Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.10.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022.


Vyhláška o podrobnostech způsobu a formy oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření

161/2022 Sb.
 

Vyhláška

Oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření §1

Oznámení prostřednictvím datové zprávy zasílané datovou schránkou §2

Oznámení prostřednictvím textové zprávy zasílané veřejnou mobilní telefonní sítí §3

Oznámení prostřednictvím datové zprávy zasílané elektronickou poštou §4

Oznámení prostřednictvím telefonního hovoru §5

Účinnost §6

INFORMACE

161

VYHLÁŠKA

ze xxx 15. xxxxxx 2022

x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx o nařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxx §8a xxxx. 1 zákona x. 94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 39/2022 Sb.:

§1

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx karanténního xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx izolaci xxxx xxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxx onemocněním XXXXX-19, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxx xxxxxxxx datovou xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx zprávy zasílané xxxxxxxx xxxxxxx telefonní xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštou, xxxx

x) xxxxxxxxxxx hovoru.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Datová xxxxxx xxxxxxxx x datové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx §1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení xxxxxxx xxxxx, které se xxxxxxx nebo karanténní xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx se xxxxxxx xxxx karanténní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx uvedeny xxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; to neplatí x xxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 2, xxx xx v xxxxxx zprávě uvede xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, přiděleno xxxxx pojištěnce, datum xxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx 5 xxx,

x) xxxxxxxxx, jaký druh xxxxxxxx se nařizuje,

e) xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx karanténního opatření xxxxxx xxxxxxxxx, jakým xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx izolace xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx onemocněním XXXXX-19 xxxxx xx xxxxxx vazby, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zabezpečovací xxxxxxx xxxx trestního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx datová zpráva xxxxxxx xx datové xxxxxxxx Vězeňské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítí

Textová xxxxxx xxxxx §1 xxxx. x) musí xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatření nařizuje,

b) xxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, které xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx, xxxxxxx z xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 4 xxxxxxx vybrané xxxxxxx,

x) identifikaci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxx uchována xx dobu 5 xxx,

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx opatření xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxx běhu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření,

g) xxxxxxxx alfanumerický xxx xxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, x xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx o právu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jakým xxxxxxxx tak xxx xxxxxx.

§4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxx §1 písm. x) xxxx obsahovat

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxx xxxx karanténní opatření xxxxxxxx,

x) xxxxx pojištěnce xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx, xx-xx xxxxx, xxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx číslice,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx po dobu 5 let,

e) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x konec xxxx xxxxxxx xxxx karanténního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx alfanumerický xxx pro xxxxxxx, xx izolace xxxx xxxxxxxxxx opatření byly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx x xxx, že xxx xxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx informace, xxxxx xxxxxxxx xxx xxx učinit.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mobilního xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx §1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx osobě přijímající xxxxx x rozsahu xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx zařazení,

b) sdělit, xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx bude xxxxxxx po dobu 5 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přijímající xxxxx dotazem xx xxxxx, příjmení x 4 náhodně xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxx,

x) xxxxxx, xxxx druh xxxxxxxx xx nařizuje,

e) xxxxxx xxxxxxx a xxxxx běhu izolace xxxx karanténního xxxxxxxx,

x) xxxxxx, kde x xxxxx způsobem xx xxxx fyzická osoba xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx byly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxx osobu o xxxxx požádat o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nařízení xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx tak lze xxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zákonného xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx, xx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx.

§6

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2022.
 

Ministr xxxxxxxxxxxxx:

xxxx. XXXx. Xxxxx, CSc., XXX, XXXX, v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 161/2022 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2022.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.