Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
161/2023 Sb. Vyhláška o poplatkovém přiznání k poplatku za ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur R P
161/2022 Sb. Vyhláška o podrobnostech způsobu a formy oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření R P
161/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony R P
161/2020 Sb. Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů R P
161/2019 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2019 sp. zn. Pl. ÚS 45/17 ve věci návrhu na zrušení §97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, §88a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, §68 odst. 2 a §71 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a vyhlášky č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů R P
161/2018 Sb. Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení R P
161/2017 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce R P
161/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění zákona č. 375/2015 Sb. R P
161/2015 Sb. Nařízení vlády o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území České republiky ve svátek R P
161/2014 Sb. Nález ÚS ze dne 10.7.2014 sp. zn. Pl. ÚS 28/13 ve věci návrhu na zrušení části §3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů R P
161/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů R P
161/2011 Sb. Nařízení vlády o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle §64 až 68 zákona o základních registrech R P
161/2009 Sb. Sdělení o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně R P
161/2008 Sb. Nařízení vlády o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu) R P
161/2007 Sb. Nález ÚS ze dne 8.3.2007 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem č. 1/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku R P
161/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony R P
161/2005 Sb. Vyhláška o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení R P
161/2003 Sb. Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí první elektrifikované trati z Tábora do Bechyně R P
161/2001 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů R P
161/1997 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 500/90 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/91 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění zákona č. 546/1992 Sb. R P