Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2006.


Zákon, kterým se mění zákon č. 326/99 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
161/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky Čl. I
Přechodná ustanovení Čl. II
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Čl. III
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel Čl. IV
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice Čl. V
Přechodné ustanovení Čl. VI
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o živnostenském podnikání Čl. VII
ČÁST PÁTÁ - Změna trestního zákona Čl. VIII
ČÁST ŠESTÁ - Změna školského zákona Čl. IX
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o vysokých školách Čl. X
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace Čl. XI
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. XII
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. XIII
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. XIV
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o stavebním spoření Čl. XV
ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XVI
161
ZÁKON
xx xxx 16. xxxxxx 2006,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony
Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Změna xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx znění xxxxxx x. 140/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 217/2002 Sb., xxxxxx x. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx., zákona x. 539/2004 Sb., xxxxxx x. 559/2004 Xx., xxxxxx č. 428/2005 Xx. x xxxxxx č. 444/2005 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §4 xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4x xxxxx:
"(2) Xxxxxxx xxx výkonu hraniční xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx prostředkům x xxxxxx na území (§13).
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx4x) xxxx xx žádost xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na území xxxxxxxxxx otisku xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
4x) Xxxxxxxx Xxxx XX č. 2133/2004 xx xxx 13. xxxxxxxx 2004, kterým xx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cestovní xxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx vnějších xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx se k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx dohodě x Xxxxxxxx příručka.".
2. V §6 xxxx. 2 xx za xxxxx "xxxx1x)" vkládají xxxxx "x na xxxx xxxxxxxxx příslušníka (§15x)".
3. X §6 xxxx. 5, §42x odst. 5 xxxx. x), §113 xxxx. 1 xxxx. x), §113 xxxx. 5, §114 xxxx. 3 xxxx. x) x v §169 odst. 7 xxxx. x) x x) xx xxxxx "xxxxxxxx k xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "povolení x xxxxxxxx pobytu".
4. X §6 se xx konci xxxxxxxx 7 doplňuje věta "Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx nevztahuje xx xxxxxxx, který xxx xxxxxxxx kontrole předloží xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxx.".
5. X §6 se xx konci odstavce 9 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.".
6. X §6 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx xxx:
"(10) Xxxx-xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx cestovní doklad xxxx nemůže-li xx xxx xxxxxxxx, policie xx při hraniční xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx dokladem. Nemá-li xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx jej xxxxxxxx, xxxxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx svou totožnost x xxxxxxxxxx, xx xx rodinným příslušníkem xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
7. X §7 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.".
8. X §9 xx xx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i x případě xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxx na xxxxx.".
9. X §9 odst. 4 xx věta xxxxx xxxxxxx.
10. V §9 odstavec 5 xxx:
"(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odepření xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx Evropské xxxx1x). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x případě xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx1x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx příslušník prokáže, xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xx xxxxx. Rozhodnutí x odepření xxxxxx xx nevydá, je-li xxxxxxx odepření xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí soudu x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
11. X §9 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 5c xxx:
"(7) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx cizince na xxxxxxxxx xxxxxxxxx5x) x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx razítka, který xxxxxxxxx5x).
5x) Rozhodnutí Rady 2004/574/XX xx xxx 29. dubna 2004, xxxxxx se xxxx xxxx II Společné xxxxxxxx.".
12. Xx §11 xx vkládá nový §11x, který včetně xxxxxxxx pod čarou x. 5d zní:
"§11a
Bylo-li xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uvedeného x §9 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx x), xxxx občan Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nového xxxxxxxxxx5x), x to xxxxxxxx po xxxxxxxx 2 let xxx xxx, kdy mu xxx vstup na xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 180 xxx xx xxxxxxxx řízení.
5d) §101 xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní xxx.".
13. V §15x xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie".
14. V §15x xxxx. 3 xx xxxxx "xx xxx účely vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se".
15. V §15x se doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxx
x) x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxxxxx domácnosti nebo xx o sebe xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx osobní xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky1).".
16. X §18 xxxx. d) xx xx konci xxxx 5 slovo "xxxx" xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 7 a 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 7x xxxxx:
"7. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx pobytu xx xxxxx nepřekročí 3 xxxxxx, nebo
8. xxxxxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx7x) (xxxx xxx "rezident xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx") x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx,
7x) Směrnice Xxxx 2003/109/ES ze xxx 25. listopadu 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx pobývajícími rezidenty.".
17. X §18 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxx průjezdní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx nepřekročí 3 xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x f) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x g).
18. X §19 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xx xxxxx "; xx xxxxxxx, xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx1x)" zrušují.
19. V §19 se xx xxxxx textu odstavce 3 xxxxxxxx slova "xxxxxxx z xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxx")".
20. X §19 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
21. X §22 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx jinak,".
22. X §22 odstavec 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7d xxx:
"(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx víza xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství7d). X xxxxx případě xxxxx xxxxxxx x xx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxx policie.
7d) Xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 415/2003 xx xxx 27. xxxxx 2003 o xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx včetně udělování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
23. X §22 xx xxxxxxxx odstavec 6, který xxx:
"(6) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx hraničním xxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxx xxxxxxx příslušník občana Xxxxxxxx xxxx1x). X xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".
24. V §23 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) tečka nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) na xxxxxxxx lékařskou xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x předložení xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podezření, xx xxxxxxxx nemocí xxxx.".
25. X §23 xx xxxxxxxx odstavec 3, který xxx:
"(3) Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x žádosti x udělení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, doklad xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxx.".
26. V §26 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxx xxxxxxxxx podat xx hraničním xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7x). X xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".
27. X §26 se xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx odstavec 6, xxxxx xxx:
"(6) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx do 90 xxx je xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příslušník občana Xxxxxxxx xxxx1x). V xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxx jako odstavce 7 x 8.
28. X §26 se xxxxxxxx 7 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.
29. X §27 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxx xxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx (§12),".
30. X §27 odst. 1 xx xx xxxxxxx d) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"e) xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; o xxxxxxxxxx lékařské zprávy xxx xxxxxxx pouze x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,".
Xxxxxxxxx písmeno x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).
31. X §27 xxxx. 2 se xxxxx "xxxx. x), b) x d)" nahrazují xxxxx "písm. x), x), d) x x)".
32. X §27 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, který xxx:
"(4) Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx povinen k xxxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxx pouze cestovní xxxxxx, xxxxxx potvrzující, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, a xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.
33. V §27 xx xxxxxxxx 5 až 7 xxxxxxx.
34. §29 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§29
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x doby xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xx žádost xxxxxxx prodlouží platnost xxxx k xxxxxx xx 90 dnů x xxxx pobytu xx xxxx vízum, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx víza a xxxx pobytu na xxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx podá x době xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx náležitosti podle xxxxxxxx 4. Xxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nelze prodloužit, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxx hodné xxxxxxx xxxx je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxx účelu xxxxxx xx území xxxxx xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx zahájení xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§61).
(3) K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pobytu xx 90 xxx x xxxx xxxxxx xx toto xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §27 odst. 1 xxxx 2, x xxxxxxxx fotografií, a xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu pobytu xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zdravotně pojištěn xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5) nebo pokud xx úhrada nákladů xxxxxxxxx péče zajištěna xxxxx xxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x doby pobytu xx toto vízum xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §23 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x době xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx náležitosti xxxxx §25, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Doba prodloužené xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx tak, aby xxxx pobytu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx 3 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxx nebyly shledány xxxxxx xxxxx zřetele.".
35. §29x xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§29x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Jednotné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx opravňuje xxxxxxx x xxxxxx xx území xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx územní xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud jsou xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §29; o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx odpovídající xxxxxxxxxxx prostředkům x xxxxxx na xxxxx (§13), nebo
c) zrušit xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx držitel přestal xxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx informuje xxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxx xxxxxx.".
36. X §30 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx xx xxxx xxxxxxx cizinci xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx žádosti o xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx vydávaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§49).".
37. X §30 odstavec 4 xxx:
"(4) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx cizince x pobytu na xxxxx po xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx podání xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxx 30 xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxx povolení xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx doba pobytu xx vstupu xxxxxxx xx území xx xxxxxxxxxxxx xx do xxxx, než xxxx xxxxxx pominou. Xxxxxxx xx povinen xx xxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxx, jde-li o xxxxx udělené za xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxx xx účelem xxxxxx xx území xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, jde-li x vízum udělené xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.".
38. X §31 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx předložit doklad xxxxxxxxxxx účel pobytu xx xxxxx, jde-li x udělení víza x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx podnikání podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu8d), xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx jednací xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx živnost xxxxxxx xxxx x xxxxxxx požádal.".
Poznámka xxx xxxxx x. 8x xxx:
"8x) Zákon č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
39. X §33 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §69 xxxx. 2" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67, 68 x §69 xxxx. 2".
40. X §37 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "anebo" xxxxxxx, xx konci xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxxx "xxxxx" x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx policií,".
41. X §42 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx k xxxxxx (§70 odst. 4)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx".
42. Xx §42x xx xxxxxxxx xxxx §42c xx 42x, které xxxxxx nadpisů x xxxxxxxx pod xxxxx x. 9x xx 9x xxxxx:
"§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu rezidenta xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Žádost x povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx rezident jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx.
(2) Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 podává rezident xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx. Xx území je xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxx xxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx.
(3) K xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxx xxxxxxx předložit
a) xxxxxx xxxxxxxxxxx přiznání xxxxxxxx xxxxxxxxx rezidenta jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx-xx o případy xxxxxxx x §6 xxxx. 9,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní prostředky xxxxxxxxxx k zajištění xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeb xxxxxxxx x jím vyživovaných xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9x),
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1, x výjimkou xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 písm. x), a
e) na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 4.
(4) X xxxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v žádosti xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x kterého xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 1 xxxx. x), d), x) a f). Xx xxxxxxxx je xxxxxxx povinen dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 4.
(5) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx oprávněn xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx přiznáno.
(6) Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 x x xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 9, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x společně xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx9x) x dále xxxxxxxxxxx uvedené v §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) a x). Xx xxxxxxxx xx xxxxxxx příslušník povinen xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4.
§42x
Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxx na území
(1) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxx9x) xx xxxxxxxx podat na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxx pobývat přechodně xx dobu delší xxx 3 měsíce x jde-li x xxxxxxx xxxxx §64, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx škole nebo x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odborné xxxxx xxxxxxxxx xx úplatu.
(2) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxxx
x) předložit xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 1 xxxx. x), b), x), x) a x),
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx, s xxxx xxxxxxx na xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na území (§13), xxx-xx x xxxxxxx na vysoké xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx případech xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xx pobyt xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace,
d) na xxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §31 odst. 4.
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 9.
§42x
Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem ochrany xx xxxxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území9e) xxxx xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx, který xx
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodování x xxxxx9x), nebo
b) osobou, xxx xxxxxx bylo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx9x), jejíž xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx pachatele xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nedovoleného xxxxxxxxxx xxxxxx hranice
za xxxxxxxx, xx spolupracuje x xxxxxx činnými v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pachatele xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činu x nespolupracuje x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, kterému byla xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2) přiznána xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx neprodleně x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx činným v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx ode dne, xxx xxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx spolupracovat x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxx xx jinak xxxxxxx xxxx pobyt xx xxxxx. Běh xxxxx xxxx vliv xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx x jeho předání xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx cizinec xxxxxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xx-xx xxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území a xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
9x) Xxxxxxxx Xxxx 2004/114/ES xx xxx 13. prosince 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx žáků, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
9x) Xxxxxxxx Xxxx 2004/81/ES ze xxx 29. xxxxx 2004, týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x lidmi xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx převaděčství x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §232x xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §171x xxxxxxxxx xxxxxx.".
43. §44 zní:
"§44
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx formou xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx §78; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účel xxxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx nebo xx xxxxxx studia xx xxxxx (§42x) xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx vstupu xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx cizinci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx nebo za xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx právní xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Na xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xx §79 xxxx. 2 x §81 vztahují xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dobou xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx 1 xxx,
x) 1 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx delší xxx 1 xxx,
x) xxxxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx (odstavec 1), xxxxx xxx vydán xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 1 xxx,
x) 2 roky x xxxxxxx společného xxxxxxx rodiny, bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx rodiny xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx době xxxxxxx v xxxxxxxx x zaměstnání,
f) odpovídající x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezidenta jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx platnosti xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx smlouvě x dobrovolné službě xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci, jde-li x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem studia xx xxxxx xxxxx §42x, nebo
h) 2 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx ochrany na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 6 měsíců.".
44. Xx §44 xx xxxxxx nový §44x, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 9x zní:
"§44a
(1) Dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx
x) xx xxxx xxxxxxxxxx x §44 xxxx. 5,
b) nejdéle xx xxxx xxxxxxxxxx x §44 odst. 4 xxxx. x), x), x) xx x),
x) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1, xxxxx xxx vydán xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. x),
x) na xxxx 5 xxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx podle §44 xxxx. 4 písm. x).
(2) Platnost xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§42x) xxx xxxxxxxxxx opakovaně, xxxx xxxx xxxxxxx x 2 xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx odborné xxxxx xxxx studia xx vysoké škole. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx neplacené odborné xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x odborné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx se §35 xxxx. 2 x 3, §36, §46 xxxx. 3 x §47 xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx vydaného za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xx cizinec xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §42x odst. 1 písm. x), x) x x) x xxxx doklad x cestovním zdravotním xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxx; xx neplatí, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx nositeli oprávnění xx xxxxxxxx rodiny xxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxx xxxxxxxx doklad. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud policie xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§46x).
(5) X xxxxxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42x odst. 3, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx výpisu z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxxxx státem, xxxxx xx občanem xxxx x němž pobýval, x lékařské zprávy, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 7 xxxx 8. X žádosti o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx nevyžaduje xxxxxxxx x zaměstnání9h), xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu, xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxx dohodu x xxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), e) x x).
(6) K žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §42x xx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x),
x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx; povinnost xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním pojištění xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx zdravotně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx5) nebo pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (§13), xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx neplacenou xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxx, xx náklady xx pobyt xxxxxxx xxxxxxx tuzemská hostitelská xxxxxxxxxx,
x) předložit souhlas xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx.
(7) Žádost x prodloužení platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na území xx xxxxxx ministerstvu. X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42e xxxx. 5, x xxxxxxxx fotografie, x xxx-xx x prodloužení xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42x xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vycestování. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
9x) §98 xxxx. x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 161/2006 Xx.".
45. X §45 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, který xxx:
"(7) Xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytem xx účelem xxxxxxx xx území xx xxxxxxxx požádat xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx účelem xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na území xxxxx §46c odst. 1 písm. x) xx x).".
46. §46 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 9x xxx:
"§46
(1) Xxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx obdobně §31 xxxx. 1, §33, 34, 37, 38, §55 xxxx. 1, §56, §58 odst. 3 a §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx.
(2) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx obdobně §56 xxxxxxxxxx se xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx.
(3) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx §55 xxxx. 1, §56 odst. 1 xxxx. x) xx c), x), x), h), §56 xxxx. 2 xxxx. x) a §62 xxxx. 1.
(4) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx §55 odst. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. c), x), x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) a §62 xxxx. 1 vztahující xx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů.
(5) Pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx na xxxxx (§42x) xxxxx xxxxxxx §37, §55 odst. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), x), x), x), §56 xxxx. 2 písm. x) a §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx na xxxxx x pobytu nad 90 dnů.
(6) K xxxxxxx o vydání xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x).
(7) X xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podnikání xx cizinec povinen xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu Xxxxx xxxxxxxxx x stavu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x potvrzení okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx penále; xxxxxxxx nedoplatkem xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxxx.
(8) K xxxxxxx x xxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx anebo potvrzení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podmínky provozování xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x §31 odst. 1 písm. a) x x) až x).
9x) §20x xxxxxx x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 241/1994 Sb., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 113/1997 Xx. x xxxxxx x. 492/2000 Xx.".
47. Xx §46a se xxxxxxxx xxxx §46x x 46x, xxxxx xxxxxx nadpisů znějí:
"§46b
Zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx
(1) Na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx7x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx
x) xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx,
x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxx povolení xxxx xxx xxxxxx xxxxxx na území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup ve xxxx vyhošťování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolení xx xxxxx xxxxx9x) z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x délce xxxxxxx 1 rok xxxxx xxx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx závažnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnost připravuje xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování,
d) xxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole neprokáže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nemá xx xxxxx zajištěno ubytování,
g) xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k zajištění xxxxxx x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9c), xxxx
x) xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolení přiznal xxxxxx postavení rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postavení x xxxxxxxx o zrušení xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxx přihlíží zejména x dopadům tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vydaného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxx xx jeho soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx postupuje vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx obdobně x v xxxxxxx, xx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x vyhoštění.
(4) Xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x území x rezidentovi jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx příslušník xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
§46x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území
(1) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx9x), xxxxxxxx
x) cizinec přestal xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42x odst. 1,
x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xx xx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx o xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x cizinci xxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx, byl-li x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx x správním vyhoštění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx případě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhoštění xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx činný x trestním řízení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx.".
48. X §47 xxxx. 1 xx xxxxx "90" xxxxxxxxx xxxxxx "120".
49. §48 xxx:
"§48
Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxx-xx úhradu zajistit xxxxx xxxxxxxx, se xx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3x) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 písm. x), §33 odst. 1 xxxx. a) xx d) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx (§43),
b) xxxxx xx xxxxxx x §42x xxxx. 1 xx xxxxxxxx x xx xxxxx podle §42x odst. 3,
c) xxxxx podal žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx.".
50. Za §48 xx xxxxxx nový §48x, xxxxx zní:
"§48a
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §42x xxxx. 3, xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, poskytne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx9x). Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cizince. Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42x xxxx. 3. Xx xxxx zajištění cizince x xxxxxxxx se xxxxxxxxx neposkytuje.
(2) Xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx ochrany xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx území xx nabytí právní xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxx.
(3) Xx xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx území se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx považuje za xxxxxxx s povoleným xxxxxxx xxxxxxx.".
51. X §50 xxxx. 1 xx xxxxx "povolení x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1x), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,".
52. X §50 xx na xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx uděleného podle §66 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx §67.".
53. V §50 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxx".
54. X §50 xxxx. 5 se xxxx první xxxxxxxxx xxxxx "Xxx ukončení xxxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx1x) xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na 1 xxxxx.".
55. X §50 xxxx. 7 xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládá xxxxx ", xxxxxxxxxxxx".
56. X §56 xxxx. 1 xx xx písmeno x) vkládá xxxx xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k pobytu xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8x) xxxxx xxxxx xxxxx jednací ohlášení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx koncese x x kterého xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxx potvrzení x tom, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx provozování živnosti, xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx g) xx j) se xxxxxxxx jako písmena x) xx x).
57. §59 xx zrušuje.
58. X §60 xxxx. 2 se číslo "90" xxxxxxxxx xxxxxx "120".
59. X §61 xxxx. 2 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx "xxxxx" xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx "anebo" x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx,".
60. X §62 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.".
61. X §64 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx škole, konzervatoři xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxx,".
62. X §64 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx praktických, odborných xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nebo zahraniční xxxxxx škole, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx odborné škole xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx studia xx xxxxxx xxxxx x 3 let xx xxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx škole xxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x tuzemské xxxxxxxxxxx organizaci. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx zajišťována xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vyšší xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx anebo příslušnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx,".
63. X §64 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 a xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxx:
"(2) Pro xxxxx vydání xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx xxxxxx xx území (§42d) xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx praxí pouze xxxxxxx praxe xxxxxxxxx.".
64. Xxxxx XX xxxxxx xxxxxxx x poznámek xxx čarou x. 10x, 11, 12, 12x a 12x xxx:
"XXXXX XX
XXXXXX XXXXX XX ÚZEMÍ
Díl 1
§65
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x rámci trvalého xxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx10x), xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxx této xxxxx xx nevztahuje xx občana Xxxxxxxx xxxx1x) x xxxx xxxxxxxxx příslušníka.
Povolení x xxxxxxxx xxxxxx
§66
(1) Povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx území xxxx xxxxxxx
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx povolení xxxx z humanitárních xxxxxx, zejména
1. xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzniklo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,
2. je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx péči xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx azylu, xxxx
3. byl-li x xxxxxxxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx x xxxxxx důvodů hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxx žádost, xxxxx xx jeho xxxxx xx xxxxx x xxxxx České republiky, xxxx
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx povolení xxxx jako xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xx-xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx soužití těchto xxxxxxx.
(2) Povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx na xxxxxx xxxx cizinci, kterému xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx zrušeno x xxxxxx xxxxx §77 odst. 1 xxxx. x) nebo x), xxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx neuplynula doba 3 xxx.
§67
(1) Xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx azylového xxxxxx a
a) o xxxxxx xxxxxx povolení xxxx neprodleně xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) toto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x kasační stížnosti, xxxxxx xxxxxxx 2 xxxx.
(2) Do xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx započítává xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx, xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Nepřetržitost xxxxxx na xxxxx xx zachována, pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dlouhodobé xxxxx nebo xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Splnění podmínky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx-xx o xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx nezletilý xxxx zletilý nezaopatřený xxxxxxx xxxxx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu podle xxxxxxxx 1.
§68
(1) Povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx na žádost xxxx cizinci xx 5 letech xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území.
(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx x na xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx. Xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxx služebně xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxx xx účelem studia xx započítává xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx doby xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx této xxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6 xx xxxx jdoucích xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 10 měsíců, x xxxx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, které xxxxxxxxxx 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx pracovně xxxxxx xx zahraničí. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx období nepřítomnosti xxxxxxx na xxxxx xxxxxx delší než 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců ze xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx x těhotenství x narození dítěte, xxxxxxx onemocnění xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx do xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx pobývá xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx žádost xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx skončení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§69
(1) Xxxxxx x povolení x trvalému pobytu xxxxx §66 xx xxxxxx xx zastupitelském xxxxx, xxxxx není xxxx stanoveno xxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx cizinec, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx na xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
1. xx nezletilým xxxx xxxxxxxx nezaopatřeným xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx, xxxx
2. je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx azyl x xxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxx11),
x) pobývá na xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx nebo xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu, xxxx
x) pobývá na xxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x lidmi xxxx prokázání organizování xxxx xxxxxxxx nedovoleného xxxxxxxxxx státní hranice.
(3) Xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xxxxx pobývá xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx žádost xxxxxx xxxxxxx žádající x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67.
(4) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 odst. 1 xxxxxx cizinec xxxxxxx; žádost xxxxx §68 odst. 4 xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§70
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx úředním tiskopisu. X xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x) xxx jméno, příjmení x xxxxxxx jména, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, rodinný xxxx, nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx (pracovní zařazení, xxxxx x adresa xxxxxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxx xx území, zaměstnání xx xxxxxx xx xxxxx (pracovní zařazení, xxxxx x adresa xxxxxxxxxxxxxx), poslední xxxxxxxx x xxxxxx, adresu xxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxxx), den vstupu xx území, xxxxx x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
x) jméno, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx příjmení, státní xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxx a stát xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, datum a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, bydliště a xxxxxxxx xxxx, x
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxx x povolání xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx,
x) cestovní doklad,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx dokládající xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx státním občanem Xxxxx xxxxxxxxx1); xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, který xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§71 xxxx. 1); to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx §67 xxxx xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §87, xxxxx žádá x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx dosažení xxxx 18 xxx x xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x obdobný xxxxxx xxxxx, jehož xx cizinec státním xxxxxxx xxxx v xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, jakož i xxxxx, v xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx pobýval xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx tento xxxx xxxxxx doklad nevydává; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, xxxxxxx xxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx; xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxx §67, xxxxxxxxxxx doklad xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx o xxxxxxxxx ubytování xx xxxxx (§71 odst. 2),
x) souhlas rodiče, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx pobytem xxxxxx na xxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxx soužití rodiny x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxxxxx, xxxxx xx závislé na xxxx xxxxxxxx, anebo xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) a xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx, je xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) x x).
(4) Xxxxxxx žádající x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) xxxxx §66 xxxx. 2 je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx lékařskou zprávu, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X předložení xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx pouze x xxxxxxx důvodného podezření, xx cizinec xxxxxxxx xxxxxx trpí.
§71
(1) Xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cizince x xxx vyživovaných xxxx x nezbytných xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9x). Xxx-xx o xxxxxxx podle §66 xxxx xxx xxxxx xxxxxx nahrazen xxxxxxxx x příslibu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Dokladem x xxxxxxxxx ubytování xxxxx §70 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxx xxxxxx x vlastnictví xxxx xxxx domu, xxxxxx x oprávněnosti užívání xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souhlasu x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstva.
§72
Náležitosti xxxxxxx o povolení x trvalému xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a fotografie xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx.
§73
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx12) xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx xxxx zrušení xxxxxx xxxxxx xxxx.
§74
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx území xxxxxx dostavit k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu.
(2) Xxxxxxx písemného vyhotovení xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx12x). Xxxxx x xxxxxxxx x povolení x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x potvrzení x xxxxxxxxx xxxxxx xx území.
Důvody xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx
§75
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 xxxx. x) až x), x), f) xxxx x),
x) xxxxxxx x xxxxxxx předloží xxxxxxxx xxxx pozměněné náležitosti,
c) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx území x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) je xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154),
e) xxxxxxx žádající o xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxx §66 xxxx závažnou nemocí,
f) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), nebo
g) x xxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxx o povolení x trvalému xxxxxx xxxxx §66 xxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §67 nebo §68.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx systému smluvních xxxxx,
x) cizinec xxxxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zachovalosti (§174),
x) x řízení xxxx xxxxxxxx skutečnosti podle §77 odst. 2 xxxx. f),
e) je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,
za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx xx soukromého xxxx rodinného života xxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 se xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x důvod xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), policie xxxxxxxx xxxxxx povolení x trvalému xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států, x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x tomuto xxxxxxxx. Vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx států xxxxxxx.
§76
Xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx právní xxxx rozsudku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trest vyhoštění10) xxxx vykonatelností rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx jiný členský xxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx7x), nebo
d) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
§77
(1) Policie xxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx, xx cizinec xxxxxxx manželství x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xx neplatí, xxxxx xx x manželství xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx manželství xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx byl xxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx pobýval mimo xxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 12 xxxxxx, xxxxx xxxxxx odůvodněna závažnými xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx odborným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 6 xxx,
x) xx to xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, nebo
f) x xx cizinec požádá.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx anebo xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxx státu,
b) xxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x) bodu 1 nebo §66 xxxx. 1 xxxx. x) povolení k xxxxxxxx pobytu xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx uděleného tomu, xxx o cizince, xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxx,
x) cizinec nesplnil xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3,
e) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x délce xxxxxxxxxxx 3 xxxx, xxxx
x) xxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodl x vyhoštění cizince xx xxxxx území9a) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx nejméně 1 xxx xxxxx pro xxxxxxx podezření, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx připravuje xx xxxxx některého státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,
xx xxxxxxxx, xx toto rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx života cizince.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 stanoví xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.
§78
Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
(1) Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx jako
a) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Průkazem o xxxxxxxx x pobytu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, příjmení x ostatní xxxxx, xxxx xxxxxx, rodné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, držitel xxx xxxx xxxxxxxxx datum x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§79
Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx x doba xxxx platnosti
(1) Xxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx §78 odst. 3.
(2) Xxxxx xxx xxxxxxx vydán xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx oddací xxxx, xxxxx xx xxxxx a příjmení xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx případech xx xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx cizince x xxxxxxx úkonům xxxx x xxxxxxx cizince xxxx způsobilosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu.
(4) Xxxxxx x povolení x xxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 10 let x xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx x xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx o xxxxxxx xxxx prodloužit, x xx i xxxxxxxxx.
§80
Xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x povolení x xxxxxx
(1) Cizinec xx xxxxxxx požádat xxxxxxx o prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx lhůtě 90 xxx před xxxxxxxxx této xxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podat x xxxxx.
(2) V xxxxxxx, že podání xxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nezávislé, xx cizinec xxxxxxx xxxx xxxxxx podat xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx zániku xxxxxx důvodů.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §77.
§81
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
X žádosti o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx povinen předložit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx podobě.
§82
(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx i x případě, že xxxxxxx žádá o xxxxxxxxxxx platnosti xxxx xxxxxxx x tuto xxxxx xxx xxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx žádá-li xxxxxxx x vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §86 odst. 2.
(2) Při provádění xxxx x průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx vydání; fotografie xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxx 2
Xxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx rezidenta x Xxxxxxxxx společenství xx xxxxx
§83
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cizinci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na území7c) (xxxx jen "xxxxxxxx xx území"), xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx podmínku 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx (§68),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx neohrozil bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a
c) xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §71.
(2) Xxxxxxx právní postavení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx cizinci x povolením x xxxxxxxx pobytu na xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx (§85 xxxx. 1), je xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postavení, pokud xxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 let x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx území xxxxx §71. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx území xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§68), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx mohl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.
§84
Policie xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"7x).
§85
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx právního xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx, xxxxxx-xx důvody xxx zrušení platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) rezident xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxx.
(2) Policie xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx záznam "xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx - ES"7c).
(3) Xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx zrušením xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.
Xxx 3
Skončení xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x pobytu
§86
(1) Platnost xxxxxxx x povolení x pobytu skončí
a) xxxxxxxxx doby v xxx xxxxxxx,
x) ohlášením xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx,
x) nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x omezení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizince x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) úmrtím xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx za mrtvého.
(2) Xxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, jestliže
a) xx xxxxxx poškozen xxx, xx xxxxxx x něm uvedené xxxx xxxxxxxxx xxxx xx porušena xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxx provedené xxxxx, xxxx
x) fotografie x xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečné xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xx-xx držitel xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxxx xx xxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x xxxx se xxxxxx na xxxxx12x). Xxxxxxxxxx příkazu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podepsaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx se zrušením xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx. Podepsáním xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx průkazu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx 4
Pobyt xxxxxxx svěřeného xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu
§87
(1) Xxxxxxx xxxxxx 18 let xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10x) xx oprávněn xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx se xx xxxxx nachází xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx umístěn.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vzniká xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx 15 xxx xxxxxxx na území xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx cizinci podle xxxxxxxx 1 průkaz x povolení x xxxxxx. X xxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx povinen xxxxxxx x xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx nejpozději xx 30 xxx xx xxxxxxxx věku 15 xxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx 15 xxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxx, xxx byl cizinec xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx oznámí xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jejím xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) cizinec xxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1),
x) xxxxxx náhradní výchova xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx
x) fyzická osoba xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.
(7) Xxxxxxxxx ktrvalému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx výchovy xx dosažení xxxx 15 let xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx
1. je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx,
2. xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx vzdává; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu1), xxxx
4. dosáhne xxxx 18 xxx; xx xxxxxxx, xx-xx cizinec xxxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx, nebo do xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx-xx ji xxxxxxx xx 60 dnů xx dosažení xxxx 18 xxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxx 18 xxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(8) Xxxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx 7, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx území a xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxxxx §80 xx 82 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu obdobně.
(10) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 xxx, považuje xx jeho xxxxx xx území po xxxxxxxx xxxx 15 xxx xx xxxxx xxxxx §65 odst. 1 xxxx. x).
10x) Xxxxx x. 94/1963 Xx., x rodině, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §12 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx.
12) §27 zákona č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx na všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Sb., xxxxxx x. 176/2002 Xx. x xxxxxx x. 438/2004 Sb.
12a) §151 xxxxxx č. 500/2004 Xx.
12x) §150 xxxxxx x. 500/2004 Xx.".
65. Hlava IVa xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13, 13a xx 13x xxx:
"XXXXX XXx
XXXXX OBČANA XXXXXXXX XXXX A XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXX
Xxx 1
Xxxxxxxxx xxxxx
§87x
(1) Xxxxxxx vydá xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx Evropské unie
a) xxxxx na území xxxxxxx přechodně xx xxxx delší xxx 3 měsíce13) a
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejný xxxxxxx.
(2) X žádosti x xxxxxx potvrzení o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx potvrzující xxxx pobytu, xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx13x) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) doklad o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxx13x), x
x) xxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xx xxxxx.
(3) Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který sám xx xxxxxxx Evropské xxxx x xxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx po dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx13) xxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx příslušníkem občana Xxxxxxxx unie, a xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §15x odst. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxx potvrzující, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§87x
(1) Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx x xxxxx na xxxxx pobývat xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 měsíce13) xxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx policii x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx povinen podat xx lhůtě xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xx xxxxx.
(2) X žádosti x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87x odst. 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87x xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, a xxx-xx x cizince xxxxx §15x odst. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx vydá rodinnému xxxxxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx pobytu formou xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie.
§87c
(1) Xxxxxx Xxxxxxxx unie1a), xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx akreditované x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx rodinnému xxxxxxxxxxx registrovanému Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx, který xxx je xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, vydá xx požádání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá xxxx xxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx republice, jenž xxx není občanem Xxxxxxxx unie x xx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí, je xxxxxxx požádat o xxxxxxxx k přechodnému xxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xx území. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx Xxxxxxxx xxxx1x) xxxx xxxx xxxxxxx příslušník xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxxxxxx xxxx doklad xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx.
§87x
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx potvrzení o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxx xxxx platnosti x xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) žadatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) žadatel xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§106 xxxx. 3), x xxxxxxxx xxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx13x),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,
x) je žadatel xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154).
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx občanu Xxxxxxxx xxxx1x), jestliže
a) xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxxxxxx sociální xxxx Xxxxx republiky (§106 xxxx. 3), x xxxxxxxx osob, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropských společenství13b),
b) xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo
c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx onemocnění xxxxx xx 3 měsíců xx vstupu xx xxxxx,
xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska jeho xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx1x) xx území xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; občan Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xx §76 písm. x), x) x x) xxxxxxx obdobně.
§87e
Důvody xxx zamítnutí žádosti x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx důvody podle §87x xxxx. 1 xxxxxxxx obdobně. Xxxxxxx xxxxxx xxxx zamítne, xxxxxxxx xxxxxxx
x) ohrožuje xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx závažnou xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxx xx xxxxx,
x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx manželství x xxxxx získat povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx narodilo xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx manžely xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a) xx xxxxxxxxx xxxxx xx podmínky, že xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx do soukromého xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x řízení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxx zařazení. Vydání xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§87x
Xxxxxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1x), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxx pobyt xx xxxxx x důvodů xxxxxxxxx v §87x.
(2) Xxxxxxx xxxx ukončí xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx Xxxxxxxx xxxx přechodný xxxxx xx území, xxxxx
x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxx o xxxx, x xx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x základní, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx studia xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, zdržoval-li xx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, nebylo-li xxxxxxxxx příslušníku xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu10a) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx nebylo-li xx xxxxxxxx právo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx dítětem xxxxx xx území xxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxx trvalo xxxx xxx 3 roky x x xxxx xxxxxx manželství měl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx povolen xxxxx xx xxxx kratší xxx 1 rok,
za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x hlediska xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka.
(3) Xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxx x vycestování x území x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkaz; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxx platnosti xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx §76 xxxx. x), x) x x) xxxxxxx xxxxxxx.
Xxx 2
Xxxxxxxx x trvalému xxxxxx
§87x
(1) Policie xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx13)
x) po 5 xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti13a) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx13x) nebo xxx vznik xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx13x) a x xxxxx důchod přiznávaný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx nejméně 3 xxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx13x) x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pobývá na xxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 2 xxx; podmínka doby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pracovního xxxxx nebo nemoci x xxxxxxxx13x),
x) xxxxxxxx xx zaměstnán, podniká xxxx provozuje jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx týdně xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pobýval x xxxxxxxx zde xxx zaměstnán, xxxxxxxx xxxx provozoval jinou xxxxxxxxxx činnost po xxxx nejméně 3 xxx, xxxx
x) xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxxx xxx xxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx.
(2) Xxxxxxx dále xxxx xxxxxx Evropské xxxx1x) xx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx13), xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x vydání tohoto xxxxxxxx žádá z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx13x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx považuje xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, xx občan Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x podmínka xxxx trvání xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti13a) stanovená x xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx x) xxxxxxx, jde-li x občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1) nebo xxxxx manžel pozbyl xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1x) xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xx požadované xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. b) xxxx x), xx xxxxxxxx, že xxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x důvodů xx xxxx vůli nezávislých.
(7) Xxxxxxxx nepřetržitého xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie1a) na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxx
x) z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vojenské xxxxxx, xxxx
x) pokud xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx důvodů, xxxxxxx jde-li x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, závažné xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx pracovního vyslání xx zahraničí.
(8) Xx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx 18 let, xxxxx byl xxxxxx xx xxxxxxxx výchovy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xx xxxxxxxxxx §87 xxxxxxx xxxxxxx.
§87x
(1) Policie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx13)
x) po 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) jestliže xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1), xxxxx je xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx1x), kterému xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx,
x) jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1), který xxx na xxxxx xxxxxxxxx k trvalému xxxxxx, nebo
d) jestliže xx pozůstalou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx1x), xxxxx na xxxxx pobýval za xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x
1. xx xxx xxxxx xxxxxxx občan jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx,
2. x úmrtí xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, nebo
3. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx státního xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxx xx §87x xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxx.
§87x
(1) X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1x) xxxx jeho rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) cestovní xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §87x xxxx. 1, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxxx potvrzující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87x xxxx. 1, jde-li x jeho rodinného xxxxxxxxxxx,
x) fotografie x
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx ubytování podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx rozumí xxxxxx o vlastnictví xxxx xxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bytu xxxx xxxxxx ověřený xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x ubytováním xxxxxx Evropské xxxx1x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba souhlas xxxx xxxxxxx policie.
§87j
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vydá xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx (§87r), a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, pouze xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87x)12x). Spolu s xxxxxxxx podle věty xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxx i xxxxxxxxx x povoleném xxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx Ústřední xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xx registru xxxxxxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) den, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx právní moci.
§87k
Důvody xxx zamítnutí xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zamítne, xxxxxxxx
x) žadatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,
x) žadatel uzavřel xxxxxxxxxx x cílem xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx bylo x době trvání xxxxxxxxxx xxxxxxx dítě xxxxxxxxxxxx osvojeno,
d) xx xxxxxxx evidován x xxxxxxxx nežádoucích xxxx (§154),
x) xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx1x), xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx žádá xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx a k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx vstupu xx xxxxx.
(2) X xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx České republiky, xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx smluvním xxxxxx, xxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států, x v řízení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx zařazení. Xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx zařadil.
§87l
Důvody xxx xxxxxxx x zánik xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx zahájeno xxxxxx x správním vyhoštění,
b) xxxxxxx manželství x xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx v době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) nepobývá na xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 2 xx sobě jdoucí xxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx rodinného života.
(2) Xxxxxxx nebo ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, jestliže x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požádá.
§87m
Na zánik xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx §76 xxxx. a), x) xxxx d) xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx 3
Xxxxxxxxx x xxxxxxx
§87x
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx listinou.
(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území.
§87o
Průkaz o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxx o pobytu xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxx x zpravidla xx dvou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx prokazuje xxx xxxxx, příjmení x ostatní xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx po nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx pobytu.
(4) Průkaz x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xx xxxx shodnou x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx však xx 5 xxx.
§87x
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) X žádosti x prodloužení xxxx xxxxxxxxx průkazu o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87x odst. 2 xxxx. x), x), x) x doklad xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxx xx změně podoby xxxxxxxx, xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho skutečné xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx důvod xxx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx území xxxxx §87x.
§87x
Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx; vyhotovuje xx x jazyce českém x xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské unie xx vydává jako xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x ostatní jména, xxxxx a místo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx číslo a xxxxx skutečnosti xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.
(3) Policie xxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxx trvalého xxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx platnosti 10 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x 10 xxx, x to x xxxxxxxxx.
§87x
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx platnosti průkazu.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxx žádosti ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx důvody xx vůli žadatele xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx těchto důvodů.
(3) X žádosti x xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobě.
(4) Xxxxxxx dobu platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx (§87x).
§87x
Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx veřejnou xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx českém x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx držitel xxxxxxxxx xxx jméno, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx na xxxxx.
(3) Xx xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx §87x xxxx. 3 x 4 x §87x vztahují xxxxxxx.
Xxx 5
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§87x
(1) Xxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo jeho xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx list, uvede xx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jméno, xxxxxxxx x ostatní xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, příjmení x xxxxxxx jména xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v cestovním xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx po xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxxx xxxx skutečnost xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na území, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
§87x
(1) Xxxxx Evropské xxxx, xxxxx žádá x xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx náhradou za xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx poškozené, xx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx potvrzení.
(2) Občan Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx rodinný xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx průkazu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x případě, xx xxxx x xxxxxx průkazu po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §87x xxxx. 2.
(3) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx příslušník, který xxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx nebo xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx předložit cestovní xxxxxx, xxxxxx, ve xxxxxx má xxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxx požadovanou xxxxx. Nelze-li xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; x xxxxxxx případě xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie. X xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx xx území xx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
§87x
Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx nebo xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 xxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podobě xxxxxxxx.
§87x
(1) Xxxxxx o xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, průkazu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxx potvrzení x přechodném xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x pobytu rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx xx xxxxxx xx úředním xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx uvést
a) xxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx dřívější xxxxxxxx, xxx, měsíc a xxx xxxxxxxx, místo x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxx xx území, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx (pracovní xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx bydliště x cizině, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, předchozí xxxxx xx xxxxx delší xxx 3 xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxxx), den xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x platnost cestovního xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x
x) jméno, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxx.
§87x
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx a na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx oprávněn xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxx xx xxxx pobyt xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx.
§87x
Xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazů
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie, průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx x něm xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx jeho ztráty xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x omezení xxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx občanství České xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(2) Policie xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pobytu rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx průkaz xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) průkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje nebo xxxxxxxxxxx provedené změny, xxxx
x) fotografie x xxxxxxx neodpovídá xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xx-xx držitel xxxxxxx xxxxxxxx x plně xxxx důvody xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, považuje xx stav věci xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x xxxx se xxxxxx xx xxxxx12x). Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rozhodnutím. O xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prokazatelně xxxxxx.
§87xx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx
(1) Platnost xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx území skončí
a) xxxxxxxxx xxxx ztráty xxxx odcizení,
b) nabytím xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) nabytím právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx potvrzení xx mrtvého.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx o zrušení xxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xx poškozeno xxx, xx xxxxxx v xxx uvedené xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) obsahuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Je-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xx stav xxxx podle xxxxxxxx 2 xx prokázaný x xxxx se xxxxxx na xxxxx12x). Xxxxxxxxxx příkazu xx xxxxxxx vlastnoručně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx souhlasí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx skutečnosti xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prokazatelně xxxxxx.
13) Xxxxxxxx Xxxx 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxx občanů Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a pobývat xx xxxxx členských xxxxx.
13x) Například obchodní xxxxxxx, živnostenský xxxxx, xxxxx x. 220/1991 Xx., x České xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
13b) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1612/68 ze xxx 15. xxxxx 1968 x volném pohybu xxxxxxxxxx uvnitř Xxxxxxxxxxxx.
13x) §32 zákona x. 155/1995 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
13x) §30 x 31 xxxxxx x. 155/1995 Sb.
13e) §25 x §38 xxxx. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx.".
66. X §88 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx ", xxxxxxxx x pobytu xxxx xxxxxxxxxx pobytového xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx".
67. X §90 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Policie xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx4x), xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx vyznačením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx cestovního xxxxxxx.".
68. X §91 se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx rodinnému xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) občan Xxxxxxxx unie předloží xxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, který xxx xxxx občanem Xxxxxxxx unie, předloží xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx totožnost a xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxxx o pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx anebo xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu.".
69. X §93 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:
"(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx žádná práva x xxxxxxx ani x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx.".
70. X §98 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, x xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 odst. 2 xxxx xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxx policii xxxxx pobytu xx xxxxx do 30 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx změny, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx delší xxx 180 xxx.".
71. X §103 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx průkaz o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx".
72. X §103 xxxx. x) xx xxxxx ", průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxx státního xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxxxx společenství" zrušují x xx xxxxx xxxxx xx doplňují xxxxx "; xxxxx Xxxxxxxx unie je xxxxxxx prokázat totožnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx příslušník xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx nebo průkazu x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, nemá-li xxxxx doklad nebo xxxxxx, xxxx totožnost xxxxxxxx jiným dokladem, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx příslušníkem občana Xxxxxxxx xxxx".
73. V §103 písm. x) xx xxxxx "xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují slovy ",x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx" x xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx ", x xxx-xx x xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx lhůtě xx 15 xxxxxxxxxx xxx".
74. X §103 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx h) xxxxxxxx slova "; xxxxx doklad xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx".
75. V §103 písmeno x) xxx:
"x) xx požádání xxxxxxx prokázat zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1x), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,".
76. X §106 odstavce 2 x 3 xxxxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx všeobecných a xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxx, xxxxx ohlásila xxxxxxx nebo požádala x xxxxxxx; tato xxxxxxxxx živnostenského xxxxx xx xxxxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx koncese x xx xxxxxx koncesní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, xx rozhodnutí x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxx x xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx x udělení xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx15x) xx povinen neprodleně xxxxxxx xxxxxxx policii , xx xx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx přechodně xxxxxxxxxx xx území xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx12).".
77. X §107 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx xxxxxx x povolení k xxxxxx xxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx, průkaz x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx".
78. X §107 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxx:
"(5) Xxxxxx škola xxxx xxxxx odborná xxxxx je povinna xxxxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxx přerušení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxx.".
79. V §114 xxxx. 3 se xx xxxxx textu xxxxxxx e) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx".
80. X §114 se xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx xxx:
"(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx území, xxxxx xxxx platný xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx z xxxxxx xxxxxxxxxxx na jeho xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx způsobem. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx světa x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.".
81. X §117 xxxx. 3 větě xxxxx xx xx xxxxx "území" xxxxxxxx xxxxx ", a xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §114 xxxx. 5, xxxxxxxxxxxx," x xx xxxxx "útvar" xx xxxxxxxx slova "xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx".
82. §119 xxxxxx nadpisu x poznámky pod xxxxx x. 16 xxx:
"§119
Xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx
(1) Policie vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx na území xxxxxxxxx, x xxxxx, xx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx,
x) až xx 10 xxx,
1. xx-xx důvodné nebezpečí, xx by cizinec xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx užitím xxxx xxx prosazování xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx k narušení xxxxxxxxxxx území xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
2. xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx maří xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí,
b) xx xx 5 xxx,
1. xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dokladem, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vycestování z xxxxx cestovním xxxxxxxx, xxxx xx neplatný x xxxxxx xxxxxxxxx x §116 xxxx. x), b), x) xxxx d),
3. xx-xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ačkoli xx toto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu16) xxxxx xxx povolení x xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. jestliže xxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx bez xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
5. xxxxxxxxx-xx xx cizinec xx xxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxxx,
6. překročí-li cizinec xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
7. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
8. xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx krátkodobé xxxxx,
x) až xx 3 roky,
1. xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx dokladu, xx x tomu xxxx xxxxxxxx,
2. pobývá-li xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx víza xxxx xxxx pobytu xx xxxxx stanovené vízem xxxx bez xxxx, xx k tomu xxxx xxxxxxxx, xxxx
3. xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepravdivé informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1x) xxxx jeho xxxxxxxxx příslušníka, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx vydat xxxxx v případě, xx xxxxx Evropské xxxx1x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje veřejný xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tím, že xxxx závažnou nemocí, xxxxx x takovému xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 měsíců po xxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx xx xxxxx pobývá xx základě xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx nebo xx účelem xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, že ohrožuje xxxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje xxxxxxx pořádek anebo xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, xx trpí xxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx na xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení. Xxxxxxxxxx x správním vyhoštění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxx vydat, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx společného soužití xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na území xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx x případě, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxxxx, x s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení; xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx toto xxxxxx xxxxxxxxx přiznal, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7x).
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx azylu, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx azyl xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx azyl xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxx jestliže xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) podání xxxxxx xxxxx rozhodnutí ministerstva xx věci xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3x), xx xxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx žaloby xxxxx rozhodnutí ministerstva xx věci dočasné xxxxxxx xxxx soud xxxxxxxxx xxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
16) Xxxxxxxxx xxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
83. X §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 8 xx xx xxxxx "xx území" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
84. Xx §119 xx vkládá nový §119x, xxxxx zní:
"§119a
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 6 x 7 xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xx xxxxx přichází xxxxx xx státu, xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x na xxxxx vstoupí xxxx xxxxxx xxx povolení x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x prokáže závažný xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.
(2) Rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 xxxxx xxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx byl xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §119 xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx-xx xx v xxxx xxxxx x souladu x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(4) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxxx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx x správním vyhoštění, xxxxx nebylo ukončeno xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx území, policie xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mohl být xx xxxxxxxxxxx x xxxxx ohrožen xxxx xxxxx nebo zdraví.".
85. X §120 xxxxxx xxx: "Správní vyhoštění xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu".
86. X §120 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx k xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "povolením x xxxxxxxx pobytu".
87. X §120 xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxxx "§80" xxxxxxxxx slovy "§77".
88. X §120 odst. 2 se xxxxx "xxxx xxxxxxxx x xxxxxx" xxxxxxx.
89. X §122 odstavec 5 xxx:
"(5) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5x), xxxxxx xxxxx platnost xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže
a) pominuly xxxxxx jeho vydání x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, po kterou xxxxx cizinci xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx
x) se xxxxx x cizince xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (§87), který xxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní ochrany xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx na území.".
90. X §122 xx xxxxxxxx odstavec 6, xxxxx xxx:
"(6) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx vydat nové xxxxxxxxxx5x), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx a uplynula xxxxxxxx nebo alespoň 3 xxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožnit xxxxx na území, xxxx
x) xx xxxxx x cizince xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (§87), xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xx území.".
91. X §123 xxxx. 1 se slova "xxxxx x xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "uhradí x peněžních prostředků xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx".
92. V §123 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 až 6.
93. X §123 xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxxxxx xxx" xxxxxxx.
94. X §123 odst. 6 xx xxxxx "x xxxxxxx nebo" xxxxxxx.
95. X §127 odst. 1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.
96. X §127 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxx slovem ", xxxx" x doplňuje xx písmeno d), xxxxx xxx:
"x) je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.".
97. X §157 odst. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).
98. X §157 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx ", o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx".
99. X §157 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "dnů" xxxxxxxx xxxxx ", x jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx 15 xxxxxxxxxx xxx,".
100. X §157 odst. 2 se xxxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".
101. §158 xxx:
"§158
(1) Xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx, měsíc x xxx narození, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxx jiný xxxxxxxxxxxxx údaj xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Dále xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx
x) xxxxx x xxxxxxx
1. žádosti o xxxxxxx xxxx (§54), xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx (§42 xxxx. 4), xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§70 xxxx. 1),
2. žádosti x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území, xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§87x),
3. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) (§111 xxxx. 1),
4. výjezdního xxxxxxx (§50 xxxx. 6), hraniční průvodky (§14), xxxxxxxxx pozvání (§180 xxxx. 2) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§97),
x) xxxxx x
1. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx víza xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx platnosti,
2. xxx, xxxxxx x roku xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,
3. dni, xxxxxx x roku, xxx nabylo právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona x x xxxxxx zamítnutí,
4. xxx, měsíci x xxxx xxxxxx výjezdního xxxxxxx, xxxx číslu x x xxxx xxxx xxxxxxxxx,
5. xxxxxxx, xxxxxx xxxx skončení xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx druhu x xxxxx, důvodu xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx,
6. xxxxxx, xxx, xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx odepření vycestování,
7. xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x uvedením xxxx xxxxxxxxx omezení vstupu xx xxxxx,
8. xxxxxx xxxxxxxx vstupu xx xxxxx podle §122 xxxx. 1 xxxx 2,
9. zařazení do xxxxxxxxxxxx systému smluvních xxxxx jiným smluvním xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx jiného xxxxx, který xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
10. xxx, xxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx,
11. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx území x x xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx umožnil,
12. xxx, xxxxxx x xxxx nabytí právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx deliktu xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx a vymáhání xxxxxxx xxxxxx,
13. druhu, xxxxx a době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx podle písmene x),
2. umožňující xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxx x),
3. xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x) x výkonu xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.
(2) Policie xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje o
a) xxx, xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§180 xxxx. 2), xxxxx, xxxxxxxx, dni, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvaného xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx důvodem xxx xxxxxxxx xxxxxxx pozvání x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x údaje x orgánu, který xx xxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx další informační xxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění úkolu xxxxx tohoto xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Údaje xxxxxxx x informačním xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxx být xxxxxxxx i x xxxxxxxxxxx systému podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx je x tomto informačním xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Údaj x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx sdružovat x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".
102. Xx §158 xx xxxxxx nový §158x, xxxxx xxx:
"§158x
(1) Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informační xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx záznam, xxxxxxxxx fotografii, cizince, xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx identifikační xxxx sdělený tímto xxxxxxxx, x další xxxxx
x) x rozsahu xxxxxxx x xxxxxxx xxxx (§54), x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 4), x xxxxxx xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx xx xxxxx xxxx průkazu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx (§87x), x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§111 xxxx. 1), xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie (§115a),
b) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx, xxxx, xxxxx vydání, xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x označení xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxxx zamítnutí xxxxxxx datum, xxxxx x označení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ve xxxx rozhodl,
c) o xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu, x to xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, doba xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výjezdní xxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxx, číslo xxxx xxxx dokladu, xxxxx x označení xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x založený xx xxxx xxxxx xxxxxx a) xx x) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x průběhu xxxxxx xxxxx písmen x) xx x).
(2) Xxxxxxxxxxxx xxx výkonu působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxx
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 4),
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vydaném xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx orgánu,
c) xxxxx číslo xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) údaj x xxxxxxx vyřízení xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxxx a xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx a důvod xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx, xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx příkazu, xxxx číslo, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx a) až x) x další xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí a xxxxxxxxxxxx jsou oprávněna x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.".
103. X §159 se xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 se označují xxxx odstavce 3 x 4.
104. X §159 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 9, které xxxxx:
"(5) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158a xxxx. 1 v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx touto xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno povolení x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo mu xxxxxxx xxxxx za xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx x území.
(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, kterému xxxx přiznáno právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx7x), příslušnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, který xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právní postavení xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx podle §85 xxxx. 1 písm. x) zrušena xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx7x), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xx xxxxx xx svém xxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku.
(9) Xxxxxxxxxxxx neprodleně xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxx x příjmení, xxx, xxxxxx x xxxx narození a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx zamítnuta xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na území xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx tohoto povolení, x dále údaje x dni, měsíci x xxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
105. X §160 odst. 2 xxxx. a) x §160 xxxx. 3 písm. a) xx za slova "xxx-xx x" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx," se xxxxxxx.
106. X §160 xxxx. 4 xx xxxx "§158 xxxx. 4" xxxxxxxxx textem "§158 xxxx. 5".
107. X §160 xxxx. 5 xx text "§158 odst. 2" xxxxxxxxx xxxxxx "§158 xxxx. 2 x 3".
108. X §163 xxxx. g) xx xxxxxxxx xxx 4, xxxxx xxx:
"4. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podaných xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. a) x x),".
109. X §163 se xx xxxxx písmene n) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx o) x x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x žádosti xxxxxx xxxxx §11a,
p) posuzuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §180e.".
110. X §164 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §22 odst. 5 x 6, xxxx x xxxxxx do 90 xxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x) x §26 odst. 5 x 6, o xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx pobytu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů; dále xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a doby xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,".
111. X §164 xxxx. 1 xxxxxxx f) xxx:
"x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx na území xxxx o zrušení xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx svěřeno xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké x xxxxxxxxxx xxxxxxx,".
112. X §164 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx".
113. X §164 xxxx. 1 se xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx vstupu xxxxxxx xx xxxxx (§180x),".
114. X §164 xxxx. 3 xx xxxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".
115. X §165 xxxx. x) xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
116. V §165 xxxxxxx x) xxx:
"x) rozhoduje x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §66 odst. 1 xxxx. x), §67, §87x xxxx. 3 x §87x xxxx. 2,".
117. V §168 xx xxxxx "písm. x)" xxxxxxx, za xxxxx "29" xx xxxxxxxx xxxxx ", 29x xxxx. 2" x xxxxx "a 180x" xx nahrazují xxxxx ", 180b, 180x x 180x".
118. X §169 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vydat xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxx:
x) ve xxxxx 120 xxx ode xxx podání xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xx lhůtě 180 dnů xxx xxx podání žádosti x vydání xxxxxxxx x trvalému xxxxxx,
x) xx xxxxx 270 xxx ode dne xxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xx lhůtě 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxx,
x) ve xxxxx 60 dnů xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §69, xx-xx xxxxxx xxxxxx na území, xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87x a 87x.".
119. X §169 xxxx. 4 xx xx slova "písm. x)" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx".
120. V §169 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx slova "; jde-li o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx".
121. V §169 xxxx. 7 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxx xx také".
122. X §169 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "§76 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu" xxxxxxxxx xxxxx "§44 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §74 xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx".
123. X §169 odst. 7 xx písmeno x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmena x) a e) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).
124. V §169 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx §69x xxxx. 1 nebo 2" xxxxxxx.
125. X §169 xx doplňuje xxxxxxxx 9, xxxxx zní:
"(9) Xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx pobytu xxxxxx xx zastupitelském xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx jinak xxxx xxxxxxx zamítnutí xxxx žádosti, toto xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx, xx zruší.".
126. X §170 se xx xxxxx textu xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "; xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie1a), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxx xx 14 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx".
127. X §170 odst. 6 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxxxx".
128. X §171 písm. b) xx xxxxx "; xx xxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí xxxxx §9 odst. 5" xxxxxxx.
129. X §171 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxx-xx x xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníka, jsou x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vstupu nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx vyhoštění.".
130. X §172 se xx xxxxx textu xxxxxxxx 3 doplňují slova "; xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxx".
131. X §172 odst. 4 se xxxxx "xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy ", průkazu o xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx".
132. §173 zní:
"§173
Cizinec, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, pobývat xx xxx x xxxxxxxxxx x území xxx xxxx.".
133. V §178 xx slova ", xxxxx tento zákon xxxxxxxxx xxxxx [§87 xxxx. 6 xxxx. x) bod 2]," xxxxxxx.
134. Xx §178 xx xxxxxx xxxx §178x, který xxx:
"§178x
Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx rozvedený.".
135. Xx §180c se xxxxxxxx xxxx §180x x 180e, xxxxx xxxxxx nadpisů xxxxx:
"§180x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Policie xxxxxxx, který x xxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxxxx datum x xxxxx vstupu na xxxxx (§4 xxxx. 3), xx xxxxxxxx xxxx údaje dodatečně xxxxxxx, xxxxx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, po xxxxxx oprávněně pobývá xx xxxxx xxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx dodatečném xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx4x).
§180x
Xxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxx vstupu xxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx xxx xxxxx §9 xxxx. 1, 2 nebo 3 xxxxxxx vstup xx xxxxx.
(2) Xxxxxx x nové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx písemně xx xxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx vstupu xx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pohraniční xxxxxxx xxxxxxx soulad xxxxxx, xxx který byl xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx, s xxxxxx xxxxxxxxxxx x §9 xxxx. 1, 2 xxxx 3.
(4) X výsledku xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx policie xxxxxxx xxxxxxx informuje xx xxxxx do 60 dnů xxx xxx doručení žádosti xxxxxxx.".
136. X §180x xxxx. 1 xx xx slova "xxxxxx xx xxxxx" a xx slova "xxxxxx xx území" vkládají xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
137. X §180x xxxx. 2 se za xxxxx "území" vkládají xxxxx "smluvních xxxxx".
138. Xx §182a xx xxxxxx xxxx §182x, xxxxx xxx:
"§182x
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ztracených, odcizených xxxx xxxxxxxxxx cizineckých xxxx, cestovních xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx o pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx odcizení xxxxxx xxxxxxx. Obdobně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx.".
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx x vízum x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxx §42d zákona x. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.
3. Xxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §42x xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xx území xxxxx §83 xxxx. 2 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, podanou xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx lhůtě xx 180 dnů xxx xxx podání žádosti.
6. Xxxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu, které xxxxxxx cizinci xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu10a) xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dosažení xxxx xxxxxxxxxx neuplynulo více xxx 30 xxx.
7. Xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se dokončí xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
8. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, je xxxxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxx požádat xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
9. Xxxxxxx příslušník xxxxxx Evropské unie, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx oprávněn v xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx vydaného xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx území podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxx-xx xxxxxx vydán xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx požádat x xxxx xxxxxx za xxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
10. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považují xx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
11. Xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, a xxx xxx xxxxxxx xx 31. prosince 2007.
12. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
13. Žádost x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince z xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, nejpozději xx 1 xxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xx. XXX
Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx vlády se xxxxxxxx, xxx ve Xxxxxx zákonů xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx některých zákonů, xxx xxxxxxx ze xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx dni xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx v platnost Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19. xxxxxx 1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985 o xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XX
Zákon č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 2/2002 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Sb. x xxxxxx x. 444/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxx. 1 xxxxxxx b) xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 1a x 2 xxx:
"x) xxxxxxxxx s xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 90 xxx x občanech Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx hodlají xxxxxxxxx xxxxxxx po dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx1x) (xxxx jen "xxxxxxx s povolením x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx"), xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),
1x) §87a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 217/2002 Xx. a xxxxxx x. 161/2006 Xx.
2) Xxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
2. X §3 xx xx xxxxx odstavce 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje se xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx
1. xxxxxxxxx nezaopatřeného xxxxxx cizince s xxxxxxxxx x xxxxxx xx území České xxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxx x povolením x pobytu xx xxxxx České republiky xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx cizincem x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx manželem xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx x povolením k xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx nebo xxx ohledu xx xxx cizince, xxxxx xx o xxxx xxxxxxxx xx zdravotních xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx dítětem x xxxxxxxxx x pobytu xx území České xxxxxxxxx,
4. cizince, xxxxx xx nezaopatřeným xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo sestupné xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx byl udělen xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.".
3. X §15 písmeno x) zní:
"x) xxxxxx x povolení x pobytu cizince, xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx a xxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx".
XXXX TŘETÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizací x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Čl. V
Xxxxx č. 116/1985 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizací x mezinárodním xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 157/1989 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxx. 2 xx slova "x xxxxxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxx" zrušují.
2. §5 xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 xxxxxxx.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušníků, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 116/1985 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 83/1990 Xx., x sdružování xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Xx., zákona x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Sb., xxxxxx x. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Xx., xxxxxx č. 42/1994 Xx., zákona x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Xx., zákona č. 237/1995 Sb., xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx., zákona č. 95/1996 Sb., xxxxxx x. 147/1996 Sb., xxxxxx č. 19/1997 Xx., xxxxxx č. 49/1997 Sb., xxxxxx x. 61/1997 Sb., xxxxxx x. 79/1997 Xx., zákona č. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx č. 83/1998 Sb., zákona x. 157/1998 Sb., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx č. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 358/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx č. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Sb., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 149/2000 Xx., zákona č. 151/2000 Xx., zákona x. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Xx., xxxxxx x. 249/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 309/2000 Xx., xxxxxx č. 362/2000 Sb., xxxxxx x. 409/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Xx., zákona č. 61/2001 Xx., xxxxxx x. 100/2001 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 164/2001 Sb., xxxxxx x. 256/2001 Sb., xxxxxx č. 274/2001 Xx., zákona č. 477/2001 Xx., xxxxxx x. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx č. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 119/2002 Xx., xxxxxx x. 174/2002 Xx., zákona x. 281/2002 Xx., zákona x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx uveřejněného xxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., zákona x. 130/2003 Xx., zákona x. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 224/2003 Xx., zákona č. 228/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx č. 354/2003 Xx., xxxxxx č. 438/2003 Sb., xxxxxx x. 38/2004 Xx., xxxxxx č. 119/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 326/2004 Xx., xxxxxx č. 499/2004 Xx., zákona x. 695/2004 Xx., xxxxxx x. 58/2005 Xx., xxxxxx č. 95/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Sb., xxxxxx x. 215/2005 Xx., xxxxxx č. 253/2005 Sb., xxxxxx x. 288/2005 Sb., xxxxxx č. 358/2005 Xx., xxxxxx č. 428/2005 Xx. x xxxxxx x. 444/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §5 xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 24b x 24x zní:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxx x která má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx24x) xxxxxxxxx mít xxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx o koncesi xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx živnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxx24x).
24x) Zákon x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24x) §21 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
2. X §45 xxxx. 2 xxxx. x) a x §47 xxxx. 8 větě xxxxx xx xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.
3. X §48 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx potvrzení zahraniční xxxxxxx xxxxx podle §47 xxxx. 7, xxxxxxxxxxxxxx listu, rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, pozastavení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxx, že xxxxxxxxxxxx oprávnění nevzniklo, xx xxxxxxxxxxx nesplnil xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rozhodnutí x zastavení řízení x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §48 odst. 3 xx slova "x xxxxxxxxxx 1 x 2" xxxxxxxxx xxxxx "v xxxxxxxx 1".
5. X §70 se xxxxxx xxxxxxx.
6. X §70 odst. 1 xx věta první xxxxxxxxx větou "Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; na xxxxx, xxxxx xxxx přiznáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §69x.".
XXXX XXXX
Xxxxx trestního xxxxxx
Xx. XXXX
X §57 odst. 3 xxxxxx č. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 253/1997 Xx., xx na xxxxx písmene x) xxxxx "xxxx" zrušuje, xx xxxxx písmene x) se tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmena x) x f), xxxxx včetně poznámek xxx xxxxx x. 1x a 1x xxxxx:
"x) xxxxxxxx xx xxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1x) xxx xxxxxx xx státní xxxxxxxxxxx x xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x přiznaným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1x), xxxxxxxx-xx vážné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx veřejného xxxxxxx, xxxx
f) xxxxxxxx xx občanem Evropské xxxx a x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx-xx vážné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
1x) §15a xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 217/2002 Xx. x xxxxxx x. 161/2006 Sb.
1x) §83 xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Xx.".
XXXX ŠESTÁ
Změna xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. IX
V §183 xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx doplňuje xxxxxxxx 7, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 49x xxx:
"(7) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xx osobu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxx republikou xxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx49x), a xxxxx, xxxxx xxxx přiznáno xxxxxxxxx dlouhodobě pobývajícího xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx x na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx uděleno xxxxxxxx x pobytu13).
49a) Xxxxxxxx Rady 2003/109/ES xx dne 25. xxxxxxxxx 2003 o xxxxxxx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
XXXX SEDMÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxx školách
Xx. X
Xxxxx č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 210/2000 Xx., xxxxxx x. 147/2001 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 96/2004 Xx., xxxxxx x. 121/2004 Sb., xxxxxx č. 436/2004 Xx., zákona x. 473/2004 Sb., xxxxxx x. 562/2004 Xx. x zákona č. 552/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §91 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "občanů Xxxxx xxxxxxxxx" zrušují.
2. X §91 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" zrušuje.
3. X §91 xxxx. 6 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".
4. X §95 xxxx. 8 xxxx. x) xx xxxxx "3" nahrazuje xxxxxx "4".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 96/2004 Sb. x xxxxxx x. 588/2004 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §37 xx nadpis xxxxxxx.
2. X §37 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 17x zní:
"(2) Xxx účely tohoto xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta17a).
17a) Směrnice Xxxx 2003/109/ES ze xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x právním xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
3. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx.
4. Xxxx xxxxx se xxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení
Xx. XXX
V §11a xxxx. 3 xxxxxx č. 582/1991 Sb., x organizaci x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 265/2002 Sb. x xxxxxx x. 53/2004 Xx., xx xx xxxxxxx b) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) x xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xxxx jméno, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx
1. xxxxxxxxx nezaopatřeného xxxxxx xxxxxxx, který xx obyvatelem,
2. xxxxxxxxxxx cizince, který xxx xxxxxxx, xxxxx xx obyvatelem, nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rodinné xxxx, xxxx který xxx xxxxxxxx, xxxxx xx obyvatelem, xxxx xxxx manželem xxxxxxx xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxx cizince xxxxxxxx 65 xxx xxxx xxx ohledu xx xxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx sám xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx rodiny x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx obyvateli,
4. cizince, xxxxx xx nezaopatřeným přímým xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx linii xxxx xxxxxxx příbuzným xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx obyvatelem, x xxxx rodné xxxxx; xxx-xx x cizince xxxxx nemají přiděleno xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx
Čl. XIII
Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 202/2005 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 382/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx. a xxxxxx x. 495/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. §87 xxx:
"§87
(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (§3 xxxx. 2) xxxx xxxxxxx xxxxxxx x §98 xxxx. a) xx x) x x) xx m), x kterého xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx zaměstnavatel xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx zahraničním xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, povinen x xxxx skutečnosti xxxxxxx informovat xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x den nástupu xxxxxx osob x xxxxxx práce. Obdobná xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx trvání zaměstnání xxxxxxx skutečnost, xx xxxxxx základě již xxxx osoby xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nepotřebují, x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx splněna xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx povolení x zaměstnání nevyžaduje.
(2) Písemná informace xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x evidenci, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxx podle §102 xxxx. 2. Xxxxxx xxxxx xxxxxx údajů xx zaměstnavatel nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx nahlásit xxxxxxxxxx do 10 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx x xx xxxxxxx.
(3) Zaměstnavatel xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx byly xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vyslány x xxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx příslušný xxxx xxxxx o ukončení xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx.".
2. V §98 písm. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.
3. X §98 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx slovem ", xxxx" x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 52x zní:
"x) který na xxxxx České republiky xxxxxx na základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx52x) za účelem xxxxxxxxxx, xxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx než 12 xxxxxx.
52x) §42x xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Xx.".
4. X §102 xxxx. 1 xx xxxxx "x) xx l)" xxxxxxxxx slovy "x) xx x)".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 228/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Sb., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Xx. x xxxxxx č. 553/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X xxxxxxx 116 xxxxxxx xx x Xxxxxxxxxx xxxxx "a) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x), b), d), x) a x)".
2. V položce 117X xx x xxxxxxx c) xxxxx "Xxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xx 90 xxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx".
ČÁST DVANÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 96/1993 Sb., x stavebním xxxxxxx x státní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x doplnění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 35/1993 Xx., xx znění xxxxxx x. 83/1995 Xx., xxxxxx č. 423/2003 Xx. a xxxxxx č. 292/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §4 xxxx. 2 xxxxxxx b) x x) xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 5 x 5a xxxxx:
"x) xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxx průkaz xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx5) a xxxxxxxxx xxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx5x),
x) fyzická xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx5) x xxxxxx xxxxxx přiděleným xxxxxxxxxx orgánem České xxxxxxxxx5x).
5) Xxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) Zákon x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
2. X §4 xx xxxxxxxx 3 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx jako odstavec 3.
XXXX TŘINÁCTÁ
XXXXXXXX
Čl. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení, x výjimkou xxxxxxxxxx
1. čl. I xxxx 4 x 8, xxxx 42, xxxxx xxx x §42x x 42x, xxxx 43, pokud jde x §44 odst. 4 xxxx. g) x §44 xxxx. 5, xxxx 44, xxxxx xxx x §44x odst. 2, 6 x 7, xxxx 45, bodu 46, xxxxx xxx x §46 xxxx. 5, xxxx 47, xxxxx xxx x §46x, xxxx 49, xxxxx xxx x §48 písm. x), x) a x), xxxx 50, bodů 61 xx 63, xxxx 78 a 80, bodu 84, xxxxx xxx x §119x xxxx. 4 x 5, xxxx 96, xxxx 118, xxxxx jde x §169 xxxx. 2 xxxx. x), a xxxxxxxxxx čl. II xxxx 1, 2 a 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 60. xxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx, x
2. čl. I bodů 22, 26, 28, 29, xxxx 33 xx 35, xxxx 47, xxxxx xxx x §46x xxxx. 2 xxxx. c), xxxx 64, xxxxx xxx x §75 xxxx. 2 xxxx. a), §75 xxxx. 3 xxxx xxxxxx x xxxxx a §77 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx 65, xxxxx jde x §87x xxxx. 1 xxxx. x), §87x xxxx. 3, §87k xxxx. 1 xxxx. x) a §87x xxxx. 2, bodu 83, bodů 91 xx 94, bodu 101, pokud jde x §158 odst. 1 xxxx. x) xxx 9, bodů 136 x 137, xxxxxxxxxx čl. II xxxx 13 x xxxxxxxxxx čl. III, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxx 1990 v Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxx 14. června 1985 x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku.
Xxxxxxxx v. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxxx x. r.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 161/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 27.4.2006, x výjimkou xxxxxxxxxx čl. I xxxx 4 x 8, xxxx 42, pokud xxx x §42x a 42x, bodu 43, xxxxx jde x §44 xxxx. 4 xxxx. g) x §44 xxxx. 5, xxxx 44, xxxxx xxx o §44a xxxx. 2, 6 x 7, bodu 45, bodu 46, xxxxx jde x §46 odst. 5, xxxx 47, xxxxx xxx x §46x, xxxx 49, xxxxx xxx x §48 xxxx. x), c) x x), xxxx 50, xxxx 61 xx 63, xxxx 78 x 80, xxxx 84, xxxxx xxx x §119a xxxx. 4 a 5, bodu 96, xxxx 118, pokud xxx o §169 xxxx. 2 písm. x), x ustanovení čl. II xxxx 1, 2 x 4, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 60. dnem po xxx xxxx xxxxxxxxx, x čl. I xxxx 22, 26, 28, 29, xxxx 33 xx 35, bodu 47, pokud jde x §46x xxxx. 2 xxxx. x), xxxx 64, pokud xxx x §75 xxxx. 2 xxxx. x), §75 xxxx. 3 xxxx xxxxxx x xxxxx x §77 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx 65, xxxxx xxx x §87x odst. 1 xxxx. x), §87x xxxx. 3, §87x xxxx. 1 xxxx. x) x §87x xxxx. 2, xxxx 83, xxxx 91 xx 94, xxxx 101, xxxxx xxx x §158 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 9, xxxx 136 x 137, xxxxxxxxxx čl. II xxxx 13 x xxxxxxxxxx čl. III, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX o xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.90 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.85 x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx xxx XX.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.