Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.2022.


Nález Ústavního soudu rozhodl dne 26. dubna 2022 sp. zn. Pl. ÚS 49/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, a vyhlášky č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019

171/2022 Sb.
 

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

171

XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx republiky
 

Ústavní xxxx xxxxxxx xxx xx. zn. Xx. XX 49/18 dne 26. xxxxx 2022 x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx), Milady Tomkové, Xxxxxx Uhlíře a Xxxxxx Xxxxxxx o xxxxxx skupiny xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx XXXx. XxxxxXx. Vladimírem Xxxxx, xxxxxxxxx, xx sídlem Xxxxxxx 45, Praha 5, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §15 xxxx. 10, §17 xxxx. 2, 4 x 5, §39b xxxx. 10, §39g xxxx. 1, §46 odst. 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, §47 x 48 xxxxxx x. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §112 x 113 zákona x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxxx č. 134/1998 Sb., xxxxxx se xxxxxx xxxxxx zdravotních xxxxxx s bodovými xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx č. 618/2006 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx rámcové xxxxxxx, §32 a 39 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx č. 201/2018 Sb., x xxxxxxxxx hodnot xxxx, xxxx xxxxx hrazených xxxxxx x regulačních xxxxxxx xxx xxx 2019, za účasti Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jménem xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx, x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx účastníků xxxxxx a vlády xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx:

Xxxxx xx zamítá.

Odůvodnění

I.

Předmět xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxx čl. 87 xxxx. 1 písm. x) a b) Xxxxxx České republiky (xxxx jen "Ústava") x §64 odst. 1 xxxx. b) x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Ústavním soudu, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxx 31. xxxxxxxx 2018, xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxx x záhlaví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o veřejném zdravotním pojištění" xxxx "ZVZP"), xxxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (dále xxx "zákon o zdravotních službách" xxxx "ZoZS"), vyhlášky č. 376/2011 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx č. 618/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy, xxxxxxxx č. 134/1998 Sb., kterou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx jen "vyhláška č. 134/1998 Sb.") x xxxxxxxx č. 201/2018 Sb., x xxxxxxxxx hodnot xxxx, výše xxxxx xxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx omezení xxx xxx 2019.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 19.12.2018 xxx 51, avšak xxxxxxx senátoři Xxx. X. Xxxxxxx (15.2.2019), Xxx. Herbert Xxxxxx (28.2.2019) x XXXx. Xxxxx Kantor, Xx.X., (7.5.2019) xxxxx xxxx xxxxxx na xxxx xxxx xxxx xxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx rozporná x čl. 21, 26, 31 x 36 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx xxx "Listina"). Xxxxxxxx xxxxxx tvrdí, xx 1. x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx postavení; 2. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péče, x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx"; 3. cenotvorné xxxxxxxxxx nezohledňují náklady x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx-xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a 4. xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx úspěch xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxx přístupem x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx xxxxxx s pojišťovnami. Xxxxxxxxx toho xx xxxxxxxxxxx xxxxx zdravotnictví. Xx je xxxxxxxxxxx x důsledku spolupůsobení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxxxx situaci ještě xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx roh xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx politické či xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nastíněné xxxxxxxx xxxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxx Ústavní xxxx xx role xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx představovat xxxxx xxxxxxxx xxx test xxxxxxxxxx.

X.1

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

4. Xxxxx okruh xxxxxxx xx xxxx ustanovení §46 a xxxx. XXXX, xxxxx upravují xxxxx xxxxxxxxxxxxx tvořících xxxxxxx síť xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx této xxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx získal xxx. xxxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 x násl. xxxxxx x zdravotních službách ("ZoZS"), v xxxxx xxxxx musel doložit xxxxxxxxx předpoklady. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx musí xxx poskytovatel xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx smlouvu xx xxxxxxxxx pojišťovnou.

5. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx: xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx xx zástupce xxxxx, zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx), které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx doporučením xxxx xxxxxx. Xxxx-xx doporučení xxxx, smlouva uzavřena xxx xxxxx. Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx [xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx xxx "XXX") s více xxx 60 % xxxxxxxxxx], musí poskytovatel xxxxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxxxx uspět x xxxx procesech xxxxxxxx. Xx složení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx překonané a xxxxxxx xxxxxxxxx zákonodárce, xxxxxxx x zástupce xxxxxxxxxxxxx není zřejmé, xxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxxxxx (krajský xxxx xxxx nefinancuje), xxxxx zástupce zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx "xxxxxxxxx" xx zcela xxxxxxxxxxxxxx (Xxxxx lékařská xxxxxxxxxx Xxxx Evangelisty Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx spolkem, xxxxxxxxx xxxxxx-xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

6. Xxxxxxx xxx k xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikat xxxxx čl. 26 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx péči xxxxx čl. 31 Xxxxxxx, jelikož xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxx xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxx čl. 36 Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, "xxx xx pojištěnec xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx", což xx xxxxxx xxx xx čl. 21 xxxx. 1 Listiny, tzn. xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxx xxxx veřejných. Xxxx občanem x xxxxx komise xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vazba. Xxxxx-xxxxxxxxxx xxx nemá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx o xxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a x důsledku toho xxxx xxx i xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx kterému xx xxxxxx, xxxx. xxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

7. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx proces xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelů xx xxxxx povahou blízký xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx č. 134/2016 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx - dále xxx "ZZVZ") a xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx nemá žádnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelové stanovení xxxxxxxx výběrového řízení, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §51 XXXX x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x subjektivní. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxx není xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx vážena, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jak xx xxxxxxxxx pořadí xxxxxxxx x xxx jaký xxxx xx xxxx xxxxxx xx xx/xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx nepamatuje xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx námitky podjatosti xxxx členům komise. Xxxxxxxxxx xxx žádná xxxxxxxx xxxxxxxxx zvůli x xxxxxxx.

8. Xxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx řízení následně xxxx povinna uzavřít xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, bez xxxxxx např. xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx ZZVZ xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx možnost xxxxxx xx uzavření xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx napadené zákonné xxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxx konkurence, xxx xxxxxxxxx koexistenci xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úhradami xx tytéž xxxxxx, x xxxx "xxxxxx xxxxx", xxx xxx xxxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxx obtížné sám xx "xxxxxxxxxx" novou xxxxx, a xx xxx xxxxx xx "xxxxxxx" xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxx xxxxxxx konkurenčního xxxxxxxxx, xxx pacienti xxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

X.2

Xxxxxx specializované péče

9. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v centrech xxxxxxxxxxxxxx xxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx investice. Jejich xxxxxxxx xxxxxx úprava xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx koncepcí xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §112 x 113 xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách totiž xxxx upravují xxxxxxxx xxx xxxxxxx statusu xxxxxx specializované xxxx xxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx přidělení a xxxxxxx xxxxxxx centra xxxx xxxxxx xxxxx, x jde tak x "xxxxxxxx xxxxx". Xxx státem xxxxxx xxxxxx pak xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx péči x "ne-centrem", tzn. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx péče xxx §15 x xxxx. ZoZS, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §112 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx centra xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxx faktickou xxxxxx ("xxxxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxx velmi xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx konkurence xx xxxxxxx pouze xxx, kteří "xx xxxxxx zajistit politický xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče, x pořízením přístrojů (xxxxxxxxx x xxxxxx), xx zasmluvněním xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úhrady". Xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx žádná xxxxxxxx xxx procesní xxxxx. Xxxxxx x xxxxx případě xx xxxxx navrhovatel xxxxxxx, xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx čl. 2631 Xxxxxxx. Zvolené xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ke specializované xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xx-xx mezi požadovanými xxxxxxxx xxx získání xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx zákroků, xxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, což xx xxxxxxxxx dopad xx xxxxxxx, kde specializovaná xxxx xxxxx.

10. X xxxxx xxxxxxxx souvisí xxx xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnických prostředků ("xxxxxxxxxxx xxxxxx"), jejíž xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx právní xxxxx x která xxxx xxxxxxx příkazem xxxxxxxx xx xxx 10.4.2014. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx uzavření xxxxxxx se zdravotní xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx x u xxxxxxxxx x xxxx xx dána xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bránit xx proti nedoporučení xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xx vědom xxxxxxxxx, xx Ústavní xxxx v xxxxx xxxxxx nemůže xxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx upravena, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx má xxxxxx ve xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§46 x xxxx. XXXX).

11. Xxxxxxxxxxx (x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti. Xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 378/2007 Sb., o xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx xxx "zákon o léčivech"). Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx léčiv xxxxxxxx §15 xxxx. 5 x xxxx xxxxx ZVZP, podstatná xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx č. 376/2011 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxxx žádné xxxxxxxxx, podle xxxxxxx xx u některých xxxxx stanoveno xxxxxxxxxxx xxxxxxx symbolem "S", xxxxx xxxxxxxxxxx podmínění xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (tzv. xxxxxxxx xxxx). Xxxx xxxxxxxx xxxx jsou xxxxx obtížněji xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx běžná ordinace, x xxxxx pojišťovny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx potřebnou péči, xxx xx v xxxxxxx s čl. 31 Xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx "xxxxxx xxxx" ZVZP xxxx přijata xxxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, xxx xx Xxxxxxx xxxx procesem xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx 20.6.2013 xx. zn. Xx. XX 36/11 (N 111/69 XxXX 765; 238/2013 Sb.) a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx souladnost, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.3

Xxxxxxxx xxxx x léková xxxxxx

12. Xxxxx námitky se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§39b odst. 2 XXXX), xxxxx xxxx xxxxx vágní (xxxx. xxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx postupy xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx jen "SÚKL") xx v xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx lék, xxxxxxx xxxxxx-xx splněna preskripční xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx pacienta xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx. K xxxxxxxxx lék xxxxxxxxx xxx fakticky xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx ZVZP, x xxxx xxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výhrady xxxxxx, xxxxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxx č. 376/2011 Sb. X xxxxx xxxxxxx přitom xxxxx x nějakou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vymezující xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx x zasahující xxxxx xx hospodářské xxxxxxx xxxx poskytovateli i xxxx xxxxxxx". Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx při xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nemohou tak xxxx. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx léku xx úhrad.

13. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx účtování xxxxxxxx xxxxxxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxx:

- receptový xxxxx: xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx jej nakoupí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx zdravotní pojišťovně;

- xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zdravotnického xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx nakoupil, xxx xxxxxx spotřeboval a xxxx xxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx);

- režim xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ("XXX", "XXXX"), xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxxx platby xx xxxxx.

14. Xxxxxxxx xxxx (xxxxxx "X") sice xxxxxxxx č. 376/2011 Sb. xxxx xxxx ZULP (§39 xxxx. 2), nicméně xxxxx xx xxxxx xxx o tablety, xxxxx xxxxxx spotřebovávány "xxx výkonu" xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxx xxxxxx obchází xxx, xx xxxxxx tyto xxxx vydávají xxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx XXXX, x xxxxxxx xxx x "institucionalizovanému xxxxxxxxxxx" Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx omezen xxxxxx xxxxxxx pojišťovny, a xxxxxxxxxx proto "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx x léčbě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odkládá do xxxxxxx xxxx, má-li xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx poškozuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx "stop xxxxx" lze doložit xxxxxxxxxxx i statisticky. Xx tyto léky xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§16b XXXX).

15. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče, xxxxxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx hrazené, tito xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xx "obyčejného" ambulantního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dodatkem). X případě specializovaných xxxxxx ZVZP xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, kterým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx. centrového xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxx.

X.4

Xxxxxxx xxxxxxx

16. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xx založen soukromoprávní xxxxxxxx, xxxxx však xxxx obsahovat ustanovení xxx. xxxxxxx smlouvy, xx nichž se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x §17 xxxx. 2 ZVZP. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx podobný xxxxxxx xxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jelikož ani x xxxxx případě xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx napadá §17 xxxx. 2, 4 x 5 XXXX.

17. Xxxxxxxxx xxxxx, xx institut dohodovacího xxxxxx xx x xxxxxxx xx základními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jelikož xxxxxx xxxxxxx vybrané od xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle korporativisticky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx též xxx "xxxxxxxxxxxx") závazný, není-li x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x právními xxxxxxxx. Xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx stav, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zcela xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přitom xxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx občanů jako xxxxxxxxxx.

18. Xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx dohodovací xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jelikož xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx zástupci "dohodují") xxxxxxxxxx x xxx xx xx vystupuje. Xx stanoví pouze Xxxxxxx řád xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který ovšem xxxx právním xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účastníků dohodovacího xxxxxx. Jde tedy x zacyklený proces, xxx "xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx" se xxxxxxx x "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx". Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto Xxxxxxxx řádu vykazuje xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jen xxxxxxxxxxx xxxxxxx vztahům x xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx. Toto členění xx přitom významné, xxxxxxx xxxxx segmentů xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x nich xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou i x přímém xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. V dohodovacím xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx potenciální xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx hodlají vstoupit, x také pojištěnci, xxxxxxx xxxxx tak xxxxxx být xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx proto považuje xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, který xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a nahradit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smluvního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tam, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx péči. Xxx, xxx xxxxxxxxxxx uzná xxxxxxx xxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx dohodovací xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupem xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, umožňujícím seznat xxxxxxx všech zainteresovaných xxxxxxxx.

19. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §17 xxxx. 2 XXXX. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx myslitelné úhradové xxxxxxxx xx x xxxxxxx x současně x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a dostupnosti xxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxxx). Ve xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx stanovisko. Xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx rakoviny, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx kompetenci nelze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. zn. Xx. XX 3/15 ze xxx 30.5.2017 (X 89/85 XxXX 503; 231/2017 Sb.; bod 121 x násl.), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vágními xxxx. xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx ekonomicky xxxxxxx, x závislosti xx xxxx x závažnosti xxxxxxxxxxx postižení" anebo "xxxxxxx xxxx", xxxxxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx než xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx tento xxxxx se objevuje x řadě xxxxxxx xxxxxxxxxx ZVZP x x xxxxx je xxxxxxxx, co vše xxx xxx xxx xxxxxxxx.

20. Navrhovatel dále xxxxxxxxx na obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx povinný xxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotní péče. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x číselnících x x xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx přitom produktem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx upraveny, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a jsou xxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx stran. Xxxxx xxx o xxxxxxxx, která by xxxxxxxx xxxxxxxx strany xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vnuceny. Xx xx xxxxxxxx, xxxxx xx číselníky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx aspekty xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx skutečnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ovlivňujících xxxx a xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx upravují xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx xxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx regulace úhrad, xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xx xxxxxx kriticky xxxxxxx citovaný xxxxx Xxxxxxxxx soudu sp. xx. Xx. XX 3/15. Ve výsledku xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použitý x xxxxxxx xxxx, xxxxx je v xxxxxxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. oční xxxxx), x xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, x xxxx ani xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxx sám, xxxxxxx xxx xxxxx ZVZP x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a odkázáním xxxxxxxx na "xxxxxxxx xxxxxxxx". X xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§15 odst. 5 x xxxx xxxxx XXXX) xxxxx, že xxxxxx cenu x xxxxxx xxxxxxx SÚKL xx xxxxxxxx řízení. Xxxx xxxxxxxx je xxxxx §39a x xxxx. XXXX Xxxxxx xxx x xxxxx ("XXXX"), který xx xxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx vydávané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx však xx něj xxxxxxxxx, x xx xxxx xxx xxxxxxxxx právní xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy, nemůže xx Xxxxxxx soud xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx článků 3 xxxxxx vyhlášky č. 618/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy, které xxxxxx závaznost "xxxxxxxxx" xx všech smluv x xxxxxxxxxxxx.

21. Xxxxxx xxxxxxxxx jsou články 4 příloh xxxxxxxx č. 618/2006 Sb., kterou se xxxxxxxx rámcové xxxxxxx, xxxxx kterých xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zdravotní xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx smlouvě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (§17 xxxx. 5 ZVZP). Tato xxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxx xxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxxx na několik xxx xxxxxxx.

X.5

Seznam výkonů x xxxxxxxx hodnotami

22. Xxxxxxxx xxxx a úhrady xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxx č. 134/1998 Sb. ("Seznam výkonů"), xxxxxxx předpisem x xxxxxxxx xxx poskytovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx ("Cenový xxxxxxx XXX") x xxx. úhradovou xxxxxxxxx. Seznam výkonů xxxxxxxx popisy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výkonů x u xxxxxxx x nich xxxxxxx xxx. bodovou xxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx úhradu xxxxxx), Cenový xxxxxxx XXX xxxxxxx regulovanou xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x korunách xxx xxxxx segmenty zdravotní xxxx.

23. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx zřejmé, xxx xxxx xx xxxxxxx Seznam výkonů xxxxxxx, kdy Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx aktuálně xxxxxxx názor, xx xxxxxxxx a omezení xxx xxxxxxxx se xxxxxxxx pouze na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, s čímž xxxx navrhovatel polemizuje. Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx výkony, které xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Seznamu výkonů, x pojišťovna xx xxxxx xxxxxxx. Jiné xxxxxx nejsou x Seznamu výkonů zařazeny x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je však XXX xxxxx, xxxx xxx "xxxxxxxx" kód x xx xxxxxxxxx xx uznává. V Seznamu výkonů xxxxxxx existují "xx-xxxxxx" x nulovou xxxxxxxx xxxx, kterým xxxxxxxxxx žádná xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx za xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx Seznam výkonů xx vztahuje x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, je xxx xxxxxx x xxxxxxxx zákona a x čl. 31 Xxxxxxx.

24. Xxxxxxxxxxx popisuje xxxxxx xxxxxx Seznamu výkonů x xxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx Ústavního soudu xx xxx 16.1.2007 xx. xx. Xx. XX 36/05 (N 8/44 XxXX 83; 57/2007 Sb.), xxx šlo x xxxxxxxxxxx úhrady xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx práva xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx akceptuje, xx xxxxxxx zástupci xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx entit. Xxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx je xxxxxx x ohledem na xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx zastoupena XXX x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx zřízenou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxx xx xxxxxx Česká xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. XXX XXX x XXX XXX xxxx xxxxxx soukromoprávní xxxxxx, které nezastupují xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (spolky SAS XX, XXX x XXXX), xxx není xxxxxx, proč xxxxxx xxxxxxx zástupci jiní (xxxx. Xxxx xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxx lékáren, Xxxxxxxx českých x xxxxxxxxxx nemocnic), xxxxx xxxx také xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Seznamu výkonů. Jedná xx xxxxx spíše x xxxxxx korporativismu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

X.6.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

25. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §17 odst. 5 XXXX, přibližuje xxxx xxxxxx x xxxxxxxx proces xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx stejné xxxxxxx, xxxx xx xxxx v případě xxxxxxxxx smluv. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotních pojišťoven x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohodu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx do práv xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxxxx zástupců x xxxxx jednotlivých xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx x xxxxx stejného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx skupin xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zájmy x xxxxxxxxxxx x úhradových xxxxxxxxxxxx (např. xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.). Xxxxxxxxxx zástupce je xxxx xxxxx xxxxx.

26. X další xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x (xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxx) xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx jako xxxxxxxx, xxxxx x případě xxxxxxxx xxxx vyhlášku xxxxx své xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx mu xxx umožněna značná xxxxxxxx. Přitom xxx x xxxxxxx, xxxxxx xx rozděluje xxxxxx 300 miliard korun xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

27. Xxxxxxxx vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx takřka xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxx platba xx xxxxxxxxxxxxxx pacienta), v xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx péče xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx předminulého xxxx. Xxxxx systém xxxx k výsledku, xx "xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx" x xxx překročení regulačního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx x soustavné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx etikou x pokyny xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxxxx (xxxxxxx, XXX, kapitace, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

28. Xxxxxxxxx x xxxxxx lůžkové xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx reference, ve xxxxxxxxxxx xxx x "xxxxxx xxx xxxxxxxxxx", xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx peněz xxxxxxxxxx xxxxxxxx méně xxxx. X případě xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx i xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx bez "xxxxxxxxxxxx", kdy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxx i bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx tak ve xxxxxxxxxxx platbou "za xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pojištěnce", xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx xx nejméně xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pečlivé lékaře, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zahrnutých xx xxxxxxxx nedostanou nic xxxxx x ještě xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx preskripci xxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Dle dat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 3 xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojištěnců 3 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře, xxx x vykázaným xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby či xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx regulací xx xxx xxxxxxxxxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx pacienty xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx segmentů xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

29. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx unikátní xxxxx xxxxx, xxx vytváří xxxxxxxxx motivaci xxxxx xxxxxx lidi, xxxx. "xxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxx regulace x xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx, kteří x xxxxxxxxx xxxx nerozhodují. Xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx vede x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

30. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x úhradové xxxxxxxx xx rovněž xx, xx předmětné xxxxxxxxxx platí pouze xx vztahu xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zkrátit xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx omezení xxxxx xxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxxx (xxxxx nestátní) xxxxxxxx "rationing", aby xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx je xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Je-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx čl. 2631 Xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (ve xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx fondy) není xxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxx xxxx zdravotnických xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx apod., xxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péče. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxx soutěžiteli a xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx ně xx xxxxxx nikoho xxxxxxxxxxx x měla by xxxxxxxxx principu xxxxxxx x xxxxxxxx. To xxxxx zejména xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X x oblastech xxxx, kde xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xxxx xxxxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxx "xxxxx xxxxxxxx hodně, protože xxxx x xxxx xxxxx", xxx je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx říká, že xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatelům xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx hůře x xxx xxxxxxxxxx xxxxx rozsah xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx, x to xxx xxxxxx xx lepší xxxx x xxxxxxx. "Xxxxxxx xxxxx soutěž xxxx xxxxxx regulace xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odstranila x trhu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx." V xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx poplatky xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxx (§16 x 17 xxxxxxxx vyhlášky). ZVZP xxxx xxxxxxxxx pravomoc xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x veřejných prostředků "xxxxxx xx nic".

31. Xxxx xx specializovaných xxxxxxxx (xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx "S") xxxx hrazeny x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančním xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx je však xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx drahých xxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx nemístná, xxxxxxx výši xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x evropské transparenční xxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 36/05 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x předem xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx odvolání.

I.7

Individuální xxxxxxxx xxxxxxxx

32. Xxxxxxxxxx §17 xxxx. 5 XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xx x xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vyhlášky. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x XXX x roce 2014 xx xxxxxx xxxxxxx xx o 75 % xxxxx; xxxxxx xx roku 2015 xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx úprava, xxxxx xx odstranila xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pojišťoven xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Potenciální xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx povinností "xxxxxxxx zdravotně xxxxxxxxxx xxxxx", xxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx pro xxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx schvalovány xx xx xxxxx xxxxxx, xxx která xx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx zvýrazňuje xxxxxxx, nepředvídatelnost a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

33. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx §42 xxxx. 4 a §69 xxxxxx x. 182/1993 Sb., o Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o Ústavním soudu") xxxxxx Ústavní soud xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Poslanecké sněmovně Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

XX.1

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx

34. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ve svém xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx popis xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx zákona x xxxxxxxx zdravotním pojištění, x xxxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx před xxxx xxxxxxxxxx prošel xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx s ním xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, byl xxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xx na Xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx otázku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení.

II.2

Vyjádření Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky

35. Xxxxx xxxxxxxx popsal xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx, xxx návrh xx xxxxxxx napadených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx.

XX.3

Xxxxxxxxx xxxxx

36. Xxxxx xxxxxxx xxx 28.1.2019 usnesení xxxxx 69, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vstup xx řízení před Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx společně x ministrem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyjádření vlády x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

37. Xxxxx xxxxxxxx obecná xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxxx bezplatné xxxxxxxxx xxxx ("xxxxxxx xxxxxx") je xxxxxx xxxxxxxx x §13 XXXX, xxxxx xxxxx xxxx, není-li xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx léčebného xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx pacienta, x xx x xxxxx xxxxxx formulace xxxxxxxxxx §13 XXXX. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a povyšovat xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

38. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxx podzákonný xxxxxx xxxxxxx - xxxxx nemůže nijak xxxxxxxx xxxxxx hrazených xxxxxx, xxxx. nárok xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx. Jeho xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prokazatelně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. To xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §13 ZVZP xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx do Xxxxxxx zdravotních xxxxxx.

39. X xxxxxx důvodů xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx součástí xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x zdravotní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx zdravotních xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx). Xxxxx zákona xxxxx xxxx xxxxxxxxx je x některých xxxxxxxxx xxxxxx. Tyto individuální xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx se xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ("Xxxxxx xxxxxxx DZP"), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx kontrole xx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx kontrole), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx libovolně, nýbrž xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx od "xxxxxxxxx" xxxxxxxxxxx režimu xxxxx xxxx xxx objektivně xxxxxxxxxx (např. lokálním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx). Centrální xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx reagovat.

40. X xxxxxx smluvní sítě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vláda xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx §46 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 369/2011 Sb., xxxxxxxxx zajistit xxxx xxxxxxxxxxx místní x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 35 minut. X zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx proto xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxxx dostatečnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx x oblastech, xxx xx pojišťovna xxxxxxxxx dostatečnou xxxxxxx xxx x kapacitu, xxxx xxxx potřeba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x pokud by xxx činila, mohla xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavci xxxxxxx xxxxxx nakládat xx xxxxxxxxx veřejnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, efektivně x xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx zvyšuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx. Xxxxxx počet xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx proto xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xx nedostatkových xxxxxxx. Xxxxxx míra smluvní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx opodstatněná x ústavně konformní. Xxxxxxxx xx byl xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nárok, "xxxxx by to xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", jelikož xx se xx xxxx nemohly odlišit x xxxxxxxxxxx by xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven a xxxxxxxxxxxx xx je xx v oblasti xxxxxx xxxxxxx xxxx.

41. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x neurčitému xxxxxxxx pojmu "xxxxxxx xxxxx" xxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 2 XXXX, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxx (Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxx xxx kontrolu xxxxx) xxxxxxx prostor, xxx jej x xxxxxxxxx xxxxxxx aplikoval xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx x dostupnosti xxxxxxxxx xxxxxx" a "xxxxxxxxx systému zdravotnictví x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xx příliš xxxxxx, neboť xxxxxxx x zajištění xxxxxxx x dostupnosti hrazených xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx i x budoucnu. Jestliže xx xxxxxx umožněno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejného xxxxx, nebylo by xxxxx xxxxxx vyvažovat, x xx x x hlediska partikulárních xxxxx xxxx účastníků. X xxxxxx pojmu xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x nálezu xx xxx 29.1.2019 xx. xx. Xx. XX 43/17 (X 12/92 XxXX 133; 75/2019 Sb.), xxxx 72.

42. X xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x Ústavním xxxxxx, xx 1. regulovat xxxxxxxxxx ceny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx systému, xxx výdaje v xxxxxxxxxxx měřítku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášky vláda xxxxxxx, xx pojištěnci xxxxxx žádný legitimní xxxxx xx xxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx přitom xxxxxxxxxxx xx xxxx obsah xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx rámec ústavních xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx využívaná úhradovými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx, jak zastropovat xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx není dokonalá, xxxxxxx maximalizuje xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Rozhodující xxxx xx xx, xx xx hrazenou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx proto xxxx xxx vůči xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb směřována xxxxxxxx xxxx regulačních xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx úrovni. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx totiž xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx (nabídka xx. xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxx xxxx plátcem xxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb x jeho xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podstatě xxxxxxxxx. Současně od xxx nelze očekávat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx regulace xx nahradit xxxxxxxxx xxxxxx tržních mechanismů, xxxxxxx omezovat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Cenové x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx známy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx, takže xxxxxxx xx obdobná xxxxxxxx xxxxxx podnikání. Vláda xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx model širšího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 31 Listiny než xxxxxxxxxx xxxxxx hrazených xxxxxx a plýtvání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spočívající v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx, xx xx tato xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx služeb, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx výherce xx tak xxx xx xxxxxx situaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx regulačním omezením. Xxxxxxxx xx se xxxxxxx administrativní náklady xxxxxxxxxx, spojené x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx opět xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx lékařskou xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrazené xxxxxx.

43. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx navrhovatele xxxxx xxxxx následující.

44. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx vznikají xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx dány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazených služeb, xxx xx xxxx xxxx xxxxx či xxxxx atraktivitou některých xxxxxxx. Je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven, xxx xxxxxxxxxxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxxxxxxx x působení x problémových lokalitách. Xxxx xxx pravda, xx xxxxxxxx úhrad xxxx neetická. Případné xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x jejich pozitivními xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxx po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nenastala. Xxxxxxxxxx mechanismy (xxxxx č. 526/1990 Sb., x cenách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx i xxxxx legální xxxxxxx xxx regulaci cen xxxxx zahrnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Prostředí xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx z úhradové xxxxxxxx, a teprve xxxx-xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odlišně, xxx musí xxx xxxx xxxxxxxxxx objektivními xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx pak xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

45. Xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovnám, se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx uzavření xxxx xxxxxxx xxxxx neexistuje, x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx ani xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 36 Xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dostupnosti xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Nevyhovuje-li pojištěnci xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovny, xx právo xx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx smluvní xxxx. Tato smluvní xxx je totiž xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxxxxx) xxxx pojišťovny.

46. Xxxxx oponuje názoru x xxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx smluv mezi xxxxxxxxxxx pojišťovnami a xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek. Xxxxx xx totiž x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx výběrových xxxxxx xxxxxxxx není xxxx, xxxxx xx xxxxx, xx xxxx xx stanovena úhradovou xxxxxxxxx, x rovněž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx obtížné. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pacientů, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx předpoklady xxx.). Xxxxxxxx měřitelné xxxx xxxxx jen xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx spíše xxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxx systémy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx využívají x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx smluvních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx není zřejmé, xxx by tento xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx probíhat na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

47. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx funguje xxx 10 xxx x je etablován xxxxxx judikaturou xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxx xxxxx. Xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx [§8 xxxx. 3 xxxxxx x. 378/2007 Xx., x léčivech x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx], xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Proces xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx tedy oddělen xx procesu stanovení xxxx x xxxxxxxx xxxxx x prostředků xxxxxxxxx zdravotního pojištění. Xxxx-xx by xxxxx xxxx povinnost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx léčiva, xxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx všechny terapeutické xxxxxxx, které mají xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx ekonomické xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, neboť xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx cenám xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

48. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx "X" x xxxxxxxxxx xxxxxx) je xxxxx xxxx zvýšené xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ustanovení §39b xxxx. 10 ZVZP, xxxxxxx xx soustředění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx úhrady x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx tato xxxxxx xx příznačný xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx léčby x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x odborného xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hrazenou xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x proto, xx xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx ambulantní xxxxxx bez smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úhradě x xxxxxxxxxx veřejného pojištění xxxx. léčiva x xxxxxxxx ekonomickým xxxxxxxx, xxxx xx systém xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. ZVZP xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx zvýšená xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx hospodárnost xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

49. Pojišťovny xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx [§40 xxxx. 7 xxxx. x) XXXX], x xx x xxx xxxxxx xx xxxx 10 mil. Xx [§45a xxxx. 2 xxxx. x) XXXX], přičemž xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxx centrovým lékem. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx úpravy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxx vzdálenost xxxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx, x nikoliv xxxxxxxxx.

50. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx specializovaných pracovišť xxx xxxxxx centrových xxxxx v xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx by to xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx svém xxxxxxxx xx porušovalo čl. 31 Xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx totiž xxxxxx pomalejší xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx příslušná xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Navíc xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny disponují xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k léčbě xxxxxxxxxx léčivy a xxxx xxxxx, aby xxxx. x každém xxxxxxxx městě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, když xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dána.

51. X xxxxxxxx účastníků xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské účely xxxxx xxxxx, xx xxxxx účastníků xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx §39g odst. 1 XXXX by xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx by xx xxxxxxxxx zastoupení xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x prodloužila, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Centrové xxxx xxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ustanovení xx xx dotklo x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

52. Xxxxx xxxx popírá, že xx xxxxxxxxxx §32 x 39 xxxxxxxx x. 376/2011 Sb. xxxx xxxxxxxxxxxx, když xxxxx, že x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx úhrada xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ZVZP.

53. Xx xxxxxxxxxxx úhrad xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxx nedochází. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx ZVZP x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx sp. xx. Xx. XX 36/05, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přezkoumatelná xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xx xx, že úhrada xxxxxxxxxx léčiva xx xxxxxxxxxx, xx možnost xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx. Xxxxxxx řešení xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči. Xxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx ani x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx uzavřena xxx xxxxxx.

54. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx údajně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 21/15 (X 146/90 XxXX 369; 233/2018 Sb.), body 52-53.

55. Xxxxx xxxx xxxxxx, xx by xxxxxxxx regulace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx 10 let xx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxx navazující xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx dostupnosti xxxxxxx xxxx xx zákonnou xxxxxxxxxx pojišťoven, xxxxxx xxx i xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nedosahuje xx xxxxxx úhradu xxxxxxxxxxx léčiva x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxx xxxxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx pojištění postupem xxxxx §16 XXXX. Xxxxxxxx systém xxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx pojištěnců. Xxxx xxxxxxxxxx sice nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx obsah xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, a kdokoliv xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podněty Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx.

56. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §39b xxxx. 2 XXXX xxxxx xxxxx, xx petit xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxx xxxxx je xxxxx návrh xxxxxxxx. Xxxx ustanovení xx xxxx netýká xxx xxxxxxxxxxxx centrových léčiv x jeho xxxxx xxxx xxxxx. Absence xxxxxxxx xxxxxxxxxx různých xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx výčet x xxxxxx byl xxxxxxxxxx a xxxxxxxx. ZVZP xxxxx rozlišuje xxxxxxx (x podkategorií xxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Definice xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx x §2 xxxx. x) a x) xxxxxxxx x. 376/2011 Xx. Xxxxxx ústav xxx xxxxxxxx léčiv xx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupu xx xxxxxxxxxxxx, a jestliže xx při xxxx xxxxxxxxxxx vyskytne xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx zákonem předvídaným xxxxxxxx. Protiústavní xxxx xxx absence metodiky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x §15 xxxx. 8 ZVZP. Xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx léčiv vydává xxxxx doporučující xxxxxxxx, xxxxx xxxx není xxxxxxx x je xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jakým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dodrží. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx není xxxxx, aby x xxxxx jedné xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx rozpočet xxxxxx xxx všechny xxxxxxxx, x xx úkolem Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx odhalit xxxxxxxx xxxxxxxxx jevy xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soukromými subjekty. Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx §39b odst. 2 xxxx. x) XXXX zmatečné co xx posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx Xxxxxx ústav xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xx účastníků xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx není xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx kolize s xxxxxxxxx nepodjatosti.

57. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §39b xxxx. 10 XXXX xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nejen xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx uvádějí základní xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxx xxx tak xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx všechny možné xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx stanoví vyhláška č. 376/2011 Sb. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úhrady ambulantních xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx x souladu s xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx. xx. Xx. XX 36/05.

58. Xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx případech xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx ho xxxxxxxx sám. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx předepsat xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx pojištění zkolaboval. Xxxxxx preskripčních x xxxxxxxxxxx omezení u xxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je (kromě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx daného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Proto xxxx. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx systém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxx hrazenou xxxxxxxxxxx, a není-li xxxx xxx, může xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výjimečnou xxxxxx dle §16 XXXX.

59. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx léčiv xxxxx xxxxx, xx xxxx jsou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízeních x xxxxx spolupráci x xxxxxxxxx lékařskými xxxxxxxxxxxx a - xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx -jsou xxxxxxxxxxxx x xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx dostupná. Xxxxxxxxxx xxxxxxx hlediska xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazené xxxxxxxxx péče xxxxxxx xxx x takových xxxxxxxxx, xxxxx nejsou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizikové (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). X xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx zajištěnu xxxxxxxxx alternativu hrazené xxxx.

60. Xxxxx xxxxxxxxxx x námitkou, xx ZVZP xxxxxxxxxx dostatečný xxxxxx základ xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x §39b xxxx. 10 XXXX x xxxxxxxx x. 376/2011 Sb. xxxxx xxxxxxx rámec xxx xxxxxxxxxxxx.

61. Xxxxxxxxxx, xxxxxx x poskytovatelé zdravotních xxxxxx skutečně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výší x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx léčiva, xxxxxxx mají právní xxxxxxxx, xxx proces xxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxxxx se organizují, x xxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx: držitelé xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx mají xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx nejvyšší xxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovny naopak xxxxxxx o nejlepší xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx farmaceutických xxxxx. Bez speciálního xxxxxxxx účastníků xxxxxxxxx xxxxxx v §39g xxxx. 1 ZVZP xx proto mohly xxxxxxxx xxxxx xx xx nejvyšší xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx využití léčiva, xxx by xxxxx xxxx k extrémní xxxxxxxx xxxxxx a xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxx 89/105/EHS. Xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx střetávají pouze xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x je xxxxx optimální.

62. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx §15 xxxx. 10, §17 xxxx. 2 x §39b odst. 10 XXXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxx dodatků, přičemž xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavírá xxxxxxx jen x xxxxxxx počtem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx územní xxxxx hospodárný, a xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb. Xxxxxxx xxxx svoji xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že tuto xxxxx povinnost xxxxxxxxxx, xxxxx svůj xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxx dát také xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

63. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx léčiva xx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx. Xxx této smlouvy xx xx xxxxx xxxxx prosazovalo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovaném xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx správně aplikovat, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xx xxx xxxxxxx xxx v xxxxxxx (xxxx. xx xxxxxxx xxxxxxxxxx teplotních xxxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přímo zdravotnickým xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx sjednat xxxxxxxxxx xxxxx, což u xxxxx lékárny není xxxxxx.

64. K xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx je ustanovení §15 xxxx. 10 XXXX, xxxxx určuje, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx upřesňují podobu xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Okolnost, že xx podrobnější xxxxxxxxx xxxxxxxxx podzákonné úpravě, xxxx xxxxxxxxxxxx.

65. Xx xxxxxx, xx léčivé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx proto buď xxxxxxxx xxxxxxxx léčivo, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx centrový xxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx provedení xxxxxxxx na XXXX.

66. Xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx, tvrdí-li, xx xxxxxxxx léky xx xxxxxx xxxx spolu x konkrétním zdravotním xxxxxxx. Ve xxxxxxxxxxx xxxxx xx podle §39 odst. 2 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx léčiva xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, že ho xxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxx vláda xxxxxxxxxx způsoby používání xxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx lékárníkem (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx). Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx "xxxxxxxxxxx", xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovně: xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx.

67. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx léčivy xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx hrazené péče, xxxxxxx tím xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinnost. Doplatky xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x bez nich xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ceny u xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx; xxxxx ji xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx slevy xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti. Xxxx xxxxxx pravda, xx x rámci xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x chce-li pacient, xxx xxxx uhrazeno x xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxx, pak xx xx vydáno x xxxxxxx, která xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

68. Xxxxx xxxxxxxxxx xxx x tvrzením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx svobodně xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx čl. 26 odst. 1 Listiny nejsou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jinými. X xxxxxxx centrových léčiv xx jedná o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx riziková, x xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se specializovaným xxxxxxxxxxx, které xx xx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx využití uzavřenu xxxxxxxx smlouvu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Nedochází xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxx. Počet xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx, xxx bylo zajištěno xxxxxxxxxx užití xxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x časová dostupnost xxxxxxxxx xxxxxx, což xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx zajištění ústavních xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

69. Ke xxxxxxxxx xxxxxxx "S" xxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx hospodárné xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x ambulantních xxxxx xxxx nutné. Proto xx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx hospodárného užití x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x podnikatelské zájmy xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx ohledu xxxxx xxxxxxxx x xx nález Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 43/17.

70. Xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx x "silné xxxxxxxx" ministra zdravotnictví xxxxxxx xxxxxx rámcových xxxxx, protože xxxxxxx-xx xx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx patřičného xxxxxxxxxx, mohlo xx xxx překročit xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx z tohoto xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxx dohodovacího xxxxxx představuje kolektivní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx kterého xxxx xxxxxxx zdravotnictví zasáhnout xxx x zákonem xxxxxxxxxxxx případech a xxxxxxxxxx. Protože xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxx xxxxx sp. xx. Xx. ÚS 21/15). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx faktický (xxxxxxxx podobnost zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx segmentech). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx hodlají xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxx vláda xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx ani xxxxxx.

71. Xxxxx dále poukazuje xx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dokladů xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxx ohledně vykazování xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxx.

72. K Xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů xxxxx xxxxx, xx §17 xxxx. 4 XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxx. xx xxx, že xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx "X" xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx-xx xx x xxxxxxx x požadavkem xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx to xxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxx xxxxxx, uplatní se xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx být xxxxxxx, xxx xxx-xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x souladu xx xxxxxxxx "X" Xxxxxxxxx pojišťovna by x rámci své xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx takové xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x hospodárnosti. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx není xxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nýbrž xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx smluvního xxxxxxxx xx měla reagovat xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx praxe. Vláda xxxxxx xxxxx, že Xxxxxx zdravotních xxxxxx xx relevantní pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxx xxxxxxx povahy.

73. Ustanovení §14 xxxx. 3 x §14a XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/24/EU xx xxx 9.3.2011 o uplatňování xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jím xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxx vždy xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx může xxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxx poskytovateli xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nároku na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx x stanovení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x výši xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištěncem, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx hrazené.

74. X xxxxxxxxxx úhradové xxxxxxxx xxxxx uvádí, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx regulace xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx regulaci xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx léků, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx statistického xxxxxx, který je xxxxxxx x historický, xxxxx přihlíží x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx jejich vstupu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx generických x biosimilárních léčivých xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx několik xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx paušál, xxx xxxxx navrhovatel, xxx xxxx úhrada xxxxx XXX s xxxxxxxxxxx xxxxxx ± 3 xx 4 procenta xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx horní hranice xxxxxxxxxxxx pásma produkce xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx služeb, a xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx činnost. XXX xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx lékařů je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx x kapitační xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zvlášť. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spektrum xxxxxxxxxxxxx x diametrálně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Rozdíly x průměrné xxxxxx xx pacienta tak xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx poskytovatele.

75. Xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xx úhradové dodatky xxxxx být xxxxxxxxx xxx xx následující xxx. Tento xxxx xxxxxxxxxxxx zřejmě plyne x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx §17 xxxx. 5 XXXX, xxxxxxx xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxx xxxxxx "xx xxxxxxxxxxx kalendářní xxx" xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zatímco xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ustanovení. Z xx xx xxxxxx, xx dohodnout jinak xx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx omezení. Uvedené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx by xxxxx xxxx došlo x xxxxxxxxx poskytovatele x xxxxxxxxx limitů xxxxxx xxxxxxxxxxx opatřeními, x xx jejich xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb.

76. Xxxxx x xxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxx, xxx Ústavní xxxx xxxxx zamítl. Xxx xxxxxx, xx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxxx xxxxx) xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nálezu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

XX.4

Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

77. Veřejná xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx nevyužije xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §69 xxxx. 3 xxxxxx x Xxxxxxxx soudu a xx xxxxxx xxxxxxxxx.

XX.5

Xxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní pojišťovny Xxxxx xxxxxxxxx

78. XXX xxxxxxx Ústavnímu xxxxx xxx 9.4.2019 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx xxxxxxxx odůvodnila, proč xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx proto xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

79. K xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxx, xx nepovažuje xxxxxxxx účastníků xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§17 odst. 2 x 5 XXXX) xx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stran, xxx. xxxxxxxxxxx pojišťoven x xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx sp. xx. Xx. ÚS 40/02 (X 88/20 XxXX 327; 199/2003 Sb.)] x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx poté xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášku, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx účastníků xxxxxx [xxxx. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx sp. zn. Xx. XX 6/07 (X 20/56 SbNU 207; 66/2010 Sb.), xxx xxxxx zjištěn xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx]. XXX xxxxxxxxxx xx problematickou xxx xxxxxxxx, xx pravidla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx upravena xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx "xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx". Protiústavní xx xxxxx být xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx účastníky svazovala xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. XXX xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pokut x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx jednak xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx lze xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx zákoníku. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xx se xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. K účinnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx svoje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nástroje - xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx pojišťoven xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx služby. X xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" VZP xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 43/17 x xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxx zrušena xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx smlouvách (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx), x xxx xx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx kritériem xxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx hodnotit xxxx xxxxxxx vyhlášky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nebyl-li xx xxxxx xxxxx x xxxxxx vůbec xxxxxx. X xxxxx xxxxx VZP odkazuje x xx závěry xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. zn. Xx. XX 24/99 (N 73/18 XxXX 135; 167/2000 Sb.). Xxxxxxx x xxxxxx tzv. metodik x xxxxxxxxx VZP xxxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx hrazených xxxxxx x lze xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vykazování.

80. XXX xx dále xxxxxxxxx k tvorbě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nález Ústavního xxxxx xx xxx 20.5.2008 xx. xx. Xx. XX 1/08 (X 91/49 XxXX 273; 251/2008 Sb.), xxxxxx xxx zamítnut xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obsažené x §17 xxxx. 4 ZVZP xxxxxxxx xxxx xx znění xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, jelikož xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx [xxxx. též xxxx 59 a 60 xxxxxx sp. xx. Pl. XX 5/15 ze xxx 8.12.2015 (X 204/79 XxXX 313; 15/2016 Sb.)].

81. Xx xxxxxx, xx xxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxx xxxxx schopen xxxxxxxxxx veškeré xxxxx xxxxxxxxx výkony; xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi poskytovateli x xxxxxxxxxxx pojišťovnami xxx vykazování x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

82. Xxxxx část xxxxxx xx xxxx §17 xxxx. 5 XXXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyhlášek. X xxxx VZP nad xxxxx xxx uvedeného xxxxxxxxx, xx vydání xxxxxxxx vyhlášky xxx xxx 2019 předcházelo xxxxxxxxxx xxxxxx ukončené xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x narušení xxxxxx xxxxxxx účastníků xxxxxx xxxxxx. VZP xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Ústavního xxxxx xx. xx. Xx. XX 5/15 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx je xx nepodložené. Úhradová xxxxxxxx xxxx protiústavní x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx pouze individuální xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x civilním xxxxxx. XXX nesouhlasí xxx x tvrzením xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odvozování úhrad xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být např. xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxx. X xxxxxx sp. zn. Xx. XX 5/15 xxxx Ústavní soud xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx metoda xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiné xxxx úhrady, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx rovněž xxxxxxx Xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx jdoucích xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx zdravotních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozsáhlé xxxxxxx kontrole, x xx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Ministerstva financí x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

83. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxx potřeby xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx služby. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx věci komplikovaná x xxxxxxxxx systém xxxxx xxxx dokonalý, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podstatnou část xxxxxx úpravy.

84. VZP xxxxxxxxxx ani x xxxxxxxx xxx. xxxxxxxx xxxx, xxxxx zde xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, vyžadující vysokou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx x popáleninami xxx.). Xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxx x xx xxxx xxxxxxx pacienti xxxxxxx xx svém xxxxxxxx. Proto xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Ostatně, x x jiných xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxx. xx xxxxxx kvalitního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

85. Xxxxxxx XXX xxxxxxx, xx xxxxx nepovažuje xx xxxxxxx, a Xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Derogace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x kultivaci v xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zásah Xxxxxxxxx xxxxx by x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x právní xxxxxxxxx.

XX.6

Xxxxxxx České hematologické xxxxxxxxxxx České lékařské xxxxxxxxxxx X. X. Xxxxxxx

86. Xxxxx hematologická xxxxxxxxxxx České xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. E. Xxxxxxx (xxxx xxx "XXX") zaslala Xxxxxxxxx xxxxx xxx 21.6.2019 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče nepředstavuje xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx postarat xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx x vzácné xxxxx xxxxxxxxxx vyžadující xxxxx nákladnou léčbu, xxx především xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx personálu. XXX kategoricky xxxxxx xxxxxxxxxxx, podle xxxxx xx geografické xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx administrativní xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx by xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nákladová xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče. Xx vědecky xxxxxxxxx, xx k xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx objem péče, xxxxx x klesajícím xxxxxx xxxxxx klesá xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx dostatečně xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx, xxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odbornost, x existence xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx, že označení "xxxxxxx" by xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx tvrzení XXX xxxxxxx konkrétními xxxxxxxxxxxxx údaji. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečit xxx svoje xxxxxx xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx systematickým xxxxxxxx. Xxxxxxxxx procesní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nových xxxxxx x xxxxxxxxx.

87. XXX xxxxxxx uvádí, xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx nedostatků není xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

XX.7

Xxxxxxx navrhovatele x xxxx reakce xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 371/2021 Sb.

88. Ústavní soud xxxxxx shora citovaná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xx xx dne 25.5.2021 xxxxx, xx trvá xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx současného xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou x xxxxxx (tzn. xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) validní, xxxxxxx xxxxxxxx systém je xxx poskytovatele zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

89. Základem xxxxxxxxxxxxx je vztah xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, založený xx xxxxxx pacienta x xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), a xxxxx mezi xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx solidarity xxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení. Xxxxxx xx solidárních xxxxxx však xxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx 1989 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dokončena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vymezení xxxxxxx péče hrazené x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxxxx xxxxx trpí xxxxxx nestabilitou. ZVZP xxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx na omezenou xxxx x nahradit xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x zákoně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx finanční rovnováhy xx xxxxx staly xxxxxxx:

- xxxxxx omezit xxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxx smluvních poskytovatelů, xxxx. xxxxxxxxx úhrady xxxxxxxxx výkonů x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

90. Xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx ovšem narušení xxxxxx xxxx zdravotníkem x pacientem, xxxxxxx xxx "skrytém xxxxxxx xxxx" xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, překročí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx majetkovou xxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx řešení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxx je x xxxxxxx na současný xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Stávající objemová xxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx x xxx jedině xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx xxxx a kvality x xxxxxxx tržního xxxxxxxxx xx síť xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx 1991 proto xxxx xxxxxxxxxxxxx nastoupilo xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx 30 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx - xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx x zákoně xxxxxxx xxxxx, k pravidelné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx xxxx etablované xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dostanou xxxxxxx xxxxxx péče, xx jakou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozpočet.

91. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxx smluvní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx poskytovat xxxx xxxxxxxx péči. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §13 XXXX, xxxxx xxxxxx vyhláška o seznamu výkonů, xxxx. smluvní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx platilo, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou x xxxxxx xxxxxxxxxx xx vyhlášce, xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx zaplatí, xxxxxxx xx ně není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x nemůže xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx takových výkonů xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx popírá, xx xx Seznam výkonů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a otázkou xx právní xxxxxx xxxxxx učiněných na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx by totiž xxxxxxx, xx výkon xx xxxxxx vždy, xxxxxxx-xx xxxxxxxx §13 XXXX, musel xx xxx xxxxxxxxxxxx pojištěnci xxxxxxxxx bezplatně x xxx individuálního xxxxxxxxxxx; xxxxx patrně xx xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx xx xxxx xxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Seznamu výkonů xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx nabízí bezplatně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx za xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx tak teprve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx považuje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx být nárok xx její xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx pouze odkazovat xx xxxxxxxx.

92. Navrhovatel xxxxx, xx byť Xxxxxxx soud xxx x xxxxxx xx xxx 10.7.1996 sp. xx. Pl. XX 35/95 (X 64/5 XxXX 487; 206/1996 Sb.) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx vymezil xxxxxxx (xxxxxxx vyhláškou), xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §13 XXXX x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx služeb. Xxxxxx vyhláška o seznamu výkonů proto xxxxxx xxxxxxxx katalog xxxx, xx xxx vykázat xxxxxxxxxx k xxxxxx. Xxxxxx tvorby xxxxxx (§17b ZVZP) bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx netransparentní. Tato xxxxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx umožnil modifikaci xxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxx pojišťoven x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

93. Xx xxxxxx xxxxx ústavně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx takový, xx xxxx xxxx hrazeny xxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxx podmínky §13 XXXX, xxx. xxxxxx xxxxx nákladných xxxxxxx, xxx však xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx de xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxx xxxxxx xx katalogu xxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxxxxx x hranici xxxxxxxxx efektivity.

94. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx ohledně xxxxxxxxx úhrady léčivých xxxxxxxxx a poukazuje xx xxxx případů, xxx XXXX xxxxx x xxxxxxx xx §17 xxxx. 2, §39b xxxx. 2 xxxx. x) x §39b odst. 10 XXXX xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x u xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx byla prokázána xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx uvádí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx SÚKL xx xxx 23.5.2019 sp. xx. SUKLS256885/2017, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx odlišné xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx skupiny, x to xxxxx x odkazem xx xxxxxxxx veřejného zájmu. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXXX xx xxx 17.4.2020 xx. xx. XXXXX151561/2014, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nesprávné, xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přípravky xx při zhoršení xxxxxxxxxx xxxxxxx, což xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přípravků x významnému zhoršení xxxxxxxx nemocných. Tento xxxxx přitom xxxxxxxxx XXXX xxx, xx xxxxx xx rozpočtu xx xxx požadovaném xxxxxxx xxxxxxx hladiny XxXxx představoval xxxxxxxx x cca 700 xxx. Xx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx x praxi xxxxxxx xxxxxxxx xx stanovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to v xxxxxxxxxx xxxxx pacientů. Xxxxxxxxx úhrady XXXX xxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxxxxx.

95. X xxxxxxxxx Xxxxx lékařské xxxxxxxxxxx X. E. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx názor xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odbornými xxxxxxxxxxxx.

96. Xxx 23.12.2021 xxxxxxx Xxxxxxx xxxx k xxxx výzvě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 371/2021 Sb., kterým xx xxxx xxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony, (xxxx xxx xxx "novela"). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx reformou a xxxxxxxxxxx nemění xxxxx x bodů, kterých xx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

97. Xxxxx č. 371/2021 Sb. otevřel, ale xxxxxxxxx otázku, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (pojištěnci, pacienti, xxxxxxxxxxx, poskytovatelé) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx". V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, že ZoZS xxxxxxxx velmi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pacientské xxxxxxxxxx, xxx reálně xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tvrdí, xx §17b xxxx. 1 XXXX považuje xx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx" 1. "tradiční" xxxxxxxx xxxxxxxxxx sdruženou x Xxxxx lékařské xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, 2. profesní xxxxxxxxxx (xxxxxx s xxxxxxxx členstvím x xxxxxx nelékařských profesí, xxxx. Česká xxxxxxxx xxxxxx) x 3. xxxxx odbornou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx x odbornou xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávající xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tzn. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx třemi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx x praxi nastat xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx seznamu zdravotních xxxxxx x současně xxxxxx doporučené xxxxxxx xxxxx zákonným xxxxxxxxx xxx stanovení xxxxx. Xxxx tak vznikat xxxxxxx aprobovaný xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx poskytovatelů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, kteří však xxxxx jednat x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. X těchto xxxxxx xx navrhovatel x nadále xx xx, xx nejvhodnějším xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx léčiv xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v §39g xxxx. 1 XXXX, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx.

98. K xxxxxx xxxxxxxxx smluvní xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx jen xxxxxx, xx korupční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Ministerstvo zdravotnictví (xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x roku 2019).

99. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx center xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, pouze xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx sítě, což xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

100. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx navrhovatele. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx specifikem Xxxxx republiky x x xxxxxx zemích xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx preskripční xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx preskripci odbornými xxxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, což xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx představují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pacientů. Xxxxxx xxxxxxxxx nový xxxxxxxxxxx xxx úhradu xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§39da XXXX), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpor x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx spadající do xxxxxx režimu xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, jehož xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jen xx xxxxxxx "běžného" xxxxxxxxx xxxxx x neprojde xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx částka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není x xxxxxx xxxxxxxxx. Kromě xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §39da ZVZP xxxxxx xxxxx x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx komise, x xxxxx xx Xxxxxxx xxxx kriticky xxxxxxxx x nálezu xx. xx. Xx. XX 36/05. Xxxxxxxxxxx uvádí, xx nerozšiřuje svůj xxxxx, nicméně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx které xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

101. Navrhovatel x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx, xx novelou xxxx došlo k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx ("učinění xxxxxxxxxx" xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx"), xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x pojišťovnou xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx č. 618/2006 Sb., xxxxx novelizována xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pojmu "xxxxxxxxx xxxxx", který xx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x důsledku xxxxxx.

102. Xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poukazuje na xxxxxxxx xxxxx §17b xxxx. 4 ZVZP, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx za protiústavní x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxx "x libovůli ministra xxxxxxxxxxxxx". Zejména xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x úhradové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx předem xxxxxx xxxxxxxxxxxx kritérií x xxxxxxxxxx xxxxx a xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx sp. xx. Xx. XX 36/05. Xxxxx xxxxxxxx xxxx §17 xxxx. 4 XXXX xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx "xxxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxx". Tím xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx to, xx xx Seznam výkonů xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx cenotvorný xxxxxxx, x xxxxxx se xxxxx v xxxxxx xxxxxx s jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx dotvářením xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx směru proto xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

103. X xxxxxxx tvorby xxxxxxxxxx vyhlášek (§17 xxxx. 5 XXXX) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stanovení "xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx". X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx-19 xxxx role xxxxxxxxxx vyhlášek nahrazena xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxx (xxxxx č. 301/2020 Sb., x kompenzacích xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxx zohledňujících xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxx 2020, x xxxxx č. 160/2021 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dopady xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 x xxxx 2021), xxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x úhrad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x stala se x období xxx 2020 x 2021 xxxxxxxxx rozpočtového xxxxxxxxxxx. X x xxxxx xxxx proto xxxxxxxxxxx xxxx xx původním xxxxxx.

104. Konečně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvádí, xx xxxxxxxx na xxxxxxx §17 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx ZVZP, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx podnikání xxxxx čl. 26 Xxxxxxx xxxxxxxx xx libovůli xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

105. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx sděluje, xx xxxxxxxxxxx svůj původní xxxxx x xxxxxxxx xx svém původním xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx nedostatky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podzákonné regulace, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx impuls (x xxxxxxxxxxx legisvakanční lhůtou) xxx xxxxxxxxxx reformu, xxxxx povede k xxxxxxx xxxxxxxxxxx provizorního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx 90. xxx.

XXX.

Xxxxxxxx xx ústního xxxxxxx

106. Ústavní xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx nelze očekávat xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx x xxxxxxx §44 zákona x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

107. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx příslušný x projednání návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou platnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

108. X xxxxxxx s §68 odst. 2 xxxxxx o Ústavním xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., xx Xxxxxxx soud musí xxxxxxx v xxxx xxxx xxx, xxx xxxx napadená xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx v mezích Ústavou xxxxxxxxx kompetence x ústavně předepsaným xxxxxxxx.

109. Xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxx procesu xxxxxxxxx napadených právních xxxxxxxx a vycházel xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx dostupných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx obou xxxxx Xxxxxxxxxx, usnesení x sněmovních x xxxxxxxxx tisků, volně xxxxxxxxxx xx https://www.psp.cz x https://www.senat.cz/).

110. Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx komor Xxxxxxxxxx xxxxxx ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesem, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx x. 98/0) xxx xxxxxxxx dne 26.2.1997, x xxxxxxxxxx 192 poslankyň a xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx 152, xxxxx xxxx 17. Xxxx, xx Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 27.2.1997 xxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxx Xxxxx xx své 2. xxxxxx xxx 7.3.1997 x usnesením x. 1997/31 xxxxxxxx vůli xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx dne 14.3.1997 podepsán xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a dne 17.3.1997 xxxxxxxxx xxxxx. Xxx 28.3.1997 xxx xxxxx vyhlášen xx Xxxxxx xxxxxx v xxxxxx 16 xxx xxxxxx 48/1997 Sb. Lze xxx xxxxxxx, xx xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Ústavní xxxx ve xxxxxx x ZVZP v xxxxxxxxx xxxxxxxxx [xxxxxxxxx x xxxxxx sp. xx. Xx. XX 33/16 xx xxx 10.11.2020 (6/2021 Sb.)].

111. Xxx 12.10.2021 nabyl xxxxxxxxx xxxxx č. 371/2021 Sb., kterým xx mění zákon č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx, x xx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhem. Xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx §15 xxxx. 10, §17 xxxx. 2, 4 x 5. Xxx xx však podává xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx setrval na xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx petitu xxxxx nezohlednil x xxx nezpochybnil ústavnost xxxxxx přijetí. Jak xxxx ostatně xxxxxxxx xxxxxx xxxx, tento xxxxx byl xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, takže xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx navrhovatel xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx zákona xxx xxxxx xxx 2.9.2020 x xx xxxxxx xxxxx byl Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 18.6.2021 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 156 xxx 132 x xxxxx 2. Xxxxx následně vrátil xxx 22.7.2021 xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx přijatých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 14.9.2021 xxxxxxx hlasů 134 xxx x 17 xx xxxxxxx (x xxxxxxxxxx 151 xxxxx) xxxxxxxxx souhlas x návrhem xxxxxx xx znění schváleném Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx. Xxxxxxx xxxx proto xxxxxxxxx důvod, pro xxxxx xx xxx xxx jakékoliv xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx novely xxxxxx.

112. Xxxxxxx k xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx navrhovatel.

113. Xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obsahovou xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx způsob jejich xxxxxxxxx a kompetenci Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxx posouzení xxxxxx

XX.1

Xxxxxx východiska

114. Základním xxxxxxxxxxx kritériem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podaného xxxxxx xx čl. 31 Xxxxxxx. Tento xxxxxx xxx: "Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Občané xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxx za podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxx."

115. Xxxxxxx soud již x xxxxxxxxx [xxxx. xxxx. xxxxx sp. xx. Pl. ÚS 2/15 ze dne 3.5.2017 (X 69/85 XxXX 193; 185/2017 Sb.)] xxxxxxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zajišťování x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx zdraví xx xxxx, x je xxxxx také na xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx podmínek xxx širokou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxx životních xxxxxxxx [xxx xxxxx xx xxx 23.9.2008 xx. xx. Xx. XX 11/08 (N 155/50 XxXX 365), xxxxx xx xxx 27.9.2006 xx. zn. Xx. XX 51/06 (X 171/42 SbNU 471; 483/2006 Sb.)]. X práva xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx celá xxxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx už xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxx (srov. xxxx. WINTR, X. xx: XXXXXXXXX, X., XXXXXXX, X., XXXXXXXX, X., POSPÍŠIL, X. x xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx: komentář. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2012, xxx. 648). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx státu xx přijmout odpovídající xxxxxxxxxxxx úpravu, xxxxx xxxx právo xxxxxxx x vytvoří xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxx xxxx x něj xxx xxxxxxx také xxxxxxx xxxxx závazky xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxx xx xxxxxx do xxxxxx xxxxx obyvatel, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx takovými zásahy xx strany xxxxxxx xxxx.

116. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x čl. 31 xxxx xxxx Xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany zdraví xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxx x systém xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x článku 12 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x kulturních xxxxxxx (č. 120/1976 Sb.), xxxx x xxxxxxxx prvém xxxxx, že xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx fyzického x xxxxxxxxx xxxxxx". Xx xxxxxxxx úrovni xx právo na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx článkem 11 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (č. 14/2000 Sb. m. s.).

117. Také Xxxxxx na ochranu xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx biologie a xxxxxxxx: Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx (č. 96/2001 Sb. m. s., xxxx xxx "Úmluva o lidských právech a biomedicíně") xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x článku 3 zakotvuje povinnost xxxxxxxxx stran, "majíce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, učinit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby x xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče patřičné xxxxxxx". Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxx této xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx docházelo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Smluvní xxxxx jsou přitom xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x dosažení xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx (xxx vysvětlující xxxxxx k Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ze xxx 4.4.1997, dostupnou xx xxxxxxxx stránkách http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/l64). Vybraným xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx dokumentech.

118. Ústavní xxxx konstatuje, že x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podaného návrhu, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx argumentaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxx problémů, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx upravujícími 1. vytváření xxxxxxx xxxx, 2. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 3. xxxxxxxx léky x xxxxxx xxxxxx, 4. xxxxxxx xxxxxxx, 5. xxxxxxx výkonů x xxxxxxxx xxxxxxxxx, 6. xxxxxxxxx vyhlášku a 7. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

119. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx problémů činí Xxxxxxx soud s xxxxxxx, xx právo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx práv, xxx xx xxx zákonodárci xxxxxxx xxxxx prostor xxx jejich xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx. u práv xxxxxxxxxx xxxx politických (xxxx. čl. 41 xxxx. 1 Listiny). Sociální xxxxx xxxxx spadají xx tzv. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxx x xxxxxx věci je xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxx xxx bezbřehé.

120. Xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu (xxxx. např. xxx xxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 5/15) xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx (xxxx. tvrzené xxxxxxxx čl. 26 Listiny) xxxxxxxxxxxxxx rozsáhlá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x souladu x čl. 31 Listiny xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. X dosažení tohoto xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx naplnění xx ovšem xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx související xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebylo xxxxx považovat uvedené xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby vymezené x §2 xxxx. 1 ZVZP, xxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxx xxx poskytovány x xxx xxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxx xx celkový xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx podstatné xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx přitom x xxxxxxxxxxx míře xxxxxxx xx tom, xxx a v xxxx výši xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxx systému.

121. Jak xx podává xx xxxxx prezentovaného obsahu xxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx věci se xxxxxxxxxxx účastníků xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx poskytování xx možná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx jedné x xxxxxxxxxxx udržitelnosti xxxxxx xxxxxxx xx straně xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx x vyváženost x o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx legitimními xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x je si xxxxx, že systém xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx fungovat xxx xxxx, xxx xxxx xxxxx nebyly xxxxxxxxxx konkrétními xxxxxxxxxx.

122. Xxxxxxx xxxx respektuje xxxxxx státu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx může xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx proto xxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Jeho xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ústavnosti (čl. 83 Xxxxxx), xx xxxxx x řízení x xxxxxxxx norem do xxxxxx xxxxxx coby xxxxxxxx naplňování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "xxx" tehdy, xxxxxx-xx xxxxxxxx některého ústavně xxxxxxxxxx základního práva xxxxx xxxx ústavní xxxxxxx. Xxxxxx však xxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxx politiku xxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxx, xx xx xxxx. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Zcela "xxxxxxx" xxxxx zdravotní xxxx ostatně v xxxxxxx xxx existovat xxxxxx, x úkol xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx čase, prostoru, x rámci rozpočtových xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vědy x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx (xxxx. xxxxxxx xxx 3 xxxxx), nicméně xxxxxxx xxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

123. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx problémů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

XX.2

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§46 odst. 1 xxxx xxxxx x xxxxx x §47 x 48 XXXX)

124. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx:

"§46

(1) Xxxxxxxxx pojišťovna xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx povinnost xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx, xx kterými uzavřela xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Tito xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx smluvních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny (xxxx xxx ,síť).

(2) Xxxx xxxxxxxxx smlouvy x poskytování x xxxxxx xxxxxxxxx služeb xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Výběrové xxxxxx xx nekoná

a) xxx xxxxxxxxxxxxx lékárenské xxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx,

x) při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx vztah xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx nedochází x xxxxxxxxx rozsahu poskytovaných xxxxxxxxx služeb,

e) jde-li x vysoce xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatelem, xxxxxxx byl na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx centra xxxxxx specializované xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 8.

(3) X xxxxxxx změny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxx hrazených xxxxxx, x x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxx zanikne xxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pouze tehdy, xxxxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uchazeč xxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v příslušném xxxxx, nebo fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx výběrového xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xxxx.

§47

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem x místě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx ,xxxxxxx xxxx ). Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx řídí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx vyhlašuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx:

x) rozsah hrazených xxxxxx a konkrétně xxxxxxxx území, xxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx, a označení xxxxxxxxx pojišťovny, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení,

b) lhůtu, xx xxxxx lze xxxxx xxxxxxx; tato xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 30 xxxxxxxxxx dnů,

c) xxxxx xxx xxxxxx přihlášky,

d) xxxxx, xx které xx xxxxx zajistit xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§48

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx každé xxxxxxxx xxxxxx komisi. Xxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxx krajského xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx stomatologické xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo zástupce xxxxxxxx organizace v xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx komora xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx x xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx nemohou xxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx. Xx členy xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx."

125. Xxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx x fungování xxxx poskytovatelů zdravotních xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úpravu, xxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx povinnost zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx služeb. Xxxx xxxxxxxxxxxxx tvoří xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxxxx podmínkou xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx řízení.

126. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx podstata návrhu xxxxxxx xx zpochybnění xxxxxxxxx systému výběru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx by xxxxxxxx xxxxx žádný xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxx. x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§47 XXXX) nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx podmínek, xxxxxx xx xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx členů a xxxxxxxxx mlčenlivosti (§48 XXXX). Je totiž xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx jejich mlčenlivosti x priori xxxxxxxxxx xxxxx pochybnosti ohledně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x argumentaci xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx ani nepokouší.

127. Xxxxxx tak zdejší xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x třetí větu §46 odst. 1 XXXX a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxx Ústavní xxxx (xxxxx petitem xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx, xxxx xx na straně xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx týkající se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x poskytování x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx úprava xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxx právě za xxxxxx xxxxxxxx předmětných xxxxx.

128. Xxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vytváření xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx úprava xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx sloužit xxxxxx xxxxxxxx x ZZVZ, xxx poskytovatelé xxxxxxxxxxx služeb by xxxx xxx xxxxxxxxxx xx soutěžitele.

129. K xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx (x xxxxxxxx xxx xx shora xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxx úkolem (xxxx soudního xxxxxx xxxxxxx ústavnosti - čl. 83 Xxxxxx) a xxx respektování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mocí xxxx vytvářet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx xx xxxx xxxxxxx) a "xxxxxx" x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx optimální. Jeho xxxxxxxxx xxxxxxx není xxx zrušit takovou xxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxx. Referenčním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vždy xxxx xxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxx.

130. Takto xxxxxxxx, Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákonná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx okolnost, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpochybňovat (xxx xxx potvrzovat), xxxxxxx xxxxx xxxx x sobě není xxxxxxxxx založit jejich xxxxxxxxxxxxxx.

131. X xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx argumentaci vlády, xxxxx ve svém xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zajistit xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dostupnost xxxxxxxxxxx xxxxxx (§40 odst. 7 ZVZP), x xxxx xxxxx uzavírat xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kapacitu xxxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx pojišťovna zajištěnu xxxxxxxxxxx smluvní xxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxx zákonných xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx neexistuje xxxxx.

132. Ústavní xxxx xxxxx - xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx čl. 26 Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx má xxxxxx xx mysli xxx xxxx xxxx. 1 x 2) xxx extenzivně, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx právo xx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zdravotní pojišťovnou. Xxxxx čl. 41 odst. 1 Listiny totiž xxxxx, že tohoto xxxxx xx lze xxxxxxx xxxxx x xxxxxx zákonů, které xxxx xxxxx provádějí. Xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výběr xxxxxxxxx xxxxxxx. Přitom xxxxxxx okolnost, xx xx xxxx xxxxx xxxxx tento xxxxx xxxxxxxx rozdílně, zefektivnit x zjednodušit jej (xxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxx xx xx, že x ohledem xx xxxxx pojišťoven xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vůči xxxx pojištěncům xxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

133. Xxxxxxxxxxx dále xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a složení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

134. X xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení Ústavní xxxx uvádí, xx xxxxxxxxxx §51 XXXX, xxxxx xxxxx demonstrativní xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vůbec xxxxxxxx, a Ústavní xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxxxx věcně xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx dostatečně xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx by xxxx být xxxx xxxxxxxx upravena xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x subjektivní. Xxx x xxxxxx xxxx xx totiž xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxx zcela xxxxxxxxx xxx nemohou, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxx potenciálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx demonstrativní výčet xxxxxxxx přitom dává xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx optimálního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx samozřejmě x x xxxxxxx xx xxxx (byť xxxx není x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx). X xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx kterého xxxxxxx xxxx xxxx kritéria x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxx xx stanovena úhradovou xxxxxxxxx.

135. Navrhovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx výběrové xxxxxx (§48 xxxx. 1 XXXX) x xxxxxxx xxxxxx, xx zde xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x spatřuje x xxx absenci "xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx". V xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx čl. 21 Xxxxxxx. X xxxx xxxxx Ústavní soud xxxxx, že xxxxx xxxxxx podílet se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx přímo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx svých xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ZVZP xxx, jak xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Listiny xxxxx spočívá x xxxxxxx záruce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Jak zdejší xxxx xxxxx xxx xxxxx [xxxxx xx. xx. Xx. XX 21/15 xx xxx 4.9.2018 (X 146/90 XxXX 369; 233/2018 Sb.), xxx 79], "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ,xxxxxx xxxx xxxxxxxxx', xxxx xxxxxxxxxx však ještě xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx ,svobodnou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx' ve xxxxxx čl. 21 odst. 1 Xxxxxxx. Takovémuto xxxxxx brání nejen xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx použití xxxxxx xxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxx xxxxxx demokratické legitimace xxxxxx xxxxxx xxxx x územní xxxxxxxxxx, xxx xxx zákonné xxxxxxxx zdravotních pojišťoven, xxxxx xx jim xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx použití tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx přiznat xxxxxx (ostatní) xxxxxxxxxx". Xxxx námitka týkající xx údajného xxxxxxxx čl. 21 Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, jelikož xxxxx argumentu x xxxxx xx xxxxxx xxxxx, že xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx právo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven, xxx xxxx může xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx výběrová xxxxxx.

136. Xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx uvedl (xxxx 81 a 83), že x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (čl. 31 Xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vylučující xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx péči a xxxxxxxxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxxx. "Konkrétní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxxxx. Je věcí xxxxxx, xxx stanovil xxxx organizaci, xxxxxx xxxxxx, zda má xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx platí x xxx xxxxxx, xxx x x xxxx xxxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jednotliví xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgány xxxxx. [...] Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výklad xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxx občanů xxxxxxx xx na xxxxxx veřejných xxxx xxxxx xxxx svobodnou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 21 xxxx. 1 Xxxxxxx nevyplývá xxxxx xxxxxxxxxx volit xxxxx xxxxxxxxx rad x xxxxxxxxx rad xxxxxxxxxxxxxxx pojišťoven a xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 21 xxxx. 2 x 3 Xxxxxxx xxxxxx xxx tyto volby xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v čl. 21 odst. 3 xxxx xxxxx Xxxxxxx. Xxxxxx volby členů xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez přímé xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx do xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xx zdravotní xxxxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxx xxxxx čl. 31 xxxx druhé Xxxxxxx. Xxxxx xxxxx než xxxxxxxxxxx, že napadená xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s čl. 21 odst. 1 xx 3 Listiny x x čl. 31 xxxxx druhou Xxxxxxx."

137. Xxx tak x xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxx složení xxxxxx provádějících xxxxxxxx xxxxxx (§48 ZVZP) xxxx xxxxxxxxxxxx.

138. Poukazuje-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx procesní nedostatky xxxxxxxx zákonné xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxx soud xx xx, xx xxxxxxxx si xxx xxxxxxxxxx (x téměř xxxx) představit xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákonné xxxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx ústavně nesouladné, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. To v xxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxx, že zakotvuje-li §48 odst. 2 xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx komise xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xx xxxxx uchazeč xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx některého x xxxxx xxxxxxxx x xxxx námitka xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx. posouzena x xxxxxxxxxx.

139. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx projevuje xxxxxx x xxx xxxxxx, že na xxxxxx xxxxx navrhovatel xxxxxxxxxx s xxx, xx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §52 XXXX, xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx upravuje, a xxxxxxxxxxx je tedy xxxxxxxxx, xxxx petitem xxxxxx (srov. x xxxxx moc udělenou xxxxxxxxxx, která xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx) nenapadl, x xxxxxxxxxx xx xxx xxxx zrušení. Xxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcně xxxxxxx.

140. Xx základě xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx smluvní xxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx provedené v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxx projednávaným návrhem xxxxxxxx, x Xxxxxxx xxxx xx jimi xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx zamítl.

VI.3

Centra specializované xxxx (§112 x 113 xxxxxx o xxxxxxxxxxx službách)

141. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx:

"§112

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx poskytovateli, xxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxx x xxxxxx oborech, xxxxxx na jeho xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx zdravotní péče (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnického zařízení x požadavky xx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxx udělit též x xxxxx jednoho xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx diagnostiku, xxxxx xxxx xxxxxxxxx určité xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ucházející se x xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx ,xxxxxxx x statut xxxxxx‘). Xxxxx ministerstva x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) místo, kam xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vymezení xxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxx jejíž xxxxxxxxxxx, léčbu nebo xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx specializované zdravotní xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx personální xxxxxxxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx jejich xxxxxxx,

x) území, pro xxxxx xx xxx xxxxxx specializovaná xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxxxxxxx údaje x xxxxx léčených xxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Žádost x udělení xxxxxxx xxxxxx obsahuje

a) identifikační xxxxx uchazeče x xxxxxx centra,

b) kopii xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kterou xx uchazeč x xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x statut xxxxxx, x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotní péče xxxxxxxxxxx, x x xxxxx personálním zabezpečení,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx centra, xx xx schopen splnit xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxx v xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Ministerstvo xx xxxxxxxxx žádostí jednotlivých xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x x ostatních xxxxxxxx určí jejich xxxxxx. Ministerstvo xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x statut xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků pro xxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx péče x xxxx dostupnosti, x je-li xx xxxxxxxxx výzvy, xxx x údajům x xxxxx xxxxxxxx pacientů, xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx xx vymezeném xxxxxxx xxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výzvě. Při xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx centra xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx centra xxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx zveřejní seznam xxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx; x seznamu xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx, jemuž xxx xxxxxx statut xxxxxx, x údaje podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), f) x x).

(6) Poskytovatel xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx změny xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx statut xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§113

(1) Xxxxxx xxxxxx zaniká

a) dnem xxxxxx oprávnění poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxx statut xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx centra, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxx xxxxxxx statutu xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx centra xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zdravotní péče."

142. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx centra vysoce xxxxxxxxxxxxxx péče. Jejich xxxxxx xxxxxxx již x §46 xxxx. 2 xxxx. x) XXXX, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, "xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatelem, kterému xxx xx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx službách xxxxxx centra xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx". Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx týká xxxx, xx xx získání xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nárok, a xxxx xx proto xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

143. X xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx polemiky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx konkrétní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx specializované xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx koncepcí xxxxxx xxxxxx sítě x xxxxxxxx xxxxxxxx, konstatuje Xxxxxxx soud, xx x xxxxx tuto xxxxxxx přijal, nemůže x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

144. Xxx xx xxxxx podává x xxxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx procedury xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx zániku. Xxxxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx tato centra xxxxxxxx vytvářet, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ji ani xxxxxxxxxxx. XXX xxx xx xxxx vyjádření x xxxxxx přesvědčivě xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx x nákladná xxxxx, xxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx x specializaci (xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x popáleninami atp.), xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx proto xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx péčí i xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx přitom xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyžaduje určitou xxxx centralizace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx xx proto i xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Primárním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jistě xxxx to, xxx xx xxxxxxxxx centrum xxxxxxxxx co nejblíže xxxx bydliště, xxxxx xxx byla dána xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx profesionální xxxx, xxx xxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínky (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů s xxxxxxx typem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxx. §112 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxx x xxxx správně xxxxx XXX, xx vědecky xxxxxxxxx, že x xxxx, aby xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx odpovídající x xxxxxx specifickou kompetenci, xxxxxxxxx xxxxxx objem xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

145. Xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx na xxxxxxx x ani xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dán právní xxxxx, nutně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx x x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx (x xxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx např. xxxxx x nadále xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx potřebná [§113 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx].

146. Xxxxx, xxxxx by xx xx strany xxxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx tvrzené libovůle, xxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx xxxx. v xxxxx správního xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx, xx jak xxxxxxxxx xxxxxxx centra, xxx x xxxx xxxxxxxx jsou realizovány x rámci správního xxxxxx, a xxxxxxxx Xxxxxxx soud xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx není xxxxxx xxxxx (§112 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x férové. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx právo na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx být xxxxxxxx právo xx xxxxxxxx správní xxxxxx. X xxxxxxxxxx právního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxxxxx xxxx státu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx libovůle x přezkoumatelnost. Xx xxxxx věcí xxxxxxx xxxxxxxxx subjektu, aby xxxx možnosti využil, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

147. Rovněž xxxx část návrhu xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx nebrojí proti xxxxxxxxxxxx dikci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nýbrž xxxxx tomu, xx x xxxxxxx životě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx x nimi (xxxxxx) nakládáno xxxxxxx. Xx xxxx není xxxxxxx xxxxxx protiústavnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zejména aplikace. X x tomto xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx napadených xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XX.4

Xxxxxxxx léky x xxxxxx xxxxxx (§15 xxxx. 10 x §39b xxxx. 10, §39g odst. 1 XXXX x §32 x 39 vyhlášky x. 376/2011 Sb.)

148. Xxxxx napadených xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§15 odst. 10 XXXX x xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxx. 11):

"Léčivý xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na specializovaném xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu. Xxxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxx být uvedení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx."

§39b xxxx. 10 XXXX

"Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx lze x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx-xx to xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spojená s xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx potravinou xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) jestliže x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx léčivého přípravku xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potravina pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx pacientů, xxxxxx indikace, xxxx xx určitých xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) jestliže xx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelného x xxxxxxxxxxxx používání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely a xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx x),

x) xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxx léčbu, xxxxx xxxxxxx xx xxx představují xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hrubého xxxxxxxx produktu xxxxxxxxxxxxx xx 1 xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) x případech, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx koše, xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie."

§39g xxxx. 1 XXXX

"Xxxxxx x xxxxxxxxx maximální xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x podmínek xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx maximální xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx výše a xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx osobami, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx programu, xxxx o xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx."

§32 vyhlášky x. 376/2011 Sb.

"(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39b xxxx. 10 xxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které x xxxxxxxxxx označí xxxxxxx stanovenými x §33 xx 39.

(2) Xxxxx může x xxxxxxxxxx přípravku stanovit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §33 x 34 x xxxxxx xxxxxxxxxx úhrady xxxxx §36 xx 39."

§39 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx.

"Xxxxxxxxx specializované xxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx pracovišť xxxxx §15 xxxx. 10 zákona, symbolem ,X'.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze specializované xxxxxxxxxx, x xx xx základě smlouvy xxxxxxxx mezi ním x zdravotní xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx inovativního xxxxxxxxx, kterému je xxxxxxxxx xxxxxxx úhrada xxxxx §39x zákona, xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1."

149. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx ustanovení §15 xxxx. 10 XXXX bylo xxxxxxx č. 371/2021 Sb. změněno na xxxx. 11 (bez xxxxxx xx xxxx xxxxxx; xxxx. novelizační xxx 16, xxxxxx xx xxxxxxxxx odstavce 9 xx 16 xxxxxxxx jako odstavce 10 xx 17). Xxxx xxxxx však xxxxxxxxxxxxx zásadní proměnu xxxxxxxx xxxxxxx úpravy, x není xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §67 xxxx. 1 xxxxxx o Ústavním xxxxx (obdobně xxxx. xxxx. xxxxx sp. xx. Xx. ÚS 33/16 xx dne 10.11.2020, xxx 107).

150. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na výhrady xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx navrhovatel zpochybňuje xxxxxxxxx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti, xx xxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx.

151. X xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§39b xxxx. 2 XXXX; xxxx. xxxxxxx body 77 a násl. xxxxxx), xxx vede x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx XXXX pro xxxxxxxxx xxxxxxxx úhrady. V xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx návrh xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxxx, aniž xx xx ale xxxxxxx návrhu (xxxx. x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx) xxxxxx x dožadoval se xxx xxxx xxxxxxx. Xxx Xxxxxxx soud, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx (nikoliv xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx návrhu, xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx by xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákonného ustanovení xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx na xxxxxx jedné zpochybňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx straně xxxxx xxxxx xxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxxx.

152. Ústavní xxxx xxxxxxx nepřehlédl, xx xxxxxxxxxx části xxxxx ZVZP (jejíž xxxxxxxx xx xxxxx x §39b) se xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x usnesením xx. zn. Xx. XX 42/10 xx xxx 30.3.2011 (rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx https://nalus.usoud.cz) xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx této xxxxx xxxxxx, xxxx konstatoval, xx "současná úprava, xxxxxxxx v xxxxx xxxxx zákona č. 48/1997 Sb., xxxxxxx ,Regulace xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx', xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx [xx. xx. Xx. XX 36/05]. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx navrhovatele zjevně xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx doputovala xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx původ xx zmíněném xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxx č. 48/1997 Sb. respektuje xxxxxxxxxx xxxxxx ,fair procesu'. Xx xxxxxxx, xxxxx xx v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, není xxx xxxxxxxxxxxxxx".

153. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx dostupnost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxx xxxx xx to, xx navrhovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daného systému, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xx (xxx xxxxx xxxxx) xxx xxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx efektivitě xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsob xxxxxxx. Důvody xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx proto xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

154. X x tomto okruhu xxxxxxxx přitom Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx úkolem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx některý x xxxxxx xxxxxxx modelů. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx takovou xxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxx protiústavní - xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, resp. xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxx. Xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx XX.1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx péče a xxxxxxxx ekonomickou udržitelnosti xxxxxx systému. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx tyto xxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx přitom xxxxxx xxxxxxxxxxx x exekutivy, xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu.

155. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pojištěnců xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 31 Listiny, xxxxxxx xxxxxxxx pojistky, xxxxx ZVZP obsahuje x xxxxx právě xxxx bránit xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx dokonce xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx péče. X xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pojištěncům xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx zdravotní péči (§40 xxxx. 7 XXXX), a xx xxxxxx povinnost xxxxxx "xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx" (§16 ZVZP).

156. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §39b xxxx. 10 x §39g xxxx. 1 XXXX. K tomu Xxxxxxx soud nejprve xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx. zn. Xx. ÚS 42/10, xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx ZVZP odmítnut xxxx zjevně xxxxxxxxxxxxxx.

157. Xx vztahu x §39b odst. 10 XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xx xxx x xxxxxxx xx samotnou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx), xxxxx xx navíc nutno xxxxxxxx x xxxxxxxxx §15 xxxx. 10 XXXX (nyní xxxx. 11; xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, změně a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) x §17 xxxx. 2 XXXX (xxxxxxx xxxxxxx; srov. xxxxxxxxxx xxx XX.5). X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx SÚKL xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. x tomu xxxxxxxxx xxxxxxxx nález xx. xx. Pl. XX 36/05).

158. Logika xxxxxxxx xxxxxxx úpravy xx xxxx xxxxxxxx xx východisku, že x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx podmíněna xxxxxxxxxx xx specializovaném pracovišti, xxx je xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx x sobě Xxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xx mohla xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx by xxxx. hrozilo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, což xx xxxx bylo xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx. §16 ZVZP). Xxx ale případně xxxxx xxxxx, centrová xxxxxx jsou xxxxxxx x ekonomicky zvýšeně xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxx sice jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx péči, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx každého xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

159. Xxxxxxx xxxxxxx hrazené xxxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x nikoliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xx bezplatnou xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx veřejného zdravotního xxxxxxxxx xxxxx pozitivní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby byl xxxxxxxx rovný přístup x potřebným xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dostupnost. Xxxxxxxx plnění této xxxxxxxxxx xxxxx však xxxxxxxxxx x řešení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxxx jen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení. Xx xxxxxxxx důvodů se xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ani s xxxxxxx navrhovatele ohledně xxxxxxxxxxxxxxx §32 a 39 xxxxxxxx x. 376/2011 Sb., xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §15 xxxx. 10 a §39b xxxx. 10 XXXX.

160. Xxxxxxxxxxxxxx §39g xxxx. 1 XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x stanovení xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx zřejmé, x xxx xxxxxxx xx xxxx spočívat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx zmiňuje xxxx xxxxxx x čl. 36 Xxxxxxx (xxxxx xx xxx x xxxx velmi xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx právní ochranu, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, právo xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx natolik extenzivně, xx se xxxxxxxxxxx (xxx. občanům) xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx řízení x stanovení maximální xxxx x xxxx x xxxxxxxx úhrady. Xxxxxx, xxxxx nabízí xxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účastenství x xxxxxx účastenství xxxxx správního xxxx), xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonná xxxxxx, xxxxx xx vylučovala xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx může xxxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx xxxxx [srov. xxxxxxxxx §145 xxxxxx x. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx do rejstříku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx, xxxx. zřizovatel]. Lze xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx představit, xxxxx xxxxxxxx by xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxx xx xxxxxxx xxxxxx účastenství xxxxx xxxxxxxxx řádu - xxxx. část xxxxxx xxxxx XXX) xxxx xxxx. technicky proveditelné xxxxxxxx, xxx konkrétně xx za tyto xxxxxxxxxx xxxxxx (srov. xxxx. §35 xxxxxxxxx xxxx upravující xxxxxxxx xxxxxxxxxx zmocněnce).

161. Xxx xxx shrnout, xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x lékových xxxxxx, není důvodná.

VI. 5

Xxxxxxx smlouvy (§17 xxxx. 2 XXXX x vyhláška č. 618/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy)

162. Znění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 2 ZVZP xxxx xxxxxxxxxxx:

"Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 uzavřená xxxx xxxxxxxxx pojišťovnou x poskytovatelem xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení mezi xxxxxxxx xxxxx zdravotních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sdruženími. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Jednotlivé xxxxxxx xxxxxxx xxxx předkládány Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, které xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx ,xxxxxxx xxxxx‘), x xxxx xx xxxx jako xxxxxxxx. Xxxxx xxxx účastníky xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šesti měsíců xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx smlouva odporuje xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zájmu, xx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x 1. xxxxx následujícího roku, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx nejméně xxxx měsíců. Tato xxxxxxxxx lhůta neplatí x xxxxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozumně xxxxxxxx xxxxx plnění xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úhrady xxxxxxxxxxxxx hrazených služeb, xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx podmínky xxxxxxx x účelnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, kontrolní mechanismus xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx vzájemného xxxxxxxxx údajů nutných xx xxxxxxxx plnění xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx hrazených xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx."

163. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx č. 371/2021 Sb. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

"Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx pojišťovnou x xxxxxxxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxx smlouvou. Rámcová xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx doby xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx smlouvy podle xxxxxxxx 1 x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx k 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxxx xxx xxxxxxx 6 měsíců. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozumně xxxxxxxx xxxxx plnění xxxxxxx. Dále xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pro plnění xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částek, xxxxx x povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nutných xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x poskytování x úhradě xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx je výsledkem xxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zástupci xxxxxxxxxxx profesních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelů. Dohodovací xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx nebo Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Jednotlivé rámcové xxxxxxx jsou předkládány Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xx posoudí z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxx zájmem xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx ,xxxxxxx xxxxx'), x poté xx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dohodě x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx rámcové xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx vyhláškou. Smlouva xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx."

164. Za této xxxxxxx ovšem xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx §67 xxxx. 1 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxx platí, xx xxxxxxx-xx platnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx skončením xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx.

165. X xxxx xxxxxxxxxxx x doplnění svého xxxxxxxxx xx dne 23.12.2021 xxxxx, xx xxxxxxxxxx novelou provedenou xxxxxxx č. 371/2021 Sb. xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx soukromoprávního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyhlášky č. 618/2006 Sb.

166. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 2 ZVZP xxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem č. 371/2021 Sb. xxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx nedošlo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxx přezkum xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 2 XXXX xx xxxxxxx podaného návrhu xxxxx. Z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xx od xxxx xxxxxxxxx jen x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x ve xxxx xxxxxxxx xxx nevytvářejí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x poskytování a xxxxxx hrazených xxxxxx. Xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx provedeného xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

• Xxxxxxxx úprava stanoví, xx rámcová xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx "mezi zástupci xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smluvních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zájmovými xxxxxxxxxx". Xxxxx xxxxxx xxxxxx "[x]xxxxxx xxxxxxx xx výsledkem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní pojišťovny Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdružení poskytovatelů xxxx xxxxxxxx smluvních xxxxxxxxxxxxx". Platná xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vymezuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx zastupovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

• Xxxxxx xxxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx veřejnému xxxxx, xxxxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx ministerstvo xxxxxxx "xxxxxxxxxx".

167. Jak xx xxxxxx z obsahu xxxxxx, navrhovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx věcného xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. §17 xxxx. 1 XXXX, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx). Xxxx mu xxxxx skutečnost, xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která je xxxxxxxxx dohodovacího řízení xxxx xxxxxxxx Všeobecné xxxxxxxxx pojišťovny Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přitom xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx-xx x xxxxxx x obsahu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

168. Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxx příliš xxxxxxxxxxxx. Xx straně jedné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dohodovacího xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jelikož xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxx podle korporativisticky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx). Xx xxxxxx druhé však xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dohodovacího řízení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx vyjadřuje xxxxxxxxxxxxx jak s xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zainteresovaných xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxx dohody xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx si xxxxx xx značné xxxx protiřečí.

169. Zpochybňuje-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx "xxxxxxx xxxxx", xxxxxxxxx xxxxx, že xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (x xx dokonce i xxxxxxxxx - srov. xxxx. čl. 11 xxxx. 4 Listiny), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx právo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x §17 odst. 2 XXXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (k xxxx srov. xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 43/17), xxxxx xxx xxx řadí xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx stability x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx veřejného zájmu xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §50 xxxx. 3 xxxxxxxxx řádu.

170. Ústavní xxxx se proto xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx", xxxxx nutně xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterými xxxx xxxxxxxxx poměřován. X xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vyvažovat xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. K této xxxxxx se xxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 43/17, xxx 72), xxxx - ve xxxxxx x xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - uvedl, xx "neshledal, xx xx nešel xxxxxxx xxxxxxxxxx dosah xxxxx ,xxxxxxxxxx' xx xxxxxx §39a xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx x §17 xxxx. 2 zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx či pojmu ,xxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx' xx xxxxxx §39c xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx závazku xxxxxxxxx dostupnosti x xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x právním xxxx xxxxx neobvyklým x xx xxx podstatě xxxxx x xxxxxxxxxx x regulativní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx rozpornou x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx z náležitostí xxxxxxxx státu (čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx), xx xxxx xxxxx xxx považována xxxxx, xxxxxxxx by její xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx". X xxxx xxxx Xxxxxxx xxxx dodává, xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

171. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpravou xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zákonném xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx čl. 1 xxxx. 1 Ústavy (Xxxxx xxxxxxxxx xx demokratický xxxxxx xxxx), čl. 6 Xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) a čl. 21 xxxx. 1 Listiny (xxxxxx mají xxxxx xxxxxxx se xx xxxxxx veřejných věcí xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx svých xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx nijak xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; absenci xxxxxxxx potenciálních xxxxxxxxxxx, xxxxx na xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx (xxx 107 xxxxxx).

172. X xxxx Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxx v xxx xxxxx citovaném xxxxxx xx. xx. Xx. XX 21/15, xxx xxxxxxxxx (xxx 69), xx "xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxx, zda xxxxx xxxxxxx veřejnou xxxxxx, xxx bude xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx ve xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ústavními xxxxxxxx, xxxx něž xxx xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x principu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx". Xxxxxxxxxx čl. 21 xxxx. 1 Xxxxxxx xx xxxxxxx pouze xx volby plnící xxxxxx demokratické xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx též xxxxxxx xxxxxxxx zdravotních pojišťoven xx xxx xxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povahu (xxxxxxx) samosprávy. Z čl. 31 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx spravedlivý, tedy x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsob xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x zdravotním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. "Xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx xxx xxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxxxx. Xx xxxx zákona, xxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, včetně xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx nebo více xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vnitřní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx činnosti. Xx xxxxx x xxx xxxxxx, xxx a x jaké míře xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění nebo xxxxxxx xxxxxx státu" (xxx 80). Ústavním xxxxxx provedený xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, že "x xxxxx občanů xxxxxxx se na xxxxxx veřejných věcí xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx svých xxxxxxxx xxxxx čl. 21 xxxx. 1 Listiny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx volit xxxxx xxxxxxxxx rad x dozorčích rad xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx týkající xx xxxxxx volebního xxxxx xxxxx čl. 21 xxxx. 2 x 3 Xxxxxxx xxxxxx xxx tyto xxxxx xxxxx použitelné. Ze xxxxxxxx xxxxxx xx xxx pravidla xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x čl. 21 xxxx. 3 xxxx druhé Xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx rad xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx omezené xxxxxx pojištěnců xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx do xxxxxxxxxx xxxxx xx bezplatnou xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx pomůcky xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 31 xxxx xxxxx Xxxxxxx" (xxx 83). Z xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxx tak xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojištěnců.

173. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx polemizovat x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx 109 xxxxxx), xx stávající xxxxxxx xxxxxx dohodovacího xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x bylo možno xx xxxxxxxxx xxx x xxxx transformace xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx ("xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx soutěže") xxxx xxxx xxx případně xxxxxxxxxxx teprve v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx x na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx navrhovatel xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxx Xxxxxx), x xx-xx xxxxxxxx xx xx, že xx xxxxxxxxx systém xxxxxxxx, xx xx xxx, xxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx změnu. Xxx by xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx postupem, x nikoliv xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx či xxxxx vhodnost (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řešení.

174. Jakkoliv xxx navíc - x obecné rovině - souhlasit s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx měli být xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nelze x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxx provedená x §17 xxxx. 2 XXXX xxxxxxx č. 371/2021 Xx. xxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx zpřesnění xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zájmovými xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nově xxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

175. Xxxxx xxxx xxx do ZVZP xxxxxxx xxxx §17c, xxxxx xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx např. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví seznam xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení (xxxxxx informace x xxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxx na internetu. Xx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx transparentnost x xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx se proto xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx změnilo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

176. X xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 618/2006 Sb. Xxxxxx podstata totiž xxxxxxx xxxxx konkrétní xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x souladu xx xxxxx xxxxxxxx zákonným xxxxxxxx xxxxxx [xxx. xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx)].

XX.6

Seznam výkonů x xxxxxxxx xxxxxxxxx (§17 odst. 4 XXXX a xxxxxxxx č. 134/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů s xxxxxxxx xxxxxxxxx)

177. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 4 ZVZP xxxx xxxxxxxxxxx.

"Xxxxxxxxxxxxx x xxxxx subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx zdravotních výkonů xxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxx s bodovými xxxxxxxxx x x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx a zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx akceptuje, xxxxxxxxxx-xx xx xx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxx způsob xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů x xxxxxxxx hodnotami a x pravidly pro xxxxxx xxxxxxxxxx."

178. Ústavní xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx č. 371/2021 Sb. xxxxxxx následujícím xxxxxxxx:

"Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výkonů, které xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx ,xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx') stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx výkonů, které xxxxxxx s poskytováním xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx provádění úhrad xxxxxxxxxxxxxx a dalším xxxxxxxxx poskytujícím xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále jen ,xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx'). Poskytovatel xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx si xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx."

179. Xxxxxxx xxxx shledal, že xxxxxx podoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sice xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx. Xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xx v xxxxx xxxxxxx xxx dán xxxxx k zastavení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §67 xxxx. 1 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx. Rovněž xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 23.12.2021 xxxxx, xx xx podaném xxxxxx x nadále xxxx.

180. Xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx napadenému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, považuje Xxxxxxx soud xx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx vnitřně rozporné. Xx straně jedné xxxxx navrhovateli vadí, xx není zřejmé, xxx xxxx je Seznam výkonů xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxx do xxx. Xxxxxxxx považuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx uvádí x doplnění svého xxxxxxxxx xx dne 23.12.2021, xxxxxxxxxx §17b xxxx. 4 XXXX xxxxxx zakládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx jmenování x xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §17b odst. 4 ZVZP xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x nedává xxx Xxxxxxxxx soudu možnost xx xxxxxxxxxx věcně.

181. X tvrzení, že §17 xxxx. 4 XXXX xxxxx právní xxxxxxxxx představuje podobný xxxxxxx, jaký byl xxxxx x xxxxxx xx. xx. Pl. XX 36/05, Xxxxxxx xxxx uvádí, xx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx §15 xxxx. 10 x xxxxxxxxxx §15 xxxx. 5 části xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx ZVZP znějící xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx". Xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z prostředků xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx práv xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxx xxxxxxxx dbát xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx procesu. "V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx [Xxxxxxx xxxx] xxxxxxxx, xxx xxxxxxx úprava vytváří xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx byl vyvážen xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx libovůli x xxxxxx konkrétním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx léčiv xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §15 odst. 10 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neboť xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx založeno xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx přezkoumatelné x aby xxxx xxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxx xxxxx hrazených xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x x konkrétní xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhoduje nikoliv xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu." Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx státu, x xxxx x xxxxxxx s čl. 36 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

182. Ústavní xxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxx je xx xxxxx citovaného xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx případněji xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx. xx. Pl. XX 1/08. X xxxxx xxxxxxx totiž Xxxxxxx xxxx k napadenému xxxxxxxxxx §17 xxxx. 5 XXXX uvedl, xx "xxxxxxx navrhovatelů, xx xxxx ustanovení xx x rozporu x xxxxxxxxx judikaturou Xxxxxxxxx xxxxx, neboť xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tou, kterou xxxxxxxxx Xxxxxxx soud x nálezu xx. xx. Xx. XX 36/05 (xxx xxxx), xxxxxx nejde. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 5 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zdravotních xxxxxx x bodovými xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx správního xxxx. Xxxxxxxx ustanovení, xxx xxx ,Xxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx', xx x zásadě neliší xxxx. od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, dle xxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, což xx xxxxx vyhláškou, x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx dán xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx, xxxx xxxx na mysli xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hodnotách pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxx Xxxxxxxxx x sv. Xxxx x Brně xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxxx, že xxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxx ultra xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxx charakter xxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx, ale xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx takové xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" (bod 133).

183. Xxxxxx x xxxx posuzované xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx Ústavní xxxx xxxx xxxxx odchýlit, xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 4 XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů xxxxxx xxxxxxxx, tzn. normativního, x xxxxxxx individuálního xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nyní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x dalších výkonů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx hodnotami x s xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx [...] stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx zmíněným xxxxxx xxxxxxxxxx ("Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx vyhláškou.").

184. K xxxxxxxxx, xx poskytovatel xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx dohodnout xxxx xxxxxx vykazování (xxxx. poslední větu §17 odst. 4 XXXX), se Ústavní xxxx vyjádřil v xxx xxxxxxxxxx nálezu xx. xx. Xx. XX 5/15 (xxxx 59-60), kde uvedl, xx "xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx dán xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přístup x místně x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytované xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx při výpočtu xxxx xxxxx tak, xxx se xxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxxxx stanovení xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx naopak xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxx řadit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x příslušným xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 1 x 5 xx xxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jejímž xxxxxxxxx xxxx xxxx (x hlediska xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx výše xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx vůle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x časové xxxxxxxxxxx. Jeho xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určitého beneficia xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx zdravotní pojišťovny, xxxxx xxxxxxx provádět xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx úhradové xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohrožovala xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. [...] Xxxxxxx xxxxxx xx možnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx názoru xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx. xx. Pl. XX 19/13, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x pouhé xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xx. xx xxxxxxx individuálního xxxxxxxx mezi xx x xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů neodkladné xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, relevantní xxxxxxx xxxx systémové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx 73 xxxxxxxxxx xxxxxx). Toto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, a to xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx smysluplně xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx úhrad xxxxx xxxxxxxx vyhlášky".

185. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx neshledal racionální xxxxx xx názorově xxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx předvídaný mechanismus (xxx. seznam xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podzákonným xxxxxxx předpisem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dohodnout xxxx xxxxxx vykazování) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx na straně xxxxx xxxx předvídatelnost x xxxxxx xxxxxxx x xx straně xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx poznání x potřeb xxxxx (x xxxx xxxxx xxxx. xxxxxxxxx vlády).

186. Xxxxxxxxx-xx navrhovatel xx xxxxxx nedostatečnou regulaci xxxxxxxxx výkonů (některé xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx zařazeny xx xxxxxxx), xx xx xxx problém xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonného ustanovení, xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx důvodem xxxxxxxx napadené xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx být "jen" xxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedokonalost x ani xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx teprve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx souladného xxxxxxx. To xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

187. Xxxxxxx x xxxxxx na zrušení xxxxxxxx č. 134/1998 Sb. Ústavní xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx zabýval x xxxxxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 13/03 xx xxx 25.8.2004 xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nezpochybňuje xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 134/1998 Sb., nýbrž samotnou xxxxxxxx xxxx existence x xxxxxx xxxxxxx. Xx této situace xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhovatele xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (x jejímu xxxxxxxxx xxx shora).

188. Xxx xxxx xxxx podaného xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX.7

Xxxxxxxx xxxxxxxx (§17 odst. 5 ZVZP x xxxxxxxx č. 201/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx bodu, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro rok 2019)

189. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 5 XXXX xxxx xxxxxxxxxxx:

"Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx hrazených xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx následující kalendářní xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny Xxxxx republiky x xxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx profesních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx dohodovacího xxxxxx xx Ministerstvo zdravotnictví. Xxxxx-xx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxx zájmem. Je-li xxxxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxx zájmem, xxxx ji Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx vyhlášku. Xxxxxxx-xx v xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx 30.6. příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx dohoda xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnotu xxxx, xxxx úhrad xxxxxxxxx xxxxxx, výši xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx na následující xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx do 31. xxxxx kalendářního xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dodržení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, výši xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx."

190. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx č. 371/2021 Sb. změněno následujícím xxxxxxxx:

"Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dohodnou x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zájmem. Xx-xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx ji Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako vyhlášku. Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x dohodě xx 30.6. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxx xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx dohoda xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxx zájmem, xxxxxxx hodnotu xxxx, xxxx xxxxx hrazených xxxxxx, výši xxxxx xx xxxxxx hrazených xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na následující xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx 31. xxxxx kalendářního xxxx. Xxxxxxxx podle xxxx xxxxxx a xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovna za xxxxxxxx dodržení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx záloh xx xxxxxx hrazených xxxxxx x regulačních xxxxxxxxx jinak."

191. Rovněž x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx shledal, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákonného ustanovení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx by xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §67 xxxx. 1 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 23.12.2021 xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx.

192. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení spočívá x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx tzv. xxxxxxxx vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx především xxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. kapitační xxxxxx x x xxxxxxxx výdajů xxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní péče.

193. X tomu Xxxxxxx xxxx xxxxxxx odkazuje xx dříve uvedená xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uplatněných vůči xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx totiž spadá xx xxxxxxxxx věcné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx však xxxx x xxx nemůže xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx samozřejmě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tvrzení navrhovatele, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx právní xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx pojištěnců. Xxxxxxxx, xx xx zákonná xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (a xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxx xxxxx neopodstatňuje derogační xxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx totiž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" zrušit xxxxxxx úpravu, xxxxx xx ústavně xxxxxxxxx. Xxx takového xxxx Xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx neshledal.

194. X xxxxxxxxxxx navrhovatele xxxxx Ústavní xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxx opakovaně xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx přípravy (xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úhradovou xxxxxxxx, resp. xxxxxxxx xxxx část, xxxxxxx xxxxxx samotný xxxxxxx xxxxxxxxxxx nijak xxxxxxxxxxxx.

195. Xxx kupř. x xxxxxx xx. zn. Xx. XX 19/16 xx dne 13.12.2016 (X 237/83 SbNU 677; 8/2017 Sb.; xxx 53) xxxxx, že x §17 ZVZP xxxxxxx, xx zákonodárce x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx úhrady "upřednostnil xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohodu mezi xxxxxxxxxxx pojišťovnami x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx hrazených xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jedná xx x obligatorní xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx úhrad hrazených xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxx za poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxxx citované xxxxxxxxxx §17 zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx zdůraznil x Xxxxxxx soud, ,xxxxxxxx zásadu‘ xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx dohodovacího xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx účel xx xxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxxx x náležitosti dohodovacího xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zmocňovací normu' (xxxx. xxxxxxxx xxxxx xx. zn. Pl. XX 6/07)".

196. X xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx. zn. Xx. XX 5/15 [xxxxxxx xxxx. např. xxxxx xx. zn. Xx. XX 19/13 ze xxx 22.10.2013 (N 178/71 SbNU 105; 396/2013 Sb.)] xxx Ústavní xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx podnikat podle čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jakož i xx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx k xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx účel. "Xxx není xxxxxx, xx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxx, xxxxx že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jimž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx dostát, nesmí xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxx dosažení." Xxxxx platí, že xxxxxxxx xxxxxxxx "by xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx základě xxxxxxxxx xxxx úhrad byla x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx natolik xxxxx, xx by fakticky - xxx jakékoliv xxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxx xx xxxx xxx hrazeny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xx jim xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Takovýto xxxxxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx segmentu xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx oboru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx územím České xxxxxxxxx. Xxxxxx by xxxxx xxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x ohledem xx nastavení xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx ve xxx podstatě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xx jim x případě dalšího xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx pravidel xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx činily xxxxxx konečnou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výši xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) krátit".

197. Z xxxxx xxxxxxxxxx nálezů xx xxxxxx, že Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxx x xxxx ústavní xxxxxxxxxx) x xxxxx hodnotí, xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx zmocnění, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důsledky. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se odchýlit xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx ostatně jednou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx své xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx relevantní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxxxx. Navrhovatelem prezentované xxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení §17 xxxx. 5 ZVZP, xxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx problematizuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx mechanismy (kritérium xxxxxxxx, historická xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx průměrem xx unikátní xxxxx xxxxx xxx.), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

198. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx navrhovatele, xx xxxxxxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxx nárok xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx plně xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xx jeho důsledkem xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, založeného xxxxx xx praktických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx aplikaci napadeného xxxxxxxxxx §17 xxxx. 5 XXXX, nikoliv xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Samotné xxxx ustanovení totiž xxxxxx xxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

199. X xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx č. 201/2018 Sb. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx navrhovatel xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx zpochybňuje xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxx-xx Ústavní soud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášky). Xxxx xxx nicméně xxxxx jen xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx (xxx 6), xx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, třebas x xxxxxx zákonného xxxxxxxx x xxxxxx vydávání, xx proto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stav, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx".

200. Ústavní xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx opakuje, xx xxxx rolí není xxx tvůrcem zdravotnické xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx "zakonzervovat" xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx podstatě politického xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx příslušným orgánům (Xxxxxxxxx, xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxx politiky xxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx konformní x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx neporušuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx správnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, resp. xxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxx Ústavnímu xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx zároveň x porušení xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx navrhovatele xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povahy, xxx xx zjevně xxxxx x xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, založená na xxxxxxxx ceny xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxx např. nástroje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řešení, x Xxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxxxx je z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

201. Jak xxxxxx konstatoval již x xxxxxx sp. xx. XX. XX 2545/16 xx xxx 18.7.2017 (X 127/86 XxXX 169), Xxxxxxx xxxx xxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neexistující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx ústavní princip, xxxx odebere xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx segmentu xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx limity xxxxx xxxxxx samy x xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx být xxx xx konkrétní xxxx částky, kterou xx péče xxxxxxx, xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisem (xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx použitím xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených. Ústavní xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx. způsob, xxx x xxxx plnění xxxxxx soudy dospěly, xxxxx až případný xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Referenčním xxxxxxxxx pro posouzení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx čl. 26 xxxx. 1 Listiny".

202. Xxxxxxx-xx xx proto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxx), xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxxx xxxx poskytnuté xxxxxxxxx péče v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xx této xxxx nedohodnou, xxxxxxx xxxx zároveň služby xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kontroly norem x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx "xxx" x toho xxxxxx, xx x xxxxxxxxxx případě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx přiměřeným xxxxxxx.

203. X xxxxx xxxxxxxx xx také xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nárok založený xxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - čl. 31 Xxxxxxx). Ústavní soud xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx §13 ZVZP, xxxxx zaručuje xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxx x xxxxx zlepšit xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx utrpení, xxxxx odpovídají xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x souladu se xxxxxxxxxx dostupnými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx důkazy o xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx nemůže xxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxx.

204. Rovněž tato xxxx xxxxxx proto xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona Ústavní xxxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx interpretaci x xxxxxxxx.

XX.8

Xxxxxxxxxxxx úhradový xxxxxxx (§17 odst. 5 věta xxxxxxxx XXXX)

205. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 5 věty xxxxxxxx XXXX bylo xxxxxxxxxxx (xxxx věta nebyla xxxxxxx č. 371/2021 Sb. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx byla xxx doplněna x xxxx ," xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx"):

"Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovna xx podmínky dodržení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx úhrady a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx."

206. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhovatele xx xxxx toho, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx úhrady xxxxxxxx od úhradové xxxxxxxx.

207. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx zákonného xxxxxxxxxx nemůže xxx "xxxxxx" riziko xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx polemizovat s xxxxxxxxxxxxx o tom, xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx, má xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ustanovení, nýbrž x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabránila. Xxx xxxxxxxxx lze x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vlády (xxx. 6), která xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx mechanismů [Xxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxx č. 320/2001 Sb., o finanční xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x finanční xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx], xxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejnými xxxxxxxxxx hospodárně, xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxx úhrad xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx zdůvodněna (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx nabízených xxxxx jsou poskytovatelé xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx regionů).

208. Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx (XX.7), která xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Možnost xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx způsobu a xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx logickým xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mechanismu xxxxxxxxx úhrady xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx řízení, xxxxxx úhradové vyhlášky) x xxxx zjevným x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx řešit xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx času x v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx.

209. Argumentace xxxxxxxxxxxx xx přitom xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx zpochybňuje xxxxxxxxx jak xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx XX. 7), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx tohoto právního xxxxxxxx odchýlit. Xxx xxxxxx případně xxxxx xxxxx, xxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovnám xxxxxxxxxx xxxxxx řešit xxxxxxx, kdy během xxxxxxxxxxxx roku x xxxxxxxxx poskytovatele xxxxx x vyčerpání limitů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, což xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinna xxxx xxxxxxxxxx zajistit (§40 xxxx. 7 ZVZP). Xxxxxxx xxxxxx opatření xx xxxxx navýšit xxxxxxxxxxxxx úhradovým xxxxxxxxx xxxx limity tak, xxx k xxxxxxx xxxxxxxxx služeb nedošlo.

210. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení (xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx x záruce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 31 Xxxxxxx, nikoliv v xxxxxx popírání.

211. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

XXX.

Xxxxx

212. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx zrušení napadených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §70 xxxx. 2 zákona x Ústavním xxxxx xxxxxx.

213. Ústavní xxxx xxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxx x odůvodnění xxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zákonnost xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx financování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jak xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předmětných xxxxxxxx zdravotnického xxxxx. Xx, že z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx argumentace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx neznamená, xx xxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx zaručených xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx právní xxxxxxxxxxx xxxxx x napadených (xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx přezkumu Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx nález xxxxxxxxxx, xx při xxxxxxx x rozhodování xxxxx xxxxxx ustanovení, xxxxx xxxx x xxxxxxxx ústavnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxx, nedojde xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx podle čl. 36 odst. 1 Xxxxxxx nepovedou x xxxx. Xxxxxxx, již xxxx na xxxx xxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx právní xxxxxx poskytuje x xxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §13, 16a, §40 xxxx. 7 XXXX, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx §112 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
&xxxx;

Xxxxxxxx Ústavního xxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 171/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.6.2022.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.