Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.06.1996.


Nález ÚS ČR ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů
161/96 Sb.
Odůvodnění I. II.
161
NÁLEZ
Xxxxxxxxx soudu Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Ústavní xxxx Xxxxx republiky xxxxxxx dne 15. xxxxxx 1996 x xxxxx ve věci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Parlamentu Xxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §35, 65 a §92 xxxx. 2 xxxxxx x. 247/1995 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
xxxxx:
Xxxxx xx zamítá.
Xxxxxxxxxx
I.
Xxx 12. února 1996 byl xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu návrh, xxxxxxxx 42 xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx předmětem xx požadavek xx xxxxxxx výše uvedených xxxxxxxxxx xxxxxx č. 247/1995 Sb. Xxxxxxx xxxx nejprve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x připojeného podpisového xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxx klesl počet xxxxxxxx xx 41, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx §64 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx soud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx formální přípustnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx jeho xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §35, 65 a §92 xxxx. 2 xxxxxx x. 247/1995 Xx. xx přípustný x xxxxxxxx čl. 87 xxxx. 1 písm. a) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx"). Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxx soud rozhodl x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx samé, xxxxxxx xx x čl. 87 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) právních xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx xxxx xxxx možné.
X xxxx uvedenými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx formální xxxxxxxxxxx. Xxxxx napadá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 247/1995 Sb., xxx xx xxxxxx zavedení tzv. xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxx zaregistrována, xxxxx xx xxx dnů xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx kauci 200&xxxx;000 Xx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx podmínkou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo koalice. Xxxxx xxxxx není xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Kauci xxxxx xxxxxxx volební xxxxxx politické straně xxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx prvního xxxxxxxxx, to xxxxxxx, xx získala alespoň 5 % odevzdaných xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Částky, xxxxx xx nevracejí, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poslanců též xxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx (§65 xxxxxxxxxx zákona). Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx oznámení x jejich registraci xxxxxx xxxxx 20&xxxx;000 Xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Složení xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Při nesložení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Také x xxxxx případě xx xxxxxxx xxxxx xxxx, kdo ji xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx míry xxxxxxxxx xxxxxxx; částka xx vrací, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 6 % x xxxxxxxxx počtu odevzdaných xxxxxxxx hlasů. Xxxx x tomto xxxxxxx xxxx částky, které xx nevracejí, příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jistoty, resp. xxxxxx. Xxxxxxxxxx, že x xxxxxx xxxxx xxxx kauce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx závazkového práva x xx xx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x daňovém (xxxxxxxx) xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx především x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx závazku xxxxx x zálohování xxxxxxx xxxxxx povinnosti, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x trestním xxxxxx x ve xxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxx též povahu xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 247/1995 Sb. (v xxxxx xxxxxx xx xxxxxx omylem xxxxxxx x. 247/1992 Sb.) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x je xxxxxxx xxxxxx "xxx xxxxxxx" xxxxxxxxxxxxx státem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
Xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx argumentaci xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx a pasivního xxxxxxxxx xxxxx jakožto xxxxxxxxx práva xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx názor, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx §35 x 65 porušuje ústavní xxxx výkonu volebního xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx volebního xxxxx složit xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx zavádí xxxxxxxx "xxxxxxxxx kauce" x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx uskutečňování voleb, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stanovenou povinností xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx politickým xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Také xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jak xxxxxxxx xxxxxxxxx, tak x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx uvádějí, xx propadnutí kauce xx xxxxxxxx xxxxx xx zcela xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx subjektu x xx vůbec xxxx xxxxxxxx xxxx protiprávním xxxxxxxx. X tom, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 6 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i x xxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx §84 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x volbami do Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x propadnutí xxxxx ve prospěch xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxxx neuspěli, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx politických xxxxx x kandidátů xx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx pak se xxxxxxx xxxxxxxx obrací xxxxx xxxxxxxx kaucím x poukazem na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků xxxxx xxxxxxxxxxxx x oficiálně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zásahem xx ústavního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ucházet xx x xxxxxxx xxxxxx voličů x x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx politický xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx volné xxxxxxx xxxxxxxxxxx stran xxxxxxxxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx x koalicím x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx volné xxxxxxx x nutí politické xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx plynou xxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.
V této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxx rovnosti xx volbách xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;600&xxxx;000 Xx pro xxxxx xxxxx. Tato xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxxxxxx, může xxxx u xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x vyloučení x xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx její xxxx, jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx lépe xxxxxxxxxx x soutěži xx ekonomickém poli xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxx xx xxxxx chápat xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx moci zákonodárné xxx xxxxxxxxxx majetkového xxxxxxx. Xxxxxxx zákon xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx právě xxx xxxxxxxxxx majetku.
V xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx x jeho ustanovení x kaucích, x čl. 5 a čl. 19 xxxx. 1 x 2 Xxxxxx x x čl. 4 odst. 1, 2 x 4, čl. 11 xxxx. 2, čl. 20 odst. 4, čl. 21 odst. 1 x 4 x čl. 22 Listiny xxxxxxxxxx práv x xxxxxx x dodává, xx Česká xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx svém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxxxx xxx čl. 3 Xxxxxxxxxxx protokolu x Xxxxxx o ochraně xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx uvádí xxxxxxx xxxxx volby xx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxx poukazují na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 14 Xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx poslanců xxxxxx Xxxxxxx xxxx podle §69 xxxxxx č. 182/1993 Xx. Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky se xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx. Na tuto xxxxx obdržel xxx 22. xxxxxx 1996 Xxxxxxx xxxx písemné xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XxXx. Xxxxxxx Xxxxx, x xxxx se xxxxx, že xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx většinou a xxxxxx řádným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a vyhlášení, xxxxx představuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx. Pokud xxx x důvody xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se jednak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx v Xxxxx republice, xxx xx mohla xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxx při tisku xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx neúměrně xxxxxx xxxxx. Konečně xxx xxxxxxxx vyjádření Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx důvodovou zprávu x xxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx zákona, x xxxxx xxxxxx části xx uvádí, xx "xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran při xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx Xxxxxx, a to xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, konkrétně x Francie".
XX.
Xxxxx §13 xxxxxx x. 182/1993 Xx. se xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jeho jednotlivých xxxxxxxxxx, tj. pro xxxxxxxxxx podle čl. 87 xxxx. 1 písm. x) Ústavy, xxxxxxxx xxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxxx soudců. Návrh xx zrušení zákona xxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x případě, xxxxxxxx xx pro xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nevysloví, xx. x x xxxxxxx, xxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx (Xx. ÚS 36/93, Xx. XX 4/95).
X xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx osmi xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx §35 xxxxxx x. 247/1995 Xx. x pro zamítnutí xxxxxx na xxxxxxx §65 x §92 xxxx. 2 xxxxxx x. 247/1995 Xx., xxxxxxx xxxxx soudců xx vyslovila pro xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x nedosažení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx zrušení zákona xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
Xxxxx xxxxxxxxxx §35 xxxx. 2 xxxxxx x. 247/1995 Xx. xx ve xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx strana xxxx xxxxxxx povinna xxxxxx xxxxx 200&xxxx;000 Xx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx, v nichž xxxx kandidátní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zaregistrována. Xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx. x xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx více xxx 5 % xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x §49 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 247/1995 Sb. požadovaný xxxxx xxxxx. X xxxx souvislosti xxxxx xxxxxx xxxxxx nárok xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nejméně 3 % xxxxx xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 3&xxxx;000&xxxx;000 Kč xxxxx (§20 xxxx. 4 x 6 xxxxxx č. 424/1991 Xx., o sdružování x politických xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů).
Xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxx xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx xx stanovena x pro xxxxx xx Xxxxxx, x xx xxx každého, xxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxxx, složit xxxxx 20&xxxx;000 Xx (§65 xxxx. 2 xxxxxx x. 247/1995 Xx.). Xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 6 % z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx volební xxxxx spojuje xxxxxxxxx xxxxxxx kauce xx xxxxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxxxx, xxxxxxx se x xxxxxxxxx na xxxxx, nýbrž x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednu x xxxxxxxx volitelnosti.
Čl. 5 Xxxxxx x čl. 22 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úpravu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx čl. 19 xxxx. 1 x 2 Ústavy x čl. 21 odst. 1 x 4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx volebního xxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx. Čl. 14 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx xx xxxxxxx x čl. 3 Dodatkového protokolu x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx diskriminace x xxxxxx úpravě xxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx volební xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soutěž xxxxxxxxxxx xxxxx.
Za xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx takové xxxxx, x nichž xxxxxxxx svoboda xxxxxxxxx xx svou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx volebního xxxxxxx (tj. existuje xxxxxxx xxxxxxxxx politických xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kandidátů xx xxxxxx poslanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxxx se x xxxxxxx voličů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx voliče xxxxxxx x více xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx více xxxxxxxxxxx stranami a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx demokracie (čl. 2 Ústavy), přičemž xxxxx čl. 19 xxxx. 1 x 2 Xxxxxx xx volby xx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zastoupení x xxxxx do Senátu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx reprezentativnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelského sboru xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx subjektů (xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx náležitost xxxxxx na registraci xxxxxxxxx strany podle §6 xxxx. 2 xxxx. a) zákona x. 424/1991 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 6 xxxxxx x. 247/1995 Xx. Právní xxx Xxxxx republiky xxxxxxxx tedy nejen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému (kterými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x nástroje xxxxxxxx.
Účelem existence xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx části xxxxxxxxxx, účast xx xxxxxxx x snaha xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zastupitelských xxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, případně v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
Z xxxxxxxx xxxxx nutno xxxx v xxxxx xxxx svobodu xxxxxxxxx xxxxxxx spatřovat v xxxxxxxxxx xxxxxxxx volitelnosti xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona x ústavními xxxxxx x s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 10 Xxxxxx je proto xxxxxxxx xxxxxxx, zdali xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx rámce xxxxxxxx xxxxxxxxx reprezentativnosti xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředek (xx. xxxxx minimální xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx prokazovat xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sympatizantů politické xxxxxx, resp. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx).
Smysl xxxxxxx xxxxx xx volbách xx Xxxxxxxxxx sněmovny xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx účasti xx volbách xxxxxxx, xxxxxxx reprezentativnost xx xxxxx xxx 3 % xxxxxxxxxxx xxxxx (x opačném případě xx totiž garantován xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vrácení xxxxx). Xxx xxxxx x xxxxxx akcesorium x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 zákona č. 247/1995 Xx. Cílem xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a hlasů xxx ně xxxxxxxxxxx, x xxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přidělování xxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 3 zákona x. 247/1995 Xx. xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx smysl x xxx xxxxxxx x xxxxxxx kauce x případě xxxxx xx Xxxxxx.
Argumentem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podpůrného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx hlasů, xx xxxxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx podpisových xxxxxx nebo o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxx omezení xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx kaucí x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx intenzitu xxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxxxx, xx jaké xxxx xxxxx kauce pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Pokud xx xxxxx plnit xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx v xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx v právní xxxxxx xxxxx do xxxx komor Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx §35, 65 x §92 odst. 2 xxxxxx č. 247/1995 Xx. s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami xxxxx čl. 10 Ústavy, a xxx k zamítnutí xxxxxx xx jejich xxxxxxx.
Předseda Xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx:
JUDr. Kessler, x. r.
Xxxxx xx uvedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x protokolu x xxxxxxx a xx xxxx připojení x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx jména xxxxx §14 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx XXXx. Vladimír Xxxxxxxx, XXXx. Xxxxx Xxxxxxx, XXXx. Xxxxxxxx Paul x XXXx. Vlastimil Xxxxxx

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 161/96 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 12.6.1996.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.