspěvek,

3. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx pobytu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §31 xxxx. 1,

4. xxxxxxxxx x pobytu xxxxxx xxxxxxxxx v bodu 2 x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zařízení pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx v základní xxxxx xxxxxxxxx uvedených x §30x odst. 2,

5. xxxxx xxxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx, xxxxx rodič xxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

27. X §68 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx x době x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x §5 odst. 1 xxxx. x) xxxx 133x),".

28. X §68 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx j), xxxxx zní:

"j) xxxx xxxxxxxxxxxxx výživného xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 a xxxx x xxx, xxxxx x osob xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výživné nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.".

29. X §69 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx g), xxxxx zní:

"g) jde x zamítnutí xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §30 x 30x.".

30. X §69 xxxx. 3 xx slova "§30 xxxx. 7" xxxxxxxxx xxxxx "§30 xxxx. 4".

31. V §70 odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxx postupu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 x úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx náležející xx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx vyplatí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2007.

2. Xxxxx státní sociální xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx přídavek xx xxxx, jestliže xxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2007, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx února 2008, není-li dále xxxxxxxxx jinak.

3. Nároky xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory, xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 2008, se xxxxxxx xx xxxx xxxx 1. lednem 2008 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx znění účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx 1. xxxxx 2008

x) x xxxxxxxx xxxxxx xx 3 let xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2008 xxxxxxx 21 xxxxxx xxxx, x po xxxxxxxx 3 xxx xxxx tohoto xxxxxx xxxxxx rodičovský xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 4 xxx xxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx výměře do 4 xxx věku xxxxxx, jestliže nejmladší xxxx v rodině xxxxxxxxxxx nárok na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxx 3 let xxxx xxxx 1. xxxxxx 2008.

5. X xxxxxx na rodičovský xxxxxxxxx xxxxx čl. XXIII, xxx-xx x nárok xx xxxxxxxxxx příspěvek, xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. prosince 2007 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxx xxxxxx sociální xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podané tomuto xxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxx x přihlédnutím x čl. XXIII bodům 2 x 3 xx xxxxxxx

x) od ledna 2008, xxx-xx o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příspěvek xx xxxxxxx,

x) nejdříve xx xxxxx 2008, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx dítě prokáže xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x čl. XXIII xxxx 2 x xxxxxxx, xx takový příjem xxxxxxx xx xxxxx x ní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nárok xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxx xx ledna 2008, xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxx xxxxx xxxxxxxx xx dítě prokáže xxxx příjmu uvedeného x čl. XXIII bodu 3.

XXXX ŠESTNÁCTÁ

Změna xxxxxx x pomoci x xxxxxx xxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 111/2006 Sb., x pomoci x hmotné nouzi, xx xxxxx zákona x. 165/2006 Xx. x xxxxxx č. 585/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 2 xx za slova "xxxxx xx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

2. X §2 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx x hmotné xxxxx xxx, xxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx příjmům, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx.".

3. X §2 xxxx. 5 xxxx. x) xx xx xxxxx "pořízením" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx".

4. X §2 odst. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2, xxxxx" zrušují.

5. V §3 odst. 1 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 3 a 4 xxx:

"x) xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx3) xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaměstnanosti4), x xx po xxxx 3 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

3) §25 xxxx. 5 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti.

4) §120 xxxxxx č. 435/2004 Xx.".

6. X §3 xxxx. 1 xxxxxxx x) x h) xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 5x x 5b znějí:

"g) xx osobou, jíž xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, domově xxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx osobou, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5x) poskytují xxxxxxxx sociální xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxx xxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx,

5x) §48 xx 51 xxxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx službách.

5b) §52 xxxxxx č. 108/2006 Xx.".

7. V §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) x x), xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 5x znějí:

"i) je xxxxxx, jíž se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx léčebně xxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nemocné xxxx xxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx5x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pracovní neschopnost, xxxx xx vznikla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaviněnou xxxxxx ve xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opilosti xxxx xxxxx omamných xxxxxxxxxx anebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xxxxx xx nemocenské xxxxxxxx xxxx náleží xx xxxxxxx xxxx.

5x) §24 xxxx. 1 xxxxxx x. 54/1956 Sb., x nemocenském pojištění xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. §25 x 31 xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

8. X §3 odst. 3 se xxxxx "xxxx. x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. a) xx x) a xxxx. x) až x)".

9. X §3 odst. 4 xx slovo "xxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxx".

10. V §6 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:

"e) xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahují x xx xxxxxxx xxxxx.".

11. X §8 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx. x) až x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) xx x)".

12. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx "skutečné" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

13. X §9 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "§7 xxxx. 2 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "§7 xxxx. 2 xxxx. x)".

14. V §11 xxxx. 3 písmena x) x x) xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 17x xxxxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dávky nemocenského xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx rodičem celodenně, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x 1 xxxx x x důvodu této xxxx xxxxxxxxxxx rodičovský xxxxxxxxx, a to xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx z xxxxxxx xxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x osobu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xxxx xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx), x xx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx pro xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxx uvedena xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx poskytující xxxxx17x) x tato xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nejméně 80 % xxxxxxxx xxxx 40 xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x nich, x xx xx, xxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx, xxxxx xxxx ustanovení xxxxxx xxxxx,

17x) §21 x 24 xxxxxx x. 108/2006 Xx.".

15. X §21 odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" a xx xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".

16. X §23 písm. b) xx xxxxx "(§24 xxxx. 2)" xxxxxxxxx xxxxx "(§24 xxxx. 3)".

17. X §24 xxxx. 1 písm. x) x x) xx xxxxx "xx 31" xxxxxxxxx xxxxx "xx 30".

18. X §24 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x) a xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§25 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx) nepřetržitě po xxxx xxxxx xxx 12 měsíců, částku xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xx 30 xxxx xxxxx xxxxxxxx.".

19. X §24 xx xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx 55 let,

b) xx osobou se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §67 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) je rodičem xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx ve věku xx 12 xxx; xxxxx lze bez xxxxxx xx počet xxxx xxxxxxxx 12 xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx, xxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx označuje xxxx odstavec 3.

20. X §25 xxxx. 1 xx xx xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxx osoby xxxxxxx x §24 xxxx. 1 xxxx. a) x b) a xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2".

21. X §25 xxxx. 2 xx za xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxx slova ", x výjimkou xxxxx uvedené x §24 odst. 1 xxxx. x) x x)".

22. X §26 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "xx xxxx první" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx".

23. X §26 xxxx. 2 xx xxxxx "3 měsíců" xxxxxxxxx slovy "6 xxxxxx".

24. §31 xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

25. X §33 xxxx. 1 písm. x) x x) xx xx xxxxx "(§9 xxxx. 1)" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx".

26. X §33 xxxx. 3 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx ", o xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx".

27. X §33 xxxx. 3 se xxxx čtvrtá xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx věty xxxxx se xxxxxxxxx x xxxx starších 70 xxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxx, na xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx33x), pokud xx osobou xxxx xxxxxxxx posuzovanou osobou, xxx byl xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, obýván.".

Poznámka xxx čarou x. 33x zní:

"33a) §34 xxxxxxxx č. 182/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx národní xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

28. X §33 xxxx. 5 xxxx xxxxx se slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".

29. X §33 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx x xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx 8".

30. X §34 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

31. X §34 xxxx. 5 xx xx slovo "xxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxx xxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob" xx xxxxxxxx xxxxx "(§9 xxxx. 1)".

32. X §36 xxxx. 1 xxxx. b) xx slovo "uznána" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

33. X §36 xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxx xx uznat" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

34. X §36 se xx xxxxxxx odstavce 2 xxxxxx xxxx "Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci osobě xxxxxxx v §2 xxxx. 3, xxxx. 5 xxxx. a) x odst. 6 xx xxxx osoba xxxxxxxx bez společně xxxxxxxxxxxx osob.".

35. X §37 xxxx. e) xx xxxxx "xx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx do výše".

36. X §38 odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxx xx mimořádnou xxxxxxxxx xxxxx vzniká xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx nouzi xxxxxx.".

37. X §38 se xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

38. X §43 xxxx. 4 se věta xxxxxxxx xxxxxxx.

39. X §51 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx §299 x 317 občanského xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx §279 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx".

40. X §54 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx obecní xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x nesprávné xxxx x x xxxxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 Xx xxxx mohou xxx x předchozím souhlasem xxxxxxxxxxxx.".

41. V §54 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx ", x to x" zrušují.

42. V §54 se xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

43. X §55 xxxx. 3 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "mezinárodněprávní".

44. V §67 xxxx. 3 xxxx druhé xx xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu" vkládají xxxxx "xxxx obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností" x xx slova "xxxxxxxx xxxxxx xxxx" xx xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

45. X §70 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

46. X §72 xxxx. 4 xx na xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova "x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx bytu".

47. Xx xxxxx xxxxx §74 se xxxxxxxx xxxxx ", nebo x xxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx (§41)".

48. X §75 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "odst. 6".

49. X §75 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx i), xxxxx xxx:

"x) xxx x xxxxxxxxxx podle §54 odst. 1.".

50. X §77 se xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx odstavec 2.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx 12 měsíců uvedená x čl. XXV bodu 18 xx xxxxxx xxx dne účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX SEDMNÁCTÁ

Změna xxxxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXVII

V §33 zákona č. 114/1988 Sb., x působnosti orgánů Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 144/1991 Xx. x xxxxxx x. 112/2006 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx a xxxxx xxxxx x" xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 29/2007 Sb. a xxxxxx x. 213/2007 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V xxxxx xxxxx xx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. X §13 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxxx-xx oprávněná osoba xxxxxxxx nároku na xxxxxxxxx xxx xx xxxx kalendářního xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, v xxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx.".

3. X §14 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx".

4. Xx §14 xx xxxxxx xxxx §14x, xxxxx xxx:

"§14x

(1) Příspěvek xx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxx je xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx §52, xx školském xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx dětského xxxxxx, xxxx je xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx svobody. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x tomuto xxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx netrvala xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Dosáhne-li xxxxxxxxx xxxxx 18 let xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx podle §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 18. rokem xxxx. Současně xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxx xxxxxx z moci xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx stanovení stupně xxxxxxxxxx xxxxx §8 x tomu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

5. X §16 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx partner7a)" x xxxxx "x rodiče" xx xxxxxxxxx xxxxx ", rodiče x xxxx xxxxx xxxxxx1)" x xx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx věty "Xxxx-xx xxxxxx osob žijících x xxxxxxxxxx, vstupuje xx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx do xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx osoba xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxxxx xxxx osoba, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxx xxxx blízkých, xxxxxxxx xx xxxxxx x nabývá xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x největším xxxxxxx; nelze-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx podle věty xxxxx rovným xxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 7x zní:

"7a) Zákon x. 115/2006 Xx., x registrovaném xxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění zákona x. 261/2007 Xx.".

6. X §16 xx xx odstavec 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, který zní:

"(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx podle §48 xx 51 xxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx ústavní xxxx xxxxx §52, xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, vstupuje xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx zařízení x xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sociální služby x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §48 xx 51 xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče podle §52, xxxxxxx xx xxxxxxx částky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 3 se označuje xxxx xxxxxxxx 4.

7. X §18 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxx-xx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx oprávněné xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx před touto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, výplatu xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx do konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xx x změně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxx dozvěděl. Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx příspěvku xxxxxxxxx.".

8. X §21 xx odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2 a 3.

9. X §21 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx b) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx působností, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x příspěvku, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx již xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx; xx xxxxx xx 8 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx předepsaném ministerstvem, xxxxx součástí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

10. X §21 xxxx. 3 xx slova "x xxxxxxxxxx 1 xx 3" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x)".

11. X §21 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx se zastaví, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. c), x xx ani xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností ve xxxxx 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx které xxx příjemce příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx kalendářního měsíce, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

12. Za §21 xx xxxxxx xxxx §21x, který xxx:

"§21x

Xxxxx xxxxxx nebo jiná xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §83, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx povinna xxxxxxx ohlásit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx oprávněné osoby xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xx xxxxxxxxx zařízení pro xxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx do vazby xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxx xx 8 dnů xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx povinnost xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. a); xxxx povinnost má x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §48 xx 51, xxxxxxxx poskytuje oprávněné xxxxx pobytové xxxxxxxx xxxxxx.".

13. X §22 xxxxxxxx 6 zní:

"(6) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 jsou příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx roce, xxx x xxxx poskytnutí; xxxx prostředky xx xxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx, bezodkladně xxxxxx xx státního xxxxxxxx. Vrácené nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx vrácení nebo xxxxxxxx došlo x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx použijí xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx roce, xxxxxxxxx xx xxxxxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozpočtem.".

14. X §23 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:

"(4) Xxxxxx o xxxxx výše již xxxxxxxxxx příspěvku nebo x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo o xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x moci xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx §26a xxxx. 1, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx schopna vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednat xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ošetřujícího xxxxxx.".

15. Za §26 xx xxxxxx nový §26x, xxxxx xxx:

"§26x

(1) Xxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx zastaví xxxxxxx xxxxxxxxx podle §14x xxxx. 1, §18 xxxx. 4 xxxx §21 odst. 4 xxxxx podle §14x xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx příspěvku xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx úřad xxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx námitky xxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx.".

16. X §28 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Odvolání nemá xxxxxxxx xxxxxx.".

17. X §29 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 4.

18. X §29 xxxx. 3 se xx slova "xxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx nouze,".

19. X §29 xxxx. 4 xx slova "xxxxxxxx 3" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 2".

20. V xxxxx xxxxx se xxxxx X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

21. X §34 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx následné xxxx.".

22. V §64 xxxx. 1 se xxxxx "terénní" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx".

23. X §64 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) poskytnutí xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stravy xxxx pomoc xxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

24. V §72 se xx xxxxx xxxxx písmene x) doplňují xxxxx ", s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 3".

25. V §73 xxxx. 1 se xxxxxxx x) zrušuje.

26. X §73 xxxx. 2 xx slova "xxxx. x), x), x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x), x), x), x)".

27. X §73 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "stravu" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxx xxxxxx, a xxx poskytování pobytových xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)".

28. X §74 xxxx. 1 větě první xx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxx rehabilitačních xxxxxx (§70)" zrušují.

29. X §74 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx za xxxxxx xx nestanoví, xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx osoba x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx28x).".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 28x xxx:

"28x) Xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

30. X §74 xxxx. 4 xxxx. a) xx xxxxx "a v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" zrušují.

31. X §75 odst. 1 xx xx písmeno x) xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"i) xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx sociálně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §70 odst. 3,".

32. X §75 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx xx" xxxxxxxx xxxxx "s xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx základní xxxxxxxx xxxxxxx x §40 xxxx. 2 xxxx. x)".

33. X §76 xxxx. 1 xx xx konci textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx a za xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxxxx d), xxxxx zní:

"d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče (§64 xxxx. 3),".

34. V §91 odst. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxx §39 xx 52, 57, 58 x 68" xxxxxxxxx slovy "xxxxx §39 až 52, 57, 58, 64 x 68".

35. X §91 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx trvalého xxxx hlášeného pobytu xxxxx, nebo xxx-xx x poskytnutí pobytových xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxx sídla xxxxxx xxxxxxxx".

36. V §95 xx xx xxxxx xxxxxxx f) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), které xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx služeb na xxxx území v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozvoje xxxxxxxxxx xxxxxx.".

37. X §101 xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 36 zní:

"(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5, xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu36).

36) Zákon x. 320/2001 Xx., x xxxxxxxx kontrole xx xxxxxxx správě x o změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

38. X §101 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

"(8) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 7 xx xxxxxxxxx do 30. června 2009.".

39. Xx §101 se xxxxxx xxxx §101x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 37 x 37a xxx:

"§101x

(1) X xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené v §95 xxxx. x) xx krajům xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dotace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxx služeb. Dotaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx37).

(2) Xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu37a) x poskytnutí finančních xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle §85 xxxx. 1.

(3) Xxxx xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx xxx. Žádost xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, na xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2,

x) požadovanou výši xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx 2 rozpočtové xxxx, který xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx rozvoje xxxxxxxxxx xxxxxx kraje, xxxxx xxxxxxxx ekonomickou xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx procentního xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx ročním xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx kraje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx kraje xx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx předloží xxxxxxxxxxxx do 30. xxxxx xxxxxxxxxxx rozpočtového xxxx x xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rozpočtový xxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, lhůty xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x lhůtu xxx xxxx podání x xxxxx x xxxxx přehledu xxxxx xxxxxxxx 6.

37) Zákon x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx pravidla), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37x) Xxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.".

40. V §110 xxxx. 4 xx xx xxxxxxx c) xxxxxx nové písmeno x), které zní:

"d) xxxxxxxxxxx akreditovaných xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) a x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 200 xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 10 xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 31. xxxxxxxx 1996,".

Xxxxxxxxx písmeno x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

41. X §115 xx xx xxxxx tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno e), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xxxxxxx pracovníci, xxxxx xxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxx.".

42. X §115 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 44x xxx:

"(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx44x).

44x) Xxxxx č. 198/2002 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

43. V §116 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňuje se xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxx dohledem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depistážní xxxxxxxx, xxxxxxxx, vzdělávací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx zprostředkování kontaktu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx a oprávněných xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

44. X §116 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "x x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx získaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxx xxxxx §110" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §110, x x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx získaly xxxxxxx vzdělání s xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem".

45. X §116 odst. 5 xxxx. x) xx xxxxx "a x fyzických xxxx, xxxxx získaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §110" nahrazují xxxxx "u fyzických xxxx, které získaly xxxxxxxx způsobilost x xxxxxx povolání sociálního xxxxxxxxxx podle §110, x x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou v xxxxx vzdělání stanoveném xxxxxxxxxx právním předpisem".

46. X §116 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "x x fyzických xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §110" xxxxxxxxx xxxxx "u xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §110, x x fyzických xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx zkouškou x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".

47. X §116 se xx xxxxx odstavce 5 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno d), xxxxx xxx:

"x) uvedeného x odstavci 1 xxxx. x) je xxxxxxxx vzdělání, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx listem, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x absolvování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §110.".

48. X §116 xx za odstavec 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, který xxx:

"(7) Xxxxxxxx absolvování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxx xxxxxx do 18 xxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Do xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxx xxxxxxxx odborně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v sociálních xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx označuje xxxx xxxxxxxx 8.

49. Xx §116 se vkládá xxxx §116x, který xxx:

"§116x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §115 xxxx. 1 xxxx. x) xx vysokoškolské xxxxxxxx.".

50. X §119 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "a §101x xxxx. 7".

51. X §119 xxxx. 2 xx slova "§29 xxxx. 5" xxxxxxxxx xxxxx "§29 odst. 4" a xxxxx "§116 xxxx. 6" xx nahrazují slovy "§116 xxxx. 5 x 6".

XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 16/1959 Xx., xxxxxx x. 58/1964 Sb., zákona x. 65/1965 Sb., xxxxxx x. 67/1965 Xx., xxxxxx x. 87/1968 Xx., zákona x. 88/1968 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx shromáždění x. 8/1982 Xx., zákona x. 73/1982 Xx., xxxxxx x. 148/1983 Xx., xxxxxx x. 109/1984 Sb., xxxxxx x. 51/1987 Sb., xxxxxx 110/1990 Sb., xxxxxx x. 180/1990 Xx., zákona x. 306/1991 Xx., xxxxxx x. 550/1991 Sb., xxxxxx x. 582/1991 Xx., zákona č. 235/1992 Xx., xxxxxx x. 589/1992 Xx., xxxxxx č. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 308/1993 Sb., xxxxxx č. 182/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1999 Xx., xxxxxx č. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 420/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 421/2003 Xx., zákona x. 424/2003 Sb., xxxxxx x. 359/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 168/2005 Xx. a xxxxxx x. 361/2005 Xx., se mění xxxxx:

1. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx," vkládají xxxxx "xxxxxxx Rady Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimů,".

2. Xx xxxxx §7 se xxxxxxxx xxxx "Za xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx příslušela xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx který xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx.".

3. X §15 odst. 1 xxxx xxxxx xx xx slova "(xxxx xxx "pracovní xxxxxxxxxxx")" xxxxxxxx slova ", xxxx-xx pracovní xxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxxxxxx dny".

4. V §15 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

5. X §16 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx;11x)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx předpisu11b), xxxx-xx xxxxxxxxx déle xxx 3 xxxxxxxxxx xxx;".

6. Na konci §16 xx doplňuje xxxx "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxx od čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.".

7. X §17 odstavec 2 xxx:

"(2) Výše xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx činí

a) 60 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) 66 % denního xxxxxxxxxxxx základu xx 31. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx do 60. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx karantény,

c) 72 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 61. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.".

8. V §18 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 9.

9. X §18 xxxx. 6 xx věta xxxxx včetně poznámky xxx xxxxx x. 8 xxxxxxx.

10. X §18 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xx xxxxxx pro xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx a podpory xxx xxxxxxxxxx člena xxxxxx tak, xx x částky do 550 Xx xx xxxxxx 90 %, x xxxxxx nad 550 Xx xx 790 Xx se xxxxxx 60 % x k částce xxx 790 Xx xx nepřihlíží,

b) vyrovnávacího xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx pomoci) xxx, xx částka xx 550 Xx xx xxxxxx x xxxx xxxx, x xxxxxx xxx 550 Xx do 790 Xx xx xxxxxx 60 % x x xxxxxx xxx 790 Kč xx xxxxxxxxxx.".

11. X §18 xxxx. 8 se xxxxx "8" nahrazuje xxxxxx "7".

12. X §21 xx xxxxx "84" nahrazuje xxxxxx "81".

13. Xx konci §21 xx xxxxxxxx xxxx "Nemocenské se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxx nejdéle do xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".

14. V §25 xxxx. 5 větě xxxxx se číslo "69" nahrazuje xxxxxx "60".

15. X §25 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:

"(7) Xxxxxxx při ošetřování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx invalidního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxx, xxxx končí xxxxxxxxxx.".

16. X §40 xxxx. 1 x 2 se xxxxx "xxxx. 8" xxxxxxxxx xxxxx "odst. 7".

17. X §40x se xx xxxxx "x 2005" vkládají slova "x xxx xxx 2008".

18. V §42 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx rodiny xxxx z ochranné xxxxx nenáleží.".

19. X §42 xxxx. 2 xxxx první xx xxxxx "42" xxxxxxxxx xxxxxx "7".

20. X §42 xxxx. 3 xxxx druhé se xxxxx "42" nahrazuje xxxxxx "7".

21. X §47 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx ", a xx xxx za xxxx, za xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "; xxxxx již xxxxxxxxxx xxxx vyplaceno, xxxxxxxx xx xxxxxx vyplacené xx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

22. X §48 xxxx. 2 xx xx xxxx první vkládá xxxx "Za přeplatek, xxxxx je příjemce xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxx, xx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poživateli xxxxxxxxxx xxxx plného xxxxxxxxxxx důchodu xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v §21, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. lednem 2008 x tento xxxxx xxxx po 31. xxxxxxxx 2007, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 za xxxxxxxx, xx xxxx a xx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xx xxx 31. xxxxxxxx 2007.

2. Xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxx před 1. xxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007, xx xxxx xx 31. prosinci 2007 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007.

3. Xxxxx-xx x porušení xxxxxxxxx xxxxxx před 1. xxxxxx 2008, lze xx 31. prosinci 2007 nemocenské xxxxxxx xxxxxx xxxx odejmout xxx xx dobu, xx xxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXXXX

Xxxxx zákona x nemocenské xxxx x xxxxxxxxxxx silách

Čl. XXXX

Xxxxx č. 32/1957 Sb., x xxxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 58/1964 Sb., zákona x. 87/1968 Sb., xxxxxx x. 98/1971 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx x. 8/1982 Xx., xxxxxx x. 109/1984 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Sb., zákona x. 37/1993 Sb., xxxxxx x. 154/1993 Xx., xxxxxx x. 308/1993 Sb., zákona x. 143/1994 Sb., xxxxxx x. 182/1994 Xx., zákona č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1999 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Sb., xxxxxx x. 247/1999 Sb., xxxxxx č. 238/2000 Xx., zákona x. 420/2002 Xx., zákona x. 362/2003 Sb., xxxxxx x. 421/2003 Xx. x xxxxxx x. 186/2004 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx "42" xxxxxxxxx xxxxxx "7".

2. X §16 xxxx. 4 se xxxxx "84" xxxxxxxxx xxxxxx "81".

3. X §17 xxxx. 1 xx xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxx "Průměrná xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxx do 550 Xx xx xxxxxx 90 %, x částky xxx 550 Xx xx 790 Kč se xxxxxx 60 % x k xxxxxx xxx 790 Xx xx xxxxxxxxxx.".

4. X §17 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Průměrná xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příspěvku v xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x peněžité xxxxxx x mateřství (xxxxxxxx xxxxxx) tak, že xxxxxx xx 550 Xx se počítá x plné xxxx, x xxxxxx nad 550 Xx xx 790 Xx xx xxxxxx 60 % x x xxxxxx xxx 790 Kč xx xxxxxxxxxx. Průměrná xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx upravená xxxxx xxxx xxxxx x třetí se xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx.".

5. V §17x se xx xxxxx "a 2005" xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxx 2008".

6. §18 zní:

"§18

Výše nemocenského xx xxxxxxxxxx xxx xxxx

x) 66 % xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx kalendářní den xx 60. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) 72 % xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx kalendářní xxx xx 61. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx.".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx 1. lednem 2008 x tento xxxxx xxxx po 31. xxxxxxxx 2007, xxxxxxxxx xx xxxx dávka xx 31. prosinci 2007 xx podmínek, xx xxxx x xx dobu podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2007.

2. Ochranná xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008 a xxxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007, xx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2007.

XXXX DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xx děti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 88/1968 Sb., o prodloužení xxxxxxxx dovolené, o xxxxxxx v mateřství x x přídavcích xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 99/1972 Xx., xxxxxx x. 73/1982 Xx., xxxxxx x. 57/1984 Xx., xxxxxx x. 109/1984 Xx., zákona x. 51/1987 Sb., xxxxxx x. 103/1988 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Sb., xxxxxx x. 306/1991 Xx., xxxxxx x. 582/1991 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Sb., zákona x. 266/1993 Xx., xxxxxx x. 308/1993 Xx., zákona x. 182/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Sb., xxxxxx x. 61/1999 Sb., xxxxxx č. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 421/2003 Xx., zákona x. 169/2005 Sb. a xxxxxx č. 115/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §5 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx patnáctého xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

2. X §8 xxxx. 1 xx xxxxx "stejným způsobem xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxxx neschopnosti" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

3. X §8 se xx konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx x zaměstnankyně xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x období xx 4 xxx xxxx xxxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxx denní xxxxxxxxxx xxxxxx zjištěný xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxxx denní xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

4. V §10 se xxxxxxxx 2 zrušuje x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

5. X §11 odst. 2 xxxx. b) xx xxxxx "xxxx xxx-xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 2," xxxxxxx.

6. X §12x xxxx. 3 větě xxxxx xx xxxxx "31 xxxxx, x x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 2 xx xxxx 22 xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "22 xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxx, x po xxxx 31 xxxxx, xxxxxxx-xx 2 xxxx xxxx xxxx a xxxxx se xxxxxxx x 2 z xxxxxx xxxx".

7. §32 xx xxxxxxx.

8. X §34 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx §6 xxxx. 2 písm. d) x odst. 4 x §7 xxxx. 3 xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

9. X §35 xx xxxxx "x x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání podle §32" xxxxxxx.

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx nárok na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxxxx příspěvek x těhotenství x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx 1. lednem 2008 x tento xxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2007, xxxxxxxxx xx tato xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 xx xxxxxxxx, xx výši a xx dobu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2007. Xxxx xxxxxxxx pomoci v xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxx podle věty xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxxx x zaměstnání xx xxxxxxx xx kalendářní xxx xx xxxx, x jaké xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007.

2. Došlo-li xxxx 1. xxxxxx 2008 k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x mateřství (xxxxxxxx xxxxxx) xxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxx x. 88/1968 Xx., x prodloužení xxxxxxxx xxxxxxxx, x dávkách x mateřství x x xxxxxxxxxx na xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. prosinci 2007, pokračuje xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx dávky za xxxxxxxx, ve xxxx x xx xxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2007.

XXXX XXXXXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 590/1992 Sb., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 134/1997 Xx., zákona x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., zákona č. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 133/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., zákona x. 159/2000 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Xx., zákona x. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 411/2000 Xx., xxxxxx č. 116/2001 Sb., zákona x. 353/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., zákona x. 263/2002 Xx., xxxxxx x. 265/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Sb., xxxxxx č. 453/2003 Xx., zákona č. 53/2004 Xx., zákona x. 167/2004 Xx., xxxxxx č. 281/2004 Xx., xxxxxx č. 359/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 381/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 24/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 81/2006 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona č. 161/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Sb., xxxxxx č. 214/2006 Xx., zákona č. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 405/2006 Sb., zákona x. 585/2006 Sb., xxxxxx x. 152/2007 Xx. x xxxxxx x. 181/2007 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §6 xxxx. 4 xxxx. a) xx na xxxxx xxxxx xxxx 12 xxxxxxxx slova ", x x době x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx 10 xxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52x) závislá xx xxxx jiné xxxxx xx stupni X (xxxxx xxxxxxxxx),".

2. X §6 odst. 4 písm. x) xxxx 13 xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx mladší 10 xxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx), xxxx".

3. X §6 xxxx. 4 xx písmena b), x), x), x), x) a t) xxxxxxx.

4. X §6 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:

"x) vrací xxxxxxxxxxx přeplatek xx xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx,".

5. V §7 xxxxxxx b) a x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9x xxxxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx9x) x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, x případech xxxxxxxxx x §6 xxxx. 4 písm. x), písm. x) x. 1, 3 x 4, písm. xx), i), k), xxxx. o) x. 1, xxxx. x), x), x) a x),

x) xxxxxx malé xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 xxxx. 4 písm. x) x. 2, xxxx. o) x. 1 a xxxx. x) x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxx písmene d), xxx v xxxxxxx xxxxxxxx v §6 xxxx. 4 písm. x); xx-xx malou xxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místem xxxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx9x) x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx,

9x) §93 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

6. X §7 písm. x) xx slova "xxxx. xx)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x), xx)".

7. X §18 xxxx. 1 písmeno m) xxx:

"x) členů Rady Xxxxxx xxx studium xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,".

8. X §29 xxxx. 1 xx věta xxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx-xx xxxxxxx pracovní neschopnost xx xxxxxxxx zaměstnání xxxx skončí-li dočasná xxxxxxxx neschopnost xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx další dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx potvrzení xxxxxx, vyžádat xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".

9. X §32 xxxx. 1 se xxxxx "xxxx. x), x), x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. b) a x)".

10. V §37 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "; xx xxxx dobu se xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 3 kalendářních xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx karantény, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění (xxxx) xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 3 xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx) xxxx karantény, po xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo odměna".

11. X §37 xxxx. 1 xxxx. g) xx xxxxx "§29, 30, 31, 74," xxxxxxxxx xxxxx "§29, 30, 31, 74, 74x,".

12. X §48 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" vkládají slova "x osobu xxxxxx 10 xxx, která xx závislá xx xxxx xxxx xxxxx xx stupni X (xxxxx závislost), xxxx".

13. X §57 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxxx na dávce xxxxx §47 odst. 2 xxxx třetí x §48 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

14. V §61 xxxx. 1 xx xxxxxxx c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx c).

15. X §83 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

16. X §83 xxxx. 2 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxxx nemocenské a xxxxx xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, od xxxxx xxxx nařízena karanténa, xx základě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nemocenského x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".

17. V §83 odst. 2 xxxxxxx x) zní:

"c) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx snížený xxxx (xxxxxxxx xxxxxx) x xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx této xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx nařízena xxxxxxxxx.".

18. V §83x xxxx. 2 se xxxxx "xxxx. 8" xxxxxxxxx slovy "odst. 4".

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx č. 42/1994 Xx., zákona x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona x. 149/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 113/1997 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Sb., zákona x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Sb., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Sb., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx č. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx č. 168/2005 Xx., zákona č. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., zákona x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 153/2007 Xx. x xxxxxx x. 181/2007 Xx., xx xxxx takto:

1. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 8 se xx xxxxx "televizní xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx Xxxx Ústavu pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimů,".

2. X §5 xxxx. 1 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx příjmem se xxx účely xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx připsáno x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.".

3. X §5 xxxx. 2 se xx xxxxx textu písmene x) xxxxxxxx xxxxx "x odměna xxx xxxxxxxx funkčního období xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4x)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 4a xxx:

"4x) Xxxxx x. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxx.

Xxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

4. X §5 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx starobního xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx roku xxx xxx skončení xxxxxxxxxx.".

5. X §5 xxxx. 4 větě první xx za xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," vkládají xxxxx "x xx xx xxxx, xx xxxxx jsou nebo xx xxxx předmětem xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx3)" x xx xxxxx se xx xxxxx "x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx vztahem" vkládají xxxxx ", x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x)".

6. X §7 odst. 1 písm. x) xxxx 1 xx xxxxx "2008" xxxxxxxxx xxxxxx "2009" x xxxxx "2009" xx xxxxxxxxx xxxxxx "2010".

7. X §7 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 se xxxxx "2009" nahrazuje xxxxxx "2010".

8. V §7 odst. 2 xx věta xxxxx xxxxxxxxx větou "Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxx sazba xxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 2 xxxxx pro xxxxxx xx 1. xxxxx 2010 do 31. xxxxxxxx 2010.".

9. X §9 odst. 2 xx xxxxx "2008" xxxxxxxxx xxxxxx "2009".

10. X §9 odst. 3 a 4 xx číslo "2009" xxxxxxxxx xxxxxx "2010".

11. X §9 odst. 5 xx xxxxx "2008" nahrazuje číslem "2009" x xxxxx "2009" xx xxxxxxxxx xxxxxx "2010".

12. V §14 odst. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "částku 40&xxxx;500 Xx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxx 2008 xxxxxx 40&xxxx;500 Xx x xx xxxx 2008 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx".

13. V §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xx xxxxxxxxx xxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx částka, xxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za kalendářní xxx, xxxxx o 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx koeficientu xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx19x); xxxxxxxxx xxxxxx se zaokrouhluje xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 19b xxx:

"19x) §17 odst. 2 a 4 xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

14. V §14 xxxx. 2 xx věta třetí xxxxxxx.

15. X §14 xxxx. 6 xxxx xxxxx se slova ", která xx xxxxxxx jako součin xxxxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx19x) za xxxxxxxxxx xxx, xxxxx o xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanoví, x přepočítacího xxxxxxxxxxx19x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx průměrné xxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 19c xx xxxxxxx.

16. X §14 xxxx. 6 větě xxxxx se xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx kalendářní xxx, který x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx základ xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx".

17. X §15 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxx vyměřovacích xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud spolu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx přesahuje částku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu (§15x)".

18. X §15 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance".

19. Xx §15 xx vkládá xxxx §15x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§15x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pojistného xx částka xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx, x něhož xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základ xxxxxxxxxxx xx tvořen součtem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx maximální vyměřovací xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx roce xxxx xxxxxxxxxxxx základů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxx odstavce 1 x zaměstnanec xx v xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) jen x jednoho xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx platí x x xxxxxxx více xxxxxxxxxx x kalendářním xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) u xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx pojistné zaplacené xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyměřovací základ, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (§17); tento xxxxxxxxx xxxx nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, x nichž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x to xx 8 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx x xxxxx potvrzení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx povinen neprodleně xxxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatele xx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx maximální xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance a x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx pojistné podle xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx na důchodové xxxxxxxxx a příspěvek xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx částka xx xxxx čtyřicetiosminásobku xxxxxxxx mzdy.

(6) Byla-li xxxxx samostatně výdělečně xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x součet vyměřovacího xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx maximální xxxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx se o xxxx přesahující xxxxxx xxxxxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, x je-li přesahující xxxxxx xxxxx xxx xxxxx vyměřovací základ xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x zbytek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx zaměstnání, v xxxxx xx zaměstnanec xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění. Xxxxxxxxxx základy zaměstnance xxxxxxx osoba samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(7) Xxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx maximálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance, x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámila x doložila, xx x zaměstnání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kalendářního xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxx být podán xxxxxxx o xxxxxxxx x výdajích podle §15 odst. 1 xx kalendářní xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosáhla xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x vyměřovacím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxx x xxxxxx 486 000 Xx x x xxxxxxxxx xxxx částky x částku 40&xxxx;500 Xx xx nepoužijí xxx rozhodná období xx xxxx 2007.".

20. X §17 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Přeplatek xxxxx §15x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx potvrzením zaměstnavatele xxxxx §15x odst. 3; xxxxxxxxxx odstavce 1 věty druhé x odstavce 2 xxxx druhé platí xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx žádost x vrácení přeplatku xxxxxx do 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojistného.".

21. X §22 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx slova "§20x xxxx. 1" xxxxxxxx xxxxx "§15a xxxx. 3,".

22. X §23 xxxx. 4 xx za slovo "xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx ", žádosti".

23. X §23x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xx pobírání xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx prvních 3 xxxxxxxxxxxx xxx trvání xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), po které xx nemocenské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činnou, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

Čl. XXXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15x xxxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti, xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx období, xxxxx xxxxxx 1. xxxxxx 2008.

2. Xxxxx x vyměřovacích základech xxxxxxxxxxx uvádí osoba xxxxxxxxxx výdělečně činná xx xxxxxxxx xxxxx §15 odst. 1 xxxxxx x. 589/1992 Xx., o pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx za xxx 2008.

ČÁST DVACÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o důchodovém xxxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx zákona x. 134/1997 Xx., xxxxxx č. 289/1997 Xx., xxxxxx x. 224/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 116/2001 Xx., xxxxxx x. 188/2001 Sb., zákona x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx č. 263/2002 Sb., zákona x. 264/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx č. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx., zákona x. 359/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 24/2006 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 405/2006 Xx., xxxxxx x. 152/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx. a xxxxxx x. 218/2007 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x osobu xxxxxx 10 let, xxxxx xx závislá xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx), xxxx".

2. X §9 xxxx. 6 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "o osobu xxxxxx 10 xxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx), xxxx".

3. V §9 xxxx. 8 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "o xxxxx xxxxxx 10 xxx, která xx xxxxxxx na xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx I (xxxxx xxxxxxxxx), xxxx".

4. X §11 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx ", x xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x případě, xxx xxxxxxxx nebylo zaplaceno xxx proto, xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 xxxx. x) dosáhla stanoveného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx17x), a x xxxxxxx, xxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17x zní:

"17c) §15a xxxx. 1 zákona x. 589/1992 Xx., xx znění xxxxxx x. 261/2007 Sb.".

5. X §12 xxxx. 1 větě xxxxx xx za slova "xxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "o osobu xxxxxx 10 let, xxxxx xx xxxxxxx xx péči jiné xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx závislost), xxxx".

6. X §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kalendářní xxx xx roce 2007 xxxxx být xxxxx xxx maximální vyměřovací xxxxxx xxx xxxxxxxx17x) xxxxxxxxx xxx tento xxx; do tohoto xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

7. Nadpis xxxxx xxxxx xxx: "XXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ".

8. Xx §105a xx xxxxxx nový §105b, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§105x

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (péče) xxxxxxxxxxx xxxx příjem xx xxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx), x xxxxx xxxx xxxx xxxxx vypláceny [§5 xxxx. 1 xxxx. x)], xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z nemocenského xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§10 xxxx. 2 x 3), xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění (xxxx) nahrazující xxxx xxxxxx [§11 xxxx. 2 věta xxxxx x §16 xxxx. 4 xxxx. x)] x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) (§65 xxxx. 1) xx x xxxx 2008 xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx prvních 3 xxxxxxxxxxxx dnů x xxxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx které xx nemocenské xxxxx xxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxxxxx, x období xxxxxxx 3 dnů x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti (xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx) xxxx karantény, xx které se xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.".

ČÁST XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx znění xxxxxx x. 585/2006 Xx. x xxxxxx č. 181/2007 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §6 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxxx "1&xxxx;500 Kč" xxxxxxxxx xxxxxxx "2&xxxx;000 Xx".

2. V §10 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xx xxx, ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx příslušela xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx mzda xxxx xxxx xxxxxxx".

3. X §15 odst. 1 xxxx druhé a xxxxxxxx 2 větě xxxxxx se xxxxx "14" xxxxxxxxx číslem "7".

4. X §18 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx na pojištění xxxxx věty xxxxx xx zahrnují x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx18x); xx xxxxx měsíčních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx1).".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 18a zní:

"18a) §15x xxxxxx č. 589/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx.".

5. X §21 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Denní vyměřovací xxxxxx stanovený podle §18 xx 20 xx upraví pro xxxxxxx

x) nemocenského a xxxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx 90 %, x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx druhé xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 60 %, x xxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx hranice xx xxxxxx 30 % x x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, že xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx počítá 100 %, x xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx redukční xxxxxxx xx xxxxxx 60 %, z xxxxxx xxx druhou redukční xxxxxxx xx třetí xxxxxxxx hranice xx xxxxxx 30 % x k částce xxx xxxxx redukční xxxxxxx xx nepřihlíží.".

6. X §28 xxxx. 1 xxxx první xx xxxxx "končí xxxxxxxxx činnost" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o zaměstnance, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou xxxx x zahraničního xxxxxxxxxxx".

7. X §28 xxxx. 5 xx xxxxx "poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx," xxxxxxx.

8. X §28 se xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx xxxx první neplatí x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx nemá nárok xx xxxxxxxxx xxxxx x mateřství x xxxxx pojištěné xxxxxxxx, x x případě, xxx xxxxxxxxxx byl xxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 písm. x).".

9. §29 xxx:

"§29

Xxxx xxxxxxxxxxxx xx kalendářní xxx činí

a) 60 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 30. xxxxxxxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx nařízené xxxxxxxxx,

x) 66 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx od 31. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx do 60. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 72 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 61. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

10. V §32 xxxx. 4 xxxx. x) xx za xxxxx "vysoké xxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xx konzervatoři".

11. V §40 se xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx starobního xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejdéle xx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".

12. V §40 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx zaměstnanec xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx" xxxxxxx.

13. X §41 xx číslo "65" xxxxxxxxx xxxxxx "60".

14. X §55 xxxx. 1 xxxxxxx b) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 36 xxx:

"x) plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx36), xxxxxxx-xx dočasná xxxxxxxx neschopnost v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx i xxxx pojištěnec není xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

36) Xxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

15. V §168 xxxx. 2, §169 xx 173, §174 xxxx. 2 až 4, §176, 177, §178 xxxx. 1 x 2, §179 xx 181, §184, §185 xxxx. 2, §186 až 188, §189 xxxx. 2, §190 odst. 1, §191 až 194 x §197 se xxxxx "2007" nahrazuje xxxxxx "2008".

16. X §168, 169, §170 xxxx. 1, §171 xxxx. 1, §172, §173 xxxx. 2, §174, 175, §176 xxxx. 2, §178 xx 181, §183 xx 197 x §201 xx číslo "2008" nahrazuje číslem "2009".

17. X §170 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx stanoví xxxxxxxxx pro účely xxxxxx xxxxx uvedených xx xxxx první xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu x roce 2009 xxxxx předpisů účinných xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.".

18. X §172 odst. 1 xx slova "po xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxx" a xxxxx "xx xxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxx, xx xxxx x xx xxxx".

XXXX DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 189/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 152/2007 Xx. x xxxxxx x. 153/2007 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X xx. XXXX se xxxx 15, 30, 64, 130 a 161 zrušují.

2. V xx. XXX xxxxxx 1 až 8, xx. XXXX xxxxxx 3 až 5 x xx. XXXXX xxxx 1 xx xxxxx "2007" xxxxxxxxx xxxxxx "2008".

3. X xx. XIV xxxxxx 1 xx 4, 6, 7 a 9, čl. XXXX xxxxxx 1, 2, 5 x 6, xx. XXXXX a xx. XXXXXX xx xxxxx "2008" nahrazuje xxxxxx "2009".

4. Čl. XXX a XVIII xx xxxxxxx.

5. X xx. XX xx xxxx 1, 3 x 5 xxxxxxx.

6. X xx. XX x xxxx 4 xx slova "§4 xxxx. 1 písm. x) x" xxxxxxx.

7. X xx. XXX xx xxxx 12 xx 16, 46, 47 x 91 xxxxxxx.

8. X xx. XXXX xx xxxx 2 xx 4 xxxxxxx.

9. Xx. XXXVI, XXXXXX, XL, XXX x XLV až X xx xxxxxxx.

10. X xx. XXXX xx xxx 3 xxxxxxx.

11. X xx. XXX xx bod 2 zrušuje.

12. V xx. LIX se xxxx 6 x 7 xxxxxxx.

XXXX DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna xxxxxxxx xxxxx

Xx. XLI

Zákon č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx znění zákona x. 585/2006 Xx. x xxxxxx x. 181/2007 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §191 xx xxxxx "xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx58)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx58)".

Xxxxxxxx pod xxxxx č. 58 xxx:

"58) §57 xxxxxx x. 187/2006 Sb. §15 xxxxxx x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

2. X §192 xxxx. 1 větě xxxxx xx slova "xx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxx" x xx slovo "xxxxx" se vkládají xxxxx "ve xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x".

3. X §192 xxxx. 1 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxx výplatu xxxxxxxxxxxx61)" vkládají xxxxx "; xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxx xxx".

4. X §192 odst. 2 xx xxxx první x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx xxxx xxxx platu podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxx 60 % xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx upraví xxxxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx základ xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx64), x xxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx příslušná redukční xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx nemocenského pojištění64a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,175 x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx směrem xxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 64 a 64x xxxxx:

"64) §21 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 187/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.

64a) §22 xxxxxx x. 187/2006 Xx.".

5. V §192 xxxxxxxx 3 a 4 xxxxxx poznámky xxx čarou x. 65 xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx platu x xx první 3 xxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti nebo xxxxxxxxx (odstavec 1 xxxx xxxx xxxxx xx středníkem) xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§356 odst. 1).

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx snižuje x 50 %, xxx-xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx65).

65) §31 xxxxxx x. 187/2006 Xx.".

6. X §194 xxxx xxxxx se xxxxx "xx xxxx" nahrazují xxxxx "v xxxx".

7. X §313 odst. 1 se xx xxxxxxx c) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vztahujících xx x zaměstnancem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx g).

8. X §370 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xx ztrátu xx výdělku podle xxxx první přísluší xxxxxxxxxxx do xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělku xxxx vznikem xxxxx x za dobu, xxx xx x xxxx prvních 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx105) xxxx xxx xx xxxxx §192 xxxx. 1 části xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrada xxxx nebo platu.".

Poznámka xxx čarou x. 105 xxx:

"105) §15 xxxx. 1 x 3 xxxxxx x. 54/1956 Xx., o xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

XXXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 155/2000 Xx., zákona x. 129/2002 Sb., xxxxxx x. 254/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Sb., zákona x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 546/2005 Xx. a zákona x. 189/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §68 xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 19x xxx:

"(3) Vojákovi xx xxxxxxxxx náhrada xx xxxx xxxxx

x) xx dobu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx nebo xxxx, x výjimkou xxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx na xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx platu xxxxxxxxxxx,

x) nejdéle xx xxxx 12 měsíců xx xxxxxxx neschopnosti xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx úraz, xxxxx voják utrpěl xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) po xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx konat xxxxxx xxx karanténu nařízenou xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx19x) xxxx po xxxxxx xx vojákovi xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xx první 3 xxxxxxxxxx dny této xxxxxxxxx nebo izolace, xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

19x) Xxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §68 odstavec 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 19x x 19x xxx:

"(3) Xxxxxxxx xx poskytuje xxxxxxx xx výši xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx nemoc xxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxx xx výši xxxxx xxxxxxxxxxx; dočasnou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxx nebo úraz xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx19x),

x) xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx nemoc xxxx úraz, které xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx xxxx pro xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxx, xx xxxxxx xxxxx nemůže xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nařízenou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19x) xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx nařízena xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx náhrada xx xxxx platu xxxxxxxxxxx.

19x) Xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění.

19b) Xxxxx x. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx neschopnosti xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx úraz xxxx xxxxxxxx karantény xxxx xxxxxxx náleží xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinnými ke xxx 31. xxxxxxxx 2007, xxxxxxx-xx tato xxxxxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxxx karanténa xxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008 x xxxx-xx tato xxxxxxxxxxx xxxx nařízená xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 31. prosinci 2007.

2. Xxxxxxx xx xxxx xxxxx v době xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx úraz nebo xxxxxxxx karantény xxxx xxxxxxx xxxxxx vojákovi x povolání po xxxx stanovenou xxxxxxxx xxxxxxxx účinnými ke xxx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxx-xx tato xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx izolace xx 31. prosinci 2008.

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 586/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 169/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 530/2005 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb. a xxxxxx x. 531/2006 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §124 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxx xxxxxx služby, které xxxxxxxxx na xxxxx 3 kalendářní xxx xxxx neschopnosti nebo xxxxxxxxx, xx které xx služební xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx službě, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx služebního xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.".

2. X §124 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxxxxxxxx xx poskytuje xxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx službě xxxx xxxxxxxx karantény, x xxxxxxxx xxxxxxx 3 dnů xxxxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxx příjem xxxxxxxxxxx, nebo

b) nejdéle xx xxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx, xxx-xx x neschopnost xx xxxxxx x xxxxxxxx služebního xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.".

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx příjem v xxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx nebo nařízené xxxxxxxxx náleží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru po xxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2007, vznikla-li xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. lednem 2008 x trvá-li tato xxxxxxxxxxx xxxx nařízená xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007.

2. Služební xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx službě xxxx nařízené karantény xxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx právními předpisy xxxxxxxx xx dni 31. prosince 2008, xxxxxxx-xx tato xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxx-xx tato xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008.

ČÁST XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x některých státních xxxxxx x soudců x poslanců Evropského xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 236/1995 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x soudců x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 138/1996 Xx., zákona x. 287/1997 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 231/2001 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 420/2002 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., zákona č. 427/2003 Xx., xxxxxx x. 49/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx č. 626/2004 Sb., xxxxxx x. 127/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 388/2005 Sb., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 531/2006 Xx. x xxxxxx x. 181/2007 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §3 xx xxxxxxxx 4 a 5 xxxxxxx.

2. X §34 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zákoníkem xxxxx, x soudci, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx za pracovní xxx, které xxxxxxxxx xx první 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx po xxxx 18 xxxxxxxxxx xxx při téže xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vzniklých x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx tutéž xxxx x xxx, že xxx xxxxx x xxxx se xxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu funkce, xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přísluší x xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx po dobu 27 kalendářních dnů x tím, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx jim xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx funkce xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx poskytuje xxxx xxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, a xx nejdéle xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx neschopnosti k xxxxxx funkce xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o posuzování xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx nařízená karanténa.".

3. X §34 odstavec 4 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10x xxx:

"(4) Představiteli, xxxxx výkon funkce xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx práce, x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxxx výši, x to ve xxxx 60 %, x výjimkou xxxxxxx 3 pracovních xxx, xx které xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx od čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx kalendářního xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) plat xx každý xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx, x xx xx xxxx 60 % xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; plat xxxxxxxxxx xx xxxxxx prvních 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx). Xxxx stanovený xxxxx xxxx xxxxx x druhé se xxxxxxx x 50 %, jde-li x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xx xxxxxxxx10x). Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx nahoru. Xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx výši od xxxxxxx xx čtrnáctého xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

10x) §31 xxxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx-xx představitel uvedený x §1 xxxx. x) až x) xxxxxx x. 236/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx xxxx poslanec Evropského xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxx neschopným x výkonu funkce xxxx 1. lednem 2008 x tato xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x po 31. xxxxxxxx 2007, xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx 31. prosinci 2007 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xx xxx 31. prosince 2007.

2. Xxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. a) xx x) zákona č. 236/1995 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, uznán xxxxxxx xxxxxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x po 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxxxx xx mu xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2008.

Xx. XLVIII

Mimořádné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výše xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx 2008 až 2010

1. Xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx,

x) xxx xx xxxxxx x §1 xxxxxx č. 236/1995 Xx., x xxxxx x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

x) x něhož xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx mu xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx uvedenému x xxxxxxx x)1),

xx x xxxxxx 2008 xx 2010 použije xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 20072).

2. Ustanovení §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 236/1995 Xx., x platu x dalších náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 309/2002 Sb., xx x xxxxxx xx 1. ledna 2008 xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxxxxx.

1) Například §8 zákona x. 349/1999 Xx., o Xxxxxxxx xxxxxxxx práv.

2) §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 236/1995 Xx., o xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx a některých xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 309/2002 Sb. Sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx č. 582/2006 Xx., x xxxxxxxxx platové základny xxx xxxxxx platu x xxxxxxxxx náhrad xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx 2007.

XXXX TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 201/1997 Sb., o xxxxx x některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 143/1992 Xx., x xxxxx x odměně xx xxxxxxxx pohotovost x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx č. 14/2002 Xx., xxxxxx x. 279/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 420/2002 Xx., xxxxxx č. 425/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 427/2003 Xx., xxxxxx č. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 630/2004 Xx. x xxxxxx č. 189/2006 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §3 se odstavce 4 x 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 6 xx 10 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 xx 8.

2. X §3 xxxx. 5 xx číslo "6" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

3. X §4 xx xxxxx "7" xxxxxxxxx xxxxxx "5" x xxxxx "8" xx xxxxxxxxx xxxxxx "6".

4. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx "6" nahrazuje xxxxxx "4".

5. §9a xxxxxx nadpisu xxx:

"§9x

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx dočasně xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx na první 3 kalendářní xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx 18 xxxxxxxxxx dnů xxx xxxx dočasné xxxxxxxxxxxx x výkonu funkce xxxx xxx více xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx kalendářním xxxx xx tutéž xxxx s xxx, xx xxx xxxxx x xxxx xx xxxx xx pracovní xxx, xxxxx připadnou xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx dny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx. Při xxxxxxx neschopnosti x xxxxxx funkce vzniklé x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx xx xxxx poskytuje xxxx xxx od xxxxxxx xxxxxxx neschopnosti k xxxxxx xxxxxx, x xx nejdéle po xxxx uvedenou xx xxxx první. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx neschopnosti x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx předpisů x xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

6. §9x se xxxxxxx.

7. X §11 xxxx. 2 xx xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

8. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx "7" xxxxxxxxx xxxxxx "5" x xxxxx "8" xx xxxxxxxxx xxxxxx "6".

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx funkce xxxx x po 31. xxxxxxxx 2007, xxxxxxxxx xx xx plat xxx této xxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2007.

2. Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxx uznán dočasně xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 a xxxx dočasná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x po 31. prosinci 2008, xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 podle xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xx dni 31. xxxxxxxx 2008.

Xx. XX

Xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx výše xxxxx státních xxxxxxxx x xxxxxx 2008 xx 2010

1. Xxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx některému xxxxxxxx xxxxxxxx1),

xx v xxxxxx 2008 až 2010 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve výši xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 20072).

2. Ustanovení §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 201/1997 Xx., o xxxxx x xxxxxxxxx náležitostech xxxxxxxx zástupců x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 143/1992 Xx., x xxxxx x odměně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x orgánech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx., xx x xxxxxx od 1. xxxxx 2008 xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx §16 xxxx. 4 zákona x. 201/2002 Xx., x Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 626/2004 Xx.

2) §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 201/1997 Xx., x platu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 143/1992 Xx., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx pohotovost x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x orgánech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx.

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x. 583/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 201/1997 Xx., x xxxxx x některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění zákona x. 143/1992 Xx., x platu x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx 2007.

XXXX TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x obcích

Čl. XXX

Xxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění zákona x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., zákona x. 450/2001 Xx., zákona x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 313/2002 Xx., zákona x. 59/2003 Sb., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 216/2004 Xx., zákona č. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 626/2004 Sb., zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx č. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 234/2006 Xx. a xxxxxx x. 245/2006 Xx., xx mění takto:

1. X §73 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Nevykonává-li xxxxxxxx xxxx zastupitelstva xxxx funkci x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxx xx 3 xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx nenáleží, xxxxxxxxx-xx xx jinak x xxxxxxxx 4; x xxxxxxxxxxx měsíci, x němž z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxxxxxx funkci jen xx část měsíce, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x poměrné xxxx.".

2. V §73 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxx xxxxxxx odměna xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nenáleží a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za každý xxxxxxxxxx xxx ve xxxx 60 % xxxxx třicetiny měsíční xxxxxx. Pro účely xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vyměřovací xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nemocenského pojištění. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx stanovená xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx o 50 %, xxx-xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Výše xxxxxxx xxxxxx xx snížené xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx nahoru.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx-xx xxxxxxxx člen zastupitelstva xxxx uznán xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xx byla nařízena xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2009, měsíční xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx nenáleží x poskytuje xx xx po 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx a xx xxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x krajích

Čl. XXX

Xxxxx č. 129/2000 Sb., o xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., zákona č. 450/2001 Xx., zákona x. 231/2002 Sb., xxxxxx x. 229/2003 Xx., zákona x. 216/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Sb., xxxxxx č. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Sb. x zákona č. 234/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §48 odstavec 2 xxx:

"(2) Nevykonává-li uvolněný xxxx xxxxxxxxxxxxxx funkci x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx 3 let xxxx, xxxxxxx xxxxxx mu xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx 3; x xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vykonával xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx, náleží xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx výši.".

2. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Uvolněnému xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx první 3 xxxxxxxxxx dny dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo karantény xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx ve xxxx 60 % xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx měsíční xxxxxx ve xxxxxxx xxxx podle věty xxxxx xx jedna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx výši stanovená xxxxx věty první xx xxxxxxx o 50 %, xxx-xx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx ve snížené xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx jednotlivý xxxxxxxxxx den xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx nahoru.".

Xx. LV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx-xx xxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxx nařízena xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, měsíční xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx nenáleží x xxxxxxxxx se xx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxx nemocenské xx xxxxxxxx, ve xxxx a xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

XXXX XXXXXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxx xxxxx Praze

Čl. XXX

Xxxxx č. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Praze, xx xxxxx zákona x. 145/2001 Sb., xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 312/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 216/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 387/2004 Xx., xxxxxx č. 421/2004 Xx., xxxxxx č. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx. x xxxxxx x. 234/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §53 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Nevykonává-li xxxxxxxx člen zastupitelstva xxxxxxxx města Prahy xxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, těhotenství nebo xxxx x xxxx xx 3 xxx xxxx, xxxxxxx odměna xx xxxxxxxx, xxxxx xx nestanoví xxxxx x odstavci 4; x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx vykonával xxxxxx jen po xxxx xxxxxx, xxxxxx xx měsíční xxxxxx x poměrné xxxx.".

2. X §53 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Uvolněnému xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy měsíční xxxxxx xx xxxxx 3 kalendářní xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne dočasné xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxxxx xx náleží xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx kalendářní xxx xx xxxx 60 % xxxxx třicetiny xxxxxxx odměny. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx měsíční xxxxxx upraví xxxxxxx xxxxxxxx, jakým se xxxxxxxx xxxxx vyměřovací xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Měsíční xxxxxx xx xxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x 50 %, xxx-xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx odměny xx xxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx kalendářní den xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny xxxxxx xxxxxx.".

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx-xx xxxxxxxx xxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx karanténa xxxx 1. lednem 2009, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx 31. prosinci 2008 xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx x xx xxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. prosince 2008.

XXXX TŘICÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 131/2003 Xx., zákona x. 281/2003 Xx., zákona x. 426/2003 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., zákona č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 586/2004 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb. x zákona č. 531/2006 Sb., §111 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 52x xx 52c zní:

"§111

Státnímu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx neschopným x výkonu služby, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx dny, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx, a xx xx výši 60 %, s xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxx, xxxxx xxxx xxx výkonu xxxxxx, xx xxxxx plat xxxxxxxxxx. Plat stanovený xxxxx xxxx první xx snižuje x 50 %, xxx-xx x případy, kdy xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx předpisů o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx52x). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx uznaná podle xxxxxxxxxx právního předpisu52b) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52x).

52x) §31 xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

52x) §55 x 57 xxxxxx x. 187/2006 Xx.

52x) Xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

XXXX XXXXXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 202/2005 Xx., zákona x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Xx., zákona č. 382/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 428/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 495/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 214/2006 Sb., xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx. x xxxxxx x. 213/2007 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §25 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

2. V §30 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x".

3. X §39 xxxxxxxx 2 xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 33 x 34 xxx:

"(2) Nárok xx xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) se xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx 6 měsíců xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x jím vykonávané xxxxx zvlášť xxxxxx xxxxxxxx33); xx platí x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx na výsluhový xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů34) x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xx výsluhový xxxxxxxxx.

33) §55 xxxx. 1 xxxx. x) x §52 xxxx. g) xxxxxxxx práce.

34) §131 x xxxx. xxxxxx x. 221/1999 Xx., x vojácích x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§157 x xxxx. xxxxxx č. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

4. X §50 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxx33) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx34)" xxxxxxxxx xxxxxx "příspěvek34)" x xxxxx "xxxx příspěvkem xx xxxxxx" se xxxxxxx.

5. X §54 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx příslušným xxxxxxx rozhodnuto, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxx x §39 odst. 2 písm. x) xx xxxxxxxx.".

6. §78 xxxxxx nadpisu xxx:

"§78

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se zdravotním xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxx xx xxxxxxxxxx postižením z xxxxxxxxx xxxxx svých xxxxxxxxxxx xx poskytuje xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx práce xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx sídlo zaměstnavatel, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxxxxxx náleží xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mzdových xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti a xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) 9 000 Xx xx každou xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§67 xxxx. 2 xxxx. x)],

x) 6&xxxx;500 Xx xx každou xxxxx xxxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxxxxx postižením [§67 xxxx. 2 xxxx. b) x x)].

(3) Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpětně xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, která xxxxx x xxxxxx součástmi xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 musí být xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx všech zaměstnanců, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x těžším xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx seznam xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a zaměstnanců, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mzdových nákladů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění,

c) xxxxxxxxx x xxx, xx zaměstnavatel xxxx x evidenci xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxx nedoplatek na xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx případů, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, ve xxxxxx je xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příležitostí x xxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxx (§112) xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vyhrazení společensky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§113 xxxx. 5) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Úřad xxxxx vydá xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3 x není xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx některého z xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 5,

x) neposkytnutí xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x písmenu x),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx odpovídající xxxxxxx nákladům xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x pojistného xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxx zaměstnanců, x kterých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx; xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v písmenu x).

(7) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxxxxxxx xxxx.

(9) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx více než 50 % xxxx xx xxxxxxxxxx postižením xx celkovém xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je rozhodný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx osobami xx zdravotním xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o podpoře x xxxxxxxxxxxxxxx, která xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxx 1. lednem 2008, xx xxxxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007.

2. Xxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx roku 2007 xx řídí právními xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. prosince 2007.

ČÁST TŘICÁTÁ XXXXX

XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Xx. XXX

Xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxxxxxx č. 182/1991 Sb., kterou xx provádí xxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, náleží xxxxxxxxx xx měsíc xxxxxxxx 2007.

XXXX TŘICÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákoníku xxxxx, zákon x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 111/2006 Sb., x pomoci v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Sb., x xxxxx x. 582/1991 Xx., o organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx x. 585/2006 Xx., kterým se xxxx zákon x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 262/2006 Sb., zákoník xxxxx, xxxxx č. 264/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákoníku xxxxx, zákon x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx nouzi, xx xxxxx zákona x. 165/2006 Xx., x xxxxx č. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxx šesté xx. XX body 1, 5, 7 x 10 xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o vysokých xxxxxxx

Xx. LXIII

V §91 xxxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 552/2005 Xx., odstavec 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21a xxx:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) se xxxxxxxx xxx studentům, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx na dítě xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx21x), xxxxxxxx rozhodný xxxxxx v rodině xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx dítě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodiny x xxxxxxxxxxx 1,5. Xxxxxxxxxx xx xxxx 1&xxxx;620 Kč se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx písemným potvrzením xxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přiznal, xx xxxxxx rodiny xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodiny a xxxxxxxxxxx 1,5. Potvrzení xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx platí xx xxxx 21 měsíců xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx stipendium xxxx student uplatnit xx xxxxxx časové xxxxxx xxxxx jednou.

21a) §17 zákona x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx

Xx. LXIV

Zákon č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění xxxxxx x. 242/1997 Sb., xxxxxx č. 2/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Sb., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., zákona x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, vyhlášeného pod x. 167/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 459/2000 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., zákona č. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 455/2003 Sb., xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 422/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 438/2004 Xx., xxxxxx č. 123/2005 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Sb., xxxxxx č. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 47/2006 Xx., zákona č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx č. 117/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., zákona x. 245/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 340/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 57/2007 Xx. x xxxxxx č. 181/2007 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §1 xxxxxx poznámky pod xxxxx č. 1 xxx:

"§1

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x xxxxxxxx

x) xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx (xxxx xxx "zdravotní xxxxxxxxx"),

x) xxxxxx a xxxxxxxx, za xxxxx xx xx základě xxxxxx zákona poskytována xxxxxxxxx péče,

c) způsob xxxxxxxxx cen a xxxxx léčivých přípravků x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx č. 89/105/EHS x průhlednosti opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxx cen x xxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátních systémů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x, 1, 1a xx 1x xx xxxxxxxx xxxx poznámky xxx xxxxx x. 1x xx 1f, x to xxxxxx xxxxxx xx poznámky xxx xxxxx.

2. V §2 xxxxxxxx 1 xxxx. b) se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx pobyt".

3. X §2 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxx xx závislé činnosti x funkčních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1x),".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 1x xxx:

"1x) §6 xxxxxx x. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1x xx 1x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x až 1x, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou.

4. X §2 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx činnost xxxxxxxxxxx [§5 xxxx. x)], xx xxxxx xx plynou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx zdaňované xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1x).".

5. V §5 xxxxxxx a) zní:

"a) xx zaměstnancem; za xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx zdravotního pojištění xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx plynou xxxx xx xxxx plynout xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo funkčních xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1x), s xxxxxxxx

1. xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x funkčních požitků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo jsou xx xxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx x funkčních xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx činné xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xx podmínkou xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx"),

5. xxxxx družstva, xxxxx xxxx x pracovněprávním xxxxxx k družstvu, xxx vykonává pro xxxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, a který x kalendářním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxx činné xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, která x xxxxxxxxxxx měsíci xxxxxxxxx započitatelného příjmu,

7. xxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který x xxxxxxxxxxx měsíci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

6. X §5 písm. x) xxx 7 xx xxxxx "xx xxxxxx xxxx vztah zakládající xxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx (nemocenské péči)" xxxxxxxxx xxxxx "není xxxxxxxxxx xx zaměstnání xxxxx xxxxxxx x)".

7. X §6 xxxx xxxxx xxx: "Zaměstnavatel xx plátcem části xxxxxxxxxx z příjmů xx xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3) xxxxxxxxxxx bývalému xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

8. X §7 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx g) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxx pečující x xxxxx xxxxxx 10 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx osoby xx xxxxxx I (xxxxx xxxxxxxxx)".

9. X §8 xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 16x a 16x zní:

"(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platit část xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx (§2 xxxx. 3) a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkami stanovenými x §6. Xx xxx nástupu xxxxxxxxxxx xx zaměstnání xx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx právních předpisů xxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxxx nastoupil do xxxxx, x za xxx xxxxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru,

b) x služebního xxxxxx xxx, ve kterém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx služby, xxx-xx x xxxxxxxx zaměstnance xxx xxxxxxx služby, x xx den xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) u xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je jejich xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávají xxx družstvo xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, den xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx o pracovní xxxxxxxx den, ve xxxxxx poprvé xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xxx, xxxx xxxxxxxx doba, xx kterou byla xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x soudců xxx xxxxxxx soudce do xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výkonu funkce xxxxxx,

x) x členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a zastupitelstev xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx statutárních měst x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, kteří jsou xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvolněni nebo xxxxx před xxxxxxxx xx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx nebyli v xxxxxxxxx poměru, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx vyplácená xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx statutárních xxxx x hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvolněni xxxx xxxxx před xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx den, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úkoly po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zasedání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x je mu xxxxxxxxx xxxxxx uvedená xx větě xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx po xxxx, po kterou xx xxxxxx tato xxxxxx; to xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) x poslanců Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, x za den xxxxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxxxxx období, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, členů Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, finančního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxx xxxxxxx xx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx skončení xxxxxx funkce,

i) x xxxxxxxxx osob, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx e) až x), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx služební xxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx, a xx xxx ukončení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxx, ve kterém xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx den, xxx xxxxxxx být dobrovolným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x pěstouna, xxxxx xxxxxxxx pěstounskou xxxx x zařízeních xxx xxxxx pěstounské xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx16x), xxx xxxxxxxx xxxxxx pěstounské xxxx, x xx den xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx den xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) x pěstouna, xxxxxxx xx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyplácena xxxxxx xxxxxxxxxx pěstounovi xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16x), xxx, xx xxxxx náleží tato xxxxxx, a xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx tato xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx důvodů, než xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x odsouzených xx výkonu trestu xxxxxx svobody zařazených xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xx xxx xxxxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxx xxx odvolání x xxxxxx xxxxx,

x) x xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx obsah xxxxxxxxxx xxxxxx, avšak pracovní xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx pracovněprávními xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx započetí xxxxxx xxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxx práce,

o) x zaměstnanců xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx a) xx n) xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx požitků, x xx den xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx ukončení xxxxxx xxxxx.

16x) §44 až 47 xxxxxx x. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

16x) §40x xxxxxx č. 117/1995.".

10. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx této xxxx" xxxxxxx.

11. V §11 xxxx. 1 xxxx. e) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" x xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx".

12. X §11 xx na konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) na xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx regulačního xxxxxxxx xxxxx §16x; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho žádost xxxxx,

x) na xxxxxxxxx xxxxxxx o zaplacení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16x xxxx. 1 xxxx. d) x x zaplacení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx povinno tento xxxxxx pojištěnci xx xxxx xxxxxx vydat,

i) xx uhrazení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx léčivé xxxxxxxxx nebo potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §16x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx §16x xxxx. 2.".

13. X §12 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16x".

14. X §15 xxxxxxxx 5 xx 7 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 23x znějí:

"(5) Xx zdravotního xxxxxxxxx xx hradí při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx léčivé xxxxx xx skupin xxxxxxxx xxxxx uvedených v xxxxxxx č. 2, xxxxx pro xx Xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx léčiv (xxxx xxx "Ústav") xxxxxxx x xxxx úhrady (§39x). V xxxxx xxxxxxx léčivých xxxxx xxxxxxxxx x příloze x. 2 se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plně xxxxx xxxxxxx xxxxx léčivý xxxxxxxxx nebo potravina xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xx zdravotního xxxxxxxxx xxxxx individuálně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x transfúzní xxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxx Xxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxxxxxxxxx připravované xxxxxx přípravky, radiofarmaka x transfúzní xxxxxxxxx, x provedení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxx x závažnosti xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx zdravotního xxxxxxxxx xx nehradí xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5, xxxxx Xxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jde-li x léčivé xxxxxxxxx x potraviny pro xxxxxxxx lékařské xxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx hlediska xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

d) nesplňují xxxxxxxx účelné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx účinností se xxxxxx xxxxxxxxx vyvolávat xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx x v podmínkách xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x nejbezpečnější léčby xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí určení xxxxxx mezi celkovými xxxxxxx spojenými s xxxxxxxx léčivého přípravku xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x celkovými xxxxxxx xxxxxxxxx x použitím xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely x xxxxxxxxx náklady spojenými x xxxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxx x podmínkách klinické xxxxx; xxxxxxxxx efektivní xxxx léčivé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx při xxxxx xx, xxxxx xxx x náklady, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx dosažení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Ústav xxxxxxxxx x

x) xxxx úhrad xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) podmínění xxxxxx léčivých xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxx vyúčtování, xxxxxxxxxxxxx x indikačními xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování zdravotní xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx,

x) xxxx maximálních xxx xxxxx právních xxxxxxxx x regulaci cen xxxxxxxxxxx xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "cenový xxxxxxx")23x),

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx.

23x) §10 xxxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 261/2007 Sb.".

15. V §15 xx odstavce 8 x 9 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 xx 15 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 xx 12.

16. X §15 xx xxxxxxxx 10 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 11 x 12 se xxxxxxxx xxxx odstavce 10 x 11.

17. V §15 xxxx. 10 xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", léčivé xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

18. Xx §16 xx xxxxxxxx xxxx §16x x 16x, které včetně xxxxxxx a xxxxxxxx xxx čarou č. 27x xx 27x xxxxx:

"§16x

Xxxxxxxxx poplatky

(1) Pojištěnec, xxxxx xx něj xxxx zákonný zástupce, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx péči xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) poskytlo, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx

x) 30 Xx xx

1. xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx27x) (dále xxx "xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxx lékaře, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx za xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zubního xxxxxx,

2. xxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx děti x xxxxxx (§20 xxxx. 3),

x) 30 Xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) 30 Kč xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) 30 Xx xx xxxxxx27x) každého, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské účely, xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxx předepsaných xxxxxx,

x) 90 Xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx první xxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxx27x) x v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx 17.00 xxx. xx 7.00 xxx., xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xx ústavní xxxx,

x) 60 Xx xx xxxxx xxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§23), xxxxxxxxx lázeňská xxxx (§33 xxxx. 4) xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx odborných xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx (§34), xxxxxxx xx xxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x den, xx kterém bylo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx den; to xxxxx x xxx xxxxx průvodce xxxxxx, xx-xx xxxxx §25 xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx dotčeny.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a) xx x) se xxxxxxx

x) jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx domovech27d), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx27x),

x) xxx ochranném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zdravotnickém zařízení xxxx xxx nařízených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx27x),

x) jde-li x pojištěnce, xxxxx xx xxxxxxx rozhodnutím, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánem xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xx poskytována xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx27x), ne xxxxxxx 30 xxx.

(3) Regulační xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx xxxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§29, 30 x 35),

x) xxxxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedeným x §31 odst. 1 xxxx. b) x d),

c) hemodialýzu,

d) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx27x),

x) xxxxxxxxx lékařem xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx poplatek xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx poplatek xxxxxxx.

(5) Regulační xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) xx platí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče. Regulační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejdéle xx 8 kalendářních dnů xx propuštění x xxxxxxx péče, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx delší xxx 30 dní; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Zdravotnické xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pojištěnci nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxx s uvedením xxxxx xxxxxxxxxx (§40 xxxx. 3), xxxx xxxxxxxxxxx poplatku, dne xxxx xxxxxxxxx, otiskem xxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx x podpisem xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx poplatek xxxxxxx, x xxx-xx x zařízení lékárenské xxxx, xxx x xxxxxxxx názvu léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx do limitu xxxxx §16b xxxx. 1.

(6) Zdravotnické xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovnám x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx kalendářní xxxxx, xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí, informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, ke xxxxxxx se regulační xxxxxxxx xxxx, výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dne, xx xxxxxxx xx regulační xxxxxxxx xxxx.

(7) Zařízení xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vybraných xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx kterému xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx regulačního xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx účely a xxxx xxxxxxxx, který xx započítává do xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 od xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3. Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxx xxxxxx zdravotnickému xxxxxxxx xxxxxx pokutu xx do xxxx 50&xxxx;000 Xx. Xxxxxx xx xxxxx uložit x xxxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx a x okolnostem, xx xxxxx x porušení xxxxxxxxxx došlo. Xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxx xx 3 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxx.

§16x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx něj xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16x odst. 1 xxxx. x) xx x) x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx účely, xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, překročí x xxxxxxxxxxx roce xxxxx xx xxxx 5&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx zástupci xxxxxx, x kterou xx xxxxx limit xxxxxxxxx. Xx limitu podle xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx doplatku xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské xxxxx x obsahem xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx neplatí, xxxxx xxxxxxxxxxxxx lékař na xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§32 xxxx. 2); x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx započítává xxxxxxxx x plné xxxx. Xx xxxxxx xx nezapočítávají xxxxxxxx xx částečně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx účely, jejichž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xx xxxxx xxx 30 % xxxxxxxxx ceny24) a xxxxxxxx hrazené léčivé xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxxxx léčivé xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Seznam xxxxxxxx xxxxx určených x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx, x uvedením xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx regulačních xxxxxxxx x doplatků, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16x odst. 6 x 7, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x to do 60 xxxxxxxxxxxx xxx xx uplynutí kalendářního xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx limit překročen. X xxxxxxxxxxxx čtvrtletích xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve kterém xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx, xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částku xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §16x xxxx. 6 x 7, x xx xx 60 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx čtvrtletí nepřesáhla 50 Kč, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx posledního xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Při xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx pojištěnec pojištěn, xxxxxxx oznámit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx pojištěnci nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx roku, xx kterém byl xxxxx xxxxxxxxx. Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx druhé oznámí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x kalendářním xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, x kterou xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx částku xxxxxxxxxx xxxxx xxxx pojištění xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx ně připadající xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx.

27x) Xxxxxxxx x. 134/1998 Xx., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

27b) §49 xxxxxx x. 79/1997 Xx., o xxxxxxxx x x změnách x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

27c) §1 x 2 xxxxxx č. 245/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, o ostatních xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27x) §38 zákona x. 20/1966 Sb., x péči o xxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

27x) Xxxxx x. 109/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx výchovné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27x) Zákon x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27x) Xxxxx x. 111/2006 Xx., o xxxxxx x hmotné xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

19. X §17 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Seznam zdravotních xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx vydává Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

20. V §17 xxxx. 6 xxxx první xx xxxxx "objemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" zrušují.

21. X §17 odst. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "x garantem xxxxxxx průběhu" zrušují.

22. X §17 xxxx. 6 xxxx xxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxx" x xxxxx "xxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xx".

23. X §17 xxxx. 6 xxxx páté se xxxxx "výsledek xxxxxxxxxxxx xxxxxx není x xxxxxxx" nahrazují slovy "xxxx xxxxxx není x souladu" x xx konci odstavce 6 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx podle xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxx za podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, výši xxxxxx x xxxxxxxxxxx omezeních xxxxx.".

24. V §17 xxxx. 7 se xxxxx "xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx" x slova "xxxxx jsou x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "u xxxxx xxxxxxxx Ústav o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

25. X §22 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx".

26. X §22 xx na xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx,".

27. X §30 xxxx. 2 se xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "a poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx náležejících xx xxxxxx xxxxxxxx látek xxxxx přílohy č. 2".

28. V §32 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx podání x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx lékárna x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx37) xxxxx xxxxxxx přípravkem s xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx lékař xx xxxxxxx nevyznačil, že xxxxxxxxxx xxxxxx přípravek xxxxx xxxxxxxx.".

29. Xx xxxx pátou xx xxxxxx nová xxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou č. 42x xx 42f xxx:

"XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X POTRAVIN XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

§39x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x nichž je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23x) xxxxxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx cen, rozhoduje Xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, aby nepřekročila

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx státech Xxxxxxxx unie s xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx republice, xxxxx provádějí cenovou xxxxxxxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "referenční xxx"), xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx není xx trhu x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ale xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §39x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cen xxxxxxx jedné xxxx xxxx cen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx42x) xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cen xxxxxxxxxxxx léčivého přípravku xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx a),

c) xxxxxxx xxxx nejbližšího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx dostupné x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terapeuticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x členských xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx x).

(3) Xxxxxx zemí xxxxxxxxxxxx koše stanoví Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx na xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx skupině (§39c) xxxxxx generikem x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx předpisu23c) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx cenu x 20 % xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx cena xxxxxxxxxx žadatelem xxxx xxxxxxxx podle odstavce 1, xxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přípravku nezařazeného xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x léčbě xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx ovlivnitelná xxxxx xxxxxxx přípravkem xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx přípravek"), x xxxxx není xxxx xxxxxxxx xxxxx x nákladové xxxxxxxxxx xxxx výsledcích xxxxx xxx použití x xxxxxxxx praxi a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cenou xxxxx cenového předpisu23c), xx stanoví podle xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxxx xxxxx xxxxxxxx maximální xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx výrobních xxx xxxxxxxxxx ve 2 xxxxxx referenčního xxxx; v případech, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx postup, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxxx x).

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx výše x podmínek xxxxxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§39x

(1) X xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx léčivých xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx. Takové xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx x případě, xx léčivý přípravek xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx schváleno použití xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42x). Xxx-xx o léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx cenové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx23x), Xxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxx tato cena xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxx maximální ceny xxxxxxx současně x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx účinnost x xxxxxxxxxx,

x) závažnost xxxxxxxxxx, k jejímuž xxxxxx xx určen,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx náklady xx xxxxxxxxx xxxx hrazenou xx xxxxxxxxxxx pojištění,

d) xxxxxxx xxxxx (§17 xxxx. 3),

x) vhodnost xxxxx xxxxxx, lékové xxxxx, xxxx x xxxxxxxx balení,

f) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nezbytná xxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které je xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x porovnání xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx úhrad x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx dopad xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění,

k) xxxxxxxxxx postupy xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, x xx vždy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x s xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

(3) Ústav xxxx xxxxxxxx úhradu x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx možností léčby, xxxx xx-xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx efektivní xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, a xx na dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčebného xxxxxxxx42x). Xxxxx může xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku x xxx indikace x xxxxxxx xxxxx x přípravku neuvedené, xxxxxxxx je použití xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx současným xxxxxxxx xxxxxxxx x xx-xx xxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve srovnání xx stávající xxxxxx.

(4) X případě xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je prvním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupině, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§39x) snižuje xxxxxxx x 20 % x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§39x odst. 4). Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx generika xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx skupiny.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx lze x xxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxx

x) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx,

x) jestliže z xxxxxxxxxx poznání v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské xxxxx x xxxxx vyplývá, xx léčivý xxxxxxxxx xxxx potravina xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx skupiny xxxxxxxx, xxxxxx indikace, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx je nezbytné x xxxxxxxxx účelného x xxxxxxxxxxxx používání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx-xx x vysoce xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx náklady xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx desetinu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 1 xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx rok,

e) v xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx existuje x xx uplatňováno x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx v dalších xxxxxxxxx státech Xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely vedle xxxx x xxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jednu další xxxxxx zvýšenou tam, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx vhodná xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx látky, léčivého xxxxxxxxx nebo potraviny xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxx lékové xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx skupinu xxxxxxxx. Xxx stanovení xxxxxxx xxxxxx xx použijí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx léčivých přípravků x potravin pro xxxxxxxx lékařské účely xxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a podmínek xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 6, podmínky xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, stanoví Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§39x

(1) Ústav xxxxxxxx xxxxxx přípravek x xxxxx xxxxxx xxxxx §39x do xxxxxxxxxx xxxxxxx. Základní úhrada xxxxxxxx přípravku xx xxxxx xxxxxxxx úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx léčivých xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přípravcích x xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx skupinu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx blízkou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx využitím. Xxxxxx referenčních skupin xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úhrada se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištěné x xxxxxxxxxx zemi Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; dostupným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx xxxxxx xxxxxx léčivý xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx podíl xx celkovém objemu xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně 3 %; xxxxxxxxxx xxxx pro konečného xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx upravuje x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx x užitím xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxx xxxxxxx a) a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx známy, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx přípravkem nebo xxxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) ceny xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx cenové xxxxxxx xxxxx §39x, xx-xx tato xxxx xxxxx, než xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx x),

x) xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx (§17 xxxx. 3) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výrobcem xxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x), x) xxxx x), a xx-xx ujednání xxxxxxxx xxx xxxxxxx dodávky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely na xxx České republiky.

(3) Xxxxxxxx úhrada x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx zaměnitelných xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx terapeutická xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxx léčbě xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx nezávažných xxxxxxxxxx, činí xxxxxxx 60 % xxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx zvláštní lékařské xxxxx, který xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Ústav xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx stanovena podle §39x xxxx. 2 xxxx. x), xxxx xxxxxxx 70 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xx stanovení xxxxxx xxxxx §39x xx 39x xxxx v xxxxxxx ze skupin xxxxxxxx látek xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 2 alespoň 1 xxxxxx xxxxxxxxx plně xxxxxx, Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravek náležející xx xxxx xxxxxxx xxx plně xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx referenční xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx upravit xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx výše x podmínek xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx stejně.

§39d

Zásady xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xx ve xxxxxxxx xxxxx (§17 xxxx. 3), Xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravku, x něhož není xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx efektivitě xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx inovativního přípravku xxx léčbu x xxxxxxx-xx xxxxxx inovativní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx úhrady x je-li xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx x 1 xxxx xxxxxxxxxxxx koše. Xxx xxxxxxxxx základní xxxxxx Ústav postupuje xxxxx §39x xxxxxxx.

(2) Xxxx x podmínky xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx dobu 12 měsíců a xxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§39x

Xxxxxx x xxxxxxxx cenu

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků x potravin pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx přípravky xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské účely xx xxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxx soutěž"). Cenovou xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x §39c xxxx. 3 s xxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx-xx x xxxx vypsání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxx ústavu xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, do xxx xx xxxxx podávat xxxxxxx xxxx léčivých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx. Lhůta pro xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx 30 dní xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx ceny xxxxx xxxxx osoby xxxxxxx x §39x xxxx. 2 xxxx. x) x b) (xxxx jen "navrhovatel"). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx formě, velikosti xxxxxx, způsobu x xxxxx podání, navrhované xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravinu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxx xx xxxx 12 xxxxxx ode xxx přijetí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx ceny Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx léčiv x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nabídku. Xxxxx xxx úpravu xxxxxxx činí 10 xxx ode dne xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Navrhovanou xxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xx 15 xxx xxx xxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx nejnižší xxxxxxx, která musí xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx navrhl xxxxxxxx cenu, přijetí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx ústavu xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxx Xxxxx základní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) V xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 nevedly x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx oznámí ve Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx kontrolu léčiv x způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx cenové soutěže xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xx okamžiku xxxxxxxx oznámení x xxxxxxx nabídky xx xxxxxxxxxxx povinen xxxx, xxxxx xxxx přijata Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxx xxx nezpůsobené a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxxx nadále spravedlivě xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatou xxxx, xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pokutu až xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Při ukládání xxxxxx Xxxxx přihlíží x závažnosti xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx x x okolnostem, xx xxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx. Xxxxxx ukládá x xxxxxx Ústav. Xxxxxx xxxxxx celní úřad. Xxxxxx x xxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx.

(8) Xxx zahájení, xxxxxxxx, průběh a xxxxxxxx xxxxxx soutěže xx xxxxxxxxxx xxxxxx x veřejných zakázkách42c) xxxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§39x

Xxxxxx x xxxxxxxxx maximální xxxx x žádost x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx a podmínek xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx42x), x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx nebo tuzemský xxxxxxx léčivého přípravku, xx-xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx42x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx maximální xxxx xxxxx podat osoby xxxxxxx x odstavci 2 xxxx a) x b).

(4) Ústav xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxx x stanovení xxxx x podmínek xxxxxx x x xxxx úřední, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxx xxxx obchodní firmu, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, velikost xxxxxx, xxxxxx x cestu xxxxxx,

x) x neregistrovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx složení, xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx mezinárodního nechráněného xxxxx doporučeného Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx název xxxxxxxx,

x) xxxxxxx indikace, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx očekávané xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do systému xxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro všechny xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Světovou zdravotnickou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx terapeutickou xxxxx xxx léčebné xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, počet xxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) navrhovanou xxxx xxxxxx x korunách xxxxxxx xx jednu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) navrhovanou maximální xxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx léčivý xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ceny x xxxxxxx, xx xxxx léčivého přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tržní xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) X žádosti žadatel xxxxxxx

x) výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dávek, x xxxxx byly studie xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx hodnocení, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "analýza xxxxxx"),

x) rozdíly v xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx, xx-xx přípravek x xxxxxxxxx státech Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx souhrny xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, výši x podmínky xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; x případě xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxx-xx léčivý přípravek xx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx koše, xxxx žadatel xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx generika xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x nákladech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx farmakoterapie x xxxxxxx dopadů posuzovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx spotřebě x xxxxxxxxxxx xxxxx pacientů xxxxxxxx posuzovaným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxx §39x xxxx. 6 s xxxxxxxxx, xxx xxxxx skupiny xxxxxxxx xx indikací xx být xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx pojišťovnami, xxxxxx-xx xx objemu xxxxxxx, xxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (§17 odst. 3) x držitelem xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxx dohodě xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx s xxxxxxxx xxxx dovozcem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42x), xxxx-xx xxxxxx přípravek xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 a 6 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(8) Žadatel x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx úhrady není xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 5 písm. x) x v xxxxxxxx 6 písm. x), x), x) x x), xxxxx posuzovaný xxxxxx přípravek nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxx xxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx stanovena úhrada, xxxx xx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx zvýšení xxxxxxxx úhrady. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odlišné xx xxxxxxx x zásadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx který xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx být léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx používán x xxxxxxxxx xxxx farmakoterapie, x xxxxxxxxx dávkách xxxx xxx odlišné xxxxxxx indikace, xxxxxxxxxx xxxx první xx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx údaje x přílohy xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx x) x i) a xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x), x) x x). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx žádá x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx žádosti o xxxxxxxxx xxxxxx uvede, xx xxxx xxxxxxxx x stanovení maximální xxxx.

(10) Žadatel uvedený x odstavci 2 xxxx. x) xxxxxxxx x žádosti pouze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 písm. x) xx f).

(11) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti xxxx x přílohách x žádosti xx xxxxxxx obchodního xxxxxxxxx42x). Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx nelze xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a kód xxxxxxxxx Xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx registrován, xxxx xxxxxxxx název xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx očekávané xxxxxxxx x xxxxxx farmakoterapie, xxxxx má být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, léčivé xxxxx x uvedením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx doporučeného Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx zdravotnickou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, pro xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx denních xxxxx x balení xxxxx xxxxxxxx 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx klinických xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x nimiž xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x analýzy xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6,

x) xxxxxxxx xxxxx, cenu, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx, xxxxxx úhrady xxxx její xxxxxxx x zemích Evropské xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx obsažených x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6,

i) xxxxxxxxx xxxxx ujednání o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx lékařské účely x dobách xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčivým xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské xxxxx.

§39x

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx výše x podmínek xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx maximální xxxx x řízení x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx úhrady xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxx-xx osobami, xxxxx xxxxxx xxxxxx, držitel xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx přípravek, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx schváleném xxxxxxxxxxx léčebném xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x maximální xxxx x xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 75 xxx xxx xxx, xxx xxxx řízení zahájeno; x případě společného xxxxxx x stanovení xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx xxxx xxxx lhůta 165 dnů.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cena xxxxxxx x žádosti xxxxxx xxxxxxx uvedenými x §39x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx b) xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx zjištěná podle §39x odst. 2, Xxxxx žádosti vyhoví.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxx a podmínkách xxxxxx Ústav xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39x. Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zvýší xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §39x xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx (§39b xxxx. 7).

(5) Účastníci xxxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx návrhy 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxx; xxxx lhůtu Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Dojde-li x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx maximální xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx povinen xxxx xxxxx neprodleně oznámit Xxxxxx.

(7) V řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx úhrady, xxxxx x v xxxxxx x změně xxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx42x).

§39x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx maximální xxxx x o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x podmínky úhrady, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx jejich xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxxx výše xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xx xxxxx úhrada xxxxx do xxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady xx rovněž xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 6.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx podala xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xx trh xx xxxx, kterou xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o stanovení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jakož x x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx.

§39x

Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx výše x podmínek xxxxxx xx xxxxxx osoby xxxxxxx x

x) §39x xxxx. 2 xxxx. x) a x), xxxxx xxx x xxxxxxxxx cenu,

b) §39x xxxx. 2 xxxx. x) xx c), xxxxx jde o xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx maximální xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nové, xxxx xxxxx neznámé xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxx cenu nebo xxxx a xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx Xxxxx neprodleně, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přípravky je xxxxx xxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxx o změně xxxxxxxx úhrady též, xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxx stability xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění42f). Xxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx x nezbytném xxxxxxx, xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Při xxxxxx x změně xx xxxxxxxxx podle §39x x 39h xxxxxxx.

§39x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady

(1) Xxxxx xxxxxxxx o zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny

a) xx xxxxxx osoby xxxxxxx x §39x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x),

x) x xxxx úřední, xxxxx byla zrušena xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx specifický xxxxxxx xxxxxxx,

x) z xxxx xxxxxx x případě xxxxx cenové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx23x), xxxx

x) z xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx než 12 xxxxxx xx xxxxx xxx.

(2) Ústav xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx

x) xx žádost xxxxx xxxxxxx x §39f xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx x),

x) z xxxx xxxxxx, pokud byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx léčebný xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dodáván na xxxxx xxx více xxx 12 xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx žádost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §39x xxxx. 2.

(3) Ústav rozhodne x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxxx ve xxxxx 75 dnů ode xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§39x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx maximální xxxx xxxx Ústav xxxxx xxxxxxxx v §39x xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 60 xxx, x xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x §39f xxxx. 2 písm. x) a x), xxxxxx-xx žadatelem, xxxxxxxx Xxxxx prodloužení lhůty xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§39x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úhrad

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ročně xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx výsledků a xxxxxx farmakoterapie [§39x xxxx. 5 xxxx. x)], xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, podmínek xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx efektivity x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx farmakoterapie.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle §39f xxxx. 4, §39x xxxx §39j xxxx. 1 xxxx. x).

§39x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx maximální xxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxxx neprodleně

a) xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx způsobilé xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx podle §39x xxxx. 2 xxxx. x), x) x f) až x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx uvedených x xxxxxxx x),

x) informovat Xxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx x držitelem rozhodnutí (xxxxxxxxx telefon, xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

(2) Xxxxx, xx jejíž xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nabylo xxxxxx xxxx před 31. lednem 2010, xx povinna předložit Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §39x odst. 5 x 6 do 31. ledna 2013 x xxxx xxxxxxx 5 xxx. Xxxxx, xx jejíž žádost xxxx vydáno xxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx 31. xxxxx 2010, je xxxxxxx předložit Xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x §39f xxxx. 5 x 6 do 31. xxxxx 2018 x xxxx xxxxxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavců 1 x 2 platí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§39x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx, a to x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) aktualizovaný xxxxxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úplný xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx maximální xxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a x xxxx x podmínkami xxxxxx x odůvodněním, xxx xxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařazených do xxxxxxxxxxxx skupin, výši xxxxxxxxxx úhrad referenčních xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx léčivých xxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx zařadit xx xxxxxxxxxx skupiny, x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poznatky x xxxxxxxxxxx xxxxx podle §39x.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xx rok sděluje Xxxxxx Xxxxxxxx unie

a) xxxxxx xxxxxxxx přípravků x potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxx léčivých přípravků x xxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské účely, x xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x uvedením xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx úhrady s xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx stanoveny.

(3) Ústav xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby nahlížet xx dokumentace, která xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx maximální xxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady. Údaje xxxxxxxx xxx podání xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ústav xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx označil xxxxx §39x xxxx. 11 xx předmět xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx informace nadále xx předmět xxxxxxxxxx xxxxxxxxx považovat; x xxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx cenové xxxxxxxx, stanovení xxxxxxxxxxx xxx x xxxx x podmínek xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Na vyžádání xxxxxxxx xxxx informace xxxx Xxxxxx Evropské xxxx.

42x) Xxxxxxxx x. 288/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx pro výdej, xxxxxxx registrace, vydávání xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčebných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx, x způsobu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx, včetně náležitostí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx léčivého přípravku (xxxxxxxxxxx vyhláška x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

42x) Xxxxx x. 79/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

42x) Zákon x. 137/2006 Sb., x xxxxxxxxx zakázkách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

42x) §17 zákona x. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

42x) Zákon x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxx č. 413/2005 Xx.

42x) Například §8 xxxxxx x. 551/1991 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx až xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.".

30. X §42 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x. 2 tohoto xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ústavu o xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx".

31. X §43 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxx pojišťovna vede xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výdajů xx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §16a x xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx léčivé xxxxxxxxx a potraviny xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx limitu xxxxx §16x xxxx. 1. Na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna xxxxxxx xxxxxxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ročně formou xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx včetně xxxxxxxxxxx regulačních poplatků xxxxx §16x a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx období, xxxxxxxxx xxxx údaje xx počet měsíců, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x této xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

32. X §46 xxxxxxxx 2 xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 46a xxx:

"(2) Před xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx koná xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx nekoná

a) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče,

b) pro xxxxxxxxxxxx zařízení Vězeňské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx46x),

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x smluvní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nedochází x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní péče.

46a) Xxxxx č. 169/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

33. X §46 xx xxxxxxxx odstavce 3 x 4, xxxxx xxxxx:

"(3) X xxxxxxx změny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pouze xxxxx, xxxxxxx-xx k rozšíření xxxxxxx poskytované xxxxxxxxx xxxx.

(4) Konání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx oboru.".

34. X §49 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx přítomna xxxxxxxxxxxx většina xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zápis, který xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Zápis musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx přihlášek x xxxxxxxx počtu získaných xxxxx.".

35. V §51 xxxx. 1 se xx slova "xxxxxxxx x xxxxxxxxx," vkládají xxxxx "k přístupu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx zvyšování xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx,".

36. X §52 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2.".

37. X §52 odst. 2 větě xxxxx xx slova "x xx xxxxxxxxxxx vyhlašovatele" xxxxxxx a ve xxxx xxxxx xx xxxxx "a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "nezakládá".

38. X §53 xxxx. 1 xx za xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxx xx rozhoduje xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x hrazení xxxxxx xxxxx §16b; x xxxxxx pojištěnec xxxxxxx doklady x xxxxxxxxx regulačních poplatků, xxxxx se započítávají xx xxxxxx xxxxx §16x x xxxxxxx x zaplacení doplatků xx xxxxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx započítávají xx xxxxxx xxxxx §16x, xx kterých xxxxxxx, xx limit xxxxx §16x xxx xxxxxxxxx." x na xxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vracení přeplatku xx xxxxxxxxx, snížení xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §16x".

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx cenové xxxxxxxx maximální xxxxx, xxxxx až xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Ústavu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů xxx xxxxxx přípravky x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx cenového xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxx dovozce xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podat žádost x stanovení xxxxxxxxx xxxx xx 90 xxx od nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxxxx přípravky x potraviny pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx cena xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx tento xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx zaniká xxxxxx xxxx po xxxxxxxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x této xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x výše x podmínek xxxxxx.

3. Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx léčivých přípravků x xxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx považují xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx do xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx Ústavu x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx zákona se xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx.

5. Xxxxx xx 180 xxx xx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx x potravin xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx k 31. prosinci 2007 xxxxxxxxxxxx omezení xxxxxxx x §39x xxxx. 2.

XXXX ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

Xx. LXVI

Zákon č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx zdravotní pojištění, xx xxxxx zákona x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 15/1993 Xx., zákona č. 161/1993 Xx., zákona x. 324/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Xx., xxxxxx x. 48/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 492/2000 Xx., zákona č. 138/2001 Sb., zákona x. 49/2002 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., zákona x. 424/2003 Sb., xxxxxx x. 437/2003 Xx., xxxxxx x. 455/2003 Sb., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 123/2005 Xx., zákona x. 381/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., zákona x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Sb. x zákona č. 264/2006 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) je xxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx zákona x xxxxxx x příjmů3) x xxxxxx od xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxx anebo xxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.".

2. X §3 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "x odměna xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů4a)".

Poznámka xxx xxxxx x. 4a xxx:

"4x) Zákon č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x. 129/2000 Xx., o krajích (xxxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon x. 131/2000 Xx., x hlavním městě Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

3. V §3 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx invalidního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

4. X §3 xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxx "zakládajícího xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" zrušují.

5. X §3 xxxx. 13 xxxx xxxx xx xxxxx "xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění," xxxxxxxxx xxxxx "a xx xx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xx byly xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx3)," a xx xxxxx "xxxxxxxx x souvislosti s xxxxx xxxxxxxxx vztahem" xx vkládají xxxxx ", x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. e) x x)".

6. X §3 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 15 xx 18, které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 16x xxxxx:

"(15) Xxxxxxxxxx vyměřovacím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx částka xx výši xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx maximální xxxxxxxxxx xxxxxx zjišťuje. Xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxx částka, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx základu pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx který xx průměrná xxxx xxxxxxxx, x přepočítacího xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx všeobecného vyměřovacího xxxxxxx16x); vypočtená částka xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny nahoru.

(16) Xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx úhrn xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx maximální xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 15, xxxxxxx xxxxxxxxxxx ani zaměstnavatel, x něhož xxxx xxxxxxxx maximálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 15.

(17) Xxxx-xx dosaženo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 15 x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx více xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se část xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x úhrnu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx přeplatek xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (§14). Xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx zaměstnavatelů xxxx dosaženo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 16; xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx.

(18) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za kalendářní xxx, x nichž xxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx neprodleně xxxxx xxxxxxxxxxx nové potvrzení.

16b) §17 odst. 2 x 4 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

7. V §3x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx x maximálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx minimální vyměřovací xxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 50 % průměrné mzdy (§3 xxxx. 15 xxxx xxxxx); xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".

8. X §3x xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx slova "xx xxxxxxxx nemocenského x xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx (karantény), xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx jedná o xxxxx samostatně výdělečně xxxxxx, která je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx,".

9. V §3a xx xxxxxxxx odstavec 5, který xxx:

"(5) Xxxx-xx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx též xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx základů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx základ xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, a xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx tento xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance.".

10. §3x xxxxxx poznámek xxx xxxxx č. 37 x 21c xxx:

"§3x

Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx hrazené xxxxxx xx xxxxx, za xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pojistného xxxx37), xx stanoví xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je 25 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády xxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx kalendářní rok, xxxxx x 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pro který xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx21x). Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx.

37) Xxxxx č. 48/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

21c) §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

11. X §14 xxxx. 2 se xx xxxx xxxxx xxxxxxxx věty "Xxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 17 xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Byl-li xxxxxxxxxx pojištěn x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pojistné. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základů. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxx xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx byly x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx základu x platbách xxxxxxxxxx x kalendářním roce.".

12. X §14 odst. 2 xxxx xxxx xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx zaměstnanec x případě xxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 17".

13. X §16 xx na konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx doba xxxxxx po xxxx xxxxxx x soudu.".

14. X §24 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoho měsíce xxx dne, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx přiznání32) za xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx zdravotním xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vynaložených xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxx zálohách na xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §3a, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zpracovává xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx povinna xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30. dubna xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přiznání xx předchozí kalendářní xxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 8. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná x v xxxxxxx, xxx xxxx povinna xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxxxxx.".

15. Xx §26x xx vkládá xxxx §26x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§26x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinna xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxx, pokuty x přirážky k xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx dluh, xxxxx xx x tomto xxxxxxxxx výše tohoto xxxxx a xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx záloh, xxxxx xx xxxxxx, xxxxx na xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxx zůstatku xxxxx, xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx povolila xxxx xxxxxxx ve splátkách.".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2008 podle §3x xxxx xxxxx xxxxxx x. 592/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se použije x pro xxx 2009.

2. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2007 xx použije xxxxx x. 592/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx

Xx. LXVIII

Zákon č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 592/1992 Sb., xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx., zákona x. 149/1996 Sb., xxxxxx č. 48/1997 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Sb., xxxxxx x. 93/1998 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 69/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 49/2002 Xx., zákona x. 420/2003 Xx., xxxxxx x. 455/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Sb. a xxxxxx č. 117/2006 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §5 xx na konci xxxxxxx e) tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 1b zní:

"f) xxxxxx xxxxxx, přesahujících xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a doplatky xx xxxxxx přípravky x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úhrady xxxxxx xx xxxxxx částkách x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem1b).".

1b) §16x x 16x xxxxxx č. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.".

2. V §6 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx slovo "ověření" xxxxxx slovo "xxxxxx".

3. X §6 odst. 3 xx slova "xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí" x xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxxx".

4. V §6 xxxx. 4 se xxxxx "Xxxxxxxxx pojistný xxxx, účetní závěrku x výroční xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zprávy".

5. X §6 se xxxxxxxx 8 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 9 xx 11 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 xx 10.

6. V §6 xxxx. 8 xx slova "zdravotně xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "návrh zdravotně xxxxxxxxxx xxxxx".

7. X §7 odst. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "xxxxx xxxxxxxx 3 x x úhradám xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hrazené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx částkách x xxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, za xxxxxxxx stanovených zvláštním xxxxxxx předpisem1b)".

8. X §8 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx x ministrem xxxxxxx".

9. §14 a 15 znějí:

"§14

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx je xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx.

(2) X xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx 4 xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxxxx.

(2) Ředitelem Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xx bezúhonný, x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání.

(3) Za xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx se xx ni xxxxxxx, xxxx xx nebyla xxxxxxxxx. Bezúhonnost xx xxxxxxx výpisem z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx zájmů xxxxxxxxx osoba, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dozorčí rady, xxxxxxxxxxx právnické osoby, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xx služeb Xxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxx či x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x této xxxxxxxxx xxxxx,

x) jako xxxxxxx xxxxx podnikající xxxxxx xxxxx či xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx

x) je x xxxxxxxxx osoby xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x písmenech x) x x).

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx končí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) odvoláním,

c) xxxx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx xxxx,

x) dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, nebo

f) xxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxx Pojišťovny xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx období, xxxxxxx Xxxxxxx xxxx nového xxxxxxxx Xxxxxxxxxx nejpozději xx 60 xxxxxxxxxxxx xxx. Do doby xxxxxxxxx nového ředitele Xxxxxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, kterého xxxxxxx xxxx xxxxxx pověří Xxxxxxx xxxx.".

10. V §20 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "schválení" x za slova "xxxxxxx x" xxxxxx xxxxx "návrhu".

11. V §20 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"d) xxxxxxxxx x odvolání xxxxxxxx Xxxxxxxxxx,".

12. X §20 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx g) xx slovo "nemovitostí" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx ceně xxxxx xxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx".

13. X §20 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) nákupu hmotného x nehmotného majetku x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx než 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,".

14. V §20 xxxx. 5 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), f), x) x j)" x xx konec odstavce 5 se xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Správní xxxx xxxxx odstavce 1 xx třeba souhlasu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".

15. V §20 xx xxxxxxxx odstavce 6 x 7, xxxxx znějí:

"(6) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx je přítomna xxxxxxxxxxxx většina všech xxxxxx xxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu se xxxxxx xx 90 xxxxxxxxxxxx xxx nové xxxxx 20 xxxxx xxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx první.".

16. X §21 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Po xxxxxxxxxx schůzi Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 90 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx 10 xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x).".

17. X §22 odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxx".

XXXX XXXXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x resortních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 280/1992 Sb., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., zákona x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Xx., zákona x. 48/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Sb., xxxxxx č. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Sb., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 49/2002 Xx., xxxxxx x. 420/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Xx., xxxxxx č. 117/2006 Xx. x xxxxxx x. 267/2006 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §10 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) schválení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx závěrky x xxxxxx výroční xxxxxx,".

2. X §10 odst. 2 xx na xxxxx textu xxxxxxx x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" doplňují xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx".

3. X §10 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x nehmotného".

4. V §10 odst. 3 xx za větu xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".

5. X §10 xxxx. 4 se xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx Xxxxxxx rady" xxxxxxxx xxxxx "podle odstavce 2 xxxx. a), x), x) x x)" x xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx věty "K xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx členů.".

6. X §10 odst. 13 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx uzavřela xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zdravotní xxxx, x poskytování xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".

7. X §13 xx xx xxxxx xxxxxxx e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1b zní:

"f) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx regulační xxxxxxxx x doplatky xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxxx hrazené z xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxx úhrady podílu xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěncem, xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem1b).

1b) §16x x 16b xxxxxx č. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.".

8. V §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "ověření" xxxxxx xxxxx "návrhu".

9. X §15 odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinna x návaznosti xx xxxxxxx stanovené Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxx závěrečného xxxx předložit Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu na xxxxxxxxxxx kalendářní rok, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx minulý xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx.".

10. V §15 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Zdravotně pojistný xxxx obsahuje plán xxxxxx a výdajů xxxxxxxxxxxxx pojišťovny xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, údaje x rozsahu xxxxxxxxx xxxx hrazené zaměstnaneckou xxxxxxxxxxx, způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterými xxxxxxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx xxxxxxx o úhradě xxxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 7.

11. X §15 xxxx. 4 xx xxxxx "zdravotně pojistný xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx zdravotně pojistného xxxxx".

12. V §15 xxxx. 5 se xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxx".

13. X §15 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxxx" x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx "Schválený xxxxxxxxx xxxxxxxx plán, schválenou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx závěrku xxxxxxxxxxxxx pojišťovna zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.".

14. V §15 xx xxxxxxxx odstavec 8, xxxxx zní:

"(8) Xxxxxx-xx zdravotně pojistný xxxx zaměstnanecké pojišťovny xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, řídí se xxxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotně xxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx provizoria xx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.".

15. X §17 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxx "x k xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx regulační poplatky x doplatky xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění nebo xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx částkách v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, za xxxxxxxx stanovených zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx1x)".

XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx

Xx. LXX

Zákon č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 290/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., zákona x. 310/2006 Xx. a xxxxxx x. 110/2007 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §38 xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejně dostupnou xxxxxxxxx službu, xxxxx xxxxxx přihlášku x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobám se xxxxxxxxxx sociálními xxxxxxxxx x xxxxxxx s §44 x 45 xxxxx cen xxxx xxxxxxxx plánů, xxxxx xx xxxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "zvláštní xxxx"). Xxx xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §39. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nesmí xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dostupných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebami, která xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxx, xxxxxxx podle §43 xxxx. 5. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podnikateli xxxxxxxxxx cenami xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx použijí ustanovení §48 x §49 xxxx. 1 x 11 obdobně.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx sociálními xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx koncový uživatel, xxxxx je zdravotně xxxxxxxxxx osobou xxxxx §43 odst. 4 xxxx. x), x), x) xxxx x).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytuje zvláštní xxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx čerpání xxxxxxxx zvýhodnění seznam xxxx, které xxxxx xx zvláštní cenu xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx, kterým byla xxxxxxxx xxxx přiznána.".

2. X §38 se xxxxxxxx odstavce 6 xx 8, xxxxx xxxxx:

"(6) Poskytovatelem univerzální xxxxxx xx rozumí xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxx xxxx více xxxxxxx xxxxxx uvedených x odstavci 2 xxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxx podle odstavce 3.

(7) Xxxxx, xxxxx xxxx zvláštní xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx telefonní xxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx povinnost poskytovat xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxx vliv na xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxx xxxx.

(8) Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx sociálními xxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxx zvýhodnění xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx seznamů xxxx xxxxx odstavce 5 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx seznamů.".

3. X §43 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 20 xxx:

"x) xxxxx závislá xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XX (středně xxxxx xxxxxxxxx), stupni XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx IV (xxxxx xxxxxxxxx)20) nebo, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, který o xx osobně xxxxxx, xxxx

20) §8 zákona x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

4. X §118 odst. 6 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx podle §38 xxxx. 3, ačkoliv xx Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,".

5. V §120 xxxx. 1 xxxxxxx b) xxx:

"x) xxxxxxxx změnu xxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 5 xxxx §38 xxxx. 7,".

6. X §150 odst. 1 xx xxxxx "§38 xxxx. 4" nahrazují xxxxx "§38 odst. 8".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx zvláštní xxxx xxxxxx Xxxxxx telekomunikačním xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 127/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxx podle tohoto xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXX

XXX XX ZEMNÍHO XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

Xx. XXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) V xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx plynů (xxxx xxx "plyn") xxxx z xxxxx.

(2) Xxxxxx daně vykonávají xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§2

Vymezení xxxxx

(1) Pro xxxxx xxxx části xx rozumí

a) daňovým xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) dodavatelem právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx bez xxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxx prodeje,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx daně; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx2), provozovatel xxxxxxxxx soustavy3) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx4),

x) výrobou i xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxx xxxxx,

x) kódem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx Rady x xxxxx a statistické xxxxxxxxxxxx x x Xxxxxxxxx celním sazebníku5), xx xxxxx platném x 1. xxxxx 2002,

x) identifikačními údaji

1. xxxxxxxx firma nebo xxxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxx pobytu,

3. daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx ten, xx xxxxx xx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx dodání xxxxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx z měřicího xxxxxxxx, xxxxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxxxx spotřeby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení6).

§3

Plátce xxxx

(1) Plátcem xxxx je

a) dodavatel, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx dodal xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx2), provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx3) a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx4),

x) fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx sazbou xxxx x účelu, kterému xxxxxxxx vyšší sazba xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx účelům, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nezdaněný xxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx.

(2) Plátce daně xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxx xxxxxx povinnosti daň xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx daně xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xx plyn xxxxxxx xxx kódy nomenklatury 2711 11, 2711 21, 2711 29 x 2705

x) určený x xxxxxxx, nabízený x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx pro xxxx xxxxx, s xxxxxxxx plynu uvedeného x písmenech x) x x),

x) xxxxxx x použití, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx bez ohledu xx způsob xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx"), nebo

c) xxxxxx k použití, xxxxxxxx x prodeji xxxx používaný

1. xxx xxxxxxxxxxx motory,

2. x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxx používanými xxx xxxxxxxx, stavebně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. xxx vozidla xxxxxx x používání xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx silnicích.

§5

Vznik xxxxxxxxxx daň xxxxxxx x zaplatit

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x zaplatit xxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx3) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu4),

c) xxxxxxxx xxxxx, u xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxx použití,

d) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x jiným xxxxxx, než na xxxxx se xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xx daně, xxxx takový xxxx xxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Dodáním xxxxx konečnému xxxxxxxxxxxx xx rozumí x xxxxxx plynu xx xxxxxxx xxxxxxx stanice, xxxxx xxxxxx plyn xxx xxxxx motorů.

§6

Základ x xxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x XXx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x) 264,80 Kč/MWh spalného xxxxx pro xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2711 29 x 2705, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. x),

x) v období xx 1. xxxxx 2008 do 31. xxxxxxxx 2011 xxxx xxxxx daně 0 Xx/XXx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx kódy xxxxxxxxxxxx 2711 11 x 2711 21, který xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. x),

x) x období xx 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2014 xxxx xxxxx xxxx 34,20 Xx/XXx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx uvedený xxx kódy xxxxxxxxxxxx 2711 11 x 2711 21, který xx předmětem xxxx xxxxx §4 xxxx. x),

x) v xxxxxx xx 1. xxxxx 2015 do 31. xxxxxxxx 2017 činí xxxxx xxxx 68,40 Xx/XXx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx uvedený xxx xxxx nomenklatury 2711 11 a 2711 21, xxxxx xx xxxxxxxxx daně xxxxx §4 xxxx. x),

x) x xxxxxx xx 1. xxxxx 2018 xx 31. xxxxxxxx 2019 činí xxxxx xxxx 136,80 Xx/XXx spalného xxxxx xxx xxxx uvedený xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2711 11 x 2711 21, který xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. x),

x) xx 1. xxxxx 2020 xxxx xxxxx daně 264,80 Xx/XXx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx uvedený xxx xxxx nomenklatury 2711 11 x 2711 21, xxxxx xx předmětem xxxx xxxxx §4 xxxx. x),

x) 30,60 Xx/XXx xxxxxxxx xxxxx pro xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx daně podle §4 písm. x),

x) 30,60 Kč/MWh spalného xxxxx xxx xxxx, xxxxx xx předmětem xxxx podle §4 xxxx. x).

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx teplo xxxxx v MWh, xxxxxxx se xxxxxx xxxxx xx výši 15 XXx na xxxx xxxxx.

§7

Výpočet daně

Výše xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxx.

§8

Xxxxxxxxxx xx daně

(1) Xx daně xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) pro výrobu xxxxx x domácnostech x v xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedený xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2711 11 a 2711 21,

x) x výrobě xxxxxxxxx,

x) xxx kombinovanou xxxxxx elektřiny x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx pohonná xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx území; xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x spotřebních xxxxxx7), xxxx

x) x xxxxxx xxxxx xxx pro xxxxx motorů xxxx xxx xxxxxx tepla, x když při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx teplo.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xx x) xxxxx xxx xxxxxxx může xxxxx konečný xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx.

(3) Plyn xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení6) xx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) osvobozen xxxxx tehdy, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6) xx xxxxxxxxx xxxxx8) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx typ x výrobní xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Od daně xx osvobozen plyn xxxxxxx xxx výrobě xxxx zpracování xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx olejů9) x xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx od daně xx však xxxxxxxxxx xx spotřebu xxxxx xxx účely nesouvisející x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Od xxxx xx osvobozen xxxx maximálně do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx daně xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx základ xxxx.

(6) Xx xxxx xx xxxxxxxxx plyn, xxxxx xx v okamžiku xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx motorových xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, chladírenských x jiných podobných xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx vlastnímu xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx nádrží xx xxx účely xxxx xxxxx xxxxxx nádrž, xxxxx umožňuje přímé xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx

§9

(1) X xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx osvobozeného xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Návrh na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx plynu osvobozeného xx daně xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx množství xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx v XXx spalného xxxxx,

x) xxx a výrobní xxxxx měřicího zařízení, xxxxxx xx osazeno xxxxxxx místo8), určené xxx odběr plynu xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení6),

d) xxxxx x obchodního xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x živnostenského xxxxxxxxx10) xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx rejstříku, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; výpis xxxxx xxx x den xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 30 xxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx plynu osvobozeného xx xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxx účelu x způsobu xxxxxxx xxxxx osvobozeného xx xxxx, včetně xxxxxx xx ustanovení této xxxxx, podle něhož xx plyn xxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxx xx xxxx nabýván xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6), xxxx návrh xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx navrhovatele odpovídající xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

§10

(1) Je-li xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánem navrhovatele xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx navrhovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, přikládá xxxxxxxxxxx x návrhu xxxxx §9 odst. 2 xxxxxxx odpovídající xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx osoba xxxxxxx, xxxxx x státem, xx kterém xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx 3 měsíců. Xx xxxxx obdobně x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx více xxx 3 měsíců x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx zahraniční xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx první x Xxxxx republice, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku trestů. X xxxxxxx právnické xxxxx si xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx povolení x nabytí plynu xxxxxxxxxxxx od xxxx, xxxx-xx xxxxxxx následující xxxxxxxx:

x) návrh xx xxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 odst. 2 x 3,

b) xxxxxxxxxxx je bezúhonný,

c) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) navrhovateli xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx c).

(3) Povolení x xxxxxx plynu xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx na xxxx 5 let.

§11

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x nabytí xxxxx xxxxxxxxxxxx od daně xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx údajů uvedených x §9 xxxx. 2 xxxx. c) x d) x x §9 xxxx. 3 xx 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx změně xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx8) xxxxxx pro xxxxx xxxxx osvobozeného od xxxx, xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxx plynu xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxx

x) uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vydáno,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx právnickou xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx insolvenčního návrhu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

e) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx11) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx držitele xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx plynu xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx povolení x xxxxxxx povolení xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x jiným xxxxxx, xxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pokuta xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19.

§12

Xxxxxx xxxxx bez xxxx

Xxxxx xxxx bez xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxx, x to xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx bez xxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx bez xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx bez daně

§13

(1) X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx plynu xxx daně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx vydání xxxxxxxx x xxxxxx plynu xxx daně xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plynu xxx xxxx x XXx,

x) xxxxx x obchodního xxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx10), xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx rejstříku, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx být x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 30 xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xx držitelem xxxxxxx na xxxxxx x plynem, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxx6).

§14

(1) Je-li xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx členem statutárního xxxxxx navrhovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 doklady xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx občanem, xxxxx x státem, xx xxxxxx xx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx 3 xxxxxx. Xx platí obdobně x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx 3 xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx zahraniční xxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxx xxxx první x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx si xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. "X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx si správce xxxx vyžádá současně xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů.

(2) Správce xxxx xxxx xxxxxxxx x nabytí xxxxx xxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §13 odst. 2,

b) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx není x xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x).

(3) Xxxxxxxx x nabytí xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx 5 xxx.

§15

(1) Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx bez xxxx xxxxxxx

x) uplynutím xxxx, na kterou xxxx povolení xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xx-xx držitel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) dnem xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx povolení,

d) xxxx xxxxxx právní xxxx usnesení soudu x zamítnutí insolvenčního xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povolení,

e) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 odst. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx11) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx

x) držitel xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx požádá,

b) držitel xxxxxxxx nabývá xxxx xxx daně xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §16, xxxx xxxxxxxxx stanovenou x §17, nebo xx byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §18.

§16

Xxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx dodat xxxx xxxxxxxxxx od xxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) až e) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx daně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx držitelem xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx daně.

§17

Daňový xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx plynu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vystavuje xxxxxxxxx xxxxxx doklad. Xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx jinému xxxxxxxxxx vystavuje xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, obsahuje xxxx xxxxx:

x) identifikační údaje xxxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx spotřebitele,

c) xxx x xxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx osazeno odběrné xxxxx, xx-xx plyn xxxxxxx prostřednictvím plynárenského xxxxxxxx6),

x) množství dodaného xxxxx x MWh xxxxxxxx tepla, x xxxxxxxx plynu xxxxxxxxxxxx xx daně,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně x XXx spalného xxxxx,

x) xxxx použití,

g) xxxx xxxx celkem x Xx,

x) xxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx spotřebiteli xx xxxxxxx povolení x xxxxxx plynu xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx osvobozený xx xxxx, musí xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že se xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxx xxxx skutečnost xxxxxxx na daňovém xxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxx podle odstavce 1, který je xxxxxxxxx xxxxxxx vystavit xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx daně xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx dodavatele, xxxxx xxxxxx xxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx plynu v XXx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxx,

x) datum xxxxxxxxx dokladu o xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která jej xxxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pečetí xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

§18

(1) Xxxxxxxxx vede xxx xxxxxx xxxxx xx jednotlivá xxxxxxxxx xxxxxx evidenci x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx osvobozeného xx xxxx a xxxxx dodaného xxx xxxx, x uvedením xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx plynu osvobozeného xx xxxx,

x) dodaného xxxxx bez xxxx,

x) xxxxx použitého xxx xxxxxxx spotřebu, x xxxxxxxx xxxxx osvobozeného xx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx takový plyn xxx xxxx,

x) plynu xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud dodavatel xxxxxx xxxxxx plyn xxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterých xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx je xxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx. Xxxxxxxx plynu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx nabývá xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

§19

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. x) x xxxxxxx povolení x nabytí plynu xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx za jednotlivá xxxxxxxxx období xxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx plynu, x xxxxxxxx plynu xxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxxxxx účelu xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Evidence podle xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxxxx je xxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx.

§20

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy3) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu4) xxxx xxx daňové účely xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx evidenci x xxxxxxxx

x) xxxxx použitého xxx vlastní spotřebu x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně, x uvedením xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxx §18 xx 20 xx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx osobám xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx

§22

(1) Xxx účely xxxx části xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x imunit xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx českého xxxxxxxx xxxx14) (xxxx xxx "osoba xxxxxxxxxx xxxxx a imunit"), xxxxxx

x) diplomatická xxxx x konzulární úřad, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vedených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx cizích xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace,

d) xxxxxx Evropské unie,

e) xxxx diplomatické xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx, s výjimkou xxxxx služebního xxxxxxxxx x soukromé služební xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx místo pobytu xx daňovém území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx území, x xxxxxx úředník cizího xxxxx, xxxxx xx xxxxxx zvláštní xxxx xxxxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx území,

g) xxxx rodiny xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx f), xxxxx s ní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, dosáhl xxxx 15 xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky a xx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxxx rozumí společenství xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx své xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzájemnosti, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.

§23

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx podává xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx podávají daňové xxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx správci xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sídla na xxxxxxx xxxxx.

(4) Osobě xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx vrátí xxxxxxxxx xxx xx 30 xxx ode xxx, xxx byl xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx vrácení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§24

Xxxxx na vrácení xxxx zanikne uplynutím 1 xxxx od xxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Nárok na xxxxxxx daně xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx.

§25

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc.

§26

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx daně

(1) Plátci xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx přiznat x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx tato xxxxxxxxx vznikla.

(2) Dodatečné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx období, xxxxx xx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx nelze prodloužit xxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx

§27

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx plynu osvobozeného xx daně,

b) xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx plynu xxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x prodeji xxxxx §17.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 100 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), xxxx

x) 200&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x).

§28

K xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx této xxxxx xx příslušný xxxxxxx daně.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx osvobozeného xx daně, a xxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxx xxx xxxx. Seznam obsahuje xxxx xxxxx:

x) identifikační xxxxx,

x) xxx x xxxxxxx číslo měřicího xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx odběrné místo8) xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx je xxxxxxx v xxxxxxxx x nabytí xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx-xx plyn nabýván xxxxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxx6),

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxx seznamu,

d) xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx povolení k xxxxxx plynu xxxxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxx xxxx.

§30

Přechodná ustanovení

(1) Xxxxx xxxxxxx povinnost xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx od 1. ledna 2008 xx 31. xxxxx 2008, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx k dani x celního xxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2008.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx daně xxxx na vydání xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx osvobozeného xx xxxx xxxxxxxxxx do 15. xxxxx 2008, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx 2008 xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx plynu xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx plynu osvobozeného xx xxxx, bylo-li xxxxxx vyhověno.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx plyn, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli do 1. xxxxx 2008. X xxxxxxxxx spotřebitelů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx X nebo X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2008 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2007. X xxxxxxxxx spotřebitelů xxxxxxxxxx xxxxxxx typu X xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx15) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2008 xxxx odečtem xxxxxxxx xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2007, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu15) x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx minulého xxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 x xx 1. xxxxx 2008 xx xxxx dalšího xxx xxxxxx, nebo rozdělením xxxxxxxxxx xxxxxxxx plynu xx xxxx minulého xxx dodání do 31. xxxxxxxx 2007 x xx 1. xxxxx 2008 xx xxxx dalšího xxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx16).

XXXX XXXXXXXXX ŠESTÁ

DAŇ X XXXXXXX XXXXX

Xx. XXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) V xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x pevných paliv.

(2) Xxxxxx xxxx vykonávají xxxxxx Celní správy Xxxxx republiky.

§2

Vymezení xxxxx

(1) Pro xxxxx této části xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx území České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx, která nabývá xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx není držitelem xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výrobků xxxxxxx v xxxxxxxx Xxxx celní a xxxxxxxxxxx nomenklatuře a x Společném celním xxxxxxxxx2), xx znění xxxxxxx k 1. xxxxx 2002,

e) xxxxxxx x těžba,

f) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx firma xxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxx xxxxx pobytu,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxx této xxxxx xx xxxxxxxx za

a) xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx pravomocně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxx, xx něhož xx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx první den, xxx xxxx xxxxxxxxx x pevnými palivy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§3

Plátce daně

(1) Xxxxxxx xxxx je

a) xxxxxxxxx, xxxxx xx daňovém xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli,

b) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx použila xxxxx paliva xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx účelům, xxx xx které xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx právnická osoba, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od daně.

(2) Xxxxxx daně xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Postavení xxxxxx daně xxx xxxxxxxxxx se registrovat xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxx tato pevná xxxxxx:

x) černé uhlí, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx pevná xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx pod xxxxx xxxxxxxxxxxx 2701,

x) xxxxx xxxx, hnědouhelné xxxxxxx, též xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxx xxx kódem xxxxxxxxxxxx 2702,

c) xxxx x polokoks z xxxxxxx uhlí, xxxxxxx xxxx xxxx rašeliny, xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pod xxxxx xxxxxxxxxxxx 2704,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx kódy xxxxxxxxxxxx 2706, 2708, 2713 xx 2715, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, nabízeny k xxxxxxx xxxx používány xxx xxxxxx tepla,

e) xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2703, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, nabízena k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

§5

Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x zaplatit

(1) Xxxxxxxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx vzniká xxxx

x) xxxxxx pevných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx území,

b) xxxxxxxx xxxxxxx paliv xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx jiné xxxxx, xxx na které xx osvobození xx xxxx vztahuje, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osvobozených xx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx přiznat x xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od daně, xxxx taková xxxxx xxxxxx jiné fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§6

Xxxxxx x sazba xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx pevných xxxxx xxxxxxxxx x XX xxxxxxxx tepla x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx daně činí 8,50 Xx/XX xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Spalné teplo x xxxxxxxx vzorku xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx akreditované xxxxxxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx než 1 xxx. Xxxxx nelze xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxx xx xxxx 33 XX xx tunu xxxxxxx xxxxx.

(4) Akreditovaná xxxxxxxxx xx způsobilost zkušební xxxxxxxxxx xxxxxx národním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x akreditaci xxxxx XXX EN XXX 17025.

§7

Výpočet daně

Výše xxxx xx vypočítá vynásobením xxxxxxx daně xxxxxx xxxx.

§8

Osvobození od daně

(1) Xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx pevná xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinností xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx x xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) jako xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx plavby xx vodách xx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx soukromá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx3),

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx procesech ve xxxxxxxx xxxxxx,

x) k xxxxxx koksu,

f) k xxxxxx xxxxx než xxx pohon xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xxx takovém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx pevná paliva xxxxxxxxxx xx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx výrobou xxxx xxxxx konečný xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(3) Xx xxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx technicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx x skladování. Xxxxxxx daně je xxxxxxxx posoudit, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odpovídají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx daně x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x x zjištěný xxxxxx upravit xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx x nabytí xxxxxxx paliv osvobozených xx daně

§9

(1) X xxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxx xxxxxxx daně.

(2) Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx osvobozených xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx množství xxxxxxxxxx xxxxxxx paliv xxxxxxxxxxxx od daně x XX xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) výpis z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx4), xxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou; výpis xxxxx xxx x xxx podání návrhu xxxxxx více než 30 dnů.

(3) Xxxxx xx xxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx použití xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx části, podle xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx.

§10

(1) Je-li navrhovatelem, xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, přikládá xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx občanem, xxxxx i státem, xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx více xxx 3 xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který se x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx 3 měsíců x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx zahraniční xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx věty první x Xxxxx republice, xxxxxx xx správce xxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx si správce xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Správce xxxx vydá povolení x xxxxxx pevných xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xx vydání povolení xxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 2 a 3,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx není x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx roce zrušeno xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 3 xxxx. x) nebo x).

(3) Xxxxxxxx x nabytí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx na dobu 5 xxx.

§11

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x nabytí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx povinen xxxxxxx správci xxxx xxxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxx v §9 xxxx. 2 xxxx. x) do 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxx vydáno,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění5) nebo xxxxxx obdobného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx povolení x xxxxxx pevných xxxxx osvobozených xx xxxx, xxxxxxxx

x) držitel xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) držitel xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx, xxx na xxxxx se xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxx, x nepřiznal xxx xxxxxxxxxxxx jinému xxxxx xxxxxxx pevných paliv, xxxx

x) držiteli xxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxx xxxxxx xx nevedení xxxxxxxx xxxxx §19.

§12

Xxxxxx pevných xxxxx xxx daně

Nabýt pevná xxxxxx bez xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x to pouze xx základě povolení x xxxxxx xxxxxxx xxxxx bez daně. Xx neplatí xxx xxxxxx pevných xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

Povolení x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx

§13

(1) O xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx paliv xxx xxxx xxxxxxxxx správce xxxx.

(2) Návrh na xxxxxx povolení x xxxxxx pevných xxxxx xxx daně xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx navrhovatele,

b) xxxxxxxxxxxxx roční xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx v XX spalného xxxxx x xxxxxxxx vzorku,

c) xxxxx x obchodního xxxxxxxxx, výpis x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx4), xxxx xxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxx; xxxxx nesmí xxx x den xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 30 xxx.

§14

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx občanem, xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx se x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxx nepřetržitě xx xxxx více xxx 3 xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx občana České xxxxxxxxx, který xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxx xxx 3 měsíců x zahraničí. Zdržovala-li xx zahraniční fyzická xxxxx v xxxx xxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. X xxxxxxx právnické xxxxx si xxxxxxx xxxx xxxxxx současně xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů.

(2) Xxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxx pevných xxxxx xxx xxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §13 odst. 2,

x) xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx roce xxxxxxx xxxxxxxx podle §15 xxxx. 2 xxxx. x) nebo c).

(3) Xxxxxxxx x nabytí xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx vydává xx xxxx 5 xxx.

§15

(1) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx doby, na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx právnické xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx právnickou osobou,

c) xxxx nabytí xxxxxx xxxx usnesení xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x zamítnutí xxxxxxxxxxxxx návrhu xxx xxxxxxxxxx majetku držitele xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx5) xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxx držitele povolení.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx nabývá xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxx než za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx opakovaně porušil xxxxx xxxxxxxxx x §16, nebo povinnost xxxxxxxxxx x §17, xxxx mu byla xxxxxxxxx uložena xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18.

§16

Zákaz xxxxxx pevných xxxxx

(1) Dodavatel nesmí xx xxxxxxx xxxxx xxxxx pevná xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která není xxxxxxxxx povolení k xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně.

(2) Xxxxxxxxx nesmí xx xxxxxxx území xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx držitelem xxxxxxxx x nabytí pevných xxxxx bez daně.

§17

Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx o prodeji

(1) Xxx dodání pevných xxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx paliv bez xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prodeji.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, který xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx paliv konečnému xxxxxxxxxxxx, obsahuje xxxx xxxxx:

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx paliv v XX spalného tepla x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx pevných xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx,

x) množství x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osvobozených od xxxx x XX xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxx v Xx,

x) xxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od daně xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxx na xxxxxxx dokladu uvedeno, xx xx xxxxx x xxxxx paliva xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx, xx základě xxxxx jsou xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Doklad x prodeji xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx dodavatel xxxxxxx xxxxxxxx do 15 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x GJ xxxxxxxx xxxxx x původním xxxxxx,

x) xxx dodání,

e) xxxxx vystavení xxxxxxx x xxxxxxx,

x) číslo xxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxx xx podepsán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxx xxxxxxxxx uznávanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

§18

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx daňové účely xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx evidenci x xxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx pevných paliv, x výjimkou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx dodaných xxx xxxx,

x) xxxxxxxx pevných xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxx pevných xxxxx bez daně,

e) xxxxxxxxxxxxxx pevných xxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxx osvobozených xx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osvobozených od xxxx,

x) zásob xxxxxxx xxxxx.

(2) Evidence podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických osob, xx xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxx x kterým xxxx xxxxx paliva xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nemusí být xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§19

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. x) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pevných xxxxx osvobozených od xxxx vede xxx xxxxxx účely xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x druzích

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx paliv xxxxxxxxxxxx od daně,

d) xxxxx pevných paliv.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, od xxxxxxx xxxx pevná xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Evidence xxxxx §18 x 19 xx xxxxxxxx xx dobu 10 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterému xx xxxxxxxx vztahuje.

Vracení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

§21

(1) Xxx účely xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx českého xxxxxxxx řádu8) (xxxx xxx "osoba xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx"), xxxxxx

x) diplomatická mise x xxxxxxxxxx úřad, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vedených honorárními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace,

d) xxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx mise xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem v xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx služebního personálu x soukromé xxxxxxxx xxxxx, který je xxxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx x nemá xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx místo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx zvláštní xxxx xxxxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx pobytu xx daňovém xxxxx,

x) xxxx rodiny osoby xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x), xxxxx x xx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx domácnosti na xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx 15 xxx, xxxx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx účely xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxx žijí x xxxxxxxx uhrazují xxxxxxx xx xxx xxxxxxx.

(3) Osobám xxxxxxxxxxx xxxxx a imunit xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx pevných xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx daň xx xxxxx xx xxxxxxx uplatňování principu xxxxxxxxxxx, xxxxx potvrzuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána a xxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§22

(1) Xxxxx na xxxxxxx daně se xxxxxxxxx daňovým xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx na vrácení xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Orgány Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx správci xxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxx sídla na xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx vrátí xxxxxxxxx daň xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx vrácení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poplatníka xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§23

Nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxx uplynutím xxxxxxx roku xx xxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx nárok xx vrácení daně xxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx daně xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx.

§24

Zdaňovací xxxxxx

Xxxxxxxxxx obdobím xx xxxxxxxxxx xxxxx.

§25

Daňové přiznání x xxxxxxxxx daně

(1) Xxxxxx xxxx, kterým vznikla xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x zaplatit, jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zaplatit xxx xx dvacátého xxxxxx xxx xx xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vznikla.

(2) Dodatečné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx povinnost xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 měsíců ode xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx přiznání za xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Tuto xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx nelze povolit xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx

§26

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx dodavatel xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxx xx xxxxxxx xxxxx pevná xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nabytí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx,

x) dodá na xxxxxxx xxxxx pevná xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxx paliv xxx daně, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx doklad x xxxxxxx podle §17.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).

§27

K řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx daně.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx, x xxxxxxxx povolení x nabytí pevných xxxxx bez daně. Xxxxxx obsahuje xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pevných paliv xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

§29

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx 1. ledna 2008 xx 31. xxxxx 2008, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxx x celního úřadu xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2008.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx 2008, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx počátku roku 2008 xx držitele xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx paliv xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od daně, xxxx-xx xxxxxx vyhověno.

ČÁST XXXXXXXXX XXXXX

XXX X XXXXXXXXX

Xx. LXXIV

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) X xxxx části xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx.

(2) Správu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx této xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx území České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x elektřinou2), xxxxxxx3) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x operátor xxxx x xxxxxxxxxx4),

x) konečným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx; konečným xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy5), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy6),

d) ekologicky xxxxxxx elektřinou elektřina

1. xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, větrné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx energie,

2. xxxxxxxx ve vodních xxxxxxxxxxxx,

3. vyrobená x xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx podporované zdroje xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx,

4. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) kódem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx8), xx xxxxx xxxxxxx x 1. lednu 2002,

x) xxxxxxxxxxxxxxx údaji

1. obchodní xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxx nebo xxxxx xxxxxx,

3. daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx této xxxxx xx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, nebo xxx, xx xxxxx xx xxxxx, xxxx xx nebyl odsouzen,

b) xxx xxxxxx den xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xx

x) dodavatel, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx5) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx6),

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx osvobozenou xx xxxx xxxxx §8 xxxx. 2 x xxxxx účelům, než xx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx osvobozené od xxxx.

(2) Plátce xxxx xxxx návrh xx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx daně xxxxxxxxxx v xxx xxxxxx povinnosti daň xxxxxxx x zaplatit.

(3) Xxxxxxxxx plátce xxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx má dodavatel, xxxxxxx nevznikla xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxx daně

Předmětem xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2716.

§5

Vznik xxxxxxxxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx vzniká xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli xx xxxxxxx xxxxx,

x) spotřeby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §8 xxxx. 2 x xxxxx xxxxxx, než xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Povinnost xxx xxxxxxx x xxxxxxxx nevzniká, xxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxx právnické xxxxx.

§6

Základ x xxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x XXx.

(2) Xxxxx xxxx činí 28,30 Xx/XXx.

§7

Výpočet xxxx

Xxxx xxxx xx vypočítá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

§8

Xxxxxxxxxx od xxxx

(1) Xx daně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx vyrobená x xxxxxxxxx místech xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

1. xx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx výrobcem elektřiny, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona a

2. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 50 xX,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx daně ze xxxxxxx xxxxx, daně x pevných xxxxx xxxx spotřební xxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 2 XX, xxxxx je taková xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektřina.

(2) Xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x použití xxxx xxxxxxx

x) k technologickým xxxxxx nezbytným pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxx9),

x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x udržení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tepla9),

c) ke xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x drážní xxxxxxx pro přepravu xxxx x xxxx xx dráze xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a trolejbusové, xxxx

x) při xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx daně xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx konečný xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx, je taková xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx odběrného xxxxx10) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx osvobozené xx xxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxxx11) je xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx elektřiny osvobozené xx xxxx.

Povolení x nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx

§9

(1) O xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx osvobozené xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx povolení k xxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx navrhovatele,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xx xxxx v XXx,

x) xxxxxxxxxxx číslo11) xxxxxxxxx xxxxx10) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx x živnostenského xxxxxxxxx12), xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx navrhovatel xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx být v xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 30 xxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx rovněž obsahovat

a) xxxxx xxxxx x xxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxx zobrazující xxxxxxx elektrické zařízení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnému xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx daně.

§10

(1) Je-li navrhovatelem, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, přikládá xxxxxxxxxxx k návrhu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z evidence Xxxxxxxxx trestů xxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxx xxxxx občanem, xxxxx x xxxxxx, xx kterém xx x posledních 3 xxxxxx zdržovala nepřetržitě xx dobu xxxx xxx 3 xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, který xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx zdržoval xxxxxxxxxxx xx dobu více xxx 3 měsíců x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx zahraniční xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx věty první x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx si xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx vyžádá současně xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xx xxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §9 odst. 2 x 3,

x) xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení xxxxx §11 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx c).

(3) Xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxx 5 xxx.

§11

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx každou xxxxx údajů xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. c) x x) x x §9 xxxx. 3 do 15 xxx ode dne xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxx registračního xxxxx11) xxxxxxxxx xxxxx10) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx osvobozené od xxxx, správce xxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxx xx 30 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx elektřiny osvobozené xx daně.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx povolení,

d) xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx zániku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx13) nebo jiného xxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xx daně, jestliže

a) xxxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxxx požádá,

b) xxxxxxx povolení xxxxxx xxxxxxxxx osvobozenou xx xxxx x jiným xxxxxx, xxx xx xxxxx se osvobození xx xxxx vztahuje, x nepřiznal daň xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx uložena pokuta xx nevedení xxxxxxxx xxxxx §19.

§12

Xxxxxx elektřiny xxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s elektřinou, x xx xxxxx xx základě povolení x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx. Xx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx4).

Xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxx xxx xxxx

§13

(1) X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx rozhoduje xxxxxxx daně.

(2) Xxxxx xx vydání xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxx xxx xxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx navrhovatele,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxx x XXx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx rejstříku12), nebo xxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxx; xxxxx xxxxx být x den xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 30 xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx.

§14

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánem navrhovatele xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 doklady xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů vydané xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx občanem, xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxx nepřetržitě xx xxxx více xxx 3 měsíců. Xx xxxxx xxxxxxx x x případě xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxx xxx 3 xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxx xxxx první x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx si xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx si xxxxxxx xxxx xxxxxx současně xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Správce xxxx xxxx xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §13 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx a

d) navrhovateli xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 odst. 2 xxxx. x) xxxx c).

(3) Xxxxxxxx x xxxxxx elektřiny xxx xxxx se xxxxxx xx xxxx 5 let.

§15

(1) Povolení k xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx povolení xxxxxx,

x) xxxxxxx právnické xxxxx, xx-xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxxx osobou,

c) xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx držitele povolení,

d) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povolení,

e) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx licence xxxxx §13 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx13) nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxx držitele xxxxxxxx.

(2) Správce daně xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx

x) držitel xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxx,

x) držitel xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx účelem xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) držitel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §17, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18.

§16

Zákaz dodání xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx území xxxxx xxxxxxxxx osvobozenou xx xxxx xxxxx §8 xxxx. 2 fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx území xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx daně.

§17

Daňový xxxxxx a xxxxxx o prodeji

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vystavuje xxxxxxxxx daňový xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vystavuje xxxxxxxxx doklad o xxxxxxx.

(2) Daňový xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vystavit do 15 xxx xxx xxx dodání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx dodavatele,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spotřebitele,

c) xxxxxxxxxxx xxxxx11) odběrného xxxxx10),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x MWh, x výjimkou elektřiny xxxxxxxxxx od xxxx,

x) xxxxxxxx dodané xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx x XXx,

x) xxxx xxxx celkem x Xx,

x) xxx xxxxxx,

x) xxxxx vystavení xxxxxxxx xxxxxxx,

x) číslo xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osvobozená xx xxxx podle §8 xxxx. 2, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxxxxx osvobozenou od xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx elektřina osvobozena xx xxxx.

(4) Doklad x prodeji xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx dodavatel povinen xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, obsahuje xxxx xxxxx:

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx s elektřinou,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x XXx,

x) xxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x prodeji,

f) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Daňový xxxxxx xxxx doklad x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej přijímá, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je podepsán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zapečetěn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pečetí dodavatele.

Xxxxxxxx

§18

(1) Xxxxxxxxx vede xxx daňové xxxxx xx jednotlivá xxxxxxxxx xxxxxx evidenci x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx,

x) dodané xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx daně,

d) xxxxxx xxxxxxxxx osvobozené xx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxx daně,

f) elektřiny xxxxxxx xxx vlastní xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx osvobozené xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx takovou elektřinu xxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxx xxx vlastní xxxxxxxx, xxxxx dodavatel xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx. Xxxxxxxx elektřiny xxxxx odstavce 1 xxxx. c) nemusí xxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§19

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx §3 odst. 1 xxxx. d) x držitel xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx jednotlivá xxxxxxxxx xxxxxx evidenci x množství

a) xxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xx daně,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) spotřebované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx.

(2) Evidence xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Provozovatel xxxxxxxxxxx soustavy5) x provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxx xxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx zdaňovací období xxxxxxxx o množství

a) xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx spotřebu, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) elektřiny xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx vlastní xxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxx §18 xx 20 xx xxxxxxxx xx dobu 10 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx

§22

(1) Xxx účely xxxx xxxxx xx xxxxxx požívající xxxxx x imunit podle xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řádu16) (xxxx xxx "osoba požívající xxxxx a xxxxxx"), xxxxxx

x) diplomatická xxxx x konzulární xxxx, x xxxxxxxx konzulárních xxxxx vedených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) zvláštní xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx sídlem x xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx personálu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx pobytu v xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx místo xxxxxx xx daňovém území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx občanem Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx svých xxxxxxxx funkcí xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x který xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx území,

g) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v písmenu x) xxxx x), xxxxx s ní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx domácnosti xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx 15 xxx, xxxx xxxxxxx občanem Xxxxx republiky x xx registrován Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx domácností se xxx xxxxx této xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxx trvale žijí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a imunit xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx zdaněné xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxx xx xxxxx na základě xxxxxxxxxxx principu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx smlouvami, kterými xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a které xxxxxxxx postavení mezinárodních xxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxx.

§23

(1) Nárok xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx požívající výsad x imunit xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx x daňovém xxxxxxxx. Xxxxxx přiznání xx podává xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxxx.

(3) Orgány Xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xx daňovém xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx se vrátí xxxxxxxxx daň xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Osoby xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxx xxxxx vrácení daně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx povinnosti se xxxxxxxxxxx.

§24

Xxxxx xx vrácení xxxx zanikne uplynutím xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Nárok na xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie nezanikne.

§25

Xxxxxxxxx období

Zdaňovacím obdobím xx xxxxxxxxxx xxxxx.

§26

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

(1) Plátci xxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a zaplatit xxx xx dvacátého xxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Dodatečné xxxxxx přiznání xx xxxxx daňovou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx přiznání za xxxxxxxxx období, xxxxx xx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx.

Přestupky

§27

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx držitelem xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx,

x) xxxx na xxxxxxx xxxxx elektřinu xxx xxxx fyzické nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx podle §17.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx

x) 200&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx x).

§28

K xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx příslušný xxxxxxx daně.

§29

Xxxxxxxx ustanovení

Správce daně xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx daně, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně, x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxx. Seznam xxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx11) xxxxxxxxx místa10) xxxxxxxx xxx odběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od daně,

c) xxxxxxx daně příslušného xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx.

§30

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2008 xx 31. xxxxx 2008, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxx x xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2008.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx vydání xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxxx do 15. xxxxx 2008, xxxxxxxx xx taková xxxxx xx počátku xxxx 2008 xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxx xxxx xx xxxxxxxx povolení k xxxxxx xxxxxxxxx osvobozené xx daně, bylo-li xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. ledna 2008. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx X xxxx B xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx17) xx množství xxxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2008 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2007. U xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx typu C xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx17) xx množství xxxxxxxxx dodané xx 1. ledna 2008 xxxx xxxxxxx měřicího xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2007, xxxxx xxxxxxxx diagramu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx17) x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx data minulého xxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 x xx 1. xxxxx 2008 do xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, nebo rovnoměrným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 x xx 1. xxxxx 2008 do xxxx xxxxxxx xxx dodání.

ČÁST XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx

Xx. XXXX

X zákoně č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx republiky x xxxxxxx cen, xx xxxxx xxxxxx x. 135//1994 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Sb., xxxxxx č. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 95/2005 Sb., zákona x. 127/2005 Xx. x zákona č. 217/2005 Sb., §2a xxx:

"§2x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x regulaci xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx přípravků, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Státní xxxxx xxx kontrolu xxxxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx maximálních xxx xxxxxxxx přípravků, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx podle cenových xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx kontrolu u xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxx.".

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, stomatologických xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů, xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx považuje xx cenovou xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx cenového xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx regulace xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx provedená xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

XXXX ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna xxxxxx o cenách

Čl. XXXXXX

X §10 xxxx. 2 zákona č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 230/2006 Xx., xx xx slova "x Xxxxxxx xxxxxxxx," vkládají xxxxx "Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx,".

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., zákona č. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx č. 575/2002 Xx., xxxxxx č. 437/2003 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 669/2004 Xx., zákona č. 179/2005 Sb., zákona x. 495/2005 Sb., xxxxxx č. 81/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx. a zákona x. 69/2007 Xx., xx xxxx xxxxx:

X §1 odst. 2 xxxxxxx e) xx xxxxx "15 000 000" xxxxxxxxx xxxxxx "25&xxxx;000&xxxx;000".

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx §1 odst. 2 písm. x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, se použijí xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2008, xxxxx dále xxxx xxxxxxxxx jinak.

2. Na xxxxxxx osoby, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. e) zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx účetními xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §1 xxxx. 2 xxxx. e) zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x x) až x) xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx §1 odst. 2 písm. x) xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x kalendářním xxxx 2006 xxxxxxxxx xxxxxx 25&xxxx;000&xxxx;000 Xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xx xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §1 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x x) až x) zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx §1 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x kalendářním roce 2006 xxxxxxxxx částku 25&xxxx;000&xxxx;000 Xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX PRVNÍ

ZRUŠOVACÍ XXXXXXXXXX

Xx. LXXX

Zrušuje xx:

1. Xxxxx č. 494/2006 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 215/2005 Xx., x registračních xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx pokladnách).

2. Xxxxxxxx vlády č. 588/2006 Sb., xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx částky xxx xxxxxxxxx výpočtových xxxxxxx.

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ

ÚČINNOST

Čl. XXXXX

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2008, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) čl. XXVIII xxxx 37 a 38, 40 až 49, 51, čl. XXIX xxxx 1, čl. XXXV xxxx 7 x čl. XXXVI bodu 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) čl. XXXIX x čl. XL, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 31. xxxxxxxx 2007,

c) čl. I bodů 50, 65, 131, 169, 171, 180, 186, 190, 211, čl. XX xxxx 4 x 7, čl. XXIII xxxx 4, 11 a 27, čl. XXV xxxx 13, čl. XXXV bodů 3, 6 x 17, čl. XXXVI bodů 6 až 11 x 14, čl. XLII xxxx 2, čl. XLIII xxxx 2, čl. XLIV xxxx 2, čl. XLV xxxx 2, čl. XLVI xxxx 3, čl. XLVII xxxx 2, čl. XLIX xxxx 6, čl. L xxxx 2 x čl. LIILVIII, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2009,

x) čl. XXVIII bodu 36, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2009, x čl. XXVIII xxxx 39 x 50, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2014,

x) čl. I bodu 66, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2010.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx v. x.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, subjekty, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx, poměry, xxxxxx, xxxxxxxx, předměty, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, které xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

Xx. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx ze zemního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx plynů, xxxx x xxxxxxx paliv x daně x xxxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx započatá xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 261/2007 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 349/2023 Sb. x účinností od 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 261/2007 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2008, xxxxxxxxxx čl. XXVII bodů 37, 38, 40 xx 49, 51, čl. XXIX xxxx 1, čl. XXXV xxxx 7 x čl. XXXVI bodu 1 xxxxxxxx účinnosti xxxx 16.10.2007, ustanovení čl. XXXIX x čl. XL xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.12.2007, xxxxxxxxxx čl. I xxxx 65, čl. XX xxxx 4 a 7, čl. XXIII xxxx 4, 11 a 27, čl. XXV xxxx 13, čl. XXXV xxxx 3, 6 a 17, čl. XXXVI bodů 6 xx 11 x 14, čl. XLII xxxx 2, čl. XLIII xxxx 2, čl. XLIV xxxx 2, čl. XLV xxxx 2, čl. XLVI xxxx 3, čl. XLVII xxxx 2, čl. XLIX bodu 6, čl. L xxxx 2 x čl. LII xx LVIII xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2009, čl. XXVIII xxxx 36, xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1.7.2009, a čl. XXVIII xxxx 39 x 50, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2014, xxxxxxxxxx čl. I xxxx 66 xxxxxx xxxxxxxxx xxx 1.1.2010.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím daňového xxxx

x účinností od 1.1.2011

292/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2009

104/2010 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 2.3.2010 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákona x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, týkajících xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, Nejvyššího xxxxx x Xxxxxxxxxx správního xxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 30.4.2010

206/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2009

199/2010 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.1.2011

329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx dávek osobám xx zdravotním xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

366/2011 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 111/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

420/2011 Sb., o xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

167/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 227/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2012

463/2012 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 266/2006 Sb., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2012

42/2013 Xx., xxxxx XX xx xxx 9.1.2013 xx. zn. Xx. XX 31/09 ve xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxx XXXX xxxx 4 x 5 xxxxxx č. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 7.3.2013

313/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

340/2013 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., o změně xxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva x x změně některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

182/2014 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.8.2014

234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.11.2014

331/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 353/2003 Xx., x spotřebních daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

131/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx státní správy x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

382/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2021

298/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx vytvářejících důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx autorským x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (autorský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.9.2016

183/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx o xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

349/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x konsolidací xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

469/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 458/2000 Xx., o podmínkách xxxxxxxxx x x xxxxxx státní správy x energetických xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (energetický xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

Poznámky x xx. LXXII
1) Xxxxxxxx Xxxx 2003/96/ES xx xxx 27. xxxxx 2003, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2004/74/ES xx dne 29. xxxxx 2004, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2003/96/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od daně xxxx sníženou xxxxxx xxxxxxx a směrnice Xxxx 2004/75/ES ze xxx 29. dubna 2004, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2003/96/ES, xxxxx jde x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x energetických xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxx xxxxxxxx úroveň xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 92/12/EHS xx xxx 25. xxxxx 1992 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a sledování xxxxxxx podléhajících xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 92/108/EHS xx xxx 14. xxxxxxxx 1992, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 92/12/XXX x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x sledování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani x xxxxxxxx 92/81/XXX, xxxxxxxx Xxxx 94/74/ES xx xxx 22. xxxxxxxx 1994, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 92/12/XXX o xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx výrobků podléhajících xxxxxxxxx xxxx, směrnice 92/81/XXX o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x směrnice 92/82/XXX x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx daní x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxx 96/99/ES xx xxx 30. xxxxxxxx 1996, kterou xx xxxx xxxxxxxx 92/12/XXX x xxxxxx úpravě, xxxxxx, pohybu x xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx Xxxx 2000/44/ES xx xxx 30. června 2000, kterou xx xxxx směrnice 92/12/XXX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x výrobků podléhajících xxxxxxxxx dani, které xx xxxxxxxx do Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxx 2000/47/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 2000, kterou xx xxxx směrnice 69/169/XXX x 92/12/XXX, pokud xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx piva do Xxxxxx, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 807/2003 ze xxx 14. xxxxx 2003 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx Komisi při xxxxxx xxxxxx prováděcích xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Rady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx rozhodnutí 1999/468/XX x xxxxxxxx Xxxx 2004/106/ES ze xxx 16. xxxxxxxxx 2004, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 77/799/XXX x vzájemné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daní x daní x xxxxxxxxxx a 92/12/XXX x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, pohybu x xxxxxxxxx výrobků podléhajících xxxxxxxxx xxxx.
2) §2 xxxx. 2 písm. x) bod 19 xxxxxx x. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x energetických odvětvích x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 21 xxxxxx č. 458/2000 Xx.
4) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 20 xxxxxx x. 458/2000 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. xxxxxxxx 1987 x xxxxx x xxxxxxxxxxx nomenklatuře x o Společném xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx nařízení Komise (XX) x. 2031/2001 xx xxx 6. xxxxx 2001.
6) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 11 xxxxxx x. 458/2000 Xx.
7) §49 xxxx. 11 xxxxxx x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) §2 xxxx. 2 písm. x) bod 6 xxxxxx x. 458/2000 Xx.
9) Xxxxx č. 353/2003 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) §10 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) §57 x 58 zákona x. 455/1991 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
12) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 440/2004 Xx.
13) §2 xxxx. c) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 440/2004 Sb.
14) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 157/1964 Sb., x Xxxxxxxx úmluvě x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 21/1968 Sb., x Úmluvě x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 32/1969 Sb., x Vídeňské xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 40/1987 Sb., x Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 52/1956 Sb., x xxxxxxxx Československé xxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 13. xxxxx 1946, xxxxx č. 125/1992 Sb., x zřízení Xxxxxxxxxxxx Konference o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Evropě x x výsadách x xxxxxxxxx tohoto sekretariátu x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x bezpečnosti x xxxxxxxxxx x Xxxxxx, sdělení Ministerstva xxxxxxxxxxxx věcí č. 36/2001 Sb. m. s., x xxxxxxx Xxxxxx x právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
15) Vyhláška č. 524/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxx organizování xxxx x xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plynu.
16) Příloha č. 2 xxxxxxxx x. 251/2001 Xx., kterou xx xxxxxxx Xxxxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx soustav v xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx k xx. XXXXXX
1) Xxxxxxxx Xxxx 2003/96/ES xx dne 27. října 2003, xxxxxx xx mění xxxxxxxxx rámcových xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2004/74/XX xx dne 29. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2003/96/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxx sníženou xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx 2004/75/XX xx xxx 29. dubna 2004, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2003/96/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x elektřiny xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxx sníženou xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx Rady 92/12/EHS xx xxx 25. xxxxx 1992 x xxxxxx úpravě, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxx 92/108/XXX xx dne 14. xxxxxxxx 1992, kterou xx xxxx směrnice 92/12/XXX x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx spotřební xxxx x xxxxxxxx 92/81/EHS, xxxxxxxx Xxxx 94/74/ES xx xxx 22. xxxxxxxx 1994, kterou xx xxxx směrnice 92/12/XXX x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani, směrnice 92/81/XXX x harmonizaci xxxxxxxxx spotřebních daní x minerálních xxxxx x xxxxxxxx 92/82/XXX x xxxxxxxxxx sazeb xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx olejů, xxxxxxxx Xxxx 96/99/ES xx xxx 30. prosince 1996, kterou se xxxx xxxxxxxx 92/12/XXX x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx podléhajících xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx Xxxx 2000/44/ES xx xxx 30. xxxxxx 2000, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 92/12/EHS, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx dovážejí xx Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, směrnice Xxxx 2000/47/ES ze xxx 20. xxxxxxxx 2000, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 69/169/XXX x 92/12/XXX, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx piva xx Xxxxxx, xxxxxxxx Rady (XX) č. 807/2003 ze xxx 14. dubna 2003 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Komisi xxx xxxxxx xxxxxx prováděcích xxxxxxxxx, stanovených x xxxxxxxx aktech Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1999/468/XX a xxxxxxxx Xxxx 2004/106/ES ze xxx 16. listopadu 2004, xxxxxx xx xxxx směrnice 77/799/XXX x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx daní, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x daní x xxxxxxxxxx x 92/12/EHS x obecné úpravě, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani.
2) Nařízení Rady (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x Společném xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Komise (XX) x. 2031/2001 xx dne 6. xxxxx 2001.
3) §49 xxxx. 11 zákona x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §10 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) §57 x 58 zákona x. 455/1991 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 440/2004 Sb.
8) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 157/1964 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vyhláška xxxxxxxx zahraničních věcí č. 21/1968 Sb., x Xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx věcí č. 32/1969 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 40/1987 Sb., o Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx věcí č. 52/1956 Sb., x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx dne 13. xxxxx 1946, zákon č. 125/1992 Sb., o zřízení Xxxxxxxxxxxx Konference x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxx a x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx institucí Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x spolupráci x Xxxxxx, sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 36/2001 Sb. m. s., x xxxxxxx Xxxxxx x právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xx. LXXIV
1) Xxxxxxxx Xxxx 2003/96/ES xx xxx 27. xxxxx 2003, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx produktů a xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2004/74/XX xx xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx xx mění směrnice 2003/96/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxx dočasné xxxxxxxxxx od xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx 2004/75/XX xx xxx 29. dubna 2004, xxxxxx xx xxxx směrnice 2003/96/ES, xxxxx xxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx produktů x elektřiny xxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxx sníženou úroveň xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 92/12/EHS xx dne 25. xxxxx 1992 o xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x sledování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 92/108/XXX xx xxx 14. xxxxxxxx 1992, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 92/12/XXX x obecné xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 92/81/XXX, xxxxxxxx Xxxx 94/74/XX xx xxx 22. xxxxxxxx 1994, kterou xx mění xxxxxxxx 92/12/XXX o xxxxxx xxxxxx, pohybu x xxxxxxxxx xxxxxxx podléhajících xxxxxxxxx xxxx, směrnice 92/81/XXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daní x xxxxxxxxxxx xxxxx x směrnice 92/82/XXX x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxx 96/99/ES xx xxx 30. xxxxxxxx 1996, xxxxxx xx xxxx směrnice 92/12/EHS x obecné xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani, xxxxxxxx Xxxx 2000/44/ES ze xxx 30. xxxxxx 2000, xxxxxx se xxxx směrnice 92/12/XXX, xxxxx xxx x xxxxxxx množstevní xxxxxxx x výrobků podléhajících xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx do Xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxx 2000/47/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 2000, xxxxxx se xxxx směrnice 69/169/XXX x 92/12/XXX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx piva do Xxxxxx, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 807/2003 xx xxx 14. dubna 2003 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx Komisi xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupem (xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx rozhodnutí 1999/468/XX a xxxxxxxx Xxxx 2004/106/ES xx xxx 16. xxxxxxxxx 2004, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 77/799/EHS x xxxxxxxx pomoci xxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxx přímých xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daní x xxxx x xxxxxxxxxx x 92/12/XXX x xxxxxx úpravě, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podléhajících xxxxxxxxx xxxx.
2) §2 xxxx. 2 písm. x) bod 11 xxxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
3) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 28 xxxxxx x. 458/2000 Xx.
4) §27 xxxxxx x. 458/2000 Xx.
5) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 20 xxxxxx č. 458/2000 Xx.
6) §2 xxxx. 2 xxxx. x) bod 21 xxxxxx x. 458/2000 Xx.
7) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 180/2005 Sb., x xxxxxxx výroby xxxxxxxxx x obnovitelných zdrojů xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x podpoře xxxxxxxxx obnovitelných xxxxxx).
8) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. xxxxxxxx 1987 x celní x statistické xxxxxxxxxxxx x x Společném xxxxxx sazebníku, ve xxxxx xxxxxxxx Komise (XX) č. 2031/2001 xx xxx 6. xxxxx 2001.
9) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 7 xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx znění xxxxxx č. 670/2004 Xx.
10) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 14 xxxxxx č. 458/2000 Xx.
11) §2 xxxx. 1 xxxx. x) vyhlášky x. 541/2005 Sb., x xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx a provedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 552/2006 Xx.
12) §10 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §57 x 58 zákona x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
15) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx znění zákona x. 440/2004 Xx.
16) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 157/1964 Sb., x Xxxxxxxx úmluvě o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vyhláška xxxxxxxx zahraničních věcí č. 21/1968 Sb., x Xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 32/1969 Sb., x Vídeňské xxxxxx x konzulárních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 40/1987 Sb., x Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 52/1956 Sb., x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k Úmluvě x xxxxxxxx x xxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Valným xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxx 13. xxxxx 1946, zákon č. 125/1992 Sb., o xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Konference x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x spolupráci v Xxxxxx, sdělení Ministerstva xxxxxxxxxxxx věcí č. 36/2001 Sb. m. s., x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 541/2005 Sb., xx znění xxxxxxxx x. 552/2006 Xx.