Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.07.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.06.2016.


Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění zákona č. 375/2015 Sb.

161/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zvláštních řízeních soudních Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o mezinárodním právu soukromém Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST Čl. IV

INFORMACE

161

ZÁKON

ze xxx 4. xxxxxx 2016,

xxxxxx se xxxx xxxxx č. 549/1991 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 292/2013 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních, xx xxxxx xxxxxx č. 87/2015 Xx., a xxxxx x. 91/2012 Xx., x mezinárodním xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 375/2015 Xx.

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx č. 271/1992 Xx., zákona x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., zákona č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Sb., zákona x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 255/2000 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 192/2003 Xx., zákona x. 555/2004 Xx., xxxxxx č. 628/2004 Xx., xxxxxx č. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Sb., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 159/2006 Sb., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 123/2008 Xx., xxxxxx č. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Sb., xxxxxx x. 303/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx č. 202/2012 Sb., zákona x. 396/2012 Sb., xxxxxx č. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Sb., zákona x. 167/2013 Sb., xxxxxx x. 293/2013 Xx., zákona x. 335/2014 Sb. a xxxxxx x. 87/2015 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §11 xxxx. 5 xx xxxx druhá xxxxxxx.

2. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx skutečnosti do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

3. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

"(8) Xx poplatku za xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxx xx osvobozuje

a) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, týká-li xx xxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx údajů x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx fondu, xxxxxx a obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku nebo xxxx změny,

c) zápis xxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zakladatelském xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jen xxxxxxx xxxxxxxxxxx předepsané občanským xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx korporacích x podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxx splněna xxxxxxxxx x xxxxxxxx.".

4. X xxxxxxx xx v xxxxxxx 29 dosavadní xxxx xxxxxxxx jako xxx 1 a xxxxxxxx se xxx 2, který včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8 xxx:

"2. Xx vydání, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx8)...500 Kč

8) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady č. 650/2012 xx xxx 4. xxxxxxxx 2012 o xxxxxxxxxxxx, rozhodném právu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a přijímání x xxxxxx veřejných xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX DRUHÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx

Xx. II

Zákon č. 292/2013 Sb., x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 87/2015 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §109 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx odstavec 2, xxxxx xxx:

"(2) Vydává-li xxxx evropské xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x náhradu xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, je notáři xxxxxxx zaplatit žadatel.".

2. X xxxxx xxxxx xxxxx III xx xx díl 5 xxxxxx xxxx díl 6, xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4 x 5 xxx:

"Xxx 6

Evropské xxxxxxx xxxxxxxxx

§288x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vydá xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx4) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx příslušný xxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxx či xxxxxxxxx. Do xxxxxxxx xxxxxx o pozůstalosti xxxxxxxx xxxxxxx osvědčení xxxx jménem tohoto xxxxx notář xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxx vedle žadatele xx, x xxxxx xxx mít xxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nejpozději xx doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx usnesení, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx5).

(4) Nejsou-li splněny xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx dědického xxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx komisař xxxxxxxx usnesením, že xx xxxxxxxxx nevydá.

(5) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4) xx žádost xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx prokáže xxxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) X odvolání xxxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx č. 650/2012 xx dne 4. xxxxxxxx 2012 o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx právu, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx veřejných xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 1329/2014 xx dne 9. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 650/2012 o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx právu, uznávání x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

3. X xxxxx druhé xxxxx IV xxxxxx xxxx 7 xxx: "Xxxxxx xx věcech xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nebo státních xxxxxxxxxxx, voleb zástupců xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyjednávacího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

4. X xxxxx xxxxx hlavě X xxxx 2 xx xx xxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxx 4, který xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xxx:

"Xxxxx 4

Zvláštní xxxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxx opatření

§513a

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx6) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx soud, x xxxxx obvodu se xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx6), xx xxxxxxxxx obecný xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx ochrana. X xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 48 xxxxx xxx jednání.

(3) X xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx osvědčení xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie6) xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxx. Nevydá-li soud xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx.

6) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 606/2013 xx xxx 12. června 2013 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxx xxxxxx zákona č. 91/2012 Sb., x mezinárodním právu xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 375/2015 Xx., xx xx xxxxxx xxxxx XXXX xxxxxx xxxx §73x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx x. 9 xxx:

"§73x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx otázky, xxxxx xxxxxxx xx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9).

9) Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) č. 650/2012 xx dne 4. července 2012 x příslušnosti, rozhodném xxxxx, uznávání x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx listin v xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento xxxxx nabývá účinnosti xxxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Sobotka x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 161/2016 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 7.6.2016.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.