Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

261/2007 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Čl. III

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců Čl. IV

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů Čl. V

Přechodná ustanovení Čl. VI

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Čl. VII

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. VIII

Přechodná ustanovení Čl. IX

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o dani z nemovitostí Čl. X

Přechodná ustanovení Čl. XI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Čl. XII

Přechodná ustanovení Čl. XIII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o registračních pokladnách Čl. XIV

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. XV

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 545/2005 Sb. Čl. XVI

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. XVII

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o spotřebních daních Čl. XVIII

Přechodná ustanovení Čl. XIX

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu Čl. XX

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů Čl. XXI

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Čl. XXII

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. XXIII

Přechodná ustanovení Čl. XXIV

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. XXV

Přechodné ustanovení Čl. XXVI

ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení Čl. XXVII

ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o sociálních službách Čl. XXVIII

ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců Čl. XXIX

Přechodná ustanovení Čl. XXX

ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o nemocenské péči v ozbrojených silách Čl. XXXI

Přechodná ustanovení Čl. XXXII

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění Čl. XXXIII

Přechodná ustanovení Čl. XXXIV

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. XXXV

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Čl. XXXVI

Přechodná ustanovení Čl. XXXVII

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění Čl. XXXVIII

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. XXXIX

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění Čl. XL

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákoníku práce Čl. XLI

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o vojácích z povolání Čl. XLII

Přechodná ustanovení Čl. XLIII

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Čl. XLIV

Přechodná ustanovení Čl. XLV

ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu Čl. XLVI

Přechodná ustanovení Čl. XLVII

Mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců v letech 2008 až 2010 Čl. XLVIII

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců Čl. XLIX

Přechodná ustanovení Čl. L

Mimořádné opatření při určování výše platu státních zástupců v letech 2008 až 2010 Čl. LI

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o obcích Čl. LII

Přechodné ustanovení Čl. LIII

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o krajích Čl. LIV

Přechodné ustanovení Čl. LV

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze Čl. LVI

Přechodné ustanovení Čl. LVII

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna služebního zákona Čl. LVIII

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. LIX

Přechodná ustanovení Čl. LX

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - PŘÍSPĚVEK NA ZVÝŠENÉ ŽIVOTNÍ NÁKLADY Čl. LXI

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 585/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů Čl. LXII

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o vysokých školách Čl. LXIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění Čl. LXIV

Přechodná ustanovení Čl. LXV

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Čl. LXVI

Přechodná ustanovení Čl. LXVII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Čl. LXVIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách Čl. LXIX

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. LXX

Přechodné ustanovení Čl. LXXI

ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ ČÁST - DAŇ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ Čl. LXXII

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Plátce daně §3

Předmět daně §4

Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit §5

Základ a sazba daně §6

Výpočet daně §7

Osvobození od daně §8

Povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně §9 §10 §11

Nabytí plynu bez daně §12

Povolení k nabytí plynu bez daně §13 §14 §15

Zákaz dodání plynu §16

Daňový doklad a doklad o prodeji §17

Evidence §18 §19 §20 §21

Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit §22 §23 §24

Zdaňovací období §25

Daňové přiznání a splatnost daně §26

Přestupky §27 §28

Společná ustanovení §29

Přechodná ustanovení §30

ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ ČÁST - DAŇ Z PEVNÝCH PALIV Čl. LXXIII

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Plátce daně §3

Předmět daně §4

Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit §5

Základ a sazba daně §6

Výpočet daně §7

Osvobození od daně §8

Povolení k nabytí pevných paliv osvobozených od daně §9 §10 §11

Nabytí pevných paliv bez daně §12

Povolení k nabytí pevných paliv bez daně §13 §14 §15

Zákaz dodání pevných paliv §16

Daňový doklad a doklad o prodeji §17

Evidence §18 §19 §20

Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit §21 §22 §23

Zdaňovací období §24

Daňové přiznání a splatnost daně §25

Přestupky §26 §27

Společná ustanovení §28

Přechodná ustanovení §29

ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ ČÁST - DAŇ Z ELEKTŘINY Čl. LXXIV

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Plátce daně §3

Předmět daně §4

Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit §5

Základ a sazba daně §6

Výpočet daně §7

Osvobození od daně §8

Povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně §9 §10 §11

Nabytí elektřiny bez daně §12

Povolení k nabytí elektřiny bez daně §13 §14 §15

Zákaz dodání elektřiny §16

Daňový doklad a doklad o prodeji §17

Evidence §18 §19 §20 §21

Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit §22 §23 §24

Zdaňovací období §25

Daňové přiznání a splatnost daně §26

Přestupky §27 §28

Společná ustanovení §29

Přechodná ustanovení §30

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen Čl. LXXV

Přechodná ustanovení Čl. LXXVI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o cenách Čl. LXXVII

ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o účetnictví Čl. LXXVIII

Přechodná ustanovení Čl. LXXIX

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ Čl. LXXX

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - ÚČINNOST Čl. LXXXI

Nález Ústavního soudu č. 88/2008 Sb.; č. 166/2008 Sb.; č. 251/2008 Sb.; č. 104/2010 Sb.; č. 42/2013 Sb.

č. 344/2013 Sb. - Čl. XVI

INFORMACE

261

XXXXX

xx xxx 19. xxxx 2007

o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., zákona č. 323/1993 Xx., zákona x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., zákona x. 114/1994 Xx., zákona x. 259/1994 Xx., xxxxxx č. 32/1995 Xx., xxxxxx x. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx., zákona x. 248/1995 Xx., zákona x. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 210/1997 Xx., xxxxxx č. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 111/1998 Xx., xxxxxx č. 149/1998 Xx., zákona x. 168/1998 Xx., zákona x. 333/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 129/1999 Xx., zákona x. 144/1999 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 3/2000 Xx., xxxxxx x. 17/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Sb., xxxxxx č. 72/2000 Xx., xxxxxx x. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Sb., xxxxxx x. 121/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Sb., xxxxxx x. 340/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Sb., zákona x. 117/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona č. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 453/2001 Sb., xxxxxx č. 483/2001 Xx., xxxxxx č. 50/2002 Xx., xxxxxx x. 128/2002 Sb., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx č. 210/2002 Sb., xxxxxx x. 260/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx č. 575/2002 Sb., zákona x. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 438/2003 Sb., xxxxxx x. 19/2004 Sb., xxxxxx x. 47/2004 Xx., xxxxxx x. 49/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 280/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 360/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 676/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Sb., xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona č. 342/2005 Sb., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx č. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 530/2005 Sb., zákona x. 545/2005 Sb., xxxxxx x. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona č. 112/2006 Xx., zákona x. 179/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 203/2006 Xx., xxxxxx x. 223/2006 Xx., xxxxxx č. 245/2006 Xx., zákona č. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 29/2007 Xx., zákona x. 67/2007 Sb. x zákona x. 159/2007 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xx xx xxxxx odstavce 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) až x), která xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x xxxxx:

"x) xxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ostatního xxxxxxx,

2. převodem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majetku,

mezi xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikatele1e),

g) xxxxxx plynoucí x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx velikosti jejich xxxxxx1x), xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx4x),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxx překročen xxxxx xxxxxxxxxxx poplatků x doplatků xx xxxxxx nebo potraviny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx léčiva xxxx potraviny,

1e) Nařízení Xxxx (ES) č. 1698/2005 xx xxx 20. xxxx 2005 x xxxxxxx pro rozvoj xxxxxxx x Evropského xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx (XXXXX).

Xxxxxxxx xxxxx č. 69/2005 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikatele, ve xxxxx nařízení vlády x. 512/2006 Xx.".

2. X §4 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxx xx formě xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx42), důchodového xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění43), xxxxxx sociální podpory44), xxxxxxx xxxxxx obětem xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx44x), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx45), xxxxxx z xxxxxxxxx nástrojů státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx46) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx47), x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxx; jde-li xxxx x příjmy xx xxxxx pravidelně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx 198&xxxx;000 Xx xxxxx, xx níž xx však xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x důchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2x),".

3. V §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx x veřejných xxxxxxxx".

4. X §4 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 4 xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxx xx formě dávek x úrazového xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx4),

4) Xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců.".

5. X §4 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) příjmy x xxxxxxx členských xxxx xxxxxxxx, z xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílů na xxxxxxxxxxxxxxx družstvu13), z xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx společnostech xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pod xxxxxxxx x), xxxxxxxxx-xx xxxx xxxx nabytím x xxxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx 5 xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx práv xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx13) xxxx xxxxxx na obchodní xxxxxxxxxxx xx zkracuje x dobu, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §23x xxxx 23x, xxxx 5 let xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx nepřerušuje při xxxxxx podílů, fúzi xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Osvobození se xxxxxxxxxx xx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, z xxxxxxx účasti xx xxxxxxxxxx společnostech xxxx x prodeje xxxxxxx xxxxxx, pokud byly xxxxxxxx x obchodního xxxxxxx poplatníka, a xx do 5 xxx xx xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx podílu xx xxxxxxxxxxxxxxx družstvu, x xxxxxxx účasti na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v době xx 5 xxx xx xxxxxx, a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práv družstva, x xxxxxxx účasti xx xxxxxxxxxx společnostech xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx xx 5 let xx xxxxxxxx podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x když xxxxxxx x xxxxxxx bude xxxxxxxx až xx 5 xxxxxx xx xxxxxx xxxx od xxxxxxxx podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx,".

6. V §4 xxxx. 1 xxxx. x) se slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem ", podpory".

7. X §4 odst. 1 xxxx. x) větě xxxxx xx slova "xxxxxxxx potřeb4e)" nahrazují xxxxx "xxxxxx potřeby".

Poznámka xxx xxxxx x. 4x xx zrušuje.

8. X §4 odst. 1 písmeno x) xxx:

"x) příjmy z xxxxxxx investičních cenných xxxxxx a cenných xxxxxx kolektivního investování xxxxx zvláštního předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx-xx xxxx xxxx nabytím x xxxxxxxx těchto xxxxxxx papírů xxx xxxxxx prodeji xxxx 6 xxxxxx, x xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx list xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dnem xxxxxxxxx xxxxxx dobu 6 xxxxxx. Osvobození se xxxxxxxx pouze na xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx, na základním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti nepřevyšoval x xxxx 24 xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx papírů 5 %. Xxxx 6 xxxxxx mezi xxxxxxx x převodem xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podílový xxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx na příjmy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx do 6 měsíců xx xxxxxxxx podnikatelské xxxx xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx, x xx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na příjmy x podílu xxxxxxxxxxx xx podílový list xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx emitentem za xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se doba 6 měsíců xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxxxx x §23x xxxx 23x. Xxxxxxxxxx xx nevztahuje na xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x budoucího xxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx 6 měsíců xx xxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx 6 měsíců xx ukončení xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx kupní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx až xx 6 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx 6 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné samostatné xxxxxxxxx činnosti. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akcionářům xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx akcionáře xx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13x),".

9. V §4 xxxx. 1 xx xxxxxxx y) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx zo) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až zn).

10. X §4 xxxx. 1 xxxx. y) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxx.

11. X §4 xxxx. 1 xx xxxxxxx zg) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx) až xx) xx označují xxxx xxxxxxx zg) xx xx).

12. X §4 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx xx), xxxxx xxx:

"xx) xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19x), x xx xxxx xxxxxxxxxxx obdobích xxxxxxxxxxxxx bezprostředně xx xxxxxxxxxx období, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx ke skončení xxxxxxxxxxxx.".

13. X §5 xxxx. 5 xx xxxx xxxxxxxx zrušuje.

14. X §5 xxxx. 10 se xxxxx "xx xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

15. V §6 xxxx. 1 se xx konci xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xx práci xxxxxxxxxxx".

16. X §6 xxxx. 4 se xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnavatelem xx xxxxxx xxxx bydlištěm xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx plátců xxxx xxxxxxxxxx v §38x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 13 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx srážkou xxxxxx xxxx podle §36 xxxx. 2, jedná-li xx x příjmy xxxxx odstavce 1 xxxx. a) x x) a podle xxxxxxxx 10, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 13 x téhož xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx měsíc částku 5&xxxx;000 Kč.".

17. X §6 xxxx. 7 xxxx. x) se xxxxx "(xxxx xxx "xx výše stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxx")" xxxxxxx.

18. X §6 odst. 9 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx rozvojem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x předmětem xxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx vynaložených xx xxxxxxx kvalifikace; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx jako mzda, xxxx, odměna nebo xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx,".

19. X §6 xxxx. 9 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx v) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx u).

20. X §6 odst. 9 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) až x).

21. X §6 xxxx. 9 xx xx konci xxxxxxx x) doplňují xxxxx "x xx xxxxxxxxx xx xxxx 3&xxxx;500 Xx xxxxxxx,".

22. X §6 odst. 9 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 6x xxx:

"x) xxxxxxxx příplatek nebo xxxxxxxxx za službu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx6x) xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx působení x xxxxxxxxx,

6x) Xxxxxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxx x. 143/1992 Sb., x platu x xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §119 zákona x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

23. V §6 xxxx. 9 písmeno x) xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 123 xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na penzijní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx poukázaný xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx9x), xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx zaměstnavatel pojišťovně34b) xx zaměstnance xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx smrti xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxx vzniku xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx důchod, xxxx x případě, stane-li xx xxxxxxxxxxx plně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění, xxxx x xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx životní xxxxxxxxx"), xx základě pojistné xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx89), xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xx podmínky, xx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx 60 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxx 60 xxx; x úhrnu xxxx maximálně xx xxxx 24&xxxx;000 Xx xxxxx od téhož xxxxxxxxxxxxxx. Toto xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx právo na xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx soukromého životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx-xx pojistnou xxxxxxxx xxxx pojištěného, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvě123), xxxxx zaměstnavatele, xxxxx xxxxxx pojistné,

123) §51 xxxxxx x. 37/2004 Xx.".

24. V §6 xxxx. 9 xxxxxxx x) včetně xxxxxxxx xxx čarou č. 47x x 47x xxx:

"x) xxxxxx získaný xx formě xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo sníženého xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx47x), xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx určeného zvláštním xxxxxxx předpisem upravujícím xxxxxxxx xxxxxx vztahy47b),

47a) Xxxxxxxxx §192 až 194 zákoníku práce, §34 xxxx. 4 xxxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx s výkonem xxxxxx představitelů státní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx a poslanců Xxxxxxxxxx parlamentu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §73 odst. 4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §48 odst. 3 xxxxxx č. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §53 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

47x) §192 xxxx. 2 xxxxxxxx práce.".

25. V §6 odstavec 13 xxx:

"(13) Základem xxxx (xxxxxx základem xxxx) xxxx xxxxxx ze xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxx požitky, x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 4 x 5, xxxxxxx o xxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x pojistnému xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů21) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx sebe, x x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx druhu, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvkům zaměstnavatele xx xxxx zahraniční xxxxxxxxx.".

26. X §6 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 14, xxxxx zní:

"(14) Xxxxx-xx se x xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx v zahraničí, xx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státě, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zvýšený x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx placené podle xxxxxxxx 13 x xxxxxxx x daň xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx státě, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele xx xxxxxxxxx povinně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 13 a xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x tohoto příjmu x zahraničí, xxx xxxxx x xxxxxxx, x němž xxxxxx xxxx daň xxxxxxxxx xx daňovou povinnost x xxxxxxxx xxxxx §38x x předchozím xxxxxxxxxx xxxxxx.".

27. V §7 xxxx. 3 xxxx první xx xxxxx "8" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

28. X §7 se xxxxxxxx 6 x 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 8 xx 15 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 6 xx 13.

29. X §7 xxxx. 6 xx xxxxx "3&xxxx;000" nahrazuje xxxxxx "7&xxxx;000".

30. V §7 xxxx. 8 se xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxxxxxx-xx poplatník xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xx se xx to, xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

31. X §7 xxxx. 8 se xxxx xxxxx zrušuje.

32. X §7 odst. 8 xxxx xxxxxxxx, §7 xxxx. 12 xxxxxx xxxx x xxxxx, §7 odst. 13, §7x xxxx. 3 xxxx xxxxx, §10 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxx x xxxx a §24 xxxx. 12 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "9" xxxxxxxxx xxxxxx "7".

33. V §7 xxxx. 12 xxxx xxxx xx xxxxx "10" xxxxxxxxx xxxxxx "8" x xxxxx ", 13 x 14" xx xxxxxxxxx xxxxx "a 13".

34. X §7 xxxx. 12 větě xxxxx se xxxxx "10" xxxxxxxxx číslem "8" a xxxxx ", 13 xxxx §14" xx nahrazují xxxxx "xxxx 13".

35. X §7x odst. 4 xxxx první, §35x xxxx. 1 xxxx. x), §35x xxxx. 2 xxxx. x), §35x odst. 6 xxxx první, §35x odst. 7 xxxx xxxxx, §38e xxxx. 3 xxxx. x) a v §38xx xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx. 1" xxxxxxx.

36. V §7x xxxx. 7 xxxx xxxxx xx za xxxxx "§15," xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx §35xx nebo xxxxx xx xxxx podle §35x,".

37. §7x se xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx pod xxxxx x. 90 x 91 zrušuje.

38. V §8 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx ", pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx základu xxxx xxx uplatnění xxxxx xxxx xxxxx §16 xxxx. 2" xxxxxxx.

39. X §8 odst. 4 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

40. X §10 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

41. X §10 xxxx. 2 xxxx poslední xx xxxxx "odst. 1 xxxx. x), x), x), r) x x)" xxxxxxx.

42. V §10 xxxx. 8 xx věty xxxx x xxxxx xxxxxxx.

43. X §13 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x zároveň se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

44. §13x a 14 se xxxxxx xxxxxxx zrušují.

45. V §15 xxxx. 1 xxxx první a §20 xxxx. 8 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů113)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx4x)".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 113 xx xxxxxxx.

46. X §15 xxxx. 4 xxxx druhé se xxxxx "nabytí právní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx63)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx63)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 63 xxx:

"63) §76 x xxxx. xxxxxx x. 50/1976 Xx. §119 x xxxx. xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).".

47. X §15 odst. 6 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "předpisu89)" xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

48. X §15 se xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) U xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 3 xx xxxxxx daně podle xxxxxxxx 3 a 4 sníží xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx příjmů xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxx §22 činí xxxxxxx 90 % xxxxx jeho příjmů x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §3 xxxx 6, xxxx xxxx od xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4, 6 xxxx 10, xxxx xxxxxx, x xxxxx xx daň xxxxxxxx srážkou podle xxxxxxxx xxxxx daně.".

49. §16 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§16

Xxxxx daně

Daň xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx (§15) x o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (§34) zaokrouhleného xx xxxx sta Xx xxxx xxxx 15 %.".

50. §16 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§16

Xxxxx xxxx

Xxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx základu xxxx (§15) a x odčitatelné xxxxxxx xx základu daně (§34) zaokrouhleného xx xxxx xxx Kč xxxx xxxx 12,5 %.".

51. X §18 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. xx)" xxxxxxx.

52. X §18 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx států x dále xxxxxx xxxxx a podpory x Xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx, x podpory xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu124), x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx, z xxxxxxxxxx poskytnutých z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx rozpočtů xxxxxx států, x xxxx xxxxxx xxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 124 xxx:

"124) Xxxxx x. 248/2000 Xx., x podpoře regionálního xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

53. V §19 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxx "xx všech xxxxxxxxx částek xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".

54. X §19 odst. 1 písmeno l) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 125 x 125x xxx:

"x) xxxxxx plynoucí x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx účtech xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx125) x příjmy xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, a xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx ze zaniklé Xxxxx konsolidační xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx125x),

125) Xxxxx č. 427/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu k xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x. 500/1990 Sb., x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vlastnictví xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 178/2005 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky x x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

125x) Zákon x. 239/2001 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

55. X §19 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx regionální xxxx xxxxxxx soudržnosti xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx124),".

56. X §19 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx xx) doplňují xxxxx "x xxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx,".

57. X §19 xxxx. 1 xxxxxxx xx) až ze) xxxxx:

"xx) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výrobců xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx121) xxxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, využití x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sběr, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx elektroodpadu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx121),

xx) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů12a),

ze) příjmy x

1. xxxxxxxx x xxxxxx podílů xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §17 xxxx. 3, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx mateřské společnosti x dceřiné společnosti xxxxxxxx poplatníkovi uvedenému x §17 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, která xx xxxxxxx rezidentem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 odst. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx rezidentem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v §17 xxxx. 3 a xx v xxxxxxxxx,".

58. X §19 xxxx. 1 se xx xxxxxxxx xx) čárka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx) x xx) xx zrušují.

59. X §19 odst. 4 se za xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx. xx) až xx)" xxxxxxxx slova "x podle odstavce 9".

60. X §19 xxxx. 6 xx xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, příjmu x převodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx společnosti,".

61. X §19 se xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Osvobození podle xxxxxxxx 1 xxxx. xx) x xx) xxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxx poplatníkovi xxxxxxxxx x §17 xxxx. 3 a xxxxx provozovně společnosti, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx a jiných xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx podílu xx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx společnost

1. xx xxxxxxx rezidentem třetího xxxxx, xx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x

2. xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx70), x

3. xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, kterému xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx x převodu xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mateřské xxxxxxxxxxx xx podmínek stanovených x xxxxxxxxxx 3 x 4, x

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxx daně xxxx xxxxx xxx 12 %, x xx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx období, v xxxx xxxxxxxxx uvedený x §17 odst. 3 x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem20), a xx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxx tomuto xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx bez provedení xxxxxxxxx, posuzuje xx xxxxxxx xxxx podmínky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx podléhající xxxxxx dani se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx daně xxxxxxxxxx, nebo xx xxxx zvolit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úlevu xx xxxx daně.

Osvobození xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. xx) a xx) x podle xxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxx, pokud příjemce xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxx podílů xx xxxxx nebo x převodu xxxxxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx vynaloženým xx xxxxxx uvedený x odstavci 1 xxxx. xx) bodu 2 je xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxxx výdajů (nákladů) xxxxxxxxxxxx xx příjmy (xxxxxx) osvobozené xxxxx xxxxxx odstavce xx xxxxxxxxxx §25 xxxx. 1 písm. zk) xxxxxxx xxxxxxxxx. Osvobození xxxxx odstavce 1 xxxx. xx) xxxx 2 a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx u xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx koupě xxxxxxx xxxx části podniku (§23 xxxx. 15).".

62. Xxxxxxxx pod čarou x. 93 xxx:

"93) Xxxxxxxx Rady 90/435/EHS xx xxx 23. xxxxxxxx 1990 x xxxxxxxxx systému zdanění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Rady 2003/123/XX x směrnice Xxxx 2006/98/XX.

Xxxxxxxx Rady 90/434/EHS ze xxx 23. července 1990 x společném systému xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x výměně xxxxx xxxxxxxxxx xx společností x různých členských xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Rady 2005/19/XX x xxxxxxxx Rady 2006/98/XX.

Xxxxxxxx Xxxx 2003/49/ES xx xxx 3. xxxxxx 2003 o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přidruženými xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx států, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2004/66/XX, směrnice Rady 2004/76/XX x xxxxxxxx Xxxx 2006/98/XX.".

63. X §20x odst. 1 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xx samostatného xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.".

64. V §21 xxxx. 1 se xxxxx "24" nahrazuje xxxxxx "21".

65. V §21 odst. 1 xx číslo "21" xxxxxxxxx xxxxxx "20".

66. X §21 xxxx. 1 xx číslo "20" xxxxxxxxx číslem "19".

67. X §21 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".

68. X §23 xxxx. 2 xxxx. a) xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx126), xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zjištění xxxxxxxx hospodaření x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx20x).".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 126 xxx:

"126) Nařízení XX č. 1606/2002 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 o xxxxxxxxx Mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

69. X §23 xxxx. 3 písm. x) bod 12 xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 127 xxx:

"12. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zachyceného v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 36 xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, a dále x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x povinností x xxxxx xxxxx, dohodou xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx88), xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu20) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx se x xxxx částku závazku xxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 10. Xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dlužníka, xxxxx xx x xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx41x),127) x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx závazky x xxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx71), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx pokut, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x prodlení x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x dále xx xxxxxxx, z xxxxxxx xxxxxx xxxxxx výdaj (xxxxxx), ale je xxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx zdanitelných xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx dále xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx titulu xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x dále xx závazky, o xxxxx xxxxx poplatníci xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xx poplatník xxxxx xxxxxxx a řádně x xxxx činí xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx práva, x to xx xx doby pravomocného xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx účetnictví, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pasivní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxx právním předpisem20). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle §7 xxxx 9, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

127) Xxxxx x. 182/2006 Xx., o úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

70. X §23 xxxx. 3 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxxxxx bod 13, xxxxx xxx:

"13. xxxxxx, o xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §34 xxxx. 9 x 10 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílu dále xxxxxxxxx,".

71. V §23 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx 4 a 5, xxxxx xxxxx:

"4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx70), xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nabývací xxxx (§24 odst. 7),

5. částky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx20) ve xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx společníka xxx xxxxxx akcií xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx70), byl-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zisk xxxxxxxxxxx, xxxx vytvořený xx zisku či xxxx složky vlastního xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zvýšení xxxxxxxx xxxx (§24 xxxx. 7),".

72. X §23 xxxx. 3 písm. x) se na xxxxx bodu 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxx 6, xxxxx xxx:

"6. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxx základ daně xxxxx písmene x) xxxx 12. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §7 xxxx 9, kteří xxxxxxx účetnictví.".

73. X §23 xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxx "§16 odst. 2 a" zrušují.

74. X §23 odst. 4 se xx xxxxx xxxxxxx e) xxxxx nahrazuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxx), xxxxx xxxxxx uznány xxxx xxxxxx (náklady) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 písm. x),".

75. X §23 xxxx. 4 písmeno x) xxx:

"x) změna reálné xxxxxxx (oceňovací xxxxxx) x xxxxxx, xxxxx xx v souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx20) xxxxxxx reálnou xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. xx) xxxx xxxxx §19 xxxx. 9.".

76. X §23 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "X xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x půjčky20d) x úvěru xxxx xxxxxxxxx osobami xx xxxxx, xxx by xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nezávislými xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 odst. 3 xxxx x §17 xxxx. 4 nebo xx xxxxxxxxx společník xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 a §17 xxxx. 3, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.".

77. X §23 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, §25 xxxx. 1 xxxx. xx) x §31 xxxx. 7 větě xxxxxxxx se xxxxx "xxxx. 9" nahrazují xxxxx "odst. 7".

78. X §23 xxxxxxxx 9 zní:

"(9) X xxxxxxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx20)

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x s výjimkou xxxxxxxx x §23 xxxx. 4 xxxx. x),

x) xxxxxxxx x xxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxxxxx derivátem,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx zpět,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx89).".

79. X §23 xxxx. 14 větě xxxxx se xx xxxxx "xxxxxx-xx vedení xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx-xx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §24 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 7" x xx slova "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 7".

80. X §23 xxxx. 15 xxxx sedmé xx xx slova "xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx70)" xxxxxxxx xxxxx ", xxx rozdělovaná obchodní xxxxxxxxxx xxxx družstvo xxxxxx,".

81. X §23 xxxx. 15 xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx věty "Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx družstva, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost xxxx družstvo xxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v zahrnování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozdílu při xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx nezaniká, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozdíl xxx koupi xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xx základu xxxx nástupnické obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

82. V §23 se odstavec 17 xxxxxxx.

83. X §23x xxxx. 4, §23x xxxx. 7, §24 xxxx. 5 xxxx. x), §26 xxxx. 7 písm. x), §29 odst. 1 xxxx. x), §29 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx druhé a §30 xxxx. 2 xx číslo "12" xxxxxxxxx číslem "10".

84. X §23x xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "v xxxxxxx x §34 xxxx. 3 xx 5," nahrazují xxxxx "xxxxx §34 xxxx. 4, 6, 9 x 10".

85. X §23x odst. 6 xxxx. x) xx x) x §23x xxxx. 6 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "omezeným" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx35x)".

86. X §23x xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxxx".

87. X §23x odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx, při xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nově vzniklých xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx společnosti při xxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podíl v xxxxxxxxxxxxx společnostech xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxx

x) vyčleněná část xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx společnost") xxxxxxxx xx jednu nebo xxxx nástupnických xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx rozdělované společnosti xxxxxxxxx xxxxxxx podíl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx rozdělení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.".

88. X §23x xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Příjmy (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx majetku x xxxxxxx pro xxxxx xxxx společností xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozdělovaná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx založená xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při rozdělení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 odst. 3, kteří mají xxxxx xxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti35g), xxxx xxxx společnostmi, xxxxx xxxx daňovými xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx zanikající xxxx rozdělované xxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx uvedeným x §2 xxxx. 2 xxxx x §17 odst. 3, xxxx

x) není xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 2 xxxx x §17 odst. 3, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo držel xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stálé xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".

89. X §23x xxxx. 6 xxxx první xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" doplňují xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx".

90. X §23x odst. 6 xx za xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxx cena xxxxxx x xxxxxxxxxx zanikající xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx cenu xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx nabývací xxxx podílu na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx ceny xxxxxx xx nástupnických xxxxxxxxxxxxx xxx rozdělení na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

91. X §23c xxxx. 7 x §23x xxxx. 8 xxxx. a) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxxxxxxx".

92. X §23c xxxx. 8 písm. x) se xx xxxxx "zanikající" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx".

93. X §23c odst. 8 xxxx. b) xx xx větu xxxxx xxxxxx xxxx "Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společnosti lze xxxxxxx pouze část xxxx xxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §38xx xxx xxxx xxxxxxx.".

94. X §23x xxxx. 8 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx položky xxxxxxxxxxx od základu xxxx, na něž xxxxxx nárok xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxxx §34 odst. 4, 6, 9 x 10 x xxxxx xxxxx nebyly xxxxxxxxx zanikající nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, které by xxxxxxx xxx zanikající xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxxx. Xx zanikající xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx položky xxxxxxxxxxx xx základu xxxx, xx něž xxxxxx xxxxx zanikající xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společností xxxxxxxxx, x to pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

95. X §23x xxxx. 9 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx společnost" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xx slovo "omezeným" xx xxxxxxxx slova "xxxxx evropské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx35x)".

96. X §23x xxxx. 9 písm. x) se za xxxxx "xxxxxxxxxx společnost" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx35x)" x xx xxxxx "xx zanikající společnosti" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx rozdělované xxxxxxxxxxx".

97. X §23x xxxx. 9 písm. c) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx35x)" x xx slova "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

98. V §23x xxxx. 2 xx xxxxx "§23x xxxx. 5 xxxx. x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "§23a xxxx. 2 x 5 xxxx. x) x c), §23x xxxx. 5".

99. X §23x xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,".

100. X §23d xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

101. X §23x se xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx odstavce 4 x 5, xxxxx xxxxx:

"(4) Xxxxxxx-xx převádějící xxxxxxxxxx podíl x xxxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxxx xxxx, nebo xxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxx xxxxxxx za převedený xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxxx xxx 1 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx části, xxxxxxxxxx §23a xxxx. 2 xx nepoužije.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx společnost xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx podílů, x době xxxxxx xxx 1 xxx xx výměně podílů, xxxxxxxxxx §23b xxxx. 5 xx nepoužije.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6.

102. X §24 xxxx. 2 xx x xxxxxxx b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

103. X §24 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx ", a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxxxxx89) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx náhrady xxxx, platu nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx odměny) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (karantény) xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx47x)".

104. X §24 xxxx. 2 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21). Xxxx pojistné x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxxxx, výdajem (nákladem), xxx xxxxx byly xxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx do konce xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxx je xxxxxx xxxxxxx povinen podat xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28x) xxxxxx xxxxxxxx x průběhu zdaňovacího xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx daňového přiznání. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zaplacené xx xxxxxxxx termínu jsou xxxxxxx (xxxxxxxx) toho xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx byly xxxxxxxxx, xxxxx však xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daně x předchozích zdaňovacích xxxxxxxx. Obdobně to xxxxx xxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zaplatí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

105. X §24 odst. 2 xxxx. x) x xxxx 2 xx za xxxxx "xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xx výši".

106. X §24 odst. 2 xxxx. ch) x §35 xxxx. 5 xx xxxxx "§16 xxxx. 2 nebo" xxxxxxx.

107. X §24 xxxx. 2 písm. x) xxx 3 xxx:

"3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxx) spojené x xxxxxxxx rozvojem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) vynaložených xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,".

108. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx xx slovo "xxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx zahraničních xxxxxxxxxx xxxxxxx" a slova "xxxxxxxxx vymezeného" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx".

109. V §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 3 xxxx xxxxx xx xx slova "xxxxxxxx xxxxxxx" vkládají xxxxx ", x xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x §6 xxxx. 7 písm. a),".

110. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "x to xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x §6 xxxx. 7 xxxx. x),".

111. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxx (náklady) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud poplatník xxxxxxx, xx podle §25 xxxx. 1 xxxx. xx) nebyly xxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxx) xx dosažení, xxxxxxxxx x udržení xxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx "písmenech x) x xx)" xx xxxxxxxx xxxxx "x x výjimkou xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxx podle §19 xxxx. 1 písm. xx) xxxx xxxxx §19 odst. 9".

112. X §24 xxxx. 2 písm. v) xxxx 1 x §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx rozdělované".

113. V §24 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx zc) čárka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx písmene xx nepoužije x xxxxxx (nákladů) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx nad xxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných podobných xxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx [§25 xxxx. 1 xxxx. zl)], x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxx), xxxxx nejsou xxxxxx xxxx výdaje (xxxxxxx) xx xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx příjmů xxxxx §25 xxxx. 1 písm. x),".

114. X §24 odst. 2 xxxxxxx xx) xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 128 xxx:

"xx) výdaje (xxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx materiálu, zboží, xxxxxxxxxxx výroby, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výrobků; x léků, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx těchto xxxx, xxxxx či potravinářských xxxxxxx xxxxxx x xxxxx je xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx128). X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vypracovat protokol, xxx uvede důvody xxxxxxxxx, xxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x způsob xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zodpovědné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

128) Xxxxx č. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.".

115. X §24 xxxx. 2 xxxxxxx xx) xxx:

"xx) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx povinné xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu106), xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx lihu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xx 33,".

116. V §24 xxxx. 2 xxxx. xx) xx xx xxxxx "majetku20)" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxx xxxxxxxxxxx zhodnocení".

117. X §24 xxxx. 2 písmeno zo) xxx:

"xx) výdaje (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx podle §7 xx xxxxxxxx xxxxx xx zkoušky ověřující xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx82x), xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx, nejvýše xxxx 10&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 13&xxxx;000 Kč, x x poplatníka, xxxxx je xxxxxx x těžším zdravotním xxxxxxxxxx, xx 15 000 Xx,".

118. X §24 xxxx. 2 se xx xxxxxxxx xx) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxx xx) xx xx) xx xxxxxxx.

119. X §24 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "odpisovat," xxxxxxxx slova "snížené x xxxxxx xxxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxx. xx),".

120. X §24 xxxx. 4 xxxx. a) xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xx delší xxx 20 % stanovené xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §30, nejméně xxxx xxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "hmotného xxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedenou x §30 odst. 1".

121. X §24 xxxx. 4 písm. x) xxxx xxxxx xx xxxxx "osm" xxxxxxxxx xxxxxx "30".

122. X §24 xxxx. 4 xx věta xxxxxxxx xxxxxxx.

123. X §24 xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx první xxxxxxxxx xxxxx "Nabývací xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx nemění xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxx xxxx, převodu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx70).".

124. V §24 xxxx. 7 xxxx poslední xx xxxxx "písm. x) xxxx 9" zrušují.

125. X §24 odst. 9 se xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxx" x za xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxx "nebo xxxxxxxxxxx".

126. X §24 xxxx. 11 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxx prodeji majetku, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx20) x xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx70), xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx části xxxxx §23x, při xxxx společností nebo xxx xxxxxxxxx společnosti xxxxx §23x, xxx xxxxxxxxxxx výdaj (xxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jen xx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx20). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x vkladatele, x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx u převádějící xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x případné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, x zanikající, x xxxxxxxxxxx xxxx x převádějící společnosti xxxx u družstva xxx daňové xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) na xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx.".

127. Xx §24 xx vkládají xxxx §24x a 24x, které včetně xxxxxxx xxxxx:

"§24x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx daně xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení39i), xxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jím xxxxxxxxxxxx výdajů (nákladů) xxxxxxxx §23 xxxx. 5 x §24 xxxx. 3.

(2) V xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxxxxx rozdělení xxxxxx (xxxxxxx) podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx poplatník xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, právní xxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) výši celkově xxxxxxxxxxxx xxxxxx (nákladů) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (výnosů), x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 3 i xxxx xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jejich poslání,

c) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a podpor xxxxxxxxxxxx x veřejných xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) výši x xxxxxxx popis jednotlivých xxxxxxxxxxxx výdajů (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx příjmy x xxxxxx x příjmy, xxxxx xxxxxx předmětem xxxx xxxx xxxx xx daně osvobozeny, x výši xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaje x majetku xxxxxxxxxx xx dosažení, xxxxxxxxx x udržení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x u xxxxxxx, xx kterému xx xxxxxxxxxx právo, x xxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx příjmy,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (nákladů) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, kterého xx xx rozhodnutí o xxxxxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxx výdajů (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozdělení xxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 1.

§24x

Xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx používané xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo k xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx uplatnit xxxx xxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx §7 xxxx 9, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxx x pronájmu x zčásti x xxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx39x), zda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxx s provozem xxxxxxxxxxx xx výdajů xx xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx příjmů, xxxxxxxx §24 xxxx. 3.

(2) X xxxxxxx x vydání rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx využívané x xxxxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti xxxxx x pronájmu, xxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxx, klimatizaci apod.

d) xxxxx, jak jsou xxxxxxxxxx prostory xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti anebo x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období, kterého xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení xxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx x provozem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx účelům, xx xxxxxx (nákladů) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, uplatněny,

f) xxxxx výroku rozhodnutí x závazném posouzení xxxxxx (xxxxxxx) podle xxxxxxxx 1.".

128. X §25 odst. 1 xxxxxxx x) x x) xxxxx:

"x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx společnosti, komanditní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx x pojistné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xx xxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx21x), x výjimkou xxxxxxxx x §24,

x) nepeněžní xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxxxxxx xx xxxxx

1. xxxxxxxxx xx kulturní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxx používat xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx knihovny, xxxxxxxxxxxx x sportovní xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxx x §24 xxxx. 2 xxxx. x) bodech 1 až 3, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxx §6 xxxx. 9 xxxx. d),".

129. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xx)" xxxxxxxxx slovy "xxxx 1 xx 3 a x xxxxxxxx výdajů (nákladů) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxx xxx pracovní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x výkonem xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx shodná x xxxx, kde xx zaměstnanec xxxxxxxx" x za xxxxx "xxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx osob,".

130. X §25 odst. 1 xxxxxxx w) xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 129 zní:

"w) xxxxxxxx xxxxxx (náklady), xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx úroky x xxxxx x xxxxxx x související výdaje (xxxxxxx) xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) na xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, poplatků xx xxxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxxx v xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx období, xx xxx xx xxxxxx xxxxxx přiznání, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x čtyři xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx úvěrů x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxx přiznání. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx 12 xxxxxx129) relevantním xxx xxxx, v xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx každého xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx z xxxxx x půjček xxxxxxxxxxx x xxxxxxx měnách xx posuzují xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měny,

2. xxxxxx z xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poplatníka,

3. xxxxxx x xxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxx výnos xxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx výdaje (náklady) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx výsledku xxxxxxxxxxx (zisku) xxxxxxxxxx,

4. xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx období nebo xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, přesahuje šestinásobek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxx xxxxx x xxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx půjčku xxxxxxxxx, xxxxx spojená (§23 xxxx. 7) xx xxxxxx k xxxxxxxxxx, x xxxxxxx zdaňovacího xxxxxx nebo xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx trojnásobek výše xxxxxxxxx kapitálu dlužníka, xx-xx příjemcem xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx pojišťovna, nebo xxxxxxxxxxx xxxx vlastního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

Xx výdaj (náklad) xx dosažení xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx pro účely xxxxxx xxxxxx uznat xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (nákladů) xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uvedených x xxxxxx 1 xx 5; přitom xxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxx samostatně. Xx úvěrů x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx xxxx, x nichž xxxx finanční xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. Toto ustanovení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx uvedené x §2, x §18 xxxx. 3, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx28x) x na finanční xxxxxx (náklady) zaúčtované xx xxxx nákladů, xxxxx x xxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx období, za xxx xx podává xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x dlužníkovi,

129) Například Xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx 18. dubna 2006 x vydání xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx banky x xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx úrokových xxxxx (XXXXXX x PRIBOR).".

131. X §25 xxxx. 1 xxxx. w) xxxx 4 xx xxxxx "šestinásobek" nahrazuje xxxxxx "čtyřnásobek".

132. X §25 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx xx) xx xx), která xxxxx:

"xx) xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx x příjmy xxx xxxxx všech vsazených xxxxxx, xx všech xxxxxxxxxxx provozovaných xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxx, u xxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxx (náklady) x xxxxxxxxxx pronájmu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx majetku, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx 1 % x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx na finanční xxxxxx (náklady) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx koupí xxxxxxxx xxxxxxxx majetku, xxxxx x xxxxx za xxxxxxxxx období xxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nepřevýší 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

xx) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx pracovišti.".

133. V §25 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

134. V §27 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx xx), xxxxx xxx:

"xx) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx nabytí xx xxxx xxxxxxxx osvobozeno.".

135. X §27 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.

136. V §28 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x tomuto majetku xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem xxxxx30x), státní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxxx"), x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 5. Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx za xxxxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxxxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx družstvo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx přeměnách xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx70); to xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx družstva x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxxx majetek, xxxxxx zanikající nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx od rozhodného xxx do dne xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx na společníka xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstva xx obchodního rejstříku.".

137. X §29 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xx xxxxx "s xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 10" xxxxxxx.

138. X §29 odst. 1 xxxx. e) xx xx xxxxx "xxxxx" x za xxxxx "xxxxxx xx" xxxxxxxx xxxxx "u poplatníků xxxxxxxxx v §2".

139. X §29 odst. 1 závěrečné xxxxx xxxxxxxxxx xxxx třetí xx xx xxxxx "xxxxxxxx fondů," xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx soudržnosti124),".

140. X §29 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Součástí xxxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 2 xxxx. x) x x) jsou x xxxxxx (náklady) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx (náklady) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxx v §26 xxxx. 2 xxxx. x) x c).".

141. X §29 xxxx. 3 xx slova "§30 xxxx. 8" xxxxxxxxx xxxxx "§30 xxxx. 6".

142. V §29 xxxx. 4 xx xxxxx "(§27 xxxx. 2)" xxxxxxx.

143. X §29 odst. 9 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx".

144. X §29 xx xxxxxxxx 10 xxxxxxx.

145. X §30 xxxx. 1 xx xxx nadpisem "Xxxxxxxx xxxxxxx" slova "1x" x xxx xxxxxxxx "Doba xxxxxxxxxx" xxxxx "4 roky" xxxxxxx.

146. X §30 xx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 12 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 10.

147. X §30 odst. 7 xxxx první xx xxxxx "4, 6 xx 8" xxxxxxxxx xxxxx "4 xx 6" x xx xxxxx xxxxx věty xx xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx".

148. V §30 xxxx. 7 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

149. X §30 xxxx. 8 xx xxxxx "4, 6 xx 8" xxxxxxxxx xxxxx "4 xx 6" a xxxxx "9" se xxxxxxxxx xxxxxx "7".

150. V §30 odst. 9 xx xxxxx "4, 6 xx 8" xxxxxxxxx xxxxx "4 xx 6".

151. V §31 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxx nadpisem "Xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxx "1x", xxx nadpisem "v xxxxxx xxxx odpisování" xxxxx "14,2", xxx xxxxxxxx "x xxxxxxx xxxxxx odpisování" xxxxx "28,6" a xxx xxxxxxxx "pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx" xxxxx "25" zrušují.

152. X §31 xxxx. 1 xxxx. d) xx xxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxx "1x", xxx xxxxxxxx "x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" xxxxx "24,1", xxx xxxxxxxx "x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxx "25,3" a xxx xxxxxxxx "pro xxxxxxxx xxxxxxx cenu" xxxxx "25" xxxxxxx.

153. X §32 xxxx. 1 xx pod xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxx "1x", pod xxxxxxxx "x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" xxxxx "4", xxx xxxxxxxx "x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxx "5" x xxx xxxxxxxx "xxx xxxxxxxx zůstatkovou xxxx" xxxxx "4" xxxxxxx.

154. X §32x xxxx. 4 xxxx xxxxx xx slova "xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx".

155. X §32x xxxx. 6 xx xx xxxx první xxxxxx věta "Za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx neuplatní xxxx xxxxx (xxxxxx) xxxxx §24.".

156. X §32x xxxx. 6 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx právo užívání xxxxxxxx na dobu xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

157. V §32a xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx slova "x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x), x) x d)".

158. Xx §33 xx xxxxxx nový §33x, xxxxx včetně nadpisu xxx:

"§33x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx majetku echnickým xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx39x), xxx xx xxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx zhodnocením xxxxx §32x xxxx. 6 x §33.

(2) X xxxxxxx o xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx posouzení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x místo xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx, právní xxxxx x sídlo, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx číselné xxxxxxxx xxxxxxx, do něhož xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "posuzovaný majetek"), xxxxx x způsob xxxx pořízení x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx účetního x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx movitých xxxx, xxxxxx jednotlivé xxxxx xxxxxxx xxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx byla přiřazena xxxxx xxx nebo xxxxxx xxxx vyřazena, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxx stavu posuzovaného xxxxxxx xxx pořízení x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx současného xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) výdaje (xxxxxxx), x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zdůvodnění těchto xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx zásahu xx posuzovaného xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo x xxxxxxx ukončení xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výdajů (xxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxxx, kterého xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx,

x) xxxxx výroku xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zásahu xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Poplatník xxxxx x podáním žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx x závazném posouzení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, x xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx i souhlas xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx pronajímatele x xxxxxxxxxxxxxxx zásahy,

b) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx posuzovaného xxxxxxx xxxxxxxxxx zhodnocením xxxxx §32a xxxx. 6 x §33, x xxxxxxx zásahu xx nemovitosti stavební xxxxxxxxxxx zachycující změny x nemovitosti.".

159. V §34 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vysokou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

160. X §34 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxx xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx".

161. X §34 xxxxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxx "3" nahrazuje xxxxxx "4".

162. X §34 xxxxxxxx 9 x 10 znějí:

"(9) Xxxxxxxxx může xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 % xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x peněžní, případně x nepeněžní xxxxx x xxxxxx 1993 xx 2005 xxxxxxxxxx xxxxxx jejich majetkový xxxxx xxxxx zákona x. 42/1992 Sb., x úpravě majetkových xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx podíl"), nebo xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1993 xx 2005 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vzniklé x xxxxxx vypořádání xxxxxxxxxxx podílu. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxx zdaňovacím xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx zdaňovacího xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2009.

(10) Poplatník xxxx xxxx xx xxxxxxx daně odečíst 50 % částky, xxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx vypořádá v xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx období xxxxxx xxxx postupník xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vzniklé x titulu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx se nevztahuje xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vzniklou x xxxxxx majetkového xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xxxxx započalo x xxxx 2009.".

163. X §34 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 11 x 12, xxxxx znějí:

"(11) Xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxx odstavců 9 x 10 xx xxxxxx v xxxxxxxxx formě ocení xxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx náklady,

c) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx x xxxxxx x vypořádání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxx o úhradě xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z titulu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

(12) Xxxxxxxxxx odstavců 9 xx 11 xx xxxxxxx x při xxxxxxxxxx majetkového xxxxxx xxxxx družstva xxxx xxxxxxxxxx společnosti anebo xxxx části, pokud xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.".

164. Xx §34 xx xxxxxx xxxx §34x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§34x

Xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx, xxx xx jedná x xxxxxx (náklady) xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx může xxxxxxx příslušného xxxxxxx xxxx o závazné xxxxxxxxx39x) xxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxx (xxxxxxx), x nichž xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx (náklady) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vývoje73a), xxxxx xxx odečíst xx xxxxxxx daně xxxxx §34 odst. 4 x 6.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx charakteru výdajů (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 1 poplatník xxxxx

x) xxxxx podle xxxxxxxxxx §34 xxxx. 5,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx73x), spolu x odůvodněním, xxxx xxxxxxxxx tyto činnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx73x),

x) xxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx činnosti xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx73x),

x) xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx (xxxxxxx) xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx od základu xxxx podle §34 xxxx. 4 a 6, xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx zjištění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (nákladu) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx titulu, použitá xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx charakteru xxxxxx (xxxxxxx) podle xxxxxxxx 1.

(3) Je-li xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx charakteru výdajů xxxxxxxx poplatníkovi xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx daňového přiznání xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx41x) nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxx odčitatelnou xxxxxxx podle §34 xxxx. 4, 6, 7 a 8 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".

165. X §35 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "x poplatníků xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "vypočítané xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

166. X §35 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dávky" xxxxxxxxx xxxxx "dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx platu xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx47x) xxxx xxxxxxxxxx z".

167. X §35x xxxx. 1 xxxx. b) xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxx částka xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx která xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx;" xxxxxxx.

168. X §35ba xxxx. 1 písm. x) xx číslo "7 200" xxxxxxxxx xxxxxx "24&xxxx;840".

169. X §35xx xxxx. 1 písm. x) xx číslo "24 840" xxxxxxxxx xxxxxx "16&xxxx;560".

170. X §35ba odst. 1 písm. b) xx číslo "4&xxxx;200" xxxxxxxxx xxxxxx "24&xxxx;840".

171. X §35ba xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "24&xxxx;840" xxxxxxxxx xxxxxx "16&xxxx;560".

172. X §35xx odst. 1 xxxx. x) xx číslo "1 500" xxxxxxxxx xxxxxx "2&xxxx;520".

173. X §35xx xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "3&xxxx;000" xxxxxxxxx číslem "5&xxxx;040".

174. X §35ba xxxx. 1 xxxx. x) xx číslo "9&xxxx;600" xxxxxxxxx xxxxxx "16&xxxx;140".

175. X §35xx odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "2 400" xxxxxxxxx číslem "4&xxxx;020".

176. X §35ba xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

177. X §35xx xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

178. X §35xx xxxx. 2 xx xxxxx "písm. x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. x)".

179. X §35x xxxx. 1 se xxxxx "6&xxxx;000" xxxxxxxxx xxxxxx "10&xxxx;680".

180. V §35x xxxx. 1 xx číslo "10 680" xxxxxxxxx xxxxxx "10 200".

181. X §35c odst. 3 xx xxxxx "30&xxxx;000" xxxxxxxxx xxxxxx "52&xxxx;200".

182. V §35c xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxx, x xxxxx xx uplatněna xxxxx xxxx podle §16 xxxx. 2" xxxxxxx.

183. X §35x xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx daně" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xx xxxx".

184. X §35x xxxx. 4 xx číslo "2&xxxx;500" xxxxxxxxx xxxxxx "4&xxxx;350".

185. X §36 xxxx. 1 písm. x) xx číslo "25" xxxxxxxxx číslem "15".

186. X §36 xxxx. 1 písm. x) xx číslo "15" xxxxxxxxx xxxxxx "12,5".

187. X §36 odst. 1 písm. b) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx" xxxxxxx.

188. X §36 xxxx. 1 písm. x) xx číslo "1" nahrazuje xxxxxx "5".

189. X §36 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx plynoucích xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 a 17, pokud xxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxx, xxxx 15 %, x xx

x) z účasti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x z podílu xx zisku x xxxxxxxxxx listu (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx"), x poplatníků podle §2 z rozdílu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx listu nebo xxxxxx jemu xx xxxxx postaveného x xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx, z xxxxxxxxx příjmu x xxxxxxxxx35x), ze směnky xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx na xxxxx postavenému35b), s xxxxxxxx úrokového příjmu x dluhopisu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sídlem x Xxxxx republice nebo Xxxxxx republikou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedenému v §2 xxxx. 2,

x) x podílu na xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) z xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x členství x xxxxxxxx,

x) z xxxxxx xx zisku xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, komanditisty x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx členství x družstvu, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstvu, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z xxxxxx xx likvidačním zůstatku xxxxxxxxxx v akciové xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, komanditisty x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx družstva xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podílu xx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx společníkovi na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx zisku xxxx xxxxxxxx smlouvy,

h) z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx při xxxxxxx podílového xxxxx34x), xxxxxxxxx x pořizovací xxxx20) xxxxxxxxxx listu, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným nebo xxxxxxx společnosti xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxx xx xxxxxx, x kterou byl xxxxxx vklad xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx70), xxx-xx zdrojem xxxxxx xxxxxxx zisk xxxxxxxxxxx xxxx fond xxxxxxxxx xx xxxxx; přitom xxx xxxxx příjem xxxx platí, že xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejprve x xx xxxx, která xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx70) xx zisku xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xx xxxxx převedeného xxxxxx osobě na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx smlouvy,

k) z xxxxx a xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných hrách, x reklamních soutěžích x reklamním xxxxxxxxx [§10 odst. 1 xxxx. h)], x xxxxxxxx xxxxx x xxx z xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12) [§10 odst. 3 písm. b)] xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x cen x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [§10 xxxx. 1 xxxx. ch)], x xxxxxxxx cen xx soutěží x xxxxxxxxx, které xxxx xx daně osvobozeny [§4 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx x jiných xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxx x peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osoba, x xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx35x), z xxxxx x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx podmínek banky xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxx, devizové xxxx [§8 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) x xxxxx xxxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6 x x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nezakládá xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 7,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rámci transformace xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu13), x xx x v xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx x komanditní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx součást vypořádacího xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx společnosti, společnosti x ručením omezeným x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) z xxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 4,

x) x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucích xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §10 odst. 1 xxxx. x),

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x smlouvy xx xxxxxxxx životní xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle §8,

x) x xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §7 odst. 6.

Xx podíly xx xxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx i částky xxxxxxx xx zisku xx xxxxxxx na xxxxxxx vkladu komanditisty x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx zisku xx xxxxxxxxxx zvýšení základního xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu70), xxx-xx xxxxxxx xxxxxx zvýšení xxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxx.".

190. X §36 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "15 %" xxxxxxxxx xxxxx "12,5 %".

191. X §36 odst. 7 větě první xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx tento xxxxxxxxx xxxxxxx".

192. X §36 xxxx. 7 se xxxx poslední xxxxxxx.

193. X §38x odst. 1 xxxx poslední xx xxxxx "§8 xxxx. 4 x" xxxxxxx.

194. X §38a xxxx. 10 větě xxxxx xx slova "xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx70)," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx družstvo".

195. X §38a xxxx. 10 xxxx xxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" vkládají slova "xxxx rozdělovanou".

196. X §38x odst. 10 xxxx páté xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx," xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx".

197. X §38x xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxx".

198. X §38x xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx manželé xxxxxxxxx společné zdanění xxxxx §13x" xxxxxxx.

199. X §38x xxxx. 2 xxxx třetí xx slova "xxxx. x) xxxx 9" xxxxxxx.

200. V §38x xxxx. 2 větě xxxxxx xx slova "xxxx. a) bodech 7 x 10" xxxxxxx.

201. X §38x xxxx. 4 xxxx. x) xx slova "xxxx. x) xxxx 4" zrušují.

202. X §38x xxxx. 3 xxxx první xx xxxxx "tohoto xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx".

203. V §38x se xx xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 39x a 39x xxx:

"(9) Nárok xx xxxxxxxxx dvojího zdanění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx seznamu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání, xxxxxxxxxxxxx současně s xxxxxxx přiznáním. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx anebo xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x x xxxxxxxx na xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx též přehled xxxxxxxxxxxx správců xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x podání daňového xxxxxxxx x dispozici x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 8, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmů, xxxxxxxxxxxxx výši příjmů xx zdrojů v xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx39x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxx vyměření daně39e) xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x doložit xxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

39x) §31 xxxx. 9 x §43 xxxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

39e) §47 zákona x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

Dosavadní xxxxxxxx 9 x 10 xx označují xxxx xxxxxxxx 10 x 11.

204. Xxxxxxxx xxx čarou x. 104 xxx:

"104) Xxxxxxxx Xxxx 2003/48/ES ze xxx 3. xxxxxx 2003 x zdanění xxxxxx x xxxxx x podobě xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2004/66/XX, xxxxxxxxxx Rady 2004/587/XX x xxxxxxxx Xxxx 2006/98/XX.".

205. X §38xx xxxx. 1 xxxx. x) úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

206. X §38x xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxx poplatník, xxxxx xx příjmy xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx požitky xxxxx §6 pouze xx xxxxxxx x xxxx postupně xx xxxx xxxxxx daně xxxxxx doplatků xxxx xx xxxxxx plátců (§38xx odst. 4). Xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx těchto xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx §38x, x vyjma xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx daň srážkou xxxxxx xxxx xxxxx §36, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx §7 xx 10 xxxxx xxx 6&xxxx;000 Xx. Xxxxxx není povinen xxxxx daňové xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxxxxxx činnosti x xxxxxxx požitky ze xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §38 xxxxxxx xx zdanění. Xxxxxx xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xx xxx xxxxxxx podat xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx podle §35xx xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx základu daně xxxxx §15 odst. 3 x 4. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx léta, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx.".

207. X §38x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sazby xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx předmětem xxxx, xxxxxxx x" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx podle §36 x příjmů, které xxxxxx xxxxxxxxx daně".

208. X §38x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "částky" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxx" x xx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx "x".

209. X §38x xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojistnému na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx pojištění (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxx xx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů21) xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx platit xxxxxxxxxxxxx sám xx xxxx, x u xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx povinné xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxx, zvýšený o xxxxxx odpovídající příspěvkům xxxxxxxxxxxxxx xx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

210. X §38x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Záloha xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx 100 Kč xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx 100 Xx xx celé xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 15 %.".

211. X §38x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxx ze xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx 100 Xx na xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx 100 Xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx činí 12,5 %.".

212. V 38x xxxx. 4 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx, x kterého xxxxxxxxx nepodepsal na xxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxx §38x odst. 4, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daně xxxxx §36 odst. 2 nebo §36 xxxx. 1 xxxx. x).".

213. V §38h xxxx. 5 xx xxxxx xx číslem "15" xxxxxxxxx xxxxxx "x" a xxxxx "x podle §35xx xxxx. 2" xx xxxxxxx.

214. X §38h xx xxxxxxxx 12 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 13 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 12.

215. X §38x xxxxxxxx 12 xxx:

"(12) U xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 3 xx xxx xxxxxxxxx záloh xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx podle §35xx xxxx. 1 xxxx. x) až x) ani x xxxxxxxx zvýhodnění.".

216. V §38xx xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxx" zrušuje.

217. X §38xx xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

218. V §38xx xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx uhrazeném xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "částce xxxxxxxxxxxx pojistnému, které xxx povinen platit x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx za xxxx".

219. X §38ch xxxx. 5 xxxx xxxxx se za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxx".

220. V §38x odst. 1 xx slova ", x xxxxxxx mezd xxxxx xxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxx §6".

221. X §38x odst. 2 xxxx. x) xxx 3 xxx:

"3. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx zúčtovaných xxxx xxxxxxxxx v xxxx 1 povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx,".

222. X §38x odst. 2 xxxx. x) xxxx 5 se slova "xxxxxx xx xxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx" a xx xxxxx "xxx" se xxxxxx slovo "sraženou".

223. X §38x odst. 2 xxxx. x) xxxxxx 6 x 7 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx.

224. X §38x xxxx. 4 xx písmeno c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x e) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x x).

225. X §38k xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "x §35xx odst. 2" xxxxxxx.

226. X §38x odst. 5 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

227. X §38x xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx".

228. V §38x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx stavby".

229. X §38x odst. 1 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx i) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx k).

230. X §38l odst. 2 xx xx xxxxx písmene e) xxxxx nahrazuje tečkou x xxxxxxx f) xx zrušuje.

231. V §38x se za xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 130 zní:

"(4) Xxxxx xxxxxxxxx nebo zletilé xxxx, xx něž xxxxxxxxx uplatňuje daňové xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx §35ba xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx záloh xxxx xxxx x xxxxxx xxxx potvrzením x studiu vydaném xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x souladu xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx130) rozhodnutím Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx takové xxxxxxx xx xxxxx x cizině xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx středních xxxx xxxxxxxx školách x České xxxxxxxxx.

130) §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

232. X §38m xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "předcházející".

233. X §38x odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "3" nahrazuje číslem "2".

234. X §38x xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "3" nahrazuje xxxxxx "2".

235. X §38x odst. 7 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxxxxxx nebo rozdělovaná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xx rozhodného dne xxxxxxx70) xx xxx xxxxxx xxxxxxx70) do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

236. §38xx xxx:

"§38xx

(1) Vyměřenou a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §34 odst. 1, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx složení osob, xxxxx se xxxxx xxxxxxx na kapitálu xx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx změna"). Xxxxxx ve xxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xx kapitálu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxx nabytí xxxx xxxxxxx xxxxxx, které xx v xxxxx xxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo hlasovacích xxxx nebo xxxxx, xxxxxxx xxxxx společník xxxx xxxx družstva xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, za xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; přitom x xxxxxx, xx xxx xxxx daňová xxxxxx xxxxxxxx, xx rozhodné xxxxxxx xxxx, které xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx období, x xxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx uplatněna, xx xxxxxxxx xxxx změn, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx období, xx které xxxx xxxxxx xxxxxx vyměřena, xx xxxxx xxxxxx, xx které xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x nabytí xxxx xxxxxxx xxxxxx xx základním xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx rozhodující xxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, x to xxx x xxxxxx, xx xxxxx byla daňová xxxxxx vyměřena, xxxx x xxxxxx, za xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxx obdobích, xx xx xx xx, xx došlo x xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx v období, xx které má xxx xxxxxx ztráta xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxx svého předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx 80 % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx zaúčtovaných do xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx20) xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx daňová xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx nepoužije, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správci xxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxxxxxx daňová xxxxxx, xxxxxxx ke změně xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx změně xxxxxx podílu xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxx týká více xxx 25 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx práv, nebo xxxxxx získá společník xxxxxxxxxxx xxxx, oproti xxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxx xx xxxx xxxxxx ztráta vyměřena.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, x nějž x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx 80 % xxxxx xx vlastní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20) x xxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx ztráta xxxxxxx za období xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx stejnou xxxxxxxx, xxxxx v xxxxx svého xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx byla daňová xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxx přeměně70) xxxxxx xxxxxxxxx, jemuž xxxx xxxxxxxx daňová xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §23x odst. 8 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxx do výše xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zanikl, x xx v xxxxxx, xx které byla xxxxxx ztráta xxxxxxxx. X případě přeměny xxxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost nezaniká, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23x xxxx. 8 xxxx. x) odčítat nástupnická xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozdělovanou xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xx které xxxx xxxxxx ztráta xxxxxxxx. Xxxx základu xxxx xxxxx věty xxxxx x druhé se xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxx zanikající xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx za vlastní xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx20).

(5) Xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nezaniká, xxxx odčítat xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx a nebyla xxxxxxxxx xx nástupnickou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx stejné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx stanoví xx xxxxxxx poměru xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a zboží xxxxxxxxxxxx xx výnosů xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx20) připadajících xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nezaniká, x xxxxxx, za xxxxx byla daňová xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx tržbám xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu20).

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxx xxx daňovou ztrátu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x převzaté xxxxx §23x xxxx. 5 písm. x), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x činnosti vykonávané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho samostatné xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podniku xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx, za které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyměřena. Xxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxx první xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx zaúčtovaných xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20) připadajících xx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxx převádějící xxxxxxxxxxx x období, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx výkony x xxxxx zaúčtovaným xx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx20).

(7) Vzniknou-li xxxxxxxxxxxx pochybnosti, xxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 6, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x závazné xxxxxxxxx39x) skutečnosti, zda xxxxxxx xxxxxx vzniklou xxxx podstatnou xxxxxx xxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx a sídlo, xx-xx xxxxxxxxx právnickou xxxxxx, a daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx tržeb xx xxxxxxx výkony a xxxxx x xxxxxxx xxxxx činností vykonávaných xxxxxxxxxxx, jemuž xxxxxx xxxxxx vznikla, dosažených x xxxxxx, xx xxxxx xxxx daňová xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxx daně, xxxxxxxx,

x) xxxxxxx veškerých tržeb xx vlastní xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx ztrátu lze xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(8) Xx-xx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx41x) xxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xx provozování xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6 x období, xx xxxxx má xxx xxxxxx ztráta xxxxxxxxx, x x xxxxxx, xx xxx byla xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx, kdy v xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx (nákladů) xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení xxxxxx, xxx tyto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(10) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 4 až 6 xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 xx 3.

(11) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 a 9 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxx přiznání.".

237. X §38p xxxx. 1 se na xxxxx xxxxx věty xxxxx doplňují slova ", není-li xxxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxxx".

238. X §38x xxxx. 1 větě xxxxx x §38x xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,".

239. V §38x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Ustanovení xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx investiční pobídka xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx67).".

240. X §40 xx odstavec 25 xxxxxxx.

241. X xxxxxxx x. 1 se "Xxxxxxxx xxxxxxx 1x" x položky "(1a-1)" x "(1x-2)" xxxxxxx.

242. X příloze x. 1 xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxx (2-57) xx xxxxx "kromě: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx X1 x položce (1-30)" xxxxxxx.

243. X xxxxxxx x. 1 xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2 doplňuje xxxxxxx (2-81), xxxxx xxx:

"(2-81) 34.10.2 Dvoustopá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

244. X xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx skupině 5 na konci xxxxxxx (5-39) se xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxx prostor vymezených xxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 6".

245. X xxxxxxx č. 2 xx xxxxxxxx xxx 3, xxxxx xxx:

"3. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hmotného xxxxxxx x s xxxxxxxx záloh xx xxxxxxxx hmotného xxxxxxx xxxxxxxxxx x §26, xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daňové evidence, xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx rozvahy x xxxxxxx zálohy základ xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxxxxxxx zahájí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx. Xxxxxxxx xxxx opravných xxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx22x) xxxxxx xxxx v kalendářním xxxx, xx kterém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx základ daně x xxxxxxxxxxx roce, xx kterém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zvýší. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx poplatník zahájí xxxxxx xxxxxx evidence, xxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 1993 xx 2007 a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2007, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Ustanovení xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x výjimkou §6 xxxx. 9 písm. x), §15 xxxx. 4 x §18 xxxx. 4 písm. x), se xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx x xxxx 2008.

2. Xxxxxxxxxx §6 xxxx. 9 xxxx. x), §15 odst. 4 x §18 odst. 4 xxxx. b) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx poprvé xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx x xxxx 2007.

3. X xxxxxxxxxx příjmů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nabytých do xxxxx xxxx 2007 xx xxxxxxxxx podle §4 odst. 1 xxxx. w) zákona x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., ve znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx §15 xxxx. 9 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxxx x úvěru xx financování bytové xxxxxxx xxxxxxxx xx 1. lednu 2008.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19 odst. 1 písm. x) x x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx poprvé uplatní xx xxxxxx dosažené xx xxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2007.

7. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx 2007 xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx požitků xx xxxxxxxx stanovených x §6 xxxx. 9 písm. s) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvkem xxxxxxxxx xx účet xxxx zaměstnance x xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxx xx 5 % xxxxxx stanovené xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx základu zaměstnance xxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxx ustanovení §23 xxxx. 4 xxxx. x), §24 xxxx. 2 písm. x), §24 xxxx. 4, §27 xxxx. 2, §29 xxxx. 1 xxxx. a), §29 xxxx. 4 x §29 xxxx. 10 xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx u smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx silniční xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx taxislužby xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx druh xxxxxxx a druh xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

9. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx připojištění se xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnutého xx xxxxxxxxx mezd xx kalendářní měsíc xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx 8 xxx po zúčtování xxxx xx xxxxx xxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx §38h xxxx. 12 zákona č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxxxx x §17 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 259/1994 Xx. x xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxx není založen xx účelem xxxxxxxxx x xxxxx x 31. prosinci 2007 xxxx účtovat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xx 31. prosince 2003 x xx xxxx 2008 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a cenin, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záloh, x výjimkou záloh xx hmotný x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx sníží xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o hodnotu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, které by xxx úhradě xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx a udržení xxxxxx, zjištěných x 31. prosinci 2007, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2008 xxxx xxxxxxxx x průběhu xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2007 xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů xx xxxxxxxxxx, který nevede xxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxx zdaňovacím xxxxxxx xxxx 1995 xxxxxxxx xxxx xxxxx (náklad) xx dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx nejvýše 10 % a xxxxxxxx xxxxx 1998 a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx 2007 xx xxxxxxxxx xxxxxx nejvýše 20 % z xxxxxxxxxx části hodnoty xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x pohledávky xxxxxx xxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxx splatnosti xxxxxx xx konce xxxx 1994, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx 1 a 2 xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx 1994, x počínaje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1998 xxx s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx větě §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx 1998. Xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pohledávky nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx i x celého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) za xxxxxxxxxx, akcionáři, členy xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx kapitál,

b) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx spojenými xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xx jedna xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nepřímo na xxxxxx, kontrole xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jestliže xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vedení, xxxxxxxx xxxx kapitálu obou xxxx. Xxxxxx na xxxxxxxx xx kapitálu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 25 % podílu na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx s hlasovacím xxxxxx; podíl na xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx se stanoví xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx měsíce x počtu xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx osobami blízkými,

d) x xxxxxx xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx za xx x z xxxxxx xxxxx, nebo

e) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx, x xxxxx došlo x xxxxxxxx z xxxxxx daňové evidence xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ve zdaňovacím xxxxxx, xx xxxxxx xxxx účetnictví, uplatnit xxxx výdaj (náklad) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo ceny xxxxxxxx pohledávky xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx roku 1995 do xxxxx xxxx 1997, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobím xxxx 1998 xxxxxxx xxxxxxx 20 % xxxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyté xxxxxxxxxxx x počtu xxx, xxxxx uplynuly xx roku 1998 xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx došlo x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x při xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na vrub xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. X xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxx x xxxxxxxxx pronájmu x xxxxxxxxx koupí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pronájmu x xxxxxxxxx koupí najatého xxxxxxxx majetku použije xxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

13. Ustanovení §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx na finanční xxxxxxx z úvěrů x xxxxxx xxxxxxxx xx smluv xxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx, kterými xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, sjednaných xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx xx podává daňové xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx 2008 x 2009.

14. Xxxxxxxxxx §25 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xx finanční xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx sjednané xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx zdaňovací xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx se podává xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx 2010.

15. Xxxxxxxxxx §25 odst. 1 písm. zm) xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx smluv uzavřených xx 31. prosinci 2007 x xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 31. prosinci 2007 xx smlouvám xxxxxxxxxx před tímto xxxxx.

16. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx regionu xxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x hmotného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poplatníka xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2008.

17. Xxxxxx xxxxxxxxx kategorie M1, x výjimkou xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxx koncese, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x druh xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx započatého x xxxx 2007, se xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xx xx do jeho xxxxxxxx x majetku.

18. Xxxxxxxxxx §38na xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxx použije x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx změně xx xxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2004, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx s rozhodným xxxx xx 1. xxxxx 2004 x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2004.

Xx. XXX

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx úplného xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, xxx xxxxxxx xx zákonů x x xxxxxx Ústavního xxxxx xxx měnících.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců

Čl. XX

X xxxxxx č. 267/2006 Sb., x xxxxx zákonů souvisejících x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 218/2007 Xx., se část xxxxx zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx základu xxxx x xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 593/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxx xxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., zákona x. 244/1994 Xx., zákona x. 132/1995 Sb., xxxxxx x. 211/1997 Xx., zákona č. 333/1998 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., zákona x. 126/2002 Xx., zákona x. 260/2002 Sb., xxxxxx x. 176/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., zákona x. 669/2004 Sb., xxxxxx č. 377/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Xx. x xxxxxx č. 223/2006 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §2 xxxx. 5 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

2. V §4 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxxxxx společnosti21) může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvorbě rezerv x xxxxxxxxx položek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, které by xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud by xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx21), xxxxx xxxxxxxx na tuto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

3. V §6 xxxxxxx a) x x) xxxxx:

"x) xxxxxxxxxxx rezerv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx10) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx10) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10),

x) xxxxxxxxxxx rezerv xx životní pojištění11) x xxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx11).".

4. X §8x xxxx. 1 xx xx xxxxx "1994," vkládají xxxxx "xxxxxxx rozvahová hodnota x okamžiku vzniku xxxxxxxxxx částku 200&xxxx;000 Xx x".

5. X §8x xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx splatným xx 31. prosinci 1994, xxxxxxx rozvahová xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx 200&xxxx;000 Xx a xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 x 5x, xxxxx v xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, vytvářet xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx x případě, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13x) nebo xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13x), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx řádně xxxxxxx x xxxxx a xxxx činí xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx od xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx

x) 6 xxxxxx, až xx xxxx 20 % xxxxxxxxxx rozvahové xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) 12 xxxxxx, xx xx xxxx 33 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) 18 xxxxxx, xx xx xxxx 50 % xxxxxxxxxx rozvahové xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) 24 xxxxxx, až xx xxxx 66 % xxxxxxxxxx rozvahové xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) 30 xxxxxx, xx xx xxxx 80 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) 36 měsíců, xx xx xxxx 100 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 x 5.

6. X §8x xxxx. 4 x 5 xx xxxxx "x 2" xxxxxxxxx xxxxx "xx 3".

7. X §8c xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxx".

8. X §8x xxxxxxx x) xxx:

"x) celková xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx, nepřesáhne xx xxxxxxxxx období xxxxxx 30&xxxx;000 Kč.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §6 xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx použije xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, počínající x roce 2008. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx přiznání, xxxxxxxxxxx x roce 2008.

2. Xxxxxxxxxx §8x xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tvorba xxxxx §8x xxxxxx x. 593/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 593/1992 Xx., xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Čl. VII

Zmocnění k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, aby xx Xxxxxx xxxxxx vyhlásil xxxxx xxxxx xxxxxx x. 593/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxx ze xxxxxx xxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., zákona x. 124/2005 Xx., xxxxxx x. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., zákona x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona x. 230/2006 Xx., xxxxxx č. 319/2006 Xx. x xxxxxx x. 172/2007 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx s) xxxxxxxx xxxxx "nebo §95x, nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §95x xxxx. 5".

2. X §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno xx), xxxxx xxx:

"xx) xxxxxxx xxxxx stavba xxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a je x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx domem xxxxxx pro bydlení, xx xxxxx více xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xx trvalé xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx účelu xxxxxx, x x xxx xxxx xxxxxxx 3 samostatné byty, xxxxxxx 2 xxxxxxxx x 1 podzemní xxxxxxx x podkroví, x xxxxx soubor xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx technickým xxxxxxxxxxx x vybavením xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.".

3. X §5 xxxx. 1 xx x xxxxx xxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx činnosti" vkládají xxxxx ", xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví x §5x xxxxx".

4. Xx §5 xx xxxxxxxx xxxx §5x xx 5x, které xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx

§5x

(1) Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx registrována x xxxx xxxx xxxxxx podle §95a. Xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx skupiny") xxxxx, xxxxx podnikání xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx jejich xxxxx xxxxxxxx skupiny. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx samostatnou xxxxx xxxxxxxx x xxxx. Xxxxx osoba může xxx xxxxxx xxxxx xxxxx skupiny.

(2) Spojenými xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx spojené xxxxx nebo jinak xxxxxxx xxxxx.

(3) Kapitálově xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxx, x nichž xx xxxxx osoba xxxxx nebo nepřímo xxxxxx xx kapitálu xxxx xxxxxxxxxxx právech xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx kapitálu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osob, a xxxxxx tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 40 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 40 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx vedení xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§5x

(1) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx sídlem xxxx místem xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx oprávněn x xxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxx xx skupině xxxx xxxx se xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx skupiny, x xx za období, xx xxxxxx byli xxxxx skupiny.

§5c

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx vyplývající x tohoto xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx skupinu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx, xxxxxxxxxx na skupinu xxxx xxxxxxxxxxx této xxxxx.

(3) Xxxxx a xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxx skupině xxxxxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxx členy xxxxxxx xx dni xxxxxxx registrace xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxx, x jakém xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx takto xxxxxxx práv x xxxxxxxxxx stanovit, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozsah, x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx skupině xxxxxxxxxx xx osobu, xxxxx xxxxxxxx xx skupině xx xxxxxxx, dnem xxxxxxx xxxxxx členství, x xx x xxxxxxx, x jakém xx vztahují x xxxxxxx uskutečněným nebo xxxxxxxx touto xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, určí při xxxxxxx členství této xxxxx xxxxxx, x xxxxx tyto xxxxx x xxxxxxxxxx přecházejí, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx.".

5. X §28 xx xxxxxxxx odstavec 11, xxxxx xxx:

"(11) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uvedou xx xx xxxxxxx xxxxxxx namísto xxxxxxxx xxxxx xxxx jména x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, sídla xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxxxxxx xxxxxx, tytéž xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx daňový doklad xxxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx dokladu xxxxxxx xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, dodatku xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nebo místa xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx poskytnuto, xxxxx xxxxx, které xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxx. Xxxx ustanovení xx uplatní xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §29 až 35.".

6. X §36 xxxx. 3 xx za xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx c), xxxxx xxx:

"x) xxx x elektřiny, xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a daň x xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx c) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

7. X §37 xxxx. 1, §37 xxxx. 2, §38 xxxx. 4 a §47 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "5" xxxxxxxxx xxxxxx "9".

8. X §47 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx "U xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.".

9. Xx §47 xx xxxxxx nový §47x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§47x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx daně

(1) Kterákoliv xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení, zda xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx sazby xxxx xxxxxxx zařazeno xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §47 xxxx. 1 (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx").

(2) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx žadatel xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, místo xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx přiděleno, x xxxxx podnikání,

b) u xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx nebo název, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx identifikační xxxxx, pokud bylo xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxx nebo nemovitosti, xxxxx xx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx xxx xxxxx jednu xxxxxxx xxxxx, služby xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Žadatel xx povinen xx xxxxx xxxxxxxxx další xxxxx vztahující se x xxxxxx xxxxxxx.".

10. §48 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 27x xxx:

"§48

Xxxxx xxxx x bytové výstavby

Při xxxxxxxxxx stavebních x xxxxxxxxxx prací spojených xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx domu, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx27x), xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Jsou-li tyto xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx je určena xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx snížená sazba xxxx xxx u xxxx prací, které xxxx poskytnuty výlučně xxx část xxxxxx xxxxxxx xxx bydlení.

27a) §2 odst. 5 xxxxxx č. 183/2006 Xx., o územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).".

11. Xx §48 xx xxxxxx nový §48x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x poznámek xxx xxxxx x. 27b xx 27x xxx:

"§48x

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx stavebních x xxxxxxxxxx prací xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, změnou xxxxxxxxx xxxxxx xxx sociální xxxxxxx xxxxxxxxx stavebním xxxxxxx27x), včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxxxx x opravou xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx sazba xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxxx a montážních xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx k jiným xxxxxx než x xxxxxxx, mění na xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxx27) před xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx charakter xxxxxx.

(3) X xxxxxxx staveb xxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx snížená xxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Stavbami xxx xxxxxxxx bydlení xx xxxxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx bydlení,

b) xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) bytový xxx xxx xxxxxxxx bydlení,

d) xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x služebním poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx27x) xxxx xxx ubytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx47),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx výchovnou xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx péče, xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxxx xxxxxxx27x),

x) internáty xxxx xxxxxxxxxx zřízených xxx žáky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona27d),

h) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kterými xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx27x) xxxxxxxxx xxxxxx x dětské domovy xxx děti xx 3 xxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxx xxxxxx x sociálně-právní xxxxxxx xxxx27x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hospicového xxxx27x) x

x) xxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx27x),

x to xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Bytem xxx xxxxxxxx bydlení xx xxxxxx xxx, xxxxx celková xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 120 x2. Celkovou podlahovou xxxxxxx bytu xxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xx celkové xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx sociální bydlení xx xxxxxxxxxxxx podíl xx společných xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx bydlení xx xxxxxx rodinný xxx, xxxxx celková xxxxxxxxx plocha xxxxxxxxxx 350 x2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx plochou rodinného xxxx xxx sociální xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx podlahových xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Bytovým xxxxx xxx sociální bydlení xx xxxxxx xxxxxx xxx, v xxxx xxxxxx xxxx byty xxx xxxx pro xxxxxxxx bydlení.

(8) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x prostorově xxxxxxxx xxxx stavby, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

27x) §77 xxxxxx x. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 530/2005 Xx.

27x) §2 xxxxxx x. 109/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 383/2005 Xx.

27x) Vyhláška x. 108/2005 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízeních x školských xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

27x) §38 zákona x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx lidu.

27f) §42 x 44 zákona x. 359/1999 Sb., x sociálně-právní ochraně xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27x) §22x xxxxxx x. 48/1997 Xx., o veřejném xxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxx x. 340/2006 Xx.

27x) §4 xxxxxx x. 170/2002., x xxxxxxxxx veteránech, xx xxxxx zákona x. 70/2007 Sb.".

12. X §81 se xx odstavec 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, který včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 59a zní:

"(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxx má xxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxx zaplatila x xxxxx požádá o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nenávratné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx59x), pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxx být tyto xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx daně.

59a) Xxxxx x. 130/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x podpoře xxxxxxx x vývoje), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 9 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 10.

13. X §81 xxxx. 10 xx xxxxx "7" xxxxxxxxx xxxxxx "9".

14. §86 xxxxxx poznámky xxx čarou č. 60 zní:

"§86

Vracení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx cizích xxxxx

(1) Nárok na xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx vybraných xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx60), který xx xxxxxxxx státem Organizace Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx,

x) Ministerstvo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, služeb a xxxxxx hrazených x xxxxxxxxxx Organizace Severoatlantické xxxxxxx.

(2) Je-li plnění xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §68 xxxx. 9, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Vybranými xxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx ozbrojených xxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) zboží, xxxxxx xxxx stavby xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investic Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxx x služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx xxxx, ke kterému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x prostředků Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx daně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 1. Xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) uplatní xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx. Pokud finanční xxxx xxxxxx, že xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx pochybnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx žádosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) k xxxxxxxxxx vad xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx.

(6) Xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx registrovat.

(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX".

(8) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí služby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) obchodní xxxxx xxxx jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, sídlo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx osoby xxxxxxx x odstavci 1, x jejíž xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx číslo xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx,

x) xxxxx daně x xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx, popřípadě zaokrouhlenou xx desítky haléřů xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 1 xxx xxxxx xx účet Xxxxxxxxxxxx obrany vedený xxx xxxx xxxxx xx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xxx, ve xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vad žádosti. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx uplatnit xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxxxxxxxx měsíců xx xxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxx daň xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx nárok, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Prahu 1, x to nejpozději xx 30 dnů xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60) Xxxxx x. 310/1999 Xx., x pobytu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".

15. Xx §93 se vkládá xxxx §93a, xxxxx xxx:

"§93x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx příslušnost xxxxxxx xxxx x xxxxxxx se řídí xxxxxx xxxxx, místem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx člena.".

16. Xx §95 xx xxxxxx xxxx §95a, xxxxx zní:

"§95a

Skupinová registrace

(1) X přihlášce x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx členy skupiny, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx skupiny. Xxxxxxxxx x registraci xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §93x.

(2) Xxxxxxx xx xxxxx plátcem xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 31. října xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx následujícího po xxxxxx přihlášky x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x §5a xxxxx xxxxxx skupiny xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx xxxxxxx xxxx x jeho souhlasem xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 31. xxxxx běžného xxxxxxxxxxxx xxxx, stává xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx není xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §5x xxxxx xxxxxx skupiny od xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx následujícího po xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x přistoupení xxxxx xx skupiny.

(5) Xxxx xxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vystoupení ze xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dnem xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx skupině.

(6) Osoba, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx při xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx jeho xxxxx, se xxxxx xxxxxx skupiny od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx není x okamžiku xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinnou k xxxx.

(7) Osoba, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx více skupin, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx zániku xxxxx xxxxxx, pokud není x okamžiku xxxxxx xxxxxx samostatnou xxxxxx xxxxxxxx x dani. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podat xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.

(8) Osoba, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx přeměně xxxxxx, xxxxxxxx nebo je xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx je x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx stává xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx člena skupiny. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podat xx dne xxxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx oprávněna xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx §74 xxxx. 1. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx se xxxxxxx x daňovém xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxx xxxxxx člena.".

17. X §99 se xx xxxxxxxx 10 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 11, xxxxx xxx:

"(11) Xxxxxxxxxx obdobím xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 12.

18. V §100 xx doplňuje xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vést evidenci xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx členy xxxxxxx.".

19. X §105 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v důsledku xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx skupina x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

20. Za §106 xx xxxxxx xxxx §106x, xxxxx xxx:

"§106x

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Správce xxxx zruší registraci xxxxxxx x 31. xxxxxxxx běžného xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud skupina xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. října xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxx běžného xxxxxxxxxxxx xxxx, zruší správce xxxx xxxxxxxxxx skupiny x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx k 31. xxxxxxxx běžného kalendářního xxxx, pokud xxxxxxx xxxx žádost o xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. října xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx podá xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxxxx člena xx xxxxxxx, xxxxx přistoupil xx skupiny xxxxx §95x xxxx. 4, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx, kdy xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5x, xx xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx do 15 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Správce xxxx xxxxx registraci xxxxxxx x 31. xxxxxxxx běžného kalendářního xxxx, pokud skupina xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5x xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Pokud xxxx skutečnost skupina xxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx registraci xxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx stanovené x §5x, je xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Správce xxxx xxxxx členství osoby xx xxxxxxx k 31. prosinci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx skupiny nesplňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5a xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx daně xx oprávněn xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx kalendářního xxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx registrace xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx osoby xx skupině se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx nárok na xxxxxxx daně podle §74 xxxx. 5.".

21. X §107 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) Správce xxxx zruší registraci xxxxx identifikované k xxxx xx xxx xxxxxx jejího xxxxxxxx xx xxxxxxx.".

22. V xxxxxxx zákona č. 2 se xxxxx "Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x XXX 45 xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x opravami xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně konstrukcí, xxxxxxxxx, strojů x xxxxxxxx, xxxxx xx xx nich xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pracemi xxxxxxxx xxxx zamontují." x xxxxx "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí domovy xxxxxxxx, dětské domovy, xxxxxx sociální xxxx x podobná zařízení xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ubytování oprávněných xxxx." xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx zdaňovací období xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x pro xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx, se použijí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. X převodu xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo bytu, x xxxxxxx dojde x xxxxxxx účinkům xxxxxx do 31. xxxxxxxx 2007, xx xxxxxxx snížená xxxxx xxxx.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x dani x xxxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 338/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 315/1993 Xx., zákona x. 242/1994 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx č. 65/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 239/2001 Xx., xxxxxx č. 483/2001 Xx., xxxxxx x. 576/2002 Sb., zákona x. 237/2004 Xx., xxxxxx č. 669/2004 Xx., xxxxxx č. 179/2005 Sb., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx č. 342/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., zákona x. 112/2006 Xx. x zákona č. 186/2006 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §4 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx v), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx16x) nebo x xxxxxxxxxxxx ploše16d) xxxx, xxxxxxxx xxx xxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pozemky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxx.".

2. V §4 xxxx. 4 xx xxxxx "x x)" xxxxxxxxx xxxxx ", x) x x)".

3. X §6 odst. 4 xxxxxxx a) xxx:

"x) 1,0 v xxxxxx xx 1&xxxx;000 xxxxxxxx

1,4 v obcích xxx 1 000 obyvatel xx 6&xxxx;000 xxxxxxxx

1,6 x xxxxxx nad 6&xxxx;000 obyvatel xx 10&xxxx;000 obyvatel

2,0 x xxxxxx nad 10&xxxx;000 xxxxxxxx xx 25&xxxx;000 xxxxxxxx

2,5 x xxxxxx xxx 25 000 obyvatel xx 50&xxxx;000 xxxxxxxx

3,5 x obcích xxx 50&xxxx;000 xxxxxxxx x xx Františkových Lázních, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x Poděbradech

4,5 x Xxxxx;

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx rozhodný počet xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx;".

4. X §11 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x), xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx podle počtu xxxxxxxx x posledního xxxxxxx xxxx

1,0 x xxxxxx xx 1&xxxx;000 xxxxxxxx

1,4 x xxxxxx xxx 1&xxxx;000 obyvatel xx 6&xxxx;000 obyvatel

1,6 x obcích xxx 6&xxxx;000 obyvatel do 10&xxxx;000 obyvatel

2,0 x xxxxxx nad 10&xxxx;000 xxxxxxxx xx 25 000 xxxxxxxx

2,5 x xxxxxx xxx 25&xxxx;000 xxxxxxxx xx 50&xxxx;000 xxxxxxxx

3,5 x obcích xxx 50&xxxx;000 xxxxxxxx a xx Xxxxxxxxxxxxx Lázních, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Lázních x Xxxxxxxxxxx

4,5 x Xxxxx;

xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx závaznou vyhláškou xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx; koeficient 4,5 lze zvýšit xx xxxxxxxxxx 5,0,".

5. §12 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§12

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxx xxxxxx závaznou vyhláškou xxx všechny xxxxxxxxxxx xx území xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx 2, 3, 4 xxxx 5. Xxxxx koeficientem se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebytových xxxxxxxx x xx byty, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

6. X §13a xxxx. 2 písmeno x) xxx:

"x) xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4, §11 xxxx. 3 a 4 xxxx xxxxx §12, xxxxx".

7. X §13x xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx "xxxx" vkládají slova ", jestliže xxx xxxx stanoví obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. v) xxxx".

8. X §16x větě xxxxx xx xxxxx "§6 a 11" xxxxxxxxx slovy "§4 xxxx. 1 xxxx. x), §6, 11 x 12".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 písm. v) xxxxxx č. 338/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx porostů, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2009.

2. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vydanou xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 338/1992 Xx., o xxxx x nemovitostí, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx x xxxxxxx orné xxxx, xxxxxxxx, vinic, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx travních xxxxxxx x zastavěném území xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx ploše xxxx xxxxxxxxxx, postupuje xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx období xxxx 2009.

3. Xxxxx xxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 0,3 xxxx 0,6 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx 11 zákona x. 338/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx naposledy xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2008.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vydanou xxxxx §12 xxxxxx x. 338/1992 Sb., x xxxx z xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx koeficient, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2009.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona x xxxx dědické, xxxx darovací x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 18/1993 Xx., zákona x. 322/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 72/1994 Xx., zákona č. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 113/1994 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 96/1996 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Sb., xxxxxx č. 203/1997 Xx., zákona č. 227/1997 Xx., zákona x. 169/1998 Sb., xxxxxx x. 95/1999 Xx., xxxxxx č. 27/2000 Sb., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona č. 340/2000 Xx., zákona x. 364/2000 Sb., xxxxxx x. 117/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 148/2002 Sb., xxxxxx č. 198/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 420/2003 Sb., xxxxxx č. 669/2004 Xx., zákona č. 179/2005 Xx., zákona x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 230/2006 Sb. x xxxxxx x. 245/2006 Xx., se xxxx xxxxx:

1. §5 včetně xxxxxxx xxx:

"§5

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx daně xxxxxxxx xx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx právnickou osobou, xxxxx xx xxxxx x tuzemsku, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxx x tuzemsku, xx poplatníkem daně xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx.".

2. X §6 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx darovací xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.".

3. X §6 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Bylo-li současně x bezúplatným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bezúplatně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx břemeni nebo xxxxx, xxxxx obsahem xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx věcnému xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxx darovací.".

4. X §6 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Byl-li xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx prospěch bezúplatně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x tuzemsku, xxxxxxxxx daně darovací xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx na státní xxxxxxxxxxx, pobyt nebo xxxxx dárce nebo xxxxxxxxxx.".

5. V §6 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx prospěch xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezúplatně xxxxx mimo xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxxx, xx-xx nabyvatelem xxxx dárcem xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x má trvalý xxxxx v xxxxxxxx, xxxx právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxx x tuzemsku.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 7.

6. V §6 xxxx. 4 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx".

7. V §6 xxxx. 7 se xxxxx "xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 2 x 3 x xxxxxxxx 6".

8. X §7 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxx "Xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx spojené s xxxxxxxx členských xxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.".

9. X §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "na xxxxxxx xxxxxxx o zajišťovacím xxxxxxx práva,".

10. X §8 xxxx. 1 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno d) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

11. V §9 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx a) čárka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx. Zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x).

12. V §9 xxxx. 2 se xxxxx "a xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx2x)" xxxxxxxxx xxxxx "a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx základě smlouvy x zajišťovacím xxxxxxx xxxxx".

13. X §10 xxxx. 1 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) až x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx i).

14. V §19 xxxx. 1 xx za xxxxx "X." vkládají slova "x XX.".

15. X §19 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ze xxxxxxxxxx jmění".

16. V §19 odst. 2 xxxx. x) a x) xx slova "x xxxx II. xxxxxxx 60&xxxx;000 Xx x" zrušují.

17. V §19 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) Xx xxxx darovací xx xxxxxxxxxx bezúplatné nabytí xxxxxxx, xxxxx x xxxx dochází mezi xxxxxxx xxxxxxxxxx v X. x XX. xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4 až 7.

18. X §19 xxxx. 4 písm. x) x x) xx xxxxx "u xxxx X. xxxxxxx 1 000 000 Xx, u xxxx XX. skupiny 60&xxxx;000 Xx a" xxxxxxx.

19. X §19 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 4".

20. X §19 xx xxxxxxxx 7 zrušuje.

21. X §20 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx soudržnosti.".

22. X §20 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:

"x) právnickými osobami xx xxxxxx v Xxxxx republice založenými xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, vývoje x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,".

23. V §20 se xxxxxxxx 10 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 11 xx 15 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 xx 14.

24. X §21 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "x bezúplatném xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

25. X §21 odstavec 5 xxx:

"(5) Xxxxxx přiznání x xxxx dědické xxxx k xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nabytí xxxx poskytnutí xxxxxxx, xx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19 odst. 1 xx 4 x 6, podle §20 xxxx. 1 nebo xxxxx §20 odst. 14.".

26. X §25 xx xx xxxxxxxx 3 vkládají nové xxxxxxxx 4 až 6, xxxxx xxxxx:

"(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, promine, xxxxx-xx ke zpětnému xxxxxx nemovitosti původním xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx splnění xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx subjekt xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx z převodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na základě

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínkou, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxx x nemovitosti,

c) jiné xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx vlastnictví x nemovitosti xxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx daň z xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxx darovací xxxxxxx, xxxxx-xx ke zpětnému xxxxxx nemovitosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx práva xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx předmětem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxx xxxxx daňový xxxxxxx xxxxxx o prominutí xxxx xxxx ručitel xxxx xxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx. Xx-xx vedeno xxxxxx x podnětu xxxxxxxx, xx příjemcem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx subjekt x xxxxxxx.

(6) Jde-li x xxxxxxxxxx podléhající xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx daně xxxxxxxx xxxxx odstavců 3 xx 5 je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 se označují xxxx xxxxxxxx 7 xx 9.

27. X §25 xxxxxxxx 8 xxx:

"(8) X prominutí xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 x xxxxx odstavce 7 xxxx xxxxx x kterémkoliv xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx §25 xxxx. 4 xx 6 xxxxxx č. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 215/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx pokladnách x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 358/2005 Sb., xxxxxx x. 545/2005 Xx. x xxxxxx x. 494/2006 Xx., xx xxxx xxxxx x xxxxxxx č. 1 xx 3 xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x správě xxxx x poplatků

Čl. XV

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě xxxx x poplatků, xx znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 157/1993 Xx., xxxxxx č. 302/1993 Xx., xxxxxx x. 315/1993 Sb., xxxxxx č. 323/1993 Xx., xxxxxx č. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 255/1994 Sb., xxxxxx x. 59/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 323/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Sb., xxxxxx č. 168/1998 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 218/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Sb., xxxxxx x. 367/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., zákona č. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 322/2003 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 440/2003 Xx., xxxxxx x. 479/2003 Xx., zákona x. 19/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 254/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona x. 554/2004 Sb., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 215/2005 Xx., xxxxxx č. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Sb., xxxxxx x. 62/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona x. 79/2006 Xx., zákona x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx. a xxxxxx x. 267/2006 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §24 xxxx. 6 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako písmeno x).

2. V §24 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

3. X §34x se za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xx nelze xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4 xx 6.

4. X §34x odst. 4 xx xxxxx "xx xxxxx, xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx".

5. X §34x xx xx odstavec 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx o závazném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 6 x 7.

6. X §34b xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx nabytí" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx použít xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx, xxxxx běh xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xxx xxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".

7. X §34x xx xx konci odstavce 6 xxxxxxxx xxxx "Xxx-xx x xxx, xxxxx xx posuzuje xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.".

8. V §34x odstavec 7 xxx:

"(7) Xxxxxxx xxxx, xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx vydal, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx subjektu, xx které daňový xxxxxxx uvede důvody xxxxxxxxxxx xx změně xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx toto rozhodnutí xxxxxx, a xxx, x němž xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x rozhodných xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zrušovacího xxxxxxxxxx.".

9. X §39 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxx xxxxxxx, který x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nezaznamenává údaje x těchto platbách x jiné evidenci xxxxxxxxx xxxxxxx.".

10. X §63 se xx xxxxxxxx 4 vkládá xxxx odstavec 5, xxxxx zní:

"(5) Xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx nevzniká xxxxxxxxx xxx uhradit, xxxxxxxxxx-xx x xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx správce xxxx xx jedno xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x jednorázových daní xxxxxx 200 Kč.".

Dosavadní xxxxxxxx 5 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 10.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 545/2005 Xx.

Xx. XXX

X xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xx xxxx desátá xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poplatcích

Čl. XXXX

Xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 228/2005 Sb., xxxxxx č. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 553/2005 Xx., xxxxxx x. 48/2006 Sb., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Sb., xxxxxx x. 136/2006 Xx., zákona č. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 215/2006 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx č. 227/2006 Sb., xxxxxx x. 235/2006 Sb., xxxxxx č. 312/2006 Xx., zákona č. 575/2006 Xx. x xxxxxx č. 106/2007 Xx., se mění xxxxx:

1. X xxxxxxx xx x xxxxx X xxxxxxx 1 xx konci xxxx 1 doplňují xxxxxxx x) xx x), xxxxx znějí:

"r) o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení podle §24x xxxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx Xx 10 000

s) o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24x xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x příjmů Xx 10&xxxx;000

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33x zákona č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x příjmů Xx 10&xxxx;000

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx posouzení podle §34x zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx Xx 10 000

v) x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38xx xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx Xx 10 000

w) x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení xxxxx §47x xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx Xx 10&xxxx;000".

2. X příloze xx x xxxxx X xxxxxxx 1 body 3 a 4 xxxxxxx.

3. V příloze x xxxxx XX xx x položce 99 dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxx 1 x xxxxxxxx xx xxxx 2, 3 x 4, xxxxx včetně poznámky xxx xxxxx č. 58x xxxxx:

"2. Přijetí xxxxxxx x stanovení xxxxxxxxx ceny xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx58x), xxx-xx x

x) xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx léčivých xxxxx, xxxx indikace, nové xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx Xx 20&xxxx;000

x) xxxx xxxxxx xxxxx bez xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx Xx 10&xxxx;000

x) generika xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xx 8&xxxx;000

x) x ostatních xxxxxxxxx Xx 10 000

e) potraviny xxx zvláštní lékařské xxxxx Xx 10&xxxx;000

3. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxx zvýšení xxxxxx58x) Kč 20 000

4. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx a xxxxxxxx xxxxxx58x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xx 10&xxxx;000

58x) Xxxxx č. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx zdravotním pojištění x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

4. X xxxxxxx x xxxxx XX xx x položce 99 xx xxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx", xxxxx xxx:

"Xxxxxxxxx poplatku xxxx

1. Xxxxxxx žádosti xxxxxxx v xxxxxx 2, 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx.

2. Přijetí xxxxxxx xxxxxxx x bodu 2 xxxx. x), x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx přípravků xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Evropského Xxxxxxxxxx x Rady 141/2000/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 1999 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 479/2003 Sb., zákona x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 313/2004 Xx., zákona x. 558/2004 Xx., xxxxxx x. 693/2004 Sb., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx č. 217/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 379/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., zákona x. 310/2006 Xx. x xxxxxx č. 575/2006 Sb., xx xxxx takto:

1. X §6 odst. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "odst. 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 6".

2. X §6 xx xx konci xxxxxxxx 4 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx "xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§50).".

3. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x §45 xxxx. 1 xxxx d).".

4. X §12 odst. 3 x §13 xxxx. 1 xx xxxxx "§53 odst. 3 až 5" xxxxxxxxx slovy "§53 xxxx. 3 až 7".

5. V §44 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" zrušuje.

6. V §44 xx na xxxxx xxxxxxx f) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx g) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxx prodeji xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx xxx výrobu xxxxx, xxxx

x) xxx použití xxxxxxxxx xxxxx uvedených x §45 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx.".

7. V §45 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) doplňuje xxxxx "xxxx", na xxxxx xxxxxxx g) se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x písmena h) xx x) xx xxxxxxx.

8. X §45 xxxx. 3 písmeno x) xxx:

"x) 2707,".

9. X §45 odst. 3 xx xxxxxxx x) a x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

10. X §45 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx "Xxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x některých dalších xxxxx x předmětem xxxx x pevných xxxxx.".

11. X §45 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xxxxxxxxx xxxx jsou xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx kódy xxxxxxxxxxxx 2701 xx 2715 s výjimkou xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx plynů x xxxxxxxxx daně x pevných xxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3, určené k xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.".

12. X §45 odst. 8 xx xxxxx "xx uhlovodíkové xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), x) nebo x)," xxxxxxx.

13. X §46 xx na konci xxxxxxx e) slovo "xxxx" xxxxxxx.

14. X §46 xx xx xxxxx xxxxxxx f) xxxxx nahrazuje čárkou x doplňují xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx předání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x), které xxxxxx zdaněny, ke xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx nebo xxx výrobu xxxxx, xxxx

x) dnem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x §45 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx motorů xxxx xxx výrobu xxxxx.".

15. X §47 xxxx. 1 xx xx slovy "§45 xxxx. 1 písm. x)" xxxxx nahrazuje xxxxxx "x" a xxxxx "x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxxx.

16. X §48 xxxx. 1 se xxxxx xxxx "0 Xx/1&xxxx;000 l" xxxxxxxxx xxxxxx xxxx "660 Xx/1&xxxx;000 x".

17. V §48 odst. 1 xx xx sloupci "Xxxx" xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x)" a k xxxx xxxxxxxxx text "3&xxxx;355 Xx/x" ve xxxxxxx "Xxxxx xxxx", xx sloupci "Text" xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x)" x k xxxx xxxxxxxxx xxxx "0 Xx/x" xx xxxxxxx "Xxxxx daně" x xx xxxxxxx "Xxxx" xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x)" x x xxxx xxxxxxxxx xxxx "387 Xx/x" ve xxxxxxx "Xxxxx xxxx" xxxxxxx.

18. X §49 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oleje xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. d), xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, nabízeny x xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

19. X §49 se za xxxxxxxx 3 vkládají xxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 36a xxxxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxxxxx postupy xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx36x) zařazené xxx xxxxx XX 26 "xxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

(5) Xxxxxxxxxxxxxx procesy xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx klasifikaci xxxxxxxxxxxx činností36a) zařazené xxx xxxxx DJ 27 "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx".

36x) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 29/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2001, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3037/90 x statistické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 až 16 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 až 18.

20. V §49 xx xxxxxxxx 17 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 18 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 17.

21. X §50 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

22. X §50 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx slovo "xxxx" a xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xx výrobce uživateli; xx se týká xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně xxxxx §49 xxxx. 1 a 3.".

23. X §50 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "§49 xxxx. 1, 2, 8 a 10" xxxxxxxxx slovy "§49 xxxx. 1, 2, 10 a 12" x xx xxxx xxxxxxxx se xxxxx "§53 xxxx. 4 x 5" nahrazují xxxxx "§53 xxxx. 5 a 6, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x 3".

24. X §50 se xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx zní:

"(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxx nebo bezplatně xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, lze dopravovat xxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §6.".

25. X §52 xxxx. 1 xx slova "xxxx. 4" nahrazují xxxxx "xxxx. 6".

26. X §53 odst. 3 xx xxxxx "§49 xxxx. 3, 4, 8, 10, 12, 15 x 16" xxxxxxxxx xxxxx "§49 xxxx. 3, 6, 10, 12, 14 x 17".

27. X §53 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx osvobozené xx daně xxxxx §49 odst. 1, xxxxxxx x xxxxx xxxx oleje bez xxxxxxxxxx povolení.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

28. X §53a xx xxxxx "xxxx. 3 xx 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3 až 6".

29. X §63 xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx" a "xxxx xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

30. X §104 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx takto:

 
Text
 
Sazba xxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxx část
 
Pevná xxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
28 %
&xxxx;
1,03 Xx/xxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx xxxx 1,92 Kč/kus
 
doutníky, xxxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
1,15 Kč/kus
 
 
tabák xx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
1&xxxx;280,00 Kč/kg
 
 
ostatní xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
1&xxxx;280,00 Xx/xx".
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

31. X §134x xxxx. 1 xx xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx, x výjimkou jejich xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx motorů na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx použité xxx tyto plavby xxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxxxx §49 xxxx. 10" zrušují.

32. X §134x odst. 1 xx xx xxxxx "tepla" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 xxxx. 12".

33. X §134x odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. 10" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 12".

34. V §134x xxxx. 7 xx xx slovo "xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti".

35. X §134x xxxx. 8 xx xxxxx "xxxx. x)" nahrazují xxxxx "xxxx. e) x x)".

36. V §134x xxxx. c) xx slova "xxxx. 10" xxxxxxxxx slovy "xxxx. 12".

37. X §134x písm. x) xx xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. e) a x)".

38. X §134x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxxx "čtvrté".

39. V §134x xxxx. 2 xxxx. c) xx xxx nomenklatury "2710 19 61" xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx "2710 19 51".

40. X §134x xxxx. 2 xxxx. d) xx xxx xxxxxxxxxxxx "2710 19 65" xxxxxxxxx xxxxx nomenklatury "2710 19 55".

41. X §134x xxxx. 7 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

42. X 134x xxxx. 8 xx xxxxx "xxxx. x), x) x x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. x) xx x)" x za slovo "xxxxxxxxxx" se xxxxxx xxxxx.

43. V §134x xxxx. x) se xxxxx "x) xx x), x) a x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) xx x)".

Čl. XIX

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oleje xxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 91 xx 2710 99 xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxx §49 xxxx. 1 a 3 xxxxxx x. 353/2003 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxxx oleje xxxxxx do 31. xxxxxx 2008 bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §13 zákona x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. X vybraných xxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních daních, xx znění účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx plynů, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx začaly xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx běhu, posuzují xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx účinném do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x existenčním minimu, xx znění zákona x. 218/2007 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §4 odst. 6 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

2. X §7 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx z příjmů xxxxx, která xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,".

3. V §7 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxxx21)" vkládají xxxxx ", nejde-li x xxxxxx xxxxxxx x písmenech x) xx x) xxxx x xxxxxxxx 5".

Poznámka xxx čarou x. 21 xxx:

"21) §4 xxxx. 1 x §6 odst. 9 xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

4. X §7 xxxx. 2 xxxx. h) bodě 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "příjmů uvedených x písmenech x) x x)".

5. V §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx bod 6 xxxxxxxx xxxx body 7 x 8, xxxxx xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 22x x 22x xxxxx:

"7. xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x mimořádné xxxxxxxx pomoci xxxxx xxxxxx x xxxxxx x hmotné nouzi22a),

8. xxxxxx plynoucího x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx jinou xxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xx péči podle xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx22x), xx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §4,

22x) §33 a násl. x §36 x xxxx. zákona č. 111/2006 Xx., ve xxxxx zákona x. 261/2007 Sb.

22b) §7 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx body 7 xx 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 9 až 12.

6. X §7 xxxx. 2 písmeno i) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 24 xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxx x zahraničí xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx24) xxxxxxxx x xxxxx jednotky mnohonárodních xxx nebo mezinárodních xxxxxxxxxxxxxx sborů mimo xxxxx České republiky xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx xx xxxx xx odpočtu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx účel xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů23),

24) Xxxxxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxx č. 143/1992 Xx., x xxxxx x xxxxxx xx pracovní pohotovost x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x orgánech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §119 zákona x. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

7. X §7 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx i) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx včetně poznámky xxx xxxxx x. 24x zní:

"j) xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx mzdy, platu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx platu nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24x), x xx xx výši xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx určení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx23),

24x) Xxxxxxxxx §192 xx 194 xxxxxxxx xxxxx, §34 xxxx. 4 xxxxxx x. 236/1995 Sb., x platu x xxxxxxx náležitostech spojených x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x soudců x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §73 xxxx. 4 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §48 xxxx. 3 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, §53 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se označuje xxxx xxxxxxx x).

8. X §8 xxxx. 3 xx xx xxxxx "této xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "ani xx xxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxxx".

9. X §8 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) X xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 1 písm. x) x za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxx x předcházejícím xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2. U xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nejnižší xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, se xxxxxxx z poloviny xxxxxx uvedené v xxxxxxxx 2 xx xx xxxxx kalendářního xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx přiznání, xxxx xxxx určí xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx podat xxxxxx xxxxxxxx.".

10. V §9 odst. 1 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx zvýšit".

XXXX TŘINÁCTÁ

Změna zákona x ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxx boje za xxxxx a osvobození Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, x zvláštním xxxxxxxxx x xxxxxxx některým xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx národního boje xx xxxxxxxxxx v xxxxxx 1939 xx 1945 x x xxxxx některých xxxxxx

Xx. XXX

X zákoně č. 357/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxx x osvobození Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, x zvláštním xxxxxxxxx x xxxxxxx některým xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx některým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx boje xx xxxxxxxxxx x xxxxxx 1939 xx 1945 x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx část xxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx partnerství x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxx desátá xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXIII

Zákon č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 137/1996 Xx., xxxxxx č. 132/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 158/1998 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 492/2000 Xx., zákona x. 271/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 125/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., zákona x. 438/2003 Sb., xxxxxx x. 453/2003 Xx., zákona x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., zákona x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 124/2005 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Sb., zákona x. 204/2005 Xx., xxxxxx č. 218/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 381/2005 Sb., xxxxxx x. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., zákona x. 214/2006 Xx., zákona x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Xx. a xxxxxx x. 213/2007 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. x) xx bod 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx body 3 xx 5 xx označují xxxx xxxx 2 až 4.

2. V §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2 xxx:

"2. xxxxxx přijatý x xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, náhrady xxxx xxxxxxxxx plnění, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x příjmů osoby, xxxxx xx xxx xxxxx stanovení rozhodného xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx výživné nebo xxxxxx xxxxxxx,".

3. V §5 odst. 1 xxxx. x) bod 11 včetně poznámky xxx xxxxx č. 3x zní:

"11. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx poskytovaný v xxxx xxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx x příslušníkům xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx3x) xx xxxx xxxxxxxx x zahraničí, x xx ve xxxx po odpočtu xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx základu xxxx podle xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,

3x) Xxxxxxxxx §11 xxxx. 3 zákona x. 143/1992 Sb., x platu a xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x některých dalších xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §119 zákona x. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

4. V §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxx 12 xxxxxxxx xxx 13, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 3x xxx:

"13. náhrada xxxx (xxxxx) nebo xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx mzdy) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx3x),

3x) Například §192 xxxxxxxx xxxxx.".

5. X §7 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta "Xxxxx x osob xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; jestliže xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx společně xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx příplatku, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx společně xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx bydlení xxxxx xxxxxxxx 6, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.".

6. §17 x 18 xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§17

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xx dítě má xxxxxxxxxxxx dítě, xxxxxxxx xxxxxxxx příjem v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx životního xxxxxx xxxxxx x koeficientu 2,40.

§18

Xxxx přídavku xx xxxx

Xxxx xxxxxxxx xx xxxx podle §17 xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx

x) do 6 xxx, 500 Xx,

x) xx 6 xx 15 let, 610 Xx,

x) xx 15 xx 26 xxx, 700 Xx.".

7. V §20 xxxx. 1 xx číslo "2,20" xxxxxxxxx xxxxxx "2,00".

8. X §21 odst. 1 se číslo "2,20" xxxxxxxxx číslem "2,00".

9. §30 zní:

"§30

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxx kalendářní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx pečuje o xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x rodině, xx nárok, není-li xxxx stanoveno xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 2 xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

1. xxxxxx vznikl xxxxx xx peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 380 Kč xx xxxxxxxxxx den x xxxxxx porodu nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx, x

2. xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx nárok na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 22 xxxxx xxxxxx xxxx 31 xxxxx xxxxxx, narodily-li xx xxxxxxx 2 xxxx xxxx dětí, xxxxxx xxxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx") ve zvýšené xxxxxx,

x) do 21 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x),

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx 21 xxxxxx, xx 3 let xxxx xxxxxx dítěte x xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx volbu xxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx poskytované x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dítěte xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek, x

2. xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 21 měsíců věku, xxxxxxx volbu nároku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx 21 xxxxxx, do 4 xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx snížené xxxxxx, nesplnil-li rodič xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) nebo x),

x) xxx xxx

1. xxxxxxxx, xx xxx x xxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. zániku nároku xx rodičovský příspěvek xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx x bodu 1 xx xxxxxxx xxxxxx

xx 7 xxx xxxx dítěte x xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx bodu 1 xx xxx xxxxx nároku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx o xxxx xxxxxxxxxx zdravotně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postižené.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xx oprávněn xxxxxxx xxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxx xxxxx xxxxxx má xx xxxxxxxxxx příspěvek nárok. Xxxxx nároku xxxxx xxxxx, x xx xxx rodičem, xxxxx xxxxxxx dítě xx xxxx poté, kdy xx xxxx xxxxx xxxxxx provedena. Volba xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxx xxxxxxxxxx o dítě xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx volbu xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 2, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx na rodičovský xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x rodině xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx jinak xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxx xx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dítě v xxxxxx xxxxxxxxx. Podmínka xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx péče xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 1 písm. x).

(5) Je-li xxxxxxx xxx, považuje se xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx 1 x xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 1 xxxxxxxx nároku na xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxxx na xx xxxxxxxx xxxxx xxx proto, že xxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx v §12x xxxx. 1 x 2 zákona č. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxx xx xxxx x nemocenského xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx, kdo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx), xxxxxxxxxx do 8 xxx xxxxxx xxxxxx, xxx mu xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx dítěte xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, a jestliže xxxxx x žádosti xxxxx, xx žádá x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), též xxxxx xxxx xxxxxxxx pomoci xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx.".

10. Xx §30 xx xxxxxxxx xxxx §30a x 30x, které xxxxx:

"§30x

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §30 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) x xxx o dítě

a) xxxxxx 22 xxxxx xxxxxx xxxx 31 xxxxx života, jde-li x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx 21 měsíců, xxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek v xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xx xxxxxxxx 21 xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx 21 xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Volbu xxxxxx xx rodičovský příspěvek xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xxxxx měnit, x xx ani x případě, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx druhému x rodičů nebo xx xxxx dítě, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, stalo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx rodině. Po xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, nebo xx xxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxx, může xxxx xxxxxxxxx osoba provést xxxxx nároku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xxxx. a) nebo x), xxx xx-xx xx s ohledem xx xxx dítěte xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxx volbu xxxxxx xxxxx xxxxxxx §30 xxxx. 1 x 2.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx nejmladším xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xx zakládalo xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx na rodičovský xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx dítětem, xxxxx věk dítěte xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §30 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxx xxxxxx platí xxxxxxx §30 xxxx. 1 a 2.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx zaniká xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém se xxxxx nejmladším xxxxxxx x xxxxxx jiné xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 4.

(5) Xxx xxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nárok xx rodičovský xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, x xx xxxxxx určenému xx základě xxxxxx xxxxxx. Nedohodnou-li xx xxxxxx, xxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhoduje, xxxxxxx x rodičů xx xxxxxxxxxx příspěvek přizná.

§30b

(1) Xxxxxxxx osobní xxxxxxxxx x řádné xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 se xxxxxxxx xx splněnou x x xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx

x) se xxxx xxxxxxxx,

x) rodič xxx xx část xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x mateřství, peněžitou xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) osoba xxxx xxxxxxxx xx xxxx nahrazující péči xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu (§7 odst. 11 x 12),

x) dítě xxxxxxx xxxx 2, 3, 4 nebo 7 xxx, do xxxxxxx xxxxxx rodičovský xxxxxxxxx podle §30 xxxx. 1,

e) xxxx xxxx xxxxx zemřeli,

f) xxxxx převzal xx xxxx vlastní xxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx dítě, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxx), x němž xxxx xxxxxx poskytováno xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x péče xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které trvalo xxxx xxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx, xx xxx x xxxx xxxxxxx x §30 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx x xxxxx xxxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx xxxxx §30 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2.

(2) Rodičovský xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx 3 xxx věku, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, mateřské xxxxx xxxx v obdobném xxxxxxxx xxx děti x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx každý xxx, xxx xxxx x jeslích nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxxxxx 3 xxx věku, xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx měsíci xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nepřevyšujícím 4 xxxxxx xxxxx xxxx nejvýše 5 xxxxxxxxxxxx xxx; xxx xxxxxxxx dítěte v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v rozsahu 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxx zraku, sluchu, xxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x mentálně xxxxxxxxxxx x rozsahu nepřevyšujícím 4 xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx školu nebo xxxx obdobné xxxxxxxx xxx děti předškolního xxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx základní xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxx,

x) dítě xxxxxxxxxx xxxxx, mateřskou xxxxx xxxx jiné obdobné xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx věku v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx stupeň xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx obou xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xx x xxxxxxx 50 % x více (§9).

(3) Xx-xx rodič xxxxxxxxxx rodičovský xxxxxxxxx xxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxxxxxxxx důvodů x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxxxxxx měsíce, xxxxxxxx xxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx péče. X xxxx xxxx xxxx může rodič xxxxxxx volbu xxxxx §30 xxxx. 1. Xxxx první xxxxxxx, xxxxxxxx rodič o xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x mateřství, xxxxxxxxx pomoc xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxxxxx příspěvek náleží, xxx xx-xx xxxxx, x xx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dávkami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

11. V §30x xx xx konci xxxxxxxx 4 doplňuje xxxx "Xxxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 133x).".

12. X §31 xx vkládá xxxx xxxxxxxx 1, který xxx:

"(1) Xxxxxxx se xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xx 4 x odst. 7 xx 12. Xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxx být splněna xxx x xxxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 a 3.

13. X §31 odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "§30 xxxx. 3" xxxxxxxxx slovy "§30b xxxx. 2".

14. X §32 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

"(1) Xxxx rodičovského příspěvku xxxx

x) 11&xxxx;400 Kč xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx,

x) 7 600 Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx příspěvek x základní výměře,

c) 3&xxxx;800 Xx xxxxxxx, xxx-xx x rodičovský xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx podle §30x odst. 4 xxxxx na rodičovský xxxxxxxxx proto, xx xx nejmladším xxxxxxx x xxxxxx stalo xxxx xxxx, náleží xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx, xxxxx xxxxxx x důvodu xxxx x dítě, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx-xx x §30 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxx.".

15. X xxxxx xxxxx xx xxxxx šestá včetně xxxxxxx xxxxxxx.

16. X §41 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxx ve xxxx

x) xx 6 xxx, 8&xxxx;000 Xx,

x) od 6 let do 15 xxx, 9 000 Xx,

x) xx 15 xxx xx 18 xxx, 10&xxxx;000 Xx.".

17. X §46 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxx 13&xxxx;000 Xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx.".

18. §47 xxxxxx nadpisu a xxxxxxxx pod xxxxx x. 48x xxx:

"§47

Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx

(1) Xxxxx xx pohřebné xx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx

x) dítěti, xxxxx xxxx xx xxx xxxxx nezaopatřeným xxxxxxx, nebo

b) xxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx dítě xxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu b) xxxx xxxxxx pobyt (§3) na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx, x xx osobě, která xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx48x).

48x) Xxxxx č. 256/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

19. X §48 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

20. V §54 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "xxxxxx 2, 4 x 5" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx 3 x 4".

21. X §54 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx a) až x).

22. X §57 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx 2, 4 x 5" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx 3 x 4".

23. X §64 odst. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) správcům xxxx50) xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,".

24. X §64 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, který včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 54x xxx:

"(8) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx54x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxx sdělit, xx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx přídavku na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 1,50.

54x) §91 xxxxxx x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx školách), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

Dosavadní xxxxxxxx pod xxxxx x. 54a se xxxxxxxx xxxx poznámka xxx čarou x. 54x, a xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxx.

25. X §67 se xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, který xxx:

"(3) Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx §30 xx zahajuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x přiznání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.

26. X §68 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

1. doklad o xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx poskytovaného x xxxxxxxxxxx x porodem x doklad x xxxxxx výši,

2. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx příspěvek,

3. xxxxx, xxxxxxxx, rodné číslo x xxxxx pobytu xxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1,

4. xxxxxxxxx x pobytu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 v xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zařízení pro xxxx předškolního věku xxxxx x xxxxxxxx xxxxx speciální uvedených x §30x xxxx. 2,

5. xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx žádosti o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

27. V §68 odst. 1 xxxxxxx h) zní:

"h) xxxxxx x době x výši poskytování xxxxxxx xxxxxxx x §5 odst. 1 xxxx. b) xxxx 133x),".

28. X §68 xxxx. 1 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno j), xxxxx xxx:

"x) výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 x xxxx x tom, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx.".

29. X §69 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) jde x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rodiče xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 x 30a.".

30. X §69 odst. 3 xx xxxxx "§30 xxxx. 7" xxxxxxxxx xxxxx "§30 xxxx. 4".

31. X §70 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxx postupu xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx po jejím xxxxxxxx xxxx ode xxx výplaty dávky,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx zakládá xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx, jde-li x xxxxx nároku rodiče xx rodičovský xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 a xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nevydal.".

Xx. XXIV

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx náležející xx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx prosinec 2007.

2. Xxxxx státní sociální xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, jestliže náležel xx xxx 31. xxxxxxxx 2007, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 bez xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx měsíce xxxxx 2008, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008, xx xxxxxxx za dobu xxxx 1. xxxxxx 2008 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Rodičovský xxxxxxxxx poskytovaný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx xx 1. xxxxx 2008

x) x xxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxx věku xxxxxx, xxxxxxxx nejmladší xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2008 xxxxxxx 21 xxxxxx xxxx, x po xxxxxxxx 3 let xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx rodičovský xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 4 let xxxx dítěte,

b) xx xxxxxxx xxxxxx xx 4 let xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxx 3 xxx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2008.

5. X xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. XXIII, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx náležel xx xxx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxxxx příjem x xxxxxxxxxxxx x čl. XXIII xxxxx 2 x 3 se xxxxxxx

x) xx ledna 2008, jde-li o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx bydlení,

b) nejdříve xx xxxxx 2008, xxxxxxxx oprávněná xxxxx xxx xxxxx přídavku xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x čl. XXIII xxxx 2 x xxxxxxx, xx takový příjem xxxxxxx od osoby x xx společně xxxxxxxxxx pro nárok xx xxxxx přídavek xx xxxx,

x) xxxxxxxx xx ledna 2008, xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxx xxxxx xxxxxxxx xx dítě xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x čl. XXIII bodu 3.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 111/2006 Sb., o xxxxxx x hmotné xxxxx, xx znění xxxxxx x. 165/2006 Sb. x zákona x. 585/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 odst. 2 xx xx slova "xxxxx na" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

2. X §2 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxx se xxxxxxxx xx osobu x hmotné nouzi xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx x přihlédnutím k xxxxx příjmům, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx hrozí xxxxx xxxx xx xxxxxx.".

3. V §2 xxxx. 5 xxxx. x) se za xxxxx "pořízením" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx".

4. X §2 odst. 6 xxxxxx části xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2, xxxxx" xxxxxxx.

5. X §3 xxxx. 1 xxxxxxx b) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 a 4 xxx:

"x) xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx zaměstnání3) xxxx xxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx4), x xx xx dobu 3 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x odmítnutí,

3) §25 xxxx. 5 zákona x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.

4) §120 xxxxxx č. 435/2004 Xx.".

6. V §3 xxxx. 1 písmena x) x h) xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 5x x 5x xxxxx:

"x) xx xxxxxx, xxx xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5x) xxxxxxxxx xxxxxxxx sociální xxxxxx x xxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, domově xxx xxxxxxx, domově se xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx bydlení,

h) xx osobou, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxx xxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx,

5x) §48 xx 51 zákona x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5x) §52 xxxxxx x. 108/2006 Xx.".

7. V §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) a x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5x znějí:

"i) xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx léčebně xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nemocné xxxx xxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

j) xx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5x) nevznikl nárok xx nemocenské proto, xx si xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx jí xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx užití omamných xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a proto xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx výši.

5c) §24 xxxx. 1 xxxxxx x. 54/1956 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů. §25 x 31 xxxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském pojištění.".

8. X §3 xxxx. 3 se xxxxx "xxxx. a) až x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) až x) x xxxx. x) až j)".

9. X §3 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

10. X §6 xx xx konci xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx úřady; ustanovení xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxx.".

11. X §8 odst. 1 xx slova "xxxx. x) až x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) xx x)".

12. X §9 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

13. X §9 odst. 3 xxxx. x) se xxxxx "§7 xxxx. 2 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "§7 xxxx. 2 xxxx. x)".

14. X §11 xxxx. 3 xxxxxxx x) a x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17a xxxxx:

"x) osobou pobírající xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx x mateřství xxxx rodičem celodenně, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x 1 xxxx x x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx rodičovský xxxxxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx a xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx v jeslích xxxx x mateřské xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xx xxxxxx II (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xxxx ve stupni XXX (xxxxx závislost) xxxxx xx stupni XX (xxxxx xxxxxxxxx), x xx za xxxxxxxxxxx, že x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx pro xxxxx závislou xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx péči xxxxxxxxxxx xxxxxx ohlášena xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx17x) x tato xxxxx je xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx 80 % xxxxxxxx xxxx 40 xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, lze xxxx ustanovení xxxxxx xxxxx x xxxxx x nich, a xx xx, která xxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx dohodou, x xxxxxxxxxx-xx xx, nelze xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

17x) §21 x 24 xxxxxx č. 108/2006 Sb.".

15. V §21 odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxx xxxxxxx" x xx xxxxx "minima" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".

16. V §23 xxxx. x) xx xxxxx "(§24 xxxx. 2)" xxxxxxxxx xxxxx "(§24 xxxx. 3)".

17. V §24 xxxx. 1 písm. x) x c) xx xxxxx "xx 31" xxxxxxxxx xxxxx "xx 30".

18. V §24 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) u xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x písmenu a) xxxx x) x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx výdělečně xxxxx (§25 zákona x xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 12 xxxxxx, částku xxxxxxxxxxxx xxxxxx; zvýšení xxxxxx xxxxxxxx podle §25 xx 30 xxxx xxxxx nenáleží.".

19. X §24 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx 55 let,

b) xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §67 odst. 2 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx ve xxxx xx 12 xxx; xxxxx xxx xxx xxxxxx xx počet xxxx mladších 12 xxx x okruhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x rodičů, xxxxxxxx jejich xxxxxxx, x nedohodnou-li xx, xxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

20. X §25 xxxx. 1 xx za xxxxx "Xxxxx" vkládají xxxxx ", x xxxxxxxx osoby xxxxxxx x §24 xxxx. 1 písm. x) x x) a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2".

21. V §25 odst. 2 xx xx xxxxx "Xxxxx" vkládají slova ", s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §24 xxxx. 1 xxxx. x) a x)".

22. X §26 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "xx xxxx první" xxxxxxxxx slovy "x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx".

23. X §26 xxxx. 2 se xxxxx "3 xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "6 xxxxxx".

24. §31 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

25. X §33 xxxx. 1 xxxx. a) x b) se xx slova "(§9 xxxx. 1)" vkládají xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx".

26. V §33 xxxx. 3 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", o xxxxx xx povinna xxxxxxx xxxx".

27. V §33 xxxx. 3 xx xxxx xxxxxx nahrazuje xxxxx "Ustanovení věty xxxxx xx nepoužije x osob starších 70 let x x xxxx obývajících xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxx, xx jehož xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu33a), xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, obýván.".

Poznámka xxx xxxxx x. 33x xxx:

"33x) §34 xxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x sociálním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

28. X §33 xxxx. 5 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".

29. V §33 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxx 3 xxxx první x xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx 8".

30. X §34 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 3 doplňují xxxxx ", xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx úhrad".

31. X §34 xxxx. 5 xx xx xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxx měsíční" x xx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx" xx vkládají xxxxx "(§9 xxxx. 1)".

32. X §36 xxxx. 1 xxxx. b) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

33. X §36 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "možno xx xxxxx" nahrazují xxxxxx "považována".

34. X §36 xx xx xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx "Xxx xxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 3, odst. 5 písm. a) x xxxx. 6 xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob.".

35. V §37 xxxx. e) xx xxxxx "ve xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xx výše".

36. X §38 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxx xx mimořádnou okamžitou xxxxx xxxxxx xxxx, xxx ji xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.".

37. X §38 xx xxxxxxxx 4 zrušuje.

38. X §43 xxxx. 4 se věta xxxxxxxx zrušuje.

39. X §51 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "ustanovení §299 x 317 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx §279 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx".

40. X §54 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x obecní xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx v nesprávné xxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x upuštění xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 10 000 Kč xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxxxx.".

41. V §54 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx ", x xx x" xxxxxxx.

42. X §54 xx odstavec 3 xxxxxxx.

43. X §55 odst. 3 xxxx. b) se xxxxx "mezinárodní" xxxxxxxxx xxxxxx "mezinárodněprávní".

44. X §67 xxxx. 3 xxxx xxxxx se xx xxxxx "pověřeného xxxxxxxx úřadu" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xx xxxxx "pověřený xxxxxx úřad" se xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností".

45. X §70 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

46. X §72 odst. 4 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) doplňují slova "x xxxxxx o xxxxxxxxx ploše xxxx".

47. Xx konci textu §74 se xxxxxxxx xxxxx ", xxxx x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx souhlas (§41)".

48. X §75 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "odst. 6".

49. X §75 se xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxx x xxxxxxxxxx podle §54 xxxx. 1.".

50. X §77 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx odstavec 2.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Doba 12 xxxxxx uvedená x čl. XXV bodu 18 xx počítá xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení

Čl. XXXXX

X §33 xxxxxx č. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx republiky x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx zákona č. 144/1991 Xx. x xxxxxx x. 112/2006 Xx., se xxxxx "xxxxxxxxxxx se peněžitých xxxxx, příspěvku na xxxxxxx xxxxxxx náklady, xxxxxxxxx xxx péči x blízkou a xxxxx osobu x" xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx zákona x sociálních službách

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 29/2007 Sb. x xxxxxx x. 213/2007 Xx., xx mění xxxxx:

1. X xxxxx xxxxx xx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. X §13 xx xxxxxxxx odstavec 3, který zní:

"(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx po xxxx kalendářního xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx, x xxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx.".

3. V §14 xxxx. 4 se xxxxx "xxxx změna xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx příspěvku".

4. Xx §14 xx xxxxxx xxxx §14a, xxxxx zní:

"§14a

(1) Xxxxxxxxx xx nevyplácí, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ústavní xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x poskytování xxxxxxxxxx služeb xxxxx §52, ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxx xxxx. Výplata xxxxxxxxx xx obnoví xx xxxxxxx dne kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx 18 let xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx podle §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 18. xxxxx xxxx. Současně xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x moci xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 x tomu xxxxxxxxxxxx xxxx příspěvku.".

5. X §16 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx partner7a)" x xxxxx "x xxxxxx" xx nahrazují xxxxx ", rodiče x xxxx xxxxx blízké1)" x na konci xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxx-xx xxxxxx osob žijících x domácnosti, xxxxxxxx xx dalšího xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx splatné xx xxx smrti oprávněné xxxxx osoba blízká, xxxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. x) označena xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Je-li xxxx xxxxxx xxxx blízkých, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx; nelze-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 7x xxx:

"7x) Xxxxx x. 115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Sb.".

6. X §16 xx xx odstavec 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx o xxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxxxxx pobytové xxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx podle §48 xx 51 xxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §52, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x nabývá xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx do xxx xxxxx oprávněné xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx poskytnutou xxxx. Xxxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sociální služby x xxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxx §48 xx 51 xxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxx §52, vyplatí xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx vyplaceny xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx zařízení x úhradě xx xxxxxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

7. X §18 se xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Dojde-li x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx trvalého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zastaví xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x výplatě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, výplatu xxxxxxxxx, a to xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, x xxxx xx x xxxxx trvalého xxxx hlášeného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dozvěděl. Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx předá xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxx xxxxxxxxx přiznán. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx vyplácí xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx příspěvku xxxxxxxxx.".

8. X §21 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 se xxxxxxxx xxxx odstavce 2 x 3.

9. X §21 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx zní:

"c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx poskytuje xxxxx x jakým xxxxxxxx, x xx ve xxxxx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x příspěvku, pokud xxxx skutečnost již xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o příspěvek; xx xxxxx do 8 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx ohlásit xxxx xxxxx xxxxxxxx xx zajištění pomoci. Xxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx x poskytováním xxxxxx xxxxxxxxx osobě,".

Dosavadní xxxxxxx x) se označuje xxxx xxxxxxx d).

10. X §21 xxxx. 3 se xxxxx "x xxxxxxxxxx 1 xx 3" xxxxxxxxx xxxxx "v xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x)".

11. X §21 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Výplata xxxxxxxxx se zastaví, xxxxxxxx příjemce xxxxxxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. c), x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx 8 dnů xxx xxx doručení xxxxx, xx které xxx xxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx příspěvku se xxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxx xxxxx uplynula. Výplata xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

12. Xx §21 xx vkládá xxxx §21x, xxxxx zní:

"§21a

Osoba xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx uvedená x §83, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx oprávněné xxxxx xx ústavní xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx výchovy xxxx ochranné xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xx xx lhůtě do 8 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx nastala, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 2 xxxx. x); xxxx xxxxxxxxx má x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §48 až 51, xxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

13. V §22 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx, než x roce poskytnutí; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx, bezodkladně xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky, k xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx došlo v xxxx jejich xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu, xx použijí xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx roce, xxxxxxxxx xx stávají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

14. X §23 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:

"(4) Xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo x xxxx odnětí xx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx úřední, xxxxx-xx x postup xxxxx §26x xxxx. 1, x xxxx xx xxxxxx nevede.

(5) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx x příspěvku xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx svému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx samostatně x nemá xxxxxxxx; x ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

15. Xx §26 xx xxxxxx nový §26x, xxxxx zní:

"§26a

(1) Xxxxxx se nevede, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výplatu xxxxxxxxx xxxxx §14x xxxx. 1, §18 xxxx. 4 xxxx §21 xxxx. 4 xxxxx podle §14a xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx případech je xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx doručit xxxxxxxx xxxxxxxxx písemné xxxxxxxx x zastavení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx jeho xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx postupu xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx od xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xx podávají xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx obecní xxxx xxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x změně xxxx výše.".

16. V §28 se doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Odvolání xxxx xxxxxxxx účinek.".

17. V §29 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 xx 4.

18. X §29 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx,".

19. V §29 odst. 4 xx slova "xxxxxxxx 3" nahrazují slovy "xxxxxxxx 2".

20. X xxxxx xxxxx xx xxxxx X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

21. V §34 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".

22. X §64 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx".

23. X §64 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) poskytnutí xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stravy xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

24. V §72 se xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova ", x xxxxxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 3".

25. V §73 xxxx. 1 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

26. X §73 odst. 2 se xxxxx "xxxx. a), x), x)" nahrazují xxxxx "xxxx. x), x), x), x)".

27. X §73 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zůstat xxxxxxx 25 % xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 písm. x) až x)".

28. X §74 xxxx. 1 větě první xx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§70)" zrušují.

29. X §74 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "Xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxx odstavce 1 povinna xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je příjemcem xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx28x).".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 28x xxx:

"28x) Zákon č. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

30. X §74 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "a v xxxxxxxx sociálně rehabilitačních xxxxxx" xxxxxxx.

31. X §75 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) doplňuje xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §70 odst. 3,".

32. X §75 xxxx. 2 úvodní části xxxxxxxxxx se xx xxxxx "xxxxxx xx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §40 xxxx. 2 písm. x)".

33. X §76 xxxx. 1 xx xx konci textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx c) se xxxxxxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče (§64 xxxx. 3),".

34. X §91 xxxx. 1 xxxx druhé se xxxxx "xxxxx §39 xx 52, 57, 58 x 68" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx §39 až 52, 57, 58, 64 x 68".

35. V §91 xx na xxxxx textu odstavce 6 doplňují xxxxx "xxxxx xxxxx trvalého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo jde-li x poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb v xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx".

36. X §95 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx dostupnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx x xxxxxxx xx střednědobým xxxxxx rozvoje sociálních xxxxxx.".

37. X §101 xxxxxxxx 6 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 36 xxx:

"(6) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dotací xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 5, xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx36).

36) Xxxxx x. 320/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

38. X §101 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

"(8) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 7 xx xxxxxxxxx xx 30. června 2009.".

39. Xx §101 xx xxxxxx xxxx §101x, xxxxx včetně poznámek xxx xxxxx x. 37 a 37x xxx:

"§101x

(1) X plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx x §95 písm. x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dotace xx financování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx základních druhů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx37).

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx37x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z dotace xxxxxxxxxxxxxx sociálních služeb, xxxxx xxxx zapsáni x xxxxxxxx podle §85 xxxx. 1.

(3) Xxxx předkládá xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxxxx

x) název kraje, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx dotace xxxxxxxxx,

x) popis xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxxxxx výši xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx požadavek na xxxx dotace xx xxxxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx rozvoje xxxxxxxxxx služeb xxxxx, xxxxx xxxxxxxx ekonomickou xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx potřeb x xxxxxx xxxxxx finančního xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xx základě procentního xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků vyčleněných xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxxxx podíl kraje xx xxxxxxxx ročním xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx ve státním xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvků x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx dotace xx xxxxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 30. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx 15. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx přehled x xxxxxxx xxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx xxx.

(7) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, lhůty xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx podle odstavce 3 a lhůtu xxx její xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

37) Xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37x) Xxxxx x. 250/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

40. V §110 xxxx. 4 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx zní:

"d) xxxxxxxxxxx akreditovaných vzdělávacích xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenech x) x b) x celkovém xxxxxxx xxxxxxx 200 xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx 10 xxx, xx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ukončeného xxxxxxxxxx 31. prosince 1996,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx e).

41. X §115 se xx xxxxx xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxx poskytují sociální xxxxxx.".

42. V §115 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 44x xxx:

"(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx44x).

44x) Xxxxx č. 198/2002 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

43. V §116 se xx xxxxx odstavce 1 xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

"x) pod xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, vzdělávací a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při uplatňování xxxx x oprávněných xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

44. X §116 xxxx. 5 xxxx. x) xx slova "x x fyzických osob, xxxxx xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx sociálního pracovníka xxxxx §110" xxxxxxxxx xxxxx "u xxxxxxxxx xxxx, které získaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxx xxxxx §110, x x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx".

45. X §116 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "a x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xxxxx §110" xxxxxxxxx xxxxx "u xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §110, x x fyzických xxxx, xxxxx získaly xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".

46. X §116 odst. 5 xxxx. x) xx xxxxx "x x fyzických xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxx xxxxx §110" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxx xxxx, které získaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §110, x u xxxxxxxxx xxxx, xxxxx získaly xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx".

47. X §116 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx. d) je xxxxxxxx vzdělání, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x absolvování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §110.".

48. X §116 xx za xxxxxxxx 6 vkládá xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxxxxx absolvování xxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxx xxxxxxxx 5 je xxxxx xxxxxx xx 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx zaměstnance xx zaměstnání. Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovníka x xxxxxxxxxx službách xxx xxxxxxxx odborně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v sociálních xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.

49. Za §116 xx vkládá xxxx §116x, který xxx:

"§116x

Xxxxxxxx způsobilostí pracovníka xxxxxxxxx x §115 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

50. V §119 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "x §101a xxxx. 7".

51. X §119 xxxx. 2 xx xxxxx "§29 xxxx. 5" nahrazují xxxxx "§29 xxxx. 4" x slova "§116 odst. 6" xx xxxxxxxxx slovy "§116 xxxx. 5 x 6".

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 16/1959 Xx., zákona č. 58/1964 Xx., xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxx č. 67/1965 Xx., xxxxxx x. 87/1968 Sb., xxxxxx x. 88/1968 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 8/1982 Sb., xxxxxx x. 73/1982 Xx., xxxxxx x. 148/1983 Xx., xxxxxx x. 109/1984 Xx., zákona x. 51/1987 Xx., xxxxxx 110/1990 Xx., xxxxxx č. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 306/1991 Sb., zákona x. 550/1991 Xx., xxxxxx x. 582/1991 Xx., zákona x. 235/1992 Xx., zákona x. 589/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 308/1993 Xx., xxxxxx x. 182/1994 Xx., zákona č. 241/1994 Sb., zákona x. 118/1995 Sb., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 113/1997 Sb., zákona x. 61/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 238/2000 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 420/2002 Sb., zákona x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 421/2003 Xx., zákona č. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 168/2005 Xx. a xxxxxx x. 361/2005 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 1 písm. x) xx za xxxxx "xxxxxxx Rady xxx rozhlasové x xxxxxxxxx vysílání," vkládají xxxxx "xxxxxxx Xxxx Xxxxxx pro studium xxxxxxxxxxx režimů,".

2. Xx xxxxx §7 xx xxxxxxxx věta "Xx xxx vstupu xx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx před vstupem xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx za xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx.".

3. X §15 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx")" xxxxxxxx xxxxx ", xxxx-xx pracovní xxxxxxxxxxx xxxx než 3 xxxxxxxxxx xxx".

4. V §15 odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "čtvrtého".

5. X §16 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx;11x)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx11x), xxxx-xx xxxxxxxxx déle xxx 3 kalendářní xxx;".

6. Xx xxxxx §16 xx doplňuje xxxx "Nemocenské xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx karantény.".

7. X §17 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx

x) 60 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo karantény,

b) 66 % denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx od 31. kalendářního xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx do 60. xxxxxxxxxxxx xxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx karantény,

c) 72 % denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 61. xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxxx neschopnosti nebo xxxxxxxxx.".

8. V §18 xx odstavec 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 10 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 xx 9.

9. X §18 odst. 6 xx věta xxxxx xxxxxx poznámky xxx čarou x. 8 zrušuje.

10. X §18 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xx xxxxxx xxx výpočet

a) xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx člena xxxxxx xxx, xx x částky xx 550 Kč se xxxxxx 90 %, x xxxxxx xxx 550 Kč xx 790 Kč xx xxxxxx 60 % x x xxxxxx xxx 790 Kč xx xxxxxxxxxx,

x) vyrovnávacího xxxxxxxxx v těhotenství x mateřství a xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx (xxxxxxxx pomoci) xxx, xx xxxxxx xx 550 Xx xx počítá x xxxx xxxx, x xxxxxx nad 550 Xx xx 790 Xx se xxxxxx 60 % x x xxxxxx xxx 790 Kč xx xxxxxxxxxx.".

11. X §18 xxxx. 8 xx xxxxx "8" xxxxxxxxx xxxxxx "7".

12. X §21 se xxxxx "84" xxxxxxxxx číslem "81".

13. Na konci §21 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx starobního xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, jímž xxxxx xxxxxxxxxx.".

14. V §25 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx číslo "69" xxxxxxxxx xxxxxx "60".

15. X §25 xx xxxxxxxx odstavec 7, xxxxx zní:

"(7) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx starobního xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".

16. X §40 xxxx. 1 a 2 se xxxxx "xxxx. 8" nahrazují xxxxx "xxxx. 7".

17. X §40x xx xx xxxxx "x 2005" xxxxxxxx slova "x xxx xxx 2008".

18. X §42 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Podpora xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx z ochranné xxxxx xxxxxxxx.".

19. X §42 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "42" nahrazuje xxxxxx "7".

20. X §42 xxxx. 3 xxxx druhé xx xxxxx "42" xxxxxxxxx xxxxxx "7".

21. V §47 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx ", x xx xxx xx xxxx, za xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "; xxxxx xxx nemocenské xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx vyplacené xx nemocenském za xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

22. X §48 xxxx. 2 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Za xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx plného xxxxxxxxxxx důchodu xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x §21, x xxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxxx xxxxxxx.".

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx ošetřování xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008 x tento xxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2007, xxxxxxxxx xx tyto dávky xx 31. prosinci 2007 za podmínek, xx výši a xx dobu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2007.

2. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx počala xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2007, xx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxxx xxxxxxxx účinnými xx xxx 31. xxxxxxxx 2007.

3. Xxxxx-xx x xxxxxxxx léčebného xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008, xxx xx 31. prosinci 2007 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx dobu, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 32/1957 Sb., o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx silách, xx xxxxx xxxxxx č. 58/1964 Sb., zákona x. 87/1968 Xx., xxxxxx č. 98/1971 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 8/1982 Xx., xxxxxx x. 109/1984 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Sb., xxxxxx x. 37/1993 Sb., xxxxxx x. 154/1993 Xx., xxxxxx x. 308/1993 Xx., zákona x. 143/1994 Sb., xxxxxx x. 182/1994 Xx., zákona č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1999 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 247/1999 Xx., xxxxxx x. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 420/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 421/2003 Xx. x zákona x. 186/2004 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §5 xxxx. 2 xx číslo "42" xxxxxxxxx xxxxxx "7".

2. V §16 xxxx. 4 xx xxxxx "84" xxxxxxxxx xxxxxx "81".

3. V §17 odst. 1 xx xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxx "Průměrná xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx den xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, že x xxxxxx xx 550 Xx xx xxxxxx 90 %, x xxxxxx nad 550 Xx xx 790 Xx xx xxxxxx 60 % x k částce xxx 790 Xx xx nepřihlíží.".

4. X §17 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx se xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx) xxx, xx xxxxxx xx 550 Xx xx xxxxxx x plné výši, x částky xxx 550 Xx do 790 Kč xx xxxxxx 60 % x k xxxxxx xxx 790 Kč xx xxxxxxxxxx. Průměrná xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x třetí xx xxxxxxxxxxxx na celé xxxxxx nahoru.".

5. X §17x xx xx xxxxx "x 2005" xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxx 2008".

6. §18 xxx:

"§18

Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx

x) 66 % xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx kalendářní xxx xx 60. xxxxxxxxxxxx xxx neschopnosti k xxxxxx,

x) 72 % xxxxxxxx částky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx 61. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx.".

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x nemocenské xxxx vznikl xxxx 1. lednem 2008 x tento xxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2007, poskytuje xx xxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 za xxxxxxxx, xx xxxx a xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2007.

2. Ochranná xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx před 1. xxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2007, xx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolené, x xxxxxxx x mateřství x x přídavcích xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 88/1968 Sb., o prodloužení xxxxxxxx dovolené, x xxxxxxx v mateřství x x xxxxxxxxxx xx děti x xxxxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx zákona x. 99/1972 Sb., zákona x. 73/1982 Xx., xxxxxx x. 57/1984 Xx., xxxxxx x. 109/1984 Xx., xxxxxx x. 51/1987 Sb., xxxxxx x. 103/1988 Xx., xxxxxx č. 180/1990 Xx., zákona x. 306/1991 Xx., xxxxxx x. 582/1991 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 266/1993 Sb., xxxxxx x. 308/1993 Xx., xxxxxx č. 182/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1999 Sb., xxxxxx č. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Sb., xxxxxx č. 421/2003 Xx., xxxxxx č. 169/2005 Xx. x xxxxxx č. 115/2006 Xx., se mění xxxxx:

1. X §5 xxxx. 3 se xxxxx "stejným xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx výpočtu xxxxxxxxxxxx xx patnáctého xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx neschopnosti" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

2. X §8 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx".

3. X §8 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta "Xxxxx u xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx zaměstnání x xxxxxx do 4 xxx věku xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx za xxxxx xxxxxxxxxx základ xxxxx xxxxxxxxxx základ zjištěný xxx xxxxxxx předchozí xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxx denní xxxxxxxxxx xxxxxx zjištěný xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx vyměřovací xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

4. X §10 xx xxxxxxxx 2 zrušuje a xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx odstavce 1.

5. X §11 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 2," xxxxxxx.

6. X §12x xxxx. 3 xxxx xxxxx xx slova "31 xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxx 22 týdnů" xxxxxxxxx xxxxx "22 xxxxx, převzal-li xxxxx xxxx, a xx xxxx 31 týdnů, xxxxxxx-xx 2 xxxx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx x 2 x xxxxxx dětí".

7. §32 xx xxxxxxx.

8. X §34 se doplňuje xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xx pobírání xxxxxxxxxxxx se pro xxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) x xxxx. 4 x §7 xxxx. 3 xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

9. X §35 xx xxxxx "x x nárocích xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §32" xxxxxxx.

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx nárok na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxx pomoc) xxxx vyrovnávací příspěvek x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo nemocenské xxxx xxxxxx před 1. lednem 2008 x xxxxx xxxxx xxxx po 31. xxxxxxxx 2007, xxxxxxxxx xx xxxx dávka xx 31. prosinci 2007 xx xxxxxxxx, xx xxxx a xx xxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx (peněžité pomoci) xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx po 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx, x xxxx náležela xx xxx 31. xxxxxxxx 2007.

2. Došlo-li xxxx 1. xxxxxx 2008 k přerušení xxxxxxxxxxx peněžité pomoci x xxxxxxxxx (peněžité xxxxxx) xxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxx x. 88/1968 Sb., x prodloužení xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x mateřství x x xxxxxxxxxx na xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx přerušení xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2007.

XXXX XXXXXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Sb., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx č. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Xx., zákona č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx č. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Sb., zákona x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Sb., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 133/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 159/2000 Sb., xxxxxx č. 220/2000 Xx., zákona x. 238/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Xx., zákona č. 116/2001 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Xx., xxxxxx x. 265/2002 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., zákona x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx č. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Sb., xxxxxx č. 381/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 24/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., zákona x. 161/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 405/2006 Xx., zákona x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 152/2007 Xx. x xxxxxx x. 181/2007 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx bodu 12 xxxxxxxx xxxxx ", x o době x xxxxxxx péče xxxxx pečující xxxxxx x osobu xxxxxx 10 let, která xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu52b) xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx X (lehká xxxxxxxxx),".

2. X §6 odst. 4 xxxx. a) xxxx 13 se xx xxxxx "pečuje" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxxxx 10 xxx, xxxxx je xxxxxxx xx péči xxxx osoby xx xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx), xxxx".

3. V §6 xxxx. 4 xx písmena x), x), m), x), x) x t) xxxxxxx.

4. X §6 xxxx. 4 písmeno x) xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx,".

5. X §7 xxxxxxx x) x x) xxxxxx poznámky xxx čarou x. 9x xxxxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx místem hlášeného xxxxxx9x) x České xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, v případech xxxxxxxxx x §6 xxxx. 4 písm. x), písm. x) x. 1, 3 x 4, xxxx. xx), x), x), xxxx. x) x. 1, xxxx. p), x), x) a x),

x) sídlem malé xxxxxxxxxx x případech xxxxxxxxx x §6 xxxx. 4 xxxx. x) č. 2, xxxx. x) č. 1 x xxxx. x) x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx x místní xxxxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxx v případě xxxxxxxx v §6 xxxx. 4 xxxx. x); xx-xx malou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pobytu9a) x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx,

9x) §93 xxxxxx x. 326/1999 Xx., o pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

6. X §7 xxxx. b) xx xxxxx "písm. xx)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x), xx)".

7. X §18 xxxx. 1 písmeno m) xxx:

"x) členů Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provádí Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,".

8. X §29 xxxx. 1 xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xx skončení zaměstnání xxxx xxxxxx-xx dočasná xxxxxxxx neschopnost xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx organizace xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx, vyžádat xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx doplnit, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".

9. X §32 odst. 1 se xxxxx "xxxx. x), c), x)" nahrazují slovy "xxxx. x) a x)".

10. V §37 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "; xx xxxx xxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx v rámci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) neposkytuje, x xxxxxx prvních 3 xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx neschopnosti x xxxxxx xxxxxx) xxxx karantény, xx xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxx plat, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx".

11. X §37 xxxx. 1 xxxx. g) xx slova "§29, 30, 31, 74," xxxxxxxxx xxxxx "§29, 30, 31, 74, 74x,".

12. X §48 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxx xxxxxx 10 xxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxx xxxxx xx stupni X (xxxxx závislost), xxxx".

13. X §57 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", a xxxxxxxxx xx dávce xxxxx §47 odst. 2 xxxx xxxxx x §48 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

14. X §61 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

15. X §83 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

16. X §83 odst. 2 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx vzniku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx karanténa, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, datum xxxxxxxx výplaty xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".

17. X §83 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:

"c) xxxxxxx náhradu mzdy xxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxx) x xxxx prvních 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti nebo xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx datum, od xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

18. V §83x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx. 8" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 4".

XXXX DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 149/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 113/1997 Xx., zákona č. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 238/2000 Sb., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona x. 424/2003 Xx., xxxxxx č. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx., zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx č. 281/2004 Xx., zákona x. 359/2004 Sb., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona č. 62/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 153/2007 Sb. x xxxxxx x. 181/2007 Xx., se xxxx takto:

1. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 8 se xx xxxxx "televizní xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx Xxxx Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,".

2. X §5 xxxx. 1 se věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx příjmem se xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jeho prospěch, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx dobru xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx.".

3. X §5 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "x xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4x)".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 4x xxx:

"4x) Xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

4. V §5 xxxx. 2 xxxxxxx f) xxx:

"x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx starobního xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

5. X §5 odst. 4 větě xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "x to xx výši, xx xxxxx xxxx xxxx xx byly předmětem xxxx z příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů3)" a xx xxxxx xx xx xxxxx "x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" vkládají xxxxx ", x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) a f)".

6. X §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 se xxxxx "2008" nahrazuje xxxxxx "2009" x xxxxx "2009" xx xxxxxxxxx xxxxxx "2010".

7. X §7 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 2 se xxxxx "2009" xxxxxxxxx xxxxxx "2010".

8. V §7 xxxx. 2 xx věta xxxxx xxxxxxxxx větou "Xxxxx xxx pojistné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x) bodu 2 xxxxx xxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2010 do 31. xxxxxxxx 2010.".

9. V §9 xxxx. 2 xx xxxxx "2008" xxxxxxxxx xxxxxx "2009".

10. X §9 xxxx. 3 x 4 xx xxxxx "2009" xxxxxxxxx xxxxxx "2010".

11. X §9 xxxx. 5 xx xxxxx "2008" xxxxxxxxx xxxxxx "2009" x číslo "2009" xx nahrazuje xxxxxx "2010".

12. X §14 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxx 40&xxxx;500 Xx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx rokem 2008 xxxxxx 40 500 Kč x od xxxx 2008 částku xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx".

13. X §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x 2 roky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx zjišťuje, a xxxxxxxxxxxxx koeficientu xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx19x); vypočtená xxxxxx se zaokrouhluje xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 19x xxx:

"19x) §17 odst. 2 x 4 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.".

14. X §14 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

15. X §14 xxxx. 6 větě xxxxx se xxxxx ", xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx19x) xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxx roky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, pro xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx19x) xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx vyměřovacího základu" xxxxxxxxx xxxxx "stanovené xxxx xxxxxxxx průměrné xxxx".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 19x se xxxxxxx.

16. V §14 xxxx. 6 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxx stanovené jako xxxxxx všeobecného vyměřovacího xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx o xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx měsíční xxxxxxxxxx základ stanoví, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího základu" xxxxxxxxx slovy "průměrné xxxx".

17. X §15 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxxxxx základů xxxxxxxxxxx, pokud xxxxx x vyměřovacím základem xx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx (§15x)".

18. X §15 xxxx. 2 xxxx xxxxx se za xxxxx "udržení" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx x úhrnu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance".

19. Xx §15 se vkládá xxxx §15x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§15x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx průměrné xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx maximální xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance, je xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx součtem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kalendářním xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Přesáhne-li x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) jen x xxxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxx zaměstnanec x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx z částky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyměřovací základ; xx xxxxx i x případě xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxx zaměstnavatelů, považuje xx pojistné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx všech xxxxxxxxxx, xxxxx přesahuje xxxxx xxxxxxxxx vyměřovací xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (§17); xxxxx xxxxxxxxx však xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx sražena xx xxxxxxxxx.

(3) Zaměstnavatel je xxxxxxx písemně potvrdit xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx úhrn xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, z xxxxx xxxx xxxxxxx pojistné, x xx xx 8 xxx xxx xxx obdržení xxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx x xxxxx potvrzení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx povinen xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatele xx xxxxxxxxxx částka, xxxxx xxxxxxxxx maximální vyměřovací xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx zaměstnanec xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx základů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx pojistné xx důchodové xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxx xxxxxxxxx vyměřovací xxxxxx osoby samostatně xxxxxxxxx činné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xx x xxxx přesahující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxx vyměřovací základ xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se x xxxxxx přesahující xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vyměřovacích xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx je zaměstnanec xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx základy xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxxx xx pojistné xxxx povinna xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx maximálního vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx od kalendářního xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx maximálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kalendářního xxxxxx, xxxxx předchází xxxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx byl nebo xxx být xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x výdajích podle §15 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx rok, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx roce, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosáhla xxxxxx maximálního vyměřovacího xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné nejvýše x xxxxxx 486&xxxx;000 Xx a o xxxxxxxxx této xxxxxx x částku 40 500 Xx se xxxxxxxxx xxx rozhodná období xx xxxx 2007.".

20. X §17 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 2 xxxx. b) xxxxx okresní správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanci xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxx §15x xxxx. 3; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx žádost x vrácení přeplatku xxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx přeplatek vznikl. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

21. X §22 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx "§20x xxxx. 1" xxxxxxxx xxxxx "§15a xxxx. 3,".

22. X §23 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxx slovo ", žádosti".

23. X §23x xx doplňuje xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xx pobírání xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx prvních 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), po které xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

Xx. XXXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základ xxxxxxxxx podle §15a xxxxxx x. 589/1992 Xx., o pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx poprvé xxx rozhodné období, xxxxx xxxxxx 1. xxxxxx 2008.

2. Xxxxx x vyměřovacích základech xxxxxxxxxxx uvádí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xxxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xx rok 2008.

XXXX DVACÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXVIII

Zákon č. 155/1995 Sb., x důchodovém pojištění, xx znění zákona x. 134/1997 Sb., xxxxxx x. 289/1997 Xx., zákona x. 224/1999 Xx., zákona x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., zákona č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Xx., xxxxxx x. 188/2001 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Sb., xxxxxx x. 198/2002 Xx., zákona č. 263/2002 Xx., xxxxxx x. 264/2002 Sb., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., zákona x. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., zákona x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., zákona č. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 24/2006 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 405/2006 Xx., xxxxxx č. 152/2007 Xx., zákona x. 181/2007 Xx. a xxxxxx x. 218/2007 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §5 xxxx. 1 písm. x) se xx xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxx xxxxxx 10 xxx, xxxxx xx závislá xx xxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx X (xxxxx závislost), xxxx".

2. V §9 xxxx. 6 písm. x) se za xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "x osobu xxxxxx 10 xxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx), xxxx".

3. V §9 xxxx. 8 větě xxxxx xx za xxxxx "xxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx mladší 10 xxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx), nebo".

4. V §11 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx ", x xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, že x xxxxxxxxxxx roce xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) dosáhla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx17x), x x případě, xxx".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 17x xxx:

"17x) §15a xxxx. 1 zákona x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Sb.".

5. X §12 xxxx. 1 xxxx třetí xx xx xxxxx "xxxxxx péče" vkládají xxxxx "x osobu xxxxxx 10 xxx, xxxxx je závislá xx péči jiné xxxxx ve xxxxxx X (lehká xxxxxxxxx), xxxx".

6. V §16 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx 2007 xxxxx být xxxxx xxx maximální xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx17x) xxxxxxxxx pro xxxxx xxx; xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vyměřovací základy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

7. Nadpis xxxxx xxxxx xxx: "XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX".

8. Xx §105x se xxxxxx nový §105b, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§105x

Xxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) v xxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx karantény

Za xxxxxxxx dávky nemocenského xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx výdělečné činnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (péči), z xxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxxx [§5 xxxx. 1 xxxx. x)], za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nemocenského xxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx činných (§10 xxxx. 2 x 3), za pobírání xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění (xxxx) xxxxxxxxxxx ušlý xxxxxx [§11 xxxx. 2 xxxx xxxxx x §16 xxxx. 4 xxxx. a)] x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx (xxxx) (§65 xxxx. 1) se x xxxx 2008 xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (péči) xxxxxxxxxxx, x období xxxxxxx 3 xxx x xxxxx xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xx službě nebo xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx) xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx neposkytuje plat, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.".

XXXX XXXXXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXIX

Zákon č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Sb. x xxxxxx x. 181/2007 Sb., se xxxx takto:

1. X §6 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxxx "1 500 Xx" xxxxxxxxx částkou "2 000 Xx".

2. X §10 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "; za xxx, ve xxxxxx xxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx nástupu xx práce, za xxxxx příslušela xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx za xxxxx xx mzda xxxx xxxx xxxxxxx".

3. V §15 xxxx. 1 xxxx druhé a xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx se xxxxx "14" nahrazuje xxxxxx "7".

4. X §18 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx18x); xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx zahrnují xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1).".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 18x xxx:

"18x) §15x zákona č. 589/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx.".

5. V §21 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 až 20 xx upraví xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx první xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 90 %, x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx hranici xx druhé xxxxxxxx xxxxxxx xx počítá 60 %, z xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx počítá 30 % x x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x mateřství x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxx redukční xxxxxxx xx xxxxxx 100 %, x xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx hranici xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 60 %, x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 30 % x x xxxxxx xxx xxxxx redukční xxxxxxx xx nepřihlíží.".

6. X §28 xxxx. 1 větě první xx xxxxx "končí xxxxxxxxx činnost" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x zaměstnance, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou xxxx x zahraničního xxxxxxxxxxx".

7. X §28 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxx zaměstnavatelem v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx pracovní (xxxxxxxx) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx," xxxxxxx.

8. V §28 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx xxxx první neplatí x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx x xxxxx pojištěné xxxxxxxx, x x případě, xxx xxxxxxxxxx byl xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §57 xxxx. 1 písm. x).".

9. §29 zní:

"§29

Výše xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx

x) 60 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 30. xxxxxxxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx nařízené xxxxxxxxx,

x) 66 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx od 31. xxxxxxxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 60. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx karantény,

c) 72 % denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx od 61. kalendářního xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

10. X §32 xxxx. 4 písm. x) xx xx xxxxx "vysoké xxxxx" xxxxxxxx slova "nebo xx konzervatoři".

11. X §40 se xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Ošetřovné xx poživateli starobního xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejdéle xx xxx, jímž xxxxx zaměstnání.".

12. V §40 odst. 5 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx nárok xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu" xxxxxxx.

13. X §41 xx xxxxx "65" xxxxxxxxx číslem "60".

14. X §55 xxxx. 1 písmeno b) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 36 xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx36), vznikla-li dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, x xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx.

36) Xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

15. X §168 xxxx. 2, §169 xx 173, §174 xxxx. 2 až 4, §176, 177, §178 xxxx. 1 x 2, §179 xx 181, §184, §185 xxxx. 2, §186 xx 188, §189 xxxx. 2, §190 xxxx. 1, §191 xx 194 x §197 xx xxxxx "2007" xxxxxxxxx xxxxxx "2008".

16. X §168, 169, §170 xxxx. 1, §171 xxxx. 1, §172, §173 xxxx. 2, §174, 175, §176 xxxx. 2, §178 xx 181, §183 xx 197 a §201 se xxxxx "2008" nahrazuje xxxxxx "2009".

17. V §170 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx "Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx x xxxx 2009 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.".

18. V §172 xxxx. 1 xx xxxxx "xx xxxx" nahrazují xxxxx "x xxxx" x xxxxx "xx výši xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "za xxxxxxxx, xx výši x xx xxxx".

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 189/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 152/2007 Sb. x xxxxxx x. 153/2007 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V xx. XXXX xx xxxx 15, 30, 64, 130 a 161 xxxxxxx.

2. X xx. XIV xxxxxx 1 xx 8, xx. XXXX bodech 3 xx 5 x xx. XXXXX xxxx 1 xx xxxxx "2007" nahrazuje xxxxxx "2008".

3. X xx. XXX xxxxxx 1 až 4, 6, 7 x 9, xx. XXII xxxxxx 1, 2, 5 x 6, xx. XXXXX x xx. XXXXXX se xxxxx "2008" xxxxxxxxx xxxxxx "2009".

4. Čl. XXX x XXXXX xx xxxxxxx.

5. X xx. XX xx xxxx 1, 3 x 5 zrušují.

6. X čl. XX x xxxx 4 xx xxxxx "§4 xxxx. 1 xxxx. x) x" xxxxxxx.

7. X xx. XXX xx xxxx 12 xx 16, 46, 47 x 91 xxxxxxx.

8. V čl. XXXX se body 2 xx 4 xxxxxxx.

9. Čl. XXXXX, XXXXXX, XX, XXX x XXX xx X xx xxxxxxx.

10. X xx. XLII xx bod 3 xxxxxxx.

11. X xx. XXX se bod 2 xxxxxxx.

12. V xx. XXX xx xxxx 6 x 7 zrušují.

XXXX DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 262/2006 Sb., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx. x xxxxxx x. 181/2007 Xx., xx xxxx takto:

1. X §191 xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx58)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů58)".

Poznámka xxx xxxxx x. 58 xxx:

"58) §57 zákona x. 187/2006 Xx. §15 xxxxxx x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

2. X §192 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "xx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxx" x xx slovo "xxxxx" se vkládají xxxxx "xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x".

3. X §192 xxxx. 1 větě xxxxx se za xxxxx "xxx výplatu xxxxxxxxxxxx61)" xxxxxxxx xxxxx "; náhrada mzdy xxxx platu xxxxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxx xxx".

4. X §192 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx x xxxxx nahrazují xxxxxx "Xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 přísluší xx xxxx 60 % xxxxxxxxxx výdělku. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mzdy nebo xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx upraví xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx denní xxxxxxxxxx základ xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění64), x xxx, že pro xxxxx xxxx úpravy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx64x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,175 x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx směrem xxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 64 x 64x znějí:

"64) §21 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 187/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx.

64x) §22 xxxxxx č. 187/2006 Xx.".

5. V §192 xxxxxxxx 3 a 4 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 65 xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nebo platu x za první 3 xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx (odstavec 1 xxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxx) xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx první xxxxx xxxxxxxx průměrný xxxxxxx (§356 xxxx. 1).

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx stanovená podle xxxxxxxx 2 a 3 xx snižuje x 50 %, xxx-xx x xxxxxxx, xxx je podle xxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x poloviční xxxx65).

65) §31 xxxxxx x. 187/2006 Xx.".

6. X §194 xxxx xxxxx xx slova "xx dobu" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxx".

7. X §313 xxxx. 1 xx za xxxxxxx c) xxxxxx xxxx xxxxxxx d), xxxxx xxx:

"x) zda xxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx porušení povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvlášť xxxxxx xxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) xx f) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).

8. X §370 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje věta "Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxx xxxx průměrného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx, xxx mu x xxxx prvních 3 xxxxxxxxxxxx dnů dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx105) xxxx kdy xx podle §192 xxxx. 1 části xxxx druhé xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 105 zní:

"105) §15 xxxx. 1 a 3 xxxxxx x. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

XXXX XXXXXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x vojácích x xxxxxxxx

Xx. XLII

Zákon č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 129/2002 Xx., xxxxxx č. 254/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 546/2005 Xx. a zákona x. 189/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §68 xxxxxxxx 3 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 19x xxx:

"(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx

x) xx dobu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx službě pro xxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxx služby, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 3 kalendářní dny xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx náhrada xx xxxx platu xxxxxxxxxxx,

x) nejdéle xx xxxx 12 xxxxxx xx počátku xxxxxxxxxxxx xx službě pro xxxxx xxxx úraz, xxxxx xxxxx utrpěl xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx souvislosti x xxx xxxx xxx výkon xxxxxx, xxxx

x) xx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx konat xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx19x) nebo xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx dnů xxxxxx xxxxxx, xxxxx připadnou xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxx xx výši xxxxx neposkytuje.

19b) Zákon x. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §68 odstavec 3 xxxxxx poznámek xxx xxxxx č. 19a x 19x xxx:

"(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx

x) po dobu xxxxxxx měsíce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx nemoc xxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxx xx výši platu xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx neschopností xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx pracovní neschopnost xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění19a),

b) xxxxxxx xx xxxx 12 měsíců xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx, které xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby, x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxx služby, xxxx

x) xx dobu, xx xxxxxx xxxxx nemůže xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů19b) xxxx xx xxxxxx xx vojákovi nařízena xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxx xxxxxx služby, xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

19x) Xxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx pojištění.

19b) Xxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx výši xxxxx x xxxx xxxxxxx neschopnosti ke xxxxxx xxx nemoc xxxx úraz xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx náleží xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2007, xxxxxxx-xx tato xxxxxxxxxxx xxxx byla-li xxxxxxxx karanténa nebo xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008 a xxxx-xx xxxx neschopnost xxxx xxxxxxxx karanténa xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007.

2. Xxxxxxx ve výši xxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxx-xx xxxx neschopnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx po 31. prosinci 2008.

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů, xx znění xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 586/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 169/2005 Xx., xxxxxx č. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 530/2005 Xx., zákona x. 189/2006 Xx. a xxxxxx č. 531/2006 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §124 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx nařízené karantény, x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx první 3 xxxxxxxxxx xxx xxxx neschopnosti xxxx xxxxxxxxx, za které xx xxxxxxxx příjem xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx dobu 12 xxxxxx od počátku xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx, xxx-xx o neschopnost xx xxxxxx x xxxxxxxx služebního xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.".

2. X §124 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx službě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx, za které xx xxxxxxxx příjem xxxxxxxxxxx, xxxx

x) nejdéle xx xxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx službě, xxx-xx o neschopnost xx službě x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci z xxxxxxxx.".

Xx. XLV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušníkovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2007, xxxxxxx-xx tato xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2008 x xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nařízená xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007.

2. Služební xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx službě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušníkovi bezpečnostního xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2009 x xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nařízená karanténa xx 31. prosinci 2008.

XXXX TŘICÁTÁ

Změna xxxxxx x platu a xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx x soudců x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 236/1995 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní moci x xxxxxxxxx státních xxxxxx a soudců x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 138/1996 Xx., xxxxxx č. 287/1997 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Xx., zákona č. 309/2002 Sb., zákona x. 420/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona x. 427/2003 Sb., zákona x. 49/2004 Sb., xxxxxx č. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., zákona x. 127/2005 Xx., xxxxxx č. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 388/2005 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 531/2006 Xx. x xxxxxx x. 181/2007 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxx.

2. X §34 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx, xxxxx byli xxxxxx xxxxxxx neschopnými x xxxxxx funkce, nepřísluší xxxx xx pracovní xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xx čtvrtého xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxxx xxxx nejdéle po xxxx 18 pracovních xxx xxx téže xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx dočasných xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce xx tutéž dobu x xxx, xx xxx žádné z xxxx xx xxxx xx pracovní dny, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx 3 kalendářní xxx dočasné neschopnosti x výkonu xxxxxx, xxxxxxxxxxx. Ostatním představitelům x poslancům Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přísluší x xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx 27 xxxxxxxxxxxx xxx x xxx, že xxx xxxxx dočasné xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxx xx jim xxxx neposkytuje po xxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx funkce vzniklé x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x povolání xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx neschopnosti x xxxxxx funkce, a xx xxxxxxx po xxxx uvedenou xx xxxx xxxxx x xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu funkce xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxx nařízená xxxxxxxxx.".

3. X §34 xxxxxxxx 4 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 10x xxx:

"(4) Představiteli, xxxxx xxxxx funkce xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx práce, x xxxxxx, kteří byli xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jim xxxx xxxxxxxx karanténa, xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxxx xxxx, x xx ve xxxx 60 %, x xxxxxxxx prvních 3 xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Ostatním xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přísluší x xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (karantény) xx xxxxxxxxxx kalendářního xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xx každý kalendářní xxx xx snížené xxxx, x xx xx xxxx 60 % xxxxx třicetiny xxxxx; plat nepřísluší xx xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pracovní neschopnosti (xxxxxxxxx). Plat xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x 50 %, xxx-xx o xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxx předpisů x nemocenském pojištění xxxxxxx xx xxxxxxxx10x). Xxxx platu xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx však xxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

10x) §31 xxxxxx č. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx-xx představitel xxxxxxx x §1 xxxx. x) xx f) xxxxxx x. 236/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx poslanec Evropského xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx neschopným x výkonu xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008 a tato xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x po 31. xxxxxxxx 2007, xxxxxxxxx xx mu plat xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2007.

2. Xxx-xx představitel xxxxxxx v §1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 236/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx poslanec Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zvolený xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k výkonu xxxxxx před 1. xxxxxx 2009 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxxxx xx mu xxxx xxx této xxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2008.

Čl. XXXXXX

Xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx výše xxxxx a některých xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxxxxx x xxxxxx 2008 xx 2010

1. Pro určení xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx náhrad výdajů, xxxx,

x) kdo xx xxxxxx v §1 xxxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx a poslanců Xxxxxxxxxx parlamentu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

x) x xxxxx zvláštní xxxxxx předpis stanoví, xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x)1),

xx x xxxxxx 2008 až 2010 použije platová xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 20072).

2. Xxxxxxxxxx §3 odst. 3 xxxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a některých xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx., se x xxxxxx xx 1. xxxxx 2008 xx 31. prosince 2010 nepoužije.

1) Xxxxxxxxx §8 xxxxxx x. 349/1999 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

2) §3 xxxx. 3 xxxxxx č. 236/1995 Xx., x xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx představitelů xxxxxx xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 309/2002 Xx. Sdělení Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx věcí x. 582/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx platu x některých xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 236/1995 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní moci x xxxxxxxxx státních xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxx 2007.

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupců

Čl. XXXX

Xxxxx č. 201/1997 Sb., x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 143/1992 Xx., x xxxxx x odměně za xxxxxxxx pohotovost x xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 14/2002 Xx., zákona x. 279/2002 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 420/2002 Xx., zákona x. 425/2002 Sb., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx č. 427/2003 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 630/2004 Xx. x zákona x. 189/2006 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §3 xx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 10 xx xxxxxxxx jako odstavce 4 až 8.

2. X §3 xxxx. 5 xx xxxxx "6" xxxxxxxxx číslem "4".

3. X §4 xx xxxxx "7" xxxxxxxxx xxxxxx "5" x xxxxx "8" xx nahrazuje xxxxxx "6".

4. X §7 xxxx. 1 se xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

5. §9a xxxxxx nadpisu xxx:

"§9x

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu funkce

Státnímu xxxxxxxx, který xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxx, které xxxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx funkce; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nejdéle xx xxxx 18 xxxxxxxxxx dnů xxx xxxx dočasné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx po tutéž xxxx x xxx, xx xxx xxxxx x nich se xxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, neposkytuje. Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vzniklé x důvodu xxxxxxxxxx xxxxx nebo nemoci x xxxxxxxx xx xxxx poskytuje plat xxx xx počátku xxxxxxx neschopnosti x xxxxxx funkce, a xx xxxxxxx xx xxxx uvedenou ve xxxx první. Xxx xxxxxxxxxx dočasné neschopnosti x xxxxxx funkce xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx předpisů o xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx; xx dočasnou xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx též nařízená xxxxxxxxx.".

6. §9x se xxxxxxx.

7. X §11 xxxx. 2 se xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

8. V §11 xxxx. 3 xx číslo "7" xxxxxxxxx číslem "5" x číslo "8" xx xxxxxxxxx číslem "6".

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx-xx xxxxxx zástupce xxxxx dočasně xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx trvá x xx 31. xxxxxxxx 2007, poskytuje xx xx xxxx xxx xxxx neschopnosti xx 31. xxxxxxxx 2007 podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2007.

2. Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxx dočasná neschopnost x xxxxxx funkce xxxx x xx 31. prosinci 2008, xxxxxxxxx xx xx xxxx při xxxx xxxxxxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2008 xxxxx xxxxxxxx předpisů účinných xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx státních xxxxxxxx x xxxxxx 2008 xx 2010

1. Pro xxxxxx xxxxx

x) státního xxxxxxxx,

x) toho, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx některému xxxxxxxx xxxxxxxx1),

xx x xxxxxx 2008 xx 2010 použije xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 20072).

2. Xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxx č. 201/1997 Xx., x xxxxx x některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx č. 143/1992 Sb., o xxxxx a odměně xx pracovní pohotovost x xxxxxxxxxxxx x x některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 309/2002 Xx., xx v xxxxxx xx 1. xxxxx 2008 xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx §16 xxxx. 4 xxxxxx x. 201/2002 Xx., x Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 626/2004 Xx.

2) §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 201/1997 Xx., x xxxxx a xxxxxxxxx náležitostech xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxx x. 143/1992 Xx., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx.

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x. 583/2006 Xx., x xxxxxxxxx platové základny xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 201/1997 Xx., o xxxxx a některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 143/1992 Sb., x xxxxx x xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx 2007.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x obcích

Čl. XXX

Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Sb., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 313/2002 Xx., zákona č. 59/2003 Sb., zákona x. 22/2004 Sb., xxxxxx x. 216/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx., zákona x. 626/2004 Sb., zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 234/2006 Xx. x zákona x. 245/2006 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §73 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Nevykonává-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx 3 xxx xxxx, měsíční xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx jinak x xxxxxxxx 4; x kalendářním xxxxxx, x němž z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx měsíční xxxxxx x xxxxxxx xxxx.".

2. X §73 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx dny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo karantény xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxx měsíční xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx ve xxxx 60 % xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxx věty xxxxx xx jedna xxxxxxxxx xxxxxxx odměny xxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx o 50 %, xxx-xx x xxxxxxx, kdy xx nemocenské podle xxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx snižuje xx xxxxxxxx. Výše xxxxxxx xxxxxx xx snížené xxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx den xx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx nahoru.".

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx uznán dočasně xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2008.

XXXX TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o krajích

Čl. XXX

Xxxxx č. 129/2000 Sb., o xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Sb., xxxxxx x. 231/2002 Sb., xxxxxx č. 229/2003 Xx., xxxxxx x. 216/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx. x xxxxxx č. 234/2006 Xx., xx xxxx takto:

1. X §48 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti, karantény, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x dítě do 3 xxx věku, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 3; x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxx uvolněný xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výši.".

2. X §48 odstavec 3 xxx:

"(3) Uvolněnému xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx dny xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx náleží xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx 60 % xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxx xx snížené xxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx se upravuje xxxxx xxxxxxxxxx základ xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění. Xxxxxxx odměna xx xxxxxxx výši stanovená xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x 50 %, xxx-xx x případy, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx stanovené xxxxx xxxx první x xxxxx xx jednotlivý xxxxxxxxxx den xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx nahoru.".

Xx. LV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx nenáleží x xxxxxxxxx se mu xx 31. xxxxxxxx 2008 nadále xxxxxxxxxx xx podmínek, xx xxxx x xx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2008.

ČÁST TŘICÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 145/2001 Sb., xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2001 Xx., xxxxxx č. 450/2001 Xx., zákona x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 312/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Xx., zákona x. 22/2004 Xx., xxxxxx č. 216/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 387/2004 Xx., xxxxxx č. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Xx., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx. a zákona x. 234/2006 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §53 odstavec 2 zní:

"(2) Nevykonává-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx 3 let xxxx, xxxxxxx odměna xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 4; x kalendářním xxxxxx, x xxxx z xxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy vykonával xxxxxx xxx po xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx odměna x poměrné xxxx.".

2. X §53 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx dny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx karantény xxxxxxxx x od čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx čtrnáctého xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx mu náleží xxxxxxx odměna xx xxxxx xxxxxxxxxx den xx xxxx 60 % jedné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxx stejným xxxxxxxx, jakým xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Měsíční xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxx x 50 %, xxx-xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx stanovené xxxxx věty xxxxx x třetí za xxxxxxxxxx kalendářní xxx xx zaokrouhluje xx xxxx koruny xxxxxx xxxxxx.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Byl-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx uvolněný xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, měsíční odměna xx xxxxxxx xxxx xx nenáleží a xxxxxxxxx se xx xx 31. xxxxxxxx 2008 nadále xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx x xx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

XXXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. LVIII

V xxxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 131/2003 Xx., zákona x. 281/2003 Xx., xxxxxx x. 426/2003 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 586/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb. x zákona x. 531/2006 Sb., §111 xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 52x xx 52c xxx:

"§111

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx služby, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 14 kalendářních xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xx xxx, které xxxx dny xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx, x xx xx xxxx 60 %, x xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxx, xxxxx jsou xxx výkonu xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx o 50 %, xxx-xx x případy, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx snížena xx polovinu52a). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaná xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx52x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52x).

52x) §31 xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění.

52b) §55 x 57 xxxxxx x. 187/2006 Xx.

52x) Xxxxx x. 258/2000 Sb., o xxxxxxx veřejného zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

XXXX TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 168/2005 Xx., zákona č. 202/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 382/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 428/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 495/2005 Sb., xxxxxx č. 109/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., zákona x. 115/2006 Sb., xxxxxx č. 161/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2007 Xx., zákona x. 181/2007 Sb. x zákona x. 213/2007 Sb., se xxxx xxxxx:

1. V §25 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova ", xxxxxx Rady Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

2. X §30 odst. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají slova "x odstavci 1 xxxx. x) a".

3. X §39 odstavec 2 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 33 a 34 xxx:

"(2) Nárok na xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) se xxxxxx xxx x době xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vztahujících xx x jím xxxxxxxxxx xxxxx zvlášť xxxxxx xxxxxxxx33); xx xxxxx x x případě xxxxxxxx jiného pracovního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx vznikl xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx34) a xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx náležela, xxxxx xx xxxxx xxxxx xx výsluhový xxxxxxxxx.

33) §55 xxxx. 1 xxxx. x) x §52 písm. x) xxxxxxxx xxxxx.

34) §131 x násl. zákona x. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§157 x xxxx. xxxxxx x. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

4. X §50 xxxx. 7 se xxxxx "xxxxxxxxx33) xxxx xxxxxxxxx xx službu34)" xxxxxxxxx xxxxxx "příspěvek34)" a xxxxx "nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxx" xx xxxxxxx.

5. X §54 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx příslušným xxxxxxx rozhodnuto, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxx x §39 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx.".

6. §78 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§78

Příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Zaměstnavateli xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx než 50 % xxxx se xxxxxxxxxx postižením z xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xx úřad xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx zaměstnavatel, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnavatel, který xx fyzickou xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavateli xxxxxxx xx výši xxxxxxxx vynaložených mzdových xxxxxxx xx zaměstnance, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x vyměřovacího xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) 9&xxxx;000 Xx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx zdravotním postižením [§67 xxxx. 2 xxxx. x)],

x) 6 500 Xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením [§67 odst. 2 xxxx. x) a x)].

(3) Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx čtvrtletně xxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x jejími součástmi xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 musí xxx xxxxx práce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Součástí xxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx průměrného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x zaměstnanců, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x uvedením xxxxxxxxxxxx mzdových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x tom, xx zaměstnavatel xxxx x evidenci daní xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx x xx zaměstnavatel xxxx nedoplatek xx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx pojištění, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx povoleno splácení xx xxxxxxxxx a xxxx x prodlení xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§112) xxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx xxxx příspěvku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovního místa (§113 xxxx. 5) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením.

(6) Úřad xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3 a xxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx některého x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a pojistného xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx těch zaměstnanců, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x).

(7) Příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx poměrnou část xx zaměstnavatel povinen xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxxxxxxx výši.

(9) Pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx více xxx 50 % xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx rozhodný xxxxxxxx xxxxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx za kalendářní xxxxxxxxx.

(10) Způsob výpočtu xxxxxxxxxx přepočteného počtu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.".

Xx. LX

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. prosince 2007.

2. Xxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx roku 2007 xx řídí právními xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2007.

XXXX XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXXX XX ZVÝŠENÉ ŽIVOTNÍ XXXXXXX

Xx. LXI

Příspěvek na xxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxxxxxx č. 182/1991 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxx x sociálním zabezpečení x zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2007.

ČÁST XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 189/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 165/2006 Sb., a xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. LXII

V xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, zákon č. 264/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákoníku xxxxx, zákon x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., a xxxxx x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se x xxxxx xxxxx xx. XX xxxx 1, 5, 7 x 10 xxxxxxx.

XXXX TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna xxxxxx o vysokých xxxxxxx

Xx. LXIII

V §91 xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 552/2005 Xx., odstavec 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 21x xxx:

"(3) Stipendium podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, kteří xxxx nárok na xxxxxxxx xx xxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx21x), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xx dítě xxxxxxxxxxx součin částky xxxxxxxxx xxxxxx rodiny x koeficientu 1,5. Xxxxxxxxxx xx xxxx 1&xxxx;620 Kč se xxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx měsíců x xxxxxxxxxxx xxxx. Nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx písemným potvrzením xxxxxxx xx xxxx xxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx dítě xx xxxxxxxxxx xxx uvedený x xxxxxxxxx nepřevýšil xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodiny x xxxxxxxxxxx 1,5. Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxx 21 xxxxxx xx uplynutí xxxx, xx který xxx xxxxxx xxxxxx zjišťován. Xxxxx xx stipendium xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx určité xxxxxx xxxxxx xxxxx jednou.

21a) §17 xxxxxx x. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx

Xx. LXIV

Zákon č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx č. 2/1998 Xx., zákona č. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Sb., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného pod x. 167/2000 Sb., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 459/2000 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Xx., zákona č. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx., xxxxxx č. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx č. 455/2003 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx č. 422/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 123/2005 Sb., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx č. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 47/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx č. 117/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Sb., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 245/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 340/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 57/2007 Xx. x xxxxxx x. 181/2007 Xx., se xxxx xxxxx:

1. §1 xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 1 xxx:

"§1

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx xx základě xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) způsob xxxxxxxxx cen x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx.

1) Směrnice č. 89/105/EHS x průhlednosti opatření xxxxxxxxxxxx tvorbu cen x humánních xxxxxxxx xxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x, 1, 1x xx 1x xx xxxxxxxx jako poznámky xxx čarou č. 1x až 1x, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.

2. X §2 xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxx".

3. X §2 odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "xx xxxxxxx příjmů xx závislé činnosti x funkčních požitků xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1x),".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 1x xxx:

"1x) §6 zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 1x xx 1x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x xx 1g, x xx včetně xxxxxx na poznámky xxx xxxxx.

4. V §2 odstavec 3 xxx:

"(3) Zaměstnáním xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxxx [§5 xxxx. x)], xx které xx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1x).".

5. V §5 xxxxxxx x) xxx:

"x) xx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxx xx měly xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1a), x xxxxxxxx

1. osoby, která xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x funkčních xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jsou xx daně xxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx pouze xxxxxx ze závislé xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx za práci x xxxxxxxxxxx výcviku,

3. xxxxx činné na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx občas x xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "zaměstnanec xx xxxxxxxxxxxxx výpomoc") x xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxx účast takové xxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "započitatelný xxxxxx"),

5. xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x družstvu, xxx vykonává xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, x xxxxx x kalendářním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x kalendářním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

6. X §5 xxxx. x) xxx 7 xx xxxxx "xx konána xxxx vztah xxxxxxxxxxx xxxxx na nemocenském xxxxxxxxx (nemocenské xxxx)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xx zaměstnání xxxxx xxxxxxx x)".

7. X §6 xxxx xxxxx xxx: "Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x funkčních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3) zúčtovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxxx.".

8. V §7 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxxxxx g) xxxxxxxx xxxxx ", a xxxxx pečující o xxxxx xxxxxx 10 xxx, které xxxx xxxxxxx xx péči xxxx xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx)".

9. X §8 xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 16c x 16x zní:

"(2) Povinnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx (§2 xxxx. 3) x zaniká xxxx skončení xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §6. Za xxx xxxxxxx zaměstnance xx zaměstnání xx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx včetně pracovního xxxxxx sjednaného xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxxx nastoupil xx xxxxx, a za xxx ukončení xxxxxxxxxx xx považuje den xxxxxxxx pracovního xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx poměru xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nastoupil x xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru,

c) x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kde xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx vztah x xxxxxxxx, xxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávají xxx xxxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxx xxx odměňováni, xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, a xx xxx ukončení xxxxxxxxxx xx považuje den xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx, x za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx den, xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx sjednána,

e) x xxxxxx xxx xxxxxxx soudce xx xxxxxx, x za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxx,

x) u xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxx obvodů územně xxxxxxxxx statutárních xxxx x xxxxxxxx města Xxxxx, kteří xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebyli v xxxxxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvolnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx členu náleží xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx územních samosprávných xxxxx x zastupitelstev xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx obvodů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvolněni xxxx xxxxx před xxxxxxxx xx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xx něhož xxxx xxxxxx nenáleží. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx do xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zasedání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x je mu xxxxxxxxx xxxxxx uvedená xx xxxx první, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, po xxxxxx xx xxxxxx tato xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

g) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx den zvolení, x za den xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx den uplynutí xxxxxxxxx období, popřípadě xxx zániku mandátu,

h) x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, viceprezidenta x xxxxx Nejvyššího kontrolního xxxxx, xxxxx Rady xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, finančního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx ochránce práv x zástupce Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxx xxxxxxx xx xxxxxx, x za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx den skončení xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xx funkce, x xx den xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pečovatelské xxxxxx xxx, xx kterém xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x za xxx xxxxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxx dobrovolným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x pěstouna, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x zařízeních xxx xxxxx pěstounské péče xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx16x), xxx zahájení xxxxxx xxxxxxxxxx péče, x xx den xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx den zániku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvláštních případech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16x), den, od xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x za xxx ukončení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx tato xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx důvodů, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx trestu xxxxxx svobody xxxxxxxxxx xx xxxxx den xxxxxxxx xx xxxxx, x xx den xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx den xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) x xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pracovní xxxxx nevznikl, xxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisy xxx xxxx vznik, xxx xxxxxxxx výkonu xxxxx, x za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje den xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x) xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxxxx mu xxxxxx příjmy ze xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

16x) §44 xx 47 xxxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí.

16d) §40x xxxxxx č. 117/1995.".

10. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx" xxxxxxx.

11. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" x xx xxxxx "léčivé xxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "x potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx".

12. X §11 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmena x) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16x; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinno xxxxx xxxxxx pojištěnci xx jeho xxxxxx xxxxx,

x) na xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16x odst. 1 xxxx. x) x x zaplacení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx potraviny xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xx uhrazení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxx §16b xxxxxxxxx pojišťovnou ve xxxxx xxxxx §16x xxxx. 2.".

13. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx m), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16a".

14. X §15 xxxxxxxx 5 xx 7 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 23x xxxxx:

"(5) Xx zdravotního xxxxxxxxx xx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx léčivé látky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 2, xxxxx pro ně Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx léčiv (dále xxx "Ústav") rozhodl x xxxx xxxxxx (§39x). V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze x. 2 xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx připravované xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se při xxxxxxxxxxx ústavní xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, individuálně připravované xxxxxx přípravky, xxxxxxxxxxxx x transfúzní xxxxxxxxx, x provedení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xx jejich úhradě xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se nehradí xxxxxx přípravky x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5, xxxxx Xxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxxx x potraviny pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx používání je x odborného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o terapeutické xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx terapeutické xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx schopnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxx klinické xxxxx. Xxxxxxx terapeutickou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytovaná x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x nejbezpečnější léčby xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nákladovou xxxxxxxxxxx xx rozumí určení xxxxxx mezi celkovými xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ověřeného x xxxxxxxxxx klinické xxxxx; nákladově xxxxxxxxx xxxx léčivé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx, xxxxx xxx x náklady, xxxxxxxxxx xxx užití xxxxxx způsobu xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské účely xxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a indikačními xxxxxxxxx xxxx používáním xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx specializovaných xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx"),

x) nepřiznání xxxxxx léčivým xxxxxxxxxx x potravinám xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ve Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "cenový předpis")23c),

e) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx.

23x) §10 zákona x. 526/1990 Xx., x cenách, ve xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Xx.".

15. X §15 xx odstavce 8 a 9 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 xx 15 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 8 xx 12.

16. X §15 se xxxxxxxx 10 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 11 x 12 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 x 11.

17. V §15 xxxx. 10 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx přípravky, xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx účely a xxxxxxxxxxxx prostředky".

18. Za §16 se xxxxxxxx xxxx §16a x 16x, xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 27x xx 27x xxxxx:

"§16x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx péči xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx

x) 30 Xx xx

1. návštěvu, xxx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx vyšetření27a) (xxxx xxx "xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, ženského xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx lékaře,

2. xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

3. návštěvní xxxxxx xxxxxxxxxxx praktickým xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx (§20 xxxx. 3),

b) 30 Xx xx návštěvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) 30 Xx xx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) 30 Xx xx xxxxxx27x) každého, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxxxxxxxxx na receptu, xxx xxxxxx xx xxxxx předepsaných balení,

e) 90 Xx xx xxxxxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením poskytujícím

1. xxxxxxxxx xxxxxx první xxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pomoci xxxxxxxxxxx zubními xxxxxx,

2. xxxxxxx pohotovostní xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxx27x) x x xxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xx 17.00 hod. xx 7.00 xxx., xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) 60 Xx xx xxxxx den, xx xxxxxx xx poskytována xxxxxxx péče (§23), xxxxxxxxx lázeňská xxxx (§33 odst. 4) xxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx odborných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (§34), přičemž xx xxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx přijat x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, a xxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxx; xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx §25 xxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx vyplývající z xxxxxx xxxxxx tím xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx f) xx xxxxxxx

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx27x), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy27e),

b) xxx ochranném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxx xx pojištěnec xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx27x),

x) jde-li x xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx potvrzením xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x dávce, xxxxx xx xx poskytována xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx27x), xx xxxxxxx 30 dnů.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx xxxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxxxxx prohlídku (§29, 30 x 35),

x) dispenzární péči xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §31 xxxx. 1 písm. x) x x),

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžádané xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx provedeno xxxxxxxx xxxxxxxxx27x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služby při xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx regulační xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx s poskytováním xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxx zdravotnickému xxxxxxxx xxxxxxx xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx případů, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 30 xxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx regulační poplatek xxxxx vždy x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinno xxxxxxxx pojištěnci xxxx xxxx zákonnému xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x zaplacení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§40 xxxx. 3), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, otiskem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxx-xx x zařízení xxxxxxxxxx xxxx, xxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x výše xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §16x xxxx. 1.

(6) Zdravotnické xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovnám x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxx kalendářní xxxxx, xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x uvedením xxxxx xxxxxxxxxx, ke xxxxxxx se regulační xxxxxxxx váže, výše xxxxxxxxxxx regulačního poplatku x dne, ke xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx váže.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxxxx současně x xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poplatcích xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d), s xxxxxxxx xxxxx pojištěnce, xx kterému xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poplatku, xxx vydání xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely x xxxx doplatku, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(8) Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx zástupce xxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx poplatku podle xxxxxxxx 2 xxxx 3. Při zjištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zdravotní pojišťovna xxxxxxxxx tomuto zdravotnickému xxxxxxxx xxxxxx pokutu xx do xxxx 50&xxxx;000 Xx. Pokutu xx xxxxx uložit x opakovaně. Xxx xxxxxxxx pokuty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přihlíží x xxxxxxxxxx porušení, x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 3 let ode xxx, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo. Xxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

§16x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx poplatků x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx zákonným xxxxxxxxx xx regulační xxxxxxxx xxxxx §16a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hrazené xxxxxx přípravky xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx výši 5&xxxx;000 Xx, je zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx limitu xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx doplatky xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx pouze xx xxxx doplatku xx xxxxxxxxxxx xx trhu xxxxxxxx léčivé přípravky xxxx potraviny xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx látky a xxxxxx cesty xxxxxx. Xx neplatí, xxxxx xxxxxxxxxxxxx lékař xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§32 xxxx. 2); v xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx započítává xxxxxxxx x plné xxxx. Xx limitu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx částečně xxxxxxx xxxxxx přípravky xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 je xxxxx xxx 30 % xxxxxxxxx xxxx24) x xxxxxxxx xxxxxxx léčivé xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx xxxxxxxxxx léčivé xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx nebo doplňkové xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx určených x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx stanoví Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx, x xxxxxxxx výše xxxxxx a výše xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxx součet regulačních xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxx §16x xxxx. 6 x 7, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x to xx 60 kalendářních xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx, xx kterém xxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxxxxx, xx kterém xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 již xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částku xx výši xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx příslušné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízeními xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §16x xxxx. 6 x 7, x xx xx 60 xxxxxxxxxxxx xxx po uplynutí xxxxxxx xxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx první nebo xxxxx, která x xxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxx 50 Xx, uhradí xxxxxxxxx pojišťovna xx 60 kalendářních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Při xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x které xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx oznámit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna, x xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx druhé xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x kalendářním roce xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx pojištění xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx připadající xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx oznámení x xxxx této xxxxxx.

27x) Xxxxxxxx x. 134/1998 Xx., kterou se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x bodovými xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27x) §49 xxxxxx č. 79/1997 Xx., x léčivech x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

27c) §1 x 2 xxxxxx x. 245/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxx klidu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27x) §38 xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27x) Xxxxx x. 109/2002 Xx., x výkonu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx zařízeních x x xxxxxxxxxxx výchovné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27x) Xxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27x) Zákon x. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

19. X §17 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vydává Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

20. X §17 xxxx. 6 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" zrušují.

21. X §17 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "a garantem xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

22. X §17 xxxx. 6 xxxx xxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx" x xxxxx "xxx" xx nahrazuje xxxxxx "xx".

23. X §17 odst. 6 xxxx xxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx není x xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx dohoda xxxx x xxxxxxx" x xx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx podle xxxx čtvrté a xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx úhrady x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

24. X §17 xxxx. 7 xx xxxxx "vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxx" x xxxxx "xxxxx jsou x xxxx příloze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx symboly" xxxxxxxxx xxxxx "x nichž xxxxxxxx Ústav o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

25. X §22 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxx xxxxxx" xxxxxxxx slova "a xxxxxxxxxx xxxx, poskytovaná xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx".

26. X §22 xx xx konci xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx "nebo xx xxxxxxx doporučení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,".

27. X §30 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2".

28. X §32 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx podání x xx xxxxxxx xxxxxxx formou, nahradí xxx xxxxxxx v xxxxxxx se zvláštním xxxxxxx předpisem37) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".

29. Za xxxx xxxxx se xxxxxx nová xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 42x až 42x xxx:

"XXXX XXXXX

XXXXXXXX CEN X ÚHRAD XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

§39x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cen xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxx hromadně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské účely, x nichž xx xxxxx xxxxxxxx předpisu23c) xxxxxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxx stanoví xxxxxxxxx cenu výrobce xxx, xxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx léčivého přípravku xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x členských státech Xxxxxxxx unie s xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx x potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxx"), je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx třech xxxxxx referenčního xxxx; xxxx podmínka xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobek není xx trhu x xxxxxxxxx počtu zemí xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §39x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx b) xx x xxxxxxx xxxxxxx výrobních xxx xxxxxxx jedné xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx42x) xx trhu x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) průměr 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx postupovat xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terapeuticky xxxxxxxxxxxxxx léčivého přípravku xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x České republice, x xxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxx výrobní xxxx xxxxxxxxxxx terapeuticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x) nebo x).

(3) Seznam xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§39x) xxxxxx generikem x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx podle xxxxxxxx předpisu23c) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx cenu o 20 % xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx původního xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx generika xxxxxxxx přípravku xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kterou xxx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx, která dosud xxxxxx xxxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx přípravkem xxxx xxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx zlepšení xxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"), x xxxxx není xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx použití x xxxxxxxx praxi a xxxxx xxxxxxx cenové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23x), xx stanoví podle xxxxxxxx 2 písm. x). Xxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx výši xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v 1 zemi xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxx průměru výrobních xxx zjištěných xx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxxxx, xxx nelze xxxxxx xxxxx xxxxxx, postupuje xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxxx x).

Xxxxxx stanovení xxxx změn výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx účely

§39b

(1) O xxxx x podmínkách xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské účely xxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx Ústav může xxxxx x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx léčivého přípravku x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu42b). Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravinu xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx cenové xxxxxxxx maximální xxxxx23x), Xxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx stanovena xxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a podmínek xxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx posuzují

a) xxxx xxxxxxxxxxxx účinnost x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jejímuž xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx efektivita x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx užíváním x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx náklady na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění,

d) xxxxxxx zájem (§17 xxxx. 3),

e) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) míra xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxx léčivým přípravkem xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cen x xxxxxxxxxxx úhrad x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx zvláštní lékařské xxxxx,

x) předpokládaný xxxxx xxxxxx na finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění,

k) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odborníků, x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx současným xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxx léčby, xxxx xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx efektivní xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, a xx na dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčebného xxxxxxxx42x). Xxxxx může xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx použití xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x je-li xxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxx možností xxxxx, xxxx je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx léčbou.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupině, xx xxxxxxxx úhrada xxxxxxxxxx xxxxxxx (§39x) xxxxxxx xxxxxxx x 20 % x xxxxxxxxxx xx výši ceny xxxxxx léčivého xxxxxxxxx (§39x odst. 4). Xxxxxx xx postupuje x xxxxxxx generika xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely lze x xxx návrhu xxxxxxxx podmínky úhrady

a) xxxxxxxx-xx to odborná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spojená x xxxxxx xxxxx léčivým xxxxxxxxxx nebo potravinou xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x praxi vyplývá, xx léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx pacientů, xxxxxx indikace, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx praxe,

c) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelného x hospodárného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 1 xxxxx x České xxxxxxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx,

x) x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(6) Ústav xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedle xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx je xxxx xxxxxxx úhrada xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx látky, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxx vybranou xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx skupinu xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se použijí xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx léčivých xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 6, xxxxxxxx za xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hrazen xxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§39x

(1) Xxxxx zařazuje xxxxxx přípravek x xxxxx řízení podle §39x do xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx úhrada xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny, xx xxxxx byl léčivý xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dávku xxxxxxxx xxxxx obsažených v xxxxxxxx přípravcích x xx xxxxxx pro xxxxx referenční skupinu. Xxxxxxxxxxxx skupinami xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zásadě terapeuticky xxxxxxxxxxxxx x obdobnou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx využitím. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úhrada xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) xxxxxxxx ceny xxx xxxxxxxxx spotřebitele připadající xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištěné x xxxxxxxxxx zemi Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zásadě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 3 %; zahraniční xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx stanovení základní xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx účinná a xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxx xxxxxxx x) x xxxx skutečnosti xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úhrady xxxxx, xxxxxxx xx zohledňuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx účely a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) ceny xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx výsledkem xxxxxx xxxxxxx xxxxx §39x, xx-xx tato xxxx xxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx a) nebo x),

x) nejvyšší ceny xxx konečného spotřebitele xxxxxxxx x písemném xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (§17 xxxx. 3) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s držitelem xxxxxxxxxx, výrobcem xxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxx nižší, xxx xx xxxx podle xxxxxxx x), x) xxxx x), a xx-xx xxxxxxxx uzavřeno xxx všechny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely na xxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxxxx úhrada v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx terapeutická xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx 60 % xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx základní xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxxx. Xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxx Ústav xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx. Xxxxxxxx úhrada xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nezařazených xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx maximální xxxx xxxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 2 xxxx. x), xxxx xxxxxxx 70 % xxxxxxxxx maximální xxxx.

(5) X případě, že xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39x až 39x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxx upraví xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx nákladný xxxxxx přípravek xxxxxxxxxx xx této xxxxxxx xxx plně hrazen.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou výši xxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské účely xxxxxx x podmínky xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx stanovenou Xxxxxxx. Xxxxxxxxx pojišťovna xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx úpravě výše x podmínek úhrady xx všem léčivým xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx zařazeným xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§39x

Xxxxxx xxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Je-li xx xx xxxxxxxx xxxxx (§17 odst. 3), Ústav rozhodne x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravku, x xxxxx není xxxx dostatek údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx praxi, x xx pouze xxxxx, xxxxxxxxxx-xx dostupné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx inovativního xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx x 1 xxxx xxxxxxxxxxxx koše. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Ústav xxxxxxxxx xxxxx §39x obdobně.

(2) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 12 měsíců x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx třikrát.

§39e

Soutěž x xxxxxxxx cenu

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx vynakládání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx přípravky xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx xxxxxxx 2 xxxxxxx, soutěž o xxxxxxxx xxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx soutěž"). Xxxxxxx xxxxxx může Xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x §39c odst. 3 s cílem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx pojištěnce. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vždy, xxxxxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxx ústavu pro xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx se cenová xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, do kdy xx možné podávat xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx 30 xxx xxx xxx zveřejnění xxxxxxxx.

(3) Nabídky xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §39f xxxx. 2 xxxx. x) x x) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"). Xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx navrhovatele, název xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxx přidělený Ústavem, xx-xx léčivý xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx a prohlášení, xxxxxx se navrhovatel xxxxxxxx dodávat léčivý xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx na český xxx xx xxxx 12 měsíců xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx Ústav xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx mohou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx úpravu xxxxxxx xxxx 10 xxx ode xxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx cenu xxx pouze snížit.

(5) Xx 15 xxx xxx xxx, x xxxxx xxxx možno xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx vyhodnotí xxxxxxxx xxxxxxx, která musí xxx nižší než xxxxxxxxx xxxx základní xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxx, přijetí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Podle xxxxxxxxx návrhu xxxxxx Xxxxx základní úhradu xxxxxxxxxx skupiny.

(6) X xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 nevedly x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního pojištění, Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x její xxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxx ústavu xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx opravný xxxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nabídky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx cenu, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx. Xxxxx navrhovatele xxxxxxx povinnosti stanovené xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx nepředvídatelné xxxxxxxxx xxxxx podmínek, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, uloží Ústav xx xxxxxxxxxx přijaté xxxx pokutu xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Při ukládání xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x závažnosti porušení, x xxxx xxxxxxxx x x okolnostem, xx xxxxx x xxxxxxxx povinnosti došlo. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx Ústav. Xxxxxx xxxxxx celní úřad. Xxxxxx x xxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, průběh a xxxxxxxx cenové soutěže xx xxxxxxxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxx42x) xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§39x

Xxxxxx x stanovení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x stanovení výše x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx podává xxxxxxxxxx pro každou xxxxxxx xxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx zvláštní lékařské xxxxx.

(2) Žádost x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxx

x) xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx42x), x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx tuzemský xxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, xx-xx jím dovážený xxxx xxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu42b),

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx maximální xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx x) x x).

(4) Ústav xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx maximální xxxx xxxx o stanovení xxxx a xxxxxxxx xxxxxx x z xxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx maximální xxxx xxxx na xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx veřejný xxxxx.

(5) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx úhrady xxxx obsahovat

a) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx léčivého xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx registrován,

c) lékovou xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx látce s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Světovou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) kvantifikovatelné x xxxxxxxxxxxx očekávané výsledky x xxxxxx farmakoterapie, xxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx systému xxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx úhrada, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx terapeutickou dávku xxx léčebné indikace, xxx xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) navrhovanou xxxx xxxxxx v korunách xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dávku, xxxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxx,

x) navrhovanou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx léčivý xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx maximální xxxxx a tato xxxx nebyla dosud xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ceny x případě, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx cenu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravina xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxx xxxxxx regulován.

(6) X žádosti žadatel xxxxxxx

x) xxxxxxxx dostupných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, farmakoekonomických xxxxxxxxx, xxxxxxx analýzy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x analýzy xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění (xxxx xxx "analýza xxxxxx"),

x) xxxxxxx v xxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx souhrny se xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské účely xxxxxxxx, x uvedením xxxxxxxxxxx obchodních názvů, xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, výši x xxxxxxxx úhrady x veřejných xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx v xxxxxx referenčního xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nejlevnějšího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx farmakoterapie s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění; xxxxxxxxxx spotřebě a xxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo potravinou xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx,

x) návrh xx xxxxxxxxx zvýšené úhrady xxxxx §39x odst. 6 x vymezením, xxx xxxxx skupiny xxxxxxxx xx indikací xx xxx xxxxxxxxx x xxxx odůvodnění,

f) xxxxxxxxx ujednání se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, týkají-li xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx potraviny xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (§17 xxxx. 3) x držitelem xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxx dohodě výrobcem xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx dovozcem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42x), xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 6 stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Žadatel o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 5 xxxx. x) x x odstavci 6 xxxx. a), x), x) a x), pokud xxxxxxxxxx xxxxxx přípravek xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx x xxx v zásadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úhrady. Xx-xx xxxxxxxxxx použití xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelného léčivého xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx který xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx používán s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx dávkách xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ustanovení xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx obsahovat xxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 písm. x) xx x) x i) x xxxxx odstavce 6 xxxx. c), f) x x). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx žádá x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x stanovení xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx žádosti o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x stanovení xxxxxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxx uvedený x odstavci 2 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxx. x) až x).

(11) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x stanovení xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx označit xxxxxxx x informací xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství42d). Xx předmět obchodního xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Ústavem, je-li xxxxxx přípravek registrován, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) kvantifikovatelné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x důvody xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potraviny xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx,

x) x neregistrovaných xxxxxxxx přípravků údaj x složení léčivého xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x uvedením mezinárodního xxxxxxxxxxxx názvu doporučeného Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx doporučenou Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx denní xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx indikace, xxx xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x balení xxxxx odstavce 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, s xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx hodnocení, zejména xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6,

x) xxxxxxxx názvy, cenu, xxxx a podmínky xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, způsob úhrady xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx údajů x přípravku xxxxx xxxxxxxx 6,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx léčivého přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské účely x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle odstavce 6,

x) xxxxxxxx xxxxx x nákladech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxx xx prostředky xxxxxxxxxxx pojištění, odhadovanou xxxxxxxx x odhadovaný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx potravinou xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely.

§39g

Řízení x stanovení maximální xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny x xxxxxx x xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx podaly xxxxxx, xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, držitel xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx programu, xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Ústav rozhodne x xxxxxxxxx xxxx x výši x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 75 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxx zahájeno; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny x x xxxxxxxxx výše x podmínek xxxxxx xxxx tato lhůta 165 dnů.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cena xxxxxxx v žádosti xxxxxx osobami xxxxxxxxx x §39x odst. 2 xxxx. x) xxxx x) xx xxxxx, než maximální xxxx xxxxxxxx podle §39x odst. 2, Xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Ústav xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39c. Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §39x xxxx. 2 způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§39x xxxx. 7).

(5) Xxxxxxxxx řízení xxxx oprávněni xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxx Xxxxx xxxx usnesením xxxxxxxxxx.

(6) Dojde-li x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše a xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx povinen xxxx xxxxx neprodleně oznámit Xxxxxx.

(7) X řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx x stanovení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x v xxxxxx x změně xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx výše a xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx ustanovení x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx účastníků xxxxx xxxxxxxxx xxxx42x).

§39x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx maximální xxxx x x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx rozhodnutím xxxxxxx maximální cenu xxxx xxxxxxx výši x xxxxxxxx úhrady, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxx výše xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x rozhodnutí; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx výše xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Stanovená xxxx x xxxxxxxx úhrady xx rovněž xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 6.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx vydáno xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, může xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx trh xx xxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x jejich xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§39x

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x stanovení výše x podmínek xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx o xxxxx stanovené maximální xxxx xxxx xxxx x podmínek xxxxxx xx žádost xxxxx xxxxxxx x

x) §39x xxxx. 2 xxxx. x) x b), xxxxx xxx o xxxxxxxxx cenu,

b) §39x xxxx. 2 xxxx. x) xx x), xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x moci xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nové, xxxx dříve xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ovlivnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenu nebo xxxx a xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx zaměnitelné xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxx, jinak x xxxxx pravidelné xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ročně.

(3) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx schválených xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx stability systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx42x). Xxxxxx xxxxxxxx přípravků nebo xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Ústav xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx částečně xxxxxxxxx, xx referenční xxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Při xxxxxx o změně xx xxxxxxxxx podle §39x x 39h xxxxxxx.

§39x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady

(1) Xxxxx xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xx xxxxxx osoby xxxxxxx x §39f xxxx. 2 xxxx. x) nebo x),

x) x xxxx úřední, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx x případě xxxxx cenové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx23x), xxxx

x) x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx než 12 xxxxxx na xxxxx xxx.

(2) Xxxxx rozhodne x xxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxxx

x) xx žádost xxxxx xxxxxxx v §39x xxxx. 2 písm. x), b) xxxx x),

x) x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxx specifický xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dodáván na xxxxx xxx xxxx xxx 12 xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xx jejíž xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §39x odst. 2.

(3) Ústav xxxxxxxx x zrušení stanovené xxxxxxxxx ceny nebo xxxx x podmínek xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx ve xxxxx 75 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§39x

Xxxxxxxxx prodloužení xxxxx

X případě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxx xxxxx uvedenou x §39x xxxx. 2 xxxxxxxxxx usnesením o 60 dnů, a xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v §39f xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxxxx-xx xxxxxxxxx, oznamuje Xxxxx prodloužení xxxxx xxxx xxxxx uplynutím.

§39l

Pravidelná xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx pravidelně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ročně xxxxxx xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx účely s xxxxx xxxxxxx, x xx zejména xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx farmakoterapie [§39x xxxx. 5 písm. x)], účelnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx úhrady, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x nákladové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx pravidelně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti x xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 Ústav zpracovává xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xx úpravu xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx podle §39x xxxx. 4, §39i xxxx §39x xxxx. 1 písm. b).

§39m

Poskytování xxxxxxxxx

(1) Po nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x stanovení maximální xxxx xxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxx x podmínek xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "držitel xxxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenu xxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39x odst. 2 xxxx. a), x) x x) až x),

x) xxxxxxxxx dožádáním Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx uvedených x xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxx Xxxxx o změně xxxxx nezbytných xxx xxxxxxxxx součinnosti Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

(2) Xxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx o stanovení xxxx x podmínek xxxxxx, které nabylo xxxxxx moci xxxx 31. xxxxxx 2010, xx povinna xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx v xxxxxxx stanoveném x §39x xxxx. 5 x 6 do 31. xxxxx 2013 x xxxx xxxxxxx 5 let. Osoba, xx xxxxx žádost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nabylo právní xxxx xx 31. xxxxx 2010, xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §39f xxxx. 5 x 6 xx 31. xxxxx 2018 x xxxx každých 5 xxx.

(3) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 platí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§39x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx, x xx x způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup,

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx výčet xxxxx x výší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx ceny xxxxxxxxx, a s xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx x podmínky úhrady xxxxxxxxx,

x) xxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx úhrad xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx výši xxxxx nezařazených xxxxxxxx xxxxx, nelze-li léčivý xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx úhrady stanoveny,

c) xxxxxxx zprávu shrnující xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx podle §39x.

(2) Ústav jedenkrát xx xxx sděluje Xxxxxx Evropské xxxx

x) xxxxxx léčivých přípravků x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx výše,

b) xxxxxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx období xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxx,

x) aktualizovaný xxxxxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hrazených xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx obsahuje jejich xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx úhrady s xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nahlížet xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x stanovení xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx pořízena x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx maximální xxxx nebo o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Údaje xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ústav xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které označil xxxxx §39x xxxx. 11 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxx informace nadále xx předmět xxxxxxxxxx xxxxxxxxx považovat; o xxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx Ústav poskytnout xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, stanovení maximálních xxx x xxxx x xxxxxxxx úhrady xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx správní, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

42x) Xxxxxxxx x. 288/2004 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, vydávání xxxxxxxx pro souběžný xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktualizovaných zpráv x xxxxxxxxxxx, a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x použití xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx vyhláška x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

42x) Zákon x. 79/1997 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

42x) Xxxxx č. 137/2006 Xx., o xxxxxxxxx zakázkách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

42x) §17 xxxxxx č. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

42x) Xxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Sb.

42f) Xxxxxxxxx §8 xxxxxx x. 551/1991 Xx., x Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx až xxxxxxxx se označují xxxx části xxxxx xx třináctá.".

30. X §42 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x. 2 tohoto xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Ústavu x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx".

31. X §43 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxx pojišťovna vede xxxxxx účet pojištěnce xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pojištěnci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16x x xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx §16x xxxx. 1. Xx vyžádání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx ročně xxxxxx xxxxxx z osobního xxxx údaje x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16x a xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx tyto xxxxx xx xxxxx měsíců, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

32. X §46 xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 46x xxx:

"(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x úhradě zdravotní xxxx xx koná xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Vězeňské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx46x),

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby,

d) xxx xxxxxxxxx xxxx smlouvy x poskytování x xxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxx se xxxxx x xxxxxxx vztah xx xxxxxxx subjektem x současně xxxxxxxxx x rozšíření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

46x) Xxxxx č. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

33. V §46 xx xxxxxxxx odstavce 3 x 4, xxxxx xxxxx:

"(3) X xxxxxxx xxxxx právní xxxxx zdravotnického zařízení xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pouze xxxxx, xxxxxxx-xx x rozšíření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x příslušném xxxxx.".

34. X §49 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. O xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx komise xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx předseda x xxxxxxx xxxxxxxx členové xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x stanovení xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

35. V §51 xxxx. 1 xx xx slova "xxxxxxxx x xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx,".

36. X §52 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 odst. 2.".

37. X §52 xxxx. 2 větě první xx xxxxx "x xx stanoviskům xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nezakládají" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

38. X §53 xxxx. 1 xx xx větu xxxxx xxxxxx věta "Xx správním xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx x hrazení xxxxxx podle §16x; x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poplatků, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §16x a doklady x xxxxxxxxx doplatků xx částečně hrazené xxxxxx přípravky xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx započítávají xx xxxxxx xxxxx §16b, xx kterých xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx §16x byl xxxxxxxxx." x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, snížení xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §16x".

Xx. LXV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx ceny stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x potraviny xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx cenové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Ústavu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, platí xx xx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

2. Držitel xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx dovozce xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxx maximální xxxx xx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxx cenového předpisu xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx účely zaniká xxxxxx xxxx po xxxxxxxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx lhůtě xxxxxx podána xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx Ústavu o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

4. Řízení x stanovení maximální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dni účinnosti xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Ústav xx 180 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx řízení x snížení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a potravin xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxx x 31. prosinci 2007 xxxxxxxxxxxx omezení uvedené x §39x odst. 2.

XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

Xx. LXVI

Zákon č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 15/1993 Xx., xxxxxx č. 161/1993 Xx., zákona x. 324/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Sb., zákona x. 59/1995 Sb., xxxxxx č. 149/1996 Xx., xxxxxx x. 48/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., zákona x. 118/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Sb., xxxxxx č. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 138/2001 Xx., xxxxxx x. 49/2002 Sb., xxxxxx č. 176/2002 Xx., zákona č. 309/2002 Sb., zákona x. 424/2003 Xx., xxxxxx č. 437/2003 Xx., zákona x. 455/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 123/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Sb., xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx. x xxxxxx x. 264/2006 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §3 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxxxx základem xxxxxxxxxxx2) xx xxxx xxxxxx xx závislé xxxxxxxx x funkčních xxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx daně x xxxxxx fyzických xxxx xxxxx zákona x xxxxxx x příjmů3) x nejsou xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx mu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxx xxxxx rozumí plnění, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxxxxxx xxxx předáno x xxxx prospěch, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.".

2. X §3 xxxx. 2 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů4a)".

Poznámka pod xxxxx x. 4a xxx:

"4x) Xxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

3. V §3 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:

"f) xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx plného invalidního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

4. X §3 xx xx konci odstavce 4 xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx" xxxxxxx.

5. X §3 xxxx. 13 xxxx xxxx xx xxxxx "který mu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "x xx xx výši, xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx předmětem xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx3)," x xx slova "vzniklou x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx vztahem" xx xxxxxxxx slova ", a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. e) x f)".

6. X §3 se xxxxxxxx xxxxxxxx 15 až 18, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 16x xxxxx:

"(15) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je částka xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx tvořen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxx x kalendářním xxxx, xx který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx součin všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kalendářní xxx, xxxxx x dva xxxx předchází xxxxxxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx16x); vypočtená xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny xxxxxx.

(16) Xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx úhrn vyměřovacích xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základ xxxxx xxxxxxxx 15, neplatí xxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pojistné x částky, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 15.

(17) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 15 x xxxxx příjmů xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxxx z úhrnu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxx (§14). Xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx zaměstnavatelů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 16; xxxxxxxx zaplacené xxxxxxxxxxxx x vyměřovacích xxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnavatelů xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx věty xxxxx.

(18) Zaměstnavatel xx xxxxxxx písemně potvrdit xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx vyměřovacích xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxx za zaměstnance xxxxxxxx pojistné, x xx do 8 xxx ode xxx xxxxxxxx žádosti; xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx údaje, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nové potvrzení.

16b) §17 xxxx. 2 x 4 zákona x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

7. X §3x xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxx pojistné x xxxxxxxxxxxx základu xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx x maximálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 nižší xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odvést xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 50 % xxxxxxxx mzdy (§3 xxxx. 15 xxxx xxxxx); xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mzdy.".

8. X §3a xxxx. 4 se xx xxxxx xxxxx písmene x) čárka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x doplňují xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx považuje xxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (karantény), po xxxxx xx nemocenské xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx neposkytuje, xxxxx xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,".

9. X §3a xx doplňuje xxxxxxxx 5, xxxxx zní:

"(5) Xxxx-xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x součet xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx vyměřovacích základů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx průměrné mzdy, xxxxx xx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osoby samostatně xxxxxxxxx xxxxx, sníží xx o zbytek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx základů zaměstnance.".

10. §3x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 37 x 21x xxx:

"§3x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx hrazené xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxx pojistného stát37), xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxxxxxx základem xx 25 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kalendářní xxx, xxxxx x 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx21x). Vypočtená xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny nahoru.

37) Xxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21x) §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

11. V §14 xxxx. 2 xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx "Přeplatek xxxxx §3 xxxx. 17 xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx žádosti. Xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku x více zdravotních xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx doložit potvrzením xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxx odváděl xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx vrátí xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x součtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx byly x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pojistného x kalendářním roce.".

12. X §14 odst. 2 xxxx xxxx xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx" vkládají xxxxx "nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 17".

13. X §16 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "Promlčecí xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx.".

14. X §24 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Osoba xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoho měsíce xxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx přiznání32) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx všem zdravotním xxxxxxxxxxx, u kterých xxxx x tomto xxxxxx pojištěna, přehled x xxxxx příjmech x xxxxxxxx vynaložených xx xxxxxx dosažení, xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxx xxxxx §3x, xxxxxxxxx vypočteném x xxxxxx vyměřovacího základu. Xxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx zpracovává xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx povinna xxxx skutečnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx daňové přiznání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příjmech x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 8. dubna xxxxxxxxxxxxx xxxx má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxxxx.".

15. Za §26d xx xxxxxx xxxx §26x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§26x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pojistného

Příslušná zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx žádost xxxxxx xxxxxxxxxx potvrzení x stavu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, penále, pokuty x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx. Má-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x tomto xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a údaj x xxxxx na xxxxxxxxx včetně záloh, xxxxx xx penále, xxxxx na pokutě x xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxxxx výše xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxx.".

Čl. LXVII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2008 xxxxx §3x věty druhé xxxxxx č. 592/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se použije x pro xxx 2009.

2. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2007 xx použije xxxxx x. 592/1992 Xx., ve znění xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České republiky, xx xxxxx zákona x. 592/1992 Xx., xxxxxx č. 10/1993 Xx., zákona x. 60/1995 Xx., zákona x. 149/1996 Sb., xxxxxx x. 48/1997 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 69/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 49/2002 Sb., xxxxxx x. 420/2003 Xx., xxxxxx č. 455/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Sb. x xxxxxx č. 117/2006 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §5 xx xx xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x xxx:

"x) xxxxxx částek, xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxx úhrady xxxxxx xx xxxxxx částkách x xxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěncem, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx1x).".

1x) §16x a 16b xxxxxx č. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Xx.".

2. X §6 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxx".

3. X §6 xxxx. 3 xx slova "xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx výroční xxxxxx".

4. V §6 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx závěrku x xxxxxxx zprávu" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu, xxxxxx závěrku x xxxxx xxxxxxx xxxxxx".

5. X §6 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 xx 10.

6. X §6 odst. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx zdravotně xxxxxxxxxx plánu".

7. X §7 odst. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "podle xxxxxxxx 3 a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx limit pro xxxxxxxxx poplatky x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěncem, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1x)".

8. X §8 odst. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxx poslední xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx".

9. §14 a 15 znějí:

"§14

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx je xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x odvolává Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx.

(2) X xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pobočky, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Pojišťovny.

§15

(1) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx je jmenován xx xxxx 4 xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx uplynutím období, xx xxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Ředitelem Pojišťovny xxxx xxx jmenován xxxxx České republiky, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xx bezúhonný, x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx povahy xxxx xxx úmyslný trestný xxx, xxxxx xx xx ni xxxxxxx, xxxx xx nebyla xxxxxxxxx. Bezúhonnost xx xxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 3 xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx střetu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx či v xxxxxxxx právním xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx podnikající xxxxxx xxxxx či xxxxxx Xxxxxxxxxx, nebo

c) xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x osobám xxxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x).

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx

x) uplynutím xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vzdání xx funkce Správní xxxx,

x) dnem nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx xxxx xxxxxx xx způsobilosti k xxxxxxx úkonům,

e) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx uvedený x xxxxxxxx 3, xxxx

x) xxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx uplynutím jeho xxxxxxxxx období, xxxxxxx Xxxxxxx rada xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx nejpozději xx 60 kalendářních xxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ředitele Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, kterého výkonem xxxx xxxxxx pověří Xxxxxxx xxxx.".

10. V §20 xxxx. 1 xxxx. b) xx xx slovo "xxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxx x" vkládá xxxxx "xxxxxx".

11. X §20 xxxx. 1 xxxxxxx d) zní:

"d) xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx,".

12. V §20 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx g) xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx ceně vyšší xxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx".

13. X §20 xxxx. 1 písmeno h) xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxx x nehmotného majetku x xxxxxxxxxx ceně xxxxx xxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,".

14. X §20 xxxx. 5 xx xx slova "rozhodnutí Xxxxxxx rady" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), x), f), x) x x)" a xx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx rady xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přítomných xxxxx.".

15. V §20 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7, xxxxx znějí:

"(6) Správní xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Po xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxx do 90 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx 20 xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxx.".

16. X §21 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:

"(5) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu xx xxxxxx xx 90 xxxxxxxxxxxx xxx nové xxxxx 10 xxxxx xxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x).".

17. X §22 xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "návrhu".

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podnikových a xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 15/1993 Xx., zákona x. 60/1995 Sb., xxxxxx č. 149/1996 Xx., xxxxxx x. 48/1997 Sb., xxxxxx x. 93/1998 Sb., xxxxxx č. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., zákona x. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 49/2002 Xx., zákona x. 420/2003 Xx., zákona x. 438/2004 Sb., xxxxxx x. 117/2006 Xx. a xxxxxx x. 267/2006 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §10 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx výroční xxxxxx,".

2. X §10 odst. 2 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx".

3. X §10 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovy "x xxxxxxxxxx".

4. X §10 xxxx. 3 xx za xxxx xxxxx xxxxxx věta "Xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vládou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".

5. X §10 xxxx. 4 xx xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x) x x)" x xx xxxxx odstavce se xxxxxxxx věty "X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členů. Xxxxxxx xxxx xx usnášeníschopná, xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxx xxxxx.".

6. X §10 xxxx. 13 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Členem xxxxxx zaměstnanecké pojišťovny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx být občan, xxxxx je x xxxxxxxxxxxxxx nebo obdobném xxxxxx x xxxxxxxx, xx kterým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x úhradě xxxxxxxxx xxxx, a poskytování xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".

7. X §13 xx xx xxxxx xxxxxxx e) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), které včetně xxxxxxxx pod čarou x. 1x xxx:

"x) xxxxxx částek, xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxxx hrazené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem1b).

1b) §16x x 16x xxxxxx č. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb.".

8. V §15 odst. 1 xxxx. x) se xx slovo "xxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxx".

9. X §15 odstavec 2 zní:

"(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx stanovené Ministerstvem xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Ministerstvu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x zprávu xxxxxxxx.".

10. X §15 xx xx odstavec 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx, předpokládaný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, plán xxxxxxxxxx nákladů, údaje x xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx služeb nabízených xxxxxxxxxxxxxx pojišťovnou včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o úhradě xxxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 xx 7.

11. X §15 xxxx. 4 xx xxxxx "zdravotně xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

12. X §15 xxxx. 5 xx xx xxxxx "posouzení xxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxx".

13. X §15 xxxx. 7 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "návrh xxxxxxx xxxxxx" x věta xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovna zveřejní xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.".

14. X §15 xx doplňuje odstavec 8, xxxxx xxx:

"(8) Xxxxxx-xx zdravotně pojistný xxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provizoriem xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Základem xxx xxxxxxxxx provizoria xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.".

15. X §17 odst. 1 se xx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx slova "x x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxxxxx xxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx změny zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1x)".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx

Xx. LXX

Zákon č. 127/2005 Sb., x elektronických komunikacích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 290/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., xxxxxx č. 310/2006 Xx. x xxxxxx č. 110/2007 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §38 xxxxxxxx 3 až 5 znějí:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobám se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §44 x 45 xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx plánů, xxxxx xx xxxx od xxxxxxxx plánů xxxxxxxxxxxxx xx normálních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxx xxxx osoby xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx dílčí xxxxxx x veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxxx službu (dále xxx "zvláštní xxxx"). Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §39. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx osoby omezovat xx využívání všech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podnikateli. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx prokáže podnikateli xxxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxxx službu, xxxxxxx xxxx uložena povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx ceny, xxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 5. Xxxxxx xxxxxxx tomuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Úřadu. Xxx xxxxxxx xxxxxx x její xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §48 x §49 xxxx. 1 x 11 xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xx zvláštními xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je zdravotně xxxxxxxxxx osobou xxxxx §43 xxxx. 4 xxxx. x), x), x) xxxx x).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxxx službu, xxxxx poskytuje zvláštní xxxx xxxxx odstavce 3, vede xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx cenu xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx, xxxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.".

2. X §38 xx xxxxxxxx odstavce 6 xx 8, které xxxxx:

"(6) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx uvedených x odstavci 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Osoba, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxx, o xxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxx na xxxxxxxx pro poskytnutí xxxxxxxx xxxx.

(8) Vláda xxxxxxx nařízením xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxxx sociálními xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxxx službu, který xxxxxxxxx xxxxxxxx ceny xxxxx odstavce 3, xxxx cenového xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x dobu xxxxxxxxxx xxxxxx seznamů.".

3. V §43 xxxx. 4 xxxxxxx c) xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 20 zní:

"c) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xx stupni XX (středně xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx IV (xxxxx xxxxxxxxx)20) xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, který o xx xxxxxx xxxxxx, xxxx

20) §8 zákona x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx.".

4. X §118 odst. 6 písmeno d) xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxx podle §38 xxxx. 3, ačkoliv xx Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,".

5. X §120 odst. 1 xxxxxxx b) xxx:

"x) xxxxxxxx změnu xxxxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 5 xxxx §38 xxxx. 7,".

6. V §150 odst. 1 xx slova "§38 xxxx. 4" nahrazují xxxxx "§38 xxxx. 8".

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 127/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx. Český xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

DAŇ XX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX DALŠÍCH XXXXX

Xx. XXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) a xxxxxxxx xxxxxxxx zdaňování xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxx") xxxx z plynu.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Celní správy Xxxxx republiky.

§2

Xxxxxxxx pojmů

(1) Pro xxxxx xxxx xxxxx xx rozumí

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která nabývá xxxx bez xxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzická nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxx xxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy2), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx3) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx4),

x) xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1893/2006 xx xxx 20. prosince 2006, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx NACE Revize 2 a kterým xx xxxx nařízení Xxxx (EHS) x. 3037/90 x některá xxxxxxxx ES o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oblastech, x xxxxxxx znění,

f) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx NACE xxx xxxxx X 24 "výroba xxxxxxxxxx xxxx",

x) xxxxxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxxx NACE xxx xxxxx X 23 "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx",

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx5), xx znění platném x 1. xxxxx 2002,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx firma nebo xxxxx,

2. sídlo nebo xxxxx pobytu,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(2) Pro účely xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxx, xx xxxxx xx hledí, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jako xxxxxxxx, xxxx den xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6).

§3

Xxxxxx xxxx

(1) Plátcem xxxx xx

x) dodavatel, xxxxx xx daňovém xxxxx dodal plyn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx2), provozovatel xxxxxxxxx soustavy3) a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx4),

x) fyzická nebo xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx, kterému xxxxxxxx xxxxx sazba xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx k xxxxx xxxxxx, než xx xxxxx se xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx spotřebovala xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx osvobozeného xx xxxx.

(2) Xxxxxx daně xxxx návrh na xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v den xxxxxx povinnosti daň xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx plátce xxxx xxx povinnosti xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx plynu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx.

§4

Předmět daně

Předmětem xxxx xx plyn uvedený xxx kódy xxxxxxxxxxxx 2711 11, 2711 21, 2711 29 x 2705

a) xxxxxx x xxxxxxx, nabízený x prodeji nebo xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx uvedeného x xxxxxxxxx x) x c),

b) určený x použití, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx výrobu xxxxx xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxx"), xxxx

x) xxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

1. pro xxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxx používanými xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cesty nebo xxx vozidla, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx silnicích.

§5

Xxxxx xxxxxxxxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli xx xxxxxxx území,

b) spotřeby xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx3) xxxx provozovatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx4),

x) xxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxx uplatněna xxxxx daně nižší xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx osvobozeného od xxxx x xxxxx xxxxxx, xxx na xxxxx se xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a zaplatit xxxxxxxx, xxxxx fyzická xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx fyzické nebo xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx konečnému spotřebiteli xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx čerpací xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxx pohon xxxxxx.

§6

Základ x xxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx daně xx xxxxxxxx plynu x MWh xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x) 264,80 Xx/XXx spalného xxxxx xxx xxxx xxxxxxx pod kódy xxxxxxxxxxxx 2711 29 x 2705, který xx předmětem xxxx xxxxx §4 písm. x),

x) v xxxxxx xx 1. ledna 2008 do 31. xxxxxxxx 2011 činí xxxxx xxxx 0 Xx/XXx xxxxxxxx tepla xxx xxxx xxxxxxx xxx kódy xxxxxxxxxxxx 2711 11 x 2711 21, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §4 písm. x),

x) x období xx 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2014 xxxx xxxxx daně 34,20 Xx/XXx xxxxxxxx tepla xxx xxxx xxxxxxx xxx kódy xxxxxxxxxxxx 2711 11 x 2711 21, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. x),

x) x xxxxxx xx 1. xxxxx 2015 xx 31. xxxxxxxx 2017 xxxx xxxxx xxxx 68,40 Xx/XXx spalného xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx kódy nomenklatury 2711 11 x 2711 21, který xx předmětem daně xxxxx §4 xxxx. x),

x) x xxxxxx xx 1. xxxxx 2018 xx 31. xxxxxxxx 2019 xxxx xxxxx xxxx 136,80 Xx/XXx xxxxxxxx tepla xxx xxxx xxxxxxx xxx kódy nomenklatury 2711 11 a 2711 21, xxxxx xx xxxxxxxxx daně xxxxx §4 xxxx. x),

x) od 1. xxxxx 2020 xxxx xxxxx xxxx 264,80 Xx/XXx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2711 11 x 2711 21, který xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §4 písm. x),

x) 30,60 Xx/XXx xxxxxxxx tepla pro xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. x),

x) 30,60 Xx/XXx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxx je předmětem xxxx podle §4 xxxx. x).

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx v XXx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxx xx xxxx 15 MWh xx xxxx xxxxx.

§7

Xxxxxxx xxxx

Xxxx xxxx xx xxxxxxxx vynásobením xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

§8

Osvobození xx daně

(1) Xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx x x domovních xxxxxxxxx uvedený pod xxxx xxxxxxxxxxxx 2711 11 x 2711 21,

x) x výrobě xxxxxxxxx,

x) pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxx x generátorech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx pohonná xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx území; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx hmota xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx daních7),

e) x metalurgických xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) k xxxxxx xxxxx než xxx xxxxx motorů xxxx xxx výrobu xxxxx, x když xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx teplo.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) jinak xxx xxxxxxx může xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6) xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) osvobozen xxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx zařízení6) xx xxxxxxxxx xxxxx8) vybaveného xxxxxxxx, xxxxx xxx x výrobní číslo xx uvedeno x xxxxxxxx k nabytí xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Xx xxxx xx osvobozen plyn xxxxxxx xxx výrobě xxxx xxxxxxxxxx plynu x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx9) x xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx tento xxxx vyroben. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx spotřebu plynu xxx xxxxx nesouvisející x výrobou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxx vozidel.

(5) Xx xxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ztrát při xxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx posoudit, xxx xxxxxxx ztráty plynu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx ztrát xxxxxx xxxxxx xxxx xxx stejné nebo xxxxxxx xxxxxxxx, x x zjištěný xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(6) Xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx nachází x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x slouží x jejich xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx osvobozeného xx xxxx

§9

(1) X xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx správce xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx povolení x xxxxxx plynu xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx roční množství xxxxxxxxxx plynu xxxxxxxxxxxx xx daně v XXx xxxxxxxx tepla,

c) xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx místo8), xxxxxx xxx odběr plynu xxxxxxxxxxxx xx daně, xx-xx plyn xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxx6),

x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo výpis x živnostenského xxxxxxxxx10) xxxx výpis x xxxxxx xxxxxxxxx rejstříku, xx-xx navrhovatel xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxx x den xxxxxx návrhu xxxxxx xxxx xxx 30 xxx.

(3) Návrh xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx plynu osvobozeného xx xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxx účelu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx, xxxxxx xxxxxx xx ustanovení xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx. Pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení6), xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odběrném xxxxx navrhovatele odpovídající xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

§10

(1) Xx-xx navrhovatelem, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx navrhovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x návrhu xxxxx §9 xxxx. 2 doklady xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jehož je xxxx xxxxx občanem, xxxxx i xxxxxx, xx xxxxxx se x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx zdržovala xxxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxx 3 xxxxxx. Xx platí xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxx xxx 3 měsíců x xxxxxxxxx. Zdržovala-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx republice, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx Rejstříku trestů. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx současně xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx povolení x nabytí xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx-xx xxxxxxx následující xxxxxxxx:

x) xxxxx na xxxxxx povolení obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 2 a 3,

b) xxxxxxxxxxx xx bezúhonný,

c) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxx v posledním xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4 písm. x) xxxx x).

(3) Povolení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně xx xxxxxx xx xxxx 5 xxx.

§11

(1) Držitel xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od daně xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 písm. x) x x) a x §9 xxxx. 3 xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxx.

(2) Dojde-li xx změně typu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx odběrné místo8) xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx, xxxxxxx xxxx xx základě oznámení xxxxxxxx do 30 xxx x změně xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx osvobozeného xx xxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx právnickou xxxxxx,

x) dnem xxxxxx xxxxxx xxxx usnesení xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx majetek xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx xxxxxxxx povolení, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx11) xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx povolení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně, jestliže

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx použil xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx k xxxxx xxxxxx, xxx na xxxxx xx osvobození xx daně xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx plynu, xxxx

x) xxxxxxxx povolení byla xxxxxxxxx xxxxxxx pokuta xx nevedení xxxxxxxx xxxxx §19.

§12

Xxxxxx xxxxx xxx xxxx

Xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx na xxxxxxx území pouze xxxxxxxxx, x xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx bez xxxx. Xx neplatí pro xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Povolení x nabytí xxxxx bez xxxx

§13

(1) X xxxxxx povolení x xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx plynu xxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx množství xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxx x XXx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx10), xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx rejstříku, je-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx xxx x den podání xxxxxx xxxxxx více xxx 30 xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx plyn odebírán xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6).

§14

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánem navrhovatele xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 xxxxxxx odpovídající xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů vydané xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx občanem, xxxxx x xxxxxx, xx kterém xx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxx nepřetržitě xx dobu xxxx xxx 3 měsíců. Xx platí xxxxxxx x x případě xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který se x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx více xxx 3 xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx fyzická xxxxx x době xxxxx xxxx první x České xxxxxxxxx, xxxxxx si xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. "X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx si správce xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x nabytí plynu xxx xxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx na vydání xxxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx uvedené x §13 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x posledním xxxx xxxxxxx povolení xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. b) xxxx x).

(3) Povolení x nabytí plynu xxx daně xx xxxxxx xx dobu 5 let.

§15

(1) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx

x) uplynutím xxxx, xx kterou xxxx povolení vydáno,

b) xxxxxxx právnické xxxxx, xx-xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) dnem xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx xxxxxxxx povolení,

d) xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx držitele xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 xxxx. d), xxxx

x) xxxx zániku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx11) xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx požádá,

b) xxxxxxx xxxxxxxx nabývá xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx účelem xxx za xxxxxx xxxx dalšího xxxxxxx, xxxx

x) držitel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákaz xxxxxxxxx x §16, xxxx povinnost xxxxxxxxxx x §17, xxxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxx pokuta xx xxxxxxxx evidence xxxxx §18.

§16

Xxxxx xxxxxx plynu

(1) Xxxxxxxxx nesmí xx xxxxxxx území dodat xxxx osvobozený xx xxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) až g) xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx plyn xxx daně xxxxxxx xxxx právnické osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxx.

§17

Xxxxxx doklad a xxxxxx o xxxxxxx

(1) Xxx dodání plynu xxxxxxxxx spotřebiteli vystavuje xxxxxxxxx daňový xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xxx daně xxxxxx xxxxxxxxxx vystavuje xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, který xx dodavatel povinen xxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spotřebitele,

c) typ x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx osazeno odběrné xxxxx, xx-xx plyn xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6),

x) množství xxxxxxxx xxxxx x XXx xxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně v XXx xxxxxxxx tepla,

f) xxxx použití,

g) xxxx xxxx celkem x Xx,

x) xxx xxxxxx,

x) xxxxx vystavení xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx daňového xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx dodán xxxx xxxxxxxxxx od xxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx dokladu xxxxxxx, že se xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx od daně x odkazem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx osvobozen od xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx bioplyn osvobozený xx daně, xxxx xxx xxxx skutečnost xxxxxxx xx daňovém xxxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx dodání xxxxx xxx xxxx xxxxxx dodavateli, xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx dodavatele, který xxxxxx plyn,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx dodavatele, xxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxx,

x) datum xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Daňový xxxxxx nebo xxxxxx x prodeji xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pečetí xxxxxxxxxx.

Evidence

§18

(1) Xxxxxxxxx vede xxx xxxxxx xxxxx xx jednotlivá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx

x) nabytého xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx bez xxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plynu,

c) xxxxxxxx xxxxx osvobozeného xx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx plynu xxxxxxxxxxxx xx xxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx dodavatel xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx,

x) plynu xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx vlastní xxxxxxxx, xxxxx dodavatel xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx.

(2) Evidence xxxxx odstavce 1 xx člení xxxxx xxxxxxxxx nebo právnických xxxx, xx xxxxxxx xx xxxx nabýván x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx. Evidence xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx nabývá xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxxxxxxx evidenci xxxxxxxx přiměřeně xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

§19

(1) Xxxxxx daně xxxxx §3 odst. 1 xxxx. e) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxx x množství

a) xxxxxxxx xxxxx,

x) spotřebovaného plynu, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) spotřebovaného xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Evidence podle xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx jejich identifikační xxxxx.

§20

Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx3) x provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx4) xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx jednotlivá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

x) plynu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx, x uvedením účelu xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxx §18 xx 20 xx xxxxxxxx xx xxxx 10 let od xxxxx zdaňovacího období, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx osobám xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

§22

(1) Xxx účely xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxx řádu14) (xxxx xxx "osoba požívající xxxxx x imunit"), xxxxxx

x) diplomatická mise x konzulární xxxx, x xxxxxxxx konzulárních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, akreditované xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx cizích xxxxx,

x) zvláštní xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Evropské unie,

e) xxxx xxxxxxxxxxxx mise xxxx konzulárního xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x soukromé xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx x nemá xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx místo xxxxxx xx daňovém území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx svých xxxxxxxx funkcí xx xxxxxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pro Českou xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx území,

g) xxxx rodiny osoby xxxxxxx x písmenu x) xxxx f), xxxxx x xx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx 15 xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

(2) Společně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx této xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na své xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterými xx Xxxxx republika xxxxxx x které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx.

§23

(1) Nárok xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dokladem.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx přiznání xx xxxxxx xx xxxxx zdaňovacího období xxxxxxxxxxxxx po zdaňovacím xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx správci xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(4) Osobě xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxx do 30 xxx xxx xxx, xxx byl xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx mají xxx xxxxx vrácení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx povinnosti se xxxxxxxxxxx.

§24

Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx uplynutím 1 xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx orgánům Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§25

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx obdobím xx xxxxxxxxxx xxxxx.

§26

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx přiznat x zaplatit, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx do dvacátého xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Dodatečné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 měsíců ode xxx, kdy uplynula xxxxx pro podání xxxxxxxx přiznání za xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx týká. Tuto xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

Přestupky

§27

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xx xxxxxxx území xxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxx xx daňovém xxxxx xxxx bez daně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §17.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), xxxx

x) 200 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x).

§28

K řízení o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§29

Společná xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup seznam xxxxxx daně, konečných xxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx plynu xxxxxxxxxxxx xx xxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx odběrné xxxxx8) xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx, které je xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx-xx xxxx nabýván xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6),

x) xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně a xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxx daně.

§30

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx od 1. xxxxx 2008 xx 31. xxxxx 2008, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2008.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx 2008, xxxxxxxx xx taková xxxxx od xxxxxxx xxxx 2008 xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx plynu xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx osvobozeného xx xxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6) dodán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 1. xxxxx 2008. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx X nebo X xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx15) se xxxxxxxx xxxxx dodaného xx 1. ledna 2008 xxxx xxxxxxx měřicího xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2007. U xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx typu X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15) xx množství xxxxx xxxxxx xx 1. ledna 2008 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 2007, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15) x xxxxxxxx xxx období xx xxxx xxxxxxxx xxx dodání xx 31. prosince 2007 x xx 1. xxxxx 2008 xx xxxx xxxxxxx dne xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx data xxxxxxxx xxx xxxxxx xx 31. prosince 2007 x xx 1. xxxxx 2008 xx xxxx xxxxxxx dne xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu16).

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

DAŇ X XXXXXXX XXXXX

Xx. XXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx paliv xxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx vykonávají xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx pojmů

(1) Xxx xxxxx xxxx části xx xxxxxx

x) daňovým xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) dodavatelem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která nabývá xxxxx paliva xxx xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nabytí xxxxxxx paliv bez xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx označení xxxxxxx xxxxxxx x nařízení Xxxx celní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx2), xx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2002,

x) klasifikací XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1893/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx zavádí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX Xxxxxx 2 a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3037/90 x některá xxxxxxxx ES o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oblastech, x platném xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx koncentrátů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx kódem X 24 "výroba xxxxxxxxxx xxxx",

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedené v xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxxx C 23 "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx",

x) xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx jméno,

2. xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx ten, xxx xxxxx pravomocně odsouzen xx xxxxxxxxxxx trestný xxx, xxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxx, jako xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx první xxx, xxx xxxx nabyvatel x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§3

Plátce daně

(1) Plátcem xxxx xx

x) dodavatel, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx dodal xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli,

b) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx použila xxxxx paliva xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx účelům, než xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx spotřebovala xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx registraci x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x den vzniku xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx dodavatel, kterému xxxxxxxxx xxxxxxxxx daň xxxxxxx a zaplatit.

§4

Předmět xxxx

Xxxxxxxxx daně xxxx tato xxxxx xxxxxx:

x) xxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx pod xxxxx nomenklatury 2701,

b) xxxxx uhlí, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx kromě xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxx pod xxxxx xxxxxxxxxxxx 2702,

x) xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx rašeliny, xxx xxxxxxxxxxxx, retortové xxxx xxxxxxx xxx xxxxx nomenklatury 2704,

d) xxxxxxx uhlovodíky uvedené xxx kódy xxxxxxxxxxxx 2706, 2708, 2713 xx 2715, xxxxx xxxx určeny x xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx používány xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx aglomerovaná, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2703, xxxxx xx určena k xxxxxxx, nabízena x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx výrobu tepla.

§5

Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx vzniká xxxx

x) dodání xxxxxxx xxxxx konečnému xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx území,

b) xxxxxxxx xxxxxxx paliv xxxxxxxxxxxx xx daně xxx xxxx účely, xxx na které xx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která nabyla xxxxxxx pevná xxxxxx xxxx xxxxx paliva xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx taková xxxxx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxx právnické xxxxx.

§6

Xxxxxx a sazba xxxx

(1) Základem xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v XX xxxxxxxx xxxxx x původním xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx činí 8,50 Kč/GJ spalného xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Spalné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx akreditované xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx než 1 xxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vzorku takto xxxxxxxx, stanoví xx xxxxxx xxxxx xx xxxx 33 XX xx tunu xxxxxxx xxxxx.

(4) Akreditovaná laboratoř xx způsobilost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx národním xxxxxxxxxxxx orgánem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x akreditaci xxxxx XXX XX XXX 17025.

§7

Xxxxxxx xxxx

Xxxx daně xx xxxxxxxx vynásobením xxxxxxx daně xxxxxx xxxx.

§8

Osvobození od daně

(1) Xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x použití, xxxxxxxx x prodeji xxxx použitá

a) k xxxxxx xxxxxxxxx,

x) pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx je teplo x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a tepla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx hmota nebo xxxxxx xxx xxxxxx xx vodách xx xxxxxxx území. Toto xxxxxxxxxx xx netýká xxxxxxx paliv používaných xxx xxxxxxxx rekreační xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x spotřebních xxxxxx3),

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pecích,

e) x xxxxxxxxxxxxxx procesech,

f) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx,

x) k xxxxxx xxxxx než xxx xxxxx motorů xxxx pro xxxxxx xxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx použití xxxxxx technologické xxxxx, xxxx

x) x technologickým xxxxxx x podniku, xx xxxxxx xxxx xxxxx paliva vyrobena.

(2) Xxxxx pevná xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxxx xxxx pouze konečný xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx pevných paliv xxxxxxxxxxxx od xxxx.

(3) Xx daně xxxx xxxx osvobozena xxxxx xxxxxx maximálně do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx daně xx xxxxxxxx posoudit, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx charakteru xxxxxxxx plátce daně x xxxxxxx výši xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x o zjištěný xxxxxx upravit xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx paliv xxxxxxxxxxxx xx xxxx

§9

(1) X xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx paliv xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx paliv osvobozených xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje navrhovatele,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pevných xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx x XX xxxxxxxx xxxxx x původním xxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxxxxx rejstříku, nebo xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx4), xxxx výpis x xxxxxx obdobného xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxx x xxx podání xxxxxx xxxxxx xxxx než 30 dnů.

(3) Xxxxx xx vydání povolení x nabytí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účelu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

§10

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, přikládá xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx občanem, xxxxx i státem, xx xxxxxx se x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu více xxx 3 xxxxxx. Xx xxxxx obdobně x v případě xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který se x posledních 3 xxxxxx zdržoval xxxxxxxxxxx xx xxxx více xxx 3 xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxx xxxx první x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx si xxxxxxx xxxx xxxxxx současně xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx pevných xxxxx osvobozených xx xxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xx xxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 2 a 3,

x) xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx,

x) navrhovatel xxxx x úpadku podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a

d) xxxxxxxxxxxx nebylo v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 3 písm. x) xxxx x).

(3) Xxxxxxxx x nabytí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx na xxxx 5 xxx.

§11

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pevných xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) do 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x nabytí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxx

x) uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxxx povolení xxxxxx,

x) xxxxxxx právnické osoby, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx povolení,

d) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx usnesení soudu x zamítnutí insolvenčního xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx držitele povolení, xxxx

x) dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění5) nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povolení.

(3) Správce xxxx xxxxx xxxxxxxx x nabytí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, jestliže

a) xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx požádá,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx osvobozená od xxxx k xxxxx xxxxxx, než xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x nepřiznal xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx povolení xxxx opakovaně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §19.

§12

Nabytí xxxxxxx paliv xxx xxxx

Xxxxx pevná xxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x nabytí xxxxxxx xxxxx xxx xxxx. Xx neplatí xxx xxxxxx pevných xxxxx xxx daně výrobou.

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx

§13

(1) X vydání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Návrh na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx daně v XX xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vzorku,

c) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx4), nebo xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba; xxxxx nesmí xxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 30 xxx.

§14

(1) Je-li navrhovatelem, xxxxxxxxxxx xxxxxxx navrhovatele xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx navrhovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x návrhu xxxxx §13 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx vydané xxxxxx, jehož je xxxx osoba xxxxxxx, xxxxx i státem, xx xxxxxx xx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx více xxx 3 xxxxxx. Xx platí obdobně x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx nepřetržitě xx xxxx více xxx 3 xxxxxx x zahraničí. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxx věty xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx správce xxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Správce xxxx xxxx povolení x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxx následující xxxxxxxx:

x) návrh xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §13 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx x úpadku xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zrušeno xxxxxxxx podle §15 xxxx. 2 xxxx. x) nebo c).

(3) Xxxxxxxx k nabytí xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xx dobu 5 xxx.

§15

(1) Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx povolení xxxxxx,

x) xxxxxxx právnické xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou,

c) xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx majetek xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dnem nabytí xxxxxx xxxx usnesení xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) dnem xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx5) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povolení.

(2) Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx požádá,

b) xxxxxxx xxxxxxxx nabývá xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx jiným xxxxxx než xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §16, xxxx povinnost xxxxxxxxxx v §17, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nevedení xxxxxxxx xxxxx §18.

§16

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Dodavatel nesmí xx xxxxxxx území xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxx nebo právnické xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně.

(2) Xxxxxxxxx nesmí xx xxxxxxx xxxxx dodat xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxx.

§17

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x prodeji

(1) Xxx dodání pevných xxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli xxxxxxxxx xxxxxxxxx daňový xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dodavatel xxxxxx x prodeji.

(2) Xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx vystavit xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spotřebitele,

c) xxxxxxxx x xxxx dodaných xxxxxxx xxxxx x XX xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vzorku, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osvobozených od xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx pevných xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx v GJ xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxx celkem x Xx,

x) xxx dodání,

g) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud jsou xxxxxxxxx spotřebiteli na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvedeno, xx xx jedná x xxxxx paliva xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx tato xxxxx xxxxxx osvobozena xx xxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, který xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx jinému xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx paliva,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx paliva,

c) xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x XX xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx dodání,

e) xxxxx vystavení xxxxxxx x prodeji,

f) xxxxx xxxxxxx x prodeji.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxx vystavit xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, která xxx přijímá, v xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxx xx podepsán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickou xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

§18

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx daňové xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x pevných xxxxx dodaných xxx xxxx,

x) xxxxxxxx pevných xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx daně,

e) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx paliv, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osvobozených xx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osvobozených od xxxx,

x) zásob xxxxxxx xxxxx.

(2) Evidence podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nabyta x kterým xxxx xxxxx paliva dodána, x obsahuje jejich xxxxxxxxxxxxx údaje. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

§19

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. x) x držitel povolení x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx vede xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx x množství x druzích

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx paliv, x xxxxxxxx xxxxxxx paliv xxxxxxxxxxxx od xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně,

d) xxxxx xxxxxxx paliv.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Evidence podle §18 x 19 se xxxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Vracení xxxx osobám xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

§21

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx8) (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx"), xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx konzulárních xxxxx vedených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úředníky, xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx mise,

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx konzulárního xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který je xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x nemá xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx místo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx funkcí na xxxxxxx území, a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx pobytu xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu x) xxxx f), xxxxx s ní xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx domácnosti xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx 15 xxx, xxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx x xx registrován Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx domácností xx xxx účely xxxx xxxxx xxxxxx společenství xxxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na své xxxxxxx.

(3) Osobám xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx pevných xxxxx.

(4) Zaplacená daň xx xxxxx xx xxxxxxx uplatňování principu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§22

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx dokladem.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx přiznání xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx daňovém xxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sídla xx xxxxxxx xxxxx.

(4) Osobě xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx 30 xxx ode xxx, xxx byl xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx mají pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx postavení poplatníka xxx povinnosti xx xxxxxxxxxxx.

§23

Xxxxx xx xxxxxxx xxxx zaniká xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxx. Nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§24

Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím xx xxxxxxxxxx xxxxx.

§25

Daňové přiznání a xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx dvacátého xxxxxx xxx po xxxxxxxx zdaňovacího období, xx kterém xxxx xxxxxxxxx vznikla.

(2) Dodatečné xxxxxx přiznání na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nejpozději do 6 měsíců xxx xxx, xxx uplynula xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx přiznání za xxxxxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v předešlý xxxx.

Xxxxxxxxxx

§26

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nabytí xxxxxxx xxxxx osvobozených od xxxx,

x) dodá xx xxxxxxx xxxxx pevná xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx pevných xxxxx xxx xxxx, nebo

c) xxxxxxxxx daňový doklad xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx §17.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), nebo

b) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xxxx b).

§27

K xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup seznam xxxxxx daně, konečných xxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxx paliv xxxxxxxxxxxx od xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pevných xxxxx bez xxxx. Xxxxxx obsahuje xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, zániku x xxxxxxx povolení k xxxxxx pevných xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx osvobozených xx xxxx.

§29

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daň xxxxxxx x zaplatit x období xx 1. ledna 2008 xx 31. ledna 2008, podá xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2008.

(2) Pokud xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba podá xxxxx na vydání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxx povolení k xxxxxx pevných xxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx 2008, považuje xx xxxxxx osoba xx počátku xxxx 2008 xx držitele xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx paliv xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX

XXX X XXXXXXXXX

Xx. LXXIV

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxx zdaňování xxxxxxxxx daní z xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgány Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx této části xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) dodavatelem xxxxxxxxx x elektřinou2), xxxxxxx3) xxxxx energetického xxxxxx x operátor xxxx x xxxxxxxxxx4),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx5), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy6),

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřinou xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx energie xxxx xxxxxxxxxxx energie,

2. xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podporované xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx,

4. xxxxxxxx z emisí xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dolů, xxxx

5. xxxxxxxx z palivových xxxxxx,

x) klasifikací NACE xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1893/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností XXXX Revize 2 x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3037/90 x xxxxxxx nařízení XX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx,

x) metalurgickými xxxxxxx tepelné zpracování xxx a jejich xxxxxxxxxxx jako výstupního xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxxx X 24 "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx",

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxxx X 23 "výroba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx",

x) xxxxx nomenklatury xxxxxxx označení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx nomenklatuře x x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx8), ve xxxxx xxxxxxx x 1. lednu 2002,

i) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxx nebo místo xxxxxx,

3. daňové identifikační xxxxx, xxxx-xx přiděleno.

(2) Xxx účely xxxx xxxxx se xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx ten, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxx, xxxx xx nebyl odsouzen,

b) xxx xxxxxx den xxxxxx x měřicího xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxx daně

(1) Xxxxxxx xxxx je

a) dodavatel, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx5) x xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx6),

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §8 xxxx. 2 k xxxxx účelům, než xx které xx xxxxxxxxxx od daně xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxxx nezdaněnou xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx.

(2) Plátce xxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x dani x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx povinnosti daň xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx plátce daně xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx má dodavatel, xxxxxxx nevznikla xxxxxxxxx xxx přiznat x xxxxxxxx.

§4

Předmět daně

Předmětem xxxx xx xxxxxxxxx uvedená xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2716.

§5

Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x zaplatit

(1) Xxxxxxxxx daň přiznat x xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli na xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §8 xxxx. 2 x xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) spotřeby xxxxxxxxx elektřiny, s xxxxxxxx elektřiny osvobozené xx daně.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx.

§6

Xxxxxx a sazba xxxx

(1) Základem xxxx xx množství elektřiny x XXx.

(2) Xxxxx xxxx xxxx 28,30 Xx/XXx.

§7

Xxxxxxx xxxx

Xxxx xxxx xx vypočítá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

§8

Xxxxxxxxxx od xxxx

(1) Xx daně je xxxxxxxxxx elektřina

a) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx místech podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

1. xx x xxxxxx xxxxxxxxx místech současně xxxxxxxxxxxx a

2. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxx energetického xxxxxx xxxxxxxxxxx 30 xX,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xx xxx spotřebována,

c) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou předmětem xxxx ze zemního xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx daně, x xxxxxxxxxx xx jmenovitým xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 2 XX, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přímo xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx výhradně taková xxxxxxxxx.

(2) Od daně xx osvobozena také xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) x technologickým xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx9),

x) k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nezbytným k xxxxxxx schopnosti vyrábět xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny a xxxxx9),

x) xx xxxxx xxxxx x přenosové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx provozování xxxxx x xxxxxx dopravy xxx přepravu xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x trolejbusové,

e) xxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 jinak xxx xxxxxxx může xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx x nabytí elektřiny xxxxxxxxxx od daně.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxxxx konečným xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, je xxxxxx elektřina xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx10) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx číslo11) xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

Povolení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx

§9

(1) X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx správce xxxx.

(2) Návrh xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx elektřiny osvobozené xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx navrhovatele,

b) xxxxxxxxxxxxx roční množství xxxxxxxx xxxxxxxxx osvobozené xx daně v XXx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx11) xxxxxxxxx xxxxx10) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x živnostenského xxxxxxxxx12), nebo výpis x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou; výpis xxxxx být v xxx podání návrhu xxxxxx xxxx než 30 dnů.

(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx obsahovat

a) xxxxx xxxxx a xxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx odkazu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx něhož xx xxxxxxxxx osvobozená xx xxxx,

x) schéma xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvobozenou xx xxxx.

§10

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánem navrhovatele xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, přikládá xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 doklady odpovídající xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxx 3 xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, který xx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu více xxx 3 xxxxxx x zahraničí. Xxxxxxxxx-xx xx zahraniční xxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxx věty xxxxx x Xxxxx republice, xxxxxx si xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku trestů. X xxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxx xxxx vyžádá xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx povolení x nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) návrh na xxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxxx náležitosti uvedené x §9 xxxx. 2 x 3,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx není v xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx x).

(3) Xxxxxxxx x xxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx na xxxx 5 let.

§11

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §9 odst. 2 xxxx. x) x x) a x §9 xxxx. 3 xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx11) odběrného xxxxx10) xxxxxxxx xxx odběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx, xxxxxxx daně xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx usnesení xxxxx x prohlášení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

e) xxxx zániku živnostenského xxxxxxxxx13) xxxx jiného xxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Správce daně xxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxx osvobozené xx xxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx evidence xxxxx §19.

§12

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx

Xxxxx elektřinu xxx xxxx může na xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxx x elektřinou, x xx pouze xx základě xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx daně. Xx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx operátorem xxxx x elektřinou4).

Xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxx bez xxxx

§13

(1) X vydání xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Návrh xx xxxxxx xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx roční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x XXx,

x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx rejstříku12), nebo xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxx; xxxxx nesmí být x den xxxxxx xxxxxx starší xxxx xxx 30 xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx.

§14

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx navrhovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 xxxxxxx odpovídající xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx vydané xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx nepřetržitě xx dobu xxxx xxx 3 měsíců. Xx platí xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxx xxx 3 xxxxxx x zahraničí. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx fyzická xxxxx x xxxx xxxxx věty xxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxx xx správce xxxx výpis z xxxxxxxx Rejstříku trestů. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx si xxxxxxx xxxx vyžádá xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxx xxx daně, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky:

a) xxxxx xx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §13 odst. 2,

x) xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx podle insolvenčního xxxxxx a

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxx v posledním xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. b) xxxx x).

(3) Povolení x xxxxxx elektřiny xxx xxxx se xxxxxx xx xxxx 5 let.

§15

(1) Povolení x xxxxxx elektřiny xxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, na kterou xxxx xxxxxxxx vydáno,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx držitele xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx usnesení xxxxx x xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx držitele xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx. 2 xxxx. d), xxxx

x) xxxx xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx13) nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, jestliže

a) držitel xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxx,

x) držitel xxxxxxxx xxxxxx elektřinu xxx xxxx převážně xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) držitel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §17, nebo xx xxxx opakovaně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §18.

§16

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nesmí na xxxxxxx území xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osvobozené xx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx držitelem povolení x xxxxxx elektřiny xxx daně.

§17

Daňový xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxx dodání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vystavuje xxxxxxxxx daňový xxxxxx. Xxx dodání elektřiny xxx daně obchodníkovi x elektřinou vystavuje xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx je dodavatel xxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx elektřiny xxxxxxxxx spotřebiteli, obsahuje xxxx údaje:

a) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spotřebitele,

c) xxxxxxxxxxx xxxxx11) odběrného xxxxx10),

x) množství xxxxxx xxxxxxxxx v MWh, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx x MWh,

f) xxxx xxxx celkem v Xx,

x) xxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx,

x) číslo xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osvobozené xx daně dodána xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §8 xxxx. 2, musí xxx na daňovém xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxx osvobozenou xx xxxx x odkazem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx je xxxxxx elektřina osvobozena xx xxxx.

(4) Doklad x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, obsahuje tyto xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dodané elektřiny x XXx,

x) xxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx.

(5) Daňový xxxxxx xxxx doklad x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx souhlasem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx jej přijímá, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podepsán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

§18

(1) Dodavatel xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx jednotlivá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx od xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxx elektřiny xxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx pro vlastní xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx vlastní xxxxxxxx, pokud dodavatel xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx člení podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, od xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x kterým xx xxxxxxxxx dodána, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx fyzických nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

§19

(1) Xxxxxx daně xxxxx §3 xxxx. 1 písm. d) x xxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx daňové xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x množství

a) nabyté xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx elektřiny, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx nabyta, x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx5) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx6) vede pro xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx spotřebu, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od daně xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxx §18 xx 20 se xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx daně osobám xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

§22

(1) Xxx účely xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx16) (dále xxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx"), xxxxxx

x) diplomatická mise x xxxxxxxxxx úřad, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx orgány xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace,

d) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx diplomatické xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx služebního xxxxxxxxx x soukromé xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx pobytu x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx zastupitelství xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx přidělen x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx území, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxx x) nebo x), xxxxx x xx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx 15 let, xxxx státním xxxxxxx Xxxxx republiky x xx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx domácností se xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx společenství xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxx trvale xxxx x společně xxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx požívajícím xxxxx a xxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx elektřiny.

(4) Xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterými xx Česká republika xxxxxx a které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx.

§23

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx daňovým xxxxxxxx.

(2) Xxxxx požívající xxxxx x imunit xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x daňovém xxxxxxxx. Daňové přiznání xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xx daňovém xxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx se vrátí xxxxxxxxx daň xx 30 xxx ode xxx, xxx xxx xxxxx xx vrácení xxxx vyměřen.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx mají xxx xxxxx vrácení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§24

Xxxxx xx xxxxxxx xxxx zanikne uplynutím xxxxxxx xxxx xx xxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nezanikne.

§25

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx kalendářní xxxxx.

§26

Xxxxxx přiznání x xxxxxxxxx daně

(1) Xxxxxx xxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxxxx xxx přiznat x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxx po xxxxxxxx zdaňovacího období, xx kterém xxxx xxxxxxxxx vznikla.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx povinnost xxxx plátce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Tuto xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx

§27

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx dodavatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx,

x) xxxx na xxxxxxx xxxxx elektřinu xxx xxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx držitelem xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx daně, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx doklad x xxxxxxx xxxxx §17.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx

x) 200 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx x).

§28

X řízení o xxxxxxxxxxx xxxxx této xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§29

Společná xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx seznam xxxxxx xxxx, konečných xxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně, a xxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx11) xxxxxxxxx xxxxx10) určeného xxx odběr elektřiny xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx uvedené x xxxxx seznamu,

d) xxxxx xxxxxx, zániku x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxx bez xxxx.

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daň xxxxxxx a zaplatit x období xx 1. ledna 2008 xx 31. xxxxx 2008, podá xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxx x xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2008.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx vydání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx bez daně xxxx xx vydání xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxx osvobozené xx xxxx nejpozději xx 15. xxxxx 2008, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx 2008 za xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osvobozené xx daně, bylo-li xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx elektřina, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. ledna 2008. X konečných spotřebitelů xxxxxxxxxx měřením xxxx X nebo X xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx17) xx množství xxxxxxxxx xxxxxx do 1. xxxxx 2008 xxxx odečtem xxxxxxxx xxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 2007. U xxxxxxxxx spotřebitelů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx X xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx17) se množství xxxxxxxxx xxxxxx xx 1. ledna 2008 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2007, podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu17) a xxxxxxxx pro období xx xxxx minulého xxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 x xx 1. xxxxx 2008 xx xxxx dalšího xxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodané elektřiny xx xxxxx úměrné xxxxx období xx xxxx xxxxxxxx dne xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 a xx 1. xxxxx 2008 do data xxxxxxx xxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx cen

Čl. XXXX

X xxxxxx č. 265/1991 Sb., x působnosti xxxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 135//1994 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Sb., xxxxxx č. 151/2000 Xx., xxxxxx č. 458/2000 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Xx., xxxxxx č. 95/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx. x xxxxxx x. 217/2005 Xx., §2x xxx:

"§2x

(1) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx působnost xxx xxxxxxxxxxx x regulaci xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, léčivých xxxxxxxxx, xxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx ústav xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provádí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxx.".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů, xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xx cenovou regulaci xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx cenového předpisu xxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxx regulace xxxxxxxx xxxxxxxxx a potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx cenových předpisů xxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxxxx maximální xxxx, xx považuje za xxxxxxx regulaci xxxxx xxxxxx zákona až xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna xxxxxx o cenách

Čl. XXXXXX

X §10 odst. 2 xxxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, ve xxxxx zákona č. 230/2006 Sb., xx xx xxxxx "x Xxxxxxx věstníku," vkládají xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., zákona x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 575/2002 Xx., xxxxxx č. 437/2003 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx č. 179/2005 Sb., xxxxxx x. 495/2005 Sb., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx. a zákona x. 69/2007 Xx., xx mění takto:

V §1 odst. 2 xxxxxxx x) xx xxxxx "15&xxxx;000&xxxx;000" xxxxxxxxx xxxxxx "25&xxxx;000&xxxx;000".

Čl. LXXIX

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 písm. e) xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x roce 2008, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Na xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxx účetními xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §1 odst. 2 xxxx. e) xxxxxx x. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a xxxxx ke xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 písm. x) až x) x x) až x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx obrat xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxx 2006 nepřesáhl částku 25&xxxx;000&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 5 xx xxxx jdoucích xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Na xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx staly xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx jednotkou xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x f) xx x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxx 2006 xxxxxxxxx částku 25&xxxx;000&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

ČÁST PADESÁTÁ XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xx. LXXX

Zrušuje xx:

1. Xxxxx č. 494/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 215/2005 Xx., x registračních xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x registračních pokladnách).

2. Xxxxxxxx xxxxx č. 588/2006 Sb., xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částky pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx základů.

XXXX XXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXXXX

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2008, x xxxxxxxx ustanovení

a) čl. XXVIII xxxx 37 x 38, 40 xx 49, 51, čl. XXIX xxxx 1, čl. XXXV xxxx 7 a čl. XXXVI xxxx 1, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) čl. XXXIX x čl. XL, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 31. prosince 2007,

c) čl. I bodů 50, 65, 131, 169, 171, 180, 186, 190, 211, čl. XX xxxx 4 x 7, čl. XXIII xxxx 4, 11 x 27, čl. XXV xxxx 13, čl. XXXV xxxx 3, 6 x 17, čl. XXXVI xxxx 6 xx 11 x 14, čl. XLII xxxx 2, čl. XLIII xxxx 2, čl. XLIV xxxx 2, čl. XLV xxxx 2, čl. XLVI xxxx 3, čl. XLVII xxxx 2, čl. XLIX xxxx 6, čl. L xxxx 2 x čl. LII xx LVIII, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009,

x) čl. XXVIII xxxx 36, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2009, x čl. XXVIII bodů 39 x 50, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2014,

x) čl. I bodu 66, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2010.

Xxxxx v. r.

Klaus x. r.

Topolánek v. x.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx skutečnosti, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, práva a xxxxxxxxxx soukromého xxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx stejná xxxxxxxxxx xxxxx čtyřicáté xxxx xx čtyřicáté xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxx povahou x účelem xxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Informace

Tato část právního xxxxxxxx x. 261/2007 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2008, xxxxxxxxxx čl. XXVII xxxx 37, 38, 40 xx 49, 51, čl. XXIX xxxx 1, čl. XXXV xxxx 7 a čl. XXXVI bodu 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 16.10.2007, xxxxxxxxxx čl. XXXIX x čl. XL xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 31.12.2007, xxxxxxxxxx čl. I bodu 65, čl. XX xxxx 4 x 7, čl. XXIII xxxx 4, 11 x 27, čl. XXV xxxx 13, čl. XXXV xxxx 3, 6 a 17, čl. XXXVI xxxx 6 xx 11 x 14, čl. XLII xxxx 2, čl. XLIII xxxx 2, čl. XLIV xxxx 2, čl. XLV xxxx 2, čl. XLVI xxxx 3, čl. XLVII xxxx 2, čl. XLIX bodu 6, čl. L bodu 2 a čl. LII xx LVIII xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2009, čl. XXVIII bodu 36, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1.7.2009, x čl. XXVIII bodů 39 x 50, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014, ustanovení čl. I xxxx 66 xxxxxx xxxxxxxxx xxx 1.1.2010.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x účinností xx 1.1.2011

292/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2009

104/2010 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 2.3.2010 ve xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxxxx zákona x. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a vrchních xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 30.4.2010

206/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2009

199/2010 Xx., kterým se xxxx zákon č. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

329/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx dávek osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

366/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 111/2006 Xx., o pomoci x xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

420/2011 Xx., o xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x řízení xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 499/2004 Xx., x archivnictví x spisové službě x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.7.2012

463/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2012

42/2013 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 9.1.2013 xx. xx. Xx. XX 31/09 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx článku XXIV xxxx 4 x 5 xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností od 7.3.2013

313/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

340/2013 Xx., x dani x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí

s xxxxxxxxx od 1.1.2014

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x rekodifikací xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

182/2014 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.8.2014

234/2014 Xx., o xxxxxx xxxxxx

x účinností xx 6.11.2014

331/2014 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 353/2003 Sb., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

131/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., o podmínkách xxxxxxxxx x x xxxxxx státní správy x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2016

382/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2021

298/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx vytvářejících důvěru xxx elektronické transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k informacím, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx autorským x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x nich x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xx. XXXXX
1) Xxxxxxxx Xxxx 2003/96/ES xx xxx 27. xxxxx 2003, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2004/74/XX xx dne 29. xxxxx 2004, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2003/96/XX, xxxxx jde x možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x energetických xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxx xxxxxxxx úroveň xxxxxxx a směrnice Xxxx 2004/75/ES ze xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx se xxxx směrnice 2003/96/ES, xxxxx xxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x energetických xxxxxxxx x xxxxxxxxx dočasné xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx úroveň xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 92/12/EHS xx dne 25. xxxxx 1992 o xxxxxx úpravě, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Rady 92/108/XXX xx xxx 14. xxxxxxxx 1992, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 92/12/XXX x obecné xxxxxx, xxxxxx, pohybu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 92/81/XXX, xxxxxxxx Xxxx 94/74/ES xx xxx 22. xxxxxxxx 1994, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 92/12/XXX x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx 92/81/XXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx olejů x xxxxxxxx 92/82/XXX x xxxxxxxxxx sazeb xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxx 96/99/ES xx xxx 30. xxxxxxxx 1996, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 92/12/EHS x xxxxxx úpravě, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podléhajících xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx Xxxx 2000/44/ES xx xxx 30. xxxxxx 2000, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 92/12/XXX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podléhajících xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států, směrnice Xxxx 2000/47/ES xx xxx 20. července 2000, kterou xx xxxx xxxxxxxx 69/169/XXX x 92/12/XXX, xxxxx xxx x dočasná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx piva do Xxxxxx, nařízení Xxxx (XX) č. 807/2003 xx xxx 14. dubna 2003 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, stanovených x xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx konzultačním postupem (xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx rozhodnutí 1999/468/XX x xxxxxxxx Xxxx 2004/106/ES ze xxx 16. xxxxxxxxx 2004, xxxxxx xx xxxx směrnice 77/799/XXX x vzájemné xxxxxx xxxx příslušnými orgány xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx přímých daní, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x daní x xxxxxxxxxx x 92/12/EHS x obecné úpravě, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
2) §2 xxxx. 2 xxxx. x) bod 19 xxxxxx č. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (energetický xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
3) §2 xxxx. 2 písm. x) bod 21 xxxxxx č. 458/2000 Xx.
4) §2 xxxx. 2 písm. x) bod 20 xxxxxx č. 458/2000 Xx.
5) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. xxxxxxxx 1987 o xxxxx x statistické xxxxxxxxxxxx x x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 2031/2001 xx xxx 6. xxxxx 2001.
6) §2 xxxx. 2 xxxx. x) bod 11 xxxxxx x. 458/2000 Xx.
7) §49 xxxx. 11 xxxxxx x. 353/2003 Sb., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 6 xxxxxx č. 458/2000 Xx.
9) Xxxxx č. 353/2003 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §10 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) §57 x 58 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 440/2004 Xx.
13) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., xx znění zákona x. 440/2004 Xx.
14) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ministra zahraničních xxxx č. 157/1964 Sb., x Xxxxxxxx úmluvě x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 21/1968 Sb., x Úmluvě x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxx, vyhláška ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 32/1969 Sb., x Vídeňské úmluvě x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 40/1987 Sb., x Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 52/1956 Sb., x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxx 13. xxxxx 1946, zákon č. 125/1992 Sb., x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxx a x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxx, sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 36/2001 Sb. m. s., x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Severoatlantické smlouvy, xxxxxxxx států x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
15) Xxxxxxxx č. 524/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x plynem a xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx typových xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
16) Příloha č. 2 xxxxxxxx č. 251/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
Poznámky k xx. XXXXXX
1) Směrnice Xxxx 2003/96/ES ze xxx 27. xxxxx 2003, xxxxxx xx mění xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Rady 2004/74/XX xx xxx 29. xxxxx 2004, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2003/96/XX, xxxxx xxx x možnost některých xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx x energetických xxxxxxxx x elektřiny xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx sníženou úroveň xxxxxxx x směrnice Xxxx 2004/75/ES xx xxx 29. dubna 2004, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2003/96/XX, xxxxx jde o xxxxxxx Kypru xxxxxxxxxx x energetických xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx sníženou xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx Rady 92/12/EHS xx xxx 25. xxxxx 1992 x xxxxxx úpravě, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Rady 92/108/EHS xx xxx 14. xxxxxxxx 1992, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 92/12/XXX x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani x xxxxxxxx 92/81/XXX, xxxxxxxx Rady 94/74/ES xx dne 22. xxxxxxxx 1994, xxxxxx xx mění směrnice 92/12/XXX o xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani, xxxxxxxx 92/81/XXX o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spotřebních daní x xxxxxxxxxxx olejů x xxxxxxxx 92/82/XXX x sbližování sazeb xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxx 96/99/ES xx xxx 30. prosince 1996, xxxxxx xx xxxx směrnice 92/12/XXX x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, pohybu a xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani, xxxxxxxx Xxxx 2000/44/ES xx xxx 30. xxxxxx 2000, kterou xx xxxx xxxxxxxx 92/12/XXX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x výrobků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani, xxxxx xx dovážejí xx Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států, směrnice Xxxx 2000/47/ES ze xxx 20. xxxxxxxx 2000, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 69/169/XXX x 92/12/XXX, pokud xxx x dočasná xxxxxxxxxx omezení při xxxxxx piva xx Xxxxxx, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 807/2003 xx xxx 14. xxxxx 2003 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx při xxxxxx jejích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx Rady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupem (xxxxxxxxxxxxx), ustanovením xxxxxxxxxx 1999/468/XX x směrnice Xxxx 2004/106/ES ze xxx 16. xxxxxxxxx 2004, xxxxxx xx xxxx směrnice 77/799/XXX x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států v xxxxxxx xxxxxxx daní, xxxxxxxxx spotřebních daní x xxxx x xxxxxxxxxx a 92/12/XXX x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
2) Nařízení Rady (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. července 1987 x xxxxx x xxxxxxxxxxx nomenklatuře x o Společném xxxxxx sazebníku, ve xxxxx xxxxxxxx Komise (XX) č. 2031/2001 xx xxx 6. xxxxx 2001.
3) §49 xxxx. 11 zákona x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) §10 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §57 x 58 zákona x. 455/1991 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.
8) Například xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 157/1964 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 21/1968 Sb., x Xxxxxx x výsadách x xxxxxxxxx mezinárodních odborných xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 32/1969 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 40/1987 Sb., x Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 52/1956 Sb., x xxxxxxxx Československé xxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Valným xxxxxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx dne 13. xxxxx 1946, zákon č. 125/1992 Sb., x zřízení Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x spolupráci x Xxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto sekretariátu x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx o bezpečnosti x spolupráci v Xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 36/2001 Sb. m. s., x xxxxxxx Xxxxxx x právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xx. XXXXX
1) Xxxxxxxx Xxxx 2003/96/ES xx xxx 27. xxxxx 2003, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxxxx x zdanění xxxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Rady 2004/74/XX xx xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2003/96/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x energetických xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od daně xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx 2004/75/XX ze xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2003/96/XX, xxxxx jde x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx sníženou úroveň xxxxxxx.
Xxxxxxxx Rady 92/12/EHS xx dne 25. xxxxx 1992 o xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a sledování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřební xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 92/108/EHS xx xxx 14. xxxxxxxx 1992, xxxxxx xx xxxx směrnice 92/12/XXX x obecné xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 92/81/EHS, xxxxxxxx Xxxx 94/74/XX xx xxx 22. xxxxxxxx 1994, xxxxxx xx xxxx směrnice 92/12/XXX x xxxxxx xxxxxx, pohybu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani, xxxxxxxx 92/81/XXX x harmonizaci xxxxxxxxx spotřebních xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x směrnice 92/82/EHS x sbližování sazeb xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx olejů, xxxxxxxx Xxxx 96/99/XX ze xxx 30. xxxxxxxx 1996, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 92/12/XXX x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx Xxxx 2000/44/ES xx xxx 30. xxxxxx 2000, kterou xx xxxx xxxxxxxx 92/12/EHS, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x výrobků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xx dovážejí xx Xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxx 2000/47/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 2000, xxxxxx xx xxxx směrnice 69/169/EHS x 92/12/XXX, xxxxx xxx o dočasná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx do Xxxxxx, nařízení Rady (XX) č. 807/2003 ze xxx 14. dubna 2003 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx jejích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx rozhodnutí 1999/468/XX x xxxxxxxx Xxxx 2004/106/ES ze xxx 16. xxxxxxxxx 2004, kterou xx xxxx xxxxxxxx 77/799/EHS x xxxxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx spotřebních xxxx x daní x xxxxxxxxxx a 92/12/XXX x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
2) §2 xxxx. 2 písm. x) bod 11 xxxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx).
3) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 28 xxxxxx x. 458/2000 Xx.
4) §27 xxxxxx č. 458/2000 Xx.
5) §2 xxxx. 2 písm. x) bod 20 xxxxxx č. 458/2000 Xx.
6) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 21 xxxxxx x. 458/2000 Xx.
7) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 180/2005 Xx., o xxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů).
8) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 o celní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx nařízení Komise (XX) x. 2031/2001 xx xxx 6. xxxxx 2001.
9) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 7 xxxxxx č. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 670/2004 Xx.
10) §2 xxxx. 2 písm. x) xxx 14 xxxxxx x. 458/2000 Xx.
11) §2 xxxx. 1 xxxx. x) vyhlášky x. 541/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxxxxx x. 552/2006 Xx.
12) §10 xxxxxx x. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §57 x 58 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
14) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
15) §2 xxxx. c) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.
16) Například xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 157/1964 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 21/1968 Sb., x Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx věcí č. 32/1969 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 40/1987 Sb., x Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 52/1956 Sb., x xxxxxxxx Československé xxxxxxxxx k Xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, schválené Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 13. xxxxx 1946, zákon č. 125/1992 Sb., x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x Evropě x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx sekretariátu x dalších xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x bezpečnosti x spolupráci x Xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 36/2001 Sb. m. s., x xxxxxxx Xxxxxx x právním postavení Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 541/2005 Sb., ve xxxxx xxxxxxxx x. 552/2006 Xx.