Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022D0762 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/762 ze dne 12. května 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro státní přístavní inspekci Pařížského memoranda o porozumění o státní přístavní inspekci, pokud jde o členství Ruské federace v Pařížském memorandu o porozumění R P
32022D0762 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/762 ze dne 12. května 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro státní přístavní inspekci Pařížského memoranda o porozumění o státní přístavní inspekci, pokud jde o členství Ruské federace v Pařížském memorandu o porozumění R P
32021D1227 ROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1227 ze dne 27. července 2021 o změně uznání právnické osoby DNV GL AS v souladu s článkem 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 R P
32021L1206 SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1206 ze dne 30. dubna 2021, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU o lodní výstroji, pokud jde o použitelnou normu pro laboratoře využívané subjekty posuzování shody pro lodní výstroj R P
32019L1159 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1159 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků a zrušuje směrnice 2005/45/ES o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy (Text s významem pro EHP) R P
32016L0844 SMĚRNICE KOMISE (EU) 2016/844 ze dne 27. května 2016, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (Text s významem pro EHP) R P
32016L0844R(01) Oprava směrnice Komise (EU) 2016/844 ze dne 27. května 2016, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě ( Úřední věstník Evropské unie L 141 ze dne 28. května 2016 ) R P
32016R0462 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/462 ze dne 30. března 2016, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 324/2008, kterým se stanoví revidované postupy provádění inspekcí Komise v oblasti námořní bezpečnosti (Text s významem pro EHP) R P
32016R0103 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/103 ze dne 27. ledna 2016 o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) R P
32015L2087 SMĚRNICE KOMISE (EU) 2015/2087 ze dne 18. listopadu 2015, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu (Text s významem pro EHP) R P
32015L0559 SMĚRNICE KOMISE (EU) 2015/559 ze dne 9. dubna 2015, kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení (Text s významem pro EHP) R P
32014R1355 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1355/2014 ze dne 17. prosince 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na přijetí určitých předpisů a souvisejících změn některých úmluv a protokolů Mezinárodní námořní organizací (IMO) (Text s významem pro EHP) R P
32014R0788 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 788/2014 ze dne 18. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro ukládání pokut a penále a zrušení uznání subjektů pověřených inspekcemi a prohlídkami lodí podle článků 6 a 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 (Text s významem pro EHP) R P
32014R0788R(01) Oprava nařízení Komise (EU) č. 788/2014 ze dne 18. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro ukládání pokut a penále a zrušení uznání subjektů pověřených inspekcemi a prohlídkami lodí podle článků 6 a 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 ( Úřední věstník Evropské unie L 214 ze dne 19. července 2014 ) R P
32014L0111 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2014/111/EU ze dne 17. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2009/15/ES s ohledem na přijetí určitých předpisů a souvisejících změn některých úmluv a protokolů Mezinárodní námořní organizací (IMO) (Text s významem pro EHP) R P
32014L0090 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES (Text s významem pro EHP) R P
32013R0100 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 100/2013 ze dne 15. ledna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost (Text s významem pro EHP) R P
32012R1205 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1205/2012 ze dne 14. prosince 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 802/2010, pokud jde o výkonnost společnosti (Text s významem pro EHP) R P
32012L0032 SMĚRNICE KOMISE 2012/32/EU ze dne 25. října 2012, kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení (Text s významem pro EHP) R P
32011R1286 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1286/2011 ze dne 9. prosince 2011, kterým se přijímá společná metodika vyšetřování námořních nehod a mimořádných událostí vypracovaná podle čl. 5 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/18/ES (Text s významem pro EHP) R P