Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.2022.


Nález Ústavního soudu rozhodl dne 26. dubna 2022 sp. zn. Pl. ÚS 49/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, a vyhlášky č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019

171/2022 Sb.
 

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

171

NÁLEZ

Ústavního xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx pod xx. xx. Xx. XX 49/18 dne 26. xxxxx 2022 x plénu složeném x xxxxxxxx soudu Xxxxx Rychetského a xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Filipa, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Radovana Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Šimíčka (xxxxxx xxxxxxxxx), Xxxxxx Tomkové, Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxx Zemánka x xxxxxx xxxxxxx senátorů Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx JUDr. XxxxxXx. Vladimírem Xxxxx, xxxxxxxxx, xx sídlem Xxxxxxx 45, Xxxxx 5, na xxxxxxx xxxxxxxxxx §15 odst. 10, §17 xxxx. 2, 4 a 5, §39b xxxx. 10, §39g odst. 1, §46 xxxx. 1 xxxx druhé x xxxxxxxxxxx, §47 x 48 zákona x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §112 a 113 zákona x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx poskytování (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), a xxxxxxxx č. 134/1998 Sb., xxxxxx se xxxxxx xxxxxx zdravotních xxxxxx x bodovými xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx č. 618/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx rámcové xxxxxxx, §32 x 39 xxxxxxxx č. 376/2011 Xx., kterou xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx č. 201/2018 Sb., x xxxxxxxxx hodnot xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx 2019, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jménem xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxx, x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vlády xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx:

Xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) x b) Xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "Ústava") x §64 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxx 31. prosince 2018, xx skupina xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx") domáhala xxxxxxx x záhlaví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále jen "zákon o veřejném zdravotním pojištění" nebo "ZVZP"), xxxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o zdravotních službách" xxxx "ZoZS"), xxxxxxxx č. 376/2011 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyhlášky č. 618/2006 Sb., xxxxxx se vydávají xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx č. 134/1998 Sb., kterou se xxxxxx xxxxxx zdravotních xxxxxx s bodovými xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx xxx "vyhláška č. 134/1998 Sb.") x xxxxxxxx č. 201/2018 Sb., x stanovení hodnot xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxx 2019.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx moci xxxxxxxxx xx xxx 19.12.2018 xxx 51, avšak xxxxxxx xxxxxxxx Xxx. X. Xxxxxxx (15.2.2019), Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx (28.2.2019) x MUDr. Xxxxx Kantor, Xx.X., (7.5.2019) xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x čl. 21, 26, 31 x 36 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (dále xxx xxx "Listina"). Souhrnně xxxxxx xxxxx, že 1. x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx rozdíly x xxxxxxx x čekacích xxxxxx x závislosti xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx onemocnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx; 2. xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx "finančně xxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxx jsou xxxxxx x protiprávnímu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx"; 3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náklady x xxxxxxxxx zisk, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx-xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zájmových xxxxxx, x 4. xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx dán xxxx xxxxxx, kvalitou či xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zdravotnictví. Xx xx xxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prvků xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx celku. Xxxxxxx zrušení úhradové xxxxxxxx by proto xxxxx xxxxxxx ještě xxxxxxx. Navrhovatel xxxxxxxxxx, xx xx Ústavním xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zákonodárce, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx těch prvků xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pojištěnců xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx politické xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx představovat pouze xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

X.1

Xxxxxxxxx xxxxxxx sítě

4. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx týká xxxxxxxxxx §46 x xxxx. XXXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx síť xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx poskytovatel, xxxxx xxxxxx tzv. xxxxxxxxxx, tzn. xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 x xxxx. zákona x zdravotních xxxxxxxx ("ZoZS"), x jehož xxxxx musel xxxxxxx xxxxxxxxx předpoklady. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotní péče; xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx však xxxx xxx poskytovatel xxxxxx xx xxxx zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxx xx zdravotní pojišťovnou.

5. Xxxxx výběr je xxxxxxxxxx: xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx), které xxxxx xxxxxxxxx doporučením, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx doporučením není xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx nesmí. Xxxxx, xxxxxxx zdravotních pojišťoven xx xxxx [xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx též jen "XXX") x xxxx xxx 60 % xxxxxxxxxx], musí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx uspět x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx komise xxxxxxxxxxx uvádí, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx není xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx péči xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx sama xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxx), xxxxxxxx komora xxxxxxx xxxxxx roh xx xxxxxxxxxxx hrazené xxxx x osoba "xxxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx Purkyně xx soukromoprávním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx-xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx legislativou).

6. Xxxxxxx tak x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 26 Xxxxxxx x xxxxx občanů na xxxxxxxxx péči xxxxx čl. 31 Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx hrazené péče xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxx xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kritéria, xxxxx by byla xxxxxxxxx a přezkoumatelná. Xxxxxxxxxxx namítá xxxxxx xxxxxxxx čl. 36 Listiny, xxxxx je xxxxxxxxxx, "xxx má xxxxxxxxxx xxxx uživatel možnost xxxxxxxx účasti v xxxxxxxxxxx x tom, xxx jej xxxx xxxxxxxxx xxxxx", xxx xx dopady též xx čl. 21 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxx. xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxx xxxx veřejných. Xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Občan-pojištěnec xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx spolurozhodovat o xxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx sítě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a x důsledku xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx či vypovězena xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx. může xxxxx ke zhoršení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

7. Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelů xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx (xxxxx č. 134/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx - xxxx xxx "ZZVZ") a xx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx by xxxx xxx nazíráno xxxx xx soutěžitele, zatímco xxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxx veřejnými fondy. X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx podává, že xxxxxxxxxxxx nemá xxxxxx xxxxxxx napadnout nevyhlášení xx xxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §51 XXXX x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx přitom xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, zpravidla xxxxxx zveřejňována xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx má xxxx xxxxxx xx xx/xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx nepamatuje xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

8. Xxxxx, x poskytovatelem xxxxxxxx x první fázi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, bez xxxxxx xxxx. na xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx kvalitu. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx ZZVZ xxxxxxxxxxxx nemá xxxxxx xxxxxx možnost xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxx xxxxx, nelze xxxxxxxxxx xxxx pravdivost. Xxxxxxxxx xxxxxxxx zákonné xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx způsobuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úhradami xx tytéž xxxxxx, x xxxx "prodej xxxxx", xxx xxx xxxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxx obtížné xxx xx "xxxxxxxxxx" novou xxxxx, x xx xxx xxxxx xx "xxxxxxx" xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxx xxxx xxx x obchodem x xxxxxxxxx dekrety v xxxxxxxxx regulovaného xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neetickým a xxxxxxxxxxx.

X.2

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

9. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úprava xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi koncepcí xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx soutěžní. Xxxxxxxxxx §112 a 113 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx totiž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx získání statusu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx právní xxxxx, x xxx tak x "libovůli xxxxx". Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x "ne-centrem", tzn. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx péče xxx §15 x xxxx. XxXX, ovšem xxx xxxxxxx centra xxxxx §112 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx centra xx xxx xxxxxxxx xxxxxx bezvýznamné, xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ("xxxxxxxxxxx xxxxx"). Rovněž xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxx velmi xxxxxxx xxx s praktickou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pouze xxx, xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zřízením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče, x xxxxxxxxx přístrojů (xxxxxxxxx x xxxxxx), xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úhrady". Xxx tyto xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx žádná xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Rovněž x xxxxx případě xx xxxxx xxxxxxxxxxx domnívá, xx dochází x xxxxxxxxxx čl. 26 x&xxxx;31 Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx vyvolává výrazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx specializované xxxx, což xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xx-xx xxxx požadovanými xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx též xxxxx prováděných zákroků, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poskytovatelů xx xxx, což xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

10. X xxxxx xxxxxxxx souvisí xxx xxxxxxx Komise xxx xxxxxxxxxx rozmístění xxxxxxxxxxxxx zdravotnických prostředků ("xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 10.4.2014. Přesto xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx uzavření xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxx z xxxx xx dána xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx v tomto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx proti xxxxxxxxxxxx xxxx komise. Xxxxxxxxxxx xx je xxxxx xxxxxxxxx, že Xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx zrušit xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx upravena, xxxxxxx xxxx argumentace xx xxxxxx xx vztahu xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx smluvní xxxx x výběrových xxxxxxxx (§46 x násl. XXXX).

11. Xxxxxxxxxxx (x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx léčivých xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx podmíněna xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti. Xxxxxxxxxxxxx a výdej xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 378/2007 Sb., o xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx xxx "zákon o léčivech"). Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx léčiv xxxxxxxx §15 xxxx. 5 x xxxx xxxxx ZVZP, podstatná xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx vyhlášce č. 376/2011 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxxx žádné xxxxxxxxx, podle xxxxxxx xx x některých xxxxx stanoveno xxxxxxxxxxx xxxxxxx symbolem "X", xxxxx xxxxxxxxxxx podmínění xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti (xxx. xxxxxxxx xxxx). Tyto xxxxxxxx léky jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pracovištím xxxxxxx rozpočty xx xxxx xxxx. X xxxxxxxxx regionech xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemohou xxxxxx potřebnou xxxx, xxx xx x xxxxxxx s čl. 31 Xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xx vědom xxxxxxxxx, xx "léková xxxx" ZVZP xxxx xxxxxxx xxxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxx v xxxxxx xx xxx 20.6.2013 xx. xx. Pl. XX 36/11 (X 111/69 SbNU 765; 238/2013 Sb.) x konstatoval xxxx xxxxxxx souladnost, xxxxxxx přesto xx xxxxx připomenout xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.3

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx

12. Xxxxx námitky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravků (§39b odst. 2 XXXX), xxxxx jsou xxxxx vágní (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nákladová xxxxxxxxxx, xxxxxxx zájem, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odborníků). Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx jen "SÚKL") xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx úhrady. Vzniká xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx řádně xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx-xx splněna preskripční xx indikační xxxxxxx xxxxxx, musí pacienta xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx péče. X xxxxxxxxx lék předepsat xxx fakticky xxxxxxx xxxxxxxxxxx o výši x podmínkách úhrady xxx ZVZP, x xxxx omezení xx xxxx čistě xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxx odpovídajícímu snížení xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx. Xxxx omezení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v zákoně, xxxxx xx xxxxxxxx č. 376/2011 Sb. X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx medicínskou xxxxxxxxxxx, xxxxx o "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx x zasahující silně xx hospodářské soutěže xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx". Participace xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx vyloučena, x nemohou tak xxxx. xxx navrhnout xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx úhrad.

13. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tři xxxxxx xxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

- xxxxxxxxx xxxxx: xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx zdravotní pojišťovně;

- xxxxx léčivých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přímo x xxxxxxx výkonu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx nevykazuje (xxxxxxxxx xxxxxxxx spotřební xxxxxxxx);

- xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx materiálu x xxxxxxxx xxxxxxxxx ("XXX", "XXXX"), xxxxx xxxxx xxxxxxx xx lékárny xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx za xxxxx.

14. Xxxxxxxx xxxx (xxxxxx "S") xxxx xxxxxxxx č. 376/2011 Sb. xxxx xxxx ZULP (§39 xxxx. 2), xxxxxxx xxxxx se xxxxx xxx x tablety, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx "xxx výkonu" xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx tato xxxxxx obchází tím, xx xxxxxx xxxx xxxx vydávají sami x xxxxxxxx xx x xxxxxx XXXX, x dochází tak x "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" Xxxxxxx xxxx tyto xxxx xxxxxxxx lékař, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx k léčbě xxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pacienty. Xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx xxxxx" xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x statisticky. Xx xxxx léky xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§16b XXXX).

15. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx léky xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (např. xx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x centrovým dodatkem). X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ZVZP xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožní uzavření xxx. xxxxxxxxxx dodatku, xxx jim xxxxxx xxxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

X.4

Xxxxxxx xxxxxxx

16. Xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zdravotní péče xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která však xxxx xxxxxxxxx ustanovení xxx. xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx nesmí odchýlit. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x §17 xxxx. 2 ZVZP. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx zatížen obdobnými xxxxxxxxxx, jelikož xxx x tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxx vázán xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx §17 xxxx. 2, 4 x 5 XXXX.

17. Xxxxxxxxx tvrdí, xx xxxxxxxx dohodovacího xxxxxx je v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx od xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x právními xxxxxxxx. Xx tom xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zcela xxxxxxxxx. Xxxxxxxx dohodovacího xxxxxx přitom xxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

18. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx dohodovací xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx nikde xxxx uvedeno, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx "dohodují") xxxxxxxxxx x kdo xx ně xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který ovšem xxxx právním předpisem, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účastníků xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx "dohodovací xxx xxxxxxxxxx" se xxxxxxx x "dohodovací xxxx xxxxxxxxx". Členění segmentů xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxx libovůle x xxxxxxxx snad xxx xxxxxxxxxxx osobním xxxxxxx x xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx. Toto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx i xxxxxxx vyhlášek x xxxxxxxxx smlouvách x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jednotlivé xxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou x x přímém xxxxxxx. Xxxxxx xx každý xxxxxxx hlasuje xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx trh xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x také xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx tak xxxxxx být zohledněny. Xxxxxxxxxxx proto považuje xxxxx dohodovacího řízení xx překonaný, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx jen x xxxx transformace xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxx neprojevila xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče. V xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx cenové xxxxxxxx tam, kde xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxx, xxx zákonodárce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx obecně xxxxxxxx předpisem, může xxx dohodovací řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupem xxx xxxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxx, xxxxxxxxxxx seznat xxxxxxx xxxxx zainteresovaných xxxxxxxx.

19. Xxxxxxxxxxx pokládá xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §17 xxxx. 2 XXXX. Tato xxxxxxxx xx totiž xxxxxxx xxxxx, xx prakticky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x současně x xxxxxxx x xxxxxxxx x jeho xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vs. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx). Xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, nýbrž x pouhou xxxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx záporné xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx léčba xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxx, je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. zn. Xx. XX 3/15 xx xxx 30.5.2017 (N 89/85 SbNU 503; 231/2017 Sb.; xxx 121 x násl.), který xxxxxxx protiústavně xxxxxxx xxxx. xxxxx "provedení xxxxxxx ekonomicky xxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxx a závažnosti xxxxxxxxxxx postižení" xxxxx "xxxxxxx xxxx", xxxxxxx xxxx pojmy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx definice xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xx objevuje x xxxx dalších xxxxxxxxxx ZVZP a x praxi je xxxxxxxx, xx vše xxx xxx lze xxxxxxxx.

20. Xxxxxxxxxxx dále xxxxxxxxx xx obsah xxxxxxxxxx rámcových xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx smluv mezi xxxxxxxxxxx pojišťovnami x xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxx. Číselníky xxxx přitom produktem xxxxxxx praxe zdravotních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx právně xxxxxxxx, xxxxxxxx xx ně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a jsou xxx fakticky "oktrojovány" xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx stran. Xxxxx tak o xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx sjednaly xxxxxx xxxxxxx, nýbrž xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx nevadilo, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jen xxxx technické xxxxxxx xxxxxxxxxx a datové xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx stanovených xxxxxxx legem, xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pravidla xxxxxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxx zdravotní pojišťovně, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx regulace xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx sp. xx. Xx. XX 3/15. Ve výsledku xxx může xxxxxx xxxxxxx, kdy např. xxxxxxxxxxxx prostředek xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx případě ekonomicky xxxxxxx náročnou xxxxxxxxx (xxxx. xxxx čočka), x má být xxxxx plně hrazen, xxxxx vykázat, a xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Paradoxně xx xxx xxxx xxxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx xxx, protože xxx xxxxx ZVZP x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xx se xxx x praxi xxxx xxxxxxxx sponzorským xxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx "xxxxxxxx xxxxxxxx". X xxxxx x xxxxxxxxxxx použití (§15 xxxx. 5 x xxxx xxxxx XXXX) xxxxx, že xxxxxx xxxx a xxxxxx stanoví XXXX xx správním xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx §39a x xxxx. XXXX Xxxxxx xxx a xxxxx ("XXXX"), xxxxx xx xxx být závazný. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx však xx xxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xxx xxxxxxxxx právní xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxx xx Ústavní xxxx xxxxxx, x řešením xx proto pouze xxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx č. 618/2006 Sb., xxxxxx se vydávají xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx závaznost "xxxxxxxxx" xx xxxxx smluv x xxxxxxxxxxxx.

21. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx 4 xxxxxx vyhlášky č. 618/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx rámcové xxxxxxx, xxxxx kterých se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zdravotní péči xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx xx úhradová xxxxxxxx (§17 xxxx. 5 XXXX). Tato xxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx roku, xxxxxxx xxxxxx sjednaná xxxxxxxx xxxxxxxx platit - byť rozsah xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

X.5

Seznam výkonů x xxxxxxxx hodnotami

22. Xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx třemi nástroji: xxxxxxxxx č. 134/1998 Sb. ("Seznam výkonů"), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb ("Cenový xxxxxxx DZP") a xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Seznam výkonů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických výkonů x x každého x xxxx xxxxxxx xxx. bodovou xxxxxxx (xxxxx však xxxxxxxxxxx xxxx ani úhradu xxxxxx), Cenový předpis XXX stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx určuje xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

23. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx problém, že xxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx Seznam výkonů závazný, xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx pojišťoven k xxxxxxxxxxxxxx, x čímž xxxx navrhovatel xxxxxxxxxx. Xx xxxxx stránce xx regulace xxxxxxxxx xxxxxx údajně v xxxxxxxxx rozkladu, xxxxx xxxxxxxx výkony, které xxxx xxxx artis, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, nicméně nejsou xxxxxxxx xx Seznamu výkonů, x xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx nejsou x Seznamu výkonů zařazeny x xxxx velmi nákladné, xxxxxx xx xxxx XXX hradí, když xxx "xxxxxxxx" kód x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx. V Seznamu výkonů xxxxxxx xxxxxxxx "xx-xxxxxx" x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx žádná xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx za xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxx (xxxx. tzv. signální xxxxxx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxx). Xxxxx-xx proto xxxxxxxxxx xxxxxx, xx Seznam výkonů se xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxx rozpor x xxxxxxxx zákona a x čl. 31 Listiny.

24. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proces xxxxxx Seznamu výkonů x xxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16.1.2007 xx. xx. Pl. XX 36/05 (X 8/44 SbNU 83; 57/2007 Sb.), kde xxx x stanovování xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xx práva xxxxxxxx podnikat. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx stanoviska xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx tvořena xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx soukromých xxxxx. Xxxxx zástupců Ministerstva xxxxxxxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx zastoupena XXX x všechny xxxxxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx chybí xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxx je xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. XXX XXX x ČFS JEP xxxx rovněž soukromoprávní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ani pojištěnce. Xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx výběr zástupců xxxxxxxxxxxxx (xxxxxx SAS XX, SPL x XXXX), kdy není xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx zástupci xxxx (xxxx. Xxxx lázní, Xxxxxxx xxxxxxxx lékáren, Xxxxxxxx českých x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxx také xxxxxxxxx xxxxx na podobě Seznamu výkonů. Jedná se xxxxx xxxxx o xxxxxx korporativismu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

X.6.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

25. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §17 odst. 5 XXXX, přibližuje xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášky. Ten xxxxxx xxx. dohodovacím xxxxxxx, x němuž xx xxxxxxxxxxx stejné xxxxxxx, xxxx xx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx poskytovatelů x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx však xxxxx xxxxxx do práv xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezúčastněných - zejména xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x dodavatelů xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx segmentů, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (např. xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx apod.). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx pouze jeden.

26. X další fázi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dosaženou xxxxxx x hlediska xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x (xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxx) veřejným xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx své xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nijak xxxxxxxxx bližšími xxxxxxxx, x xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx x předpis, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 300 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx dopadem xx xxxxxx hospodaření. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (a xxxxxxxx xxx např. námitku xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx), x neexistuje xxx xxxxx možnost xxxxxxxx.

27. Úhradové xxxxxxxx x xxxxxxxxxx letech xxxxxxxx xxxxxx totožné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx kapitace (xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx pacienta), x xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx hradí xx facto xxxxxxxx x ročním xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Tento xxxxxx xxxx k xxxxxxxx, xx "xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx" a xxx xxxxxxxxxx regulačního xxxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx ekonomicky xxxxxxxxx, x setkávají xx xxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx tak x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx etikou x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vzniklých nerovností xxxxxxxxxxx výpočtem úhrady x výsledků xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto mechanismy (xxxxxxx, XXX, xxxxxxxx, xxxxxxx na unikátního xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konsensu.

28. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyhlášky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx x "xxxxxx bez xxxxxxxxxx", xxx vyhláška motivuje xxxxxxxxx, aby za xxxx xxxxx pojištěnců xxxxxxxx xxxx xxxx. X xxxxxxx praktiků xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxx, což xx xxxx pochybné x xxxxx, že xxxx xxxx xxxxxx xxx "xxxxxxxxxxxx", kdy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x bez xxxxxxxxxx praktika. Xxxxxxxx xx tak ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx "xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx. To xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nic xxxxx x ještě xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxx dat xxxxxxxxxx proto xxxxxxxx xxxx 3 xxxxxxx xxxx xxx prevencí x statisíce pojištěnců 3 roky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Nevhodnou regulací xx xxx xxxxxxxxxxxx "xxxxxxxx" eliminovat xxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx segmentů xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

29. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, což xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx. "xxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx číslo jsou xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx x hrubé regionální xxxxxxxxxxxx.

30. Xxxxxxxxxx vadou xxxxxxx x úhradové xxxxxxxx je xxxxxx xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx péči, xxxxx xx xxxxxxxxxx zákonem. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx (často xxxxxxxx) xxxxxxxx "xxxxxxxxx", xxx xxxxxx do správy xxxxxxx zdroje x xxxxxxxxxx xx jen xxx, xxxxx vyhodnotí xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx principu xxxxxxxx, xxxxxxx zásah xx čl. 26 x&xxxx;31 Xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (ve skutečnosti xx xxxxx o xxxxxxx fondy) není xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxx zadluženost xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxx., xxxxx zajistit pojištěncům xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx zvýhodňovat x měla xx xxxxxxxxx principu nabídky x xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx velké xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X x oblastech xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx vycházeno x xxxxxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx i xxxx xxxxx", ale xx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx nákladů xxxxxxx, xxxxx řízeného podniku. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x kdo xxxxxxxxxx xxxxx rozsah xxxx, xxxxxx jej xxxxxxxx, x xx bez xxxxxx na xxxxx xxxx a xxxxxxx. "Xxxxxxx xxxxx soutěž xxxx xxxxxx regulace xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx poskytovatele odstranila x xxxx, historická xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx." X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx prostřednictvím xxx. signálních xxxxxx (§16 a 17 xxxxxxxx xxxxxxxx). ZVZP xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hradit xxxxxxxxxxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx "xxxxxx xx xxx".

31. Xxxx xx specializovaných xxxxxxxx (xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx symbol "X") xxxx xxxxxxx x xxxxxxx míře s xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx x minulých xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x morálně xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nikoliv xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx ani xxxxxxxx xxxxxx již xxxxx x xxxxxxxxxxxx x evropské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx. xx. Xx. ÚS 36/05 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jedině x xxxxxxx x předem xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx odvolání.

I.7

Individuální xxxxxxxx xxxxxxxx

32. Xxxxxxxxxx §17 xxxx. 5 XXXX xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, aby se x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x XXX v roce 2014 xx xxxxxx xxxxxxx xx x 75 % xxxxx; xxxxxx od xxxx 2015 xxxx tyto xxxxxxx veřejné. Stále xxxx neexistuje žádná xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a nerovného xxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx omezena povinností "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx", nicméně xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pravidla xxx xxx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx konci období, xxx která xx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení

33. Ve xxxxxx xxxxxxxxxx §42 xxxx. 4 a §69 zákona č. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxx xxx "zákon o Ústavním soudu") xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xx zahájení xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

XX.1

Xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx

34. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx zavedenou xxxxx xxxxxxx na popis xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předepsaným postupem, xx x ním xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx Parlamentu, xxx xxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xx xx Xxxxxxxx soudu, xxx xxxxxxxx otázku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX.2

Xxxxxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky

35. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xxxxx, x xxxxxxxx xx Xxxxxxxx soudu, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx.

XX.3

Xxxxxxxxx xxxxx

36. Xxxxx xxxxxxx xxx 28.1.2019 usnesení xxxxx 69, xxxxxx xxxxxxxxx svůj vstup xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx společně x ministrem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

37. Xxxxx xxxxxxxx obecná xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění. Xxxxx, xx rozsah bezplatné xxxxxxxxx xxxx ("hrazené xxxxxx") je xxxxxx xxxxxxxx v §13 XXXX, xxxxx platí xxxx, xxxx-xx rozsah xxxxxxx péče xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zákonných ustanovení. Xxxxx léčebného xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx medicínského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxx formulace xxxxxxxxxx §13 ZVZP. Xxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x povyšovat xx xx úroveň xxxxxx závazných xxxxxxxx.

38. Xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů - xxxx podzákonný xxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozsah xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx ve standardizaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx optimální způsob xxxxx. To xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx postupů, xxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx §13 XXXX xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx zařazeny xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

39. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx zdravotním pojišťovnám xxxxxx volnost v xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx x úhradě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx zdravotních výkonů (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dohody). Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxx. Xxxxxx se xx xx xxxxxxxx xxxxxx předpis o xxxxxxxx cen poskytovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx ("Xxxxxx xxxxxxx XXX"), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podléhají xxxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x jsou xxxxx xxxxxxx nakládat xx xxxxxxxxx veřejnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, efektivně x xxxxxx. Xxxxxxx proto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx "centrálně" xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úhrad xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx některých xxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx vyhláška) xxxxxx xx xxxx regionální xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

40. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mají xxxxx xxxxxxxxxx §46 odst. 1 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 369/2011 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxx xxxx. xxxxxxxxx dojezdová xxxx xx stanovena na xxxxxxxxx 35 xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb x odbornostech x xxxxxxxxx, v nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smluvní xxx x kapacitu, xxxx xxxx potřeba xxxxxxxx další xxxxxxx, x pokud xx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zmíněné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxx smluvní xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady zdravotní xxxxxxxxxx. Xxxxxx počet xxxxxx není neomezený, x xx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx smluvní politiku xxxxxxxxx ke směřování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx smluvní xxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx xx proto xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, "xxxxx by xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pluralitě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxx, xxx by xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven x xxxxxxxxxxxx xx je xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

41. Xxxxx xx dále xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxx xxxxxxxxxx §17 odst. 2 XXXX, xxxxxx xx xxxxxxxxx orgánu (Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx) otevřen prostor, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pojmy "xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" x "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" totiž xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx směřují x xxxxxxxxx kvality x dostupnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxx x x budoucnu. Xxxxxxxx xx nebylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejného xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x to x x hlediska partikulárních xxxxx xxxx účastníků. X xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx již x xxxxxx xx xxx 29.1.2019 sp. xx. Pl. XX 43/17 (N 12/92 XxXX 133; 75/2019 Sb.), xxxx 72.

42. X xxx. xxxxxxxx vyhlášce xxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x Xxxxxxxx soudem, xx 1. regulovat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx x 2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nepřesahovaly xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášky vláda xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx žádný xxxxxxxxx xxxxx xx účasti xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, neboť jejich xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx. Poskytovatelé xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízení x x navazujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pojmovým xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx odpovědnost xx jeho obsah xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, x xxxxx lze dovozovat, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx může sama x sobě xxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx proces totiž xxx rámec ústavních xxxxxxxx nemusí být xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nejlepší xxxxxx, jak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx není xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozitivní xxxxxxxx x minimalizuje xxxxxxxx xxxxxxxxx. Rozhodující xxxx na xx, xx xx hrazenou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx v xxxxx vždy ošetřující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxx vůči xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx směřována xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx systému udrženy xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x celkového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xx. xxxxxxxx), neboť xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx od xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x ekonomiky xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mechanismů, xxxxxxx omezovat nároky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x podnikatelské xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ostatním xxxxxx xxxxxxxxx. Vláda xx přesvědčena, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx smysl čl. 31 Xxxxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx regulací. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx režimu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x tomu, xx xx tato xxxxxxx xxxxxx zahrnovat xxx jednotkovou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, tak x xxxxxx poptávaný xxxxx. Její xxxxxxx xx tak byl xx xxxxxx situaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx regulačním xxxxxxxx. Xxxxxxxx by xx xxxxxxx administrativní náklady xxxxxxxxxx, spojené s xxxxxxx xxxxxxxxx zakázek, xxx by xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx služeb. Xxxxxxx, v xxxx xxxxxxx xxxxx spoléhat xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx současně xxxxxxxxxxx x xxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx motivaci xxxxxxxxxx xxxxx potřebné x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrazené xxxxxx.

43. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx námitkám xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

44. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx vznikají xxxxxxxxxx x přístupu k xxxxxxxx službám xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx dány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazených služeb, xxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx některých xxxxxxx. Je odpovědností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx lokalitách. Xxxx xxx pravda, xx pravidla xxxxx xxxx neetická. Případné xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nikoliv x hypotetickou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx samovolně xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (zákon č. 526/1990 Sb., x cenách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx i xxxxx xxxxxxx postupy xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx úhrad xxxx ani xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx-xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odlišně, xxx xxxx xxx xxxx odůvodněno xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx zveřejňováno.

45. Xxxxx xxxx xxxxx, že xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx ponechání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx poskytovateli uzavřou xxxxxxx. Právo poskytovatele xx xxxxxxxx této xxxxxxx vůbec xxxxxxxxxx, x nemůže xxx xxxxx porušeno xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 36 Xxxxxxx. Xxxxxx-xx pojišťovna xxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xx xxxxx ji xxxxxx. Xxxxxx však xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx této smluvní xxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx.

46. Xxxxx oponuje xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxx pojišťovnami x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Kritériem x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, avšak xx xxxxx, že tato xx xxxxxxxxx úhradovou xxxxxxxxx, x rovněž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Hlavním xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zdraví xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.). Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx indikátory spíše xxxxxxxxx xx ekonomické xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx systémy x postupy xxxxxx xxxxxxx údajně využívají x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ujednání x výpočtu úhrad, xxxxx není xxxxxx, xxx by tento xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

47. X otázce xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx vláda uvádí, xx stávající systém xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 10 xxx x xx etablován xxxxxx judikaturou xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx používána i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx [§8 xxxx. 3 xxxxxx x. 378/2007 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx], xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Proces xxx registraci xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx procesu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění. Xxxx-xx by totiž xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx hradit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Stát xx xxxxx nemůže dovolit xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx regulace je xxxxx xxxxxxxx, odvíjí xx od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, neboť díky xxxxxx xxxxxxxxxxx cenám xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

48. X xxxxxxx xxxxxxxxxx léčiv (xxxxxx "X" v xxxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxx dbát zvýšené xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx jejich úhrady xxxxxx xxxxxxxxxx §39b xxxx. 10 XXXX, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx léčivem xx specializovaných xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx pro xxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx efektivitě xxxx xxxxxxxxxx léčby v xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xx ekonomického xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hrazenou xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i proto, xx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx použití. Obdobně xxxxx xx ambulantní xxxxxx xxx smlouvy x xxxxxxxxxxx indikovali x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxx. léčiva x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančně xxxxxxxxxx. ZVZP xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx síť xxxxxxxxxxxxxxxx pracovišť, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Protože xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (odborně x xxxxxxxxxx), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx hospodárnost xxxxx zvýšeně rizikového xxxxxx.

49. Pojišťovny xxxx xxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx [§40 odst. 7 xxxx. a) XXXX], x to x xxx xxxxxx do xxxx 10 xxx. Xx [§45a xxxx. 2 xxxx. x) XXXX], xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x demografickém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx lékem. Xxxxxxxx tak proto xxxxxx, xxxx to xxxx zákonné úpravy, xxxxx zdravotních pojišťoven. X povahy xxxx xxxx vzdálenost xxxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx.

50. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx centrových xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx obecnosti xxxxxx x xx svém xxxxxxxx xx porušovalo čl. 31 Listiny. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx reálně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Navíc xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pojištěncích xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx léčivy x xxxx xxxxx, xxx xxxx. x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx tato xxxxxxx xxxxxx xxxx.

51. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x stanovení xxxxxxxxxxx xxx výrobce x výše a xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely xxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x proporcionální x hlediska xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx probíhalo xxxxxx xxxxxx. Zrušením §39g xxxx. 1 XXXX xx se xxxxx okruh xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx enormně xxxxxx, xxxxxxxx xx xx poměrnost xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx by xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx menšinu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

52. Xxxxx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx §32 x 39 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx. xxxx protiústavní, xxxx xxxxx, xx i xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx léčiv xxxxxxxxxxx xxxxx podle ZVZP.

53. Xx stanovování xxxxx xxx centrová xxxxxx x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx na specializovaném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oponuje, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxx xxxxx ZVZP x xxxxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxxxx léčiv xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 36/05, xxx vydaná xxxxxxxxxx xxxx přezkoumatelná xx xxxxxxxx soudnictví. Xx-xx xxxxxxxxxx xx xx, že úhrada xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx možnost xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x přestupku. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, hospodárné x xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ani x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx léčiva, xxxxxxxx xxxxxxx uzavřena být xxxxxx.

54. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx údajně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, odkazuje vláda xx xxxxx Ústavního xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 21/15 (X 146/90 XxXX 369; 233/2018 Sb.), xxxx 52-53.

55. Vláda xxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx úhrad xxxxxxxxxxxx léčiv vedla x xxxxxxxxx pojištěnce xx nákladné xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx jejich xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx 10 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudů. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazené xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx i xxxxxxx. X xxxxxxx konkrétního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx regulace xxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), údajně xxxx existuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, anebo xxxxxxxx výjimečné xxxxxx x prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxx §16 XXXX. Xxxxxxxx systém xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx správních xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxx podněty Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx základě může x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx úhrad.

56. K xxxxxxxxxxx navrhovatele k xxxxxxxxxx §39b odst. 2 XXXX xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxx xx xxxxx návrh xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jeho dikce xxxx vágní. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx tím, xx medicínská xxxx xx xxxxxxx obsáhlá x xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx x zákoně byl xxxxxxxxxx x neúčelný. ZVZP xxxxx rozlišuje xxxxxxx (x podkategorií xxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxx hrazena jsou xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x závažných xxxxxxxxxx xx obsažena x §2 xxxx. x) a x) xxxxxxxx č. 376/2011 Xx. Xxxxxx ústav xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx dopouštět xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Protiústavní xxxx xxx xxxxxxx metodiky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx tato je xxxxxxxx x §15 xxxx. 8 ZVZP. Xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx vydává xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx však xxxx xxxxxxx a xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jakým xxxxxxxxxx farmakoekonomickým postupem xxxxx základní xxxxxxx xxxxx dodrží. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxx rozpočet určený xxx všechny pacienty, x xx úkolem Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nežádoucí xxxx xx farmakoekonomických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soukromými subjekty. Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx bylo xxxxxxxxxx §39b xxxx. 2 xxxx. x) XXXX xxxxxxxx xx xx posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx proto, xxx Xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx léčiv nebyl xxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xx účastníků xxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxxx platí, xx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx dána xxx xxxxxx s xxxxxxxxx nepodjatosti.

57. Podmínky xxxxxx xxxxxxx x §39b xxxx. 10 XXXX xx xxxxxx xxxxx hrazených xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx centrových xxxxx. Xxxx pravidla xxxx nejsou xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx tak xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 376/2011 Sb. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xx o konkrétních xxxxxxxxxx xxxxxx ambulantních xxxxx rozhoduje až Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx x souladu x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Pl. XX 36/05.

58. Vláda xxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pacientovi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nesplňuje-li xxxxxxx dané xxxxxxxx, xxxx xx ho xxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx by mohl xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění zkolaboval. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx omezení u xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxx xx (kromě xxxxxxx hospodárnosti) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pacienta. Proto xxxx. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékař. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx nějakou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a není-li xxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx požádat zdravotní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxx §16 XXXX.

59. X podmínkám xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lékařskými xxxxxxxxxxxx a - xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx procedury -xxxx xxxxxxxxxxxx i xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx pacientů a xxxxxxx xx rovněž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxx léčiv, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx hlediska xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úhrady xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx dostupnosti hrazené xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x takových xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx či xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). X xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

60. Xxxxx nesouhlasí x xxxxxxxx, xx ZVZP neobsahuje dostatečný xxxxxx základ xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x §39b xxxx. 10 ZVZP x xxxxxxxx č. 376/2011 Xx. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

61. Xxxxxxxxxx, lékaři x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx skutečně xxxxxx xxxxxxxxx správních řízení x stanovení xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxx se xx správních xxxxxxxx xxxxxxxxx. X rámci xxxxxx řízení existují xxxxxxxxxxxx zájmy: xxxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx na co xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx naopak xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx spoluúčasti. Xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx představiteli farmaceutických xxxxx. Bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x §39g xxxx. 1 ZVZP xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zájmy xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx využití xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx zátěži x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůt k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 89/105/EHS. Xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx držitelů rozhodnutí x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xx xxxxx optimální.

62. X xxxxxxx xxxxxxx zákonného xxxxxxxx centrových léčiv xxxxx xxxxxxxx xx §15 xxxx. 10, §17 odst. 2 x §39b xxxx. 10 XXXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna uzavírá xxxxxxx jen s xxxxxxx počtem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx hospodárný, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x časové xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx. Xxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxx pojišťovnu (xxxx. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nedodržuje, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vymáhat soudně; xxxx xxx také xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opravného prostředku xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí.

63. Xxxxxxxxxxxx není xxx xxxxxx vykazování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx zvláštní smlouvy. Xxx xxxx smlouvy xx xx xxxxx xxxxx prosazovalo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovaném xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx totiž xxxxx xxxxxxx aplikovat, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx (xxxx. xx xxxxxxx xxxxxxxxxx teplotních xxxxxxxx). Vyúčtování xxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx použití xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, což u xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

64. X definici xxxxxx xxxxxxxxxx přípravku xxxxx uvádí, xx xxxxxxxx je ustanovení §15 xxxx. 10 XXXX, které xxxxxx, xx xxxxxxxx transakce xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nikoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx transakce; xxxxxxxxx xxxxx je následně xxxx až xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Okolnost, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravě, xxxx xxxxxxxxxxxx.

65. Xx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx lékař, x xx ani v xxxxxxx centrových xxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx centrové xxxxxx, xxxxx odešle xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxx. Xx-xx však xxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, je namístě xxxxxxx se x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na SÚKL.

66. Xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx, tvrdí-li, xx xxxxxxxx léky xx xxxxxx vždy xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Ve xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx. způsob xxxxxxxxxx xxxxxx centrového xxxxxx xxxxx zvláštní smlouvou, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxx vláda xxxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx léků u xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx buď xxxxxxxx xxxxxxx, anebo lékárníkem (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče). Xxxxxxxxx xxxx x tvrzenému "xxxxxxxxxxx", xxx xx xxxxxx vydávali x xxxxxxxxxx úhradu léků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxx xxxxx xxx spotřebuje xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx.

67. Xxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxx nakládání s xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ničím xxxxxxxxxx x bez xxxx xx nebylo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx u xxxxx hrazených léčiv. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x je xxxxxxxxxx; mohou ji xxxx snížit x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Není xxxxxx pravda, že x xxxxx specializovaného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx toto xxxxxx, x xxxx-xx pacient, xxx bylo xxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx v xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

68. Xxxxx nesouhlasí xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx nejsou xxxxxxxx x zejména xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx jinými. V xxxxxxx xxxxxxxxxx léčiv xx xxxxx x xxxxxx odborně x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxxx využití xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx pojišťovnou, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx práva xxxxxxxx xx ochranu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Nedochází údajně xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pracovišť, která xxxxxx se zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxx. Xxxxx těchto xxxxxxxxx by totiž xxx být takový, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x časová xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, což xx nebylo xxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péče je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X každém xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

69. Xx xxxxxxxxx symbolu "X" xxxxx xxxxx, že x centrových xxxxx xx xxxxx specificky xxxx zvýšené opatrnosti xx jejich xxxxxxxxxx xxxxx, neboť jsou xxxxxxx odborně i xxxxxxxxxx riziková, což x xxxxxxxxxxxx léčiv xxxx xxxxx. Proto xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx specializovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx užití x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Takto xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, nýbrž xxxxxxxxxx x podnikatelské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčiv. X tomto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx sp. xx. Xx. XX 43/17.

70. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x "silné xxxxxxxx" xxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx-xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx patřičného xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x tato xx z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Proces dohodovacího xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sui generis, xx kterého může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx případech a xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxx nález xx. xx. Pl. ÚS 21/15). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx segmentů vzniklo xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx proto xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx). Neúčast xxxxxxxxxxx, kteří xx xxx teprve xxxxxxx xxxxxxxx, xx logická x xxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx pojištěnce xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxx xxxxxx nic xxxxxx ani xxxxxx.

71. Xxxxx dále xxxxxxxxx xx okolnost, xx Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dokladů xxxxxxx xxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx xxxxx nové xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

72. K Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx §17 xxxx. 4 ZVZP xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxx. xx xxx, xx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx "X" xxxx xxxxxxxx ambulantně, x xx-xx xx x xxxxxxx s požadavkem xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx Seznamu zdravotních xxxxxx x výkon xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxx-xx xxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx "X" Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx i zásadám xxxxxxxxxx x hospodárnosti. Xxxxxxx xxxxxxx omezení xxxxx proto není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobu a xxxxxxxxx poskytování příslušných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx ujednání xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stav xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx, že Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx relevantní xxx xxxxxxxxx zákonného rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ministra xxxxxxx xxxxxx.

73. Xxxxxxxxxx §14 xxxx. 3 x §14a XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/24/EU xx xxx 9.3.2011 x xxxxxxxxxxx xxxx pacientů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx náhrady xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jiném členském xxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, že české xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx právní xxxxxxx stanovil xxxxxxxxxxx xxxxxx určení xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxx xxxx xxx omezena xx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Tato transpozice xxxxxxxxxx práva není xxxxxxxxxxxx, protože xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pouze x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x zahraničí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

74. X xxxxxxxxxx úhradové xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx historických referencí xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx regulací xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx léků xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nepředstavuje regulaci xxxxx pacientů nebo xxxxxxxx xxxx, nýbrž xxxxxxxxx maximálního objemu xxxxx xx xxxx xxxxxx. Ministerstvo při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx statistického xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxxxxx xxxxxx nových léků xxx jejich vstupu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x preskripci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx podle XXX x tolerančním xxxxxx ± 3 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx úhradou. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx produkce xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úhrada, xxxxx xx však stanovena xxx, aby poskytovateli xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx mechanismus xxxxxxxxxxxxxx x pojišťovnám xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. XXX xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx celosvětově xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx platby xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx rodné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x diametrálně xxxxxxxxxx nákladovostí. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx známkou xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

75. Vláda xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx úhradové dodatky xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx §17 xxxx. 5 ZVZP, přičemž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx určení "xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx" xx týká xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úhradové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věta xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx umožňuje pojišťovnám xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx by xxxxx roku xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx limitů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx.

76. Xxxxx x výše xxxxxxxxx důvodů xxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Pro xxxxxx, xx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxxx části) xxxxxxx, xxxx vláda xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

XX.4

Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

77. Veřejná xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §69 odst. 3 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx a xx řízení xxxxxxxxx.

XX.5

Xxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx republiky

78. VZP xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxx 9.4.2019 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx xxxxxxxx odůvodnila, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxx podaný návrh xxxxxxxxx.

79. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastníků dohodovacího xxxxxx (§17 xxxx. 2 x 5 XXXX) xx protiústavní. Xx xxxxxxx, xx xxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxx potenciálních xxxxxxxxx xxxxx, xxx. xxxxxxxxxxx pojišťoven a xxxxxxxxxxxxx. Jde xxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx vyjednávání [nález Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Pl. ÚS 40/02 (N 88/20 XxXX 327; 199/2003 Sb.)] x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx poté xxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx [xxxx. nález Ústavního xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 6/07 (X 20/56 XxXX 207; 66/2010 Sb.), xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx]. XXX nepovažuje xx problematickou xxx xxxxxxxx, xx pravidla xxxxxxx dohodovacího xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádem, který xxxx "xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx". Protiústavní xx xxxxx xxx pouze xxxxxx úprava, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pravidly. VZP xxxxxxxxxx xx přiléhavou xxx kritiku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pokut x xxxxxxx smlouvě, xxxxxxx jednak xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je x jednak xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx obsažené v xxxxxxxxx zákoníku. Zakotvením xxxxxxxxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xx se xxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxx stala xxxxxxx xxxxxx. K účinnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx - xxxx. možnost vypovědět xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx pojmu "xxxxxxx xxxxx" XXX xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 43/17 x xxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx jen xxxx neurčitostí. V xxxxxxxxxx případě xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx), x xxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx kritériem xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx by xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx smlouvách x xxxxx xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx x zákonu vůbec xxxxxx. X xxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx. xx. Xx. XX 24/99 (N 73/18 XxXX 135; 167/2000 Sb.). Konečně k xxxxxx xxx. metodik x xxxxxxxxx VZP xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx povahou xxxxx x nástroje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb x lze xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxx xxxxxxxxxx.

80. XXX xx dále xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx především xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 20.5.2008 xx. xx. Xx. XX 1/08 (X 91/49 XxXX 273; 251/2008 Sb.), kterým xxx zamítnut xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úhrad hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx seznamů xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx současné xxxxx zmocnění obsažené x §17 xxxx. 4 XXXX xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, jelikož xxxxxxxx xxxxxx dokonce aplikaci xxxxxx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx [xxxx. xxx xxxx 59 a 60 xxxxxx xx. xx. Xx. XX 5/15 xx dne 8.12.2015 (N 204/79 XxXX 313; 15/2016 Sb.)].

81. Xx zřejmé, že xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů xxxxxx xxxxx schopen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkony; xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx katalog xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx x zdravotními xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx služeb.

82. Xxxxx xxxx xxxxxx xx týká §17 xxxx. 5 ZVZP, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyhlášek. X xxxx VZP nad xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášky pro xxx 2019 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ukončené xxxxxxx, a její xxxxxxx by xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx jistoty xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. VZP xxxx odkazuje xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Pl. XX 5/15 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx je xx xxxxxxxxxxx. Úhradová xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx řešit xxxxxxx x xxxxxxxx řízení. XXX nesouhlasí xxx x tvrzením xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úhrad xx xxxxxxxxxxxx referencí - xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx. xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxx. V xxxxxx xx. zn. Xx. XX 5/15 xxxx Ústavní soud xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Podobně není xxxxxxxxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxx x jiné xxxx xxxxxx, xxx xxxx plyne x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nad xxxxx úhradových vyhlášek xxxxx nejsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kontrole, x xx prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Ministerstva financí x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

83. Vyhovění návrhu xx xxxxxx zasáhlo x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provádění xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx již x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x stávající xxxxxx xxxxx není xxxxxxxx, xxxx xxx protiústavní. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx namístě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxxx úpravy.

84. XXX xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx tzv. centrové xxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a nákladná xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx x popáleninami xxx.). Xxx xxx xxxxx xxxx možné xxxxxxxx xxxx péči xxx, xxx k xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxxxx cestovat xx touto specializovanou xxxx x xxxx xxxx kraj, z xxxxx však ještě xxxxxxx nerovnost. Xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxx. xx xxxxxx kvalitního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx parcích.

85. Xxxxxxx VZP shrnuje, xx návrh nepovažuje xx xxxxxxx, x Xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx neměl xxxxxxx. Derogace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ohrozila xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotních xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxx xxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx v xxxx složitých xxxx xxxxxxxxx zdravotního pojištění x derogační xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

XX.6

Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx lékařské xxxxxxxxxxx J. X. Xxxxxxx

86. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx J. E. Xxxxxxx (xxxx jen "XXX") xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx 21.6.2019 xxxxxxxxxx vyjádření, x xxxx xxxxxxx vysvětlila, xx xxxxxxxxxxx dostupnost xxxxxxxxxxxxx péče nepředstavuje xxxxxxx. Centrová xxxxx xx xxxxx zaměřuje xx xxxxxxxx skupinu xxxxxxxx, x které xx nedokáže xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatel zdravotních xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyžadující xxxxx nákladnou xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. XXX xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx geografické rozložení xxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxx xx xxxxx xxxxx x nízké xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx a stejné xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx. Xx vědecky xxxxxxxxx, xx k tomu, xxx si zdravotnický xxx udržel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx dostatečně xxxxxxx. X jednotlivých xxxxxxx xx přitom xxxxxxxxx dostatek xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx, xxx si zdravotníci xxxxxxx svoji xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx, že xxxxxxxx "xxxxxxx" xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Toto xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Snaha xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečit xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx specializované xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx existence xxxxxx nemůže xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx investičního xxxxxxxxxx, xxxxx faktického xxxxxx xxxxxxx konkrétního poskytovatele, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx systematickým xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

87. XXX xxxxxxx xxxxx, že x vědomím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

XX.7

Xxxxxxx navrhovatele x xxxx xxxxxx na xxxxxx platnosti xxxxxx č. 371/2021 Sb.

88. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx navrhovateli, který x xxxxxx xx xx xxx 25.5.2021 xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx návrhu x důvody xxx xxxxxxxxx neústavnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x nadále (tzn. xx otřesu xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx, jelikož xxxxxxxx xxxxxx xx xxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

89. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, založený na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx (a xxxxxxx xxxx. vlastního xxxxxxxxxxxx xxxxx), x xxxxx mezi poplatníkem x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ze solidarity xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx však nesmí xxx nejisté x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx demokratickým xxxxxxxx. Xx xxxx 1989 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nedošlo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxx x xxxxxxxxx přímo x xxxxxx, x xxxxxx proto trpí xxxxxx xxxxxxxxxxxx. ZVZP xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na omezenou xxxx x nahradit xxx měla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; stal se xxxx trvalou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx vymezeným xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x ekonomickými možnostmi xxxxxxx xxxxxx výběrem xxxxxxxxxx. Nástrojem pro xxxxxxx xxxxxxxx rovnováhy xx proto xxxxx xxxxxxx:

- xxxxxx omezit xxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxx smluvních poskytovatelů, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výkonů x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyhláškách.

90. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx narušení xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, protože xxx "xxxxxxx omezení xxxx" xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx nabídne-li xxxxxxxxx řešení, překročí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx újmu. Xxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxx řešení xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx cílené xxxxxx účelnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx x léčiv, xxx xx s xxxxxxx na současný xxxx informačních xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx objemová xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx údajně xxxxxxx odvahu x xxxxxx zdravotních služeb xx základě xxxxxx xxxx a kvality x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxx 1991 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx soutěžním xxxxxxxxx, xxxxxxx xx 30 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx bodě - xxxxxx nároku xx xxxxxxxxxx xxxx je x xxxxxx vymezen xxxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx přerozděleno xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojištěnci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

91. X xxxxxxxxx vlády navrhovatel xxxxx, xx co xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx proto xxxxxxxxxx §13 XXXX, xxxxx xxxxxx vyhláška o seznamu výkonů, xxxx. xxxxxxx praxe xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, je xxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx není xxxxxxxxx žádná xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx cenového xxxxxxxx. Poskytovatel xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx takových xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx by Seznam výkonů xxxxxxxxx standardizované xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx právní povaha xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ujednání. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx výkon xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx podmínky §13 XXXX, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx je xxxx xxxx tak, xx xxxxxx individuální xxxxxxxxxxx xxxxxx x Seznamu výkonů xxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxxxx nabízí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxx nenabízí, anebo xxx xx xxxxxx xxxxxx. Ve xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ujednání rozšiřuje xxxxx pojištěnce, nikoliv xxxxx, xxx považuje xxxxxxxxxxx xx protiústavní. Xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxx xx její xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx odkazovat xx xxxxxxxx.

92. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx Xxxxxxx xxxx již x xxxxxx xx xxx 10.7.1996 sp. xx. Pl. ÚS 35/95 (X 64/5 XxXX 487; 206/1996 Sb.) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx požadavek xxxxxxxxxxxxx x §13 XXXX x xxxxxx xxxxxxxx vágní xxxxxxxx xxxxxxxxx služeb. Teprve vyhláška o seznamu výkonů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx tvorby xxxxxx (§17b ZVZP) bez xxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu xx netransparentní. Tato xxxxxxxxxxxxxxxxx je zvýšena x xxx, xx xxxxxxxxxxx umožnil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx poskytovateli.

93. Xx xxxxxx xxxxx ústavně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx hrazeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx §13 XXXX, tzn. včetně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx však xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx de lege xxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxx xxxxxx do katalogu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx kritérií, xxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx efektivity.

94. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovněž x xxxxxxxxxx vlády ohledně xxxxxxxxx xxxxxx léčivých xxxxxxxxx x poukazuje xx xxxx případů, xxx XXXX xxxxx x xxxxxxx xx §17 xxxx. 2, §39b odst. 2 xxxx. d) x §39b xxxx. 10 XXXX netransparentně a xxxxxxxxxxxxxxx nepřiznává xxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxx x u xxxx xxxxxxxx přípravků, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx uvádí navrhovatel xxxxxxxxxx SÚKL xx xxx 23.5.2019 xx. xx. SUKLS256885/2017, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx stanoveny xxxxxxx xxxxxxxx úhrady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx skupiny, x xx xxxxx x odkazem xx xxxxxxxx veřejného xxxxx. Xxxxxx příkladem je xxxxxxxxxx SÚKL xx xxx 17.4.2020 sp. xx. XXXXX151561/2014, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx nesprávné, xxxxxxx XXXX xxxxxxxx hrazenou xxxxxxx xxxxxxxxxxx přípravky xx xxx zhoršení xxxxxxxxxx diabetu, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx indikaci xxxxxxxxx x významnému xxxxxxxx xxxxxxxx nemocných. Tento xxxxx xxxxxx odůvodnil XXXX xxx, že xxxxx do rozpočtu xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vstupní xxxxxxx XxXxx představoval xxxxxxxx x cca 700 xxx. Xx. Navrhovatel xxx xxxxxxx, že x xxxxx dochází xxxxxxxx xx stanovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odborně xxxxxxxxxxx, x to v xxxxxxxxxx xxxxx pacientů. Xxxxxxxxx úhrady XXXX xxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx.

95. K xxxxxxxxx Xxxxx lékařské xxxxxxxxxxx X. X. Purkyně xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx odbornými xxxxxxxxxxxx.

96. Xxx 23.12.2021 obdržel Xxxxxxx xxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx nastala xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 371/2021 Sb., kterým xx xxxx xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony, (dále xxx xxx "novela"). Xxxxxxxxx tohoto vyjádření xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nemění xxxxx x bodů, kterých xx xxxxx xxxx. Xxxxx navrhovatel setrvává xx svém xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

97. Zákon č. 371/2021 Sb. xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx, kdo xx xx účastníky xxxxxxx (pojištěnci, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x v xxxxxxxx jen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stav x xxxxxxxx prostor xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lobbying". V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vytýká, xx ZoZS xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, což reálně xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhovatel tvrdí, xx §17b xxxx. 1 XXXX xxxxxxxx xx "xxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxx" 1. "tradiční" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Jana Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, 2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx (komory x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. Česká xxxxxxxx xxxxxx) x 3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x odbornou nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tzn. xxxxxx xxxxxxxxx spolek xxxxxxxx xxxxx příslušníky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx tak x xxxxx nastat xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxxxxx řízení ohledně xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zdravotních xxxxxx x současně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákonným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx úhrad. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Novela xxxxxxxxxx xxx problém xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zastupováni x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx jednat v xxxxxxx s jejich xxxxx. Z těchto xxxxxx má xxxxxxxxxxx x xxxxxx za xx, xx nejvhodnějším xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx léčiv je xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx x §39g xxxx. 1 ZVZP, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

98. X xxxxxx vytváření xxxxxxx xxxx novela xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemění, a xxxxx navrhovatel jen xxxxxx, že korupční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx identifikovalo x xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx (xxx Sektorovou analýzu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx 2019).

99. Xxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx péče, xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx spektra. Stále xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kdo xxxxxxxx xx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rozšiřování x xxxx xxxx poskytovatelé xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx dokládá xx xxxxxxxx konkrétních příkladech.

100. X xxxxxxx lékových xxxxxx xxxxx novelou x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx navrhovatele. Xxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x jiných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx spojenou x xxxxxxxxxxxx (tzn. xxxxxxxxxx xxxxxxx preskripci xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxxxx namítá xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx léčiv, xxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daného onemocnění x některých xxxxxxxx. Xxxxxx vytvořila xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx (§39da XXXX), xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx efektivní. X xxxxx přístupu spatřuje xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx rovnosti, xxx xxxxxxxxxx spadající xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx výhodnějším xxxxxxxxx xxx xxxx, jehož xxxxxxxx léčba xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx a neprojde xxxxxxxx xxxxxxxxx efektivity. Xxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není v xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx x podobě xxxxxxxxx xxxxxx podle §39da XXXX xxxxxx xxxxx k jisté "xxxxxxxxxxx" systému kategorizační xxxxxx komise, k xxxxx xx Ústavní xxxx kriticky xxxxxxxx x xxxxxx sp. xx. Xx. XX 36/05. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx nerozšiřuje xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uvádí xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx zásadní xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

101. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rámcové xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxx nedohodě ("xxxxxxx xxxxxxxxxx" versus "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx"), xxxxxx xxxx xxxxxxxx věcná xxxxxxxx, tzn. xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx č. 618/2006 Sb., xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx nevěnovala xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx", xxxxx xx vágní. Xx xxxxxxxxx navrhovatele xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx.

102. Ve xxxxxx x xxxxxxx výkonů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx znění §17b xxxx. 4 XXXX, xxxxx považuje x xxxxxx za xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ponechání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "x libovůli xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx". Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx problém xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxx x úhradové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kritérií a xxxxxxxxxx záruk x xx xx právní xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx problém, xxxx xxxx xxxx xx věci řešené xxxxxxx xx. xx. Xx. XX 36/05. Xxxxx poslední xxxx §17 xxxx. 4 XXXX xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytovatel "xxxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxx". Xxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xx xx Seznam výkonů xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Rovněž v xxxxx xxxxx proto xxxxxxx k odstranění xxxxxxxxx výhrad xxxxxxxxxxxx.

103. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§17 xxxx. 5 ZVZP) xxxxxxxx novela xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stanovení "xxxx záloh xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx". X věcného hlediska xxxxxxxxxxx uvádí, xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx-19 xxxx role xxxxxxxxxx vyhlášek nahrazena xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx č. 301/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hrazené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxx 2020, x xxxxx č. 160/2021 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 x xxxx 2021), xxx xxxx fakticky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nástrojem tvorby xxx x úhrad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x stala xx x období xxx 2020 x 2021 xxxxxxxxx rozpočtového xxxxxxxxxxx. X v tomto xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na původním xxxxxx.

104. Konečně k xxxxxx úhradového xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvádí, xx xxxxxxxx na xxxxxxx §17 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx podnikání xxxxx čl. 26 Listiny xxxxxxxx xx libovůli xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

105. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx sděluje, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx nemůže xxxxxxx nedostatky aktivně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonné x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx impuls (x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lhůtou) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxx překonaného xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx 90. xxx.

XXX.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

106. Xxxxxxx xxxx xxxxxx x závěru, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx očekávat xxxxx objasnění xxxx, x xxxxx x xxxxxxx §44 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

107. Xxxxxxx xxxx konstatuje, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx x podání xxxxxx x napadená xxxxxxxxxx jsou platnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx legislativního xxxxxxx

108. X xxxxxxx x §68 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx č. 48/2002 Sb., xx Xxxxxxx soud xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx tím, zda xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přijata x xxxxxx v mezích Ústavou stanovené xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

109. Xxxxxxx xxxx xxxxxx průběh xxxxxxx xxxxxxxxx napadených xxxxxxxx xxxxxxxx a vycházel xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx předložených Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx obou xxxxx Parlamentu, usnesení x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tisků, volně xxxxxxxxxx xx https://www.psp.cz x https://www.senat.cz/).

110. Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, byl xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Vládní xxxxx zákona (sněmovní xxxx x. 98/0) xxx xxxxxxxx xxx 26.2.1997, z přítomných 192 xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxx xxxxxxxxx 152, proti xxxx 17. Poté, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 27.2.1997 xxxxx zákona Xxxxxx, xxxxxxxxx xxx Senát xx xxx 2. xxxxxx xxx 7.3.1997 x usnesením č. 1997/31 xxxxxxxx vůli xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx byl xxx 14.3.1997 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx 17.3.1997 xxxxxxxxx xxxxx. Xxx 28.3.1997 byl xxxxx vyhlášen ve Xxxxxx zákonů x xxxxxx 16 xxx xxxxxx 48/1997 Sb. Xxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx souladným xxxxxxxx; obdobné konstatování xxxxxxx xxxxxx Ústavní xxxx xx xxxxxx x ZVZP x xxxxxxxxx opakovaně [naposledy x xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 33/16 xx xxx 10.11.2020 (6/2021 Sb.)].

111. Dne 12.10.2021 nabyl platnosti xxxxx č. 371/2021 Sb., kterým xx mění xxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x to přímo x ve xxxxxx x některým xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která byla xxxxxxxx předmětným xxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxx x ustanovení §15 xxxx. 10, §17 xxxx. 2, 4 x 5. Jak xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx setrval xx xxxx xxxxxxxx návrhu x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx ústavnost xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, tento xxxxx byl xxxxxx xx xxxxx pozměňovacích xxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx dán xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx by xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ústavnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx dne 2.9.2020 x xx xxxxxx čtení byl Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx schválen xxx 18.6.2021 počtem xxxxx x přítomných 156 xxx 132 x proti 2. Xxxxx následně xxxxxx xxx 22.7.2021 návrh xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx přijatých xxxxxxxxxxxxx návrhů, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx dne 14.9.2021 poměrem hlasů 134 pro x 17 xx xxxxxxx (x xxxxxxxxxx 151 xxxxx) xxxxxxxxx souhlas x xxxxxxx zákona xx znění xxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx a vyhlášen xx Xxxxxx zákonů. Xxxxxxx xxxx proto xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx by měl xxx xxxxxxxxx pochybnosti x ústavnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

112. Xxxxxxx k zákonu x zdravotních službách Xxxxxxx xxxx konstatuje, xx xxx přijat xxxxxxx předepsaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, což xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

113. Xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx vyhláškám xxxxxxxxxxx xxxxxx obsahovou xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

XX.1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

114. Základním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx důvodnosti xxxxxxxx xxxxxx xx čl. 31 Xxxxxxx. Tento článek xxx: "Každý má xxxxx na ochranu xxxxxx. Xxxxxx xxxx xx základě veřejného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx zdravotní xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx."

115. Xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx [xxxx. xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 2/15 xx dne 3.5.2017 (X 69/85 XxXX 193; 185/2017 Sb.)] xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx ochranu xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zajišťování x xxxxxxxxxx práva na xxxxxxx xxxxxx je xxxx, x xx xxxxx xxxx xx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx přijal xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx vytvářením xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx [xxx nález ze xxx 23.9.2008 sp. xx. Xx. XX 11/08 (N 155/50 XxXX 365), nález xx xxx 27.9.2006 xx. zn. Xx. XX 51/06 (X 171/42 SbNU 471; 483/2006 Sb.)]. X práva xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx celá xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxx (srov. xxxx. XXXXX, J. xx: WAGNEROVÁ, X., XXXXXXX, X., LANGÁŠEK, X., POSPÍŠIL, X. x xxx. Listina xxxxxxxxxx práv x xxxxxx: xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2012, xxx. 648). Primárním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx zakotví x vytvoří xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxx. Xxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxx také xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x negativní xxxxxxxxxx státu zdržet xx zásahů xx xxxxxx xxxxx obyvatel, xxxxxx x povinnosti xxxxx xxxxxxx jednotlivce xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx strany xxxxxxx xxxx.

116. Součástí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x čl. 31 xxxx xxxx Xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxx každému, xxxx x xxxx zahrnuje x xxxxxx dostupné xxxxxxxxx péče. Xxxxxxx xx konstruován xxxxxx xxxxx xx zdraví x článku 12 Mezinárodního xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x kulturních xxxxxxx (č. 120/1976 Sb.), xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx státy "xxxxxxxx xxxxx každého xx dosažení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx". Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxx garantováno xxxxxxxxx článkem 11 Evropské xxxxxxxx xxxxxx (č. 14/2000 Sb. m. s.).

117. Také Xxxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx lidské xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx: Xxxxxx o xxxxxxxx právech a xxxxxxxxxxx (č. 96/2001 Sb. m. s., dále xxx "Úmluva o lidských právech a biomedicíně") klade xxxxx xx xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxx, xxxxx v článku 3 zakotvuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, "majíce xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, učinit odpovídající xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dostupnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx". Přístup ke xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx podle xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx docházelo x xxxxxxxxxxx diskriminaci. Xxxxxxx xxxxx xxxx přitom xxxxxxxx xxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxx xx jim xxxxxxxx xxxxxx (xxx vysvětlující xxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x biomedicíně xx xxx 4.4.1997, xxxxxxxxx xx webových xxxxxxxxx http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/l64). Xxxxxxxx skupinám xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx také x xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

118. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx x ohledem na xxxxxxxxxx xxxxxxxx návrhu, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x návrhu x především na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx argumentaci xxxxxxxx xxxxx okruhu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx ustanoveními xxxxxxxxxxxx 1. xxxxxxxxx smluvní xxxx, 2. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 3. xxxxxxxx xxxx x xxxxxx centra, 4. xxxxxxx xxxxxxx, 5. xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hodnotami, 6. xxxxxxxxx xxxxxxxx x 7. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

119. Přezkum xxxxxx xxxxxxxxxxxx problémů činí Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx ochranu zdraví xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kde xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx větší xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx. x práv xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. čl. 41 xxxx. 1 Listiny). Xxxxxxxx xxxxx totiž xxxxxxx xx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxx z xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxx možnostmi státu, x xxxx x xxxxxx bezplatně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

120. Xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx (xxxx. xxxx. xxx xxxxxxxx xxxxx sp. xx. Xx. XX 5/15) xx xxxxxx, xx podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx čl. 26 Listiny) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajišťuje, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x čl. 31 Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxx ukládá xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinností, k xxxxxxx reálnému naplnění xx ovšem xxxxxxxxxxx, xxxxx xx s xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxx subjektům xx xxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 XXXX, kterým xx jeho základě xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxx xx přitom x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Podnikání podstatné xxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx tom, xxx x x xxxx výši xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx právě z xxxxxx systému.

121. Xxx xx podává xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx věci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx poskytování xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Ústavní xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx kompromisu xxxx xxxxx zmíněnými xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxx zájmy nebyly xxxxxxxxxx konkrétními opatřeními.

122. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx formulování konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x sobě xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, motivačních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Úkolem Xxxxxxxxx xxxxx proto není x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx, jakožto orgánu xxxxxxx ústavnosti (čl. 83 Xxxxxx), xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "xxx" xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx však xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx politiku korigovat xxxxx z toho xxxxxx, xx xx xxxx. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx "xxxxxxx" xxxxx zdravotní xxxx ostatně v xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x úkol xxxxx je proto xxxxxx prozaičtější: neustále xxxxxxxx x co xxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxx, xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vědy a xxxxxxx. Navrhovatel xx xxxxxx přezkumu xxxxxxxx xxxxxxx úpravy prováděného Xxxxxxxx soudem sice xx xxxxx (xxxx. xxxxxxx bod 3 xxxxx), xxxxxxx xxxxxxx xxxxx návrhu je xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

123. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx problémů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

XX.2

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§46 odst. 1 xxxx xxxxx x xxxxx x §47 x 48 XXXX)

124. Xxxxx napadených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx:

"§46

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx povinnost xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx uzavřela xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx poskytovatelé xxxxx síť xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen ,xxx).

(2) Xxxx uzavřením xxxxxxx x poskytování a xxxxxx xxxxxxxxx služeb xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx řízení xx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xx-xx poskytovatelem xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) x případech rozšíření xxxx xxx smluvního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx vztah xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb,

e) xxx-xx x xxxxxx specializovanou xxxx zajišťovanou xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx byl xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx specializované zdravotní xxxx, nebo

f) při xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 odst. 8.

(3) X případě xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx uzavřenu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jako fyzické xxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx společnosti x ručením omezeným, xx výběrové řízení xxxx xxxxx tehdy, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx může navrhnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx. Uchazečem xx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x příslušném xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předpoklady x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§47

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem x xxxxx obvyklým xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx městě Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx (dále xxx ,xxxxxxx xxxx ). Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx. Výběrové xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) lhůtu, xx xxxxx lze xxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 30 xxxxxxxxxx xxx,

x) místo xxx podání xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§48

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx každé xxxxxxxx řízení xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxx krajského xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx vyhlašované krajským xxxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx komory xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx služby, xxxxx xxxx být uchazečem xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx společnost, xx členem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx společnosti.

(2) Členy xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, u nichž xx xxxxxxxx xx xxxxxx vztah x xxxxxxxx xxxx pochybnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx blízké xxxxxxxx osobám.

(3) Xxxxxxxx x komisi xx xxxxxxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výběrovým xxxxxxx. Xxxxxxxxxx informací o xxx, které xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, členy xxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx."

125. První okruh xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx. Navrhovatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pojištěncům prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx tvoří xxx xxxxxxxxx poskytovatelů zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a úhradě xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx.

126. Ústavní xxxx především konstatuje, xx xxxxxxxx návrhu xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxx totiž nebylo, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx. x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§47 XXXX) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx řízení, včetně xxxxxxxxx podmínek, jakými xx xxxx. nepodjatost xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§48 XXXX). Je totiž xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínka xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x priori nevzbuzuje xxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x navrhovatel xx x xxxxxxxxxxx vedenou x tomto směru xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

127. Xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx x třetí xxxx §46 xxxx. 1 XXXX x další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxx Xxxxxxx soud (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx, xxxx xx xx straně xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx hrazených xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx výběrového xxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxx právě xx xxxxxx uzavření předmětných xxxxx.

128. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx spočívá v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vytváření xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx tvrdí, xx xxxxxxxxx zákonná úprava xx objektivně bezkriteriální x xxxx inspirace xx měla xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ZZVZ, kdy poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxx považováni xx soutěžitele.

129. X xxxx Xxxxxxx soud xxxxx (x navazuje xxx na shora xxxxxxxxx obecná xxxxxxxxxx), xx xxxx xxxxxx (xxxx soudního orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxx - čl. 83 Xxxxxx) a xxx respektování separace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mocí xxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxx politiky xxxx xxxxx xx lege xxxxxxx) a "xxxxxx" x možných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxx xxxxxxxxx. Jeho xxxxxxxxx xxxxxxx není xxx zrušit takovou xxxxxx úpravu, xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nedostatečnou, xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přezkumu xxxx xxxx zůstávat xxxxx xxxx ústavnost.

130. Xxxxx xxxxxxxx, Ústavní xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx relevantní argumentaci, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xx okolnost, xxxxxx xxxx zdejší soud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx xxx xxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxx sama x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

131. V této xxxxxxxxxxx Ústavní soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlády, xxxxx xx svém xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mají xxxxxxxxx zajistit xxxx xxxxxxxxxxx místní x xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx (§40 odst. 7 ZVZP), x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, x nichž xxxxxx xxxxxxxxx dostatečnou xxxxxxxx xxxxxxx sítě. Xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x kapacitu, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zákonných xxxxxxxx xxxxxx xxxxx stávající xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxx.

132. Ústavní soud xxxxx - xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx čl. 26 Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx má xxxxxx na xxxxx xxx xxxx xxxx. 1 a 2) xxx extenzivně, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx též xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zdravotní pojišťovnou. Xxxxx čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxx xxxxx, že tohoto xxxxx xx xxx xxxxxxx pouze v xxxxxx zákonů, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx x tomto xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zájemce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákonem. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zefektivnit x zjednodušit xxx (xxxxxxxxxxx xxxx. poukazuje xx xx, xx x xxxxxxx xx xxxxx pojišťoven xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vůči xxxx pojištěncům uspět xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

133. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kritérií výběrového xxxxxx a složení xxxxx výběrových xxxxxx.

134. X xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Ústavní xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx §51 ZVZP, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vůbec xxxxxxxx, x Ústavní xxxx proto toto xxxxxxx ustanovení (x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxxxx věcně xxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx navrhovatel xxxxxxxxxxx za vágní x subjektivní. Xxx x xxxxxx xxxx xx totiž xxxxxx, xx tato xxxxxxxx xxx zcela konkrétní xxx nemohou, jelikož x takovém xxxxxxx xx mohla x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx řadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx konkrétním xxxxxxx xxxxxx optimálního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxx (xxx xxxx xxxx v xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxx). X tomto xxxxxx lze odkázat xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx absence xxxx xxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xx opodstatněna xxx, xx xxxx xx stanovena xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

135. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§48 xxxx. 1 XXXX) a xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx v xxx xxxxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx vazby". V xxx xxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxxx čl. 21 Xxxxxxx. X tomu xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxx podílet xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx volbou xxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zastoupení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ZVZP xxx, xxx činí xxxxxxxxxxx. Ratione xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx moci anebo xxxxxxxxxxxxx samosprávy. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx výkon xxxxxx moci nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx. Xxx zdejší xxxx xxxxx již xxxxx [xxxxx sp. xx. Pl. ÚS 21/15 xx xxx 4.9.2018 (X 146/90 XxXX 369; 233/2018 Sb.), xxx 79], "činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povahu ,xxxxxx xxxx xxxxxxxxx', xxxx xxxxxxxxxx však ještě xxxxxxxxx, xx xxxxx xx jejich orgánů xxxxxxxxxxx ,svobodnou volbu xxxxxxxx xxxxxx' xx xxxxxx čl. 21 xxxx. 1 Listiny. Takovémuto xxxxxx brání xxxxx xxxx xxxxxxx výklad, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze xx volby plnící xxxxxx xxxxxxxxxxxx legitimace xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx, xxxxx xx jim xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx". Xxxx námitka xxxxxxxx xx údajného porušení čl. 21 Xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx, jelikož xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx ad xxxxxx xxxxx, že není-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

136. Xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx soud xxxxx (xxxx 81 x 83), xx z xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (čl. 31 Xxxxxxx) xxxxxxx zákonodárci povinnost xxxxx vytvořit systém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx spravedlivý, xxxx i vznik xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pomůckám xxxxxxxxx xxxxxxx. "Konkrétní podoba xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx, xxx stanovil xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven, xxxxxxx strukturu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx orgánů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx i xxx určení, xxx x v xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxx samotné xxxxxx xxxxx. [...] Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výklad xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx x práva xxxxxx xxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zástupců xxxxx čl. 21 odst. 1 Listiny nevyplývá xxxxx pojištěnců xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x dozorčích xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx výkonu volebního xxxxx xxxxx čl. 21 xxxx. 2 a 3 Xxxxxxx nejsou xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx důvodu xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx neuplatní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v čl. 21 xxxx. 3 xxxx druhé Xxxxxxx. Xxxxxx volby xxxxx xxxxxxxxx rad x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sám x xxxx nezasahuje xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 31 xxxx xxxxx Xxxxxxx. Xxxxx proto než xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxx x souladu x čl. 21 odst. 1 xx 3 Xxxxxxx x s čl. 31 xxxxx druhou Xxxxxxx."

137. Xxx xxx s xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx nález xxxxxx dílčí xxxxx, xx xxxxxxxxx platná xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§48 XXXX) xxxx xxxxxxxxxxxx.

138. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úpravy, xxxxxxxxxxx xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podjatosti xxxxx xxxxxx výběrové xxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx xx to, xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx (x xxxxx xxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x preciznější zákonnou xxxxxx, xxxx jeho xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx hledat xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx-xx §48 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pravidlo, xxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xx xxxxx uchazeč xx xxxxx na xxxxxxxxx podjatost xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxx vypořádána, xxx. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

139. Značná xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx v xxx xxxxxx, xx na xxxxxx jedné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výběrovém xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x není xxxxxxx xxxx svoje xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §52 XXXX, xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, však xxxxxxx xxxxxx (srov. x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která se xx xx xxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx se xxx xxxx zrušení. Xxx Xxxxxxx xxxx proto xxxx xxxxx, pro xxxxx xx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcně xxxxxxx.

140. Xx základě xxxxx uvedeného lze xxxxxx závěr, xx xxxxxxx vztahující se x xxxxxxxxx smluvní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxx týkají xxxxxx provedené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxx projednávaným xxxxxxx xxxxxxxx, a Ústavní xxxx se jimi xxxxx věcně xxxxxxxxx. Xxxxx tuto xxxx xxxxxx xxxxxx.

XX.3

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (§112 x 113 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

141. Znění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx následující:

"§112

Centrum xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx poskytovateli, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx péči x xxxxxx oborech, xxxxxx na jeho xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče (xxxx jen "centrum"), xxxxx xxxxx poskytovatel xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x je schopen xxx xxxxxxxx území xxxx xxxxxxxxx péči xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zveřejní xx xxxxx internetových xxxxxxxxx x ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kladené xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx centra (xxxx jen ,xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx‘). Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx statutu xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, kam xx žádosti xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx předložení xxxxxxx,

x) xxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx části, popřípadě xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x lhůtu xxx xxxxxx splnění,

e) xxxxxxxxx xx personální xxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx,

x) území, pro xxxxx xx být xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx kterou xx xxxxxx centra xxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx x počtu léčených xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx zdravotních výkonech xx vymezeném časovém xxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx uchazeče x xxxxxx centra.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx statutu xxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx uchazeče o xxxxxx centra,

b) kopii xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

c) xxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx a věcném xxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxxx o statut xxxxxx, x němž xx být vysoce xxxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx, a x xxxxx personálním xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xx lhůtě xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 2.

(4) Ministerstvo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx vyřadí xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x x ostatních xxxxxxxx určí xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx předpokladům xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, x xx-xx to xxxxxxxxx výzvy, xxx x údajům x xxxxx léčených xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vymezeném xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xx xxxxx. Při xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx stránkách x xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x).

(6) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx mu xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx dne xxxxxx vzniku.

§113

(1) Statut xxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxx oprávnění poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx statut xxxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx odejmout xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxx."

142. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se vztahuje xx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx vychází již x §46 xxxx. 2 xxxx. x) XXXX, xxxxx kterého xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, "jde-li x xxxxxx specializovanou xxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatelem, xxxxxxx xxx xx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx". Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhovatele xx xxxx xxxx, xx na xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx nárok, x xxxx se xxxxx xx strany státu xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

143. X xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx tyto xxxxxxx navrhovatele xxxxxxx xx kategorie polemiky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx systému, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx např. xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx kompromisem xxxx koncepcí státem xxxxxx sítě x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx, xx x kdyby xxxx xxxxxxx přijal, nemůže x xxxx xxxxx xxxxxxxxx protiústavnost napadené xxxxxx.

144. Xxx se xxxxx podává x xxxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx procedury xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx zániku. Xxxxxxx xxxxxxxx, že x určitých xxxxxxxxx xx xxxx centra xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx sporná x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx. XXX xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx přesvědčivě xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x popáleninami atp.), xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx regionech, x proč xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx i xxxx xxxx kraj. Xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx s názorem, xx zajištění takto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx, x logickým xxxxxxxxx této skutečnosti xx proto x xxxxxx nutná regionální xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx co xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nýbrž xxx xxxx dána xxxxxxx xx možná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx typem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxx. §112 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxx x xxxx správně xxxxx XXX, je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx k xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx tým udržel xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx specifickou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, který teprve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

145. Xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxx na xxxxxxx xxxxxx statusu xxxx xxx právní xxxxx, xxxxx vyvolává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx logické, xx i x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx flexibility, danou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxx, x také xxxxxxx xxxxxxxx vědy. Xxxxxx xxxxx např. xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxx xxxxxx xxxxxxxx [§113 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx].

146. Xxxxx, xxxxx xx xx xx strany xxxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx orgánu) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. v xxxxx správního soudnictví. X napadených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx totiž xxxxxx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx, podle které xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx (§112 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx službách), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx řízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pouze, xx xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx však xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx řízení. X xxxxxxxxxx právního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx státu xxxx xxxxxxxxxx, vyloučení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x tom, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx respektovány.

147. Rovněž xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xx totiž xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dikci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx tomu, xx x xxxxxxx životě xxxxxx nejsou důsledně xxxxxxxxxx a xx xx s nimi (xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx není xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zejména xxxxxxxx. X v xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx upřednostnit xxxxxxx xxxxxxxxx výklad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XX.4

Xxxxxxxx léky x xxxxxx xxxxxx (§15 xxxx. 10 a §39b odst. 10, §39g odst. 1 XXXX x §32 x 39 vyhlášky x. 376/2011 Xx.)

148. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§15 xxxx. 10 XXXX v xxxxxxxxx znění (nyní xxxx. 11):

"Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx poskytovateli, xx xxxxxx xx xxxxxx hospodárného xxxxx xxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx přípravku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx."

§39b xxxx. 10 XXXX

"Xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky úhrady

a) xxxxxxxx-xx xx odborná xxxxxxxx xxxx hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx léčivým xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx zvláštní lékařské xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx léčivého přípravku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx vyplývá, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx terapeutickou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) jestliže xx xx nezbytné x zajištění xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx používání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx současně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) nebo x),

x) xxx-xx x xxxxxx nákladnou xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx desetinu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 1 xxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxx,

x) x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx koše, xxxxxxxxx x dalších členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx."

§39g xxxx. 1 ZVZP

"Řízení x xxxxxxxxx maximální xxxx x řízení x stanovení xxxx x xxxxxxxx úhrady

(1) Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x řízení x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxx-xx osobami, které xxxxxx xxxxxx, držitel xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx přípravek, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx o potravinu xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx."

§32 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx.

"(1) Xxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxx §39b xxxx. 10 xxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx přípravků, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §33 xx 39.

(2) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §33 a 34 a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §36 xx 39."

§39 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx.

"Xxxxxxxxx specializované xxxx

(1) Xxxxx x rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx s xxxxxxx xx veřejný xxxxx xxxxxx soustředit xx specializovaných xxxxxxxxx xxxxx §15 odst. 10 xxxxxx, symbolem ,X'.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx specializované xxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx úhrada xxxxx §39d xxxxxx, xxxxxxxxx Ústav xxxx xxxxx odstavce 1."

149. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx ustanovení §15 xxxx. 10 XXXX bylo xxxxxxx č. 371/2021 Sb. xxxxxxx xx xxxx. 11 (bez xxxxxx xx jeho xxxxxx; xxxx. novelizační xxx 16, xxxxxx xx dosavadní xxxxxxxx 9 xx 16 xxxxxxxx jako odstavce 10 až 17). Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxx xxxxx pro xxxxxxxxx řízení podle §67 xxxx. 1 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx srov. xxxx. nález sp. xx. Xx. XX 33/16 ze xxx 10.11.2020, xxx 107).

150. Xxxxx námitek týkajících xx xxxxxxxxxx xxxx x lékových xxxxxx xxxxxxxx xx výhrady xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx používáním na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

151. X xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx uvádí, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx problémů xxxxxx především údajnou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§39b xxxx. 2 XXXX; xxxx. xxxxxxx body 77 x xxxx. xxxxxx), což xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který má XXXX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nekonzistentní, xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxxx, aniž xx xx ale xxxxxxx xxxxxx (srov. x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxx nevztahuje) xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx. Xxx Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx vázán xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx důvod x xxx xxxxxxxx prostor, xxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zabývat. Jinak xxxxxx, xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx zpochybňuje xxxxxxxx zařazování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx druhé xxxxx nenapadá zákonné xxxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxxx.

152. Xxxxxxx xxxx ostatně xxxxxxxxxx, xx ústavností xxxxx xxxxx ZVZP (jejíž xxxxxxxx xx xxxxx x §39b) xx xxx x minulosti xxxxxxx x xxxxxxxxx xx. xx. Pl. XX 42/10 xx xxx 30.3.2011 (rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx na https://nalus.usoud.cz) xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, když xxxxxxxxxxx, xx "xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x části xxxxx xxxxxx č. 48/1997 Sb., xxxxxxx ,Xxxxxxxx cen x úhrad xxxxxxxx xxxxxxxxx x potravin xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx', xxxxxxxxxx požadavky, xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x uvedeném xxxxxx [xx. xx. Xx. XX 36/05]. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Vždyť xxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, mající xxxxx xx xxxxxxxx správním xxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxx šestá xxxxxx č. 48/1997 Sb. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ,xxxx procesu'. Xx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx cen, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx".

153. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx protiústavnost x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx kritérium" xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x současně xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Ústavní xxxx xx to, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx systému, xxxxx xx založen xxxxx xx tom, xx (xxx xxxxx xxxxx) pro tato xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx praxi; xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsob xxxxxxx. Důvody pro xxxxx zvláštní režim xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

154. X x xxxxx okruhu xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxx úkolem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu x xxxxxxxx se xxx xxxxxxx z xxxxxx možných xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx takovou xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxx jen xxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx. že xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vhodnější. Xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx XX.1, xxxxxxxxx zdravotnický xxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx napětí xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx nejlepší xxxxxxxxx péče x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx udržitelnosti xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxx dokáže xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

155. Xxxxxxxxxxx navrhovatele, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pojištěnců xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 31 Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pojistky, xxxxx ZVZP xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, případně xxxxxxx xxxxxx, x důsledku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx péče. X xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx povinny xxxxxxxx svým pojištěncům xxxxxx x časově xxxxxxxxx zdravotní xxxx (§40 xxxx. 7 XXXX), x xx xxxxxx xxxxxxxxx hradit "xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx možností x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx" (§16 ZVZP).

156. Xxxxx námitky xxxxxxxxxxxx xx týkají §39b xxxx. 10 x §39g odst. 1 XXXX. X xxxx Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxx odkazuje xx xxxxxxxx sp. xx. Xx. XX 42/10, xxxxxx xxx návrh xx zrušení xxxxx xxxxx ZVZP xxxxxxxx xxxx xxxxxx neopodstatněný.

157. Xx xxxxxx k §39b xxxx. 10 XXXX xxxxxxxxxxx namítá xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx Ústavní xxxx xxxxxxx, x xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx napadeného xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx), xxxxx xx xxxxx nutno xxxxxxxx x xxxxxxxxx §15 xxxx. 10 XXXX (xxxx xxxx. 11; xxxxxxxx pravomoci XXXX xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx léčivých xxxxxxxxx) x §17 xxxx. 2 XXXX (rámcová xxxxxxx; xxxx. xxxxxxxxxx xxx VI.5). X xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXXX xx správním řízení (xxxx. x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nález xx. zn. Pl. XX 36/05).

158. Logika xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx založena xx xxxxxxxxxx, že x xxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx podmíněna xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti, xxx je xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, tak xxxx ekonomickými argumenty. Xxxx xxxxxx xxxx x xxxx Xxxxxxx xxxx (xxxxx shora xxxxxxxxx vyjádřenou xxxxxxxxxxxxx xxxx formulaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Protiústavnost xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx by xxxx. xxxxxxx odepření xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx bylo xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx. §16 XXXX). Xxx xxx případně xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sice jsou xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx každého xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

159. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxxxx xxxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx ekonomických ambicí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx. X xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pozitivní xxxxxxxxx státu vybudovat xxxxxx veřejného xxxxxxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx léčivým xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bezplatnost x faktickou dostupnost. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx však xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ze xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx navrhovatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §32 x 39 xxxxxxxx x. 376/2011 Sb., které xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §15 xxxx. 10 x §39b xxxx. 10 ZVZP.

160. Xxxxxxxxxxxxxx §39g xxxx. 1 XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnců v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx protiústavnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x čl. 36 Xxxxxxx (xxxxx xx xxx x xxxx velmi široký x xxxxxxxx xxxxx xx soudní x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx přezkum xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxx xx soudní x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx extenzivně, xx se xxxxxxxxxxx (xxx. občanům) garantuje xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a výše x podmínek xxxxxx. Xxxxxx, které nabízí xxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účastenství x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xx xxxx důsledku xxxxxxxxx, xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxx xx může xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx sféry [srov. xxxxxxxxx §145 zákona x. 561/2004 Xx., x předškolním, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), podle xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx rejstříku xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. zřizovatel]. Xxx xx ostatně xxxx xxxxxxx představit, jakým xxxxxxxx by xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxx za použití xxxxxx účastenství xxxxx xxxxxxxxx xxxx - xxxx. xxxx xxxxxx xxxxx XXX) xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx. §35 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institut xxxxxxxxxx zmocněnce).

161. Xxx xxx xxxxxxx, že xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx centrových xxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx.

XX. 5

Xxxxxxx xxxxxxx (§17 xxxx. 2 XXXX x xxxxxxxx č. 618/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy)

162. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 2 ZVZP xxxx xxxxxxxxxxx:

"Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx rámcovou smlouvou, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx svazů zdravotních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx skupinových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dohodovací xxxxxx může vyvolat xxxxxxxxxx z xxxx xxxxx nebo Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx předkládány Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxx souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kvality x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx x xxxx stability x rámci finančních xxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění (xxxx xxx ,xxxxxxx zájem‘), x poté xx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nedojde x dohodě x xxxxxx rámcové smlouvy xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisům nebo xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx učinit xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx smlouvy podle xxxxxxxx 1 x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx k 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx roku, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxx provádění xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx kvality x xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, kontrolní mechanismus xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a správnosti xxxxxxxxxx částek, xxxxx x povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx kontrole xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx x rozhodčím xxxxxx."

163. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx č. 371/2021 Sb. změněno následujícím xxxxxxxx:

"Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Rámcová xxxxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxx účinnosti, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxx, xx smlouvu xx xxxxx xxxxxxx xxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx být nejméně 6 měsíců. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, že x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx, xxxxx a povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, pokud xxxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxxx xxxxxxxx kvality x xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx služeb, xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x povinnost vzájemného xxxxxxxxx údajů nutných xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx hrazených xxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx je výsledkem xxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx České republiky x ostatních zdravotních xxxxxxxxxx x zástupci xxxxxxxxxxx profesních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, které xx posoudí x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx ,veřejný xxxxx'), x xxxx xx xxxx jako xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx smlouva odporuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx řídí touto xxxxxxxxx."

164. Xx xxxx xxxxxxx ovšem musí Xxxxxxx soud xxxxxxxx, xxx xxxx dán xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx §67 xxxx. 1 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxx platí, xx xxxxxxx-xx platnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx soudem, xxxxxx se zastaví.

165. X xxxx navrhovatel x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx dne 23.12.2021 uvádí, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx provedenou xxxxxxx č. 371/2021 Sb. xxxx xxxxx x odstranění xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví při xxxxxxxx, nebyla však xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx soukromoprávního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx č. 618/2006 Sb.

166. Xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx ustanovení §17 xxxx. 2 XXXX xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 371/2021 Sb. xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx nedošlo k xxxxxxxx xxxxxxx napadené xxxxxxx xxxxxx, a xx xx proto xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x účinného xxxxxxxxxx §17 odst. 2 ZVZP xx xxxxxxx xxxxxxxx návrhu xxxxx. Z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx obě zákonné xxxxx xx od xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x ve xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx hrazených xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vyplývá již xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx následující xxxx:

• Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx rámcová xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx "mezi zástupci xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smluvních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx". Podle xxxxxx xxxxxx "[x]xxxxxx smlouva xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx smluvních xxxxxxxxxxxxx". Platná xxxxxx xxx pouze poněkud xxxxxxxx vymezuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

• Xxxxxx zákonná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx-xx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxx-xx předložená xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx rámcové xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx. Xxxxx úpravy xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxx "xxxxxxxxxx".

167. Xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nezpochybňuje xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pojištěncům x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (srov. §17 xxxx. 1 ZVZP, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx). Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx rámcovou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zástupci Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny Xxxxx xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx příslušných profesních xxxxxxxx poskytovatelů xxxx xxxxxxxx smluvních poskytovatelů. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxx xxxxxxxx určitou xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx-xx k xxxxxx x xxxxxx rámcové xxxxxxx xxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx veřejnému xxxxx, xxxxxxx její xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

168. Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx navrhovatele xxx x tomto xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dohodovacího řízení xx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx demokratického xxxxxxxx státu, jelikož xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jsou údajně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidel (výsledek xxxxxx je xxx xxxxxxxxxxxx kromě xxxxxxxxx xxxxxxx závazný). Xx xxxxxx druhé xxxx xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nerespektovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyhlášky x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jak x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx také x xxxxxxx xxxx dohody xxxxxxxxxxxxx xxx ohledu xx výsledek této xxxxxx. Xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

169. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx "xxxxxxx zájem", xxxxxxxxx uvést, xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (x xx dokonce i xxxxxxxxx - xxxx. xxxx. čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx "naplnit" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx dané xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx tento xxxxx obsažený x §17 xxxx. 2 XXXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x xxxx srov. xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. xx. Pl. XX 43/17), xxxxx xxx něj řadí xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, fungování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxxx veřejného zdravotního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx veřejného xxxxx xx přitom též xxxxxxx povinností správního xxxxxx upravenou v §50 odst. 3 xxxxxxxxx xxxx.

170. Ústavní xxxx se proto xxxxxxxxxxxx x apriorním xxxxxxxxx pojmu "xxxxxxx xxxxx", xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx případy, xx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxx zdejší xxxx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx poukazuje na xxxxxxx neustále xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X této xxxxxx se přitom Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxx sp. xx. Xx. XX 43/17, xxx 72), když - xx xxxxxx x pojmu "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx, xx "neshledal, že xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pojmu ,xxxxxxxxxx' xx xxxxxx §39a xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx x §17 xxxx. 2 zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pojmu ,xxxxxxxx xxxxxx přípravek' xx xxxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx představují xxxxxxxx xxx závazku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx není x xxxxxxx řádu xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx podstatě xxxxx z abstraktní x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx), xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx by její xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx". X xxxx nyní Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx nic xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

171. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpravou xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx zákonném ustanovení x xxxxxx, xx xxxxxxxx čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx (Česká xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), čl. 6 Xxxxxx (politická xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx vyjádřené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x čl. 21 xxxx. 1 Xxxxxxx (xxxxxx mají xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx veřejných věcí xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx kritizuje, xx xx na dohodovacím xxxxxx nijak xxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnců; absenci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx povahu xxxx (xxx 107 xxxxxx).

172. X tomu Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx závěrů xxxxxxxxxx x již xxxxx citovaném xxxxxx xx. zn. Xx. XX 21/15, xxx xxxxxxxxx (xxx 69), xx "xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx bude xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxx či xxxxxxxxx. Xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí, jež xx limitováno pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxx xxxxxxx, vyplývající x principu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 1 odst. 1 Xxxxxx". Ustanovení čl. 21 xxxx. 1 Listiny xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx plnící xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx xx jim xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) samosprávy. Z čl. 31 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx možných xxxxxxxxxx vylučující způsob xxxxxxxx xx zdravotní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxxx. "Xxxxxxxxx podoba xxxxxx xxxxxxx ale xxxxxx xx rozhodnutí zákonodárce. Xx xxxx xxxxxx, xxx stanovil xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxx má xxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx vytváření xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnosti. Xx xxxxx x xxx xxxxxx, xxx x x xxxx xxxx xx xx ustanovování xxxxxx xxxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx" (xxx 80). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx závěr, xx "x xxxxx xxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo svobodnou xxxxxx xxxxx zástupců xxxxx čl. 21 xxxx. 1 Listiny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx rad x dozorčích rad xxxxxxxxxxxxxxx pojišťoven a xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 21 xxxx. 2 x 3 Xxxxxxx nejsou xxx xxxx volby xxxxx použitelné. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výhrada xxxxxx obsažená x čl. 21 odst. 3 xxxx xxxxx Xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx zaměstnaneckých xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx při omezené xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx bezplatnou xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxx podle čl. 31 xxxx xxxxx Xxxxxxx" (xxx 83). X xxxxx xxxxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxx, že xxxxxx tak xxxxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nezaručuje xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojištěnců.

173. Ústavní xxxx xxxxxxx polemizovat x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx 109 xxxxxx), xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx tolerovat jen x době xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx ("xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx soutěže") xxxx xxxx xxx případně xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx x na xxxxx xxxxx vhodné zopakovat, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxx Xxxxxx), a xx-xx skutečně xx xx, že xx xxxxxxxxx xxxxxx nevhodný, xx xx xxx, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx by xxx xxx xxxxx x xxxx stanoveným xxxxxxxx, x nikoliv prostřednictvím Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x nepřísluší mu xxxxxxxxx xxxxx či xxxxx vhodnost (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řešení.

174. Jakkoliv xxx xxxxx - x xxxxxx rovině - souhlasit s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx dohodovacího xxxxxx xx měli xxx xxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxx xxxxxxxxx, nelze x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx provedená x §17 xxxx. 2 XXXX xxxxxxx x. 371/2021 Sb. xxxxxxx, x xx xxxxx xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxxxx napadená xxxxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxxxx určovala xxxxxxxx xxxxx zdravotních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx těmito xxxxxxxxx nově xxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní pojišťovny Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx x zástupci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdružení xxxxxxxxxxxxx xxxx zástupců smluvních xxxxxxxxxxxxx.

175. Kromě xxxx xxx do ZVZP xxxxxxx xxxx §17c, xxxxx xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx. stanoví xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení (xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxx xxxxxxxxxx), přičemž xxxxxxxxxxxx je povinno xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx, xx zákonodárce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Ústavní xxxx se xxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx změnilo poměrně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nijak nereflektuje.

176. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxx ani námitky xxxxx vyhlášce č. 618/2006 Sb. Xxxxxx xxxxxxxx totiž xxxxxxx xxxxx konkrétní xxxxxx xxxx vyhlášky, xxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxx, xx byla x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx [xxx. xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx některá xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx)].

XX.6

Seznam výkonů s xxxxxxxx xxxxxxxxx (§17 xxxx. 4 XXXX x xxxxxxxx č. 134/1998 Sb., kterou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx)

177. Znění xxxxxxxxxx ustanovení §17 xxxx. 4 ZVZP xxxx xxxxxxxxxxx.

"Xxxxxxxxxxxxx x xxxxx subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsob xxxxxxxxxx akceptuje, xxxxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů x xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx."

178. Xxxxxxx xxxx konstatuje, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zákonem č. 371/2021 Sb. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem:

"Seznam xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, x xxxxxxxx hodnotami a x pravidly xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx ,xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx') xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx úhrad xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo vyhodnocování xxxxxxxxxx poskytování hrazených xxxxxx (xxxx xxx ,xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx'). Poskytovatel nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx."

179. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Proto Xxxxxxx xxxx neshledal, xx xx x tomto xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §67 odst. 1 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx navrhovatel x xxxxxxxx svého xxxxxxxxx xx dne 23.12.2021 xxxxx, že xx podaném návrhu x xxxxxx xxxx.

180. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxx Xxxxxxx soud xx xxxxxxxxx a do xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx jedné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xx Seznam výkonů xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nezařazení některých xxxxxx xx něj. Xxxxxxxx považuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x jak xxxxx x xxxxxxxx svého xxxxxxxxx ze xxx 23.12.2021, xxxxxxxxxx §17b xxxx. 4 XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx jmenování x xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §17b odst. 4 XXXX ale xxxxxxx návrhu xxxxxxxx, x xxxxxx xxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xx přezkoumat xxxxx.

181. X xxxxxxx, xx §17 xxxx. 4 XXXX xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx x nálezu xx. xx. Xx. XX 36/05, Xxxxxxx xxxx uvádí, že x předmětné xxxx Xxxxxxx xxxx zrušil xxxx xxxxxxxxxxxx §15 xxxx. 10 x xxxxxxxxxx §15 xxxx. 5 xxxxx poslední xxxx xx xxxxxxxxxx ZVZP znějící xxxx xxxxxx úhrady ze xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx". Xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx x xxxxxx xx práv xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, x proto je xxxxx xxxxxxxx xxxx xx dodržování xxxxxxxx xxxx procesu. "X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx [Xxxxxxx xxxx] xxxxxxxx, xxx xxxxxxx úprava vytváří xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx právy, xxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x každém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx léčiv hrazených x prostředků veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení §15 odst. 10 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxxxxxx nevyhovuje, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx založeno xx objektivních x xxxxxxxxxxxx kritériích, xxx xxxx xxxxxx přezkoumatelné x xxx xxxx xxxxxx bez zbytečných xxxxxxx. X začlenění xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx léčiv ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x do xxxxxxx léčiv hrazených xxxxx částečně, xxxxx x o konkrétní xxxx xxxxxx však xxxxxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu." Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx právního státu, x xxxx x xxxxxxx s čl. 36 Xxxxxxx základních xxxx x svobod.

182. Ústavní xxxx xx xxxx xxxxxxx, že nyní xxxxxxxxxx xxx je xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx případněji xx xx dopadají xxxxxx xxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx. xx. Xx. XX 1/08. X xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 5 XXXX xxxxx, xx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, neboť xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx srovnatelnou x xxx, xxxxxx xxxxxxxxx Ústavní xxxx x xxxxxx sp. xx. Xx. ÚS 36/05 (xxx xxxx), xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 5 xx zmocňovacím xxxxxxxxxxx xxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx správního xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx ,Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx', se x zásadě xxxxxx xxxx. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a náhrad xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx v případě xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx dán xxxxxx xxxxx x tarifní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx okruh xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx, jaký xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx šlo xxxxx, pokud xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx hodnotách pro xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx, xxxx. xxx Nemocnici x sv. Xxxx x Brně xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Ústavní soud xxxxxx, xx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ultra xxxxx xxxxxxxxxxx x vydalo xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx neměla charakter xxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx správního aktu, xxxx xx xxxxx xxxxxxx proti takové xxxxxxxx brojit, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" (xxx 133).

183. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx možno x odkazem na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx Ústavní xxxx xxxx xxxxx odchýlit, xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 4 ZVZP xxxxxxxxx stanovení seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxxxxx, x nikoliv individuálního xxxxxxxx aktu, a xxxx proto postiženo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nyní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x pravidly xxx xxxxxx vykazování [...] xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx vyhláškou.) je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ("Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.").

184. K xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovna xx mohou xxxxxxxxx xxxx způsob xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxx §17 xxxx. 4 XXXX), xx Xxxxxxx xxxx vyjádřil x xxx xxxxxxxxxx nálezu xx. zn. Xx. XX 5/15 (xxxx 59-60), kde uvedl, xx "xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx být dán xxxxxxx zájem, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx dostupné xxxxxxxxx xxxx poskytované xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Identifikace xxxxxx xxxxx v konkrétním xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, již xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úhradové xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx naopak jiné xxxxxxxx, xxxx xxx xxx řadit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 a 5 xx xxxx zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx bude jiné (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxx x prostředek, k xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx smyslem xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx volné xxxxx zdravotní pojišťovny, xxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxx nastavení xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohrožovala xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. [...] Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neznamená xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nálezu xx. xx. Xx. XX 19/13, podle xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx možnosti, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (tj. xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x poskytovatelem) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jež byla xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx systémové řešení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx samotný xxxxxxxxxxxx (xxx 73 xxxxxxxxxx xxxxxx). Toto xxxxxxxxx sleduje xxxx xxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx výše úhrad xx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dostupnosti zdravotní xxxx x nemohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx úhrad xxxxx úhradové xxxxxxxx".

185. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxx obsažených x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x daný xxxxxxx předvídaný xxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx zdravotních xxxxxx daný xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem na xxxxxxx výslovného xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, jelikož xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx předvídatelnost x xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxx prostor xxx zohlednění aktuálního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx praxe (x xxxx xxxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxx).

186. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nedostatečnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (některé xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx), xx to xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X hlediska Xxxxxxxxx xxxxx je xxxx i x xxxxx kontextu xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx není x xxxxx být "xxx" xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxx chybná xxxxxxxxxxxx xx aplikace, xxxxx teprve nemožnost xxxxxx ústavně souladného xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

187. Konečně k xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx č. 134/1998 Sb. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podaným xxxxxx skupinou senátorů xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx sp. xx. Xx. XX 13/03 ze xxx 25.8.2004 xxx xxxxxx xxxx xxxxxx neopodstatněný. X xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx návrhem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 134/1998 Sb., xxxxx samotnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhovatele xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (x jejímu přijímání xxx xxxxx).

188. Xxx xxxx část xxxxxxxx xxxxxx proto Ústavní xxxx xxxxxxxxx důvodnou.

VI.7

Úhradová xxxxxxxx (§17 xxxx. 5 ZVZP a xxxxxxxx č. 201/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxx 2019)

189. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 odst. 5 ZVZP xxxx xxxxxxxxxxx:

"Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, hodnoty xxxx, xxxx úhrad xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx vždy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dohodnou x xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů xxxx xxxxxxxx smluvních xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx dohodovacího řízení xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x dohodě, xxxxxxx xxxx obsah Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x dohodovacím xxxxxx k xxxxxx xx 30.6. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku nebo xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx úhrad hrazených xxxxxx, xxxx záloh xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedohodnou x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx a regulačních xxxxxxxxx xxxxx."

190. Ústavní xxxx xxxxxxx xxxxx, xx napadené xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zákonem č. 371/2021 Sb. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

"Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx hrazených xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx hrazených xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx následující xxxxxxxxxx xxx dohodnou x xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxx, xxxxxxx její xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zájmem. Je-li xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy x veřejným xxxxxx, xxxx ji Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x dohodovacím xxxxxx k xxxxxx xx 30.6. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku nebo xxxxxx-xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx dohoda xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxx veřejným xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx úhrad xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx následující xxxxxxxxxx rok Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou v xxxxxxx do 31. xxxxx kalendářního xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx poskytovatel x xxxxxxxxx pojišťovna xx xxxxxxxx dodržení zdravotně xxxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx nedohodnou o xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx."

191. Xxxxxx x xxxxx případě Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákonného ustanovení xxxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx změny se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxx Xxxxxxx soud neshledal, xx xx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx §67 odst. 1 xxxxxx x Xxxxxxxx soudu. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxx 23.12.2021 xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx.

192. Podstata xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x vydávání tzv. xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx především xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nesouhlasí x xxxxxxxxxxx úhradovým xxxxxxxxxxx tzv. kapitační xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče.

193. X xxxx Ústavní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx dříve uvedená xxxxxx východiska, xxxxxxxxx xxxxxxx hodnotí xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx kategorie věcné xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovení xxxxxx hrazených služeb, xxx xxxx není x xxx nemůže xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tvrzení navrhovatele, xx proces vydávání xxxxxxxx vyhlášky xx xxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xx xx zákonná xxxxxx xxxxxx procesu xxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (a xxxxx xxxxxxxxxxx), však xxxxx xxxxxxxxxxxxxx derogační xxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxx soudu. Xxxx xxxxxx xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx ústavně deficitní. Xxx takového xxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

194. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x mechanismus xxxxxx přípravy (xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako ústavně xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úhradovou xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxx část, xxxxxxx xxxxxx samotný xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

195. Xxx kupř. x xxxxxx xx. zn. Xx. XX 19/16 xx xxx 13.12.2016 (X 237/83 XxXX 677; 8/2017 Sb.; xxx 53) xxxxx, že x §17 ZVZP xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x rámci nastaveného xxxxxxx tzv. výkonového xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx autoritativním xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohodu xxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnami a xxxxxxxx smluvních poskytovatelů, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení. Xxxxxx dohodovacího xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dohody xx xxxxxx rámcových xxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx úhrad hrazených xxxxxx a regulačních xxxxxxx a xxxxx xx x obligatorní xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bodu, xxxx úhrad xxxxxxxxx xxxxxx x regulačních xxxxxxx v rámci xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelů. Xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxxx citované xxxxxxxxxx §17 xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jak zdůraznil x Xxxxxxx xxxx, ,xxxxxxxx zásadu‘ uvedeného xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dohody, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx podmínky x xxxxxxxxxxx dohodovacího xxxxxx, xxxx. interpretovat xxxxxxxx zmocňovací xxxxx' (xxxx. citovaný nález xx. xx. Pl. XX 6/07)".

196. V xxx xxxxxxxxx nálezu xx. xx. Xx. XX 5/15 [obdobně xxxx. např. nález xx. xx. Pl. XX 19/13 xx xxx 22.10.2013 (X 178/71 XxXX 105; 396/2013 Sb.)] pak Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 26 odst. 1 Xxxxxxx zaručuje samotnou xxxxxxx xxxxxx takovéto xxxxxxxx, jakož x xx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx x ní xxxxxxxx, xxxxxxx znemožňovat xxxx xxxxxx účel. "Xxx xxxx řečeno, xx xx měl xxx kterýkoliv xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo na xxxx, nýbrž xx xxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jimž musí xxxxxxxxxx podnikatelé v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx." Xxxxx platí, xx xxxxxxxx vyhláška "xx xx xxxxxxxx podstaty x xxxxxx práva xxxxxxxx xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Listiny, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx stanovená xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx natolik xxxxx, xx xx xxxxxxxx - bez xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxxx xx xxxx xxx hrazeny z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xx jednotlivé xxxxxxxxxxxxx, x x tohoto xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx dosažení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Takovýto xxxxxxxx xx xxxx xxxxx konstatovat xxx xx vztahu x xxxxxxxx segmentu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxx oboru poskytované xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxx, kdy xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx podstatě nemohli xxxxx samostatná xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxx potenciálně xxxxxxxxx xxxxx x případnému xxxxx. Xx roveň xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by se xxxxxxx podstaty a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx postavit x xxxxxx nastavení pravidel xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxxx konečnou xxxx xxx jednotlivé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) krátit".

197. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxx x xxxx ústavní xxxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxx, xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx tohoto xxxxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx důvod xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx námitek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx již xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx lege ferenda xxx relevantní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předmětného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx prezentované xxxxxxx ostatně xxx xxxxxxx xxxxx obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 5 XXXX, xxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhlášek, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, regulace průměrem xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx atp.), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nyní Xxxxxxx soud přezkoumává, xxxxx výsledky xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

198. Xxxx xxxxx zjevně plyne x argumentu navrhovatele, xx xxxxxxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxx nárok xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, která je xxxxxxxxxx přímo xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx soud xxxx xxxxxxxx, nicméně xxxxxx, xx xxxx důsledkem xx i nedůvodnost xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx praktických xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx aplikaci napadeného xxxxxxxxxx §17 xxxx. 5 XXXX, nikoliv xxxx na jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxx.

199. X xxxxxx xx xxxxxxx vyhlášky č. 201/2018 Sb. Xxxxxxx xxxx především xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxxx její xxxxx (xxxxxx-xx Xxxxxxx soud xxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášky). Xxxx tak xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx (xxx 6), xx "zrušení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zmocnění x xxxxxx xxxxxxxx, xx proto nejenže xxxxxxxxxxxx protiústavní xxxx, xxx xxxxx by xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx".

200. Xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx rolí není xxx tvůrcem zdravotnické xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx "zakonzervovat" xxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxx xxxxxxxx politického xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx úkolem xxxxx xxxx xxxxxx k xxxx příslušným xxxxxxx (Xxxxxxxxx, xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tím, xx jednu x xxxxx xxxxxxx variant xxxxxx povýší xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx samotné správnosti xx vhodnosti zdravotní xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxx úhrady xxxxxxxxx xxxx Ústavnímu soudu xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx ústavních xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx proto primárně xxxxxxxxx povahy, kdy xx xxxxxx kloní x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x rozhodujícím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, založená na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (úhradovou xxxxxxxxx), xxxxxx např. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxx také legitimní xxxxxxxxx řešení, x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx zpochybňovat.

201. Xxx xxxxxx konstatoval xxx x nálezu xx. xx. XX. XX 2545/16 xx xxx 18.7.2017 (X 127/86 XxXX 169), Xxxxxxx xxxx může "xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohodu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx povýší xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx odebere možnost xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx segmentu xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úhrad xxx xxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx samy o xxxx ústavní xxxxxx. Xxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx už xx xxxx částka vymezena xxxxxxxxxx předpisem (xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxx stanovena xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ústavní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx derogační xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx technický způsob xxxxxx xxxx plnění, xxxx. způsob, xxx x xxxx plnění xxxxxx xxxxx dospěly, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx protiústavnosti xxxx xxxx plnění xxxx čl. 26 odst. 1 Xxxxxxx".

202. Xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx situace, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxx), xxx xx namístě x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spravedlivé xxxxxx xxxxxx ceny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx a poskytovatel xxxx na této xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx služby xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (zdravotního xxxxxxxxx), x xx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxx (srov. xxxxx citovaný nález). Xxxxxxxxxx xxx je xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kontroly xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyhlášky "xxx" z toho xxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx protiústavní xxxxxx, xxxx přiměřeným xxxxxxx.

203. X xxxxx kontextu xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že žádný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx založený xxxxx zákonem (x xxxxxxxxx xx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - čl. 31 Xxxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx odkazuje xx xxxxxxxxxx §13 ZVZP, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x cílem zlepšit xxxx zachovat xxxx xxxxxxxxx stav xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx účelu, xxxx x souladu xx xxxxxxxxxx dostupnými xxxxxxxx xxxxxxxx vědy x xxxxxxxx důkazy x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

204. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x x tomto xxxxxxx platí, xx xxxx derogaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Ústavní xxxx upřednostňuje jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x aplikaci.

VI.8

Individuální xxxxxxxx xxxxxxx (§17 xxxx. 5 xxxx poslední XXXX)

205. Znění napadeného xxxxxxxxxx §17 xxxx. 5 věty poslední XXXX xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx č. 371/2021 Sb. xxxxxxxxx xxxxxxx, když xxxx xxx xxxxxxxx x xxxx ," xxxx xxxxx na úhradu xxxxxxxxx xxxxxx"):

"Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovna xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojistného plánu xxxxxxxxx pojišťovny nedohodnou x způsobu xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak."

206. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xx právní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx libovůle, xxxxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx úhradové xxxxxxxx.

207. Xxxxxx x xxxx námitce Ústavní xxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx "xxxxxx" riziko xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx o xxx, xx k xxxxxx xxxxxxxx v konkrétním xxxxxxx skutečně xxxx xxxxx, xx xx xx, že xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ustanovení, xxxxx x důsledné xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx lze x xxxxx ohledu odkázat xx vyjádření vlády (xxx. 6), xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx mechanismů [Xxxxxx xxxxxxx DZP, xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx], xxx xx xxxx zaručovat, xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx plnit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx svěřenými veřejnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, efektivně x účelně. Xxxxx xxxxxxxx xx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx zvýšením nabízených xxxxx jsou poskytovatelé xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podnikání xx xxxxxxxxx xxxxxxx).

208. Xx xxxx namístě xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (XX.7), která xx týká stejného xxxxxxxxx ustanovení. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hrazených xxxxxx (dohodovací řízení, xxxxxx xxxxxxxx vyhlášky) x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx času x v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx být xxxxxx.

209. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přitom poněkud xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jak xxxxxxxxx xxxxxxxx obecně závazného xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, viz XX. 7), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovnám xxxxxxxxxx pružně řešit xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x vyčerpání limitů xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx, což by xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§40 xxxx. 7 XXXX). Xxxxxxx xxxxxx opatření xx xxxxx navýšit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ujednáním xxxx xxxxxx xxx, xxx x omezení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

210. Xxxxx řečeno, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx interpretace) spočívá xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle čl. 31 Xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx.

211. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

XXX.

Xxxxx

212. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §70 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx soudu xxxxxx.

213. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, že x xxxxxxx xx xxxxx x odůvodnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx koncepce xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předmětných xxxxxxxx zdravotnického xxxxx. Xx, že x xxxxxx xxxxxxxx napadenou xxxxxx úpravu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx neústavní, xxxxxxx neznamená, xx xxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx zbaveni xxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxx výkladu a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x zásahu do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Zamítnutí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx (xxx x ostatních xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nyní v xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx upravených xxxxxx. Není xxxxx xxxxxxxx xxx přezkum xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxx ochrany xxxxx čl. 36 odst. 1 Xxxxxxx nepovedou x xxxx. Xxxxxxx, již xxxx xx xxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §13, 16a, §40 xxxx. 7 ZVZP, xxxx. xxxxxxxxx výklad §112 odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
&xxxx;

Xxxxxxxx Ústavního xxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 171/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 30.6.2022.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.