Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.09.2021.


Nález ÚS ze dne 24.8.2021 sp. zn. Pl. ÚS 40/17 ve věci návrhu na zrušení §33 odst. 9 a §33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

344/2021 Sb.
 

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

344

XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx. xx. Xx. XX 40/17 dne 24. srpna 2021 x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Josefa Xxxxx, Jana Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Radovana Xxxxxxxx, Xxxxx Šámala, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Vojtěcha Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx a Xxxxxx Xxxxxxx (xxxxxx zpravodaj) x návrhu xxxxxxx 17 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxx Uhlem, xxxxxxxxx, sídlem Xxxxxxxxxx 1107/15, Xxxxx 5, xx zrušení §33 xxxx. 9 a §33d zákona č. 111/2006 Sb., o xxxxxx x hmotné xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx České republiky x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx ochránce xxxx x Krajského xxxxx x Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx:

Xxxxxxxxxx §33 xxxx. 9 x §33d xxxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx zákonů.

Odůvodnění

I.

Předmět xxxxxx

1. Ústavnímu xxxxx xxx xxx 6.12.2017 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 17 senátorů Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx jen "xxxxxxxxxxxxx) na xxxxxxx §33 odst. 9 x §33d xxxxxx x. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx nouzi, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o pomoci v hmotné nouzi").

2. X xxxxxxx xxxxxx x xxxxx návrhu xxxxxxx Ústavní xxxx xxx 27.4.2018 xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx soud"), xxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx §33 xxxx. 9 a §33d xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx byl x důvodu xxxxxxxxxxxxx (§35 odst. 2 xxxxxx č. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx) usnesením ze xxx 29.5.2018 xx. xx. Xx. XX 29/18 xxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx x §43 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, (xxxx xxx "zákon x Xxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxx soud xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o pomoci v hmotné nouzi, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odmítnutého xxxxxx, xxxx xxxxxxx x (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx navrhovatelky, x xx x x xxxxxxxx argumentace obsažené x pozdějším návrhu xxxxxxxxx xxxxx [xxxx. xxxxx xx xxx 27.11.2012 xx. xx. Xx. XX 1/12 (X 195/67 XxXX 333; 437/2012 Sb.), všechna xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxx rovněž xxxxxxxx xx https://nalus.usoud.cz]. Krajský xxxx xxx xxxxx §35 xxxx. 2 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx xx právo xxx x řízení x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vedlejším xxxxxxxxxx.

3. Xxx 22.5.2018 byl Xxxxxxxxx soudu doručen xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, jehož xxxxxx xxxxx Xxx. Xxxxx Xxxx, xxxxxxxx města, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka řízení x odůvodněním, že xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se rozhodl xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx města Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "XXX"), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxx. XXX xxxx vydáno xxx 7.12.2017 pod xx. xx. OPŘ/4883/17. X xxxxxx xxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx" xx xxx 17.5.2018, jehož xxxxxxxxx jsou xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx platného znění zákona o pomoci v hmotné nouzi. Uvedený návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 5.6.2018 xx. zn. Xx. XX 40/17 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx zákon x Xxxxxxxx xxxxx je x hlediska vymezení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, tj. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxx. Tento xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx volen xxx, xxx do xxxxxx xxxx odrážel xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pořádek Xxxxx xxxxxxxxx, tedy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx menšiny, x aby xxxxxxxxxxxxx xx samotným xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ústavním pořádkem Xxxxx republiky. Xxxxx xxxxxxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účastníků xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a jiných xxxxxxxx předpisů (§64 x 69 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx). X těchto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobám, xxxxx pouze xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xx ani xxxxx §28 odst. 3 xxxxxx x Ústavním xxxxx. Xxxxx již x xxxxxxxxx obdobně Xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx i xx mají xx xxxxxxxx xxxxxx právní xxxxx [srov. nález xx xxx 20.10.2004 xx. zn. Pl. XX 52/03 (X 152/35 XxXX 117; 568/2004 Sb.)]. Navíc, xxx xxx xxxxxx soud x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x řízení x xxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx zákon x Xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 x §69 xxxx. 2 x 3 xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [srov. nález xx xxx 26.4.2006 xx. zn. Pl. XX 37/04 (N 92/41 XxXX 173; 419/2006 Sb.)].

4. Xxxxxxxxxxx xx xxx 15.3.2019 x. x. 037816/2019/KUSK Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxx xx zvýšeným xxxxxxxx xxxxxxxx nežádoucích xxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o pomoci v hmotné nouzi

§33

Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxx

[...]

(9) Xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx byt, jiný xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx první xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx x oblasti se xxxxxxxx xxxxxxxx sociálně xxxxxxxxxxx xxxx vyhlášené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §33x. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx vlastnické právo xxxx právo na xxxxxxx xxxx, jiného xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zařízení vzniklo xxxx xxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx podle §33x.

[...]

§33x

Xxxxxx xx zvýšeným xxxxxxxx sociálně nežádoucích xxxx

(1) Obec, xx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx místa, xx xxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx požádat pověřený xxxxxx úřad, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx tato místa xxxxxxxxx, x vydání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx se vyhlašuje xxxxxx xx zvýšeným xxxxxxxx xxxxxxxx nežádoucích xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx povahy"). Xxxxxx musí obsahovat:

a) xxxxxxxxxxxx míst, xx xxxxxxx se ve xxxxxxx míře xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxx, v xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx výskyt xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku, xxxxxxxxxx xxxxx působící xx xxxx, výskyt xxxx xxx vlivem xxxxxxxx látky xxxx.

(2) Xxxxxxxx obecní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx opatření xxxxxx povahy. Xxxxxxxx xxxxxx úřad projedná xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Policií Xxxxx republiky, xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx zvýšeného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx úřadem xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx orgánem xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxxxx proti návrhu xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx podat xxxxx xxxxxxxxx nemovitostí, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx uvedené x xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx posouzení, x přihlédnutím k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xx x xxxxxxx uvedených x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zvýšené xxxx sociálně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 5 xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

5. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx vyjadřuje x legislativnímu xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx, jež xxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xx zákona o pomoci v hmotné nouzi, byla přijata xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Napadená ustanovení xxxxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx návrh x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Poslanecké sněmovně. Xxxxx xxxxxx opakovaným xxxxxx xxxxxx. Jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx poukazovalo xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx rozhodování x doplatku xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvoleného xxxxxxxx. Xxxxx odůvodnění bylo xxxxxx x informaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obce x Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxx xxxx xxxxx dobu panuje, xxx xxxxxx domy, xxxxxxx xxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, byly xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výlučně xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Tím xxxxx x nadměrné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nežádoucích xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxx, jak xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, aby konstrukcí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, především xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s nadměrnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nežádoucích xxxx. Xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx x obcí České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx koncept tak, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx oprávnění xxxxx XXX, jímž xx xxxxxxx oblast xx zvýšeným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x níž xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na bydlení. Xxxxxxxxxxxx vyslovil xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx není v xxxxxxx x Ústavou Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava"). Xxxxxx xx k xxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx z hlediska xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx návrh xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přijala x xxx publikován xx Xxxxxx xxxxxx pod č. 98/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017.

6. X xxxxxxxxxxx s věcnými xxxxxx xxxxxx navrhovatelka xxxxxxxxx xx to, xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx princip xxxxxx xxxxxxxx podle čl. 1 Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx (xxxx xxx "Listina") x čl. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx při realizaci xxxxx na zajištění xxxxxxxxxx životních xxxxxxxx xxxxx čl. 30 xxxx. 2 Listiny, xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx čl. 14 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxx kumulativnímu xxxxx těchto práv, xxxx xxxxxxxx princip xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, zasahují xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx funkční principy xxxxxx oblasti, xxx xxxx součástí, x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx práv x svobod - xxxx, který xxxx xxxxx.

7. X porušení xxxxxxxx xxxxxxxx podle čl. 1 x čl. 3 xxxx. 1 Listiny xxxxxxxxxxxxx poukazuje na xx, že napadená xxxxxxxxxx regulující xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx bydlení xxxxxx v hmotné xxxxx xxxx součástí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které navzdory xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx xxx čl. 41 odst. 1 Listiny xxx xxxxxxx Ústavního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx 12.5.2015 xx. xx. Xx. XX 55/13 (X 93/77 SbNU 339; 170/2015 Sb.). X xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx, x to x hlediska účelu xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x podmínkách, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o pomoci v hmotné nouzi, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx na xxxxxx xxxxxx implementovat xxxxxxxxx xxxxx předjímanou x čl. 30 xxxx. 2 Xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pro zajištění xxxxxxxxxx životních podmínek, xxxxx xxx poskytnuta xxxxxxx, xxx xx x hmotné xxxxx. Xxxxxxxx ustanovení odebírají xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx tento doplatek, xxx jinak xxxxxxx xxxxxxxx splňují, x xx xxxxx x xxxxxx, že xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx - xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účasti - xx "xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx", xxxx xxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx xx za xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx zavázán. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, aby xx xxxxxxx minimální xxxxxxxx xxxxxx důstojnosti. Xxxxxx právní xxxxxx xx dle navrhovatelky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

8. K xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx podle čl. 14 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvádí, xx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx doplatku xx xxxxxxx, xx nemůže - xxxxxx-xx xxxxxx x nárok xx xxxxxxxx - zvolit xxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxxxx je XXX prohlášena xx "xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx sociálně nežádoucích xxxx". Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx předpokladem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx xxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx, že v xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx statusem xx příslušností k xxxxxx sociální skupině. Xxxxxxxxxx dávky xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx faktická xxxxxx xx: "v xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx obci xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jsi xxxxx". Xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx omezena, xxxxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx jeho svobody xxxxxx, xxxxx xx xxxx podřaditelné pod xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx podle čl. 14 odst. 3 Xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx dosáhnout xxxx, xxx xxxxx xxxx x některých xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x hlediska xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jevů, xxxxx xxxx protikladné x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx.

9. Rozpor x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, že zákonodárce xxxx možnost xxxx xxxxxxxx situaci, x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, zda xx xxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxx, x ztratit xxx nárok xx xxxxx x xxxxxx xxxxx, nebo xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx pomoci x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pobytu. Takové xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx nepřípustné, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx důstojnost pouze xxxxx, pokud xxx xxxxx část svobody x zakáže xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx práva bez xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx x logice "xxxxxx xxxxxx, deinde xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxx xxxx, tedy x xxxxxxx xxxxxx x pobytu, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx status xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx práva xxxxxxx.

10. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxxxxx to xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Napadená právní xxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx jí xxxx dotčeny xxxxxxx xxxxxxxx xx vymezené xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxx eticky xx xxxxxxx.

11. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poukazuje i xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx [xxxxx ze xxx 20.5.2008 sp. xx. Pl. XX 1/08 (N 91/49 XxXX 273; 251/2008 Sb.)]. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nouzi xx xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dávky, xxxxxxxxxxx xxxxx může xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které příjemce xxxxx, xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx standardu xxxxxxxxxxxx pomoc státu. Xxxxx navrhovatelky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pod xxxxx x cílů xxxxxx xxxxxx, x xx xxx primární, xxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx jiný možný xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lokalit, xx xxxxxx xxxx, xxxxx zahájily xxxxx x xxxxxxxxx vznikajících "xxxxx" xx xxxxx xxxxx, na xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, přičemž x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx skrze jiné xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx cíle, xxxxx podstatou xx, xxx xxxxxx lidé x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx nevede x xxxxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx", xxx naopak x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rehabilitace méně xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx smysluplná sociální xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxx na práci x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx x určité xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je přitom xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xx xx integrovat, mohla xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx sociální xxxxx x xxxxxx. X xxxx souvislosti navrhovatelka xxxxx xx okraj xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx institutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod stejným xxxxxxxxx §33d (xxxxxxxx xxxx x. 783/0, Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, VII. xxxxxxx xxxxxx: Xxxxxx xxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx zákon o pomoci v hmotné nouzi). Xxxxxx xxxxxxxx považuje xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxxxxx xx nosné. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx míjejí x xxxxxx normy xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prohlubují. X xxxxx xxxxxxxxxxx proto xxxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vedlejších xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx

12. Xxxxxxx soud podle §69 xxxx. 1, 2 a 3 xxxxxx o Ústavním xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxx orgánům, xxxxx xxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx stanovisku xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx vedlejšího xxxxxxxxx, x xxx xxxxx rámec si xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

XX./x

Xxxxxxxxx komor Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx

13. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se ve xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx x přijetí xxxxxx zákona o pomoci v hmotné nouzi xxxxxxxxxx napadená xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předepsaným xxxxxxxx, xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, byl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x řádně vyhlášen. Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx, xxx posoudil xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

14. Senát xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx ustanovení vzešla x xxxxxx zákona o pomoci v hmotné nouzi xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx xxx č. 98/2017 Sb. Xxxxx zákona byl Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx 13.2.2017. Xxxxxxxxxxx xxxxx Senátu xxx dne 14.2.2017 xxxxxxxx k projednání xxxxxx pro zdravotnictví x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x výbor xxx xxxxxx xxxxxx, veřejnou xxxxxx a životní xxxxxxxxx. Xxx 22.2.2017 xxxxxx výbor pro xxxxxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx vrátit xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx předložené xxxxxx. Xxxxxxx-xxxxxx xxxxx téhož xxx xxxxxxxxx Senátu xxxxx zákona xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, veřejnou správu x xxxxxxx xxxxxxxxx xx předlohou xxxxxxx xxx 1.3.2017 x xxxxxxxxx Senátu xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx znění xxxxxxxxxxxxx návrhů, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §33 xxxx. 9 x §33d xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 8.3.2017 xx 5. xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx bydlení, xxxxxxxxx xxxxxxxx obcí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx zvýšením xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx XXXx. Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, že "... xx návrh xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx". Xxxxxxx XXXx. Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxx zneužívání xxxxxxxx ubytoven, místopředsedkyně Xxxxxx Xxx. Miluše Xxxxxx a xxxxxxx Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se zvýšeným xxxxxxxx sociálně nežádoucích xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx Xxx. Jiří Xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx, aby xxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx hmotné xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xx základě xxxx, xxx obec vydá XXX. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, že xxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx, ústavnost xxx xxx není xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx. Xx rozpravě Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx č. 108, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx.

XX./x

Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

15. Vláda xxxxxxx, xx na xxx xxxxxx xxxxxx xxx 14.3.2018 xx projednání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 162, xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx svého xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

XX./x

Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv

16. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vstoupila xx xxxxxx jako xxxxxxxx účastník xxxxxxx xx xxx 28.2.2018; xxxx vyjádření xxxx Xxxxxxxxx soudu doručeno xxx 23.3.2018. X xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv připomněla, xx ze své xxxxxx pravidelně xxxxxx xxxxxxxxxx x návrhům xx změny právních xxxxxxxx týkajících xx xxxxxx v hmotné xxxxx. Napadená ustanovení xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx č. 98/2017 Sb. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poslance Ing. Xxxxxxxxxx Vilímce a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nemohla xxx výhrady xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx přijat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přes xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx pochybnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx ministryní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx institutu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx moci. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx napadených xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx.

17. Xxxxxxxx x xxxx, xx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxx nepříznivých xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx sociální xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, zahájila xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x vyžádala xx xxxxxxxxxx zasílání xxxxxxxxxx xxxxx x vydaných XXX. X několika xxxxxxxxx xxxxx vyhlášené xxxxxxxx již ke xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx na bydlení x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx množství xxxx xxxx xxxxxxxx. Podstatnější xxxx xxxxxxxx spočívá x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx odrazuje xxxxx x hmotné nouzi xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx oblasti x xxxxx je nepřímo xxxx xxxxxx si xxxxxxx jinde. Xxxxxxxxx xx konkrétní xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kdy jí xxxxxxxxx XXX znemožnila xxxxxxxxxxxx xx místa, xxx měla xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

18. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx pomoc x xxxxxx nouzi xxxxxxxxx x xxxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 30 odst. 2 Xxxxxxx, jehož součástí xx i xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xx zákonných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx i xxxxx xxxxx bydlení (xxxxxxxx xx ubytovnu). X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx poukazuje xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx se xxxx přestěhují do xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx sociálně xxxxxxxxxxx jevů, xxxxxx xx ztráta xxxxxxxx xxxxxx dávku xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx veškeré xxxxxxx, xxxx xxxxxx podstatnou xxxx. Xxxx x xxxxxx nouzi, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vyhlášené xxxxxxx, tím xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx státu s xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx nouzi, xxxxx xx xxxxxxxxx do xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, v němž xx nemohou xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx nákladů xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx vyhlášené xxxxxxx, x xxxx xx přihlásí k xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

19. Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx čl. 30 xxxx. 2 Xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bydlení. Xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx jako jediné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx části práva xx pomoc v xxxxxx nouzi vztahující xx k xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxx. Xxxx totiž x xxxxxxxx době xxxxxx v hmotné xxxxx xx x xxxxxx nouzi xxxxx xx xxxxxxxxx bydlení xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

20. Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv se xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx zásah xx xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxx xx pomoc v xxxxxx nouzi je xxxxxxxxx naprostou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx takový zásah xxxxxxxxxxxxxxx. Cíl xxxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxx xxxxxxxx v zamezení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx je, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinků xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx, xx XXX xx zatím xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx plní. Xx xxxx již xxxx xxxxxx, zda xxxxx odrazujícím efektem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx předkladatelem, x to xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx. xxxxxx x chudobou, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx trestného xxxx, xxxxx xx jedním x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tím může xxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx žije xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxx nouzi apod. X xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx snížení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jevů xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na bydlení xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx pochybnost. Omezení xxx. xxxxxxx x xxxxxxxx xxx nebude xxxxx naplnit vydáním XXX xx xxxxxxx, xxx jsou xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, tedy x v xxxxxxxxx, xx xxxxx XXX xxxxxxxx. Napadená úprava xxx xxxxxxxxx ani xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

21. Dle Xxxxxxx ochránkyně xxxx xxxxxxxxx napadená úprava xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - zjištění potřebnosti (xxxxxxxx) přezkoumávaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaručeného xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx méně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx vládního xxxxxx xxxxxx zákona o pomoci v hmotné nouzi, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jímž bylo xxxxx xxxxxxxx zprávy xxxxxxxxx "blíže xxxxxxx xxxxx ,xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxx', xxxxx xxxx xxxxx x xxxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx" (x xxxxx xxx převážně x xxxxxxxx). Xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx koncentraci xxxx ohrožených sociálním xxxxxxxxxx do míst, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Přijetím xxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxx xx zákona o pomoci v hmotné nouzi xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §33c xxxx. 2, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x obcí, x xxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx bydlení. Xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx x zákoně o pomoci v hmotné nouzi xxxxxxxx prostředek, xxxxx xxxxx xx také xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx bydlení xxx xxxxx, které xxxxxx xxxxx vztah x obci, v xxx xxxxxx bydlet. Xxxxxxxx XXX xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx potřebný, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

22. Napadená xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x testu xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x poskytování xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx lze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx spjaty x obcí, xxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xx jejím xxxxx. X xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x podobě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx xxxxxxx osobám x xxxxxx nouzi (xxx. sociální xxxxxxx), xxxxx absence xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxxx s xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nenabízejí, x xxxxx xxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx příjmy xxxxxxxx (xxxx. přidělování prostřednictvím xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx je přesvědčena, xx bez xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bydlení xxxxxx xxxxx x uspokojivému xxxxxx byznysu x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx důslednější xxxxxxxx xxxxxx xx výši xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx "xxxxxxxx xxx" xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx níž xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

23. Xxxxxxxx xxxxxxxxx OOP xxx xxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxx "byznysu s xxxxxxxx" vyřešit xxxxxx, xxxxx zvolený xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx nejméně xxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxx i xx "starousedlíky" v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx bytu x xxxx lokalitě. Xxxxxx xxxxxxxxxx účinkem XXX xxxx xxx xxx. xxxxxx efekt, xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx oblastí x xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx XXX, a xxxxx xxxxx k postupnému xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, např. na xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx odepření xxxxxxx xxxxxx. Druhotným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx být zhoršení xxxxxx xxxx samotnými xxxxxx, což xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx.

24. Dospěje-li Xxxxxxx xxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx odpovědět xx otázku, xxx xxxxx xx práva xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx nouzi xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx. Xxxxxxx ochránkyně xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx XXX, tj. x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x dále x xxx, xx xxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx omezení práva xx xxxxx v xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx naplněn xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx práva na xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

25. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx bydlí, xxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících xx x xxxx xxxxxxxx, "špatná adresa" xxxx mít xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x na xxxxxx xxxx xxxx takové. X samotná xxxxxxxxxx, xx osoba bydlí xx "xxxxxx xxxxxx", xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle čl. 11 Xxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx hospodářskou xxxxxxx xxxxx čl. 26 odst. 1 Xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx čest, xxxxxx pověst x xxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 10 odst. 1 Xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx neoprávněným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 10 xxxx. 2 Xxxxxxx.

26. X xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o pomoci v hmotné nouzi xxxxxxx xxxxxx.

XX./x

Xxxxxxxxxxx krajského soudu

27. Xxxxxxx soud jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxxxx ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx. xx. 54 A 30/2018 xx věci xxxxxxxxxxxx Xxx. Xxxx Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxx druhé xxxx xxxxxxx zákona č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xxxxxxx XXX Xxxxxxxxxx xxxxx Kladna xx xxx 7.12.2017 x. x. OPŘ/4883/17, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zvýšeným výskytem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jevů xx celé xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxx. Jan Kašpar xx svém xxxxxx xxxxxxxxx obsáhlou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx napadeného XXX x xxxxxxx zaručenými xxxxx a xxxxxxxxx, x xx se xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx čl. 14 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxxxx xxxxx čl. 30 xxxx. 2 Listiny, právem xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxx užívat xxxxxxx podle čl. 11 xxxx. 1 Listiny x právem xxxxxxxx xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx důstojnosti xxxxx čl. 1 Xxxxxxx. Tato xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x argumentací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx). Krajský xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx dotčená xxxxxxxxxx zákona o pomoci v hmotné nouzi jsou x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x v xxxxxxx s čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxxxxxx Ústavnímu xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx odkázal xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

28. Xxx uvedený xxxxx krajský xxxx xxxxxxx, xx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx paušální xxxxx XXX xx všechny xxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx v xxxxxx §33d xxxx. 1 zákona o xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxxxxxxx výskytem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxx, aniž by xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx, xxx xxxx xxxxxxxx mohli či xxxxx xxxxxx sociálně xxxxxxxxxxx xxxx ovlivnit. X kdyby krajský xxxx pominul xxxxxxxx xxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeb xxxxx čl. 30 xxxx. 2 Xxxxxxx, xx xxxxx OOP xxxxxx xxxxxxxx (když x xxxxxxxx důsledku připravuje xxxx adresáty x xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx jim xxxxxx xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx schopni xx xxx sociální xxxxxxx nést xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), musí XXX, xxxx. právní xxxxxx, x xxx se xxxxx, xxxxxxx tzv. xxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxx xx xxx 27.3.2018 xx. xx. Xx. XX 7/17 (X 55/88 XxXX 727; 81/2018 Sb.)]. Pochybnosti xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx samu podstatu xxxxx xx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx pomoc x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx již není xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x právní xxxxxx by neměla xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sociálně nepřizpůsobivých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx omezení x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, resp. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx či xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx nic xxxxxxxxxx. Xxxxx totiž xxxxx "xxxxxxxxxxx" rovnítko xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx bydlení x původce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jevů, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx jen xxxxxxxx. Xxxx žadatele x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx řadí x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rodiče x malými xxxxx, xxxxx tělesně postižené xx xxxxx x xx pečující, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x další osoby, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx žadatelů o xxxxxxxx xx bydlení, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jevů. Není xxxx xxxxxxxx ani xxxxxxx, kdy se xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mimo město x přestupková a xxxxxxxxxx xxxxxxx problematické xxxxx xxxxxxxx dané xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx město. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx přitom xxxxx xxxxxxxxxxx mezi lokálními xxxxxx sociálně xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Původci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx tomu xxxx. x x Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX přiznává, xx 60 % pachatelů xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx svém xxxxxxxx xxxxxxx, xx tito xxxx ani neuplatňují xxxxx xx doplatek xx bydlení.

29. Xxxxxxx xxxx tak xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o pomoci v hmotné nouzi xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx omezující xxxx právo si xxxx xxx představit, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a nikoliv xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx "xxxxxxxx střely xxxxxxxxxx xxxxxx" směřované xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

30. Xx xxxxxxxxx x xxxxxx skupiny xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx účastníků, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx analýzy xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x argumentací Ministerstva xxx xxxxxx rozvoj (xxx xxxx IV./f), xxxxx se xxx xxxx xxxxxx mýlí, xx-xx xx xx, xx xxxxxxxxx na xxxxxxx, popř. další xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx dostatečně eliminují xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x §26 xxxxxx č. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xx nichž xx xxxxxx xxxx příspěvku xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx té které xxxx, xxx jednou xxxxxxx pro všechny xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx počtu xxxxxxxx). Xxxxx xxxx odhlédnout xx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx např. x citelně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx absurdních částek, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který také xxxx xxxxxxxxxxx, proč xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx bydlení nepostačuje. Xxxxxxx soud xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx směřovat, xxxxx Xxxxxxx ochránkyně xxxx xxxxx. To, xx Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxx"), xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx dostatečným argumentem, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nevyužít x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx soud xxxxxxxx na další xxxxx xx xxxxxxx XXX xx území xxxxx Slaný, xxxxx xx u xxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx řízení xxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

XX./x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí

31. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx poukázal xx xx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx (xxxx xxx "XXXX") xxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozměňovacího xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vložena xx zákona o pomoci v hmotné nouzi, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx rizika xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx může xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx XXX, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx oblasti xxxxx xx xxxxxxxx xx bydlení osobám, xxxxxx xxxxxxx vlastnické xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx bytu (xxxxxx xxx obytného xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zařízení) xx xxxx, xxx xxxx OOP xxxxxx. Xx xxxxxxxx nežádoucí xxxx se xxxxx xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx zejména porušování xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, výskyt osob xxx vlivem návykových xxxxx xxxx. Mělo xx xxx o xxxxxx xxxxxx jevů xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vágní x xxxxx by dojít (xxxxxxxx ad absurdum) x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vyloučen xx xxxxx ubytovacích xxxxxxxxxx x xxxxxx než xxxxxxxx prostorách xxxx xxxxxx xx území xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx celou xxxx (Xxxxxx). Xxxxx MPSV xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx situací x této xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx relevantních pro xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx lokality x xxxxxxxx XXX.

32. X xxxxxxxx XXX xxxxx zákona o pomoci v hmotné nouzi přistoupily xxxxxxxx obecní xxxxx xx xxxxx xxxx xx začátku xxxx 2018, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx OOP rozčleněným xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vydaného OOP. Xxxxx přehled, jehož xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx XXXX v xxxxx 2021 xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxx 101 XXX, 28 xxxxxx OOP xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x 651 xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx kterých xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx žádosti x doplatek xx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx x lokalitě x xxxxxxx OOP, xxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx prověřuje, xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vydáno XXX, xxxx zjišťuje, od xxx osoba xxx (xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx titulu xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx vzniklo xxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nároku na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zda není xxxxx na tuto xxxxx. MPSV vede xxxx práce xxxxxxxxx x xxxx, xx xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx xxxx (xxxxxx xxx obytného xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zařízení) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx XXX, xxxxxxx xxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxx na bydlení xxxxxxx smlouvou, xxxxx xx novou smlouvou xxxx dodatkem xxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxx xxxxxx užívá xxxxxx xxx (xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxxxx xx pronajímatel, x tím xx xxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx x příjemce dávky xxxx xxxxxx OOP x praxi xxxxxxx, xx nelze xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x případech, kdy xxxxxx xxxxx vznikne xx xx vydání XXX. V xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx, že xx xx měli xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx XXX, nacházejí-li xx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx žádostí o xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, tedy i xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx lokality (včetně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x azylových xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx).

33. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nákladů na xxxxxxx až xx xxxx x místě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx k trvalému xxxxxx x xxxxxxxx (xxxx), xx xxxxx xxxxxx příspěvek xx xxxxxxx.

34. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx žijící ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx dostupnosti xxxxxxx, xxxxxx (nikoli však xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx. X případě, xx xx nebudou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx x xxxx xxxx k xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx domovů, ke xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jevů. Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx by xxx xxxxxxx zákonných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxx, xx které oblasti xxxx. Napadená xxxxxxxxxx xxxx konstruována xxx, xxxx by xxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx XXX, xxx potenciálním xxxxxxx xxxxxxxx nežádoucích jevů, x xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx proti právu xx pomoc x xxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx mezi xxxxxx právy volit. Xxxx úprava xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x oblasti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx zákona o pomoci v hmotné nouzi podat xxxxxxx x pověřeného xxxxxxxx úřadu xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXX. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx nelze xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

35. Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx lze xxxxx názoru xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx, xx základě xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx zakotvené x čl. 30 xxxx. 2 x 3 Xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx snížila realizaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávek xx x praktickému znemožnění xxxxxx realizace. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že neodůvodněně xxxxxxxxxxx nárok osobám, xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právní xxxxx k bydlení xx xxxxxxxxxxx prostoru x lokalitě po xxxxxx XXX, xxxxx xxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx titul x xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX. Jedni xxxxx xx xxxxx mohou xxxxxx x xxxx, xxxxxxxx zde xxxxx xxxx xxxx a xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx vazby, nárok xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XX./x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj

36. Ministryně xxx místní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx uznání xxxxxxxxxx "xxxxxx" či xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx míří přesně xxxxxx xx zabránění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx. vyloučeným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez zavinění xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx povinnosti xxxxxxxx xxx xx xxxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxx rozvoj sociální xxxx a pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Obcím xxx x minulosti xxxxx xx xxxxxxxx úřadů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxx "xxxxxxxxxxx", bez znalosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37. Xxxxxxxxxx pro xxxxxx rozvoj se xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx napadený xxxxxxx xxxxxxx xxx proto, xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx využíván xxxxxxx. Vydání OOP xxxxxxx procesním xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx předchozí xxxxxxxxxx x Policií Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xx po xxxxxxx xxxxxxxxx námitek dotčenými xxxxxxxxx nemovitostí. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x úhradou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako tzv. xxxxxxxxx na bydlení. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x služeb xx xxxxxx za xxxxxxxxx. Xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx, xx jde x xxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x nezasažených xxxxxxx obcí. Je xxxxx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nepřípustný zásah xx práva podnikat, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx právem xx neúměrné xxxxx, xxxxxxxxxxxx více x xx, xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx zákona o pomoci v hmotné nouzi, v xxxxxxxx xxxxxxxxxx obcí xxxxxxxx xxxxxxxxx, tento xxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozměrů. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozhodně xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx lidmi, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx svobodě xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx docílit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx lokalitou xx xxxxxxxxx určité segregace. XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx z xxxxxx xxxxxxxxxx negativních vazeb. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, vychází xxxxx ministryně pro xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx věci. Chudoba xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxx nároky xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx jiné dávky xxxxxx xxxxxxxx podpory x hmotné nouze, xxxxx xx dle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx kontextu a xxxx vzájemně xx xxxxxxxxxx.

38. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x čl. 30 xxxx. 2 Xxxxxxx. Současnou právní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx ústavně xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Článek 30 xxxx. 3 Listiny totiž xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. K xxxx, xxx bylo xxxxx xxxxxxxx názor, xx právo xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx ztráta xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx §34 (pozn.: xxxxxxx xx xxx §33c) zákona o pomoci v hmotné nouzi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx, xxx vůbec x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx dovodit, xx by xx xxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxx "xxxxxxxxxxxx", xxx však xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx navrhovatelky. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx zamítl.

V.

Replika xxxxxxxxxxxxx

39. Xxxxxxxxx účastníků xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx na xx xxxxxxxxx replikou. Xxxxxx, že obě xxxxxx Parlamentu xx xxxxxxxxx zcela formálně xxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx, co by x tomu dodala. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx ztotožnila. Xxxx xxxxxxxxx xx xx, že Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mohla xx xxxxxx od xx xxx xxxxxxxx xx některé dopady xxxxxxxx právní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x začínají značnou xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x možností xxxxxxxxxxx xxxx. XXX xxx xxxxxxxxxx napadnout x xxxxxxxx xxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxx stalo. X návrhu xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx, xx i xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx napadené xxxxx. X ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX (xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx) i xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

40. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx navrhovatelka xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx konformita xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, když nijak xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx navrhovatelku xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx napadených xxxxxxxxxx, xxxxx ministryně sice xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx řešení, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx má xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Vyjadřuje-li xxxxx, xx doplatek xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx čl. 30 xxxx. 2 Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, jde o xxxxxxxxx nepochopení práva. Xx, že je xxxxxx orgán povinen xxxxxxxx, zda xx xxxxx chudý x xxxxx dostane, xxxxxxxxx, xxx xxxx chudý x nedostane xx, xx xxxxxxxxx vyjádřením xxxxxxxx, xx xx xxxxxx má xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx "xxxxxxxxxxxx". Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx funkcionalitu xxxxxxx sociálních práv. Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x rozpočtové nastavení xxxxxxxx xxxxxxxxxx bydlení x xxx xx xxxxxxx xxxxxx, proč xxxx xxxxxxxxxxx základní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, proč xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx apod.

VI.

Ústní xxxxxxx

41. Xxxxxxx soud xxxxxx x závěru, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věci, x xxxxx x xxxxxxx x §44 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx rozhodl xx xxxx bez jeho xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

42. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že je xxxxxxxxx k projednání xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx podán x tomu oprávněnou xxxxxxxxxxxxxx [§64 xxxx. 1 písm. b) xxxxxx x Ústavním xxxxx], xxxxx je xxxxxxxxx a splňuje xxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Mohl tedy xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x souladu x §68 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona č. 48/2002 Sb., xx xxxxxxxx zabýval xxxxxxx, xxx byla xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v mezích Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

43. Xxxxx §68 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx: zda xxx vydán v xxxxxx Ústavou stanovené xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx ústavně předepsaným xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx.

44. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x x vyjádření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx napadená ustanovení xxxx xx zákona o pomoci v hmotné nouzixxxxxxxx xxxxxxx, xxx byla xxxxxx v mezích Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poslaneckého xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx však xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx dopad xx lidských xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu předmětem xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x úvahu, xx xxxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ústavnost xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nic xx xxxx nebránilo, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

45. V xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx na bydlení. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx úpravy x xxxxxxxx xxxxxxxx především x tom, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx právo xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx právo xx zajištění minimálního xxxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx lidskou xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

46. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nálezu vychází - xx pozadí xxxxxxxx judikatury Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx Listiny - xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přípustnosti omezení xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 30 xxxx. 2 Xxxxxxx (XXXX./x). Přestože xx xxxx zjištění může xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxx pominout - xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxx x xxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx vymezení xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxx samosprávného xxxxx x péči x xxxxx veřejný statek x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx uplatněným x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odůvodnit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx pomoc x xxxxxx nouzi, xxxx xxx xx x xxx spojený xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx této xxxxxx xxxxxx neslučitelný x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx (VIII./b). Ústavní xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dosáhnout xxxx xxxxxxxxxxx cíle (xxxxxxxxxx xxxxxx nových x rozšíření existujících xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lokalit, xxxxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx nouzi, a xx xxxxx na xxxxxxx bydlení xxxxx xxxxxxxx skupiny xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx (VIII./c).

VIII/a

Judikatura Ústavního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

47. Listina xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xx své xxxxxx odlišné. X xxxx řadě xxxx xx základní xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx bytí, a xxxxx tato xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zásadního xxx xxxxxxxx integrity člověka x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxx. právo xx xxxxx, nedotknutelnost osoby x osobní svoboda. Xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx spojené xxxxx xxx ukládány xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x jeho xxxxxx a jen xxx zachování xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (čl. 4 xxxx. 1), xxxxxxx meze mohou xxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Listinou x xxxxx xxxxxxx (čl. 4 xxxx. 2). Xxxxx xxxxx i xxx xxxxxxx xxxx x svobod xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx "Hospodářská, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx", xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x s xxx xxxxxxx xxxx životní xxxxxx, a jichž xx xxxxx lze xxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx (čl. 41 xxxx. 1) [xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 36/11 ze xxx 20.6.2013 (X 111/69 XxXX 765; 238/2013 Sb.)]. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx je pak xxxxx xxxx rovného xxxxxxxxx (čl. 4 xxxx. 3) x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx "xxxxxxxxxxx" - zbavení xxxxxxxx x xxxxxx (čl. 4 xxxx. 4).

48. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx práv xxxxx xxxxx xxxxxx Listiny xxxxxx základním xxxxxxx právům x xxxxxxxx xxxxxxxx Ústavní xxxx - xxx xxxxx xxxxx příležitost xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxx čl. 30 xxxx. 2 Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx bydlení - xxx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 35/93 xx xxx 15.2.1994 (X 7/1 SbNU 51; 49/1994 Sb.). X xxx xxxxxxx ústavně xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle čl. 33 xxxx. 2 Xxxxxxx tak, xx "xxx xxxxx xxx xx to, xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx ještě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpochybněná nepodmíněnost xxxxx xx bezplatné xxxxxxxx x středoškolské xxxxxxxx", k níž xxxxx přijetím klauzule xxxxxxxxxxxxxx §4 odst. 1 xxxxxx č. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx škol a xxxxxxx odborných škol (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, "xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx". Xxxxxxx xxxx x tomu xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxx xx prováděcí xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx zpochybnění záruky xxxxxxxxxxxx základního a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, překračovala-li xxxxxxx xxxxxxxxx meze jeho xxxxxx - možnost xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx pouze "xx xxxxxxxx" Listiny, x xxxxxxx-xx jeho podstaty x xxxxxx, xxx xxxxxx čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx, spočívajícího xx všeobecné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxx. Xxx xxxxx tohoto "xxxxxxxx", xxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx věku x xxxxxxxxx základního xxxxxxxx, xxxxxxx absolvování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx apod.), xxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx x nahradit xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx s jiným xxxxxxxxx xxxxxx (vlastnickým xxxxx čl. 11 odst. 1 Listiny), xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělání, x xx x xxxxxx xxxxxxx x čl. 33 xxxx. 2 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů xxxxxxx x plošným zpoplatněním xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vztah x xxxx individuálnímu xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxx, xx splnil zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), a xxxxx výsledek úsilí xxxxx o dosažení xxxxxx xxxxxx, tj. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx ani předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx vzdělání xx xxxxxx čl. 41 xxxx. 1 Listiny.

49. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 2/08 xx xxx 23.4.2008 (X 73/49 XxXX 85; 166/2008 Sb.), xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poukázal xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, jímž xx "xxxxxxxxxx, xx nemají xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx [xxxxxxx: xxxxxxxxxxxxx, xx. xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxx] x je xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx [čl. 41 odst. 1 Xxxxxxx ...]. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx v rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, příslušné xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx ... Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejen xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx státu, xxx x vztah xxxxx x občana, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx, x jaké xx xxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxxxxx projevuje v xxxxxxx řádu xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx státu (xxxx. jako státu xxxxxxxxxx) ... xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x Listině xxxxxxx, že xxx xxxxxxx úpravě xxxx xxx zachován xxxxx xxxxxxxxx standard xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx popření xxxx xxxxxxx sociálního xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dostát xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Listině. Xxxx jejich dodržení xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zákonnou úpravou".

50. X xxxxxx sp. xx. Pl. XX 31/09 xx xxx 9.1.2013 (N 5/68 XxXX 89; 42/2013 Sb.) Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx se "xx xxxxx xxxxxxxx většinou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálních xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx Listiny, xxxxx xx xx vědom xxxx, xx rozsah xxxxxxxxxx xxxx ... xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podloženými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx dané xxxxxxxxxxx xxxxxx Listiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx otázky xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zákonné xxxxxx v xxxx xxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže. Xxx totiž o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ... [viz xxxxxx Ústavního xxxxx xx. zn. Xx. XX 8/07 xx xxx 23.3.2010 (X 61/56 XxXX 653; 135/2010 Sb.), xx. zn. Xx. XX 2/08 xx xxx 23.4.2008 (X 73/49 XxXX 85; 166/2008 Sb.)]".

51. Xxxx xxxxxxx východiska Ústavní xxxx xxxxxx v xxxxxx sp. xx. Xx. XX 55/13 xx xxx 12.5.2015 (X 93/77 XxXX 339; 170/2015 Sb.) xxx, xx "x ohledem xx xxxxx čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx prostor, xxx xx xxxx x práv první xxxxxxxx [x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx XXX x X Listiny - xxxx. xxxxx xx. xx. Pl. XX 8/07 xx dne 23.3.2010 (N 61/56 XxXX 653; 135/2010 Sb.)], x zakotvení xxxxxx xxxxxxxxx x Listině xxxxxxx (a xx x xxxxxxx xx čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx), xx při xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jistý xxxxxxxxx xxxxxxxx (tj. xxxxxxxx xxxxxx spodní xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx) sociálních práv. Xxxxx xxxxxxxxx vyvážení xxxxxxxxxxx x sociálního xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxx [Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx 45 xxxxxx xx. xx. Pl. XX 54/10 xx xxx 24.4.2012 (X 84/65 XxXX 121; 186/2012 Sb.) uvedl, že ,xxxxxxxxxx čl. 41 xxxx. 1 Listiny ... xxxxxxxxx přesvědčení xxxxxxxxxxx, xx úprava xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zápolení (xx. je primárně x xxxxx zákonodárce) x pouze xxxxxxxxxx x x omezené xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx xx otázku xxxxxxxxxx.']. Rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x prvé xxxx xxxxxxxxx volební xxxxxxx, a xxxxxxx x nich xxxxx xxxxxxxxx volení reprezentanti x zákonodárném xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx lze xxxxx xxxxx xxxx xxx. ,bytostně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pojmy' (xxxxxxxxxxx contested xxxxxxxx), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx diskuse". Při xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx vázán xxxxxxxxxx čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

52. X xxxxxx xx. xx. Pl. ÚS 55/13 pak Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx ,[v]e xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx s ohledem xx doktrinární propracovanost xxxxxxxx inspirační xxxxx, xx zásadní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xx. 1 Xxxxxxx x xxx preambule Xxxxxx). X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dovozuje xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx důstojného xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zahrnuje Xxx fyzickou existenci xxxxxxx, xxxx výživu, xxxxxxx, xxxxxxxx domácnosti, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, tak xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mezilidské xxxxxx x minimální míru xxxxxx na xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a politickém xxxxxx, neboť xxxxxx xxxx xxxxx existuje xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx' [srov. xxxx. 135 rozsudku 1 XxX 1, 3, 4/09 - Xxxx XX, odlišné stanovisko xxxxxx Xxxx Musila x xxxxxx xx. xx. Pl. XX 8/07; xxxx. xxxxxxx xxxxxx Elišky Xxxxxxxxx: xxx-xx o komponent xxxxxxxxxx xxxxx spočívajícího x xxxxxx xx xxxxxx, xx. především x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x nichž xxxxxxxx komisivní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxx, xx lidská xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx při úvahách xxxxxxxxxxx, a xxxxx ,x xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ..., xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zformulovat xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x mezí xxxxxx xxxxxxxxx ústavní garance, xxxxxxx minimální xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x xxxxx) xx opět xxxxxxx lidskou xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxx' - xxx Wagnerová, X. Xxxx. Xx: Wagnerová, X., Xxxxxxx, X., Xxxxxxxx, X., Xxxxxxxx, X. x xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx: Wolters Xxxxxx XX, x. x., 2012, s. 17. Xxxxx řečeno, rozhodovat x xxxx solidarity xxxxxxxx xxx xx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, je sice xxxxxxxxx věcí zákonodárce, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx hodnoty, xxx xx xxxxxx důstojnost.]". Xxxxx xxx xxxxx, xx akcent xx xxxxxxx důstojnost je xxx implicitně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx (1991), takže xxxxx na ni - na xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx (1949) - xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

53. Xx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx doplatek xx xxxxxxx absencí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x místě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozumný xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx možné xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi konkrétní xxxxxxxxx a xxxx, xxxxx xxxx zákonodárce xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x nějaké "xxxxxxx" je xxxxx xxxxx, nýbrž "když" xx xxxxx, x xx bez xxxxxxx, xxxxxxx xxxx není (xxxxxx) xxxxxxx těchto xxxx. Vazba xxxxxx xx doplatek na xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx označené za xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxx (individuální) xxxxxx, je zcela xxxx xxxxx "půdorysu" xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx na pomoc x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z čl. 30 xxxx. 2 Xxxxxxx x možností jejich xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 41 xxxx. 1 Listiny, x xx xxx ústavně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx práva, xxxxxxxxxxx čl. 1 odst. 1 Xxxxxx x čl. 1 Xxxxxxx.

XXXX./x

Xxxxxxx meze zákonného xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx sociálně xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx pomoc x xxxxxx xxxxx

54. Xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx žádostí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx okruh xxxxxxxx xxxxxxxx na bydlení xx xxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx (xxxxx práce) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx pořádku, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Účelem xxxxxxxxx xxxxxx doplnění zákona o pomoci v hmotné nouzi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx účinně čelit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx, a xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxx, X., Xxxxxxxxx, X., Xxxxxxxxx, X. Xxxxx x xxxxxx x hmotné xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx. 2. xxxxxx. Xxxxx: Wolters Xxxxxx, 2018, s. 153). Ustanovení čl. 8 x čl. 100 odst. 1 Ústavy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zaručené xxxxx, xxxxxxxx xx své xxxxxxxx územním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Sounáležitost občanů x určitým xxxxxx xxxxxxxxx celkem je xxxxxxxxxxx xxxxxx obecní xxxxxxxxxx. Sdílení xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx vychází xxxxx z evidenčního xxxxxxxx hlášení x xxxxxxxx xxxxxx [§16 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní xxxxxxx)], xxxxx realizace spadá xxx xxxxxx xxxxx xxxx nositele xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu, x xxxx na xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx "xxxxx-xxxxxx" xxxx xxxxxx sociální xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx života x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. Pospíšil, X. Xx: Xxxxxxxxx, X., Xxxxxxxx, X., Xxxx, X., Xxxxx, X. x xxx. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Ústavní xxxxx o bezpečnosti Xxxxx republiky. Xxxxxxxx. Xxxxx: Wolters Xxxxxx, 2015, s. 1048 xx 1049). Xxxxxxxxxx xx vyprazdňování této xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostor xxx vznik xxxx xxxxxxxxxx vyloučení a xxxxx xxxx tomu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Ústavně xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx i xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Ústavní xxxx xx xx xxxx vědom xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jevů by xxxxx být xxxxxxxxx xxxx přezkumu x xxxxxxxxxxx x napadenými xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxxxxx obsahem xxxxxxx xx rámce xxxxxx xxxxx xx xxxxx x hmotné xxxxx xxxxxxxxx hledisek, xxxx. xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxx xxxxx nároku xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx tomu xxx xxx xxxx, xxxx xx není xxxxx, aby poskytování xxxxxx v hmotné xxxxx x podobě xxxxxxxx xx bydlení xxxx vázáno xx xxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jevů x místě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx ještě xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu.

55. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx působnosti xxxx xxxx ústavodárce xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx jejího xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx principů x xxxxxx demokratického právního xxxxx (čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx, čl. 2 xxxx. 1 Listiny). Xxxxx ukládá-li §35 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxx obcím starost "x souladu x xxxxxxxx předpoklady a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx sociální xxxx x pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx", přičemž "[x]xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bydlení ... x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx", není výklad x xxxx vyplývající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx na bydlení xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx prolamuje xxxxxxxxx na zachování xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxx čl. 30 xxxx. 2 Xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxx xxxxxx postup xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxx být xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcího xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx navíc xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - odepření doplatku xx xxxxxx jen xxxx, xxxxx nabyly xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx OOP, zatímco xxx stejně sociálně xxxxxxxx občany x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx bydlící mimo xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (blíže viz XXXX./x). Ústavní xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx upravujících působnost xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x oblasti se xxxxxxxx výskytem sociálně xxxxxxxxxxx jevů) xxxxxxxx xx xxxxxxx nahodilého xxxx (okamžik nabytí xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx takového xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx ve xxxxxx čl. 41 odst. 1 Xxxxxxx.

56. Judikatura Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. x) xxxxxxxx zřízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx konkrétních xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xx projevuje xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Ta xx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx [srov. xxxxx xx. zn. Xx. ÚS 35/06 xx dne 22.4.2008 (X 72/49 XxXX 67; 286/2008 Sb.)], xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx sociálně xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek x xxxx, xxxxx xxxxxx by musely xxx přísně x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx XXX nedovoluje. Xxxxxxxxx jakéhokoliv plošného (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) přístupu x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nežádoucích xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xx z hlediska xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (blíže xxx XXXX./x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

57. Xxxxxx XXX vůči xx-xxxxxxx obce, xx. xxxxxx x hmotné xxxxx hledajícím ubytování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xx - xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx - "xxxxxxxxxxx" - obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxx. 2 xx xxxx obecního xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plně xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx zákon o pomoci v hmotné nouzii xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx poskytování xxxxxxxx na xxxxxxx "x případech hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxx §33c. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx práce xxxx xxxxxxxxxxx, resp. pověřený xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§33 xxxx. 6), x tím xxxxxxxx rozlišování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxx xxxx, které xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx lokalit. Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx se xxx XXX xxxx x xxxxx deklarovaným xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, x xx xx úkor xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředku xxx xxxxx obecní xxxxxxxxxx.

58. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nýbrž xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx systémové xxxxxxx ze strany xxxxx, xxx při xxxxxxxxxx role xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na komunální xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pomocí xxxxxxx xxxxx x "xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - v xxxxx všech xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxx jedné xx xxxxxx - xxxxxx xxxxxx xxx (xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ústavněsoudní přezkum xxxxxxxxxx ustanovení proto xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx, xx absenci xxxxxxxxxxx zákonného vymezení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na místo xxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx (xxxxxxxx, xx. xxxxxxx - ekonomickým xxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx jako xxxxx xx základních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 30 xxxx. 2 Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx napadenými ustanoveními xx tedy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXX./x

X xxxxxx diskriminační xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení

59. Xxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ještě xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx příjemců xxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x němž xxxxx x nabytí užívacího xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x bydlení v xxxxxx lokalitě, xxxxxxxx XXX xxxx oblast xx xxxxxxxx výskytem xxxxxxxx nežádoucích xxxx.

60. Xxxxxxxx esenciálního xxxxxx (xxxxx) xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx (xxxx smyslem x xxxxxxxxx) xx, xxx xxx xxxxxxx x čl. 30 odst. 2 Listiny, xxxxxxxxxx xxxxxxxx potřeby xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx, sociálních a xxxxxxxxxx právech, podle xxxxx: "Státy, smluvní xxxxxx Xxxxx, uznávají xxxxx xxxxxxx jednotlivce xx přiměřenou xxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxx rodinu, xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx, x xx xxxxxxxx zlepšování xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx uskutečnění xxxxxx práva, uznávajíce xxx dosažení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx." Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx i x čl. 27 odst. 3 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx (publikována xxx č. 104/1991 Sb.), čl. 14 xxxx. 2 písm. h) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx forem xxxxxxxxxxxx xxx (xxxxxxxxxxx pod č. 62/1987 Sb.) x x čl. 28 xxxx. 1 Xxxxxx x xxxxxxx xxxx se zdravotním xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx pod č. 10/2010 Sb. m. s.). Xxxxx čl. 16 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxx č. 14/2000 Sb. m. s.) xxxx xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x sociální ochranu xxxxxxxxx života" mj. xxxxxxxxxxxx "xxxxxxx xxx xxxxxx", xxx xxxx xxxxxxxxx "xxxxx xx xxxxxxx" xxxxxxxxx v čl. 31 jejího xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx však Xxxxx xxxxxxxxx neratifikovala. Xxxxxx, xxxxx by xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, či xxxxx xxxxxx x úhradou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxx x veřejných xxxxxxxx, xxxx xx ústavní xxxxxx řešen. Xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx. prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx subjektů xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, mezi xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxx jako xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x jejímu xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xx i xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (čl. 1 xxxx. 2 Xxxxxx).

61. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx č. 98/2017 Sb. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx bydlení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odůvodněných xxxxxxx xxxxxxxxx x úhradou xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx, ubytovna). X současné xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí spravuje xxx dávky, a xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x systému xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx v systému xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxx byt (xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, ubytovací zařízení), xxxxxxx stanovené podmínky, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx ze xxxxxx nárok. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx, xxx xx xxxxx mohly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx pouze z xxxxxx xxxxxxxx nedostatečnosti, xxxxx ztráta bydlení xxxxxxxxxxx významné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

62. Xxx xx ztotožnit x xxxxxxxxxxxxxx v xxx, xx zákon o pomoci v hmotné nouzi (§2) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx kritéria, xx xxxxxxx splnění xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx výše x xxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx čl. 30 xxxx. 2 Xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx názor xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, vyjádřený x xxxxx stanovisku x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx bydlení xxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Listiny, xxxx tuto xxxxx xxxx xxxx xxxxx podle §34 xxxxxx o pomoci x hmotné xxxxx xxxxxxxxx, x není xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx dány věcné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxx xxxxx testováním xxxxxx x hlediska xxxxxxxxx kritérií.

63. Napadená xxxxxxxxxx však odpírají xxxxx xx doplatek xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to jen xxxxx, xx chtějí xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx "xxxxxx xx xxxxxxxx výskytem sociálně xxxxxxxxxxx jevů", přičemž xxxxx XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx vlastníci xxxxxxxxx nemovitostí xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx ale xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Dochází xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s osobami xxxxx xxxxxxxx neracionální xxxxxxxxxx (xxx xxx 55), xxxxx xx x xxxxxxx x čl. 3 xxxx. 1 x čl. 4 odst. 3 Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxx zacházení x xxxxxxxx doplatku xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx bytu x dané lokalitě xxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxx XXX (§33 odst. 9 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx), xxx xx okolnost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nahodilá (xxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxx doplatku na xxxxxxx xxxx jediné xxxxx (xxxxx, xxxxx xx nastěhují xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx bydlení xxx xxxxxxxx přihlásit xx xxx k xxxxxxxx xxxxxx) nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx (lidem, xxxxx žijí x xxxxxxxx vztahu x xxxx, v xxxx xxxx přihlášeni x xxxxxxxx xxxxxx) v xxxxxxxx vyhlášeného OOP xxx x konkrétních xxxxxxxxx xxxx xxxx x faktickému xxxxxxxxxxx xxxx složky práva xx xxxxx v xxxxxx nouzi xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxx čl. 30 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxx, chráněným x čl. 2 xxxx. 1 Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx závěr xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

64. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx příjemců xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx ještě xxxxxxxxxx, jak xx xxxxxx z vyjádření xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx x po stránce xxxxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxx XXXX, xxx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx eviduje xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx. Mnoho xxxx, xxxxxx xx "nulové xxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx pokryté XXX, xxxx xxxxx úkon xxxxx neučinilo. Bylo-li xxxx hlavním xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sociálně xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx osob xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx činnosti xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx skutku xxxxxxx x xxxxxxxxx pachatele, xxxx. pachatelem může xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx oblasti, xxx xxxx v xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osobu xxxx XXX xxxxxxxxxx xx nastěhování xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx výskytem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pouze x xxxxxxx, kde xx koncentrují výhradně xxxxx x xxxxxx xxxxx, ale xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx bytech xxxxx xxxx jak xxxx přistěhované xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx "xxxxxxxxxxxxx", xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na bydlení xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx mít xxxxxxx pochybnost. Xxxxxxx xxx. byznysu x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xx xxxxxxx, xxx xxxx byty xxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx i x oblastech, xx xxxxx XXX nedopadá.

IX.

Závěry

65. Xxxxx Ústavního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx shora x xxxxxx XXXX./x, xxxxxxxxx doplatku xx xxxxxxx oním "mimoběžným" xxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxx x dané xxxxxxxx. Tento závěr xx ještě posilován xxxxxxx xxxxxxx XXX x xxxx paušálním xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xx bydlení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx osoby xxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxx. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve stejném xxxxxxxxx, x xxxxxx xx x nimi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xx xxx xxxxxxxx i xxxxxxx, xxx XXX xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx osob xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx oblasti xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x přesto xxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx-xx xxxx být xx zákona xxxxxxxx xxxxxxxx na bydlení, xxxx to x xxxx xxxx k xxxxxx "xx xxxxx", xxxxxxxxxx dětí xx xxxxxxxx xxxxxx, ke xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jevům. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx objektivní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx lokalitě xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, že x dotčené xxxxxxx xxxx platný právní xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx vznik xxxxxxxxx xxxx vydání XXX.

66. Xxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ústavně xxxxxxxxxx xxxxx. Xx tu xxxxxxx poukázat xx xxx vládního xxxxxx xxxxxx zákona o pomoci v hmotné nouzi, jímž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx", xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx naplněn, aby xxxxx x xxxxxx xxxxx získala xxxxx xx doplatek xx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (x praxi jde xxxxxxxx x xxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx cíl xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jistotu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxx nezaměstnanost x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxx s chudobou.

67. Xxxxxxxx vládního návrhu xxxxxx xxxx do zákona o pomoci v hmotné nouzi xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §33c xxxx. 2, podle xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxx, v xxx xxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxxxx x poskytování xxxx dávky xxxxxx x prostorách vymezených XXX tedy již zákon o pomoci v hmotné nouzi xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx cílem xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxx ty, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x obci, x xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx OOP xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx §33c odst. 2 xx již obdobného xxxx xxxxx - xxx xx xx xxxxx uvedeno - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx individuálního xxxxxxxx xxxxx práce, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx sociálních xxxxxxxxxx příslušného obecního xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§33 odst. 6).

68. Xxxxxxx soud shledal, xx napadená xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx existují xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx dávek xxxxxx, xxxxx xxxxxx spjaty x obcí, xxx x xxxxx xxxxxx. Xx především povinností xxxxx x xxxx xxxx veřejnoprávních xxxxxxxxx, xxx podpořily xxxxxxxxxx xxxxxxxx potřeby xxxxxxx xxxx v hmotné xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx garantované podpory xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx naplnění xxxxx xx pomoc x hmotné xxxxx xxxxx čl. 30 xxxx. 2 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, x nikoliv xxxxxx represivní xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx. X xxxx xxxxx mohou xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x touto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx které volají, xxxxxx xxxxxxxx účinného xxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxxx ("xxxxxxxxxxx") bytového xxxxxxx. Zavedení xxxxxxxxx XXX x vyhlášení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx sociálně xxxxxxxxxxx xxxx však xxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx vyřešit xxxxxx.

69. Xxxxxxx xxxx konstatuje, xx předmětný xxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx - xxxx cíl napadených xxxxxxxxxx - nejen xxxxxxx nepřípustný, xxx xxxx prostředek x xxxxxxx veřejného xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx a xx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx. x xxxxxxx xxxxxxx migrace x xxxxx obce, vedoucí x xxxxxxx napadených xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle čl. 14 xxxx. 1 xx xxxxxxx x čl. 3 xxxx. 3 Listiny. XXX může xxxxx xxxxxxxxx xxxx. x xx nízkopříjmové "xxxxxxxxxxxxx" xxxx, rozhodnou-li se xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx nachází x oblasti xx xxxxxxxx xxxxxxxx sociálně xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx se xxx xxxxxx §33 xxxx. 9 xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx nouzi x xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxx xxxxxxx z xxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxx xxx xxx. domino xxxxx, tedy nedobrovolné, xxxxxxx svobodu pobytu xxxxxxxxx stěhování xxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx zvýšeným výskytem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jevů, xx jiných měst xx obcí, xxxxx xxxxxxxx x obavy x xxxxxxx koncentrace xxx. nepřizpůsobivých xxxx xxxxxx xxxxxx XXX, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx odepření xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx kraje xx xxxxxxxxxxxx, s xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx přenesou xxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sociálním xxxxxxxxxx. Z xxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů xx xxxxxx zřejmé, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se zvýšeným xxxxxxxx sociálně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx přistoupila k xxxxxxxxxxxxx x neodůvodněnému xxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxx xxxxx (xxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x přijetí XXX Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx dne 15.3.2019 zrušil).

70. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jejichž "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx pozitivním xxxxxxx OOP xx xxxxxxxxx jiných xxxx (xxxxx-xx by x xxxx lokalitě xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) xx xxxx x xxxxxxxx ústavnosti xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx označené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxx. xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx profesních x xxxxxxx situacích. Může xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x tím k xxxxxx xx práva xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx. Xxxxxxxxx může xxx x xxxxxxx xxxxx do práva xxxxxxxx nebo provozovat xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx xx xxxxxxxxx oblasti xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx.

71. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx vyhlášené xxxxxxx nastěhovat (§33 xxxx. 9 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx), xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx vztahu x xxxxxxx veřejného xxxxxxx x veřejného xxxxx xx zamezení xxx. obchodu x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx často setrvávají x dané xxxxxxxx x xxx doplatku xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx posilujícími již xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nežádoucích xxxx. Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jeho účinků), xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxx, kterých xx xxxxxxxx dotkne, skutečně xxxx podíl na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx - x xxx, že xxxx se tak xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje x řešení sociální xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx restriktivního xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx XXX tak xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oblastí, xxx x xxxxxx xxxxxxx xx jiných xxxx.

72. Xxxxxxxx ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi jsou neústavním xxxxxxx do práva xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 30 odst. 2 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx z xxxxxxxx xxxx přípustných x xxxxxxxx se tohoto xxxxx ve xxxxxx čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx. Xxx pouze x nesystémovou xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx neuspokojivě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyplývá x xxxxxxx xxxxxxxx, k xxxx xxxxxxx napadených xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx rovnosti v xxxxxxxxxxx xxxxx čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx individualizovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nežádoucích xxxx (spojovanými s xxx. xxxxxxxx turistikou), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxx. Namísto silnější xxxxxxxx obecních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx práce xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx napadená xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ni xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx s čl. 3 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx čl. 30 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svobodu xxxxxx podle čl. 14 xxxx. 1 Listiny, xxxx. působí újmu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx těm, kteří xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx - x xxxxxxxxxx absence xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx - pocitům xxxxxx xxxx, xxxxx xxx vlastního zavinění xxxx "nemají xxxxxxx" xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyloučených xxxxxxx xxxxx xxxx, nelze x věci xxxxxxxxxxx xx xxxx perspektivy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nouzi x občanské xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx) v xxxx.

73. Xxxxxxx napadená xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem, Xxxxxxx soud xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx zrušil.
 

Předseda Xxxxxxxxx xxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 344/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.9.2021.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.