Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.2022.


Nález Ústavního soudu rozhodl dne 26. dubna 2022 sp. zn. Pl. ÚS 49/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, a vyhlášky č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019

171/2022 Sb.
 

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

171

XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx xxxx rozhodl pod xx. xx. Xx. XX 49/18 xxx 26. dubna 2022 x xxxxx xxxxxxxx x předsedy soudu Xxxxx Rychetského x xxxxxx Xxxxxx Fialy, Xxxx Xxxxxx, Jaromíra Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Sládečka, Radovana Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Šimíčka (xxxxxx xxxxxxxxx), Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx a Xxxxxx Zemánka x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx XXXx. XxxxxXx. Xxxxxxxxxx Bíbou, xxxxxxxxx, se xxxxxx Xxxxxxx 45, Praha 5, xx zrušení xxxxxxxxxx §15 xxxx. 10, §17 odst. 2, 4 x 5, §39b odst. 10, §39g xxxx. 1, §46 xxxx. 1 věty druhé x xxxxxxxxxxx, §47 x 48 zákona x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §112 x 113 xxxxxx x. 372/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxxx č. 134/1998 Sb., xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, vyhlášky č. 618/2006 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx rámcové xxxxxxx, §32 a 39 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx č. 201/2018 Sb., x xxxxxxxxx hodnot xxxx, xxxx xxxxx hrazených xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx 2019, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx jednají Xxxxxxxxxx sněmovna a Xxxxx, x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx účastníků xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxxxx,

xxxxx:

Xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxx xxxxxx a obsah xxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) x b) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava") x §64 xxxx. 1 písm. b) x xxxx. 2 xxxx. b) zákona x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2018, xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") xxxxxxxx zrušení x xxxxxxx označených xxxxxxxxxx xxxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále jen "zákon o veřejném zdravotním pojištění" xxxx "ZVZP"), xxxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx službách a xxxxxxxxxx xxxxxx poskytování (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o zdravotních službách" xxxx "ZoZS"), xxxxxxxx č. 376/2011 Sb., xxxxxx se provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx č. 618/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy, xxxxxxxx č. 134/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx xxx "vyhláška č. 134/1998 Sb.") x xxxxxxxx č. 201/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, výše xxxxx xxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxx 2019.

2. Xxxxx xxxxxxxx podepsaných na xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 19.12.2018 xxx 51, xxxxx xxxxxxx senátoři Xxx. X. Czernin (15.2.2019), Xxx. Xxxxxxx Pavera (28.2.2019) x MUDr. Xxxxx Xxxxxx, Ph.D., (7.5.2019) xxxxx svůj xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xx za xx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxxx s čl. 21, 26, 31 x 36 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx (xxxx xxx xxx "Listina"). Xxxxxxxx xxxxxx tvrdí, xx 1. x přístupu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péči vznikají xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx místu bydliště, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx; 2. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, kdy jsou xxxxxxxxxxx "finančně trestáni xx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxx péče, a xxx xxxx vedeni x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče pacientům xxxxxxx"; 3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přiměřený zisk, xxxxx xxxx výsledkem xxx-xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x 4. xxxxxxxx systém je xxxxxxxxxxxxxxx, jelikož xxxxxx xxxxxxxxxxx ve zdravotnictví xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx schopností xxxxxxxx si v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xx zapříčiněna x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx napadených prvků xxxxxxx a úhradové xxxxxxxx xxxx celku. Xxxxxxx xxxxxxx úhradové xxxxxxxx xx proto xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx zdůrazňuje, xx xx Xxxxxxxx xxxxx nežádá přebírat xxxxxxxxxx roh xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx těch prvků xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x pojištěnců xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nastíněné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

X.1

Xxxxxxxxx xxxxxxx sítě

4. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx týká xxxxxxxxxx §46 a xxxx. XXXX, která upravují xxxxx poskytovatelů tvořících xxxxxxx síť xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Uchazečem o xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx tzv. xxxxxxxxxx, tzn. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx §15 x násl. xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ("ZoZS"), x xxxxx xxxxx musel doložit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxx xxxx poskytování xxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx sítě xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx: xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxxxx komory x xxxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx doporučením, x xxxxxx poté xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx, smlouva xxxxxxxx xxx xxxxx. Navíc, xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven xx sedm [dominantní xx Všeobecná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx xxx "XXX") x xxxx xxx 60 % xxxxxxxxxx], musí poskytovatel xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx všem xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx sedmkrát. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx uvádí, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx u zástupce xxxxxxxxxxxxx není zřejmé, xxxxx čeho xx xxxxxxxx žádosti (krajský xxxx xxxx nefinancuje), xxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx duplicitní (xxxxxxxxxx xxxx rozhoduje x xxxxxxxx smlouvy), xxxxxxxx komora xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx "odborníka" xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Evangelisty Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx-xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

6. Xxxxxxx xxx x xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle čl. 26 Xxxxxxx x xxxxx občanů xx xxxxxxxxx xxxx podle čl. 31 Xxxxxxx, jelikož xxxxxx x místní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sítě. Pro xxxxxxxx smlouvy se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x přezkoumatelná. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx čl. 36 Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, "xxx xx xxxxxxxxxx xxxx uživatel možnost xxxxxxxx účasti x xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxx bude xxxxxxxxx xxxxx", xxx xx dopady též xx čl. 21 xxxx. 1 Listiny, xxx. xx právo občana xxxxxxx se xx xxxxxx xxxx veřejných. Xxxx xxxxxxx x xxxxx komise stejně xxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vazba. Občan-pojištěnec xxx nemá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx sítě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xx vypovězena xxxxxxx x xxxxxxx, xx kterému xx xxxxxx, xxxx. může xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékařské xxxx.

7. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx proces xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelů je xxxxx povahou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek (xxxxx č. 134/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx xxx "ZZVZ") x xx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx fondy. X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úprav se xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx nemá žádnou xxxxxxx napadnout xxxxxxxxxxx xx účelové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §51 ZVZP x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx a subjektivní. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx mezi xxxx není uvedena xxxx. Xx xxxxxx xxxxxx není xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, zpravidla xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ani jaký xxxx xx toto xxxxxx xx ne/uzavření xxxxxxx. Zákon xxxxxxxxxx xxx xx možnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvůli x xxxxxxx.

8. Xxxxx, x poskytovatelem xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx následně xxxx xxxxxxx uzavřít xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxx bezkriteriálně, xxx xxxxxx xxxx. na xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx kvalitu. Oproti xxxxxxx podle ZZVZ xxxxxxxxxxxx xxxx žádnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy. Xxxxxxxxx pojišťovna xxxx xxxxxxx svoje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx učiní, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx pravdivost. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx rozdílnými xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, x dále "xxxxxx xxxxx", xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx "zasmluvnit" xxxxx xxxxx, a xx xxx nucen xx "xxxxxxx" smlouvy x xxxxxxxxxxxx. Vzniká tak xxxxxxxx xxxx nevratného xxxxxxxxx tržního prostředí, xxxxxxxxxxx snad jen x xxxxxxxx x xxxxxxxxx dekrety x xxxxxxxxx regulovaného xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx konkurenčního prostředí, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx tam, xxx xxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neetickým x xxxxxxxxxxx.

X.2

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče

9. Xxxxx problém xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x centrech xxxxxxxxxxxxxx xxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx neuspokojivým xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sítě x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §112 x 113 xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách xxxxx xxxx upravují podmínky xxx xxxxxxx statusu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx i xxxxxxxx uchazeče, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx centra xxxx xxxxxx nárok, x xxx xxx x "xxxxxxxx státu". Xxx xxxxxx uznaná xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tyto xxxxx xxxxxx uzavřít smlouvu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x "ne-centrem", xxx. xxxxxxxxxxxxxx oprávněným poskytovat xxxx xxx xxxx xxx §15 a xxxx. ZoZS, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §112 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx tak formálně xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jim x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ("xxxxxxxxxxx glejt"). Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx velmi xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx cenové xxxxxxxxxx xx umožněn pouze xxx, xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se zřízením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx x dotace), xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojišťoven x přiznáním xxxxxx". Xxx xxxx xxxxx xxxxx neexistují xxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx čl. 26 x&xxxx;31 Xxxxxxx. Xxxxxxx řešení xxxxx vyvolává výrazné xxxxxxxxxx nerovnosti x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, což navrhovatel xxxxx xxxxxxx. Navíc, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx centra též xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx o xxxxxxx překážku vstupu xxxxxx poskytovatelů xx xxx, xxx má xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx, kde xxxxxxxxxxxxxx xxxx chybí.

10. X xxxxx xxxxxxxx souvisí xxx xxxxxxx Komise xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx ("xxxxxxxxxxx xxxxxx"), jejíž xxxxxxxxx x činnost xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 10.4.2014. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zvyšují xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx pochybnost x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx žádná xxxxxxxx xxxxxxx bránit xx proti xxxxxxxxxxxx xxxx komise. Xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, nicméně xxxx xxxxxxxxxxx má xxxxxx xx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení o xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx řízeních (§46 x xxxx. XXXX).

11. Xxxxxxxxxxx (v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx) zpochybňuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx xxx "zákon o léčivech"). Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx §15 xxxx. 5 x xxxx xxxxx ZVZP, podstatná část xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx č. 376/2011 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx "S", xxxxx představuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxx xxxx). Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ordinace, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx smluvním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx tak xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx v xxxxxxx s čl. 31 Xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xx vědom xxxxxxxxx, xx "xxxxxx část" ZVZP xxxx xxxxxxx xxxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, xxx xx Ústavní xxxx xxxxxxxx schvalování xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx dne 20.6.2013 xx. zn. Xx. XX 36/11 (X 111/69 SbNU 765; 238/2013 Sb.) x konstatoval xxxx ústavní xxxxxxxxxx, xxxxxxx přesto xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.3

Xxxxxxxx léky x xxxxxx xxxxxx

12. Xxxxx námitky se xxxxxx nedostatečnosti kritérií xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§39b xxxx. 2 XXXX), která jsou xxxxx vágní (např. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nákladová xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx postupy xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (dále xxx jen "SÚKL") xx x xxxxx xxxxx xxxxxx prostor xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úhrady. Xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, nicméně xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx o ceně xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx lék předepsat xxx xxxxxxxx dochází xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx ZVZP, x xxxx xxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx odborné xx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx ke zhoršení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx snížení xxxxxxx zdravotních pojišťoven. Xxxx xxxxxxx porušují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, protože xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx xx vyhlášce č. 376/2011 Sb. X xxxxx xxxxxxx přitom nejde x xxxxxxx medicínskou xxxxxxxxxxx, xxxxx x "xxxxxxxxxxx regulaci vymezující xxxxx pojištěnců, poskytovatelů, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx". Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxx. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx léku xx xxxxx.

13. Úhradové xxxxxxxx rozlišují xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

- xxxxxxxxx xxxxx: xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx nakoupí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotní pojišťovně;

- xxxxx léčivých xxxxxxxxx x zdravotnického xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx nakoupil, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx levnější spotřební xxxxxxxx);

- režim xxxxxx xxxxxxxxxx materiálu x xxxxxxxx přípravků ("XXX", "XXXX"), které xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xx xxxxxxx, spotřebuje xxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx za xxxxx.

14. Xxxxxxxx léky (xxxxxx "X") xxxx xxxxxxxx č. 376/2011 Sb. xxxx xxxx ZULP (§39 xxxx. 2), xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx "xxx výkonu" za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxx vydávají xxxx x xxxxxxxx xx x režimu ZULP, x dochází xxx x "institucionalizovanému baťůžkaření" Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx nakupuje lékař, xx xxxxxx ročním xxxxxxx pojišťovny, x xxxxxxxxxx proto "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxx odkládá xx xxxxxxx roku, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx poškozuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx xxxxx" xxx doložit xxxxxxxxxxx x statisticky. Xx tyto léky xx navíc nevztahuje xxxxxxxx limit (§16b XXXX).

15. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx má xxxxxx xxxxxx na podnikání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx-xx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx předepisovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx hrazené, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dodatkem). X xxxxxxx specializovaných xxxxxx ZVZP xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ani xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uzavření xxx. xxxxxxxxxx dodatku, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

X.4

Xxxxxxx xxxxxxx

16. Xxxxx mezi xxxxxxxxx pojišťovnou a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx soukromoprávní xxxxxxxx, která xxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxx xxx. rámcové smlouvy, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky xx xxxxxxxxx x §17 xxxx. 2 ZVZP. Xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vydávání xxx. xxxxxxxxxx vyhlášek x xx xxxxxxx obdobnými xxxxxxxxxx, jelikož xxx x tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx §17 xxxx. 2, 4 x 5 XXXX.

17. Především xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx demokratického xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vybrané xx xxxxx občanů xxxx xxxxxxxxxxx podle korporativisticky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výsledek xxxxxx je xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx též jen "xxxxxxxxxxxx") závazný, není-li x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zcela xxxxxxxxx. Výsledek dohodovacího xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx silně xx xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx.

18. Xxxxxx x xxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx poskytovatelů (xxxxxxx xxxxxxxx "dohodují") xxxxxxxxxx a xxx xx xx xxxxxxxxx. Xx stanoví pouze Xxxxxxx řád xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx předpisem, xxxxx xxx výsledkem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx "dohodovací xxx xxxxxxxxxx" xx protíná x "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx". Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx snad xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vztahům x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx podle segmentů xxxx členěny x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx smlouvách a xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx přitom xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx ekonomické xxxxx jsou x x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx za každý xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxx xxxxxx navíc xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx vstoupit, x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xx překonaný, který xxxx xxx přechodně xxxxxxxxx xxx v xxxx transformace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče. X xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx institut xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroji xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x případné xxxxxx xxxxxxxx tam, kde xxxx účinky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx. Xxx, xxx zákonodárce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupem xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zainteresovaných xxxxxxxx.

19. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x ustanovení §17 odst. 2 XXXX. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx a současně x rozporu x xxxxxxxx x xxxx xxxxx (xxxxxxx zajištění xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb vs. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxxx). Ve xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx definici, nýbrž x xxxxxx proklamaci, x níž xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx kladné xx xxxxxxx stanovisko. Xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx. X xxxxx směru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Ústavního xxxxx xx. zn. Xx. XX 3/15 xx xxx 30.5.2017 (N 89/85 XxXX 503; 231/2017 Sb.; xxx 121 x xxxx.), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náročné, x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postižení" anebo "xxxxxxx xxxx", xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx než xxxxxxx definice veřejného xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx se objevuje x xxxx dalších xxxxxxxxxx ZVZP x x xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxx lze xxxxxxxx.

20. Navrhovatel xxxx xxxxxxxxx xx obsah xxxxxxxxxx rámcových xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx smluv mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotní péče. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a x xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx praxe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nejsou xxxxx xxxxxx upraveny, xxxxxxxx xx ně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x jsou xxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx smluvních xxxxx. Xxxxx xxx o xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. To xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx upravovaly jen xxxx technické aspekty xxxxxxxxxx a datové xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx definic x pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Jakkoliv upravují xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, léků x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uhradit. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx odchylný od xxxxxxx regulace. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nález Xxxxxxxxx soudu xx. xx. Pl. XX 3/15. Xx výsledku xxx může xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx je v xxxxxxxxxx případě ekonomicky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx čočka), x má být xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx nezařazení xx xxxxxxxxx. Paradoxně xx jej xxxx xxxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxxxx ZVZP x péči xxxx xxxxxxxx. To se xxx x praxi xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx anebo odmítnutím xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na "soukromé xxxxxxxx". X léčiv x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§15 xxxx. 5 x část xxxxx XXXX) xxxxx, xx xxxxxx cenu x xxxxxx stanoví SÚKL xx xxxxxxxx řízení. Xxxx xxxxxxxx je xxxxx §39a x xxxx. ZVZP Xxxxxx xxx x úhrad ("XXXX"), který xx xxx být xxxxxxx. Xxxxxxxxx vydávané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx, x xx opět xxx xxxxxxxxx právní xxxxx. Protože číselníky x metodiky xxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxx xx Xxxxxxx soud xxxxxx, a řešením xx xxxxx pouze xxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx č. 618/2006 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx závaznost "xxxxxxxxx" xx xxxxx xxxxx x pojišťovnami.

21. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx články 4 xxxxxx vyhlášky č. 618/2006 Sb., kterou se xxxxxxxx rámcové xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx péči xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je úhradová xxxxxxxx (§17 xxxx. 5 ZVZP). Xxxx xxxxxx vede k xxxxxx, xx nelze xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx jednoho roku, xxxxxxx úhrada xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxx rozsah xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

X.5

Seznam výkonů s xxxxxxxx hodnotami

22. Regulace xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb je xxxxxxxxx třemi xxxxxxxx: xxxxxxxxx č. 134/1998 Sb. ("Seznam výkonů"), xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx cen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ("Cenový xxxxxxx XXX") x xxx. úhradovou vyhláškou. Seznam výkonů obsahuje popisy xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxx x x xxxxxxx x nich stanoví xxx. bodovou hodnotu (xxxxx však xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx), Xxxxxx předpis XXX stanoví regulovanou xxxxxxxxx xxxx bodu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely x xxxxxxxx xxxxxxxx určuje xxxxxxx jednoho bodu x korunách xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

23. Navrhovatel xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx Seznam výkonů závazný, kdy Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx aktuálně xxxxxxx názor, xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, s xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx regulace hrazených xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rozkladu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx lege xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do Seznamu výkonů, x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx x Seznamu výkonů zařazeny x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx však XXX hradí, xxxx xxx "vyrobila" xxx x xx smlouvách xx uznává. V Seznamu výkonů xxxxxxx xxxxxxxx "xx-xxxxxx" x nulovou xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx miliardy (xxxx. xxx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx výklad, xx Seznam výkonů xx vztahuje x xx xxxxxxx xxxxx pojištěnce xx xxxxxxxx xxxx, je xxx rozpor x xxxxxxxx xxxxxx a x čl. 31 Listiny.

24. Xxxxxxxxxxx popisuje proces xxxxxx Seznamu výkonů x xxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 16.1.2007 xx. zn. Pl. XX 36/05 (X 8/44 XxXX 83; 57/2007 Sb.), xxx šlo x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zamítavému xxxxxxxxxx xxxxx xx práva xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx akceptuje, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x náhodně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx entit. Xxxxx zástupců Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jedním xxxxxxxxx xx zastoupena XXX x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupcem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx profesní xxxxxxxxxx, xxxxxxx chybí xxxxx komory (xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx); zastoupena je xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. XXX XXX x XXX JEP xxxx xxxxxx soukromoprávní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxx XXX XX, XXX a XXXX), kdy xxxx xxxxxx, xxxx nebyli xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx. Xxxx lázní, Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx nemocnic), kteří xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Seznamu výkonů. Xxxxx se xxxxx spíše o xxxxxx korporativismu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

X.6.

Xxxxxxxx vyhláška

25. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §17 odst. 5 ZVZP, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vydávání xxxxxxxx xxxxxxxx. Ten xxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x němuž xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx je xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Jednání xx totiž účastní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x uzavírají xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx práv xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - zejména xxxxxxxxxx, xxx také xxxxxxx x dodavatelů xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx se v xxxxx stejného segmentu xxxxxxxxx více xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (např. fakultní, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx; řetězce xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx pouze xxxxx.

26. X xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s právními xxxxxxxx x (vágně xxxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxx) xxxxxxxx xxxxxx x vydá xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx úvahy. X xxxxx případě xxxxxxx není nijak xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxx xxxxxxxx značná xxxxxxxx. Přitom xxx x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 300 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx poskytovatele xx xxxxxxxx dopadem na xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx do xxxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxxx (a xxxxxxxx xxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxxxxx xxx xxxxx možnost xxxxxxxx.

27. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xx kapitace (xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxxxxxx sektoru xx xxxxxxx xxxx hradí xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx systém xxxx x xxxxxxxx, xx "xxxxxx nejdou xx xxxxxxxxx" x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx ekonomicky xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx x soustavné xxxxxxxxx xxxx lékařskou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx mechanismy xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výpočtem xxxxxx x výsledků xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxxxx (xxxxxxx, XXX, xxxxxxxx, xxxxxxx na unikátního xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

28. Xxxxxxxxx x akutní xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx úhradové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx paušál xx zohledněním xxxxxxxxxx xxxxxxxx reference, xx xxxxxxxxxxx xxx x "xxxxxx xxx xxxxxxxxxx", xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx peněz xxxxxxxxxx xxxxxxxx méně xxxx. X xxxxxxx praktiků xx dominantním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. kapitační xxxxxx, což je xxxx xxxxxxxx i xxxxx, xx xxxx xxxx systém xxx "xxxxxxxxxxxx", xxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx tak xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx "xx xxxxx registrovaného pojištěnce", xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxx k ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx provedení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx proto xxxxxxxx xxxx 3 xxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx x statisíce xxxxxxxxxx 3 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx s vykázaným xxxxxxx u zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Nevhodnou regulací xx tak ministerstvu "xxxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, specialistů x xxxxxxxxx služby.

29. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx také xx xxxxxxx xxxxxxxx průměrem xx unikátní rodné xxxxx, což xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx léčit xxxxxx lidi, xxxx. "xxxxxxx" nemocné zdravými. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx až xxxxxxxxxxx, xxx vede x hrubé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

30. Podstatnou vadou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx definována xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx možné, xxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx nestátní) xxxxxxxx "rationing", aby xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx je xxx xxx, které vyhodnotí xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Je-li xxxx úhradová xxxxxxxx xx xxxxx principu xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx čl. 26 x&xxxx;31 Xxxxxxx. Xxxx veřejných xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdravotnických zařízení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocnic, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x platech apod., xxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx by xxxxxx nikoho zvýhodňovat x xxxx xx xxxxxxxxx principu xxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelů a xx dán xxxxxxx xxx xxxxxxx konkurenci. X x oblastech xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx však xxxxxx být xxxxxxxxx x pravidla "xxxxx xxxxxxxx xxxxx, protože xxxx x xxxx xxxxx", ale je xxxxx vycházet x xxxxxxx nákladů xxxxxxx, xxxxx řízeného xxxxxxx. Xxxxxxxx vyhláška x xxxxxxxx říká, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx přiděleno xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx hůře x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x kvalitu. "Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odstranila x xxxx, historická xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx." X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx regulační poplatky xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx prostřednictvím xxx. signálních xxxxxx (§16 a 17 xxxxxxxx xxxxxxxx). ZVZP xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hradit poskytovatelům x veřejných xxxxxxxxxx "xxxxxx xx xxx".

31. Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx "X") xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxx historické xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vážná xxxxxxxxxx xx však xxxxxx i morálně xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx neproporcionální, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx drahých xxxxxxx xxx případnému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nikoliv xxxxxxxx. Xxxx objemová regulace xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx zdravotního xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x přihlédnutím x evropské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx soudu sp. xx. Xx. XX 36/05 stanovovat vyhláškou, xxxxx jedině v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx odvolání.

I.7

Individuální xxxxxxxx xxxxxxxx

32. Xxxxxxxxxx §17 odst. 5 XXXX xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxx se x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vyhlášky. Tato xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x XXX x xxxx 2014 se údajně xxxxxxx až x 75 % xxxxx; xxxxxx xx xxxx 2015 jsou xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Stále xxxx neexistuje xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx omezena xxxxxxxxxx "xxxxxxxx zdravotně xxxxxxxxxx xxxxx", xxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx schvalovány až xx konci xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx platit. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nepředvídatelnost x xxxxxxxxxxxxxxx kritérií xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

II.

Vyjádření xxxxxxxxx řízení

33. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx §42 xxxx. 4 x §69 xxxxxx č. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o Ústavním soudu") xxxxxx Ústavní soud xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxx x Veřejné xxxxxxxxxx xxxx.

XX.1

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx

34. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x konstatovala, že xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předepsaným xxxxxxxx, xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavními xxxxxxxx x řádně xxxxxxxx. Je xx Xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení.

II.2

Vyjádření Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

35. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx proceduru, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx, xxx návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxx.

XX.3

Xxxxxxxxx xxxxx

36. Xxxxx přijala xxx 28.1.2019 xxxxxxxx xxxxx 69, kterým xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx řízení xxxx Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

37. Xxxxx vymezuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ("hrazené xxxxxx") xx obecně xxxxxxxx x §13 XXXX, xxxxx xxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zákonných ustanovení. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx pak věcí xxxxxxxxx medicínského posouzení xxxxxxxxxxx pacienta, x xx x rámci xxxxxx formulace xxxxxxxxxx §13 XXXX. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a povyšovat xx na xxxxxx xxxxxx závazných xxxxxxxx.

38. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx - xxxxx nemůže xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx na úhradu xxxxxxxxxxx služeb zdravotní xxxxxxxxxxx. Xxxx smysl xxxxxxx ve standardizaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prokazatelně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. To xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §13 XXXX xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, avšak xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx zdravotních výkonů.

39. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx, aby xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx x zdravotní výkony xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx zdravotních xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx). Xxxxx zákona totiž xxxx povinnost xx x xxxxxxxxx případech xxxxxx. Xxxx individuální xxxxxx přitom xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xx ně xxxxxxxx xxxxxx předpis x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ("Cenový xxxxxxx XXX"), jednak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxx proto xxxxxxx nakládat xx xxxxxxxxx veřejnými prostředky xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx. Nemohou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nýbrž xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx objektivně xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx motivováni x přesunu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx) nemůže xx tyto regionální xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

40. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vláda xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §46 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 369/2011 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dostupnost xxxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx doba xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 35 xxxxx. X zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je proto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx x oblastech, xxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dostatečnou xxxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx další smlouvy, x xxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx zmíněné xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx. Rozsáhlejší xxxxxxx xxx xxxxx zvyšuje xxxxxxxxxxxxxxx náklady zdravotní xxxxxxxxxx. Rovněž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxx, aby pojišťovny xxxxx smluvní xxxxxxxx xxxxxxxxx xx směřování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx míra smluvní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven xx xxxxx opodstatněná x xxxxxxx konformní. Xxxxxxxx xx xxx xxx na uzavření xxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nárok, "xxxxx xx xx xxxxxxx zákonodárcem zvolený xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxxxx xx se xx xxxx nemohly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx by xxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxx, xxx by xxxxxxx xxxxxx xxxxxx plurality xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xx xx x oblasti xxxxxx xxxxxxx sítě.

41. Xxxxx se dále xxxxxxxxx k neurčitému xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 2 XXXX, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxx kontrolu xxxxx) xxxxxxx prostor, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxx xxxxx situaci xxxxxxxxxxxx. Pojmy "xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" x "xxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx pojištění" xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, neboť xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x x budoucnu. Xxxxxxxx xx nebylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x z hlediska xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx by xxxxx systém xxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxx 29.1.2019 xx. xx. Pl. XX 43/17 (N 12/92 XxXX 133; 75/2019 Sb.), xxxx 72.

42. X xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x minulosti x Ústavním xxxxxx, xx 1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx x 2. zastropovat xxxxxxx náklady xxxxxxx, xxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. K výhradám xxxxxxx xxxxxxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxx vláda xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx žádný legitimní xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx přímo xx zákona. Poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx pojišťovny mohou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pojmovým xxxxxx právního předpisu xx přitom odpovědnost xx jeho xxxxx xxxxxxxx subjektu, xxxxx xx xxxxxx, a xxxxx xxx dovozovat, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx vést x jeho xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx totiž xxx rámec ústavních xxxxxxxx nemusí xxx xxxxx zakotven. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úhradovými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, jak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx není xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xx xx, xx xx hrazenou xxxxxxx xxx konkrétního xxxxxxxx, xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovník, x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx regulačních xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx xxxxxxx udrženy xx xxxxxxxxxx úrovni. Xxxxxxx zdravotnictví xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx (nabídka xx. poptávka), neboť xxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx hrazených xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx. Současně xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odborných xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx omezovat nároky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x objemové xxxxxxxx xxxx xxxxx před xxxxxxxx kalendářního xxxx, x podnikatelské riziko xx tak xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx obdobná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx model xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x regulačních xxxxxxx xxxx xxxxxxxx smysl čl. 31 Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x plýtvání xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxx regulací. Alternativa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx režimu veřejných xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx, xx xx tato xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx jednotkovou xxxx xxxxxxxxx služeb, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxx byl xx xxxxxx situaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx k omezení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, v této xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na lékařskou xxxxx, xxxxxxx zdravotníci xxxx současně xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx spočívá v xxxxxx motivaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrazené xxxxxx.

43. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx námitkám xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

44. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postavení. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx dány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx však xxxx xxxxx xx xxxxx atraktivitou některých xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx lokalitách. Xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx dopady je xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a nikoliv x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx samovolně xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx mechanismy (xxxxx č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxx legální xxxxxxx xxx xxxxxxxx cen xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx. Prostředí xxxxx xxxx xxx netransparentní, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x teprve xxxx-xx to xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx úhrad xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx smluvní xxxxxxxx xx pak xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

45. Xxxxx xxxx tvrdí, xx xxxx xxxx legitimní xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx volnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Právo poskytovatele xx uzavření xxxx xxxxxxx vůbec neexistuje, x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx ani xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle čl. 36 Xxxxxxx. Neplní-li pojišťovna xxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxxx dostupnosti xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Nevyhovuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xx xxxxx ji xxxxxx. Nemůže však xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxx smluvní xxxx. Tato xxxxxxx xxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx.

46. Xxxxx oponuje xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx smluv mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x úpravou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx smluvní volnost xx xxxxx. Kritériem x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx není xxxx, xxxxx xx xxxxx, xx xxxx xx stanovena xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x rovněž xxxxxxxxxx měření xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx obtížné. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx totiž xxxxxxxx xxxxxx pacientů, xxxxx xx však xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jelikož xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx (životní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.). Xxxxxxxx měřitelné xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx spíše xxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x postupy měření xxxxxxx údajně xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx smluvních ujednání x výpočtu xxxxx, xxxxx xxxx zřejmé, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx právních xxxxxxxx.

47. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx vláda xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx řízeních xxxxxxx xxx 10 xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx. Xxx poskytování xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx [§8 xxxx. 3 zákona x. 378/2007 Sb., x léčivech a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x léčivech), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx], xx-xx xx odůvodněno xxxxxxxxx poznatky. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx léčíva xx tedy xxxxxxx xx procesu stanovení xxxx x podmínek xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění. Xxxx-xx by totiž xxxx povinnost z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx registrovaná x xxxxxxxxxxxxxx léčiva, došlo xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx si xxxxx nemůže xxxxxxx xxxxxxxxxx všechny terapeutické xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx nezbytná, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx regulovaným xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

48. X xxxxxxx centrových xxxxx (xxxxxx "X" v xxxxxxxxxx xxxxxx) je xxxxx xxxx zvýšené xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx rámec xxx xxxxxxxxx xxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxxx §39b xxxx. 10 ZVZP, xxxxxxx xx soustředění xxxxxxx hrazeným xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx dán xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx dočasné úhrady x xxxxxx inovativních xxxxx xx hrazená xxxxxxx soustřeďuje do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx efektivitě xxxx xxxxxxxxxx léčby x xxxxxxxx xxxxx. Někdy xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hrazenou xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xx xxxxx x odborně komplikovaný xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxx xxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxx xxxx. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančně xxxxxxxxxx. ZVZP xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx síť xxxxxxxxxxxxxxxx pracovišť, xx xxxx xxxx důvodem xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx centrové léky xxxxxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx zvýšená xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx pojišťovnou, xxxx xx zajišťována xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rizikového xxxxxx.

49. Pojišťovny jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx [§40 xxxx. 7 xxxx. x) XXXX], x xx i xxx xxxxxx xx xxxx 10 xxx. Xx [§45a odst. 2 písm. x) XXXX], xxxxxxx vycházejí xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxx centrovým lékem. Xxxxxxxx tak xxxxx xxxxxx, není xx xxxx xxxxxxx úpravy, xxxxx zdravotních xxxxxxxxxx. X povahy xxxx xxxx vzdálenost xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, a nikoliv xxxxxxxxx.

50. Definice konkrétního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pracovišť xxx xxxxxx centrových xxxxx x zákoně xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx obecnosti xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxxx čl. 31 Xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluv, xxxxx xx reálně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Navíc xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx nutné, aby xxxx. x každém xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, když xxxxxxxxxx tato potřeba xxxxxx xxxx.

51. K xxxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cen xxxxxxx x výše x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyvážení xxxxxxxxx zájmů x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx probíhalo xxxxxx rychle. Xxxxxxxx §39g odst. 1 XXXX xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx poměrnost zastoupení xxxxx x správní xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx se dotklo x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

52. Vláda xxxx xxxxxx, xx xx ustanovení §32 x 39 xxxxxxxx x. 376/2011 Sb. xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xx i xxxx by tato xxxxxxxx vůbec xxxxxxxxxxxx, xxxx xx úhrada xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ZVZP.

53. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx centrová xxxxxx x podmínění xxxxxx xxxxxxxxx na specializovaném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxx xxxxxxxxxxxx oponuje, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Právní xxxxxx je totiž xxx xxxxx ZVZP x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx centrových xxxxx xxxxxxx ve správním xxxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu sp. xx. Pl. ÚS 36/05, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xx xx, že xxxxxx xxxxxxxxxx léčiva xx xxxxxxxxxx, xx možnost xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x bezplatnou xxxxxxxxx péči. Při xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxx, xxxxxxx nelze-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxxx, zvláštní xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx.

54. Brojí-li navrhovatel xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Ústavního xxxxx xx. xx. Xx. XX 21/15 (X 146/90 XxXX 369; 233/2018 Sb.), body 52-53.

55. Xxxxx dále xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nákladné péče x ochrany jeho xxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxx xx rozhodováno xxx 10 xxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxx navazující xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x vymáhat. X pohledu konkrétního xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxx existuje možnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxx §16 XXXX. Xxxxxxxx xxxxxx tak xxxxxxxx na potřeby xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx sice nejsou xxxxxxxxx správních xxxxxx, xxx obsah xxxxxxxxx xxxxx xx veřejně xxxxxxxx, a kdokoliv xxxxx xxxx posílat xxxxx xxxxxxx Státnímu xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx výší a xxxxxxxx xxxxx.

56. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §39b xxxx. 2 ZVZP vláda xxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx ustanovení se xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jeho dikce xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v zákoně xx xxxx xxx, xx medicínská věda xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx x zákoně xxx xxxxxxxxxx x neúčelný. ZVZP xxxxx rozlišuje xxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Definice xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx x §2 xxxx. x) x x) xxxxxxxx x. 376/2011 Xx. Xxxxxx ústav xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupu xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, lze je xxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx není xxx xxxxxxx metodiky xxxxxxxxx nákladové xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx v §15 xxxx. 8 XXXX. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx léčiv vydává xxxxx doporučující xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jakým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx zákonný xxxxx xxxxxx. Odhad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx není xxxxx, xxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zcela xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx Xxxxxxxx ústavu xxx xxxxxxxx léčiv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx podkladech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx popírá, xx xx xxxx xxxxxxxxxx §39b xxxx. 2 xxxx. x) XXXX xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tato xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx Xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx léčiv nebyl xxxxxxx jen na xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxxxxx platí, xx xxxx xxxx vázán, xxxxx není dána xxx xxxxxx s xxxxxxxxx nepodjatosti.

57. Podmínky xxxxxx xxxxxxx x §39b odst. 10 XXXX xx týkají xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nejen xxxxxxxxxx xxxxx. Tato pravidla xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx tak xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx vyhláška č. 376/2011 Sb. na základě xxxxxxxxx zmocnění. Xxxxxxxx, xx o konkrétních xxxxxxxxxx xxxxxx ambulantních xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx ústav xxx xxxxxxxx léčiv ve xxxxxxxx řízení, xx x xxxxxxx x xxxxxxx Ústavního xxxxx xx. xx. Xx. XX 36/05.

58. Xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékař xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hrazený x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx podmínky, xxxx xx ho xxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx mohl xxxxx předepsat xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx xx systém veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx (kromě xxxxxxx hospodárnosti) větší xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx všeobecný xxxxx. Xxxxx xx systém xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx hrazenou xxxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx dle §16 XXXX.

59. K xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvádí, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízeních x xxxxx spolupráci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a - xx rozdíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx -xxxx xxxxxxxxxxxx i xxxx. xxxxxxxxx léčby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které nejsou x odborného hlediska xxxxxx či xxxx xxxxxxxxxxxx ekonomicky xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). I xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx zajištěnu xxxxxxxxx alternativu xxxxxxx xxxx.

60. Vláda xxxxxxxxxx x námitkou, že ZVZP xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx základ xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxxx x §39b xxxx. 10 XXXX x vyhláška č. 376/2011 Xx. tento xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

61. Xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx skutečně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx výší x podmínek xxxxxx xxx xxxxxxxxxx léčiva, xxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx, jak xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX ovlivnit, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společností, xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, x xxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx na xx xxxxxxxxx objemu xxxx x xx xxxxxxxx xxxx; pojištěnci a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o nejlepší xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx představiteli farmaceutických xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účastníků xxxxxxxxx xxxxxx x §39g xxxx. 1 ZVZP xx proto xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xx nejvyšší xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx využití xxxxxx, xxx by xxxxx xxxx x extrémní xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x nedodržení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx podle směrnice Xxxx 89/105/EHS. Tomu xxxxxxxx xxxxx, kdy xx střetávají pouze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dokáže xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx.

62. X xxxxxxx absence xxxxxxxxx xxxxxxxx centrových xxxxx xxxxx odkazuje na §15 odst. 10, §17 xxxx. 2 x §39b xxxx. 10 XXXX. Existují xxxxxxxxxx xxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx počtem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx hrazených služeb. Xxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (resp. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví) případně xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx povinnost xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx konkrétní xxxxx vymáhat xxxxxx; xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správnímu xxxxxxxxxx.

63. Xxxxxxxxxxxx není ani xxxxxx vykazování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zvláštní smlouvy. Xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx prosazovalo hospodárné xxxxxxxx xxxxxxx centrového xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Příslušný xxxxxx xxxxxxxxx xx totiž xxxxx xxxxxxx aplikovat, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, vyzvedl-li xx xx jej xxxxxxx xxx x xxxxxxx (např. by xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Vyúčtování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx sjednat množstevní xxxxx, což x xxxxx xxxxxxx není xxxxxx.

64. K xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přípravku xxxxx xxxxx, že xxxxxxxx je ustanovení §15 xxxx. 10 XXXX, které xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky, xxxxx xxx upřesňují podobu xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx následně xxxx až xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx. Xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx podzákonné úpravě, xxxx xxxxxxxxxxxx.

65. Xx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxx lékař, x xx ani v xxxxxxx centrových léčiv. Xxxxx xxxxx buď xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxx xx to, xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx zákona o xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX.

66. Xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx, xxxxx-xx, xx xxxxxxxx xxxx se xxxxxx vždy xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx §39 odst. 2 xxxxxxxx č. 376/2011 Xx. způsob xxxxxxxxxx xxxxxx centrového xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x není xxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxx. X xxxxx kontextu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx léků u xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx buď xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče). Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx "xxxxxxxxxxx", kdy by xxxxxx vydávali x xxxxxxxxxx úhradu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxx xxxxx xxx spotřebuje xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

67. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxxxx bránit v xxxxxxxxxxx hrazené xxxx, xxxxxxx xxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinnost. Xxxxxxxx xx xxxxxxx léčiva xxxxxx xxxxx neobvyklým x xxx nich xx nebylo možné xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx hrazených xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx léčiva xxxx nesmí xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxx snížit x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti. Xxxx xxxxxx pravda, xx x rámci xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx toto xxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx vydáno x xxxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

68. Xxxxx xxxxxxxxxx ani x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, že práva xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a zejména xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx jedná o xxxxxx odborně i xxxxxxxxxx zvýšeně xxxxxxxx, x xxxxx by xxxxxx používání xxxxxx xxxxxx se specializovaným xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx využití uzavřenu xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pojišťovnou, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx práva xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x bezplatnou xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx se zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Počet těchto xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx takový, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxx. Xxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx zajištění ústavních xxxx pacientů, a xxxxxxx xxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx. X každém xxxxxxx xxxx mohou oslovit xxxxxxxxx pojišťovny.

69. Ke xxxxxxxxx xxxxxxx "S" xxxxx xxxxx, xx x centrových léčiv xx xxxxx specificky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx hospodárné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x ambulantních xxxxx xxxx nutné. Xxxxx xx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xx specializovaných xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx hospodárného užití x podobě xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx Ústavního xxxxx xx. zn. Xx. XX 43/17.

70. Xxxxx nesouhlasí s xxxxxxxx x "xxxxx xxxxxxxx" ministra xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zasáhlo-li xx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx patřičného xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx překročit zákonné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a tato xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Proces dohodovacího xxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x zákonem xxxxxxxxxxxx případech x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx v zákoně, xxxxxxxx principu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxx xxxxx xx. xx. Pl. XX 21/15). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx praxe, x xxxx proto xxxxxx xxxxxx, xxxxx faktický (xxxxxxxx podobnost xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných x xxxxxx xxxxxxxxxx). Neúčast xxxxxxxxxxx, kteří na xxx teprve hodlají xxxxxxxx, je xxxxxxx x neúčast pojištěnců xxxxxxxxxx vláda xxx, xx nárok xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ze xxxxxx a xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx.

71. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pouze závazná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxx.

72. K Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx §17 xxxx. 4 XXXX xxxxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Dohodnou-li xx proto xxxx. xx xxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx "X" bude xxxxxxxx ambulantně, a xx-xx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx možné. Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx Seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx x výkon xxxx xxx vykázán, xxx byl-li proveden x xxxxx lůžkové xxxx x souladu xx symbolem "H" Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx by x xxxxx své xxxxxxx politiky xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxxx náležité xxxxxxx xxxx i zásadám xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx symbolů omezení xxxxx xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx relevanci. Xxxxxxx smluvního xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stav xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx praxe. Xxxxx xxxxxx názor, xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zákonného rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx k tomuto xxxxxxx xx pouze xxxxxxxx orgánem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

73. Xxxxxxxxxx §14 xxxx. 3 x §14a ZVZP xxxxxxxxxxx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/24/EU ze xxx 9.3.2011 x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx výjimku x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx zásadně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x uhrazenou xxxx, xxx vždy xxxxx péči xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxx je bezpodmínečně xxxxx, xxx právní xxxxxxx stanovil xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxxxx nárok, x xxxx částka xxxx xxx xxxxxxx do xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxxxxxx hrazena xx území České xxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxxxxx, protože xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nákladů péče xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zákon a xxxxxxx xx xxx x stanovení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x výši xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

74. X xxxxxxxxxx úhradové xxxxxxxx xxxxx uvádí, xx xxxxxxx historických xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx poskytovatele. Xxxxxxxx regulace xxxx xx specializovaných lékových xxxxxxxx nepředstavuje xxxxxxxx xxxxx pacientů xxxx xxxxxxxx xxxx, nýbrž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx objemu xxxxx xx tyto xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx této regulace xxxxxxx xx statistického xxxxxx, který je xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diagnóz xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ekonomických xxxxxx nových xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx této regulace xx motivovat poskytovatele x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. U xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx jako xxxxxx paušál, jak xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx XXX x tolerančním xxxxxx ± 3 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxx hranice xxxxxxxxxxxx pásma xxxxxxxx xx sice uplatňuje xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx minimálně xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) náklady poskytování xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x pojišťovnám xxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx. DRG xxxxxx nyní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx celosvětově xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx prevence jsou x kapitační xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx. Regulace xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx umožňuje objemově xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladovostí. Xxxxxxx x xxxxxxxx úhradě xx xxxxxxxx tak xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx různé náročnosti xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx poskytovatele.

75. Xxxxx xxxxxxxxxx x tvrzením, xx úhradové xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zřejmě plyne x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx §17 xxxx. 5 ZVZP, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx určení "na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx" xx týká xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věta xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xx xx zřejmé, xx xxxxxxxxx xxxxx xx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pojišťovnám xxxxxxxxxx pružně xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx limitů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

76. Xxxxx z xxxx xxxxxxxxx důvodů navrhla, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx, xx xx Xxxxxxx xxxx návrhu (xxxx xxxx xxxxx) xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx vykonatelnost xxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx xxxx.

XX.4

Xxxxxxxxx Veřejné ochránkyně xxxx

77. Veřejná ochránkyně xxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx §69 odst. 3 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx a xx řízení xxxxxxxxx.

XX.5

Xxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx republiky

78. XXX xxxxxxx Ústavnímu xxxxx xxx 9.4.2019 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x němž xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx názoru xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx návrh xxxxxxxxx.

79. X xxxxxx xxxxxxxxx smluv VZP xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dohodovacího xxxxxx (§17 odst. 2 x 5 XXXX) za protiústavní. Xx xxxxxxx, xx xxxxxx řízení se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tzn. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Jde xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxx Xxxxxxxxx soudu sp. xx. Pl. XX 40/02 (X 88/20 XxXX 327; 199/2003 Sb.)] x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx poté povinno xxxxxxx smlouvy xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx respektovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxx [xxxx. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. zn. Xx. ÚS 6/07 (X 20/56 XxXX 207; 66/2010 Sb.), xxx xxxxx zjištěn xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx]. VZP nepovažuje xx problematickou xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx dohodovacího xxxxxx xxxx upravena xxxxx xxxxxxxx řádem, xxxxx xxxx "dogmatickou a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx". Protiústavní by xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx účastníky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. VZP xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx kritiku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rámcové xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx zakotvena xx x xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx obsažené x xxxxxxxxx zákoníku. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti poskytovatele xxxxx xxxxx smluvní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxxxxx vypovědět xxxxxxx, kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx "veřejný xxxxx" VZP xxxxxxxx xx xxxxx Ústavního xxxxx xx. xx. Xx. XX 43/17 x xxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxxxx nemůže xxx dána xxx xxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx zrušena xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx smlouvách (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx), x xxx xx ministerstvo xxxxxxxxxx kritérium xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vydáním xxxxxxxx x rámcových smlouvách x xxxxx xxxxx-xx xx tento pojem x xxxxxx vůbec xxxxxx. V xxxxx xxxxx XXX odkazuje x xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. zn. Xx. XX 24/99 (X 73/18 XxXX 135; 167/2000 Sb.). Xxxxxxx x xxxxxx xxx. metodik x číselníků XXX xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx povahou jedná x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb x xxx si xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx toto vykazování.

80. XXX xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 20.5.2008 sp. xx. Xx. ÚS 1/08 (X 91/49 XxXX 273; 251/2008 Sb.), kterým xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úhrad hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx současné xxxxx xxxxxxxx obsažené x §17 xxxx. 4 ZVZP částečně xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx závěry Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, jelikož xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx seznamu zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx [srov. též xxxx 59 x 60 xxxxxx xx. xx. Pl. ÚS 5/15 xx dne 8.12.2015 (X 204/79 XxXX 313; 15/2016 Sb.)].

81. Xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx veškeré xxxxx xxxxxxxxx výkony; xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojišťovnami xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx hrazených služeb.

82. Xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx §17 xxxx. 5 ZVZP, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyhlášek. X xxxx XXX xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx 2019 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx proto xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx řízení. XXX xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Ústavního xxxxx xx. xx. Pl. XX 5/15 x xxxxxxxxxx x tvrzením, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xx nepodložené. Úhradová xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxx x problematickými mohou xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx řešit xxxxxxx x xxxxxxxx řízení. XXX xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxxxxxx odvozování xxxxx xx xxxxxxxxxxxx referencí - xxx připouští, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx metodou xxxxx xxx xxxx. xxxxxxxx xx projekt XXX xxxxxxx. X xxxxxx xx. xx. Xx. XX 5/15 xxxx Xxxxxxx xxxx xxx konstatoval, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Podobně není xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx, než xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx rovněž xxxxxxx Xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx úhradových xxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Ministerstva xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

83. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx služby. Jakkoliv xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx věci komplikovaná x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx není xxxxxxxx, xxxx xxx protiústavní. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx případů xxxx xxxxxxxx soudy x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx namístě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

84. XXX xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxx. xxxxxxxx xxxx, neboť zde xx zajišťována xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, vyžadující xxxxxxx xxxxxxxxxxx a specializaci (xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx, traumatologická xxxx xxx xxxxxxxx x popáleninami xxx.). Xxx jen xxxxx xxxx xxxxx zajistit xxxx péči xxx, xxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx specializovanou xxxx i xxxx xxxx xxxx, x xxxxx však ještě xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxx života je xxxxxxxx, že xxxxxx xxxx dojíždět xx xxxxxx regionů xxxx. xx účelem kvalitního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx parcích.

85. Xxxxxxx XXX xxxxxxx, xx xxxxx nepovažuje xx xxxxxxx, x Xxxxxxx soud xx xx proto xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx míst xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu by x xxxxx ohledu xxxx xx značné xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

XX.6

Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České lékařské xxxxxxxxxxx X. X. Xxxxxxx

86. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České lékařské xxxxxxxxxxx J. X. Xxxxxxx (xxxx xxx "XXX") zaslala Ústavnímu xxxxx xxx 21.6.2019 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx zejména vysvětlila, xx geografická dostupnost xxxxxxxxxxxxx xxxx nepředstavuje xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zaměřuje xx xxxxxxxx skupinu xxxxxxxx, o které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Jedná xx xxxxx x xxxxxx xxxxx onemocnění xxxxxxxxxx xxxxx nákladnou xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxx. XXX xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx rozložení xxxxx specializované xxxx xxxx kopírovat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jelikož xxxxxxxxxx počtu xxxxxx xxxxxx by xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx totiž xxxxx x xxxxxx xxxxxx a stejné xxxxx pro kvalitu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx vědecky prokázáno, xx x xxxx, xxx si xxxxxxxxxxxx xxx udržel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, potřebuje xxxxxx objem xxxx, xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx klesá xxxxxxxxxxxxxxx, xx výkon xxxx poskytnut dostatečně xxxxxxx. X jednotlivých xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomu, xxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxx svoji xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx centra x každém xxxxx xx vedla k xxxx, že xxxxxxxx "xxxxxxx" xx bylo xxxxxx štítkem xx xxxxxxx. Toto xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jednorázového xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele, x níž xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx center x regionech.

87. XXX xxxxxxx xxxxx, že x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Ústavního xxxxx xxxxx.

XX.7

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 371/2021 Sb.

88. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx na xx xxx 25.5.2021 xxxxx, xx trvá xx podaném xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému jsou x xxxxxx (tzn. xx xxxxxx způsobeném xxxxxxxx) xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

89. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vztah xxxx lékařem x xxxxxxxxx, založený xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx podle jeho xxxxxxxxxx zájmu (x xxxxxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), x xxxxx xxxx poplatníkem x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ze solidarity xxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení. Xxxxxx ze solidárních xxxxxx xxxx nesmí xxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mandátem. Xx roce 1989 xxxx údajně nebyla xxxxx xxxxxxxxx transformace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx hrazené x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nestabilitou. ZVZP xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xx xxxx trvalou xxxxxxxx xxxxxxxx řádu. Neřešen xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx proto xxxxx xxxxxxx:

- xxxxxx omezit xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx. omezování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx limitace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

90. Xxxxxxxxx xxxxxx nástrojů xx xxxxx narušení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, protože xxx "xxxxxxx omezení xxxx" nese zdravotník xxxxxx, xx nabídne-li xxxxxxxxx řešení, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx řešení xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vykazovaných xxxxxx a léčiv, xxx je s xxxxxxx xx současný xxxx xxxxxxxxxxxx technologií xxxxxx. Xxxxxxxxx objemová xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vhodným x xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x kvality x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx určována xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. X roce 1991 proto xxxx xxxxxxxxxxxxx nastoupilo cestu xx centrálního řízení x systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx po 30 xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx bodě - xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx je x xxxxxx vymezen xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dostanou xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

91. X xxxxxxxxx xxxxx navrhovatel xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx péči. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §13 ZVZP, xxxxx xxxxxx vyhláška o seznamu výkonů, xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jestliže xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx službami xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx vyhlášce, je xxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx není xxxxxxxxx žádná úhrada x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx podle cenového xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z vlastních xxxxxx. Navrhovatel xxxxxx, xx xx Seznam výkonů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx právní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ujednání. Xxxxx by xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx §13 XXXX, musel by xxx poskytovatel pojištěnci xxxxxxxxx bezplatně x xxx individuálního xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xx xxxx xxxx tak, xx xxxxxx individuální nasmlouvání xxxxxx x Seznamu výkonů xxxxxxx, xx jej xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezplatně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny. X opačném xxxxxxx xxx xxxxxxxx, anebo xxx xx xxxxxx xxxxxx. Ve xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ujednání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx pouze odkazovat xx vyhlášku.

92. Navrhovatel xxxxx, xx byť Xxxxxxx xxxx xxx x nálezu xx xxx 10.7.1996 xx. xx. Xx. XX 35/95 (X 64/5 XxXX 487; 206/1996 Sb.) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx vymezil xxxxxxx (xxxxxxx vyhláškou), xxxxxxxxxxx tento xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §13 XXXX x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx vyhláška o seznamu výkonů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x úhradě. Xxxxxx tvorby xxxxxx (§17b XXXX) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu xx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx x tím, že xxxxxxxxxxx umožnil modifikaci xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pojišťoven s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

93. Xx xxxxxx možný xxxxxxx xxxxxxxxx výklad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxx hrazeny xxxxxxx zdravotní služby xxxxxxxxx xxxxxxxx §13 XXXX, xxx. xxxxxx xxxxx nákladných zákroků, xxx xxxx je x rozporu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxxxx de xxxx xxxxxxx by bylo xxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxx xxxxxx xx katalogu xxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

94. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovněž x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx řadu xxxxxxx, xxx SÚKL xxxxx x xxxxxxx xx §17 odst. 2, §39b xxxx. 2 xxxx. d) x §39b xxxx. 10 XXXX xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nepřiznává xxxxxx xxxx xxxxxxx nepřiměřeně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x u xxxx xxxxxxxx přípravků, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX ze xxx 23.5.2019 xx. xx. XXXXX256885/2017, xxxxxxxx xx imunosupresiv, kterým xxxx stanoveny odlišné xxxxxxxx úhrady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx referenční xxxxxxx, x xx právě x xxxxxxx xx xxxxxxxx veřejného xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx SÚKL xx xxx 17.4.2020 xx. xx. XXXXX151561/2014, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX umožňuje hrazenou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx diabetu, xxx xxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx odůvodnil XXXX xxx, že xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vstupní xxxxxxx XxXxx xxxxxxxxxxxx navýšení x xxx 700 xxx. Xx. Navrhovatel xxx xxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxxxxx.

95. X xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zapsaného xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

96. Xxx 23.12.2021 xxxxxxx Xxxxxxx soud x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x situaci, xxxxx xxxxxxx po xxxxxx platnosti xxxxxx č. 371/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, (dále xxx xxx "novela"). Xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx konstatování, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxx navrhovatel xxxxxxxx xx svém návrhu. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx následující.

97. Xxxxx č. 371/2021 Sb. xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx za účastníky xxxxxxx (pojištěnci, pacienti, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx či poradních xxxxxx, x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx prostor xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx". V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, že ZoZS xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pacientské xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx ke konfliktu xxxxx. Ohledně odborných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx §17b xxxx. 1 XXXX xxxxxxxx xx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx" 1. "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx lékařské xxxxxxxxxxx Jana Evangelisty Xxxxxxx, 2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nelékařských xxxxxxx, xxxx. Česká xxxxxxxx xxxxxx) x 3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x odbornou nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání, tzn. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušníky xxxxxxxxxx xx nelékařských xxxxxxxx. Xxxx xxx x xxxxx nastat xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, změny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx seznamu zdravotních xxxxxx a současně xxxxxx doporučené xxxxxxx xxxxx zákonným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx úhrad. Xxxx tak xxxxxxx xxxxxxx aprobovaný xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx nevyřešila xxx problém poskytovatelů, xxxxx jsou zastupováni x xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx, xxxxx však xxxxx jednat x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx navrhovatel x xxxxxx za xx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x §39g xxxx. 1 XXXX, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx standardní xxxxxx účastenství podle xxxxxxxxx řádu.

98. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx novela xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx korupční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Ministerstvo zdravotnictví (xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx 2019).

99. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče, xxxxx xxxxx k rozšíření xxxxxx xxxxxxx. Stále xx tak xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kdo odpovídá xx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nezařazení xx xxxx xxxx, což xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

100. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx došlo xxxxxxx x významnému xxxxxx, xxxxx xxxx jen xxxxxxxxxx argumenty navrhovatele. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx na xxxxxxxxxxxxx se zvláštní xxxxxxxx je specifikem Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx lékařům xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx preskripci xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxxxx namítá xxxx nadužívání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pacientů. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx (§39da XXXX), xxxxx xxxxxx zpravidla xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx spatřuje xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rovnosti, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx postavení xxx xxxx, jehož xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nákladové efektivity. Xxxxxxxxx xxxxxxxx částka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Kromě xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx orgánu podle §39da XXXX xxxxxx xxxxx x jisté "xxxxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx komise, x xxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx. xx. Pl. XX 36/05. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx uvádí xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx které xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

101. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x dohodovacího xxxxxx xxxxx, že novelou xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx bodu xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx ("xxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx vyhláškou"), xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx. ingerence Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx č. 618/2006 Sb., xxxxx novelizována nebyla. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx", který xx xxxxx. Na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx.

102. Ve xxxxxx x seznamu xxxxxx xxxxxxxxxxx poukazuje xx xxxxxxxx znění §17b xxxx. 4 XXXX, xxxxx považuje x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "x xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxxx". Xxxxxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxx předem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx záruk x xx xx právní xxxxxxxx xx jedná x podobný xxxxxxx, xxxx xxxx bylo xx věci xxxxxx xxxxxxx xx. xx. Xx. XX 36/05. Xxxxx poslední xxxx §17 xxxx. 4 XXXX si xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytovatel "xxxxx dohodnout xxxx xxxxxx vykazování". Xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx to, xx xx Seznam výkonů xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxx v zákoně xxxxxx s jeho xxxxxxxxxx, případně dotvářením xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx směru xxxxx xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxx výhrad xxxxxxxxxxxx.

103. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§17 xxxx. 5 XXXX) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx umožňující xxxxxxxxx "xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx služeb". X xxxxxxx hlediska xxxxxxxxxxx xxxxx, že x době epidemie xxxxxx-19 xxxx role xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx vyhláškami, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx č. 301/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dopady xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxx 2020, x xxxxx č. 160/2021 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx onemocnění COVID-19 x roce 2021), xxx xxxx fakticky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx proto xxxxxx ukázala, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tvorby xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x stala xx x xxxxxx xxx 2020 x 2021 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování. X x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx původním xxxxxx.

104. Xxxxxxx x xxxxxx úhradového dodatku xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx §17 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx realizaci xxxx xxxxx na podnikání xxxxx čl. 26 Xxxxxxx xxxxxxxx xx libovůli xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

105. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx původním xxxxxx. Jakkoliv xxxxx Xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aktivně xxxxxxxx dopracováním zákonné x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx vyslovením protiústavnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lhůtou) xxx xxxxxxxxxx reformu, xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx provizorního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx 90. xxx.

XXX.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

106. Ústavní xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx objasnění xxxx, x xxxxx x xxxxxxx §44 zákona x Ústavním soudu xxxxxxx ve xxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

107. Xxxxxxx xxxx konstatuje, xx je příslušný x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx napadených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x napadená xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx legislativního procesu

108. X souladu x §68 odst. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., xx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx tím, xxx xxxx xxxxxxxx zákonná xxxxxxxxxx přijata x xxxxxx v xxxxxx Ústavou stanovené xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

109. Xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a vycházel xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxx dostupných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx schůzí xxxx xxxxx Parlamentu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx https://www.psp.cz x https://www.senat.cz/).

110. Xxxxx č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx přijat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx zákona (xxxxxxxx xxxx x. 98/0) xxx xxxxxxxx xxx 26.2.1997, x xxxxxxxxxx 192 poslankyň x xxxxxxxx pro xxx xxxxxxxxx 152, proti xxxx 17. Xxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 27.2.1997 xxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx jej Xxxxx xx xxx 2. xxxxxx xxx 7.3.1997 x xxxxxxxxx x. 1997/31 xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx dne 14.3.1997 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx 17.3.1997 xxxxxxxxx vlády. Xxx 28.3.1997 xxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů v xxxxxx 16 pod xxxxxx 48/1997 Sb. Xxx xxx shrnout, xx xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx souladným xxxxxxxx; obdobné konstatování xxxxxxx xxxxxx Ústavní xxxx xx xxxxxx x ZVZP x xxxxxxxxx opakovaně [xxxxxxxxx x nálezu sp. xx. Xx. ÚS 33/16 ze dne 10.11.2020 (6/2021 Sb.)].

111. Xxx 12.10.2021 xxxxx platnosti xxxxx č. 371/2021 Sb., kterým xx xxxx zákon č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx, x xx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx zákonným xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx předmětným návrhem. Xxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx §15 xxxx. 10, §17 xxxx. 2, 4 x 5. Xxx xx xxxx xxxxxx xx shora xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx setrval xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x tuto xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx ústavnost xxxxxx přijetí. Jak xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, tento xxxxx byl přijat xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx dán ani xxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xx navrhovatel xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx návrh xxxxxx xxx xxxxx dne 2.9.2020 x xx xxxxxx čtení xxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou xxxxxxxx xxx 18.6.2021 počtem xxxxx z xxxxxxxxxx 156 xxx 132 x proti 2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 22.7.2021 xxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xx xxxxx přijatých xxxxxxxxxxxxx návrhů, přičemž Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 14.9.2021 xxxxxxx xxxxx 134 pro a 17 xx xxxxxxx (x xxxxxxxxxx 151 xxxxx) xxxxxxxxx souhlas x návrhem zákona xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vyhlášen xx Sbírce xxxxxx. Xxxxxxx xxxx proto xxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

112. Xxxxxxx k zákonu x xxxxxxxxxxx službách Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx.

113. Xxxxxx xx xxxxxx x napadeným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx konformitu, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a kompetenci Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví k xxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

XX.1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

114. Základním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podaného xxxxxx xx čl. 31 Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx: "Xxxxx xx xxxxx xx ochranu xxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči x na xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx stanoví zákon."

115. Xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx [srov. xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. XX 2/15 xx xxx 3.5.2017 (N 69/85 XxXX 193; 185/2017 Sb.)] xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx celé xxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx důsledku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx. Subjektem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx je xxxx, x je xxxxx xxxx xx xxx, aby xx xxxxx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx širokou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx stránek xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx [xxx xxxxx xx xxx 23.9.2008 sp. xx. Xx. XX 11/08 (X 155/50 XxXX 365), nález xx dne 27.9.2006 xx. xx. Pl. XX 51/06 (X 171/42 XxXX 471; 483/2006 Sb.)]. X práva xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (zejména xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxx (xxxx. xxxx. WINTR, J. xx: XXXXXXXXX, X., XXXXXXX, V., LANGÁŠEK, X., XXXXXXXX, I. x xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx: xxxxxxxx. Praha: Xxxxxxx Xxxxxx, 2012, xxx. 648). Primárním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nezbytný xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxx zajištění v xxxxx. Xxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx závazky xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxx xx zásahů do xxxxxx xxxxx obyvatel, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zásahy xx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

116. Xxxxxxxx pozitivních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x čl. 31 věty xxxx Listiny xx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x článku 12 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx (č. 120/1976 Sb.), xxxx x xxxxxxxx prvém xxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx dosažení xxxxxxx xxxxxxxxxxx úrovně fyzického x duševního zdraví". Xx evropské xxxxxx xx právo na xxxxxx xxxxxxxxxxx především článkem 11 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (č. 14/2000 Sb. m. s.).

117. Xxxx Xxxxxx xx ochranu xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx: Úmluva x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (č. 96/2001 Sb. m. s., dále xxx "Úmluva o lidských právech a biomedicíně") xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xx zdravotní xxxx, neboť x článku 3 zakotvuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, "xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, učinit odpovídající xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxxxx". Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx musí xxx podle xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rovnosti, xxxx xx docházelo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx činit xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx s ohledem xx jim dostupné xxxxxx (viz xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx právech x xxxxxxxxxxx ze xxx 4.4.1997, dostupnou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/l64). Xxxxxxxx skupinám xxxx xx xxxxxxx xxxxxx zaručena také x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentech.

118. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podaného návrhu, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx podaných xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx napadených xxxxxxxxxx xx třeba xxx xxxxxxxxx vypořádání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx okruhu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx proto bude xxxxxxx ustanoveními xxxxxxxxxxxx 1. vytváření xxxxxxx xxxx, 2. centra xxxxxxxxxxxxxx péče, 3. xxxxxxxx xxxx x xxxxxx centra, 4. xxxxxxx xxxxxxx, 5. xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, 6. xxxxxxxxx xxxxxxxx x 7. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

119. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činí Xxxxxxx soud x xxxxxxx, xx xxxxx xx ochranu zdraví xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kde xx xxx zákonodárci xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx jejich limitaci, xxxxx je xxxx xxxx. x xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx (xxxx. čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxx xxxxx spadají xx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy jejich xxxxxxxxx je právo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx xxxxx. Již x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx limitována xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx x xxxxxx bezplatně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

120. Xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. např. již xxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 5/15) xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx (srov. xxxxxxx xxxxxxxx čl. 26 Listiny) xxxxxxxxxxxxxx rozsáhlá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajišťuje, xxx měly xxxxxxx xxxxx x souladu x čl. 31 Xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxx určité kvality. X dosažení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxx povinností, x xxxxxxx xxxxxxxx naplnění xx xxxxx nedocházelo, xxxxx xx s xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výlučně tito xxxxxxxxxxxxx, xxxx jednotliví xxxxxxxx jako jejich xxxxxxxx. Xx vztahu x xxxxx subjektům xx xxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxxx uvedené xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx účastníky xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §2 odst. 1 ZVZP, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx poskytovány x xxx xxxxxxx xxxxxx. Tento systém xx přitom x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pojištěnců x xxxx shromážděných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je přitom x rozhodující xxxx xxxxxxx xx xxx, xxx x v xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

121. Xxx xx xxxxxx xx xxxxx prezentovaného obsahu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx na xxxxxxxxxxx xx možná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx jedné x xxxxxxxxxxx udržitelnosti xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx x vyváženost x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx si xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxx x xxxxx fungovat xxx toho, xxx xxxx zájmy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatřeními.

122. Xxxxxxx xxxx respektuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která x xxxx může xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx sankčních xxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx proto není x ani xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu. Xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ústavnosti (čl. 83 Xxxxxx), je xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx úpravy coby xxxxxxxx naplňování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "xxx" xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx oprávněn tuto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xx ji xxxx. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx "xxxxxxx" xxxxx zdravotní xxxx ostatně x xxxxxxx ani existovat xxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx péče v xxxxx čase, xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vědy x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx přezkumu napadené xxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx (srov. xxxxxxx xxx 3 xxxxx), xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

123. X xxxxxxxxxxx okruhům problémů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx soud uvádí xxxxxxxxxxx.

XX.2

Xxxxxxxxx xxxxxxx sítě (§46 odst. 1 xxxx xxxxx x xxxxx a §47 x 48 XXXX)

124. Xxxxx napadených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx následující:

"§46

(1) Xxxxxxxxx pojišťovna je xxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatelů, xx xxxxxxx uzavřela xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx poskytovatelé xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx (xxxx xxx ,xxx).

(2) Xxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx služeb xx xxxx výběrové xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx nekoná

a) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) x případech rozšíření xxxx xxx smluvního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx jedná x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx nedochází x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zajišťovanou xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx byl xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx udělen xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx statut xxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 odst. 8.

(3) X případě změny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx má uzavřenu xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxx xxxxxx, x v xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytování x xxxxxx hrazených xxxxxx, xxxxx oprávnění x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, xx výběrové řízení xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx obec. Uchazečem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxx stanovené ve xxxxxxxxx výběrového řízení xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x příslušném xxxxx xxxxxxxxx péče.

§47

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem x xxxxx obvyklým xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx Praze Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx (dále xxx ,xxxxxxx xxxx ). Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx řízení xx poskytování lůžkové x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx hrazených xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx území, pro xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení,

b) xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx nabídku; xxxx xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 30 xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx xxx podání xxxxxxxxx,

x) xxxxx, od které xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§48

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx řízení komisi. Xxxxx komise xxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o výběrové xxxxxx xxxxxxxxxxx krajským xxxxxx, xxxx zástupce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx komory xxxxxxx xxxxxxx o Xxxxx lékařské xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx organizace x xxxxxxx, kdy není xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx služby, které xxxx xxx uchazečem xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx členem xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx být xxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jsou pochybnosti x xxxxxx nepodjatosti, x osoby xxxxxx xxxxxxxx osobám.

(3) Xxxxxxxx x komisi xx xxxxxxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxxxx osoby xx xxxxxxxxxx výběrového xxxxxx, xxxxx komise xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx."

125. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx týká xxxxxxxxx x fungování xxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx. Navrhovatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx plní xxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx kterými xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxx xxxxxx. Tito xxxxxxxxxxxxx tvoří síť xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řízení.

126. Ústavní xxxx především xxxxxxxxxx, xx podstata xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxxx xx tomu xxx xxxxx xxxxxx, xxx by nedávalo xxxxx žádný xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx. i xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§47 XXXX) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx podmínek, jakými xx xxxx. nepodjatost xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx mlčenlivosti (§48 XXXX). Xx xxxxx xxxxxx, xx zákonem xxxxxxxxx podmínka nepodjatosti xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jejich mlčenlivosti x priori xxxxxxxxxx xxxxx pochybnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

127. Xxxxxx xxx xxxxxx xxxx nepovažuje xx xxxxxxxxxx, napadá-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx větu §46 xxxx. 1 XXXX x další xxxxxxxx xxxxxxxxx nepovšimnuty. Xxxxx xx xx xxxxx Ústavní soud (xxxxx petitem xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx, xxxx xx na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx hrazených xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - vyhlašovaného xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

128. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vytváření xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx zákonná xxxxxx xx objektivně xxxxxxxxxxxxxx x jako xxxxxxxxx xx měla xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ZZVZ, kdy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxx být xxxxxxxxxx xx soutěžitele.

129. X xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx (a xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx obecná xxxxxxxxxx), xx jeho úkolem (xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - čl. 83 Xxxxxx) a xxx respektování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx xx lege xxxxxxx) a "xxxxxx" x možných modelů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Jeho xxxxxxxxx xxxxxxx není xxx zrušit xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nedostatečnou, xxxxxxxxxxx či objektivně xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přezkumu vždy xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

130. Xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx relevantní xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxx být daleko xxxx efektivní, je xx okolnost, kterou xxxx zdejší soud xxxxxxx jakkoliv zpochybňovat (xxx ani potvrzovat), xxxxxxx která xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

131. X xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlády, xxxxx xx svém xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dostupnost zdravotních xxxxxx (§40 xxxx. 7 ZVZP), x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dostatečnou kapacitu xxxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx zajištěnu xxxxxxxxxxx xxxxxxx síť x xxxxxxxx, není xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

132. Ústavní xxxx xxxxx - na xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx čl. 26 Xxxxxxx (navrhovatel má xxxxxx xx xxxxx xxx jeho odst. 1 x 2) xxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx uzavření xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zdravotní pojišťovnou. Xxxxx čl. 41 odst. 1 Xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxx xx lze xxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx právo xxxxxxxxx. Xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx skutečně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxx xxxxx xxxxx tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x zjednodušit xxx (xxxxxxxxxxx např. xxxxxxxxx xx to, xx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxxxxx aspirující xx xxxxxxxxxxx xxxx vůči xxxx pojištěncům xxxxx xxxxxxxx), ještě xxxxxxxxx, xx xx byla xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx výběru xxxxxxxxxxxx.

133. Xxxxxxxxxxx dále zpochybňuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

134. X xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení Ústavní xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx §51 XXXX, xxxxx právě xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (z xxxxxx xxxxxxxxx petitem xxxxxx) xxxxxx věcně xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx není xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx způsobem xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx x povahy xxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxx kritéria xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx nemohou, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx předem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přitom xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xx samozřejmě x x xxxxxxx xx xxxx (xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxx). X xxxxx xxxxxx xxx odkázat xx xxxxxxxxxx vlády, xxxxx xxxxxxx absence xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx výběrových xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

135. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výběrové xxxxxx (§48 odst. 1 XXXX) x zejména xxxxxx, že xxx xxxxx zastoupení xxxxxxxxxx, x spatřuje x xxx xxxxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx". X xxx xxxxxxxx xxxx xxxx porušení čl. 21 Xxxxxxx. X xxxx xxxxx Xxxxxxx soud xxxxx, xx xxxxx xxxxxx podílet xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx volbou xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx nárokovatelné zastoupení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle ZVZP xxx, jak xxxx xxxxxxxxxxx. Ratione xxxxxxxx xxxxxxxxxx článku Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx záruce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx anebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komisí xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx samosprávy xxxxx xxxxxxxxx. Jak xxxxxx xxxx xxxxx již xxxxx [xxxxx sp. xx. Xx. XX 21/15 ze dne 4.9.2018 (N 146/90 XxXX 369; 233/2018 Sb.), xxx 79], "xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven xx xxxxxxxxxx xxxxxx ,xxxxxx xxxx xxxxxxxxx', xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ,xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx občanů' ve xxxxxx čl. 21 odst. 1 Xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx brání nejen xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx článku xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx demokratické legitimace xxxxxx xxxxxx xxxx x územní xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven, xxxxx xx jim xxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx neumožňovalo přiznat xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx". Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx čl. 21 Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx argumentu x xxxxx ad xxxxxx xxxxx, xx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx právo xxxxx xx orgánů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tím xxxx xxxx být xxxx xxxxx garantováno xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx výběrová xxxxxx.

136. Xx stejném xxxxxx Xxxxxxx xxxx uvedl (xxxx 81 x 83), xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (čl. 31 Listiny) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx pomůckám xxxxxxxxx xxxxxxx. "Konkrétní podoba xxxxxx systému xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxx zdravotních xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx, xxxxxx vytváření xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jejich činnosti. Xx xxxxx x xxx určení, xxx x x jaké xxxx se xx xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxx podílet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní pojištění xxxx samotné orgány xxxxx. [...] Xxxxxxxx xxxxxx provedený výklad xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx veřejných věcí xxxxx nebo svobodnou xxxxxx svých zástupců xxxxx čl. 21 odst. 1 Xxxxxxx nevyplývá xxxxx xxxxxxxxxx volit xxxxx xxxxxxxxx rad x dozorčích xxx xxxxxxxxxxxxxxx pojišťoven x xx xxxxxx týkající xx výkonu xxxxxxxxx xxxxx podle čl. 21 xxxx. 2 x 3 Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx použitelné. Xx xxxxxxxx důvodu xx xxx pravidla xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x čl. 21 odst. 3 xxxx xxxxx Listiny. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx rad x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx pojištěnců xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči x xx xxxxxxxxx pomůcky xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxx podle čl. 31 xxxx xxxxx Listiny. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení jsou x xxxxxxx x čl. 21 xxxx. 1 xx 3 Listiny x s čl. 31 xxxxx druhou Xxxxxxx."

137. Xxx tak x xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx nález xxxxxx xxxxx xxxxx, xx stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx provádějících xxxxxxxx xxxxxx (§48 XXXX) xxxx protiústavní.

138. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx navrhovatel xx xxxxxxx xxxxxxxx nedostatky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výběrové xxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx xx xx, xx xxxxxxxx xx lze xxxxxxxxxx (a téměř xxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx jeho xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx hledat způsoby xxxx ústavně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx zakotvuje-li §48 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxx xxxxx být xxxxx xxxxxx podjaté xxxxx, xx xxxxxx, xx xxxxx uchazeč xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

139. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tím, xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve výběrovém xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx odůvodnit. Xxxxxxxxxx §52 XXXX, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, však petitem xxxxxx (srov. x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx. Ani Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, pro xxxxx by xx xxx ústavností xxxxxx xxxxxxxxx ustanovení věcně xxxxxxx.

140. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zčásti xxxxxxxxx x xxxxxx xx věcně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx ustanoveních, která xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x Ústavní xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx část xxxxxx xxxxxx.

XX.3

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (§112 a 113 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

141. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx následující:

"§112

Centrum xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x daných oborech, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx území xxxx xxxxxxxxx péči xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxx udělit též x rámci jednoho xxxx více xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx diagnostiku, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Ministerstvo zveřejní xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx (xxxx jen ,xxxxxxx x xxxxxx centra‘). Xxxxx ministerstva x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx centra xxxxxxxx

x) xxxxx, kam xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx předložení xxxxxxx,

x) vymezení xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx části, xxxxxxxxx xxxxxx, pro jejíž xxxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx technické a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxx xxxx x lhůtu xxx xxxxxx splnění,

e) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) území, xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) dobu, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx potřebné k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx specializované zdravotní xxxx, xxxxxxxxx údaje x počtu xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vymezeném časovém xxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx centra.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx centra,

b) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

c) xxxxx x rozsahu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx x věcném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx, x němž xx být vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a x xxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx vysoce specializované xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx lhůtě xxxxxxxxx ve výzvě,

f) xxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedené ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx žádostí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o statut xxxxxx xxxxxx uchazeče, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxx určí xxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxx xxxxxxxx xxxxxx uchazečů x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxx předpokladům xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, době x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x její xxxxxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxxx výzvy, xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vymezeném xxxxxxx xxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx. Při xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx centra ministerstvo xxxxxxxxx x určenému xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; na xxxxxxx statutu centra xxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx seznam xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách a xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, jemuž xxx xxxxxx statut xxxxxx, x xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x).

(6) Poskytovatel je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx mu xxx statut xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 15 xxx ode xxx xxxxxx vzniku.

§113

(1) Statut xxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx statutu xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx odejme xxxxxx xxxxxx, jestliže x xx poskytovatel požádá.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx odejmout xxxxxx centra, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx přestal splňovat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx zajištění vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytování xxxx xxxxxxxxx xxxx."

142. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Jejich xxxxxx xxxxxxx xxx x §46 xxxx. 2 písm. e) XXXX, podle xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, "xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatelem, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxx xxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx xxxxxx centra xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx". Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhovatele xx xxxx xxxx, xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx centra xxxxxxxxxx nárok, x xxxx se xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx o jeho xxxxxxxx.

143. X xxxx Xxxxxxx xxxx uvádí, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx navrhovatele xxxxxxx xx xxxxxxxxx polemiky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx systému, xxxxxxx xxxx konkrétní xxxxxx xx výsledkem stávající xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx zákonná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx státem xxxxxx sítě x xxxxxxxx soutěžní, xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx, xx x kdyby tuto xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx protiústavnost xxxxxxxx xxxxxx.

144. Xxx xx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx zákonných ustanovení, xxxxxx obsahem je xxxxxxxxx procedury xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče x xxxx jeho zániku. Xxxxxxx okolnost, že x určitých případech xx xxxx centra xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx ani xxxxxxxxxxx. XXX pak xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, z xxxxxx xxxxxx tato vysoce xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x popáleninami xxx.), xxxxxx být xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx i xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx zajištění xxxxx xxxxxx náročné xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx centralizace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx to, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx dána xxxxxxx xx možná xxxxxxxx profesionální xxxx, xxx což musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. přístrojové vybavení, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxx. §112 xxxx. 1 xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx). Xxx x xxxx správně xxxxx XXX, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx k xxxx, aby si xxxxxxxxxxxx tým xxxxxx xxxx odpovídající x xxxxxx specifickou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx objem xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx dostatečnou xxxxxxxxx xxxxxx práce.

145. Xxxxxxx xxxx se neztotožňuje xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx x ani na xxxxxxx xxxxxx statusu xxxx xxx právní xxxxx, nutně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx i s xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotních pojišťoven (x xxxxx) xx xxxxx respektovat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemocemi, které xx xxxxx léčit, x také xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx např. xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxx xxxxxx potřebná [§113 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx].

146. Xxxxx, xxxxx by xx xx strany xxxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx orgánu) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx se dotčený xxxxxxx domáhat právní xxxxxxx xxxx. x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx x jeho xxxxxxxx jsou realizovány x xxxxx správního xxxxxx, a xxxxxxxx Xxxxxxx soud na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx právní xxxxx (§112 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xx xxxx řízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx. Jinak xxxxxx, zákonná xxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx výsledek xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx nemusí být xxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx právního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxxxxx xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx libovůle x xxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx každého xxxxxxxxx subjektu, xxx xxxx xxxxxxxx využil, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

147. Xxxxxx xxxx část xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dikci napadených xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxx tomu, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a že xx x xxxx (xxxxxx) nakládáno xxxxxxx. Xx xxxx není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx aplikace. X x tomto xxxxxxx xx proto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx napadených xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XX.4

Xxxxxxxx léky x xxxxxx xxxxxx (§15 xxxx. 10 x §39b xxxx. 10, §39g odst. 1 XXXX x §32 x 39 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx.)

148. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§15 xxxx. 10 XXXX x xxxxxxxxx znění (nyní xxxx. 11):

"Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úhrada ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx podmíněna xxxxxxxxxx xx specializovaném xxxxxxxxxx, zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx užití xxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu. Xxxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx přípravku x xxxxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxxxxxxxx."

§39b xxxx. 10 XXXX

"Xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx hlediska xxxxxxxxxxx spojená s xxxxxx xxxxx léčivým xxxxxxxxxx xxxx potravinou xxx zvláštní lékařské xxxxx,

x) jestliže z xxxxxxxxxx poznání x xxxxx výzkumu xxxx xxxxxxx léčivého přípravku xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské xxxxx x xxxxx vyplývá, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely xx xxxxxxxxx terapeutickou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxx xxxxx,

x) jestliže xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x hospodárného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx současně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x),

x) xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx léčbu, xxxxx xxxxxxx xx xxx představují alespoň xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 1 osobu x České xxxxxxxxx xx uplynulý kalendářní xxx,

x) x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a je xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx."

§39g xxxx. 1 ZVZP

"Řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady

(1) Xxxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx úhrady jsou xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx osobami, které xxxxxx žádost, držitel xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčebném programu, xxxx x potravinu xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx."

§32 vyhlášky x. 376/2011 Xx.

"(1) Xxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxx §39b xxxx. 10 zákona Ústav x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které x rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §33 xx 39.

(2) Xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx přípravku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §33 x 34 a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §36 xx 39."

§39 xxxxxxxx č. 376/2011 Xx.

"Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče

(1) Xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx účelné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 10 xxxxxx, symbolem ,X'.

(2) Xxxxxx přípravek xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x zdravotní pojišťovnou.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39x zákona, xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1."

149. Xxxxxxx xxxx předně xxxxx, xx xxxxxxxxxx §15 odst. 10 XXXX xxxx xxxxxxx č. 371/2021 Sb. změněno na xxxx. 11 (xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx; srov. novelizační xxx 16, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 až 16 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 xx 17). Xxxx xxxxx však xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákonné xxxxxx, x není xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67 odst. 1 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx (obdobně xxxx. xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 33/16 xx xxx 10.11.2020, bod 107).

150. Xxxxx xxxxxxx týkajících xx centrových xxxx x lékových xxxxxx xxxxxxxx na výhrady xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx sítě. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx používáním xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx uzavřela xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

151. X xxxx Xxxxxxx xxxx nejprve xxxxx, xx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§39b xxxx. 2 XXXX; xxxx. zejména xxxx 77 x xxxx. xxxxxx), což xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má XXXX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, aniž xx xx xxx xxxxxxx návrhu (xxxx. x plnou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx na xx xxxx nevztahuje) xxxxxx x dožadoval xx xxx xxxx xxxxxxx. Xxx Xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx odůvodněním) xxxxxxxx návrhu, proto xxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx by xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Jinak xxxxxx, navrhovatel xx xxxxxx xxxxx zpochybňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nicméně xx xxxxxx xxxxx xxxxx nenapadá zákonné xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

152. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ZVZP (xxxxx xxxxxxxx xx právě x §39b) xx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x usnesením xx. xx. Xx. XX 42/10 xx xxx 30.3.2011 (rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na https://nalus.usoud.cz) xxxxxx návrh xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, když konstatoval, xx "xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx v části xxxxx zákona č. 48/1997 Sb., xxxxxxx ,Regulace xxx x úhrad xxxxxxxx xxxxxxxxx x potravin xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx', xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Ústavní soud xxxxxxxx v uvedeném xxxxxx [xx. xx. Xx. XX 36/05]. Xxxx skutečnost xxxx xxxxx navrhovatele zjevně xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kasační xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx zmíněném správním xxxxxx, xxxxxxxxx, že xxxx šestá xxxxxx č. 48/1997 Sb. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ,xxxx xxxxxxx'. Xx xxxxxxx, jakým xx v xxxx xxxxx xxxxxxx postup xxxxxx xxx, xxxx xxx protiústavního".

153. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx protiústavnost x xxxxxxxxx, že neexistuje "xxxxx xxxxxxxxxx kritérium" xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x současně xx xxxxxx dostupnost xxx pojištěnce xxxxxxx xxxxx, má Xxxxxxx xxxx za xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xx xxx, xx (xxx uvádí xxxxx) pro xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx efektivitě nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxx může xxxxxx i x xxxxxxx komplikovaný způsob xxxxxxx. Důvody xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx odborné x xxxxxxxxxx.

154. X x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx připomíná, xx xxxx úkolem xxxx xxxxxxx vstupovat xx xxxxxxxxxxxx politiky xxxxx x xxxxxxxx se xxx některý z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx takovou xxxxxx úpravu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx proto jen xxxx přesvědčení, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx. že xx xx dokázal xxxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxx. Xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx XX.1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx napětí xxxxxxxxx xxxxxx xx poskytování xx xxxxx nejlepší xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx tyto xxx (někdy i xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx úkolem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu.

155. Xxxxxxxxxxx navrhovatele, který xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxx xxxxx čl. 31 Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pojistky, xxxxx ZVZP xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kdy bude xxxxxxxxxx v konkrétním xxxxxxx ohrožen xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx. V xxxxx xxxxxx xx xxxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx, xxxxx jsou povinny xxxxxxxx xxxx pojištěncům xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxx (§40 xxxx. 7 XXXX), a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jinak xx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxx" (§16 XXXX).

156. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §39b xxxx. 10 a §39g xxxx. 1 XXXX. X xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx sp. xx. Xx. XX 42/10, xxxxxx byl návrh xx zrušení xxxxx xxxxx ZVZP odmítnut xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

157. Xx vztahu x §39b xxxx. 10 XXXX navrhovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vymezení xxxxxxxxxx léčiv. Xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx nesdílí, x xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx), xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx §15 xxxx. 10 XXXX (xxxx xxxx. 11; vymezení xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) x §17 xxxx. 2 ZVZP (xxxxxxx xxxxxxx; srov. xxxxxxxxxx xxx XX.5). X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nález xx. xx. Xx. XX 36/05).

158. Xxxxxx xxxxxxxx zákonné úpravy xx xxxx založena xx xxxxxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx používáním xx specializovaném pracovišti, xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx řešení xxxx x sobě Xxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdrženlivostí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) neshledává xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx by xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx by xxxx. xxxxxxx odepření xxxxxx xxxxx některého xxxxxxxxxx, což xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x podle stávající xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx. §16 XXXX). Xxx xxx případně xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nicméně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

159. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péče je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx veřejného zdravotního xxxxxxxxx xxxxx pozitivní xxxxxxxxx státu vybudovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dostupnost. Xxxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx i řešení, xxxxx xxxxxxx některé xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ze xxxxxxxx důvodů xx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §32 a 39 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx., které xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §15 xxxx. 10 x §39b xxxx. 10 ZVZP.

160. Xxxxxxxxxxxxxx §39g odst. 1 ZVZP xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx. Není xxxx xxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx protiústavnost xxxxxx zákonného xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx zmiňuje xxxx xxxxxx s čl. 36 Xxxxxxx (který xx sám o xxxx velmi široký x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx a xxxxx xxxxxx ochranu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx). Základní xxxxx xx soudní a xxxxx xxxxxx ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu nelze xxxxxxxx natolik extenzivně, xx xx pojištěncům (xxx. xxxxxxx) garantuje xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx. zrušení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x řešení účastenství xxxxx xxxxxxxxx xxxx), xx totiž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx x priori protiústavní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx sféry [xxxx. xxxxxxxxx §145 zákona x. 561/2004 Sb., x předškolním, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xx rejstříku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx]. Lze xx xxxxxxx také xxxxxxx představit, xxxxx xxxxxxxx by xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx - xxxx. část xxxxxx xxxxx III) xxxx xxxx. technicky proveditelné xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx jednal (xxxx. xxxx. §35 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

161. Xxx xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxx a lékových xxxxxx, xxxx důvodná.

VI. 5

Xxxxxxx xxxxxxx (§17 xxxx. 2 ZVZP x xxxxxxxx č. 618/2006 Sb., xxxxxx xx vydávají xxxxxxx xxxxxxx)

162. Xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení §17 xxxx. 2 XXXX xxxx xxxxxxxxxxx:

"Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx smlouvou, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxx zdravotních xxxxxxxxxx a zástupci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dohodovací xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx ,xxxxxxx xxxxx‘), x xxxx xx xxxx jako xxxxxxxx. Xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx x dohodě x xxxxxx rámcové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odporuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx učinit rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Rámcová xxxxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 s xxx, xx xxxxxxx xx možno xxxxxxx xxxx k 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx být nejméně xxxx měsíců. Tato xxxxxxxxx lhůta xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úhrady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx podmínky xxxxxxx x účelnosti poskytování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx mechanismus xxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx x správnosti xxxxxxxxxx částek, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x poskytování x úhradě hrazených xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx x rozhodčím xxxxxx."

163. Xxxx zákonné xxxxxxxxxx xxxx zákonem č. 371/2021 Sb. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

"Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 uzavřená xxxx xxxxxxxxx pojišťovnou x xxxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxx účinnosti, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxx, xx xxxxxxx xx možno ukončit xxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx výpovědní lhůta xxxx být nejméně 6 měsíců. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx neplatí x xxxxxxxxx, xx x důsledku závažných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx plnění xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx stanoveny xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pro plnění xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx mechanismus xxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částek, xxxxx x xxxxxxxxx vzájemného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx kontrole xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx profesních sdružení xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Jednotlivé rámcové xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kvality a xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx ,xxxxxxx xxxxx'), x xxxx je xxxx jako xxxxxxxx. Xxxxx xxxx účastníky xxxxxxxxxxxx xxxxxx nedojde x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx."

164. Xx této xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx není xxx xxxxx x zastavení xxxxxx. Podle xxxxxxxxxx §67 xxxx. 1 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx totiž xxxxx, xx pozbude-li xxxxxxxxx xxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xxxx skončením řízení xxxx Ústavním xxxxxx, xxxxxx xx zastaví.

165. X tomu xxxxxxxxxxx x doplnění xxxxx xxxxxxxxx ze dne 23.12.2021 uvádí, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 371/2021 Sb. xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx postupu Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví při xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xx soukromoprávního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyhlášky č. 618/2006 Sb.

166. Xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx ustanovení §17 xxxx. 2 XXXX xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem č. 371/2021 Sb. xxxxxx x xxxxxx, xx navrhovatel xx xxxxxx x xxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx napadené xxxxxxx úpravy, x xx xx xxxxx xxxxx přezkum xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 2 XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxx návrhu xxxxx. Z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx plyne, xx xxx xxxxxxx xxxxx se xx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx svém xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx hrazených xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx shora provedeného xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

• Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx smlouva xx xxxxxxxxx dohodovacího xxxxxx "mezi xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxx smluvních poskytovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxx zájmovými xxxxxxxxxx". Xxxxx xxxxxx xxxxxx "[x]xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotních pojišťoven x xxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx sdružení poskytovatelů xxxx zástupců xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx". Xxxxxx úprava xxx pouze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx oprávněn zastupovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

• Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanoví, že xxxxxxx-xx mezi účastníky xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxx "xxxxxxxxxx".

167. Jak xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, navrhovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. §17 xxxx. 1 ZVZP, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx). Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx rámcovou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Všeobecné xxxxxxxxx pojišťovny České xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx profesních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přitom xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se projevuje x xxx, že xxxxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx nebo veřejnému xxxxx, stanoví xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

168. Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx navrhovatele ani x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx straně xxxxx xxxxx navrhovatel označuje xxxxxxxx dohodovacího xxxxxx xx rozporný xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx demokratického xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx korporativisticky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx kromě uvedených xxxxxxx závazný). Xx xxxxxx druhé xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vydat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu. Xxxxxxxxxxx xxx vyjadřuje xxxxxxxxxxxxx xxx s xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx této dohody xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxx xx výsledek této xxxxxx. Xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx protiřečí.

169. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx neurčitý právní xxxxx "xxxxxxx xxxxx", xxxxxxxxx uvést, xx xx jedná o xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů (x xx dokonce x xxxxxxxxx - xxxx. xxxx. čl. 11 xxxx. 4 Listiny), xxxxxxx xxxxxxx neurčitých xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxx obsažený x §17 odst. 2 XXXX xxxxx vymezen xxxxxxxx xxxxxxx (k xxxx srov. xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. zn. Pl. XX 43/17), který xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, fungování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx důležitých xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxx x §50 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.

170. Xxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx", xxxxx nutně xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jednotlivé případy, xx kterými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx ohledu zdejší xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vyvažovat xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. K této xxxxxx se přitom Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx již vyslovil (xxxxx xx. zn. Xx. XX 43/17, xxx 72), xxxx - xx xxxxxx x pojmu "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - uvedl, xx "xxxxxxxxx, xx xx xxxxx dovodit xxxxxxxxxx dosah pojmu ,xxxxxxxxxx' xx xxxxxx §39a xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx x §17 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxx ,xxxxxxxx léčivý přípravek' xx xxxxxx §39c xxxx. 2 písm. x) zákona x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. Xxxx pojmy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bod xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx neurčitosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxx z abstraktní x regulativní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx), xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx její xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx". X xxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

171. Navrhovatel xxxxxx xxxxxxxxxx x úpravou xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx zákonném ustanovení x xxxxxx, xx xxxxxxxx čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx (Česká xxxxxxxxx je demokratický xxxxxx xxxx), čl. 6 Xxxxxx (politická xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vůle xxxxxxx vyjádřené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) a čl. 21 xxxx. 1 Xxxxxxx (xxxxxx mají xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx veřejných věcí xxxxx xxxx svobodnou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx dohodovacím xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnců; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx povahu věci (xxx 107 návrhu).

172. X tomu Xxxxxxx xxxx xxx stručnost xxxxxxxx xx přiměřené xxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx. zn. Pl. XX 21/15, kde xxxxxxxxx (xxx 69), xx "xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx zákonodárce, xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx veřejnou xxxxxx, xxx xxxx ustavována xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x komu bude xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx volbě xx xxxxxxxxx. Xxx ve xxx podstatě x xxxxxxxxx rozhodnutí, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ústavními xxxxxxxx, xxxx něž xxx xxxxx například xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x principu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx". Xxxxxxxxxx čl. 21 xxxx. 1 Listiny xx omezuje pouze xx xxxxx xxxxxx xxxxxx demokratické xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci x územní xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotních pojišťoven xx jim xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx. X čl. 31 Listiny vyplývá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x vznik možných xxxxxxxxxx vylučující způsob xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx závisí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx věcí zákona, xxx stanovil jeho xxxxxxxxxx, xxxxxx otázky, xxx xx xxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven, xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx, xxxxxx vytváření jejich xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnosti. Xx xxxxx x xxx xxxxxx, xxx x x xxxx míře xx xx ustanovování xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx" (xxx 80). Xxxxxxxx xxxxxx provedený xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx "x práva občanů xxxxxxx xx xx xxxxxx veřejných xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 21 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx správních xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 21 xxxx. 2 x 3 Listiny xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxx výhrada xxxxxx xxxxxxxx v čl. 21 odst. 3 xxxx druhé Xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxx rad a xxxxxxxxx xxx zaměstnaneckých xxxxxxxxxx xxx přímé xxxx xxx omezené xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx do xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx pomůcky xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 31 xxxx xxxxx Listiny" (xxx 83). X xxxxx xxxxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx tak xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx úprava, xxxxx xxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

173. Ústavní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x názorem navrhovatele (xxx 109 xxxxxx), xx stávající xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx tolerovat xxx x době xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému. Navržené xxxxxx ("xxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxx práva a xxxxxxxxxxx soutěže") xxxx xxxx xxx případně xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x legislativního procesu, x xx proto x xx tomto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxx Senátu), a xx-xx xxxxxxxx za xx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx na xxx, xxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx x nepřísluší mu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (případně xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

174. Xxxxxxxx xxx xxxxx - x obecné xxxxxx - souhlasit s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xx xxxx být xxxxx vymezeni přímo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx bodu xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §17 odst. 2 XXXX xxxxxxx č. 371/2021 Sb. změnila, x xx xxxxx xx smyslu zpřesnění xxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxxxx napadená zákonná xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zástupci Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zástupců xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

175. Xxxxx toho xxx xx ZVZP xxxxxxx xxxx §17c, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předat Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví seznam xxxxx poskytovatelů, které xxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxx dohodovacího xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx), přičemž xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx. Xx tak xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení. Ústavní xxxx se proto xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tuto xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

176. X obdobných důvodů xxxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxx ani xxxxxxx xxxxx vyhlášce č. 618/2006 Sb. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx x souladu xx xxxxx popsaným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx [xxx. xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx zákonné xxxxxxxx (xxxxxxxx et intra xxxxx)].

XX.6

Seznam výkonů x xxxxxxxx xxxxxxxxx (§17 xxxx. 4 ZVZP a xxxxxxxx č. 134/1998 Sb., kterou xx vydává seznam xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx)

177. Znění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 4 ZVZP xxxx xxxxxxxxxxx.

"Xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxx x bodovými xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů x xxxxxxxx hodnotami a x pravidly xxx xxxxxx xxxxxxxxxx."

178. Ústavní xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx č. 371/2021 Sb. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

"Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx výkonů, které xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx hodnotami x x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx ,xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx') xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů xx xxxxxxx xxx vykazování xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx úhrad xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx poskytujícím xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx návaznosti xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx (dále jen ,xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx'). Poskytovatel xxxx xxxx xxxxxxx poskytující xxxxxxx služby x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vykazování."

179. Ústavní xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx podoba napadeného xxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx. Xxxxx Xxxxxxx xxxx neshledal, xx xx x tomto xxxxxxx xxx xxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx podle ustanovení §67 odst. 1 xxxxxx x Ústavním xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx svého xxxxxxxxx xx xxx 23.12.2021 xxxxx, xx xx xxxxxxx návrhu x nadále xxxx.

180. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, považuje Xxxxxxx soud xx xxxxxxxxx a do xxxxxx xxxx dokonce xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx straně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vadí, xx xxxx zřejmé, xxx koho je Seznam výkonů xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx skupiny x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x jak uvádí x doplnění svého xxxxxxxxx xx dne 23.12.2021, ustanovení §17b xxxx. 4 ZVZP xxxxxx zakládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §17b xxxx. 4 XXXX xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x nedává xxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

181. X xxxxxxx, xx §17 odst. 4 XXXX svojí právní xxxxxxxxx představuje xxxxxxx xxxxxxx, xxxx byl xxxxx x nálezu xx. xx. Xx. XX 36/05, Xxxxxxx xxxx uvádí, xx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx zrušil xxxx xxxxxxxxxxxx §15 xxxx. 10 x xxxxxxxxxx §15 xxxx. 5 části poslední xxxx xx středníkem ZVZP xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis". Xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx seznamu xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xx xxxx jejich xxxxxxx x distributorů, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx dodržování principů xxxx procesu. "V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx musí [Xxxxxxx xxxx] xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx vyvážen xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x každém konkrétním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx hrazených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §15 odst. 10 xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neboť xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx bylo založeno xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx kritériích, aby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X začlenění xxxxxxxxxxx léčiva xx xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrazených xxxx x do xxxxxxx léčiv xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhoduje nikoliv xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx." Xx xxxxx neslučitelné x xxxxxxxx xxxxxxxx státu, x xxxx v xxxxxxx s čl. 36 Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx.

182. Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx věc xx xx xxxxx citovaného xxxxxxx odlišná a xxxxxx případněji na xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx nálezu xx. xx. Xx. XX 1/08. V tomto xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 5 XXXX xxxxx, xx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x dosavadní xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, neboť xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, není xxxxxxxx. X situaci srovnatelnou x xxx, kterou xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 36/05 (xxx xxxx), xxxxxx nejde. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 5 je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx podle xxxxx napadeného ustanovení xx mít x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aktu. Xxxxxxxx ustanovení, xxx xxx ,Xxxxxx zdravotních xxxxxx x bodovými xxxxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx', se x xxxxxx xxxxxx xxxx. xx obdobného xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx vyhláškou, x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx odměny xx xxxxxx dán xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx individuálně xxxxxxxx xxxxx advokátů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx a v xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx šlo xxxxx, pokud xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k vydání xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx, xxxx. xxx Xxxxxxxxx x sv. Xxxx x Brně odlišně xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx, že pokud xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ultra vires xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závazného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx správního xxxx, xxxx xx jistě xxxxxxx xxxxx takové xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx však Xxxxxxx soud jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" (xxx 133).

183. Xxxxxx x xxxx posuzované xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx právní xxxxx, xx xxxxxxx xx Xxxxxxx soud xxxx xxxxx odchýlit, xxxxxxxxxxx, xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 4 XXXX xxxxxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx formou xxxxxxxx, tzn. xxxxxxxxxxxx, x nikoliv xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktu, x xxxx proto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx deficitem. Nyní xxxxxxxx xxxxxxx dikce (Xxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxx výkonů, xxxxx souvisí s xxxxxxxxxxxx hrazených služeb, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx [...] stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou.) je xxxxxx prakticky xxxxxxxxx xx zněním, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx testem xxxxxxxxxx ("Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.").

184. X xxxxxxxxx, xx poskytovatel xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx způsob xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxx §17 odst. 4 XXXX), xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx nálezu xx. zn. Xx. XX 5/15 (xxxx 59-60), xxx xxxxx, xx "xx zajištění xxxxxxxx některých poskytovatelů xxxx xxx dán xxxxxxx xxxxx, plynoucí xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajistit přístup x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxx úhrad tak, xxx se činnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úhradové xxxxxxxx, kterým je xxxxxx plošné stanovení xxxxxxxx xxx výpočet xxxxxx úhrad. K xxxxxxxxx a zajištění xxxxxx veřejného zájmu xxxxxx naopak xxxx xxxxxxxx, mezi něž xxx řadit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 x 5 xx xxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jejímž xxxxxxxxx xxxx jiné (x hlediska xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx, že výkonu xxxxxx oprávnění nelze xxxxxxx toliko xxxx xxxxxxx autonomie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx, k xxxxx využití musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §46 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx svým xxxxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxx x časové xxxxxxxxxxx. Xxxx smyslem xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určitého xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. [...] Uvedený poukaz xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neznamená xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nálezu xx. xx. Pl. XX 19/13, podle xxxxx nelze xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx zdravotní pojišťovna xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xx. xx základě individuálního xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx neodkladné xxxx, xxx byla xxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxx vyhláškou stanovené xxxxxxxx, relevantní garanci xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nesl xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx 73 xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx specifikům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x rámci xxxxxxx výše xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".

185. Xxxxxxx xxxx konstatuje, xx neshledal racionální xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx ani xx xxxxxxxx xxxxxx obsažených x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x daný xxxxxxx předvídaný xxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daný xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dohodnout xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) shledává xxxxxxxxxxxxx akceptovatelným, xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx jistotu x na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx aktuálního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx (x tomu xxxxx xxxx. vyjádření xxxxx).

186. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx jsou xxxx xxxxx, a přesto xxxxxx zařazeny do xxxxxxx), xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxx praktické xxxxxxxxx. Z hlediska Xxxxxxxxx soudu je xxxx x x xxxxx kontextu xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxx x xxxxx xxx "xxx" xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxx chybná xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ústavně xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx však xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

187. Xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx č. 134/1998 Sb. Ústavní xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xx zrušení xxxx vyhlášky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx sp. xx. Xx. ÚS 13/03 xx xxx 25.8.2004 xxx xxxxxx xxxx zjevně neopodstatněný. X nyní xxxxxxxxxx xxxx xx přitom xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vyhlášky č. 134/1998 Sb., nýbrž xxxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxx x xxxxxx přijetí. Xx této xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx namísto navrhovatele xxxxxxxx argumenty, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právního předpisu (x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx).

188. Xxx xxxx xxxx podaného xxxxxx proto Ústavní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX.7

Xxxxxxxx xxxxxxxx (§17 odst. 5 ZVZP a xxxxxxxx č. 201/2018 Sb., o xxxxxxxxx hodnot xxxx, xxxx úhrad xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro rok 2019)

189. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 5 XXXX bylo xxxxxxxxxxx:

"Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x regulační xxxxxxx se vždy xx xxxxxxxxxxx kalendářní xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx smluvních xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Ministerstvo zdravotnictví. Xxxxx-xx x dohodě, xxxxxxx xxxx obsah Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy x veřejným xxxxxx, xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx v dohodovacím xxxxxx k xxxxxx xx 30.6. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xx xxxx dohoda xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx úhrad xxxxxxxxx xxxxxx, výši záloh xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx následující xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx 31. xxxxx kalendářního xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxx xx použije, xxxxx xx poskytovatel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, výši xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak."

190. Xxxxxxx xxxx nejprve uvádí, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx č. 371/2021 Sb. změněno xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

"Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, hodnoty xxxx, xxxx xxxxx hrazených xxxxxx, xxxx xxxxx xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dohodnou v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zájmem. Xx-xx xxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako vyhlášku. Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xx 30.6. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku nebo xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx následující xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou x xxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxxx podle xxxx xxxxxx a xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovna za xxxxxxxx dodržení zdravotně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, výši záloh xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx."

191. Xxxxxx x tomto případě Xxxxxxx xxxx shledal, xx platná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxx doznala určitých xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx změny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx smyslu. Xxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx, xx xx xxx xxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §67 odst. 1 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx. Rovněž xxxxxxxxxxx v doplnění xxxxx vyjádření ze xxx 23.12.2021 uvádí, xx xx podaném xxxxxx x xxxxxx xxxx.

192. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spočívá x xxxxxx sjednávání x xxxxxxxx xxx. xxxxxxxx vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úhradovým xxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní péče.

193. X xxxx Ústavní xxxx nejprve odkazuje xx xxxxx uvedená xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx hodnotí xxxxxx xxxxx. Podstata xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x vhodností xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx x ani xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx samozřejmě nehodlá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxx xxxxx poskytovatelů zdravotních xxxxxx, pojišťoven a xxxxxxx pojištěnců. Xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx tohoto procesu xxxxx xxx zcela xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxx xxxxx neopodstatňuje xxxxxxxxx xxxxx xx strany Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx totiž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx úpravu, xxxxx xxxxx x xxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx takového xxxx Xxxxxxx xxxx v xxxxx případě xxxxxxxxx.

194. X argumentaci xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zrušil xxxx xxxxxxxxxxxx konkrétní úhradovou xxxxxxxx, xxxx. některou xxxx xxxx, nicméně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nezpochybnil.

195. Xxx kupř. v xxxxxx sp. xx. Xx. XX 19/16 xx dne 13.12.2016 (X 237/83 XxXX 677; 8/2017 Sb.; xxx 53) xxxxx, xx x §17 ZVZP xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx úhrady "xxxxxxxxxxxx xxxx autoritativním xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelů, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xx tak xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx obsahu xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxx hodnoty bodu, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (náležitost) xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty bodu, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx xx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxxx citované xxxxxxxxxx §17 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x Ústavní soud, ,xxxxxxxx xxxxxx‘ xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx x zákonodárcem xxxxxxxxx prioritě xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx dohodovacího xxxxxx. X ohledem xx xxxxx xxxxxxxxxxx účel xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x náležitosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx' (xxxx. citovaný xxxxx xx. xx. Xx. XX 6/07)".

196. V xxx xxxxxxxxx nálezu xx. xx. Xx. XX 5/15 [xxxxxxx xxxx. např. xxxxx xx. xx. Pl. XX 19/13 xx xxx 22.10.2013 (X 178/71 SbNU 105; 396/2013 Sb.)] xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx podle čl. 26 odst. 1 Xxxxxxx xxxxxxxx samotnou xxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xx, xx povinnosti x xxxxxxx, jež xx k xx xxxxxxxx, nebudou znemožňovat xxxx xxxxxx účel. "Xxx xxxx xxxxxx, xx by xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx podnikatelé x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx dostát, xxxxx xxxxx xxxxxx podnikání xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dosažení." Xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx "xx xx dotýkala xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úhrad xxxx x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx - bez jakékoliv xxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx náklady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní péče, xxxxx by měly xxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x z tohoto xxxxxx by xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zisku. Takovýto xxxxxxxx xx xxxx xxxxx konstatovat xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx celku, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx oboru poskytované xxxxxxxxx péče, byť xxxxxxx nezbytně vymezenému xxxxx územím České xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx jít o xxxx, xxx by xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx pravidel xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx ve xxx podstatě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx otevírala xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx. Na roveň xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx se xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx práva podnikat, xxx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxx xxx jakéhokoliv xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx".

197. Z xxxxx citovaných xxxxxx xx podává, že Xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxx x logiku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x tedy i xxxx ústavní konformitu) x pouze xxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx protiústavní důsledky. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx rozumný důvod xxxxxxxx se odchýlit xxx x nyní xxxxxxxxxx věci xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Jak xxx xxxx xxxxxxx jednou xxxxxx, xxxx námitky xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spíše xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předmětného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Navrhovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení §17 xxxx. 5 ZVZP, xxxxx xxxxx obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhlášek, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx mechanismy (kritérium xxxxxxxx, historická xxxxxxxx xxxxxxxxx, regulace xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx.), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx, které xxxx Xxxxxxx xxxx přezkoumává, xxxxx výsledky dohodovacích xxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

198. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx úhradová xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx hrazenou xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem. X tímto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx dodává, xx xxxx důsledkem xx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx návrhu, xxxxxxxxxx xxxxx xx praktických xxxxxxxxxx x deficitech xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 odst. 5 ZVZP, nikoliv xxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx ustanovení totiž xxxxxx nároku pojištěnce xx hrazenou xxxx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxx.

199. X návrhu xx xxxxxxx vyhlášky č. 201/2018 Sb. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxx xxxx jako xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxx-xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx samotnému xxxxxxx xxxx vyhlášky). Xxxx tak nicméně xxxxx xxx formálně, xxxxx x xxxxxx xxxxx (xxx 6), xx "xxxxxxx úhradové xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zmocnění x jejímu vydávání, xx proto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxx dokonce xxxxx xxxxxxx".

200. Ústavní soud xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx opakuje, xx xxxx rolí xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx řešení ve xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxx bránit k xxxx xxxxxxxxxx orgánům (Xxxxxxxxx, vláda, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) x tvorbě xxxxxxxxx politiky tím, xx xxxxx z xxxxx xxxxxxx variant xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ústavně xxxxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxx ústavně xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zaručená práva. Xxxxxxxxxx samotné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, resp. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx zároveň x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx navrhovatele xxxx xxxxx primárně xxxxxxxxx xxxxxx, kdy xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx kritériem xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (úhradovou xxxxxxxxx), xxxxxx např. nástroje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx legitimní xxxxxxxxx xxxxxx, x Xxxxxxxxx xxxxx proto xxxxxxxxxx xx x xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxx zpochybňovat.

201. Jak xxxxxx xxxxxxxxxxx již x nálezu xx. xx. IV. XX 2545/16 ze xxx 18.7.2017 (X 127/86 XxXX 169), Xxxxxxx xxxx xxxx "velmi xxxxxxx suplovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx zdravotní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx odebere xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxx, xxxxxxx výše xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx samy x xxxx ústavní xxxxxx. Xxx xxxx být xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou xx péče xxxxxxx, xx už xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisem (xxxxxxxxx xxxxxxxxx), nebo stanovena xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx v posuzovaném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx plnění, xxxx. xxxxxx, jak x ceně xxxxxx xxxxxx xxxxx dospěly, xxxxx až xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxx či protiústavnosti xxxx ceny xxxxxx xxxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx".

202. Xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx situace, které xx navrhovatel xxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), xxx xx namístě x xxxxxx konkrétním xxxxxxx xxxxxx spravedlivé xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx této xxxx nedohodnou, xxxxxxx xxxx zároveň xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxx citovaný xxxxx). Xxxxxxxxxx xxx xx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx kontroly xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx "xxx" x xxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx protiústavní xxxxxx, xxxx přiměřeným xxxxxxx.

203. X tomto kontextu xx xxxx třeba xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx založený xxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx - čl. 31 Xxxxxxx). Ústavní xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §13 XXXX, xxxxx zaručuje právo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytnutých x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poznatky xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx důkazy o xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

204. Xxxxxx tato xxxx návrhu xxxxx xxxx xxxxxxx, jelikož x x xxxxx xxxxxxx platí, že xxxx derogaci napadeného xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

XX.8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§17 xxxx. 5 xxxx poslední XXXX)

205. Znění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 odst. 5 xxxx xxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxx nebyla xxxxxxx č. 371/2021 Sb. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx byla xxx xxxxxxxx o xxxx ," výši xxxxx na úhradu xxxxxxxxx služeb"):

"Vyhláška podle xxxx xxxxxx x xxxx xx použije, xxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dodržení xxxxxxxxx pojistného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedohodnou x xxxxxxx xxxxxx, xxxx úhrady x xxxxxxxxxxx omezeních xxxxx."

206. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhovatele xx týká xxxx, xx právní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx libovůle, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx úhrady xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

207. Xxxxxx k xxxx námitce Ústavní xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx zákonného xxxxxxxxxx xxxxxx být "xxxxxx" xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx za xx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx zrušení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx kontrole, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vlády (xxx. 6), xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [Xxxxxx xxxxxxx DZP, xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů], xxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx svoji xxxxxxxx povinnost nakládat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodárně, efektivně x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx musí být xxxxxxxxxx zdůvodněna (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx).

208. Xx xxxx namístě plně xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (XX.7), xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx úhrady a xxxxxxxxxxx omezeních xx xxxxx xxxxxxxx možným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx úhradové xxxxxxxx) x jeho xxxxxxx x legitimním účelem xx xxxxxxxxxx řešit xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx teprve x xxxxxxx xxxx x x předchozím xxxxxxx nemusely xxx xxxxxx.

209. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, protože xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx samotného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx XX. 7), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odchýlit. Jak xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pružně xxxxx xxxxxxx, xxx během xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x regulačních xxxxxxx, což xx xxxxxxxx místní xxxx xxxxxxx dostupnost xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§40 xxxx. 7 ZVZP). Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx navýšit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ujednáním xxxx xxxxxx xxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxx.

210. Xxxxx řečeno, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (za xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) spočívá xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 31 Xxxxxxx, nikoliv x xxxxxx xxxxxxxx.

211. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx důvodná.

VII.

Závěr

212. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx podaný návrh xx xxxxxxx napadených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §70 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

213. Ústavní xxxx xxxxxxx uvádí, že x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a zákonnost xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jak xx zakotvena v xxxxxxxxxx ustanoveních předmětných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx neústavní, xxxxxxx neznamená, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx přezkoumávané xxxxxx xxxxxx xxxx zbaveni xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, že xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xx x zásahu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx v xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx právní argumentací xxxxx x xxxxxxxxxx (xxx x ostatních xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx tento xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx x rozhodování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx obstála, nedojde xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x porušení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxx Ústavním soudem xxx, xxx prostředky xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 36 odst. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se §13, 16a, §40 xxxx. 7 XXXX, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx §112 odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
&xxxx;

Xxxxxxxx Ústavního soudu:

JUDr. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 171/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.6.2022.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.