Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

238/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ochraně spotřebitele Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o bankách Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o České obchodní inspekci Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o živnostenském podnikání Čl. IV

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o regulaci reklamy Čl. V

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech Čl. VI

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o některých službách informační společnosti Čl. VII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o České národní bance Čl. VIII

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen Čl. IX

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva Čl. X

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl. XI

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o veterinární péči Čl. XII

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání Čl. XIII

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci Čl. XIV

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání Čl. XV

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Účinnost Čl. XVI

INFORMACE

238

XXXXX

xx xxx 29. xxxxx 2020,

kterým se xxxx xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x ochraně xxxxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 217/1993 Xx., xxxxxx x. 40/1995 Xx., xxxxxx x. 104/1995 Xx., xxxxxx x. 110/1997 Sb., xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxxx č. 64/2000 Xx., xxxxxx č. 145/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 102/2001 Xx., xxxxxx x. 452/2001 Xx., xxxxxx x. 477/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 227/2003 Xx., xxxxxx x. 277/2003 Xx., zákona č. 439/2003 Sb., xxxxxx x. 119/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., zákona x. 217/2004 Sb., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., zákona x. 229/2006 Xx., zákona x. 36/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Sb., xxxxxx č. 293/2009 Xx., zákona x. 298/2009 Sb., zákona x. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 28/2011 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 211/2011 Xx., zákona č. 219/2011 Xx., xxxxxx x. 468/2011 Xx., xxxxxx č. 221/2012 Xx., zákona x. 238/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 476/2013 Xx., xxxxxx č. 356/2014 Xx., xxxxxx x. 206/2015 Xx., xxxxxx č. 378/2015 Xx., xxxxxx č. 188/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 264/2017 Xx., xxxxxx č. 371/2017 Sb. x xxxxxx x. 179/2019 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxxxxxx 1 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 x 48 xxx:

"(1) Tento xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx48) a xxxxxxxx

x) xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx spotřebitele,

b) mimosoudní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxxx spolupráci s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx2) xxxx jiných právnických xxxx založených x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES x xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktikách xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x změně směrnice Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 97/7/XX, 98/27/ES x 2002/65/XX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx Xxxx 69/493/EHS x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx ve znění xxxxxxxx Xxxx 2006/96/ES, Xxxx x přistoupení Xxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Kyperské xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republiky, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx republiky, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx republiky x x xxxxxxxx smluv, xx nichž je xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 94/11/ES x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx používaných x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx znění směrnice Xxxx 2006/96/XX x xxxxxxxx Rady 2013/15/XX.

Xxxxxxxx Xxxx 87/357/EHS o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx povaha xxxx xxxxxxxxxxxxx x které xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnost spotřebitelů.

Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2008/122/ES x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx smluv x xxxxxxxx xxxxxxx ubytovacího xxxxxxxx (xxxx-xxxxx), o xxxxxxxxxxxx rekreačních produktech, x xxxxxx xxxxxxx x výměně.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 x právech xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Rady 93/13/XXX x směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 1999/44/XX x xxxxxxx xxxxxxxx Rady 85/577/XXX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 97/7/XX, ve znění Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2302.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2013/11/EU xx xxx 21. xxxxxx 2013 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx x x xxxxx nařízení (ES) x. 2006/2004 a xxxxxxxx 2009/22/XX (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx).

48) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 765/2008 xx dne 9. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx stanoví požadavky xx xxxxxxxxxx x xxxxx nad xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx trh, x kterým xx xxxxxxx nařízení (XXX) x. 339/93.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1007/2011 xx xxx 27. xxxx 2011 o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx textilních xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx Rady 73/44/XXX x směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 96/73/XX x 2008/121/ES, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 524/2013 xx xxx 21. xxxxxx 2013 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx-xxxx a x xxxxx nařízení (XX) x. 2006/2004 a xxxxxxxx 2009/22/XX (xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx-xxxx).

Xxxxxxxx (EU) 2018/302 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státní příslušnosti, xxxxx bydliště xx xxxxx xxxxxxx zákazníků x xxxxx vnitřního xxxx x o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2017/2394 x xxxxxxxx 2009/22/ES.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394 xx xxx 12. xxxxxxxx 2017 x xxxxxxxxxx xxxx vnitrostátními orgány xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 2006/2004, x xxxxxxx xxxxx.".

2. V §24 se xx xxxxxxxx 13 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 14 xx 16, které xxxxx:

"(14) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24x.

(15) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24x xxxx 24x xxxx. 1.

(16) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 2.".

Xxxxxxxxx odstavec 14 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 17.

3. X §24 odst. 17 se vkládá xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) 500 000 Xx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 14,".

Xxxxxxxxx písmena x) xx e) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx f).

4. X §24 odst. 17 xxxx. e) xx xxxx "9, 10 x 13" xxxxxxxxx xxxxxx "9, 10, 13, 15 x 16,".

5. X §24x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 14 xx 16 xxxxxxxx xxxxxxx orgán příslušný xxxxx §24x xxxx. 2.".

6. Za xxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx část xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x poznámek xxx xxxxx x. 50 xx 57 xxx:

"XXXX XXXXX

XXXXXXXXX SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX OCHRANY XXXXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXX SUBJEKTŮ

§24c

Tato xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při přeshraniční xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx orgány příslušnými xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spotřebitele50), x xx xxxxx xxxxxx upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§24x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x příslušné xxxxxx

(1) Ústředním xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxx x obchodu. Xxxxxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/2394 x plní xxxxxxxxxx povinnosti vůči Xxxxxxxx komisi.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/2394 xx xxxxxx xxxx xx. 3 xxxx 1 (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx") jsou xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx založeného xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) Česká obchodní xxxxxxxx,

x) Xxxxxx zemědělská x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx hygienické stanice,

d) Xxxxxx xxxxxxxxxxx správa,

e) xxxxxx živnostenské xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad,

k) Xxxxx telekomunikační xxxx,

x) Xxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) Rada pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví,

p) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) Ústřední xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) Drážní xxxx,

x) Úřad xxx xxxxxxx letectví,

t) Státní xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) Ministerstvo financí,

w) Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx.

(3) Příloha x. 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx uvedené x příloze nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2017/2394.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ústředním xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/2394 (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxx"), a xx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je

a) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx úkolů xxxxxxxx živnostenských xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx pod xxxxxx 25 xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2017/2394, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadů podle xxxxxxxx 2 písm. x),

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, jde-li x xxxxxx xxxxx celních xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. m),

d) Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadů podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx uvedeným xxx xxxxxx 25 xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/2394, x

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li o xxxxxx xxxxx dopravních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x).

(5) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§24x

(1) Příslušné orgány x xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxx Ústřednímu xxxxxxxx xxxxx bezodkladně xxxxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2017/2394.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x koordinující orgány xxxxxxxx Ústřednímu styčnému xxxxx ve xxxxx xxx stanovené informace xxxxx xx. 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/2394.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx předává xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 Evropské xxxxxx ve lhůtách xxxxxxxxxxx x xx. 8 x xx. 37 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/2394.

§24f

V xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterým se xxx účely xxxx xxxxx rozumí protiprávní xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx51), rozsáhlé xxxxxxxxxxx xxxxxxx52) nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx53) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisů54). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx §24x xx 24x.

§24x

(1) Příslušný xxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a kdo xx spáchal, x xx v xxxxxxxxx xxxxxxx nebo formě x xxx xxxxxx xx xxxxxx, na xxxxxx jsou xxxxxxx, xxxx xxxxx, kde xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxx údaji xxxx xxxxxxxxx nakládá. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx uložena xxxx xxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx orgán xx může xxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx jednání, a xxx xx spáchal, xxxxxxx od xxxxx, xxxxxxxxxxxx a úvěrního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx vykonávající xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx")

x) xxxxx xxxx xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) údaje x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx nakládat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx pouze xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x žádosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxx se požadované xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu. Xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Příslušný xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx podané xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx úřad xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4. X xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx žádost bance. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx do 24 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 vyrozumí xxxxxxx xxxxxxx, xx x něm xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2.

§24x

Xxxxxxx-xx x protiprávnímu xxxxxxx, xxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxx, xxx se tohoto xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§24x

(1) Xxxxx-xx riziko xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx55) x xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx orgán rozhodnutím xxxx, xxx jednal xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx-xxxx xxxxxxxx56).

(2) Hrozí-li xxxxxx xxxxxxx xxxx společným xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx-xx ochrany xxxxx xxxxxxxxxxxx dosáhnout xxxxx, xxxxxxxxx orgán může xxxxxxxxxxx uložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti57), xxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ukládaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx nápravy xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx spotřebitele přistupující x xx-xxxx rozhraní.

Oprávnění xxxxxxx subjektů

§24j

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx je oprávněno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 27 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394 (xxxx xxx "externí xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxx a obchodu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx hlavním účelem x souladu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednáním xx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx x xxxxx

x) xxxx založena x xxxxxxx s právními xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx působí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 2 let,

c) xxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx a

e) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy xxxx obdobné xxxxxx x xxxx činnosti xxxxxxx xx poslední 2 uplynulá xxxxxx xxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx písmene b).

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x orgánů Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) x orgánů Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) na pojistném x xx penále xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

d) xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xxxxx xxx starší xxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx oprávnění.

§24k

(1) Ministerstvo xxxxxxxx x obchodu xxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisi x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a to xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx mohly mít xxxx na xxxxxxxx xxxxxx oprávnění, xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 2 písm. x) xx x).

§24x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24j xxxx. 2 xxxx. x) xx x). Xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx nesplňuje, rozhodne x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pokud Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx externí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou nejsou xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, vyzve xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nápravy. Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nápravy nesplnila, xxxx rozhodnout x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx varování. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx nepřesná externí xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Rozhodne-li Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx o odnětí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx o tom, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx není xxxxxxxxx poskytovat externí xxxxxxxx.

50) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394 xx xxx 12. xxxxxxxx 2017 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004, x xxxxxxx znění.

51) Xxxxxx 3 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/2394 o spolupráci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro vymáhání xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004.

52) Článek 3 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/2394 x spolupráci xxxx vnitrostátními xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx nařízení (XX) x. 2006/2004.

53) Xxxxxx 3 odst. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/2394 x spolupráci xxxx vnitrostátními xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 2006/2004.

54) Xxxxxxxxx xxxxx x. 64/1986 Xx., o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o nich, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

55) Článek 3 xxxx. 14 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2017/2394 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnými xxx vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 2006/2004.

56) Xxxxxx 3 xxxx. 15 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2394 x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004.

57) Xxxxx x. 480/2004 Sb., o xxxxxxxxx službách informační xxxxxxxxxxx a o xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx části sedmá x osmá xx xxxxxxxx jako xxxxx xxxx x xxxxxx.

7. Xx xxxxxxx č. 2 xx doplňuje xxxxxxx x. 3, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"Xxxxxxx x. 3 x zákonu x. 634/1992 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2017/2394 (§24d odst. 2)

Xxxxxxxxx orgán

Právní xxxxxxx Xxxxxxxx unie na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 bodu 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2017/2394

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx Rady 93/13/EHS ze xxx 5. dubna 1993 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. X 95, 21.4.1993, x. 29)

Xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník, x oblasti xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 98/6/ES ze xxx 16. února 1998 o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nabízených xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 80, 18.3.1998, x. 27)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx prodávaných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxxx úřad

Zákon x. 526/1990 Xx., o xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

3. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 1999/44/ES xx xxx 25. xxxxxx 1999 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zboží x xxxxx xx xxxx xxxxx (Úř. xxxx. X 171, 7.7.1999, x. 12)

Xxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx prodeji xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx

4. Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2000/31/ES ze dne 8. xxxxxx 2000 x některých xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) (Xx. xxxx. L 178, 17.7.2000, x. 1)

Xxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník, v xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx uzavíraných xx xxxxxxxxxxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx spotřebitelům xx vnitřním xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Rady 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 97/7/ES, 98/27/XX a 2002/65/XX x nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Úř. xxxx. L 149, 11.6.2005, x. 22)

Zákon x. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktik, xxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

12. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2006/123/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. X 376, 27.12.2006, x. 36): xxxxxx 20

Zákon č. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx správní xxxx

Xxxxx x. 222/2009 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

15. Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1008/2008 xx xxx 24. xxxx 2008 x xxxxxxxxxx pravidlech xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 293, 31.10.2008, x. 3): xxxxxx 22, 23 x 24

Zákon č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx prodávaných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb

16. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2008/122/ES xx xxx 14. xxxxx 2009 o xxxxxxx spotřebitele ve xxxxxx x některým xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (timeshare), x xxxxxxxxxxxx rekreačních xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx x o xxxxxx (Xx. xxxx. L 33, 3.2.2009, s. 10)

Xxxxx x. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, x xxxxxxx dočasného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx č. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

20. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/83/EU xx xxx 25. xxxxx 2011 o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterou xx xxxx xxxxxxxx Rady 93/13/XXX x směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1999/44/ES a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/577/XXX x směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/ES (Xx. xxxx. L 304, 22.11.2011, x. 64)

Zákon x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx uzavíraných se xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x oblasti xxxxxxxxxxxx povinností xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektronickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx účtovaných v xxxxxxxxxxx s použitým xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x vyšší xxx běžnou xxxxx, xxxx-xx k dozoru xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

21. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/11/EU ze xxx 21. května 2013 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů x x změně xxxxxxxx (ES) č. 2006/2004 x xxxxxxxx 2009/22/XX (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) (Úř. xxxx. X 165, 18.6.2013, x. 63): xxxxxx 13

Xxxxx č. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx spotřebitele x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, není-li x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

22. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 524/2013 xx xxx 21. xxxxxx 2013 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx-xxxx x x změně xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 a xxxxxxxx 2009/22/XX (xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů xx- xxxx) (Úř. xxxx. L 165, 18.6.2013, x. 1): xxxxxx 14

Xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx informování xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx-xxxx

24. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/92/EU xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxx, změně xxxxxxxxxx účtu a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X 257, 28.8.2014, x. 214): xxxxxx 3 až 18 x čl. 20 xxxx. 2

Xxxxx x. 370/2017 Xx., x xxxxxxxxx styku, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

26. Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/1128 xx dne 14. xxxxxx 2017 x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx on- xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx trhu (Xx. xxxx. L 168, 30.6.2017, x. 1)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx spotřebitele

27. Nařízení (XX) 2018/302 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xx xxx 28. xxxxx 2018 x xxxxxx neoprávněného zeměpisného xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx diskriminace založených xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx či xxxxx usazení zákazníků x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 a (XX) 2017/2394 x xxxxxxxx 2009/22/XX

Xxxxx x. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx zemědělská x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

9. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxx xxxx spotřebitelům na xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/ES x 2002/65/ES x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx hygienické xxxxxxx

9. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/29/ES xx dne 11. května 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 2006/2004 (xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. L 149, 11.6.2005, s. 22)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx zákonem o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. května 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktikách vůči xxxxxxxxxxxxx xx vnitřním xxxx a x xxxxx směrnice Xxxx 84/450/XXX, směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktik, xx úseku veterinární xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

10. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1107/2006 xx dne 5. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. X 204, 26.7.2006, x. 1)

Xxxxx x. 49/1997 Xx., x civilním xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanceláře nebo xxxxxxxx agentury

18. Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 1177/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx moři x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cestách x x xxxxx nařízení (XX) č. 2006/2004 (Xx. věst. X 334, 17.12.2010, x. 1)

Xxxxx x. 114/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

19. Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 181/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011 x xxxxxxx cestujících x xxxxxxxxxx a autokarové xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 (Úř. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 1)

Xxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

25. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2015/2302 xx dne 25. listopadu 2015 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2006/2004 x směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/83/XX a x xxxxxxx xxxxxxxx Rady 90/314/XXX (Úř. xxxx. X 326, 11.12.2015, x. 1)

Zákon x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxx zájezdu.

Zákon x. 159/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxxx činností x xxxxxxx cestovního ruchu, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

9. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktikách xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx směrnice Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x nekalých obchodních xxxxxxxxxx) (Xx. věst. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Zákon x. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x oblasti xxxxxxx, která xx xxxxxxx obchodní praktikou, xxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

11. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/114/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx x xxxxxxxxxx reklamě (Xx. xxxx. L 376, 27.12.2006, s. 21): xxxxxx 1, xx. 2 písm. x) a články 4 xx 8

Xxxxx x. 40/1995 Sb., x regulaci xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx, není-li x dozoru věcně xxxxxxxxx xxxx správní xxxx.

Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zbraní a xxxxxxxx

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 98/6/ES ze xxx 16. xxxxx 1998 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx označování cen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 80, 18.3.1998, x. 27)

Xxxxx č. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx o ceně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES xx dne 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx spotřebitelům na xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, směrnic Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 97/7/ES, 98/27/XX x 2002/65/XX a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (směrnice x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Úř. věst. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx obchodních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx národní banka

2. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 98/6/ES xx xxx 16. xxxxx 1998 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Úř. xxxx. L 80, 18.3.1998, x. 27)

Zákon x. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytovaných xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx výkonu činnosti, xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx x. 526/1990 Xx., x cenách x xxxxxxx označování xxxxx xxxxxx

7. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/65/ES ze xxx 23. září 2002 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x x změně směrnice Xxxx 90/619/XXX x xxxxxxx 97/7/XX x 98/27/XX (Úř. věst. X 271, 9.10.2002, x. 16)

Zákon x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, x oblasti xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx spotřebitelem x xxxxxxx finančních xxxxxx

Xxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx bance, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občanským zákoníkem xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dálku

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES xx dne 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktikách xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/ES x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. věst. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxx a působnost Xxxxx xxxxxxx banky xxx xxxxxx činnosti, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx, licence nebo xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx

14. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2008/48/ES xx dne 23. dubna 2008 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx směrnice Xxxx 87/102/EHS (Úř. xxxx. X 133, 22.5.2008, x. 66)

Zákon x. 257/2016 Xx., x spotřebitelském xxxxx

21. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/11/EU xx xxx 21. xxxxxx 2013 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxx 2009/22/XX (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů) (Úř. xxxx. X 165, 18.6.2013, x. 63): xxxxxx 13

Zákon x. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx spotřebitele x xxxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxx xxxxxx činnosti, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

23. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/17/EU xx dne 4. xxxxx 2014 o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x bydlení x x změně xxxxxxx 2008/48/ES a 2013/36/XX x xxxxxxxx (XX) č. 1093/2010 (Xx. xxxx. X 60, 28.2.2014, x. 34): xxxxxx 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, xxxxxxxx 10 x přílohy I x XX

Xxxxx x. 257/2016 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

24. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/92/EU ze xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx účty, změně xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x platebním xxxxx xx základními xxxxx (Úř. xxxx. X 257, 28.8.2014, x. 214): xxxxxx 3 xx 18 x čl. 20 xxxx. 2

Zákon x. 370/2017 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx ústav pro xxxxxxxx xxxxx

5. Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2001/83/ES xx xxx 6. xxxxxxxxx 2001 x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 311, 28.11.2001, s. 67): xxxxxx 86 xx 100

Xxxxx x. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

Xxxxx x. 40/1995 Xx., x regulaci xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxx č. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx lidské tkáně x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

9. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxx Rady 84/450/XXX, směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx obchodních praktikách) (Xx. xxxx. L 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx č. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx

Xxxxx x. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x televizního vysílání, x xxxxxxx reklamy, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx tkáně x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx šířenou v xxxxxxxxxxx x televizním xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyžádání

11. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/114/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx x srovnávací xxxxxxx (Xx. xxxx. X 376, 27.12.2006, x. 21): článek 1, xx. 2 písm. x) x xxxxxx 4 xx 8, x to x xxxxxxx jeho provedení xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx přípravky, xx xxxxxx tkáně x xxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 98/6/ES xx xxx 16. xxxxx 1998 x xxxxxxx spotřebitelů xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 80, 18.3.1998, x. 27)

Zákon x. 634/1992 Xx., x ochraně spotřebitele, xx xxxxx podnikání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/29/ES ze dne 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x x změně xxxxxxxx Rady 84/450/EHS, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Úř. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

12. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/123/ES xx xxx 12. prosince 2006 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (Xx. věst. L 376, 27.12.2006, x. 36): xxxxxx 20

Zákon x. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx diskriminace, xx xxxxx podnikání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. 222/2009 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příjemců xxxxxx.

21. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/11/EU xx xxx 21. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů x x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 2006/2004 x xxxxxxxx 2009/22/XX (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx) (Xx. xxxx. L 165, 18.6.2013, x. 63): xxxxxx 13

Xxxxx x. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx informování xxxxxxxxxxxx o subjektu xxxxxxxxxxxx řešení spotřebitelských xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x energetických xxxxxxxxx

27. Xxxxxxxx (XX) 2018/302 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady xx xxx 28. xxxxx 2018 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx založených xx xxxxxx příslušnosti, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxx (XX) č. 2006/2004 a (XX) 2017/2394 a xxxxxxxx 2009/22/XX

Xxxxx č. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalších forem xxxxxxxxxxxx, xx úseku xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

2. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 98/6/ES xx dne 16. xxxxx 1998 o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx výrobků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 80, 18.3.1998, s. 27)

Zákon x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx úseku xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx zboží cenami

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/ES x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx úseku xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poštovních xxxxxx

20. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/83/EU xx xxx 25. xxxxx 2011 x xxxxxxx spotřebitelů, kterou xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 93/13/XXX a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1999/44/XX x xxxxxxx směrnice Xxxx 85/577/XXX a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 97/7/XX (Xx. věst. X 304, 22.11.2011, x. 64)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx účtovaných x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x vyšší xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx komunikací a xxxxxxxxxx xxxxxx.

21. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/11/EU ze xxx 21. května 2013 x alternativním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004 a xxxxxxxx 2009/22/XX (směrnice x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) (Úř. xxxx. X 165, 18.6.2013, x. 63): xxxxxx 13

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poštovních xxxxxx

Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

4. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/31/ES xx xxx 8. xxxxxx 2000 x některých xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx trhu (směrnice x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) (Xx. xxxx. L 178, 17.7.2000, x. 1)

Xxxxx č. 480/2004 Xx., x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx poskytování služeb xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxx obchodního xxxxxxx.

6. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2002/58/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx soukromí x xxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) (Úř. xxxx. X 201, 31.7.2002, x. 37): xxxxxx 13

Xxxxx x. 127/2005 Xx., o elektronických xxxxxxxxxxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx č. 480/2004 Xx., x xxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x šíření obchodního xxxxxxx.

9. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. května 2005 x nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x x změně xxxxxxxx Rady 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 97/7/ES, 98/27/XX x 2002/65/ES x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Úř. xxxx. L 149, 11.6.2005, x. 22)

Zákon x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky, xx-xx způsob xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x. 40/1995 Xx., x regulaci xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx šířené xxxxxxxxxxxxxx prostředky, xx-xx xxxxxx šíření xxxxxxx xxxxxxxx praktikou

Celní xxxxx

9. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/29/ES xx dne 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktikách xxxx spotřebitelům xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/EHS, xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 97/7/ES, 98/27/XX x 2002/65/XX x xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x nekalých obchodních xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Zákon č. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx nekalých obchodních xxxxxxx, na úseku xxxxxxxxxxx hazardních her

Zákon x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x televizního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v oblasti xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, nejde-li x xxxxxxx šířenou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxxxx na xxxxxxxx

11. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/114/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. X 376, 27.12.2006, x. 21): xxxxxx 1, xx. 2 xxxx. x) a xxxxxx 4 až 8

Xxxxx č. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx reklamy, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x reklamu šířenou x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

5. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/83/ES xx xxx 6. xxxxxxxxx 2001 o xxxxxx Xxxxxxxxxxxx týkajícím se xxxxxxxxx léčivých přípravků (Xx. věst. X 311, 28.11.2001, s. 67): články 86 xx 100

Zákon x. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx a o xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx humánních xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x. 231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx dalších xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků

Zákon x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx rozhlasového a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x oblasti xxxxxxx xx humánní xxxxxx xxxxxxxxx šířené x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

9. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 97/7/XX, 98/27/ES x 2002/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktikách) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, s. 22)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x. 40/1995 Xx., x regulaci reklamy x x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 468/1991 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v audiovizuálních xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx

11. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/114/ES xx dne 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. X 376, 27.12.2006, x. 21): xxxxxx 1, xx. 2 xxxx. x) x články 4 xx 8

Zákon č. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx reklamy x x xxxxx a xxxxxxxx zákona x. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vysílání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x televizním xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních službách xx xxxxxxxx.

17. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2010/13/EU ze xxx 10. března 2010 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx předpisů členských xxxxx upravujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mediálních služeb (xxxxxxxx o audiovizuálních xxxxxxxxxx službách) (Úř. xxxx. X 95, 15.4.2010, x. 1): xxxxxx 9, 10, 11 x články 19 xx 26

Zákon x. 132/2010 Xx., x audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 231/2001 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx a o xxxxx dalších xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání.

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx

9. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. května 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x x změně xxxxxxxx Rady 84/450/EHS, xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 97/7/ES, 98/27/XX x 2002/65/XX x nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x oblasti xxxxxxx, xxxxx xx nekalou xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx zákona x. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx rozhlasového a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zdravotní xxxxxx x sponzorování x xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx o reklamu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x televizním vysílání x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx

11. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2006/114/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. L 376, 27.12.2006, s. 21): xxxxxx 1, xx. 2 písm. x) x články 4 xx 8

Zákon x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx zákona č. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nekalou xxxxxxxx praktikou, xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x reklamu šířenou x rozhlasovém a xxxxxxxxxx vysílání x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxx kontrolu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx

9. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/29/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005 x nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x x změně xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX a 2002/65/XX x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Úř. xxxx. X 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nekalou xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx č. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx zákona č. 468/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx srovnávací xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x reklamu šířenou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x audiovizuálních mediálních xxxxxxxx na xxxxxxxx

11. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/114/ES xx dne 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 376, 27.12.2006, x. 21): xxxxxx 1, xx. 2 xxxx. x) a xxxxxx 4 xx 8

Xxxxx x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nekalou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxx xxxxxxx x rozhlasovém x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/ES ze xxx 11. xxxxxx 2005 x nekalých xxxxxxxxxx praktikách xxxx xxxxxxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Rady 84/450/XXX, směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX a 2002/65/XX x nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. L 149, 11.6.2005, x. 22)

Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx praktikou

Zákon x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx reklamy na xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx

11. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/114/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. L 376, 27.12.2006, x. 21): xxxxxx 1, xx. 2 xxxx. x) a články 4 xx 8

Zákon x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x oblasti xxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxx praktikou, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx šířenou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx

13. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1371/2007 xx xxx 23. října 2007 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přepravě (Xx. xxxx. L 315, 3.12.2007, x. 14)

Xxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx x povinností xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přepravě

Úřad xxx civilní letectví

8. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 261/2004 ze dne 11. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dopravě x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx významného xxxxxxxx xxxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 295/91 (Xx. xxxx. X 46, 17.2.2004, x. 1)

Xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), x oblasti xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxx nástupu xx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx letů

10. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1107/2006 xx xxx 5. července 2006 x xxxxxxx osob xx zdravotním postižením x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. L 204, 26.7.2006, x. 1)

Xxxxx x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx letectví x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), x xxxxxxx práv osob xx xxxxxxxxxx postižením x xxxx s xxxxxxxx schopností pohybu x orientace

Státní xxxxxxxx xxxxxx

18. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1177/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xx moři x xx xxxxxxxxxxxxxx vodních xxxxxxx a x xxxxx nařízení (XX) x. 2006/2004 (Xx. xxxx. L 334, 17.12.2010, x. 1)

Xxxxx x. 114/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx a xx xxxxxxxxxxxxxx vodních xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

19. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 181/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011 o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx nařízení (XX) x. 2006/2004 (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, s. 1)

Xxxxx x. 111/1994 Xx., x silniční xxxxxxx, x oblasti xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

24. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/92/EU ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x platebním účtům xx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. L 257, 28.8.2014, x. 214): články 3 xx 18 a xx. 20 xxxx. 2

Xxxxx x. 370/2017 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx

25. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2015/2302 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách, x xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/83/XX a x xxxxxxx xxxxxxxx Rady 90/314/XXX (Xx. xxxx. X 326, 11.12.2015, x. 1)

Xxxxx x. 159/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx zájezdů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

".

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x bankách

Čl. XX

Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx č. 16/1998 Xx., zákona x. 127/1998 Sb., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 239/2001 Xx., zákona x. 319/2001 Sb., xxxxxx x. 126/2002 Xx., zákona č. 453/2003 Sb., zákona x. 257/2004 Sb., xxxxxx č. 439/2004 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Sb., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Sb., zákona x. 62/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2006 Sb., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 443/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 37/2007 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., zákona x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 216/2008 Xx., zákona x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 433/2008 Xx., zákona x. 215/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 287/2009 Xx., zákona č. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 41/2011 Sb., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Sb., zákona x. 396/2012 Xx., xxxxxx č. 227/2013 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., xxxxxx č. 135/2014 Xx., xxxxxx č. 219/2015 Sb., xxxxxx x. 220/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., zákona č. 258/2016 Xx., xxxxxx x. 301/2016 Xx., xxxxxx x. 302/2016 Xx., zákona č. 368/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 204/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx., zákona x. 39/2020 Xx. x xxxxxx x. 49/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §5x xxxx. 4 xx xxxxx "8" xxxxxxxxx číslem "9".

2. X §5x xxxx. 6 písm. d) xx číslo "6" xxxxxxxxx xxxxxx "7".

3. X §36e xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxx "3, 4 x 6" xxxxxxxxx textem "3 xx 5 x 7".

4. X §36g xxxx. 1 písm. x) se xxxx "3, 4 a 6" nahrazuje xxxxxx "3 xx 5 x 7".

5. X §36x xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxx "3, 4 x 6" nahrazuje xxxxxx "3 xx 5 a 7".

6. X §38 se xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx odstavec 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 35 zní:

"(5) Xxxxx je povinna x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx35) xx písemné xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxxxx spotřebitele35) číslo xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx vede, xxxxxxxxxxxxx údaje o xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x údaje x xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxx je oprávněn xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tomto xxxx.

35) Xxxxx č. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 12.

7. V §38 xxxx. 9 xxxx xxxxx xx xxxxx "7" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

8. X §38 xxxx. 10 xx xxxx "2 xx 8" xxxxxxxxx xxxxxx "2 xx 9" a text "1 xx 8 x 11" xx xxxxxxxxx xxxxxx "1 xx 9 x 12".

9. V §39 xxxx. 1 větě xxxxx se xxxx "2, 3, 4 x 6" xxxxxxxxx xxxxxx "2 xx 5 x 7".

10. X §41b xx xxxx "2 xx 4 a 6" xxxxxxxxx xxxxxx "2 xx 5 x 7" x xxxx "§38 xxxx. 5" xx nahrazuje textem "§38 xxxx. 6".

11. X §41x odst. 9 xx text "2 xx 4 x 6" xxxxxxxxx xxxxxx "2 xx 5 a 7".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x Xxxxx obchodní xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 64/1986 Sb., x České obchodní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 240/1992 Xx., xxxxxx x. 22/1997 Xx., xxxxxx x. 110/1997 Xx., xxxxxx x. 189/1990 Xx., xxxxxx č. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 145/2000 Xx., xxxxxx č. 102/2001 Xx., xxxxxx č. 321/2001 Sb., zákona x. 205/2002 Sb., xxxxxx x. 226/2003 Xx., xxxxxx č. 439/2003 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 229/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Xx., zákona x. 36/2008 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona č. 490/2009 Xx., zákona x. 145/2010 Sb., xxxxxx x. 155/2010 Xx., zákona x. 219/2011 Sb., zákona x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 308/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., zákona č. 378/2015 Sb., xxxxxx x. 258/2016 Sb., xxxxxx x. 452/2016 Xx., xxxxxx x. 65/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb. x xxxxxx č. 264/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §2 xx odstavec 2 včetně poznámek xxx xxxxx č. 1x x 11 xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje označení xxxxxxxx 1.

2. §7x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 3x a 3x xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XX

X zákoně č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., zákona x. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Xx., zákona x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx., zákona č. 95/1996 Sb., xxxxxx x. 147/1996 Xx., xxxxxx č. 19/1997 Xx., zákona x. 49/1997 Sb., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Xx., xxxxxx č. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., zákona x. 157/1998 Sb., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 159/1999 Sb., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx č. 358/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Sb., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx č. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 149/2000 Xx., xxxxxx č. 151/2000 Xx., zákona x. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Xx., xxxxxx x. 249/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 309/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Xx., zákona x. 409/2000 Xx., xxxxxx č. 458/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2001 Xx., xxxxxx x. 100/2001 Sb., xxxxxx č. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 164/2001 Sb., zákona x. 256/2001 Sb., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 477/2001 Xx., xxxxxx x. 478/2001 Sb., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Sb., xxxxxx x. 119/2002 Xx., xxxxxx č. 174/2002 Xx., zákona x. 281/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx č. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 130/2003 Sb., xxxxxx x. 162/2003 Sb., xxxxxx x. 224/2003 Xx., xxxxxx č. 228/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx č. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 38/2004 Xx., xxxxxx x. 119/2004 Xx., xxxxxx č. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Sb., zákona x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 695/2004 Xx., zákona č. 58/2005 Xx., zákona x. 95/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx č. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 358/2005 Xx., xxxxxx č. 428/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 62/2006 Xx., xxxxxx č. 76/2006 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 131/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Sb., xxxxxx č. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 191/2006 Xx., xxxxxx x. 212/2006 Xx., zákona x. 214/2006 Sb., xxxxxx x. 225/2006 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 315/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Sb., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Sb., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Sb., zákona x. 292/2009 Xx., xxxxxx x. 145/2010 Xx., xxxxxx č. 155/2010 Xx., zákona x. 160/2010 Xx., xxxxxx č. 424/2010 Xx., zákona č. 427/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx č. 350/2011 Xx., zákona x. 351/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., zákona x. 169/2012 Sb., xxxxxx x. 199/2012 Xx., zákona č. 201/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 221/2012 Xx., xxxxxx č. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 234/2013 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 308/2013 Xx., xxxxxx č. 309/2013 Xx., xxxxxx x. 127/2014 Xx., xxxxxx x. 140/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Sb., zákona x. 206/2015 Xx., xxxxxx x. 267/2015 Xx., zákona č. 88/2016 Sb., zákona x. 91/2016 Xx., xxxxxx x. 126/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., zákona x. 229/2016 Xx., xxxxxx č. 258/2016 Xx., zákona č. 304/2016 Xx., xxxxxx x. 64/2017 Xx., xxxxxx x. 65/2017 Xx., zákona č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Sb., xxxxxx x. 204/2017 Xx., xxxxxx x. 261/2017 Sb., xxxxxx x. 289/2017 Xx., xxxxxx x. 111/2018 Xx., xxxxxx x. 171/2018 Xx., xxxxxx x. 176/2019 Xx., xxxxxx x. 255/2019 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Xx. x xxxxxx č. 39/2020 Xx., se §59 xxxxxx poznámek xxx xxxxx č. 40x x 40x xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x regulaci xxxxxxx

Xx. X

X §7c xxxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx zákona x. 25/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 36/2008 Xx. x zákona x. 245/2011 Xx., xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxx xxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x rozporu xx zákonem, x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx dozoru xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zahájení xxxxxx nepovolené srovnávací xxxxxxx xxxx reklamy, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx praktikou5). Xxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx způsobené xxxxxxx xxxxxxxx, xxx zavinění xxxxxxxxxx xxxxxxx; tento xxxxxx xxxx nezakládá xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx předběžné kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 33x xx xxxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvech

Čl. VI

Zákon č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x o doplnění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 586/1992 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 406/2001 Xx., xxxxxx č. 212/2002 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 280/2004 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Sb., zákona x. 126/2008 Sb., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Xx., zákona x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 41/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 470/2011 Xx., zákona x. 37/2012 Sb., zákona x. 254/2012 Xx., xxxxxx x. 227/2013 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 135/2014 Xx., xxxxxx x. 333/2014 Xx., zákona x. 219/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Sb., xxxxxx x. 301/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona x. 204/2017 Sb. x xxxxxx č. 371/2017 Xx., se mění xxxxx:

1. X §25b xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 48 xxx:

"(5) Družstevní záložna xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřebitele48) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx48) číslo nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx, identifikační xxxxx o xxxx xxxxxxx, který byl xxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, a xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx byl nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx účtu.

48) Xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

Dosavadní xxxxxxxx 5 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 10.

2. X §25c xxxx. 1 xx xxxxx "6" nahrazuje xxxxxx "7".

XXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti

Čl. XXX

X §10 xxxxxx č. 480/2004 Sb., x xxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx společnosti x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 160/2007 Xx. x xxxxxx x. 468/2011 Xx., xx odstavec 4 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 6a xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxx národní xxxxx

Xx. VIII

V §44a xxxxxx č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 36/2008 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 145/2010 Xx., xxxxxx x. 41/2011 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 227/2013 Xx. a xxxxxx x. 258/2016 Xx., xx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 9x x 9x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 a 3.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x působnosti xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, ve znění xxxxxx č. 160/2007 Xx., se §5b xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4 xx 7 zrušuje.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x ověřování xxxxxxxxx xxxxxx x střeliva

Čl. X

X §17 xxxx. 3 xxxxxx č. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x střeliva, xx xxxxx zákona x. 119/2002 Xx., xxxxxx x. 227/2003 Xx., xxxxxx x. 36/2008 Xx., xxxxxx x. 148/2010 Xx., xxxxxx č. 155/2010 Xx., xxxxxx č. 170/2013 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx. xxxxxx x. 206/2015 Xx., xx písmeno x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 19x zrušuje.

Dosavadní písmena x) x j) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx

Xx. XI

Zákon č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx., zákona č. 274/2001 Sb., zákona x. 13/2002 Sb., xxxxxx č. 76/2002 Xx., xxxxxx č. 86/2002 Xx., zákona x. 120/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., zákona x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., zákona č. 125/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 392/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 59/2006 Xx., xxxxxx x. 74/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 222/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 378/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 301/2009 Xx., zákona x. 151/2011 Sb., xxxxxx x. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 115/2012 Xx., xxxxxx x. 333/2012 Xx., xxxxxx č. 223/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 247/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 252/2014 Xx., xxxxxx x. 82/2015 Xx., xxxxxx x. 267/2015 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 250/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2017, xxxxxx x. 202/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Sb. x xxxxxx x. 277/2019 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §82 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 66 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

2. V §84 xxxx. 1 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a písmeno x) se včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 69 a 70 xxxxxxx.

3. X §92x xxxx. 1 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako písmena x) xx x).

4. X §92x xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxx "x), x), h), x) xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxxx "f), g), x) nebo i),".

5. X §92n xxxx. 3 xxxx. x) xx text "f)," xxxxxxxxx textem "e),".

6. X §92n xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x veterinární péči

Čl. XXX

Xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 154/2000 Xx., zákona x. 102/2001 Sb., xxxxxx č. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 120/2002 Sb., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 131/2003 Xx., xxxxxx x. 316/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx č. 48/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 182/2008 Xx., zákona x. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 291/2009 Sb., xxxxxx x. 298/2009 Xx., xxxxxx č. 308/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 359/2012 Xx., xxxxxx x. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 139/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 264/2014 Sb., zákona x. 126/2016 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., zákona x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 302/2017 Xx. a xxxxxx x. 368/2019 Sb., xx xxxx takto:

1. X §48 odst. 1 písmeno x) xxx:

"x) plní xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2), xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 1. xxxx 2. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx států xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,".

2. Poznámky xxx xxxxx x. 25x xx 25x xx zrušují.

3. V §49 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxx úkoly xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2), xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxx,".

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 231/2001 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 341/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 626/2004 Xx., zákona x. 82/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx č. 348/2005 Xx., zákona x. 235/2006 Sb., zákona x. 160/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 304/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 196/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 132/2010 Sb., zákona x. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 302/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Sb., xxxxxx x. 275/2012 Xx., zákona č. 406/2012 Xx., xxxxxx x. 496/2012 Xx., xxxxxx x. 181/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 79/2015 Xx., xxxxxx x. 139/2016 Xx., xxxxxx x. 180/2016 Xx., xxxxxx x. 14/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x zákona x. 277/2019 Sb., xx xxxx takto:

1. X §5 xx xxxxxxx x) včetně xxxxxxxx pod čarou x. 5a xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx u) xx xx) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx t) xx x).

2. V §32 xxxx. 6 xx text "§5 xxxx. x) až x)" nahrazuje xxxxxx "§5 písm. x) xx x)".

3. §59x xx xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 12 x 13 xxxxxxx.

4. V §66 xxxx xxxxx xx xxxxx xx slovem "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "x" x xxxxx "x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx společný zájem xxxxxxxxxxxx5x)" xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářské xxxxxxxx

Xx. XXX

X §3 xxxx. 3 zákona č. 146/2002 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx zákona x. 94/2004 Xx., xxxxxx x. 316/2004 Xx., zákona x. 321/2004 Xx., xxxxxx x. 120/2008 Sb., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 308/2013 Xx., xxxxxx x. 138/2014 Xx., xxxxxx x. 180/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 26/2017 Xx., xxxxxx x. 65/2017 Xx. x xxxxxx x. 302/2017 Xx., xx písmeno xx) včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dd).

XXXX PATNÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxxxx xx xxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 132/2010 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních službách xx xxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxxxx xx vyžádání), xx xxxxx zákona x. 302/2011 Sb., zákona x. 142/2012 Sb., xxxxxx č. 180/2016 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) x x).

2. X §6 xxxx. 7 xx xxxx "§4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxxx "§4 odst. 2 xxxx. d) x e)".

3. §14 xx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 x 13 xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. července 2020.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Informace

Právní předpis x. 238/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.