Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2006.


Zákon, kterým se mění zákon č. 326/99 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
161/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky Čl. I
Přechodná ustanovení Čl. II
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Čl. III
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel Čl. IV
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice Čl. V
Přechodné ustanovení Čl. VI
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o živnostenském podnikání Čl. VII
ČÁST PÁTÁ - Změna trestního zákona Čl. VIII
ČÁST ŠESTÁ - Změna školského zákona Čl. IX
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o vysokých školách Čl. X
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace Čl. XI
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. XII
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. XIII
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. XIV
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o stavebním spoření Čl. XV
ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XVI
161
ZÁKON
xx xxx 16. xxxxxx 2006,
xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx
Xx. I
Zákon č. 326/1999 Sb., x pobytu cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 140/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., zákona x. 217/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Xx., xxxxxx x. 559/2004 Xx., xxxxxx x. 428/2005 Sb. x xxxxxx x. 444/2005 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §4 xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 4x znějí:
"(2) Xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pobytu xxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxx-xx tato xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx na xxxxx (§13).
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx4x) xxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx cizinci xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx.
4x) Nařízení Xxxx XX č. 2133/2004 xx dne 13. xxxxxxxx 2004, xxxxxx xx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx razítka cestovní xxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxx.".
2. X §6 odst. 2 xx xx slovo "xxxx1x)" vkládají slova "x na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§15a)".
3. X §6 xxxx. 5, §42x xxxx. 5 xxxx. x), §113 xxxx. 1 xxxx. x), §113 xxxx. 5, §114 xxxx. 3 xxxx. x) x x §169 odst. 7 xxxx. x) x x) xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx x trvalému pobytu".
4. X §6 xx xx xxxxx odstavce 7 xxxxxxxx xxxx "Xxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, který xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.".
5. X §6 xx xx konci odstavce 9 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.".
6. V §6 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx xxx:
"(10) Xxxx-xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx cestovní doklad xxxx nemůže-li xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx hraniční xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, prokázal xxxxx xxxxxxxx. Nemá-li xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxx xxxx nemůže-li xx jej obstarat, xxxxxxx mu xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x skutečnost, xx xx rodinným příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.".
7. X §7 odst. 1 písmeno c) xxx:
"x) xxxxxxxx cizince xx povinnost x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území.".
8. X §9 xx xx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xxxxxxx postupuje x x xxxxxxx cizince, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem převzetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.".
9. X §9 xxxx. 4 se xxxx xxxxx xxxxxxx.
10. X §9 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Policie xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx Evropské unie1a). Xxxxxxx policie xxxxxxxxx x x případě xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx1x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prokáže, xx tento xxxxx Xxxxxxxx xxxx pobývá xx území. Rozhodnutí x odepření vstupu xx nevydá, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx vstupu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.".
11. X §9 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 5c xxx:
"(7) X důvodech xxxxxxxx vstupu xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx cizince na xxxxxxxxx formuláři5c) x xx xxxxxxxxxx dokladu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx5x).
5x) Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/574/XX xx xxx 29. dubna 2004, xxxxxx xx mění xxxx XX Společné xxxxxxxx.".
12. Xx §11 xx xxxxxx xxxx §11x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5x xxx:
"§11x
Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vstupu x xxxxxx uvedeného v §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), může xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nového xxxxxxxxxx5x), x to xxxxxxxx po uplynutí 2 xxx ode xxx, xxx mu xxx xxxxx na xxxxx odepřen. Policie xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 180 xxx xx xxxxxxxx řízení.
5d) §101 zákona x. 500/2004 Sb., správní xxx.".
13. X §15a xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "let" xxxxxxxx xxxxx "nebo takové xxxx manžela xxxxxx Xxxxxxxx xxxx".
14. X §15x xxxx. 3 xx slova "xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) se".
15. X §15x se doplňuje xxxxxxxx 4, který xxx:
"(4) Ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie se xxxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxxx, xxxxx
x) x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx péče xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1).".
16. V §18 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxx 5 xxxxx "xxxx" xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx 7 x 8, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7x xxxxx:
"7. držitelem xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx x xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx, xxxx
8. držitelem xxxxxxxx k trvalému xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta v Xxxxxxxxx společenství xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie7c) (xxxx xxx "rezident xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie") x xxxx xxxxxx xx xxxxx nepřekročí 3 xxxxxx,
7x) Xxxxxxxx Rady 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
17. X §18 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"e) xx-xx rodinným příslušníkem xxxxxx Evropské unie, xxxxx xxxxx x xxxxxx xx 90 xxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxx s občanem Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) a x).
18. X §19 xxxx. 1 xxxx. c), x) a x) xx xxxxx "; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Evropské xxxx1x)" xxxxxxx.
19. X §19 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x území xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxx")".
20. X §19 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
21. X §22 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx není xxxx xxxxxxxxx jinak,".
22. V §22 xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 7x xxx:
"(5) Xxxxxx o xxxxxxx průjezdního xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx hraničním přechodu xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7x). X xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
7x) Nařízení Xxxx (ES) č. 415/2003 xx xxx 27. xxxxx 2003 x xxxxxxxxx víz na xxxxxxxxx xxxxxx udělování xxxxxxxx xxx projíždějícím xxxxxxxxxx.".
23. X §22 xx xxxxxxxx odstavec 6, xxxxx xxx:
"(6) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx hraničním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie1a). X xxxxx případě xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxx.".
24. X §23 xxxx. 1 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) na xxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu, xx xxxxxx závažnou xxxxxx; o předložení xxxxxxxx zprávy xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx nemocí xxxx.".
25. V §23 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx průjezdního xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx.".
26. V §26 xxxxxxxx 5 zní:
"(5) Xxxxxx x udělení xxxx k xxxxxx xx 90 dnů xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských společenství7d). X xxxxx případě xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".
27. X §26 se za xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 6, xxxxx zní:
"(6) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xx 90 dnů xx xx xxxxxxxxx přechodu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1x). X xxxxx xxxxxxx vízum xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavce 6 x 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 a 8.
28. X §26 xx xxxxxxxx 7 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.
29. X §27 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
"x) doklad xxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxx (§12),".
30. X §27 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; o xxxxxxxxxx lékařské xxxxxx xxx požádat xxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx závažnou xxxxxx xxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx f).
31. X §27 xxxx. 2 xx slova "xxxx. a), b) x x)" nahrazují xxxxx "xxxx. x), x), x) x x)".
32. X §27 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx k xxxxxxx x udělení xxxx x xxxxxx xx 90 xxx xxxxxxxxx xxxxx cestovní xxxxxx, doklad xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x fotografie.".
Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 xx 7.
33. X §27 se xxxxxxxx 5 xx 7 xxxxxxx.
34. §29 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§29
Prodloužení xxxxxxxxx x doby pobytu xx krátkodobé vízum
(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 90 dnů x dobu pobytu xx toto xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x předloží náležitosti xxxxx odstavce 3. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx platnost xxxxxxxxxxx víza x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx xxxx x době xxxxxxxxx xxxxxx víza x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxx předchozího x xxxxxxxxxxxxx pobytu xx území xxxxxxxxxxx 3 xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx prodloužit, xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx-xx důvodem xxxxxxx změna xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§61).
(3) K žádosti x prodloužení platnosti xxxx x xxxxxx xx 90 xxx x doby pobytu xx xxxx xxxxx xx cizinec povinen xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §27 odst. 1 xxxx 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx území; xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5) xxxx xxxxx xx úhrada xxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) K xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx toto xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx prodlouží platnost xxxxxxxxxx víza, jestliže xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx platnosti xxxxxx xxxx a xxxxxxxx náležitosti xxxxx §25, x výjimkou xxxxxxxxxx. Doba prodloužené xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nepřekročila 3 xxxxxx. Dobu platnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zřetele.".
35. §29x xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§29x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx smluvním xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx státem opravňuje xxxxxxx x pobytu xx xxxxx po xxxx v xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Policie xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx víza vydaného xxxxx smluvním státem
a) xxxxxxxxxx platnost x xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §29; o xxxxxxxxxxx platnosti x xxxx pobytu informuje xxxxx smluvního státu, xxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxx platnost xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx (§13), nebo
c) xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx některou z xxxxxxxx pro jeho xxxxxxx; x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxx udělil.".
36. V §30 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx se dále xxxxxxx cizinci xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx na území xxxx xx xxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí (§49).".
37. X §30 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Vízum x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx převzetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem společného xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx studia xx území nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu na xxxxx xx xxxx 3 pracovních dnů. Xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem podání xxxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx opravňuje k xxxxxx xx xxxx 30 pracovních xxx. X případě, že xxxxxxxx povolení xxxxx xxxx první xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx brání xxxxxx xx vůli xxxxxxx nezávislé, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Cizinec xx xxxxxxx xx xxxxxx důvodů podle xxxx třetí xxxx xxxxxx neprodleně oznámit xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xx účelem xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.".
38. X §31 xx xx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území, xxx-xx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx podnikání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8x), xx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx jednací ohlášení xxxxxxxx nebo xxxxxxx x udělení koncese x u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx požádal.".
Poznámka xxx xxxxx x. 8d xxx:
"8x) Xxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
39. V §33 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §69 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67, 68 x §69 odst. 2".
40. X §37 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "xxxxx" xxxxxxx, xx konci xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx neprokáže xxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx stanovené xxxxxxx,".
41. X §42 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx (§70 xxxx. 4)" xxxxxxxxx slovy "povolení x trvalému xxxxxx".
42. Xx §42x xx xxxxxxxx xxxx §42x xx 42x, které xxxxxx nadpisů a xxxxxxxx pod čarou x. 9d xx 9x xxxxx:
"§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx rezident xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx na xxxxx hodlá xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.
(2) Žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu nebo xx xxxxx policii. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxx podat x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xx nejpozději xx 3 xxxxxx xxx xxx vstupu xx xxxxx.
(3) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx
x) doklad xxxxxxxxxxx přiznání právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §6 xxxx. 9,
x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx vynaložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jím xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na domácnost xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9x),
x) náležitosti xxxxxxx x §31 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx. x), x
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4.
(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxx k zaměstnání xxxx x xxxxxxx xxxxx číslo jednací xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k zaměstnání x x kterého xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zaměstná, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 odst. 1 xxxx. a), x), x) x f). Xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 4.
(5) Xxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx oprávněn xxxxx x rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx x xxx povolen pobyt xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx mu xxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezidenta jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x x žádosti xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §6 xxxx. 9, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní prostředky xxxxxxxxxx k zajištění xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeb xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a nezbytných xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9x) x dále xxxxxxxxxxx uvedené v §31 xxxx. 1 xxxx. a), x), x) x x). Xx požádání xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4.
§42x
Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx
(1) Xxxxxx x povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx studia xx území9d) je xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx x xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §64, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x základní škole, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uskutečňováno x xxxxx xxxxxxxxx programu xxxx odborné xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §31 odst. 1 xxxx. a), x), x), e) a x),
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, popřípadě jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx nezletilý,
c) prokázat xxxxxxxxx prostředků k xxxxxx xx xxxxx (§13), jde-li x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx nebo neplacenou xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx případech doklad x xxx, že xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx přebírá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx předložit náležitosti xxxxx §31 xxxx. 4.
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 9.
§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území
(1) Povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx ochrany xx území9e) xxxx xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx, který xx
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx9x), xxxx
x) xxxxxx, xxx xxxxxx bylo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx9x), xxxxx svědectví xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nedovoleného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx podmínky, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx trestného činu x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx trestného xxxx.
(2) Xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dále xxxxx xx žádost xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) xxxxxxxx xxxxxxxx vycestování.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx je schopen xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení o xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za účelem xxxxxxx na území x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Cizinci xx xxx dne, xxx byl poučen xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 1 xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxx či jinak xxxxxxx jeho xxxxx xx území. Xxx xxxxx xxxx xxxx xx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx x xxxx předání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní doklad, xx-xx xxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxxx-xx doba xxxx platnosti, xxxxxx x xxxxxxxxx ubytování xx xxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx-xx cizinec x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení xxxxxx činného x xxxxxxxx řízení o xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1.
9x) Xxxxxxxx Xxxx 2004/114/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2004 o podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx za xxxxxx studia, výměnných xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby.
9e) Xxxxxxxx Xxxx 2004/81/ES xx xxx 29. xxxxx 2004, týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx oběťmi obchodování x lidmi nebo xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §232x xxxxxxxxx xxxxxx.
9x) §171a trestního xxxxxx.".
43. §44 xxx:
"§44
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx formou xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx podle §78; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx studia na xxxxx (§42x) xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx na xxxxx dostavit xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx cizinci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxx xx xxxxxx studia xx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx §79 xxxx. 2 a §81 xxxxxxxx obdobně.
(4) Xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx x dosažení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx 1 xxx,
x) 1 rok, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx s předpokládanou xxxxx pobytu xxxxx xxx 1 xxx,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx (odstavec 1), xxxxx byl vydán xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx rodiny, nejméně xxxx xx 1 xxx,
x) 2 xxxx x xxxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx,
x) odpovídající xxxx xxxxxxx x povolení x zaměstnání,
f) odpovídající x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x tuzemské xxxxxxxxxxx organizaci, xxx-xx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §42x, xxxx
x) 2 xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x platností na xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 6 měsíců.".
44. Xx §44 xx xxxxxx xxxx §44x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 9x zní:
"§44a
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx
x) na xxxx xxxxxxxxxx x §44 xxxx. 5,
x) xxxxxxx xx xxxx stanovenou x §44 xxxx. 4 písm. x), x), e) xx x),
x) na xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 odst. 1, xxxxx byl xxxxx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x dobu platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. x),
x) xx xxxx 5 let, jde-li x dobu platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx podle §44 xxxx. 4 xxxx. x).
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem studia xx území (§42x) xxx xxxxxxxxxx opakovaně, xxxx xxxx nejdéle x 2 xxxx, xxxxx bylo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx studia xx vysoké škole. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vydáno xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx o odborné xxxxx v tuzemské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxx případech se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Na prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx §35 xxxx. 2 x 3, §36, §46 xxxx. 3 x §47 vztahuje xxxxxxx.
(4) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §42x odst. 1 xxxx. a), x) a x) x dále doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx; xx neplatí, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5) nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxx nositeli xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx cestovní xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny nelze xxxxxxxxxx, xxxxx policie xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§46a).
(5) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx náležitosti podle §42x xxxx. 3, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Rejstříku trestů xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx je dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 7 xxxx 8. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x případech, kdy xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx nevyžaduje xxxxxxxx k xxxxxxxxxx9x), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxx xxxxxx x provedení práce x náležitosti xxxxxxx x §31 odst. 1 písm. x), x), x) a x).
(6) X xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxx podle §42d xx cizinec xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §31 odst. 1 xxxx. x), b), x) x f),
b) xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území; povinnost xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx, pokud je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx5) xxxx xxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxx prokáže jiným xxxxxxxx,
x) prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území (§13), xxx-xx o studium xx xxxxxx škole xxxx xxxxxxxxxx odbornou xxxxx; v ostatních xxxxxxxxx doklad x xxx, xx xxxxxxx xx pobyt xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x jeho xxxxxxx na území, xx-xx xxxxxxxxx.
(7) Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X žádosti xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 5, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42x xxxx. 2 xxxxxx potvrzující existenci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx změny xxxxxx xx cizinec xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
9x) §98 xxxx. m) xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Xx.".
45. X §45 xx doplňuje xxxxxxxx 7, který xxx:
"(7) Cizinec x xxxxxxxxx dlouhodobým xxxxxxx xx xxxxxx ochrany xx území je xxxxxxxx požádat xxxxxxx x vydání povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx dlouhodobý xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx zjištěny xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území xxxxx §46c xxxx. 1 xxxx. x) xx x).".
46. §46 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 9i xxx:
"§46
(1) Pro xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxx xxxxxxx §31 xxxx. 1, §33, 34, 37, 38, §55 odst. 1, §56, §58 odst. 3 a §62 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx nad 90 dnů.
(2) Xxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx obdobně §56 vztahující xx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx.
(3) Pro xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxxx xxxxxxx §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), x), x), x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) x §62 xxxx. 1.
(4) Xxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx a jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx soužití xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx §55 odst. 1, §56 odst. 1 xxxx. x), x), x), §56 xxxx. 2 xxxx. x) a §62 xxxx. 1 vztahující xx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx.
(5) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx (§42x) platí obdobně §37, §55 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x), x), x), §56 xxxx. 2 písm. x) x §62 xxxx. 1 vztahující xx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů.
(6) X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání a xxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) až x).
(7) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxx daňových xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxx, xx xxxx splatné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx penále; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxx xxxxxx, k xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx daňovým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(8) K xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podnikání xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8x) xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx potvrzení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx všeobecné x xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x §31 xxxx. 1 xxxx. x) x c) xx x).
9x) §20x zákona x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxx x. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx. x xxxxxx x. 492/2000 Sb.".
47. Xx §46x xx xxxxxxxx nové §46x x 46x, které xxxxxx xxxxxxx znějí:
"§46b
Zrušení xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx
(1) Na xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx7x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx zruší.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jestliže
a) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spáchání zvlášť xxxxxxxxx úmyslného trestného xxxx,
x) je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxxxx povolení xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx území9a) z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxx 1 rok anebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx spáchal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx společný postup xx věci vyhošťování,
d) xxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx toto xxxxxxxx vydáno,
e) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) držitel xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x jím xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9x), nebo
h) xxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na svém xxxxx
xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dopadům tohoto xxxxxxxxxx xx soukromého x rodinného xxxxxx xxxxxxxx tohoto povolení.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vydaného xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi za xxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxxx xxxx přiměřené x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie obdobně x x případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx x rezidentovi jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; rezident xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx.
§46x
Xxxxxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx zruší platnost xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx9x), xxxxxxxx
x) xxxxxxx přestal xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42e xxxx. 1,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xx to xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x území vycestovat.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx uděleného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x správním vyhoštění xxxxxxx xxxx odloženo xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx případě xxxxxxx xxxxxxx správní vyhoštění xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx.
(4) Xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.".
48. X §47 xxxx. 1 xx xxxxx "90" xxxxxxxxx xxxxxx "120".
49. §48 xxx:
"§48
Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3x) (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx podle §7 xxxx. 1 písm. x), §33 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) nebo xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx (§43),
x) který xx xxxxxx x §42x xxxx. 1 xx podmínek a xx xxxxx xxxxx §42x xxxx. 3,
x) xxxxx podal xxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx ochrany xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx.".
50. Xx §48 xx xxxxxx xxxx §48x, xxxxx xxx:
"§48x
(1) Xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §42x xxxx. 3, xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx cizinci xxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx9x). Xxxx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxx podle §42x xxxx. 3. Xx xxxx zajištění xxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx ochrany xx xxxxx je oprávněn xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx.
(3) Po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xx území se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".
51. X §50 odst. 1 xx xxxxx "povolení x pobytu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xx zrušení přechodného xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1x), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie,".
52. X §50 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §67.".
53. X §50 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxx".
54. X §50 xxxx. 5 xx xxxx první xxxxxxxxx xxxxx "Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1x) nebo xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx minimálně na 1 xxxxx.".
55. X §50 odst. 7 xx za slovo "xxxxxxx" xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxx".
56. X §56 xxxx. 1 xx za xxxxxxx x) vkládá nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx podnikání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x udělení xxxxxxx x x kterého xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxx požádal, x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx g) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx k).
57. §59 xx xxxxxxx.
58. X §60 odst. 2 xx xxxxx "90" xxxxxxxxx číslem "120".
59. X §61 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxx x) slovo "anebo" xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx "anebo" x xxxxxxxx xx xxxxxxx f), které xxx:
"x) cizinec xxx xxxxxxxx xxxxxxxx neprokáže xxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx ani xx lhůtě stanovené xxxxxxx,".
60. V §62 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních věcí.".
61. X §64 xxxxxxx x) zní:
"a) vzdělávání x základní xxxxx, xxxxxxx škole, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,".
62. X §64 písmeno x) xxx:
"x) odborná xxxxx určená k xxxxxxx praktických, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, vzdělávání xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx škole xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 5 let xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx škole x 3 let xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx škole xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx praxe musí xxx organizačně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školou, Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo vyšší xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx,".
63. X §64 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxx xxxxx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxx xx xxxxx (§42x) xx vzděláváním xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x tuzemské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx praxí pouze xxxxxxx xxxxx bezplatná.".
64. Xxxxx XX xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10x, 11, 12, 12x x 12x xxx:
"XXXXX IV
TRVALÝ XXXXX XX XXXXX
Xxx 1
§65
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxxxxx výchovy10a), xx-xx splněna podmínka xxxxx §87 xxxx. 1.
(2) Ustanovení xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx Evropské xxxx1x) x xxxx xxxxxxxxx příslušníka.
Povolení x xxxxxxxx xxxxxx
§66
(1) Povolení x xxxxxxxx pobytu xx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx vydá xxxxxxx
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x humanitárních xxxxxx, xxxxxxx
1. xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzniklo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx,
2. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx x xxxxxxx azylu, xxxx
3. byl-li x xxxxxxxxx xxxxxxx občanem Xxxxx republiky,
b) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) na xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxx zletilé xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xx základě povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx soužití xxxxxx xxxxxxx.
(2) Povolení x xxxxxxxx xxxxxx se xxxx xx žádost xxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx bylo xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §77 odst. 1 xxxx. c) nebo x), xxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 xxx.
§67
(1) Xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx xxxxxxx, který xx xxxxx pobývá v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx ukončení azylového xxxxxx x
x) o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx stížnosti, xxxxxx nejméně 2 xxxx.
(2) Xx doby xxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů, na xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Nepřetržitost xxxxxx xx území xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podal xxxxxx x azyl xxxxxxxxxx xx 7 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dlouhodobé xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx azylového xxxxxx lze prominout, xxxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nezletilý xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx rozhodnutím příslušného xxxxxx xxxxxx xx xxxx cizince xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1.
§68
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx po 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.
(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx započítává xxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx k xxxxxx nad 90 xxx x na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxx cizinec na xxxxx služebně vyslán xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx započítává xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx započítávají x xxxxxx nepřítomnosti xxxxxxx xx území x xxxxxxx xxxx xxxx pobytu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nepřesáhla 6 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxxxxxx 10 měsíců, x dále xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nepřesáhlo 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx cizinec pracovně xxxxxx do xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx delší xxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxx se xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podat x cizinec, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx platnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx žádost podána xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§69
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxx §66 xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx b) lze xxxxx xxx policii, xxxxx cizinec, jemuž xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx,
x) pobývá xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a
1. xx nezletilým xxxx xxxxxxxx nezaopatřeným dítětem xxxxxxx, xxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
2. je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jemuž xxx udělen azyl x důvodů uvedených xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxx11),
x) xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx povolení x dlouhodobému pobytu, xxxx
x) xxxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, pokud jeho xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx přispěla x xxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxx xxxxxxxxx organizování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx.
(3) Xxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx žádost xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §67.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §68 xxxx. 1 xxxxxx cizinec xxxxxxx; xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 4 xx xxxxxxxx podat xxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§70
(1) Žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx podává xx úředním xxxxxxxxx. X xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x) xxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx jména, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx narození, xxxxx x xxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx dosažené xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx příchodem xx xxxxx (pracovní xxxxxxxx, xxxxx x adresa xxxxxxxxxxxxxx), účel xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx bydliště x cizině, xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxxx), xxx xxxxxx xx xxxxx, číslo x platnost xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) jméno, příjmení x xxxxxxx jména, xxxxxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx manžele nebo xxxxxxxx,
x) jméno, příjmení x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx rodičů,
d) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Cizinec je xxxxxxx x žádosti x povolení k xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx doklad,
c) xxxxxx potvrzující xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx list xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztah, doklad x tom, xx xxxxxxx byl x xxxxxxxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx1); xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx, který xxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68,
x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu na xxxxx (§71 xxxx. 1); xx neplatí, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx podle §67 xxxx xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxx má xxxxxx xxxxxxxx, jakož i xxxxx, x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxx xxxxxxxxxxx po dobu xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nevydává; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 let, xxxxxxx xxxxxx 15 xxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výpis z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67, nepředkládá doklad xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v němž xxxxxxx,
x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (§71 xxxx. 2),
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x trvalým pobytem xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x tímto xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Cizinec, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dítětem xxxxxxxx2) xxxx dítětem, xxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, který žádá x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. a) nebo x) x xxxxxx xx území xx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx odstavce 2 xxxx. a) xx x) x f).
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) xxxxx §66 xxxx. 2 xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lékařskou xxxxxx, xx netrpí xxxxxxxx xxxxxx. X předložení xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx pouze v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
§71
(1) Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx považuje doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a ostatních xxxxxxxxxx xxxxxx cizince x jím xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9x). Xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §66 xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příslibu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx x prostředků xxxxxxxxx rozpočtů.
(2) Xxxxxxxx x zajištění ubytování xxxxx §70 xxxx. 2 písm. f) xx xxxxxx xxxxxx x vlastnictví bytu xxxx xxxx, doklad x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podpis xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x ubytováním xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx souhlas před xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxxxxxx.
§72
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 180 xxx, x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx skutečné podobě.
§73
Policie xxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxx xxxx zrušení xxxxxx xxxxxx moci.
§74
(1) Cizinec xx povinen xx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu12a). Xxxxx x xxxxxxxx x povolení k xxxxxx xx xxxxxxx xxxx i potvrzení x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
Xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
§75
(1) Policie xxxx xxxxxxxxxxxx žádost o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x), f) nebo x),
x) cizinec x xxxxxxx předloží padělané xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oprávnění xx sloučení xxxxxx xxx xx xxxxx x jinou xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§154),
e) xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), xxxx
x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §66 xxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxx §67 xxxx §68.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx nepředloží xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx podmínku xxxxxxx zachovalosti (§174),
d) x xxxxxx jsou xxxxxxxx skutečnosti xxxxx §77 xxxx. 2 xxxx. f),
e) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) K xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 se xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), policie xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx smluvním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxx přihlédne xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x tomuto xxxxxxxx. Vydání povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§76
Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) nabytím xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trest xxxxxxxxx10) xxxx vykonatelností rozhodnutí x správním xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx7x), xxxx
x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx mrtvého.
§77
(1) Xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx, xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu; xx xxxxxxx, xxxxx xx v manželství xxxxxxxx xxxx nebo xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx manžely xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxx trvalý xxxxx povolen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx náležitostí,
c) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx států Xxxxxxxx xxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxx než 12 xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx x narozením xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx odborným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zahraničí,
d) xxxxxxx xxxxxxx xxxx území xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 6 xxx,
x) xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z mezinárodní xxxxxxx, nebo
f) x xx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dále xxxxx, jestliže
a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx anebo xx xxxxxxx nebezpečí, xx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx důvod, xxx xxxxx xxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu vydáno,
c) xxxx zrušena xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx uděleného tomu, xxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx povolení, xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3,
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 3 roky, xxxx
x) xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup ve xxxx vyhošťování rozhodl x vyhoštění xxxxxxx xx svého xxxxx9x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx některého xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uplatňujícího xxxxxxxx postup ve xxxx vyhošťování, x xxxx x důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,
xx podmínky, xx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxx odstavců 1 x 2 stanoví xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx z území xxxxxxxxxx.
§78
Xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx jako
a) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xx xxxxx štítku, xxxxx xx vyznačuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx držitel prokazuje xxx xxxxx, příjmení x ostatní jména, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; xx-xx průkaz xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, držitel jím xxxx xxxxxxxxx xxxxx x místo xxxxxxxx x xxxxxx příslušnost.
§79
Zapisování xxxxx xx xxxxxxx x povolení x xxxxxx x doba xxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx §78 xxxx. 3.
(2) Xxxxx byl xxxxxxx vydán příslušným xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, uvede xx xxxxx a xxxxxxxx xx tvaru xxxxxxxx x xxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx případech xx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dokladu.
(3) Xxxxxxx xx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x zbavení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxx x dobou xxxxxxxxx 10 xxx a xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx x dobou xxxxxxxxx 5 xxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx lze x xxxxxxx xxxx prodloužit, x xx i xxxxxxxxx.
§80
Xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx
(1) Cizinec xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx 90 xxx před xxxxxxxxx xxxx doby; x xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxx xxxxx x dříve.
(2) V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxx odstavce 1 xxxxxxx důvody xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podat xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §77.
§81
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad; xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§82
(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx průkaz xxxxxxxx, zničený, odcizený xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ohlášení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx průkazu. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx žádá x xxxxxxxxxxx platnosti xxxx xxxxxxx x tuto xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx žádá-li xxxxxxx o vydání xxxxxxx x povolení x pobytu po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 2.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxx v průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx vydání; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, pouze xxxxx xxxxx xx xxxxx podoby xxxxxxxx.
Xxx 2
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx
§83
(1) Xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx cizinci právní xxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx7x) (xxxx xxx "xxxxxxxx xx xxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx 5 xxx nepřetržitého xxxxxx xx xxxxx (§68),
x) nenarušil xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a
c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx podle §71.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x povolením x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, kterému toto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx současně x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, pokud x xx xxxxxxx xxxxxxx požádá a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx, xxxxxxx právní postavení xxxxxxxxx xx území xxxx xxxxxxx (§85 xxxx. 1), xx xxxxxxxx požádat x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na území xxxxx §71. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx cizinci xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx po xxxxxxxx dobu nepřetržitě (§68), xxxxxxxx důvody xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie.
§84
Policie xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx k pobytu xxxxxx "povolení x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"7x).
§85
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, nejsou-li xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušil xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo
b) xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx na svém xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 v průkazu x povolení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - XX"7x).
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Xxx 3
Xxxxxxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
§86
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx skončí
a) xxxxxxxxx xxxx x xxx uvedené,
b) ohlášením xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) nabytím právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky,
e) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx mrtvého.
(2) Xxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x něm xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) průkaz obsahuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provedené xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx neodpovídá skutečné xxxxxx jeho xxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxx průkazu xxxxxxxx x plně xxxx xxxxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx prokázaný x vydá se xxxxxx xx místě12b). Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podepsaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx zrušením xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx prohlášení xx xxxxxx stává xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx průkazu předem xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx 4
Pobyt xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx výchovy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§87
(1) Cizinec xxxxxx 18 let xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx10x) xx oprávněn xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xx území xxxxxxx xxxxx, ve kterém xx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx podle odstavce 1 vzniká xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 15 let xxxxxxx xx xxxxx xxx cestovního xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx na požádání xxxx cizinci podle xxxxxxxx 1 průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx. X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní doklad x xxxxxxxxxx.
(5) Cizinec xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx požádat x vydání průkazu x povolení k xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxx 15 xxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx 15 xxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx oznámí xxxxxxx, xx se xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx; oznámení musí xxx xxxxxxxx jejím xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) cizinec xxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1),
c) xxxxxx náhradní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx odhlásí z xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(7) Oprávnění ktrvalému xxxxxx xxxxxxx svěřeného xx xxxxxxxx výchovy xx xxxxxxxx xxxx 15 let xxxxxx, xxxxxxxx
x) cizinec
1. je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx,
2. oznámí policii, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx vzdává; x xxxxxxxx připojí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx ověřeným xxxxxxxx,
3. xxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1), xxxx
4. xxxxxxx xxxx 18 xxx; xx xxxxxxx, xx-xx cizinec xxxxxx rozhodnutím soudu xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x), xxxx-xx ji xxxxxxx xx 60 xxx xx dosažení xxxx 18 xxx,
x) skončí xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxx 18 xxx cizince, xxxx
x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx x trvalého xxxxxx xx xxxxx.
(8) Xxxx, xxx xxxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxxxx xxxxx odstavce 6 nebo 7, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx území x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx xxx cizinci xxxxx.
(9) Ustanovení §80 xx 82 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x oprávněním k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(10) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxx dosažením xxxx 15 let, xxxxxxxx xx xxxx pobyt xx území po xxxxxxxx xxxx 15 xxx za xxxxx xxxxx §65 odst. 1 písm. x).
10x) Xxxxx x. 94/1963 Xx., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §12 zákona x. 325/1999 Sb., xx xxxxx zákona x. 2/2002 Xx.
12) §27 zákona x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxx č. 15/1993 Xx., zákona x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Xx. x xxxxxx x. 438/2004 Xx.
12x) §151 xxxxxx č. 500/2004 Sb.
12b) §150 xxxxxx x. 500/2004 Xx.".
65. Xxxxx XXx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 13, 13x xx 13d xxx:
"XXXXX XXx
XXXXX XXXXXX EVROPSKÉ XXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXX
Xxx 1
Xxxxxxxxx xxxxx
§87x
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie1a) na xxxx žádost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx území, pokud xxxxx Evropské unie
a) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší než 3 xxxxxx13) x
x) xxxxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pořádek.
(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx Evropské xxxx předloží
a) xxxxxxxx xxxxxx,
x) doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx13x) xxxxx studium,
c) xxxxxxxxxx,
x) doklad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx účelem xxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx13x), x
x) doklad x zajištění xxxxxxxxx xx území.
(3) Rodinný xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, který xxx xx občanem Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx pobývat xxxxxxxxx po xxxx xxxxx než 3 xxxxxx13) xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), doklad xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §15x xxxx. 1 xxxx. d), xxxx xxxxxx potvrzující, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§87x
(1) Xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx x hodlá na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 měsíce13) xxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xxxxxxx policii x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx povinen xxxxx xx xxxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx na xxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx příslušník xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxx §87a xxxx. 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §87x xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxx potvrzující, xx je rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §15x xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx nezaopatřenou xxxxxx.
(3) Xxxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie.
§87c
(1) Xxxxxx Xxxxxxxx unie1a), xxxxx xx území pobývá xxxx xxxx personálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx akreditované x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, který xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx požádání potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.
(2) Rodinný xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx akreditované v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xx 3 xxxxxx xxx xxx vstupu xx území. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.
(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx Xxxxxxxx xxxx1x) nebo xxxx xxxxxxx příslušník předloží xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx. Rodinný příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx také xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx příslušníkem občana Xxxxxxxx unie.
§87d
Důvody xxx xxxxxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx x xxxxx xxxx platnosti a xxxxxx pro zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx území xxxxxxx, jestliže
a) žadatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxxxxxx sociální péče Xxxxx xxxxxxxxx (§106 xxxx. 3), x xxxxxxxx osob, xx xxxxx xx vztahuje xxxxx použitelný právní xxxxxxx Evropských společenství13b),
c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (§154).
(2) Xxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1x), xxxxxxxx
x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxxxxxx xxxxxxxx péče Xxxxx xxxxxxxxx (§106 xxxx. 3), x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxxx použitelný právní xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx13x),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl xxx pobytu xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx nebo závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) ohrožuje xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx onemocnění xxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxx na xxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1x) xx území xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x území x udělí xxxxxx Xxxxxxxx unie výjezdní xxxxxx; xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx povinen xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xx zánik xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx §76 písm. x), x) a x) xxxxxxx obdobně.
§87e
Důvody xxx xxxxxxxxx žádosti x vydání povolení x přechodnému pobytu
(1) Xx zamítnutí xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx podle §87x xxxx. 1 xxxxxxxx obdobně. Xxxxxxx xxxxxx xxxx zamítne, xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx trpí závažnou xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx vstupu xx xxxxx,
x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx manželství x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území; xx xxxxxxx, xxxxx se x manželství xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x době trvání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) K xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx do soukromého xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxxx.
(3) K xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx České republiky, xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazku. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx žadatele xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států, x x xxxxxx xxxxxxxxx xx skutečnostem, xxxxx vedly k xxxxxx zařazení. Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§87x
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxx x občanem Xxxxxxxx unie
(1) Policie xxxxxx rodinnému příslušníkovi xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1x), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxx pobyt na xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §87x.
(2) Xxxxxxx dále xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx
x) xxxxxx Evropské xxxx byl zrušen xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxxxxxx xxxxxx o xxxx, a to xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx,
x) občan Xxxxxxxx xxxx v xxxx přechodného pobytu xx území zemřel; xx neplatí, xxxxxxxx-xx xx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx po xxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx s xxxxxxx Evropské unie xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx, nebylo-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx10x) xxxxxxx xx výchovy xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx-xx mu xxxxxxxx právo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území anebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx méně xxx 3 roky x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx měl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx kratší xxx 1 rok,
za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného života xxxxxxxxx příslušníka.
(3) Policie x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx je povinen xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx vycestovat.
(4) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xx §76 písm. x), x) a x) xxxxxxx xxxxxxx.
Xxx 2
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
§87x
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1x) xx xxxx žádost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13)
x) xx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxx skončení zaměstnání, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx činnosti13a) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx nároku na xxxxxxxx xxxxxx13x) xxxx xxx vznik xxxxxx xx xxxxxxxx důchod xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx13x) x o xxxxx důchod xxxxxxxxxx xxxx dosažením xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x nepřetržitě xx xxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 xxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx13x) z důvodu xxxxxx xxxx invalidity x pobývá xx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 2 xxx; xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx neplatí, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo nemoci x xxxxxxxx13x),
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxx se xxxxx den nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx na území xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x současně zde xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx provozoval xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx nejméně 3 xxx, nebo
e) jde-li x občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxxx byl xxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1x) na jeho xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu13), xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxx důvodů xxxx x jiných xxxxxx xxxxxxx zvláštního zřetele.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx občanu Xxxxxxxx xxxx1x) na xxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxx xx jeho xxxxx na xxxxx x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xx doba výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx13x) xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxx činnosti vykonávané xx území za xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx se xxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx činnosti13a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) neplatí, xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx, který je xxxxxxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1) xxxx xxxxx xxxxxx pozbyl xxxxxx občanství České xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx s xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.
(6) Xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx Evropské unie1a) xxxxx x evidenci xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xx xxxxxxxx, xx byl xxxxxx Evropské xxxx1x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x důvodů na xxxx vůli nezávislých.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1x) xx xxxxx xxxxxxxxxx celkem 6 měsíců ročně, xxxx xxxxxxxx-xx tuto xxxx
x) z xxxxxx xxxxxx povinné xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) pokud xxxxx nepřítomnost xxxxxx xxxxx než 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jde-li x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx pracovního xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(8) Na xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 let, xxxxx byl svěřen xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx §87 xxxxxxx xxxxxxx.
§87x
(1) Policie xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx13)
x) xx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky1), xxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1x), kterému xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx státním občanu Xxxxx xxxxxxxxx1), který xxx na xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, nebo
d) jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx občanu jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1x), xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x
1. xx xxx úmrtí xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 2 xxx,
2. x xxxxx občana xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx x xxxxxxxx pracovního xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx, xxxx
3. xxxxxx xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx občanem xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx xxxxxxx xxxx státního xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx vydá rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx pobyt xx xxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxxxx přechodného xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx území xx §87x xxxx. 7 xxxxxxxx obdobně.
§87i
(1) X xxxxxxx x povolení x trvalému pobytu xxxxx Xxxxxxxx xxxx1x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx předloží
a) cestovní xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §87x odst. 1, xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx podle §87x xxxx. 1, jde-li x jeho rodinného xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx a
d) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx ověřený xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx s ubytováním xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1x) xxxx jeho rodinného xxxxxxxxxxx. Úřední xxxxxxx xx nevyžaduje, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx orgánem policie.
§87j
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xx vydá xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx jeho rodinnému xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx občana Evropské xxxx (§87x), x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx (§87x)12x). Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxx x potvrzení x xxxxxxxxx pobytu xx území.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.
§87x
Xxxxxx xxx zamítnutí xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu
(1) Xxxxxxx xxxx ministerstvo žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxx, xxxxxxxx
x) žadatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem,
b) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by žadatel xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (§154),
x) xxxxxxx je xxxxxxx xx informačního xxxxxxx smluvních států, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, který sám xxxx xxxxxxx Evropské xxxx1x), xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxx xx xxxxx.
(2) X xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazku. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních států, x x xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx policie oznámí xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zařadil.
§87l
Důvody xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx ministerstvo rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx tohoto povolení
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxx-xx zahájeno xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění,
b) xxxxxxx manželství x xxxxx získat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xx neplatí, pokud xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx manžely xxxx xxxxxxxxxxxx osvojeno, xxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxx po dobu xxxxx xxx 2 xx xxxx xxxxxx xxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života.
(2) Xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jestliže x xx držitel xxxxxx xxxxxxxx požádá.
§87m
Na xxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx se §76 xxxx. x), x) xxxx x) vztahuje xxxxxxx.
Xxx 3
Xxxxxxxxx x xxxxxxx
§87x
Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na území
(1) Xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx na xxxxx xx veřejnou xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx držitel prokazuje xxx xxxxx, xxxxxxxx x ostatní jména, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xx území, xxxxx xxxxx x xxxxx skutečnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pobytu xx území.
§87o
Průkaz x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie
(1) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx listinou; vyhotovuje xx x jazyce xxxxxx a xxxxxxxxx xx dvou cizích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, státní příslušnost, xxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxx místa hlášeného xxxxxx na xxxxx, xxxxx číslo a xxxxx skutečnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx průkaz x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx x pobytu rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx vydává xx xxxx shodnou x xxxxxxxxxxxxxx dobou xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx však xx 5 xxx.
§87x
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) K xxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx průkazu o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87x odst. 2 xxxx. x), d), x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx; pokud xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie xxxxxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx.
(2) Xxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §87f.
§87r
Průkaz o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx
(1) Průkaz x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; vyhotovuje xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvyklostí.
(2) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx prokazuje xxx xxxxx, příjmení x ostatní xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx skutečnosti xxxxxxxx xx pobytu xx xxxxx.
(3) Policie xxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx se xxxxxx x dobou xxxxxxxxx 10 let. Xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx x 10 xxx, x xx i xxxxxxxxx.
§87x
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx
(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx požádat xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx důvody xx vůli žadatele xxxxxxxxx, je žadatel xxxxxxx xxxx žádost xxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx těchto xxxxxx.
(3) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx žadatel povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx došlo xx xxxxx podoby xxxxxxxx, xx xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobě.
(4) Xxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx (§87l).
§87t
Průkaz x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx
(1) Průkaz x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x zpravidla ve xxxx xxxxxx jazycích xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx o povolení x trvalému xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx prokazuje xxx xxxxx, xxxxxxxx x ostatní jména, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx na území, xxxxx číslo a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pobytu xx xxxxx.
(3) Na průkaz x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se §87x xxxx. 3 x 4 x §87x vztahují xxxxxxx.
Xxx 5
Xxxxxxxx ustanovení
§87u
(1) Xxxxx xxx občanu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx rodný nebo xxxxxx xxxx, xxxxx xx v potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu xx území, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx jméno, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xx tvaru xxxxxxxx x xxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, příjmení a xxxxxxx jména xxxxxx xxxxx tvaru uvedeného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx občana Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxx o pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
§87x
(1) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx potvrzení o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx náhradou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx poškozené, xx xxxxxxx předložit xxxxxxxx doklad a xxxxxxxxx potvrzení.
(2) Xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ztracený, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx poškozený, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, cestovní doklad x poškozený xxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxx průkazu po xxxxxxxx jeho platnosti xxxxx §87x xxxx. 2.
(3) Občan Evropské xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx x provedení xxxxx v průkazu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx nebo průkazu x povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx, průkaz, xx xxxxxx má xxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx požadovanou xxxxx do xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx jeho xxxxxxxx xxxx průkaz; x xxxxxxx xxxxxxx je xxxx držitel xxxxxxx xxxxxxxxx fotografie. X xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx na území xx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx území.
§87w
Náležitosti xxxxxxx x vydání potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, průkazu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nesmí xxx xxxxxx 180 xxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx oddacího listu x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skutečné xxxxxx xxxxxxxx.
§87x
(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx policii.
(2) Xxxxxx x vydání xxxxxxxxx x přechodném pobytu xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx úředním xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx uvést
a) xxx jméno, xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, měsíc a xxx xxxxxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx (xxxxxxxx zařazení, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx zařazení, xxxxx x adresa xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx x cizině, xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx, předchozí xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 3 měsíce (xxxxx x místo xxxxxx), xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x platnost xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx nebo manželky x
x) xxxxx, xxxxxxxx x ostatní jména, xxxxx narození, xxxxxx xxxxxxxxx a bydliště xxxxxx x xxxx.
§87x
Xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x občanem Evropské xxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxx žádosti; po xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx za xxxxx přechodný. Oprávnění xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§87x
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx o pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) uplynutím doby x xxx uvedené,
b) xxxxxxxxx xxxx ztráty xxxx xxxxxxxx,
x) nabytím xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx úkonům,
d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo
e) úmrtím xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx právní moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx držitele xxxxxxx xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občana Evropské xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx
x) xx xxxxxx poškozen xxx, xx xxxxxx x něm xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) průkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jeho držitele.
(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx odstavce 2 xx prokázaný x xxxx xx xxxxxx xx xxxxx12x). Odůvodnění xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášením xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se příkaz xxxxx pravomocným x xxxxxxxxxxxx rozhodnutím. X xxxx xxxxxxxxxxx musí xxx držitel xxxxxxx xxxxxx prokazatelně xxxxxx.
§87xx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx
(1) Platnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx skončí
a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x omezení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k právním xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx potvrzení xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxxxxxxx potvrzení
a) xx poškozeno xxx, xx xxxxxx v xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx celistvost, xxxx
x) obsahuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na území, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x xxxx se xxxxxx xx xxxxx12x). Xxxxxxxxxx příkazu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podepsaným xxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx souhlasí. Podepsáním xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx pravomocným a xxxxxxxxxxxx rozhodnutím. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prokazatelně xxxxxx.
13) Xxxxxxxx Rady 2004/38/ES xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx svobodně xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx území členských xxxxx.
13x) Například xxxxxxxx xxxxxxx, živnostenský xxxxx, xxxxx č. 220/1991 Xx., o České xxxxxxxx komoře, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx komoře a Xxxxx lékárnické xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13x) Xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 1612/68 xx xxx 15. xxxxx 1968 x xxxxxx pohybu xxxxxxxxxx xxxxxx Společenství.
13c) §32 xxxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
13x) §30 x 31 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
13x) §25 x §38 xxxx. b) zákona x. 155/1995 Xx.".
66. X §88 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx slova ", xxxxxxxx x pobytu xxxx zvláštního xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení" xx xxxxxxxxx xxxxx "povolení x xxxxxxxx xxxxxx".
67. X §90 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:
"(3) Policie xx povinna, stanoví-li xxx xxxxx použitelný xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx4x), xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vycestování x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx dokladu.".
68. X §91 se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, který xxx:
"(2) Policie xxxxxx Xxxxxxxx unie a xxxx rodinnému xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxxxxxxxx x území x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Evropské xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, předloží xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx.".
69. X §93 se xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:
"(3) X xxxxxxxx xxxxx pobytu xxxxxxx na území xxxxxxxxxxx xxxxx práva x xxxxxxx xxx x vlastníkovi nemovitosti, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.".
70. X §98 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxx, kterému xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx, x občan Xxxxxxxx xxxx, xxxxx splnil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx průkaz x povolení k xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx unie, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx do 30 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx xxxx xxxxx xxx 180 xxx.".
71. X §103 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx ", xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx x povolení x trvalému pobytu xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx".
72. X §103 xxxx. d) xx xxxxx ", xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství" zrušují x xx xxxxx xxxxx xx doplňují xxxxx "; občan Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovního dokladu xxxx xxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxx Evropské unie, xx povinen prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxx xxxxxxx x pobytu rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, nemá-li xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx".
73. V §103 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx x průkazu o xxxxxxxx x xxxxxx xxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy ",x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx, x průkazu x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, v xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx" x xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx ", x xxx-xx x xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx".
74. X §103 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxx pobytu".
75. V §103 písmeno x) xxx:
"x) xx požádání xxxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxx Evropské xxxx1x), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany,".
76. V §106 xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx policii xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx požádala x xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx živnostenského úřadu xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, rozhodnutí x xxxxxxx koncese x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pozastavení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx rozhodnutí o xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx15x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx policii , xx xx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx12).".
77. X §107 xxxx. 1 se xxxxx "xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx ", potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, průkaz x povolení k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx".
78. X §107 se doplňuje xxxxxxxx 5, který xxx:
"(5) Xxxxxx škola xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx.".
79. V §114 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx e) xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu".
80. X §114 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxx, pokud xxxx platný cestovní xxxxxx x nemůže xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx států xxxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxx s dobou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.".
81. V §117 xxxx. 3 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", x xxx-xx x cestovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §114 odst. 5, ministerstvu," x xx slovo "xxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx".
82. §119 včetně nadpisu x xxxxxxxx pod xxxxx x. 16 xxx:
"§119
Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx
(1) Xxxxxxx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x dobou, xx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx vstup xx území,
a) až xx 10 xxx,
1. xx-xx xxxxxxx nebezpečí, xx xx cizinec xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, prováděním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx obdobným xxxxxxxx, xxxx
2. je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl při xxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx nemocí, xxxx
3. xxxxxxxx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxx porušuje xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx rozhodnutí,
b) až xx 5 let,
1. xxxxxxx-xx xx cizinec xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dokladem, xxxxx xx padělán, xxxxx xxxxxxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx hraniční xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §116 xxxx. x), b), c) xxxx x),
3. je-li xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx toto povolení xxxxxxxxx výkonu zaměstnání, xxxx xx území xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost bez xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16) anebo xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnal xxxx xxxxxx zaměstnání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. jestliže xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
5. xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx hraniční xxxxxxxx,
6. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xx x xxxxxx jednání xxxxxx,
7. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
8. xxxxxxxxx-xx xxxxxxx věrohodným xxxxxxxx, xx xx xxxxx pobývá xx xxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez víza xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xx xx 3 xxxx,
1. xxxxxx-xx xxxxxxx na území xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx
3. xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepravdivé informace x xxxxxxx ovlivnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx1x) xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx vydat xxxxx x xxxxxxx, xx občan Evropské xxxx1x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx narušuje xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx
x) ohrožuje xxxxxxx xxxxxx tím, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x takovému xxxxxxxxxx došlo xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pobývá xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny nebo xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, lze xxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxx, xx trpí xxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx na xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx xxxxx věty xxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, lze vydat xxxxx x případě, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným způsobem xxxxxxxx xxxxxxx pořádek, x s xxxxxxx xx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxx povolení; xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie toto xxxxxx postavení přiznal, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx území xxxxx Xxxxxxxx unie, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx7x).
(5) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx požádal Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxx xx azyl xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx azylu se xxxxxx, řízení x xxxx žádosti xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xx věci xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí ministerstva xx věci xxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.
(6) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3x), xx xxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx řízení o xxxx žádosti, jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx žaloby xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx soud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx žaloby ve xxxx xxxxxxx ochrany xxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zrušil.
16) Xxxxxxxxx zákon č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
83. V §119 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 8 xx xx xxxxx "xx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
84. Xx §119 xx xxxxxx nový §119x, xxxxx xxx:
"§119x
(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 6 x 7 xx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx azylu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) xx území xxxxxxxx xxxxx xx státu, xxx je jeho xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx se xxx prodlení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvu x xxxxxxx závažný xxxxx xxx svůj xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx.
(2) Rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 nelze xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx nepřiměřený xxxxx xx soukromého xxxx xxxxxxxxx života xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §119 lze xxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx je-li xx x xxxx xxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxx dítěte.
(4) Rozhodnutí x správním xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, který požádal x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxx xxxxxx ukončeno xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119, pokud jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx přispěla k xxxxxxxx xxxx odsouzení xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx vycestování x xxxxx xxxxxxx jeho xxxxx xxxx xxxxxx.".
85. X §120 xxxxxx xxx: "Správní vyhoštění xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx".
86. X §120 xxxx. 1 se slova "xxxxxxxxx x pobytu" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu".
87. X §120 xxxx. 1 písm. x) xx slova "§80" xxxxxxxxx xxxxx "§77".
88. X §120 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx x xxxxxx" xxxxxxx.
89. X §122 odstavec 5 xxx:
"(5) Policie xxxx xx žádost xxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutí5d), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) pominuly xxxxxx xxxx xxxxxx x uplynula xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx cizinci xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxx
x) se jedná x cizince svěřeného xx náhradní xxxxxxx (§87), xxxxx xxxxxx xxxx 18 let x xxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxx snahu o xxxxxxxxx xx území.".
90. X §122 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:
"(6) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx5x), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx alespoň 3 roky z xxxx, po xxxxxx xxxxx občanu Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na území, xxxx
x) xx xxxxx x cizince xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (§87), xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní ochrany xxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxx snahu x xxxxxxxxx na xxxxx.".
91. X §123 odst. 1 se xxxxx "xxxxx x jistoty" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx x peněžních prostředků xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění".
92. X §123 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 xx 6.
93. V §123 xxxx. 2 xx xxxxx "x jistoty xxx" zrušují.
94. X §123 odst. 6 xx xxxxx "x xxxxxxx xxxx" xxxxxxx.
95. X §127 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.
96. X §127 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" a xxxxxxxx xx xxxxxxx d), xxxxx xxx:
"x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.".
97. X §157 odst. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmena x) až x) xx označují jako xxxxxxx x) xx x).
98. X §157 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova ", o udělení xxxxxxxx k xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx".
99. X §157 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx slovo "xxx" xxxxxxxx xxxxx ", x jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx rodinného xxxxxxxxxxx, xx lhůtě 15 pracovních dnů,".
100. X §157 odst. 2 xx xxxxx "x)" xxxxxxxxx slovem "x)".
101. §158 zní:
"§158
(1) Xxxxxxx při výkonu xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx, xxxxx a xxx narození, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx údaj xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obrazový xxxxxx, například fotografii, xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x) xxxxx v xxxxxxx
1. xxxxxxx o xxxxxxx víza (§54), xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx (§42 xxxx. 4), povolení x xxxxxxxx pobytu (§70 xxxx. 1),
2. xxxxxxx x vydání potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx (§87x),
3. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) (§111 xxxx. 1),
4. xxxxxxxxxx xxxxxxx (§50 odst. 6), hraniční průvodky (§14), tiskopisu xxxxxxx (§180 xxxx. 2) x přihlašovacího xxxxxxxxx (§97),
x) údaje x
1. xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx a xxxx platnosti,
2. dni, xxxxxx x xxxx xxxxxxx pozvání nebo xxxx xxxxxxxx,
3. xxx, xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dokladu podle xxxxxx zákona x x důvodu xxxxxxxxx,
4. xxx, měsíci x xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx číslu x o xxxx xxxx xxxxxxxxx,
5. xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx víza nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, důvodu xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
6. hodině, xxx, xxxxxx, roku x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic x x odepření xxxxxx xxxx odepření xxxxxxxxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx x xxxxxxxx doby xxxxxxxxx omezení xxxxxx xx xxxxx,
8. důvodu xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx podle §122 xxxx. 1 nebo 2,
9. xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx smluvním xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx jiného xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
10. xxx, xxxxxx a xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právní moci x x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx,
11. xxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx státních xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx a x xxxxxx, xxxxx x průvoz xxxxxxx, x xxxxxx, který xxxxxxxxx průvozu umožnil,
12. xxx, měsíci x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxx deliktu xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu podle xxxxxxxxx ustanovení, skutkových xxxxxxxxxxx případu podle xxxxxx xxxxxxxxxx, způsobu xxxxxxxx x údaje xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
13. xxxxx, xxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx podle xxxxxxx x),
2. xxxxxxxxxx určit xxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xx věci podle xxxxxxx x),
3. xxxxxxxxxx xx k průběhu xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) a výkonu xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(2) Policie při xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o
a) xxx, měsíci x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, označení správního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx osobě v xxxxxxx tiskopisu pozvání (§180 odst. 2), xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxxx x roku xxxxxxxx a státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx ověření xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx přijatého v xxxxxxx, a údaje x xxxxxx, který xx xxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx důvodu neplatnosti.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx informační xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona. X xxxxx informačním xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxx, který xx x tomto informačním xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx sdružovat x xxxxxx obsaženým x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".
102. Za §158 xx xxxxxx nový §158x, xxxxx zní:
"§158a
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém, xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx jménech a xxxxxxxxxx, dnu, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx, obrazový záznam, xxxxxxxxx fotografii, xxxxxxx, xxxx rodné xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx
x) x rozsahu xxxxxxx o xxxxxxx xxxx (§54), o xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx (§42 odst. 4), x vydání xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie (§87x), x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§111 odst. 1), xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (§115x),
x) x xxxxxxx vyřízení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx, xxxx, xxxxx vydání, xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vízum xxxx doklad vydal; x případě xxxxxxxxx xxxxxxx datum, xxxxx x xxxxxxxx příslušného xxxxxx, který xx xxxx xxxxxxx,
x) o xxxxxxx výjezdního xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x označení xxxxxx, xxxxx výjezdní příkaz xxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxx skončení xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xx xxxx, číslo xxxx xxxx dokladu, důvod x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx určit xxxx vedený x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x) až x) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x průběhu řízení xxxxx písmen x) xx x).
(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx působnosti xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem ochrany xx území. Tento xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx x rozsahu xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 odst. 4),
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx orgánem xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx orgánu,
c) xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cizincem,
d) údaj x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx, xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx a xxxxx xxxxxx zamítnutí,
f) den, xxxxx x xxx xxxxxx výjezdního příkazu, xxxx číslo, dobu xxxxxxxxx a údaje x orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal,
g) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x xxxxx xxxxx vztahující xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx f).
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx jsou oprávněna x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx údaje vedené xxxxx xxxxxxxx 1.".
103. X §159 se xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
104. V §159 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 9, xxxxx xxxxx:
"(5) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx xxxxx §158a odst. 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenstvími xxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xxxx členským státem Xxxxxxxx unie, pokud xx xxxxx smlouvou Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x cizinci, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx pobyt za xxxxxx společného soužití xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx x vyhoštění rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, včetně xxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx7x), xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právní postavení xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx platnost xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx7x), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxx území x xxxxxx závažného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předá xxxxxxx údaje x xxxxx x xxxxxxxx, xxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxx příslušnosti cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na území xxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx x xxx, xxxxxx x roku, xxx xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, x době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
105. X §160 xxxx. 2 xxxx. x) x §160 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxx-xx o" vkládají xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxx xx vízum, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx," xx xxxxxxx.
106. X §160 xxxx. 4 se xxxx "§158 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxxx "§158 odst. 5".
107. X §160 xxxx. 5 xx xxxx "§158 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxxx "§158 xxxx. 2 a 3".
108. X §163 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxx 4, xxxxx xxx:
"4. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. x) x b),".
109. X §163 xx na xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxx nové xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §11a,
p) posuzuje xxxxxx xxxxxxxx vstupu xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §180e.".
110. X §164 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §22 odst. 5 x 6, xxxx x xxxxxx xx 90 dnů xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. a) x §26 odst. 5 x 6, o xxxxxxx, prodlužování xxxxxxxxx, xxxx pobytu x xxxxxxx xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 dnů; xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x doby xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,".
111. X §164 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx platnosti, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,".
112. X §164 xxxx. 1 xxxx. g) xx xxxxx "xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx".
113. X §164 odst. 1 se xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§180x),".
114. X §164 odst. 3 xx xxxxx "x)" nahrazuje xxxxxx "x)".
115. X §165 xxxx. b) xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
116. X §165 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x), §67, §87x xxxx. 3 x §87h xxxx. 2,".
117. X §168 xx xxxxx "písm. x)" zrušují, xx xxxxx "29" xx xxxxxxxx xxxxx ", 29x odst. 2" x slova "x 180x" xx nahrazují xxxxx ", 180x, 180x x 180x".
118. X §169 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx:
x) xx xxxxx 120 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x jeho rodinného xxxxxxxxxxx,
x) ve lhůtě 180 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxx 270 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xx xxxxx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx studia,
e) xx xxxxx 60 xxx xxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx, povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §69, xx-xx xxxxxx xxxxxx na území, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx §87x a 87x.".
119. X §169 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 9 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxx x pobytu rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a průkazu x povolení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx".
120. X §169 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 6 xxxxxxxx slova "; xxx-xx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mladšího 18 let, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx".
121. X §169 xxxx. 7 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Usnesením xx také".
122. V §169 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "§76 nepřevezme xxxxxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "§44 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxx xxxxx §74 xxxxxxxx x trvalému xxxxxx".
123. X §169 odst. 7 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx c) x x).
124. X §169 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx §69x xxxx. 1 xxxx 2" xxxxxxx.
125. X §169 xx xxxxxxxx odstavec 9, xxxxx xxx:
"(9) Xxxxxx-xx po xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zastupitelském xxxxx xxxxxx xxxx skutečnosti, xxx xx xxxxx xxxx důvodem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, toto xxxxxxxxxx, xx-xx nepravomocné, xx xxxxx.".
126. X §170 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "; xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1x), který xxx xxxx občanem Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx 14 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti".
127. V §170 odst. 6 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx konzervatořích".
128. X §171 písm. b) xx xxxxx "; xx neplatí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 5" xxxxxxx.
129. X §171 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jsou x xxxxxxxxxxx soudem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx vyhoštění xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx.".
130. V §172 se na xxxxx textu xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "; to xxxxxxx, xxxxx xxx cizinec xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx".
131. X §172 odst. 4 se slova "xxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", průkazu o xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx".
132. §173 zní:
"§173
Cizinec, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie, průkaz x xxxxxxxx k xxxxxx nebo průkaz x povolení k xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx xxx x vycestovat x xxxxx xxx xxxx.".
133. X §178 xx xxxxx ", xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak [§87 xxxx. 6 písm. x) xxx 2]," xxxxxxx.
134. Za §178 xx xxxxxx xxxx §178x, xxxxx xxx:
"§178x
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx cizinec xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.".
135. Xx §180x xx xxxxxxxx xxxx §180d x 180x, které xxxxxx xxxxxxx znějí:
"§180d
Dodatečné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Policie xxxxxxx, který v xxxxxxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxx (§4 xxxx. 3), xx požádání xxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, po xxxxxx xxxxxxxxx pobývá xx xxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx dodatečném potvrzení xxxxx x xxxx x xxxxx vstupu xx xxxxx postupuje xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx4x).
§180x
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vstupu xxxxxxx xx xxxxx
(1) Cizinec xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxx §9 xxxx. 1, 2 xxxx 3 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.
(2) Žádost x nové xxxxxxxxx xxxxxx odepření vstupu xxxxxx cizinec xxxxxxx xx xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx území x Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké x pohraniční xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx služby cizinecké x pohraniční policie xxxxxxx soulad důvodu, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území, x xxxxxx xxxxxxxxxxx x §9 odst. 1, 2 xxxx 3.
(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".
136. X §180d xxxx. 1 xx xx slova "xxxxxx xx xxxxx" x xx xxxxx "xxxxxx xx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "smluvních států".
137. X §180x xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "smluvních xxxxx".
138. Xx §182x se xxxxxx xxxx §182x, xxxxx xxx:
"§182x
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx informaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cizineckých xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx o pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské unie x datum ohlášení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Obdobně xxxxxxx postupuje x xxxxxxx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx neplatných potvrzení x přechodném xxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.".
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx x vízum x pobytu nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxx podaná xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxx §42x xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Řízení x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx studia xxxxxx xxxxx zákona č. 326/1999 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxx §42x zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
4. Xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xx vízum x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx studia xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx podle §42x xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
5. Policie xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xx území xxxxx §83 xxxx. 2 zákona x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona vyřídí xx lhůtě xx 180 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx svěřenému xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10x) xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považuje za xxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 30 xxx.
7. Xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx občanem Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
8. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx území xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxx policii x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxx vydaného xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, požádat x xxxx výměnu xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx-xx xxxxxx vydán xx xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx za xxxxxx x povolení x trvalému pobytu xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
10. Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx považují xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
11. Xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považuje za xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxx xxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007.
12. Xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
13. Žádost x xxxxxxx jistoty, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x úhradě nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx cizinec xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 1 xxxx xxx xxx, xxx mu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx jistotu, xxxxx xxxxxx použita x xxxxxx nákladů xxxxx xxxx xxxxx, cizinci xxxxxx.
Čl. XXX
Xxxxxxxx k vyhlášení xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx Xxxxxx zákonů xxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 326/1999 Xx., x pobytu cizinců xx území České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19. června 1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lucemburským velkovévodstvím x Nizozemským královstvím x xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx dne 14. xxxxxx 1985 o xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění zákona x. 2/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx. x xxxxxx č. 444/2005 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxxxxx poznámek xxx xxxxx č. 1x x 2 xxx:
"x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 90 xxx a xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxx než 3 xxxxxx1x) (xxxx xxx "xxxxxxx s povolením x pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx"), xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx2),
1a) §87x xxxx. 1 písm. x) zákona č. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx č. 217/2002 Xx. x xxxxxx x. 161/2006 Xx.
2) Xxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
2. V §3 xx na xxxxx odstavce 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx u), které xxx:
"x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení
1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxx cizince xxxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx cizince, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx sám xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,
4. xxxxxxx, xxxxx xx nezaopatřeným xxxxxx příbuzným xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
5. xxxxxx nezletilého cizince, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxx xx jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.".
3. X §15 písmeno x) zní:
"x) xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx o přechodném xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, průkaz x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx".
ČÁST TŘETÍ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 116/1985 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x mezinárodním xxxxxx x Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 157/1989 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
2. §5 se xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 zrušuje.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Organizace xxxxxx státních příslušníků, xxxxxxx podle xxxxxx x. 116/1985 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx považují xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 83/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Sb., xxxxxx č. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Sb., xxxxxx x. 303/1993 Sb., xxxxxx x. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., zákona x. 136/1994 Sb., xxxxxx č. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., zákona x. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Sb., zákona x. 147/1996 Xx., xxxxxx x. 19/1997 Xx., xxxxxx x. 49/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx č. 79/1997 Xx., xxxxxx č. 217/1997 Sb., xxxxxx x. 280/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Sb., xxxxxx č. 167/1998 Xx., zákona č. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., zákona x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., zákona x. 29/2000 Xx., zákona x. 121/2000 Sb., xxxxxx č. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Xx., zákona x. 124/2000 Sb., xxxxxx x. 149/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., zákona x. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Xx., xxxxxx x. 249/2000 Sb., zákona x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 309/2000 Xx., zákona x. 362/2000 Sb., xxxxxx x. 409/2000 Sb., xxxxxx x. 458/2000 Xx., zákona č. 61/2001 Xx., zákona x. 100/2001 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 164/2001 Sb., xxxxxx x. 256/2001 Sb., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 477/2001 Xx., xxxxxx x. 478/2001 Xx., xxxxxx č. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Sb., xxxxxx x. 119/2002 Xx., xxxxxx x. 174/2002 Xx., xxxxxx x. 281/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx uveřejněného xxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx č. 130/2003 Sb., xxxxxx x. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 224/2003 Xx., zákona x. 228/2003 Sb., zákona x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Sb., zákona x. 38/2004 Sb., xxxxxx x. 119/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 326/2004 Xx., zákona č. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 695/2004 Xx., xxxxxx x. 58/2005 Xx., xxxxxx č. 95/2005 Xx., zákona x. 127/2005 Sb., xxxxxx x. 215/2005 Xx., xxxxxx č. 253/2005 Xx., zákona x. 288/2005 Sb., xxxxxx č. 358/2005 Xx., xxxxxx x. 428/2005 Sb. a xxxxxx x. 444/2005 Xx., se mění xxxxx:
1. X §5 xxxxxxxx 5 xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 24b x 24c zní:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx má xxxxx zvláštního zákona24b) xxxxxxxxx mít xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx povolení x dlouhodobému pobytu. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá xx xxxxx České republiky xxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx24x).
24b) Zákon x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24x) §21 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
2. X §45 xxxx. 2 xxxx. x) x x §47 xxxx. 8 xxxx první xx xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.
3. X §48 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx písemně oznámí xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx policie xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §47 odst. 7, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx koncese.".
4. X §48 xxxx. 3 xx xxxxx "x odstavcích 1 x 2" xxxxxxxxx xxxxx "x odstavci 1".
5. X §70 xx xxxxxx xxxxxxx.
6. X §70 xxxx. 1 xx xxxx první xxxxxxxxx větou "Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx příslušník xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxx, kterému bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §69x.".
XXXX PÁTÁ
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. VIII
X §57 xxxx. 3 xxxxxx č. 140/1961 Sb., trestní xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 253/1997 Xx., se na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" xxxxxxx, xx xxxxx písmene x) xx tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmena x) x x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1x x 1c xxxxx:
"x) xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx příslušníkem1b) xxx xxxxxx xx státní xxxxxxxxxxx x xx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx xxxxx cizincem x přiznaným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1x), xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxx xxxx veřejného xxxxxxx, xxxx
x) pachatel xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x v xxxxxxxxxx 10 letech xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
1x) §15a xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx zákona x. 217/2002 Xx. x zákona č. 161/2006 Sb.
1x) §83 xxxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 161/2006 Xx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx školského xxxxxx
Xx. IX
V §183 xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 49x xxx:
"(7) Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xx osobu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx49x), x xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx a na xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxx uděleno xxxxxxxx x xxxxxx13).
49x) Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenty.".
ČÁST SEDMÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx školách
Čl. X
Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 210/2000 Xx., xxxxxx x. 147/2001 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 96/2004 Xx., xxxxxx x. 121/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 473/2004 Sb., zákona x. 562/2004 Sb. x xxxxxx x. 552/2005 Sb., se xxxx xxxxx:
1. X §91 xxxx. 4 písm. x) xx slova "občanů Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.
2. X §91 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxx.
3. X §91 xxxx. 6 se xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".
4. X §95 xxxx. 8 xxxx. x) xx xxxxx "3" nahrazuje xxxxxx "4".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Xx. a xxxxxx č. 588/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §37 xx xxxxxx zrušuje.
2. X §37 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17a zní:
"(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx považuje x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx17x).
17x) Směrnice Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, kteří xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
3. Xxxx xxxxxx se zrušuje.
4. Xxxx sedmá se xxxxxxx.
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. XXX
V §11x xxxx. 3 zákona č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 265/2002 Xx. x zákona x. 53/2004 Xx., xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:
"x) x cizinců xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení
1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx cizince, který xxx xxxxxxx, xxxxx xx obyvatelem, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xx náhradní rodinné xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, nebo xxxx manželem xxxxxxx xxxxx xxxxx poručníkem xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxx cizince xxxxxxxx 65 let xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xx o xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx důvodů sám xxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
4. cizince, který xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vzestupné xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, a xxxx rodné xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx xxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x datum narození,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
XXXX DESÁTÁ
Xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 202/2005 Xx., zákona x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Xx., zákona č. 382/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx č. 444/2005 Xx. a xxxxxx x. 495/2005 Sb., xx mění xxxxx:
1. §87 xxx:
"§87
(1) Xxxxxxxx-xx xx zaměstnání xxxxx Xxxxxxxx xxxx (§3 xxxx. 2) nebo xxxxxxx xxxxxxx v §98 xxxx. x) xx x) x x) xx x), x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx jsou xxxx xxxxx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, povinen x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxx práce xxxxxxxxxx x xxx nástupu xxxxxx osob x xxxxxx xxxxx. Obdobná xxxxxxxxx se vztahuje xx případy, kdy xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx základě již xxxx xxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx splněna xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Písemná informace xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxx podle §102 xxxx. 2. Každou xxxxx xxxxxx údajů xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx zahraničním xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxx k xxxxxx xxxxx, xxxxxxx nahlásit xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx o ní xxxxxxx.
(3) Zaměstnavatel xxxx právnická nebo xxxxxxx osoba, xx xxxxx xxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxx o ukončení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.".
2. X §98 xxxx. x) xx slovo "xxxx" xxxxxxx.
3. V §98 xx xx xxxxx xxxxxxx l) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", nebo" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 52x xxx:
"x) xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx52x) za účelem xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx než 12 měsíců.
52x) §42x xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Sb.".
4. X §102 xxxx. 1 xx xxxxx "x) xx l)" xxxxxxxxx xxxxx "x) xx m)".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 634/2004 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 217/2005 Sb., xxxxxx x. 228/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Xx. x xxxxxx č. 553/2005 Xx., se mění xxxxx:
1. X xxxxxxx 116 xxxxxxx xx x Xxxxxxxxxx xxxxx "x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x), b), d), x) x x)".
2. X xxxxxxx 117X xx v xxxxxxx x) slova "Xxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxxx xxxx pobytu xx vízum x xxxxxx xx 90 xxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx toto xxxxx".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XX
Zákon č. 96/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 35/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 83/1995 Xx., xxxxxx č. 423/2003 Sb. x xxxxxx x. 292/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §4 odst. 2 xxxxxxx x) a x) xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 5 x 5x xxxxx:
"x) xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx5) a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánem Xxxxx xxxxxxxxx5x),
x) fyzická xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx5) a xxxxxx číslem přiděleným xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx5x).
5) Zákon x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5x) Xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
2. X §4 xx xxxxxxxx 3 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx xxxx odstavec 3.
ČÁST TŘINÁCTÁ
XXXXXXXX
Čl. XVI
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení, x výjimkou ustanovení
1. čl. I xxxx 4 x 8, xxxx 42, xxxxx xxx o §42x x 42x, bodu 43, xxxxx jde x §44 xxxx. 4 xxxx. x) x §44 xxxx. 5, xxxx 44, xxxxx jde x §44x odst. 2, 6 x 7, xxxx 45, xxxx 46, xxxxx xxx x §46 xxxx. 5, xxxx 47, xxxxx xxx x §46x, xxxx 49, xxxxx jde o §48 písm. x), x) x x), xxxx 50, xxxx 61 až 63, xxxx 78 a 80, xxxx 84, xxxxx xxx o §119x odst. 4 x 5, xxxx 96, bodu 118, xxxxx xxx x §169 odst. 2 xxxx. x), x xxxxxxxxxx čl. II xxxx 1, 2 x 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 60. dnem xx dni xxxx xxxxxxxxx, a
2. čl. I bodů 22, 26, 28, 29, xxxx 33 xx 35, bodu 47, xxxxx jde x §46x xxxx. 2 xxxx. c), bodu 64, xxxxx xxx x §75 odst. 2 xxxx. a), §75 xxxx. 3 xxxx druhou x xxxxx x §77 xxxx. 2 xxxx. x), bodu 65, xxxxx jde x §87x xxxx. 1 xxxx. b), §87x xxxx. 3, §87x xxxx. 1 xxxx. x) x §87k xxxx. 2, xxxx 83, xxxx 91 xx 94, bodu 101, xxxxx jde x §158 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 9, xxxx 136 a 137, xxxxxxxxxx čl. II xxxx 13 x ustanovení čl. III, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx státních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Úmluvy xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxx 1990 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxx 14. června 1985 x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 161/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.4.2006, x výjimkou ustanovení čl. I xxxx 4 x 8, xxxx 42, xxxxx xxx x §42x a 42x, xxxx 43, xxxxx jde x §44 odst. 4 xxxx. x) x §44 xxxx. 5, xxxx 44, xxxxx xxx x §44x xxxx. 2, 6 x 7, xxxx 45, xxxx 46, xxxxx jde x §46 xxxx. 5, xxxx 47, pokud xxx x §46x, xxxx 49, xxxxx xxx x §48 xxxx. b), c) x x), xxxx 50, xxxx 61 xx 63, bodů 78 a 80, xxxx 84, pokud xxx o §119x xxxx. 4 x 5, bodu 96, xxxx 118, xxxxx xxx o §169 xxxx. 2 xxxx. x), x ustanovení čl. II bodů 1, 2 a 4, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 60. xxxx xx xxx jeho vyhlášení, x čl. I bodů 22, 26, 28, 29, xxxx 33 xx 35, bodu 47, xxxxx jde x §46x xxxx. 2 xxxx. x), xxxx 64, xxxxx xxx x §75 xxxx. 2 písm. x), §75 xxxx. 3 větu xxxxxx x xxxxx a §77 xxxx. 2 xxxx. x), bodu 65, pokud xxx x §87x xxxx. 1 xxxx. x), §87x odst. 3, §87x xxxx. 1 xxxx. x) x §87x xxxx. 2, xxxx 83, xxxx 91 až 94, xxxx 101, xxxxx xxx o §158 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 9, xxxx 136 x 137, xxxxxxxxxx čl. II xxxx 13 x xxxxxxxxxx čl. III, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.90 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.85 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro ČR.
Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.