Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

238/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ochraně spotřebitele Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o bankách Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o České obchodní inspekci Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o živnostenském podnikání Čl. IV

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o regulaci reklamy Čl. V

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech Čl. VI

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o některých službách informační společnosti Čl. VII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o České národní bance Čl. VIII

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen Čl. IX

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva Čl. X

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl. XI

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o veterinární péči Čl. XII

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání Čl. XIII

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci Čl. XIV

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání Čl. XV

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Účinnost Čl. XVI

INFORMACE

238

ZÁKON

ze dne 29. xxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 634/1992 Xx., o xxxxxxx spotřebitele, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxx spotřebitele

Čl. X

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/1993 Xx., xxxxxx x. 40/1995 Xx., xxxxxx x. 104/1995 Xx., xxxxxx č. 110/1997 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx č. 64/2000 Xx., xxxxxx č. 145/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 102/2001 Xx., zákona x. 452/2001 Sb., zákona x. 477/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 227/2003 Xx., xxxxxx x. 277/2003 Xx., xxxxxx x. 439/2003 Xx., zákona x. 119/2004 Xx., xxxxxx č. 186/2004 Xx., zákona x. 217/2004 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx č. 214/2006 Xx., zákona x. 229/2006 Sb., xxxxxx x. 36/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 293/2009 Xx., xxxxxx č. 298/2009 Sb., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx č. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 28/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 211/2011 Xx., xxxxxx č. 219/2011 Xx., xxxxxx x. 468/2011 Xx., xxxxxx x. 221/2012 Xx., xxxxxx x. 238/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 476/2013 Xx., xxxxxx x. 356/2014 Xx., xxxxxx x. 206/2015 Sb., xxxxxx x. 378/2015 Xx., xxxxxx č. 188/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 264/2017 Xx., zákona x. 371/2017 Xx. x xxxxxx x. 179/2019 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §1 xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 1 a 48 xxx:

"(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx48) x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx spotřebitele,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně působnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie x Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, a

d) oprávnění xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx2) xxxx xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx spotřebitele.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x změně směrnice Xxxx 84/450/EHS, xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 97/7/ES, 98/27/ES x 2002/65/ES a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx Rady 69/493/EHS x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Rady 2006/96/XX, Xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Velké Xxxxxxxx a Severního Xxxxx, Xxxx x xxxxxxxxxxx Řecka a Xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Republiky Xxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Slovinsko x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx Evropská xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 94/11/ES x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx materiálů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx částech xxxxx prodávané spotřebiteli xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2006/96/XX x xxxxxxxx Rady 2013/15/XX.

Xxxxxxxx Xxxx 87/357/EHS x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx, týkajících xx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x které xxxxx xxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/122/ES x xxxxxxx spotřebitele xx xxxxxx k některým xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (time-share), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x dalším prodeji x xxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/83/EU xx xxx 25. října 2011 x xxxxxxx spotřebitelů, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxx 93/13/XXX x směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1999/44/XX a xxxxxxx xxxxxxxx Rady 85/577/XXX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 97/7/XX, ve xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2302.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/11/EU xx dne 21. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 2006/2004 x xxxxxxxx 2009/22/XX (směrnice x xxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx).

48) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 765/2008 xx xxx 9. xxxxxxxx 2008, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx akreditaci a xxxxx nad trhem xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na trh, x xxxxxx se xxxxxxx nařízení (EHS) x. 339/93.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1007/2011 ze xxx 27. září 2011 x názvech xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx materiálového xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x o zrušení xxxxxxxx Xxxx 73/44/EHS x směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 96/73/XX x 2008/121/ES, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 524/2013 xx xxx 21. xxxxxx 2013 x xxxxxx spotřebitelských xxxxx xx-xxxx x o xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 2006/2004 a xxxxxxxx 2009/22/XX (xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx on-line).

Nařízení (EU) 2018/302 Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx diskriminace založených xx xxxxxx příslušnosti, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx usazení xxxxxxxxx x xxxxx vnitřního xxxx a o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2017/2394 a xxxxxxxx 2009/22/ES.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394 ze xxx 12. xxxxxxxx 2017 o xxxxxxxxxx xxxx vnitrostátními xxxxxx xxxxxxxxxxx pro vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004, x xxxxxxx znění.".

2. X §24 xx xx xxxxxxxx 13 xxxxxxxx xxxx odstavce 14 xx 16, které xxxxx:

"(14) Přestupku se xxxxxxx ten, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §24x.

(15) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx §24h xxxx 24x xxxx. 1.

(16) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24i xxxx. 2.".

Dosavadní xxxxxxxx 14 xx označuje xxxx odstavec 17.

3. X §24 xxxx. 17 se xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) 500 000 Kč xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 14,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

4. X §24 xxxx. 17 písm. x) xx xxxx "9, 10 a 13" xxxxxxxxx xxxxxx "9, 10, 13, 15 x 16,".

5. X §24x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Přestupky podle §24 xxxx. 14 xx 16 projedná xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx §24x odst. 2.".

6. Za xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx část xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 50 xx 57 xxx:

"XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX ORGÁNŮ XXX XXXXXXXXXXXX SPOLUPRÁCI X OBLASTI XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

§24x

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx přeshraniční xxxxxxxxxx x orgány xxxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxxx příslušnými xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx50), x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

§24d

Ústřední styčný xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxx x obchodu. Xxxxxxxx styčný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394 a xxxx xxxxxxxxxx povinnosti vůči Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/2394 xx xxxxxx xxxx xx. 3 bodu 1 (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx") jsou xx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxx založeného xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářská xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxx veterinární xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřady,

f) xxxxxxx živnostenské úřady,

g) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) Česká xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx ústav xxx kontrolu xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad,

k) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů,

m) xxxxx xxxxx,

x) Xxxx xxx xxxxxxxxxx a televizní xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx veterinárních xxxxxxxxxxxx x léčiv,

q) Xxxxxxxx xxxxxxxxx a zkušební xxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxx,

x) Xxxx xxx xxxxxxx letectví,

t) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Příloha x. 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2017/2394 (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxx"), x xx x pokud xxx x rozdělování xxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx, je

a) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx číslem 25 xxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) Xxxxxxxxx ředitelství xxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx celních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxx obecních xxxxxxxxxxxxxx úřadů xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx uvedeným pod xxxxxx 25 xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2017/2394, a

e) Ministerstvo xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx úkolů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x).

(5) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/2394 xx ústřední styčný xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx styčnému xxxxx bezodkladně xxxxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394.

(2) Příslušné orgány x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx lhůtě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 37 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx předává xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 Evropské xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 8 a xx. 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/2394.

§24f

V rámci xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx postihování protiprávního xxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx51), xxxxxxxx protiprávní xxxxxxx52) nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání x xxxxxxx rozměrem53) (xxxx xxx "protiprávní xxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kontrolního řádu, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx54). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x těchto právních xxxxxxxx xxxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx §24x xx 24x.

§24x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx před zahájením xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x kdo xx spáchal, a xx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx, na xxxxxx jsou xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx příslušný xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxx údaji xxxx dokumenty xxxxxxx. Xxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx orgán xx xxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx došlo xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx jednání, x xxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx banky, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a zahraniční xxxxx vykonávající na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxx")

x) xxxxx xxxx xxxx xxxx jedinečný xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x majiteli účtu x zmocněnci, xxxxx xxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx oprávněn xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, k xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Příslušný orgán xxxxxxxx xx správnost xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4. V xxxxxxx xxxxxxx těchto podmínek xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx poskytne xxxxx xxxxx odstavců 2 a 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Příslušný xxxxx xx 24 xxxxxx xxx xxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 2 vyrozumí xxxxxxx subjekt, xx x něm xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 2.

§24x

Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která se xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

§24x

(1) Xxxxx-xx riziko závažné xxxx společným zájmům xxxxxxxxxxxx55) a xxxxx-xx xxxxxxx zájmů spotřebitele xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xx-xxxx xxxxxxxx56).

(2) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx újmy společným xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx-xx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uložit poskytovateli xxxxxx informační xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti57), aby x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odstranil xxxx až xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přístup xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zobrazil xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx-xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

§24x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx centrum Xxxxx xxxxxxxxx xx oprávněno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx komisi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 27 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394 (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx poskytovat příslušným xxxxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x souladu se xxxxxxxxxxxxxx právním jednáním xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a která

a) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx ochrany spotřebitelů xxxxxxx xx xxxx 2 xxx,

x) není xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx listin veřejného xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy xxxx xxxxxxx xxxxxx x její činnosti xxxxxxx xx xxxxxxxx 2 uplynulá xxxxxx xxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b).

(3) Xx bezdlužnou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) u orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx x na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx přede dnem xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisi x právnické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx externí xxxxxxxx, a to xxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx okolnostech, xxxxx xx xxxxx mít xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx oprávnění, zejména x tom, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24x odst. 2 xxxx. a) xx e).

§24l

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx oprávnění, xxxxxxx xxxxxxxx podle §24x xxxx. 2 xxxx. x) xx e). Xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nesplňuje, xxxxxxxx x odnětí xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Ministerstvo xxxxxxxx x obchodu xxxxxx, xx externí xxxxxxxx poskytovaná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2, xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx o xxx, xx daná xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

50) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394 xx xxx 12. xxxxxxxx 2017 x spolupráci xxxx vnitrostátními xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx nařízení (ES) x. 2006/2004, x xxxxxxx xxxxx.

51) Xxxxxx 3 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/2394 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx nařízení (XX) x. 2006/2004.

52) Xxxxxx 3 odst. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/2394 o spolupráci xxxx vnitrostátními xxxxxx xxxxxxxxxxx pro vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxxxx nařízení (XX) x. 2006/2004.

53) Xxxxxx 3 odst. 4 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2017/2394 x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004.

54) Xxxxxxxxx xxxxx x. 64/1986 Xx., x České xxxxxxxx inspekci, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o nich, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

55) Článek 3 xxxx. 14 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/2394 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnými xxx vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x o zrušení xxxxxxxx (XX) č. 2006/2004.

56) Xxxxxx 3 xxxx. 15 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/2394 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004.

57) Zákon x. 480/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x osmá xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx.

7. Xx xxxxxxx č. 2 se xxxxxxxx xxxxxxx x. 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 3 x zákonu x. 634/1992 Sb.

Působnost příslušných xxxxxx k uplatňování xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/2394 (§24d xxxx. 2)

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx předpis Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx smyslu čl. 3 bodu 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx Xxxx 93/13/EHS xx xxx 5. xxxxx 1993 x nepřiměřených podmínkách xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. X 95, 21.4.1993, x. 29)

Xxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx závazků xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx spotřebitelem

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/6/ES xx xxx 16. února 1998 x ochraně xxxxxxxxxxxx xxx označování xxx výrobků nabízených xxxxxxxxxxxx (Úř. věst. X 80, 18.3.1998, x. 27)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx prodávaných výrobků xxxx poskytovaných xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxx č. 526/1990 Xx., x xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx zboží xxxxxx

3. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 1999/44/ES xx xxx 25. xxxxxx 1999 x xxxxxxxxx aspektech xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx toto xxxxx (Xx. xxxx. X 171, 7.7.1999, x. 12)

Xxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, v oblasti xxxx z xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx

4. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2000/31/ES xx xxx 8. xxxxxx 2000 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxxx xxxx (směrnice o xxxxxxxxxxxxx obchodu) (Xx. xxxx. X 178, 17.7.2000, x. 1)

Xxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník, v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/ES x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx o nekalých xxxxxxxxxx praktikách) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, s. 22)

Zákon x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x dozoru xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

12. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2006/123/ES ze xxx 12. prosince 2006 x xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx (Úř. xxxx. X 376, 27.12.2006, x. 36): xxxxxx 20

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, není-li x xxxxxx věcně xxxxxxxxx xxxx správní xxxx

Xxxxx č. 222/2009 Xx., o xxxxxx xxxxxx služeb, v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

15. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1008/2008 xx xxx 24. xxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Společenství (Xx. xxxx. X 293, 31.10.2008, x. 3): xxxxxx 22, 23 x 24

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele v xxxxxxx informování o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

16. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2008/122/ES xx dne 14. xxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x některým xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (timeshare), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx prodeji x x xxxxxx (Xx. xxxx. X 33, 3.2.2009, s. 10)

Xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník, x xxxxxxx dočasného xxxxxxx ubytovacího zařízení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ubytovacího xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx

20. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/83/EU ze xxx 25. října 2011 x právech xxxxxxxxxxxx, kterou xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 93/13/XXX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 1999/44/ES x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/577/XXX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX (Xx. xxxx. L 304, 22.11.2011, x. 64)

Xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx č. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx placení, x xxxxxxx použití xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxx příslušný xxxx xxxxxxx xxxx

21. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2013/11/EU ze xxx 21. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských sporů x x xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 2006/2004 x směrnice 2009/22/XX (xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx řešení spotřebitelských xxxxx) (Úř. věst. X 165, 18.6.2013, x. 63): xxxxxx 13

Xxxxx x. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxxxx věcně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

22. Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 524/2013 ze xxx 21. května 2013 o řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx-xxxx x o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxx 2009/22/XX (xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů xx- line) (Xx. xxxx. X 165, 18.6.2013, s. 1): xxxxxx 14

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx-xxxx

24. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/92/EU xx xxx 23. července 2014 o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx účty, změně xxxxxxxxxx účtu a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx (Xx. věst. X 257, 28.8.2014, x. 214): xxxxxx 3 xx 18 x čl. 20 xxxx. 2

Zákon x. 370/2017 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

26. Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2017/1128 xx xxx 14. xxxxxx 2017 x Xxxxxxxxxxxx přenositelnosti xx- xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxx trhu (Xx. xxxx. L 168, 30.6.2017, x. 1)

Zákon x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxx spotřebitele

27. Xxxxxxxx (XX) 2018/302 Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx xx dne 28. xxxxx 2018 x xxxxxx neoprávněného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx diskriminace xxxxxxxxxx xx státní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx nařízení (XX) x. 2006/2004 x (XX) 2017/2394 x xxxxxxxx 2009/22/ES

Zákon x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, x xxxxxxx zákazu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx diskriminace

Státní zemědělská x potravinářská xxxxxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 o xxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu a x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/EHS, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/ES x 2002/65/XX a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (směrnice x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. věst. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Zákon č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na úseku xxxxxxxxxxxx, potravinářských x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

9. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES ze dne 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 97/7/ES, 98/27/XX a 2002/65/XX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2006/2004 (xxxxxxxx x nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. L 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x ochraně spotřebitele, x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví

Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2005/29/ES ze xxx 11. xxxxxx 2005 x nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 2006/2004 (směrnice x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, s. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Xx., o ochraně xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktik, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřady

10. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1107/2006 xx xxx 5. xxxxxxxx 2006 x právech osob xx zdravotním postižením x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu x xxxxxxxxx x xxxxxxx dopravě (Xx. xxxx. X 204, 26.7.2006, s. 1)

Xxxxx x. 49/1997 Xx., x civilním xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), x xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx agentury

18. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 1177/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 o xxxxxxx cestujících při xxxxxxxxx po moři x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx nařízení (XX) x. 2006/2004 (Xx. věst. X 334, 17.12.2010, s. 1)

Xxxxx č. 114/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo cestovní xxxxxxxx

19. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 181/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx nařízení (XX) x. 2006/2004 (Xx. xxxx. L 55, 28.2.2011, x. 1)

Xxxxx x. 111/1994 Xx., x silniční dopravě, x xxxxxxx práv xxxxxxxxxxx x autobusové x autokarové xxxxxxx

25. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2302 xx dne 25. listopadu 2015 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2006/2004 x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/83/XX a o xxxxxxx směrnice Xxxx 90/314/XXX (Xx. xxxx. X 326, 11.12.2015, x. 1)

Xxxxx x. 89/2012 Sb., občanský xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx zájezdu.

Zákon x. 159/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx činností x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx zájezdů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

9. Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxx Xxxx 84/450/EHS, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxx) (Xx. věst. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Zákon č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx spotřebitele, v xxxxxxx reklamy, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x. 40/1995 Xx., x regulaci xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Xx., o provozování xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx praktikou, xxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

11. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/114/ES ze xxx 12. xxxxxxxx 2006 o xxxxxxx x srovnávací xxxxxxx (Xx. věst. L 376, 27.12.2006, x. 21): článek 1, xx. 2 písm. x) a xxxxxx 4 až 8

Zákon x. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního vysílání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v oblasti xxxxxxxxxx reklamy, není-li x dozoru xxxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx

2. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 98/6/ES xx xxx 16. xxxxx 1998 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 80, 18.3.1998, x. 27)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ceně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx x. 526/1990 Sb., x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx cenami

9. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx spotřebitelům xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxx směrnice Xxxx 84/450/XXX, směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/ES x 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x nekalých obchodních xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Zákon x. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx obchodních xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxx zbraní x xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx

2. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 98/6/ES xx dne 16. xxxxx 1998 o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 80, 18.3.1998, s. 27)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, x xxxxxxx informování x xxxx prodávaných xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a působnost Xxxxx národní xxxxx xxx výkonu činnosti, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx

Xxxxx č. 526/1990 Xx., x xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

7. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2002/65/ES xx xxx 23. září 2002 o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x x změně xxxxxxxx Xxxx 90/619/EHS x xxxxxxx 97/7/XX x 98/27/XX (Xx. xxxx. X 271, 9.10.2002, x. 16)

Xxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxx

Xxxxx x. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx bance, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dálku

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/29/ES xx dne 11. xxxxxx 2005 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx spotřebitelům xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, směrnic Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/ES x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx nekalých obchodních xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx jejímu xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx národní banky xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, licence xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx

14. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/48/ES ze xxx 23. dubna 2008 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 87/102/XXX (Xx. xxxx. X 133, 22.5.2008, x. 66)

Xxxxx x. 257/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

21. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/11/EU xx dne 21. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx x x xxxxx nařízení (XX) x. 2006/2004 a xxxxxxxx 2009/22/XX (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) (Úř. xxxx. L 165, 18.6.2013, x. 63): xxxxxx 13

Zákon x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x subjektu mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů, x xxxx podléhajících xxxxxx dohledu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

23. Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2014/17/EU xx xxx 4. xxxxx 2014 x xxxxxxxxx o spotřebitelském xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x bydlení x o xxxxx xxxxxxx 2008/48/XX a 2013/36/XX a nařízení (XX) x. 1093/2010 (Xx. xxxx. L 60, 28.2.2014, x. 34): xxxxxx 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, xxxxxxxx 10 x xxxxxxx X x XX

Xxxxx x. 257/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

24. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/92/EU xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X 257, 28.8.2014, x. 214): xxxxxx 3 xx 18 x xx. 20 xxxx. 2

Xxxxx č. 370/2017 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx ústav xxx xxxxxxxx léčiv

5. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2001/83/ES ze xxx 6. listopadu 2001 x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx týkajícím se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. X 311, 28.11.2001, x. 67): články 86 xx 100

Xxxxx č. 378/2007 Xx., o xxxxxxxx x o xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx x. 40/1995 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a televizního xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx léčivé xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx v této xxxxxxx, nejde-li x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x televizním xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních službách xx vyžádání

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. května 2005 x nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 97/7/XX, 98/27/XX a 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktikách) (Xx. věst. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx

Xxxxx x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zákona x. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nekalou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx lidské tkáně x buňky a xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x televizním xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyžádání

11. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/114/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 376, 27.12.2006, s. 21): xxxxxx 1, xx. 2 xxxx. x) x xxxxxx 4 až 8, x xx v xxxxxxx xxxx provedení xx vnitrostátního xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx x. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a x změně a xxxxxxxx zákona x. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx přípravky, xx xxxxxx tkáně x xxxxx a xxxxxxxxxxxx x této oblasti, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vysílání x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách na xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad

2. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 98/6/ES xx xxx 16. xxxxx 1998 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 80, 18.3.1998, s. 27)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x. 526/1990 Xx., x cenách, v xxxxxxx označování xxxxx xxxxxx

9. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES ze xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx spotřebitelům xx vnitřním xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Rady 84/450/EHS, xxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 97/7/ES, 98/27/XX a 2002/65/XX x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Zákon x. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktik, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích

12. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/123/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 o xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. L 376, 27.12.2006, x. 36): xxxxxx 20

Zákon x. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx úseku xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. 222/2009 Xx., x volném xxxxxx xxxxxx, x oblasti xxxxxx diskriminace xxxxxxxx xxxxxx.

21. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/11/EU xx xxx 21. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxx 2009/22/XX (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 165, 18.6.2013, x. 63): xxxxxx 13

Zákon x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, x xxxxxxx informování xxxxxxxxxxxx x subjektu xxxxxxxxxxxx řešení spotřebitelských xxxxx, xx úseku xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

27. Xxxxxxxx (XX) 2018/302 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xx xxx 28. xxxxx 2018 o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx příslušnosti, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx vnitřního xxxx x o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 x (XX) 2017/2394 a xxxxxxxx 2009/22/XX

Xxxxx č. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxx x energetických xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřad

2. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 98/6/ES xx xxx 16. xxxxx 1998 x xxxxxxx spotřebitelů při xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 80, 18.3.1998, x. 27)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx úseku xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx č. 526/1990 Xx., o xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/29/ES xx dne 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 97/7/XX, 98/27/ES x 2002/65/XX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Zákon č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, x xxxxxxx xxxxxxxx obchodních xxxxxxx, xx úseku xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

20. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/83/EU xx dne 25. xxxxx 2011 o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 93/13/EHS x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1999/44/XX x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/577/XXX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX (Xx. věst. L 304, 22.11.2011, x. 64)

Xxxxx č. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx výrobků nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx elektronickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací x xxxxxxxxxx xxxxxx.

21. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/11/EU xx xxx 21. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxx 2009/22/XX (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx) (Xx. věst. X 165, 18.6.2013, x. 63): xxxxxx 13

Xxxxx x. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx sporů, xx xxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx x poštovních xxxxxx

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

4. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/31/ES xx xxx 8. xxxxxx 2000 x xxxxxxxxx xxxxxxxx aspektech xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx trhu (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) (Xx. xxxx. X 178, 17.7.2000, x. 1)

Xxxxx x. 480/2004 Xx., x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx obchodního sdělení.

6. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/58/ES xx dne 12. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 201, 31.7.2002, x. 37): xxxxxx 13

Xxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx x. 480/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informační společnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

9. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. května 2005 x nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxx Xxxx 84/450/EHS, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/ES x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Úř. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx x. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx obchodní praktikou

Zákon x. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx reklamy xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxx šíření xxxxxxx xxxxxxxx praktikou

Celní xxxxx

9. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/29/ES xx dne 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx spotřebitelům na xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, směrnic Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 2006/2004 (směrnice x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Zákon č. 634/1992 Xx., o xxxxxxx spotřebitele, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx hazardních xxx

Xxxxx x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx reklamy x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x televizního xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx obchodní praktikou, xx xxxxx provozování xxxxxxxxxx her, nejde-li x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vysílání x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

11. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2006/114/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 o xxxxxxx x srovnávací xxxxxxx (Xx. xxxx. X 376, 27.12.2006, x. 21): xxxxxx 1, xx. 2 xxxx. x) a xxxxxx 4 xx 8

Xxxxx č. 40/1995 Xx., x regulaci xxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx reklamy, xxxxxxxxx nebo podpory xxxxxxxxxx hazardních xxx x sponzorování x xxxx oblasti, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

Xxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx vysílání

5. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2001/83/ES ze xxx 6. xxxxxxxxx 2001 x kodexu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx (Xx. věst. X 311, 28.11.2001, x. 67): články 86 xx 100

Xxxxx č. 378/2007 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x oblasti xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx č. 231/2001 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx dalších xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx rozhlasového a xxxxxxxxxxx vysílání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx reklamy xx humánní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxxxx xx xxxxxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX a nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2006/2004 (xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x oblasti xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx obchodní praktikou

Zákon x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 468/1991 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, která je xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vysílání x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

11. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2006/114/ES xx dne 12. xxxxxxxx 2006 x klamavé x xxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. L 376, 27.12.2006, x. 21): xxxxxx 1, čl. 2 xxxx. x) x xxxxxx 4 xx 8

Xxxxx x. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx zákona x. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx šířené v xxxxxxxxxxx a televizním xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních službách xx xxxxxxxx.

17. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/13/EU ze xxx 10. xxxxxx 2010 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx předpisů členských xxxxx upravujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách) (Xx. xxxx. X 95, 15.4.2010, x. 1): xxxxxx 9, 10, 11 x xxxxxx 19 až 26

Zákon x. 132/2010 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyžádání x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx x. 231/2001 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx zákonů, x oblasti xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

9. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES xx dne 11. xxxxxx 2005 x nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 97/7/ES, 98/27/XX x 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. L 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, x oblasti xxxxxxx, xxxxx xx nekalou xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx č. 40/1995 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na zdravotní xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vysílání x x audiovizuálních xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx

11. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/114/ES xx xxx 12. prosince 2006 x xxxxxxx a xxxxxxxxxx reklamě (Xx. xxxx. L 376, 27.12.2006, x. 21): xxxxxx 1, xx. 2 písm. x) x články 4 xx 8

Xxxxx x. 40/1995 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx šířenou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vysílání x x audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxxxx na vyžádání

Ústav xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. května 2005 x nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx spotřebitelům xx vnitřním xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/EHS, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX a 2002/65/XX x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, x xxxxxxx reklamy, xxxxx xx nekalou xxxxxxxx praktikou

Zákon č. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx reklamy x x změně x xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxxxx xx xxxxxxxx

11. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/114/ES xx dne 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. věst. X 376, 27.12.2006, x. 21): xxxxxx 1, čl. 2 xxxx. x) x xxxxxx 4 až 8

Xxxxx x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx šířenou x rozhlasovém a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyžádání.

Ústřední xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktikách xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/ES x 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) x. 2006/2004 (směrnice x xxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxx) (Xx. věst. L 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx

Xxxxx x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x pomocné xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx šířenou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

11. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/114/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 o xxxxxxx x srovnávací xxxxxxx (Xx. věst. X 376, 27.12.2006, x. 21): článek 1, xx. 2 xxxx. x) x xxxxxx 4 xx 8

Zákon x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x provozování rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x oblasti xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx přípravky na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, nejde-li x reklamu šířenou x rozhlasovém x xxxxxxxxxx vysílání x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyžádání

Drážní xxxx

13. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1371/2007 ze xxx 23. xxxxx 2007 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přepravě (Xx. xxxx. X 315, 3.12.2007, s. 14)

Xxxxx x. 266/1994 Xx., o xxxxxxx, x oblasti xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx

8. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 261/2004 xx dne 11. února 2004, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x pomoci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx letů x xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx (XXX) č. 295/91 (Úř. xxxx. X 46, 17.2.2004, x. 1)

Xxxxx x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), x oblasti xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, zrušení xxxx xxxxxxxxxx zpoždění xxxx

10. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 1107/2006 xx dne 5. xxxxxxxx 2006 x právech xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x osob s xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu x orientace v xxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. X 204, 26.7.2006, s. 1)

Zákon x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx letectví x o xxxxx x doplnění zákona x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), x xxxxxxx xxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

18. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1177/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx moři x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 2006/2004 (Xx. xxxx. X 334, 17.12.2010, s. 1)

Xxxxx x. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x oblasti práv xxxxxxxxxxx při cestování xx xxxx a xx vnitrozemských xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx úřady

19. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 181/2011 xx dne 16. xxxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x autokarové xxxxxxx x x xxxxx nařízení (ES) x. 2006/2004 (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, s. 1)

Xxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, x oblasti xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

24. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2014/92/EU xx xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx, změně xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx základními prvky (Xx. xxxx. X 257, 28.8.2014, s. 214): články 3 xx 18 a xx. 20 xxxx. 2

Xxxxx x. 370/2017 Xx., x platebním xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx platebních služeb

Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx

25. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2015/2302 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách, o xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 2006/2004 x směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/83/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/314/XXX (Xx. věst. X 326, 11.12.2015, x. 1)

Xxxxx č. 159/1999 Xx., x xxxxxxxxx podmínkách podnikání x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ruchu, x xxxxxxx zájezdů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

".

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., zákona č. 156/1994 Sb., zákona x. 83/1995 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., zákona x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 16/1998 Xx., zákona x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 239/2001 Sb., xxxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 439/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 443/2006 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, vyhlášeného xxx x. 37/2007 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Xx., zákona č. 230/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 433/2008 Xx., zákona x. 215/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 287/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx č. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 41/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., zákona x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Sb., xxxxxx x. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx., zákona x. 396/2012 Sb., xxxxxx č. 227/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 135/2014 Xx., xxxxxx x. 219/2015 Xx., xxxxxx x. 220/2015 Sb., xxxxxx č. 375/2015 Xx., xxxxxx č. 258/2016 Sb., xxxxxx x. 301/2016 Xx., xxxxxx x. 302/2016 Xx., xxxxxx č. 368/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 204/2017 Xx., xxxxxx č. 371/2017 Xx., zákona x. 39/2020 Sb. x xxxxxx č. 49/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §5x odst. 4 xx xxxxx "8" xxxxxxxxx xxxxxx "9".

2. X §5x xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "6" xxxxxxxxx číslem "7".

3. X §36x xxxx. 5 písm. c) xx xxxx "3, 4 a 6" xxxxxxxxx xxxxxx "3 xx 5 x 7".

4. X §36x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx "3, 4 x 6" nahrazuje xxxxxx "3 až 5 x 7".

5. X §36x odst. 3 xxxx. x) xx xxxx "3, 4 x 6" xxxxxxxxx xxxxxx "3 xx 5 x 7".

6. X §38 xx xx odstavec 4 xxxxxx nový xxxxxxxx 5, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 35 xxx:

"(5) Xxxxx xx xxxxxxx x xxx souhlasu xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx35) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx35) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účtu, xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxx klientovi, xxxxx xxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx s peněžními xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

35) Xxxxx x. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 12.

7. X §38 odst. 9 xxxx třetí xx xxxxx "7" nahrazuje xxxxxx "6".

8. V §38 odst. 10 xx xxxx "2 xx 8" xxxxxxxxx xxxxxx "2 xx 9" a text "1 až 8 x 11" xx xxxxxxxxx xxxxxx "1 xx 9 x 12".

9. V §39 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxx "2, 3, 4 x 6" xxxxxxxxx xxxxxx "2 xx 5 a 7".

10. X §41x xx xxxx "2 až 4 x 6" xxxxxxxxx xxxxxx "2 xx 5 a 7" x text "§38 odst. 5" xx xxxxxxxxx xxxxxx "§38 xxxx. 6".

11. X §41x odst. 9 xx text "2 xx 4 x 6" nahrazuje xxxxxx "2 až 5 x 7".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 64/1986 Sb., x České xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 240/1992 Xx., xxxxxx x. 22/1997 Xx., xxxxxx x. 110/1997 Xx., xxxxxx x. 189/1990 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 145/2000 Xx., xxxxxx č. 102/2001 Xx., zákona č. 321/2001 Sb., xxxxxx x. 205/2002 Xx., xxxxxx č. 226/2003 Xx., zákona x. 439/2003 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 229/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Sb., xxxxxx x. 36/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 490/2009 Xx., zákona x. 145/2010 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 219/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 308/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., zákona x. 378/2015 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Xx., xxxxxx x. 452/2016 Xx., xxxxxx x. 65/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 264/2017 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §2 se xxxxxxxx 2 xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 1x a 11 xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

2. §7x xx včetně poznámek xxx čarou x. 3x x 3x xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x živnostenském xxxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., zákona x. 303/1993 Sb., xxxxxx x. 38/1994 Xx., xxxxxx č. 42/1994 Xx., zákona x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Xx., zákona x. 147/1996 Sb., xxxxxx x. 19/1997 Xx., zákona č. 49/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx č. 79/1997 Xx., xxxxxx č. 217/1997 Sb., xxxxxx x. 280/1997 Sb., xxxxxx č. 15/1998 Xx., zákona č. 83/1998 Sb., zákona x. 157/1998 Sb., xxxxxx č. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 159/1999 Sb., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 358/1999 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Sb., zákona x. 121/2000 Sb., xxxxxx x. 122/2000 Xx., zákona x. 123/2000 Xx., zákona x. 124/2000 Sb., xxxxxx x. 149/2000 Xx., xxxxxx č. 151/2000 Xx., zákona x. 158/2000 Xx., xxxxxx č. 247/2000 Xx., xxxxxx x. 249/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 309/2000 Xx., xxxxxx č. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 409/2000 Xx., xxxxxx č. 458/2000 Xx., xxxxxx č. 61/2001 Xx., zákona x. 100/2001 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Xx., zákona x. 164/2001 Xx., xxxxxx x. 256/2001 Xx., xxxxxx č. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 477/2001 Xx., xxxxxx x. 478/2001 Xx., xxxxxx č. 501/2001 Xx., zákona x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 119/2002 Xx., xxxxxx č. 174/2002 Xx., xxxxxx x. 281/2002 Xx., zákona x. 308/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Sb., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 130/2003 Sb., xxxxxx x. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 224/2003 Xx., xxxxxx x. 228/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., zákona x. 38/2004 Sb., xxxxxx x. 119/2004 Xx., xxxxxx č. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 695/2004 Xx., xxxxxx č. 58/2005 Xx., xxxxxx x. 95/2005 Sb., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 215/2005 Xx., zákona x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 358/2005 Xx., zákona x. 428/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx č. 76/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx č. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 131/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., zákona x. 179/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 191/2006 Xx., xxxxxx č. 212/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Sb., xxxxxx x. 225/2006 Xx., zákona x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 315/2006 Xx., xxxxxx č. 160/2007 Xx., xxxxxx č. 269/2007 Xx., zákona x. 270/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Sb., xxxxxx č. 230/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Sb., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 292/2009 Xx., xxxxxx x. 145/2010 Xx., zákona x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx č. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 152/2011 Xx., zákona č. 350/2011 Xx., xxxxxx x. 351/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Xx., zákona č. 375/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 169/2012 Xx., xxxxxx č. 199/2012 Xx., xxxxxx x. 201/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 221/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Sb., xxxxxx x. 234/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 308/2013 Xx., xxxxxx č. 309/2013 Xx., zákona x. 127/2014 Xx., xxxxxx č. 140/2014 Xx., zákona x. 267/2014 Sb., xxxxxx x. 206/2015 Xx., xxxxxx x. 267/2015 Xx., xxxxxx x. 88/2016 Sb., zákona x. 91/2016 Xx., xxxxxx č. 126/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 229/2016 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Xx., zákona č. 304/2016 Sb., xxxxxx x. 64/2017 Xx., xxxxxx č. 65/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Xx., xxxxxx x. 204/2017 Xx., xxxxxx x. 261/2017 Sb., zákona x. 289/2017 Xx., xxxxxx x. 111/2018 Xx., xxxxxx č. 171/2018 Sb., zákona x. 176/2019 Xx., xxxxxx x. 255/2019 Xx., zákona č. 277/2019 Sb. x xxxxxx x. 39/2020 Xx., xx §59 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 40a x 40x xxxxxxx.

ČÁST XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

X §7x xxxxxx č. 40/1995 Sb., x regulaci xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx x. 25/2006 Sb., zákona x. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 36/2008 Xx. a zákona x. 245/2011 Sb., xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxx xxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx reklamy, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx k tomu xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx praktikou. Xxxxx dozoru xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zahájení xxxxxx nepovolené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx5). Xxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; tento xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx předběžné xxxxxxxx xxxxxx reklamy před xxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 33a xx zrušuje.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 87/1995 Sb., x spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2000 Sb., xxxxxx č. 406/2001 Xx., zákona x. 212/2002 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 280/2004 Xx., zákona x. 377/2005 Sb., zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., zákona x. 41/2011 Xx., zákona x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Sb., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Sb., zákona x. 254/2012 Xx., xxxxxx č. 227/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 135/2014 Xx., xxxxxx x. 333/2014 Xx., zákona x. 219/2015 Sb., xxxxxx č. 375/2015 Xx., zákona č. 258/2016 Xx., zákona x. 301/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 204/2017 Xx. x xxxxxx x. 371/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §25b xx xx xxxxxxxx 4 vkládá xxxx xxxxxxxx 5, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 48 xxx:

"(5) Xxxxxxxxxx záložna xx povinna x xxx xxxxxxxx člena xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx48) na xxxxxxx vyžádání x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxxx48) číslo xxxx xxxx jedinečný xxxxxxxxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxx vede, xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxx, který xxx xxxx je majitelem xxxxxx xxxx, x xxxxx x zmocněnci, xxxxx byl xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

48) Xxxxx č. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

Dosavadní xxxxxxxx 5 xx 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 až 10.

2. V §25x xxxx. 1 xx xxxxx "6" nahrazuje xxxxxx "7".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §10 xxxxxx č. 480/2004 Sb., x xxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx společnosti x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 160/2007 Xx. a xxxxxx x. 468/2011 Xx., xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 6a xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona x Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xx. XXXX

X §44x xxxxxx č. 6/1993 Sb., o Xxxxx národní xxxxx, xx znění xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 36/2008 Xx., zákona č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 145/2010 Xx., xxxxxx x. 41/2011 Sb., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx č. 227/2013 Xx. a xxxxxx x. 258/2016 Xx., xx xxxxxxxx 2 x 3 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 9h a 9x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 4 a 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx

Xx. IX

V xxxxxx č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 160/2007 Xx., se §5x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 4 xx 7 xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx střelných xxxxxx a xxxxxxxx

Xx. X

X §17 odst. 3 zákona č. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2002 Xx., xxxxxx x. 227/2003 Xx., zákona č. 36/2008 Xx., zákona x. 148/2010 Sb., xxxxxx x. 155/2010 Xx., zákona x. 170/2013 Sb., zákona x. 250/2014 Xx. xxxxxx x. 206/2015 Xx., se písmeno x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 19x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx h) a x).

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 254/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., zákona x. 13/2002 Xx., xxxxxx č. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 120/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 356/2003 Sb., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx č. 125/2005 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Sb., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 392/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 59/2006 Xx., xxxxxx x. 74/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona č. 110/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 378/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 301/2009 Xx., zákona č. 151/2011 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Sb., xxxxxx x. 115/2012 Xx., xxxxxx č. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 223/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx č. 247/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 252/2014 Sb., xxxxxx x. 82/2015 Xx., zákona x. 267/2015 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2017, xxxxxx x. 202/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Sb. a xxxxxx č. 277/2019 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §82 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 66 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

2. X §84 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a písmeno x) xx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 69 x 70 xxxxxxx.

3. X §92x xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx jako písmena x) až j).

4. X §92n xxxx. 3 písm. x) xx xxxx "x), x), x), x) xxxx j)" xxxxxxxxx xxxxxx "x), x), x) xxxx x),".

5. X §92x xxxx. 3 písm. x) xx xxxx "x)," xxxxxxxxx textem "e),".

6. X §92n xxxx. 3 xxxx. c) xx text "x)" xxxxxxxxx textem "x)".

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x veterinární péči

Čl. XXX

Xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx péči a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 154/2000 Sb., xxxxxx x. 102/2001 Sb., xxxxxx č. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 120/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 131/2003 Xx., xxxxxx x. 316/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 48/2006 Xx., zákona č. 186/2006 Sb., zákona x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 182/2008 Xx., zákona x. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 298/2009 Xx., xxxxxx x. 308/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 359/2012 Sb., xxxxxx x. 279/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 139/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 264/2014 Sb., zákona x. 126/2016 Sb., xxxxxx č. 243/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., zákona x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 302/2017 Xx. a xxxxxx x. 368/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §48 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxx úkoly xxxxxxxxxxx xxx ni x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2), včetně výkonu xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx, vydává xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx náležejících xxxx materiály 1. xxxx 2. xxxxxxxxx x zpracovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z těchto xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,".

2. Poznámky xxx xxxxx x. 25x xx 25x xx zrušují.

3. X §49 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxx úkoly vyplývající xxx ni x xxxxxxxx Evropské xxxx2), xxxxxx xxxxxx dozoru xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby x xxxxxx předpisů,".

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 231/2001 Sb., o xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 341/2004 Sb., zákona x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Xx., zákona x. 82/2005 Sb., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 348/2005 Xx., zákona č. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 304/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 384/2008 Xx., zákona č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 196/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 132/2010 Sb., zákona x. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 302/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 275/2012 Xx., xxxxxx č. 406/2012 Xx., zákona x. 496/2012 Xx., xxxxxx x. 181/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 79/2015 Xx., xxxxxx č. 139/2016 Xx., xxxxxx x. 180/2016 Sb., xxxxxx x. 14/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 277/2019 Xx., xx xxxx takto:

1. X §5 xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 5a xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx u) až xx) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx t) xx z).

2. X §32 xxxx. 6 xx xxxx "§5 xxxx. x) xx x)" xxxxxxxxx textem "§5 xxxx. t) xx v)".

3. §59x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12 x 13 xxxxxxx.

4. V §66 xxxx druhé xx xxxxx za xxxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxxx "x" a xxxxx "x rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx společný zájem xxxxxxxxxxxx5x)" se zrušují.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x Xxxxxx zemědělské x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXX

X §3 xxxx. 3 xxxxxx č. 146/2002 Sb., x Státní zemědělské x xxxxxxxxxxxxx inspekci x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 94/2004 Xx., xxxxxx x. 316/2004 Xx., xxxxxx x. 321/2004 Sb., xxxxxx x. 120/2008 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 308/2013 Xx., xxxxxx x. 138/2014 Xx., xxxxxx x. 180/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 26/2017 Xx., xxxxxx x. 65/2017 Xx. a xxxxxx x. 302/2017 Xx., se xxxxxxx xx) včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 14x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx) se označuje xxxx xxxxxxx xx).

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx zákona x audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxxxx na vyžádání

Čl. XX

Xxxxx č. 132/2010 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx), ve xxxxx zákona č. 302/2011 Xx., zákona x. 142/2012 Sb., xxxxxx x. 180/2016 Xx. x zákona x. 183/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) x x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx d) x x).

2. V §6 xxxx. 7 xx xxxx "§4 xxxx. 2 xxxx. d) xx f)" xxxxxxxxx xxxxxx "§4 xxxx. 2 xxxx. x) x x)".

3. §14 xx xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 12 x 13 xxxxxxx.

XXXX ŠESTNÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XXX

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2020.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 238/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.